Postup : 2012/0061(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0249/2013

Predkladané texty :

A7-0249/2013

Rozpravy :

PV 15/04/2014 - 14
CRE 15/04/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 16/04/2014 - 7.19
CRE 16/04/2014 - 7.19
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0415

SPRÁVA     ***I
PDF 1297kWORD 1185k
3.7.2013
PE 498.030v02-00 A7-0249/2013

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

Spravodajkyňa: Danuta Jazłowiecka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0131),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a články 53 ods. 1 a 62 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7‑0086/2012),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2012(1)

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci a stanoviská Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa a Výboru pre právne veci (A7-0249/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Citácia 1a (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje každému občanovi právo slobodne odísť do iného členského štátu za prácou a na tento účel sa tam usadiť a chráni ich pred diskrimináciou, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky v porovnaní so štátnymi príslušníkmi daného členského štátu. Voľný pohyb je potrebné odlíšiť od slobody poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte, na účely čoho môžu dočasne vyslať vlastných pracovníkov, aby v danom štáte vykonávali činnosti potrebné na poskytovanie týchto služieb.

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa právo podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte, do ktorého môžu dočasne vyslať svojich pracovníkov, aby tu vykonávali činnosti potrebné na poskytovanie týchto služieb. Na účely vysielania pracovníkov je potrebné odlíšiť túto slobodu od voľného pohybu pracovníkov, ktorý zaručuje každému občanovi právo slobodne odísť do iného členského štátu za prácou a na tento účel sa tam usadiť a chráni ich pred diskrimináciou, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky v porovnaní so štátnymi príslušníkmi daného členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3b) Aby sa zabezpečil súlad so smernicou 96/71/ES, bez toho, aby došlo k zbytočnému administratívnemu zaťaženiu poskytovateľov služieb, je nevyhnutné, aby sa skutkové okolnosti uvedené v ustanoveniach o predchádzaní zneužívaniu a obchádzaniu tejto smernice považovali za orientačné a neúplné. Nemala by predovšetkým existovať požiadavka, aby bola v každom prípade vyslania splnená každá z týchto skutkových okolností.

Pozmeňujúci návrh               4

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Aby sa predišlo a vyhlo obchádzaniu a/alebo zneužívaniu uplatniteľných predpisov zo strany spoločností formou nečestného alebo podvodného využívania slobody poskytovať služby zakotvenej v zmluve a/alebo uplatňovania smernice 96/71/ES, ako aj v záujme boja proti takémuto konaniu, by sa malo zlepšiť uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho monitorovanie.

(4) Aby sa predišlo a zabránilo obchádzaniu a/alebo zneužívaniu platných predpisov zo strany spoločností formou nečestného alebo podvodného využívania slobody poskytovať služby zakotvenej v zmluve a/alebo uplatňovania smernice 96/71/ES, ako aj v záujme boja proti takémuto konaniu, by sa malo zlepšiť uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho monitorovanie a na úrovni Únie by sa mali stanoviť jednotnejšie skutkové okolnosti, ktoré by uľahčili spoločný výklad. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť význam nástrojov monitorovania v záujme  zabezpečenia dodržiavania platných pravidiel, predovšetkým minimálnych podmienok zamestnania, ako aj potrestania tých, ktorí tieto pravidlá obchádzajú.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) V prípade nedodržania právnych predpisov, napríklad fiktívneho vyslania pracovníka, sa uplatňuje nariadenie (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (nariadenie Rím I). Pri určovaní rozhodného práva v zmysle nariadenia Rím I, by sa mali brať do úvahy tie ustanovenia, ktoré sú pre pracovníka najvýhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4b) Všetky opatrenia zavedené touto smernicou by mali byť odôvodnené, primerané a nediskriminačné, aby nevytvárali administratívnu záťaž a neobmedzovali potenciál spoločností, najmä malých a stredných podnikov, vytvárať nové pracovné miesta, pričom by mali zároveň chrániť vyslaných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Preto je potrebné jasne vysvetliť základné faktické prvky charakterizujúce dočasnú povahu vlastnú pojmu vysielanie, ktoré naznačuje, že zamestnávateľ by mal byť skutočne usadený v členskom štáte, z ktorého sa vysielanie uskutočňuje, ako aj vzťah medzi smernicou 96/71/ES a nariadením (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (ďalej len „nariadenie Rím I“).

(5) Preto je potrebné vyjasniť základné skutkové okolnosti určujúce dočasný charakter pojmu vysielanie, z ktorého vyplýva, že zamestnávateľ by mal byť skutočne usadený v členskom štáte, z ktorého sa vysielanie uskutočňuje, ako aj vzťah medzi smernicou 96/71/ES a nariadením (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (ďalej len „nariadenie Rím I“), aby sa zabezpečilo čo najširšie uplatňovanie uvedenej smernice.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Európsky parlament a Rada by mali podľa potreby poskytovať Komisii podporu, dohľad a odozvu, pokiaľ ide o vykonávanie tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6) Rovnako, ako v prípade smernice 96/71/ES, ani touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie právnych predpisov, ktoré sa podľa článku 8 nariadenia Rím I uplatňujú na individuálne pracovné zmluvy, ani uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

(6) Rovnako, ako v prípade smernice 96/71/ES, ani touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 465/2012 z 22.mája 2012 či uplatňovanie článkov 45 a 46 ZFEÚ. Ustanoveniami tejto smernice by nemalo byť dotknuté zabezpečenie lepších podmienok pre vyslaných pracovníkov zo strany členských štátov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii potrebné zdroje s cieľom dosiahnuť, aby boli kontroly efektívne a aby bolo možné bez zbytočného odkladu reagovať na žiadosti o informácie, ako je stanovené v tejto smernici, hostiteľského členského štátu alebo členského štátu usadenia.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Odborové organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb, keďže sociálni partneri môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou stanoviť odlišné úrovne (alternatívne alebo súčasne) uplatniteľných minimálnych miezd.

(8) V mnohých členských štátoch zohrávajú sociálni partneri dôležitú úlohu pri vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb, keďže môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou alternatívne alebo súbežne stanoviť rozličné úrovne platnej minimálnej mzdy. S týmto právom by mala byť spojená aj povinnosť sociálnych partnerov oznamovať tieto úrovne mzdy a poskytovať o nich informácie.

Pozmeňujúci návrh   12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Orgány dohľadu v členských štátoch zohrávajú pri presadzovaní smernice 96/71/ES najdôležitejšiu úlohu. Neprihlásenú prácu je možné obmedziť jedine prostredníctvom účinných a efektívnych kontrol dodržiavania minimálnych podmienok zamestnávania. Monitorovaniu zo strany členských štátov by sa nemali žiadnym spôsobom klásť prekážky.

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) Primerané a účinné vykonávanie a presadzovanie sú kľúčovými prvkami pri ochrane práv vyslaných pracovníkov, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v tejto oblasti. Preto je nevyhnutná úzka spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi, bez toho, aby sa v tejto súvislosti zanedbala dôležitá úloha inšpektorátov práce a sociálnych partnerov.

(10) Primerané a účinné vykonávanie a presadzovanie sú kľúčovými prvkami pri ochrane práv vyslaných pracovníkov a pri zabezpečovaní práva podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v tejto oblasti. Preto je nevyhnutné nadviazať a udržiavať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, Komisiou a príslušnými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi orgánmi a zároveň v tejto súvislosti zdôrazňovať dôležitú úlohu inšpektorátov práce a sociálnych partnerov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Účinné postupy monitorovania v členských štátoch majú nezastupiteľný význam a mali by sa preto zaviesť v celej Európe. Členské štáty by mali poskytovať adekvátne finančné prostriedky, aby umožnili orgánom odhaľovať prípady obchádzania príslušných pravidiel a bojovať proti nim. Členské štáty majú právo vykonávať účinné, pravidelné a pružné inšpekcie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie plného súladu so smernicou 96/71/ES a s ustanoveniami tejto smernice, za predpokladu, že sú odôvodnené, primerané a nediskriminačné.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V tomto ohľade je základom vzájomná dôvera, duch spolupráce, trvalý dialóg a vzájomné porozumenie.

(11) V tomto ohľade je základom vzájomná dôvera, duch spolupráce, trvalý dialóg a vzájomné porozumenie. Problémom pri presadzovaní smernice 96/71/ES je nedostatočná spolupráca medzi členskými štátmi, čo znemožňuje vytvorenie rovnakých podmienok pre spoločnosti a ochranu pracovníkov. Nedodržiavanie ustanovení tejto smernice členskými štátmi v plnom rozsahu by sa malo oznamovať Európskej komisii, ktorá môže prípadne začať konanie vo veci porušenia právnych predpisov podľa zmluvy.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

(12) Aby bolo možné lepšie a jednotnejšie uplatňovať smernicu 96/71/ES, je vhodné stanoviť systém elektronickej výmeny informácií, ktorým sa uľahčí administratívna spolupráca, a príslušné orgány by mali v čo najväčšej miere využívať Informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Tým by sa však nemalo zabrániť uplatňovaniu bilaterálnych zmlúv alebo dohôd týkajúcich sa administratívnej spolupráce.

(12) Aby bolo možné lepšie a jednotnejšie uplatňovať smernicu 96/71/ES, je vhodné stanoviť systém elektronickej výmeny informácií, ktorým sa uľahčí administratívna spolupráca, a príslušné orgány by mali v čo najväčšej miere využívať informačný systém o vnútornom trhu (IMI) spolu s ďalšími zavedenými spôsobmi spolupráce, napríklad bilaterálnymi zmluvami alebo dohodami.

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh smernice

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Administratívna spolupráca a vzájomná pomoc medzi členskými štátmi by mali byť v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov stanovenými v smernici 95/46/ES a s ohľadom na administratívnu spoluprácu prostredníctvom Informačného systému o vnútornom trhu by mala byť takisto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov a s nariadením (EÚ) xxx (ďalej len „nariadenie o IMI“) o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.

(13) Administratívna spolupráca a pohotová a rozsiahla vzájomná pomoc medzi členskými štátmi by mali byť v súlade s predpismi o ochrane osobných údajov stanovenými v smernici 95/46/ES a s ohľadom na administratívnu spoluprácu prostredníctvom Informačného systému o vnútornom trhu by mala byť takisto v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 45/2001 z 18. decembra 2000 o ochrane jednotlivcov so zreteľom na spracovanie osobných údajov inštitúciami a orgánmi Spoločenstva a o voľnom pohybe takýchto údajov a s nariadením (EÚ) xxx (ďalej len „nariadenie o IMI“) o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu.

Pozmeňujúci návrh   18

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Keďže členské štáty majú naďalej mnohé ťažkosti pri vymáhaní cezhraničných administratívnych pokút a postihov, v budúcich právnych predpisoch sa treba zamerať na vzájomné uznávanie administratívnych pokút a postihov.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Mali by sa ďalej skonkretizovať povinnosti členských štátov týkajúce sa všeobecného sprístupnenia informáciípracovných podmienkach a zabezpečenia účinného prístupu k nim, a to nielen poskytovateľom služieb z iných členských štátov, ale aj príslušným vyslaným pracovníkom.

(14) Ťažkosti v prístupe k informáciám o  podmienkach zamestnávania často dôvodom, pre ktorý poskytovatelia služieb nedodržiavajú pravidlá. Členské štáty by mali preto zabezpečiť, aby boli takéto informácie všeobecne prístupné, nespoplatnené a aby k nim bol zabezpečený účinný prístup, a to nielen poskytovateľom služieb z iných členských štátov, ale aj príslušným vyslaným pracovníkom. Členské štáty by mali zároveň zriadiť kontaktné miesta, aby umožnili pracovníkom a poskytovateľom služieb využiť právo na informácie, poradenstvo a podporu.

Pozmeňujúci návrh   20

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Ak sú podmienky zamestnávania stanovené v kolektívnych zmluvách, ktoré boli vyhlásené za všeobecne platné, členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli tieto kolektívne zmluvy zverejnené a sprístupnené.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15) Členské štáty by mali určiť, akým spôsobom sa poskytovateľom a príjemcom poskytujú ľahko dostupné relevantné informácie, pričom sa uprednostňuje ich sprístupnenie na webových stránkach, podľa noriem týkajúcich sa dostupnosti webových stránok. Takéto webové stránky by mali zahŕňať najmä všetky webové stránky zriadené v súlade s právnymi predpismi na účely propagácie podnikania a/alebo rozvoja cezhraničných služieb.

(15) Aby sa zlepšil prístup k informáciám, v  členských štátoch by sa mal určiť jediný zdroj informácií. Každý členský štát by mal podľa noriem týkajúcich sa dostupnosti webových stránok zriadiť jednotnú oficiálnu vnútroštátnu webovú stránku, ako aj ďalšie vhodné komunikačné prostriedky. Na takejto webovej stránke by mali byť predovšetkým uvedené informácie o podmienkach zamestnávania, ktoré sa vzťahujú na vyslaných pracovníkov na ich vlastnom území, ako aj odkazy na všetky webové stránky zriadené v súlade s právnymi predpismi Únie na účely propagácie podnikania a/alebo rozvoja cezhraničného poskytovania služieb.

Odôvodnenie

Súčasná situácia, keď sa informácie o pracovných podmienkach získavajú z rôznych zdrojov, vedie k slabej informovanosti o pravidlách, a teda k ich nedodržiavaniu. Určenie jediného zdroja informácií by malo prispieť k zlepšeniu ich dostupnosti pre zamestnávateľov i zamestnancov.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel týkajúcich sa pracovných podmienok, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich dodržiavanie, by členské štáty mali uplatňovať len určité kontrolné opatrenia alebo administratívne náležitosti na podniky vysielajúce pracovníkov na účely poskytovania služieb. Takéto opatrenia a požiadavky sa môžu uložiť len za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu vykonávať svoju dozornú úlohu účinne bez požadovaných informácií a potrebné informácie nie je možné ľahko získať prostredníctvom zamestnávateľa vyslaných pracovníkov ani orgánov v členskom štáte, kde je poskytovateľ služieb usadený, v primeranej lehote a/alebo ak by menej reštriktívne opatrenia nezabezpečili dosiahnutie cieľov vnútroštátnych kontrolných opatrení, ktoré sa pokladajú za nevyhnutné.

(16) S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel týkajúcich sa podmienok zamestnávania, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich dodržiavanie, by členské štáty mali v súvislosti s podnikmi vysielajúcimi pracovníkov na účely poskytovania služieb uplatňovať kľúčový súbor kontrolných opatrení a administratívnych náležitostí, ktoré účinne zabraňujú podvodom a nekalej hospodárskej súťaži a bojujú proti nim. Členské štáty môžu zaviesť akékoľvek dodatočné administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia, ktoré považujú za nevyhnutné na zabezpečenie účinného monitorovania a dodržiavania povinností stanovených v smernici 96/71/ES a v tejto smernici.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17) K účinnému boju proti skrytým pracovným pomerom by mal prispieť komplexný systém preventívnych a kontrolných opatrení spolu s odrádzajúcimi sankciami s cieľom zistiť a zabrániť jednotlivým prípadom falošnej samostatnej zárobkovej činnosti.

(17) Aby bolo možné účinne presadzovať podmienky zamestnania, mali by sa zakázať všetky formy podvodného využívania statusu samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorého cieľom je vyhnúť sa ustanoveniam smernice 96/71/ES, a to uplatnením komplexného systému preventívnych a kontrolných opatrení spolu s odrádzajúcimi postihmi. Členské štáty by mali zabezpečiť, aby mali k dispozícii mechanizmy na odhaľovanie prípadov fiktívnych samostatne zárobkovo činných osôb.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(17a) V záujme účinného presadzovania podmienok zamestnávania je tiež nutné bojovať proti fiktívnej samostatnej zárobkovej činnosti. Má to rozhodujúci význam z hľadiska zabránenia prípadnému zneužívaniu. Zodpovedný orgán by mal mať potrebné zdroje, aby mohol zistiť, či údajné samostatne zárobkovo činné osoby v skutočnosti do značnej miery nevykonávajú periodickú pracovnú činnosť pre tých istých zamestnávateľov alebo či nie sú s nimi previazaní nejakou formou hierarchického vzťahu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) Národné inšpektoráty práce, sociálni partneri a iné monitorovacie subjekty sú v tomto ohľade najdôležitejšie a mali by aj naďalej zohrávať túto rozhodujúcu úlohu.

(19) Národné inšpektoráty práce, sociálni partneri a iné monitorovacie subjekty sú v tomto ohľade mimoriadne dôležité a mali by aj naďalej zohrávať rozhodujúcu úlohu. Orgánu dohľadu by sa v jeho činnosti nemalo nijakým spôsobom brániť.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20) S cieľom flexibilne pristupovať k rozmanitosti trhov práce a systémov pracovnoprávnych vzťahov môžu niektoré pracovné podmienky vyslaných pracovníkov výnimočne monitorovať aj iní účastníci a/alebo subjekty za predpokladu, že príslušným osobám ponúkajú rovnocennú úroveň ochrany a že uvedené monitorovanie vykonávajú nediskriminačným a objektívnym spôsobom.

(20) S cieľom flexibilne pristupovať k rozmanitosti trhov práce a systémov pracovnoprávnych vzťahov môžu niektoré podmienky zamestnávania vyslaných pracovníkov monitorovať aj sociálni partneri a/alebo za výnimočných okolností iné vnútroštátne orgány za predpokladu, že príslušným osobám ponúkajú rovnocennú úroveň ochrany a že uvedené monitorovanie vykonávajú nediskriminačným a objektívnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) Subjekty vykonávajúce inšpekcie a iné príslušné subjekty členských štátov, ktorých činnosť je zameraná na monitorovanie a presadzovanie, by mali spolupracovať a vymieňať si informácie, ako sa stanovuje v príslušných právnych predpisoch, s cieľom overovať dodržiavanie predpisov uplatniteľných na vyslaných pracovníkov.

(21) Subjekty členských štátov vykonávajúce inšpekcie a iné príslušné vnútroštátne orgány, ktorých činnosť je zameraná na monitorovanie a zabezpečovanie dodržiavania predpisov, by mali spolupracovať a vymieňať si informácie, ako sa stanovuje v príslušných právnych predpisoch, s cieľom overovať dodržiavanie predpisov týkajúcich sa vyslaných pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty sa vyzývajú konkrétne k tomu, aby zaujali integrovanejší prístup k inšpekciám práce. Rovnako by sa mala preskúmať potreba vyvinutia spoločných noriem s cieľom zaviesť porovnateľné metódy, postupy a minimálne normy na úrovni Únie.

(22) Členské štáty sa vyzývajú najmä k tomu, aby zaujali integrovanejší prístup k inšpekciám práce. Rovnako by sa mala preskúmať potreba vyvinúť spoločné normy s cieľom zaviesť porovnateľné metódy, postupy a minimálne normy na úrovni Únie. Vytvorenie spoločných noriem však nesmie členským štátom brániť v ich úsilí účinne bojovať proti neprihlásenej práci.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23) V záujme uľahčenia presadzovania smernice 96/71/ES a zabezpečenia jej účinnejšieho uplatňovania by sa mal zaviesť účinný mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu vyslaní pracovníci podávať sťažnosti alebo sa zúčastniť konania buď priamo alebo prostredníctvom príslušnej určenej tretej strany, ktorou je napríklad odborová organizácia alebo iné združenie ako aj spoločné inštitúcie sociálnych partnerov. Tým by nemali byť dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch.

(23) V záujme uľahčenia presadzovania smernice 96/71/ES a zabezpečenia jej účinnejšieho uplatňovania by mali existovať účinné mechanizmy, prostredníctvom ktorých by vyslaní pracovníci mohli podávať sťažnosti alebo sa zúčastniť konania buď priamo alebo prostredníctvom príslušných určených tretích strán, napríklad odborových organizácií alebo iných združení, ako aj spoločných inštitúcií sociálnych partnerov, pokiaľ by s tým títo vyslaní pracovnici súhlasili. Tým by nemali byť dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch.

Odôvodnenie

Treba zdôrazniť, že tretie strany majú právo zapojiť sa do konania v mene vyslaných pracovníkov iba na základe ich súhlasu.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Vzhľadom na časté využívanie subdodávateľstva v stavebnom odvetví a s cieľom chrániť práva vyslaných pracovníkov je potrebné zabezpečiť, aby v tomto odvetví minimálne zmluvný dodávateľ, ktorého priamy subdodávateľ je zamestnávateľom, bol zodpovedný, spolu so zamestnávateľom alebo namiesto zamestnávateľa, vyplatiť vyslaným pracovníkom čistú minimálnu mzdu, všetky spätné platby nezaplatených miezd a/alebo príspevky, ktoré sa majú vyplatiť do spoločných fondov alebo inštitúciám sociálnych partnerov, ktoré sú upravené zákonom alebo kolektívnom zmluvou, ak sa na ne vzťahuje článok 3 ods. 1 smernice 96/71/ES. Dodávateľ nenesie zodpovednosť, ak koná v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, ktorá môže zahŕňať preventívne opatrenia v súvislosti s dôkazmi predkladanými subdodávateľom, ktoré môžu byť tam, kde je to uplatniteľné, založené na informáciách pochádzajúcich od vnútroštátnych orgánov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) V osobitných prípadoch môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zodpovední za nesplnenie povinností podľa tejto smernice aj iní dodávatelia alebo ich zodpovednosť môže byť obmedzená – po porade so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Povinnosť ustanoviť zodpovednosť dodávateľa v prípade, keď poskytovateľom služieb je subdodávateľ usadený v inom členskom štáte, ktorý vysiela pracovníkov, je odôvodnená prevažujúcim verejným záujmom na sociálnej ochrane pracovníkov. Takí vyslaní pracovníci nemusia byť v rovnakej situácii ako pracovníci zamestnaní priamo subdodávateľom usadeným v členskom štáte, v ktorom sa nachádza prevádzkareň dodávateľa, pokiaľ ide o možnosť uplatniť si nárok na nevyplatenú mzdu alebo na neoprávnene odopreté vrátenie daní alebo príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Rozdiely medzi systémami vymáhania uložených administratívnych pokút a/alebo sankcií v cezhraničných situáciách v členských štátov ohrozujú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sťažiť, ak nie znemožniť snahu o zabezpečenie rovnocennej úrovne ochrany vyslaných pracovníkov v celej Únii.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28) Účinné presadzovanie hmotnoprávnych predpisov o vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb by sa malo zabezpečiť osobitnými opatreniami zameranými na cezhraničné presadzovanie uložených administratívnych pokút a sankcií. Aproximácia právnych predpisov členských štátov v tejto oblasti je preto základným predpokladom na zabezpečenie vyššej, rovnocennejšej a porovnateľnejšej ochrany nevyhnutnej na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(28) Účinné presadzovanie hmotnoprávnych predpisov o vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb by sa malo zabezpečiť osobitnými opatreniami zameranými na cezhraničné presadzovanie uložených peňažitých administratívnych postihov a/alebo pokút. Aproximácia právnych predpisov členských štátov v tejto oblasti je preto základným predpokladom na zabezpečenie vyššej, rovnocennejšej a porovnateľnejšej ochrany nevyhnutnej na riadne fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Odôvodnenie 28a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(28a) Rozdiely medzi systémami členských štátov určenými na vymáhanie administratívnych postihov alebo pokút uložených v cezhraničných situáciách sú škodlivé z hľadiska riadneho fungovania vnútorného trhu. Aproximácia právnych predpisov členských štátov v tejto oblasti je preto základným predpokladom zabezpečenia vyššej, rovnocennejšej a porovnateľnejšej úrovne dodržiavania práva.

Odôvodnenie

Hlavným cieľom uložených postihov a pokút je zaručiť prostredníctvom ich odrádzajúceho charakteru dodržiavanie práva (rovnocenná úroveň ochrany pracovníkov je druhotným a nepriamym dôsledkom).

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29) Prijatím spoločných pravidiel poskytovania vzájomnej pomoci a podpory pri presadzovaní opatrení a uhrádzaní súvisiacich nákladov, ako aj prijatím jednotných požiadaviek na oznamovanie rozhodnutí týkajúcich sa uložených administratívnych sankcií a pokút by sa malo vyriešiť viacero praktických problémov pri cezhraničnom presadzovaní takýchto rozhodnutí a malo by sa zabezpečiť lepšie oznamovanie a presadzovanie takýchto rozhodnutí vydaných iným členským štátom.

(29) Prijatím spoločných pravidiel poskytovania vzájomnej pomoci a podpory pri presadzovaní opatrení a uhrádzaní súvisiacich nákladov, ako aj prijatím jednotných požiadaviek na oznamovanie rozhodnutí týkajúcich sa uložených administratívnych postihov a pokút týkajúcich sa situácií vyslania pracovníkov v súlade s touto smernicou a smernicou 96/71/ES, by sa malo vyriešiť viacero praktických problémov pri cezhraničnom presadzovaní takýchto rozhodnutí a malo by sa zabezpečiť lepšie oznamovanie a presadzovanie takýchto rozhodnutí vydaných iným členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30) Zavedenie jednotnejších pravidiel v súvislosti s cezhraničným presadzovaním sankcií a pokút a potreba väčšieho počtu spoločných kritérií pre následné postupy v prípade nezaplatenia pokút by nemali mať žiadny vplyv na právomoci členských štátov rozhodovať o svojich systémoch postihov, sankcií a pokút alebo opatrení na ich vymáhanie.

(30) Zavedenie niekoľkých jednotnejších pravidiel v súvislosti s cezhraničným vymáhaním postihov a pokút a potreba zvýšiť účinnosť následných postupov v prípade nezaplatenia pokút by nemali mať žiadny vplyv na právomoci členských štátov rozhodovať o svojich systémoch postihov, sankcií a pokút alebo opatrení na ich vymáhanie.

Odôvodnenie

Kapitolou VI sa nevytvára jednotnejší systém, zavádzajú sa len niektoré aproximácie, ktorých cieľom je umožniť cezhraničné vymáhanie postihov a pokút a zabezpečiť jeho účinnosť aj v rámci rozdielnych vnútroštátnych predpisov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa stanovuje všeobecný spoločný rámec príslušných ustanovení, opatrení a kontrolných mechanizmov potrebných na lepšie a jednotnejšie vykonávanie, uplatňovaniepresadzovanie smernice 96/71/ES v praxi vrátane opatrení na predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu alebo obchádzaniu uplatniteľných pravidiel a na ich postih.

1. Touto smernicou sa stanovuje súbor osobitných ustanovení, opatrení a kontrolných mechanizmov, ktoré členským štátom umožnia lepšie a jednotnejšie vykonávať, uplatňovaťpresadzovať smernicu 96/71/ES v praxi vrátane opatrení na predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu alebo obchádzaniu uplatniteľných pravidiel a na ich postih, a to bez toho, aby tým bol dotknutý rozsah pôsobnosti smernice 96/71/ES.

Cieľom tejto smernice je zaručiť dodržiavanie primeranej úrovne minimálnej ochrany práv pracovníkov vyslaných na účely cezhraničného poskytovania služieb a zároveň uľahčiť výkon slobody poskytovania služieb pre poskytovateľov služieb a podporovať korektnú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi služieb.

Cieľom tejto smernice je zaručiť dodržiavanie primeranej úrovne ochrany práv pracovníkov vyslaných na účely cezhraničného poskytovania služieb, najmä presadzovanie podmienok zamestnávania, ktoré sa uplatňujú na mieste, na ktorom sa má poskytnúť služba v súlade s článkom 3 smernice 96/71/ES, rovnako ako podporiť fungovanie vnútorného trhu a zároveň uľahčiť výkon slobody poskytovania služieb pre poskytovateľov služieb a podporovať korektnú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi služieb.

2. Túto smernicu nijakým spôsobom neovplyvňuje výkon základných práv uznaných v členských štátoch alebo právom Únie vrátane práva alebo slobody štrajkovať alebo prijímať iné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti systémov pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a postupmi. Touto smernicou nie je tiež dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať a uplatňovať kolektívne zmluvy ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

2. Táto smernica nijakým spôsobom neovplyvňuje výkon základných práv uznaných v členských štátoch a tiež na úrovni Únie a prípadne aj na medzinárodnej úrovni vrátane práva alebo slobody štrajkovať alebo prijímať iné opatrenia, ktoré upravujú osobitné systémy pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch, v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a postupmi. Touto smernicou nie je ani dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať a uplatňovať kolektívne zmluvy, ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) „príslušným orgánomsa rozumie orgán určený členským štátom na výkon úloh podľa tejto smernice;

(a) „príslušný orgánje orgán alebo úrad vrátane styčných úradov podľa článku 4 smernice 96/71/ES určený členským štátom a poverený výkonom verejných úloh podľa tejto smernice a podľa smernice 96/71/ES;

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „dožadujúcim orgánomsa rozumie príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie plnení v súvislosti so sankciou alebo pokutou uvedenou v kapitole V;

(b) „dožiadajúci orgánje príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie plnení v súvislosti s postihom alebo pokutou uvedenou v kapitole VI;

Odôvodnenie

Cezhraničné vymáhanie upravuje kapitola VI (a nie kapitola V).

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) „dožiadaným orgánomsa rozumie príslušný orgán členského štátu, ktorému sa predkladá žiadosť o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie pohľadávok.

(c) „dožiadaný orgánje príslušný orgán členského štátu, ktorému sa predkladá žiadosť o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie pohľadávok, ako sa uvádza v kapitole VI.

Odôvodnenie

Je potrebné jasnejšie uviesť, o ktorý orgán ide.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predchádzanie zneužívaniu a obchádzaniu

Súbor ustanovení o zabezpečení dodržiavania predpisov s cieľom predísť ich zneužívaniu a obchádzaniu

 

1. Na účely vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES vykonajú príslušné orgány celkové posúdenie všetkých skutkových okolností, ktoré sa považujú za potrebné, a to najmä tých, ktoré sú stanovené v odsekoch 2 a 3 tohto článku. Ich cieľom je pomôcť príslušným orgánom pri vykonávaní previerok a kontrol a tiež vtedy, ak majú dôvod domnievať sa, že príslušný pracovník nemôže byť kvalifikovaný ako vyslaný pracovník podľa smernice 96/71/ES. Tieto skutkové okolnosti majú v rámci celkového posúdenia funkciu orientačných faktorov a nemožno ich preto posudzovať samostatne. Posudzovanie skutkových okolností sa prispôsobuje každému konkrétnemu prípadu a zohľadňuje sa pri ňom konkrétny charakter situácie a charakter činností. Nesplnenie jednej alebo viacerých týchto skutkových okolností ešte automaticky nevylučuje, že ide o vyslanie. Môže to však príslušným orgánom pomôcť pri posudzovaní, či ide o skutočné vyslanie podľa odsekov 2 a 3.

1. Na účely vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES príslušné orgány zohľadňujú skutkové okolnosti, ktoré sú charakteristické pre činnosti vykonávané podnikom v štáte, v ktorom je usadený, s cieľom určiť či skutočne vykonáva podstatné činnosti iné než vnútorné riadenie a/alebo administratívne činnosti. Môže ísť o tieto okolnosti:

2. Aby sa zistilo, či podnik skutočne vykonáva nejakú činnosť, okrem činností v oblasti vnútorného riadenia a/alebo administratívnych činností, príslušné orgány vykonajú celkové posúdenie všetkých skutkových okolností, ktoré sú charakteristické pre činnosti, ktoré vykonáva podnik v členskom štáte usadenia a prípadne v hostiteľskom členskom štáte. Takéto okolnosti môžu zahŕňať najmä:

(a) miesto, v ktorom má podnik registrované sídlo a správu, v ktorom využíva kancelárske priestory, v ktorom platí dane, v ktorom má povolenie vykonávať profesijnú činnosť alebo v ktorom je registrovaným člnom obchodnej komory alebo profesijného subjektu,

(a) miesto, v ktorom má podnik registrované sídlo a správu, v ktorom využíva kancelárske priestory, v ktorom platí dane a príspevky do systému sociálneho zabezpečenia, a v ktorom má prípadne na základe vnútroštátnych právnych predpisov povolenie vykonávať profesijnú činnosť alebo v ktorom je registrovaným členom obchodnej komory alebo profesijného subjektu,

(b) miesto, v ktorom sa prijímajú vyslaní pracovníci,

(b) miesto, v ktorom sa vykonáva nábor vyslaných pracovníkov a miesto, z ktorého sú vysielaní,

(c) právo uplatniteľné na zmluvy, ktoré podnik uzatvára so svojimi zamestnancami na jednej strane a so svojimi klientmi na strane druhej,

(c) právo uplatniteľné na zmluvy, ktoré podnik uzatvára so svojimi zamestnancami na jednej strane a so svojimi klientmi na strane druhej,

(d) miesto, v ktorom podnik vykonáva svoju hlavnú podnikateľskú činnosť a v ktorom zamestnáva administratívnych pracovníkov,

(d) miesto, v ktorom podnik vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, ktorá nie je pri posúdení z širšieho časového hľadiska obmedzená výhradne na vnútorné riadenie a/alebo administratívne činnosti, v ktorom zamestnáva administratívnych pracovníkov, a odvetvie, v ktorom je vyslaný pracovník zamestnaný,

(e) neobvykle obmedzený počet zrealizovaných zmlúv a/alebo výška obratu uskutočneného v členskom štáte, v ktorom je podnik usadený.

(e) počet zrealizovaných zmlúv a/alebo výška obratu uskutočneného v členskom štáte usadenia, pri zohľadnení špecifickej situácie, okrem iného, novozaložených podnikov a MSP, ako aj rozdielov v kúpnej sile mien rozličných členských štátov;

Posúdenie týchto okolností by sa malo prispôsobiť každému osobitnému prípadu, pričom by sa mal zohľadňovať charakter činností, ktoré podnik vykonáva v štáte, v ktorom je usadený.

 

2. S cieľom posúdiť, či vyslaný pracovník dočasne vykonáva svoju prácu v inom členskom štáte než je štát, v ktorom zvyčajne pracuje, mali by sa preskúmať všetky skutkové okolnosti, ktoré charakterizujú takú prácu a situáciu pracovníka.

3. S cieľom posúdiť, či vyslaný pracovník dočasne vykonáva svoju prácu v inom členskom štáte než je štát, v ktorom zvyčajne pracuje, mali by sa preskúmať všetky skutkové okolnosti, ktoré charakterizujú takú prácu a situáciu pracovníka.

Môže ísť o tieto okolnosti:

Môže ísť predovšetkým takéto okolnosti:

(a) práca sa vykonáva na obmedzený čas v inom členskom štáte;

(a) v určitom časovo ohraničenom období sa práca vykonáva v inom členskom štáte; trvanie vyslania sa určí v súlade s článkom 3 ods. 6 smernice 96/71 ES;

(b) pracovník sa vysiela do iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom alebo z ktorého vyslaný zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu podľa nariadenia (ES) č. 593/2008 a/alebo Rímskeho dohovoru;

(b) pracovník sa vysiela do iného členského štátu, než je členský štát, v ktorom alebo z ktorého vyslaný zamestnanec obvykle vykonáva svoju prácu podľa nariadenia (ES) č. 593/2008 a/alebo Rímskeho dohovoru;

(c) vyslaný pracovník sa po ukončení práce alebo poskytovania služieb, na účely ktorých bol vyslaný, vracia do členského štátu, z ktorého je vyslaný, alebo v tomto členskom štáte pokračovať v práci;

(c) vyslaný pracovník sa po ukončení práce alebo poskytovania služieb, na účely ktorých bol vyslaný, vracia do členského štátu, z ktorého bol vyslaný, alebo sa očakáva, že bude v tomto členskom štáte pokračovať v práci;

(d) skutočnosť, či dopravu, stravu a ubytovanie zabezpečuje alebo náklady na ne prepláca zamestnávateľ, ktorý pracovníka vysiela, a ak áno, akým spôsobom; ako aj

(d) skutočnosť, či dopravu, stravu a ubytovanie zabezpečuje alebo náklady na ne prepláca zamestnávateľ, ktorý pracovníka vysiela; ak áno, zahrnie sa spôsob preplatenia;

(e) skutočnosť, či dané pracovné miesto bolo predtým opakovane obsadené tým istým alebo iným (vyslaným) pracovníkom.

(e) skutočnosť, či dané pracovné miesto bolo predtým opakovane obsadené tým istým alebo iným (vyslaným) pracovníkom; alebo

 

(f) disponovanie platným formulárom A1 vydaným na meno vyslaného pracovníka.

Všetky uvedené skutkové okolnosti sú orientačnými faktormi v celkovom posúdení, ktoré sa má vykonať, a preto ich nemožno posudzovať samostatne. Kritériá by sa mali prispôsobiť každému osobitnému prípadu, pričom by sa mali zohľadňovať osobitosti situácie.

 

 

3a. Členské štáty môžu určiť aj dodatočné skutkové okolnosti, ktoré má overiť príslušný orgán, v prípade, ak sú opodstatnené, primerané a nediskriminačné. Členské štáty bezodkladne informujú Komisiu o akýchkoľvek dodatočných skutkových okolnostiach a sprístupnia ich verejnosti na jednotnej celoštátnej webovej stránke presným, jednoznačným a prístupným spôsobom. Komisia tieto dodatočné okolnosti oznámi príslušným orgánom všetkých členských štátov.

 

3b. Členské štáty v súlade so svojim vnútroštátnym právom a praxou zabezpečia, aby vyslaní pracovníci neboli fiktívne označení za samostatne zárobkovo činné osoby.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Do troch rokov od ...* sa preskúma potreba a primeranosť okolností uvedených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, pokiaľ ide o vymedzenie prípadných nových okolností, ktoré by sa mali brať do úvahy, ak treba určiť, či je podnik skutočný a či vyslaný pracovník dočasne vykonáva svoju prácu. V prípade potreby sa Európskemu parlamentu a Rade predloží návrh na akékoľvek nevyhnutné zmeny.

 

___________

 

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 3 – pododsek 2 (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pri overovaní štatútu samostatne zárobkovo činnej osoby v hostiteľskom členskom štáte môžu príslušné orgány vziať do úvahy najmä tieto skutkové okolnosti:

 

a) splnenie podmienok týkajúcich sa podnikania v členskom štáte usadenia, napríklad: registrácia za samostatne zárobkovo činnú osobu, prevádzkovanie kancelárie, úhrada daní, pridelenie identifikačného čísla pre DPH, registrácia v obchodnej komore;

 

b)odmeňovanie, podriadený vzťah medzi samostatne zárobkovo činnou osobou a podnikom a finančná zodpovednosť za výsledky podniku;

 

c) prevádzkovanie samostatnej zárobkovej činnosti pred presunom do hostiteľského členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Ak príslušný orgán dospeje na základe skutkových okolností uvedených v odseku 2 a 3 článku 3 k záveru, že nejde o skutočný prípad vyslania, za podmienky zamestnania uplatniteľné na pracovníka sa považujú podmienky stanovené v právnych predpisoch určených podľa právnych predpisov nariadenia (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (nariadenie Rím I). Pri určovaní rozhodného práva podľa nariadenia Rím I sa zohľadnia tie ustanovenia, ktoré sú pre pracovníka najvýhodnejšie.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úloha styčných úradov

Príslušné orgány a styčné úrady

Na účely tejto smernice členské štáty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi ustanovia jeden alebo viac príslušných orgánov, ku ktorým môžu patriť styčné úrady podľa článku 4 smernice 96/71/ES.

Na účely tejto smernice členské štáty v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi určia jeden alebo viac príslušných orgánov, ktorými môžu byť aj styčné úrady podľa článku 4 smernice 96/71/ES. Styčný úrad poskytuje informácie o  podmienkach a predpisoch v oblasti zamestnávania. Styčný úrad môže zároveň sledovať uplatňovanie týchto predpisov.

Kontaktné údaje príslušných orgánov sa oznamujú Komisii a ostatným členským štátom. Komisia uverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam príslušných orgánov a styčných úradov.

Kontaktné údaje príslušných orgánov a styčných úradov sa oznamujú Komisii a ostatným členským štátom a sprístupňujú verejnosti. Komisia uverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam príslušných orgánov a styčných úradov.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie o podmienkach zamestnávania podľa článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia služieb, všeobecne prístupné jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom na diaľku a prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vo formátoch a webových štandardoch, ktoré zaručujú prístup osobám so zdravotným postihnutím, ako aj s cieľom zaručiť, aby styčné úrady alebo iné príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 smernice 96/71/ES mohli účinne vykonávať svoje úlohy.

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie o podmienkach zamestnania podľa článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia služieb, boli všeobecne a bezplatne prístupné jasným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom na diaľku a prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vo formátoch a webových štandardoch, ktoré zaručujú prístup osobám so zdravotným postihnutím, a tiež s cieľom zaručiť, aby styčné úrady alebo iné príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 smernice 96/71/ES mohli účinne vykonávať svoje úlohy.

2. V záujme zabezpečenia ďalšieho zlepšenia v prístupe k informáciám členské štáty:

2. V záujme zabezpečenia ďalšieho zlepšenia v prístupe k informáciám členské štáty:

(a) na vnútroštátnych webových stránkach podrobne a používateľsky prijateľným spôsobom jasne uvedú, aké podmienky zamestnávania a/alebo časti ich (vnútroštátnych a/alebo regionálnych) právnych predpisov sa musia uplatňovať na pracovníkov vyslaných na ich územie;

(a) na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke a akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami podrobne a užívateľsky ústretovým spôsobom a v prístupnom formáte zrozumiteľne uvedú, ktoré podmienky zamestnania a/alebo časti ich (vnútroštátnych a/alebo regionálnych) právnych predpisov sa musia uplatňovať na pracovníkov vyslaných na ich územie;

(b) prijímajú potrebné opatrenia s cieľom všeobecne sprístupniť na internetových stránkach informácie o tom, ktoré kolektívne zmluvy sú uplatniteľné (a na koho) a aké podmienky zamestnávania musia uplatňovať poskytovatelia služieb z iných členských štátov v súlade so smernicou 96/71/ES, pričom tam, kde je to možné, sa uvedú odkazy na internetové stránky a iné kontaktné miesta, najmä na príslušných sociálnych partnerov;

(b) prijímajú potrebné opatrenia s cieľom všeobecne sprístupniť na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej webovej stránke a akýmikoľvek inými vhodnými prostriedkami informácie o tom, ktoré kolektívne zmluvy sú uplatniteľné (a na koho) a aké podmienky zamestnania musia uplatňovať poskytovatelia služieb z iných členských štátov v súlade so smernicou 96/71/ES, pričom tam, kde je to možné, sa uvedú odkazy na existujúce webové stránky a iné kontaktné miesta, najmä na príslušných sociálnych partnerov;

(c) tieto informácie sprístupňujú pracovníkom a poskytovateľom služieb v jazykoch iných než v jazyku, resp. jazykoch krajiny, v ktorej sa poskytujú služby, a to pokiaľ možno vo forme letáku, v ktorom sa uvádzajú základné uplatniteľné pracovné podmienky, a na požiadanie vo formátoch dostupných pre osoby so zdravotným postihnutím;

(c) tieto informácie sprístupňujú pracovníkom a poskytovateľom služieb zdarma v angličtine a v jazyku členského štátu pôvodu pracovníka a poskytovateľa služieb alebo na základe žiadosti v iných úradných jazykoch Únie, a nie iba v jazyku, resp. jazykoch krajiny, v ktorej sa poskytujú služby, a to pokiaľ možno vo forme letáku, v ktorom sa uvedú základné uplatniteľné pracovné podmienky a opíšu postupy podávania sťažností a príslušné súdne konania a sankcie v prípade nedodržania predpisov, a na požiadanie vo formátoch dostupných pre osoby so zdravotným postihnutím; ďalšie podrobné informácie o pracovných a sociálnych podmienkach uplatniteľných na vyslaných pracovníkov vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa jednoducho a zdarma sprístupnia rôznymi komunikačnými prostriedkami vrátane kontaktných bodov;

(d) zlepšujú dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií poskytovaných na vnútroštátnych webových stránkach;

(d) zvyšujú relevantnosť, dostupnosť a zrozumiteľnosť informácií, najmä informácií poskytovaných na jednotnej oficiálnej vnútroštátnej internetovej stránke uvedenej v písm. a);

(e) určujú, ak je to možné, kontaktnú osobu v rámci styčného úradu, ktorá by bola poverená riešením žiadostí o informácie;

(e) určia kontaktnú osobu v rámci styčného úradu, ktorá je poverená riešením žiadostí o informácie a prijmú opatrenia s cieľom sprístupniť potrebné informácie pre vysielajúce spoločnosti a vyslaných pracovníkov;

(f) aktualizujú informácie uvedené v prehľadoch o jednotlivých krajinách.

(f) aktualizujú informácie uvedené v prehľadoch o jednotlivých krajinách.

3. Komisia aj naďalej podporuje členské štáty v tejto oblasti.

3. Komisia aj naďalej podporuje členské štáty v tejto oblasti.

4. Ak sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a postupmi pracovné podmienky uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES stanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a 8 uvedenej smernice, členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich sociálni partneri identifikovali a prístupným a transparentným spôsobom poskytli poskytovateľom služieb z iných členských štátov a vyslaným pracovníkom príslušné informácie, najmä informácie týkajúce sa rôznych minimálnych miezd a ich zložkách, metódy výpočtu splatných odmien a kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií.

4. Ak sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a postupmi vrátane plnohodnotného rešpektovania autonómie sociálnych partnerov podmienky zamestnania uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES stanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a 8 uvedenej smernice, členské štáty zabezpečia, aby ich sociálni partneri identifikovali a sprístupnili príslušné informácie týkajúce sa rôznych minimálnych miezd a ich zložiek, metódy výpočtu odmeny a kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií. Podmienky zamestnania sa poskytnú prístupným a transparentným spôsobom poskytovateľom služieb z iných členských štátov, ktoré vysielajú pracovníkov, a tiež vyslaným pracovníkom.

 

4a. Vyslaní pracovníci majú právo získať od hostiteľského členského štátu informácie o platných podmienkach zamestnania.

 

Členské štáty zriadia kontaktné body alebo označia iné úrady alebo orgány, na ktoré sa môžu pracovníci a podniky obrátiť so žiadosťou o informácie a podporu týkajúcu sa svojich práv a povinností. Vzťahuje sa to aj na hostiteľský členský štát, aj na členský štát usadenia.

 

Komisia a členské štáty zabezpečujú primeranú podporu pre príslušné iniciatívy sociálnych partnerov na úrovni Únie i na vnútroštátnej úrovni, ktorých cieľom je informovať podniky a pracovníkov o platných podmienkach uvedených v tejto smernici a v smernici 96/71/ES.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty úzko spolupracujú a navzájom si poskytujú pomoc s cieľom uľahčiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie tejto smernice v praxi.

1. Členské štáty úzko spolupracujú a navzájom si poskytujú bezodkladnú pomoc s cieľom uľahčiť vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie tejto smernice v praxi.

2. Spolupráca členských štátov pozostáva predovšetkým vo vybavovaní odôvodnených žiadostí príslušných orgánov o poskytnutie informácií a vykonanie kontrol, inšpekcií a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi vyslania pracovníkov uvedených v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov alebo možných prípadov nezákonných nadnárodných činností.

2. Spolupráca členských štátov spočíva predovšetkým v bezodkladnom vybavovaní odôvodnených žiadostí príslušných orgánov o poskytnutie informácií a vykonanie kontrol, inšpekcií a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi vyslania pracovníkov uvedenými v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES a v akýchkoľvek príslušných článkoch tejto smernice vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov a iniciovaní náležitých opatrení v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi a touto smernicou.

3. S cieľom vybaviť žiadosť príslušných orgánov v inom členskom štáte o pomoc členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb usadení na ich území poskytli ich príslušným orgánom všetky informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. S cieľom reagovať na žiadosť o pomoc príslušných orgánov v inom členskom štáte, členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb usadení na ich území poskytli príslušným orgánom bezodkladne všetky informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernicou 96/71/ES. Ak poskytovatelia služieb neposkytnú takéto informácie, príslušné orgány prijmú náležité opatrenia.

4. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti o informácie alebo s vykonávaním kontrol, inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský štát bezodkladne informuje žiadajúci členský štát s cieľom nájsť riešenie.

4. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti o informácie alebo s vykonávaním kontrol, inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský štát bezodkladne informuje dožiadajúci členský štát s cieľom nájsť riešenie. V prípade akýchkoľvek pretrvávajúcich problémov v oblasti výmeny informácií alebo trvalého odmietania poskytovať informácie sa informuje Komisia, ktorá v prípade, ak uzná príslušný prípad za odôvodnený, iniciuje konanie vo veci porušenia. Komisia prípady dlhodobého odmietania poskytovať informácie zaznamená s cieľom vytvoriť okrem iného verejne prístupný zoznam orgánov, o ktorých existujú záznamy svedčiace o tom, že tieto orgány trvale odmietajú poskytovať informácie.

5. Členské štáty poskytujú informácie požadované inými členskými štátmi alebo Komisiou elektronickými prostriedkami v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia žiadosti. V osobitných situáciách, v ktorých sa členský štát oboznámi s konkrétnymi okolnosťami, ktoré si vyžadujú urýchlene prijať opatrenia, použije sa osobitný skrátený postup. V týchto prípadoch sa informácie poskytujú do 24 hodín.

5. Členské štáty poskytujú informácie požadované inými členskými štátmi alebo Komisiou elektronickými prostriedkami v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia žiadosti. V osobitných situáciách, v ktorých sa členský štát oboznámi s konkrétnymi okolnosťami, ktoré si vyžadujú urýchlene prijať opatrenia, použije sa osobitný skrátený postup. V týchto prípadoch sa informácie poskytujú do 24 hodín. Nebráni sa tým príslušným orgánom v hostiteľskom členskom štáte, aby prijali opatrenia s cieľom predchádzať podvodom, vyšetrovať ich a trestať.

6. Členské štáty zabezpečujú, aby do registrov, v ktorých sú zapísaní poskytovatelia služieb a do ktorých môžu nahliadať príslušné orgány na ich území, mohli za rovnakých podmienok nahliadať aj rovnocenné príslušné orgány iných členských štátov.

6. Členské štáty zabezpečujú, aby do registrov, v ktorých sú zapísaní poskytovatelia služieb a do ktorých môžu nahliadať príslušné orgány na ich území, mohli za rovnakých podmienok nahliadať aj rovnocenné príslušné orgány iných členských štátov.

7. Členské štáty zabezpečujú dôvernosť vymieňaných informácií. Vymieňané informácie sa používajú iba v súvislosti so záležitosťou, resp. záležitosťami, pre ktoré sa o tieto informácie žiadalo.

7. Členské štáty zabezpečujú prísnu dôvernosť vymieňaných informácií. Vymieňané informácie sa používajú výhradne v súvislosti so záležitosťou, resp. záležitosťami, pre ktoré sa o tieto informácie žiadalo, a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi, najmä s právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

8. Vzájomná administratívna spolupráca a pomoc sa poskytuje bezplatne.

8. Vzájomná administratívna spolupráca a pomoc sa poskytuje bezplatne.

9. Komisia a príslušné orgány úzko spolupracujú pri preskúmavaní ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť pri uplatňovaní článku 3 ods. 10 smernice 96/71/ES.

9. Komisia a príslušné orgány úzko spolupracujú pri preskúmavaní ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť pri uplatňovaní článku 3 ods. 10 smernice 96/71/ES.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Úloha členského štátu usadenia

Úloha členských štátov

 

1. V súlade so zásadami stanovenými v článkoch 4 a 5 smernice 96/71/ES, počas obdobia vyslania pracovníka do iného členského štátu sú za inšpekciu podmienok zamestnania, ktoré sa majú plniť podľa smernice 96/71/ES, zodpovedné orgány hostiteľského členského štátu v spolupráci s členským štátom usadenia. Hostiteľský štát preto v súlade s článkom 10 tejto smernice a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo postupmi a administratívnymi postupmi vykonáva v súvislosti s pracovníkmi vyslanými na jeho územie kontrolu a monitorovanie a prijíma všetky nevyhnutné opatrenia v oblasti dohľadu alebo presadzovania právnych predpisov. Previerky a kontroly vykonávajú v prípade potreby orgány hostiteľského členského štátu z vlastnej iniciatívy alebo na požiadanie príslušných orgánov členského štátu usadenia v súlade s článkom 10 a s právomocami dohľadu, ktoré sú stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, praxou a administratívnymi postupmi hostiteľského členského štátu a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

1. Členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonáva aj naďalej kontrolu a monitorovanie a prijíma opatrenia dohľadu a vynucovacie opatrenia, pokiaľ ide o pracovníkov vyslaných do iného členského štátu.

2. Členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonáva aj naďalej kontrolu a monitorovanie a prijíma opatrenia dohľadu a vynucovacie opatrenia, pokiaľ ide o pracovníkov vyslaných do iného členského štátu. Táto povinnosť neznamená povinnosť členského štátu usadenia vykonávať faktické previerky a kontroly na území hostiteľského členského štátu, v ktorom sa služby poskytujú.

2. Za okolností uvedených v článku 3 ods.1 a 2 a v článku 9 ods. 1 členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, poskytuje členskému štátu, do ktorého je pracovník vyslaný, pomoc s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok uplatniteľných v súlade so smernicou 96/71/ES a touto smernicou. Členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, z vlastnej iniciatívy oznamuje členskému štátu, do ktorého je pracovník vyslaný, akékoľvek príslušné informácie vymedzené v článku 3 ods. 1 a 2 a v článku 9 ods. 1, ak sú členskému štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, známe osobitné skutočnosti, ktoré svedčia o možných nezrovnalostiach.

3. Na účely uplatňovania smernice 96/71/ES, za okolností uvedených v článku 3 ods. 1 a 2 a v článku 9 ods. 1, členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, poskytuje hostiteľskému členskému štátu pomoc s cieľom v plnom rozsahu zabezpečiť splnenie podmienok uplatniteľných v súlade so smernicou 96/71/ES a touto smernicou. Členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený okamžite, z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť hostiteľského členského štátu oznámi príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu akékoľvek príslušné informácie, tak ako sú uvedené v tejto smernici alebo požadované na splnenie článku 3 smernice 96/71/ES.

3. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu tiež požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia v prípade každého poskytnutia služieb alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli informácie o zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb, jeho dobrého správania a absencie akéhokoľvek porušenia uplatniteľných pravidiel. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytujú tieto informácie v súlade s článkom 6.

4. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu rovnako požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia v prípade každého poskytnutia služieb alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli informácie na overenie plnohodnotného dodržiavania smernice 96/71/ES, ako aj tejto smernice, a to aj informácie o zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb, jeho dobrého správania a absencie akéhokoľvek porušenia platných pravidiel. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu z  dôvodov verejného záujmu požiadať aj o ďalšie informácie. K takýmto požiadavkám treba priložiť príslušné odôvodnenie, v ktorom sa predovšetkým uvedú dôvody ich predloženia. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytujú tieto informácie v súlade s článkom 6.

4. Povinnosť ustanovená v odsekoch 1 a 2 neznamená povinnosť členského štátu usadenia vykonávať skutkové previerky a kontroly na území hostiteľského členského štátu, v ktorom sa poskytuje služba. Také previerky a kontroly v prípade potreby vykonávajú orgány hostiteľského členského štátu na požiadanie príslušných orgánov členského štátu usadenia v súlade s článkom 10 a v medziach právomocí dohľadu, ktoré sú stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a administratívnymi postupmi hostiteľského členského štátu a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

 

 

4a. Členské štáty, ktoré zistia, že sa vykonáva nábor pracovníkov, ktorí majú pracovať ako fiktívne samostatne zárobkovo činné osoby, o tom bezodkladne informujú príslušné orgány v hostiteľskom členskom štáte.

 

4b. Všetky informácie, ktoré prijmú príslušné orgány, sa považujú za dôverné informácie.

 

V súlade s právnymi predpismi Únie a vnútroštátnymi právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov sú v konečnom dôsledku za zachovávanie ochrany údajov a zákonných práv dotknutých osôb zodpovedné členské štáty, ktoré v tomto smere zavedú vhodné mechanizmy ochrany.

 

4c. Členské štáty zabezpečujú potrebné zdroje na zaistenie účinných previerok a kontrol.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú s pomocou Komisie sprievodné opatrenia na rozvoj, uľahčenie a podporu výmen medzi úradníkmi zodpovednými za administratívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, ako aj monitorovanie dodržiavania uplatniteľných predpisov a ich vynucovania.

1. Členské štáty prijímajú s pomocou Komisie sprievodné opatrenia na rozvoj, uľahčenie a podporu výmen medzi úradníkmi zodpovednými za administratívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc, ako aj monitorovanie dodržiavania platných predpisov a ich vynucovania. Členské štáty môžu tiež prijať sprievodné opatrenia na podporu organizácií, ktoré poskytujú informácie vyslaným pracovníkom.

 

1a. Príslušné orgány v hostiteľskom členskom štáte a v členskom štáte usadenia sa nabádajú na to, aby zhromažďovali a hodnotili údaje, ktoré sú špecifické pre proces vyslania, a aby pritom dodržiavali právne predpisy Únie a vnútroštátne právne predpisy v oblasti ochrany údajov. Členské štáty sa rovnako nabádajú na to, aby zhromaždené údaje postupovali Komisii na účely vypracovania súhrnov.

2. Komisia posudzuje potrebu finančnej podpory v záujme ďalšieho zlepšenia administratívnej spolupráce a zvýšenia vzájomnej dôvery prostredníctvom projektov vrátane podpory výmen príslušných úradníkov a odbornej prípravy ako aj rozvoja, uľahčovania a podpory iniciatív v oblasti osvedčených postupov vrátane iniciatív zo strany sociálnych partnerov na úrovni Únie, ako je napríklad vývoj a aktualizácia databáz alebo spoločných webových stránok obsahujúcich všeobecné alebo odvetvové informácie o uplatniteľných pracovných podmienkach.

2. Komisia posudzuje potrebu finančnej podpory v záujme ďalšieho zlepšenia administratívnej spolupráce a zvýšenia vzájomnej dôvery prostredníctvom projektov vrátane podpory výmen príslušných úradníkov a odbornej prípravy ako aj rozvoja, uľahčovania a podpory iniciatív v oblasti osvedčených postupov vrátane iniciatív zo strany sociálnych partnerov na úrovni Únie, ako je napríklad vývoj a aktualizácia databáz alebo spoločných webových stránok obsahujúcich všeobecné informácie o uplatniteľných podmienkach zamestnania alebo informácie špecifické pre konkrétne odvetvie. V prípade, ak Komisia dospeje k záveru, že takáto potreba existuje, zabezpečí primerané financovanie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh smernice

Článok 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty môžu ustanoviť len ďalej uvedené administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:

1. Členské štáty môžu zaviesť akékoľvek administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia, ktoré považujú za nevyhnutné na účinné presadzovanie smernice 96/71/ES a tejto smernice, vrátane okrem iného:

 

(a) povinnosti určiť na obdobie, počas ktorého sa poskytujú služby, v hostiteľskom členskom štáte kontaktnú osobu, ktorá bude vystupovať ako splnomocnený zástupca vysielajúcej spoločnosti, ktorú môžu kontaktovať príslušné orgány hostiteľského členského štátu, ktorá má právo prijímať všetky úradné oznámenia a dokumenty a má tiež v prípade potreby právo v mene zamestnávateľa rokovať o záväzných zmluvách a uzatvárať takéto zmluvy s príslušnými sociálnymi partnermi v hostiteľskom členskom štáte, a to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

 

(b) opatrení zameraných na boj proti neprihlásenej práci;

(c) preklad dokumentov uvedených v písmene b), ktorý môže byť odôvodnený za predpokladu, že tieto dokumenty nie sú neprimerane dlhé a že sú všeobecne vypracované podľa štandardizovaných formulárov;

(c) prekladu dokumentov uvedených v odseku 2 do jedného z úradných jazykov Únie, ktorý je zároveň úradným jazykom hostiteľského členského štátu;

(d) povinnosť určiť na obdobie, počas ktorého sa poskytujú služby, kontaktnú osobu poverenú rokovať v prípade potreby v mene zamestnávateľa s príslušnými sociálnymi partnermi v členskom štáte, do ktorého je pracovník vyslaný, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

 

2. Členské štáty zabezpečujú, aby podniky mali možnosť jednoducho vybaviť postupy a formality súvisiace s vyslaním pracovníkov, a to pokiaľ možno na diaľku a v elektronickej podobe.

2. Bez toho, aby bol dotknutý odsek 1, členské štáty zavedú tieto administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia:

(a) povinnosť poskytovateľa služieb usadeného v inom členskom štáte, aby pred zodpovednými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uskutočnil najneskôr v čase začatia poskytovania služieb jednoduché vyhlásenie, ktoré sa obmedzuje na uvedenie totožnosti poskytovateľa služieb, prítomnosti jedného alebo viacerých jasne identifikovateľných vyslaných pracovníkov, ich očakávaného počtu, očakávaného trvania a miesta ich pobytu a služieb opodstatňujúcich vyslanie;

(a) povinnosť poskytovateľa služieb usadeného v inom členskom štáte, aby pred vnútroštátnymi príslušnými orgánmi uskutočnil najneskôr päť pracovných dní pred začatím poskytovania služieb jednoduché vyhlásenie, a to v úradnom jazyku Únie, ktorý je zároveň úradným jazykom hostiteľského členského štátu, alebo, ak s tým hostiteľský členský štát súhlasí, v inom jazyku, v ktorom uvedie predovšetkým totožnosť poskytovateľa služieb, predpokladaný počet vyslaných pracovníkov a ich osobné identifikačné údaje a v prípade potreby určenú kontaktnú osobu podľa odseku 1 písm. a), začiatok a očakávané trvanie a miesto, kde sa služba bude poskytovať, ako aj služby, ktoré sú dôvodom na ich vyslanie.

 

V tomto vyhlásení bude uvedené, že poskytovateľovi služieb boli oznámené príslušné minimálne pracovné podmienky v hostiteľskom členskom štáte a poskytovateľ služieb súhlasil, že ich bude dodržiavať v súlade s článkom 3 smernice 96/71/ES.

 

 

Poskytovateľ služieb usadený v inom členskom štáte bezodkladne informuje príslušné orgány v hostiteľskom členskom štáte o akýchkoľvek zmenách informácií uvedených vo vyhlásení pred poskytovaním služby alebo počas jej poskytovania.

 

b) povinnosť uchovávať alebo poskytnúť počas obdobia vyslania, a to na prístupnom a jednoznačne identifikovateľnom mieste, napríklad na pracovisku alebo na stavenisku alebo, v prípade mobilných pracovníkov v odvetví dopravy, na prevádzkovej základni v hostiteľskom členskom štáte alebo vo vozidle prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba, kópie týchto dokumentov v papierovej alebo elektronickej podobe:

 

– preukaz totožnosti vyslaného pracovníka,

 

– pracovná zmluva (alebo rovnocenný dokument obsahujúci podmienky zamestnania, napríklad dokument podľa smernice 91/533 vrátane doplňujúcich informácií podľa článku 4 tejto smernice, ak je to vhodné alebo relevantné),

 

– výplatné pásky a doklady o vyplatení miezd,

 

– pracovné výkazy,

 

– dokumenty o sociálnom zabezpečení podľa nariadenia (ES) č. 883/2004 (napríklad formulár A1),

 

– pracovné povolenie a povolenie na pobyt v členskom štáte usadenia v prípade občanov tretích štátov alebo kópie rovnocenných dokumentov vydaných podľa vnútroštátnych právnych predpisov členského štátu usadenia,

 

– posúdenie rizík pre bezpečnosť a zdravie pri práci podľa smernice 89/391/ES,

 

Tieto dokumenty sa zároveň uchovávajú alebo sú sprístupnené prinajmenšom v lehote dvoch rokov po období vyslania.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby podniky mali možnosť jednoducho vybaviť postupy a formality súvisiace s vyslaním pracovníkov, a to pokiaľ možno na diaľku a v elektronickej podobe.

3. Členské štáty zabezpečujú, aby podniky mali možnosť vybaviť postupy a formality súvisiace s vyslaním pracovníkov, a to pokiaľ možno na diaľku a v elektronickej podobe.

3. Do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 20 sa preskúma potreba a primeranosť uplatňovania vnútroštátnych kontrolných opatrení vzhľadom na skúsenosti nadobudnuté pri využívaní systému spolupráce a výmeny informácií a na jeho účinnosť, ako aj vzhľadom na rozvoj jednotnejších štandardizovaných dokumentov, stanovenie spoločných zásad alebo noriem pre inšpekcie v oblasti vysielania pracovníkov a na technologický rozvoj, a to s cieľom navrhnúť v prípade potreby potrebné zmeny a doplnenia.

4. Do troch rokov od ...* Komisia preskúma účinnosť vnútroštátnych kontrolných opatrení a ich uplatňovania vzhľadom na skúsenosti nadobudnuté pri využívaní systému spolupráce a výmeny informácií a na jeho účinnosť, ako aj vzhľadom na rozvoj jednotnejších štandardizovaných dokumentov, stanovenie spoločných zásad alebo noriem pre inšpekcie v oblasti vysielania pracovníkov a na technologický rozvoj, a to s cieľom navrhnúť v prípade potreby potrebné zmeny alebo úpravy.

 

___________________

 

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh smernice

Článok 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Inšpekcie

Kontroly a inšpekcie

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na ich území zaviedli vhodné kontroly a mechanizmy monitorovania a vykonávali účinné a náležité inšpekcie s cieľom kontrolovať a monitorovať dodržiavanie ustanovení a pravidiel stanovených v smernici 96/71/ES a zaručiť jej správne uplatňovanie a presadzovanie. Uvedené kontroly sa zakladajú predovšetkým na hodnotení rizika, ktoré pravidelne vykonávajú príslušné orgány. V hodnotení rizika sa identifikujú odvetvia činností, v ktorých dochádza na ich území vo veľkej miere k zamestnávaniu pracovníkov vyslaných na účely poskytovania služieb. V rámci takého hodnotenia rizika sa zohľadňuje realizácia veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, osobitné problémy a potreby v konkrétnych odvetviach, prípady porušenia príslušných právnych predpisov a pravidiel, ako aj zraniteľnosť určitých skupín pracovníkov.

1. Členské štáty zabezpečia, aby sa na ich území zaviedli vhodné a účinné kontroly a mechanizmy monitorovania a vykonávali účinné a náležité inšpekcie s cieľom kontrolovať a monitorovať dodržiavanie ustanovení a pravidiel stanovených v smernici 96/71/ES a v tejto smernici a zaručiť ich správne uplatňovanie a presadzovanie, ako aj bojovať proti neprihlásenej práci. Takéto inšpekcie môžu vychádzať z hodnotenia rizika, ktoré pravidelne vypracúvajú príslušné orgány. V hodnotení rizika sa môžu identifikovať odvetvia činností, v ktorých dochádza na ich území vo veľkej miere k zamestnávaniu pracovníkov vyslaných na účely poskytovania služieb. V rámci takého hodnotenia rizika sa môže osobitne zohľadňovať realizácia veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, dlhý reťazec subdodávateľov, osobitné problémy a potreby v konkrétnych odvetviach, prípady porušenia príslušných právnych predpisov a pravidiel v minulosti, ako aj zraniteľnosť určitých skupín pracovníkov.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby inšpekcie a kontroly dodržiavania smernice 96/71/ES neboli diskriminačné a/alebo neprimerané.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby inšpekcie a kontroly dodržiavania tejto smernice a smernice 96/71/ES neboli diskriminačné a/alebo neprimerané a  takýmto inšpekciám a kontrolám prideľujú potrebné prostriedky. V súlade s vlastnou praxou poskytne príslušný orgán podniku, v ktorom sa vykonala inšpekcia alebo kontrola, dokument vystavený v nadväznosti na inšpekciu alebo kontrolu, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie.

3. Ak sú počas inšpekcie potrebné na účely posúdenia kritérií v článku 3 informácie, členský štát, v ktorom sa poskytuje služba, a členský štát usadenia konajú v súlade s pravidlami o administratívnej spolupráci, t. j. príslušné orgány spolupracujú v súlade s pravidlami a zásadami stanovenými v článkoch 6 a 7.

3. Ak sú počas inšpekcií a so zreteľom na článok 3 tejto smernice potrebné informácie, hostiteľský členský štát a členský štát usadenia konajú v súlade s pravidlami o administratívnej spolupráci. Predovšetkým, príslušné orgány spolupracujú v súlade s pravidlami a zásadami stanovenými v článkoch 6 a 7 tejto smernice.

4. V členských štátoch, v ktorých sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi ponecháva stanovenie pracovných podmienok vyslaných pracovníkov uvedených v článku 3 smernice 96/71/ES, najmä minimálnej mzdy a pracovného času, na sociálnych partnerov, môžu sociálni partneri na primeranej úrovni a za podmienok stanovených členskými štátmi taktiež monitorovať uplatňovanie príslušných pracovných podmienok vyslaných pracovníkov za predpokladu, že je zaručená dostatočná úroveň ochrany, ktorá zodpovedá úrovni ochrany podľa smernice 96/71/ES a tejto smernice.

4. V členských štátoch, v ktorých sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi ponecháva stanovenie pracovných podmienok vyslaných pracovníkov uvedených v článku 3 smernice 96/71/ES, najmä minimálnej mzdy a pracovného času, na sociálnych partnerov, môžu títo sociálni partneri na primeranej úrovni a za podmienok stanovených týmito členskými štátmi taktiež monitorovať uplatňovanie príslušných podmienok zamestnania vyslaných pracovníkov v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi, za predpokladu, že tieto podmienky boli náležite oznámené podľa článku 5 tejto smernice.

5. Členské štáty, v ktorých nemajú inšpektoráty práce žiadne právomoci, pokiaľ ide o kontrolu a monitorovanie pracovných podmienok vyslaných pracovníkov, môžu výnimočne po porade so sociálnymi partnermi na národnej úrovni stanoviť alebo zachovať ustanovenia, ktorými sa zaručuje dodržiavanie týchto pracovných podmienok za predpokladu, že tieto ustanovenia zabezpečujú dotknutým osobám náležitú úroveň ochrany, ktorá zodpovedá úrovni ochrany podľa smernice 96/71/ES a tejto smernice.

5. Členské štáty, v ktorých nemajú inšpektoráty práce žiadne právomoci, pokiaľ ide o kontrolu a monitorovanie pracovných podmienok a/alebo podmienok zamestnania vyslaných pracovníkov, môžu výnimočne po porade so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej úrovni stanoviť, upraviť alebo zachovať postupy a mechanizmy, ktorými sa zaručuje dodržiavanie týchto podmienok zamestnania za predpokladu, že nie sú diskriminačné alebo neprimerané podľa článku 10 ods. 2 tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh smernice

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.V záujme presadzovania plnenia povinností podľa článku 6 smernice 96/71/ES a tejto smernice členské štáty zabezpečujú, aby vyslaní pracovníci mali k dispozícii účinné mechanizmy na priame podávanie sťažností voči ich zamestnávateľom a mali právo začať súdne alebo správne konania, a to aj v členskom štáte, na ktorého územie sú alebo boli vyslaní, ak sa domnievajú, že utrpeli ujmu alebo škodu v dôsledku nedodržania uplatniteľných pravidiel, a to aj po ukončení pracovnoprávneho vzťahu, v rámci ktorého došlo k údajnému porušeniu právnych predpisov.

1. V záujme presadzovania plnenia povinností podľa tejto smernice a podľa smernice 96/71/ES členské štáty zabezpečujú, aby vyslaní pracovníci mali k dispozícii účinné mechanizmy na priame podávanie sťažností voči svojim zamestnávateľom a mali právo začať súdne alebo správne konania, a to aj v členskom štáte, na ktorého územie sú alebo boli vyslaní, ak sa domnievajú, že utrpeli ujmu alebo škodu v dôsledku nedodržania uplatniteľných pravidiel, a to aj po ukončení pracovnoprávneho vzťahu, v rámci ktorého došlo k údajnému porušeniu právnych predpisov.

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá súdna právomoc súdov v členských štátoch, ako je stanovená najmä v príslušných nástrojoch práva Únie a/alebo v medzinárodných dohovoroch.

2. Odsek 1 sa uplatňuje bez toho, aby tým bola dotknutá súdna právomoc súdov v členských štátoch, ako je stanovená najmä v príslušných nástrojoch práva Únie a/alebo v medzinárodných dohovoroch.

3. Členské štáty zabezpečujú, aby odbory a iné tretie strany, ako napr. združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú v súlade s kritériami ustanovenými v ich vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, sa mohli v mene alebo na podporu vyslaných pracovníkov alebo ich zamestnávateľa a s ich súhlasom zapojiť do akéhokoľvek súdneho alebo správneho konania, ktorého cieľom je vykonávanie tejto smernice alebo presadzovanie plnenia povinností podľa tejto smernice.

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa odbory a iné tretie strany, napríklad združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú v súlade s kritériami stanovenými vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice a smernice 96/71/ES, mohli v mene alebo na podporu vyslaných pracovníkov alebo ich zamestnávateľa zapojiť do akéhokoľvek súdneho alebo správneho konania ustanoveného v záujme vykonávania tejto smernice a smernice 96/71/ES a/alebo presadzovania plnenia povinností podľa tejto smernice a smernice 96/71/ES.

4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne pravidlá týkajúce sa termínov alebo lehôt na podávanie podnetov na začatie podobných konaní ani vnútroštátne procesnoprávne predpisy o zastupovaní a obhajobe pred súdmi.

4.Odseky 1 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne pravidlá týkajúce sa termínov alebo lehôt na podávanie podnetov na začatie podobných konaní ani vnútroštátne procesnoprávne pravidlá týkajúce sa  zastupovania a obhajoby pred súdmi. Členské štáty však poskytnú obdobie najmenej šiestich mesiacov, počas ktorých môže navrhovateľ podať žalobu podľa vnútroštátnych procesnoprávnych pravidiel.

 

4a. Vyslaní pracovníci, ktorí podnikli súdne alebo administratívne kroky podľa článku 11 ods. 1 nesmú byť vystavení akémukoľvek nepriaznivému zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa. Členské štáty zároveň vo svojich vnútroštátnych predpisoch vymedzia podmienky, na základe ktorých je možné predĺžiť platnosť povolenia na pobyt vyslaných pracovníkov z tretích krajín až do ukončenia príslušného konania.

5. Členské štáty zabezpečujú, aby sa zaviedli potrebné mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vyslaným pracovníkom umožní dosiahnuť vyplatenie.

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa zaviedli potrebné mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vyslaným pracovníkom alebo tretím stranám konajúcim s ich súhlasom a v ich mene umožní požadovať a vyslaným pracovníkom dosiahnuť vyplatenie prinajmenšom:

(a) všetkých nevyplatených odmien, ktoré sa im mali vyplatiť na základe uplatniteľných pracovných podmienok podľa článku 3 smernice 96/71/ES;

(a) všetkých nevyplatených odmien, ktoré sa im mali vyplatiť na základe platných podmienok zamestnania podľa článku 3 smernice 96/71/ES;

(b) náhrad nákladov na ubytovanie, ktoré im bolo zabezpečené zamestnávateľom, ktoré boli vzhľadom na čistú mzdu alebo kvalitu ubytovania neprimerane vysoké a ktoré boli zadržané alebo stiahnuté z miezd.

(b) náhrad nákladov na ubytovanie, ktoré im bolo zabezpečené zamestnávateľom, ktoré boli vzhľadom na čistú mzdu alebo kvalitu ubytovania neprimerane vysoké a ktoré boli zadržané alebo stiahnuté z miezd.

 

(c) všetkých dlžných súm alebo daní, či príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia neoprávnene stiahnutých z mzdy pracovníka. Členské štáty zabezpečia aj to, aby boli zavedené nevyhnutné mechanizmy na zaistenie vyplatenia splatných daní, príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia a príspevkov do spoločných fondov a inštitúcií sociálnych partnerov.

Tento odsek sa tiež uplatňuje na prípady, keď sa vyslaní pracovníci vrátili z členského štátu, do ktorého boli vyslaní.

Tento odsek sa tiež uplatňuje na prípady, keď sa vyslaní pracovníci vrátili z členského štátu, do ktorého boli vyslaní, a tiež na tých vyslaných pracovníkov, ktorí boli podľa článku 3 ods. 3b tejto smernice fiktívne označení za samostatne zárobkovo činné osoby.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Subdodávateľstvo – Spoločné a nerozdielne ručenie

Zadanie zákazky subdodávateľom

1. Pokiaľ ide o stavebné činnosti uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES, členské štáty vo všetkých prípadoch vyslania pracovníkov podľa článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES zabezpečujú na nediskriminačnom základe a so zreteľom na ochranu rovnocenných práv zamestnancov priamych subdodávateľov usadených na ich území, aby vyslaný zamestnanec a/alebo spoločné fondy alebo inštitúcie sociálnych partnerov mohli uplatniť voči dodávateľovi, ktorého priamy subdodávateľ je zamestnávateľom (poskytovateľom služieb alebo dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou), zodpovednosť, ktorú nesie spolu so zamestnávateľom alebo namiesto zamestnávateľa, za nevyplatenie:

 

(a) všetkých nevyplatených čistých odmien zodpovedajúcich minimálnym mzdám a/alebo príspevkov, ktoré sa majú vyplatiť do spoločných fondov alebo inštitúciám sociálnych partnerov, ak sa na ne vzťahuje článok 3 ods. 1 smernice 96/71/ES;

 

(b) všetkých spätných platieb alebo vrátenia daní alebo príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia neoprávnene stiahnutých zo zamestnancovho platu.

 

Zodpovednosť podľa predchádzajúceho odseku sa obmedzuje na práva pracovníka nadobudnuté zo zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a jeho subdodávateľom.

 

2. Členské štáty ustanovia, že dodávateľ, ktorý koná v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, nenesie zodpovednosť podľa odseku 1. Systémy opatrení obvyklej opatrnosti a starostlivosti sa uplatňujú transparentným, nediskriminačným a proporcionálnym spôsobom. Môžu zahŕňať preventívne opatrenia prijaté dodávateľom vo vzťahu k dôkazom predkladaným subdodávateľom o základných pracovných podmienkach uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 96/71/ES, vrátane výplatných pások a výplaty miezd, plnenia povinností v oblasti sociálneho zabezpečenia a/alebo daňových povinností v členskom štáte usadenia a dodržiavania uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov.

1. Členské štáty prijmú opatrenia na nediskriminačnom základe, ktorými zabezpečia, aby spoločnosť, ktorá priamo alebo nepriamo poverí inú spoločnosť vykonávaním služieb v jej mene, ručila spolu s akýmkoľvek subdodávateľom alebo namiesto neho za splatné pohľadávky zamestnancov a/alebo za uhradenie splatných príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia určených do spoločných fondov alebo inštitúcií sociálnych partnerov.

 

Zodpovednosť uvedená v tomto odseku je obmedzená na práva pracovníkov nadobudnuté počas zmluvného vzťahu medzi dodávateľom a jeho subdodávateľmi.

3. Členské štáty môžu v súlade s právnymi predpismi Únie a na nediskriminačnom a proporcionálnom základe ustanoviť vo vnútroštátnom práve prísnejšie pravidlá týkajúce sa zodpovednosti, pokiaľ ide o oblasť pôsobnosti a rozsah zodpovednosti subdodávateľa. Členské štáty môžu v súlade s právnymi predpismi Únie ustanoviť takú zodpovednosť aj v iných odvetviach než tých, ktoré sú uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES. Členské štáty môžu v týchto prípadoch ustanoviť, že dodávateľ, ktorý konal v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, ako je vymedzená vo vnútroštátnom práve, nenesie takúto zodpovednosť.

2. Odsek 1 nemá vplyv na prísnejšie pravidlá týkajúce sa zodpovednosti stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

4. Do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 20 Komisia po porade s členskými štátmi a sociálnymi partnermi na úrovni EÚ preskúma uplatňovanie tohto článku s cieľom navrhnúť v prípade potreby akékoľvek potrebné zmeny a doplnenia.

 

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh smernice

Článok 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú alebo môžu byť ustanovené v právnych predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci a uznávania ako aj opatrenia a postupy stanovené v tomto článku sa uplatňujú na cezhraničné presadzovanie administratívnych pokút a sankcií, ktoré boli poskytovateľovi služieb usadenému v jednom členskom štáte uložené za nesplnenie uplatniteľných predpisov v inom členskom štáte.

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú alebo môžu byť ustanovené v právnych predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci a uznávania ako aj opatrenia a postupy stanovené v tejto kapitole sa uplatňujú na cezhraničné presadzovanie finančných administratívnych postihov a/alebo pokút stanovených v smernici 96/71/ES, ktoré boli poskytovateľovi služieb usadenému v inom členskom štáte uložené za nesplnenie platných predpisov v inom členskom štáte.

2. Dožadujúci orgán môže v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v jeho členskom štáte požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte, aby vymohol sankciu alebo pokutu alebo oznámil rozhodnutie o uložení sankcie alebo pokuty, ak príslušné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členskom štáte dožiadaného orgánu umožňujú konať takým spôsobom, ak ide o podobné pohľadávky alebo rozhodnutia.

2. Dožiadajúci orgán môže v súlade právnymi predpismi, nariadeniami a administratívnymi postupmi platnými v jeho členskom štáte požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte, aby vymohol postih alebo pokutu alebo príspevky do systému sociálneho zabezpečenia so spätnou platnosťou v súlade s nariadením (ES) č. 987/2009, alebo oznámil rozhodnutie o uložení postihu alebo pokuty alebo príspevku do systému sociálneho zabezpečenia so spätnou platnosťou.

Príslušný orgán v dožadujúcom členskom štáte zabezpečuje, aby sa v prípade žiadosti o vymoženie sankcie alebo pokuty alebo oznámenia rozhodnutia o uložení sankcie alebo pokuty postupovalo podľa pravidiel platných v dožadujúcom členskom štáte, pričom príslušný dožiadaný orgán zabezpečuje, aby sa pri vymáhaní sankcie alebo pokuty alebo oznámení rozhodnutia o uložení sankcie alebo pokuty v dožiadanom členskom štáte postupovalo v súlade s vnútroštátnymi zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v dožiadanom členskom štáte.

Príslušný orgán v dožiadajúcom členskom štáte zabezpečuje, aby sa v prípade žiadosti o vymoženie postihu alebo pokuty alebo oznámenia rozhodnutia o uložení postihu alebo pokuty postupovalo podľa pravidiel platných v dožiadajúcom členskom štáte, pričom príslušný dožiadaný orgán zabezpečuje, aby bolo takéto vymáhanie postihu alebo pokuty alebo oznámenie rozhodnutia o uložení postihu alebo pokuty v dožiadanom členskom štáte uznané bez toho, aby boli potrebné akékoľvek ďalšie formálne postupy a aby sa pri takomto vymáhaní postihu alebo pokuty alebo oznámení rozhodnutia o uložení postihu alebo pokuty v dožiadanom členskom štáte postupovalo v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, nariadeniamiadministratívnymi postupmi platnými v dožiadanom členskom štáte, ktoré uplatňujú na rovnaké alebo podobné žiadosti.

Dožadujúci orgán nemôže podať žiadosť o vymoženie sankcie alebo pokuty alebo oznámiť rozhodnutie o uložení sankcie alebo pokuty, pokiaľ a pokým daná pokuta alebo sankcia, rovnako ako aj príslušná pohľadávka a/alebo exekučný titul napadnuté v dožadujúcom členskom štáte.

Dožiadajúci orgán nemôže podať žiadosť o vymoženie postihu alebo pokuty alebo oznámiť rozhodnutie o uložení postihu alebo pokuty, pokiaľ a pokým daná pokuta alebo postih, rovnako ako aj príslušná pohľadávka a/alebo exekučný titul napadnuté v dožadujúcom členskom štáte v súlade s jeho vnútroštátnymi právnymi predpismi a praxou.

 

Ak sa zistí, že poskytovateľ služieb nie je v skutočnosti usadený v členskom štáte údajného usadenia alebo že adresa alebo iné údaje o spoločnosti sú falošné, príslušné orgány konanie nezastavia z formálnych dôvodov, ale danú vec ďalej prešetria a pokúsia sa zistiť totožnosť fyzickej alebo právnickej osobu zodpovednej za príslušné vyslanie.

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh smernice

Článok 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Po predložení žiadosti dožadujúceho orgánu o vymáhanie sankcie alebo pokuty alebo o oznámenie rozhodnutia o uložení sankcie alebo pokuty dožiadaný orgán poskytne všetky informácie a vzájomnú pomoc, ktoré by mohli dožadujúcemu orgánu pomôcť pri vymáhaní pokuty a/alebo sankcie a v možnej miere aj pri vymáhaní príslušnej pohľadávky.

1. Po predložení žiadosti dožiadajúceho orgánu o vymáhanie postihu alebo pokuty alebo oznámenia rozhodnutia o uložení postihu alebo pokuty dožiadaný orgán bezodkladne poskytne všetky požadované informácie a vzájomnú pomoc, ktoré by mohli dožiadajúcemu orgánu pomôcť pri vymáhaní pokuty a/alebo postihu a v čo najväčšej miere aj pri vymáhaní príslušnej pohľadávky.

Žiadosť o poskytnutie informácií v súvislosti s vymáhaním sankcie alebo pokuty ako aj o oznámenie rozhodnutia týkajúceho sa týchto záležitostí musí prinajmenšom obsahovať tieto náležitosti:

Žiadosť o poskytnutie informácií v súvislosti s vymáhaním postihu alebo pokuty, ako aj o oznámenie rozhodnutia týkajúceho sa týchto záležitostí, musí prinajmenšom obsahovať tieto náležitosti:

(a) meno a známa adresa adresáta ako aj všetky ďalšie relevantné údaje alebo informácie na určenie totožnosti adresáta;

(a) meno a známa adresa adresáta, ako aj všetky ďalšie relevantné údaje alebo informácie na určenie totožnosti adresáta;

(b) účel oznámenia alebo žiadosti o vymáhanie, obdobie, v ktorom sa vykoná a všetky dátumy, ktoré majú význam pre proces vymáhania;

(b) účel oznámenia alebo žiadosti o vymáhanie, obdobie, v ktorom sa vykoná a všetky dátumy, ktoré majú význam pre proces vymáhania;

(c) opis povahy a výšky pokuty alebo sankcie a príslušnej pohľadávky, v súvislosti s ktorými sa podáva žiadosť, a ich rôzne zložky;

(c) opis povahy a výšky pokuty alebo postihu a príslušnej pohľadávky, v súvislosti s ktorými sa podáva žiadosť, a ich rôzne zložky;

(d) všetky ostatné príslušné informácie alebo dokumenty, vrátane dokumentov súdnej povahy, ktoré sa týkajú pohľadávky, pokuty alebo sankcie; a

(d) všetky ostatné príslušné informácie alebo dokumenty, vrátane dokumentov súdnej povahy, ktoré sa týkajú pohľadávky, pokuty alebo postihu; a

(e) meno, adresa a iné kontaktné údaje príslušného orgánu zodpovedného za posúdenie pokuty a/alebo sankcie a, ak ide o odlišný subjekt, aj príslušného subjektu, u ktorého možno získať ďalšie informácie týkajúce sa sankcie alebo pokuty alebo možností napadnutia platobnej povinnosti alebo rozhodnutia, ktorým bola uložená.

(e) meno, adresa a iné kontaktné údaje príslušného orgánu zodpovedného za posúdenie pokuty a/alebo postihu a, ak ide o odlišný subjekt, aj príslušného subjektu, u ktorého možno získať ďalšie informácie týkajúce sa postihu alebo pokuty alebo možností napadnutia platobnej povinnosti alebo rozhodnutia, ktorým bola uložená.

2. Na účely vymáhania sankcie alebo pokuty alebo oznámenia rozhodnutia o uložení sankcie alebo pokuty v dožadovanom členskom štáte, sa každá pokuta alebo sankcia, v súvislosti s ktorou bola podaná žiadosť o vymáhanie alebo oznámenie, považuje za pokutu alebo sankciu uloženú v dožiadanom štáte.

2. Na účely vymáhania postihu alebo pokuty alebo príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia so spätnou platnosťou alebo oznámenia rozhodnutia o uložení postihu alebo pokuty alebo uhradenia príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia so spätnou platnosťou v dožadovanom členskom štáte, sa každá pokuta, postih, alebo príspevok do systému sociálneho zabezpečenia so spätnou platnosťou v súvislosti s ktorými bola podaná žiadosť o vymáhanie alebo oznámenie, považuje za pokutu, postih alebo príspevok so spätnou platnosťou do systému sociálneho zabezpečenia dožiadaného štátu.

3. Dožiadaný orgán ihneď informuje dožadujúci orgán o uskutočnených úkonoch na základe jeho žiadosti o oznámenie alebo vymáhanie, a najmä o dátume, kedy bol exekučný titul alebo rozhodnutie doručené alebo oznámené adresátovi.

3. Dožiadaný orgán ihneď informuje dožiadajúci orgán o uskutočnených úkonoch na základe jeho žiadosti o informácie, oznámenie alebo vymáhanie, a najmä o dátume, kedy bol exekučný titul alebo rozhodnutie doručené alebo oznámené adresátovi. To platí aj v prípade, ak existujú podstatné prekážky brániace úspešnému spracovaniu žiadosti.

Dožiadaný orgán rovnako informuje dožadujúci orgán o dôvodoch zamietnutia žiadosti o poskytnutie informácií, vymáhanie alebo oznámenie.

Dožiadaný orgán rovnako informuje dožiadajúci orgán o dôvodoch zamietnutia žiadosti o poskytnutie informácií, vymáhanie alebo oznámenie.

 

3a. Ustanovenia o vymáhaní pokút alebo postihov sa uplatňujú aj na pokuty uložené v rámci vykonateľných zákonných rozhodnutí vnútroštátnych súdov a rovnakých rozhodnutí vyplývajúcich z pracovnoprávnych konaní.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh smernice

Článok 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Ak v priebehu procesu vymáhania alebo oznámenia je pokuta, sankcia a/alebo príslušná pohľadávka napadnutá príslušným poskytovateľom služieb alebo zainteresovanou stranou, cezhraničný výkon pokuty alebo sankcie sa pozastaví, kým príslušný vnútroštátny orgán neprijme vo veci rozhodnutie.

1. Ak v priebehu procesu vymáhania alebo oznámenia je pokuta, postih a/alebo príslušná pohľadávka v dožiadajúcom členskom štáte napadnutá príslušným poskytovateľom služieb alebo zainteresovanou stranou v súlade s príslušnými právnymi predpismi, cezhraničný výkon pokuty alebo postihu sa pozastaví, kým príslušný vnútroštátny orgán dožiadajúceho členského štátu neprijme vo veci rozhodnutie.

Dožadujúci orgán o napadnutí pokuty, sankcie a/alebo príslušnej pohľadávky bezodkladne upovedomí dožiadaný orgán.

Dožiadajúci orgán o napadnutí pokuty, postihu a/alebo príslušnej pohľadávky bezodkladne upovedomí dožiadaný orgán.

2. Spory týkajúce sa procesu vymáhania v dožiadanom členskom štáte alebo týkajúce sa platnosti oznámenia vykonaného príslušným orgánom dožiadaného členského štátu sa predkladajú príslušnému orgánu alebo súdu tohto členského štátu v súlade s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi.

2. Spory týkajúce sa procesu vymáhania v dožiadanom členskom štáte alebo platnosti oznámenia vykonaného príslušným orgánom dožiadaného členského štátu sa predkladajú príslušnému orgánu alebo súdu tohto členského štátu v súlade s jeho zákonmi a inými právnymi predpismi.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh smernice

Článok 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Dožiadaný orgán odovzdá dožadujúcemu orgánu sumy vymožené z titulu pokút alebo sankcií uvedených v tejto kapitole.

1. Sumy vymožené z titulu postihov a/alebo pokút uvedených v tejto kapitole, si ponechá dožiadaný orgán.

Dožiadaný orgán môže od príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby vymôcť sumy a zadržať akékoľvek náklady, ktoré mu v súvislosti s vymáhaním vzniknú, v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi postupmi alebo opatreniami dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na podobné pohľadávky.

 

2. Členské štáty nežiadajú medzi sebou preplatenie nákladov vzniknutých z akejkoľvek vzájomnej pomoci, ktorú si navzájom poskytujú podľa tejto smernice, alebo vyplývajúcich z jej uplatňovania.

2. Členské štáty nežiadajú medzi sebou preplatenie nákladov vzniknutých z akejkoľvek vzájomnej pomoci, ktorú si navzájom poskytujú podľa tejto smernice, alebo vyplývajúcich z jej uplatňovania.

V prípade vymáhania, pri ktorom nastane osobitný problém alebo ktoré sa týka veľmi vysokej sumy, sa dožadujúci a dožiadaný orgán môžu dohodnúť v jednotlivých prípadoch na osobitných podmienkach náhrady.

 

3. Bez ohľadu na odsek 2 zostáva príslušný orgán v dožadujúcom členskom štáte zodpovedný voči dožiadanému členskému štátu za všetky náklady a všetky straty, ktoré vznikli v dôsledku opatrení považovaných za neodôvodnené, pokiaľ ide o podstatu pokuty alebo sankcie, platnosť exekučného titulu vydaného dožadujúcim orgánom a/alebo o akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré vydal dožadujúci orgán.

 

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh smernice

Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

16a. Do troch rokov od ...*, Komisia po konzultácii s členskými štátmi preskúma uplatňovanie tejto kapitoly, najmä vzhľadom na skúsenosti so systémom cezhraničného vymáhania administratívnych postihov a/alebo pokút a na účinnosť tohto systému, s cieľom navrhnúť podľa potreby akékoľvek potrebné zmeny alebo úpravy.

 

______________

 

* Ú. v.: vložte, prosím, dátum dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh smernice

Článok 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Administratívna spolupráca a vzájomná pomoc medzi príslušnými orgánmi členských štátov podľa článkov 6 a 7, článku 10 ods. 3 a článkov 13, 14 a 15 sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému pre vnútorný trh (IMI) zriadeného nariadením [odkaz na nariadenie o IMI].

1. Administratívna spolupráca a vzájomná pomoc medzi príslušnými orgánmi členských štátov podľa článkov 6 a 7, článku 10 ods. 3 a článkov 13, 14 a 15 sa v čo najväčšej miere uskutočňuje prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu (IMI) zriadeného nariadením [odkaz na nariadenie o IMI], ako aj iných zavedených prostriedkov spolupráce, napríklad dvojstranných dohôd.

2. Členské štáty aj naďalej uplatňujú dvojstranné dohody o administratívnej spolupráci medzi ich príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o uplatňovanie a monitorovanie pracovných podmienok uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, ktoré sú uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES, pokiaľ tieto dojednania nemajú nepriaznivý vplyv na práva a povinnosti príslušných pracovníkov a spoločností.

2. Členské štáty môžu slobodne uplatňovať existujúce dvojstranné dohody a uzatvárať nové dvojstranné dohody o administratívnej spolupráci a vzájomnej pomoci medzi svojimi príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o uplatňovanie a monitorovanie podmienok zamestnania uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, ktoré sú uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES, pokiaľ tieto dojednania nemajú nepriaznivý vplyv na práva a povinnosti príslušných pracovníkov a spoločností.

3. V rámci dvojstranných dohôd uvedených v odseku 2 príslušné orgány členských štátov v čo najväčšej možnej miere používajú IMI . V prípade, že príslušný orgán v jednom z príslušných členských štátov použije IMI, tento systém sa používa v prípade akéhokoľvek potrebného následného postupu a má prednosť pred mechanizmami stanovenými v danej dvojstrannej dohode v súvislosti s administratívnou spoluprácou a vzájomnou pomocou.

3. V rámci dvojstranných dohôd uvedených v odseku 2 príslušné orgány členských štátov môžu v prípade, ak je to možné, používať IMI. V prípade, že príslušný orgán v jednom z príslušných členských štátov použije IMI, tento systém sa v prípade, ak je to možné, môže použiť na akékoľvek nadväzujúce opatrenia.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh smernice

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Najneskôr do 5 rokov od uplynutia termínu na transpozíciu Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o vykonávaní tejto smernice, a ak je to potrebné, predloží vhodné návrhy.

1. Najneskôr do troch rokov od uplynutia termínu na transpozíciu Komisia predloží Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o vykonávaní tejto smernice, a ak je to potrebné, predloží vhodné návrhy.

(1)

Ú. v. EÚ C 351, 15.11.2012, s. 61.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Vysielanie pracovníkov má kľúčovú úlohu v rámci cezhraničného poskytovania služieb a rozvoja vnútorného trhu. Každý deň je za prácou do iného členského štátu vyslaných približne jeden milión občanov EÚ. Túto kategóriu pracovníkov treba chrániť najmä v čase krízy, keď ich potenciál a konkurencieschopnosť umožňuje zachovať určitú úroveň zamestnanosti či dokonca pomáha vytvárať nové pracovné miesta. Našou úlohou je rozvinúť a zlepšiť mobilitu európskych podnikov na vnútornom trhu. Určite to prispeje k hospodárskemu rastu a stabilite Európskej únie.

Sloboda poskytovať služby (treba ju odlíšiť od voľného pohybu pracovníkov), v rámci ktorej sa uskutočňuje vysielanie pracovníkov, je jedným z pilierov vnútorného trhu a predstavuje základ cezhraničnej mobility tisícov európskych podnikov. Garantovanie slobody poskytovať služby musí byť spojené s garantovaním práv pracovníkov. V tejto súvislosti je nevyhnutné zaujať vyvážený prístup, pokiaľ ide o navrhované nástroje a opatrenia. Treba ešte viac presadzovať spoluprácu medzi členskými štátmi s cieľom lepšie chrániť a monitorovať túto osobitnú kategóriu vysielaných pracovníkov na európskom vnútornom trhu.

SMERNICA O PRESADZOVANÍ

Skúsenosti z minulých rokov jasne ukazujú, že sú naliehavo potrebné zlepšenia v záujme zabezpečenia lepšieho vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb. Existuje celý rad problémov od nedodržiavania práv pracovníkov a nedostatku či nedostupnosti informácií až po pretrvávajúce prekážky v oblasti spolupráce medzi členskými štátmi, či nedostatočné vymáhanie pokút a postihov v cezhraničnom kontexte. Okrem toho, v minulých rokoch bolo vydaných viacero rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie, ktorých výsledkom bolo vymedzenie určitých opatrení v právnom rámci týkajúcich sa vysielania pracovníkov. Európska komisia preto 21. marca 2012 navrhla vypracovať smernicu o presadzovaní s novými riešeniami a opatreniami. Smernica o presadzovaní vychádza z článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ, ktoré by sa v záujme právnej zrozumiteľnosti mali zachovať.

Spravodajkyňa uznáva potrebu zlepšení s cieľom zabezpečiť lepšie vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie smernice 96/71/ES, a preto víta návrh Európskej komisie. Podľa spravodajkyne je potrebné, aby smernica o presadzovaní vo všeobecnosti:

 obsahovala vyvážené opatrenia zamerané na ochranu vysielaných pracovníkov, ako aj slobody poskytovať služby;

 stanovila jasný právny rámec pre kategóriu vysielaných pracovníkov, aby sa mohol využiť ich potenciál a konkurencieschopnosť na boj proti narastajúcej nezamestnanosti, a to najmä v čase krízy;

 zlepšila prístup spoločností i zamestnávateľov k informáciám s cieľom zaistiť ľahšie a bezpečnejšie vysielanie pracovníkov;

 zvýšila úroveň spolupráce medzi členskými štátmi v záujme lepšieho zabezpečenia práv zamestnávateľov;

 zabránila zbytočnej byrokratickej záťaži pre spoločnosti (najmä MSP), ktorá by mohla ohroziť ich mobilitu na vnútornom trhu a kapacitu vytvárať nové pracovné miesta.

Dostupnosť informácií (článok 5)

Vzhľadom na skutočnosť, že problémy s dostupnosťou, transparentnosťou a podrobnosťou informácií o podmienkach zamestnania sú veľmi často príčinou nedodržiavania pravidiel, je naliehavo potrebné zlepšiť prístup k informáciám a ich oznamovanie. Existencia rozličných modelov trhov práce a systémov pracovnoprávnych vzťahov v EÚ, v rámci ktorých všeobecne záväzné pravidlá stanovujú buď vnútroštátne orgány alebo sociálni partneri, respektíve obe strany simultánne, spôsobuje problémy pri stanovovaní pracovných podmienok, ktoré sa majú uplatňovať. Aby sa tento problém vyriešil, spravodajkyňa navrhuje vytvoriť v každom členskom štáte jednotnú celoštátnu internetovú stránku so všetkými potrebnými informáciami o záväzných podmienkach zamestnania. Spravodajkyňa tiež trvá na zabezpečení dostupnosti informácií na úrovni EÚ prostredníctvom aktualizovaných, presných a podrobných informácií uvedených v prehľadoch o jednotlivých krajinách zverejnených na internetovej stránke Európskej komisie. Zlepšenie dostupnosti informácií aj tým, že sa sprístupnia pracovníkom a poskytovateľom služieb v angličtine a v iných najdôležitejších jazykoch, pomôže odstrániť celý súbor problémov, ktoré, ako ukazuje dnešná skúsenosť, môžu mať vážne dôsledky pre podniky i vyslaných pracovníkov.

Právna zrozumiteľnosť a proporcionalita navrhovaných opatrení (články 3 a 9)

V záujme zabezpečenia právnej zrozumiteľnosti a istoty je potrebné zostaviť zoznam jednotných opatrení na úrovni EÚ. V tejto súvislosti majú prvoradý význam dva články smernice o presadzovaní – článok 3 a článok 9.

Spravodajkyňa navrhuje zachovať orientačný charakter zoznamov uvedených v oboch článkoch. Dva zoznamy kritérií uvedené v článku 3 majú zabraňovať obchádzaniu práva a bojovať proti nemu, nemôžu však viesť k tomu, aby boli poctivé podniky vylúčené z niektorých vnútroštátnych trhov. Vysielanie pracovníkov nie je vnútroštátny jav. Ide o cezhraničnú aktivitu, ktorá si vyžaduje spoločný právny rámec a spoločný prístup. Zoznamy preto musia obsahovať spoločné kritériá na úrovni EÚ.

Zostavenie spoločného zoznamu kritérií v článku 3 je priamo spojené so zavedením spoločného zoznamu kontrolných opatrení v článku 9. Spravodajkyňa sa rozhodne zasadzuje za zrozumiteľnosť v oblasti kontrol, čo sa dá zaručiť len spoločným zoznamom prípadných kontrolných opatrení. Právna istota by sa mala dosiahnuť uvedením jednoznačných informácií o tom, čo je potrebné skontrolovať.

Proporcionalita navrhovaných opatrení je základným predpokladom pre ich prijatie na úrovni EÚ.

Spolupráca medzi členskými štátmi (články 6, 7 a 18)

Vzhľadom na skutočnosť, že vysielanie pracovníkov je cezhraničná aktivita, je potrebné zaručiť náležitú a účinnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi členského štátu usadenia a hostiteľského členského štátu.

V záujme zlepšenia administratívnej spolupráce medzi členskými štátmi treba zaručiť lepšie využívanie systému IMI. Spravodajkyňa preto navrhuje povinné používanie systému IMI vždy, keď je to možné, a úpravu lehôt, ktoré navrhla Európska komisia, tak, aby sa dali ľahšie dodržať. Okrem toho je potrebné zabezpečiť ochranu údajov.


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (12.3.2013)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Malcolm Harbour

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Voľný pohyb pracovníkov a sloboda poskytovať služby sú základnými piliermi vnútorného trhu. Ak podnik vyšle pracovníkov do iného členského štátu v rámci poskytovania služieb, smernica o vysielaní pracovníkov 96/71/ES má za úlohu chrániť práva takýchto pracovníkov a predchádzať sociálnemu dumpingu. Ukázalo sa, že táto smernica sa veľmi často obchádzala a nedostatočne presadzovala. V reakcii na túto skutočnosť Komisia navrhla smernicu o presadzovaní.

Účelom smernice o presadzovaní musí byť vytvorenie podmienok pre uskutočniteľnosť ustanovení smernice 96/71/ES, zabezpečiť rovnaké podmienky pre spoločnosti, vytvoriť stimuly zamerané na odrádzanie od obchádzania smernice a zaručiť ochranu práv pracovníkov.

Spravodajkyňa navrhuje dodatočný text, aby sa zdôraznili ciele smernice 96/71/ES, ktoré sa zameriavajú na odstránenie akejkoľvek diskriminácie medzi zamestnancami na základe štátnej príslušnosti, a zdôrazňuje, že navrhovaná smernica o presadzovaní by mala dodržiavať zásady stanovené v článku 96/71/ES a súčasne zlepšovať presadzovanie a účinne uplatňovanie sankcií za obchádzanie.

Spravodajkyňa predstavila objasňujúci text týkajúci sa mnohých oblastí. Patrí medzi ne jednoznačnejšie vymedzenie a objasnenie úloh a zodpovedností členských štátov a poskytovateľov služieb, ako napríklad dôkaz o tom, že vzťah zamestnávateľ − zamestnanec existoval pred vyslaním. Spravodajkyňa navrhuje minimálny súbor opatrení na presadzovanie a otvorený zoznam v článku 9, ktorý je zásadným prvkom poskytujúcim členským štátom nevyhnutnú flexibilitu na prijatie dodatočných opatrení, s cieľom zabezpečiť riadne uplatňovanie smernice 96/71/ES.

S cieľom bojovať proti obchádzaniu spravodajkyňa predložila tri kľúčové návrhy. Po prvé ide o návrh, že v prípade nedodržiavania smernice 96/71/ES a tejto smernice sa na daný podnik vzťahujú príslušné právne predpisy platné v krajine poskytovania služieb a všetci príslušní pracovníci sa považujú za pracovníkov uplatňujúcich svoju slobodu pohybu v rámci Únie v súlade s článkom 45 ZFEÚ, ktorý kladie dôraz na nediskrimináciu.

Po druhé ide o zmenu právneho základu návrhu s cieľom objasniť, že táto smernica sa týka voľného pohybu pracovníkov a služieb. Tretí návrh sa týka výrazných sankcií pre tie členské štáty, ktoré nespolupracujú v prípadoch, keď sa od nich požaduje poskytnutie potrebných informácií na overenie prípadného vyslania.

Zneužívanie subdodávateľských reťazcov nie je špecifické iba pre odvetvie stavebníctva. Spoločná a nerozdielna zodpovednosť by sa preto mala rozšíriť na všetky odvetvia. Požiadavka na náležitú starostlivosť je v praxi ťažko uskutočniteľná, a teda bola vypustená. Členské štáty by mali prijať potrebné opatrenia na základe svojich vlastných skúseností a postupov s cieľom zabezpečiť vykonávanie spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti. Taktiež by sa malo umožniť zavedenie uplatňovania prísnejších pravidiel na vnútroštátnej úrovni alebo pokračovanie v tomto uplatňovaní. Komisia by mala v spolupráci s Európskym parlamentom a Radou preskúmať uplatňovanie tohto článku s cieľom navrhnúť vo vhodných prípadoch úpravy.

Spravodajkyňa sa domnieva, že riadna administratívna spolupráca a vzájomná pomoc sú kľúčom k úspechu navrhovanej smernice. Zatiaľ čo spravodajkyňa vidí potenciál informačného systému pre vnútorný trh (IMI) pre rýchlu výmenu informácií, ktorá prekonáva jazykové bariéry, niektoré členské štáty už majú vysoko účinné metódy mimo systému IMI založené na administratívnej spolupráci. Členské štáty by mali mať možnosť voľne uplatňovať dvojstranné dohody mimo systému IMI. Príslušné orgány musia bezodkladne poskytnúť požadované informácie a v prípade informácií, ktoré nie sú k dispozícii, úradne vyhlásiť, že tieto informácie chýbajú.

V záujme zvýšenia objemu informácií dostupných pre pracovníkov sa verejne sprístupnia kontaktné údaje príslušných orgánov. Okrem toho by mali byť informácie o podmienkach zamestnávania všeobecne a bezplatne dostupné jasným, transparentným, komplexným a ľahko pochopiteľným spôsobom.

S cieľom zlepšiť administratívnu spoluprácu a vzájomnú pomoc by Komisia mala predložiť výsledky posúdenia vplyvu týkajúceho sa uskutočniteľnosti celoeurópskeho systému oznamovania a registrácie založeného na existujúcich systémoch v členských štátoch a zlučiteľného s nimi. Komisia by ďalej mala navrhnúť európsky register hlavných porušovateľov („čierna listina“) týkajúci sa spoločností, v rámci ktorých sa preukázalo porušenie ustanovení smernice 96/71/ES a ďalších príslušných právnych predpisov Únie.

Úspech navrhovanej smernice o presadzovaní a smernice 96/71/ES závisí nielen od politickej vôle, ale aj od pridelenia dostatočných zdrojov, a z tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje text zaväzujúci členské štáty a Komisiu, aby vyčlenili potrebné zdroje na uskutočnenie riadneho presadzovania smernice 96/71/ES.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     1

Návrh smernice

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Voľný pohyb pracovníkov zaručuje každému občanovi právo slobodne odísť do iného členského štátu za prácou a na tento účel sa tam usadiť a chráni ich pred diskrimináciou, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a ďalšie pracovné podmienky v porovnaní so štátnymi príslušníkmi daného členského štátu. Voľný pohyb je potrebné odlíšiť od slobody poskytovať služby, ktorá zahŕňa aj právo podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte, na účely čoho môžu dočasne vyslať vlastných pracovníkov, aby v danom štáte vykonávali činnosti potrebné na poskytovanie týchto služieb.

(2) Sloboda poskytovať služby zahŕňa právo podnikov poskytovať služby v inom členskom štáte, kvôli ktorým môžu vyslať svojich vlastných pracovníkov, aby tam dočasne vykonávali činnosti potrebné na poskytovanie týchto služieb. Na účel vyslania pracovníkov je nevyhnutné odlišovať túto slobodu od voľného pohybu pracovníkov, ktorým sa každému občanovi udeľuje právo slobodne sa presťahovať do iného členského štátu za prácou a usadiť sa tam na tento účel a ktorý ich chráni pred diskrimináciou, pokiaľ ide o zamestnanie, odmeňovanie a iné pracovné podmienky v porovnaní so štátnymi príslušníkmi daného členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     2

Návrh smernice

Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(2a) Táto smernica by nemala mať vplyv na výkon základných práv uznaných v dohovoroch členských štátov a Medzinárodnej organizácie práce tam, kde je to vhodné, a v Charte základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     3

Návrh smernice

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) S ohľadom na pracovníkov dočasne vyslaných na účely poskytovania služieb v inom členskom štáte ako v tom, kde bežne vykonávajú svoju prácu, sa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb stanovuje základ jasne definovaných pracovných podmienok, ktoré musí dodržiavať poskytovateľ služieb v členskom štáte, do ktorého sa vysielanie uskutočňuje, aby príslušným pracovníkom zabezpečil minimálnu ochranu.

(3) S ohľadom na pracovníkov dočasne vyslaných na účely poskytovania služieb v inom členskom štáte ako v tom, kde bežne vykonávajú svoju prácu, sa v smernici Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb stanovuje základ jasne definovaných pracovných podmienok, ktoré musí dodržiavať poskytovateľ služieb v členskom štáte, do ktorého sa vysielanie uskutočňuje, aby príslušným pracovníkom zabezpečil minimálnu ochranu. Táto smernica by nemala brániť tomu, aby sa právnymi normami alebo normami vyplývajúcimi z kolektívnych dohôd zabezpečovali výhodnejšie podmienky pre vyslaných pracovníkov, pokiaľ sa zabezpečí rovnaké zaobchádzanie s miestnymi a zahraničnými spoločnosťami a pracovníkmi a ich nediskriminácia. Cieľom tejto smernice je zlepšenie vykonávania smernice 96/17/ES pri plnom dodržiavaní článku 26 ods. 2, článku 45 ods. 1 a 2, článku 53 ods. 1 a článku 62 ZFEÚ a Charty základných práv Európskej únie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     4

Návrh smernice

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3a) Cieľom tejto smernice je lepšie presadzovanie smernice 96/71/ES. Ustanovenia uvedené v tejto smernici sa preto uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia uvedené v smernici 96/71/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     5

Návrh smernice

Odôvodnenie 3b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(3b) Na zabezpečenie súladu so smernicou 96/71/ES, bez toho, aby došlo k zbytočnému administratívnemu zaťaženiu poskytovateľov služieb, je dôležité, aby skutkové okolnosti uvedené v článku 3 tejto smernice boli považované za orientačné a neúplné. Nemala by sa stanoviť požiadavka, aby v každom prípade vyslania bola splnená každá z týchto skutkových okolností.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     6

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Aby sa predišlo a vyhlo obchádzaniu a/alebo zneužívaniu uplatniteľných predpisov zo strany spoločností formou nečestného alebo podvodného využívania slobody poskytovať služby zakotvenej v zmluve a/alebo uplatňovania smernice 96/71/ES, ako aj v záujme boja proti takémuto konaniu, by sa malo zlepšiť uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho monitorovanie.

(4) Aby sa predišlo a vyhlo obchádzaniu a/alebo zneužívaniu uplatniteľných predpisov zo strany spoločností formou nečestného alebo podvodného využívania slobody poskytovať služby zakotvenej v zmluve a/alebo uplatňovania smernice 96/71/ES, ako aj v záujme boja proti takémuto konaniu, malo by sa zlepšiť uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho monitorovanie a musí byť vymáhateľné, a to s prihliadnutím na zásady proporcionality a nediskriminácie. Tento základný súbor jasne vymedzených pracovných podmienok a podmienok zamestnania stanovený v smernici 96/71/ES nesmie byť nepriaznivo ovplyvnený touto smernicou. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel musí zahŕňať sankcie, najmä pokiaľ ide o pracovné podmienky a podmienky zamestnania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     7

Návrh smernice

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(4a) Všetky opatrenia zavedené touto smernicou musia byť odôvodnené, primerané a nediskriminačné, aby nevytvárali administratívnu záťaž a nebránili rozvoju potenciálu spoločností, najmä malých a stredných podnikov, pri vytváraní nových pracovných miest, pričom sa poskytne ochrana vyslaným pracovníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     8

Návrh smernice

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Preto je potrebné jasne vysvetliť základné faktické prvky charakterizujúce dočasnú povahu vlastnú pojmu vysielanie, ktoré naznačuje, že zamestnávateľ by mal byť skutočne usadený v členskom štáte, z ktorého sa vysielanie uskutočňuje, ako aj vzťah medzi smernicou 96/71/ES a nariadením (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (ďalej len „nariadenie Rím I“).

(5) Preto je potrebné jasne vysvetliť základné faktické prvky charakterizujúce dočasnú povahu vlastnú pojmu vysielanie, ktoré naznačuje, že zamestnávateľ by mal byť skutočne usadený v členskom štáte, z ktorého sa vysielanie uskutočňuje, ako aj vzťah medzi smernicou 96/71/ES a nariadením (ES) č. 593/2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (ďalej len „nariadenie Rím I“), aby sa zabezpečilo široké uplatňovanie uvedenej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     9

Návrh smernice

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(5a) Európsky parlament a Rada by mali v prípade potreby poskytovať Komisii podporu, dohľad a spätnú väzbu, pokiaľ ide o vykonávanie tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     10

Návrh smernice

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Rovnako, ako v prípade smernice 96/71/ES, ani touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie právnych predpisov, ktoré sa podľa článku 8 nariadenia Rím I uplatňujú na individuálne pracovné zmluvy, ani uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia.

(6) Rovnako, ako v prípade smernice 96/71/ES, ani touto smernicou by nemalo byť dotknuté uplatňovanie právnych predpisov, ktoré sa podľa článku 8 nariadenia Rím I uplatňujú na individuálne pracovné zmluvy, ani uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia. Ustanoveniami v tejto smernici by nemali byť dotknuté vnútroštátne predpisy členských štátov ustanovujúce a presadzujúce lepšie podmienky pre vyslaných pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     11

Návrh smernice

Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(7a) Členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli k dispozícii potrebné zdroje s cieľom dosiahnuť, aby kontroly boli efektívne a aby bolo možné reagovať bez zbytočného odkladu na žiadosti o informácie, ako je ustanovené v tejto smernici z hostiteľského členského štátu alebo členského štátu usadenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     12

Návrh smernice

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Odborové organizácie zohrávajú dôležitú úlohu pri vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb, keďže sociálni partneri môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou stanoviť odlišné úrovne (alternatívne alebo súčasne) uplatniteľných minimálnych miezd.

(8) Sociálni partneri zohrávajú dôležitú úlohu pri vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb, keďže môžu v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a/alebo praxou stanoviť odlišné úrovne (alternatívne alebo súčasne) uplatniteľných minimálnych miezd. Sociálni partneri by mali prevziať zodpovednosť za oznamovanie a informovanie o týchto sadzbách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     13

Návrh smernice

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) Primerané a účinné vykonávanie a presadzovanie sú kľúčovými prvkami pri ochrane práv vyslaných pracovníkov, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v tejto oblasti. Preto je nevyhnutná úzka spolupráca medzi Komisiou a členskými štátmi, bez toho, aby sa v tejto súvislosti zanedbala dôležitá úloha inšpektorátov práce a sociálnych partnerov.

(10) Primerané a účinné vykonávanie a presadzovanie sú kľúčovými prvkami pri ochrane práv vyslaných pracovníkov, zatiaľ čo nedostatočné presadzovanie oslabuje účinnosť predpisov Únie uplatniteľných v tejto oblasti. Preto je v tejto súvislosti nevyhnutné nadviazať a udržiavať úzku spoluprácu medzi členskými štátmi, Komisiou a príslušnými vnútroštátnymi, regionálnymi a miestnymi aktérmi vrátane inšpektorátov práce a sociálnych partnerov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     14

Návrh smernice

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V tomto ohľade je základom vzájomná dôvera, duch spolupráce, trvalý dialóg a vzájomné porozumenie.

(11) Vzhľadom na to, že hostiteľský členský štát má len obmedzenú schopnosť zistiť skutkové okolnosti týkajúce sa podniku usadenom v inom členskom štáte, je nevyhnutná spolupráca s členským štátom usadenia, a táto spolupráca by sa mala ďalej zlepšovať. V tomto ohľade je základom vzájomná dôvera, duch vzájomnej pomoci, trvalý dialóg a vzájomné porozumenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     15

Návrh smernice

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Aby bolo možné lepšie a jednotnejšie uplatňovať smernicu 96/71/ES, je vhodné stanoviť systém elektronickej výmeny informácií, ktorým sa uľahčí administratívna spolupráca, a príslušné orgány by mali v čo najväčšej miere využívať Informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Tým by sa však nemalo zabrániť uplatňovaniu bilaterálnych zmlúv alebo dohôd týkajúcich sa administratívnej spolupráce.

(12) Aby bolo možné lepšie a jednotnejšie uplatňovať smernicu 96/71/ES, je vhodné stanoviť systém elektronickej výmeny informácií, ktorým sa uľahčí administratívna spolupráca, a príslušné orgány by mali v čo najväčšej miere využívať Informačný systém o vnútornom trhu (IMI). Tým sa však nebráni uplatňovaniu bilaterálnych zmlúv alebo dohôd týkajúcich sa administratívnej spolupráce. Funkčnosť praktického využitia elektronickej výmeny informácií prostredníctvom IMI by sa mala preveriť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     16

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(13a) So znepokojením sa poukazuje na to, že členské štáty sa aj naďalej vyrovnávajú s mnohými ťažkosťami pri vymáhaní cezhraničných administratívnych pokút a sankcií, pričom uznáva, že v budúcich právnych predpisoch sa treba zaoberať otázkou vzájomného uznávania správnych pokút a sankcií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     17

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Mali by sa ďalej skonkretizovať povinnosti členských štátov týkajúce sa všeobecného sprístupnenia informácií pracovných podmienkach a zabezpečenia účinného prístupu k nim, a to nielen poskytovateľom služieb z iných členských štátov, ale aj príslušným vyslaným pracovníkom.

(14) Členské štáty by mali informovať Komisiu o tom, ako plánujú všeobecne sprístupniť informácie o podmienkach zamestnania vyslaným pracovníkom a poskytovateľom služieb z iných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     18

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(14a) Ak sú podmienky zamestnania stanovené v kolektívnych zmluvách, ktoré boli vyhlásené za všeobecne platné, členské štáty by mali zabezpečiť, aby boli tieto kolektívne zmluvy oficiálne zverejnené a sprístupnené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     19

Návrh smernice

Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(15a) S cieľom zlepšiť a uľahčiť vzájomnú pomoc a cezhraničnú spoluprácu medzi príslušnými orgánmi v členských štátoch by sa mal v súlade s pravidlami o ochrane osobných údajov vytvoriť systém oznamovania alebo registrácie platný v celej Únii, ktorý by bol založený na existujúcich systémoch v členských štátoch a bol by s nimi zlučiteľný. S cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť takéhoto systému so zásadou nediskriminácie a spravodlivou hospodárskou súťažou Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade posúdenie vplyvu týkajúce sa uskutočniteľnosti takéhoto systému.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     20

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel týkajúcich sa pracovných podmienok, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich dodržiavanie, by členské štáty mali uplatňovať len určité kontrolné opatrenia alebo administratívne náležitosti na podniky vysielajúce pracovníkov na účely poskytovania služieb. Takéto opatrenia a požiadavky sa môžu uložiť len za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu vykonávať svoju dozornú úlohu účinne bez požadovaných informácií a potrebné informácie nie je možné ľahko získať prostredníctvom zamestnávateľa vyslaných pracovníkov ani orgánov v členskom štáte, kde je poskytovateľ služieb usadený, v primeranej lehote a/alebo ak by menej reštriktívne opatrenia nezabezpečili dosiahnutie cieľov vnútroštátnych kontrolných opatrení, ktoré sa pokladajú za nevyhnutné.

(16) S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel týkajúcich sa pracovných podmienok, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich dodržiavanie, by členské štáty mali uplatňovať len takéto kontrolné opatrenia alebo administratívne náležitosti na podniky vysielajúce pracovníkov na účely poskytovania služieb. Takéto kontrolné opatrenia alebo administratívne formality by mali byť primerané a nemali by prinášať neodôvodnenú a nadmernú administratívnu záťaž. Takéto opatrenia a požiadavky sa môžu uložiť len za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu vykonávať svoju dozornú úlohu účinne bez požadovaných informácií a potrebné informácie nie je možné ľahko získať prostredníctvom zamestnávateľa vyslaných pracovníkov ani orgánov v členskom štáte, kde je poskytovateľ služieb usadený, v primeranej lehote a/alebo ak by menej reštriktívne opatrenia nezabezpečili dosiahnutie cieľov vnútroštátnych kontrolných opatrení, ktoré sa pokladajú za nevyhnutné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     21

Návrh smernice

Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(16a) Každé posúdenie rizika vypracované príslušnými orgánmi by sa malo zameriavať na určenie tých odvetví činnosti, v ktorých sa sústreďuje zamestnanie vyslaných pracovníkov na danom území. Pri vykonávaní takéhoto posudzovania rizika by sa mali zohľadniť osobitné problémy a potreby konkrétnych odvetví, predchádzajúce záznamy o porušovaní predpisov, informácie poskytnuté sociálnymi partnermi v teréne, postupy obchádzania, ako aj zraniteľnosť určitých skupín pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     22

Návrh smernice

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Aby sa zabezpečilo lepšie a jednotnejšie uplatňovanie smernice 96/71/ES, ako aj jej presadzovanie v praxi, a aby sa v najvyššej možnej miere zredukovali rozdiely v úrovni uplatňovania a presadzovania v Únii, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na ich území vykonávali účinné a primerané inšpekcie.

(18) Aby sa zabezpečilo lepšie a jednotnejšie uplatňovanie smernice 96/71/ES, ako aj jej presadzovanie v praxi, a aby sa v najvyššej možnej miere zredukovali rozdiely v úrovni uplatňovania a presadzovania v Únii, členské štáty by mali zabezpečiť, aby sa na ich území vykonávali účinné a primerané inšpekcie. Takéto inšpekcie sú založené predovšetkým na posúdení rizika, ktoré vypracujú príslušné orgány a ktoré by malo zohľadniť prvky, ako je realizácia veľkých infraštrukturálnych projektov, osobitné problémy a potreby konkrétnych odvetví, predchádzajúce záznamy o porušovaní predpisov, ako aj zraniteľnosť určitých skupín pracovníkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     23

Návrh smernice

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Národné inšpektoráty práce, sociálni partneri a iné monitorovacie subjekty sú v tomto ohľade najdôležitejšie a mali by aj naďalej zohrávať túto rozhodujúcu úlohu.

(19) Národné inšpektoráty práce, sociálni partneri a iné monitorovacie orgány sú v tomto ohľade najdôležitejšie a mali by aj naďalej zohrávať túto rozhodujúcu úlohu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     24

Návrh smernice

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) V záujme uľahčenia presadzovania smernice 96/71/ES a zabezpečenia jej účinnejšieho uplatňovania by sa mal zaviesť účinný mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu vyslaní pracovníci podávať sťažnosti alebo sa zúčastniť konania buď priamo alebo prostredníctvom príslušnej určenej tretej strany, ktorou je napríklad odborová organizácia alebo iné združenie ako aj spoločné inštitúcie sociálnych partnerov. Tým by nemali byť dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch.

(23) V záujme uľahčenia presadzovania smernice 96/71/ES a zabezpečenia jej účinnejšieho uplatňovania by sa mal zaviesť účinný mechanizmus, prostredníctvom ktorého môžu vyslaní pracovníci podávať sťažnosti alebo sa zúčastniť konania buď priamo, alebo tam, kde je to vhodné, s ich súhlasom, prostredníctvom príslušnej určenej tretej strany, ktorou je napríklad odborová organizácia alebo iné združenie ako aj spoločné inštitúcie sociálnych partnerov. Tým by nemali byť dotknuté vnútroštátne procesné pravidlá týkajúce sa zastupovania a obhajoby na súdoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     25

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Vzhľadom na časté využívanie subdodávateľstva v stavebnom odvetví a s cieľom chrániť práva vyslaných pracovníkov je potrebné zabezpečiť, aby v tomto odvetví minimálne zmluvný dodávateľ, ktorého priamy subdodávateľ je zamestnávateľom, bol zodpovedný, spolu so zamestnávateľom alebo namiesto zamestnávateľa, vyplatiť vyslaným pracovníkom čistú minimálnu mzdu, všetky spätné platby nezaplatených miezd a/alebo príspevky, ktoré sa majú vyplatiť do spoločných fondov alebo inštitúciám sociálnych partnerov, ktoré sú upravené zákonom alebo kolektívnom zmluvou, ak sa na ne vzťahuje článok 3 ods. 1 smernice 96/71/ES. Dodávateľ nenesie zodpovednosť, ak koná v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, ktorá môže zahŕňať preventívne opatrenia v súvislosti s dôkazmi predkladanými subdodávateľom, ktoré môžu byť tam, kde je to uplatniteľné, založené na informáciách pochádzajúcich od vnútroštátnych orgánov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     26

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25) V osobitných prípadoch môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zodpovední za nesplnenie povinností podľa tejto smernice aj iní dodávatelia alebo ich zodpovednosť môže byť obmedzená – po porade so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     27

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26) Povinnosť ustanoviť zodpovednosť dodávateľa v prípade, keď poskytovateľom služieb je subdodávateľ usadený v inom členskom štáte, ktorý vysiela pracovníkov, je odôvodnená prevažujúcim verejným záujmom na sociálnej ochrane pracovníkov. Takí vyslaní pracovníci nemusia byť v rovnakej situácii ako pracovníci zamestnaní priamo subdodávateľom usadeným v členskom štáte, v ktorom sa nachádza prevádzkareň dodávateľa, pokiaľ ide o možnosť uplatniť si nárok na nevyplatenú mzdu alebo na neoprávnene odopreté vrátenie daní alebo príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     28

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(27) Rozdiely medzi systémami vymáhania uložených administratívnych pokút a/alebo sankcií v cezhraničných situáciách v členských štátov ohrozujú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sťažiť, ak nie znemožniť snahu o zabezpečenie rovnocennej úrovne ochrany vyslaných pracovníkov v celej Únii.

(27) Rozdiely medzi systémami vymáhania uložených administratívnych pokút a/alebo sankcií, pokiaľ ide o prípady vyslania pracovníkov, ako je vymedzené v smernici 96/71/ES a tejto smernici, v cezhraničných situáciách v členských štátoch ohrozujú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sťažiť, ak nie znemožniť snahu o zabezpečenie rovnocennej úrovne ochrany vyslaných pracovníkov v celej Únii. Ak sú takéto pokuty a sankcie uložené za nedodržanie podmienok zamestnávania stanovených pracovnými súdmi alebo kolektívnymi dohodami, tieto pokuty a sankcie sa musia dať vymáhať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     29

Návrh smernice

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(28) Účinné presadzovanie hmotnoprávnych predpisov o vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb by sa malo zabezpečiť osobitnými opatreniami zameranými na cezhraničné presadzovanie uložených administratívnych pokút a sankcií. Aproximácia právnych predpisov členských štátov v tejto oblasti je preto základným predpokladom na zabezpečenie vyššej, rovnocennejšej a porovnateľnejšej ochrany nevyhnutnej na riadne fungovanie vnútorného trhu.

(28) Účinné presadzovanie hmotnoprávnych predpisov o vysielaní pracovníkov na účely poskytovania služieb by sa malo zabezpečiť osobitnými opatreniami zameranými na cezhraničné presadzovanie uložených administratívnych pokút a sankcií, pokiaľ ide o prípady vyslania pracovníkov, ako je vymedzené v smernici 96/71/ES a tejto smernici. Aproximácia právnych predpisov členských štátov v tejto oblasti je preto základným predpokladom na zabezpečenie vyššej, rovnocennejšej a porovnateľnejšej ochrany nevyhnutnej na riadne fungovanie vnútorného trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     30

Návrh smernice

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(29) Prijatím spoločných pravidiel poskytovania vzájomnej pomoci a podpory pri presadzovaní opatrení a uhrádzaní súvisiacich nákladov, ako aj prijatím jednotných požiadaviek na oznamovanie rozhodnutí týkajúcich sa uložených administratívnych sankcií a pokút by sa malo vyriešiť viacero praktických problémov pri cezhraničnom presadzovaní takýchto rozhodnutí a malo by sa zabezpečiť lepšie oznamovanie a presadzovanie takýchto rozhodnutí vydaných iným členským štátom.

(29) Prijatím spoločných pravidiel poskytovania vzájomnej pomoci a podpory pri presadzovaní opatrení a uhrádzaní súvisiacich nákladov, ako aj prijatím jednotných požiadaviek na oznamovanie rozhodnutí týkajúcich sa uložených administratívnych sankcií a pokút, pokiaľ ide o prípady vyslania pracovníkov, ako je vymedzené v smernici 96/71/ES a tejto smernici, by sa malo vyriešiť viacero praktických problémov pri cezhraničnom presadzovaní takýchto rozhodnutí a malo by sa zabezpečiť lepšie oznamovanie a presadzovanie takýchto rozhodnutí vydaných iným členským štátom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     31

Návrh smernice

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(30) Zavedenie jednotnejších pravidiel v súvislosti s cezhraničným presadzovaním sankcií a pokút a potreba väčšieho počtu spoločných kritérií pre následné postupy v prípade nezaplatenia pokút by nemali mať žiadny vplyv na právomoci členských štátov rozhodovať o svojich systémoch postihov, sankcií a pokút alebo opatrení na ich vymáhanie.

(30) Zavedenie jednotnejších pravidiel v súvislosti s cezhraničným presadzovaním sankcií a pokút, pokiaľ ide o prípady vyslania pracovníkov, ako je vymedzené v smernici 96/71/ES a tejto smernici, a potreba väčšieho počtu spoločných kritérií pre následné postupy v prípade nezaplatenia pokút by nemali mať žiadny vplyv na právomoci členských štátov rozhodovať o svojich systémoch postihov, sankcií a pokút alebo opatrení na ich vymáhanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     32

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Touto smernicou sa stanovuje všeobecný spoločný rámec príslušných ustanovení, opatrení a kontrolných mechanizmov potrebných na lepšie a jednotnejšie vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie smernice 96/71/ES v praxi vrátane opatrení na predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu alebo obchádzaniu uplatniteľných pravidiel a na ich postih.

Touto smernicou sa stanovuje súbor osobitných ustanovení, opatrení a kontrolných mechanizmov s cieľom poskytnúť členským štátom pomoc pri vykonávaní, uplatňovanípresadzovaní smernice 96/71/ES v praxi vrátane opatrení na predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu alebo obchádzaniu uplatniteľných pravidiel a na ich postih.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     33

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Cieľom tejto smernice je zaručiť dodržiavanie primeranej úrovne minimálnej ochrany práv pracovníkov vyslaných na účely cezhraničného poskytovania služieb a zároveň uľahčiť výkon slobody poskytovania služieb pre poskytovateľov služieb a podporovať korektnú hospodársku súťaž medzi poskytovateľmi služieb.

Táto smernica stanovuje opatrenia na presadzovanie potrebné na rovnaké zaobchádzanie s vyslanými pracovníkmi, pokiaľ ide o podmienky zamestnania, ako sú vymedzené v článku 3 smernice 96/71/ES. Cieľom týchto opatrení na presadzovanie je uľahčiť a zlepšiť výkon slobody poskytovania služieb a podporovať korektnú hospodársku súťaž pre poskytovateľov služieb na vnútornom trhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     34

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Túto smernicu nijakým spôsobom neovplyvňuje výkon základných práv uznaných v členských štátoch alebo právom Únie vrátane práva alebo slobody štrajkovať alebo prijímať iné opatrenia spadajúce do rozsahu pôsobnosti systémov pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch v súlade s vnútroštátnym právnymi predpismi a postupmi. Touto smernicou nie je tiež dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať a uplatňovať kolektívne zmluvy ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

2. Táto smernica nemá žiadny vplyv na výkon základných práv uznávaných v členských štátoch, vrátane práva alebo slobody štrajkovať alebo uskutočňovať iné akcie, na ktoré sa v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi vzťahujú osobitné systémy pracovnoprávnych vzťahov v členských štátoch. Touto smernicou nie je tiež dotknuté právo vyjednávať, uzatvárať a uplatňovať kolektívne zmluvy ani právo na kolektívne akcie v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     35

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) „príslušným orgánom“ sa rozumie orgán určený členským štátom na výkon úloh podľa tejto smernice;

(a) „príslušným orgánom“ sa rozumejú verejné orgány alebo subjekty určené členským štátom a poverené výkonom verejných funkcií podľa tejto smernice;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     36

Návrh smernice

Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) „hostiteľským členským štátom“ sa rozumie členský štát, do ktorého je pracovník dočasne vyslaný v zmysle tejto smernice a smernice 96/71/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     37

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Na účely vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES príslušné orgány zohľadňujú skutkové okolnosti, ktoré sú charakteristické pre činnosti vykonávané podnikom v štáte, v ktorom je usadený, s cieľom určiť či skutočne vykonáva podstatné činnosti iné než vnútorné riadenie a/alebo administratívne činnosti. Môže ísť o tieto okolnosti:

Na účely vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES príslušné orgány vykonajú celkové posúdenie skutkových okolností, ktoré sú charakteristické pre činnosti vykonávané podnikom v štáte, v ktorom je usadený, s cieľom určiť či skutočne vykonáva činnosti. Pri posudzovaní sa zohľadňujú predovšetkým tieto skutkové okolnosti, ktoré podnik vysielajúci pracovníkov v prípade potreby preukáže príslušným orgánom:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     38

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) miesto, v ktorom má podnik registrované sídlo a správu, v ktorom využíva kancelárske priestory, v ktorom platí dane, v ktorom má povolenie vykonávať profesijnú činnosť alebo v ktorom je registrovaným člnom obchodnej komory alebo profesijného subjektu,

(a) miesto, v ktorom podnik vykonáva svoju hlavnú podnikateľskú činnosť, v ktorom má správu, v ktorom platí dane a odvádza príspevky na sociálne zabezpečenie, v ktorom má v súlade s vnútroštátnym právom povolenie vykonávať profesijnú činnosť alebo v ktorom je registrovaným členom obchodnej komory alebo profesijného subjektu,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     39

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) miesto, v ktorom sa prijímajú vyslaní pracovníci,

(b) miesto, v ktorom sa prijímajú vyslaní pracovníci, a miesto, z ktorého sú pracovníci vysielaní,

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     40

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1– pododsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) právo uplatniteľné na zmluvy, ktoré podnik uzatvára so svojimi zamestnancami na jednej strane a so svojimi klientmi na strane druhej,

(c) právo uplatniteľné na zmluvy, ktoré podnik uzatvára so svojimi klientmi;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     41

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) neobvykle obmedzený počet zrealizovaných zmlúv a/alebo výška obratu uskutočneného v členskom štáte, v ktorom je podnik usadený.

(e) neobvykle obmedzený počet zrealizovaných zmlúv a/alebo výška obratu uskutočneného v členskom štáte, v ktorom je podnik usadený, so zohľadnením situácie novozaložených podnikov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     42

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) vyslaný pracovník má platný formulár A1, ktorý osvedčuje, ktoré právne predpisy sociálneho zabezpečenia sa na neho uplatňujú, a toto je jeden z niekoľkých náznakov, že ide o prípad vyslania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     43

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Posúdenie týchto okolností by sa malo prispôsobiť každému osobitnému prípadu, pričom by sa mal zohľadňovať charakter činností, ktoré podnik vykonáva v štáte, v ktorom je usadený.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     44

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 1 a pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

S cieľom posúdiť, či vyslaný pracovník dočasne vykonáva svoju prácu v inom členskom štáte než je štát, v ktorom zvyčajne pracuje, mali by sa preskúmať všetky skutkové okolnosti, ktoré charakterizujú takú prácu a situáciu pracovníka.

S cieľom lepšie vykonávať články 3 a 5 smernice a 96/71/ES a posúdiť, či vyslaný pracovník dočasne vykonáva svoju prácu v hostiteľskom členskom štáte, mali by sa preskúmať všetky skutkové okolnosti, ktoré charakterizujú takú prácu a situáciu pracovníka.

Môže ísť o tieto okolnosti:

Zohľadňujú sa pritom predovšetkým tieto okolnosti:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     45

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2– pododsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) vyslaný pracovník sa po ukončení práce alebo poskytovania služieb, na účely ktorých bol vyslaný, vracia do členského štátu, z ktorého je vyslaný, alebo má v tomto členskom štáte pokračovať v práci;

(c) vyslaný pracovník je obvykle zamestnaný a po ukončení práce alebo poskytovania služieb, na účely ktorých bol vyslaný, sa má vrátiť na svoje obvyklé miesto zamestnania;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     46

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) skutočnosť, či dané pracovné miesto bolo predtým opakovane obsadené tým istým alebo iným (vyslaným) pracovníkom.

(e) skutočnosť, že vyslaný pracovník nenahrádza iného vyslaného pracovníka, s výnimkou prípadov choroby alebo odstúpenia;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     47

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 – písmeno ea až ec (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) vyslaný pracovník nenahrádza pracovníka, ktorý štrajkuje;

 

(eb) pracovník je organizačne a finančne závislý od svojho zamestnávateľa;

 

(ec) povinnosť týkajúca sa odmeňovania pracovníka prislúcha podniku, ktorý uzatvoril pracovnú zmluvu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     48

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty podniknú primerané kroky v záujme predchádzania a zamedzenia obchádzania a/alebo zneužívaniu tejto smernice zo strany podnikov, ktoré majú v úmysle pozbaviť vyslaných pracovníkov ich práv, alebo im ich práva odoprieť, a v záujme boja proti tomuto obchádzaniu a/alebo zneužívaniu.

Všetky uvedené skutkové okolnosti sú orientačnými faktormi v celkovom posúdení, ktoré sa má vykonať, a preto ich nemožno posudzovať samostatne. Kritériá by sa mali prispôsobiť každému osobitnému prípadu, pričom by sa mali zohľadňovať osobitosti situácie.

Zoznam okolností uvedených v odseku 1 a 2 je orientačný a neúplný a nikdy sa neposudzuje samostatne. Hodnotenia týchto okolností by sa mali prispôsobiť každému osobitnému prípadu, pričom by sa mali zohľadňovať osobitosti situácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     49

Návrh smernice

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Kontaktné údaje príslušných orgánov sa oznamujú Komisii a ostatným členským štátom. Komisia uverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam príslušných orgánov a styčných úradov.

Kontaktné údaje príslušných orgánov sa oznamujú Komisii a ostatným členským štátom a sprístupňujú sa verejnosti. Komisia uverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam príslušných orgánov a styčných úradov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     50

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie o podmienkach zamestnávania podľa článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia služieb, všeobecne prístupné jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom na diaľku a prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vo formátoch a webových štandardoch, ktoré zaručujú prístup osobám so zdravotným postihnutím, ako aj s cieľom zaručiť, aby styčné úrady alebo iné príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 smernice 96/71/ES mohli účinne vykonávať svoje úlohy.

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie o podmienkach zamestnávania podľa článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia služieb, boli všeobecne a bezplatne prístupné jasným, transparentným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom na diaľku a prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vo formátoch a webových štandardoch, ktoré zaručujú prístup osobám so zdravotným postihnutím, ako aj s cieľom zaručiť, aby styčné úrady alebo iné príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 smernice 96/71/ES mohli účinne vykonávať svoje úlohy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     51

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. V záujme zabezpečenia ďalšieho zlepšenia v prístupe k informáciám členské štáty:

2. V záujme zabezpečenia ďalšieho zlepšenia v prístupe k informáciám členské štáty v súlade so zásadami stanovenými v článku 4 smernice 96/71/ES:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     52

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) prijímajú potrebné opatrenia s cieľom všeobecne sprístupniť na internetových stránkach informácie o tom, ktoré kolektívne zmluvy sú uplatniteľné (a na koho) a aké podmienky zamestnávania musia uplatňovať poskytovatelia služieb z iných členských štátov v súlade so smernicou 96/71/ES, pričom tam, kde je to možné, sa uvedú odkazy na internetové stránky a iné kontaktné miesta, najmä na príslušných sociálnych partnerov;

(b) prijímajú potrebné opatrenia s cieľom všeobecne sprístupniť na internetových stránkach a prostredníctvom iných prostriedkov informácie o tom, ktoré kolektívne zmluvy sú uplatniteľné (a na koho) a aké podmienky zamestnávania musia uplatňovať poskytovatelia služieb z iných členských štátov v súlade so smernicou 96/71/ES, pričom tam, kde je to možné, sa uvedú odkazy na internetové stránky a iné kontaktné miesta, najmä na príslušných sociálnych partnerov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     53

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) tieto informácie sprístupňujú pracovníkom a poskytovateľom služieb v jazykoch iných než v jazyku, resp. jazykoch krajiny, v ktorej sa poskytujú služby, a to pokiaľ možno vo forme letáku, v ktorom sa uvádzajú základné uplatniteľné pracovné podmienky, a na požiadanie vo formátoch dostupných pre osoby so zdravotným postihnutím;

(c) tieto informácie sprístupňujú pracovníkom a poskytovateľom služieb v jazyku, resp. jazykoch vysielajúceho členského štátu, v jazyku členského štátu pôvodu pracovníka a poskytovateľa služieb, a nie iba v jazyku, resp. jazykoch krajiny, v ktorej sa poskytujú služby, a to pokiaľ možno vo forme letáku, v ktorom sa uvádzajú základné uplatniteľné pracovné podmienky a opisujú postupy podávania sťažností a príslušné súdne konania a sankcie v prípade nedodržania predpisov, a na požiadanie vo formátoch dostupných pre osoby so zdravotným postihnutím; Sprístupnia sa aj informácie o ďalších kontaktných miestach, napr. o tých, ktoré poskytujú sociálni partneri;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     54

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ca) ďalšie podrobné informácie o pracovných a sociálnych podmienkach vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku sa sprístupňujú rôznymi komunikačnými prostriedkami vrátane kontaktných miest;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     55

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ea) vylepšia alebo vytvoria štruktúry s cieľom informovať a podporovať pracovníkov a poskytovať im poradenstvo; tam, kde je to vhodné, členské štáty využívajú existujúcu infraštruktúru, ako sú styčné úrady, jednotné kontaktné miesta a informačné poradenské strediská.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     56

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Ak sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a postupmi pracovné podmienky uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES stanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a 8 uvedenej smernice, členské štáty by mali zabezpečiť, aby ich sociálni partneri identifikovali a prístupným a transparentným spôsobom poskytli poskytovateľom služieb z iných členských štátov a vyslaným pracovníkom príslušné informácie, najmä informácie týkajúce sa rôznych minimálnych miezd a ich zložkách, metódy výpočtu splatných odmien a kritérií klasifikácie do rôznych mzdových kategórií.

 

4. Ak sú v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a postupmi a pri plnohodnotnom rešpektovaní autonómie sociálnych partnerov vzťahy a podmienky zamestnania uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES stanovené v kolektívnych zmluvách v súlade s článkom 3 ods. 1 a 8 uvedenej smernice, členské štáty zabezpečia, aby tieto vzťahy a podmienky boli verejne dostupné poskytovateľom služieb z hostiteľských členských štátov a vyslaným pracovníkom, a to prístupným a transparentným spôsobom, pričom môžu v tejto súvislosti využiť sociálnych partnerov. Príslušné informácie zahŕňajú najmä informácie týkajúce sa rôznych minimálnych miezd a ich zložiek, metódy výpočtu odmien a kvalifikačných kritérií, ako aj vzťahy a podmienky zamestnania, ktoré sú k dispozícii príslušným vnútroštátnym orgánom. Na tento účel môžu členské štáty zabezpečiť úradný register.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     57

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

Členské štáty zabezpečia, aby kolektívne zmluvy uvedené v článku 3 ods. 1 a 8 smernice 96/71 podliehali registrácii v úradných registroch a aby sa zverejnili. Vzťahy a podmienky zamestnania uvedené v článku 3 smernice 96/71 stanovené v uvedených kolektívnych zmluvách sú uplatniteľné na podniky vysielajúce pracovníkov iba od okamihu úradnej registrácie a zverejnenia uvedených zmlúv.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     58

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Spolupráca členských štátov pozostáva predovšetkým vo vybavovaní odôvodnených žiadostí príslušných orgánov o poskytnutie informácií a vykonanie kontrol, inšpekcií a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi vyslania pracovníkov uvedených v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov alebo možných prípadov nezákonných nadnárodných činností.

2. V súlade so zásadami stanovenými v článkoch 4 a 5 smernice 96/71/ES pozostáva spolupráca členských štátov predovšetkým v povinnosti odpovedať bez zbytočného odkladu rýchlym a efektívnym spôsobom na žiadosti ich príslušných orgánov o poskytnutie informácií a vykonanie kontrol, inšpekcií a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi vyslania pracovníkov uvedených v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES a príslušných článkoch tejto smernice vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov, skutočnom charaktere vysielania a vyslanom pracovníkovi alebo možných prípadov nezákonných nadnárodných činností, a iniciovať vhodné kroky v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     59

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S cieľom vybaviť žiadosť príslušných orgánov v inom členskom štáte o pomoc členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb usadení na ich území poskytli ich príslušným orgánom všetky informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. S cieľom vybaviť žiadosť príslušných orgánov v inom členskom štáte o pomoc členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb usadení na ich území poskytli príslušným orgánom všetky informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a smernicou 96/71/ES. Ak poskytovatelia služieb neposkytnú takéto informácie, príslušné orgány podniknú vhodné kroky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     60

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

4a. Akékoľvek trvalé odmietanie poskytnúť požadované informácie oprávňuje žiadajúci členský štát k tomu, aby zostavil zoznam príslušných orgánov, ktoré odmietli spolupracovať, a aby o tom informoval Komisiu. Komisia po overení vedie verejne prístupný zoznam tých orgánov, ktoré nie sú ochotné spolupracovať a ktoré jej nahlásili členské štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     61

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty poskytujú informácie požadované inými členskými štátmi alebo Komisiou elektronickými prostriedkami v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia žiadosti.

5. Členské štáty poskytujú informácie požadované inými členskými štátmi alebo Komisiou elektronickými prostriedkami v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia žiadosti alebo do troch týždňov, ak si odpoveď vyžaduje inšpekciu na mieste.

V osobitných situáciách, v ktorých sa členský štát oboznámi s konkrétnymi okolnosťami, ktoré si vyžadujú urýchlene prijať opatrenia, použije sa osobitný skrátený postup. V týchto prípadoch sa informácie poskytujú do 24 hodín.

V osobitných situáciách, v ktorých sa členský štát oboznámi s konkrétnymi okolnosťami, ktoré si vyžadujú urýchlene prijať opatrenia, sa použije osobitný skrátený postup. V týchto prípadoch sa informácie poskytujú do 24 hodín.

 

Bez toho, aby boli dotknuté odseky 1 a 2, sa príslušným orgánom a/alebo inšpektorátom hostiteľského členského štátu nebráni v tom, aby prijali okamžité opatrenia na zabránenie podvodu, jeho vyšetrenie a potrestanie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     62

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Členské štáty zabezpečujú, aby do registrov, v ktorých sú zapísaní poskytovatelia služieb a do ktorých môžu nahliadať príslušné orgány na ich území, mohli za rovnakých podmienok nahliadať aj rovnocenné príslušné orgány iných členských štátov.

6. Členské štáty zabezpečujú, aby do registrov, v ktorých sú zapísaní poskytovatelia služieb a do ktorých môžu nahliadať príslušné orgány na ich území, mohli za porovnateľných podmienok nahliadať aj rovnocenné príslušné orgány iných členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     63

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečujú dôvernosť vymieňaných informácií. Vymieňané informácie sa používajú iba v súvislosti so záležitosťou, resp. záležitosťami, pre ktoré sa o tieto informácie žiadalo.

7. Členské štáty zabezpečia v súlade s európskymi a vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi dôvernosť informácií, ktoré si vymieňajú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     64

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Komisia a príslušné orgány úzko spolupracujú pri preskúmavaní ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť pri uplatňovaní článku 3 ods. 10 smernice 96/71/ES.

9. Komisia a príslušné orgány v súlade so zásadou ustanovenou v článku 4 smernice 96/71/ES úzko spolupracujú pri preskúmavaní ťažkostí, ktoré by mohli vzniknúť pri vykonávaní smernice 96/71/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     65

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

9a. V záujme uľahčenia vzájomnej pomoci a cezhraničnej spolupráce Komisia najneskôr do ...* predloží Európskemu parlamentu a Rade posúdenie vplyvu týkajúce sa uskutočniteľnosti systému oznamovania alebo registrácie platného v celej Únii a založeného na existujúcich systémoch v členských štátoch a zlučiteľného s nimi.

 

__________

 

*Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum: dva roky odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     66

Návrh smernice

Článok 7 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Úloha členského štátu usadenia

Spolupráca medzi členským štátom usadenia a hostiteľským členským štátom

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     67

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi vykonáva aj naďalej kontrolu a monitorovanie a prijíma opatrenia dohľadu a vynucovacie opatrenia, pokiaľ ide o pracovníkov vyslaných do iného členského štátu.

1. V súlade so zásadami ustanovenými v článkoch 4 a 5 smernice 96/71/ES aj členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a administratívnymi postupmi vykonáva aj naďalej kontrolu a monitorovanie a prijíma potrebné opatrenia dohľadu a opatrenia na presadzovanie, pokiaľ ide o pracovníkov vyslaných do iného členského štátu. Táto povinnosť v žiadnom prípade neobmedzuje možnosti hostiteľského členského štátu z vlastného podnetu vykonávať kontrolu a monitorovanie a prijímať potrebné opatrenia dohľadu a opatrenia na presadzovanie, a to aj pokiaľ ide o kontroly pracovných podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     68

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Za okolností uvedených v článku 3 ods., 1 a 2 a v článku 9 ods. 1 členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, poskytuje členskému štátu, do ktorého je pracovník vyslaný, pomoc s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok uplatniteľných v súlade so smernicou 96/71/ES a touto smernicou. Členský štát, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, z vlastnej iniciatívy oznamuje členskému štátu, do ktorého je pracovník vyslaný, akékoľvek príslušné informácie vymedzené v článku 3 ods. 1 a 2 a v článku 9 ods. 1, ak sú členskému štátu, v ktorom je poskytovateľ služieb usadený, známe osobitné skutočnosti, ktoré svedčia o možných nezrovnalostiach.

2. Za okolností uvedených v článku 3 ods. 1 a 2 a v článku 9 ods. 1 tejto smernice členský štát usadenia poskytuje hostiteľskému členskému štátu pomoc s cieľom zabezpečiť splnenie podmienok uplatniteľných v súlade so smernicou 96/71/ES a touto smernicou. Členský štát usadenia z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť hostiteľského členského štátu oznámi hostiteľskému členskému štátu akékoľvek príslušné informácie vymedzené v článku 3 ods. 1 a 2 a v článku 9 ods. 1. Členský štát usadenia v duchu článku 6 ods. 1 tejto smernice podporuje príslušné orgány hostiteľského členského štátu tým, že včas poskytuje informácie o dodržiavaní článku 3 tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     69

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu tiež požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia v prípade každého poskytnutia služieb alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli informácie o zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb, jeho dobrého správania a absencie akéhokoľvek porušenia uplatniteľných pravidiel. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytujú tieto informácie v súlade s článkom 6.

3. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu tiež požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia v prípade každého poskytnutia služieb alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli informácie na overenie plnohodnotného dodržiavania smernice 96/71/ES aj tejto smernice, a to aj o zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb, jeho dobrého správania a absencie akéhokoľvek porušenia uplatniteľných pravidiel. . Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytujú tieto informácie v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     70

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Povinnosť ustanovená v odsekoch 1 a 2 neznamená povinnosť členského štátu usadenia vykonávať skutkové previerky a kontroly na území hostiteľského členského štátu, v ktorom sa poskytuje služba. Také previerky a kontroly v prípade potreby vykonávajú orgány hostiteľského členského štátu na požiadanie príslušných orgánov členského štátu usadenia v súlade s článkom 10 a v medziach právomocí dohľadu, ktoré sú stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, zvyklosťami a administratívnymi postupmi hostiteľského členského štátu a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie.

4. Previerky a kontroly vykonávajú v prípade potreby orgány hostiteľského členského štátu v súlade s článkom 10 a v medziach právomocí dohľadu, ktoré sú stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi, postupmi a administratívnymi postupmi hostiteľského členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     71

Návrh smernice

Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

1a. Členské štáty prijímajú s pomocou Komisie sprievodné opatrenia na rozvoj, uľahčenie a podporu výmen medzi sociálnymi partnermi, ako aj na zabezpečenie podpory organizácií, ktoré poskytujú informácie vyslaným pracovníkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     72

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) počas celého obdobia vyslania povinnosť uchovávať alebo sprístupniť ďalej uvedené dokumenty a/alebo uchovávať ich kópie v papierovej alebo elektronickej podobe: pracovná zmluva (alebo rovnocenný dokument v zmysle smernice 91/533 vrátane doplňujúcich informácií uvedených v článku 4 uvedenej smernice tam, kde je to vhodné alebo uplatniteľné) výplatné pásky, pracovné výkazy a potvrdenie výplaty miezd alebo kópie rovnocenných dokumentov, a to na prístupnom a jasne identifikovanom mieste na území členského štátu usadenia, ako je napríklad pracovisko alebo stavenisko, alebo v prípade mobilných pracovníkov v odvetví dopravy na prevádzkovej základni alebo vo vozidle, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba;

(b) počas celého obdobia vyslania povinnosť uchovávať alebo sprístupniť v primeranej časovej lehote ďalej tieto dokumenty a/alebo uchovávať ich kópie v papierovej alebo elektronickej podobe, podľa výberu poskytovateľa služieb: pracovná zmluva (alebo rovnocenný dokument v zmysle smernice 91/533 vrátane doplňujúcich informácií uvedených v článku 4 uvedenej smernice tam, kde je to vhodné alebo uplatniteľné), výplatné pásky, pracovné výkazy a potvrdenie výplaty miezd alebo kópie rovnocenných dokumentov vydaných v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi členského štátu usadenia, a to na prístupnom a jasne identifikovanom mieste na území členského štátu usadenia, ako je napríklad pracovisko alebo stavenisko, alebo v prípade mobilných pracovníkov v odvetví dopravy na prevádzkovej základni alebo vo vozidle, prostredníctvom ktorého sa poskytuje služba;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     73

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) preklad dokumentov uvedených v písmene b), ktorý môže byť odôvodnený za predpokladu, že tieto dokumenty nie sú neprimerane dlhé a že sú všeobecne vypracované podľa štandardizovaných formulárov;

(c) preklad dokumentov uvedených v písmene (b), ktorý môže byť odôvodnený za predpokladu, že tieto dokumenty sú dôležité pre stanovenie charakteru vysielania a dodržiavanie súladu so smernicou 96/71/ES a nie sú neprimerane dlhé a že sú všeobecne vypracované podľa štandardizovaných formulárov;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     74

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

2a. Členské štáty zabezpečia, aby boli všetky administratívne požiadavky a kontrolné opatrenia verejne prístupné poskytovateľom služieb a aby sa pravidelne aktualizovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     75

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 20 sa preskúma potreba primeranosť uplatňovania vnútroštátnych kontrolných opatrení vzhľadom na skúsenosti nadobudnuté pri využívaní systému spolupráce a výmeny informácií a na jeho účinnosť, ako aj vzhľadom na rozvoj jednotnejších štandardizovaných dokumentov, stanovenie spoločných zásad alebo noriem pre inšpekcie v oblasti vysielania pracovníkov a na technologický rozvoj, a to s cieľom navrhnúť v prípade potreby potrebné zmeny a doplnenia.

3. Do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 20 sa preskúma potreba, primeranosť a dostatočná účinnosť uplatňovania vnútroštátnych kontrolných opatrení vzhľadom na skúsenosti nadobudnuté pri využívaní systému spolupráce a výmeny informácií a na jeho účinnosť, ako aj vzhľadom na rozvoj jednotnejších štandardizovaných dokumentov, stanovenie spoločných zásad alebo noriem pre inšpekcie v oblasti vysielania pracovníkov a na technologický, sociálny a hospodársky rozvoj vysielania, a to s cieľom navrhnúť v prípade potreby potrebné zmeny a doplnenia, aby sa zabezpečili účinné kontroly podmienok zamestnania zo strany príslušných orgánov hostiteľského členského štátu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     76

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na ich území zaviedli vhodné kontroly a mechanizmy monitorovania a vykonávali účinné a náležité inšpekcie s cieľom kontrolovať a monitorovať dodržiavanie ustanovení a pravidiel stanovených v smernici 96/71/ES a zaručiť jej správne uplatňovanie a presadzovanie. Uvedené kontroly sa zakladajú predovšetkým na hodnotení rizika, ktoré pravidelne vykonávajú príslušné orgány. V hodnotení rizika sa identifikujú odvetvia činností, v ktorých dochádza na ich území vo veľkej miere k zamestnávaniu pracovníkov vyslaných na účely poskytovania služieb. V rámci takého hodnotenia rizika sa zohľadňuje realizácia veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, osobitné problémy a potreby v konkrétnych odvetviach, prípady porušenia príslušných právnych predpisov a pravidiel, ako aj zraniteľnosť určitých skupín pracovníkov.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na ich území zaviedli účinné a vhodné kontroly a mechanizmy monitorovania a vykonávali účinné a náležité inšpekcie s cieľom kontrolovať a monitorovať dodržiavanie ustanovení a pravidiel stanovených v smernici 96/71/ES a zaručiť jej správne uplatňovanie a presadzovanie. Uvedené kontroly sa zakladajú predovšetkým na hodnotení rizika, ktoré vykonávajú príslušné orgány. V hodnotení rizika sa identifikujú odvetvia činností, v ktorých dochádza na ich území vo veľkej miere k zamestnávaniu pracovníkov vyslaných na účely poskytovania služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     77

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty zabezpečujú, aby inšpekcie a kontroly dodržiavania smernice 96/71/ES neboli diskriminačné a/alebo neprimerané.

2. Členské štáty zabezpečujú, aby inšpekcie a kontroly dodržiavania smernice 96/71/ES neboli diskriminačné a/alebo neprimerané.

 

Podľa svojej vlastnej praxe musí príslušný orgán poskytnúť podniku, v ktorom sa vykonala inšpekcia alebo kontrola, dokument vystavený v nadväznosti na inšpekciu alebo kontrolu, ktorý obsahuje všetky relevantné informácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     78

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty, v ktorých nemajú inšpektoráty práce žiadne právomoci, pokiaľ ide o kontrolu a monitorovanie pracovných podmienok vyslaných pracovníkov, môžu výnimočne po porade so sociálnymi partnermi na národnej úrovni stanoviť alebo zachovať ustanovenia, ktorými sa zaručuje dodržiavanie týchto pracovných podmienok za predpokladu, že tieto ustanovenia zabezpečujú dotknutým osobám náležitú úroveň ochrany, ktorá zodpovedá úrovni ochrany podľa smernice 96/71/ES a tejto smernice.

5. V súlade s článkom 5 smernice 96/71/ES majú členské štáty nárok použiť ustanovenia v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi s cieľom zabezpečiť súlad so smernicou 96/71/ES a zaručiť tak dotknutým osobám náležitú úroveň ochrany, ako je vymedzené v smernici 96/71/ES a tejto smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     79

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V záujme presadzovania plnenia povinností podľa článku 6 smernice 96/71/ES a tejto smernice členské štáty zabezpečujú, aby vyslaní pracovníci mali k dispozícii účinné mechanizmy na priame podávanie sťažností voči ich zamestnávateľom a mali právo začať súdne alebo správne konania, a to aj v členskom štáte, na ktorého územie sú alebo boli vyslaní, ak sa domnievajú, že utrpeli ujmu alebo škodu v dôsledku nedodržania uplatniteľných pravidiel, a to aj po ukončení pracovnoprávneho vzťahu, v rámci ktorého došlo k údajnému porušeniu právnych predpisov.

1. V záujme presadzovania plnenia povinností podľa článku 6 smernice 96/71/ES a tejto smernice členské štáty zabezpečujú, aby vyslaní pracovníci mali k dispozícii účinné mechanizmy na priame podávanie sťažností voči svojim zamestnávateľom a mali právo začať súdne alebo správne konania, a to bez ohľadu na členský štát usadenia podniku alebo hostiteľský členský štát, ak sa domnievajú, že utrpeli ujmu alebo škodu v dôsledku nedodržania uplatniteľných pravidiel, a to aj po ukončení pracovnoprávneho vzťahu, v rámci ktorého došlo k údajnému porušeniu právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     80

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečujú, aby odbory a iné tretie strany, ako napr. združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú v súlade s kritériami ustanovenými v ich vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, sa mohli v mene alebo na podporu vyslaných pracovníkov alebo ich zamestnávateľa a s ich súhlasom zapojiť do akéhokoľvek súdneho alebo správneho konania, ktorého cieľom je vykonávanie tejto smernice alebo presadzovanie plnenia povinností podľa tejto smernice.

3. Členské štáty zabezpečujú, aby odbory a iné tretie strany, ako napr. združenia, organizácie a iné právne subjekty, ktoré majú v súlade s kritériami ustanovenými v ich vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení smernice 96/71/ES a tejto smernice, sa mohli v mene alebo na podporu vyslaných pracovníkov alebo ich zamestnávateľa zapojiť tam, kde je to vhodné, s ich súhlasom do akéhokoľvek súdneho alebo správneho konania, ktorého cieľom je vykonávanie smernice 96/71/ES a tejto smernice alebo presadzovanie plnenia povinností podľa smernice 96/71/ES a tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     81

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečujú, aby sa zaviedli potrebné mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vyslaným pracovníkom umožní dosiahnuť vyplatenie

Členské štáty zabezpečujú, aby sa zaviedli potrebné mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa vyslaným pracovníkom alebo osobám konajúcim v ich mene umožní požadovať a dosiahnuť vyplatenie:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     82

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) náhrad nákladov na ubytovanie, ktoré im bolo zabezpečené zamestnávateľom, ktoré boli vzhľadom na čistú mzdu alebo kvalitu ubytovania neprimerane vysoké a ktoré boli zadržané alebo stiahnuté z miezd.

(b) náhrad nadmerných nákladov alebo nákladov na cestovanie, stravu a ubytovanie, ktoré boli automaticky odpočítané zo mzdy a za ktoré zamestnávateľ neposkytol žiadnu náhradu;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     83

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5 – pododsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

(ba) všetkých spätných platieb alebo vrátenia daní alebo príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia neoprávnene stiahnutých z pracovníkovej mzdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     84

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

5a. Vyslaní pracovníci, ktorí dajú podnet na súdne alebo správne konanie, nesmú byť vystavení akémukoľvek nepriaznivému zaobchádzaniu zo strany zamestnávateľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     85

Návrh smernice

Článok 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

[...]

vypúšťa sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     86

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú alebo môžu byť ustanovené v právnych predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci a uznávania ako aj opatrenia a postupy stanovené v tomto článku sa uplatňujú na cezhraničné presadzovanie administratívnych pokút a sankcií, ktoré boli poskytovateľovi služieb usadenému v jednom členskom štáte uložené za nesplnenie uplatniteľných predpisov v inom členskom štáte.

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú alebo môžu byť ustanovené v právnych predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci a uznávania, ako aj opatrenia a postupy stanovené v tomto článku sa uplatňujú na cezhraničné presadzovanie administratívnych pokút a sankcií týkajúcich sa prípadov vysielania pracovníkov v súlade so smernicou 96/71/ES a s touto smernicou, ktoré boli poskytovateľovi služieb usadenému v jednom členskom štáte uložené za nesplnenie uplatniteľných predpisov v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     87

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Dožadujúci orgán môže v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v jeho členskom štáte požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte, aby vymohol sankciu alebo pokutu alebo oznámil rozhodnutie o uložení sankcie alebo pokuty, ak príslušné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členskom štáte dožiadaného orgánu umožňujú konať takým spôsobom, ak ide o podobné pohľadávky alebo rozhodnutia.

2. Dožadujúci orgán môže v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v jeho členskom štáte požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte, aby vymohol sankciu alebo pokutu alebo retroaktívne príspevky do systému sociálneho zabezpečenia v súlade s nariadením (ES) č. 987/2009/EC, alebo oznámil rozhodnutie o uložení sankcie alebo pokuty alebo retroaktívnych príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia v súlade s nariadením (ES) č. 987/2009/EC, ak príslušné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členskom štáte dožiadaného orgánu umožňujú konať takým spôsobom, ak ide o podobné pohľadávky alebo rozhodnutia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     88

Návrh smernice

Článok 14 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

 

3a. Ustanovenia o vymáhaní pokút alebo sankcií, alebo retroaktívnych príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia sa vzťahujú aj na pokuty uložené v rámci vykonateľných zákonných rozhodnutí vnútroštátnych súdov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     89

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Dožiadaný orgán môže od príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby vymôcť sumy a zadržať akékoľvek náklady, ktoré mu v súvislosti s vymáhaním vzniknú, v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi postupmi alebo opatreniami dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na podobné pohľadávky.

Dožiadaný orgán môže od príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby vymôcť sumy a zadržať akékoľvek náklady, ktoré mu v súvislosti s vymáhaním vzniknú, v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi postupmi alebo opatreniami dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na podobné pohľadávky. Ak si dožiadaný orgán ponechá nejaké náklady, ktoré vznikli v súvislosti s vymáhaním, informuje o tom dožadujúci orgán a poskytne odôvodnenie týchto nákladov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     90

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Administratívna spolupráca a vzájomná pomoc medzi príslušnými orgánmi členských štátov podľa článkov 6 a 7, článku 10 ods. 3 a článkov 13, 14 a 15 sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému pre vnútorný trh (IMI) zriadeného nariadením [odkaz na nariadenie o IMI].

1. Administratívna spolupráca a vzájomná pomoc medzi príslušnými orgánmi členských štátov ustanovená v článkoch 6 a 7, článku 10 ods. 3 a článkov 13, 14 a 15 sa uskutočňuje prostredníctvom informačného systému pre vnútorný trh (IMI) zriadeného nariadením (EÚ) č. 1024/2012 a v prípadoch, keď sa to považuje za potrebné, dotknutým členským štátom a dopĺňajú ju ďalšie zavedené spôsoby spolupráce, ako sú dvojstranné dohody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     91

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty aj naďalej uplatňujú dvojstranné dohody o administratívnej spolupráci medzi ich príslušnými orgánmi, pokiaľ ide o uplatňovanie a monitorovanie pracovných podmienok uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, ktoré sú uvedené v článku 3 smernice 96/71/ES, pokiaľ tieto dojednania nemajú nepriaznivý vplyv na práva a povinnosti príslušných pracovníkov a spoločností.

2. V prípade potreby a v súlade so zásadami stanovenými v smernici 96/71/ES členské štáty môžu uplatňovať dvojstranné dohody o administratívnej spolupráci medzi svojimi príslušnými orgánmi, pokiaľ ide presadzovanie smernice 96/71/ES, pokiaľ tieto dojednania nemajú nepriaznivý vplyv na práva a povinnosti príslušných pracovníkov a spoločností.

 

Najneskôr do ...* Európska komisia vyhodnotí interakciu medzi systémom IMI a dvojstrannými dohodami.

 

__________

 

*Ú. v. EÚ: vložte prosím dátum: 5 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh     92

Návrh smernice

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. V rámci dvojstranných dohôd uvedených v odseku 2 príslušné orgány členských štátov v čo najväčšej možnej miere používajú IMI . V prípade, že príslušný orgán v jednom z príslušných členských štátov použije IMI, tento systém sa používa v prípade akéhokoľvek potrebného následného postupu a má prednosť pred mechanizmami stanovenými v danej dvojstrannej dohode v súvislosti s administratívnou spoluprácou a vzájomnou pomocou.

3. V rámci dvojstranných dohôd uvedených v odseku 2 príslušné orgány členských štátov v čo najväčšej možnej miere používajú IMI . V prípade, že príslušný orgán v jednom z príslušných členských štátov použije IMI, tento systém sa pokiaľ možno použije v prípade akéhokoľvek potrebného následného postupu.

POSTUP

Názov

Presadzovanie smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Referenčné čísla

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

18.4.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

dátum vymenovania

Malcolm Harbour

8.5.2012

Predchádzajúca spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

Emilie Turunen

Prerokovanie vo výbore

18.9.2012

10.10.2012

28.11.2012

 

Dátum prijatia

21.2.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

15

4

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

Náhradník (čl. 187 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Norbert Glante


STANOVISKO Výboru pre právne veci (15.5.2013)

pre Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o presadzovaní smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

(COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Klaus-Heiner Lehne

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre právne veci vyzýva Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh smernice

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Aby sa predišlo a vyhlo obchádzaniu a/alebo zneužívaniu uplatniteľných predpisov zo strany spoločností formou nečestného alebo podvodného využívania slobody poskytovať služby zakotvenej v zmluve a/alebo uplatňovania smernice 96/71/ES, ako aj v záujme boja proti takémuto konaniu, by sa malo zlepšiť uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho monitorovanie.

(4) Aby sa predišlo a vyhlo obchádzaniu a/alebo zneužívaniu uplatniteľných predpisov zo strany spoločností formou nečestného alebo podvodného využívania slobody poskytovať služby zakotvenej v zmluve a/alebo uplatňovania smernice 96/71/ES, ako aj v záujme boja proti takémuto konaniu, by sa malo zlepšiť uplatňovanie pojmu vyslanie a jeho monitorovanie a na úrovni Únie by sa mali stanoviť jednotnejšie kritériá, ktoré by uľahčili spoločný výklad.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh smernice

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Všetky opatrenia, ktoré sa smernicou zavedú, musia byť odôvodnené, primerané a nediskriminačné, aby nevytvárali administratívnu záťaž a nebránili potenciálu spoločností, najmä malých a stredných podnikov, pri vytváraní nových pracovných miest, pričom sa poskytne ochrana vyslaným pracovníkom.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh smernice

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Príslušné orgány by mali celkovo posúdiť všetky faktické prvky, aby určili, či skutočne ide o vyslaného pracovníka. Ak nemožno získať dôkaz, zapojené členské štáty by mali úzko a bezodkladne spolupracovať s cieľom určiť právo, ktoré sa vzťahuje na pracovnú zmluvu, pričom ich rozhodnutie by sa malo zakladať na nariadení Rím I.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh smernice

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Pri ďalšej revízii nariadenia o IMI by sa mala zohľadniť skutočnosť, že IMI zahŕňa oblasti, ktoré sa momentálne upravujú v rámci dvojstranných dohôd.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh smernice

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14) Mali by sa ďalej skonkretizovať povinnosti členských štátov týkajúce sa všeobecného sprístupnenia informácií o pracovných podmienkach a zabezpečenia účinného prístupu k nim, a to nielen poskytovateľom služieb z iných členských štátov, ale aj príslušným vyslaným pracovníkom.

(14) Mali by sa ďalej skonkretizovať povinnosti členských štátov týkajúce sa všeobecného bezplatného sprístupnenia informácií o pracovných podmienkach a zabezpečenia účinného prístupu k nim, a to nielen poskytovateľom služieb z iných členských štátov, ale aj príslušným vyslaným pracovníkom.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh smernice

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) vyslaní pracovníci by mali mať individuálne právo na informácie a poradenstvo o ich právach, povinnostiach a platných pracovných podmienkach a podmienkach zamestnania.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh smernice

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16) S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel týkajúcich sa pracovných podmienok, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich dodržiavanie, by členské štáty mali uplatňovať len určité kontrolné opatrenia alebo administratívne náležitosti na podniky vysielajúce pracovníkov na účely poskytovania služieb. Takéto opatrenia a požiadavky sa môžu uložiť len za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu vykonávať svoju dozornú úlohu účinne bez požadovaných informácií a potrebné informácie nie je možné ľahko získať prostredníctvom zamestnávateľa vyslaných pracovníkov ani orgánov v členskom štáte, kde je poskytovateľ služieb usadený, v primeranej lehote a/alebo ak by menej reštriktívne opatrenia nezabezpečili dosiahnutie cieľov vnútroštátnych kontrolných opatrení, ktoré sa pokladajú za nevyhnutné.

(16) S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie hmotnoprávnych pravidiel týkajúcich sa pracovných podmienok, ktoré sa majú dodržiavať v súvislosti s vyslanými pracovníkmi, a monitorovať ich dodržiavanie, by členské štáty mali uplatňovať len určité kontrolné opatrenia alebo administratívne náležitosti na podniky vysielajúce pracovníkov na účely poskytovania služieb. Na účely právnej jasnosti by mali byť prípadné kontrolné opatrenia a požiadavky stanovené na úrovni Únie jednotné, pričom sa môžu uložiť len za predpokladu, že príslušné orgány nemôžu vykonávať svoju dozornú úlohu účinne bez požadovaných informácií a potrebné informácie nie je možné ľahko získať prostredníctvom zamestnávateľa vyslaných pracovníkov ani orgánov v členskom štáte, kde je poskytovateľ služieb usadený, v primeranej lehote a/alebo ak by menej reštriktívne opatrenia nezabezpečili dosiahnutie cieľov vnútroštátnych kontrolných opatrení, ktoré sa pokladajú za nevyhnutné.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh smernice

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Členské štáty sa vyzývajú konkrétne k tomu, aby zaujali integrovanejší prístup k inšpekciám práce. Rovnako by sa mala preskúmať potreba vyvinutia spoločných noriem s cieľom zaviesť porovnateľné metódy, postupy a minimálne normy na úrovni Únie.

(22) Členské štáty sa vyzývajú konkrétne k tomu, aby zaujali integrovanejší prístup k inšpekciám práce. Rovnako je potrebné vypracovať spoločné normy s cieľom zaviesť porovnateľné metódy, postupy a minimálne normy na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh smernice

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24) Vzhľadom na časté využívanie subdodávateľstva v stavebnom odvetví a s cieľom chrániť práva vyslaných pracovníkov je potrebné zabezpečiť, aby v tomto odvetví minimálne zmluvný dodávateľ, ktorého priamy subdodávateľ je zamestnávateľom, bol zodpovedný, spolu so zamestnávateľom alebo namiesto zamestnávateľa, vyplatiť vyslaným pracovníkom čistú minimálnu mzdu, všetky spätné platby nezaplatených miezd a/alebo príspevky, ktoré sa majú vyplatiť do spoločných fondov alebo inštitúciám sociálnych partnerov, ktoré sú upravené zákonom alebo kolektívnom zmluvou, ak sa na ne vzťahuje článok 3 ods. 1 smernice 96/71/ES. Dodávateľ nenesie zodpovednosť, ak koná v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, ktorá môže zahŕňať preventívne opatrenia v súvislosti s dôkazmi predkladanými subdodávateľom, ktoré môžu byť tam, kde je to uplatniteľné, založené na informáciách pochádzajúcich od vnútroštátnych orgánov.

(24) Vzhľadom na časté využívanie subdodávateľstva v stavebnom odvetví a s cieľom chrániť práva vyslaných pracovníkov sa odporúča, aby v tomto odvetví minimálne zmluvný dodávateľ, ktorého priamy subdodávateľ je zamestnávateľom, bol zodpovedný, spolu so zamestnávateľom alebo namiesto zamestnávateľa, vyplatiť vyslaným pracovníkom čistú minimálnu mzdu, všetky spätné platby nezaplatených miezd a/alebo príspevky, ktoré sa majú vyplatiť do spoločných fondov alebo inštitúciám sociálnych partnerov, ktoré sú upravené zákonom alebo kolektívnom zmluvou, ak sa na ne vzťahuje článok 3 ods. 1 smernice 96/71/ES. Dodávateľ nemôže niesť zodpovednosť, ak koná v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, ktorá môže zahŕňať preventívne opatrenia v súvislosti s dôkazmi predkladanými subdodávateľom, ktoré môžu byť tam, kde je to uplatniteľné, založené na informáciách pochádzajúcich od vnútroštátnych orgánov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh smernice

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25) V osobitných prípadoch môžu byť v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi zodpovední za nesplnenie povinností podľa tejto smernice aj iní dodávatelia alebo ich zodpovednosť môže byť obmedzená – po porade so sociálnymi partnermi na vnútroštátnej alebo odvetvovej úrovni.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh smernice

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26) Povinnosť ustanoviť zodpovednosť dodávateľa v prípade, keď poskytovateľom služieb je subdodávateľ usadený v inom členskom štáte, ktorý vysiela pracovníkov, je odôvodnená prevažujúcim verejným záujmom na sociálnej ochrane pracovníkov. Takí vyslaní pracovníci nemusia byť v rovnakej situácii ako pracovníci zamestnaní priamo subdodávateľom usadeným v členskom štáte, v ktorom sa nachádza prevádzkareň dodávateľa, pokiaľ ide o možnosť uplatniť si nárok na nevyplatenú mzdu alebo na neoprávnene odopreté vrátenie daní alebo príspevkov do systému sociálneho zabezpečenia.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh smernice

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27) Rozdiely medzi systémami vymáhania uložených administratívnych pokút a/alebo sankcií v cezhraničných situáciách v členských štátov ohrozujú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sťažiť, ak nie znemožniť snahu o zabezpečenie rovnocennej úrovne ochrany vyslaných pracovníkov v celej Únii.

(27) Rozdiely medzi systémami vymáhania uložených administratívnych pokút a/alebo sankcií v cezhraničných situáciách v členských štátov ohrozujú riadne fungovanie vnútorného trhu a môžu sťažiť, ak nie znemožniť snahu o zabezpečenie rovnocennej úrovne ochrany vyslaných pracovníkov v celej Únii. Členské štáty by mali každopádne zabezpečiť, aby sa zaviedli efektívne správne pokuty a/alebo sankcie s cieľom zabezpečiť súlad so smernicou 96/71/ES a s touto smernicou.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh smernice

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32) Členské štáty by mali v prípade nesplnenia povinností stanovených v tejto smernici prijať vhodné opatrenia vrátane administratívnych a súdnych postupov a mali by ustanoviť účinné, odrádzajúce a primerané sankcie za akékoľvek porušenia povinností podľa tejto smernice.

(32) Členské štáty by mali v prípade nesplnenia povinností stanovených v tejto smernici prijať vhodné opatrenia vrátane administratívnych a súdnych postupov a mali by ustanoviť účinné, odrádzajúce a primerané sankcie za akékoľvek porušenia povinností podľa tejto smernice. Dobrá spolupráca medzi členskými štátmi je veľmi dôležitá pre správne uplatňovanie smernice 96/71/ES a pre vytvorenie rovnakých podmienok pre spoločnosti a pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh smernice

Článok 1 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Touto smernicou sa stanovuje všeobecný spoločný rámec príslušných ustanovení, opatrení a kontrolných mechanizmov potrebných na lepšie a jednotnejšie vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie smernice 96/71/ES v praxi vrátane opatrení na predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu alebo obchádzaniu uplatniteľných pravidiel a na ich postih.

1. Touto smernicou sa stanovujú ustanovenia, opatrenia a kontrolné mechanizmy s cieľom zabezpečiť lepšie a jednotnejšie vykonávanie, uplatňovanie a presadzovanie smernice 96/71/ES členskými štátmi v praxi vrátane opatrení na predchádzanie akémukoľvek zneužívaniu alebo obchádzaniu uplatniteľných pravidiel a na ich postih.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) „príslušným orgánom“ sa rozumie orgán určený členským štátom na výkon úloh podľa tejto smernice;

(a) „príslušným orgánom“ sa rozumejú verejné orgány určené členským štátom na výkon úloh podľa tejto smernice;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno a – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

príslušnými orgánmi môžu byť aj styčné úrady podľa článku 4 smernice 96/71/ES;

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno a – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Kontaktné údaje príslušných orgánov sa oznamujú Komisii a ostatným členským štátom. Komisia uverejňuje a pravidelne aktualizuje zoznam príslušných orgánov a styčných úradov.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) „dožadujúcim orgánom“ sa rozumie príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie plnení v súvislosti so sankciou alebo pokutou uvedenou v kapitole V;

(b) „dožadujúcim orgánom“ sa rozumie príslušný orgán členského štátu, ktorý žiada o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie plnení;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh smernice

Článok 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) „dožiadaným orgánom“ sa rozumie príslušný orgán členského štátu, ktorému sa predkladá žiadosť o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie pohľadávok.

(c) „dožiadaným orgánom“ sa rozumie príslušný orgán členského štátu, ktorému sa predkladá žiadosť o pomoc, informácie, oznámenie skutočností alebo vymáhanie pohľadávok, ako sa uvádza v kapitole VI.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na účely vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES príslušné orgány zohľadňujú skutkové okolnosti, ktoré sú charakteristické pre činnosti vykonávané podnikom v štáte, v ktorom je usadený, s cieľom určiť či skutočne vykonáva podstatné činnosti iné než vnútorné riadenie a/alebo administratívne činnosti. Môže ísť o tieto okolnosti:

1. Na účely vykonávania, uplatňovania a presadzovania smernice 96/71/ES príslušné orgány zohľadňujú skutkové okolnosti, ktoré sú charakteristické pre činnosti vykonávané podnikom v členskom štáte, v ktorom je usadený, s cieľom určiť či skutočne vysiela pracovníkov na územie iného členského štátu v rámci medzinárodného poskytovania služieb. Môže ísť iba o tieto okolnosti:

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) miesto, v ktorom sa prijímajú vyslaní pracovníci,

(b) miesto, v ktorom sa prijímajú vyslaní pracovníci a miesto, z ktorého sú vysielaní,

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) miesto, v ktorom podnik vykonáva svoju hlavnú podnikateľskú činnosť a v ktorom zamestnáva administratívnych pracovníkov,

(d) miesto, v ktorom podnik vykonáva svoju podnikateľskú činnosť, ktorá nie je v širšom časovom hodnotení obmedzená čisto na vnútorné riadenie a/alebo administratívne aktivity,

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) neobvykle obmedzený počet zrealizovaných zmlúv a/alebo výška obratu uskutočneného v členskom štáte, v ktorom je podnik usadený.

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Vypustenie zamerané na zohľadnenie situácie nových MSP, ktoré môžu od začiatku uzatvoriť zmluvu a využívať vyslaných pracovníkov. V takejto situácii by mali automaticky nižší obrat v členskom štáte, v ktorom sú usadené, čo by však neovplyvnilo skutočný charakter spoločnosti a okolnosti jeho zriadenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Môže ísť o tieto okolnosti:

Môže ísť iba o tieto okolnosti:

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh smernice

Článok 3 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a. Do troch rokov od dátumu uvedeného v článku 20 sa preskúma potreba a primeranosť okolností vymenovaných v odsekoch 1 a 2 tohto článku s ohľadom na vymedzenie možných nových okolností, ktoré sa zohľadnia pri určení toho, či je podnik skutočný a či vyslaný pracovník dočasne vykonáva svoju prácu. Cieľom preskúmania je podľa potreby navrhnúť akékoľvek nevyhnutné zmeny, doplnenia alebo úpravy.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie o podmienkach zamestnávania podľa článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia služieb, všeobecne prístupné jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom na diaľku a prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vo formátoch a webových štandardoch, ktoré zaručujú prístup osobám so zdravotným postihnutím, ako aj s cieľom zaručiť, aby styčné úrady alebo iné príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 smernice 96/71/ES mohli účinne vykonávať svoje úlohy.

1. Členské štáty prijímajú vhodné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby informácie o podmienkach zamestnávania podľa článku 3 smernice 96/71/ES, ktoré majú uplatňovať a dodržiavať poskytovatelia služieb, vrátane informácií stanovených v kolektívnych dohodách, boli všeobecne prístupné bezplatne, jasným, zrozumiteľným a ľahko dostupným spôsobom na diaľku a prostredníctvom elektronických prostriedkov, a to vo formátoch a webových štandardoch, ktoré zaručujú prístup osobám so zdravotným postihnutím, ako aj s cieľom zaručiť, aby styčné úrady alebo iné príslušné vnútroštátne orgány uvedené v článku 4 smernice 96/71/ES mohli účinne vykonávať svoje úlohy.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh smernice

Článok 5 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) tieto informácie sprístupňujú pracovníkom a poskytovateľom služieb v jazykoch iných než v jazyku, resp. jazykoch krajiny, v ktorej sa poskytujú služby, a to pokiaľ možno vo forme letáku, v ktorom sa uvádzajú základné uplatniteľné pracovné podmienky, a na požiadanie vo formátoch dostupných pre osoby so zdravotným postihnutím;

(c) tieto informácie sprístupňujú pracovníkom a poskytovateľom služieb v najrelevantnejších jazykoch iných než v jazyku, resp. jazykoch krajiny, v ktorej sa poskytujú služby, a to pokiaľ možno vo forme letáku, v ktorom sa uvádzajú základné uplatniteľné pracovné podmienky, a na požiadanie vo formátoch dostupných pre osoby so zdravotným postihnutím;

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Spolupráca členských štátov pozostáva predovšetkým vo vybavovaní odôvodnených žiadostí príslušných orgánov o poskytnutie informácií a vykonanie kontrol, inšpekcií a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi vyslania pracovníkov uvedených v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov alebo možných prípadov nezákonných nadnárodných činností.

2. Spolupráca členských štátov spočíva predovšetkým v bezodkladnom vybavovaní žiadostí príslušných orgánov o poskytnutie informácií a vykonanie kontrol, inšpekcií a prešetrovaní v súvislosti s prípadmi vyslania pracovníkov uvedenými v článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES vrátane prešetrenia akéhokoľvek zneužitia uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. S cieľom vybaviť žiadosť príslušných orgánov v inom členskom štáte o pomoc členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb usadení na ich území poskytli ich príslušným orgánom všetky informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi.

3. S cieľom vybaviť žiadosť príslušných orgánov v inom členskom štáte o pomoc členské štáty zabezpečia, aby poskytovatelia služieb usadení na ich území poskytli ich príslušným orgánom všetky informácie potrebné na vykonávanie dohľadu nad ich činnosťami v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi. Ak poskytovatelia služieb neposkytnú takéto informácie, príslušné orgány v hostiteľskom štáte, prípadne v spolupráci s príslušnými orgánmi v štáte, v ktorom sú poskytovatelia služieb usadení, musia iniciovať vhodné kroky.

Odôvodnenie

Príslušné orgány v rámci hostiteľských štátov musia účinne presadzovať právne predpisy EÚ a vnútroštátne zákony v oblasti zamestnávania. Ak sa zistí porušenie a z akéhokoľvek dôvodu nie je možné vykonať právne kroky v hostiteľskom štáte, obidva štáty musia spolupracovať, aby sa zabezpečilo, že poskytovateľ služby bude niesť zodpovednosť, vyslaným pracovníkom poskytne príslušnú kompenzáciu a bude vystavený náležitým trestnoprávnym sankciám.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti o informácie alebo s vykonávaním kontrol, inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský štát bezodkladne informuje žiadajúci členský štát s cieľom nájsť riešenie.

4. V prípade ťažkostí s vyhovením žiadosti o informácie alebo s vykonávaním kontrol, inšpekcií alebo šetrení dotknutý členský štát bezodkladne informuje žiadajúci členský štát s cieľom nájsť riešenie. V prípade pretrvávajúcich ťažkostí s výmenou informácií by mala Komisia zakročiť s cieľom pomôcť členským štátom pri riešení problémov.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Členské štáty poskytujú informácie požadované inými členskými štátmi alebo Komisiou elektronickými prostriedkami v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia žiadosti.

5. Členské štáty poskytujú informácie požadované inými členskými štátmi alebo Komisiou elektronickými prostriedkami v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 2 týždňov od prijatia žiadosti alebo do jedného mesiaca, ak si odpoveď vyžaduje inšpekciu na mieste. Ak má žiadosť naliehavý charakter, informácie sa musia poslať do troch dní od jej prijatia.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V osobitných situáciách, v ktorých sa členský štát oboznámi s konkrétnymi okolnosťami, ktoré si vyžadujú urýchlene prijať opatrenia, použije sa osobitný skrátený postup. V týchto prípadoch sa informácie poskytujú do 24 hodín.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh smernice

Článok 6 – odsek 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

7. Členské štáty zabezpečujú dôvernosť vymieňaných informácií. Vymieňané informácie sa používajú iba v súvislosti so záležitosťou, resp. záležitosťami, pre ktoré sa o tieto informácie žiadalo.

7. Členské štáty zabezpečujú dôvernosť vymieňaných informácií v súlade s pravidlami Únie pre ochranu údajov, ako aj s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh smernice

Článok 7 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu tiež požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia v prípade každého poskytnutia služieb alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli informácie o zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb, jeho dobrého správania a absencie akéhokoľvek porušenia uplatniteľných pravidiel. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytujú tieto informácie v súlade s článkom 6.

3. Príslušné orgány hostiteľského členského štátu môžu tiež požiadať príslušné orgány členského štátu usadenia v prípade každého poskytnutia služieb alebo poskytovateľa služieb, aby poskytli informácie o zákonnosti usadenia poskytovateľa služieb. Príslušné orgány členského štátu usadenia poskytujú tieto informácie v súlade s článkom 6.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) povinnosť poskytovateľa služieb usadeného v inom členskom štáte, aby pred zodpovednými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uskutočnil najneskôr v čase začatia poskytovania služieb jednoduché vyhlásenie, ktoré sa obmedzuje na uvedenie totožnosti poskytovateľa služieb, prítomnosti jedného alebo viacerých jasne identifikovateľných vyslaných pracovníkov, ich očakávaného počtu, očakávaného trvania a miesta ich pobytu a služieb opodstatňujúcich vyslanie;

(a) povinnosť poskytovateľa služieb usadeného v inom členskom štáte, aby pred zodpovednými príslušnými vnútroštátnymi orgánmi uskutočnil v čase začatia poskytovania služieb vyhlásenie, ktoré sa obmedzuje na uvedenie totožnosti poskytovateľa služieb, prítomnosti jedného alebo viacerých jasne identifikovateľných vyslaných pracovníkov, ich očakávaného počtu, očakávaného trvania a miesta ich pobytu a služieb opodstatňujúcich vyslanie;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) preklad dokumentov uvedených v písmene b), ktorý môže byť odôvodnený za predpokladu, že tieto dokumenty nie sú neprimerane dlhé a že sú všeobecne vypracované podľa štandardizovaných formulárov;

(c) možnosť požiadať o preklad dokumentov uvedených v písmene b), ktorý môže byť odôvodnený za predpokladu, že tieto dokumenty nie sú neprimerane dlhé a že sú všeobecne vypracované podľa štandardizovaných formulárov;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh smernice

Článok 9 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) povinnosť určiť na obdobie, počas ktorého sa poskytujú služby, kontaktnú osobu poverenú rokovať v prípade potreby v mene zamestnávateľa s príslušnými sociálnymi partnermi v členskom štáte, do ktorého je pracovník vyslaný, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

(d) možnosť požiadať o určenie kontaktnej osoby poverenej rokovať v prípade potreby v mene zamestnávateľa s príslušnými sociálnymi partnermi v hostiteľskom členskom štáte na obdobie, počas ktorého sa poskytujú služby, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a postupmi.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh smernice

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na ich území zaviedli vhodné kontroly a mechanizmy monitorovania a vykonávali účinné a náležité inšpekcie s cieľom kontrolovať a monitorovať dodržiavanie ustanovení a pravidiel stanovených v smernici 96/71/ES a zaručiť jej správne uplatňovanie a presadzovanie. Uvedené kontroly sa zakladajú predovšetkým na hodnotení rizika, ktoré pravidelne vykonávajú príslušné orgány. V hodnotení rizika sa identifikujú odvetvia činností, v ktorých dochádza na ich území vo veľkej miere k zamestnávaniu pracovníkov vyslaných na účely poskytovania služieb. V rámci takého hodnotenia rizika sa zohľadňuje realizácia veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, osobitné problémy a potreby v konkrétnych odvetviach, prípady porušenia príslušných právnych predpisov a pravidiel, ako aj zraniteľnosť určitých skupín pracovníkov.

1. Členské štáty zabezpečujú, aby sa na ich území zaviedli účinné kontroly a mechanizmy monitorovania a vykonávali účinné a náležité inšpekcie s cieľom kontrolovať a monitorovať dodržiavanie ustanovení a pravidiel stanovených v smernici 96/71/ES a v tejto smernici, a zaručiť jej správne uplatňovanie a presadzovanie. Uvedené kontroly sa zakladajú predovšetkým na hodnotení rizika, ktoré pravidelne vykonávajú príslušné orgány. V hodnotení rizika sa identifikujú odvetvia činností, v ktorých dochádza na ich území vo veľkej miere k zamestnávaniu pracovníkov vyslaných na účely poskytovania služieb. V rámci takého hodnotenia rizika sa zohľadňuje realizácia veľkých projektov v oblasti infraštruktúry, osobitné problémy a potreby v konkrétnych odvetviach, prípady porušenia príslušných právnych predpisov a pravidiel, ako aj zraniteľnosť určitých skupín pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty zabezpečujú, aby odbory a iné tretie strany, ako napr. združenia, organizácie alebo iné právne subjekty, ktoré majú v súlade s kritériami ustanovenými v ich vnútroštátnych právnych predpisoch oprávnený záujem na zabezpečení dodržiavania ustanovení tejto smernice, sa mohli v mene alebo na podporu vyslaných pracovníkov alebo ich zamestnávateľa a s ich súhlasom zapojiť do akéhokoľvek súdneho alebo správneho konania, ktorého cieľom je vykonávanie tejto smernice alebo presadzovanie plnenia povinností podľa tejto smernice.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh smernice

Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne pravidlá týkajúce sa termínov alebo lehôt na podávanie podnetov na začatie podobných konaní ani vnútroštátne procesnoprávne predpisy o zastupovaní a obhajobe pred súdmi.

4. Odseky 1 a 3 sa uplatňujú bez toho, aby tým boli dotknuté vnútroštátne pravidlá týkajúce sa termínov alebo lehôt na podávanie podnetov na začatie podobných konaní ani vnútroštátne procesnoprávne predpisy o zastupovaní a obhajobe pred súdmi. Podľa vnútroštátnych procesných pravidiel však platí minimálna lehota prinajmenšom šesť mesiacov na podanie návrhu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 1 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Pokiaľ ide o stavebné činnosti uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES, členské štáty vo všetkých prípadoch vyslania pracovníkov podľa článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES zabezpečujú na nediskriminačnom základe a so zreteľom na ochranu rovnocenných práv zamestnancov priamych subdodávateľov usadených na ich území, aby vyslaný zamestnanec a/alebo spoločné fondy alebo inštitúcie sociálnych partnerov mohli uplatniť voči dodávateľovi, ktorého priamy subdodávateľ je zamestnávateľom (poskytovateľom služieb alebo dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou), zodpovednosť, ktorú nesie spolu so zamestnávateľom alebo namiesto zamestnávateľa, za nevyplatenie:

1. Pokiaľ ide o stavebné činnosti uvedené v prílohe k smernici 96/71/ES, členské štáty sa vo všetkých prípadoch vyslania pracovníkov podľa článku 1 ods. 3 smernice 96/71/ES podnecujú, aby zaviedli systém, v ktorom by vyslaný zamestnanec a/alebo spoločné fondy alebo inštitúcie sociálnych partnerov mohli uplatniť voči dodávateľovi, ktorého priamy subdodávateľ je zamestnávateľom (poskytovateľom služieb alebo dočasným zamestnávateľom alebo sprostredkovateľskou agentúrou), zodpovednosť, ktorú nesie spolu so zamestnávateľom alebo namiesto zamestnávateľa, za nevyplatenie:

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh smernice

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty ustanovia, že dodávateľ, ktorý koná v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, nenesie zodpovednosť podľa odseku 1. Systémy opatrení obvyklej opatrnosti a starostlivosti sa uplatňujú transparentným, nediskriminačným a proporcionálnym spôsobom. Môžu zahŕňať preventívne opatrenia prijaté dodávateľom vo vzťahu k dôkazom predkladaným subdodávateľom o základných pracovných podmienkach uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 96/71/ES, vrátane výplatných pások a výplaty miezd, plnenia povinností v oblasti sociálneho zabezpečenia a/alebo daňových povinností v členskom štáte usadenia a dodržiavania uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov.

2. Členské štáty môžu ustanoviť, že dodávateľ, ktorý koná v súlade s obvyklou opatrnosťou a starostlivosťou, nenesie zodpovednosť podľa odseku 1. Systémy opatrení obvyklej opatrnosti a starostlivosti, ak sa zavedú, sa uplatňujú transparentným, nediskriminačným a proporcionálnym spôsobom. Môžu zahŕňať preventívne opatrenia prijaté dodávateľom vo vzťahu k dôkazom predkladaným subdodávateľom o základných pracovných podmienkach uplatniteľných na vyslaných pracovníkov, ktoré sú uvedené v článku 3 ods. 1 smernice 96/71/ES, vrátane výplatných pások a výplaty miezd, plnenia povinností v oblasti sociálneho zabezpečenia a/alebo daňových povinností v členskom štáte usadenia a dodržiavania uplatniteľných pravidiel o vysielaní pracovníkov.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú alebo môžu byť ustanovené v právnych predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci a uznávania ako aj opatrenia a postupy stanovené v tomto článku sa uplatňujú na cezhraničné presadzovanie administratívnych pokút a sankcií, ktoré boli poskytovateľovi služieb usadenému v jednom členskom štáte uložené za nesplnenie uplatniteľných predpisov v inom členskom štáte.

1. Bez ohľadu na prostriedky, ktoré sú alebo môžu byť ustanovené v právnych predpisoch Únie, zásady vzájomnej pomoci a uznávania, ako aj opatrenia a postupy stanovené v tejto kapitole, sa uplatňujú na cezhraničné vymáhanie finančných administratívnych sankcií a/alebo pokút, ktoré boli poskytovateľovi služieb usadenému v jednom členskom štáte uložené za nesplnenie uplatniteľných pravidiel vysielania pracovníkov v inom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh smernice

Článok 13 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Dožadujúci orgán môže v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v jeho členskom štáte požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte, aby vymohol sankciu alebo pokutu alebo oznámil rozhodnutie o uložení sankcie alebo pokuty, ak príslušné zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v členskom štáte dožiadaného orgánu umožňujú konať takým spôsobom, ak ide o podobné pohľadávky alebo rozhodnutia.

2. Dožadujúci orgán môže v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami platnými v jeho členskom štáte požiadať príslušný orgán v inom členskom štáte, aby vymohol sankciu alebo pokutu alebo oznámil rozhodnutie o uložení sankcie alebo pokuty.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh smernice

Článok 14a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 14a

 

Dôvody zamietnutia

 

Príslušné orgány v dožiadanom členskom štáte môžu odmietnuť žiadosť o vymáhanie alebo oznámenie rozhodnutia, ak je žiadosť neúplná, zjavne nezodpovedá základnému rozhodnutiu alebo ak sú náklady na vymáhanie sankcie/pokuty neprimerané vzhľadom na sumu, ktorá sa má vymáhať.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Dožiadaný orgán odovzdá dožadujúcemu orgánu sumy vymožené z titulu pokút alebo sankcií uvedených v tejto kapitole.

1. Sumy vymožené z titulu sankcií a/alebo pokút uvedených v tejto kapitole, si ponechá dožiadaný orgán.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Dožiadaný orgán môže od príslušnej fyzickej alebo právnickej osoby vymôcť sumy a zadržať akékoľvek náklady, ktoré mu v súvislosti s vymáhaním vzniknú, v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi postupmi alebo opatreniami dožiadaného členského štátu, ktoré sa vzťahujú na podobné pohľadávky.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade vymáhania, pri ktorom nastane osobitný problém alebo ktoré sa týka veľmi vysokej sumy, sa dožadujúci a dožiadaný orgán môžu dohodnúť v jednotlivých prípadoch na osobitných podmienkach náhrady.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh smernice

Článok 16 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Bez ohľadu na odsek 2 zostáva príslušný orgán v dožadujúcom členskom štáte zodpovedný voči dožiadanému členskému štátu za všetky náklady a všetky straty, ktoré vznikli v dôsledku opatrení považovaných za neodôvodnené, pokiaľ ide o podstatu pokuty alebo sankcie, platnosť exekučného titulu vydaného dožadujúcim orgánom a/alebo o akékoľvek predbežné opatrenia, ktoré vydal dožadujúci orgán.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh smernice

Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 16a

 

Doložka o revízii

 

Do troch rokov odo dňa uvedeného v článku 20 Komisia po konzultácii s členskými štátmi preskúma uplatňovanie tejto kapitoly, najmä vzhľadom na skúsenosti so systémom cezhraničného vymáhania administratívnych sankcií a/alebo pokút a vzhľadom na účinnosť tohto systému, s cieľom navrhnúť podľa potreby akékoľvek potrebné zmeny, doplnenia alebo úpravy.

POSTUP

Názov

Presadzovanie smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Referenčné čísla

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

26.10.2012

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Klaus-Heiner Lehne

26.11.2012

Predchádzajúci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

Evelyn Regner

Prerokovanie vo výbore

21.1.2013

 

 

 

Dátum prijatia

25.4.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

16

7

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski


POSTUP

Názov

Presadzovanie smernice 96/71/ES o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb

Referenčné čísla

COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

Dátum predloženia v EP

21.3.2012

 

 

 

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

EMPL

18.4.2012

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

18.4.2012

JURI

26.10.2012

 

 

Spravodajkyňa

dátum vymenovania

Danuta Jazłowiecka

16.2.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.11.2012

20.2.2013

29.5.2013

19.6.2013

Dátum prijatia

20.6.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

23

18

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

Dátum predloženia

3.7.2013

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia