BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

  4.7.2013 - (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD)) - ***I

  Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender
  Ordfører: Danuta Jazłowiecka


  Procedure : 2012/0061(COD)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  A7-0249/2013
  Indgivne tekster :
  A7-0249/2013
  Vedtagne tekster :

  FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  (Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

  Europa-Parlamentet,

  –   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0131),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 53, stk. 1, og 62 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0086/2012),

  –   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

  –   der henviser til udtalelse af 19. september 2012 fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg[1],

  –   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

  –   der henviser til betænkning fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Retsudvalget (A7-0249/2013),

  1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

  2.. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

  3.. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

  Ændringsforslag    1

  Forslag til direktiv

  Henvisning 1 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  under henvisning til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2) Arbejdskraftens frie bevægelighed giver enhver EU-borger ret til frit at flytte til andre medlemsstater for at arbejde og bo der til dette formål og beskytter dem mod forskelsbehandling for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og andre arbejdsvilkår i forhold til den pågældende medlemsstats statsborgere. Den skal holdes adskilt fra den frie udveksling af tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har ret til at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan sende ("udstationere") deres egne arbejdstagere for at udføre det arbejde, der skal til for dér at udføre de pågældende tjenesteydelser.

  (2) Den frie udveksling af tjenesteydelser indbefatter virksomheders ret til at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan sende ("udstationere") deres egne arbejdstagere for at udføre det arbejde, der skal til for dér at udføre de pågældende tjenesteydelser. Med hensyn til udstationering af arbejdstagere er det nødvendigt at holde denne ret adskilt fra arbejdskraftens frie bevægelighed, der giver enhver EU-borger ret til frit at flytte til andre medlemsstater for at arbejde og bo der til dette formål og beskytter dem mod forskelsbehandling for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og andre arbejdsvilkår i forhold til den pågældende medlemsstats statsborgere.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3b) For at sikre overensstemmelse med direktiv 96/71/EF uden at pålægge tjenesteyderne unødvendig administrativ byrde er det væsentligt, at de faktuelle elementer, som der henvises til i bestemmelserne om forebyggelse af misbrug og omgåelse i dette direktiv betragtes som vejledende og ikkeudtømmende. Der bør navnlig ikke være et krav om, at hvert element skal være opfyldt i hvert enkelt tilfælde af udstationering.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) For at hindre, undgå og bekæmpe omgåelse og/eller misbrug af de gældende regler blandt virksomheder, der uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel af den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastsat i traktaten, og/eller af anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør gennemførelsen og overvågningen af begrebet udstationering forbedres.

  (4) For at hindre, undgå og bekæmpe omgåelse og/eller misbrug af de gældende regler blandt virksomheder, der uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel af den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastsat i traktaten, og/eller af anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør gennemførelsen og overvågningen af begrebet udstationering forbedres, og mere ensartede elementer, der letter en fælles fortolkning, bør indføres på EU-plan. Det er i denne forbindelse vigtigt at understrege vigtigheden af overvågningsredskaber til at sikre overholdelsen af de anvendte regler, herunder især minimumsstandarderne for arbejds- og ansættelsesvilkår, samt af at straffe dem, der omgår disse regler.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a) I tilfælde af manglende overholdelse, for eksempel maskeret udstationering af en arbejdstager, gælder bestemmelserne i forordning (EF) nr. 593/2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). Når det bestemmes, hvilken lov der skal anvendes under Rom I, bør der tages hensyn til de bestemmelser, der er gunstigst for arbejdstageren.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4b) Alle foranstaltninger, der indføres ved dette direktiv, bør være velbegrundede, proportionale og ikkediskriminerende, således at de ikke skaber administrative byrder eller fastlåser det potentiale, som virksomheder, og navnlig små og mellemstore virksomheder, har for at skabe nye job, samtidig med at udstationerede arbejdstagere beskyttes.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) Derfor skal de faktuelle elementer, der karakteriserer udstationeringens midlertidige karakter, og som indebærer, at arbejdsgiveren reelt skal være etableret i den medlemsstat, hvorfra udstationeringen finder sted, samt forbindelsen mellem direktiv 96/71/EF og forordning (EF) nr. 593/2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (i det følgende benævnt "Rom I-forordningen) præciseres yderligere.

  (5) Derfor skal de faktuelle elementer, der karakteriserer udstationeringens midlertidige karakter, og som indebærer, at arbejdsgiveren reelt skal være etableret i den medlemsstat, hvorfra udstationeringen finder sted, samt forbindelsen mellem direktiv 96/71/EF og forordning (EF) nr. 593/2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (i det følgende benævnt "Rom I-forordningen") præciseres yderligere med henblik på at sikre den bredest mulige gennemførelse af det pågældende direktiv.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a) Europa-Parlamentet og Rådet bør i det omfang, det er nødvendigt, yde Kommissionen støtte, tilsyn og feedback med hensyn til gennemførelsen af dette direktiv.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør nærværende direktiv ikke være til hinder for anvendelsen af de retsforskrifter, der i henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

  (6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør nærværende direktiv ikke være til hinder for anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 465/2012 af 22. maj 2012 eller artikel 45 og 46 i TEUF. Bestemmelserne i dette direktiv tilsidesætter ikke medlemsstaternes vedtagelse af mere gunstige vilkår for udstationerede arbejdstagere.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a) Medlemsstaterne bør sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed for at gøre kontrollen effektiv og gøre det muligt uden forsinkelse at besvare anmodninger om oplysninger som fastsat i dette direktiv fra enten værtsmedlemsstaten eller etableringsmedlemsstaten.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser, eftersom arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis kan fastlægge de forskellige niveauer (parallelt hermed eller som en alternativ løsning) for den gældende mindsteløn.

  (8) I mange medlemsstater spiller arbejdsmarkedets parter en vigtig rolle i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser, eftersom de i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis kan fastlægge de forskellige niveauer (parallelt hermed eller som en alternativ løsning) for den gældende mindsteløn. Denne ret bør også være ledsaget af en forpligtelse for arbejdsmarkedets parter til at give meddelelse om og informere om denne mindsteløn.

  Ændringsforslag 12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (8a) Kontrolmyndighederne i medlemsstaterne spiller den vigtigste rolle i håndhævelsen af direktiv 96/71/EF. Der kan kun dæmmes op for sort arbejde gennem effektive og virkningsfulde kontroller af overholdelsen af mindstestandarderne for arbejds- og ansættelsesvilkår. Medlemsstaters kontrol bør ikke hindres på nogen måde.

  Ændringsforslag 13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10) Relevant og effektiv gennemførelse og håndhævelse er nøgleelementer i beskyttelsen af udstationerede arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig håndhævelse underminerer effektiviteten af EU-bestemmelserne på dette område. Et nært samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne er derfor afgørende, selv om man ikke må glemme den vigtige rolle, som arbejdstilsynene og arbejdsmarkedsparterne spiller i den forbindelse.

  (10) Relevant og effektiv gennemførelse og håndhævelse er nøgleelementer i beskyttelsen af udstationerede arbejdstageres rettigheder og sikringen af virksomheders ret til at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat, hvorimod dårlig håndhævelse underminerer effektiviteten af EU-bestemmelserne på dette område. Det er derfor afgørende at etablere og opretholde et nært samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og relevante nationale, regionale og lokale myndigheder, idet den vigtige rolle, som arbejdstilsynene og arbejdsmarkedsparterne spiller i den forbindelse, understreges.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (10a) Effektive overvågningsprocedurer i medlemsstaterne er væsentlige og bør derfor etableres over hele Europa. Medlemsstaterne bør yde tilstrækkelige midler til at give de kompetente myndigheder mulighed for at fastslå og bekæmpe omgåelse af de gældende regler. Medlemsstaterne er berettigede til at foretage effektiv, regelmæssig og fleksibel kontrol for at sikre fuld efterlevelse af direktiv 96/71/EF og bestemmelserne i dette direktiv, forudsat at den er begrundet, forholdsmæssig og ikkediskriminerende.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11) Gensidig tillid, samarbejdsånd, en løbende dialog og gensidig forståelse er afgørende i denne sammenhæng.

  (11) Gensidig tillid, samarbejdsånd, en løbende dialog og gensidig forståelse er afgørende i denne sammenhæng. Utilstrækkeligt samarbejde mellem medlemsstaterne er fortsat et problem for håndhævelsen af direktiv 96/71/EF og hindrer skabelse af lige vilkår for virksomhederne samt beskyttelse af arbejdstagerne. hvis medlemsstaterne ikke i fuldt omfang efterlever dette direktiv, bør det indberettes til Kommissionen, som vil beslutte, om den vil indlede en overtrædelsesprocedure i overensstemmelse med traktaten.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12

  (12) For at fremme en bedre og mere ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er det hensigtsmæssigt at have et elektronisk informationsudvekslingssystem for at lette det administrative samarbejde, og de kompetente myndigheder bør anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) så meget som muligt. Dette bør dog ikke være til hinder for anvendelsen af bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde.

  (12) For at fremme en bedre og mere ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er det hensigtsmæssigt at have et elektronisk informationsudvekslingssystem for at lette det administrative samarbejde, og de kompetente myndigheder bør anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) så meget som muligt sammen med andre etablerede samarbejdsmidler såsom bilaterale aftaler eller ordninger..

  Ændringsforslag 17

  Forslag til direktiv

  Betragtning 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (13) Administrativt samarbejde og gensidig bistand mellem medlemsstaterne bør overholde reglerne om beskyttelse af personoplysninger i direktiv 95/46/EF og, for så vidt angår det administrative samarbejde gennem informationssystemet for det indre marked (IMI), også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger samt forordning (EU) xxx (IMI-forordningen) om administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked (IMI).

  (13) Administrativt samarbejde og øjeblikkelig og vidtrækkende gensidig bistand mellem medlemsstaterne bør overholde reglerne om beskyttelse af personoplysninger i direktiv 95/46/EF og, for så vidt angår det administrative samarbejde gennem informationssystemet for det indre marked (IMI), også Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 45/2001 af 18. december 2000 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger i fællesskabsinstitutionerne og -organerne og om fri udveksling af sådanne oplysninger samt forordning (EU) xxx (IMI-forordningen) om administrativt samarbejde i informationssystemet for det indre marked (IMI).

  Ændringsforslag 18

  Forslag til direktiv

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a) Det giver anledning til bekymring, at det stadig er meget vanskeligt for medlemsstaterne at inddrive administrative sanktioner og bøder på tværs af grænserne, og det er nødvendigt at beskæftige sig med gensidig anerkendelse af bøder og administrative sanktioner i fremtidig lovgivning.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) Medlemsstaternes forpligtelser til at gøre oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår alment tilgængelige og give effektiv adgang til dem, ikke kun for tjenesteydere fra andre medlemsstater, men også for de berørte udstationerede arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

  (14) Vanskeligheder med at få adgang til oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår er meget ofte grunden til, at tjenesteydere ikke overholder de eksisterende regler. Medlemsstaterne bør derfor sikre, at disse oplysninger gøres alment og gratis tilgængelige, og at det sikres, at der er effektiv adgang hertil, ikke kun for tjenesteydere fra andre medlemsstater, men også for de berørte udstationerede arbejdstagere. Medlemsstaterne bør ligeledes oprette kontaktsteder for at give arbejdstagere og tjenesteydere mulighed for at udøve deres ret til oplysning, rådgivning og bistand.

  Ændringsforslag 20

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14a) Hvis arbejds- og ansættelsesvilkår er fastsat i kollektive aftaler, der finder generel anvendelse, bør medlemsstaterne sikre, at disse kollektive aftaler offentliggøres officielt og er alment tilgængelige.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (15) Medlemsstaterne bør fastsætte, hvordan tjenesteydere og tjenestemodtagere nemt kan få adgang til relevante oplysninger, fortrinsvis ved at gøre disse oplysninger tilgængelige via et websted i overensstemmelse med standarderne for webtilgængelighed. Der bør bl.a. være tale om websteder, som er oprettet i henhold til EU-lovgivning for at fremme iværksættervirksomhed og/eller udvikling af tjenesteydelser på tværs af grænserne.

  (15) For at forbedre tilgængeligheden af oplysninger bør der etableres en enkelt oplysningskilde i medlemsstaterne. Hver medlemsstat bør oprette et enkelt officielt websted i overensstemmelse med standarderne for webtilgængelighed og andre passende kommunikationsmidler. Et sådant websted bør navnlig indeholde oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på arbejdstagere, der er udstationeret på deres område, samt links til websteder, som er oprettet i henhold til Unionens lovgivning for at fremme iværksættervirksomhed og/eller udvikling af tjenesteydelser, der leveres på tværs af grænserne.

  Begrundelse

  Den nuværende situation, hvor oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår skal findes via forskellige kilder, fører til et dårligt kendskab til reglerne og følgelig manglende anvendelse. Oprettelsen af en enkelt oplysningskilde burde bidrage til at forbedre tilgængeligheden for både arbejdsgivere og ansatte.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) For at sikre, at de materielle regler om arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal overholdes med hensyn til udstationerede arbejdstagere, anvendes korrekt og er underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun anvende visse kontrolforanstaltninger eller administrative formaliteter over for virksomheder, der udstationerer arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og krav må kun indføres, hvis de kompetente myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden de ønskede oplysninger, og de nødvendige oplysninger ikke med lethed kan indhentes hos de udstationerede arbejdstageres arbejdsgiver eller myndighederne i tjenesteyderens etableringsmedlemsstat inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, at målene for de nationale kontrolforanstaltninger, der anses for nødvendige, kan nås.

  (16) For at sikre, at de materielle regler om arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal overholdes med hensyn til udstationerede arbejdstagere, anvendes korrekt og er underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne anvende et centralt sæt kontrolforanstaltninger og administrative formaliteter over for virksomheder, der udstationerer arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser, der effektivt forebygger og bekæmper bedrageri og illoyal konkurrence. Medlemsstaterne kan indføre samtlige yderligere administrative krav og kontrolforanstaltninger, der skønnes nødvendige, for at sikre effektiv overvågning og overholdelse af forpligtelserne i direktiv 96/71/EF og i dette direktiv.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (17) Et omfattende system af forebyggende og kontrolbaserede foranstaltninger, tillige med afskrækkende sanktioner for at identificere og modvirke konkrete tilfælde af proformaselvstændige, bør bidrage til at bekæmpe sort arbejde effektivt.

  (17) For effektivt at håndhæve arbejds- og ansættelsesvilkårene bør alle former for svigagtig brug af status som selvstændig for at omgå bestemmelserne i direktiv 96/71/EF forbydes gennem et omfattende system af forebyggende og kontrolbaserede foranstaltninger tillige med afskrækkende sanktioner. Medlemsstaterne bør sikre, at de råder over mekanismer til at identificere tilfælde af falske selvstændige.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Betragtning 17 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (17a) For effektivt at kunne håndhæve de gældende ansættelsesvilkår er det også nødvendigt at bekæmpe proformaselvstændighed. Dette er af afgørende betydning for at forhindre eventuelt misbrug. Den ansvarlige myndighed bør have midler til at undersøge, om arbejdstagere, der angiveligt er selvstændige, ikke i vid udstrækning beskæftiges af den samme arbejdsgiver gentagne gange, og at der ikke mellem den selvstændige og arbejdsgiveren består et afhængighedsforhold.

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19) Nationale arbejdstilsyn, arbejdsmarkedsparter og andre kontrolorganer er af afgørende betydning i denne forbindelse, og de bør fortsat spille en stor rolle.

  (19) Nationale arbejdstilsyn, arbejdsmarkedsparter og andre kontrolorganer er af afgørende betydning i denne forbindelse, og de bør fortsat spille en stor rolle. Tilsynsmyndighedernes arbejde bør ikke hindres på nogen måde.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Betragtning 20

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (20) For at tilgodese arbejdsmarkedernes og arbejdsmarkedsrelationernes forskellighed på en fleksibel måde kan andre aktører og/eller organer undtagelsesvis overvåge visse arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, forudsat at de giver de berørte personer en tilsvarende grad af beskyttelse og udøver overvågningen på en ikkediskriminerende og objektiv måde.

  (20) For at tilgodese arbejdsmarkedernes og arbejdsmarkedsrelationernes forskellighed på en fleksibel måde kan arbejdsmarkedets parter og/eller undtagelsesvis andre nationale organer overvåge visse arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, forudsat at de giver de berørte personer en tilsvarende grad af beskyttelse og udøver overvågningen på en ikkediskriminerende og objektiv måde.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Betragtning 21

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (21) Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og andre relevante overvågnings- og håndhævelsesorganer bør benytte sig af samarbejdet og udvekslingen af oplysninger som fastsat i den pågældende lovgivning med henblik på at kontrollere, om de regler, der gælder for udstationerede arbejdstagere, overholdes.

  (21) Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder og andre relevante nationale overvågnings- og håndhævelsesorganer bør benytte sig af samarbejdet og udvekslingen af oplysninger som fastsat i den pågældende lovgivning med henblik på at kontrollere, om de regler, der gælder for udstationerede arbejdstagere, overholdes.

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til at indføre en mere integreret tilgang til arbejdstilsyn. Behovet for at udvikle fælles standarder med henblik på at fastsætte sammenlignelige metoder, praksisser og minimumsstandarder på EU-plan bør ligeledes undersøges.

  (22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til at indføre en mere integreret tilgang til arbejdstilsyn. Behovet for at udvikle fælles standarder med henblik på at fastsætte sammenlignelige metoder, praksisser og minimumsstandarder på EU-plan bør ligeledes undersøges. Udviklingen af fælles standarder må dog ikke resultere i, at medlemsstaterne bliver hindret i deres bestræbelser på effektivt at bekæmpe sort arbejde.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23) For at lette håndhævelsen af direktiv 96/71/EF og sikre en mere effektiv anvendelse af det bør der indføres effektive klageordninger, hvorigennem udstationerede arbejdstagere kan indgive klager eller anlægge søgsmål, enten direkte eller gennem udpegede tredjemænd såsom fagforeninger eller andre sammenslutninger samt fælles arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke begrænse anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.

  (23) For at lette håndhævelsen af direktiv 96/71/EF og sikre en mere effektiv anvendelse af det bør der indføres effektive klageordninger, hvorigennem udstationerede arbejdstagere kan indgive klager eller anlægge søgsmål, enten direkte eller, med forbehold af disse udstationerede arbejdstageres samtykke, gennem udpegede tredjemænd såsom fagforeninger eller andre sammenslutninger samt fælles arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke begrænse anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.

  Begrundelse

  Det er vigtigt at understrege, at tredjemænd kun har ret til at anlægge søgsmål på vegne af udstationerede arbejdstagere, hvis de pågældende har givet deres samtykke.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24) På baggrund af den udbredte anvendelse af underleverancer i bygge- og anlægssektoren og for at beskytte udstationerede arbejdstageres rettigheder er det i denne sektor nødvendigt som minimum at sikre, at den kontrahent, som arbejdsgiveren er direkte underkontrahent til, hæfter for betaling af mindstenettoløn til udstationerede arbejdstagere, efterbetaling af løntilgodehavender og/eller bidrag til fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner, der er reguleret ved lovbestemmelser eller kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt kravene om nødvendig omhu. Dette kan indebære forebyggende foranstaltninger vedrørende forelæggelse af beviser fra underkontrahenten, også når det er relevant på grundlag af oplysninger fra de nationale myndigheder.

  udgår

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25) I specifikke tilfælde kan andre kontrahenter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis også holdes ansvarlige for manglende overholdelse af de forpligtelser, der følger af dette direktiv, eller deres ansvar kan begrænses, efter høring af arbejdsmarkedets parter på sektorplan eller nationalt plan.

  udgår

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26) Forpligtelsen til at holde kontrahenten ansvarlig, når den direkte underkontrahent er en tjenesteyder, som er etableret i en anden medlemsstat, og som udstationerer arbejdstagere, er begrundet i den overordnede offentlige interesse, som den sociale beskyttelse af arbejdstagere udgør. Sådanne udstationerede arbejdstagere har måske ikke samme mulighed som arbejdstagere, der er ansat hos en direkte underkontrahent, som er etableret i kontrahentens etableringsmedlemsstat, for at kræve udbetaling af løntilgodehavender eller tilbagebetaling af uretmæssigt tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

  udgår

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27) Forskellene mellem medlemsstaternes systemer for fuldbyrdelse af administrative bøder og/eller sanktioner i grænseoverskridende situationer er til skade for det indre markeds funktion og risikerer at gøre det meget vanskeligt, om ikke umuligt, at sikre, at udstationerede arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i hele Unionen.

  udgår

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28) Effektiv håndhævelse af de materielle regler for udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser bør sikres ved en specifik indsats med fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse af administrative bøder og sanktioner. En tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område er således en væsentlig forudsætning for at sikre et højere, mere ensartet og sammenligneligt beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for et velfungerende indre marked.

  (28) Effektiv håndhævelse af de materielle regler for udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser bør sikres ved en specifik indsats med fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse af finansielle administrative sanktioner og/eller bøder. En tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område er således en væsentlig forudsætning for at sikre et højere, mere ensartet og sammenligneligt beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for et velfungerende indre marked.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (28a) Forskellene mellem medlemsstaternes systemer for fuldbyrdelse af administrative bøder eller sanktioner i grænseoverskridende situationer er til skade for det indre markeds funktion. En tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område er således en væsentlig forudsætning for at sikre et højere, mere ensartet og sammenligneligt beskyttelsesniveau.

  Begrundelse

  De administrative bøder og sanktioner sigter ved deres afskrækkende karakter primært på at sikre respekt for loven (et ensartet beskyttelsesniveau for arbejdstagerne er et sekundært og indirekte resultat).

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29) Vedtagelse af fælles regler for gensidig bistand og støtte til fuldbyrdelsesforanstaltninger og omkostninger i forbindelse hermed samt vedtagelse af ensartede krav til meddelelse af afgørelser vedrørende pålagte administrative sanktioner og bøder bør løse en række praktiske håndhævelsesproblemer på tværs af grænserne og sikre bedre meddelelse og håndhævelse af sådanne afgørelser truffet i andre medlemsstater.

  (29) Vedtagelse af fælles regler for gensidig bistand og støtte til fuldbyrdelsesforanstaltninger og omkostninger i forbindelse hermed samt vedtagelse af ensartede krav til meddelelse af afgørelser vedrørende pålagte administrative sanktioner og bøder med hensyn til situationer omkring udstationering af arbejdstagere i overensstemmelse med dette direktiv og direktiv 96/71 bør løse en række praktiske håndhævelsesproblemer på tværs af grænserne og sikre bedre meddelelse og håndhævelse af sådanne afgørelser truffet i andre medlemsstater.

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Betragtning 30

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (30) Uanset indførelsen af mere ensartede regler med hensyn til grænseoverskridende fuldbyrdelse af sanktioner og bøder og behovet for flere fælles kriterier for opfølgningsprocedurer i tilfælde af manglende betaling af disse bør sådanne regler ikke berøre medlemsstaternes kompetence til at fastsætte, hvilke sanktioner, bøder eller inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i national lovgivning.

  (30) Uanset indførelsen af visse mere ensartede regler med hensyn til grænseoverskridende fuldbyrdelse af sanktioner og bøder og behovet for at gøre opfølgningsproceduren mere effektive i tilfælde af manglende betaling af disse bør sådanne regler ikke berøre medlemsstaternes kompetence til at fastsætte, hvilke sanktioner, bøder eller inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i national lovgivning.

  Begrundelse

  Kapitel VI skaber ikke et mere ensartet system, men indfører blot nogle tilpasninger, der skal gøre grænseoverskridende fuldbyrdelse af sanktioner og bøder mulig og effektiv, selv når de nationale bestemmelser er forskellige.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Artikel 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. I dette direktiv etableres en overordnet fælles ramme af passende bestemmelser, foranstaltninger og kontrolmekanismer, der er nødvendige for en bedre og mere ensartet gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, herunder foranstaltninger til at forebygge og straffe misbrug og omgåelse af de gældende regler.

  1. I dette direktiv etableres en række specifikke bestemmelser, foranstaltninger og kontrolmekanismer, der skal gøre det muligt for medlemsstaterne at sikre en bedre og mere ensartet gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, herunder foranstaltninger til at forebygge og straffe misbrug og omgåelse af de gældende regler, og uden at anvendelsesområdet for direktiv 96/71/EF berøres.

  Dette direktiv har til formål at sikre et passende minimumsniveau for beskyttelse af udstationerede arbejdstageres rettigheder som led i udvekslingen af tjenesteydelser på tværs af grænserne og samtidig lette den frie udveksling af tjenesteydelser for tjenesteydere og fremme en fair konkurrence tjenesteydere imellem.

  Dette direktiv har til formål at sikre et passende niveau for beskyttelse af udstationerede arbejdstageres rettigheder som led i udvekslingen af tjenesteydelser på tværs af grænserne, især håndhævelsen af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der gælder på det sted, hvor tjenesteydelsen skal udføres i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 96/71/EF, og for at understøtte det indre markeds funktion, samtidig med, at den frie udveksling af tjenesteydelser for tjenesteydere lettes, og en fair konkurrence tjenesteydere imellem fremmes.

  2. Dette direktiv påvirker på ingen måde udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne og i EU-retten, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke arbejdsmarkedsordninger i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Det berører heller ikke retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler og retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og praksis.

  2. Dette direktiv påvirker på ingen måde udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne og på unionsplan og – hvor det er relevant – på internationalt plan, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke arbejdsmarkedsordninger i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Det berører heller ikke retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler og retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og praksis.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) "kompetent myndighed": en myndighed, som en medlemsstat har udpeget til at udføre opgaver i henhold til dette direktiv

  a) "kompetent myndighed": myndigheder eller organer, herunder de i artikel 4 i direktiv 96/71/EF omhandlede forbindelseskontorer, som en medlemsstat har udpeget til og pålagt at udføre offentlige opgaver i henhold til dette direktiv og i henhold til direktiv 96/71/EF.

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) "bistandssøgende myndighed": en medlemsstats kompetente myndighed, der fremsætter en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse af en bøde eller sanktion som omhandlet i kapitel V

  b) "bistandssøgende myndighed": en medlemsstats kompetente myndighed, der fremsætter en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse af en sanktion eller bøde som omhandlet i kapitel VI

  Begrundelse

  Den grænseoverskridende fuldbyrdelse behandles i kapitel VI, ikke kapitel V.

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) "bistandssøgt myndighed": en medlemsstats kompetente myndighed, hvortil en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse rettes.

  c) "bistandssøgt myndighed": en medlemsstats kompetente myndighed, hvortil en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse rettes, som omhandlet i kapitel VI.

  Begrundelse

  Behov for yderligere præcisering af, hvilken myndighed der sigtes til.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Artikel 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forhindring af misbrug og omgåelse

  Et sæt af håndhævelsesbestemmelser til at forhindre misbrug og omgåelse

   

  1. Med henblik på at gennemføre, anvende og håndhæve direktiv 96/71/EF foretager de kompetente myndigheder en samlet bedømmelse af alle faktuelle elementer, der anses for at være nødvendige, herunder navnlig dem der er fastlagt i stk. 2 og 3 i denne artikel. Disse elementer er beregnet på at hjælpe de kompetente myndigheder, når de gennemfører inspektioner og kontroller, og når de har grund til at tro, at en arbejdstager ikke opfylder forudsætningerne for at være udstationeret arbejdstager under direktiv 96/71/EF. Alle ovennævnte faktuelle elementer indgår som retningsgivende elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og må derfor ikke vurderes isoleret. Disse elementer skal tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og skal tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner situationen og arten af aktiviteterne. Hvis et eller flere af disse elementer ikke er opfyldt, fører det ikke automatisk til, at en situation udelukkes fra at være en udstationering. Det kan dog bruges af de kompetente myndigheder som en hjælp til at vurdere i henhold til stk. 2 og 3, om der er tale om ægte udstationering.

  1. Med henblik på at gennemføre, anvende og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de kompetente myndigheder hensyn til faktuelle elementer, der karakteriserer de aktiviteter, der udøves af en virksomhed i etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, der ikke blot er intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter. Disse elementer kan bl.a. omfatte:

  2. For at fastslå, hvorvidt en virksomhed virkelig udøver andre aktiviteter end udelukkende intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter, foretager de kompetente myndigheder en samlet bedømmelse af alle faktuelle elementer, der kendetegner de aktiviteter, som en virksomhed udøver i etableringsmedlemsstaten og, hvis det er nødvendigt, i værtsmedlemsstaten. Disse elementer kan bl.a. omfatte:

  a) det sted, hvor virksomheden har hjemsted, og dennes administration er placeret, hvor den benytter kontorer, betaler skat, har tilladelse til at udøve et erhverv eller er optaget i handelskamre eller faglige organisationer

  a) det sted, hvor virksomheden har hjemsted, og dennes administration er placeret, hvor den benytter kontorer, betaler skat og socialsikringsbidrag og i henhold til gældende national lovgivning har tilladelse til at udøve et erhverv eller er optaget i handelskamre eller faglige organisationer

  b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves

  b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves, og hvorfra de udstationeres

  c) den lovgivning, der finder anvendelse på de kontrakter, som virksomheden indgår dels med sine arbejdstagere, dels med sine kunder

  c) den lovgivning, der finder anvendelse på de kontrakter, som virksomheden indgår dels med sine arbejdstagere, dels med sine kunder

  d) det sted, hvor virksomheden udøver sine vigtigste aktiviteter, og hvor det har administrativt personale

  d) det sted, hvor virksomheden udøver sine aktiviteter, hvis bedømmelse i en bredere tidsramme ikke er begrænset til rent intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter, hvor den beskæftiger administrativt personale, og hvor den udstationerede arbejdstager er beskæftiget i sektoren

  e) det unormalt lave antal udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

  e) antallet af udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemsstaten, idet der tages hensyn til bl.a. nyetablerede virksomheders og SMV'ers særlige situation samt forskellene i valutaernes købekraft i de forskellige medlemsstater

  Vurderingen af disse elementer tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og arten af de aktiviteter, som virksomheden udøver i den medlemsstat, hvor den er etableret.

   

  2. For at kunne vurdere, om en udstationeret arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende normalt arbejder, undersøges alle faktuelle elementer, der karakteriserer et sådant arbejde og arbejdstagerens situation.

  3. For at kunne vurdere, om en udstationeret arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende normalt arbejder, undersøges alle faktuelle elementer, der karakteriserer et sådant arbejde og arbejdstagerens situation.

  Disse elementer kan bl.a. omfatte:

  Disse elementer kan bl.a. navnlig omfatte:

  a) arbejdet udføres i en begrænset periode i en anden medlemsstat

  a) arbejdet udføres i en begrænset periode i en anden medlemsstat Udstationeringens varighed beregnes i overensstemmelse med artikel 3, stk. 6, i direktiv 96/71/EF.

  b) udstationeringen finder sted til en anden medlemsstat end den, hvori eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde i henhold til forordning (EF) nr. 593/2008 og/eller Romkonventionen

  b) udstationeringen finder sted til en anden medlemsstat end den, hvori eller hvorfra arbejdstageren sædvanligvis udfører sit arbejde i henhold til forordning (EF) nr. 593/2008 og/eller Romkonventionen

  c) den udstationerede arbejdstager vender tilbage til eller forventes at genoptage sit arbejde i den medlemsstat, fra hvilken han/hun er udstationeret, efter udførelsen af arbejdet eller tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun var udstationeret

  c) den udstationerede arbejdstager vender tilbage til eller forventes at genoptage sit arbejde i den medlemsstat, fra hvilken han/hun er udstationeret, efter udførelsen af arbejdet eller tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun var udstationeret

  d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt eller godtgøres af arbejdsgiveren, der udstationerer arbejdstageren, og i bekræftende fald, hvordan det sker

  d) udgifter til rejse, kost og logi er betalt eller godtgøres af arbejdsgiveren, der udstationerer arbejdstageren; i bekræftende fald skal godtgørelsesmetoden være omfattet

  e) eventuelle tidligere gentagne perioder, hvor stillingen har været besat af den samme eller en anden (udstationeret) arbejdstager.

  e) eventuelle tidligere gentagne perioder, hvor stillingen har været besat af den samme eller en anden (udstationeret) arbejdstager, eller

   

  f) en gyldig A1-attest, der er udstedt med hensyn til den udstationerede arbejdstager.

  Alle ovennævnte faktuelle elementer indgår som retningsgivende elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og må derfor ikke vurderes isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner situationen.

   

   

  3a. Medlemsstaterne kan anvende yderligere elementer, der skal verificeres af den kompetente myndighed, forudsat at de er berettigede, forholdsmæssige og ikkediskriminerende. Medlemsstaterne oplyser uden forsinkelse Kommissionen om eventuelle yderligere elementer og gør dem tilgængelige for offentligheden på et enkelt nationalt websted på en præcis, klar og tilgængelig måde. Kommissionen videregiver disse oplysninger til medlemsstaternes myndigheder.

   

  3b. Medlemsstaterne sikrer i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og praksis, at udstationerede arbejdstagere ikke på falsk grundlag erklæres som selvstændige.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Senest tre år efter den ...* tages nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af de elementer, der er opregnet i denne artikels stk. 2 og 3, op til revision med henblik på at fastlægge eventuelle nye elementer, der skal tages i betragtning for at fastslå, om virksomheden er ægte, og om den udstationerede arbejdstager udfører sit arbejde midlertidigt, og – hvor det er relevant – forelægges et forslag for Europa-Parlamentet og Rådet om eventuelt nødvendige ændringer.

   

  ___________

   

  * EUT: Indsæt venligst datoen to år efter denne forordnings ikrafttræden.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 3 – afsnit 2 (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  For så vidt angår bedømmelsen af en persons status som selvstændig erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten, kan de kompetente myndigheder navnlig tage hensyn til følgende elementer:

   

  a) opfyldelse af de erhvervsmæssige krav i etableringsmedlemsstaten, såsom registrering som selvstændig erhvervsdrivende, opretholdelse af et kontor, betaling af skatter, besiddelse af et momsnummer, registrering i handelskamre

   

  b)Aflønningsvilkår, forekomsten af et underordnelsesforhold mellem en arbejdstager og en virksomhed og forekomsten af et finansielt ansvar for virksomhedens resultater

   

  c) Aktiviteter som selvstændig erhvervsdrivende forud for flytningen til værtsmedlemsstaten

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Hvis den kompetente myndighed på grundlag af de faktuelle elementer nævnt i artikel 3, stk. 2 og 3, konkluderer, at der ikke er tale om en ægte udstationeringssituation, gælder for arbejdstageren de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er indført ved den lovgivning, der er fastlagt i overensstemmelse med reglerne i forordning (EF) nr. 593/2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (Rom I). Når det bestemmes, hvilken lov der skal anvendes under Rom I, bør der tages hensyn til de bestemmelser, der er gunstigst for arbejdstageren.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Forbindelseskontorernes rolle

  Kompetente myndigheder og forbindelseskontorerne

  Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv skal medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis udpege en eller flere kompetente myndigheder, som kan omfatte et eller flere forbindelseskontorer, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF.

  Med henblik på gennemførelsen af dette direktiv skal medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis udpege en eller flere kompetente myndigheder, som kan omfatte et eller flere forbindelseskontorer, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF. Forbindelseskontorerne giver oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår og reglerne for ansættelse. Forbindelseskontoret kan også overvåge anvendelsen af disse regler.

  De kompetente myndigheders kontaktoplysninger meddeles til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen offentliggør og ajourfører regelmæssigt listen over kompetente myndigheder og forbindelseskontorer.

  De kompetente myndigheders og forbindelseskontorers kontaktoplysninger meddeles til Kommissionen og de øvrige medlemsstater og gøres tilgængelige for offentligheden. Kommissionen offentliggør og ajourfører regelmæssigt listen over kompetente myndigheder og forbindelseskontorer.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at oplysninger om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal anvendes og overholdes af tjenesteyderne, gøres almindeligt tilgængelige på en klar, fuldstændig og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, i formater og efter webstandarder, der sikrer adgang for handicappede, og at forbindelseskontorerne eller de øvrige kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF, er i stand til at udføre deres opgaver effektivt.

  1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at oplysninger om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal anvendes og overholdes af tjenesteyderne, gøres almindeligt og gratis tilgængelige på en klar, gennemsigtig, fuldstændig og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, i formater og efter webstandarder, der sikrer adgang for handicappede, og at forbindelseskontorerne eller de øvrige kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF, er i stand til at udføre deres opgaver effektivt.

  2. For yderligere at forbedre adgangen til oplysninger skal medlemsstaterne:

  2. For yderligere at forbedre adgangen til oplysninger skal medlemsstaterne:

  a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i tilgængeligt format anføre på nationale websteder, hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår og/eller hvilke dele af deres (nationale og/eller regionale) lovgivning der finder anvendelse på udstationerede arbejdstagere på deres område

  a) tydeligt, detaljeret, brugervenligt og i et tilgængeligt format anføre på et enkelt officielt nationalt websted og på andre passende måder, hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår og/eller hvilke dele af deres (nationale og/eller regionale) lovgivning der finder anvendelse på udstationerede arbejdstagere på deres område

  b) iværksætte de fornødne foranstaltninger for at gøre oplysninger alment tilgængelige på internettet om, hvilke kollektive aftaler der finder anvendelse (og på hvem), og hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der skal anvendes af tjenesteydere fra andre medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet der om muligt gives links til eksisterende websteder og andre kontaktpunkter, navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

  b) iværksætte de fornødne foranstaltninger for at gøre oplysninger alment tilgængelige på det enkelte officielle nationale websted og på andre passende måder om, hvilke kollektive aftaler der finder anvendelse (og på hvem), og hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der skal anvendes af tjenesteydere fra andre medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet der om muligt gives links til eksisterende websteder og andre kontaktpunkter, navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

  c) stille oplysningerne til rådighed for arbejdstagere og tjenesteydere på andre sprog end det/de nationale sprog i det land, hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i form af en kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter anmodning i formater, som er tilgængelige for handicappede

  c) stille oplysningerne gratis til rådighed for arbejdstagere og tjenesteydere på engelsk og på arbejdstagerens eller tjenesteyderens oprindelsesmedlemsstats nationale sprog eller på anmodning på andre af Unionens officielle sprog og ikke kun på det/de nationale sprog i det land, hvor tjenesteydelsen leveres, om muligt i form af en kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og som beskriver klagevejen og de retslige skridt og sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse, og i formater, som er tilgængelige for handicappede; yderligere detaljerede oplysninger om arbejdsvilkår og sociale vilkår, der gælder for udstationerede arbejdstagere, herunder arbejdsmiljø, gøres let tilgængelige gratis med forskellige kommunikationsmidler, herunder kontaktpunkter

  d) gøre oplysningerne på de nationale websteder mere lettilgængelige og klarere

  d) gøre oplysningerne, særlig på det officielle nationale websted som omhandlet i litra a), mere relevante, lettilgængelige og klarere

  e) om muligt anvise en kontaktperson i forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at behandle anmodninger om oplysninger

  e) anvise en kontaktperson i forbindelseskontoret, der er ansvarlig for at behandle anmodninger om oplysninger og træffe foranstaltninger til at gøre nødvendige oplysninger tilgængelige for udstationeringsselskaberne og de udstationerede arbejdstagere

  f) holde landeoplysningerne ajour.

  f) holde landeoplysningerne ajour.

  3. Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaterne på dette område.

  3. Kommissionen vil fortsat støtte medlemsstaterne på dette område.

  4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og praksis fastsat i kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at arbejdsmarkedets parter identificerer disse og stiller relevante oplysninger, navnlig om de forskellige mindstelønssatser og disses bestanddele, den metode, der anvendes til at beregne vederlag, og kriterier for klassificering i de forskellige lønkategorier til rådighed for tjenesteydere fra andre medlemsstater og udstationerede arbejdstagere på en lettilgængelig og gennemsigtig måde.

  4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og praksis og i fuld respekt for arbejdsmarkedsparternes autonomi, fastsat i kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at arbejdsmarkedets parter identificerer disse og stiller relevante oplysninger om de forskellige mindstelønssatser og den metode, der anvendes til at beregne vederlag, og kriterier for klassificering i de forskellige lønkategorier til rådighed. Arbejds- og ansættelsesvilkårene stilles til rådighed for tjenesteydere fra andre medlemsstater, der udstationerer arbejdstagere, og for udstationerede arbejdstagere på en lettilgængelig og gennemsigtig måde.

   

  4a. Udstationerede arbejdstagere har ret til at modtage uafhængig information om gældende arbejds- og ansættelsesvilkår fra værtsmedlemsstaten.

   

  Medlemsstaterne opretter kontaktsteder eller anviser andre organer eller myndigheder, hvor arbejdstagere og virksomheder kan få oplysninger, rådgivning og støtte vedrørende deres rettigheder og forpligtelser. Dette gælder for både værtsmedlemsstater og etableringsmedlemsstater.

   

  Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at der stilles tilstrækkelig støtte til rådighed for relevante initiativer, som arbejdsmarkedets parter tager på europæisk og nationalt plan med henblik på at informere virksomheder og arbejdstagere om de gældende regler i henhold til dette direktiv og i direktiv 96/71/EF.

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne arbejder tæt sammen og yder hinanden gensidig bistand for at lette gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen i praksis af dette direktiv.

  1. Medlemsstaterne arbejder tæt sammen og yder ufortøvet hinanden gensidig bistand for at lette gennemførelsen, anvendelsen og håndhævelsen i praksis af dette direktiv.

  2. Medlemsstaternes samarbejde består bl.a. i at besvare begrundede anmodninger om oplysninger og anmodninger fra kompetente myndigheder om at udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere eller ulovlige grænseoverskridende aktiviteter.

  2. Medlemsstaternes samarbejde består bl.a. i hurtigt at besvare begrundede anmodninger om oplysninger og anmodninger fra kompetente myndigheder om at udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF samt de relevante artikler i dette direktiv, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere og iværksættelse af passende tiltag i overensstemmelse med nationale love og praksis og med dette direktiv.

  3. En medlemsstat, der besvarer en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, sørger for, at tjenesteydere etableret på dens område meddeler dens kompetente myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med deres virksomhed i overensstemmelse med national lovgivning.

  3. En medlemsstat, der besvarer en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, sørger for, at tjenesteydere etableret på dens område hurtigt meddeler dens kompetente myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med deres virksomhed i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 96/71/EF. Hvis tjenesteydere ikke meddeler disse oplysninger, iværksætter de kompetente myndigheder passende tiltag.

  4. Hvis en medlemsstat har problemer med at imødekomme en anmodning om oplysninger eller med at udføre kontroller, tilsyn eller undersøgelser, underretter den hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, så der kan findes en løsning.

  4. Hvis en medlemsstat har problemer med at imødekomme en anmodning om oplysninger eller med at udføre kontroller, tilsyn eller undersøgelser, underretter den hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, så der kan findes en løsning. I tilfælde af vedvarende problemer med udveksling af oplysninger, eller hvis udlevering af oplysninger vedvarende nægtes, underrettes Kommissionen, og hvis den mener, der er grund til det, indleder den en overtrædelsesprocedure. Tilfælde med vedholdende nægtelse af at stille oplysninger til rådighed, som der er anmodet om, registreres af Kommissionen med henblik på bl.a. at oprette en offentligt tilgængelig liste over myndigheder, der er registreret for vedholdende at have nægtet at stille oplysninger til rådighed.

  5. Medlemsstaterne forelægger de oplysninger, som andre medlemsstater eller Kommissionen har anmodet om, i elektronisk form og så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen. Et specifik hastemekanisme anvendes i særlige situationer, hvor en medlemsstat bliver bekendt med særlige forhold, der kræver hurtig indgriben. Under sådanne omstændigheder forelægges oplysningerne inden for 24 timer.

  5. Medlemsstaterne forelægger de oplysninger, som andre medlemsstater eller Kommissionen har anmodet om, i elektronisk form og så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen. Et specifik hastemekanisme anvendes i særlige situationer, hvor en medlemsstat bliver bekendt med særlige forhold, der kræver hurtig indgriben. Under sådanne omstændigheder forelægges oplysningerne inden for 24 timer. Denne artikel er ikke til hinder for, at de nationale myndigheder i værtsmedlemsstaten kan træffe foranstaltninger til at undersøge, forebygge og straffe bedrageri.

  6. Medlemsstaterne påser, at de registre over tjenesteydere, som de kompetente myndigheder har adgang til på deres område, er tilgængelige på samme vilkår for de tilsvarende kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

  6. Medlemsstaterne påser, at de registre over tjenesteydere, som de kompetente myndigheder har adgang til på deres område, er tilgængelige på samme vilkår for de tilsvarende kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

  7. Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, de udveksler, behandles fortroligt. De udvekslede oplysninger må kun anvendes i forbindelse med de(n) sag(er), der ligger til grund for anmodningen.

  7. Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, de udveksler, behandles strengt fortroligt. De udvekslede oplysninger må udelukkende anvendes i forbindelse med de(n) sag(er), der ligger til grund for anmodningen, og i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, især lovgivningen om beskyttelse af personoplysninger.

  8. Gensidigt administrativt samarbejde og gensidig bistand ydes gratis.

  8. Gensidigt administrativt samarbejde og gensidig bistand ydes gratis.

  9. Kommissionen og de kompetente myndigheder samarbejder tæt med henblik på at undersøge de vanskeligheder, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af artikel 3, stk. 10, i direktiv 96/71/EF.

  9. Kommissionen og de kompetente myndigheder samarbejder tæt med henblik på at undersøge de vanskeligheder, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af artikel 3, stk. 10, i direktiv 96/71/EF.

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Artikel 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Etableringsmedlemsstatens rolle

  Medlemsstaternes rolle

   

  1. I henhold til principperne fastlagt i artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF beror ansvaret for at føre tilsyn med de arbejdsvilkår, der skal overholdes i henhold til direktiv 96/71/EF i den periode, hvor en arbejdstager er udstationeret i en anden medlemsstat, hos myndighederne i værtsmedlemsstaten i samarbejde med etableringsmedlemsstaten. Værtsmedlemsstaten skal derfor kontrollere, overvåge og træffe alle de nødvendige tilsyns- eller håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med artikel 10 i dette direktiv og sin nationale lovgivning og/eller praksis og sine administrative procedurer i forhold til arbejdstagere, der er udstationeret i medlemsstaten. Inspektioner og kontrol foretages om nødvendigt af myndighederne i værtsmedlemsstaten på eget initiativ eller på anmodning af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten, jf. artikel 10, og i overensstemmelse med de tilsynsbeføjelser, der i overensstemmelse med EU-retten er fastsat i værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer.

  1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat skal fortsat kontrollere, overvåge og træffe de nødvendige tilsyns- eller håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer i forhold til arbejdstagere, der er udstationeret i en anden medlemsstat.

  2. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat skal også fortsat kontrollere, overvåge og træffe de nødvendige tilsyns- eller håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer i forhold til arbejdstagere, der er udstationeret i en anden medlemsstat. Dette krav indebærer ikke, at etableringsmedlemsstaten er forpligtet til at kontrollere faktiske forhold på den værtsmedlemsstats område, hvor tjenesteydelsen udføres.

  2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår tjenesteyderens etableringsmedlemsstat den medlemsstat, hvortil udstationeringen sker, for at sikre overholdelse af de betingelser, der er fastsat i direktiv 96/71/EF og i dette direktiv. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat meddeler på eget initiativ den medlemsstat, hvortil udstationeringen sker, alle relevante oplysninger, jf. artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, hvis tjenesteyderens etableringsmedlemsstat får kendskab til konkrete forhold, der tyder på, at der er begået uregelmæssigheder.

  3. Med henblik på at håndhæve direktiv 96/71/EF i de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår tjenesteyderens etableringsmedlemsstat værtsmedlemsstaten for at sikre fuldstændig overholdelse af de betingelser, der er fastsat i direktiv 96/71/EF og i dette direktiv. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat meddeler uden forsinkelse på eget initiativ eller efter anmodning fra værtsmedlemsstaten sidstnævntes kompetente myndighed alle relevante oplysninger i henhold til dette direktiv, eller som er nødvendige for at opfylde artikel 3 i direktiv 96/71/EF.

  3. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver levering af tjenesteydelser eller for hver tjenesteyder, anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om at fremlægge oplysninger, der kan påvise, at tjenesteyderen er lovligt etableret, at tjenesteyderens adfærd er redelig, og at tjenesteyderen ikke har overtrådt de gældende regler. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6.

  4. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver levering af tjenesteydelser eller for hver tjenesteyder, anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om at fremlægge oplysninger, der kan påvise fuld overholdelse af såvel direktiv 96/71/EF som dette direktiv, herunder at tjenesteyderen er lovligt etableret, at tjenesteyderens adfærd er redelig, og at tjenesteyderen ikke har overtrådt de gældende regler. Værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder kan også anmode om yderligere oplysninger begrundet i et tvingende hensyn til væsentlige samfundsinteresser. Sådanne anmodninger ledsages af en passende begrundelse, især en specificering af grunden til anmodningen. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6.

  4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at etableringsmedlemsstaten er forpligtet til at kontrollere faktiske forhold på den værtsmedlemsstats område, hvor tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol foretages om nødvendigt af myndighederne i værtsmedlemsstaten på anmodning af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten, jf. artikel 10, og i overensstemmelse med de tilsynsbeføjelser, der i overensstemmelse med EU-retten er fastsat i værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer.

   

   

  4a. Medlemsstater, der konstaterer, at arbejdstagere ansættes til at arbejde som selvstændige erhvervsdrivende på falsk grundlag, skal straks underrette kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten.

   

  4b. De oplysninger, der modtages af de kompetente myndigheder, behandles som fortrolige.

   

  I overensstemmelse med Unionens og den nationale lovgivning om databeskyttelse forbliver medlemsstaterne i sidste ende ansvarlige for at sikre beskyttelse af de berørte personers oplysninger og juridiske rettigheder, og det påhviler dem at indføre de fornødne beskyttelsesordninger i dette øjemed.

   

  4c. Medlemsstaterne skal stille de nødvendige midler til rådighed for en effektiv kontrol.

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Artikel 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne træffer, med bistand fra Kommissionen, ledsageforanstaltninger for at udvikle, formidle og fremme udvekslingen mellem embedsmænd med ansvar for gennemførelsen af administrativt samarbejde og gensidig bistand samt overvågningen af overholdelsen og håndhævelsen af de gældende regler.

  1. Medlemsstaterne træffer, med bistand fra Kommissionen, ledsageforanstaltninger for at udvikle, formidle og fremme udvekslingen mellem embedsmænd med ansvar for gennemførelsen af administrativt samarbejde og gensidig bistand samt overvågningen af overholdelsen og håndhævelsen af de gældende regler. Medlemsstaterne kan også træffe ledsagende foranstaltninger for at støtte organisationer, der yder information til udstationerede arbejdstagere.

   

  1a. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten og etableringsmedlemsstaten tilskyndes til at indsamle data, der specifikt vedrører udstationeringsprocessen, og evaluere dem, idet de overholder EU-lovgivningen og den nationale lovgivning om databeskyttelse. Medlemsstaterne tilskyndes ligeledes til at sende de indsamlede data til Kommissionen med henblik på sammenfatning.

  2. Kommissionen vurderer behovet for finansiel støtte med henblik på at forbedre det administrative samarbejde og øge den gensidige tillid via projekter, herunder fremme af udvekslingen af tjenestemænd og relevant uddannelse samt udvikling og fremme af initiativer vedrørende bedste praksis, også bedste praksis udviklet af arbejdsmarkedets parter på EU-plan, f.eks. udvikling og ajourføring af databaser eller fælles websteder med generelle eller sektorspecifikke oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal overholdes.

  2. Kommissionen vurderer behovet for finansiel støtte med henblik på at forbedre det administrative samarbejde og øge den gensidige tillid via projekter, herunder fremme af udvekslingen af tjenestemænd og relevant uddannelse samt udvikling og fremme af initiativer vedrørende bedste praksis, også bedste praksis udviklet af arbejdsmarkedets parter på EU-plan, f.eks. udvikling og ajourføring af databaser eller fælles websteder med generelle eller sektorspecifikke oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal overholdes. hvis Kommissionen konkluderer, at der er tale om et sådant behov, sikrer den passende finansiering.

  Ændringsforslag  51

  Forslag til direktiv

  Artikel 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne må kun indføre følgende administrative krav og kontrolforanstaltninger:

  1. Medlemsstaterne må indføre alle administrative krav og kontrolforanstaltninger, som de anser for nødvendige for den effektive håndhævelse af direktiv 96/71/EF og dette direktiv, herunder navnlig

   

  a) en forpligtelse til at udpege en kontaktperson i værtsmedlemsstaten som det udstationerende selskabs repræsentant, som kan kontaktes af værtsmedlemsstatens kompetente myndigheder, og som har bemyndigelse til at modtage alle officielle meddelelser og dokumenter, og som også er bemyndiget til om nødvendigt på arbejdsgiverens vegne at forhandle og indgå bindende aftaler med de berørte arbejdsmarkedsparter i værtsmedlemsstaten i overensstemmelse med national lovgivning og praksis i den periode, hvor tjenesteydelsen leveres.

   

  b) foranstaltninger til bekæmpelse af sort arbejde

  c) en oversættelse af de i litra b) nævnte dokumenter kan være berettiget, forudsat at dokumenterne ikke er usædvanligt lange og at de foreligger i form af standardiserede formularer

  c) en oversættelse af de i stk. 2 nævnte dokumenter til et af Unionens officielle sprog, som også er et officielt sprog i værtsmedlemsstaten

  d) en forpligtelse til at udpege en kontaktperson, der om nødvendigt kan forhandle på arbejdsgiverens vegne med de berørte arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, hvortil udstationering finder sted, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, i den periode, hvor tjenesteydelserne leveres.

   

  2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer og formaliteter vedrørende udstationering af arbejdstagere let kan gennemføres af virksomhederne på afstand og ad elektronisk vej så vidt muligt.

  2. Uden at det berører stk. 1, indfører medlemsstaterne følgende administrative krav og kontrolforanstaltninger:

  a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, til at afgive en simpel erklæring til de ansvarlige nationale myndigheder senest ved starten af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun må vedrøre tjenesteyderens identitet, tilstedeværelse af en eller flere tydeligt identificerbare udstationerede arbejdstagere, deres forventede antal, forventet varighed af deres udstationering og deres placering samt de tjenesteydelser, udstationeringen vedrører

  a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, til at afgive en simpel erklæring til de ansvarlige nationale myndigheder seneste fem dage inden starten af tjenesteydelsen på et af Unionens officielle sprog, der også er et officielt sprog i værtsmedlemsstaten, eller på et andet sprog, hvis det accepteres af værtsmedlemsstaten, idet erklæringen navnlig omfatter tjenesteyderens identitet, det forventede antal af udstationerede arbejdstagere og deres personlige identitetsoplysninger, hvor de anvendes, den udpegede kontaktperson som beskrevet i stk. 1, litra a, begyndelsen og den forventede varighed og stedet, hvor tjenesteydelsen skal leveres, samt de tjenesteydelser, udstationeringen vedrører

   

  denne erklæring skal angive, at tjenesteyderen er blevet gjort opmærksom på de gældende minimumsbestemmelser for arbejdsvilkår i værtsmedlemsstaten og er parat til at overholde dem i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 96/71/EF

   

  en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, skal straks underrette de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten om samtlige ændringer af de oplysninger, der er indeholdt i erklæringen, inden eller under leveringen af tjenesteydelsen

   

  b) en forpligtelse til på et tilgængeligt og klart defineret sted såsom arbejdspladsen eller byggepladsen eller for mobile arbejdstagere i transportsektoren udgangsbasen i værtsmedlemsstaten eller det køretøj, med hvilket tjenesteydelsen leveres, gennem hele udstationeringsperioden at opbevare kopier på papir eller i elektronisk form af følgende dokumenter:

   

  – bevis for den udstationerede arbejdstagers identitet

   

  – ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende dokument, der angiver ansættelsesvilkår, såsom et dokument i henhold til direktiv 91/533, herunder, hvor det er passende eller relevant, de supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 i nævnte direktiv)

   

  – lønsedler og bevis på, at der er udbetalt lønninger

   

  – arbejdssedler

   

  – dokumentation for social sikring som omhandlet i forordning (EF) nr. 883/2004 (f.eks. A1-attesten)

   

  – for tredjelandes statsborgere arbejds- og opholdstilladelse i etableringsmedlemsstaten eller kopier af tilsvarende dokumenter, de er udstedt i henhold til etableringsmedlemsstatens nationale lovgivning

   

  – en vurdering i henhold til direktiv 89/391/EF af sundheds- og sikkerhedsrisikoen på arbejdspladsen

   

  Disse dokumenter skal også opbevares eller gøres tilgængelige i en periode på mindst to år efter udstationeringsperioden.

  2. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer og formaliteter vedrørende udstationering af arbejdstagere let kan gennemføres af virksomhederne på afstand og ad elektronisk vej så vidt muligt.

  3. Medlemsstaterne sikrer, at procedurer og formaliteter vedrørende udstationering af arbejdstagere kan gennemføres af virksomhederne på afstand og ad elektronisk vej så vidt muligt.

  3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte dato tages nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af de nationale kontrolforanstaltninger op til revision på baggrund af erfaringerne med og effektiviteten af systemet med samarbejde og udveksling af oplysninger, udviklingen af mere ensartede, standardiserede dokumenter, fastlæggelsen af fælles principper og standarder for tilsyn på området udstationering af arbejdstagere såvel som den teknologiske udvikling med henblik på at foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

  4. Senest tre år efter ...* tager Kommissionen effektiviteten af de nationale kontrolforanstaltninger og deres anvendelse op til revision på baggrund af erfaringerne med og effektiviteten af systemet med samarbejde og udveksling af oplysninger, udviklingen af mere ensartede, standardiserede dokumenter, fastlæggelsen af fælles principper og standarder for tilsyn på området udstationering af arbejdstagere såvel som den teknologiske udvikling med henblik på at foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

   

  ___________________

   

  * EUT: Indsæt venligst datoen to år efter dette direktivs ikrafttræden.

  Ændringsforslag  52

  Forslag til direktiv

  Artikel 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Tilsyn

  Kontrol og tilsyn

  1. Medlemsstaterne sørger for passende kontrol- og overvågningsmekanismer, og at der foretages effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område for at kontrollere og overvåge, at bestemmelserne i direktiv 96/71/EF overholdes, og sikre, at det anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet baseres først og fremmest på en risikovurdering, som udarbejdes regelmæssigt af de kompetente myndigheder. Risikovurderingen skal identificere de erhvervssektorer, hvor der anvendes flest udstationerede arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser på deres område. I forbindelse med en sådan risikovurdering skal der tages hensyn til gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, særlige problemer og behov i bestemte sektorer, tidligere overtrædelser samt sårbarheden hos bestemte grupper af arbejdstagere.

  1. Medlemsstaterne sørger for, at der er indført passende og effektive kontrol- og overvågningsmekanismer, og at der foretages effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område for at kontrollere og overvåge, at bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og i dette direktiv overholdes, og sikre, at de anvendes og håndhæves korrekt, og at sort arbejde bekæmpes. Tilsynet kan først og fremmest baseres på en risikovurdering, som udarbejdes regelmæssigt af de kompetente myndigheder. Risikovurderingen kan identificere de erhvervssektorer, hvor der anvendes flest udstationerede arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser på deres område. I forbindelse med en sådan risikovurdering kan der navnlig tages hensyn til gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, det, at der findes lange kæder af underleverandører, særlige problemer og behov i bestemte sektorer, tidligere overtrædelser samt sårbarheden hos bestemte grupper af arbejdstagere.

  2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og kontrol af overholdelsen af direktiv 96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller uforholdsmæssige.

  2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og kontrol af overholdelsen af dette direktiv og direktiv 96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller uforholdsmæssige og afsætter de nødvendige ressourcer til dette tilsyn og denne kontrol. Den kompetente myndighed forelægger i overensstemmelse med sin egen praksis den virksomhed, som er underlagt tilsyn eller kontrol, et dokument som opfølgning på tilsynet eller kontrollen, der indeholder alle relevante oplysninger.

  3. Hvis der under tilsyn og på baggrund af kriterierne i artikel 3 er behov for oplysninger, handler den medlemsstat, hvor tjenesteydelsen udføres, og etableringsmedlemsstaten i overensstemmelse med reglerne om administrativt samarbejde, dvs. at de kompetente myndigheder samarbejder i henhold til de regler og principper, der er fastsat i artikel 6 og 7.

  3. Hvis der under tilsyn og på baggrund af artikel 3 i dette direktiv er behov for oplysninger, handler værtsmedlemsstaten og etableringsmedlemsstaten i overensstemmelse med reglerne om administrativt samarbejde. De kompetente myndigheder samarbejder i henhold til de regler og principper, der er fastlagt i artikel 6 og 7 i dette direktiv.

  4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og arbejdstid, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis foretages af arbejdsmarkedets parter, kan disse parter på et passende niveau og på de betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne, også overvåge anvendelsen af de relevante arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, forudsat at en tilstrækkelig grad af beskyttelse svarende til den, der følger af direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv, er garanteret.

  4. I medlemsstater, hvor fastsættelsen af arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i direktiv 96/71/EF, særlig mindsteløn og arbejdstid, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis foretages af arbejdsmarkedets parter, kan disse parter på et passende niveau og på de betingelser, der er fastsat af medlemsstaterne, også overvåge anvendelsen af de relevante arbejds- og ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere i overensstemmelse med de gældende nationale lovgivningsbestemmelser, forudsat at der er givet behørig meddelelse om disse arbejds- og ansættelsesvilkår, jf. artikel 5 i dette direktiv.

  5. Medlemsstater, hvor arbejdstilsynene ikke har nogen kompetence, når det gælder kontrol og overvågning af arbejds- og/eller ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, kan undtagelsesvis efter høring af arbejdsmarkedets parter på nationalt plan etablere eller opretholde ordninger, der garanterer overholdelse af disse arbejds- og ansættelsesvilkår, forudsat at ordningerne giver de berørte personer en passende grad af beskyttelse svarende til den, der følger af direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv.

  5. Medlemsstater, hvor arbejdstilsynene ikke har nogen kompetence, når det gælder kontrol og overvågning af arbejds- og/eller ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, kan undtagelsesvis efter høring af arbejdsmarkedets parter på nationalt plan etablere, ændre eller opretholde procedurer og mekanismer, der garanterer overholdelse af disse arbejds- og ansættelsesvilkår, forudsat at de ikke er diskriminerende eller uforholdsmæssige som angivet i artikel 10, stk. 2, i dette direktiv.

  Ændringsforslag  53

  Forslag til direktiv

  Artikel 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i medfør af artikel 6 i direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv sikrer medlemsstaterne, at der findes effektive ordninger, som udstationerede arbejdstagere kan anvende til at indgive direkte klager over deres arbejdsgivere, og at de har ret til at indlede retslige eller administrative procedurer, også i den medlemsstat, på hvis område arbejdstagerne er eller var udstationeret, hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt tab eller skade som følge af en manglende overholdelse af gældende regler, også efter at det forhold, under hvilke den manglende overholdelse angiveligt har fundet sted, er ophørt.

  1. Med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i medfør af nærværende direktiv og direktiv 96/71/EF sikrer medlemsstaterne, at der findes effektive ordninger, som udstationerede arbejdstagere kan anvende til at indgive direkte klager over deres arbejdsgivere, og at de har ret til at indlede retslige eller administrative procedurer, også i den medlemsstat, på hvis område arbejdstagerne er eller var udstationeret, hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt tab eller skade som følge af en manglende overholdelse af gældende regler, også efter at det forhold, under hvilke den manglende overholdelse angiveligt har fundet sted, er ophørt.

  2. Stk. 1 berører ikke retternes kompetence i medlemsstaterne som fastlagt i bl.a. de relevante EU-retlige instrumenter og/eller internationale konventioner.

  2. Stk. 1 berører ikke retternes kompetence i medlemsstaterne som fastlagt i bl.a. de relevante EU-retlige instrumenter og/eller internationale konventioner.

  3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, organisationer og andre juridiske enheder, der i overensstemmelse med kriterierne i deres nationale lovgivning har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, er berettigede til – på vegne af eller til støtte for den udstationerede arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og med dennes godkendelse – at indtræde som part i klagen til retslige eller administrative instanser med henblik på gennemførelse af dette direktiv og/eller håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv.

  3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, organisationer og andre juridiske enheder, der i overensstemmelse med kriterierne i deres nationale lovgivning har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv og i direktiv 96/71/EF overholdes, er berettigede til - på vegne af eller til støtte for den udstationerede arbejdstager eller dennes arbejdsgiver - at indtræde som part i klagen til retslige eller administrative instanser med henblik på gennemførelse af dette direktiv og direktiv 96/71/EF og/eller håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv og direktiv 96/71/EF.

  4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale bestemmelser vedrørende forældelses- eller tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej heller anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.

  Stk. 1 og 3 berører ikke nationale bestemmelser vedrørende forældelses- eller tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej heller anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten. Medlemsstaterne skal dog fastsætte en periode på mindst seks måneder til at anmelde en fordring i henhold til nationale forskrifter.

   

  4a. Udstationerede arbejdstagere, som indleder retslige eller administrative skridt jf. artikel 11, stk. 1, må ikke udsættes for ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side. Medlemsstaterne skal også i henhold til national lovgivning fastsætte de betingelser, hvorunder varigheden af opholdstilladelsen for udstationerede arbejdstagere fra tredjelande kan forlænges, indtil disse procedurer er afsluttet.

  5. Medlemsstaterne sørger for, at de nødvendige ordninger indføres for at sikre, at udstationerede arbejdstagere kan modtage

  5. Medlemsstaterne sørger for, at de nødvendige ordninger indføres for at sikre, at udstationerede arbejdstagere eller tredjeparter, der handler med deres godkendelse og på deres vegne, kan gøre krav på, og at udstationerede arbejdstagere kan modtage

  a) løntilgodehavender i henhold til de gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF

  a) løntilgodehavender i henhold til de gældende arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF

  b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til nettovederlaget eller til kvaliteten af den bolig, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil der er tilbageholdt eller fradraget et beløb i vederlaget.

  b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til nettovederlaget eller til kvaliteten af den bolig, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil der er tilbageholdt eller fradraget et beløb i vederlaget.

   

  c) efterbetaling eller tilbagebetaling af skat eller socialsikringsbidrag, der uretmæssigt er blevet tilbageholdt i arbejdstagerens løn. Medlemsstaterne sikrer også, at der er indført de nødvendige mekanismer, der sikrer betaling af skatter, socialsikringsbidrag og bidrag, der skal betales til arbejdsmarkedsparters fælles kasser eller institutioner.

  Dette stykke finder også anvendelse i tilfælde, hvor de udstationerede arbejdstagere er vendt tilbage fra den medlemsstat, hvor de var udstationeret.

  Dette stykke finder også anvendelse i tilfælde, hvor de udstationerede arbejdstagere er vendt tilbage fra den medlemsstat, hvor de var udstationeret, og for de udstationerede arbejdstagere, der i overensstemmelse med artikel 3, stk. 3b, i dette direktiv er blevet identificeret som værende erklæret som selvstændige erhvervsdrivende på falsk grundlag.

  Ændringsforslag  54

  Forslag til direktiv

  Artikel 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Underentreprise – solidarisk hæftelse

  Underentreprise

  1. Med hensyn til de bygge- og anlægsaktiviteter, der er omhandlet i bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer medlemsstaterne for alle de udstationeringssituationer, der er omfattet af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på en ikkediskriminerende måde i forhold til beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder for ansatte hos direkte underkontrahenter, som er etableret på deres område, at den kontrahent, som arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau eller arbejdsformidlingskontor) er direkte underkontrahent til, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren, kan holdes ansvarlig af den udstationerede arbejdstager og/eller fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende betaling af følgende:

   

  a) nettoløntilgodehavender svarende til mindsteløn og/eller bidrag til fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner, hvis de er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF

   

  b) efterbetaling eller tilbagebetaling af uretmæssigt tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

   

  Det ansvar, der er omhandlet i dette stykke, er begrænset til de rettigheder, arbejdstagerne har erhvervet som led i det kontraktlige forhold mellem kontrahenten og dennes underkontrahent.

   

  2. Medlemsstaterne fastsætter, at en kontrahent, der har opfyldt kravene om nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig efter stk. 1. Sådanne ordninger skal anvendes på en gennemsigtig, ikkediskriminerende og forholdsmæssigt afpasset måde. De kan indebære forebyggende foranstaltninger truffet af kontrahenten vedrørende forelæggelse af beviser fra underkontrahenten for de udstationerede arbejdstageres overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder lønsedler og udbetaling af løn, overholdelse af forpligtelserne vedrørende social sikring og/eller skat i etableringsmedlemsstaten samt overholdelse af de regler, der gælder for udstationering af arbejdstagere.

  1. medlemsstaterne træffer foranstaltninger på et ikkediskriminerende grundlag for at sikre, at en virksomhed, der pålægger en anden virksomhed direkte eller indirekte at levere tjenesteydelser på førstnævntes vegne, kan holdes ansvarlig foruden eller i stedet for en hvilken som helst underkontrahent for rettigheder, der tilkommer ansatte, og/eller socialsikringsbidrag til fælles kasser eller institutioner for arbejdsmarkedsparter.

   

  Det ansvar, der er omhandlet i dette stykke, er begrænset til de rettigheder, arbejdstagerne har erhvervet som led i det kontraktlige forhold mellem kontrahenten og dennes underkontrahenter.

  3. Medlemsstaterne kan i overensstemmelse med EU-retten indføre strengere ansvarsregler i deres nationale ret, hvilket skal ske på en ikkediskriminerende og forholdsmæssigt afpasset måde med hensyn til anvendelsesområdet for og omfanget af underkontrahenters ansvar. Medlemsstaterne kan også i overensstemmelse med EU-retten indføre et sådant ansvar i andre sektorer end dem, der er omfattet af bilaget til direktiv 96/71/EF. Medlemsstaterne kan i disse tilfælde fastsætte, at en kontrahent, der har opfyldt kravene om nødvendig omhu i henhold til national ret, ikke holdes ansvarlig.

  2. Stk. 1 berører ikke strengere ansvarsregler under medlemsstaternes nationale lovgivning.

  4. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte dato foretager Kommissionen i samråd med medlemsstaterne og arbejdsmarkedets parter på EU-plan en vurdering af anvendelsen af denne artikel med henblik på at foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

   

  Ændringsforslag  55

  Forslag til direktiv

  Artikel 13

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Uden at de midler, der er indført eller kan indføres i EU-lovgivningen, derved tilsidesættes, finder principperne om gensidig bistand og anerkendelse samt de foranstaltninger og procedurer, der er fastsat i denne artikel, anvendelse ved fuldbyrdelse på tværs af grænserne af administrative sanktioner og bøder for manglende overholdelse af de gældende regler i en medlemsstat, som er pålagt en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat.

  1. Uden at de midler, der er indført eller kan indføres i EU-lovgivningen, derved tilsidesættes, finder principperne om gensidig bistand og anerkendelse samt de foranstaltninger og procedurer, der er fastsat i dette kapitel, anvendelse ved fuldbyrdelse på tværs af grænserne af finansielle administrative sanktioner og/eller bøder for manglende overholdelse af de gældende regler i direktiv 96/71/EF i en medlemsstat, som er pålagt en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat.

  2. Den bistandssøgende myndighed kan i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og administrativ praksis i sin egen medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om at inddrive en bøde eller sanktion eller meddele en afgørelse vedrørende en bøde eller en sanktion, for så vidt de relevante love, bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat, tillader det for lignende fordringer eller afgørelser.

  2. Den bistandssøgende myndighed kan i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og administrativ praksis i sin egen medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om at inddrive en bøde eller sanktion eller socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med forordning 987/2009 eller meddele en tilsvarende afgørelse vedrørende en bøde eller sanktion eller betaling af socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft..

  Den kompetente myndighed i den bistandssøgende medlemsstat sikrer, at anmodningen om inddrivelse af en bøde eller sanktion eller meddelelse af en afgørelse vedrørende en bøde eller en sanktion finder sted i overensstemmelse med de gældende regler i den pågældende medlemsstat, mens den kompetente bistandssøgte myndighed påser, at inddrivelse eller meddelelse i den bistandssøgte medlemsstat foretages i overensstemmelse med gældende nationale love, bestemmelser og administrative praksisser i sidstnævnte.

  Den kompetente myndighed i den bistandssøgende medlemsstat sikrer, at anmodningen om inddrivelse af en bøde eller sanktion eller meddelelse af en afgørelse vedrørende en bøde eller en sanktion finder sted i overensstemmelse med de gældende regler i den pågældende medlemsstat, mens den kompetente bistandssøgte myndighed påser, at inddrivelse eller meddelelse i den bistandssøgte medlemsstat anerkendes, uden at det kræver yderligere formaliteter, og foretages i overensstemmelse med gældende nationale love, bestemmelser og administrative praksisser i sidstnævnte, som gælder for de samme eller tilsvarende fordringer.

  Den bistandssøgende myndighed må ikke fremsætte en anmodning om inddrivelse af en bøde eller sanktion eller meddelelse af en afgørelse om en bøde eller en sanktion, hvis og så længe den pågældende bøde eller sanktion og den underliggende fordring og/eller den akt, der hjemler ret til fuldbyrdelse i den bistandssøgende medlemsstat, anfægtes i denne medlemsstat.

  Den bistandssøgende myndighed må ikke fremsætte en anmodning om inddrivelse af en bøde eller sanktion eller meddelelse af en afgørelse om en bøde eller en sanktion, hvis og så længe den pågældende bøde eller sanktion og den underliggende fordring og/eller den akt, der hjemler ret til fuldbyrdelse i den bistandssøgende medlemsstat, anfægtes i denne medlemsstat i henhold til dens nationale lovgivning og praksis.

   

  Hvis det viser sig, at tjenesteudbyderen rent faktisk ikke er etableret i den angivne etableringsmedlemsstat, eller at adresse eller øvrige oplysninger om virksomheden er ukorrekte, skal de ansvarlige myndigheder ikke afslutte proceduren af formale grunde men yderligere undersøge sagen for at fastslå den fysiske eller juridiske persons identitet, som var ansvarlig for udstationeringen.

  Ændringsforslag  56

  Forslag til direktiv

  Artikel 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. På den bistandssøgende myndigheds anmodning om inddrivelse af en bøde eller en sanktion eller meddelelse af en afgørelse om en bøde eller en sanktion, formidler den bistandssøgte myndighed oplysninger og gensidig bistand, som kan være nyttige for den bistandssøgende myndighed ved inddrivelse af en bøde og/eller sanktion samt, så vidt muligt, for den underliggende fordring.

  1. På den bistandssøgende myndigheds anmodning om inddrivelse af en bøde eller en sanktion eller meddelelse af en afgørelse om en bøde eller en sanktion, formidler den bistandssøgte myndighed ufortøvet oplysninger og gensidig bistand, der anmodes om, og som kan være nyttige for den bistandssøgende myndighed ved inddrivelse af en bøde og/eller sanktion samt, så vidt muligt, for den underliggende fordring.

  I anmodningen om oplysninger vedrørende inddrivelse af sanktioner eller bøder samt meddelelse af en afgørelse om sådanne spørgsmål angives som minimum

  I anmodningen om oplysninger vedrørende inddrivelse af sanktioner eller bøder samt meddelelse af en afgørelse om sådanne spørgsmål angives som minimum

  a) navn og kendt adresse på adressaten samt alle andre relevante data eller oplysninger til identifikation af vedkommende

  a) navn og kendt adresse på adressaten samt alle andre relevante data eller oplysninger til identifikation af vedkommende

  b) formål med meddelelsen eller anmodningen om inddrivelse, periode for gennemførelse heraf og datoer af relevans for fuldbyrdelsesprocessen

  b) formål med meddelelsen eller anmodningen om inddrivelse, periode for gennemførelse heraf og datoer af relevans for fuldbyrdelsesprocessen

  c) en beskrivelse af arten og størrelsen af bøden eller sanktionen samt den underliggende fordring, for hvilken anmodningen fremsættes, og dens forskellige dele

  c) en beskrivelse af arten og størrelsen af bøden eller sanktionen samt den underliggende fordring, for hvilken anmodningen fremsættes, og dens forskellige dele

  d) alle andre relevante oplysninger eller dokumenter, herunder retslige, vedrørende fordringen, bøden eller sanktionen og

  d) alle andre relevante oplysninger eller dokumenter, herunder retslige, vedrørende fordringen, bøden eller sanktionen og

  e) navn, adresse og andre kontaktoplysninger vedrørende den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af bøden og/eller sanktionen, og, hvis der ikke er tale om den samme, den kompetente instans, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger om bøden eller sanktionen eller mulighederne for at anfægte betalingspligten eller beslutningen om at pålægge den.

  e) navn, adresse og andre kontaktoplysninger vedrørende den kompetente myndighed, der er ansvarlig for vurdering af bøden og/eller sanktionen, og, hvis der ikke er tale om den samme, den kompetente instans, hvor der kan indhentes yderligere oplysninger om bøden eller sanktionen eller mulighederne for at anfægte betalingspligten eller beslutningen om at pålægge den.

  2. Med henblik på inddrivelse af en bøde eller sanktion eller meddelelse af en afgørelse om en bøde eller en sanktion i den bistandssøgte medlemsstat behandles en bøde eller sanktion, for hvilken der er fremsat anmodning om inddrivelse eller meddelelse, som en bøde eller sanktion i den bistandssøgte medlemsstat.

  2. Med henblik på inddrivelse af en bøde eller sanktion eller betaling af socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft eller meddelelse af en afgørelse om en bøde eller en sanktion eller betaling af socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft i den bistandssøgte medlemsstat behandles en bøde eller sanktion eller betaling af socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft, for hvilken der er fremsat anmodning om inddrivelse eller meddelelse, som en bøde eller sanktion i den bistandssøgte medlemsstat.

  3. Den bistandssøgte myndighed giver straks den bistandssøgende myndighed underretning om, hvorvidt anmodningen om meddelelse eller inddrivelse er blevet efterkommet, og især om, på hvilken dato akten eller afgørelsen er blevet fremsendt til eller meddelt adressaten.

  3. Den bistandssøgte myndighed giver straks den bistandssøgende myndighed underretning om, hvorvidt anmodningen om information, meddelelse eller inddrivelse er blevet efterkommet, og især om, på hvilken dato akten eller afgørelsen er blevet fremsendt til eller meddelt adressaten. Dette gælder også, hvis der er væsentlige hindringer for, at anmodningen kan behandles effektivt.

  Den bistandssøgte myndighed underretter ligeledes den bistandssøgende myndighed om grundene til, at en anmodning om oplysninger, inddrivelse eller meddelelse ikke kan efterkommes.

  Den bistandssøgte myndighed underretter ligeledes den bistandssøgende myndighed om grundene til, at en anmodning om oplysninger, inddrivelse eller meddelelse ikke kan efterkommes.

   

  3a. Bestemmelserne om inddrivelse af bøder eller sanktioner finder også anvendelse på bøder, der er pålagt som en del af nationale domstoles eksigible afgørelser, og sådanne afgørelser, der er et resultat af en forhandlingsprocedure mellem arbejdsmarkedets parter.

  Ændringsforslag  57

  Forslag til direktiv

  Artikel 15

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den underliggende fordring anfægtes under inddrivelses- eller meddelelsesproceduren af den pågældende tjenesteyder eller en interesseret part, suspenderes den grænseoverskridende fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller sanktionen, indtil der foreligger en afgørelse fra den kompetente nationale myndighed om spørgsmålet.

  1. Hvis bøden, sanktionen og/eller den underliggende fordring anfægtes under inddrivelses- eller meddelelsesproceduren i den bistandssøgende medlemsstat af den pågældende tjenesteyder eller en interesseret part i overensstemmelse med de regler, der finder anvendelse, suspenderes den grænseoverskridende fuldbyrdelsesprocedure for bøden eller sanktionen, indtil der foreligger en afgørelse fra den kompetente nationale myndighed i den bistandssøgende medlemsstat om spørgsmålet.

  Den bistandssøgende myndighed underretter straks den bistandssøgte myndighed om indsigelsen.

  Den bistandssøgende myndighed underretter straks den bistandssøgte myndighed om indsigelsen.

  2. Tvister vedrørende de fuldbyrdelsesforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat, eller vedrørende gyldigheden af en meddelelse foretaget af en kompetent myndighed i den bistandssøgte medlemsstat indbringes for den kompetente instans eller retslige myndighed i denne medlemsstat i overensstemmelse med den gældende love og bestemmelser.

  2. Tvister vedrørende de fuldbyrdelsesforanstaltninger, der træffes i den bistandssøgte medlemsstat, eller vedrørende gyldigheden af en meddelelse foretaget af en kompetent myndighed i den bistandssøgte medlemsstat indbringes for den kompetente instans eller retslige myndighed i denne medlemsstat i overensstemmelse med de gældende love og bestemmelser.

  Ændringsforslag  58

  Forslag til direktiv

  Artikel 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Den bistandssøgte myndighed fremsender de beløb til den bistandssøgende myndighed, som er inddrevet i forbindelse med de bøder eller sanktioner, der er omhandlet i dette kapital.

  1. Beløb, som er inddrevet i forbindelse med de sanktioner og/eller bøder, der er omhandlet i dette kapital, tilfalder den bistandssøgte myndighed.

  Den bistandssøgte myndighed kan hos den pågældende fysiske eller juridiske person inddrive beløb og tilbageholde alle omkostninger, som den afholder i forbindelse med inddrivelse af fordringen, i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser eller praksisser, der gælder for tilsvarende fordringer i den bistandssøgte medlemsstat.

   

  2. Medlemsstaterne må ikke afkræve hinanden godtgørelse af omkostninger i forbindelse med den gensidige bistand, som de yder hinanden i medfør af dette direktiv eller som følge af dets anvendelse.

  2. Medlemsstaterne må ikke afkræve hinanden godtgørelse af omkostninger i forbindelse med den gensidige bistand, som de yder hinanden i medfør af dette direktiv eller som følge af dets anvendelse.

  Ved inddrivelser, der frembyder særlige vanskeligheder eller vedrører et meget stort beløb, kan den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed aftale særlige godtgørelsesregler for det eller de pågældende tilfælde.

   

  3. Uanset stk. 2 forbliver den kompetente myndighed i den bistandssøgende medlemsstat ansvarlig over for den bistandssøgte medlemsstat for godtgørelse af eventuelle omkostninger og tab som følge af foranstaltninger, som erklæres ubegrundede, for så vidt angår bødens eller sanktionens indhold, gyldigheden af den af den bistandssøgende myndighed udstedte akt, der hjemler ret til fuldbyrdelse, og/eller eventuelle retsbevarende foranstaltninger truffet af den bistandssøgende myndighed.

   

  Ændringsforslag  59

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  16a. Senest tre år efter ...* tager Kommissionen efter samråd med medlemsstaterne og navnlig på baggrund af erfaringerne med og effektiviteten af ordningen med grænseoverskridende håndhævelse af administrative sanktioner og/eller bøder anvendelsen af dette kapitel op til revision med henblik på at foreslå nødvendige ændringer eller tilpasninger, hvor det er relevant.

   

  ______________

   

  * EUT: Indsæt venligst datoen to år efter dette direktivs ikrafttræden.

  Ændringsforslag  60

  Forslag til direktiv

  Artikel 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Det administrative samarbejde og den gensidige bistand mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 og 15, skal foregå gennem det informationssystem for det indre marked (IMI), der oprettes ved [henvisning til IMI-forordningen].

  1. Det administrative samarbejde og den gensidige bistand mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 og 15, skal så vidt muligt foregå gennem det informationssystem for det indre marked (IMI), der oprettes ved [henvisning til IMI-forordningen] samt gennem andre etablerede samarbejdsinstrumenter såsom bilaterale aftaler.

  2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende bilaterale ordninger for administrativt samarbejde mellem deres kompetente myndigheder, for så vidt angår anvendelse og overvågning af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke forringer de berørte arbejdstageres og virksomheders rettigheder og forpligtelser.

  2. Medlemsstaterne kan frit anvende eksisterende og vedtage nye bilaterale ordninger for administrativt samarbejde og gensidig bistand mellem deres kompetente myndigheder, for så vidt angår anvendelse og overvågning af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke forringer de berørte arbejdstageres og virksomheders rettigheder og forpligtelser.

  3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder anvende IMI så meget som muligt. Har en kompetent myndighed i en af de berørte medlemsstater anvendt IMI, skal en eventuel påkrævet opfølgning under alle omstændigheder ske via IMI frem for den eller de mekanismer, der er omhandlet i en sådan bilateral aftale, for så vidt angår administrativt samarbejde og gensidig bistand.

  3. I forbindelse med bilaterale ordninger, jf. stk. 2, kan medlemsstaternes kompetente myndigheder anvende IMI, hvor det er muligt. Har en kompetent myndighed i en af de berørte medlemsstater anvendt IMI, kan en eventuel påkrævet opfølgning under alle omstændigheder om muligt ske via IMI.

  Ændringsforslag  61

  Forslag til direktiv

  Artikel 21 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Senest 5 år efter udløbet af gennemførelsesfristen aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt ledsaget af passende forslag.

  1. Senest tre år efter udløbet af gennemførelsesfristen aflægger Kommissionen rapport til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg om gennemførelsen af dette direktiv, eventuelt ledsaget af passende forslag.

  • [1]  EFT C 351 af 15.11.2012, s. 61.

  BEGRUNDELSE

  Udstationering af arbejdstagere spiller en afgørende rolle i forbindelse med grænseoverskridende levering af tjenesteydelser og udviklingen af det indre marked. Hvert år udstationeres omkring en million arbejdstagere for at arbejde i en anden medlemsstat. Denne kategori af arbejdstagere skal beskyttes især i krisetider, da deres potentiale og konkurrenceevne gør det muligt at opretholde et vist niveau af beskæftigelse eller endda at bidrage til at skabe nye arbejdspladser. Vi må handle for at udvikle og forbedre mobiliteten for europæiske virksomheder i det indre marked. Dette vil uden tvivl bidrage til økonomisk vækst og stabilitet i Den Europæiske Union.

  Den frie udveksling af tjenesteydelser (der ikke skal forveksles med arbejdskraftens frie bevægelighed), på hvilket grundlag udstationeringen finder sted, er en af ​​grundpillerne i det indre marked og udgør et grundlag for grænseoverskridende mobilitet for tusindvis af europæiske virksomheder. Garantien for fri udveksling af tjenesteydelser skal gå hånd i hånd med garantien for arbejdstagernes rettigheder. I den forbindelse er det uundværligt med en afbalanceret tilgang, for så vidt angår de foreslåede foranstaltninger og instrumenter. Samarbejdet mellem medlemsstaterne skal styrkes yderligere for bedre at beskytte og overvåge denne særlige kategori af udstationerede arbejdstagere på det europæiske indre marked.

  HÅNDHÆVELSESDIREKTIVET

  Erfaringen fra de seneste år viser klart, at der er et presserende behov for forbedringer med henblik på at sikre en bedre gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser. Der er en række problemer, der spænder fra manglende overholdelse af arbejdstagernes rettigheder og mangel eller manglende adgang til oplysninger til vedvarende hindringer i samarbejdet mellem medlemsstaterne eller manglende fuldbyrdelse af bøder og sanktioner i grænseoverskridende sammenhæng. Desuden har flere af EU-Domstolens domme i de seneste år resulteret i afgrænsning af ​​visse foranstaltninger i den retlige ramme om udstationering af arbejdstagere. Derfor foreslog Europa-Kommissionen den 21. marts 2012 et håndhævelsesdirektiv med nye løsninger og tiltag. Håndhævelsesdirektivet har hjemmel i artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF, der af hensyn til den juridiske klarhed, bør opretholdes.

  Ordføreren anerkender behovet for forbedringer for at sikre en bedre gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF og bifalder derfor Kommissionens forslag. Efter ordførerens opfattelse skal håndhævelsesdirektivet:

   indeholde afbalancerede foranstaltninger for at beskytte både udstationerede arbejdstagere og den frie udveksling af tjenesteydelser

   fastsætte en klar retlig ramme for kategorien for udstationerede arbejdstagere, således at deres potentiale og konkurrenceevne, især i krisetider, bliver udnyttet til at bekæmpe den voksende arbejdsløshed

   forbedre adgangen til oplysninger for såvel virksomheder som arbejdstagere med henblik på at gøre udstationeringen lettere og sikrere

   forbedre samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på bedre at sikre arbejdstagernes rettigheder

   undgå unødvendigt bureaukrati for virksomhederne (især SMV'er), idet de kan hæmme deres mobilitet i det indre marked og deres evne til at skabe nye arbejdspladser.

  Adgang til oplysninger (artikel 5)

  Under hensyntagen til, at problemer med tilgængeligheden, gennemsigtighed og fuldstændigheden af oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår meget ofte er en årsag til ikke-anvendelse af regler, er der et presserende behov for at forbedre adgangen til og videregivelse af oplysninger. Det forhold, at der er forskellige arbejdsmarkedsmodeller og arbejdsmarkedsordninger i EU, og hvori der generelt er fastsat bindende regler af de nationale myndigheder og/eller arbejdsmarkedets parter, skaber problemer med at identificere de vilkår og ansættelsesvilkår, der skal anvendes. For at løse problemet foreslår ordføreren at indføre ét nationalt websted for hver medlemsstat med alle de nødvendige oplysninger om bindende vilkår og ansættelsesvilkår. Ordføreren insisterer også på at sikre tilgængeligheden af ​​oplysninger på EU-plan gennem offentliggørelse af opdaterede, nøjagtige og udtømmende landeoplysninger på EU's website. En forbedring af adgangen til oplysninger ved tillige at gøre dem tilgængelige for arbejdstagere og tjenesteydere på engelsk og de øvrige mest relevante sprog vil bidrage til at fjerne en række problemer, som i henhold til aktuelle erfaringer kan have alvorlige konsekvenser for både virksomheder og de udstationerede arbejdstagere.

  De foreslåede foranstaltningers juridiske klarhed og proportionalitet (artikel 3 og 9)

  For at sikre juridisk klarhed og sikkerhed skal der udarbejdes en liste over ensartede foranstaltninger på EU-plan. To artikler i håndhævelsesdirektivet er i den forbindelse af altafgørende betydning – artikel 3 og 9.

  Ordføreren foreslår at bibeholde den vejledende karakter af listerne i disse artikler. De to lister over kriterier i artikel 3 skal bekæmpe og forebygge omgåelse af loven, men de må ikke føre til situationer, hvor ærlige virksomheder udelukkes fra visse nationale markeder. Udstationering af arbejdstagere er ikke et nationalt fænomen, det er en grænseoverskridende aktivitet, som kræver fælles retlige rammer og en fælles fremgangsmåde. Listerne skal derfor indeholde fælles anvisninger på EU-plan.

  Der er en direkte forbindelse mellem udarbejdelsen af en fælles liste over kriterier i artikel 3 og en fælles liste af kontrolforanstaltninger i artikel 9. Ordføreren er absolut for klarhed i forbindelse med kontrollen, hvilket kun kan garanteres ved en fælles liste over mulige kontrolforanstaltninger. Retssikkerhed bør opnås ved, at det klart meddeles, hvad der skal kontrolleres.

  Proportionaliteten i de foreslåede foranstaltninger er en grundlæggende forudsætning for, at de kan accepteres på EU-niveau.

  Samarbejde mellem medlemsstaterne (artikel 6, 7 og 18)

  Eftersom udstationering af arbejdstagere er en grænseoverskridende aktivitet, er det nødvendigt med et egentligt og effektivt samarbejde mellem de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten og i værtsmedlemsstaten.

  Med henblik på at forbedre det administrative samarbejde mellem medlemsstaterne, skal der sikres en bedre anvendelse af IMI-systemet. Ordføreren foreslår derfor en obligatorisk anvendelse af IMI-systemet, når det er muligt, og en revision af tidsfrister i overensstemmelse med Kommissionens forslag med henblik på at gøre dem mere gennemførlige. Desuden skal spørgsmålet om databeskyttelse sikres.

  UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (12.3.2013)

  til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser
  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  Ordfører for udtalelse: Malcolm Harbour

  KORT BEGRUNDELSE

  Den frie bevægelighed for arbejdstagere og den frie udveksling af tjenesteydelser er grundlæggende søjler i det indre marked. Når en virksomhed udstationerer arbejdstagere i en anden medlemsstat i forbindelse med en serviceydelse, forsøger udstationeringsdirektivet 96/71/EF at beskytte sådanne arbejdstageres rettigheder og forebygge social dumping. Det har vist sig, at direktivet i stort omfang bliver omgået, og at det ikke bliver tilstrækkeligt håndhævet. Kommissionen har derfor foreslået et håndhævelsesdirektiv.

  Formålet med håndhævelsesdirektivet må være at muliggøre de bestemmelser, der er fastlagt i direktiv 96/71/EF, at sikre lige vilkår for virksomhederne, at gøre det uattraktivt at omgå direktivet og at sikre, at arbejdstagernes rettigheder beskyttes.

  Ordføreren har foreslået yderligere tekst for at understrege målet for direktiv 96/71/EF, idet der fokuseres på ikkediskriminering mellem ansatte ud fra deres nationalitet, og det understreges, at det foreslåede håndhævelsesdirektiv bør overholde principperne i direktiv 96/71/EF og samtidig forbedre håndhævelsen og indføre effektive sanktioner for omgåelse af bestemmelserne.

  Ordføreren har præciseret teksten på en række områder. Der er således indføjet klarere definitioner og en præcisering af medlemsstaternes og tjenesteydernes roller og ansvar, f.eks. dokumentation for, at der fandtes et ansættelsesforhold forud for udstationeringen. Ordføreren foreslår et minimumsomfang af håndhævelsesforanstaltninger og en åben liste i artikel 9, som er afgørende for at give medlemsstaterne den nødvendige fleksibilitet til at træffe supplerende foranstaltninger for at sikre korrekt håndhævelse af direktiv 96/71/EF.

  For at bekæmpe omgåelse af bestemmelserne har ordføreren stillet tre centrale forslag. For det første, at virksomheden i tilfælde af manglende overholdelse af artikel 3 i direktiv 96/71/EF og dette direktiv er omfattet af den relevante lovgivning i det land, hvor tjenesteydelsen udføres, og at alle berørte arbejdstagere skal betragtes som arbejdstagere, der benytter deres ret til fri bevægelighed i EU i henhold til artikel 45 i TEUF, som understreger ikkeforskelsbehandling.

  For det andet en ændring af forslagets retsgrundlag for at præcisere, at dette direktiv omhandler den frie bevægelighed for arbejdstagere og tjenesteydelser. For det tredje en stærk sanktion for de medlemsstater, som ikke samarbejder, når de bliver anmodet om at meddele de nødvendige oplysninger for at verificere en udstationeringssituation.

  Misbrug af underkontrahentkæder er ikke noget enestående for byggesektoren. Solidarisk hæftelse bør derfor udvides til alle sektorer. Kravet om nødvendig omhu ville være vanskeligt at gennemføre i praksis, og det er derfor blevet slettet. Medlemsstaterne bør træffe de nødvendige foranstaltninger ud fra deres egne erfaringer og procedurer for at sikre gennemførelse af solidarisk hæftelse. Det bør også være tilladt at indføre eller fortsat anvende strengere regler på nationalt plan. Kommissionen bør i samarbejde med Europa-Parlamentet og Rådet foretage en vurdering af anvendelsen af denne artikel med henblik på at foreslå relevante ændringer.

  Ordføreren mener, at et godt administrativt samarbejde og gensidig bistand er centrale faktorer for det foreslåede direktivs succes. Selv om ordføreren kan se potentialet i IMI-ordningen for hurtig udveksling af oplysninger på tværs af sprogbarrierer, har nogle medlemsstater i forvejen yderst effektive metoder for administrativt samarbejde, som ikke er baseret på IMI. Medlemsstaterne bør frit kunne anvende bilaterale aftaler uden for IMI. De kompetente myndigheder skal levere rekvirerede oplysninger omgående, og hvis de ønskede oplysninger ikke er tilgængelige, skal de officielt meddele, at de ikke findes.

  For at øge mængden af oplysninger, som er tilgængelige for arbejdstagerne, bør de kompetente myndigheders oplysninger være offentligt tilgængelige. Desuden bør oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår være gratis og alment tilgængelige på en klar, gennemsigtig, fuldstændig og let forståelig måde.

  For at forbedre det administrative samarbejde og den gensidige bistand bør Kommissionen fremlægge resultaterne af en konsekvensvurdering af muligheden for et fælles EU-system for notifikation eller registrering, baseret på og kompatibelt med eksisterende systemer i medlemsstaterne. For det andet bør Kommissionen stille forslag om et europæisk register for alvorlige overtrædere (en "sort liste") over virksomheder, som ikke overholder bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og anden relevant EU-lovgivning.

  Succes for det foreslåede håndhævelsesdirektiv og direktiv 96/71/EF afhænger ikke kun af den politiske vilje, men også af, at der afsættes tilstrækkelige ressourcer, og ordføreren foreslår derfor en formulering, som forpligter medlemsstaterne og Kommissionen til at afsætte de nødvendige ressourcer til at gøre korrekt håndhævelse af direktiv 96/71/EF til virkelighed.

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag  1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (2) Arbejdskraftens frie bevægelighed giver enhver EU-borger ret til frit at flytte til andre medlemsstater for at arbejde og bo der til dette formål og beskytter dem mod forskelsbehandling for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og andre arbejdsvilkår i forhold til den pågældende medlemsstats statsborgere. Den skal holdes adskilt fra den frie udveksling af tjenesteydelser, hvorefter virksomheder har ret til at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan sende ("udstationere") deres egne arbejdstagere for at udføre det arbejde, der skal til for dér at udføre de pågældende tjenesteydelser.

  (2) Den frie udveksling af tjenesteydelser omfatter virksomheders ret til at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat, hvortil de midlertidigt kan sende ("udstationere") deres egne arbejdstagere for at udføre det arbejde, der skal til for dér at udføre de pågældende tjenesteydelser. Med hensyn til udstationering af arbejdstagere er det nødvendigt at holde denne ret adskilt fra arbejdskraftens frie bevægelighed, der giver enhver EU-borger ret til frit at flytte til andre medlemsstater for at arbejde og bo der til dette formål og beskytter dem mod forskelsbehandling for så vidt angår beskæftigelse, aflønning og andre arbejdsvilkår i forhold til den pågældende medlemsstats statsborgere.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 2 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (2a) Direktivet bør ikke påvirke udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne og ILO-konventionerne, hvor det er relevant, samt i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (3) Med hensyn til arbejdstagere, der er midlertidigt udstationeret for at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat end den, hvor de sædvanligvis udfører deres arbejde, er der i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelsers fastsat en kerne af klart definerede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal overholdes af tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil udstationeringen finder sted, for at sikre en minimumsbeskyttelse af de pågældende udstationerede arbejdstagere.

  (3) Med hensyn til arbejdstagere, der er midlertidigt udstationeret for at udføre tjenesteydelser i en anden medlemsstat end den, hvor de sædvanligvis udfører deres arbejde, er der i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 96/71/EF af 16. december om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser fastsat en kerne af klart definerede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal overholdes af tjenesteyderen i den medlemsstat, hvortil udstationeringen finder sted, for at sikre en minimumsbeskyttelse af de pågældende udstationerede arbejdstagere. Dette direktiv bør ikke forhindre, at lovbestemte eller kollektivt aftalte standarder kan give de udstationerede arbejdstagere mere gunstige vilkår, så længe ligebehandlingen og ikkeforskelsbehandlingen af lokale og udenlandske virksomheder og arbejdstagere sikres. Dette direktiv sigter mod at forbedre gennemførelsen af direktiv 96/17/EF under fuld overholdelse af artikel 26, stk. 2, artikel 45, stk. 1 og 2, artikel 53, stk. 1, og artikel 62 i TEUF samt Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3a) Hensigten med dette direktiv er at opnå en bedre håndhævelse af direktiv 96/71/EF. Bestemmelserne i dette direktiv tilsidesætter derfor ikke bestemmelserne i direktiv 96/71/EF.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 3 b (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (3b) For at sikre overensstemmelse med direktiv 96/71/EF uden at pålægge tjenesteyderne unødvendig administrativ byrde er det væsentligt, at de faktuelle elementer i artikel 3 i dette direktiv betragtes som vejledende og ikkeudtømmende. Der bør ikke være et krav om, at hvert element skal opfyldes i hvert enkelt tilfælde af udstationering.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) For at hindre, undgå og bekæmpe omgåelse og/eller misbrug af de gældende regler blandt virksomheder, der uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel af den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastsat i traktaten, og/eller af anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør gennemførelsen og overvågningen af begrebet udstationering forbedres.

  (4) For at hindre, undgå og bekæmpe omgåelse og/eller misbrug af de gældende regler blandt virksomheder, der uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel af den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastsat i traktaten, og/eller af anvendelsen af direktiv 96/71/EF skal gennemførelsen og overvågningen af begrebet udstationering kunne håndhæves og bør forbedres under hensyntagen til principperne om proportionalitet og ikkeforskelsbehandling. Denne kerne af klart definerede arbejds- og ansættelsesvilkår, som er fastsat i direktiv 96/71/EF, må ikke forringes af dette direktiv. Enhver omgåelse af disse regler skal medføre sanktioner, navnlig hvad angår arbejds- og ansættelsesvilkår.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a) Alle foranstaltninger, der indføres ved dette direktiv, bør være velbegrundede, proportionale og ikkediskriminerende, således at de ikke skaber administrative byrder og ikke fastlåser det potentiale, som virksomheder, og navnlig små og mellemstore virksomheder, har med hensyn til at skabe nye job, samtidig med at udstationerede arbejdstagere beskyttes.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (5) Derfor skal de faktuelle elementer, der karakteriserer udstationeringens midlertidige karakter, og som indebærer, at arbejdsgiveren reelt skal være etableret i den medlemsstat, hvorfra udstationeringen finder sted, samt forbindelsen mellem direktiv 96/71/EF og forordning (EF) nr. 593/2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (i det følgende benævnt "Rom I-forordningen) præciseres yderligere.

  (5) Derfor skal de faktuelle elementer, der karakteriserer udstationeringens midlertidige karakter, og som indebærer, at arbejdsgiveren reelt skal være etableret i den medlemsstat, hvorfra udstationeringen finder sted, samt forbindelsen mellem direktiv 96/71/EF og forordning (EF) nr. 593/2008 om lovvalgsregler for kontraktlige forpligtelser (i det følgende benævnt "Rom I-forordningen) præciseres yderligere med henblik på at sikre en bred anvendelse af det pågældende direktiv.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 5 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (5a) Europa-Parlamentet og Rådet bør om nødvendigt yde Kommissionen støtte, tilsyn og feedback med hensyn til gennemførelsen af dette direktiv.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør nærværende direktiv ikke være til hinder for anvendelsen af de retsforskrifter, der i henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

  (6) Ligesom direktiv 96/71/EF bør nærværende direktiv ikke være til hinder for anvendelsen af de retsforskrifter, der i henhold til artikel 8 i Rom I-forordningen gælder for individuelle arbejdsaftaler, eller anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger. Bestemmelserne i dette direktiv tilsidesætter ikke medlemsstaternes nationale lovgivning om fastsættelse og håndhævelse af mere gunstige vilkår for udstationerede arbejdstagere.

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 7 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (7a) Medlemsstaterne bør sikre, at de nødvendige ressourcer er til rådighed for at gøre kontrollen effektiv og uden unødig forsinkelse kunne besvare anmodninger om oplysninger som fastsat i dette direktiv fra enten værtsmedlemsstaten eller etableringsmedlemsstaten.

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 8

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (8) Fagforeninger spiller en vigtig rolle i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser, eftersom arbejdsmarkedets parter i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis kan fastlægge de forskellige niveauer (parallelt hermed eller som en alternativ løsning) for den gældende mindsteløn.

  (8) Arbejdsmarkedets parter spiller en vigtig rolle i forbindelse med udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser, eftersom de i overensstemmelse med national lovgivning og/eller praksis kan fastlægge de forskellige niveauer (parallelt hermed eller som en alternativ løsning) for den gældende mindsteløn. Arbejdsmarkedets parter bør tage ansvaret for at meddele og informere om disse niveauer.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 10

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (10) Relevant og effektiv gennemførelse og håndhævelse er nøgleelementer i beskyttelsen af udstationerede arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig håndhævelse underminerer effektiviteten af EU-bestemmelserne på dette område. Et nært samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne er derfor afgørende, selv om man ikke må glemme den vigtige rolle, som arbejdstilsynene og arbejdsmarkedsparterne spiller i den forbindelse.

  (10) Relevant og effektiv gennemførelse og håndhævelse er nøgleelementer i beskyttelsen af udstationerede arbejdstageres rettigheder, hvorimod dårlig håndhævelse underminerer effektiviteten af EU-bestemmelserne på dette område. Det er derfor afgørende at etablere og opretholde et nært samarbejde mellem medlemsstaterne, Kommissionen og relevante nationale, regionale og lokale aktører, herunder arbejdstilsynene og arbejdsmarkedsparterne, i den forbindelse.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Betragtning 11

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (11) Gensidig tillid, samarbejdsånd, en løbende dialog og gensidig forståelse er afgørende i denne sammenhæng.

  (11) Da værtsmedlemsstatens evne til at fastslå faktuelle elementer vedrørende den virksomhed, der er etableret i en anden medlemsstat, er begrænset, er samarbejde med etableringsmedlemsstaten afgørende, og dette samarbejde bør forbedres yderligere. Gensidig tillid, hjælpsomhed, en løbende dialog og gensidig forståelse er afgørende i denne sammenhæng.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Betragtning 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (12) For at fremme en bedre og mere ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er det hensigtsmæssigt at have et elektronisk informationsudvekslingssystem for at lette det administrative samarbejde, og de kompetente myndigheder bør anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) så meget som muligt. Dette bør dog ikke være til hinder for anvendelsen af bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde.

  (12) For at fremme en bedre og mere ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF er det hensigtsmæssigt at have et elektronisk informationsudvekslingssystem for at lette det administrative samarbejde, og de kompetente myndigheder bør anvende informationssystemet for det indre marked (IMI) så meget som muligt. Dette er dog ikke til hinder for anvendelsen af bilaterale aftaler eller ordninger vedrørende administrativt samarbejde. Ordninger for anvendelsen af elektronisk informationsudveksling ved hjælp af IMI bør afprøves for at sikre, at de fungerer i praksis.

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a) Det bemærkes med bekymring, at det stadig er meget vanskeligt for medlemsstaterne at inddrive administrative sanktioner og bøder på tværs af grænserne, og det erkendes, at det er nødvendigt at beskæftige sig med gensidig anerkendelse af bøder og administrative sanktioner i fremtidig lovgivning.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) Medlemsstaternes forpligtelser til at gøre oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår alment tilgængelige og give effektiv adgang til dem, ikke kun for tjenesteydere fra andre medlemsstater, men også for de berørte udstationerede arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

  (14) Medlemsstaterne bør underrette Kommissionen om, hvordan de agter at gøre oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår alment tilgængelige og tilgængelige for udstationerede arbejdstagere og tjenesteydere fra andre medlemsstater.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14a) Hvis arbejds- og ansættelsesvilkår er fastsat i kollektive aftaler, der finder generel anvendelse, bør medlemsstaterne sikre, at disse kollektive aftaler offentliggøres officielt og er alment tilgængelige.

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Betragtning 15 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (15a) For at forbedre og lette gensidig bistand og grænseoverskridende samarbejde mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne bør der udvikles et fælles EU-system for notifikation eller registrering, baseret på og kompatibelt med eksisterende systemer i medlemsstaterne, i overensstemmelse med reglerne for persondatabeskyttelse. For at et sådant system kan være i overensstemmelse med princippet om ikkeforskelsbehandling og fair konkurrence bør Kommissionen forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en konsekvensvurdering af muligheden for at gennemføre et sådant system.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) For at sikre, at de materielle regler om arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal overholdes med hensyn til udstationerede arbejdstagere, anvendes korrekt og er underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun anvende visse kontrolforanstaltninger eller administrative formaliteter over for virksomheder, der udstationerer arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og krav må kun indføres, hvis de kompetente myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden de ønskede oplysninger, og de nødvendige oplysninger ikke med lethed kan indhentes hos de udstationerede arbejdstageres arbejdsgiver eller myndighederne i tjenesteyderens etableringsmedlemsstat inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, at målene for de nationale kontrolforanstaltninger, der anses for nødvendige, kan nås.

  (16) For at sikre, at de materielle regler om arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal overholdes med hensyn til udstationerede arbejdstagere, anvendes korrekt og er underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun anvende sådanne kontrolforanstaltninger eller administrative formaliteter over for virksomheder, der udstationerer arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser. Disse kontrolforanstaltninger eller administrative formaliteter bør være proportionale og ikke medføre uberettigede og overdrevne administrative byrder. Disse foranstaltninger og krav må kun indføres, hvis de kompetente myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden de ønskede oplysninger, og de nødvendige oplysninger ikke med lethed kan indhentes hos de udstationerede arbejdstageres arbejdsgiver eller myndighederne i tjenesteyderens etableringsmedlemsstat inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, at målene for de nationale kontrolforanstaltninger, der anses for nødvendige, kan nås.

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (16a) Formålet med enhver risikovurdering, som udarbejdes af de kompetente myndigheder, bør være at identificere de erhvervssektorer, hvor der anvendes flest udstationerede arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser på deres område. I forbindelse med en sådan risikovurdering bør der tages hensyn til særlige problemer og behov i bestemte sektorer, tidligere overtrædelser, oplysninger forelagt af arbejdsmarkedets parter på stedet, omgåelsespraksis samt sårbarheden hos bestemte grupper af arbejdstagere.

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Betragtning 18

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (18) For at sikre en bedre og mere ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets håndhævelse i praksis og, i videst muligt omfang, mindske forskelle i anvendelse og håndhævelse i Unionen bør medlemsstaterne sørge for, at der gennemføres effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område.

  (18) For at sikre en bedre og mere ensartet anvendelse af direktiv 96/71/EF og dets håndhævelse i praksis og, i videst muligt omfang, mindske forskelle i anvendelse og håndhævelse i Unionen bør medlemsstaterne sørge for, at der gennemføres effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område. Tilsynet baseres først og fremmest på en risikovurdering, som udarbejdes af de kompetente myndigheder, og hvor der tages hensyn til elementer såsom gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, særlige problemer og behov i bestemte sektorer, tidligere overtrædelser samt sårbarheden hos bestemte grupper af arbejdstagere.

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Betragtning 19

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (19) Nationale arbejdstilsyn, arbejdsmarkedsparter og andre kontrolorganer er af afgørende betydning i denne forbindelse, og de bør fortsat spille en stor rolle.

  (19) Nationale arbejdstilsyn, arbejdsmarkedsparter og andre kontrolmyndigheder er af afgørende betydning i denne forbindelse, og de bør fortsat spille en stor rolle.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Betragtning 23

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (23) For at lette håndhævelsen af direktiv 96/71/EF og sikre en mere effektiv anvendelse af det bør der indføres effektive klageordninger, hvorigennem udstationerede arbejdstagere kan indgive klager eller anlægge søgsmål, enten direkte eller gennem udpegede tredjemænd såsom fagforeninger eller andre sammenslutninger samt fælles arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke begrænse anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.

  (23) For at lette håndhævelsen af direktiv 96/71/EF og sikre en mere effektiv anvendelse af det bør der indføres effektive klageordninger, hvorigennem udstationerede arbejdstagere kan indgive klager eller anlægge søgsmål, enten direkte eller, om nødvendigt med deres godkendelse, gennem udpegede tredjemænd såsom fagforeninger eller andre sammenslutninger samt fælles arbejdsmarkedsinstitutioner. Dette bør ikke begrænse anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24) På baggrund af den udbredte anvendelse af underleverancer i bygge- og anlægssektoren og for at beskytte udstationerede arbejdstageres rettigheder er det i denne sektor nødvendigt som minimum at sikre, at den kontrahent, som arbejdsgiveren er direkte underkontrahent til, hæfter for betaling af mindstenettoløn til udstationerede arbejdstagere, efterbetaling af løntilgodehavender og/eller bidrag til fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner, der er reguleret ved lovbestemmelser eller kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt kravene om nødvendig omhu. Dette kan indebære forebyggende foranstaltninger vedrørende forelæggelse af beviser fra underkontrahenten, også når det er relevant på grundlag af oplysninger fra de nationale myndigheder.

  udgår

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25) I specifikke tilfælde kan andre kontrahenter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis også holdes ansvarlige for manglende overholdelse af de forpligtelser, der følger af dette direktiv, eller deres ansvar kan begrænses, efter høring af arbejdsmarkedets parter på sektorplan eller nationalt plan.

  udgår

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26) Forpligtelsen til at holde kontrahenten ansvarlig, når den direkte underkontrahent er en tjenesteyder, som er etableret i en anden medlemsstat, og som udstationerer arbejdstagere, er begrundet i den overordnede offentlige interesse, som den sociale beskyttelse af arbejdstagere udgør. Sådanne udstationerede arbejdstagere har måske ikke samme mulighed som arbejdstagere, der er ansat hos en direkte underkontrahent, som er etableret i kontrahentens etableringsmedlemsstat, for at kræve udbetaling af løntilgodehavender eller tilbagebetaling af uretmæssigt tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

  udgår

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27) Forskellene mellem medlemsstaternes systemer for fuldbyrdelse af administrative bøder og/eller sanktioner i grænseoverskridende situationer er til skade for det indre markeds funktion og risikerer at gøre det meget vanskeligt, om ikke umuligt, at sikre, at udstationerede arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i hele Unionen.

  (27) Forskellene mellem medlemsstaternes systemer for fuldbyrdelse af administrative bøder og/eller sanktioner med hensyn til situationer med udstationering af arbejdstagere som defineret i direktiv 96/71/EF og dette direktiv i grænseoverskridende situationer er til skade for det indre markeds funktion og risikerer at gøre det meget vanskeligt, om ikke umuligt, at sikre, at udstationerede arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i hele Unionen. Hvis sådanne bøder og sanktioner pålægges som følge af manglende overholdelse af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er fastsat ved arbejdsretter eller overenskomster, skal disse bøder og sanktioner kunne håndhæves.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Betragtning 28

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (28) Effektiv håndhævelse af de materielle regler for udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser bør sikres ved en specifik indsats med fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse af administrative bøder og sanktioner. En tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område er således en væsentlig forudsætning for at sikre et højere, mere ensartet og sammenligneligt beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for et velfungerende indre marked.

  (28) Effektiv håndhævelse af de materielle regler for udstationering af arbejdstagere som led i udvekslingen af tjenesteydelser bør sikres ved en specifik indsats med fokus på grænseoverskridende fuldbyrdelse af administrative bøder og sanktioner med hensyn til situationer med udstationering af arbejdstagere som defineret i direktiv 96/71/EF og dette direktiv. En tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger på dette område er således en væsentlig forudsætning for at sikre et højere, mere ensartet og sammenligneligt beskyttelsesniveau, der er nødvendigt for et velfungerende indre marked.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Betragtning 29

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (29) Vedtagelse af fælles regler for gensidig bistand og støtte til fuldbyrdelsesforanstaltninger og omkostninger i forbindelse hermed samt vedtagelse af ensartede krav til meddelelse af afgørelser vedrørende pålagte administrative sanktioner og bøder bør løse en række praktiske håndhævelsesproblemer på tværs af grænserne og sikre bedre meddelelse og håndhævelse af sådanne afgørelser truffet i andre medlemsstater.

  (29) Vedtagelse af fælles regler for gensidig bistand og støtte til fuldbyrdelsesforanstaltninger og omkostninger i forbindelse hermed samt vedtagelse af ensartede krav til meddelelse af afgørelser vedrørende pålagte administrative sanktioner og bøder med hensyn til situationer med udstationering af arbejdstagere som defineret i direktiv 96/71/EF og dette direktiv bør løse en række praktiske håndhævelsesproblemer på tværs af grænserne og sikre bedre meddelelse og håndhævelse af sådanne afgørelser truffet i andre medlemsstater.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Betragtning 30

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (30) Uanset indførelsen af mere ensartede regler med hensyn til grænseoverskridende fuldbyrdelse af sanktioner og bøder og behovet for flere fælles kriterier for opfølgningsprocedurer i tilfælde af manglende betaling af disse bør sådanne regler ikke berøre medlemsstaternes kompetence til at fastsætte, hvilke sanktioner, bøder eller inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i national lovgivning.

  (30) Uanset indførelsen af mere ensartede regler med hensyn til grænseoverskridende fuldbyrdelse af sanktioner og bøder med hensyn til situationer med udstationering af arbejdstagere som defineret i direktiv 96/71/EF og dette direktiv og behovet for flere fælles kriterier for opfølgningsprocedurer i tilfælde af manglende betaling af disse bør sådanne regler ikke berøre medlemsstaternes kompetence til at fastsætte, hvilke sanktioner, bøder eller inddrivelsesforanstaltninger der anvendes i national lovgivning.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  I dette direktiv etableres en overordnet fælles ramme af passende bestemmelser, foranstaltninger og kontrolmekanismer, der er nødvendige for en bedre og mere ensartet gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, herunder foranstaltninger til at forebygge og straffe misbrug og omgåelse af de gældende regler.

  I dette direktiv etableres en række specifikke bestemmelser, foranstaltninger og kontrolmekanismer for at hjælpe medlemsstaterne med gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF, herunder foranstaltninger til at forebygge og straffe misbrug og omgåelse af de gældende regler.

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Dette direktiv har til formål at sikre et passende minimumsniveau for beskyttelse af udstationerede arbejdstageres rettigheder som led i udvekslingen af tjenesteydelser på tværs af grænserne og samtidig lette den frie udveksling af tjenesteydelser for tjenesteydere og fremme en fair konkurrence tjenesteydere imellem.

  Dette direktiv fastsætter håndhævelsesforanstaltninger for ligebehandling af udstationerede arbejdstagere for så vidt angår arbejds- og ansættelsesvilkår som defineret i artikel 3 i direktiv 96/71/EF. Disse håndhævelsesforanstaltninger har til formål at lette og forbedre den frie udveksling af tjenesteydelser og fremme en fair konkurrence for tjenesteydere på det indre marked.

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Dette direktiv påvirker på ingen måde udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne og i EU-retten, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke arbejdsmarkedsordninger i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Det berører heller ikke retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler og retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og praksis.

  2. Dette direktiv påvirker på ingen måde udøvelsen af de grundlæggende rettigheder, der anerkendes i medlemsstaterne, herunder retten eller friheden til at strejke eller retten til frit at tage andre skridt, der er omfattet af specifikke arbejdsmarkedsordninger i medlemsstaterne, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis. Det berører heller ikke retten til at forhandle, indgå og håndhæve kollektive aftaler og retten til at tage kollektive skridt i overensstemmelse med national ret og praksis.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) "kompetent myndighed": en myndighed, som en medlemsstat har udpeget til at udføre opgaver i henhold til dette direktiv b)

  a) "kompetent myndighed": myndigheder eller organer, som en medlemsstat har udpeget til og pålagt at udføre offentlige opgaver i henhold til dette direktiv

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca) "værtsmedlemsstat": den medlemsstat, hvortil arbejdstageren midlertidigt udstationeres i henhold til dette direktiv og direktiv 96/71/EF

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Med henblik på at gennemføre, anvende og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de kompetente myndigheder hensyn til faktuelle elementer, der karakteriserer de aktiviteter, der udøves af en virksomhed i etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, der ikke blot er intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter. Disse elementer kan bl.a. omfatte:

  Med henblik på at gennemføre, anvende og håndhæve direktiv 96/71/EF foretager de kompetente myndigheder en overordnet vurdering af faktuelle elementer, der karakteriserer de aktiviteter, der udøves af en virksomhed i etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, om den reelt udøver væsentlige aktiviteter. I forbindelse med vurderingen tages der særlig hensyn til følgende faktuelle elementer, som den virksomhed, der udstationerer arbejdstagerne, i givet fald dokumenterer over for de kompetente myndigheder:

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  a) det sted, hvor virksomheden har hjemsted, og dennes administration er placeret, hvor den benytter kontorer, betaler skat, har tilladelse til at udøve et erhverv eller er optaget i handelskamre eller faglige organisationer

  a) det sted, hvor en virksomhed udfører sine væsentligste erhvervsaktiviteter, hvor dennes administration er placeret, hvor den betaler skat og socialsikringsbidrag, i henhold til national lovgivning har tilladelse til at udøve et erhverv eller er optaget i handelskamre eller faglige organisationer

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves

  b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves, og det sted, hvorfra arbejdstagere er udstationeret

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) den lovgivning, der finder anvendelse på de kontrakter, som virksomheden indgår dels med sine arbejdstagere, dels med sine kunder

  c) den lovgivning, der finder anvendelse på de kontrakter, som virksomheden indgår med sine kunder

   

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e) det unormalt lave antal udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

  e) det unormalt lave antal udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemsstaten under hensyntagen til den specifikke situation for nyetablerede virksomheder.

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea) den udstationerede arbejdstager har en gyldig A1-attest, som bekræfter, hvilken socialsikringslovgivning der finder anvendelse, og dette er en ud af flere indikationer af, at dette er en udstationeringssituation.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Vurderingen af disse elementer tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og arten af de aktiviteter, som virksomheden udøver i den medlemsstat, hvor den er etableret.

  udgår

  Ændringsforslag  44

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 og afsnit 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  For at kunne vurdere, om en udstationeret arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde i en anden medlemsstat end den, hvor vedkommende normalt arbejder, undersøges alle faktuelle elementer, der karakteriserer et sådant arbejde og arbejdstagerens situation.

  For bedre at kunne gennemføre artikel 3 og 5 i direktiv 96/71/EF og for at kunne vurdere, om en udstationeret arbejdstager midlertidigt udfører sit arbejde i en værtsmedlemsstat, undersøges alle faktuelle elementer, der karakteriserer et sådant arbejde og arbejdstagerens situation.

  Disse elementer kan bl.a. omfatte:

  Der tages særlig hensyn til følgende elementer

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) den udstationerede arbejdstager vender tilbage til eller forventes at genoptage sit arbejde i den medlemsstat, fra hvilken han/hun er udstationeret, efter udførelsen af arbejdet eller tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun var udstationeret

  c) den udstationerede arbejdstager er normalt ansat og forventes at vende tilbage til sit sædvanlige ansættelsessted efter udførelsen af arbejdet eller tjenesteydelserne, for hvilke han eller hun var udstationeret

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  e) eventuelle tidligere gentagne perioder, hvor stillingen har været besat af den samme eller en anden (udstationeret) arbejdstager.

  e) den udstationerede arbejdstager erstatter ikke en anden udstationeret arbejdstager, bortset fra i tilfælde af sygdom eller opsigelse

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – litra e a-e c (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea) den udstationerede arbejdstager erstatter ikke en strejkende arbejdstager

   

  eb) arbejdstageren er organisatorisk og finansielt afhængig af sin arbejdsgiver

   

  ec) forpligtelsen med hensyn til arbejdstagerens vederlag påhviler den virksomhed, som har indgået ansættelseskontrakten.

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne tager passende tiltag til at forebygge, undgå og bekæmpe, at virksomheder omgår og/eller misbruger dette direktiv med det formål bevidst at nægte udstationerede arbejdstagere deres rettigheder eller fratage dem disse rettigheder.

  Alle ovennævnte faktuelle elementer indgår som retningsgivende elementer i den samlede bedømmelse, der skal foretages, og må derfor ikke vurderes isoleret. Kriterierne skal tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og tage hensyn til de særlige forhold, der kendetegner situationen.

  Rækken af elementer, der nævnes i stk. 1 og 2, er retningsgivende og ikkeudtømmende og vurderes aldrig isoleret. Vurderingen af disse elementer tilpasses efter hvert enkelt tilfælde og tager hensyn til de særlige forhold, der kendetegner situationen.

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Artikel 4 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  De kompetente myndigheders kontaktoplysninger meddeles til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen offentliggør og ajourfører regelmæssigt listen over kompetente myndigheder og forbindelseskontorer.

  De kompetente myndigheders kontaktoplysninger meddeles til Kommissionen og de øvrige medlemsstater og er tilgængelige for offentligheden. Kommissionen offentliggør og ajourfører regelmæssigt listen over kompetente myndigheder og forbindelseskontorer.

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at oplysninger om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal anvendes og overholdes af tjenesteyderne, gøres almindeligt tilgængelige på en klar, fuldstændig og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, i formater og efter webstandarder, der sikrer adgang for handicappede, og at forbindelseskontorerne eller de øvrige kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF, er i stand til at udføre deres opgaver effektivt.

  1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at oplysninger om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal anvendes og overholdes af tjenesteyderne, gøres almindeligt og gratis tilgængelige på en klar, gennemsigtig, fuldstændig og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, i formater og efter webstandarder, der sikrer adgang for handicappede, og at forbindelseskontorerne eller de øvrige kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF, er i stand til at udføre deres opgaver effektivt.

  Ændringsforslag  51

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. For yderligere at forbedre adgangen til oplysninger skal medlemsstaterne:

  2. For yderligere at forbedre adgangen til oplysninger skal medlemsstaterne i overensstemmelse med principperne i artikel 4 i direktiv 96/71/EF:

  Ændringsforslag  52

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) iværksætte de fornødne foranstaltninger for at gøre oplysninger alment tilgængelige på internettet om, hvilke kollektive aftaler der finder anvendelse (og på hvem), og hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der skal anvendes af tjenesteydere fra andre medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet der om muligt gives links til eksisterende websteder og andre kontaktpunkter, navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

  b) iværksætte de fornødne foranstaltninger for at gøre oplysninger alment tilgængelige på internettet og med andre midler om, hvilke kollektive aftaler der finder anvendelse (og på hvem), og hvilke arbejds- og ansættelsesvilkår der skal anvendes af tjenesteydere fra andre medlemsstater, jf. direktiv 96/71/EF, idet der om muligt gives links til eksisterende websteder og andre kontaktpunkter, navnlig de relevante arbejdsmarkedsparter

  Ændringsforslag  53

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) stille oplysningerne til rådighed for arbejdstagere og tjenesteydere på andre sprog end det/de nationale sprog i det land, hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i form af en kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter anmodning i formater, som er tilgængelige for handicappede

  c) stille oplysningerne til rådighed for arbejdstagere og tjenesteydere på det/de nationale sprog i udstationeringsmedlemsstaten, det nationale sprog i arbejdstagerens og tjenesteyderens oprindelsesmedlemsstat, og ikke blot på det/de nationale sprog i det land, hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i form af en kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og som beskriver klagevejen og de retslige skridt og sanktioner i tilfælde af manglende overholdelse, og efter anmodning i formater, som er tilgængelige for handicappede; information om andre kontaktpunkter, f.eks. hos arbejdsmarkedets parter, bør ligeledes stilles til rådighed

  Ændringsforslag  54

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2 – litra c a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ca) gøre yderligere detaljerede oplysninger om arbejdsvilkår og sociale vilkår, herunder arbejdsmiljø, let tilgængelige med forskellige kommunikationsmidler, herunder kontaktpunkter

  Ændringsforslag  55

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2 – litra e a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ea) forbedre eller indføre strukturer til at informere, rådgive og støtte arbejdstagere; medlemsstaterne benytter i givet fald eksisterende infrastruktur såsom forbindelseskontorer, fælles kontaktpunkter og rådgivningscentre.

  Ændringsforslag  56

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og praksis fastsat i kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at arbejdsmarkedets parter identificerer disse og stiller relevante oplysninger, navnlig om de forskellige mindstelønssatser og disses bestanddele, den metode, der anvendes til at beregne vederlag, og kriterier for klassificering i de forskellige lønkategorier til rådighed for tjenesteydere fra andre medlemsstater og udstationerede arbejdstagere på en lettilgængelig og gennemsigtig måde.

   

  4. Er de arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, i overensstemmelse med national lovgivning, traditioner og praksis samt i fuld respekt for arbejdsmarkedsparternes autonomi fastsat i kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i nævnte direktiv, påser medlemsstaterne, at disse vilkår gøres offentligt tilgængelige for tjenesteydere fra værtsmedlemsstater og udstationerede arbejdstagere på en lettilgængelig og gennemsigtig måde, og medlemsstaterne kan i den forbindelse inddrage arbejdsmarkedets parter. De relevante oplysninger omfatter navnlig de forskellige mindstelønssatser og disses bestanddele, den metode, der anvendes til at beregne vederlag, og kvalifikationskriterierne samt arbejds- og ansættelsesvilkår og er til rådighed for de nationale kompetente myndigheder. Til dette formål kan medlemsstaterne indføre et officielt register.

  Ændringsforslag  57

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Medlemsstaterne sikrer, at kollektive aftaler, jf. artikel 3, stk. 1 og 8, i direktiv 96/71/EF, registreres i officielle registre og offentliggøres. Først fra tidspunktet for officiel registrering og offentliggørelse af disse aftaler finder arbejds- og ansættelsesvilkår, der er omhandlet i artikel 3 i direktiv 96/71/EF, og som er fastsat ved disse kollektive aftaler, anvendelse på virksomheder, der udstationerer arbejdstagere.

  Ændringsforslag  58

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaternes samarbejde består bl.a. i at besvare begrundede anmodninger om oplysninger og anmodninger fra kompetente myndigheder om at udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere eller ulovlige grænseoverskridende aktiviteter.

  2. I henhold til principperne i artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF består medlemsstaternes samarbejde bl.a. i en forpligtelse til uden unødig forsinkelse hurtigt og effektivt at besvare anmodninger om oplysninger og anmodninger fra deres kompetente myndigheder om at udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF og relevante artikler i dette direktiv, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere, udstationeringens og den udstationerede arbejdstagers reelle natur eller ulovlige grænseoverskridende aktiviteter, og at iværksætte passende tiltag i overensstemmelse med gældende national lovgivning og praksis.

  Ændringsforslag  59

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. En medlemsstat, der besvarer en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, sørger for, at tjenesteydere etableret på dens område meddeler dens kompetente myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med deres virksomhed i overensstemmelse med national lovgivning.

  3. En medlemsstat, der besvarer en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, sørger for, at tjenesteydere etableret på dens område meddeler dens kompetente myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med deres virksomhed i overensstemmelse med national lovgivning og direktiv 96/71/EF. Hvis tjenesteydere ikke meddeler disse oplysninger, iværksætter de kompetente myndigheder passende tiltag.

  Ændringsforslag  60

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 4 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  4a. Enhver langvarig nægtelse af at udlevere de oplysninger, der er anmodet om, giver den bistandssøgende medlemsstat ret til at udarbejde en liste over kompetente myndigheder, som har nægtet at samarbejde, og underrette Kommissionen herom. Kommissionen fører efter verifikation en offentligt tilgængelig liste over sådanne myndigheder, der er indberettet af medlemsstaterne som usamarbejdsvillige.

  Ændringsforslag  61

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Medlemsstaterne forelægger de oplysninger, som andre medlemsstater eller Kommissionen har anmodet om, i elektronisk form og så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen.

  5. Medlemsstaterne forelægger de oplysninger, som andre medlemsstater eller Kommissionen har anmodet om, i elektronisk form og så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen eller inden for tre uger, hvis svaret kræver et tilsyn på stedet.

  En specifik hastemekanisme anvendes i særlige situationer, hvor en medlemsstat bliver bekendt med særlige forhold, der kræver hurtig indgriben. Under sådanne omstændigheder forelægges oplysningerne inden for 24 timer.

  En specifik hastemekanisme anvendes i særlige situationer, hvor en medlemsstat bliver bekendt med særlige forhold, der kræver hurtig indgriben. Under sådanne omstændigheder forelægges oplysningerne inden for 24 timer.

   

  Uanset stk. 1 og 2 forhindres de kompetente myndigheder og/eller tilsynsorganerne i værtsmedlemsstaten ikke i at træffe øjeblikkelige foranstaltninger til at forebygge, undersøge og straffe bedrageri.

  Ændringsforslag  62

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 6

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  6. Medlemsstaterne påser, at de registre over tjenesteydere, som de kompetente myndigheder har adgang til på deres område, er tilgængelige på samme vilkår for de tilsvarende kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

  6. Medlemsstaterne påser, at de registre over tjenesteydere, som de kompetente myndigheder har adgang til på deres område, er tilgængelige på sammenlignelige vilkår for de tilsvarende kompetente myndigheder i de øvrige medlemsstater.

  Ændringsforslag  63

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, de udveksler, behandles fortroligt. De udvekslede oplysninger må kun anvendes i forbindelse med de(n) sag(er), der ligger til grund for anmodningen.

  7. Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, de udveksler, behandles fortroligt i overensstemmelse med EU-lovgivningen og national lovgivning og praksis.

  Ændringsforslag  64

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 9

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  9. Kommissionen og de kompetente myndigheder samarbejder tæt med henblik på at undersøge de vanskeligheder, der måtte opstå i forbindelse med anvendelsen af artikel 3, stk. 10, i direktiv 96/71/EF.

  9. I overensstemmelse med princippet i artikel 4 i direktiv 96/71/EF samarbejder Kommissionen og de kompetente myndigheder tæt med henblik på at undersøge de vanskeligheder, der måtte opstå i forbindelse med gennemførelsen af direktiv 96/71/EF.

  Ændringsforslag  65

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 9 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  9a. For at lette gensidig bistand og grænseoverskridende samarbejde forelægger Kommissionen senest ...* Europa-Parlamentet og Rådet en konsekvensvurdering af muligheden for et fælles EU-system for notifikation eller registrering, baseret på og kompatibelt med eksisterende systemer i medlemsstaterne.

   

  __________

   

  *EUT: Indsæt venligst dato: to år efter dette direktivs ikrafttræden.

  Ændringsforslag  66

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – overskrift

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Etableringsmedlemsstatens rolle

  Samarbejde mellem etableringsmedlemsstaten og værtsmedlemsstaten

  Ændringsforslag  67

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat skal fortsat kontrollere, overvåge og træffe de nødvendige tilsyns- eller håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer i forhold til arbejdstagere, der er udstationeret i en anden medlemsstat.

  1. I overensstemmelse med principperne i artikel 4 og 5 i direktiv 96/71/EF skal tjenesteyderens etableringsmedlemsstat fortsat kontrollere, overvåge og træffe de nødvendige tilsyns- eller håndhævelsesforanstaltninger i overensstemmelse med dennes nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer. Dette ansvar begrænser på ingen måde værtsmedlemsstatens muligheder for på eget initiativ at kontrollere, overvåge og træffe alle de nødvendige tilsyns- eller håndhævelsesforanstaltninger vedrørende tilsynet med arbejdsforholdene.

  Ændringsforslag  68

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår tjenesteyderens etableringsmedlemsstat den medlemsstat, hvortil udstationeringen sker, for at sikre overholdelse af de betingelser, der er fastsat i direktiv 96/71/EF og i dette direktiv. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat meddeler på eget initiativ den medlemsstat, hvortil udstationeringen sker, alle relevante oplysninger, jf. artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, hvis tjenesteyderens etableringsmedlemsstat får kendskab til konkrete forhold, der tyder på, at der er begået uregelmæssigheder.

  2. I de tilfælde, der er nævnt i artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1, bistår tjenesteyderens etableringsmedlemsstat værtsmedlemsstaten for at sikre overholdelse af de betingelser, der er fastsat i direktiv 96/71/EF og i dette direktiv. Tjenesteyderens etableringsmedlemsstat meddeler værtsmedlemsstaten på eget initiativ eller på anmodning fra værtsmedlemsstaten alle relevante oplysninger, jf. artikel 3, stk. 1 og 2, og artikel 9, stk. 1. Etableringsmedlemsstaten støtter i medfør af artikel 6, stk. 1, i dette direktiv de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten ved at give den rettidig information om overensstemmelse med artikel 3 i dette direktiv.

  Ændringsforslag  69

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver levering af tjenesteydelser eller for hver tjenesteyder, anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om at fremlægge oplysninger, der kan påvise, at tjenesteyderen er lovligt etableret, at tjenesteyderens adfærd er redelig, og at tjenesteyderen ikke har overtrådt de gældende regler. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6.

  3. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver levering af tjenesteydelser eller for hver tjenesteyder, anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om at fremlægge oplysninger, der kan påvise fuld overholdelse af direktiv 96/71/EF og dette direktiv, herunder at tjenesteyderen er lovligt etableret, at tjenesteyderens adfærd er redelig, og at tjenesteyderen ikke har overtrådt de gældende regler. . De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6.

  Ændringsforslag  70

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Kravet i stk. 1 og 2 indebærer ikke, at etableringsmedlemsstaten er forpligtet til at kontrollere faktiske forhold på den værtsmedlemsstats område, hvor tjenesteydelsen udføres. En sådan kontrol foretages om nødvendigt af myndighederne i værtsmedlemsstaten på anmodning af de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten, jf. artikel 10, og i overensstemmelse med de tilsynsbeføjelser, der i overensstemmelse med EU-retten er fastsat i værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer.

  4. Kontrollen foretages om nødvendigt af myndighederne i værtsmedlemsstaten, jf. artikel 10, og i overensstemmelse med de tilsynsbeføjelser, der er fastsat i værtsmedlemsstatens nationale lovgivning, praksis og administrative procedurer.

  Ændringsforslag  71

  Forslag til direktiv

  Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  1a. Medlemsstaterne træffer, med bistand fra Kommissionen, ledsageforanstaltninger for at udvikle, formidle og fremme udvekslingen mellem arbejdsmarkedets parter samt for at sikre, at organisationer, som leverer oplysninger til udstationerede arbejdstagere, modtager støtte.

  Ændringsforslag  72

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (b) en forpligtelse til at have eller tilgængeliggøre og/eller opbevare kopier i papirform eller elektronisk form af ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende dokument som omhandlet i direktiv 91/533, herunder, hvor det er passende eller relevant, de supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 i nævnte direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis for betaling af lønninger eller kopier af tilsvarende dokumenter under udstationeringen på et tilgængeligt og klart defineret sted på dens område, såsom arbejdspladsen eller byggepladsen eller for mobile arbejdstagere i transportsektoren udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket tjenesteydelsen leveres

  (b) en forpligtelse til at have eller tilgængeliggøre inden for et rimeligt tidsrum og/eller efter tjenesteyderens valg opbevare kopier i papirform eller elektronisk form af ansættelseskontrakten (eller et tilsvarende dokument som omhandlet i direktiv 91/533, herunder, hvor det er passende eller relevant, de supplerende oplysninger, der er omhandlet i artikel 4 i nævnte direktiv), lønsedler, arbejdssedler og bevis for betaling af lønninger eller kopier af tilsvarende dokumenter, udstedt i henhold til etableringsmedlemsstatens nationale lovgivning, under udstationeringen på et tilgængeligt og klart defineret sted på dens område, såsom arbejdspladsen eller byggepladsen eller for mobile arbejdstagere i transportsektoren udgangsbasen eller det køretøj, med hvilket tjenesteydelsen leveres

  Ændringsforslag  73

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  c) en oversættelse af de i litra b) nævnte dokumenter kan være berettiget, forudsat at dokumenterne ikke er usædvanligt lange og at de foreligger i form af standardiserede formularer

  c) en oversættelse af de i litra b) nævnte dokumenter kan være berettiget, forudsat at dokumenterne er vigtige for at fastslå udstationeringens natur og overholdelse af direktiv 96/71/EF, ikke er usædvanligt lange og at de foreligger i form af standardiserede formularer

  Ændringsforslag  74

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Medlemsstaterne sikrer, at alle administrative krav og kontrolforanstaltninger er offentligt tilgængelige for tjenesteyderne og ajourføres med jævne mellemrum.

  Ændringsforslag  75

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte dato tages nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af de nationale kontrolforanstaltninger op til revision på baggrund af erfaringerne med og effektiviteten af systemet med samarbejde og udveksling af oplysninger, udviklingen af mere ensartede, standardiserede dokumenter, fastlæggelsen af fælles principper og standarder for tilsyn på området udstationering af arbejdstagere såvel som den teknologiske udvikling med henblik på at foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

  3. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte dato tages nødvendigheden, hensigtsmæssigheden og den tilstrækkelige effektivitet af de nationale kontrolforanstaltninger op til revision på baggrund af erfaringerne med og effektiviteten af systemet med samarbejde og udveksling af oplysninger, udviklingen af mere ensartede, standardiserede dokumenter, fastlæggelsen af fælles principper og standarder for tilsyn på området udstationering af arbejdstagere såvel som den teknologiske, sociale og økonomiske udvikling på udstationeringsområdet med henblik på at foreslå eventuelt nødvendige ændringer for at sikre, at de kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten fører effektivt tilsyn med arbejds- og ansættelsesvilkårene.

  Ændringsforslag  76

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne sørger for passende kontrol- og overvågningsmekanismer, og at der foretages effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område for at kontrollere og overvåge, at bestemmelserne i direktiv 96/71/EF overholdes, og sikre, at det anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet baseres først og fremmest på en risikovurdering, som udarbejdes regelmæssigt af de kompetente myndigheder. Risikovurderingen skal identificere de erhvervssektorer, hvor der anvendes flest udstationerede arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser på deres område. I forbindelse med en sådan risikovurdering skal der tages hensyn til gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, særlige problemer og behov i bestemte sektorer, tidligere overtrædelser samt sårbarheden hos bestemte grupper af arbejdstagere.

  1. Medlemsstaterne sørger for effektive og passende kontrol- og overvågningsmekanismer, og at der foretages effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område for at kontrollere og overvåge, at bestemmelserne i direktiv 96/71/EF overholdes, og sikre, at det anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet baseres først og fremmest på en risikovurdering, som udarbejdes af de kompetente myndigheder. Risikovurderingen skal identificere de erhvervssektorer, hvor der anvendes flest udstationerede arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser på deres område.

  Ændringsforslag  77

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og kontrol af overholdelsen af direktiv 96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller uforholdsmæssige.

  2. Medlemsstaterne sikrer, at tilsyn og kontrol af overholdelsen af direktiv 96/71/EF ikke er diskriminerende og/eller uforholdsmæssige.

   

  Den kompetente myndighed forelægger i henhold til egen praksis den virksomhed, som er underlagt tilsyn eller kontrol, et dokument som opfølgning på tilsynet eller kontrollen, der indeholder alle relevante oplysninger.

  Ændringsforslag  78

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 5

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Medlemsstater, hvor arbejdstilsynene ikke har nogen kompetence, når det gælder kontrol og overvågning af arbejds- og/eller ansættelsesvilkår for udstationerede arbejdstagere, kan undtagelsesvis efter høring af arbejdsmarkedets parter på nationalt plan etablere eller opretholde ordninger, der garanterer overholdelse af disse arbejds- og ansættelsesvilkår, forudsat at ordningerne giver de berørte personer en passende grad af beskyttelse svarende til den, der følger af direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv.

  5. I overensstemmelse med artikel 5 i direktiv 96/71/EF kan medlemsstaterne anvende ordninger i overensstemmelse med deres nationale lovgivning og praksis for at sikre overholdelse af direktiv 96/71/EF med henblik på at garantere, at ordningerne giver de berørte personer en passende grad af beskyttelse som defineret i direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv.

  Ændringsforslag  79

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i medfør af artikel 6 i direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv sikrer medlemsstaterne, at der findes effektive ordninger, som udstationerede arbejdstagere kan anvende til at indgive direkte klager over deres arbejdsgivere, og at de har ret til at indlede retslige eller administrative procedurer, også i den medlemsstat, på hvis område arbejdstagerne er eller var udstationeret, hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt tab eller skade som følge af en manglende overholdelse af gældende regler, også efter at det forhold, under hvilke den manglende overholdelse angiveligt har fundet sted, er ophørt.

  1. Med henblik på håndhævelse af forpligtelserne i medfør af artikel 6 i direktiv 96/71/EF og nærværende direktiv sikrer medlemsstaterne, at der findes effektive ordninger, som udstationerede arbejdstagere kan anvende til at indgive direkte klager over deres arbejdsgivere, og at de har ret til at indlede retslige eller administrative procedurer, uanset om det er i virksomhedens etableringsmedlemsstat eller i værtsmedlemsstaten, hvis arbejdstagerne mener, at de har lidt tab eller skade som følge af en manglende overholdelse af gældende regler, også efter at det forhold, under hvilke den manglende overholdelse angiveligt har fundet sted, er ophørt.

  Ændringsforslag  80

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, organisationer og andre juridiske enheder, der i overensstemmelse med kriterierne i deres nationale lovgivning har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, er berettigede til - på vegne af eller til støtte for den udstationerede arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og med dennes godkendelse - at indtræde som part i klagen til retslige eller administrative instanser med henblik på gennemførelse af dette direktiv og/eller håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv.

  3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, organisationer og andre juridiske enheder, der i overensstemmelse med kriterierne i deres nationale lovgivning har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og dette direktiv overholdes, er berettigede til - på vegne af eller til støtte for den udstationerede arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og om nødvendigt med dennes godkendelse - at indtræde som part i klagen til retslige eller administrative instanser med henblik på gennemførelse af direktiv 96/71/EF og dette direktiv og/eller håndhævelse af forpligtelserne i direktiv 96/71/EF og dette direktiv.

  Ændringsforslag  81

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Medlemsstaterne sørger for, at de nødvendige ordninger indføres for at sikre, at udstationerede arbejdstagere kan modtage

  Medlemsstaterne sørger for, at de nødvendige ordninger indføres for at sikre, at udstationerede arbejdstagere eller organer, som handler på deres vegne, kan gøre krav på, og at udstationerede arbejdstagere kan modtage

  Ændringsforslag  82

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store omkostninger i forhold til nettovederlaget eller til kvaliteten af den bolig, der stilles til rådighed af arbejdsgiveren, og hvortil der er tilbageholdt eller fradraget et beløb i vederlaget.

  b) godtgørelse for uforholdsmæssigt store omkostninger eller omkostninger vedrørende rejser, kost og logi, der automatisk er blevet fradraget vederlaget, som arbejdsgiveren ikke har godtgjort.

  Ændringsforslag  83

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 5 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  ba) efterbetaling eller tilbagebetaling af skat eller socialsikringsbidrag, der uretmæssigt er blevet tilbageholdt i den ansattes løn.

  Ændringsforslag  84

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 5 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  5a. Udstationerede arbejdstagere, som indleder retslige eller administrative skridt, må ikke udsættes for ugunstig behandling fra arbejdsgiverens side.

  Ændringsforslag  85

  Forslag til direktiv

  Artikel 12

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  [...]

  udgår

  Ændringsforslag  86

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Uden at de midler, der er indført eller kan indføres i EU-lovgivningen, derved tilsidesættes, finder principperne om gensidig bistand og anerkendelse samt de foranstaltninger og procedurer, der er fastsat i denne artikel, anvendelse ved fuldbyrdelse på tværs af grænserne af administrative sanktioner og bøder for manglende overholdelse af de gældende regler i en medlemsstat, som er pålagt en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat.

  1. Uden at de midler, der er indført eller kan indføres i EU-lovgivningen, derved tilsidesættes, finder principperne om gensidig bistand og anerkendelse samt de foranstaltninger og procedurer, der er fastsat i denne artikel, anvendelse ved fuldbyrdelse på tværs af grænserne af administrative sanktioner og bøder, der vedrører situationer med udstationering af arbejdstagere i overensstemmelse med direktiv 96/71/EF og dette direktiv, for manglende overholdelse af de gældende regler i en medlemsstat, som er pålagt en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat.

  Ændringsforslag  87

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Den bistandssøgende myndighed kan i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og administrativ praksis i sin egen medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om at inddrive en bøde eller sanktion eller meddele en afgørelse vedrørende en bøde eller en sanktion, for så vidt de relevante love, bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat, tillader det for lignende fordringer eller afgørelser.

  2. Den bistandssøgende myndighed kan i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og administrativ praksis i sin egen medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om at inddrive en bøde eller sanktion eller et i forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlet socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft eller meddele en afgørelse vedrørende en bøde eller en sanktion eller et i forordning (EF) nr. 987/2009 omhandlet socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft, for så vidt de relevante love, bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat, tillader det for lignende fordringer eller afgørelser.

  Ændringsforslag  88

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 – stk. 3 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  3a. Bestemmelserne om inddrivelse af bøder eller sanktioner eller socialsikringsbidrag med tilbagevirkende kraft finder også anvendelse på bøder, der er pålagt som en del af nationale domstoles eksigible lovbestemte afgørelser.

  Ændringsforslag  89

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den bistandssøgte myndighed kan hos den pågældende fysiske eller juridiske person inddrive beløb og tilbageholde alle omkostninger, som den afholder i forbindelse med inddrivelse af fordringen, i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser eller praksisser, der gælder for tilsvarende fordringer i den bistandssøgte medlemsstat.

  Den bistandssøgte myndighed kan hos den pågældende fysiske eller juridiske person inddrive beløb og tilbageholde alle omkostninger, som den afholder i forbindelse med inddrivelse af fordringen, i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser eller praksisser, der gælder for tilsvarende fordringer i den bistandssøgte medlemsstat. Såfremt den bistandssøgte myndighed tilbageholder omkostninger, der er opstået i forbindelse med inddrivelsen, oplyser den den bistandssøgende myndighed herom og fremlægger dokumentation for disse omkostninger.

  Ændringsforslag  90

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Det administrative samarbejde og den gensidige bistand mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 og 15, skal foregå gennem det informationssystem for det indre marked (IMI), der oprettes ved [henvisning til IMI-forordningen].

  1. Det administrative samarbejde og den gensidige bistand mellem de kompetente myndigheder i medlemsstaterne, jf. artikel 6 og 7, artikel 10, stk. 3, og artikel 13, 14 og 15, skal i videst mulig omfang foregå gennem det informationssystem for det indre marked (IMI), der oprettes ved forordning (EU) nr. 1024/2012, og ledsages af andre etablerede samarbejdsinstrumenter, såsom bilaterale aftaler, hvor det skønnes nødvendigt.

  Ændringsforslag  91

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne kan fortsat anvende bilaterale ordninger for administrativt samarbejde mellem deres kompetente myndigheder, for så vidt angår anvendelse og overvågning af de arbejds- og ansættelsesvilkår, der finder anvendelse på udstationerede arbejdstagere, jf. artikel 3 i direktiv 96/71/EF, hvis ordningerne ikke forringer de berørte arbejdstageres og virksomheders rettigheder og forpligtelser.

  2. Hvor det er hensigtsmæssigt og i henhold til principperne i direktiv 96/71/EF står det medlemsstaterne frit for at anvende bilaterale ordninger for administrativt samarbejde mellem deres kompetente myndigheder, for så vidt angår håndhævelse af direktiv 96/71/EF og dette direktiv, hvis ordningerne ikke forringer de berørte arbejdstageres og virksomheders rettigheder og forpligtelser.

   

  Senest ...* evaluerer Kommissionen samspillet mellem IMI og de bilaterale aftaler.

   

  __________

   

  *EUT: Indsæt venligst dato: 5 år efter dette direktivs ikrafttrædelse.

  Ændringsforslag  92

  Forslag til direktiv

  Artikel 18 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder anvende IMI så meget som muligt. Har en kompetent myndighed i en af de berørte medlemsstater anvendt IMI, skal en eventuel påkrævet opfølgning under alle omstændigheder ske via IMI frem for den eller de mekanismer, der er omhandlet i en sådan bilateral aftale, for så vidt angår administrativt samarbejde og gensidig bistand.

  3. I forbindelse med bilaterale aftaler, jf. stk. 2, skal medlemsstaternes kompetente myndigheder anvende IMI så meget som muligt. Har en kompetent myndighed i en af de berørte medlemsstater anvendt IMI, skal en eventuel påkrævet opfølgning under alle omstændigheder om muligt ske via IMI.

  PROCEDURE

  Titel

  Håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

  Referencer

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  18.4.2012

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Malcolm Harbour

  8.5.2012

  Oprindelig ordfører for udtalelse

  Emilie Turunen

  Behandling i udvalg

  18.9.2012

  10.10.2012

  28.11.2012

   

  Dato for vedtagelse

  21.2.2013

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  20

  15

  4

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Norbert Glante

  UDTALELSE fra Retsudvalget (29.4.2013)

  til Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

  om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser
  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  Ordfører for udtalelse: Klaus-Heiner Lehne

  ÆNDRINGSFORSLAG

  Retsudvalget opfordrer Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

  Ændringsforslag 1

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (4) For at hindre, undgå og bekæmpe omgåelse og/eller misbrug af de gældende regler blandt virksomheder, der uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel af den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastsat i traktaten, og/eller af anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør gennemførelsen og overvågningen af begrebet udstationering forbedres.

  (4) For at hindre, undgå og bekæmpe omgåelse og/eller misbrug af de gældende regler blandt virksomheder, der uretmæssigt eller svigagtigt drager fordel af den frie udveksling af tjenesteydelser, som er fastsat i traktaten, og/eller af anvendelsen af direktiv 96/71/EF bør gennemførelsen og overvågningen af begrebet udstationering forbedres samtidig med, at der på EU-plan bør indføres mere ensartede kriterier, der letter en fælles fortolkning.

  Ændringsforslag  2

  Forslag til direktiv

  Betragtning 4 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (4a) Alle foranstaltninger, der indføres ved direktivet, bør være velbegrundede, proportionale og ikkediskriminerende, således at de ikke skaber administrative byrder og ikke fastlåser det potentiale, som virksomheder og navnlig små og mellemstore virksomheder har med hensyn til at skabe nye job, samtidig med at udstationerede arbejdstagere bør beskyttes.

  Ændringsforslag  3

  Forslag til direktiv

  Betragtning 6 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (6a) De kompetente myndigheder bør foretage en samlet vurdering af alle faktuelle elementer for at afgøre, om arbejdstageren reelt er udstationeret. Hvis der ikke kan forelægges bevis for udstationeringen, bør de berørte medlemsstater i nært samarbejde med hinanden omgående på grundlag af Rom I-forordningen træffe afgørelse om, hvilken lov der finder anvendelse på ansættelseskontrakten.

  Ændringsforslag  4

  Forslag til direktiv

  Betragtning 13 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (13a) Den næste revision af IMI-forordningen bør tage hensyn til det forhold, at IMI omfatter aspekter, der i øjeblikket reguleres ved bilaterale aftaler.

  Ændringsforslag  5

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (14) Medlemsstaternes forpligtelser til at gøre oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår alment tilgængelige og give effektiv adgang til dem, ikke kun for tjenesteydere fra andre medlemsstater, men også for de berørte udstationerede arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

  (14) Medlemsstaternes forpligtelser til at gøre oplysninger om arbejds- og ansættelsesvilkår alment og gratis tilgængelige og give effektiv adgang til dem, ikke kun for tjenesteydere fra andre medlemsstater, men også for de berørte udstationerede arbejdstagere, bør konkretiseres yderligere.

  Ændringsforslag  6

  Forslag til direktiv

  Betragtning 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  (14a) Udstationerede arbejdstagere bør have en individuel ret til information og rådgivning om deres rettigheder, forpligtelser og gældende arbejds- og ansættelsesvilkår.

  Ændringsforslag  7

  Forslag til direktiv

  Betragtning 16

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (16) For at sikre, at de materielle regler om arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal overholdes med hensyn til udstationerede arbejdstagere, anvendes korrekt og er underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun anvende visse kontrolforanstaltninger eller administrative formaliteter over for virksomheder, der udstationerer arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser. Disse foranstaltninger og krav må kun indføres, hvis de kompetente myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden de ønskede oplysninger, og de nødvendige oplysninger ikke med lethed kan indhentes hos de udstationerede arbejdstageres arbejdsgiver eller myndighederne i tjenesteyderens etableringsmedlemsstat inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, at målene for de nationale kontrolforanstaltninger, der anses for nødvendige, kan nås.

  (16) For at sikre, at de materielle regler om arbejds- og ansættelsesvilkår, der skal overholdes med hensyn til udstationerede arbejdstagere, anvendes korrekt og er underlagt tilsyn, bør medlemsstaterne kun anvende visse kontrolforanstaltninger eller administrative formaliteter over for virksomheder, der udstationerer arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser. Af hensyn til den juridiske klarhed bør eventuelle kontrolforanstaltninger og krav være ensartede på EU-plan, og de må kun indføres, hvis de kompetente myndigheder ikke kan udføre deres tilsyn effektivt uden de ønskede oplysninger, og de nødvendige oplysninger ikke med lethed kan indhentes hos de udstationerede arbejdstageres arbejdsgiver eller myndighederne i tjenesteyderens etableringsmedlemsstat inden for en rimelig tidsfrist, og/eller hvis mindre restriktive foranstaltninger ikke ville sikre, at målene for de nationale kontrolforanstaltninger, der anses for nødvendige, kan nås.

  Ændringsforslag  8

  Forslag til direktiv

  Betragtning 22

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til at indføre en mere integreret tilgang til arbejdstilsyn. Behovet for at udvikle fælles standarder med henblik på at fastsætte sammenlignelige metoder, praksisser og minimumsstandarder på EU-plan bør ligeledes undersøges.

  (22) Medlemsstaterne opfordres navnlig til at indføre en mere integreret tilgang til arbejdstilsyn. Der er også behov for at udvikle fælles standarder med henblik på at fastsætte sammenlignelige metoder, praksisser og minimumsstandarder på EU-plan.

  Ændringsforslag  9

  Forslag til direktiv

  Betragtning 24

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (24) På baggrund af den udbredte anvendelse af underleverancer i bygge- og anlægssektoren og for at beskytte udstationerede arbejdstageres rettigheder er det i denne sektor nødvendigt som minimum at sikre, at den kontrahent, som arbejdsgiveren er direkte underkontrahent til, hæfter for betaling af mindstenettoløn til udstationerede arbejdstagere, efterbetaling af løntilgodehavender og/eller bidrag til fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner, der er reguleret ved lovbestemmelser eller kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren. Kontrahenten bør ikke holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt kravene om nødvendig omhu. Dette kan indebære forebyggende foranstaltninger vedrørende forelæggelse af beviser fra underkontrahenten, også når det er relevant på grundlag af oplysninger fra de nationale myndigheder.

  (24) På baggrund af den udbredte anvendelse af underleverancer i bygge- og anlægssektoren og for at beskytte udstationerede arbejdstageres rettigheder anbefales det i denne sektor som minimum at sikre, at den kontrahent, som arbejdsgiveren er direkte underkontrahent til, hæfter for betaling af mindstenettoløn til udstationerede arbejdstagere, efterbetaling af løntilgodehavender og/eller bidrag til fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner, der er reguleret ved lovbestemmelser eller kollektive aftaler, hvis disse er omfattet af artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren. Kontrahenten kan ikke holdes ansvarlig, hvis han/hun har opfyldt kravene om nødvendig omhu. Dette kan indebære forebyggende foranstaltninger vedrørende forelæggelse af beviser fra underkontrahenten, også når det er relevant på grundlag af oplysninger fra de nationale myndigheder.

  Ændringsforslag  10

  Forslag til direktiv

  Betragtning 25

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (25) I specifikke tilfælde kan andre kontrahenter i overensstemmelse med national lovgivning og praksis også holdes ansvarlige for manglende overholdelse af de forpligtelser, der følger af dette direktiv, eller deres ansvar kan begrænses, efter høring af arbejdsmarkedets parter på sektorplan eller nationalt plan.

  udgår

  Ændringsforslag  11

  Forslag til direktiv

  Betragtning 26

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (26) Forpligtelsen til at holde kontrahenten ansvarlig, når den direkte underkontrahent er en tjenesteyder, som er etableret i en anden medlemsstat, og som udstationerer arbejdstagere, er begrundet i den overordnede offentlige interesse, som den sociale beskyttelse af arbejdstagere udgør. Sådanne udstationerede arbejdstagere har måske ikke samme mulighed som arbejdstagere, der er ansat hos en direkte underkontrahent, som er etableret i kontrahentens etableringsmedlemsstat, for at kræve udbetaling af løntilgodehavender eller tilbagebetaling af uretmæssigt tilbageholdt skat eller socialsikringsbidrag.

  udgår

  Ændringsforslag  12

  Forslag til direktiv

  Betragtning 27

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (27) Forskellene mellem medlemsstaternes systemer for fuldbyrdelse af administrative bøder og/eller sanktioner i grænseoverskridende situationer er til skade for det indre markeds funktion og risikerer at gøre det meget vanskeligt, om ikke umuligt, at sikre, at udstationerede arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i hele Unionen.

  (27) Forskellene mellem medlemsstaternes systemer for fuldbyrdelse af administrative bøder og/eller sanktioner i grænseoverskridende situationer er til skade for det indre markeds funktion og risikerer at gøre det meget vanskeligt, om ikke umuligt, at sikre, at udstationerede arbejdstagere nyder ensartet beskyttelse i hele Unionen. Ikke desto mindre bør medlemsstaterne sikre, at der er truffet foranstaltninger med henblik på effektive administrative bøder og/eller sanktioner for at sikre overholdelse af direktiv 96/71/EF og dette direktiv.

  Ændringsforslag  13

  Forslag til direktiv

  Betragtning 32

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (32) Medlemsstaterne bør træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, herunder administrative og retslige procedurer, og bør indføre effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for overtrædelser af forpligtelserne i dette direktiv.

  (32) Medlemsstaterne bør træffe hensigtsmæssige foranstaltninger i tilfælde af manglende overholdelse af de forpligtelser, der er fastsat i dette direktiv, herunder administrative og retslige procedurer, og bør indføre effektive, afskrækkende og forholdsmæssige sanktioner for overtrædelser af forpligtelserne i dette direktiv. Et godt samarbejde mellem medlemsstaterne er afgørende for en korrekt anvendelse af direktiv 96/71/EF og for at skabe lige vilkår for virksomheder og arbejdstagere.

  Ændringsforslag  14

  Forslag til direktiv

  Artikel 1 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. I dette direktiv etableres en overordnet fælles ramme af passende bestemmelser, foranstaltninger og kontrolmekanismer, der er nødvendige for en bedre og mere ensartet gennemførelse, anvendelse og håndhævelse af direktiv 96/71/EF i praksis, herunder foranstaltninger til at forebygge og straffe misbrug og omgåelse af de gældende regler.

  1. I dette direktiv fastsættes bestemmelser, foranstaltninger og kontrolmekanismer for at sikre en bedre og mere ensartet gennemførelse, anvendelse og håndhævelse fra medlemsstaternes side af direktiv 96/71/EF i praksis, herunder foranstaltninger til at forebygge og straffe misbrug og omgåelse af de gældende regler.

  Ændringsforslag  15

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a) "kompetent myndighed": en myndighed, som en medlemsstat har udpeget til at udføre opgaver i henhold til dette direktiv

  (a) "kompetent myndighed": offentlige myndigheder, som en medlemsstat har udpeget til at udføre opgaver i henhold til dette direktiv

  Ændringsforslag  16

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – litra a – stk. 1 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  De kompetente myndigheder kan omfatte de i artikel 4 i direktiv 96/71/EF omhandlede forbindelseskontorer.

  Ændringsforslag  17

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – litra a – stk. 1 b (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  De kompetente myndigheders kontaktoplysninger meddeles til Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen offentliggør og ajourfører regelmæssigt listen over kompetente myndigheder og forbindelseskontorer.

  Ændringsforslag  18

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (b) en medlemsstats kompetente myndighed, der fremsætter en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse af en bøde eller sanktion som omhandlet i kapitel V

  (b) "bistandssøgende myndighed": en medlemsstats kompetente myndighed, der fremsætter en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse

  Ændringsforslag  19

  Forslag til direktiv

  Artikel 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c) "bistandssøgt myndighed": en medlemsstats kompetente myndighed, hvortil en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse rettes.

  (c) "bistandssøgt myndighed": en medlemsstats kompetente myndighed, hvortil en anmodning om bistand, oplysninger, meddelelse eller inddrivelse rettes, som omhandlet i kapitel VI.

  Ændringsforslag  20

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Med henblik på at gennemføre, anvende og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de kompetente myndigheder hensyn til faktuelle elementer, der karakteriserer de aktiviteter, der udøves af en virksomhed i etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, om den reelt udøver væsentlige aktiviteter, der ikke blot er intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter. Disse elementer kan bl.a. omfatte:

  1. Med henblik på at gennemføre, anvende og håndhæve direktiv 96/71/EF tager de kompetente myndigheder hensyn til faktuelle elementer, der karakteriserer de aktiviteter, der udøves af en virksomhed i etableringsmedlemsstaten, for at afgøre, om den reelt udstationerer arbejdstagere på en anden medlemsstats område som led i transnational levering af tjenesteydelser. Disse elementer kan udelukkende omfatte:

  Ændringsforslag  21

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – litra b

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves

  (b) det sted, hvor de udsendte arbejdstagere hverves, og hvorfra de udstationeres

  Ændringsforslag  22

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (d) det sted, hvor virksomheden udøver sine vigtigste aktiviteter, og hvor det har administrativt personale

  (d) det sted, hvor virksomheden udøver sine aktiviteter, som ud fra en vurdering inden for en bredere tidsramme ikke blot er begrænset til intern forvaltning og/eller administrative aktiviteter

  Ændringsforslag  23

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 1 – litra e

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (e) det unormalt lave antal udførte kontrakter og/eller størrelsen af omsætningen i etableringsmedlemsstaten.

  udgår

  Begrundelse

  Formålet med at lade dette litra udgå er at tage hensyn til situationen for nyetablerede SMV’er, som måske fra begyndelsen får en kontrakt og benytter udstationerede arbejdstagere. I en sådan situation ville sådanne virksomheder automatisk have en lavere omsætning i etableringsmedlemsstaten, hvilket dog ikke ville berøre den ægte karakter af virksomhedens etableringssituation.

  Ændringsforslag  24

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Disse elementer kan bl.a. omfatte:

  Disse elementer kan udelukkende omfatte:

  Ændringsforslag  25

  Forslag til direktiv

  Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  2a. Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte dato tages nødvendigheden og hensigtsmæssigheden af de elementer, der er opregnet i denne artikels stk. 1 og 2, op til revision med henblik på at fastlægge eventuelle nye elementer, der skal tages i betragtning for at fastslå, om virksomheden er ægte, og om den udstationerede arbejdstager udfører sit arbejde midlertidigt, med henblik på at foreslå eventuelt nødvendige ændringer.

  Ændringsforslag  26

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at oplysninger om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal anvendes og overholdes af tjenesteyderne, gøres almindeligt tilgængelige på en klar, fuldstændig og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, i formater og efter webstandarder, der sikrer adgang for handicappede, og at forbindelseskontorerne eller de øvrige kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF, er i stand til at udføre deres opgaver effektivt.

  1. Medlemsstaterne træffer passende foranstaltninger for at sikre, at oplysninger om de i artikel 3 i direktiv 96/71/EF omhandlede arbejds- og ansættelsesvilkår, som skal anvendes og overholdes af tjenesteyderne, herunder dem, der er genstand for en overenskomstaftale, gøres almindeligt og gratis tilgængelige på en klar, fuldstændig og lettilgængelig måde, på afstand og ad elektronisk vej, i formater og efter webstandarder, der sikrer adgang for handicappede, og at forbindelseskontorerne eller de øvrige kompetente nationale myndigheder, jf. artikel 4 i direktiv 96/71/EF, er i stand til at udføre deres opgaver effektivt.

  Ændringsforslag  27

  Forslag til direktiv

  Artikel 5 – stk. 2 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c) stille oplysningerne til rådighed for arbejdstagere og tjenesteydere på andre sprog end det/de nationale sprog i det land, hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i form af en kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter anmodning i formater, som er tilgængelige for handicappede

  (c) stille oplysningerne til rådighed for arbejdstagere og tjenesteydere på de mest relevante andre sprog end det/de nationale sprog i det land, hvor tjenesteydelserne leveres, om muligt i form af en kortfattet brochure, hvoraf de vigtigste arbejdsvilkår fremgår, og efter anmodning i formater, som er tilgængelige for handicappede

  Ændringsforslag  28

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaternes samarbejde består bl.a. i at besvare begrundede anmodninger om oplysninger og anmodninger fra kompetente myndigheder om at udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere eller ulovlige grænseoverskridende aktiviteter.

  2. Medlemsstaternes samarbejde består bl.a. i straks at besvare anmodninger om oplysninger og anmodninger fra kompetente myndigheder om at udføre kontroller, tilsyn og undersøgelser med hensyn til de udstationeringssituationer, der er omhandlet i artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, herunder undersøgelser vedrørende eventuelle tilfælde af misbrug af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere.

  Ændringsforslag  29

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. En medlemsstat, der besvarer en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, sørger for, at tjenesteydere etableret på dens område meddeler dens kompetente myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med deres virksomhed i overensstemmelse med national lovgivning.

  3. En medlemsstat, der besvarer en anmodning om bistand fra de kompetente myndigheder i en anden medlemsstat, sørger for, at tjenesteydere etableret på dens område meddeler dens kompetente myndigheder alle de oplysninger, der er nødvendige for tilsynet med deres virksomhed i overensstemmelse med national lovgivning. Hvis tjenesteydere ikke meddeler disse oplysninger, iværksætter de kompetente myndigheder passende tiltag i værtsmedlemsstaten og, hvor det er relevant, i samarbejde med de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten.

  Begrundelse

  De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstater skal håndhæve EU's arbejdsmarkedslovgivning og den nationale arbejdsmarkedslovgivning effektivt. Hvis det konstateres, at der er sket en overtrædelse, og det af en eller anden grund ikke er muligt at tage retlige skridt i værtsmedlemsstaten, skal de to stater samarbejde for at sikre, at tjenesteyderen stilles til ansvar, giver udstationerede arbejdstagere deres retmæssige løn og pålægges de relevante strafferetlige sanktioner.

  Ændringsforslag  30

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Hvis en medlemsstat har problemer med at imødekomme en anmodning om oplysninger eller med at udføre kontroller, tilsyn eller undersøgelser, underretter den hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, så der kan findes en løsning.

  4. Hvis en medlemsstat har problemer med at imødekomme en anmodning om oplysninger eller med at udføre kontroller, tilsyn eller undersøgelser, underretter den hurtigt den bistandssøgende medlemsstat, så der kan findes en løsning. Hvis der er vedvarende problemer i forbindelse med udvekslingen af oplysninger, griber Kommissionen ind for at hjælpe medlemsstaterne med at løse problemet.

  Ændringsforslag  31

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  5. Medlemsstaterne forelægger de oplysninger, som andre medlemsstater eller Kommissionen har anmodet om, i elektronisk form og så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen.

  5. Medlemsstaterne forelægger de oplysninger, som andre medlemsstater eller Kommissionen har anmodet om, i elektronisk form og så hurtigt som muligt og senest inden for to uger efter modtagelsen af anmodningen eller senest inden for en måned, hvis svaret kræver et tilsyn på stedet. Hvis anmodningen er af presserende art, forelægges oplysningerne senest tre dage efter modtagelsen af anmodningen.

  Ændringsforslag  32

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 5 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Et specifik hastemekanisme anvendes i særlige situationer, hvor en medlemsstat bliver bekendt med særlige forhold, der kræver hurtig indgriben. Under sådanne omstændigheder forelægges oplysningerne inden for 24 timer.

  udgår

  Ændringsforslag  33

  Forslag til direktiv

  Artikel 6 – stk. 7

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  7. Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, de udveksler, behandles fortroligt. De udvekslede oplysninger må kun anvendes i forbindelse med de(n) sag(er), der ligger til grund for anmodningen.

  7. Medlemsstaterne sørger for, at de oplysninger, de udveksler, behandles fortroligt i overensstemmelse med EU's regler for beskyttelse af personoplysninger og national lovgivning og praksis.

  Ændringsforslag  34

  Forslag til direktiv

  Artikel 7 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver levering af tjenesteydelser eller for hver tjenesteyder, anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om at fremlægge oplysninger, der kan påvise, at tjenesteyderen er lovligt etableret, at tjenesteyderens adfærd er redelig, og at tjenesteyderen ikke har overtrådt de gældende regler. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6.

  3. De kompetente myndigheder i værtsmedlemsstaten kan ligeledes, for hver levering af tjenesteydelser eller for hver tjenesteyder, anmode de kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten om at fremlægge oplysninger, der kan påvise, at tjenesteyderen er lovligt etableret. De kompetente myndigheder i etableringsmedlemsstaten meddeler disse oplysninger i overensstemmelse med artikel 6.

  Ændringsforslag  35

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1 – litra a

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, til at afgive en simpel erklæring til de ansvarlige nationale myndigheder senest ved starten af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun må vedrøre tjenesteyderens identitet, tilstedeværelse af en eller flere tydeligt identificerbare udstationerede arbejdstagere, deres forventede antal, forventet varighed af deres udstationering og deres placering samt de tjenesteydelser, udstationeringen vedrører

  (a) en forpligtelse for en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat, til at afgive en erklæring til de ansvarlige nationale myndigheder ved starten af tjenesteydelsen, idet erklæringen kun må vedrøre tjenesteyderens identitet, tilstedeværelse af en eller flere tydeligt identificerbare udstationerede arbejdstagere, deres forventede antal, forventet varighed af deres udstationering og deres placering samt de tjenesteydelser, udstationeringen vedrører

  Ændringsforslag  36

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1 – litra c

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (c) en oversættelse af de i litra b) nævnte dokumenter kan være berettiget, forudsat at dokumenterne ikke er usædvanligt lange og at de foreligger i form af standardiserede formularer

  (c) muligheden for at anmode om en oversættelse af de i litra b) nævnte dokumenter kan være berettiget, forudsat at dokumenterne ikke er usædvanligt lange og at de foreligger i form af standardiserede formularer

  Ændringsforslag  37

  Forslag til direktiv

  Artikel 9 – stk. 1 – litra d

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  (d) en forpligtelse til at udpege en kontaktperson, der om nødvendigt kan forhandle på arbejdsgiverens vegne med de berørte arbejdsmarkedsparter i den medlemsstat, hvortil udstationering finder sted, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, i den periode, hvor tjenesteydelserne leveres.

  (d) en mulighed for at anmode om udpegelse af en kontaktperson, der om nødvendigt kan forhandle på arbejdsgiverens vegne med de berørte arbejdsmarkedsparter i værtsmedlemsstaten, i overensstemmelse med national lovgivning og praksis, inden for den periode, hvor tjenesteydelserne leveres.

  Ændringsforslag  38

  Forslag til direktiv

  Artikel 10 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Medlemsstaterne sørger for passende kontrol- og overvågningsmekanismer, og at der foretages effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område for at kontrollere og overvåge, at bestemmelserne i direktiv 96/71/EF overholdes, og sikre, at det anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet baseres først og fremmest på en risikovurdering, som udarbejdes regelmæssigt af de kompetente myndigheder. Risikovurderingen skal identificere de erhvervssektorer, hvor der anvendes flest udstationerede arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser på deres område. I forbindelse med en sådan risikovurdering skal der tages hensyn til gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, særlige problemer og behov i bestemte sektorer, tidligere overtrædelser samt sårbarheden hos bestemte grupper af arbejdstagere.

  1. Medlemsstaterne sørger for effektive kontrol- og overvågningsmekanismer, og at der foretages effektivt og tilstrækkeligt tilsyn på deres område for at kontrollere og overvåge, at bestemmelserne i direktiv 96/71/EF og i dette direktiv overholdes, og sikre, at det anvendes og håndhæves korrekt. Tilsynet baseres først og fremmest på en risikovurdering, som udarbejdes regelmæssigt af de kompetente myndigheder. Risikovurderingen skal identificere de erhvervssektorer, hvor der anvendes flest udstationerede arbejdstagere med henblik på udførelse af tjenesteydelser på deres område. I forbindelse med en sådan risikovurdering skal der tages hensyn til gennemførelsen af store infrastrukturprojekter, særlige problemer og behov i bestemte sektorer, tidligere overtrædelser samt sårbarheden hos bestemte grupper af arbejdstagere.

  Ændringsforslag  39

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Medlemsstaterne sikrer, at fagforeninger og andre tredjeparter, f.eks. foreninger, organisationer og andre juridiske enheder, der i overensstemmelse med kriterierne i deres nationale lovgivning har en legitim interesse i at sikre, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes, er berettigede til - på vegne af eller til støtte for den udstationerede arbejdstager eller dennes arbejdsgiver og med dennes godkendelse - at indtræde som part i klagen til retslige eller administrative instanser med henblik på gennemførelse af dette direktiv og/eller håndhævelse af forpligtelserne i dette direktiv.

  udgår

  Ændringsforslag  40

  Forslag til direktiv

  Artikel 11 – stk. 4

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale bestemmelser vedrørende forældelses- eller tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej heller anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten.

  4. Stk. 1 og 3 berører ikke nationale bestemmelser vedrørende forældelses- eller tidsfrister for lignende sagsanlæg og ej heller anvendelsen af nationale procesregler vedrørende repræsentation og forsvar i retten. Dog skal der fastsættes en minimumsperiode på mindst seks måneder til at anmelde en fordring i henhold til nationale procesregler.

  Ændringsforslag  41

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Med hensyn til de bygge- og anlægsaktiviteter, der er omhandlet i bilaget til direktiv 96/71/EF, sikrer medlemsstaterne for alle de udstationeringssituationer, der er omfattet af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, på en ikkediskriminerende måde i forhold til beskyttelsen af de tilsvarende rettigheder for ansatte hos direkte underkontrahenter, som er etableret på deres område, at den kontrahent, som arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau eller arbejdsformidlingskontor) er direkte underkontrahent til, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren, kan holdes ansvarlig af den udstationerede arbejdstager og/eller fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende betaling af følgende:

  1. Med hensyn til de bygge- og anlægsaktiviteter, der er omhandlet i bilaget til direktiv 96/71/EF, opfordres medlemsstaterne for alle de udstationeringssituationer, der er omfattet af artikel 1, stk. 3, i direktiv 96/71/EF, til at indføre en ordning, hvorefter den kontrahent, som arbejdsgiveren (tjenesteyder, vikarbureau eller arbejdsformidlingskontor) er direkte underkontrahent til, sammen med eller i stedet for arbejdsgiveren, kan holdes ansvarlig af den udstationerede arbejdstager og/eller fælles fonde eller arbejdsmarkedsinstitutioner for manglende betaling af følgende:

  Ændringsforslag  42

  Forslag til direktiv

  Artikel 12 – stk. 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Medlemsstaterne fastsætter, at en kontrahent, der har opfyldt kravene om nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig efter stk. 1. Sådanne ordninger skal anvendes på en gennemsigtig, ikkediskriminerende og forholdsmæssigt afpasset måde. De kan indebære forebyggende foranstaltninger truffet af kontrahenten vedrørende forelæggelse af beviser fra underkontrahenten for de udstationerede arbejdstageres overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder lønsedler og udbetaling af løn, overholdelse af forpligtelserne vedrørende social sikring og/eller skat i etableringsmedlemsstaten samt overholdelse af de regler, der gælder for udstationering af arbejdstagere.

  2. Medlemsstaterne kan fastsætte, at en kontrahent, der har opfyldt kravene om nødvendig omhu, ikke holdes ansvarlig efter stk. 1. Sådanne ordninger skal, hvis de indføres, anvendes på en gennemsigtig, ikkediskriminerende og forholdsmæssigt afpasset måde. De kan indebære forebyggende foranstaltninger truffet af kontrahenten vedrørende forelæggelse af beviser fra underkontrahenten for de udstationerede arbejdstageres overordnede arbejdsvilkår, jf. artikel 3, stk. 1, i direktiv 96/71/EF, herunder lønsedler og udbetaling af løn, overholdelse af forpligtelserne vedrørende social sikring og/eller skat i etableringsmedlemsstaten samt overholdelse af de regler, der gælder for udstationering af arbejdstagere.

  Ændringsforslag  43

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Uden at de midler, der er indført eller kan indføres i EU-lovgivningen, derved tilsidesættes, finder principperne om gensidig bistand og anerkendelse samt de foranstaltninger og procedurer, der er fastsat i denne artikel, anvendelse ved fuldbyrdelse på tværs af grænserne af administrative sanktioner og bøder for manglende overholdelse af de gældende regler i en medlemsstat, som er pålagt en tjenesteyder, der er etableret i en anden medlemsstat.

  1. Uden at de midler, der er indført eller kan indføres i EU-lovgivningen, derved tilsidesættes, finder principperne om gensidig bistand og anerkendelse samt de foranstaltninger og procedurer, der er fastsat i dette kapitel, anvendelse ved fuldbyrdelse på tværs af grænserne af økonomiske administrative sanktioner og/eller bøder, som er pålagt en tjenesteyder, der er etableret i en medlemsstat, for manglende overholdelse af de gældende regler om udstationering af arbejdstagere i en anden medlemsstat.

  Ændringsforslag  44

  Forslag til direktiv

  Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  2. Den bistandssøgende myndighed kan i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og administrativ praksis i sin egen medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om at inddrive en bøde eller sanktion eller meddele en afgørelse vedrørende en bøde eller en sanktion, for så vidt de relevante love, bestemmelser og den administrative praksis, der gælder i den bistandssøgte myndigheds medlemsstat, tillader det for lignende fordringer eller afgørelser.

  2. Den bistandssøgende myndighed kan i overensstemmelse med gældende love, bestemmelser og administrativ praksis i sin egen medlemsstat anmode den kompetente myndighed i en anden medlemsstat om at inddrive en bøde eller sanktion eller meddele en afgørelse vedrørende en bøde eller en sanktion.

  Ændringsforslag  45

  Forslag til direktiv

  Artikel 14 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 14a

   

  Grunde til afslag

   

  De kompetente myndigheder i den bistandssøgte medlemsstat kan afvise at efterkomme en anmodning om inddrivelse eller meddelelse af en afgørelse, hvis anmodningen er ufuldstændig eller åbenbart ikke svarer til den underliggende afgørelse, eller de nødvendige omkostninger i forbindelse med at inddrive sanktionen/bøden er uforholdsmæssige i forhold til det beløb, der skal inddrives.

  Ændringsforslag  46

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 1

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  1. Den bistandssøgte myndighed fremsender de beløb til den bistandssøgende myndighed, som er inddrevet i forbindelse med de bøder eller sanktioner, der er omhandlet i dette kapital.

  1. Beløb, som er inddrevet i forbindelse med de sanktioner og/eller bøder, der er omhandlet i dette kapital, tilfalder den bistandssøgte myndighed.

  Ændringsforslag  47

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Den bistandssøgte myndighed kan hos den pågældende fysiske eller juridiske person inddrive beløb og tilbageholde alle omkostninger, som den afholder i forbindelse med inddrivelse af fordringen, i overensstemmelse med de love og administrative bestemmelser eller praksisser, der gælder for tilsvarende fordringer i den bistandssøgte medlemsstat.

  udgår

  Ændringsforslag  48

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  Ved inddrivelser, der frembyder særlige vanskeligheder eller vedrører et meget stort beløb, kan den bistandssøgende og den bistandssøgte myndighed aftale særlige godtgørelsesregler for det eller de pågældende tilfælde.

  udgår

  Ændringsforslag  49

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 – stk. 3

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

  3. Uanset stk. 2 forbliver den kompetente myndighed i den bistandssøgende medlemsstat ansvarlig over for den bistandssøgte medlemsstat for godtgørelse af eventuelle omkostninger og tab som følge af foranstaltninger, som erklæres ubegrundede, for så vidt angår bødens eller sanktionens indhold, gyldigheden af den af den bistandssøgende myndighed udstedte akt, der hjemler ret til fuldbyrdelse, og/eller eventuelle retsbevarende foranstaltninger truffet af den bistandssøgende myndighed.

  udgår

  Ændringsforslag  50

  Forslag til direktiv

  Artikel 16 a (ny)

  Kommissionens forslag

  Ændringsforslag

   

  Artikel 16a

   

  Revisionsklausul

   

  Senest tre år efter den i artikel 20 nævnte dato tager Kommissionen efter samråd med medlemsstaterne og navnlig på baggrund af erfaringerne med og effektiviteten af ordningen med grænseoverskridende håndhævelse af administrative sanktioner og/eller bøder anvendelsen af dette kapitel op til revision med henblik på at foreslå nødvendige ændringer eller tilpasninger, hvor det er relevant.

  PROCEDURE

  Titel

  Håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

  Referencer

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Udtalelse fra

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  JURI

  26.10.2012

  Ordfører for udtalelse

         Dato for valg

  Klaus-Heiner Lehne

  26.11.2012

  Oprindelig ordfører for udtalelse

  Evelyn Regner

  Behandling i udvalg

  21.1.2013

   

   

   

  Dato for vedtagelse

  25.4.2013

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  16

  7

  0

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

  PROCEDURE

  Titel

  Håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser

  Referencer

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Dato for høring af EP

  21.3.2012

   

   

   

  Korresponderende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Rådgivende udvalg

         Dato for meddelelse på plenarmødet

  IMCO

  18.4.2012

  JURI

  26.10.2012

   

   

  Ordfører

         Dato for valg

  Danuta Jazłowiecka

  16.2.2012

   

   

   

  Behandling i udvalg

  28.11.2012

  20.2.2013

  29.5.2013

  19.6.2013

  Dato for vedtagelse

  20.6.2013

   

   

   

  Resultat af den endelige afstemning

  +:

  –:

  0:

  23

  18

  6

  Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

  Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

  Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

  Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

  Dato for indgivelse

  4.7.2013