Procedure : 2012/0201(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0242/2013

Ingediende teksten :

A7-0242/2013

Debatten :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Stemmingen :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0358

VERSLAG     ***I
PDF 410kWORD 230k
26.7.2013
PE 504.146v03-00 A7-0242/2013

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

Commissie visserij

Rapporteur (voor advies): Isabella Lövin

PR_COD_1amCom

AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 TOELICHTING
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2012)0413),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 43, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0202/2012),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 november 2012(1),

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie visserij (A7-0242/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(-1) Op basis van door de lidstaten te verstrekken informatie moet de Commissie een verslag opstellen over het resultaat van de tenuitvoerlegging van de beheersplannen voor aal en indien nodig dringend passende maatregelen voorstellen om met grote waarschijnlijkheid het herstel van de Europese aal te realiseren.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de in het kader van Verordening (EG) nr. 1100/2007 aan de Commissie verleende bevoegdheden worden aangepast aan de artikelen 290 en 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

(2) Als gevolg van de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon moeten de in het kader van Verordening (EG) nr. 1100/2007 aan de Commissie verleende bevoegdheden worden aangepast aan artikel 291 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Met het oog op de toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1100/2007 moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen aan te nemen tot vaststelling van maatregelen indien de gemiddelde marktprijzen voor aal die voor de uitzet wordt gebruikt, aanzienlijk dalen in vergelijking met die voor aal met een andere bestemming

(3) Met het oog op de toepassing van sommige bepalingen van Verordening (EG) nr. 1100/2007 moet aan de Commissie de bevoegdheid worden gedelegeerd om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen aan te nemen tot vaststelling van maatregelen indien de gemiddelde marktprijzen voor aal die voor de uitzet wordt gebruikt, aanzienlijk dalen in vergelijking met die voor aal met een andere bestemming Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, op basis van het recentste wetenschappelijk advies en de recentste wetenschappelijke aanbevelingen, met name op expertniveau, om te waarborgen dat de informatie waarover zij beschikt, onpartijdig, nauwkeurig, volledig en actueel is. De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) De Commissie moet er bij de voorbereiding en opstelling van de gedelegeerde handelingen voor zorgen dat de desbetreffende documenten tijdig en op gepaste wijze gelijktijdig worden toegezonden aan het Europees Parlement en de Raad.

Schrappen

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(6) Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1100/2007 die betrekking hebben op de goedkeuring die de Commissie op basis van technische en wetenschappelijke gegevens hecht aan beheersplannen voor aal, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

(6) Om te zorgen voor uniforme voorwaarden voor de uitvoering van de bepalingen van Verordening (EG) nr. 1100/2007 die betrekking hebben op de goedkeuring die de Commissie op basis van de beste en recentste technische en wetenschappelijke informatie die beschikbaar is, hecht aan beheersplannen voor aal, moeten uitvoeringsbevoegdheden aan de Commissie worden toegekend. Die bevoegdheden moeten worden uitgeoefend overeenkomstig Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) De ICES moet een nieuw en vollediger advies uitbrengen over de status van de aalbestanden in 2013. Bij de voorbereiding van dit advies moet de ICES rekening houden met alle oorzaken van de vermindering van de aalbestanden, inclusief met betrekking tot de voortplantingsgebieden. Als de ICES bevestigt dat de status van het aalbestand kritiek blijft, moet de Commissie zo snel mogelijk een voorstel indienen voor een nieuwe verordening betreffende het herstel van het bestand van de Europese aal. Deze verordening moet ook betrekking hebben op langetermijnoplossingen, bijvoorbeeld manieren om trekroutes vrij te maken.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(7 bis) Het is belangrijk dat de Commissie sancties oplegt aan de lidstaten die niet alle gegevens waarover zij beschikken, hebben doorgegeven of geanalyseerd, om de opstelling van een uitvoerige en wetenschappelijk onderbouwde inventaris van de situatie van de Europese aal mogelijk te maken.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Zolang de trekroutes gesloten blijven, is uitzet de enige tijdelijke maatregel die voorhanden is om het aalbestand te helpen herstellen. Wanneer de overdracht van glasalen wordt uitgevoerd overeenkomstig de optimale werkwijzen die voorhanden zijn, zoals de norm voor duurzame aal, is dit een efficiënte manier om het herstel van het aalbestand te bevorderen. Een andere tijdelijke maatregel om het ontsnappen van de schieraal te bevorderen, is de dieren met menselijke hulp over hindernissen als dijken, waterkrachtturbines en waterpompen heen te helpen. In een tijd waarin vissers op zoek zijn naar alternatieve werkzaamheden, kunnen hun vaardigheden worden ingezet om het herstel van het Europese aalbestand te versnellen.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 1 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 2 – lid 1

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) Artikel 2, lid 1, wordt vervangen door:

 

“1. De lidstaten bepalen en omschrijven welke individuele stroomgebieden op hun grondgebied een natuurlijke habitat voor Europese aal vormen ("stroomgebied voor aal"); die stroomgebieden kunnen maritieme wateren omvatten. […]”

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – paragraaf 1 – punt 1 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 2 – lid 10

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 ter) Artikel 2, lid 10, wordt vervangen door:

 

“10. De lidstaten passen in de beheersplannen voor aal zo spoedig mogelijk passende maatregelen toe ter vermindering van de sterfte van aal als gevolg van andere dan met de visserij verband houdende factoren, onder meer hydro-elektrische turbines en pompen (…). Indien nodig worden bijkomende maatregelen genomen om de door andere factoren veroorzaakte sterfte te verminderen, om de doelstellingen van het plan te verwezenlijken."

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1 – punt 3 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 5 – lid 4

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Artikel 5, lid 4, wordt vervangen door:

 

"4. Indien een lidstaat uiterlijk op 31 december 2008 bij de Commissie een beheersplan voor aal ter goedkeuring heeft ingediend, en dat plan door de Commissie niet kan worden goedgekeurd overeenkomstig lid 1 of dat plan niet voldoet aan de in artikel 9 vastgelegde voorwaarden inzake verslaglegging en evaluatie, zorgt die lidstaat ervoor dat de visserijinspanning met ten minste 50 % wordt verminderd ten opzichte van de gemiddelde inspanning in de periode van 2004 tot en met 2006, of dat de visserij zodanig wordt verminderd dat de vangsten van aal met ten minste 50 % worden verminderd ten opzichte van de gemiddelde vangst in de periode van 2004 tot en met 2006, door het visseizoen voor aal in te korten dan wel anderszins. Deze vermindering wordt uitgevoerd binnen drie maanden nadat het besluit om het plan niet goed te keuren is genomen of binnen drie maanden na niet-naleving van een verslagleggingstermijn."

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 3 ter (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 5 – lid 7 (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 ter) Aan artikel 5 wordt het volgende lid toegevoegd:

 

"8. Met ingang van 1 januari 2014 worden alle beheersplannen voor aal om de twee jaar herzien en bijgewerkt, rekening houdend met het recentste wetenschappelijk advies.".

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 4

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 7 – leden 6 en 7

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. Indien de gemiddelde marktprijzen voor aal die voor de uitzet wordt gebruikt, aanzienlijk dalen in vergelijking met die voor aal met een andere bestemming, stelt de betrokken lidstaat de Commissie daarvan in kennis. Om deze situatie aan te pakken, kan de Commissie door middel van gedelegeerde handelingen die overeenkomstig artikel 12 bis worden vastgesteld, de in lid 2 bedoelde percentages voor uitzet gebruikte aal tijdelijk verminderen.

6. Indien de gemiddelde marktprijzen voor aal die voor de uitzet wordt gebruikt, aanzienlijk dalen in vergelijking met die voor aal met een andere bestemming, stelt de betrokken lidstaat de Commissie daarvan in kennis. Om deze situatie aan te pakken, kan de Commissie door middel van gedelegeerde handelingen die overeenkomstig artikel 12 bis worden vastgesteld, de in lid 2 bedoelde percentages voor uitzet gebruikte aal tijdelijk verminderen, mits het beheersplan voor aal in overeenstemming is met artikel 2, lid 4.

7. Uiterlijk op 31 december 2012 brengt de Commissie verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad en evalueert zij de maatregelen voor de uitzet, met inbegrip van de ontwikkeling van de marktprijzen.";

7. Uiterlijk op 31 oktober 2013 brengt de Commissie verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad en evalueert zij de maatregelen voor de uitzet, rekening houdend met het recentste wetenschappelijk advies over de omstandigheden waarin uitzetten waarschijnlijk zal bijdragen tot een toename van de paaibiomassa. In dit verslag evalueert de Commissie de ontwikkeling van de marktprijzen.";

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 4 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 7 – lid 8

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Artikel 7, lid 8, wordt vervangen door:

 

"8. "De uitzet wordt geacht een instandhoudingsmaatregel te zijn in de zin van artikel 38, lid 2, van Verordening (EU) XX/XXXX [EFMZV], indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 

– de uitzet is een onderdeel van een overeenkomstig artikel 2 opgesteld beheersplan voor aal;

 

– de uitzet heeft betrekking op aal die wordt gevangen en beheerd met gebruik van methoden en apparatuur die de laagst mogelijke sterfte garanderen tijdens de vangst, de opslag, het vervoer en de kweek;

 

– de uitzet vindt plaats in gebieden die een hoge kans op overleving en migratie bieden;

 

– de uitzet draagt bij tot het realiseren van het in artikel 2, lid 4, als bedoelde streefpercentage inzake ontsnapping van 40 %; en

 

– de aal wordt in quarantaine gehouden om de verspreiding van ziektes en parasieten te voorkomen."

 

 

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 5

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 9

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) artikel 9, lid 3, wordt geschrapt;

(5) Artikel 9 wordt vervangen door:

 

"Artikel 9

 

Verslaglegging en evaluatie

 

1. De lidstaten verzamelen onderzoeksgegevens om de impact van de genomen maatregelen op het aalbestand te kwantificeren, risicobeperkende maatregelen te identificeren en beheersdoelstellingen aan te bevelen. De lidstaten brengen verslag uit bij de Commissie, aanvankelijk om de drie jaar en voor het eerst uiterlijk op 30 juni 2012 en stellen de informatie ter beschikking van aangewezen wetenschappelijke instanties. Vervolgens wordt de frequentie van de verslagen verhoogd tot één verslag om de twee jaar, nadat het eerste driejaarlijkse verslag is ingediend. In de verslagen worden de monitoring, de tenuitvoerlegging, de doeltreffendheid en het resultaat uiteengezet en worden in het bijzonder de beste beschikbare ramingen verstrekt met betrekking tot:

 

(a) voor elke lidstaat, de proportie van de biomassa aan schieraal die ontsnapt naar zee om te paaien, of de proportie van de biomassa aan schieraal die het grondgebied van de betrokken lidstaat verlaat als onderdeel van een zeewaartse migratie om te paaien, gerelateerd aan het in artikel 2, lid 4, vastgestelde streefpercentage inzake ontsnapping;

 

(b) het niveau van de visserijinspanning waarbij aal wordt gevangen per jaar, en de vermindering die overeenkomstig artikel 4, lid 2, en artikel 5, lid 4, is bereikt;

 

(c) het niveau van de sterftefactoren buiten de visserij, en de vermindering die overeenkomstig artikel 2, lid 10, is bereikt;

 

(d) de hoeveelheid gevangen aal van minder dan 12 cm lengte en de proporties van de verschillende benuttingen daarvan;

 

(e) het overlevingspercentage van de uitgezette aal, bij het vissen, het vervoer, het uitzetten of de ontsnapping naar de Sargassozee om te paaien;

 

(f) de bepaling, op vrijwillige basis, van de voortplantingsgebieden van de gevangen aal.

 

2. Uiterlijk op 31 oktober 2013 dient de Commissie bij het Europees Parlement en de Raad een verslag in met een statistische en wetenschappelijke evaluatie van de resultaten van de uitvoering van de beheersplannen voor aal, samen met het advies van het WTECV. Op basis van de vaststellingen in dit verslag kan de Commissie voorstellen indienen om het toepassingsgebied van de verordening uit te breiden naar factoren in verband met de sterfte van aal die geen verband houdend met de visserij.

 

3. De Commissie dient uiterlijk op 31 december 2013 een evaluatie in van de handel in Europese aal in de Europese Unie en op internationaal niveau, met focus in het bijzonder op de nakoming van de verplichtingen van de Unie overeenkomstig de CITES, alsmede een raming van de illegale handel in Europese aal in de lidstaten. In dit verslag worden de ongerijmdheden in de diverse beschikbare gegevenspakketten geïdentificeerd en worden maatregelen voorgesteld om de controle van de handel te verbeteren, inclusief een wijziging van de bestaande douanewetboeken, om efficiëntere controle mogelijk te maken."

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – punt 5 bis (nieuw)

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 9 bis (nieuw)

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Het volgende artikel wordt ingevoegd:

 

“Artikel 9 bis

 

Follow-upmaatregelen

 

Rekening houdend met de vaststellingen in de in artikel 7, lid 7, en artikel 9, leden 2 en 3, bedoelde verslagen, alsmede met een eventueel nieuw en vollediger advies van de ICES over de status van het bestand van de Europese aal in 2013, dient de Commissie uiterlijk op 31 maart 2014 bij het Europees Parlement en de Raad een nieuw wetgevingsvoorstel in om met grote waarschijnlijkheid het herstel van de Europese aal te realiseren. Hierbij kan de Commissie onderzoeken hoe het toepassingsgebied van deze verordening kan worden uitgebreid naar sterfte als gevolg van factoren die geen verband houden met de visserij.”

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – alinea 1 – punt 6

Verordening (EG) nr. 1100/2007

Artikel 12 bis – lid 2

 

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de in artikel 7, lid 6, bedoelde gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend voor onbepaalde tijd.

2. De bevoegdheid tot vaststelling van de in artikel 7, lid 6, bedoelde gedelegeerde handelingen wordt aan de Commissie verleend voor een termijn van drie jaar vanaf...*. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het verstrijken van de termijn van drie jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie wordt stilzwijgend met termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad zich uiterlijk drie maanden voor het einde van elke termijn tegen deze verlenging verzet.

 

_____________

 

*PB: gelieve de datum van de inwerkingtreding van onderhavige verordening in te voegen.

Motivering

Voor gedelegeerde handelingen moet altijd een bepaalde termijn worden vastgelegd.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. Zij wordt binnen een maand na de inwerkingtreding ervan geconsolideerd met de verordening die wordt gewijzigd.

(1)

Nog niet in het Publicatieblad verschenen.


TOELICHTING

Inleiding

Het bestand van de Europese aal heeft te maken met tal van problemen: overbevissing, teloorgang van kritieke habitats, vervuiling, parasieten, verplaatsing van de oceaanstromen als gevolg van de mondiale klimaatverandering enz. Oplossingen liggen bijgevolg niet voor de hand en evenmin is er één schuldige.

Om een complex probleem nog ingewikkelder te maken zijn vele zaken met betrekking tot diverse belangrijke aspecten van de biologie van de aal en aalbeheer onbekend. De omvang van het bestand is onzeker, de omstandigheden die leiden tot de geslachtsbepaling van de aal zijn niet goed begrepen en of uitgezette alen daadwerkelijk succesvolle paaiende exemplaren zullen worden, is een groot vraagteken, om maar een paar kwesties te noemen.

Onzekerheid is er ook met betrekking tot de monitoring en controle van de exploitatie van aal, met vangst- en exportcijfers in verschillende gegevenspaketten die niet overeenkomen, een relevant deel van de aalvangst waarvan de bestemming onduidelijk is en een internationale zwarte markt voor aal waarvan het bestaan wordt erkend, maar waarvan de omvang niet bekend is.

Een lid van de Commissie visserij merkte onlangs op dat aal voor interessante debatten zorgt, omdat we hem beschouwen als een romantische dier: aal volgt de volle maan, zwemt duizenden mijlen om te paren en sterft in het midden van de Atlantische Oceaan, onmiddellijk na het paaien. In contrast hiermee is er een erg onromantisch feit dat leidt tot de exploitatie van de aalbestanden: een mondiale export die tussen 1997 en 2007 naar schatting meer dan 10 miljard EUR waard was (Crook, 2010).

Status van de populatie van Europese aal

Volgens het recentste wetenschappelijk advies van de Internationale Raad voor het onderzoek van de zee (International Council for the Exploration of the Sea, ICES) van 2012 over de Europese aal blijft de status van het bestand kritiek en moet dringend worden opgetreden. Het bestand verkeert buiten veilige biologische grenzen en de visserij die momenteel wordt bedreven, is niet houdbaar. De ICES beveelt aan dat visserij en andere menselijke activiteiten met gevolgen voor het bestand zo dicht als mogelijk bij volledige stopzetting worden gebracht. Volgens een verklaring van de werkgroep aal van de ICES (Working Group on Eels, WGEEL) van 2012 zijn er aanwijzingen dat het aalbestand in 2012 voort is blijven afnemen. De aanwasindex van de WGEEL stond op het moment in kwestie op zijn laagste peil ooit, minder dan 1% voor de Noordzee en 5% elders in het verspreidingsgebied, ten opzichte van de periode 1960-1979.

Wetenschappers wijzen er vaak op dat er veel is over aal dat we niet weten. Als de onzekerheden worden opgehelderd, zijn er natuurlijk twee mogelijke gevolgen: er kan reden blijken te zijn voor iets meer optimisme en er kan in feite nog meer reden zijn voor bezorgdheid. De WGEEL van 2012 merkt bijvoorbeeld op dat er aanwijzingen zijn dat de bestand-aanwas-verhouding voor aal eventueel bestandsafbouwend is, aangezien de aanwas sneller afneemt dan de omvang van het bestand. Als dit klopt, verandert dit volgens de ICES-werkgroep de kijk op de status van het bestand en de adequate referentiepunten aanzienlijk, met als gevolg dat het advies urgenter en zwaarwichtiger wordt.

Handelsgegevens interpreteren kan een nachtmerrie zijn. De EU heeft maar vier codes in het GS-douanesysteem (tegenover 25 in Taiwan). Hierdoor is het in vele gevallen onmogelijk een onderscheid te maken tussen glasaal en pootaal. De ICES merkt op dat uit de aangerekende prijzen blijkt dat sommige export niet correct is geëtiketteerd en dat er voor de periode van september 2011 tot juni 2012 grote verschillen zijn tussen de twee gegevenspakketten die zijn ingediend voor Spanje (geen gegevens in het nationale verslag tegenover 2,4 t bij Eurostat) en voor Frankrijk (9 t in het nationale verslag tegenover 24 t bij Eurostat). Wat Frankrijk betreft, is van de 34,3 t aal die in het seizoen 2011-2012 is aangeland, 7,2 t onverklaarbaar; deze kan overeenkomen met een combinatie van sterfte na de vangst en/of een te lage aangifte en illegale handel. Wat Spanje betreft, is volgens de raming van de ICES 8,5 t onverklaarbaar.

Visserij is natuurlijk niet het enige probleem. In 38% van de aal die getest is op 314 locaties in acht landen, werd het maximumniveau voor niet-dioxineachtige pcb's in levensmiddelen overschreden. Dit leidt daadwerkelijk tot meer sluitingen voor de visserij, als gevolg van het feit dat deze aal niet geschikt is voor consumptie.

Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad

Gelet op het bovenstaande is de rapporteur er sterk van overtuigd dat Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad niet ver genoeg gaat om voor een herstel van de Europese aalpopulatie te zorgen.

Belangrijke kwestie is dat in de verordening van uitzetten een centraal element van de beheersplannen voor aal wordt gemaakt, terwijl in het geheel geen voorwaarden worden opgelegd, noch richtsnoeren vastgesteld om ervoor te zorgen dat de herpopulatie de herstelkansen maximaliseert. Er is geen behoorlijke beoordeling uitgevoerd van de omstandigheden waarin herpopulatie een doeltreffende beschermingsmaatregel kan zijn. Met de verordening wordt niet voorzien in een verplichting een beoordeling uit te voeren om ervoor te zorgen dat bij het uitzetten alleen gebruik wordt gemaakt van glasaal uit gebieden waar het bestaan van een overschot is vastgesteld of om te zorgen voor de identificatie van geschikte gebieden waar uitgezette alen een grotere kans maken om in de toekomst paaiende exemplaren te worden of voor beperkingen met betrekking tot de afstand tussen het donor- en het ontvangende gebied (artikel 7). Evenmin wordt een minimaal overlevingspercentage vastgesteld voor glasaal tijdens de vangst en het transport met het oog op uitzetten.

Als gevolg van de inwerkingtreding van de beheersplannen voor aal is de populatie in 2012 met ongeveer 22 miljoen glasalen en 10 miljoen vooral onvolgroeide pootalen toegenomen en waren de cijfers voor aanlandingen van glasaal in 2010 en 2011 hoger dan in 2009 (WGEEL, 2012). Zoals hierboven aangegeven zijn er grote problemen met monitoring. Van de 45,4 t glasaal die gevangen is, kan 36,5 t volgens de WGEEL worden verklaard door export, intern gebruik in het donorland en inbeslagnames.

Ondanks het ruime en toenemende beroep op uitzetten als beschermingsmaatregel bekritiseert de ICES de doeltreffendheid hiervan ernstig (2011). De rapporteur acht het van het grootste belang dat de Commissie de tenuitvoerlegging van de uitzettingsmaatregelen evalueert om na te gaan of deze maatregelen daadwerkelijk tot een toename van de paaibiomassa van de Europese aal hebben bijgedragen.

Wat de bestaande verslagleggingsverplichtingen betreft, is de rapporteur ook van mening dat deze niet ambitieus genoeg zijn. Er is geen reden waarom de verslaglegging over vangsten, inspanningen, sterfte en de tenuitvoerlegging van de bepalingen van het plan in het algemeen niet jaarlijks kan gebeuren (artikel 9, lid 1). Voorts is de rapporteur van mening dat, gezien de aanzienlijke statistische problemen met betrekking tot deze visserijtak, de verslaglegging moet worden beperkt tot het niveau van de stroomgebieden (artikel 2, lid 1), om te garanderen dat de verkregen gegevens accuraat en relevant zijn.

De Commissie moet niet alleen de door de lidstaten verstrekte beheersplannen analyseren, maar ook de informatie van de verschillende gegevenspakketten (landenverslagen, EUROSTAT, CITES, FAOSTAT), met focus in het bijzonder op de handel, om mogelijke discrepanties te identificeren en verbeteringen te suggereren, wat monitoring en controle van de exploitatie van aal betreft. Volgens DG MARE lijkt het erop dat het volume van de illegale handel het laatste jaar tot de laatste twee jaar aanzienlijk is toegenomen.

Elementen voor een nieuwe verordening

Om de hierboven uiteengezette redenen is de rapporteur van mening dat er dringend behoefte is aan een nieuwe verordening. Hierin moet herpopulatie in haar juiste context worden geplaatst, met prioriteit voor de selectie van sites en een behoorlijke evaluatie van de waarschijnlijkheid dat uitgezette aal van minder dan 20 cm lengte het paaistadium bereikt. De herpopulatie moet verlopen volgens vast omlijnde, op wetenschappelijke gegevens gebaseerde richtsnoeren, die de geografische omvang van de ingreep beperken en garanderen dat ziekten niet worden verspreid, uitgaande van eventuele lokale overschotten van jonge aal.

Een erg verschillende aanpak zou bijvoorbeeld zijn dat de lidstaten een selectie maken van geschikte sites voor uitzetten waar geen belemmeringen zijn, de aanwezigheid van verontreinigende stoffen laag is en de overlevingskansen van de aal hoog zijn. De lidstaten kunnen in deze gebieden aal uitzetten volgens de hierboven genoemde richtsnoeren, met een specifiek verbod op de visserij op aal in de stroomgebieden in kwestie, als centrale maatregel om het bestand te beschermen. Deze herpopulatiemaatregelen kunnen functioneren op dezelfde manier als mariene reservaten in het mariene milieu.

Eerst en vooral zij er evenwel aan herinnerd dat de aalpopulatie in kritieke toestand verkeert en dat opschorting van alle visserij op aal de eerste optie moet blijven, in afwachting van het advies dat door de ICES in 2013 moet worden verstrekt.

Conclusie

Er is één bestand van Europese aal. In hetzelfde jaar als het EU-herstelplan voor aal werd goedgekeurd, in 2007, werd de Europese aal (Anguilla anguilla) opgenomen in aanhangsel II bij de CITES. De lijst is van kracht geworden in 2009 en de deskundigen hebben duidelijk erkend dat de soort in aanmerking kwam voor aanhangsel I. In 2010 is de Europese aal aangemerkt als ernstig bedreigd door de IUCN en in 2011 stelde de ICES voor het eerst dat de programma’s voor het uitzetten van glasaal wellicht niet bijdragen tot herstel.

In het recentste wetenschappelijk advies van de ICES voor 2013 wordt gesteld dat het bestand zich op een historisch dieptepunt bevindt en dat er geen tekenen zijn van herstel. Bovendien heeft de ICES nooit een evaluatie gemaakt van het ontsnappingspercentage van 40% in het herstelplan van de EU en beveelt hij al tien jaar een nulvangst van de bedreigde soort aan.

Gelet op al het bovenstaande en op de alarmerende tekenen van een toenemende illegale export van glasaal stelt de rapporteur de volgende vraag: als de status van dit specifieke bestand niet ernstig genoeg is om de visserij te sluiten, wanneer zal de EU een situatie dan ernstig genoeg achten om een besluit dat zo moeilijk is, te nemen?

Twee Europese landen, Ierland en Noorwegen, hebben al alle visserij op aal verboden. De rapporteur is van mening dat, tot de maatregelen zijn genomen om ervoor te zorgen dat het aalbestand zich herstelt op een niveau waar het omvangrijk en biologisch veilig is, alle Europese visserij op aal moet worden opgeschort.

Aanpassing aan het VWEU

Standpunt van de rapporteur

Met Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal worden de Commissie momenteel bepaalde bevoegdheden verleend die volgens de Commissie moeten worden ingedeeld in gedelegeerde bevoegdheden en uitvoeringsbevoegdheden.

Het is van het grootste belang dat er een juridisch goed onderbouwde oplossing komt om de rechten die met het VWEU aan het Parlement zijn toegekend, te vrijwaren.

De rapporteur is het eens met het voorstel van de Commissie in zoverre ermee wordt gesuggereerd om voor de goedkeuring van de beheersplannen voor aal gebruik te maken van uitvoeringshandelingen.

De verwijzing naar gedelegeerde handelingen wordt evenwel geschrapt, omdat de rapporteur het niet eens is met het beleid dat via gedelegeerde handelingen ten uitvoer moest worden gelegd, zodat wordt voorgesteld dit in zijn geheel te verwijderen.

De rapporteur stelt ook een aantal technische wijzigingen in het Commissievoorstel voor.


PROCEDURE

Titel

Wijziging van Verordening (EG) nr. 1100/2007 van de Raad tot vaststelling van maatregelen voor het herstel van het bestand van Europese aal

Document- en procedurenummers

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Datum indiening bij EP

26.7.2012

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

VISS

11.9.2012

 

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Behandeling in de commissie

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Datum goedkeuring

18.6.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

16

9

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Salvador Garriga Polledo

Datum indiening

27.6.2013

Juridische mededeling - Privacybeleid