Menetlus : 2012/0358(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0255/2013

Esitatud tekstid :

A7-0255/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/04/2014 - 17.11
CRE 15/04/2014 - 17.11
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0389

RAPORT     ***I
PDF 655kWORD 479k
12.7.2013
PE 510.511v03-00 A7-0255/2013

Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laevavarustust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/98/EÜ

(COM(2012)0772 – C7‑0414/2012 – 2012/0358(COD))

Transpordi- ja turismikomisjon

Raportöör: Dominique Riquet

PARANDUSED/ ADDENDA
MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse laevavarustust ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 96/98/EÜ

(COM(2012)0772 – C7‑0414/2012 – 2012/0358(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2012)0772),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 100 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0414/2012),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 20. märtsi 2013. aasta arvamust(1),

–   pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

–   võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni raportit (A7-0255/2013),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(4) On ka muid liidu õigusakte, millega kehtestatakse nõuded ja tingimused (sh selleks, et tagada kaupade vaba liikumine siseturul või keskkonnakaitse eesmärkidel) teatavatele toodetele, mis on loomult sarnased laevadel kasutatavale varustusele, kuid ei vasta rahvusvahelistele standarditele, mis võivad oluliselt erineda liidu õigusaktides sätestatuist ja on pidevas arengus. Seepärast ei või liikmesriigid kõnealuseid tooteid sertifitseerida asjaomaste rahvusvaheliste meresõiduohutuse konventsioonide kohaselt. Rahvusvahelistele ohutusstandarditele vastava varustuse paigaldamist ELi laevadele reguleeritakse seepärast üksnes käesoleva direktiiviga, mida tuleks igal juhul käsitada eriseadusena; lisaks tuleks kehtestada erimärgis, millega osutatakse, et seda märgist kandev laevavarustus vastab asjaomastes rahvusvahelistes konventsioonides ja õigusaktides sätestatud nõuetele.

(4) On ka muid liidu õigusakte, millega kehtestatakse nõuded ja tingimused (sh selleks, et tagada kaupade vaba liikumine siseturul või keskkonnakaitse eesmärkidel) teatavatele toodetele, mis on loomult sarnased laevadel kasutatavale varustusele, kuid ei vasta rahvusvahelistele standarditele, mis võivad oluliselt erineda liidu õigusaktides sätestatuist ja on pidevas arengus. Seepärast ei või liikmesriigid kõnealuseid tooteid sertifitseerida asjaomaste rahvusvaheliste meresõiduohutuse konventsioonide kohaselt. Rahvusvahelistele ohutusstandarditele vastava varustuse paigaldamist ELi laevadele reguleeritakse seepärast üksnes käesoleva direktiiviga, mida tuleks igal juhul käsitada eriseadusena; lisaks tuleks kehtestada erimärgis, millega osutatakse, et seda märgist kandev laevavarustus vastab asjaomastes täielikult ratifitseeritud rahvusvahelistes konventsioonides ja õigusaktides sätestatud nõuetele.

Selgitus

IMO töötab välja rahvusvahelised konventsioonid, mis seejärel läbivad põhjaliku ratifitseerimisprotsessi. Kuni see protsess ei ole lõpetatud, ei kohaldata konventsiooni liikmetele. Komisjoni kavandatud meetmest nähtub, et uusi konventsioone hakatakse ELi siseselt kohaldama enne IMO poolt ratifitseerimist.

Muudatusettepanek  2

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(4 a) Peale selle, et rahvusvahelistes õigusaktides kehtestatakse laevavarustuse üksikasjalised toimimisnormid ja katsestandardid, võib nendega mõnikord lubada meetmeid, mis kalduvad ettenähtud nõuetest kõrvale, kuid mis teatud tingimustel sobivad täitma nende nõuete eesmärki. Rahvusvahelises konventsioonis inimelude ohutusest merel (SOLAS, 1974) lubatakse alternatiivseid konstruktsioone ja korda, mida eraldi vaadeldavad liikmesriigid võivad kohaldada omal vastutusel.

Selgitus

Selgitatakse, et liikmesriikidel on siiski lubatud väljaspool käesoleva direktiivi kohaldamisala kohaldada SOLAS konventsiooni kohaselt alternatiivseid konstruktsioone ja korda.

Muudatusettepanek  3

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 11 b (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(11 b) Kui liikmesriigi järelevalveasutused leiavad, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jääv laevavarustus võib vähendada meresõiduohutust või ohustada keskkonda või tervist, siis peaksid nad korraldama asjaomase laevavarustuse hindamise. Ohu tuvastamise korral peaks liikmesriik paluma asjaomasel ettevõtjal võtta vajalikke parandusmeetmeid või isegi kõnealune varustus kõrvaldada või tagasi võtta.

Muudatusettepanek  4

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(13) Tuleks tagada, et käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamist ei takista kohaldatavate katsestandardite puudused ega see, et IMO ei ole käesoleva direktiivi rakendusalasse kuuluva laevavarustuse jaoks välja töötanud asjakohaseid standardeid. Samuti tuleks vastu võtta asjakohased tehnilised kriteeriumid elektrooniliste märgiste kinnitamiseks ja nende ohutuks ja töökindlaks kasutamiseks. Lisaks oleks vaja pidevalt ajakohastada käesoleva direktiivi mitmeid vähemolulisi osi, nagu artikli 2 lõike 3 kohast loetelu rahvusvahelistest konventsioonidest, millega kehtestatakse laevavarustuse ohutusnõuded, ja viiteid III lisas esitatud standarditele. Komisjonile tuleks delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, et võtta vastu ajutised ühtlustatud tehnilised kirjeldused ja katsestandardid ning muuta kõnealust loetelu ja viiteid. Eriti tähtis on see, et komisjon korraldaks ettevalmistustööde käigus asjakohaseid konsultatsioone, kaasa arvatud ekspertide tasemel.

(13) Tuleks tagada, et käesoleva direktiivi eesmärkide saavutamist ei takista kohaldatavate katsestandardite puudused ega see, et IMO ei ole käesoleva direktiivi rakendusalasse kuuluva laevavarustuse jaoks välja töötanud asjakohaseid standardeid. Samuti tuleks vastu võtta asjakohased tehnilised kriteeriumid, mis võimaldavad elektroonilisi märgiseid ohutult ja töökindlalt kinnitada ja kasutada. Lisaks oleks vaja pidevalt ajakohastada käesoleva direktiivi mitmeid vähemolulisi osi, nagu artikli 2 punkti 3 kohast loetelu rahvusvahelistest konventsioonidest, millega kehtestatakse laevavarustuse ohutusnõuded, ja viiteid III lisas esitatud standarditele. Komisjonile tuleks delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, et võtta vastu ajutised ühtlustatud tehnilised kirjeldused ja katsestandardid ning muuta kõnealust loetelu ja viiteid. Eriti tähtis on see, et komisjon korraldaks ettevalmistustööde käigus asjakohaseid konsultatsioone, kaasa arvatud ekspertide tasemel. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Selgitus

Kui parlament delegeerib komisjonile volitusi, tuleb komisjonil omakorda parlamenti nõuetekohaselt teavitada ja esitada talle asjakohased dokumendid. Käesolevas muudatusettepanekus võetakse arvesse delegeeritud õigusaktidega seotud uut standardsõnastust.

Muudatusettepanek  5

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Põhjendus 14

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(14) Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

välja jäetud

Selgitus

See muudatusettepanek sisaldub põhjenduse 13 kohta tehtud muudatusettepanekus, kus võetakse arvesse delegeeritud õigusaktidega seotud standardsõnastust.

Muudatusettepanek  6

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(3) „rahvusvahelised konventsioonid” – konventsioonid (koos kohustuslike protokollide ja koodeksitega), mis on vastu võetud Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) egiidi all ja milles on sätestatud erinõuded selle kohta, et lipuriik peab laeva pardale paigutatava varustuse heaks kiitma. See hõlmab järgmisi konventsioone:

(3) „rahvusvahelised konventsioonid” – konventsioonid (koos kohustuslike protokollide ja koodeksitega), mis on Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) egiidi all vastu võetud ja liikmesriikide poolt ratifitseeritud ja milles on sätestatud erinõuded selle kohta, et lipuriik peab laeva pardale paigutatava varustuse heaks kiitma. See hõlmab järgmisi konventsioone:

Selgitus

IMO töötab välja rahvusvahelised konventsioonid, mis seejärel läbivad põhjaliku ratifitseerimisprotsessi. Kuni see protsess ei ole lõpetatud, ei kohaldata konventsiooni liikmetele. Komisjoni kavandatud meetmest nähtub, et uusi konventsioone hakatakse ELi siseselt kohaldama enne IMO poolset ratifitseerimist.

Muudatusettepanek  7

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 3 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

- 1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (LL66),

välja jäetud

Selgitus

1966. aasta rahvusvaheline laadungimärgi konventsioon (LL66) ei sisalda laevavarustust käsitlevaid meetmeid, mistõttu seda pole vaja mõiste juurde lisada.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 3 – taane 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– 2004. aasta rahvusvaheline konventsioon laevade ballastvee ja selle sette kontrolli ja käitlemise kohta (BWMC);

välja jäetud

Selgitus

BWMC konventsioon ei ole veel jõustunud. Seega ei tuleks Euroopa lipu all sõitvaid laevu kohustada seda järgima, kuna see vähendaks nende konkurentsivõimet.

Muudatusettepanek  9

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 2 – punkt 17

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(17) „vastavushindamine” – protsess, mille käigus hinnatakse, kas laevavarustus vastab käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele kooskõlas artikliga 15;

(17) „vastavushindamine” – teavitatud asutuste poolt kooskõlas artikliga 15 läbiviidud protsess, mille käigus hinnatakse, kas laevavarustus vastab käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele;

Selgitus

Muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, kes viib läbi vastavushindamise, sest artiklist 15 see üheselt ei selgu.

Muudatusettepanek  10

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse varustuse suhtes, mis paigutatakse ELi laevade pardale ja mille lipuriigi ametiasutus peab rahvusvaheliste õigusaktide kohaselt heaks kiitma.

1. Käesolevat direktiivi kohaldatakse varustuse suhtes, mis paigutatakse ELi laevade pardale ja mille lipuriigi ametiasutus peab rahvusvaheliste õigusaktide kohaselt heaks kiitma, sõltumata sellest, kas laev asub varustuse pardale paigutamise ajal liidus. Direktiivi ei kohaldata varustuse suhtes, mis on käesoleva direktiivi jõustumise ajal juba pardale paigutatud.

Selgitus

Õigusliku selguse mõttes tuleks täpsustada, et kõnealune direktiiv ei hõlma direktiivi jõustumise ajal juba pardale paigutatud varustust.

Muudatusettepanek  11

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

1 a. Uue laeva ehitamisel kohaldatavate nõuete kindlaksmääramiseks kasutavad liikmesriigid lõike 1 kohaldamisel viitekuupäevana kuupäeva, mil kiil pandi maha või mil laev oli samalaadses ehitusjärgus.

Selgitus

See muudatusettepanek on tehtud ELi tööstuse huvides, mis vajab selget ajalist raamistikku, et vältida olukorda, kus pärast kiilu paigaldamist tarnitud ja MED standarditele vastanud seadmed ei ole enam nendega vastavuses pardale paigaldamise ajal muutuste tõttu, mis tehnilistesse standarditesse vahepeal tehti.

Muudatusettepanek  12

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud nõudeid ja standardeid rakendatakse ühetaoliselt, kooskõlas artikli 35 lõigetega 2 ja 3.

3. Lõigetes 1 ja 2 osutatud nõudeid ja standardeid rakendatakse ühetaoliselt, kooskõlas artikli 35 lõigetega 2 ja 3. Tootjatel peab olema tasuta juurdepääs nende nõuete ja standardite tekstidele.

Selgitus

Kui standardi järgimine on muudetud kohustuslikuks, peab olema võimalik sellega tasuta tutvuda.

Muudatusettepanek  13

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Rahvusvahelisi õigusakte, välja arvatud katsestandardid, kohaldatakse nende ajakohastatud versioonis, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2099/2002 artikli 5 kohaldamist.

4. Rahvusvahelisi õigusakte, välja arvatud katsestandardid, kohaldatakse nende ajakohastatud versioonis artikli 35 lõike 5 esimese lõigu punkti c kohaselt, ilma et see piiraks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. novembri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 2099/2002 (millega asutatakse laevade põhjustatud merereostuse vältimise ja meresõiduohutuse komitee (COSS)) artikli 5 kohaldamist.

Muudatusettepanek  14

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 7 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Käesoleva artikli kohaselt samaväärseks peetavale laevavarustusele väljastab liikmesriik tunnistuse, mis on varustusega alati kaasas. Sellega annab lipuliikmesriik loa paigutada varustus laeva pardale ning kehtestab võimalikud varustuse kasutamisega seotud piirangud või sätted.

3. Käesoleva artikli kohaselt samaväärseks peetavale laevavarustusele väljastab liikmesriik tunnistuse, mis on varustusega alati kaasas. Sellega annab lipuliikmesriik loa varustuse laeva pardal hoidmiseks ning kehtestab võimalikud varustuse kasutamisega seotud piirangud või sätted.

Selgitus

Lipuliikmesriigi luba on vajalik juba laevadele paigutatud varustuse jaoks .

Muudatusettepanek  15

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 8 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Kui IMO ei ole laevavarustuse teatava eseme suhtes välja töötanud asjakohaseid rahvusvahelisi standardeid, on komisjonil vastavalt artiklile 37 õigus võtta laevavarustuse asjaomase eseme ühtlustatud tehnilised kirjeldused ja katsestandardid vastu delegeeritud õigusaktidega, kui on vaja vältida lubamatut ohtu laevale ja inimestele või keskkonnale. Neid tehnilisi kirjeldusi ja katsestandardeid kohaldatakse ajutiselt, kuni IMO on vastu võtnud asjakohased standardid.

2. (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  16

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 10 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Roolimärgis kinnitatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil tootele või selle andmeplaadile. Kui toote laadist tingituna ei ole võimalik või otstarbekas märgist tootele kinnitada, siis kinnitatakse märgis pakendile või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse.

1. Tootja kinnitab roolimärgise nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil tootele või selle andmeplaadile. Kui toote laadist tingituna ei ole võimalik või otstarbekas märgist tootele kinnitada, siis kinnitatakse märgis pakendile või tootega kaasas olevatesse dokumentidesse.

Muudatusettepanek  17

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 11 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Roolimärgist võib täiendada või selle asendada nõuetekohase ja usaldusväärses vormis elektroonilise märgisega. Sel juhul kohaldatakse artikleid 9 ja 10 mutatis mutandis.

1. Tootjad võivad roolimärgisele lisaks või selle asemel võimalikult kiiresti kasutusele võtta nõuetekohase ja usaldusväärses vormis elektroonilise märgise. Sel juhul kohaldatakse artikleid 9 ja 10 mutatis mutandis.

Selgitus

Vaatamata sellega kaasneda võivatele kuludele tuleks edendada elektroonilise märgise aktiivsemat kasutamist, kuna see hõlbustab ELi sadamaid külastavate laevade kontrollimist ja aitab tõhusamalt võidelda võltsimise vastu.

Muudatusettepanek  18

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Kui laevavarustuse vastavus kohaldatavatele nõuetele on tõendatud vastavushindamismenetlusega, koostab tootja artikli 16 kohaselt ELi vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab artikli 9 kohaselt vastavusmärgise.

3. Kui laevavarustuse vastavus kohaldatavatele nõuetele on vastavushindamismenetlusega tõendatud, koostab tootja artikli 16 kohaselt ELi vastavusdeklaratsiooni ja kinnitab artiklite 9 ja 10 kohaselt vastavusmärgise.

Selgitus

Vastavusmärgist käsitletakse ka artiklis 10.

Muudatusettepanek  19

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Tootja säilitab tehnilist dokumentatsiooni ja artikli 16 kohast ELi vastavusdeklaratsiooni mõistliku ajavahemiku jooksul, mis vastab ohu tasemele, ning mitte vähem kui on asjaomase laevavarustuse eeldatav kasutustsükkel pärast vastavusmärgise kinnitamist viimasena toodetud laevavarustuse eseme külge.

4. Pärast roolimärgise kinnitamist viimasena toodetud laevavarustuse eseme külge säilitab tootja tehnilist dokumentatsiooni ja artikli 16 kohast ELi vastavusdeklaratsiooni ohu tasemele vastava ajavahemiku jooksul, mis ei ole lühem kui asjaomase laevavarustuse eeldatav kasutustsükkel, ja igal juhul vähemalt 10 aastat.

Selgitus

Praeguses direktiivis 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (B lisa punkt 9), samuti uute toodete turustamise õigusraamistikuga vastavusse viidud direktiivides on juba ette nähtud, et tehnilisi dokumente ja ELi vastavusdeklaratsioone tuleb säilitada vähemalt 10 aastat. Erinevate tõlgenduste vältimiseks tuleks siin see ajavahemik ära märkida.

Muudatusettepanek  20

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab neid tuvastada, või kui toote suurus või iseloom seda ei võimalda, siis tagab tootja, et nõutud teave on pakendil või tootega kaasasolevas dokumendis.

6. Tootja tagab, et tema tooted kannavad tüübi-, partii- või seerianumbrit või muud märget, mis võimaldab neid tuvastada, või kui toote suurus või iseloom seda ei võimalda, siis tagab tootja, et nõutud teave on pakendil ja tootega kaasasolevas dokumendis.

Selgitus

Tekst on viidud vastavusse roolimärgise kinnitamist käsitlevate ja artiklis 10 ette nähtud sätetega, mis suurendavad vajaliku teabe ülesleidmise võimalust.

Muudatusettepanek  21

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi, millel saab tootjaga ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei ole võimalik, siis pakendile või tootega kaasasolevasse dokumenti. Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb märkida üksainus aadress.

7. Tootja märgib oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi, millel saab tootjaga ühendust võtta, kas tootele või, kui see ei ole võimalik, siis pakendile ja tootega kaasasolevasse dokumenti. Tootjaga ühenduse võtmiseks tuleb märkida üksainus aadress.

Selgitus

Tekst on viidud vastavusse roolimärgise kinnitamist käsitlevate ja artiklis 10 ette nähtud sätetega, mis suurendavad vajaliku teabe ülesleidmise võimalust.

Muudatusettepanek  22

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 8

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

8. Tootja tagab, et tootega on kaasas juhised ja teave, mis on vajalik toote ohutuks paigutamiseks laeva pardale ja ohutuks kasutamiseks (sh kasutuspiirangud, kui neid on) keeles, mis on lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav, samuti mis tahes muud rahvusvahelistes õigusaktides või katsestandardites nõutavad dokumendid.

8. Tootja tagab, et tootega on kaasas juhised ja teave, mis on vajalik toote ohutuks paigutamiseks laeva pardale ja ohutuks kasutamiseks (sh kasutuspiirangud, kui neid on) kas inglise või muus, lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadavas keeles, samuti mis tahes muud rahvusvahelistes õigusaktides või katsestandardites nõutavad dokumendid.

Selgitus

Kuna inglise keel on laevanduses tavapäraselt kasutatav töökeel, peaks olema piisav, kui tootekirjeldused esitatakse vähemalt inglise keeles. Sõnastus „keeles, mis on lõppkasutajate jaoks kergesti arusaadav” ei ole piisavalt täpne ja võib põhjustada olulisi lisakulusid.

Muudatusettepanek  23

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 9

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

9. Tootja, kes arvab või kellel on põhjust uskuda, et toode, mille ta on lasknud turule või paigutanud ELi laeva pardale, ei vasta artiklis 4 osutatud rahvusvahelistele õigusaktidele, võtab viivitamata vajalikud parandusmeetmed toote vastavusse viimiseks ning vajaduse korral kõrvaldab selle või võtab tagasi. Lisaks, kui toode kujutab endast ohtu, teavitab ta sellest viivitamata liikmesriikide pädevaid ametiasutusi, esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja mis tahes võetud parandusmeetmete kohta.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Muudatusettepanek  24

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 12 – lõige 10

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

10. Tootja esitab pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmise korral talle viivitamata toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni keeles, mis on sellele asutusele kergesti arusaadav, ning tagab turujärelevalve eesmärgil juurdepääsu oma tööruumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 19. Nad teevad kõnealuse ametiasutusega tema nõudmise korral koostööd kõikides nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetes.

10. Tootja esitab pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmise korral talle viivitamata toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentatsiooni kas inglise või muus, sellele asutusele kergesti arusaadavas keeles, ning tagab turujärelevalve eesmärgil juurdepääsu oma tööruumidele vastavalt määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklile 19. Ta teeb kõnealuse ametiasutusega tema nõudmise korral koostööd kõikides tema poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetes.

Selgitus

Kuna inglise keel on laevanduses tavapäraselt kasutatav töökeel, peaks olema piisav, kui tootekirjeldused esitatakse vähemalt inglise keeles. Sõnastus „keeles, mis on sellele asutusele kergesti arusaadav” ei ole piisavalt täpne ja võib põhjustada olulisi lisakulusid.

Muudatusettepanek  25

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Tootja, kes ei asu liikmesriigi territooriumil, määrab endale kirjaliku volituse alusel volitatud esindaja.

1. Tootja, kes ei asu liikmesriigi territooriumil, määrab endale kirjaliku volituse alusel liidu piirides volitatud esindaja. Tootja, kes ei asu liikmesriigi või Euroopa majanduspiirkonda kuuluva riigi territooriumil, esitab oma volitatud esindaja nime ja kontaktandmed.

Selgitus

Volitatud esindaja kontaktandmed peaksid sisalduma tootekirjelduses. Tootjaid, kes asuvad Euroopa majanduspiirkonnas, ei tuleks kohustada volitatud esindajat määrama. Lisaks täpsustatakse, et ühenduses piisab ühest volitatud esindajast ja et teda ei tule määrata iga liikmesriigi jaoks eraldi.

Muudatusettepanek  26

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 13 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) hoida ELi vastavusdeklaratsioon ja tehniline dokumentatsioon riiklikule järelevalveasutusele kättesaadavana mõistliku ajavahemiku jooksul, mis vastab ohu tasemele, ning mitte vähem aega, kui on asjaomase laevavarustuse eeldatav kasutustsükkel pärast vastavusmärgise kinnitamist viimasena toodetud laevavarustuse eseme külge;

(a) pärast roolimärgise kinnitamist viimasena toodetud laevavarustuse eseme külge hoida ELi vastavusdeklaratsioon ja tehniline dokumentatsioon riiklikule järelevalveasutusele kättesaadavana ohu tasemele vastava ajavahemiku jooksul, mis ei ole lühem kui asjaomase laevavarustuse eeldatav kasutustsükkel, ja igal juhul vähemalt 10 aastat;

Selgitus

Praeguses direktiivis 96/98/EÜ laevavarustuse kohta (B lisa punktis 9), samuti uue toodete turustamise õigusraamistikuga vastavusse viidud direktiivides on juba ette nähtud, et tehnilisi dokumente ja ELi vastavusdeklaratsioone tuleb säilitada vähemalt kümme aastat. Erinevate tõlgenduste vältimiseks tuleks siin see ajavahemik ära märkida.

Muudatusettepanek  27

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile või tootega kaasas olevasse dokumenti.

1. Importijad märgivad oma nime, registreeritud kaubanime või registreeritud kaubamärgi ja kontaktaadressi kas tootele või, kui see ei ole võimalik, pakendile ja tootega kaasas olevasse dokumenti.

Selgitus

Tekst on viidud vastavusse roolimärgise kinnitamist käsitlevate ja artiklis 10 ette nähtud sätetega, mis suurendavad vajaliku teabe ülesleidmise võimalust.

Muudatusettepanek  28

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 14 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Importijad ja turustajad esitavad pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmise korral talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentsatsiooni keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad kõnealuse ametiasutusega tema nõudmise korral koostööd kõikides nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetes.

2. Importijad ja turustajad esitavad pädeva riikliku ametiasutuse põhjendatud nõudmise korral talle toote vastavust tõendava kogu teabe ja dokumentsatsiooni kas inglise või muus, kõnealusele asutusele kergesti arusaadavas keeles. Nad teevad kõnealuse ametiasutusega tema nõudmise korral koostööd kõikides nende poolt turule lastud toodete põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud meetmetes.

Selgitus

Kuna inglise keel on laevanduses tavapäraselt kasutatav töökeel, peaks olema piisav, kui tootekirjeldused esitatakse vähemalt inglise keeles. Sõnastus „keeles, mis on kõnealusele asutusele kergesti arusaadav” ei ole piisavalt täpne ja võib põhjustada olulisi lisakulusid.

Muudatusettepanek  29

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid tagavad, et tootja või tema volitatud esindaja hindab teatava laevavarustuse vastavust nõuetele, kasutades üht võimalustest, mis on kehtestatud rakendusaktidega, mis komisjon on vastu võtnud kooskõlas artikli 38 lõike 3 kohase kontrollimenetlusega, valides järgmiste menetluste hulgast:

 

2. Liikmesriigid tagavad, et tootja või tema volitatud esindaja hindab teavitatud asutuse kaudu teatava laevavarustuse vastavust nõuetele, kasutades üht võimalustest, mis on kehtestatud rakendusaktidega, mis komisjon on vastu võtnud kooskõlas artikli 38 lõike 3 kohase kontrollimenetlusega, valides järgmiste menetluste hulgast:

Muudatusettepanek  30

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 2 – punkt a – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– tootmiskvaliteedi tagamine (moodul D);

– tootmiskvaliteedi tagamine (moodul D); või

Selgitus

Tavapäraselt kasutatakse mooduleid B+D või B+E või B+F.

Muudatusettepanek  31

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Komisjon peab ajakohast nimekirja heakskiidetud laevavarustusest ja tagasivõetud või rahuldamata taotlustest ning teeb selle huvitatud isikutele kättesaadavaks.

3. Komisjon peab ajakohast nimekirja heakskiidetud laevavarustusest ja tagasivõetud või rahuldamata taotlustest ning teeb selle huvitatud isikutele kättesaadavaks oma selleks otstarbeks loodud infosüsteemi kaudu.

Selgitus

Komisjon on juba võtnud kasutusele süsteemi, mis on mõeldud selleks, et edastada teavet talle esitatud laevavarustuse heakskiitmise taotluste rahuldamise või sellest keeldumise kohta. Seega tuleks siia lisada vastav viide.

Muudatusettepanek  32

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. ELi vastavusdeklaratsioon koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas esitatud näidise järgi. See sisaldab käesoleva direktiivi II lisas esitatud asjakohastes moodulites kindlaksmääratud elemente ning seda ajakohastatakse pidevalt.

2. ELi vastavusdeklaratsioon koostatakse otsuse nr 768/2008/EÜ III lisas esitatud näidise järgi. See sisaldab käesoleva direktiivi II lisas esitatud asjakohastes moodulites kindlaksmääratud elemente ning seda ajakohastatakse pidevalt, regulaarselt ja vastavalt vajadusele.

Muudatusettepanek  33

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale artikli 12 lõikes 1 osutatud vastutuse ja kohustused.

3. ELi vastavusdeklaratsiooni koostamisega võtab tootja endale käesolevas direktiivis osutatud vastutuse ja kohustused.

Muudatusettepanek  34

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 16 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui laevavarustus paigutatakse ELi laeva pardale, siis antakse laevale seda laevavarustust hõlmava ELi vastavusdeklaratsiooni koopia, mida hoitakse laeva pardal, kuni asjaomane varustus laevalt eemaldatakse. Laeva lipuriik tõlgib vastavusdeklaratsiooni nõutavasse keelde või keeltesse.

4. Kui laevavarustus paigutatakse liidu laeva pardale, siis antakse laevale seda laevavarustust hõlmava ELi vastavusdeklaratsiooni koopia, mida hoitakse laeva pardal, kuni asjaomane varustus laevalt eemaldatakse. Vastavusdeklaratsioon esitatakse inglise keeles või tõlgitakse laeva lipuriigi nõutavasse keelde või keeltesse.

Selgitus

Kuna inglise keel on laevanduses tavapäraselt kasutatav töökeel, peaks olema piisav, kui tootekirjeldused esitatakse vähemalt inglise keeles.

Muudatusettepanek  35

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 22 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui komisjon on veendunud, et teavitatud asutus ei täida või on lakanud täitmast teavitamise aluseks olevaid nõudeid, annab ta teavitavale liikmesriigile sellest teada ning nõuab, et see võtaks parandusmeetmeid, sealhulgas vajaduse korral tühistaks teavituse.

4. Kui komisjon on veendunud, et teavitatud asutus ei täida või on lakanud täitmast teavitamise aluseks olevaid nõudeid, annab ta teavitavale liikmesriigile sellest teada ning nõuab, et see võtaks viivitamata parandusmeetmeid, sealhulgas vajaduse korral tühistaks teavituse.

Muudatusettepanek  36

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 24 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Teavitatud asutused esitavad komisjonile ja liikmesriikidele nõudmise korral asjakohase teabe negatiivsete ja positiivsete vastavushindamistulemuste kohta. Teavitatud asutused esitavad teistele sarnaste vastavushindamistoimingute ja samade toodetega tegelevatele teavitatud asutustele asjakohase teabe negatiivsete ja nõudmise korral positiivsete vastavushindamistulemuste kohta.

2. Teavitatud asutused esitavad komisjonile ja liikmesriikidele nõudmise korral asjakohase teabe negatiivsete ja positiivsete vastavushindamistulemuste kohta. Nõudmise korral esitavad teavitatud asutused teistele samade toodete vastavushindamistoimingutega tegelevatele teavitatud asutustele teabe esitatud taotluste kohta.

Selgitus

Hindamistulemusi käsitleva teabe edastamine on vastuolus III lisas sätestatud teavitatud asutuste töötajate ametisaladusega.

Muudatusettepanek  37

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 25

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Komisjon korraldab kogemuste vahetamist liikmesriikide teavituspoliitika eest vastutavate riiklike ametiasutuste vahel.

Komisjon korraldab kogemuste vahetamist liikmesriikides teavituspoliitika eest vastutavate riiklike ametiasutuste vahel, eriti turujärelevalve küsimustes.

Selgitus

Teabevahetuses liikmesriikide ametiasutuste vahel tuleb käsitleda ka turujärelevalvet.

Muudatusettepanek  38

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4. Kui liikmesriigi turujärelevalveasutus kavatseb teha pistelist kontrolli, võib ta nõuda tootjalt, et see teeks vajalikud näidised kättesaadavaks kõnealuse liikmesriigi territooriumil.

4. Kui liikmesriigi turujärelevalveasutus kavatseb teha pistelist kontrolli, võib ta nõuda tootjalt, et see teeks, juhul kui see on mõistlik ja teostatav, vajalikud näidised omal kulul kõnealuse liikmesriigi territooriumil kättesaadavaks või võimaldaks näidistele juurdepääsu kohapeal.

Selgitus

Turujärelevalve meetmed peavad jääma proportsionaalseks soovitud eesmärgiga, et mitte põhjustada asjaomastele ettevõtetele tarbetuid kulusid.

Muudatusettepanek  39

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Ta teavitab viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud meetmetest.

Turujärelevalveasutus teavitab nendest meetmetest viivitamata komisjoni ja teisi liikmesriike.

Muudatusettepanek  40

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Lõikes 4 osutatud teave hõlmab kõiki teadaolevaid üksikasju, eelkõige mittevastava laevavarustuse väljaselgitamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski olemust, võetud siseriiklike meetmete laadi ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutus osutab eelkõige, kas mittevastavus on tingitud järgmistest asjaoludest:

5. Lõikes 4 osutatud teave turujärelevalveasutuse võetud meetmete kohta hõlmab kõiki teadaolevaid üksikasju, eelkõige mittevastava laevavarustuse väljaselgitamiseks vajalikku teavet, toote päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski olemust, võetud siseriiklike meetmete laadi ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutus osutab eelkõige, kas mittevastavus on tingitud järgmistest asjaoludest:

Muudatusettepanek  41

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

7. Kui nelja kuu jooksul lõikes 4 osutatud teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi ajutise meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks.

7. Kui nelja kuu jooksul lõikes 4 osutatud turujärelevalveasutuse võetud meetmeid käsitleva teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi ajutise meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks.

Muudatusettepanek  42

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 29 – lõige 6

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

6. Kui liikmesriigi meede loetakse põhjendatuks ja laevavarustuse mittevastavuse põhjuseks on puudused artiklis 4 osutatud katsestandardites, siis võib komisjon rakendusaktiga kõnealuse meetme kinnitada, seda muuta või selle kehtetuks tunnistada vastavalt artikli 38 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele. Lisaks võib komisjon võtta artiklis 37 osutatud menetluse kohaselt rakendusaktiga vastu ajutised ühtlustatud nõuded ja katsestandardid laevavarustuse teatava eseme suhtes, et kõrvaldada ohu laevale ja loodusele, kuni vastavad rahvusvahelised organisatsioonid asjaomase katsestandardi ära muudavad.

 

6. Kui laevavarustuse mittevastavuse põhjuseks on puudused artiklis 4 osutatud katsestandardites ja liikmesriik võtab kasutusele kaitsemeetme, siis võib komisjon rakendusaktiga kõnealuse meetme kinnitada, seda muuta või selle kehtetuks tunnistada vastavalt artikli 38 lõikes 2 osutatud nõuandemenetlusele. Lisaks võib komisjon võtta artiklis 37 osutatud menetluse kohaselt rakendusaktiga vastu ajutised ühtlustatud nõuded ja katsestandardid laevavarustuse teatava eseme suhtes, et kõrvaldada oht laevale ja loodusele, kuni vastavad rahvusvahelised organisatsioonid asjaomase katsestandardi ära muudavad.

Muudatusettepanek  43

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – pealkiri

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Nõuetele vastavad tooted, mis kujutavad endast ohtu meresõidule või keskkonnakaitsele

Nõuetele vastavad tooted, mis kujutavad endast ohtu meresõidule, keskkonnale või tervisele

Muudatusettepanek  44

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 30 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik leiab peale artikli 28 lõike 1 kohast hindamist, et kuigi toode on käesoleva direktiivi nõuetega kooskõlas, kujutab see meresõiduohutuse või keskkonna seisukohast siiski ohtu, ning nõuab, et asjakohane ettevõtja võtaks kõik kohased meetmed tagamaks, et asjaomane laevavarustus ei kujuta endast turule laskmisel enam sellist ohtu, et ettevõtja kõrvaldaks asjaomase laevavarustuse turult või võtaks selle tagasi liikmesriigi poolt määratud mõistliku aja jooksul, mis vastab ohu laadile.

1. Kui liikmesriik leiab peale artikli 28 lõike 1 kohast hindamist, et kuigi toode on käesoleva direktiivi nõuetega kooskõlas, kujutab see meresõiduohutuse, keskkonna või tervise seisukohast siiski ohtu, ning nõuab, et asjakohane ettevõtja võtaks kõik kohased meetmed tagamaks, et asjaomane laevavarustus ei kujuta endast turule laskmisel enam sellist ohtu, et ettevõtja kõrvaldaks asjaomase laevavarustuse turult või võtaks selle tagasi liikmesriigi poolt määratud mõistliku aja jooksul, mis vastab ohu laadile.

Muudatusettepanek  45

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 32 – lõige 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Lipuriigi ametiasutus võib erandlike tehniliste uuenduste korral lubada ELi laeva pardale paigutada vastavushindamismenetlustele mittevastavat laevavarustust, kui katse abil või muul lipuriigi asutust rahuldaval viisil on tõestatud, et selline varustus on vähemalt sama tõhus kui vastavushindamismenetlustele vastav laevavarustus.

1. Lipuriigi ametiasutus võib erandlike tehniliste uuenduste korral lubada ELi laeva pardale paigutada vastavushindamismenetlustele mittevastavat laevavarustust, kui katse abil või muul lipuriigi asutust rahuldaval viisil on tõestatud, et selline varustus täidab käesoleva direktiivi eesmärke vähemalt samas ulatuses kui vastavushindamismenetlustele vastav laevavarustus.

Muudatusettepanek  46

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 33 – punkt b

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(b) kõnealune luba on lühiajaline;

(b) kõnealune luba antakse ajavahemikuks, mida lipuliikmesriik peab katse läbiviimiseks vajalikuks ja mis peab olema võimalikult lühike;

Muudatusettepanek  47

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 35

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva direktiivi rakendamise eest vastutavate ametiasutuste nimed ja kontaktandmed. Komisjon koostab ja avalikustab kõnealuste ametiasutuste nimekirja ning ajakohastab seda korrapäraselt.

1. Liikmesriigid teatavad komisjonile käesoleva direktiivi rakendamise eest vastutavate ametiasutuste nimed ja kontaktandmed. Komisjon koostab ja avalikustab kõnealuste ametiasutuste nimekirja ning ajakohastab seda korrapäraselt oma selleks otstarbeks loodud infosüsteemi kaudu.

2. Laevavarustuse iga eseme jaoks, mille lipuriigi ametiasutus peab rahvusvaheliste õigusaktide kohaselt kinnitama, määrab komisjon rakendusaktidega kindlaks projekteerimise, ehituse ja toimivusega seotud vastavad nõuded ja katsestandardid, mis on sätestatud rahvusvahelistes õigusaktides.

2. Laevavarustuse iga eseme jaoks, mille lipuriigi ametiasutus peab rahvusvaheliste õigusaktide kohaselt kinnitama, määrab komisjon delegeeritud õigusaktidega kindlaks projekteerimise, ehituse ja toimivusega seotud vastavad nõuded ja katsestandardid, mis on sätestatud rahvusvahelistes õigusaktides. Kõnealuste õigusaktide vastuvõtmisel märgib komisjon ka nõuete kohaldamise alguskuupäeva.

3. Komisjon võib lõikes 2 osutatud nõuete ja katsestandardite kohaldamiseks võtta rakendusaktidega vastu ühised kriteeriumid ja üksikasjaliku menetluse.

3. Komisjon võib lõikes 2 osutatud nõuete ja katsestandardite kohaldamiseks võtta delegeeritud õigusaktidega vastu ühised kriteeriumid ja üksikasjaliku menetluse.

4. Komisjon määrab rakendusaktidega kindlaks vastavad projekteerimise, ehituse ja toimivusega seotud nõuded, mis on rahvusvaheliste õigusaktidega viimati ette nähtud ning mida kohaldatakse enne nende vastuvõtmist laeva pardale paigutatud laevavarustuse suhtes, et tagada ELi laevadele paigutatud varustuse vastavus rahvusvahelistele konventsioonidele.

4. Komisjon määrab delegeeritud õigusaktidega kindlaks vastavad projekteerimise, ehituse ja toimivusega seotud nõuded, mis on rahvusvaheliste õigusaktidega viimati ette nähtud ning mida kohaldatakse enne nende vastuvõtmist laeva pardale paigutatud laevavarustuse suhtes, et tagada ELi laevadele paigutatud varustuse vastavus rahvusvahelistele konventsioonidele.

5. Komisjon loob ja haldab andmebaasi, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

5. Komisjon loob ja haldab andmebaasi, mis hõlmab vähemalt järgmist teavet:

(a) käesoleva direktiivi raames välja antud vastavussertifikaatide nimekiri ja olulised üksikasjad;

(a) käesoleva direktiivi raames välja antud vastavussertifikaatide nimekiri ja olulised üksikasjad, mille on esitanud teavitatud asutused;

(b) käesoleva direktiivi raames välja antud vastavusdeklaratsioonide nimekiri ja olulised üksikasjad;

(b) käesoleva direktiivi raames välja antud vastavusdeklaratsioonide nimekiri ja olulised üksikasjad, mille on esitanud tootjad;

(c) kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide, nõuete ja katsestandardite ajakohastatud nimekiri, sh kõik muudatused, mida hakatakse kohaldama artikli 4 lõike 3 kohaselt;

(c) kohaldatavate rahvusvaheliste õigusaktide (koos nende sisuga), nõuete ja katsestandardite ajakohastatud nimekiri, sh kõik muudatused, mida hakatakse kohaldama artikli 4 lõike 3 kohaselt;

(d) lõikes 3 osutatud kriteeriumide ja menetluste nimekiri ja täielik tekst;

(d) lõikes 3 osutatud kriteeriumide ja menetluste nimekiri ja täielik tekst;

(e) artiklis 11 osutatud elektroonilise märgistamise nõuded ja tingimused;

(e) artiklis 11 osutatud elektroonilise märgistamise nõuded ja tingimused;

(f) mis tahes muu kasulik teave, mis lihtsustab liikmesriikidel, teavitatud asutustel ja ettevõtjatel käesoleva direktiivi rakendamist.

(f) mis tahes muu kasulik teave, mis lihtsustab liikmesriikidel, teavitatud asutustel ja ettevõtjatel käesoleva direktiivi rakendamist.

Kõnealune andmebaas tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks. See tehakse üksnes teavitamise eesmärgil kas osaliselt või täielikult kättesaadavaks ka avalikkusele.

Kõnealune andmebaas tehakse liikmesriikidele kättesaadavaks. See tehakse üksnes teavitamise eesmärgil kas osaliselt või täielikult kättesaadavaks ka avalikkusele.

6. Käesolevas artiklis osutatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 38 lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

 

Selgitus

Komisjon on juba võtnud kasutusele süsteemi selleks, et edastada talle esitatud teavet laevavarustuse heakskiitmise või heakskiitmisest keeldumise kohta, mistõttu siia tuleks lisada viide nimetatud süsteemile.

Muudatusettepanek  48

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 36 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(a) muuta artikli 2 lõikes 3 sätestatud rahvusvaheliste konventsioonide loetelu, et lisada neid konventsioone, milles nõutakse, et lipuriik peab heaks kiitma tema lipu all sõitvatele laevade paigutatava laevavarustuse;

(a) muuta artikli 2 lõikes 3 sätestatud rahvusvaheliste konventsioonide loetelu, et lisada need jõustunud konventsioonid, milles nõutakse, et lipuriik peab heaks kiitma tema lipu all sõitvatele laevadele paigutatava laevavarustuse;

Muudatusettepanek  49

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Artiklites 8, 11, 29 ja 36 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

2. Artiklites 8, 11, 29, 35 ja 36 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast. Komisjon koostab hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu volituste delegeerimise kohta aruande. Volituste delegeerimist uuendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite, tehes seda hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

Selgitus

Komisjonile delegeeritavad volitused peaksid olema piiratud viie aastaga, mida on võimalik pikendada, kui teatavad tingimused, näiteks aruande koostamise nõue, on täidetud ja kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei esita vastuväiteid. Käesolevas muudatusettepanekus võetakse arvesse uut standardsõnastust seoses delegeeritud õigusaktidega.

Muudatusettepanek  50

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37 – lõige 3

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklites 8, 11, 29 ja 36 osutatud õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituse delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament või nõukogu võivad artiklites 8, 11, 29, 35 ja 36 osutatud õiguse võtta vastu delegeeritud õigusakte igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. Otsus ei mõjuta juba kehtivate delegeeritud õigusaktide kehtivust.

Muudatusettepanek  51

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 37 – lõige 5

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

5. Artiklite 8, 11, 29 ja 36 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole selle kohta kõnealusest aktist Euroopa Parlamendi ja nõukogu teavitamisest arvestatuna kahe kuu jooksul vastuväidet esitanud või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne kõnealuse ajavahemiku möödumist andnud komisjonile teada, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust tähtaega kahe kuu võrra.

5. Artiklite 8, 11, 29, 35 ja 36 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub ainult juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole selle kohta kõnealusest aktist Euroopa Parlamendi ja nõukogu teavitamisest arvestatuna kahe kuu jooksul vastuväidet esitanud või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on mõlemad enne kõnealuse ajavahemiku möödumist andnud komisjonile teada, et nad ei esita vastuväiteid. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse kõnealust tähtaega kahe kuu võrra.

Muudatusettepanek  52

Ettepanek võtta vastu direktiiv

Artikkel 40 – lõige 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2. Laevavarustuse suhtes [kohaldamise kuupäev] kohaldatavaid nõudeid ja katsestandardeid, mis liikmesriigid on direktiivi 96/98/EÜ nõuete täitmiseks siseriiklike õigusaktide kohaselt vastu võtnud, kohaldatakse seni, kuni jõustuvad artikli 35 lõikes 2 osutatud rakendusaktid.

2. Laevavarustuse suhtes [kohaldamise kuupäev] kohaldatavaid nõudeid ja katsestandardeid, mis liikmesriigid on direktiivi 96/98/EÜ nõuete täitmiseks siseriiklike õigusaktide kohaselt vastu võtnud, kohaldatakse seni, kuni jõustuvad artikli 35 lõikes 2 osutatud delegeeritud õigusaktid.

Muudatusettepanek  53

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – I osa – punkt 3 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– tõendatud koopia patendist, loast või dokumendist, millega taotleja soovib omandada õigust asjaomast laevavarustust toota, kasutada, müüa või pakkuda müügiks või kasutada selle kaubamärki; olenemata III lisa punktist 16 säilitab teavitatud asutus selle koopia pädevale kohtule kättesaadavana;

välja jäetud

Selgitus

Vaadeldava protsessi eesmärk on eelkõige näidata toote vastavust tehnilistele nõuetele. Ei ole selge, miks selle käigus peab nõudma tõendatud koopia esitamist patendist, eriti veel kuna see võib põhjustada probleeme andmete konfidentsiaalsusega.

Muudatusettepanek  54

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – I osa – punkt 4.2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

4.2. kontrollib, kas näidis(ed) on valmistatud vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile ja teeb kindlaks nii need elemendid, mis on projekteeritud vastavalt asjaomaste harmoneeritud standardite ja/või tehniliste spetsifikatsioonide kohaldatud sätetele, kui ka elemendid, mille projekteerimisel ei ole nimetatud standardite asjaomaseid sätteid kohaldatud;

4.2. kontrollib, kas näidis(ed) on valmistatud vastavalt tehnilisele dokumentatsioonile ja teeb kindlaks nii need elemendid, mis on projekteeritud vastavalt asjaomaste harmoneeritud standardite ja/või tehniliste spetsifikatsioonide kohaldatud sätetele, kohaldatavatele nõuetele ja katsestandarditele, kui ka elemendid, mille projekteerimisel ei ole nimetatud standardite asjaomaseid sätteid kohaldatud;

Selgitus

Komisjoni tekst on võetud otsusest 768/2008 („uus lähenemisviis”). Muudatusettepaneku eesmärk on kohandada teksti laevavarustusele.

Muudatusettepanek  55

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – II osa – punkt 3.1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– tõendatud koopia patendist, loast või dokumendist, millega taotleja soovib omandada õigust asjaomast laevavarustust toota, kasutada, müüa või pakkuda müügiks või kasutada selle kaubamärki; olenemata III lisa punktist 16 säilitab teavitatud asutus selle koopia pädevale kohtule kättesaadavana;

välja jäetud

Selgitus

Vaadeldava protsessi eesmärk on eelkõige näidata toote vastavust tehnilistele nõuetele. Ei ole selge, miks selle käigus peab nõudma tõendatud koopia esitamist patendist, eriti veel kuna see võib põhjustada probleeme andmete konfidentsiaalsusega.

Muudatusettepanek  56

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – III osa – punkt 3.1 – lõik 2 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– tõendatud koopia patendist, loast või dokumendist, millega taotleja soovib omandada õigust asjaomast laevavarustust toota, kasutada, müüa või pakkuda müügiks või kasutada selle kaubamärki; olenemata III lisa punktist 16 säilitab teavitatud asutus selle koopia pädevale kohtule kättesaadavana;

välja jäetud

Selgitus

Selle protsessi eesmärk on peamiselt näidata toote vastavust tehnilistele nõuetele. Ei ole selge, miks selle käigus peab nõudma tõendatud koopia esitamist patendist, eriti veel kuna see võib põhjustada probleeme andmete konfidentsiaalsusega.

Muudatusettepanek  57

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – IV osa – punkt 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Tootja varustab teavitatud asutuse tõendatud koopiaga patendist, loast või dokumendist, millega taotleja soovib omandada õigust asjaomast laevavarustust toota, kasutada, müüa või pakkuda müügiks või kasutada selle kaubamärki; olenemata III lisa punktist 16 säilitab teavitatud asutus selle koopia pädevale kohtule kättesaadavana.

välja jäetud

Selgitus

Vaadeldava protsessi eesmärk on eelkõige näidata toote vastavust tehnilistele nõuetele. Ei ole selge, miks selle käigus peab nõudma tõendatud koopia esitamist patendist, eriti veel kuna see võib põhjustada probleeme andmete konfidentsiaalsusega.

Muudatusettepanek  58

Ettepanek võtta vastu direktiiv

II lisa – V osa – punkt 2 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

– tõendatud koopia patendist, loast või dokumendist, millega taotleja soovib omandada õigust asjaomast laevavarustust toota, kasutada, müüa või pakkuda müügiks või kasutada selle kaubamärki; olenemata III lisa punktist 16 säilitab teavitatud asutus selle koopia pädevale kohtule kättesaadavana;

välja jäetud

Selgitus

Vaadeldava protsessi eesmärk on eelkõige näidata toote vastavust tehnilistele nõuetele. Ei ole selge, miks selle käigus peab nõudma tõendatud koopia esitamist patendist, eriti veel kuna see võib põhjustada probleeme andmete konfidentsiaalsusega.

(1)

ELT C 161, 6.6.2013, lk 93.


SELETUSKIRI

Taustteave

Laevadele paigutatud teatavat liiki varustuse puhul kohustavad rahvusvahelised meresõiduohutuse konventsioonid lipuriiki tagama projekteerimis-, ehituslike ja toimivusnõuetele vastavuse.

Eesmärk on tagada laeva ja laevapere ohutus ning ühtlasi vältida laevaõnnetusi ja merekeskkonna reostust. Hõlmatud toodete hulka kuuluvad näiteks navigatsiooniseadmed, päästevarustus ja tuletõrjevahendid.

Nende standardite rakendamist Euroopa Liidu liikmesriikides ühtlustatakse praegu direktiiviga 96/98/EÜ laevavarustuse kohta. Liikmesriigiti esinenud erinevused on tänu selgelt kindlaksmääratud nõuetele ja ühtsetele sertifitseerimismenetlustele järk-järgult vähenenud.

Samas võib ikka veel täheldada, et mõningaid raskusi põhjustab nende standardite hiline ülevõtmine liikmesriikide õiguskorda (mis tekitab haldusasutuste ja ettevõtete jaoks õiguslikku ebakindlust), laevavarustuse nõuetele vastavust hindavate asutuste töö kvaliteet ja turujärelevalve.

Lisaks ei ole direktiiv 96/98/EÜ vastavuses uue toodete turustamise õigusraamistikuga, mille moodustavad määrus (EÜ) nr 765/2008, otsus nr 768/2008/EÜ ja määrus (EÜ) nr 764/2008. Nimetatud õigusaktidesse on koondatud üldpõhimõtted ja erisätted, mis peavad esinema kõikides toodete turustamise tingimusi ühtlustavates õigusaktides.

Euroopa Komisjon tegi nende eri aspektide arvessevõtmiseks ettepaneku praegune direktiiv laevavarustuse kohta asendada.

Ettepaneku eesmärk on parandada direktiivi rakendamis- ja jõustamismehhanisme, et tagada laevavarustuse siseturu nõuetekohane toimimine ning ühtlasi ka kõrgetasemeline mereohutus ja merereostuse vältimine. Samuti soovitakse selle kaudu õiguskeskkonda lihtsustada ning tagada kogu liidus Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni (IMO) nõuete ühtlustatud kohaldamine ja rakendamine.

Komisjoni esitatud direktiivi ettepanek ei mõjuta liidu eelarvet.

Raportööri seisukoht

Laevavarustustööstus on kõrge lisaväärtusega juhtsektor, mille teadus- ja arendusvaldkonna investeeringute tase on kõrge. Selle tööstusharuga on Euroopas hinnanguliselt seotud 5000–6000 ettevõtet ja ligikaudu 300 000 töötajat.

Asjaomaste sidusrühmade hulka kuuluvad Euroopa laevavarustuse tootjad, kes on sageli väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd), laevatehased, reisijad ja laevapere ning valitsemissektor.

Raportöör toetab komisjoni käsitust, kuna nimetatud direktiivi ettepanek peaks suurendama laevade ja laevaperede ohutust ning andma ka hoogu laevavarustustööstusele ja edendama töökohtade loomist. IMO standardite õigeaegne ülevõtmine ELi õigusaktidesse peaks kahandama ettevõtete kulusid ning toetama seega sektori konkurentsivõimet.

Raportöör soovib siiski teha kõnealuse ettepaneku parandamiseks mõned muudatusettepanekud.

Õigusliku selguse suurendamiseks liikmesriikide ja ettevõtete jaoks ning vältimaks seega direktiivi jõustumise ajal erinevaid tõlgendusi, täpsustati mõningaid sätteid. Seda tehti eelkõige tehnilise dokumentatsiooni ja ELi vastavusdeklaratsiooni säilitamise ajavahemiku puhul (artiklid 12 ja 13) ning nõuetele mittevastava varustuse pardale paigutamise loa kestuse puhul, kui tegemist on katsetamise või hindamise eesmärgil tehtava erandiga (artikkel 33).

Lisaks tuleks rohkem soovitada võimalust kasutada roolimärgise täiendusena või selle asemel elektroonilisi märgiseid, kuna see hõlbustab liidu sadamaid külastavate laevade kontrollimist ja võimaldab tõhusamalt võidelda võltsimise vastu (artikkel 11).

Samuti tuleb jälgida, et turujärelevalve meetmed jääksid proportsionaalseks soovitud eesmärgiga, seda eelkõige liikmesriikide poolt kontrollimiseks nõutavate näidiste puhul (artikkel 27).

Lõpuks tehakse ettepanek reguleerida täpsemalt delegeeritud õigusaktidega seotud menetlust (artikkel 37), mida komisjon võib kasutada selleks, et muuta nende rahvusvaheliste konventsioonide loetelu, milles nõutakse, et lipuriik peab heaks kiitma tema lipu all sõitvatele laevadele paigutatava varustuse, ning selleks, et ajakohastada direktiivi III lisas osutatud viiteid Euroopa ja rahvusvahelistele standarditele.


MENETLUS

Pealkiri

Laevavarustus (direktiivi 96/98/EÜ kehtetuks tunnistamine)

Viited

COM(2012)0772 – C7-0414/2012 – 2012/0358(COD)

EP-le esitamise kuupäev

17.12.2012

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

TRAN

15.1.2013

 

 

 

Arvamuse esitaja(d)

       istungil teada andmise kuupäev

ENVI

15.1.2013

IMCO

15.1.2013

JURI

15.1.2013

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

ENVI

16.1.2013

IMCO

23.1.2013

JURI

22.1.2013

 

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Dominique Riquet

21.1.2013

 

 

 

Arutamine parlamendikomisjonis

29.5.2013

8.7.2013

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

9.7.2013

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

37

3

3

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Magdi Cristiano Allam, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Franco Frigo, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Jaromír Kohlíček, Georgios Koumoutsakos, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Alfreds Rubiks

Esitamise kuupäev

12.7.2013

Õigusteave - Privaatsuspoliitika