Betänkande - A7-0259/2013Betänkande
A7-0259/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund

15.7.2013 - (COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD)) - ***I

Fiskeriutskottet
Föredragande: Marek Józef Gróbarczyk


Förfarande : 2012/0285(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0259/2013
Ingivna texter :
A7-0259/2013
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund

(COM(2012)0591 – C7‑0332/2012 – 2012/0285(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0591),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0332/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 11 juli 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från fiskeriutskottet (A7-0259/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 1

Förordning (EG) nr 2187/2005

Artikel 26 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Om kommissionen drar slutsatsen att åtgärderna inte är förenliga med villkoren i punkt 1 ska den fatta ett genomförandebeslut om att medlemsstaten ska upphäva eller ändra dessa åtgärder.”

”5. Om kommissionen drar slutsatsen att åtgärderna inte är förenliga med villkoren i punkt 1 ska den anta en genomförandeakt om att medlemsstaten ska upphäva eller ändra dessa åtgärder.”

Motivering

Relevant åtgärd i EUF-fördraget är genomförandeakter.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4

Förordning (EG) nr 2187/2005

Artikel 29a – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen på obestämd tid.

2. Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 29 ska ges till kommissionen för en period på tre år från och med den …*. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av treårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om varken Europaparlamentet eller rådet invänt mot en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period.

 

____________________

 

* EUT: please insert the date of entry into force of this Regulation.

Motivering

Kommissionens befogenhet bör vara tidsbegränsad.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Artikel 1 – led 4a (nytt)

Förordning (EG) nr 2187/2005

Artikel 31a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Följande artikel ska införas:

 

”Artikel 31a

 

Samlad bedömning och översyn

 

Senast den …* ska kommissionen se över hur effektiva åtgärderna i denna förordning är och, vid behov, lägga fram ett lagstiftningsförslag för Europaparlamentet och rådet om ändring av denna förordning i syfte att säkerställa att den är förenlig med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr … /2013 av den … om den gemensamma fiskeripolitiken1.

 

_______________

 

* EUT: Please insert date: ett år efter ikraftträdandet av förordning (EU) nr …/2013 [om den gemensamma fiskeripolitiken].

 

1 EUT L ...”

  • [1]  EUT C 44, 15.2.2013, s. 157.

MOTIVERING

Kommissionens förslag

Genom Lissabonfördraget infördes en ny regelhierarki i tre nivåer. Den första nivån omfattar lagstiftningsakter – direktiv och förordningar – som i detalj fastställer den politik som ligger inom Europeiska unionens interna befogenheter. Den andra nivån består av delegerade akter (definierade i artikel 290.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt – EUF‑fördraget), som är akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter som används för att komplettera eller ändra icke väsentliga delar av lagstiftningsakten. Den tredje nivån utgörs av de så kallade genomförandeakterna (se artikel 291 i EUF-fördraget), som kan användas för att fastställa enhetliga villkor för genomförande av de två ovannämna typerna av unionsakter.

Lagstiftningsakter antas av Europaparlamentet och rådet, vilka båda har full medbeslutanderätt, inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet (se artikel 294 i EUF-fördraget) eller av rådet på egen hand då ett särskilt lagstiftningsförfarande är tillämpligt på aktens antagande. Både delegerade akter och genomförandeakter ska antas av kommissionen efter det att den har getts befogenhet att göra så i en lagstiftningsakt.

Valet av vilken akt som ska användas är inte alltid entydigt. Jämfört med lagstiftningsakter har delegerade akter och genomförandeakter den fördelen att de gör det möjligt för unionen att snabbt reagera på en ny situation, men – naturligtvis – till priset av ett mindre djupgående lagstiftningsförfarande. Sådana akter får absolut inte användas i andra situationen än de som anges i fördraget eftersom de kan medföra att lagstiftningen inte håller den kvalitet som EU:s medborgare har all rätt att förvänta sig att den ska hålla.

Kommissionen har föreslagit att förordningen ska anpassas till den nya lagstiftningen genom att nuvarande rådsbeslut ersätts av genomförandebeslut.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden konstaterar att det råder stor oenighet kring tillämpningen av denna förordning, t.ex. i frågan om utkast av fisk som inte uppfyller storlekskraven eller om specifikationerna av fiskeredskap. Föredraganden anser emellertid att det i detta skede inte är lämpligt att gå utöver det ordinarie förfarandet för anpassning av förordningen till de ändringar som införts via Lissabonfördraget (nya kommittéförfarandet), med tanke på de pågående förhandlingarna mellan kommissionen, Europaparlamentet och rådet om den gemensamma fiskeripolitikens framtida utformning. Antagandet av Europaparlamentets och rådets nya förordning om den gemensamma fiskeripolitiken (en så kallad grundförordning) kommer att få direkta konsekvenser för tillämpningen av tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund och innebär att det kommer att behöva göras betydande ändringar i den förordning som här diskuteras. Att i detta skede föreslå ändringar av detta slag riskerar att medföra att dessa ändringar strider mot bestämmelserna i grundförordningen.

Föredraganden anser dock att kommissionen bör lägga fram ett nytt i grunden ändrat förslag till förordning om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund genast efter det att grundförordningen offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. För att se till att så sker inför föredraganden en bestämmelse enligt vilken kommissionen måste lägga fram ett förslag till ny förordning avseende denna fråga senast ett år efter det att grundförordningen offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av rådets förordning (EG) nr 2187/2005 om bevarande av fiskeresurser genom tekniska åtgärder i Östersjön, Bälten och Öresund

Referensnummer

COM(2012)0591 – C7-0332/2012 – 2012/0285(COD)

Framläggande för parlamentet

17.10.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

PECH

22.10.2012

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Marek Józef Gróbarczyk

6.11.2012

 

 

 

Behandling i utskott

22.1.2013

20.3.2013

29.5.2013

 

Antagande

10.7.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

17

3

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, Carmen Fraga Estévez, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Iliana Malinova Iotova, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Gabriel Mato Adrover, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas, Nils Torvalds

Ingivande

15.7.2013