ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

4.7.2013 - (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD)) - ***I

Комисия по заетост и социални въпроси
Докладчик: Данута Язловецка


Процедура : 2012/0061(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0249/2013
Внесени текстове :
A7-0249/2013
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2012)0131),

–   като взе предвид член 294, параграф 2, член 53, параграф 1 и член 62 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7-0086/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 19 септември 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите и комисията по правни въпроси (A7-0249/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за директива

Позоваване 1 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

като взеха предвид Хартата на основните права на Европейския съюз,

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Свободното движение на работници дава на всички граждани правото да се придвижват свободно в друга държава членка, за да работят и живеят в нея за тази цел, и ги защитава от дискриминация по отношение на заетостта, заплащането и другите условия на труд в сравнение с гражданите на съответната държава. Необходимо е да се прави разграничение между свободното предоставяне на услуги, което включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, като за целта те могат да изпращат („командироват“) свои собствени работници временно, за да извършат работата, необходима за предоставянето на услугите там.

(2) Свободното предоставяне на услуги включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, като за целта те могат да изпращат („командироват“) свои собствени работници временно, за да извършат работата, необходима за предоставянето на услугите там. За целите на командироването на работници е необходимо да се прави разграничение между тази свобода и свободното движение на работници, което дава на всеки гражданин правото да се придвижва свободно в друга държава членка, за да работи и пребивава там за целта, и го защитава срещу дискриминация, що се отнася до заетостта, възнаграждението и другите условия на работа в сравнение с гражданите на въпросната държава членка.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) За да се осигури спазване на Директива 96/71/ЕО, без да се добавя излишна административна тежест за доставчиците на услуги, е от съществено значение фактическите елементи, посочени в разпоредбите за предотвратяване на нарушенията и заобикалянето на правилата в настоящата директива, да се считат за примерни и неизчерпателни. По-специално не следва да съществува изискване да е спазен всеки елемент във всеки случай на командироване.

Изменение 4

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел предотвратяване, избягване и борба със заобикалянето и/или злоупотребата с приложимите правила от страна на дружествата, които се възползват неправилно или с измамна цел от свободното предоставяне на услуги, предвидено в Договора, и/или прилагането на Директива 96/71/ЕО, изпълнението и мониторингът на понятието „командироване“ следва да бъдат подобрени.

(4) С цел предотвратяване, избягване и борба със заобикалянето и/или злоупотребата с приложимите правила от страна на дружествата, които се възползват неправилно или с измамна цел от свободното предоставяне на услуги, предвидено в Договора, и/или прилагането на Директива 96/71/ЕО, изпълнението и мониторингът на понятието „командироване“ следва да бъдат подобрени, както и да бъдат въведени на равнище на ЕС по-уеднаквени елементи, които да улесняват общо тълкуване. В този контекст е важно да се подчертае значението на инструментите за мониторинг, за да се гарантира спазването на приложимите правила, особено минималните ред и условия на работа, както и наказанията за онези, които заобикалят тези правила.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) В случай на неспазване, например фиктивно командироване на работник, се прилагат правилата на Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения („Рим I“). При определянето на приложимото право съгласно „Рим I“ следва да се вземат предвид разпоредбите, които са най-благоприятни за работника.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 4 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4б) Всички въведени с директивата мерки следва да бъдат обосновани, пропорционални и недискриминационни, така че да не създават административни тежести и да не ограничават потенциала на дружествата, по-специално на малките и средните предприятия, за създаване на нови работни места, като същевременно защитават командированите работници.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради това съставните фактически елементи, с които се окачествява временният характер, присъщ на понятието „командироване“, което предполага, че работодателят следва да бъде действително установен в държавата членка, от която се извършва командироването, както и връзката между Директива 96/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения (наричан по-нататък „Регламент Рим I“) трябва да бъдат изяснени.

(5) Поради това съставните фактически елементи, с които се окачествява временният характер, присъщ на понятието „командироване“, което предполага, че работодателят следва да бъде действително установен в държавата членка, от която се извършва командироването, както и връзката между Директива 96/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения (наричан по-нататък „Регламент Рим I“) трябва да бъдат изяснени, за да се гарантира възможно най-широкото прилагане на тази директива.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Европейският парламент и Съветът следва да предоставят на Комисията, когато е необходимо, подкрепа, надзор и обратна информация относно прилагането на настоящата директива.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, настоящата директива не засяга прилагането на правото, което съгласно член 8 от регламент Рим I се прилага за индивидуалните трудови договори, нито прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2005 г. за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, настоящата директива не засяга прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2005 г. за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност, Регламент (ЕС) № 465/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. или членове 45 и 46 от ДФЕС. Разпоредбите на настоящата директива следва да се прилагат, без да се засяга възможността на държавите членки да предвиждат по-благоприятни условия за командированите работници.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Държавите членки следва да гарантират, че са на разположение ресурсите, необходими за ефективно извършване на проверките и за отговаряне без ненужно забавяне на исканията за информация от страна на приемащата държава членка или държавата членка по установяване, както се предвижда в настоящата директива.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Синдикалните организации имат важна роля в контекста на командироването на работници с цел предоставяне на услуги, тъй като в съответствие с националните закони и/или практики социалните партньори могат да определят различните нива (алтернативно или успоредно) на приложимите минимални ставки на заплащане.

(8) В много държави членки социалните партньори имат важна роля в контекста на командироването на работници с цел предоставяне на услуги, тъй като в съответствие с националните закони и/или практики те могат да определят различните равнища (алтернативно или успоредно) на приложимите минимални ставки на заплащане. От това право следва да произтичат и задължения за социалните партньори да съобщават и предоставят информация за тези ставки.

Изменение 12

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a) Надзорните органи в държавите членки имат най-важната роля при осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО. Недекларираният труд може да бъде преборен само чрез провеждане на ефективни и ефикасни проверки на спазването на минималните ред и условия на работа. Държавите членки не трябва да бъдат възпрепятствани по никакъв начин при провеждането на мониторинг.

Изменение 13

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Адекватното и ефективно прилагане и осигуряване на изпълнението са ключови елементи при защитата на правата на командированите работници, докато недоброто осигуряване на изпълнението подкопава ефективността на правилата на Съюза, приложими в тази област. Тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки следователно е от съществено значение, без да се пренебрегва важната роля на инспекциите по труда и социалните партньори в това отношение.

(10) Адекватното и ефективно прилагане и осигуряване на изпълнението са ключови елементи при защитата на правата на командированите работници и гарантирането на правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, докато недоброто осигуряване на изпълнението подкопава ефективността на правилата на Съюза, приложими в тази област. Следователно е от съществено значение да се установи и поддържа тясно сътрудничество между държавите членки, Комисията и съответните национални, регионални и местни органи, като същевременно се подчертае важната роля на инспекциите по труда и социалните партньори в това отношение.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a) Ефективните процедури за мониторинг в държавите членки са от съществено значение и поради това следва да бъдат въведени навсякъде в Европа. Държавите членки следва да предоставят достатъчно финансиране, което ще позволи на компетентните органи да разкриват и да се борят срещу заобикалянето на приложимите правила. Държавите членки имат право да извършват ефективни, редовни и гъвкави инспекции, необходими, за да се гарантира пълно спазване на Директива 96/71/ЕО и на разпоредбите на настоящата директива, при условие че тези проверки са обосновани, пропорционални и недискриминиращи.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Взаимното доверие, духът на сътрудничество, непрекъснатият диалог и взаимното разбирателство са от съществено значение в това отношение.

(11) Взаимното доверие, духът на сътрудничество, непрекъснатият диалог и взаимното разбирателство са от съществено значение в това отношение. Недостатъчното сътрудничество между държавите членки продължава да бъде проблем при изпълнението на Директива 96/71/EО и да възпрепятства създаването на равни условия за дружествата, както и за защитата на работниците. За случаи на непълно изпълнение на разпоредбите на настоящата директива от страна на държавите членки следва да се съобщава на Европейската комисия, която да реши дали да образува производство за установяване на неизпълнение на задължения в съответствие с Договора.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За целите на по-доброто и уеднаквено в по-голяма степен прилагане на Директива 96/71/ЕО е целесъобразно да се предвиди електронна система за обмен на информация, с която да се улеснява административното сътрудничество, и компетентните органи следва да използват Информационната система за вътрешния пазар („IMI“) във възможно най-голяма степен. Това обаче не следва да изключва прилагането на двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество.

(12) За целите на по-доброто и уеднаквено в по-голяма степен прилагане на Директива 96/71/ЕО е целесъобразно да се предвиди електронна система за обмен на информация, с която да се улеснява административното сътрудничество, и компетентните органи следва да използват Информационната система за вътрешния пазар („IMI“) във възможно най-голяма степен, заедно с другите установени средства за сътрудничество, като например двустранни споразумения или договорености.

Изменение 17

Предложение за директива

Съображение 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(13) При административното сътрудничество и взаимопомощ между държавите членки следва да се спазват правилата относно защитата на личните данни, установени в Директива 95/46/ЕО, а по отношение на административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“) следва също така да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни и Регламент (ЕС) № ххх (регламент за IMI) относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“).

(13) При административното сътрудничество и всеобхватната и експедитивна взаимопомощ между държавите членки следва да се спазват правилата относно защитата на личните данни, установени в Директива 95/46/ЕО, а по отношение на административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“) следва също така да се спазват разпоредбите на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни и Регламент (ЕС) № ххх (регламент за IMI) относно административното сътрудничество посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“).

Изменение 18

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Повод за безпокойство е, че все още съществуват многобройни трудности за държавите членки при събирането на вземанията във връзка с трансгранични административни глоби и санкции и че въпросът за взаимното признаване на административните глоби и санкции трябва да бъде решен в бъдещото законодателство.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Следва да бъдат определени още по-конкретно задълженията на държавите членки да направят информацията относно реда и условията на работа общодостъпна и да предоставят ефективен достъп до нея не само за доставчиците на услуги от други държави членки, но и за съответните командировани работници.

(14) Трудностите в достъпа до информацията относно реда и условията на работа са много често причината, поради която действащите правила не се прилагат от доставчиците на услуги. Следователно държавите членки трябва да гарантират, че тази информация е общодостъпна и безплатна и че се предоставя ефективен достъп до нея не само за доставчиците на услуги от други държави членки, но и за съответните командировани работници. Държавите членки следва също така да създадат звена за контакт, за да се даде възможност на работниците и доставчиците на услуги да упражняват своето право на информация, консултация и подкрепа.

Изменение 20

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Когато редът и условията на работа са определени в колективни трудови договори, които са обявени за общоприложими, държавите членки следва да гарантират, че тези колективни договори са публикувани и достъпни.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15) В рамките на настоящата директива държавите членки следва да определят начина, по който на доставчиците и получателите ще се осигурява леснодостъпна целева информация, като е за предпочитане достъпът до тази информация да се осъществява през уебсайт в съответствие със стандартите за достъпност на уебсайтовете. Тези уебсайтове следва да включват по-специално всякакви уебсайтове, създадени по силата на законодателството на ЕС с оглед насърчаване на предприемачеството и/или развитието на трансграничните услуги.

(15) С цел подобряване на достъпността на информацията, в държавите членки следва да бъдат установени единни източници на информация. Всяка държава членка следва да създаде единен официален национален уебсайт в съответствие със стандартите за достъпност на уебсайтовете и други подходящи средства за комуникация. Тези уебсайтове следва да включват по-специално информация относно реда и условията на работа, приложими за командированите работници на националната им територия, както и връзки към всякакви уебсайтове, създадени по силата на законодателството на Съюза с оглед насърчаване на предприемачеството и/или развитието на трансграничното предоставяне на услуги.

Обосновка

Настоящото положение, при което редът и условията на работа се налага да бъдат намирани чрез различни източници, води до недостатъчна информираност относно правилата и следователно — до неприлагането им. Създаването на един източник на информация следва да допринесе за подобряване на достъпността както за работодателите, така и за работниците и служителите.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се осигури правилното прилагане и с цел мониторинг на спазването на съществените правила относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани по отношение на командированите работници, държавите членки следва да прилагат само някои мерки за контрол или административни формалности към предприятията, които командироват работници с цел предоставяне на услуги. Тези мерки и изисквания могат да бъдат налагани единствено при условие че компетентните органи не могат да изпълняват ефективно задачите си по надзора без исканата информация и необходимата информация не може да бъде получена лесно от работодателя на командированите работници или от органите на държавата членка по установяване на доставчика на услуги в разумен срок и/или по-малко ограничителни мерки не биха гарантирали постигането на целите на преценените за необходими национални мерки за контрол.

(16) За да се осигури правилното прилагане и с цел мониторинг на спазването на съществените правила относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани по отношение на командированите работници, държавите членки следва да прилагат ключов набор от мерки за контрол и административни формалности към предприятията, които командироват работници с цел предоставяне на услуги, за осъществяване на ефективна превенция и борба с измамите и нелоялната конкуренция. Държавите членки могат да налагат всякакви допълнителни административни изисквания и мерки за контрол, които считат за необходими, за да се осигури ефективният мониторинг и спазването на задълженията, посочени в Директива 96/71/ЕО и в настоящата директива.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 17

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(17) Една всеобхватна система за превантивни мерки и мерки за контрол, заедно с възпиращи санкции с цел установяване и предотвратяване на отделни случаи на фалшив статус като самостоятелно заети лица, би следвало да допринесат за ефективната борба със скритата заетост

(17) С цел ефективно прилагане на реда и условията на работа, всички форми на използване, с цел измама, на статута на самостоятелно заетите лица, така че да се заобикалят разпоредбите на директива 96/71/ЕО, следва да бъдат забранени чрез всеобхватна система за превантивни мерки и мерки за контрол, заедно с възпиращи санкции. Държавите членки следва да гарантират, че разполагат с механизми за установяване на случаи на фиктивно самостоятелно заети лица.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 17 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(17a) Ефективното осигуряване на изпълнението на реда и условията на работа обхващат и борбата с фиктивната самостоятелна заетост. Това е от решаващо значение, за да се предотвратят възможните злоупотреби. Компетентният орган следва да разполага необходимите ресурси, за да проверява дали предполагаемите самостоятелно заети работници не са в действителност непрекъснато и многократно наемани от едни и същи работодатели и дали между самостоятелно заетото лице и работодателя не съществува някакъв вид йерархично отношение.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Националните инспекции по труда, социалните партньори и други структури за мониторинг са от първостепенно значение в това отношение и следва да запазят своята решаваща роля.

(19) Националните инспекции по труда, социалните партньори и други структури за мониторинг са от първостепенно значение в това отношение и следва да запазят своята решаваща роля. Работата на надзорните органи не трябва да бъде възпрепятствана по никакъв начин.

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20) За да може да се осигури гъвкавост при това многообразие от пазари на труда и системи на колективни трудови правоотношения по изключение други участници и/или структури могат да извършват мониторинг на някои ред и условия на работа на командированите работници, при условие че те предлагат на засегнатите лица равностойно равнище на защита и извършват мониторинга в условия на недискриминация и обективност.

(20) За да може да се осигури гъвкавост при това многообразие от пазари на труда и системи на колективни трудови правоотношения, социалните партньори и/или по изключение други национални структури могат да извършват мониторинг на някои ред и условия на работа на командированите работници, при условие че те предлагат на засегнатите лица равностойно равнище на защита и извършват мониторинга в условия на недискриминация и обективност.

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 21

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(21) Доколкото е възможно, инспекционните органи и останалите структури за мониторинг и изпълнение на държавите членки следва да се възползват от предвидените в съответното законодателство сътрудничество и обмен на информация, за да проверяват дали са били спазени правилата, приложими по отношение на командированите работници.

(21) Доколкото е възможно, инспекционните органи и останалите национални структури за мониторинг и изпълнение на държавите членки следва да се възползват от предвидените в съответното законодателство сътрудничество и обмен на информация, за да проверяват дали са били спазени правилата, приложими по отношение на командированите работници.

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Държавите членки се насърчават по-специално да въведат по-интегриран подход по отношение на инспектирането на труда. Също така следва да бъде разгледана необходимостта от разработване на общи стандарти с цел установяване на съпоставими модели, практики и минимални стандарти на равнището на Съюза.

(22) Държавите членки се насърчават по-специално да въведат по-интегриран подход по отношение на инспектирането на труда. Също така следва да бъде разгледана необходимостта от разработване на общи стандарти с цел установяване на съпоставими модели, практики и минимални стандарти на равнището на Съюза. Разработването на общи стандарти обаче не трябва да води до възпрепятстване на държавите членки при ефективната борба с недекларирания труд.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) С оглед улесняване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО и осигуряване на по-ефективното й прилагане следва да съществуват ефективни механизми за обжалване, посредством които командированите работници да могат да подават жалби или да започват производства, било то директно или чрез съответните определени трети страни като например синдикални организации или други сдружения, както и общи институции на социалните партньори. Това не следва да засяга националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата.

(23) С оглед улесняване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО и осигуряване на по-ефективното й прилагане следва да съществуват ефективни механизми за обжалване, посредством които командированите работници да могат да подават жалби или да започват производства, било то директно или, ако командированите работници дадат своето съгласие, чрез съответните определени трети страни като например синдикални организации или други сдружения, както и общи институции на социалните партньори. Това не следва да засяга националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата.

Обосновка

Важно е да се подчертае, че трети страни нямат право да се включват в производство от името на командированите работници без тяхното съгласие.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи на възлагане на подизпълнители в сектора на строителството и с оглед защитата на правата на командированите работници е необходимо да се гарантира, че в този сектор в допълнение към работодателя или освен него поне изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е работодателят, може да бъде подведен под отговорност за изплащането на командированите работници на дължимите нетни минимални ставки на заплащане, всички плащания със задна дата на неизплатени възнаграждения и/или дължими вноски към общи фондове или институции на социалните партньори, уредени със закон или с колективен трудов договор, доколкото те попадат в приложното поле на член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят не следва да бъде подвеждан под отговорност, ако е изпълнил задълженията за финансов и правен анализ. Последното може да налага превантивни мерки относно доказателствата, предоставени от подизпълнителя, в т.ч., където е уместно, основани на информация, подадена от националните органи.

заличава се

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) В определени случаи в съответствие с националното законодателство и практики и след консултации със социалните партньори на национално или секторно равнище други изпълнители също могат да бъдат подведени под отговорност поради неспазване на задълженията по силата на настоящата директива, или тяхната отговорност може да бъде ограничена.

заличава се

Изменение  32

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Задължението за налагане на изискване за отговорност на изпълнителя, в случай че прекият подизпълнител е доставчик на услуги, установен в друга държава членка, който командирова работници, е оправдано от по-висшия обществен интерес от социална закрила на работниците. Тези командировани работници не могат да бъдат в същото положение като работниците, наети от пряк подизпълнител, установен в държавата членка по установяване на изпълнителя, с оглед на възможността за предявяване на искания за неизплатени плащания или възстановяване на неправомерно удържани данъци или осигурителни вноски.

заличава се

Изменение  33

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Различията между системите на държавите членки по отношение на средствата за изпълнение на наложените административни глоби и/или санкции при трансгранични случаи са в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и има риск да затруднят в голяма степен, ако не и да направят невъзможно гарантирането на еднакво равнище на защита за командированите работници навсякъде в Съюза.

заличава се

Изменение  34

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Ефективното изпълнение на съществените правила, с които се урежда командироването на работници с цел предоставяне на услуги, следва да бъде гарантирано чрез специфични действия, насочени към трансграничното изпълнение на наложените административни глоби и санкции. Поради това сближаването на законодателствата на държавите членки в тази област е основно предварително условие за осигуряването на по-високо, по-равностойно и съпоставимо равнище на защита, необходимо за доброто функциониране на вътрешния пазар.

(28) Ефективното изпълнение на съществените правила, с които се урежда командироването на работници с цел предоставяне на услуги, следва да бъде гарантирано чрез специфични действия, насочени към трансграничното изпълнение на наложените финансови административни санкции и/или глоби. Поради това сближаването на законодателствата на държавите членки в тази област е основно предварително условие за осигуряването на по-високо, по-равностойно и съпоставимо равнище на защита, необходимо за доброто функциониране на вътрешния пазар.

Изменение  35

Предложение за директива

Съображение 28 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(28a) Различията между системите на държавите членки по отношение на средствата за изпълнение на наложените административни глоби или санкции при трансгранични случаи са в ущърб на правилното функциониране на вътрешния пазар. Поради това сближаването на законодателствата на държавите членки в тази област е основна предпоставка за осигуряването на по-високо, по-равностойно и съпоставимо равнище на спазване на закона.

Обосновка

Основната цел на налаганите санкции и глоби е чрез възпиращия им характер да се гарантира спазването на законодателството (равностойното равнище на закрила на работниците е вторичен и непряк резултат).

Изменение  36

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Приемането на общи правила за предоставяне на взаимопомощ и подкрепа при мерките за изпълнение и за свързаните с това разходи, както и приемането на единни изисквания за нотифицирането на решения относно наложени административни санкции и глоби, следва да решат редица практически проблеми, свързани с трансграничното изпълнение, и да гарантират по-добра комуникация и по-добро изпълнение на такива решения, идващи от друга държава членка.

(29) Приемането на общи правила за предоставяне на взаимопомощ и подкрепа при мерките за изпълнение и за свързаните с това разходи, както и приемането на единни изисквания за нотифицирането на решения относно наложени административни санкции и глоби в ситуации, свързани с командироването на работници в съответствие с настоящата директива и Директива 96/71/ЕО, следва да решат редица практически проблеми, свързани с трансграничното изпълнение, и да гарантират по-добра комуникация и по-добро изпълнение на такива решения, идващи от друга държава членка.

Изменение  37

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Въпреки създаването на уеднаквени в по-голяма степен правила по отношение на трансграничното изпълнение на санкции и глоби и необходимостта от по-общи критерии за процедурите за проследяване, в случай че тези санкции и глоби не бъдат платени, те не следва да засягат компетентността на държавите членки да определят свои системи на санкции, наказателни мерки и глоби или мерки за събиране на вземанията, предвидени в тяхното вътрешно законодателство.

(30) Въпреки създаването на някои уеднаквени в по-голяма степен правила по отношение на трансграничното изпълнение на санкции и глоби и необходимостта от постигане на по-голяма ефективност на процедурите за проследяване, в случай че тези санкции и глоби не бъдат платени, те не следва да засягат компетентността на държавите членки да определят свои системи на санкции, наказателни мерки и глоби или мерки за събиране на вземанията, предвидени в тяхното вътрешно законодателство.

Обосновка

Глава VI не създава по-уеднаквена система, а въвежда само известно сближаване, чиято цел е да направи трансграничното изпълнение на санкции и глоби възможно и ефективно дори при различни национални разпоредби.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящата директива се установява основна обща рамка от целесъобразни разпоредби, мерки и механизми за контрол, необходими за по-добро и уеднаквено в по-голяма степен въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО, в т.ч. мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакъв вид нарушения и заобикаляне на приложимите правила.

1. С настоящата директива се установява набор от конкретни разпоредби, мерки и механизми за контрол, които да позволят на държавите членки да гарантират по-добро и уеднаквено в по-голяма степен въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО, в т.ч. мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакъв вид нарушения и заобикаляне на приложимите правила, без да се накърнява приложното поле на Директива 96/71/ЕО.

С настоящата директива се цели да се гарантира спазване на подходящо равнище на минимална защита на правата на работниците, командировани с цел трансгранично предоставяне на услуги, като същевременно се улеснява упражняването на свободното предоставяне на услуги за доставчиците на услуги и се насърчава лоялната конкуренция между доставчиците на услуги.

С настоящата директива се цели да се гарантира спазване на подходящо равнище на защита на правата на работниците, командировани с цел трансгранично предоставяне на услуги, особено прилагането на реда и условията на работа, които се прилагат на мястото на предоставяне на услугата в съответствие с член 3 от Директива 96/71/ЕО, и да се подкрепи функционирането на вътрешния пазар, като същевременно се улеснява упражняването на свободното предоставяне на услуги за доставчиците на услуги и се насърчава лоялната конкуренция между доставчиците на услуги.

2. Настоящата директива не засяга по какъвто и да било начин упражняването на основни права, признати от държавите членки и от законодателството на Съюза, в т.ч. правото или свободата да се стачкува или да се предприемат други действия, обхванати от специфичните системи на колективни трудови правоотношения в държавите членки в съответствие с националното законодателство и практики. Също така тя не засяга правото да се договарят, сключват и изпълняват колективни трудови договори и да се предприемат колективни действия в съответствие с националното законодателство и практики.

2. Настоящата директива не засяга по какъвто и да било начин упражняването на основни права, признати от държавите членки и на равнището на Съюза и - по целесъобразност - на международно равнище, в т.ч. правото или свободата да се стачкува или да се предприемат други действия, обхванати от специфичните системи на колективни трудови правоотношения в държавите членки в съответствие с националното законодателство и практики. Също така тя не засяга правото да се договарят, сключват и изпълняват колективни трудови договори и да се предприемат колективни действия в съответствие с националното законодателство и практики.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „компетентен орган“ е орган, определен от държава членка да изпълнява функции по силата на настоящата директива;

а) „компетентен орган“ е орган, включително посочените в член 4 от Директива 96/71/ЕО бюра за връзка, определен от държава членка и натоварен с изпълнението на публични функции по силата на настоящата директива и Директива 96/71/ЕО.

Изменение  40

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „орган заявител“ е компетентният орган на държава членка, който подава искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията във връзка със санкция или глоба, както е посочено в глава V;

б) „орган заявител“ е компетентният орган на държава членка, който подава искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията във връзка със санкция или глоба, както е посочено в глава VI;

Обосновка

Трансграничното изпълнение е уредено в глава VI (а не в глава V).

Изменение  41

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „орган, към който е отправено искането“ е компетентният орган на държава членка, към който е отправено искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията.

в) „орган, към който е отправено искането“ е компетентният орган на държава членка, към който е отправено искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията, посочен в глава VI.

Обосновка

Необходимо е допълнително пояснение кой орган се има предвид.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Предотвратяване на нарушения и заобикаляне на разпоредбите

Набор от разпоредби за изпълнението с цел предотвратяване на нарушения и заобикаляне на разпоредбите

 

1. За целите на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО компетентните органи правят цялостна оценка на всички фактически елементи, които се считат за необходими, включително по-специално тези, които са посочени в параграфи 2 и 3 от настоящия член. Тези елементи имат за цел да подпомагат компетентните органи при извършването на проверки и контрол и в случаите, когато имат основания да считат, че работник не може да се определи като командирован работник по силата на Директива 96/71/ЕО. Тези елементи са показателни фактори при цялостната оценка и следователно не се разглеждат поотделно. Те се адаптират за всеки конкретен случай и отчитат характеристиките на ситуацията и естеството на дейностите. Това, че дадена ситуация не отговаря на един или повече от тези елементи, не означава автоматично, че тя не представлява командироване; при все това, те могат да се използват от компетентните органи, за да ги подпомагат при оценяването, съобразно параграфи 2 и 3, на това, дали командироването е действително.

1. За целите на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО компетентните органи вземат предвид фактическите елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата, в която е установено, за да определят дали то действително извършва съществени дейности, различни от чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности. Тези елементи могат да включват:

2. За определяне на това, дали едно предприятие действително извършва дейности, различни от чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности, компетентните органи извършват цялостна оценка на всички фактически елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата членка на установяване и, когато е необходимо, в приемащата държава членка. Тези елементи могат да включват по-специално:

а) мястото, където се намира седалището или администрацията на предприятието, където то използва помещения за своята дейност, плаща данъци, притежава разрешение за професионална дейност или е регистрирано към търговските палати или браншовите организации;

а) мястото, където се намира седалището или администрацията на предприятието, където то използва помещения за своята дейност, плаща данъци и социално-осигурителни вноски и, по целесъобразност, съобразно националното законодателство притежава разрешение за професионална дейност или е регистрирано към търговските палати или браншовите организации;

б) мястото, където са наети на работа командированите работници;

б) мястото, където са наети на работа командированите работници и от което са командировани,

в) законът, който се прилага към договорите, сключени между предприятието и неговите работници, от една страна, и между предприятието и неговите клиенти, от друга страна;

в) законът, който се прилага към договорите, сключени между предприятието и неговите работници, от една страна, и между предприятието и неговите клиенти, от друга страна;

г) мястото, където предприятието извършва значителна част от своята стопанска дейност и където работи неговият административен персонал;

г) мястото, където предприятието извършва своята стопанска дейност, която при оценка в по-продължителен срок не е ограничена до чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности, както и където работи неговият административен персонал и в чийто сектор работи командированият работник;

д) необичайно ограниченият брой на изпълнени договори и/или размер на оборота, осъществен в държавата членка по установяване.

д) брой на изпълнени договори и/или размер на оборота, осъществен в държавата членка по установяване, като се вземе предвид конкретната ситуация на, наред с друго, установени неотдавна предприятия и МСП, както и разликите в покупателната способност на валутите в различните държави членки;

Оценката на тези елементи се адаптира за всеки конкретен случай и отчита естеството на дейностите, извършвани от предприятието в държавата членка, в която то е установено.

 

2. За да се прецени дали един командирован работник временно извършва своята работа в държава членка, различна от тази, в която той обичайно работи, се разглеждат всички фактически елементи, които характеризират тази работа, и положението на работника.

3. За да се прецени дали един командирован работник временно извършва своята работа в държава членка, различна от тази, в която той обичайно работи, се разглеждат всички фактически елементи, които характеризират тази работа, и положението на работника.

Тези елементи могат да включват:

Тези елементи могат да включват по-специално:

а) работата се извършва за ограничен период от време в друга държава членка;

а) работата се извършва за ограничен период от време в друга държава членка; продължителността на периода на командироване се изчислява в съответствие с член 3, параграф 6 от Директива 96/71/ЕО;

б) командироването се извършва в държава членка, различна от тази, в която или от която командированият работник обичайно извършва своята работа съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и/или Римската конвенция;

б) командироването се извършва в държава членка, различна от тази, в която или от която командированият работник обичайно извършва своята работа съгласно Регламент (ЕО) № 593/2008 и/или Римската конвенция;

в) командированият работник се връща или се очаква да се върне на работа в държавата членка, от която е командирован, след приключването на работата или предоставянето на услугите, за които е бил командирован;

в) командированият работник се връща или се очаква да се върне на работа в държавата членка, от която е командирован, след приключването на работата или предоставянето на услугите, за които е бил командирован;

г) пътуването, храненето и пансиона/настаняването е осигурено или разходите за тях се възстановяват от работодателя, който командирова работника, и ако това е така, по какъв ред се осъществява това; както и

г) пътуването, храненето и пансиона/настаняването е осигурено или разходите за тях се възстановяват от работодателя, който командирова работника; ако това е така, методът на възстановяване се включва;

д) всички повтарящи се предходни периоди, през които длъжността е била заета от същия или от друг (командирован) работник;

д) всички повтарящи се предходни периоди, през които длъжността е била заета от същия или от друг (командирован) работник; или

 

е) притежание на валиден формуляр А1, издаден за командирования работник.

Всички изброени по-горе фактически елементи са само примерни фактори в цялостната оценка, която трябва да бъде извършена, и следователно те не могат да бъдат разглеждани поединично. Критериите се адаптират за всеки конкретен случай и се отчитат особеностите на ситуацията.

 

 

3a. Държавите членки могат да прилагат допълнителни елементи, които да бъдат проверявани от компетентния орган, при условие че те са обосновани, пропорционални и недискриминационни. Държавите членки незабавно информират Комисията за всички допълнителни елементи и ги представят на обществеността на единен национален уебсайт по точен, ясен и достъпен начин. Комисията съобщава допълнителните елементи на компетентните органи във всички държави членки.

 

3б. Държавите членки гарантират, в съответствие с националното им право и практика, че работниците не са невярно декларирани като самостоятелно заети лица.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В рамките на три години след …* необходимостта и целесъобразността на посочените в параграфи 2 и 3 от настоящия член елементи се преразглеждат с оглед дефиниране на евентуални нови елементи, които да се отчитат с цел определяне на това, дали предприятието е действително и дали командированият работник временно изпълнява задълженията си и, по целесъобразност, пред Европейския парламент и Съвета се представя предложение за необходими изменения.

 

___________

 

*ОВ Моля, въведете датата две години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 3 – параграф 3 – алинея 2 (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

При проверката на статута на самостоятелно заето лице на лице в приемащата държава членка, следните елементи могат по-специално да бъдат взети предвид от компетентните органи:

 

а) изпълнение на бизнес задълженията в държавата членка по установяване, като например регистрация като самостоятелно заето лице, поддържане на помещение за дейността, плащане на данъци, притежание на регистрационен номер по ДДС, регистрация в търговски камари;

 

б)възнаграждение, наличието на отношение на подчиненост между самостоятелно заето лице и предприятие и наличие на финансова отговорност за резултатите от дейността на предприятието;

 

в) дейност като самостоятелно заето лице преди преместването в приемащата държава членка;

Изменение  45

Предложение за директива

Член 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Ако компетентният орган стигне до заключение, въз основа на фактическите елементи, посочени в параграфи 2 и 3 от член 3, че не е налице действителна ситуация на командироване, редът и условията на работа, приложими по отношение на работника, са установените от правото, определено в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения („Регламент Рим I“). При определянето на приложимото право съгласно „Рим I“ следва да се вземат предвид разпоредбите, които са най-благоприятни за работника.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Роля на бюрата за връзка

Компетентни органи и бюра за връзка

За целите на настоящата директива държавите членки, в съответствие с националното законодателство и/или практики, определят един или повече компетентни органи, които могат да включват бюрото(бюрата) за връзка, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО.

За целите на настоящата директива държавите членки, в съответствие с националното законодателство и/или практики, определят един или повече компетентни органи, които могат да включват бюрото(бюрата) за връзка, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО. Бюрото за връзка предоставя информация относно реда и условията на работа и правилата в областта на заетостта. Бюрото за връзка може също така да следи прилагането на тези правила.

Данните за връзка на компетентните органи се съобщават на Комисията и на останалите държави членки. Комисията публикува и редовно актуализира списъка на компетентните органи и на бюрата за връзка.

Данните за контакт на компетентните органи и на бюрата за връзка се съобщават на Комисията и на останалите държави членки и се предоставят на разположение на обществеността. Комисията публикува и редовно актуализира списъка на компетентните органи и на бюрата за връзка.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията относно посочените в член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и условия на работа, които доставчиците на услуги трябва да прилагат и спазват, са обществено достояние, ясни, недвусмислени и леснодостъпни, от разстояние и по електронен път, във формат и по стандарти на уебсайтовете, които гарантират достъпа за лица с увреждания, както и да гарантират, че бюрата за връзка или останалите компетентни национални структури, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват ефективно своите задачи.

1. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията относно посочените в член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и условия на работа, които доставчиците на услуги трябва да прилагат и спазват, са безплатно обществено достояние, ясни, прозрачни, недвусмислени и леснодостъпни, от разстояние и по електронен път, във формат и по стандарти на уебсайтовете, които гарантират достъпа за лица с увреждания, както и да гарантират, че бюрата за връзка или останалите компетентни национални структури, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват ефективно своите задачи.

2. С оглед извършването на допълнителни подобрения по отношение на достъпа до информация държавите членки:

2. С оглед извършването на допълнителни подобрения по отношение на достъпа до информация държавите членки:

а) посочват ясно, подробно, разбираемо и в достъпен формат на национални уебсайтове кои ред и условия на работа и/или коя част от тяхното (национално и/или регионално) законодателство трябва да се прилага за работници, командировани на тяхна територия;

а) посочват ясно, подробно, разбираемо и в достъпен формат на единен официален национален уебсайт и чрез други подходящи средства кои ред и условия на работа и/или коя част от тяхното (национално и/или регионално) законодателство трябва да се прилага за работници, командировани на тяхна територия;

б) вземат необходимите мерки, за да направят обществено достояние на уебсайтове в интернет информацията за това кои колективни трудови договори са приложими (и за кого) и кои ред и условия на работа трябва да се прилагат от доставчиците на услуги от други държави членки в съответствие с Директива 96/71/ЕО, като, при възможност, се предоставят връзки към съществуващи уебсайтове в интернет и други звена за контакт, и по-специално съответните социални партньори;

б) вземат необходимите мерки, за да направят обществено достояние на единния официален национален уебсайт и чрез други подходящи средства в интернет информацията за това кои колективни трудови договори са приложими (и за кого) и кои ред и условия на работа трябва да се прилагат от доставчиците на услуги от други държави членки в съответствие с Директива 96/71/ЕО, като, при възможност, се предоставят връзки към съществуващи уебсайтове в интернет и други звена за контакт, и по-специално съответните социални партньори;

в) предоставят тази информация на работниците и доставчиците на услуги на езици, различни от националния(ите) език(ци) на държавата, в която се предоставят услугите, ако е възможно, под формата на обобщена брошура, в която се посочват основните приложими условия на труд, а при поискване – и във формат, достъпен за лица с увреждания;

в) предоставят тази информация на работниците и доставчиците на услуги безплатно на английски език и националния език на държавата членка на произход на работника и доставчика на услуга или при поискване – на други официални езици на Съюза, не само на националния(ите) език(ци) на държавата, в която се предоставят услугите, ако е възможно, под формата на обобщена брошура, в която се посочват основните приложими условия на труд, описват се процедурите за подаване на жалби и иницииране на съдебни производства, както и санкциите, приложими в случай на неспазване – и във формат, достъпен за лица с увреждания; осигурява се лесен и безплатен достъп посредством различни средства за комуникация, включително звена за контакт, до допълнителна подробна информация относно трудовите и социалните условия, приложими по отношение на работниците, включително здравословните и безопасни условия на труд;

г) подобряват достъпността и яснотата на информацията, предоставена на националните уебсайтове;

г) подобряват релевантността, достъпността и яснотата на информацията, особено на информацията, предоставена на единния официален национален уебсайт, посочен в буква а);

д) посочват, при възможност, лице за контакт в бюрата за връзка, което е натоварено с обработката на искания за информация;

д) посочват лице за контакт в бюрата за връзка, което е натоварено с обработката на искания за информация, и предприемат мерки, за да предоставят необходимата информация на командироващите дружества и командированите работници;

е) поддържат актуална информацията, предвидена във фиша за съответната държава.

е) поддържат актуална информацията, предвидена във фишовете за съответната държава.

3. Комисията продължава да оказва подкрепа на държавите членки в тази област.

3. Комисията продължава да оказва подкрепа на държавите членки в тази област.

4. Когато в съответствие с националното законодателство, традиции и практики редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки гарантират, че социалните партньори ги установяват и предоставят съответната информация, и по-специално относно различните минимални ставки на заплащане и техните съставни елементи, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и квалификационните критерии за класифициране в различни категории на заплащане, по достъпен и прозрачен начин на доставчиците на услуги от други държави членки и на командированите работници.

4. Когато в съответствие с националното законодателство, традиции и практики, включително при зачитане на автономността на социалните партньори, редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки гарантират, че социалните партньори ги установяват и предоставят съответната информация относно различните минимални ставки на заплащане и техните съставни елементи, метода, използван за изчисляване на възнагражденията, и квалификационните критерии за класифициране в различни категории на заплащане, по достъпен и прозрачен начин на доставчиците на услуги от други държави членки и на командированите работници. Редът и условията на работа се представят по достъпен и прозрачен начин на доставчиците на услуги от други държави членки, които командироват работници, и на командированите работници.

 

4a. Командированите работници имат право да получават от приемащата държава членка информация относно приложимите ред и условия на работа.

 

Държавите членки създават звена за контакт или посочват други органи, към които работниците и предприятията могат да се обърнат за информация, консултиране и подкрепа във връзка с техните права и задължения. Това се отнася както за приемащите държави членки, така и за държавите членки по установяване.

 

Комисията и държавите членки гарантират адекватна подкрепа за съответните инициативи на социалните партньори на равнището на Съюза и на национално равнище, целящи да информират предприятията и работниците относно приложимите ред и условия, определени в настоящата директива и в Директива 96/71/ЕО.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки работят в тясно сътрудничество и си оказват взаимопомощ с цел подобряване на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на практика на настоящата директива.

1. Държавите членки работят в тясно сътрудничество и си оказват взаимопомощ незабавно с цел подобряване на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на практика на настоящата директива.

2. Сътрудничеството на държавите членки по-специално се състои в отговаряне на обосновани искания за информация и извършване на проверки, инспекции и разследвания от компетентните органи във връзка със случаите на командироване, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване на всякакви нарушения на приложимите правила относно командироването на работници или на евентуални случаи на незаконни транснационални дейности.

2. Сътрудничеството на държавите членки по-специално се състои в незабавно отговаряне на обосновани искания за информация и извършване на проверки, инспекции и разследвания от компетентните органи във връзка със случаите на командироване, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО и всички релевантни разпоредби на тази директива, в т.ч. разследване на всякакви нарушения на приложимите правила относно командироването на работници и иницииране на подходящи действия в съответствие с националното право и практики и с настоящата директива.

3. За да могат да отговорят на искане за помощ от компетентните органи на друга държава членка, държавите членки гарантират, че доставчиците, установени на тяхна територия, предоставят на компетентните им органи цялата информация, необходима за надзор на техните дейности, в съответствие с националните закони.

3. За да могат да отговорят на искане за помощ от компетентните органи на друга държава членка, държавите членки гарантират, че доставчиците, установени на тяхна територия, предоставят на компетентните органи незабавно цялата информация, необходима за надзор на техните дейности, в съответствие с националните закони и Директива 96/71/ЕО. Когато доставчиците на услуга не предоставят тази информация, релевантните компетентни органи предприемат подходящи действия.

4. В случай на трудности при отговора на искане за информация или при извършването на проверки, инспекции или разследвания, съответната държава членка информира своевременно държавата членка, отправила искането, с оглед намирането на решение.

4. В случай на трудности при отговора на искане за информация или при извършването на проверки, инспекции или разследвания, съответната държава членка информира своевременно държавата членка, отправила искането, с оглед намирането на решение. В случай на трайни проблеми при обмена на информация или траен отказ за предоставяне на информация, Комисията получава информация за това и, ако счете за обосновано, инициира производство за нарушение. Случаите на дълготраен отказ за предоставяне на информация се регистрират от Комисията с цел, наред с друго, създаване на достъпен за обществеността списък на органите, за които има данни за траен отказ за предоставяне на информация.

5. Държавите членки предоставят информацията, поискана от други държави членки или от Комисията, по електронен път във възможно най-кратък срок – най-късно до 2 седмици от получаване на искането. При специални ситуации, когато държава членка получи сведения за особени обстоятелства, които налагат спешни действия, се използва специфичен механизъм за спешни случаи. При тези обстоятелства информацията се предоставя в срок от 24 часа.

5. Държавите членки предоставят информацията, поискана от други държави членки или от Комисията, по електронен път във възможно най-кратък срок – най-късно до 2 седмици от получаване на искането. При специални ситуации, когато държава членка получи сведения за особени обстоятелства, които налагат спешни действия, се използва специфичен механизъм за спешни случаи. При тези обстоятелства информацията се предоставя в срок от 24 часа. Това не пречи на компетентните органи в приемащата държава членка да предприемат мерки за разследване, предотвратяване и наказване на измамите.

6. Държавите членки гарантират, че регистрите, в които са вписани доставчиците и до които могат да имат достъп за справка компетентните органи на тяхна територия, са достъпни за справка при същите условия и за равностойните им компетентни органи на останалите държави членки.

6. Държавите членки гарантират, че регистрите, в които са вписани доставчиците и до които могат да имат достъп за справка компетентните органи на тяхна територия, са достъпни за справка при същите условия и за равностойните им компетентни органи на останалите държави членки.

7. Държавите членки гарантират поверителността на информацията, която обменят. Обменената информация се използва единствено във връзка с въпроса(ите), за който(които) е била поискана.

7. Държавите членки гарантират строга поверителност на информацията, която обменят. Обменената информация се използва единствено във връзка с въпроса (ите), за който (които) е била поискана и в съответствие с националното право и практики, и по-специално правото в областта на защитата на личните данни.

8. Взаимната административна помощ и сътрудничество се оказва безплатно.

8. Взаимната административна помощ и сътрудничество се оказва безплатно.

9. Комисията и компетентните органи си сътрудничат тясно, за да разгледат всички трудности, които могат да възникнат при прилагането на член 3, параграф 10 от Директива 96/71/ЕО.

9. Комисията и компетентните органи си сътрудничат тясно, за да разгледат всички трудности, които могат да възникнат при прилагането на член 3, параграф 10 от Директива 96/71/ЕО.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Роля на държавата членка по установяване

Роля на държавите членки

 

1. В съответствие с принципите, установени в членове 4 и 5 от Директива 96/71/ЕО, по време на периода на командироване на работници в друга държава членка, инспектирането на реда и условията на работа, които трябва да се спазват в съответствие с Директива 96/71/ЕО, е отговорност на органите на приемащата държава членка в сътрудничество с държавата членка по установяване. Приемащата държава членка следователно трябва да осъществява контрол и мониторинг, и да взема необходимите мерки за надзор или за осигуряване на изпълнението в съответствие с член 10 от настоящата директива и с националното право и/или практики и административни процедури по отношение на работниците, командировани на нейната територия. Проверки и контрол, когато е необходимо, се извършват от органите на приемащата държава членка по тяхна собствена инициатива или по искане на компетентните органи на държавата членка по установяване, съобразно предвиденото в член 10 и в съответствие с надзорните правомощия, предвидени в националното право на приемащата държава членка, нейните практики и административни процедури, при зачитане на правото на Съюза.

1. Държавата членка по установяване на доставчика на услуги продължава да осъществява контрол и мониторинг и да взема необходимите мерки за надзор или за осигуряване на изпълнението в съответствие с националното си законодателство, практики и административни процедури по отношение на работниците, командировани в друга държава членка.

2. Държавата членка по установяване на доставчика на услуги също продължава да осъществява контрол и мониторинг и да взема необходимите мерки за надзор или за осигуряване на изпълнението в съответствие с националното си законодателство, практики и административни процедури по отношение на работниците, командировани в друга държава членка. Това задължение не води до задължение за държавата членка по установяване да извършва фактически проверки и контрол на територията на приемащата държава членка, където се предоставя услугата.

2. При посочените в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1 обстоятелства държавата членка по установяване на доставчика на услуги оказва съдействие на държавата членка, в която се извършва командироването, за да се гарантира спазването на условията, приложими по силата на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива. Държавата членка по установяване на доставчика на услуги съобщава по своя инициатива на държавата членка, в която се извършва командироването, всякаква свързана информация, така както е посочено в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1, когато държавата членка по установяване на доставчика на услуги е уведомена за конкретни факти, които сочат за наличието на евентуални нередности.

3. За целите на осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО, при посочените в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1 обстоятелства държавата членка по установяване на доставчика на услуги оказва съдействие на приемащата държава членка, за да се гарантира пълното спазване на условията, приложими по силата на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива. Държавата членка по установяване на доставчика на услуги незабавно съобщава по своя инициатива или при поискване от приемащата държава членка, на компетентния орган на приемащата държава членка всякаква свързана информация, така както е посочено в настоящата директива или както се изисква с оглед спазване на член 3 на Директива 96/71/ЕО.

3. По повод на всяко предоставяне на услуги или във връзка с всеки доставчик на услуги компетентните органи на приемащата държава членка могат също да се обърнат към компетентните органи на държавата членка по установяване с искане за предоставяне на информация относно законността на установяването на доставчика на услуги, неговото добро професионално поведение и липсата на всякакви нарушения на приложимите правила. Компетентните органи на държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с член 6.

4. По повод на всяко предоставяне на услуги или във връзка с всеки доставчик на услуги компетентните органи на приемащата държава членка могат също да се обърнат към компетентните органи на държавата членка по установяване с искане за предоставяне на информация за проверка на пълното спазване както на Директива 96/71/EО, така и на настоящата директива, включително относно законността на установяването на доставчика на услуги, неговото добро професионално поведение и липсата на всякакви нарушения на приложимите правила. Компетентните органи на приемащата държава членка могат също да изискат допълнителна информация поради причини от висш обществен интерес. Такива искания следва да бъдат подкрепени от подходящо изложение на мотивите, като по-специално се посочва основанието за искането. Компетентните органи на държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с член 6.

4. Задължението, предвидено в параграфи 1 и 2, не включва задължение за държавата членка по установяване да извършва фактически проверки и контрол на територията на приемащата държава членка, където се предоставя услугата. При необходимост посочените проверки и контрол се извършват от органите на приемащата държава членка по искане на компетентните органи на държавата членка по установяване в съответствие с член 10 и при спазване на правомощията за надзор, предвидени в националното законодателство, практики и административни процедури на приемащата държава членка, както и на правото на Съюза.

 

 

4a. Държавите членки, които установяват, че работниците са наемани на работа като са невярно декларирани като самостоятелно заети лица, информират компетентните органи в приемащата държава членка незабавно.

 

4б. Всякаква информация, получена от компетентните органи, се третира като поверителна.

 

В съответствие с правото на Съюза и националното право в областта на защитата на личните данни, държавите членки носят окончателната отговорност за защитата на данните и законните права на засегнатите лица и създават подходящи механизми за защита в това отношение.

 

4в. Държавите членки предоставят необходимите средства, за да осигурят ефективни проверки и контрол.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки, със съдействието на Комисията, вземат съпътстващи мерки, за да развият, улеснят и насърчат обмена между длъжностните лица, натоварени с изпълнението на административното сътрудничество и взаимопомощ, както и с мониторинга на спазването на приложимите правила и с осигуряването на тяхното изпълнение.

1. Държавите членки, със съдействието на Комисията, вземат съпътстващи мерки, за да развият, улеснят и насърчат обмена между длъжностните лица, натоварени с изпълнението на административното сътрудничество и взаимопомощ, както и с мониторинга на спазването на приложимите правила и с осигуряването на тяхното изпълнение. Държавите членки могат също така да приемат съпътстващи мерки в подкрепа на организациите, които предоставят информация на командированите работници.

 

1a. Компетентните органи в приемащата държава членка и в държавата членка по установяване се насърчават да събират данни, свързани с процеса на командироване, и да ги оценяват, като спазват правото на Съюза и националното право в областта на защитата на данните. Държавите членки се насърчават също така да предоставят събираните данни на Комисията за обобщаване.

2. Комисията преценява необходимостта от финансова подкрепа за допълнително подобряване на административното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие чрез проекти, в т.ч. насърчаване на обмена между съответните длъжностни лица и обучение, както и за разработване, предоставяне и насърчаване на инициативи, свързани с най-добрите практики, в т.ч. на социалните партньори на равнището на Съюза, като например разработване и актуализиране на бази данни или съвместни уебсайтове с обща и специфична за секторите информация относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани.

2. Комисията преценява необходимостта от финансова подкрепа за допълнително подобряване на административното сътрудничество и повишаване на взаимното доверие чрез проекти, в т.ч. насърчаване на обмена между съответните длъжностни лица и обучение, както и за разработване, предоставяне и насърчаване на инициативи, свързани с най-добрите практики, в т.ч. на социалните партньори на равнището на Съюза, като например разработване и актуализиране на бази данни или съвместни уебсайтове с обща и специфична за секторите информация относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани. Когато констатира, че такава необходимост съществува, Комисията осигурява подходящо финансиране.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки могат да налагат единствено следните административни изисквания и мерки за контрол:

1. Държавите членки могат да налагат всички административни изисквания и мерки за контрол, които считат за необходими за ефективното прилагане на Директива 96/71/EО и на настоящата директива, включително по-конкретно:

 

а) задължение за определяне на лице за контакт в приемащата държава членка, което да действа в ролята на упълномощен представител на командироващото дружество и с което компетентните органи на приемащата държава да могат да се свързват, упълномощено да получава всякакви официални съобщения и документи, а също и, когато е необходимо, да преговаря и сключва от името на работодателя обвързващи споразумения със съответните социални партньори в приемащата държава членка, в съответствие с националното законодателство и практика, в рамките на периода, за който се предоставят услугите;

 

б) мерки, насочени към борба с недекларирания труд;

в) превод на документите, посочени в буква б), което може да бъде обосновано, при условие че документите не са с прекомерен обем и за тяхното изготвяне по принцип се използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в параграф 2, на един от официалните езици на ЕС, който е също официален език на приемащата държава членка;

г) задължение да се определи лице за контакт, което при необходимост да води преговори от името на работодателя със съответните социални партньори в държавата членка, в която се осъществява командироването, в съответствие с националното законодателство и практики за периода, през който се предоставят услугите.

 

2. Държавите членки гарантират, че предприятията могат да изпълняват свързаните с командироването на работници процедури и формалности лесно, от разстояние и по електронен път, доколкото това е възможно.

2. Без да се засяга параграф 1, държавите членки налагат следните административни изисквания и мерки за контрол:

а) задължение за доставчик на услуги, установен в друга държава членка, да представи обикновена декларация пред отговорните национални компетентни органи най-късно при започване на предоставянето на услугите, като предмет на декларацията може да бъде единствено самоличността на доставчика на услуги, присъствието на един или повече командировани работници, чиято самоличност може ясно да се установи, предвиденият брой на работниците, планираната продължителност и местоположение на тяхното присъствие, както и услугите, които обуславят командироването;

а) задължение за доставчик на услуги, установен в друга държава членка, да представи обикновена декларация пред отговорните национални компетентни органи най-късно пет работни дни преди започване на предоставянето на услугите, на един от официалните езици на ЕС, който е също официален език на приемащата държава членка, или на друг, допустим от приемащата държава членка, език, като предметът на декларацията обхваща по-конкретно самоличността на доставчика на услуги, предвидения брой на командированите работници и техните лични данни за самоличност, и когато е приложимо — определеното лице за контакт, както се посочва в параграф 1, буква а), началото и планираната продължителност и местоположението, където трябва да се предоставят услугите, както и услугите, които обуславят командироването;

 

в тази декларация се посочва, че доставчикът на услуги е осведомен за приложимите минимални условия на труд в приемащата държава членка и се съгласява да ги спазва в съответствие с член 3 от Директива 96/71/ЕО;

 

доставчик на услуги, установен в друга държава членка, информира незабавно компетентните органи в приемащата държава членка за всякакви промени в информацията, която се съдържа в декларацията преди или по време на предоставянето на услугата.

 

б) задължение за цялото времетраене на командироването за съхраняване или предоставяне, на достъпно и ясно определено място, като например работното място или строителния обект, а за мобилните работници в транспортния сектор — оперативната база в приемащата държава членка или превозното средство, с което се предоставя услугата, на копия на хартиен или електронен носител на следните документи:

 

- документ, удостоверяващ самоличността на командирования работник,

 

- копие от трудовия договор (или равностоен документ, в който се посочват условията на работа като например документ по смисъла на Директива 91/533, включително, когато е целесъобразно или уместно, допълнителната информация, упомената в член 4 от посочената директива),

 

- фишовете за трудово възнаграждение и доказателство за изплащане на заплатите,

 

- документи, удостоверяващи отработеното време,

 

- документацията за социално осигуряване, посочена в Регламент (ЕО) № 883/2004 (напр. формуляр A1),

 

- разрешителни за работа и пребиваване в държавата членка на установяване в случай на граждани на трети държави или копия на еквивалентни на тях документи, издадени в съответствие с националното законодателство на държавата членка по установяване,

 

- оценка на професионалните рискове за здравето и безопасността в съответствие с Директива 89/391/ЕО.

 

Тези документи също така се съхраняват или са налични за период от най-малко две години след периода на командироване.

2. Държавите членки гарантират, че предприятията могат да изпълняват свързаните с командироването на работници процедури и формалности лесно, от разстояние и по електронен път, доколкото това е възможно.

3. Държавите членки гарантират, че предприятията могат да изпълняват свързаните с командироването на работници процедури и формалности от разстояние и по електронен път, доколкото това е възможно.

3. В срок от три години след датата, посочена в член 20, се извършва преглед на необходимостта и целесъобразността на прилагането на национални мерки за контрол с оглед на опита от системата за сътрудничество и обмен на информация и на нейната ефективност, разработването на уеднаквени в по-голяма степен стандартизирани документи, установяването на общи принципи или стандарти за инспекции в областта на командироването на работници, както и технологичното развитие с цел да се предложат, когато е целесъобразно, необходимите изменения или модификации.

4. В срок от три години след ... * Комисията извършва преглед на ефективността на националните мерки за контрол и на тяхното прилагане с оглед на опита от системата за сътрудничество и обмен на информация и на нейната ефективност, разработването на уеднаквени в по-голяма степен стандартизирани документи, установяването на общи принципи или стандарти за инспекции в областта на командироването на работници, както и технологичното развитие с цел да се предложат, когато е целесъобразно, необходимите изменения или модификации.

 

___________________

 

*ОВ Моля, въведете дата две години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  52

Предложение за директива

Член 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Инспекции

Контрол и инспекции

1. Държавите членки гарантират наличието на подходящи проверки и механизми за мониторинг и извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на тяхна територия с цел контрол и мониторинг на спазването на установените в Директива 96/71/ЕО разпоредби и правила и гарантиране на тяхното правилно прилагане и изпълнение. Тези инспекции се основават най-вече на оценка на риска, извършвана редовно от компетентните органи. При тази оценка на риска се установяват сектори на дейност, в които заетостта на работници, командировани с цел предоставяне на услуги, е съсредоточена на тяхната територия. При извършването на такава оценка на риска се вземат предвид изпълнението на големи инфраструктурни проекти, специфичните проблеми и потребности на конкретни сектори, предишните случаи на нарушения, както и уязвимостта на определени групи работници.

1. Държавите членки гарантират наличието на подходящи и ефективни проверки и механизми за мониторинг и извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на тяхна територия с цел контрол и мониторинг на спазването на установените в настоящата директива и Директива 96/71/ЕО разпоредби и правила и гарантиране на тяхното правилно прилагане и изпълнение, а също и с цел борба с недекларирания труд. Тези инспекции могат да се основават на оценка на риска, извършвана редовно от компетентните органи. При тази оценка на риска могат да се установяват сектори на дейност, в които заетостта на работници, командировани с цел предоставяне на услуги, е съсредоточена на тяхната територия. При извършването на такава оценка на риска могат да се вземат предвид по-специално изпълнението на големи инфраструктурни проекти, наличието на дълга верига от подизпълнители, специфичните проблеми и потребности на конкретни сектори, предишните случаи на нарушения, както и уязвимостта на определени групи работници.

2. Държавите членки гарантират, че инспекциите и контролът на спазването на Директива 96/71/ЕО не са дискриминационни и/или несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че инспекциите и контролът на спазването на настоящата директива и Директива 96/71/ЕО не са дискриминационни и/или несъразмерни и разпределят необходимите ресурси за тези инспекции и проверки. В съответствие със собствената си практика, компетентният орган предоставя на инспектираното или контролирано предприятие документ, който съдържа всякаква подходяща информация, след инспекцията или контрола.

3. Ако в хода на инспекциите е необходима информация и с оглед на предвидените в член 3 критерии държавата членка, в която се предоставя услугата, и държавата членка по установяване действат в съответствие с правилата за административно сътрудничество, т.е. компетентните органи си сътрудничат съгласно правилата и принципите, установени в членове 6 и 7.

3. Ако в хода на инспекциите е необходима информация и с оглед на предвидените в член 3 от настоящата директива критерии приемащата държава членка, в която се предоставя услугата, и държавата членка по установяване действат в съответствие с правилата за административно сътрудничество. По-специално, компетентните органи си сътрудничат съгласно правилата и принципите, установени в членове 6 и 7 от настоящата директива.

4. В държавите членки, в които съгласно националното законодателство и практика определянето на реда и условията на работа на командированите работници, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-специално на минималните ставки на заплащане, в т.ч. работното време, е възложено на социалните партньори, те могат, на подходящо равнище и при условията, установени от държави членки, също така да извършват мониторинг на прилагането на съответните ред и условия на работа на командированите работници, ако е гарантирано подходящо равнище на защита, равностойно на произтичащото от Директива 96/71/ЕО и от настоящата директива.

4. В държавите членки, в които съгласно националното законодателство и практика определянето на реда и условията на работа на командированите работници, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, и по-специално на минималните ставки на заплащане и работното време, е възложено на социалните партньори, те могат, на подходящо равнище и при условията, установени от тези държави членки, също така да извършват мониторинг на прилагането на съответните ред и условия на работа на командированите работници, в съответствие със съществуващите национални правни разпоредби, при условие че тези ред и условия са били подобаващо съобщени съгласно член 5 от настоящата директива.

5. Държавите членки, в които инспекциите по труда нямат правомощия във връзка с контрола и мониторинга на условията на труд и/или реда и условията на работа на командированите работници, по изключение и след консултации със социалните партньори на национално равнище могат да установят или запазят мерки за гарантиране спазването на посочените ред и условия на работа, ако мерките предлагат на засегнатите лица подходящо равнище на защита, равностойно на произтичащото от Директива 96/71/ЕО и от настоящата директива.

5. Държавите членки, в които инспекциите по труда нямат правомощия във връзка с контрола и мониторинга на условията на труд и/или реда и условията на работа на командированите работници, по изключение и след консултации със социалните партньори на национално равнище могат да установят, изменят или запазят процедури и механизми за гарантиране спазването на посочените ред и условия на работа, при условие че те не са дискриминационни и/или несъразмерни, както се посочва в член 10, параграф 2 от настоящата директива.

Изменение  53

Предложение за директива

Член 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С оглед осигуряване на изпълнението на задълженията по член 6 от Директива 96/71/ЕО и по настоящата директива държавите членки гарантират, че също и в държавата членка, на чиято територия работниците са командировани или са били командировани, когато работниците смятат, че са претърпели загуба или вреда поради неспазване на приложимите правила, дори след приключване на правоотношението, при което е настъпило предполагаемото неспазване на правилата, са налице ефективни механизми, чрез които командированите работници могат да подават жалби директно срещу своя работодател и да упражняват правото си за започване на съдебни или административни производства.

1. С оглед осигуряване на изпълнението на задълженията по настоящата директива и по Директива 96/71/ЕО държавите членки гарантират, че също и в държавата членка, на чиято територия работниците са командировани или са били командировани, когато работниците смятат, че са претърпели загуба или вреда поради неспазване на приложимите правила, дори след приключване на правоотношението, при което е настъпило предполагаемото неспазване на правилата, са налице ефективни механизми, чрез които командированите работници могат да подават жалби директно срещу своя работодател и да упражняват правото си за започване на съдебни или административни производства.

2. Параграф 1 се прилага, без да се засяга компетентността на съдилищата в държавите членки, така както е определена по-специално в съответните инструменти на правото на Съюза и/или в международните конвенции.

2. Параграф 1 се прилага, без да се засяга компетентността на съдилищата в държавите членки, така както е определена по-специално в съответните инструменти на правото на Съюза и/или в международните конвенции.

3. Държавите членки гарантират, че синдикалните организации и други трети страни, като например сдружения, организации и други правни субекти, които съгласно критериите, определени от съответното им национално законодателство, имат законен интерес да осигуряват спазването на разпоредбите на настоящата директива, могат от името на командированите работници или на техния работодател или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие да образуват всякакви съдебни или административни производства, предвидени за целите на прилагането на настоящата директива и/или на осигуряване на изпълнението на задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че синдикалните организации и други трети страни, като например сдружения, организации и други правни субекти, които съгласно критериите, определени от съответното им национално законодателство, имат законен интерес да осигуряват спазването на разпоредбите на настоящата директива и на Директива 96/71/ЕО, могат от името на командированите работници или на техния работодател или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие да образуват всякакви съдебни или административни производства, предвидени за целите на прилагането на настоящата директива и на Директива 96/71/ЕО и/или на осигуряване на изпълнението на задълженията по настоящата директива и по Директива 96/71/ЕО.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се засягат националните правила относно крайните срокове на давност или сроковете за завеждане на подобни дела и националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се засягат националните правила относно крайните срокове на давност или сроковете за завеждане на подобни дела и националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата. Държавите членки, обаче, трябва да предвидят период от поне шест месеца, през който ищецът може да предяви иск по националните процесуални правила.

 

4а. Командированите работници, които започват съдебно или административно производство по смисъла на член 11, параграф 1, не получават никакво неблагоприятно третиране от страна на работодателя. Държавите членки също така определят в националното си законодателство условията, при които срокът на валидност на разрешението за пребиваване на командированите работници от трети държави може да бъде удължен до приключването на това производство.

5. Държавите членки осигуряват необходимите механизми, така да се гарантира, че командированите работници могат да получат:

5. Държавите членки осигуряват необходимите механизми, така че да се гарантира, че командированите работници или третите лица, действащи от тяхно име и с тяхно съгласие, могат да изискват и че командированите работници могат да получат най-малко следното:

а) всички неизплатени възнаграждения, които биха били дължими съгласно приложимите ред и условия на работа, обхванати от член 3 от Директива 96/71/ЕО;

а) всички неизплатени възнаграждения, които биха били дължими съгласно приложимите ред и условия на работа, обхванати от член 3 от Директива 96/71/ЕО;

б) възстановяване на прекомерно високи разходи спрямо нетното възнаграждение или качеството на настаняването, удържани или приспаднати от възнаграждението за предоставено от работодателя настаняване.

б) възстановяване на прекомерно високи разходи спрямо нетното възнаграждение или качеството на настаняването, удържани или приспаднати от възнаграждението за предоставено от работодателя настаняване.

 

в) всички плащания със задна дата или възстановяване на неправомерно удържани от заплатата на работника данъци или осигурителни вноски. Държавите членки също така гарантират, че съществуват необходимите механизми за осигуряване на плащането на дължимите данъци, социалноосигурителните вноски и на вноските, дължими за взаимни фондове или институции на социалните партньори.

Настоящият параграф се прилага също така в случаи, когато командированите работници са се върнали от държавата членка, в която е било извършено командироването.

Настоящият параграф се прилага също така в случаи, когато командированите работници са се върнали от държавата членка, в която е било извършено командироването, и към такива командировани работници, които в съответствие с член 3, параграф 3, буква б) на настоящата директива, са определени като невярно декларирани самостоятелно заети лица.

Изменение  54

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Възлагане на подизпълнители – солидарна отговорност

Възлагане на подизпълнители

1. По отношение на строителните дейности, посочени в приложението към Директива 96/71/ЕО, за всички случаи на командироване, обхванати от член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, държавите членки гарантират, без дискриминация по отношение на защитата на равностойните права на служителите на преките подизпълнители, установени на тяхна територия, че изпълнителят, на когото работодателят (доставчик на услуги, предприятие за временна работа или агенция за посредническа дейност) е пряк подизпълнител, може, в допълнение към работодателя или вместо него, да бъде подведен под отговорност от работника и/или от общите фондове или институции на социалните партньори при неизплащане на следното:

 

а) всякакви неизплатени нетни възнаграждения, съответстващи на минималните ставки на заплащане, и/или дължими вноски към общи фондове или институции на социалните партньори, доколкото те се уреждат от член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО;

 

б) всякакви плащания със задна дата или възстановяване на неправомерно удържани от заплатата на работника данъци или осигурителни вноски.

 

Посочената в настоящия параграф отговорност се ограничава до правата на работника, придобити по силата на договорните отношения между изпълнителя и неговия подизпълнител.

 

2. Държавите членки предвиждат, че изпълнител, който е изпълнил своите задължения за финансов и правен анализ, не може да бъде подвеждан под отговорност по параграф 1. Такива системи се прилагат по прозрачен, недискриминационен и пропорционален начин. Те може да предполагат вземането на превантивни мерки от страна на изпълнителя относно доказателствата, предоставени от подизпълнителя, за основните условия на труд, прилагани по отношение на командированите работници, така както е посочено в член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за трудово възнаграждение и документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, спазването на осигурителните и/или данъчните задължения в държавата членка по установяване и спазването на приложимите правила относно командироването на работници.

1. Държавите членки предприемат мерки на недискриминационна основа, за да се гарантира, че дружество, което пряко или косвено възлага на друго дружество предоставяне на услуги от негово име, носи отговорност в допълнение към всеки подизпълнител или наместо него по отношение на дължимите надбавки за работниците и служителите и/или дължими вноски за социална сигурност към договорни фондове или институции на социалните партньори.

 

Посочената в настоящия параграф отговорност се ограничава до правата на работника, придобити по силата на договорните отношения между изпълнителя и неговите подизпълнители.

3. В съответствие със законодателството на Съюза държавите членки могат да предвидят по-строги мерки за отговорност в националното си право при недискриминационни и пропорционални условия по отношение на обхвата и границите на отговорността на подизпълнителя. В съответствие със законодателството на Съюза държавите членки могат също така да предвидят такава отговорност в сектори, различни от включените в приложението към Директива 96/71/ЕО. В тези случаи държавите членки могат да предвидят, че изпълнител, който е изпълнил задълженията за финансов и правен анализ, така както са определени в националното законодателство, не може да бъде подведен под отговорност.

2. Параграф 1 се прилага, без да се засягат по-строгите правила за отговорност съгласно националното законодателство.

4. В срок от три години след датата, посочена в член 20, Комисията, след консултации с държавите членки и със социалните партньори на равнището на ЕС, прави преглед на прилагането на настоящия член с оглед предлагането, където е целесъобразно, на всякакви необходими изменения или модификации.

 

Изменение  55

Предложение за директива

Член 13

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат средствата, които са предвидени или могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза, принципите на взаимопомощ и взаимно признаване, както и мерките и процедурите, предвидени в настоящия член, се прилагат за трансграничното изпълнение на административни глоби и санкции, наложени поради неспазване на приложимите правила в държава членка на доставчик на услуги, установен в друга държава членка.

1. Без да се засягат средствата, които са предвидени или могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза, принципите на взаимопомощ и взаимно признаване, както и мерките и процедурите, предвидени в настоящата глава, се прилагат за трансграничното изпълнение на финансови административни санкции и/или глоби, наложени поради неспазване на предвидените в Директива 96/71/ЕО приложими правила в държава членка на доставчик на услуги, установен в друга държава членка.

2. В съответствие с действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа заявител последният може да поиска от компетентния орган в друга държава членка да събере вземанията във връзка със санкция или глоба или да нотифицира решение за налагане на санкция или глоба, дотолкова, доколкото съответните действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа, към който е отправено искане, позволяват такива действия при подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа заявител последният може да поиска от компетентния орган в друга държава членка да събере вземанията във връзка със санкция или глоба, или социалноосигурителни вноски със задна дата в съответствие с Регламент (ЕО) № 987/2009, или да нотифицира решение за налагане на санкция или глоба или плащане на социалноосигурителни вноски със задна дата.

Компетентният орган в държавата членка заявител гарантира, че искането за събиране на вземания във връзка със санкция или глоба или за нотифициране на решение за налагане на санкция или глоба се извършва в съответствие с действащите в съответната държава членка правила, като компетентният орган, към който е отправено искане, гарантира изпълнението на възстановяването или нотификацията в държавата членка, към която е отправено искането, съобразно действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики на последната.

Компетентният орган в държавата членка заявител гарантира, че искането за събиране на вземания във връзка със санкция или глоба или за нотифициране на решение за налагане на санкция или глоба се извършва в съответствие с действащите в съответната държава членка правила, като компетентният орган, към който е отправено искане, гарантира признаването без допълнителни формалности и изпълнението на възстановяването или нотификацията в държавата членка, към която е отправено искането, съобразно действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики на последната, приложими към същите или подобни искания.

Органът заявител не може да отправя искане за събиране на вземания във връзка със санкция или глоба или за нотифициране на решение за налагане на санкция или глоба, ако и докато глобата или санкцията, както и съответният иск и/или инструментът, който позволява нейното изпълнение в държавата членка заявител, са предмет на обжалване в съответната държава членка.

Органът заявител не може да отправя искане за събиране на вземания във връзка със санкция или глоба или за нотифициране на решение за налагане на санкция или глоба, ако и докато глобата или санкцията, както и съответният иск и/или инструментът, който позволява нейното изпълнение в държавата членка заявител, са предмет на обжалване в съответната държава членка в съответствие с нейното национално законодателство и практики.

 

Ако се окаже, че доставчикът на услуги всъщност не е установен в предполагаемата държава членка по установяване или че адресът или данните на дружеството са неверни, компетентните органи не прекратяват процедурата на формални основания, а разследват допълнително въпроса с цел установяване на самоличността на физическото или юридическото лице, което отговаря за командироването.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. След като органът заявител отправи искане за събиране на вземанията във връзка със санкция или глоба или за нотифициране на решение за налагане на санкция или глоба, органът, към който е отправено искането, предоставя всякаква информация и взаимопомощ, която би била от полза за органа заявител при възстановяването на глоба и/или санкция, както и за съответния иск, доколкото е възможно.

1. След като органът заявител отправи искане за събиране на вземанията във връзка със санкция или глоба или за нотифициране на решение за налагане на санкция или глоба, органът, към който е отправено искането, предоставя незабавно всякаква поискана информация и взаимопомощ, която би била от полза за органа заявител при възстановяването на глоба и/или санкция, както и за съответния иск, доколкото е възможно.

В искането за информация относно събирането на вземанията във връзка със санкция или глоба, както и за нотифициране на решение по такива въпроси, се посочват най-малко:

В искането за информация относно събирането на вземанията във връзка със санкция или глоба, както и за нотифициране на решение по такива въпроси, се посочват най-малко:

а) името и адреса, за който се разполага със сведения, на адресата, както и всякакви други свързани данни или информация относно установяването на самоличността на адресата;

а) името и адреса, за който се разполага със сведения, на адресата, както и всякакви други свързани данни или информация относно установяването на самоличността на адресата;

б) целта на нотификацията или на искането за събиране на вземания, срокът, в който трябва да се изпълни, и всякакви дати от значение за процеса на тяхното изпълнение;

б) целта на нотификацията или на искането за събиране на вземания, срокът, в който трябва да се изпълни, и всякакви дати от значение за процеса на тяхното изпълнение;

в) описание на естеството и размера на глобата или санкцията, както и съответният иск, във връзка с който е направено искането, и различните му съставни елементи;

в) описание на естеството и размера на глобата или санкцията, както и съответният иск, във връзка с който е направено искането, и различните му съставни елементи;

г) всякаква друга информация или документи по въпроса, включително от съдебен характер, свързани с иска, глобата или санкцията; и

г) всякаква друга информация или документи по въпроса, включително от съдебен характер, свързани с иска, глобата или санкцията; и

д) името, адреса и други данни за връзка относно компетентния орган, отговорен за оценяването на глобата и/или санкцията, и в случай че е различна, компетентната структура, от която може да бъде получена допълнителна информация относно глобата или санкцията, както и за възможностите за обжалване на задължението за плащане или на решението за тяхното налагане.

д) името, адреса и други данни за връзка относно компетентния орган, отговорен за оценяването на глобата и/или санкцията, и в случай че е различна, компетентната структура, от която може да бъде получена допълнителна информация относно глобата или санкцията, както и за възможностите за обжалване на задължението за плащане или на решението за тяхното налагане.

2. За целите на събиране на вземанията във връзка със санкция или глоба или на нотифицирането на решение за налагане на санкция или глоба в държавата членка, към която е отправено искането, всички глоби или санкции, във връзка с които е направено искане за възстановяване или нотификация, се разглеждат като глоби или санкции на държавата членка, към която е отправено искането.

2. За целите на събиране на вземанията във връзка със санкция или глоба или плащане със задна дата на социалноосигурителни вноски или нотифициране на решение за налагане на санкция или глоба или за плащане със задна дата на социалноосигурителни вноски в държавата членка, към която е отправено искането, всички глоби или санкции или плащането със задна дата на социалноосигурителни вноски, във връзка с които е направено искане за възстановяване или нотификация, се разглеждат като глоби или санкции или дължими със задна дата социалноосигурителни вноски на държавата членка, към която е отправено искането.

3. Органът, към който е отправено искане, своевременно информира органа заявител за действията, предприети във връзка с неговото искане за нотифициране или за събиране на вземанията, и по-специално за датата, на която инструментът е изпратен на адресата или последният е нотифициран за решението.

3. Органът, към който е отправено искане, своевременно информира органа заявител за действията, предприети във връзка с неговото искане за информация, за нотифициране или за събиране на вземанията, и по-специално за датата, на която инструментът е изпратен на адресата или последният е нотифициран за решението. Същото важи и ако съществуват значителни пречки за успешната обработка на искането.

Органът, към който е отправено искане, уведомява също така органа заявител за мотивите за отказ на искане за информация, събиране на вземанията или нотифициране.

Органът, към който е отправено искане, уведомява също така органа заявител за мотивите за отказ на искане за информация, събиране на вземанията или нотифициране.

 

3а. Разпоредбите относно събирането на вземания от глоби или санкции се прилагат също така към глоби, наложени като част от подлежащи на изпълнение законови решения, постановени от национални съдилища, и подобни решения, произтичащи от колективни производства.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Ако в хода на процедурата по събиране на вземанията или по нотифициране глобата, санкцията или съответният иск бъдат обжалвани от засегнатия доставчик на услуги или от заинтересована страна, процедурата по трансгранично изпълнение на наложената глоба или санкция се преустановява до излизане на решението на съответния национален орган по въпроса.

1. Ако в хода на процедурата по събиране на вземанията или по нотифициране глобата, санкцията и/или съответният иск бъдат обжалвани в държавата членка заявител от засегнатия доставчик на услуги или от заинтересована страна в съответствие с приложимите правила, процедурата по трансгранично изпълнение на наложената глоба или санкция се преустановява до излизане на решението на съответния национален орган в държавата членка заявител по въпроса.

Органът заявител уведомява незабавно органа, към който е отправено искане, за обжалването.

Органът заявител уведомява незабавно органа, към който е отправено искане, за обжалването.

2. Споровете във връзка с мерките за изпълнение, предприети в държавата членка, към която е отправено искането, или във връзка с валидността на нотификация, извършена от компетентен орган на държавата членка, към която е отправено искането, се отнасят до компетентната структура или съдебен орган на посочената държава членка в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

2. Споровете във връзка с мерките за изпълнение, предприети в държавата членка, към която е отправено искането, или във връзка с валидността на нотификация, извършена от компетентен орган на държавата членка, към която е отправено искането, се отнасят до компетентната структура или съдебен орган на посочената държава членка в съответствие с нейните законови и подзаконови разпоредби.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органът, към който е отправено искане, препраща на органа заявител сумите, събрани във връзка с посочените в настоящата глава глоби или санкции.

1. Сумите, събрани във връзка с посочените в настоящата глава санкции и/или глоби, остават при органа, към който е отправено искането.

Органът, към който е отправено искането, може да събира сумите от съответното физическо или юридическо лице и да удържа всички направени от него разходи във връзка със събирането в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и административните процедури на държавата членка, към която е отправено искането, приложими към събирането на такива вземания.

 

2. Държавите не предявяват искания една спрямо друга за възстановяване на разходи, произтичащи от оказването на взаимопомощ по силата на настоящата директива или в резултат от нейното прилагане.

2. Държавите не предявяват искания една спрямо друга за възстановяване на разходи, произтичащи от оказването на взаимопомощ по силата на настоящата директива или в резултат от нейното прилагане.

Когато по събирането на вземанията възникне специфичен проблем или то се отнася за много голяма сума, органът заявител и органът, към който е отправено искане, могат да се споразумеят за ред на възстановяване, специфичен за конкретния(ите) случай(и).

 

3. Независимо от разпоредбите на параграф 2 компетентният орган на държавата членка заявител продължава да носи отговорност пред държавата членка, към която е отправено искането, за всички разходи и загуби, причинени в резултат от действия, смятани за неоснователни, доколкото се отнасят до глобата или санкцията по същество или до валидността на инструмента, издаден от органа заявител за целите на изпълнението, и/или всякакви предпазни мерки, взети от органа заявител.

 

Изменение  59

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

16а. В срок от три години след ...*, Комисията, след консултация с държавите членки, извършва преглед на прилагането на настоящата глава, по-специално в светлината на натрупания опит и ефективността на системата за трансгранично осигуряване на изпълнението на административни санкции и/или глоби, с оглед на евентуални предложения за необходими изменения или промени.

 

______________

 

*ОВ Моля, въведете дата две години след датата на влизане в сила на настоящата директива.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Административното сътрудничество и взаимопомощ между компетентните органи на държавите членки, предвидени в членове 6, 7, 10, параграф 3, 13, 14 и 15, се осъществяват посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“), създадена с [препратка към регламента за IMI].

1. Административното сътрудничество и взаимопомощ между компетентните органи на държавите членки, предвидени в членове 6, 7, 10, параграф 3, 13, 14 и 15, се осъществяват, доколкото е възможно, посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“), създадена с [препратка към регламента за IMI], както и посредством други установени методи за сътрудничество като например двустранни споразумения.

2. Държавите членки могат да продължат да прилагат двустранни спогодби относно административното сътрудничество между техните компетентни органи във връзка с прилагането и мониторинга на реда и условията на работа, приложими за командированите работници, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, при условие че тези спогодби не оказват неблагоприятно въздействие върху правата и задълженията на засегнатите работници и дружества.

2. Държавите членки са свободни да прилагат съществуващите или да сключват нови двустранни спогодби относно административното сътрудничество и взаимопомощ между техните компетентни органи във връзка с прилагането и мониторинга на реда и условията на работа, приложими за командированите работници, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, при условие че тези спогодби не оказват неблагоприятно въздействие върху правата и задълженията на засегнатите работници и дружества.

3. В контекста на двустранните спогодби, посочени в параграф 2, компетентните органи на държавите членки използват IMI във възможно най-голяма степен. При всички случаи, ако компетентен орган на съответната държава членка е използвал IMI, приложението се използва за необходимото проследяване и има предимство пред предвидените в посочените двустранни спогодби механизми по отношение на административното сътрудничество и взаимопомощ.

3. В контекста на двустранните спогодби, посочени в параграф 2, компетентните органи на държавите членки могат използват IMI, когато е възможно. При всички случаи, ако компетентен орган на съответната държава членка е използвал IMI, когато е възможно, приложението се използва за необходимото проследяване.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 21 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Не по-късно от 5 години след изтичане на крайния срок за транспониране Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет за изпълнението на настоящата директива, като съпровожда доклада със съответните предложения, ако е необходимо.

1. Не по-късно от три години след изтичане на крайния срок за транспониране Комисията докладва на Европейския парламент, Съвета и Европейския икономически и социален комитет за изпълнението на настоящата директива, като съпровожда доклада със съответните предложения, ако е необходимо.

  • [1]  ОВ C351, 15.11.2012 г., стр. 61.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Командироването на работници играе изключително важна роля в контекста на трансграничното предоставяне на услуги и развитието на вътрешния пазар. Всяка година около един милион граждани на ЕС са командировани да работят в друга държава членка. Тази категория работници се нуждае от защита особено по време на криза, когато техният потенциал и конкурентоспособност позволяват да се поддържа определено равнище на заетост или дори подпомагат създаването на нови работни места. Ние би следвало да действаме за развитието и усъвършенстването на мобилността на европейските предприятия на вътрешния пазар. Това със сигурност ще допринесе за икономическия растеж и стабилност на Европейския съюз.

Свободата на предоставяне на услуги (необходимо е да бъде разграничена от свободното движение на работници), в чиято рамка се осъществява командироването, е един от стълбовете на вътрешния пазар и представлява основа за трансграничната мобилност на хиляди европейски предприятия. Гарантирането на свободата на предоставяне на услуги би следвало да върви заедно с гарантирането на правата на работниците. В този контекст, когато става въпрос за предлагане на мерки и инструменти, е крайно необходим балансиран подход. Сътрудничеството между държавите членки трябва да продължи да бъде осъществявано с цел по-добра защита и проучване на специалната категория на командированите работници на европейския вътрешен пазар.

ДИРЕКТИВА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

Опитът от последните години ясно показва, че е налице спешна необходимост от усъвършенстване с оглед осигуряване на по-добро въвеждане, прилагане и изпълнение на Директива 96/71/EО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. Налице са редица проблеми: от незачитането на правата на работниците и липсата или недостъпността на информацията до продължаващите пречки в сътрудничеството между държавите членки или неизпълнението на глоби и санкции в трансграничен контекст. Нещо повече, през последните години няколко решения на Съда доведоха до ограничаване на определени мерки в правната рамка относно командироването на работници. Ето защо на 21 март 2012 г. Европейската комисия предложи директива за осигуряване на изпълнението с нови решения и мерки. Директивата за осигуряване на изпълнението е на основание член 53, параграф 1 и член 62 от ДФЕС, което следва да остане в сила заради правната сигурност.

Докладчикът признава необходимостта от усъвършенстване с оглед осигуряване на по-добро въвеждане, прилагане и изпълнение на Директива 96/71/EО и по тази причина приветства предложението на Европейската комисия. Докладчикът счита, че директивата за осигуряване на изпълнението като цяло следва да:

 съдържа балансирани мерки с цел защита както на командированите работници, така и на свободата на предоставяне на услуги;

 установява ясна правна рамка за категорията командировани работници, така че потенциалът и конкурентоспособността им да бъдат използвани, особено по време на криза, за борба с нарастващата безработица;

 подобрява достъпа до информация, както за дружествата, така и за работодателите, за да улесни и направи по-безопасно командироването;

 подобрява сътрудничеството между държавите членки с цел по-добра защита на правата на работодателите;

 избягва ненужната бюрократична тежест за дружествата (по-специално МСП), която би могла да попречи на мобилността им на вътрешния пазар и на способността им за създаване на нови работни места.

Достъпност на информацията (член 5)

Като се има предвид, че проблемите с достъпността, прозрачността и пълнотата на информацията относно реда и условията за работа много често са причина за неприлагането на правилата, налице е неотложна необходимост от подобряване на достъпа и разпространението на информация. Съществуването на различни модели на пазари на труда и системи на колективни трудови правоотношения в ЕС, където общозадължителни правила се установяват алтернативно или едновременно от националните органи или социалните партньори, създава проблеми при идентифицирането на реда и условията на работа, които следва да се прилагат. С цел решаване на този проблем докладчикът предлага да се въведе единен национален уебсайт във всяка държава членка, който да съдържа цялата необходима информация относно обвързващите ред и условия за работа. Докладчикът настоява освен това да бъде гарантирана достъпността на информацията на равнище на ЕС чрез актуална, точна и пълна информация в данните за отделните страни, публикувани на уебсайта на ЕО. Подобряването на достъпността на информацията, включително чрез предоставянето Й на работниците и доставчиците на услуги на английски език и други подходящи езици, ще допринесе за премахването на редица проблеми, които, както показва опитът до днес, могат имат сериозни последици както за предприятията, така и за командированите работници.

Правна яснота и пропорционалност на предложените мерки (член 3, 9)

С цел гарантирането на правна яснота и сигурност трябва да бъде изготвен списък с уеднаквени мерки на равнище ЕС. Два от членовете на директивата за осигуряване на изпълнението са от ключово значение тук – членове 3 и 9.

Докладчикът предлага запазване на ориентировъчния характер на списъците в тези членове. Двата списъка с критерии в член 3 се противопоставят на и предотвратяват заобикалянето на закона, но не могат да доведат до ситуации, в които почтени предприятия биват изключени от някои национални пазари. Командироването на работници не е национално явление, а трансгранична дейност, изискваща обща правна рамка и общ подход. Следователно списъците трябва да съдържат общи указания на равнище ЕС.

Установяването на общ списък с критерии в член 3 е пряко свързано с въвеждането на общ списък с мерки за контрол в член 9. Докладчикът твърдо се застъпва за яснота в контекста на контрола, което може да се гарантира единствено посредством общ списък на възможните мерки за контрол. Правната сигурност следва да се постигне посредством ясно посочване на това, което подлежи на контрол.

Пропорционалността на предложените мерки е основно изискване за тяхното приемане на равнище ЕС.

Сътрудничество между държавите членки (членове 6, 7, 18)

Като се има предвид, че командироването на работници е презгранична дейност, правилното и ефективно сътрудничество между компетентните органи на държавата членка на установяване и приемащата държава членка е необходимо.

За да се подобри административното сътрудничество между държавите членки, трябва да се осигури по-добро използване на системата IMI. Затова докладчикът предлага задължително използване на системата IMI, винаги, когато е възможно, и преразглеждане на сроковете, предложени от ЕК, с цел те да бъдат по-изпълними. Освен това трябва да се гарантира защитата на данните.

СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (12.3.2013)

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Докладчик по становище: Малкълм Харбър

КРАТКА ОБОСНОВКА

Свободното движение на работници и свободата за предоставяне на услуги са основни стълбове на вътрешния пазар. Когато предприятие изпраща работници в друга държава членка в контекста на предоставяне на услуги, Директива 96/71/ЕО за командированите работници цели да защити правата на тези работници и да предотврати социалния дъмпинг. Както показа практиката, тази директива много често е заобикаляна и недостатъчно добре прилагана. В отговор Комисията предложи директива за осигуряване на изпълнението.

Целта на директивата за осигуряване на изпълнението трябва да бъде да осигури приложимостта на разпоредбите, посочени в Директива 96/71/EО, да гарантира равнопоставени условия на конкуренция за дружествата, да създаде фактори, обезсърчаващи заобикалянето на директивата, и да запази защитата на правата на работниците.

Докладчикът предложи допълнителен текст с цел подчертаване на целите на Директива 96/71/EО, като вниманието се съсредоточава върху недискриминацията на работниците на основа националност и се подчертава, че предложената директива за осигуряване на изпълнението следва да спазва принципите, посочени в Директива 96/71/EО, като същевременно подобрява изпълнението и ефективно санкционира заобикалянето.

Докладчикът въведе уточняващи текстове в редица области. Те включват по-ясни дефиниции и пояснения относно ролята и отговорностите на държавите членки и доставчиците на услуги, например доказателство, че са съществували отношенията работодател – работник преди командироването. Докладчикът предлага минимален набор от мерки за прилагане и отворен списък в член 9, който е от основно значение, за да се предостави на държавите членки необходимата гъвкавост да предприемат допълнителни мерки за гарантиране на правилното изпълнение на Директива 96/71/EО.

Докладчикът прави три ключови предложения във връзка с борбата със заобикалянето. Първо, в случай на неспазване на Директива 96/71/EО и на настоящата директива към въпросното предприятие се прилага съответното законодателство, приложимо в държавата, в която се предоставя услугата, и всички засегнати работници се считат за работници, които упражняват правото си на свободно движение в Съюза, съгласно член 45 от ДФЕС, който подчертава премахването на всякаква дискриминация.

Второ, изменение на правното основание на предложението, за да стане ясно, че настоящата директива се отнася до свободното движение на работници и услуги. Трето, строги санкции за държавите членки, които отказват поискано от тях сътрудничество и не предоставят необходимата информация за проверка на случай на командироване.

Злоупотребите с веригите от подизпълнители не се ограничават до строителния сектор. Ето защо солидарната отговорност следва да важи за всички сектори. Изискването за дължима грижа едва ли ще може да се приложи на практика и затова се заличава. Държавите членки следва да предприемат необходимите мерки, съгласно собствения си опит и собствените си процедури, за да се гарантира прилагането на солидарна отговорност. Въвеждането или продължаването на прилагането на по-строги правила на национално равнище също следва да бъде разрешено. Комисията, в сътрудничество с Европейския парламент и Съвета следва да направи преглед на прилагането на този член с оглед предлагане, когато е целесъобразно, на изменения.

Докладчикът счита, че доброто административно сътрудничество и взаимопомощта са ключ към успеха на предложената директива. Въпреки че докладчикът оценява потенциала на системата IMI за бърз обмен на информация, който преодолява езиковите бариери, някои държави членки вече имат високо ефективни, неосновани на IMI, методи на административно сътрудничество. Държавите членки следва да разполагат със свободата да прилагат двустранни споразумения извън IMI. Компетентните органи трябва да предоставят изискваната информация незабавно и, когато такава не е налице, официално да декларират липсата на такава информация.

За да се подобри достъпа до информация на работниците, данните за контакт на компетентните органи следва да са публично достъпни. Също така информацията за реда и условията на работа следва да бъдат общодостъпни, безплатни и да са формулирани по ясен, прозрачен, изчерпателен и лесно разбираем начин.

С цел подобряване на административното сътрудничество и взаимопомощ, Комисията следва да представи резултатите от оценката на въздействието относно осъществимостта на обща за ЕС система за уведомяване или регистрация, основана на съществуващите системи в държавите членки и съвместима с тях. Освен това Комисията трябва да предложи европейски регистър за сериозни нарушители („черен списък“) на фирми, доказали, че систематично нарушават разпоредбите на Директива 96/71/ЕО и друго законодателство на Съюза по темата.

Успехът на предложената директива за прилагане и на Директива 96/71/ЕО зависи не само от политическата воля, но и от предоставянето на достатъчни ресурси, поради което докладчикът предлага текст, задължаващ държавите членки и Комисията да отделят необходимите ресурси, за да осъществят правилното прилагане на Директива 96/71/ЕО.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2) Свободното движение на работници дава на всички граждани правото да се придвижват свободно в друга държава членка, за да работят и живеят в нея за тази цел, и ги защитава от дискриминация по отношение на заетостта, заплащането и другите условия на труд в сравнение с гражданите на съответната държава. Необходимо е да се прави разграничение между свободното предоставяне на услуги, което включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, като за целта те могат да изпращат („командироват“) свои собствени работници временно, за да извършат работата, необходима за предоставянето на услугите там.

(2) Свободното предоставяне на услуги включва правото на предприятията да предоставят услуги в друга държава членка, като за целта те могат да изпращат („командироват“) свои собствени работници временно, за да извършат работата, необходима за предоставянето на услугите там. За целите на командироването на работници е необходимо да се прави разграничение между тази свобода и свободното движение на работници, което дава на всеки гражданин правото да се придвижва свободно в друга държава членка, за да работи и пребивава там за целта, и го защитава срещу дискриминация по отношение на заетост, възнаграждение и други условия на работа в сравнение с гражданите на въпросната държава членка.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2a) Настоящата директива не засяга упражняването на основните права, признати от държавите членки и, когато е приложимо, от конвенциите на Международната организация на труда, както и от Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(3) По отношение на работниците, командировани за извършването на работа с цел предоставяне на услуги в друга държава членка, различна от тази, в която те обичайно работят, в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги е установен основен набор от ясно определени ред и условия на работа, които доставчикът на услуги в държавата членка, в която се извършва командироването, трябва да спазва, за да се осигури минимална закрила на съответните командировани работници.

(3) По отношение на работниците, командировани за извършването на работа с цел предоставяне на услуги в друга държава членка, различна от тази, в която те обичайно работят, в Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги е установен основен набор от ясно определени ред и условия на работа, които доставчикът на услуги в държавата членка, в която се извършва командироването, трябва да спазва, за да се осигури минимална закрила на съответните командировани работници. Настоящата директива не възпрепятства командированите работници да се възползват от по-благоприятни условия благодарение на правните или колективно договорените норми, при условие че се гарантира равно третиране и недискриминация на местните и чуждестранните дружества и работници. Настоящата директива цели подобряване на прилагането на Директива 96/17/EО при пълно спазване на член 26, параграф 2, член 45, параграф 1, член 45, параграф 2, член 53, параграф 1, и член 62 от ДФЕС, както и на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a) Настоящата директива цели по-добро изпълнение на Директива 96/71/EО. Следователно разпоредбите на настоящата директива са приложими, без да се засягат разпоредбите, предвидени в Директива 96/71/EО.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) За да се осигури съответствие с Директива 96/71/EО без ненужна административна тежест за доставчиците на услуги, е от основно значение фактическите елементи в член 3 от настоящата директива да се считат за примерни и неизчерпателни. Не следва да има изискване да се отговаря на всеки елемент във всеки случай на командироване.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел предотвратяване, избягване и борба със заобикалянето и/или злоупотребата с приложимите правила от страна на дружествата, които се възползват неправилно или с измамна цел от свободното предоставяне на услуги, предвидено в Договора, и/или прилагането на Директива 96/71/ЕО, изпълнението и мониторингът на понятието „командироване“ следва да бъдат подобрени.

(4) С цел предотвратяване, избягване и борба със заобикалянето и/или злоупотребата с приложимите правила от страна на дружествата, които се възползват неправилно или с измамна цел от свободното предоставяне на услуги, предвидено в Договора, и/или прилагането на Директива 96/71/ЕО, изпълнението и мониторингът на понятието „командироване“ трябва да бъдат приложими и следва да бъдат подобрени, като се взимат предвид принципите за пропорционалност и недискриминация. Този основен набор от ясно определени условия за работа, посочен в Директива 96/71/EО, не може да бъде неблагоприятно засегнат от настоящата директива. Всяко заобикаляне на тези правила трябва да води до санкции, по специално по отношение на условията на работа.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Всички въведени от директивата мерки трябва да бъдат обосновани, пропорционални и недискриминационни, така че да не създават административни тежести и да не блокират потенциала на дружествата, по-специално на малките и средните предприятия, за създаване на нови работни места, като същевременно защитават командированите работници.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5) Поради това съставните фактически елементи, с които се окачествява временният характер, присъщ на понятието „командироване“, което предполага, че работодателят следва да бъде действително установен в държавата членка, от която се извършва командироването, както и връзката между Директива 96/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения (наричан по-нататък „Регламент Рим I“) трябва да бъдат изяснени.

(5) Поради това съставните фактически елементи, с които се окачествява временният характер, присъщ на понятието „командироване“, което предполага, че работодателят следва да бъде действително установен в държавата членка, от която се извършва командироването, както и връзката между Директива 96/71/ЕО и Регламент (ЕО) № 593/2008 относно приложимото право към договорни задължения (наричан по-нататък „Регламент Рим I“) трябва да бъдат изяснени, за да се гарантира широкото прилагане на тази директива.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 5 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5a) Европейският парламент и Съветът следва да предоставят на Комисията, когато е необходимо, подкрепа, надзор и обратна информация относно изпълнението на настоящата директива.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, настоящата директива не засяга прилагането на правото, което съгласно член 8 от регламент Рим I се прилага за индивидуалните трудови договори, нито прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2005 г. з координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност.

(6) Както и при Директива 96/71/ЕО, настоящата директива не засяга прилагането на правото, което съгласно член 8 от регламент Рим I се прилага за индивидуалните трудови договори, нито прилагането на Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2005 г. за координация на системите за социална сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност. Разпоредбите на настоящата директива следва да не засягат предоставянето и прилагането в националното законодателство на държавите членки на по-благоприятни условия за командированите работници.

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 7 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(7a) Държавите членки следва да гарантират, че са на разположение ресурсите, необходими за ефективно извършване на проверките и за отговаряне без ненужно забавяне на исканията за информация от страна на приемащата държава членка или държавата членка по установяване, както се предвижда в настоящата директива.

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8) Синдикалните организации имат важна роля в контекста на командироването на работници с цел предоставяне на услуги, тъй като в съответствие с националните закони и/или практики социалните партньори могат да определят различните нива (алтернативно или успоредно) на приложимите минимални ставки на заплащане.

(8) Социалните партньори имат важна роля в контекста на командироването на работници с цел предоставяне на услуги, тъй като в съответствие с националните закони и/или практики те могат да определят различните нива (алтернативно или успоредно) на приложимите минимални ставки на заплащане. Социалните партньори следва да отговарят за съобщаването и информирането относно тези ставки.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10) Адекватното и ефективно прилагане и осигуряване на изпълнението са ключови елементи при защитата на правата на командированите работници, докато недоброто осигуряване на изпълнението подкопава ефективността на правилата на Съюза, приложими в тази област. Тясното сътрудничество между Комисията и държавите членки следователно е от съществено значение, без да се пренебрегва важната роля на инспекциите по труда и социалните партньори в това отношение.

(10) Адекватното и ефективно прилагане и осигуряване на изпълнението са ключови елементи при защитата на правата на командированите работници, докато недоброто осигуряване на изпълнението подкопава ефективността на правилата на Съюза, приложими в тази област. Следователно е от съществено значение да се установи и поддържа тясно сътрудничество между държавите членки, Комисията и съответните национални, регионални и местни участници, включително инспекциите по труда и социалните партньори в това отношение.

Изменение  14

Предложение за директива

Съображение 11

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(11) Взаимното доверие, духът на сътрудничество, непрекъснатият диалог и взаимното разбирателство са от съществено значение в това отношение.

(11) Като се има предвид, че способността на приемащата държава членка да установи фактическите елементи по отношение на предприятието, установено в друга държава членка, е ограничена, сътрудничеството с държавата членка по установяване е от решаващо значение и следва да бъде подобрено в още по-голяма степен. Взаимното доверие, духът на подпомагане, непрекъснатият диалог и взаимното разбирателство са от съществено значение в това отношение.

Изменение  15

Предложение за директива

Съображение 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(12) За целите на по-доброто и уеднаквено в по-голяма степен прилагане на Директива 96/71/ЕО е целесъобразно да се предвиди електронна система за обмен на информация, с която да се улеснява административното сътрудничество, и компетентните органи следва да използват Информационната система за вътрешния пазар („IMI“) във възможно най-голяма степен. Това обаче не следва да изключва прилагането на двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество.

(12) За целите на по-доброто и уеднаквено в по-голяма степен прилагане на Директива 96/71/ЕО е целесъобразно да се предвиди електронна система за обмен на информация, с която да се улеснява административното сътрудничество, и компетентните органи следва да използват Информационната система за вътрешния пазар („IMI“) във възможно най-голяма степен. Това обаче не изключва прилагането на двустранни спогодби или споразумения относно административното сътрудничество. Условията за прилагане на електронния обмен на информация с помощта на IMI следва да бъдат оценени, за да се гарантира тяхното практическо функциониране.

Изменение  16

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Отбелязва с безпокойство, че все още съществуват многобройни трудности държавите членки да събират вземанията във връзка с трансгранични административни глоби и санкции, и отчита, че въпросът за взаимното признаване на административните глоби и санкции трябва да бъде решен в бъдещото законодателство.

Изменение  17

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Следва да бъдат определени още по-конкретно задълженията на държавите членки да направят информацията относно реда и условията на работа общодостъпна и да предоставят ефективен достъп до нея не само за доставчиците на услуги от други държави членки, но и за съответните командировани работници.

(14) Държавите членки следва да информират Комисията как възнамеряват да направят информацията относно реда и условията на работа общодостъпна и да предоставят достъп до нея за командированите работници и за доставчиците на услуги от други държави членки.

Изменение  18

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Когато условията за работа са определени в колективни трудови договори, които са обявени за общоприложими, държавите членки следва да гарантират, че тези колективни договори са официално публикувани и достъпни.

Изменение  19

Предложение за директива

Съображение 15 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15a) С цел подобряване и улесняване на взаимопомощта и трансграничното сътрудничество между компетентните органи в държавите членки, следва да се развие обща за Съюза система за уведомяване или регистрация, основана на съществуващите системи в държавите членки и съвместима с тях, в съответствие с правилата относно защитата на личните данни. С цел тази система да бъде съвместима с принципа за недискриминация и лоялна конкуренция, Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета оценка за въздействието относно приложимостта на такава система.

Изменение  20

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се осигури правилното прилагане и с цел мониторинг на спазването на съществените правила относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани по отношение на командированите работници, държавите членки следва да прилагат само някои мерки за контрол или административни формалности към предприятията, които командироват работници с цел предоставяне на услуги. Тези мерки и изисквания могат да бъдат налагани единствено при условие че компетентните органи не могат да изпълняват ефективно задачите си по надзора без исканата информация и необходимата информация не може да бъде получена лесно от работодателя на командированите работници или от органите на държавата членка по установяване на доставчика на услуги в разумен срок и/или по-малко ограничителни мерки не биха гарантирали постигането на целите на преценените за необходими национални мерки за контрол.

(16) За да се осигури правилното прилагане и с цел мониторинг на спазването на съществените правила относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани по отношение на командированите работници, държавите членки следва да прилагат само такива мерки за контрол или административни формалности към предприятията, които командироват работници с цел предоставяне на услуги. Мерките за контрол или административните формалности следва да бъдат пропорционални и да не водят до необосновани, прекомерни административни тежести. Тези мерки и изисквания могат да бъдат налагани единствено при условие че компетентните органи не могат да изпълняват ефективно задачите си по надзора без исканата информация и необходимата информация не може да бъде получена лесно от работодателя на командированите работници или от органите на държавата членка по установяване на доставчика на услуги в разумен срок и/или по-малко ограничителни мерки не биха гарантирали постигането на целите на преценените за необходими национални мерки за контрол.

Изменение  21

Предложение за директива

Съображение 16 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(16a) Всяка оценка на риска, изготвена от компетентните органи, следва да има за цел да установи стопанските сектори на тяхна територия, в които има концентрация на наемане на работници, командировани с цел предоставяне на услуги. При изготвянето на една такава оценка на риска следва да бъдат взети под внимание специфичните проблеми и потребности на конкретните сектори, предишните случаи на нарушения, информацията, предоставена от социалните партньори по места, практиките на заобикаляне, както и уязвимостта на определени групи работници.

Изменение  22

Предложение за директива

Съображение 18

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(18) С оглед на по-доброто и уеднаквено в по-голяма степен прилагане на Директива 96/71/ЕО и осигуряването на нейното изпълнение на практика, както и за да се намалят, доколкото е възможно, различията в равнището на прилагане и изпълнение в Съюза, държавите членки следва да осигурят извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на своята територия.

(18) С оглед на по-доброто и уеднаквено в по-голяма степен прилагане на Директива 96/71/ЕО и осигуряването на нейното изпълнение на практика, както и за да се намалят, доколкото е възможно, различията в равнището на прилагане и изпълнение в Съюза, държавите членки следва да осигурят извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на своята територия. Тези инспекции се основават главно на оценка на риска, която е извършвана от компетентните органи и която следва да отчита елементи като изпълнението на големи инфраструктурни проекти, специфичните проблеми и потребности на конкретни сектори, предишните случаи на нарушения, както и уязвимостта на определени групи работници.

Изменение  23

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19) Националните инспекции по труда, социалните партньори и други структури за мониторинг са от първостепенно значение в това отношение и следва да запазят своята решаваща роля.

(19) Националните инспекции по труда, социалните партньори и други органи за мониторинг са от първостепенно значение в това отношение и следва да запазят своята решаваща роля.

Изменение  24

Предложение за директива

Съображение 23

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(23) С оглед улесняване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО и осигуряване на по-ефективното й прилагане следва да съществуват ефективни механизми за обжалване, посредством които командированите работници да могат да подават жалби или да започват производства, било то директно или чрез съответните определени трети страни като например синдикални организации или други сдружения, както и общи институции на социалните партньори. Това не следва да засяга националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата.

(23) С оглед улесняване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО и осигуряване на по-ефективното й прилагане следва да съществуват ефективни механизми за обжалване, посредством които командированите работници да могат да подават жалби или да започват производства, било то директно или, когато е приложимо – с тяхно одобрение, чрез съответните определени трети страни като например синдикални организации или други сдружения, както и общи институции на социалните партньори. Това не следва да засяга националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата.

Изменение  25

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи на възлагане на подизпълнители в сектора на строителството и с оглед защитата на правата на командированите работници е необходимо да се гарантира, че в този сектор в допълнение към работодателя или освен него поне изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е работодателят, може да бъде подведен под отговорност за изплащането на командированите работници на дължимите нетни минимални ставки на заплащане, всички плащания със задна дата на неизплатени възнаграждения и/или дължими вноски към общи фондове или институции на социалните партньори, уредени със закон или с колективен трудов договор, доколкото те попадат в приложното поле на член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят не следва да бъде подвеждан под отговорност, ако е изпълнил задълженията за финансов и правен анализ. Последното може да налага превантивни мерки относно доказателствата, предоставени от подизпълнителя, в т.ч., където е уместно, основани на информация, подадена от националните органи.

заличава се

Изменение  26

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) В определени случаи в съответствие с националното законодателство и практики и след консултации със социалните партньори на национално или секторно равнище други изпълнители също могат да бъдат подведени под отговорност поради неспазване на задълженията по силата на настоящата директива, или тяхната отговорност може да бъде ограничена.

заличава се

Изменение  27

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Задължението за налагане на изискване за отговорност на изпълнителя, в случай че прекият подизпълнител е доставчик на услуги, установен в друга държава членка, който командирова работници, е оправдано от по-висшия обществен интерес от социална закрила на работниците. Тези командировани работници не могат да бъдат в същото положение като работниците, наети от пряк подизпълнител, установен в държавата членка по установяване на изпълнителя, с оглед на възможността за предявяване на искания за неизплатени плащания или възстановяване на неправомерно удържани данъци или осигурителни вноски.

заличава се

Изменение  28

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Различията между системите на държавите членки по отношение на средствата за изпълнение на наложените административни глоби и/или санкции при трансгранични случаи са в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и има риск да затруднят в голяма степен, ако не и да направят невъзможно гарантирането на еднакво равнище на защита за командированите работници навсякъде в Съюза.

(27) Различията между системите на държавите членки по отношение на средствата за изпълнение на наложените административни глоби и/или санкции по отношение на случаи, свързани с командироването на работници по смисъла на Директива 96/71/EО и на настоящата директива, при трансгранични случаи са в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и има риск да затруднят в голяма степен, ако не и да направят невъзможно гарантирането на еднакво равнище на защита за командированите работници навсякъде в Съюза. Когато такива глоби и санкции се налагат заради несъответствие с условията за работа, установени от съдилища по трудовоправни въпроси или колективни споразумения, тези глоби и санкции трябва да имат изпълнителна сила.

Изменение  29

Предложение за директива

Съображение 28

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(28) Ефективното изпълнение на съществените правила, с които се урежда командироването на работници с цел предоставяне на услуги, следва да бъде гарантирано чрез специфични действия, насочени към трансграничното изпълнение на наложените административни глоби и санкции. Поради това сближаването на законодателствата на държавите членки в тази област е основно предварително условие за осигуряването на по-високо, по-равностойно и съпоставимо равнище на защита, необходимо за доброто функциониране на вътрешния пазар.

(28) Ефективното изпълнение на съществените правила, с които се урежда командироването на работници с цел предоставяне на услуги, следва да бъде гарантирано чрез специфични действия, насочени към трансграничното изпълнение на наложените административни глоби и санкции по отношение на случаи, свързани с командироването на работници по смисъла на Директива 96/71/EО и на настоящата директива. Поради това сближаването на законодателствата на държавите членки в тази област е основно предварително условие за осигуряването на по-високо, по-равностойно и съпоставимо равнище на защита, необходимо за доброто функциониране на вътрешния пазар.

Изменение  30

Предложение за директива

Съображение 29

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(29) Приемането на общи правила за предоставяне на взаимопомощ и подкрепа при мерките за изпълнение и за свързаните с това разходи, както и приемането на единни изисквания за нотифицирането на решения относно наложени административни санкции и глоби, следва да решат редица практически проблеми, свързани с трансграничното изпълнение, и да гарантират по-добра комуникация и по-добро изпълнение на такива решения, идващи от друга държава членка.

(29) Приемането на общи правила за предоставяне на взаимопомощ и подкрепа при мерките за изпълнение и за свързаните с това разходи, както и приемането на единни изисквания за нотифицирането на решения относно наложени административни санкции и глоби по отношение на случаи, свързани с командироването на работници по смисъла на Директива 96/71/EО и на настоящата директива, следва да решат редица практически проблеми, свързани с трансграничното изпълнение, и да гарантират по-добра комуникация и по-добро изпълнение на такива решения, идващи от друга държава членка.

Изменение  31

Предложение за директива

Съображение 30

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(30) Въпреки създаването на уеднаквени в по-голяма степен правила по отношение на трансграничното изпълнение на санкции и глоби и необходимостта от по-общи критерии за процедурите за проследяване, в случай че тези санкции и глоби не бъдат платени, те не следва да засягат компетентността на държавите членки да определят свои системи на санкции, наказателни мерки и глоби или мерки за събиране на вземанията, предвидени в тяхното вътрешно законодателство.

(30) Въпреки създаването на уеднаквени в по-голяма степен правила по отношение на трансграничното изпълнение на санкции и глоби по отношение на случаи, свързани с командироването на работници по смисъла на Директива 96/71/EО и на настоящата директива, и необходимостта от по-общи критерии за процедурите за проследяване, в случай че тези санкции и глоби не бъдат платени, те не следва да засягат компетентността на държавите членки да определят свои системи на санкции, наказателни мерки и глоби или мерки за събиране на вземанията, предвидени в тяхното вътрешно законодателство.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящата директива се установява основна обща рамка от целесъобразни разпоредби, мерки и механизми за контрол, необходими за по-добро и уеднаквено в по-голяма степен въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО, в т.ч. мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакъв вид нарушения и заобикаляне на приложимите правила.

С настоящата директива се установява набор от специфични разпоредби, мерки и механизми за контрол, за да се предостави помощ на държавите членки за въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО, в т.ч. мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакъв вид нарушения и заобикаляне на приложимите правила.

Изменение  33

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящата директива се цели да се гарантира спазване на подходящо равнище на минимална защита на правата на работниците, командировани с цел трансгранично предоставяне на услуги, като същевременно се улеснява упражняването на свободното предоставяне на услуги за доставчиците на услуги и се насърчава лоялната конкуренция между доставчиците на услуги.

Настоящата директива определя мерки за осигуряване на изпълнението, необходими за равното третиране на командированите работници по отношение на условията на работа, определени в член 3 от Директива 96/71/EО. Тези мерки за осигуряване на изпълнението са насочени към улесняване и подобряване на упражняването на свободното предоставяне на услуги за доставчиците на услуги и насърчаване на лоялната конкуренция между доставчиците на услуги на вътрешния пазар.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 1 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Настоящата директива не засяга по какъвто и да било начин упражняването на основни права, признати от държавите членки и от законодателството на Съюза, в т.ч. правото или свободата да се стачкува или да се предприемат други действия, обхванати от специфичните системи на колективни трудови правоотношения в държавите членки в съответствие с националното законодателство и практики. Също така тя не засяга правото да се договарят, сключват и изпълняват колективни трудови договори и да се предприемат колективни действия в съответствие с националното законодателство и практики.

2. Настоящата директива не засяга по какъвто и да било начин упражняването на основни права, признати от държавите членки и от законодателството, в т.ч. правото или свободата да се стачкува или да се предприемат други действия, обхванати от специфичните системи на колективни трудови правоотношения в държавите членки в съответствие с националното законодателство и практики.. Също така тя не засяга правото да се договарят, сключват и изпълняват колективни трудови договори и да се предприемат колективни действия в съответствие с националното законодателство и практики.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) „компетентен орган“ е орган, определен от държава членка да изпълнява функции по силата на настоящата директива;

а) „компетентен орган“ са органи, определени от държава членка, на които е поверено да изпълняват публични функции по силата на настоящата директива;

Изменение  36

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) „приемаща държава членка“ е държава членка, в която работникът е временно командирован по смисъла на настоящата директива и на Директива 96/71/ЕО.

Изменение  37

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО компетентните органи вземат предвид фактическите елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата, в която е установено, за да определят дали то действително извършва съществени дейности, различни от чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности. Тези елементи могат да включват:

За целите на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО компетентните органи правят цялостна оценка на фактическите елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата, в която е установено, за да определят дали то действително извършва съществени дейности. По време на оценката под внимание се вземат по-специално следните фактически елементи, за които, когато е целесъобразно, предприятието, командироващо работниците, представя доказателства на компетентните органи:

Изменение  38

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

а) мястото, където се намира седалището или администрацията на предприятието, където то използва помещения за своята дейност, плаща данъци, притежава разрешение за професионална дейност или е регистрирано към търговските палати или браншовите организации;

а) мястото, където предприятието извършва значителна част от своята стопанска дейност, където се намира администрацията на предприятието, където то плаща данъци и социални осигуровки, притежава разрешение за професионална дейност в съответствие с националното законодателство или е регистрирано към търговските палати или браншовите организации;

Изменение  39

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) мястото, където са наети на работа командированите работници;

б) мястото, където са наети на работа командированите работници, и мястото, от което са командировани работниците;

Изменение  40

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) законът, който се прилага към договорите, сключени между предприятието и неговите работници, от една страна, и между предприятието и неговите клиенти,

в) законът, който се прилага към договорите, сключени между предприятието и неговите клиенти,

Изменение  41

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) необичайно ограниченият брой на изпълнени договори и/или размер на оборота, осъществен в държавата членка по установяване.

д) необичайно ограниченият брой на изпълнени договори и/или размер на оборота, осъществен в държавата членка по установяване, като се взема предвид специфичното положение на новоустановените предприятия.

Изменение  42

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 1 – буква д a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) командированият работник има валиден формуляр A1, който удостоверява кое законодателство за социално осигуряване се прилага, като това представлява едно от различните указания, че има случай на командироване.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Оценката на тези елементи се адаптира за всеки конкретен случай и отчита естеството на дейностите, извършвани от предприятието в държавата членка, в която то е установено.

заличава се

Изменение  44

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 1 и алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За да се прецени дали един командирован работник временно извършва своята работа в държава членка, различна от тази, в която той обичайно работи, се разглеждат всички фактически елементи, които характеризират тази работа, и положението на работника.

За по-добро изпълнение на членове 3 и 5 от Директива 96/71/EО и за да се прецени дали един командирован работник временно извършва своята работа в приемаща държава членка, се разглеждат всички фактически елементи, които характеризират тази работа, и положението на работника.

Тези елементи могат да включват:

По-специално се отчитат следните елементи:

Изменение  45

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) командированият работник се връща или се очаква да се върне на работа в държавата членка, от която е командирован, след приключването на работата или предоставянето на услугите, за които е бил командирован;

в) командированият работник е редовно нает и се очаква да се върне на своята обичайна месторабота след приключването на работата или предоставянето на услугите, за които е бил командирован;

Изменение  46

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) всички повтарящи се предходни периоди, през които длъжността е била заета от същия или от друг (командирован) работник.

д) командированият работник не замества друг командирован работник, освен в случай на заболяване или напускане;

Изменение  47

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – букви д a) - д в) (нови)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) командированият работник не замества стачкуващ работник;

 

дб) работникът е организационно и финансово зависим от работодателя си;

 

дв) задължението по отношение на заплащането на работника остава задължение на предприятието, с което е сключен трудовият договор.

Изменение  48

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки предприемат подходящи мерки за предотвратяване, избягване или борба срещу заобикалянето на и/или злоупотребата с настоящата директива от страна на предприятия, които действат с намерението да не признаят правата на командированите работници или да ги лишат от тези права.

Всички изброени по-горе фактически елементи са само примерни фактори в цялостната оценка, която трябва да бъде извършена, и следователно те не могат да бъдат разглеждани поединично. Критериите се адаптират за всеки конкретен случай и се отчитат особеностите на ситуацията.

Списъкът на изброените в параграфи 1 и 2 елементи е примерен и неизчерпателен и не може в никакъв случай да се разглежда поединично. Оценяването на тези елементи се адаптира за всеки конкретен случай и се отчитат особеностите на ситуацията.

Изменение  49

Предложение за директива

Член 4 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Данните за връзка на компетентните органи се съобщават на Комисията и на останалите държави членки. Комисията публикува и редовно актуализира списъка на компетентните органи и на бюрата за връзка.

Данните за връзка на компетентните органи се съобщават на Комисията и на останалите държави членки и се предоставят на обществеността. Комисията публикува и редовно актуализира списъка на компетентните органи и на бюрата за връзка.

Изменение  50

Предложение за директива

Член 5 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията относно посочените в член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и условия на работа, които доставчиците на услуги трябва да прилагат и спазват, са обществено достояние, ясни, недвусмислени и леснодостъпни, от разстояние и по електронен път, във формат и по стандарти на уебсайтовете, които гарантират достъпа за лица с увреждания, както и да гарантират, че бюрата за връзка или останалите компетентни национални структури, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват ефективно своите задачи.

1. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията относно посочените в член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и условия на работа, които доставчиците на услуги трябва да прилагат и спазват, са безплатно обществено достояние, ясни, прозрачни, недвусмислени и леснодостъпни, от разстояние и по електронен път, във формат и по стандарти на уебсайтовете, които гарантират достъпа за лица с увреждания, както и да гарантират, че бюрата за връзка или останалите компетентни национални структури, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват ефективно своите задачи.

Изменение  51

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. С оглед извършването на допълнителни подобрения по отношение на достъпа до информация държавите членки:

2. С оглед извършването на допълнителни подобрения по отношение на достъпа до информация държавите членки в съответствие с принципите, установени в член 4 от Директива 96/71/EО:

Изменение  52

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) вземат необходимите мерки, за да направят обществено достояние на уебсайтове в интернет информацията за това кои колективни трудови договори са приложими (и за кого) и кои ред и условия на работа трябва да се прилагат от доставчиците на услуги от други държави членки в съответствие с Директива 96/71/ЕО, като, при възможност, се предоставят връзки към съществуващи уебсайтове в интернет и други звена за контакт, и по-специално съответните социални партньори;

б) вземат необходимите мерки, за да направят обществено достояние на уебсайтове в интернет и с други средства информацията за това кои колективни трудови договори са приложими (и за кого) и кои ред и условия на работа трябва да се прилагат от доставчиците на услуги от други държави членки в съответствие с Директива 96/71/ЕО, като, при възможност, се предоставят връзки към съществуващи уебсайтове в интернет и други звена за контакт, и по-специално съответните социални партньори;

Изменение  53

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предоставят тази информация на работниците и доставчиците на услуги на езици, различни от националния(ите) език(ци) на държавата, в която се предоставят услугите, ако е възможно, под формата на обобщена брошура, в която се посочват основните приложими условия на труд, а при поискване и във формат, достъпен за лица с увреждания;

в) предоставят тази информация на работниците и доставчиците на услуги на съответния(ите) език(ци) на изпращащата държава членка, езика на държавата членка по произход на работника и доставчика на услуги, както и на английски език, а не само на националния(ите) език(ци) на държавата, в която се предоставят услугите, ако е възможно, под формата на обобщена брошура, в която се посочват основните приложими условия на труд и се описват процедурите за подаване на жалби и съдебните производства и санкции, които се прилагат в случай на неспазване, а при поискване и във формат, достъпен за лица с увреждания; Също така следва да се предостави информация за други звена за контакт, като например такива, осигурени от социалните партньори;

Изменение  54

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква в а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва) осигуряват лесен достъп посредством различни средства за комуникация, включително звена за контакт, до допълнителна подробна информация относно трудовите и социалните условия, включително свързаните с опазването на здравето и безопасността на работното място;

Изменение  55

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква д а) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

да) подобряват или създават организации за информиране, консултации и подкрепа на работниците; когато е приложимо, държавите членки използват наличната инфраструктура, като например бюрата за връзка, единичните пунктове за контакт и центровете за консултация.

Изменение  56

Предложение за директива

Член 5 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Когато в съответствие с националното законодателство, традиции и практики редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки гарантират, че социалните партньори ги установяват и предоставят съответната информация, и по-специално относно различните минимални ставки на заплащане и техните съставни елементи, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и квалификационните критерии за класифициране в различни категории на заплащане, по достъпен и прозрачен начин на доставчиците на услуги от други държави членки и на командированите работници.

 

4. Когато в съответствие с националното законодателство, традиции и практики и при пълно зачитане на автономията на социалните партньори редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, са определени в колективни трудови договори в съответствие с член 3, параграфи 1 и 8 от посочената директива, държавите членки гарантират, че редът и условията се предоставят публично по достъпен и прозрачен начин на доставчиците на услуги от други държави членки и на командированите работници и могат да включват социалните партньори в това отношение. Съответната информация обхваща по-специално различните минимални ставки на заплащане и техните съставни елементи, метода, използван за изчисляване на дължимото възнаграждение, и квалификационните критерии, а също и реда и условията на работа, които са на разположение на компетентните национални органи. За тази цел държавите членки могат да предоставят официален регистър.

Изменение  57

Предложение за директива

Член 5 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Държавите членки гарантират, че колективните споразумения, посочени в член 3, параграфи 1 и 8 от Директива 96/71/ЕО, се регистрират в официални регистри и се публикуват. Редът и условията на работа, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, определени в тези колективни споразумения, трябва да се прилагат за предприятията, които командироват работници, едва след официалната регистрация и публикуване на тези споразумения.

Изменение  58

Предложение за директива

Член 6 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Сътрудничеството на държавите членки по-специално се състои в отговаряне на обосновани искания за информация и извършване на проверки, инспекции и разследвания от компетентните органи във връзка със случаите на командироване, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване на всякакви нарушения на приложимите правила относно командироването на работници или на евентуални случаи на незаконни транснационални дейности.

2. В съответствие с принципите, установени с членове 4 и 5 от Директива 96/71/EО, сътрудничеството на държавите членки по-специално се състои в задължение да отговарят без излишно забавяне по бърз и ефективен начин на искания за информация и извършване на проверки, инспекции и разследвания от техните компетентни органи във връзка със случаите на командироване, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, и съответните членове от настоящата директива, в т.ч. разследване на всякакви нарушения на приложимите правила относно командироването на работници, естеството на командироването и командирования работник,или на евентуални случаи на незаконни транснационални дейности и предприемане на целесъобразни действия в съответствие с националните закони и практики.

Изменение  59

Предложение за директива

Член 6 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да могат да отговорят на искане за помощ от компетентните органи на друга държава членка, държавите членки гарантират, че доставчиците, установени на тяхна територия, предоставят на компетентните им органи цялата информация, необходима за надзор на техните дейности, в съответствие с националните закони.

3. За да могат да отговорят на искане за помощ от компетентните органи на друга държава членка, държавите членки гарантират, че доставчиците, установени на тяхна територия, предоставят на компетентните органи цялата информация, необходима за надзор на техните дейности, в съответствие с националните закони и Директива 96/71/ЕО. Когато доставчиците на услуги не предоставят тази информация, компетентните органи предприемат съответни действия.

Изменение  60

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4а. Всеки траен отказ да се предостави исканата информация дава на държавата членка заявител правото да състави списък на компетентните органи, които отказват съдействие, и да информира Комисията за това. Европейската комисия след извършване на проверка води публично достъпен списък на несъдействащите органи, за които е била уведомена от страна на държавите членки.

Изменение  61

Предложение за директива

Член 6 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки предоставят информацията, поискана от други държави членки или от Комисията, по електронен път във възможно най-кратък срок – най-късно до 2 седмици от получаване на искането.

5. Държавите членки предоставят информацията, поискана от други държави членки или от Комисията, по електронен път във възможно най-кратък срок — най-късно до 2 седмици от получаване на искането или до 3 седмици, ако отговорът изисква инспекция на място.

При специални ситуации, когато държава членка получи сведения за особени обстоятелства, които налагат спешни действия, се използва специфичен механизъм за спешни случаи. При тези обстоятелства информацията се предоставя в срок от 24 часа.

При специални ситуации, когато държава членка получи сведения за особени обстоятелства, които налагат спешни действия, се използва специфичен механизъм за спешни случаи. При тези обстоятелства информацията се предоставя в срок от 24 часа.

 

Без да се засягат алинеи 1 и 2, компетентните органи и/или инспекцията по труда на приемащата държава членка не са възпрепятствани да предприемат незабавни мерки за предотвратяване, разследване и санкциониране на измамата.

Изменение  62

Предложение за директива

Член 6 - параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6. Държавите членки гарантират, че регистрите, в които са вписани доставчиците и до които могат да имат достъп за справка компетентните органи на тяхна територия, са достъпни за справка при същите условия и за равностойните им компетентни органи на останалите държави членки.

6. Държавите членки гарантират, че регистрите, в които са вписани доставчиците и до които могат да имат достъп за справка компетентните органи на тяхна територия, са достъпни за справка при съпоставими условия и за равностойните им компетентни органи на останалите държави членки.

Изменение  63

Предложение за директива

Член 6 - параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Държавите членки гарантират поверителността на информацията, която обменят. Обменената информация се използва единствено във връзка с въпроса(ите), за който(които) е била поискана.

7. Държавите членки гарантират поверителността на информацията, която обменят в съответствие с правото на Съюза и националното право и националните практики.

Изменение  64

Предложение за директива

Член 6 - параграф 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

9. Комисията и компетентните органи си сътрудничат тясно, за да разгледат всички трудности, които могат да възникнат при прилагането на член 3, параграф 10 от Директива 96/71/ЕО.

9. В съответствие с принципа, установен с параграф 4 от Директива 96/71/EО, Комисията и компетентните органи си сътрудничат тясно, за да разгледат всички трудности, които могат да възникнат при изпълнението на Директива 96/71/ЕО.

Изменение  65

Предложение за директива

Член 6 – параграф 9 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

9а. С цел подобряване и улесняване на взаимопомощта и трансграничното сътрудничество Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета не по-късно от ... * оценка на въздействието за приложимостта на обща за Съюза система за уведомяване или регистрация, основана на съществуващите системи в държавите членки и съвместима с тях.

 

__________

 

*ОВ: моля въведете датата: две години след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  66

Предложение за директива

Член 7 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Роля на държавата членка по установяване

Сътрудничество между държавата членка по установяване и приемащата държава членка

Изменение  67

Предложение за директива

Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавата членка по установяване на доставчика на услуги продължава да осъществява контрол и мониторинг и да взема необходимите мерки за надзор или за осигуряване на изпълнението в съответствие с националното си законодателство, практики и административни процедури по отношение на работниците, командировани в друга държава членка.

1. В съответствие с принципите, установени с членове 4 и 5 от Директива 96/71/EО, държавата членка по установяване на доставчика на услуги продължава да осъществява контрол и мониторинг и да взема необходимите мерки за надзор или за осигуряване на изпълнението в съответствие с националното си законодателство, практики и административни процедури по отношение на работниците, командировани в друга държава членка. Това задължение не намалява по никакъв начин възможностите на приемащата държава-членка да осъществява по собствена инициатива контрол и мониторинг и да взема необходимите надзорни или изпълнителни мерки, включително по отношение на инспекциите на условията на труд.

Изменение  68

Предложение за директива

Член 7 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. При посочените в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1 обстоятелства държавата членка по установяване на доставчика на услуги оказва съдействие на държавата членка, в която се извършва командироването, за да се гарантира спазването на условията, приложими по силата на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива. Държавата членка по установяване на доставчика на услуги съобщава по своя инициатива на държавата членка, в която се извършва командироването, всякаква свързана информация, така както е посочено в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1, когато държавата членка по установяване на доставчика на услуги е уведомена за конкретни факти, които сочат за наличието на евентуални нередности.

2. При посочените в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1 от настоящата директива обстоятелства държавата членка по установяване на доставчика на услуги оказва съдействие на приемащата държава членка, за да се гарантира спазването на условията, приложими по силата на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива. Държавата членка по установяване на доставчика на услуги по своя инициатива, или вследствие на искане от страна на приемащата държава членка, съобщава на приемащата държава членка, всякаква свързана информация, така както е посочено в член 3, параграфи 1 и 2 и член 9, параграф 1 В духа на член 6, параграф 1 от настоящата директива държавата членка по установяване оказва подкрепа на компетентните органи на приемащата държава членка, като им предоставя информация своевременно в съответствие с член 3 от настоящата директива.

Изменение  69

Предложение за директива

Член 7 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По повод на всяко предоставяне на услуги или във връзка с всеки доставчик на услуги компетентните органи на приемащата държава членка могат също да се обърнат към компетентните органи на държавата членка по установяване с искане за предоставяне на информация относно законността на установяването на доставчика на услуги, неговото добро професионално поведение и липсата на всякакви нарушения на приложимите правила. Компетентните органи на държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с член 6.

3. По повод на всяко предоставяне на услуги или във връзка с всеки доставчик на услуги компетентните органи на приемащата държава членка могат също да се обърнат към компетентните органи на държавата членка по установяване с искане за предоставяне на информация за проверка на пълното спазване на Директива 96/71/EО и на настоящата директива, включително относно законността на установяването на доставчика на услуги, неговото добро професионално поведение и липсата на всякакви нарушения на приложимите правила. . Компетентните органи на държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с член 6.

Изменение  70

Предложение за директива

Член 7 - параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Задължението, предвидено в параграфи 1 и 2, не включва задължение за държавата членка по установяване да извършва фактически проверки и контрол на територията на приемащата държава членка, където се предоставя услугата. При необходимост посочените проверки и контрол се извършват от органите на приемащата държава членка по искане на компетентните органи на държавата членка по установяване в съответствие с член 10 и при спазване на правомощията за надзор, предвидени в националното законодателство, практики и административни процедури на приемащата държава членка, както и на правото на Съюза.

4. Проверки и контрол се извършват, когато е необходимо, от органите на приемащата държава членка по искане на компетентните органи на държавата членка по установяване в съответствие с член 10 и при спазване на правомощията за надзор, предвидени в националното законодателство, практики и административни процедури на приемащата държава членка.

Изменение  71

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

1a. Държавите членки, със съдействието на Комисията, вземат съпътстващи мерки, за да развият, улеснят и насърчат обмена между социалните партньори, както и за да осигурят подкрепа за организациите, предоставящи информация на командированите работници.

Изменение  72

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) задължение за съхраняване или предоставяне и/или задържане на копия на хартиен или електронен носител от трудовия договор (или на равностоен документ по смисъла на Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където е целесъобразно или уместно, допълнителната информация, упомената в член 4 от посочената директива), фишовете за трудово възнаграждение, документите, удостоверяващи отработеното време и изплащането на трудовите възнаграждения, или копия на равностойни документи за срока на командироването на достъпно и ясно установимо място на тяхна територия, като например на работното място или в сградата, а за мобилните работници в сектора на транспорта – оперативната база или превозното средство, с което се предоставя услугата;

б) задължение за съхраняване или предоставяне в разумни срокове и/или задържане, по избор на доставчика на услугата, на копия на хартиен или електронен носител от трудовия договор (или на равностоен документ по смисъла на Директива 91/533/ЕИО, в т.ч., където е целесъобразно или уместно, допълнителната информация, упомената в член 4 от посочената директива), фишовете за трудово възнаграждение, документите, удостоверяващи отработеното време и изплащането на трудовите възнаграждения, или копия на равностойни документи, издадени в съответствие с националното законодателство на държавата членка по установяване, за срока на командироването на достъпно и ясно установимо място на тяхна територия, като например на работното място или в сградата, а за мобилните работници в сектора на транспорта – оперативната база или превозното средство, с което се предоставя услугата;

Изменение  73

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) превод на документите, посочени в буква б), което може да бъде обосновано, при условие че документите не са с прекомерен обем и за тяхното изготвяне по принцип се използват еднотипни формулировки;

в) превод на документите, посочени в буква б), което може да бъде обосновано, при условие че документите са от значение за установяване на естеството на командироването и съответствието с Директива 96/71/EC, не са с прекомерен обем и за тяхното изготвяне по принцип се използват еднотипни формулировки;

Изменение  74

Предложение за директива

Член 9 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2а. Държавите членки гарантират, че всички административни изисквания и контролни мерки са публично достъпни за доставчиците на услуги и се актуализират редовно.

Изменение  75

Предложение за директива

Член 9 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В срок от три години след датата, посочена в член 20, се извършва преглед на необходимостта и целесъобразността на прилагането на национални мерки за контрол с оглед на опита от системата за сътрудничество и обмен на информация и на нейната ефективност, разработването на уеднаквени в по-голяма степен стандартизирани документи, установяването на общи принципи или стандарти за инспекции в областта на командироването на работници, както и технологичното развитие с цел да се предложат, когато е целесъобразно, необходимите изменения или модификации.

3. В срок от три години след датата, посочена в член 20, се извършва преглед на необходимостта, целесъобразността и достатъчната ефективност на прилагането на национални мерки за контрол с оглед на опита от системата за сътрудничество и обмен на информация и на нейната ефективност, разработването на уеднаквени в по-голяма степен стандартизирани документи, установяването на общи принципи или стандарти за инспекции в областта на командироването на работници, както и технологичното, социалното и икономическото развитие в областта на командироването, с цел да се предложат, когато е целесъобразно, необходимите изменения или модификации, за да се гарантира ефективен контрол на условията на работа от страна на компетентните органи на приемащата държава членка .

Изменение  76

Предложение за директива

Член 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират наличието на подходящи проверки и механизми за мониторинг и извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на тяхна територия с цел контрол и мониторинг на спазването на установените в Директива 96/71/ЕО разпоредби и правила и гарантиране на тяхното правилно прилагане и изпълнение. Тези инспекции се основават най-вече на оценка на риска, извършвана редовно от компетентните органи. При тази оценка на риска се установяват сектори на дейност, в които заетостта на работници, командировани с цел предоставяне на услуги, е съсредоточена на тяхната територия. При извършването на такава оценка на риска се вземат предвид изпълнението на големи инфраструктурни проекти, специфичните проблеми и потребности на конкретни сектори, предишните случаи на нарушения, както и уязвимостта на определени групи работници.

1. Държавите членки гарантират наличието на ефективни и подходящи проверки и механизми за мониторинг и извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на тяхна територия с цел контрол и мониторинг на спазването на установените в Директива 96/71/ЕО разпоредби и правила и гарантиране на тяхното правилно прилагане и изпълнение. Тези инспекции се основават най-вече на оценка на риска, извършвана от компетентните органи. При тази оценка на риска се установяват сектори на дейност, в които заетостта на работници, командировани с цел предоставяне на услуги, е съсредоточена на тяхната територия.

Изменение  77

Предложение за директива

Член 10 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки гарантират, че инспекциите и контролът на спазването на Директива 96/71/ЕО не са дискриминационни и/или несъразмерни.

2. Държавите членки гарантират, че инспекциите и контролът на спазването на Директива 96/71/ЕО не са дискриминационни и/или несъразмерни.

 

В съответствие със собствената си практика, компетентният орган предоставя на инспектираното или контролирано предприятие документ, който съдържа всякаква подходяща информация, след инспекцията или контрола.

Изменение  78

Предложение за директива

Член 10 - параграф 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки, в които инспекциите по труда нямат правомощия във връзка с контрола и мониторинга на условията на труд и/или реда и условията на работа на командированите работници, по изключение и след консултации със социалните партньори на национално равнище могат да установят или запазят мерки за гарантиране спазването на посочените ред и условия на работа, ако мерките предлагат на засегнатите лица подходящо равнище на защита, равностойно на произтичащото от Директива 96/71/ЕО и от настоящата директива.

5. В съответствие с член 5 от Директива 96/71/EО държавите членки имат право да използват мерки в съответствие с националното си законодателство и практика, с цел спазване на Директива 96/71/ЕО, за да се гарантира на засегнатите лица подходящо равнище на защита, така както се определя от Директива 96/71/ЕО и от настоящата директива.

Изменение  79

Предложение за директива

Член 11 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С оглед осигуряване на изпълнението на задълженията по член 6 от Директива 96/71/ЕО и по настоящата директива държавите членки гарантират, че също и в държавата членка, на чиято територия работниците са командировани или са били командировани, когато работниците смятат, че са претърпели загуба или вреда поради неспазване на приложимите правила, дори след приключване на правоотношението, при което е настъпило предполагаемото неспазване на правилата, са налице ефективни механизми, чрез които командированите работници могат да подават жалби директно срещу своя работодател и да упражняват правото си за започване на съдебни или административни производства.

1. С оглед осигуряване на изпълнението на задълженията по член 6 от Директива 96/71/ЕО и по настоящата директива държавите членки гарантират, че също и в държавата членка, на чиято територия работниците са командировани или са били командировани, когато работниците смятат, че са претърпели загуба или вреда поради неспазване на приложимите правила, дори след приключване на правоотношението, при което е настъпило предполагаемото неспазване на правилата, са налице ефективни механизми, чрез които командированите работници могат да подават жалби директно срещу своя работодател и да упражняват правото си за започване на съдебни или административни производства, независимо дали става въпрос за държавата членка по установяване на предприятието или приемащата държава членка.

Изменение  80

Предложение за директива

Член 11 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че синдикалните организации и други трети страни, като например сдружения, организации и други правни субекти, които съгласно критериите, определени от съответното им национално законодателство, имат законен интерес да осигуряват спазването на разпоредбите на настоящата директива, могат от името на командированите работници или на техния работодател или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие да образуват всякакви съдебни или административни производства, предвидени за целите на прилагането на настоящата директива и/или на осигуряване на изпълнението на задълженията по настоящата директива.

3. Държавите членки гарантират, че синдикалните организации и други трети страни, като например сдружения, организации и други правни субекти, които съгласно критериите, определени от съответното им национално законодателство, имат законен интерес да осигуряват спазването на разпоредбите на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива, могат от името на командированите работници или, когато е приложимо, на техния работодател, или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие да образуват всякакви съдебни или административни производства, предвидени за целите на прилагането на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива и/или на осигуряване на изпълнението на задълженията по Директива 96/71/ЕО и по настоящата директива.

Изменение  81

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Държавите членки осигуряват необходимите механизми, така да се гарантира, че командированите работници могат да получат:

Държавите членки осигуряват необходимите механизми, така че да се гарантира, че командированите работници или лицата, действащи от тяхно име, могат да изискат и че командированите работници могат да получат:

Изменение  82

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) възстановяване на прекомерно високи разходи спрямо нетното възнаграждение или качеството на настаняването, удържани или приспаднати от възнаграждението за предоставено от работодателя настаняване.

б) възстановяване на прекомерно високи разходи или разходи, свързани с пътуването, храненето и настаняването, автоматично приспаднати от възнаграждението, или за които не е предоставена компенсация от работодателя;

Изменение  83

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5 – алинея 1 – буква б a) (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ба) всякакви плащания със задна дата или възстановяване на неправомерно удържани от заплатата на работника данъци или осигурителни вноски.

Изменение  84

Предложение за директива

Член 11 – параграф 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

5а. Командированите работници, които образуват съдебни или административни производства, не получават никакво неблагоприятно третиране от страна на своя работодател.

Изменение  85

Предложение за директива

Член 12

Текст, предложен от Комисията

Изменение

[...]

заличава се

Изменение  86

Предложение за директива

Член 13 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат средствата, които са предвидени или могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза, принципите на взаимопомощ и взаимно признаване, както и мерките и процедурите, предвидени в настоящия член, се прилагат за трансграничното изпълнение на административни глоби и санкции, наложени поради неспазване на приложимите правила в държава членка на доставчик на услуги, установен в друга държава членка.

1. Без да се засягат средствата, които са предвидени или могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза, принципите на взаимопомощ и взаимно признаване, както и мерките и процедурите, предвидени в настоящия член, се прилагат за трансграничното изпълнение на административни глоби и санкции във връзка със случаи на командироване на работници съгласно Директива 96/71/ЕО и настоящата директива, наложени поради неспазване на приложимите правила в държава членка на доставчик на услуги, установен в друга държава членка.

Изменение  87

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа заявител последният може да поиска от компетентния орган в друга държава членка да събере вземанията във връзка със санкция или глоба или да нотифицира решение за налагане на санкция или глоба, дотолкова, доколкото съответните действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа, към който е отправено искане, позволяват такива действия при подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа заявител последният може да поиска от компетентния орган в друга държава членка да събере вземанията във връзка със санкция или глоба или осигурителни вноски със задна дата в съответствие с Регламент (ЕО) № 987/2009/ЕО или да нотифицира решение за налагане на санкция или глоба или осигурителни вноски със задна дата в съответствие с Регламент (ЕО) № 987/2009/ЕО, доколкото съответните действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа, към който е отправено искане, позволяват такива действия при подобни искания или решения.

Изменение  88

Предложение за директива

Член 14 – параграф 3 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

3a. Разпоредбите относно събирането на вземания от глоби или санкции или осигурителни вноски със задна дата се прилагат също така към глоби, наложени като част от подлежащи на изпълнение законосъобразни решения, постановени от национални съдилища.

Изменение  89

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът, към който е отправено искането, може да събира сумите от съответното физическо или юридическо лице и да удържа всички направени от него разходи във връзка със събирането в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и административните процедури на държавата членка, към която е отправено искането, приложими към събирането на такива вземания.

Органът, към който е отправено искането, може да събира сумите от съответното физическо или юридическо лице и да удържа всички направени от него разходи във връзка със събирането в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и административните процедури на държавата членка, към която е отправено искането, приложими към събирането на такива вземания. Ако органът, към който е отправено искане, удържи всички направени от него разходи във връзка с възстановяването, той информира органа заявител и предоставя оправдателни документи за тези разходи.

Изменение  90

Предложение за директива

Член 18 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Административното сътрудничество и взаимопомощ между компетентните органи на държавите членки, предвидени в членове 6, 7, 10, параграф 3, 13, 14 и 15, се осъществяват посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“), създадена с [препратка към регламента за IMI].

1. Административното сътрудничество и взаимопомощ между компетентните органи на държавите членки, предвидени в членове 6, 7, 10, параграф 3, 13, 14 и 15, се осъществяват посредством Информационната система за вътрешния пазар („IMI“), създадена с Регламент (ЕС) № 1024/2012 и, когато се счете за необходимо от страна на засегнатата държава членка, се съпътстват от други установени методи за сътрудничество, като например двустранни споразумения.

Изменение  91

Предложение за директива

Член 18 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки могат да продължат да прилагат двустранни спогодби относно административното сътрудничество между техните компетентни органи във връзка с прилагането и мониторинга на реда и условията на работа, приложими за командированите работници, посочени в член 3 от Директива 96/71/ЕО, при условие че тези спогодби не оказват неблагоприятно въздействие върху правата и задълженията на засегнатите работници и дружества.

2. По целесъобразност и в съответствие с принципите, установени в Директива 96/71/ЕО, държавите членки са свободни да продължат да прилагат двустранни спогодби относно административното сътрудничество между техните компетентни органи във връзка с изпълнението на Директива 96/71/ЕО, при условие че тези спогодби не оказват неблагоприятно въздействие върху правата и задълженията на засегнатите работници и дружества.

 

Европейската комисия оценява съвместното действие на IMI и двустранните спогодби, не по-късно от ...*.

 

__________

 

*ОВ: моля въведете датата: 5 години след влизането в сила на настоящата директива.

Изменение  92

Предложение за директива

Член 18 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. В контекста на двустранните спогодби, посочени в параграф 2, компетентните органи на държавите членки използват IMI във възможно най-голяма степен. При всички случаи, ако компетентен орган на съответната държава членка е използвал IMI, приложението се използва за необходимото проследяване и има предимство пред предвидените в посочените двустранни спогодби механизми по отношение на административното сътрудничество и взаимопомощ.

3. В контекста на двустранните спогодби, посочени в параграф 2, компетентните органи на държавите членки използват IMI във възможно най-голяма степен. При всички случаи, ако компетентен орган на съответната държава членка е използвал IMI, когато е възможно, приложението се използва за необходимото проследяване.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изпълнение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Позовавания

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

18.4.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

18.4.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Malcolm Harbour

8.5.2012 г.

Заместен докладчик по становище

Emilie Turunen

Разглеждане в комисия

18.9.2012 г.

10.10.2012 г.

28.11.2012 г.

 

Дата на приемане

21.2.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

15

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Преслав Борисов, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Антония Първанова, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Norbert Glante

СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (15.5.2013)

на вниманието на комисия по заетост и социални въпроси

относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги
(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Докладчик по становище: Клаус-Хайнер Лене

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по заетост и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) С цел предотвратяване, избягване и борба със заобикалянето и/или злоупотребата с приложимите правила от страна на дружествата, които се възползват неправилно или с измамна цел от свободното предоставяне на услуги, предвидено в Договора, и/или прилагането на Директива 96/71/ЕО, изпълнението и мониторингът на понятието „командироване“ следва да бъдат подобрени.

(4) С цел предотвратяване, избягване и борба със заобикалянето и/или злоупотребата с приложимите правила от страна на дружествата, които се възползват неправилно или с измамна цел от свободното предоставяне на услуги, предвидено в Договора, и/или прилагането на Директива 96/71/ЕО, изпълнението и мониторингът на понятието „командироване“ следва да бъдат подобрени и на равнище ЕС следва да бъдат въведени в по-голяма степен уеднаквени критерии, които да улесняват едно общо тълкуване.

Изменение  2

Предложение за директива

Съображение 4 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Всички въведени от настоящата директива мерки трябва да бъдат обосновани, пропорционални и недискриминационни, така че да не създават административни тежести и да не блокират потенциала на дружествата, по-специално на малките и средни предприятия, за създаване на нови работни места, като същевременно защитават командированите работници.

Изменение  3

Предложение за директива

Съображение 6 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(6a) Компетентните органи следва да извършват цялостна оценка на всички фактически елементи, с цел да се определи дали работникът действително е командирован. Ако не е възможно да се посочат доказателства, заинтересованите държави членки следва незабавно да установяват тясно сътрудничество, с цел да изберат кое право е приложимо по отношение на трудовия договор, като основават решението си на Регламент Рим І.

Изменение  4

Предложение за директива

Съображение 13 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(13a) Следващото преразглеждане на Регламента за IMI следва да вземе предвид факта, че IMI включва материята, която в момента се регулира от двустранни споразумения.

Изменение  5

Предложение за директива

Съображение 14

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(14) Следва да бъдат определени още по-конкретно задълженията на държавите членки да направят информацията относно реда и условията на работа общодостъпна и да предоставят ефективен достъп до нея не само за доставчиците на услуги от други държави членки, но и за съответните командировани работници.

(14) Следва да бъдат определени още по-конкретно задълженията на държавите членки безплатно да направят информацията относно реда и условията на работа общодостъпна и да предоставят ефективен достъп до нея не само за доставчиците на услуги от други държави членки, но и за съответните командировани работници.

Изменение  6

Предложение за директива

Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(14a) Командированите работници следва да имат лично право на информация и консултация относно техните права, задължения и действащите ред и условия на работа.

Изменение  7

Предложение за директива

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16) За да се осигури правилното прилагане и с цел мониторинг на спазването на съществените правила относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани по отношение на командированите работници, държавите членки следва да прилагат само някои мерки за контрол или административни формалности към предприятията, които командироват работници с цел предоставяне на услуги. Тези мерки и изисквания могат да бъдат налагани единствено при условие че компетентните органи не могат да изпълняват ефективно задачите си по надзора без исканата информация и необходимата информация не може да бъде получена лесно от работодателя на командированите работници или от органите на държавата членка по установяване на доставчика на услуги в разумен срок и/или по-малко ограничителни мерки не биха гарантирали постигането на целите на преценените за необходими национални мерки за контрол.

(16) За да се осигури правилното прилагане и с цел мониторинг на спазването на съществените правила относно реда и условията на работа, които трябва да бъдат спазвани по отношение на командированите работници, държавите членки следва да прилагат само някои мерки за контрол или административни формалности към предприятията, които командироват работници с цел предоставяне на услуги. С цел правна яснота, възможните мерки и изисквания за контрол следва да бъдат уеднаквени на равнището на Съюза и могат да бъдат налагани единствено при условие че компетентните органи не могат да изпълняват ефективно задачите си по надзора без исканата информация и необходимата информация не може да бъде получена лесно от работодателя на командированите работници или от органите на държавата членка по установяване на доставчика на услуги в разумен срок и/или по-малко ограничителни мерки не биха гарантирали постигането на целите на преценените за необходими национални мерки за контрол.

Изменение  8

Предложение за директива

Съображение 22

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(22) Държавите членки се насърчават по-специално да въведат по-интегриран подход по отношение на инспектирането на труда. Също така следва да бъде разгледана необходимостта от разработване на общи стандарти с цел установяване на съпоставими модели, практики и минимални стандарти на равнището на Съюза.

(22) Държавите членки се насърчават по-специално да въведат по-интегриран подход по отношение на инспектирането на труда. Също така е необходимо да се разработят общи стандарти с цел установяване на съпоставими модели, практики и минимални стандарти на равнището на Съюза.

Изменение  9

Предложение за директива

Съображение 24

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(24) Предвид преобладаващите случаи на възлагане на подизпълнители в сектора на строителството и с оглед защитата на правата на командированите работници е необходимо да се гарантира, че в този сектор в допълнение към работодателя или освен него поне изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е работодателят, може да бъде подведен под отговорност за изплащането на командированите работници на дължимите нетни минимални ставки на заплащане, всички плащания със задна дата на неизплатени възнаграждения и/или дължими вноски към общи фондове или институции на социалните партньори, уредени със закон или с колективен трудов договор, доколкото те попадат в приложното поле на член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят не следва да бъде подвеждан под отговорност, ако е изпълнил задълженията за финансов и правен анализ. Последното може да налага превантивни мерки относно доказателствата, предоставени от подизпълнителя, в т.ч., където е уместно, основани на информация, подадена от националните органи.

(24) Предвид преобладаващите случаи на възлагане на подизпълнители в сектора на строителството и с оглед защитата на правата на командированите работници е препоръчително в този сектор в допълнение към работодателя или освен него поне изпълнителят, чийто пряк подизпълнител е работодателят, да може да бъде подведен под отговорност за изплащането на командированите работници на дължимите нетни минимални ставки на заплащане, всички плащания със задна дата на неизплатени възнаграждения и/или дължими вноски към общи фондове или институции на социалните партньори, уредени със закон или с колективен трудов договор, доколкото те попадат в приложното поле на член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО. Изпълнителят не може да бъде подвеждан под отговорност, ако е изпълнил задълженията за финансов и правен анализ. Последното може да налага превантивни мерки относно доказателствата, предоставени от подизпълнителя, в т.ч., където е уместно, основани на информация, подадена от националните органи.

Изменение  10

Предложение за директива

Съображение 25

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(25) В определени случаи в съответствие с националното законодателство и практики и след консултации със социалните партньори на национално или секторно равнище други изпълнители също могат да бъдат подведени под отговорност поради неспазване на задълженията по силата на настоящата директива, или тяхната отговорност може да бъде ограничена.

заличава се

Изменение  11

Предложение за директива

Съображение 26

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(26) Задължението за налагане на изискване за отговорност на изпълнителя, в случай че прекият подизпълнител е доставчик на услуги, установен в друга държава членка, който командирова работници, е оправдано от по-висшия обществен интерес от социална закрила на работниците. Тези командировани работници не могат да бъдат в същото положение като работниците, наети от пряк подизпълнител, установен в държавата членка по установяване на изпълнителя, с оглед на възможността за предявяване на искания за неизплатени плащания или възстановяване на неправомерно удържани данъци или осигурителни вноски.

заличава се

Изменение  12

Предложение за директива

Съображение 27

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(27) Различията между системите на държавите членки по отношение на средствата за изпълнение на наложените административни глоби и/или санкции при трансгранични случаи са в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и има риск да затруднят в голяма степен, ако не и да направят невъзможно гарантирането на еднакво равнище на защита за командированите работници навсякъде в Съюза.

(27) Различията между системите на държавите членки по отношение на средствата за изпълнение на наложените административни глоби и/или санкции при трансгранични случаи са в ущърб на доброто функциониране на вътрешния пазар и има риск да затруднят в голяма степен, ако не и да направят невъзможно гарантирането на еднакво равнище на защита за командированите работници навсякъде в Съюза. Независимо от това държавите членки следва да гарантират, че са предвидени ефикасни административна глоби и/или санкции, които осигуряват спазването на Директива 96/71/ЕО и на настоящата директива.

Изменение  13

Предложение за директива

Съображение 32

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(32) Държавите членки следва да вземат необходимите мерки в случай на неспазване на задълженията, установени в настоящата директива, в т.ч. административни и съдебни производства, и да предвидят ефективни, възпиращи и пропорционални санкции за всякакви нарушения на задълженията по силата на настоящата директива.

(32) Държавите членки следва да вземат необходимите мерки в случай на неспазване на задълженията, установени в настоящата директива, в т.ч. административни и съдебни производства, и да предвидят ефективни, възпиращи и пропорционални санкции за всякакви нарушения на задълженията по силата на настоящата директива. Доброто сътрудничество между държавите членки е от съществено значение за правилното прилагане на Директива 96/71/ЕО, както и за създаване на равнопоставени условия за дружествата и работниците.

Изменение  14

Предложение за директива

Член 1 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. С настоящата директива се установява основна обща рамка от целесъобразни разпоредби, мерки и механизми за контрол, необходими за по-добро и уеднаквено в по-голяма степен въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО, в т.ч. мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакъв вид нарушения и заобикаляне на приложимите правила.

1. С настоящата директива се предвиждат разпоредби, мерки и механизми за контрол, с цел да се гарантира по-добро и уеднаквено в по-голяма степен въвеждане, прилагане и осигуряване на изпълнението на практика на Директива 96/71/ЕО от страна на държавите членки, в т.ч. мерки за предотвратяване и санкциониране на всякакъв вид нарушения и заобикаляне на приложимите правила.

Изменение  15

Предложение за директива

Член 2 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) „компетентен орган“ е орган, определен от държава членка да изпълнява функции по силата на настоящата директива;

a) „компетентен орган“ са публични органи, определени от държава членка да изпълняват функции по силата на настоящата директива;

Изменение  16

Предложение за директива

Член 2 – буква а) – параграф 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Компетентните органи могат да включват бюрата за връзка в съответствие с член 4 от Директива 96/71/ЕО;

Изменение  17

Предложение за директива

Член 2 – буква а) – параграф 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Данните за връзка на компетентните органи се съобщават на Комисията и на останалите държави членки. Комисията публикува и редовно актуализира списъка на компетентните органи и на бюрата за връзка.

Изменение  18

Предложение за директива

Член 2 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) „орган заявител“ е компетентният орган на държава членка, който подава искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията във връзка със санкция или глоба, както е посочено в глава V;

б) „орган заявител“ е компетентният орган на държава членка, който подава искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията;

Изменение  19

Предложение за директива

Член 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) „орган, към който е отправено искането“ е компетентният орган на държава членка, към който е отправено искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията.

в) „орган, към който е отправено искането“ е компетентният орган на държава членка, към който е отправено искане за съдействие, информация, нотифициране или събиране на вземанията, както е посочено в глава VI.

Изменение  20

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. За целите на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО компетентните органи вземат предвид фактическите елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата, в която е установено, за да определят дали то действително извършва съществени дейности, различни от чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности. Тези елементи могат да включват:

1. За целите на въвеждането, прилагането и осигуряването на изпълнението на Директива 96/71/ЕО компетентните органи вземат предвид фактическите елементи, които окачествяват дейностите, извършвани от дадено предприятие в държавата членка, в която е установено, за да определят дали то действително командирова работници на територията на друга държава членка в рамките на транснационалното предоставяне на услуги. Тези елементи могат да включват само:

Изменение  21

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква б)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

б) мястото, където са наети на работа командированите работници;

б) мястото, където са наети на работа командированите работници и от което са командировани;

Изменение  22

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) мястото, където предприятието извършва значителна част от своята стопанска дейност и където работи неговият административен персонал;

г) мястото, където предприятието извършва своята стопанска дейност, която при оценка в по-продължителен срок не е ограничена до чисто вътрешноуправленски и/или административни дейности;

Изменение  23

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

д) необичайно ограниченият брой на изпълнени договори и/или размер на оборота, осъществен в държавата членка по установяване.

заличава се

Обосновка

Заличаване, с цел да се вземе предвид положението на новоустановените МСП, които могат от началото да получат договор и да използват командировани работници. В такъв случай те автоматично ще имат по-нисък оборот в държавата членка по установяване, но това няма да се отрази на действителния характер на дружеството в ситуацията на установяване.

Изменение  24

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Тези елементи могат да включват:

Тези елементи могат да включват само:

Изменение  25

Предложение за директива

Член 3 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

2a. В срок от три години след датата, посочена в член 20, необходимостта и целесъобразността на елементите, изброени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, се преразглеждат с цел определяне на евентуални нови елементи, които да бъдат взети под внимание, за да се определи дали предприятието е действително и дали командированият работник временно изпълнява своята работа, с цел да се предложат, ако е целесъобразно, всички необходими изменения или промени.

Изменение  26

Предложение за директива

Член 5 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията относно посочените в член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и условия на работа, които доставчиците на услуги трябва да прилагат и спазват, са обществено достояние, ясни, недвусмислени и леснодостъпни, от разстояние и по електронен път, във формат и по стандарти на уебсайтовете, които гарантират достъпа за лица с увреждания, както и да гарантират, че бюрата за връзка или останалите компетентни национални структури, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват ефективно своите задачи.

1. Държавите членки вземат подходящи мерки, за да гарантират, че информацията относно посочените в член 3 от Директива 96/71/ЕО ред и условия на работа, които доставчиците на услуги трябва да прилагат и спазват, включително определените в колективни трудови договори, безплатно са обществено достояние и са ясни, недвусмислени и леснодостъпни, от разстояние и по електронен път, във формат и по стандарти на уебсайтовете, които гарантират достъпа за лица с увреждания, както и да гарантират, че бюрата за връзка или останалите компетентни национални структури, посочени в член 4 от Директива 96/71/ЕО, са в състояние да изпълняват ефективно своите задачи.

Изменение  27

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) предоставят тази информация на работниците и доставчиците на услуги на езици, различни от националния(ите) език(ци) на държавата, в която се предоставят услугите, ако е възможно, под формата на обобщена брошура, в която се посочват основните приложими условия на труд, а при поискване – и във формат, достъпен за лица с увреждания;

в) предоставят тази информация на работниците и доставчиците на услуги на най-подходящите езици, различни от националния(ите) език(ци) на държавата, в която се предоставят услугите, ако е възможно, под формата на обобщена брошура, в която се посочват основните приложими условия на труд, а при поискване – и във формат, достъпен за лица с увреждания;

Изменение  28

Предложение за директива

Член 6 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Сътрудничеството на държавите членки по-специално се състои в отговаряне на обосновани искания за информация и извършване на проверки, инспекции и разследвания от компетентните органи във връзка със случаите на командироване, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване на всякакви нарушения на приложимите правила относно командироването на работници или на евентуални случаи на незаконни транснационални дейности.

2. Сътрудничеството на държавите членки по-специално се състои в незабавно отговаряне на искания за информация и извършване на проверки, инспекции и разследвания от компетентните органи във връзка със случаите на командироване, посочени в член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. разследване на всякакви нарушения на приложимите правила относно командироването на работници..

Изменение  29

Предложение за директива

Член 6 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. За да могат да отговорят на искане за помощ от компетентните органи на друга държава членка, държавите членки гарантират, че доставчиците, установени на тяхна територия, предоставят на компетентните им органи цялата информация, необходима за надзор на техните дейности, в съответствие с националните закони.

3. За да могат да отговорят на искане за помощ от компетентните органи на друга държава членка, държавите членки гарантират, че доставчиците, установени на тяхна територия, предоставят на компетентните им органи цялата информация, необходима за надзор на техните дейности, в съответствие с националните закони. Когато доставчиците на услуги не предоставят тази информация, компетентните органи в приемащата държава трябва да предприемат съответни действия и по целесъобразност, в сътрудничество с компетентните органи на държавата по установяване.

Обосновка

Компетентните органи в приемащите държави трябва да прилагат ефективно националното трудово законодателство и това на ЕС. Ако се установи нарушение и ако по някаква причина правни действия не са възможни в приемащата държава, двете държави трябва да си сътрудничат, за да гарантират, че от доставчика на услуги се търси отговорност, че той осигурява подходящо възнаграждение на командированите работници и че подлежи на съответните наказателни санкции.

Изменение  30

Предложение за директива

Член 6 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. В случай на трудности при отговора на искане за информация или при извършването на проверки, инспекции или разследвания, съответната държава членка информира своевременно държавата членка, отправила искането, с оглед намирането на решение.

4. В случай на трудности при отговора на искане за информация или при извършването на проверки, инспекции или разследвания, съответната държава членка информира своевременно държавата членка, отправила искането, с оглед намирането на решение. В случай на евентуални трайни проблеми при обмена на информация, Комисията следва да се намеси, за да помогне на държавите членки при разрешаването на проблема.

Изменение  31

Предложение за директива

Член 6 – параграф 5 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Държавите членки предоставят информацията, поискана от други държави членки или от Комисията, по електронен път във възможно най-кратък срок – най-късно до 2 седмици от получаване на искането.

5. Държавите членки предоставят информацията, поискана от други държави членки или от Комисията, по електронен път във възможно най-кратък срок – най-късно до 2 седмици от получаване на искането или в срок от един месец, в случай че отговорът изисква проверка на място. Когато искането е с неотложен характер, информацията трябва да бъде изпратена в рамките на три дни от получаване на искането.

Изменение  32

Предложение за директива

Член 6 – параграф 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

При специални ситуации, когато държава членка получи сведения за особени обстоятелства, които налагат спешни действия, се използва специфичен механизъм за спешни случаи. При тези обстоятелства информацията се предоставя в срок от 24 часа.

заличава се

Изменение  33

Предложение за директива

Член 6 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

7. Държавите членки гарантират поверителността на информацията, която обменят. Обменената информация се използва единствено във връзка с въпроса(ите), за който(които) е била поискана.

7. Държавите членки гарантират поверителността на информацията, която обменят, в съответствие с правото на Съюза за защита на данните, както и с националното им право и националните им практики.

Изменение  34

Предложение за директива

Член 7 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. По повод на всяко предоставяне на услуги или във връзка с всеки доставчик на услуги компетентните органи на приемащата държава членка могат също да се обърнат към компетентните органи на държавата членка по установяване с искане за предоставяне на информация относно законността на установяването на доставчика на услуги, неговото добро професионално поведение и липсата на всякакви нарушения на приложимите правила. Компетентните органи на държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с член 6.

3. По повод на всяко предоставяне на услуги или във връзка с всеки доставчик на услуги компетентните органи на приемащата държава членка могат също да се обърнат към компетентните органи на държавата членка по установяване с искане за предоставяне на информация относно законността на установяването на доставчика на услуги. Компетентните органи на държавата членка по установяване предоставят тази информация в съответствие с член 6.

Изменение  35

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква а)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a) задължение за доставчик на услуги, установен в друга държава членка, да представи обикновена декларация пред отговорните национални компетентни органи най-късно при започване на предоставянето на услугите, като предмет на декларацията може да бъде единствено самоличността на доставчика на услуги, присъствието на един или повече командировани работници, чиято самоличност може ясно да се установи, предвиденият брой на работниците, планираната продължителност и местоположение на тяхното присъствие, както и услугите, които обуславят командироването;

a) задължение за доставчик на услуги, установен в друга държава членка, да представи декларация пред отговорните национални компетентни органи при започване на предоставянето на услугите, като предмет на декларацията може да бъде единствено самоличността на доставчика на услуги, присъствието на един или повече командировани работници, чиято самоличност може ясно да се установи, предвиденият брой на работниците, планираната продължителност и местоположение на тяхното присъствие, както и услугите, които обуславят командироването;

Изменение  36

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква в)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в) превод на документите, посочени в буква б), което може да бъде обосновано, при условие че документите не са с прекомерен обем и за тяхното изготвяне по принцип се използват еднотипни формулировки;

в) възможността да се поиска преводът на документите, посочени в буква б), което може да бъде обосновано, при условие че документите не са с прекомерен обем и за тяхното изготвяне по принцип се използват еднотипни формулировки;

Изменение  37

Предложение за директива

Член 9 – параграф 1 – буква г)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

г) задължение да се определи лице за контакт, което при необходимост да води преговори от името на работодателя със съответните социални партньори в държавата членка, в която се осъществява командироването, в съответствие с националното законодателство и практики за периода, през който се предоставят услугите.

г) възможността да се поиска определянето на лице за контакт, което при необходимост да води преговори от името на работодателя със съответните социални партньори в приемащата държава членка, в съответствие с националното законодателство и практики за периода, през който се предоставят услугите.

Изменение  38

Предложение за директива

Член 10 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Държавите членки гарантират наличието на подходящи проверки и механизми за мониторинг и извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на тяхна територия с цел контрол и мониторинг на спазването на установените в Директива 96/71/ЕО разпоредби и правила и гарантиране на тяхното правилно прилагане и изпълнение. Тези инспекции се основават най-вече на оценка на риска, извършвана редовно от компетентните органи. При тази оценка на риска се установяват сектори на дейност, в които заетостта на работници, командировани с цел предоставяне на услуги, е съсредоточена на тяхната територия. При извършването на такава оценка на риска се вземат предвид изпълнението на големи инфраструктурни проекти, специфичните проблеми и потребности на конкретни сектори, предишните случаи на нарушения, както и уязвимостта на определени групи работници.

1. Държавите членки гарантират наличието на ефективни проверки и механизми за мониторинг и извършването на ефективни и целесъобразни инспекции на тяхна територия с цел контрол и мониторинг на спазването на установените в Директива 96/71/ЕО и в настоящата директива разпоредби и правила и гарантиране на тяхното правилно прилагане и изпълнение. Тези инспекции се основават най-вече на оценка на риска, извършвана редовно от компетентните органи. При тази оценка на риска се установяват сектори на дейност, в които заетостта на работници, командировани с цел предоставяне на услуги, е съсредоточена на тяхната територия. При извършването на такава оценка на риска се вземат предвид изпълнението на големи инфраструктурни проекти, специфичните проблеми и потребности на конкретни сектори, предишните случаи на нарушения, както и уязвимостта на определени групи работници.

Изменение  39

Предложение за директива

Член 11 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Държавите членки гарантират, че синдикалните организации и други трети страни, като например сдружения, организации и други правни субекти, които съгласно критериите, определени от съответното им национално законодателство, имат законен интерес да осигуряват спазването на разпоредбите на настоящата директива, могат от името на командированите работници или на техния работодател или в тяхна подкрепа и с тяхно съгласие да образуват всякакви съдебни или административни производства, предвидени за целите на прилагането на настоящата директива и/или на осигуряване на изпълнението на задълженията по настоящата директива.

заличава се

Изменение  40

Предложение за директива

Член 11 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се засягат националните правила относно крайните срокове на давност или сроковете за завеждане на подобни дела и националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата.

4. Параграфи 1 и 3 се прилагат, без да се засягат националните правила относно крайните срокове на давност или сроковете за завеждане на подобни дела и националните процесуални правила относно представителството и защитата пред съдилищата. Съгласно националните процесуални правила се предвижда обаче минимален срок от най-малко шест месеца за предявяване на иск.

Изменение  41

Предложение за директива

Член 12 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. По отношение на строителните дейности, посочени в приложението към Директива 96/71/ЕО, за всички случаи на командироване, обхванати от член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, държавите членки гарантират, без дискриминация по отношение на защитата на равностойните права на служителите на преките подизпълнители, установени на тяхна територия, че изпълнителят, на когото работодателят (доставчик на услуги, предприятие за временна работа или агенция за посредническа дейност) е пряк подизпълнител, може, в допълнение към работодателя или вместо него, да бъде подведен под отговорност от работника и/или от общите фондове или институции на социалните партньори при неизплащане на следното:

1. По отношение на строителните дейности, посочени в приложението към Директива 96/71/ЕО, за всички случаи на командироване, обхванати от член 1, параграф 3 от Директива 96/71/ЕО, държавите членки се насърчават да въведат система, в която изпълнителят, на когото работодателят (доставчик на услуги, предприятие за временна работа или агенция за посредническа дейност) е пряк подизпълнител, може, в допълнение към работодателя или вместо него, да бъде подведен под отговорност от работника и/или от общите фондове или институции на социалните партньори при неизплащане на следното:

Изменение  42

Предложение за директива

Член 12 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Държавите членки предвиждат, че изпълнител, който е изпълнил своите задължения за финансов и правен анализ, не може да бъде подвеждан под отговорност по параграф 1. Такива системи се прилагат по прозрачен, недискриминационен и пропорционален начин. Те може да предполагат вземането на превантивни мерки от страна на изпълнителя относно доказателствата, предоставени от подизпълнителя, за основните условия на труд, прилагани по отношение на командированите работници, така както е посочено в член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за трудово възнаграждение и документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, спазването на осигурителните и/или данъчните задължения в държавата членка по установяване и спазването на приложимите правила относно командироването на работници.

2. Държавите членки могат да предвидят, че изпълнител, който е изпълнил своите задължения за финансов и правен анализ, не може да бъде подвеждан под отговорност по параграф 1. Ако се въведат такива системи, те се прилагат по прозрачен, недискриминационен и пропорционален начин. Те може да предполагат вземането на превантивни мерки от страна на изпълнителя относно доказателствата, предоставени от подизпълнителя, за основните условия на труд, прилагани по отношение на командированите работници, така както е посочено в член 3, параграф 1 от Директива 96/71/ЕО, в т.ч. фишове за трудово възнаграждение и документи, удостоверяващи изплащането на трудовите възнаграждения, спазването на осигурителните и/или данъчните задължения в държавата членка по установяване и спазването на приложимите правила относно командироването на работници.

Изменение  43

Предложение за директива

Член 13 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Без да се засягат средствата, които са предвидени или могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза, принципите на взаимопомощ и взаимно признаване, както и мерките и процедурите, предвидени в настоящия член, се прилагат за трансграничното изпълнение на административни глоби и санкции, наложени поради неспазване на приложимите правила в държава членка на доставчик на услуги, установен в друга държава членка.

1. Без да се засягат средствата, които са предвидени или могат да бъдат предвидени в законодателството на Съюза, принципите на взаимопомощ и взаимно признаване, както и мерките и процедурите, предвидени в настоящата глава, се прилагат за трансграничното изпълнение на финансови административни санкции и/или глоби, наложени на доставчик на услуги, установен в една държава членка, поради неспазване на приложимите правила относно командироването на работници в друга държава членка.

Изменение  44

Предложение за директива

Член 13 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. В съответствие с действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа заявител последният може да поиска от компетентния орган в друга държава членка да събере вземанията във връзка със санкция или глоба или да нотифицира решение за налагане на санкция или глоба, дотолкова, доколкото съответните действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа, към който е отправено искане, позволяват такива действия при подобни искания или решения.

2. В съответствие с действащите законови и подзаконови разпоредби и административни практики в държавата членка на органа заявител последният може да поиска от компетентния орган в друга държава членка да събере вземанията във връзка със санкция или глоба или да нотифицира решение.

Изменение  45

Предложение за директива

Член 14 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 14а

 

Основания за отказ

 

Компетентните органи в държавата членка, към която е отправено искането, могат да отхвърлят искане за събиране на вземания или за нотифициране на решение, ако искането е непълно или явно не съответства на съответното решение или ако разходите, необходими за събиране на вземанията във връзка със санкция/глоба, са непропорционални по отношение на сумата, която подлежи на събиране.

Изменение  46

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1. Органът, към който е отправено искане, препраща на органа заявител сумите, събрани във връзка с посочените в настоящата глава глоби или санкции.

1. Сумите, събрани във връзка с посочените в настоящата глава санкции и/или глоби, остават при органа, към който е отправено искането.

Изменение  47

Предложение за директива

Член 16 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Органът, към който е отправено искането, може да събира сумите от съответното физическо или юридическо лице и да удържа всички направени от него разходи във връзка със събирането в съответствие със законовите и подзаконовите разпоредби и административните процедури на държавата членка, към която е отправено искането, приложими към събирането на такива вземания.

заличава се

Изменение  48

Предложение за директива

Член 16 – параграф 2 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Когато по събирането на вземанията възникне специфичен проблем или то се отнася за много голяма сума, органът заявител и органът, към който е отправено искане, могат да се споразумеят за ред на възстановяване, специфичен за конкретния(ите) случай(и).

заличава се

Изменение  49

Предложение за директива

Член 16 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3. Независимо от разпоредбите на параграф 2 компетентният орган на държавата членка заявител продължава да носи отговорност пред държавата членка, към която е отправено искането, за всички разходи и загуби, причинени в резултат от действия, смятани за неоснователни, доколкото се отнасят до глобата или санкцията по същество или до валидността на инструмента, издаден от органа заявител за целите на изпълнението, и/или всякакви предпазни мерки, взети от органа заявител.

заличава се

Изменение  50

Предложение за директива

Член 16 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 16а

 

Клауза за преглед

 

В срок от три години след датата, посочена в член 20, Комисията, в консултация с държавите членки, извършва преглед на прилагането на настоящата глава, по-специално на натрупания опит и ефективността на системата за трансгранично осигуряване на изпълнението на административни санкции и/или глоби, с оглед на евентуални предложения за необходими изменения или промени.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изпълнение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Позовавания

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

18.4.2012 г.

 

 

 

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

JURI

26.10.2012 г.

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Клаус-Хайнер Лене

26.11.2012 г.

Заместен докладчик по становище

Евелин Регнер

Разглеждане в комисия

21.1.2013 г.

 

 

 

Дата на приемане

25.4.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

16

7

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Димитър Стоянов, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изпълнение на Директива 96/71/ЕО относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги

Позовавания

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Дата на представяне на ЕП

21.3.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

EMPL

18.4.2012 г.

 

 

 

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

18.4.2012 г.

JURI

26.10.2012 г.

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Danuta Jazłowiecka

16.2.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

28.11.2012 г.

20.2.2013 г.

29.5.2013 г.

19.6.2013 г.

Дата на приемане

20.6.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

23

18

6

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

Дата на внасяне

4.7.2013 г.