Postup : 2013/2051(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0257/2013

Predkladané texty :

A7-0257/2013

Rozpravy :

PV 12/09/2013 - 8
CRE 12/09/2013 - 8

Hlasovanie :

PV 12/09/2013 - 13.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0369

SPRÁVA     
PDF 178kWORD 149k
12.7.2013
PE 513.107v02-00 A7-0257/2013

o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2012

(2013/2051(INI))

Výbor pre petície

Spravodajca: Nikolaos Salavrakos

PR_INI_AnnOmbud

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2012

(2013/2051(INI))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2012,

–   so zreteľom na článok 24 ods. 3, článok 228 a článok 298 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–   so zreteľom na články 41 a 43 Charty základných práv Európskej únie,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. júna 2008(1) o prijatí rozhodnutia Európskeho parlamentu, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(2),

–   so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Európskym parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–   so zreteľom na vykonávacie ustanovenia štatútu ombudsmana z 1. januára 2009(3),

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–   so zreteľom na článok 205 ods. 2, druhú a tretiu vetu rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre petície (A7-0257/2013),

A. keďže výročná správa o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2012 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 21. mája 2013 a ombudsman Nikiforos Diamandouros správu predložil Výboru pre petície 28. mája 2013 v Bruseli;

B.  keďže výročná správa za rok 2012 je posledná výročná správa pána Diamandourosa vo funkcii európskeho ombudsmana, pretože 14. marca 2013 informoval predsedu Európskeho parlamentu o svojom zámere odísť k 1. októbru 2013 do dôchodku; keďže pán Diamandouros bol po prvýkrát zvolený za európskeho ombudsmana v roku 2003 a následne znovuzvolený v rokoch 2005 a 2010;

C. keďže pán Diamandouros ukončil desaťročné pôsobenie vo funkcii európskeho ombudsmana; keďže jeho nástupca bude zvolený na obdobie od 1. októbra 2013 do európskych volieb v roku 2014, po ktorých musí novozvolený Európsky parlament začať novú procedúru volieb;

D. keďže v článku 24 ZFEÚ sa uvádza, že „každý občan Únie sa môže obrátiť na ombudsmana ustanoveného v súlade s článkom 228“;

E.  keďže podľa článku 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr EÚ s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnych funkcií;

F.  keďže v súlade s článkom 298 ZFEÚ inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ majú podporu otvorenej, efektívnej a nezávislej európskej administratívy a ten istý článok umožňuje, aby na tento účel boli v sekundárnom práve zakotvené formou nariadení konkrétne ustanovenia uplatniteľné na celú správu EÚ;

G. keďže článok 41 charty základných práv stanovuje, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“,

H. keďže EÚ vyhlásila rok 2013 za Európsky rok občanov na oslavu 20. výročia občianstva EÚ;

I.   keďže článok 43 charty základných práv stanovuje, že „každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

J.   keďže Parlament vo svojom uznesení zo 6. septembra 2001 schválil kódex dobrého administratívneho správania, ktorý vypracoval ombudsman;

K. keďže k nesprávnemu úradnému postupu dochádza vtedy, keď verejnoprávna inštitúcia nekoná v súlade s pravidlom alebo zásadou, ktorá je pre ňu záväzná,

L.  keďže táto definícia neobmedzuje nesprávne úradné postupy iba na prípady, keď sú pravidlá a zásady, ktoré sa porušili, právne záväzné; keďže zásady dobrej správy vecí verejných predstavujú vyššiu úroveň záväzku ako právne predpisy, pričom od inštitúcií EÚ sa požaduje nielen to, aby dodržiavali svoje právne povinnosti, ale tiež aby sa zameriavali na poskytovanie služieb a zabezpečili, že k celej verejnosti sa bude pristupovať spravodlivo, nestranne a dôstojne a jej príslušníci si budú môcť v plnej miere uplatňovať svoje práva;

M. keďže ombudsman v roku 2012 zaregistroval 2 442 sťažností (2 510 v roku 2011) a vybavil 2 460 sťažností (2 544 v roku 2011); keďže do jeho právomoci patrilo 740 sťažností (30 %);

N. keďže väčšina sťažností (56 %) sa prijíma v elektronickom formáte pre registráciu prostredníctvom interaktívnej internetovej stránky európskeho ombudsmana, ktorá je dostupná vo všetkých 23 úradných jazykoch;

O. keďže ombudsman začal na základe sťažností 450 vyšetrovaní (382 v roku 2011); keďže v porovnaní s rokom 2011 ide o 18 % zvýšenie; keďže začal 15 vyšetrovaní z vlastného podnetu (14 v roku 2011) a predložil Parlamentu jednu osobitnú správu;

P.  keďže ombudsman uzavrel 390 vyšetrovaní (vrátane 10 z vlastného podnetu), z ktorých bolo 206 z roku 2012, 113 z roku 2011 a 71 z predchádzajúcich rokov; keďže 85,3 % (324) uzavretých vyšetrovaní sa vzťahovalo na jednotlivcov a 14,7 % (56) na podniky, združenia a iné právne subjekty;

Q. keďže 1 467 podaných sťažností bolo v kompetencii členov európskej siete ombudsmanov; keďže táto sieť sa skladá z národných a regionálnych ombudsmanov a podobných orgánov v EÚ, EHS, vo Švajčiarsku a v kandidátskych štátoch; keďže Výbor pre petície EP je riadnym členom tejto siete; keďže ombudsman posunul 63 sťažností tomuto výboru;

R.  keďže 52,7 % vyšetrovaní začatých v roku 2012 sa týkalo Európskej komisie, 5,2 % Európskeho parlamentu, 3,0 % Európskej služby pre vonkajšiu činnosť, 1,5 % Európskej investičnej banky a 20,9 % ostatných inštitúcií, agentúr alebo orgánov EÚ;

S.  keďže k hlavným predmetom údajného nesprávneho úradného postupu, ktoré sa v roku 2012 vyšetrovali, patrí zákonnosť (27,7 %), žiadosti o informácie (12,5 %), spravodlivosť (10,3 %), lehoty na vydanie rozhodnutí (8 %) a žiadosti o prístup k dokumentom (6, 7 %);

T.  keďže ombudsman zistil, že nesprávny úradný postup sa nedokázal v 76 uzavretých prípadoch (19 %) a preukázal v 56 prípadoch (14 %);

U. keďže nález nepreukázaného nesprávneho úradného postupu nie je bezpodmienečne negatívny výsledok pre sťažovateľa, pretože preňho môže byť prospešné to, že dostal od dotknutej inštitúcie plné vysvetlenie a od ombudsmana nezávislú analýzu prípadu, a má uistenie, že dotknutá inštitúcia konala v súlade so zásadami dobrej správy;

V. keďže v roku 2012 inštitúcie v 80 prípadoch dosiahli zmierlivé vyriešenie veci; keďže v prípade, že ombudsman nezistí nesprávny úradný postup, alebo ak nie je dôvod pokračovať vo vyšetrovaní, môže vydať ďalšiu pripomienku; keďže cieľom ďalšej pripomienky je upozorniť inštitúciu na to, ako by mohla zlepšiť kvalitu služieb poskytovaných občanom;

W. keďže ombudsman uzavrel 47 prípadov zisteného nesprávneho úradného postupu, v ktorých dotknutej inštitúcii adresoval ďalšiu pripomienku; keďže v 9 prípadoch dotknutá inštitúcia prijala návrh odporúčania;

X. keďže ombudsman vydá kritickú pripomienku, ak: i) príslušná inštitúcia už nemôže nesprávny úradný postup odstrániť, ii) sa zdá, že nesprávny úradný postup nemá všeobecné dôsledky, a iii) nepovažuje sa za nutné prijať žiadne ďalšie opatrenia; keďže ombudsman vydáva kritickú pripomienku aj vtedy, keď sa domnieva, že návrh odporúčania by nebol účelný, a podobne postupuje v prípadoch, keď inštitúcia neakceptuje návrh odporúčania, a keď sa nepovažuje za vhodné predložiť osobitnú správu;

Y. keďže ombudsman vydáva návrh odporúčania, keď je možné, aby inštitúcia odstránila nesprávny úradný postup, alebo keď je nesprávny úradný postup mimoriadne vážny alebo má všeobecné dôsledky; keďže v roku 2012 vydal ombudsman 17 návrhov odporúčaní;

Z.  keďže v roku 2012 zaslal ombudsman Európskemu parlamentu jednu osobitnú správu; keďže táto osobitná správa sa týka spôsobu, akým Komisia riešila sťažnosť občianskych iniciatív bojujúcich proti tomu, čo vnímali ako negatívne dôsledky rozšírenia letiska vo Viedni; keďže osobitná správa Parlamentu je ombudsmanovým najsilnejším nástrojom a predstavuje posledný významný krok, ktorý môže ombudsman pri riešení prípadu podniknúť;

AA.     keďže podľa záverov správy Parlamentu o osobitnej správe sú obavy ombudsmana týkajúce sa možného nesprávneho úradného postupu oprávnené;

AB.     keďže ombudsman každoročne zverejňuje štúdiu o tom, ako inštitúcie realizujú jeho kritické a iné pripomienky; keďže štúdia za rok 2011 poukázala na to, že miera uspokojivej realizácie kritických a ďalších pripomienok bola 84 %;

AC.     keďže v roku 2012 sa ombudsman zameriaval najmä na integráciu osôb s rôznym stupňom zdravotného postihnutia; keďže ombudsman spolu s Výborom pre petície Európskeho parlamentu, Európskou komisiou, Agentúrou pre základné práva a Európskym fórom zdravotne postihnutých sa snaží o ochranu, podporu a kontrolu plnenia rámca EÚ podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím; keďže tento dohovor je vôbec prvou zmluvou v oblasti ľudských práv, ktorú EÚ ratifikovala;

AD.     keďže Rada podporila návrh rámca na úrovni EÚ – vrátane ombudsmana a Výboru pre petície – na monitorovanie vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím;

AE.     keďže Európska nadácia pre riadenie kvality v roku 2012 oficiálne uznala ombudsmana za „oddaného zásade excelentnosti”;

1.  schvaľuje výročnú správu za rok 2012 predloženú európskym ombudsmanom; berie na vedomie skutočnosť, že pán Diamandouros odíde k 1. októbru 2013 na dôchodok;

2.  vyjadruje pánu Diamandourosovi vďaku za jeho príkladnú prácu európskeho ombudsmana počas minulých desiatich rokov a za výsledky, ktoré dosiahol pri zvyšovaní spravodlivosti a transparentnosti v EÚ; verí, že si dôchodok bude môcť užívať v plnom zdraví a do ďalšieho života mu želá veľa šťastia;

3.  vyjadruje uznanie vynikajúcej práci, ktorú ombudsman odviedol pri posilňovaní a prehlbovaní dialógu s občanmi, občianskou spoločnosťou, inštitúciami a ostatnými zúčastnenými stranami na všetkých úrovniach;

4.  so zreteľom na skutočnosť, že polovica občanov Európy súhlasí s tým, že druhé najdôležitejšie právo občanov je právo na dobrú správu vecí verejných, sa nazdáva, že ombudsmanove nepretržité úsilie o zvyšovanie a zlepšovanie otvorenosti, transparentnosti a zodpovednosti v rozhodovacom procese a správnych orgánoch Európskej únie zásadným spôsobom prispelo k vytváraniu Únie, v ktorej sa rozhodnutia prijímajú a vykonávajú „čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“, ako stanovuje článok 1 Zmluvy o Európskej únii; vyzýva budúcu európsku ombudsmanku, aby pokračovala v dobrej práci svojho predchodcu na dosiahnutí týchto dôležitých cieľov;

5.  s uznaním si uvedomuje neúnavné odhodlanie, s ktorým ombudsman oslovoval občanov, aby ich upozornil na ich práva podľa zmlúv, a nabádal správne útvary inštitúcií a orgánov EÚ, aby zvyšovali transparentnosť a orientáciu na služby;

6.  je presvedčený, že ombudsman vždy vykonával svoje právomoci aktívnym a vyrovnaným spôsobom a ďakuje mu za vynikajúce pracovné vzťahy a spoluprácu s Parlamentom, najmä s Výborom pre petície;

7.  poznamenáva, že podľa 52 % európskych občanov je najdôležitejšou úlohou ombudsmana zabezpečiť, aby občania EÚ poznali svoje práva a vedeli, ako ich uplatňovať, a preto musí ombudsman zlepšiť komunikáciu s občanmi Európy a posilniť spoluprácu s európskou sieťou ombudsmanov;

8.  požaduje podniknutie krokov nevyhnutných na urýchlenie postupov prešetrovania sťažností, vedenia vyšetrovania a prijímania rozhodnutí;

9.  opakuje skutočnosť, že 42 % európskych občanov je nespokojných s mierou transparentnosti správy EÚ, a zdôrazňuje, že je potrebné, aby ombudsman pokračoval v úsilí pomôcť inštitúciám EÚ stať sa otvorenejšími, účinnejšími a ústretovejšími k občanom a aby budoval mosty medzi inštitúciami a občanmi;

10. konštatuje, že sťažnosti týkajúce sa transparentnosti boli vždy na vrchole rebríčka ombudsmanových priorít; konštatuje tiež, že počet takýchto sťažností klesá od roku 2008, kedy dosiahol vrchol a kedy 36 % predkladateľov sťažností udávalo chýbajúcu transparentnosť, a to až na 21,5 % v roku 2012; domnieva sa, že je to znak, že inštitúcie EÚ vyvinuli značné úsilie o zvýšenie transparentnosti; vyzýva inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, aby prostredníctvom spolupráce s európskym ombudsmanom a realizácie jeho odporúčaní prispievali k ďalšiemu znižovaniu tohto počtu; zostáva však znepokojený stále veľkým počtom sťažností týkajúcich sa otvorenosti, verejného prístupu a osobných údajov, pretože tieto problémy ohrozujú medziinštitucionálny dialóg, obraz EÚ v očiach verejnosti a postoj verejnosti k EÚ;

11. opakuje, že transparentnosť, otvorenosť, prístup k informáciám, dodržiavanie práv občanov a vysoké etické normy majú zásadný význam pre zachovanie dôvery medzi občanmi a inštitúciami a že táto dôvera je najmä v súčasnej zložitej hospodárskej situácii mimoriadne dôležitá pre budúcnosť európskej integrácie;

12. vyzýva inštitúcie EÚ, aby vzhľadom na stále väčšiu mieru digitalizácie verejnej správy reagovali na osobitné potreby starších ľudí, z ktorých mnohí sa nevyznajú v moderných informačných a komunikačných technológiách, a aby tento stav vyvážili pomocou užívateľsky priaznivých aplikácií, praktických programov pomoci online a ľahko prístupných možností nedigitálneho kontaktu;

13. konštatuje, že v roku 2012 ombudsman zaregistroval 2 442 sťažností a že to bol rekordný rok, čo sa týka tak začatých vyšetrovaní (465, čo je nárast o 18 % v porovnaní s rokom 2011), ako aj uzavretých vyšetrovaní (390, čo je nárast o 23 %);

14. s uspokojením berie na vedomie desať „modelových prípadov”, ktoré predstavil ombudsman a ktoré sú vzorovými príkladmi správnej praxe rôznych inštitúcií EÚ v rôznych oblastiach;

15. domnieva sa, že pokles celkového počtu sťažností predložených ombudsmanovi v roku 2012 je ďalším dôkazom úspešnosti interaktívneho sprievodcu na jeho internetových stránkach, silného nástroja, ktorého cieľom je zabezpečiť, aby čoraz menej občanov podávalo sťažnosti ombudsmanovi z nesprávneho dôvodu, ako aj zlepšiť možnosti poradenstva predkladateľom sťažnosti v otázke, na koho iného sa majú obrátiť; konštatuje, že tento trend dokazuje, že čoraz viac ľudí, ktorí sa obracajú na európskeho ombudsmana, tak robí na základe správnych dôvodov; navrhuje, aby poslanci Európskeho parlamentu, inštitúcie, orgány a agentúry EÚ, ako aj členovia európskej siete ombudsmanov umiestnili priamy odkaz na tohto interaktívneho sprievodcu na svoje internetové stránky a kanály sociálnych médií;

16. poukazuje na to, že počet sťažností, ktoré nepatrili do právomoci ombudsmana (1 720), bol najnižší za 10 rokov; vyzýva ombudsmana, aby pokračoval v úsilí o ďalšie znižovanie týchto prípadov;

17. uznáva významný podiel európskej siete ombudsmanov a zdôrazňuje prospešnosť účinnej spolupráce pre európskych občanov; konštatuje, že 60 % sťažností, ktoré ombudsman v roku 2012 vybavil, patrilo do právomoci člena siete; pripomína, že Výbor pre petície je riadnym členom siete; konštatuje, že v roku 2012 ombudsman posunul 63 sťažností tomuto výboru; blahoželá európskemu ombudsmanovi k úspešnej koordinácii siete; považuje to za dôležitú funkciu pri ombudsmanovej činnosti a je presvedčený, že by sa mala prehĺbiť spolupráca pri zlepšovaní administratívy práva EÚ v jednotlivých štátoch; odporúča, aby sa sieť rozšírila o príslušné vnútroštátne orgány; nazdáva sa, že by sa mala zachovať a posilniť účasť európskeho ombudsmana v európskych a medzinárodných združeniach ombudsmanov;

18. konštatuje, že podobne ako v predchádzajúcich rokoch sa väčšina vyšetrovaní, ktoré ombudsman začal, týkala Komisie (52,7 %); zdôrazňuje, že počet vyšetrovaní týkajúcich sa Európskeho parlamentu, ktoré začal ombudsman v roku 2012, sa v porovnaní s rokom 2011 takmer zdvojnásobil; vyzýva svoj sekretariát, aby v plnej miere spolupracoval s ombudsmanom a zabezpečil súlad a konzistentnosť s jeho odporúčaniami a pripomienkami k administratívnym postupom;

19. podčiarkuje skutočnosť, že každé uzavreté vyšetrovanie predstavuje krok správnym smerom a dobrú príležitosť zaviesť zlepšenia určené a požadované verejnosťou, čo je spôsob, ako urobiť koncepciu európskeho občianstva čo najparticipatívnejšou so zreteľom na európsky legislatívny proces;

20. vyjadruje ombudsmanovi pochvalu za iniciatívu uverejniť súbor zásad o verejnej službe, ktorými by sa riadili úradníci EÚ; pripomína päť zásad verejnej služby: oddanosť Európskej únii a jej občanom, bezúhonnosť, objektívnosť, úcta k druhým a transparentnosť; vyzýva inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, aby tieto zásady premietli do celej svojej činnosti;

21. víta skutočnosť, že v júni 2013 ombudsman uverejnil nové vydanie Európskeho kódexu dobrého administratívneho správania, v ktorom zohľadnil zásady európskeho správneho práva, ktoré je obsahom judikatúry európskych súdov;

22. vyjadruje potešenie nad tým, že ombudsman sa zapojil do viacerých konferencií zameraných na lepšiu verejnú správu vrátane konferencie, ktorú spoluorganizoval s Výskumnou sieťou pre správne právo EÚ (ReNEUAL);

23. opakuje výzvu, s ktorou sa na Komisiu obrátil vo svojom uznesení z 15. januára 2013(4), a to aby prijala spoločné záväzné pravidlá a zásady pre úradný postup v správe EÚ a na tento účel predložila návrh nariadenia podľa článku 298 ZFEÚ; domnieva sa, že doterajšie skúsenosti ombudsmana a jeho publikácie na túto tému poskytujú vhodné usmernenia pre obsah takého legislatívneho návrhu; nazdáva sa, že by to bol najlepší spôsob, ako zabezpečiť trvalú zmenu v administratívnej kultúre inštitúcií EÚ;

24. s potešením konštatuje, že inštitúcie poskytli 98 pozitívnych odpovedí na 120 pripomienok a odporúčaní, ktoré vydal ombudsman v súvislosti so svojimi vyšetrovaniami v roku 2012, čo znamená, že v 82 % prípadov sa inštitúcie EÚ pridržiavajú ombudsmanových návrhov; vyzýva všetky inštitúcie, agentúry a orgány EÚ, aby sa čo najviac snažili zaručiť plný súlad s ombudsmanovými pripomienkami a odporúčaniami a pomáhali mu urýchlene reagovať na jeho vyšetrovanie okrem iného tým, že sa spoločne s ním budú usilovať o skracovanie termínov vo vyšetrovacom procese;

25. pripomína, že ombudsman v roku 2012 predložil Parlamentu jednu osobitnú správu, ktorá sa týkala neschopnosti Komisie vyriešiť konflikt záujmov v súvislosti s rozširovaním viedenského letiska, chýbajúceho posúdenia vplyvu na životné prostredie v súvislosti s týmto rozširovaním, ako aj chýbajúcich postupov preskúmania, ktoré by mali k dispozícii tí, čo podali sťažnosť proti projektu výstavby a proti chýbajúcemu posúdeniu vplyvu na životné prostredie; uznáva vhodnosť takejto správy vzhľadom na uvedené problémy; pripomína, že Výbor pre petície v reakcii na túto osobitnú správu predložil návrhy orientované na budúcnosť a týkajúce sa súčasnej revízie smernice o posúdení vplyvu na životné prostredie a správnych predpisov EÚ;

26. domnieva sa, že najmä po vypracovaní návrhu odporúčania by ďalším krokom mohla byť osobitná správa Parlamentu, ktorá často pomôže presvedčiť príslušnú inštitúciu alebo príslušný orgán, aby zmenili stanovisko;

27. konštatuje, že predchádzajúci a súčasný ombudsman predložili za 17,5 roka len 18 osobitných správ; považuje to za dôkaz prístupu založeného na spolupráci, ktorý inštitúcie EÚ vo väčšine prípadov zaujali; uznáva význam týchto osobitných správ a nabáda ombudsmana, aby sa takýmto prípadom ďalej venoval, keď ide o dôležité príklady nesprávneho úradného postupu týkajúce sa inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ;

28. zdôrazňuje, že Medzinárodný deň práva na informácie pripadajúci na 28. september je iniciatívou, ktorá zvyšuje povedomie európskej verejnosti o ombudsmanovi a je príkladom dobrej praxe;

29. víta zapojenie ombudsmana do rámca pre článok 33 ods. 2 na úrovni EÚ, ktorý je poverený ochranou, podporou a kontrolou plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, a na ktorom sa zúčastňuje spolu s Výborom EP pre petície, Európskym fórom zdravotne postihnutých, Komisiou a Agentúrou pre základné práva; vyzýva ombudsmana, aby pri svojej práci kládol osobitný dôraz na potreby veľmi zraniteľných sociálnych skupín vrátane osôb so zdravotným postihnutím;

30. víta úsilie ombudsmana zabezpečiť, aby inštitúcie EÚ vykonávali chartu základných práv, a to aj prostredníctvom prešetrovania z vlastného podnetu; predpokladá, že ďalšia podobná povinnosť ombudsmanovi pripadne po pristúpení Únie k európskemu Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd, ako sa požaduje v článku 6 Zmluvy o Európskej únii;

31. zdôrazňuje význam vyšetrovaní ombudsmana z vlastného podnetu, ktoré mu umožňujú zaoberať sa otázkami, ktoré by sa inak nedostali do jeho pozornosti kvôli tomu, že verejnosť nemá potrebné informácie alebo zdroje na to, aby sa naňho obrátila; považuje za dôležité zvýšiť viditeľnosť úradu európskeho ombudsmana;

32. víta prijatie zákona, ktorým sa v roku 2012 zriadil úrad ombudsmana v Turecku; uznáva úlohu, ktorú v tomto vývoji zohráva podpora a poradenstvo európskeho ombudsmana; je potešený skutočnosťou, že všetky kandidátske krajiny majú teraz vytvorený úrad ombudsmana na národnej úrovni; je presvedčený, že skúsenosť ukáže, že ombudsman je mimoriadne užitočný orgán pre zlepšenie dobrej správy, právneho štátu a obhajoby ľudských práv a že členské štáty, ktoré ešte len musia vytvoriť úrad ombudsmana, by mali aktívne zvažovať jeho vytvorenie; vyzýva európskeho ombudsmana, aby ďalej pomáhal budúcim kandidátskym krajinám v tomto procese;

33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskemu ombudsmanovi, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným orgánom členských štátov.

(1)

Ú. v. EÚ C 286 E, 27.11.2009, s. 172.

(2)

Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.

(3)

Prijaté 8. júla 2002 a zmenené rozhodnutiami ombudsmana z 5. apríla 2004 a z 3. decembra 2008.

(4)

Prijaté texty, P7_TA(2013)0004.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Európsky ombudsman P. Nikiforos Diamandouros informoval 4. marca 2013 predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza o svojom zámere odísť k 1. októbru 2013 do dôchodku. Pán Diamandouros uviedol, že ku koncu marca 2013 dovŕšil desať rokov vo funkcii európskeho ombudsmana a že nastal čas, aby sa zorientoval aj mimo svojho verejného života na úrovni Európskej únie a nadviazal na svoju bývalú rolu žiaka a študenta vo verejnom živote, a nie jeho aktéra, a na rolu aktívneho občana.

Európsky parlament je ombudsmanovi vďačný za to, čo počas desaťročného pôsobenia dosiahol, najmä za jeho prácu pri podpore kultúry verejnej služby a dobrej správy v orgánoch EÚ a ako ochranca transparentnosti.

Pán Diamandouros formálne predložil svoju poslednú výročnú správu predsedovi Parlamentu 21. mája 2013 a správu Výboru pre petície 28. mája 2013 v Bruseli.

V roku 2012 začal ombudsman 465 vyšetrovaní (nárast o 18 % v porovnaní s rokom 2011). Uzavrel 390 vyšetrovaní (nárast o 23 % v porovnaní s rokom 2011). Celkovo povedané, podobne ako v roku 2011obmudsman pomohol viac než 22 000 jednotlivcom pri riešení ich sťažností (2 442 prípadov), poskytol odpovede na žiadosť o informácie (1 211) alebo ponúkol poradenstvo prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na svojej internetovej stránke (19 281).

Do právomoci ombudsmana patrilo 740 sťažností a mimo jeho právomoci bolo 1 720 sťažností, čo je najnižší počet v priebehu 10 rokov.

Vo viac ako 75 % prípadov ombudsman pomohol sťažovateľovi tým, že začal vyšetrovanie (18,3 % prípadov), posunul prípad príslušnému orgánu, alebo sťažovateľovi poradil, na koho sa obrátiť (57,1 %).

Celkovo 67 % sťažností podaných v roku 2012 bolo predložených elektronicky. Trvalo nižší počet žiadostí o informácie za niekoľko posledných rokov dokazuje úspech interaktívneho sprievodcu, ktorý je na internetovej stránke ombudsmana k dispozícii od začiatku januára 2009. To umožňuje zainteresovaným stranám získavať informácie bez toho, aby odoslali žiadosť. Najčastejšou radou v týchto prípadoch je kontaktovať člena európskej siete ombudsmanov.

V dôsledku vyššieho pracovného zaťaženia trvalo uzavretie vyšetrovania v roku 2012 v priemere mierne dlhšie – 11 mesiacov – v porovnaní s 10 mesiacmi v roku 2011. Ombudsman uzavrel väčšinu sťažností (69 %) v priebehu jedného roka, čím si mierne vylepšil bilanciu z roku 2010 (66 %). Tento výsledok dosiahol s počtom zamestnancov 66 a rozpočtom vo výške 9 516 500 EUR.

Tak ako každý rok, väčšina vyšetrovaní, ktoré ombudsman v roku 2012 začal, sa týkala Európskej komisie (53 % celkových vyšetrovaní). Je to logické, keďže Komisia je hlavná inštitúcia EÚ, ktorá prijíma rozhodnutia s priamym vplyvom na občanov.

Celkovo 24 vyšetrovaní začatých v roku 2012 (5 %) sa týkalo Európskeho parlamentu, 14 (3 %) Európskej služby pre vonkajšiu činnosť a 7 (1,5 %) Európskej investičnej banky. Ďalších 97 vyšetrovaní (21 % z celkového počtu) sa týkalo ostatných inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Najviac sťažností tradične prichádzalo z Nemecka, po ktorom nasledovalo Španielsko. Tento trend sa zmenil v roku 2011, kedy sa Španielsko posunulo z druhej na najvyššiu priečku. Túto pozíciu si udržalo aj v roku 2012. Pomerne k počtu obyvateľov prišlo najviac sťažností z Luxemburska, Cypru, Malty, Belgicka a Slovinska.

K hlavným predmetom sťažností patrili: i) otvorenosť, verejný prístup a osobné údaje (22 % uzavretých vyšetrovaní); ii) Komisia ako strážkyňa zmlúv (22 %); iii) udeľovanie verejných zákaziek a grantov (7 %); iv) plnenie zmlúv (4 %); v) administratíva a služobný poriadok (17%); vi) konkurzy a výberové konania (21 %); a vii) inštitucionálne otázky, politické otázky a iné (12 %).

Z 390 vyšetrovaní uzavretých v roku 2012 viedol ombudsman 10 z vlastnej iniciatívy. Nesprávny úradný postup bol zistený v 56 prípadoch (nárast zo 47 prípadov v roku 2011). K pozitívnemu výsledku sa dospelo v 9 z týchto prípadov (v porovnaní s 13 v roku 2011), keď boli prijaté navrhované odporúčania. V roku 2012 vydal ombudsman kritickú pripomienku v 47 prípadoch, čo je o 12 prípadov viac ako v roku 2011.

Počet prípadov, keď inštitúcie prijali zmierlivé urovnanie, alebo sa dohodli na priateľskom vyriešení, mierne poklesol na 80 (v porovnaní s 84 prípadmi v roku 2011). V 197 prípadoch (v porovnaní so 128 v roku 2011) nepovažoval ombudsman ďalšie vyšetrovanie za odôvodnené. Nesprávny úradný postup sa nepreukázal v 76 prípadoch (v porovnaní so 64 v roku 2011).

Ombudsman v roku 2012 uzavrel 76 prípadov, v ktorých nezistil nesprávny úradný postup. Zistenie nesprávneho úradného postupu neznamená nevyhnutne negatívny výsledok pre sťažovateľa, ktorý takto získa prinajmenšom úplné vysvetlenie príslušnej inštitúcie o tom, čo vykonala. Sťažovateľ má zároveň úžitok z ombudsmanovej nezávislej analýzy prípadu. Takýto nález zároveň slúži ako konkrétny dôkaz toho, že príslušná inštitúcia konala v súlade so zásadami dobrej správy vecí verejných.

Ak vyšetrovanie vedie k predbežnému nálezu nesprávneho úradného postupu, ombudsman sa vždy, keď je to možné, snaží nájsť priateľské riešenie. V roku 2012 inštitúcie v 80 prípadoch dosiahli buď zmierlivé urovnanie veci, alebo priateľské riešenie.

Ombudsman môže vydať ďalšiu pripomienku aj v prípade, že nezistil nesprávny úradný postup. Ďalšia pripomienka by sa nemala považovať za kritiku voči inštitúcii, ale jej cieľom je poradiť inštitúcii, ako by mohla konkrétny postup zlepšiť v záujme skvalitnenia služieb poskytovaných občanom. V roku 2012 vydal ombudsman ďalšiu pripomienku v 30 prípadoch.

Ak nie je možné dosiahnuť priateľské riešenie, alebo ak bolo hľadanie riešenia neúspešné, ombudsman buď prípad uzavrie s kritickou pripomienkou inštitúcii, alebo predloží návrh odporúčania. Ombudsman zvyčajne vydá kritickú pripomienku, ak i) príslušná inštitúcia už nemôže nesprávny úradný postup odstrániť, ii) sa zdá, že nesprávny úradný postup nemá všeobecné dôsledky, a iii) nepovažuje sa za nutné prijať žiadne ďalšie opatrenia. Ombudsman vydáva kritickú pripomienku aj vtedy, keď sa domnieva, že návrh odporúčania by nebol účelný, keď inštitúcia neakceptuje návrh odporúčania, alebo keď sa domnieva, že by nebolo vhodné, aby predložil Parlamentu osobitnú správu.

Kritickou poznámkou sa príslušná inštitúcia upozorňuje na to, čo urobila nesprávne, aby sa v budúcnosti mohla vyhnúť podobnému nesprávnemu úradnému postupu. Ombudsman každoročne vydáva štúdiu o tom, ako inštitúcie realizovali jeho kritické a ďalšie pripomienky s cieľom priviesť ich k tomu, aby sa poučili z vyšetrovaní, ktoré uskutočnil.

Ak je možné, aby príslušná inštitúcia odstránila nesprávny úradný postup, alebo v prípadoch, keď je nesprávny úradný postup závažnej povahy, alebo má všeobecný dosah, ombudsman zvyčajne vydá príslušnej inštitúcii, alebo inštitúcii, na ktorú bola podaná sťažnosť, návrh odporúčania. Ombudsman počas roku 2012 vydal 17 návrhov odporúčaní.

Ak inštitúcia Únie neposkytne uspokojivú odpoveď na návrh odporúčania, ombudsman môže Európskemu parlamentu zaslať osobitnú správu. Osobitná správa môže obsahovať odporúčania. Osobitná správa Európskemu parlamentu predstavuje posledný zásadný krok, ktorý ombudsman môže pri riešení prípadu prijať, keďže prijatie uznesenia a výkon právomoci Parlamentu sú záležitosťami politického rozhodnutia Parlamentu.

V roku 2012 predložil ombudsman Parlamentu jednu osobitnú správu. Týkala sa spôsobu, akým Komisia riešila sťažnosť, ktorú v roku 2006 podalo 27 občianskych iniciatív bojujúcich proti tomu, čo vnímali ako negatívne dôsledky rozšírenia viedenského letiska. Správa bola prijatá 12. marca 2013.

V roku 2012 sa ombudsman zúčastnil projektu, ktorý počas tohto roka realizovala Európska nadácia pre riadenie kvality, ktorá ombudsmana oficiálne uznala za „oddaného zásade excelentnosti”.

Kľúčovou prioritou ombudsmanovej stratégie na funkčné obdobie 2009 – 2014 je zachovanie dialógu so zúčastnenými stranami. Dňa 24. apríla 2012 ombudsman zorganizoval interaktívny seminár s názvom Európa v kríze: výzva, ako získať dôveru občanov, za účasti predsedu Európskeho parlamentu Martina Schulza, dánskej premiérky a predsedníčky Rady EÚ Helle Thorningovej-Schmidtovej a predsedu Európskej komisie Josého Manuela Barrosa. Tento seminár, ktorý sa každoročne koná na jar, oslovuje občanov, združenia, mimovládne organizácie, podniky, organizácie občianskej spoločnosti, novinárov, regionálne a celoštátne zastúpenia, zástupcov iných inštitúcií EÚ a ostatných záujemcov.

Ďalším podujatím v ombudsmanovom kalendári bol Medzinárodný deň práva na informácie, ktorý sa uskutočnil 28. septembra, seminár Medzinárodný deň práva na informácie – transparentnosť a zodpovednosť v medzinárodných rozvojových bankách, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s nástrojom EIB pre predkladanie sťažností. Ombudsman sa okrem toho stretol so zástupcami tureckej vlády, aby prediskutoval a poskytol radu pri príprave návrhu zákona o vytvorení úradu ombudsmana v Turecku. Tento zákon bol prijatý v roku 2012 a úrad ombudsmana v Turecku funguje od marca 2013.

V roku 2012 ombudsman a jeho vedúci pracovníci prezentovali prácu jeho kancelárie na viac ako 50 podujatiach a bilaterálnych stretnutiach s najväčšími zúčastnenými stranami, ako sú členovia právnickej obce, podnikateľské združenia, skupiny expertov, mimovládne organizácie, zástupcovia regionálnych a miestnych samospráv, lobistické a záujmové skupiny, členovia akademickej obce, vysokopostavení politici a úradníci. Tieto konferencie, semináre a stretnutia sa konali v Bruseli a v členských štátoch.

Z problematiky základných práv sa ombudsman v roku 2012 zameriaval najmä na integráciu osôb so zdravotným postihnutím. Robil tak najmä v nadväznosti na nadobudnutie účinnosti (22. januára 2011) Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím, vôbec prvej zmluvy v oblasti ľudských práv, ktoré EÚ ratifikovala.

Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím musia implementovať jednotlivé inštitúcie vrátane ombudsmana. Ombudsman v tejto súvislosti zlepšuje prístupnosť svojej internetovej stránky a publikácií, ako aj nových kancelárskych priestorov v Bruseli, zvyšuje povedomie medzi svojimi zamestnancami a zúčastňuje sa na príslušnom medziinštitucionálnom výbore EÚ (Comité de préparation pour les affaires sociales), ktorý bol poverený preskúmaním možnosti zladenia vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím v rámci administratívy EÚ.

Dňa 29. októbra 2012 Rada EÚ schválila návrh Komisie na rámec na úrovni EÚ, ktorého cieľom je ochrana, podpora a kontrola vykonávania dohovoru. Takzvaný rámec pre článok 33 ods. 2 zahŕňa okrem ombudsmana Výbor EP pre petície, Agentúru pre základné práva, Komisiu a Európske fórum zdravotne postihnutých.

K oblastiam činnosti, v ktorých ombudsman v tejto súvislosti pracuje, patrí preskúmať sťažnosti a podať o nich správu, ako aj zabezpečiť, aby inštitúcie plnili svoje povinnosti týkajúce sa práv podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Jednotlivci, ktorí sa domnievajú, že niektorá inštitúcia EÚ nekoná v súlade s týmto dohovorom, majú právo obrátiť sa na ombudsmana so žiadosťou o nápravu.

V záujme podpory plnenia Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím ombudsman informuje občanov a úradníkov EÚ o ich právach a povinnostiach a hľadá a vyzdvihuje osvedčené administratívne postupy.

Prostredníctvom vyšetrovaní z vlastného podnetu môže ombudsman aktívne sledovať činnosť správy EÚ. V roku 2012 ombudsman tiež vyjadril názor, že legislatívny postup revízie služobného poriadku ponúka cennú možnosť zaručiť, aby si boli členovia správy EÚ vedomí svojej zodpovednosti, pokiaľ ide o práva osôb so zdravotným postihnutím. Ombudsman zaslal v tejto súvislosti list predsedovi Parlamentu.


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

9.7.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Miguel Angel Martínez Martínez, Erminia Mazzoni, Willy Meyer, Ana Miranda, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Axel Voss

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Esther Herranz García, Verónica Lope Fontagné, Francisco José Millán Mon, Antolín Sánchez Presedo

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia