Процедура : 2013/2005(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0262/2013

Внесени текстове :

A7-0262/2013

Разисквания :

PV 09/09/2013 - 23
CRE 09/09/2013 - 23

Гласувания :

PV 10/09/2013 - 11.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0344

ДОКЛАД     
PDF 260kWORD 227k
16.7.2013
PE 506.370v02-00 A7-0262/2013

относно постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар

(2013/2005(INI))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Йежи Бузек

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар

(2013/2005(INI))

Европейският парламент,

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „За постигане на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар“, и придружаващите го работни документи (COM(2012)0663),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 март 2013 г. относно предложението на Комисията за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно указания за трансевропейската енергийна инфраструктура и за отмяна на Решение № 1364/2006/ЕО(1),

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 994/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно мерките за гарантиране на сигурността на доставките на газ и за отмяна на Директива 2004/67/ЕО на Съвета(2),

–   като взе предвид Регламент (ЕС) № 1227/2011 относно интегритета и прозрачността на пазара за търговия на едро с енергия(3),

–   като взе предвид Директива 2009/73/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила на вътрешния пазар за природен газ(4),

–   като взе предвид Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия(5) и за отмяна на Директива 2003/54/ЕО,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 714/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до мрежата за трансграничен обмен на електроенергия и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1228/2003,

   като взе предвид Регламент (ЕО) № 715/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно условията за достъп до газопреносни мрежи за природен газ и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1775/2005,

–   като взе предвид Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно енергийната ефективност(6),

–   като взе предвид Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации(7),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020 – Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ (COM(2010)2020),

–   като взе предвид Решение № 994/2012/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за създаване на механизъм за обмен на информация във връзка с междуправителствени споразумения между държавите членки и трети държави в областта на енергетиката (текст от значение за ЕИП)(8),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 15 декември 2011 г., озаглавено „Енергийна пътна карта за периода до 2050 г.“ (COM(2011)0885),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 3 октомври 2012 г., озаглавено „Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ (COM(2012)0573),

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 6 юни 2012 г., озаглавено „Енергията от възобновяеми източници: основен участник на европейския енергиен пазар“ (COM(2012)0271),

–   като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2010 г., озаглавена „Разработване на нова стратегия за Европа в областта на енергетиката (2011—2020 г.)“(9),

–   като взе предвид своята резолюция от 12 юни 2012 г. относно ангажиране със сътрудничество в областта на енергийната политика с партньори извън нашите граници: стратегически подход за сигурни, устойчиви и конкурентни енергийни доставки(10),

–   като взе предвид своята резолюция от 13 декември 2012 г. относно стоманодобивната промишленост на ЕС(11),

–   като взе предвид препоръките, издадени на 12 февруари 2013 г. от кръглата маса на високо равнище относно бъдещето на европейската стоманодобивна промишленост,

–   като взе предвид своята резолюция от 15 март 2013 г. относно Пътна карта за постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност(12),

–   като взе предвид своята резолюция от 14 март 2013 г. относно Енергийна пътна карта за периода до 2050 г. — бъдеще с енергия(13),

–   като взе предвид своята резолюция относно промишлените, енергийните и други аспекти на шистовия газ и нефта(14) и своята резолюция относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт(15), и двете приети на 21 ноември 2012 г.,

–   като взе предвид член 48 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и становището на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (A7-0262/2013),

A. като има предвид, че държавите членки са поели ангажимент за ясни крайни срокове за доизграждането на вътрешния енергиен пазар до 2014 г. и за премахване на „енергийните острови“ в ЕС до 2015 г.;

Б.  като има предвид, че един завършен вътрешен енергиен пазар е изключително необходим за цялостната енергийна сигурност и устойчивост на Съюза и е особено ценен за глобалната конкурентоспособност на Съюза, икономическия растеж и създаването на нови работни места, както се отчита в Акт за единния пазар ІI и в стратегията „Европа 2020“;

В.  като има предвид, че стратегията „Енергетика 2020“ на Комисията се основава на оценки за инвестициите, необходими в сектора на енергетиката до 2020 г., възлизащи на един трилион евро, от които 540 милиарда евро са за производство на електроенергия, а 210 милиарда за електроенергийни и газови мрежи от европейско значение;

Г.  като има предвид, че в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. се подчертава, че пълната интеграция на европейските енергийни мрежи и отварянето на пазарите са от изключително значение за поддържането на равновесието между енергийната сигурност, конкурентоспособността, разходната ефективност, една устойчива икономика и интересите на потребителите; като има предвид, че в Енергийната пътна карта за периода до 2050 г. се посочва, че енергийната ефективност, енергията от възобновяеми източници и енергийната инфраструктура са удовлетворяващите всички участници варианти;

Д. като има предвид, че делът на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в европейския енергиен микс нараства кратко-, средно- и дългосрочно; като има предвид, че мащабното включване на ВЕИ изисква приспособяване на мрежата и по-добра гъвкавост;

Е.  като има предвид, че вътрешният енергиен пазар ще позволи на Съюза да има единна позиция спрямо външните партньори и ще гарантира равнопоставени условия за всички предприятия от ЕС и извън него, и същевременно ще гарантира социалните и екологичните стандарти и ще работи за реципрочност в третите държави;

Ж. като има предвид,че трябва да се установи система, която да позволява обмен на информация между държавите членки във връзка със споразуменията за енергийни доставки с трети държави;

З.   като има предвид, че един вътрешен европейски енергиен пазар и съответните му национални енергийни пазари трябва да бъдат конкурентоспособни и да предоставят истински избор и прозрачна информация на всички потребители, които имат централна роля в енергийния пазар; като има предвид, че доизграждането на вътрешния енергиен пазар е съществено за намаляването на енергийните разходи до разумни и конкурентни равнища в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план; като има предвид, че намалението на цените на енергийните пазари често не се отразява в цените за потребителите;

И. като има предвид, че Европейската енергийна общност, като се прилага общностният метод, трябва да се основава на силен общ енергиен пазар, координиране на закупуването на енергия извън ЕС и общо европейско финансиране на нови устойчиви енергийни технологии, по-специално в сферата на научните изследвания и иновациите;

Й. като има предвид, че беше постигнат известен напредък по отношение на засиленото трансгранично сътрудничество, частичното премахване на енергийните острови и предотвратяването на недостига на доставки;

1.  приветства най-съществената част от съобщението и от придружаващия го план за действие, в който се обобщават постигнатият досега напредък и предстоящите предизвикателства за доизграждането на вътрешния енергиен пазар;

2.  отчита, че тенденцията на нарастване на цените на енергията вероятно ще продължи, тъй като тези цени са понастоящем обвързани — при газа с цената на барел нефт, а при електричеството — с променливите цени на горивата, и се влияят допълнително от зависимостта на Европа от вноса на газ и нефт, от въздействието на мерките за намеса, от недостатъчните действия за насърчаване на енергийна ефективност и от липса на инвестиции, необходими за поддръжката и модернизацията на енергийните системи (включително обратни потоци и междусистемни връзки) с оглед на поддържане на високи равнища на сигурност на доставките и улесняване на интегрирането на ВЕИ; поради това препоръчва да се прекрати обвързаността на механизма за определяне на цената на газа от индексацията на нефта за по-гъвкави алтернативи, като същевременно се зачита свободата на търговския обмен;

3.  подчертава, че развитието на местни ресурси ще доведе до спешната нужда от нови търговски разпределителни центрове в ЕС и от нови спот пазари на газ и електроенергия, като с това ще се даде истинска възможност на ЕС и на държавите членки да определят собствени цени на енергията, включително на регионално и местно равнище;

4.  отчита европейската добавена стойност на по-доброто координиране и сътрудничество между енергийните политики на държавите членки в дух на солидарност и на създаването на ефикасни и сигурни трансгранични енергийни системи, като по този начин се създават взаимодействия чрез подобрено управление на доставките и търсенето на енергия, улеснени от интелигентните технологии на равнище на разпределителните системи;

5.  изтъква значимостта на регионалните пазари и на сътрудничеството между държавите членки, когато става дума за премахване на бариерите, ускоряване на интеграционния процес и подобряване на ефективното функциониране на мрежата;

6.  припомня подкрепата си за създаването на Европейска енергийна общност между държавите членки и приканва Комисията и Европейския съвет да докладват за напредъка по създаването ѝ;

Насочен към потребителите пазар

7.  подчертава, че крайните потребители на енергия — както физически лица, така и МСП и промишлеността — са в самата основа на лесно използваемия и прозрачен вътрешен енергиен пазар; отбелязва, че в това си качество те трябва да бъдат надлежно защитени и точно информирани чрез лесен достъп до информация, така че да са в състояние изцяло да упражняват своите права, като същевременно се насърчават да играят по-активна роля за стимулирането на конкуренцията на пазара, превръщайки се от пасивни получатели на услуги в активни информирани потребители и съчетание от производители и потребители;

8.  подчертава колко е важно да се гарантира конкурентоспособен, лесен за управление и прозрачен енергиен пазар, който предлага на потребителите истински избор и конкурентни цени, както и предоставя на всички потребители в ЕС безопасни, устойчиви, достъпни и надеждни средства за генериране на енергия, при които се отчитат интересите на бъдещите поколения;

9.  счита, че по-голямото участие от страна на потребителите ще бъде улеснено от местните кооперации за енергия от възобновяеми източници, инициативи за колективно превключване и комплексните услуги или други благоприятни средства като децентрализираното съхранение и интелигентните устройства; счита, че това ще помогне на потребителите да разбират и управляват по-добре своето енергопотребление и следователно могат да станат по-гъвкави и да предлагат по-добри решения (както от гледна точка на търсенето, така и на предлагането), и чете ще могат да укрепят достъпа до възобновяеми енергийни източници и да генерират необходимите финансови инвестиции;

10. обръща внимание на ползата от прилагането на променливи такси за достъп до мрежата, с цел насърчаване, в интерес на насърчаването на устойчиво потребление на енергия, на консумацията от страна на потребителите на енергия извън пиковите периоди;

11. счита, че интелигентните технологии трябва да предоставят на потребителите вярна, разбираема и леснодостъпна информация и трябва да им дават възможност да контролират своето потребление и производство на енергия; следователно счита, че интелигентните технологии трябва да се извършват с динамично онлайн управление и разпределение на мрежите, включващо такива услуги като подпомагане на мрежите, доброволна реакция на потребителите, услуги за енергийна ефективност, микропроизводство и решения за съхранение, както и посредници на местно равнище или от дома; отбелязва обаче, че равнището на енергопотребление, което се изисква, за да могат интелигентните измервателни уреди да предлагат икономически предимства, трябва надлежно да се наблюдават и че потребителите на обеми енергия под тези равнища не трябва да бъдат задължавани да инвестират в тях;

12. изразява загриженост поради тенденциите, при които телекомуникационните дружества се насърчават да управляват данни от разпределителната мрежа, тъй като подобна отговорност от тяхна страна повдига сериозни въпроси относно защитата на личните данни, както и опасността операторите да трябва да купуват технически данни, които са им необходими за изпълнение на техните функции като оператори на разпределителни системи;

13. признава, че енергийната бедност представлява сериозно предизвикателство в държавите членки; посочва, че недиференцираният подход не отчита разликите в реалността в отделните държави; следователно счита, че уязвимите потребители се нуждаят от специална и ефективна защита и че за целта трябва да се създадат съответните механизми, като същевременно се избягват изкривявания на енергийния пазар; подчертава, че вече са въведени специални национални мерки съгласно изискванията на Третия енергиен пакет;

14. отбелязва, че революцията на шистовия газ в САЩ намали емисиите на СО2, като същевременно създаде значително конкурентно предимство за индустрията на страната;

Актуални предизвикателства пред доизграждането на вътрешния енергиен пазар

15. подчертава, че вътрешният енергиен пазар все още не е завършен и че националните енергийни пазари не успяват да удовлетворят нуждите и очакванията на потребителите, какъвто продължава да бъде случаят в някои държави членки: високи цени; ограничен избор на доставчици, производители и тарифи; като цяло ниско качество на услугите; слаба защита на потребителите; както и трудности при смяната на доставчика; подчертава следователно нуждата от изграждане на по-достъпен за потребителите пазар, в който те да могат да играят активна роля и да се превърнат в производители потребители в един пазар, обхващащ целия ЕС, в който те да бъдат информирани за условията на отделните доставчици, така че сравнението да бъде лесно осъществимо; отбелязва във връзка с това ролята на колективното преориентиране за увеличаване на правата на потребителите и предоставяне на по-ниски цени на енергията;

16. счита, че непълното прилагане на законодателството за вътрешния енергиен пазар остава една от основните пречки пред доизграждането на този пазар; счита, че необходимата консолидация на вътрешния пазар включва разширяване на нашата инфраструктура, като същевременно се прилага законодателството относно вътрешния пазар и се налагат правилата на конкуренцията;

17. подчертава, че модернизирането на съществуващата инфраструктура и изграждането на нова, интелигентна и гъвкава инфраструктура за производство, пренос — особено на трансграничните газо- и електропреносни междусистемни връзки, инфраструктурите за разпределение и съхранение на енергия са от съществено значение за стабилен, добре интегриран и добре свързан енергиен пазар, в който се избягват всякакви отрицателни въздействия, като непланирани енергийни потоци, на който са осигурени доставките на достъпни и конкурентоспособни цени, в който изцяло се използва потенциалът на всички устойчиви енергийни източници и на микро-генерацията, когенерацията и ефективността, управлението на търсенето и съхранението и където нито една държава членка да не остане изолирана от европейските газо- и електропреносни мрежи до 2015 г., т.е. чрез синхронизирано интегриране на отделните енергийни системи в европейски континентални мрежи; подчертава, че широкомащабните инвестиции следва да се извършват успоредно с инвестициите в регионалните или дори местните мрежи, тъй като енергопроизводството все повече се осъществява на регионално/местно равнище;

18. отбелязва във връзка с това, че децентрализираните доставки на енергия от възобновяеми източници намаляват необходимостта от изграждане на нови преносни линии и следователно на свързаните с тях разходи, тъй като децентрализираните технологии, които могат да бъдат пряко интегрирани в домовете, градовете и отдалечените райони, са разположени в много по-голяма близост до крайните потребители;

19 признава, че позволяване разрастването на производството на електроенергия от възобновяеми източници без съизмеримо развитие на необходимата инфраструктура може да доведе до некоординирани трансгранични кръгови потоци и съответно до цени на енергията, по-ниски от оптималните;

20. припомня, че все още не е постигната целта държавите членки да достигнат равнище на междусистемни газо- и електропреносни връзки, отговарящо най-малко на 10 % от инсталираните производствени мощности, както беше договорено по време на срещите на високо равнище на Европейския съвет през 2002 и 2007 г.;

21. приветства подчертаното от Комисията, че бъдещите енергийни системи в Европа ще се характеризират с гъвкавост; отбелязва, че във всички периоди от време добре функциониращите трансгранични пазари на едро са леснодостъпни източници на гъвкавост; призовава да бъдат положени допълнителни усилия за стимулиране на бъдещото навлизане на технологиите за съхранение на енергия и за реагиране, обусловено от търсенето — всичките те допълнителни източници на гъвкавост;

22. счита, че енергийната ефективност е един от най-устойчивите и разходоефективни начини за намаляване на сметките за енергия, повишаване на сигурността на доставките, ограничаване на нуждите от внос на изкопаеми горива и избягване на въглеродните емисии; признава, че всяка мярка, която насърчава енергийната ефективност, трябва да съответства на нуждите на потребителите, да бъде разходоефективна и да се подкрепя от правилните стимули;

23. подчертава, че според констатациите на МАЕ едно по-смело действие в областта на енергийната ефективност може да намали вноса на газ в ЕС с една трета през 2035 г., което съответства на 100 млрд. м3 газ;

24. припомня, че взаимодействието между развитието на телекомуникационната и енергийната инфраструктура, разгръщането и поддръжката ще играе ключова роля в усилията за осъществяването на целите на Европейския съюз за енергийна ефективност;

25. подчертава необходимостта да се продължи с разделянето на европейските енергийни пазари с цел осигуряване на конкуренция и гарантиране на доставките на електроенергия на възможно най-ниска цена;

26. счита, че инвестициите в инфраструктура трябва да се насърчават чрез стабилни и насърчаващи иновациите и предвидими регулаторни рамки, които да не създават пречки за функционирането на вътрешния пазар, и че на пенсионните фондове и институционалните инвеститори следва да бъде разрешено да инвестират в преноса, като се отчита, че това не може да бъде постигнато, ако не се ръководи от пазара; признава същевременно, че в някои конкретни случаи преобразуването на инфраструктурите би било трудно осъществимо без подкрепата на публичното финансиране за ключовите инфраструктурни проекти, които може да нямат търговска реализация; подчертава във връзка с това значението на Механизма за свързване на Европа и изразява съжаление, че дялът му в частта „Енергетика“ е по-малък от предложения от Комисията;

27. призовава за проучване на възможността за създаване на европейски фонд за инвестиции в енергийните мрежи, който да бъде финансиран от задължителен европейски данък върху енергопотреблението на територията на Европейския съюз, който може да осигури подобно публично финансиране;

28. подчертава, че опростяването на процедурите за предоставяне на разрешение в рамките на държавите членки ще допринесе за развитието на инфраструктурните мрежи и за премахване на блокирането на инвестициите; подчертава, че местните и регионалните власти следва да играят важна роля в това отношение, като опростят процедурите по планирането и включат енергийната инфраструктура в своите местни и регионални схеми за планиране;

29. отбелязва, че в някои случаи липсата на открит и недискриминационен достъп до преносната инфраструктура продължава да възпрепятства навлизането на нови участници в мрежата или разбира се от конкуриране на пазара при справедливи условия спрямо установилите се на пазара дружества; подчертава нуждата да се решат структурните изкривявания на пазара, които водят до висока степен на концентрация в няколко държави членки;

30. подчертава в тази връзка, че правилата от Третия енергиен пакет следва да бъдат приложени изцяло както спрямо европейските, така и спрямо чуждестранните дружества; счита, че всяко изключение от тези правила, което Комисията допуска, следва да бъде с ограничен обхват и продължителност на прилагане и да подлежи на преразглеждане от страна на Парламента и Съвета;

31. подчертава, че липсата на прозрачност и съществуването на антиконкурентни практики на енергийните пазари на едро подкопават доверието на потребителите; счита, че е спешна нуждата да се разбере как се формират цените на пазарите на едро, както и какви са последиците за сметките на потребителите;

32. подкрепя напълно предприетите мерки за въвеждане на равни условия чрез създаването на по-децентрализирани и конкурентоспособни пазарни модели, предвид факта, че те създават повече възможности за местните производители на енергия и за новите участници от промишления сектор;

33. припомня, че за да се предотврати възпрепятстване на отварянето на пазара от страна на утвърдени доминиращи доставчици, е важно да се позволи развитието на нови стопански модели, като възможността за сключване на договори с няколко доставчика едновременно;

34. отбелязва, че стабилната регулаторна рамка – за производители, регулатори, оператори на мрежи, енергийни доставчици, ориентирани към търсенето доставчици на услуги и, най-важното, за крайни потребители и съчетание от производители и потребители – е от изключителна важност за доброто функциониране на вътрешния пазар и за привличането на дългосрочни инвестиции в развитието на инфраструктурата; подчертава, че развитието на кодекси за мрежите, включващи солидни, недискриминационни и добре балансирани правила, следва да води до хармонизация на управлението на мрежите, оформяне на облика на пазара и оперативна съвместимост; подчертава, че е от решаващо значение споразуменията за разделяне на преносните мрежи и за производството и доставките да се спазват в целия ЕС, включително и споразуменията за независимостта на енергийните регулатори и изискванията за защита на потребителите; подчертава следователно необходимостта да се подкрепи и доразвие ролята на Агенцията за сътрудничество между енергийните регулатори (ACER), особено на нейната компетентност да упражнява контрол върху решенията на националните регулатори и да разрешава спорове;

35. отбелязва, че съществуват притеснения затова, че някои държави членки вече са приложили или планират да приложат националните механизми за заплащане на капацитета, за да осигурят доставката на електричество, без надлежно да са проучили всички потенциални алтернативни решения, по-специално по отношение на трансграничните решения и ресурси за гъвкавост; признава, че независимо от това, че тези механизми са необходими при някои обстоятелства, те биха могли да влязат във взаимодействие със замисъла на пазара за търговия на едро и да го изкривят и при неправилното му замисляне да създадат ефект на блокиране; призовава Комисията да осигури по-координиран подход на равнище ЕС, за да се гарантира, че тези механизмите са необходими, ефективни, прозрачни, технологично неутрални и недискриминационни;

36. изразява съжаление, че до момента механизмите за сътрудничество, въведени от Директива 2009/28/ЕО за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници, все още не са били използвани; посочва констатациите на Комисията, съобразно които по-доброто използване на съществуващите възможности за сътрудничество би могло да донесе значителна полза, като например насърчаване на търговията; призовава държавите членки следователно да използват по-добре механизмите за сътрудничество, когато това е уместно, и да засилват също така комуникацията помежду си;

37 подчертава, че, без да се нарушава правото на държавите членки да избират своя енергиен микс или нуждата от увеличена координация в рамките на целия ЕС, ЕС като цяло трябва да използва в неговата цялост потенциала на всички устойчиви енергийни източници, които са на разположение на държавите членки, при пълно зачитане на тройните цели на енергийната политика на ЕС като цяло, а именно конкурентоспособност, устойчивост и сигурност на доставките;

38. отбелязва, че някои държави членки, в качеството на енергийни острови, продължават да бъдат напълно изолирани от европейските газо- и електропреносни мрежи и продължават да плащат по-високи цени за енергийни ресурси, което нарушава тяхната конкурентоспособност; посочва, че без съществени инвестиции в инфраструктурите тези държави членки няма да бъдат в състояние да осъществят поетия ангажимент, подновен от Европейския съвет, че нито една държава членка не следва да остане изолирана от мрежите на ЕС до 2015 г.; счита, че Комисията следва, при отправена молба от страна на тези държави членки, да вземе участие в преговорите с външните доставчици на енергия по въпроса за цените на енергията, например що се отнася до закупуването на газ;

39. изтъква, че солидарността между държавите членки, към която призовава Договорът за ЕС, следва да се прилага в ежедневната работа по вътрешната и международната енергийна политика, както и при управлението на кризи в тази област; призовава Комисията да даде ясно определение на понятието „енергийна солидарност“, за да се гарантира, че всички държави членки я спазват;

40. подчертава необходимостта от справяне с очаквания ръст на вноса на газ и електроенергия в ЕС от трети държави в краткосрочен и средносрочен план, с оглед на гарантирането на сигурността на енергийните доставки, споделянето на тежестта и справедливото функциониране на вътрешния пазар; отново изтъква, че за някои държави членки това предизвикателство е тясно свързано със зависимостта от вноса на газ и нефт от една-единствена трета държава и че справянето с него изисква действия, насочени към разнообразяване на портфолиото от енергийни доставчици, трасета и източници; признава, че стратегическа цел в тази връзка е осъществяването на южния газов коридор, включително газопровода „Набуко“ и потенциалните му разклонения към държавите от Централна и Източна Европа, както и осъществяването на трасето за енергийни доставки към ЕС, което да бъде в състояние да доставя около 10—20 % от търсенето на газ в ЕС до 2020 г., за да се гарантира, че всеки европейски регион ще има физически достъп до най-малко два различни източника на газ;

41. счита, че откритият и прозрачен вътрешен пазар, на който всички дружества от ЕС и от трети държави зачитат достиженията на правото на ЕС в областта на енергетиката, може да помогне за укрепването на преговорните позиции на доставчиците на енергия в ЕС спрямо външните им конкуренти, което е от особена важност за потенциала за по-нататъшно координиране на закупуването на външна енергия на равнище ЕС; призовава ЕС да разгледа въпроса за създаването на съвместна агенция за закупуване на газ и на необходимите за това механизми, с цел противовес на монополната позиция на доминиращи външни доставчици; отбелязва, че отношенията с доставчиците на енергия от ЕС и трети държави трябва да се ръководят от принципа на реципрочност; подчертава необходимостта в отношенията си с доставчиците на енергия от трети държави Комисията да отчита и да бъде прозрачна относно последиците от своите решения върху цените за потребителите;

42. изразява убеденост, че на Комисията следва да бъдат връчени мандати за провеждане на преговори относно инфраструктурни проекти от стратегическо значение, които засягат сигурността на доставките за ЕС като цяло, и че подобни мандати следва да бъдат обмислени и в случаите на други междуправителствени споразумения, за които се счита, че имат значително въздействие върху дългосрочните енергийни политически цели на ЕС, по-специално върху неговата енергийна независимост; в тази връзка приветства напредъка, постигнат във водените от Комисията преговори относно договора между ЕС, Азербайджан и Туркменистан за изграждане на транскаспийска газопроводна система;

43. подчертава, че все по-голямата конвергенция на стимулите, свързани с възобновяемите източници на енергия и с ефективността, както и на разходите за спомагателна енергия във всички държави членки след 2020 г. е от основно значение за доброто и ефективно функциониране на вътрешния енергиен пазар както за търговията на едро, така и за търговията на дребно, а също и за създаване на благоприятни условия за дългосрочното развитие и широкомащабното възприемане на възобновяеми енергийни източници;

44. счита, че в краткосрочен план регионалните групи от съседни държави членки следва да бъдат насърчавани да се пренасочат от национални планове към хармонизирани или единни регионални схеми за подкрепа за възобновяеми енергийни източници;

45. насърчава държавите членки редовно да извършват преглед на своите преференциални или други тарифи за подкрепа по прозрачен начин, което би позволило тяхното адаптиране в синхрон с намаляването на технологичните разходи и разходите за доставка;

46. отчита недостатъчното използване на съвместни научноизследователски проекти на ЕС, подкрепяни от рамкови програми и инициативи като Стратегическия план за енергийните технологии, при разработването на нови технологии, позволяващи подобрения в ефективността, възобновяемите източници на енергия, безопасността и сигурността на атомните електроцентрали, нискоемисионното използване на изкопаеми горива и интелигентните мрежи, всички от които са критични за енергийния пазар;

47. счита, че е важно да се отбележи по-голям напредък относно електропреносните магистрали на бъдещето, и по-специално Електропреносната магистрала югоизток—север (SENEH), което също така би помогнало за осъществяване на преноса на енергия, произведена от фотоволтаичните паркове, като например проекта „Хелиос“, от Югоизточна Европа на север и на запад;

Необходими са спешни действия

Добре интегриран, отворен и добре регулиран, конкурентен вътрешен енергиен пазар

48. призовава държавите членки изцяло да транспонират и приложат всички съответни законодателни актове на ЕС, и по-специално третия енергиен пакет, възможно най-скоро; настоятелно призовава Комисията да предприеме действия срещу онези държави членки, в които прилагането безпричинно се забавя; приветства факта, че Европейската комисия вече е открила официална процедура за разследване на нарушенията на правилата на ЕС;

49. подчертава нуждата да се вземат мерки относно структурните нарушения на пазара и липсата на пазарна прозрачност; призовава Комисията да увеличи своите усилия за прилагане на изпълнението на Третия енергиен пакет;

50. отправя искане до Комисията да наблюдава отблизо ефективното прилагане на енергийното законодателство на ЕС, и по-конкретно разпоредбите, които създават съществени потребителски права, и тези относно системните оператори, националните регулаторни органи и правилата за конкуренцията и държавната помощ, както и разпоредбите, които целят да ограничат явлението „кръгови потоци“ на вътрешния пазар на електроенергия, което създава значително, макар и преодолимо, предизвикателство за вътрешния енергиен пазар, тъй като отслабва сигурността на енергийната система, като намалява вариантите за съхранение и капацитета на мрежата; настоятелно призовава Комисията да използва най-подходящите средства на свое разположение за мерки спрямо всякакво продължаващо неспазване на съответното законодателство на ЕС;

51. отбелязва, че всички досегашни прекъсвания са били в резултат на оперативни повреди, а не на недостиг на капацитет; признава, че поради икономическата рецесия, високите цени на природния газ и увеличаващия се дял на непостоянното производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници инвеститорите в ЕС изпитват значителна несигурност при създаването на гъвкави мощности за производство на електроенергия; призовава Комисията да направи широкообхватна оценка на адекватността на мощностите за производство на електроенергия на базата на хармонизирана методология, както и да предостави насоки за начина, по който да се подобри гъвкавостта и да се поддържат доставките;

52. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да координират инфраструктурните проекти по-добре и да планират развитието на мрежата съвместно, като така гарантират пълна свързаност на системите в целия ЕС и разходна ефективност, извличайки ползи от трансграничните положителни взаимодействия и от по-ефективната енергийна инфраструктурна мрежа; посочва, че следва да се насърчава интегриран подход, който включва операторите на разпределителни мрежи; за тази цел насърчава Комисията и държавите членки да гарантират бърза оценка, подбор, издаване на разрешение и изпълнение на проектите от общ европейски интерес, особено относно трансграничните междусистемни връзки на електрически и газови мрежи, включително механизмите за обратни потоци, втечнения природен газ, инфраструктурата за съхранение на енергия и интелигентните преносни и разпределителни мрежи, които са жизненоважни за един добре интегриран и добре функциониращ енергиен пазар;

53. препоръчва при прилагане на енергийния бюджет за Механизма за свързване на Европа Комисията да отдава приоритет на проекти с най-голямо влияние върху функционирането на вътрешния пазар, като с това насърчава конкуренцията, ускорява проникването на възобновяеми енергийни източници на пазара, създава необходимите трансгранични връзки и засилва сигурността на доставките;

54. призовава Комисията да извърши нов преглед на съществуващите планове за енергийни проекти, особено във връзка с изграждането на нови терминали за втечнен природен газ, чието завършване е предвидено да отнеме повече от 10 години, с цел да направи оценка на икономическата полза от тях — като има предвид терминалите за втечнен природен газ, които вече са в процес на изграждане или на етап планиране в отделни държави членки и които в близко бъдеще ще допринесат за сигурността на енергийните доставки в държави членки, определени като „енергийни острови“ — и да участва във финансирането на такива проекти;

55. настоятелно призовава Комисията и държавите членки да въведат ефективна система за управление на претоварването, за да насърчат ефикасното използване на съществуващия капацитет за пренос на газ и електроенергия, намаляването на разходите за разширяване на възможностите на мрежите и подпомагане на повишеното свързване на източниците за производство на възобновявема енергия с електропреносната мрежа;

56. призовава държавите членки възможно най-скоро да се откажат от прилагане на ограничения на цените или регулирани цени на дребно на енергията, определяни на национално равнище под себестойността ѝ, тъй като подобни мерки могат да нарушат конкуренцията и да заплашат сериозно бъдещите инвестиции в капацитет и инфраструктура в сектора на енергетиката; подчертава обаче, че политиките в това отношение трябва да вземат под внимание законните интереси на уязвимите потребители, които не винаги са в позиция да извлекат ползи от реалната конкуренция на енергийните пазари;

57. приветства решимостта на Комисията да прилага антитръстовите правила и тези за държавната помощ спрямо всички предприятия от енергийния сектор и дъщерните им дружества, извършващи дейност на територията на Европейския съюз, като гарантира установяването на равнопоставеност с равни условия за достъп за всички участници на пазара; призовава Комисията да издаде препоръки относно начина за оценка на злоупотребата с доминиращо положение на пазарите на газ и електроенергия от което и да е дружество, както и да предостави насоки относно най-добрите практики и опита, получени в областта на схемите за подпомагане на енергията от възобновяеми източници;

58. призовава Комисията да преразгледа правилата за държавната помощ във връзка с националните мерки за енергийна ефективност, както и проектите, съфинансирани в рамките на политиката на сближаване, за да гарантира допустимостта за държавно финансиране на по-голяма част от тези действия, което ще доведе до повече завършени проекти;

59. препоръчва на Комисията да използва правомощията си за надзор във връзка с държавната помощ, за да насърчи развитието на трансграничната инфраструктура; счита, че Комисията би могла да постави одобрението на националните механизми за подпомагане (на капацитета или на енергията от възобновяеми източници) в зависимост от поемането на ангажимент от съответната държава членка за финансиране и построяване на трансгранична инфраструктура; счита, че такива междусистемни връзки биха имали жизненоважна роля за увеличаването на възможностите за ползване на доставки от съседни държави при извънредни ситуации или дисбаланс в енергетиката, както и за постепенното намаляване на субсидиите;

60. твърдо подкрепя усилията на Комисията, въз основа на извършената от Европейските мрежи на операторите на преносни системи координирана работа, за въвеждане на хармонизирани мрежови кодекси до 2014 г. и правила според плана, както и за гарантиране на стабилна и по-подпомагаща иновациите регулаторна рамка за вътрешния енергиен пазар;

61. твърдо подкрепя регулаторните мерки, взети от ACER и националните регулаторни органи за насърчаване, подобряване и опростяване на трансграничната търговия с енергия, включително пазарите в рамките на деня и за период от един ден напред и пазарите на балансираща електроенергия, както и за премахване на несъответствията между енергийните системи в различните държави членки чрез насърчаване на прозрачна употреба на междусистемните връзки; подчертава необходимостта от подходящ брой служители — с необходимата квалификация, опит и експертни знания — в ACER и националните регулаторни органи за изпълнение на задачите, свързани с наблюдението на сделките на едро и идентифицирането на практики на търговия с вътрешна информация и на опити за манипулиране на пазара;

62. по отношение на вътрешния пазар на електроенергия призовава Комисията спешно да предостави изчерпателен анализ на адекватността и гъвкавостта на националния капацитет за производство на електроенергия в кратко- и дългосрочен план, като вземе предвид в пълна степен потенциалния принос на всички гъвкави мерки, като реагиране на потреблението, съхранение на енергия и междусистемни връзки, и да докладва относно въздействието на приложените национални мерки, свързани с оценката на капацитета и планирането на развитието на вътрешния енергиен пазар и на правилата за конкуренцията, като вземе предвид последствията както във връзка със сигурността на доставките, така и с трансграничните аспекти на тази допълваща политика за структуриране на пазара; в тази връзка призовава да бъдат положени допълнителни усилия за бъдещото навлизане на технологиите за съхранение на енергия и за реагиране, обусловено от търсенето, всички от които представляват допълнителни източници на гъвкавост;

63. призовава Комисията да изготви насоки относно използването и внедряването на ресурси за гъвкавост — като управление, обусловено от търсенето, съхранение и материална инфраструктура, включително трансгранична, така че държавите членки да могат да разработят и приложат национални стратегии за внедряване на ресурси за гъвкавост на своята територия;

64. призовава Комисията и Европейската мрежа на операторите на преносни системи за електроенергия да разработят последователна и съгласувана методология за гарантиране на производствена адекватност в Европа, като включат положителния принос на възобновяемите източници на енергия, и по-специално на променливите източници на възобновяема енергия;

65. призовава Комисията да проучи бъдещи форми на енергийния пазар, които, противно на настоящите национални механизми за капацитет, биха могли да предоставят допълнителни недискриминационни потоци от приходи за инвеститорите във всички форми на производство на електроенергия, както и да гарантират възможно най-разходноефективно осигуряване на услуги за гъвкавост в енергийния сектор;

66. призовава Комисията да установи правила за насърчаване на по-нататъшното развитие на пазар на допълнителни услуги, открит за участие на всички източници на енергия, включително възобновяемите;

67. призовава Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни да предоставят стимули и да подкрепят регионални инициативи и партньорства, насочени към по-голяма интеграция на пазара, чрез създаването на регионални енергийни борси и центрове за търговия с газ и чрез по-хармонизирани правила за търговия с газ и механизми за свързване на пазарите за всички времеви рамки, както и чрез въвеждането на подходящо равнище на пазарна ликвидност и прозрачност;

68. подчертава, че мерките относно вътрешния пазар следва да насърчават разнообразяването както на местните, така и на външните източници на енергия, а не да бъдат насочени предимно към по-нататъшно развитие или разширяване на съществуващите маршрути и доставки;

69. насочва вниманието в този контекст към външното измерение на енергийния пазар, което има за цел да улесни всички държави членки да получат достъп до диверсифицирани източници на енергия; призовава Комисията в координация с ЕСВД да използва инструментите на външната политика, с които разполага, за да насърчава правилата и стандартите на вътрешния енергиен пазар по отношение на трети държави и по-специално в съседните на ЕС региони; настоятелно призовава Комисията да разреши в двустранен диалог със съответните трети държави въпроса за ясни правила за управление на претоварването на трансгранични електропреносни и газови връзки и за достъп на трети страни до преносните мрежи; силно и настоятелно призовава Комисията да вземе мерки за предотвратяване на антиконкурентните практики на дружества от трети държави, които могат да водят до ограничаване на конкуренцията, по-високи цени или намалена сигурност на енергийните доставки; призовава Комисията да гарантира в отношенията си с външните партньори, че дружествата от ЕС могат да се конкурират на равни начала в световен план; настоятелно призовава Комисията да засили сътрудничеството си със съседните на ЕС държави във връзка с ядрената безопасност; призовава Комисията да бъде прозрачна относно всички фактори, които продължават да създават затруднения по отношение на прилагането на третия енергиен пакет, и да представи ясни данни за тяхното въздействие върху цените за потребителите;

70. призовава държавите членки и Комисията да увеличат политическата и финансовата подкрепа за Енергийната общност и да предприемат по-нататъшни мерки за подпомагане на включването на Югоизточна и Източна Европа в обхвата на правилата относно вътрешния пазар;

71. призовава Комисията и държавите членки, предвид създаването на механизъм за обмен на информация за междуправителствени споразумения между държавите — членки на ЕС, и трети държави относно енергийната политика, да проявят допълнителна воля, за да се гарантира, че няма да бъдат приемани споразумения, противоречащи на законодателството на вътрешния пазар; счита, че Комисията следва да може да преглежда проекти на споразумения с оглед на тяхната съвместимост с достиженията на правото на Общността и да участва в преговори, когато това е целесъобразно;

72. припомня на Комисията, че вътрешният пазар не е независим от световния; приканва Комисията при планирането на действията си по отношение на вътрешния пазар да вземе изцяло предвид препоръките на Парламента относно външното измерение на енергийната политика(16); потвърждава подкрепата си за идеята, че само един напълно действащ вътрешен пазар ще позволи на ЕС да говори с единен глас в световен мащаб; отправя искане към Комисията да разработи още допълнителни действия в областта на външната енергийна политика;

73. счита, че бъдещото споразумение за свободна търговия между ЕС и САЩ следва да съдържа глава, посветена на енергийните въпроси, които биха могли да засягат вътрешния пазар, която да включва, наред с другото: търговия на едро с енергия, стокова търговия, правила относно морския транспорт на енергия, схеми за търговия с емисии, стандарти за безопасност на горивата, счетоводни практики, държавни енергийни субсидии и прехвърляне на права върху интелектуална собственост във връзка с проучванията в сферата на енергетиката, производството, трансформацията и продуктите в края на жизнения цикъл;

74. подкрепя мандата, даден от Европейския съвет на Комисията да представи анализ на състава и определящите фактори на цените на енергията и разходите за енергия в отделните държави членки преди края на 2013 г., с особен акцент върху въздействието върху домакинствата, МСП, и секторите с интензивно енергопотребление, който разглежда и в по-широк план конкурентоспособността на ЕС в сравнение със съответните други глобални икономически участници; призовава също така Комисията да наблюдава непрекъснато цените и разходите за енергия в държавите членки;

75. призовава Комисията и държавите членки да преразгледат във връзка с вътрешния газов пазар всички договори за доставки на газ, основани на остарели механизми за ценообразуване, и по-специално на принципа на индексация спрямо цената на петрола, които налагат на потребителите високи цени, и настоятелно призовава Комисията да окаже съдействие при проучването на възможностите за предоговаряне на тези договори, не само в контекста на тяхното продължаване; потвърждава необходимостта от развитие и подпомагане на всички продукти и механизми, насочени към засилване на капацитета за краткосрочно търгуване с газ; подчертава, че горепосочените мерки са ключови за гарантиране на реална конкурентоспособност, когато става дума за цената за доставяне на газ за всички потребители на вътрешния газов пазар;

Ефективна защита и подпомагане на потребителите

76. призовава Комисията, държавите членки и съответните заинтересовани страни да подобрят качеството и наличността на информацията, предлагана на потребителите, да им предоставят ясни и прозрачни методи на фактуриране и да създадат инструменти за сравняване на цени, които им позволяват да направят информиран в най-висока степен избор, да ги информират за начините за контрол на потреблението, възможностите за спестяване на енергия и енергийна ефективност и дребномащабно производство; настоятелно призовава държавите членки да приложат Директивата за алтернативно разрешаване на потребителски спорове и Регламента за онлайн решаване на потребителски спорове; приветства предложението от Комисията да се създаде информационна платформа за правата на потребителите; препоръчва Комисията и държавите членки да започнат информационни кампании, подпомагащи потребителите, в които активно да участват правителствата и организациите на гражданското общество;

77. отбелязва, че макар и цените на енергията да спаднаха на енергийните пазари на едро в световен мащаб, потребителите продължават да плащат високи цени; призовава Комисията и държавите членки, както и регулаторите в държавите членки да гарантират, че потребителите се възползват пряко и по подходящ начин от промените в цените на пазарите на едро;

78. приканва държавите членки и Комисията да разработят всеобхватна стратегия за насърчаване на активно участие на потребителите и потребителите производители да участват активно в енергийния пазар, наред с другото чрез съществуващото законодателство, както и чрез прилагане на съответните разпоредби на Директивата за енергийна ефективност; насърчава редовното адаптиране на тарифите за използване на мрежите с цел подходящо ориентиране на настоящите и бъдещите потребители, като по този начин да се осигури съгласуваност между развитието на мрежите и индивидуалните решения.

79. призовава Комисията да насърчи по-нататъшно сътрудничество между секторите на енергетиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ) и да преразгледа съществуващите регулаторни рамки за насърчаване на иновации, свързани с енергетиката, в полза на всички потребители и да се улесни въвеждането по удобен за ползвателите, сигурен и надежден начин на интелигентни мрежи, които не създават финансово бреме за потребителите и са съобразени с неприкосновеността на техните данни; призовава за сътрудничество в развитието на интелигентни мрежи на европейско, национално и регионално равнище и в разработването на европейски стандарти за интелигентни мрежи;

80. настоятелно призовава държавите членки и регионалните и местните органи да включват и създават финансови стимули за инвестиции в ИКТ решения за интелигентни мрежи и да се стремят към пазар на потребители производители, което води до по-голяма гъвкавост, енергийна ефективност/икономии на енергия и доброволно участие в аспекта, свързан с търсенето;

81. очаква насоките на Комисията, които да помогнат да се определят амбициозни цели на политиките по отношение на уязвимите потребители, които ще помогнат на държавите членки за по-добро определяне на техния подход към тази категория потребители; призовава Комисията да подготви тези насоки, като вземе надлежно предвид съществуващите национални механизми и инструменти за защита на такива потребители с оглед да се постигне по-съгласуван и всеобхватен подход на равнище ЕС, като остави на държавите членки да изберат най-подходящите инструменти за предоставяне на подобна подкрепа; допълва, че при това важна роля могат да играят всеобхватните услуги за консултации за тази категория потребители и обменът на най-добри практики;

82. приветства предстоящия анализ на Комисията относно енергийната бедност в ЕС; счита, че като част от този анализ Комисията следва да положи усилия да гарантира, че борбата срещу енергийната бедност ще се превърне в част от социалната кошница на услугите в Европа, например чрез социалния и Кохезионния фонд; посочва, че съществуващите и новите програми за енергийна ефективност следва винаги да включват целенасочено внимание върху групите с ниски доходи;

83. настоятелно призовава Комисията да разработи и препоръча собствен проект за истински ориентиран спрямо доставчиците пазар на дребно, за да хармонизира европейския пазар на дребно, с което да се облекчи административната тежест за потребителите, като се оставят доставчиците да начисляват всички налози директно в сметката за електроенергия;

Подпомагане по отношение на бъдещи енергийни и климатични предизвикателства

84. призовава държавите членки, Комисията и съответните заинтересовани участници да превърнат необходимите схеми за подкрепа на всички производители на електроенергия в прозрачни, предвидими, конвергентни и ръководени от пазара механизми веднага, щом това е осъществимо, за да се създаде общ пазар за търсените елементи на подкрепа — като например енергийна ефективност, потребители производители, комбинирано енергопроизводство, гъвкавост, възобновяеми източници на енергия и услуги за подпомагане на мрежите — по начин, който да гарантира тяхната съвместимост и да избягва застъпвания; призовава Комисията да представи насоки за ефективни и разходно-ефективни схеми за подкрепа за възобновяемите енергоизточници;

85. призовава Комисията, държавите членки и националните регулаторни органи да преразгледат показателите, използвани за измерване на степента на конкуренция на енергийните пазари, и да включат такива показатели като дела на потребителите по най-евтините тарифи, възможностите на нови дружества за навлизане на пазара, както и равнищата на обслужване на потребителите и иновациите, които ще помогнат да се осигури реална картина на нивото на конкуренция на пазара;

86. по отношение на вътрешния пазар на електроенергия призовава Комисията да разгледа подробно последствията на интегрирането в енергийните мрежи на растящия дял възобновяеми енергоизточници по отношение на финансовата подкрепа, техническите изисквания за цялата система и структурата на пазара; подчертава, че липсата на координиран подход към тези източници до момента усложнява тяхното интегриране в рамките на европейските енергийни системи; подчертава факта, че настоящата европейска енергийна мрежа и инфраструктура за съхранение трябва да бъде адаптирана към приноса на разпределеното производство от възобновяеми енергийни източници; подчертава значението на газа като резервно гориво за справяне с променливия характер на енергопроизводството от възобновяеми източници и отправя искане към Комисията да оцени необходимото равнище на гъвкавост в електроенергийната система (интелигентни мрежи, управление, свързано с търсенето, съхранение и гъвкав резервен капацитет); счита, че помпеното акумулиране ще играе важна роля в съхранението на електроенергията;

87. изисква от Комисията да продължи да използва фонда за регионално развитие, Кохезионния фонд и другите структурни фондове на ЕС, за да подкрепя през следващия период създаването на интелигентни газови и енергийни мрежи с цел по-добро включване на нови видове и източници на енергия и за модернизиране на всички региони на Европа; счита, че операторите на разпределителни системи следва също да бъдат насърчавани да приемат адаптиране на техните мрежи;

88. призовава Комисията и държавите членки да насърчат стимули за отключване на неизползваните възможности на микропроизводството и да обръщат внимание на необходимостта от по-нататъшно развитие на комбинираното енергопроизводство, тъй като то е един от най-ефективните начини да се произвежда едновременно електроенергия и топлоенергия и като основа за това да се предвиди широко въвеждане на ефективно централно отопление и централно охлаждане;

89. подчертава потенциала на комбинираното топлинно и електропроизводство/централно отопление и охлаждане за приспособяване към нарастващия дял на непостоянното производство на енергия, чрез добавяне на гъвкавост и устойчивост на енергийния пазар и осигуряване на икономично съхранение на излишъка от електроенергия; призовава Комисията да разгледа и възнагради тази способност в предстоящата си инициатива във връзка с механизмите за заплащане на капацитета и да подкрепи този вид междусекторна интеграция и балансиране по програмата „Хоризонт 2020“;

90. призовава Комисията да започне проучване, което да анализира нови и разходно-ефективни пазарни структури за европейския пазар на електроенергия, за да гарантира, че потребителите получават електроенергия на разумни цени и да предотврати изместването на въглеродни емисии;

91. приветства извършеното за превръщане на изследванията в енергетиката в приоритет на програмата „Хоризонт 2020“ и призовава държавите членки да се възползват пълноценно от тази програмна област; насърчава Комисията и държавите членки да подкрепят изследвания и разработки на новаторски енергийни технологии и да подобрят съществуващите технологии, които излизат извън рамката на „Хоризонт 2020“ и на проектите на Европейския институт за иновации и технологии (EIT); настоятелно призовава държавите членки да създават полезни взаимодействия между програмите за научни изследвания на ЕС и на национално равнище, отчитайки факта, че изследванията са единственият начин да се постигне напредък при намаляването на емисиите, подобряването на енергийната сигурност, подобряването на конкурентната позиция на промишлеността на ЕС на световния пазар, запазването на лидерските позиции на ЕС в областта на технологиите и допринасянето за европейската програма за растеж и работни места; подчертава необходимостта да се предложи на промишлеността законодателна сигурност за период, по-дълъг от този до 2020 г.;

92. настоятелно призовава Комисията да предостави достатъчно финансиране за развитието на интелигентни разпределителни мрежи, които са най-ефективният от гледна точка на разходите начин за реализиране на мащабно навлизане на разпределено производство от възобновяеми енергийни източници, като същевременно дават сигурност на доставките и използват в максимална степен потенциала за енергоспестяване;

93. отбелязва, че настоящата система, характеризираща се с фрагментиран вътрешен пазар, поставя предизвикателства пред дългосрочната стабилност на дружествата и инвеститорите, което може да доведе до затваряне на предприятия и несигурност по отношение на заетостта и капацитета; отправя искане до Комисията да предприеме независима оценка на бъдещето на вътрешния пазар за електроенергия и природен газ, в която въпросите относно инвестициите, заетостта в сектора, околната среда и защитата на потребителите имат централна роля; иска тази оценка да бъде готова до март 2014 г. и да включва мненията на такива заинтересовани страни като социалните партньори, представители на домакинствата с ниски доходи, екологични организации и МСП;

94. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

Приети текстове, P7_TA(2013)0061.

(2)

OВ L 295, 12.11.2010 г., стр. 1.

(3)

OВ L 326/1, 8.12.2011 г., стр. 1.

(4)

OВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 94.

(5)

ОВ L 211, 14.8.2009 г., стр. 55.

(6)

OВ L 315, 14.11.2012 г., стр. 1.

(7)

OВ L 172, 2.7.2009 г., стр. 18.

(8)

ОВ L 299, 27.10.2012 г., стр. 13.

(9)

ОВ C 99E, 3.4.2012 г., стр. 64.

(10)

Приети текстове, P7_TA(2012)0238.

(11)

Приети текстове, P7_TA(2012)0509.

(12)

Приети текстове, P7_TA(2012)0086.

(13)

Приети текстове, P7_TA(2013)0088.

(14)

Приети текстове, P7_TA(2012)0444.

(15)

Приети текстове, P7_TA(2012)0443.

(16)

Приети текстове, P7_TA(2012)0238.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (30.5.2013)

на вниманието на комисията по промишленост, изследвания и енергетика

относно постигането на реално функциониращ вътрешноевропейски енергиен пазар

(2013/2005(INI))

Докладчик по становище: Антониу Фернанду Курейя де Кампуш

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по промишленост, изследвания и енергетика да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  счита, че наличието на отворен, конкурентоспособен, интегриран и гъвкав европейски енергиен пазар би спомогнало за поддържане на сигурността на доставките и постигане на по-ниски и прозрачни тарифи, би допринесло за подобряване на европейската конкурентоспособност и за икономическия растеж, както и за благосъстоянието на потребителите, откъдето произтича и значимостта на неотложното премахване на оставащите физически, законови или регулаторни бариери, които възпрепятстват ефективното функциониране и отвореността на пазара;

2.  Изтъква значимостта на регионалните пазари и на сътрудничеството между държавите членки за премахването на бариерите, ускоряването на интеграционния процес и подобряване на ефективното функциониране на мрежата;

3.  отбелязва, че в резултат на неадекватно транспониране на третия законодателен пакет от мерки за вътрешния енергиен пазар все още не се е стигнало до цялостни ползи за участниците на вътрешния пазар и че все още не съществува трансграничен вътрешен енергиен пазар; призовава настоятелно Комисията да използва всички средства, с които разполага, за да гарантира транспонирането и прилагането на третия пакет от мерки, което вече бележи закъснение, да настоява държавите членки да спазват тези правила, като им попречи да създават нови пречки и като им налага санкции при необходимост; съответно призовава Комисията да представи подробности относно всички останали бариери пред прилагането на третия пакет от мерки, както и конкретни данни, отразяващи тяхното влияние върху енергийните тарифи за потребителите; посочва, че прилагането на правилата за конкуренцията може да допринесе за постигането на по-голяма сигурност на доставките,тъй като то служи за улесняване на достъпа до пазара и насърчава инвестициите; призовава настоятелно Комисията да бъде решителна при прилагането на мерките, взети в във връзка със секторното проучване, за да гарантира ефективното прилагане на правилата за конкуренцията в енергийния сектор; приветства в тази връзка настоящите законови процедури относно конкуренцията в енергийния сектор, чиято цел е да осигурят постигането на целта за пълно изграждане на вътрешния енергиен пазар през 2014 ч. и елиминиране на пречките пред конкуренцията, възстановени от енергийните доставчици; посочва, че националните регулаторни органи и тези в областта на конкуренцията имат решаваща роля в прилагането на правилата на ЕС, и насърчава държавите членки да предоставят на тези органи необходимите финансови и човешки ресурси;

4.  подчертава, че само със стабилна регулаторна рамка ще бъде възможно да се привлекат нужните инвестиции за непрекъснатото развитие на този пазар;

5.  препоръчва при прилагане на енергийния бюджет за механизма „свързване на Европа“ Комисията да отдава приоритет на проекти с най-голямо влияние върху функционирането на вътрешния пазар, като с това насърчава конкуренцията, ускорява проникването на възобновяеми енергийни източници на пазара чрез създаване на необходимите трансгранични връзки и засилва сигурността на доставките;

6.  призовава за предприемането на стъпки за стимулиране на съвместното планиране на енергийни мрежи с цел насърчаване на рационализацията на европейската енергийна мрежа, при възползване от трансграничните взаимодействия и по-ефективната инфраструктурна мрежа, която ще доведе до занижаване на разходите за потребителите и промишления сектор;

7.  приканва Комисията да предприеме мерки, с които да премахне раздробяването и нарушенията на пазара, като прекрати отпускането на преки и непреки субсидии за изкопаеми горива и като сложи край на регулирането на цените на енергията, които се изискват от потребителите; в тази връзка призовава Комисията да провери дали има съвместимост между Договорите и законите в сила в някои държави членки, които чрез предоставянето на изключителни права, създават монополи при доставчиците и така довеждат до по-ниски нива на конкуренция и по-високи цени за потребителите; подчертава необходимостта от постепенното съгласуване на целия набор от режими за подпомагане на използването на възобновяеми енергийни източници в държавите членки и от насърчаване създаването на такива механизми относно капацитета, които да бъдат ефективни на трансгранично равнище; подчертава в тази връзка, че трябва да се отдели особено внимание на точното определяне на защитните мерки относно капацитета, които са необходими и уместни;

8.  насочва вниманието на Комисията към необходимостта от бърза оперативна интеграция на националните пазари на газ и електроенергия, чието функциониране изисква официалното приемане и бързото прилагане на мрежови кодекси с общи правила, за да бъдат установени механизми за разпределяне, балансиране, таксуване и оперативна съвместимост на капацитета;

9.  призовава Комисията да работи с Европейската мрежа на операторите на преносни системи (ENTSO), Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER) и други заинтересовани страни за ускоряване на доставката на мрежовите кодекси, които да бъдат разработени всеобхватно и прозрачно;

10. информира Комисията за необходимостта от гарантиране на ефикасното прилагане на законодателство, укрепващо правомощията и независимостта на националните регулатори, като средство за гарантиране на ефективното функциониране на енергийния пазар и за защита на интересите на потребителите;

11. обръща внимание на факта, че асиметрията в националното регулиране води и до асиметрия в конкуренцията; призовава за засилване функциите и на капацитета на Агенцията за сътрудничество между регулаторите на енергия (ACER), така че тя да бъде в състояние да предложи повече възможности за по-тясно сътрудничество между националните регулатори при определянето на регулаторна рамка, която няма да накърнява функционирането на вътрешния енергиен пазар;

12. подкрепя напълно мерките за осигуряване на равни условия за създаването на по-децентрализирани и конкурентоспособни пазарни модели, предвид факта, че те създават повече възможности за местните производители на енергия и за новите участници от промишления сектор;

13. обръща внимание на факта, че поради неосъщественото транспониране на третия енергиен пакет и все още съществуващите пречки пред конкуренцията, процесът на либерализация на пазара не е довел до адекватни решения, нито до намаляване на цените за крайните потребители и по-специално домакинствата; настоятелно призовава Комисията да предприеме мерки за изясняване на правата на потребителите, насърчаване на прозрачността по отношение на ценообразуването и фактурирането, информацията, обхвата на сравнението, свободата на избор за потребителите и отговарянето на нуждите на потребителите, както и за защита на потребителите; настоятелно призовава държавите членки да обменят най-добри практики;

14. отбелязва, че техническото опростяване е от съществено значение за потребителите и че за тази цел, предвид доклада на работната група относно прозрачността на енергийните пазари на дребно в рамките на ЕС, едни и същи ценови компоненти следва да бъдат посочени както в офертата, така и в договора и сметката, като представянето на тези данни следва да бъде уеднаквено; счита, че с оглед постигането на по-голяма проактивност на потребителите във връзка с управлението на потреблението на енергия, те следва да бъдат информирани за начините за контролиране на потреблението, както и за възможностите за енергоспестяване и за енергийна ефективност и дребномащабното производство; изразява съгласие с доклада на работната група според който, инструментите за сравняване и уебсайтовете могат да бъдат полезни за потребителите ако се управляват независимо, прозрачно и надеждно; препоръчва на Комисията и на държавите членки да въведат уебстраници за сравняване на цените и ориентирани към потребителите информационни кампании, в които местните и регионалните органи да вземат активно участие; приветства идеята за удостоверяване чрез онлайн знак за доверие на точността и обективността на инструментите за сравняване на цените; призовава Комисията да проучи възможността за подобен знак за доверие при инструментите за сравняване и интернет страниците на равнище ЕС;

15. посочва, че интелигентните измервателни системи и променливите тарифи за електроенергия могат да предложат на потребителите стимул за намаляване на тяхното потребление, и следователно на техните сметки, и да позволят по-голяма прозрачност; в същото време обаче подчертава, че въвеждането на подобни измервателни системи трябва да бъде предшествано от подробна оценка най вече на реалния потенциал за осъществяване на спестявания, на оперативната съвместимост и на последиците по отношение на защитата на личните данни;

16. подчертава, че потребителите изразяват предпочитания за по-слаба енергийна зависимост и имат все по-голямо желание да инвестират в собствено производство; следователно предлага интелигентните енергийни мрежи и други варианти, даващи възможност на потребителите за дейно участие на вътрешния енергиен пазар, да бъдат активно поощрявани.

17. обръща внимание на ползата от прилагането на променливи такси за достъп до мрежата, с цел насърчаване, в интерес на устойчивото потребление на енергия, на консумацията от страна на потребителите на енергия извън пиковите периоди;

18. се застъпва за създаването на нови механизми с оглед осигуряване на ефективност при решаването на спорове; призовава по-специално за своевременното транспониране на директивата за алтернативно решаване на спорове, наскоро приета заедно с регламента за онлайн решаване на спорове, които имат за цел да гарантират подобрен, всеобхватен в рамките на ЕС достъп до органите за решаване на спорове; призовава настоятелно бързото разрешаване на спорове във връзка с енергийни въпроси да бъде гарантирано просто и евтино, така чеда бъде възстановено равновесието между позициите в процеса на водене на преговори между крайните потребители и доставчиците;

19. изтъква необходимостта от насърчаване на инициативи за подпомагане осигуряването на една по-активна роля на потребителите на вътрешния енергиен пазар, което на свой ред да стимулира конкурентоспособността на пазара; посочва, че колективната смяна вече е довела до известни ползи за потребителите; призовава Комисията да прецени евентуалните ползи за потребителите от колективната смяна в енергийния сектор, както и свързаните с нея възможни рискове; счита, че следва да бъдат въведени мерки на равнище ЕС, които да позволят на потребителите да извършват смяната на доставчик на енергия, без да се налага прибягването към налагане на равнище ЕС на глоби за нарушаване на договорите;

РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

29.5.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

34

1

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Преслав Борисов, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Phil Prendergast, Mitro Repo, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Matteo Salvini, Christel Schaldemose, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Raffaele Baldassarre, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Constance Le Grip, Morten Løkkegaard, Olle Schmidt, Patricia van der Kammen, Sabine Verheyen


РЕЗУЛТАТ ОТ ОКОНЧАТЕЛНОТО ГЛАСУВАНЕ В КОМИСИЯ

Дата на приемане

20.6.2013 г.

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

47

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Adam Gierek, Fiona Hall, Jacky Hénin, Edit Herczog, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Judith A. Merkies, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Jens Rohde, Paul Rübig, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Jerzy Buzek, Ioan Enciu, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Cristina Gutiérrez-Cortines, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Gunnar Hökmark, Bernd Lange, Hannu Takkula

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Bas Eickhout

Правна информация - Политика за поверителност