Postup : 2013/2055(ACI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0247/2013

Predkladané texty :

A7-0247/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.12
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0331

SPRÁVA     
PDF 163kWORD 132k
1.7.2013
PE 508.135v02-00 A7-0247/2013

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii

(COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Výbor pre rozpočet

Spravodajca: Reimer Böge

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA:
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii

(COM(2013)0157 – C7-0074/2013 – 2013/2055(ACI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2013)0157),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (MID zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 29,

–   so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2013 prijatý 12. decembra 2012(2),

–   so zreteľom na návrh opravného rozpočtu Európskej únie č. 1/2013 na rozpočtový rok 2013, ktorý Komisia prijala 18. marca 2013 (COM(2013)0156),

–   so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 1/2013, ktorú Rada prijala 26. júna 2013 (11607/2013 – C7‑0000/2013),

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7-0247/2013),

A. keďže Komisia v súlade s bodom 29 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 a súbežne s návrhom opravného rozpočtu č. 1/2013 predložila rozpočtovému orgánu návrh zameraný na zmenu viacročného finančného rámca, tak aby sa do rozpočtu na rok 2013 zahrnuli viazané a platobné rozpočtové prostriedky potrebné na pokrytie výdavkov spojených s pristúpením Chorvátska do únie k 1. júlu 2013;

B.  keďže navrhnuté zvýšenie o 666 mil. EUR v záväzkoch a o 374 mil. EUR v platbách zodpovedá finančnému balíku odsúhlasenému na konferencii o pristúpení 30. júna 2011 s výnimkou okruhu 5, pretože administratívne výdavky spojené s pristúpením Chorvátska už sú zahrnuté do rozpočtu na rok 2013;

1.  berie na vedomie návrh rozhodnutia, ktorým sa mení MID zo 17. mája 2006, ako ho predložila Komisia, a pozíciu Rady k nemu;

2.  zdôrazňuje čisto technickú povahu tejto revízie, ktorá je iba dôsledkom jednomyseľnej dohody o Zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii (Zmluva o pristúpení) ako 28. členského štátu Únie; zdôrazňuje, že z tohto dôvodu je revízia MID, ktorá dopĺňa opravný rozpočet č. 1/2013, oddelená od prebiehajúcej politickej medziinštitucionálnej diskusie o tom, ako vyriešiť otázku neuhradených platieb z roku 2012, a od rokovaní o opravnom rozpočte č. 2/2013;

3.  pripomína, že v súlade s bodom 29 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 sa majú zdroje na financovanie pristúpenia nového členského štátu k Únii pokryť úpravou finančného rámca, t. j. revíziou stropov v záväzkoch a platbách na rok 2013;

4.  opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko, že osemtýždňové obdobie stanovené v článku 4 Protokolu (č. 1) o úlohe národných parlamentov v Európskej únii na informovanie národných parlamentov o akýchkoľvek návrhoch legislatívnych aktov sa nevzťahuje na rozpočtové otázky; vyjadruje preto poľutovanie nad tým, že napriek veľmi obmedzenému časovému rámcu pre nadobudnutie účinnosti tejto úpravy a opravného rozpočtu č. 1/2013 Rada pred prijatím svojej pozície nechala toto obdobie uplynúť, čím skrátila čas na ich prijatie v Parlamente, ako sa stanovuje v zmluve;

5.  vyjadruje tiež poľutovanie nad problémami, s ktorými aj po uplynutí osemtýždňového termínu Rada dosiahla dohodu o tejto revízii, čo viedlo k oneskoreniu sprístupnenia finančných prostriedkov pre Chorvátsko od 1. júla 2013; upozorňuje, že tento prípad sa nesmie stať precedensom pre budúce rozšírenia;

6.  víta skutočnosť, že Rada sa nakoniec dokázala dohodnúť na revízii stropov platieb na rok 2013 o požadovaných 374 mil. EUR bez akejkoľvek kompenzácie; domnieva sa, že vzhľadom na to, že príslušná suma je obmedzená, a na súčasný nedostatok platobných rozpočtových prostriedkov v rozpočte na rok 2013 je to správny spôsob plnenia záväzku, ktorý členské štáty prijali, keď podpísali zmluvu o pristúpení, a dodržiavania ustanovení bodu 29 MID zo 17. mája 2006;

7.  vyjadruje však poľutovanie nad tým, že pokiaľ ide o revíziu v záväzkoch, Rada sa rozhodla nezohľadniť politický význam prijatia návrhu Komisie ako takého a rozhodla sa namiesto toho pre kompenzáciu požadovaných rozpočtových prostriedkov; upozorňuje, že je to v rozpore s duchom jednomyseľného rozhodnutia prijatého pri podpise Zmluvy o pristúpení, ako aj MID zo 17. mája 2006; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie vysiela zlý politický signál nielen Chorvátsku, ale aj ostatným kandidátskym krajinám; zdôrazňuje, že toto rozhodnutie Rady je prijaté len preto, že sa týka posledných šiestich mesiacov súčasného VFR (2007 – 2013); upozorňuje, že by nemalo byť precedensom pre budúce rozšírenia, ku ktorým by mohlo dôjsť počas budúceho VFR (2014 – 2020);

8.  vyjadruje poľutovanie nad tým, že okruh 5 je označený ako hlavný zdroj kompenzácie v záväzkoch, keďže by to mohlo viesť k nedostatku potrebných zdrojov na pokrytie úpravy platov, ktorá je predmetom súdneho konania, v prípade, že Súdny dvor vydá rozhodnutie ešte v roku 2013;

9.  vzhľadom na politický význam a právnu naliehavosť zabezpečenia potrebného financovania Chorvátsku sa však rozhodol schváliť rozhodnutie priložené k tomuto uzneseniu v znení zmien Rady;

10. poveruje svojho predsedu, aby toto rozhodnutie podpísal spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie vrátane jeho príloh Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2013.


PRÍLOHA:

Návrh

ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY,

ktorým sa mení medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení, pokiaľ ide o viacročný finančný rámec, s cieľom zohľadniť požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1),

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)      V Zmluve o pristúpení Chorvátskej republiky k Európskej únii(2) sa ustanovujú prechodné opatrenia v rozpočtovej oblasti.

(2)      Na konferencii o pristúpení, ktorá sa konala 30. júna 2011, boli potvrdené výsledky rokovaní, ktoré určili požiadavky na výdavky vyplývajúce z pristúpenia Chorvátska k Európskej únii 1. júla 2013.

(3)      Pristúpenie Chorvátska si vyžaduje úpravu viacročného finančného rámca na obdobie 2007 – 2013, pokiaľ ide o rok 2013, a zvýšenie stropov pre viazané rozpočtové prostriedky na rok 2013 celkovo o 603 mil. EUR v bežných cenách rozdelených takto: 47 mil. EUR pre podokruh 1a, 450 mil. EUR pre podokruh 1b, 31 mil. EUR pre podokruh 3b a 75 mil. EUR pre okruh 6, pričom toto zvýšenie bude plne kompenzované znížením stropu pre viazané rozpočtové prostriedky na rok 2013 v rámci okruhu 5 v rovnakej výške.

(4)      Pristúpenie Chorvátska si takisto vyžaduje úpravu stropu pre platobné rozpočtové prostriedky na rok 2013, ktorý sa má zvýšiť o sumu 374 mil. EUR v bežných cenách.

(5)      Finančný rámec pre Európsku úniu schválený v medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení by sa mal na obdobie medzi 1. júlom a 31. decembrom 2013 upraviť tak, aby sa do neho premietlo pristúpenie Chorvátska.

(6)      Príloha I k medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť(3),

ROZHODLI TAKTO:

Jediný článok

Príloha I k medziinštitucionálnej dohode o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení sa nahrádza prílohou k tomuto rozhodnutiu.  

V […] […] 2013

Za Európsky parlament                                Za Radu

PRÍLOHA

(v miliónoch EUR – stále ceny z roku 2004)

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Spolu na roky 2007 – 2013

1.

Trvalo udržateľný rast

50 865

53 262

55 879

56 435

55 693

57 708

59 111

388 953

 

1a Konkurencieschopnosť pre rast a zamestnanosť

8 404

9 595

12 018

12 580

11 306

12 677

13 112

79 692

 

1b Súdržnosť pre rast a zamestnanosť

42 461

43 667

43 861

43 855

44 387

45 031

45 999

309 261

2.

Ochrana a riadenie prírodných zdrojov

51 962

54 685

51 023

53 238

52 136

51 901

51 284

366 229

 

z toho: výdavky súvisiace s trhom a priame platby

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Občianstvo, sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

1 199

1 258

1 375

1 503

1 645

1 797

2 014

10 791

 

3a Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť

600

690

785

910

1 050

1 200

1 390

6 625

 

3b Občianstvo

599

568

590

593

595

597

624

4 166

4.

EÚ ako globálny aktér

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administratíva (1)

6 633

6 818

6 816

6 999

7 044

7 274

7 106

48 690

6.

Kompenzácie

419

191

190

0

0

0

63

863

 

VIAZANÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

117 277

122 683

122 022

125 184

123 857

126 359

127 607

864 989

 

ako % HND

1,08 %

1,09 %

1,06 %

1,06 %

1,03 %

1,03 %

1,01 %

1,05 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATOBNÉ ROZPOČTOVÉ PROSTRIEDKY SPOLU

115 142

119 805

109 091

119 245

116 394

120 649

120 731

821 057

 

ako % HND

1,06 %

1,06 %

0,95 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,96 %

1,00 %

 

Disponibilná rezerva

0,18 %

0,18 %

0,29 %

0,22 %

0,26 %

0,25 %

0,27 %

0,23 %

 

Strop pre vlastné zdroje ako % HND

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

1,23 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)        Výdavky na dôchodky zahrnuté v rámci stropu tohto okruhu sú vypočítané netto bez príspevkov zamestnancov do príslušného systému v rámci limitu 500 mil. EUR v cenách z roku 2004 na obdobie rokov 2007 – 2013.

(1)

              Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012, s. 10.

(3)

              Na tento účel sú hodnoty vyplývajúce z uvedenej dohody prepočítané do cien z roku 2004.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

1.7.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

34

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marta Andreasen, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Jean Louis Cottigny, Göran Färm, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Monika Hohlmeier, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, George Lyon, Jan Mulder, Vojtěch Mynář, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Dominique Riquet, Alda Sousa, Helga Trüpel, Oleg Valjalo, Derek Vaughan, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Frédéric Daerden, Derk Jan Eppink, Jürgen Klute, Ivana Maletić, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Nils Torvalds

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia