Pranešimas - A7-0249/2013Pranešimas
A7-0249/2013

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo

4.7.2013 - (COM(2012) 0131 – C7‑0086/2012 – (2012/0061(COD)) - ***I

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Pranešėja: Danuta Jazłowiecka


Procedūra : 2012/0061(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0249/2013

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo

(COM(2012) 0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2012) 0131),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį ir į 62 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0086/2012),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–   atsižvelgdamas į 2012 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę[1],

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto pranešimą bei į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto ir Teisės reikalų komiteto nuomones (A7-0249/2013),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

atsižvelgdami į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją,

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų judėjimo principu kiekvienam piliečiui suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės narės piliečiams taikomomis sąlygomis. Laisvas judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į ją išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus atlikti paslaugoms suteikti būtinas užduotis;

(2) laisvė teikti paslaugas apima įmonių teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje, į kurią jos gali laikinai siųsti (komandiruoti) savo darbuotojus, kad šie atliktų paslaugoms suteikti būtinas užduotis. Kalbant apie darbuotojų komandiravimą, būtina skirti šią laisvę nuo laisvo darbuotojų judėjimo principo, pagal kurį kiekvienam piliečiui suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės narės piliečiams taikomomis sąlygomis;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) siekiant užtikrinti Direktyvos 96/71/EB laikymąsi ir neuždėti paslaugų teikėjams nereikalingos administracinės naštos reikia atsižvelgti į tai, kad šios direktyvos nuostatose dėl piktnaudžiavimo ir taisyklių apėjimo prevencijos išvardyti faktiniai elementai yra orientaciniai ir jų sąrašas neišsamus. Ypač nereikėtų taikyti reikalavimo, kad kiekvienos komandiruotės atveju turi būti patenkinti visi elementai;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba nesąžiningai naudojamasi Sutartyje nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, kaip ji taikoma;

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba nesąžiningai naudojamasi Sutartyje nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, kaip ji taikoma, ir reikėtų Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyti labiau suderinti elementai, kuriais remiantis būtų palengvintas bendras aiškinimas. Šiomis aplinkybėmis svarbu pabrėžti kontrolės priemonių svarbą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi taikytinų taisyklių, visų pirma minimalių darbo sutarties sąlygų, ir būtų skiriamos nuobaudos tiems, kurie apeina tas taisykles;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) nesilaikant nuostatų, pvz., kai darbuotojas komandiruojamas fiktyviai, atitinkamai bendrovei taikomos taisyklės, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – Reglamentas „Roma I“). Nustatant, kokia teisė turi būti taikoma pagal Reglamentą „Roma I“, atsižvelgiama į darbuotojo atžvilgiu palankiausias nuostatas;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4b) visos direktyva nustatytos priemonės turėtų būti pagrįstos, proporcingos ir nediskriminuojančios, kad apsaugodamos komandiruotus darbuotojus jos neužkrautų administracinės naštos ir neapribotų įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių, galimybių kurti naujas darbo vietas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) todėl būtina patikslinti sudedamuosius faktinius elementus, nurodančius komandiravimo paslaugų teikimo tikslu sąvokos laikinumą, kuris reiškia, kad darbdavys turėtų būti tikrai įsisteigęs toje valstybėje narėje, iš kurios komandiruojami darbuotojai, ir Direktyvos 96/71/EB ir Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – Reglamentas „Roma I“) ryšį;

(5) todėl būtina patikslinti sudedamuosius faktinius elementus, nurodančius komandiravimo paslaugų teikimo tikslu sąvokos laikinumą, kuris reiškia, kad darbdavys turėtų būti tikrai įsisteigęs toje valstybėje narėje, iš kurios komandiruojami darbuotojai, ir Direktyvos 96/71/EB ir Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – Reglamentas „Roma I“) ryšį, siekiant užtikrinti kuo platesnį direktyvos įgyvendinimą;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Europos Parlamentas ir Taryba prireikus teikia Komisijai paramą, priežiūrą ir grįžtamąją informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti įstatymą, kuris pagal Reglamento „Roma I“ 8 straipsnį yra taikytinas individualioms darbo sutartims, arba 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką;

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką, 2012 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 465/2012 ar SESV 45 ir 46 straipsnius. Šios direktyvos nuostatos nedaro poveikio valstybių narių teisei nustatyti palankesnes sąlygas komandiruotiems darbuotojams;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) valstybės narės turėtų užtikrinti aprūpinimą reikalingais ištekliais, kad patikrinimai būtų veiksmingi ir kad būtų įmanoma nepagrįstai nedelsiant patenkinti priimančiosios valstybės narės arba įsisteigimo valstybės narės prašymus pateikti informaciją, kaip numatyta pagal šią direktyvą;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) profesinės sąjungos atlieka svarbų vaidmenį komandiruojant darbuotojus teikti paslaugų, nes socialiniai partneriai, remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir (arba) praktika, gali nustatyti skirtingus (alternatyviai arba tuo pačiu metu) taikytinus minimalaus darbo užmokesčio lygius;

(8) daugelyje valstybių narių socialiniai partneriai atlieka svarbų vaidmenį komandiruojant darbuotojus teikti paslaugų, nes jie, remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir (arba) praktika, gali nustatyti skirtingus (alternatyviai arba tuo pačiu metu) taikytinus minimalaus darbo užmokesčio lygius. Kartu su šia teise socialiniams partneriams taip pat reikėtų nustatyti prievolę pranešti ir informuoti apie minėtus lygius;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a) valstybių narių priežiūros institucijoms tenka svarbiausias vaidmuo įgyvendinant Direktyvą 96/71/EB. Neleisti plisti nedeklaruojamam darbui galima tik vykdant veiksmingus ir efektyvius patikrinimus, ar laikomasi minimalių darbo sutarties sąlygų. Valstybėms narėms jokiu būdu neturėtų būti trukdoma vykdyti kontrolės;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises − tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai svarbu, kad Komisija ir valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų; darbo inspekcijos bei socialiniai partneriai taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

(10) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises − tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas, taip pat įmonių teisės teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje užtikrinimas. Netinkamas įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai svarbu nustatyti ir palaikyti glaudų valstybių narių, Komisijos ir atitinkamų nacionalinių, regioninių ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimą, ypatingą dėmesį skiriant svarbiam darbo inspekcijų ir socialinių partnerių vaidmeniui šiuo atžvilgiu;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a) veiksmingos valstybių narių kontrolės procedūros labai svarbios, ir todėl jos turėtų būtų nustatytos visoje Europoje. Valstybės narės turėtų skirti pakankamą finansavimą siekiant sudaryti kompetentingoms institucijoms galimybes nustatyti ir kovoti su bandymais apeiti taikytinas taisykles. Valstybės narės turi teisę atlikti griežtus, reguliarius ir lanksčius patikrinimus, reikalingus siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai laikomasi Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos nuostatų, jei šie patikrinimai pagrįsti, proporcingi ir nediskriminuojantys;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) šiuo atžvilgiu itin svarbūs aspektai – abipusis pasitikėjimas, bendradarbiavimas ir nuolatinis dialogas bei savitarpio supratimas;

(11) šiuo atžvilgiu itin svarbūs aspektai – abipusis pasitikėjimas, bendradarbiavimas ir nuolatinis dialogas bei savitarpio supratimas; Nepakankamas valstybių narių bendradarbiavimas išlieka problema užtikrinant Direktyvos 96/71/EB vykdymą ir trukdo sukurti vienodas bendrovių veiklos sąlygas ir užtikrinti darbuotojų apsaugą. Apie atvejus, kai valstybės narės nevisiškai laikosi šios direktyvos, turėtų būti pranešta Komisijai, o ji nusprendžia, ar pradėti pažeidimo tyrimo procedūrą pagal Sutarties nuostatas;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, tikslinga numatyti elektroninę keitimosi informacija sistemą, kuri palengvintų administracinį bendradarbiavimą, o kompetentingos institucijos turėtų kuo dažniau naudotis Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI). Tačiau tai neturėtų trukdyti taikyti su administraciniu bendradarbiavimu susijusių dvišalių susitarimų ar procedūrų;

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, tikslinga numatyti elektroninę keitimosi informacija sistemą, kuri palengvintų administracinį bendradarbiavimą, o kompetentingos institucijos turėtų kuo dažniau naudotis Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI), kartu naudojantis kitomis nustatytomis bendradarbiavimo priemonėmis, pvz., dvišaliais susitarimais ar procedūromis;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(13) valstybėms narėms vykdant administracinį bendradarbiavimą ir teikiant savitarpio pagalbą, turėtų būti laikomasi Direktyvoje 95/46/EB nustatytų asmens duomenų apsaugos taisyklių, o vykdant administracinį bendradarbiavimą per Vidaus rinkos informacinė sistemą (VRI) taip pat turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir Reglamento (ES) Nr. xxx (VRI reglamento) dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos (VRI) sistemą;

(13) valstybėms narėms vykdant administracinį bendradarbiavimą ir teikiant skubią plataus masto savitarpio pagalbą, turėtų būti laikomasi Direktyvoje 95/46/EB nustatytų asmens duomenų apsaugos taisyklių, o vykdant administracinį bendradarbiavimą per Vidaus rinkos informacinė sistemą (VRI) taip pat turėtų būti laikomasi 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo ir Reglamento (ES) Nr. xxx (VRI reglamento) dėl administracinio bendradarbiavimo per Vidaus rinkos informacijos (VRI) sistemą;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) Susirūpinimą kelia tai, kad valstybėms narėms vis dar kyla daugybė sunkumų norint susigrąžinti tarpvalstybines administracines baudas ir nuobaudas ir tai, kad abipusis administracinių baudų ir nuobaudų pripažinimas turi būti įtrauktas į būsimus teisės aktus;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę viešai ir laisvai susipažinti su darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir susijusiems komandiruotiems darbuotojams;

(14) sunkumai, kurių kyla vertinant informaciją apie darbo sutarties sąlygas, labai dažnai paskatina paslaugų teikėjus netaikyti esamų taisyklių; todėl valstybės narės turėtų užtikrinti galimybę viešai, laisvai ir nemokamai susipažinti su tokia informacija ne tik paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir susijusiems komandiruotiems darbuotojams. Valstybės narės taip pat turėtų įsteigti infomacinius centrus, kad darbuotojai ir paslaugų tiekėjai galėtų pasinaudoti savo teise gauti informacijos, pagalbos ir pasikonsultuoti;

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) jeigu darbo sutarties sąlygos nustatomos kolektyvinėse sutartyse, kurios paskelbiamos visuotinai taikomomis, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad šios kolektyvinės sutartys būtų viešai paskelbtos ir prieinamos;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15) valstybės narės turėtų nuspręsti, kokiu būdu paslaugų teikėjams ir gavėjams sudaryti galimybes paprastai ir lengvai gauti reikalingą informaciją; pageidautina, ją pateikti interneto svetainėje laikantis žiniatinklio prieinamumo standartų. Tokios svetainės turėtų būti visų pirma laikantis ES teisės aktų sukurtos svetainės, skirtos skatinti verslumą ir (arba) plėtoti tarpvalstybinį paslaugų teikimą;

(15) siekiant užtikrinti, kad informacija būtų lengviau prieinama, valstybėse narėse turi būti įsteigtas vienas bendras informacijos šaltinis. Kiekviena valstybė narė turėtų sukurti bendrą oficialią nacionalinę interneto svetainę laikantis žiniatinklio prieinamumo standartų ir kitus tinkamus komunikacijos būdus. Tokioje interneto svetainėje visų pirma turėtų būti pateikta informacija apie darbo sutarčių sąlygas, taikomas jų teritorijoje komandiruotiems darbuotojams, ir nuorodos į visas laikantis Sąjungos teisės aktų sukurtas svetaines, skirtas verslumui skatinti ir (arba) paslaugų teikimui tarpvalstybiniu mastu plėtoti;

Pagrindimas

Dėl tokios padėties, kai darbo sutarčių sąlygas galima rasti skirtinguose šaltiniuose, taisyklės prastai žinomos, todėl jų nesilaikoma. Nustačius bendrą informacijos šaltinį būtų pagerinta prieiga prie informacijos ir darbdaviams ir darbuotojams.

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių privalu laikytis komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, kurios komandiruoja darbuotojus paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai kurias kontrolės priemones ar administracinius formalumus. Tokias priemones ir formalumus galima nustatyti tik tuo atveju, jei kompetentingos institucijos negali veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be prašomos informacijos, o reikalingos informacijos negalima lengvai gauti iš komandiruotų darbuotojų darbdavio arba įsteigimo valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių privalu laikytis komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, kurios komandiruoja darbuotojus paslaugoms teikti, turėtų taikyti pagrindinių kontrolės priemonių ir administracinių formalumų rinkinį, kuris yra veiksmingas kovojant su sukčiavimu ir nesąžininga konkurencija bei užkertant šiems reiškiniams kelią. Valstybės narės gali nustatyti papildomus administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones, kurios laikomos būtinomis siekiant užtikrinti veiksmingą Direktyvoje 96/71/EB 3 ir šioje direktyvoje nustatytų reikalavimų stebėseną ir jų laikymąsi;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17) veiksmingai kovoti su nedeklaruojamu darbu padėtų plataus masto prevencinių ir kontrolės priemonių sistema, kuri drauge su atgrasančiomis nuobaudomis padėtų nustatyti individualius atvejus, kai fiktyviai naudojamasi savarankiškai dirbančiojo statusu bei užkirstų jiems kelią;

(17) siekiant veiksmingai užtikrinti darbo sutarties sąlygų vykdymą, turėtų būti draudžiamas bet kokios rūšies sukčiavimas, susijęs su fiktyviu savarankiškai dirbančio asmens statuso naudojimu, siekiant apeiti Direktyvos 96/71/EB nuostatas, t. y. turi būti nustatyta išsami prevencinių kontrolės ir priemonių sistema drauge su atgrasančiomis nuobaudomis. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad turi mechanizmų tokiems atvejams, kai fiktyviai naudojamasi savarankiškai dirbančiojo statusu, nustatyti;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(17a) siekiant veiksmingai užtikrinti darbo sutarties sąlygų vykdymą, taip pat reikia kovoti su tariama savisamda. Tai turi lemiamos reikšmės siekiant išvengti galimo piktnaudžiavimo. Atsakinga institucija turėtų turėti reikalingų išteklių, kad nustatytų, ar tariamai savarankiškai dirbantys darbuotojai iš tikrųjų daugiausia pakartotinai nedirba tiems patiems darbdaviams ar nesusiję su jais tam tikrais hierarchiniais ryšiais;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) šiuo atžvilgu labai svarbios yra nacionalinės darbo inspekcijos, socialiniai partneriai ir kitos stebėsenos įstaigos, kurios ir toliau turėtų vaidinti svarbų vaidmenį;

(19) šiuo atžvilgu labai svarbios yra nacionalinės darbo inspekcijos, socialiniai partneriai ir kitos stebėsenos įstaigos, kurios ir toliau turėtų vaidinti svarbų vaidmenį. Priežiūros institucijos darbui jokiu būdu neturėtų būti trukdoma;

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20) siekiant lanksčiai atsižvelgti į darbo rinkų ir darbo santykių sistemų įvairovę, išimties tvarka kiti subjektai ir (arba) įstaigos taip pat gali stebėti, kaip laikomasi tam tikrų komandiruotų darbuotojų darbo sutarties sąlygų, jei jos užtikrina lygiavertį susijusių asmenų apsaugos lygį ir stebėseną vykdo nediskriminuodamos ir objektyviai;

(20) siekiant lanksčiai atsižvelgti į darbo rinkų ir darbo santykių sistemų įvairovę, socialiniai partneriai ir (arba) išimties tvarka kitos nacionalinės įstaigos taip pat gali stebėti, kaip laikomasi tam tikrų komandiruotų darbuotojų darbo sutarties sąlygų, jei jos užtikrina lygiavertį susijusių asmenų apsaugos lygį ir stebėseną vykdo nediskriminuodamos ir objektyviai;

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21) valstybių narių patikros institucijos ir kitos susijusios stebėsenos ir vykdymo įstaigos, kiek įmanoma, bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kaip numatyta atitinkamuose teisės aktuose, kad patikrintų, ar laikomasi komandiruotiems darbuotojams taikytinų taisyklių;

(21) valstybių narių patikros institucijos ir kitos susijusios nacionalinės stebėsenos ir vykdymo įstaigos, kiek įmanoma, bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kaip numatyta atitinkamuose teisės aktuose, kad patikrintų, ar laikomasi komandiruotiems darbuotojams taikytinų taisyklių;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) valstybės narės ypač raginamos nustatyti labiau integruotą darbo inspekcijų veiklos metodą. Be to, reikėtų nagrinėti poreikį parengti bendrus standartus, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatyti palyginami metodai, praktika ir minimalūs standartai;

(22) valstybės narės ypač raginamos nustatyti labiau integruotą darbo inspekcijų veiklos metodą. Be to, reikėtų nagrinėti poreikį parengti bendrus standartus, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatyti palyginami metodai, praktika ir minimalūs standartai. Tačiau dėl to, kad rengiami bendri standartai, neturi būti trukdoma valstybių narių pastangoms veiksmingai kovoti su nedeklaruojamu darbu;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų būti sukurti veiksmingi skundų teikimo mechanizmai, per kuriuos komandiruoti darbuotojai galėtų teikti skundus arba, tiesiogiai arba per atitinkamas paskirtąsias trečiąsias šalis, kaip antai profesines sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras socialinių partnerių institucijas, dalyvauti bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir gynybos teisme;

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų būti sukurti veiksmingi skundų teikimo mechanizmai, per kuriuos komandiruoti darbuotojai galėtų teikti skundus arba, tiesiogiai arba, gavus tų komandiruotų darbuotojų leidimą, per atitinkamas paskirtąsias trečiąsias šalis, kaip antai profesines sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras socialinių partnerių institucijas, dalyvauti bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir gynybos teisme;

Pagrindimas

Svarbu pabrėžti, kad trečiosios šalys neturi teisės dalyvauti bylose komandiruotų darbuotojų vardu tik gavusios pastarųjų leidimą.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų sektoriuje dažniausiai sudaromos subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises, būtina užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti komandiruotiems darbuotojams priklausantį grynąjį minimalų darbo užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo užmokesčio dalis ir (arba) privalomas įmokas į bendruosius investicinius fondus ar socialinių partnerių institucijoms, nustatytus įstatymu arba kolektyvine sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali būti imtasi prevencinių priemonių dėl subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų turima informacija.

Išbraukta.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kiti rangovai taip pat gali būti laikomi atsakingais už įsipareigojimų pagal šią direktyvą nesilaikymą, arba jų atsakomybė gali būti sumažinta po konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis subrangovas yra kitoje valstybėje narėje įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis paslaugų teikėjas, yra pagrįstas atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą – socialinę darbuotojų apsaugą. Šie komandiruoti darbuotojai gali turėti ne tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad būtų sumokėtas neišmokėtas darbo užmokestis arba neteisėtai nuo darbo užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar socialinio draudimo įmokos, kaip tiesioginio subrangovo, įsisteigusio rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, kuriomis jos užtikrina skirtų administracinių baudų ir (arba) nuobaudų vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar beveik neįmanoma užtikrinti, kad komandiruotiems darbuotojams visoje Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė apsauga;

Išbraukta.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis konkrečių veiksmų, pagrįstų tarpvalstybiniu administracinių baudų ir nuobaudų vykdymu. Todėl valstybių narių teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra esminė prielaida, siekiant užtikrinti geresnę, vienodesnę ir palyginamesnę apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus rinkos veikimui;

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis konkrečių veiksmų, pagrįstų tarpvalstybiniu piniginių administracinių nuobaudų ir (arba) baudų vykdymu. Todėl valstybių narių teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra esminė prielaida, siekiant užtikrinti geresnę, vienodesnę ir palyginamesnę apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus rinkos veikimui;

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

28a) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, kuriomis jos užtikrina skirtų administracinių baudų arba nuobaudų vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui. Todėl valstybių narių teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra esminė prielaida, siekiant užtikrinti geresnį, vienodesnį ir palyginamesnį įstatymų laikymosi lygį;

Pagrindimas

Baudomis ir nuobaudomis dėl jų atgrasomojo poveikio, visų pirma, siekiama užtikrinti įstatymų laikymąsi (lygiavertis darbuotojų apsaugos lygis yra antraeilis ir netiesioginis rezultatas).

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) priėmus bendras taisykles dėl savitarpio pagalbos teikimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių rėmimo bei susijusių išlaidų, taip pat vienodus reikalavimus dėl pranešimo apie sprendimus, susijusius su skirtomis administracinėmis baudomis ir nuobaudomis, būtų išspręstos kelios su tarpvalstybiniu vykdymu susijusios praktinės problemos, užtikrintas geresnis informavimas apie tokius kitos valstybės narės sprendimus ir veiksmingesnis jų vykdymas;

(29) priėmus bendras taisykles dėl savitarpio pagalbos teikimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių rėmimo bei susijusių išlaidų, taip pat vienodus reikalavimus dėl pranešimo apie sprendimus, susijusius su skirtomis administracinėmis baudomis ir nuobaudomis dėl darbuotojų komandiravimo atvejų pagal šią direktyvą ir Direktyvą 96/71/EB, būtų išspręstos kelios su tarpvalstybiniu vykdymu susijusios praktinės problemos, užtikrintas geresnis informavimas apie tokius kitos valstybės narės sprendimus ir veiksmingesnis jų vykdymas;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) dėl nustatytų vienodesnių taisyklių, susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir baudų vykdymu, ir poreikio nustatyti bendresnio pobūdžio kriterijus dėl tolesnių procedūrų tuo atveju, kai jos nesumokamos, neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių kompetencijai nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas išieškojimo priemones;

(30) dėl nustatytų kai kurių vienodesnių taisyklių, susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir baudų vykdymu, ir poreikio nustatyti veiksmingesnį tolesnių procedūrų vykdymą tuo atveju, kai jos nesumokamos, neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių kompetencijai nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas išieškojimo priemones;

Pagrindimas

IV skyriuje nenustatyta vienodesnė sistema, o atliekami kai kurie suderinimai, kuriais siekiama užtikrinti, kad tarpvalstybinis nuobaudų ir baudų vykdymas būtų įmanomas ir veiksmingas net pagal skirtingas nacionalines nuostatas.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatoma tinkamų nuostatų, priemonių ir kontrolės mechanizmų, reikalingų siekiant praktikoje geriau ir vienodžiau įgyvendinti, taikyti Direktyvą 98/71/EB ir užtikrinti jos vykdymą, įskaitant priemones, skirtas neleisti piktnaudžiauti ir apeiti taikomų taisyklių ir skirti sankcijas už šiuos pažeidimus, bendra sistema.

1. Šia direktyva nustatomas konkrečių nuostatų, priemonių ir kontrolės mechanizmų rinkinys, leisiantys valstybėms narėms praktikoje geriau ir vienodžiau įgyvendinti, taikyti Direktyvą 98/71/EB ir užtikrinti jos vykdymą, įskaitant priemones, skirtas neleisti piktnaudžiauti ir apeiti taikomų taisyklių ir skirti sankcijas už šiuos pažeidimus, bendra sistema, nedarant poveikio Direktyvos 96/71/EB taikymo sričiai.

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų išlaikytas tarpvalstybinio paslaugų teikimo tikslu komandiruotų darbuotojų tinkamas minimalus teisių apsaugos lygis, taip pat sudaryti paslaugų teikėjams geresnes sąlygas laisvai teikti paslaugas ir skatinti sąžiningą paslaugų teikėjų konkurenciją.

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų išlaikytas tarpvalstybinio paslaugų teikimo tikslu komandiruotų darbuotojų tinkamas teisių apsaugos lygis, visų pirma kad būtų vykdomos darbo sutarties sąlygos, taikomos vietoje, kurioje bus teikiama paslauga, pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnį ir siekiant paremti vidaus rinkos veikimą, taip pat sudaryti paslaugų teikėjams geresnes sąlygas laisvai teikti paslaugas ir skatinti sąžiningą paslaugų teikėjų konkurenciją.

2. Ši direktyva neturi jokios įtakos naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos teisės pripažįstamomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose vadovaujantis nacionaline teise ir praktika. Ji taip pat neturi įtakos teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti bei vykdyti ir imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

2. Ši direktyva neturi jokios įtakos naudojimuisi valstybių narių, taip pat Sąjungos ir, prireikus, tarptautiniu lygmenimis pripažįstamomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose, vadovaujantis nacionaline teise ir praktika. Ji taip pat neturi įtakos teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti bei vykdyti ir imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kompetentinga institucija – valstybės narės paskirta institucija šioje direktyvoje numatytoms funkcijoms vykdyti;

a) kompetentinga institucija – valstybės narės paskirtos valdžios institucijos, įstaigos, įskaitant ryšių palaikymo tarnybas pagal Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnį, kurioms pavesta šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB numatytoms funkcijoms vykdyti;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prašančioji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuri pateikia prašymą dėl pagalbos, informacijos, pranešimo arba nuobaudų ar baudų, nurodytų V skyriuje, išieškojimo;

b) prašančioji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuri pateikia prašymą dėl pagalbos, informacijos, pranešimo arba nuobaudų ar baudų, nurodytų VI skyriuje, išieškojimo;

Pagrindimas

Tarpvalstybinis vykdymas reglamentuojamas VI skyriuje, o ne V skyriuje.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) prašomoji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuriai pateikiamas prašymas dėl pagalbos, informacijos, pranešimo ar išieškojimo;

c) prašomoji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuriai pateikiamas prašymas dėl pagalbos, informacijos, pranešimo ar išieškojimo, kaip nurodyta VI skyriuje;

Pagrindimas

Reikėjo išsamesnio paaiškinimo, kokia institucija yra numatyta.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Piktnaudžiavimo ir pažeidimų prevencija

Vykdymo užtikrinimo priemonių rinkinys, skirtas piktnaudžiavimo ir pažeidimų prevencijai

 

1. Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą kompetentingos institucijos atlieka bendrą visų faktinių elementų, kurie laikomi būtinais, įskaitant ypač tuos, kurie nurodyti šio straipsnio 2 ir 3 dalyse, bendrą vertinimą. Šie veiksniai yra skirti padėti kompetentingoms institucijoms, kai jos vykdo patikras ir kontrolę ir kai jos turi pagrindo manyti, kad darbuotojas gali būti nelaikomas komandiruotu pagal Direktyvą 96/71/EB. Atliekant bendrą privalomą vertinimą šie elementai yra orientaciniai veiksniai, todėl jų negalima vertinti atskirai. Kriterijai pritaikomi kiekvienam konkrečiam atvejui atsižvelgiant į situacijos ypatumus ir veiklos pobūdį. Tai, kad netenkinami vienas ar daugiau šių elementų, nebūtinai reiškia, kad tai nėra komandiravimas; tačiau tai kompetentingos institucijos gali panaudoti vertindamos pagal 2 ir 3 dalis, ar komandiravimas yra tikras.

1. Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą kompetentingos institucijos atsižvelgia į faktinius elementus, apibūdinančius bendrovių įsisteigimo valstybėje vykdomą veiklą, kad būtų nustatyta, ar šios bendrovės iš tikrųjų atlieka didžiąją dalį veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus valdymo ir (arba) administracinei veiklai. Gali būti tokie elementai:

2. Kompetentingos institucijos, siekdamos nustatyti, ar bendrovė iš tikrųjų atlieka veiklą, nepriskiriamą vien tik vidaus valdymo ir (arba) administracinei veiklai, atlieka bendrą visų faktinių elementų, apibūdinančių bendrovių įsisteigimo valstybėje narėje ir prireikus priimančioje valstybėje narėje vykdomą veiklą, bendrą vertinimą. Tokie elementai pirmiausia apima:

a) vieta, kurioje bendrovė turi registruotą biurą ir administraciją, naudojasi biuro patalpomis, moka mokesčius, turi profesinės veiklos licenciją arba yra užsiregistravusi prekybos rūmuose arba profesinėse organizacijose;

a) vieta, kurioje bendrovė turi registruotą biurą ir administraciją, naudojasi biuro patalpomis, moka mokesčius ir socilainio draudimo įmokas ir, kur taikoma, pagal nacionalinę teisę turi profesinės veiklos licenciją ar yra užsiregistravusi prekybos rūmuose arba profesinėse organizacijose;

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai yra įdarbinti;

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai yra įdarbinti ir iš kurios jie komandiruoti;

c) teisės aktai, taikomi sutartims, bendrovės sudarytoms, viena vertus, su jos darbuotojais ir, kita vertus, su jos klientais;

c) teisės aktai, taikomi sutartims, bendrovės sudarytoms, viena vertus, su jos darbuotojais ir, kita vertus, su jos klientais;

d) vieta, kurioje bendrovė vykdo didžiąją dalį verslo veiklos ir kurioje dirba jos administracinis personalas;

d) vieta, kurioje bendrovė vykdo savo vertinamo verslo veiklą, vertinant ilgesniuoju laikotarpiu, neapsiribojančią vien vidaus valdymo ir (arba) administraciniais veiksmais ir kur ji įdarbina administracinį personalą ir sektoriuje, kuriame įdarbintas komandiruojamas darbuotojas;

e) neįprastai mažas įsisteigimo valstybėje narėje įvykdytų sutarčių skaičius ir (arba) pasiekta apyvartos apimtis.

e) įsisteigimo valstybėje narėje įvykdytų sutarčių skaičius ir (arba) pasiekta apyvartos apimtis, atsižvelgiant, be kita ko, į naujai įsteigtų bendrovių ir MVĮ padėtį, taip pat į skirtingų valstybių narių valiutų perkamosios galios skirtumus;

Šių elementų vertinimas pritaikomas kiekvienam atskiram atvejui ir jame atsižvelgiama į bendrovės įsisteigimo valstybėje vykdomos veiklos pobūdį.

 

2. Kad būtų įvertinta, ar komandiruotas darbuotojas laikinai atlieka savo darbą kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis paprastai dirba, išnagrinėjami visi faktiniai elementai, apibūdinantys tokį darbą ir darbuotojo padėtį.

3. Kad būtų įvertinta, ar komandiruotas darbuotojas laikinai atlieka savo darbą kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis paprastai dirba, išnagrinėjami visi faktiniai elementai, apibūdinantys tokį darbą ir darbuotojo padėtį.

Gali būti tokie elementai:

Gali būti, visų pirma, tokie elementai:

a) darbas atliekamas ribotą laikotarpį kitoje valstybėje narėje;

a) darbas atliekamas ribotą laikotarpį kitoje valstybėje narėje; komandiruotės trukmė apskaičiuojama laikantis Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 6 dalies nuostatų;

b) komandiruojama į kitą valstybę narę nei ta, kurioje komandiruoti darbuotojai paprastai atlieka savo darbą pagal Reglamentą (EB) Nr. 593/2008 ir (arba) Romos konvenciją;

b) komandiruojama į kitą valstybę narę nei ta, kurioje komandiruoti darbuotojai paprastai atlieka savo darbą pagal Reglamentą (EB) Nr. 593/2008 ir (arba) Romos konvenciją;

c) komandiruotas darbuotojas grįžta arba numatoma, kad grįš toliau dirbti į valstybę narę, iš kurios jis buvo komandiruotas, užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas;

c) komandiruotas darbuotojas grįžta arba numatoma, kad grįš toliau dirbti į valstybę narę, iš kurios jis buvo komandiruotas, užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas;

d) darbuotoją komandiruojantis darbdavys pasirūpina kelione, aprūpina maitinimu ir apgyvendinimu arba kompensuoja šias išlaidas, ir jeigu taip, kaip tai daroma, ir

d) darbuotoją komandiruojantis darbdavys pasirūpina kelione, aprūpina maitinimu ir apgyvendinimu arba kompensuoja šias išlaidas; ir jeigu taip, nurodomas išlaidų kompensavimo metodas;

e) esama bet kokių ankstesnių kartotinių laikotarpių, kurių metu konkrečias pareigas ėjo tas pats arba kitas (komandiruotas) darbuotojas.

e) esama bet kokių ankstesnių kartotinių laikotarpių, kurių metu konkrečias pareigas ėjo tas pats arba kitas (komandiruotas) darbuotojas; arba

 

f) komandiruotas darbuotojas turi jam išduotą galiojančią A1 formą.

Atliekant bendrą privalomą vertinimą visi išvardyti faktiniai elementai yra orientaciniai veiksniai, todėl jų negalima vertinti atskirai. Kriterijai pritaikomi kiekvienam konkrečiam atvejui atsižvelgiant į jo ypatumus.

 

 

3a. Valstybės narės gali nustatyti papildomus elementus, kuriuos turėtų tikrinti kompetentingos institucijos, su sąlyga, kad tie elementai pagrįsti, proporcingi ir nediskriminuojantys. Apie tuos papildomus elementus valstybės narės turi nedelsiant pranešti Komisijai, taip pat paskelbti juos viešai bendroje nacionalinėje interneto svetainėje glaustai, aiškiai ir lengvai prieinamu būdu. Komisija informuoja visų valstybių narių kompetetingas institucijas apie papildomus elementus.

 

3b. Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinių teisės aktų ir praktikos, užtikrina, kad deklaruojant komandiruotus darbuotojus nebūtų fiktyviai naudojamasi savarankiškai dirbančiojo statusu.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Per trejus metus nuo …*, šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytų elementų būtinumas ir tinkamumas peržiūrimas atsižvelgiant į būtinybę apibrėžti galimus naujus elementus, kuriais remiamasi siekiant nustatyti, ar bendrovė tikra ir ar komandiruotas darbuotojas laikinai dirba savo darbą, kad, kai tinkama, Europos Parlamentui ir Tarybai turi būti pateiktas pasiūlymas dėl bet kokių būtinų pakeitimų.

 

___________

 

* OL: prašome įrašyti datą: dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 straipsnio 3 dalies antra pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Kompetentingos institucijos, vertindamos savarankiškai dirbančio asmens statusą priimančiojoje valstybėje narėje, visų pirma gali atsižvelgti į šiuos kriterijus:

 

a) tai, ar yra įvykdyti įsisteigimo valstybės narėje taikomi verslo reikalavimai, pvz., savarankiškai dirbančio asmens registracija, biuro turėjimas, mokesčių mokėjimas, PVM kodo turėjimas, registracija prekybos rūmuose;

 

b)darbo užmokestį, savarankiškai dirbančio asmens ir įmonės pavaldumo santykių buvimą ir finansinės atsakomybės už įmonės rezultatus buvimą;

 

c) savarankišką darbą prieš atvykstant į priimančiąją valstybę narę.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Jei kompetentinga institucija, remdamasi 3 straipsnio 2 ir 3  dalyse nurodytais faktiniais elementais, nusprendžia, kad nesama tikto komandiravimo atvejo, darbuotojui taikomos įdarbinimo sąlygos yra sąlygos, nustatytos pagal teisę, nustatytą laikantis Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Reglamentas „Roma I“) taisyklių. Nustatant, kuri teisė taikoma pagal Reglamentą „Roma I“, atsižvelgiama į darbuotojui palankiausias nuostatas.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ryšių palaikymo tarnybų vaidmuo

Kompetentingos institucijos ir ryšių palaikymo tarnybos

Šios direktyvos taikymo tikslu valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir (arba) praktikos, paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas, tarp jų gali būti ir ryšių palaikymo tarnyba (-os), nurodyta (-os) Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje.

Šios direktyvos taikymo tikslu valstybės narės, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir (arba) praktikos, paskiria vieną ar kelias kompetentingas institucijas, tarp jų gali būti ir ryšių palaikymo tarnyba (-os), nurodyta (-os) Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje. Ryšių palaikymo tarnyba teikia informaciją apie darbo sutarčių sąlygas ir įdarbinimo taisykles. Ryšių palaikymo tarnyba taip pat gali vykdyti tų taisyklių taikymo stebėseną.

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikiami kompetentingų institucijų kontaktiniai duomenys. Komisija paskelbia ir reguliariai atnaujina ryšių palaikymo tarnybų ir kompetentingų institucijų sąrašą.

Kompetentingų institucijų ir ryšių palaikymo tarnybų kontaktiniai duomenys pateikiami Komisijai ir kitoms valstybėms narėms ir skelbiami viešai. Komisija paskelbia ir reguliariai atnaujina ryšių palaikymo tarnybų ir kompetentingų institucijų sąrašą.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems naudoti pritaikytu formatu ir pagal interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba kitos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti ir vykdyti, paprastai būtų nemokamai pateikiama aiškiai, skaidriai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems naudoti pritaikytu formatu ir pagal interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba kitos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

2. Kad informacija būtų dar lengviau prieinama, valstybės narės:

2. Kad informacija būtų dar lengviau prieinama, valstybės narės:

a) nacionalinėse interneto svetainėse aiškiai, išsamiai ir naudotojams patogiu ir prieinamu būdu nurodo, kokios darbo sutarties sąlygos ir (arba) kurios jų (nacionalinių ir (arba) regioninių) teisės aktų dalys turi būti taikomos į jų teritoriją komandiruotiems darbuotojams;

a) bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje ir kitais tinkamais būdais aiškiai, išsamiai ir naudotojams patogiu ir prieinamu būdu nurodo, kokios darbo sutarties sąlygos ir (arba) kurios jų (nacionalinių ir (arba) regioninių) teisės aktų dalys turi būti taikomos į jų teritoriją komandiruotiems darbuotojams;

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą (ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista interneto svetainėse, kuriose esant galimybei pateikiamos nuorodos į esamas svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, visų pirma susijusius socialinius partnerius;

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą (ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje ir kitais tinkamais būdais, kur esant galimybei pateikiamos nuorodos į esamas svetaines ir įvairius informacinius centrus, visų pirma susijusius socialinius partnerius;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų teikėjams gauti šią informaciją šalies, kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma parengiant lankstinuką su jos santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės taikomos darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų teikėjams nemokamai gauti šią informaciją anglų kalba, darbuotojo kilmės šalies kalba, paslaugų teikėjo įsisteigimo šalies kalba ir, paprašius, kitomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, o ne tik nacionaline (-ėmis) šalies, kurioje paslaugos teikiamos, kalba (-omis), jeigu įmanoma parengiant lankstinuką su jos santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės taikomos darbo sąlygos, aprašomos skundų pateikimo ir teisminės procedūros ir sankcijos, taikomas nesilaikant nuostatų, ir naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą; naudodamos įvairias komunikacijos priemones, įskaitant informacinius centrus, lengvai prieinama forma pateikia išsamesnę informaciją apie komandiruotiems darbuotojams numatytas darbo ir socialines sąlygas, įskaitant informaciją apie sveikatą ir saugą darbo vietoje;

d) siekia, kad nacionalinėse interneto svetainėse pateikiama informacija būtų prieinamesnė ir aiškesnė;

d) siekia, kad informacija, ypač bendroje oficialioje nacionalinėje interneto svetainėje pateikiama a punkte nurodyta informacija, būtų aktualesnė, prieinamesnė ir aiškesnė;

e) jei įmanoma, nurodo ryšių palaikymo tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus suteikti informacijos;

e) nurodo ryšių palaikymo tarnybos atstovą, atsakingą už prašymus suteikti informacijos, ir imasi priemonių, kad komandiruojančioms įmonėms ir komandiruotiems darbuotojams būtų teikiama reikalinga informacija;

f) nuolat atnaujina pateiktą informaciją apie valstybes.

f) nuolat atnaujina pateiktą informaciją apie valstybes.

3. Komisija toliau remia valstybes nares šioje srityje.

3. Komisija toliau remia valstybes nares šioje srityje.

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, tradicijomis ir praktika kolektyvinėse sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 3 straipsnyje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių ir komandiruoti darbuotojai galėtų gauti reikiamą informaciją, visų pirma apie skirtingo dydžio minimalius darbo užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, išmokėtino darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad ši informacija jiems būtų teikiama prieinamu ir skaidriu būdu.

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, tradicijomis ir praktika, įskaitant socialinių partnerių savarankiškumo užtikrinimą, kolektyvinėse sutartyse pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 3 straipsnyje, valstybės narės užtikrina, kad socialiniai partneriai jas įvardytų ir pasirūpintų, kad būtų galima gauti reikiamą informaciją apie skirtingo dydžio minimalius darbo užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, išmokėtino darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, , pagal kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar kitai darbo užmokesčio kategorijai. Komandiruojantiems paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių ir komandiruotiems darbuotojams informacija apie darbo sutarties sąlygas teikiama prieinamu ir skaidriu būdu.

 

4a. Komandiruoti darbuotojai turi teisę iš priimančiosios valstybės narės gauti informaciją apie taikomas įdarbinimo sąlygas.

 

Valstybės narės įsteigia informacinius centrus arba nurodo kitas įstaigas ar institucijas, į kurias darbuotojai ir įmonės gali kreiptis dėl informacijos konsultavimo it pagalbos savo teisių ir pareigų klausimais. Ši nuostata taikoma ir priimančiosioms valstybėms narėms, ir įsisteigimo valstybėms narėms.

 

Komisija ir valstybės narės užtikrina tinkamą paramą atitinkamų Sąjungos ir nacionalinio lygmens socialinių partnerių iniciatyvoms, kuriomis siekiama informuoti įmones ir darbuotojus apie šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB nustatytas taikytinas darbo sutarčių sąlygas.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės dirba glaudžiai bendradarbiaudamos ir teikia viena kitai savitarpio pagalbą, kad šią direktyvą būtų lengviau praktiškai įgyvendinti, taikyti ir užtikrinti jos vykdymą.

1. Valstybės narės dirba glaudžiai bendradarbiaudamos ir nedelsdamos teikia viena kitai savitarpio pagalbą, kad šią direktyvą būtų lengviau praktiškai įgyvendinti, taikyti ir užtikrinti jos vykdymą.

2. Taip valstybėms narėms bendradarbiaujant visų pirma pateikiami atsakymai į kompetentingų institucijų tinkamai pagrįstus prašymus pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis komandiravimo situacijomis, įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis arba galimų neteisėtos tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms bendradarbiaujant visų pirma nedelsiant pateikiami atsakymai į kompetentingų institucijų tinkamai pagrįstus prašymus pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje ir bet kuriuose atitinkamuose šios direktyvos straipsniuose nurodytomis komandiravimo situacijomis, įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis tyrimą ir atitinkamus veiksmus vadovaujantis nacionaliniais įstatymais ir praktika bei šia direktyva.

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės narės kompetentingų institucijų pagalbos prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų jų kompetentingoms institucijoms visą jų veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės teisės aktus būtiną informaciją.

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės narės kompetentingų institucijų pagalbos prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai nedelsdami teiktų jų kompetentingoms institucijoms visą jų veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės teisės aktus ir Direktyvą 96/71/EB būtiną informaciją. Kai paslaugų teikėjai šios informacijos nesuteikia, susijusios kompetentingos institucijos imasi atitinkamų veiksmų.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti sprendimą, skubiai apie tai informuoja prašančiąją valstybę narę.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti sprendimą, skubiai apie tai informuoja prašančiąją valstybę narę. Jei keičiantis informacija toliau kyla problemų ar nuolat atsisakoma pateikti informaciją, Komisija apie tai informuojama ir pradeda pažeidimo tyrimo procedūrą, jei mano, jog ji pagrįsta. Ilgalaikio atsisakymo pateikti prašomą informaciją atvejus Komisija registruoja, kad, inter alia, būtų parengtas viešai prieinamas valdžios institucijų, nuolat atsisakančių pateikti informaciją, sąrašas.

5. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo gavimo elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų valstybių narių arba Komisijos reikalaujamą informaciją. Ypatingais atvejais, kai valstybė narė sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, naudojamasi specialiu skubos mechanizmu. Tokias atvejais informacija pateikiama per 24 valandas.

5. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo gavimo elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų valstybių narių arba Komisijos reikalaujamą informaciją. Ypatingais atvejais, kai valstybė narė sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, naudojamasi specialiu skubos mechanizmu. Tokias atvejais informacija pateikiama per 24 valandas. Šiuo neužkertamas kelias priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms imtis priemonių sukčiavimo atvejų tyrimo, prevencijos ir sankcijų skyrimo tikslais.

6. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, į kuriuos įtraukti paslaugų teikėjai ir kuriais gali naudotis jų teritorijoje esančios kompetentingos institucijos, tokiomis pačiomis sąlygomis galėtų naudotis ir atitinkamos kitų valstybių narių kompetentingos institucijos.

6. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, į kuriuos įtraukti paslaugų teikėjai ir kuriais gali naudotis jų teritorijoje esančios kompetentingos institucijos, tokiomis pačiomis sąlygomis galėtų naudotis ir atitinkamos kitų valstybių narių kompetentingos institucijos.

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, kuria keičiamasi, konfidencialumą. Informacija, kuria keičiamasi, naudojama tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės užtikrina griežtą informacijos, kuria keičiamasi, konfidencialumą. Informacija, kuria keičiamasi, naudojama tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos buvo paprašyta, susijusiais atvejais ir vadovaujantis nacionaline teise ir praktika, visų pirma asmens duomenų apsaugos teise.

8. Savitarpio administracinis bendradarbiavimas vyksta ir pagalba teikiama nemokamai.

8. Savitarpio administracinis bendradarbiavimas vyksta ir pagalba teikiama nemokamai.

9. Komisija ir kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, kokių sunkumų gali kilti taikant Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 10 dalį.

9. Komisija ir kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, kokių sunkumų gali kilti taikant Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 10 dalį.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsisteigimo valstybės narės vaidmuo

Valstybių narių vaidmuo

 

1. Vadovaujantis Direktyvos 96/71/EB 4 ir 5 straipsniuose nustatytais principais darbuotojo komandiravimo į kitą valstybę narę laikotarpiu priimančiosios valstybės narės valdžios institucijoms tenka pareiga bendradarbiaujant su įsisteigimo valstybe nare atlikti darbo sutarties sąlygų, kurių turi būti laikomasi pagal Direktyvą 96/71/EB, patikrinimą. Todėl priimančioji valstybė narė toliau vykdo į jos teritoriją komandiruotų darbuotojų kontrolę bei stebėseną ir imasi dėl jų visų reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių vadovaudamasi Direktyvos 96/71/EB 5 straipsniu ir savo nacionaline teise ir praktika bei administracinėmis procedūromis. Prireikus patikrinimus ir kontrolę savo iniciatyva arba įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu atlieka priimančiosios valstybės narės institucijos, kaip numatyta 10 straipsnyje ir vadovaujantis priežiūros įgaliojimais, kurie numatyti priimančiosios valstybės narės nacionalinėje teisėje, praktikoje ir administracinėse procedūrose ir atitinka Sąjungos teisę.

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė toliau vykdo į kitą valstybę narę komandiruotų darbuotojų kontrolę ir stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių laikydamasi savo nacionalinių teisės aktų, praktikos ir administracinių procedūrų.

2. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė taip pat toliau vykdo į kitą valstybę narę komandiruotų darbuotojų kontrolę ir stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių laikydamasi savo nacionalinių teisės aktų, praktikos ir administracinių procedūrų. Dėl šio įpareigojimo nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė narė atliktų faktinius patikrinimus ir vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės narės, kurioje paslauga teikiama, teritorijoje.

2. Susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė padeda valstybei narei, į kurią darbuotojai komandiruojami, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą taikomų sąlygų. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva pateikia valstybei narei, į kurią darbuotojai komandiruojami, bet kokią susijusią informaciją, nurodytą 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje, jeigu paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybei narei yra žinomi konkretūs faktai, rodantys galimus pažeidimus.

3. Siekiant užtikrinti Direktyvos 96/71/EB vykdymą, susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė padeda priimančiajai valstybei narei siekdama užtikrinti, kad būtų visapusiškai laikomasi pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą taikomų sąlygų. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė nedelsdama savo iniciatyva arba priimančiosios valstybės narės prašymu pateikia priimančiosios valstybės narės kompetentingai institucijai bet kokią susijusią informaciją, nurodytą šioje direktyvoje arba būtiną Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio nuostatų laikymuisi užtikrinti.

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar kiekvieno paslaugų teikėjo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti informaciją, susijusią su paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir rodančią, kad nėra kokių nors taikomų taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos šią informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

4. Kiekvienu paslaugų teikimo ar kiekvieno paslaugų teikėjo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti informaciją, kad patikrintų, ar visapusiškai laikomasi Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos, įskaitant informaciją, susijusią su paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir rodančią, kad nėra kokių nors taikomų taisyklių pažeidimų. Priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taip pat gali prašyti pateikti papildomą informaciją dėl svarbių viešojo intereso priežasčių. Teikiant tokius prašymus pateikiamas tinkamas pagrindimas, visų pirma tiksliai nurodant prašymo priežastį. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos šią informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė narė atliktų faktinius patikrinimus ir vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės narės, kurioje paslauga teikiama, teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus ir kontrolę įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu atlieka priimančiosios valstybės narės institucijos pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros įgaliojimais, numatytais priimančiosios valstybės narės nacionalinėje teisėje, praktikoje ir administracinėse procedūrose.

 

 

4a. Valstybės narės, kurios nustato, jog darbuotojai samdomi fiktyviai kaip savarankiškai dirbantys asmenys, nedelsdamos praneša apie tai priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

 

4b. Bet kokia kompetentingų institucijų gauta informacija tvarkoma kaip konfidenciali.

 

Pagal Sąjungos ir nacionalinę duomenų apsaugos teisę valstybėms narėms tenka didžiausia atsakomybė už duomenų ir susijusių asmenų teisių apsaugą ir šiuo atžvilgiu jos imasi atitinkamų apsaugos priemonių.

 

4c. Valstybės narės suteikia veiksmingiems patikrinimams ir kontrolei atlikti reikalingų išteklių.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės padedant Komisijai imasi papildomų priemonių siekdamos plėtoti, supaprastinti ir skatinti pareigūnų, atsakingų už administracinio bendradarbiavimo vykdymą ir savitarpio pagalbos teikimą bei taikomų taisyklių laikymosi ir vykdymo stebėseną, keitimąsi informacija.

1. Valstybės narės padedant Komisijai imasi papildomų priemonių siekdamos plėtoti, supaprastinti ir skatinti pareigūnų, atsakingų už administracinio bendradarbiavimo vykdymą ir savitarpio pagalbos teikimą bei taikomų taisyklių laikymosi ir vykdymo stebėseną, keitimąsi informacija. Valstybės narės taip pat imasi papildomų priemonių siekdamos remti komandiruotiems asmenims informaciją teikiančias organizacijas.

 

1a. Priimančiosios valstybės narės ir įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos raginamos rinkti komandiravimo proceso duomenis ir juos įvertinti laikantis Sąjungos ir nacionalinės duomenų apsaugos teisės. Valstybės narės taip pat raginamos perduoti surinktus duomenis Komisijai, kad ji parengtų suvestines.

2. Komisija įvertina finansinės paramos būtinybę, kad toliau būtų gerinamas administracinis bendradarbiavimas ir didėtų savitarpio pasitikėjimas vykdant projektus, taip pat skatinant susijusių pareigūnų mainus ir mokymus, kad Sąjungos lygmeniu būtų sudarytos geresnės galimybės rengti ir skatinti socialinių partnerių geriausios praktikos iniciatyvas, kaip antai sukurti ir nuolat atnaujinti duomenų bazes ar bendras interneto svetaines, kuriose pateikiama bendra ir su konkrečiais sektoriais susijusi informacija apie darbo sutarčių sąlygas, kurių turi būti laikomasi.

2. Komisija įvertina finansinės paramos būtinybę, kad toliau būtų gerinamas administracinis bendradarbiavimas ir didėtų savitarpio pasitikėjimas vykdant projektus, taip pat skatinant susijusių pareigūnų mainus ir mokymus, kad Sąjungos lygmeniu būtų sudarytos geresnės galimybės rengti ir skatinti socialinių partnerių geriausios praktikos iniciatyvas, kaip antai sukurti ir nuolat atnaujinti duomenų bazes ar bendras interneto svetaines, kuriose pateikiama bendra ir su konkrečiais sektoriais susijusi informacija apie darbo sutarčių sąlygas, kurių turi būti laikomasi. Nusprendusi, jog yra tokia būtinybė, Komisija užtikrina tinkamą finansavimą.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės gali nustatyti šiuos administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones:

1. Valstybės narės gali nustatyti bet kokius administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones, kuriuos laiko būtinais užtikrinant veiksmingą Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos vykdymą, įskaitant, visų pirma:

 

a) prievolę priimančiojoje valstybėje narėje paskirti asmenį ryšiams, kuris atliktų komandiruojančios bendrovės įgalioto atstovo funkcijas, į kurį galėtų kreiptis priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, kuris būtų įgaliotas priimti bet kokius oficialius pranešimus ir dokumentus ir kuris taip pat būtų įgaliotas prireikus vadovaujantis nacionaline teise ir praktika darbdavio vardu derėtis ir sudaryti privalomus susitarimus su susijusiais socialiniais parneriais priimančiojoje valstybėje narėje paslaugų teikimo laikotarpiu;

 

b) kovos su nedeklaruojamu darbu priemones;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti naudojant standartinius šablonus;

c) 2 dalyje nurodytų dokumentų vertimą į vieną iš oficialiųjų Sąjungos kalbų, kuri taip pat yra oficialioji priimančiosios valstybės narės kalba.

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio vardu su susijusiais socialiniais parneriais valstybėje narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, paslaugų teikimo laikotarpiu.

 

2. Valstybės narės užtikrina, kad su darbuotojų komandiravimu susijusias procedūras ir formalumus bendrovėms būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir naudojant elektronines priemones visais įmanomais atvejais.

2. Nepažeisdamos 1 dalies valstybės narės nustato šiuos administracinius reikalavimus ir kontrolės priemones:

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, pateikti atsakingoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprastą deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali būti nurodoma tik paslaugų teikėjo tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai įvardytų komandiruotų darbuotojų, numatomas jų skaičius, numatoma jų buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolę, priimančiosios valstybės narės nustatytą kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, pateikti atsakingoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprastą deklaraciją oficialiąja Sąjungos kalba, kuri taip pat yra oficialioji priimančiosios valstybės narės kalba, arba, jei priimtina, kita kalba likus bent penkioms dienoms prieš pradedant teikti paslaugas, pagal kurią deklaracijoje, visų pirma, nurodoma paslaugų teikėjo tapatybė, numatomas komandiruotų darbuotojų skaičius ir, jei reikia, jų asmens tapatybės duomenys, 1 dalies a punkte nurodytas paskirtas kontaktinis asmuo, paslaugos teikimo pradžia ir numatoma trukmė bei vieta ir paslaugos, kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

 

toje deklaracijoje nurodoma, kad paslaugų teikėjas yra informuotas apie taikomas būtinąsias darbo sąlygas priimančiojoje valstybėje narėje ir sutiko jų laikytis pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnį;

 

kitoje valstybėje narėje įsisteigęs paslaugų teikėjas nedelsdamas prieš teikdamas paslaugą arba jos teikimo metu informuoja priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas apie bet kokius deklaracijoje nurodytos informacijos pakeitimus;

 

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje vietoje, pvz., darbovietėje, statybvietėje, judžių transporto sektoriaus darbuotojų atveju – centrinėje veiklos organizavimo būstinėje priimančiojoje valstybėje narėje arba transporto priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, laikyti ar pateikti popieriuje ar elektroninėje laikmenoje šių dokumentų kopijas:

 

− komandiruoto darbuotojo tapatybę patvirtinančio dokumento,

 

− darbo sutarties (arba lygiaverčio dokumento, kuriame nurodytos darbo sutarties sąlygos, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant reikiamais ar susijusiais atvejais tos direktyvos 4 straipsnyje nurodytą papildomą informaciją),

 

− darbo užmokesčio lapelių ir išmokėtus darbo užmokesčius patvirtinančių dokumentų,

 

− darbo laiko apskaitos žiniaraščių,

 

− Reglamente (EB) Nr. 883/2004 nurodytų socialinio draudimo dokumentų (pvz., A1 formos),

 

− leidimų dirbti ir gyventi įsisteigimo valstybėje narėje, jei asmuo yra trečiosios šalies pilietis, arba lygiaverčių dokumentų, išduotų pagal įsisteigimo valstybės narės nacionalinę teisę,

 

− darbuotojų sveikatos ir saugos rizikos įvertinimo pagal Direktyvą 89/391/EB.

 

Šie dokumentai taip pat laikomi ir pateikiami mažiausiai dvejus metus po komandiravimo laikotarpio.

2. Valstybės narės užtikrina, kad su darbuotojų komandiravimu susijusias procedūras ir formalumus bendrovėms būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir naudojant elektronines priemones visais įmanomais atvejais.

3. Valstybės narės užtikrina, kad su darbuotojų komandiravimu susijusias procedūras ir formalumus bendrovėms būtų paprasta užbaigti nuotoliniu būdu ir naudojant elektronines priemones visais įmanomais atvejais.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir tinkama taikyti nacionalines kontrolės priemones, atsižvelgiant į bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sistemos naudojimo patirtį ir veiksmingumą, vienodesnių, labiau standartizuotų dokumentų rengimą, su komandiruotais darbuotojais susijusio patikrinimo bendrųjų principų ir standartų nustatymą bei į technologinius pokyčius, siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti būtinus pakeitimus ar koregavimus.

4. Per trejus metus po ...* Komisija peržiūri nacionalinių kontrolės priemonių ir jų taikymo veiksmingumą, atsižvelgdama į bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sistemos naudojimo patirtį ir veiksmingumą, vienodesnių, labiau standartizuotų dokumentų rengimą, su komandiruotais darbuotojais susijusio patikrinimo bendrųjų principų ir standartų nustatymą bei į technologinius pokyčius, kad reikiamais atvejais galėtų pasiūlyti būtinus pakeitimus ar koregavimus.

 

___________________

 

* OL: prašom įrašyti datą: dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Patikrinimai

Kontrolė ir patikrinimai

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos mechanizmai ir jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai rengti kompetentingos institucijos. Rizikos vertinime įvardijami veiklos sektoriai, kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į didelių infrastruktūros projektų vykdymą, konkrečias atskirų sektorių problemas ir poreikius, anksčiau užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti tinkami ir veiksmingi kontrolės ir stebėsenos mechanizmai ir jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB ir šioje direktyvoje nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, kad jos būtų tinkamai taikomos ir vykdomos, taip pat siekiant kovoti su nedeklaruojamu darbu. Tokie patikrinimai gali būti grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai rengti kompetentingos institucijos. Rizikos vertinime gali būti įvardijami veiklos sektoriai, kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą gali būti ypač atsižvelgiama į didelių infrastruktūros projektų vykdymą, ilgų subrangovų grandinių buvimą, konkrečias atskirų sektorių problemas ir poreikius, anksčiau užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

2. Valstybės narės užtikrina, kad patikrinimai ir atitikties Direktyvai 96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad patikrinimai ir atitikties šiai direktyvai ir Direktyvai 96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo principų ir skiria būtinus išteklius šiems patikrinimams ir kontrolei atlikti. Remdamasi savo praktika, kompetentinga institucija pateikia patikrintai arba kontroliuojamai bendrovei tikrinimo arba kontrolės dokumentą, kuriame nurodyta visa susijusi informacija.

3. Jeigu atliekant patikrinimus prireikia informacijos ir pagal 3 straipsnyje nurodytus kriterijus valstybė narė, kurioje teikiamos paslaugos, ir įsisteigimo valstybė narė imasi veiksmų remdamosi administracinio bendradarbiavimo taisyklėmis, t. y. kompetentingos institucijos bendradarbiauja pagal 6 ir 7 straipsniuose nustatytas taisykles ir principus.

3. Jeigu atliekant patikrinimus ir pagal šios direktyvos 3 straipsnį prireikia informacijos, priimančioji valstybė narė ir įsisteigimo valstybė narė imasi veiksmų remdamosi administracinio bendradarbiavimo taisyklėmis. Visų pirma kompetentingos institucijos bendradarbiauja pagal šios direktyvos 6 ir 7 straipsniuose nustatytas taisykles ir principus.

4. Valstybės narės, kuriose pagal nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir praktiką komandiruotų darbuotojų darbo sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus darbo užmokesčio dydžio, įskaitant darbo laiką, nustatymas patikėtas vadovybei ir darbuotojams, gali tinkamu lygmeniu ir laikydamosi valstybių narių nustatytų sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios komandiruotų darbuotojų darbo sutarties sąlygos, su sąlyga, kad užtikrinamas pakankamas apsaugos lygis, kuris būtų lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia direktyva užtikrinamam lygiui.

4. Valstybėse narėse, kuriose pagal nacionalinius teisės aktus, tradicijas ir praktiką komandiruotų darbuotojų darbo sutarties sąlygų, nurodytų Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje, ir minimalaus darbo užmokesčio dydžio bei darbo laiko nustatymas patikėtas socialiniams partneriams, tie socialiniai partneriai gali tinkamu lygmeniu ir laikydamiesi tų valstybių narių nustatytų sąlygų stebėti, kaip taikomos susijusios komandiruotų darbuotojų darbo sutarties sąlygos, vadovaujantis esamomis nacionalinėmis teisinėmis nuostatomis su sąlyga, kad apie šias darbo sutarties sąlygas būtų tinkamai informuojama, kaip nustatyta šios direktyvos 5 straipsnyje.

5. Valstybės narės, kurių darbo inspekcijų kompetencijai nėra nepriskirta komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų ir (arba) darbo sutarties sąlygų kontrolė ir stebėsena, po nacionalinio lygio konsultacijų su socialiniais partneriais gali išimties tvarka nustatyti ar palikti priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi šių darbo sutarties sąlygų, su sąlyga, kad šios priemonės suteikia susijusiems subjektams tinkamą apsaugos lygį, kuris būtų lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia direktyva užtikrinamam lygiui.

5. Valstybės narės, kurių darbo inspekcijų kompetencijai nėra nepriskirta komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų ir (arba) darbo sutarties sąlygų kontrolė ir stebėsena, po nacionalinio lygio konsultacijų su socialiniais partneriais gali išimties tvarka nustatyti, keisti ar palikti procedūras ir mechanizmus, užtikrinančius, kad būtų laikomasi šių darbo sutarties sąlygų, su sąlyga, kad jie nėra diskriminaciniai ar neproporcingi, kaip nurodyta šios direktyvos 10 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant vykdyti Direktyvos 96/71/EB 6 straipsniu ir šia direktyva nustatytas prievoles, valstybės narės užtikrina, kad komandiruojami darbuotojai valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra ar buvo komandiruoti, galėtų pasinaudoti veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą teisme ar administracinę bylą, jeigu šių darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių ar žalos dėl to, kad nebuvo taikomos nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę santykiai, kurių metu taisyklės, kaip teigiama, nebuvo taikytos.

1. Siekiant vykdyti pagal šią direktyvą ir pagal Direktyvą 96/71/EB nustatytas prievoles, valstybės narės užtikrina, kad komandiruojami darbuotojai valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra ar buvo komandiruoti, galėtų pasinaudoti veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą teisme ar administracinę bylą, jeigu šių darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių ar žalos dėl to, kad nebuvo taikomos nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę santykiai, kurių metu taisyklės, kaip teigiama, nebuvo taikytos.

2. 1 dalis taikoma nedarant poveikio valstybių narių teismų jurisdikcijai, kaip nustatyta visų pirma susijusiose Sąjungos teisės priemonėse ir (arba) tarptautinėse konvencijose.

2. 1 dalis taikoma nedarant poveikio valstybių narių teismų jurisdikcijai, kaip nustatyta visų pirma susijusiose Sąjungos teisės priemonėse ir (arba) tarptautinėse konvencijose.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie remiantis valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytais kriterijais yra teisėtai suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, galėtų komandiruojamų darbuotojų arba jų darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar administracinėse bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie remiantis valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytais kriterijais yra teisėtai suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB nuostatų, galėtų komandiruojamų darbuotojų arba jų darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar administracinėse bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir Direktyvą 96/71/EB ir (arba) vykdyti šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB nustatytas prievoles.

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų terminų ar laikotarpių pateikti panašų ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos teisme.

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų terminų ar laikotarpių pateikti panašų ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos teisme. Vis dėlto valstybės narės numato ne trumpesnį kaip šešių mėnesių laikotarpį, per kurį pagal nacionalines darbo tvarkos taisykles ieškovas gali pateikti ieškinį.

 

4a. Komandiruoti darbuotojai, kurie iškelia bylą teisme arba administracinę bylą, kaip nurodyta 11 straipsnio 1 dalyje, neturi patirti jokio nepalankaus darbdavių elgesio. Valstybės narės taip pat nacionalinėje teisėje apibrėžia sąlygas, kuriomis iš trečiųjų šalių komandiruotų darbuotojų leidimo gyventi galiojimas gali būti pratęstas, kol bus baigta byla.

5. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad komandiruojami darbuotojai galėtų gauti:

5. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad komandiruoti darbuotojai arba jiems leidus ir jų vardu veikiančios trečiosios šalys galėtų reikalauti ir kad komandiruoti darbuotojai galėtų gauti bent:

a) bet kokius nesumokėtus darbo užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje reglamentuojamas taikytinas darbo sutarčių sąlygas, ir

a) bet kokius nesumokėtus darbo užmokesčius, kurie turėjo būti sumokėti pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje reglamentuojamas taikytinas darbo sutarčių sąlygas, ir

b) kompensaciją už papildomas išlaidas, susijusias su grynuoju darbo užmokesčiu ar apgyvendinimo kokybe, kurios nebuvo padengtos ar buvo išskaičiuotos iš darbo užmokesčio už darbdavio suteiktą apgyvendinimą,

b) kompensaciją už papildomas išlaidas, susijusias su grynuoju darbo užmokesčiu ar apgyvendinimo kokybe, kurios nebuvo padengtos ar buvo išskaičiuotos iš darbo užmokesčio už darbdavio suteiktą apgyvendinimą,

 

c) neteisėtai iš darbuotojo darbo užmokesčio išskaičiuotus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, kuriuos delsiama grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad būtų įdiegti mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad būtų mokami mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir įmokos į bendruosius investicinius fondus ar socialinių partnerių institucijoms.

Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš valstybės narės, į kurią buvo komandiruoti.

Ši dalis taip pat taikoma tais atvejais, kai komandiruoti darbuotojai sugrįžo iš valstybės narės, į kurią buvo komandiruoti, ir tiems komandiruotiems darbuotojams, kurie, kaip nustatyta, pagal šios direktyvos 3 straipsnio 3b dalį buvo melagingai nurodyti kaip savarankiškai dirbantys.

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Subranga. Bendroji ir individualioji atsakomybė

Subranga

1. Visais komandiravimo atvejais, numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta statybos veikla, valstybės narės, taikydamos nediskriminavimo principą jų teritorijoje įsisteigusių tiesioginių subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas darbuotojas ir (arba) bendrieji investiciniai fondai ar socialinių partnerių institucijos rangovą, kurio darbdavys (paslaugų teikėjas arba laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo agentūra) yra tiesioginis subrangovas, galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, laikyti atsakingu už šias nesumokėtas sumas:

 

a) nesumokėtą grynąjį darbo užmokestį, atitinkantį minimalaus dydžio darbo užmokestį ir (arba) įmokas į bendruosius investicinius fondus ar socialinių partnerių institucijoms, tokia apimtimi, kaip nustatyta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje;

 

b) neteisėtai iš darbo užmokesčio išskaičiuotus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, kuriuos delsiama grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

 

Šioje dalyje minima atsakomybė apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis remiantis sutartiniais rangovo ir jo subrangovo santykiais.

 

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos taikomos skaidriai ir laikantis nediskriminavimo bei proporcingumo principų. Tai gali būti rangovo taikomos prevencinės priemonės dėl subrangovo pateiktų įrodymų apie komandiruotiems darbuotojams taikomas pagrindines darbo sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje narėje ir kad laikomasi galiojančių darbuotojų komandiravimo taisyklių.

1. Valstybės narės imasi nediskriminacinių priemonių siekdamos užtikrinti, kad įmonė, kuri kitai įmonei tiesiogiai ar netiesiogiai paveda teikti paslaugas jos vardu, galėtų būti laikoma kartu su bet kokiu subrangovu arba vietoj jo atsakinga už darbuotojams mokėtinas išmokas ir (arba) mokėtinas socialinio draudimo įmokas į bendruosius investicinius fondus ar socialinių partnerių institucijoms.

 

Šioje dalyje nurodyta atsakomybė apsiriboja darbuotojo teisėmis, įgytomis remiantis sutartiniais rangovo ir jo subrangovo santykiais.

3. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės, gali nustatyti griežtesnes taisykles dėl subrangovo atsakomybės apimties ir aprėpties pagal nacionalinę teisę ir vadovaudamosi nediskriminavimo ir proporcingumo principu. Valstybės narės, laikydamosi Sąjungos teisės, taip pat gali nustatyti tokią atsakomybę kituose sektoriuose nei nurodytieji Direktyvos 96/71/EB priede. Tokiais atvejais valstybės narės gali nustatyti, kad rangovas, kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl deramo kruopštumo, kaip apibrėžta nacionaliniuose teisės aktuose, nebūtų traukiamas atsakomybėn.

2. 1 dalis nepažeidžia griežtesnių atsakomybės taisyklių pagal nacionalinę teisę.

4. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje nurodytos datos Komisija, pasikonsultavusi ES lygiu su valstybėmis narėmis ir socialiniais partneriais, persvarsto šio straipsnio taikymą siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti būtinų pakeitimų ar koregavimų.

 

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, savitarpio pagalbos ir pripažinimo principai bei šiame straipsnyje nustatytos priemonės ir procedūros taikomos tarpvalstybiniam vykdymui administracinių baudų ir nuobaudų, numatytų už valstybėje narėje nustatytų taisyklių, skirtų kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, nesilaikymą.

1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, savitarpio pagalbos ir pripažinimo principai bei šiame skyriuje nustatytos priemonės ir procedūros taikomos tarpvalstybiniam vykdymui finansinių administracinių nuobaudų ir (arba) baudų, numatytų už Direktyvoje 96/71/EB nustatytų taisyklių, skirtų kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, nesilaikymą kitoje valstybėje narėje.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi savo valstybėje narėje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir administracine praktika, gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai esant panašiems reikalavimams ar sprendimams tokie veiksmai leidžiami prašančiosios institucijos valstybės narės susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais ar administracine praktika.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi savo valstybėje narėje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir administracine praktika, gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas arba atgaline data taikomas socialinio draudimo įmokas pagal Reglamentą Nr. 987/2009/EB arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo arba taikomų socialinio draudimo įmokų mokėjimo atgaline data.

Prašančiosios valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad prašymas dėl baudos ar nuobaudos išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo būtų pateikiamas pagal toje valstybėje narėje galiojančias taisykles, o prašomoji kompetentinga institucija užtikrina, kad prašomojoje valstybėje narėje toks išieškojimas arba pranešimas vyktų pagal šios valstybės narės galiojančius nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką.

Prašančiosios valstybės narės kompetentinga institucija užtikrina, kad prašymas dėl baudos ar nuobaudos išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo būtų pateikiamas pagal toje valstybėje narėje galiojančias taisykles, o prašomoji kompetentinga institucija užtikrina, kad prašomojoje valstybėje narėje toks išieškojimas arba pranešimas būtų pripažintas be jokių tolesnių būtinų formalumų ir vyktų pagal šios valstybės narės galiojančius nacionalinius įstatymus, kitus teisės aktus ir administracinę praktiką, taikomus tokiems pat ar panašiems prašymams.

Prašančioji institucija negali pateikti prašymo dėl baudos ar nuobaudos išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, jeigu ir tol, kol bauda ar nuobauda, pagrindinis reikalavimas ir (arba) priemonė, leidžiantį ją vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, nėra užginčijama toje valstybėje narėje.

Prašančioji institucija negali pateikti prašymo dėl baudos ar nuobaudos išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, jeigu ir tol, kol bauda ar nuobauda, pagrindinis reikalavimas ir (arba) priemonė, leidžiantį ją vykdyti prašančiojoje valstybėje narėje, yra užginčijama toje valstybėje narėje pagal jos nacionalinę teisę ir praktiką.

 

Jei paaiškėja, kad paslaugų teikėjas iš tiesų nėra įsisteigęs įsisteigimo valstybe nare laikytoje valstybėje narėje arba įmonės adresas ar duomenys yra neteisingi, kompetentingos institucijos nenutraukia proceso dėl formalių priežasčių, bet toliau tiria atvejį, kad nustatytų už komandiravimą atsakingo fizinio ar juridinio asmens tapatybę.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Gavusi prašančiosios institucijos prašymą išieškoti nuobaudą ar baudą arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, prašomoji institucija teikia bet kokią informaciją ir savitarpio pagalbą, kuri būtų naudinga prašančiajai institucijai išieškant baudą ir (arba) nuobaudą ir, kiek tik tai yra įmanoma, nagrinėjant pagrindinį reikalavimą.

1. Gavusi prašančiosios institucijos prašymą išieškoti nuobaudą ar baudą arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, prašomoji institucija nedelsdama teikia bet kokią prašomą informaciją ir savitarpio pagalbą, kuri būtų naudinga prašančiajai institucijai išieškant baudą ir (arba) nuobaudą ir, kiek tik tai yra įmanoma, nagrinėjant pagrindinį reikalavimą.

Prašyme pateikti informacijos, susijusios su sumokėtos baudos ar nuobaudos išieškojimu ir pranešime apie šiais klausimais priimtą sprendimą, bent jau nurodoma:

Prašyme pateikti informacijos, susijusios su sumokėtos baudos ar nuobaudos išieškojimu ir pranešime apie šiais klausimais priimtą sprendimą, bent jau nurodoma:

a) adresato pavadinimas ir žinomas adresas ir bet kokie kiti susiję duomenys ar informacija apie adresato tapatybę,

a) adresato pavadinimas ir žinomas adresas ir bet kokie kiti susiję duomenys ar informacija apie adresato tapatybę,

b) pranešimo arba prašymo dėl išieškojimo paskirtis, laikotarpis, per kurį jis turi būti įvykdytas, ir su vykdymo procesu susijusios datos,

b) pranešimo arba prašymo dėl išieškojimo paskirtis, laikotarpis, per kurį jis turi būti įvykdytas, ir su vykdymo procesu susijusios datos,

c) baudos ar nuobaudos pobūdžio ir dydžio, bei pagrindinio reikalavimo, dėl kurio pateikiamas prašymas, ir jį sudarančių elementų apibūdinimas,

c) baudos ar nuobaudos pobūdžio ir dydžio, bei pagrindinio reikalavimo, dėl kurio pateikiamas prašymas, ir jį sudarančių elementų apibūdinimas,

d) bet kokia kita susijusi informacija ar dokumentai, įskaitant teisinio pobūdžio informaciją, susijusią su reikalavimu, bauda ar nuobauda ir

d) bet kokia kita susijusi informacija ar dokumentai, įskaitant teisinio pobūdžio informaciją, susijusią su reikalavimu, bauda ar nuobauda ir

e) pavadinimas, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys apie kompetentingą instituciją, atsakingą už baudos ar nuobaudos įvertinimą, ir, jeigu skiriasi, apie kompetentingą instituciją, iš kurios galima gauti papildomos informacijos apie baudą ir (arba) nuobaudą arba galimybes užginčyti mokėjimo prievolę arba jas nustatantį sprendimą.

e) pavadinimas, adresas ir kiti kontaktiniai duomenys apie kompetentingą instituciją, atsakingą už baudos ar nuobaudos įvertinimą, ir, jeigu skiriasi, apie kompetentingą instituciją, iš kurios galima gauti papildomos informacijos apie baudą ir (arba) nuobaudą arba galimybes užginčyti mokėjimo prievolę arba jas nustatantį sprendimą.

2. Baudos ar nuobaudos išieškojimo arba pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo prašomojoje valstybėje narėje tikslais bet kokia bauda ar nuobauda, dėl kurios buvo pateiktas prašymas dėl išieškojimo ar pranešimo, laikoma prašomosios valstybės narės bauda ar nuobauda.

2. Baudos ar nuobaudos išieškojimo ar socialinio draudimo įmokų išieškojimo atgaline tvarka arba pranešimo apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo ar dėl socialinio draudimo įmokų mokėjimo atgaline tvarka prašomojoje valstybėje narėje tikslais bet kokia bauda ar nuobauda arba socialinio draudimo įmokų mokėjimas atgaline tvarka, dėl kurios (-io) buvo pateiktas prašymas dėl išieškojimo ar pranešimo, laikoma (-as) prašomosios valstybės narės bauda ar nuobauda arba socialinio draudimo įmokų išieškojimu atgaline tvarka.

3. Prašomoji institucija nedelsdama praneša prašančiajai institucijai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios institucijos prašymui dėl pranešimo ar išieškojimo patenkinti, ypač nurodyti datą, kada dokumentas ar sprendimas buvo išsiųstas adresatui arba jis apie tai gavo pranešimą.

3. Prašomoji institucija nedelsdama praneša prašančiajai institucijai apie veiksmus, kurių ji ėmėsi prašančiosios institucijos prašymui dėl informacijos, pranešimo ar išieškojimo patenkinti, ir būtent praneša datą, kada dokumentas ar sprendimas buvo išsiųstas adresatui arba jis apie tai gavo pranešimą. Ši nuostata taikoma, jei esama esminių kliūčių, trukdančių sėkmingai įgyvendinti prašymą.

Prašomoji institucija taip pat praneša prašančiajai institucijai apie prašymo dėl informacijos, išieškojimo ar pranešimo atmetimo priežastis.

Prašomoji institucija taip pat praneša prašančiajai institucijai apie prašymo dėl informacijos, išieškojimo ar pranešimo atmetimo priežastis.

 

3a. Nuostatos dėl baudų ar nuobaudų išieškojimo taip pat taikomos baudoms, kurias nacionaliniai teismai skyrė priimdami įstatymų vykdomuosius sprendimus ir tokius sprendimus, susijusius su darbo santykiais.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo procedūrai susijęs paslaugų teikėjas arba suinteresuotoji šalis užginčija baudą, nuobaudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, tarpvalstybinė paskirtos baudos ar nuobaudos vykdymo procedūra sustabdoma, kol atitinkama nacionalinė institucija šiuo klausimu nepriims sprendimo.

1. Jeigu vykstant išieškojimo ar pranešimo procedūrai susijęs paslaugų teikėjas arba suinteresuotoji šalis pagal taikomas taisykles prašančiojoje valstybėje narėje užginčija baudą, nuobaudą ir (arba) pagrindinį reikalavimą, tarpvalstybinė paskirtos baudos ar nuobaudos vykdymo procedūra sustabdoma, kol atitinkama prašančiosios valstybės narės nacionalinė institucija šiuo klausimu nepriims sprendimo.

Prašančioji institucija apie šį užginčijimą nedelsdama praneša prašomajai institucijai.

Prašančioji institucija apie šį užginčijimą nedelsdama praneša prašomajai institucijai.

2. Ginčai dėl vykdymo priemonių, kurių imamasi prašomojoje valstybėje narėje, arba dėl prašomosios valstybės narės kompetentingos institucijos pateikto pranešimo pagrįstumo pateikiami nagrinėti tos valstybės narės kompetentingai institucijai arba teisminei institucijai pagal toje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

2. Ginčai dėl vykdymo priemonių, kurių imamasi prašomojoje valstybėje narėje, arba dėl prašomosios valstybės narės kompetentingos institucijos pateikto pranešimo pagrįstumo pateikiami nagrinėti tos valstybės narės kompetentingai institucijai arba teisminei institucijai pagal toje valstybėje narėje galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prašomoji institucija perduoda prašančiajai institucijai išieškotas šiame skyriuje nurodytų baudų ar nuobaudų sumas.

1. Šiame skyriuje nurodytos išieškotos nuobaudų ir (arba) baudų sumos lieka prašomajai institucijai.

Prašomoji institucija, remdamasi prašomosios valstybės narės įstatymais, kitais teisės aktais ir administracinėmis procedūromis ar praktika, taikoma panašiems reikalavimams, gali pareikalauti, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo apmokėtų visas su išieškojimu susijusias jos patirtas išlaidas, ir gali pasilikti gautas lėšas.

 

2. Valstybės narės viena kitos atžvilgiu atsisako visų reikalavimų dėl išlaidų, patirtų teikiant savitarpio pagalbą pagal šią direktyvą arba patirtų ją taikant, atlyginimo.

2. Valstybės narės viena kitos atžvilgiu atsisako visų reikalavimų dėl išlaidų, patirtų teikiant savitarpio pagalbą pagal šią direktyvą arba patirtų ją taikant, atlyginimo.

Jei išieškojimas kelia ypatingų sunkumų arba jeigu išieškoma suma yra labai didelė, prašančiosios ir prašomosios institucijos gali susitarti dėl tais atvejais taikomos ypatingos išlaidų atlyginimo tvarkos.

 

3. Nepaisant 2 dalies, prašančiosios valstybės narės kompetentinga institucija privalo atlyginti prašomajai valstybei narei visas išlaidas ir visus nuostolius, atsiradusius dėl nepagrįstais pripažintų veiksmų, kiek tai susiję su esminiais baudos ar nuobaudos elementais, prašančiosios institucijos vykdymo tikslais išduoto dokumento pagrįstumu ir (arba) bet kokiomis prašančiosios institucijos taikomomis prevencinėmis priemonėmis.

 

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a. Per trejus metus …* Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, peržiūri, kaip taikomas šis skyrius, visų pirma atsižvelgdama į patirtį, įgytą taikant tarpvalstybinio administracinių nuobaudų ir (arba) baudų vykdymo užtikrinimo sistemą, ir į šios sistemos veiksmingumą, kad prireikus galėtų pasiūlyti būtinus pakeitimus ar korekcijas.

 

______________

 

* OL: prašom įrašyti datą: dveji metai nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, nustatyta 6, 7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 dalyje, 13, 14 ir 15 straipsniuose, vykdoma per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI), įdiegtą [nuoroda į VRI reglamentą].

1. Valstybių narių kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, nustatyta 6, 7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 dalyje, 13, 14 ir 15 straipsniuose, kiek įmanoma vykdoma per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI), įdiegtą [nuoroda į VRI reglamentą], taip pat naudojant kitas nustatytas bendradarbiavimo priemones, pvz., dvišalius susitarimus.

2. Valstybės narės gali toliau taikyti dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo, susijusio su komandiruotiems darbuotojams numatytų darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai nedarytų neigiamo poveikio susijusių darbuotojų ir bendrovių teisėms ir prievolėms.

2. Valstybės narės gali taikyti esamus ir sudaryti naujus dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo ir dvišalės pagalbos, susijusios su komandiruotiems darbuotojams numatytų darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai nedarytų neigiamo poveikio susijusių darbuotojų ir bendrovių teisėms ir prievolėms.

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius susitarimus valstybių narių kompetentingos institucijos kuo labiau naudojasi VRI. Tuo atveju, kai vienos susijusios valstybės narės kompetentinga institucija pasinaudoja VRI, ji turi būti naudojama vykdant bet kokius reikiamus tolesnius veiksmus ir jai turi būti teikiama pirmenybė užuot naudojus kitą (-us) mechanizmą (-us), numatytą (-us) tokiame dvišaliame susitarime dėl administracinio bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos.

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius susitarimus valstybių narių kompetentingos institucijos gali naudotis VRI, kai tai įmanoma. Tuo atveju, kai vienos susijusios valstybės narės kompetentinga institucija pasinaudoja VRI, ji gali, kai įmanoma, būti naudojama vykdant bet kokius reikiamus tolesnius veiksmus.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

21 straipsnio pirma dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Ne vėliau kaip po 5 metų nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, o prireikus ir atitinkamus pasiūlymus.

1. Ne vėliau kaip po trejų metų nuo perkėlimo į nacionalinę teisę termino Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui šios direktyvos įgyvendinimo ataskaitą, o prireikus ir atitinkamus pasiūlymus.

  • [1]  OL C 351, 2012 11 15, p. 61.

AIŠKINAMOJI DALIS

Darbuotojų komandiravimui tenka itin svarbus vaidmuo teikiant tarpvalstybines paslaugas ir plėtojant vidaus rinką. Kasmet maždaug vienas milijonas ES piliečių yra komandiruojami dirbti į kitą valstybę narę. Šios kategorijos darbuotojai turi būti apsaugoti, ypač krizės metu, jei jų pajėgumai ir konkurencingumas leidžia išlaikyti tam tikrą užimtumo lygį ar net padeda kurti naujas darbo vietas. Turime imtis veiksmų, kad būtų plėtojamas ir gerinamas Europos įmonių judumas vidaus rinkoje. Tokiu būdu bus prisidėta prie ekonomikos augimo ir stabilumo Europos Sąjungoje.

Laisvės teikti paslaugas principas (jį reikia skirti nuo laisvo darbuotojų judėjimo), pagal kurį komandiruojami darbuotojai, yra vienas iš vidaus rinkos ramsčių ir tūkstančių Europos įmonių tarpvalstybinio judumo pagrindas. Laisvė teikti paslaugas turi būti užtikrinama kartu užtikrinant ir darbuotojų teises. Taigi, kalbant apie siūlomas priemones ir būdus, būtina laikytis suderinto požiūrio. Reikia toliau stiprinti valstybių narių bendradarbiavimą, kad Europos vidaus rinkoje būtų apsaugota ir stebima ši ypatinga komandiruotų darbuotojų kategorija.

VYKDYMO UŽTIKRINIMO DIREKTYVA

Iš ankstesnių metų patirties aiškiai matyti, kad reikia skubiai imtis gerinimo veiksmų siekiant užtikrinti geresnį Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo užtikrinimą. Susiduriama su įvairiomis problemomis: nepagarba darbuotojų teisėms, informacijos trūkumu ar neprieinamumu, nuolatinėmis valstybių narių bendradarbiavimo kliūtimis, nepakankamai taikoma tarpvalstybinių baudų ir nuobaudų tvarka ir kt. Be to, ankstesniais metais ETT priėmė kelis sprendimus, dėl kurių nustatytos darbuotojų komandiravimo teisinės sistemos tam tikrų priemonių ribos. Todėl 2012 m. kovo 21 d. Europos Komisija pateikė pasiūlymą dėl Vykdymo užtikrinimo direktyvos, kuriame pateikiami nauji sprendimai ir priemonės. Vykdymo užtikrinimo direktyva grindžiama SESV 53 straipsnio 1 dalimi ir 62 straipsniu ir šis pagrindas turėtų būti išlaikytas siekiant užtikrinti teisinį aiškumą.

Pranešėja pripažįsta, jog reikia imtis gerinimo veiksmų siekiant užtikrinti geresnį Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą, taikymą ir vykdymo užtikrinimą, ir todėl teigiamai vertina Europos Komisijos pasiūlymą. Pranešėjos nuomone, Vykdymo užtikrinimo direktyvoje apskritai turi būti:

 nustatytos suderintos priemonės, kuriomis būtų siekiama ginti ir komandiruotus darbuotojus, ir laisvę teikti paslaugas;

 nustatyta aiški komandiruojamų darbuotojų kategorijos teisinė sistema, kad kovojant su didėjančiu nedarbu būtų panaudojami tų darbuotojų pajėgumai ir konkurencingumas, ypač krizės metu;

 ir įmonėms, ir darbdaviams užtikrinama geresnė prieiga prie informacijos, kad komandiravimas būtų lengvesnis ir saugesnis;

 užtikrinamas geresnis valstybių narių bendradarbiavimas, kad būtų geriau užtikrinamos darbdavių teisės;

 užtikrinama, kad įmonėms (ypač MVĮ) netektų nereikalinga biurokratine našta, kuri galėtų pakenkti jų judumui vidaus rinkoje ir jų pajėgumui kurti naujas darbo vietas.

Galimybė gauti informaciją (5 straipsnis)

Atsižvelgiant į tai, kad dėl informacijos apie darbo sutarties sąlygas prieinamumo, skaidrumo ir išsamumo problemų labai dažnai netaikomos taisyklės, būtina skubiai gerinti galimybę gauti ir teikti informaciją. Dėl ES naudojamų skirtingų darbo rinkos modelių ir darbo santykių sistemų, kai bendrai privalomas taisykles alternatyviai arba tuo pat metu nustato nacionalinės valdžios institucijos arba socialiniai partneriai, kyla problemų nustatant taikytinas darbo sutarčių sąlygas. Kad būtų išspręsta ši problema, pranešėja siūlo kiekvienoje valstybėje narėje sukurti bendrą nacionalinę interneto svetainę, kurioje būtų teikiama visa reikalinga informacija apie privalomas darbo sutarčių sąlygas. Pranešėja taip pat tvirtina, kad informacijos prieinamumą ES lygmeniu reikia užtikrinti Europos Komisijos interneto svetainėje skelbiamose šalių duomenų santraukose teikiant atnaujintą, tikslią ir išsamią informaciją. Pagerinus informacijos prieinamumą, taip pat teikiant ją darbuotojams ir paslaugų teikėjams anglų kalba ir kitomis tinkamiausiomis kalbomis, bus prisidėta sprendžiant kai kurias problemas, kurios, kaip matyti iš šiuo metu turimos patirties, gali turėti rimtų padarinių ir įmonėms, ir komandiruotiems darbuotojams.

Pasiūlytų priemonių teisinis aiškumas ir proporcingumas (3 ir 9 straipsniai)

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą ir tikrumą reikia nustatyti ES lygmens vienodų priemonių sąrašą. Du Vykdymo užtikrinimo direktyvos straipsniai (3 ir 9) yra itin svarbūs šiuo klausimu.

Pranešėja siūlo išlaikyti straipsniuose pateiktų sąrašų orientacinį pobūdį. 3 straipsnyje pateikti kriterijų sąrašai padės užkirsti kelią teisės nepaisymui, tačiau dėl jų negali susidaryti padėtis, kai sąžiningos įmonės pašalinamos iš tam tikrų nacionalinių rinkų. Darbuotojų komandiravimas nėra nacionalinis reiškinys, tai tarpvalstybinė veikla, kuriai būtina taikyti vienodą teisinę sistemą ir bendrą požiūrį. Todėl sąrašuose turi būti nurodomi ES lygmeniu bendri požymiai.

Bendro kriterijų sąrašo nustatymas 3 straipsnyje yra tiesiogiai susijęs su bendro 9 straipsnyje pateikto kontrolės priemonių sąrašo taikymu. Pranešėja tvirtai pasisako už kontrolės aiškumą, kurį galima užtikrinti tik nustačius bendrą galimų kontrolės priemonių sąrašą. Teisinis tikrumas turėtų būti užtikrinamas aiškiai nurodžius, kas turi būti kontroliuojama.

Pasiūlytų priemonių proporcingumas yra esminė sąlyga, kad jos būtų priimtinos ES lygmeniu.

Valstybių narių bendradarbiavimas (6, 7 ir 18 straipsniai)

Atsižvelgiant į tai, kad darbuotojų komandiravimas yra tarpvalstybinė veikla, būtina užtikrinti tinkamą ir veiksmingą įsisteigimo valstybės narės ir priimančiosios valstybės narės kompetentingų institucijų bendradarbiavimą.

Siekiant pagerinti administracinį valstybių narių bendradarbiavimą reikia užtikrinti geresnį VRI sistemos naudojimą. Taigi pranešėja siūlo, kad visada, kai tai įmanoma, būtų privalomai naudojama VRI sistema ir kad būtų persvarstyti Europos Komisijos pasiūlyti terminai, siekiant užtikrinti didesnį jų įvykdomumą. Be to, turi būti užtikrinta duomenų apsauga.

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (4.3.2013)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo
(COM(2012) 0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Nuomonės referentas: Malcolm Harbour

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Laivas darbuotojų judėjimas ir laisvė teikti paslaugas yra pagrindiniai vidaus rinkos ramsčiai. Kai bendrovė teikdama paslaugas siunčia darbuotojus į kitą valstybę narę, Komandiruotų darbuotojų direktyva 96/71/EB siekiama užtikrinti tokių darbuotojų teises ir užkirsti kelią socialiniam dempingui. Pasirodo, šios direktyvos nuostatų dažnai nesilaikoma ir jos vykdymas nėra pakankamai užtikrinamas. Reaguodama į tai, Komisija pasiūlė vykdymo užtikrinimo direktyvą.

Vykdymo užtikrinimo direktyvos tikslas sukurti sąlygas vykdyti Direktyvos 96/71/EB nuostatas, užtikrinti vienodas įmonių veiklos sąlygas, nustatyti priemones, atgrasančias nuo bandymų nesilaikyti direktyvos nuostatų, ir užtikrinti darbuotojų teisių apsaugą.

Nuomonės referentas pasiūlė įtraukti papildomą tekstą, kuriame būtų pabrėžiami Direktyvos 96/71/EB tikslai ir daugiausia dėmesio būtų skiriama darbuotojų nediskriminavimui dėl tautybės, bei pabrėžiama, kad siūlomoje vykdymo užtikrinimo direktyvoje turėtų būti laikomasi Direktyvoje 96/71/EB nustatytų principų, taip pat gerinamas vykdymo užtikrinimas ir nustatomos veiksmingos sankcijos, nukreiptos prieš minėtos direktyvos nuostatų nesilaikymą.

Nuomonės referentas pateikė paaiškinamojo pobūdžio tekstą įvairiose direktyvos reglamentuojamose srityse. Tai apima aiškesnes apibrėžtis ir valstybių narių bei paslaugų teikėjų vaidmenų ir atsakomybės išaiškinimą, pavyzdžiui, įrodymus, kad darbdavio ir darbuotojo santykiai egzistavo prieš komandiruotę. Nuomonės referentas siūlo nustatyti būtinąjį vykdymo užtikrinimo priemonių rinkinį ir 9 straipsnyje pateikia neišsamų sąrašą, kuris yra labai svarbus siekiant užtikrinti valstybėms narėms būtiną lankstumą, kad jos galėtų imtis papildomų priemonių tinkamam Direktyvos 96/71/EB vykdymui užtikrinti.

Siekdamas kovoti su direktyvos nuostatų nesilaikymu, nuomonės referentas pateikė tris pagrindinius pasiūlymus. Pirmas pasiūlymas yra susijęs su tuo, kad atitinkamai bendrovei, nesilaikančiai Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos, galioja šalyje, kurioje teikiamos paslaugos, taikytini susiję teisės aktai ir laikomasi nuomonės, kad visi susiję darbuotojai įgyvendina savo teisę laisvai judėti Sąjungoje pagal SESV 45 straipsnį, kuriame pabrėžiama nediskriminavimo principo svarba.

Antra, pasiūlymo teisinio pagrindo pakeitimas, kuriuo siekiama paaiškinti šią direktyvą, yra susijęs su laisvu darbuotojų ir paslaugų judėjimu. Trečia, numatyta griežta sankcija toms valstybėms narėms, kurios nebendradarbiauja, kai jų prašoma pateikti informaciją, būtiną komandiravimo aplinkybėms patikrinti.

Piktnaudžiavimas subrangos darbų grandinėje nėra būdingas tik statybų sektoriui. Todėl bendrosios ir individualiosios atsakomybės principo taikymo sritis turėtų būti praplėsta visiems sektoriams. Deramo kruopštumo reikalavimą praktikoje būtų sudėtinga įgyvendinti, todėl jis buvo išbrauktas. Valstybės narės, atsižvelgdamos į savo pačių patirtį ir procedūras, turėtų imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų bendrosios ir individualiosios atsakomybės principo įgyvendinimą. Taip pat turėtų būti leidžiama nacionaliniu lygmeniu nustatyti arba toliau taikyti griežtesnes taisykles. Komisija, bendradarbiaudama su Europos Parlamentu ir Taryba ir siekdama, kai tinkama, pasiūlyti pakeitimus, turėtų persvarstyti šio straipsnio taikymo tvarką.

Nuomonės referentas mano, kad svarbiausi sėkmingo siūlomos direktyvos įgyvendinimo aspektai – patikimas administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba. Nuomonės referentas suvokia VRI sistemos, skirtos greitai keistis informacija ir padedančios įveikti kalbos kliūtis, naudą, tačiau kai kurios valstybės narės jau taiko itin veiksmingus su VRI nesusijusius administracinio bendradarbiavimo metodus. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama laisvai taikyti dvišalius susitarimus, nesusijusius su VRI. Kompetentingos institucijos privalo nedelsiant suteikti informaciją, kai jų to prašoma, o kai informacija nėra prieinama, oficialiai paskelbti, kad tokios informacijos nėra.

Siekiant padidinti darbuotojams prieinamos informacijos kiekį, kompetentingų institucijų kontaktiniai duomenys turėtų būti paskelbti viešai. Be to, informacija apie darbo sutarties sąlygas turėtų būti prieinama visuomenei nemokama ir pateikiama aiškia, skaidria, išsamia ir lengvai suprantama forma.

Siekdama pagerinti administracinį bendradarbiavimą ir savitarpio pagalbą, Komisija turėtų pateikti poveikio vertinimo dėl galimybių sukurti ES lygmens pranešimo arba registravimo sistemos, pagrįstos valstybėse narėse veikiančiomis sistemomis ir su jomis suderinamos, poveikio vertinimo rezultatus. Antra, Komisija turėtų pasiūlyti sukurti Europos šiurkščių pažeidėjų registrą (juodąjį sąrašą), į kurį būtų įtraukiamos Direktyvos 96/71/EB ir kitų susijusių Sąjungos teisės aktų nesilaikančios įmonės.

Siūlomos vykdymo užtikrinimo direktyvos ir Direktyvos 96/71/EB sėkmė priklauso ne tik nuo politinės valios, bet ir nuo pakankamo lėšų kiekio numatymo, būtent todėl nuomonės referentas siūlo įtraukti tekstą, kuriuo valstybės narės ir Komisija būtų įpareigotos skirti būtinas lėšas, kad tinkamas Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimas taptų tikrove.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2) vadovaujantis laisvo darbuotojų judėjimo principu kiekvienam piliečiui suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės narės piliečiams taikomomis sąlygomis. Laisvas judėjimas turėtų būti skiriamas nuo laisvės teikti paslaugas, kuri apima bendrovių teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į ją išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus atlikti paslaugoms suteikti būtinas užduotis;

(2) laisvė teikti paslaugas apima įmonių teisę teikti paslaugas kitoje valstybėje narėje ir šiuo tikslu laikinai į ją išsiųsti (komandiruoti) savo darbuotojus atlikti paslaugoms suteikti būtinas užduotis. Kalbant apie darbuotojų komandiravimą, būtina skirti šią laisvę nuo laisvo darbuotojų judėjimo principo, pagal kurį kiekvienam piliečiui suteikiama teisė laisvai persikelti į kitą valstybę narę dirbti ir tuo tikslu joje apsigyventi; pagal šį principą darbuotojai apsaugomi nuo diskriminavimo, susijusio su užimtumu, darbo užmokesčiu ir kitomis darbo sąlygomis, palyginti su tos valstybės narės piliečiams taikomomis sąlygomis;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(2a) ši direktyva neturėtų kokiu nors būdu paveikti naudojimosi pagrindinėmis teisėmis, pripažintomis valstybių narių ir, jei taikoma, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijose bei Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo tikslu laikinai komandiruojami į kitą valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje nustatytos pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo sutarties sąlygos minimaliai susijusių komandiruotų darbuotojų apsaugai užtikrinti, kurių privalo laikytis tos valstybės narės, į kurią darbuotojas komandiruojamas, paslaugų teikėjas;

(3) dėl darbuotojų, kurie paslaugų teikimo tikslu laikinai komandiruojami į kitą valstybę narę nei ta, kurioje jie paprastai dirba, 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje nustatytos pagrindinės aiškiai apibrėžtos darbo sutarties sąlygos minimaliai susijusių komandiruotų darbuotojų apsaugai užtikrinti, kurių privalo laikytis tos valstybės narės, į kurią darbuotojas komandiruojamas, paslaugų teikėjas; šia direktyva neturėtų būti užkertamas kelias teisiniuose arba kolektyvinių sutarčių standartuose komandiruotiems darbuotojams nustatyti palankesnes sąlygas, jei vietos ir užsienio bendrovės ir darbuotojai nėra diskriminuojami ir jiems taikomos vienodos sąlygos. Šios direktyvos tikslas – užtikrinti geresnį Direktyvos 96/71/EB įgyvendinimą visapusiškai laikantis SESV 26 straipsnio 2 dalies, 45 straipsnio 1 dalies, 45 straipsnio 2 dalies, 53 straipsnio 1 dalies bei 62 straipsnio ir Pagrindinių teisių chartijos;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a) šia direktyva siekiama geriau užtikrinti Direktyvos 96/71/EB vykdymą. Todėl šioje direktyvoje įtvirtintos nuostatos turi būti taikomos nedarant poveikio Direktyvos 96/71/EB nuostatoms;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3b) siekiant užtikrinti Direktyvos 96/71/EB laikymąsi ir neuždėti paslaugų teikėjams nereikalingos administracinės naštos reikia atsižvelgti į tai, kad šios direktyvos 3 straipsnyje išvardyti faktiniai elementai yra orientaciniai ir jų sąrašas neišsamus. Nereikėtų taikyti reikalavimo, kad kiekvienos komandiruotės atveju turi būti patenkinti visi elementai;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba nesąžiningai naudojamasi Sutartyje nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, kaip ji taikoma;

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba nesąžiningai naudojamasi Sutartyje nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) Direktyva 96/71/EB, būtina užtikrinti komandiravimo sąvokos taikymą, jį stebėti ir gerinti, atsižvelgiant į proporcingumo ir nediskriminavimo principus; ši direktyva negali turėti neigiamo poveikio Direktyvoje 96/71/EB nustatytoms pagrindinėms aiškiai apibrėžtoms darbo sutarties sąlygoms; už kiekvieną bandymą apeiti taisykles, visų pirma susijusias su visomis darbo sutarties sąlygomis, turi būti numatytos sankcijos;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) visos šia direktyva nustatytos priemonės turi būti pagrįstos, proporcingos ir nediskriminuojančios, kad apsaugodamos komandiruotus darbuotojus jos neužkrautų administracinės naštos ir neapribotų įmonių, ypač mažų ir vidutinių, galimybių kurti naujas darbo vietas;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) todėl būtina patikslinti sudedamuosius faktinius elementus, nurodančius komandiravimo paslaugų teikimo tikslu sąvokos laikinumą, kuris reiškia, kad darbdavys turėtų būti tikrai įsisteigęs toje valstybėje narėje, iš kurios komandiruojami darbuotojai, ir Direktyvos 96/71/EB ir Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – Reglamentas „Roma I“) ryšį;

(5) todėl būtina patikslinti sudedamuosius faktinius elementus, nurodančius komandiravimo paslaugų teikimo tikslu sąvokos laikinumą, kuris reiškia, kad darbdavys turėtų būti tikrai įsisteigęs toje valstybėje narėje, iš kurios komandiruojami darbuotojai, ir Direktyvos 96/71/EB ir Reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (toliau – Reglamentas „Roma I“) ryšį, siekiant užtikrinti platų direktyvos taikymą;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a) Europos Parlamentas ir Taryba prireikus teikia Komisijai paramą, priežiūrą ir grįžtamąją informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą;

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti įstatymą, kuris pagal Reglamento „Roma I“ 8 straipsnį yra taikytinas individualioms darbo sutartims, arba 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką;

(6) kaip ir Direktyvos 96/71/EB atveju, šia direktyva neturėtų būti trukdoma taikyti įstatymą, kuris pagal Reglamento „Roma I“ 8 straipsnį yra taikytinas individualioms darbo sutartims, arba 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo ir 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą Nr. 987/2009, nustatantį Reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo įgyvendinimo tvarką. Šios direktyvos nuostatos nedaro poveikio valstybių narių teisei nacionaliniais įstatymais nustatyti ir taikyti palankesnes sąlygas komandiruotiems darbuotojams;

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a) valstybės narės turėtų užtikrinti aprūpinimą reikalingais ištekliais, kad patikrinimai būtų veiksmingi ir kad būtų patenkinti priimančiosios valstybės narės arba įsisteigimo valstybės narės pateikti prašymai pateikti informaciją pagal šią direktyvą;

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8) profesinės sąjungos atlieka svarbų vaidmenį komandiruojant darbuotojus teikti paslaugų, nes socialiniai partneriai, remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir (arba) praktika, gali nustatyti skirtingus (alternatyviai arba tuo pačiu metu) taikytinus minimalaus darbo užmokesčio lygius;

(8) socialiniai partneriai atlieka svarbų vaidmenį komandiruojant darbuotojus teikti paslaugų, nes jie, remdamiesi nacionaliniais teisės aktais ir (arba) praktika, gali nustatyti skirtingus (alternatyviai arba tuo pačiu metu) taikytinus minimalaus darbo užmokesčio lygius. Socialiniai partneriai privalo pranešti ir informuoti apie minėtus lygius;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises − tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai svarbu, kad Komisija ir valstybės narės glaudžiai bendradarbiautų; darbo inspekcijos bei socialiniai partneriai taip pat atlieka labai svarbų vaidmenį;

(10) svarbiausias aspektas siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises − tinkamas ir veiksmingas įgyvendinimas ir vykdymo užtikrinimas. Netinkamas įgyvendinimas trukdo veiksmingai taikyti šios srities Sąjungos taisykles. Todėl labai svarbu nustatyti ir palaikyti glaudų valstybių narių, Komisijos ir atitinkamų nacionalinių, regioninių, vietos subjektų, įskaitant darbo inspekcijas ir socialinius partnerius, bendradarbiavimą šiuo klausimu;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11) šiuo atžvilgiu itin svarbūs aspektai – abipusis pasitikėjimas, bendradarbiavimas ir nuolatinis dialogas bei savitarpio supratimas;

(11) atsižvelgiant į tai, kad priimančiosios valstybės narės galimybės nustatyti su kitoje valstybėje narėje įsisteigusia įmone susijusius faktinius elementus yra ribotos, labai svarbus bendradarbiavimas su valstybe nare, kurioje įmonė yra įsteigta, ir tą bendradarbiavimą reikėtų toliau gerinti. Šiuo atžvilgiu itin svarbūs aspektai – abipusis pasitikėjimas, pagalba ir nuolatinis dialogas bei savitarpio supratimas;

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, tikslinga numatyti elektroninę keitimosi informacija sistemą, kuri palengvintų administracinį bendradarbiavimą, o kompetentingos institucijos turėtų kuo dažniau naudotis Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI). Tačiau tai neturėtų trukdyti taikyti su administraciniu bendradarbiavimu susijusių dvišalių susitarimų ar procedūrų;

(12) kad Direktyvą 96/71/EB būtų galima paprasčiau geriau ir vienodžiau taikyti, tikslinga numatyti elektroninę keitimosi informacija sistemą, kuri palengvintų administracinį bendradarbiavimą, o kompetentingos institucijos turėtų kuo dažniau naudotis Vidaus rinkos informacinė sistema (VRI). Tačiau tai netrukdo taikyti su administraciniu bendradarbiavimu susijusių dvišalių susitarimų ar procedūrų. Elektroninio keitimosi informacija taikymo naudojant Vidaus rinkos informacinę sistemą tvarka turėtų būti išbandyta, siekiant užtikrinti, kad ji veiktų praktikoje;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) su susirūpinimu pažymi, kad valstybėms narėms vis dar kyla daugybė sunkumų norint susigrąžinti tarpvalstybines administracines baudas ir nuobaudas ir pripažįsta, kad abipusis administracinių baudų ir sankcijų pripažinimas turi būti įtrauktas į būsimus teisės aktus;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę viešai ir laisvai susipažinti su darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir susijusiems komandiruotiems darbuotojams;

(14) valstybės narės turėtų pranešti Komisijai, kaip jos ketina užtikrinti galimybę viešai susipažinti su informacija apie darbo sutarties sąlygas, kuria galėtų naudotis komandiruoti darbuotojai ir paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių;

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) jeigu darbo sutarties sąlygos nustatomos kolektyvinėse sutartyse, kurios paskelbiamos visuotinai taikomomis, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tos kolektyvinės sutartys būtų oficialiai paskelbtos ir prieinamos;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(15a) siekiant pagerinti ir palengvinti savitarpio pagalbos teikimą ir tarpvalstybinį bendradarbiavimą tarp valstybių narių kompetentingų institucijų, laikantis asmens duomenų apsaugos taisyklių turėtų būti sukurta Sąjungos lygmens pranešimų ar registracijos sistema, pagrįsta valstybėse narėse veikiančiomis sistemomis ir su jomis suderinama. Kad tokia sistema atitiktų nediskriminavimo ir sąžiningos konkurencijos principus, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai galimybių sukurti tokią sistemą poveikio vertinimą;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių privalu laikytis komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, kurios komandiruoja darbuotojus paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai kurias kontrolės priemones ar administracinius formalumus. Tokias priemones ir formalumus galima nustatyti tik tuo atveju, jei kompetentingos institucijos negali veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be prašomos informacijos, o reikalingos informacijos negalima lengvai gauti iš komandiruotų darbuotojų darbdavio arba įsteigimo valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių privalu laikytis komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, kurios komandiruoja darbuotojus paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik tokias kontrolės priemones ar administracinius formalumus. Tokios kontrolės priemonės ar administraciniai formalumai turėtų būti proporcingi ir neužkrauti nepagrįstos, pernelyg didelės administracinės naštos. Tokias priemones ir formalumus galima nustatyti tik tuo atveju, jei kompetentingos institucijos negali veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be prašomos informacijos, o reikalingos informacijos negalima lengvai gauti iš komandiruotų darbuotojų darbdavio arba įsteigimo valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a) bet kokiu kompetentingų institucijų parengtu rizikos vertinimu turėtų būti siekiama nustatyti veiklos sektorius, kuriuose tos valstybės teritorijoje paslaugų teikimo tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų darbuotojų. Atliekant tokius rizikos vertinimus, turėtų būti atsižvelgiama į konkretaus sektoriaus specifines problemas ir poreikius, anksčiau užregistruotus pažeidimus, vietos socialinių partnerių pateiktą informaciją, bandymų apeiti nuostatas praktiką ir tam tikrų darbuotojų grupių pažeidžiamumą;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18) siekiant užtikrinti geresnį ir vienodesnį Direktyvos 96/71/EB taikymą bei jos praktinį vykdymo užtikrinimą ir kuo labiau sumažinti taikymo ir vykdymo skirtumus visoje Sąjungoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai;

(18) siekiant užtikrinti geresnį ir vienodesnį Direktyvos 96/71/EB taikymą bei jos praktinį vykdymo užtikrinimą ir kuo labiau sumažinti taikymo ir vykdymo skirtumus visoje Sąjungoje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai. Tokie patikrinimai visų pirma turi būti grindžiami kompetentingos institucijos parengtu rizikos vertinimu, kuriame turėtų būti atsižvelgiama į tokius elementus kaip didelių infrastruktūros projektų vykdymą, konkrečias atskirų sektorių problemas ir poreikius, anksčiau užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų pažeidžiamumą;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19) šiuo atžvilgu labai svarbios yra nacionalinės darbo inspekcijos, socialiniai partneriai ir kitos stebėsenos įstaigos, kurios ir toliau turėtų vaidinti svarbų vaidmenį;

(19) šiuo atžvilgu labai svarbios yra nacionalinės darbo inspekcijos, socialiniai partneriai ir kitos stebėsenos institucijos, kurios ir toliau turėtų vaidinti svarbų vaidmenį;

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų būti sukurti veiksmingi skundų teikimo mechanizmai, per kuriuos komandiruoti darbuotojai galėtų teikti skundus arba, tiesiogiai arba per atitinkamas paskirtąsias trečiąsias šalis, kaip antai profesines sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras socialinių partnerių institucijas, dalyvauti bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir gynybos teisme;

(23) siekiant supaprastinti Direktyvos 96/71/EB vykdymo užtikrinimą ir užtikrinti veiksmingesnį jos taikymą, turėtų būti sukurti veiksmingi skundų teikimo mechanizmai, per kuriuos komandiruoti darbuotojai galėtų teikti skundus arba, tiesiogiai arba, tinkamais atvejais, per su jų pritarimų paskirtas atitinkamas trečiąsias šalis, kaip antai profesines sąjungas ar kitas asociacijas ir bendras socialinių partnerių institucijas, dalyvauti bylose. Tai neturėtų pažeisti nacionalinių procedūrinių taisyklių dėl atstovavimo ir gynybos teisme;

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų sektoriuje dažniausiai sudaromos subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises, būtina užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti komandiruotiems darbuotojams priklausantį grynąjį minimalų darbo užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo užmokesčio dalis ir (arba) privalomas įmokas į bendruosius investicinius fondus ar socialinių partnerių institucijoms, nustatytus įstatymu arba kolektyvine sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali būti imtasi prevencinių priemonių dėl subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų turima informacija.

Išbraukta.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kiti rangovai taip pat gali būti laikomi atsakingais už įsipareigojimų pagal šią direktyvą nesilaikymą, arba jų atsakomybė gali būti sumažinta po konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis subrangovas yra kitoje valstybėje narėje įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis paslaugų teikėjas, yra pagrįstas atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą – socialinę darbuotojų apsaugą. Šie komandiruoti darbuotojai gali turėti ne tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad būtų sumokėtas neišmokėtas darbo užmokestis arba neteisėtai nuo darbo užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar socialinio draudimo įmokos, kaip tiesioginio subrangovo, įsisteigusio rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, kuriomis jos užtikrina skirtų administracinių baudų ir (arba) nuobaudų vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar beveik neįmanoma užtikrinti, kad komandiruotiems darbuotojams visoje Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė apsauga;

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, kuriomis jos užtikrina skirtų administracinių baudų ir (arba) nuobaudų, susijusių su darbuotojų komandiravimo atvejais pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą, vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar beveik neįmanoma užtikrinti, kad komandiruotiems darbuotojams visoje Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė apsauga. Kai tokios baudos ir nuobaudos skiriamos dėl darbo teismuose arba kolektyvinėse sutartyse nustatytų darbo sutarties sąlygų nesilaikymo, turi būti užtikrinamas tų baudų ir nuobaudų išieškojimas;

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis konkrečių veiksmų, pagrįstų tarpvalstybiniu administracinių baudų ir nuobaudų vykdymu. Todėl valstybių narių teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra esminė prielaida, siekiant užtikrinti geresnę, vienodesnę ir palyginamesnę apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus rinkos veikimui;

(28) veiksmingą pagrindinių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo tikslu, laikymąsi reikėtų sustiprinti imantis konkrečių veiksmų, pagrįstų tarpvalstybiniu administracinių baudų ir nuobaudų dėl darbuotojų komandiravimo situacijų, kaip apibrėžta Direktyvoje 96/71/EB ir šioje direktyvoje, vykdymu. Todėl valstybių narių teisės aktų derinimas šiuo klausimu yra esminė prielaida, siekiant užtikrinti geresnę, vienodesnę ir palyginamesnę apsaugą, kuri būtina tinkamam vidaus rinkos veikimui;

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29) priėmus bendras taisykles dėl savitarpio pagalbos teikimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių rėmimo bei susijusių išlaidų, taip pat vienodus reikalavimus dėl pranešimo apie sprendimus, susijusius su skirtomis administracinėmis baudomis ir nuobaudomis, būtų išspręstos kelios su tarpvalstybiniu vykdymu susijusios praktinės problemos, užtikrintas geresnis informavimas apie tokius kitos valstybės narės sprendimus ir veiksmingesnis jų vykdymas;

(29) priėmus bendras taisykles dėl savitarpio pagalbos teikimo ir vykdymo užtikrinimo priemonių rėmimo bei susijusių išlaidų, taip pat vienodus reikalavimus dėl pranešimo apie sprendimus, susijusius su skirtomis administracinėmis baudomis ir nuobaudomis dėl darbuotojų komandiravimo situacijų, kaip apibrėžta Direktyvoje 96/71/EB ir šioje direktyvoje, būtų išspręstos kelios su tarpvalstybiniu vykdymu susijusios praktinės problemos, užtikrintas geresnis informavimas apie tokius kitos valstybės narės sprendimus ir veiksmingesnis jų vykdymas;

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30) dėl nustatytų vienodesnių taisyklių, susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir baudų vykdymu, ir poreikio nustatyti bendresnio pobūdžio kriterijus dėl tolesnių procedūrų tuo atveju, kai jos nesumokamos, neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių kompetencijai nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas išieškojimo priemones;

(30) dėl nustatytų vienodesnių taisyklių, susijusių su tarpvalstybiniu nuobaudų ir baudų dėl darbuotojų komandiravimo atvejų, kaip apibrėžta Direktyvoje 96/71/EB ir šioje direktyvoje, vykdymu, ir poreikio nustatyti bendresnio pobūdžio kriterijus dėl tolesnių procedūrų tuo atveju, kai jos nesumokamos, neturėtų būti daromas poveikis valstybių narių kompetencijai nustatyti savo nuobaudų, sankcijų ir baudų sistemą arba vidaus teisės aktais numatytas išieškojimo priemones;

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva nustatoma tinkamų nuostatų, priemonių ir kontrolės mechanizmų, reikalingų siekiant praktikoje geriau ir vienodžiau įgyvendinti, taikyti Direktyvą 98/71/EB ir užtikrinti jos vykdymą, įskaitant priemones, skirtas neleisti piktnaudžiauti ir apeiti taikomų taisyklių ir skirti sankcijas už šiuos pažeidimus, bendra sistema.

Šia direktyva nustatomas konkrečių nuostatų, priemonių ir kontrolės mechanizmų, skirtų padėti valstybėms narėms įgyvendinti, taikyti Direktyvą 98/71/EB ir užtikrinti jos vykdymą, įskaitant priemones, skirtas neleisti piktnaudžiauti ir apeiti taikomų taisyklių ir skirti sankcijas už šiuos pažeidimus, bendra sistema, rinkinys.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šia direktyva siekiama užtikrinti, kad būtų išlaikytas tarpvalstybinio paslaugų teikimo tikslu komandiruotų darbuotojų tinkamas minimalus teisių apsaugos lygis, taip pat sudaryti paslaugų teikėjams geresnes sąlygas laisvai teikti paslaugas ir skatinti sąžiningą paslaugų teikėjų konkurenciją.

Šioje direktyvoje nustatytos vykdymo užtikrinimo priemonės, būtinos tam, kad komandiruotiems darbuotojams būtų vienodai taikomos darbo sutarties sąlygos, kaip tai apibrėžta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje. Šiomis vykdymo užtikrinimo priemonėmis siekiama sudaryti paslaugų teikėjams geresnes sąlygas laisvai teikti paslaugas ir skatinti sąžiningą paslaugų teikėjų konkurenciją vidaus rinkoje.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Ši direktyva neturi jokios įtakos naudojimuisi valstybių narių ir Sąjungos teisės pripažįstamomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose vadovaujantis nacionaline teise ir praktika. Ji taip pat neturi įtakos teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti bei vykdyti ir imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

2. Ši direktyva neturi jokios įtakos naudojimuisi valstybių narių pripažįstamomis pagrindinėmis teisėmis, įskaitant teisę ar laisvę streikuoti arba imtis kitų veiksmų, numatytų konkrečiose valstybių narių darbo santykių sistemose vadovaujantis nacionaline teise ir praktika. Ji taip pat neturi įtakos teisei derėtis dėl kolektyvinių susitarimų, juos sudaryti bei vykdyti ir imtis kolektyvinių veiksmų pagal nacionalinę teisę ir praktiką.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kompetentinga institucija – valstybės narės paskirta institucija šioje direktyvoje numatytoms funkcijoms vykdyti;

a) kompetentinga institucija – valstybės narės paskirtos institucijos arba įstaigos, kurioms pavesta vykdyti šioje direktyvoje numatytas viešąsias funkcijas;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio pirmos pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) priimančioji valstybė narė – valstybė narė, į kurią darbuotojas yra laikinai komandiruotas, kaip apibrėžta šioje direktyvoje ir Direktyvoje 96/71/EB.

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą kompetentingos institucijos atsižvelgia į faktinius elementus, apibūdinančius bendrovių įsisteigimo valstybėje vykdomą veiklą, kad būtų nustatyta, ar šios bendrovės iš tikrųjų atlieka didžiąją dalį veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus valdymo ir (arba) administracinei veiklai. Gali būti tokie elementai:

Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą kompetentingos institucijos atlieka bendrą visų faktinių elementų, apibūdinančių bendrovių įsisteigimo valstybėje vykdomą veiklą, vertinimą, kad būtų nustatyta, ar šios bendrovės iš tikrųjų vykdo pagrindinę veiklą. Atliekant vertinimą visų pirma turi būti atsižvelgiama į šiuos faktinius elementus, kuriuos, kai tinkama, kompetentingoms institucijoms nurodo darbuotojus komandiruojančios bendrovės:

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1dalies pirmos pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) vieta, kurioje bendrovė turi registruotą biurą ir administraciją, naudojasi biuro patalpomis, moka mokesčius, turi profesinės veiklos licenciją arba yra užsiregistravusi prekybos rūmuose arba profesinėse organizacijose;

a) vieta, kurioje bendrovė vykdo didžiąją dalį savo verslo veiklos, turi administraciją, moka mokesčius ir socialinio draudimo įmokas pagal nacionalinius teisės aktus, turi profesinės veiklos licenciją arba yra užsiregistravusi prekybos rūmuose arba profesinėse organizacijose;

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai yra įdarbinti;

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai yra įdarbinti, ir vieta, iš kurios darbuotojai komandiruojami;

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) teisės aktai, taikomi sutartims, bendrovės sudarytoms, viena vertus, su jos darbuotojais ir, kita vertus, su jos klientais;

c) teisės aktai, taikomi sutartims, bendrovės sudarytoms su jos klientais;

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) neįprastai mažas įsisteigimo valstybėje narėje įvykdytų sutarčių skaičius ir (arba) pasiekta apyvartos apimtis.

e) neįprastai mažas įsisteigimo valstybėje narėje įvykdytų sutarčių skaičius ir (arba) pasiekta apyvartos apimtis, atsižvelgiant į naujai įsteigtų bendrovių padėtį.

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) komandiruotas darbuotojas turi galiojančią A1 formą, kurioje patvirtinama, kurios valstybės teisės aktai dėl socialinės apsaugos taikomi, tai yra vienas iš kelių komandiravimo atvejų kriterijų;

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šių elementų vertinimas pritaikomas kiekvienam atskiram atvejui ir jame atsižvelgiama į bendrovės įsisteigimo valstybėje vykdomos veiklos pobūdį.

Išbraukta.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies pirmos ir antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Kad būtų įvertinta, ar komandiruotas darbuotojas laikinai atlieka savo darbą kitoje valstybėje narėje nei ta, kurioje jis paprastai dirba, išnagrinėjami visi faktiniai elementai, apibūdinantys tokį darbą ir darbuotojo padėtį.

Siekiant geriau įgyvendinti Direktyvos 96/71/EB 3 ir 5 straipsnius ir įvertinti, ar komandiruotas darbuotojas laikinai atlieka savo darbą priimančiojoje valstybėje narėje, išnagrinėjami visi faktiniai elementai, apibūdinantys tokį darbą ir darbuotojo padėtį.

Gali būti tokie elementai:

Visų pirma atsižvelgiama į šiuos elementus,

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) komandiruotas darbuotojas grįžta arba numatoma, kad grįš toliau dirbti į valstybę narę, iš kurios jis buvo komandiruotas, užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas;

c) komandiruotas darbuotojas nuolat dirba ir numatoma, kad grįš toliau dirbti į įprastą savo darbo vietą, užbaigęs darbą arba suteikęs paslaugas, dėl kurių jis buvo komandiruotas;

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) esama bet kokių ankstesnių kartotinių laikotarpių, kurių metu konkrečias pareigas ėjo tas pats arba kitas (komandiruotas) darbuotojas.

e) komandiruotas darbuotojas nepakeičia kito komandiruoto darbuotojo, išskyrus ligos ar išėjimo iš darbo atvejus;

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos e a –e c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) komandiruotas darbuotojas nepakeičia streikuojančio darbuotojo;

 

eb) darbuotojas organizaciniu požiūriu ir finansiškai priklauso nuo savo darbdavio;

 

ec) darbo sutartį sudariusi bendrovė yra įpareigota mokėti darbuotojui darbo užmokestį.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės turi imtis atitinkamų veiksmų siekiant užkirsti kelią bandymams piktnaudžiauti šia direktyva ar ją apeiti įmonėms, tyčia siekiančioms komandiruotiems darbuotojams neleisti naudotis savo teisėmis ar iš jų šias teises atimti;

Atliekant bendrą privalomą vertinimą visi išvardyti faktiniai elementai yra orientaciniai veiksniai, todėl jų negalima vertinti atskirai. Kriterijai pritaikomi kiekvienam konkrečiam atvejui atsižvelgiant į jo ypatumus.

1 ir 2 dalyse išvardytų faktinių elementų sąrašas yra tik orientacinis ir neišsamus, todėl jų niekada negalima vertinti atskirai. Šių elementų vertinimai pritaikomi kiekvienam konkrečiam atvejui atsižvelgiant į atitinkamos situacijos ypatumus.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikiami kompetentingų institucijų kontaktiniai duomenys. Komisija paskelbia ir reguliariai atnaujina ryšių palaikymo tarnybų ir kompetentingų institucijų sąrašą.

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikiami kompetentingų institucijų kontaktiniai duomenys ir su jais gali susipažinti visuomenė. Komisija paskelbia ir reguliariai atnaujina ryšių palaikymo tarnybų ir kompetentingų institucijų sąrašą.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems naudoti pritaikytu formatu ir pagal interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba kitos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama nemokamai, aiškiai, skaidriai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems naudoti pritaikytu formatu ir pagal interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba kitos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

Pakeitimas  51

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Kad informacija būtų dar lengviau prieinama, valstybės narės:

2. Kad informacija būtų dar lengviau prieinama, valstybės narės, laikydamosi Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nustatytų principų:

Pakeitimas  52

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą (ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista interneto svetainėse, kuriose esant galimybei pateikiamos nuorodos į esamas svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, visų pirma susijusius socialinius partnerius;

b) imasi būtinų priemonių, kad informacija apie kolektyvinių darbo sutarčių taikymą (ir apie tai, kokiems darbuotojams tokios sutartys taikomos) bei apie darbo sutarties sąlygas, kurias turi taikyti paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių pagal Direktyvą 96/71/EB, būtų kuo plačiau paskleista interneto svetainėse, kuriose esant galimybei pateikiamos nuorodos į esamas svetaines ir įvairius kontaktinius subjektus, visų pirma susijusius socialinius partnerius, ir kitomis priemonėmis;

Pakeitimas  53

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų teikėjams gauti šią informaciją šalies, kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma parengiant lankstinuką su jos santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės taikomos darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų teikėjams gauti šią informaciją šalies, iš kurios darbuotojas komandiruotas, nacionaline (-ėmis) kalba (-omis), darbuotojo kilmės šalies kalba, paslaugų teikėjo įsisteigimo šalies kalba, o ne tik nacionaline (-ėmis) šalies, kurioje paslaugos teikiamos, kalba (-omis), jeigu įmanoma parengiant lankstinuką su jos santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės taikomos darbo sąlygos, taip pat aprašant skundų pateikimo, teisminės bylos pradėjimo procedūras ir sankcijas, taikomas nesilaikant nuostatų, ir naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to prašoma; taip pat turi būti skelbiama informacija apie kitus kontaktinius subjektus, pvz., tuos, kuriuos paskiria socialiniai partneriai;

Pakeitimas  54

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca) naudodamos įvairias ryšio priemones, įskaitant kontaktinius subjektus, lengvai prieinama forma pateikia išsamesnę informaciją apie darbo ir socialines sąlygas, įskaitant informaciją apie sveikatą ir saugą darbo vietoje;

Pakeitimas  55

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea) gerina arba prireikus steigia darbuotojų informavimo, konsultavimo ir paramos skyrius, šiuo tikslu valstybės narės turi pasinaudoti esama infrastruktūra, pvz., ryšių palaikymo tarnybomis, vieno langelio principu veikiančiais kontaktiniais subjektais ir konsultavimo centrais.

Pakeitimas  56

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, tradicijomis ir praktika kolektyvinėse sutartyse pagal šios Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 3 straipsnyje, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad socialiniai partneriai jas įvardytų ir pasirūpintų, kad paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių ir komandiruoti darbuotojai galėtų gauti reikiamą informaciją, visų pirma apie skirtingo dydžio minimalius darbo užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, išmokėtino darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, pagal kuriuos darbuotojas priskiriamas vienai ar kitai darbo užmokesčio kategorijai, ir kad ši informacija jiems būtų teikiama prieinamu ir skaidriu būdu.

 

4. Jeigu remiantis nacionaline teise, tradicijomis ir praktika ir visiškai užtikrinant socialinių partnerių savarankiškumą kolektyvinėse sutartyse pagal Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 8 dalis yra nustatytos darbo sutarties sąlygos, nurodytos tos direktyvos 3 straipsnyje, valstybės narės užtikrina, kad paslaugų teikėjai iš kitų valstybių narių ir komandiruoti darbuotojai galėtų susipažinti su šiomis sąlygomis viešai prieinamu ir skaidriu būdu; šiuo atžvilgiu jos taip pat gali pasitelkti socialinius partnerius. Reikiama informacija, visų pirma apima skirtingo dydžio minimalius darbo užmokesčius ir jų sudedamąsias dalis, darbo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir kriterijus, taip pat nacionalinių kompetentingų institucijų turimas darbo sutarties sąlygas. Šiuo tikslu valstybės narės gali suteikti oficialųjį registrą.

Pakeitimas  57

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinės sutartys, nurodytos Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 ir 8 dalyse, būtų registruojamos oficialiuose registruose ir skelbiamos. Darbo sutarties sąlygos, nurodytos Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje ir išdėstytos tose kolektyvinėse sutartyse, turi būti taikomos bendrovėms, kurios komandiruoja darbuotojus, tik nuo oficialios tų sutarčių registravimo ir paskelbimo dienos.

Pakeitimas  58

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms bendradarbiaujant visų pirma pateikiami atsakymai į kompetentingų institucijų tinkamai pagrįstus prašymus pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis komandiravimo situacijomis, įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis arba galimų neteisėtos tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Laikantis Direktyvos 96/71/EB 4 ir 5 straipsniuose nustatytų principų, valstybių narių bendradarbiavimas visų pirma apima tai, kad joms nustatomas įpareigojimas nedelsiant, skubiai ir efektyviai pateikti atsakymus į kompetentingų institucijų prašymus pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje ir susijusiuose šios direktyvos straipsniuose nurodytomis komandiravimo situacijomis, įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis arba galimų neteisėtos tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą, jos taip pat imasi atitinkamų veiksmų laikantis taikytinų nacionalinės teisės aktų ir praktikos.

Pakeitimas  59

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės narės kompetentingų institucijų pagalbos prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų jų kompetentingoms institucijoms visą jų veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės teisės aktus būtiną informaciją.

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės narės kompetentingų institucijų pagalbos prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų jų kompetentingoms institucijoms visą jų veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės teisės aktus ir Direktyvą 96/71/EB būtiną informaciją. Kai paslaugų teikėjai šios informacijos nesuteikia, kompetentingos institucijos imasi atitinkamų veiksmų.

Pakeitimas  60

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a. Bet koks ilgalaikis atsisakymas pateikti informaciją, kurios buvo prašyta, suteikia teisę prašančiajai valstybei narei parengti valdžios institucijų, kurios atsisakė bendradarbiauti, sąrašą ir informuoti apie tai Komisiją. Atlikusi patikrinimą, Komisija saugo viešai prieinamą valdžios institucijų, kurios, kaip jai pranešė valstybės narės, atsisakė bendradarbiauti, sąrašą.

Pakeitimas  61

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo gavimo elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų valstybių narių arba Komisijos reikalaujamą informaciją.

5. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo gavimo arba per tris savaites, jeigu norint pateikti atsakymą reikia atlikti tikrinimą vietoje, elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų valstybių narių arba Komisijos reikalaujamą informaciją.

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, naudojamasi specialiu skubos mechanizmu. Tokias atvejais informacija pateikiama per 24 valandas.

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, naudojamasi specialiu skubos mechanizmu. Tokias atvejais informacija pateikiama per 24 valandas.

 

Nedarant poveikio 1 ir 2 pastraipoms, tai neužkerta kelio priimančiosios šalies kompetentingoms institucijoms ir (arba) inspekcijoms imtis skubių priemonių siekiant išvengti sukčiavimo atvejų, juos tirti ir už juos skirti sankcijas.

Pakeitimas  62

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, į kuriuos įtraukti paslaugų teikėjai ir kuriais gali naudotis jų teritorijoje esančios kompetentingos institucijos, tokiomis pačiomis sąlygomis galėtų naudotis ir atitinkamos kitų valstybių narių kompetentingos institucijos.

6. Valstybės narės užtikrina, kad registrais, į kuriuos įtraukti paslaugų teikėjai ir kuriais gali naudotis jų teritorijoje esančios kompetentingos institucijos, panašiomis sąlygomis galėtų naudotis ir atitinkamos kitų valstybių narių kompetentingos institucijos.

Pakeitimas  63

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, kuria keičiamasi, konfidencialumą. Informacija, kuria keičiamasi, naudojama tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės, vadovaudamosi Sąjungos teisės aktais ir nacionaline teise ir praktika, užtikrina informacijos, kuria keičiamasi, konfidencialumą.

Pakeitimas  64

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 9 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

9. Komisija ir kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, kokių sunkumų gali kilti taikant Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 10 dalį.

9. Pagal Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nustatytą principą Komisija ir kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiauja, kad išsiaiškintų, kokių sunkumų gali kilti įgyvendinant Direktyvą 96/71/EB.

Pakeitimas  65

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 9 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a. Kad būtų palengvintas savitarpio pagalbos teikimas ir tarpvalstybinis bendradarbiavimas, Komisija ne vėliau kaip ...* pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai galimybių sukurti Sąjungos lygmens pranešimo arba registravimo sistemą, pagrįstą valstybėse narėse galiojančiomis sistemomis ir su jomis suderinamą, poveikio vertinimo rezultatus.

 

__________

 

*OL: įrašoma data: dveji metai po šios direktyvos įsigaliojimo.

Pakeitimas  66

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Įsisteigimo valstybės narės vaidmuo

Priimančiosios valstybės narės ir įsisteigimo valstybės narės bendradarbiavimas

Pakeitimas  67

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė toliau vykdo į kitą valstybę narę komandiruotų darbuotojų kontrolę ir stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių laikydamasi savo nacionalinių teisės aktų, praktikos ir administracinių procedūrų.

1. Pagal Direktyvos 96/71/EB 4 ir 5 straipsniuose nustatytus principus paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė toliau vykdo į kitą valstybę narę komandiruotų darbuotojų kontrolę ir stebėseną ir šių darbuotojų atžvilgiu imasi reikiamų priežiūros ar vykdymo priemonių laikydamasi savo nacionalinių teisės aktų, praktikos ir administracinių procedūrų. Ši pareiga jokiu būdu neapriboja priimančiosios valstybės narės galimybės savo iniciatyva vykdyti stebėseną ir kontrolę ir imtis reikiamų priežiūros ar vykdymo užtikrinimo priemonių, taip pat susijusių su darbo sąlygų patikrinimais.

Pakeitimas  68

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė padeda valstybei narei, į kurią darbuotojai komandiruojami, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą taikomų sąlygų. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva pateikia valstybei narei, į kurią darbuotojai komandiruojami, bet kokią susijusią informaciją, nurodytą 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje, jeigu paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybei narei yra žinomi konkretūs faktai, rodantys galimus pažeidimus.

2. Susiklosčius 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms aplinkybėms, paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė padeda priimančiajai valstybei narei, siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi pagal Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą taikomų sąlygų. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė savo iniciatyva arba priimančiosios valstybės narės prašymu perduoda jai bet kokią susijusią informaciją, nurodytą 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 9 straipsnio 1 dalyje. Paslaugų teikėjo įsisteigimo valstybė narė pagal šios direktyvos 6 straipsnio 1 punktą teikia paramą priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, laiku pateikdama informaciją apie šios direktyvos 3 straipsnio nuostatų laikymąsi.

Pakeitimas  69

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar kiekvieno paslaugų teikėjo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti informaciją, susijusią su paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir rodančią, kad nėra kokių nors taikomų taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos šią informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar kiekvieno paslaugų teikėjo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti informaciją, kad patikrintų, ar visapusiškai laikomasi Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos, įskaitant informaciją, susijusią su paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir rodančią, kad nėra kokių nors taikomų taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos šią informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas  70

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Taikant 1 ir 2 dalyse nustatytą prievolę nereikalaujama, kad įsisteigimo valstybė narė atliktų faktinius patikrinimus ir vykdytų kontrolę priimančiosios valstybės narės, kurioje paslauga teikiama, teritorijoje. Prireikus tokius patikrinimus ir kontrolę įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų prašymu atlieka priimančiosios valstybės narės institucijos pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros įgaliojimais, numatytais priimančiosios valstybės narės nacionalinėje teisėje, praktikoje ir administracinėse procedūrose.

4. Prireikus patikrinimus ir kontrolę atlieka priimančiosios valstybės narės institucijos pagal 10 straipsnį ir naudojantis priežiūros įgaliojimais, numatytais priimančiosios valstybės narės nacionalinėje teisėje, praktikoje ir administracinėse procedūrose.

Pakeitimas  71

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Valstybės narės padedamos Komisijos imasi papildomų priemonių, kad plėtotų, palengvintų ir skatintų socialinių partnerių informacijos mainus, taip pat užtikrintų, kad būtų remiamos komandiruotiems asmenims informaciją teikiančios organizacijos.

Pakeitimas  72

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos teritorijoje esančioje vietoje, pvz., darbovietėje, statybvietėje, judžių darbuotojų atveju – centrinėje veiklos organizavimo būstinėje arba transporto priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, turėti ar pateikti ir (arba) saugoti popieriuje ar elektroninėje laikmenoje darbo sutarties (arba lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant reikiamais ar susijusiais atvejais tos direktyvos 4 straipsnyje paminėtą papildomą informaciją), darbo užmokesčio lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar išmokėtus darbo užmokesčius patvirtinančių dokumentų kopijas arba lygiaverčių dokumentų kopijas;

b) prievolę komandiravimo laikotarpiu lengvai prieinamoje ir aiškiai įvardytoje jos teritorijoje esančioje vietoje, pvz., darbovietėje, statybvietėje, judžių transporto sektoriaus darbuotojų atveju – centrinėje veiklos organizavimo būstinėje arba transporto priemonėje, su kuria teikiamos paslaugos, turėti ar pateikti per pagrįstą laikotarpį ir (arba) saugoti popieriuje ar elektroninėje laikmenoje (paslaugų teikėjo pasirinkimu) darbo sutarties (arba lygiaverčio dokumento, kaip apibrėžta Direktyvoje 91/533/EB, įskaitant reikiamais ar susijusiais atvejais tos direktyvos 4 straipsnyje paminėtą papildomą informaciją), darbo užmokesčio lapelių, darbo laiko apskaitos žiniaraščių ar išmokėtus darbo užmokesčius patvirtinančių dokumentų kopijas arba lygiaverčių dokumentų, išduotų pagal nacionalinius įsisteigimo valstybių narių teisės aktus, kopijas;

Pakeitimas  73

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti naudojant standartinius šablonus;

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai yra svarbūs siekiant nustatyti komandiruotės pobūdį ir tai, ar laikomasi Direktyvos 96/71/EB, nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti naudojant standartinius šablonus;

Pakeitimas  74

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Valstybės narės užtikrina, kad visi administraciniai reikalavimai ir kontrolės priemonės būtų paslaugų teikėjams viešai prieinami ir nuolat atnaujinami.

Pakeitimas  75

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje nurodytos datos persvarstoma, ar būtina ir tinkama taikyti nacionalines kontrolės priemones, atsižvelgiant į bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sistemos naudojimo patirtį ir veiksmingumą, vienodesnių, labiau standartizuotų dokumentų rengimą, su komandiruotais darbuotojais susijusio patikrinimo bendrųjų principų ir standartų nustatymą bei į technologinius pokyčius, siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti būtinus pakeitimus ar koregavimus.

3. Per trejus metus po 20 straipsnyje nurodytos datos persvarstoma, ar būtina, tinkama ir pakankamai veiksminga taikyti nacionalines kontrolės priemones, atsižvelgiant į bendradarbiavimo ir keitimosi informacija sistemos naudojimo patirtį ir veiksmingumą, vienodesnių, labiau standartizuotų dokumentų rengimą, su komandiruotais darbuotojais susijusio patikrinimo bendrųjų principų ir standartų nustatymą bei į technologinius, socialinius ir ekonominius pokyčius darbuotojų komandiravimo srityje, siekiant reikiamais atvejais pasiūlyti būtinus pakeitimus ar koregavimus, siekiant užtikrinti veiksmingą darbo sutarties sąlygų kontrolę, kurią atliktų priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos.

Pakeitimas  76

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos mechanizmai ir jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai rengti kompetentingos institucijos. Rizikos vertinime įvardijami veiklos sektoriai, kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į didelių infrastruktūros projektų vykdymą, konkrečias atskirų sektorių problemas ir poreikius, anksčiau užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti veiksmingi ir tinkami kontrolės ir stebėsenos mechanizmai ir jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi rengti kompetentingos institucijos. Rizikos vertinime įvardijami veiklos sektoriai, kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų darbuotojų.

Pakeitimas  77

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės užtikrina, kad patikrinimai ir atitikties Direktyvai 96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo principų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad patikrinimai ir atitikties Direktyvai 96/71/EB kontrolė būtų atliekama laikantis nediskriminavimo ir (arba) proporcingumo principų.

 

Remdamasi savo praktika, kompetentinga institucija pateikia patikrintai arba kontroliuojamai bendrovei tikrinimo arba kontrolės dokumentą, kuriame nurodyta susijusi informacija.

Pakeitimas  78

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės, kurių darbo inspekcijų kompetencijai nėra nepriskirta komandiruotų darbuotojų darbo sąlygų ir (arba) darbo sutarties sąlygų kontrolė ir stebėsena, po nacionalinio lygio konsultacijų su socialiniais partneriais gali išimties tvarka nustatyti ar palikti priemones, užtikrinančias, kad būtų laikomasi šių darbo sutarties sąlygų, su sąlyga, kad šios priemonės suteikia susijusiems subjektams tinkamą apsaugos lygį, kuris būtų lygiavertis Direktyva 96/71/EB ir šia direktyva užtikrinamam lygiui.

5. Laikantis Direktyvos 96/71/EB 5 straipsnio, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinės teisės aktus ir praktiką, turi teisę naudoti priemones, kad užtikrintų Direktyvos 96/71/EB laikymąsi ir garantuotų susijusiems subjektams tinkamą apsaugos lygį, kaip apibrėžta Direktyvoje 96/71/EB ir šioje direktyvoje.

Pakeitimas  79

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant vykdyti Direktyvos 96/71/EB 6 straipsniu ir šia direktyva nustatytas prievoles, valstybės narės užtikrina, kad komandiruojami darbuotojai valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra ar buvo komandiruoti, galėtų pasinaudoti veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą teisme ar administracinę bylą, jeigu šių darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių ar žalos dėl to, kad nebuvo taikomos nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę santykiai, kurių metu taisyklės, kaip teigiama, nebuvo taikytos.

1. Siekiant vykdyti Direktyvos 96/71/EB 6 straipsniu ir šia direktyva nustatytas prievoles, valstybės narės užtikrina, kad komandiruojami darbuotojai galėtų pasinaudoti veiksmingais mechanizmais tiesiogiai teikti skundus dėl darbdavio ir teise iškelti bylą teisme ar administracinę bylą, nepriklausomai nuo to, ar tai bendrovės įsisteigimo valstybė narė, ar priimančioji valstybė narė, jeigu šių darbuotojų manymu jie patyrė nuostolių ar žalos dėl to, kad nebuvo taikomos nustatytos taisyklės, net jeigu jau pasibaigę santykiai, kurių metu taisyklės, kaip teigiama, nebuvo taikytos.

Pakeitimas  80

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie remiantis valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytais kriterijais yra teisėtai suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, galėtų komandiruojamų darbuotojų arba jų darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar administracinėse bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie remiantis valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytais kriterijais yra teisėtai suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos nuostatų, galėtų komandiruojamų darbuotojų arba jų darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, tinkamais atvejais gavę jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar administracinėse bylose, siekiant įgyvendinti Direktyvą 96/71/EB ir šią direktyvą ir (arba) vykdyti Direktyvoje 96/71/EB ir šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Pakeitimas  81

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad komandiruojami darbuotojai galėtų gauti:

Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti mechanizmai, reikalingi užtikrinti, kad komandiruoti darbuotojai arba jų atstovai galėtų reikalauti ir kad komandiruoti darbuotojai galėtų gauti:

Pakeitimas  82

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) kompensaciją už papildomas išlaidas, susijusias su grynuoju darbo užmokesčiu ar apgyvendinimo kokybe, kurios nebuvo padengtos ar buvo išskaičiuotos iš darbo užmokesčio už darbdavio suteiktą apgyvendinimą,

b) kompensaciją už papildomas išlaidas arba automatiškai išskaičiuotas išlaidas, susijusias su kelione, maitinimu ir apgyvendinimu, iš darbo užmokesčio, kurių neatlygino darbdavys;

Pakeitimas  83

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba) nepagrįstai iš darbuotojo darbo užmokesčio išskaičiuotus mokesčius ar socialinio draudimo įmokas, kuriuos delsiama grąžinti ar kurie nebuvo kompensuoti.

Pakeitimas  84

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a. Komandiruoti darbuotojai, kurie iškelia bylą teisme arba administracinę bylą, neturi patirti jokio nepalankaus jų darbdavių elgesio.

Pakeitimas  85

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

[...]

Išbraukta.

Pakeitimas  86

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, savitarpio pagalbos ir pripažinimo principai bei šiame straipsnyje nustatytos priemonės ir procedūros taikomos tarpvalstybiniam vykdymui administracinių baudų ir nuobaudų, numatytų už valstybėje narėje nustatytų taisyklių, skirtų kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, nesilaikymą.

1. Nedarant poveikio priemonėms, kurios yra ar gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, savitarpio pagalbos ir pripažinimo principai bei šiame straipsnyje nustatytos priemonės ir procedūros taikomos tarpvalstybiniam vykdymui administracinių baudų ir nuobaudų, susijusių su darbuotojų komandiravimo situacijomis pagal Direktyvą 96/71 ir šią direktyvą, numatytų už valstybėje narėje nustatytų taisyklių, skirtų kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, nesilaikymą.

Pakeitimas  87

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi savo valstybėje narėje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir administracine praktika, gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai esant panašiems reikalavimams ar sprendimams tokie veiksmai leidžiami prašančiosios institucijos valstybės narės susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais ar administracine praktika.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi savo valstybėje narėje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir administracine praktika, gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas arba atgaline tvarka sumokėti socialinio draudimo įmokas pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009/EB nuostatas, arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo arba dėl socialinio draudimo įmokų sumokėjimo atgaline tvarka pagal Reglamento (EB) Nr. 987/2009/EB nuostatas, tik tais atvejais, kai esant panašiems reikalavimams ar sprendimams tokie veiksmai leidžiami prašančiosios institucijos valstybės narės susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais ar administracine praktika.

Pakeitimas  88

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a. Nuostatos dėl baudų ar nuobaudų išieškojimo ar socialinio draudimo įmokų sumokėjimo atgaline tvarka taip pat taikomos baudoms, kurias nacionaliniai teismai skyrė priimdami įstatymų vykdomuosius sprendimus.

Pakeitimas  89

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašomoji institucija, remdamasi prašomosios valstybės narės įstatymais, kitais teisės aktais ir administracinėmis procedūromis ar praktika, taikoma panašiems reikalavimams, gali pareikalauti, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo apmokėtų visas su išieškojimu susijusias jos patirtas išlaidas, ir gali pasilikti gautas lėšas.

Prašomoji institucija, remdamasi prašomosios valstybės narės įstatymais, kitais teisės aktais ir administracinėmis procedūromis ar praktika, taikoma panašiems reikalavimams, gali pareikalauti, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo apmokėtų visas su išieškojimu susijusias jos patirtas išlaidas, ir gali pasilikti gautas lėšas. Jei institucija, kuriai pateiktas prašymas, apmokėjo visas išieškojimo išlaidas, ji apie tai praneša prašančiajai institucijai ir pateikia tų išlaidų įrodymą.

Pakeitimas  90

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybių narių kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, nustatyta 6, 7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 dalyje, 13, 14 ir 15 straipsniuose, vykdoma per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI), įdiegtą [nuoroda į VRI reglamentą].

1. Valstybių narių kompetentingų institucijų administracinis bendradarbiavimas ir savitarpio pagalba, nustatyta 6, 7 straipsniuose, 10 straipsnio 3 dalyje, 13, 14 ir 15 straipsniuose, vykdoma per Vidaus rinkos informacinę sistemą (VRI), įdiegtą Reglamentu (ES) Nr. 1024/2012 ir, jei susijusi valstybė narė mano, kad tai būtina, kartu naudojantis kitomis nustatytomis bendradarbiavimo priemonėmis, pvz., dvišaliais susitarimais.

Pakeitimas  91

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės gali toliau taikyti dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo, susijusio su komandiruotiems darbuotojams numatytų darbo sutarčių sąlygų, nurodytų Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje, taikymu ir stebėsena, tokiu mastu, kad šie susitarimai nedarytų neigiamo poveikio susijusių darbuotojų ir bendrovių teisėms ir prievolėms.

2. Tinkamais atvejais ir laikantis principų, nustatytų Direktyva 96/71/EB, valstybės narės gali taikyti dvišalius susitarimus dėl jų kompetentingų institucijų administracinio bendradarbiavimo, susijusio su Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos vykdymu, tokiu mastu, kad šie susitarimai nedarytų neigiamo poveikio susijusių darbuotojų ir bendrovių teisėms ir prievolėms.

 

Ne vėliau kaip ...* Europos Komisija turi įvertinti Vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) ir dvišalių susitarimų sąveiką.

 

__________

 

*OL: įrašoma data: 5 metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

Pakeitimas  92

Pasiūlymas dėl direktyvos

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius susitarimus valstybių narių kompetentingos institucijos kuo labiau naudojasi VRI. Tuo atveju, kai vienos susijusios valstybės narės kompetentinga institucija pasinaudoja VRI, ji turi būti naudojama vykdant bet kokius reikiamus tolesnius veiksmus ir jai turi būti teikiama pirmenybė užuot naudojus kitą (-us) mechanizmą (-us), numatytą (-us) tokiame dvišaliame susitarime dėl administracinio bendradarbiavimo ir savitarpio pagalbos.

3. Taikant 2 dalyje nurodytus dvišalius susitarimus valstybių narių kompetentingos institucijos kuo labiau naudojasi VRI. Tuo atveju, kai vienos susijusios valstybės narės kompetentinga institucija pasinaudoja VRI, ji turi, kai įmanoma, būti naudojama vykdant bet kokius reikiamus tolesnius veiksmus.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymas

Nuorodos

COM(2012) 0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

18.4.2012

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Malcolm Harbour

8.5.2012

Pakeistas pranešėjas

Emilie Turunen

Svarstymas komitete

18.9.2012

10.10.2012

28.11.2012

 

Priėmimo data

21.2.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

15

4

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Norbert Glante

Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ (29.4.2013)

pateikta Užimtumo ir socialinių reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymo užtikrinimo
(COM(2012) 0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Nuomonės referentas: Klaus-Heiner Lehne

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas  1

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba nesąžiningai naudojamasi Sutartyje nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, kaip ji taikoma;

(4) siekiant užkirsti kelią bandymams apeiti taikytinas taisykles ir (arba) jomis piktnaudžiauti, kai neteisėtai arba nesąžiningai naudojamasi Sutartyje nustatyta laisve teikti paslaugas ir (arba) Direktyva 96/71/EB, reikėtų geriau įtvirtinti komandiravimo sąvoką ir stebėti, kaip ji taikoma, be to, Sąjungos lygmeniu turėtų būti nustatyti labiau suderinti kriterijai, kuriais remiantis būtų palengvintas bendras aiškinimas;

Pakeitimas  2

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(4a) visos pagal šią direktyvą nustatytos priemonės turi būti pagrįstos, proporcingos ir nediskriminuojamos, kad jomis apsaugant komandiruotus darbuotojus neatsirastų administracinė našta ir nebūtų blokuojamas įmonių, ypač mažų ir vidutinių įmonių, potencialas kurti naujas darbo vietas;

Pakeitimas  3

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a) kompetentingos institucijos turėtų atlikti bendrą visų faktinių elementų vertinimą, kad nustatytų, ar darbuotojas iš tiesų komandiruotas. Jei įrodymų pateikti neįmanoma, susijusios valstybės narės turėtų nedelsdamos glaudžiai bendradarbiauti, kad pasirinktų darbo sutarčiai taikytiną teisę, savo sprendimą pagrįsdamos reglamentu „Roma I“;

Pakeitimas  4

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(13a) kitą kartą peržiūrint reglamentą dėl vidaus rinkos informacinės sistemos (VRI) turėtų būti atsižvelgta į tai, kad VRI apima nuostatas, kurios šiuo metu reglamentuojamos pagal dvišalius susitarimus;

Pakeitimas  5

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę viešai ir laisvai susipažinti su darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir susijusiems komandiruotiems darbuotojams;

(14) reikėtų dar labiau patikslinti valstybių narių įsipareigojimus užtikrinti galimybę viešai, laisvai ir nemokamai susipažinti su darbo sutarties sąlygomis ne tik paslaugų teikėjams iš kitų valstybių narių, bet ir susijusiems komandiruotiems darbuotojams;

Pakeitimas  6

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(14a) komandiruoti darbuotojai turėtų turėti asmeninę teisę gauti informaciją ir būti konsultuojami apie savo teises, pareigas, taip pat taikomas darbo ir įdarbinimo sąlygas;

Pakeitimas  7

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių privalu laikytis komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, kurios komandiruoja darbuotojus paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai kurias kontrolės priemones ar administracinius formalumus. Tokias priemones ir formalumus galima nustatyti tik tuo atveju, jei kompetentingos institucijos negali veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be prašomos informacijos, o reikalingos informacijos negalima lengvai gauti iš komandiruotų darbuotojų darbdavio arba įsteigimo valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

(16) kad būtų užtikrintas teisingas taikymas ir vykdoma stebėsena, kaip laikomasi pagrindinių darbo sutarties sąlygų, kurių privalu laikytis komandiruotų darbuotojų atžvilgiu, valstybės narės bendrovėms, kurios komandiruoja darbuotojus paslaugoms teikti, turėtų taikyti tik kai kurias kontrolės priemones ar administracinius formalumus. Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, galimos kontrolės priemonės ir formalumai Sąjungos lygmeniu turėtų būti vienodi ir juos turėtų būti galima nustatyti tik tuo atveju, jei kompetentingos institucijos negali veiksmingai atlikti priežiūros funkcijų be prašomos informacijos, o reikalingos informacijos negalima lengvai gauti iš komandiruotų darbuotojų darbdavio arba įsteigimo valstybės narės, kurioje įsisteigęs paslaugų teikėjas, institucijų per pagrįstos trukmės laikotarpį ir (arba) mažiau ribojančiomis priemonėmis nebūtų užtikrinta, kad bus pasiekti būtinų nacionalinių kontrolės priemonių tikslai;

Pakeitimas  8

Pasiūlymas dėl direktyvos

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22) valstybės narės ypač raginamos nustatyti labiau integruotą darbo inspekcijų veiklos metodą. Be to, reikėtų nagrinėti poreikį parengti bendrus standartus, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatyti palyginami metodai, praktika ir minimalūs standartai;

(22) valstybės narės ypač raginamos nustatyti labiau integruotą darbo inspekcijų veiklos metodą. Be to, reikia parengti bendrus standartus, kad Sąjungos lygmeniu būtų nustatyti palyginami metodai, praktika ir minimalūs standartai;

Pakeitimas  9

Pasiūlymas dėl direktyvos

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų sektoriuje dažniausiai sudaromos subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises, būtina užtikrinti, kad tame sektoriuje bent tas rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti komandiruotiems darbuotojams priklausantį grynąjį minimalų darbo užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo užmokesčio dalis ir (arba) privalomas įmokas į bendruosius investicinius fondus ar socialinių partnerių institucijoms, nustatytus įstatymu arba kolektyvine sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas nelaikomas atsakingu, jei jis užtikrino deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali būti imtasi prevencinių priemonių dėl subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų turima informacija.

(24) atsižvelgiant į tai, kad statybų sektoriuje dažniausiai sudaromos subrangos sutartys, ir siekiant apsaugoti komandiruotų darbuotojų teises, rekomenduojama, kad tame sektoriuje bent tas rangovas, kurio darbdavys yra tiesioginis subrangovas, kartu su darbdaviu ar vietoj jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti komandiruotiems darbuotojams priklausantį grynąjį minimalų darbo užmokestį, bet kokias neišmokėtas darbo užmokesčio dalis ir (arba) privalomas įmokas į bendruosius investicinius fondus ar socialinių partnerių institucijoms, nustatytus įstatymu arba kolektyvine sutartimi, jei jiems galioja Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalis. Rangovas negali būti laikomas atsakingu, jei jis užtikrino deramą kruopštumą. Tai reiškia, kad gali būti imtasi prevencinių priemonių dėl subrangovo pateiktų įrodymų, prireikus taip pat remiantis ir nacionalinių institucijų turima informacija.

Pakeitimas  10

Pasiūlymas dėl direktyvos

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25) tam tikrais atvejais, vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir praktika, kiti rangovai taip pat gali būti laikomi atsakingais už įsipareigojimų pagal šią direktyvą nesilaikymą, arba jų atsakomybė gali būti sumažinta po konsultacijų su nacionalinio ar sektoriaus lygmens socialiniais partneriais;

Išbraukta.

Pakeitimas  11

Pasiūlymas dėl direktyvos

26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(26) įsipareigojimas nustatyti atsakomybės reikalavimą rangovui, kurio tiesioginis subrangovas yra kitoje valstybėje narėje įsisteigęs ir darbuotojus komandiruojantis paslaugų teikėjas, yra pagrįstas atsižvelgiant į visuotinės svarbos interesą – socialinę darbuotojų apsaugą. Šie komandiruoti darbuotojai gali turėti ne tokias pačias galimybes išsireikalauti, kad būtų sumokėtas neišmokėtas darbo užmokestis arba neteisėtai nuo darbo užmokesčio nuskaičiuoti mokesčiai ar socialinio draudimo įmokos, kaip tiesioginio subrangovo, įsisteigusio rangovo įsisteigimo valstybėje narėje, įdarbinti darbuotojai;

Išbraukta.

Pakeitimas  12

Pasiūlymas dėl direktyvos

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, kuriomis jos užtikrina skirtų administracinių baudų ir (arba) nuobaudų vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar beveik neįmanoma užtikrinti, kad komandiruotiems darbuotojams visoje Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė apsauga;

(27) dėl skirtingų valstybių narių sistemų, kuriomis jos užtikrina skirtų administracinių baudų ir (arba) nuobaudų vykdymą tarpvalstybinėse situacijose, kyla kliūčių tinkamam vidaus rinkos veikimui; be to, dėl tokių skirtumų labai sudėtinga ar beveik neįmanoma užtikrinti, kad komandiruotiems darbuotojams visoje Sąjungoje būtų teikiama lygiavertė apsauga. Nežiūrint į tai, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad būtų numatytos veiksmingos administracinės baudos ir (arba) nuobaudos, siekiant užtikrinti Direktyvos 96/71/EB ir šios direktyvos laikymąsi;

Pakeitimas  13

Pasiūlymas dėl direktyvos

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant administracines ir teismines procedūras, ir už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą skirti atgrasančias ir proporcingas nuobaudas;

(32) jei nesilaikoma šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų, valstybės narės turėtų imtis atitinkamų priemonių, įskaitant administracines ir teismines procedūras, ir už direktyvos įsipareigojimų nesilaikymą skirti atgrasančias ir proporcingas nuobaudas. Norint, kad Direktyva 96/71/EB būtų vykdoma teisingai ir kad įmonėms ir darbuotojams būtų sudarytos vienodos sąlygos, itin svarbus geras valstybių narių bendradarbiavimas;

Pakeitimas  14

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatoma tinkamų nuostatų, priemonių ir kontrolės mechanizmų, reikalingų siekiant praktikoje geriau ir vienodžiau įgyvendinti, taikyti Direktyvą 98/71/EB ir užtikrinti jos vykdymą, įskaitant priemones, skirtas neleisti piktnaudžiauti ir apeiti taikomų taisyklių ir skirti sankcijas už šiuos pažeidimus, bendra sistema.

1. Šia direktyva apibrėžiamos nuostatos, priemonės ir kontrolės mechanizmai, skirti užtikrinti, kad valstybės narės praktikoje geriau ir vienodžiau įgyvendintų, taikytų ir vykdytų Direktyvą 98/71/EB, įskaitant priemones, skirtas neleisti piktnaudžiauti taikomomis taisyklėmis irapeiti ir nustatyti sankcijas už šiuos pažeidimus.

Pakeitimas  15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) kompetentinga institucija – valstybės narės paskirta institucija šioje direktyvoje numatytoms funkcijoms vykdyti;

a) kompetentinga institucija – valstybės narės paskirtos valdžios institucijos šioje direktyvoje numatytoms funkcijoms vykdyti;

Pakeitimas  16

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio a punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

kompetentinga institucija gali apimti ryšių tarnybas, kaip nustatyta pagal Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnį;

Pakeitimas  17

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio a punkto 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikiami kompetentingų institucijų kontaktiniai duomenys. Komisija paskelbia ir reguliariai atnaujina kompetentingų institucijų ir ryšių tarnybų sąrašą.

Pakeitimas  18

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) prašančioji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuri pateikia prašymą dėl pagalbos, informacijos, pranešimo arba nuobaudų ar baudų, nurodytų V skyriuje, išieškojimo;

b) prašančioji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuri pateikia prašymą dėl pagalbos, informacijos, pranešimo arba išieškojimo;

Pakeitimas  19

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) prašomoji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuriai pateikiamas prašymas dėl pagalbos, informacijos, pranešimo ar išieškojimo;

c) prašomoji institucija – valstybės narės kompetentinga institucija, kuriai pateikiamas prašymas dėl pagalbos, informacijos, pranešimo ar išieškojimo, kaip nurodyta VI skyriuje;

Pakeitimas  20

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą kompetentingos institucijos atsižvelgia į faktinius elementus, apibūdinančius bendrovių įsisteigimo valstybėje vykdomą veiklą, kad būtų nustatyta, ar šios bendrovės iš tikrųjų atlieka didžiąją dalį veiklos, nepriskiriamos vien tik vidaus valdymo ir (arba) administracinei veiklai. Gali būti tokie elementai:

1. Siekiant įgyvendinti ir taikyti Direktyvą 96/71/EB bei užtikrinti jos vykdymą, kompetentingos institucijos atsižvelgia į faktinius elementus, apibūdinančius bendrovių įsisteigimo valstybėje narėje vykdomą veiklą, kad būtų nustatyta, ar šios bendrovės iš tikrųjų komandiruoja darbuotojus į kitos valstybės narės teritoriją tarpvalstybinio paslaugų teikimo pagrindu. Gali būti tik tokie elementai:

Pakeitimas  21

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai yra įdarbinti;

b) vieta, kurioje komandiruoti darbuotojai yra įdarbinti ir iš kurios jie komandiruoti;

Pakeitimas  22

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) vieta, kurioje bendrovė vykdo didžiąją dalį verslo veiklos ir kurioje dirba jos administracinis personalas;

d) vieta, kurioje bendrovė vykdo savo verslo veiklą, vertinant ilgesniuoju laikotarpiu, neapsiribojančią vien vidaus valdymo ir (arba) administraciniais veiksmais;

Pakeitimas  23

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e) neįprastai mažas įsisteigimo valstybėje narėje įvykdytų sutarčių skaičius ir (arba) pasiekta apyvartos apimtis.

Išbraukta.

Pagrindimas

Išbraukiama siekiant atsižvelgti į naujų įsteigtų MVĮ, kurios nuo pat pradžių gali gauti sutartį ir komandiruoti darbuotojus, padėtį. Tokiu atveju jų apyvarta įsisteigimo valstybėje narėje būtų automatiškai mažesnė, tačiau tai neturėtų įtakos tikram bendrovės steigimosi pobūdžiui.

Pakeitimas  24

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Gali būti tokie elementai:

Gali būti tik tokie elementai:

Pakeitimas  25

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a. Per trejus metus nuo 20 straipsnyje nurodytos dienos šio straipsnio 1 ir 2 dalyse išvardytų elementų būtinumas ir tinkamumas peržiūrimas atsižvelgiant į būtinybę apibrėžti galimus naujus elementus, kuriais remiamasi siekiant nustatyti, ar bendrovė tikra ir ar komandiruotas darbuotojas laikinai dirba savo darbą, kad, kai tinkama, būtų pateikti pasiūlymai dėl bet kokių būtinų pakeitimų ar korekcijų.

Pakeitimas  26

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems naudoti pritaikytu formatu ir pagal interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba kitos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

1. Valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad būtų užtikrinta, kad informacija apie Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnyje nurodytas darbo sutarties sąlygas, įskaitant nurodytąsias kolektyvinėse sutartyse, kurias paslaugų teikėjai turi taikyti ir vykdyti, paprastai būtų pateikiama nemokamai, aiškiai, išsamiai ir būtų lengvai prieinama nuotoliniu būdu ir elektroninėmis priemonėmis neįgaliesiems naudoti pritaikytu formatu ir pagal interneto standartus, ir kad būtų užtikrinta, kad Direktyvos 96/71/EB 4 straipsnyje nurodytos ryšių palaikymo tarnybos arba kitos kompetentingos nacionalinės institucijos galėtų veiksmingai atlikti savo užduotis.

Pakeitimas  27

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų teikėjams gauti šią informaciją šalies, kurioje teikiamos paslaugos, nenacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma parengiant lankstinuką su jos santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės taikomos darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

c) sudaro sąlygas darbuotojams ir paslaugų teikėjams gauti šią informaciją šalies, kurioje teikiamos paslaugos labiausiai tinkama ne nacionaline (-ėmis) kalba (-omis), jeigu įmanoma parengiant lankstinuką su jos santrauka, kurioje nurodomos pagrindinės taikomos darbo sąlygos, ir naudojant neįgaliesiems pritaikytą formatą, jeigu to prašoma;

Pakeitimas  28

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Taip valstybėms narėms bendradarbiaujant visų pirma pateikiami atsakymai į kompetentingų institucijų tinkamai pagrįstus prašymus pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis komandiravimo situacijomis, įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis arba galimų neteisėtos tarpvalstybinės veiklos atvejų tyrimą.

2. Taip valstybėms narėms bendradarbiaujant visų pirma nedelsiant pateikiami atsakymai į kompetentingų institucijų prašymus pateikti informacijos ir atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, susijusį su Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje nurodytomis komandiravimo situacijomis, įskaitant bet kokio piktnaudžiavimo darbuotojų komandiravimą reglamentuojančiomis taisyklėmis tyrimą.

Pakeitimas  29

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės narės kompetentingų institucijų pagalbos prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų jų kompetentingoms institucijoms visą jų veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės teisės aktus būtiną informaciją.

3. Kad galėtų sureaguoti į kitos valstybės narės kompetentingų institucijų pagalbos prašymą, valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje įsisteigę paslaugų teikėjai teiktų jų kompetentingoms institucijoms visą jų veiklai prižiūrėti pagal jų nacionalinės teisės aktus būtiną informaciją. Kai paslaugų teikėjai šios informacijos nepateikia, priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos, prireikus bendradarbiaudamos su įsisteigimo valstybės kompetentingomis institucijomis, turi imtis atitinkamų veiksmų.

Pagrindimas

Priimančiųjų valstybių kompetentingos institucijos turi veiksmingai vykdyti ES ir nacionalinius darbo teisės aktus. Jei nustatomas pažeidimas ir dėl kokių nors priežasčių neįmanoma pateikti ieškinio priimančiosios valstybės teisme, abi valstybės turi bendradarbiauti ir užtikrinti, kad paslaugų teikėjas prisiimtų atsakomybę, kad jis mokėtų tinkamą darbo užmokestį komandiruojamiems darbuotojams ir kad jam būtų taikomos atitinkamos baudžiamosios sankcijos.

Pakeitimas  30

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti sprendimą, skubiai apie tai informuoja prašančiąją valstybę narę.

4. Kilus sunkumams atsakyti į informacijos užklausą ar atlikti kontrolę, patikrinimą ar tyrimą, valstybė narė, siekdama rasti sprendimą, skubiai apie tai informuoja prašančiąją valstybę narę. Jei keičiantis informacija toliau kyla problemų, Komisija turėtų imtis veiksmų, kad padėtų valstybėms narėms išspręsti problemą.

Pakeitimas  31

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo gavimo elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų valstybių narių arba Komisijos reikalaujamą informaciją.

5. Valstybės narės kuo greičiau ir ne vėliau kaip per dvi savaites nuo pagalbos prašymo gavimo arba per mėnesį, jei atsakymui gauti būtina atlikti patikrinimą vietoje, elektroninėmis priemonėmis pateikia kitų valstybių narių arba Komisijos reikalaujamą informaciją. Jei prašymas skubus, informacija turi būti atsiųsta per tris dienas nuo prašymo gavimo datos.

Pakeitimas  32

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ypatingais atvejais, kai valstybė narė sužino apie konkrečias rimtas aplinkybes, dėl kurių reikia imtis skubių veiksmų, naudojamasi specialiu skubos mechanizmu. Tokias atvejais informacija pateikiama per 24 valandas.

Išbraukta.

Pakeitimas  33

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, kuria keičiamasi, konfidencialumą. Informacija, kuria keičiamasi, naudojama tik su klausimu (-ais), dėl kurio (-ių) jos buvo paprašyta, susijusiais atvejais.

7. Valstybės narės užtikrina informacijos, kuria keičiamasi, konfidencialumą pagal Sąjungos duomenų apsaugos taisykles, taip pat pagal savo nacionalinę teisę ir praktiką.

Pakeitimas  34

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar kiekvieno paslaugų teikėjo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti informaciją, susijusią su paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu ir paslaugų teikėjo veiklos tinkamumu, ir rodančią, kad nėra kokių nors taikomų taisyklių pažeidimų. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos šią informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

3. Kiekvienu paslaugų teikimo ar kiekvieno paslaugų teikėjo atveju priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali prašyti įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti informaciją, susijusią su paslaugų teikėjo įsisteigimo teisėtumu. Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos institucijos šią informaciją pateikia pagal 6 straipsnį.

Pakeitimas  35

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, pateikti atsakingoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms paprastą deklaraciją vėliausiai tik pradėjus teikti paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali būti nurodoma tik paslaugų teikėjo tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai įvardytų komandiruotų darbuotojų, numatomas jų skaičius, numatoma jų buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

a) prievolę, nustatytą kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, pateikti atsakingoms kompetentingoms nacionalinėms institucijoms deklaraciją tik pradėjus teikti paslaugas, pagal kurią deklaracijoje gali būti nurodoma tik paslaugų teikėjo tapatybė, vienas ar daugiau aiškiai įvardytų komandiruotų darbuotojų, numatomas jų skaičius, numatoma jų buvimo trukmė ir vieta ir paslaugos, kuriomis grindžiamas jų komandiravimas;

Pakeitimas  36

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c) b punkte nurodytų dokumentų vertimas gali būti priimtinas, jeigu šie dokumentai nėra pernelyg ilgi ir paprastai parengti naudojant standartinius šablonus;

c) galimybę prašyti b punkte nurodytų dokumentų vertimo, jeigu šie dokumentai nėra pernelyg ilgi ir (arba) parengti naudojant standartinius šablonus;

Pakeitimas  37

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d) prievolę paskirti asmenį ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio vardu su susijusiais socialiniais parneriais valstybėje narėje, į kurią darbuotojai komandiruojami, paslaugų teikimo laikotarpiu.

d) galimybę prašyti paskirti asmenį ryšiams, kuris prireikus pagal nacionalinius teisės aktus ir praktiką derėtųsi darbdavio vardu su susijusiais socialiniais parneriais priimančiojoje valstybėje narėje paslaugų teikimo laikotarpiu.

Pakeitimas  38

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti tinkami kontrolės ir stebėsenos mechanizmai ir jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai rengti kompetentingos institucijos. Rizikos vertinime įvardijami veiklos sektoriai, kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į didelių infrastruktūros projektų vykdymą, konkrečias atskirų sektorių problemas ir poreikius, anksčiau užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad būtų įdiegti veiksmingi kontrolės ir stebėsenos mechanizmai ir jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai siekiant kontroliuoti ir stebėti, ar laikomasi Direktyvoje 96/71/EB ir šioje direktyvoje nustatytų nuostatų ir taisyklių, ir užtikrinti, kad ji būtų tinkamai taikoma ir vykdoma. Tokie patikrinimai pirmiausia grindžiami rizikos vertinimu, kurį turi reguliariai rengti kompetentingos institucijos. Rizikos vertinime įvardijami veiklos sektoriai, kuriuose paslaugų teikimo tikslais įdarbinta daugiausia komandiruotų darbuotojų. Atliekant rizikos vertinimą atsižvelgiama į didelių infrastruktūros projektų vykdymą, konkrečias atskirų sektorių problemas ir poreikius, anksčiau užregistruotus pažeidimus ir tam tikrų grupių darbuotojų pažeidžiamumą.

Pakeitimas  39

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad profesinės sąjungos ir kitos trečiosios šalys, pvz., asociacijos, organizacijos arba kiti juridiniai asmenys, kurie remiantis valstybių narių nacionalinėje teisėje nustatytais kriterijais yra teisėtai suinteresuoti užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos nuostatų, galėtų komandiruojamų darbuotojų arba jų darbdavio vardu arba kaip jų gynėjai, gavę jų sutikimą, dalyvauti numatytose teisme nagrinėjamose bylose ar administracinėse bylose, siekiant įgyvendinti šią direktyvą ir (arba) vykdyti šioje direktyvoje nustatytas prievoles.

Išbraukta.

Pakeitimas  40

Pasiūlymas dėl direktyvos

11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų terminų ar laikotarpių pateikti panašų ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos teisme.

4. 1 ir 3 dalys taikomos nedarant poveikio nacionalinėms taisyklėms dėl privalomų terminų ar laikotarpių pateikti panašų ieškinį ir nacionalinėms procedūrinėms taisyklėms dėl atstovavimo ir gynybos teisme. Vis dėlto pagal nacionalines procedūrines taisykles turi būti nustatytas ne trumpesnis nei šešių mėnesių laikotarpis ieškiniui pateikti.

Pakeitimas  41

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Visais komandiravimo atvejais, numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta statybos veikla, valstybės narės, taikydamos nediskriminavimo principą jų teritorijoje įsisteigusių tiesioginių subrangovų darbuotojų lygiaverčių teisių apsaugai, užtikrina, kad komandiruotas darbuotojas ir (arba) bendrieji investiciniai fondai ar socialinių partnerių institucijos rangovą, kurio darbdavys (paslaugų teikėjas arba laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo agentūra) yra tiesioginis subrangovas, galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, laikyti atsakingu už šias nesumokėtas sumas:

1. Visais komandiravimo atvejais, numatytais Direktyvos 96/71/EB 1 straipsnio 3 dalyje ir susijusiais su Direktyvos 96/71/EB priede išvardyta statybos veikla, valstybės narės raginamos taikyti sistemą, pagal kurią komandiruotas darbuotojas ir (arba) bendrieji investiciniai fondai ar socialinių partnerių institucijos rangovą, kurio darbdavys (paslaugų teikėjas arba laikinojo įdarbinimo įmonė ar įdarbinimo agentūra) yra tiesioginis subrangovas, galėtų kartu su darbdaviu ar vietoj jo, laikyti atsakingu už šias nesumokėtas sumas:

Pakeitimas  42

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Valstybės narės nustato, kad rangovas, kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas atsakomybėn pagal 1 dalį. Tokios sistemos taikomos skaidriai ir laikantis nediskriminavimo bei proporcingumo principų. Tai gali būti rangovo taikomos prevencinės priemonės dėl subrangovo pateiktų įrodymų apie komandiruotiems darbuotojams taikomas pagrindines darbo sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje narėje ir kad laikomasi galiojančių darbuotojų komandiravimo taisyklių.

2. Valstybės narės gali nustatyti, kad rangovas, kuris prisiėmė reikiamas prievoles dėl deramo kruopštumo, nebūtų traukiamas atsakomybėn pagal 1 dalį. Jei tokios sistemos pradedamos taikyti, jos taikomos skaidriai ir laikantis nediskriminavimo bei proporcingumo principų. Tai gali būti rangovo taikomos prevencinės priemonės dėl subrangovo pateiktų įrodymų apie komandiruotiems darbuotojams taikomas pagrindines darbo sąlygas, kaip nurodyta Direktyvos 96/71/EB 3 straipsnio 1 dalyje, įskaitant darbo užmokesčio lapelius, įrodymų, kad buvo išmokėtas darbo užmokestis, kad laikomasi socialinės apsaugos ir (arba) mokestinių prievolių įsisteigimo valstybėje narėje ir kad laikomasi galiojančių darbuotojų komandiravimo taisyklių.

Pakeitimas  43

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, savitarpio pagalbos ir pripažinimo principai bei šiame straipsnyje nustatytos priemonės ir procedūros taikomos tarpvalstybiniam vykdymui administracinių baudų ir nuobaudų, numatytų už valstybėje narėje nustatytų taisyklių, skirtų kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui, nesilaikymą.

1. Nepažeidžiant priemonių, kurios yra ar gali būti nustatytos Sąjungos teisės aktais, savitarpio pagalbos ir pripažinimo principai bei šiame skyriuje nustatytos priemonės ir procedūros taikomos tarpvalstybiniam vykdymui finansinių administracinių nuobaudų ir (arba) baudų, kitoje valstybėje narėje įsisteigusiam paslaugų teikėjui numatytų už valstybėje narėje nustatytų taisyklių dėl darbuotojų komandiravimo, nesilaikymą.

Pakeitimas  44

Pasiūlymas dėl direktyvos

13 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi savo valstybėje narėje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir administracine praktika, gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo, tik tais atvejais, kai esant panašiems reikalavimams ar sprendimams tokie veiksmai leidžiami prašančiosios institucijos valstybės narės susijusiais įstatymais, kitais teisės aktais ar administracine praktika.

2. Prašančioji institucija, vadovaudamasi savo valstybėje narėje galiojančiais įstatymais, kitais teisės aktais ir administracine praktika, gali paprašyti kitos valstybės narės kompetentingos institucijos išieškoti nuobaudas ar baudas arba pranešti apie sprendimą dėl baudos ar nuobaudos skyrimo.

Pakeitimas  45

Pasiūlymas dėl direktyvos

14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

14a straipsnis

 

Atsisakymo pagrindai

 

Prašomosios valstybės narės kompetentingos institucijos gali atsisakyti vykdyti prašymą dėl išieškojimo ar pranešimo apie sprendimą, jei prašymas nėra išsamus ar akivaizdžiai neatitinka pagrindinio sprendimo arba lėšos, kurių reikalaujama nuobaudai / baudai padengti, palyginti su išieškoma suma yra neproporcingos.

Pakeitimas  46

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1. Prašomoji institucija perduoda prašančiajai institucijai išieškotas šiame skyriuje nurodytų baudų ar nuobaudų sumas.

1. Šiame skyriuje nurodytos išieškotos nuobaudų / baudų sumos atitenka prašomajai institucijai.

Pakeitimas  47

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Prašomoji institucija, remdamasi prašomosios valstybės narės įstatymais, kitais teisės aktais ir administracinėmis procedūromis ar praktika, taikoma panašiems reikalavimams, gali pareikalauti, kad atitinkamas fizinis ar juridinis asmuo apmokėtų visas su išieškojimu susijusias jos patirtas išlaidas, ir gali pasilikti gautas lėšas.

Išbraukta.

Pakeitimas  48

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Jei išieškojimas kelia ypatingų sunkumų arba jeigu išieškoma suma yra labai didelė, prašančiosios ir prašomosios institucijos gali susitarti dėl tais atvejais taikomos ypatingos išlaidų atlyginimo tvarkos.

Išbraukta.

Pakeitimas  49

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Nepaisant 2 dalies, prašančiosios valstybės narės kompetentinga institucija privalo atlyginti prašomajai valstybei narei visas išlaidas ir visus nuostolius, atsiradusius dėl nepagrįstais pripažintų veiksmų, kiek tai susiję su esminiais baudos ar nuobaudos elementais, prašančiosios institucijos vykdymo tikslais išduoto dokumento pagrįstumu ir (arba) bet kokiomis prašančiosios institucijos taikomomis prevencinėmis priemonėmis.

Išbraukta.

Pakeitimas  50

Pasiūlymas dėl direktyvos

16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

16a straipsnis

 

Peržiūros sąlyga

 

Per trejus metus nuo 20 straipsnyje nurodytos datos Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, persvarsto šio skyriaus taikymą, pirmiausia atsižvelgdama į patirtį taikant tarpvalstybinio administracinių nuobaudų ir (arba) baudų vykdymo užtikrinimo sistemą ir į jos veiksmingumą, siekdama reikiamais atvejais pasiūlyti būtinus pakeitimus ar korekcijas.

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymas

Nuorodos

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL GD

18.4.2012

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

26.10.2012

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Klaus-Heiner Lehne

26.11.2012

Pakeistas (-a) nuomonės referentas (-ė)

Evelyn Regner

Svarstymas komitete

21.1.2013

 

 

 

Priėmimo data

25.4.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

16

7

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

PROCEDŪRA

Pavadinimas

Direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje vykdymas

Nuorodos

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

21.3.2012

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Nuomonę teikiantis (-ys) komitetas (-ai)

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

18.4.2012

JURI

26.10.2012

 

 

Pranešėjas(-ai)

       Paskyrimo data

Danuta Jazłowiecka

16.2.2012

 

 

 

Svarstymas komitete

28.11.2012

20.2.2013

29.5.2013

19.6.2013

Priėmimo data

20.6.2013

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

23

18

6

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

Pateikimo data

4.7.2013