POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje

26.6.2013 - (COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalka: Isabella Lövin


Postopek : 2012/0201(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0242/2013

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje

(COM(2012)0413 – C7‑0202/2012 – 2012/0201(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0413),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0202/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 14. novembra 2012[1],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7-0242/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava -1 (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Na podlagi informacij držav članic bi morala Komisija pripraviti poročilo o izidu izvajanja načrtov o upravljanju staležev jegulje in po potrebi nujno predlagati ustrezne ukrepe, da bi se z veliko gotovostjo dosegla obnova staleža evropske jegulje.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena na podlagi Uredbe (ES) št. 1100/2007, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

(2) Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je treba pooblastila, ki so bila Komisiji podeljena na podlagi Uredbe (ES) št. 1100/2007, uskladiti s členom 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Za uporabo nekaterih določb Uredbe (ES) št. 1100/2007 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede sprejemanja ukrepov v zvezi z občutnim padcem povprečnih tržnih cen jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, v primerjavi z jeguljami, ki se uporabljajo za druge namene.

(3) Za uporabo nekaterih določb Uredbe (ES) št. 1100/2007 bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije glede sprejemanja ukrepov v zvezi z občutnim padcem povprečnih tržnih cen jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, v primerjavi z jeguljami, ki se uporabljajo za druge namene. Še posebej je pomembno, da Komisija med pripravljalnim delom opravi ustrezno posvetovanje na podlagi zadnjih znanstvenih nasvetov in znanstvenih priporočil, zlasti na ravni strokovnjakov, da zagotovi, da bodo informacije, ki jih ima na voljo, nepristranske, točne, popolne in posodobljene. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno posredovanje zadevnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb Uredbe (ES) št. 1100/2007 v zvezi z načrti o upravljanju staleža jegulje, ki jih odobri Komisija na podlagi tehničnih in znanstvenih podatkov, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

(6) Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja določb Uredbe (ES) št. 1100/2007 v zvezi z načrti o upravljanju staleža jegulje, ki jih odobri Komisija na podlagi najboljših in najnovejših razpoložljivih tehničnih in znanstvenih informacij, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) bi moral zagotavljati novo in celovitejše svetovanje o stanju staležev jegulje v letu 2013. Pri pripravi tovrstnega svetovanja bi moral ICES obravnavati vse vzroke za zmanjšanje staleža jegulje, tudi tiste, povezane z območij drstenja. Če bi ICES potrdil, da je stanje staležev jegulje še vedno kritično, bi morala Komisija čim prej predlagati novo uredbo o obnovi staleža evropske jegulje. Ta uredba bi morala zajemati tudi dolgoročne rešitve, kot so načini za odstranitev ovir na migracijskih poteh.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Pomembno je, da Komisija kaznuje države članice, ki ne posredujejo ali analizirajo vseh podatkov, ki so jim na voljo, s čimer bi omogočile pripravo izčrpnega in znanstveno utemeljenega pregleda položaja evropske jegulje.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Obnova staležev s ponovnim naseljevanjem je edini razpoložljivi začasni ukrep za pomoč pri oživljanju staleža jegulje, dokler migracijske poti ostajajo zaprte. Premestitve steklenih jegulj so učinkovit način za spodbujanje obnovitve staležev jegulje, če se izvajajo tako, da sledijo razpoložljivi najboljši praksi, kot je standard za trajnostno ravnanje z jeguljo. Začasni ukrep, ki ravno tako povečuje delež srebrnih jegulj, ki dospejo na drstišča, je njihovo premeščanje s človeško pomočjo prek ovir, kot so jezi, hidroelektrarne in vodne črpalke. V času, ko ribiči iščejo nadomestne zaposlitve, bi bilo njihove spretnosti mogoče uporabiti za pospeševanje obnove staležev evropske jegulje.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

„1. Države članice opredelijo in določijo posamezna povodja na svojem državnem ozemlju, ki so naravni habitati jegulje (v nadaljevanju „povodja za jegulje“), med katerimi so lahko tudi morske vode. […]”

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 b (novo)

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 2 – odstavek 10

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1b) V členu 2 se odstavek 10 nadomesti z naslednjim:

 

„10. Vsaka država članica v okviru načrta o upravljanju staležev jegulj čim prej izvede ustrezne ukrepe za zmanjšanje smrtnosti jegulj, ki jo povzročajo drugi dejavniki kot ribištvo, na primer turbine hidroelektrarn in črpalke. Po potrebi se sprejmejo nadaljnji ukrepi za zmanjšanje smrtnosti, ki jo povzročajo drugi dejavniki, da se dosežejo cilji načrta.“

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 a (novo)

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 5 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

„4. Država članica, ki je Komisiji najkasneje 31. decembra 2008 v sprejetje predložila načrt o upravljanju staležev jegulj, ki pa ga Komisija ne more odobriti v skladu z odstavkom 1 ali ne izpolnjuje pogojev glede poročanja in ocenjevanja iz člena 9, s skrajšanjem ribolovne sezone za jegulje ali z drugimi ukrepi ribolovni napor za jegulje zmanjša vsaj za 50 % glede na povprečni napor med leti 2004 in 2006 ali pa zmanjša ribolovni napor ter tako zagotovi zmanjšanje ulova jegulj za vsaj 50 % glede na povprečni ulov med leti 2004 in 2006. To zmanjšanje se izvede v roku treh mesecev od sprejetja sklepa o tem, da se načrt ne odobri, ali v treh mesecih po tem, ko država ne upošteva roka za poročanje.“

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 3 b (novo)

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 5 – odstavek 7 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) V člen 5 se vstavi naslednji odstavek:

 

„8. Od 1. januarja 2014 se vsi načrti o upravljanju staležev jegulj revidirajo in posodabljajo vsaki dve leti, pri čemer se upoštevajo zadnji znanstveni nasveti.“

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 7 – odstavka 6 in 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. V primeru občutnega padca povprečnih tržnih cen jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, v primerjavi z jeguljami, ki se uporabljajo za druge namene, zadevne države članice o tem obvestijo Komisijo. Komisija lahko za reševanje položaja z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 12a, začasno zmanjša odstotek jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, kot je določeno v odstavku 2.

6. V primeru občutnega padca povprečnih tržnih cen jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, v primerjavi z jeguljami, ki se uporabljajo za druge namene, zadevne države članice o tem obvestijo Komisijo. Komisija lahko za reševanje položaja z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu s členom 12a, začasno zmanjša odstotek jegulj, ki se uporabljajo za obnovo staleža, kot je določeno v odstavku 2, če je načrt o upravljanju staležev jegulj skladen s členom 2(4).

7. Komisija najpozneje 31. decembra 2012 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu in oceni ukrepe za obnovo staleža, vključno z gibanjem tržnih cen.

7. Komisija najpozneje 31. oktobra 2013 poroča Evropskemu parlamentu in Svetu in oceni ukrepe za obnovo staleža, pri čemer upošteva zadnje znanstvene nasvete o pogojih, pod katerimi bi obnova staležev utegnila prispevati k povečanju biomase drstitvenega staleža. Komisija v tem poročilu pregleda gibanje tržnih cen.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 7 – odstavek 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) V členu 7 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

 

„8. Šteje se, da je obnova staleža ohranitveni ukrep za namene člena 38(2) Uredbe (EU) XX/XXXX [ESPR], če:

 

– je del načrta o upravljanju staležev jegulj, pripravljenega v skladu s členom 2,

 

– se nanaša na jegulje, […] ki so ujete in s katerimi se upravlja z metodami in opremo, ki zagotavljajo najmanjšo možno smrtnost med ulovom, shranjevanjem, prevozom in vzrejo,

 

– se izvaja na območjih, kjer je visoka možnost preživetja in selitve,

 

– prispeva k doseganju ciljnih 40 % jegulj, ki prek ribolovnih območij dospejo na drstišča, kakor je navedeno v členu 2(4), in

 

– so jegulje v karanteni, da se prepreči širjenje bolezni ali parazitov.“

 

 

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 9

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) V členu 9 se črta odstavek 3.

(5) Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

 

„Člen 9

 

Poročanje in ocenjevanje

 

1. Države članice zbirajo podatke iz raziskav, da bi količinsko določile vpliv ukrepov na področju staležev jegulje, poiskale ukrepe za blažitev in priporočile cilje upravljanja. Države članice na začetku Komisiji poročajo na tri leta in prvo poročilo predložijo do 30. junija 2012, imenovanim znanstvenim organom pa zagotovijo dostop do teh informacij. Po predložitvi prvega triletnega poročila se poroča vsaki dve leti. V poročilih je predstavljeno spremljanje, izvajanje, učinkovitost, rezultati ter zlasti najboljše razpoložljive ocene:

 

(a) za vsako državo članico, odstotka biomase srebrnih jegulj, ki se dospejo drstit v morje, ali odstotka biomase srebrnih jegulj, ki med selitvijo proti morju zaradi drstitve zapustijo ozemlje te države članice, glede na ciljni odstotek jegulj, ki prek ribolovnih območij dospejo do drstišča, kakor je določen v členu 2(4);

 

(b) ravni vsakoletnega ribolovnega napora za jegulje ter zmanjšanja v skladu s členoma 4(2) in 5(4);

 

(c) ravni drugih dejavnikov smrtnosti razen ribištva ter njihovo zmanjšanje v skladu s členom 2(10);

 

(d) količine ulovljenih jegulj, krajših od 12 cm, in odstotki teh jegulj, uporabljenih za različne namene;

 

(e) stopnje preživetja jegulj iz obnovljenega staleža med ribolovom, prevozom, obnovo staleža ali ker zapustijo območje zaradi drstenja v Sargaškem morju;

 

(f) prostovoljne identifikacije območij drstenja za ulovljene jegulje.

 

2. Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu [...] do 31. oktobra 2013 predloži poročilo, ki vsebuje statistično in znanstveno oceno rezultatov izvajanja načrtov o upravljanju staležev jegulj, skupaj z mnenjem Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo. Glede na ugotovitve poročila lahko Evropska komisija poda predloge za širitev področja uporabe uredbe na dejavnike smrtnosti jegulj, ki niso ribolov.

 

3. [...] Komisija najpozneje 31. decembra 2013 predstavi oceno trgovine v Uniji in mednarodne trgovine z evropsko jeguljo, pri kateri se zlasti osredotoči na upoštevanje obveznosti, ki jih je unija prevzela v okviru konvencije CITES, ter oceno nezakonite trgovine z evropsko jeguljo v državah članicah. V tem poročilu se opredelijo neskladnosti v različnih razpoložljivih zbirkah podatkov in predlagajo ukrepi za izboljšanje spremljanja trgovine, vključno s spremembo obstoječih carinskih oznak, da se omogoči učinkovitejše spremljanje.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 9a

 

Nadaljnji ukrepi

 

Komisija ob upoštevanju ugotovitev v poročilih iz člena 7(7) ter člena 9(2) in (3), pa tudi morebitnih novih in celovitejših nasvetov Mednarodnega sveta za raziskovanje morja (ICES) o stanju staleža evropske jegulje v letu 2013, najpozneje do 31. marca 2014 Parlamentu in Svetu predstavi nov zakonodajni predlog, ki ima za cilj, da z veliko verjetnostjo doseže obnovo staleža evropske jegulje. Pri tem Komisija lahko obravnava možnosti razširitve področja uporabe te uredbe, da bi bila vanj vključena smrtnost jegulj zaradi dejavnikov, ki niso ribištvo.‟

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6

Uredba (ES) št. 1100/2007

Člen 12 a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastila iz člena 7(6) se podelijo za nedoločen čas.

2. Pooblastilo iz člena 7(6) se podeli Komisiji za obdobje treh let od...*. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred iztekom vsakega obdobja.

 

_____________

 

*UL: Vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Za delegirane akte je treba vedno točno določiti obdobje.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije. V roku enega meseca se sestavi prečiščeno besedilo, ki vključuje besedilo te uredbe in uredbe, ki jo spreminja.

  • [1]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

OBRAZLOŽITEV

Uvod

Stalež evropske jegulje se sooča z nešteto težavami: prelovom, izgubo ključnih habitatov, onesnaženjem, paraziti, spremembo tokov v oceanih, ki je posledica podnebnih sprememb, itd.. Rešitve torej niso lahko, krivec pa tudi ni en sam.

Še vedno je veliko neznank, ki zadevajo več pomembnih vidikov biologije jegulje in upravljanja z njo, to pa še oteži že tako zapletene težave. Če jih naštejemo le nekaj: velikost staleža je negotova, razumevanje pogojev, na podlagi katerih se določi spol jegulje, ni dobro, vprašanje, ali bodo jegulje, namenjene obnovi staleža, uspešne pri razmnoževanju, pa nima odgovora.

Neznanke zadevajo tudi spremljanje in nadzor izkoriščanja jegulje, saj se ne ujemajo številke ulova in izvoza iz različnih zbirk podatkov, pomemben je del ulova jegulje, za katerega ni jasno, kje je končal, ugotovljen pa je tudi obstoj mednarodnega črnega trga za jegulje, čeprav njegov obseg ni poznan.

Član odbora za ribištvo je nedavno izjavil, da jegulje spodbujajo zanimivo razpravo, ker nanje gledamo kot na zelo romantične živali: jegulje sledijo polni luni, plavajo tisoče milj, da bi se razmnoževale, in umrejo sredi Atlantskega ocena takoj po drstenju. Izkoriščanje populacij jegulje pa – nasprotno – sproža zelo neromantično dejstvo: svetovni izvozni posel, ki naj bi med letoma 1997 do 2007 dosegel vrednost več kot 10 milijard EUR (Crook, 2010).

Stanje populacije evropske jegulje

V svojih zadnjih znanstvenih nasvetih o evropski jegulji Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES, 2012) pravi, da stanje staleža vrste ostaja kritično in da so potrebni nujni ukrepi. Stalež je izven varnih bioloških meja in trenutni ribolov ni trajnosten. ICES priporoča, da bi bilo treba povsem ukiniti ribolov te vrste in druge človeške dejavnosti, ki vplivajo na stalež. Delovna skupina za jegulje pri ICES (2012) navaja, da „se zdi, da se je stalež jegulje v letu 2012 še naprej zmanjševal. Indeks prirasta za stalež [ki ga uporablja ta delovna skupina] je trenutno na najnižji zgodovinski točki, in sicer manj kot 1 % za Severno morje in 5 % drugje na območju razširjenosti jegulje v primerjavi z obdobjem 1960-1970.“

Znanstveniki pogosto poudarjajo, da številnih stvari o jeguljah ne poznamo. Reševanje negotovosti pa seveda lahko deluje v obe smeri – od tega, da je bolj optimistično, do tega, da je dejansko še bolj zaskrbljujoče. Delovna skupina za jegulje pri ICES (2012) na primer ugotavlja, da „se zdi, da je razmerje med staležem in prirastom pri jegulji ne deluje po nekem pravilu, kar je mogoče razbrati iz hitrejšega padanja prirasta kot krčenja staleža.“ „Če je to res,“ pravi delovna skupina, „se bo zaradi tega občutno spremenil pogled na stanje staleža in ustrezne referenčne točke ter okrepila nujnost in resnost mnenja“.

Razlaga trgovinskih podatkov je lahko nočna mora. EU ima le štiri kode za jeguljo v harmoniziranem sistemu carinskih kod (v primerjavi s 25, ki jih uporablja Tajvan). Zato je v številnih primerih nemogoče razlikovati med stekleno jeguljo in rumeno jeguljo. ICES ugotavlja, da „je mogoče iz zaračunanih cen sklepati, da nekaj izvoza ni ustrezno označenega,“ in da za obdobje od septembra 2011 do junija 2012 obstajajo „velike razlike med prijavljenimi zbirkami podatkov za Španijo (v državnih poročilih ni podatkov v primerjavi z 2,4 tone iz poročila Eurostata) in Francijo (9 ton iz poročila države v primerjavi s 24 tonami iz poročila Eurostata)“. V primeru Francije sta od 34,3 tone iztovorjene jegulje v sezoni 2011–2012 nepojasnjeni 7,2 toni, kar lahko ustreza „kombinaciji smrtnosti po ulovu in/ali manjšemu poročanju in nezakoniti trgovini“. Po ocenah ICES je v primeru Španije nepojasnjenih 8,5 ton.

Seveda ribolov ni edina težava. Pri 38 % jegulj, za katere so bili odvzeti vzorci v osmih državah in pri 314 opazovanjih, so bile presežene najvišje vrednosti PCB-jev, ki niso podobni dioksinu, v hrani. Zaradi tega se ukinja vedno več ribiških dejavnosti, saj te jegulje niso primerne za porabo.

Uredba Sveta št. 1100/2007

Glede na povedano je poročevalka trdno prepričana, da Uredba Sveta št. 1100/2007 ni šla dovolj daleč pri zagotavljanju obnove staleža evropske jegulje.

Pomembna težava je ta, da je uredba postavila obnovo staleža v središče načrtov o upravljanju staležev jegulj, pri čemer pa ni uvedla popolnoma nobenega pogoja niti ni ponudila smernic za zagotavljanje, da bi s shranjevanjem maksimizirali možnosti obnove. Ustrezna ocena pogojev, pod katerimi bi bilo obnavljanje staležev učinkovit ukrep ohranjanja, ni bila opravljena. Uredba ne nalaga nikakršnega ocenjevanja, s katerim bi se zagotovilo, da se pri obnovi uporablja le steklena jegulja z območij, kjer je bil ugotovljen presežek, niti prepoznavanja primernih območij, na katerih bi imele ponovno naseljene jegulje večjo možnost dočakati fazo, ko postanejo zrele za razmnoževanje v prihodnosti, niti omejitev glede razdalje med območji, iz katerih se jegulje za obnovo vzamejo, in tistimi, na katerih se naselijo (člen 7). Ravno tako ne določa nobenih minimalnih stopenj preživetja steklene jegulje med ulovom in prevozom za obnovo staleža.

Zaradi začetka veljavnosti načrtov o upravljanju staležev jegulj so se staleži povečali „na približno 22 milijonov steklenih jegulj in 10 milijonov pretežno vzgojenih rumenih jegulj za obnovo staležev v letu 2012, podatki o iztovorjenih steklenih jeguljah v letih 2010 in 2011 pa so bili višji kot leta 2009“. Težave pri spremljanju so – kot že omenjeno – zelo velike. Od 45,4 tone ujetih steklenih jegulj je mogoče pojasniti 36,5 tone z „izvozom, notranjo porabo v državi donatorki in zaplembami“.

Kljub široki in rastoči rabi obnove staležev kot ukrepa za ohranjanje je ICES (2011) ostro kritiziral njeno učinkovitost. Zdi se nam izjemno pomembno, da Komisija revidira izvajanje ukrepov za obnovo staleža, da bi ugotovila, ali so tej ukrepi sploh prispevali k povečanju biomase drstitvenega staleža evropske jegulje.

Sedanje zahteve po poročanju se nam ne zdijo dovolj ambiciozne. Ni razloga, da poročanje o ulovu, naporu, smrtnosti in splošnem izvajanju določb v načrtu ne bi moglo biti vsakoletno (člen 9, odstavek 1). Nadalje smo prepričani, da bi bilo treba poročanje, glede na pomembne statistične težave, značilne za ribolov jegulje, ohranjati na ravni povodij (člen 2, odstavek 1) in tako zagotavljati natančnost in tehtnost podatkov iz poročil.

Komisija ne bi smela zgolj analizirati načrtov o upravljanju, ki jih predložijo države članice, temveč tudi različne zbirke podatkov (poročila držav, Eurostat, CITES, FAOSTAT), s posebnim poudarkom na trgovini, da se prepoznajo morebitna razhajanja in predlagajo izboljšave spremljanja in nadzora izkoriščanja jegulje. Po navedbah GD MARE „se zdi, da se je v zadnjem letu ali dveh občutno povečal obseg nezakonite trgovine“.

Elementi za novo uredbo

Poročevalka meni, da je zaradi navedenih razlogov nujno potrebna nova uredba. Ta bi morala postaviti obnovo staleža v ustrezen kontekst in dati prednost izbiri območij in pravilnemu ocenjevanju verjetnosti, da bodo jegulje za obnovo, krajše od 20 cm, dosegle fazo drstenja. Obnova staležev bi morala slediti jasno določenim in na znanstvenih dognanjih utemeljenim smernicam, imeti bi morala omejeno geografsko območje, zagotavljati, da se ne razširjajo bolezni, ter temeljiti na lokalnih presežkih mladih jegulj, če ti obstajajo.

Drugačen pristop bi bil na primer ta, da bi države članice izbrale primerna območja za obnovo staležev, kjer ne obstajajo pregrade, vsebnost kontaminatov je nizka, možnosti jegulj, da preživijo, pa visoke. Države članice bi na teh območjih – kot ključen ukrep ohranjanja za ta stalež – lahko obnavljale staleže na podlagi omenjenih smernic in izrecno prepovedale ribolov jegulj v teh povodjih. Ta območja za obnovo staleža bi lahko delovala kot morski rezervati v morskem okolju.

Predvsem pa se moramo spomniti, da je stanje populacije jegulje kritično in da bi morala prekinitev vsega ribolova jegulje ostati prva možnost, dokler ne bodo na voljo nasveti ICES za leto 2013.

Sklep

Obstaja samo en stalež evropske jegulje. Isto leto, kot je EU sprejela svoj načrt za obnovo staleža jegulje, in sicer leta 2007, je bila evropska jegulja (Anguilla anguilla) vključena v dodatek II konvencije CITES. Uvrstitev na seznam je začela veljati leta 2009 in strokovnjaki so jasno priznali, da bi bilo mogoče to vrsto uvrstiti v dodatek I. Svetovna zveza za ohranitev narave (IUCN) je leta 2010 evropsko jeguljo uvrstila med vrste, ki so kritično ogrožene, Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) pa je leta 2011 prvič izjavil, da programi za obnovo staležev steklene jegulje verjetno ne bodo prispevali k obnovi.

V svojih zadnjih znanstvenih nasvetih o evropski jegulji za leto 2013 Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES) pravi, da je stalež na zgodovinsko najnižji ravni in da ni znakov izboljšanja. Poleg tega ICES ni nikoli ocenil cilja v načrtu EU za obnovo staleža, po katerem bi 40 % jegulj prek ribolovnih območij dospelo do drstišča, in je priporočil, da se ribolov te ogrožene vrste popolnoma ustavi za deset let.

Glede na povedano in ob upoštevanju alarmantnih znakov rastočega nezakonitega izvoza steklene jegulje poročevalka prosi, v primeru, če stanje tega staleža ni dovolj resno za zaustavitev ribolov, kdaj se bodo EU zdele razmere dovolj resne, da bi sprejela tako težko odločitev?

Dve evropski državi, Irska in Norveška, sta že prepovedali ves ribolov jegulj. Po mnenju poročevalke bi bilo treba prekiniti vsa ribolov evropske jegulje, dokler ne bodo sprejeti ukrepi, ki bodo zagotavljali obnovo staleža jegulje na obilno in biološko varno raven.

Uskladitev s PDEU

Stališče poročevalke

Uredba Sveta (ES) št. 1100/2007 z dne 18. septembra 2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje trenutno daje Komisiji nekatere pristojnosti, ki jih je treba po mnenju Komisije prerazvrstiti med pooblastila delegirane in izvedbene narave.

Zelo pomembno je najti rešitev s trdno pravno podlago za ohranitev pravic Parlamenta, ki mu jih podeljuje PDEU.

Poročevalka soglaša s predlogom Komisije, kar zadeva uporabo izvedbenih aktov za potrjevanje načrtov o upravljanju staležev jegulj.

Sklicevanje na delegirane akte se vseeno črta, saj poročevalka ne soglaša s politiko, ki bi jo bilo treba izvajati z delegiranimi akti, in predlaga njen popoln umik.

Poročevalka predlaga tudi nekaj tehničnih sprememb k predlogu Komisije.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 1100/2007 o ukrepih za obnovo staleža evropske jegulje

Referenčni dokumenti

COM(2012)0413 – C7-0202/2012 – 2012/0201(COD)

Datum predložitve EP

26.7.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

11.9.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Isabella Lövin

6.9.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

9.10.2012

22.1.2013

18.2.2013

 

Datum sprejetja

18.6.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

16

9

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Salvador Garriga Polledo

Datum predložitve

27.6.2013