IZVJEŠĆE o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provođenju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

4.7.2013 - (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD)) - ***I

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja
Izvjestiteljica: Danuta Jazłowiecka


Postupak : 2012/0061(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument :  
A7-0249/2013

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o provođenju Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2012)0131),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 53. stavak 1. i članak 62. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0086/2012),

–   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 19. rujna 2012.[1],

–   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

–   uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja i mišljenja Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača i Odbora za pravna pitanja (A7‑0249/2013),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  zahtijeva od Komisije da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman  1

Prijedlog Direktive

Pozivanje 1.a (novo)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

uzimajući u obzir Povelju o temeljnim pravima Europske unije,

Amandman  2

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 2.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Slobodno kretanje radnika daje pravo svakom građaninu da se slobodno odseli u drugu državu članicu kako bi ondje radio i živio za tu svrhu, te ih štiti od diskriminacije u pogledu zapošljavanja, naknade i ostalih uvjeta rada u odnosu na državljane te države članice. Treba ga razlikovati od slobode pružanja usluga, koja uključuje pravo poduzeća da pružaju usluge u drugoj državi članici, zbog čega mogu privremeno poslati („uputiti”) svoje radnike da obavljaju posao potreban za pružanje tih usluga ondje.

(2) Sloboda pružanja usluga uključuje pravo poduzeća da pružaju usluge u drugoj državi članici, u koju mogu privremeno poslati („uputiti”) svoje radnike da obavljaju posao potreban za pružanje tih usluga ondje. Za potrebe upućivanja radnika treba razlikovati tu slobodu od slobodnog kretanja radnika, koje daje svakom građaninu pravo da se slobodno odseli u drugu državu članicu kako bi ondje radio i živio za tu svrhu, te ih štiti od diskriminacije u pogledu zapošljavanja, naknade i ostalih uvjeta rada u odnosu na državljane te države članice.

Amandman  3

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 3.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) Kako bi se osigurala usklađenost s Direktivom 96/71/EZ bez nepotrebnog administrativnog opterećivanja pružatelja usluga, bitno je da se činjenične elemente navedene u odredbama o sprečavanju zloupotrebe i zaobilaženja u ovoj Direktivi smatra indikativnima i neiscrpnima. A posebno ne bi trebalo zahtijevati da svaki pojedini element bude zadovoljen u svakom slučaju upućivanja.

Amandman               4

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Kako bi se spriječilo, izbjeglo i suzbijalo zaobilaženje i/ili zlouporaba važećih pravila od strane društava koja izvlače nepropisne ili prijevarom stečene koristi od slobode pružanja usluga ugrađene u Ugovor i/ili od primjene Direktive 96/71/EZ, treba unaprijediti provedbu i praćenje pojma upućivanja.

(4) Kako bi se spriječilo, izbjeglo i suzbijalo zaobilaženje i/ili zlouporaba važećih pravila od strane društava koja izvlače nepropisne ili prijevarom stečene koristi od slobode pružanja usluga ugrađene u Ugovor i/ili od primjene Direktive 96/71/EZ, treba unaprijediti provedbu i praćenje pojma upućivanja te na razini Unije uvesti više jedinstvenih elemenata koji olakšavaju zajedničko tumačenje. U tom je kontekstu bitno naglasiti važnost alata za praćenje kako bi se osigurala usklađenost s važećim pravilima, a posebno minimalnim uvjetima zapošljavanja, kao i kažnjavanje onih koji zaobilaze ta pravila.

Amandman  5

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4a) U slučaju nepridržavanja pravila, na primjer kod lažnog upućivanja radnika, primjenjuju se pravila iz Uredbe (EZ) br. 593/2008 o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Uredba Rim I). Prilikom utvrđivanja primjenjivog prava prema Uredbi Rim I u obzir se trebaju uzeti odredbe koje su najpovoljnije za radnika.

Amandman  6

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 4.b (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b) Sve mjere koje se uvode ovom Direktivom trebaju biti opravdane, razmjerne i nediskriminirajuće kako se ne bi stvorila administrativna opterećenja ili ograničio potencijal poduzeća, a posebno malih i srednjih poduzeća, za stvaranje novih radnih mjesta, istovremeno štiteći upućene radnike.

Amandman  7

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Stoga treba bolje pojasniti sastavne činjenične elemente koji karakteriziraju privremenu narav svojstvenu pojmu upućivanja, što znači da bi poslodavac trebao imati stvarni poslovni nastan u državi članici iz koje upućuje radnika, kao i odnos između Direktive 96/71/EZ i Uredbe (EZ) br. 593/2008 o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (u daljnjem tekstu „Uredba Rim I”).

(5) Stoga treba bolje pojasniti sastavne činjenične elemente koji karakteriziraju privremenu narav svojstvenu pojmu upućivanja, što znači da bi poslodavac trebao imati stvarni poslovni nastan u državi članici iz koje upućuje radnika, kao i odnos između Direktive 96/71/EZ i Uredbe (EZ) br. 593/2008 o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (u daljnjem tekstu „Uredba Rim I”), s ciljem osiguranja najšire moguće provedbe te Direktive.

Amandman  8

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 5.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5a) Europski parlament i Vijeće trebaju po potrebi pružiti Komisiji potporu, osigurati nadzor i povratne informacije o provedbi ove Direktive.

Amandman  9

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Kao što je slučaj s Direktivom 96/71/EZ, ova Direktiva ne bi smjela dovoditi u pitanje primjenu prava koje se u skladu s člankom 8. Uredbe Rim I primjenjuje na individualne ugovore o radu ili primjenu Uredbe 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti i Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti.

(6) Kao što je slučaj s Direktivom 96/71/EZ, ova Direktiva ne bi smjela dovoditi u pitanje primjenu Uredbe 883/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Uredbe (EZ) br. 987/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna 2009. o utvrđivanju postupka provedbe Uredbe (EZ) br. 883/2004 o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti, Uredbe (EU) br. 465/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. ili članaka 45. i 46. UFEU-a. Odredbe ove Direktive ne bi smjele dovoditi u pitanje primjenu povoljnijih uvjeta na upućene radnike od strane država članica.

Amandman  10

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 7.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Države članice trebaju osigurati dostupnost potrebnih resursa da bi provjere bile učinkovite i da bi se omogućilo da se na zahtjeve države članice domaćina ili države članice poslovnog nastana za informacijama odgovori bez nepotrebnog odlaganja, kako je predviđeno ovom Direktivom.

Amandman  11

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Sindikati imaju važnu ulogu u kontekstu upućivanja radnika radi pružanja usluga jer socijalni partneri mogu, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom, odrediti različite razine (naizmjenično ili istodobno) važećih minimalnih plaća.

(8) U mnogim državama članicama socijalni partneri imaju važnu ulogu u kontekstu upućivanja radnika radi pružanja usluga jer oni mogu, u skladu s nacionalnim pravom i/ili praksom, odrediti različite razine (naizmjenično ili istodobno) važećih minimalnih plaća. Uz to pravo trebala bi postojati i obveza socijalnih partnera da obavješćuju i informiraju o tim plaćama.

Amandman 12

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 8.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Nadzorna tijela u državama članicama imaju najvažniju ulogu u provedbi Direktive 96/71/EZ. Zapošljavanje bez prijave može se zaustaviti samo učinkovitim i djelotvornim provjerama sukladnosti s minimalnim uvjetima zapošljavanja. Praćenje država članica ne smije se ometati ni na koji način.

Amandman 13

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Odgovarajuća i učinkovita primjena i provedba ključni su elementi u zaštiti prava upućenih radnika, dok loša provedba potkopava učinkovitost pravila Unije koja vrijede u tom području. Bliska suradnja između Komisije i država članica stoga je nužna, a ne treba zanemariti ni važnu ulogu inspektorata za rad i socijalnih partnera u tom pogledu.

(10) Odgovarajuća i učinkovita primjena i provedba ključni su elementi u zaštiti prava upućenih radnika i u osiguravanju prava poduzeća da pružaju usluge u drugoj državi članici, dok loša provedba potkopava učinkovitost pravila Unije koja vrijede u tom području. Stoga je nužno uspostaviti i održavati blisku suradnju između država članica, Komisije te mjerodavnih nacionalnih, regionalnih i lokalnih tijela, istovremeno naglašavajući važnu ulogu inspektorata za rad i socijalnih partnera u tom pogledu.

Amandman  14

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 10.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Učinkoviti postupci praćenja u državama članicama neophodni su i zato ih treba uvesti u cijeloj Europi. Države članice trebaju osigurati odgovarajuća financijska sredstva kako bi omogućile nadležnim tijelima da otkrivaju i suzbijaju zaobilaženje važećih pravila. Države članice imaju pravo provoditi učinkovite, redovite i fleksibilne inspekcije potrebne da se osigura potpuna usklađenost s Direktivom 96/71/EZ i odredbama ove Direktive, pod uvjetom da su opravdane, razmjerne i nediskriminirajuće.

Amandman  15

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Uzajamno povjerenje, duh suradnje, stalni dijalog i uzajamno razumijevanje nužni su u tom pogledu.

(11) Uzajamno povjerenje, duh suradnje, stalni dijalog i uzajamno razumijevanje nužni su u tom pogledu. Nedovoljna suradnja između država članica ostaje problem pri provedbi Direktive 96/71/EZ i sprječava stvaranje jednakih uvjeta za poduzeća i zaštitu radnika. O nepotpunom pridržavanju država članica ove Direktive treba obavijestiti Europsku komisiju koja će odlučiti hoće li pokrenuti postupke zbog kršenja u skladu s Ugovorom.

Amandman  16

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 12.

(12) U cilju bolje i ujednačenije primjene Direktive 96/71/EZ prikladno je predvidjeti sustav za elektroničku razmjenu podataka kako bi se olakšala administrativna suradnja, a nadležna tijela trebala bi se što više koristiti Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (IMI). Međutim, to ne bi trebalo spriječiti primjenu bilateralnih sporazuma ili dogovora koji se odnose na administrativnu suradnju.

(12) U cilju bolje i ujednačenije primjene Direktive 96/71/EZ prikladno je predvidjeti sustav za elektroničku razmjenu podataka kako bi se olakšala administrativna suradnja, a nadležna tijela trebala bi se što više koristiti Informacijskim sustavom unutarnjeg tržišta (IMI), uz ostale uvriježene načine suradnje, poput bilateralnih sporazuma ili dogovora.

Amandman 17

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) Administrativna suradnja i uzajamna pomoć među državama članicama treba se odvijati u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ, a administrativna suradnja putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) također treba biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka i Uredbom (EU) xxx (Uredba IMI) o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

(13) Administrativna suradnja te brza i dalekosežna uzajamna pomoć među državama članicama treba se odvijati u skladu s pravilima o zaštiti osobnih podataka utvrđenima u Direktivi 95/46/EZ, a administrativna suradnja putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI) također treba biti u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2000. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama i tijelima EU-a i o slobodnom kretanju takvih podataka i Uredbom (EU) xxx (Uredba IMI) o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI).

Amandman 18

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 13.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) Zabrinjavajuće je to što države članice još uvijek imaju brojne poteškoće s naplatom prekograničnih upravnih globa i kazni te što se uzajamnim priznavanjem upravnih globa i kazni treba baviti u budućem zakonodavstvu.

Amandman  19

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Treba dodatno konkretizirati obveze država članica da učine informacije o uvjetima zapošljavanja opće dostupnima i da osiguraju učinkovit pristup tim informacijama, ne samo pružateljima usluga iz drugih država članica, nego i dotičnim upućenim radnicima.

(14) Poteškoće u pristupanju informacijama o uvjetima zapošljavanja vrlo su često razlog zašto pružatelji usluga ne primjenjuju postojeća pravila. Države članice stoga trebaju osigurati da takve informacije budu opće dostupne, besplatne i da im se omogući učinkovit pristup, ne samo pružateljima usluga iz drugih država članica, nego i dotičnim upućenim radnicima. Države članice isto tako trebaju uspostaviti kontaktne točke da omoguće radnicima i pružateljima usluga da ostvare svoje pravo na informacije, savjet i podršku.

Amandman 20

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 14.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) Ako su uvjeti zapošljavanja utvrđeni u kolektivnim ugovorima proglašenima univerzalno primjenjivim, države članice trebaju osigurati da ti kolektivni ugovori budu objavljeni i dostupni.

Amandman  21

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Države članice trebaju odrediti način na koji davatelji i primatelji dobivaju lako dostupne relevantne informacije, po mogućnosti tako da te informacije budu dostupne na internetskoj stranici, primjenjujući standarde internetske pristupačnosti. Takve internetske stranice trebaju osobito obuhvaćati svaku internetsku stranicu stvorenu u skladu sa zakonodavstvom EU-a s ciljem promicanja poduzetništva i/ili razvoja prekograničnih usluga.

(15) Kako bi se poboljšala dostupnost informacija, treba stvoriti jedan izvor informacija u državama članicama. Svaka država članica treba kreirati jedinstvenu službenu nacionalnu internetsku stranicu, primjenjujući standarde internetske pristupačnosti, i druga odgovarajuća sredstva komunikacije. Takva internetska stranica treba osobito obuhvaćati informacije o uvjetima zapošljavanja primjenjivima na upućene radnike na nacionalnom teritoriju, kao i poveznice na svaku internetsku stranicu stvorenu u skladu sa zakonodavstvom Unije s ciljem promicanja poduzetništva i/ili razvoja prekograničnog pružanja usluga.

Justification

The current situation in which terms and conditions of employment are to be found through different sources, leads to poor awareness of rules and in consequence, their non-application. Establishing a single source of information should contribute to improving its accessibility for both - employers and employees.

Amandman  22

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Kako bi se osigurala ispravna primjena i pratilo pridržavanje temeljnih pravila o uvjetima zapošljavanja koja treba uvažavati u slučaju upućenih radnika, države članice trebaju primjenjivati samo određene mjere kontrole ili administrativne formalnosti na poduzeća koja upućuju radnike da pružaju usluge. Takve mjere i zahtjevi mogu se nametnuti samo pod uvjetom da nadležna tijela ne mogu učinkovito obavljati svoju nadzornu zadaću bez traženih informacija i da se potrebne informacije ne mogu lako dobiti od poslodavca upućenih radnika ili od tijela u državi članici u kojoj pružatelj usluge ima poslovni nastan, uz razumno kašnjenje, i/ili ako manje restriktivne mjere ne bi osigurale ostvarenje ciljeva nacionalnih mjera kontrole koje se smatraju potrebnima.

(16) Kako bi se osigurala ispravna primjena i pratilo pridržavanje temeljnih pravila o uvjetima zapošljavanja koja treba uvažavati u slučaju upućenih radnika, države članice trebaju primjenjivati nužan skup mjera kontrole i administrativnih formalnosti na poduzeća koja upućuju radnike da pružaju usluge kojima se učinkovito sprečavaju i suzbijaju prijevare i nepošteno natjecanje. Države članice mogu nametnuti dodatne administrativne zahtjeve i mjere kontrole koje smatraju potrebnima za učinkovito praćenje i ispunjavanje obveza navedenih u Direktivi 96/71/EZ i ovoj Direktivi.

 

Amandman  23

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 17.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(17) Sveobuhvatan sustav preventivnih i kontrolnih mjera, zajedno s odvraćajućim kaznama čija je svrha prepoznati i spriječiti pojedinačne slučajeve lažno samozaposlenih osoba, trebao bi pridonijeti učinkovitom suzbijanju prikrivenog zapošljavanja.

(17) Kako bi se učinkovito provodili uvjeti zapošljavanja, treba zabraniti sve oblike korištenja lažnog statusa samozaposlene osobe radi izbjegavanja odredbi Direktive 96/71/EZ sveobuhvatnim sustavom preventivnih i kontrolnih mjera, zajedno s odvraćajućim kaznama. Države članice trebaju osigurati postojanje mehanizama za otkrivanje slučajeva osoba koje se lažno prikazuju kao samozaposlene.

Amandman  24

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 17.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(17a) Kako bi se učinkovito provodili uvjeti zapošljavanja, također je potrebno suprotstaviti se lažnom samozapošljavanju. To ima odlučujući značaj u sprečavanju mogućih zloupotreba. Odgovorno tijelo treba imati resurse potrebne za utvrđivanje ne rade li u stvari navodno samozaposleni radnici u velikoj mjeri uzastopno za iste poslodavce ili nisu li vezani za njih nekom vrstom hijerarhijskog odnosa.

Amandman  25

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 19.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Nacionalni inspektorati rada, socijalni partneri i druga tijela za praćenje od ključne su važnosti u tom pogledu i trebaju i dalje imati presudnu ulogu.

(19) Nacionalni inspektorati rada, socijalni partneri i druga tijela za praćenje od ključne su važnosti u tom pogledu i trebaju i dalje imati presudnu ulogu. Ni na koji način ne smije se ometati rad nadzornog tijela.

Amandman  26

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 20.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Kako bi se na fleksibilan način nosili s raznolikošću tržišta rada i sustavima industrijskih odnosa, drugi igrači i/ili tijela mogu iznimno pratiti određene uvjete zapošljavanja upućenih radnika, pod uvjetom da jamče dotičnim osobama jednak stupanj zaštite i da provode nadzor na nediskriminirajuć i objektivan način.

(20) Kako bi se na fleksibilan način nosili s raznolikošću tržišta rada i sustavima industrijskih odnosa, socijalni partneri i/ili iznimno druga nacionalna tijela mogu pratiti određene uvjete zapošljavanja upućenih radnika, pod uvjetom da jamče dotičnim osobama jednak stupanj zaštite i da provode nadzor na nediskriminirajuć i objektivan način.

Amandman  27

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 21.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Inspekcijska tijela država članica i druga relevantna tijela za praćenje i provedbu propisa trebaju se koristiti suradnjom i razmjenom informacija predviđenom mjerodavnim zakonodavstvom kako bi provjerila poštuju li se pravila primjenjiva na upućene radnike.

(21) Inspekcijska tijela država članica i druga relevantna nacionalna tijela za praćenje i provedbu propisa trebaju se koristiti suradnjom i razmjenom informacija predviđenom mjerodavnim zakonodavstvom kako bi provjerila poštuju li se pravila primjenjiva na upućene radnike.

Amandman  28

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 22.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(22) Države članice posebno se potiče da uvedu integriraniji pristup inspekcijama rada. Isto tako treba preispitati potrebu za izradom zajedničkih standarda kako bi se utvrdile usporedive metode, prakse i minimalni standardi na razini Unije.

(22) Države članice posebno se potiče da uvedu integriraniji pristup inspekcijama rada. Isto tako treba preispitati potrebu za izradom zajedničkih standarda kako bi se utvrdile usporedive metode, prakse i minimalni standardi na razini Unije. Međutim, razvoj zajedničkih standarda ne smije spriječiti države članice u njihovim naporima da se učinkovito bore protiv neprijavljenog zapošljavanja.

 

Amandman  29

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 23.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(23) Kako bi se olakšala provedba Direktive 96/71/EZ i osigurala njezina učinkovitija primjena, trebaju postojati učinkoviti mehanizmi ulaganja prigovora putem kojih upućeni radnici mogu podnositi prigovore ili pokrenuti sudske postupke, bilo izravno ili preko određenih imenovanih trećih strana, kao što su sindikati ili druga udruženja kao i zajedničke institucije socijalnih partnera. Spomenuto ne smije dovesti u pitanje nacionalna pravila o postupku zastupanja i obrane pred sudovima.

(23) Kako bi se olakšala provedba Direktive 96/71/EZ i osigurala njezina učinkovitija primjena, trebaju postojati učinkoviti mehanizmi ulaganja prigovora putem kojih upućeni radnici mogu podnositi prigovore ili pokrenuti sudske postupke, bilo izravno ili, uz odobrenje tih upućenih radnika, preko određenih imenovanih trećih strana, kao što su sindikati ili druga udruženja kao i zajedničke institucije socijalnih partnera. Spomenuto ne smije dovesti u pitanje nacionalna pravila o postupku zastupanja i obrane pred sudovima.

Justification

It is important to underline that third parties do not have the right to engage in proceedings on behalf of the posted workers only with their approval.

Amandman  30

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 24.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(24) S obzirom na učestalost podugovaranja u građevinskom sektoru, a u cilju zaštite prava upućenih radnika, potrebno je osigurati da se u takvom sektoru barem izvođač čiji izravni podizvođač ima ulogu poslodavca može osim ili umjesto poslodavca smatrati odgovornim za isplatu minimalnog neto iznosa plaće upućenim radnicima, zaostataka neisplaćenih naknada i/ili doprinosa koje treba uplatiti u zajedničke fondove ili institucije socijalnih partnera koji su regulirani zakonom ili kolektivnim ugovorom, ukoliko su ti obuhvaćeni člankom 3. stavkom 1. Direktive 96/71/EZ. Izvođač nije odgovoran ako je postupio s dužnom pažnjom. Ona može podrazumijevati preventivne mjere u smislu dokaza koje dostavlja podizvođač, uključujući dokaze temeljene na informacijama koje potječu od nacionalnih tijela, tamo gdje je to bitno.

Briše se.

Amandman  31

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 25.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(25) U posebnim slučajevima, drugi izvođači mogu, u skladu s nacionalnim pravom i praksom, također biti odgovorni za neispunjavanje obveza pod ovom Direktivom, ili njihova odgovornost može biti ograničena nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima na nacionalnoj ili sektorskoj razini.

Briše se.

Amandman  32

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 26.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Obveza nametanja uvjeta odgovornosti na izvođača u slučaju kada je pružatelj usluge izravni podizvođač, koji ima poslovni nastan u drugoj državi članici te upućuje radnike, opravdana je s obzirom na prevladavajući javni interes za društvenu zaštitu radnika. Takvi upućeni radnici ne mogu biti u istoj situaciji kao radnici koje zapošljava izravni podizvođač s poslovnim nastanom u državi članici poslovnog nastana izvođača s obzirom na mogućnost potraživanja nepodmirenih naknada za rad ili neopravdano uskraćenih povrata poreza ili doprinosa socijalnom osiguranju.

Briše se.

Amandman  33

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 27.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(27) Razlike između sustava država članica u provođenju nametnutih administrativnih globa i/ili kazni u prekograničnim situacijama ugrožavaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta te riskiraju da osiguravanje jednake razine zaštite diljem Unije za upućene radnike bude iznimno teško, ako ne i gotovo nemoguće.

Briše se.

Amandman  34

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 28.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(28) Učinkovito provođenje temeljnih pravila koja upravljaju upućivanjem radnika radi pružanja usluga trebalo bi biti osigurano posebnom akcijom koja je usmjerena na prekograničnu provedbu nametnutih administrativnih globa i kazni. Usklađivanje zakonodavstva država članica u ovom području je stoga ključni preduvjet kako bi se osigurala viša, ujednačenija i usporediva razina zaštite nužne za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

(28) Učinkovito provođenje temeljnih pravila koja upravljaju upućivanjem radnika radi pružanja usluga trebalo bi biti osigurano posebnom akcijom koja je usmjerena na prekograničnu provedbu nametnutih financijskih administrativnih kazni i/ili globa. Usklađivanje zakonodavstva država članica u ovom području je stoga ključni preduvjet kako bi se osigurala viša, ujednačenija i usporediva razina zaštite nužne za pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta.

Amandman  35

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 28.a (nova)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(28a) Razlike između sustava država članica u provođenju nametnutih administrativnih globa ili kazni u prekograničnim situacijama ugrožavaju pravilno funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Usklađivanje zakonodavstva država članica u ovom području je stoga ključni preduvjet kako bi se osigurala viša, ujednačenija i usporediva razina poštivanja prava.

Justification

The main aim of penalties and fines imposed through their dissuasive character is to guarantee the respect for law (equivalent level of protection of workers is a secondary and indirect result).

Amandman  36

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 29.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(29) Usvajanje zajedničkih pravila za pružanje uzajamne pomoći i podrške provedbenim mjerama i povezanim troškovima, kao i usvajanje jedinstvenih uvjeta za obavještavanje o odlukama povezanima s nametnutim administrativnim kaznama i globama, trebalo bi riješiti određeni broj praktičnih problema u prekograničnom provođenju te jamčiti bolju komunikaciju i bolje provođenje takvih odluka koje dolaze iz druge države članice.

(29) Usvajanje zajedničkih pravila za pružanje uzajamne pomoći i podrške provedbenim mjerama i povezanim troškovima, kao i usvajanje jedinstvenih uvjeta za obavještavanje o odlukama povezanima s nametnutim administrativnim kaznama i globama s obzirom na situacije upućivanja radnika u skladu s ovom Direktivom i s Direktivom 96/71, trebalo bi riješiti određeni broj praktičnih problema u prekograničnom provođenju te jamčiti bolju komunikaciju i bolje provođenje takvih odluka koje dolaze iz druge države članice.

Amandman  37

Prijedlog Direktive

Uvodna izjava 30.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(30) Bez obzira na uspostavljanje ujednačenijih pravila s obzirom na prekogranično provođenje kazni i globa i potrebu za više zajedničkih kriterija za naknadne postupke u slučaju njihovog neplaćanja oni ne bi trebali utjecati na sposobnosti država članica da utvrde svoj sustav kazni, sankcija i globa ili mjere za povrat raspoložive na temelju svojeg nacionalnog zakonodavstva.

(30) Bez obzira na uspostavljanje određenih ujednačenijih pravila s obzirom na prekogranično provođenje kazni i globa i potrebu da se naknadne postupke učini učinkovitijima u slučaju njihovog neplaćanja, oni ne bi trebali utjecati na sposobnosti država članica da utvrde svoj sustav kazni, sankcija i globa ili mjere za povrat raspoložive na temelju svojeg nacionalnog zakonodavstva.

Justification

Chapter VI does not create a more uniform system but introduces only some approximations aiming at making the cross border enforcement of penalties and fines possible and effective even under different national provisions.

Amandman  38

Prijedlog Direktive

Članak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ova Direktiva uspostavlja opći zajednički okvir odgovarajućih odredbi, mjera i kontrolnih mehanizama nužnih za bolju i ujednačeniju provedbu, primjenu i izvršavanje u praksi Direktive 96/71/EZ, uključujući mjere za sprječavanje i kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih pravila.

1. Ova Direktiva uspostavlja skup posebnih odredbi, mjera i kontrolnih mehanizama kako bi omogućila državama članicama da osiguraju bolju i ujednačeniju provedbu, primjenu i izvršavanje u praksi Direktive 96/71/EZ, uključujući mjere za sprječavanje i kažnjavanje svakog zloupotrebljavanja i zaobilaženja važećih pravila te koji ne dovodi u pitanje područje primjene Direktive 96/71/EZ.

Ova Direktiva jamči poštovanje odgovarajuće razine minimalne zaštite prava upućenih radnika za prekogranično pružanje usluga, istovremeno olakšavajući ostvarivanje prava na slobodu pružanja usluga pružateljima istih te promičući pošteno tržišno natjecanje među pružateljima.

Ova Direktiva jamči poštovanje odgovarajuće razine zaštite prava upućenih radnika za prekogranično pružanje usluga, posebice provedbu uvjeta zapošljavanja koji se primjenjuju u mjestu gdje usluga treba biti provedena u skladu s člankom 3. Direktive 96/71/EZ i cilja na pružanje potpore funkcioniranju unutarnjeg tržišta istovremeno olakšavajući ostvarivanje prava na slobodu pružanja usluga pružateljima istih te promičući pošteno tržišno natjecanje među pružateljima.

2. Ova Direktiva ni na koji način ne utječe na ostvarivanje temeljnih prava priznatih u državama članicama i pravom Unije, uključujući slobodu ili pravo na štrajk ili na poduzimanje drugih akcija koje pokrivaju posebni sustavi industrijskih odnosa u državama članicama, u skladu s nacionalnim pravom i praksama. Ne utječe ni na pravo na pregovaranje, zaključivanje i provođenje kolektivnih sporazuma te na poduzimanje kolektivnih akcija u skladu s nacionalnim pravom i praksama.

2. Ova Direktiva ni na koji način ne utječe na ostvarivanje temeljnih prava priznatih u državama članicama i na razini Unije te, prema potrebi, na međunarodnoj razini, uključujući slobodu ili pravo na štrajk ili na poduzimanje drugih akcija koje pokrivaju posebni sustavi industrijskih odnosa u državama članicama, u skladu s nacionalnim pravom i praksama. Ne utječe ni na pravo na pregovaranje, zaključivanje i provođenje kolektivnih sporazuma te na poduzimanje kolektivnih akcija u skladu s nacionalnim pravom i praksama.

Amandman  39

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka a

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) „nadležno tijelo” znači tijelo koje je država članica imenovala za obavljanje funkcija u skladu s ovom Direktivom;

(a) „nadležno tijelo” znači tijela ili organi, uključujući i urede za veze u skladu s člankom 4. Direktive 9671/EZ, koje je država članica imenovala i kojima je povjerila obavljanje javnih funkcija u skladu s ovom Direktivom i u skladu s Direktivom 96/71/EZ.

Amandman  40

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka b

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) „tijelo koje podnosi zahtjev” znači nadležno tijelo države članice koje podnosi zahtjev za pružanjem pomoći, informacijama, izvještavanjem ili povratom u vezi s kaznom ili globom kako je navedeno u poglavlju V.;

(b) „tijelo koje podnosi zahtjev” znači nadležno tijelo države članice koje podnosi zahtjev za pružanjem pomoći, informacijama, izvještavanjem ili povratom u vezi s kaznom ili globom kako je navedeno u poglavlju VI.;

Justification

The cross-border enforcement is regulated in Chapter VI (not in Chapter V).

Amandman  41

Prijedlog Direktive

Članak 2. – stavak 1. – točka c

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(c) „tijelo koje prima zahtjev” znači nadležno tijelo države članice koja je primila zahtjev za pružanjem pomoći, informacijama, izvještavanjem ili povratom.

(c) „tijelo koje prima zahtjev” znači nadležno tijelo države članice koja je primila zahtjev za pružanjem pomoći, informacijama, izvještavanjem ili povratom, kako je navedeno u poglavlju VI.;

Justification

It needed further clarification on which authority is intended.

Amandman  42

Prijedlog Direktive

Članak 3.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Sprječavanje zloupotrebe i zaobilaženja

Skup provedbenih odredbi za sprječavanje zloupotrebe i zaobilaženja

 

1. U svrhe provođenja, primjene i izvršavanja Direktive 96/71/EZ, nadležna tijela izrađuju opću procjenu svih činjeničnih elemenata koje se smatra nužnima, posebice uključujući one iz stavaka 2. i 3. ovog članka. Svrha tih elemenata je da pomognu nadležnim tijelima prilikom provođenja provjera i kontrola te kada imaju razloga vjerovati da radnik ne zadovoljava uvjete za upućenog radnika u skladu s Direktivom 96/71/EZ. Ovi elementi su indikativni čimbenici u općoj procjeni koju treba izraditi i stoga ih se ne razmatra izolirano. Ovi elementi se prilagođavaju svakom posebnom slučaju i uzimaju u obzir posebnosti situacije i prirodu aktivnosti. Nezadovoljavanje jednog ili više ovih elemenata ne isključuje automatski mogućnost da situacija bude upućivanje; no, nadležna tijela to mogu iskoristiti kako bi im pomoglo prilikom procjenjivanja, u skladu sa stavcima 2. i 3., je li upućivanje pravo.

1. U svrhe provođenja, primjene i izvršavanja Direktive 96/71/EZ, nadležna tijela uzimaju u obzir činjenične elemente koji karakteriziraju aktivnosti koje je poduzeće provelo u državi u kojoj ima poslovni nastan kako bi odredila provodi li zaista značajne aktivnosti, osim onih isključivo administrativnih aktivnosti i/ili aktivnosti unutarnjeg upravljanja. Takvi elementi mogu uključivati:

2. Kako bi odredili provode li poduzeća zaista aktivnosti, osim onih isključivo administrativnih aktivnosti i/ili aktivnosti unutarnjeg upravljanja, nadležna tijela izrađuju opću procjenu svih činjeničnih elemenata koji karakteriziraju aktivnosti koje je poduzeće provelo u državi članici u kojoj ima poslovni nastan i, po potrebi, u državi članici domaćinu. Takvi elementi mogu posebice uključivati:

(a) mjesto gdje poduzeće ima svoje sjedište i upravu, gdje koristi uredski prostor, plaća poreze, ima profesionalnu dozvolu ili je registrirano u gospodarskim komorama ili stručnim tijelima,

(a) mjesto gdje poduzeće ima svoje sjedište i upravu, koristi uredski prostor, plaća poreze i doprinose socijalnom osiguranju i, po potrebi, u skladu s nacionalnim pravom ima profesionalnu dozvolu ili je registrirano u gospodarskim komorama ili stručnim tijelima,

(b) mjesto gdje su upućeni radnici zaposleni,

(b) mjesto gdje su upućeni radnici zaposleni i iz kojeg su upućeni na rad,

(c) pravo koje se primjenjuje na ugovore koje je poduzeće sklopilo sa svojim radnicima s jedne strane, te sa svojim klijentima s druge strane,

(c) pravo koje se primjenjuje na ugovore koje je poduzeće sklopilo sa svojim radnicima s jedne strane, te sa svojim klijentima s druge strane,

(d) mjesto gdje poduzeće provodi svoju značajnu poslovnu aktivnost i gdje zapošljava administrativno osoblje,

(d) mjesto gdje poduzeće provodi svoju poslovnu aktivnost procjena koje, u širem vremenskom okviru, nije ograničena samo na administrativne aktivnosti i/ili aktivnosti unutarnjeg upravljanja, gdje zapošljava administrativno osoblje i u kojem sektoru je upućeni radnik zaposlen,

(e) izuzetno ograničen broj ugovora koji se izvršavaju i/ili veličinu prihoda ostvarenog u državi članici poslovnog nastana.

(e) broj ugovora koji se izvršavaju i/ili veličinu prihoda ostvarenog u državi članici poslovnog nastana, uzimajući u obzir posebnu situaciju, između ostalog, novo osnovanih poduzeća i malih i srednjih poduzetnika, kao i razlike u kupovnim moćima valuta u različitim državama članicama;

Procjena ovih elemenata prilagođava se svakom posebnom slučaju i uzima u obzir prirodu aktivnosti koje provodi poduzeće u državi članici u kojima ima poslovni nastan.

 

2. Kako bi se ocijenilo izvodi li upućeni radnik svoj posao u državi članici različitoj od one u kojoj normalno radi, proučavaju se svi činjenični elementi koji karakteriziraju takav rad i situaciju radnika.

3. Kako bi se ocijenilo izvodi li upućeni radnik svoj posao u državi članici različitoj od one u kojoj normalno radi, proučavaju se svi činjenični elementi koji karakteriziraju takav rad i situaciju radnika.

Takvi elementi mogu uključivati:

Te mjere osobito mogu uključivati:

(a) rad se izvodi u ograničenom vremenskom razdoblju u drugoj državi članici;

(a) rad se izvodi u ograničenom vremenskom razdoblju u drugoj državi članici; trajanje upućivanja izračunava se u skladu s člankom 3. stavkom 6. Direktive 96/71/EZ,

(b) upućivanje se provodi u državi članici koja je različita od one u kojoj ili iz koje upućeni radnik uobičajeno izvodi svoj rad u skladu s Uredbom (EZ) br. 593/2008 i/ili Rimskom konvencijom;

(b) upućivanje se provodi u državi članici koja je različita od one u kojoj ili iz koje upućeni radnik uobičajeno izvodi svoj rad u skladu s Uredbom (EZ) br. 593/2008 i/ili Rimskom konvencijom,

(c) upućeni radnik se vraća ili se od njega očekuje da nastavi raditi u državi članici iz koje je upućen nakon dovršetka rada ili pružanja usluga zbog kojih je bio upućen;

(c) upućeni radnik se vraća ili se od njega očekuje da nastavi raditi u državi članici iz koje je upućen nakon dovršetka rada ili pružanja usluga zbog kojih je bio upućen,

(d) putovanje, hranu i smještaj osigurava ili njihove troškove nadoknađuje poslodavac koji upućuje radnika te, u tom slučaju, kako se to radi; kao i

(d) putovanje, hranu i smještaj osigurava ili njihove troškove nadoknađuje poslodavac koji upućuje radnika; u tom slučaju, uključena je metoda povrata troškova,

(e) sva prethodna razdoblja za vrijeme kojih je mjesto bilo ispunjeno istim ili drugim (upućenim) radnikom;

(e) sva prethodna razdoblja za vrijeme kojih je mjesto bilo ispunjeno istim ili drugim (upućenim) radnikom; ili

 

(f) posjedovanje valjanog formulara A1, izdanog u vezi s upućenim radnikom.

Svi navedeni činjenični elementi su indikativni čimbenici u općoj procjeni koju treba izraditi i stoga ih se ne može razmatrati izolirano. Kriteriji se prilagođavaju svakom posebnom slučaju i uzimaju u obzir posebnosti situacije.

 

 

3.a Države članice mogu primijeniti dodatne elemente koje nadležno tijelo treba provjeriti pod uvjetom da su oni opravdani, razmjerni i nepristrani. Država članica bez odgađanja obavještava Komisiju od svim dodatnim elementima i čini ih dostupnima javnosti na jedinstvenoj nacionalnoj internetskoj stranici na precizan, jasan i pristupačan način. Komisija obavještava o dodatnim elementima nadležna tijela u svim državama članicama.

 

3.b Države članice osiguravaju, u skladu sa svojim nacionalnim pravom i praksama, da upućeni radnici nisu lažno prijavljeni kao samozaposleni.

Amandman  43

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 2.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

2.a. Unutar tri godine nakon …*, nužnost i primjerenost elemenata navedenih u stavcima 2. i 3. ovog članka ponovno se provjeravaju u svrhu definiranja mogućih novih elemenata koje treba uzeti u obzir kako bi odredili je li poduzeće stvarno te izvodi li trenutno upućeni radnik svoj posao i Europskom parlamentu i Vijeću se, po potrebi, podnosi prijedlog za sve nužne amandmane.

 

___________

 

* SL molimo unesite datum koji je dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  44

Prijedlog Direktive

Članak 3. – stavak 3. – podstavak 2. (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Prilikom provjeravanja statusa samozaposlene osobe u državi članici domaćinu, nadležna tijela mogu posebice uzeti u obzir sljedeće elemente:

 

(a) ispunjavanje poslovnih zahtjeva u državi članici poslovnog nastana poput registracije samozaposlenosti, održavanja ureda, plaćanja poreza, posjedovanja poreznog broja, registracije u gospodarskim komorama;

 

(b)naknade, postojanje podređenog odnosa između samozaposlene osobe i poduzeća te postojanje financijske odgovornosti za rezultate poduzeća;

 

(c) aktivnosti u okviru samozaposlenosti prije preseljenja u državu članicu domaćina.

 

Amandman  45

Prijedlog Direktive

Članak 3.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Ako nadležno tijelo zaključi, na temelju činjeničnih elemenata navedenih u stavcima 2. i 3. članka 3., da ne postoji stvarna situacija upućivanja, uvjeti zapošljavanja primjenjivi na radnika su oni određeni pravom utvrđenim u skladu s pravilima Uredbe (EZ) br. 593/2008 o pravu koje se primjenjuje na ugovorne obveze (Uredba Rim I). Prilikom utvrđivanja primjenjivog prava prema Uredbi Rim I u obzir se uzimaju odredbe koje su najpovoljnije za radnika.

Amandman  46

Prijedlog Direktive

Članak 4.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uloga ureda za vezu

 

Nadležna tijela i uredi za vezu

Za potrebe ove Direktive, države članice, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom, imenuju jedno ili više nadležnih tijela, koje mogu uključivati ured(e) za vezu navedene u članku 4. Direktive 96/71/EZ.

Za potrebe ove Direktive, države članice, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i/ili praksom, imenuju jedno ili više nadležnih tijela, koje mogu uključivati ured(e) za vezu navedene u članku 4. Direktive 96/71/EZ. Ured za vezu pruža informacije o uvjetima i pravilima zapošljavanja. Ured za vezu također može pratiti primjenu tih pravila.

Kontaktni podaci nadležnih tijela dostavljaju se Komisiji i drugim državama članicama. Komisija objavljuje i redovito ažurira popis nadležnih tijela i ureda za vezu.

Kontaktni podaci nadležnih tijela i ureda za vezu dostavljaju se Komisiji i drugim državama članicama te ih se čini dostupnima javnosti. Komisija objavljuje i redovito ažurira popis nadležnih tijela i ureda za vezu.

Amandman  47

Prijedlog Direktive

Članak 5.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da informacije o uvjetima zapošljavanja navedene u članku 3. Direktive 96/71/EZ koje pružatelji usluga trebaju primijeniti i poštovati budu opće dostupne na jasan, sveobuhvatan i lako dostupan način na daljinu i elektroničkim putem, u formatima i u skladu s internetskim standardima koji osiguravaju pristup osobama s invaliditetom te kako bi osigurale da su uredi za vezu ili druga nadležna nacionalna tijela navedena u članku 4. Direktive 96/71/EZ u mogućnosti učinkovito obavljati svoje zadatke.

 

1. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi osigurale da informacije o uvjetima zapošljavanja navedene u članku 3. Direktive 96/71/EZ koje pružatelji usluga trebaju primijeniti i poštovati budu opće dostupne bez naknade na jasan, transparentan, sveobuhvatan i lako dostupan način na daljinu i elektroničkim putem, u formatima i u skladu s internetskim standardima koji osiguravaju pristup osobama s invaliditetom te kako bi osigurale da su uredi za vezu ili druga nadležna nacionalna tijela navedena u članku 4. Direktive 96/71/EZ u mogućnosti učinkovito obavljati svoje zadatke.

2. Kako bi postigle daljnja poboljšanja po pitanju pristupa informacijama, države članice:

2. Kako bi postigle daljnja poboljšanja po pitanju pristupa informacijama, države članice:

(a) jasno navode, na detaljan način prilagođen korisnicima te pristupačnim formatom na nacionalnim internetskim stranicama koji uvjeti zapošljavanja i/ili koji dijelovi njihovih (nacionalnih i/ili regionalnih) zakonodavstava trebaju biti primijenjeni na radnike upućene na njihov teritorij;

(a) jasno navode, na detaljan način prilagođen korisnicima te u pristupačnom formatu na jedinstvenoj službenoj nacionalnoj internetskoj stranici i drugim prikladnim sredstvima, koji uvjeti zapošljavanja i/ili koji dijelovi njihovih (nacionalnih i/ili regionalnih) zakonodavstava trebaju biti primijenjeni na radnike upućene na njihov teritorij;

(b) poduzimaju nužne mjere kako bi učinile opće dostupne na internetskim stranicama informacije na koje kolektivne ugovore se one primjenjuju (i na koga), i koje uvjete zapošljavanja pružatelji usluga iz drugih država članica trebaju primijeniti u skladu s Direktivom 96/71/EZ, pri čemu su, po potrebi osigurane poveznice na postojeće internetske stranice i druge kontaktne točke, posebice odgovarajuće socijalne partnere;

(b) poduzimaju nužne mjere kako bi učinile opće dostupne na jedinstvenoj službenoj nacionalnoj internetskoj stranici i drugim prikladnim sredstvima informacije na koje kolektivne ugovore se one primjenjuju (i na koga), i koje uvjete zapošljavanja pružatelji usluga iz drugih država članica trebaju primijeniti u skladu s Direktivom 96/71/EZ, pri čemu su, po potrebi osigurane poveznice na postojeće internetske stranice i druge kontaktne točke, posebice odgovarajuće socijalne partnere;

(c) čine informacije dostupne radnicima i pružateljima usluga na drugim jezicima osim nacionalnog (nacionalnih) jezika države u kojoj se pružaju usluge, ako je moguće u obliku sažetog letka navodeći glavne primjenjive radne uvjete i na zahtjev u formatima dostupnima osobama s invaliditetom;

(c) čine informacije dostupne radnicima i pružateljima usluga bez naknade na engleskom i nacionalnom jeziku države članice iz koje radnik i pružatelj usluga potječu ili na zahtjev na drugim službenim jezicima Unije, a ne samo na nacionalnom (nacionalnim) jeziku (jezicima) države u kojoj se pružaju usluge, ako je moguće u obliku sažetog letka navodeći glavne primjenjive radne uvjete, opisujući postupke podnošenja pritužbi i pokretanja sudskih postupaka kao i kazne primjenjive u slučaju nepoštovanja u formatima dostupnima osobama s invaliditetom; dodatne detaljne informacije o radnim i društvenim uvjetima primjenjivima na upućene radnike, uključujući zdravlje i sigurnost na radu, čine se lako dostupnima, bez naknade, različitim načinima komunikacije uključujući i putem kontaktnih točaka;

(d) poboljšavaju dostupnost i jasnoću informacija navedenih na nacionalnim internetskim stranicama;

(d) poboljšavaju važnost, dostupnost i jasnoću informacija, posebno onih navedenih na jedinstvenoj službenoj nacionalnoj internetskoj stranici, kako je navedeno u točki (a);

(e) navode, ako je moguće, kontaktnu osobu u uredu za vezu koja je zadužena za zahtjeve za informacijama.

(e) navode kontaktnu osobu u uredu za vezu koja je zadužena za zahtjeve za informacijama i poduzimaju mjere kako bi učinili nužne informacije dostupnima trgovačkim društvima koja upućuju te upućenim radnicima;

(f) održavaju informacije koje su na raspolaganju u državnim sažecima ažuriranima.

(f) održavaju informacije koje su na raspolaganju u državnim sažecima ažuriranima.

3. Komisija nastavlja pružati potporu državama članicama u ovom području.

3. Komisija nastavlja pružati potporu državama članicama u ovom području.

4. Ako su, u skladu s nacionalnim pravom, tradicijama i praksama, uvjeti zapošljavanja navedeni u članku 3. Direktive 96/71/EZ utvrđeni u kolektivnim ugovorima u skladu s člankom 3. stavkom 1. i 8. te Direktive, države članice bi trebale osigurati da ih socijalni partneri utvrde i da čine odgovarajuće informacije, posebice o različitim minimalnim plaćama i njihovim sastavnim elementima, metodi izračunavanja propisanih naknada te propisanim kriterijima za klasifikaciju u različitim kategorijama plaća, dostupnima na pristupačan i transparentan način pružateljima usluga iz drugih država članica i upućenim radnicima.

4. Ako su, u skladu s nacionalnim pravom, tradicijama i praksama uključujući poštovanje samostalnosti socijalnih partnera, uvjeti zapošljavanja navedeni u članku 3. Direktive 96/71/EZ utvrđeni u kolektivnim ugovorima u skladu s člankom 3. stavcima 1. i 8. te Direktive, države članice osiguravaju da ih socijalni partneri utvrde i da čine dostupnima odgovarajuće informacije o različitim minimalnim plaćama i njihovim sastavnim elementima, metodi izračunavanja naknada te propisanim kriterijima za klasifikaciju u različitim kategorijama plaća. Uvjeti zapošljavanja čine se dostupnima na pristupačan i transparentan način pružateljima usluga iz drugih država članica koji upućuju radnike i upućenim radnicima.

 

 

4.a Upućeni radnici imaju pravo dobiti od države članice domaćina informacije o važećim uvjetima zapošljavanja.

 

Države članice uspostavljaju kontaktne točke ili navode druge organe ili tijela vlasti od kojih radnici i poduzeća mogu tražiti informacije, savjet i podršku po pitanju svojih prava i obveza. Ovo vrijedi i za državu članicu domaćina i za državu članicu poslovnog nastana.

 

Komisija i države članice osiguravaju odgovarajuću potporu za relevantne inicijative socijalnih partnera na razini Unije i na nacionalnoj razini koje su ciljale na obavještavanje poduzeća i radnika o važećim uvjetima utvrđenima u ovoj Direktivi i u Direktivi 96/71/EZ.

Amandman  48

Prijedlog Direktive

Članak 6.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice blisko surađuju i pružaju si međusobno uzajamnu pomoć kako bi olakšale provedbu, primjenu i izvođenje ove Direktive u praksi.

1. Države članice blisko surađuju i pružaju si međusobno uzajamnu pomoć bez odgađanja kako bi olakšale provedbu, primjenu i izvođenje ove Direktive u praksi.

2. Suradnja država članica posebice se sastoji od odgovaranja na obrazložene zahtjeve za informacijama i provedbe provjera, pregleda i istraživanja od strane nadležnih tijela uzimajući u obzir situacije upućivanja iz članka 1. stavka 3. Direktive 96/71EZ, uključujući istraživanja svih kršenja važećih pravila o upućivanju radnika ili mogućih slučajeva nezakonitih transnacionalnih djelatnosti.

2. Suradnja država članica posebice se sastoji od odgovaranja bez odgađanja na obrazložene zahtjeve za informacijama i provedbe provjera, pregleda i istraživanja od strane nadležnih tijela uzimajući u obzir situacije upućivanja iz članka 1. stavka 3. Direktive 96/71EZ i svih odgovarajućih članaka ove Direktive, uključujući istraživanja svih kršenja važećih pravila o upućivanju radnika i pokretanje primjerenih akcija u skladu s nacionalnim zakonodavstvima i praksama te s ovom Direktivom.

3. Za potrebe odgovaranja na zahtjev za pomoć nadležnih tijela iz druge države članice, države članice osiguravaju da pružatelji usluga s poslovnim nastanom na njihovom teritoriju dostave svojim nadležnim tijelima sve informacije potrebne za nadziranje njihovih aktivnosti u skladu s njihovim nacionalnim pravima.

3. Za potrebe odgovaranja na zahtjev za pomoć nadležnih tijela iz druge države članice, države članice osiguravaju da pružatelji usluga s poslovnim nastanom na njihovom teritoriju dostave svojim nadležnim tijelima bez odgađanja sve informacije potrebne za nadziranje njihovih aktivnosti u skladu s njihovim nacionalnim pravima i Direktivom 96/71/EZ. Ako pružatelji usluga ne dostave takve informacije, odgovarajuća nadležna tijela pokreću primjerenu akciju.

4. U slučaju poteškoća u ispunjavanju zahtjeva za informacijama ili u provođenju provjera, pregleda ili istraživanja, predmetna država članica brzo obavještava državu članicu podnositeljicu zahtjeva kako bi pronašle rješenje.

4. U slučaju poteškoća u ispunjavanju zahtjeva za informacijama ili u provođenju provjera, pregleda ili istraživanja, predmetna država članica brzo obavještava državu članicu podnositeljicu zahtjeva kako bi pronašle rješenje. U slučaju bilo kojeg trajnog problema u razmjeni informacija ili ustrajnog odbijanja dostavljanja informacija, obavještava se Komisiju i, ako ona smatra da je to opravdano, pokreće se postupak u slučaju kršenja ugovora. Komisija bilježi slučajeve dugoročnog odbijanja pružanja traženih informacija, između ostalog sa svrhom stvaranja javno dostupnog popisa tijela vlasti za koja je prijavljeno da su trajno odbila pružiti informacije.

5. Države članice dostavljaju informacije koje su tražile druge države članice ili Komisija elektroničkim putem što prije moguće i barem unutar 2 tjedna od zaprimanja zahtjeva. Posebni mehanizam hitnosti se koristi u posebnim situacijama kada država članica postane svjesna određenih okolnosti koje zahtijevaju hitnu akciju. U takvim okolnostima informacija se dostavlja unutar 24 sata.

5. Države članice dostavljaju informacije koje su tražile druge države članice ili Komisija elektroničkim putem što prije moguće i barem unutar 2 tjedna od zaprimanja zahtjeva. Posebni mehanizam hitnosti se koristi u posebnim situacijama kada država članica postane svjesna određenih okolnosti koje zahtijevaju hitnu akciju. U takvim okolnostima informacija se dostavlja unutar 24 sata. To ne isključuje da nadležna tijela u državi članici domaćinu poduzmu mjere da istraže, spriječe i kazne prijevaru.

6. Države članice osiguravaju da registre u kojima su upisani pružatelji usluga i koje mogu konzultirati nadležna tijela na njihovom teritoriju, također mogu konzultirati i slična nadležna tijela drugih država članica, u skladu s istim uvjetima.

6. Države članice osiguravaju da registre u kojima su upisani pružatelji usluga i koje mogu konzultirati nadležna tijela na njihovom teritoriju, također mogu konzultirati i slična nadležna tijela drugih država članica, u skladu s istim uvjetima.

7. Države članice osiguravaju povjerljivost informacija koje razmjenjuju. Razmijenjene informacije koriste se samo u vezi s predmetom (predmetima) za koji (koje) su bile zatražene.

7. Države članice osiguravaju strogu povjerljivost informacija koje razmjenjuju. Razmijenjene informacije koriste se isključivo u vezi s predmetom (predmetima) za koji (koje) su bile zatražene i u skladu s nacionalnim pravom i praksama te posebice s pravom o zaštiti osobnih podataka.

8. Uzajamna administrativna suradnja i pomoć pruža se bez naknade.

8. Uzajamna administrativna suradnja i pomoć pruža se bez naknade.

9. Komisija i nadležna tijela usko surađuju kako bi proučile sve poteškoće koje bi se mogle pojaviti u primjeni članka 3. stavka 10. Direktive 96/7/EZ.

9. Komisija i nadležna tijela usko surađuju kako bi proučile sve poteškoće koje bi se mogle pojaviti u primjeni članka 3. stavka 10. Direktive 96/7/EZ.

Amandman  49

Prijedlog Direktive

Članak 7.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Uloga države članice poslovnog nastana

Uloga država članica

 

1. U skladu s načelima utvrđenima u člancima 4. i 5. Direktive 96/71/EZ za vrijeme trajanja upućivanja radnika u drugu državu članicu, pregled uvjeta zapošljavanja koje treba poštovati u skladu s Direktivom 96/71/EZ je odgovornost tijela vlasti države članice domaćina u suradnji s državom članicom poslovnog nastana. Država članica domaćin stoga kontrolira, nadzire i poduzima sve potrebne nadzorne ili provedbene mjere, u skladu s člankom 10. ove Direktive i sa svojim nacionalnim pravom i/ili praksama i svojim administrativnim postupcima, s obzirom na radnike upućene na njezin teritorij. Ako je potrebno, provjere i kontrole provode tijela vlasti države članice domaćina na svoju vlastitu inicijativu ili na zahtjev nadležnih tijela države članice poslovnog nastana, kako je utvrđeno u članku 10. te u skladu s ovlastima nadzora koje poštuju pravo Unije te su predviđene u nacionalnom pravu, praksi i administrativnim postupcima države članice domaćina.

1. Država članica poslovnog nastana pružatelja usluga nastavlja kontrolirati, nadzirati i poduzimati potrebne nadzorne ili provedbene mjere, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, praksom i administrativnim postupcima, s obzirom na radnike upućene u drugu državu članicu.

2. Države članice poslovnog nastana pružatelja usluga također nastavlja kontrolirati, nadzirati i poduzimati potrebne nadzorne ili provedbene mjere, u skladu sa svojim nacionalnim pravom, praksom i administrativnim postupcima, s obzirom na radnike upućene u drugu državu članicu. Ova obveza nema kao posljedicu dužnost države članice poslovnog nastana da provodi činjenične provjere i kontrole na teritoriju države članice domaćina u kojoj je pružena usluga.

2. U okolnostima navedenima u članku 3. stavcima 1. i 2. i članku 9. stavku 1. država članica poslovnog nastana pružatelja usluga pomaže državi članici u koju se upućuje radnika da osigura poštovanje važećih uvjeta prema Direktivi 96/71/EZ i ovoj Direktivi. Država članica poslovnog nastana pružatelja usluga, na vlastitu inicijativu, dostavlja državi članici u koju se upućuje radnika sve važne informacije kao što je utvrđeno u članku 3. stavcima 1. i 2. te članku 9. stavku 1., ako je država članica poslovnog nastana pružatelja usluga svjesna određenih činjenica koje ističu moguće nepravilnosti.

3. Za potrebe provedbe Direktive 96/71/EZ, u okolnostima navedenima u članku 3. stavcima 1. i 2. i članku 9. stavku 1. država članica poslovnog nastana pružatelja usluga pomaže državi članici domaćinu da osigura potpuno poštovanje važećih uvjeta prema Direktivi 96/71/EZ i ovoj Direktivi. Država članica poslovnog nastana pružatelja usluga bez odgađanja, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev države članice domaćina, dostavlja nadležnom tijelu države članice domaćina sve važne informacije kao što je utvrđeno u ovoj Direktivi ili koje su potrebne za usklađivanje s člankom 3. Direktive 96/71/EZ.

3. Nadležna tijela države članice domaćina mogu jednako pitati nadležna tijela države članice poslovnog nastana, za svaki slučaj u kojem se pružaju usluge ili za svakog pružatelja usluga, da dostave informacije o zakonitosti poslovnog nastana pružatelja usluga, primjerenom ponašanju pružatelja usluga, i nepostojanju bilo kakvog kršenja važećih pravila. Nadležna tijela države članice poslovnog nastana osiguravaju te informacije u skladu s člankom 6.

4. Nadležna tijela države članice domaćina mogu jednako pitati nadležna tijela države članice poslovnog nastana, za svaki slučaj u kojem se pružaju usluge ili za svakog pružatelja usluga, da dostave informacije u svrhu provjere potpunog poštovanja Direktive 96/71/EZ i ove Direktive, uključujući one o zakonitosti poslovnog nastana pružatelja usluga, primjerenom ponašanju pružatelja usluga, i nepostojanju bilo kakvog kršenja važećih pravila. Nadležna tijela države članice domaćina mogu također tražiti dodatne informacije zbog prevladavajućih razloga od javnog interesa. Takvi zahtjevi podržani su primjerenom izjavom o razlozima, posebice navodeći razlog podnošenja zahtjeva. Nadležna tijela države članice poslovnog nastana osiguravaju te informacije u skladu s člankom 6.

4. Obveza utvrđena u stavcima 1. i 2. ne podrazumijeva dužnost države članice poslovnog nastana da provodi činjenične provjere i kontrole na teritoriju države članice domaćina u kojoj je pružena usluga. Ako je potrebno, takve provjere i kontrole provode tijela vlasti države članice domaćina na zahtjev nadležnih tijela države članice poslovnog nastana kako je utvrđeno u članku 10. te u skladu s ovlastima nadzora koje poštuju pravo Unije te su predviđene u nacionalnom pravu, praksi i administrativnim postupcima države članice domaćina.

 

 

4.a Države članice koje otkriju da se radnike lažno zapošljava za rad kao samozaposlene osobe bez odgađanja obavještavaju nadležna tijela u državi članici domaćinu.

 

4.b Sve informacije koje nadležna tijela zaprime smatraju se povjerljivima.

 

U skladu s pravom Unije i nacionalnim pravom o zaštiti podataka, države članice ostaju krajnje odgovorne za zaštitu podataka i zakonskih prava uključenih osoba i uvode primjerene mehanizme zaštite po tom pogledu.

 

4.c Države članice pružaju nužne resurse kako bi osigurale učinkovite provjere i kontrole.

Amandman  50

Prijedlog Direktive

Članak 8.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice, uz pomoć Komisije, poduzimaju prateće mjere kako bi razvile, olakšale i promicale razmjenu između dužnosnika zaduženih za provedbu administrativne suradnje i uzajamne pomoći kao i za nadzor poštovanja i provedbe važećih pravila.

1. Države članice, uz pomoć Komisije, poduzimaju prateće mjere kako bi razvile, olakšale i promicale razmjenu između dužnosnika zaduženih za provedbu administrativne suradnje i uzajamne pomoći kao i za nadzor poštovanja i provedbe važećih pravila. Države članice također mogu poduzeti prateće mjere kako bi pružile potporu organizacijama koje pružaju informacije upućenim radnicima.

 

1.a Nadležne vlasti u državi članici domaćinu i u državi članici poslovnog nastana potiče se da prikupljaju podatke specifične za postupak upućivanja i ocjenjuju ih, istovremeno poštujući pravo Unije i nacionalno pravo o zaštiti podataka. Države članice jednako se potiče da proslijede prikupljene podatke Komisiji radi sastavljanja sažetaka.

2. Komisija procjenjuje nužnost financijske potpore kako bi dodatno poboljšala administrativnu suradnju i povećala uzajamno povjerenje putem projekata, uključujući promicanjem razmjena odgovarajućih dužnosnika i usavršavanjem, kao i razvijanjem, olakšavanjem i promicanjem inicijativa najboljih praksi, uključujući one socijalnih partnera na razini Unije, poput razvoja i ažuriranja baza podataka ili zajedničkih internetskih stranica koje sadrže općenite informacije ili informacije po sektorima o uvjetima zapošljavanja koje treba poštovati.

2. Komisija procjenjuje potrebu za financijskom potporom kako bi dodatno poboljšala administrativnu suradnju i povećala uzajamno povjerenje putem projekata, uključujući promicanjem razmjena odgovarajućih dužnosnika i usavršavanjem, kao i razvijanjem, olakšavanjem i promicanjem inicijativa najboljih praksi, uključujući one socijalnih partnera na razini Unije, poput razvoja i ažuriranja baza podataka ili zajedničkih internetskih stranica koje sadrže općenite informacije ili informacije po sektorima o uvjetima zapošljavanja koje treba poštovati. Ako zaključi da takva potreba postoji, Komisija osigurava primjerena financijska sredstva.

Amandman  51

Prijedlog Direktive

Članak 9.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice mogu nametnuti samo sljedeće administrativne zahtjeve i mjere kontrole:

1. Države članice mogu nametnuti bilo kakve administrativne zahtjeve i mjere kontrole koje smatraju potrebnima za učinkovitu provedbu Direktive 96/71/EZ i ove Direktive, uključujući posebno:

 

(a) obvezu imenovanja kontaktne osobe u državi članici domaćinu koja djeluje kao ovlašteni predstavnik trgovačkog društva koje upućuje, koju kontaktiraju nadležna tijela države članice domaćina, koja je ovlaštena primati sve službene obavijesti i dokumente i koja je također ovlaštena pregovarati i sklapati obvezujuće sporazume, po potrebi, u ime poslodavca sa značajnim socijalnim partnerima u državi članici domaćinu, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom, tijekom razdoblja u kojem se pružaju usluge.

 

(b) mjere usmjerene na borbu protiv neprijavljenog rada;

(c) prijevod dokumenata navedenih pod točkom (b,) koji može biti opravdan pod uvjetom da ti dokumenti nisu pretjerano dugi i da su u pravilu za takve dokumente korišteni standardizirani obrasci;

(c) prijevod dokumenata navedenih u stavku 2. na jednom od službenih jezika Unije koji je također i službeni jezik države članice domaćina.

(d) obvezu imenovanja kontaktne osobe koja bi pregovarala, po potrebi, u ime poslodavca sa značajnim socijalnim partnerima u državi članici u koju se upućuje radnika, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom i praksom, tijekom razdoblja u kojem se pružaju usluge.

 

2. Države članice osiguravaju da postupke i formalnosti povezane s upućivanjem radnika poduzeća mogu lako provesti koliko god je to moguće, na daljinu i elektroničkim putem.

2. Ne dovodeći u pitanje stavak 1., države članice nameću sljedeće administrativne zahtjeve i kontrolne mjere:

(a) obvezu pružatelja usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da podnese jednostavnu izjavu odgovornim nacionalnim nadležnim tijelima najkasnije na početku pružanja usluga, pri čemu izjava može pokrivati samo identitet pružatelja usluga, prisutnost jednog ili više upućenih radnika koje se može jasno identificirati, njihov predviđeni broj, predviđeno trajanje i lokaciju njihove prisutnosti te usluge koje opravdavaju upućivanje;

(a) obvezu pružatelja usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi članici da podnese jednostavnu izjavu odgovornim nacionalnim nadležnim tijelima barem pet radnih dana prije početka pružanja usluga, na službenom jeziku Unije koji je također službeni jezik države članice domaćina ili na drugom jeziku, ako to prihvati država članica domaćin, pri čemu izjava posebice pokriva identitet pružatelja usluga, predviđeni broj upućenih radnika i njihove osobne identifikacijske podatke, po potrebi, imenovanu kontaktnu osobu kao što je utvrđeno u stavku 1. točki (a), početak i predviđeno trajanje i mjesto gdje bi se usluga trebala pružati te usluge koje opravdavaju upućivanje;

 

ta izjava navodi da je pružatelj usluga svjestan važećih minimalnih radnih uvjeta u državi članici domaćinu i da je pristao poštovati ih u skladu s člankom 3. Direktive 96/71/EZ;

 

pružatelj usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi članici obavještava nadležna tijela u državi članici domaćinu bez odgađanja o svim promjenama informacija sadržanih u izjavi prije ili tijekom pružanja usluga.

 

(b) obvezu da se tijekom razdoblja upućivanja drži ili učini dostupnim, na pristupačnom i jasno naznačenom mjestu poput radnog mjesta ili gradilišta, ili za mobilne radnike u prometnom sektoru u bazi operacija u državi članici domaćinu ili u vozilu s kojim se pruža usluga, kopije u papirnatom ili elektroničkom obliku sljedećih dokumenata:

 

- dokaza o identitetu upućenog radnika,

 

- ugovora o zapošljavanju (ili sličnog dokumenta koji navodi uvjete zapošljavanja poput dokumenta u smislu Direktive 91/533, uključujući, ako je potrebno ili važno, dodatne informacije navedene u članku 4. te Direktive),

 

- platnih lista i dokaza o isplati plaća;

 

- radnih naloga,

 

- dokumentacije o socijalnom osiguranju navedene u Uredbi (EZ) br. 883/2004 (npr. A1 formular),

 

- radnih i boravišnih dozvola u državi članici poslovnog nastana u slučaju državljana trećih zemalja ili kopija sličnih dokumenata, izdanih u skladu s nacionalnim pravom države članice poslovnog nastana,

 

- procjene u skladu s Direktivom 89/391/EZ profesionalnih zdravstvenih i sigurnosnih rizika.

 

Ovi dokumenti također se drže ili čine dostupnima u razdoblju od barem dvije godine nakon razdoblja upućivanja.

2. Države članice osiguravaju da postupke i formalnosti povezane s upućivanjem radnika poduzeća mogu lako provesti koliko god je to moguće, na daljinu i elektroničkim putem.

3. Države članice osiguravaju da postupke i formalnosti povezane s upućivanjem radnika poduzeća mogu provesti do kuda je moguće, na daljinu i elektroničkim putem.

3. Unutar tri godine nakon datuma navedenog u članku 20., nužnost i primjerenost primjene nacionalnih kontrolnih mjera ponovno se provjerava u svjetlu iskustva sa sustavom za suradnju i razmjenu informacija te njegove učinkovitosti, razvoja ujednačenijih, standardiziranih dokumenata, uspostave zajedničkih načela ili standarda za preglede na području upućivanja radnika kao i tehnološkog razvoja, s ciljem predlaganja, po potrebi, svih nužnih amandmana ili prilagodbi.

4. Unutar tri godine nakon …* Komisija ponovno provjerava učinkovitost nacionalnih kontrolnih mjera i njihove primjene u svjetlu iskustva sa sustavom za suradnju i razmjenu informacija te njegove učinkovitosti, razvoja ujednačenijih, standardiziranih dokumenata, uspostave zajedničkih načela ili standarda za preglede na području upućivanja radnika kao i tehnološkog razvoja, s ciljem predlaganja, po potrebi, svih nužnih amandmana ili prilagodbi.

 

___________________

 

* SL molimo unesite datum koji je dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  52

Prijedlog Direktive

Članak 10.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pregledi

Kontrole i pregledi

1. Države članice osiguravaju da se uvedu primjerene provjere i nadzorni mehanizmi i da se na njihovom teritoriju provode učinkoviti i odgovarajući pregledi kako bi se kontroliralo i nadziralo poštovanje odredbi i pravila utvrđenih u Direktivi 96/71/EZ i kako bi se jamčila njezina primjerena primjena i provedba. Takvi pregledi temelje se prvenstveno na procjeni rizika koju redovito trebaju sastavljati nadležna tijela. Procjena rizika utvrđuje sektore aktivnosti u kojima je na njihovom teritoriju koncentrirano zapošljavanje radnika upućenih u svrhu pružanja usluga. Prilikom izrade takve procjene rizika izvedba velikih infrastrukturnih projekata, posebni problemi i potrebe određenih sektora, prošli zapisi o kršenju, kao i ranjivost određenih grupa radnika uzimaju se u obzir.

1. Države članice osiguravaju da se uvedu primjerene i učinkovite provjere i nadzorni mehanizmi i da se na njihovom teritoriju provode učinkoviti i odgovarajući pregledi kako bi se kontroliralo i nadziralo poštovanje odredbi i pravila utvrđenih u Direktivi 96/71/EZ i u ovoj Direktivi te kako bi se jamčila njihova primjerena primjena i provedba, te kako bi se provodila i borba protiv neprijavljenog zapošljavanja. Takvi pregledi mogu se temeljiti na procjeni rizika koju redovito trebaju sastavljati nadležna tijela. Procjena rizika može utvrditi sektore aktivnosti u kojima je na njihovom teritoriju koncentrirano zapošljavanje radnika upućenih u svrhu pružanja usluga. Prilikom izrade takve procjene rizika izvedba velikih infrastrukturnih projekata, postojanje dugih lanaca podizvođača, posebni problemi i potrebe određenih sektora, prošli zapisi o kršenju, kao i ranjivost određenih grupa radnika mogu se posebno uzeti u obzir.

2. Države članice osiguravaju da pregledi i kontrole poštovanja Direktive 96/71/EZ nisu pristrani i/ili nesrazmjerni.

2. Države članice osiguravaju da pregledi i kontrole poštovanja ove Direktive i Direktive 96/71/EZ nisu pristrani i/ili nesrazmjerni te dodjeljuju nužna financijska sredstva za takve preglede i kontrole. U skladu sa svojom vlastitom praksom, nadležno tijelo daje poduzeću kojeg se pregledava ili kontrolira nakon pregleda ili kontrole dokument koji uključuje sve značajne informacije.

3. Ako postoji potreba za informacijama za vrijeme trajanja pregleda i s obzirom na kriterije iz članka 3., država članica u kojoj se pruža usluga i država članica poslovnog nastana djeluju u skladu s pravilima o administrativnoj suradnji, tj. nadležna tijela surađuju u skladu s pravilima i načelima utvrđenima u člancima 6. i 7.

3. Ako postoji potreba za informacijama za vrijeme trajanja pregleda i s obzirom na članak 3. ove Direktive, država članica domaćin i država članica poslovnog nastana djeluju u skladu s pravilima o administrativnoj suradnji. Posebice, nadležna tijela surađuju u skladu s pravilima i načelima utvrđenima u člancima 6. i 7. ove Direktive.

4. U državama članicama u kojima je, u skladu s nacionalnim pravom i praksom, utvrđivanje uvjeta zapošljavanja upućenih radnika navedenih u članku 3. Direktive 96/71/EZ te posebice minimalne plaće, uključujući i radno vrijeme, ostavljeno poslodavcima i radnicima oni mogu, na odgovarajućoj razini i podložno uvjetima koje su utvrdile države članice, također i nadzor primjene odgovarajućih uvjeta zapošljavanja upućenih radnika, pod uvjetom da je zajamčena odgovarajuća razina zaštite jednaka onoj koja proizlazi iz Direktive 96/71/EZ i ove Direktive.

4. U državama članicama u kojima je, u skladu s nacionalnim pravom i praksom, utvrđivanje uvjeta zapošljavanja upućenih radnika navedenih u članku 3. Direktive 96/71/EZ te posebice minimalne plaće i radno vrijeme, ostavljeno socijalnim partnerima, ti socijalni partneri mogu, na odgovarajućoj razini i podložno uvjetima koje su utvrdile te države članice, također nadzirati primjenu odgovarajućih uvjeta zapošljavanja upućenih radnika u skladu s postojećim zakonodavnim nacionalnim odredbama, pod uvjetom da su ti uvjeti pravovremeno priopćeni u skladu s člankom 5. ove Direktive.

5. Države članice u kojima inspektorati rada nemaju nadležnost po pitanju kontrola i nadziranja radnih uvjeta i/ili uvjeta zapošljavanja upućenih radnika mogu, putem izuzeća, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima na nacionalnoj razini, uspostaviti ili održavati dogovore koji jamče poštovanje tih uvjeta zapošljavanja, pod uvjetom da ti dogovori nude osobama u pitanju odgovarajuću razinu zaštite jednaku onoj koja proizlazi iz Direktive 96/71/EZ i ove Direktive.

5. Države članice u kojima inspektorati rada nemaju nadležnost po pitanju kontrola i nadziranja radnih uvjeta i/ili uvjeta zapošljavanja upućenih radnika mogu, putem izuzeća, nakon savjetovanja sa socijalnim partnerima na nacionalnoj razini, uspostaviti, prilagoditi ili održavati postupke i mehanizme koji jamče poštovanje tih uvjeta zapošljavanja, pod uvjetom da nisu pristrani ili nesrazmjerni kako je utvrđeno u članku 10. stavku 2. ove Direktive.

Amandman  53

Prijedlog Direktive

Članak 11.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za provođenje obveza iz članka 6. Direktive 96/71/EZ i ove Direktive, države članice osiguravaju da postoje učinkoviti mehanizmi kojima upućeni radnici mogu izravno podnijeti pritužbu protiv svojih poslodavaca, kao i pravo pokretanja sudskih ili upravnih postupaka, također i u državi članici na čijem su teritoriju radnici upućeni ili su prije bili, ako takvi radnici smatraju da su pretrpjeli gubitak ili štetu zato što nisu primijenjena važeća pravila, čak i nakon prestanka odnosa u kojem se to nepoštovanje navodno dogodilo.

1. Za provođenje obveza iz ove Direktive i Direktive 96/71/EZ, države članice osiguravaju da postoje učinkoviti mehanizmi kojima upućeni radnici mogu izravno podnijeti pritužbu protiv svojih poslodavaca, kao i pravo pokretanja sudskih ili upravnih postupaka, također i u državi članici na čijem su teritoriju radnici upućeni ili su prije bili, ako takvi radnici smatraju da su pretrpjeli gubitak ili štetu zato što nisu primijenjena važeća pravila, čak i nakon prestanka odnosa u kojem se to nepoštovanje navodno dogodilo.

2. Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje nadležnost sudova u državama članicama kako je utvrđeno, posebice, u mjerodavnim instrumentima prava Unije i/ili međunarodnim konvencijama.

2. Stavak 1. primjenjuje se ne dovodeći u pitanje nadležnost sudova u državama članicama kako je utvrđeno, posebice, u mjerodavnim instrumentima prava Unije i/ili međunarodnim konvencijama.

3. Države članice osiguravaju da se sindikati i druge treće strane, poput udruženja, organizacija i drugih pravnih subjekata koji imaju, u skladu s kriterijima utvrđenima u njihovom nacionalnom pravu, opravdani pravni interes u osiguravanju poštovanja odredbi ove Direktive, mogu uključiti, u ime upućenih radnika ili njihovog poslodavca ili kao potpora, s njihovim odobrenjem u bilo koji sudski ili upravni postupak pod uvjetom da im je cilj provedba ove Direktive i/ili primjena obveza iz ove Direktive.

3. Države članice osiguravaju da se sindikati i druge treće strane, poput udruženja, organizacija i drugih pravnih subjekata koji imaju, u skladu s kriterijima utvrđenima u njihovom nacionalnom pravu, opravdani pravni interes u osiguravanju poštovanja odredbi ove Direktive i Direktive 96/71/EZ, mogu uključiti, u ime upućenih radnika ili njihovog poslodavca ili kao potpora, s njihovim odobrenjem u bilo koji sudski ili upravni postupak pod uvjetom da im je cilj provedba ove Direktive i Direktive 96/71/EZ i/ili primjena obveza iz ove Direktive i Direktive 96/71/EZ.

4. Stavci 1. i 3. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje nacionalna pravila o rokovima za zastaru ili vremenskim ograničenjima za poduzimanje sličnih akcija te ne dovodeći u pitanje nacionalna pravila postupka po pitanju predstavljanja i obrane pred sudovima.

4.Stavci 1. i 3. primjenjuju se ne dovodeći u pitanje nacionalna pravila o rokovima za zastaru ili vremenskim ograničenjima za poduzimanje sličnih akcija te ne dovodeći u pitanje nacionalna pravila postupka po pitanju predstavljanja i obrane pred sudovima. No, države članice omogućuju period od barem šest mjeseci tijekom kojeg potraživač može potraživati prema nacionalnim pravilima postupka.

4.a Upućene radnike koji pokreću sudske ili ustavne postupke u skladu s člankom 11. stavkom 1. poslodavac ne stavlja u nikakav nepovoljan položaj. Države članice također definiraju prema nacionalnom pravu uvjete prema kojima trajanje boravišne dozvole upućenog radnika iz trećih zemalja može biti produženo dok se ti postupci ne završe.

5. Države članice osiguravaju uvođenje nužnih mehanizama kako bi se osiguralo da upućeni radnici mogu dobiti.

5. Države članice osiguravaju uvođenje nužnih mehanizama kako bi se osiguralo da upućeni radnici ili treće strane koje djeluju s njihovim odobrenjem i u njihovo ime mogu tražiti i da upućeni radnici mogu dobiti barem sljedeće:

(a) sve nepodmirene naknade koje bi, prema važećim uvjetima zapošljavanja iz članka 3. Direktive 96/71/EZ, trebalo platiti;

(a) sve nepodmirene naknade koje bi, prema važećim uvjetima zapošljavanja iz članka 3. Direktive 96/71/EZ, trebalo platiti;

(b) povrat prekomjernih troškova, u vezi s neto primicima od rada ili kvalitetom smještaja, zadržani ili odbijeni od plaća za smještaj koji pruža poslodavac.

(b) povrat prekomjernih troškova, u vezi s neto primicima od rada ili kvalitetom smještaja, zadržani ili odbijeni od plaća za smještaj koji pruža poslodavac.

 

(c) sve zaostatke ili povrat poreza ili doprinosa socijalnom osiguranju koji su neopravdano zadržani iz radnikove plaće. Države članice također osiguravaju da su uvedeni nužni mehanizmi kako bi se osiguralo plaćanje poreza, doprinosa socijalnom osiguranju i doprinosa koje treba platiti zajedničkim fondovima ili institucijama socijalnih partnera.

Ovaj stavak se također primjenjuje u slučajevima kada su se upućeni radnici vratili iz države članice u kojoj su bili upućeni.

Ovaj stavak se također primjenjuje u slučajevima kada su se upućeni radnici vratili iz države članice u kojoj su bili upućeni te na one upućene radnike koji su, u skladu s člankom 3. stavkom 3.b ove Direktive, utvrđeni kao lažno prijavljene samozaposlene osobe.

Amandman  54

Prijedlog Direktive

Članak 12.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Podizvođenje – solidarna i pojedinačna odgovornost

Podizvođenje

1. S obzirom na građevinske djelatnosti navedene u Prilogu Direktive 96/71/EZ, za sve situacije upućivanja koje pokriva članak 1. stavak 3. Direktive 96/71/EZ, države članice osiguravaju, na nepristranoj osnovi s obzirom na zaštitu jednakih prava zaposlenika izravnih podizvođača s poslovnim nastanom na njihovom teritoriju, da izvođača od kojeg je poslodavac (pružatelj usluga ili poduzeće za privremeno zapošljavanje ili poduzeće koje ustupa radnike) izravni podizvođač mogu upućeni radnik i/ili zajednički fondovi ili institucije socijalnih partnera, uz ili umjesto poslodavca, smatrati odgovornim za neplaćanje sljedećeg:

 

(a) sve nepodmirene neto primitke od rada koji odgovaraju minimalnoj plaći i/ili doprinose koje treba platiti zajedničkim fondovima ili institucijama socijalnih partnera do iznosa pokrivenog člankom 3. stavkom 1. Direktive 96/71/EZ;

 

(b) sve zaostatke ili povrat poreza ili doprinosa socijalnom osiguranju koji su neopravdano zadržani iz radnikove plaće.

 

Odgovornost koja se spominje u ovom stavku ograničena je na prava radnika stečena ugovornim odnosom između izvođača i njegovog podizvođača.

 

2. Države članice dopuštaju da izvođač koji je postupio s dužnom pažnjom nije odgovoran u skladu sa stavkom 1. Takvi sustavi primjenjuju se na transparentan, nepristran i razmjerni način. Oni mogu podrazumijevati preventivne mjere koje izvođač poduzima po pitanju dokaza koje dostavlja podizvođač o osnovnim radnim uvjetima primijenjenima na upućene radnike kao što je navedeno u članku 3. stavku 1. Direktive 96/71/EZ, uključujući platne liste i isplatu plaća, poštovanje socijalnog osiguranja i/ili poreznih obveza u državi članici poslovnog nastana te poštovanje važećih pravila o upućivanju radnika.

1. Države članice poduzimaju mjere na nepristranoj osnovi, kako bi osigurale da se trgovačko društvo koje izravno ili neizravno upućuje drugo trgovačko društvo na pružanje usluga u njegovo ime može smatrati odgovornim uz ili umjesto bilo kojeg podizvođača za prava zaposlenika i/ili doprinose socijalnog osiguranja koje treba platiti zajedničkim fondovima ili institucijama socijalnih partnera.

 

Odgovornost koja se spominje u ovom stavku ograničena je na prava radnikâ stečena tijekom ugovornog odnosa između izvođača i njegovog podizvođača.

3. Države članice mogu, u skladu s pravom Unije, dopustiti stroža pravila o odgovornosti prema nacionalnom pravu na nepristranoj i razmjernoj osnovi po pitanju opsega i razmjera odgovornosti podizvođača. Države članice također mogu, u skladu s pravom Unije, dopustiti takvu odgovornost u sektorima koji nisu navedeni u Prilogu Direktivi 96/71/EZ. Države članice mogu u tim slučajevima dopustiti da se izvođač koji je postupio s dužnom pažnjom kako je utvrđeno nacionalnim pravom ne smatra odgovornim.

2. Stavak 1. ne dovodi u pitanje stroža pravila o odgovornosti prema nacionalnom pravu.

4. Unutar tri godine nakon datuma navedenog u članku 20., Komisija, uz savjetovanje s državama članicama i socijalnim partnerima na razini EU-a, ponovno provjerava primjenu ovog članka s ciljem predlaganja, po potrebi, svih nužnih amandmana ili prilagodbi.

 

Amandman  55

Prijedlog Direktive

Članak 13.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ne dovodeći u pitanje načine koji su ili koji mogu biti predviđeni zakonodavstvom Unije, načela uzajamne pomoći i priznavanja kao i mjere i postupci koje donosi ovaj članak primjenjuju se na prekograničnu provedbu administrativnih globa i kazni nametnutih za nepoštovanje važećih pravila u drugim državama članicama pružatelju usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi članici.

1. Ne dovodeći u pitanje načine koji su ili koji mogu biti predviđeni zakonodavstvom Unije, načela uzajamne pomoći i priznavanja kao i mjere i postupci koje donosi ovo poglavlje primjenjuju se na prekograničnu provedbu financijskih administrativnih kazni i/ili globa nametnutih za nepoštovanje važećih pravila iz Direktive 96/71/EZ u drugim državama članicama pružatelju usluga s poslovnim nastanom u drugoj državi članici.

2. Tijelo koje podnosi zahtjev, u skladu sa zakonima, uredbama i administrativnim praksama na snazi u vlastitoj državi članici, može tražiti od nadležnog tijela u drugoj državi članici da naplati kaznu ili globu ili obavijesti o svojoj odluci kojom nameće kaznu ili globu, ako relevantni zakoni, uredbe i administrativne prakse na snazi u državi članici iz koje protječe tijelo koje podnosi zahtjev dopuštaju takvu akciju za slična potraživanja ili odluke.

2. Tijelo koje podnosi zahtjev, u skladu sa zakonima, uredbama i administrativnim praksama na snazi u vlastitoj državi članici, može tražiti od nadležnog tijela u drugoj državi članici da naplati kaznu ili globu ili retroaktivne doprinose socijalnom osiguranju u skladu s Uredbom (EZ) br. 987/2009 ili obavijesti o svojoj odluci kojom nameće kaznu ili globu ili retroaktivno plaćanje doprinosa socijalnom osiguranju.

Nadležno tijelo u državi članici koja podnosi zahtjev osigurava da zahtjev za naplatom kazne ili globe ili obavijesti o odluci kojom se nameće kazna ili globa bude podnesen u skladu s pravilima koja su na snazi u toj državi članici, budući da nadležno tijelo vlasti koje prima zahtjev osigurava da se takva naplata ili obavijest u državi članici koja prima zahtjev izvrši u skladu s nacionalnim zakonima, uredbama i administrativnim praksama koje su na snazi u potonjoj državi.

 

Nadležno tijelo u državi članici koja podnosi zahtjev osigurava da zahtjev za naplatom kazne ili globe ili obavijesti o odluci kojom se nameće kazna ili globa bude podnesen u skladu s pravilima koja su na snazi u toj državi članici, budući da nadležno tijelo vlasti koje prima zahtjev osigurava da se takva naplata ili obavijest u državi članici koja prima zahtjev prepozna kao potrebna bez dodatnih formalnosti i da se izvrši u skladu s nacionalnim zakonima, uredbama i administrativnim praksama koje su na snazi u potonjoj državi i primjenjuju se na iste ili slične zahtjeve.

Tijelo koje podnosi zahtjev ne može podnijeti zahtjev za naplatom kazne ili globe ili obavijesti o odluci kojom se nameće kazna ili globa ako se, i sve dok se, globa ili kazna, kao i osnovno potraživanje i/ili instrument koji dopušta njegovu provedbu u državi članici koja podnosi zahtjev, osporavaju u toj državi članici.

 

Tijelo koje podnosi zahtjev ne može podnijeti zahtjev za naplatom kazne ili globe ili obavijesti o odluci kojom se nameće kazna ili globa ako se, i sve dok se, globa ili kazna, kao i osnovno potraživanje i/ili instrument koji dopušta njegovu provedbu u državi članici koja podnosi zahtjev, osporavaju u toj državi članici u skladu s njezinim nacionalnim pravom i praksom.

 

Ako se uspostavi da pružatelj usluga zbilja nema poslovni nastan u državi članici navodnog poslovnog nastana ili ako su adresa ili podaci o trgovačkom društvu lažni, nadležna tijela ne završavaju postupak na formalnim osnovama već dodatno istražuju predmet kako bi otkrili identitet fizičke ili pravne osobe odgovorne za upućivanje.

Amandman  56

Prijedlog Direktive

Članak 14.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Nadalje, na zahtjev tijela koje podnosi zahtjev za naplatom kazne ili globe ili obavijesti o odluci kojom se nameće plaćanje kazne ili globe, tijelo koje prima zahtjev pruža sve informacije i uzajamnu pomoć koja bi bila korisna tijelu koje podnosi zahtjev u naplaćivanju globe i/ili kazne, te koliko je moguće za osnovno potraživanje.

1. Nadalje, na zahtjev tijela koje podnosi zahtjev za naplatom kazne ili globe ili obavijesti o odluci kojom se nameće plaćanje kazne ili globe, tijelo koje prima zahtjev bez odgađanja pruža sve informacije i zatraženu uzajamnu pomoć koja bi bila korisna tijelu koje podnosi zahtjev u naplaćivanju globe i/ili kazne, te koliko je moguće za osnovno potraživanje.

Zahtjev za informacijama po pitanju naplate kazne ili globe kao i obavijesti o odluci za takva pitanja navodi barem:

Zahtjev za informacijama po pitanju naplate kazne ili globe kao i obavijesti o odluci za takva pitanja navodi barem:

(a) ime i poznatu adresu primatelja, kao i sve druge važne podatke ili informacije za identifikaciju primatelja,

(a) ime i poznatu adresu primatelja, kao i sve druge važne podatke ili informacije za identifikaciju primatelja,

(b) svrhu obavijesti ili zahtjeva za naplatom, razdoblje unutar kojeg se ono izvršava i svi datumi značajni za provedbeni postupak;

(b) svrhu obavijesti ili zahtjeva za naplatom, razdoblje unutar kojeg se ono izvršava i svi datumi značajni za provedbeni postupak;

(c) opis naravi i iznosa globe ili kazne, kao i osnovno potraživanje na temelju kojeg je ponesen zahtjev, te njegove različite sastavnice;

(c) opis naravi i iznosa globe ili kazne, kao i osnovno potraživanje na temelju kojeg je ponesen zahtjev, te njegove različite sastavnice;

(d) sve druge važne informacije ili dokumente, uključujući one sudske prirode, po pitanju potraživanja, globe ili kazne; te

(d) sve druge važne informacije ili dokumente, uključujući one sudske prirode, po pitanju potraživanja, globe ili kazne; te

(e) ime, adresu i druge kontaktne detalje nadležnog tijela odgovornog za procjenu globe i/ili kazne i, ako je drugačije, nadležnog organa kod kojeg se mogu dobiti daljnje informacije o kazni ili globi ili mogućnostima osporavanja obveze plaćanja ili odluke koja ju nameće.

(e) ime, adresu i druge kontaktne detalje nadležnog tijela odgovornog za procjenu globe i/ili kazne i, ako je drugačije, nadležnog organa kod kojeg se mogu dobiti daljnje informacije o kazni ili globi ili mogućnostima osporavanja obveze plaćanja ili odluke koja ju nameće.

2. Za potrebe naplate kazne ili globe ili obavijesti o odluci kojom se nameće kazna ili globa u državi članici koja prima zahtjev, svaka globa ili kazna po pitanju koje je podnesen zahtjev za naplatom ili obavijesti smatra se globom ili kaznom države članice koja prima zahtjev.

2. Za potrebe naplate kazne ili globe ili retroaktivnih doprinosa socijalnom osiguranju ili obavijesti o odluci kojom se nameće kazna ili globa ili retroaktivni doprinosi socijalnom osiguranju u državi članici koja prima zahtjev, svaka globa ili kazna ili retroaktivni doprinosi socijalnom osiguranju po pitanju kojih je podnesen zahtjev za naplatom ili obavijesti smatraju se globom ili kaznom ili retroaktivnim doprinosima socijalnom osiguranju države članice koja prima zahtjev.

3. Tijelo koje prima zahtjev hitno obavještava tijelo koje podnosi zahtjev o poduzetoj akciji na temelju zahtjeva za obavijesti ili naplatom i, preciznije, o datumu na koji je instrument ili odluka proslijeđena primatelju ili kad je on o tome obaviješten.

3. Tijelo koje prima zahtjev hitno obavještava tijelo koje podnosi zahtjev o poduzetoj akciji na temelju zahtjeva za informacijama, obavijesti ili naplatom i, preciznije, o datumu na koji je instrument ili odluka proslijeđena primatelju ili kad je on o tome obaviješten. Isto se primjenjuje ako postoje značajne prepreke uspješnoj obradi zahtjeva.

Tijelo koje prima zahtjev slično obavještava tijelo koje podnosi zahtjev o temeljima odbijanja zahtjeva za informacijama, naplatom ili obavijesti.

Tijelo koje prima zahtjev slično obavještava tijelo koje podnosi zahtjev o temeljima odbijanja zahtjeva za informacijama, naplatom ili obavijesti.

 

3.a Odredbe o naplati globa ili kazni također se primjenjuju na kazne nametnute kao dio izvršivih pravnih odluka nacionalnih sudova i takvih odluka koje proizlaze iz industrijskih postupaka.

Amandman  57

Prijedlog Direktive

Članak 15.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Ako za vrijeme trajanja postupka naplate ili obavijesti globu, kaznu i/ili osnovno potraživanje ospori pružatelj usluga u pitanju ili zainteresirana strana, prekogranični provedbeni postupak nametnute globe ili kazne obustavlja se do donošenja odluke odgovarajućeg nacionalnog tijela za to pitanje.

1. Ako za vrijeme trajanja postupka naplate ili obavijesti globu, kaznu i/ili osnovno potraživanje dovodi u pitanje u državi članici koja podnosi zahtjev pružatelj usluga u pitanju ili zainteresirana strana u skladu s važećim pravilima, prekogranični provedbeni postupak nametnute globe ili kazne obustavlja se do donošenja odluke odgovarajućeg nacionalnog tijela za to pitanje u državi članici koja podnosi zahtjev.

Tijelo koje podnosi zahtjev bez odgađanja o osporavanju obavještava tijelo koje prima zahtjev.

Tijelo koje podnosi zahtjev bez odgađanja o osporavanju obavještava tijelo koje prima zahtjev.

2. Sporovi oko provedbenih mjera provedenih u državi članici koja prima zahtjev ili oko valjanosti obavijesti koju podnosi nadležno tijelo države članice koja prima zahtjev iznose se pred nadležni organ ili sudsko tijelo predmetne države članice u skladu s njezinim zakonima i uredbama.

2. Sporovi oko provedbenih mjera provedenih u državi članici koja prima zahtjev ili oko valjanosti obavijesti koju podnosi nadležno tijelo države članice koja prima zahtjev iznose se pred nadležni organ ili sudsko tijelo predmetne države članice u skladu s njezinim zakonima i uredbama.

Amandman  58

Prijedlog Direktive

Članak 16.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Tijelo koje prima zahtjev prosljeđuje tijelu koje podnosi zahtjev iznose naplaćene s obzirom na globe ili kazne navedene u ovom poglavlju.

1. Iznosi naplaćeni s obzirom na kazne i/ili globe navedene u ovom poglavlju ostaju tijelu koje prima zahtjev.

Tijelo koje prima zahtjev može naplatiti iznose od fizičkih ili pravnih osoba u pitanju i zadržati sve troškove koje ostvari u vezi s naplaćivanjem, u skladu sa zakonima, uredbama i administrativnim postupcima ili praksama države članice koja prima zahtjev koji se primjenjuju na slična potraživanja.

 

2. Države članice međusobno ne potražuju naknadu troškova nastalih uslijed pružanja bilo kakve uzajamne pomoći u skladu s ovom Direktivom ili zbog njezine primjene.

2. Države članice međusobno ne potražuju naknadu troškova nastalih uslijed pružanja bilo kakve uzajamne pomoći u skladu s ovom Direktivom ili zbog njezine primjene.

Ako naplata stvori poseban problem ili se tiče iznimno velikog iznosa, tijela koja podnose zahtjev i tijela koja primaju zahtjev mogu se posebno dogovoriti o načinima nadoknade troškova u slučaju (slučajevima) o kojem (kojima) je riječ.

 

3. Neovisno o stavku 2., nadležno tijelo u državi članici koja podnosi zahtjev ostaje odgovorno državi članici koja prima zahtjev za bilo kakve troškove i sve gubitke nastale kao rezultat akcija koje se smatraju neutemeljenima, po pitanju sadržaja globe ili kazne, valjanosti instrumenta koje izdaje tijelo koje podnosi zahtjev u svrhu provedbe i/ili svih mjera predostrožnosti koje provodi tijelo koje podnosi zahtjev.

 

Amandman  59

Prijedlog Direktive

Članak 16.a (novi)

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

16a. Unutar tri godine nakon …* Komisija, nakon savjetovanja s državama članicama, ponovno provjerava primjenu ovog poglavlja, posebice u svjetlu iskustva sa sustavom za prekograničnu provedbu administrativnih kazni i/ili globa te njegove učinkovitosti, s ciljem predlaganja, po potrebi, svih nužnih amandmana ili prilagodbi.

 

______________

 

* SL molimo unesite datum koji je dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive.

Amandman  60

Prijedlog Direktive

Članak 18.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Administrativna suradnja i uzajamna pomoć između nadležnih tijela država članica predviđena člancima 6. i 7., člankom 10. stavkom 3. te člancima 13., 14. i 15. provodi se putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI), uspostavljenog [ pozivanje na Uredbu IMI].

1. Administrativna suradnja i uzajamna pomoć između nadležnih tijela država članica predviđena člancima 6. i 7., člankom 10. stavkom 3. te člancima 13., 14. i 15. provodi se koliko god je to moguće putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (IMI), uspostavljenog [pozivanje na Uredbu IMI] i drugim uspostavljenim načinima suradnje poput bilateralnih sporazuma.

2. Države članice mogu nastaviti primjenjivati bilateralne sporazume po pitanju administrativne suradnje između njihovih nadležnih tijela što se tiče primjene i nadzora uvjeta zapošljavanja primjenjivih na upućene radnike navedene u članku 3. Direktive 96/71/EZ, dok god ti sporazumi ne utječu negativno na prava i obveze radnika i trgovačkih društava u pitanju.

2. Države članice su slobodne primjenjivati postojeće i zaključivati nove bilateralne sporazume po pitanju administrativne suradnje i uzajamne pomoći između njihovih nadležnih tijela što se tiče primjene i nadzora uvjeta zapošljavanja primjenjivih na upućene radnike navedene u članku 3. Direktive 96/71/EZ, dok god ti sporazumi ne utječu negativno na prava i obveze radnika i trgovačkih društava u pitanju.

3. U kontekstu bilateralnih sporazuma navedenih u stavku 2., nadležna tijela država članica koriste sustav IMI što više moguće. U bilo kojem slučaju, kada je nadležno tijelo u jednoj od država članica u pitanju koristilo sustav IMI, on se koristi za sve potrebne naknadne aktivnosti i ima prednost nad mehanizmom (mehanizmima) predviđenim(a) u takvim bilateralnim sporazumima s obzirom na administrativnu suradnju i uzajamnu pomoć.

3. U kontekstu bilateralnih dogovora navedenih u stavku 2., nadležna tijela država članica mogu koristiti sustav IMI kada je to moguće. U bilo kojem slučaju, kada je nadležno tijelo u jednoj od država članica u pitanju koristilo sustav IMI, on se može koristiti kada je to moguće za sve potrebne naknadne aktivnosti.

Amandman  61

Prijedlog Direktive

Članak 21. – stavak 1.

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Najkasnije 5 godina nakon isteka roka za prenošenje, Komisija izvještava Europski parlament, Vijeće i Europski gospodarski i socijalni odbor o provedbi ove Direktive i po potrebi daje odgovarajuće prijedloge.

1. Najkasnije tri godine nakon isteka roka za prenošenje, Komisija izvještava Europski parlament, Vijeće i Europski gospodarski i socijalni odbor o provedbi ove Direktive i po potrebi daje odgovarajuće prijedloge.

  • [1]  SL C 351, 15.11.2012., str. 61.

EXPLANATORY STATEMENT

Posting of workers plays a crucial role in the context of cross-border provision of services and the development of the internal market. Every year around one million EU citizens are posted to work in another Member State. This category of workers needs to be protected especially in the time of crisis, when their potential and competitiveness allow maintaining a certain level of employment or even helping generating new jobs. We shall act in order to develop and improve the mobility of European undertakings in the internal market. This will definitely contribute to economic growth and stability of the European Union.

The freedom to provide services (it needs to be distinguished from the free movement of workers), under which posting takes place, is one of the pillars of the internal market and constitutes a basis of cross-border mobility of thousands of European undertakings. The guarantee of freedom to provide services has to come together with the guarantee of workers’ rights. In this context, a balanced approach is indispensable when it comes to measures and instruments proposed. The cooperation between Member States must be further enforced to better protect and survey this special category of posted workers on the European internal market.

ENFORCEMENT DIRECTIVE

The experience of the past years shows clearly that there is an urgent need of improvements in order to secure a better implementation, application and enforcement of the Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services. There is a series of problems that range from disrespect of workers’ rights and lack or inaccessibility of information to persisting obstacles in the cooperation between Member States or lack of execution of fines and penalties in the cross-border context. Moreover, in the past years there were several ECJ's judgments resulting in delimitation of certain measures in the legal framework concerning the posting of workers. Therefore, on the 21st of March 2012 the European Commission proposed an Enforcement Directive with new solutions and measures. The Enforcement Directive is based on Articles 53(1) and 62 TFEU which, for the sake of legal clarity, should be maintained.

The rapporteur acknowledges the need for improvements in order to secure a better implementation, application and enforcement of the Directive 96/71/EC and therefore welcomes the European Commission’s proposal. In the rapporteur’s view the Enforcement Directive shall in general:

 contain balanced measures in order to protect both, posted workers and freedom to provide services;

 set a clear legal framework for the category of posted workers so that their potential and competitiveness is used, especially in the time of crisis, to combat the growing unemployment;

 improve the access to information, both for companies and employers, to make posting easier and safer;

 improve cooperation between Member States in order to better secure employers’ rights;

 avoid unnecessary bureaucratic burdens for the companies (especially SMEs) which could hamper their mobility in the internal market and their capacity to create new jobs.

Accessibility of information (art. 5)

Taking into account that problems with accessibility, transparency and exhaustiveness of information on terms and conditions of employment are very often a cause of inapplication of rules, there is an urgent need to improve access to and communication of information. The existence of different labour market models and industrial relation systems in the EU, where generally binding rules are established alternatively or simultaneously by national authorities or social partners, creates problems in identifying the terms and conditions of employment to be applied. In order to solve the problem the rapporteur proposes to introduce a single national website per Member State with all the necessary information on binding terms and conditions of employment. The rapporteur insists also on ensuring the accessibility of information at EU level through updated, exact and exhaustive information in the country fiches published on the EC website. Improving the accessibility of information, also by making it available to workers and service providers in English and other most relevant languages, will help eliminating a series of problems, which, as today’s experience shows, can cause serious consequences to both undertakings and posted workers.

Legal clarity and proportionality of the proposed measures (art. 3, 9)

In order to guarantee a legal clarity and certainty a list of uniform measures at EU level must be established. Two articles in the Enforcement Directive are of paramount importance here - articles 3 and 9.

The rapporteur proposes to maintain the indicative character of the lists in Articles. The two lists of criteria in article 3 shall combat and prevent the circumvention of law but cannot lead to situations where honest undertakings are excluded from certain national markets. Posting of workers is not a national phenomenon, it is a cross-border activity which requires a common legal framework and a common approach. Therefore the lists have to contain common indications at EU level.

Establishing a common list of criteria in article 3 is directly linked to the introduction of a common list of control measures in article 9. The rapporteur firmly opts for clarity in the context of controls, what can only be guaranteed by a common list of possible control measures. The legal certainty should be obtained by a clear communication of what is to be controlled.

The proportionality of proposed measures is a fundamental requirement for their acceptance at EU level.

Cooperation between Member States (art. 6, 7, 18)

Having regard to the fact that posting of workers is a cross-border activity, proper and effective cooperation between the competent authorities from the Member State of establishment and the host Member State is necessary.

In order to improve administrative cooperation between Member States, a better use of the IMI system has to be secured. Thus, the rapporteur proposes the obligatory use of the IMI system always when it is possible and the revision of deadlines proposed by the EC, in order to make them more feasible. Additionally, the matter of data protection is to be guaranteed.

OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (4.3.2013)

for the Committee on Employment and Social Affairs

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Rapporteur: Malcolm Harbour

SHORT JUSTIFICATION

The free movement of workers and the freedom to provide services are fundamental pillars of the internal market. When an undertaking sends workers to another Member State in the context of a service provision, the Posted Workers Directive 96/71/EC aims to protect the rights of such workers and prevent social dumping. This Directive has proven to be heavily circumvented and insufficiently enforced. In response, the Commission proposed an enforcement Directive.

The purpose of the enforcement Directive must be to create feasibility of the provision laid down Directive 96/71/EC, to ensure a level playing field for companies, to create disincentives for circumvention and to safeguard the protection of workers rights.

Your Rapporteur has proposed additional text to underline the objectives of 96/71/EC, focussing on no discrimination between employees on the basis of nationality, and stressing that the proposed enforcement Directive should respect the principles laid down in 96/71/EC while improving enforcement and effectively sanctioning circumvention.

Your Rapporteur has introduced a clarifying text in a number of areas. These include clearer definitions and clarification of the roles and responsibilities of Member States and service providers, such as the evidence that an employer-employee relationship existed prior to posting. Your Rapporteur proposes a minimum set of enforcement measures and an open list in Article 9 that is essential to allow Member States the necessary flexibility to take additional measures to ensure the proper enforcement of 96/71/EC

In order to combat circumvention, your Rapporteur has made 3 key proposals. Firstly, that in case of non-compliance with Directive 96/71/EC and this directive, the concerned undertaking shall be covered by the relevant legislation applicable in the country of service provision, and all concerned workers shall be deemed workers exercising their freedom of movement within the Union in according with Article 45 of the TFEU which stresses non-discrimination.

Secondly, an amendment of the legal base of the proposal to clarify this Directive concerns the free movement of workers and services. Thirdly, a strong sanction for those Member States who do not cooperate when asked to provide the necessary information to verify a posting situation.

Abuse of subcontracting chains is not unique to the construction sector. Therefore joint and several liability should be extended to all sectors. The requirement for due diligence would be difficult to implement in practice, thus it has been deleted. Member States should take the necessary measures, according to their own experiences and procedures, to ensure implementation of joint and several liability. The introduction, or continued application of more stringent rules on the national level should also be permitted. The Commission, in cooperation with the European Parliament and Council should review the application of this Article with a view to proposing, where appropriate, modifications.

Your Rapporteur considers that sound administrative cooperation and mutual assistance key to the success of the proposed Directive. Whilst your Rapporteur sees the potential of the IMI system for rapid exchange of information which overcomes language barriers, some Member States already have highly effective non-IMI based methods of administrative cooperation. Member States should be free to apply bilateral agreements outside of IMI. Competent Authorities must provide information requested without delay and where information is not available, officially declare the absence of such information.

In order to increase information available to workers, contact details of competent authorities should be publically available. In addition, information on terms and conditions of employment should be generally available, free of charge in a clear, transparent, comprehensive and easily understandable way.

In order to improve the administrative cooperation and mutual assistance, the Commission should present the results of an Impact Assessment on the feasibility of an EU-wide notification or registration system based on and compatible with existing systems in Member States. Secondly, the Commission should propose a European register for serious offenders (a "black list") of companies proven to flout the provisions of 96/71/EC and other relevant Union legislation.

The success of the proposed Enforcement Directive and 96/71/EC depends on not only political will but also on the allocation of sufficient resources which is why your Rapporteur proposes text obliging Member States and Commission to dedicate the necessary resources in order to make proper enforcement of 96/71/EC a reality.

AMENDMENTS

The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Employment and Social Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

Amendment  1

Proposal for a directive

Recital 2

Text proposed by the Commission

Amendment

(2) The free movement of workers gives every citizen the right to move freely to another Member State to work and reside there for that purpose and protects them against discrimination as regards employment, remuneration and other working conditions in comparison to nationals of that Member State. It needs to be distinguished from the freedom to provide services, which includes the right of undertakings to provide services in another Member State, for which they may send (‘post’) their own workers temporarily to carry out the work necessary to provide these services there.

(2) The freedom to provide services includes the right of undertakings to provide services in another Member State, for which they may send ('post') their own workers temporarily to carry out the work necessary to provide these services there. It is necessary for the purpose of the posting of workers to distinguish this freedom from the free movement of workers, which gives every citizen the right to move freely to another Member State to work and reside there for that purpose and protects them against discrimination as regards employment, remuneration and other working conditions in comparison to nationals of that Member State.

Amendment  2

Proposal for a directive

Recital 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(2a) This Directive should not affect the exercise of the fundamental rights as recognised by the Member States and International Labour Organization Conventions, where applicable, and by the Charter of Fundamental Rights of the European Union.

Amendment  3

Proposal for a directive

Recital 3

Text proposed by the Commission

Amendment

(3) With respect to workers temporarily posted to carry out work in order to provide services in another Member State than the one in which they habitually carry out their work, Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services establishes a core set of clearly defined terms and conditions of work and employment which must be complied with by the service provider in the Member State to which the posting takes place to ensure the minimum protection of the posted workers concerned.

(3) With respect to workers temporarily posted to carry out work in order to provide services in another Member State than the one in which they habitually carry out their work, Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services establishes a core set of clearly defined terms and conditions of work and employment which must be complied with by the service provider in the Member State to which the posting takes place to ensure the minimum protection of the posted workers concerned. This Directive should not prevent legal or collectively agreed standards from providing the posted workers with more favourable conditions, as long as equal treatment and non-discrimination of local and foreign companies and workers is ensured. This Directive aims at improving the implementation of the Directive 96/17/EC while fully respecting Articles 26(2), 45(1), 45(2), 53(1) and 62 TFEU and the Charter of Fundamental Rights of the European Union

Amendment  4

Proposal for a directive

Recital 3 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(3a) This directive aims at better enforcement of Directive 96/71/EC. Therefore, the provision laid down in this directive shall be applicable without prejudice to the provisions laid down in Directive 96/71/EC.

Amendment  5

Proposal for a directive

Recital 3b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(3b) In order to ensure compliance with Directive 96/71/EC without putting on the service providers unnecessary administrative burden it is essential that the factual elements in Article 3 of this Directive should be considered as indicative and non-exhaustive. There should not be a requirement that each element must be satisfied in every posting case.

Amendment  6

Proposal for a directive

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4) In order to prevent, avoid and combat circumvention and/or abuse of the applicable rules by companies taking improper or fraudulent advantage of the freedom to provide services enshrined in the Treaty and/or the application of Directive 96/71/EC the implementation and monitoring of the notion of posting should be improved.

(4) In order to prevent, avoid and combat circumvention and/or abuse of the applicable rules by companies taking improper or fraudulent advantage of the freedom to provide services enshrined in the Treaty and/or the application of Directive 96/71/EC the implementation and monitoring of the notion of posting must be enforceable and should be improved, taking into consideration the principles of proportionality and non-discrimination.This core set of clearly defined terms and conditions of work and employment set out Directive 96/71/EC may not be adversely affected by this Directive. Any circumvention of these rules must entail sanctions, in particular as regards the terms and conditions of employment.

Amendment  7

Proposal for a directive

Recital 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(4a) All measures introduced by this Directive must be justified, proportionate and non-discriminatory in order not to create administrative burden and not to lock the potential that companies, in particular small and medium enterprises, have in creating new jobs, while protecting posted workers.

Amendment  8

Proposal for a directive

Recital 5

Text proposed by the Commission

Amendment

(5) Therefore, the constituent factual elements characterising the temporary nature inherent to the notion of posting, which implies that the employer should be genuinely established in the Member State from which the posting takes place, as well as the relationship between Directive 96/71/EC and Regulation (EC) No 593/2008 on the law applicable to contractual obligations (hereinafter the ‘Rome I Regulation’) need to be further clarified.

(5) Therefore, the constituent factual elements characterising the temporary nature inherent to the notion of posting, which implies that the employer should be genuinely established in the Member State from which the posting takes place, as well as the relationship between Directive 96/71/EC and Regulation (EC) No 593/2008 on the law applicable to contractual obligations (hereinafter the ‘Rome I Regulation’) need to be further clarified, in order to ensure a broad application of that Directive.

Amendment  9

Proposal for a directive

Recital 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(5a) The European Parliament and the Council should provide to the Commission, when necessary, support, oversight and feedback concerning the implementation of this Directive.

Amendment  10

Proposal for a directive

Recital 6

Text proposed by the Commission

Amendment

(6) As is the case with Directive 96/71/EC, this Directive should not prejudice the application of the law which, under Article 8 of the Rome I Regulation, applies to individual employment contracts, or the application of Regulation No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems and Regulation No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems.

(6) As is the case with Directive 96/71/EC, this Directive should not prejudice the application of the law which, under Article 8 of the Rome I Regulation, applies to individual employment contracts, or the application of Regulation No 883/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems and Regulation No 987/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems. The provisions of this Directive should be without prejudice to Member States national law providing for and enforcing more favourable conditions for posted workers.

Amendment  11

Proposal for a directive

Recital 7 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(7a) Member States should ensure that necessary resources are available to make the checks efficient and to be able to respond without undue delay to requests for information as provided for in this Directive from the host Member State or the Member State of establishment.

Amendment  12

Proposal for a directive

Recital 8

Text proposed by the Commission

Amendment

(8) Trade unions play an important role in the context of the posting of workers for the provision of services since social partners may, in accordance with national law and/or practice, determine the different levels (alternatively or simultaneously) of the applicable minimum rates of pay .

(8) Social partners play an important role in the context of the posting of workers for the provision of services since they may, in accordance with national law and/or practice, determine the different levels (alternatively or simultaneously) of the applicable minimum rates of pay. Social partners should take the responsibilityfor communicating and informing about those rates.

Amendment  13

Proposal for a directive

Recital 10

Text proposed by the Commission

Amendment

(10) Adequate and effective implementation and enforcement are key elements in protecting the rights of posted workers, whereas poor enforcement undermines the effectiveness of the Union rules applicable in this area. Close cooperation between the Commission and the Member States is therefore essential, without neglecting the important role of labour inspectorates and the social partners in this respect.

(10) Adequate and effective implementation and enforcement are key elements in protecting the rights of posted workers, whereas poor enforcement undermines the effectiveness of the Union rules applicable in this area. It is therefore essential to establish and maintain close cooperation between Member States, the Commission, and relevant national, regional, and local actors including labour inspectorates and the social partners in this respect.

Amendment  14

Proposal for a directive

Recital 11

Text proposed by the Commission

Amendment

(11) Mutual trust, a spirit of cooperation, continuous dialogue and mutual understanding are essential in this respect.

(11) Taking into account that the ability of the host Member State to establish factual elements regarding the undertaking established in another Members State is limited, cooperation with the Member State of establishment is crucial and should be further improved. Mutual trust, a spirit of assistance, continuous dialogue and mutual understanding are essential in this respect.

Amendment  15

Proposal for a directive

Recital 12

Text proposed by the Commission

Amendment

(12) In order to facilitate better and more uniform application of Directive 96/71/EC, it is appropriate to provide for an electronic information exchange system to facilitate administrative cooperation and competent authorities should use the Internal Market Information System (IMI) as much as possible. However, this should not prevent the application of bilateral agreements or arrangements concerning administrative cooperation.

(12) In order to facilitate better and more uniform application of Directive 96/71/EC, it is appropriate to provide for an electronic information exchange system to facilitate administrative cooperation and competent authorities should use the Internal Market Information System (IMI) as much as possible. However, this does not prevent the application of bilateral agreements or arrangements concerning administrative cooperation. Arrangements for application of electronic information exchange by means of the IMI should be tested to ensure that they work in practice.

Amendment  16

Proposal for a directive

Recital 13 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(13a) It is noted with concern that there are still many difficulties for the Member States to recover cross-border administrative fines and penalties and recognises that the mutual recognition of administrative fines and sanctions need to be addressed in future legislation.

Amendment  17

Proposal for a directive

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14) Member States obligations to make information on terms and conditions of employment generally available and to provide effective access to it, not only to service providers from other Member States, but also to the posted workers concerned, should be further concretised.

(14) Member States should inform the Commission of how they intend to make information on terms and conditions of employment generally available and accessible to posted workers and service providers from other Member States.

Amendment  18

Proposal for a directive

Recital 14 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(14a) Where terms and conditions of employment are laid down in collective agreements which have been declared universally applicable, Member States should ensure that those collective agreements are officially published and accessible.

Amendment  19

Proposal for a directive

Recital 15 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(15a) In order to improve and facilitate mutual assistance and cross-border cooperation between the competent authorities in the Member States, an Union wide notification or registration system based on and compatible with existing systems in the Member States should be developed in accordance with the rules on the protection of personal data. In order for such system to be compatible with the principle of non-discrimination and fair competition the Commission should present to the European Parliament and the Council an impact assessment for the feasibility of such system.

Amendment  20

Proposal for a directive

Recital 16

Text proposed by the Commission

Amendment

(16) In order to ensure the correct application of, and to monitor compliance with, the substantive rules on the terms and conditions of employment to be respected with regard to posted workers, Member States should apply only certain control measures or administrative formalities to undertakings posting workers for the provision of services. Such measures and requirements may only be imposed provided that the competent authorities cannot carry out their supervisory task effectively without the requested information and the necessary information cannot be obtained easily from the employer of posted workers or the authorities in the Member State of establishment of the service provider within a reasonable delay and/or less restrictive measures would not ensure that the objectives of the national controls measures deemed necessary are attained.

(16) In order to ensure the correct application of, and to monitor compliance with, the substantive rules on the terms and conditions of employment to be respected with regard to posted workers, Member States should apply only such control measures or administrative formalities to undertakings posting workers for the provision of services. Such control measures or administrative formalities should be proportionate and not entail unjustified, excessive administrative burdens. Such measures and requirements may only be imposed provided that the competent authorities cannot carry out their supervisory task effectively without the requested information and the necessary information cannot be obtained easily from the employer of posted workers or the authorities in the Member State of establishment of the service provider within a reasonable delay and/or less restrictive measures would not ensure that the objectives of the national controls measures deemed necessary are attained.

Amendment  21

Proposal for a directive

Recital 16 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(16a) Any risk assessment drawn up by the competent authorities should aim at identifying the sectors of activity in which the employment of workers posted for the provision of services is concentrated on their territory. When making such risk assessment the special problems and needs of specific sectors, the past record of infringement, the information provided by social partners on the ground, the practices of circumvention as well as the vulnerability of certain groups of workers should be taken into account.

Amendment  22

Proposal for a directive

Recital 18

Text proposed by the Commission

Amendment

(18) To ensure better and more uniform application of Directive 96/71/EC as well as its enforcement in practice, and to reduce, as far as possible, differences in the level of application and enforcement across the Union, Member States should ensure that effective and adequate inspections are carried out on their territory.

(18) To ensure better and more uniform application of Directive 96/71/EC as well as its enforcement in practice, and to reduce, as far as possible, differences in the level of application and enforcement across the Union, Member States should ensure that effective and adequate inspections are carried out on their territory. Such inspections shall be based primarily on a risk assessment to be drawn up by the competent authorities and which should take into account elements such as the realisation of big infrastructural projects, the special problems and needs of specific sectors, the past record of infringement, as well as the vulnerability of certain groups of workers.

Amendment  23

Proposal for a directive

Recital 19

Text proposed by the Commission

Amendment

(19) National labour inspectorates, social partners and other monitoring bodies are of paramount importance in this respect and should continue to play a crucial role.

(19) National labour inspectorates, social partners and other monitoring authorities are of paramount importance in this respect and should continue to play a crucial role.

Amendment  24

Proposal for a directive

Recital 23

Text proposed by the Commission

Amendment

(23) To facilitate the enforcement of Directive 96/71/EC and ensure more effective application of it, effective complaint mechanisms should exist through which posted workers may lodge complaints or engage in proceedings either directly or through relevant designated third parties, such as trade unions or other associations as well as common institutions of social partners. This should be without prejudice to national rules of procedure concerning representation and defence before the courts.

(23) To facilitate the enforcement of Directive 96/71/EC and ensure more effective application of it, effective complaint mechanisms should exist through which posted workers may lodge complaints or engage in proceedings either directly or, where applicable with their approval, through relevant designated third parties, such as trade unions or other associations as well as common institutions of social partners. This should be without prejudice to national rules of procedure concerning representation and defence before the courts.

Amendment  25

Proposal for a directive

Recital 24

Text proposed by the Commission

Amendment

(24) In view of the prevalence of subcontracting in the construction sector, and in order to protect posted workers‘ rights, it is necessary to ensure that in such sector at least the contractor of which the employer is a direct subcontractor can be held liable to pay to posted workers the net minimum rates of pay due, any back-payments of outstanding remuneration and/or contributions due to common funds or institutions of social partners regulated by law or collective agreement in so far as these are covered by Article 3 (1) of Directive 96/71/EC in addition to or in place of the employer. The contractor shall not be held liable if he/she has undertaken due diligence. The latter may imply preventive measures concerning proof provided by the subcontractor, including where relevant based upon information emanating from national authorities.

deleted

Amendment  26

Proposal for a directive

Recital 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25) In specific cases, other contractors may, in accordance with national law and practice, be also held liable for failure to comply with the obligations under this Directive, or their liability may be limited, after consultation of the social partners at national or sectoral level.

deleted

Amendment  27

Proposal for a directive

Recital 26

Text proposed by the Commission

Amendment

(26) The obligation to impose a liability requirement on the contractor where the direct subcontractor is a service provider, established in another Member State, posting workers is justified in the overriding public interest of the social protection of workers. Such posted workers may not be in the same situation as workers employed by a direct subcontractor established in the Member State of establishment of the contractor with regard to the possibility to claim outstanding pay or refunds of taxes or social security contributions unduly withheld.

deleted

Amendment  28

Proposal for a directive

Recital 27

Text proposed by the Commission

Amendment

(27) The disparities between the systems of the Member States for enforcing imposed administrative fines and/or penalties in cross-border situations are prejudicial to the proper functioning of the internal market and risk making it very difficult, if not impossible, to ensure that posted workers enjoy an equivalent level of protection throughout the Union.

(27) The disparities between the systems of the Member States for enforcing imposed administrative fines and/or penalties with regard to posting of workers situations as defined in Directive 96/71/EC and this Directive, in cross-border situations are prejudicial to the proper functioning of the internal market and risk making it very difficult, if not impossible, to ensure that posted workers enjoy an equivalent level of protection throughout the Union. Where such fines and penalties are imposed due to non-compliance with the employment conditions established by labour courts or collective agreements, those fines and penalties must be enforceable.

Amendment  29

Proposal for a directive

Recital 28

Text proposed by the Commission

Amendment

(28) Effective enforcement of the substantive rules governing the posting of workers for the provision of services should be ensured by specific action focusing on the cross-border enforcement of imposed administrative fines and penalties. Approximation of the legislation of the Member States in this field is therefore an essential prerequisite in order to ensure a higher, more equivalent and comparable level of protection necessary for the proper functioning of the internal market.

(28) Effective enforcement of the substantive rules governing the posting of workers for the provision of services should be ensured by specific action focusing on the cross-border enforcement of imposed administrative fines and penalties with regard to posting of workers situations, as defined in Directive 96/71/EC and this Directive. Approximation of the legislation of the Member States in this field is therefore an essential prerequisite in order to ensure a higher, more equivalent and comparable level of protection necessary for the proper functioning of the internal market.

Amendment  30

Proposal for a directive

Recital 29

Text proposed by the Commission

Amendment

(29) The adoption of common rules for providing mutual assistance and support for enforcement measures and the associated costs, as well as the adoption of uniform requirements for the notification of decisions relating to administrative penalties and fines imposed, should resolve a number of practical cross-border enforcement problems and guarantee better communication and better enforcement of such decisions emanating from another Member State.

(29) The adoption of common rules for providing mutual assistance and support for enforcement measures and the associated costs, as well as the adoption of uniform requirements for the notification of decisions relating to administrative penalties and fines imposed with regard to posting of workers situations, as defined in Directive 96/71/EC and this Directive, should resolve a number of practical cross-border enforcement problems and guarantee better communication and better enforcement of such decisions emanating from another Member State.

Amendment  31

Proposal for a directive

Recital 30

Text proposed by the Commission

Amendment

(30) Notwithstanding the establishment of more uniform rules with respect to the cross-border enforcement of penalties and fines and the need for more common criteria for follow-up procedures in the event of the non-payment of these they should not affect the Member States' competences to determine their system of penalties, sanctions and fines or the recovery measures available under their internal legislation.

(30) Notwithstanding the establishment of more uniform rules with respect to the cross-border enforcement of penalties and fines with regard to posting of workers situations, as defined in Directive 96/71/EC and this Directive and the need for more common criteria for follow-up procedures in the event of the non-payment of these they should not affect the Member States' competences to determine their system of penalties, sanctions and fines or the recovery measures available under their internal legislation.

Amendment  32

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

This Directive establishes a general common framework of appropriate provisions, measures and control mechanisms necessary for better and more uniform implementation, application and enforcement in practice of Directive 96/71/EC, including measures to prevent and sanction any abuse and circumvention of the applicable rules.

This Directive establishes a set of specific provisions, measures and control mechanisms in order to provide assistance to the Member States in the implementation, application and enforcement of Directive 96/71/EC, including measures to prevent and sanction any abuse and circumvention of the applicable rules.

Amendment  33

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

This Directive aims to guarantee respect for an appropriate level of minimum protection of the rights of posted workers for the cross-border provision of services, while facilitating the exercise of the freedom to provide services for service providers and promoting fair competition between service providers.

This Directive sets out enforcement measures needed for the equal treatment of posted workers as regards terms and conditions of employment, defined in Article 3 of Directive 96/71/EC. Those enforcement measures aim to facilitate and improve the exercise of the freedom to provide services and to promote fair competition for service providers in the internal market.

Amendment  34

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. This Directive shall not affect in any way the exercise of fundamental rights as recognised in Member States and by Union law, including the right or freedom to strike or to take other action covered by the specific industrial relations systems in Member States, in accordance with national law and practices. Nor does it affect the right to negotiate, conclude and enforce collective agreements and to take collective action in accordance with national law and practices.

2. This Directive shall not affect in any way the exercise of fundamental rights as recognised in Member States, including the right or freedom to strike or to take other action covered by the specific industrial relations systems in Member States, in accordance with national law and practices. Nor does it affect the right to negotiate, conclude and enforce collective agreements and to take collective action in accordance with national law and practices.

Amendment  35

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) ‘competent authority’ means an authority designated by a Member State to perform functions under this Directive;

(a) ‘competent authority’ means authorities or bodies designated by a Member State and entrusted to perform public functions under this Directive;

Amendment  36

Proposal for a directive

Article 2 – paragraph 1 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca) host Member State means the Member State to which the worker is temporarily posted within the meaning of this Directive and Directive 96/71/EC.

Amendment  37

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

For the purpose of implementing, applying and enforcing Directive 96/71/EC the competent authorities shall take into account factual elements characterising the activities carried out by an undertaking in the State in which it is established in order to determine whether it genuinely performs substantial activities, other than purely internal management and/or administrative activities. Such elements may include:

For the purpose of implementing, applying and enforcing Directive 96/71/EC the competent authorities shall make an overall assessment of factual elements characterising the activities carried out by an undertaking in the State in which it is established in order to determine whether it genuinely performs substantial activities. During the assessment the account shall be taken in particular of the following factual elements, which shall where applicable be demonstrated to the competent authorities by the undertaking posting the workers:

Amendment  38

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) the place where the undertaking has its registered office and administration, uses office space, pays taxes, has a professional licence or is registered with the chambers of commerce or professional bodies,

(a) the place where an undertaking carries out its substantial business activity, has its administration, pays taxes and social contributions, has in accordance with national law a professional licence or is registered with the chambers of commerce or professional bodies,

Amendment  39

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) the place where posted workers are recruited

(b) the place where posted workers are recruited and the place from which workers are posted,

Amendment  40

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) the law applicable to the contracts concluded by the undertaking with its workers, on the one hand, and with its clients,

(c) the law applicable to the contracts concluded by the undertaking with its clients,

Amendment  41

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e) the abnormally limited number of contracts performed and/or size of turnover realised in the Member State of establishment.

(e) the abnormally limited number of contracts performed and/or size of turnover realised in the Member State of establishment, taking into account the specific situation of newly established undertakings.

Amendment  42

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 1 – point e a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ea) the posted worker has a valid A1 form to certify which social security legislation applies and this is one of several indications that this is a posting situation.

Amendment  43

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The assessment of these elements shall be adapted to each specific case and take account of the nature of the activities carried out by the undertaking in the Member State in which it is established.

deleted

Amendment  44

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2 – subparagraph 1 and subparagraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

In order to assess whether a posted worker temporarily carries out his or her work in a Member State other than the one in which he or she normally works, all factual elements characterising such work and the situation of the worker shall be examined.

In order to better implement Articles 3 and 5 of Directive 96/71/EC and to assess whether a posted worker temporarily carries out his or her work in a host Member State, all factual elements characterising such work and the situation of the worker shall be examined.

Such elements may include:

Account shall be taken in particular of the following elements,

Amendment  45

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2 – subparagraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) the posted worker returns or is expected to resume working to the Member State from which he/she is posted after completion of the work or the provision of services for which he or she was posted;

(c) the posted worker is habitually employed and is expected to return to his habitual place of employment after completion of the work or the provision of services for which he or she was posted;

Amendment  46

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2 – subparagraph 2 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e) any repeated previous periods during which the post was filled by the same or another (posted) worker.

(e) the posted worker is not replacing another posted worker, except in the case of illness or resignation;

Amendment  47

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2 – subparagraph 2 – point e a-e c (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ea) the posted worker is not replacing a striking worker;

 

(eb) the worker is organisationally and financially dependent on his employer;

 

(ec) the obligation with regard to the remuneration of the worker rests with the undertaking which concluded the employment contract.

Amendment  48

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2 – subparagraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The Member States shall take appropriate action to prevent, avoid and combat circumvention and/or abuse of this Directive by undertakings seeking deliberately to deny posted workers their rights or to deprive them of those rights.

All the factual elements enumerated above are indicative factors in the overall assessment to be made and may not therefore be considered in isolation. The criteria shall be adapted to each specific case and take account of the specificities of the situation.

The list of elements enumerated in paragraph 1 and 2 are indicative and non-exhaustive and shall never be considered in isolation. The assessment of these elements shall be adapted to each specific case and take account of the specificities of the situation.

Amendment  49

Proposal for a directive

Article 4 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

Contact details of the competent authorities shall be communicated to the Commission and the other Member States. The Commission shall publish and regularly update the list of the competent authorities and liaison offices.

Contact details of the competent authorities shall be communicated to the Commission and the other Member States and be available to the public. The Commission shall publish and regularly update the list of the competent authorities and liaison offices.

Amendment  50

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall take the appropriate measures to ensure that the information on the terms and conditions of employment referred to in Article 3 of Directive 96/71/EC which are to be applied and complied with by service providers are made generally available in a clear, comprehensive and easily accessible way at a distance and by electronic means, in formats and by web standards that ensure access to persons with disabilities and to ensure that the liaison offices or the other competent national bodies referred to in Article 4 of Directive 96/71/EC are in a position to carry out their tasks effectively.

1. Member States shall take the appropriate measures to ensure that the information on the terms and conditions of employment referred to in Article 3 of Directive 96/71/EC which are to be applied and complied with by service providers are made generally available free of charge in a clear, transparent comprehensive and easily accessible way at a distance and by electronic means, in formats and by web standards that ensure access to persons with disabilities and to ensure that the liaison offices or the other competent national bodies referred to in Article 4 of Directive 96/71/EC are in a position to carry out their tasks effectively.

Amendment  51

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

2. In order to bring about further improvements with respect to access to information, Member States shall:

2. In order to bring about further improvements with respect to access to information, Member States shall in accordance with the principles established in Article 4 of Directive 96/71/EC:

Amendment  52

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) take the necessary measures to make generally available on internet sites information on which collective agreements are applicable (and to whom), and which terms and conditions of employment have to be applied by service providers from other Member States in accordance with Directive 96/71/EC, whereby, where possible, links to existing internet sites and other contact points, in particular the relevant social partners, shall be provided;

(b) take the necessary measures to make generally available on internet sites and by other means information on which collective agreements are applicable (and to whom), and which terms and conditions of employment have to be applied by service providers from other Member States in accordance with Directive 96/71/EC, whereby, where possible, links to existing internet sites and other contact points, in particular the relevant social partners, shall be provided;

Amendment  53

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) make the information available to workers and service providers in languages other than the national language(s) of the country in which the services are provided, if possible in summarised leaflet form indicating the main labour conditions applicable and upon requests in formats accessible to persons with disabilities;

(c) make the information available to workers and service providers in the national language(s) of the Member State from which the posting is made, the language of the Member State of origin of the worker and service provider, and not only in the national language(s) of the country in which the services are provided, if possible in summarised leaflet form indicating the main labour conditions applicable as well as describing the procedures to lodge complaints and initiate judicial or administrative proceedings and sanctions applicable in case of non-compliance and upon requests in formats accessible to persons with disabilities; Information about other contact points such as those provided by social partners shall also be made available;

Amendment  54

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 2 – point c a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ca) further detailed information on labour and social conditions including health and safety at the workplace shall be easily made available by different means of communication including contact points;

Amendment  55

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 2 – point e a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ea) improve or set up structures to inform, advise and support workers; where applicable, Member States shall make use of existing infrastructure such as the liaison offices, single points of contact and advice centres.

Amendment  56

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. Where, in accordance with national law, traditions and practices, the terms and conditions of employment referred to in Article 3 of Directive 96/71/EC are laid down in collective agreements in accordance with article 3 paragraph 1 and 8 of that Directive, Member States should ensure that the social partners shall identify these and make the relevant information, in particular concerning the different minimum rates of pay and their constituent elements, the method used to calculate the remuneration due and the qualifying criteria for classification in the different wage categories, , available in an accessible and transparent way for service providers from other Member States and posted workers.

 

4. Where, in accordance with national law, traditions and practices, and with full respect to the autonomy of the social partners the terms and conditions of employment referred to in Article 3 of Directive 96/71/EC are laid down in collective agreements in accordance with article 3 paragraph 1 and 8 of that Directive, Member States shall ensure that these terms and conditions are made publically available in an accessible and transparent way to services providers from host Member States and to posted workers and may involve social partners in that respect. The relevant information shall, in particular cover the different minimum rates of pay and their constituent elements, the method used to calculate the remuneration and the qualifying criteria as well as terms and conditions of employment, available to national competent authorities. To this end, Member States may provide a official register.

Amendment  57

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 4 – subparagraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Member States shall ensure that collective agreements referred to in paragraphs 1 and 8 of Article 3 of Directive 96/71 are subject to registration in official registers and publication. Terms and conditions of employment referred to in Article 3 of the Directive 96/71 laid down in those collective agreements shall be applicable to an undertakings posting workers only from the moment of official registration and publication of those agreements.

Amendment  58

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The cooperation of the Member States shall in particular consist in replying to reasoned requests for information and to carry out checks, inspections and investigations from competent authorities with respect to the situations of posting referred to in Article 1 (3) of Directive 96/71/EC, including investigation of any abuses of applicable rules on the posting of workers or possible cases of unlawful transnational activities.

2. In compliance with the principles established in Article 4 and 5 of Directive 96/71/EC, the cooperation of the Member States shall in particular consist of an obligation to reply without undue delay in a swift and effective manner to requests for information and to carry out checks, inspections and investigations by their competent authorities with respect to the situations of posting referred to in Article 1 (3) of Directive 96/71/EC and relevant articles of this Directive, including investigation of any abuses of applicable rules on the posting of workers or possible cases of unlawful transnational activities and initiating appropriate actions in accordance with with applicable national laws and practices.

Amendment  59

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. For the purpose of responding to a request for assistance from competent authorities in another Member State, Member States shall ensure that service providers established in their territory supply their competent authorities with all the information necessary for supervising their activities in compliance with their national laws.

3. For the purpose of responding to a request for assistance from competent authorities in another Member State, Member States shall ensure that service providers established in their territory supply their competent authorities with all the information necessary for supervising their activities in compliance with their national laws and Directive 96/71/EC. Where service providers fail to provide such information, the competent authorities shall initiate appropriate action.

Amendment  60

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

4a. Any long-term refusal to supply the information requested shall entitle the requesting Member State to draw up a list of competent authorities that have refused to cooperate and to inform the Commission thereof. The Commission shall after verification keep a publicly accessible list of those authorities reported by Member States to it which have not been willing to cooperate.

Amendment  61

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 5

Text proposed by the Commission

Amendment

5. Member States shall supply the information requested by other Member States or the Commission by electronic means as soon as possible and at the latest within 2 weeks from the reception of a request.

5. Member States shall supply the information requested by other Member States or the Commission by electronic means as soon as possible and at the latest within 2 weeks from the reception of a request or within 3 weeks if the answer requires an inspection on the spot.

A specific urgency mechanism shall be used for special situations where a Member State becomes aware of particular circumstances requiring urgent action. In such circumstances, the information shall be submitted within 24 hours.

A specific urgency mechanism shall be used for special situations where a Member State becomes aware of particular circumstances requiring urgent action. In such circumstances, the information shall be submitted within 24 hours.

 

Without prejudice to subparagraphs 1 and 2, the competent authorities and/or inspectorates of the host Member State shall not be precluded from taking immediate measures preventing, investigating and sanctioning fraud.

Amendment  62

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 6

Text proposed by the Commission

Amendment

6. Member States shall ensure that registers in which service providers have been entered, and which may be consulted by the competent authorities in their territory, may also be consulted, in accordance with the same conditions, by the equivalent competent authorities of the other Member States.

6. Member States shall ensure that registers in which service providers have been entered, and which may be consulted by the competent authorities in their territory, may also be consulted, in accordance with comparable conditions, by the equivalent competent authorities of the other Member States.

Amendment  63

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 7

Text proposed by the Commission

Amendment

7. Member States shall ensure the confidentiality of the information which they exchange. Information exchanged shall be used only in respect of the matter(s) for which it was requested.

7. Member States shall ensure the confidentiality of the information which they exchange, in accordance with Union law and national law and practices.

Amendment  64

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 9

Text proposed by the Commission

Amendment

9. The Commission and the competent authorities shall cooperate closely in order to examine any difficulties which might arise in the application of Article 3(10) of Directive 96/71/EC.

9. In accordance with the principle established in Article 4 of the Directive 96/71/EC the Commission and the competent authorities shall cooperate closely in order to examine any difficulties which might arise in the implementation of the Directive 96/71/EC.

Amendment  65

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 9 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

9a. In order to facilitate mutual assistance and cross-border cooperation the Commission shall not later than ...* present to the European Parliament and the Council an impact assessment for the feasibility of a Union wide notification or registration system based on and compatible with existing systems in Member States.

 

__________

 

*OJ: please insert the date: two years after the entry into force of this Directive.

Amendment  66

Proposal for a directive

Article 7 – title

Text proposed by the Commission

Amendment

Role of the Member State of establishment

Cooperation between the Member State of establishment and the host Member State

Amendment  67

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The Member State of establishment of the service provider shall continue to control, monitor and take the necessary supervisory or enforcement measures, in accordance with its national law, practice and administrative procedures, with respect to workers posted to another Member State.

1. In accordance with the principles established in Articles 4 and 5 of the Directive 96/71/EC, the Member State of establishment of the service provider shall continue to control, monitor and take the necessary supervisory or enforcement measures, in accordance with its national law, practice and administrative procedures, with respect to workers posted to another Member State. That responsibility shall not in any way reduce the possibilities for the host Member State, on their own initiative, to control, monitor and take necessary supervisory or enforcement measures including as regards the inspections of the working conditions.

Amendment  68

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. In the circumstances referred to in Article 3 (1) and (2) and Article 9(1), the Member State of establishment of the service provider shall assist the Member State to which the posting takes place to ensure compliance with the conditions applicable under Directive 96/71/EC and this Directive. The Member State of establishment of the service provider shall, on its own initiative, communicate to the Member State to which the posting takes place any relevant information as specified in Articles 3 (1) and (2) and 9(1), where the Member State of establishment of the service provider is aware of specific facts which indicate possible irregularities.

2. In the circumstances referred to in Article 3 (1) and (2) and Article 9(1) of this Directive, the Member State of establishment of the service provider shall assist the host Member State to ensure compliance with the conditions applicable under Directive 96/71/EC and this Directive. The Member State of establishment of the service provider shall, on its own initiative, or following a request from the host Member State, communicate to the host Member State any relevant information as specified in Articles 3 (1) and (2) and 9(1). The Member State of establishment shall in the spirit of Article 6(1) of this Directive, support the competent authorities of the host Member State by providing information on compliance with Article 3 of this Directive in due time.

Amendment  69

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Competent authorities of the host Member State may equally ask the competent authorities of the Member State of establishment, for each instance where services are provided or for each service provider, to provide information as to the legality of the service provider's establishment, the service provider's good conduct, and the absence of any infringement of the applicable rules. The competent authorities of the Member State of establishment shall provide this information in accordance with Article 6.

3. Competent authorities of the host Member State may equally ask the competent authorities of the Member State of establishment, for each instance where services are provided or for each service provider, to provide information to verify full compliance with Directive 96/71/EC and this directive, including as to the legality of the service provider's establishment, the service provider's good conduct, and the absence of any infringement of the applicable rules. . The competent authorities of the Member State of establishment shall provide this information in accordance with Article 6.

Amendment  70

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. The obligation laid down in paragraphs 1 and 2 shall not entail a duty on the part of the Member State of establishment to carry out factual checks and controls in the territory of the host Member State where the service is provided. Such checks and controls shall, if need be, be carried out by the authorities of the host Member State at the request of the competent authorities of the Member State of establishment, in accordance with Article 10 and in conformity with the powers of supervision provided for in the host Member State's national law, practice and administrative procedures and which respect Union law.

4. Checks and controls shall be carried out, where needed, by the authorities of the host Member State in accordance with Article 10 and in conformity with the powers of supervision provided for in the host Member State's national law, practice and administrative procedures.

Amendment  71

Proposal for a directive

Article 8 – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

1a. Member States shall, with the assistance of the Commission, take accompanying measures to develop, facilitate and promote the exchange between social partners as well as to ensure that organisations providing information to posted workers are supported.

Amendment  72

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) an obligation to keep or make available and/or retain copies in paper or electronic form of the employment contract (or an equivalent document within the meaning of Directive 91/533, including, where appropriate or relevant, the additional information referred to in Article 4 of that Directive), payslips, time-sheets and proof of payment of wages or copies of equivalent documents during the period of posting in an accessible and clearly identified place in its territory, such as the workplace or the building site, or for mobile workers in the transport sector the operations base or the vehicle with which the service is provided;

(b) an obligation to keep or make available within a reasonable period of time and/or retain, at the choice of the services provider, copies in paper or electronic form of the employment contract (or an equivalent document within the meaning of Directive 91/533, including, where appropriate or relevant, the additional information referred to in Article 4 of that Directive), payslips, time-sheets and proof of payment of wages or copies of equivalent documents, issued in accordance with the national law of the Member State of establishment, during the period of posting in an accessible and clearly identified place in its territory, such as the workplace or the building site, or for mobile workers in the transport sector the operations base or the vehicle with which the service is provided;

Amendment  73

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) a translation of the documents referred to under (b), may be justified provided these documents are not excessively long and standardised forms are generally used for such documents;

(c) a translation of the documents referred to under (b), may be justified provided these documents are important in order to establish the nature of posting and the compliance with Directive 96/71/EC not excessively long and standardised forms are generally used for such documents;

Amendment  74

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. Member States shall ensure that all administrative requirements and control measures are publicly available to the service providers and regularly updated.

Amendment  75

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Within three years after the date referred to in Article 20, the necessity and appropriateness of the application of national control measures shall be reviewed in the light of the experiences with and effectiveness of the system for cooperation and exchange of information, the development of more uniform, standardised documents, the establishment of common principles or standards for inspections in the field of the posting of workers as well as technological developments, with a view to proposing, where appropriate, any necessary amendments or modifications.

3. Within three years after the date referred to in Article 20, the necessity, appropriateness and sufficient effectiveness of the application of national control measures shall be reviewed in the light of the experiences with and effectiveness of the system for cooperation and exchange of information, the development of more uniform, standardised documents, the establishment of common principles or standards for inspections in the field of the posting of workers as well as technological, social and economic developments of posting, with a view to proposing, where appropriate, any necessary amendments or modifications to ensure effective controls of employment conditions by the competent authorities of the host Member State.

Amendment  76

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall ensure that appropriate checks and monitoring mechanisms are put in place and that effective and adequate inspections are carried out on their territory in order to control and monitor compliance with the provisions and rules laid down in Directive 96/71/EC and to guarantee its proper application and enforcement. Such inspections shall be based primarily on a risk assessment to be drawn up regularly by the competent authorities. The risk assessment shall identify the sectors of activity in which the employment of workers posted for the provision of services is concentrated on their territory. When making such risk assessment the realisation of big infrastructural projects, the special problems and needs of specific sectors, the past record of infringement, as well as the vulnerability of certain groups of workers shall be taken into account.

1. Member States shall ensure that effective and appropriate checks and monitoring mechanisms are put in place and that effective and adequate inspections are carried out on their territory in order to control and monitor compliance with the provisions and rules laid down in Directive 96/71/EC and to guarantee its proper application and enforcement. Such inspections shall be based primarily on a risk assessment to be drawn up by the competent authorities. The risk assessment shall identify the sectors of activity in which the employment of workers posted for the provision of services is concentrated on their territory.

Amendment  77

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Member States shall ensure that inspections and controls of compliance with Directive 96/71/EC are not discriminatory and/or disproportionate.

2. Member States shall ensure that inspections and controls of compliance with Directive 96/71/EC are not discriminatory and/or disproportionate.

 

According to its own practice, the competent authority shall provide the inspected or controlled undertaking with a post inspectioin or control document which includes any relevant information.

Amendment  78

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 5

Text proposed by the Commission

Amendment

5. Member States where labour inspectorates have no competence with respect to the control and monitoring of the working conditions and/or terms and conditions of employment of posted workers may, by way of exception, after consulting the social partners at national level, establish or maintain arrangements guaranteeing the respect of these terms and conditions of employment, provided that the arrangements offer the persons concerned an adequate degree of protection equivalent to that resulting from Directive 96/71/EC and this Directive.

5. In accordance with Article 5 of Directive 96/71/EC Member States are entitled to use arrangements in line with their national law and practice to ensure compliance with Directive 96/71/EC in order to guarantee the persons concerned an adequate degree of protection as defined by Directive 96/71/EC and this Directive.

Amendment  79

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. For the enforcement of the obligations under Article 6 of Directive 96/71/EC and this Directive, Member States shall ensure that there are effective mechanisms for posted workers to lodge complaints against their employers directly, as well as the right to institute judicial or administrative proceedings, also in the Member State in whose territory the workers are or were posted, where such workers consider they have sustained loss or damage as a result of a failure to apply the applicable rules, even after the relationship in which the failure is alleged to have occurred has ended.

1. For the enforcement of the obligations under Article 6 of Directive 96/71/EC and this Directive, Member States shall ensure that there are effective mechanisms for posted workers to lodge complaints against their employers directly, as well as the right to institute judicial or administrative proceedings, irrespective of it is the Member State of establishment of the undertaking or the host Member State, where such workers consider they have sustained loss or damage as a result of a failure to apply the applicable rules, even after the relationship in which the failure is alleged to have occurred has ended.

Amendment  80

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Member States shall ensure that trade unions and other third parties, such as associations, organisations and other legal entities which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring that the provisions of this Directive are complied with, may engage, on behalf or in support of the posted workers or their employer, with their approval in any judicial or administrative proceedings provided for with the objective of implementing this Directive and/or enforcing the obligations under this Directive.

3. Member States shall ensure that trade unions and other third parties, such as associations, organisations and other legal entities which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring that the provisions of Directive 96/71/EC and this Directive are complied with, may engage, on behalf or in support of the posted workers or their employer, where applicable with their approval in any judicial or administrative proceedings provided for with the objective of implementing Directive 96/71/EC and this Directive and/or enforcing the obligations under Directive 96/71/EC and this Directive.

Amendment  81

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 5 – subparagraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

Member States shall ensure that the necessary mechanisms are in place to ensure that posted workers are able to receive

Member States shall ensure that the necessary mechanisms are in place to ensure that posted workers or those acting on their behalf are able to claim and that posted workers are able to receive:

Amendment  82

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 5 – subparagraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) refund of excessive costs, in relation to net remuneration or to the quality of the accommodation, withheld or deducted from wages for accommodation provided by the employer.

(b) refund of excessive costs or costs relating to travel, board and accommodation, automatically deducted from wages for which no reimbursement was provided by the employer;

Amendment  83

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 5 – subparagraph 1 – point b a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(ba) any back payments or refund of taxes or social security contributions unduly withheld from the worker's salary.

Amendment  84

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 5 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

5a. Posted workers initiating judicial or administrative proceedings shall not receive any unfavourable treatment by their employer.

Amendment  85

Proposal for a directive

Article 12

Text proposed by the Commission

Amendment

[...]

deleted

Amendment  86

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Without prejudice to the means which are or may be provided for in Union legislation, the principles of mutual assistance and recognition as well as the measures and procedures provided for in this Article shall apply to the cross-border enforcement of administrative fines and penalties imposed for failure to comply with the applicable rules in a Member State on a service provider established in another Member State.

1. Without prejudice to the means which are or may be provided for in Union legislation, the principles of mutual assistance and recognition as well as the measures and procedures provided for in this Article shall apply to the cross-border enforcement of administrative fines and penalties regarding posting of workers situations in accordance with Directive 96/71 and this Directive, imposed for failure to comply with the applicable rules in a Member State on a service provider established in another Member State.

Amendment  87

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 2 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The requesting authority may, in accordance with the laws, regulations and administrative practices in force in its own Member State, request the competent authority in another Member State to recover a penalty or fine or notify a decision imposing a penalty or a fine, in so far as the relevant laws, regulations and administrative practices in force in the requested authority's Member State allow such action for similar claims or decisions.

2. The requesting authority may, in accordance with the laws, regulations and administrative practices in force in its own Member State, request the competent authority in another Member State to recover a penalty or fine or retroactive social security contributions in accordance with Regulation (EC) No 987/2009/EC or notify a decision imposing a penalty or a fine or retroactive social security in accordance with Regulation (EC) No 987/2009/EC, in so far as the relevant laws, regulations and administrative practices in force in the requested authority's Member State allow such action for similar claims or decisions.

Amendment  88

Proposal for a directive

Article 14 – paragraph 3 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

3a. The provisions on recovery of fines or penalties or retroactive sociual security contributions shall also apply to fines imposed as part of enforceable statutory decisions by national courts.

Amendment  89

Proposal for a directive

Article 16 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The requested authority may recover amounts from the natural or legal person concerned and retain any costs which it incurs in connection with recovery, in accordance with the laws, regulations and administrative procedures or practices of the requested Member State which apply to similar claims.

The requested authority may recover amounts from the natural or legal person concerned and retain any costs which it incurs in connection with recovery, in accordance with the laws, regulations and administrative procedures or practices of the requested Member State which apply to similar claims. If the requested authority retains any costs incurred in connection with recovery, it shall inform the requesting authority and provide a justification of those costs.

Amendment  90

Proposal for a directive

Article 18 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The administrative cooperation and mutual assistance between the competent authorities of the Member States provided for in Articles 6, 7, 10(3), 13, 14 and 15 shall be implemented through the Internal Market Information System (IMI), established by [reference to IMI Regulation] .

1. The administrative cooperation and mutual assistance between the competent authorities of the Member States provided for in Articles 6, 7, 10(3), 13, 14 and 15 shall be implemented through the Internal Market Information System (IMI), established by Regulation (EU) No 1024/2012 and where deemed necessary by the concerned Member State be accompanied by other established means of cooperation such as bilateral agreements.

Amendment  91

Proposal for a directive

Article 18 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Member States may continue to apply bilateral arrangements concerning administrative cooperation between their competent authorities as regards the application and monitoring of the terms and conditions of employment applicable to posted workers referred to in Article 3 of Directive 96/71/EC, in so far as these arrangements do not adversely affect the rights and obligations of the workers and companies concerned.

2. Where appropriate and in accordance with the principles established in Directive 96/71/EC, Member States are free to apply bilateral arrangements concerning administrative cooperation and mutual assistance between their competent authorities as regards the enforcement of Directive 96/71/EC and this Directive, in so far as these arrangements do not adversely affect the rights and obligations of the workers and companies concerned.

 

Not later than ...* the European Commission will evaluate the interaction between the IMI and the bilateral agreements.

 

__________

 

*OJ: please insert the date: 5 years after the entry into force of this Directive.

Amendment  92

Proposal for a directive

Article 18 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. In the context of bilateral agreements referred to in paragraph 2, competent authorities of the Member States shall use IMI as much as possible. In any event, where a competent authority in one of the Member States concerned has used IMI, it shall be used for any follow-up required and shall take precedence over the mechanism(s) foreseen in such a bilateral agreement with respect to administrative cooperation and mutual assistance.

3. In the context of bilateral agreements referred to in paragraph 2, competent authorities of the Member States shall use IMI as much as possible. In any event, where a competent authority in one of the Member States concerned has used IMI, it shall where possible be used for any follow-up required.

PROCEDURE

Title

Enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services

References

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

IMCO

18.4.2012

Rapporteur

       Date appointed

Emilie Turunen

8.5.2012

Discussed in committee

18.9.2012

10.10.2012

28.11.2012

 

Date adopted

21.2.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

20

15

4

Members present for the final vote

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Substitute(s) present for the final vote

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Norbert Glante

OPINION of the Committee on Legal Affairs (29.4.2013)

for the Committee on Employment and Social Affairs

on the proposal for a directive of the European Parliament and of the Council on the enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne

AMENDMENTS

The Committee on Legal Affairs calls on the Committee on Employment and Social Affairs, as the committee responsible, to incorporate the following amendments into its report:

Amendment  1

Proposal for a directive

Recital 4

Text proposed by the Commission

Amendment

(4) In order to prevent, avoid and combat circumvention and/or abuse of the applicable rules by companies taking improper or fraudulent advantage of the freedom to provide services enshrined in the Treaty and/or the application of Directive 96/71/EC the implementation and monitoring of the notion of posting should be improved.

(4) In order to prevent, avoid and combat circumvention and/or abuse of the applicable rules by companies taking improper or fraudulent advantage of the freedom to provide services enshrined in the Treaty and/or the application of Directive 96/71/EC the implementation and monitoring of the notion of posting should be improved and more uniform criteria, facilitating a common interpretation, should be introduced at Union level.

Amendment  2

Proposal for a directive

Recital 4 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(4a) All measures introduced by this Directive must be justified, proportionate and non-discriminatory so that they do not create administrative burdens and do not lock the potential that companies, in particular small and medium enterprises, have for creating new jobs, while protecting posted workers.

Amendment  3

Proposal for a directive

Recital 6 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(6a) Competent authorities should make an overall assessment of all factual elements in order to determine whether the worker is genuinely posted. If the proof cannot be produced, Member States involved should collaborate closely and without delay in order to choose which law is applicable to the employment contract, basing their decision on the Rome I Regulation.

Amendment  4

Proposal for a directive

Recital 13 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(13a) The next revision of the IMI regulation should take into account the fact that the IMI incorporates what is currently regulated within bilateral agreements.

Amendment  5

Proposal for a directive

Recital 14

Text proposed by the Commission

Amendment

(14) Member States obligations to make information on terms and conditions of employment generally available and to provide effective access to it, not only to service providers from other Member States, but also to the posted workers concerned, should be further concretised.

(14) Member States obligations to make information on terms and conditions of employment generally available free of charge and to provide effective access to it, not only to service providers from other Member States, but also to the posted workers concerned, should be further concretised.

Amendment  6

Proposal for a directive

Recital 14 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

(14a) Posted workers should have an individual right to information and advice about their rights, obligations and applicable working conditions and terms of employment.

Amendment  7

Proposal for a directive

Recital 16

Text proposed by the Commission

Amendment

(16) In order to ensure the correct application of, and to monitor compliance with, the substantive rules on the terms and conditions of employment to be respected with regard to posted workers, Member States should apply only certain control measures or administrative formalities to undertakings posting workers for the provision of services. Such measures and requirements may only be imposed provided that the competent authorities cannot carry out their supervisory task effectively without the requested information and the necessary information cannot be obtained easily from the employer of posted workers or the authorities in the Member State of establishment of the service provider within a reasonable delay and/or less restrictive measures would not ensure that the objectives of the national controls measures deemed necessary are attained.

(16) In order to ensure the correct application of, and to monitor compliance with, the substantive rules on the terms and conditions of employment to be respected with regard to posted workers, Member States should apply only certain control measures or administrative formalities to undertakings posting workers for the provision of services. For the purpose of legal clarity, possible control measures and requirements should be uniform at Union level and may only be imposed provided that the competent authorities cannot carry out their supervisory task effectively without the requested information and the necessary information cannot be obtained easily from the employer of posted workers or the authorities in the Member State of establishment of the service provider within a reasonable delay and/or less restrictive measures would not ensure that the objectives of the national controls measures deemed necessary are attained.

Amendment  8

Proposal for a directive

Recital 22

Text proposed by the Commission

Amendment

(22) Member States are particularly encouraged to introduce a more integrated approach to labour inspections. The need to develop common standards in order to establish comparable methods, practices and minimum standards at Union level should equally be examined.

(22) Member States are particularly encouraged to introduce a more integrated approach to labour inspections. There is also a need to develop common standards in order to establish comparable methods, practices and minimum standards at Union level.

Amendment  9

Proposal for a directive

Recital 24

Text proposed by the Commission

Amendment

(24) In view of the prevalence of subcontracting in the construction sector, and in order to protect posted workers’ rights, it is necessary to ensure that in such sector at least the contractor of which the employer is a direct subcontractor can be held liable to pay to posted workers the net minimum rates of pay due, any back-payments of outstanding remuneration and/or contributions due to common funds or institutions of social partners regulated by law or collective agreement in so far as these are covered by Article 3 (1) of Directive 96/71/EC in addition to or in place of the employer. The contractor shall not be held liable if he/she has undertaken due diligence. The latter may imply preventive measures concerning proof provided by the subcontractor, including where relevant based upon information emanating from national authorities.

(24) In view of the prevalence of subcontracting in the construction sector, and in order to protect posted workers’ rights, it is recommended that in such sector at least the contractor of which the employer is a direct subcontractor can be held liable to pay to posted workers the net minimum rates of pay due, any back-payments of outstanding remuneration and/or contributions due to common funds or institutions of social partners regulated by law or collective agreement in so far as these are covered by Article 3 (1) of Directive 96/71/EC in addition to or in place of the employer. The contractor may not be held liable if he/she has undertaken due diligence. The latter may imply preventive measures concerning proof provided by the subcontractor, including where relevant based upon information emanating from national authorities.

Amendment  10

Proposal for a directive

Recital 25

Text proposed by the Commission

Amendment

(25) In specific cases, other contractors may, in accordance with national law and practice, be also held liable for failure to comply with the obligations under this Directive, or their liability may be limited, after consultation of the social partners at national or sectoral level.

deleted

Amendment  11

Proposal for a directive

Recital 26

Text proposed by the Commission

Amendment

(26) The obligation to impose a liability requirement on the contractor where the direct subcontractor is a service provider, established in another Member State, posting workers is justified in the overriding public interest of the social protection of workers. Such posted workers may not be in the same situation as workers employed by a direct subcontractor established in the Member State of establishment of the contractor with regard to the possibility to claim outstanding pay or refunds of taxes or social security contributions unduly withheld.

deleted

Amendment  12

Proposal for a directive

Recital 27

Text proposed by the Commission

Amendment

(27) The disparities between the systems of the Member States for enforcing imposed administrative fines and/or penalties in cross-border situations are prejudicial to the proper functioning of the internal market and risk making it very difficult, if not impossible, to ensure that posted workers enjoy an equivalent level of protection throughout the Union.

(27) The disparities between the systems of the Member States for enforcing imposed administrative fines and/or penalties in cross-border situations are prejudicial to the proper functioning of the internal market and risk making it very difficult, if not impossible, to ensure that posted workers enjoy an equivalent level of protection throughout the Union. Nevertheless, Member States should ensure that efficient administrative fines and/or penalties to ensure compliance with Directive 96/71/EC and this Directive are provided for.

Amendment  13

Proposal for a directive

Recital 32

Text proposed by the Commission

Amendment

(32) Member States should take appropriate measures in the event of failure to comply with the obligations laid down in this Directive, including administrative and judicial procedures, and should provide for effective, dissuasive and proportionate penalties for any breaches of the obligations under this Directive.

(32) Member States should take appropriate measures in the event of failure to comply with the obligations laid down in this Directive, including administrative and judicial procedures, and should provide for effective, dissuasive and proportionate penalties for any breaches of the obligations under this Directive. Good cooperation between the Member States is essential for a correct enforcement of Directive 96/71/EC and for creating a level playing field for companies and workers.

Amendment  14

Proposal for a directive

Article 1 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. This Directive establishes a general common framework of appropriate provisions, measures and control mechanisms necessary for better and more uniform implementation, application and enforcement in practice of Directive 96/71/EC, including measures to prevent and sanction any abuse and circumvention of the applicable rules.

1. This Directive sets up provisions, measures and control mechanisms to ensure a better and more uniform implementation, application and enforcement by the Member States in practice of Directive 96/71/EC, including measures to prevent and sanction any abuse and circumvention of the applicable rules.

Amendment  15

Proposal for a directive

Article 2 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) ‘competent authority’ means an authority designated by a Member State to perform functions under this Directive;

(a) ‘competent authority’ means public authorities designated by a Member State to perform functions under this Directive;

Amendment  16

Proposal for a directive

Article 2 – point a – paragraph 1 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

The competent authorities may include the liaison offices under Article 4 of Directive 96/71/EC;

Amendment  17

Proposal for a directive

Article 2 – point a – paragraph 1 b (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Contact details of the competent authorities shall be communicated to the Commission and the other Member States. The Commission shall publish and regularly update the list of the competent authorities and liaison offices.

Amendment  18

Proposal for a directive

Article 2 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) ‘requesting authority’ means the competent authority of a Member State which makes a request for assistance, information, notification or recovery concerning a penalty or fine as referred to in Chapter V;

(b) ‘requesting authority’ means the competent authority of a Member State which makes a request for assistance, information, notification or recovery;

Amendment  19

Proposal for a directive

Article 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) ‘requested authority’ means the competent authority of a Member State to which a request for assistance, information, notification or recovery is made.

(c) ‘requested authority’ means the competent authority of a Member State to which a request for assistance, information, notification or recovery is made, as referred to in Chapter VI.

Amendment  20

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1. For the purpose of implementing, applying and enforcing Directive 96/71/EC the competent authorities shall take into account factual elements characterising the activities carried out by an undertaking in the State in which it is established in order to determine whether it genuinely performs substantial activities, other than purely internal management and/or administrative activities. Such elements may include:

1. For the purpose of implementing, applying and enforcing Directive 96/71/EC the competent authorities shall take into account factual elements characterising the activities carried out by an undertaking in the Member State in which it is established in order to determine whether it genuinely posts workers to the territory of another Member State in the framework of transnational provision of services. performs substantial activities, other than purely internal management and/or administrative activities. Such elements may only include:

Amendment  21

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point b

Text proposed by the Commission

Amendment

(b) the place where posted workers are recruited,

(b) the place where posted workers are recruited and from which they are posted,

Amendment  22

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d) the place where the undertaking performs its substantial business activity and where it employs administrative staff,

(d) the place where the undertaking performs its business activity, which in a wider time-frame assessment is not limited to purely internal management and/or administrative activities,

Amendment  23

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 1 – point e

Text proposed by the Commission

Amendment

(e) the abnormally limited number of contracts performed and/or size of turnover realised in the Member State of establishment.

deleted

Justification

Deletion aiming at taking into account the situation of newly established SMEs which may from the beginning get a contract and use posted workers. In such a situation, they would automatically have a lower turnover in the Member State of establishment but this would not affect the genuine nature of the company of the establishment situation.

Amendment  24

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2 – subparagraph 2 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

Such elements may include:

Such elements may only include:

Amendment  25

Proposal for a directive

Article 3 – paragraph 2 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

2a. Within three years after the date referred to in Article 20, the necessity and appropriateness of the elements enumerated in paragraphs 1 and 2 of this article shall be reviewed in the light of defining possible new elements which shall be taken into account in order to determine whether the undertaking is genuine and a posted worker temporarily carries out his or her work, with a view to proposing, where appropriate, any necessary amendments or modifications.

Amendment  26

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall take the appropriate measures to ensure that the information on the terms and conditions of employment referred to in Article 3 of Directive 96/71/EC which are to be applied and complied with by service providers are made generally available in a clear, comprehensive and easily accessible way at a distance and by electronic means, in formats and by web standards that ensure access to persons with disabilities and to ensure that the liaison offices or the other competent national bodies referred to in Article 4 of Directive 96/71/EC are in a position to carry out their tasks effectively.

1. Member States shall take the appropriate measures to ensure that the information on the terms and conditions of employment referred to in Article 3 of Directive 96/71/EC which are to be applied and complied with by service providers, including those laid down in collective agreements, are made generally available free of charge and in a clear, comprehensive and easily accessible way at a distance and by electronic means, in formats and by web standards that ensure access to persons with disabilities and to ensure that the liaison offices or the other competent national bodies referred to in Article 4 of Directive 96/71/EC are in a position to carry out their tasks effectively.

Amendment  27

Proposal for a directive

Article 5 – paragraph 2 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) make the information available to workers and service providers in languages other than the national language(s) of the country in which the services are provided, if possible in summarised leaflet form indicating the main labour conditions applicable and upon requests in formats accessible to persons with disabilities;

(c) make the information available to workers and service providers in the most relevant languages other than the national language(s) of the country in which the services are provided, if possible in summarised leaflet form indicating the main labour conditions applicable and upon requests in formats accessible to persons with disabilities;

Amendment  28

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The cooperation of the Member States shall in particular consist in replying to reasoned requests for information and to carry out checks, inspections and investigations from competent authorities with respect to the situations of posting referred to in Article 1 (3) of Directive 96/71/EC, including investigation of any abuses of applicable rules on the posting of workers or possible cases of unlawful transnational activities.

2. The cooperation of the Member States shall in particular consist in replying without delay to requests for information and to carry out checks, inspections and investigations from competent authorities with respect to the situations of posting referred to in Article 1 (3) of Directive 96/71/EC, including investigation of any abuses of applicable rules on the posting of workers.

Amendment  29

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. For the purpose of responding to a request for assistance from competent authorities in another Member State, Member States shall ensure that service providers established in their territory supply their competent authorities with all the information necessary for supervising their activities in compliance with their national laws.

3. For the purpose of responding to a request for assistance from competent authorities in another Member State, Member States shall ensure that service providers established in their territory supply their competent authorities with all the information necessary for supervising their activities in compliance with their national laws. Where service providers fail to provide such information, appropriate action must be initiated by the competent authorities within the host state and where appropriate in cooperation with the competent authorities of the state of establishment.

Justification

Competent Authorities within host states must enforce EU and national employment laws effectively. Where a breach is identified, and for any reason legal action is not possible in the host state, both states must cooperate to ensure that the service provider is held accountable, provides the appropriate remuneration to posted workers, and faces the relevant criminal sanctions.

Amendment  30

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. In the event of difficulty in meeting a request for information or in carrying out checks, inspections or investigations, the Member State in question shall rapidly inform the requesting Member State with a view to finding a solution.

4. In the event of difficulty in meeting a request for information or in carrying out checks, inspections or investigations, the Member State in question shall rapidly inform the requesting Member State with a view to finding a solution. In the event of any persisting problems in the exchange of information, the Commission should intervene in order to assist Member States in solving the problem.

Amendment  31

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 5 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

5. Member States shall supply the information requested by other Member States or the Commission by electronic means as soon as possible and at the latest within 2 weeks from the reception of a request.

5. Member States shall supply the information requested by other Member States or the Commission by electronic means as soon as possible and at the latest within 2 weeks from the reception of a request or within one month if the answer requires an on-the-spot inspection. Where the request is of an urgent nature, the information must be sent within three days of the reception of the request.

Amendment  32

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 5 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

A specific urgency mechanism shall be used for special situations where a Member State becomes aware of particular circumstances requiring urgent action. In such circumstances, the information shall be submitted within 24 hours.

deleted

Amendment  33

Proposal for a directive

Article 6 – paragraph 7

Text proposed by the Commission

Amendment

7. Member States shall ensure the confidentiality of the information which they exchange. Information exchanged shall be used only in respect of the matter(s) for which it was requested.

7. Member States shall ensure the confidentiality of the information which they exchange in accordance with Union data protection rules as well as their national law and practice.

Amendment  34

Proposal for a directive

Article 7 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Competent authorities of the host Member State may equally ask the competent authorities of the Member State of establishment, for each instance where services are provided or for each service provider, to provide information as to the legality of the service provider’s establishment, the service provider’s good conduct, and the absence of any infringement of the applicable rules. The competent authorities of the Member State of establishment shall provide this information in accordance with Article 6.

3. Competent authorities of the host Member State may equally ask the competent authorities of the Member State of establishment, for each instance where services are provided or for each service provider, to provide information as to the legality of the service provider’s establishment. The competent authorities of the Member State of establishment shall provide this information in accordance with Article 6.

Amendment  35

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – point a

Text proposed by the Commission

Amendment

(a) an obligation for a service provider established in another Member State to make a simple declaration to the responsible national competent authorities at the latest at the commencement of the service provision, whereby the declaration may only cover the identity of the service provider, the presence of one or more clearly identifiable posted workers, their anticipated number, the anticipated duration and location of their presence, and the services justifying the posting;

(a) an obligation for a service provider established in another Member State to make a declaration to the responsible national competent authorities by the commencement of the service provision, whereby the declaration may only cover the identity of the service provider, the presence of one or more clearly identifiable posted workers, their anticipated number, the anticipated duration and location of their presence, and the services justifying the posting;

Amendment  36

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – point c

Text proposed by the Commission

Amendment

(c) a translation of the documents referred to under (b), may be justified provided these documents are not excessively long and standardised forms are generally used for such documents;

(c) the possibility to request the translation of the documents referred to under (b), may be justified provided these documents are not excessively long and standardised forms are generally used for such documents;

Amendment  37

Proposal for a directive

Article 9 – paragraph 1 – point d

Text proposed by the Commission

Amendment

(d) an obligation to designate a contact person to negotiate, if necessary, on behalf of the employer with the relevant social partners in the Member State to which the posting takes place, in accordance with national legislation and practice, during the period in which the services are provided.

(d) the possibility to request the designation of a contact person to negotiate, if necessary, on behalf of the employer with the relevant social partners in the host Member State, in accordance with national legislation and practice, within the period in which the services are provided.

Amendment  38

Proposal for a directive

Article 10 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Member States shall ensure that appropriate checks and monitoring mechanisms are put in place and that effective and adequate inspections are carried out on their territory in order to control and monitor compliance with the provisions and rules laid down in Directive 96/71/EC and to guarantee its proper application and enforcement. Such inspections shall be based primarily on a risk assessment to be drawn up regularly by the competent authorities. The risk assessment shall identify the sectors of activity in which the employment of workers posted for the provision of services is concentrated on their territory. When making such risk assessment the realisation of big infrastructural projects, the special problems and needs of specific sectors, the past record of infringement, as well as the vulnerability of certain groups of workers shall be taken into account.

1. Member States shall ensure that effective checks and monitoring mechanisms are put in place and that effective and adequate inspections are carried out on their territory in order to control and monitor compliance with the provisions and rules laid down in Directive 96/71/EC and in this Directive and to guarantee its proper application and enforcement. Such inspections shall be based primarily on a risk assessment to be drawn up regularly by the competent authorities. The risk assessment shall identify the sectors of activity in which the employment of workers posted for the provision of services is concentrated on their territory. When making such risk assessment the realisation of big infrastructural projects, the special problems and needs of specific sectors, the past record of infringement, as well as the vulnerability of certain groups of workers shall be taken into account.

Amendment  39

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Member States shall ensure that trade unions and other third parties, such as associations, organisations and other legal entities which have, in accordance with the criteria laid down by their national law, a legitimate interest in ensuring that the provisions of this Directive are complied with, may engage, on behalf or in support of the posted workers or their employer, with their approval in any judicial or administrative proceedings provided for with the objective of implementing this Directive and/or enforcing the obligations under this Directive.

deleted

Amendment  40

Proposal for a directive

Article 11 – paragraph 4

Text proposed by the Commission

Amendment

4. Paragraphs 1 and 3 shall apply without prejudice to national rules on prescription deadlines or time limits for bringing similar actions and to national rules of procedure concerning representation and defence before the courts.

4. Paragraphs 1 and 3 shall apply without prejudice to national rules on prescription deadlines or time limits for bringing similar actions and to national rules of procedure concerning representation and defence before the courts. However, a minimum period of at least six months for filing a claim shall be provided for under national rules of procedure.

Amendment  41

Proposal for a directive

Article 12 – paragraph 1 – subparagraph 1 – introductory part

Text proposed by the Commission

Amendment

1. With respect to the construction activities referred to in the Annex to Directive 96/71/EC, for all posting situations covered by Article 1(3) of Directive 96/71/EC, the Member States shall ensure on a non–discriminatory basis with regard to the protection of the equivalent rights of employees of direct subcontractors established in its territory, that the contractor of which the employer (service provider or temporary employment undertaking or placement agency) is a direct subcontractor can, in addition to or in place of the employer, be held liable by the posted worker and/or common funds or institutions of social partners for non-payment of the following:

1. With respect to the construction activities referred to in the Annex to Directive 96/71/EC, for all posting situations covered by Article 1(3) of Directive 96/71/EC, the Member States are encouraged to introduce a system in which the contractor of which the employer (service provider or temporary employment undertaking or placement agency) is a direct subcontractor can, in addition to or in place of the employer, be held liable by the posted worker and/or common funds or institutions of social partners for non-payment of the following:

Amendment  42

Proposal for a directive

Article 12 – paragraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

2. Member States shall provide that a contractor who has undertaken due diligence shall not be liable in accordance with paragraph 1. Such systems shall be applied in a transparent, non discriminatory and proportionate way. They may imply preventive measures taken by the contractor concerning proof provided by the subcontractor of the main working conditions applied to the posted workers as referred to in Article 3 (1) of Directive 96/71/EC, including pay slips and payment of wages, the respect of social security and/or taxation obligations in the Member State of establishment and compliance with the applicable rules on posting of workers.

2. Member States may provide that a contractor who has undertaken due diligence shall not be liable in accordance with paragraph 1. Such systems, if introduced, shall be applied in a transparent, non discriminatory and proportionate way. They may imply preventive measures taken by the contractor concerning proof provided by the subcontractor of the main working conditions applied to the posted workers as referred to in Article 3 (1) of Directive 96/71/EC, including pay slips and payment of wages, the respect of social security and/or taxation obligations in the Member State of establishment and compliance with the applicable rules on posting of workers.

Amendment  43

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. Without prejudice to the means which are or may be provided for in Union legislation, the principles of mutual assistance and recognition as well as the measures and procedures provided for in this Article shall apply to the cross-border enforcement of administrative fines and penalties imposed for failure to comply with the applicable rules in a Member State on a service provider established in another Member State.

1. Without prejudice to the means which are or may be provided for in Union legislation, the principles of mutual assistance and recognition as well as the measures and procedures provided for in this Chapter shall apply to the cross-border enforcement of financial administrative penalties and/or fines imposed on a service provider established in a Member State, for failure to comply with the applicable rules on posting of workers in another Member State.

Amendment  44

Proposal for a directive

Article 13 – paragraph 2 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

2. The requesting authority may, in accordance with the laws, regulations and administrative practices in force in its own Member State, request the competent authority in another Member State to recover a penalty or fine or notify a decision imposing a penalty or a fine, in so far as the relevant laws, regulations and administrative practices in force in the requested authority’s Member State allow such action for similar claims or decisions.

2. The requesting authority may, in accordance with the laws, regulations and administrative practices in force in its own Member State, request the competent authority in another Member State to recover a penalty or fine or notify a decision imposing a penalty or a fine.

Amendment  45

Proposal for a directive

Article 14 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 14a

 

Grounds for refusal

 

The competent authorities in the requested Member State may refuse a request for recovery or notification of a decision if the request is incomplete or manifestly does not correspond to the underlying decision or the costs required to recover the penalty/fine are disproportionate in relation to the amount to be recovered.

Amendment  46

Proposal for a directive

Article 16 – paragraph 1 – subparagraph 1

Text proposed by the Commission

Amendment

1. The requested authority shall remit to the requesting authority the amounts recovered with respect to the fines or penalties referred to in this Chapter.

1. The amounts recovered with respect to the penalties and/or fines referred to in this Chapter shall remain at the requested authority.

Amendment  47

Proposal for a directive

Article 16 – paragraph 1 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

The requested authority may recover amounts from the natural or legal person concerned and retain any costs which it incurs in connection with recovery, in accordance with the laws, regulations and administrative procedures or practices of the requested Member State which apply to similar claims.

deleted

Amendment  48

Proposal for a directive

Article 16 – paragraph 2 – subparagraph 2

Text proposed by the Commission

Amendment

Where recovery creates a specific problem or concerns a very large amount, the requesting and requested authorities may agree reimbursement arrangements specific to the case(s) in question.

deleted

Amendment  49

Proposal for a directive

Article 16 – paragraph 3

Text proposed by the Commission

Amendment

3. Notwithstanding the paragraph 2, the competent authority in the requesting Member State shall remain liable to the requested Member State for any costs and any losses incurred as a result of actions held to be unfounded, in terms of the substance of the fine or penalty, the validity of the instrument issued by the requesting authority for the purpose of enforcement and/or any precautionary measures taken by the requesting authority.

deleted

Amendment  50

Proposal for a directive

Article 16 a (new)

Text proposed by the Commission

Amendment

 

Article 16a

 

Review clause

 

Within three years after the date referred to in Article 20, the Commission shall, in consultation with the Member States, review the application of this Chapter in particular in light of the experiences with and effectiveness of the system of cross-border enforcement of administrative penalties and/or fines with a view to proposing, where appropriate, any necessary amendments or modifications.

PROCEDURE

Title

Enforcement of Directive 96/71/EC concerning the posting of workers in the framework of the provision of services

References

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Committee responsible

       Date announced in plenary

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Opinion by

       Date announced in plenary

JURI

26.10.2012

Rapporteur

       Date appointed

Evelyn Regner

26.11.2012

Discussed in committee

21.1.2013

 

 

 

Date adopted

25.4.2013

 

 

 

Result of final vote

+:

–:

0:

16

7

0

Members present for the final vote

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Substitute(s) present for the final vote

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

POSTUPAK

Naslov

Provedba Direktive 96/71/EZ o upućivanju radnika u okviru pružanja usluga

Referentni dokumenti

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Datum podnošenja EP-u

21.3.2012

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Odbor(i) čije se mišljenje traži

       Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

18.4.2012

JURI

26.10.2012

 

 

Izvjestitelj(i)

       Datum imenovanja

Danuta Jazłowiecka

16.2.2012

 

 

 

Razmatranje u odboru

28.11.2012

20.2.2013

29.5.2013

19.6.2013

Datum usvajanja

20.6.2013

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

18

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 187. st. 2.

Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

Datum podnošenja

4.7.2013