ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound

15.7.2013 - (COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD)) - ***I

Επιτροπή Αλιείας
Εισηγητής: Marek Józef Gróbarczyk


Διαδικασία : 2012/0285(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0259/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0259/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound

(COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0591),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 43 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0332/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου 2012[1],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Αλιείας (A7-0259/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005

Άρθρο 26 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1, εκδίδει εκτελεστική απόφαση με την οποία απαιτείται από το κράτος μέλος να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τα μέτρα.

5. Εάν η Επιτροπή διαπιστώσει ότι τα μέτρα δεν πληρούν τους όρους που ορίζονται στην παράγραφο 1, εκδίδει εκτελεστική πράξη με την οποία απαιτείται από το κράτος μέλος να ανακαλέσει ή να τροποποιήσει τα μέτρα.»

Αιτιολόγηση

Το σχετικό μέτρο στη ΣΛΕΕ είναι εκτελεστικές πράξεις.

Τροπολογία  2

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005

Άρθρο 29α – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η ανάθεση των αρμοδιοτήτων που αναφέρεται στο άρθρο 29 χορηγείται επ’ αόριστον.

2. Η εξουσία έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που αναφέρεται στο άρθρο 29 ανατίθεται στην Επιτροπή για χρονικό διάστημα τριών ετών από …*. Το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της τριετίας, η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την άσκηση της εξουσιοδότησης. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

 

____________________

 

*ΕΕ να εισαχθεί η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού

Αιτιολόγηση

Η ανάθεση εξουσιών στην Επιτροπή πρέπει να περιορίζεται χρονικά.

Τροπολογία  3

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – σημείο 4 α (νέο)

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2187/2005

Άρθρο 31 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4a) Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 31α

 

Γενική εκτίμηση και επανεξέταση

 

Έως τις …*, η Επιτροπή θα έχει επανεξετάσει την αποτελεσματικότητα των μέτρων που ορίζει ο παρών κανονισμός και, όπου κριθεί αναγκαίο, θα υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο για την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού, για να διασφαλιστεί ότι είναι συμβατός με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. …/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της …, σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική1.

 

_______________

 

*ΕΕ: Να προστεθεί ημερομηνία: Ένα έτος με την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/2013 [σχετικά με την Κοινή Αλιευτική Πολιτική].

 

1 ΕΕ L ...»

  • [1]              ΕΕ C 44, 15.2.2013, σ. 157.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η πρόταση της Επιτροπής

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε νέα ιεραρχία ρυθμίσεων σε τρεις δέσμες. Η πρώτη δέσμη περιλαμβάνει νομοθετικές πράξεις (τις οδηγίες και τους κανονισμούς), οι οποίες ορίζουν αναλυτικότερα τις πολιτικές που εμπίπτουν στις εσωτερικές αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη δέσμη αποτελείται από κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (όπως προβλέπεται στο άρθρο 290 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - ΣΛΕΕ), οι οποίες είναι μη νομοθετικές πράξεις γενικής ισχύος που συμπληρώνουν ή τροποποιούν ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης. Την τρίτη δέσμη διαμορφώνουν οι λεγόμενες εκτελεστικές πράξεις (βλ. άρθρο 291 της ΣΛΕΕ), οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούνται με σκοπό τη δημιουργία ομοιόμορφων συνθηκών για την εφαρμογή των παραπάνω τύπων πράξεων της Ένωσης.

Οι νομοθετικές πράξεις εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο ως ισότιμους συννομοθέτες στην τακτική νομοθετικής διαδικασία (βλ. άρθρο 294 της ΣΛΕΕ) ή από το Συμβούλιο μόνο, σε περίπτωση που για την έγκριση της πράξης ενδείκνυται μια ειδική νομοθετική διαδικασία. Αμφότερες οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις εγκρίνονται από την Επιτροπή, αφού της δοθεί η εξουσία για τούτο με νομοθετική πράξη.

Ο τρόπος επιλογής του είδους πράξης που θα χρησιμοποιηθεί δεν είναι πάντα σαφής. Οι πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση και οι εκτελεστικές πράξεις, σε σύγκριση με τις νομοθετικές πράξεις, έχουν το προτέρημα ότι εξασφαλίζουν στην Ένωση τη δυνατότητα να αντιδρά γρήγορα σε κάθε νέα κατάσταση, με τίμημα βέβαια μία λιγότερο αναλυτική νομοθετική διαδικασία. Επιβάλλεται να μη χρησιμοποιούνται σε καταστάσεις άλλες από όσες προβλέπει η Συνθήκη, καθώς τούτο μπορεί να στερήσει του πολίτες της Ένωσης από τη νομοθετική ποιότητα που δικαιούνται να προσδοκούν.

Η Επιτροπή έχει προτείνει να ευθυγραμμιστεί ο κανονισμός με το νέο νομοθετικό πλαίσιο, με την αντικατάσταση των ισχυουσών αποφάσεων του Συμβουλίου με εκτελεστικές αποφάσεις.

Η γνώμη του εισηγητή

Ο εισηγητής επισημαίνει ότι υπάρχουν πολλές αντιφάσεις γύρω από την εφαρμογή του εν λόγω κανονισμού, όπως το ζήτημα των απορρίψεων ιχθύων που δεν διαθέτουν το απαιτούμενο μέγεθος ή οι προδιαγραφές για τα αλιευτικά εργαλεία. Ωστόσο ο εισηγητής πιστεύει ότι δεν θα ήταν σκόπιμο να προχωρήσουμε στην παρούσα φάση πέρα από την τακτική διαδικασία προσαρμογής του κανονισμού στις αλλαγές που προωθεί η Συνθήκη της Λισαβόνας (νέα επιτροπολογία), ενόψει των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων μεταξύ της Επιτροπής, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το μελλοντικό σχήμα της κοινής αλιευτικής πολιτικής. Η έγκριση του νέου κανονισμού του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κοινή αλιευτική πολιτική (του λεγόμενου βασικού κανονισμού) θα έχει άμεσο αντίκτυπο στη χρήση τεχνικών μέτρων στη Βαλτική Θάλασσα, τα Belts και τα Sound, ενώ θα καταστήσει αναγκαίο να γίνουν σημαντικές αλλαγές στον υπό συζήτηση κανονισμό. Η πρόταση τέτοιων τροποποιήσεων στο παρόν στάδιο ενέχει τον κίνδυνο οι τροποποιήσεις αυτές να μην συμφωνούν με τον βασικό κανονισμό.

Ωστόσο ο εισηγητής πιστεύει ότι η Επιτροπή πρέπει να προτείνει νέο, τροποποιημένο σε βάθος σχέδιο κανονισμού για τη χρήση των τεχνικών μέτρων στη Βαλτική Θάλασσα, τα Belts και τα Sound αμέσως μετά τη δημοσίευση του κειμένου του βασικού κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να διασφαλιστεί ότι θα γίνει τούτο, ο εισηγητής εισηγείται μία διάταξη που αφορά την ανάγκη να προτείνει η Επιτροπή νέο σχέδιο κανονισμού επ’ αυτού, το αργότερο ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του κειμένου του βασικού κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2187/2005 του Συμβουλίου για τη διατήρηση των αλιευτικών πόρων μέσω τεχνικών μέτρων στα ύδατα της Βαλτικής Θάλασσας, των Belts και του Sound

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

17.10.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PECH

22.10.2012

 

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Marek Józef Gróbarczyk

6.11.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

22.1.2013

20.3.2013

29.5.2013

 

Ημερομηνία έγκρισης

10.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

17

3

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Κρίτων Αρσένης, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds, Илияна Малинова Йотова

Ημερομηνία κατάθεσης

15.7.2013