ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд

15.7.2013 - (COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD)) - ***I

Комисия по рибно стопанство
Докладчик: Марек Юзеф Грубарчик


Процедура : 2012/0285(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0259/2013
Внесени текстове :
A7-0259/2013
Разисквания :
Приети текстове :

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд

(COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0591),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 43, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0332/2012),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 11 юли 2012 г.[1],

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по рибно стопанство (A7-0259/2013),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за регламент

Член 1 – точка 1

Регламент (ЕО) № 2187/2005

Член 26 – параграф 5

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

5. Ако Комисията заключи, че мерките не съответстват на условията, заложени в параграф 1, тя приема решение за изпълнение, изискващо държавата членка да оттегли или промени мерките.

5. Ако Комисията заключи, че мерките не съответстват на условията, заложени в параграф 1, тя приема акт за изпълнение, изискващ държавата членка да оттегли или промени мерките.

Обосновка

ДФЕС предвижда като съответна мярка актовете за изпълнение.

Изменение  2

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4

Регламент (ЕО) № 2187/2005

Член 29a – параграф 2

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2. Делегирането на правомощия, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за неопределен срок.

2. Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 29, се предоставя на Комисията за срок от три години, считано от ...* . Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на тригодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

 

____________________

 

* OВ: Моля, въведете датата на влизане в сила на настоящия регламент.

Обосновка

Предоставянето на правомощия на Комисията следва да бъде за ограничен срок.

Изменение  3

Предложение за регламент

Член 1 – точка 4 а (нова)

Регламент (ЕО) № 2187/2005

Член 31 а (нов)

 

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(4a) Добавя се следният член:

 

„Член 31a

 

Обща оценка и преглед

 

В срок до ...* Комисията извършва преглед на ефективността на мерките, предвидени в настоящия регламент, и по целесъобразност представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за изменение на настоящия регламент, с цел да бъде гарантирана неговата съвместимост с Регламент (ЕС) № .../2013 на Европейския парламент и Съвета от ... относно общата политика в областта на рибарството1.

 

_______________

 

* ОВ: Моля, въведете дата: една година след влизането в сила на Регламент (ЕС) № .../2013 [относно общата политика в областта на рибарството].

 

1 ОВ L ...”

  • [1]              OВ C 44, 15.2.2013 г., стр. 157.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Предложението на Комисията

Договорът от Лисабон въведе нова йерархия от норми на три нива. Първото ниво включва законодателните актове (директиви и регламенти), които определят в повече подробности политиките, попадащи в сферата на компетентност на Европейския съюз. Второто ниво се състои от делегирани актове (определени в член 290, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)), които представляват незаконодателни актове от общ характер, които допълват или изменят определени несъществени елементи от законодателния акт. Третото ниво е съставено от така наречените актове за изпълнение (вж. член 291 от ДФЕС), които могат да бъдат използвани за определянето на еднакви условия за изпълнението на двата горепосочени типа актове на Съюза.

Законодателните актове биват приемани от Европейския съвет и Съвета в ролята им на равноправни съзаконодатели в обикновената законодателна процедура (вж. член 294 от ДФЕС), или само от Съвета в случаите, когато приемането на акта подлежи на специална законодателна процедура. Както делегираните актове, така и актовете за изпълнение биват приемани от Комисията, след като в законодателен акт й бъде предоставено правомощието за това.

Изборът на това, какъв вид акт да се използва, не винаги е очевиден. В сравнение със законодателните актове делегираните актове и актовете за изпълнение имат предимството да предоставят възможност на Съюза да реагира бързо на дадена нова ситуация, но, разбира се, с цената на една не толкова изчерпателна законодателна процедура. Те в никакъв случай не бива да бъдат използвани в ситуации, различни от предвидените в Договора, тъй като има опасност да не предоставят на гражданите на Съюза качественото законодателство, което те имат право да очакват.

Комисията предложи регламентът да бъде приведен в съответствие с новата законодателна рамка, като решенията на Съвета, които са в сила към момента, бъдат заместени с решения за изпълнение.

Гледна точка на докладчика

Докладчикът отбелязва, че има множество спорни теми около прилагането на регламента, като например въпросът с изхвърлянето на нежеланата риба или спецификациите на риболовните съоръжения. При все това докладчикът счита, че на този етап би било неразумно да се отива отвъд обикновената процедура за адаптиране на регламента към промените, въведени с Договора от Лисабон (новата комитология), предвид текущите преговори между Комисията, Парламента и Съвета относно бъдещата форма на общата политика в областта на рибарството. Приемането от Парламента и Съвета на новия регламент относно общата политика в областта на рибарството (т.нар. основен регламент) ще има пряко въздействие върху използването на технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд и ще направи наложително въвеждането на значителни промени в разисквания тук регламент. Предлагането на подобни промени на настоящия етап носи риск те да не бъдат в съответствие с разпоредбите на основния регламент.

При все това докладчикът счита, че Комисията е длъжна да представи нов, изцяло променен проект на регламент относно използването на технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд веднага след публикуването на текста на основния регламент в Официален вестник на Европейския съюз. За да гарантира, че това ще се случи, докладчикът въвежда разпоредба относно необходимостта от това, Комисията да предложи нов проект на регламент по този въпрос, най-късно една година след публикуването на текста на основния регламент в Официален вестник на Европейския съюз.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Изменение на Регламент (ЕО) № 2187/2005 на Съвета за опазване на рибните ресурси посредством технически мерки в района на Балтийско море, Белти и протока Оресунд

Позовавания

COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)

Дата на представяне на ЕП

17.10.2012 г.

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

PECH

22.10.2012 г.

 

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Marek Józef Gróbarczyk

6.11.2012 г.

 

 

 

Разглеждане в комисия

22.1.2013 г.

20.3.2013 г.

29.5.2013 г.

 

Дата на приемане

10.7.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

17

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Дата на внасяне

15.7.2013 г.