JELENTÉS a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

15.7.2013 - (COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD)) - ***I

Halászati Bizottság
Előadó: Marek Józef Gróbarczyk


Eljárás : 2012/0285(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0259/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0259/2013
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló, 2005. december 21-i 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletjavaslatról

(COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – elő olvasat)

Az Európai Parlament,

(COM(2012)0591),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7–0332/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2012. július 11-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A7-0259/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont

2187/2005/EK rendelet

26 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések nem felelnek meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, végrehajtási határozatot fogad el, amelyben felszólítja a tagállamot az intézkedések visszavonására vagy módosítására.

(5) Amennyiben a Bizottság arra a következtetésre jut, hogy az intézkedések nem felelnek meg az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, végrehajtási jogi aktust fogad el, amelyben felszólítja a tagállamot az intézkedések visszavonására vagy módosítására.

Indokolás

Az EUMSZ megfelelő intézkedése a jogalkotási aktus.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

2187/2005/EK rendelet

29 a cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság a 29. cikkben említett felhatalmazást határozatlan időre kapja.

(2) A Bizottság a …-t* követő hároméves időtartamra szóló felhatalmazást kap a 29. cikkben említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal a hároméves időszak vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. A felhatalmazás automatikusan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra, kivéve, ha az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt a meghosszabbítás ellen kifogást emel.

 

____________________

 

* HL – Kérjük, egészítse ki a rendelet hatálybalépésének időpontjával.

Indokolás

A Bizottság felhatalmazását időben korlátozni kell.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 4 a pont (új)

2187/2005/EK rendelet

31 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„31a. cikk

 

Általános értékelés és felülvizsgálat

 

A Bizottság ...-ig* felülvizsgálja az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságát, és adott esetben ennek a rendeletnek a módosításáról szóló jogalkotási javaslatot nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, annak biztosítása érdekében, hogy a rendelet megfeleljen a közös halászati politikáról szóló, …-i …/2013/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek1.

 

_______________

 

* HL: Kérjük a dátumot beilleszteni: Egy évvel a [közös halászati politikáról szóló] …/2013/EU rendelet hatálybalépése után.

 

1HL L ...”

  • [1]           HL C 44., 2013.2.15., 157. o.

INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

A Lisszaboni Szerződés bevezette a normák új háromszintes hierarchiáját. Az első szint tartalmazza a jogalkotási aktusokat – az irányelveket és a rendeleteket –, amelyek részletesebben meghatározzák az Európai Unió belső hatáskörébe tartozó politikákat. A második szint tartalmazza – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének (1) bekezdésében meghatározott – felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat, amelyek a jogalkotási aktus bizonyos nem alapvető fontosságú elemeinek kiegészítésére vagy módosítására szolgáló általános hatályú nem jogalkotási aktusok. A harmadik szinten az úgynevezett végrehajtási aktusok (lásd az EUMSZ 291. cikkét) vannak, amelyeket a fent említett kétfajta uniós aktus végrehajtására vonatkozó egységes feltételek meghatározására lehet használni.

A jogalkotási aktusokat az Európai Parlament és a Tanács egyenrangú társjogalkotóként rendes jogalkotási eljárás (lásd az EUMSZ 294. cikkét) során fogadja el, illetve a Tanács egyedül fogadja el abban az esetben, ha az aktus elfogadására különleges jogalkotási eljárás vonatkozik. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat és a végrehajtási aktusokat is a Bizottság fogadja el, miután jogalkotási aktus útján felruházták az erre vonatkozó hatáskörrel.

A háromféle aktus közötti választás nem mindig egyértelmű. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak és a végrehajtási aktusoknak a jogi aktusokkal szemben az az előnyük, hogy segítségükkel az Unió képes gyorsan reagálni az új helyzetekre, de ennek ára természetesen a kevésbé alapos jogalkotási eljárás. Nagyon fontos, hogy ezeket a Szerződésben előírt helyzetektől eltérő esetben nem szabad használni, mivel ez megfoszthatja az uniós polgárokat attól a minőségi jogalkotástól, amelyet joguk van elvárni.

A Bizottság azt javasolta, hogy a rendeletet igazítsák az új jogalkotási kerethez, azáltal, hogy a jelenlegi tanácsi határozatok helyébe végrehajtási határozatokat illesztenek.

Az előadó álláspontja

Az előadó megjegyzi, hogy számos ellentmondás alakult ki a rendelet végrehajtása körül, ilyen például a méreten aluli halak visszaengedésének vagy a halászati eszközökre vonatkozó előírásoknak a kérdése. Az előadó azonban úgy véli, hogy ebben a szakaszban nem lenne bölcs dolog túlmenni azon a rendes eljáráson, amely által a rendeletet hozzáigazítják a Lisszaboni Szerződés által kivívott változtatásokhoz (új komitológia), tekintettel a Bizottság, a Parlament és a Tanács között a közös halászati politika jövőbeli formájáról folyamatban lévő tárgyalásokra. A közös halászati politikáról szóló új parlamenti és tanácsi rendelet (úgynevezett alaprendelet) elfogadása közvetlen hatást fog gyakorolni a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund területével kapcsolatos technikai intézkedésekre, és szükségessé fogja tenni a fent tárgyalt rendelet jelentős módosítását. Az ebben a szakaszban tett módosítási javaslatok azzal a kockázattal járnak, hogy nem lesznek összhangban az alaprendelet rendelkezésivel.

Az előadó azonban úgy véli, hogy a Bizottságnak a Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund területén alkalmazott technikai intézkedésekről szóló új, módosított rendelettervezetet kellene javasolnia közvetlenül azt követően, hogy az alaprendelet szövegét közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában. Ennek biztosítása érdekében az előadó beilleszt egy új rendelkezést, amely szerint a Bizottságnak e tárgyban új rendelettervezetet kell benyújtania, legfeljebb egy éven belül azt követően, hogy az alaprendeletet közzétették az Európai Unió Hivatalos Lapjában.

ELJÁRÁS

Cím

A Balti-tenger, a Bæltek és az Øresund halászati erőforrásainak technikai intézkedések révén történő védelméről szóló 2187/2005/EK tanácsi rendelet módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

17.10.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

22.10.2012

 

 

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Marek Józef Gróbarczyk

6.11.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

22.1.2013

20.3.2013

29.5.2013

 

Az elfogadás dátuma

10.7.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

3

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Benyújtás dátuma

15.7.2013