Eljárás : 2012/0201(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A7-0242/2013

Előterjesztett szövegek :

A7-0242/2013

Viták :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Szavazatok :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
A szavazatok indokolása
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P7_TA(2013)0358

JELENTÉS     ***I
PDF 497kWORD 250k
26.6.2013
PE 504.146v03-00 A7-0242/2013

az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

Halászati Bizottság

Előadó: Isabella Lövin

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0413),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0202/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. november 14-i véleményére(1),

–   tekintettel eljárási szabályzatának 55. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0242/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

-1 preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) A tagállamok által benyújtandó információk alapján a Bizottságnak jelentést kell készítenie az angolnagazdálkodási tervek végrehajtásának kimeneteléről és amennyiben szükséges, sürgősen javaslatot kell tennie olyan megfelelő intézkedésekre, amelyek segítségével az európai angolnaállomány nagy valószínűséggel helyreállítható.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az 1100/2007/EK rendelet értelmében a Bizottságra ruházott hatásköröket a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. és 291. cikkével.

(2) Az 1100/2007/EK rendelet értelmében a Bizottságra ruházott hatásköröket a Lisszaboni Szerződés hatálybalépésének következtében össze kell hangolni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 291. cikkével.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 1100/2007/EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, hogy felléphessen abban az esetben, ha az állománypótlásra használt angolnák átlagos piaci ára jelentősen csökkenne az egyéb célokra használt angolnák átlagos piaci árához képest.

(3) Az 1100/2007/EK rendelet egyes rendelkezéseinek alkalmazása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkével összhangban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására, hogy felléphessen abban az esetben, ha az állománypótlásra használt angolnák átlagos piaci ára jelentősen csökkenne az egyéb célokra használt angolnák átlagos piaci árához képest. Különösen fontos, hogy a Bizottság a legutóbbi tudományos tanácsadáson és tudományos ajánlásokon alapuló előkészítő munkája során – különösen szakértői szinten – megfelelő konzultációt folytasson annak biztosítása érdekében, hogy tárgyilagos, pontos, teljes körű és naprakész információk álljanak rendelkezésére. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz való, kellő időben történő egyidejű továbbításáról.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottságnak a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítése és megfogalmazása során biztosítania kell, hogy a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg, kellő időben és megfelelő módon eljuttassák az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

törölve

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Az 1100/2007/EK rendeletben foglalt, az angolnagazdálkodási tervek műszaki és tudományos értékelés alapján történő, Bizottság általi jóváhagyására vonatkozó rendelkezések végrehajtásának egységes feltételei biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell ruházni a Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

(6) Az 1100/2007/EK rendeletben foglalt, az angolnagazdálkodási tervek a rendelkezésre álló legjobb és legfrissebb műszaki és tudományos ismeretek alapján történő, Bizottság általi jóváhagyására vonatkozó rendelkezések végrehajtásának egységes feltételei biztosítása érdekében végrehajtási hatáskört kell ruházni a Bizottságra. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az ICES-nek 2013-ban új és átfogóbb szakvéleményt kell adnia az angolnaállományok helyzetéről. Az ilyen tanácsok előkészítésekor az ICES-nek ki kell térnie az angolnaállomány csökkenése mögött meghúzódó valamennyi okra, többek között az ívóhelyekkel kapcsolatosakra is. Amennyiben az ICES újfent megerősíti, hogy az angolnaállomány állapota továbbra is kritikus, a Bizottságnak a lehető legrövidebb időn belül új rendeletre irányuló javaslatot kell előterjesztenie az európai angolnaállomány helyreállításáról. E rendeletnek ki kell terjednie az olyan hosszú távú megoldásokra is, mint például a migrációs útvonalak felszabadítása.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) Rendkívül fontos, hogy a Bizottság szankciókat alkalmazzon azon tagállamokkal szemben, amelyek nem küldik meg és nem elemzik a rendelkezésükre álló minden olyan adatot, amely alapján lehetővé válna az európai angolnaállomány helyzetének kimerítő és tudományosan megalapozott elemzése.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) Mindaddig, amíg a migrációs útvonalak nem átjárhatók, az állománypótlás az egyetlen ideiglenes intézkedés, amely az angolnaállomány helyreállítása céljából rendelkezésre áll. Ha az üvegangolnák átszállítására az elérhető bevált gyakorlatoknak megfelelően, például az angolnaállomány fenntarthatóságára vonatkozó előírás szerint kerül sor, akkor az átszállítás az angolnaállomány helyreállítása előmozdításának hatékony módját jelenti. Az ezüstangolnák visszajutásának előmozdítását szolgáló másik ideiglenes intézkedés abban áll, hogy emberi beavatkozással szállítják át az angolnákat a töltések, a vízerőművek és a vízszivattyúk jelentette akadályokon. Akkor, amikor a halászok alternatív munkalehetőséget keresnek, hasznosítani lehetne képességeiket az európai angolnaállomány gyorsabb ütemű helyreállítása érdekében.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

1100/2007/EK rendelet

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A 2. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A tagállamok megállapítják és meghatározzák azokat a nemzeti felségterületükhöz tartozó egyes vízgyűjtőket, amelyek az európai angolna természetes élőhelyei („angolnás vízgyűjtők”), és amelyek tengeri vizeket is magukban foglalhatnak. […]”

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

1100/2007/EK rendelet

2 cikk – 10 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. A 2. cikk (10) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(10) Az angolnagazdálkodási tervben az egyes tagállamok a lehető leghamarabb megfelelő intézkedéseket hajtanak végre a halászat körén kívül eső tényezők – többek között a vízerőmű-turbinák és a szivattyúk – okozta angolnaelhullás csökkentésére. Szükség esetén további intézkedéseket kell tenni az egyéb tényezők által okozott elhullás csökkentésére, a terv céljainak elérése érdekében.”

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)

1100/2007/EK rendelet

5 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. A 5. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) Azoknak a tagállamoknak, amelyek legkésőbb 2008. december 31-ig jóváhagyás céljából angolnagazdálkodási tervet nyújtottak be a Bizottságnak, amelyet azonban a Bizottság az (1) bekezdésnek megfelelően nem hagyhat jóvá, vagy amely nem felel meg a 9. cikkben foglalt jelentéstételi és értékelési feltételeknek, az angolnahalászati idény lerövidítése révén vagy egyéb módszerek segítségével a 2004–2006 közötti átlagos erőkifejtéshez viszonyítva legalább 50%-kal, vagy olyan arányban csökkenteniük kell a halászati erőkifejtésüket, hogy a kifogott angolna mennyiségének a 2004–2006-os időszak fogásainak átlagos szintjéhez képest történő legalább 50%-os csökkentése biztosítva legyen. E csökkentést a terv jóváhagyásának elutasításáról szóló döntést vagy a jelentéstételi határidő eredménytelen lejártát követő három hónapon belül végre kell hajtani.”

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b pont (új)

1100/2007/EK rendelet

5 cikk – 7 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. Az 5. cikkbe a következő bekezdés kerül be:

 

„(8) 2014. január 1-jétől minden angolnagazdálkodási tervet kétévente felül kell vizsgálni és frissíteni kell, a legújabb tudományos szakvélemények figyelembevételével.”

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

1100/2007/EK rendelet

7 cikk – 6 és 7 bekezdések

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Abban az esetben, ha az állománypótlásra használt angolnák átlagos piaci ára jelentős csökkenést mutat az egyéb célokra használt angolnák átlagos piaci árához képest, az érintett tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot. A Bizottság a 12a. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása révén a helyzet megoldása érdekében átmenetileg csökkentheti a (2) bekezdésnek megfelelően az állománypótlásra használt angolnák arányát.

(6) Abban az esetben, ha az állománypótlásra használt angolnák átlagos piaci ára jelentős csökkenést mutat az egyéb célokra használt angolnák átlagos piaci árához képest, az érintett tagállam tájékoztatja erről a Bizottságot. A Bizottság a 12a. cikkel összhangban elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadása révén a helyzet megoldása érdekében átmenetileg csökkentheti a (2) bekezdésnek megfelelően az állománypótlásra használt angolnák arányát, amennyiben az angolnagazdálkodási terv megfelel a 2. cikk (4) bekezdésének.

(7) A Bizottság legkésőbb 2012. december 31-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és értékeli az állománypótlást célzó intézkedéseket, a piaci árak alakulását is beleértve.

(7) A Bizottság legkésőbb 2013. október 31-ig jelentést tesz az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, és értékeli az állománypótlást célzó intézkedéseket, figyelembe véve az azon körülményekről kiadott legújabb tudományos szakvéleményt, amelyek mellett az állománypótlás várhatóan hozzájárul a szaporodóképes állomány biomasszájának növeléséhez. E jelentésben a Bizottság áttekinti a piaci árak alakulását.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a pont (új)

1100/2007/EK rendelet

7 cikk – 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A 7. cikk (8) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„(8) „Az állománypótlás az XX/XXXX/EU [ETHA]-rendelet 38. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában állományvédelmi intézkedésnek minősül, feltéve, hogy:

 

– ez a 2. cikkel összhangban összeállított angolnagazdálkodási terv része;

 

– ennek során az angolnákat olyan módszerekkel és eszközökkel fogják ki és kezelik, amelyekkel biztosítható, hogy a fogás, tárolás, szállítás és tenyésztés során az elhullási arány a lehető legkisebb legyen,

 

– erre olyan területen kerül sor, ahol nagy az esély a túlélésre és a migrációra,

 

– hozzájárul a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott 40%-os visszajutási célszint eléréséhez, és

 

– az angolnákat elkülönítik a betegségek és paraziták esetleges elterjedésének megakadályozása érdekében.”

 

 

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

1100/2007/EK rendelet

9 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

5. A 9. cikk (3) bekezdését el kell hagyni.

5. A 9. cikk helyébe a következő szöveg lép:

 

„9 cikk

 

Jelentés és értékelés

 

(1) A tagállamok összegyűjtik a kutatási adatokat annak érdekében, hogy számszerűsítsék a meghozott intézkedések angolnaállományra gyakorolt hatásait, valamint enyhítő intézkedéseket állapítsanak meg és ajánlásokat tegyenek a gazdálkodási célértékekre. A tagállamok kezdetben háromévente készítenek jelentést a Bizottság számára – az első jelentést 2012. július 30-ig kell előterjeszteni – és elérhetővé teszik az adatokat a kijelölt tudományos testületek számára. A jelentéstétel gyakorisága az első hároméves jelentés benyújtása után kétévenként egy alkalomra nő. A jelentések ismertetik a nyomon követést, a végrehajtást, a hatékonyságot és az eredményeket, és különösen tartalmazzák a következőkre vonatkozó lehető legpontosabb becsléseket:

 

a) minden egyes tagállamra vonatkozóan a tengerbe ívásra visszajutó ezüstangolna biomasszájának vagy az adott tagállam területét a tenger felé ívási vándorlás részeként elhagyó ezüstangolna biomasszájának a 2. cikk (4) bekezdésében meghatározott visszajutási célszinthez képest számított aránya;

 

b) az angolnahalászati erőkifejtés évenkénti szintje, valamint a 4. cikk (2) bekezdésének és az 5. cikk (4) bekezdésének megfelelően teljesített csökkentés;

 

c) a halászat körén kívül eső tényezők okozta elhullás mértéke, valamint a 2. cikk (10) bekezdésének megfelelően teljesített csökkentés;

 

d) a 12 cm-nél rövidebb kifogott angolna mennyisége, és ebből a különböző célokra felhasznált arány;

 

e) a telepített angolnák túlélési aránya, a halászat, a szállítás, az állománypótlás vagy a Sargasso-tengerbe ívásra való visszajutás során.

 

f) a kifogott angolnák ívóhelyeinek önkéntes azonosítása.

 

(2) A Bizottság 2013. október 31-ig jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, az angolnagazdálkodási tervek végrehajtásának eredményeiről készített statisztikai és tudományos értékeléssel, valamint a halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság véleményével. E jelentés eredményei alapján az Európai Bizottság javaslatokat tehet arra, hogy a rendelet hatályát kiterjesszék az angolnák elhullásának halászaton kívüli tényezőire is.

 

(3) A Bizottság legkésőbb 2013. december 31-ig értékelést terjeszt elő az európai angolna európai és nemzetközi kereskedelméről – különös figyelmet fordítva az Unió CITES értelmében fennálló kötelezettségei teljesítésére –, valamint becslést nyújt be az európai angolna tagállamokban megvalósuló illegális kereskedelméről. E jelentésnek azonosítania kell a rendelkezésre álló különböző adatkészletek közötti ellentmondásokat, és intézkedéseket kell javasolnia a kereskedelem ellenőrzésének javítása érdekében, ideértve a meglévő vámkódok módosítását is, az eredményesebb ellenőrzés lehetővé tétele érdekében.”

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 5 a pont (új)

1100/2007/EK rendelet

9 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

5a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

cikk

 

Nyomonkövetési intézkedések

 

Figyelembe véve a 7. cikk (7) és a 9. cikk (2) és (3) bekezdésében említett jelentések eredményeit, valamint az ICES által az európai angolnaállomány állapotáról 2013-ban kiadott minden új és átfogó szakvéleményt, a Bizottság – legkésőbb 2014. március 31-ig – új jogalkotási javaslatot nyújt be a Parlamentnek és a Tanácsnak annak biztosítása érdekében, hogy az európai angolnaállomány nagy valószínűséggel helyreálljon. Ezáltal a Bizottság megvizsgálhatja azt, hogy miként lehetne a rendelet hatályát az angolnák elhullásának halászaton kívüli tényezőire is kiterjeszteni.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont

1100/2007/EK rendelet

12 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a 7. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást határozatlan időre kapja.

(2) A Bizottság a 7. cikk (6) bekezdésében említett felhatalmazást …-tól* számított három éves időtartamra kapja. A Bizottság a hároméves időtartam vége előtt legkésőbb 9 hónappal jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb az adott időszak vége előtt három hónappal nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, akkor az hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

 

_____________

 

*OJ: Kérjük, illesszék be e rendelet hatálybalépésének időpontját.

Indokolás

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében mindig konkrét határidőt kell megállapítani.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő 20. napon lép hatályba. A rendeletet a hatálybalépését követő egy hónapon belül egységes szerkezetbe kell foglalni azzal a rendelettel, amelyet módosít.

(1)

A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Az európai angolnaállománynak számtalan problémával kell megküzdenie: a túlhalászással, legfontosabb élőhelyeik eltűnésével, a környezetszennyezéssel, élősködőkkel, az óceáni áramlatok globális éghajlatváltozás miatt bekövetkező változásaival stb. A megoldás nem egyszerű, mivel a problémának sem csak egy oka van.

Hogy tovább bonyolítsuk ezt az eleve összetett problémát, az angolnák biológiája és az angolnagazdálkodás számos lényeges szempontjával kapcsolatban még mindig sok ismeretlen tényezővel állunk szemben. Nincsenek például egyértelmű adatok az állomány méretéről, nem értjük pontosan, milyen körülmények határozzák meg a nemeket, és hogy a telepített angolnák sikeresen ívnak-e – csak hogy néhányat említsünk.

Ezenkívül hiányosak az angolnahalászat nyomon követésével és ellenőrzésével kapcsolatos ismereteink, a különböző adatbázisokban nem egyeznek a fogásokra és a kivitelre vonatkozó adatok, a kifogott angolnamennyiség jelentős részének sorsa ismeretlen, továbbá tudomásunk van az angolna nemzetközi feketepiacáról, bár számadatok nem állnak rendelkezésre.

A Halászati Bizottság egy tagja nemrég azt mondta, hogy az angolna érdekes vitákat váltott ki, mert rendkívül romantikus kép alakult ki ezekről az állatokról: követik a teliholdat, több ezer mérföldet úsznak, hogy szaporodjanak, majd közvetlenül az ívás után elpusztulnak az Atlanti-óceán közepén. Ezzel szemben áll egy legkevésbé sem romantikus tény, amely az angolna állományainak kiaknázását gerjeszti: a világszintű exportkereskedelem, amelynek értékét az 1997 és 2007 közötti időszakban több mint 10 milliárd euróra becsülték (Crook, 2010).

Az európai angolnaállomány állapota

A Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES) legutóbbi, az európai angolnára vonatkozó tudományos szakvéleménye (ICES, 2012) szerint az állomány állapota továbbra is kritikus és sürgős fellépésre van szükség. Az állomány kívül esik a biztonságos biológiai határértékeken, és a jelenlegi halászat nem fenntartható. Az ICES azt javasolja, hogy a lehető legnagyobb mértékben csökkenteni kell a halászatot és az állományt befolyásoló egyéb emberi tevékenységeket, törekedve azok szinte teljes beszüntetésére. Az ICES angolnákkal foglalkozó munkacsoportja (WGEEL, 2012) szerint „több jel is arra mutat, hogy az angolnaállomány hanyatlása 2012-ben is folytatódott. A WGEEL állomány-megújulási mutatója jelenleg soha nem látott alacsony szinten van: az Északi-tenger esetében kevesebb mint 1%, és 5% az egyéb elterjedési helyeken, az 1960 és 1979 közötti időszakban”.

A tudósok gyakran hangsúlyozzák, hogy még igen hiányosak az angolnákkal kapcsolatos ismereteink. De persze a bizonytalanságok feloldása kétféle hatást is kifejthet: az új ismeretek optimistábbá is tehetnek bennünket, de az is előfordulhat, hogy még súlyosabb aggályokat keltenek. A WGEEL 2012 például megjegyzi, hogy „számos jel mutat arra, hogy az angolnák esetében az állomány-megújulás csökkenő tendenciájú lehet, amit az jelez, hogy gyorsabb az állomány csökkenése, mint a megújulása”. Az ICES munkacsoportja szerint „ha ez igaz, az jelentősen megváltoztatná az állomány állapotával és a megfelelő referenciapontokkal kapcsolatos nézetet, és alátámasztaná a szakvélemény sürgősségét és súlyát”.

A kereskedelmi adatok értelmezése valódi rémálom lehet. Az EU-nak csak négy angolna vámkódja létezik a harmonizált rendszerben (míg Tajvanban 25). Ez sok esetben lehetetlenné teszi az üvegangolna és a bronzangolna közötti különbségtételt. Az ICES megjegyzi, hogy „a felszámított árakból úgy tűnik, hogy egyes exporttételeket nem helyesen címkéznek fel”, és a 2011. szeptember és 2012. június közötti időszakban jelentős eltérések fedezhetők fel Spanyolország és Franciaország két bejelentett adatkészlete között (Spanyolország tekintetében: az országjelentésben nincsenek adatok, míg az Eurostat adatai 2,4 t mennyiséget jeleznek; Franciaország tekintetében az országjelentés 9 tonnát tartalmaz, míg az Eurostat adatai 24 tonnát jeleznek). Franciaország esetében a 2011–2012 közötti időszakban a 34,3 t kirakodott angolnamennyiségből 7,2 tonnával „nem tudnak elszámolni”, ami „a kifogás utáni elhullás és/vagy a tényleges fogásoknál kisebb mennyiség bejelentése és az illegális kereskedelem együttes hatásának” is betudható. Ami Spanyolországot illeti, az ICES becslése szerint 8,5 t mennyiséggel nem számoltak el.

A halászat természetesen nem az egyedüli probléma. Nyolc országban 314 megfigyelésből mintaként kifogott angolnák 38%-a esetében a nem dioxinjellegű PCB-k szintje meghaladta az élelmiszerekre vonatkozó határértéket. Ez egyre több halászterület megszüntetését teszi szükségessé, mivel ezek az angolnák fogyasztásra nem alkalmasak.

A Tanács 1100/2007/EK rendelete

A fentiekre figyelemmel az előadó határozott véleménye, hogy az 1100/2007/EK tanácsi rendelet nem volt elegendő az európai angolnaállomány helyreállításának biztosításához.

Az egyik legfontosabb probléma az, hogy a rendelet az állománypótlást az angolnagazdálkodási tervek egyik központi elemévé tette, miközben semmilyen feltételt nem szabott és semmilyen iránymutatást nem adott annak biztosítására, hogy az állománypótlás maximalizálja a helyreállítás esélyeit. Nem készült megfelelő értékelés arról, hogy az állománypótlás milyen körülmények között válhat hatékony állományvédelmi intézkedéssé. A rendelet nem írja elő értékelés elvégzését annak biztosítása érdekében, hogy állománypótlásra csak olyan területekről származó üvegangolnákat használjanak fel, ahol állománytöbblet fennállását állapították meg, nem azonosítja azokat a megfelelő területeket, ahol a telepített angolnáknak nagyobb esélyük van a jövőbeni ívásra, és nem állapít meg korlátokat a telepítésre szánt egyedek begyűjtési helye és az állománypótlás helye közötti távolságra vonatkozóan (7. cikk). A rendelet ezenkívül nem állapít meg minimális túlélési arányt az üvegangolna állománypótlás céljából végzett befogása és szállítása tekintetében.

Az angolnagazdálkodási tervek hatálybalépésének eredményeként növekedett az állomány, „megközelítőleg 22 millió üvegangolnával és 10 millió, 2012-ben telepített, főként növendék bronzangolnával, és az üvegangolna-kirakási adatok 2010-ben és 2011-ben magasabbak voltak a 2009-es adatoknál (WGEEL, 2012). Miképpen a fentiekben említésre került, a nyomon követés terén súlyos problémák állnak fenn. A 45,4 t kifogott üvegangolnából 36,5 tonna mennyiséget lehetett „exportként, a származási országban történt belső felhasználásként és lefoglalásokból származóként” elszámolni.

Jóllehet egyre átfogóbban és növekvő mértékben alkalmazzák az állománypótlást állományvédelmi intézkedésként, az ICES hevesen bírálta annak hatékonyságát (2011). Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a Bizottság felülvizsgálja az európai angolnára vonatkozó állománypótlási intézkedések végrehajtását annak megállapítása érdekében, hogy azok valóban hozzájárultak-e a szaporodóképes állomány biomasszájának növeléséhez.

A meglévő jelentési kötelezettségekről pedig úgy gondoljuk, hogy azok nem elég ambiciózusak. Semmi sem indokolja, hogy miért ne lehetne évente jelentést készíteni a fogásokról, a halászati erőkifejtésekről, az elhullásról és általában véve a tervben foglalt rendelkezések végrehajtásáról (9. cikk (1) bekezdés). Ezenkívül úgy véljük, hogy figyelembe véve az angolna halászatával kapcsolatos lényeges statisztikai problémákat, a bejelentett adatok pontosságának és relevanciájának biztosítása érdekében a jelentéstételt a vízgyűjtők szintjére kell korlátozni (2. cikk (1) bekezdés).

A Bizottságnak nem csak a tagállamok által benyújtott gazdálkodási terveket kell megvizsgálnia, hanem a különböző adatkészleteket is (országjelentések, EUROSTAT, CITES, FAOSTAT), különös hangsúlyt fektetve a kereskedelemre, annak érdekében, hogy azonosítsák a lehetséges ellentmondásokat és javaslatokat tegyenek az angolnaállomány nyomon követésének és ellenőrzésének javítására. A Tengerügyi és Halászati Főigazgatóság (DG MARE) megállapította, hogy „a jelek szerint az elmúlt 1–2 évben jelentős mértékben nőtt az illegális kereskedelem mértéke”.

Egy új rendelet elemei

A fentiekben említett okok alapján az előadó úgy véli, hogy sürgősen új rendeletre van szükség. Egy olyan rendeletre, amely megfelelő összefüggésekbe helyezi az állománypótlást, és amely kiemelten kezeli a helyszínek kiválasztását és azt, hogy megfelelően értékeljék, hogy a 20 cm-nél rövidebb, telepített angolnák mekkora valószínűséggel érik el a szaporodóképes kort. Az egyértelműen meghatározott, tudományos alapokon álló iránymutatások alapján történő, földrajzilag behatárolt állománypótlások biztosítják, hogy ne terjedjenek a betegségek, és amennyiben lehetséges, a fiatal angolnák helyi állományfölöslegéből származzanak.

Nagyon eltérő megközelítés lenne például, ha a tagállamok olyan, megfelelő helyszíneket választanának az állománypótlásra, ahol nincsenek korlátozások, alacsony a szennyező anyagok szintje és jók lennének az angolnák túlélési esélyei. A tagállamok – a fent említett iránymutatásokat követve – állománypótlást hajthatnának végre ezeken a területeken, és kifejezetten megtilthatnák az angolnahalászatot e vízgyűjtőkben az adott állomány védelmét célzó legfontosabb intézkedésként. Ezek a telepítési területek oly módon működhetnének, mint tengeri környezetben a tengeri rezervátumok.

De semmiképpen sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy az angolnaállomány kritikus állapotban van, és az angolnahalászat teljes felfüggesztését kell az első lehetőségként kezelni, az ICES 2013-as szakvéleményétől függően.

Következtetés

Egyetlen közös európai angolnaállomány létezik. Ugyanabban az évben, 2007-ben, amikor elfogadták az angolnaállomány helyreállítására irányuló uniós tervet, az európai angolnát (Anguilla anguilla) felvették a CITES II. függelékébe. A lista 2009-ben lépett hatályba, és a szakértők egyértelmű véleménye volt, hogy a faj megfelel az I. függelék feltételeinek. 2010-ben az európai angolnát az IUCN „kritikusan veszélyeztetett” fajként sorolta be, és 2011-ben az ICES első alkalommal jelentette ki, hogy az üvegangolna-telepítési programok valószínűleg nem segítik az állomány helyreállítását.

Az ICES legutóbbi, 2013-ra vonatkozó tudományos szakvéleménye szerint az állomány még soha nem volt ilyen alacsony szinten, és semmi sem mutat arra, hogy az állomány helyreállna. Az ICES ezenkívül soha sem értékelte az uniós helyreállítási tervben szereplő 40%-os visszajutási célt és tíz évre e veszélyeztetett állat teljes fogási tilalmát ajánlotta.

Figyelembe véve a fentieket, valamint az üvegangolna egyre növekvő mértékű illegális kivitelére utaló riasztó jeleket, az előadó azt kérdezi, hogy ha e konkrét állomány állapota nem elég súlyos ahhoz, hogy beszüntessék a halászatát, az EU szerint mikor lesz eléggé komoly a helyzet egy ilyen nehéz döntés meghozatalához?

Két európai ország – Írország és Norvégia – már betiltotta az angolna halászatát. Az előadó véleménye szerint az európai angolna halászatát fel kell függeszteni mindaddig, amíg meg nem hozzák azokat az intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy az angolnaállomány felduzzadjon és biológiailag biztonságos szinten helyreálljon.

Összehangolás az EUMSZ-szel

Az előadó álláspontja

Az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló, 2007. szeptember 18-i 1100/2007/EK tanácsi rendelet jelenleg a Bizottságra ruház egyes hatásköröket, amelyeket – a Bizottság véleménye szerint – át kell sorolni felhatalmazáson alapuló, illetve végrehajtási jellegű intézkedésekké.

Fontos jogilag jól megalapozott megoldást találni a Parlament azon jogainak megőrzésére, amelyeket az EUMSZ hozott létre.

Az előadó egyetért a Bizottság javaslatával annyiban, amennyiben az végrehajtási aktusok alkalmazását javasolja az angolnagazdálkodási tervek jóváhagyására.

A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokra való hivatkozás azonban törlésre került, mivel az előadó nem ért egyet azzal a politikával, amelyet felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kell végrehajtani, és annak teljes törlését javasolta.

Az előadó ezenkívül a bizottsági javaslat tekintetében néhány technikai jellegű módosítást javasolt.


ELJÁRÁS

Cím

Az európai angolnaállomány helyreállítására vonatkozó intézkedések megállapításáról szóló 1100/2007/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.7.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

11.9.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Az elfogadás dátuma

18.6.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

16

9

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Salvador Garriga Polledo

Benyújtás dátuma

27.6.2013

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat