BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

  4.7.2013 - (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD)) - ***I

  Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
  Föredragande: Danuta Jazłowiecka


  Förfarande : 2012/0061(COD)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  A7-0249/2013

  FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  (Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0131),

  –   med beaktande av artiklarna 294.2, 53.1 och 62 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0086/2012),

  –   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

  –   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 19 september 2012[1],

  –   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

  –   med beaktande av betänkandet från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet för rättsliga frågor (A7-0249/2013).

  1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

  2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

  3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Beaktandeled 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att alla medborgare har rätt att fritt flytta till en annan medlemsstat för att arbeta och bo där, och att de inte får diskrimineras i fråga om sysselsättning, lön eller andra arbetsvillkor jämfört med medborgare i den berörda medlemsstaten. Friheten att tillhandahålla tjänster däremot innebär att företag har rätt att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat och i detta syfte tillfälligt sända ut (utstationera) sina anställda för att utföra de nödvändiga uppgifterna.

  (2) I friheten att tillhandahålla tjänster ingår att företag har rätt att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat, till vilken de tillfälligt får sända ut (”utstationera”) sina anställda för att utföra de nödvändiga uppgifterna. Utstationering av arbetstagare måste skiljas från fri rörlighet för arbetstagare, som ger alla medborgare rätt att fritt flytta till en annan medlemsstat för att arbeta och bo där och skyddar dem från att diskrimineras i fråga om sysselsättning, lön eller andra arbetsvillkor jämfört med medborgare i den berörda medlemsstaten.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 3b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3b) För att säkra efterlevnaden av direktiv 96/71/EG utan att belasta tjänsteleverantörerna med onödig administration är det mycket viktigt att de sakuppgifter som avses i bestämmelserna om att förhindra att reglerna missbrukas eller kringgås i detta direktiv anses som vägledande och icke uttömmande. Framför allt bör det inte krävas att varje faktor måste uppfyllas vid varje utstationering.

  Ändringsförslag 4

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4) För att motverka och hindra att företag missbrukar eller kringgår de gällande bestämmelserna genom att på ett oegentligt eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör genomförandet och kontrollen av begreppet utstationering förbättras.

  (4) För att motverka och hindra att företag missbrukar eller kringgår de gällande bestämmelserna genom att på ett oegentligt eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör genomförandet och kontrollen av begreppet utstationering förbättras och mer enhetliga kriterier som underlättar en gemensam tolkning bör införas på unionsnivå, tillsammans med mera enhetliga inslag som underlättar en gemensam tolkning. Här måste man understryka hur viktigt det är med övervakningsredskap för att tillförsäkra att gällande bestämmelser följs, framför allt i fråga om minimivillkor för arbete och anställning, och att de som kringgår dessa bestämmelser bestraffas.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a) Om gällande bestämmelser inte följs, till exempel genom fiktiv utstationering av en arbetstagare, gäller bestämmelserna i förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen). Vid avgöranden om vilken lag som ska gälla enligt Rom I bör det tas hänsyn till vilka bestämmelser som är förmånligast för arbetstagaren.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv

  Skäl 4b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4b) Alla åtgärder som införs genom detta direktiv bör vara motiverade, proportionella och icke-diskriminerande för att inte ge upphov till administrativa bördor eller kringskära företagens – framför allt de små och medelstora företagens – potential att skapa nya arbetstillfällen, samtidigt som utstationerade arbetstagare skyddas.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) De kriterier som måste uppfyllas för att en arbetstagare ska anses vara tillfälligt utstationerad, bland annat att arbetsgivaren ska ha en väsentlig anknytning till den medlemsstat från vilken arbetstagaren utstationeras, samt förhållandet mellan direktiv 96/71/EG och förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (nedan kallad Rom I-förordningen), måste klargöras ytterligare.

  (5) De kriterier som måste uppfyllas för att en arbetstagare ska anses vara tillfälligt utstationerad, bland annat att arbetsgivaren ska ha en väsentlig anknytning till den medlemsstat från vilken arbetstagaren utstationeras, samt förhållandet mellan direktiv 96/71/EG och förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (nedan kallad Rom I-förordningen), måste klargöras ytterligare, så att bredaste möjliga genomförande av det direktivet kan säkerställas.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a) Europaparlamentet och rådet bör, enligt situationens krav, ge kommissionen stöd, tillsyn och respons när det gäller genomförandet av detta direktiv.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta direktiv inte påverka tillämpningen av den lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i Rom I-förordningen gäller för enskilda anställningsavtal, eller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

  (6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta direktiv inte påverka tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 465/2012 av den 22 maj 2012 eller av artiklarna 45 och 46 i EUF-fördraget. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka de medlemsstater som föreskriver förmånligare villkor för utstationerade arbetstagare.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a) Medlemsstaterna bör tillhandahålla de resurser som krävs för att göra kontrollerna effektiva och för att kunna tillmötesgå begäranden om information enligt detta direktiv från värdmedlemsstaten eller från etableringsmedlemsstaten utan oskäliga dröjsmål.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8) De fackliga organisationerna har en viktig roll när arbetstagare utstationeras för att tillhandahålla tjänster, eftersom arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis kan fastställa de tillämpliga minimilönerna (parallellt med eller som alternativ) .

  (8) I många medlemsstater har arbetsmarknadens parter en viktig roll när arbetstagare utstationeras för att tillhandahålla tjänster, eftersom de i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis kan fastställa de tillämpliga minimilönerna (parallellt med eller som alternativ). Vid sidan om denna rätt bör arbetsmarknadens parter även vara skyldiga att upplysa och informera om gällande lönesättning.

  Ändringsförslag 12

  Förslag till direktiv

  Skäl 8a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (8a) Medlemsstaternas kontrollmyndigheter har den viktigaste rollen vid genomförandet av direktiv 96/71/EG. Svartarbete kan endast motverkas genom effektiva och ändamålsenliga kontroller av hur minimivillkoren för arbete och anställning efterlevs. Medlemsstaternas övervakning bör på inget sätt förhindras.

  Ändringsförslag 13

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10) Ett korrekt genomförande och en effektiv efterlevnad är grundläggande för skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter, medan bristande efterlevnad kan innebära att de unionsbestämmelser som ska tillämpas på detta område inte får avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt att kommissionen och medlemsstaterna har ett nära samarbete, samtidigt som man inte får glömma yrkesinspektionernas och arbetsmarknadens parters betydelse.

  (10) Ett korrekt genomförande och en effektiv efterlevnad är grundläggande för skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter och säkerställandet av företagens rätt att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat, medan bristande efterlevnad kan innebära att de unionsbestämmelser som ska tillämpas på detta område inte får avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt att upprätta och bibehålla ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen och relevanta nationella, regionala och lokala aktörer, samtidigt som man understryker yrkesinspektionernas och arbetsmarknadens parters betydelse.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Skäl 10a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (10a) Det är oerhört viktigt att medlemsstaterna har effektiva övervakningsförfaranden och därför bör sådana förfaranden införas överallt i Europa. Medlemsstaterna bör ge de behöriga myndigheterna tillräckliga anslag för att de ska kunna uppdaga och motverka att gällande bestämmelser kringgås. För att se till att bestämmelserna i direktiv 96/71/EG och i detta direktiv efterlevs fullt ut har medlemsstaterna rätt att genomföra de effektiva, regelbundna och flexibla kontroller som behövs, förutsatt att de är motiverade, proportionella och icke-diskriminerande.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja och kontinuerlig dialog samt ömsesidig förståelse är grundläggande i detta hänseende.

  (11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja och kontinuerlig dialog samt ömsesidig förståelse är grundläggande i detta hänseende. Genomförandet av direktiv 96/71/EG stöter fortfarande på problem i och med att medlemsstaterna inte samarbetar tillräckligt och detta hindrar skapandet av likvärdiga förutsättningar för företagen, liksom också skyddet av arbetstagarna. Om medlemsstaterna inte till fullo följer detta direktiv bör saken anmälas för kommissionen, som kommer att besluta om överträdelseförfaranden ska inledas i enlighet med fördraget.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  (12) För att möjliggöra en bättre och enhetligare tillämpning av direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att ett elektroniskt informationssystem ska användas för att underlätta det administrativa samarbetet och att de behöriga myndigheterna bör använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) så mycket som möjligt. Detta utgör inte ett hinder för tillämpningen av bilaterala överenskommelser eller andra överenskommelser om administrativt samarbete.

  (12) För att möjliggöra en bättre och enhetligare tillämpning av direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att ett elektroniskt informationssystem ska användas för att underlätta det administrativa samarbetet och att de behöriga myndigheterna bör använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) så mycket som möjligt, tillsammans med andra etablerade samarbetsformer, såsom bilaterala överenskommelser eller andra överenskommelser.

  Ändringsförslag 17

  Förslag till direktiv

  Skäl 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (13) Vid administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaterna bör bestämmelserna om skydd av personuppgifter i direktiv 95/46/EG följas, och när det gäller administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), även bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och i förordning (EU) nr xxx om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).

  (13) Vid administrativt samarbete och omedelbart och omfattande ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaterna bör bestämmelserna om skydd av personuppgifter i direktiv 95/46/EG följas, och när det gäller administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), även bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter och i förordning (EU) nr xxx om administrativt samarbete genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI-förordningen).

  Ändringsförslag 18

  Förslag till direktiv

  Skäl 13a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a) Det är ett problem att medlemsstaterna fortfarande har många svårigheter att driva in gränsöverskridande administrativa böter och avgifter. Ömsesidigt erkännande av administrativa böter och avgifter bör tas upp i framtida lagstiftning.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14) Det bör konkret anges att medlemsstaterna är skyldiga att se till att informationen om arbets- och anställningsvillkor är offentlig och att inte bara tjänsteleverantörer från andra medlemsstater utan även berörda utstationerade arbetstagare lätt kan få tillgång till den.

  (14) Svårigheter med att få tillgång till informationen om arbets- och anställningsvillkor brukar mycket ofta vara orsak till att tjänsteleverantörerna inte tillämpar befintliga bestämmelser. Därför bör medlemsstaterna se till att sådan information är offentlig och kostnadsfri och att inte bara tjänsteleverantörer från andra medlemsstater utan även berörda utstationerade arbetstagare lätt kan få tillgång till den. Medlemsstaterna bör också inrätta kontaktpunkter så att arbetstagare och tjänsteleverantörer får den information och rådgivning och det stöd de har rätt till.

  Ändringsförslag 20

  Förslag till direktiv

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a) När arbets- och anställningsvillkor fastställs genom kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet bör medlemsstaterna se till att dessa kollektivavtal offentlig- och tillgängliggörs.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till direktiv

  Skäl 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (15) Medlemsstaterna bör fastställa på vilket sätt tjänsteleverantörer och tjänstemottagare ska ges lättillgänglig, relevant information, helst genom att informationen offentliggörs på en webbplats i enlighet med standarderna för webbtillgänglighet. Det kan till exempel handla om webbplatser som skapats i enlighet med EU-lagstiftning och i syfte att främja företagande och/eller utveckling av gränsöverskridande tjänster.

  (15) För att förbättra informationens tillgänglighet bör medlemsstaterna inrätta en enda källa till information. Varje medlemsstat bör inrätta en enda officiell nationell webbplats i enlighet med standarderna för webbtillgänglighet, och andra lämpliga kommunikationsmedel. På en sådan webbplats bör det framför allt finnas information om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller för utstationerade arbetstagare på det nationella territoriet, samt länkar till webbplatser som skapats i enlighet med unionslagstiftning och i syfte att främja företagande och/eller utveckling av tillhandahållandet av gränsöverskridande tjänster.

  Motivering

  I nuläget kan man hitta information om arbets- och anställningsvillkor via olika källor, vilket leder till bristande kunskap om bestämmelser och i sin tur till att de inte efterlevs. Informationen borde bli mer lättillgänglig för både arbetstagare och arbetsgivare om en enda informationskälla skulle inrättas.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) För att säkerställa en korrekt tillämpning och kontroll av efterlevnaden av de materiella bestämmelser om anställningsvillkor som gäller för utstationerade arbetstagare bör medlemsstaterna vidta vissa kontrollåtgärder eller kräva att företag som sänder ut arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa administrativa formkrav. Sådana åtgärder och krav får bara tillämpas om de behöriga myndigheterna inte kan utföra sina kontroller effektivt utan de uppgifter som efterfrågas och dessa inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas genom den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare eller genom myndigheterna i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad, och/eller om mindre begränsande åtgärder inte skulle garantera att målen för de nödvändiga nationella kontrollåtgärderna uppnås.

  (16) För att säkerställa en korrekt tillämpning och kontroll av efterlevnaden av anställningsvillkor som gäller för utstationerade arbetstagare bör medlemsstaterna vidta en uppsättning grundläggande kontrollåtgärder och kräva att företag som sänder ut arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa administrativa formkrav som effektivt förebygger och bekämpar bedrägeri och illojal konkurrens. Medlemsstaterna får påföra alla andra administrativa krav och kontrollåtgärder som de anser nödvändiga för att möjliggöra en effektiv övervakning och efterlevnad av de skyldigheter som fastställs i direktiv 96/71/EG och i detta direktiv.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till direktiv

  Skäl 17

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (17) Ett heltäckande system av förebyggande kontroller och kontroller i efterhand i syfte att upptäcka och förhindra enskilda fall av skenbart egenföretagande eller obetalt arbete, kombinerat med avskräckande påföljder, bör bidra till att motverka odeklarerat arbete.

  (17) Av omsorg om ett effektivt genomförande av arbets- och anställningsvillkoren bör allt falskt egenföretagande för att undvika bestämmelserna i direktiv 96/71/EG förbjudas genom ett heltäckande system av förebyggande kontroller och kontroller, kombinerat med avskräckande påföljder. Medlemsstaterna bör se till att de har mekanismer som gör det möjligt att upptäcka fall av falskt egenföretagande.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till direktiv

  Skäl 17a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (17a) För att effektivt kunna genomföra gällande arbets- och anställningsvillkor måste man även motverka falskt egenföretagande. Detta är mycket viktigt för att förhindra potentiellt missbruk. De behöriga myndigheterna bör ha de resurser som behövs för att kontrollera om arbetstagare som ser ut att vara egenföretagare inte i själva verket i omfattande grad och vid upprepade tillfällen arbetar för samma arbetsgivare, eller att det inte råder ett hierarkiskt förhållande mellan egenföretagaren och arbetsgivaren.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19) Nationella yrkesinspektioner, arbetsmarknadens parter och andra tillsynsorgan är av största betydelse i detta avseende och bör ha en central roll även i framtiden.

  (19) Nationella yrkesinspektioner, arbetsmarknadens parter och andra tillsynsorgan är av största betydelse i detta avseende och bör ha en central roll även i framtiden. Tillsynsmyndighetens arbete bör på inget sätt förhindras.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till direktiv

  Skäl 20

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (20) För att på ett flexibelt sätt kunna hantera mångfalden vad gäller arbetsmarknader och system för arbetsmarknadsrelationer får övriga parter eller organ i undantagsfall sköta övervakningen och tillsynen av vissa anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare, förutsatt att de kan garantera ett lika högt skydd för de berörda personerna och en icke-diskriminerande och objektiv tillsyn.

  (20) För att på ett flexibelt sätt kunna hantera mångfalden vad gäller arbetsmarknader och system för arbetsmarknadsrelationer, får arbetsmarknadsparter och/eller i undantagsfall andra nationella organ sköta övervakningen och tillsynen av vissa anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare, förutsatt att de kan garantera ett lika högt skydd för de berörda personerna och en icke-diskriminerande och objektiv tillsyn.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till direktiv

  Skäl 21

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (21) Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och andra relevanta övervaknings- och tillsynsorgan bör delta i det samarbete och informationsutbyte som föreskrivs i den berörda lagstiftningen, för att försäkra sig om att alla bestämmelser som gäller utstationerade arbetstagare har följts.

  (21) Medlemsstaternas tillsynsmyndigheter och andra relevanta nationella övervaknings- och tillsynsorgan bör delta i det samarbete och informationsutbyte som föreskrivs i den berörda lagstiftningen, för att försäkra sig om att alla bestämmelser som gäller utstationerade arbetstagare har följts.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt att införa ett mer integrerat perspektiv på yrkesinspektioner. Behovet av gemensamma standarder som leder till jämförbara metoder och rutiner eller minimistandarder på unionsnivå bör även utredas.

  (22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt att införa ett mer integrerat perspektiv på yrkesinspektioner. Behovet av gemensamma standarder som leder till jämförbara metoder och rutiner eller minimistandarder på unionsnivå bör även utredas. Utvecklingen av gemensamma standarder får dock inte resultera i att medlemsstaterna begränsas i sina ansträngningar för att på ett effektivt sätt motverka svartarbete.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till direktiv

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23) För att underlätta efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och säkerställa en effektivare tillämpning av det bör det finnas särskilda mekanismer för de utstationerade arbetstagare som vill lämna in ett klagomål eller inleda ett förfarande, antingen direkt eller genom utsedda tredjeparter som till exempel fackliga organisationer, andra föreningar eller gemensamma arbetsmarknadsorganisationer. Detta påverkar inte påverkar tillämpningen av nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

  (23) För att underlätta efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och säkerställa en effektivare tillämpning av det bör det finnas särskilda mekanismer för de utstationerade arbetstagare som vill lämna in ett klagomål eller inleda ett förfarande, antingen direkt eller, förutsatt att de utstationerade arbetstagarna godkänner detta, genom utsedda tredje parter som till exempel fackliga organisationer, andra föreningar eller gemensamma arbetsmarknadsorganisationer. Detta påverkar inte påverkar tillämpningen av nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

  Motivering

  Det är viktigt att understryka att tredje part inte har rätt att inleda ett förfarande på utstationerade arbetstagares vägnar utan deras godkännande.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till direktiv

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24) Eftersom underentreprenader är vanligt förekommande inom bygg- och anläggningssektorn bör man för att trygga utstationerade arbetstagares rättigheter inom denna sektor se till att åtminstone den entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt underentreprenör till, kan åläggas att utöver eller i stället för arbetsgivaren betala ut den nettominimilön som den utstationerade arbetstagaren har rätt till, eventuella innestående löner och/eller avgifter till gemensamma fonder eller arbetsmarknadsorganisationer som regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte hållas ansvarig om han eller hon gjort omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan omfatta förebyggande åtgärder när det gäller bevis från underentreprenören, i tillämpliga fall på grundval av information från de nationella myndigheterna.

  utgår

  Ändringsförslag  31

  Förslag till direktiv

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25) I särskilda fall kan andra entreprenörer i enlighet med nationell lagstiftning och praxis också hållas ansvariga vid överträdelser av skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan deras ansvar begränsas i samråd med arbetsmarknadens parter på nationell nivå eller inom en viss sektor.

  utgår

  Ändringsförslag  32

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26) Entreprenören bör åläggas detta ansvar när den direkta underentreprenören är en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat och som utstationerar arbetstagare, eftersom social trygghet för arbetstagare är ett överordnat allmänintresse. När det gäller möjligheten att göra anspråk på innestående löner eller skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter som otillbörligt innehållits befinner sig utstationerade arbetstagare kanske inte i samma situation som arbetstagare som är anställda av en direkt underentreprenör som är etablerad i samma medlemsstat som entreprenören.

  utgår

  Ändringsförslag  33

  Förslag till direktiv

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27) Medlemsstaternas möjligheter att verkställa administrativa böter och/eller avgifter i gränsöverskridande fall varierar, vilket hämmar den inre marknadens funktion och kan göra det mycket svårt, eller till och med omöjligt, att säkerställa att skyddet av utstationerade arbetstagare är lika högt i hela unionen.

  utgår

  Ändringsförslag  34

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28) Det bör säkerställas att efterlevnaden av de materiella bestämmelser som rör utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster kontrolleras effektivt, genom särskilda åtgärder som inriktas på gränsöverskridande verkställighet av administrativa böter och avgifter. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på detta område är därför en förutsättning för att skyddet ska bli bättre, mer likställt och jämförbart och för att den inre marknaden ska fungera väl.

  (28) Det bör säkerställas att efterlevnaden av de materiella bestämmelser som rör utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster kontrolleras effektivt, genom särskilda åtgärder som inriktas på gränsöverskridande verkställighet av administrativa böter och/eller avgifter. En tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning på detta område är därför en förutsättning för att skyddet ska bli bättre, mer likställt och jämförbart och för att den inre marknaden ska fungera väl.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till direktiv

  Skäl 28a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (28a) Medlemsstaterna har inte lika möjligheter att verkställa administrativa böter eller avgifter i gränsöverskridande fall och detta är till skada för den inre marknadens funktion. En tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning är därför en oeftergivlig förutsättning för en mer långtgående, likartad och jämförbar laglydnad.

  Motivering

  Avgifter och böter tas först och främst ut för att de ska vara avskräckande i syfte att garantera respekt för lagen (likvärdigt skydd för arbetstagare kommer i andra hand, som ett indirekt resultat).

  Ändringsförslag  36

  Förslag till direktiv

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29) Genom att anta gemensamma bestämmelser om ömsesidigt bistånd och stöd vid tillsynsåtgärder och om de kostnader som detta föranleder, och genom att anta enhetliga krav för anmälning av beslut om administrativa böter och avgifter, bör ett antal praktiska problem med gränsöverskridande verkställighet kunna lösas, och informationen och verkställigheten av sådana beslut som fattats i andra medlemsstater förbättras.

  (29) Genom att anta gemensamma bestämmelser om ömsesidigt bistånd och stöd vid tillsynsåtgärder och om de kostnader som detta föranleder, och genom att anta enhetliga krav för anmälning av beslut om administrativa böter och avgifter som föranletts av utstationerade arbetstagares situation i enlighet med detta direktiv och direktiv 96/71/EG, bör ett antal praktiska problem med gränsöverskridande verkställighet kunna lösas, och informationen och verkställigheten av sådana beslut som fattats i andra medlemsstater förbättras.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till direktiv

  Skäl 30

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (30) Trots att det antas enhetligare bestämmelser om gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter och trots att det måste finnas enhetligare kriterier för uppföljande förfaranden som gäller obetalda böter och avgifter, bör dessa inte påverka medlemsstaternas behörighet att fastställa egna system för böter, avgifter och andra påföljder eller de möjligheter att driva in fordringar som ges i den egna lagstiftningen.

  (30) Trots att det antas vissa enhetligare bestämmelser om gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter och trots att det måste gå att effektivera de uppföljande förfaranden som gäller obetalda böter och avgifter, bör dessa inte påverka medlemsstaternas behörighet att fastställa egna system för böter, avgifter och andra påföljder eller de möjligheter att driva in fordringar som ges i den egna lagstiftningen.

  Motivering

  Kapitel VI innebär inte att det skapas ett mer enhetligt system, utan där införs endast vissa tillnärmningar för att det ska kunna åstadkommas en effektiv gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter, till och med inom ramen för olika nationella bestämmelser.

  Ändringsförslag  38

  Förslag till direktiv

  Artikel 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Genom detta direktiv fastställs en allmän gemensam ram med lämpliga bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att förbättra och öka enhetligheten i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där ingår åtgärder för att förhindra att regler används felaktigt eller kringgås samt påföljder för när så sker.

  1. Genom detta direktiv fastställs en uppsättning särskilda bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att ge medlemsstaterna möjlighet att förbättra och öka enhetligheten i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där ingår åtgärder för att förhindra att regler används felaktigt eller kringgås samt påföljder för när så sker, utan att det påverkar tillämpningsområdet för direktiv 96/71/EG.

  Syftet med det här direktivet är att säkra en lämplig lägsta nivå för skyddet av rättigheterna för utstationerade arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna, att göra det lättare för tjänsteleverantörer att tillhandahålla tjänster och att främja sund konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

  Syftet med det här direktivet är att säkra en lämplig nivå för skyddet av rättigheterna för utstationerade arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna, särskilt verkställigheten av de arbets- och anställningsvillkor som gäller på den plats där tjänsten ska utföras i enlighet med artikel 3 i direktiv 96/71/EG, samt att stödja den inre marknadens funktion och samtidigt göra det lättare för tjänsteleverantörer att tillhandahålla tjänster och att främja sund konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

  2. Detta direktiv ska inte på något sätt påverka de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och i unionslagstiftningen, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

  2. Detta direktiv ska inte på något sätt påverka de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och på unionsnivå samt, i förekommande fall på internationell nivå, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) behörig myndighet: en myndighet som av en medlemsstat har utsetts att utföra uppgifter enligt detta direktiv.

  a) behörig myndighet: myndigheter eller organ, inberäknat förbindelsekontor enligt artikel 4 i direktiv 96/71/EG, som av en medlemsstat har utsetts för och anförtrotts att utföra allmännyttiga uppgifter enligt detta direktiv och enligt direktiv 96/71/EG.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) sökande myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som inkommer med en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning i fråga om avgifter eller böter som avses i kapitel V.

  b) sökande myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som inkommer med en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning i fråga om avgifter eller böter som avses i kapitel VI.

  Motivering

  Bestämmelserna om gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter återfinns i kapitel VI (inte i kapitel V).

  Ändringsförslag  41

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) anmodad myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som mottar en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning.

  c) anmodad myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som mottar en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning, och som avses i kapitel VI.

  Motivering

  Det behövs ett ytterligare förtydligande om vilken myndighet som avses.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till direktiv

  Artikel 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Att förhindra att reglerna missbrukas eller kringgås

  Bestämmelser om genomförande och påföljder för att förhindra att reglerna missbrukas eller kringgås

   

  1. För att genomföra, tillämpa och kontrollera efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de behöriga myndigheterna göra en total bedömning av alla faktorer som anses nödvändiga, framför allt de faktorer som fastställs i punkterna 2 och 3 i denna artikel. Dessa faktorer är avsedda att vara till hjälp för de behöriga myndigheterna när de utför undersökningar och kontroller och när de har skäl att förmoda att en arbetstagare inte kan räknas som utstationerad enligt direktiv 96/71/EG. Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår i den totala bedömningen och får därför inte beaktas separat från varandra. De ska anpassas efter varje enskilt fall och hänsyn ska tas till varje situations och verksamhets särdrag. Om en eller flera av faktorerna inte är för handen ska detta inte automatiskt förhindra att en situation betraktas som utstationering, men de behöriga myndigheterna får dock ta fasta på detta när de, utgående från punkterna 2 och 3, bedömer om det verkligen rör sig om utstationering eller inte.

  1. För att genomföra, tillämpa och kontrollera efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de behöriga myndigheterna beakta alla faktorer som rör den verksamhet som ett företag genomför i det land där det är etablerat, för att avgöra om företaget verkligen bedriver väsentlig verksamhet där, och inte bara intern förvaltning och administration. Exempel på faktorer:

  2. För att avgöra om ett företag verkligen bedriver verksamhet, och inte bara intern förvaltning och administration, ska de behöriga myndigheterna göra en total bedömning av alla faktorer som rör den verksamhet som ett företag genomför i den medlemsstat där det är etablerat och, vid behov, i värdmedlemsstaten. Exempel på faktorer är framför allt:

  a) Den plats där företaget har sitt säte och sin förvaltning, använder kontorslokaler, betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är registrerat vid handelskammare eller i branschorganisationer.

  a) Den plats där företaget har sitt säte och sin förvaltning, använder kontorslokaler, betalar skatt och socialskyddsavgifter samt, i förekommande fall, i enlighet med nationell lagstiftning innehar en yrkeslicens eller är registrerat vid handelskammare eller i branschorganisationer.

  b) Den plats där utstationerade arbetstagare rekryteras.

  b) Den plats där utstationerade arbetstagare rekryteras och från vilken de utstationeras.

  c) Den lagstiftning som är tillämplig på avtal som företaget ingår med sina arbetstagare respektive med sina kunder.

  c) Den lagstiftning som är tillämplig på avtal som företaget ingår med sina arbetstagare respektive med sina kunder.

  d) Den plats där företaget har en väsentlig del av sin affärsverksamhet och där dess administrativa personal är anställd.

  d) Den plats där företaget har sin affärsverksamhet, varvid affärsverksamheten, i ett bredare tidsperspektiv, ska bedömas som något mer än bara intern förvaltning och/eller administration, och där dess administrativa personal är anställd samt inom vilken sektor den utstationerade arbetstagaren är anställd.

  e) Antalet avtal och omsättning i den medlemsstat där företaget är etablerat.

  e) Antalet avtal och/eller storleken på omsättningen i den medlemsstat där företaget är etablerat, varvid hänsyn ska tas till den särskilda situationen för bland annat nyetablerade företag och för små och medelstora företag, liksom också till skillnader i valutans köpkraft i olika medlemsstater.

  Bedömningen av dessa faktorer måste anpassas i varje enskilt fall och hänsyn måste tas till arten av den verksamhet som företaget bedriver i den medlemsstat där det är etablerat.

   

  2. För att avgöra om en utstationerad arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en annan medlemsstat än den där han eller hon vanligtvis arbetar ska alla fakta rörande arbetet och arbetstagarens situation beaktas.

  3. För att avgöra om en utstationerad arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en annan medlemsstat än den där han eller hon vanligtvis arbetar ska alla fakta rörande arbetet och arbetstagarens situation beaktas.

  Exempel på faktorer:

  Exempel på faktorer är framför allt:

  a) Om arbetet utförs under en begränsad tidsperiod i en annan medlemsstat.

  a) Om arbetet utförs under en begränsad tidsperiod i en annan medlemsstat, ska utstationeringsperiodens längd beräknas enligt artikel 3.6 i direktiv 96/71/EG.

  b) Om utstationeringen sker till en annan medlemsstat än den i eller från vilken den utstationerade arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete i enlighet med förordning (EG) nr 593/2008 och/eller Romkonventionen.

  b) Om utstationeringen sker till en annan medlemsstat än den i eller från vilken den utstationerade arbetstagaren vanligtvis utför sitt arbete i enlighet med förordning (EG) nr 593/2008 och/eller Romkonventionen.

  c) Om den utstationerade arbetstagaren återvänder eller förväntas återuppta sitt arbete i den medlemsstat varifrån han eller hon utstationerats efter att ha slutfört det arbete eller det tillhandahållande av tjänster som var syftet med utstationeringen.

  c) Om den utstationerade arbetstagaren återvänder eller förväntas återuppta sitt arbete i den medlemsstat varifrån han eller hon utstationerats efter att ha slutfört det arbete eller det tillhandahållande av tjänster som var syftet med utstationeringen.

  d) Om resa, kost och logi tillhandahålls eller ersätts av den arbetsgivare som utstationerar arbetstagaren, samt på vilket sätt detta sker.

  d) Om resa, kost och logi tillhandahålls eller ersätts av den arbetsgivare som utstationerar arbetstagaren, ska metoden för ersättningen inkluderas.

  e) Om samma eller en annan (utstationerad) arbetstagare under flera perioder innehaft tjänsten.

  e) Om samma eller en annan (utstationerad) arbetstagare under flera perioder innehaft tjänsten. eller

   

  f) Om ett giltigt intyg A1 har utfärdats för den utstationerade arbetstagaren.

  Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår i den totala bedömningen och kan inte beaktas separat från varandra. Kriterierna måste anpassas i varje enskilt fall och hänsyn måste tas till varje situations särart.

   

   

  3a. Medlemsstaterna får tillämpa ytterligare faktorer som ska prövas av den behöriga myndigheten, förutsatt att de är motiverade, proportionella och icke-diskriminerande. Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella ytterligare faktorer och göra dem offentligt tillgängliga på en enda nationell webbplats på ett exakt, tydligt och lättåtkomligt sätt. Kommissionen ska föra de ytterligare faktorerna till kännedom för de behöriga myndigheterna i alla medlemsstater.

   

  3b. Medlemsstaterna ska, i enlighet med nationell lag och praxis, se till att utstationerade arbetstagare inte på oriktiga grunder uppges såsom egenföretagare.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Senast tre år efter …* ska det göras en översyn av huruvida faktorerna i punkterna 2 och 3 i denna artikel är nödvändiga och lämpliga, varvid syftet är att fastställa eventuella nya faktorer som ska beaktas för att avgöra om ett företag är seriöst eller inte och om en utstationerad arbetstagare utför sitt arbete tillfälligt och att, vid behov, lägga fram ett förslag om eventuella nödvändiga ändringar till Europaparlamentet och rådet.

   

  ___________

   

  * EUT: Vänligen för in datumet två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 3 – stycke 2 (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Vid prövning i värdmedlemsstaten av om en person är egenföretagare får de behöriga myndigheterna framför allt beakta följande faktorer:

   

  a) Om personen uppfyller medlemsstatens krav på etablering för företag, såsom att personen är registrerad som egenföretagare, upprätthåller ett kontor, betalar skatter, har ett momsregistreringsnummer, är registrerad vid handelskammare.

   

  b) Om personen får ersättning, om det föreligger ett hierarkiskt förhållande mellan en egenföretagare och ett företag och om personen är ekonomiskt ansvarig för företagets resultat.

   

  c) Om personen varit verksam som egenföretagare före överflyttningen till värdmedlemsstaten.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till direktiv

  Artikel 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Om den behöriga myndigheten, utgående från de faktorer som förtecknas i artikel 3.2 och 3.3., sluter sig till att det inte föreligger någon faktisk utstationering, ska arbetstagarens arbets- och anställningsvillkor fastställas i enligt med den lag som fastställts i enlighet med bestämmelserna i förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I-förordningen). Vid fastställande av vilken lag som ska gälla enligt Rom I ska det tas hänsyn till vilka bestämmelser som är förmånligast för arbetstagaren.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till direktiv

  Artikel 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Förbindelsekontorens uppgifter

  Behöriga myndigheter och förbindelsekontor

  I enlighet med detta direktiv ska medlemsstaterna, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, utse en eller flera behöriga myndigheter; bland dessa kan de förbindelsekontor som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG ingå.

  I enlighet med detta direktiv ska medlemsstaterna, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis, utse en eller flera behöriga myndigheter; bland dessa kan de förbindelsekontor som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG ingå. Förbindelsekontoret ska informera om arbets- och anställningsvillkor och om anställningsregler. Förbindelsekontoret får också övervaka tillämpningen av dessa regler.

  Kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna ska lämnas till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna. Kommissionen ska offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över behöriga myndigheter och förbindelsekontor.

  Kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna och förbindelsekontoren ska lämnas till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna och göras tillgängliga för allmänheten. Kommissionen ska offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över behöriga myndigheter och förbindelsekontor.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till direktiv

  Artikel 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den information om arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som tillämpas och uppfylls av tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt på internet, i format och enligt webbstandarder som gör åtkomst möjlig för personer med funktionsnedsättning samt som gör det möjligt för förbindelsekontoren eller andra behöriga nationella organ som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

  1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den information om arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som tillämpas och uppfylls av tjänsteleverantörerna finns tillgänglig kostnadsfritt på ett tydligt, öppet, fullständigt och lättillgängligt sätt på internet, i format och enligt webbstandarder som gör åtkomst möjlig för personer med funktionsnedsättning samt som gör det möjligt för förbindelsekontoren eller andra behöriga nationella organ som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

  2. I syfte att ytterligare förbättra tillgången till information ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder:

  2. I syfte att ytterligare förbättra tillgången till information ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder:

  a) De ska på ett tydligt, detaljerat och användarvänligt sätt och i ett tillgängligt format på nationella webbplatser ange vilka arbets- och anställningsvillkor och/eller vilka delar av deras (nationella och/eller regionala) lagstiftning som gäller för arbetstagare som är utstationerade på deras territorium.

  a) De ska på ett tydligt, detaljerat och användarvänligt sätt och i ett tillgängligt format på en enda officiell nationell webbplatsen och på andra lämpliga sätt ange vilka arbets- och anställningsvillkor och/eller vilka delar av deras (nationella och/eller regionala) lagstiftning som gäller för arbetstagare som är utstationerade på deras territorium.

  b) De ska se till att det finns allmänt tillgänglig information på internet om vilka kollektivavtal som är tillämpliga (och för vem) samt vilka arbets- och anställningsvillkor som tjänsteleverantörer från övriga medlemsstater ska tillämpa i enlighet med direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar till befintliga internetsidor och andra kontaktpunkter anges, särskilt för berörda parter på arbetsmarknaden.

  b) De ska se till att det finns allmänt tillgänglig information på den enda officiella nationella webbplatsen och på andra lämpliga sätt om vilka kollektivavtal som är tillämpliga (och för vem) samt vilka arbets- och anställningsvillkor som tjänsteleverantörer från övriga medlemsstater ska tillämpa i enlighet med direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar till befintliga internetsidor och andra kontaktpunkter anges, särskilt för berörda parter på arbetsmarknaden.

  c) De ska göra informationen tillgänglig för arbetstagare och tjänsteleverantörer på andra språk än det eller de nationella språken i landet där arbetet utförs, om möjligt i en broschyr med en sammanfattning av de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran även i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  c) De ska kostnadsfritt göra informationen tillgänglig för arbetstagare och tjänsteleverantörer på engelska och på det nationella språket i arbetstagarens och tjänsteleverantörens ursprungsmedlemsstat eller, på begäran, på andra av unionens officiella språk och inte bara på det eller de nationella språken i landet där arbetet utförs, om möjligt i en broschyr med en sammanfattning av de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren samt beskriva hur klagomål inlämnas och rättsliga förfaranden bedrivs och vilka påföljder som är tillämpliga i fall av bristande efterlevnad, vilket även ska ske i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. De ska se till att mer detaljerad information om arbetsvillkor och sociala villkor som gäller för utstationerade arbetstagare, inbegripet om arbetsmiljö, finns kostnadsfritt lättillgänglig via olika kommunikationsmedel, t.ex. kontaktpunkter.

  d) De ska göra informationen mer tillgänglig och göra den information som finns på nationella webbplatser tydligare.

  d) De ska göra informationen mer relevant, tillgänglig och tydlig, framför allt den information som finns på den enda nationella officiella webbplatsen och som avses i led a.

  e) De ska om möjligt ange en kontaktperson vid förbindelsekontoret som är ansvarig för informationsförfrågningar.

  e) De ska ange en kontaktperson vid förbindelsekontoret som är ansvarig för informationsförfrågningar och vidta åtgärder för att ställa nödvändig information till förfogande för de utstationerande företagen och de utstationerade arbetstagarna.

  f) De ska hålla informationen i faktabladen om medlemsstaterna uppdaterad.

  f) De ska hålla informationen i faktabladen om medlemsstaterna uppdaterad.

  3. Kommissionen ska fortsätta att stödja medlemsstaterna i detta arbete.

  3. Kommissionen ska fortsätta att stödja medlemsstaterna i detta arbete.

  4. När de arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i enlighet med nationell lagstiftning, tradition och praxis har införlivats i kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se till att arbetsmarknadens parter är medvetna om dem och att de på ett tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller informationen om dem för tjänsteleverantörer från olika medlemsstater och för utstationerade arbetstagare, särskilt när det gäller de olika minimilönerna och de element som ingår i dessa, metoden för att beräkna den lön som ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i olika lönekategorier.

  4. När de arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i enlighet med nationell lagstiftning, tradition och praxis, och med aktning för arbetsmarknadens parters självständighet, har införlivats i kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se till att arbetsmarknadens parter är medvetna om dem och att de tillhandahåller information om dem när det gäller de olika minimilönerna och de element som ingår i dessa, metoden för att beräkna den lön som ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i olika lönekategorier. Arbets- och anställningsvillkoren ska på ett tillgängligt och öppet sätt tillhandahållas både till tjänsteleverantörer från andra medlemsstater som utstationerar arbetstagare och till utstationerade arbetstagare.

   

  4a. Utstationerade arbetstagare ska ha rätt att av värdmedlemsstaten informeras om vilka arbets- och anställningsvillkor som gäller.

   

  Medlemsstaterna ska inrätta kontaktpunkter eller ange andra organ eller myndigheter som arbetstagare och företag kan vända sig till för att få information, råd och stöd i frågor som berör deras rättigheter och skyldigheter. Detta gäller både för värdmedlemsstater och för etableringsmedlemsstater.

   

  Kommissionen och medlemsstaterna ska sörja för lämpligt stöd till relevanta initiativ från arbetsmarknadens parter på unionsnivå och nationell nivå om att informera företag och arbetstagare om de villkor och bestämmelser som fastställts i detta direktiv och direktiv 96/71/EG.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till direktiv

  Artikel 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete och bistå varandra för att underlätta genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av detta direktiv.

  1. Medlemsstaterna ska ha ett nära samarbete och utan dröjsmål bistå varandra för att underlätta genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av detta direktiv.

  2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt bestå i att svara på motiverade begäranden om information och att genomföra kontroller, inspektioner och undersökningar via behöriga myndigheter när det gäller sådan utstationering av arbetstagare som avses i artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, inklusive undersökningar av missbruk av tillämpliga bestämmelser om utstationering av arbetstagare och av gränsöverskridande verksamhet som kan antas vara olaglig.

  2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt bestå i att utan dröjsmål svara på motiverade begäranden om information och att genomföra kontroller, inspektioner och undersökningar via behöriga myndigheter när det gäller sådan utstationering av arbetstagare som avses i artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG och i relevanta artiklar i detta direktiv, inklusive undersökningar av missbruk av tillämpliga bestämmelser om utstationering av arbetstagare, samt vidta lämpliga åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis och med detta direktiv.

  3. Vid en begäran om bistånd från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium förser sina behöriga myndigheter med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med deras nationella lagstiftning.

  3. Vid en begäran om bistånd från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium utan dröjsmål förser sina behöriga myndigheter med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med deras nationella lagstiftning och direktiv 96/71/EG. Om tjänsteleverantörer underlåter att tillhandahålla sådan information ska de relevanta behöriga myndigheterna vidta lämpliga åtgärder.

  4. Om en medlemsstat har svårt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den snabbt underrätta den medlemsstat som begärt informationen i syfte att finna en lösning.

  4. Om en medlemsstat har svårt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den snabbt underrätta den medlemsstat som begärt informationen i syfte att finna en lösning. Kommissionen ska underrättas om fall av ihållande problem med informationsutbytet och ständig vägran att tillhandahålla information och inleda överträdelseförfaranden, om den anser det befogat. Kommissionen ska förteckna fall av långvarig vägran att tillhandahålla information som begärts, bland annat för att upprätta en offentligt tillgänglig förteckning över myndigheter som anmälts för att de ständigt vägrat tillhandahålla information.

  5. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som begärts av en annan medlemsstat eller av kommissionen i elektroniskt format och så snabbt som möjligt, senast två veckor efter det att begäran inkommit. Ett särskilt skyndsamt förfarande ska användas vid speciella situationer då en medlemsstat får kännedom om särskilda omständigheter som kräver skyndsamma åtgärder. I sådana fall ska informationen tillhandahållas inom 24 timmar.

  5. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som begärts av en annan medlemsstat eller av kommissionen i elektroniskt format och så snabbt som möjligt, senast två veckor efter det att begäran inkommit. Ett särskilt skyndsamt förfarande ska användas vid speciella situationer då en medlemsstat får kännedom om särskilda omständigheter som kräver skyndsamma åtgärder. I sådana fall ska informationen tillhandahållas inom 24 timmar. Detta ska inte hindra behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten från att vidta åtgärder för att utreda, förebygga och bestraffa bedrägerier.

  6. Medlemsstaterna ska se till att de register där tjänsteleverantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna inom deras territorium har tillgång till, är tillgängliga på samma villkor för övriga medlemsstaters motsvarande behöriga myndigheter.

  6. Medlemsstaterna ska se till att de register där tjänsteleverantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna inom deras territorium har tillgång till, är tillgängliga på samma villkor för övriga medlemsstaters motsvarande behöriga myndigheter.

  7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de upplysningar som utväxlas behandlas konfidentiellt. Information som lämnats ut får endast användas i det ärende för vilket den har begärts.

  7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de upplysningar som utväxlas behandlas strängt konfidentiellt. Information som lämnats ut får uteslutande användas i det ärende för vilket den har begärts, och i enlighet med nationell lag och praxis och framför allt lagen om skydd av personuppgifter.

  8. Inga avgifter får tas ut i samband med den ömsesidiga administrativa hjälpen och samarbetet.

  8. Inga avgifter får tas ut i samband med den ömsesidiga administrativa hjälpen och samarbetet.

  9. Kommissionen och de behöriga myndigheterna ska ha ett nära samarbete för att undersöka sådana svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen av artikel 3.10 i direktiv 96/71/EG.

  9. Kommissionen och de behöriga myndigheterna ska ha ett nära samarbete för att undersöka sådana svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen av artikel 3.10 i direktiv 96/71/EG.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till direktiv

  Artikel 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Etableringsmedlemsstatens roll

  Medlemsstaternas roll

   

  1. I enlighet med de principer som fastställs i artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/71/EG ska värdmedlemsstatens myndigheter, i samarbete med etableringsmedlemsstaten, under utstationeringsperioden för en arbetstagare till en annan medlemsstat ansvara för att inspektera efterlevnaden av de arbets- och anställningsvillkor som enligt direktiv 96/71/EG ska följas. Värdmedlemsstaten ska därför kontrollera, följa upp och vidta alla nödvändiga tillsyns- eller verkställighetsåtgärder, i enlighet med artikel 10 i detta direktiv och med sin nationella lagstiftning och/eller praxis och sina administrativa förfaranden, när det gäller arbetstagare som är utstationerade på dess territorium. Undersökningar och kontroller ska vid behov utföras av myndigheterna i värdmedlemsstaten, på eget initiativ eller på begäran av de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten, såsom det föreskrivs i artikel 10 och de ska också vara förenliga med den tillsynsbehörighet som finns i värdmedlemsstatens nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfaranden och som överensstämmer med unionslagstiftningen.

  1. Den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska fortsätta att kontrollera, följa upp och vidta nödvändiga tillsyns- eller verkställighetsåtgärder, i enlighet med sin nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfaranden, när det gäller arbetstagare som är utstationerade i en annan medlemsstat.

  2. Den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska också fortsätta att kontrollera, följa upp och vidta nödvändiga tillsyns- eller verkställighetsåtgärder, i enlighet med sin nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfaranden, när det gäller arbetstagare som är utstationerade i en annan medlemsstat. Detta ska inte medföra någon skyldighet för etableringsmedlemsstaten att genomföra faktiska undersökningar och kontroller på värdmedlemsstatens territorium, där tjänsten tillhandahålls.

  2. Under de förhållanden som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad bistå den medlemsstat dit utstationeringen görs för att säkerställa att de villkor som är tillämpliga i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv är uppfyllda. Den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska på eget initiativ informera den medlemsstat dit utstationeringen sker om eventuella relevanta faktorer enligt vad som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1, i de fall då etableringsmedlemsstaten är medveten om omständigheter som tyder på att det förekommer oegentligheter.

  3. För att kontrollera efterlevnaden av direktiv 96/71/EG under de förhållanden som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad bistå värdmedlemsstaten för att säkerställa att de villkor som är tillämpliga i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv är fullständigt uppfyllda. Den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska utan dröjsmål och på eget initiativ, eller på begäran av värdmedlemsstaten, informera värdmedlemsstatens behöriga myndighet om eventuella relevanta faktorer enligt vad som avses i detta direktiv eller enligt vad som krävs för att följa bestämmelserna i artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

  3. De behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten kan också, för varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller för varje tjänsteleverantör, begära att de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ger information om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etablerad, följer god sed och inte har brutit mot tillämpliga bestämmelser. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.

  4. Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter kan också, för varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller för varje tjänsteleverantör, begära att de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ger information för att möjliggöra övervakning av att både direktiv 96/71/EG och detta direktiv efterlevs till fullo, bland annat om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etablerad, följer god sed och inte har brutit mot tillämpliga bestämmelser. Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter får också begära in ytterligare information som är av överordnat allmänintresse. Dessa begäranden ska stödjas av en adekvat motivering, där framför allt orsakerna till begäran ska anges. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.

  4. Den skyldighet som fastställs i punkterna 1 och 2 ska inte innebära någon plikt för etableringsmedlemsstaten att genomföra faktiska undersökningar och kontroller på den medlemsstats territorium där tjänsten tillhandahålls. Sådana undersökningar och kontroller ska vid behov utföras av myndigheterna i den mottagande medlemsstaten på begäran av behöriga myndigheter i etableringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 10 och de ska också vara förenliga med den tillsynsbehörighet som finns i den mottagande medlemsstatens nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfarande och som överensstämmer med unionslagstiftningen.

   

   

  4a. Medlemsstater som upptäcker att arbetstagare på oriktiga grunder rekryteras för att arbeta som egenföretagare ska utan dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndigheter om detta.

   

  4b. All information som de behöriga myndigheterna mottar ska behandlas konfidentiellt.

   

  I enlighet med unionslagstiftning och nationell lagstiftning om uppgiftsskydd ska medlemsstaterna ha det yttersta ansvaret för skyddet av uppgifter och av berörda personers lagstadgade rättigheter samt inrätta lämpliga skyddsmekanismer för detta ändamål.

   

  4c. Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att garantera effektiva undersökningar och kontroller.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till direktiv

  Artikel 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska, med kommissionens bistånd, vidta kompletterande åtgärder för att utveckla, underlätta och främja utbytet mellan de tjänstemän som ansvarar för samarbetet mellan förvaltningar, för det ömsesidiga biståndet samt för kontrollen och genomförandet av tillämpliga bestämmelser.

  1. Medlemsstaterna ska, med kommissionens bistånd, vidta kompletterande åtgärder för att utveckla, underlätta och främja utbytet mellan de tjänstemän som ansvarar för samarbetet mellan förvaltningar, för det ömsesidiga biståndet samt för kontrollen och genomförandet av tillämpliga bestämmelser. Medlemsstaterna får också vidta kompletterande åtgärder för att stödja organisationer som tillhandahåller information till utstationerade arbetstagare.

   

  1a. Värdmedlemsstatens och etableringsmedlemsstatens behöriga myndigheter ska uppmanas att samla in och utvärdera uppgifter som hänför sig till själva utstationeringsförfarandet, varvid unionslagstiftning och nationell lagstiftning om uppgiftsskydd ska följas. Medlemsstaterna uppmanas likaså att översända de insamlade uppgifterna till kommissionen för sammanfattningar av dem.

  2. Kommissionen ska bedöma behovet av ekonomiskt stöd för att ytterligare förbättra förvaltningssamarbetet och öka det ömsesidiga förtroendet genom projekt, t.ex. genom utbyte av berörda tjänstemän och utbildning, samt genom att utveckla, underlätta och främja god praxis, även hos arbetsmarknadens parter på unionsnivå, t.ex. genom att utveckla och uppdatera databaser och gemensamma webbplatser med allmän eller sektorsspecifik information om gällande arbets- och anställningsvillkor.

  2. Kommissionen ska bedöma behovet av ekonomiskt stöd för att ytterligare förbättra förvaltningssamarbetet och öka det ömsesidiga förtroendet genom projekt, t.ex. genom utbyte av berörda tjänstemän och utbildning, samt genom att utveckla, underlätta och främja god praxis, även hos arbetsmarknadens parter på unionsnivå, t.ex. genom att utveckla och uppdatera databaser och gemensamma webbplatser med allmän eller sektorsspecifik information om gällande arbets- och anställningsvillkor. Om kommissionen kommer fram till att ekonomiskt stöd behövs ska den se till att det finns adekvata resurser för detta ändamål.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till direktiv

  Artikel 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna får endast införa följande administrativa krav och kontrollåtgärder:

  1. Medlemsstaterna får införa alla administrativa krav och kontrollåtgärder de anser att behövs för att direktiv 96/71/EG och detta direktiv effektivt ska efterlevas, bland dem framför allt följande:

   

  a) Kravet att utse en kontaktperson i värdmedlemsstaten, som under den period tjänsterna tillhandahålls ska fungera som det utstationerande företagets bemyndigade ombud, som kan kontaktas av värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, som är bemyndigad att ta emot alla officiella meddelanden och dokument och som också är bemyndigad att vid behov på arbetsgivarens vägnar förhandla och ingå bindande avtal med berörda arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till vilken utstationeringen sker, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

   

  b) Åtgärder för att motverka anlitandet av svart arbetskraft.

  c) Det kan vara berättigat att kräva en översättning av de handlingar som avses under b, om de inte är orimligt långa och eftersom de i allmänhet upprättas med hjälp av standardformulär.

  c) En översättning av de handlingar som avses i punkt 2 till ett av unionens officiella språk som också är ett officiellt språk i värdmedlemsstaten.

  d) Kravet att utse en kontaktperson för att vid behov på arbetsgivarens vägnar förhandla med berörda arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till vilken utstationeringen sker, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, under den period tjänsterna tillhandahålls.

   

  2. Medlemsstaterna ska se till att förfarandena och formaliteterna i samband med utstationeringen av arbetstagare lätt kan hanteras av företagen, på distans och så långt möjligt på elektronisk väg.

  2. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna pålägga följande administrativa krav och kontrollåtgärder:

  a) Kravet att en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat måste göra en enkel anmälan till behöriga nationella myndigheter senast när tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där anmälan bara behöver innehålla tjänsteleverantörens identitet, närvaron av en eller flera tydligt angivna utstationerade arbetstagare, hur många dessa beräknas vara, utstationeringsperiod och utstationeringsort, och vilka tjänster de ska utföra.

  a) Kravet att en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat måste göra en enkel anmälan till behöriga nationella myndigheter minst fem arbetsdagar innan tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där anmälan ska vara avfattad antingen på ett av unionens officiella språk som också är ett officiellt språk i värdmedlemsstaten, eller på ett annat språk, om värdmedlemsstaten går med på detta, och framför allt innehålla tjänsteleverantörens identitet, uppgifter om hur många de utstationerade arbetstagarna beräknas vara, och, i förekommande fall, de uppgifter som behövs för att identifiera dem, uppgifter om den kontaktperson som utsetts, i enlighet med punkt 1 samt uppgifter om utstationeringsperiodens början och längd och utstationeringsort, och vilka tjänster de ska utföra.

   

  I anmälan ska det tillkännages att tjänsteleverantören gjorts medveten om gällande minimiarbetsvillkor i värdmedlemsstaten och gått med på att följa dem, i enlighet med artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

   

  En tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat ska utan dröjsmål underrätta värdmedlemsstatens behöriga myndigheter om eventuella ändringar av de uppgifter som ingår i anmälan före eller under tillhandahållandet av tjänster.

   

  b) Kravet på att under hela den tid utstationeringen pågår på ett tillgängligt och tydligt angivet ställe, t.ex. på arbetsplatsen eller byggplatsen eller, för mobila arbetstagare i transportsektorn, det lokala kontoret i värdlandet eller det fordon med vilket tjänsten utförs, tillhandahålla kopior på papper eller i elektroniskt format av följande dokument:

   

  – Ett intyg över den utstationerade arbetstagarens identitet.

   

  – Anställningsavtalet (eller ett motsvarande dokument som anger anställningsvillkoren, såsom ett dokument enligt direktiv 91/533/EEG, inklusive, i förekommande fall, de ytterligare upplysningar som avses i artikel 4 i det direktivet).

   

  – Lönespecifikationer och intyg över gjorda löneutbetalningar.

   

  – Tidrapporter.

   

  – Dokument från socialförsäkringsmyndigheten, av det slag som avses i förordning (EG) nr 883/2004 (t.ex. intyget A1).

   

  – Tredjelandsmedborgares arbets- och uppehållstillstånd i etableringsmedlemsstaten eller kopior av motsvarande dokument som utfärdats i enlighet med etableringsmedlemsstatens nationella lagstiftning.

   

  – En riskvärdering av miljöfaktorer på arbetsplatsen i enlighet med direktiv 89/391/EG.

   

  Dessa dokument ska också tillhandahållas under en tid av minst två år efter utstationeringsperioden.

  2. Medlemsstaterna ska se till att förfarandena och formaliteterna i samband med utstationeringen av arbetstagare lätt kan hanteras av företagen, på distans och så långt möjligt på elektronisk väg.

  3. Medlemsstaterna ska se till att förfarandena och formaliteterna i samband med utstationeringen av arbetstagare kan hanteras av företagen, på distans och så långt möjligt på elektronisk väg.

  3. Inom tre år efter det datum som avses i artikel 20 ska en översyn göras av hur nödvändigt och lämpligt genomförandet av nationella kontrollåtgärder är, mot bakgrund av erfarenheterna från samarbetet och utbytet av information, hur effektivt detta system fungerat, utvecklingen av mer enhetliga standardiserade handlingar, införandet av gemensamma principer eller standarder för fältinspektioner av utstationeringen av arbetstagare samt av den tekniska utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

  4. Inom tre år efter …* ska kommissionen göra en översyn av hur effektiva nationella kontrollåtgärder är samt av hur de genomförts, mot bakgrund av erfarenheterna från samarbetet och utbytet av information, hur effektivt detta system fungerat, utvecklingen av mer enhetliga standardiserade handlingar, införandet av gemensamma principer eller standarder för fältinspektioner av utstationeringen av arbetstagare samt av den tekniska utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

   

  ___________________

   

  * EUT: Vänligen för in datumet två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

  Ändringsförslag  52

  Förslag till direktiv

  Artikel 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Inspektioner

  Kontroller och inspektioner

  1. Medlemsstaterna ska se till att det införs lämpliga kontrollsystem och att effektiva och lämpliga inspektioner genomförs på deras territorier, för att kontrollera och följa upp efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i direktiv 96/71/EG och för att garantera att direktivet tillämpas och efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska främst bygga på en riskbedömning, som behöriga myndigheter ska genomföra regelbundet. Vid riskbedömningen ska sådana sektorer identifieras som har en hög koncentration av utstationerade arbetstagare som tillhandahåller tjänster på deras territorium. I samband med riskbedömningen ska man beakta genomförandet av stora infrastrukturprojekt, olika sektorers särskilda problem och behov, tidigare överträdelser samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

  1. Medlemsstaterna ska se till att det införs lämpliga och effektiva kontrollsystem och att effektiva och lämpliga inspektioner genomförs på deras territorier, för att kontrollera och följa upp efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i direktiv 96/71/EG och i detta direktiv och för att garantera att direktiven tillämpas och efterlevs korrekt och motverka svartarbete. Sådana inspektioner får bygga på en riskbedömning, som behöriga myndigheter ska genomföra regelbundet. Vid riskbedömningen får sådana sektorer identifieras som har en hög koncentration av utstationerade arbetstagare som tillhandahåller tjänster på deras territorium. I samband med riskbedömningen får man i synnerhet beakta genomförandet av stora infrastrukturprojekt, förekomsten av långa underleverantörskedjor, olika sektorers särskilda problem och behov, tidigare överträdelser samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

  2. Medlemsstaterna ska säkerställa att inspektionerna och kontrollen av efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är diskriminerande och/eller oproportionell.

  2. Medlemsstaterna ska säkerställa att inspektionerna och kontrollen av efterlevnaden av detta direktiv och direktiv 96/71/EG inte är diskriminerande och/eller oproportionell och ska anslå nödvändiga resurser för att garantera inspektioner och kontroller. Den behöriga myndigheten ska, i enlighet med sin egen praxis, i efterhand tillhandahålla det inspekterade eller kontrollerade företaget ett dokument om inspektionen eller kontrollen, med alla relevanta uppgifter.

  3. Om det behövs information medan inspektionerna pågår och mot bakgrund av kriterierna i artikel 3 ska den medlemsstat där tjänsten tillhandahålls och etableringsmedlemsstaten agera i enlighet med reglerna om förvaltningssamarbete, vilket innebär att de behöriga myndigheterna ska samarbeta i enlighet med reglerna och principerna i artiklarna 6 och 7.

  3. Om det behövs information medan inspektionerna pågår och mot bakgrund av kriterierna i artikel 3 i detta direktiv ska värdmedlemsstaten och etableringsmedlemsstaten agera i enlighet med reglerna om förvaltningssamarbete. Framför allt ska de behöriga myndigheterna samarbeta i enlighet med reglerna och principerna i artiklarna 6 och 7 i detta direktiv.

  4. I de medlemsstater där det i enlighet med nationell lagstiftning och praxis är arbetsmarknadens parter som fastställer de arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt minimilön, inklusive arbetstid, får dessa, på lämplig nivå och i enlighet med de villkor som fastställts av medlemsstaterna, också övervaka tillämpningen av relevanta arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare, under förutsättning att en lämplig skyddsnivå garanteras som är likvärdig med den nivå som föreskrivs i direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

  4. I de medlemsstater där det i enlighet med nationell lagstiftning och praxis är arbetsmarknadens parter som fastställer de arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG, särskilt minimilön och arbetstid, får arbetsmarknadens parter, på lämplig nivå och i enlighet med de villkor som fastställts av ifrågavarande medlemsstater, också övervaka tillämpningen av relevanta arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare i enlighet med gällande nationell lagstiftning, under förutsättning att dessa arbets- och anställningsvillkor vederbörligen förts ut till kännedom, i enlighet med artikel 5 i det här direktivet.

  5. De medlemsstater där yrkesinspektionerna inte har någon behörighet i fråga om kontroll av arbetsförhållandena och/eller arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare får undantagsvis, efter att ha samrått med arbetsmarknadens parter på nationell nivå, införa eller behålla bestämmelser som ger berörda personer skydd i samma utsträckning som direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

  5. De medlemsstater där yrkesinspektionerna inte har någon behörighet i fråga om kontroll av arbetsförhållandena och/eller arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare får undantagsvis, efter att ha samrått med arbetsmarknadens parter på nationell nivå, införa, ändra eller behålla förfaranden och mekanismer som ger garantier för att dessa villkor följs, förutsatt att de inte är diskriminerande eller oproportionella, såsom det anges i artikel 10.2 i det här direktivet.

  Ändringsförslag  53

  Förslag till direktiv

  Artikel 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. För att se till att skyldigheterna enligt direktiv 96/71/EG och det här direktivet fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa att det finns effektiva sätt för utstationerade arbetstagare att lämna in klagomål mot arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda rättsliga och administrativa förfaranden, även i den medlemsstat där arbetstagarna är eller har varit utstationerade, i de fall då arbetstagarna anser att de drabbats av förlust eller skada på grund av att tillämpliga bestämmelser inte följts, även efter det att det anställningsförhållande då underlåtelsen inträffade har avslutats.

  1. För att se till att skyldigheterna enligt det här direktivet och direktiv 96/71/EG fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa att det finns effektiva sätt för utstationerade arbetstagare att lämna in klagomål mot arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda rättsliga och administrativa förfaranden, även i den medlemsstat där arbetstagarna är eller har varit utstationerade, i de fall då arbetstagarna anser att de drabbats av förlust eller skada på grund av att tillämpliga bestämmelser inte följts, även efter det att det anställningsförhållande då underlåtelsen inträffade har avslutats.

  2. Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar behörigheten för domstolarna i medlemsstaterna, enligt vad som föreskrivs särskilt i relevanta unionsrättsakter och/eller internationella konventioner.

  2. Punkt 1 ska gälla utan att det påverkar behörigheten för domstolarna i medlemsstaterna, enligt vad som föreskrivs särskilt i relevanta unionsrättsakter och/eller internationella konventioner.

  3. Medlemsstaterna ska se till att fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. föreningar, organisationer och andra juridiska personer som enligt de kriterier som anges i den nationella lagstiftningen har ett berättigat intresse av att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv efterlevs, på arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar eller för att stödja denne och med hans eller hennes tillstånd, får delta i de rättsliga eller administrativa förfaranden som syftar till att genomföra detta direktiv eller att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv.

  3. Medlemsstaterna ska se till att fackföreningar och andra tredje parter, t.ex. föreningar, organisationer och andra juridiska personer som enligt de kriterier som anges i den nationella lagstiftningen har ett berättigat intresse av att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv och i direktiv 96/71/EG efterlevs, på arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar eller för att stödja denne, får delta i de rättsliga eller administrativa förfaranden som syftar till att genomföra detta direktiv och direktiv 96/71/EG och/eller att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv och direktiv 96/71/EG.

  4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att det påverkar nationella bestämmelser om preskriptionstider eller tidsfrister för att vidta sådana åtgärder eller nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

  4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att det påverkar nationella bestämmelser om preskriptionstider eller tidsfrister för att vidta sådana åtgärder eller nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol. Medlemsstaterna ska emellertid föreskriva en minimiperiod av sex månader under vilken klagomål kan inlämnas enligt nationella rättegångsregler.

   

  4a. Utstationerade arbetstagare som inleder rättsliga eller administrativa förfaranden av de slag som avses i artikel 11.1 får inte behandlas ogynnsamt av arbetsgivaren. Medlemsstaterna ska också i sin nationella lagstiftning fastställa på vilka villkor utstationerade arbetstagare kan få sina uppehållstillstånd förlängda till dess att dessa förfaranden avslutats.

  5. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga sätt att säkerställa att utstationerade arbetstagare kan ta emot följande:

  5. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga sätt att säkerställa att utstationerade arbetstagare eller tredje parter som agerar med deras godkännande och på deras vägnar kan kräva och att utstationerade arbetstagare kan ta emot minst följande:

  a) Eventuella innestående löner, som skulle ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga arbets- och anställningsvillkoren i artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

  a) Eventuella innestående löner, som skulle ha utbetalats i enlighet med de tillämpliga arbets- och anställningsvillkoren i artikel 3 i direktiv 96/71/EG.

  b) Återbetalning av överdrivna kostnader i förhållande till nettolönen eller logins kvalitet, som innehållits eller dragits av från lönen för logi som tillhandahållits av arbetsgivaren.

  b) Återbetalning av överdrivna kostnader i förhållande till nettolönen eller logins kvalitet, som innehållits eller dragits av från lönen för logi som tillhandahållits av arbetsgivaren.

   

  c) Eventuella retroaktiva utbetalningar eller återbetalningar av skatter eller socialskyddsavgifter som otillbörligt dragits av från arbetstagarens lön. Medlemsstaterna ska också se till att det finns de mekanismer som behövs för att de skatter, socialskyddsavgifter och avgifter som ska betalas till gemensamma fonder eller arbetsmarknadsorganisationer verkligen betalas.

  Detta stycke ska också tillämpas då de utstationerade arbetstagarna har återvänt från den medlemsstat dit utstationeringen skedde.

  Detta stycke ska också tillämpas då de utstationerade arbetstagarna har återvänt från den medlemsstat dit utstationeringen skedde samt på sådana utstationerade arbetstagare, om vilka det i enlighet med artikel 3.3b i detta direktiv påvisats att de på oriktiga grunder uppgetts såsom egenföretagare.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till direktiv

  Artikel 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Underentreprenörer – gemensamt och solidariskt ansvar

  Underentreprenörer

  1. När det gäller den byggnadsverksamhet som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG ska medlemsstaten, för all sådan utstationering som omfattas av artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG och på ett icke-diskriminerande sätt, säkerställa motsvarande rättigheter för anställda till direkta underentreprenörer som är etablerade på dess territorium, så att en entreprenör vars arbetsgivare (tjänsteleverantör alternativt personaluthyrningsföretag eller bemanningsföretag) är en direkt underentreprenör kan hållas ansvarig av den utstationerade arbetstagaren och/eller gemensamma fonder eller arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha betalat ut följande:

   

  a) Eventuell utestående nettominimilön och/eller avgifter till gemensamma fonder eller arbetsmarknadsorganisationer som omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG.

   

  b) Eventuella retroaktiva utbetalningar eller skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter som otillbörligt dragits av från lönen.

   

  Det ansvar som avses i denna punkt ska begränsas till sådana rättigheter som arbetstagaren förvärvat under avtalsförhållandet mellan entreprenören och underentreprenören.

   

  2. Medlemsstaterna ska se till att en entreprenör som gjort en omsorgsfull riskbedömning inte ska hållas ansvarig enligt punkt 1. Sådana system ska tillämpas på ett öppet, icke-diskriminerande och proportionellt sätt. De kan omfatta förebyggande åtgärder som vidtas av entreprenören när det gäller bevis från underentreprenörer om de viktigaste arbetsvillkoren för de utstationerade arbetstagare som omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, inklusive lönespecifikationer, löneutbetalningar, uppfyllande av krav när det gäller socialförsäkring och skatter i etableringsmedlemsstaten och uppfyllande av tillämpliga regler om utstationering av arbetstagare.

  1. Medlemsstaterna ska vidta icke-diskriminerande åtgärder för att ett företag som direkt eller indirekt uppdrar åt ett annat företag att tillhandahålla tjänster på dess vägnar ska kunna bli betalningsansvarigt, vid sidan om eller i stället för, en eventuell underentreprenör, för förmåner som tillkommer arbetstagare och/eller för socialskyddsavgifter och avgifter som ska betalas till gemensamma fonder eller arbetsmarknadsorganisationer.

   

  Det betalningsansvar som avses i denna punkt ska begränsas till sådana rättigheter som arbetstagaren förvärvat under avtalsförhållandet mellan entreprenören och underentreprenörerna.

  3. Medlemsstaterna får i enlighet med unionslagstiftningen föreskriva om striktare ansvarsbestämmelser inom nationell lagstiftning, om dessa är icke-diskriminerande och proportionella när det gäller omfattningen av underentreprenörens ansvar. Medlemsstaterna får också i enlighet med unionslagstiftningen föreskriva om sådant ansvar inom andra sektorer än dem som anges i bilagan till direktiv 96/71/EG. Medlemsstaterna kan i sådana fall föreskriva att en entreprenör som har gjort en omsorgsfull riskbedömning i enlighet med nationell lagstiftning inte ska hållas ansvarig.

  2. Punkt 1 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att föreskriva om striktare ansvarsbestämmelser inom nationell lagstiftning.

  4. Inom tre år från det datum som anges i artikel 20 ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna och arbetsmarknadens parter på EU-nivå se över tillämpningen av den här artikeln i syfte att vid behov föreslå lämpliga ändringar.

   

  Ändringsförslag  55

  Förslag till direktiv

  Artikel 13

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Utan att det påverkar de verktyg och möjligheter som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i unionslagstiftningen ska principerna om ömsesidigt stöd och erkännande liksom de åtgärder och förfaranden som föreskrivs i denna artikel vara tillämpliga vid den gränsöverskridande verkställigheten av administrativa böter och avgifter som utfärdats på grund av att en tjänsteleverantör etablerad i en medlemsstat inte följt tillämpliga bestämmelser i en annan medlemsstat.

  1. Utan att det påverkar de verktyg och möjligheter som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i unionslagstiftningen ska principerna om ömsesidigt stöd och erkännande liksom de åtgärder och förfaranden som föreskrivs i detta kapitel vara tillämpliga vid den gränsöverskridande verkställigheten av administrativa böter och/eller avgifter som ålagts en tjänsteleverantör som är etablerad i en medlemsstat på grund av överträdelse av de tillämpliga bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i en annan medlemsstat, som föreskrivs i direktiv 96/71/EG.

  2. Den sökande myndigheten kan, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i sin egen medlemsstat, begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat driver in böter eller avgifter eller anmäla beslut om böter eller avgifter, såvida relevanta lagar, bestämmelser och förvaltningspraxis i den sökande myndighetens medlemsstat tillåter sådana åtgärder.

  2. Den sökande myndigheten kan, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i sin egen medlemsstat, begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat driver in böter eller avgifter eller retroaktiva socialskyddsavgifter enligt förordning (EG) nr 987/2009 eller anmäla beslut om böter eller avgifter eller retroaktiva socialskyddsavgifter enligt förordning (EG) nr 987/2009.

  Den behöriga myndigheten i den sökande medlemsstaten ska säkerställa att begäran om indrivning av böter eller avgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter görs i överensstämmelse med gällande bestämmelser i den egna medlemsstaten, medan den behöriga anmodade myndigheten ska säkerställa att en sådan indrivning eller anmälan i den anmodade medlemsstaten genomförs i enlighet med nationella lagar, bestämmelser och administrativ praxis i den medlemsstaten.

  Den behöriga myndigheten i den sökande medlemsstaten ska säkerställa att begäran om indrivning av böter eller avgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter görs i överensstämmelse med gällande bestämmelser i den egna medlemsstaten, medan den behöriga anmodade myndigheten ska säkerställa att en sådan indrivning eller anmälan i den anmodade medlemsstaten erkänns utan några ytterligare formaliteter och genomförs i enlighet med nationella lagar, bestämmelser och administrativ praxis som i den medlemsstaten gäller för samma begäran eller liknande begäranden.

  Den sökande myndigheten kan inte göra någon begäran om indrivning av böter eller avgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter i de fall då böterna eller avgifterna liksom de bakomliggande fordringarna och/eller de instrument som används för verkställighet i den sökande medlemsstaten inte erkänns av denna.

  Den sökande myndigheten kan inte göra någon begäran om indrivning av böter eller avgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter i de fall då böterna eller avgifterna liksom de bakomliggande fordringarna och/eller de instrument som används för verkställighet i den sökande medlemsstaten inte erkänns av denna, i enlighet med medlemsstatens nationella lag och praxis.

   

  Om det framkommer att tjänsteleverantören faktiskt inte är etablerad i den medlemsstat som har angetts som etableringsmedlemsstat eller att adress- eller företagsuppgifterna är falska, ska de behöriga myndigheterna inte avsluta förfarandet på formella grunder, utan utreda frågan vidare för att fastställa identiteten hos den fysiska eller juridiska person som är ansvarig för utstationeringen.

  Ändringsförslag  56

  Förslag till direktiv

  Artikel 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. På begäran av den sökande myndigheten om indrivning av böter eller avgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter ska den anmodade myndigheten tillhandahålla sådan information och ömsesidigt stöd som den sökande myndigheten kan behöva vid indrivningen av böter och/eller avgifter, liksom, så vitt möjligt, för den bakomliggande fordringen.

  1. På begäran av den sökande myndigheten om indrivning av böter eller avgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter ska den anmodade myndigheten utan dröjsmål tillhandahålla sådan begärd information och ömsesidigt stöd som den sökande myndigheten kan behöva vid indrivningen av böter och/eller avgifter, liksom, så vitt möjligt, för den bakomliggande fordringen.

  Begäran om information om indrivningen av böter eller avgifter samt anmälan av beslutet om böter eller avgifter ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  Begäran om information om indrivningen av böter eller avgifter samt anmälan av beslutet om böter eller avgifter ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

  a) Namn och känd adress för adressaten, liksom andra relevanta upplysningar för att identifiera denne.

  a) Namn och känd adress för adressaten, liksom andra relevanta upplysningar för att identifiera denne.

  b) Syftet med anmälan eller begäran om indrivning, den period inom vilken den ska verkställas och viktiga tidsfrister i verkställandeförfarandet.

  b) Syftet med anmälan eller begäran om indrivning, den period inom vilken den ska verkställas och viktiga tidsfrister i verkställandeförfarandet.

  c) En beskrivning av vilken typ av böter eller påföljder och vilka belopp det gäller, samt den bakomliggande fordringen och vad som ingår i den.

  c) En beskrivning av vilken typ av böter eller påföljder och vilka belopp det gäller, samt den bakomliggande fordringen och vad som ingår i den.

  d) Övriga relevanta upplysningar eller handlingar, även rättsliga dokument, som berör fordringen, böterna eller avgifterna.

  d) Övriga relevanta upplysningar eller handlingar, även rättsliga dokument, som berör fordringen, böterna eller avgifterna.

  e) Namn, adress och övriga kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som ansvarar för bedömningen av böterna och/eller avgifterna samt, om det rör sig om ett annat organ, för det behöriga organ som kan lämna ytterligare upplysningar om böterna eller avgifterna eller möjligheterna att bestrida ett betalningskrav eller ett beslut om betalningskrav.

  e) Namn, adress och övriga kontaktuppgifter för den behöriga myndighet som ansvarar för bedömningen av böterna och/eller avgifterna samt, om det rör sig om ett annat organ, för det behöriga organ som kan lämna ytterligare upplysningar om böterna eller avgifterna eller möjligheterna att bestrida ett betalningskrav eller ett beslut om betalningskrav.

  2. I samband med indrivning av böter eller avgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter i den anmodade medlemsstaten ska böter och avgifter för vilka en begäran om indrivning eller en anmälan gjorts behandlas som om det rörde sig om böter eller avgifter i den anmodade medlemsstaten.

  2. I samband med indrivning av böter eller avgifter eller retroaktiv betalning av socialskyddsavgifter eller anmälan av ett beslut om böter eller avgifter eller retroaktiv betalning av socialskyddsavgifter i den anmodade medlemsstaten ska böter och avgifter och retroaktiv betalning av socialskyddsavgifter för vilka en begäran om indrivning eller en anmälan gjorts behandlas som om det rörde sig om böter eller avgifter eller retroaktiv betalning av socialskyddsavgifter i den anmodade medlemsstaten.

  3. Den anmodade myndigheten ska omedelbart underrätta den sökande myndigheten om de åtgärder som har vidtagits med anledning av dess begäran om information, anmälan eller indrivning, och särskilt om vilket datum handlingen eller beslutet skickades till eller delgavs adressaten.

  3. Den anmodade myndigheten ska omedelbart underrätta den sökande myndigheten om de åtgärder som har vidtagits med anledning av dess begäran om information, anmälan eller indrivning, och särskilt om vilket datum handlingen eller beslutet skickades till eller delgavs adressaten. Detsamma gäller om det finns betydande hinder för att begäran ska kunna handläggas effektivt.

  Den anmodade myndigheten ska också underrätta den sökande myndigheten om skälen till att den inte efterkommer en begäran om information, indrivning eller anmälan.

  Den anmodade myndigheten ska också underrätta den sökande myndigheten om skälen till att den inte efterkommer en begäran om information, indrivning eller anmälan.

   

  3a. Bestämmelserna om indrivning av böter eller avgifter ska även tillämpas på böter som utgör en del av verkställbara lagstadgade beslut av nationella domstolar och beslut som härrör från uppgörelser mellan arbetsmarknadens parter.

  Ändringsförslag  57

  Förslag till direktiv

  Artikel 15

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Om böterna, avgifterna och/eller den underliggande fordran under indrivnings- eller delgivningsförfarandets gång bestrids av berörd tjänsteleverantör eller en berörd part ska det gränsöverskridande förfarandet för verkställighet av böter och avgifter stoppas i väntan på beslut av lämplig nationell myndighet.

  1. Om böterna, avgifterna och/eller den underliggande fordran under indrivnings- eller delgivningsförfarandets gång bestrids i den sökande medlemsstaten av berörd tjänsteleverantör i enlighet med gällande bestämmelser ska det gränsöverskridande förfarandet för verkställighet av böter och avgifter stoppas i väntan på beslut av lämplig nationell myndighet i den sökande medlemsstaten.

  Den sökande myndigheten ska utan dröjsmål underrätta den anmodade myndigheten om denna åtgärd.

  Den sökande myndigheten ska utan dröjsmål underrätta den anmodade myndigheten om denna åtgärd.

  2. Tvister som rör verkställighetsåtgärder som vidtagits i den anmodade medlemsstaten eller giltigheten av en delgivning som utförts av en behörig myndighet i den anmodade medlemsstaten ska prövas av behörigt organ eller behörig rättslig myndighet i den medlemsstaten i enlighet med dess lagar och förordningar.

  2. Tvister som rör verkställighetsåtgärder som vidtagits i den anmodade medlemsstaten eller giltigheten av en delgivning som utförts av en behörig myndighet i den anmodade medlemsstaten ska prövas av behörigt organ eller behörig rättslig myndighet i den medlemsstaten i enlighet med dess lagar och förordningar.

  Ändringsförslag  58

  Förslag till direktiv

  Artikel 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Den anmodade myndigheten ska till den sökande myndigheten översända de belopp som drivits in för de böter och avgifter som avses i detta kapitel.

  1. Den anmodade myndigheten ska få behålla de belopp som drivits in för de böter och/eller avgifter som avses i detta kapitel.

  Den anmodade myndigheten får från den berörda fysiska eller juridiska personen driva in och behålla ersättning för de kostnader som är förknippade med indrivningen i enlighet med de lagar och administrativa förfaranden eller praxis som gäller för liknande fordringar i den anmodade medlemsstaten.

   

  2. Medlemsstaterna ska inte kräva ersättning från varandra för de kostnader som uppstått genom det ömsesidiga bistånd de ger varandra i enlighet med detta direktiv eller som ett resultat av tillämpningen av direktivet.

  2. Medlemsstaterna ska inte kräva ersättning från varandra för de kostnader som uppstått genom det ömsesidiga bistånd de ger varandra i enlighet med detta direktiv eller som ett resultat av tillämpningen av direktivet.

  Vid indrivningar som medför särskilda svårigheter eller som gäller mycket stora belopp får de sökande och de anmodade myndigheterna komma överens om särskilda former för återbetalning anpassade till det enskilda fallet.

   

  3. Trots vad som sägs i punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den sökande medlemsstaten förbli betalningsskyldig inför den anmodade medlemsstaten för eventuella kostnader och förluster som uppstår på grund av åtgärder som bedöms vara ogrundade, antingen vad gäller böternas eller avgifternas riktighet, eller giltigheten hos den handling som medger verkställighet och/eller säkerhetsåtgärder och som utfärdats av den sökande myndigheten.

   

  Ändringsförslag  59

  Förslag till direktiv

  Artikel 16a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  16a. Inom tre år från …* ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna se över tillämpningen av detta kapitel, särskilt mot bakgrund av erfarenheterna av och effektiviteten i systemet för gränsöverskridande verkställighet av administrativa avgifter och/eller böter, i syfte att vid behov föreslå eventuella nödvändiga ändringar eller justeringar.

   

  ______________

   

  * EUT: Vänligen för in datumet två år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

  Ändringsförslag  60

  Förslag till direktiv

  Artikel 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Det administrativa samarbete och det ömsesidiga stöd mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 15 ska genomföras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom [hänvisning till IMI-förordningen] .

  1. Det administrativa samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 15 ska i möjligaste mån genomföras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom [hänvisning till IMI-förordningen] samt genom andra etablerade samarbetsformer såsom bilaterala avtal.

  2. Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa bilaterala avtal om administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter i fråga om tillämpningen av och tillsynen av de arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge dessa avtal inte negativt påverkar de berörda arbetstagarnas och företagens rättigheter och skyldigheter.

  2. Medlemsstaterna får fritt fortsätta att tillämpa befintliga bilaterala avtal och ingå nya sådana om administrativt samarbete och ömsesidigt stöd mellan behöriga myndigheter i fråga om tillämpningen av och tillsynen över de arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge dessa avtal inte negativt påverkar de berörda arbetstagarnas och företagens rättigheter och skyldigheter.

  3. När det gäller de bilaterala avtal som avses i punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna använda IMI i största möjligt utsträckning. Under alla omständigheter ska en behörig myndighet i en av de berörda medlemsstaterna som använt IMI också använda systemet för all uppföljning; systemet ska också användas i första hand i stället för andra system som föreskrivs i sådana bilaterala avtal när det gäller administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd.

  3. När det gäller de bilaterala avtal som avses i punkt 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna använda IMI när det är möjligt. Under alla omständigheter får en behörig myndighet i en av de berörda medlemsstaterna som använt IMI också, när det är möjligt, använda systemet för all uppföljning.

  Ändringsförslag  61

  Förslag till direktiv

  Artikel 21 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Senast fem år efter sista dagen för införlivande ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén rapportera om genomförandet av detta direktiv, och denna rapport ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag.

  1. Senast tre år efter sista dagen för införlivande ska kommissionen till Europaparlamentet, rådet och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén rapportera om genomförandet av detta direktiv, och denna rapport ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag.

  • [1]  EUT C 351, 15.11.2012, s. 61.

  MOTIVERING

  Utstationeringen av arbetstagare spelar en viktig roll när det gäller tillhandahållandet av tjänster över gränserna och utvecklingen av den inre marknaden. Varje år utstationeras omkring en miljon EU-medborgare till en annan medlemsstat. Denna kategori arbetstagare måste skyddas, särskilt i kristider då deras potential och konkurrensförmåga gör att sysselsättningsnivån till viss del kan upprätthållas och nya arbetstillfällen kan skapas. Vi ska agera för att utveckla och förbättra rörligheten för Europas företag på den inre marknaden. Detta kommer definitivt att bidra till ekonomisk tillväxt och Europeiska unionens stabilitet.

  Friheten att tillhandahålla tjänster (inte att förväxlas med fri rörlighet för arbetstagare), som omfattar utstationering, är en av den inre marknadens pelare och utgör en grund för rörlighet över gränserna för tusentals europeiska företag. En garanti för friheten att tillhandahålla tjänster måste gå hand i hand med en garanti för arbetstagarnas rättigheter. I detta sammanhang är ett balanserat tillvägagångssätt ovärderligt för de åtgärder och instrument som föreslås. Samarbetet mellan medlemsstaterna måste intensifieras för att bättre kunna skydda och övervaka denna särskilda kategori utstationerade arbetstagare på Europas inre marknad.

  GENOMFÖRANDEDIREKTIV

  De senaste årens erfarenheter visar tydligt att det finns ett akut behov av att förbättra genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster. Det finns flera problem som bland annat handlar om bristande respekt för arbetstagarnas rättigheter, bristande tillgång till information, ständiga samarbetssvårigheter medlemsstaterna emellan och bristande verkställighet av böter och avgifter i gränsöverskridande sammanhang. Dessutom har flera av EG-domstolens beslut under de senaste åren lett till avgränsningar av vissa bestämmelser i den rättsliga ramen om utstationering av arbetstagare. Därför föreslog kommissionen den 21 mars 2012 ett genomförandedirektiv med nya lösningar och åtgärder. Genomförandedirektivet ska baseras på artikel 53.1 och 62 i EUF-fördraget, som bör bevaras för att skapa rättslig klarhet.

  Föredraganden erkänner att det finns ett behov av att förbättra genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och välkomnar därför kommissionens förslag. Enligt föredraganden ska genomförandedirektivet

   innehålla väl avvägda åtgärder för att skydda både utstationerade arbetstagare och friheten att tillhandahålla tjänster,

   fastställa en tydlig rättslig ram för kategorin utstationerade arbetstagare så att deras potential och konkurrensförmåga tillvaratas, särskilt i kristider, för att bekämpa den växande arbetslösheten,

   förbättra tillgången till information, för både företag och arbetsgivare, för att utstationering ska bli enklare och säkrare,

   förbättra samarbetet mellan medlemsstaterna för att bättre garantera arbetstagares rättigheter,

   undvika onödig byråkrati för företagen (särskilt för små och medelstora företag) som kan hämma deras rörlighet på den inre marknaden och deras förmåga att skapa sysselsättning.

  Tillgång till information (artikel 5)

  Eftersom problemen med tillgänglighet, transparens och omfattning vad gäller information om arbets- och anställningsvillkor ofta leder till att bestämmelser inte tillämpas finns det ett akut behov av att förbättra tillgången till och överföringen av information. Det finns olika arbetsmarknadsmodeller och arbetsmarknadsrelationer i EU – vanligtvis fastställs allmänt bindande regler av antingen nationella myndigheter eller arbetsmarknadsparterna eller av båda samtidigt, vilket gör det svårt att veta vilka arbets- och anställningsvillkor som ska tillämpas. För att lösa problemen föreslår föredraganden att en enda nationell webbplats upprättas per medlemsstat med all nödvändig information om bindande arbets- och anställningsvillkor. Föredraganden betonar också att tillgången till information på EU-nivå bör garanteras genom uppdaterad, precis och omfattande information i de faktablad som offentliggörs på EU:s webbplats. Genom att förbättra tillgången till information och även göra den tillgänglig på engelska och de övriga mest relevanta språken kommer flera problem att lösas, vilka annars (något som erfarenheterna hittills visar) kan få allvarliga konsekvenser för både företag och utstationerade arbetstagare.

  Klarhet angående rättsläget och proportionalitet i samband med de föreslagna åtgärderna (artiklarna 3 och 9)

  För att garantera klarhet angående rättsläget måste en förteckning med enhetliga åtgärder upprättas på EU-nivå. Två artiklar i genomförandedirektivet är särskilt viktiga i detta sammanhang – artikel 3 och 9.

  Föredraganden föreslår att förteckningarna i artiklarna ska fortsätta att vara av vägledande karaktär. De två förteckningarna med kriterier i artikel 3 ska motverka och förhindra kringgående av lagen, men får inte leda till situationer där seriösa företag utesluts från vissa nationella marknader. Utstationering av arbetstagare är inte ett nationellt fenomen, det är gränsöverskridande och kräver ett gemensamt rättsligt ramverk och ett gemensamt tillvägagångssätt. Förteckningarna måste därför innehålla gemensamma kriterier på EU-nivå.

  Upprättandet av en gemensam förteckning i artikel 3 är direkt kopplat till införandet av en gemensam förteckning över kontrollåtgärder i artikel 9. Föredraganden vill absolut att kontrollerna ska omgärdas av tydlighet, vilket endast kan garanteras med en gemensam förteckning över kontrollåtgärder. Rättssäkerheten bör erhållas genom ett tydligt meddelande om vad det är som ska kontrolleras.

  Proportionaliteten i samband med föreslagna åtgärder är ett grundläggande krav för att de ska accepteras på EU-nivå.

  Samarbete mellan medlemsstaterna (artikel 6, 7, och 18)

  Eftersom utstationering av arbetstagare handlar om en gränsöverskridande verksamhet måste det finnas ett ändamålsenligt och effektivt samarbete mellan de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten och i värdmedlemsstaten.

  För att det administrativa samarbetet mellan medlemsstaterna ska förbättras måste IMI-systemet säkerställas. Föredraganden föreslår därför en obligatorisk användning av IMI-systemet så snart detta är möjligt och en översyn av tidsfristerna i enlighet med kommissionens förslag så att de blir mer användbara. För övrigt ska frågan om uppgiftsskydd garanteras.

  YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (12.3.2013)

  till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

  om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
  (COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD))

  Föredragande: Malcolm Harbour

  KORTFATTAD MOTIVERING

  Fri rörlighet för arbetstagare och frihet att tillhandahålla tjänster utgör den inre marknadens grundpelare. När ett företag skickar arbetstagare till en annan medlemsstat i samband med tillhandahållandet av tjänster syftar direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare till att skydda dessa arbetstagares rättigheter och förhindra social dumpning. Det har visat sig att direktivet kringgås i stor utsträckning och inte efterlevs tillräckligt. Som svar på detta har kommissionen föreslagit ett direktiv om genomförande.

  Syftet med direktivet måste vara att möjliggöra efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i direktiv 96/71/EG, garantera lika villkor för företag, skapa negativa incitament för kringgående av direktivet och garantera att arbetstagarnas rättigheter skyddas.

  Föredraganden har föreslagit ytterligare text för att understryka målen i direktiv 96/71/EG, med fokus på att ingen diskriminering mellan anställda får ske på grund av nationalitet. Vidare betonas att man i det föreslagna genomförandedirektivet bör respektera de principer som anges i direktiv 96/71/EG och samtidigt förbättra genomförandet och införa effektiva sanktioner vid kringgående av direktivet.

  Föredraganden har infört klargörande texter på ett antal områden.Dessa inkluderar tydligare definitioner och klargöranden av medlemsstaternas och tjänsteleverantörernas roller och ansvar, t.ex. bevis på att ett anställningsförhållande har funnits före utstationeringen. Föredraganden föreslår ett minimum av tillsynsåtgärder och en öppen förteckning i artikel 9, som är nödvändig för att ge medlemsstaterna den flexibilitet som krävs för att vidta ytterligare åtgärder för att garantera en korrekt tillämpning av direktiv 96/71/EG.

  För att motverka kringgående har föredraganden lagt fram tre viktiga förslag. För det första ska, i händelse av bristande överensstämmelse med direktiv 96/71/EG och detta direktiv, det aktuella företaget omfattas av relevant tillämplig lagstiftning i det land där tjänsten tillhandahålls, och alla berörda arbetstagare ska betraktas som arbetstagare som utnyttjar sin rätt till fri rörlighet inom unionen i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget som betonar icke-diskriminering.

  För det andra föreslås en ändring av förslagets rättsliga grund för att förtydliga att detta direktiv gäller fri rörlighet för arbetstagare och tjänster. För det tredje införs stränga påföljder för de medlemsstater som inte samarbetar när de uppmanas att lämna den information som behövs för att kontrollera en viss utstationering.

  Missbruk av underentreprenörskedjor är inte unikt för byggbranschen. Därför bör solidariskt ansvar utökas till att omfatta alla sektorer. Kravet på omsorgsfulla riskbedömningar skulle bli svårt att genomföra i praktiken, och det har därför tagits bort. Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder i enlighet med sina egna erfarenheter och förfaranden för att garantera genomförandet av solidariskt ansvar. Införande eller fortsatt tillämpning av strängare regler på nationell nivå bör också tillåtas. Kommissionen bör i samarbete med Europaparlamentet och rådet se över tillämpningen av den här artikeln i syfte att vid behov föreslå lämpliga ändringar.

  Föredraganden anser att sunt administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd är avgörande för att det föreslagna direktivet ska bli framgångsrikt. Föredraganden ser potentialen hos IMI-systemet för snabbt informationsutbyte som övervinner språkbarriärer, men vissa medlemsstater har redan mycket effektiva icke-IMI-baserade metoder för administrativt samarbete. Medlemsstaterna bör vara fria att tillämpa bilaterala avtal utanför IMI. Behöriga myndigheter ska utan dröjsmål tillhandahålla den information som begärs och i de fall ingen information finns tillgänglig officiellt deklarera avsaknaden av sådan information.

  För att öka den information som finns tillgänglig för arbetstagarna bör de behöriga myndigheternas kontaktuppgifter finnas tillgängliga för allmänheten. Dessutom bör information om arbets- och anställningsvillkor vara offentlig, kostnadsfri och tillgänglig på ett tydligt, öppet, omfattande och lättbegripligt sätt.

  För att förbättra det administrativa samarbetet och det ömsesidiga biståndet bör kommissionen lägga fram resultaten av en konsekvensanalys om genomförbarheten hos ett EU-omfattande system för anmälning eller registrering, som bygger på och är förenligt med befintliga system i medlemsstaterna. För det andra bör kommissionen föreslå ett europeiskt register för allvarliga lagöverträdare (en ”svart lista”) över företag som har visat sig nonchalera bestämmelserna i direktiv 96/71/EG och annan relevant unionslagstiftning.

  För att det föreslagna genomförandedirektivet och direktiv 96/71/EG ska bli framgångsrika krävs inte bara politisk vilja, utan också att man avsätter tillräckliga resurser. Därför föreslår föredraganden en text som ålägger medlemsstaterna och kommissionen att avsätta de resurser som krävs för att direktiv 96/71/EG ska kunna efterlevas på ett korrekt sätt.

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Skäl 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (2) Fri rörlighet för arbetstagare innebär att alla medborgare har rätt att fritt flytta till en annan medlemsstat för att arbeta och bo där, och att de inte får diskrimineras i fråga om sysselsättning, lön eller andra arbetsvillkor jämfört med medborgare i den berörda medlemsstaten. Friheten att tillhandahålla tjänster däremot innebär att företag har rätt att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat och i detta syfte tillfälligt sända ut (utstationera) sina anställda för att utföra de nödvändiga uppgifterna.

  (2) Friheten att tillhandahålla tjänster omfattar företagens rätt att tillhandahålla tjänster i en annan medlemsstat och i detta syfte tillfälligt sända ut (utstationera) sina anställda för att utföra de nödvändiga uppgifterna. När det gäller utstationering av arbetstagare är det nödvändigt att skilja denna frihet från fri rörlighet för arbetstagare, som ger alla medborgare rätt att fritt flytta till en annan medlemsstat för att arbeta och bo där och skyddar dem från att diskrimineras i fråga om sysselsättning, lön eller andra arbetsvillkor jämfört med medborgare i den berörda medlemsstaten.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 2a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (2a) Detta direktiv bör inte påverka de grundläggande rättigheter som erkänns av medlemsstaterna och i Internationella arbetsbyråns konventioner i förekommande fall, samt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (3) När det gäller arbetstagare som tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan medlemsstat än den där de vanligtvis utför sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst fastställs det i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster tydligt vilka grundläggande arbets- och anställningsvillkor tjänsteleverantören i den mottagande medlemsstaten måste följa för att de berörda utstationerade arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas.

  (3) När det gäller arbetstagare som tillfälligt sänds ut för att arbeta i en annan medlemsstat än den där de vanligtvis utför sitt arbete i syfte att tillhandahålla en tjänst fastställs det i Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster tydligt vilka grundläggande arbets- och anställningsvillkor tjänsteleverantören i den mottagande medlemsstaten måste följa för att de berörda utstationerade arbetstagarnas minimiskydd ska tryggas. Detta direktiv bör inte hindra att lagliga eller kollektivt avtalade standarder ger de utstationerade arbetstagarna mer gynnsamma villkor, så länge som likabehandling och icke-diskriminering av lokala och utländska företag och arbetstagare kan garanteras. Detta direktiv syftar till att förbättra tillämpningen av direktiv 96/71/EG och samtidigt fullt ut respektera artiklarna 26.2, 45.1, 45.2, 53.1 och 62 i EUF-fördraget samt Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv

  Skäl 3a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3a) Detta direktiv syftar till en bättre efterlevnad av direktiv 96/71/EG. Därför ska bestämmelsen i detta direktiv tillämpas utan att det påverkar bestämmelserna i direktiv 96/71/EG.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 3b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (3b) För att säkra efterlevnaden av direktiv 96/71/EG utan att belasta tjänsteleverantörerna med onödig administration är det mycket viktigt att faktorerna i artikel 3 i detta direktiv anses som vägledande och icke uttömmande. Det bör inte vara ett krav att varje faktor måste uppfyllas vid varje utstationering.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4) För att motverka och hindra att företag missbrukar eller kringgår de gällande bestämmelserna genom att på ett oegentligt eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör genomförandet och kontrollen av begreppet utstationering förbättras.

  (4) För att motverka och hindra att företag missbrukar eller kringgår de gällande bestämmelserna genom att på ett oegentligt eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör genomförandet och kontrollen av begreppet utstationering vara verkställbara och förbättras, med beaktande av proportionalitetsprincipen och principen om icke-diskriminering. Dessa grundläggande, tydligt definierade arbets- och anställningsvillkor i direktiv 96/71/EG får inte påverkas av detta direktiv. Kringgående av reglerna måste bestraffas, särskilt när det gäller arbets- och anställningsvillkoren.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a) Alla åtgärder som införs genom direktivet måste vara motiverade, proportionella och icke-diskriminerande för att inte ge upphov till administrativa bördor och inte hindra företagens – framför allt de små och medelstora företagens – potential när det gäller att skapa nya arbetstillfällen samtidigt som utstationerade arbetstagare skyddas.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Skäl 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (5) De kriterier som måste uppfyllas för att en arbetstagare ska anses vara tillfälligt utstationerad, bland annat att arbetsgivaren ska ha en väsentlig anknytning till den medlemsstat från vilken arbetstagaren utstationeras, samt förhållandet mellan direktiv 96/71/EG och förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (nedan kallad Rom I-förordningen), måste klargöras ytterligare.

  (5) De kriterier som måste uppfyllas för att en arbetstagare ska anses vara tillfälligt utstationerad, bland annat att arbetsgivaren ska ha en väsentlig anknytning till den medlemsstat från vilken arbetstagaren utstationeras, samt förhållandet mellan direktiv 96/71/EG och förordning (EG) nr 593/2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (nedan kallad Rom I-förordningen), måste klargöras ytterligare så att en bred tillämpning av det direktivet kan säkerställas.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Skäl 5a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (5a) Europaparlamentet och rådet bör vid behov ge kommissionen stöd, tillsyn och återkoppling när det gäller genomförandet av detta direktiv.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Skäl 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta direktiv inte påverka tillämpningen av den lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i Rom I-förordningen gäller för enskilda anställningsavtal, eller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

  (6) Liksom direktiv 96/71/EG bör detta direktiv inte påverka tillämpningen av den lagstiftning som i enlighet med artikel 8 i Rom I-förordningen gäller för enskilda anställningsavtal, eller tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 987/2009 av den 16 september 2009 om tillämpningsbestämmelser till förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen. Bestämmelserna i detta direktiv bör inte påverka inte medlemsstaternas lagstiftning som föreskriver förmånligare villkor för utstationerade arbetstagare.

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Skäl 7a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (7a) Medlemsstaterna bör tillhandahålla de resurser som krävs för att göra kontrollerna effektiva och för att utan dröjsmål kunna tillmötesgå begäranden om information enligt detta direktiv från värdmedlemsstaten eller från etableringsmedlemsstaten.

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv

  Skäl 8

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (8) De fackliga organisationerna har en viktig roll när arbetstagare utstationeras för att tillhandahålla tjänster, eftersom arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis kan fastställa de tillämpliga minimilönerna (parallellt med eller som alternativ).

  (8) Arbetsmarknadens parter har en viktig roll när arbetstagare utstationeras för att tillhandahålla tjänster, eftersom de i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis kan fastställa de tillämpliga minimilönerna (parallellt med eller som alternativ). Arbetsmarknadens parter bör ansvara för att meddela och informera om dessa lönenivåer.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Skäl 10

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (10) Ett korrekt genomförande och en effektiv efterlevnad är grundläggande för skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter, medan bristande efterlevnad kan innebära att de unionsbestämmelser som ska tillämpas på detta område inte får avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt att kommissionen och medlemsstaterna har ett nära samarbete, samtidigt som man inte får glömma yrkesinspektionernas och arbetsmarknadens parters betydelse.

  (10) Ett korrekt genomförande och en effektiv efterlevnad är grundläggande för skyddet av utstationerade arbetstagares rättigheter, medan bristande efterlevnad kan innebära att de unionsbestämmelser som ska tillämpas på detta område inte får avsedd verkan. Det är därför mycket viktigt att upprätta och bibehålla ett nära samarbete mellan medlemsstaterna, kommissionen och relevanta nationella, regionala och lokala aktörer, inbegripet yrkesinspektioner och arbetsmarknadens parter.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Skäl 11

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (11) Ömsesidigt förtroende, samarbetsvilja och kontinuerlig dialog samt ömsesidig förståelse är grundläggande i detta hänseende.

  (11) Med tanke på att värdmedlemsstatens förmåga att fastställa fakta om företag som är etablerade i andra medlemsstater är begränsad, är samarbete med etableringsmedlemsstaten avgörande och behöver bli ännu bättre. Ömsesidigt förtroende, hjälpsamhetsanda och kontinuerlig dialog samt ömsesidig förståelse är grundläggande i detta hänseende.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv

  Skäl 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (12) För att möjliggöra en bättre och enhetligare tillämpning av direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att ett elektroniskt informationssystem ska användas för att underlätta det administrativa samarbetet och att de behöriga myndigheterna bör använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) så mycket som möjligt. Detta utgör inte ett hinder för tillämpningen av bilaterala överenskommelser eller andra överenskommelser om administrativt samarbete.

  (12) För att möjliggöra en bättre och enhetligare tillämpning av direktiv 96/71/EG bör det föreskrivas att ett elektroniskt informationssystem ska användas för att underlätta det administrativa samarbetet och att de behöriga myndigheterna bör använda informationssystemet för den inre marknaden (IMI) så mycket som möjligt. Detta utgör emellertid inte ett hinder för tillämpningen av bilaterala överenskommelser eller andra överenskommelser om administrativt samarbete. Hur det elektroniska informationsutbytet tillämpas i praktiken med hjälp av informationssystemet för den inre marknaden bör undersökas med avseende på dess funktionalitet.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Skäl 13a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a) Det är ett problem att medlemsstaterna fortfarande har många svårigheter att driva in gränsöverskridande administrativa böter och avgifter. Ömsesidigt erkännande av administrativa böter och avgifter bör tas upp i framtida lagstiftning.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14) Det bör konkret anges att medlemsstaterna är skyldiga att se till att informationen om arbets- och anställningsvillkor är offentlig och att inte bara tjänsteleverantörer från andra medlemsstater utan även berörda utstationerade arbetstagare lätt kan få tillgång till den.

  (14) Medlemsstaterna bör meddela kommissionen hur de avser att göra informationen om arbets- och anställningsvillkor offentlig och tillgänglig för utstationerade arbetstagare och tjänsteleverantörer från andra medlemsstater.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a) Där arbets- och anställningsvillkor fastställs genom kollektivavtal som förklarats ha allmän giltighet ska medlemsstaterna se till att dessa kollektivavtal offentlig- och tillgängliggörs.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv

  Skäl 15a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (15a) För att förbättra och främja ömsesidigt stöd och gränsöverskridande samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna bör man i överensstämmelse med bestämmelserna om skyddet av personuppgifter ta fram ett EU-omfattande anmälnings- eller registreringssystem som är baserat på och förenligt med befintliga system i medlemsstaterna. För att ett sådant system ska överensstämma med principen om icke-diskriminering och rättvis konkurrens bör kommissionen för Europaparlamentet och rådet lägga fram en konsekvensbedömning om möjligheten att ta fram ett sådant system.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) För att säkerställa en korrekt tillämpning och kontroll av efterlevnaden av de materiella bestämmelser om anställningsvillkor som gäller för utstationerade arbetstagare bör medlemsstaterna vidta vissa kontrollåtgärder eller kräva att företag som sänder ut arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa administrativa formkrav. Sådana åtgärder och krav får bara tillämpas om de behöriga myndigheterna inte kan utföra sina kontroller effektivt utan de uppgifter som efterfrågas och dessa inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas genom den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare eller genom myndigheterna i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad, och/eller om mindre begränsande åtgärder inte skulle garantera att målen för de nödvändiga nationella kontrollåtgärderna uppnås.

  (16) För att säkerställa en korrekt tillämpning och kontroll av efterlevnaden av de materiella bestämmelser om anställningsvillkor som gäller för utstationerade arbetstagare bör medlemsstaterna vidta sådana kontrollåtgärder eller kräva att företag som sänder ut arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa administrativa formkrav. Kontrollåtgärderna eller de administrativa formkraven bör vara proportionella och inte medföra omotiverade eller överdrivna administrativa bördor. Sådana åtgärder och krav får bara tillämpas om de behöriga myndigheterna inte kan utföra sina kontroller effektivt utan de uppgifter som efterfrågas och dessa inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas genom den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare eller genom myndigheterna i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad, och/eller om mindre begränsande åtgärder inte skulle garantera att målen för de nödvändiga nationella kontrollåtgärderna uppnås.

  Ändringsförslag  21

  Förslag till direktiv

  Skäl 16a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (16a) Målet för varje riskbedömning som de behöriga myndigheterna utarbetar bör vara att identifiera sektorer som har en hög koncentration av utstationerade arbetstagare som tillhandahåller tjänster på deras territorium. I samband med riskbedömningen bör hänsyn tas till olika sektorers särskilda problem och behov, tidigare överträdelser, upplysningar tillhandahållna av arbetsmarknadens parter lokalt, praxis för kringgående av regler samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till direktiv

  Skäl 18

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (18) För att säkerställa en bättre och enhetligare tillämpning av direktiv 96/71/EG samt den praktiska efterlevnaden av det och för att i mån av möjlighet minska variationen vad gäller tillämpningen och efterlevnaden inom unionen, bör medlemsstaterna se till att inspektionerna på deras territorier är effektiva och ändamålsenliga.

  (18) För att säkerställa en bättre och enhetligare tillämpning av direktiv 96/71/EG samt den praktiska efterlevnaden av det och för att i mån av möjlighet minska variationen vad gäller tillämpningen och efterlevnaden inom unionen, bör medlemsstaterna se till att inspektionerna på deras territorier är effektiva och ändamålsenliga. Sådana inspektioner ska huvudsakligen baseras på en riskbedömning som utarbetats av de behöriga myndigheterna, vilken bör beakta faktorer såsom förverkligandet av stora infrastrukturprojekt, de speciella problemen och behoven i olika sektorer, tidigare överträdelser samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till direktiv

  Skäl 19

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (19) Nationella yrkesinspektioner, arbetsmarknadens parter och andra tillsynsorgan är av största betydelse i detta avseende och bör ha en central roll även i framtiden.

  (19) Nationella yrkesinspektioner, arbetsmarknadens parter och andra tillsynsmyndigheter är av största betydelse i detta avseende och bör ha en central roll även i framtiden.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till direktiv

  Skäl 23

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (23) För att underlätta efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och säkerställa en effektivare tillämpning av det bör det finnas särskilda mekanismer för de utstationerade arbetstagare som vill lämna in ett klagomål eller inleda ett förfarande, antingen direkt eller genom utsedda tredjeparter som till exempel fackliga organisationer, andra föreningar eller gemensamma arbetsmarknadsorganisationer. Detta påverkar inte påverkar tillämpningen av nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

  (23) För att underlätta efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och säkerställa en effektivare tillämpning av det bör det finnas särskilda mekanismer för de utstationerade arbetstagare som vill lämna in ett klagomål eller inleda ett förfarande, antingen direkt eller, i tillämpliga fall med deras godkännande, genom utsedda tredje parter som till exempel fackliga organisationer, andra föreningar eller gemensamma arbetsmarknadsorganisationer. Detta påverkar inte påverkar tillämpningen av nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

  Ändringsförslag  25

  Förslag till direktiv

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24) Eftersom underentreprenader är vanligt förekommande inom bygg- och anläggningssektorn bör man för att trygga utstationerade arbetstagares rättigheter inom denna sektor se till att åtminstone den entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt underentreprenör till, kan åläggas att utöver eller i stället för arbetsgivaren betala ut den nettominimilön som den utstationerade arbetstagaren har rätt till, eventuella innestående löner och/eller avgifter till gemensamma fonder eller arbetsmarknadsorganisationer som regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte hållas ansvarig om han eller hon gjort omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan omfatta förebyggande åtgärder när det gäller bevis från underentreprenören, i tillämpliga fall på grundval av information från de nationella myndigheterna.

  utgår

  Ändringsförslag  26

  Förslag till direktiv

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25) I särskilda fall kan andra entreprenörer i enlighet med nationell lagstiftning och praxis också hållas ansvariga vid överträdelser av skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan deras ansvar begränsas i samråd med arbetsmarknadens parter på nationell nivå eller inom en viss sektor.

  utgår

  Ändringsförslag  27

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26) Entreprenören bör åläggas detta ansvar när den direkta underentreprenören är en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat och som utstationerar arbetstagare, eftersom social trygghet för arbetstagare är ett överordnat allmänintresse. När det gäller möjligheten att göra anspråk på innestående löner eller skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter som otillbörligt innehållits befinner sig utstationerade arbetstagare kanske inte i samma situation som arbetstagare som är anställda av en direkt underentreprenör som är etablerad i samma medlemsstat som entreprenören.

  utgår

  Ändringsförslag  28

  Förslag till direktiv

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27) Medlemsstaternas möjligheter att verkställa administrativa böter och/eller avgifter i gränsöverskridande fall varierar, vilket hämmar den inre marknadens funktion och kan göra det mycket svårt, eller till och med omöjligt, att säkerställa att skyddet av utstationerade arbetstagare är lika högt i hela unionen.

  (27) Medlemsstaternas möjligheter att verkställa administrativa böter och/eller avgifter, i fråga om utstationerade arbetstagares situation i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv, i gränsöverskridande fall varierar vilket hämmar den inre marknadens funktion och kan göra det mycket svårt, eller till och med omöjligt, att säkerställa att skyddet av utstationerade arbetstagare är lika högt i hela unionen. Om sådana böter och påföljder utdöms på grund av bristande efterlevnad av de anställningsvillkor som fastställts av arbetsdomstolar eller kollektivavtal, måste böterna och påföljderna vara verkställbara.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till direktiv

  Skäl 28

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (28) Det bör säkerställas att efterlevnaden av de materiella bestämmelser som rör utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster kontrolleras effektivt, genom särskilda åtgärder som inriktas på gränsöverskridande verkställighet av administrativa böter och avgifter. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på detta område är därför en förutsättning för att skyddet ska bli bättre, mer likställt och jämförbart och för att den inre marknaden ska fungera väl.

  (28) Det bör säkerställas att efterlevnaden av de materiella bestämmelser som rör utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster kontrolleras effektivt, genom särskilda åtgärder som inriktas på gränsöverskridande verkställighet av administrativa böter och avgifter i fråga om utstationerade arbetstagares situation i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv. En harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning på detta område är därför en förutsättning för att skyddet ska bli bättre, mer likställt och jämförbart och för att den inre marknaden ska fungera väl.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till direktiv

  Skäl 29

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (29) Genom att anta gemensamma bestämmelser om ömsesidigt bistånd och stöd vid tillsynsåtgärder och om de kostnader som detta föranleder, och genom att anta enhetliga krav för anmälning av beslut om administrativa böter och avgifter, bör ett antal praktiska problem med gränsöverskridande verkställighet kunna lösas, och informationen och verkställigheten av sådana beslut som fattats i andra medlemsstater förbättras.

  (29) Genom att anta gemensamma bestämmelser om ömsesidigt bistånd och stöd vid tillsynsåtgärder och om de kostnader som detta föranleder, och genom att anta enhetliga krav för anmälning av beslut om administrativa böter och avgifter i fråga om utstationerade arbetstagares situation i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv, bör ett antal praktiska problem med gränsöverskridande verkställighet kunna lösas, och informationen och verkställigheten av sådana beslut som fattats i andra medlemsstater förbättras.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till direktiv

  Skäl 30

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (30) Trots att det antas enhetligare bestämmelser om gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter och att det måste finnas enhetligare kriterier för uppföljande förfaranden som gäller obetalda böter och avgifter, bör dessa inte påverka medlemsstaternas behörighet att fastställa egna system för böter, avgifter och andra påföljder eller de möjligheter att driva in fordringar som ges i den egna lagstiftningen.

  (30) Trots att det antas enhetligare bestämmelser om gränsöverskridande verkställighet av böter och avgifter i fråga om utstationerade arbetstagares situation i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv, och att det måste finnas enhetligare kriterier för uppföljande förfaranden som gäller obetalda böter och avgifter, bör dessa inte påverka medlemsstaternas behörighet att fastställa egna system för böter, avgifter och andra påföljder eller de möjligheter att driva in fordringar som ges i den egna lagstiftningen.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Genom detta direktiv fastställs en allmän gemensam ram med lämpliga bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att förbättra och öka enhetligheten i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där ingår åtgärder för att förhindra att regler används felaktigt eller kringgås samt påföljder för när så sker.

  Genom detta direktiv fastställs en uppsättning specifika bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att hjälpa medlemsstaterna med genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där ingår åtgärder för att förhindra att regler används felaktigt eller kringgås samt påföljder för när så sker.

  Ändringsförslag  33

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Syftet med det här direktivet är att säkra en lämplig lägsta nivå för skyddet av rättigheterna för utstationerade arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster över gränserna, att göra det lättare för tjänsteleverantörer att tillhandahålla tjänster och att främja sund konkurrens mellan tjänsteleverantörer.

  Det här direktivet fastställer tillsynsåtgärder som krävs för likabehandling av utstationerade arbetstagare vad gäller anställningsvillkor enligt artikel 3 i direktiv 96/71/EG. Tillsynsåtgärderna ska syfta till att göra det lättare för tjänsteleverantörer att tillhandahålla bättre tjänster och att främja sund konkurrens på den inre marknaden för tjänsteleverantörer.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Detta direktiv ska inte på något sätt påverka de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna och i unionslagstiftningen, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

  2. Detta direktiv ska inte på något sätt påverka de grundläggande rättigheter som erkänns i medlemsstaterna, inklusive rätten att strejka eller att vidta annan åtgärd som omfattas av arbetsmarknadslagstiftning och praxis i medlemsstaterna. Det påverkar inte heller rätten att förhandla om, ingå och tillämpa kollektivavtal samt att vidta kollektiva åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) behörig myndighet: en myndighet som av en medlemsstat har utsetts att utföra uppgifter enligt detta direktiv.

  (a) behörig myndighet: myndigheter eller organ som av en medlemsstat har utsetts och anförtrotts att utföra offentliga uppgifter enligt detta direktiv.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca) värdmedlemsstat: den medlemsstat där arbetstagaren är tillfälligt utstationerad i den mening som avses i detta direktiv och i direktiv 96/71/EG.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. För att genomföra, tillämpa och kontrollera efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de behöriga myndigheterna beakta alla faktorer som rör den verksamhet som ett företag genomför i det land där det är etablerat, för att avgöra om företaget verkligen bedriver väsentlig verksamhet där, och inte bara intern förvaltning och administration. Exempel på faktorer:

  1. För att genomföra, tillämpa och kontrollera efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de behöriga myndigheterna göra en övergripande bedömning av faktorer som rör den verksamhet som ett företag genomför i det land där det är etablerat, för att avgöra om företaget verkligen bedriver verksamhet där. Vid bedömningen ska hänsyn särskilt tas till följande faktorer, som det utstationerande företaget vid behov ska styrka för de behöriga myndigheterna:

  Ändringsförslag  38

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (a) Den plats där företaget har sitt säte och sin förvaltning, använder kontorslokaler, betalar skatt, innehar en yrkeslicens eller är registrerat vid handelskammare eller i branschorganisationer.

  (a) Den plats där ett företag har en väsentlig del av sin affärsverksamhet och sin förvaltning, betalar skatt och socialförsäkringsavgifter, innehar i enlighet med nationell lagstiftning en yrkeslicens eller är registrerat vid handelskammare eller i branschorganisationer.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Den plats där utstationerade arbetstagare rekryteras.

  (b) Den plats där utstationerade arbetstagare rekryteras och den plats från vilken de utstationeras.

  Ändringsförslag  40

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Den lagstiftning som är tillämplig på avtal som företaget ingår med sina arbetstagare respektive med sina kunder.

  (c) Den lagstiftning som är tillämplig på avtal som företaget ingår med sina kunder.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Antalet avtal och omsättning i den medlemsstat där företaget är etablerat.

  (e) Antalet avtal och omsättning i den medlemsstat där företaget är etablerat, med hänsyn till den särskilda situationen i nyetablerade företag.

  Ändringsförslag  42

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea) Den utstationerade arbetstagaren innehar ett giltigt A1-formulär som intygar vilken socialförsäkringslagstiftning som är tillämplig och det är ett av flera kännetecken på att det är en utstationering.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Bedömningen av dessa faktorer måste anpassas i varje enskilt fall och hänsyn måste tas till arten av den verksamhet som företaget bedriver i den medlemsstat där det är etablerat.

  utgår

  Ändringsförslag  44

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – styckena 1 och 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. För att avgöra om en utstationerad arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en annan medlemsstat än den där han eller hon vanligtvis arbetar ska alla fakta rörande arbetet och arbetstagarens situation beaktas.

  2. För att bättre tillämpa artiklarna 3 och 5 i direktiv 96/71/EG och avgöra om en utstationerad arbetstagare tillfälligt utför sitt arbete i en värdmedlemsstat ska alla fakta rörande arbetet och arbetstagarens situation beaktas.

  Exempel på faktorer:

  Hänsyn ska särskilt tas till följande faktorer:

  Ändringsförslag  45

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Om den utstationerade arbetstagaren återvänder eller förväntas återuppta sitt arbete i den medlemsstat varifrån han eller hon utstationerats efter att ha slutfört det arbete eller det tillhandahållande av tjänster som var syftet med utstationeringen.

  (c) Om den utstationerade arbetstagaren är stadigvarande anställd och förväntas återvända till den plats där han eller hon vanligtvis arbetar efter att ha slutfört det arbete eller det tillhandahållande av tjänster som var syftet med utstationeringen.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (e) Om samma eller en annan (utstationerad) arbetstagare under flera perioder innehaft tjänsten.

  (e) Om den utstationerade arbetstagaren inte ersätter en annan utstationerad arbetstagare, utom vid sjukdom eller avgång.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – led ea-ec (nya)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea) Om den utstationerade arbetstagaren inte ersätter en strejkande arbetstagare.

   

  (eb) Om arbetstagaren är organisatoriskt och ekonomiskt beroende av sin arbetsgivare.

   

  (ec) Om skyldigheten i fråga om ersättning till arbetstagaren vilar hos det företag som har ingått anställningsavtalet.

  Ändringsförslag  48

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – stycke 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra, undvika och bekämpa att företag kringgår och/eller missbrukar detta direktiv i syfte att avsiktligt förvägra utstationerade arbetstagare deras rättigheter eller frånta dem sådana rättigheter.

  Dessa faktorer är bara vägledande; de ingår i den totala bedömningen och kan inte beaktas separat från varandra. Kriterierna måste anpassas i varje enskilt fall och hänsyn måste tas till varje situations särart.

  Förteckningen över faktorer i punkt 1 och 2 är bara vägledande och icke uttömmande och ska aldrig beaktas separat från varandra. Bedömningen av dessa faktorer måste anpassas i varje enskilt fall och hänsyn måste tas till varje situations särart.

  Ändringsförslag  49

  Förslag till direktiv

  Artikel 4 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna ska lämnas till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna. Kommissionen ska offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över behöriga myndigheter och förbindelsekontor.

  Kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna ska lämnas till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna och vara tillgängliga för allmänheten. Kommissionen ska offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över behöriga myndigheter och förbindelsekontor.

  Ändringsförslag  50

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den information om arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som tillämpas och uppfylls av tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt på internet, i format och enligt webbstandarder som gör åtkomst möjlig för personer med funktionsnedsättning samt som gör det möjligt för förbindelsekontoren eller andra behöriga nationella organ som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

  1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den information om arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som tillämpas och uppfylls av tjänsteleverantörerna finns tillgänglig kostnadsfritt på ett tydligt, öppet, fullständigt och lättillgängligt sätt på internet, i format och enligt webbstandarder som gör åtkomst möjlig för personer med funktionsnedsättning samt som gör det möjligt för förbindelsekontoren eller andra behöriga nationella organ som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

  Ändringsförslag  51

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. I syfte att ytterligare förbättra tillgången till information ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder:

  2. I syfte att ytterligare förbättra tillgången till information ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder i enlighet med de principer som fastställs i artikel 4 i direktiv 96/71/EG:

  Ändringsförslag  52

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) De ska se till att det finns allmänt tillgänglig information på internet om vilka kollektivavtal som är tillämpliga (och för vem) samt vilka arbets- och anställningsvillkor som tjänsteleverantörer från övriga medlemsstater ska tillämpa i enlighet med direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar till befintliga internetsidor och andra kontaktpunkter anges, särskilt för berörda parter på arbetsmarknaden.

  (b) De ska se till att det finns allmänt tillgänglig information på internet och andra platser om vilka kollektivavtal som är tillämpliga (och för vem) samt vilka arbets- och anställningsvillkor som tjänsteleverantörer från övriga medlemsstater ska tillämpa i enlighet med direktiv 96/71/EG; vid behov bör länkar till befintliga internetsidor och andra kontaktpunkter anges, särskilt för berörda parter på arbetsmarknaden.

  Ändringsförslag  53

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) De ska göra informationen tillgänglig för arbetstagare och tjänsteleverantörer på andra språk än det eller de nationella språken i landet där arbetet utförs, om möjligt i en broschyr med en sammanfattning av de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran även i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  (c) De ska göra informationen tillgänglig för arbetstagare och tjänsteleverantörer på det eller de nationella språken i den utstationerande medlemsstaten, det nationella språket i arbetstagarens respektive tjänsteleverantörens ursprungsland – och inte bara på det eller de nationella språken i landet där arbetet utförs – om möjligt i en broschyr med en sammanfattning av de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren samt beskriva hur klagomålsförfaranden drivs och rättsliga eller administrativa förfaranden inleds och påföljder som är tillämpliga i fall av bristande efterlevnad och på begäran även i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Information om andra kontaktpunkter som tillhandahålls av arbetsmarknadens parter ska också göras tillgänglig.

  Ändringsförslag  54

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2 – led ca (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ca) De ska se till att mer detaljerad information om arbetsvillkor och sociala villkor, inklusive arbetsmiljö, är lätt tillgänglig genom olika kommunikationssätt, t.ex. kontaktpunkter.

  Ändringsförslag  55

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2 – led ea (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ea) De ska förbättra eller inrätta strukturerna för information, rådgivning och stöd till arbetstagarna. Medlemsstaterna ska i förekommande fall använda sig av befintlig infrastruktur såsom förbindelsekontor, gemensamma kontaktpunkter och rådgivningscentrum.

  Ändringsförslag  56

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. När de arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i enlighet med nationell lagstiftning, tradition och praxis har införlivats i kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se till att arbetsmarknadens parter är medvetna om dem och att de på ett tillgängligt och öppet sätt tillhandahåller informationen om dem för tjänsteleverantörer från olika medlemsstater och för utstationerade arbetstagare, särskilt när det gäller de olika minimilönerna och de element som ingår i dessa, metoden för att beräkna den lön som ska betalas ut samt kriterierna för att ingå i olika lönekategorier.

   

  4. När de arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG i enlighet med nationell lagstiftning, tradition och praxis, och med full respekt för arbetsmarknadsparternas oberoende, har införlivats i kollektivavtal i enlighet med artikel 3.1 och 3.8 i det direktivet, ska medlemsstaterna se till att dessa villkor tillhandahålls på ett lättillgängligt och öppet sätt för tjänsteleverantörer från värdmedlemsstater och för utstationerade arbetstagare och får i det avseendet involvera arbetsmarknadens parter. Informationen ska särskilt omfatta de olika minimilönerna och de element som ingår i dessa, metoden för att beräkna den lön som ska betalas ut, kvalificeringskriterierna samt arbets- och anställningsvillkoren och vara tillgänglig för nationella behöriga myndigheter. Medlemsstaterna får för detta ändamål tillhandahålla ett officiellt register.

  Ändringsförslag  57

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Medlemsstaterna ska se till att kollektivavtal enligt artikel 3.1 och 3.8 i direktiv 96/71/EG registreras i offentliga register och offentliggörs. Arbets- och anställningsvillkor enligt artikel 3 i direktiv 96/71/EG som fastställs i sådana kollektivavtal ska börja gälla för utstationerande företag först när avtalen är officiellt registrerade och offentliggjorda.

  Ändringsförslag  58

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt bestå i att svara på motiverade begäranden om information och att genomföra kontroller, inspektioner och undersökningar via behöriga myndigheter när det gäller sådan utstationering av arbetstagare som avses i artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, inklusive undersökningar av missbruk av tillämpliga bestämmelser om utstationering av arbetstagare och av gränsöverskridande verksamhet som kan antas vara olaglig.

  2. I enlighet med de principer som fastställs i artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/71/EG ska medlemsstaternas samarbete särskilt bestå i en skyldighet att snabbt, effektivt och utan dröjsmål svara på begäranden om information och att genomföra kontroller, inspektioner och undersökningar via sina behöriga myndigheter när det gäller sådan utstationering av arbetstagare som avses i artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG och relevanta artiklar i det här direktivet, inklusive undersökningar av missbruk av tillämpliga bestämmelser om utstationering av arbetstagare, av utstationeringens och den utstationerade arbetstagarens verkliga natur, och av gränsöverskridande verksamhet som kan antas vara olaglig samt vidta lämpliga åtgärder i enlighet med nationell lagstiftning och praxis.

  Ändringsförslag  59

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Vid en begäran om bistånd från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium förser sina behöriga myndigheter med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med deras nationella lagstiftning.

  3. Vid en begäran om bistånd från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium förser de behöriga myndigheterna med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med deras nationella lagstiftning och direktiv 96/71/EG. I fall där tjänsteleverantörer underlåter att tillhandahålla sådan information ska de behöriga myndigheterna vidta lämpliga åtgärder.

  Ändringsförslag  60

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 4a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  4a. All varaktig underlåtenhet att tillhandahålla begärda uppgifter ska ge den medlemsstat som begärt uppgifterna rätt att upprätta en förteckning över de myndigheter som inte samarbetar och att underrätta kommissionen. Kommissionen ska efter kontroll föra en offentligt tillgänglig förteckning över de myndigheter som anmälts till kommissionen av medlemsstaterna för att de inte samarbetar.

  Ändringsförslag  61

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som begärts av en annan medlemsstat eller av kommissionen i elektroniskt format och så snabbt som möjligt, senast två veckor efter det att begäran inkommit.

  5. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som begärts av en annan medlemsstat eller av kommissionen i elektroniskt format och så snabbt som möjligt, senast två veckor efter det att begäran inkommit eller inom tre veckor om svaret kräver en inspektion på plats.

  Ett särskilt skyndsamt förfarande ska användas vid speciella situationer då en medlemsstat får kännedom om särskilda omständigheter som kräver skyndsamma åtgärder. I sådana fall ska informationen tillhandahållas inom 24 timmar.

  Ett särskilt skyndsamt förfarande ska användas vid speciella situationer då en medlemsstat får kännedom om särskilda omständigheter som kräver skyndsamma åtgärder. I sådana fall ska informationen tillhandahållas inom 24 timmar.

   

  Utan att det påverkar tillämpningen av första och andra stycket ska de behöriga myndigheterna och/eller kontrollorganen i värdmedlemsstaten inte hindras att vidta omedelbara åtgärder för att förebygga, utreda och beivra fusk.

  Ändringsförslag  62

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 6

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  6. Medlemsstaterna ska se till att de register där tjänsteleverantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna inom deras territorium har tillgång till, är tillgängliga på samma villkor för övriga medlemsstaters motsvarande behöriga myndigheter.

  6. Medlemsstaterna ska se till att de register där tjänsteleverantörer är inskrivna och som de behöriga myndigheterna inom deras territorium har tillgång till, är tillgängliga på jämförbara villkor för övriga medlemsstaters motsvarande behöriga myndigheter.

  Ändringsförslag  63

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de upplysningar som utväxlas behandlas konfidentiellt. Information som lämnats ut får endast användas i det ärende för vilket den har begärts.

  7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de upplysningar som utväxlas behandlas konfidentiellt, i enlighet med unionslagstiftningen samt nationell lagstiftning och praxis.

  Ändringsförslag  64

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 9

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  9. Kommissionen och de behöriga myndigheterna ska ha ett nära samarbete för att undersöka sådana svårigheter som kan uppstå vid tillämpningen av artikel 3.10 i direktiv 96/71/EG.

  9. I enlighet med den princip som fastställs i artikel 4 i direktiv 96/71/EG ska kommissionen och de behöriga myndigheterna ska ha ett nära samarbete för att undersöka sådana svårigheter som kan uppstå vid genomförandet av direktiv 96/71/EG.

  Ändringsförslag  65

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 9a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  9a. För att underlätta ömsesidigt bistånd och gränsöverskridande samarbete ska kommissionen senast den ...* för Europaparlamentet och rådet lägga fram en konsekvensanalys om genomförbarheten hos ett unionsomfattande system för anmälning eller registrering som bygger på och är förenligt med befintliga system i medlemsstaterna.

   

  __________

   

  *EUT: Vänligen för in datum: två år efter detta direktivs ikraftträdande.

  Ändringsförslag  66

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – rubriken

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Etableringsmedlemsstatens roll

  Samarbete mellan etableringsmedlemsstaten och värdmedlemsstaten

  Ändringsförslag  67

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska fortsätta att kontrollera, följa upp och vidta nödvändiga tillsynsåtgärder, i enlighet med sin nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfaranden, när det gäller arbetstagare som är utstationerade i en annan medlemsstat.

  1. I enlighet med de principer som fastställs i artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/71/EG ska den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad fortsätta att kontrollera, följa upp och vidta nödvändiga tillsynsåtgärder, i enlighet med sin nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfaranden. Denna skyldighet ska inte på något sätt begränsa möjligheterna för värdmedlemsstaten att på eget initiativ övervaka, kontrollera och vidta nödvändiga tillsynsåtgärder eller verkställighetsåtgärder även när det gäller inspektioner av arbetsförhållanden.

  Ändringsförslag  68

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Under de förhållanden som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad bistå den medlemsstat dit utstationeringen görs för att säkerställa att de villkor som är tillämpliga i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv är uppfyllda. Den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska på eget initiativ informera den medlemsstat dit utstationeringen sker om eventuella relevanta faktorer enligt vad som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1, i de fall då etableringsmedlemsstaten är medveten om omständigheter som tyder på att det förekommer oegentligheter.

  2. Under de förhållanden som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1 ska den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad bistå värdmedlemsstaten för att säkerställa att de villkor som är tillämpliga i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv är uppfyllda. Den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad ska på eget initiativ eller efter en begäran från värdmedlemsstaten informera värdmedlemsstaten om eventuella relevanta faktorer enligt vad som avses i artiklarna 3.1, 3.2 och 9.1. Etableringsmedlemsstaten ska i enlighet med artikel 6.1 i detta direktiv stödja behöriga myndigheter i värdmedlemsstaten genom att i god tid tillhandahålla information om efterlevnaden av artikel 3 i detta direktiv.

  Ändringsförslag  69

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. De behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten kan också, för varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller för varje tjänsteleverantör, begära att de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ger information om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etablerad, följer god sed och inte har brutit mot tillämpliga bestämmelser. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.

  3. De behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten kan också, för varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller för varje tjänsteleverantör, begära att de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ger information för att man ska kunna kontrollera att direktiv 96/71/EG och detta direktiv efterlevs till fullo, t.ex. om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etablerad, följer god sed och inte har brutit mot tillämpliga bestämmelser. . De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.

  Ändringsförslag  70

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Den skyldighet som fastställs i punkterna 1 och 2 ska inte innebära någon plikt för etableringsmedlemsstaten att genomföra faktiska undersökningar och kontroller på den medlemsstats territorium där tjänsten tillhandahålls. Sådana undersökningar och kontroller ska vid behov utföras av myndigheterna i den mottagande medlemsstaten på begäran av behöriga myndigheter i etableringsmedlemsstaten i enlighet med artikel 10 och de ska också vara förenliga med den tillsynsbehörighet som finns i den mottagande medlemsstatens nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfarande och som överensstämmer med unionslagstiftningen.

  4. Undersökningar och kontroller ska vid behov utföras av myndigheterna i den mottagande medlemsstaten i enlighet med artikel 10 och de ska också vara förenliga med den tillsynsbehörighet som finns i den mottagande medlemsstatens nationella lagstiftning, praxis och administrativa förfarande.

  Ändringsförslag  71

  Förslag till direktiv

  Artikel 8 – punkt 1a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  1a. Medlemsstaterna ska med kommissionens bistånd vidta kompletterande åtgärder för att utveckla, underlätta och främja utbytet mellan arbetsmarknadens parter samt för att se till att organisationer som tillhandahåller information till utstationerade arbetstagare stöds.

  Ändringsförslag  72

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Kravet att tillhandahålla och/eller bevara kopior på papper eller i elektroniskt format av anställningsavtalet (eller ett motsvarande dokument enligt direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella ytterligare upplysningar i enlighet med artikel 4 i det direktivet); lönespecifikationer, tidrapporter och intyg över gjorda löneutbetalningar eller kopior av motsvarande dokument under utstationeringsperioden på ett tillgängligt och tydligt angivet ställe på dess territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för mobila arbetstagare i transportsektorn kan det vara det lokala kontoret eller i det fordon med vilket tjänsten utförs.

  (b) Kravet att inom en rimlig tidsperiod tillhandahålla och/eller bevara, enligt tjänsteleverantörens val, kopior på papper eller i elektroniskt format av anställningsavtalet (eller ett motsvarande dokument enligt direktiv 91/533/EEG, inklusive eventuella ytterligare upplysningar i enlighet med artikel 4 i det direktivet); lönespecifikationer, tidrapporter och intyg över gjorda löneutbetalningar eller kopior av motsvarande dokument, som utfärdats i enlighet med etableringsmedlemsstatens nationella lagstiftning, under utstationeringsperioden på ett tillgängligt och tydligt angivet ställe på dess territorium, t.ex. på arbetsplatsen; för mobila arbetstagare i transportsektorn kan det vara det lokala kontoret eller i det fordon med vilket tjänsten utförs.

  Ändringsförslag  73

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (c) Det kan vara berättigat att kräva en översättning av de handlingar som avses under b, om de inte är orimligt långa och eftersom de i allmänhet upprättas med hjälp av standardformulär.

  (c) Det kan vara berättigat att kräva en översättning av de handlingar som avses under b, om de är av betydelse för att fastställa typen av utstationering och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG och inte är orimligt långa och eftersom de i allmänhet upprättas med hjälp av standardformulär.

  Ändringsförslag  74

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Medlemsstaterna ska se till att alla administrativa krav och kontrollåtgärder blir allmänt tillgängliga för tjänsteleverantörerna och uppdateras regelbundet.

  Ändringsförslag  75

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Inom tre år efter det datum som avses i artikel 20 ska en översyn göras av hur nödvändigt och lämpligt genomförandet av nationella kontrollåtgärder är, mot bakgrund av erfarenheterna från samarbetet och utbytet av information, hur effektivt detta system fungerat, utvecklingen av mer enhetliga standardiserade handlingar, införandet av gemensamma principer eller standarder för fältinspektioner av utstationeringen av arbetstagare samt av den tekniska utvecklingen, i syfte att vid behov föreslå nödvändiga ändringar.

  3. Inom tre år efter det datum som avses i artikel 20 ska en översyn göras av hur nödvändigt, lämpligt och tillräckligt effektivt genomförandet av nationella kontrollåtgärder är, mot bakgrund av erfarenheterna från samarbetet och utbytet av information, hur effektivt detta system fungerat, utvecklingen av mer enhetliga standardiserade handlingar, införandet av gemensamma principer eller standarder för fältinspektioner av utstationeringen av arbetstagare samt av den tekniska, sociala och ekonomiska utvecklingen av utstationeringen, i syfte att vid behov föreslå nödvändiga ändringar, för att de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten effektivt ska kunna kontrollera anställningsvillkoren.

  Ändringsförslag  76

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska se till att det införs lämpliga kontrollsystem och att effektiva och lämpliga inspektioner genomförs på deras territorier, för att kontrollera och följa upp efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i direktiv 96/71/EG och för att garantera att direktivet tillämpas och efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska främst bygga på en riskbedömning, som behöriga myndigheter ska genomföra regelbundet. Vid riskbedömningen ska sådana sektorer identifieras som har en hög koncentration av utstationerade arbetstagare som tillhandahåller tjänster på deras territorium. I samband med riskbedömningen ska man beakta genomförandet av stora infrastrukturprojekt, olika sektorers särskilda problem och behov, tidigare överträdelser samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

  1. Medlemsstaterna ska se till att det införs effektiva och lämpliga kontrollsystem och att effektiva och lämpliga inspektioner genomförs på deras territorier, för att kontrollera och följa upp efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i direktiv 96/71/EG och för att garantera att direktivet tillämpas och efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska främst bygga på en riskbedömning, som behöriga myndigheter ska genomföra. Vid riskbedömningen ska sådana sektorer identifieras som har en hög koncentration av utstationerade arbetstagare som tillhandahåller tjänster på deras territorium.

  Ändringsförslag  77

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna ska säkerställa att inspektionerna och kontrollen av efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är diskriminerande och/eller oproportionell.

  2. Medlemsstaterna ska säkerställa att inspektionerna och kontrollen av efterlevnaden av direktiv 96/71/EG inte är diskriminerande och/eller oproportionell.

   

  Den behöriga myndigheten ska i enlighet med sin egen praxis förse det inspekterade eller kontrollerade företaget med kontrollbesök i efterhand eller kontrollhandling som innehåller relevanta uppgifter.

  Ändringsförslag  78

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 5

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. De medlemsstater där yrkesinspektionerna inte har någon behörighet i fråga om kontroll av arbetsförhållandena och/eller arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare får undantagsvis, efter att ha samrått med arbetsmarknadens parter på nationell nivå, införa eller behålla bestämmelser som ger berörda personer skydd i samma utsträckning som direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

  5. I överensstämmelse med artikel 5 i direktiv 96/71/EG har medlemsstaterna rätt att använda bestämmelser i enlighet med sin nationella lagstiftning och praxis för att säkerställa att direktiv 96/71/EG efterlevs för att garantera berörda personer skydd i enlighet med direktiv 96/71/EG och det här direktivet.

  Ändringsförslag  79

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. För att se till att skyldigheterna enligt direktiv 96/71/EG och det här direktivet fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa att det finns effektiva sätt för utstationerade arbetstagare att lämna in klagomål mot arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda rättsliga och administrativa förfaranden, även i den medlemsstat där arbetstagarna är eller har varit utstationerade, i de fall då arbetstagarna anser att de drabbats av förlust eller skada på grund av att tillämpliga bestämmelser inte följts, även efter det att det anställningsförhållande då underlåtelsen inträffade har avslutats.

  1. För att se till att skyldigheterna enligt direktiv 96/71/EG och det här direktivet fullgörs, ska medlemsstaterna säkerställa att det finns effektiva sätt för utstationerade arbetstagare att lämna in klagomål mot arbetsgivarna direkt och även rätt att inleda rättsliga och administrativa förfaranden, oavsett om det är företagets etableringsmedlemsstat eller värdmedlemsstaten, i de fall då arbetstagarna anser att de drabbats av förlust eller skada på grund av att tillämpliga bestämmelser inte följts, även efter det att det anställningsförhållande då underlåtelsen inträffade har avslutats.

  Ändringsförslag  80

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Medlemsstaterna ska se till att fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. föreningar, organisationer och andra juridiska personer som enligt de kriterier som anges i den nationella lagstiftningen har ett berättigat intresse av att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv efterlevs, på arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar eller för att stödja denne och med hans eller hennes tillstånd, får delta i de rättsliga eller administrativa förfaranden som syftar till att genomföra detta direktiv eller att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv.

  3. Medlemsstaterna ska se till att fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. föreningar, organisationer och andra juridiska personer som enligt de kriterier som anges i den nationella lagstiftningen har ett berättigat intresse av att säkerställa att bestämmelserna i direktiv 96/71/EG och detta direktiv efterlevs, på arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar eller för att stödja denne och i förekommande fall med hans eller hennes tillstånd, får delta i de rättsliga eller administrativa förfaranden som syftar till att genomföra direktiv 96/71/EG och detta direktiv eller att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt direktiv 96/71/EG och detta direktiv.

  Ändringsförslag  81

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga sätt att säkerställa att utstationerade arbetstagare kan ta emot följande:

  5. Medlemsstaterna ska se till att det finns lämpliga sätt att säkerställa att utstationerade arbetstagare eller de som agerar på deras vägnar kan kräva och att utstationerade arbetstagare kan ta emot följande:

  Ändringsförslag  82

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (b) Återbetalning av överdrivna kostnader i förhållande till nettolönen eller logins kvalitet, som innehållits eller dragits av från lönen för logi som tillhandahållits av arbetsgivaren.

  (b) Återbetalning av överdrivna kostnader eller res-, mat- och logikostnader som automatiskt dragits av från lönen och som arbetsgivaren inte betalat tillbaka.

  Ändringsförslag  83

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 5 – stycke 1 – led ba (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (ba) Eventuella retroaktiva utbetalningar eller skatteåterbäring eller sociala avgifter som otillbörligt dragits av från lönen.

  Ändringsförslag  84

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 5a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  5a. Utstationerade arbetstagare som inleder rättsliga eller administrativa förfaranden får inte behandlas ogynnsamt av arbetsgivaren.

  Ändringsförslag  85

  Förslag till direktiv

  Artikel 12

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  [...]

  utgår

  Ändringsförslag  86

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Utan att det påverkar de verktyg och möjligheter som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i unionslagstiftningen ska principerna om ömsesidigt stöd och erkännande liksom de åtgärder och förfaranden som föreskrivs i denna artikel vara tillämpliga vid den gränsöverskridande verkställigheten av administrativa böter och avgifter som utfärdats på grund av att en tjänsteleverantör etablerad i en medlemsstat inte följt tillämpliga bestämmelser i en annan medlemsstat.

  1. Utan att det påverkar de verktyg och möjligheter som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i unionslagstiftningen ska principerna om ömsesidigt stöd och erkännande liksom de åtgärder och förfaranden som föreskrivs i denna artikel vara tillämpliga vid den gränsöverskridande verkställigheten av administrativa böter och avgifter för utstationerade arbetstagares situation i enlighet med direktiv 96/71/EG och detta direktiv och som utfärdats på grund av att en tjänsteleverantör etablerad i en medlemsstat inte följt tillämpliga bestämmelser i en annan medlemsstat.

  Ändringsförslag  87

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Den sökande myndigheten kan, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i sin egen medlemsstat, begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat driver in böter eller avgifter eller anmäla beslut om böter eller avgifter, såvida relevanta lagar, bestämmelser och förvaltningspraxis i den sökande myndighetens medlemsstat tillåter sådana åtgärder.

  2. Den sökande myndigheten kan, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i sin egen medlemsstat, begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat driver in böter, avgifter eller retroaktiva sociala avgifter i enlighet med förordning (EG) nr 987/2009 eller anmäla beslut om böter, avgifter eller retroaktiva sociala avgifter i enlighet med förordning (EG) nr 987/2009, såvida relevanta lagar, bestämmelser och förvaltningspraxis i den sökande myndighetens medlemsstat tillåter sådana åtgärder.

  Ändringsförslag  88

  Förslag till direktiv

  Artikel 14 – punkt 3a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  3a. Bestämmelserna om indrivning av böter, avgifter eller retroaktiva sociala avgifter ska även tillämpas på böter som utgör en del av verkställbara lagstadgade beslut av nationella domstolar.

  Ändringsförslag  89

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den anmodade myndigheten får från den berörda fysiska eller juridiska personen driva in och behålla ersättning för de kostnader som är förknippade med indrivningen i enlighet med de lagar och administrativa förfaranden eller praxis som gäller för liknande fordringar i den anmodade medlemsstaten.

  Den anmodade myndigheten får från den berörda fysiska eller juridiska personen driva in och behålla ersättning för de kostnader som är förknippade med indrivningen i enlighet med de lagar och administrativa förfaranden eller praxis som gäller för liknande fordringar i den anmodade medlemsstaten. Om den anmodade myndigheten har kostnader i samband med indrivningen ska den informera den sökande myndigheten om detta och styrka kostnaderna.

  Ändringsförslag  90

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Det administrativa samarbete och det ömsesidiga stöd mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 15 ska genomföras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom [hänvisning till IMI-förordningen] .

  1. Det administrativa samarbete mellan behöriga myndigheter i medlemsstaterna som föreskrivs i artiklarna 6, 7, 10.3, 13, 14 och 15 ska i möjligaste mån genomföras genom informationssystemet för den inre marknaden (IMI), som inrättats genom förordning (EU) nr 1024/2012 och, när detta anses nödvändigt av den berörda medlemsstaten, åtföljas av andra etablerade samarbetsformer såsom bilaterala avtal.

  Ändringsförslag  91

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna får fortsätta att tillämpa bilaterala avtal om administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter i fråga om tillämpningen och tillsynen av de arbets- och anställningsvillkor för utstationerade arbetstagare som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG, så länge dessa avtal inte negativt påverkar de berörda arbetstagarnas och företagens rättigheter och skyldigheter.

  2. Medlemsstaterna ska i förekommande fall och i enlighet med principerna i direktiv 96/71/EG ha frihet att tillämpa bilaterala avtal om administrativt samarbete mellan behöriga myndigheter i fråga om säkerställandet av efterlevnaden av direktiv 96/71/EG, så länge dessa avtal inte negativt påverkar de berörda arbetstagarnas och företagens rättigheter och skyldigheter

   

  Senast den ...* ska kommissionen utvärdera interaktionen mellan informationssystemet för den inre marknaden och bilaterala avtal.

   

  __________

   

  *EUT: Vänligen för in datum: 5 år efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

  Ändringsförslag  92

  Förslag till direktiv

  Artikel 18 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. När det gäller de bilaterala avtal som avses i punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna använda IMI i största möjligt utsträckning. Under alla omständigheter ska en behörig myndighet i en av de berörda medlemsstaterna som använt IMI också använda systemet för all uppföljning; systemet ska också användas i första hand i stället för andra system som föreskrivs i sådana bilaterala avtal när det gäller administrativt samarbete och ömsesidigt bistånd.

  3. När det gäller de bilaterala avtal som avses i punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna använda IMI i största möjligt utsträckning. Under alla omständigheter ska en behörig myndighet i en av de berörda medlemsstaterna som använt IMI också där så är möjligt använda systemet för all uppföljning.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

  Referensnummer

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  18.4.2012

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Malcolm Harbour

  8.5.2012

  Tidigare föredragande av yttrande

  Emilie Turunen

   

   

   

  Behandling i utskott

  18.9.2012

  10.10.2012

  28.11.2012

   

  Antagande

  21.2.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  20

  15

  4

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Christian Engström, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Mitro Repo, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Jürgen Creutzmann, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Antonyia Parvanova, Marc Tarabella, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Patricia van der Kammen

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Norbert Glante

  YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor (15.5.2013)

  till utskottet för sysselsättning och sociala frågor

  över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster
  (COM(2012)0131 – C7‑0086/2012 – 2012/0061(COD))

  Föredragande: Klaus-Heiner Lehne

  ÄNDRINGSFÖRSLAG

  Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för sysselsättning och sociala frågor att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

  Ändringsförslag  1

  Förslag till direktiv

  Skäl 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (4) För att motverka och hindra att företag missbrukar eller kringgår de gällande bestämmelserna genom att på ett oegentligt eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör genomförandet och kontrollen av begreppet utstationering förbättras.

  (4) För att motverka och hindra att företag missbrukar eller kringgår de gällande bestämmelserna genom att på ett oegentligt eller bedrägligt sätt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster enligt fördraget eller tillämpningen av direktiv 96/71/EG bör genomförandet och kontrollen av begreppet utstationering förbättras och enhetligare kriterier som underlättar en gemensam tolkning införas på unionsnivå.

  Ändringsförslag  2

  Förslag till direktiv

  Skäl 4a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (4a) Alla åtgärder som införs genom detta direktiv måste vara motiverade, proportionella och icke-diskriminerande så att de inte ger upphov till administrativa bördor och inte hindrar företagens – framför allt de små och medelstora företagens – potential när det gäller att skapa nya arbetstillfällen samtidigt som utstationerade arbetstagare skyddas.

  Ändringsförslag  3

  Förslag till direktiv

  Skäl 6a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (6a) De behöriga myndigheterna bör göra en övergripande bedömning av alla faktiska omständigheter för att avgöra huruvida arbetstagaren i fråga verkligen är utstationerad. Om det inte finns några belägg för detta bör de involverade medlemsstaterna samarbeta nära och utan dröjsmål för att fastställa vilken lag som är tillämplig på anställningsavtalet, varvid de bör grunda sitt beslut på Rom I-förordningen.

  Ändringsförslag  4

  Förslag till direktiv

  Skäl 13a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (13a) Vid nästa översyn av IMI-förordningen bör hänsyn tas till det faktum att IMI inbegriper sådant som i nuläget regleras inom ramen för bilaterala avtal.

  Ändringsförslag  5

  Förslag till direktiv

  Skäl 14

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (14) Det bör konkret anges att medlemsstaterna är skyldiga att se till att informationen om arbets- och anställningsvillkor är offentlig och att inte bara tjänsteleverantörer från andra medlemsstater utan även berörda utstationerade arbetstagare lätt kan få tillgång till den.

  (14) Det bör konkret anges att medlemsstaterna är skyldiga att se till att informationen om arbets- och anställningsvillkor är offentlig och att inte bara tjänsteleverantörer från andra medlemsstater utan även berörda utstationerade arbetstagare lätt och kostnadsfritt kan få tillgång till den.

  Ändringsförslag  6

  Förslag till direktiv

  Skäl 14a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  (14a) Utstationerade arbetstagare bör ha en individuell rätt till information och rådgivning om sina rättigheter och skyldigheter samt tillämpliga arbets- och anställningsvillkor.

  Ändringsförslag  7

  Förslag till direktiv

  Skäl 16

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (16) För att säkerställa en korrekt tillämpning och kontroll av efterlevnaden av de materiella bestämmelser om anställningsvillkor som gäller för utstationerade arbetstagare bör medlemsstaterna vidta vissa kontrollåtgärder eller kräva att företag som sänder ut arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa administrativa formkrav. Sådana åtgärder och krav får bara tillämpas om de behöriga myndigheterna inte kan utföra sina kontroller effektivt utan de uppgifter som efterfrågas och dessa inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas genom den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare eller genom myndigheterna i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad, och/eller om mindre begränsande åtgärder inte skulle garantera att målen för de nödvändiga nationella kontrollåtgärderna uppnås.

  (16) För att säkerställa en korrekt tillämpning och kontroll av efterlevnaden av de materiella bestämmelser om anställningsvillkor som gäller för utstationerade arbetstagare bör medlemsstaterna vidta vissa kontrollåtgärder eller kräva att företag som sänder ut arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster uppfyller vissa administrativa formkrav. För att skapa klarhet om rättsläget bör eventuella kontrollåtgärder och krav vara enhetliga på unionsnivå, och de får bara tillämpas om de behöriga myndigheterna inte kan utföra sina kontroller effektivt utan de uppgifter som efterfrågas och dessa inte enkelt och inom rimlig tid kan erhållas genom den utstationerade arbetstagarens arbetsgivare eller genom myndigheterna i den medlemsstat där tjänsteleverantören är etablerad, och/eller om mindre begränsande åtgärder inte skulle garantera att målen för de nödvändiga nationella kontrollåtgärderna uppnås.

  Ändringsförslag  8

  Förslag till direktiv

  Skäl 22

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt att införa ett mer integrerat perspektiv på yrkesinspektioner. Behovet av gemensamma standarder som leder till jämförbara metoder och rutiner eller minimistandarder på unionsnivå bör även utredas.

  (22) Medlemsstaterna uppmuntras särskilt att införa ett mer integrerat perspektiv på yrkesinspektioner. Det bör även tas fram gemensamma standarder som leder till jämförbara metoder och rutiner eller minimistandarder på unionsnivå.

  Ändringsförslag  9

  Förslag till direktiv

  Skäl 24

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (24) Eftersom underentreprenader är vanligt förekommande inom bygg- och anläggningssektorn bör man för att trygga utstationerade arbetstagares rättigheter inom denna sektor se till att åtminstone den entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt underentreprenör till, kan åläggas att utöver eller i stället för arbetsgivaren betala ut den nettominimilön som den utstationerade arbetstagaren har rätt till, eventuella innestående löner och/eller avgifter till gemensamma fonder eller arbetsmarknadsorganisationer som regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG. Entreprenören ska inte hållas ansvarig om han eller hon gjort omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan omfatta förebyggande åtgärder när det gäller bevis från underentreprenören, i tillämpliga fall på grundval av information från de nationella myndigheterna.

  (24) Eftersom underentreprenader är vanligt förekommande inom bygg- och anläggningssektorn är det att rekommendera att man för att trygga utstationerade arbetstagares rättigheter inom denna sektor ser till att åtminstone den entreprenör, som arbetsgivaren är en direkt underentreprenör till, kan åläggas att utöver eller i stället för arbetsgivaren betala ut den nettominimilön som den utstationerade arbetstagaren har rätt till, eventuella innestående löner och/eller avgifter till gemensamma fonder eller arbetsmarknadsorganisationer som regleras i lag eller kollektivavtal, förutsatt att dessa omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG. Entreprenören får inte hållas ansvarig om han eller hon gjort omsorgsfulla riskbedömningar. Detta kan omfatta förebyggande åtgärder när det gäller bevis från underentreprenören, i tillämpliga fall på grundval av information från de nationella myndigheterna.

  Ändringsförslag  10

  Förslag till direktiv

  Skäl 25

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (25) I särskilda fall kan andra entreprenörer i enlighet med nationell lagstiftning och praxis också hållas ansvariga vid överträdelser av skyldigheterna i detta direktiv, eller så kan deras ansvar begränsas i samråd med arbetsmarknadens parter på nationell nivå eller inom en viss sektor.

  utgår

  Ändringsförslag  11

  Förslag till direktiv

  Skäl 26

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (26) Entreprenören bör åläggas detta ansvar när den direkta underentreprenören är en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat och som utstationerar arbetstagare, eftersom social trygghet för arbetstagare är ett överordnat allmänintresse. När det gäller möjligheten att göra anspråk på innestående löner eller skatteåterbäring eller socialskyddsavgifter som otillbörligt innehållits befinner sig utstationerade arbetstagare kanske inte i samma situation som arbetstagare som är anställda av en direkt underentreprenör som är etablerad i samma medlemsstat som entreprenören.

  utgår

  Ändringsförslag  12

  Förslag till direktiv

  Skäl 27

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (27) Medlemsstaternas möjligheter att verkställa administrativa böter och/eller avgifter i gränsöverskridande fall varierar, vilket hämmar den inre marknadens funktion och kan göra det mycket svårt, eller till och med omöjligt, att säkerställa att skyddet av utstationerade arbetstagare är lika högt i hela unionen.

  (27) Medlemsstaternas möjligheter att verkställa administrativa böter och/eller avgifter i gränsöverskridande fall varierar, vilket hämmar den inre marknadens funktion och kan göra det mycket svårt, eller till och med omöjligt, att säkerställa att skyddet av utstationerade arbetstagare är lika högt i hela unionen. Icke desto mindre bör medlemsstaterna se till att effektiva administrativa böter och/eller avgifter föreskrivs så att överensstämmelse med direktiv 96/71/EG och detta direktiv garanteras.

  Ändringsförslag  13

  Förslag till direktiv

  Skäl 32

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  (32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte efterlevs bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, till exempel genom administrativa eller rättsliga förfaranden, och de bör fastställa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av skyldigheterna enligt direktivet.

  (32) Om skyldigheterna i detta direktiv inte efterlevs bör medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder, till exempel genom administrativa eller rättsliga förfaranden, och de bör fastställa effektiva, proportionella och avskräckande påföljder för överträdelse av skyldigheterna enligt direktivet. Ett gott samarbete mellan medlemsstaterna är av avgörande betydelse för en korrekt efterlevnad av direktiv 96/71/EG och för skapandet av lika villkor för företag och arbetstagare.

  Ändringsförslag  14

  Förslag till direktiv

  Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Genom detta direktiv fastställs en allmän gemensam ram med lämpliga bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att förbättra och öka enhetligheten i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG; där ingår åtgärder för att förhindra att regler används felaktigt eller kringgås samt påföljder för när så sker.

  1. Genom detta direktiv fastställs bestämmelser, åtgärder och kontrollmekanismer som syftar till att garantera en bättre och större enhetlighet i genomförandet, tillämpningen och efterlevnaden av direktiv 96/71/EG från medlemsstaternas sida; där ingår åtgärder för att förhindra att regler används felaktigt eller kringgås samt påföljder för när så sker.

  Ändringsförslag  15

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) behörig myndighet: en myndighet som av en medlemsstat har utsetts att utföra uppgifter enligt detta direktiv.

  a) behörig myndighet: offentliga myndigheter som av en medlemsstat har utsetts att utföra uppgifter enligt detta direktiv.

  Ändringsförslag  16

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led a – stycke 1a (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  De behöriga myndigheterna kan inbegripa de förbindelsekontor som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG.

  Ändringsförslag  17

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led a – stycke 1b (nytt)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Kontaktuppgifter för de behöriga myndigheterna ska lämnas till kommissionen och till de övriga medlemsstaterna. Kommissionen ska offentliggöra och regelbundet uppdatera förteckningen över behöriga myndigheter och förbindelsekontor.

  Ändringsförslag  18

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) sökande myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som inkommer med en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning i fråga om avgifter eller böter som avses i kapitel V.

  b) sökande myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som inkommer med en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning.

  Ändringsförslag  19

  Förslag till direktiv

  Artikel 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) anmodad myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som mottar en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning.

  c) anmodad myndighet: en behörig myndighet i en medlemsstat som mottar en begäran om bistånd, information, anmälan eller indrivning, och som avses i kapitel VI.

  Ändringsförslag  20

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. För att genomföra, tillämpa och kontrollera efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de behöriga myndigheterna beakta alla faktorer som rör den verksamhet som ett företag genomför i det land där det är etablerat, för att avgöra om företaget verkligen bedriver väsentlig verksamhet där, och inte bara intern förvaltning och administration. Exempel på faktorer:

  1. För att genomföra, tillämpa och kontrollera efterlevnaden av direktiv 96/71/EG ska de behöriga myndigheterna beakta alla faktorer som rör den verksamhet som ett företag genomför i den medlemsstat där det är etablerat, för att avgöra om företaget verkligen utstationerar arbetstagare till en annan medlemsstats territorium inom ramen för tillhandahållande av tjänster över gränserna. Endast följande faktorer får ingå:

  Ändringsförslag  21

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – led b

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  b) Den plats där utstationerade arbetstagare rekryteras.

  b) Den plats där utstationerade arbetstagare rekryteras och från vilken de utstationeras.

  Ändringsförslag  22

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  d) Den plats där företaget har en väsentlig del av sin affärsverksamhet och där dess administrativa personal är anställd.

  d) Den plats där företaget har sin affärsverksamhet, som i en bedömning ur ett längre tidsperspektiv inte är begränsad till enbart intern förvaltning och/eller administration.

  Ändringsförslag  23

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 1 – led e

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  e) Antalet avtal och omsättning i den medlemsstat där företaget är etablerat.

  utgår

  Motivering

  Syftet med strykningen är att beakta situationen för nyetablerade små och medelstora företag, som i inledningsskedet kan få ett kontrakt och använda utstationerade arbetstagare. I en sådan situation skulle de per automatik ha en mindre omsättning i den medlemsstat där företaget är etablerat. Detta skulle dock inte påverka företagets verkliga karaktär inom ramen för etableringssituationen.

  Ändringsförslag  24

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Exempel på faktorer:

  Endast följande faktorer får ingå:

  Ändringsförslag  25

  Förslag till direktiv

  Artikel 3 – punkt 2a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  2a. Senast tre år efter den dag som avses i artikel 20 ska det göras en översyn av huruvida faktorerna i punkterna 1 och 2 i denna artikel är nödvändiga och lämpliga, varvid syftet är att fastställa eventuella nya faktorer som ska beaktas för att avgöra om det rör sig om ett seriöst företag och om en utstationerad arbetstagare utför sitt arbete tillfälligt och att vid behov föreslå nödvändiga ändringar eller justeringar.

  Ändringsförslag  26

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den information om arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som tillämpas och uppfylls av tjänsteleverantörerna finns tillgänglig på ett tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt på internet, i format och enligt webbstandarder som gör åtkomst möjlig för personer med funktionsnedsättning samt som gör det möjligt för förbindelsekontoren eller andra behöriga nationella organ som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

  1. Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att den information om arbets- och anställningsvillkor som avses i artikel 3 i direktiv 96/71/EG och som tillämpas och uppfylls av tjänsteleverantörerna samt informationen om arbets- och anställningsvillkor som fastställts i kollektivavtal finns tillgänglig kostnadsfritt på ett tydligt, fullständigt och lättillgängligt sätt på internet, i format och enligt webbstandarder som gör åtkomst möjlig för personer med funktionsnedsättning samt som gör det möjligt för förbindelsekontoren eller andra behöriga nationella organ som avses i artikel 4 i direktiv 96/71/EG att utföra sina arbetsuppgifter effektivt.

  Ändringsförslag  27

  Förslag till direktiv

  Artikel 5 – punkt 2 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) De ska göra informationen tillgänglig för arbetstagare och tjänsteleverantörer på andra språk än det eller de nationella språken i landet där arbetet utförs, om möjligt i en broschyr med en sammanfattning av de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran även i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  c) De ska göra informationen tillgänglig för arbetstagare och tjänsteleverantörer på de mest relevanta andra språken än det eller de nationella språken i landet där arbetet utförs, om möjligt i en broschyr med en sammanfattning av de viktigaste tillämpliga arbetsvillkoren och på begäran även i format som är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

  Ändringsförslag  28

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt bestå i att svara på motiverade begäranden om information och att genomföra kontroller, inspektioner och undersökningar via behöriga myndigheter när det gäller sådan utstationering av arbetstagare som avses i artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, inklusive undersökningar av missbruk av tillämpliga bestämmelser om utstationering av arbetstagare och av gränsöverskridande verksamhet som kan antas vara olaglig.

  2. Medlemsstaternas samarbete ska särskilt bestå i att utan dröjsmål svara på begäranden om information och att genomföra kontroller, inspektioner och undersökningar via behöriga myndigheter när det gäller sådan utstationering av arbetstagare som avses i artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, inklusive undersökningar av missbruk av tillämpliga bestämmelser om utstationering av arbetstagare.

  Ändringsförslag  29

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Vid en begäran om bistånd från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium förser sina behöriga myndigheter med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med deras nationella lagstiftning.

  3. Vid en begäran om bistånd från de behöriga myndigheterna i en annan medlemsstat ska medlemsstaterna säkerställa att tjänsteleverantörer som är etablerade på deras territorium förser sina behöriga myndigheter med all information som krävs för att deras verksamhet ska kunna övervakas i enlighet med deras nationella lagstiftning. I fall där tjänsteleverantörer underlåter att tillhandahålla sådan information ska de behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaten vidta lämpliga åtgärder, vid behov i samarbete med de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där företaget är etablerat.

  Motivering

  De behöriga myndigheterna i värdmedlemsstaterna måste genomföra den europeiska och nationella arbetslagstiftningen på ett effektivt sätt. Om en överträdelse upptäcks och det av någon anledning inte är möjligt att vidta rättsliga åtgärder i värdmedlemsstaten måste de båda staterna samarbeta för att se till att tjänsteleverantören ställs till svars, betalar skälig lön till de utstationerade arbetstagarna och blir föremål för relevanta straffrättsliga påföljder.

  Ändringsförslag  30

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Om en medlemsstat har svårt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den snabbt underrätta den medlemsstat som begärt informationen i syfte att finna en lösning.

  4. Om en medlemsstat har svårt att tillmötesgå en begäran om information eller att genomföra kontroller, inspektioner eller utredningar, ska den snabbt underrätta den medlemsstat som begärt informationen i syfte att finna en lösning. Om problemen kring informationsutbytet är ihållande bör kommissionen ingripa för att hjälpa medlemsstaterna att lösa problemen.

  Ändringsförslag  31

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 5 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  5. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som begärts av en annan medlemsstat eller av kommissionen i elektroniskt format och så snabbt som möjligt, senast två veckor efter det att begäran inkommit.

  5. Medlemsstaterna ska tillhandahålla den information som begärts av en annan medlemsstat eller av kommissionen i elektroniskt format och så snabbt som möjligt, senast två veckor efter det att begäran inkommit eller inom en månad om svaret kräver en inspektion på plats. Om begäran är brådskande ska informationen tillhandahållas senast tre dagar efter det att begäran inkommit.

  Ändringsförslag  32

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 5 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Ett särskilt skyndsamt förfarande ska användas vid speciella situationer då en medlemsstat får kännedom om särskilda omständigheter som kräver skyndsamma åtgärder. I sådana fall ska informationen tillhandahållas inom 24 timmar.

  utgår

  Ändringsförslag  33

  Förslag till direktiv

  Artikel 6 – punkt 7

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de upplysningar som utväxlas behandlas konfidentiellt. Information som lämnats ut får endast användas i det ärende för vilket den har begärts.

  7. Medlemsstaterna ska säkerställa att de upplysningar som utväxlas behandlas konfidentiellt, i enlighet med unionens dataskyddsbestämmelser och respektive medlemsstats nationella lagstiftning och praxis.

  Ändringsförslag  34

  Förslag till direktiv

  Artikel 7 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. De behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten kan också, för varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller för varje tjänsteleverantör, begära att de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ger information om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etablerad, följer god sed och inte har brutit mot tillämpliga bestämmelser. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.

  3. De behöriga myndigheterna i den mottagande medlemsstaten kan också, för varje tillfälle då tjänster tillhandahålls eller för varje tjänsteleverantör, begära att de behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ger information om huruvida tjänsteleverantören är lagligen etablerad. De behöriga myndigheterna i etableringsmedlemsstaten ska lämna dessa uppgifter i enlighet med artikel 6.

  Ändringsförslag  35

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1 – led a

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  a) Kravet att en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat måste göra en enkel anmälan till behöriga nationella myndigheter senast när tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där anmälan bara behöver innehålla tjänsteleverantörens identitet, närvaron av en eller flera tydligt angivna utstationerade arbetstagare, hur många dessa beräknas vara, utstationeringsperiod och utstationeringsort, och vilka tjänster de ska utföra.

  a) Kravet att en tjänsteleverantör som är etablerad i en annan medlemsstat måste göra en anmälan till behöriga nationella myndigheter senast när tillhandahållandet av tjänster påbörjas, där anmälan bara behöver innehålla tjänsteleverantörens identitet, närvaron av en eller flera tydligt angivna utstationerade arbetstagare, hur många dessa beräknas vara, utstationeringsperiod och utstationeringsort, och vilka tjänster de ska utföra.

  Ändringsförslag  36

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1 – led c

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  c) Det kan vara berättigat att kräva en översättning av de handlingar som avses under b, om de inte är orimligt långa och eftersom de i allmänhet upprättas med hjälp av standardformulär.

  c) Möjligheten att begära en översättning av de handlingar som avses under b kan vara berättigad, om de inte är orimligt långa och eftersom de i allmänhet upprättas med hjälp av standardformulär.

  Ändringsförslag  37

  Förslag till direktiv

  Artikel 9 – punkt 1 – led d

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  d) Kravet att utse en kontaktperson för att vid behov på arbetsgivarens vägnar förhandla med berörda arbetsmarknadsparter i den medlemsstat till vilken utstationeringen sker, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, under den period tjänsterna tillhandahålls.

  d) Möjligheten att begära att en kontaktperson utses för att vid behov på arbetsgivarens vägnar förhandla med berörda arbetsmarknadsparter i värdmedlemsstaten, i enlighet med nationell lagstiftning och praxis, inom den period tjänsterna tillhandahålls.

  Ändringsförslag  38

  Förslag till direktiv

  Artikel 10 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Medlemsstaterna ska se till att det införs lämpliga kontrollsystem och att effektiva och lämpliga inspektioner genomförs på deras territorier, för att kontrollera och följa upp efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i direktiv 96/71/EG och för att garantera att direktivet tillämpas och efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska främst bygga på en riskbedömning, som behöriga myndigheter ska genomföra regelbundet. Vid riskbedömningen ska sådana sektorer identifieras som har en hög koncentration av utstationerade arbetstagare som tillhandahåller tjänster på deras territorium. I samband med riskbedömningen ska man beakta genomförandet av stora infrastrukturprojekt, olika sektorers särskilda problem och behov, tidigare överträdelser samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

  1. Medlemsstaterna ska se till att det införs effektiva kontrollsystem och att effektiva och lämpliga inspektioner genomförs på deras territorier, för att kontrollera och följa upp efterlevnaden av de bestämmelser som fastställs i direktiv 96/71/EG och i detta direktiv och för att garantera att direktivet tillämpas och efterlevs korrekt. Sådana inspektioner ska främst bygga på en riskbedömning, som behöriga myndigheter ska genomföra regelbundet. Vid riskbedömningen ska sådana sektorer identifieras som har en hög koncentration av utstationerade arbetstagare som tillhandahåller tjänster på deras territorium. I samband med riskbedömningen ska man beakta genomförandet av stora infrastrukturprojekt, olika sektorers särskilda problem och behov, tidigare överträdelser samt utsattheten hos vissa grupper av arbetstagare.

  Ändringsförslag  39

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Medlemsstaterna ska se till att fackföreningar och andra tredjeparter, t.ex. föreningar, organisationer och andra juridiska personer som enligt de kriterier som anges i den nationella lagstiftningen har ett berättigat intresse av att säkerställa att bestämmelserna i detta direktiv efterlevs, på arbetstagarens eller arbetsgivarens vägnar eller för att stödja denne och med hans eller hennes tillstånd, får delta i de rättsliga eller administrativa förfaranden som syftar till att genomföra detta direktiv eller att säkerställa efterlevnaden av skyldigheterna enligt detta direktiv.

  utgår

  Ändringsförslag  40

  Förslag till direktiv

  Artikel 11 – punkt 4

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att det påverkar nationella bestämmelser om preskriptionstider eller tidsfrister för att vidta sådana åtgärder eller nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol.

  4. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas utan att det påverkar nationella bestämmelser om preskriptionstider eller tidsfrister för att vidta sådana åtgärder eller nationella regler som rör ombud och försvar vid domstol. En minimiperiod av sex månader ska emellertid föreskrivas enligt nationella regler när det gäller att inkomma med anspråk.

  Ändringsförslag  41

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. När det gäller den byggnadsverksamhet som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG ska medlemsstaten, för all sådan utstationering som omfattas av artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG och på ett icke-diskriminerande sätt, säkerställa motsvarande rättigheter för anställda till direkta underentreprenörer som är etablerade på dess territorium, så att en entreprenör vars arbetsgivare (tjänsteleverantör alternativt personaluthyrningsföretag eller bemanningsföretag) är en direkt underentreprenör kan – utöver eller i stället för arbetsgivaren hållas ansvarig av den utstationerade arbetstagaren och/eller gemensamma fonder eller arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha betalat ut följande:

  1. När det gäller den byggnadsverksamhet som avses i bilagan till direktiv 96/71/EG ska medlemsstaten, för all sådan utstationering som omfattas av artikel 1.3 i direktiv 96/71/EG, uppmuntras att införa ett system enligt vilket en entreprenör vars arbetsgivare (tjänsteleverantör alternativt personaluthyrningsföretag eller bemanningsföretag) är en direkt underentreprenör kan – utöver eller i stället för arbetsgivaren hållas ansvarig av den utstationerade arbetstagaren och/eller gemensamma fonder eller arbetsmarknadsinstitutioner för att inte ha betalat ut följande:

  Ändringsförslag  42

  Förslag till direktiv

  Artikel 12 – punkt 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Medlemsstaterna ska se till att en entreprenör som gjort en omsorgsfull riskbedömning inte ska hållas ansvarig enligt punkt 1. Sådana system ska tillämpas på ett öppet, icke-diskriminerande och proportionellt sätt. De kan omfatta förebyggande åtgärder som vidtas av entreprenören när det gäller bevis från underentreprenörer om de viktigaste arbetsvillkoren för de utstationerade arbetstagare som omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, inklusive lönespecifikationer, löneutbetalningar, uppfyllande av krav när det gäller socialförsäkring och skatter i etableringsmedlemsstaten och uppfyllande av tillämpliga regler om utstationering av arbetstagare.

  2. Medlemsstaterna får se till att en entreprenör som gjort en omsorgsfull riskbedömning inte ska hållas ansvarig enligt punkt 1. Om sådana system införs ska de tillämpas på ett öppet, icke-diskriminerande och proportionellt sätt. De kan omfatta förebyggande åtgärder som vidtas av entreprenören när det gäller bevis från underentreprenörer om de viktigaste arbetsvillkoren för de utstationerade arbetstagare som omfattas av artikel 3.1 i direktiv 96/71/EG, inklusive lönespecifikationer, löneutbetalningar, uppfyllande av krav när det gäller socialförsäkring och skatter i etableringsmedlemsstaten och uppfyllande av tillämpliga regler om utstationering av arbetstagare.

  Ändringsförslag  43

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Utan att det påverkar de verktyg och möjligheter som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i unionslagstiftningen ska principerna om ömsesidigt stöd och erkännande liksom de åtgärder och förfaranden som föreskrivs i denna artikel vara tillämpliga vid den gränsöverskridande verkställigheten av administrativa böter och avgifter som utfärdats på grund av att en tjänsteleverantör etablerad i en medlemsstat inte följt tillämpliga bestämmelser i en annan medlemsstat.

  1. Utan att det påverkar de verktyg och möjligheter som föreskrivs eller kan komma att föreskrivas i unionslagstiftningen ska principerna om ömsesidigt stöd och erkännande liksom de åtgärder och förfaranden som föreskrivs i detta kapitel vara tillämpliga vid den gränsöverskridande verkställigheten av finansiella administrativa avgifter och/eller böter som ålagts en tjänsteleverantör som är etablerad i en medlemsstat på grund av överträdelse av de tillämpliga bestämmelserna om utstationering av arbetstagare i en annan medlemsstat.

  Ändringsförslag  44

  Förslag till direktiv

  Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  2. Den sökande myndigheten kan, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i sin egen medlemsstat, begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat driver in böter eller avgifter eller anmäla beslut om böter eller avgifter, såvida relevanta lagar, bestämmelser och förvaltningspraxis i den sökande myndighetens medlemsstat tillåter sådana åtgärder.

  2. Den sökande myndigheten kan, i enlighet med gällande lagar och bestämmelser i sin egen medlemsstat, begära att den behöriga myndigheten i en annan medlemsstat driver in böter eller avgifter eller anmäla beslut om böter eller avgifter.

  Ändringsförslag  45

  Förslag till direktiv

  Artikel 14a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 14a

   

  Grunder för avslag

   

  De behöriga myndigheterna i den anmodade medlemsstaten får ge avslag på en begäran om indrivning eller anmälan av ett beslut om begäran är ofullständig eller uppenbarligen inte motsvarar det bakomliggande beslutet, eller om de kostnader som krävs för att driva in avgifterna/böterna inte står i proportion till det belopp som ska drivas in.

  Ändringsförslag  46

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  1. Den anmodade myndigheten ska till den sökande myndigheten översända de belopp som drivits in för de böter och avgifter som avses i detta kapitel.

  1. Belopp som drivits in med avseende på sådana avgifter och/eller böter som avses i detta kapitel ska tillfalla den anmodade myndigheten.

  Ändringsförslag  47

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Den anmodade myndigheten får från den berörda fysiska eller juridiska personen driva in och behålla ersättning för de kostnader som är förknippade med indrivningen i enlighet med de lagar och administrativa förfaranden eller praxis som gäller för liknande fordringar i den anmodade medlemsstaten.

  utgår

  Ändringsförslag  48

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  Vid indrivningar som medför särskilda svårigheter eller som gäller mycket stora belopp får de sökande och de anmodade myndigheterna komma överens om särskilda former för återbetalning anpassade till det enskilda fallet.

  utgår

  Ändringsförslag  49

  Förslag till direktiv

  Artikel 16 – punkt 3

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

  3. Trots vad som sägs i punkt 2 ska den behöriga myndigheten i den sökande medlemsstaten förbli betalningsskyldig inför den anmodade medlemsstaten för eventuella kostnader och förluster som uppstår på grund av åtgärder som bedöms vara ogrundade, antingen vad gäller böternas eller avgifternas riktighet, eller giltigheten hos den handling som medger verkställighet och/eller säkerhetsåtgärder och som utfärdats av den sökande myndigheten.

  utgår

  Ändringsförslag  50

  Förslag till direktiv

  Artikel 16a (ny)

  Kommissionens förslag

  Ändringsförslag

   

  Artikel 16a

   

  Översynsklausul

   

  Inom tre år från den dag som avses i artikel 20 ska kommissionen i samråd med medlemsstaterna se över tillämpningen av detta kapitel, särskilt mot bakgrund av erfarenheterna av och effektiviteten i systemet för gränsöverskridande verkställighet av administrativa avgifter och/eller böter, i syfte att vid behov föreslå nödvändiga ändringar eller justeringar.

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

  Referensnummer

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Yttrande från

         Tillkännagivande i kammaren

  JURI

  26.10.2012

  Föredragande av yttrande

         Utnämning

  Klaus-Heiner Lehne

  26.11.2012

  Tidigare föredragande av yttrande

  Evelyn Regner

  Behandling i utskott

  21.1.2013

   

   

   

  Antagande

  25.4.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  16

  7

  0

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Piotr Borys, Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Sylvie Guillaume, Jürgen Klute, Jacek Olgierd Kurski

  ÄRENDETS GÅNG

  Titel

  Genomförande av direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster

  Referensnummer

  COM(2012)0131 – C7-0086/2012 – 2012/0061(COD)

  Framläggande för parlamentet

  21.3.2012

   

   

   

  Ansvarigt utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  EMPL

  18.4.2012

   

   

   

  Rådgivande utskott

         Tillkännagivande i kammaren

  IMCO

  18.4.2012

  JURI

  26.10.2012

   

   

  Föredragande

         Utnämning

  Danuta Jazłowiecka

  16.2.2012

   

   

   

  Behandling i utskott

  28.11.2012

  20.2.2013

  29.5.2013

  19.6.2013

  Antagande

  20.6.2013

   

   

   

  Slutomröstning: resultat

  +:

  –:

  0:

  23

  18

  6

  Slutomröstning: närvarande ledamöter

  Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Phil Bennion, Pervenche Berès, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Marije Cornelissen, Emer Costello, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Thomas Händel, Marian Harkin, Nadja Hirsch, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Martin Kastler, Ádám Kósa, Jean Lambert, Verónica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Jutta Steinruck, Traian Ungureanu, Inês Cristina Zuber

  Slutomröstning: närvarande suppleanter

  Georges Bach, Jürgen Creutzmann, Ria Oomen-Ruijten, Evelyn Regner, Birgit Sippel, Sampo Terho

  Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

  Ricardo Cortés Lastra, Jürgen Klute, Alexander Graf Lambsdorff, Marita Ulvskog, Jacek Włosowicz

  Ingivande

  4.7.2013