VERSLAG over "Bevordering van de Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen"

20.8.2013 - 2012/2302(INI).

Commissie cultuur en onderwijs
Rapporteur: Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Procedure : 2012/2302(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0248/2013
Ingediende teksten :
A7-0248/2013
Aangenomen teksten :

ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over "Bevordering van de Europese culturele en creatieve sector als bron voor groei en banen"

2012/2302(INI).

Het Europees Parlement,

–   gezien artikel 167 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien de bijeenkomst van de algemene conferentie van de Organisatie van de Verenigde Naties voor onderwijs, wetenschap en cultuur (UNESCO) van 20 oktober 2005 over de bescherming en bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen (UNESCO-verdrag over de bescherming van de culturele diversiteit),

–   gezien Besluit 2006/515/EG van de Raad van 18 mei 2006 inzake de sluiting van het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen[1],

–   gezien de conclusies van de Raad van 13 en 14 november 2006 en 24 en 25 mei 2007[2], met name over de bijdrage die de culturele en creatieve sectoren leveren tot verwezenlijking van de Lissabon-doelen, en de resolutie van de Raad van 16 november 2007 over een Europese agenda voor cultuur[3],

–   gezien Besluit nr. 1855/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2006 tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013)[4],

–   gezien Besluit 1718/2006/EG van het Europees Parlement en de Raad van 15 november 2006 betreffende de uitvoering van een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (MEDIA 2007)[5],

–   gezien zijn resolutie van 10 april 2008 over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering[6],

–   gezien zijn resolutie van 7 juni 2007 over de sociale status van de kunstenaar[7],

–   gezien zijn resolutie van 10 april 2008 over de culturele industrieën in Europa[8],

–   gezien de conclusies van de Raad van 12 mei 2009 over cultuur als katalysator voor creativiteit en innovatie[9],

–   gezien de mededeling van de Commissie van 19 oktober 2009 getiteld "Auteursrecht in de kenniseconomie"(COM(2009)0532),

–   gezien de mededeling van de Commissie van 3 maart 2010 getiteld "Europa 2020: Een strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei" (COM(2010)2020),

–   gezien het Groenboek van de Commissie van 27 april 2010 getiteld "Het potentieel van culturele en creatieve industrieën vrijmaken" (COM(2010)0183),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 30 juni 2010 getiteld "Europa, toeristische topbestemming in de wereld – een nieuw beleidskader voor het toerisme in Europa" (COM(2010)0352),

–   gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 over de culturele dimensies van het externe optreden van de EU[10],

–   gezien zijn resolutie van 12 mei 2011 getiteld "Het potentieel van de culturele en creatieve industrieën vrijmaken"[11],

–   gezien de conclusies van de Raad van 10 december 2012 over de "Actualisering van de mededeling over het industriebeleid: Een sterkere Europese industrie ten dienste van de groei en de economische heropleving"[12],

–   gezien de mededeling van de Commissie van 18 december 2012 inzake de inhoud in de interne digitale markt (COM(2012)0789),

–   gezien het werkdocument van de diensten van de Commissie van 26 september 2012 getiteld "De concurrentiepositie van de Europese geavanceerde industrie" (SWD(2012)0286),

–   gezien de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's van 26 september 2012 met als titel "Steun aan culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU" (COM(2012)0537),

–   gezien het advies van het Comité van de Regio's van 30 mei 2013[13],

–   gezien artikel 48 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie cultuur en onderwijs en het advies van de Commissie regionale ontwikkeling (A7-0248/2013),

A. overwegende dat de creatieve en de culturele sector (CCS) een belangrijke rol spelen in de economische en sociale ontwikkeling van de Unie (in het eerste geval met name met betrekking tot kmo's) doordat zij de verspreiding van innovatie in andere sectoren bevorderen, en overwegende dat zij een prominente rol spelen in de Europa 2020-strategie die gericht is op slimme, duurzame en inclusieve groei;

B.  overwegende dat de CCS een substantiële bijdrage leveren aan de bevordering van de sociale cohesie en creativiteit, alsmede aan de culturele en linguïstische diversiteit in de Unie;

C. overwegende dat de culturele sector het minst geleden heeft onder deze tijden van economische crisis en daarmee aantoont een strategisch domein voor maatschappelijke ontwikkeling te zijn;

D. overwegende dat de CCS zowel moeten worden erkend om hun intrinsieke culturele waarde als om hun belangrijke bijdrage aan het welzijn van de burgers, aan de sociale integratie en samenhang, en aan de economie van de Unie in termen van groei en werkgelegenheid, alsmede om hun impact op de toeristische sector;

E.  overwegende dat de Europese culturele en creatieve productie een aanzienlijke economische impact heeft in tal van sectoren, zoals toerisme, handel, digitale technologie enz.;

F.  overwegende dat de CCS een grote verscheidenheid aan creatieve activiteiten en aan diensten met eigen specifieke kenmerken qua financierings- en ontwikkelingsmodellen behelzen; overwegende dat met deze verscheidenheid dan ook rekening moet worden gehouden bij de uitwerking van ondersteunings- of samenwerkingsstrategieën, onder meer waar het internationale samenwerking betreft;

G. overwegende dat festivals in Europa voor de ontwikkeling van de Europese culturele productie zorgen en culturele, sociale, economische en toeristische waarde creëren op territoriaal niveau;

H. overwegende dat de creatieve en de culturele sector voor het grootste gedeelte bestaan uit kleine en middelgrote ondernemingen, die de basis vormen van de economie van de Europese Unie;

I.   overwegende dat de Europese Commissie in haar werkdocument van 26 september 2012[14] het belang heeft erkend van de geavanceerde culturele en creatieve economische sector (modeartikelen, juwelen en horloges, parfums en cosmetica, accessoires, lederwaren, meubelen en artikelen voor de inrichting, huishoudelijke apparaten, gastronomie, wijnen en spiritualiën, auto's, boten, hotels en vrijetijdsbesteding, detailhandel en veilinghuizen, en de uitgeverijsector) en overwegende dat bedrijven in de geavanceerde sector een drijvende kracht kunnen vormen voor alle CCS;

J.   overwegende dat de versterking van de werknemersrechten in de CCS bijdraagt tot de structurering, de levensvatbaarheid en de geloofwaardigheid van de economische activiteit en de versterking van de werkgelegenheid;

K. overwegende dat mobiliteit een belangrijk kenmerk van de CCS is, maar dat deze te kampen heeft met tal van belemmeringen die per land en per regio verschillen en met name verband houden met de moeilijkheden om visa te verkrijgen, met het ontbreken van een status voor kunstenaars en met de specifieke en uiteenlopende voorwaarden voor de productie van kunst;

L.  overwegende dat het lopende proefproject "Economie van de culturele verscheidenheid" een overzicht over uitdagingen en oplossingen voor de CCS moet opleveren;

M. overwegende dat de burgers van de Unie al op jonge leeftijd cultureel en kunstzinnig onderwijs moeten ontvangen opdat zij een eigen visie op kunst en cultuur en hun eigen stem kunnen ontwikkelen en zich bewust kunnen worden van de grote diversiteit van culturen in Europa, om zo hun eigen creativiteit en wijze van expressie te stimuleren en culturele diversiteit tot stand te brengen;

N. overwegende dat er nauwer moet worden samengewerkt door de opleidingsinstellingen en de bedrijven in de CCS om rekening te houden met de evolutie van beroepen en de behoefte aan vaardigheden, teneinde de uitwisseling van informatie en het creëren van gemengde vaardigheden te bevorderen;

O. overwegende dat de creatieve en culturele sector in Europa beduidend diverser en rijker is dan die in andere delen van de wereld en dat hiervan moet worden geprofiteerd om de groei te stimuleren;

P.  overwegende dat de overgang naar het digitale tijdperk de CCS kansen biedt doordat er nieuwe behoeften en diensten ontstaan die de ontwikkeling van nieuwe economische modellen met zich meebrengen;

Q. overwegende dat de ontwikkeling van nieuwe economische modellen voor online toegang tot culturele werken in volle gang is en moet worden aangemoedigd door een stabiel juridisch kader dat investeringen in de CCS bevordert;

R.  overwegende dat het voor de CCS van essentieel belang is dat de toegang tot stabiele en aan hun behoeften aangepaste financieringsmodellen wordt gewaarborgd voor hun toekomstige ontwikkeling;

S.  overwegende dat de CCS een belangrijke rol spelen in de strategieën voor ruimtelijke ontwikkeling op lokale en regionale schaal om de doelstellingen voor sociale cohesie en economische groei te verwezenlijken;

De voorwaarden die nodig zijn voor een bloeiende creatieve en culturele sector

1.  herinnert eraan dat de CCS goede economische resultaten boeken, een belangrijke rol spelen in de sociale cohesie en werkgelegenheid blijven scheppen, met name onder jongeren, en veel innovatiemogelijkheden creëren, ondanks de problemen die de economieën momenteel ondervinden als gevolg van de vereisten van de Unie wat betreft begrotingsdiscipline;

2.  benadrukt dat er behoefte is aan actuele en betrouwbare statistische gegevens over de CCS, met name over hun concrete situatie, hun specifieke kenmerken, met name wat status betreft, hun potentieel in termen van werkgelegenheid en groei, en hun economische impact op andere sectoren, zodat er besluiten kunnen worden genomen over de meest relevante beleidsmaatregelen om de bevordering van deze sectoren efficiënt te waarborgen; bepleit de oprichting van een waarnemingscentrum voor of een database over de CCS;

3.  verzoekt de Commissie studies te blijven ontwikkelen en gegevens te blijven verzamelen over de economische en sociale rol van de CCS, met name als overkoepelend, sectoroverschrijdend element in de economie;

4.  betreurt dat de acties die de Commissie in haar mededeling over de CCS[15] heeft voorgesteld beperkt zijn qua tijd en omvang; benadrukt dat juist rekening gehouden moet worden met de vooruitzichten van deze sectoren op de langere termijn en dat er een programma moet worden opgesteld met structurele en concrete maatregelen in het kader van de Europa 2020-strategie; herinnert eraan dat de steun van de Unie, de lidstaten en de lokale overheden voor culturele werken van cruciaal belang is;

5.  verzoekt de Commissie een brede forumdiscussie te beleggen, uitgaande van het bestaande platform, over het potentieel van de creatieve en de culturele industrie, met deelname van de belanghebbenden in deze sectoren om tot concrete oplossingen te komen en zo actief mee te werken aan het opstellen van een gestructureerd beleidsprogramma voor de middellange en lange termijn;

6.  roept de Commissie en de lidstaten op de centrale rol van de CCS op het gebied van innovatie te benadrukken, teneinde sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden te creëren, stapelings- en clustereffecten teweeg te brengen en nieuwe mogelijkheden voor investeringen en werkgelegenheid te scheppen;

7.  stelt vast dat onderzoek ten behoeve van innovatie moet worden gesteund om via het aanbieden van innoverende, creatieve producten te kunnen uitbreiden naar nieuwe markten;

8.  acht het steunen en stimuleren van de ontwikkeling van synergieën met andere sectoren essentieel voor het aanjagen van de economische groei; benadrukt in dat verband de rol die het culturele toerisme speelt bij de totstandbrenging van rijkdom, in de vorm van kennismaking met het cultureel erfgoed en het bezoeken van artistieke evenementen zoals festivals, maar bijvoorbeeld ook taalreizen;

9.  benadrukt het zeer diverse karakter van onze culturele en creatieve ecosystemen en dringt erop aan hierop in te spelen door een gemeenschappelijke identiteit te bevorderen middels het aanmoedigen van coproducties en het creëren van ruimtes voor dialoog en uitwisseling tussen de verschillende actoren in de CCS, teneinde nieuwe koppelingen tussen actoren en overdracht van vaardigheden en kennis naar andere sectoren van de economie te bewerkstelligen; onderstreept dat deze initiatieven ruimte zouden moeten bieden aan de gemeenschappelijke belangen en tegelijkertijd rekening moeten houden met de culturele diversiteit, waarvan de rijkdom, de inspirerende kracht en het ontwikkelingspotentieel, die als geheel een gemeenschappelijke Europese identiteit helpen bevorderen, erkend moeten worden;

10. benadrukt het belang van het bevorderen van wederzijdse kennis en overdracht van vaardigheden en kennis, hetgeen van essentieel belang is voor de samenwerking tussen creatieve bedrijven via concurrentieclusters, initiatieven van een buitengewone kwaliteit en netwerken, om aldus een voor de CCS gemeenschappelijke cultuur te creëren, waarbij de verschillende activiteitengebieden worden aangemoedigd samen te werken om beter het hoofd te bieden aan de nieuwe economische en maatschappelijke uitdagingen;

11. dringt erop aan de regiogebondenheid te versterken, vaardigheden tussen sectoren uit te wisselen door clusters te ontwikkelen, en uitwisselingen te optimaliseren om investeerders aan te trekken teneinde de verschillende creatieve en culturele bedrijven (zko's, het mkb, ngo's en culturele instellingen) in staat te stellen om groei en werkgelegenheid te blijven bevorderen;

12. wijst erop dat de meerderheid van de ondernemingen in de CCS kleine en middelgrote ondernemingen zijn, en benadrukt daarom dat zij in dit kader bijzondere steun verdienen;

13. dringt erop aan dat de CCS, waardoor Europa zich in cultureel opzicht nu juist zo onderscheidt, op het niveau van de Unie en de lidstaten wordt ondersteund en erkend wat zichtbaarheid betreft;

14. vestigt de aandacht op de uiteenlopende regelgeving ten aanzien van de CCS en dringt aan op maatregelen voor harmonisatie van regelgeving en praktijk in de Unie;

Arbeidsvoorwaarden voor werknemers in de culturele en de creatieve sector

15. stelt nogmaals dat het van wezenlijk belang is een sociale status te waarborgen voor mensen die in de CCS werken, zodat zij kunnen profiteren van bevredigende arbeidsvoorwaarden en van passende maatregelen op het gebied van belastingen, recht op arbeid, sociale bescherming en auteursrechten, teneinde hun mobiliteit binnen de EU te verbeteren;

16. dringt erop aan maatregelen te overwegen voor eerlijke subsidiëring en betaling van onafhankelijke kunstenaars; dringt er verder op aan de coördinatie tussen de verschillende Europese systemen van sociale zekerheid voor deze kunstenaars te verbeteren, waarbij rekening gehouden wordt met hun grote mobiliteit;

17. verzoekt de Commissie en de lidstaten socialezekerheidssystemen toe te snijden op de sectoren van creatieve arbeid, vooral ook de digitale sector, en daarbij voldoende rekening te houden met het feit dat creatieve beroepsbeoefenaars vaak afwisselend als zelfstandige en als werknemer moeten werken of gelijktijdig op beide manieren werken;

18. verzoekt de Commissie en de lidstaten creatieve beroepsbeoefenaars betaalbare toegang tot een ziektekostenverzekering en een (vrijwillige) werkloosheidsverzekering, alsmede een bedrijfs- en particulier pensioen voor zelfstandigen te bieden;

19. verzoekt de Commissie en de lidstaten sociale minimumnormen en cao-overeenkomsten in de CCS te bevorderen, onder meer door overheidssubsidies aan de inachtneming van dergelijke normen te koppelen;

Onderwijs en opleiding

20. benadrukt dat het van belang is dat de lidstaten hun opleidings-, stage- en kwalificatiesystemen verbeteren, zodat studenten in culturele en kunstzinnige richtingen een volledige opleiding ontvangen die rekening houdt met de actuele behoeften van de beroepsgroep, teneinde het bedrijfsleven en de onderwijswereld nader tot elkaar te brengen en te zorgen voor een effectieve tenuitvoerlegging in alle lidstaten; is van mening dat binnen informaticaopleidingen voldoende aandacht dient te worden besteed aan de mogelijkheden binnen de sector van online content (bijvoorbeeld gaming);

21. is van mening dat bij het onderwijs in culturele, creatieve of artistieke vakken ook aandacht moet worden besteed aan vaardigheden die nodig zijn voor het oprichten van een bedrijf in de CCS;

22. is van mening dat het van cruciaal belang is de aantrekkelijkheid en het imago van handenarbeid-, kunst- en culturele opleidingen bij leerlingen, ouders en instellingen te versterken, en de realiteit ten aanzien van toekomstperspectieven en het scheppen van rijkdom aan te tonen, met name middels de oprichting van een waarnemingscentrum of een database;

23. benadrukt het belang van het stimuleren en behouden van ambachtelijke ondernemingen binnen de CCS;

24. verzoekt de Europese Commissie het specifieke karakter van beroepen van buitengewone kwaliteit te erkennen, die ware kweekvijvers voor werkgelegenheid in Europa vormen en die op vier voor alle geavanceerde CCS gemeenschappelijke criteria zijn gebaseerd: innovatie en creativiteit, uitmuntendheid en esthetiek, knowhow en technologie, alsook leren tijdens de hele loopbaan en stimulering van kennis;

25. is van mening dat de banden tussen het onderwijssysteem (met inbegrip van universiteiten, waarbij hun onafhankelijkheid gewaarborgd blijft), de onderzoekscentra, de opleidingsinstellingen en de bedrijven in de CCS (waaronder kmo’s) moeten worden aangehaald, teneinde het concurrentievermogen van deze banenrijke sectoren te vergroten, meer inclusieve sectoroverschrijdende en interdisciplinaire synergie te creëren, met name via de oprichting van een platform voor uitwisselingen, kennisallianties, allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden en partnerschappen, de deelnemers te helpen denken en handelen op een manier die kan leiden tot collectief succes, de waarde van het menselijk kapitaal van de Unie verder te vergroten, te zorgen voor een betere kennis onder de actoren, specifieke vaardigheden te identificeren en beter inzicht te krijgen in de evolutie van beroepen en vaardigheden, en ondernemingsgeest aan te moedigen;

26. moedigt de Commissie aan om kennisallianties op te zetten tussen hogeronderwijsinstellingen en ondernemingen in de CCS;

27. moedigt de Commissie aan om allianties voor bedrijfstakspecifieke vaardigheden op te zetten tussen instellingen voor beroepsonderwijs en –opleiding en ondernemingen in de CCS;

28. dringt er bij de Commissie en de lidstaten op aan door te gaan op de ingeslagen weg van de wederzijdse erkenning van studierichtingen, beroepsvaardigheden en diploma's van culturele en kunstopleidingen;

29. herinnert eraan dat gestimuleerd moet worden dat kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd en ook later toegang hebben tot en onderwezen worden in cultuur en mediageletterdheid om de ontwikkeling van hun creativiteit en talenten te bevorderen en de smaak van cultuur over te brengen;

30. wijst op de dringende noodzaak om de creativiteit van jonge kunstenaars te bevorderen en de deelname van de samenleving aan het scheppen van cultuur te steunen;

31. is van mening dat culturele en kunstzinnige vorming noodzakelijk is voor gelijke kansen, voor democratisering van cultuur en voor sociale cohesie, als middel voor individuele en collectieve uiting, voor dialoog en voor wederzijds begrip; onderstreept bovendien dat deze vorming leerlingen in staat te stelt een cultuur voor zichzelf te scheppen, hun artistieke ontplooiing te bevorderen, met kunstenaars en kunstwerken kennis te maken en culturele plaatsen te bezoeken;

32. verzoekt de Commissie en de Raad na te denken over de invoering van een Europees repertorium van knowhow met het oog op behoud en bevordering daarvan; verzoekt de lidstaten en de actoren in de CCS tot het ontwikkelen van opleidingen ter overdracht van deze knowhow;

Financiering van de creatieve en de culturele sector

33. is van mening dat er adequate financieringssystemen voor de CCS, en met name voor kmo's, mogelijk gemaakt en gegarandeerd moeten worden, en dat zij verzekerd moeten zijn van doelmatige toepassingsinstrumenten; benadrukt dat de beleidslijnen voor steun aan de CCS moeten worden voortgezet en versterkt om zo te zorgen voor een duurzame, onafhankelijke en kwalitatief hoogstaande creatieve sector; verzoekt de Commissie en de Raad te voorzien in middelen voor de evaluatie van immateriële producties, met name met behulp van een waarnemingscentrum of een database, en na te denken over de invoering van een culturele investeringsbank;

34. wijst in dit verband ook op nieuwe mogelijkheden als crowdfunding en crowdinvestment;

35. dringt er bij de lidstaten op aan in hun sociaal en economisch beleid rekening te houden met adequate steun en financiering voor de CCS;

36. onderstreept dat ook in tijden van economische crisis de Europese financiering van de CCS moet worden ondersteund; verzoekt het Parlement uitdrukkelijk om te pleiten voor een ambitieuze en omvangrijke begroting voor cultuur; verzoekt de Raad dan ook de door de Commissie voorgestelde begroting voor het programma "Creatief Europa" niet te verlagen;

37. herhaalt dat het belangrijk is om consultants- en adviesdiensten te ontwikkelen op het gebied van financiering en bedrijfseconomie, zodat (zeer) kleine en middelgrote ondernemingen de instrumenten beheersen die noodzakelijk zijn om een bedrijf goed te besturen teneinde het scheppen, de productie, de bevordering en de distributie van culturele goederen en diensten te verbeteren;

38. dringt erop aan dat de lidstaten en professionals de vaardigheden inzake projectonderbouwing van de actoren in de CCS versterken middels de opleiding van professionals of de invoering van relevante structuren voor het vergemakkelijken van het ontwerp van financieringsplannen;

39. is ingenomen met het voorstel om in het kader van de programma's Creatief Europa, COSME en Horizon 2000 leningsfaciliteiten in te stellen, aangezien deze instrumenten in meer gediversifieerde financieringsmogelijkheden voor de CCS voorzien;

40. onderstreept dat binnen de financiële instellingen meer kennis over de specifieke kenmerken van de CCS nodig is om de toegang van de CCS tot particuliere financieringsbronnen te verbeteren;

41. verzoekt de Raad, de Commissie en de lidstaten de nodige maatregelen te treffen door te pleiten voor gemengde financieringsmodellen, zoals publiek-private partnerschappen, die aan transparantiecriteria zijn onderworpen en die de vereiste overheidsfinanciering niet in het gedrang mogen brengen, door leninggarantieregelingen voor microbedrijven te ontwikkelen en door alternatieve financieringsmodellen, zoals crowdfunding, te onderzoeken;

42. dringt er bij de lidstaten op aan te zoeken naar alternatieve maatregelen voor de financiering van de CCS, vooral in tijden van crisis; is van mening dat het mecenaat in dit verband een goed alternatief zou zijn.

43. is van mening dat, in de audiovisuele sector, de deelname van audiovisuele diensten aan de financiering van Europese audiovisuele werken van cruciaal belang is voor de bevordering van de kunst en zou moeten worden versterkt door een nauwkeurige en cijfermatige omzetting van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten[16];

44. dringt er bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aan een gunstig regelgevings- en fiscaal kader in te voeren en daarbij met name een gunstig ondernemingsklimaat voor kmo's in de CCS te scheppen door de administratieve en regelgevingslasten voor dergelijke ondernemingen te verminderen;

45. dringt er bij de Raad, de Commissie en de lidstaten op aan verdere stappen te zetten in de belastingharmonisatie en met name de fiscale verschillen tussen de lidstaten ten aanzien van cultuurgoederen weg te nemen;

46. herinnert eraan dat de CCS een groot aantal kleine en middelgrote bedrijven telt en acht het noodzakelijk hiervoor een speciale belastingregeling in te voeren teneinde hun groei te bevorderen en te voorkomen dat zij verdwijnen;

47. herinnert eraan dat de structuurfondsen aantrekkelijke vooruitzichten bieden wat betreft financiering ten behoeve van cultuur, creativiteit en innovatie in de Unie, gezien het feit dat investeringen in cultuur in aanmerking komen voor financiering op grond van alledrie de doelstellingen van het cohesiebeleid, te weten convergentie, verbetering van het regionale concurrentievermogen en werkgelegenheid;

48. betreurt het voorstel van enkele lidstaten om het budget voor de Connecting Europe Facility in het komende meerjarig financieel kader MFK met EUR 8,2 miljard te verlagen, daar dit negatieve gevolgen voor de bevordering van de uitbreiding van de breedbandinfrastructuur en daardoor ook voor de ontwikkeling van online bedrijfsmodellen van de CCS zou hebben;

49. verzoekt de lidstaten en de Commissie gebruik te maken van de bestaande en toekomstige instrumenten en programma's, zoals Media of de in het kader van het programma Creatief Europa voorziene garantiefaciliteit, en via concrete maatregelen de toegang van de actoren in de CCS tot financiering via deze instrumenten te vergemakkelijken, met bijzondere nadruk op een zo doeltreffend mogelijke toepassing van de digitalisering van platforms teneinde de aanvraag-, beoordelings- en beheersprocedures te vereenvoudigen en de administratieve lasten tot een minimum te beperken;

50. moedigt de EU-instellingen aan om in het MFK 2014-2020 in een ambitieus financieringsniveau voor het onderdeel MEDIA te voorzien;

Kansen en uitdagingen van digitalisering, mondialisering en toegang tot internationale markten

51. is van mening dat digitale en online-instrumenten en -platforms de CCS ongekende mogelijkheden bieden om zowel binnen als buiten de Unie nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen, nieuw publiek te trekken en hun markten uit te breiden;

52. benadrukt dat het bestaan van 27 verschillende stelsels voor het beheer van intellectuele-eigendomsrechten een bijzondere last vormt voor de CCS van Europa en dat het huidige gefragmenteerde kader moet worden hervormd om de toegang tot inhoud en een grotere (wereldwijde) verspreiding ervan te vergemakkelijken, zodat kunstenaars, scheppers, consumenten, bedrijven en het publiek kunnen profiteren van digitale ontwikkelingen, nieuwe distributiekanalen en nieuwe bedrijfsmodellen en andere kansen kunnen benutten;

53. is van mening dat in het digitale tijdperk een modern en evenwichtig systeem voor de bescherming van intellectuele-eigendomsrechten (IER's), dat ervoor zorgt dat alle categorieën rechthebbenden een billijke betaling ontvangen en dat de consumenten gemakkelijk toegang hebben tot gevarieerde, legale inhoud en een ruime keuze hebben uit een divers linguïstisch en cultureel aanbod, een essentiële voorwaarde is, willen bedrijven in de CCS concurrerend blijven;

54. onderstreept dat de bescherming van IER's geen bedreiging mag vormen voor de neutraliteit van het internet;

55. wijst op de exponentiële toename van innovatieve digitale diensten voor toegang tot culturele werken en benadrukt dat moet worden gezorgd voor een stabiel ecosysteem dat investeringen in de CCS, het scheppen van banen in Europa en de bevordering van innovatieve verdienmodellen stimuleert;

56. verzoekt de Commissie derhalve wat IER's betreft een regelgevingskader te ontwikkelen dat is aangepast aan de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren, en het kader voor auteursrechten te harmoniseren en te hervormen om de toegang tot inhoud te verbeteren en de positie en de keuzevrijheid van de scheppers te versterken, en spoort aan tot een betere verdeling van de verantwoordelijkheden binnen de gehele digitale waardeketen, waarbij terdege met het concurrentievermogen van de CCS rekening wordt gehouden;

57. benadrukt in dit opzicht de belangrijke rol die organisaties voor collectief beheer spelen wat betreft de toegang tot het culturele erfgoed, om de effectieve tenuitvoerlegging van IER's te waarborgen en de door gebruikers te nemen stappen te vereenvoudigen;

58. wijst op het potentieel van de CCS voor internationale samenwerking en voor de export en op het feit dat het in het belang van de Unie is om de uitwisseling van professionals uit de sector, evenals uit derde landen, voorop te stellen en creatief talent aan te trekken en te ontwikkelen; herinnert aan de belangrijke rol van de creatieve en de culturele sector bij de verspreiding van de Europese cultuur en de aantrekkelijkheid en uitstraling ervan;

59. wijst op de noodzaak bij te dragen tot de wederzijdse erkenning van de status van kunstenaars en na te denken over het verschaffen van kansen voor mobiliteit en over het optimale gebruik van opleidingsprogramma's, netwerken en het vrije verkeer van mensen die in de CCS werken, met name culturele actoren, maar ook van kunstenaars en werken;

60. acht het absoluut noodzakelijk dat de Unie en de lidstaten de mogelijkheid behouden hun cultureel en audiovisueel beleid te handhaven en verder te ontwikkelen binnen het kader van hun wetgeving, normen en conventies, inclusief het UNESCO-verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen; dringt er daarom op aan dat de uitsluiting van diensten voor culturele en audiovisuele inhoud, ook online, duidelijk in overeenkomsten tussen de Unie en derde landen wordt vermeld; benadrukt in dit opzicht dat de culturele en de audiovisuele sector van het mandaat voor de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en de Verenigde Staten moeten worden uitgesloten, aangezien cultuur- en creatieve goederen geen gewone handelsgoederen zijn;

61. benadrukt dat het, overeenkomstig het UNESCO-verdrag van 2005, voor de Europese Unie en de lidstaten mogelijk moet blijven aan het digitale tijdperk aangepaste beleidslijnen ten behoeve van de culturele diversiteit te ontwerpen en te ontwikkelen;

62. benadrukt dat de beleidsmaatregelen op het vlak van digitalisering van werken moeten worden versterkt, teneinde werken van het Europees erfgoed voor een zo ruim mogelijk publiek toegankelijk te maken;

63. onderstreept het belang van culturele diplomatie en benadrukt dat de EU als mondiale speler moet optreden om het concurrentievermogen van de CCS van de Unie op mondiaal niveau te versterken;

64. verzoekt de Commissie voor de CCS passende hulpmiddelen voor te stellen om uitvoer naar internationale markten onder goede omstandigheden mogelijk te maken;

65. verzoekt om het stimuleren van de CCS middels de Europese Dienst voor extern optreden;

66. wijst erop dat cultuur een indirecte impact op de andere economische sectoren heeft; spoort daarom de CCS aan hun samenwerking met andere sectoren, zoals de informatie- en communicatietechnologie (ICT) en het toerisme, te intensiveren, teneinde het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de digitalisering, de mondialisering en de toegang tot de internationale markten;

Lokale en regionale ontwikkeling

67. wijst op het belang van regionaal beleid op het gebied van kunst en cultuur, en derhalve op de centrale rol van lokale, regionale en macroregionale autoriteiten bij de bevordering en ondersteuning van de CCS, waaronder de bevordering van de volkscultuur, middels geschikte hulpmiddelen en passende financiering; is verheugd over de initiatieven van overheidsdiensten ter ontwikkeling van regionale bedrijfsondersteuningsstructuren voor de creatieve industrieën, onder meer door middel van door de EU gefinancierde projecten;

68. benadrukt dat de culturele en de creatieve sector in Europese en nationale sociaaleconomische strategieën moeten worden geïntegreerd; onderstreept dat diverse beleidsvlakken, onder meer het industrie-, onderwijs- en innovatiebeleid en het op toerisme en regionale, stedelijke, lokale en ruimtelijke ontwikkeling gerichte beleid nader gecoördineerd moeten worden; spoort lokale en regionale instanties er eveneens toe aan om conform het subsidiariteitsbeginsel in hun economische strategieën voor de middellange en lange termijn rekening te houden met de CCS;

69. wijst op het sectoroverschrijdende karakter van de culturele en de creatieve sector als een aantrekkelijk instrument voor communicatie en op het internationale belang van deze bedrijfstakken, niet alleen voor de wereldeconomie maar ook voor duurzame, slimme en inclusieve groei, innovatie, ondernemerschap, sociale cohesie en maatschappelijke ontwikkeling; benadrukt dat deze sectoren op lokaal en regionaal niveau veel mogelijkheden voor groei bieden, aangezien zij ondernemers binnen de culturele en de creatieve sector nieuwe afzetmogelijkheden bieden en daarmee zorgen voor werkgelegenheid in de culturele sector;

70. is van mening dat de verschillende bekwaamheden binnen deze sectoren en de interactie tussen makers en technici vaak hun wortels hebben op lokaal niveau, en daarom moeten worden ondersteund door middel van de oprichting van lokale en regionale platformen, netwerken, clusters, starterscentra en partnerschappen, die synergievorming zouden bevorderen, mechanismen voor de financiering van creativiteit en innovatie zouden helpen identificeren en het beheer van vacatures en financieringsmogelijkheden zouden ondersteunen;

71. herinnert aan de impact van cultuur op de economische en sociale vernieuwing van steden; dringt er bij de Europese Commissie op aan intercollegiaal leren tussen stadsbesturen te ondersteunen, teneinde uitwisseling van goede praktijken tussen lokale beleidsmakers te bevorderen;

72. is van mening dat de modernisering van de culturele infrastructuur een nieuwe impuls kan geven aan stedelijke gebieden, met daaruit voortvloeiende sociale en economische voordelen;

73. pleit voor het exploiteren van het verborgen economische potentieel van de creatieve sectoren om de levenskwaliteit in de steden en regio's te verbeteren;

74. pleit voor een aanpak op basis van territoriale dynamiek met het oog op een lokale en regionale governance van cultuur met betrokkenheid van alle actoren (kunstenaars, lokale instanties, vertegenwoordigers van de beroepskringen enz.);

75. benadrukt dat de culturele en de creatieve sector meer en betere banen in de regio's kunnen scheppen en op die manier kunnen bijdragen tot sociale en territoriale integratie; is bezorgd dat deze aspecten van de CCS onvoldoende zijn onderzocht en onvoldoende worden ondersteund; beklemtoont dat er voor deze sectoren op alle niveaus, maar in het bijzonder op regionaal en lokaal niveau, onvoldoende statistische gegevens worden verzameld; benadrukt dat er onderzoek moet worden gedaan naar de uitwerking van ICT op de culturele en de creatieve sector, zodat deze sectoren zich kunnen aanpassen aan de nieuwe technologische omgeving en kunnen inhaken op de technologische ontwikkelingen;

76. benadrukt dat de CCS, vooral de kmo’s, een belangrijke hefboom vormen voor groei en ontwikkeling op lokaal, regionaal en grensoverschrijdend (nationaal) niveau, met name middels de bevordering van het cultureel erfgoed, het toerisme en kenniscentra, middels verhoging van de aantrekkelijkheid van de regio's, alsmede via speciale aandacht voor regio’s met belangrijk cultureel erfgoed, herstructurering van het sociaal-economisch weefsel, de opkomst van nieuwe bedrijvigheid en het scheppen van stabiele en duurzame werkgelegenheid; wijst erop dat dit in het bijzonder voor de toerismesector geldt, omdat steden en regio’s met een sterke culturele sector voor reizigers zeer aantrekkelijk zijn;

77. benadrukt het belang van onderwijsprogramma's die creativiteit van jongs af aan bevorderen en die een impuls geven aan het kunst- en cultuuronderwijs door bij leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs belangstelling te wekken voor het werk en de producten van de creatieve sector; beklemtoont dat lokale en regionale instanties, die immers doorgaans verantwoordelijk zijn voor het kleuter- en lager onderwijs, een belangrijke educatieve en culturele rol moeten spelen bij het onder de aandacht brengen van cultuur en creativiteit als een volwaardig onderdeel van de regionale en stedelijke ontwikkeling; onderstreept dat niet-formele vaardigheidstrainingen voor volwassenen belangrijk zijn voor hun aanpassing aan een voortdurend veranderende arbeidsmarkt;

78. benadrukt dat de financiering die beschikbaar is uit hoofde van het toekomstig MFK, met name uit hoofde van het ESF en het EFRO, moet worden ingezet ter versterking van de culturele en creatieve bedrijfstakken en van de institutionele en administratieve capaciteit op nationaal, regionaal en lokaal niveau om met deze sectoren samen te werken, met als doel de economische, maatschappelijke, educatieve en culturele voordelen die deze bedrijfstakken opleveren, te vergroten; vestigt de aandacht op de ultraperifere gebieden, waar het gecompliceerder is om de culturele en creatieve bedrijfstakken te starten en uit te bouwen;

79. is in dit opzicht van mening dat de door bepaalde nationale of regionale steunregelingen aan de cinematografische industrie opgelegde territoriale clausules uit dit verband tussen cultuur en grondgebied voortvloeien en moeten kunnen worden gehandhaafd volgens de criteria in de mededeling inzake film van 2001[17];

80. merkt op dat de CCS voorwerp zijn van dynamische veranderingen en het mogelijk maken dat clusters ontstaan die de drijvende kracht vormen achter de vooruitgang en ontwikkeling van steden en regio's;

81. wijst erop dat de culturele en de creatieve sector bijdragen tot het behoud en de verbetering van Europa's onmetelijke culturele, historische en architecturale erfgoed; benadrukt het belang van mobiel cultureel erfgoed, dat wil zeggen kunstvoorwerpen die in de loop van de geschiedenis en tot op heden door de menselijke creativiteit tot stand zijn gebracht; benadrukt dat de CCS belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het toerisme in de EU en van groot belang zijn voor toeristen uit zowel EU-landen als derde landen; is gezien deze toegevoegde waarde van mening dat er in de volgende EU-begroting en in de nationale en regionale programma's voor de periode 2014-2020 aanzienlijke steun moet worden voorzien voor de CCS, die immers belangrijke economische mogelijkheden scheppen;

82. wijst op de behoefte aan behoud van het nationaal erfgoed en nationale en internationale promotie van het cultuurgoed van een gegeven regio;

83. is van mening dat creatieve mensen, producten en diensten als onderdeel van de culturele diversiteit van de EU de basis moeten vormen voor een sterke interne Europese markt en goed ontwikkelde regio's, evenals voor de lokale economie, waar ze kunnen bijdragen tot het creëren van nieuwe economische activiteiten en nieuwe banen; dringt erop aan om via de culturele en creatieve bedrijfstakken nieuwe investeringen en veelzijdig talent naar Europa te lokken; benadrukt dat ondernemers in de CCS niet gemakkelijk toegang hebben tot financiering; verzoekt de lidstaten om ter ondersteuning van de creatieve economie en ter ondersteuning van nieuwe, aan de Europese markt aangepaste bedrijfsmodellen voor de culturele en creatieve sector adequate sociale en fiscale maatregelen te nemen, die de mobiliteit van kunstenaars en werknemers in de culturele en de creatieve sector bevorderen en hen helpen belemmeringen die het gevolg zijn van uiteenlopende fiscale en sociale regelingen uit de weg te ruimen en taalbarrières te overbruggen, en verzoekt de lidstaten eveneens om zich in te zetten voor meer onderling begrip tussen verschillende landen en culturen;

o

o        o

84. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

 • [1]  PB L 201 van 25.7.2006, blz. 15.
 • [2]  PB C 311 van 21.12.2007, blz. 7.
 • [3]  PB C 287 van 29.11.2007, blz. 1.
 • [4]  PB L 372 van 27.12.2006, blz. 1.
 • [5]  PB L 327 van 24.11.2006, blz. 12.
 • [6]  PB C 247 E van 15.10.2009, blz. 32.
 • [7]  PB C 125 E van 22.5.2008, blz. 223.
 • [8]  PB C 247 E van 15.10.2009, blz. 25.
 • [9]  Doc. 8749/1/09 REV 1 en 8749/1/09 REV 1 COR 1.
 • [10]  PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 135.
 • [11]  PB C 377 E van 7.12.2012, blz. 142.
 • [12]  Doc. 17566/12.
 • [13]  CdR 2391/2012.
 • [14]  SWD(2012)0286.
 • [15]  COM(2012)0537.
 • [16]  PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1. Gecorrigeerde versie gepubliceerd in PB L 263 van 6.10.2010, blz. 15.
 • [17]  PB C 43 van 16.2.2002, blz. 6.

TOELICHTING

In de creatieve en de culturele sector (CCS) zijn zeer verschillende actoren van zeer diverse omvang actief op verscheidene terreinen, zoals architectuur, kunstnijverheid, cultureel erfgoed, design, festivals, film, televisie, muziek, visuele kunst, theater, archieven en bibliotheken, uitgeverijen en radiozenders. Volgens het verslag over het Europese concurrentievermogen voor 2010 zijn deze sectoren goed voor 4,5% van het BBP en 8,5 miljoen banen in de Europese Unie. Verschillende studies bevestigen het economisch belang van de sectoren die, in een Unie die zwaar gebukt gaat onder de economische recessie, hogere groeipercentages halen dan gemiddeld.

De sectoren spelen tevens een belangrijke rol als katalysator en tussenschakel voor innovatie, waarvan de positieve gevolgen niet beperkt blijven tot de creatieve en de culturele sector, maar zich uitstrekken tot talrijke andere sectoren van de economie. De CCS, pleitbezorgers van een dynamisch en optimistisch Europa, kampen nu met talrijke problemen die voortvloeien uit de overgang naar het digitale tijdperk, de mondialisering, de sterke culturele en linguïstieke versnippering van de markten, én met het probleem om toegang te verkrijgen tot financiering.

Er moet een omslag plaatsvinden in de publieke en politieke opvatting en zienswijze op de creatieve en de culturele sector. Er moet hoognodig worden aangetoond dat deze sectoren waarde toevoegen en banen opleveren, over het algemeen banen die niet naar elders kunnen worden verplaatst, dat zij zorgen voor een werkelijk toegevoegde maatschappelijke waarde en van cruciaal belang zijn voor de digitale toekomst van Europa.

Voorstel van de Commissie

In haar mededeling "Steun aan culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU"[1], geeft de Commissie gevolg aan het Groenboek over de culturele en creatieve industrieën van 2010 en de openbare raadpleging die daaruit voortvloeide in 2011. In deze mededeling wordt een nieuwe strategie gepresenteerd om het potentieel van deze sectoren in termen van economische expansie en sociale samenhang efficiënt te benutten. De stimulerende rol die deze sectoren kunnen spelen in de sociaal-economische ontwikkeling van de Europese Unie wordt tegenwoordig nog steeds niet algemeen erkend.

In deze mededeling wordt een aantal initiatieven genoemd die erop gericht zijn een modern regelgevingskader te bevorderen, het concurrentie- en exportpotentieel van deze sectoren te versterken en om de positieve gevolgen voor de gehele economie te maximaliseren.

Verder heeft de Commissie een lijst opgesteld met aanbevelingen om gunstige voorwaarden te scheppen voor een bloeiende creatieve en culturele sector, uitgaande van de volgende zes beleidsfactoren: de ontwikkeling van vaardigheden, de toegang tot financiering, de verspreiding van nieuwe bedrijfsmodellen, het bereiken van een nieuw publiek, de toegang tot internationale markten en het nauwer aanhalen van banden met andere sectoren.

Deze mededeling getuigt van de wil van de Commissie om de creatieve en de culturele sector aan te wenden als een hefboom om de nauwere samenwerking tussen de verschillende actieterreinen te bevorderen, met name tussen cultuur, onderwijs, industrie, economische zaken, toerisme, regionale en stadsplanning en ruimtelijke ordening.

De Commissie is van plan gebruik te maken van Europese middelen om de steun die wordt verleend aan deze sectoren te verhogen, met name dank zij het programma "Creatief Europa" dat voor de periode 2014-2020 1,8 miljard euro uittrekt, en van de middelen die bestemd zijn voor het cohesiebeleid..

Standpunt van de rapporteur

De rapporteur is ingenomen met het voorstel van de Commissie om intensiever na te denken over maatregelen om een impuls te geven aan de creatieve en de culturele sector teneinde de groei en de werkgelegenheid in de Europese Unie te bevorderen.

Zij steunt de Commissie in haar verzoek aan de lidstaten om op alle niveaus en in samenwerking met alle deelnemende publieke en private partijen de in haar mededeling genoemde maatregelen te treffen.

Het voorstel is evenwel op een aantal punten nog voor verbetering en verduidelijking vatbaar, te weten:

1. Het scheppen van de vereiste voorwaarden voor een bloeiende creatieve en culturele sector

De rapporteur betreurt dat er geen nauwkeurige definitie wordt gegeven van deze sectoren, alsmede het ontbreken van betrouwbare statistische gegevens. In dat opzicht zou het wenselijk zijn om enerzijds een nauwkeurige studie op te stellen over de creatieve en de culturele sector als geheel, onderbouwd met harde cijfers over iedere sector en subsector, om de algehele bijdrage van de CCS aan de Europese economie aan te tonen, met name in termen van directe en indirecte werkgelegenheid en economische activiteit (omzet) op het gehele Europese grondgebied, en anderzijds afzonderlijke studies over de verschillende activiteitengebieden binnen de CCS om het dagelijks gebruik ervan te benadrukken, het economisch gewicht van elk activiteitengebied in termen van directe en indirecte werkgelegenheid en de mate waarin ze gedigitaliseerd zijn.

2. Het belang van onderwijs en opleiding

De rapporteur dringt erop aan dat de zichtbaarheid van de creatieve en de culturele sector, waarin Europa zich nu juist zo onderscheidt, op het niveau van de Unie en haar lidstaten wordt ondersteund en erkend. Zij is tevens van mening dat ervoor gezorgd moet worden dat kinderen al op jonge leeftijd een betere toegang tot cultuur krijgen en onderwijs in cultuur ontvangen.

In dit verband stelt zij voor toe te zien op de zichtbaarheid van de vaardigheden en de kwalificaties voor academische en professionele doeleinden, verzoekt zij om meer synergie tussen bedrijfsleven en onderwijssector en stelt zij voor een platform op te richten voor uitwisselingen, samenwerkingsverbanden en partnerschappen om de concurrentiepositie van deze sectoren te verbeteren, want van de CCS gaat een hefboomwerking uit die verband houdt met die vaardigheden.

3. Financiering van de creatieve en de culturele sector

De rapporteur verzoekt de Commissie en de lidstaten zich te realiseren dat toegang tot financiering voor deze sectoren van cruciaal belang is. Er moet dus een gunstig regelgevings- en fiscaal kader worden gecreëerd, gebruik worden gemaakt van alle instrumenten en programma's om ervoor te zorgen dat de CCS gemakkelijker toegang krijgen tot financiering via deze instrumenten en er moeten nieuwe financieringsmodellen worden gevonden en manieren waarop ze moeten worden begeleid, omdat alle creatieve arbeid een vorm van risico nemen is. Europa moet investeerders aanmoedigen de CCS te steunen.

4. De problemen die moeten worden aangepakt

De rapporteur onderschrijft dat de problemen gezien moeten worden als kansen op groei en werkgelegenheid en dringt erop aan dat het instrumentarium wordt gecreëerd of uitgebreid om de CCS beter toe te rusten voor de overgang naar het digitale tijdperk en de mondialisering. Het is van essentieel belang dat de intellectuele eigendom wordt beschermd en dat er instrumenten worden gecreëerd op het gebied van export en internationalisering om de Europese culturele uitzonderingspositie te beschermen. De CCS moeten nl. worden aangemoedigd om hun aanwezigheid op de internationale markten te verkennen en te verbeteren, met inbegrip van de ontwikkeling van internationale partnerschappen en samenwerking met derde landen.

5. Lokale en regionale ontwikkeling

De rapporteur is van mening dat de CCS bijdragen aan de bloei van de cultuur en de regio's en moedigt de lidstaten, en via hen de plaatselijke overheden, aan deze sectoren te stimuleren en te steunen omdat ze verschillende en concrete gevolgen hebben voor alle regio's. Er moet rekening worden gehouden met het pluridimensionale ecosysteem van deze sectoren en er moeten netwerken worden gecreëerd voor de uitwisseling van ervaringen om de banden tussen steden, cultuur, creatieve sector en economie te versterken.

Conclusie

De rapporteur is ervan overtuigd dat het in tijden van algemene economische crisis, die met name ons Europese sentiment ondermijnt, van essentieel belang lijkt om de CCS te steunen omdat zij nu en in de nabije toekomst bijdragen tot groei en werkgelegenheid in Europa.

Zij hoopt vurig dat de Commissie en de lidstaten er echt van doordrongen zijn en kiezen voor een geïntegreerde benadering omdat cultuur niet beschouwd mag worden als een geïsoleerd beleidsterrein; integendeel, cultuur werkt als een hefboom, de Europese culturele hoofdsteden zijn de laboratoria van deze geïntegreerde benadering.

De CCS moeten worden ingezet als stuwende kracht voor de economische en sociale ontwikkeling en zijn ook gericht op duurzame ontwikkeling met gunstige gevolgen voor zowel de samenleving als de economie.

Aangezien deze sectoren naast een sterke nationale identiteit ook een Europese en zelfs internationale identiteit hebben, zou het wenselijk zijn om af en toe verspreid over verschillende lidstaten gezamenlijke activiteiten te organiseren.

Met het idee voor ogen dat de CCS op onmiskenbare wijze bijdragen tot het stimuleren van de groei en het creëren van werkgelegenheid, willen we graag geloven dat de betrokken politieke actoren er organisatorisch in zullen slagen eendrachtig samen te werken en er met zo groot mogelijke consensus voor zullen zorgen dat Europa opnieuw inzet op de creatieve en de culturele sector om ons beter voor te bereiden op de nieuwe uitdagingen die er in een gemondialiseerde wereld op ons afkomen.

ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (4.6.2013)

aan de Commissie cultuur en onderwijs

inzake steun aan culturele en creatieve sectoren ten behoeve van groei en banen in de EU
(2012/2302(INI))

Rapporteur voor advies: Oldřich Vlasák

SUGGESTIES

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie cultuur en onderwijs onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te nemen:

1.  wijst op het sectoroverschrijdende karakter van de culturele en creatieve industrieën als een aantrekkelijk instrument voor communicatie en op het internationale belang van deze bedrijfstakken, niet alleen voor de wereldeconomie maar ook voor duurzame, slimme en inclusieve groei, innovatie, ondernemerschap, sociale cohesie en maatschappelijke ontwikkeling; benadrukt dat deze sectoren op lokaal en regionaal niveau veel mogelijkheden voor groei bieden, aangezien zij ondernemers binnen de culturele en creatieve industrieën nieuwe afzetmogelijkheden bieden en daarmee zorgen voor werkgelegenheid in de culturele sector;

2.  onderstreept dat de culturele en creatieve industrieën in Europese en nationale sociaaleconomische strategieën moeten worden geïntegreerd; onderstreept dat diverse beleidsvlakken, onder meer het industriebeleid, onderwijsbeleid, innovatief beleid en het op toerisme en regionale, stedelijke, lokale en ruimtelijke ontwikkeling gerichte beleid nader gecoördineerd moeten worden; spoort lokale en regionale instanties er eveneens toe aan om conform het subsidiariteitsbeginsel in hun economische strategieën voor de middellange en lange termijn rekening te houden met de culturele en creatieve sectoren;

3.  benadrukt dat de financiering die beschikbaar is uit hoofde van het toekomstig meerjarig financieel kader, met name uit hoofde van het ESF en het EFRO, moet worden ingezet ter versterking van de culturele en creatieve bedrijfstakken en van de institutionele en administratieve capaciteit op nationaal, regionaal en lokaal niveau om met deze sectoren samen te werken, met als doel de economische, maatschappelijke, educatieve en culturele voordelen die deze bedrijfstakken opleveren, te vergroten; vestigt de aandacht op de ultraperifere gebieden, waar het gecompliceerder is om de culturele en creatieve bedrijfstakken te starten en uit te bouwen;

4.  benadrukt dat de culturele en creatieve industrieën meer en betere banen in de regio's kunnen scheppen en op die manier kunnen bijdragen tot sociale en territoriale integratie; is bezorgd over het feit dat deze aspecten van de culturele en creatieve industrieën onvoldoende worden onderzocht en ondersteund; beklemtoont dat er voor deze sectoren op alle niveaus, maar in het bijzonder op regionaal en lokaal niveau, onvoldoende statistische gegevens worden verzameld; benadrukt dat er onderzoek moet worden gedaan naar de uitwerking van ICT (informatie- en communicatietechnologie) op de culturele en creatieve sectoren, zodat deze sectoren zich kunnen aanpassen aan de nieuwe technologische omgeving en gekoppeld kunnen worden aan de technologische ontwikkelingen;

5.  is van mening dat creatieve mensen, producten en diensten als onderdeel van de culturele diversiteit van de EU de basis moeten vormen voor een sterke interne Europese markt en goed ontwikkelde regio's en voor de lokale economie, waar ze kunnen bijdragen tot de creatie van nieuwe economische activiteiten en nieuwe banen; dringt erop aan om via de culturele en creatieve bedrijfstakken nieuwe investeringen en veelzijdig talent naar Europa te lokken; benadrukt dat ondernemers in de culturele en creatieve sector niet gemakkelijk toegang hebben tot financiering; verzoekt de lidstaten om ter ondersteuning van de creatieve economie en van nieuwe, aan de Europese markt aangepaste bedrijfsmodellen voor de culturele en creatieve sector adequate sociale en fiscale maatregelen te nemen, die de mobiliteit van kunstenaars en werknemers in de culturele en creatieve industrieën bevorderen en hen helpen belemmeringen die het gevolg zijn van uiteenlopende fiscale en sociale regelingen uit de weg te ruimen en taalbarrières te overbruggen, en verzoekt de lidstaten eveneens om zich in te zetten voor meer onderling begrip tussen verschillende landen en culturen;

6.  is van mening dat de verschillende bekwaamheden binnen deze sectoren en de interactie tussen makers en technici vaak hun wortels hebben op lokaal niveau, en daarom moeten worden ondersteund door middel van de oprichting van lokale en regionale platformen, netwerken, clusters, starterscentra en partnerschappen, die synergievorming zouden bevorderen, mechanismen voor de financiering van creativiteit en innovatie zouden helpen identificeren en het beheer van vacatures en financieringsmogelijkheden zouden ondersteunen;

7.  wijst erop dat de culturele en creatieve industrieën bijdragen tot het behoud en de verbetering van Europa's onmetelijke culturele, historische en architecturale erfgoed; benadrukt het belang van mobiel cultureel erfgoed, dat wil zeggen kunstvoorwerpen die in de loop van de geschiedenis en tot op heden door de menselijke creativiteit tot stand zijn gebracht; benadrukt dat de culturele en creatieve sectoren belangrijk zijn voor de ontwikkeling van het toerisme in de EU en van groot belang zijn voor toeristen uit zowel EU-landen als niet-Europese landen; is gezien deze toegevoegde waarde van mening dat er in de volgende EU-begroting en in de nationale en regionale programma's voor de periode 2014-2020 aanzienlijke steun moet worden voorzien voor de culturele en creatieve sectoren, die immers belangrijke economische mogelijkheden scheppen;

8.  benadrukt het belang van onderwijsprogramma's die creativiteit van jongs af aan bevorderen en die een impuls geven aan het kunst- en cultuuronderwijs door bij leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs belangstelling te wekken voor het werk en de producten van de creatieve sector; beklemtoont dat lokale en regionale instanties, die namelijk doorgaans verantwoordelijk zijn voor het kleuter- en lager onderwijs, een belangrijke educatieve en culturele rol moeten spelen bij het onder de aandacht brengen van cultuur en creativiteit als een volwaardig onderdeel van de regionale en stedelijke ontwikkeling; onderstreept dat niet-formele vaardigheidstrainingen voor volwassenen belangrijk zijn voor hun aanpassing aan een voortdurend veranderende arbeidsmarkt.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

30.5.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

41

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Luís Paulo Alves, Jean-Jacob Bicep, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Martina Anderson, Vasilica Viorica Dăncilă, Karin Kadenbach, Lena Kolarska-Bobińska, Elisabeth Schroedter, Patrice Tirolien, Evžen Tošenovský, Manfred Weber, Iuliu Winkler

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Albert Deß, Takis Hadjigeorgiou, Katarína Neveďalová

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

18.6.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

24

0

4

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zoltán Bagó, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Monika Panayotova, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Milan Zver

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

François Alfonsi, Liam Aylward, Ivo Belet, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Georgios Papanikolaou, Kay Swinburne, Inês Cristina Zuber