RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană

26.6.2013 - (COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD)) - ***I

Comisia pentru pescuit
Raportoare: Isabella Lövin


Procedură : 2012/0201(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0242/2013

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0413),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0202/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 14 noiembrie 2012[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A7-0242/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1) Pe baza informațiilor care urmează să fie furnizate de statele membre, Comisia ar trebui să elaboreze un raport referitor la rezultatul punerii în aplicare a planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă și, dacă este necesar, să propună fără întârziere măsuri adecvate pentru a asigura, cu un grad ridicat de probabilitate, refacerea stocurilor de anghilă europeană.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 trebuie aliniate la dispozițiile articolelor 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(2) Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competențele conferite Comisiei în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 trebuie aliniate la dispozițiile articolului 291 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a aplica anumite dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1100/2007, trebuie să i se delege Comisiei competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în ceea ce privește luarea de măsuri în vederea soluționării unei scăderi semnificative a prețurilor medii practicate pe piață pentru anghila folosită pentru repopulare comparativ cu prețurile practicate în cazul anghilei folosite în alte scopuri.

(3) În vederea aplicării anumitor dispoziții din Regulamentul (CE) nr. 1100/2007, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește luarea de măsuri în vederea soluționării unei scăderi semnificative a prețurilor medii practicate pe piață pentru anghila folosită pentru repopulare comparativ cu prețurile practicate în cazul anghilei folosite în alte scopuri. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, pe baza celor mai recente avize și recomandări științifice, în special la nivel de experți, pentru a se asigura faptul că informațiile care îi stau la dispoziție sunt obiective, corecte, complete și de actualitate. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană și în timp util a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a dispozițiilor din Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 privind aprobarea planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă de către Comisie pe baza datelor științifice și tehnice, trebuie să i se confere Comisiei competențe de executare. Competențele respective trebuie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(6) În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 în ceea ce privește aprobarea planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă de către Comisie pe baza celor mai bune și mai recente informații științifice și tehnice disponibile, ar trebui conferite competențe de executare Comisiei. Competențele de executare ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) ICES ar trebui să furnizeze noi recomandări mai cuprinzătoare privind starea stocurilor de anghilă în 2013. Atunci când pregătește aceste recomandări, ICES ar trebui să analizeze toate cauzele reducerii stocurilor de anghile, inclusiv cu privire la zonele de reproducere a anghilei. În cazul în care ICES confirmă faptul că starea rezervelor de anghilă rămâne critică, Comisia ar trebui să prezinte, cât mai curând posibil, o propunere pentru un nou regulament privind refacerea stocurilor de anghilă europeană. Respectivul regulament ar trebui să cuprindă și soluții pe termen lung, cum ar fi modalitățile de deblocare a căilor de migrare.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Este important ca Comisia să aplice sancțiuni statelor membre care nu au transmis sau nu au analizat toate datele care le stau la dispoziție pentru a permite o evaluare completă și solidă din punct de vedere științific a stării anghilei europene.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Atât timp cât căile de migrare rămân închise, repopularea este singura măsură temporară disponibilă pentru a contribui la refacerea stocului de anghilă. Dacă transferarea puietului de anghilă se desfășoară în conformitate cu cele mai bune practici disponibile, cum ar fi standardul pentru sustenabilitatea anghilei, aceasta reprezintă o modalitate eficientă de stimulare a refacerii stocurilor de anghilă. O altă măsură temporară de stimulare a evadării anghilei argintii o reprezintă transferarea acesteia cu ajutor uman peste obstacole precum diguri, centrale hidroelectrice și pompe de apă. În această perioadă în care pescarii caută ocupații alternative, abilitățile acestora ar putea fi utilizate pentru a accelera refacerea stocurilor de anghilă europeană.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. La articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre își identifică și își definesc bazinele hidrografice individuale aflate pe teritoriul lor național care constituie habitate naturale pentru anghila europeană („bazine hidrografice de anghilă”), care pot include și apele maritime. […]”

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 2 – alineatul 10

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1b. La articolul 2, alineatul (10) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(10) În planul de gestionare a rezervelor de anghilă, fiecare stat membru pune în aplicare cât mai curând posibil măsurile adecvate pentru reducerea mortalității anghilei cauzate de factori care nu au legătură cu exploatația piscicolă, inclusiv de turbine hidroelectrice și pompe. În cazul în care este necesar, se iau și alte măsuri pentru reducerea mortalității cauzate de alți factori, astfel încât să fie atinse obiectivele stabilite în plan.”

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 5 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. La articolul 5, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Un stat membru care a depus spre aprobarea Comisiei un plan de gestionare a rezervelor de anghilă până la 31 decembrie 2008 cel târziu, care nu poate fi aprobat de Comisie în conformitate cu alineatul (1) sau care nu îndeplinește condițiile de raportare și de evaluare menționate la articolul 9, fie își reduce efortul de pescuit cu cel puțin 50% față de media efortului din perioada cuprinsă între 2004 și 2006, fie își reduce efortul de pescuit în vederea reducerii capturilor de anghilă cu cel puțin 50% față de media capturilor din perioada cuprinsă între 2004 și 2006, fie prin reducerea sezonului de pescuit anghilă, fie prin alte mijloace. Această reducere este pusă în aplicare în termen de trei luni după ce a fost luată decizia de a nu se aproba planul sau în termen de trei luni după nerespectarea unui termen de raportare.”

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 3 b (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 5 – alineatul 7 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. La articolul 5 se adaugă următorul alineat:

 

„(8) De la 1 ianuarie 2014, toate planurile de gestionare a rezervelor de anghilă sunt evaluate și actualizate din doi în doi ani, ținându-se seama de cele mai recente recomandări științifice.”

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 7 – alineatele 6 și 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) În cazul unei scăderi semnificative a prețurilor medii practicate pe piață pentru anghila folosită pentru repopulare comparativ cu prețurile practicate în cazul anghilei folosite în alte scopuri, statele membre vizate informează Comisia cu privire la acest lucru. Comisia, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 12a și pentru a soluționa situația, poate reduce temporar procentele de anghilă folosită pentru repopulare menționate la alineatul (2).

(6) În cazul unei scăderi semnificative a prețurilor medii practicate pe piață pentru anghila folosită pentru repopulare comparativ cu prețurile practicate în cazul anghilei folosite în alte scopuri, statele membre vizate informează Comisia cu privire la acest lucru. Comisia, prin intermediul unor acte delegate adoptate în conformitate cu articolul 12a și pentru a soluționa situația, poate reduce temporar procentele de anghilă folosită pentru repopulare menționate la alineatul (2), în cazul în care planul de gestionare a rezervelor de anghilă este conform cu dispozițiile de la articolul 2 alineatul (4).

(7) Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la 31 decembrie 2012 și evaluează măsurile referitoare la repopulare, inclusiv evoluția prețurilor de piață.

(7) Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului cel târziu până la 31 octombrie 2013 și evaluează măsurile referitoare la repopulare, ținând seama de cele mai recente recomandări științifice privind condițiile necesare pentru ca repopularea să contribuie la o creștere a biomasei stocului de reproducere. Într-un astfel de raport, Comisia revizuiește evoluția prețurilor de piață.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 4 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 7 – alineatul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. La articolul 7, alineatul (8) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(8) „Repopularea este considerată o măsură de conservare în sensul articolului 38 alineatul (2) din Regulamentul (UE) XX/XXXX [FEPAM], cu condiția:

 

- să facă parte dintr-un plan de gestionare a rezervelor de anghilă stabilit în conformitate cu articolul 2;

 

să privească anghilele capturate și gestionate folosind metode și echipamente care garantează cea mai mică mortalitate posibilă în timpul capturării, depozitării, transportării și creșterii;

 

- să aibă loc în zone care oferă o probabilitate ridicată de supraviețuire și migrare;

 

- să contribuie la îndeplinirea nivelului-țintă de evadare de 40% prevăzut la articolul 2 alineatul (4) și

 

- anghilele să fie puse în carantină pentru a preveni răspândirea bolilor sau a paraziților.”

 

 

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 9

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. La articolul 9, alineatul (3) se elimină.

5. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

 

„Articolul 9

 

Raportarea și evaluarea

 

(1) Statele membre colectează datele pentru cercetare pentru a evalua impactul măsurilor luate cu privire la stocurile de anghilă, a găsi măsuri de atenuare a impactului și a recomanda obiective de gestionare. Fiecare stat membru transmite rapoarte Comisiei, inițial din trei în trei ani, primul raport fiind prezentat până la 30 iunie 2012 și pun informațiile la dispoziția organismelor științifice desemnate. Ulterior, frecvența raportării crește, ajungând la o dată la doi ani, după ce a fost depus primul raport trienal. Rapoartele descriu monitorizarea, punerea în aplicare, eficacitatea și rezultatul și furnizează, în special, cele mai bune estimări disponibile:

 

(a) pentru fiecare stat membru, privind proporția biomasei de anghilă argintie care evadează în mare pentru reproducere sau privind proporția biomasei de anghilă argintie care părăsește teritoriul statului membru în cadrul unei migrații către mare pentru reproducere, comparativ cu nivelul-țintă de evadare prevăzut la articolul 2 alineatul (4);

 

(b) privind nivelul efortului de pescuit prin care se capturează anghilă în fiecare an și reducerea efectuată în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) și cu articolul 5 alineatul (4);

 

(c) privind nivelul factorilor de mortalitate din afara exploatației piscicole și reducerea efectuată în conformitate cu articolul 2 alineatul (10);

 

(d) privind cantitatea capturată de anghilă cu o lungime mai mică de 12 cm și proporția din aceasta utilizată în diferite scopuri;

 

(e) privind rata de supraviețuire a noilor populații de anghilă în urma pescuitului, transportului, repopulării sau evadării pentru reproducere în Marea Sargaselor;

 

(f) privind identificarea, pe bază voluntară, a zonelor de reproducere ale anghilelor capturate.

 

(2) Până la 31 octombrie 2013, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului conținând o evaluare statistică și științifică a rezultatelor punerii în aplicare a planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă, însoțit de un aviz al CSTEP. Pe baza rezultatelor raportului, Comisia poate prezenta propuneri pentru extinderea domeniului de aplicare al regulamentului pentru a include și alți factori de mortalitate a anghilelor în afară de pescuit.

 

(3) Până la 31 decembrie 2013 cel târziu, Comisia prezintă un raport de evaluare privind comerțul cu anghilă europeană la nivel internațional și la nivelul Uniunii, care se concentrează, în special, asupra respectării obligațiilor Uniunii în temeiul CITES, și o estimare privind comerțul ilegal cu anghilă europeană în statele membre. Raportul identifică neconcordanțele în ceea ce privește diferitele date disponibile și sugerează măsuri de îmbunătățire a monitorizării comerțului, inclusiv modificarea codurilor vamale existente pentru a face posibilă o mai bună monitorizare.”

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 1 – punctul 5 a (nou)

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Se inserează următorul articol:

 

„Articolul 9a

 

Măsuri de urmărire

 

Având în vedere rezultatele rapoartelor menționate la articolul 7 alineatul (7) și la articolul 9 alineatele (2) și (3), precum și orice noi recomandări mai cuprinzătoare ale ICES privind starea stocurilor de anghilă europeană în 2013, cel târziu până la 31 martie 2014, Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului o nouă propunere legislativă care să vizeze, cu un grad ridicat de probabilitate, refacerea stocurilor de anghilă europeană. La elaborarea acestei propuneri, Comisia poate ține seama de modalitățile de extindere a domeniului de aplicare al prezentului regulament pentru a include alți factori care provoacă mortalitatea anghilei în afara pescuitului.”

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6

Regulamentul (CE) nr. 1100/2007

Articolul 12 a – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (6) este conferită pentru o perioadă de timp nedeterminată.

(2) Delegarea de competențe menționată la articolul 7 alineatul (6) se conferă Comisiei pe o perioadă de trei ani de la ...*. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de trei ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

 

_____________

 

*JO: a se introduce data intrării în vigoare a prezentului regulament

Justificare

În cazul actelor delegate ar trebui să se stabilească întotdeauna o perioadă fixă.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Prezentul regulament intră în vigoare în a 20-a zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acesta se consolidează cu regulamentul pe care îl modifică în termen de o lună de la intrarea sa în vigoare.

  • [1]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

Introducere

Stocurile de anghilă europeană se confruntă cu nenumărate probleme: pescuitul excesiv, pierderea habitatelor esențiale, poluarea, paraziți, schimbarea curenților oceanici ca urmare a schimbărilor climatice la nivel mondial și altele. Nu există o singură cauză, iar soluțiile nu pot fi găsite cu ușurință.

Există multe alte necunoscute care complică această problemă complexă și care se datorează mai multor aspecte importante legate de biologia și gestionarea anghilei. Mărimea stocului nu este sigură, condițiile de stabilire a genului anghilei nu sunt bine înțelese și există numeroase semne de întrebare legate de măsura în care, în urma repopulării, anghila va reuși să se reproducă. Și acestea sunt doar câteva dintre aspectele problematice.

Există întrebări și cu privire la monitorizarea și controlul exploatării anghilei, în cazul căreia cifrele referitoare la capturi și export din baze de date diferite nu sunt identice, existând o importantă cantitate de anghilă a cărei soartă nu se cunoaște, precum și o piață neagră internațională recunoscută a anghilei, unde cantitățile vehiculate nu pot fi cuantificate.

Unul dintre deputații din Comisia pentru pescuit a spus recent că anghilele generează dezbateri interesante, deoarece le considerăm animale foarte romantice: anghila este afectată de luna plină, înoată mii de kilometri pentru a se împerechea și moare în mijlocul Oceanului Atlantic, imediat după depunerea icrelor. Pe de altă parte, ceea ce nu este deloc romantic este motivul exploatării populațiilor de anghilă, și anume desfășurarea unor activități de export la nivel mondial estimate la o valoare de peste 10 miliarde de euro în anii 1997 și 2007 (Crook, 2010).

Starea populației de anghilă europeană

Cele mai recente recomandări științifice ale Consiliului Internațional pentru Explorarea Apelor Maritime (ICES, 2012) referitoare la anghila europeană arată că rezervele se află în continuare în pericol, fiind necesar să se ia măsuri de urgență. Rezervele se află în afara limitelor biologice de siguranță, iar activitățile de pescuit actuale nu sunt sustenabile. ICES recomandă reducerea, sau chiar sistarea, pescuitului și a altor activități umane care afectează stocurile de anghilă. Conform Grupului de lucru pentru anghilă al ICES (WGEEL, 2012), „există dovezi că stocurile de anghilă au continuat să se reducă în 2012. Față de nivelurile din 1960—1979, nivelul sporului natural înregistrat de WGEEL este, în prezent, la cel mai redus nivel istoric, fiind de sub 1% în cazul Mării Nordului și de 5% în alte zone din zona de distribuție”.

Oamenii de știință evidențiază adesea faptul că nu dispunem de multe informații despre anghile. Bineînțeles, răspunsul la anumite întrebări ar putea însemna și că putem privi cu mai mult optimism situația și că avem chiar mai multe motive de preocupare. De exemplu, conform WGEEL 2012: „există indicații că este posibil ca stocurile și sporul natural în cazul anghilei să fie în declin, astfel cum o sugerează faptul că sporul natural înregistrează un declin pronunțat față de abundența stocurilor.” „În acest caz,” grupul de lucru al ICES precizează că „s-ar schimba în mod considerabil perspectiva asupra stării stocurilor și a punctelor de referință adecvate, ceea ce intensifică caracterul urgent și ferm al recomandărilor”.

Interpretarea datelor legate de comerțul cu anghilă poate fi un adevărat coșmar. UE nu are decât de patru coduri vamale pentru anghilă în sistemul armonizat de coduri vamale (față de Taiwan, de exemplu, care are 25). În consecință, de multe ori este imposibil să se diferențieze între puietul de anghilă și anghilele galbene. Conform ICES, „prețurile impuse demonstrează că, în prezent, unele dintre exporturi nu sunt etichetate corect” și că, în perioada septembrie 2011- iunie 2012 „există diferențe semnificative în ceea ce privește datele furnizate de Spania (nu există date din raportul național vs. 2,4 tone, cf. Eurostat) și de Franța (9 tone cf. raportului național vs. 24 de tone, cf. Eurostat)”. În cazul Franței, din 34,3 tone de anghilă debarcată în 2011-2012, nu există date privind 7,2 tone, ceea ce se poate datora „unei combinații între un grad ridicat de mortalitate după pescuit și/sau raportării deficitare și comerțului ilegal”. În cazul Spaniei, ICES estimează că nu există informații privind 8,5 tone.

Desigur, pescuitul nu este unica problemă. 38% dintre eșantioanele de anghilă provenind din 314 de locuri din opt țări au depășit nivelurile maxime de PCB de alt tip decât dioxina din alimente. Acest lucru cauzează închiderea a numeroase zone de pescuit, deoarece anghilele respective nu sunt adecvate pentru consum.

Regulamentul nr. 1100/2007 al Consiliului.

Având în vedere cele de mai sus, raportoarea crede cu fermitate că dispozițiile Regulamentului nr. 1100/2007 al Consiliului nu sunt suficiente pentru a asigura refacerea populației de anghilă europeană.

O problemă majoră este faptul că regulamentul a făcut din repopulare un element central al planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă, fără a impune nicio condiție și fără a furniza orientări pentru a garanta faptul că repopularea maximizează șansele de refacere. Nu s-a efectuat o evaluare adecvată a condițiilor în care repopularea poate constitui o măsură de conservare eficientă. Regulamentul nu impune nicio evaluare pentru a garanta că repopularea se face doar cu puiet de anghilă din zonele în care s-a constatat existența unui surplus, pentru a identifica zonele potrivite unde anghilele repopulate ar avea o șansă mai mare să se reproducă pe viitor și nu impune nici limite privind distanța dintre donator și zonele de primire (articolul 7). Regulamentul nu stabilește nici rata minimă de supraviețuire a puietului de anghilă în timpul capturii și al transportului în vederea repopulării.

Ca rezultat al intrării în vigoare a planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă, repopularea a crescut „cu aproximativ 22 de milioane de puieți de anghilă și 10 milioane de anghile galbene, majoritatea crescute, repopulate în 2012, iar cifrele privind debarcarea puietului de anghilă în 2010 și în 2011 au fost mai mari decât în 2009” (WGEEL, 2012). După cum s-a menționat mai sus, există probleme semnificative legate de monitorizare. Din 45,4 t de puiet de anghilă capturat, 36,5 t proveneau din „exporturi, folosirea internă în țara donatoare și confiscări”.

În ciuda folosirii la scară din ce în ce mai largă și răspândită a repopulării ca măsură de conservare, ICES (2011) a adus critici serioase cu privire la eficiența ei. Considerăm că este deosebit de importantă revizuirea de către Comisie a punerii în aplicare a măsurilor de repopulare pentru a stabili dacă acestea au contribuit sau nu la creșterea biomasei stocului de reproducere în cazul anghilei europene.

În ceea ce privește cerințele de raportare existente, considerăm, de asemenea, că nici ele nu sunt suficient de ambițioase. Nu există niciun motiv pentru care raportarea cu privire la capturi, efortul de pescuit, mortalitate și, în general, punerea în aplicare a dispozițiilor din plan, nu s-ar putea face anual [articolul 9 alineatul (1)]. De asemenea, considerăm că, având în vedere problemele statistice importante privind pescuitul anghilei, raportarea ar trebui să fie limitată la bazinele hidrografice [articolul 2 alineatul (1)] pentru a asigura acuratețea și relevanța datelor raportate.

Comisia ar trebui să analizeze nu doar planurile de gestionare furnizate de statele membre, ci și diversele seturi de informații (rapoarte naționale, EUROSTAT, CITES, FAOSTAT), punând un accent special pe comerț, pentru a identifica potențialele discrepanțe și pentru a sugera îmbunătățiri ale metodelor de monitorizare și de control a exploatării anghilei. Conform DG MARE, „se pare că volumul comerțului ilegal a crescut semnificativ în ultimii 1-2 ani”.

Elemente pentru un nou regulament

Din motivele menționate mai sus, raportoarea consideră că este nevoie urgent de un nou regulament. Este nevoie de un regulament care să plaseze repopularea în contextul potrivit, acordând prioritate alegerii locurilor de refacere și unei evaluări corecte a probabilității ca anghila repopulată cu o lungime sub 20 cm să ajungă la maturitate sexuală. Este vorba de activități de repopulare care urmează orientări clar definite, fundamentate științific, care limitează acoperirea lor geografică, garantează că bolile nu vor fi transmise și se bazează pe surplusurile locale de anghile tinere, dacă acestea există.

O abordare foarte diferită ar fi ca statele membre să aleagă locații potrivite pentru repopulare, în locuri unde nu există obstacole, există puține substanțe contaminante, iar șansele de supraviețuire ale anghilei ar fi ridicate. Statele membre ar putea repopula aceste zone urmând orientările menționate mai sus și ar putea interzice în mod specific pescuitul anghilei în aceste bazine hidrografice, acestea fiind măsuri de conservare fundamentale pentru acest stoc. Aceste zone de repopulare ar putea funcționa de o manieră asemănătoare cu rezervele marine din mediul marin.

Totuși, ar trebui să ne amintim în primul și în primul rând că populația de anghilă se află într-un stadiu critic, iar suspendarea tuturor activităților de pescuit ar trebui să rămână prima opțiune, cel puțin până când ICES își va prezenta recomandările în 2013.

Concluzii

Există o singură rezervă de anghilă europeană. În același an în care a fost adoptat planul UE de refacere a rezervelor de anghilă, 2007, anghila europeană (Anguilla anguilla) a fost inclusă în apendicele 2 din CITES. Încadrarea în listă a intrat în vigoare în 2009, iar experții au recunoscut în mod clar că specia se califică pentru a fi inclusă în apendicele I. În 2010, anghila europeană a fost clasificată de UICN ca fiind grav amenințată, iar în 2011 ICES a susținut pentru prima oară că este improbabil ca programele de creare de rezerve de puiet de anghilă să contribuie la refacerea rezervelor.

Cele mai recente recomandări științifice ale ICES din 2013 menționează că rezervele au atins cote istorice minime și că nu se vede nici un semn de refacere a acestora. În plus, ICES nu a evaluat niciodată obiectivul de evadare de 40% din planul UE de refacere și a recomandat de zece ani sistarea capturilor în cazul acestui animal amenințat.

În lumina celor de mai sus și a semnelor alarmante de creștere a exporturilor ilegale de puiet de anghilă, raportoarea adresează o întrebare: dacă acest stoc specific nu se află într-o situație suficient de gravă pentru a sista activitățile de pescuit în ceea ce îl privește, când va considera UE că situația este suficient de gravă pentru a lua o decizie atât de dificilă?

Două țări europene, Irlanda și Norvegia, au interzis deja toate activitățile de pescuit privind anghila. Raportoarea consideră că, până când nu se instituie măsuri care să asigure refacerea rezervelor de anghilă la niveluri biologice sigure și abundente, ar trebui să se suspende toate activitățile europene de pescuit de anghilă.

Alinierea la TFUE

Opinia raportoarei

În momentul de față, Regulamentul (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului din 18 septembrie 2007 de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă din Europa conferă Comisiei anumite competențe care, din perspectiva Comisiei, trebuie reclasificate în măsuri delegate și în măsuri de punere în aplicare.

Este foarte important să se găsească o soluție bine întemeiată juridic prin care să se garanteze drepturile dobândite de Parlament prin TFUE.

Raportoarea este parțial de acord cu propunerea Comisiei, sugerând folosirea actelor de punere în aplicare pentru aprobarea planurilor de gestionare a rezervelor de anghilă.

Totuși, referirea la actele delegate a fost eliminată, dat fiind că raportoarea nu este de acord cu politica care a trebuit pusă în aplicare prin acte delegate și a propus eliminarea completă a acestora.

De asemenea, raportoarea sugerează anumite amendamente tehnice la propunerea Comisiei.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Regulamentului (CE) nr. 1100/2007 al Consiliului de instituire a unor măsuri pentru regenerarea rezervelor de anghilă europeană

Referințe

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Data prezentării la PE

26.7.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

PECH

11.9.2012

 

 

 

Raportor(i)

       Data numirii

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Examinare în comisie

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Data adoptării

18.6.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

16

9

0

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Salvador Garriga Polledo

Data depunerii

27.6.2013