MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta

  4.7.2013 - (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD)) - ***I

  Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
  Esittelijä: Danuta Jazłowiecka


  Menettely : 2012/0061(COD)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0249/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  A7-0249/2013
  Hyväksytyt tekstit :

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta

  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  (Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0131),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0086/2012),

  –   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

  –   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2012 antaman lausunnon[1],

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

  –   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan mietinnön sekä sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnot (A7-0249/2013),

  1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

  2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

  3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 1 a viite (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  ottavat huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan,

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa kaikille kansalaisille oikeuden siirtyä toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä ja oleskelemaan siellä siinä tarkoituksessa ja suojelee heitä työntekoon, palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvältä syrjinnältä verrattuna kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat lähettää sinne omia työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

  2) Palvelujen tarjoamisen vapauteen kuuluu yritysten oikeus tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat lähettää sinne omia työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä edellyttää. Työntekijöiden lähettämistä varten on erotettava toisistaan työntekijöiden vapaa liikkuvuus, joka antaa kaikille kansalaisille oikeuden siirtyä toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä ja oleskelemaan siellä siinä tarkoituksessa ja suojelee heitä työntekoon, palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvältä syrjinnältä verrattuna kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 b) Direktiivin 96/71/EY noudattamisen varmistamiseksi välttäen samalla asettamasta tarpeetonta hallinnollista taakkaa palveluntarjoajille, on olennaisen tärkeää, että tämän direktiivin sääntöjen väärinkäytön ja kiertämisen estämistä koskevissa säännöksissä tarkoitettuja tosiseikkoja pidetään suuntaa-antavina ja ohjeellisina. Varsinkaan ei pitäisi edellyttää, että jokaisen seikan on täytyttävä jokaisessa lähettämistapauksessa.

  Tarkistus                  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua se, että yritykset kiertäisivät ja/tai käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai direktiivin 96/71/EY soveltamista epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, olisi parannettava työntekijöiden lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja valvontaa.

  4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua se, että yritykset kiertäisivät ja/tai käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai direktiivin 96/71/EY soveltamista epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, olisi parannettava työntekijöiden lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja valvontaa ja otettava käyttöön unionin tasolla yhdenmukaisempia perusteita, jotka helpottaisivat yhteistä tulkintaa. Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa niiden seurantavälineiden merkitystä, joilla varmistetaan sovellettavien sääntöjen ja varsinkin vähimmäistyöehtojen noudattaminen ja joilla rangaistaan sääntöjen kiertämisestä.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a) Jos yritys laiminlyö lainsäädännön noudattamisen esimerkiksi lavastamalla työntekijän lähettämisen, sovelletaan sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista (Rooma I) annetussa asetuksessa (EY) N:o 593/2008 vahvistettuja sääntöjä. Määriteltäessä, mitä lakia Rooma I ‑asetuksen mukaisesti on sovellettava, olisi otettava huomioon työntekijän kannalta kaikkein edullisimmat säännökset.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 b) Kaikkien tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden olisi oltava perusteltuja, suhteellisia ja syrjimättömiä, jotta ne eivät aiheuta hallinnollista taakkaa eivätkä rajoita yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja siten, että samalla suojellaan lähetettyjä työntekijöitä.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  5) Sen vuoksi on tarpeen selkeyttää niitä tosiseikkoja, jotka luonnehtivat palvelujen tarjoamisen yhteydessä toiseen jäsenvaltioon tapahtuvan työntekijöiden lähettämiselle ominaista tilapäistä luonnetta, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajan olisi oltava aidosti sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, josta lähettäminen tapahtuu, samoin kuin direktiivin 96/71/EY ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008, jäljempänä ’Rooma I -asetus’, välistä suhdetta.

  5) Sen vuoksi on tarpeen selkeyttää niitä tosiseikkoja, jotka luonnehtivat palvelujen tarjoamisen yhteydessä toiseen jäsenvaltioon tapahtuvan työntekijöiden lähettämiselle ominaista tilapäistä luonnetta, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajan olisi oltava aidosti sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, josta lähettäminen tapahtuu, samoin kuin direktiivin 96/71/EY ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008, jäljempänä ’Rooma I -asetus’, välistä suhdetta, jotta voidaan taata kyseisen direktiivin mahdollisimman laaja täytäntöönpano.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi tarvittaessa tarjottava komissiolle tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevaa tukea, valvontaa ja palautetta.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  6) Kuten on laita direktiivin 96/71/EY tapauksessa, tämän direktiivin ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa sen lain soveltamista, jota Rooma I -asetuksen 8 artiklan mukaisesti sovellettaisiin yksittäisiin työsopimuksiin, eikä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 soveltamista.

  6) Kuten on laita direktiivin 96/71/EY tapauksessa, tämän direktiivin ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004, sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2000, 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 465/2012 tai SEUT-sopimuksen 45 ja 46 artiklan soveltamista. Tämän direktiivin säännösten ei pitäisi estää jäsenvaltioita määräämästä suotuisampia työehtoja lähetetyille työntekijöille.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä ovat tarvittavat voimavarat, jotta tarkastukset tapahtuvat tehokkaasti ja jotta tässä direktiivissä säädettyihin tietopyyntöihin, joita vastaanottajajäsenvaltio tai sijoittautumisjäsenvaltio esittävät, voidaan vastata ilman tarpeettomia viivytyksiä.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  8) Ammattiliitoilla on tärkeä asema palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvan työntekijöiden lähettämisen kannalta, sillä työmarkkinaosapuolet voivat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan määritellä sovellettavan vähimmäispalkan eri tasot (vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti).

  8) Monissa jäsenvaltioissa työmarkkinaosapuolilla on tärkeä asema palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvan työntekijöiden lähettämisen kannalta, sillä ne voivat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan määritellä sovellettavan vähimmäispalkan eri tasot (vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti). Tämän oikeuden myötä työmarkkinaosapuolilla olisi oltava myös velvollisuus tiedottaa kyseisistä tasoista.

  Tarkistus 12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  8 a) Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisilla on tärkein rooli direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanon valvonnassa. Pimeää työntekoa voidaan hillitä ainoastaan tehokkailla ja todellisilla vähimmäistyöehtojen noudattamista koskevilla tarkistuksilla Jäsenvaltioiden suorittamaa valvontaa ei saisi häiritä millään tavoin.

  Tarkistus 13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano ovat keskeisiä tekijöitä lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa, kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa alalla sovellettavien unionin sääntöjen tehokkuutta. Tiivis yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden välillä on sen vuoksi olennaisen tärkeää unohtamatta myöskään työsuojeluhallinnon ja työmarkkinaosapuolten tärkeää tehtävää tässä suhteessa.

  10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano ovat keskeisiä tekijöitä lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa ja varmistettaessa yritysten oikeus tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa, kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa alalla sovellettavien unionin sääntöjen tehokkuutta. Siksi on tässä suhteessa olennaista saada aikaan ja säilyttää tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden, komission ja asianomaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten välillä painottaen samalla työsuojeluhallinnon ja työmarkkinaosapuolten tärkeää roolia tässä suhteessa.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  10 a) Tehokkaat valvontamenettelyt jäsenvaltioissa ovat erittäin tärkeitä, ja ne olisi näin ollen otettava käyttöön kaikkialla Euroopassa. Jäsenvaltioiden olisi annettava riittävää rahoitusta, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat havaita asiassa sovellettavien sääntöjen kiertämisen ja torjua sitä. Jäsenvaltioilla on oikeus suorittaa tarvittavia tehokkaita, säännöllisiä ja joustavia tarkastuksia noudattaakseen kaikilta osin direktiiviä 96/71/EY ja tämän direktiivin säännöksiä edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, suhteellisia ja syrjimättömiä.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  11) Keskinäinen luottamus, yhteistyöhenki, jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys ovat tässä suhteessa olennaisia.

  11) Keskinäinen luottamus, yhteistyöhenki, jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys ovat tässä suhteessa olennaisia. Jäsenvaltioiden riittämätön yhteistyö on edelleen yksi ongelma direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanossa, ja se haittaa tasapuolisten toimintaedellytysten luomista ja työntekijöiden suojelua. Jos jäsenvaltiot laiminlyövät tämän direktiivin täysimääräisen noudattamisen, siitä on ilmoitettava komissiolle, joka päättää, onko syytä käynnistää rikkomismenettely perustamissopimuksen mukaisesti.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  12) Jotta direktiiviä 96/71/EY olisi helpompi soveltaa paremmin ja yhtenäisemmin, on asianmukaista säätää sähköisestä tiedonvaihtojärjestelmästä, joka auttaa hallinnollista yhteistyötä, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) mahdollisimman paljon. Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista.

  12) Jotta direktiiviä 96/71/EY olisi helpompi soveltaa paremmin ja yhtenäisemmin, on asianmukaista säätää sähköisestä tiedonvaihtojärjestelmästä, joka auttaa hallinnollista yhteistyötä, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) mahdollisimman paljon yhdistettynä muihin vakiintuneisiin yhteistyökeinoihin, kuten kahdenvälisiin sopimuksiin ja järjestelyihin.

  Tarkistus 17

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  13) Jäsenvaltioiden hallinnollisessa yhteistyössä ja keskinäisessä avunannossa olisi noudatettava direktiivissä 95/46/EY vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä, ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta tehtävässä hallinnollisessa yhteistyössä olisi noudatettava myös yksilöiden suojelusta EU:n toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 sekä asetusta (EU) N:o xxx hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI).

  13) Jäsenvaltioiden hallinnollisessa yhteistyössä ja oikea-aikaisessa ja pitkälle viedyssä keskinäisessä avunannossa olisi noudatettava direktiivissä 95/46/EY vahvistettuja henkilötietojen suojaa koskevia sääntöjä, ja sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta tehtävässä hallinnollisessa yhteistyössä olisi noudatettava myös yksilöiden suojelusta EU:n toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 sekä asetusta (EU) N:o xxx hallinnollisesta yhteistyöstä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmässä (IMI).

  Tarkistus 18

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  13 a) On huolestuttavaa, että jäsenvaltioilla on edelleen paljon vaikeuksia periä rajatylittävät hallinnolliset sakot ja panna seuraamukset täytäntöön, ja toteaa, että hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten keskinäistä tunnustamista on käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  14) Jäsenvaltioiden velvollisuuksia saattaa työehtoja koskevat tiedot yleisesti ja tosiasiallisesti paitsi muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien myös asianomaisten lähetettyjen työntekijöiden saataville olisi konkretisoitava.

  14) Työehtoja koskevien tietojen saamisessa ilmenevät hankaluudet ovat erittäin usein syynä siihen, että palveluntarjoajat eivät noudata sääntöjä. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen varmistettava, että tällaiset tiedot saatetaan yleisesti ja tosiasiallisesti paitsi muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien myös asianomaisten lähetettyjen työntekijöiden saataville maksutta. Jäsenvaltioiden olisi myös perustettava yhteyspisteitä, joiden avulla työntekijät ja palveluntarjoajat voivat käyttää oikeuttaan saada tietoa, neuvontaa ja tukea.

  Tarkistus 20

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  14 a) Kun työehdot on esitetty työehtosopimuksissa, jotka on julistettu yleisesti sovellettaviksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kyseiset työehtosopimukset julkistetaan ja asetetaan yleisesti saataville.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 15 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  15) Jäsenvaltioiden olisi määriteltävä, miten palvelujen tarjoajille ja vastaanottajille tarjotaan mahdollisuus saada helpolla tavalla tarvitsemiaan tietoja; mieluiten ne olisi asetettava saataville verkkosivustolla internetin esteettömyyttä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti. Tällaisiin verkkosivustoihin pitäisi kuulua erityisesti EU:n lainsäädännön mukaisesti perustettu verkkosivusto, jolla edistetään yrittäjyyttä ja/tai rajatylittävien palvelujen kehittämistä.

  15) Jäsenvaltioissa olisi tiedonsaannin parantamiseksi avattava yksi ainoa tiedonsaantipiste. Kunkin jäsenvaltion olisi otettava käyttöön yksi ainoa virallinen kansallinen verkkosivusto internetin esteettömyyttä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti sekä muita sopivia viestintäkeinoja. Tällaisiin verkkosivustoihin pitäisi kuulua erityisesti tietoja kyseessä olevan jäsenvaltion alueelle lähetettyjä työntekijöitä koskevista työehdoista sekä linkkejä unionin lainsäädännön mukaisesti perustetuille verkkosivustoille, joilla edistetään yrittäjyyttä ja/tai rajatylittävien palvelujen tarjoamisen kehittämistä.

  Perustelu

  Nykyisessä tilanteessa työehdot ovat löydettävissä useista eri lähteistä, mikä johtaa siihen, että niistä ollaan kehnosti perillä, joten niitä ei noudateta. Yhden ainoan tietolähteen käyttöön ottamisella olisi parannettava tiedonsaantia sekä työnantajien että työntekijöiden kannalta.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta noudatettavia työehtoihin liittyviä aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin asianmukaisesti ja niiden noudattamista voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi sovellettava ainoastaan tiettyjä valvontatoimia tai hallinnollisia muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ja vaatimuksia voidaan soveltaa vain siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty suorittamaan valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman pyydettyjä tietoja ja että tarvittavia tietoja ei voida saada vaivattomasti lähetettyjen työntekijöiden työnantajalta tai palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai että vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä ei voitaisi varmistaa, että tarpeellisiksi katsottujen kansallisten valvontatoimenpiteiden tavoitteet saavutetaan.

  16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta noudatettavia työehtoihin liittyviä aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin asianmukaisesti ja niiden noudattamista voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi petosten ja epäreilun kilpailun ehkäisemiseksi ja torjumiseksi sovellettava keskeisiä valvontatoimia ja hallinnollisia muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. Jäsenvaltiot voivat asettaa muita hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä, joiden katsotaan olevan välttämättömiä direktiivissä 96/71/EY sekä tässä direktiivissä vahvistettujen velvoitteiden noudattamisen ja tehokkaan seurannan varmistamiseksi.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 17 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  17) Pimeän työn tehokkaaksi torjumiseksi olisi käytettävä kattavaa ehkäisevien ja valvontatoimenpiteiden järjestelmää, johon liitetään ennalta estäviä seuraamuksia, sellaisten yksittäistapausten havaitsemiseksi ja estämiseksi, joissa kyse on näennäisestä itsenäisestä ammatinharjoittamisesta.

  17) Jotta työehtojen noudattamista voitaisiin tehokkaasti valvoa, itsenäisen ammatinharjoittajan aseman kaikenlainen väärinkäyttö direktiivin 96/71/EY säännösten soveltamisen välttämiseksi olisi estettävä kattavalla ehkäisevien ja valvontatoimenpiteiden järjestelmällä, johon liitetään ennalta estäviä seuraamuksia. Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että niillä on käytössään mekanismit sellaisten tapausten tunnistamiseksi, joissa esiinnytään valheellisesti itsenäisinä ammatinharjoittajina.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 17 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  17 a) Jotta työehtojen noudattamista valvottaisiin tehokkaasti, näennäistä ammatinharjoittamista on myös torjuttava. Tämä on oleellisen tärkeää väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Toimivaltaisella viranomaisella olisi oltava tarvittavat resurssit selvittää, ovatko työntekijät, joita väitetään itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi, toistuvasti samojen työnantajien palveluksessa tai muulla palvelussuhteella sidottuina niihin.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  19) Jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto, työmarkkinaosapuolet ja muut valvontaelimet ovat tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden tulisi jatkossakin olla ratkaisevan tärkeässä asemassa.

  19) Jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto, työmarkkinaosapuolet ja muut valvontaelimet ovat tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden tulisi jatkossakin olla ratkaisevan tärkeässä asemassa. Valvontaviranomaisen työtä ei saisi häiritä millään tavalla.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 20 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  20) Jotta voitaisiin sopeutua joustavalla tavalla työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhdejärjestelmien monimuotoisuuteen, muut toimijat ja/tai elimet voivat poikkeuksellisesti valvoa tiettyjä lähetettyjen työntekijöiden työehtoja, kunhan ne tarjoavat asianomaisille henkilöille vastaavantasoisen suojan ja harjoittavat valvontaa syrjimättömästi ja puolueettomasti.

  20) Jotta voitaisiin sopeutua joustavalla tavalla työmarkkinoiden ja työmarkkinasuhdejärjestelmien monimuotoisuuteen, työmarkkinaosapuolet ja/tai poikkeuksellisesti muut kansalliset elimet voivat valvoa tiettyjä lähetettyjen työntekijöiden työehtoja, kunhan ne tarjoavat asianomaisille henkilöille vastaavantasoisen suojan ja harjoittavat valvontaa syrjimättömästi ja puolueettomasti.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 21 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  21) Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ja muiden asiaan liittyvien valvonta- ja toimeenpanoelinten olisi hyödynnettävä asiaan liittyvässä lainsäädännössä säädettyä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa varmentaakseen, onko lähetettyihin työntekijöihin sovellettavia sääntöjä noudatettu.

   

  21) Jäsenvaltioiden valvontaviranomaisten ja muiden asiaan liittyvien kansallisten valvonta- ja toimeenpanoelinten olisi hyödynnettävä asiaan liittyvässä lainsäädännössä säädettyä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa varmentaakseen, onko lähetettyihin työntekijöihin sovellettavia sääntöjä noudatettu.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  22) Jäsenvaltioita kehotetaan erityisesti omaksumaan entistä integroidumpi tapa lähestyä työsuojelutarkastuksia. Samoin olisi selvitettävä, olisiko laadittava yhteisiä standardeja, joiden avulla vahvistettaisiin vertailukelpoiset menettelyt, käytännöt ja vähimmäisstandardit unionin tasolla.

  22) Jäsenvaltioita kehotetaan erityisesti omaksumaan entistä integroidumpi tapa lähestyä työsuojelutarkastuksia. Samoin olisi selvitettävä, olisiko laadittava yhteisiä standardeja, joiden avulla vahvistettaisiin vertailukelpoiset menettelyt, käytännöt ja vähimmäisstandardit unionin tasolla. Yhteisten normien kehittäminen ei kuitenkaan saa haitata jäsenvaltioita pimeän työnteon tehokkaassa torjunnassa.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  23) Jotta voitaisiin helpottaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja huolehtia, että sitä sovelletaan tehokkaammin, käytössä olisi oltava tehokkaat valitusmenettelyt, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat tehdä valituksen tai aloittaa menettelyjä joko suoraan tai tätä varten nimettyjen kolmansien osapuolten välityksellä; tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi ammattiliitot tai muut järjestöt ja työmarkkinaosapuolten yhteiset instituutiot. Tämän ei pitäisi rajoittaa tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista.

  23) Jotta voitaisiin helpottaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja huolehtia, että sitä sovelletaan tehokkaammin, käytössä olisi oltava tehokkaat valitusmenettelyt, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat tehdä valituksen tai aloittaa menettelyjä joko suoraan tai – edellyttäen, että asianomaiset lähetetyt työntekijät sen hyväksyvät – tätä varten nimettyjen kolmansien osapuolten välityksellä; tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi ammattiliitot tai muut järjestöt ja työmarkkinaosapuolten yhteiset instituutiot. Tämän ei pitäisi rajoittaa tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista.

  Perustelu

  On tärkeää korostaa, että kolmansilla osapuolilla on oikeus käynnistää menettelyjä lähetettyjen työntekijöiden puolesta ainoastaan siinä tapauksessa, että asianosaiset sen hyväksyvät.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  24) Koska alihankinta on rakennusalalla yleistä, on lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi tarpeen varmistaa, että ainakin sitä toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja on, voidaan pitää velvollisena maksamaan lähetetyille työntekijöille työnantajan lisäksi tai tämän asemesta maksuun tulevat nettovähimmäispalkat, palkkasaatavat ja/tai maksamatta olevat maksut sijoitusrahastoihin tai työmarkkinaosapuolten instituutioihin, joita säännellään lailla tai työehtosopimuksella, mikäli nämä kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Toimeksisaajaa ei saa pitää vastuullisena, jos hän on toiminut asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Niihin voi kuulua ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat alihankkijan antamaa näyttöä, joka voi tapauksen mukaan perustua myös kansallisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin.

  Poistetaan.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  25) Erityisissä tapauksissa muita toimeksisaajia voidaan kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti pitää vastuullisena myös tämän direktiivin mukaisten velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä tai niiden vastuuta voidaan rajoittaa sen jälkeen, kun on kuultu kansallisen tason tai alakohtaisia työmarkkinaosapuolia.

  Poistetaan.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  26) Velvollisuus asettaa vastuuvaatimus toimeksisaajalle, kun välitön alihankkija on palveluntarjoaja, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja lähettää työntekijöitä, on perusteltu työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun liittyvistä yleistä etua koskevista pakottavista syistä. Tällaisten lähetettyjen työntekijöiden tilanne ei ole välttämättä sama kuin sellaisten työntekijöiden, jotka ovat toimeksisaajan sijoittautumisjäsenvaltioon sijoittautuneen välittömän alihankkijan palveluksessa, siltä osin kuin kyse on mahdollisuudesta esittää vaateita, jotka koskevat maksamatonta palkkaa tai perusteettomasti pidätettyjen verojen tai sosiaaliturvamaksujen palauttamista.

  Poistetaan.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita sovelletaan määrättyjen hallinnollisen sakkojen ja/tai seuraamusten täytäntöönpanoon rajatylittävissä tapauksissa, poikkeavat toisistaan, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi varmistaa, että lähetetyillä työntekijöillä on samantasoinen suoja koko unionissa.

  Poistetaan.

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  28) Palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvaan työntekijöiden lähettämiseen liittyvien aineellisten sääntöjen tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava erityisillä toimilla, joissa keskitytään määrättyjen hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten rajatylittävään täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädännön lähentäminen on sen vuoksi olennainen edellytys sille, että voidaan varmistaa korkeampi, tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi suojelun taso sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi.

  28) Palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvaan työntekijöiden lähettämiseen liittyvien aineellisten sääntöjen tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava erityisillä toimilla, joissa keskitytään määrättyjen taloudellisten hallinnollisten seuraamusten ja/tai sakkojen rajatylittävään täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädännön lähentäminen on sen vuoksi olennainen edellytys sille, että voidaan varmistaa korkeampi, tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi suojelun taso sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  28 a) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita sovelletaan rajatylittävissä tapauksissa määrättyjen hallinnollisen sakkojen ja/tai seuraamusten täytäntöönpanoon, poikkeavat toisistaan, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa. Jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädännön lähentäminen on sen vuoksi olennainen edellytys sille, että voidaan varmistaa korkeampi, tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi lainsäädännön noudattaminen.

  Perustelu

  Langetettujen seuraamusten ja sakkojen päätarkoituksena on taata lainsäädännön noudattaminen, mikä johtuu niiden varoittavasta luonteesta (työntekijöiden samantasoinen suoja on toissijainen ja epäsuora tulos).

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  29) Jos vahvistetaan yhteiset säännöt, joita sovelletaan täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvään yhteiseen avunantoon ja tukeen ja niihin liittyviin kustannuksiin, ja otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, joita sovelletaan määrättyihin hallinnollisiin seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvistä päätöksistä ilmoittamiseen, pystyttäneen ratkaisemaan erinäisiä rajatylittävään täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja parantamaan toisen jäsenvaltion tekemistä päätöksistä ilmoittamista ja päätösten täytäntöönpanoa.

  29) Jos vahvistetaan yhteiset säännöt, joita sovelletaan täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvään yhteiseen avunantoon ja tukeen ja niihin liittyviin kustannuksiin, ja otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, joita sovelletaan määrättyihin hallinnollisiin seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvistä päätöksistä ilmoittamiseen työntekijöiden lähettämiseen liittyvissä tilanteissa tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY mukaisesti, pystyttäneen ratkaisemaan erinäisiä rajatylittävään täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja parantamaan toisen jäsenvaltion tekemistä päätöksistä ilmoittamista ja päätösten täytäntöönpanoa.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  30) Sen, että vahvistetaan yhtenäisempiä sääntöjä seuraamusten ja sakkojen rajatylittävää täytäntöönpanoa varten, ja sen, että tarvitaan lisää yhteisiä kriteereitä käytettäväksi seuraamusten ja sakkojen maksamatta jättämiseen liittyvissä menettelyissä, ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden valtuuksiin määritellä seuraamus- ja sakkojärjestelmänsä tai sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti käytettävissä olevat perintätoimenpiteet.

  30) Sen, että vahvistetaan joitakin yhtenäisempiä sääntöjä seuraamusten ja sakkojen rajatylittävää täytäntöönpanoa varten, ja sen, että olisi mahdollistettava seuraamusten ja sakkojen maksamatta jättämiseen liittyvät menettelyt, ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden valtuuksiin määritellä seuraamus- ja sakkojärjestelmänsä tai sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti käytettävissä olevat perintätoimenpiteet.

  Perustelu

  Luvussa VI ei luoda yhtenäisempää järjestelmää, vaan otetaan käyttöön vain joitakin lähentämiskeinoja, joilla pyritään mahdollistamaan seuraamusten ja sakkojen tehokas rajatylittävä täytäntöönpano jopa silloinkin, kun kansalliset määräykset ovat erilaisia.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tällä direktiivillä vahvistetaan yleiset ja yhteiset puitteet, jotka koostuvat direktiivin 96/71/EY paremman ja yhtenäisemmän toimeenpanon, soveltamisen ja käytännön täytäntöönpanon valvonnan edellyttämistä asianmukaisista säännöksistä, toimenpiteistä ja valvontamenettelyistä, mukaan luettuina toimenpiteet sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien seuraamusten määräämiseksi.

  1. Tällä direktiivillä vahvistetaan joukko erityisiä säännöksiä, toimenpiteitä ja valvontamenettelyjä, joiden ansiosta jäsenvaltiot pystyvät varmistamaan direktiivin 96/71/EY paremman ja yhtenäisemmän täytäntöönpanon, soveltamisen ja käytännön täytäntöönpanon valvonnan mukaan luettuina toimenpiteet sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien seuraamusten määräämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 96/71/EY soveltamisalaa.

  Tämän direktiivin tarkoituksena on taata palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi toiseen jäsenvaltioon lähetettävien työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen tasoisen vähimmäissuojan kunnioittaminen, helpottaa palveluntarjoajien mahdollisuuksia hyödyntää palvelujen tarjoamisen vapautta ja edistää reilua kilpailua palveluntarjoajien keskuudessa.

  Tämän direktiivin tarkoituksena on taata palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi toiseen jäsenvaltioon lähetettävien työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen tasoisen suojan kunnioittaminen ja erityisesti palvelun suorituspaikassa sovellettavien työehtojen noudattaminen direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisesti sekä tukea sisämarkkinoiden toimintaa, helpottaa palveluntarjoajien mahdollisuuksia hyödyntää palvelujen tarjoamisen vapautta ja edistää reilua kilpailua palveluntarjoajien keskuudessa.

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionin lainsäädännössä tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-oikeus tai lakkovapaus tai muut jäsenvaltioiden työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionissa sekä soveltuvin osin kansainvälisellä tasolla tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-oikeus tai lakkovapaus tai muut jäsenvaltioiden työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan tämän direktiivin mukaisia tehtäviä

  (a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaisia tai elimiä, mukaan lukien direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot, jotka jäsenvaltio on nimennyt ja joille on annettu valtuudet suorittaa tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY mukaisia julkisia tehtäviä

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) ’esittäjäviranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka esittää pyynnön, joka koskee V luvussa tarkoitettuun seuraamukseen tai sakkoon liittyvää apua, tietoa, ilmoitusta tai perimistä

  (b) 'esittäjäviranomaisella' jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka esittää pyynnön, joka koskee VI luvussa tarkoitettuun seuraamukseen tai sakkoon liittyvää apua, tietoa, ilmoitusta tai perimistä;

  Perustelu

  Rajatylittävästä täytäntöönpanosta säädetään VI luvussa (eikä V luvussa).

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) ’vastaanottajaviranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jolle apua, tietoa, ilmoitusta tai perintää koskeva pyyntö esitetään.

  (c) ’vastaanottajaviranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jolle VI luvussa tarkoitettu apua, tietoa, ilmoitusta tai perintää koskeva pyyntö esitetään.

  Perustelu

  Tarvitaan lisäselvitystä siihen, mitä viranomaista tarkoitetaan.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Väärinkäytösten ja säännösten kiertämisen estäminen

  Täytäntöönpanosäännökset väärinkäytösten ja säännösten kiertämisen estämiseksi

   

  1. Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kokonaisarviointi niistä tosiseikoista, joiden katsotaan olevan tarpeellisia mukaan lukien erityisesti tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa luetellut tosiseikat. Kyseisten seikkojen tarkoituksena on auttaa toimivaltaisia viranomaisia suorittamaan tarkastuksia ja valvontaa sekä tapauksissa, joissa toimivaltaisilla viranomaisilla on aihetta epäillä, että työntekijä ei ehkä ole direktiivin 96/71/EY mukaisesti lähetetty työntekijä. Nämä seikat ovat suuntaa-antavia tekijöitä tehtävässä kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi voida käsitellä erillisinä. Ne on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on otettava tilanteen erityispiirteet sekä toiminnan luonne. Yhden tai useamman seikan puuttuminen ei automaattisesti sulje pois lähettämistä. Toimivaltaiset viranomaiset voivat kuitenkin käyttää sitä sen arvioimiseen 2 ja 3 kohdan mukaisesti, onko kyseessä todella työntekijän lähettäminen.

  1. Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat yrityksen harjoittamaa toimintaa sen sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, harjoittaako yritys tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää ja/tai muuta hallinnollista toimintaa. Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat:

  2. Se määrittämiseksi, harjoittaako yritys tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää ja/tai muuta hallinnollista toimintaa, toimivaltaisten viranomaisten on arvioitava kokonaisvaltaisesti kaikki tosiseikat, jotka luonnehtivat yrityksen harjoittamaa toimintaa sijoittautumisjäsenvaltiossa ja tarvittaessa vastaanottavassa jäsenvaltiossa. Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  (a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se käyttää toimistotiloja, johon se maksaa veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai ammattialajärjestöön

  (a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se käyttää toimistotiloja, johon se maksaa veroja sekä sosiaaliturvamaksuja, ja soveltuvilta osin jossa sillä on kansallisen lainsäädännön mukaisesti ammattikortti tai jossa se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai ammattialajärjestöön

  (b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät otetaan palvelukseen

  (b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät otetaan palvelukseen, ja paikka, josta heidät lähetetään

  (c) laki, jota sovelletaan yrityksen työntekijöidensä ja toisaalta asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin

  (c) laki, jota sovelletaan yrityksen työntekijöidensä ja toisaalta asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin

  (d) paikka, jossa yritys harjoittaa huomattavaa liiketoimintaa ja jossa sen hallintohenkilökunta toimii

  (d) paikka, jossa yritys harjoittaa liiketoimintaa, joka ei pidemmällä aikavälillä arvioitaessa rajoitu puhtaasti sisäiseen hallintoon ja/tai muuhun hallinnolliseen toimintaan, ja jossa sen hallintohenkilökunta toimii, sekä ala, jolla lähetetty työntekijä on työllistetty

  (e) täytettyjen sopimusten ja/tai toteutuneen liikevaihdon poikkeavan pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

  (e) täytettyjen sopimusten määrä ja/tai toteutuneen liikevaihdon suuruus sijoittautumisjäsenvaltiossa, ottaen huomioon muun muassa vastaperustettujen yritysten ja pk-yritysten erityistilanteen sekä eri jäsenvaltioiden valuuttojen ostovoiman erot.

  Arviointiperusteet on mukautettava erikseen kuhunkin tapaukseen ja huomioon on otettava yrityksen sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman toiminnan luonne.

   

  2. Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty työntekijä tilapäisesti työtään toisessa jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti työskentelee, olisi tarkasteltava kaikkia tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista työtä ja työntekijän tilannetta.

  3. Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty työntekijä tilapäisesti työtään toisessa jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti työskentelee, olisi tarkasteltava kaikkia tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista työtä ja työntekijän tilannetta.

  Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat:

  Tällaisia seikkoja voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  (a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa jäsenvaltiossa

  (a) työtä tehdään rajoitetun ajan toisessa jäsenvaltiossa: lähettämisen kesto lasketaan direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 6 kohdan mukaisesti

  (b) lähettäminen suuntautuu toiseen jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty työntekijä tavallisesti työskentelee, asetuksen (EY) N:o 593/2008 ja/tai Rooman yleissopimuksen mukaisesti

  (b) lähettäminen suuntautuu toiseen jäsenvaltioon kuin se, jossa lähetetty työntekijä tavallisesti työskentelee, asetuksen (EY) N:o 593/2008 ja/tai Rooman yleissopimuksen mukaisesti

  (c) lähetetty työntekijä palaa siihen jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai hänen oletetaan jatkavan työskentelyä siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

  (c) lähetetty työntekijä palaa siihen jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai hänen odotetaan jatkavan työskentelyä siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

  (d) työntekijän lähettävä työnantaja mahdollisesti huolehtii matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista tai korvaa ne; myönteisessä tapauksessa selvitys menettelystä sekä lisäksi

  (d) työntekijän lähettävä työnantaja huolehtii matka-, majoitus- ja ruokailukustannuksista tai korvaa ne; myönteisessä tapauksessa on sisällytettävä korvauksen laskentamenetelmä

  (e) selvitetään mahdolliset aiemmat toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) työntekijä.

  (e) selvitetään mahdolliset aiemmat toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) työntekijä, tai

   

  (f) lähetetylle työntekijälle on annettu voimassa oleva A1-lomake.

  Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-antavia tekijöitä tehtävässä kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on otettava tilanteen erityispiirteet.

   

   

  3 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon myös muita seikkoja, jotka toimivaltaiset viranomaiset tarkistavat, edellyttäen, että ne ovat perusteltuja, suhteellisia ja syrjimättömiä. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava viipymättä komissiolle mahdollisista muista seikoista ja asetettava niistä tieto yleisesti saataville täsmällisellä, selkeällä ja helppokäyttöisellä tavalla yhdellä kansallisella verkkosivustolla. Komissio toimittaa tiedon muista seikoista kaikkien jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

   

  3 b. Jäsenvaltioiden on varmistettava kansallisen lainsäädäntönsä ja käytäntöjensä mukaisesti, etteivät lähetetyt työntekijät valheellisesti ilmoittaudu itsenäisiksi ammatinharjoittajiksi.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa lueteltujen seikkojen luettelon tarpeellisuutta ja asianmukaisuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluessa …*, jotta voidaan selvittää mahdollisia uusia seikkoja, jotka on otettava huomioon, kun todetaan, onko yritys todellinen ja suorittaako sijoitettu työntekijä työtään tilapäisesti, ja aiheellisissa tapauksissa Euroopan parlamentille ja neuvostolle on ehdotettava tarvittavia tarkistuksia.

   

   

  ___________

   

  * EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 3 kohta – 2 alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Tarkistettaessa jonkin henkilön itsenäisen ammatinharjoittamisen tilannetta vastaanottajajäsenvaltiossa toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa huomioon erityisesti seuraavat seikat:

   

  (a) sijoittautumisjäsenvaltion liiketoimintavaatimusten täyttyminen, kuten rekisteröityminen itsenäiseksi ammatinharjoittajaksi, toimitilojen ylläpitäminen, verojen maksaminen, alv-numeron hankkiminen sekä rekisteröityminen kauppakamariin,

   

  (b) palkan maksaminen, itsenäisenä ammatinharjoittajana toimivan henkilön ja yrityksen välisen alainen–työnantaja-suhteen olemassaolo sekä taloudellinen vastuu yrityksen tuloksista,

   

  (c) toimiminen itsenäisenä ammatinharjoittajana ennen vastaanottajajäsenvaltioon muuttamista.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  3 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Jos toimivaltainen viranomainen toteaa 3 artiklan 2 ja 3 kohdassa lueteltujen tosiseikkojen perusteella, ettei kyseessä ole tosiasiallinen lähettäminen, työntekijään sovelletaan niitä työehtoja joista säädetään laissa, joka määritellään sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008 (Rooma I -asetus) sääntöjen mukaisesti. Määriteltäessä, mitä lakia Rooma I ‑asetuksen mukaisesti on sovellettava, on otettava huomioon työntekijän kannalta kaikkein edullisimmat säännökset.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Yhteysvirastojen tehtävä

  Toimivaltaiset viranomaiset ja yhteysvirastot

  Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän direktiivin soveltamista varten kansallisen lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä mukaisesti yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jotka voivat olla myös direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitettuja yhteysvirastoja.

  Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän direktiivin soveltamista varten kansallisen lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä mukaisesti yksi tai useampi toimivaltainen viranomainen, jotka voivat olla myös direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitettuja yhteysvirastoja. Yhteysvirasto antaa tietoja työehdoista ja -säännöistä. Yhteysvirasto voi myös seurata kyseisten sääntöjen soveltamista.

  Toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio julkaisee luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja yhteysvirastoista ja päivittää sitä säännöllisesti.

  Toimivaltaisten viranomaisten ja yhteysvirastojen yhteystiedot on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja ne on annettava yleisesti saataville. Komissio julkaisee luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja yhteysvirastoista ja päivittää sitä säännöllisesti.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista työehdoista, joita palveluntarjoajien on sovellettava ja noudatettava, annetaan yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja sellaisia internet-standardeja käyttäen, että ne ovat esteettä vammaisten saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti.

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista työehdoista, joita palveluntarjoajien on sovellettava ja noudatettava, annetaan maksutta yleisesti saataville selkeällä, avoimella, kattavalla ja helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja sellaisia internet-standardeja käyttäen, että ne ovat esteettä vammaisten saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti.

  2. Tiedonsaannin parantamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi

  2. Tiedonsaannin parantamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi

  (a) ilmoitettava kansallisilla verkkosivustoilla selvästi, yksityiskohtaisesti ja helppokäyttöisellä tavalla, mitä työehtoja ja/tai mitä niiden (kansallisen ja/tai alueellisen) lainsäädännön osaa on sovellettava niiden alueelle lähetettäviin työntekijöihin

  (a) ilmoitettava yhdellä ainoalla kansallisella virallisella verkkosivustolla sekä muilla sopivilla keinoilla selvästi, yksityiskohtaisesti ja helppokäyttöisellä tavalla, mitä työehtoja ja/tai mitä niiden (kansallisen ja/tai alueellisen) lainsäädännön osaa on sovellettava niiden alueelle lähetettäviin työntekijöihin

  (b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen internetsivustoilla yleisesti saataville tiedot siitä, mitä työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien on sovellettava direktiivin 96/71/EY mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi annettava linkit käytössä oleviin internetsivustoihin ja muihin yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin työmarkkinaosapuoliin

  (b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen yhdellä ainoalla virallisella kansallisella verkkosivustolla sekä muilla sopivilla keinoilla yleisesti saataville tiedot siitä, mitä työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien on sovellettava direktiivin 96/71/EY mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi annettava linkit käytössä oleviin internetsivustoihin ja muihin yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin työmarkkinaosapuoliin

  (c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja palveluntarjoajien saataville muilla kielillä kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset sovellettavat työehdot, ja pyynnöstä vammaisten saavutettavissa olevassa muodossa

  (c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja palveluntarjoajien saataville maksutta englanniksi ja työntekijän ja palveluntarjoajan alkuperäjäsenvaltion virallisella kielellä tai pyynnöstä muilla unionin virallisilla kielillä, eikä ainoastaan sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset sovellettavat työehdot ja kerrotaan kantelumenettelyistä sekä oikeudellisten menettelyjen alullepanosta sekä seuraamuksista sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksessa, ja vammaisten saavutettavissa olevassa muodossa; annettava maksutta helposti saataville eri viestintävälineiden, muun muassa yhteyspisteiden, avulla muita yksityiskohtaisia tietoja lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista työoloista ja sosiaalisista oloista, työterveys ja ‑turvallisuus mukaan luettuina

  (d) parannettava kansallisilla verkkosivustoilla tarjottavien tietojen saatavuutta ja selkeyttä

  (d) parannettava tietojen, etenkin a alakohdassa tarkoitetulla yhdellä ainoalla virallisella kansallisella verkkosivustolla tarjottavien tietojen, tarkoituksenmukaisuutta, saatavuutta ja selkeyttä

  (e) ilmoitettava mahdollisuuksien mukaan yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, joka on vastuussa tietopyyntöjen käsittelystä

  (e) ilmoitettava yhteysvirastossa toimiva yhteyshenkilö, joka on vastuussa tietopyyntöjen käsittelystä ja toteutettava toimenpiteitä tarvittavien tietojen asettamiseksi työnantajayritysten ja lähetettyjen työntekijöiden saataville

  (f) pidettävä maakatsauksissa annettavat tiedot ajan tasalla.

  (f) pidettävä maakatsauksissa annettavat tiedot ajan tasalla.

  3. Komissio tukee jatkossakin jäsenvaltioita näissä kysymyksissä.

  3. Komissio tukee jatkossakin jäsenvaltioita näissä kysymyksissä.

  4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen ja käytäntöjen mukaisesti työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin tiedot vähimmäispalkoista ja niiden osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta ja eri palkkaluokkiin sijoittamista koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä tavalla muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja lähetettyjen työntekijöiden saataville.

  4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen ja käytäntöjen mukaisesti ja työmarkkinaosapuolten itsenäisyyttä kunnioittaen työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja antavat saataville asiaankuuluvat tiedot, etenkin tiedot vähimmäispalkoista ja niiden osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta ja eri palkkaluokkiin sijoittamista koskevista perusteista. Työehdot on asetettava helpolla ja selkeällä tavalla muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden, työntekijöitä lähettävien palveluntarjoajien ja lähetettyjen työntekijöiden saataville.

   

  4 a. Lähetetyillä työntekijöillä on oikeus saada vastaanottavalta jäsenvaltiolta tietoa sovellettavista työehdoista.

   

  Jäsenvaltioiden on perustettava yhteyspisteitä tai osoitettava muita elimiä tai viranomaisia, joiden puoleen työntekijät ja yritykset voivat kääntyä saadakseen oikeuksiaan ja velvoitteitaan koskevaa tietoa, neuvontaa ja tukea. Tätä sovelletaan sekä vastaanottajajäsenvaltioihin että sijoittautumisjäsenvaltioihin.

   

  Komission ja jäsenvaltioiden on varmistettava riittävä tuki unionin ja jäsenvaltioiden tasolla toteutettaville työmarkkinaosapuolten asiaa koskeville aloitteille, joilla pyritään tiedottamaan yrityksille ja työntekijöille tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY mukaisesti sovellettavista ehdoista.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja annettava toisilleen apua tämän direktiivin täytäntöönpanon, soveltamisen ja käytännön täytäntöönpanon helpottamiseksi.

  1. Jäsenvaltioiden on tehtävä tiivistä yhteistyötä ja annettava toisilleen viipymättä apua tämän direktiivin täytäntöönpanon, soveltamisen ja käytännön täytäntöönpanon valvonnan helpottamiseksi.

  2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on kuuluttava erityisesti vastaaminen toimivaltaisten viranomaisten esittämiin perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, myös selvityksiä mahdollisista väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta toiminnasta.

  2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on kuuluttava erityisesti vastaaminen viipymättä toimivaltaisten viranomaisten esittämiin perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa ja tämän direktiivin asianmukaisissa artikloissa tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, myös selvityksiä mahdollisista väärinkäytöksistä, ja asianmukaisten toimien käynnistäminen kansallisten lakien ja käytäntöjen sekä tämä direktiivin mukaisesti.

  3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisten palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat niiden toimivaltaisille viranomaisille viipymättä kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisten palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 96/71/EY mukaisesti. Jos palveluntarjoajat eivät anna näitä tietoja, asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.

  4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun löytämiseksi.

  4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun löytämiseksi. Jos tietojenvaihdossa ilmenee pysyviä ongelmia tai jos tietojen toimittamisesta jatkuvasti kieltäydytään, asiasta on ilmoitettava komissiolle, ja jos komissio katsoo sen olevan perusteltua, se käynnistää rikkomismenettelyn. Komissio kirjaa tapaukset, joissa jatkuvasti kieltäydytään toimittamasta pyydettyjä tietoja, muun muassa yleisesti tutustuttavissa olevan luettelon laatimiseksi viranomaisista, joiden on ilmoitettu jatkuvasti kieltäytyvän toimittamasta tietoja.

  5. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden jäsenvaltioiden tai komission pyytämät tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä toimia, on käytettävä kiireellistä menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 24 tunnin kuluessa.

  5. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden jäsenvaltioiden tai komission pyytämät tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä toimia, on käytettävä kiireellistä menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 24 tunnin kuluessa. Tämä ei estä vastaanottavan jäsenvaltion viranomaisia toteuttamasta väärinkäytöksiä koskevia tutkinta-, ehkäisy- ja rankaisutoimenpiteitä.

  6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisterit, joihin palveluntarjoajat on kirjattu ja jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä asianomaisen jäsenvaltion alueella, ovat myös muiden jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä samoin edellytyksin.

  6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisterit, joihin palveluntarjoajat on kirjattu ja jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä asianomaisen jäsenvaltion alueella, ovat myös muiden jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä samoin edellytyksin.

  7. Jäsenvaltioiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty.

  7. Jäsenvaltioiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen tinkimätön luottamuksellisuus. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty, ja kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen sekä erityisesti henkilötietojen suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

  8. Keskinäisen hallinnollisen yhteistyön ja avun on oltava maksutonta.

  8. Keskinäisen hallinnollisen yhteistyön ja avun on oltava maksutonta.

  9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 10 kohdan soveltamisessa mahdollisesti ilmenevien vaikeuksien tutkimiseksi.

  9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 10 kohdan soveltamisessa mahdollisesti ilmenevien vaikeuksien tutkimiseksi.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sijoittautumisjäsenvaltion rooli

  Jäsenvaltioiden rooli

   

  1. Direktiivin 96/71/EY 4 ja 5 artiklassa säädettyjen periaatteiden mukaisesti työntekijän ollessa lähetettynä toiseen jäsenvaltioon vastaanottajajäsenvaltion viranomaiset ovat vastuussa direktiivin 96/71/EY mukaisesti noudatettavien työehtojen tarkastamisesta yhteistyössä sijoittautumisjäsenvaltion kanssa. Vastaanottavan jäsenvaltion on näin ollen valvottava ja seurattava alueelleen lähetettyjä työntekijöitä ja toteutettava siltä osin tarvittavat valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet tämän direktiivin 10 artiklan ja lainsäädäntönsä ja/tai käytäntönsä ja hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti. Tarkistuksia ja valvontatoimia voivat tarvittaessa toteuttaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset omasta aloitteestaan tai sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä 10 artiklan mukaisesti ja niillä valvontavaltuuksilla, jotka ovat tarjolla vastaanottavan jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä ja hallinnollisissa menettelyissä ja jotka ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

  1. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on jatkettava toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin työntekijöihin liittyvää valvontaa ja seurantaa ja toteutettava siltä osin tarvittavat valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.

  2. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on myös jatkettava toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin työntekijöihin liittyvää valvontaa ja seurantaa ja toteutettava siltä osin tarvittavat valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti. Tämä velvoite ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia tai valvontaa sen vastaanottavan jäsenvaltion alueella, jossa palveluja toteutetaan.

  2. Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on autettava lähettämisen kohteena olevaa jäsenvaltiota varmistamaan direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisten edellytysten noudattaminen. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on omasta aloitteestaan toimitettava lähettämisen kohteena olevalle jäsenvaltiolle kaikki 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt asiaankuuluvat tiedot, jos palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltio on tietoinen sellaisista seikoista, jotka viittaavat mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin.

  3. Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on autettava vastaanottajajäsenvaltiota varmistamaan direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisten edellytysten täysimääräinen noudattaminen. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on viipymättä omasta aloitteestaan tai vastaanottajajäsenvaltion pyynnöstä toimitettava vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki tässä direktiivissä täsmennetyt tai direktiivin 96/71/EY 3 artiklan noudattamiseksi tarvittavat asiaankuuluvat tiedot.

  3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaavasti pyytää sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat palveluntarjoajan sijoittautumisen laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä sitä, että sovellettavia sääntöjä ei ole rikottu. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

  4. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaavasti pyytää sekä direktiivin 96/71/EY että tämän direktiivin täysimääräisen noudattamisen tarkistamiseksi sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat palveluntarjoajan sijoittautumisen laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä sitä, että sovellettavia sääntöjä ei ole rikottu. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat myös pyytää lisätietoja yleistä etua koskevista pakottavista syistä. Tällaisten pyyntöjen tueksi on esitettävä asianmukaiset perustelut, joissa täsmennetään erityisesti pyynnön esittämisen syitä. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

  4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty velvoite ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia ja valvontatoimia sen jäsenvaltion alueella, jossa palvelu tarjotaan. Tällaiset tarkastukset ja valvontatoimet, jos niitä tarvitaan, toteuttavat sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja niillä valvontavaltuuksilla, jotka vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä ja hallinnollisissa menettelyissä ja jotka ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

   

   

  4 a. Jäsenvaltioiden, jotka havaitsevat, että työntekijöitä otetaan palvelukseen siten, että tarkoituksena on työskentely valheellisesti itsenäisinä ammatinharjoittajina, on ilmoitettava asiasta viipymättä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille.

   

  4 b. Kaikkia toimivaltaisten viranomaisten vastaanottamia tietoja on käsiteltävä luottamuksellisina.

   

  Unionin ja jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädännön mukaisesti jäsenvaltiot ovat viime kädessä vastuussa tietosuojasta ja asianomaisten henkilöiden laillisten oikeuksien turvaamisesta, ja niiden on otettava käyttöön asianmukaiset suojajärjestelyt tätä varten.

   

  4 c. Jäsenvaltioiden on annettava käyttöön tarvittavat resurssit tehokkaiden tarkastusten ja valvontatoimien varmistamiseksi.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on komission avustuksella toteutettava liitännäistoimenpiteitä, joilla kehitetään, helpotetaan ja edistetään tietojenvaihtoa niiden virkailijoiden välillä, jotka vastaavat hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon toteuttamisesta sekä sovellettavien sääntöjen noudattamisen valvonnasta ja täytäntöönpanosta.

  1. Jäsenvaltioiden on komission avustuksella toteutettava liitännäistoimenpiteitä, joilla kehitetään, helpotetaan ja edistetään tietojenvaihtoa niiden virkailijoiden välillä, jotka vastaavat hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon toteuttamisesta sekä sovellettavien sääntöjen noudattamisen valvonnasta ja täytäntöönpanosta. Jäsenvaltiot voivat myös toteuttaa liitännäistoimenpiteitä lähetetyille työntekijöille tietoa tarjoavien järjestöjen tukemiseksi.

   

  1 a. Vastaanottavan jäsenvaltion sekä sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia on kehotettava keräämään työntekijöiden lähettämisprosessia koskevia tietoja ja arvioimaan niitä unionin ja jäsenvaltioiden tietosuojalainsäädäntöä noudattaen. Jäsenvaltioita kehotetaan myös edentämään kerätyt tiedot komissiolle yhteenvetojen laatimista varten.

  2. Komissio arvioi taloudellisen tuen tarpeen tarkoituksena parantaa edelleen hallinnollista yhteistyötä ja lisätä keskinäistä luottamusta hankkeiden kautta, mukaan luettuna asianomaisten virkailijoiden vaihdon ja koulutuksen edistäminen, ja kehittää, helpottaa ja edistää parhaisiin käytäntöihin liittyviä toimia, myös EU:n tason työmarkkinaosapuolten toimia, kuten sellaisten tietokantojen tai yhteisten verkkosivustojen kehittäminen ja ajan tasalla pitäminen, jotka sisältävät alakohtaista tietoa noudatettavista työehdoista.

  2. Komissio arvioi taloudellisen tuen tarpeen tarkoituksena parantaa edelleen hallinnollista yhteistyötä ja lisätä keskinäistä luottamusta hankkeiden kautta, mukaan luettuna asianomaisten virkailijoiden vaihdon ja koulutuksen edistäminen, ja kehittää, helpottaa ja edistää parhaisiin käytäntöihin liittyviä toimia, myös EU:n tason työmarkkinaosapuolten toimia, kuten sellaisten tietokantojen tai yhteisten verkkosivustojen kehittäminen ja ajan tasalla pitäminen, jotka sisältävät alakohtaista tietoa noudatettavista työehdoista. Jos komissio toteaa, että tällaista tarvetta ilmenee, se varmistaa tätä tarkoitusta varten asianmukaisen rahoituksen.

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää vain seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

  1. Jäsenvaltiot voivat edellyttää mitä tahansa hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä, joiden ne katsovat olevan välttämättömiä direktiivin 96/71/EY sekä tämän direktiivin tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi, mukaan lukien erityisesti

   

  (a) velvollisuus nimetä vastaanottavassa jäsenvaltiossa yhteyshenkilö, joka toimii lähettävän yrityksen valtuutettuna edustajana, johon vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat ottaa yhteyttä, jolla on lupa vastaanottaa virallisia tiedonantoja ja asiakirjoja ja jolla on myös lupa tarvittaessa neuvotella ja tehdä sitovia sopimuksia työnantajan puolesta vastaanottavan jäsenvaltion asianomaisten työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti sinä aikana, kun palveluja suoritetaan

   

  (b) toimenpiteet pimeän työn torjumiseksi

  (c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti vakiomuotoisia lomakkeita

  (c) käännös 2 kohdassa tarkoitetuista asiakirjoista yhdellä unionin virallisista kielistä, joka on myös vastaanottavan jäsenvaltion virallinen kieli.

  (d) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka tarvittaessa neuvottelee työnantajan puolesta lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion asianomaisten työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

   

  2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden lähettämiseen liittyvät menettelyt ja muodollisuudet ovat sellaisia, että yritykset voivat ne helposti täyttää mahdollisimman pitkälti etäältä ja sähköisesti.

  2. Vaikuttamatta edellä 1 kohdan soveltamiseen, jäsenvaltioiden on edellytettävä seuraavia hallinnollisia vaatimuksia ja valvontatoimenpiteitä:

  (a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus antaa vastaaville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen suorittamisen aloittamista tai viimeistään niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa voidaan antaa tiedot pelkästään palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden tai useamman selvästi yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, heidän odotetusta lukumäärästään, lähettämisen ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä lähettämisen perusteena olevista palveluista

  (a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus antaa vastaaville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksinkertainen ilmoitus vähintään viisi työpäivää ennen palvelujen suorittamisen aloittamista jollakin unionin virallisista kielistä, joka on myös vastaanottavan jäsenvaltion virallinen kieli, tai muulla vastaanottavan jäsenvaltion hyväksymällä kielellä; ilmoituksessa on annettava tiedot erityisesti palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, lähetettyjen työntekijöiden odotetusta lukumäärästä ja henkilötiedoista, tarvittaessa 1 kohdan a alakohdan mukaisesti nimetystä yhteyshenkilöstä, lähettämisen ennakoidusta alkamisajankohdasta ja kestosta ja palvelujen tarjoamispaikasta sekä lähettämisen perusteena olevista palveluista;

   

  ilmoituksesta on käytävä ilmi, että palveluntarjoajalle on tiedotettu vastaanottavassa jäsenvaltiossa sovellettavista vähimmäistyöoloista ja että tämä on sopinut noudattavansa niitä direktiivin 96/71/EY 3 artiklan mukaisesti;

   

  toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneen palveluntarjoajan on tiedotettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille viipymättä ilmoitukseen sisältyvien tietojen muuttumisesta ennen palvelujen tarjoamista tai sen aikana;

   

  (b) velvollisuus säilyttää tai asettaa saataville koko lähettämisen ajan helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten työpaikalla tai rakennustyömaalla taikka kuljetusalan liikkuvien työntekijöiden osalta päätoimipaikassa vastaanottajajäsenvaltiossa tai ajoneuvossa, jota käytetään palvelun tarjoamisessa, paperikopioina tai sähköisessä muodossa seuraavat asiakirjat:

   

  – todistus lähetetyn työntekijän henkilöllisyydestä,

   

  – työsopimus (tai vastaava asiakirja, josta työehdot käyvät ilmi, kuten direktiivissä 91/533/EY tarkoitettu asiakirja, mukaan luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut lisätiedot),

   

  – palkkalaskelmat ja palkanmaksun suorittamista koskevat todistukset,

   

  – työaikatodistukset,

   

  – asetuksessa (EY) N:o 883/2004 tarkoitettu sosiaaliturvaa koskeva asiakirja (A1-lomake),

   

  – työ- ja oleskeluluvat sijoittautumisjäsenvaltiossa kolmansien maiden kansalaisten tapauksessa tai kopiot vastaavista asiakirjoista, jotka on myönnetty sijoittautumisjäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti,

   

  – arviointi turvallisuus- ja terveysriskeistä työssä direktiivin 89/391/EY mukaisesti.

   

  Nämä asiakirjat on myös säilytettävä tai ne on asetettava saataville vähintään kahden vuoden ajan palvelun tarjoamisen jälkeen.

  2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden lähettämiseen liittyvät menettelyt ja muodollisuudet ovat sellaisia, että yritykset voivat ne helposti täyttää mahdollisimman pitkälti etäältä ja sähköisesti.

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöiden lähettämiseen liittyvät menettelyt ja muodollisuudet ovat sellaisia, että yritykset voivat ne täyttää mahdollisimman pitkälti etäältä ja sähköisesti.

  3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen tehokkuudesta, yhtenäisempien, vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, yhteisten periaatteiden tai standardien vahvistaminen työntekijöiden lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

  4. Komissio tarkastelee kansallisten valvontatoimenpiteiden ja niiden soveltamisen tehokkuutta kolmen vuoden kuluttua …* uudelleen ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen tehokkuudesta, yhtenäisempien, vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, yhteisten periaatteiden tai standardien vahvistaminen työntekijöiden lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

   

  ___________________

   

  * EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tarkastukset

  Valvontatoimet ja tarkastukset

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja valvontamenettelyt ja että niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia, joilla valvotaan direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen säännösten ja sääntöjen noudattamista ja varmistetaan sen asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten tarkastusten perustana on käytettävä ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten säännöllisesti tekemää riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat niiden alueella keskittyneet. Riskinarviointia tehtäessä on otettava huomioon suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on asianmukaiset ja tehokkaat tarkastus- ja valvontamenettelyt ja että niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia, joilla valvotaan direktiivissä 96/71/EY ja tässä direktiivissä vahvistettujen säännösten ja sääntöjen noudattamista ja varmistetaan niiden asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano sekä torjutaan pimeää työntekoa. Tällaisten tarkastusten perustana voidaan käyttää toimivaltaisten viranomaisten säännöllisesti tekemää riskinarviointia. Riskinarvioinnissa voidaan yksilöidä ne toimialat, joille palvelujen tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat niiden alueella keskittyneet. Riskinarviointia tehtäessä voidaan ottaa huomioon erityisesti suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, pitkien alihankintaketjujen olemassaolo, toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema.

  2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 96/71/EY noudattamiseen liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai suhteettomia.

  2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY noudattamiseen liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai suhteettomia, ja niiden on myönnettävä tarvittavat resurssit tarkastusten varmistamiseksi. Toimivaltaisen viranomaisen on omien käytäntöjensä mukaan toimitettava tarkastetulle tai valvotulle yritykselle asiaankuuluvat tiedot sisältävä asiakirja tarkastuksesta tai valvonnasta.

  3. Jos tarkastusten aikana ja 3 artiklassa mainittujen perusteiden valossa tarvitaan tietoja, sen jäsenvaltion, jossa palvelu suoritetaan, ja sijoittautumisjäsenvaltion on toimittava hallinnollista yhteistyötä koskevien sääntöjen mukaisesti, toisin sanoen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä 6 ja 7 artiklassa vahvistettujen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

  3. Jos tarkastusten aikana ja tämän direktiivin 3 artiklan valossa tarvitaan tietoja, vastaanottajajäsenvaltion ja sijoittautumisjäsenvaltion on toimittava hallinnollista yhteistyötä koskevien sääntöjen mukaisesti. Toisin sanoen toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä yhteistyötä tämän direktiivin 6 ja 7 artiklassa vahvistettujen sääntöjen ja periaatteiden mukaisesti.

  4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja työaika on kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti jätetty työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, ne voivat asianmukaisella tasolla, ja jos jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä työntekijöitä koskevien ehtojen soveltamista, kunhan taataan riittävä, direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä johtuvaa tasoa vastaava suojelu.

  4. Sellaisissa jäsenvaltioissa, joissa direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut lähetettyihin työntekijöihin sovellettavat työehdot ja etenkin vähimmäispalkat ja työaika on kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti jätetty työmarkkinaosapuolten sovittavaksi, kyseiset työmarkkinaosapuolet voivat asianmukaisella tasolla, ja jos kyseisten jäsenvaltioiden vahvistamista ehdoista ei muuta johdu, valvoa myös lähetettyjä työntekijöitä koskevien ehtojen soveltamista voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti, kunhan työehdoista on tiedotettu asianmukaisella tavalla tämän direktiivin 5 artiklan mukaisesti.

  5. Sellaiset jäsenvaltiot, joissa työsuojeluhallinnolla ei ole lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työolojen ja/tai työehtojen tarkastamiseen ja valvontaan liittyvää toimivaltaa, voivat poikkeuksellisesti ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolia kuultuaan perustaa tai pitää voimassa järjestelyitä, joilla taataan kyseisten työntekijöiden työehtojen noudattaminen, kunhan järjestelyt tarjoavat asianomaisille henkilöille riittävän, direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä johtuvaa tasoa vastaavan suojelun.

  5. Sellaiset jäsenvaltiot, joissa työsuojeluhallinnolla ei ole lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työolojen ja/tai työehtojen tarkastamiseen ja valvontaan liittyvää toimivaltaa, voivat poikkeuksellisesti ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolia kuultuaan perustaa, muuttaa tai pitää voimassa menettelyjä ja mekanismeja, joilla taataan kyseisten työntekijöiden työehtojen noudattaminen, kunhan ne eivät ole tämän direktiivin 10 artiklan 2 kohdassa määritellyllä tavalla syrjiviä tai suhteettomia.

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös sen jäsenvaltion alueella, johon työntekijät on tai oli lähetetty, on käytettävissä tehokkaita menettelyjä, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat suoraan tehdä kantelun työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä, joita voivat käyttää työntekijät, jotka katsovat, että heille on aiheutunut haittaa tai vahinkoa sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta jättämisen väitetään tapahtuneen, on päättynyt.

  1. Tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös sen jäsenvaltion alueella, johon työntekijät on tai oli lähetetty, tehokkaita menettelyjä, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat suoraan tehdä kantelun työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä on sellaisten työntekijöiden käytettävissä, jotka katsovat, että heille on aiheutunut haittaa tai vahinkoa sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta jättämisen väitetään tapahtuneen, on päättynyt.

  2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivaltaa sellaisena kuin se on vahvistettu etenkin asiaan liittyvissä unionin säädöksissä ja/tai kansainvälisissä sopimuksissa.

  2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita jäsenvaltioiden tuomioistuinten toimivaltaa sellaisena kuin se on vahvistettu etenkin asiaan liittyvissä unionin säädöksissä ja/tai kansainvälisissä sopimuksissa.

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, kuten yhdistykset, järjestöt ja muut oikeushenkilöt, joilla kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan, voivat aloittaa tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai hallinnollisen menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen työnantajansa suostumuksella hänen puolestaan tai häntä tukeakseen.

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, kuten yhdistykset, järjestöt ja muut oikeushenkilöt, joilla kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, että tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY säännöksiä noudatetaan, voivat aloittaa tämän direktiivin ja direktiivin 96/71/EY mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai hallinnollisen menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen työnantajansa suostumuksella hänen puolestaan tai häntä tukeakseen.

  4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita vastaaviin toimiin sovellettavista vanhentumisajoista tai määräajoista annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista.

  4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita vastaaviin toimiin sovellettavista vanhentumisajoista tai määräajoista annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista. Jäsenvaltioiden on kuitenkin säädettävä vähintään kuuden kuukauden määräajasta, jonka kuluessa vaatimuksen esittäjä voi esittää vaatimuksen kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti.

   

  4 a. Jäljempänä 11 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä aloittavat lähetetyt työntekijät eivät saa joutua työnantajan epäedullisen kohtelun kohteeksi. Jäsenvaltioiden on myös märiteltävä kansallisessa lainsäädännössä olosuhteet, joissa kolmansista maista lähtöisin olevien lähetettyjen työntekijöiden oleskeluluvan kestoa voidaan pidentää siihen asti, kunnes menettelyt on saatu päätökseen.

  5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla taataan, että lähetetyille työntekijöille

  5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla taataan, että lähetetyt työntekijät tai heitä heidän suostumuksestaan edustavat kolmannet osapuolet kykenevät vaatimaan, että lähetetyille työntekijöille vähintäänkin

  (a) maksetaan palkkasaatavat, jotka direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin kuuluvien sovellettavien työehtojen mukaisesti olisi pitänyt maksaa

  (a) maksetaan palkkasaatavat, jotka direktiivin 96/71/EY 3 artiklan piiriin kuuluvien sovellettavien työehtojen mukaisesti olisi pitänyt maksaa

  (b) palautetaan nettopalkkaan tai majoituksen laatuun nähden kohtuuttomat kustannukset, jotka on pidätetty tai vähennetty palkasta työnantajan järjestämän majoituksen kattamiseksi.

  (b) palautetaan nettopalkkaan tai majoituksen laatuun nähden kohtuuttomat kustannukset, jotka on pidätetty tai vähennetty palkasta työnantajan järjestämän majoituksen kattamiseksi.

   

  (c) maksetaan palkkasaatavat tai työntekijän palkasta virheellisesti pidätetyt verot tai sosiaaliturvamaksut; jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että käytössä on tarvittavat mekanismit sen varmistamiseksi, että maksamatta olevat verot, sosiaaliturvamaksut sekä maksut työmarkkinaosapuolten yhteisiin rahastoihin tai instituutioihin maksetaan.

  Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet siitä jäsenvaltiosta, johon heidät lähetettiin.

  Tätä kohtaa on sovellettava myös silloin, kun lähetetyt työntekijät ovat palanneet siitä jäsenvaltiosta, johon heidät lähetettiin, sekä sellaisiin lähetettyihin työntekijöihin, joiden on tämän direktiivin 3 artiklan 3 b kohdan mukaisesti todettu toimivan valheellisesti itsenäisinä ammatinharjoittajina.

  Tarkistus  54

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  Alihankinta – yhteisvastuu

  Alihankinta

  1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, jäsenvaltioiden on kaikkien direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden lähettämisten osalta varmistettava syrjimättömällä tavalla suhteessa sen alueelle sijoittautuneiden välittömien alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien oikeuksien suojeluun, että lähetetty työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) on, työnantajan lisäksi tai asemesta vastuullisena seuraavien maksamatta jättämisestä:

   

  (a) vähimmäispalkkaa vastaavat nettopalkkasaatavat tai sijoitusrahastoihin tai työmarkkinaosapuolten instituutioihin maksettavat maksut, sikäli kuin nämä kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan

   

  (b) palkkasaatavat tai virheellisesti pidätettyjen verojen tai sosiaaliturvamaksujen palauttaminen.

   

  Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on rajoitettava koskemaan työntekijän oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan ja sen alihankkijan sopimussuhteesta.

   

  2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimeksisaajaa, joka on toiminut asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei pidetä vastuullisena 1 kohdan mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua toimeksisaajan toteuttamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat alihankkijan antamaa näyttöä lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; kyseeseen voivat tulla muiden muassa palkkalaskelmat, todistus palkanmaksusta, todistus sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa olevien sosiaaliturva- ja/tai verovelvollisuuksien noudattamisesta ja näyttö siitä, että työntekijöiden lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on noudatettu.

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava syrjimättömältä pohjalta toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että yritystä, joka antaa toiselle yritykselle välittömästi tai välillisesti toimeksi palvelujen tarjoamisen sen puolesta, pidetään alihankkijansa ohella tai sen sijasta vastuullisena työntekijöille kuuluvista saatavista ja/tai maksamatta olevista sosiaaliturvamaksuista työmarkkinaosapuolten yhteisiin rahastoihin tai instituutioihin.

   

  Edellisessä kohdassa tarkoitettu vastuu on rajoitettava koskemaan työntekijän oikeuksia, jotka johtuvat toimeksisaajan ja sen alihankkijoiden sopimussuhteesta.

  3. Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä noudattaen vahvistaa lainsäädännössään syrjimättömältä ja oikeasuhteiselta pohjalta tiukempia vastuusääntöjä, jotka koskevat alihankkijan vastuun alaa ja laajuutta. Jäsenvaltiot voivat unionin lainsäädäntöä noudattaen säätää tällaisesta vastuusta myös muilla aloilla kuin ne, jotka mainitaan direktiivin 96/71/EY liitteessä. Jäsenvaltiot voivat näissä tapauksissa säätää, että toimeksisaajaa, joka on toiminut kansallisessa lainsäädännössä määriteltyä asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei pidetä vastuullisena.

  2. Edellä oleva 1 kohta ei rajoita tiukempien vastuusääntöjen vahvistamista kansallisessa lainsäädännössä.

  4. Kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä komissio tarkastelee jäsenvaltioita ja EU:n tason työmarkkinaosapuolia kuullen tämän artiklan soveltamista ja ehdottaa tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

   

  Tarkistus  55

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Niiden hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten valtionrajat ylittävään täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on määrätty toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle, on sovellettava keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tässä artiklassa säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä mahdollisesti vahvistettujen keinojen käyttämistä.

  1. Niiden taloudellisten hallinnollisten seuraamusten ja/tai sakkojen valtionrajat ylittävään täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion direktiivin 96/71/EC mukaisesti sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on määrätty toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle, on sovellettava keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tässä luvussa säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä mahdollisesti vahvistettujen keinojen käyttämistä.

  2. Esittäjäviranomainen voi jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista perimään sakon tai ilmoittamaan sakon määräämistä koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin liittyvät toimet ovat mahdollisia vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

  2. Esittäjäviranomainen voi jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista perimään sakon tai asetuksen (EY) N:o 987/2009 mukaiset takautuvat sosiaaliturvamaksut tai ilmoittamaan sakon tai takautuvien sosiaaliturvamaksujen määräämistä koskevasta päätöksestä.

  Pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sakon perintää tai sakon määräämisestä tehdyn päätöksen ilmoittamista koskeva pyyntö tehdään kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti, ja pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa tehtävä perintä tai ilmoittaminen suoritetaan kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

  Pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että sakon perintää tai sakon määräämisestä tehdyn päätöksen ilmoittamista koskeva pyyntö tehdään kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien sääntöjen mukaisesti, ja pyynnön vastaanottaneen toimivaltaisen viranomaisen on varmistettava, että pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa tehtävä perintä tai ilmoittaminen tunnustetaan edellyttämättä muita muodollisuuksia ja suoritetaan kyseisessä jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten, joita sovelletaan samoihin tai vastaavanlaisiin pyyntöihin, mukaisesti.

  Esittäjäviranomainen ei saa esittää sakon perintää tai sakon määräämisestä tehdystä päätöksestä ilmoittamista koskevaa pyyntöä, jos ja niin kauan kuin sakko tai seuraamus ja siihen liittyvä saatava ja/tai pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa laaditun täytäntöönpanon mahdollistava asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa.

  Esittäjäviranomainen ei saa esittää sakon perintää tai sakon määräämisestä tehdystä päätöksestä ilmoittamista koskevaa pyyntöä, jos ja niin kauan kuin sakko tai seuraamus ja siihen liittyvä saatava ja/tai pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa laaditun täytäntöönpanon mahdollistava asiakirja on riitautettu siinä jäsenvaltiossa sen käytännön ja hallinnollisten menettelyjen mukaisesti.

   

  Jos käy ilmi, että palveluntarjoaja ei tosiasiassa ole sijoittautunut väittämäänsä jäsenvaltioon tai että hänen antamansa osoitetiedot tai muut tiedot ovat vääriä, toimivaltaiset viranomaiset eivät päätä menettelyä muodollisin perustein vaan toteuttavat asiasta lisätutkinnan, jolla pyritään selvittämään lähettämisestä vastuussa olevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyys.

  Tarkistus  56

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kun esittäjäviranomainen esittää sakon perintää tai sakon määräämisestä tehdystä päätöksestä ilmoittamista koskevan pyynnön, vastaanottajaviranomaisen on tarjottava kaikki tiedot ja keskinäinen apu, joista olisi esittäjäviranomaiselle hyötyä sakon ja mahdollisimman pitkälti myös siihen liittyvän saatavan perimisessä.

  1. Kun esittäjäviranomainen esittää sakon perintää tai sakon määräämisestä tehdystä päätöksestä ilmoittamista koskevan pyynnön, vastaanottajaviranomaisen on viipymättä tarjottava kaikki pyydettävät tiedot ja pyydettävä keskinäinen apu, joista olisi esittäjäviranomaiselle hyötyä sakon ja mahdollisimman pitkälti myös siihen liittyvän saatavan perimisessä.

  Sakon perimiseen liittyvässä tietopyynnössä ja asiaan liittyvästä päätöksestä tehtävässä ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat:

  Sakon perimiseen liittyvässä tietopyynnössä ja asiaan liittyvästä päätöksestä tehtävässä ilmoituksessa on oltava vähintään seuraavat:

  (a) rangaistuksen saajan nimi ja tiedossa oleva osoite ja muut tiedot, jotka ovat merkityksellisiä saajan tunnistamisen kannalta

  (a) rangaistuksen saajan nimi ja tiedossa oleva osoite ja muut tiedot, jotka ovat merkityksellisiä saajan tunnistamisen kannalta

  (b) ilmoituksen tai perintäpyynnön tarkoitus, aika, jonka kuluessa se on suoritettava, sekä mahdolliset muut täytäntöönpanoprosessin kannalta merkitykselliset päivämäärät

  (b) ilmoituksen tai perintäpyynnön tarkoitus, aika, jonka kuluessa se on suoritettava, sekä mahdolliset muut täytäntöönpanoprosessin kannalta merkitykselliset päivämäärät

  (c) kuvaus sakon luonteesta ja määrästä sekä pyyntöön liittyvästä vaateesta ja sen eri osatekijöistä

  (c) kuvaus sakon luonteesta ja määrästä sekä pyyntöön liittyvästä vaateesta ja sen eri osatekijöistä

  (d) kaikki muut vaateen tai sakon kannalta merkitykselliset tiedot tai asiakirjat, myös oikeudelliset, samoin kuin

  (d) kaikki muut vaateen tai sakon kannalta merkitykselliset tiedot tai asiakirjat, myös oikeudelliset, samoin kuin

  (e) sakon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen elimen nimi, osoite ja muut yhteystiedot sekä siinä tapauksessa, että kyse on eri elimestä, vastaavat tiedot siitä toimivaltaisesta elimestä, jolta voidaan saada lisätietoja sakosta taikka mahdollisuudesta riitauttaa maksuvelvoite tai asiasta tehty päätös.

  (e) sakon arvioinnista vastaavan toimivaltaisen elimen nimi, osoite ja muut yhteystiedot sekä siinä tapauksessa, että kyse on eri elimestä, vastaavat tiedot siitä toimivaltaisesta elimestä, jolta voidaan saada lisätietoja sakosta taikka mahdollisuudesta riitauttaa maksuvelvoite tai asiasta tehty päätös.

  2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa tehtävästä sakon perinnästä tai sen määräämisestä tehtävästä ilmoituksesta, kaikkia niitä sakkoja, joiden osalta on tehty perintä- tai ilmoittamispyyntö, on kohdeltava ikään kuin ne olisivat pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion määräämiä sakkoja.

  2. Kun kyse on pyynnön vastaanottaneessa jäsenvaltiossa tehtävästä sakon tai takautuvien sosiaaliturvamaksujen perinnästä tai sakon tai takautuvien sosiaaliturvamaksujen määräämisestä tehtävästä ilmoituksesta, kaikkia niitä sakkoja tai takautuvia sosiaaliturvamaksuja, joiden osalta on tehty perintä- tai ilmoittamispyyntö, on kohdeltava ikään kuin ne olisivat pyynnön vastaanottavan jäsenvaltion määräämiä sakkoja tai takautuvia sosiaaliturvamaksuja.

  3. Vastaanottajaviranomaisen on ilmoitettava viipymättä esittäjäviranomaiselle ilmoitus- tai perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi rangaistuksen saajalle.

  3. Vastaanottajaviranomaisen on ilmoitettava viipymättä esittäjäviranomaiselle tieto-, ilmoitus- tai perintäpyynnön osalta toteutetut toimet ja erityisesti päivämäärä, jona asiakirja tai päätös on toimitettu tai annettu tiedoksi rangaistuksen saajalle. Tämä koskee myös tilannetta, jossa on merkittäviä pyynnön onnistunutta käsittelyä haittaavia esteitä.

  Vastaanottajaviranomaisen on lisäksi ilmoitettava esittäjäviranomaiselle syyt, joiden vuoksi se ei täytä tieto-, perintä- tai ilmoituspyyntöä.

  Vastaanottajaviranomaisen on lisäksi ilmoitettava esittäjäviranomaiselle syyt, joiden vuoksi se ei täytä tieto-, perintä- tai ilmoituspyyntöä.

   

  3 a. Sakkojen perintää koskevia säännöksiä sovelletaan myös sakkoihin, joita kansalliset tuomioistuimet määräävät lainvoimaisten päätösten sekä teollisuuteen liittyvistä menettelyistä johtuvien tällaisten päätösten osana.

  Tarkistus  57

  Ehdotus direktiiviksi

  15 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jos asianomainen palveluntarjoaja tai osapuoli riitauttaa perintä- tai ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai siihen liittyvän vaateen, sakon perimistä koskeva rajatylittävä menettely on keskeytettävä, kunnes asianomainen kansallinen viranomainen tekee asiassa päätöksen.

  1. Jos asianomainen palveluntarjoaja tai osapuoli asettaa kyseenalaiseksi perintä- tai ilmoitusmenettelyn aikana sakon ja/tai siihen liittyvän vaateen pyynnön esittäneessä jäsenvaltiossa asiassa sovellettavien sääntöjen mukaisesti, sakon perimistä koskeva rajatylittävä menettely on keskeytettävä, kunnes pyynnön esittäneen jäsenvaltion asianomainen kansallinen viranomainen tekee asiassa päätöksen.

  Esittäjäviranomaisen on ilmoitettava riitauttamisesta viipymättä vastaanottajaviranomaiselle.

  Esittäjäviranomaisen on ilmoitettava riitauttamisesta viipymättä vastaanottajaviranomaiselle.

  2. Vastaanottajajäsenvaltiossa toteutettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä tai vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemän ilmoituksen pätevyyttä koskevat riidat on käsiteltävä mainitun jäsenvaltion toimivaltaisessa elimessä tai oikeusviranomaisessa sen lakien ja asetusten mukaisesti.

  2. Vastaanottajajäsenvaltiossa toteutettuja täytäntöönpanotoimenpiteitä tai vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen tekemän ilmoituksen pätevyyttä koskevat riidat on käsiteltävä mainitun jäsenvaltion toimivaltaisessa elimessä tai oikeusviranomaisessa sen lakien ja asetusten mukaisesti.

  Tarkistus  58

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Vastaanottajaviranomaisen on hyvitettävä esittäjäviranomaiselle tässä luvussa tarkoitettujen sakkojen osalta perityt määrät.

  1. Tässä luvussa tarkoitettujen seuraamusten ja/tai sakkojen osalta perityt määrät kertyvät vastaanottajaviranomaiselle.

  Vastaanottajaviranomainen voi periä asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä kaikki perinnästä sille koituneet kulut ja pidättää ne vastaanottajajäsenvaltiossa samanlaisiin vaateisiin sovellettavien lakien, asetusten ja hallinnollisten menettelyiden tai käytäntöjen mukaisesti.

   

  2. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia toisiltaan sellaisten kulujen korvaamista, jotka aiheutuvat niiden tämän direktiivin nojalla tai sen soveltamisesta johtuvasta toisilleen antamasta keskinäisestä avunannosta.

  2. Jäsenvaltiot eivät saa vaatia toisiltaan sellaisten kulujen korvaamista, jotka aiheutuvat niiden tämän direktiivin nojalla tai sen soveltamisesta johtuvasta toisilleen antamasta keskinäisestä avunannosta.

  Jos kyseessä on erityisiä vaikeuksia aiheuttava perintä tai erittäin suuri määrä, esittäjä- ja vastaanottajaviranomainen voivat sopia erityisistä korvausmenettelyistä.

   

  3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on korvattava pyynnön vastaanottaneelle jäsenvaltiolle kaikki kustannukset ja menetykset, jotka aiheutuvat sakon oikeellisuuden tai esittäjäviranomaisen antaman perinnän ja/tai varotoimenpiteet mahdollistavan asiakirjan pätevyyden osalta perusteettomiksi todetuista toimista.

   

  Tarkistus  59

  Ehdotus direktiiviksi

  16 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  16 a. Komissio tarkastelee kolmen vuoden kuluessa …* jäsenvaltioita kuultuaan tämän luvun soveltamista ottaen erityisesti huomioon hallinnollisten seuraamusten ja/tai sakkojen rajatylittävän täytäntöönpanon järjestelmästä saadut kokemukset ja järjestelmän toimivuuden ja ehdottaa tarvittaessa tarkistuksia tai muutoksia.

   

  ______________

   

  * EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

  Tarkistus  60

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto on toteutettava [viittaus IMI-asetukseen] perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.

  1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto on mahdollisuuksien mukaan toteutettava [viittaus IMI-asetukseen] perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) sekä muiden kahdenvälisten sopimusten kaltaisten vakiintuneiden yhteistyömuotojen kautta.

  2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa toimivaltaisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä koskevia kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät vaikuta kielteisesti asianomaisten työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

  2. Jäsenvaltiot voivat vapaasti soveltaa toimivaltaisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä ja vastavuoroista avunantoa koskevia nykyisiä kahdenvälisiä järjestelyjä ja sopia uusista järjestelyistä, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät vaikuta kielteisesti asianomaisten työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

  3. Toimivaltaisten viranomaisten on 2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten sopimusten puitteissa käytettävä IMI-järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos jonkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on käyttänyt IMI-järjestelmää, sitä on käytettävä mahdollisissa jatkotoimissa ja ensisijaisena suhteessa kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistettuihin, hallinnolliseen yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon liittyviin mekanismeihin.

  3. Toimivaltaiset viranomaiset voivat 2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten järjestelyjen puitteissa mahdollisuuksien mukaan käyttää IMI-järjestelmää. Jos jonkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on käyttänyt IMI-järjestelmää, sitä voidaan mahdollisuuksien mukaan käyttää mahdollisissa jatkotoimissa.

  Tarkistus  61

  Ehdotus direktiiviksi

  21 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Viimeistään viiden vuoden kuluttua osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräajan päättymisestä komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia.

  1. Viimeistään kolmen vuoden kuluttua osaksi kansallista lainsäädäntöä saattamisen määräajan päättymisestä komissio toimittaa Euroopan parlamentille, neuvostolle sekä Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle kertomuksen tämän direktiivin säännösten täytäntöönpanosta ja liittää siihen tarvittaessa soveltuvia ehdotuksia.

  • [1]  EUVL C 351, 15.11.2012, s. 61.

  PERUSTELUT

  Työntekijöiden lähettäminen on ratkaisevassa roolissa palveluja yli rajojen tarjottaessa ja sisämarkkinoita kehitettäessä. Vuosittain noin miljoona EU:n kansalaista lähetetään töihin toiseen jäsenvaltioon. Tällaisia työntekijöitä on suojeltava erityisesti kriisiaikoina, jolloin heidän potentiaalinsa ja kilpailukykynsä auttavat pitämään yllä tiettyä työllisyysastetta tai jopa luomaan uusia työpaikkoja. Meidän on toimittava kehittääksemme ja parantaaksemme eurooppalaisten yritysten liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Näin edistetään varmasti Euroopan unionin talouskasvua ja vakautta.

  Työntekijöiden lähettämisessä on kyse palvelujen tarjoamisen vapaudesta, joka on erotettava työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta ja joka on yksi sisämarkkinoiden pilareista ja muodostaa perustan tuhansien eurooppalaisten yritysten liikkuvuudelle rajojen yli. Palvelujen tarjoamista koskevan vapauden takaaminen on sovitettava yhteen työntekijöiden oikeuksien takaamisen kanssa. Tässä tapauksessa on sovellettava tasapainoista lähestymistapaa ehdotettuihin toimenpiteisiin ja välineisiin. Jäsenvaltioiden yhteistyötä on tehostettava, jotta lähetettyjä työntekijöitä voidaan suojella paremmin ja tutkia heidän toimintaansa Euroopan sisämarkkinoilla.

  TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI

  Viime vuosien kokemukset ovat osoittaneet selvästi, että palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY toimeenpanossa, soveltamisessa ja täytäntöönpanon valvonnassa tarvitaan pikaisesti parannuksia. On ilmennyt ongelmia, jotka ulottuvat työntekijöiden oikeuksien sivuuttamisesta ja tietojensaannin epäämisestä jäsenvaltioiden yhteistyötä koskeviin pysyviin esteisiin tai sakkojen ja seuraamusten toteutumatta jäämiseen rajat ylittävissä tapauksissa. Lisäksi Euroopan unionin tuomioistuin on antanut viime vuosina useita tuomioita, joilla on rajoitettu tiettyjä toimenpiteitä työntekijöiden lähettämistä koskevassa oikeudellisessa järjestelmässä. Siksi komissio ehdotti 21. maaliskuuta 2012 täytäntöönpanodirektiiviä, johon sisältyi uusia ratkaisuja ja toimenpiteitä. Täytäntöönpanodirektiivi perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 53 artiklan 1 kohtaan ja 62 artiklaan, ja tämä oikeusperusta on syytä säilyttää oikeudellisen selvyyden vuoksi.

  Esittelijä myöntää, että direktiivin 96/71/EY toimeenpanoa, soveltamista ja täytäntöönpanon valvontaa on parannettava, ja siksi hän pitää myönteisenä, että komissio on tehnyt asiaa koskevan ehdotuksen. Esittelijän mielestä täytäntöönpanodirektiivissä on yleisesti ottaen

   oltava tasapainoisia toimenpiteitä, joilla suojellaan sekä lähetettyjä työntekijöitä että palvelujen tarjoamisen vapautta

   otettava käyttöön selkeä oikeudellinen kehys lähetettyjä työntekijöitä varten, jotta heidän potentiaaliaan ja kilpailukykyään hyödynnetään lisääntyvän työttömyyden torjunnassa etenkin kriisiaikoina

   parannetaan tiedonsaantia yhtiöiden ja työnantajien kannalta, jotta työntekijöiden lähettäminen olisi helpompaa ja turvallisempaa

   kohennetaan jäsenvaltioiden yhteistyötä, jotta työnantajien oikeudet voidaan turvata paremmin

   vältetään yhtiöiden ja etenkin pk-yritysten tarpeetonta hallinnollista rasitusta, joka saattaisi haitata niiden liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja niiden kykyä luoda uusia työpaikkoja.

  Tiedonsaanti (5 artikla)

  Tiedonsaantia ja viestintää on parannettava pikaisesti, kun otetaan huomioon, että sääntöjen soveltamatta jättäminen johtuu hyvin usein työehtoja koskevien tietojen saatavuutta, avoimuutta ja kattavuutta koskevista ongelmista. Koska EU:ssa on erilaisia työmarkkinamalleja ja työmarkkinasuhdejärjestelmiä, joissa kansalliset viranomaiset tai työmarkkinaosapuolet ottavat käyttöön yleissitovia sääntöjä joko vaihtoehtoisina tai toisiaan täydentävinä, sovellettavien työehtojen määrittämisessä ilmenee ongelmia. Esittelijä ehdottaa ongelman ratkaisemista siten, että kussakin jäsenvaltiossa luodaan yksi kansallinen verkkosivusto, jolla tarjotaan kaikki tarvittavat tiedot työehdoista. Esittelijä edellyttää, että tietojen saatavuus varmistetaan EU:n tasolla esittämällä unionin verkkosivustolla olevissa maakatsauksissa ajan tasalle saatettuja, tarkkoja ja kattavia tietoja. Tiedonsaannin parantaminen – myös asettamalla ne työntekijöiden ja palveluntarjoajien saaville englanniksi ja muilla relevanteilla kielillä – auttaa poistamaan erinäisiä ongelmia, jotka voivat nykykokemusten perusteella aiheuttaa vakavia seurauksia sekä yrityksille että lähetetyille työntekijöille.

  Ehdotettujen toimenpiteiden oikeudellinen selkeys ja oikeasuhteisuus (3, 9)

  EU:n tasolla on oikeudellisen selkeyden ja oikeusvarmuuden takaamiseksi otettava käyttöön yhdenmukaisia toimenpiteitä. Täytäntöönpanodirektiivissä on tältä kannalta kaksi erittäin merkittävää artiklaa: 3 ja 9 artikla.

  Esittelijä ehdottaa, että artikloissa olevien luetteloiden ohjeellinen luonne säilytetään. Ehdotuksen 3 artiklassa olevalla kahdella perusteluettelolla pyritään estämään ja ehkäisemään lainsäädännön kiertäminen, mutta ne voivat johtaa myös tilanteisiin, joissa vilpittömästi toimivat yritykset suljetaan tiettyjen kansallisten markkinoiden ulkopuolelle. Työntekijöiden lähettäminen ei ole kansallinen ilmiö vaan rajat ylittävää toimintaa, joka edellyttää yhteistä oikeudellista järjestelmää ja yhteistä lähestymistapaa. Siksi luetteloissa on oltava yhteisiä EU-tason viittauksia.

  Ehdotuksen 3 artiklaan sisällytettävä yhteisten perusteiden luettelo kytkeytyy välittömästi 9 artiklassa olevaan yhteisten valvontatoimenpiteiden luetteloon. Esittelijä kannattaa päättävästi valvontaa koskevaa selkeyttä, joka voidaan taata ainoastaan esittämällä yhteinen luettelo mahdollisista valvontatoimenpiteistä. Oikeusvarmuuteen olisi päästävä ilmoittamalla selkeästi, mitä on valvottava.

  Ehdotettujen toimien on ehdottomasti oltava oikeasuhteisia, jotta ne hyväksyttäisiin EU:n tasolla.

  Jäsenvaltioiden yhteistyö (6, 7 ja 18 artikla)

  Koska työntekijöiden lähettäminen on rajat ylittävää toimintaa, sijoittautumisjäsenvaltion ja vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten asianmukainen ja tehokas yhteistyö on välttämätöntä.

  Jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön parantamiseksi on varmistettava, että IMI-järjestelmää hyödynnetään nykyistä paremmin. Siksi esittelijä ehdottaa, että IMI-järjestelmän käyttäminen olisi mahdollisuuksien mukaan pakollista, ja muuttaa komission ehdottamia määräaikoja, jotta niiden noudattaminen olisi helpompaa. Lisäksi on huolehdittava tietosuojan toteutumisesta.

  SISÄMARKKINA- JA KULUTTAJANSUOJAVALIOKUNNAN LAUSUNTO (4.3.2013)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta
  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  Valmistelija: Malcolm Harbour

  LYHYET PERUSTELUT

  Työntekijöiden liikkuvuuden, sijoittautumisen ja palvelujen tarjoamisen vapaus ovat sisämarkkinoiden perusperiaatteita. Kun yritys lähettää työntekijöitä toiseen jäsenvaltioon palvelujen tarjoamisen yhteydessä, työntekijöiden lähettämistä koskevan direktiivin 96/71/EY tarkoituksena on suojella tällaisten työntekijöiden oikeuksia ja estää sosiaalista polkumyyntiä. On osoittautunut, että tätä direktiiviä kierretään laajasti ja että sen täytäntöönpano on ollut riittämätöntä. Vastauksena tähän komissio on ehdottanut täytäntöönpanodirektiiviä.

  Täytäntöönpanodirektiivin tarkoituksena on tehdä direktiivin 96/71/EY säännöksistä toteuttamiskelpoisia, varmistaa yritysten tasapuoliset toimintaedellytykset, luoda esteitä säännösten kiertämiselle ja taata työntekijöiden oikeuksien suojelu.

  Valmistelija on ehdottanut direktiiviin eräitä lisäyksiä, joilla korostetaan direktiivin 96/71/EY tavoitteita, keskittyen kansallisuuteen perustuvan työntekijöiden välisen syrjinnän torjuntaan ja korostaen, että ehdotetussa täytäntöönpanodirektiivissä olisi kunnioitettava direktiivissä 96/71/EY säädettyjä periaatteita sekä samalla parannettava täytäntöönpanoa ja määrättävä tehokkaita seuraamuksia säännösten kiertämisestä.

  Valmistelija on tehnyt selkeyttäviä lisäyksiä monilla aloilla. Ne sisältävät selvempiä määritelmiä sekä jäsenvaltioiden ja palveluntarjoajien roolien ja vastuiden selkeyttämistä, kuten näyttöä siitä, että työnantajan ja työntekijän välillä on ollut työsuhde ennen lähettämistä. Valmistelija ehdottaa 9 artiklassa vähimmäistason täytäntöönpanotoimenpiteitä ja avointa luetteloa, joka on oleellinen, jotta jäsenvaltioille annetaan tarvittava joustovara toteuttaa lisätoimenpiteitä direktiivin 96/71/EY asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

  Säännösten kiertämisen torjumiseksi valmistelija on tehnyt kolme keskeistä ehdotusta. Ensinnäkin, jos direktiiviä 96/71/EY ja tätä direktiiviä ei noudateta, kyseiseen yritykseen sovelletaan sen valtion asiaan liittyvää lainsäädäntöä, jossa palvelua tarjotaan, ja kaikkien asianomaisten työntekijöiden katsotaan harjoittavan oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen unionissa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 45 artiklan mukaisesti, jossa korostetaan syrjimättömyyttä.

  Toiseksi, ehdotuksen oikeusperustaa ehdotetaan muutettavan sen selventämiseksi, että direktiivi koskee työntekijöiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta. Kolmanneksi ehdotetaan ankaria seuraamuksia niille jäsenvaltioille, jotka eivät tee yhteistyötä, kun niiltä pyydetään työntekijöiden lähettämisen todentamiseksi tarvittavia tietoja.

  Alihankintaketjujen väärinkäyttöä ei tapahdu ainoastaan rakennusalalla. Siitä syystä yhteisvastuu olisi laajennettava koskemaan kaikkia aloja. Asianmukaisen huolellisuuden vaatimusta olisi vaikea soveltaa käytännössä, ja siksi se on poistettu. Jäsenvaltioiden olisi toteutettava tarvittavat toimenpiteet yhteisvastuun toteuttamiseksi omien kokemustensa ja menettelyjensä mukaisesti. Olisi myös sallittava tiukempien sääntöjen käyttöönotto tai niiden soveltamisen jatkaminen kansallisella tasolla. Komission olisi yhteistyössä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa tarkasteltava uudelleen tämän artiklan soveltamista ja ehdotettava tarvittaessa muutoksia.

  Valmistelija pitää hyvää hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa ehdotetun direktiivin menestyksen avaimina. Vaikka valmistelija ymmärtää IMI-järjestelmän tarjoamat mahdollisuudet kieliesteet voittavan nopean tietojenvaihdon suhteen, eräillä jäsenvaltioilla on jo hyvin tehokkaita IMI-järjestelmän ulkopuolisia hallinnollisen yhteistyön menetelmiä. Jäsenvaltioiden olisi voitava käyttää vapaasti IMI-järjestelmän ulkopuolisia kahdenvälisiä sopimuksia. Toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava pyydetyt tiedot viipymättä, ja jos tietoja ei ole saatavilla, ilmoitettava virallisesti tällaisten tietojen puuttumisesta.

  Työntekijöiden saatavilla olevien tietojen lisäämiseksi toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot olisi asetettava yleisesti saataville. Lisäksi työehtoja koskevaa tietoa olisi oltava maksutta yleisesti saatavilla selvässä, avoimessa, kattavassa ja ymmärrettävässä muodossa.

  Hallinnollisen yhteistyön ja keskinäisen avunannon parantamiseksi komission olisi julkaistava jäsenvaltioiden nykyisiin järjestelmiin perustuvan ja niiden kanssa yhteensopivan EU:n laajuisen ilmoitus- tai rekisteröintijärjestelmän toteutettavuutta koskevan vaikutustenarvioinnin tulokset. Komission olisi myös tehtävä ehdotus vakaviin rikkomuksiin syyllistyneiden eurooppalaisesta rekisteristä ("musta lista") yrityksistä, jotka todistettavasti uhmaavat direktiivin 96/71/EY säännöksiä ja muuta asiaan kuuluvaa unionin lainsäädäntöä.

  Ehdotetun täytäntöönpanodirektiivin ja direktiivin 96/71/EY menestys riippuu paitsi poliittisesta tahdosta myös riittävien resurssien osoittamisesta, ja tästä syystä valmistelija ehdottaa tarkistuksia, joilla jäsenvaltiot ja komissio velvoitetaan myöntämään tarvittavat resurssit direktiivin 96/71/EY asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi.

  TARKISTUKSET

  Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2) Työntekijöiden vapaa liikkuvuus antaa kaikille kansalaisille oikeuden siirtyä toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä ja oleskelemaan siellä siinä tarkoituksessa ja suojelee heitä työntekoon, palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvältä syrjinnältä verrattuna kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin. Sitä ei pidä sekoittaa palvelujen tarjoamisen vapauteen, johon kuuluu yritysten oikeus suorittaa palveluja toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat lähettää sinne omia työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä edellyttää.

  2) Palvelujen tarjoamisen vapauteen kuuluu yritysten oikeus tarjota palveluja toisessa jäsenvaltiossa, minkä yhteydessä ne voivat lähettää sinne omia työntekijöitään tilapäisesti suorittamaan tehtäviä, joita palvelun tarjoaminen siellä edellyttää. Työntekijöiden lähettämistä varten on erotettava toisistaan työntekijöiden vapaa liikkuvuus, joka antaa kaikille kansalaisille oikeuden siirtyä toiseen jäsenvaltioon tekemään työtä ja oleskelemaan siellä siinä tarkoituksessa ja suojelee heitä työntekoon, palkkaukseen ja muihin työehtoihin liittyvältä syrjinnältä verrattuna kyseisen jäsenvaltion kansalaisiin.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a) Tämä direktiivi ei saisi vaikuttaa jäsenvaltioissa ja soveltuvin osin Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksissa sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettujen perusoikeuksien soveltamiseen.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  3) Sellaisten työntekijöiden osalta, jotka lähetetään palvelujen tarjoamiseksi työskentelemään tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa he tavallisesti tekevät työtään, vahvistetaan palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY keskeiset ja selkeästi määritellyt työehdot, joita palveluntarjoajien on vastaanottajavaltiossa noudatettava kyseisten lähetettyjen työntekijöiden vähimmäissuojan takaamiseksi.

  3) Sellaisten työntekijöiden osalta, jotka lähetetään palvelujen tarjoamiseksi työskentelemään tilapäisesti toiseen jäsenvaltioon kuin siihen, jossa he tavallisesti tekevät työtään, vahvistetaan palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon 16 päivänä joulukuuta 1996 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 96/71/EY keskeiset ja selkeästi määritellyt työehdot, joita palveluntarjoajien on vastaanottajavaltiossa noudatettava kyseisten lähetettyjen työntekijöiden vähimmäissuojan takaamiseksi. Tällä direktiivillä ei pitäisi estää sitä, että lähetetyille työntekijöille annetaan lainsäädännöllisillä tai yhteisesti sovituilla säännöillä suotuisammat työehdot, kunhan paikallisten ja ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu ja syrjimättömyys taataan. Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa noudattaen täysin Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 26 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan 1 ja 2 kohdan, 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan määräyksiä sekä Euroopan unionin perusoikeuskirjaa.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a) Tämän direktiivin tarkoituksena on parantaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa. Näin ollen tämän direktiivin säännösten soveltaminen ei rajoita direktiivin 96/71/EY säännösten soveltamista.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 3 b kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 b) Direktiivin 96/71/EY noudattamisen varmistamiseksi ilman, että asetetaan palveluntarjoajille tarpeeton hallinnollinen taakka, on olennaisen tärkeää, että tämän direktiivin 3 artiklassa säädettyjä tosiseikkoja olisi pidettävä suuntaa-antavina ja ohjeellisina. Ei pitäisi edellyttää, että jokaisen 3 artiklassa säädetyn seikan on täytyttävä jokaisessa lähettämistapauksessa.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua se, että yritykset kiertäisivät ja/tai käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai direktiivin 96/71/EY soveltamista epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, olisi parannettava työntekijöiden lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja valvontaa.

  4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua se, että yritykset kiertäisivät ja/tai käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai direktiivin 96/71/EY soveltamista epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, olisi parannettava työntekijöiden lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja valvontaa sekä tehtävä niistä täytäntöönpanokelpoisia ottaen huomioon suhteellisuus- ja syrjimättömyysperiaatteet. Tällä direktiivillä ei saa vaikuttaa haitallisesti direktiivissä 96/71/EY selvästi määriteltyihin keskeisiin työehtoihin ja ‑oloihin. Näiden sääntöjen, etenkin kaikkien työehtojen ja ‑olojen, kiertämisestä on tehtävä rangaistavaa.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a) Kaikkien tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden olisi oltava perusteltuja, suhteellisia ja syrjimättömiä, jotta ne eivät aiheuta hallinnollista taakkaa eivätkä haittaa yritysten ja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja siten, että samalla suojellaan lähetettyjä työntekijöitä.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  5) Sen vuoksi on tarpeen selkeyttää niitä tosiseikkoja, jotka luonnehtivat palvelujen tarjoamisen yhteydessä toiseen jäsenvaltioon tapahtuvan työntekijöiden lähettämiselle ominaista tilapäistä luonnetta, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajan olisi oltava aidosti sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, josta lähettäminen tapahtuu, samoin kuin direktiivin 96/71/EY ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008, jäljempänä ’Rooma I -asetus’, välistä suhdetta.

  5) Sen vuoksi on tarpeen selkeyttää niitä tosiseikkoja, jotka luonnehtivat palvelujen tarjoamisen yhteydessä toiseen jäsenvaltioon tapahtuvan työntekijöiden lähettämiselle ominaista tilapäistä luonnetta, mikä tarkoittaa sitä, että työnantajan olisi oltava aidosti sijoittautunut siihen jäsenvaltioon, josta lähettäminen tapahtuu, samoin kuin direktiivin 96/71/EY ja sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun asetuksen (EY) N:o 593/2008, jäljempänä ’Rooma I ‑asetus’, välistä suhdetta, jotta voidaan taata kyseisen direktiivin laaja soveltaminen.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a) Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi tarvittaessa tarjottava komissiolle tämän direktiivin täytäntöönpanoa koskevaa tukea, valvontaa ja palautetta.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  6) Kuten on laita direktiivin 96/71/EY tapauksessa, tämän direktiivin ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa sen lain soveltamista, jota Rooma I -asetuksen 8 artiklan mukaisesti sovellettaisiin yksittäisiin työsopimuksiin, eikä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 soveltamista.

  6) Kuten on laita direktiivin 96/71/EY tapauksessa, tämän direktiivin ei kuitenkaan pitäisi rajoittaa sen lain soveltamista, jota Rooma I -asetuksen 8 artiklan mukaisesti sovellettaisiin yksittäisiin työsopimuksiin, eikä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2004 täytäntöönpanomenettelystä 16 päivänä syyskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 987/2009 soveltamista. Tämän direktiivin säännöksillä ei pitäisi estää jäsenvaltioita kansallisissa lainsäädännöissään säätämästä suotuisampia työehtoja lähetetyille työntekijöille ja panemasta niitä täytäntöön.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  7 a) Jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että käytettävissä ovat tarvittavat voimavarat, jotta tarkastukset tapahtuvat tehokkaasti ja jotta voidaan vastata ilman tarpeettomia viivytyksiä tässä direktiivissä säädettyihin tietopyyntöihin, joita vastaanottajajäsenvaltio tai sijoittautumisjäsenvaltio esittävät.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 8 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  8) Ammattiliitoilla on tärkeä asema palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvan työntekijöiden lähettämisen kannalta, sillä työmarkkinaosapuolet voivat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan määritellä sovellettavan vähimmäispalkan eri tasot (vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti).

  8) Työmarkkinaosapuolilla on tärkeä asema palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvan työntekijöiden lähettämisen kannalta, sillä ne voivat kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaan määritellä sovellettavan vähimmäispalkan eri tasot (vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti). Työmarkkinaosapuolien olisi oltava tiedottamis- ja viestintävastuussa näistä tasoista.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 10 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano ovat keskeisiä tekijöitä lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa, kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa alalla sovellettavien unionin sääntöjen tehokkuutta. Tiivis yhteistyö komission ja jäsenvaltioiden välillä on sen vuoksi olennaisen tärkeää unohtamatta myöskään työsuojeluhallinnon ja työmarkkinaosapuolten tärkeää tehtävää tässä suhteessa.

  10) Sääntöjen asianmukainen ja tehokas soveltaminen ja täytäntöönpano ovat keskeisiä tekijöitä lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemisessa, kun taas heikko täytäntöönpano horjuttaa alalla sovellettavien unionin sääntöjen tehokkuutta. Siksi on tässä suhteessa olennaista saada aikaan ja säilyttää tiivis yhteistyö jäsenvaltioiden, komission ja asianomaisten kansallisten, alueellisten ja paikallisten toimijoiden välillä, mukaan luettuina työsuojeluhallinto ja työmarkkinaosapuolet.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 11 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  11) Keskinäinen luottamus, yhteistyöhenki, jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys ovat tässä suhteessa olennaisia.

  11) Kun otetaan huomioon, että vastaanottajajäsenvaltiolla on rajalliset mahdollisuudet saada tietoja toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneesta ulkomaisesta yrityksestä, yhteistyö sijoittautumisjäsenvaltion kanssa on ratkaisevan tärkeää ja sitä olisi edelleen kehitettävä. Keskinäinen luottamus, avunanto, jatkuva vuoropuhelu ja yhteisymmärrys ovat tässä suhteessa olennaisia.

   

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 12 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  12) Jotta direktiiviä 96/71/EY olisi helpompi soveltaa paremmin ja yhtenäisemmin, on asianmukaista säätää sähköisestä tiedonvaihtojärjestelmästä, joka auttaa hallinnollista yhteistyötä, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) mahdollisimman paljon. Tämän ei kuitenkaan pitäisi estää hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista.

  12) Jotta direktiiviä 96/71/EY olisi helpompi soveltaa paremmin ja yhtenäisemmin, on asianmukaista säätää sähköisestä tiedonvaihtojärjestelmästä, joka auttaa hallinnollista yhteistyötä, ja toimivaltaisten viranomaisten olisi käytettävä sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmää (IMI) mahdollisimman paljon. Tämä ei kuitenkaan estä hallinnollista yhteistyötä koskevien kahdenvälisten sopimusten tai järjestelyjen soveltamista. IMI-järjestelmän avulla tapahtuvan sähköisen tiedonvaihdon järjestelyt olisi testattava niiden käytännön toimivuuden varmistamiseksi.

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  13 a) On huolestuttavaa, että jäsenvaltioilla on edelleen paljon vaikeuksia periä rajatylittävät hallinnolliset sakot ja panna seuraamukset täytäntöön, ja toteaa, että hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten keskinäistä tunnustamista on käsiteltävä tulevassa lainsäädännössä.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  14) Jäsenvaltioiden velvollisuuksia saattaa työehtoja koskevat tiedot yleisesti ja tosiasiallisesti paitsi muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien myös asianomaisten lähetettyjen työntekijöiden saataville olisi konkretisoitava.

  14) Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava komissiolle, miten ne aikovat julkistaa työehtoja koskevat tiedot ja asettaa ne lähetettyjen työntekijöiden ja muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien saataville.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  14 a) Kun työehdot on esitetty työehtosopimuksissa, jotka on julistettu yleisesti sovellettaviksi, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että kyseiset työehtosopimukset julkistetaan ja asetetaan yleisesti saataville.

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  15 a) Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen avunannon sekä rajatylittävän yhteistyön parantamiseksi ja helpottamiseksi olisi laadittava jäsenvaltioiden nykyisiin järjestelmiin perustuva ja niiden kanssa yhteensopiva EU:n laajuinen ilmoitus- tai rekisteröintijärjestelmä henkilötietojen suojaa koskevien sääntöjen mukaisesti. Jotta tällainen järjestelmä olisi syrjimättömyyden ja reilun kilpailun periaatteen mukainen, komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle tällaisen järjestelmän toteutettavuutta koskeva vaikutustenarviointi.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta noudatettavia työehtoihin liittyviä aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin asianmukaisesti ja niiden noudattamista voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi sovellettava ainoastaan tiettyjä valvontatoimia tai hallinnollisia muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ja vaatimuksia voidaan soveltaa vain siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty suorittamaan valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman pyydettyjä tietoja ja että tarvittavia tietoja ei voida saada vaivattomasti lähetettyjen työntekijöiden työnantajalta tai palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai että vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä ei voitaisi varmistaa, että tarpeellisiksi katsottujen kansallisten valvontatoimenpiteiden tavoitteet saavutetaan.

  16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta noudatettavia työehtoihin liittyviä aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin asianmukaisesti ja niiden noudattamista voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi sovellettava ainoastaan tällaisia valvontatoimia tai hallinnollisia muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. Tällaisten valvontatoimien tai hallinnollisten muodollisuuksien olisi oltava suhteellisia eivätkä ne saisi aiheuttaa perusteetonta ja liiallista hallinnollista taakkaa. Tällaisia toimenpiteitä ja vaatimuksia voidaan soveltaa vain siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty suorittamaan valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman pyydettyjä tietoja ja että tarvittavia tietoja ei voida saada vaivattomasti lähetettyjen työntekijöiden työnantajalta tai palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai että vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä ei voitaisi varmistaa, että tarpeellisiksi katsottujen kansallisten valvontatoimenpiteiden tavoitteet saavutetaan.

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  16 a) Toimivaltaisten viranomaisten laatimassa riskinarvioinnissa olisi pyrittävä yksilöimään ne toimialat, joille palvelujen tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat niiden alueella keskittyneet. Tällaista riskinarviointia tehtäessä olisi otettava huomioon toimialakohtaiset erityisongelmat ja ‑tarpeet, mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet, työmarkkinaosapuolten kentältä antamat tiedot, kiertämiskäytännöt sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema.

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 18 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  18) Jotta voitaisiin parantaa ja yhtenäistää direktiivin 96/71/EY soveltamista ja käytännön täytäntöönpanon valvomista sekä vähentää mahdollisimman paljon soveltamisen ja täytäntöönpanon tasoeroja unionissa, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että niiden alueella tehdään tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia.

  18) Jotta voitaisiin parantaa ja yhtenäistää direktiivin 96/71/EY soveltamista ja käytännön täytäntöönpanon valvomista sekä vähentää mahdollisimman paljon soveltamisen ja täytäntöönpanon tasoeroja unionissa, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että niiden alueella tehdään tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia. Tällaisten tarkastusten perustana on käytettävä ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten tekemää riskinarviointia, jossa olisi otettava huomioon sellaisia tekijöitä kuin suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, toimialakohtaiset erityisongelmat ja ‑tarpeet, aiemmat sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema.

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 19 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  19) Jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto, työmarkkinaosapuolet ja muut valvontaelimet ovat tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden tulisi jatkossakin olla ratkaisevan tärkeässä asemassa.

  19) Jäsenvaltioiden työsuojeluhallinto, työmarkkinaosapuolet ja muut valvontaviranomaiset ovat tässä suhteessa ensiarvoisen tärkeitä, ja niiden tulisi jatkossakin olla ratkaisevan tärkeässä asemassa.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 23 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  23) Jotta voitaisiin helpottaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja huolehtia, että sitä sovelletaan tehokkaammin, käytössä olisi oltava tehokkaat valitusmenettelyt, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat tehdä valituksen tai aloittaa menettelyjä joko suoraan tai tätä varten nimettyjen kolmansien osapuolten välityksellä; tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi ammattiliitot tai muut järjestöt ja työmarkkinaosapuolten yhteiset instituutiot. Tämän ei pitäisi rajoittaa tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista.

  23) Jotta voitaisiin helpottaa direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanoa ja huolehtia, että sitä sovelletaan tehokkaammin, käytössä olisi oltava tehokkaat valitusmenettelyt, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat tehdä valituksen tai aloittaa menettelyjä joko suoraan tai tapauksen mukaan heidän hyväksynnällään tätä varten nimettyjen kolmansien osapuolten välityksellä; tällaisia osapuolia ovat esimerkiksi ammattiliitot tai muut järjestöt ja työmarkkinaosapuolten yhteiset instituutiot. Tämän ei pitäisi rajoittaa tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista.

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  24) Koska alihankinta on rakennusalalla yleistä, on lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi tarpeen varmistaa, että ainakin sitä toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja on, voidaan pitää velvollisena maksamaan lähetetyille työntekijöille työnantajan lisäksi tai tämän asemesta maksuun tulevat nettovähimmäispalkat, palkkasaatavat ja/tai maksamatta olevat maksut sijoitusrahastoihin tai työmarkkinaosapuolten instituutioihin, joita säännellään lailla tai työehtosopimuksella, mikäli nämä kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Toimeksisaajaa ei saa pitää vastuullisena, jos hän on toiminut asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Niihin voi kuulua ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat alihankkijan antamaa näyttöä, joka voi tapauksen mukaan perustua myös kansallisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin.

  Poistetaan.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  25) Erityisissä tapauksissa muita toimeksisaajia voidaan kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti pitää vastuullisena myös tämän direktiivin mukaisten velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä tai niiden vastuuta voidaan rajoittaa sen jälkeen, kun on kuultu kansallisen tason tai alakohtaisia työmarkkinaosapuolia.

  Poistetaan.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  26) Velvollisuus asettaa vastuuvaatimus toimeksisaajalle, kun välitön alihankkija on palveluntarjoaja, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja lähettää työntekijöitä, on perusteltu työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun liittyvistä yleistä etua koskevista pakottavista syistä. Tällaisten lähetettyjen työntekijöiden tilanne ei ole välttämättä sama kuin sellaisten työntekijöiden, jotka ovat toimeksisaajan sijoittautumisjäsenvaltioon sijoittautuneen välittömän alihankkijan palveluksessa, siltä osin kuin kyse on mahdollisuudesta esittää vaateita, jotka koskevat maksamatonta palkkaa tai perusteettomasti pidätettyjen verojen tai sosiaaliturvamaksujen palauttamista.

  Poistetaan.

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita sovelletaan määrättyjen hallinnollisen sakkojen ja/tai seuraamusten täytäntöönpanoon rajatylittävissä tapauksissa, poikkeavat toisistaan, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi varmistaa, että lähetetyillä työntekijöillä on samantasoinen suoja koko unionissa.

  27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita sovelletaan määrättyjen hallinnollisen sakkojen ja/tai seuraamusten täytäntöönpanoon rajatylittävissä tapauksissa työntekijöiden lähettämiseen liittyvissä tilanteissa direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisesti, poikkeavat toisistaan, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi varmistaa, että lähetetyillä työntekijöillä on samantasoinen suoja koko unionissa. Jos tällaisia sakkoja ja seuraamuksia määrätään työtuomioistuimissa tai työehtosopimuksissa asetettujen työehtojen noudattamatta jättämisen vuoksi, kyseiset sakot ja seuraamukset on voitava panna täytäntöön.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 28 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  28) Palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvaan työntekijöiden lähettämiseen liittyvien aineellisten sääntöjen tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava erityisillä toimilla, joissa keskitytään määrättyjen hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten rajatylittävään täytäntöönpanoon. Jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädännön lähentäminen on sen vuoksi olennainen edellytys sille, että voidaan varmistaa korkeampi, tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi suojelun taso sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi.

  28) Palvelujen tarjoamiseksi tapahtuvaan työntekijöiden lähettämiseen liittyvien aineellisten sääntöjen tehokas täytäntöönpano olisi varmistettava erityisillä toimilla, joissa keskitytään määrättyjen hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten rajatylittävään täytäntöönpanoon työntekijöiden lähettämiseen liittyvissä tilanteissa direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisesti. Jäsenvaltioiden tämän alan lainsäädännön lähentäminen on sen vuoksi olennainen edellytys sille, että voidaan varmistaa korkeampi, tasapuolisempi ja vertailukelpoisempi suojelun taso sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan saavuttamiseksi.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 29 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  29) Jos vahvistetaan yhteiset säännöt, joita sovelletaan täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvään yhteiseen avunantoon ja tukeen ja niihin liittyviin kustannuksiin, ja otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, joita sovelletaan määrättyihin hallinnollisiin seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvistä päätöksistä ilmoittamiseen, pystyttäneen ratkaisemaan erinäisiä rajatylittävään täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja parantamaan toisen jäsenvaltion tekemistä päätöksistä ilmoittamista ja päätösten täytäntöönpanoa.

  29) Jos vahvistetaan yhteiset säännöt, joita sovelletaan täytäntöönpanotoimenpiteisiin liittyvään yhteiseen avunantoon ja tukeen ja niihin liittyviin kustannuksiin, ja otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, joita sovelletaan määrättyihin hallinnollisiin seuraamuksiin ja sakkoihin liittyvistä päätöksistä ilmoittamiseen työntekijöiden lähettämiseen liittyvissä tilanteissa direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisesti, pystyttäneen ratkaisemaan erinäisiä rajatylittävään täytäntöönpanoon liittyviä ongelmia ja parantamaan toisen jäsenvaltion tekemistä päätöksistä ilmoittamista ja päätösten täytäntöönpanoa.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 30 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  30) Sen, että vahvistetaan yhtenäisempiä sääntöjä seuraamusten ja sakkojen rajatylittävää täytäntöönpanoa varten, ja sen, että tarvitaan lisää yhteisiä kriteereitä käytettäväksi seuraamusten ja sakkojen maksamatta jättämiseen liittyvissä menettelyissä, ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden valtuuksiin määritellä seuraamus- ja sakkojärjestelmänsä tai sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti käytettävissä olevat perintätoimenpiteet.

  30) Sen, että vahvistetaan yhtenäisempiä sääntöjä seuraamusten ja sakkojen rajatylittävää täytäntöönpanoa varten työntekijöiden lähettämiseen liittyvissä tilanteissa direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisesti, ja sen, että tarvitaan lisää yhteisiä kriteereitä käytettäväksi seuraamusten ja sakkojen maksamatta jättämiseen liittyvissä menettelyissä, ei pitäisi vaikuttaa jäsenvaltioiden valtuuksiin määritellä seuraamus- ja sakkojärjestelmänsä tai sisäisen lainsäädäntönsä mukaisesti käytettävissä olevat perintätoimenpiteet.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällä direktiivillä vahvistetaan yleiset ja yhteiset puitteet, jotka koostuvat direktiivin 96/71/EY paremman ja yhtenäisemmän toimeenpanon, soveltamisen ja käytännön täytäntöönpanon valvonnan edellyttämistä asianmukaisista säännöksistä, toimenpiteistä ja valvontamenettelyistä, mukaan luettuina toimenpiteet sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien seuraamusten määräämiseksi.

  Tällä direktiivillä vahvistetaan joukko säännöksiä, toimenpiteitä ja valvontamenettelyjä, joilla autetaan jäsenvaltioita direktiivin 96/71/EY toimeenpanossa, soveltamisessa ja täytäntöönpanon valvonnassa, mukaan luettuina toimenpiteet sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien seuraamusten määräämiseksi.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tämän direktiivin tarkoituksena on taata palvelujen rajatylittäväksi tarjoamiseksi toiseen jäsenvaltioon lähetettävien työntekijöiden oikeuksien asianmukaisen tasoisen vähimmäissuojan kunnioittaminen, helpottaa palveluntarjoajien mahdollisuuksia hyödyntää palvelujen tarjoamisen vapautta ja edistää reilua kilpailua palveluntarjoajien keskuudessa.

  Tässä direktiivissä vahvistetaan lähetettävien työntekijöiden yhdenvertaiseen kohteluun tarvittavat täytäntöönpanotoimet direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa määriteltyjen työehtojen ja ‑olojen osalta. Kyseisillä täytäntöönpanotoimilla pyritään helpottamaan ja parantamaan palvelujen tarjoamisen vapautta ja edistämään reilua kilpailua palveluntarjoajien keskuudessa sisämarkkinoilla.

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioissa ja unionin lainsäädännössä tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-oikeus tai lakkovapaus tai muut jäsenvaltioiden työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

  2. Tämä direktiivi ei vaikuta millään tavoin jäsenvaltioissa tunnustettujen perusoikeuksien käyttämiseen, mukaan luettuna lakko-oikeus tai lakkovapaus tai muut jäsenvaltioiden työmarkkinasuhdejärjestelmien piiriin kuuluvat toimet, kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti. Se ei vaikuta myöskään oikeuteen neuvotella, tehdä ja panna täytäntöön työehtosopimuksia eikä oikeuteen ryhtyä työtaistelutoimiin kansallisen lainsäädännön ja kansallisten käytäntöjen mukaisesti.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan tämän direktiivin mukaisia tehtäviä

  (a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaisia tai elimiä, jotka jäsenvaltio on nimennyt ja joille se on uskonut tämän direktiivin mukaisten julkisten tehtävien suorittamisen

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a) ’vastaanottajajäsenvaltiolla’ jäsenvaltiota, johon työntekijä on tilapäisesti lähetetty tässä direktiivissä ja direktiivissä 96/71/EY tarkoitetulla tavalla.

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat yrityksen harjoittamaa toimintaa sen sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, harjoittaako yritys tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää ja/tai muuta hallinnollista toimintaa. Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat:

  Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kokonaisarviointi niistä tosiseikoista, jotka luonnehtivat yrityksen harjoittamaa toimintaa sen sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, harjoittaako yritys tosiasiallisesti merkittävää toimintaa. Arviointia tehtäessä on huomioon otettava erityisesti seuraavat tosiseikat, jotka työntekijän lähettävän yrityksen on tapauksen mukaan osoitettava toimivaltaisille viranomaisille:

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) paikka, jossa yrityksen sääntömääräinen kotipaikka ja hallinto sijaitsevat, jossa se käyttää toimistotiloja, johon se maksaa veroja, jossa sillä on ammattikortti tai jossa se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai ammattialajärjestöön

  (a) paikka, jossa yritys harjoittaa huomattavaa liiketoimintaansa, jossa sen hallinto sijaitsee, johon se maksaa veroja ja sosiaaliturvamaksuja, jossa sillä on kansallisen lainsäädännön mukainen ammattikortti tai jossa se on rekisteröitynyt kauppakamariin tai ammattialajärjestöön

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät otetaan palvelukseen

  (b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät otetaan palvelukseen, ja paikka, josta heidät lähetetään

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) laki, jota sovelletaan yrityksen työntekijöidensä ja toisaalta asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin

  (c) laki, jota sovelletaan yrityksen asiakkaidensa kanssa tekemiin sopimuksiin

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e) täytettyjen sopimusten ja/tai toteutuneen liikevaihdon poikkeavan pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

  (e) täytettyjen sopimusten ja/tai toteutuneen liikevaihdon poikkeavan pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa ottaen huomioon vastaperustettujen yritysten erityistilanne.

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a) lähetetyllä työntekijällä on voimassa oleva A1-lomake sen todistamiseksi, mitä sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan, ja tämä on yksi useammasta sitä koskevasta osoituksesta, että kyseessä on tilanne, jossa työntekijä on lähetetty toiseen jäsenvaltioon.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Arviointiperusteet on mukautettava erikseen kuhunkin tapaukseen ja huomioon on otettava yrityksen sijoittautumisvaltiossaan harjoittaman toiminnan luonne.

  Poistetaan.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – 1 ja 2 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jotta voidaan arvioida, suorittaako lähetetty työntekijä tilapäisesti työtään toisessa jäsenvaltiossa kuin se, jossa hän tavallisesti työskentelee, olisi tarkasteltava kaikkia tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista työtä ja työntekijän tilannetta.

  Jotta voidaan panna direktiivin 96/71/EY 3 ja 5 artikla tehokkaammin täytäntöön ja arvioida, suorittaako lähetetty työntekijä tilapäisesti työtään vastaanottajajäsenvaltiossa, olisi tarkasteltava kaikkia tosiseikkoja, jotka luonnehtivat tällaista työtä ja työntekijän tilannetta.

  Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat:

  Huomioon on otettava erityisesti seuraavat seikat:

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) lähetetty työntekijä palaa siihen jäsenvaltioon, josta hänet on lähetetty, tai hänen oletetaan jatkavan työskentelyä siellä, kun ne työt tai palvelut, joita varten hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

  (c) lähetetty työntekijä tekee tavallisesti työtään ja hänen oletetaan palaavan tavanomaiseen työpaikkaansa, kun ne työt tai palvelut, joita varten hänet oli lähetetty, on saatu päätökseen

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e) selvitetään mahdolliset aiemmat toistuneet jaksot, jolloin kyseisiä tehtäviä on suorittanut sama tai toinen (lähetetty) työntekijä.

  (e) lähetetty työntekijä ei korvaa toista lähetettyä työntekijää paitsi sairauden tai irtisanoutumisen tapauksessa.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – e a–e c alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a) lähetetty työntekijä ei korvaa lakossa olevaa työntekijää

   

  (e b) työntekijä on organisatorisesti ja taloudellisesti riippuvainen työnantajastaan

   

  (e c) työsopimuksen tehnyt yritys on velvollinen maksamaan työntekijän palkan.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltioiden on toteutettava aiheelliset toimenpiteet, jotta estetään, vältetään ja torjutaan se, että yritykset, jotka tarkoituksellisesti pyrkivät kieltämään lähetettyjen työntekijöiden oikeudet tai riistämään ne heiltä, kiertävät ja/tai käyttävät väärin tätä direktiiviä.

  Kaikki edellä luetellut seikat ovat suuntaa-antavia tekijöitä tehtävässä kokonaisarvioinnissa, eikä niitä sen vuoksi voida käsitellä erillisinä. Arviointiperusteet on mukautettava kuhunkin tapaukseen, ja huomioon on otettava tilanteen erityispiirteet.

  Kaikki 1 ja 2 kohdassa luetellut seikat ovat suuntaa-antavia ja ohjeellisia, eikä niitä sen vuoksi koskaan käsitellä erillisinä. Kyseisten seikkojen arviointia on mukautettava tapauskohtaisesti, ja huomioon on otettava tilanteen erityispiirteet.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  4 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio julkaisee luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja yhteysvirastoista ja päivittää sitä säännöllisesti.

  Toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille, ja ne on asetettava yleisesti saataville. Komissio julkaisee luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja yhteysvirastoista ja päivittää sitä säännöllisesti.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista työehdoista, joita palveluntarjoajien on sovellettava ja noudatettava, annetaan yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja sellaisia internet-standardeja käyttäen, että ne ovat esteettä vammaisten saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti.

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista työehdoista, joita palveluntarjoajien on sovellettava ja noudatettava, annetaan maksutta yleisesti saataville selkeällä, avoimella, kattavalla ja helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja sellaisia internet-standardeja käyttäen, että ne ovat esteettä vammaisten saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti.

  Tarkistus  51

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Tiedonsaannin parantamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi

  2. Tiedonsaannin parantamiseksi jäsenvaltioiden on lisäksi direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti

  Tarkistus  52

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen internetsivustoilla yleisesti saataville tiedot siitä, mitä työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien on sovellettava direktiivin 96/71/EY mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi annettava linkit käytössä oleviin internetsivustoihin ja muihin yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin työmarkkinaosapuoliin

  (b) toteutettava tarvittavat toimenpiteet saattaakseen internetsivustoilla ja muulla tavoin yleisesti saataville tiedot siitä, mitä työehtosopimuksia sovelletaan (ja keihin) ja mitä työehtoja muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien on sovellettava direktiivin 96/71/EY mukaisesti; mahdollisuuksien mukaan olisi annettava linkit käytössä oleviin internetsivustoihin ja muihin yhteyspisteisiin, etenkin asiaan liittyviin työmarkkinaosapuoliin

  Tarkistus  53

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja palveluntarjoajien saataville muilla kielillä kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset sovellettavat työehdot, ja pyynnöstä vammaisten saavutettavissa olevassa muodossa

  (c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja palveluntarjoajien saataville sen jäsenvaltion, josta lähettäminen tapahtuu, virallisilla kielillä, työntekijän ja palveluntarjoajan alkuperäjäsenvaltion kielellä eikä ainoastaan sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset sovellettavat työehdot ja kerrotaan kantelumenettelyistä sekä oikeudellisten tai hallinnollisten menettelyjen alullepanosta sekä seuraamuksista sääntöjen noudattamatta jättämisen tapauksessa, ja pyynnöstä vammaisten saavutettavissa olevassa muodossa; on myös annettava tietoa muista, esimerkiksi työmarkkinaosapuolien tarjoamista yhteyspisteistä

  Tarkistus  54

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta – c a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (c a) annettava helposti saataville eri viestintävälineiden, muun muassa yhteyspisteiden, avulla muita yksityiskohtaisia tietoja työoloista ja sosiaalisista oloista, työterveys ja ‑turvallisuus mukaan luettuina

  Tarkistus  55

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta – e a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (e a) luotava välineet työntekijöille tiedottamiseksi, heidän neuvomisekseen ja tukemisekseen tai parannettava tällaisia välineitä; hyödynnettävä soveltuvin osin jo käytössä olevaa infrastruktuuria, kuten yhteystoimistoja, yksittäisiä yhteyspisteitä ja neuvontapisteitä

  Tarkistus  56

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen ja käytäntöjen mukaisesti työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että työmarkkinaosapuolet yksilöivät ne ja antavat asiaankuuluvat tiedot, etenkin tiedot vähimmäispalkoista ja niiden osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta ja eri palkkaluokkiin sijoittamista koskevista perusteista, helpolla ja selkeällä tavalla muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja lähetettyjen työntekijöiden saataville.

   

  4. Sikäli kuin direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetut työehdot vahvistetaan kansallisten lakien, perinteen ja käytäntöjen mukaisesti sekä työmarkkinaosapuolten riippumattomuutta täysin kunnioittaen työehtosopimuksissa kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 ja 8 kohdan mukaisesti, jäsenvaltioiden on varmistettava, että nämä työehdot saatetaan helpolla ja selkeällä tavalla muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien ja lähetettyjen työntekijöiden saataville julkisesti, ja ne voivat antaa tämän tehtävän työmarkkinaosapuolille. Asiaankuuluvien tietojen on katettava etenkin tiedot vähimmäispalkoista ja niiden osatekijöistä, palkkasaatavan laskutavasta ja eri palkkaluokkiin sijoittamista koskevista perusteista sekä työehdoista ja ‑oloista, ja nämä tiedot on asetettava kansallisten toimivaltaisten viranomaisten saataville. Jäsenvaltiot voivat tarjota tätä varten virallisen rekisterin.

  Tarkistus  57

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 ja 8 kohdassa tarkoitetut työehtosopimukset kirjataan virallisiin rekistereihin ja julkaisuihin. Direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitettuja, kyseisissä työehtosopimuksissa määritettyjä työehtoja ja ‑oloja on sovellettava työntekijöitä lähettäviin yrityksiin vain näiden sopimusten virallisesta kirjaamisesta ja julkistamisesta lähtien.

  Tarkistus  58

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on kuuluttava erityisesti vastaaminen toimivaltaisten viranomaisten esittämiin perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, myös selvityksiä mahdollisista väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta toiminnasta.

  2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on direktiivin 96/71/EY 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti kuuluttava erityisesti velvollisuus vastata nopeasti, tehokkaasti ja ilman tarpeettomia viivytyksiä toimivaltaisten viranomaistensa esittämiin perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa ja tämän direktiivin asiaan liittyvissä artikloissa tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, myös selvityksiä mahdollisista väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta toiminnasta, ja asianmukaisten toimien käynnistäminen kansallisten lakien ja käytäntöjen mukaisesti.

  Tarkistus  59

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisten palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisten palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi kansallisen lainsäädännön ja direktiivin 96/71/EY mukaisesti. Jos palveluntarjoajat eivät anna näitä tietoja, toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin.

  Tarkistus  60

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 4 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a. Jatkuva kieltäytyminen pyydettyjen tietojen toimittamisesta antaa pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle oikeuden laatia luettelo toimivaltaisista viranomaisista, jotka ovat kieltäytyneet yhteistyöstä, ja oikeuden ilmoittaa siitä komissiolle. Komissio ylläpitää tiedot tarkistettuaan julkisesti saatavilla olevaa luetteloa sille ilmoitetuista viranomaisista, jotka eivät ole olleet yhteistyöhaluisia.

  Tarkistus  61

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden jäsenvaltioiden tai komission pyytämät tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

  5. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden jäsenvaltioiden tai komission pyytämät tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai kolmen viikon kuluessa, jos vastaus edellyttää paikalla tehtävää tarkastusta.

  Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä toimia, on käytettävä kiireellistä menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 24 tunnin kuluessa.

  Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä toimia, on käytettävä kiireellistä menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 24 tunnin kuluessa.

   

  Vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia ja/tai työsuojeluhallintoa ei saa estää toteuttamasta välittömästi väärinkäyttöä koskevia ehkäisy-, tutkinta- ja seuraamustoimia, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 ja 2 alakohdan soveltamista.

  Tarkistus  62

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 6 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisterit, joihin palveluntarjoajat on kirjattu ja jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä asianomaisen jäsenvaltion alueella, ovat myös muiden jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä samoin edellytyksin.

  6. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rekisterit, joihin palveluntarjoajat on kirjattu ja jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä asianomaisen jäsenvaltion alueella, ovat myös muiden jäsenvaltioiden vastaavien toimivaltaisten viranomaisten nähtävissä vastaavin edellytyksin.

  Tarkistus  63

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7. Jäsenvaltioiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty.

  7. Jäsenvaltioiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus unionin lainsäädännön sekä kansallisen lainsäädännön ja käytäntöjen mukaisesti.

  Tarkistus  64

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 9 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset toimivat kiinteässä yhteistyössä direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 10 kohdan soveltamisessa mahdollisesti ilmenevien vaikeuksien tutkimiseksi.

  9. Komissio ja toimivaltaiset viranomaiset toimivat direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa vahvistetun periaatteen mukaisesti kiinteässä yhteistyössä direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanossa mahdollisesti ilmenevien vaikeuksien tutkimiseksi.

  Tarkistus  65

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 9 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  9 a. Keskinäisen avunannon ja rajatylittävän yhteistyön helpottamiseksi komissio esittää viimeistään …* Euroopan parlamentille ja neuvostolle jäsenvaltioiden nykyisiin järjestelmiin perustuvan ja niiden kanssa yhteensopivan unionin laajuisen ilmoitus- tai rekisteröintijärjestelmän toteutettavuutta koskevan vaikutustenarvioinnin.

   

  __________

   

  * EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kaksi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

  Tarkistus  66

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – otsikko

  Komission teksti

  Tarkistus

  Sijoittautumisjäsenvaltion rooli

  Vastaanottajajäsenvaltion ja sijoittautumisjäsenvaltion yhteistyö

  Tarkistus  67

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on jatkettava toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin työntekijöihin liittyvää valvontaa ja seurantaa ja toteutettava siltä osin tarvittavat valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti.

  1. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on direktiivin 96/71/EY 4 ja 5 artiklassa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti jatkettava toiseen jäsenvaltioon lähetettäviin työntekijöihin liittyvää valvontaa ja seurantaa ja toteutettava siltä osin tarvittavat valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet lainsäädäntönsä, käytäntönsä ja hallinnollisten menettelyjensä mukaisesti. Tämä vastuu ei millään tavalla vähennä vastaanottajajäsenvaltion mahdollisuuksia harjoittaa omasta aloitteestaan valvontaa ja seurantaa ja toteuttaa tarvittavat valvonta- tai täytäntöönpanotoimenpiteet, työolojen tarkastukset mukaan luettuina.

  Tarkistus  68

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Edellä 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja jäljempänä 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on autettava lähettämisen kohteena olevaa jäsenvaltiota varmistamaan direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisten edellytysten noudattaminen. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on omasta aloitteestaan toimitettava lähettämisen kohteena olevalle jäsenvaltiolle kaikki 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt asiaankuuluvat tiedot, jos palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltio on tietoinen sellaisista seikoista, jotka viittaavat mahdollisiin sääntöjenvastaisuuksiin.

  2. Tämän direktiivin 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on autettava vastaanottajajäsenvaltiota varmistamaan direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisten edellytysten noudattaminen. Palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion on omasta aloitteestaan tai vastaanottajajäsenvaltion pyynnöstä toimitettava vastaanottajajäsenvaltiolle kaikki 3 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 9 artiklan 1 kohdassa täsmennetyt asiaankuuluvat tiedot. Sijoittautumisjäsenvaltion on tämän direktiivin 6 artiklan 1 kohdan nojalla tuettava vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisia viranomaisia toimittamalla niille hyvissä ajoin tietoja tämän direktiivin 3 artiklan noudattamisesta.

  Tarkistus  69

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaavasti pyytää sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat palveluntarjoajan sijoittautumisen laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä sitä, että sovellettavia sääntöjä ei ole rikottu. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

  3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaavasti pyytää sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen tai kunkin palveluntarjoajan osalta sekä direktiivin 96/71/EY että tämän direktiivin täysimääräisen noudattamisen tarkistamiseksi muun muassa sellaisia tietoja, jotka koskevat palveluntarjoajan sijoittautumisen laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä sitä, että sovellettavia sääntöjä ei ole rikottu. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus  70

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetty velvoite ei velvoita sijoittautumisjäsenvaltiota suorittamaan tosiasiallisia tarkastuksia ja valvontatoimia sen jäsenvaltion alueella, jossa palvelu tarjotaan. Tällaiset tarkastukset ja valvontatoimet, jos niitä tarvitaan, toteuttavat sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja niillä valvontavaltuuksilla, jotka vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä ja hallinnollisissa menettelyissä ja jotka ovat unionin lainsäädännön mukaisia.

  4. Tarkastukset ja valvontatoimet toteuttavat tarvittaessa vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset 10 artiklan mukaisesti ja niillä valvontavaltuuksilla, jotka vahvistetaan vastaanottajajäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, käytännössä ja hallinnollisissa menettelyissä.

  Tarkistus  71

  Ehdotus direktiiviksi

  8 artikla – 1 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  1 a. Jäsenvaltioiden on komission avustuksella toteutettava liitännäistoimenpiteitä, joilla kehitetään, helpotetaan ja edistetään työmarkkinaosapuolien välistä tietojenvaihtoa ja varmistetaan lähetetyille työntekijöille tietoa tarjoavien järjestöjen tukeminen.

  Tarkistus  72

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) velvollisuus säilyttää tai asettaa saataville ja/tai säilyttää paperi- tai sähköinen kopio työsopimuksesta (tai vastaavasta direktiivissä 91/533/EY tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut lisätiedot), palkkalaskelmasta, työaikatodistuksesta, palkanmaksun suorittamista koskevasta todistuksesta tai kopio vastaavista asiakirjoista lähettämisen ajan sen alueella olevassa helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten työpaikalla tai rakennustyömaalla taikka kuljetusalan liikkuvien työntekijöiden osalta päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota käytetään palvelun tarjoamisessa

  (b) velvollisuus säilyttää tai asettaa saataville kohtuullisen ajan kuluessa ja/tai säilyttää palveluntarjoajan valinnan mukaan paperi- tai sähköinen kopio työsopimuksesta (tai vastaavasta direktiivissä 91/533/EY tarkoitetusta asiakirjasta, mukaan luettuna tapauksen ja tarpeen mukaan kyseisen direktiivin 4 artiklassa tarkoitetut lisätiedot), palkkalaskelmasta, työaikatodistuksesta, palkanmaksun suorittamista koskevasta todistuksesta tai kopio vastaavista asiakirjoista, jotka on myönnetty sijoittautumisjäsenvaltion kansallisen lain mukaisesti, lähettämisen ajan sen alueella olevassa helppopääsyisessä ja selvästi yksilöidyssä paikassa, kuten työpaikalla tai rakennustyömaalla taikka kuljetusalan liikkuvien työntekijöiden osalta päätoimipaikassa tai ajoneuvossa, jota käytetään palvelun tarjoamisessa

  Tarkistus  73

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti vakiomuotoisia lomakkeita

  (c) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, kunhan asiakirjat ovat merkityksellisiä lähettämisen luonteen ja direktiivin 96/71/EY noudattamisen toteamiseksi ja ne eivät ole kohtuuttoman pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti vakiomuotoisia lomakkeita

  Tarkistus  74

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki hallinnolliset vaatimukset ja valvontatoimenpiteet ovat yleisesti palveluntarjoajien saatavilla ja että niitä päivitetään säännöllisesti.

  Tarkistus  75

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden tarpeellisuutta ja sopivuutta tarkastellaan kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen tehokkuudesta, yhtenäisempien, vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, yhteisten periaatteiden tai standardien vahvistaminen työntekijöiden lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten ja teknologian kehittyminen ja ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia.

  3. Kansallisten valvontatoimenpiteiden tarpeellisuutta, sopivuutta ja riittävää tehokkuutta tarkastellaan kolmen vuoden kuluttua 20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä uudelleen ottaen huomioon kokemukset yhteistyö- ja tiedonvaihtojärjestelmästä ja sen tehokkuudesta, yhtenäisempien, vakiomuotoisten asiakirjojen kehittäminen, yhteisten periaatteiden tai standardien vahvistaminen työntekijöiden lähettämiseen liittyviä tarkastuksia varten ja lähettämisen teknologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kehittyminen ja ehdotetaan tarvittaessa muutoksia tai mukautuksia, jotta voidaan varmistaa vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten harjoittama työolojen tehokas valvonta.

  Tarkistus  76

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja valvontamenettelyt ja että niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia, joilla valvotaan direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen säännösten ja sääntöjen noudattamista ja varmistetaan sen asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten tarkastusten perustana on käytettävä ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten säännöllisesti tekemää riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat niiden alueella keskittyneet. Riskinarviointia tehtäessä on otettava huomioon suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tehokkaat ja asianmukaiset tarkastus- ja valvontamenettelyt ja että niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia, joilla valvotaan direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen säännösten ja sääntöjen noudattamista ja varmistetaan sen asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten tarkastusten perustana on käytettävä ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten tekemää riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat niiden alueella keskittyneet.

  Tarkistus  77

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 96/71/EY noudattamiseen liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai suhteettomia.

  2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että direktiivin 96/71/EY noudattamiseen liittyvät tarkastukset eivät ole syrjiviä ja/tai suhteettomia.

   

  Toimivaltaisen viranomaisen on omien käytäntöjensä mukaan toimitettava tarkastetulle tai valvotulle yritykselle asiaankuuluvat tiedot sisältävä asiakirja tarkastuksesta tai valvonnasta.

  Tarkistus  78

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 5 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Sellaiset jäsenvaltiot, joissa työsuojeluhallinnolla ei ole lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työolojen ja/tai työehtojen tarkastamiseen ja valvontaan liittyvää toimivaltaa, voivat poikkeuksellisesti ja kansallisen tason työmarkkinaosapuolia kuultuaan perustaa tai pitää voimassa järjestelyitä, joilla taataan kyseisten työntekijöiden työehtojen noudattaminen, kunhan järjestelyt tarjoavat asianomaisille henkilöille riittävän, direktiivistä 96/71/EY ja tästä direktiivistä johtuvaa tasoa vastaavan suojelun.

  5. Direktiivin 96/71/EY 5 artiklan mukaisesti jäsenvaltioilla on oikeus käyttää erilaisia järjestelyjä kansallisen lainsäädäntönsä ja käytäntönsä mukaisesti varmistaakseen direktiivin 96/71/EY noudattamisen ja taatakseen asianomaisille henkilöille riittävän, direktiivissä 96/71/EY ja tässä direktiivissä määritellyn suojelun tason.

  Tarkistus  79

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että myös sen jäsenvaltion alueella, johon työntekijät on tai oli lähetetty, on käytettävissä tehokkaita menettelyjä, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat suoraan tehdä kantelun työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä, joita voivat käyttää työntekijät, jotka katsovat, että heille on aiheutunut haittaa tai vahinkoa sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta jättämisen väitetään tapahtuneen, on päättynyt.

  1. Direktiivin 96/71/EY 6 artiklan ja tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanoa varten jäsenvaltioiden on varmistettava, että riippumatta siitä, onko kyseessä yrityksen sijoittautumisjäsenvaltio vai vastaanottajajäsenvaltio, on käytettävissä tehokkaita menettelyjä, joiden kautta lähetetyt työntekijät voivat suoraan tehdä kantelun työnantajaansa vastaan, samoin kuin oikeus käynnistää oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä, joita voivat käyttää työntekijät, jotka katsovat, että heille on aiheutunut haittaa tai vahinkoa sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisen vuoksi, myös sen jälkeen, kun työsuhde, jossa sääntöjen noudattamatta jättämisen väitetään tapahtuneen, on päättynyt.

  Tarkistus  80

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, kuten yhdistykset, järjestöt ja muut oikeushenkilöt, joilla kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan, voivat aloittaa tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai hallinnollisen menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen työnantajansa suostumuksella hänen puolestaan tai häntä tukeakseen.

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, kuten yhdistykset, järjestöt ja muut oikeushenkilöt, joilla kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, että direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan, voivat tapauksen mukaan aloittaa direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai hallinnollisen menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen työnantajansa suostumuksella hänen puolestaan tai häntä tukeakseen.

  Tarkistus  81

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla taataan, että lähetetyille työntekijöille

  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tarvittavat menettelyt, joilla taataan, että lähetetyt työntekijät tai heitä edustavat kykenevät vaatimaan asianmukaiset etuudet ja että lähetetyille työntekijöille

  Tarkistus  82

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) palautetaan nettopalkkaan tai majoituksen laatuun nähden kohtuuttomat kustannukset, jotka on pidätetty tai vähennetty palkasta työnantajan järjestämän majoituksen kattamiseksi.

  (b) palautetaan kohtuuttomat matka-, majoitus- ja ruokailukustannukset, jotka on automaattisesti vähennetty palkasta ja joista työnantaja ei ole maksanut korvausta

  Tarkistus  83

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – b a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  (b a) palautetaan palkkasaatavat tai työntekijän palkasta virheellisesti pidätetyt verot tai sosiaaliturvamaksut.

  Tarkistus  84

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 5 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  5 a. Oikeudellisia tai hallinnollisia menettelyjä aloittavat lähetetyt työntekijät eivät saa joutua työnantajansa epäedullisen kohtelun kohteeksi.

  Tarkistus  85

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla

  Komission teksti

  Tarkistus

  [...]

  Poistetaan.

  Tarkistus  86

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Niiden hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten valtionrajat ylittävään täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on määrätty toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle, on sovellettava keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tässä artiklassa säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä mahdollisesti vahvistettujen keinojen käyttämistä.

  1. Niiden hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten valtionrajat ylittävään täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on määrätty toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin mukaisissa lähetettyjä työntekijöitä koskevissa tilanteissa, on sovellettava keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tässä artiklassa säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä mahdollisesti vahvistettujen keinojen käyttämistä.

  Tarkistus  87

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Esittäjäviranomainen voi jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista perimään sakon tai ilmoittamaan sakon määräämistä koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin liittyvät toimet ovat mahdollisia vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

  2. Esittäjäviranomainen voi jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista perimään sakon tai asetuksen N:o 987/2009/EY mukaisesti takautuvat sosiaaliturvamaksut tai ilmoittamaan sakon tai asetuksen N:o 987/2009/EY mukaisesti takautuvien sosiaaliturvamaksujen määräämistä koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin liittyvät toimet ovat mahdollisia vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

  Tarkistus  88

  Ehdotus direktiiviksi

  14 artikla – 3 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  3 a. Sakkojen tai takautuvien sosiaaliturvamaksujen perintää koskevia säännöksiä sovelletaan myös sakkoihin, joita kansalliset tuomioistuimet määräävät lainvoimaisten päätösten osana.

  Tarkistus  89

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Vastaanottajaviranomainen voi periä asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä kaikki perinnästä sille koituneet kulut ja pidättää ne vastaanottajajäsenvaltiossa samanlaisiin vaateisiin sovellettavien lakien, asetusten ja hallinnollisten menettelyiden tai käytäntöjen mukaisesti.

  Vastaanottajaviranomainen voi periä asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä kaikki perinnästä sille koituneet kulut ja pidättää ne vastaanottajajäsenvaltiossa samanlaisiin vaateisiin sovellettavien lakien, asetusten ja hallinnollisten menettelyiden tai käytäntöjen mukaisesti. Jos vastaanottajaviranomainen pidättää kustannuksia perimisen yhteydessä, sen on ilmoitettava asiasta esittäjäviranomaiselle ja perusteltava nämä kustannukset.

  Tarkistus  90

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto on toteutettava [viittaus IMI-asetukseen] perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta.

  1. Edellä 6 ja 7 artiklassa, 10 artiklan 3 kohdassa sekä 13, 14 ja 15 artiklassa säädetty jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten hallinnollinen yhteistyö ja keskinäinen avunanto on toteutettava asetuksella (EU) N:o 1024/2012 perustetun sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmän (IMI) kautta ja, jos asianomainen jäsenvaltio katsoo tarpeelliseksi, sitä on täydennettävä muilla vakiintuneilla yhteistyökeinoilla, kuten kahdenvälisillä sopimuksilla.

  Tarkistus  91

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltiot voivat edelleen soveltaa toimivaltaisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä koskevia kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitettujen, lähetettyihin työntekijöihin sovellettavien työehtojen soveltamiseen ja valvomiseen, kunhan nämä järjestelyt eivät vaikuta kielteisesti asianomaisten työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

  2. Tarvittaessa ja direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen periaatteiden mukaisesti jäsenvaltiot ovat vapaita soveltamaan toimivaltaisten viranomaisten välistä hallinnollista yhteistyötä ja keskinäistä avunantoa koskevia kahdenvälisiä järjestelyjä, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin täytäntöönpanoon, kunhan nämä järjestelyt eivät vaikuta kielteisesti asianomaisten työntekijöiden ja yritysten oikeuksiin ja velvollisuuksiin.

   

  Euroopan komissio arvioi viimeistään …* IMI-järjestelmän ja kahdenvälisten sopimusten välistä vuorovaikutusta.

   

  __________

   

  * EUVL: pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on viisi vuotta tämän direktiivin voimaantulosta.

  Tarkistus  92

  Ehdotus direktiiviksi

  18 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Toimivaltaisten viranomaisten on 2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten sopimusten puitteissa käytettävä IMI-järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos jonkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on käyttänyt IMI-järjestelmää, sitä on käytettävä mahdollisissa jatkotoimissa ja ensisijaisena suhteessa kahdenvälisissä sopimuksissa vahvistettuihin, hallinnolliseen yhteistyöhön ja keskinäiseen avunantoon liittyviin mekanismeihin.

  3. Toimivaltaisten viranomaisten on 2 kohdassa tarkoitettujen kahdenvälisten sopimusten puitteissa käytettävä IMI-järjestelmää mahdollisimman paljon. Jos jonkin asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on käyttänyt IMI-järjestelmää, sitä on mahdollisuuksien mukaan käytettävä tarvittavissa jatkotoimissa.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpano

  Viiteasiakirjat

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PO EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  18.4.2012

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Malcolm Harbour

  8.5.2012

  Alkuperäinen valmistelija

  Emilie Turunen

  Valiokuntakäsittely

  18.9.2012

  10.10.2012

  28.11.2012

   

  Hyväksytty (pvä)

  21.2.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  20

  15

  4

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Norbert Glante

  OIKEUDELLISTEN ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.4.2013)

  työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnalle

  ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanosta
  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  Valmistelija: Klaus-Heiner Lehne

  TARKISTUKSET

  Oikeudellisten asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

  Tarkistus  1

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua se, että yritykset kiertäisivät ja/tai käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai direktiivin 96/71/EY soveltamista epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, olisi parannettava työntekijöiden lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja valvontaa.

  4) Jotta voitaisiin estää, välttää ja torjua se, että yritykset kiertäisivät ja/tai käyttäisivät väärin sovellettavia sääntöjä hyödyntämällä perussopimukseen kirjattua palvelujen tarjoamisen vapautta ja/tai direktiivin 96/71/EY soveltamista epäasianmukaisella tai vilpillisellä tavalla, olisi parannettava työntekijöiden lähettämiseen liittyvää täytäntöönpanoa ja valvontaa ja otettava käyttöön unionin tasolla yhdenmukaisempia perusteita, jotka helpottaisivat yhteistä tulkintaa.

  Tarkistus  2

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 4 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  4 a) Kaikkien tällä direktiivillä käyttöön otettavien toimenpiteiden on oltava perusteltuja, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, jotta niistä ei aiheudu hallinnollista rasitusta ja jotta ne eivät haittaa yritysten, erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten, mahdollisuuksia luoda uusia työpaikkoja siten, että samalla suojellaan lähetettyjä työntekijöitä.

  Tarkistus  3

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  6 a) Toimivaltaisten viranomaisten olisi arvioitava yleisesti kaikki tosiseikat määrittääkseen, onko työntekijä tosiasiallisesti yrityksen lähettämä. Jos näyttöä ei voida antaa, asianosaisten jäsenvaltioiden olisi tehtävä viipymättä tiivistä yhteistyötä sen selvittämiseksi, mitä lainsäädäntöä työsopimukseen on sovellettava, ja tehtävä päätöksensä Rooma I -asetuksen perusteella.

  Tarkistus  4

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  13 a) IMI-asetusta seuraavan kerran tarkistettaessa olisi otettava huomioon, että IMI sisältää asioita, joista nykyisin määrätään kahdenvälisillä sopimuksilla.

  Tarkistus  5

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  14) Jäsenvaltioiden velvollisuuksia saattaa työehtoja koskevat tiedot yleisesti ja tosiasiallisesti paitsi muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien myös asianomaisten lähetettyjen työntekijöiden saataville olisi konkretisoitava.

  14) Jäsenvaltioiden velvollisuuksia saattaa työehtoja koskevat tiedot maksutta yleisesti ja tosiasiallisesti paitsi muihin jäsenvaltioihin sijoittautuneiden palveluntarjoajien myös asianomaisten lähetettyjen työntekijöiden saataville olisi konkretisoitava.

  Tarkistus  6

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  14 a) Lähetetyillä työntekijöillä olisi oltava yksilöllinen oikeus saada tietoa ja neuvontaa oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sekä heihin sovellettavista työehdoista.

  Tarkistus  7

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 16 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta noudatettavia työehtoihin liittyviä aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin asianmukaisesti ja niiden noudattamista voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi sovellettava ainoastaan tiettyjä valvontatoimia tai hallinnollisia muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ja vaatimuksia voidaan soveltaa vain siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty suorittamaan valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman pyydettyjä tietoja ja että tarvittavia tietoja ei voida saada vaivattomasti lähetettyjen työntekijöiden työnantajalta tai palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai että vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä ei voitaisi varmistaa, että tarpeellisiksi katsottujen kansallisten valvontatoimenpiteiden tavoitteet saavutetaan.

  16) Jotta lähetettyjen työntekijöiden osalta noudatettavia työehtoihin liittyviä aineellisia sääntöjä varmasti sovellettaisiin asianmukaisesti ja niiden noudattamista voitaisiin valvoa, jäsenvaltioiden olisi sovellettava ainoastaan tiettyjä valvontatoimia tai hallinnollisia muodollisuuksia yrityksiin, jotka lähettävät työntekijöitä palvelujen tarjoamiseksi. Mahdollisten valvontatoimenpiteiden ja ‑vaatimusten olisi oikeudellisen selkeyden vuoksi oltava yhdenmukaisia unionin tasolla ja niitä olisi voitava soveltaa vain siinä tapauksessa, että toimivaltaiset viranomaiset eivät pysty suorittamaan valvontatehtäväänsä tehokkaasti ilman pyydettyjä tietoja ja että tarvittavia tietoja ei voida saada vaivattomasti lähetettyjen työntekijöiden työnantajalta tai palveluntarjoajan sijoittautumisjäsenvaltion viranomaisilta kohtuullisessa ajassa ja/tai että vähemmän rajoittavilla toimenpiteillä ei voitaisi varmistaa, että tarpeellisiksi katsottujen kansallisten valvontatoimenpiteiden tavoitteet saavutetaan.

  Tarkistus  8

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 22 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  22) Jäsenvaltioita kehotetaan erityisesti omaksumaan entistä integroidumpi tapa lähestyä työsuojelutarkastuksia. Samoin olisi selvitettävä, olisiko laadittava yhteisiä standardeja, joiden avulla vahvistettaisiin vertailukelpoiset menettelyt, käytännöt ja vähimmäisstandardit unionin tasolla.

  22) Jäsenvaltioita kehotetaan erityisesti omaksumaan entistä integroidumpi tapa lähestyä työsuojelutarkastuksia. Olisi myös laadittava yhteisiä standardeja vertailukelpoisten menettelyjen, käytäntöjen ja vähimmäisstandardien vahvistamiseksi unionin tasolla.

  Tarkistus  9

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 24 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  24) Koska alihankinta on rakennusalalla yleistä, on lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi tarpeen varmistaa, että ainakin sitä toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja on, voidaan pitää velvollisena maksamaan lähetetyille työntekijöille työnantajan lisäksi tai tämän asemesta maksuun tulevat nettovähimmäispalkat, palkkasaatavat ja/tai maksamatta olevat maksut sijoitusrahastoihin tai työmarkkinaosapuolten instituutioihin, joita säännellään lailla tai työehtosopimuksella, mikäli nämä kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Toimeksisaajaa ei saa pitää vastuullisena, jos hän on toiminut asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Niihin voi kuulua ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat alihankkijan antamaa näyttöä, joka voi tapauksen mukaan perustua myös kansallisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin.

  24) Koska alihankinta on rakennusalalla yleistä, on lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien suojelemiseksi suositeltavaa, että ainakin sitä toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja on, voidaan pitää velvollisena maksamaan lähetetyille työntekijöille työnantajan lisäksi tai tämän asemesta maksuun tulevat nettovähimmäispalkat, palkkasaatavat ja/tai maksamatta olevat maksut sijoitusrahastoihin tai työmarkkinaosapuolten instituutioihin, joita säännellään lailla tai työehtosopimuksella, mikäli nämä kuuluvat direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. Toimeksisaajaa ei voida pitää vastuullisena, jos hän on toiminut asianmukaista huolellisuutta noudattaen. Niihin voi kuulua ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat alihankkijan antamaa näyttöä, joka voi tapauksen mukaan perustua myös kansallisilta viranomaisilta saatuihin tietoihin.

  Tarkistus  10

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 25 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  25) Erityisissä tapauksissa muita toimeksisaajia voidaan kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti pitää vastuullisena myös tämän direktiivin mukaisten velvollisuuksien noudattamatta jättämisestä tai niiden vastuuta voidaan rajoittaa sen jälkeen, kun on kuultu kansallisen tason tai alakohtaisia työmarkkinaosapuolia.

  Poistetaan.

  Tarkistus  11

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 26 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  26) Velvollisuus asettaa vastuuvaatimus toimeksisaajalle, kun välitön alihankkija on palveluntarjoaja, joka on sijoittautunut toiseen jäsenvaltioon ja lähettää työntekijöitä, on perusteltu työntekijöiden sosiaaliseen suojeluun liittyvistä yleistä etua koskevista pakottavista syistä. Tällaisten lähetettyjen työntekijöiden tilanne ei ole välttämättä sama kuin sellaisten työntekijöiden, jotka ovat toimeksisaajan sijoittautumisjäsenvaltioon sijoittautuneen välittömän alihankkijan palveluksessa, siltä osin kuin kyse on mahdollisuudesta esittää vaateita, jotka koskevat maksamatonta palkkaa tai perusteettomasti pidätettyjen verojen tai sosiaaliturvamaksujen palauttamista.

  Poistetaan.

  Tarkistus  12

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 27 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita sovelletaan määrättyjen hallinnollisen sakkojen ja/tai seuraamusten täytäntöönpanoon rajatylittävissä tapauksissa, poikkeavat toisistaan, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi varmistaa, että lähetetyillä työntekijöillä on samantasoinen suoja koko unionissa.

  27) Jäsenvaltioiden järjestelmät, joita sovelletaan määrättyjen hallinnollisen sakkojen ja/tai seuraamusten täytäntöönpanoon rajatylittävissä tapauksissa, poikkeavat toisistaan, mikä haittaa sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ja saattaa tehdä hyvin vaikeaksi, ellei mahdottomaksi varmistaa, että lähetetyillä työntekijöillä on samantasoinen suoja koko unionissa. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin varmistettava, että säädetään tehokkaista hallinnollisista sakoista ja/tai rangaistuksista, jotta varmistetaan direktiivin 96/71/EY ja tämän direktiivin noudattaminen.

  Tarkistus  13

  Ehdotus direktiiviksi

  Johdanto-osan 32 kappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  32) Jäsenvaltioiden olisi tapauksissa, joissa tässä direktiivissä vahvistettuja velvollisuuksia ei noudateta, toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt mukaan luettuina, ja määrättävä tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia, jos tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksia rikotaan.

  32) Jäsenvaltioiden olisi tapauksissa, joissa tässä direktiivissä vahvistettuja velvollisuuksia ei noudateta, toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, hallinnolliset ja oikeudelliset menettelyt mukaan luettuina, ja määrättävä tehokkaita, varoittavia ja oikeasuhteisia seuraamuksia, jos tämän direktiivin mukaisia velvollisuuksia rikotaan. Jäsenvaltioiden hyvä yhteistyö on olennaisen tärkeää direktiivin 96/71/EY asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi sekä yhtäläisten mahdollisuuksien luomiseksi yrityksille ja työntekijöille.

  Tarkistus  14

  Ehdotus direktiiviksi

  1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Tällä direktiivillä vahvistetaan yleiset ja yhteiset puitteet, jotka koostuvat direktiivin 96/71/EY paremman ja yhtenäisemmän toimeenpanon, soveltamisen ja käytännön täytäntöönpanon valvonnan edellyttämistä asianmukaisista säännöksistä, toimenpiteistä ja valvontamenettelyistä, mukaan luettuina toimenpiteet sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien seuraamusten määräämiseksi.

  1. Tällä direktiivillä vahvistetaan säännökset, toimenpiteet ja valvontamenettelyt, joilla varmistetaan direktiivin 96/71/EY parempi ja yhtenäisempi toimeenpano, soveltaminen ja käytännön täytäntöönpano jäsenvaltioissa, mukaan luettuina toimenpiteet sovellettavien sääntöjen väärinkäytön tai kiertämisen estämiseksi ja niihin liittyvien seuraamusten määräämiseksi.

  Tarkistus  15

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaista, jonka jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan tämän direktiivin mukaisia tehtäviä

  (a) ’toimivaltaisella viranomaisella’ viranomaisia, jotka jäsenvaltio on nimennyt suorittamaan tämän direktiivin mukaisia tehtäviä

  Tarkistus  16

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – a alakohta – 1 a alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Toimivaltaiset viranomaiset voivat olla myös direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitettuja yhteysvirastoja.

  Tarkistus  17

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – a alakohta – 1 b alakohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  Toimivaltaisten viranomaisten yhteystiedot on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille. Komissio julkaisee luettelon toimivaltaisista viranomaisista ja yhteysvirastoista ja päivittää sitä säännöllisesti.

  Tarkistus  18

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) ’esittäjäviranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka esittää pyynnön, joka koskee V luvussa tarkoitettuun seuraamukseen tai sakkoon liittyvää apua, tietoa, ilmoitusta tai perimistä

  (b) ’esittäjäviranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, joka esittää apua, tietoa, ilmoitusta tai perimistä koskevan pyynnön

  Tarkistus  19

  Ehdotus direktiiviksi

  2 artikla – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (c) ’vastaanottajaviranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jolle apua, tietoa, ilmoitusta tai perintää koskeva pyyntö esitetään.

  (c) ’vastaanottajaviranomaisella’ jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, jolle VI luvussa tarkoitettu apua, tietoa, ilmoitusta tai perintää koskeva pyyntö esitetään.

  Tarkistus  20

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat yrityksen harjoittamaa toimintaa sen sijoittautumisvaltiossa, määrittääkseen, harjoittaako yritys tosiasiallisesti merkittävää toimintaa, joka on muuta kuin puhtaasti sisäiseen hallintoon liittyvää ja/tai muuta hallinnollista toimintaa. Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat:

  1. Direktiivin 96/71/EY täytäntöönpanemiseksi, soveltamiseksi ja täytäntöönpanon valvomiseksi toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon ne tosiseikat, jotka luonnehtivat yrityksen harjoittamaa toimintaa sen sijoittautumisjäsenvaltiossa, määrittääkseen, lähettääkö yritys tosiasiallisesti työntekijöitä toisen jäsenvaltion alueelle tarjotakseen palveluja rajojen yli. Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan seuraavat:

  Tarkistus  21

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – b alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät otetaan palvelukseen

  (b) paikka, jossa lähetettävät työntekijät otetaan palvelukseen ja josta heidät lähetetään

  Tarkistus  22

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (d) paikka, jossa yritys harjoittaa huomattavaa liiketoimintaa ja jossa sen hallintohenkilökunta toimii

  (d) paikka, jossa yritys harjoittaa liiketoimintaa, joka ei pidemmällä aikavälillä arvioitaessa rajoitu puhtaasti sisäiseen hallintoon ja/tai muuhun hallinnolliseen toimintaan

  Tarkistus  23

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 1 kohta – e alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (e) täytettyjen sopimusten ja/tai toteutuneen liikevaihdon poikkeavan pieni määrä sijoittautumisjäsenvaltiossa.

  Poistetaan.

  Perustelu

  Poiston tarkoituksena on ottaa huomioon sellaisten vastaperustettujen pk-yritysten tilanne, jotka saattavat alusta asti saada sopimuksen ja käyttää lähetettyjä työntekijöitä. Tällaisessa tilanteessa niiden liikevaihto olisi automaattisesti pienempi sijoittautumisjäsenvaltiossa mutta se ei vaikuttaisi yrityksen tosiasialliseen luonteeseen sijoittautumistilanteessa.

  Tarkistus  24

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  Tällaisia seikkoja voivat olla muiden muassa seuraavat:

  Tällaisia seikkoja voivat olla ainoastaan seuraavat:

  Tarkistus  25

  Ehdotus direktiiviksi

  3 artikla – 2 a kohta (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  2 a. Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa lueteltujen seikkojen tarpeellisuutta ja asianmukaisuutta arvioidaan kolmen vuoden kuluessa 20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä, jotta voidaan määritellä mahdollisia uusia seikkoja, jotka on otettava huomioon määritettäessä, onko yritys todellinen ja suorittaako sijoitettu työntekijä työtään tilapäisesti, jotta voidaan tarvittaessa ehdottaa tarpeellisia tarkistuksia tai muutoksia.

  Tarkistus  26

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista työehdoista, joita palveluntarjoajien on sovellettava ja noudatettava, annetaan yleisesti saataville selkeällä, kattavalla ja helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja sellaisia internet-standardeja käyttäen, että ne ovat esteettä vammaisten saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti.

  1. Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tiedot direktiivin 96/71/EY 3 artiklassa tarkoitetuista työehdoista, joita palveluntarjoajien on sovellettava ja noudatettava, mukaan luettuina työehtosopimuksissa vahvistetut tiedot, annetaan yleisesti saataville maksutta sekä selkeällä, kattavalla ja helppokäyttöisellä tavalla etäältä ja sähköisesti, myös sellaisissa muodoissa ja sellaisia internet-standardeja käyttäen, että ne ovat esteettä vammaisten saavutettavissa, ja että direktiivin 96/71/EY 4 artiklassa tarkoitetut yhteysvirastot pystyvät suorittamaan tehtävänsä tehokkaasti.

  Tarkistus  27

  Ehdotus direktiiviksi

  5 artikla – 2 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (h) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja palveluntarjoajien saataville muilla kielillä kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset sovellettavat työehdot, ja pyynnöstä vammaisten saavutettavissa olevassa muodossa

  (c) tarjottava nämä tiedot työntekijöiden ja palveluntarjoajien saataville muilla tarkoituksenmukaisimmilla kielillä kuin sen maan virallisilla kielillä, jossa palvelut tarjotaan, mahdollisuuksien mukaan tiivistetyssä esitteessä, jossa ilmoitetaan keskeiset sovellettavat työehdot, ja pyynnöstä vammaisten saavutettavissa olevassa muodossa

  Tarkistus  28

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on kuuluttava erityisesti vastaaminen toimivaltaisten viranomaisten esittämiin perusteltuihin tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen, myös selvityksiä mahdollisista väärinkäytöksistä tai laittomasta valtioiden välillä harjoitetusta toiminnasta.

  2. Jäsenvaltioiden yhteistyöhön on kuuluttava erityisesti vastaaminen viipymättä toimivaltaisten viranomaisten esittämiin tietopyyntöihin ja pyyntöihin tehdä tarkastuksia ja tutkimuksia, jotka liittyvät direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun työntekijöiden lähettämiseen.

  Tarkistus  29

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisten palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

  3. Vastatakseen toisen jäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta saamaansa avunantopyyntöön jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueelle sijoittautuneet palveluntarjoajat antavat niiden toimivaltaisille viranomaisille kaikki tiedot, joita tarvitaan kyseisten palveluntarjoajien toiminnan valvomiseksi kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Jos palveluntarjoajat eivät anna näitä tietoja, toimivaltaisten viranomaisten on ryhdyttävä tarvittaviin toimiin vastaanottajavaltiossa ja tarvittaessa yhteistyössä sijoittautumisvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

  Perustelu

  Vastaanottajajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on pantava EU:n ja kansallisen tason työlainsäädäntö täytäntöön tehokkaasti. Jos havaitaan rikkomus ja jos oikeustoimet eivät jostakin syystä ole mahdollisia vastaanottajajäsenvaltiossa, molempien valtioiden on tehtävä yhteistyötä varmistaakseen, että palveluntarjoaja asetetaan vastuuseen ja että tämä maksaa asianmukaiset korvaukset lähetetyille työntekijöille ja kantaa asiaan kuuluvat rikosoikeudelliset seuraamukset.

  Tarkistus  30

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun löytämiseksi.

  4. Siinä tapauksessa, että tietojen saamista koskevaan pyyntöön vastaamisessa tai tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa on ongelmia, kyseisen jäsenvaltion on viipymättä ilmoitettava siitä pyynnön esittäneelle jäsenvaltiolle ratkaisun löytämiseksi. Jos tietojenvaihdossa ilmenee pysyviä ongelmia, komission olisi puututtava asiaan ja autettava jäsenvaltioita ongelman ratkaisemisessa.

  Tarkistus  31

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  5. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden jäsenvaltioiden tai komission pyytämät tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

  5. Jäsenvaltioiden on toimitettava muiden jäsenvaltioiden tai komission pyytämät tiedot sähköisesti mahdollisimman pian ja viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta tai yhden kuukauden kuluessa, jos vastaaminen edellyttää paikalla tehtävää tarkastusta. Jos pyyntö on kiireellinen, tiedot on toimitettava kolmen päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

  Tarkistus  32

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos jäsenvaltio saa tietää erityisistä tilanteista, joissa tarvitaan kiireellisiä toimia, on käytettävä kiireellistä menettelyä. Tällöin tiedot on toimitettava 24 tunnin kuluessa.

  Poistetaan.

  Tarkistus  33

  Ehdotus direktiiviksi

  6 artikla – 7 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  7. Jäsenvaltioiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus. Tietoja saa käyttää ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä on pyydetty.

  7. Jäsenvaltioiden on varmistettava vaihtamiensa tietojen luottamuksellisuus tietosuojaa koskevien unionin säännösten sekä kansallisen lainsäädäntönsä ja käytäntöjensä mukaisesti.

  Tarkistus  34

  Ehdotus direktiiviksi

  7 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaavasti pyytää sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat palveluntarjoajan sijoittautumisen laillisuutta ja moitteetonta toimintaa sekä sitä, että sovellettavia sääntöjä ei ole rikottu. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

  3. Vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat vastaavasti pyytää sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisilta viranomaisilta kunkin palvelun tarjoamisen tai kunkin palveluntarjoajan osalta kaikkia sellaisia tietoja, jotka koskevat palveluntarjoajan sijoittautumisen laillisuutta. Sijoittautumisjäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisen on esitettävä nämä tiedot 6 artiklan mukaisesti.

  Tarkistus  35

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta – a alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (l) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus antaa vastaaville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille yksinkertainen ilmoitus ennen palvelujen suorittamisen aloittamista tai viimeistään niiden aloittamishetkellä; ilmoituksessa voidaan antaa tiedot pelkästään palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden tai useamman selvästi yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, heidän odotetusta lukumäärästään, lähettämisen ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä lähettämisen perusteena olevista palveluista

  (a) toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle asetettava velvollisuus antaa vastaaville kansallisille toimivaltaisille viranomaisille ilmoitus palvelujen suorittamisen aloittamiseen mennessä; ilmoituksessa voidaan antaa tiedot pelkästään palveluntarjoajan henkilöllisyydestä, yhden tai useamman selvästi yksilöitävissä olevan lähetetyn työntekijän läsnäolosta, heidän odotetusta lukumäärästään, lähettämisen ennakoidusta kestosta ja sijainnista sekä lähettämisen perusteena olevista palveluista

  Tarkistus  36

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta – c alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (n) käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti vakiomuotoisia lomakkeita

  (c) mahdollisuutta pyytää käännöstä b alakohdassa tarkoitetuista asiakirjoista voidaan pitää perusteltuna, kunhan asiakirjat eivät ole kohtuuttoman pitkiä ja niitä varten käytetään yleisesti vakiomuotoisia lomakkeita

  Tarkistus  37

  Ehdotus direktiiviksi

  9 artikla – 1 kohta – d alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  (o) velvollisuus nimetä yhteyshenkilö, joka tarvittaessa neuvottelee työnantajan puolesta lähettämisen kohteena olevan jäsenvaltion asianomaisten työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti sinä aikana, kun palveluja suoritetaan.

  (d) mahdollisuus pyytää nimeämään yhteyshenkilö, joka tarvittaessa neuvottelee työnantajan puolesta vastaanottavan jäsenvaltion asianomaisten työmarkkinaosapuolten kanssa kansallisen lainsäädännön ja käytännön mukaisesti sen ajanjakson aikana, jona palveluja suoritetaan.

  Tarkistus  38

  Ehdotus direktiiviksi

  10 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on asianmukaiset tarkastus- ja valvontamenettelyt ja että niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia, joilla valvotaan direktiivissä 96/71/EY vahvistettujen säännösten ja sääntöjen noudattamista ja varmistetaan sen asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten tarkastusten perustana on käytettävä ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten säännöllisesti tekemää riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat niiden alueella keskittyneet. Riskinarviointia tehtäessä on otettava huomioon suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema.

  1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että käytössä on tehokkaat tarkastus- ja valvontamenettelyt ja että niiden alueella toteutetaan tehokkaita ja riittäviä tarkastuksia, joilla valvotaan direktiivissä 96/71/EY ja tässä direktiivissä vahvistettujen säännösten ja sääntöjen noudattamista ja varmistetaan sen asianmukainen soveltaminen ja täytäntöönpano. Tällaisten tarkastusten perustana on käytettävä ensisijaisesti toimivaltaisten viranomaisten säännöllisesti tekemää riskinarviointia. Riskinarvioinnissa on yksilöitävä ne toimialat, joille palvelujen tarjoamista varten lähetetyt työntekijät ovat niiden alueella keskittyneet. Riskinarviointia tehtäessä on otettava huomioon suurten infrastruktuurihankkeiden toteuttaminen, toimialakohtaiset ongelmat ja tarpeet, mahdolliset aiemmat sääntöjenvastaisuudet sekä tiettyjen työntekijäryhmien erityisen haavoittuva asema.

  Tarkistus  39

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ammattiliitot ja muut kolmannet osapuolet, kuten yhdistykset, järjestöt ja muut oikeushenkilöt, joilla kansallisessa lainsäädännössä vahvistettujen perusteiden mukaisesti on legitiimi intressi varmistaa, että tämän direktiivin säännöksiä noudatetaan, voivat aloittaa tämän direktiivin mukaisten velvoitteiden täytäntöönpanemiseksi säädetyn oikeudellisen ja/tai hallinnollisen menettelyn lähetetyn työntekijän tai hänen työnantajansa suostumuksella hänen puolestaan tai häntä tukeakseen.

  Poistetaan.

  Tarkistus  40

  Ehdotus direktiiviksi

  11 artikla – 4 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita vastaaviin toimiin sovellettavista vanhentumisajoista tai määräajoista annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista.

  4. Edellä olevat 1 ja 3 kohta eivät rajoita vastaaviin toimiin sovellettavista vanhentumisajoista tai määräajoista annettujen kansallisten sääntöjen eivätkä tuomioistuimissa edustamista ja puolustamista koskevien kansallisten menettelysääntöjen soveltamista. Kansallisissa menettelysäännöissä on kuitenkin säädettävä vähintään kuuden kuukauden määräajasta vaatimuksen esittämiselle.

  Tarkistus  41

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, jäsenvaltioiden on kaikkien direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden lähettämisten osalta varmistettava syrjimättömällä tavalla suhteessa sen alueelle sijoittautuneiden välittömien alihankkijoiden työntekijöiden vastaavien oikeuksien suojeluun, että lähetetty työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) on, työnantajan lisäksi tai asemesta vastuullisena seuraavien maksamatta jättämisestä:

  1. Kun kyse on direktiivin 96/71/EY liitteessä tarkoitetuista rakennustöistä, jäsenvaltioita kannustetaan kaikkien direktiivin 96/71/EY 1 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan kuuluvien työntekijöiden lähettämisten osalta ottamaan käyttöön järjestelmä, jossa lähetetty työntekijä ja/tai sijoitusrahastot tai työmarkkinaosapuolten instituutiot voivat pitää sitä toimeksisaajaa, jonka välitön alihankkija työnantaja (palveluntarjoaja tai tilapäistä työvoimaa välittävä tai työvoiman vuokrausta harjoittava yritys) on, työnantajan lisäksi tai asemesta vastuullisena seuraavien maksamatta jättämisestä:

  Tarkistus  42

  Ehdotus direktiiviksi

  12 artikla – 2 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Jäsenvaltioiden on säädettävä, että toimeksisaajaa, joka on toiminut asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei pidetä vastuullisena 1 kohdan mukaisesti. Tällaisia järjestelmiä on sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua toimeksisaajan toteuttamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat alihankkijan antamaa näyttöä lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; kyseeseen voivat tulla muiden muassa palkkalaskelmat, todistus palkanmaksusta, todistus sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa olevien sosiaaliturva- ja/tai verovelvollisuuksien noudattamisesta ja näyttö siitä, että työntekijöiden lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on noudatettu.

  2. Jäsenvaltiot voivat säätää, että toimeksisaajaa, joka on toiminut asianmukaista huolellisuutta noudattaen, ei pidetä vastuullisena 1 kohdan mukaisesti. Jos tällaisia järjestelmiä otetaan käyttöön, niitä on sovellettava avoimella, syrjimättömällä ja oikeasuhteisella tavalla. Niihin voi kuulua toimeksisaajan toteuttamia ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä, jotka koskevat alihankkijan antamaa näyttöä lähetettyihin työntekijöihin sovellettavista, direktiivin 96/71/EY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista keskeisistä työehdoista; kyseeseen voivat tulla muiden muassa palkkalaskelmat, todistus palkanmaksusta, todistus sijoittautumisjäsenvaltiossa voimassa olevien sosiaaliturva- ja/tai verovelvollisuuksien noudattamisesta ja näyttö siitä, että työntekijöiden lähettämiseen sovellettavia sääntöjä on noudatettu.

  Tarkistus  43

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 1 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Niiden hallinnollisten sakkojen ja seuraamusten valtionrajat ylittävään täytäntöönpanoon, joita jäsenvaltion sovellettavien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on määrätty toiseen jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle, on sovellettava keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tässä artiklassa säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä mahdollisesti vahvistettujen keinojen käyttämistä.

  1. Niiden taloudellisten hallinnollisten seuraamusten ja/tai sakkojen valtionrajat ylittävään täytäntöönpanoon, joita työntekijöiden lähettämistä toiseen jäsenvaltioon koskevien sääntöjen noudattamatta jättämisestä on määrätty jäsenvaltioon sijoittautuneelle palveluntarjoajalle, on sovellettava keskinäisen avunannon ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta ja tässä luvussa säädettyjä toimenpiteitä ja menettelyjä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta unionin lainsäädännössä mahdollisesti vahvistettujen keinojen käyttämistä.

  Tarkistus  44

  Ehdotus direktiiviksi

  13 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  2. Esittäjäviranomainen voi jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista perimään sakon tai ilmoittamaan sakon määräämistä koskevasta päätöksestä, siltä osin kuin tällaiset vastaaviin saataviin tai päätöksiin liittyvät toimet ovat mahdollisia vastaanottajaviranomaisen jäsenvaltiossa voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti.

  2. Esittäjäviranomainen voi jäsenvaltiossaan voimassa olevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti pyytää toisen jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista perimään sakon tai ilmoittamaan sakon määräämistä koskevasta päätöksestä.

  Tarkistus  45

  Ehdotus direktiiviksi

  14 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  14 a artikla

   

  Epäämisperusteet

   

  Pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat hylätä perintää tai päätöksen ilmoittamista koskevan pyynnön, jos pyyntö on puutteellinen tai ei selvästi vastaa kyseistä päätöstä tai jos sakon perinnästä aiheutuvat kustannukset ovat suhteettomat perittävään summaan nähden.

  Tarkistus  46

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  1. Vastaanottajaviranomaisen on hyvitettävä esittäjäviranomaiselle tässä luvussa tarkoitettujen sakkojen osalta perityt määrät.

  1. Tässä luvussa tarkoitettujen seuraamusten ja/tai sakkojen osalta perityt määrät kertyvät vastaanottajaviranomaiselle.

  Tarkistus  47

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Vastaanottajaviranomainen voi periä asianomaiselta luonnolliselta henkilöltä tai oikeushenkilöltä kaikki perinnästä sille koituneet kulut ja pidättää ne vastaanottajajäsenvaltiossa samanlaisiin vaateisiin sovellettavien lakien, asetusten ja hallinnollisten menettelyiden tai käytäntöjen mukaisesti.

  Poistetaan.

  Tarkistus  48

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  Jos kyseessä on erityisiä vaikeuksia aiheuttava perintä tai erittäin suuri määrä, esittäjä- ja vastaanottajaviranomainen voivat sopia erityisistä korvausmenettelyistä.

  Poistetaan.

  Tarkistus  49

  Ehdotus direktiiviksi

  16 artikla – 3 kohta

  Komission teksti

  Tarkistus

  3. Sen estämättä, mitä 2 kohdassa säädetään, pyynnön esittäneen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on korvattava pyynnön vastaanottaneelle jäsenvaltiolle kaikki kustannukset ja menetykset, jotka aiheutuvat sakon oikeellisuuden tai esittäjäviranomaisen antaman perinnän ja/tai varotoimenpiteet mahdollistavan asiakirjan pätevyyden osalta perusteettomiksi todetuista toimista.

  Poistetaan.

  Tarkistus  50

  Ehdotus direktiiviksi

  16 a artikla (uusi)

  Komission teksti

  Tarkistus

   

  16 a artikla

   

  Tarkistuslauseke

   

  Komissio tarkastelee kolmen vuoden kuluessa 20 artiklassa tarkoitetusta päivämäärästä jäsenvaltioita kuullen tämän luvun soveltamista ottaen erityisesti huomioon hallinnollisten seuraamusten ja/tai sakkojen rajatylittävän täytäntöönpanon järjestelmästä saadut kokemukset ja järjestelmän toimivuuden ja ehdottaa tarvittaessa tarkistuksia tai muutoksia.

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpano

  Viiteasiakirjat

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PO EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Lausunnon antanut valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  JURI

  26.10.2012

  Valmistelija

         Nimitetty (pvä)

  Klaus-Heiner Lehne

  26.11.2012

  Alkuperäinen valmistelija

  Evelyn Regner

  Valiokuntakäsittely

  21.1.2013

   

   

   

  Hyväksytty (pvä)

  25.4.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  16

  7

  0

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

  ASIAN KÄSITTELY

  Otsikko

  Palvelujen tarjoamisen yhteydessä tapahtuvasta työntekijöiden lähettämisestä työhön toiseen jäsenvaltioon annetun direktiivin 96/71/EY täytäntöönpano

  Viiteasiakirjat

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Annettu EP:lle (pvä)

  21.3.2012

   

   

   

  Asiasta vastaava valiokunta

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  PO EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

         Ilmoitettu istunnossa (pvä)

  IMCO

  18.4.2012

  JURI

  26.10.2012

   

   

  Esittelijä(t)

         Nimitetty (pvä)

  Danuta Jazłowiecka

  16.2.2012

   

   

   

  Valiokuntakäsittely

  28.11.2012

  20.2.2013

  29.5.2013

  19.6.2013

  Hyväksytty (pvä)

  20.6.2013

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  23

  18

  6

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

  Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

  4.7.2013