ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

4. 7. 2013 - (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – (2012/0061(COD)) - ***I

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Zpravodajka: Danuta Jazłowiecka


Postup : 2012/0061(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0249/2013

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – (2012/0061(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2012)0131),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 53 odst. 1 a článek 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0086/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. září 2012[1],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro zaměstnanost a sociální věci a stanoviska Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů a Výboru pro právní záležitosti (A7-0249/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a také parlamentům členských států.

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému občanovi právo volněji se pohybovat v jiném členském státě, aby tam pracoval a za tímto účelem pobýval, a chrání jej před diskriminací, pokud jde o zaměstnání, odměňování a jiné pracovní podmínky v porovnání se státními příslušníky uvedeného členského státu. Volný pohyb pracovníků je nutno rozlišovat od volného pohybu služeb, který zahrnuje právo podniků poskytovat služby v jiném členském státě a za tímto účelem dočasně vyslat vlastní pracovníky, aby tam vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

(2) Svobodná možnost poskytovat služby zahrnuje právo podniků poskytovat služby v jiném členském státě a za tímto účelem dočasně vyslat vlastní pracovníky, aby tam vykonávali práci nezbytnou k poskytování těchto služeb. Pro účely vysílání pracovníků je třeba odlišit toto právo od práva volného pohybu pracovníků, které umožňuje každému občanovi volný pohyb do jiného členského státu, aby tam pracoval a za tím účelem pobýval, a chrání ho v porovnání se státními příslušníky daného členského státu před diskriminací, pokud jde o zaměstnání, odměňování a jiné pracovní podmínky.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) S cílem zajistit soulad se směrnicí 96/71/ES a nevytvářet přitom pro poskytovatele služeb zbytečnou administrativní zátěž je nutné, aby skutečnosti uvedené v ustanoveních týkajících se toho, jak zabránit zneužívání a obcházení této směrnice, byly považovány za orientační a nevyčerpávající. Neměl by zejména být stanoven požadavek, aby musela být v každém případě vyslání pracovníka splněna každá z těchto skutečností.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo boje proti obcházení a/nebo zneužívání platných předpisů, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu vysílání.

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo boje proti obcházení, příp. zneužívání platných předpisů, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, příp. při provádění směrnice 96/71/ES, je třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu vysílání pracovníků a zavést na úrovni Unie jednotnější prvky, které by usnadňovaly jeho společný výklad. V této souvislosti je nutné zdůraznit význam nástrojů na toto sledování, aby bylo zajištěno dodržování příslušných předpisů, zejména minimální pracovní podmínky, a penalizace těch, kteří tyto předpisy obcházejí.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) V případě nedodržování předpisů, například v případě falešného vysílání pracovníků, platí ustanovení nařízení (ES) č. 593/2008 o právních předpisech týkajících se smluvních povinností (nařízení Řím I). Při stanovování, který předpis v rámci nařízení Řím I platí, je nutné vzít v úvahu ustanovení, která jsou pro pracovníka co nejpříznivější.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4b) Veškerá opatření zavedená touto směrnicí musejí být odůvodněná, přiměřená a nediskriminující, aby nevytvářela administrativní zátěž a neomezovala potenciál, jejž mají společnosti, zejména pak malé a střední podniky, při vytváření nových pracovních míst, a aby současně chránila vyslané pracovníky.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Proto je nutné vyjasnit základní skutečnosti charakterizující dočasnou povahu vlastní pojmu vysílání, což předpokládá, že by zaměstnavatel měl být skutečně usazen v členském státě, z něhož se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „nařízení Řím I“).

(5) Proto je nutné vyjasnit základní skutečnosti charakterizující dočasnou povahu vlastní pojmu vysílání, což předpokládá, že by zaměstnavatel měl být skutečně usazen v členském státě, z něhož se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „nařízení Řím I“), aby bylo zajištěno co nejširší uplatňování uvedené směrnice.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Evropský parlament a Rada by měly Komisi poskytnout v případě nutnosti podporu, dohled a zpětnou vazbu, pokud jde o uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Stejně jako v případě směrnice 96/71/ES by touto směrnicí nemělo být dotčeno uplatňování právních předpisů, které se podle článku 8 nařízení Řím I použijí pro individuální pracovní smlouvy, ani uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

(6) Stejně jako v případě směrnice 96/71/ES by touto směrnicí nemělo být dotčeno uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 465/2012 ze dne 22. května 2012 ani článků 45 a 46 Smlouvy o fungování Evropské unie. Ustanoveními této směrnice by nemělo být dotčeno poskytování příznivějších pracovních podmínek vyslaným pracovníkům ze strany členských států.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici nezbytné zdroje k provádění účinných kontrol a aby bylo možné reagovat na žádosti hostitelského členského státu nebo členského státu usazení o informace podle této směrnice bez přílišného prodlení.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu v souvislosti s vysíláním pracovníků za účelem poskytování služeb, vzhledem k tomu, že sociální partneři mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně nebo současně) stanovit různé úrovně příslušné minimální mzdy.

(8) V mnoha členských státech hrají v souvislosti s vysíláním pracovníků za účelem poskytování služeb důležitou úlohu sociální partneři vzhledem k tomu, že mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy, příp. se zvyklostmi (samostatně nebo současně) stanovit různou úroveň příslušné minimální mzdy. Zároveň s tímto právem by měli mít sociální partneři rovněž povinnost sdělovat úroveň této minimální mzdy a informovat o ní.

Pozměňovací návrh  12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Nejdůležitější úlohu při prosazování směrnice 96/71/ES hrají kontrolní orgány v členských státech. Nehlášenou práci lze omezit pouze na základě účinných a účelných kontrol týkajících se dodržování minimálních pracovních podmínek. Sledování jejich dodržování ze strany členských států by nemělo být nijak bráněno.

Pozměňovací návrh  13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a prosazování jsou klíčovými prvky při ochraně práv vysílaných pracovníků, zatímco nedostatečné prosazování oslabuje účinnost předpisů Unie, které se na tuto oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká spolupráce mezi Komisí a členskými státy, aniž by byla v této souvislosti zanedbána důležitá role inspektorátů práce a sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a prosazování této směrnice jsou klíčovými prvky při ochraně práv vysílaných pracovníků a při zajišťování práva podniků poskytovat služby v jiném členském státě, zatímco její nedostatečné prosazování oslabuje účinnost předpisů Unie, které se na tuto oblast vztahují. Je proto nezbytné navázat a udržovat úzkou spolupráci mezi členskými státy, Komisí a příslušnými celostátními, regionálními a místními orgány a zároveň zdůraznit důležitou úlohu inspektorátů práce a sociálních partnerů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Zásadní úlohu hrají účinné postupy sledování v členských státech, které by proto bylo zapotřebí vytvořit v celé Evropě. Členské státy by měly zajistit dostatečné financování, které by příslušným orgánům umožnilo zjišťovat případy obcházení platných předpisů a bojovat proti němu. Členské státy mají právo provádět účinné, pravidelné a flexibilní kontroly nezbytné k zajištění bezpodmínečného dodržování směrnice 96/71/ES a ustanovení této směrnice, za předpokladu, že jsou odůvodněné, přiměřené a nediskriminační.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná důvěra, duch spolupráce a soustavný dialog, jakož i vzájemné porozumění.

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná důvěra, duch spolupráce a soustavný dialog, jakož i vzájemné porozumění. Při prosazování směrnice 96/71/ES je bohužel nadále problémem nedostatečná spolupráce členských států, což narušuje vytváření rovných podmínek pro společnosti a zajištění ochrany pracovníků. Pokud členské státy nedokáží plně dostát požadavkům této směrnice, mělo by to být hlášeno Evropské komisi, která rozhodne o tom, zda v souladu se Smlouvou zahájí řízení o neplnění povinností.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné zavést elektronický systém pro výměnu informací na podporu správní spolupráce, a příslušné orgány by měly co možná nejvíce používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo bránit uplatňování dvoustranných dohod nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné zavést elektronický systém pro výměnu informací na podporu správní spolupráce, přičemž příslušné orgány by měly co možná nejvíce používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI) spolu s dalšími zavedenými způsoby spolupráce, jako jsou dvoustranné dohody nebo ujednání.

Pozměňovací návrh  17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Správní spolupráce a vzájemná pomoc mezi členskými státy by měly být v souladu s pravidly ochrany osobních údajů stanovenými ve směrnici 95/46/ES, a pokud jde o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), měly být rovněž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi Společenství a o volném pohybu těchto údajů a nařízením (EU) č. xxx o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

(13) Správní spolupráce a urychlená rozsáhlá vzájemná pomoc mezi členskými státy by měly být v souladu s pravidly ochrany osobních údajů stanovenými ve směrnici 95/46/ES, a pokud jde o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), měly by být rovněž v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 ze dne 18. prosince 2000 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány a institucemi EU a o volném pohybu těchto údajů a nařízením (EU) č. xxx o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu („nařízení o systému IMI“).

Pozměňovací návrh  18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Je znepokojivé, že členské státy stále mají mnoho potíží s vymáháním přeshraničních správních pokut a sankcí a že v budoucích právních předpisech je třeba řešit otázku vzájemného uznávání těchto pokut a sankcí.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti členských států, pokud jde o zajištění obecné dostupnosti informací o pracovních podmínkách a poskytnutí účinného přístupu k těmto informacím, a to nejen pro poskytovatele služeb z jiných členských států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Velmi častým důvodem, proč poskytovatelé služeb neuplatňují stávající předpisy, jsou potíže související s přístupem k informacím o pracovních podmínkách. Členské státy by proto měly zajistit, že tyto informace budou obecně dostupné, budou poskytovány zdarma a že k nim bude zajištěn účinný přístup, a to nejen pro poskytovatele služeb z jiných členských států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky. Členské státy by měly také vytvořit kontaktní místa, aby umožnily pracovníkům a poskytovatelům služeb uplatňovat své právo na informace, poradenství a podporu.

Pozměňovací návrh  20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) V případech, kdy jsou pracovní podmínky stanoveny kolektivními smlouvami, jež byly prohlášeny za všeobecně platné, by měly členské státy zajistit, aby byly tyto kolektivní smlouvy zveřejněny a aby byly dostupné.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(15) Členské státy by měly stanovit, jakým způsobem jsou poskytovatelům a příjemcům služeb poskytovány snadno přístupné odpovídající informace, přičemž se upřednostňuje zpřístupnění těchto informací na internetových stránkách v souladu s normami přístupnosti obsahu internetových stránek. Tyto internetové stránky by měly zahrnovat zejména veškeré internetové stránky vytvořené podle právních předpisů EU s cílem podporovat podnikání a/nebo rozvoj přeshraničních služeb.

(15) S cílem zlepšit přístup k informacím byl měl být v členských státech vytvořen jediný zdroj informací. Každý členský stát by měl v souladu s normami přístupnosti obsahu internetových stránek vytvořit jediné oficiální celostátní internetové stránky a jiné vhodné způsoby komunikace. Tyto internetové stránky by měly obsahovat zejména informace o pracovních podmínkách vztahujících se na vyslané pracovníky na jejich území a dále odkazy na veškeré internetové stránky vytvořené podle právních předpisů Unie s cílem podporovat podnikání, příp. rozvoj přeshraničního poskytování služeb.

Odůvodnění

Stávající situace, v níž je nutno pracovní podmínky zjišťovat prostřednictvím různých zdrojů, vede k nedostatečnému povědomí o předpisech, které v důsledku toho nejsou uplatňovány. Vytvoření jediného zdroje informací by mělo přispět ke zlepšení jejich dostupnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování a sledovat dodržování hmotných pravidel týkajících se pracovních podmínek, které mají být dodržovány, pokud jde o vysílané pracovníky, měly by členské státy uplatňovat pouze některá kontrolní opatření nebo administrativní formality na podniky vysílající pracovníky v rámci poskytování služeb. Taková opatření a požadavky lze uložit za předpokladu, že příslušné orgány nemohou účinně plnit své úkoly v rámci dohledu bez požadovaných informací a že nezbytné informace nelze snadno získat od zaměstnavatele vyslaných pracovníků nebo orgánů členského státu usazení poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě a/nebo v případě, že by méně omezující opatření nezajistila, že cíle opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování a sledovat dodržování zásadních předpisů týkajících se pracovních podmínek, které mají být dodržovány, pokud jde o vysílané pracovníky, měly by členské státy v případě podniků vysílajících pracovníky v rámci poskytování služeb uplatňovat hlavní soubor kontrolních opatření a administrativních formalit, které účinně brání podvodům a nekalé hospodářské soutěži a bojují proti nim. Členské státy mohou zavést další správní požadavky a kontrolní opatření, které považují za nezbytné k zajištění účinného sledování povinností stanovených ve směrnici 96/71/ES a v této směrnici a jejich dodržování.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) K účinnému boji proti skryté zaměstnanosti by měl, vedle odrazujících sankcí k zjišťování individuálních případů falešné samostatné výdělečné činnosti a k jejich předcházení, přispívat ucelený systém preventivních a kontrolních opatření.

(17) Za účelem účinného prosazování pracovních podmínek by se měly na základě uceleného systému preventivních a kontrolních opatření zakázat veškeré formy podvodného používání statusu samostatné výdělečně činných osob, k němuž dochází s cílem vyhnout se ustanovením směrnice 96/71/ES. Členské státy by měly zajistit zavedení systémů, které by jim umožnily zjišťovat případy nepravdivě deklarované samostatně výdělečné činnosti.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(17a) Za účelem účinného prosazování pracovních podmínek je rovněž nezbytné bojovat proti falešné samostatně výdělečné činnosti. To je z hlediska prevence možného zneužívání naprosto zásadní. Odpovědné orgány by měly mít nezbytné zdroje k tomu, aby byly schopny zjistit, zda pracovníci, kteří jsou údajně samostatně výdělečně činní, ve skutečnosti z velké části nepracují opakovaně pro stejné zaměstnavatele nebo zda k nim nejsou vázáni nějakou formou hierarchického vztahu.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam vnitrostátní inspektoráty práce, sociální partneři a další subjekty provádějící sledování a i nadále by měly hrát podstatnou úlohu.

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam vnitrostátní inspektoráty práce, sociální partneři a další subjekty provádějící sledování, které by i nadále měly hrát podstatnou úlohu. Práci kontrolního orgánu by nemělo být nijak bráněno.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(20) V zájmu pružného přístupu k rozmanitosti trhů práce a systémů průmyslových vztahů mohou výjimečně jiné subjekty a/nebo orgány sledovat některé pracovní podmínky vyslaných pracovníků, pokud dotčeným osobám poskytnou rovnocenný stupeň ochrany a pokud budou sledování provádět nediskriminačním a objektivním způsobem.

(20) V zájmu pružného přístupu k rozmanitosti trhů práce a systémů pracovněprávních vztahů mohou určité pracovní podmínky vyslaných pracovníků sledovat sociální partneři, příp. výjimečně jiné orgány členských států, pokud dotčeným osobám poskytnou rovnocenný stupeň ochrany a pokud budou sledování provádět nediskriminačním a objektivním způsobem.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) Kontrolní orgány členských států a ostatní příslušné orgány pověřené sledováním a prosazováním by měly využívat spolupráce a výměny informací stanovené v příslušných právních předpisech, aby ověřily, zda se dodržují předpisy týkající se vysílání pracovníků.

(21) Kontrolní orgány členských států a ostatní příslušné státní orgány pověřené sledováním a prosazováním dodržování příslušných předpisů by měly využívat spolupráce a výměny informací stanovené v příslušných právních předpisech, aby ověřily, zda se dodržují předpisy týkající se vysílání pracovníků.

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Členské státy se zejména vyzývají, aby zavedly integrovanější přístup k inspekcím práce. Rovněž by měla být prozkoumána potřeba vytvořit společné normy s cílem zavést srovnatelné metody, postupy a minimální normy na úrovni Unie.

(22) Členské státy se zejména vyzývají, aby zavedly integrovanější přístup k inspekcím práce. Rovněž by měla být prozkoumána potřeba vytvořit společné normy s cílem zavést srovnatelné metody, postupy a minimální normy na úrovni Unie. Vypracování společných norem by však nemělo členským státům bránit v tom, aby účinně bojovaly s nehlášenou prací.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího provádění by měly existovat účinné mechanismy podávání stížností, pomocí kterých by vyslaní pracovníci mohli podávat stížnosti nebo účastnit se řízení buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných určených třetích stran, jako jsou odbory nebo jiná sdružení a také společné instituce sociálních partnerů. Tím by neměly být dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího provádění by měly existovat účinné mechanismy podávání stížností, pomocí kterých by vyslaní pracovníci mohli podávat stížnosti nebo účastnit se řízení buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných určených třetích stran, které by tito vyslaní pracovníci schvalovali, jako jsou odbory nebo jiná sdružení a také společné instituce sociálních partnerů. Tím by neměly být dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že třetí strany mají právo účastnit se řízení jménem vyslaných pracovníků pouze tehdy, pokud s tím tito pracovníci souhlasí.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání subdodávek ve stavebnictví a v zájmu ochrany práv vyslaných pracovníků je nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem, mohl být společně se zaměstnavatelem nebo místo něj činěn odpovědným za to, aby vyslaným pracovníkům zaplatil čistou minimální mzdu, veškeré dlužné částky neproplacených odměn a/nebo příspěvků pro společné fondy nebo instituce sociálních partnerů, jež jsou upraveny právními předpisy nebo kolektivními smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude činěn odpovědným, pokud vynaložil náležitou péči. To může zahrnovat preventivní opatření týkající se důkazu poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i na základě informací pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi za nedodržení povinností vyplývajících z této směrnice rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo jejich odpovědnost může být omezena, a to po konzultaci se sociálními partnery na vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost dodavatele v případě, že přímým subdodavatelem je poskytovatel služeb usazený v jiném členském státě a vysílající pracovníky, je odůvodněná v převažujícím veřejném zájmu sociální ochrany pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí být ve stejné situaci jako pracovníci zaměstnaní přímým subdodavatelem usazeným v členském státě, v němž je usazen dodavatel, pokud jde o možnost požadovat neproplacenou mzdu nebo vrácení neoprávněně stržených daní či příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Rozdíly mezi systémy členských států pro prosazování uložených správních pokut a/nebo sankcí v přeshraničních situacích jsou škodlivé pro řádné fungování vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné úrovně ochrany vysílaných pracovníků v celé Unii.

vypouští se

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Účinné prosazování hmotných pravidel v oblasti vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb by mělo být zajištěno prostřednictvím zvláštních opatření zaměřených na přeshraniční vymáhání uložených správních pokut a sankcí. Základním předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější úrovně ochrany nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu je proto sbližování právních předpisů členských států v této oblasti.

(28) Účinné prosazování hmotných pravidel v oblasti vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb by mělo být zajištěno prostřednictvím zvláštních opatření zaměřených na přeshraniční vymáhání uložených finančních správních sankcí, příp. pokut. Základním předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější úrovně ochrany nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu je proto sbližování právních předpisů členských států v této oblasti.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(28a) Rozdíly mezi systémy členských států určenými k prosazování uložených správních pokut nebo sankcí v přeshraničních situacích mohou ohrozit řádné fungování vnitřního trhu. Sbližování právních předpisů členských států v této oblasti je tedy základním předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější úrovně dodržování právních předpisů.

Odůvodnění

Hlavním cílem sankcí a pokut ukládaných kvůli jejich odrazujícímu charakteru je zajistit dodržování právních předpisů (rovnocenná úroveň ochrany pracovníků je druhotným a nepřímým důsledkem).

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Přijetím společných pravidel pro poskytování vzájemné pomoci a podpory pro donucovací opatření a související náklady, jakož i přijetím jednotných požadavků pro oznamování rozhodnutí o uložených správních sankcích a pokutách by se měla vyřešit řada praktických problémů s přeshraničním prosazováním právních předpisů a zajistit lepší komunikace a prosazování takových rozhodnutí pocházejících z jiného členského státu.

(29) Přijetím společných pravidel pro poskytování vzájemné pomoci a podpory pro donucovací opatření a související náklady, jakož i přijetím jednotných požadavků pro oznamování rozhodnutí o uložených správních sankcích a pokutách s ohledem na situace týkající se vysílání pracovníků podle této směrnice a směrnice 96/71 by se měla vyřešit řada praktických problémů s přeshraničním prosazováním právních předpisů a zajistit lepší komunikace a prosazování takových rozhodnutí pocházejících z jiného členského státu.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších pravidel, pokud jde o přeshraniční vymáhání sankcí a pokut, a potřebu jednotnějších kritérií pro následné postupy v případě jejich nezaplacení, neměla by jimi být dotčena pravomoc členských států určit svůj systém sankcí a pokut nebo opatření k vymáhání pohledávek, které jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních právních předpisů.

(30) Bez ohledu na zavedení určitých jednotnějších pravidel, pokud jde o přeshraniční vymáhání sankcí a pokut, a potřebu zefektivnit následné postupy v případě jejich nezaplacení, neměla by jimi být dotčena pravomoc členských států určit svůj systém sankcí a pokut nebo opatření k vymáhání pohledávek, které jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních právních předpisů.

Odůvodnění

Kapitola VI nevytváří jednotnější systém, ale zavádí pouze určité sblížení předpisů, jehož cílem je umožnit a zefektivnit přeshraniční vymáhání sankcí a pokut, i když vycházejí z různých vnitrostátních ustanovení.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Článek 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví obecný společný rámec příslušných ustanovení, opatření a kontrolních mechanismů nezbytných pro lepší a jednotnější provádění, uplatňování a praktické prosazování směrnice 96/71/ES v praxi, včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení platných právních předpisů.

1. Aniž je dotčena oblast působnosti směrnice 96/71/ES, stanovuje tato směrnice soubor konkrétních ustanovení, opatření a kontrolních mechanismů, které mají členským státům umožnit lepší a jednotnější provádění, uplatňování a praktické prosazování směrnice 96/71/ES v praxi, včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení platných právních předpisů.

Cílem této směrnice je zajistit dodržování vhodné úrovně minimální ochrany práv pracovníků vysílaných za účelem přeshraničního poskytování služeb a zároveň usnadnit volný pohyb služeb pro poskytovatele služeb a podpořit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb.

Cílem této směrnice je zajistit dodržování vhodné úrovně ochrany práv pracovníků vysílaných za účelem přeshraničního poskytování služeb, zejména prosazování pracovních podmínek platných v místě, kde má být služba v souladu s článkem 3 směrnice 96/71/ES poskytnuta, a podpořit fungování vnitřního trhu a zároveň usnadnit volný pohyb služeb pro poskytovatele služeb a podpořit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb.

2. Tato směrnice neovlivní uplatňování základních práv uznávaných členskými státy a právními předpisy Unie, včetně práva na stávku nebo svobody stávkovat nebo činit jiné kroky zahrnuté do zvláštních systémů pracovněprávních vztahů v členských státech v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Touto směrnicí není rovněž dotčeno právo sjednávat, uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy a činit společné kroky v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

2. Tato směrnice neovlivní uplatňování základních práv uznávaných v členských státech a v Unii, příp. na mezinárodní úrovni, včetně práva na stávku nebo svobody stávkovat nebo činit jiné kroky zahrnuté do zvláštních systémů pracovněprávních vztahů v členských státech v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Touto směrnicí není rovněž dotčeno ani právo sjednávat, uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy a činit společné kroky v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „příslušným orgánem“ orgán určený členským státem, aby vykonával funkce podle této směrnice;

a) „příslušným orgánem“ orgány nebo subjekty, včetně kontaktních míst podle článku 4 směrnice 96/71/ES, určené členským státem a pověřené výkonem veřejných funkcí podle této směrnice a směrnice 96/71/ES;

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán členského státu, který podává žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání týkající se sankce nebo pokuty podle kapitoly V;

b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán členského státu, který podává žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání týkající se sankce nebo pokuty podle kapitoly VI;

Odůvodnění

Přeshraniční vymáhání je upraveno v kapitole VI (nikoli v kapitole V).

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán členského státu, kterému je žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání určena.

c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán členského státu, kterému je žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání určena, jak je uvedeno v kapitole VI.

Odůvodnění

Bylo nutné blíže objasnit, o který orgán se jedná.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Článek 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Předcházení zneužívání a obcházení

Soubor ustanovení, která mají předcházet zneužívání a obcházení právních předpisů

 

1. Pro účely uplatňování, používání a prosazování směrnice 96/71/ES příslušné orgány celkově posoudí všechny skutečnosti, které považují za nutné, mj. zejména ty, které jsou uvedeny v odstavcích 2 a 3 tohoto článku. Tyto skutečnosti mají příslušným orgánům pomoci při provádění inspekcí a kontrol, kdy mají důvod se domnívat, že pracovníka nelze v souladu se směrnicí 96/71/ES považovat za vyslaného pracovníka. Tyto skutečnosti jsou pouze orientačními faktory v celkovém posouzení, které se má provést, a nelze je tedy posuzovat samostatně. Uvedené skutečnosti se přizpůsobí jednotlivým případům a přihlédne se ke zvláštnostem dané situace a povaze dané činnosti. Nesplnění jednoho nebo několika těchto skutečností nemusí nutně znamenat, že se nejedná o vyslání pracovníka. Příslušné orgány však mohou danou situaci použít při posuzování podle odstavců 2 a 3, zda se jedná o skutečné vyslání.

1. Pro účely provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES vezmou příslušné orgány v úvahu skutečnosti charakterizující činnosti, jež provádí podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby určily, zda daný podnik ve státě, v němž je usazen, skutečně vykonává podstatné činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo administrativní činnosti. Může se jednat o tyto skutečnosti:

2. Aby příslušné orgány zjistily, zda daný podnik skutečně vykonává jinou činnost než čistě interní řízení, příp. administrativní činnost, provedou celkové posouzení všech skutečností charakterizující činnosti, jež provádí podnik v členském státě, ve kterém je usazen, příp. v členském státě, kam byl pracovník vyslán. Tyto skutečnosti mohou zahrnovat zejména:

a) místo, kde má podnik své sídlo a správu, využívá kancelářské prostory, platí daně, má profesní oprávnění nebo je zaregistrován u obchodní komory nebo profesních subjektů;

a) místo, kde má podnik své sídlo a správu, využívá kancelářské prostory, platí daně a příspěvky sociálního pojištění, příp. kdepodle právních předpisů členských států profesní oprávnění nebo je v souladu s vnitrostátními právními předpisy zaregistrován u obchodní komory nebo profesních subjektů;

b) místo, kde jsou najímáni vyslaní pracovníci;

b) místo, kde jsou najímáni vyslaní pracovníci a odkud jsou vysíláni;

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené podnikem s jeho pracovníky na jedné straně a s jeho klienty na druhé straně;

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené podnikem s jeho pracovníky na jedné straně a s jeho klienty na druhé straně;

d) místo, kde podnik vykonává svou hlavní podnikatelskou činnost a kde zaměstnává administrativní pracovníky;

d) místo, kde podnik vykonává svou podnikatelskou činnost, která není při posouzení v širším časovém rámci omezena pouze na interní řízení, příp. na administrativní činnost, kde zaměstnává administrativní pracovníky a v jehož odvětví je vyslaný pracovník zaměstnán;

e) neobvykle omezený počet smluv a/nebo výše obratu uskutečněného v členském státě usazení.

e) počet smluv, příp. výši obratu uskutečněného v členském státě usazení s přihlédnutím ke konkrétní situaci mj. nově založených podniků a malých a středních podniků a také k rozdílům kupní síly měn různých členských států.

Hodnocení těchto skutečností by mělo být přizpůsobeno jednotlivým případům a mělo by se přihlížet k povaze činností vykonávaných podnikem v členském státě, v němž je usazen.

 

2. Aby bylo možné vyhodnotit, zda vyslaný pracovník dočasně vykonává svou práci v jiném členském státě, než ve kterém obvykle pracuje, se zkoumají všechny skutečnosti charakterizující tuto práci a situace pracovníka.

3. Aby bylo možné vyhodnotit, zda vyslaný pracovník dočasně vykonává svou práci v jiném členském státě, než ve kterém obvykle pracuje, zkoumají se všechny skutečnosti charakterizující tuto práci a situace pracovníka.

Může se jednat o tyto skutečnosti:

Tyto skutečnosti mohou zahrnovat zejména:

a) práce je po omezenou dobu vykonávána v jiném členském státě;

a) práce je po omezenou dobu vykonávána v jiném členském státě; délka vyslání pracovníka se stanoví v souladu s čl. 3 odst. 6 směrnice 96/71/ES;

b) pracovník je vyslán do jiného členského státu, než je ten, v němž nebo z nějž vyslaný pracovník obvykle vykonává svoji práci podle nařízení (ES) č. 593/2008 a/nebo Římské úmluvy;

b) pracovník je vyslán do jiného členského státu, než je ten, v němž nebo z nějž vyslaný pracovník obvykle vykonává svoji práci podle nařízení (ES) č. 593/2008, příp. Římské úmluvy;

c) po dokončení práce nebo poskytování služeb, kvůli kterým byl vyslán, se vyslaný pracovník vrátí nebo se očekává, že se vrátí, do členského státu, ze kterého byl vyslán;

c) po dokončení práce nebo poskytování služeb, kvůli kterým byl vyslán, se vyslaný pracovník vrátí nebo se očekává, že se vrátí, do členského státu, ze kterého byl vyslán;

d) skutečnost, zda dopravu, stravování a ubytování poskytuje nebo proplácí zaměstnavatel, který pracovníka vysílá, a pokud ano, jakým způsobem a

d) skutečnost, zda dopravu, stravování a ubytování poskytuje nebo proplácí zaměstnavatel, který pracovníka vysílá; pokud ano, uvede se způsob proplácení;

e) jakákoli opakovaná předchozí období, během kterých bylo dané místo obsazeno týmž nebo jiným (vyslaným) pracovníkem.

e) veškerá opakovaná předchozí období, během kterých bylo dané místo obsazeno týmž nebo jiným (vyslaným) pracovníkem, nebo

 

f) držení platného formuláře A1 vydaného pro vyslaného pracovníka.

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou pouze orientačními faktory v celkovém posouzení, které se má provést, a nelze je tedy posuzovat samostatně. Kritéria se přizpůsobí jednotlivým případům a přihlédne se ke zvláštnostem situace.

 

 

3a. Členské státy mohou uplatnit další skutečnosti, které musí příslušný orgán v případě, že jsou odůvodněné, přiměřené a nediskriminační, ověřit. Členské státy Komisi bezodkladně informují o veškerých dodatečných skutečnostech a přesným, srozumitelným a přístupným způsobem je zveřejní na jediných internetových stránkách členského státu. Komise sdělí tyto dodatečné skutečnosti příslušným orgánům všech členských států.

 

3b. Členské státy v souladu se svými právními předpisy a zvyklostmi zajistí, aby nedocházelo k nepravdivému uvádění vyslaných pracovníků jako osob samostatně výdělečně činných.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Do tří let od ...* musí dojít k přezkoumání nezbytnosti a přiměřenosti skutečností uvedených v odstavcích 2 a 3 tohoto článku s cílem stanovit případné nové skutečnosti, které je třeba zohlednit, aby bylo možné určit, nezneužívá-li podnik svůj status a vykonávají-li vyslaní pracovníci pracovní činnost pouze dočasně, a následně předložit Evropskému parlamentu a Radě návrh na případné změny.

 

___________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající dvěma letům od vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Při ověřování toho, zda se v případě pracovníka vyslaného do hostitelského členského státu jedná o osobu samostatně výdělečně činnou, mohou příslušné orgány zohlednit zejména tyto skutečnosti:

 

a) splnění obchodních požadavků v členském státě usídlení, jako je registrace osob samostatně výdělečně činných, udržování si kanceláře, platba daní, přidělení daňového identifikačního čísla a registrace u obchodní komory;

 

b) odměňování, vztah podřízenosti mezi osobou samostatně výdělečně činnou a podnikem a finanční odpovědnost za výsledky podniku;

 

c) činnost osoby samostatně výdělečně činné před přestěhováním do hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Dospěje-li příslušný orgán na základě skutečností uvedených v čl. 3 odst. 2 a 3 k závěru, že se ve skutečnosti nejedná o vyslání pracovníka, vztahují se na daného pracovníka pracovní podmínky stanovené na základě právních předpisů stanovených v souladu s ustanoveními nařízení (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (nařízení Řím I). Při stanovování, který předpis v rámci nařízení Řím I platí, je nutné vzít v úvahu ustanovení, která jsou pro pracovníka co nejpříznivější.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Článek 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úloha kontaktních míst

Příslušné orgány a kontaktní místa

Pro účely této směrnice členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi určí jeden nebo více příslušných orgánů, mezi něž mohou patřit kontaktní místa uvedená v článku 4 směrnice 96/71/ES.

Pro účely této směrnice členské státy v souladu s vnitrostátními právními předpisy, příp. zvyklostmi určí jeden nebo více příslušných orgánů, mezi něž mohou patřit kontaktní místa uvedená v článku 4 směrnice 96/71/ES. Kontaktní místo poskytuje informace o pracovních podmínkách a předpisech týkajících se oblasti zaměstnávání. Kontaktní místo může rovněž sledovat uplatňování těchto předpisů.

Kontaktní údaje příslušných orgánů se sdělí Komisi a ostatním členským státům. Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam příslušných orgánů a kontaktních míst.

Kontaktní údaje příslušných orgánů a kontaktních míst se sdělí Komisi a ostatním členským státům a zpřístupní se veřejnosti. Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam příslušných orgánů a kontaktních míst.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Článek 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem zajistit, aby informace o pracovních podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES, která mají být uplatňovány a dodržovány poskytovateli služeb, byly obecně dostupné jasným, uceleným a snadno přístupným způsobem, na dálku a elektronickými prostředky, ve formátech a v souladu s normami pro internetové stránky, které zajišťují přístupnost pro osoby s postižením, a aby kontaktní místa nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES byly schopny účinně plnit své úkoly.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem zajistit, aby informace o pracovních podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES, které mají být uplatňovány a dodržovány poskytovateli služeb, byly obecně zdarma dostupné jasným, transparentním, uceleným a snadno přístupným způsobem, na dálku a elektronickými prostředky, ve formátech a v souladu s normami pro internetové stránky, které zajišťují přístupnost pro osoby s postižením, a aby kontaktní místa nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES byly schopny účinně plnit své úkoly.

2. V zájmu zajištění dalšího zlepšení v oblasti přístupu k informacím členské státy:

2. V zájmu zajištění dalšího zlepšení v oblasti přístupu k informacím členské státy:

a) na vnitrostátních internetových stránkách, podrobně a uživatelsky vstřícným způsobem a v přístupném formátu, jasně uvedou, které pracovní podmínky a/nebo části jejich (vnitrostátních a/nebo regionálních) právních předpisů se musí použít na pracovníky vyslané na jejich území;

a) na jediných oficiálních vnitrostátních internetových stránkách či jiným vhodným způsobem, podrobně a uživatelsky vstřícným způsobem a v přístupném formátu, jasně uvedou, které pracovní podmínky, příp. části jejich (vnitrostátních nebo regionálních) právních předpisů se musí použít na pracovníky vyslané na jejich území;

b) přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit na internetových stránkách všeobecnou dostupnost informací o tom, které kolektivní smlouvy se použijí (a o tom, na koho se vztahují) a o tom, které pracovní podmínky musí uplatňovat poskytovatelé služeb z jiných členských států v souladu se směrnicí 96/71/ES, přičemž by měly být pokud možno uvedeny odkazy na stávající internetové stránky a jiná kontaktní místa, zejména na příslušné sociální partnery;

b) přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit na jediných oficiálních internetových stránkách členského státu nebo jiným vhodným způsobem všeobecnou dostupnost informací o tom, které kolektivní smlouvy se použijí (a o tom, na koho se vztahují), a o tom, které pracovní podmínky musí uplatňovat poskytovatelé služeb z jiných členských států v souladu se směrnicí 96/71/ES, přičemž by měly být pokud možno uvedeny odkazy na stávající internetové stránky a jiná kontaktní místa, zejména na příslušné sociální partnery;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a poskytovatelům služeb v jiných jazycích, než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou služby poskytovány, pokud možno v podobě letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a na žádost ve formátech přístupných pro osoby s postižením;

c) tyto informace zdarma zpřístupní pracovníkům a poskytovatelům služeb v angličtině či v jazyce příslušného členského státu původu pracovníka a poskytovatele služeb nebo na požádání v jiných jazycích Unie, nikoli pouze v jazyce či jazycích země, v níž jsou služby poskytovány, pokud možno v podobě letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a popsány postupy podávání stížností a zahájení soudního řízení a také postihy platné v případě nedodržení předpisů, a to ve formátech přístupných pro osoby s postižením; další podrobné informace o pracovních a sociálních podmínkách vztahujících se na vyslané pracovníky, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jsou zdarma snadno dostupné prostřednictvím různých komunikačních prostředků, včetně kontaktních míst;

d) zlepší přístupnost a srozumitelnost informací poskytovaných na vnitrostátních internetových stránkách;

d) zlepší relevantnost, přístupnost a srozumitelnost informací, zejména informací poskytovaných na jediných oficiálních vnitrostátních internetových stránkách, které jsou uvedeny v písmeni a);

e) pokud možno určí v kontaktním místě kontaktní osobu pověřenou vyřizováním žádostí o informace;

e) určí v kontaktním místě kontaktní osobu pověřenou vyřizováním žádostí o informace a přijmou opatření, která by vysílajícím společnostem a vyslaným pracovníkům zpřístupnila nezbytné informace;

f) zajišťují aktuálnost poskytovaných souborů informací pro jednotlivé země.

(Netýká se českého znění.)

3. Komise v této oblasti i nadále podporuje členské státy.

3. Komise v této oblasti i nadále podporuje členské státy.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu s vnitrostátními právními předpisy, tradicemi a zvyklostmi stanoveny v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské státy zajistit, aby je sociální partneři určili a způsobem přístupným a transparentním pro poskytovatele služeb z jiných členských států a vyslané pracovníky dali k dispozici příslušné informace, zejména pokud jde o rozdílné minimální mzdy a jejich složky, metodu použitou k výpočtu odměny a kvalifikační kritéria pro klasifikaci v různých mzdových kategoriích.

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu s vnitrostátními právními předpisy, tradicemi a zvyklostmi a při respektování samostatnosti sociálních partnerů stanoveny v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené směrnice, zajistí členské státy, aby je sociální partneři určili a dali k dispozici příslušné informace, pokud jde o rozdílné minimální mzdy, metodu použitou k výpočtu odměny a kvalifikační kritéria pro klasifikaci v různých mzdových kategoriích. Pracovní podmínky se zveřejní přístupným způsobem, který by byl pro poskytovatele služeb z jiných členských států, které vysílají pracovníky, a pro vyslané pracovníky transparentní.

 

4a. Vyslaní pracovníci mají právo získávat od hostitelského členského státu informace o platných pracovních podmínkách.

 

Členské státy vytvoří kontaktní místa nebo stanoví jiné subjekty či orgány, na něž se mohou pracovníci a podniky obracet se žádostí o informace, poradenství a podporu ohledně svých práv a povinností. Tento požadavek se vztahuje jak na hostitelské členské státy, tak i na členské státy usazení.

 

Komise a členské státy zajistí odpovídající podporu pro společné iniciativy příslušných sociálních partnerů na úrovni Unie i členských států, jejíž cílem je předávat podnikům a pracovníkům informace o platných podmínkách stanovených v této směrnici a ve směrnici 96/71/ES.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Článek 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy úzce spolupracují a poskytují si vzájemnou pomoc, aby usnadnily provádění, uplatňování a prosazování této směrnice v praxi.

1. Členské státy úzce spolupracují a poskytují si neodkladnou vzájemnou pomoc, aby usnadnily provádění, uplatňování a prosazování této směrnice v praxi.

2. Spolupráce členských států spočívá zejména v odpovědích na odůvodněné žádosti příslušných orgánů o informace a o provedení kontrol, inspekcí a šetření, pokud jde o situace týkající se vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, včetně šetření případných zneužití platných předpisů týkajících se vysílání pracovníků nebo možných případů nezákonných přeshraničních aktivit.

2. Spolupráce členských států spočívá zejména v bezodkladných odpovědích na žádosti příslušných orgánů o informace a o provedení kontrol, inspekcí a šetření, pokud jde o situace týkající se vysílání pracovníků uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES a v příslušných článcích této směrnice, včetně šetření případného zneužívání platných předpisů týkajících se vysílání pracovníků a zahájení příslušných kroků v souladu s právními předpisy a zvyklostmi členských států a s touto směrnicí.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc od příslušných orgánů v jiném členské státě členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb usazení na jejich území poskytli jejich příslušným orgánům veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc od příslušných orgánů v jiném členské státě členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb usazení na jejich území poskytli jejich příslušným orgánům bez odkladu veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činností v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy a se směrnicí 96/71/ES. V případě, že poskytovatelé služeb tyto informace neposkytnou, učiní příslušné orgány náležité kroky.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o informace nebo s provedením kontrol, inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát o této skutečnosti neprodleně uvědomí dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o informace nebo s provedením kontrol, inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát o této skutečnosti neprodleně uvědomí dožadující členský stát s cílem najít řešení. Při přetrvávání problémů v oblasti výměny informací nebo při trvalém odmítnutí poskytnout požadované informace je o tom informována Komise, která zahájí řízení pro neplnění povinností, pokud to požaduje za odůvodněné. Komise případy trvalého odmítnutí poskytnout požadované informace zaznamenává, aby mj. vytvořila veřejně přístupný seznam orgánů, které údajně trvale odmítají poskytovat příslušné informace.

5. Členské státy poskytují informace, o které požádaly jiné členské státy nebo Komise, elektronickými prostředky co nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od přijetí žádosti. Pro zvláštní situace, kdy se členský stát dozví o zvláštních okolnostech, které vyžadují naléhavé řešení, se použije zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. Za těchto okolností se informace poskytnou do 24 hodin.

5. Členské státy poskytují informace, o které požádaly jiné členské státy nebo Komise, elektronickými prostředky co nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od přijetí žádosti. Pro zvláštní situace, kdy se členský stát dozví o zvláštních okolnostech, které vyžadují naléhavé řešení, se použije zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. Za těchto okolností se informace poskytnou do 24 hodin. Tento článek nevylučuje, aby příslušné orgány hostitelského členského státu přijaly opatření s cílem zabránit podvodům, vyšetřit je a postihovat.

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do kterých jsou poskytovatelé služeb zapisováni a do kterých mají možnost nahlížet příslušné orgány na jejich území, měly za stejných podmínek možnost nahlížet také odpovídající příslušné orgány ostatních členských států.

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do kterých jsou poskytovatelé služeb zapisováni a do kterých mají možnost nahlížet příslušné orgány na jejich území, měly za stejných podmínek možnost nahlížet také odpovídající příslušné orgány ostatních členských států.

7. Členské státy zajistí důvěrnost informací, které si vymění. Poskytnuté informace se použijí pouze pro účely, ke kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí přísnou důvěrnost informací, které si vymění. Poskytnuté informace se použijí výlučně pro účely, ke kterým byly vyžádány, a v souladu s právními předpisy a zvyklostmi členských států, zejména s právními předpisy o ochraně osobních údajů.

8. Vzájemná správní spolupráce a pomoc se poskytuje zdarma.

8. Vzájemná správní spolupráce a pomoc se poskytuje zdarma.

9. Komise a příslušné orgány úzce spolupracují s cílem prošetřit všechny obtíže, které mohou nastat při uplatňování čl. 3 odst. 10 směrnice 96/71/ES.

9. Komise a příslušné orgány úzce spolupracují s cílem prošetřit všechny obtíže, které mohou nastat při uplatňování čl. 3 odst. 10 směrnice 96/71/ES.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úloha členského státu usazení

Úloha členských států

 

1. V souladu se zásadami stanovenými v článcích 4 a 5 směrnice 96/71/ES nesou za provádění inspekcí pracovních podmínek, které je nutné dodržovat v souladu se směrnicí 96/71/ES, odpovědnost v průběhu vyslání pracovníka do jiného členského státu orgány hostitelského členského státu ve spolupráci s členským státem usazení. Členský stát usazení proto v souladu s článkem 10 této směrnice a se svými vnitrostátními právními předpisy, příp. se zvyklostmi a správními postupy provádí, pokud jde o pracovníky vyslané na jeho území, i nadále kontroly a sledování a přijímá veškerá nezbytná opatření v oblasti dohledu nebo donucovací opatření. Tyto inspekce a kontroly mohou v případě potřeby provádět orgány hostitelského členského státu z vlastního podnětu nebo na žádost příslušných orgánů členského státu usazení v souladu s článkem 10 a v souladu s pravomocemi dohledu stanovenými vnitrostátními právními předpisy, zvyklostmi a správními postupy hostitelského členského státu a v souladu s právními předpisy Unie.

1. Členský stát usazení poskytovatele služeb musí i nadále kontrolovat, sledovat a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo donucovací opatření v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, zvyklostmi a správními postupy, pokud jde o pracovníky vysílané do jiného členského státu.

2. Členský stát usazení pokračuje také v kontrole a sledování poskytovatele služeb a v přijímání nezbytných opatření dohledu nebo donucovací opatření v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, zvyklostmi a správními postupy, pokud jde o pracovníky vysílané do jiného členského státu. Tato povinnost neznamená, že členský stát usazení musí vykonávat skutečné kontroly a inspekce na území hostitelského členského státu, ve kterém je služba poskytována.

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je usazen poskytovatel služeb, pomáhá členskému státu, do kterého jsou pracovníci vysíláni, se zajištěním souladu s podmínkami použitelnými podle směrnice 96/71/ES a této směrnice. Členský stát usazení poskytovatele služeb z vlastního podnětu sdělí členskému státu, do kterého jsou pracovníci vysíláni, veškeré podstatné informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1, pokud členský stát usazení poskytovatele služeb ví o zvláštních skutečnostech, které naznačují možné nesrovnalosti.

3. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je usazen poskytovatel služeb, pomáhá za účelem prosazování směrnice 96/71/ES hostitelskému členskému státu se zajištěním souladu se všemi podmínkami použitelnými podle směrnice 96/71/ES a této směrnice. Členský stát, v němž je usazen poskytovatel služeb, neprodleně z vlastního podnětu nebo na žádost hostitelského členského státu sdělí příslušným orgánům tohoto státu veškeré podstatné informace uvedené v této směrnici nebo nutné ke splnění požadavků článku 3 směrnice 96/71/ES.

3. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou rovněž pro každé poskytnutí služeb nebo každého poskytovatele služeb požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace o zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o jeho bezúhonnosti a o neexistenci jakéhokoli porušení platných předpisů. Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto informace podle článku 6.

4. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou rovněž v případě každého poskytnutí služeb nebo každého poskytovatele služeb požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace k ověření dodržování veškerých ustanovení směrnice 96/71/ES a této směrnice, a to i pokud jdezákonnost usazení poskytovatele služeb, o jeho bezúhonnost a o neexistenci jakéhokoli porušení platných předpisů. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou požádat o dodatečné informace z důvodu převažujícího veřejného zájmu. Tyto žádosti doprovází příslušné uvedení důvodů, zejména důvodu podání žádosti. Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto informace podle článku 6.

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 neznamená povinnost členského státu usazení vykonávat ověření skutkového stavu a kontroly na území hostitelského členského státu, v němž je služba poskytována. Tato ověření a tyto kontroly musí být v případě potřeby prováděny orgány hostitelského členského státu na žádost příslušných orgánů členského státu usazení v souladu s článkem 10 a v souladu s pravomocemi dohledu stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech, zvyklostmi a správními postupy hostitelského členského státu a v souladu s právními předpisy Unie.

 

 

4a. Členské státy, které zjistí, že dochází k náboru pracovníků, kteří by měli v rozporu se skutečností pracovat jako osoby samostatně výdělečně činné, o tom bez odkladu uvědomí příslušné orgány v hostitelském členském státě.

 

4b. S veškerými informacemi obdrženými od příslušných orgánů se zachází důvěrně.

 

V souladu s právními předpisy Unie a členských států v oblasti ochrany údajů nesou plnou odpovědnost za zajištění ochrany údajů a zákonných práv dotyčných osob i nadále členské státy, které za tímto účelem zavedou odpovídající mechanismy na jejich ochranu.

 

4c. Členské státy zajistí zdroje nezbytné k provádění účinných kontrol a inspekcí.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Článek 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy s pomocí Komise přijmou doprovodná opatření za účelem rozvoje, usnadnění a podpory výměny mezi úředníky odpovědnými za provádění správní spolupráce a vzájemné pomoci, jakož i sledování dodržování a prosazování platných právních předpisů.

1. Členské státy přijmou s pomocí Komise doprovodná opatření za účelem rozvoje, usnadnění a podpory výměny mezi úředníky odpovědnými za provádění správní spolupráce a vzájemné pomoci, jakož i sledování dodržování a prosazování platných právních předpisů. Členské státy mohou přijmout také doprovodná opatření na podporu organizací poskytujících informace vyslaným pracovníkům.

 

1a. Příslušné orgány v hostitelském členském státě a v členských státech, v nichž jsou poskytovatelé služeb usazeni, by měly shromažďovat údaje o postupu vysílání pracovníků a vyhodnocovat je, a to za dodržování právních předpisů Unie a členských států v oblasti ochrany údajů. Členské státy by kromě toho měly shromážděné údaje předávat Komisi k vypracování přehledů.

2. Komise posoudí nezbytnost finanční podpory za účelem dalšího zlepšení správní spolupráce a posílení vzájemné důvěry prostřednictvím projektů, včetně podpory výměny příslušných úředníků a odborné přípravy, jakož i rozvoje, usnadnění a podpory iniciativ v oblasti osvědčených postupů, včetně iniciativ sociálních partnerů na úrovni Unie, jako jsou rozvoj a aktualizace databází nebo společné internetové stránky obsahující obecné nebo určitého odvětví se týkající informace o pracovních podmínkách, které mají být dodržovány.

2. Komise posoudí nezbytnost finanční podpory za účelem dalšího zlepšení správní spolupráce a posílení vzájemné důvěry prostřednictvím projektů, včetně podpory výměny příslušných úředníků a odborné přípravy, jakož i rozvoje, usnadnění a podpory iniciativ v oblasti osvědčených postupů, včetně iniciativ sociálních partnerů na úrovni Unie, jako jsou rozvoj a aktualizace databází nebo společné internetové stránky obsahující obecné informace o pracovních podmínkách, které mají být dodržovány, nebo informace týkající se určitého odvětví. Pokud dospěje k závěru, že je to zapotřebí, zajistí příslušné finanční zdroje.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Článek 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou uložit pouze tato správní požadavky a kontrolní opatření:

1. Členské státy mohou uložit jakékoli správní požadavky a kontrolní opatření, které považují z hlediska účinného prosazování směrnice 96/71/ES a této směrnice za nezbytné, zejména:

 

a) povinnost určit kontaktní osobu v hostitelském členském státě, která by působila jako zmocněnec vysílající společnosti, na niž se mohou obrátit příslušné orgány hostitelského členského státu, která je oprávněna k přebírání veškerých úředních oznámení a dokladů a která je v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi v případě nutnosti oprávněna jménem zaměstnavatele také k jednání s příslušnými sociálními partnery v hostitelském členském státě o závazných dohodách a k jejich uzavírání, a to během období, v němž jsou služby poskytovány;

 

b) opatření zaměřená na boj proti nehlášené práci;

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto doklady obvykle používají standardní formuláře, může být odůvodněný překlad dokladů uvedených v písmenu b);

c) překlad dokladů uvedených v odstavci 2 do jednoho z úředních jazyků Unie, který je také úředním jazykem hostitelského členského státu.

d) povinnost určit kontaktní osobu, která bude v případě potřeby jednat jménem zaměstnavatele s příslušnými sociálními partnery v členském státě, do kterého se pracovníci vysílají, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, během období, v němž jsou služby poskytovány.

 

2. Členské státy zajistí, aby postupy a formality týkající se vysílání pracovníků mohly podniky snadno provádět na dálku a pokud možno pomocí elektronických prostředků.

2. Aniž je dotčen odstavec 1, členské státy uloží tyto správní požadavky a kontrolní opatření:

a) povinnost poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě nahlásit příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději na začátku poskytování služby přítomnost jednoho nebo více zřetelně identifikovatelných vyslaných pracovníků, jejich předpokládaný počet, předpokládanou dobu trvání a místo jejich přítomnosti, jakož i služby, které odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení může zahrnovat pouze totožnost poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě nahlásit příslušným vnitrostátním orgánům nejméně pět pracovních dnů před začátkem poskytování služby v úředním jazyce Unie, který je také úředním jazykem hostitelského členského státu, nebo v jiném jazyce, pokud to hostitelský členský stát akceptuje, předpokládaný počet vyslaných pracovníků a jejich osobní identifikační údaje, příp. stanovenou kontaktní osoby, jak je uvedeno v odstavci 1 písm. a), dobu zahájení a předpokládanou dobu trvání poskytování služby a místo, kde má být poskytována, a také služby, které odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení zahrnuje zejména totožnost poskytovatele služby;

 

v prohlášení se uvede, že poskytovatel služby byl obeznámen s příslušnými minimálními pracovními podmínkami v hostitelském členském státě a že v souladu s článkem 3 směrnice 96/71/ES souhlasí s jejich dodržováním;

 

poskytovatel služby usazený v jiném členském státě informuje příslušné orgány hostitelského členského státu neprodleně o veškerých změnách informací obsažených v prohlášení před poskytováním služby nebo v průběhu jejího poskytování;

 

b) povinnost uchovávat nebo poskytnout v průběhu vyslání pracovníků na přístupném a zřetelně označeném místě, jako je pracoviště nebo staveniště nebo v případě mobilních pracovníků v odvětví dopravy provozovna v hostitelském členském státě nebo vozidlo, s nímž je služba poskytována, v tištěné nebo elektronické tyto doklady:

 

– doklad o totožnosti vyslaných pracovníků,

 

– pracovní smlouvy (nebo rovnocenný doklad, v němž jsou uvedeny pracovní podmínky, jako je doklad ve smyslu směrnice 91/533, obsahující v případě, že je to vhodné nebo důležité, dodatečné informace uvedené v článku 4 uvedené směrnice),

 

– výplatní pásky a doklady o vyplácení mezd,

 

– pracovní výkazy,

 

– dokumentaci týkající se sociálního zabezpečení uvedenou v nařízení (ES) č. 883/2004 (např. formulář A1),

 

– v případě státních příslušníků třetích zemí pracovní povolení a povolení k pobytu v členském státě, v němž je poskytovatel služeb usazen, nebo kopie rovnocenných dokladů vydaných v souladu s právními předpisy členského státu, v němž je poskytovatel služeb usazen,

 

– hodnocení rizik pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle směrnice 89/391/ES.

 

Tyto doklady jsou uchovávány nebo poskytovány po dobu alespoň dvou let po vyslání pracovníků.

2. Členské státy zajistí, aby postupy a formality týkající se vysílání pracovníků mohly podniky snadno provádět na dálku a pokud možno pomocí elektronických prostředků.

3. Členské státy zajistí, aby postupy a formality týkající se vysílání pracovníků mohly podniky snadno provádět na dálku a pokud možno pomocí elektronických prostředků.

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost uplatňování vnitrostátních kontrolních opatření, a to na základě zkušeností se systémem pro spolupráci a výměnu informací, s vytvořením jednotnějších, standardizovaných dokumentů, s vytvářením společných zásad nebo norem pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků a s technologickým rozvojem, jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly v případě potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny nebo úpravy.

4. Do tří let ...* přezkoumá Komise účinnost vnitrostátních kontrolních opatření a jejich uplatňování, a to na základě zkušeností se systémem pro spolupráci a výměnu informací, s vytvořením jednotnějších, standardizovaných dokumentů, s vytvářením společných zásad nebo norem pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků a s technickým rozvojem, jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly v případě potřeby navrženy veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

 

___________________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum dva roky po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Článek 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Inspekce

Kontroly a inspekce

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny vhodné kontroly a sledovací mechanismy a aby byly na jejich území prováděny účinné a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat a sledovat dodržování předpisů a pravidel stanovených ve směrnici 96/71/ES a zaručit její řádné provádění a prosazování. Tyto inspekce v první řadě vycházejí z posouzení rizik, které pravidelně vypracovávají příslušné orgány. Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se na jejich území soustředí zaměstnávání pracovníků vyslaných za účelem poskytování služeb. Při posuzování rizik se přihlíží k faktorům, jako jsou realizace velkých infrastrukturních projektů, zvláštní problémy a potřeby specifických odvětví, dřívější porušení předpisů a také zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny vhodné a účinné kontroly a sledovací mechanismy a aby byly na jejich území prováděny účinné a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat a sledovat dodržování ustanovení a pravidel stanovených ve směrnici 96/71/ES a v této směrnici a zaručit jejich řádné uplatňování a prosazování a také bojovat s nehlášenou prací. Tyto inspekce mohou vycházet z posouzení rizik, které pravidelně vypracovávají příslušné orgány. Při posuzování rizik se může zjišťovat odvětví činnosti, do kterých se na jejich území soustřeďuje zaměstnávání pracovníků vyslaných za účelem poskytování služeb. Při posuzování rizik se může přihlížet zejména k faktorům, jako je realizace velkých infrastrukturních projektů, existence dlouhých řetězců subdodavatelů, zvláštní problémy a potřeby specifických odvětví, dřívější porušení předpisů a také zranitelnost určitých skupin pracovníků.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a kontroly dodržování směrnice 96/71/ES nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a kontroly dodržování této směrnice a směrnice 96/71/ES nebyly diskriminační, příp. nepřiměřené a vyčlení na jejich zajištění potřebné zdroje. Po skončení každé inspekce nebo kontroly poskytne příslušný orgán podle své zvyklosti podniku, v němž proběhla inspekce nebo kontrola, dokument obsahující veškeré relevantní informace.

3. Jestliže jsou informace potřebné v průběhu inspekcí a vzhledem ke kritériím uvedeným v článku 3, jednají členský stát, ve kterém je služba poskytována, a členský stát usazení v souladu s pravidly o správní spolupráci, tzn. příslušné orgány spolupracují podle pravidel a zásad stanovených v článcích 6 a 7.

3. Jestliže jsou v průběhu inspekcí zapotřebí informace a vzhledem článku 3 této směrnice, jednají hostitelský členský stát a členský stát usazení v souladu s pravidly o správní spolupráci. Příslušné orgány spolupracují zejména podle pravidel a zásad stanovených v článcích 6 a 7 této směrnice.

4. V členských státech, ve kterých je v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi stanovení pracovních podmínek vyslaných pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 96/71/ES, a zejména minimálních mezd, včetně pracovní doby, ponecháno na dohodě mezi vedením a pracovníky, mohou na vhodné úrovni a za podmínek stanovených členskými státy také sledovat dodržování příslušných pracovních podmínek vyslaných pracovníků, je-li zaručena odpovídající úroveň ochrany, která je rovnocenná ochraně vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

4. V členských státech, ve kterých je v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi stanovení pracovních podmínek vyslaných pracovníků uvedených v článku 3 směrnice 96/71/ES, a zejména minimálních mezd pracovní doby, ponecháno na sociálních partnerech, mohou sociální partneři na vhodné úrovni a za podmínek stanovených těmito členskými státy také sledovat dodržování příslušných pracovních podmínek vyslaných pracovníků v souladu se stávajícími právními předpisy členských států, pokud byly tyto pracovní podmínky v souladu s článkem 5 řádně oznámeny.

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty práce nemají žádné pravomoci, pokud jde o kontrolu a sledování pracovních podmínek a/nebo pracovních podmínek vyslaných pracovníků, mohou výjimečně, po konzultaci se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni, zavést nebo zachovat opatření zaručující dodržování těchto pracovních podmínek za předpokladu, že příslušná opatření dotčeným osobám poskytují odpovídající úroveň ochrany, která je rovnocenná úrovni ochrany vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty práce nemají žádné pravomoci, pokud jde o kontrolu a sledování pracovních podmínek nebo pracovních podmínek vyslaných pracovníků, mohou výjimečně, po konzultaci se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni, zavést, upravit nebo zachovat postupy a mechanismy zaručující dodržování těchto pracovních podmínek za předpokladu, že nejsou diskriminační nebo nepřiměřené, jak je stanoveno v čl. 10 odst. 2 této směrnice.

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Článek 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

V zájmu prosazování povinností podle článku 6 směrnice 96/71/ES a této směrnice členské státy zajistí, aby existovaly dostupné účinné mechanismy, pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci přímo podat stížnost na svého zaměstnavatele a také právo zahájit soudní nebo správní řízení, také v členském státě, na jehož území jsou nebo byli pracovníci vysláni, pokud se tito pracovníci domnívají, že utrpěli ztrátu nebo škodu v důsledku nedodržení platných předpisů, a to i tehdy, pokud již skončil vztah, v rámci něhož mělo k uvedenému nedodržení dojít.

1. V zájmu prosazování povinností podle této směrnice a směrnice 96/71/ES členské státy zajistí, aby existovaly dostupné účinné mechanismy, pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci přímo podat stížnost na svého zaměstnavatele a také právo zahájit soudní nebo správní řízení, také v členském státě, na jehož území jsou nebo byli pracovníci vysláni, pokud se tito pracovníci domnívají, že utrpěli ztrátu nebo škodu v důsledku nedodržení platných předpisů, a to i tehdy, pokud již skončil vztah, v rámci něhož mělo k uvedenému nedodržení dojít.

2. Odstavec 1 se použije, aniž je dotčena příslušnost soudů v členských státech stanovená zejména v příslušných právních nástrojích Unie a/nebo mezinárodních úmluvách.

2. Odstavec 1 se použije, aniž je dotčena příslušnost soudů v členských státech stanovená zejména v příslušných právních nástrojích Unie, příp. v mezinárodních úmluvách.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a další třetí strany, jako sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování ustanovení této směrnice, mohly jménem vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich podporu jednat s jejich schválením v jakémkoli soudním nebo správním řízení, jehož cílem je provádět tuto směrnici a/nebo pro prosazovat plnění povinností podle této směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a další třetí strany, jako sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování ustanovení této směrnice a směrnice 96/71/ES, mohly jménem vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich podporu jednat s jejich schválením v rámci jakéhokoli soudního nebo správního řízení, jehož cílem je uplatňovat tuto směrnici a směrnici 96/71/ES, příp. prosazovat plnění povinností podle této směrnice a směrnice 96/71/ES.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátními právními předpisy týkajícími se předepsaných termínů nebo lhůt pro podání obdobných stížností ani vnitrostátními právními předpisy týkajícími se zastupování nebo obhajoby před soudy.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátními právními předpisy týkajícími se předepsaných termínů nebo lhůt pro podání obdobných stížností ani vnitrostátními právními předpisy týkajícími se zastupování nebo obhajoby před soudy. Členské státy nicméně stanoví lhůtu v délce alespoň šesti měsíců, v jejímž průběhu může stěžovatel podat v souladu s předpisy členských států stížnost.

 

4a. Vyslaní pracovníci, kteří využijí soudního nebo správního řízení ve smyslu čl. 11 odst. 1, nesmějí být vystaveni jakémukoli nepříznivému zacházení ze strany zaměstnavatele. Členské státy stanoví v rámci svých právních předpisů také podmínky, za nichž lze v případě vyslaných pracovníků ze třetích zemí prodloužit délku povolení k pobytu až do ukončení řízení.

5. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny nezbytné mechanismy, které vyslaným pracovníkům umožní,

5. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny nezbytné mechanismy, které vyslaným pracovníkům nebo třetím stranám, které jednají s jejich souhlasem nebo jejich jménem, umožní uplatňovat nárok a které vyslaným pracovníkům umožní,

a) aby obdrželi veškeré neproplacené odměny, které jsou splatné podle platných pracovních podmínek uvedených v článku 3 směrnice 96/71/ES;

a) aby obdrželi veškeré neproplacené odměny, které jsou splatné podle platných pracovních podmínek uvedených v článku 3 směrnice 96/71/ES;

b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady související s čistou odměnou nebo kvalitou ubytování, jež byly strženy nebo odečteny ze mzdy na ubytování poskytnuté zaměstnavatelem.

b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady související s čistou odměnou nebo kvalitou ubytování, jež byly strženy nebo odečteny ze mzdy na ubytování poskytnuté zaměstnavatelem;

 

c) aby jim byly vráceny veškeré dlužné částky nebo daně či odvody na sociální zabezpečení neoprávněně stržené z platu pracovníka. Členské státy rovněž zajistí, aby byly vytvořeny nezbytné mechanismy, které by zajistily úhradu splatných daní, příspěvků sociálního zabezpečení a příspěvků do společných fondů nebo příspěvků institucím sociálních partnerů.

Tento odstavec se použije i v případech, kdy se vyslaní pracovníci vrátili z členského státu, do něhož byli vysláni.

Tento odstavec se použije i v případech, kdy se vyslaní pracovníci vrátili z členského státu, do něhož byli vysláni, a v případě vyslaných pracovníků, o nichž bylo v souladu s čl. 3 odst. 3 písm. b) této směrnice nepravdivě uvedeno, že jsou samostatně výdělečně činní.

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Subdodávky – solidární odpovědnost

Subdodávky

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, členské státy, nediskriminačně s ohledem na ochranu odpovídajících práv zaměstnanců přímých subdodavatelů usazených na jejich území, zajistí, aby dodavatel, jehož je zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo podnik pro dočasnou práci nebo podnik poskytujícím pracovníky) přímým subdodavatelem, mohl být, kromě nebo namísto zaměstnavatele, vyslanému pracovníkovi a/nebo společným fondům nebo institucím sociálních partnerů odpovědný za neplacení:

 

a) veškerých neuhrazených čistých odměn odpovídajících minimální mzdě a/nebo nezaplaceným příspěvkům na společných fondů nebo institucí sociálních partnerů, pokud se na ně vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES;

 

b) veškerých dlužných částek nebo za vrácení daní či příspěvků na sociální zabezpečení neoprávněně stržených z platu pracovníka.

 

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je omezena na práva pracovníka získaná na základě smluvního vztahu mezi dodavatelem a subdodavatelem.

 

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, který vynaložil náležitou péči, není činěn odpovědným podle odstavce 1. Tyto systémy se použijí transparentním, nediskriminačním a přiměřeným způsobem. Z toho mohou vyplývat preventivní opatření přijatá dodavatelem v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží dodržení hlavních pracovních podmínek u vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES, včetně výplatních pásek a vyplácení mzdy, dodržení povinností týkajících se sociálního zabezpečení a/nebo daní v členském státě usazení a dodržení platných právních předpisů o vysílání pracovníků.

1. Členské státy přijmou opatření na nediskriminačním základě, která by zajistila, aby společnost, která přímo či nepřímo nařídí jiné společnosti, aby jejím jménem poskytovala služby, odpovídala spolu se subdodavatelem nebo místo něj za pohledávky zaměstnanců, příp. za splatné příspěvky sociálního zabezpečení do společných fondů nebo institucím sociálních partnerů.

 

Odpovědnost uvedená v tomto odstavci je omezena na práva pracovníka získaná v průběhu smluvního vztahu mezi dodavatelem a subdodavatelem.

3. Členské státy mohou, v souladu s právními předpisy Unie, stanovit přísnější pravidla odpovědnosti v rámci svých vnitrostátních právních předpisů, nediskriminačně s ohledem na oblast a rozsah odpovědnosti subdodavatele. Členské státy mohou rovněž v souladu s právními předpisy Unie stanovit takovou odpovědnost v odvětvích, která nejsou uvedena v příloze směrnice 96/71/ES. Členské státy mohou v těchto případech stanovit, že dodavatel, který vynaložil náležitou péči, jak stanoví vnitrostátní právní předpisy, nenese odpovědnost.

2. Odstavcem 1 nejsou dotčena přísnější pravidla odpovědnosti v rámci právních předpisů členských států.

4. Do tří let ode dne uvedeného v článku 20 Komise po konzultaci s členskými státy a sociálními partnery na úrovni EU přezkoumá uplatňování tohoto článku s cílem navrhnout v případě potřeby veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

 

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Článek 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou nebo mohou být stanoveny právními předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné pomoci a uznávání, jakož i opatření a postupy stanovené v tomto článku na přeshraniční prosazování správních pokut a sankcí uložených za nedodržení platných právních předpisů v členském státě vztahujících se na poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě.

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou nebo mohou být stanoveny právními předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné pomoci a uznávání, jakož i opatření a postupy stanovené v této kapitole na přeshraniční prosazování peněžitých správních sankcí a pokut uložených za nedodržení platných právních předpisů stanovených ve směrnici 96/71/ES v členském státě vztahujících se na poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě.

2. Dožadující orgán může v souladu s právními a správními předpisy platnými v jeho členském státě požádat příslušný orgán jiného členského státu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo o oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta, pokud příslušné právní předpisy a správní postupy platné v členském státě dožádaného orgánu takové opatření umožňují pro obdobné pohledávky nebo rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu s právními a správními předpisy platnými v jeho členském státě požádat příslušný orgán jiného členského státu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo příspěvků na sociální zabezpečení se zpětnou platností v souladu s nařízením (ES) č. 987/2009, příp. požádat o oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta nebo úhrada příspěvků na sociální zabezpečení se zpětnou platností.

Příslušný orgán v dožadujícím členském státě zajistí, aby se žádost o vymáhání sankce nebo pokuty nebo oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta, uskutečnily v souladu s pravidly platnými v daném členském státě, přičemž příslušný dožádaný orgán zajistí, aby takové vymáhání či oznámení v dožádaném členském státě probíhalo v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy platnými v dožádaném členském státě.

Příslušný orgán v dožadujícím členském státě zajistí, aby se žádost o vymáhání sankce nebo pokuty nebo oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta, uskutečnily v souladu s pravidly platnými v daném členském státě, přičemž příslušný dožádaný orgán zajistí, aby takové vymáhání či oznámení bylo v dožádaném členském státě bez jakýchkoli dalších formalit uznáno a aby probíhalo v souladu s vnitrostátními právními a správními předpisy platnými v dožádaném členském státě, které se vztahují na stejné nebo podobné žádosti.

Dožadující orgán nemůže požádat o vymáhání sankce nebo pokuty nebo o oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta, pokud a dokud jsou sankce nebo pokuta, jakož i související pohledávka a/nebo nástroj umožňující její prosazení v dožadujícím členském státě v tomto členském státě napadeny.

Dožadující orgán nemůže požádat o vymáhání sankce nebo pokuty nebo o oznámení o rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta, pokud a dokud jsou sankce nebo pokuta, jakož i související pohledávka, příp. nástroj umožňující její prosazení v dožadujícím členském státě v tomto členském státě v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi napadeny.

 

Pokud vyjde najevo, že poskytovatel služby ve skutečnosti není usazen v členském státě údajného usazení nebo že adresa či údaje o podniku jsou nepravdivé, příslušný orgán řízení na základě formálních důvodů neuzavře, nýbrž provede další šetření, aby zjistil totožnost fyzické nebo právnické osoby odpovědné za vyslání daných pracovníků.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Článek 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na žádost dožadujícího orgánu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo oznámení o rozhodnutí, kterým se sankce nebo pokuta ukládá, poskytne dožádaný orgán veškeré informace a vzájemnou pomoc, které by byly užitečné pro dožadující orgán při vymáhání pokuty a/nebo sankce, a také, v rámci možností, pro související pohledávku.

1. Na žádost dožadujícího orgánu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo oznámení o rozhodnutí, kterým se sankce nebo pokuta ukládá, poskytne dožádaný orgán neodkladně veškeré požadované informace a požadovanou vzájemnou pomoc, které by byly užitečné pro dožadující orgán při vymáhání pokuty, příp. sankce, a také, v rámci možností, z hlediska související pohledávky.

V žádosti o informace týkající se vymáhání sankce nebo pokuty, jakož i v oznámení o rozhodnutí, které se týká těchto záležitosti, se uvede alespoň

V žádosti o informace týkající se vymáhání sankce nebo pokuty, jakož i v oznámení o rozhodnutí, které se týká těchto záležitosti, se uvede alespoň

a) jméno a známá adresa adresáta, jakož i veškeré ostatní příslušné údaje nebo informace pro identifikaci adresáta;

a) jméno / název a známá adresa adresáta, jakož i veškeré ostatní příslušné údaje nebo informace pro identifikaci adresáta;

b) účel oznámení nebo žádosti o vymáhání, lhůta pro provedení a veškerá důležité data pro postup vymáhání;

b) účel oznámení nebo žádosti o vymáhání, lhůta pro provedení a veškerá důležitá data pro postup vymáhání;

c) popis povahy a částka pokuty nebo sankce, jakož i související pohledávky, která je předmětem žádosti, a jejích různých složek;

c) popis povahy a částka pokuty nebo sankce, jakož i související pohledávky, která je předmětem žádosti, a jejích různých složek;

d) všechny ostatní příslušné informace nebo doklady, včetně dokladů a informací právní povahy, které se týkají pohledávky, pokuty nebo sankce a

d) všechny ostatní příslušné informace nebo doklady, včetně dokladů a informací právní povahy, které se týkají pohledávky, pokuty nebo sankce, a

e) název, adresa a další kontaktní údaje týkající se příslušného orgánu odpovědného za posouzení pokuty a/nebo sankce a, pokud se liší, příslušného subjektu, u něhož lze získat další informace týkající se sankce nebo pokuty nebo možností, jak napadnout platební povinnost nebo rozhodnutí, jež ji ukládá.

e) název, adresa a další kontaktní údaje týkající se příslušného orgánu odpovědného za posouzení pokuty, příp. sankce a, pokud se liší, příslušného subjektu, u něhož lze získat další informace týkající se sankce nebo pokuty nebo možností, jak napadnout platební povinnost nebo rozhodnutí, jež ji ukládá.

2. Pro účely vymáhání sankce nebo pokuty nebo oznámení rozhodnutí, kterým se sankce nebo pokuta ukládá, v dožádaném členském státě se jakákoli pokuta nebo sankce, které jsou předmětem žádosti o vymáhání nebo oznámení, posuzují tak, jako by se jednalo o pokutu nebo sankci dožádaného členského státu.

2. Pro účely vymáhání sankce, pokuty či příspěvků na sociální zabezpečení se zpětnou platností nebo oznámení rozhodnutí, kterým se sankce, pokuta či příspěvek na sociální zabezpečení se zpětnou platností ukládá, v dožádaném členském státě se jakákoli pokuta, sankce či příspěvek na sociální zabezpečení se zpětnou platností, které jsou předmětem žádosti o vymáhání nebo oznámení, posuzují tak, jako by se jednalo o pokutu, sankci či příspěvek na sociální zabezpečení se zpětnou platností dožádaného členského státu.

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí dožadující orgán o úkonech učiněných ohledně žádosti o oznámení nebo vymáhání, a zejména o dni předání nebo oznámení nástroje nebo rozhodnutí osobě, které je určen.

3. Dožádaný orgán neprodleně uvědomí dožadující orgán o úkonech učiněných ohledně žádosti o informace, oznámení nebo vymáhání, a zejména o dni předání nebo oznámení nástroje nebo rozhodnutí osobě, které je určen. Totéž platí i v případě, že existují zásadní překážky úspěšného zpracování žádosti.

Dožádaný orgán rovněž sdělí dožadujícímu orgánu důvody odmítnutí žádosti o informace, vymáhání nebo oznámení.

Dožádaný orgán rovněž sdělí dožadujícímu orgánu důvody zamítnutí žádosti o informace, vymáhání nebo oznámení.

 

3a. Ustanovení o vymáhání pokut nebo sankcí se použije i na pokuty uložené v rámci vymahatelných rozhodnutí vydaných podle předpisů soudy členských států a obdobných rozhodnutí, která jsou výsledkem pracovněprávních řízení.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Článek 15

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Napadne-li poskytovatel služeb nebo zúčastněná strana v průběhu vymáhání pohledávky nebo oznamovacího postupu pokutu, sankci a/nebo související pohledávku, postup přeshraničního vymáhání uložené pokuty nebo sankce se pozastaví až do rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu v této věci.

1. Napadne-li v souladu s platnými předpisy poskytovatel služeb nebo zúčastněná strana v průběhu vymáhání pohledávky nebo oznamovacího postupu pokutu, sankci, příp. související pohledávku v dožadujícím členském státě, postup přeshraničního vymáhání uložené pokuty nebo sankce se pozastaví až do rozhodnutí příslušného vnitrostátního orgánu dožadujícího členského státu v této věci.

Dožadující orgán neprodleně informuje dožádaný orgán o napadení.

Dožadující orgán neprodleně informuje dožádaný orgán o napadení.

2. Spory týkající se donucovacích opatření přijatých v dožádaném členském státě nebo spory týkající se platnosti oznámení učiněného příslušným orgánem dožádaného členského státu musí být předloženy příslušnému orgánu nebo soudnímu orgánu dožádaného členského státu v souladu s jeho právními předpisy.

2. Spory týkající se donucovacích opatření přijatých v dožádaném členském státě nebo spory týkající se platnosti oznámení učiněného příslušným orgánem dožádaného členského státu musí být předloženy příslušnému orgánu nebo soudnímu orgánu dožádaného členského státu v souladu s jeho právními předpisy.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Článek 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dožádaný orgán předá dožadujícímu orgánu vymožené částky pokut nebo sankcí uvedených v této kapitole.

1. Vymožené částky sankcí nebo pokut uvedených v této kapitole připadnou dožádanému orgánu.

Dožádaný orgán může vymáhat částky od dotyčné fyzické nebo právnické osoby a může si ponechat veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s vymáháním, v souladu s právními předpisy a správními postupy dožádaného členského státu, které se vztahují na obdobné pohledávky.

 

2. Členské státy vůči sobě neuplatňují nároky na náhradu nákladů, které vznikly při poskytování vzájemné pomoci na základě této směrnice nebo vyplývají z jejího provádění.

2. Členské státy vůči sobě neuplatňují nároky na náhradu nákladů, které vznikly při poskytování vzájemné pomoci na základě této směrnice nebo vyplývají z jejího provádění.

U obzvláště obtížných vymáhání spojených s velmi vysokou částkou se mohou dožadující a dožádaný orgán v daném případě / daných případech dohodnout na zvláštních podmínkách úhrady.

 

3. Aniž je dotčen odstavec 2, příslušný orgán v dožadujícím členském státě odpovídá dožádanému členskému státu za všechny náklady a ztráty vzniklé z činnosti uznané za neodůvodněnou, pokud jde o opodstatněnost pokuty nebo sankce, platnost nástroje vydaného dožadujícím orgánem pro účely vymáhání a/nebo veškerá předběžná opatření učiněná dožadujícím orgánem.

 

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

16a. Do tří let od ...* Komise po konzultaci s členskými státy přezkoumá uplatňování této kapitoly zejména na základě zkušeností se systémem přeshraničního prosazování správních sankcí nebo pokut a na základě jeho účinnosti, aby byly v případě potřeby navrženy veškeré nezbytné změny nebo úpravy.

 

______________

 

* Úř. věst.: vložte prosím datum odpovídající dvěma letům od vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Článek 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správní spolupráce a vzájemná pomoc mezi příslušnými orgány členských států, které jsou stanoveny v článcích 6 a 7, čl. 10 odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se provádí prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), který byl vytvořen [odkaz na nařízení o systému IMI].

1. Správní spolupráce a vzájemná pomoc mezi příslušnými orgány členských států, které jsou stanoveny v článcích 6 a 7, čl. 10 odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se provádí pokud možno prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), který byl vytvořen [odkaz na nařízení o systému IMI], a prostřednictvím jiných zavedených způsobů spolupráce, jako jsou dvoustranné dohody.

2. Členské státy mohou v případě potřeby i nadále uplatňovat dvoustranná ujednání o správní spolupráci mezi svými příslušnými orgány, pokud jde o uplatňování a sledování pracovních podmínek, které se vztahují na vyslané pracovníky podle článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a povinnosti dotčených pracovníků a podniků.

2. Členské státy mohou svobodně uplatňovat stávající nebo uzavírat nová dvoustranná ujednání o správní spolupráci a vzájemné pomoci mezi svými příslušnými orgány, pokud jde o uplatňování a sledování pracovních podmínek, které se vztahují na vyslané pracovníky podle článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a povinnosti dotčených pracovníků a podniků.

3. V souvislosti s dvoustrannými dohodami uvedenými v odstavci 2 využívají příslušné orgány členských států systém IMI v nejvyšší možné míře. V každém případě, pokud příslušný orgán v některém z dotčených členských států použil systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, musí se tento systém použít pro veškeré následné kroky a bude a mít přednost před mechanismem (mechanismy) uvedeným(i) v dvoustranné dohodě o správní spolupráci a vzájemné pomoci.

3. V souvislosti s dvoustrannými ujednáními uvedenými v odstavci 2 mohou příslušné orgány členských států využívat podle možnosti systém IMI. V každém případě, pokud příslušný orgán v některém z dotčených členských států použil systém IMI, může se tento systém podle možnosti použít pro veškeré následné kroky.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 21 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Nejpozději pět let po uplynutí lhůty pro provedení do vnitrostátního práva předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o provádění této směrnice, případně společně s příslušnými návrhy.

1. Nejpozději tři roky po uplynutí lhůty pro provedení této směrnice do vnitrostátního práva předloží Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru zprávu o jejím uplatňování, případně společně s příslušnými návrhy.

  • [1]  Úř. věst. C351, 15.11.2012, s. 61.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vysílání pracovníků hraje zásadní roli v souvislosti s přeshraničním poskytováním služeb a rozvojem vnitřního trhu. Každoročně je vyslán pracovat do jiného členského státu přibližně milion občanů EU. Tuto kategorii pracovníků je nutné chránit zejména v době krize, kdy jejich potenciál a konkurenceschopnost umožňují zachovat určitou úroveň zaměstnanosti nebo dokonce přispívat k tvorbě nových pracovních míst. Musíme jednat tak, aby bylo možné rozvíjet a zvyšovat mobilitu evropských podniků na vnitřním trhu. Tímto způsobem se rozhodně přispěje k hospodářskému růstu a stabilitě Evropské unie.

Volný pohyb služeb (je třeba odlišovat ho od volného pohybu pracovníků), v rámci něhož probíhá vysílání pracovníků, je jedním z pilířů vnitřního trhu a tvoří základ přeshraniční mobility tisíců evropským podniků. Zaručení volného pohybu služeb musí jít ruku v ruce se zárukou práv pracovníků. V této souvislosti je nezbytné postupovat, pokud jde o navrhovaná opatření a nástroje, vyváženě. Spolupráce mezi členskými státy musí být dále prohlubována, aby bylo možno lépe chránit a mapovat tuto zvláštní kategorii pracovníků na evropském vnitřním trhu, kterou vyslaní pracovníci představují.

SMĚRNICE O PROSAZOVÁNÍ SMĚRNICE 96/71/ES

Zkušenosti z minulých let jasně ukazují, že je naléhavě nutné přistoupit ke zlepšením, aby se zajistilo lepší uplatňování, používání a prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb. Vyskytuje se zde řada problémů, a to od nedodržování práv pracovníků a absence či nedostupnosti informací, přes přetrvávající překážky ve spolupráci mezi členskými státy až po nedostatečné vymáhání pokut a sankcí v přeshraničním kontextu. V minulých letech navíc Soudní dvůr vynesl několik rozsudků, jejichž následkem byla v právním rámci vymezena určitá opatření týkající se vysílání pracovníků. Evropská komise proto dne 21. března 2012 předložila návrh směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES, který obsahuje nová řešení a opatření. Směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES je založena na čl. 53 odst. 1 a článku 62 Smlouvy o fungování Evropské unie, což by mělo být v zájmu právní jednoznačnosti zachováno.

Zpravodajka si je vědoma nutnosti zlepšení, aby bylo možné zajistit lepší uplatňování, používání a prosazování směrnice 96/71/ES, a proto návrh Evropské komise vítá. Zpravodajka se domnívá, že obecně má tato směrnice o prosazování směrnice 96/71/ES:

Ø obsahovat vyvážená opatření s cílem chránit jak vyslané pracovníky, tak volný pohyb služeb;

Ø stanovit jasný právní rámec pro kategorii vyslaných pracovníků, aby bylo možné využít jejich potenciál a konkurenceschopnost zejména v době krize, a bojovat tak s rostoucí nezaměstnaností;

Ø zlepšit přístup k informacím pro společnosti i zaměstnavatele, aby bylo vysílání jednodušší a bezpečnější;

Ø zlepšit spolupráci mezi členskými státy, aby byla lépe zajištěna práva zaměstnavatelů;

Ø zamezit zbytečné byrokratické zátěži kladené na společnosti (zejména na malé a střední podniky), která by mohla narušovat jejich mobilitu na vnitřním trhu a jejich schopnost vytvářet nová pracovní místa.

Přístup k informacím (článek 5)

Vzhledem k tomu, že příčinou neuplatňování právních předpisů jsou velmi často problémy s dostupností, transparentností a úplností informací o pracovních podmínkách, je naléhavě nutné zlepšit přístup k informacím a jejich poskytování. Existence různých modelů trhu práce a systémů pracovněprávních vztahů v EU, kdy obecně závazné předpisy stanovují vnitrostátní orgány, příp. sociální partneři nebo oba současně, vytváří problémy v určení toho, jaké pracovní podmínky se mají použít. Aby bylo možné tento problém vyřešit, zpravodajka navrhuje zavést v každém členském státě jediné vnitrostátní internetové stránky, které by obsahovaly všechny nezbytné informace o závazných pracovních podmínkách. Zpravodajka trvá rovněž na tom, aby byla zajištěna dostupnost informací na úrovni EU, a to prostřednictvím aktualizovaných, přesných a úplných informací uváděných v souborech informací pro jednotlivé země zveřejněných na internetových stránkách Evropské komise. Zlepšení dostupnosti informací, k němuž dojde rovněž díky tomu, že budou pracovníkům a poskytovatelům služeb zpřístupněny v anglickém jazyce a dalších nejvhodnějších jazycích, napomůže odstranění řady problémů, které, jak ukazuje současná zkušenost, mohou mít závažné důsledky pro podniky i vyslané pracovníky.

Právní jednoznačnost a proporcionalita navrhovaných opatření (články 3, 9)

Pro zajištění právní jednoznačnosti a jistoty musí být vypracován seznam jednotných opatření na úrovni EU. V této otázce mají mimořádný význam dva články ve směrnici o prosazování směrnice 96/71/ES – články 3 a 9.

Zpravodajka navrhuje, aby byl zachován orientační charakter seznamů v těchto článcích. Oba seznamy kritérií v článku 3 mají bojovat s obcházením zákona a zamezovat mu, ale nesmějí vést k situacím, kdy by byly poctivé podniky vyloučeny z některých trhů členských států. Vysílání pracovníků není vnitrostátním jevem, jedná se o přeshraniční aktivitu, která vyžaduje jednotný právní rámec a jednotný přístup. Tyto seznamy tedy musejí mít na úrovni EU stejnou orientační podobu.

Stanovení společného seznamu kritérií v článku 3 je přímo spojeno se zavedením společného seznamu kontrolních opatření v článku 9. Zpravodajka v souvislosti s kontrolami rozhodně prosazuje jednoznačnost, která může být zaručena jedině prostřednictvím společného seznamu možných kontrolních opatření. Právní jistotu lze získat prostřednictvím jasného sdělení toho, co má být kontrolováno.

Základním požadavkem pro přípustnost navrhovaných opatření na úrovni EU je jejich proporcionalita.

Spolupráce mezi členskými státy (články 6, 7, 18)

S ohledem na to, že vysílání pracovníků je přeshraniční činností, je nezbytná řádná a účinná spolupráce mezi příslušnými orgány členských států usazení a příslušnými orgány hostitelských členských států.

Aby se zlepšila administrativní spolupráce mezi členskými státy, musí být zajištěno lepší využívání systému IMI. Zpravodajka tedy navrhuje povinné využívání systému IMI vždy, kdy je to možné, a revizi lhůt navrhovaných Komisí, aby je bylo možné snadněji dodržovat. Navíc musí být zajištěna otázka ochrany údajů.

STANOVISKO VÝBORU pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (4. 3. 2013)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Navrhovatel: Malcolm Harbour

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Volný pohyb pracovníků a volný pohyb služeb představují základní pilíře vnitřního trhu. Jestliže podnik vyšle pracovníky do jiného členského státu v rámci poskytování služeb, má směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků chránit práva těchto pracovníků a bránit sociálnímu dumpingu. Ukázalo se, že tato směrnice je ve vysoké míře obcházena a nedostatečně prosazována. V reakci na to Komise navrhla směrnici o prosazování.

Účelem směrnice o prosazování musí být zajistit proveditelnost ustanovení směrnice 96/71/ES, zabezpečit rovné podmínky pro společnosti, vytvořit prvky odrazující od obcházení směrnice a zaručit ochranu práv pracovníků.

Navrhovatelka navrhla další text pro zdůraznění cílů směrnice 96/71/ES, který se zaměřuje na zákaz diskriminace zaměstnanců na základě státní příslušnosti a zdůrazňuje, že navrhovaná směrnice o prosazování by měla dodržovat zásady stanovené ve směrnici 96/71/ES a současně zlepšovat prosazování a účinně sankcionovat obcházení směrnice.

Navrhovatelka v řadě oblastí doplnila vysvětlující text. Znamená to jasnější definice a vyjasnění úloh a povinností členských států a poskytovatelů služeb, například doklad o tom, že před vysláním existoval pracovní poměr mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Navrhovatelka navrhuje minimální soubor donucovacích opatření a otevřený seznam v článku 9 nezbytný k tomu, aby členské státy měly potřebnou pružnost přijímat další opatření, kterými by zajistily řádné prosazování směrnice 96/71/ES.

S cílem potírat obcházení předpisů navrhovatelka předložila tři klíčové návrhy. Zaprvé v případě nedodržování směrnice 96/71/ES a této směrnice platí pro podnik příslušné právní předpisy použitelné v zemi poskytování služeb a všichni dotčení pracovníci jsou považováni za pracovníky uplatňující svou svobodu pohybu v rámci Unie podle článku 45 SFEU, který zdůrazňuje zákaz diskriminace.

Zadruhé změna právního základu návrhu směrnice k vyjasnění toho, že tato směrnice se týká volného pohybu pracovníků a služeb. Zatřetí důrazná sankce pro ty členské státy, které nespolupracují, jsou-li požádány o poskytnutí nezbytných informací k ověření situace při vyslání.

Ve stavebnictví není ojedinělé zneužívání subdodavatelského řetězce. Proto by měla být společná a solidární odpovědnost rozšířena na všechna odvětví. Požadavek na náležitou péči by byl v praxi obtížně proveditelný, a byl proto zrušen. Členské státy by měly dle svých vlastních zkušeností a postupů přijímat potřebná opatření s cílem zajistit provádění společné a solidární odpovědnosti. Zavedení nebo další uplatňování přísnějších pravidel na vnitrostátní úrovni by rovněž mělo být povoleno. Komise ve spolupráci s Evropským parlamentem a Radou by měla přezkoumat uplatňování tohoto článku s cílem navrhnout případně úpravy.

Navrhovatelka zastává názor, že pro úspěch navrhované směrnice je klíčová řádná správní spolupráce a vzájemná pomoc. Jakkoli navrhovatelka spatřuje potenciál systému IMI pro rychlou výměnu informací, který překonává jazykové bariéry, některé členské státy již mají vysoce efektivní metody správní spolupráce bez využití systému IMI. Členské státy by měly mít možnost využívat dvoustranné dohody mimo systém IMI. Příslušné orgány musí poskytovat požadované informace neprodleně, a pokud informace nejsou k dispozici, oficiálně nedostatek těchto informací oznámit.

S cílem zvýšit množství informací dostupných pracovníkům je třeba, aby byly kontaktní údaje příslušných orgánů veřejně dostupné. Kromě toho by měly být informace o pracovních podmínkách obecně k dispozici, a to bezplatně, jasně, transparentně, uceleně a srozumitelně.

Aby zlepšila správní spolupráci a vzájemnou pomoc, měla by Komise předložit výsledky posouzení dopadů ve věci proveditelnosti systému oznamování nebo registrace v rámci celé EU, který bude vycházet ze stávajících systémů v členských státech a bude s nimi slučitelný. Zadruhé by Komise měla navrhnout evropský rejstřík pachatelů závažných porušení předpisů („černou listinu“) pro společnosti, které prokazatelně porušují ustanovení směrnice 96/71/ES a jiné relevantní právní předpisy Unie.

Úspěch navrhované směrnice o prosazování a směrnice 96/71/ES závisí nejen na politické vůli, ale i na přidělení dostatečných zdrojů, a proto navrhovatelka navrhuje text, který zavazuje členské státy a Komisi, aby vyhradily potřebné zdroje s cílem zajistit řádné prosazování směrnice 96/71/ES.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Volný pohyb pracovníků dává každému občanovi právo volněji se pohybovat v jiném členském státě, aby tam pracoval a za tímto účelem pobýval, a chrání jej před diskriminací, pokud jde o zaměstnání, odměňování a jiné pracovní podmínky v porovnání se státními příslušníky uvedeného členského státu. Volný pohyb pracovníků je nutno rozlišovat od volného pohybu služeb, který zahrnuje právo podniků poskytovat služby v jiném členském státě a za tímto účelem dočasně vyslat vlastní pracovníky, aby tam vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí těchto služeb.

(2) Volný pohyb služeb zahrnuje právo podniků poskytovat služby v jiném členském státě a za tímto účelem dočasně vyslat vlastní pracovníky, aby tam vykonávali práci nezbytnou k poskytnutí těchto služeb. Je třeba odlišit toto právo od práva volného pohybu pracovníků, které umožňuje každému občanovi volný pohyb do jiného členského státu, aby tam pracoval a za tím účelem pobýval, a chrání ho před diskriminací, pokud jde o zaměstnání, odměňování a jiné pracovní podmínky, v porovnání se státními příslušníky daného členského státu.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(2a) Tato směrnice by žádným způsobem neměla ovlivnit uplatňování základních práv, jak je uznávají členské státy, popřípadě úmluvy Mezinárodní organizace práce, a Listina základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně vyslané k provedení práce za účelem poskytování služeb v jiném členském státě, než je stát, v němž obvykle vykonávají svou práci, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb stanoví základní soubor jasně definovaných podmínek práce a zaměstnání, které musí dodržovat poskytovatel služeb v členském státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, aby byla zajištěna minimální ochrana dotčených vyslaných pracovníků.

(3) S ohledem na zaměstnance dočasně vyslané k provedení práce za účelem poskytování služeb v jiném členském státě, než je stát, v němž obvykle vykonávají svou práci, směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/71/ES ze dne 16. prosince 1996 o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb stanoví základní soubor jasně definovaných podmínek práce a zaměstnání, které musí dodržovat poskytovatel služeb v členském státě, do kterého jsou pracovníci vysláni, aby byla zajištěna minimální ochrana dotčených vyslaných pracovníků. Tato směrnice by neměla bránit tomu, aby právní nebo kolektivně sjednané normy poskytovaly vyslaným pracovníkům příznivější podmínky, pokud bude zajištěno rovné zacházení a nediskriminace místních a zahraničních společností a pracovníků. Cílem této směrnice je zlepšit provádění směrnice 96/17/ES při plném dodržování čl. 26 odst. 2, čl. 45 odst. 1 a 2, čl. 53 odst. 1 a článku 62 SFEU a Listiny základních práv Evropské unie.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Cílem této směrnice je lepší prosazování směrnice 96/71/ES. Proto se ustanovení této směrnice použijí, aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 96/71/ES.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3b) S cílem zajistit soulad se směrnicí 96/71/ES a nevytvářet přitom pro poskytovatele služeb zbytečnou administrativní zátěž je nutné, aby skutečnosti uvedené v článku 3 této směrnice byly považovány za orientační a nevyčerpávající. Neměl by být stanoven požadavek, aby musela být v každém případě vyslání pracovníka splněna každá z těchto skutečností.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo boje proti obcházení a/nebo zneužívání platných předpisů, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu vysílání.

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo boje proti obcházení anebo zneužívání platných předpisů, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, anebo při provádění směrnice 96/71/ES, musí být uplatňování a sledování pojmu vynutitelné a je třeba jej zlepšit, a to s ohledem na zásady proporcionality a nediskriminace. Tato směrnice nesmí tyto hlavní prvky jednoznačně definovaných pracovních podmínek a podmínek pro zaměstnávání podle směrnice 96/71/ES nepříznivě ovlivnit. Jakékoli obcházení těchto pravidel musí být postihováno, zvláště pokud jde o podmínky pro zaměstnávání.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Všechna opatření zavedená touto směrnicí musí být ospravedlnitelná, přiměřená a nediskriminující, aby nevytvářela administrativní zátěž a neomezovala potenciál, jejž mají společnosti, zejména pak malé a střední podniky, při vytváření nových pracovních míst, a současně musí chránit vyslané pracovníky.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Proto je nutné vyjasnit základní skutečnosti charakterizující dočasnou povahu vlastní pojmu vysílání, což předpokládá, že by zaměstnavatel měl být skutečně usazen v členském státě, z něhož se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „nařízení Řím I“).

(5) Proto je nutné, má-li být zajištěno širší uplatnění uvedené směrnice, vyjasnit základní skutečnosti charakterizující dočasnou povahu vlastní pojmu vysílání, což předpokládá, že by zaměstnavatel měl být skutečně usazen v členském státě, z něhož se vysílání uskutečňuje, jakož i vztah mezi směrnicí 96/71/ES a nařízením (ES) č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (dále jen „nařízení Řím I“).

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Kdykoli je to nutné, měly by Evropský parlament a Rada poskytnout Komisi podporu, dohled a zpětnou vazbu, pokud jde o uplatňování této směrnice.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(6) Stejně jako v případě směrnice 96/71/ES by touto směrnicí nemělo být dotčeno uplatňování právních předpisů, které se podle článku 8 nařízení Řím I použijí pro individuální pracovní smlouvy, ani uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

(6) Stejně jako v případě směrnice 96/71/ES by touto směrnicí nemělo být dotčeno uplatňování právních předpisů, které se podle článku 8 nařízení Řím I použijí pro individuální pracovní smlouvy, ani uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení. Ustanoveními této směrnice by neměly být dotčeny vnitrostátní právní předpisy členských stanovující a vymáhající příznivější podmínky pro vyslané pracovníky.

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(7a) Členské státy by měly zajistit, aby byly k dispozici nezbytné zdroje k tomu, aby byly kontroly účinné a aby byly schopny bez přílišného prodlení reagovat na žádosti hostitelského členského státu nebo členského státu usazení o informace podle této směrnice.

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Odbory hrají důležitou úlohu v souvislosti s vysíláním pracovníků za účelem poskytování služeb, vzhledem k tomu, že sociální partneři mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně nebo současně) stanovit různé úrovně příslušné minimální mzdy.

(8) Sociální partneři hrají důležitou úlohu v souvislosti s vysíláním pracovníků za účelem poskytování služeb, vzhledem k tomu, že mohou v souladu s vnitrostátními právními předpisy a/nebo zvyklostmi (alternativně nebo současně) stanovit různé úrovně příslušné minimální mzdy. Sociální partneři by měli převzít odpovědnost za to, že budou komunikovat a informovat o výše uvedených mzdách.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) Přiměřené a účinné provádění a prosazování jsou klíčovými prvky při ochraně práv vysílaných pracovníků, zatímco nedostatečné prosazování oslabuje účinnost předpisů Unie, které se na tuto oblast vztahují. Nezbytná je proto úzká spolupráce mezi Komisí a členskými státy, aniž by byla v této souvislosti zanedbána důležitá role inspektorátů práce a sociálních partnerů.

(10) Přiměřené a účinné provádění a prosazování jsou klíčovými prvky při ochraně práv vysílaných pracovníků, zatímco nedostatečné prosazování oslabuje účinnost předpisů Unie, které se na tuto oblast vztahují. Je proto v této souvislosti nezbytné navázat a udržovat úzkou spolupráci mezi členskými státy, Komisí a příslušnými vnitrostátními, regionálními a místními subjekty včetně inspektorátů práce a sociálních partnerů.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) V tomto ohledu je zásadní vzájemná důvěra, duch spolupráce a soustavný dialog, jakož i vzájemné porozumění.

(11) S přihlédnutím k tomu, že možnosti členského státu, jak zjistit skutečnosti o podniku usazeném v jiném členském státě, jsou omezené, je nezbytná spolupráce s členským státem, v němž je podnik usazen, a je třeba ji dále zlepšovat. V tomto ohledu je zásadní vzájemná důvěra, duch pomoci a soustavný dialog, jakož i vzájemné porozumění.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné zavést elektronický systém pro výměnu informací na podporu správní spolupráce, a příslušné orgány by měly co možná nejvíce používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). To by však nemělo bránit uplatňování dvoustranných dohod nebo ujednání o správní spolupráci.

(12) Aby se usnadnilo lepší a jednotnější uplatňování směrnice 96/71/ES, je vhodné zavést elektronický systém pro výměnu informací na podporu správní spolupráce, a příslušné orgány by měly co možná nejvíce používat systém pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI). To však nebrání uplatňování dvoustranných dohod nebo ujednání o správní spolupráci. Měla by být prověřena praktická účelnost používání elektronické výměny informací pomocí systému pro výměnu informací o vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Se znepokojením se zjišťuje, že členské státy stále mají mnoho potíží s vymáháním přeshraničních správních pokut a sankcí, a uvědomuje si, že v budoucích právních předpisech je třeba řešit otázku vzájemného uznávání správních pokud a sankcí.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti členských států, pokud jde o zajištění obecné dostupnosti informací o pracovních podmínkách a poskytnutí účinného přístupu k těmto informacím, a to nejen pro poskytovatele služeb z jiných členských států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Členské státy by měly informovat Komisi o tom, jakým způsobem hodlají zajistit obecnou dostupnost informací o pracovních podmínkách a poskytnout přístup k těmto informacím vyslaným pracovníkům a poskytovatelům služeb z jiných členských států.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) V případech, kdy jsou podmínky pracovního vztahu stanoveny kolektivními smlouvami, jež byly prohlášeny za všeobecně použitelné, by měly členské státy zajistit, že tyto kolektivní smlouvy jsou oficiálně zveřejněny a dostupné.

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(15a) S cílem zlepšit a usnadnit vzájemnou pomoc a přeshraniční spolupráci mezi příslušnými orgány v členských státech je třeba v souladu s pravidly ochrany osobních údajů vyvinout systém oznamování nebo registrace v rámci celé Unie, který bude vycházet ze stávajících systémů v členských státech a bude s nimi slučitelný. Aby byl takový systém v souladu se zásadou nediskriminace a spravedlivé hospodářské soutěže, měla by Komise předložit Evropskému parlamentu a Radě posouzení dopadů týkající se proveditelnosti takového systému.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování a sledovat dodržování hmotných pravidel týkajících se pracovních podmínek, které mají být dodržovány, pokud jde o vysílané pracovníky, měly by členské státy uplatňovat pouze některá kontrolní opatření nebo administrativní formality na podniky vysílající pracovníky v rámci poskytování služeb. Taková opatření a požadavky lze uložit za předpokladu, že příslušné orgány nemohou účinně plnit své úkoly v rámci dohledu bez požadovaných informací a že nezbytné informace nelze snadno získat od zaměstnavatele vyslaných pracovníků nebo orgánů členského státu usazení poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě a/nebo v případě, že by méně omezující opatření nezajistila, že cíle opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování a sledovat dodržování hmotných pravidel týkajících se pracovních podmínek, které mají být dodržovány, pokud jde o vysílané pracovníky, by měly členské státy uplatňovat pouze uvedená kontrolní opatření nebo administrativní formality na podniky vysílající pracovníky v rámci poskytování služeb. Uvedená kontrolní opatření nebo administrativní formality by měly být přiměřené a neměly by obnášet neospravedlnitelnou a nadměrnou administrativní zátěž. Taková opatření a požadavky lze uložit za předpokladu, že příslušné orgány nemohou účinně plnit své úkoly v rámci dohledu bez požadovaných informací a že nezbytné informace nelze snadno získat od zaměstnavatele vyslaných pracovníků nebo orgánů členského státu usazení poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě a/nebo v případě, že by méně omezující opatření nezajistila, že cíle opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou považována za nezbytná, budou splněny.

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(16a) Posouzení rizik vypracované příslušnými orgány by se mělo zaměřit na určení odvětví činnosti, ve kterých se na daném území soustřeďuje zaměstnávání vyslaných pracovníků za účelem poskytování služeb. Při vypracovávání tohoto posouzení by měly být zohledněny zvláštní problémy a potřeby určitého odvětví, záznamy o všech minulých porušeních předpisů, informace poskytnuté sociálními partnery v dané oblasti, praktiky obcházení nařízení a rovněž zranitelnost určitých skupin pracovníků.

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější provádění směrnice 96/71/ES a její prosazování v praxi a v co největší míře zmenšit rozdíly v úrovni uplatňování a prosazování v Unii by členské státy měly zajistit, aby na jejich území byly prováděny účinné a odpovídající inspekce.

(18) S cílem zajistit lepší a jednotnější provádění směrnice 96/71/ES a její prosazování v praxi a v co největší míře zmenšit rozdíly v úrovni uplatňování a prosazování v Unii by členské státy měly zajistit, aby na jejich území byly prováděny účinné a odpovídající inspekce. Tyto inspekce by měly v první řadě vycházet z posouzení rizik, které vypracují příslušné orgány a v němž by se mělo přihlížet k faktorům, jako jsou realizace velkých infrastrukturních projektů, zvláštní problémy a potřeby specifických odvětví, dřívější porušení předpisů a také zranitelnost určitých skupin pracovníků.

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam vnitrostátní inspektoráty práce, sociální partneři a další subjekty provádějící sledování a i nadále by měly hrát podstatnou úlohu.

(19) V tomto ohledu mají zásadní význam vnitrostátní inspektoráty práce, sociální partneři a další orgány provádějící sledování a i nadále by měly hrát podstatnou úlohu.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího provádění by měly existovat účinné mechanismy podávání stížností, pomocí kterých by vyslaní pracovníci mohli podávat stížnosti nebo účastnit se řízení buď přímo, nebo prostřednictvím příslušných určených třetích stran, jako jsou odbory nebo jiná sdružení a také společné instituce sociálních partnerů. Tím by neměly být dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

(23) Pro usnadnění prosazování směrnice 96/71/ES a zajištění jejího účinnějšího provádění by měly existovat účinné mechanismy podávání stížností, pomocí kterých by vyslaní pracovníci mohli podávat stížnosti nebo účastnit se řízení buď přímo, nebo, v případě potřeby s jejich souhlasem, prostřednictvím příslušných určených třetích stran, jako jsou odbory nebo jiná sdružení a také společné instituce sociálních partnerů. Tím by neměly být dotčeny vnitrostátní procesní předpisy týkající se zastupování a obhajoby před soudy.

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání subdodávek ve stavebnictví a v zájmu ochrany práv vyslaných pracovníků je nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem, mohl být společně se zaměstnavatelem nebo místo něj činěn odpovědným za to, aby vyslaným pracovníkům zaplatil čistou minimální mzdu, veškeré dlužné částky neproplacených odměn a/nebo příspěvků pro společné fondy nebo instituce sociálních partnerů, jež jsou upraveny právními předpisy nebo kolektivními smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude činěn odpovědným, pokud vynaložil náležitou péči. To může zahrnovat preventivní opatření týkající se důkazu poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i na základě informací pocházejících od vnitrostátních orgánů.

vypouští se

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi za nedodržení povinností vyplývajících z této směrnice rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo jejich odpovědnost může být omezena, a to po konzultaci se sociálními partnery na vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost dodavatele v případě, že přímým subdodavatelem je poskytovatel služeb usazený v jiném členském státě a vysílající pracovníky, je odůvodněná v převažujícím veřejném zájmu sociální ochrany pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí být ve stejné situaci jako pracovníci zaměstnaní přímým subdodavatelem usazeným v členském státě, v němž je usazen dodavatel, pokud jde o možnost požadovat neproplacenou mzdu nebo vrácení neoprávněně stržených daní či příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Rozdíly mezi systémy členských států pro prosazování uložených správních pokut a/nebo sankcí v přeshraničních situacích jsou škodlivé pro řádné fungování vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné úrovně ochrany vysílaných pracovníků v celé Unii.

(27) Rozdíly mezi systémy členských států pro prosazování uložených správních pokut anebo sankcí týkajících se situace vyslaných pracovníků podle směrnice 96/71/ES a této směrnice v přeshraničních situacích jsou škodlivé pro řádné fungování vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné úrovně ochrany vysílaných pracovníků v celé Unii. Jestliže jsou takové pokuty a sankce uloženy za nedodržování pracovních podmínek stanovených pracovními soudy nebo kolektivními smlouvami, musí být tyto pokuty a sankce vymahatelné.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(28) Účinné prosazování hmotných pravidel v oblasti vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb by mělo být zajištěno prostřednictvím zvláštních opatření zaměřených na přeshraniční vymáhání uložených správních pokut a sankcí. Základním předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější úrovně ochrany nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu je proto sbližování právních předpisů členských států v této oblasti.

(28) Účinné prosazování hmotných pravidel v oblasti vysílání pracovníků za účelem poskytování služeb by mělo být zajištěno prostřednictvím zvláštních opatření zaměřených na přeshraniční vymáhání uložených správních pokut a sankcí týkajících se situace vyslaných pracovníků podle směrnice 96/71/ES a této směrnice. Základním předpokladem k zajištění vyšší, obdobnější a srovnatelnější úrovně ochrany nezbytné k řádnému fungování vnitřního trhu je proto sbližování právních předpisů členských států v této oblasti.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(29) Přijetím společných pravidel pro poskytování vzájemné pomoci a podpory pro donucovací opatření a související náklady, jakož i přijetím jednotných požadavků pro oznamování rozhodnutí o uložených správních sankcích a pokutách by se měla vyřešit řada praktických problémů s přeshraničním prosazováním právních předpisů a zajistit lepší komunikace a prosazování takových rozhodnutí pocházejících z jiného členského státu.

(29) Přijetím společných pravidel pro poskytování vzájemné pomoci a podpory pro donucovací opatření a související náklady, jakož i přijetím jednotných požadavků pro oznamování rozhodnutí o uložených správních sankcích a pokutách týkajících se situace vyslaných pracovníků podle směrnice 96/71/ES a této směrnice by se měla vyřešit řada praktických problémů s přeshraničním prosazováním právních předpisů a zajistit lepší komunikace a prosazování takových rozhodnutí pocházejících z jiného členského státu.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších pravidel, pokud jde o přeshraniční vymáhání sankcí a pokut, a potřebu jednotnějších kritérií pro následné postupy v případě jejich nezaplacení, neměla by jimi být dotčena pravomoc členských států určit svůj systém sankcí a pokut nebo opatření k vymáhání pohledávek, které jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních právních předpisů.

(30) Bez ohledu na zavedení jednotnějších pravidel, pokud jde o přeshraniční vymáhání sankcí a pokut týkajících se situace vyslaných pracovníků podle směrnice 96/71/ES a této směrnice, a potřebu jednotnějších kritérií pro následné postupy v případě jejich nezaplacení, neměla by jimi být dotčena pravomoc členských států určit svůj systém sankcí a pokut nebo opatření k vymáhání pohledávek, které jsou k dispozici podle jejich vnitrostátních právních předpisů.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví obecný společný rámec příslušných ustanovení, opatření a kontrolních mechanismů nezbytných pro lepší a jednotnější provádění, uplatňování a praktické prosazování směrnice 96/71/ES v praxi, včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení platných právních předpisů.

Tato směrnice stanoví soubor konkrétních ustanovení, opatření a kontrolních mechanismů s cílem poskytnout pomoc členským státům při provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES, včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení platných právních předpisů.

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Cílem této směrnice je zajistit dodržování vhodné úrovně minimální ochrany práv pracovníků vysílaných za účelem přeshraničního poskytování služeb a zároveň usnadnit volný pohyb služeb pro poskytovatele služeb a podpořit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb.

Tato směrnice stanoví donucovací opatření nutná pro rovné zacházení s vysílanými pracovníky, pokud jde o pracovní podmínky a podmínky pro zaměstnávání podle článku 3 směrnice 96/71/ES. Cílem těchto donucovacích opatření usnadnit a zlepšit volný pohyb služeb a podpořit spravedlivou hospodářskou soutěž mezi poskytovateli služeb na vnitřním trhu.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Tato směrnice neovlivní uplatňování základních práv uznávaných členskými státy a právními předpisy Unie, včetně práva na stávku nebo svobody stávkovat nebo činit jiné kroky zahrnuté do zvláštních systémů pracovněprávních vztahů v členských státech v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Touto směrnicí není rovněž dotčeno právo sjednávat, uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy a činit společné kroky v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

2. Tato směrnice neovlivní uplatňování základních práv uznávaných členskými státy, včetně práva na stávku nebo svobody stávkovat nebo činit jiné kroky zahrnuté do zvláštních systémů pracovněprávních vztahů v členských státech v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi. Touto směrnicí není rovněž dotčeno právo sjednávat, uzavírat a prosazovat kolektivní smlouvy a činit společné kroky v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „příslušným orgánem“ orgán určený členským státem, aby vykonával funkce podle této směrnice;

a) „příslušným orgánem“ orgány nebo subjekty určené členským státem a pověřené výkonem veřejných funkcí podle této směrnice;

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 2 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) „hostitelským členským státem“ členský stát, do nějž byl pracovník dočasně vyslán ve smyslu ustanovení této směrnice a směrnice 96/71/ES.

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro účely provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES vezmou příslušné orgány v úvahu skutečnosti charakterizující činnosti, jež provádí podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby určily, zda daný podnik ve státě, v němž je usazen, skutečně vykonává podstatné činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo administrativní činnosti. Může se jednat o tyto skutečnosti:

Pro účely provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES provedou příslušné orgány celkové posouzení skutečností charakterizujících činnosti, jež provádí podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby určily, zda daný podnik ve státě, v němž je usazen, skutečně vykonává podstatné činnosti. Při tomto posouzení se zohlední zejména následující skutečnosti, které případně musí podnik vysílající dané pracovníky před příslušnými orgány prokázat:

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) místo, kde podnik své sídlo a správu, využívá kancelářské prostory, platí daně, má profesní oprávnění nebo je zaregistrován u obchodní komory nebo profesních subjektů;

a) místo, kde podnik vykonává svou hlavní podnikatelskou činnost, má svou správu, platí daně a příspěvky sociálního zabezpečení, má v souladu s vnitrostátními právními předpisy profesní oprávnění nebo je zaregistrován u obchodní komory nebo profesních subjektů;

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) místo, kde jsou najímáni vyslaní pracovníci;

b) místo, kde jsou najímáni vyslaní pracovníci a místo, odkud jsou vysíláni;

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené podnikem s jeho pracovníky na jedné straně a s jeho klienty na druhé straně;

c) rozhodné právo pro smlouvy uzavřené podnikem s jeho klienty;

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) neobvykle omezený počet smluv a/nebo výše obratu uskutečněného v členském státě usazení.

e) neobvykle omezený počet smluv a/nebo výše obratu uskutečněného v členském státě usazení, s přihlédnutím ke specifické situaci nově založených podniků.

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) vyslaný pracovník má platný formulář A1 k prokázání, které právní předpisy v oblasti sociálního zabezpečení se použijí, a to je jednou z několika skutečností svědčících o tom, že se jedná o případ vyslání;

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Hodnocení těchto skutečností by mělo být přizpůsobeno jednotlivým případům a mělo by se přihlížet k povaze činností vykonávaných podnikem v členském státě, v němž je usazen.

vypouští se

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Článek 3 – odstavec 2 – pododstavec 1 a 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Aby bylo možné vyhodnotit, zda vyslaný pracovník dočasně vykonává svou práci v jiném členském státě, než ve kterém obvykle pracuje, se zkoumají všechny skutečnosti charakterizující tuto práci a situace pracovníka.

Aby bylo možné lépe provádět články 3 a 5 směrnice 96/71/ES a vyhodnotit, zda vyslaný pracovník dočasně vykonává svou práci v hostitelském členském státě, se zkoumají všechny skutečnosti charakterizující tuto práci a situace pracovníka.

Může se jednat o tyto skutečnosti:

Vezmou se v úvahu zejména tyto skutečnosti:

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) po dokončení práce nebo poskytování služeb, kvůli kterým byl vyslán, se vyslaný pracovník vrátí nebo se očekává, že se vrátí, do členského státu, ze kterého byl vyslán;

c) po dokončení práce nebo poskytování služeb, kvůli kterým byl vyslán, je vyslaný pracovník zaměstnán jako obvykle nebo se očekává, že se vrátí do místa svého obvyklého zaměstnání;

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) jakákoli opakovaná předchozí období, během kterých bylo dané místo obsazeno týmž nebo jiným (vyslaným) pracovníkem.

e) vyslaný pracovník nenahrazuje jiného vyslaného pracovníka s výjimkou případu nemoci nebo ukončení pracovního poměru;

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – písm. e a-e c (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) vyslaný pracovník nenahrazuje stávkujícího pracovníka;

 

eb) pracovník je organizačně a finančně závislý na svém zaměstnavateli;

 

ec) povinnost vyplácet mzdu pracovníkovi je na podniku, který uzavřel pracovní smlouvu.

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby předešly, zabránily a potíraly obcházení nebo zneužívání této směrnice ze strany podniků, které jednají s úmyslem připravit vyslané pracovníky o jejich práva nebo jim tato práva upřít.

Všechny výše uvedené skutečnosti jsou pouze orientačními faktory v celkovém posouzení, které se má provést, a nelze je tedy posuzovat samostatně. Kritéria se přizpůsobí jednotlivým případům a přihlédne se ke zvláštnostem situace.

Výčet skutečností vyjmenovaných v odstavci 1 a 2 je orientační a nevyčerpávající a nikdy je nelze posuzovat samostatně. Posouzení těchto skutečností se přizpůsobí jednotlivým případům a přihlédne se ke zvláštnostem situace.

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Kontaktní údaje příslušných orgánů se sdělí Komisi a ostatním členským státům. Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam příslušných orgánů a kontaktních míst.

Kontaktní údaje příslušných orgánů se sdělí Komisi a ostatním členským státům a jsou k dispozici veřejnosti. Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam příslušných orgánů a kontaktních míst.

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem zajistit, aby informace o pracovních podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES, která mají být uplatňovány a dodržovány poskytovateli služeb, byly obecně dostupné jasným, uceleným a snadno přístupným způsobem, na dálku a elektronickými prostředky, ve formátech a v souladu s normami pro internetové stránky, které zajišťují přístupnost pro osoby s postižením, a aby kontaktní místa nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES byly schopny účinně plnit své úkoly.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem zajistit, aby informace o pracovních podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES, která mají být uplatňovány a dodržovány poskytovateli služeb, byly obecně bezplatně dostupné jasným, transparentním, uceleným a snadno přístupným způsobem, na dálku a elektronickými prostředky, ve formátech a v souladu s normami pro internetové stránky, které zajišťují přístupnost pro osoby s postižením, a aby kontaktní místa nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES byly schopny účinně plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh   51

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. V zájmu zajištění dalšího zlepšení v oblasti přístupu k informacím členské státy:

2. V zájmu zajištění dalšího zlepšení v oblasti přístupu k informacím členské státy v souladu se zásadami stanovenými v článku 4 směrnice 96/71/ES:

Pozměňovací návrh   52

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit na internetových stránkách všeobecnou dostupnost informací o tom, které kolektivní smlouvy se použijí (a o tom, na koho se vztahují) a o tom, které pracovní podmínky musí uplatňovat poskytovatelé služeb z jiných členských států v souladu se směrnicí 96/71/ES, přičemž by měly být pokud možno uvedeny odkazy na stávající internetové stránky a jiná kontaktní místa, zejména na příslušné sociální partnery;

b) přijmou nezbytná opatření s cílem zajistit na internetových stránkách a jinými prostředky všeobecnou dostupnost informací o tom, které kolektivní smlouvy se použijí (a o tom, na koho se vztahují) a o tom, které pracovní podmínky musí uplatňovat poskytovatelé služeb z jiných členských států v souladu se směrnicí 96/71/ES, přičemž by měly být pokud možno uvedeny odkazy na stávající internetové stránky a jiná kontaktní místa, zejména na příslušné sociální partnery;

Pozměňovací návrh   53

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a poskytovatelům služeb v jiných jazycích, než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou služby poskytovány, pokud možno v podobě letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a na žádost ve formátech přístupných pro osoby s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a poskytovatelům služeb v jazyce či jazycích příslušného vysílajícího členského státu, v jazyce členského státu původu pracovníka a poskytovatele služeb a rovněž v angličtině, nikoli pouze v jazyce či jazycích země, v níž jsou služby poskytovány, pokud možno v podobě letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a popsány postupy podávání stížností a zahájení soudního nebo správního řízení a postihy platné v případě nedodržení předpisů a na žádost ve formátech přístupných pro osoby s postižením; jsou také poskytnuty informace o jiných kontaktních místech, například těch, která zajišťují sociální partneři;

Pozměňovací návrh   54

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) další podrobné informace o pracovních a sociálních podmínkách, včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, budou snadno dostupné prostřednictvím různých komunikačních prostředků, včetně kontaktních míst;

Pozměňovací návrh   55

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) zdokonalit nebo vytvořit struktury s cílem informovat pracovníky a poskytovat jim poradenství a podporu; kdekoli je to možné, využijí členské státy stávající infrastrukturu, jako jsou styčné úřady, jednotná kontaktní místa a poradenská centra.

Pozměňovací návrh   56

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu s vnitrostátními právními předpisy, tradicemi a zvyklostmi stanoveny v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené směrnice, měly by členské státy zajistit, aby je sociální partneři určili a způsobem přístupným a transparentním pro poskytovatele služeb z jiných členských států a vyslané pracovníky dali k dispozici příslušné informace, zejména pokud jde o rozdílné minimální mzdy a jejich složky, metodu použitou k výpočtu odměny a kvalifikační kritéria pro klasifikaci v různých mzdových kategoriích.

 

4. Pokud jsou pracovní podmínky uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES v souladu s vnitrostátními právními předpisy, tradicemi a zvyklostmi a při plném respektování samostatnosti sociálních partnerů stanoveny v kolektivních smlouvách podle čl. 3 odst. 1 a 8 uvedené směrnice, členské státy zajistí, aby tyto pracovní podmínky byly poskytovatelům služeb z hostitelských členských států a vyslaným pracovníkům dány veřejně k dispozici přístupným a transparentním způsobem, a v tomto ohledu mohou zapojit i sociální partnery. Příslušné informace se zejména týkají rozdílných minimálních mezd a jejich složek, metody použité k výpočtu odměny a kvalifikačních kritérií, a také pracovních podmínek, které jsou k dispozici příslušným vnitrostátním orgánům. Členské státy mohou k tomuto účelu vytvořit oficiální rejstřík.

Pozměňovací návrh   57

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Členské státy zajistí, že kolektivní smlouvy zmíněné v čl. 3 odst. 1 a 8 směrnice 96/71/ES jsou registrovány v oficiálních rejstřících a zveřejněny. Pracovní podmínky uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES a které jsou stanoveny v těchto kolektivních smlouvách, se vztahují na podniky vysílající pracovníky teprve od okamžiku, kdy budou smlouvy oficiálně registrovány a zveřejněny.

Pozměňovací návrh   58

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá zejména v odpovědích na odůvodněné žádosti příslušných orgánů o informace a o provedení kontrol, inspekcí a šetření, pokud jde o situace týkající se vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, včetně šetření případných zneužití platných předpisů týkajících se vysílání pracovníků nebo možných případů nezákonných přeshraničních aktivit.

2. V souladu se zásadami stanovenými v článcích 4 a 5 směrnice 96/71/ES spolupráce členských států spočívá zejména v povinnosti bez přílišné prodlevy rychle a efektivně odpovědět na žádosti jejich příslušných orgánů o informace a o provedení kontrol, inspekcí a šetření, pokud jde o situace týkající se vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES a příslušných článcích této směrnice, včetně šetření případných zneužití platných předpisů týkajících se vysílání pracovníků nebo možných případů nezákonných přeshraničních aktivit a přijímání náležitých opatření v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Pozměňovací návrh   59

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc od příslušných orgánů v jiném členské státě členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb usazení na jejich území poskytli jejich příslušným orgánům veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc od příslušných orgánů v jiném členském státě členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb usazení na jejich území poskytli příslušným orgánům veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy a směrnicí 96/71/ES. V případě, že poskytovatelé služeb tyto informace neposkytnou, učiní příslušné orgány náležité kroky.

Pozměňovací návrh   60

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a. Každé trvalé odmítnutí poskytnout požadované informace dává dožadujícímu členskému státu právo vytvořit seznam nespolupracujících příslušných orgánů a uvědomit o tom Komisi. Evropská komise po ověření těchto informací vede veřejně přístupný seznam nespolupracujících orgánů, které jí byly nahlášeny členskými státy.

Pozměňovací návrh   61

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytují informace, o které požádaly jiné členské státy nebo Komise, elektronickými prostředky co nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od přijetí žádosti.

5. Členské státy poskytují informace, o které požádaly jiné členské státy nebo Komise, elektronickými prostředky co nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od přijetí žádosti nebo do tří týdnů v případě, že odpověď vyžaduje inspekci na místě.

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát dozví o zvláštních okolnostech, které vyžadují naléhavé řešení, se použije zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. Za těchto okolností se informace poskytnou do 24 hodin.

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát dozví o zvláštních okolnostech, které vyžadují naléhavé řešení, se použije zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. Za těchto okolností se informace poskytnou do 24 hodin.

 

Aniž jsou dotčeny první a druhý pododstavec, nesmí být příslušným orgánům nebo inspektorátům hostitelského členského státu zamezeno v tom, aby přijaly okamžitá opatření s cílem zabránit podvodu, vyšetřit a postihovat jej.

Pozměňovací návrh   62

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do kterých jsou poskytovatelé služeb zapisováni a do kterých mají možnost nahlížet příslušné orgány na jejich území, měly za stejných podmínek možnost nahlížet také odpovídající příslušné orgány ostatních členských států.

6. Členské státy zajistí, aby do rejstříků, do kterých jsou poskytovatelé služeb zapisováni a do kterých mají možnost nahlížet příslušné orgány na jejich území, měly za srovnatelných podmínek možnost nahlížet také odpovídající příslušné orgány ostatních členských států.

Pozměňovací návrh   63

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost informací, které si vymění. Poskytnuté informace se použijí pouze pro účely, ke kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí důvěrnost informací, které si vymění, v souladu s unijními a vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Pozměňovací návrh   64

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

9. Komise a příslušné orgány úzce spolupracují s cílem prošetřit všechny obtíže, které mohou nastat při uplatňování čl. 3 odst. 10 směrnice 96/71/ES.

9. V souladu se zásadou stanovenou v článku 4 směrnice 96/71/ES Komise a příslušné orgány úzce spolupracují s cílem prošetřit všechny obtíže, které mohou nastat při provádění směrnice 96/71/ES.

Pozměňovací návrh   65

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

9a. S cílem usnadnit vzájemnou pomoc a přeshraniční spolupráci Komise nejpozději do ...* předloží Evropskému parlamentu posouzení dopadů týkající se proveditelnosti systému oznamování nebo registrace v rámci celé Unie, který bude vycházet ze stávajících systémů v členských státech a bude s nimi slučitelný.

 

__________

 

*Úř. věst.: vložte prosím datum: dva roky po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   66

Návrh směrnice

Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Úloha členského státu usazení

Spolupráce členského státu usazení a hostitelského členského státu

Pozměňovací návrh   67

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členský stát usazení poskytovatele služeb musí i nadále kontrolovat, sledovat a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo donucovací opatření v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, zvyklostmi a správními postupy, pokud jde o pracovníky vysílané do jiného členského státu.

1. V souladu se zásadami stanovenými v článcích 4 a 5 směrnice 96/71/ES musí členský stát usazení poskytovatele služeb i nadále kontrolovat, sledovat a přijímat nezbytná opatření dohledu nebo donucovací opatření v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy, zvyklostmi a správními postupy, pokud jde o pracovníky vysílané do jiného členského státu. Touto odpovědností nejsou nijak omezeny možnosti hostitelského členského státu sledovat, kontrolovat a přijímat veškerá nezbytná opatření dohledu nebo donucovací opatření, včetně opatření týkajících se inspekcí pracovních podmínek.

Pozměňovací návrh   68

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1 členský stát, v němž je usazen poskytovatel služeb, pomáhá členskému státu, do kterého jsou pracovníci vysíláni, se zajištěním souladu s podmínkami použitelnými podle směrnice 96/71/ES a této směrnice. Členský stát usazení poskytovatele služeb z vlastního podnětu sdělí členskému státu, do kterého jsou pracovníci vysíláni, veškeré podstatné informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1, pokud členský stát usazení poskytovatele služeb ví o zvláštních skutečnostech, které naznačují možné nesrovnalosti.

2. Za okolností uvedených v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1 této směrnice členský stát, v němž je usazen poskytovatel služeb, pomáhá hostitelskému členskému státu se zajištěním souladu s podmínkami použitelnými podle směrnice 96/71/ES a této směrnice. Členský stát usazení poskytovatele služeb z vlastního podnětu nebo na žádost hostitelského členského státu sdělí hostitelskému členskému státu veškeré podstatné informace uvedené v čl. 3 odst. 1 a 2 a čl. 9 odst. 1. Členský stát usazení poskytovatele v duchu čl. 6 odst. 1 této směrnice podporuje příslušný orgán hostitelského členského státu tím, že včas poskytuje informace o tom, zda je dodržen článek 3 této směrnice.

Pozměňovací návrh   69

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou rovněž pro každé poskytnutí služeb nebo každého poskytovatele služeb požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace o zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o jeho bezúhonnosti a o neexistenci jakéhokoli porušení platných předpisů. Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto informace podle článku 6.

3. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou rovněž pro každé poskytnutí služeb nebo každého poskytovatele služeb požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace umožňující ověřit plné dodržení směrnice 96/71/ES a této směrnice, včetně informací o zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o jeho bezúhonnosti a o neexistenci jakéhokoli porušení platných předpisů. . Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto informace podle článku 6.

Pozměňovací návrh   70

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Povinnost stanovená v odstavcích 1 a 2 neznamená povinnost členského státu usazení vykonávat ověření skutkového stavu a kontroly na území hostitelského členského státu, v němž je služba poskytována. Tato ověření a tyto kontroly musí být v případě potřeby prováděny orgány hostitelského členského státu na žádost příslušných orgánů členského státu usazení v souladu s článkem 10 a v souladu s pravomocemi dohledu stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech, zvyklostmi a správními postupy hostitelského členského státu a v souladu s právními předpisy Unie.

4. Ověření a kontroly musí být v případě potřeby prováděny orgány hostitelského členského státu v souladu s článkem 10 a v souladu s pravomocemi dohledu stanovenými ve vnitrostátních právních předpisech, zvyklostmi a správními postupy hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh   71

Návrh směrnice

Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a. Členské státy s pomocí Komise přijmou doprovodná opatření za účelem rozvoje, usnadnění a podpory výměny mezi sociálními partnery, jakož i zajištění podpory pro organizace poskytující informace vyslaným pracovníkům.

Pozměňovací návrh   72

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) povinnost mít k dispozici nebo poskytnout a/nebo uchovávat v tištěné nebo elektronické podobě kopie pracovní smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve smyslu směrnice 91/533, obsahujícího v případě, že je to vhodné nebo důležité, dodatečné informace uvedené v článku 4 uvedené směrnice), výplatní pásky, pracovní výkazy a doklady o vyplacení mezd nebo kopie rovnocenných dokumentů po dobu vyslání na přístupném a zřetelně označeném místě na jeho území, jako je pracoviště nebo staveniště nebo v případě mobilních pracovníků v odvětví dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž je služba poskytována;

b) povinnost mít k dispozici nebo poskytnout v přiměřené lhůtě a/nebo uchovávat podle volby poskytovatele služeb v tištěné nebo elektronické podobě kopie pracovní smlouvy (nebo rovnocenného dokladu ve smyslu směrnice 91/533, obsahujícího v případě, že je to vhodné nebo důležité, dodatečné informace uvedené v článku 4 uvedené směrnice), výplatní pásky, pracovní výkazy a doklady o vyplacení mezd nebo kopie rovnocenných dokumentů, které byly vystaveny v souladu s vnitrostátními právními předpisy členského státu usazení, po dobu vyslání na přístupném a zřetelně označeném místě na jeho území, jako je pracoviště nebo staveniště nebo v případě mobilních pracovníků v odvětví dopravy provozovna nebo vozidlo, s nímž je služba poskytována;

Pozměňovací návrh   73

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto doklady obvykle používají standardní formuláře, může být odůvodněný překlad dokladů uvedených v písmenu b);

c) pokud jsou tyto dokumenty důležité pro stanovení povahy vyslání a dodržení směrnice 96/71/ES, nejsou nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto doklady obvykle používají standardní formuláře, může být odůvodněný překlad dokladů uvedených v písmenu b);

Pozměňovací návrh   74

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Členské státy zajistí, aby byly všechny správní požadavky a kontrolní opatření pro poskytovatele služeb veřejně dostupné a aby byly pravidelně aktualizovány.

Pozměňovací návrh   75

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 20 se přezkoumá nezbytnost a vhodnost uplatňování vnitrostátních kontrolních opatření, a to na základě zkušeností se systémem pro spolupráci a výměnu informací, s vytvořením jednotnějších, standardizovaných dokumentů, s vytvářením společných zásad nebo norem pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků a s technologickým rozvojem, jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly v případě potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny nebo úpravy.

3. Do pěti let ode dne uvedeného v článku 20 se přezkoumá nezbytnost, vhodnost a účinnost uplatňování vnitrostátních kontrolních opatření, a to na základě zkušeností se systémem pro spolupráci a výměnu informací, s vytvořením jednotnějších, standardizovaných dokumentů, s vytvářením společných zásad nebo norem pro kontroly v oblasti vysílání pracovníků a s technologickým, sociálním a hospodářským rozvojem podmínek pro vysílání, jakož i na základě jeho účinnosti, aby byly v případě potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny nebo úpravy, kterými se zajistí účinné kontroly pracovních podmínek prováděné příslušnými orgány hostitelského členského státu.

Pozměňovací návrh   76

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny vhodné kontroly a sledovací mechanismy a aby byly na jejich území prováděny účinné a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat a sledovat dodržování předpisů a pravidel stanovených ve směrnici 96/71/ES a zaručit její řádné provádění a prosazování. Tyto inspekce v první řadě vycházejí z posouzení rizik, které pravidelně vypracovávají příslušné orgány. Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se na jejich území soustředí zaměstnávání pracovníků vyslaných za účelem poskytování služeb. Při posuzování rizik se přihlíží k faktorům, jako jsou realizace velkých infrastrukturních projektů, zvláštní problémy a potřeby specifických odvětví, dřívější porušení předpisů a také zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny účinné a vhodné kontroly a sledovací mechanismy a aby byly na jejich území prováděny účinné a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat a sledovat dodržování předpisů a pravidel stanovených ve směrnici 96/71/ES a zaručit její řádné provádění a prosazování. Tyto inspekce v první řadě vycházejí z posouzení rizik, které vypracovávají příslušné orgány. Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se na jejich území soustředí zaměstnávání pracovníků vyslaných za účelem poskytování služeb.

Pozměňovací návrh   77

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a kontroly dodržování směrnice 96/71/ES nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

2. Členské státy zajistí, aby inspekce a kontroly dodržování směrnice 96/71/ES nebyly diskriminační a/nebo nepřiměřené.

 

Podle své zvyklosti poskytne příslušný orgán po skončení každé inspekce nebo kontroly poskytne podniku, v němž proběhla inspekce nebo kontrola, dokument obsahující veškeré relevantní informace.

Pozměňovací návrh   78

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy, ve kterých inspektoráty práce nemají žádné pravomoci, pokud jde o kontrolu a sledování pracovních podmínek a/nebo pracovních podmínek vyslaných pracovníků, mohou výjimečně, po konzultaci se sociálními partnery na vnitrostátní úrovni, zavést nebo zachovat opatření zaručující dodržování těchto pracovních podmínek za předpokladu, že příslušná opatření dotčeným osobám poskytují odpovídající úroveň ochrany, která je rovnocenná úrovni ochrany vyplývající ze směrnice 96/71/ES a této směrnice.

5. V souladu s článkem 5 směrnice 96/71/ES jsou členské státy oprávněny v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi využívat opatření pro zajištění souladu se směrnicí 96/71/ES, aby zaručily dotčeným osobám odpovídající úroveň ochrany definovanou směrnicí 96/71/ES a touto směrnicí.

Pozměňovací návrh   79

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. V zájmu prosazování povinností podle článku 6 směrnice 96/71/ES a této směrnice členské státy zajistí, aby existovaly dostupné účinné mechanismy, pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci přímo podat stížnost na svého zaměstnavatele a také právo zahájit soudní nebo správní řízení, také v členském státě, na jehož území jsou nebo byli pracovníci vysláni, pokud se tito pracovníci domnívají, že utrpěli ztrátu nebo škodu v důsledku nedodržení platných předpisů, a to i tehdy, pokud již skončil vztah, v rámci něhož mělo k uvedenému nedodržení dojít.

1. V zájmu prosazování povinností podle článku 6 směrnice 96/71/ES a této směrnice členské státy zajistí, aby existovaly dostupné účinné mechanismy, pomocí kterých mohou vyslaní pracovníci přímo podat stížnost na svého zaměstnavatele a také právo zahájit soudní nebo správní řízení, bez ohledu na to, zda je to členský stát, v němž je daný podnik usazen, nebo hostitelský členský stát, v němž se tito pracovníci domnívají, že utrpěli ztrátu nebo škodu v důsledku nedodržení platných předpisů, a to i tehdy, pokud již skončil vztah, v rámci něhož mělo k uvedenému nedodržení dojít.

Pozměňovací návrh   80

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a další třetí strany, jako sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování ustanovení této směrnice, mohly jménem vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich podporu jednat s jejich schválením v jakémkoli soudním nebo správním řízení, jehož cílem je provádět tuto směrnici a/nebo pro prosazovat plnění povinností podle této směrnice.

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a další třetí strany, jako sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování ustanovení směrnice 96/71/ES a této směrnice, mohly jménem vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich podporu, popřípadě s jejich schválením, jednat v jakémkoli soudním nebo správním řízení, jehož cílem je provádět směrnici 96/71/ES a tuto směrnici a/nebo prosazovat plnění povinností podle směrnice 96/71/ES a této směrnice.

Pozměňovací návrh   81

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny nezbytné mechanismy, které vyslaným pracovníkům umožní,

Členské státy zajistí, aby byly zavedeny nezbytné mechanismy, které vyslaným pracovníkům nebo subjektům, které jednají jejich jménem, umožní uplatňovat nárok a které vyslaným pracovníkům umožní:

Pozměňovací návrh   82

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady související s čistou odměnou nebo kvalitou ubytování, jež byly strženy nebo odečteny ze mzdy na ubytování poskytnuté zaměstnavatelem.

b) aby jim byly vráceny nadměrné náklady související s dopravou, stravováním a ubytováním, jež byly automaticky odečteny ze mzdy, nebo za které zaměstnavatel neposkytl žádnou náhradu;

Pozměňovací návrh   83

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) aby jim byly vráceny veškeré dlužné částky nebo daně či odvody na sociální zabezpečení neoprávněně stržené z platu pracovníka.

Pozměňovací návrh   84

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a. Vyslaní pracovníci, kteří zahájí soudní nebo správní řízení, nesmí být vystaveni jakémukoli nepříznivému zacházení ze strany zaměstnavatele.

Pozměňovací návrh   85

Návrh směrnice

Článek 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

[...]

vypouští se

Pozměňovací návrh   86

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou nebo mohou být stanoveny právními předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné pomoci a uznávání, jakož i opatření a postupy stanovené v tomto článku na přeshraniční prosazování správních pokut a sankcí uložených za nedodržení platných právních předpisů v členském státě vztahujících se na poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě.

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou nebo mohou být stanoveny právními předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné pomoci a uznávání, jakož i opatření a postupy stanovené v tomto článku na přeshraniční prosazování správních pokut a sankcí týkajících se vysílání pracovníků v souladu se směrnicí 96/71/ES a s touto směrnicí uložených za nedodržení platných právních předpisů v členském státě vztahujících se na poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh   87

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu s právními a správními předpisy platnými v jeho členském státě požádat příslušný orgán jiného členského státu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo o oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta, pokud příslušné právní předpisy a správní postupy platné v členském státě dožádaného orgánu takové opatření umožňují pro obdobné pohledávky nebo rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu s právními a správními předpisy platnými v jeho členském státě požádat příslušný orgán jiného členského státu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo příspěvků na sociální zabezpečení se zpětnou platností v souladu s nařízením (ES) č. 987/2009/ES, nebo o oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta nebo příspěvky na sociální zabezpečení se zpětnou platností v souladu s nařízením (ES) č. 987/2009/ES, pokud příslušné právní předpisy a správní postupy platné v členském státě dožádaného orgánu takové opatření umožňují pro obdobné pohledávky nebo rozhodnutí.

Pozměňovací návrh   88

Návrh směrnice

Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Ustanovení o vymáhání pokut nebo sankcí nebo příspěvků na sociální zabezpečení se zpětnou platností se použijí i na pokuty uložené v rámci vymahatelných rozhodnutí vydaných podle předpisů vnitrostátními soudy.

Pozměňovací návrh   89

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dožádaný orgán může vymáhat částky od dotyčné fyzické nebo právnické osoby a může si ponechat veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s vymáháním, v souladu s právními předpisy a správními postupy dožádaného členského státu, které se vztahují na obdobné pohledávky.

Dožádaný orgán může vymáhat částky od dotyčné fyzické nebo právnické osoby a může si ponechat veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s vymáháním, v souladu s právními předpisy a správními postupy dožádaného členského státu, které se vztahují na obdobné pohledávky. Pokud si dožádaný orgán ponechá jakékoliv náklady vzniklé v souvislosti s vymáháním, informuje o tom dožadující orgán a poskytne k tomu odůvodnění.

Pozměňovací návrh   90

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Správní spolupráce a vzájemná pomoc mezi příslušnými orgány členských států, které jsou stanoveny v článcích 6 a 7, čl. 10 odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se provádí prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), který byl vytvořen [odkaz na nařízení o systému IMI].

1. Správní spolupráce a vzájemná pomoc mezi příslušnými orgány členských států, jež je stanovena v článcích 6 a 7, čl. 10 odst. 3, článcích 13, 14 a 15, se pokud možno provádí prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (IMI), který byl vytvořen nařízením (EU) č. 1024/2012, a považuje-li to příslušný členský stát za nutné, i pomocí jiných zavedených prostředků spolupráce, například dvoustranných dohod.

Pozměňovací návrh   91

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou v případě potřeby i nadále uplatňovat dvoustranná ujednání o správní spolupráci mezi svými příslušnými orgány, pokud jde o uplatňování a sledování pracovních podmínek, které se vztahují na vyslané pracovníky podle článku 3 směrnice 96/71/ES, pokud tato ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a povinnosti dotčených pracovníků a podniků.

2. V případě potřeby a v souladu se zásadami stanovenými ve směrnici 96/71/ES mohou členské státy libovolně uplatňovat dvoustranná ujednání o správní spolupráci mezi svými příslušnými orgány, pokud jde o vymáhání směrnice 96/71/ES a této směrnice, pokud tato ujednání nemají nepříznivý vliv na práva a povinnosti dotčených pracovníků a podniků.

 

Nejpozději do ...* vyhodnotí Evropská komise interakci mezi systémem IMI a dvoustrannými dohodami.

 

__________

 

*Úř. věst.: vložte prosím datum: 5 let po vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh   92

Návrh směrnice

Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. V souvislosti s dvoustrannými dohodami uvedenými v odstavci 2 využívají příslušné orgány členských států systém IMI v nejvyšší možné míře. V každém případě, pokud příslušný orgán v některém z dotčených členských států použil systém pro výměnu informací o vnitřním trhu, musí se tento systém použít pro veškeré následné kroky a bude a mít přednost před mechanismem (mechanismy) uvedeným(i) v dvoustranné dohodě o správní spolupráci a vzájemné pomoci.

3. V souvislosti s dvoustrannými dohodami uvedenými v odstavci 2 využívají příslušné orgány členských států systém IMI v nejvyšší možné míře. V každém případě, pokud příslušný orgán v některém z dotčených členských států použil systém IMI, musí se tento systém pokud možno použít pro veškeré následné kroky.

POSTUP

Název

Prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Referenční údaje

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

18.4.2012

Navrhovatel

       Datum jmenování

Malcolm Harbour

8.5.2012

Projednání ve výboru

18.9.2012

10.10.2012

28.11.2012

 

Datum přijetí

21.2.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

20

15

4

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Norbert Glante

STANOVISKO Výboru pro právní záležitosti (15. 5. 2013)

pro Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb
(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Navrhovatel: Klaus-Heiner Lehne

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro právní záležitosti vyzývá Výbor pro zaměstnanost a sociální věci jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo boje proti obcházení a/nebo zneužívání platných předpisů, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu vysílání.

(4) V zájmu předcházení, zamezení nebo boje proti obcházení a/nebo zneužívání platných předpisů, kterého se dopouštějí podniky, které nekalým nebo podvodným způsobem využívají výhod volného pohybu služeb zakotveného ve Smlouvě, a/nebo při provádění směrnice 96/71/ES, je třeba zlepšit uplatňování a sledování pojmu vysílání a na úrovni Unie by měla být zavedena jednotnější kritéria, která usnadní společný výklad.

Pozměňovací návrh   2

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Všechna opatření zavedená touto směrnicí musí být ospravedlnitelná, přiměřená a nediskriminující a musí chránit vyslané pracovníky a zároveň nesmí vytvářet administrativní zátěž a zmenšovat potenciál, jejž mají společnosti, zejména pak malé a střední podniky, při vytváření nových pracovních míst.

Pozměňovací návrh   3

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Příslušné orgány by měly provést celkové posouzení všech skutečností s cílem určit, zda je pracovník skutečně vyslaný. Nelze-li předložit důkaz, měly by se dotčené členské státy v úzké spolupráci neprodleně rozhodnout, které právo je rozhodné pro pracovní smlouvy, přičemž své rozhodnutí budou opírat o nařízení Řím I.

Pozměňovací návrh   4

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Příští revize nařízení o systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (systému IMI) by měla zohlednit skutečnost, že systém IMI v sobě zahrnuje to, co v současné době upravují dvoustranné dohody.

Pozměňovací návrh   5

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti členských států, pokud jde o zajištění obecné dostupnosti informací o pracovních podmínkách a poskytnutí účinného přístupu k těmto informacím, a to nejen pro poskytovatele služeb z jiných členských států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

(14) Je třeba dále konkretizovat povinnosti členských států, pokud jde o zajištění obecně bezplatné dostupnosti informací o pracovních podmínkách a poskytnutí účinného přístupu k těmto informacím, a to nejen pro poskytovatele služeb z jiných členských států, ale i pro dotčené vyslané pracovníky.

Pozměňovací návrh   6

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Vysílaní pracovníci by měli mít individuální právo na informace a poradenství ohledně svých práv, povinností a příslušných pracovních podmínek a podmínek zaměstnání.

Pozměňovací návrh   7

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(16) S cílem umožnit správné uplatňování a sledovat dodržování hmotných pravidel týkajících se pracovních podmínek, které mají být dodržovány, pokud jde o vysílané pracovníky, měly by členské státy uplatňovat pouze některá kontrolní opatření nebo administrativní formality na podniky vysílající pracovníky v rámci poskytování služeb. Taková opatření a požadavky lze uložit za předpokladu, že příslušné orgány nemohou účinně plnit své úkoly v rámci dohledu bez požadovaných informací a že nezbytné informace nelze snadno získat od zaměstnavatele vyslaných pracovníků nebo orgánů členského státu usazení poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě a/nebo v případě, že by méně omezující opatření nezajistila, že cíle opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou považována za nezbytná, budou splněny.

(16) S cílem umožnit správné uplatňování a sledovat dodržování hmotných pravidel týkajících se pracovních podmínek, které mají být dodržovány, pokud jde o vysílané pracovníky, měly by členské státy uplatňovat pouze některá kontrolní opatření nebo administrativní formality na podniky vysílající pracovníky v rámci poskytování služeb. Případná kontrolní opatření a požadavky by měly být za účelem právní jednoznačnosti jednotné na úrovni Unie a lze je uložit za předpokladu, že příslušné orgány nemohou účinně plnit své úkoly v rámci dohledu bez požadovaných informací a že nezbytné informace nelze snadno získat od zaměstnavatele vyslaných pracovníků nebo orgánů členského státu usazení poskytovatele služeb v přiměřené lhůtě a/nebo v případě, že by méně omezující opatření nezajistila, že cíle opatření vnitrostátních kontrol, jež jsou považována za nezbytná, budou splněny.

Pozměňovací návrh   8

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Členské státy se zejména vyzývají, aby zavedly integrovanější přístup k inspekcím práce. Rovněž by měla být prozkoumána potřeba vytvořit společné normy s cílem zavést srovnatelné metody, postupy a minimální normy na úrovni Unie.

(22) Členské státy se zejména vyzývají, aby zavedly integrovanější přístup k inspekcím práce. Rovněž existuje potřeba vytvořit společné normy s cílem zavést srovnatelné metody, postupy a minimální normy na úrovni Unie.

Pozměňovací návrh   9

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání subdodávek ve stavebnictví a v zájmu ochrany práv vyslaných pracovníků je nutno zajistit, aby v tomto odvětví alespoň dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem, mohl být společně se zaměstnavatelem nebo místo něj činěn odpovědným za to, aby vyslaným pracovníkům zaplatil čistou minimální mzdu, veškeré dlužné částky neproplacených odměn a/nebo příspěvků pro společné fondy nebo instituce sociálních partnerů, jež jsou upraveny právními předpisy nebo kolektivními smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude činěn odpovědným, pokud vynaložil náležitou péči. To může zahrnovat preventivní opatření týkající se důkazu poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i na základě informací pocházejících od vnitrostátních orgánů.

(24) Vzhledem k převažujícímu využívání subdodávek ve stavebnictví a v zájmu ochrany práv vyslaných pracovníků se doporučuje, aby v tomto odvětví alespoň dodavatel, jehož je zaměstnavatel přímým subdodavatelem, mohl být společně se zaměstnavatelem nebo místo něj činěn odpovědným za to, aby vyslaným pracovníkům zaplatil čistou minimální mzdu, veškeré dlužné částky neproplacených odměn a/nebo příspěvků pro společné fondy nebo instituce sociálních partnerů, jež jsou upraveny právními předpisy nebo kolektivními smlouvami, na které se vztahuje čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES. Dodavatel nebude muset být činěn odpovědným, pokud vynaložil náležitou péči. To může zahrnovat preventivní opatření týkající se důkazu poskytnutého subdodavatelem, popřípadě i na základě informací pocházejících od vnitrostátních orgánů.

Pozměňovací návrh   10

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(25) Ve zvláštních případech mohou být v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi za nedodržení povinností vyplývajících z této směrnice rovněž odpovědní jiní dodavatelé anebo jejich odpovědnost může být omezena, a to po konzultaci se sociálními partnery na vnitrostátní nebo na odvětvové úrovni.

vypouští se

Pozměňovací návrh   11

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(26) Povinnost stanovit odpovědnost dodavatele v případě, že přímým subdodavatelem je poskytovatel služeb usazený v jiném členském státě a vysílající pracovníky, je odůvodněná v převažujícím veřejném zájmu sociální ochrany pracovníků. Tito vyslaní pracovníci nesmí být ve stejné situaci jako pracovníci zaměstnaní přímým subdodavatelem usazeným v členském státě, v němž je usazen dodavatel, pokud jde o možnost požadovat neproplacenou mzdu nebo vrácení neoprávněně stržených daní či příspěvků na sociální zabezpečení.

vypouští se

Pozměňovací návrh   12

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(27) Rozdíly mezi systémy členských států pro prosazování uložených správních pokut a/nebo sankcí v přeshraničních situacích jsou škodlivé pro řádné fungování vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné úrovně ochrany vysílaných pracovníků v celé Unii.

(27) Rozdíly mezi systémy členských států pro prosazování uložených správních pokut a/nebo sankcí v přeshraničních situacích jsou škodlivé pro řádné fungování vnitřního trhu a hrozí, že by mohly ztížit, ne-li přímo znemožnit zajištění rovnocenné úrovně ochrany vysílaných pracovníků v celé Unii. Členské státy by však měly zajistit zavedení efektivních správních pokut a/nebo sankcí, jejichž cílem bude zajistit dodržování směrnice 96/71/ES a této směrnice.

Pozměňovací návrh   13

Návrh směrnice

Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(32) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření v případě, že nejsou dodrženy povinnosti stanovené v této směrnici, včetně správních a soudních řízení, a měly by stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za jakékoli porušení povinností vyplývajících z této směrnice.

(32) Členské státy by měly přijmout vhodná opatření v případě, že nejsou dodrženy povinnosti stanovené v této směrnici, včetně správních a soudních řízení, a měly by stanovit účinné, přiměřené a odrazující sankce za jakékoli porušení povinností vyplývajících z této směrnice. Pro řádné prosazování směrnice 96/71/ES a pro vytvoření rovných podmínek pro podniky a pracovníky je nejdůležitější dobrá spolupráce mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh   14

Návrh směrnice

Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice stanoví obecný společný rámec příslušných ustanovení, opatření a kontrolních mechanismů nezbytných pro lepší a jednotnější provádění, uplatňování a praktické prosazování směrnice 96/71/ES v praxi, včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení platných právních předpisů.

1. Tato směrnice zavádí ustanovení, opatření a kontrolní mechanismy, které zajistí lepší a jednotnější provádění, uplatňování a praktické prosazování směrnice 96/71/ES ze strany členských států, včetně opatření k zamezení a potrestání jakéhokoli zneužití a obcházení platných právních předpisů.

Pozměňovací návrh   15

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) „příslušným orgánem“ orgán určený členským státem, aby vykonával funkce podle této směrnice;

a) „příslušným orgánem“ veřejné orgány určené členským státem, aby vykonávaly funkce podle této směrnice;

Pozměňovací návrh   16

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. a – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Příslušnými orgány se mohou rozumět kontaktní místa uvedená v článku 4 směrnice 96/71/ES.

Pozměňovací návrh   17

Návrh směrnice

Čl. 2 – písm. a – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Kontaktní údaje příslušných orgánů se sdělí Komisi a ostatním členským státům. Komise zveřejní a pravidelně aktualizuje seznam příslušných orgánů a kontaktních míst.

Pozměňovací návrh   18

Návrh směrnice

Článek 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán členského státu, který podává žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání týkající se sankce nebo pokuty podle kapitoly V;

b) „dožadujícím orgánem“ příslušný orgán členského státu, který podává žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání;

Pozměňovací návrh   19

Návrh směrnice

Článek 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán členského státu, kterému je žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání určena.

c) „dožádaným orgánem“ příslušný orgán členského státu podle kapitoly VI, kterému je žádost o pomoc, informace, oznámení či vymáhání určena.

Pozměňovací návrh   20

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Pro účely provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES vezmou příslušné orgány v úvahu skutečnosti charakterizující činnosti, jež provádí podnik ve státě, ve kterém je usazen, aby určily, zda daný podnik ve státě, v němž je usazen, skutečně vykonává podstatné činnosti jiné než čistě interní řízení a/nebo administrativní činnosti. Může se jednat o tyto skutečnosti:

1. Pro účely provádění, uplatňování a prosazování směrnice 96/71/ES vezmou příslušné orgány v úvahu skutečnosti charakterizující činnosti, jež provádí podnik ve členském státě, ve kterém je usazen, aby určily, zda daný podnik ve státě, v němž je usazen, skutečně vysílá pracovníky na území jiného členského státu v rámci přeshraničního poskytování služeb. Může se jednat pouze o tyto skutečnosti:

Pozměňovací návrh   21

Návrh směrnice

Čl. 3 – bod 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) místo, kde jsou najímáni vyslaní pracovníci;

b) místo, kde jsou najímáni vyslaní pracovníci a odkud jsou vysíláni;

Pozměňovací návrh   22

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) místo, kde podnik vykonává svou hlavní podnikatelskou činnost a kde zaměstnává administrativní pracovníky;

d) místo, kde podnik vykonává svou podnikatelskou činnost, která není při posouzení v širším časovém rámci omezena čistě na interní řízení a/nebo administrativní činnosti;

Pozměňovací návrh   23

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) neobvykle omezený počet smluv a/nebo výše obratu uskutečněného v členském státě usazení.

vypouští se

Odůvodnění

Vypuštění, jehož cílem je zohlednit situaci nově založených malých a středních podniků, které mohou od počátku uzavírat smlouvy a využívat vysílané pracovníky. V takové situaci by automaticky měly nižší obrat v členském státě, v němž jsou usazeny, ale to by nemělo vliv na pravou povahu situace podniku.

Pozměňovací návrh   24

Návrh směrnice

Čl. 3 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Může se jednat o tyto skutečnosti:

Může se jednat pouze o tyto skutečnosti:

Pozměňovací návrh   25

Návrh směrnice

Čl. 3. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a. Do tří let od data uvedeného v článku 20 musí dojít k přezkoumání nezbytnosti a přiměřenosti skutečností uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto článku s cílem stanovit případné nové skutečnosti, které je třeba zohlednit, aby bylo možné určit, nezneužívá-li podnik svůj status a vykonávají-li vyslaní pracovníci nebo pracovnice pracovní činnost pouze dočasně, a následně provést případné úpravy a změny.

Pozměňovací návrh   26

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem zajistit, aby informace o pracovních podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES, která mají být uplatňovány a dodržovány poskytovateli služeb, byly obecně dostupné jasným, uceleným a snadno přístupným způsobem, na dálku a elektronickými prostředky, ve formátech a v souladu s normami pro internetové stránky, které zajišťují přístupnost pro osoby s postižením, a aby kontaktní místa nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES byly schopny účinně plnit své úkoly.

1. Členské státy přijmou vhodná opatření s cílem zajistit, aby informace o pracovních podmínkách uvedené v článku 3 směrnice 96/71/ES, které mají být uplatňovány a dodržovány poskytovateli služeb, včetně podmínek stanovených v kolektivních smlouvách, byly obecně bezplatně dostupné jasným, uceleným a snadno přístupným způsobem, na dálku a elektronickými prostředky, ve formátech a v souladu s normami pro internetové stránky, které zajišťují přístupnost pro osoby s postižením, a aby kontaktní místa nebo jiné příslušené vnitrostátní orgány uvedené v článku 4 směrnice 96/71/ES byly schopny účinně plnit své úkoly.

Pozměňovací návrh   27

Návrh směrnice

Čl. 5 – odst. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a poskytovatelům služeb v jiných jazycích, než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou služby poskytovány, pokud možno v podobě letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a na žádost ve formátech přístupných pro osoby s postižením;

c) tyto informace zpřístupní pracovníkům a poskytovatelům služeb v jiných nejvhodnějších jazycích, než je jazyk/jsou jazyky země, v níž jsou služby poskytovány, pokud možno v podobě letáku, na němž jsou shrnuty hlavní platné pracovní podmínky a na žádost ve formátech přístupných pro osoby s postižením;

Pozměňovací návrh   28

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Spolupráce členských států spočívá zejména v odpovědích na odůvodněné žádosti příslušných orgánů o informace a o provedení kontrol, inspekcí a šetření, pokud jde o situace týkající se vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, včetně šetření případných zneužití platných předpisů týkajících se vysílání pracovníků nebo možných případů nezákonných přeshraničních aktivit.

2. Spolupráce členských států spočívá zejména v bezodkladných odpovědích na žádosti příslušných orgánů o informace a o provedení kontrol, inspekcí a šetření, pokud jde o situace týkající se vysílání uvedené v čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, včetně šetření případných zneužití platných předpisů týkajících se vysílání pracovníků.

Pozměňovací návrh   29

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc od příslušných orgánů v jiném členské státě členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb usazení na jejich území poskytli jejich příslušným orgánům veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy.

3. Pro účely odpovědi na žádost o pomoc od příslušných orgánů v jiném členské státě členské státy zajistí, aby poskytovatelé služeb usazení na jejich území poskytli jejich příslušným orgánům veškeré informace nezbytné pro dohled nad jejich činnostmi v souladu s jejich vnitrostátními právními předpisy. V případě, že poskytovatelé služeb nebudou schopni tyto informace poskytnout, příslušné orgány hostitelského státu musí podniknout náležité kroky, případně též ve spolupráci s příslušnými orgány státu, v němž je poskytovatel usazen.

Odůvodnění

Příslušné orgány hostitelského státu musí účinně prosazovat pracovněprávní předpisy EU a daného státu. Dojde-li k porušení předpisu a v hostitelském státě nelze z nějakého důvodu podniknout právní kroky, musejí oba státy spolupracovat, aby zajistily, že poskytovatel služeb nese individuální zodpovědnost, poskytuje vyslaným pracovníkům přiměřenou odměnu a čelí příslušným trestněprávním postihům.

Pozměňovací návrh   30

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o informace nebo s provedením kontrol, inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát o této skutečnosti neprodleně uvědomí dožadující členský stát s cílem najít řešení.

4. V případě obtíží s vyhověním žádosti o informace nebo s provedením kontrol, inspekcí nebo šetření dotyčný členský stát o této skutečnosti neprodleně uvědomí dožadující členský stát s cílem najít řešení. V případě jakýchkoli přetrvávajících problémů s výměnou informací by měla Komise zasáhnout tak, aby členskému státu pomohla daný problém vyřešit.

Pozměňovací návrh   31

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Členské státy poskytují informace, o které požádaly jiné členské státy nebo Komise, elektronickými prostředky co nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od přijetí žádosti.

5. Členské státy poskytují informace, o které požádaly jiné členské státy nebo Komise, elektronickými prostředky co nejdříve, nejpozději však do dvou týdnů od přijetí žádosti nebo do jednoho měsíce v případě, že odpověď vyžaduje inspekci u poskytovatele. Pokud má žádost naléhavou povahu, informace musí být poskytnuty do tří dnů od přijetí žádosti.

Pozměňovací návrh   32

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pro zvláštní situace, kdy se členský stát dozví o zvláštních okolnostech, které vyžadují naléhavé řešení, se použije zvláštní mechanismus pro naléhavé situace. Za těchto okolností se informace poskytnou do 24 hodin.

vypouští se

Pozměňovací návrh   33

Návrh směrnice

Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí důvěrnost informací, které si vymění. Poskytnuté informace se použijí pouze pro účely, ke kterým byly vyžádány.

7. Členské státy zajistí důvěrnost informací, které si vymění v souladu s pravidly Unie pro ochranu údajů a s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi.

Pozměňovací návrh   34

Návrh směrnice

Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou rovněž pro každé poskytnutí služeb nebo každého poskytovatele služeb požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace o zákonnosti usazení poskytovatele služeb, o jeho bezúhonnosti a o neexistenci jakéhokoli porušení platných předpisů. Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto informace podle článku 6.

3. Příslušné orgány hostitelského členského státu mohou rovněž pro každé poskytnutí služeb nebo každého poskytovatele služeb požádat příslušné orgány členského státu usazení, aby jim poskytly informace o zákonnosti usazení poskytovatele služeb. Příslušné orgány členského státu usazení poskytnou tyto informace podle článku 6.

Pozměňovací návrh   35

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) povinnost poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě nahlásit příslušným vnitrostátním orgánům nejpozději na začátku poskytování služby přítomnost jednoho nebo více zřetelně identifikovatelných vyslaných pracovníků, jejich předpokládaný počet, předpokládanou dobu trvání a místo jejich přítomnosti, jakož i služby, které odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení může zahrnovat pouze totožnost poskytovatele služby;

a) povinnost poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě nahlásit příslušným vnitrostátním orgánům při začátku poskytování služby přítomnost jednoho nebo více zřetelně identifikovatelných vyslaných pracovníků, jejich předpokládaný počet, předpokládanou dobu trvání a místo jejich přítomnosti, jakož i služby, které odůvodňují vyslání, přičemž prohlášení může zahrnovat pouze totožnost poskytovatele služby;

Pozměňovací návrh   36

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto doklady obvykle používají standardní formuláře, může být odůvodněný překlad dokladů uvedených v písmenu b);

c) pokud tyto dokumenty nejsou nadměrně dlouhé a pokud se pro tyto doklady obvykle používají standardní formuláře, může být odůvodněná žádost o překlad dokladů uvedených v písmenu b);

Pozměňovací návrh   37

Návrh směrnice

Čl. 9 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) povinnost určit kontaktní osobu, která bude v případě potřeby jednat jménem zaměstnavatele s příslušnými sociálními partnery v členském státě, do kterého se pracovníci vysílají, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, během období, v němž jsou služby poskytovány.

d) možnost požádat o určení kontaktní osoby, která bude v případě potřeby jednat jménem zaměstnavatele s příslušnými sociálními partnery v hostitelském členském státě v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, v rámci období, v němž jsou služby poskytovány.

Pozměňovací návrh   38

Návrh směrnice

Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny vhodné kontroly a sledovací mechanismy a aby byly na jejich území prováděny účinné a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat a sledovat dodržování předpisů a pravidel stanovených ve směrnici 96/71/ES a zaručit její řádné provádění a prosazování. Tyto inspekce v první řadě vycházejí z posouzení rizik, které pravidelně vypracovávají příslušné orgány. Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se na jejich území soustředí zaměstnávání pracovníků vyslaných za účelem poskytování služeb. Při posuzování rizik se přihlíží k faktorům, jako jsou realizace velkých infrastrukturních projektů, zvláštní problémy a potřeby specifických odvětví, dřívější porušení předpisů a také zranitelnost určitých skupin pracovníků.

1. Členské státy zajistí, aby byly zavedeny efektivní kontroly a sledovací mechanismy a aby byly na jejich území prováděny účinné a odpovídající inspekce s cílem kontrolovat a sledovat dodržování předpisů a pravidel stanovených ve směrnici 96/71/ES a v této směrnici a zaručit její řádné provádění a prosazování. Tyto inspekce v první řadě vycházejí z posouzení rizik, které pravidelně vypracovávají příslušné orgány. Posouzení rizik určuje odvětví činnosti, do kterých se na jejich území soustředí zaměstnávání pracovníků vyslaných za účelem poskytování služeb. Při posuzování rizik se přihlíží k faktorům, jako jsou realizace velkých infrastrukturních projektů, zvláštní problémy a potřeby specifických odvětví, dřívější porušení předpisů a také zranitelnost určitých skupin pracovníků.

Pozměňovací návrh   39

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby se odbory a další třetí strany, jako sdružení, organizace a jiné právnické osoby, které mají v souladu s kritérii stanovenými jejich vnitrostátními právními předpisy oprávněný zájem na zajištění dodržování ustanovení této směrnice, mohly jménem vyslaných pracovníků nebo jejich zaměstnavatele nebo na jejich podporu jednat s jejich schválením v jakémkoli soudním nebo správním řízení, jehož cílem je provádět tuto směrnici a/nebo pro prosazovat plnění povinností podle této směrnice.

vypouští se

Pozměňovací návrh   40

Návrh směrnice

Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátními právními předpisy týkajícími se předepsaných termínů nebo lhůt pro podání obdobných stížností ani vnitrostátními právními předpisy týkajícími se zastupování nebo obhajoby před soudy.

4. Odstavce 1 a 3 nejsou dotčeny vnitrostátními právními předpisy týkajícími se předepsaných termínů nebo lhůt pro podání obdobných stížností ani vnitrostátními právními předpisy týkajícími se zastupování nebo obhajoby před soudy. Vnitrostátní procesní pravidla nicméně stanoví lhůtu pro podání stížnosti v délce alespoň šest měsíců.

Pozměňovací návrh   41

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, členské státy, nediskriminačně s ohledem na ochranu odpovídajících práv zaměstnanců přímých subdodavatelů usazených na jejich území, zajistí, aby dodavatel, jehož je zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo podnik pro dočasnou práci nebo podnik poskytujícím pracovníky) přímým subdodavatelem, mohl být, kromě nebo namísto zaměstnavatele, vyslanému pracovníkovi a/nebo společným fondům nebo institucím sociálních partnerů odpovědný za neplacení:

1. S ohledem na stavební činnosti uvedené v příloze směrnice 96/71/ES, pro všechna vysílání, na které se vztahuje čl. 1 odst. 3 směrnice 96/71/ES, se členské státy vybízejí, aby zavedly systém, v němž dodavatel, jehož je zaměstnavatel (poskytovatel služeb nebo podnik pro dočasnou práci nebo podnik poskytujícím pracovníky) přímým subdodavatelem, může být, kromě nebo namísto zaměstnavatele, vyslanému pracovníkovi a/nebo společným fondům nebo institucím sociálních partnerů odpovědný za neplacení:

Pozměňovací návrh   42

Návrh směrnice

Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Členské státy stanoví, že dodavatel, který vynaložil náležitou péči, není činěn odpovědným podle odstavce 1. Tyto systémy se použijí transparentním, nediskriminačním a přiměřeným způsobem. Z toho mohou vyplývat preventivní opatření přijatá dodavatelem v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží dodržení hlavních pracovních podmínek u vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES, včetně výplatních pásek a vyplácení mzdy, dodržení povinností týkajících se sociálního zabezpečení a/nebo daní v členském státě usazení a dodržení platných právních předpisů o vysílání pracovníků.

2. Členské státy mohou stanovit, že dodavatel, který vynaložil náležitou péči, není činěn odpovědným podle odstavce 1. Jsou-li tyto systémy zavedeny, použijí se transparentním, nediskriminačním a přiměřeným způsobem. Z toho mohou vyplývat preventivní opatření přijatá dodavatelem v souvislosti s tím, jak subdodavatel doloží dodržení hlavních pracovních podmínek u vyslaných pracovníků podle čl. 3 odst. 1 směrnice 96/71/ES, včetně výplatních pásek a vyplácení mzdy, dodržení povinností týkajících se sociálního zabezpečení a/nebo daní v členském státě usazení a dodržení platných právních předpisů o vysílání pracovníků.

Pozměňovací návrh   43

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou nebo mohou být stanoveny právními předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné pomoci a uznávání, jakož i opatření a postupy stanovené v tomto článku na přeshraniční prosazování správních pokut a sankcí uložených za nedodržení platných právních předpisů v členském státě vztahujících se na poskytovatele služeb usazeného v jiném členském státě.

1. Aniž jsou dotčeny prostředky, které jsou nebo mohou být stanoveny právními předpisy Unie, použijí se zásady vzájemné pomoci a uznávání, jakož i opatření a postupy stanovené v této kapitole na přeshraniční prosazování peněžitých správních sankcí a/nebo pokut uložených poskytovateli služeb usazenému v členském státě za nedodržení platných právních předpisů o vysílání pracovníků do jiného členského státu.

Pozměňovací návrh   44

Návrh směrnice

Čl. 13 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Dožadující orgán může v souladu s právními a správními předpisy platnými v jeho členském státě požádat příslušný orgán jiného členského státu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo o oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta, pokud příslušné právní předpisy a správní postupy platné v členském státě dožádaného orgánu takové opatření umožňují pro obdobné pohledávky nebo rozhodnutí.

2. Dožadující orgán může v souladu s právními a správními předpisy platnými v jeho členském státě požádat příslušný orgán jiného členského státu o vymáhání sankce nebo pokuty nebo o oznámení rozhodnutí, kterým se ukládá sankce nebo pokuta.

Pozměňovací návrh   45

Návrh směrnice

Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 14a

 

Důvody odepření

 

Příslušné orgány v dožádaném členském státě mohou zamítnout žádost o vymáhání nebo oznámení rozhodnutí, pokud žádost není úplná, pokud je zjevně v rozporu se souvisejícím rozhodnutím nebo jsou-li náklady na vymáhání sankce/pokuty nepřiměřené částce, která má být vymožena.

Pozměňovací návrh   46

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dožádaný orgán předá dožadujícímu orgánu vymožené částky pokut nebo sankcí uvedených v této kapitole.

1. Vymožené částky sankcí a/nebo pokut uvedených v této kapitole připadnou dožádanému orgánu.

Pozměňovací návrh   47

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Dožádaný orgán může vymáhat částky od dotyčné fyzické nebo právnické osoby a může si ponechat veškeré náklady, které mu vznikly v souvislosti s vymáháním, v souladu s právními předpisy a správními postupy dožádaného členského státu, které se vztahují na obdobné pohledávky.

vypouští se

Pozměňovací návrh   48

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

U obzvláště obtížných vymáhání spojených s velmi vysokou částkou se mohou dožadující a dožádaný orgán v daném případě / daných případech dohodnout na zvláštních podmínkách úhrady.

vypouští se

Pozměňovací návrh   49

Návrh směrnice

Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Aniž je dotčen odstavec 2, příslušný orgán v dožadujícím členském státě odpovídá dožádanému členskému státu za všechny náklady a ztráty vzniklé z činnosti uznané za neodůvodněnou, pokud jde o opodstatněnost pokuty nebo sankce, platnost nástroje vydaného dožadujícím orgánem pro účely vymáhání a/nebo veškerá předběžná opatření učiněná dožadujícím orgánem.

vypouští se

Pozměňovací návrh   50

Návrh směrnice

Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Článek 16a

 

Doložka o přezkumu

 

Do tří let od data uvedeného v článku 20 Komise přezkoumá po konzultaci s členskými státy uplatňování této kapitoly zejména na základě zkušeností se systémem přeshraničního prosazování správních sankcí a/nebo pokut a účinnosti tohoto systému, aby byly v případě potřeby navrženy jakékoli nezbytné změny nebo úpravy.

POSTUP

Název

Prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Referenční údaje

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

JURI

26.10.2012

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Klaus-Heiner Lehne

26.11.2012

Předchozí navrhovatel(ka)

Evelyn Regner

Projednání ve výboru

21.1.2013

 

 

 

Datum přijetí

25.4.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

16

7

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

POSTUP

Název

Prosazování směrnice 96/71/ES o vysílání pracovníků v rámci poskytování služeb

Referenční údaje

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Datum předložení EP

21.3.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

IMCO

18.4.2012

JURI

26.10.2012

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Danuta Jazłowiecka

16.2.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

28.11.2012

20.2.2013

29.5.2013

19.6.2013

Datum přijetí

20.6.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

23

18

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

Datum předložení

4.7.2013