ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

12. 7. 2013 - (COM(2012)0432 – C7‑0211/2012 – 2012/0208(COD)) - ***I

Výbor pro rybolov
Zpravodaj: Rareş-Lucian Niculescu


Postup : 2012/0208(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0256/2013
Předložené texty :
A7-0256/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

(COM(2012)0432 – C7‑0211/2012 – 2012/0208(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2012)0432),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7–0211/2012),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. listopadu 2012[1],

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů[2],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A7-0256/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Za účelem použití některých ustanovení nařízení (ES) č. 850/98 by měla být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o:

(3) Aby mohla být některá ustanovení tohoto nařízení účinně aktualizována tak, aby zohledňovala technickývědecký pokrok, měla by být na Komisi přenesena pravomoc přijímat akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o:

– rozdělení regionů do zeměpisných oblastí,

– rozdělení regionů do zeměpisných oblastí,

– změnu pravidel týkajících se podmínek pro používání určitých kombinací velikostí ok sítí,

– změnu pravidel týkajících se podmínek pro používání určitých kombinací velikostí ok sítí,

– přijetí podrobných pravidel pro výpočet podílu cílových druhů odlovených více než jedním rybářským plavidlem, aby se zajistilo, že tyto podíly budou dodržovat všechna plavidla zapojená do rybolovné operace,

– přijetí podrobných pravidel pro výpočet podílu cílových druhů odlovených více než jedním rybářským plavidlem, aby se zajistilo, že tyto podíly budou dodržovat všechna plavidla zapojená do rybolovné operace,

– přijetí pravidel týkajících se technického popisu a metody používání povolených zařízení, která mohou být připojena k rybářské síti a která neucpávají ani významnou měrou nezmenšují otevření ok sítě,

– přijetí pravidel týkajících se technického popisu a metody používání povolených zařízení, která mohou být připojena k rybářské síti a která neucpávají ani významnou měrou nezmenšují otevření ok sítě,

– podmínky, za kterých se plavidlům o celkové délce vyšší než osm metrů povolí v určitých vodách Unie používat vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích lodě,

– podmínky, za kterých se plavidlům o celkové délce vyšší než osm metrů povolí v určitých vodách Unie používat vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích lodě,

– opatření, jež mají za cíl s okamžitým účinkem řešit neočekávaně nízké nebo výrazné doplnění stavů nedospělých jedinců, změny migračních vzorů nebo jakékoli jiné změny stavu zachování rybích populací.

– opatření, jež mají za cíl s okamžitým účinkem řešit neočekávaně nízké nebo výrazné doplnění stavů nedospělých jedinců, změny migračních vzorů nebo jakékoli jiné změny stavu zachování rybích populací.

 

– akty, kterými vyjme konkrétní druhy rybolovu určitého členského státuuplatňování některých ustanovení týkajících se tenatových sítí na chytání ryb za žábry, tenatovýchtřístěnných tenatových sítípodoblastech ICES VIII, IXX, pokud je úroveň vedlejších úlovků žralokůvýmětů velmi nízká.

Odůvodnění

Je zapotřebí přesněji stanovit, kdy má být přenesena pravomoc.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Je obzvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti pro přijímání aktů v přenesené pravomoci vedla odpovídající konzultace, a tona odborné úrovni.

(4) Je zvláště důležité, aby Komise v rámci přípravné činnosti vedla odpovídající konzultace, zejména na odborné úrovni, aby se získaly objektivní, přesné, úplnéaktuální informace.

Pozměňovací návrh  3

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 1

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 2 – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Regiony uvedené v odstavci 1 mohou být rozděleny na zeměpisné oblasti, zejména na základě vymezení podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o rozdělení regionů na zeměpisné oblasti pro účely určení zeměpisných oblastí, v nichž se použijí zvláštní technická opatření pro zachování zdrojů.

3. Regiony uvedené v odstavci 1 mohou být rozděleny na zeměpisné oblasti, zejména na základě vymezení podle odstavce 2. Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 48a, pokud jde o rozdělení regionů pro účely určení zeměpisných oblastí, v nichž se použijí zvláštní technická opatření pro zachování zdrojů.

Odůvodnění

Navržené znění je nadbytečné.

Pozměňovací návrh                       4

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 8 a (nový)

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 34b – odst. 11

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

8a)článku 34b se odstavec 11 nahrazuje tímto:

 

„11. Po konzultaciVTHVR je Komisi svěřena pravomoc přijmout aktypřenesené pravomoci, kterými vyjme některé konkrétní druhy rybolovu členského státupodoblastech ICES VIII, IXXuplatňování odstavců 1 až 9, pokud informace předložené členskými státy ukazují, že výsledkem těchto rybolovných činností je velmi nízká úroveň vedlejších úlovků žralokůvýmětů.“

Odůvodnění

Uvedené záležitosti se nezabývají jednotnými podmínkami uplatňování nařízení, jak je stanoveno v článku 291 SFEU. Ve skutečnosti se jedná o výjimky a tudíž představují změny ve smyslu článku 290 SFEU.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 9

Nařízení (ES) č. 850/98

Čl. 45 – odst. 1

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení je Komisi, prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 48a, svěřena pravomoc určit technická opatření pro zachování zdrojů týkající se používání vlečných zařízení či upevněných lovných zařízení nebo týkající se rybolovných činností v určitých oblastech nebo v určitých obdobích. Tato opatření mají za cíl řešit s okamžitým účinkem neočekávaně nízké nebo výrazné doplnění stavů nedospělých jedinců, změny migračních vzorů nebo jakékoli jiné změny stavu zachování rybích populací.

1. Dodatkem nebo odchylkou k tomuto nařízení je Komisi, prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci přijatých v souladu s článkem 48a, svěřena pravomoc určit technická opatření pro zachování zdrojů týkající se používání vlečných zařízení či upevněných lovných zařízení nebo týkající se rybolovných činností v určitých oblastech nebo v určitých obdobích. Tato opatření mají za cíl řešit s okamžitým účinkem neočekávaně nízké nebo výrazné doplnění stavů nedospělých jedinců, změny migračních vzorů nebo jakékoli jiné změny stavu zachování populací mořských živočichů.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 850/1998

Čl. 48a – odst. 2

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6 a čl. 45 odst. 1 je svěřeno na dobu neurčitou.

2. Pravomoc přijímat aktypřenesené pravomoci uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 29d odst. 7, čl. 34b odst. 11 a čl. 45 odst. 1 je Komisi svěřena na dobu tří let od …*. Komise vypracuje nejpozději devět měsíců před koncem tohoto tříletého období zprávupřenesení pravomocí. Přenesení pravomoci se automaticky prodlužujestejně dlouhá období, pokud Evropský parlament nebo Rada nevysloví proti tomuto prodloužení námitku nejpozději tři měsíce před koncem každéhotěchto období.

 

______________

 

*Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu tohoto nařízeníplatnost.

Odůvodnění

Je vhodnější přenesení pravomocí časově omezit a stanovit Komisi povinnost, aby informovala o jejím uplatňování, a získat tak v této otázce pravidelné hodnocení a možnost vznášet námitky.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 850/1998

Čl. 48a – odst. 3

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6 a čl. 45 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomocí uvedené v čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. 34b odst. 11 a čl. 45 odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 1 – bod 12

Nařízení (ES) č. 850/1998

Čl. 48a – odst. 5

 

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6 a čl. 45 odst. 1 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle čl. 2 odst. 3, čl. 4 odst. 4 písm. c), čl. 4 odst. 5 písm. b), čl. 16 odst. 2, čl. 29 odst. 6, čl. čl. 34b odst. 11 a čl. 45 odst. 1 vstoupí v platnost pouze tehdy, pokud proti němu Evropský parlament nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, nebo pokud Evropský parlament i Rada před uplynutím této lhůty informují Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

  • [1]               Úř. věst. C 11, 15.1.2013, s. 86.
  • [2]               Přijaté texty, P7_TA(2012)0448.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Obecné souvislosti

Lisabonská smlouva zavedla novou třístupňovou hierarchii předpisů. První stupeň představují legislativní akty, které zákonodárci přijímají řádným legislativním postupem, v jehož rámci Evropský parlament a Rada rozhodují jako rovnoprávní spoluzákonodárci (viz článek 294 Smlouvy o fungování Evropské unie – SFEU), nebo zvláštními legislativními postupy. Zákonodárce může dále na Komisi přenést pravomoc přijímat nelegislativní akty s obecnou působností, kterými se doplňují nebo mění některé prvky legislativního aktu, které nejsou podstatné, (tzv. akty v přenesené pravomoci vymezené v čl. 290 odst. 1 SFEU), jež představují druhý stupeň v hierarchii předpisů. Právně závazné akty Unie mohou rovněž svěřovat Komisi prováděcí pravomoci v případě, že jsou pro provádění těchto aktů Unie nezbytné jednotné podmínky. V tomto případě Komise přijímá tzv. prováděcí akty (viz článek 291 SFEU), které představují stupeň třetí.

Někdy není zcela zřejmé, který druh předpisu zvolit. Akty v přenesené pravomoci a prováděcí akty mají ve srovnání s legislativními akty tu výhodu, že umožňují rychle reagovat na novou situaci. Zatímco řádný legislativní postup a používání aktů v přenesené pravomoci zaručuje rovnoprávné zapojení Parlamentu i Rady, využití prováděcích aktů fakticky vede k vyloučení Parlamentu z projednávání, jelikož uplatňování jeho práva na kontrolu Komisi nezavazuje k tomu, aby se stanoviskem Parlamentu řídila.

Návrh Komise

V souvislosti s přizpůsobením nařízení (ES) č. 850/98 novým pravidlům SFEU vypracovala Komise návrh zařazující pravomoci, které uvedené nařízení v současnosti svěřuje Komisi, mezi opatření přenesené povahy a opatření prováděcí povahy. Navrhované změny se obecně týkají pouze druhů aktů, jež mají být přijaty, a nemění obsah opatření.

Komise navrhuje, aby jí byla svěřena pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci, pokud jde o rozdělení regionů do zeměpisných oblastí, pravidla týkající se podmínek pro používání určitých kombinací velikostí ok sítí, pravidla pro výpočet podílu cílových druhů odlovených více než jedním rybářským plavidlem, aby se zajistilo, že tyto podíly budou dodržovat všechna plavidla zapojená do rybolovné činnosti, pravidla týkajících se technického popisu a metody používání povolených zařízení, která mohou být připojena k rybářské síti a která neucpávají ani významnou měrou nezmenšují otevření ok sítě, podmínky, za kterých se plavidlům o celkové délce vyšší než osm metrů povolí používat vlečné sítě vlečené pomocí výložníků na bocích lodě a opatření, jež mají za cíl s okamžitým účinkem řešit neočekávaně nízké nebo výrazné doplnění stavů nedospělých jedinců, změny migračních vzorů nebo jakékoli jiné změny stavu zachování rybích populace.

Komise navrhuje, aby jí byly svěřeny prováděcí pravomoci, pokud jde o technická pravidla k měření velikosti ok sítí, síťovinu se čtvercovými oky a sílu vláken, technická pravidla týkající se struktury síťového materiálu, uvedení seznamu zařízení, která mohou ucpávat či jinak významnou měrou zmenšovat otevření ok rybářské sítě, předání seznamu plavidel, jimž bylo vydáno zvláštní povolení k rybolovu za použití vlečných sítí vlečených pomocí výložníků na bocích lodě, technická pravidla k měření výkonu motoru a rozměrů zařízení, povinnost členských států zajistit, aby nebyly překračovány úrovně intenzity rybolovu v určitých oblastech divize ICES IXa a prozatímní opatření, vyžaduje-li ochrana populací mořských živočichů neprodlený zásah.

Dne 6. února 2013 přijal Evropský parlament přílohu ke svému usnesení o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů[1]. Evropský parlament prohlašuje, že ustanovení tohoto nařízení týkající se prováděcích aktů jsou výsledkem křehkého kompromisu. Za účelem dosažení dohody v prvním čtení před vypršením platnosti nařízení (ES) č. 850/98 koncem roku 2012 přijal Evropský parlament možnost použít prováděcí akty v některých specifických případech uvedených v nařízení (ES) č. 850/98. Evropský parlament však zdůrazňuje, že tato ustanovení nelze chápat ani používat jako precedens v žádném nařízení přijímaném v souladu s řádným legislativním postupem, zejména v návrhu nařízení Komise, jímž se mění nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů.

Názor zpravodaje

Zpravodaj obecně vítá rozhodnutí Komise v bodech, v nichž navrhuje změny. Podle jeho názoru se však některé záležitosti navržené jako prováděcí akty nezabývají jednotnými podmínkami uplatňování nařízení, jak je stanoveno v článku 291 SFEU. Ve skutečnosti se jedná o výjimky, a proto mění smysl článku 290 SFEU, v důsledku čehož by měly být předmětem aktů v přenesené pravomoci.

Na straně druhé se zpravodaj domnívá, že v článcích 39, 40 a 41 nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky je již stanoven rámec pro sledování, vydávání osvědčení a ověřování výkonu motoru rybářských plavidel, a proto není vhodné považovat tyto záležitosti za prováděcí akty.

Zpravodaj je dále toho názoru, že v případech, kdy se navrhuje použití aktů v přenesené pravomoci, by mělo být přenesení pravomoci časově omezeno, aby bylo možné jeho výkon pravidelně hodnotit.

POSTUP

Název

Změna nařízení Rady (ES) č. 850/98 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

Referenční údaje

COM(2012)0432 – C7-0211/2012 – 2012/0208(COD)

Datum předložení EP

2.8.2012

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

PECH

11.9.2012

 

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Rareş-Lucian Niculescu

26.10.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

18.12.2012

21.1.2013

 

 

Datum přijetí

10.7.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

19

1

0

Členové přítomní při konečném hlasování

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Datum předložení

15.7.2013