ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης

  20.8.2013 - (2012/2302 (INI))

  Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας
  Εισηγήτρια: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

  Διαδικασία : 2012/2302(INI)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0248/2013
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  A7-0248/2013
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης

  (2012/2302 (INI))

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 167 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

  –       έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων (Σύμβαση της UNESCO για την προστασία της πολιτιστικής πολυμορφίας), που ενέκρινε η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Επιμορφωτική Οργάνωση των Ηνωμένων Εθνών (UNESCO) στις 20 Οκτωβρίου 2005,

  –       έχοντας υπόψη την απόφαση 2006/515/ΕΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαΐου 2006, σχετικά με τη σύναψη της σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας της πολιτιστικής έκφρασης[1],

  –       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης και 14ης Νοεμβρίου 2006 και της 24ης και 25ης Μαΐου 2007[2], ιδίως σχετικά με τη συμβολή των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας στην εκπλήρωση των στόχων της Λισαβόνας, καθώς και το ψήφισμα του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με μία ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό[3],

  –       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1855/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος «Πολιτισμός (2007-2013)»[4],

  –       έχοντας υπόψη την απόφαση αριθ. 1718/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Νοεμβρίου 2006 περί εφαρμογής προγράμματος υποστήριξης του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού τομέα (MEDIA 2007)[5],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με μία ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης[6],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουνίου 2007 σχετικά με το κοινωνικό καθεστώς των καλλιτεχνών[7],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 10ης Απριλίου 2008 σχετικά με τις πολιτιστικές βιομηχανίες στην Ευρώπη[8],

  –       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με τον πολιτισμό ως καταλύτη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας[9],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19ης Οκτωβρίου 2009 με τίτλο «Τα δικαιώματα δημιουργού στην οικονομία της γνώσης» (COM(2009)0532),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 3ης Μαρτίου 2010 με τίτλο «Ευρώπη 2020: στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (COM(2010)2020),

  –       έχοντας υπόψη την Πράσινη Βίβλο της Επιτροπής της 27 Απριλίου 2010 με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας» (COM(2010)0183),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, της 30ής Ιουνίου 2010 με τίτλο «Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισμός στον κόσμο – ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισμό» (COM(2010)0352),

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 σχετικά με τις πολιτιστικές διαστάσεις των εξωτερικών δράσεων της ΕΕ[10],

  –       έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Μαΐου 2011 με τίτλο «Απελευθέρωση του δυναμικού των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργικότητας»[11],

  –       έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 10ης Δεκεμβρίου 2012 σχετικά με την «Επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για τη βιομηχανική πολιτική: Μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή βιομηχανία για την ανάπτυξη και την οικονομική ανάκαμψη»[12],

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2012 για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά (COM(2012)0789),

  –       έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας της Επιτροπής, της 26ης Σεπτεμβρίου 2012, με τίτλο «Ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανιών ειδών πολυτελείας» (SWD(2012)0286),

  –       έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών της 26ης Σεπτεμβρίου 2012 με τίτλο «Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην ΕΕ» (COM(2012)0537),

  –       έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 30ής Μαΐου 2013[13],

  –       έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

  –       έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (A7-0248/2013),

  Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ), προωθώντας τη διάδοση της καινοτομίας σε άλλους τομείς, διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Ένωσης (στην πρώτη περίπτωση, ιδίως όσον αφορά τις ΜΜΕ), και εντάσσονται πλήρως στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μια έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη·

  Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΔ συμβάλλουν ουσιαστικά στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής, της δημιουργικότητας καθώς και της πολιτιστικής και γλωσσικής πολυμορφίας στην Ένωση·

  Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάρκεια των ετών της οικονομικής κρίσης που διανύουμε, ο τομέας του πολιτισμού είναι εκείνος που έχει πληγεί λιγότερο, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κοινωνίας·

  Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΔ πρέπει να αναγνωρίζονται τόσο για την ενδογενή πολιτιστική τους αξία, όσο και για τη σημαντική συμβολή τους στην ευημερία των πολιτών, στην κοινωνική ένταξη και συνοχή και στην οικονομία της Ένωσης προς όφελος της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης, καθώς και για τον αντίκτυπό τους στον τομέα του τουρισμού·

  Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτιστική και δημιουργική παραγωγή έχει σημαντικά οικονομικά οφέλη σε πολλούς τομείς, όπως στον τουρισμό, το λιανικό εμπόριο, την ψηφιοποίηση κ.λπ.·

  ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΤΠΔ περιλαμβάνουν δημιουργικές δραστηριότητες και μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών με ιδιαιτερότητες όσον αφορά τα μοντέλα χρηματοδότησης και ανάπτυξης, και ότι είναι συνεπώς σημαντικό να λαμβάνεται υπόψη η ποικιλία αυτή κατά την κατάρτιση στρατηγικών υποστήριξης ή συνεργασίας, μεταξύ άλλων σε διεθνές επίπεδο·

  Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φεστιβάλ στην Ευρώπη επιτρέπουν την ανάδειξη της ευρωπαϊκής πολιτιστικής παραγωγής και δημιουργούν πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική και τουριστική αξία σε εδαφικό επίπεδο·

  Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας απαρτίζονται κατά κύριο λόγο από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν το θεμέλιο της οικονομίας της Ένωσης·

  Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έγγραφό της τής 26ης Σεπτεμβρίου 2012[14] αναγνώρισε τη σημασία του οικονομικού τομέα των πολιτιστικών και δημιουργικών ειδών πολυτελείας (της μόδας, των κοσμημάτων και ρολογιών, των αρωμάτων και καλλυντικών, των αξεσουάρ, των δερμάτινων ειδών, των επίπλων και των ειδών επίπλωσης, των οικιακών συσκευών, της γαστρονομίας, των κρασιών και των οινοπνευματωδών, του αυτοκινήτου, των σκαφών, των ξενοδοχείων και των δραστηριοτήτων αναψυχής, του λιανικού εμπορίου και των αιθουσών δημοπρασιών, του τομέα των εκδόσεων), και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις ειδών πολυτελείας μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κινητήριας δύναμης για το σύνολο των ΤΠΔ·

  Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενοποίηση του καθεστώτος των εργαζομένων στους ΤΠΔ συνεισφέρει στη διάρθρωση, τη βιωσιμότητα και την αξιοπιστία της οικονομικής δραστηριότητας και στην ενιαία μορφή της απασχόλησης·

  ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η κινητικότητα είναι σημαντικό χαρακτηριστικό των ΤΠΔ, αλλά αντιμετωπίζει παρόλα αυτά πολλά εμπόδια, τα οποία ποικίλλουν ανά χώρα και περιφέρεια και τα οποία αφορούν ιδίως τις δυσκολίες έκδοσης θεωρήσεων, την απουσία καθεστώτος καλλιτεχνών και τις ιδιαίτερες και ποικίλες συνθήκες της καλλιτεχνικής παραγωγής·

  ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι το τρέχον δοκιμαστικό σχέδιο σχετικά με την οικονομία της πολιτιστικής πολυμορφίας παρέχει μια επισκόπηση των προκλήσεων και των λύσεων για τους ΤΠΔ·

  ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδης η εξασφάλιση της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης των πολιτών της Ένωσης, από τη μικρότερη δυνατή ηλικία, ώστε να αναπτύξουν τη δική τους αντίληψη όσον αφορά τις τέχνες και τον πολιτισμό, να κάνουν τη φωνή τους να ακουστεί και να ευαισθητοποιηθούν έναντι των πολύ διαφορετικών πολιτισμών που απαντώνται στην Ευρώπη και να ενθαρρυνθεί κατά τον τρόπο αυτό η δική τους δημιουργικότητα και έκφραση, καθώς και η πολιτιστική πολυμορφία·

  ΙΔ.    λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των οργανισμών κατάρτισης και των επιχειρήσεων στους ΤΠΔ, με σκοπό να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στην απασχόληση και η ανάγκη για συγκεκριμένες δεξιότητες, ώστε να προωθηθεί με αυτόν τον τρόπο η ανταλλαγή πληροφοριών και η δημιουργία μικτών δεξιοτήτων·

  ΙΕ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει εμφανώς μεγαλύτερη πολυμορφία και μεγαλύτερος πλούτος στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας στην Ευρώπη σε σύγκριση με άλλες περιοχές του κόσμου, γεγονός που θα πρέπει να αξιοποιηθεί για την τόνωση της ανάπτυξης·

  ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή αποτελεί ευκαιρία για τους ΤΠΔ, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωση νέων αναγκών και υπηρεσιών που οδηγούν στην ανάπτυξη νέων οικονομικών προτύπων·

  ΙΖ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων οικονομικών προτύπων όσον αφορά τη διαδικτυακή πρόσβαση των πολιτιστικών έργων βρίσκεται σε πλήρη άνθιση και πρέπει να ενθαρρυνθεί μέσω ενός σταθερού νομικού πλαισίου που να προάγει επενδύσεις στους ΤΠΔ·

  ΙΗ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι απαραίτητο οι ΤΠΔ να έχουν πρόσβαση σε σταθερούς όρους χρηματοδότησης που προσαρμόζονται στις ανάγκες τους ώστε να εξασφαλισθεί η μελλοντική τους ανάπτυξη·

  ΙΘ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την επίτευξη των στόχων της κοινωνικής συνοχής και της οικονομικής επέκτασης, οι ΤΠΔ αποτελούν σημαντικό στοιχείο των τοπικών και περιφερειακών εδαφικών στρατηγικών ανάπτυξης·

  Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας

  1.      σημειώνει ότι οι ΤΠΔ σημειώνουν καλές οικονομικές επιδόσεις, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες κοινωνικής συνοχής και συνεχίζουν να δημιουργούν θέσεις εργασίας, ιδίως μεταξύ των νέων, δημιουργώντας επίσης υψηλό δυναμικό καινοτομίας παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν επί του παρόντος οι οικονομίες σε σχέση με τις απαιτήσεις δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ένωσης·

  2.      τονίζει την ανάγκη παροχής επικαιροποιημένων και αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για τους ΤΠΔ, ιδίως όσον αφορά την πραγματική τους κατάσταση, τις ιδιαιτερότητές τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά το καθεστώς, το δυναμικό τους ως προς την απασχόληση και την οικονομική μεγέθυνση και την οικονομική τους επίδραση σε άλλους τομείς, ώστε να μπορούν να ληφθούν αποφάσεις σχετικά με τις πλέον ενδεδειγμένες πολιτικές δράσεις για την αποτελεσματική προώθηση των εν λόγω τομέων· συνιστά τη δημιουργία παρατηρητηρίου ή βάσης δεδομένων για τους ΤΠΔ·

  3.      ζητεί από την Επιτροπή να εξακολουθήσει να εκπονεί μελέτες και να συλλέγει δεδομένα σχετικά με τον οικονομικό και κοινωνικό ρόλο των ΤΠΔ, κυρίως ως κυρίαρχου στοιχείου σε διάφορους τομείς της οικονομίας·

  4.      εκφράζει την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι οι δράσεις που προτείνει η Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για τους ΤΠΔ[15] έχουν περιορισμένο χρονικό ορίζοντα και πεδίο εφαρμογής· τονίζει την ανάγκη εξέτασης των προοπτικών που παρουσιάζουν οι εν λόγω τομείς σε έναν πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα, καθώς και την ανάγκη κατάρτισης ενός προγράμματος διαρθρωμένων και συγκεκριμένων μέτρων με στόχο την ευθυγράμμιση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»· επισημαίνει ότι η στήριξη της Ένωσης, των κρατών μελών και των τοπικών αρχών υπέρ της πολιτιστικής δημιουργίας είναι απαραίτητη·

  5.      ζητεί από την Επιτροπή, με βάση την υπάρχουσα πλατφόρμα για το δυναμικό των κλάδων του πολιτισμού και της δημιουργίας, να συγκαλέσει ένα διευρυμένο φόρουμ που θα συγκεντρώσει τους φορείς των εν λόγω τομέων, ώστε να εξετάσουν συγκεκριμένες λύσεις και, κατά τον τρόπο αυτόν, να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση ενός διαρθρωμένου πολιτικού προγράμματος μεσοπρόθεσμου και βραχυπρόθεσμου ορίζοντα·

  6.      ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιμείνουν στον καθοριστικό ρόλο των ΤΠΔ για την καινοτομία, με σκοπό τη διαμόρφωση διατομεακών συνδέσμων, την παραγωγή συσσωματώσεων και συνεργατικών σχηματισμών και την παροχή νέων ευκαιριών επενδύσεων και απασχόλησης·

  7.      σημειώνει ότι πρέπει να στηριχθεί η έρευνα για την καινοτομία, προκειμένου να επεκταθεί σε νέες αγορές προσφέροντας καινοτόμα, δημιουργικά προϊόντα·

  8.      θεωρεί απαραίτητο να υποστηριχθεί και να προωθηθεί η σύσταση συνεργειών με άλλους τομείς για τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τον ρόλο που διαδραματίζει ο πολιτιστικός τουρισμός στη δημιουργία πλούτου, μέσω της εξοικείωσης με την πολιτιστική κληρονομιά και της συμμετοχής σε πολιτιστικές εκδηλώσεις όπως φεστιβάλ, καθώς και μέσω ταξιδιών στο πλαίσιο της εκμάθησης γλωσσών·

  9.      επισημαίνει τις μεγάλες διαφορές που παρουσιάζουν τα οικοσυστήματα του πολιτισμού και της δημιουργίας και τονίζει την ανάγκη αντιμετώπισής τους, προάγοντας τη διαμόρφωση κοινής ταυτότητας μέσω της ενθάρρυνσης κοινών παραγωγών καθώς και μέσω της δημιουργίας χώρων κοινού διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων στο πλαίσιο των ΤΠΔ, προκειμένου να δημιουργηθούν νέες διαρθρώσεις μεταξύ των φορέων και να προωθηθεί η μεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων προς και από άλλους κλάδους της οικονομίας· τονίζει το γεγονός ότι οι εν λόγω πρωτοβουλίες θα πρέπει να καθιστούν δυνατή την ανάδειξη κοινών συμφερόντων, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την πολιτιστική πολυμορφία, η οποία θα πρέπει να αναγνωρίζεται για τον πλούτο της, την ικανότητά της να εμπνέει και το αναπτυξιακό δυναμικό της τα οποία, συνολικά, συμβάλλουν στην προώθηση μιας κοινής ευρωπαϊκής ταυτότητας·

  10.    τονίζει τη σημασία της προώθησης της αμοιβαίας γνώσης και της μεταφοράς των απαραίτητων δεξιοτήτων και γνώσεων για τη συνεργασία μεταξύ των δημιουργικών επιχειρήσεων, μέσω των συνεργατικών σχηματισμών ανταγωνιστικότητας, των πρωτοβουλιών αριστείας και της δικτύωσης και, με τον τρόπο αυτό, της δημιουργίας μιας κοινής νοοτροπίας στους ΤΠΔ, ενθαρρύνοντας τους διάφορους κλάδους να συνεργαστούν προκειμένου να αντιμετωπίσουν καλύτερα τις νέες οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις·

  11.    ζητεί την ανάπτυξη εδαφικών δεσμών, την ανταλλαγή δεξιοτήτων μεταξύ των τομέων με τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών, και τη βελτιστοποίηση των ανταλλαγών με στόχο την προσέλκυση επενδυτών, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις διάφορες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (πολύ μικρές επιχειρήσεις, ΜΜΕ, ΜΚΟ και πολιτιστικά ιδρύματα) να συνεχίσουν να συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας·

  12.    επισημαίνει ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων στους ΤΠΔ είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και ως εκ τούτου τονίζει ότι είναι αναγκαίο στο πλαίσιο αυτό να τους παρασχεθεί ειδική στήριξη·

  13.    παροτρύνει την ΕΕ και τα κράτη μέλη να προωθούν και να αναγνωρίζουν την προβολή των ΤΠΔ, οι οποίοι αποτελούν την «πολιτιστική εξαίρεση» της Ευρώπης·

  14.    εφιστά την προσοχή στην ανομοιογένεια των κανόνων που διέπουν τους ΤΠΔ και συνιστά την εφαρμογή μέτρων εναρμόνισης των κανόνων και των πρακτικών στην Ένωση·

  Συνθήκες εργασίας για τους επαγγελματίες στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας

  15.    επισημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί ένα κοινωνικό καθεστώς στους επαγγελματίες των ΤΠΔ προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται υπό ικανοποιητικές συνθήκες και να εφαρμόζονται γι’ αυτούς κατάλληλα μέτρα σε σχέση με το φορολογικό καθεστώς, το δικαίωμά τους στην εργασία, τα δικαιώματα κοινωνικής ασφάλισης και το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, προκειμένου να βελτιωθεί η κινητικότητά τους στην ΕΕ·

  16.    ζητεί να εξεταστούν μέτρα για μια δίκαιη χρηματοδότηση και αμοιβή των αυτοαπασχολούμενων καλλιτεχνών· τονίζει, επιπλέον, ότι είναι αναγκαίο να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ευρωπαϊκών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης για αυτούς τους καλλιτέχνες, λαμβάνοντας υπόψη την έντονη κινητικότητά τους·

  17.    καλεί τα κράτη μέλη να προβούν σε προσαρμογή των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στους τομείς της δημιουργίας, ιδίως στον ψηφιακό τομέα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη εν προκειμένω ότι οι απασχολούμενοι στους εν λόγω τομείς πρέπει συχνά να μεταπηδούν από τη σχέση εξαρτημένης εργασίας στην αυτοαπασχόληση και αντιστρόφως ή να ασκούν ταυτόχρονα και τις δύο μορφές απασχόλησης·

  18.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διευκολύνουν την πρόσβαση των απασχολούμενων στους τομείς ΤΠΔ στην ασφάλιση υγείας και την (οικειοθελή) ασφάλιση ανεργίας, καθώς και την πρόσβαση των αυτοαπασχολούμενων σε επαγγελματική και ιδιωτική ασφάλιση γήρατος υπό ευνοϊκούς όρους·

  19.    καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προωθήσουν ελάχιστα πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης και συλλογικές συμβάσεις στους ΤΠΔ, μεταξύ άλλων και μέσω της σύνδεσης της παροχής δημόσιων ενισχύσεων με την τήρηση των εν λόγω προτύπων·

  Εκπαίδευση και κατάρτιση

  20.    τονίζει ότι τα κράτη μέλη πρέπει να βελτιώσουν τα συστήματα κατάρτισης, μαθητείας και απόκτησης προσόντων, επιτρέποντας στους σπουδαστές των τομέων του πολιτισμού και της τέχνης να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη κατάρτιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης αγοράς εργασίας με σκοπό την προσέγγιση του επιχειρηματικού κόσμου με τον κόσμο της διδασκαλίας, ενώ επίσης πρέπει να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εφαρμογή σε όλα τα κράτη μέλη· θεωρεί ότι στο πλαίσιο των προγραμμάτων κατάρτισης στις ΤΠΕ θα πρέπει να δοθεί επαρκής προσοχή στις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο τομέας του διαδικτυακού περιεχομένου (π.χ. παιχνίδια)·

  21. θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, στο πλαίσιο της κατάρτισης σε πολιτιστικούς, καλλιτεχνικούς και δημιουργικούς τομείς, να διδάσκονται και οι δεξιότητες που αποτελούν προϋπόθεση για την ίδρυση εταιρείας στους ΤΠΔ·

  22.    εκτιμά ότι είναι θεμελιώδους σημασίας να ενισχυθεί η ελκυστικότητα και η εικόνα της χειροτεχνικής, καλλιτεχνικής και πολιτιστικής κατάρτισης στα μάτια των μαθητών, των γονέων των μαθητών και των θεσμών, και να αποκατασταθεί η αλήθεια σχετικά με τις ευκαιρίες και τη δημιουργία πλούτου, μεταξύ άλλων με τη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου ή μιας βάσης δεδομένων·

  23.    τονίζει τη σημασία της διατήρησης και προώθησης του βιοτεχνικού κλάδου που συνδέεται με τους ΤΠΔ·

  24.    καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναγνωρίσει την ιδιαιτερότητα των βιοτεχνικών επαγγελμάτων, που πραγματικά τροφοδοτούν την Ευρώπη με θέσεις εργασίας και τα οποία στηρίζονται σε τέσσερα κοινά κριτήρια για όλους τους ΤΠΔ ειδών πολυτελείας: την καινοτομία και τη δημιουργικότητα, την αριστεία και την αισθητική, την τεχνογνωσία και την τεχνολογία καθώς και τη μάθηση καθ’ όλη τη σταδιοδρομία και την προαγωγή των γνώσεων

  25.    εκτιμά ότι είναι απαραίτητο να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ του εκπαιδευτικού συστήματος (συμπεριλαμβανομένων των πανεπιστημίων, με σεβασμό παράλληλα προς την ανεξαρτησία τους), των ερευνητικών κέντρων, των οργανισμών κατάρτισης και των επιχειρήσεων στους ΤΠΔ (συμπεριλαμβανομένων των ΜΜΕ), προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των εν λόγω τομέων, οι οποίοι δημιουργούν θέσεις απασχόλησης, να δημιουργηθούν πιο περιεκτικές διατομεακές και διεπιστημονικές συνέργειες, ιδίως μέσω της δημιουργίας μιας πλατφόρμας ανταλλαγών, συμμαχιών γνώσεων, συμμαχιών τομεακών δεξιοτήτων και συμπράξεων, να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες να σκέπτονται και να δρουν κατά τρόπο που είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συλλογική επιτυχία, να αυξηθεί περαιτέρω η αξία του ανθρώπινου κεφαλαίου της Ένωσης, να γνωριστούν καλύτερα οι φορείς μεταξύ τους, να προσδιοριστούν ειδικές δεξιότητες, να βελτιωθεί η κατανόηση των εξελίξεων των επαγγελμάτων και των δεξιοτήτων και να ενθαρρυνθεί το επιχειρηματικό πνεύμα·

  26.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να συστήσει συμμαχίες γνώσης μεταξύ της ανώτερης εκπαίδευσης και των επιχειρήσεων στους ΤΠΔ·

  27.    ενθαρρύνει την Επιτροπή να συστήσει συμμαχίες τομεακών δεξιοτήτων μεταξύ οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επιχειρήσεων στους ΤΠΔ·

  28.    παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά την αμοιβαία αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών, των επαγγελματικών προσόντων και των διπλωμάτων που σχετίζονται με τις σπουδές στους κλάδους του πολιτισμού και της τέχνης·

  29.    τονίζει ότι είναι σημαντικό να στηριχθεί η πρόσβαση στον πολιτισμό και η πολιτιστική εκπαίδευση καθώς και ο γραμματισμός στα μέσα επικοινωνίας από τη μικρότερη δυνατή ηλικία και καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής ενός ανθρώπου, ώστε να ευνοηθούν η άνθηση της δημιουργικότητας, η ανάπτυξη ταλέντων και η μετάδοση της αγάπης για τον πολιτισμό·

  30.    τονίζει την επείγουσα ανάγκη προώθησης του έργου των νέων καλλιτεχνών και υποστήριξης της συμμετοχής του κοινού στη δημιουργία πολιτισμού·

  31.    θεωρεί ότι η εκπαίδευση στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού αποτελεί προϋπόθεση για τις ίσες ευκαιρίες, για τον εκδημοκρατισμό της πρόσβασης στον πολιτισμό, καθώς και για την κοινωνική συνοχή, ως μέσο ατομικής και συλλογικής έκφρασης και διαλόγου, καθώς και ως μέσο προώθησης της αμοιβαίας κατανόησης· τονίζει, επιπλέον, ότι συμβάλλει στην καλλιέργεια των μαθητών μέσω της ανάπτυξης των καλλιτεχνικών ικανοτήτων τους, τη γνωριμία με καλλιτέχνες και έργα τέχνης και την επίσκεψη χώρων πολιτιστικής αξίας·

  32.    καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού καταλόγου τεχνογνωσιών με σκοπό τη διαφύλαξη και την προώθηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίας· καλεί τα κράτη μέλη και τους φορείς των ΤΠΔ να διαμορφώσουν προγράμματα κατάρτισης για τις εν λόγω τεχνογνωσίες·

  Χρηματοδότηση των τομέων της δημιουργίας και του πολιτισμού

  33.    θεωρεί ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία και εξασφάλιση κατάλληλων συστημάτων χρηματοδότησης και η παροχή αποτελεσματικών μέσων εφαρμογής για τους ΤΠΔ, ιδίως για τις ΜΜΕ· τονίζει την ανάγκη να συνεχιστούν και να ενισχυθούν οι δημόσιες πολιτικές στήριξης των ΤΠΔ και να επιτραπεί έτσι η βιωσιμότητα μιας ανεξάρτητης και ποιοτικής δημιουργίας· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αναπτύξουν μέσα αξιολόγησης των άυλων παραγωγών, συγκεκριμένα μέσω της δημιουργίας παρατηρητηρίου ή τράπεζας δεδομένων, και να εξετάσουν το ενδεχόμενο δημιουργίας μιας τράπεζας επενδύσεων για τον τομέα του πολιτισμού·

  34.    παραπέμπει εν προκειμένω και σε νέες δυνατότητες, όπως τα επονομαζόμενα Crowdfunding (συμμετοχική χρηματοδότηση) και Crowdinvestment (συμμετοχικές επενδύσεις)·

  35.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να λαμβάνουν υπόψη στις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές τους τη στήριξη και επαρκή χρηματοδότηση για τους ΤΠΔ·

  36.    υπογραμμίζει την ανάγκη, ακόμη και σε περίοδο οικονομικής κρίσης, να υποστηριχθεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση των ΤΠΔ· ζητεί ρητώς από το Κοινοβούλιο να υπερασπιστεί έναν φιλόδοξο και ουσιώδη προϋπολογισμό για τον πολιτισμό· ζητεί, κατά συνέπεια, από το Συμβούλιο να μη μειώσει τον προϋπολογισμό που πρότεινε η Επιτροπή για το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»·

  37.    επισημαίνει τη σημασία ανάπτυξης υπηρεσιών διαβούλευσης και παροχής συμβουλών για θέματα χρηματοδότησης και διαχείρισης επιχειρήσεων ώστε να δοθεί η δυνατότητα στις ΜΜΕ και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις να εξοικειωθούν με τα απαραίτητα εργαλεία για τη χρηστή διαχείριση επιχείρησης με σκοπό να βελτιωθεί η δημιουργία, η παραγωγή, η προώθηση και η διανομή πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών·

  38.    θεωρεί ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να βελτιώσουν τις ικανότητες σχεδιασμού έργων των ενδιαφερόμενων φορέων των ΤΠΔ μέσω της παροχής επαγγελματικής εκπαίδευσης ή της δημιουργίας οργανισμών που θα παρέχουν βοήθεια στην κατάρτιση σχεδίων χρηματοδότησης·

  39.    επικροτεί τις προτεινόμενες δανειακές διευκολύνσεις που προβλέπονται στο πλαίσιο των προγραμμάτων «Δημιουργική Ευρώπη», COSME και «Ορίζοντας 2020», καθώς τα μέσα αυτά παρέχουν μεγαλύτερη ποικιλομορφία χρηματοδοτικών ευκαιριών στους ΤΠΔ·

  40.    τονίζει τη σημασία αύξησης της γνώσης εντός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων σχετικά με τα ειδικά χαρακτηριστικά των ΤΠΔ, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση των ΤΠΔ σε ιδιωτικές πηγές χρηματοδότησης·

  41.    ζητεί από το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, συνιστώντας μικτές μεθόδους χρηματοδότησης, όπως συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, οι οποίες θα υπόκεινται σε απαιτήσεις διαφάνειας και δεν θα υπονομεύουν την απαραίτητη δημόσια χρηματοδότηση, αναπτύσσοντας συστήματα δανειακής εγγύησης για τους μικρούς οργανισμούς και μελετώντας εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης, όπως τη συμμετοχική χρηματοδότηση·

  42.    παροτρύνει τα κράτη μέλη να αναζητήσουν εναλλακτικά μέτρα χρηματοδότησης για τους ΤΠΔ, ιδιαίτερα σε καιρούς κρίσης· θεωρεί, στο πλαίσιο αυτό, ότι η χορηγία θα μπορούσε να είναι μια βιώσιμη εναλλακτική λύση·

  43.    θεωρεί ότι στον οπτικοακουστικό τομέα η συμμετοχή των οπτικοακουστικών υπηρεσιών στη χρηματοδότηση των ευρωπαϊκών οπτικοακουστικών έργων είναι απαραίτητη για τη στήριξη των δημιουργικών προσπαθειών και θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων[16]·με σαφήνεια και ποσοτικά στοιχεία·

  44.    παροτρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να θεσπίσουν ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, κυρίως με τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις ΜΜΕ στους ΤΠΔ, μειώνοντας τη διοικητική και κανονιστική επιβάρυνση για αυτές·

  45.    παροτρύνει το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προχωρήσουν στην οδό της φορολογικής εναρμόνισης και, συγκεκριμένα, να διορθώσουν τις φορολογικές διαφορές όσον αφορά τα πολιτιστικά προϊόντα μεταξύ των κρατών μελών·

  46.    υπενθυμίζει ότι σε αυτούς τους τομείς δραστηριοποιούνται πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και θεωρεί απαραίτητη την επιβολή της κατάλληλης φορολογίας σε αυτές ώστε να τονωθεί η ανάπτυξή τους και να αποτραπεί η εξαφάνισή τους·

  47.    σημειώνει ότι τα διαρθρωτικά ταμεία προσφέρουν σημαντικές προοπτικές όσον αφορά τη χρηματοδότηση των τομέων του πολιτισμού, της δημιουργίας και της καινοτομίας στην Ένωση, δεδομένου ότι όλες οι επενδύσεις πολιτιστικής φύσεως μπορούν να λάβουν χρηματοδότηση στο πλαίσιο και των τριών στόχων της πολιτικής για τη συνοχή, δηλαδή της σύγκλισης, της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης·

  48.    εκφράζει τη λύπη του για την πρόταση ορισμένων κρατών μελών για μείωση της χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» κατά 8,2 δισ. ευρώ στο επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ), κάτι που ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην επέκταση των ευρυζωνικών υποδομών και, κατά συνέπεια, στην ανάπτυξη των διαδικτυακών επιχειρηματικών μοντέλων για τους ΤΠΔ·

  49.    ζητεί, ως εκ τούτου, από τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να χρησιμοποιήσουν τα υπάρχοντα και τα μελλοντικά εργαλεία και προγράμματα, όπως το MEDIA, ή τον μηχανισμό εγγύησης που προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» και να διευκολύνουν, με συγκεκριμένα μέτρα, την πρόσβαση των φορέων των ΤΠΔ στη χρηματοδότηση που παρέχεται από τα εν λόγω μέσα, με ιδιαίτερη εστίαση στη μέγιστη αποτελεσματική χρήση της ψηφιοποίησης των πλατφορμών, για την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής, αξιολόγησης και διαχείρισης και για την ελαχιστοποίηση της διοικητικής επιβάρυνσης·

  50.    ενθαρρύνει τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εξασφαλίσουν ένα φιλόδοξο επίπεδο για το νέο σκέλος MEDIA στο ΠΔΠ (2014-2020)·

  Ευκαιρίες και προκλήσεις της ψηφιοποίησης, της παγκοσμιοποίησης και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές

  51.    πιστεύει ότι τα ψηφιακά και διαδικτυακά εργαλεία και οι ψηφιακές και διαδικτυακές πλατφόρμες παρέχουν πρωτοφανείς ευκαιρίες στους ΤΠΔ να αναπτύξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα, να προσελκύσουν νέο κοινό και να διευρύνουν τις αγορές τους τόσο εντός της Ένωσης όσο και σε τρίτες χώρες·

  52.    τονίζει ότι η ύπαρξη 27 διαφορετικών συστημάτων διαχείρισης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας συνεπάγεται ιδιαίτερο φόρτο για τους ΤΠΔ στην Ευρώπη και ότι το υφιστάμενο κατακερματισμένο καθεστώς πρέπει να μεταρρυθμιστεί ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο και να αυξηθεί η (παγκόσμια) κυκλοφορία αυτού, κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι καλλιτέχνες, οι δημιουργοί, οι καταναλωτές, οι επιχειρήσεις και το κοινό να έχουν τη δυνατότητα να ωφεληθούν από τις ψηφιακές εξελίξεις, νέα κανάλια διανομής, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και άλλες ευκαιρίες·

  53.    πιστεύει ότι, στην ψηφιακή εποχή, ένα σύγχρονο και ισορροπημένο σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ), το οποίο θα εξασφαλίζει παράλληλα την κατάλληλη αμοιβή όλων των κατηγοριών κατόχων δικαιωμάτων, καθώς και εύκολη πρόσβαση των καταναλωτών σε πολύπλευρο, νόμιμο περιεχόμενο και ουσιαστικές επιλογές στον τομέα της γλωσσικής και πολιτιστικής πολυμορφίας, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των ΤΠΔ·

  54.    τονίζει ότι η προστασία των ΔΔΙ δεν θα πρέπει να διακυβεύει την ουδετερότητα του διαδικτύου·

  55.    επισημαίνει την εκθετική ανάπτυξη των καινοτόμων ψηφιακών υπηρεσιών όσον αφορά την πρόσβαση στα πολιτιστικά έργα, και τονίζει την ανάγκη διασφάλισης ενός σταθερού οικοσυστήματος που να ενθαρρύνει τις επενδύσεις στους ΤΠΔ, τη δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και την προώθηση καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων·

  56.    ζητεί, συνεπώς, από την Επιτροπή, όσον αφορά τα ΔΔΙ, να θεσπίσει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες των διαφόρων τομέων και να εναρμονίσει και να μεταρρυθμίσει το πλαίσιο που αφορά το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, ώστε να βελτιωθεί η πρόσβαση στο περιεχόμενο και να ενισχυθούν η θέση και οι επιλογές των δημιουργών, και υποστηρίζει τον καλύτερο καταμερισμό ευθυνών σε όλη την ψηφιακή αλυσίδα αξίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανταγωνιστικότητα των ΔΠΤ·

  57.    τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης για την παροχή πρόσβασης στην πολιτιστική κληρονομιά, μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των ΔΔΙ και της απλούστευσης των διαδικασιών για τους χρήστες·

  58.    επισημαίνει το δυναμικό των ΤΠΔ όσον αφορά την διεθνή συνεργασία και τις εξαγωγές, καθώς και το συμφέρον της Ένωσης να ευνοήσει τις ανταλλαγές των επαγγελματιών του τομέα, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματιών τρίτων χωρών και να προσελκύσει και να αναπτύξει τα δημιουργικά ταλέντα· τονίζει τον σημαντικό ρόλο των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας στη διάδοση του ευρωπαϊκού πολιτισμού, την ελκυστικότητά του και την ανάδειξή του·

  59.    τονίζει την ανάγκη να επιδιωχθεί η αμοιβαία αναγνώριση του καθεστώτος των καλλιτεχνών, να εξεταστούν τρόποι παροχής ευκαιριών κινητικότητας και βέλτιστης αξιοποίησης των προγραμμάτων κατάρτισης, της δικτύωσης και της ελεύθερης κυκλοφορίας των επαγγελματιών των ΤΠΔ, ιδίως των πολιτιστικών φορέων, αλλά και των καλλιτεχνών και των έργων·

  60.    θεωρεί ότι η Ένωση και τα κράτη μέλη της πρέπει να διαφυλάσσουν τη δυνατότητα διατήρησης και ανάπτυξης των πολιτικών τους στον πολιτιστικό και τον οπτικοακουστικό τομέα, στο πλαίσιο των υφισταμένων νομοθεσιών, προτύπων και συμφωνιών τους, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης της UNESCO για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων· ζητεί, συνεπώς, να διατυπώνεται με σαφήνεια στις συμφωνίες μεταξύ της Ένωσης και τρίτων χωρών η εξαίρεση των πολιτιστικών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων όσων παρέχονται μέσω διαδικτύου· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, την ανάγκη να εξαιρεθούν οι πολιτιστικοί και οπτικοακουστικοί τομείς από την εντολή για τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-ΗΠΑ, επισημαίνοντας παράλληλα ότι τα πολιτιστικά και δημιουργικά έργα δεν είναι εμπορεύματα όπως όλα τα άλλα·

  61.    τονίζει την ανάγκη η ΕΕ και τα κράτη μέλη να σχεδιάσουν και να καταρτίσουν, σύμφωνα με τη Σύμβαση της UNESCO του 2005, πολιτικές υπέρ της πολιτιστικής πολυμορφίας προσαρμοσμένες στην ψηφιακή εποχή·

  62.    τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν πολιτικές σχετικά με την ψηφιοποίηση των έργων που θα προωθούν την πρόσβαση σε όσο το δυνατόν περισσότερα έργα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς·

  63.    υπογραμμίζει τη σημασία της πολιτιστικής διπλωματίας, καθώς και την ανάγκη να ενεργεί η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγοντας, ώστε να αυξηθεί η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα των ΤΠΔ της Ένωσης·

  64.    ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει κατάλληλα εργαλεία, ώστε οι ΤΠΔ να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν εξαγωγές στις διεθνείς αγορές υπό κατάλληλους όρους·

  65.    ζητεί να προωθηθούν οι ΤΠΔ μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης·

  66.    επισημαίνει ότι ο πολιτισμός επηρεάζει έμμεσα τους άλλους οικονομικούς τομείς· ζητεί, κατά συνέπεια, από τους ΤΠΔ να ενισχύσουν τη συνεργασία με άλλους τομείς, όπως οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) και ο τουρισμός, με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψηφιακής εποχής, της παγκοσμιοποίησης και της πρόσβασης στις διεθνείς αγορές·

  Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

  67.    τονίζει τη σημασία των περιφερειακών πολιτικών στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας και, κατά συνέπεια, τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι τοπικές, περιφερειακές και μακροπεριφερειακές αρχές στην προώθηση και τη στήριξη των ΤΠΔ, συμπεριλαμβανομένου του λαϊκού πολιτισμού, μέσω κατάλληλων εργαλείων και χρηματοδοτικών διευκολύνσεων· επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει οι δημόσιες αρχές με στόχο την ανάπτυξη περιφερειακών δομών υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις βιομηχανίες της δημιουργίας, συμπεριλαμβανομένων των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ·

  68.    τονίζει το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν τμήμα των ενωσιακών και εθνικών κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού των διαφόρων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής πολιτικής, της εκπαιδευτικής πολιτικής, της πολιτικής για την καινοτομία, της πολιτικής τουρισμού και της πολιτικής για την περιφερειακή, αστική, τοπική και χωροταξική ανάπτυξη· ενθαρρύνει επίσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμπεριλάβουν τους ΤΠΔ στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές στρατηγικές τους·

  69.    επισημαίνει τον διατομεακό χαρακτήρα των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας ως ελκυστικού επικοινωνιακού εργαλείου και τη συνολική σημασία των βιομηχανιών αυτών όχι μόνο για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τη βιώσιμη, ευφυή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ανάπτυξη· τονίζει το γεγονός ότι οι τομείς αυτοί παρουσιάζουν πλούσιο τοπικό και περιφερειακό δυναμικό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας νέες ευκαιρίες αγοράς για τους επιχειρηματίες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας και, συνεπώς, για την απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα·

  70.    πιστεύει ότι οι διάφορες ικανότητες που καλύπτουν αυτές οι βιομηχανίες, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών και τεχνολογιών, έχουν συχνά τοπικές ρίζες και, συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθούν με τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών πλατφορμών, δικτύων, συνεργατικών σχηματισμών, «εκκολαπτηρίων» επιχειρήσεων και συμπράξεων που θα ενθαρρύνουν τις συνέργειες, θα βοηθούν στην εξεύρεση μηχανισμών για τη χρηματοδότηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, και θα στηρίζουν τη διαχείριση των προσφορών εργασίας και των ευκαιριών χρηματοδότησης·

  71.    τονίζει τη σημασία του πολιτισμού για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των πόλεων· παροτρύνει την Επιτροπή να υποστηρίξει την αμοιβαία μάθηση μεταξύ των δημοτικών αρχών, με στόχο να ευνοηθεί η ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ τοπικών υπευθύνων λήψης πολιτικών αποφάσεων·

  72.    πιστεύει ότι ο εκσυγχρονισμός της πολιτιστικής υποδομής μπορεί να συμβάλει στην αναζωογόνηση των αστικών περιοχών δημιουργώντας παράλληλα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη·

  73.    συνιστά την αξιοποίηση του κρυμμένου οικονομικού δυναμικού στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις και τις περιφέρειες·

  74.    τάσσεται υπέρ μιας προσέγγισης που θα βασίζεται στις εδαφικές δυναμικές και θα αποσκοπεί στη συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων μερών (καλλιτέχνες, τοπικές αρχές, εκπρόσωποι επαγγελματιών κ.λπ.) στην πολιτιστική διακυβέρνηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

  75.    επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή δυνατοτήτων για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας δεν αναλύονται ούτε στηρίζονται επαρκώς· τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών δεδομένων στους συγκεκριμένους τομείς είναι ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι θα πρέπει να αναλυθεί ο αντίκτυπος των ΤΠΕ στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, προκειμένου αυτοί οι τομείς να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και να συνδεθούν με τις τεχνολογικές εξελίξεις·

  76.    υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ΤΠΔ, ιδίως οι ΜΜΕ, ως μοχλός οικονομικής μεγέθυνσης και ανάπτυξης σε τοπικό, περιφερειακό και διασυνοριακό επίπεδο (μεταξύ κρατών μελών), ιδίως μέσω της προώθησης της πολιτιστικής κληρονομιάς, του τουρισμού και των κέντρων αριστείας, καθώς ενισχύουν την ελκυστικότητα των περιφερειών, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή σε περιφέρειες με ιδιαίτερη πολιτιστική κληρονομιά, αναδομούν τον κοινωνικοοικονομικό ιστό, αναπτύσσουν νέες δραστηριότητες και δημιουργούν σταθερές και βιώσιμες θέσεις εργασίας· επισημαίνει ότι αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τον τουρισμό, δεδομένου ότι οι πόλεις και οι περιφέρειες με ισχυρό πολιτιστικό τομέα είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για τους τουρίστες·

  77.    επισημαίνει τη σημασία των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προώθηση της δημιουργικότητας από την πρώιμη παιδική ηλικία και την ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης μέσω της προαγωγής του ενδιαφέροντος για το έργο και τα προϊόντα του κλάδου της δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· τονίζει ότι, καθώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι συχνά αρμόδιες για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ως αναπόσπαστου τμήματος της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία της άτυπης κατάρτισης των ενηλίκων για την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας·

  78.    επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του μελλοντικού ΠΔΠ, ιδίως του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής θεσμικής και διοικητικής ικανότητας για συνεργασία με αυτές, με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών κερδών από τις βιομηχανίες αυτές· εφιστά την προσοχή στις εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες, όπου η δημιουργία και η ανάπτυξη των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι περισσότερο περίπλοκη·

  79.    θεωρεί, κατά συνέπεια, ότι οι απαιτήσεις εδαφικότητας που συνοδεύουν ορισμένα περιφερειακά ή εθνικά μέτρα ενίσχυσης του κινηματογράφου διατηρούν τη σύνδεση αυτή μεταξύ πολιτισμού και γεωγραφικής προέλευσης, και θα πρέπει, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στην ανακοίνωση για τον κινηματογράφο του 2001[17], να διατηρηθούν·

  80.    σημειώνει ότι οι ΤΠΔ υπόκεινται σε δυναμικές αλλαγές και καθιστούν δυνατή τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών που αποτελούν την κινητήρια δύναμη της προόδου και της ανάπτυξης των πόλεων και των περιφερειών·

  81.    επισημαίνει το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· τονίζει τη σημασία της κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς, π.χ. των τεχνουργημάτων, ως προϊόντων της ανθρώπινης δημιουργικότητας από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα· τονίζει ότι οι ΤΠΔ είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της ΕΕ και παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της προστιθέμενης αυτής αξίας, οι ΤΠΔ θα πρέπει να έχουν ισχυρή στήριξη από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ και διαμέσου των εθνικών και περιφερειακών εγγράφων που θα συνταχθούν για την περίοδο 2014-2020, καθώς δημιουργούν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες·

  82.    επισημαίνει την ανάγκη διαφύλαξης της εθνικής κληρονομιάς και προώθησης του πολιτιστικού περιεχομένου των περιφερειών τόσο εντός της χώρας όσο και στο εξωτερικό·

  83.    θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, προϊόντα και υπηρεσίες, ως μέρος της πολιτιστικής πολυμορφίας της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και καλά ανεπτυγμένων περιφερειών, καθώς και των τοπικών οικονομιών, όπου μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και νέων θέσεων απασχόλησης· ζητεί την καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη· τονίζει ότι οι επιχειρηματίες στους ΤΠΔ δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατάλληλα κοινωνικά και φορολογικά μέτρα για τη στήριξη της δημιουργικής οικονομίας και να στηρίξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στην ευρωπαϊκή αγορά και να επιτρέπουν την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που εργάζονται στις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και να τους βοηθούν στην υπέρβαση των εμποδίων που συνδέονται με διαφορετικά φορολογικά ή κοινωνικά συστήματα ή με γλωσσικούς φραγμούς, και να προωθούν την καλύτερη κατανόηση μεταξύ χωρών και πολιτισμών·

  o

  o                o

  84.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

  • [1]  ΕΕ L 201 της 25.7.2006, σ. 15.
  • [2]  ΕΕ C 311 της 21.12.2007, σ. 7.
  • [3]  ΕΕ C 287 της 29.11.2007, σ. 1.
  • [4]  ΕΕ L 372 της 27.12.2006, σ. 1.
  • [5]  ΕΕ L 327 της 24.11.2006, σ. 12.
  • [6]  ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 32.
  • [7]  ΕΕ C 125 E της 22.5.2008, σ. 223.
  • [8]  ΕΕ C 247 E της 15.10.2009, σ. 25.
  • [9]  Έγγρ. 8749/1/09 REV 1 και 8749/1/09 REV 1 COR 1.
  • [10]  ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 135.
  • [11]  ΕΕ C 377 E της 7.12.2012, σ. 142.
  • [12]  Έγγραφο 17566/12.
  • [13]  CdR 2391/2012.
  • [14]  SWD(2012)0286.
  • [15]  COM(2012)0537.
  • [16]  ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1. Διορθωμένη έκδοση που δημοσιεύθηκε στην ΕΕ L 263 της 6.10.2010, σ. 15.
  • [17]  ΕΕ C 43 της 16.2.2002, σ. 6.

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας (ΤΠΔ) αποτελούνται από ένα ετερόκλητο σύνολο οργανισμών ποικίλου μεγέθους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως η αρχιτεκτονική, η χειροτεχνία, η πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο, τα φεστιβάλ, ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες, οι τέχνες του θεάματος, τα αρχεία και οι βιβλιοθήκες, οι εκδόσεις, το ραδιόφωνο κλπ. Σύμφωνα με την έκθεση του 2010 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα, οι εν λόγω τομείς αντιπροσωπεύουν έως και 4,5% του ΑΕγχΠ και προσφέρουν 8,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διάφορες μελέτες επιβεβαιώνουν την οικονομική σημασία των εν λόγω τομέων, οι οποίοι, σε μια Ευρώπη που πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από οικονομική ύφεση, παρουσιάζουν υψηλότερο από τον μέσο όρο ρυθμό ανάπτυξης.

  Οι εν λόγω τομείς διαδραματίζουν επίσης κυρίαρχο ρόλο ως καταλύτες και φορείς καινοτομίας, τα οφέλη της οποίας δεν περιορίζονται μόνο στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, αλλά εκτείνονται σε πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας. Αντιπροσωπεύοντας τη δυναμική και ακμάζουσα Ευρώπη, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας καλούνται σήμερα να αντιμετωπίσουν πολυάριθμες προκλήσεις που απορρέουν από τη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή, την παγκοσμιοποίηση, τον έντονο κατακερματισμό των αγορών σε πολιτιστικό και γλωσσικό επίπεδο και τη δυσκολία τους να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

  Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων αυτών, είναι σημαντικό σήμερα να υπάρξει αλλαγή του δημόσιου και πολιτικού διαλόγου καθώς και των απόψεων για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας. Ήρθε η ώρα να καταδείξουμε ότι οι τομείς αυτοί δημιουργούν αξία και εν γένει μόνιμες θέσεις εργασίας, ότι η συμβολή τους στην κοινωνία είναι ουσιαστική και ότι πρόκειται για τους τομείς που διαμορφώνουν το ψηφιακό μέλλον της Ευρώπης.

  Πρόταση της Επιτροπής

  Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Ώθηση στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας για την οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση»[1] η Επιτροπή δίνει συνέχεια στην Πράσινη Βίβλο για τους κλάδους του πολιτισμού και της δημιουργικότητας που δημοσιεύτηκε το 2010 και στη δημόσια διαβούλευση που ακολούθησε το 2011. Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει μια νέα στρατηγική η οποία αποσκοπεί στην αποτελεσματική απελευθέρωση του δυναμικού των εν λόγω τομέων όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στην πραγματικότητα, σήμερα δεν αναγνωρίζεται πάντοτε ο ρόλος των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως κινητήριων μοχλών της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Η ανακοίνωση περιλαμβάνει διάφορες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση ενός σύγχρονου ρυθμιστικού περιβάλλοντος, στην ενίσχυση του δυναμικού της ανταγωνιστικότητας και των εξαγωγών των εν λόγω τομέων και στη μεγιστοποίηση των οφελών για το σύνολο της οικονομίας.

  Επιπλέον, η Επιτροπή παραθέτει κατάλογο με συστάσεις που αποσκοπούν στη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών για την ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, με βάση έξι κεντρικούς άξονες: την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τη διάδοση νέων επιχειρηματικών μοντέλων, τη διεύρυνση του κοινού, την πρόσβαση στις διεθνείς αγορές και την ενίσχυση των δεσμών με τους υπόλοιπους τομείς.

  Η εν λόγω ανακοίνωση είναι ενδεικτική της βούλησης της Επιτροπής να χρησιμοποιήσει τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας ως παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας στενότερης συνεργασίας μεταξύ των διαφόρων τομέων δράσης, ιδίως του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της βιομηχανίας, της οικονομίας, του τουρισμού, της αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης και της χωροταξίας.

  Όσον αφορά τους οικονομικούς πόρους, η Επιτροπή σκοπεύει να αξιοποιήσει τα ευρωπαϊκά ταμεία για να αυξήσει τις ενισχύσεις που παρέχονται στους τομείς αυτούς, ιδίως μέσω του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη», για το οποίο θα διατεθούν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2014-2020, και των κονδυλίων που θα διατεθούν για την πολιτική συνοχής.

  Η θέση της εισηγήτριας

  Η εισηγήτρια χαιρετίζει την πρόταση της Επιτροπής ως συμβολή στη συζήτηση σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν ώστε να δοθεί η ώθηση που απαιτείται για την προώθηση των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης και της απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

  Στηρίζει την έκκληση που απευθύνει η Επιτροπή προς τα κράτη μέλη, σε όλα τα εδαφικά επίπεδα και, κατά περίπτωση, σε συνεργασία με όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, να λάβουν τα μέτρα που αναφέρονται στην ανακοίνωσή της.

  Ωστόσο, σε ορισμένα σημεία της πρότασης μπορούν να επέλθουν περαιτέρω βελτιώσεις και να παρασχεθούν διευκρινίσεις, ως εξής:

  1. Θέσπιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την ανάπτυξη των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας

  Η εισηγήτρια εκφράζει τη λύπη της για την απουσία ακριβούς ορισμού των τομέων αυτών και για την έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα ήταν επιθυμητή, αφενός, η εκπόνηση συγκεκριμένης μελέτης για τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, η οποία θα τεκμηριώνεται από αριθμητικά στοιχεία για τον κάθε τομέα και υποτομέα, προκειμένου να αναδειχθεί η συνολική συμβολή των ΤΠΔ στην ευρωπαϊκή οικονομία, ιδίως όσον αφορά τη δημιουργία άμεσων και έμμεσων θέσεων εργασίας και την οικονομική δραστηριότητα (κύκλος εργασίας) σε ολόκληρη την ΕΕ, και, αφετέρου, η έκδοση μονογραφιών που θα περιγράφουν τους διάφορους κλάδους των ΤΠΔ, προκειμένου να αναδειχθούν οι εφαρμογές των εν λόγω τομέων στην καθημερινή ζωή, η οικονομική βαρύτητα του κάθε τομέα όσον αφορά τις άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας, καθώς και ο βαθμός ψηφιακής ολοκλήρωσης.

  2. Η σημασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

  Η εισηγήτρια ζητεί επίμονα η προβολή των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας, στους οποίους οφείλεται η «πολιτιστική εξαίρεση» της Ευρώπης, να προωθείται και να αναγνωρίζεται τόσο σε επίπεδο Ένωσης όσο και σε επίπεδο κρατών μελών. Είναι επίσης της άποψης ότι πρέπει να εξασφαλιστεί καλύτερη πρόσβαση και εκπαίδευση στον τομέα του πολιτισμού από τη μικρότερη δυνατή ηλικία.

  Εν προκειμένω, προτείνει να υπάρξει μέριμνα για την προβολή των δεξιοτήτων και των προσόντων για ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς, ζητεί τη δημιουργία περισσότερων συνεργειών μεταξύ της οικονομίας και της εκπαίδευσης και προτείνει τη δημιουργία μιας πλατφόρμας ανταλλαγών και την ανάπτυξη συμμαχιών και συμπράξεων με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εν λόγω τομέων, δεδομένου ότι οι ΤΠΔ δρουν καταλυτικά όσον αφορά την ανάπτυξη δεξιοτήτων.

  3. Χρηματοδότηση των τομέων της δημιουργίας και του πολιτισμού

  Η εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν ότι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τους εν λόγω τομείς αποτελεί σημαντικό θέμα. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό και φορολογικό πλαίσιο, να αξιοποιηθούν όλα τα μέσα και τα προγράμματα ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ΤΠΔ στη χρηματοδότηση βάσει των εν λόγω μέσων και να εντοπιστούν νέα μοντέλα χρηματοδότησης καθώς και ο τρόπος με τον οποίο πρέπει αυτά να πλαισιωθούν, δεδομένου ότι κάθε δημιουργικό έργο συνεπάγεται ανάληψη κινδύνου. Η Ευρώπη πρέπει να ενθαρρύνει τους επενδυτές ώστε να στηρίξουν τους ΤΠΔ.

  4. Οι προκλήσεις

  Η εισηγήτρια δεν αμφισβητεί ότι οι προκλήσεις πρέπει να μετουσιωθούν σε νέες προοπτικές οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης και ζητεί τη δημιουργία νέων μέσων ή την ενίσχυση των ήδη υπαρχόντων, ώστε οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν στη μετάβαση στην ψηφιακή εποχή και στην παγκοσμιοποίηση. Είναι πρωταρχικής σημασίας η προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας και η δημιουργία εργαλείων στον τομέα των εξαγωγών και της διεθνοποίησης με στόχο την προστασία της ευρωπαϊκής «πολιτιστικής εξαίρεσης». Οι ΤΠΔ θα πρέπει να ενθαρρυνθούν να εξετάσουν και να ενισχύσουν την παρουσία τους στις διεθνείς αγορές, μεταξύ άλλων μέσω της ανάπτυξης διεθνών συμπράξεων και της συνεργασίας με τρίτες χώρες.

  5. Τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη

  Η εισηγήτρια εκτιμά ότι οι ΤΠΔ συμβάλλουν στην ανάδειξη του πολιτισμού και των περιφερειών και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη –και, μέσω αυτών, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης– να προωθήσουν και να στηρίξουν τους εν λόγω τομείς που έχουν ποικίλες και ουσιαστικές επιδράσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Είναι απαραίτητο να ληφθεί υπόψη ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των εν λόγω τομέων και να δημιουργηθούν δίκτυα ανταλλαγής εμπειριών ώστε να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των πόλεων, του πολιτισμού, της δημιουργίας και της οικονομίας.

  Συμπέρασμα

  Η εισηγήτρια είναι πεπεισμένη ότι εν μέσω γενικής κρίσης της οικονομίας, η οποία υπονομεύει σε μεγάλο βαθμό το αίσθημα της ευρωπαϊκής ταυτότητας, είναι απαραίτητο να στηριχθούν οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην οικονομική μεγέθυνση και την απασχόληση στην Ευρώπη, τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

  Ευελπιστεί ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα συνειδητοποιήσουν το γεγονός αυτό και θα εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση των διαφόρων πολιτικών, δεδομένου ότι ο τομέας του πολιτισμού δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται μεμονωμένα· αντιθέτως, ο πολιτισμός αποτελεί κινητήρια δύναμη, ενώ οι ευρωπαϊκές πολιτιστικές πρωτεύουσες είναι τα εργαστήρια αυτής της ολοκλήρωσης.

  Οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας πρέπει να αξιοποιηθούν ως μοχλοί οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα αποσκοπούν στη βιώσιμη ανάπτυξη με οφέλη τόσο κοινωνικά όσο και οικονομικά.

  Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή αλλά και τη διεθνή διάσταση των εν λόγω τομέων, παράλληλα με τον ισχυρό εθνικό τους χαρακτήρα, θα ήταν σκόπιμο να αναπτύσσονται περιστασιακά συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ των κρατών μελών.

  Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας συμβάλλουν εμφανώς στην οικονομική μεγέθυνση και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι πολιτικοί φορείς θα μπορέσουν, από οργανωτική άποψη, να συνεργαστούν εξασφαλίζοντας όσο το δυνατόν ευρύτερη συναίνεση ώστε να επανεστιάσει η Ευρώπη στον πολιτισμό και τη δημιουργία για να αντεπεξέλθει καλύτερα στις νέες προκλήσεις που συνεπάγεται το παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.

  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης (4.6.2013)

  προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας

  σχετικά με την προώθηση των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας ως πηγών οικονομικής ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης
  2012/2302(INI)

  Συντάκτης γνωμοδότησης Oldřich Vlasák

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  Η Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

  1.  επισημαίνει τον διατομεακό χαρακτήρα των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας ως ελκυστικού επικοινωνιακού εργαλείου και τη συνολική σημασία των βιομηχανιών αυτών όχι μόνο για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τη βιώσιμη, ευφυή και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική συνοχή και την κοινωνική ανάπτυξη· τονίζει το γεγονός ότι οι τομείς αυτοί παρουσιάζουν πλούσιο τοπικό και περιφερειακό δυναμικό ανάπτυξης, αντιπροσωπεύοντας νέες ευκαιρίες αγοράς για τους επιχειρηματίες των τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας και, συνεπώς, για την απασχόληση στον πολιτιστικό τομέα·

  2.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει να καταστούν τμήμα των ενωσιακών και εθνικών κοινωνικοοικονομικών στρατηγικών· υπογραμμίζει την ανάγκη περαιτέρω συντονισμού των διαφόρων πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της βιομηχανικής πολιτικής, της εκπαιδευτικής πολιτικής, της πολιτικής για την καινοτομία, της πολιτικής τουρισμού και της πολιτικής για την περιφερειακή, αστική, τοπική και χωροταξική ανάπτυξη· ενθαρρύνει επίσης, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας, τις τοπικές και περιφερειακές αρχές να συμπεριλάβουν τους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας στις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες οικονομικές στρατηγικές τους·

  3.  επισημαίνει ότι η χρηματοδότηση που θα είναι διαθέσιμη στο πλαίσιο του μελλοντικού πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου, και συγκεκριμένα του ΕΚΤ και του ΕΤΠΑ, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας, καθώς και της εθνικής, περιφερειακής και τοπικής θεσμικής και διοικητικής ικανότητας για συνεργασία με αυτές, με αποτέλεσμα την αύξηση των οικονομικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών κερδών από τις βιομηχανίες αυτές· εφιστά την προσοχή στις εξαιρετικά απόκεντρες περιφέρειες, όπου η δημιουργία και η ανάπτυξη των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι περισσότερο περίπλοκη·

  4.  επισημαίνει ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, ως πηγή δυνατοτήτων για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας στις περιφέρειες, μπορούν να συμβάλουν στην κοινωνική και εδαφική ενσωμάτωση· εκφράζει την ανησυχία ότι οι πτυχές αυτές των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας δεν αναλύονται ούτε στηρίζονται επαρκώς· τονίζει ότι η συλλογή στατιστικών δεδομένων στους συγκεκριμένους τομείς είναι ανεπαρκής σε όλα τα επίπεδα, με τη χειρότερη κατάσταση να παρατηρείται στο περιφερειακό και τοπικό επίπεδο· τονίζει ότι θα πρέπει να αναλυθεί ο αντίκτυπος των ΤΠΕ (τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών) στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας, προκειμένου αυτοί οι τομείς να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στο νέο τεχνολογικό περιβάλλον και να συνδεθούν με τις τεχνολογικές εξελίξεις·

  5.  θεωρεί ότι τα δημιουργικά άτομα, προϊόντα και υπηρεσίες, ως μέρος της πολιτιστικής πολυμορφίας της ΕΕ, θα πρέπει να αποτελούν τη βάση μιας ισχυρής ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και καλά ανεπτυγμένων περιφερειών, καθώς και των τοπικών οικονομιών, όπου μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και νέων θέσεων απασχόλησης· ζητεί την καλύτερη χρησιμοποίηση των βιομηχανιών του πολιτισμού και της δημιουργίας για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και ποικίλων ταλέντων στην Ευρώπη· τονίζει ότι οι επιχειρηματίες στους τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση· καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν κατάλληλα κοινωνικά και φορολογικά μέτρα για τη στήριξη της δημιουργικής οικονομίας και να στηρίξουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα για τις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, τα οποία να είναι προσαρμοσμένα στην ευρωπαϊκή αγορά και να επιτρέπουν την κινητικότητα των καλλιτεχνών και των ανθρώπων που εργάζονται στις βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας, και να τους βοηθήσουν στην υπέρβαση των εμποδίων που συνδέονται με διαφορετικά φορολογικά ή κοινωνικά συστήματα ή με γλωσσικούς φραγμούς, καθώς και να προωθήσουν την καλύτερη κατανόηση μεταξύ χωρών και πολιτισμών·

  6.  πιστεύει ότι οι διάφορες ικανότητες που καλύπτουν αυτές οι βιομηχανίες, καθώς και η αλληλεπίδραση μεταξύ δημιουργών και τεχνολογιών, έχουν συχνά τοπικές ρίζες και, συνεπώς, θα πρέπει να υποστηριχθούν με τη δημιουργία τοπικών και περιφερειακών πλατφορμών, δικτύων, ομάδων, «εκκολαπτηρίων» επιχειρήσεων και συμπράξεων που θα τονώνουν τις συνέργειες, θα βοηθούν στην εξεύρεση μηχανισμών για τη χρηματοδότηση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, και θα στηρίζουν τη διαχείριση των προσφορών εργασίας και των ευκαιριών χρηματοδότησης·

  7.  επισημαίνει το γεγονός ότι οι βιομηχανίες του πολιτισμού και της δημιουργίας συμβάλλουν στη διατήρηση και βελτίωση της τεράστιας πολιτιστικής, ιστορικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης· τονίζει τη σημασία της κινητής πολιτιστικής κληρονομιάς, π.χ. των τεχνουργημάτων, ως προϊόντων της ανθρώπινης δημιουργικότητας από τα πανάρχαια χρόνια μέχρι σήμερα· επισημαίνει ότι οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας της ΕΕ και παρουσιάζουν τεράστιο ενδιαφέρον για τους τουρίστες τόσο από τις χώρες της ΕΕ όσο και από τις χώρες εκτός ΕΕ· πιστεύει ότι, λόγω της προστιθέμενης αυτής αξίας, οι τομείς του πολιτισμού και της δημιουργίας θα πρέπει να έχουν ισχυρή στήριξη από τον μελλοντικό προϋπολογισμό της ΕΕ και διαμέσου των εθνικών και περιφερειακών εγγράφων που θα συνταχθούν για την περίοδο 2014-2020, καθώς δημιουργούν σημαντικές οικονομικές ευκαιρίες·

  8.  επισημαίνει τη σημασία των εκπαιδευτικών συστημάτων για την προώθηση της δημιουργικότητας από την πρώιμη παιδική ηλικία και την ενίσχυση της καλλιτεχνικής και πολιτιστικής εκπαίδευσης μέσω της προαγωγής του ενδιαφέροντος για το έργο και τα προϊόντα του κλάδου της δημιουργικότητας κατά τη διάρκεια της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· τονίζει ότι, καθώς οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι συχνά αρμόδιες για την προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να διαδραματίσουν σημαντικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία αντιμετώπισης του πολιτισμού και της δημιουργικότητας ως αναπόσπαστου τμήματος της περιφερειακής και αστικής ανάπτυξης· υπογραμμίζει τη σημασία της άτυπης κατάρτισης των ενηλίκων για την ανάπτυξη ικανοτήτων προσαρμογής σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  30.5.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  41

  0

  1

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Luís Paulo Alves, Jean-Jacob Bicep, John Bufton, Νικος Χρυσόγελος, Francesco De Angelis, Danuta Maria Hübner, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Γεώργιος Σταυρακάκης, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Martina Anderson, Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Evžen Tošenovský, Manfred Weber, Iuliu Winkler

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Albert Deß, Τάκης Χατζηγεωργίου, Katarína Neveďalová

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  18.6.2013

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  24

  0

  4

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Моника Панайотова

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  François Alfonsi, Liam Aylward, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Kay Swinburne, Inês Cristina Zuber, Γεώργιος Παπανικολάου