Postup : 2012/0201(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0242/2013

Predkladané texty :

A7-0242/2013

Rozpravy :

PV 10/09/2013 - 22
CRE 10/09/2013 - 22

Hlasovanie :

PV 11/09/2013 - 5.9
CRE 11/09/2013 - 5.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0358

SPRÁVA     ***I
PDF 510kWORD 222k
26.6.2013
PE 504.146v03-00 A7-0242/2013

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

Výbor pre rybné hospodárstvo

Spravodajkyňa: Isabella Lövin

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0413),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 43 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0202/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. novembra 2012(1),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rybné hospodárstvo (A7-0242/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie -1 (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(-1) Komisia by mala na základe informácií získaných od členských štátov vypracovať správu o výsledkoch vykonávania plánov riadenia rybolovu úhora a v prípade potreby bezodkladne navrhnúť akékoľvek primerané opatrenia, pomocou ktorých by sa s veľkou pravdepodobnosťou dosiahla obnova populácie úhora európskeho.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné právomoci, ktoré boli Komisii udelené nariadením (ES) č. 1100/2007, zosúladiť s článkami 290 a 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

(2) V dôsledku nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy je potrebné právomoci, ktoré boli Komisii udelené nariadením (ES) č. 1100/2007, zosúladiť s článkom 291 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) S cieľom uplatňovať určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 1100/2007 by sa Komisii mala udeliť právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie opatrení na riešenie výrazného poklesu priemerných trhových cien úhora využívaného na zarybňovanie v porovnaní s úhormi používanými na iné účely.

(3) S cieľom uplatňovať určité ustanovenia nariadenia (ES) č. 1100/2007 by sa mala na Komisiu delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie opatrení na riešenie výrazného poklesu priemerných trhových cien úhorov používaných na zarybňovanie v porovnaní s úhormi používanými na iné účely. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie vychádzajúce z posledných vedeckých odporúčaní a vedeckých rád, a to najmä na úrovni expertov, aby sa zabezpečilo, že informácie, ktoré bude mať k dispozícii, budú nestranné, presné, úplné a aktuálne. Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť, aby sa príslušné dokumenty súčasne a vo vhodnom čase postúpili Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Pri príprave a vypracúvaní delegovaných aktov by Komisia mala zaistiť súbežné, včasné a vhodne riešené predkladanie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení nariadenia (ES) č. 1100/2007 týkajúcich sa schvaľovania plánov riadenia rybolovu úhora Komisiou na základe technických a vedeckých údajov by sa Komisii mali udeliť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

(6) S cieľom zaistiť jednotné podmienky vykonávania ustanovení nariadenia (ES) č. 1100/2007 týkajúcich sa schvaľovania plánov riadenia rybolovu úhora Komisiou na základe najlepších a najnovších dostupných technických a vedeckých informácií by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) ICES by mala predložiť nové a podrobnejšie odporúčanie o stave populácie úhora v roku 2013. ICES by pri príprave tohto odporúčania mala preskúmať všetky príčiny znižovania populácie úhora vrátane príčin súvisiacich s oblasťami neresenia. Ak ICES potvrdí, že stav populácie úhora je naďalej kritický, Komisia by mala v čo najkratšom čase predložiť návrh na nové nariadenie zacielené na zabezpečenie obnovy populácie úhora európskeho. Toto nariadenie by malo obsahovať aj dlhodobé riešenia, akými sú spôsoby odblokovania migračných prúdov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Je dôležité, aby Komisia trestala členské štáty, ktoré nepostúpili ani neanalyzovali všetky údaje, ktoré majú k dispozícii, s cieľom vytvoriť vyčerpávajúci a vedecky podložený prehľad o situácii úhora európskeho.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Kým zostanú migračné prúdy zatvorené, zarybňovanie je jediným dostupným dočasným opatrením, ktoré pomáha pri obnove populácie úhora. Keď sa presuny lariev úhora vykonávajú podľa dostupných najlepších postupov, napríklad podľa normy týkajúcej sa udržateľnej populácie úhora, predstavujú efektívny spôsob podnecovania obnovy populácie úhora. Ďalším dočasným opatrením na podnietenie úniku dospelého úhora je jeho presun s ľudskou pomocou cez prekážky, ako sú hrádze, vodné elektrárne a vodné čerpadlá. V čase, keď si rybári hľadajú náhradné povolania, by sa ich vedomosti dali využiť na urýchlenie obnovy populácie úhora európskeho.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 1a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 2 – odsek 1

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) V článku 2 sa odsek 1 nahrádza takto:

 

„1. Členské štáty určia a vymedzia jednotlivé povodia nachádzajúce sa na ich území, ktoré predstavujú prirodzené biotopy úhora európskeho (ďalej len „povodia úhora“), ktoré môžu zahŕňať aj morské vody. […]“

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 2 – odsek 10

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1b) V článku 2 sa odsek 10 nahrádza takto:

 

„10. V rámci plánu riadenia rybolovu úhora každý členský štát vykoná čo najskôr vhodné opatrenia na zníženie úhynu úhora spôsobeného faktormi mimo rybolovu, medzi ktoré patria turbíny vodných elektrární a čerpadlá. S cieľom znížiť úhyn spôsobovaný inými faktormi a tým splniť ciele plánu sa v prípade potreby prijmú ďalšie opatrenia.“

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 3a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 5 – odsek 4

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V článku 5 sa odsek 4 nahrádza takto:

 

„4. Členský štát, ktorý najneskôr 31. decembra 2008 predložil Komisii na schválenie plán riadenia rybolovu úhora, ktorý Komisia nemôže schváliť v súlade s odsekom 1 alebo ktorý nie je v súlade s podmienkami podávania správ a hodnotenia stanovenými v článku 9, buď zníži rybolovné úsilie o minimálne 50 % v porovnaní s priemerným úsilím v rokoch 2004 až 2006, alebo zníži rybolovné úsilie tak, aby zabezpečil zníženie úlovkov úhora o minimálne 50 % v porovnaní s priemerným úlovkom v rokoch 2004 až 2006, a to buď skrátením rybárskeho hospodárskeho roka úhora, alebo iným spôsobom. Toto zníženie sa vykoná do troch mesiacov od rozhodnutia o neschválení plánu alebo do troch mesiacov od nedodržania lehoty na podanie správy.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 3b (nový)

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 5 – odsek 7 (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) V článku 5 sa dopĺňa tento odsek:

 

„8. Od 1. januára 2014 sa všetky plány riadenia rybolovu úhora kontrolujú a aktualizujú každé dva roky, pričom sa berie ohľad na posledné vedecké odporúčanie.“

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 7 – odseky 6 a 7

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. V prípade značného poklesu priemerných trhových cien úhorov na zarybňovanie v porovnaní s úhormi používanými na iné účely informujú dotknuté členské štáty Komisiu. Na riešenie situácie môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 12a dočasne znížiť percentá úhorov na zarybňovanie uvedené v odseku 2.

6. V prípade značného poklesu priemerných trhových cien úhorov používaných na zarybňovanie v porovnaní s úhormi používanými na iné účely informujú dotknuté členské štáty Komisiu. Na riešenie situácie môže Komisia prostredníctvom delegovaných aktov prijatých v súlade s článkom 12a dočasne znížiť podiely úhorov na zarybňovanie uvedené v odseku 2, ak je plán riadenia rybolovu úhora v súlade s článkom 2 ods. 4.

7. Komisia predloží najneskôr 31. decembra 2012 Európskemu parlamentu a Rade správu a vyhodnotí opatrenia zarybňovania vrátane vývoja trhových cien.“

7. Komisia predloží najneskôr 31. októbra 2013 Európskemu parlamentu a Rade správu a vyhodnotí opatrenia týkajúce sa zarybňovania, pričom zohľadní najnovšie vedecké odporúčania týkajúce sa podmienok, za ktorých je pravdepodobné, že zarybňovanie prispeje k zväčšeniu biomasy neresiacej sa populácie. Komisia v tejto správe preskúma vývoj trhových cien.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 4a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 7 – odsek 8

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) V článku 7 sa odsek 8 nahrádza takto:

 

„8. „Zarybňovanie sa považuje za ochranné opatrenie na účely článku 38 ods. 2 nariadenia (EÚ) XX/XXXX [EMFF ]za predpokladu, že:

 

– je súčasťou plánu riadenia rybolovu úhora vypracovaného v súlade s článkom 2,

 

– týka sa úhorov […] ulovených a populácie úhorov riadených pomocou metód a vybavenia, ktoré zaručujú najnižšiu možnú úmrtnosť počas výlovu, uskladnenia, dopravy a chovu,

 

– vykonáva sa v oblastiach, kde je vysoká pravdepodobnosť prežitia a migrácie,

 

– prispieva k dosiahnutiu cieľovej miery úniku 40 % uvedenej v článku 2 ods. 4, a

 

– populácie úhora sú v karanténe, aby sa zabránilo šíreniu chorôb a parazitov.“

 

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 9

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V článku 9 sa vypúšťa odsek 3.

(5) Článok 9 sa nahrádza takto:

 

„Článok 9

 

Podávanie správ a hodnotenie

 

1. Členské štáty zhromažďujú výskumné údaje s cieľom kvantifikovať vplyv prijatých opatrení na populáciu úhora, nájsť vhodné zmierňujúce opatrenia a odporučiť ciele riadenia. Členské štáty podávajú Komisii správu spočiatku každý tretí rok, pričom prvú správu predložia do 30. júna 2012 a informácie sprístupnia určeným vedeckým orgánom. Po predložení prvej správy po troch rokoch sa frekvencia podávania správ zvýši na jednu správu každé dva roky. Správy opisujú monitorovanie, vykonávanie, účinnosť a výsledky, a najmä poskytujú najpresnejšie dostupné odhady:

 

a) podielu biomasy dospelého úhora, ktorá unikne do mora na neresenie, alebo podielu biomasy dospelého úhora opúšťajúcej územie daného členského štátu v rámci migrácie smerom do mora na neresenie v pomere k cieľovej miere úniku stanovenej v článku 2 ods. 4, a to pre každý členský štát;

 

b) úrovne rybolovného úsilia pri love úhora každý rok a zníženia uskutočneného v súlade s článkom 4 ods. 2 a článkom 5 ods. 4;

 

c) úrovne faktorov úmrtnosti mimo rybolovu a zníženia uskutočneného v súlade s článkom 2 ods. 10;

 

d) počtu ulovených úhorov kratších ako 12 cm a podielov týchto úlovkov využitých na rôzne účely;

 

e) miery prežitia zarybnených úhorov, či už počas rybolovu, prepravy, zarybňovania alebo úniku do Sargasovho mora na neresenie;

 

f) identifikácie oblastí neresenia ulovených úhorov (nepovinný údaj).

 

2. Komisia najneskôr 31. októbra 2013 predloží Parlamentu a Rade správu pozostávajúcu zo štatistických a vedeckých hodnotení výsledkov vykonávania plánov riadenia rybolovu úhora spolu so stanoviskom Vedeckého, technického a hospodárskeho výboru pre rybárstvo. Komisia môže na základe zistení uvedených v tejto správe predložiť návrhy na rozšírenie pôsobnosti nariadenia tak, aby obsahovalo aj faktory úmrtnosti úhora, ktoré nesúvisia s rybárstvom.

 

3. Komisia najneskôr 31. decembra 2013 predloží hodnotenie Únie a medzinárodného obchodu s úhorom európskym, v ktorom sa zameria najmä na plnenie povinností, ktoré pre Úniu vyplývajú z dohovoru CITES, a na odhad nezákonného obchodu s úhorom európskym v členských štátoch. V tejto správe sa poukáže na nezrovnalosti v rôznych dostupných súboroch údajov a navrhnú sa opatrenia na zlepšenie monitorovania obchodu vrátane úpravy platných colných kódexov, aby sa umožnilo účinnejšie monitorovanie.“

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – bod 5a (nový)

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 9a (nový)

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Vkladá sa tento článok:

 

„Článok 9a

 

Následné opatrenia

 

Komisia so zreteľom na zistenia správ uvedených v článku 7 ods. 7 a v článku 9 ods. 2 a 3, ako aj na všetky nové a podrobnejšie odporúčania ICES týkajúce sa stavu populácie úhora európskeho v roku 2013 predloží najneskôr 31. marca 2014 Parlamentu a Rade nový legislatívny návrh, ktorého cieľom bude dosiahnuť s vysokou mierou pravdepodobnosti obnovu populácie úhora európskeho. Komisia pritom môže zvážiť spôsoby rozšírenia rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia, aby sa vzťahoval aj na úmrtnosť spôsobenú faktormi mimo rybárstva.“

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 6

Nariadenie (ES) č. 1100/2007

Článok 12a – odsek 2

 

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 7 ods. 6 sa udeľuje na dobu neurčitú.

2. Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 7 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie troch rokov od …*. Komisia vypracuje správu týkajúcu sa delegovania právomoci najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím tohto trojročného obdobia. Delegovanie právomoci sa automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobia, pokiaľ Európsky parlament alebo Rada nevznesú voči takémuto predĺženiu námietku najneskôr tri mesiace pred koncom každého obdobia.

 

_____________

 

*Ú. v.: vložte, prosím, dátum nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Pre delegované akty by sa malo vždy pevne stanoviť obdobie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Zlúči sa s nariadením, ktoré mení, a to do jedného mesiaca od nadobudnutia účinnosti.

(1)

Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Populácia úhora európskeho je vystavená množstvu problémov, ako je nadmerný rybolov, strata kritických biotopov, znečistenie, parazity a zmena morských prúdov ako dôsledok celosvetovej zmeny klímy. Riešenia tak nie sú jednoduché, rovnako ako neexistuje len jeden vinník.

Tento už dosť komplikovaný problém ďalej sťažuje skutočnosť, že o niekoľkých dôležitých aspektoch biológie úhora a hospodárení s ním sa mnohé nevie. Veľkosť populácie úhora je neznáma, podmienky, ktoré vedú k stanoveniu pohlavia úhora, nie sú úplne jasné a otáznou ostáva aj skutočnosť, či sa opätovne zarybnené úhory stanú skutočne úspešnými ikernatými rybami. A to sú len niektoré z otáznikov.

Neznalosť sa vzťahuje aj na monitorovanie a kontrolu využívania úhorov, keďže údaje o výlove a vývoze z rôznych súborov údajov sa navzájom líšia, osud významnej časti výlovu úhora nie je jasný a existuje medzinárodný čierny trh s úhormi, hoci jeho rozsah nie je vyčíslený.

Člen Výboru pre rybárstvo nedávno povedal, že úhory vzbudili zaujímavú diskusiu, pretože ich považujeme za veľmi romantické zvieratá: úhory sledujú spln mesiaca, plávajú tisíce míľ, aby sa mohli spáriť, a zomierajú uprostred Atlantického oceánu hneď po neresení. S úhormi sa však spája aj jeden skutočne neromantický fakt, ktorý je dôvodom využívania populácií úhora: celosvetový vývoz, ktorého hodnota sa za obdobie rokov 1997 – 2007 odhaduje na viac ako 10 miliárd EUR (Crook, 2010).

Stav populácie úhora európskeho

V poslednom vedeckom odporúčaní Medzinárodnej rady pre výskum mora (ICES, 2012) týkajúcom sa úhora európskeho sa uvádza, že stav populácie je naďalej kritický a je nevyhnutné prijať naliehavé opatrenia. Stav populácie sa nachádza pod bezpečnou biologickou hranicou a súčasný rybolov nie je udržateľný. ICES odporúča, aby sa rybolov a ďalšie ľudské činnosti, ktoré ovplyvňujú túto populáciu, obmedzili na minimum. Podľa pracovnej skupiny ICES pre úhory (WGEEL, 2012) „situácia nasvedčuje tomu, že v roku 2012 populácia úhora naďalej klesala. Index EGEEL týkajúci sa doplňovania mladých je v súčasnosti na svojom historickom minime – menej než 1 % v prípade Severného mora a 5 % v prípade zvyšku oblastí výskytu v porovnaní s obdobím rokov 1960 – 1979“.

Vedci často zdôrazňujú, že o úhoroch veľa nevieme. Vyriešenie nezrovnalostí môže mať samozrejme dvojaký účinok: od väčšieho optimizmu až po skutočne ešte vážnejšie obavy. WGEEL 2012 poznamenáva napríklad, že „situácia nasvedčuje tomu, že vzťah medzi populáciou úhora a jeho dopĺňaním sa môže vyznačovať depenzáciou, čomu nasvedčuje fakt, že dopĺňanie klesá rýchlejšie, než stúpa hustota populácie“. V prípade, že je to pravda, pracovná skupina ICES tvrdí, že to významne zmení pohľad na stav populácie a príslušné referenčné hodnoty a posilní naliehavosť a dôležitosť odporúčania“.

Výklad údajov o obchode môže byť skutočnou nočnou morou. Harmonizovaný systém colných kódexov EÚ pozná len štyri kódy pre úhory (v porovnaní s 25 v prípade Taiwanu). Táto skutočnosť v mnohých prípadoch znemožňuje rozlišovať medzi larvami úhora a dospievajúcimi úhormi. ICES poznamenáva, že „z účtovaných cien sa zdá, že niektoré vývozy neboli správne označené“, a že za obdobie od septembra 2011 do júna 2012 sa zistili „veľké rozdiely v prípade dvoch nahlásených súborov údajov – zo Španielska (žiadne údaje v správe krajiny v porovnaní s 2,4 tonami v správe Eurostatu) a z Francúzska (9 ton v správe krajiny v porovnaní s 24 tonami v správe Eurostatu)“. V prípade Francúzska nebolo z 34,3 tony vylodených úhorov v období 2011 – 2012 „vysvetlených“ 7,2 tony, ktoré môžu predstavovať „kombináciu úmrtnosti po rybolove a/alebo nahlásenia nižšieho množstva a nezákonného obchodu“. V prípade Španielska ICES odhaduje, že množstvo nevysvetlených úlovkov predstavuje 8,5 tony.

Rybolov samozrejme nie je jediným problémom. V prípade 38 % úhorov, ktorých vzorky boli odobraté z 314 miest v ôsmich krajinách, bola prekročená maximálna úroveň PCB nepodobná dioxínom v potravinách. Toto má v skutočnosti za následok zatváranie čoraz vyššieho počtu rybolovných oblastí, keďže takéto úhory nie sú vhodné na konzumáciu.

Nariadenie Rady č. 1100/2007

Spravodajkyňa je s ohľadom na vyššie uvedené informácie pevne presvedčená o tom, že nariadením Rady č. 1100/2007 sa nepodarilo dostatočne zabezpečiť obnovu populácie úhora európskeho.

Jedným z hlavných problémov je, že v nariadení sa opätovné zarybňovanie stanovilo za ústredný prvok plánov riadenia rybolovu úhora, pričom sa nestanovili vôbec žiadne podmienky ani usmernenia, aby sa zabezpečilo, že opätovným zarybňovaním sa čo najviac zvýši šanca na obnovu. Nebolo vykonané riadne posúdenie podmienok, za akých by zarybňovanie mohlo predstavovať účinné ochranné opatrenie. V nariadení sa neustanovuje žiadna povinnosť hodnotenia, ktorým by sa zaručilo, že pri opätovnom zarybňovaní sa využívajú len larvy úhora z oblastí, v prípade ktorých sa preukázalo, že ich tam je nadbytok, ani určenie vhodných oblastí, v ktorých by opätovne zarybnené úhory mali vyššiu šancu stať sa ikernatými rybami v budúcnosti, a ohraničení súvisiacich so vzdialenosťou medzi poskytujúcou a prijímajúcou oblasťou (článok 7). Neustanovuje sa v ňom ani minimálna miera prežitia lariev úhora počas odlovu a prepravy na účely opätovného zarybnenia.

Po nadobudnutí účinnosti plánov riadenia rybolovu úhora sa zarybňovanie zvýšilo, pričom „v roku 2012 bolo zarybnených 22 miliónov lariev úhora a 10 miliónov najmä dospievajúcich úhorov a množstvo údajov o vylodených larvách úhora v rokoch 2010 a 2011 bolo vyššie než v roku 2009“ (WGEEL, 2012). Ako bolo uvedené, s monitorovaním sú značné problémy. Zo 45,4 tony odlovených lariev úhora možno 36,5 tony pripísať „vývozom, vnútroštátnemu využitiu v poskytujúcej krajine a zadržaniu“.

Napriek rozšírenému a zvyšujúcemu sa využívaniu opätovného zarybňovania ako ochranného opatrenia ICES (2011) niekoľkokrát kritizovala jeho účinnosť. Považujeme za mimoriadne dôležité, aby Komisia zhodnotila vykonávanie opatrení týkajúcich sa opätovného zarybňovania s cieľom stanoviť, či tieto opatrenia v skutočnosti prispeli alebo neprispeli k zvýšeniu biomasy neresiacej sa populácie úhora európskeho.

Pokiaľ ide o súčasné požiadavky na podávanie správ, domnievame sa, že nie sú dostatočne ambiciózne. Nevidíme dôvod, pre ktorý by sa podávanie správ o výlovoch, úsilí, úmrtnosti a vo všeobecnosti o vykonávaní ustanovení plánu nemohlo uskutočňovať ročne (článok 9 ods. 1). Ďalej sa domnievame, že vzhľadom na značné problémy so štatistickými údajmi o rybolove by sa podávanie správ malo ponechať na úrovni povodí (článok 2 ods. 1), aby sa zabezpečila presnosť a relevantnosť nahlasovaných údajov.

Komisia by nemala analyzovať len plány riadenia predložené členskými štátmi, ale aj rôzne súbory údajov (správy krajín, EUROSTAT, CITES, FAOSTAT) s osobitným zameraním sa na obchod, aby zistila možné nezrovnalosti a navrhla zlepšenia, čo sa týka monitorovania a kontroly využívania úhorov. Podľa GR MARE „sa zdá, že za posledný rok až dva sa výrazne zvýšil objem nezákonného obchodu“.

Prvky do nového nariadenia

Z uvedených dôvodov sa spravodajkyňa domnieva, že je naliehavo potrebné nové nariadenie. Nariadenie, ktorým by sa na zarybňovanie pozeralo v správnych súvislostiach, pričom prioritou by bol výber miesta a správne posúdenie pravdepodobnosti, že zarybnené úhory kratšie ako 20 cm dospejú do štádia ikernatých rýb. Zarybňovaním, ktoré sa riadi jasne vymedzenými usmerneniami založenými na vede, ktorými sa obmedzujú jeho zemepisné možnosti, sa zabezpečuje nešírenie chorôb a to, že sa naň využívajú miestne nadbytky mladých úhorov v prípade, že takéto nadbytky existujú.

Úplne odlišným prístupom by napríklad bolo, ak by členské štáty vyberali pre opätovné zarybňovanie vhodné miesta, na ktorých nie sú žiadne prekážky, prítomnosť znečisťujúcich látok je nízka a šanca úhorov na prežitie vysoká. Členské štáty by mohli opätovne zarybňovať tieto oblasti podľa uvedených usmernení a výslovne zakázať rybolov úhora v týchto povodiach ako hlavné ochranné opatrenie tejto populácie. Tieto zarybňované oblasti by mohli zohrávať rovnakú úlohu ako morské chránené oblasti v prípade morského prostredia.

V prvom rade však treba najmä pripomenúť, že populácia úhora je v kritickom stave a že pozastavenie všetkého rybolovu úhora by malo byť naďalej prvou možnosťou, ktorú treba prerokovať, kým ICES nepredloží odporúčanie v roku 2013.

Záver

Existuje len jedna populácia úhora európskeho. V roku 2007 bol prijatý plán EÚ na obnovu populácie úhora a v tom istom roku bol úhor európsky (Anguilla anguilla) zahrnutý do prílohy II dohovoru CITES. Tento zoznam nadobudol účinnosť v roku 2009 a experti jednoznačne uznali, že tento druh spĺňa podmienky na zaradenie do prílohy I. V roku 2010 IUCN zaradila úhora európskeho medzi kriticky ohrozené druhy a v roku 2011 ICES po prvýkrát uviedla, že je nepravdepodobné, že programy zarybňovania lariev úhora prispejú k jeho obnove.

V poslednom vedeckom odporúčaní ICES na rok 2013 sa uvádza, že stav populácie je na historickom minime a že nevidno žiadne známky jej obnovy. ICES okrem toho nikdy nezhodnotila 40 % cieľovú mieru úniku uvedenú v pláne EÚ na obnovu populácie a desať rokov odporúčala nulový výlov tohto ohrozeného druhu.

Vzhľadom na všetky uvedené informácie a znepokojujúce známky zvyšujúceho sa nezákonného vývozu lariev úhora sa spravodajkyňa pýta, či stav tejto konkrétnej populácie nie je dostatočne vážny na to, aby sa rybolov tohto druhu skončil, a kedy bude EÚ považovať túto situáciu za dostatočne vážnu na to, aby prijala takéto ťažké rozhodnutie?

Dve európske krajiny – Írsko a Nórsko – už zakázali akýkoľvek rybolov úhora. Spravodajkyňa zastáva názor, že kým nie sú zavedené opatrenia, ktorými sa zabezpečí obnova populácie úhora na dostatočnú a biologicky bezpečnú úroveň, všetok rybolov úhora európskeho by sa mal pozastaviť.

Harmonizácia so ZFEÚ

Názor spravodajkyne

Nariadením Rady (ES) č. 1100/2007 z 18. septembra 2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho sa na Komisiu preniesli určité právomoci, ktoré by sa podľa názoru Komisie mali rozdeliť medzi opatrenia delegovaného charakteru a opatrenia vykonávacieho charakteru.

Je veľmi dôležité nájsť právne podložené riešenie ochraňujúce práva Parlamentu vytvorené ZFEÚ.

Spravodajkyňa súhlasí s návrhom Komisie, čo sa týka návrhu na uplatňovanie vykonávacích aktov pri schvaľovaní plánov riadenia rybolovu úhora.

Odkaz na delegované akty však bol vypustený, keďže spravodajkyňa nesúhlasí s politikou, ktorá sa mala zaviesť prostredníctvom delegovaných aktov, a navrhla, aby sa táto politika úplne odstránila.

Spravodajkyňa predložila aj niekoľko technických pozmeňujúcich návrhov k návrhu Komisie.


POSTUP

Názov

Zmena a doplnenie nariadenia Rady (ES) č. 1100/2007, ktorým sa ustanovujú opatrenia na obnovu populácie úhora európskeho

Referenčné čísla

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Dátum predloženia v EP

26.7.2012

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

PECH

11.9.2012

 

 

 

Spravodajca

       dátum menovania

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Dátum prijatia

18.6.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

9

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Salvador Garriga Polledo

Dátum predloženia

27.6.2013

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia