POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu

15.7.2013 - (COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD)) - ***I

Odbor za ribištvo
Poročevalec: Marek Józef Gróbarczyk


Postopek : 2012/0285(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0259/2013
Predložena besedila :
A7-0259/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu

(COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0591),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 43 (2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0332/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 11. julija 2012[1],

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za ribištvo (A7–0259/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 1

Uredba (ES) št. 2187/2005

Člen 26 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Če Komisija ugotovi, da ukrepi ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1, sprejme izvedbeni sklep, ki določa, da država članica ukrepe ukine ali jih spremeni in dopolni.“

5. Če Komisija ugotovi, da ukrepi ne izpolnjujejo pogojev iz odstavka 1, sprejme izvedbeni akt, ki določa, da država članica ukrepe ukine ali jih spremeni in dopolni.“

Obrazložitev

Ustrezni ukrep v PDEU je izvedbeni akt.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4

Uredba (ES) št. 2187/2005

Člen 29a – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo za sprejetje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za nedoločen čas.

2. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 29 se prenese na Komisijo za obdobje treh let od …* Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem triletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece prek koncem vsakega obdobja.

 

____________________

 

*UL, prosimo, vstavite datum začetka veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Pooblastilo, preneseno na Komisijo, bi moralo biti časovno omejeno.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Člen 1 – točka 4 a (novo)

Uredba (ES) št. 2187/2005

Člen 31 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Vstavi se naslednji člen:

 

"Člen 31a

 

Splošna ocena in pregled

 

Do ...* Komisija pregleda učinkovitost ukrepov iz te uredbe in po potrebi Evropskemu parlamentu in Svetu predloži zakonodajni predlog za spremembo uredbe, da bi se uskladila z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. .../2013 z dne ... o skupni ribiški politiki1.

 

_______________

 

* UL: Prosimo, vstavite datum: eno leto po začetku veljavnosti Uredbe (EU) št. .../2013 [o skupni ribiški politiki].

 

1 UL L ..."

  • [1]              UL C 44, 15.2.2013, str. 157.

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Lizbonska pogodba je uvedla novo hierarhijo pravil, razdeljenih na tri ravni. Na prvi ravni so zakonodajni akti - direktive in uredbe - ki natančneje določajo politike v notranji pristojnosti Evropske unije. Na drugi so delegirani akti (opredeljeni v členu 290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)), ki niso zakonodajni in se splošno uporabljajo in dopolnjujejo ali spreminjajo nekatere nebistvene elemente zakonodajnega akta. Na tretji ravni so tako imenovani izvedbeni akti (člen 291 PDEU), ki določajo enotne pogoje za izvajanje zgoraj omenjenih dveh vrst aktov Unije.

Zakonodajne akte sprejmeta Evropski parlament in Svet kot sozakonodajalca v rednem zakonodajnem postopku (člen 294 PDEU) ali Svet sam v primeru, če se za sprejetje akta uporabi posebni zakonodajni postopek. Delegirane in izvedbene akte sprejme Komisija, ko se za to nanjo prenese pooblastilo z zakonodajnim aktom.

Ni vedno jasno, katero vrsto akta izbrati. Delegirani in izvedbeni akti imajo v primerjavi z zakonodajnimi akti prednost, da omogočajo Uniji hiter odziv na nove razmere, a seveda v zameno za manj temeljit zakonodajni postopek. Pomembno je, da se jih uporablja le v primerih, predvidenih v Pogodbi, saj lahko državljane Unije prikrajšajo za kakovost zakonodaje, ki jo upravičeno pričakujejo.

Komisija je predlagala, naj bo uredba v skladu z novim zakonodajnim okvirom, tako da se sedanji sklepi Sveta nadomestijo z izvedbenimi akti.

Stališče poročevalca

Poročevalec ugotavlja, da je pri izvajanju te uredbe mnogo spornih vprašanj, na primer problem zavržkov podmernih rib ali specifikacije ribolovnega orodja. Vendar poročevalec meni, da v tej fazi preseganje rednega zakonodajnega postopka za prilagoditev uredbe spremembam iz Lizbonske pogodbe (nova komitologija) ne bi bilo primerno, ker so v teku pogajanja med Komisijo, Parlamentom in Svetom o prihodnosti skupne ribiške politike. Sprejetje nove uredbe Parlamenta in Sveta o skupni ribiški politiki (tako imenovane osnovne uredbe) bo neposredno vplivalo na uporabo tehničnih ukrepov v Baltskem morju, Beltih in Øresundu ter bistveno spremenilo obravnavano uredbo. Če se predlagajo spremembe v tej fazi, obstaja nevarnost, da ne bodo v skladu z določbami osnovne uredbe.

Vendar poročevalec meni, da mora Komisija predlagati nov, bistveno spremenjen osnutek uredbe o uporabi tehničnih ukrepov v Baltskem morju, Beltih in Øresundu neposredno po objavi besedila osnovne uredbe v Uradnem listu Evropske unije. Zato predlaga določbo, ki predvideva, da mora Komisija na to temo predlagati nov osnutek uredbe najkasneje leto dni po objavi besedila osnovne uredbe v Uradnem listu Evropske Unije.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Uredbe Sveta (ES) št. 2187/2005 o ohranjanju ribolovnih virov s tehničnimi ukrepi v Baltskem morju, Beltih in Øresundu

Referenčni dokumenti

COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)

Datum predložitve EP

17.10.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

PECH

22.10.2012

 

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Marek Józef Gróbarczyk

6.11.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

22.1.2013

20.3.2013

29.5.2013

 

Datum sprejetja

10.7.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

17

3

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Datum predložitve

15.7.2013