SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii

16.7.2013 - (COM(2012)0576 – C7‑0322/2012 – 2012/0278(COD)) - ***I

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
Sprawozdawczyni: Sandrine Bélier


Procedura : 2012/0278(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii

(COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0576),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7-0322/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając uzasadnione opinie przedstawione przez senat Francji, senat Włoch i parlament Szwecji w ramach Protokołu nr 2 w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności, zawierające stwierdzenie, że projekt aktu ustawodawczego jest niezgodny z zasadą pomocniczości,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 20 marca 2013 r.[1],

–   po konsultacji z Komitetem Regionów,

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Rozwoju, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komisji Rybołówstwa (A7-0263/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej i Protokół o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (protokół z Nagoi),

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(-1) Unia ustanowiła „Unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, która zobowiązuje ją do zwiększenia wkładu w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie do 2020 r.

Uzasadnienie

KRB i PN mają wspólny cel ogólny: zachowanie różnorodności biologicznej. Należy tu przypomnieć, że Unia ma swoją własną strategię na rzecz różnorodności biologicznej, która ma na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie do 2020 r.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zróżnicowana grupa podmiotów w Unii, w tym pracownicy naukowi i przedsiębiorstwa różnych sektorów przemysłu, stosuje zasoby genetyczne do celów naukowo-badawczych, rozwojowych i komercyjnych; niekiedy wykorzystuje się również wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi.

(1) Zróżnicowana grupa użytkowników i dostawców w Unii, w tym pracownicy naukowi i przedsiębiorstwa różnych sektorów przemysłu, stosuje zasoby genetyczne do celów naukowo-badawczych, rozwojowych i komercyjnych; niekiedy wykorzystuje się również wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi. Działalność badawczo-rozwojowa to taka działalność, w ramach której dokonuje się analizy i badania genetycznego lub biochemicznego składu zasobów genetycznych, a także tworzy innowacje i praktyczne zastosowania. Pomyślne wdrożenie protokołu z Nagoi zależy również od sposobu, w jaki użytkownicy i dostawcy zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi negocjują wspólnie uzgodnione warunki, których wynikiem ma być dążenie do zachowania różnorodności biologicznej w myśl unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór genów organizmów zarówno występujących w naturze, jak i uprawianych oraz odgrywają znaczącą i coraz większą rolę w wielu gałęziach gospodarki, w tym w produkcji żywności, leśnictwie, opracowywaniu leków i rozwoju biologicznych źródeł energii odnawialnej.

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór genów organizmów zarówno występujących w naturze, jak i uprawianych oraz odgrywają znaczącą i coraz większą rolę w wielu gałęziach gospodarki, w tym w produkcji żywności, leśnictwie, biotechnologii, opracowywaniu i wytwarzaniu leków, kosmetyków oraz rozwoju biologicznych źródeł energii. Zasoby genetyczne odgrywają ważną rolę przy wdrażaniu odpowiednich strategii służących odbudowie zdegradowanych systemów oraz odtworzeniu gatunków zagrożonych wyginięciem.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Unia stwierdza współzależność wszystkich państw w odniesieniu do zasobów genetycznych dla wyżywienia i rolnictwa, jak również wyjątkowy charakter i znaczenie tych zasobów dla osiągania bezpieczeństwa żywnościowego na całym świecie oraz dla zrównoważonego rozwoju rolnictwa w kontekście ograniczenia ubóstwa i zmiany klimatu, uznając w tym względzie podstawową rolę Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa oraz Komisji FAO ds. Zasobów Genetycznych dla Wyżywienia i Rolnictwa.

Uzasadnienie

W rozporządzeniu należy odnotować znaczenie, jakie dla bezpieczeństwa żywnościowego mają zasoby genetyczne dla wyżywienia i rolnictwa, a także ich znaczenie dla dostosowania się do zmiany klimatu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Badania nad zasobami genetycznymi są stopniowo rozszerzane o nowe dziedziny, szczególnie oceany, które nadal stanowią najsłabiej zbadane i najmniej znane ekosystemy na Ziemi. Szczególnie głębiny oceanów stanowią ostatnią granicę Ziemi, co uzasadnia rosnące zainteresowanie nimi na poziomie badań naukowych, planowania i wykorzystania zasobów. W tym kontekście badanie ogromnej różnorodności biologicznej występującej w głębinowych ekosystemach morskich stanowi nowo powstającą i bardzo obiecującą sferę badań z uwagi na odkrywanie zasobów genetycznych o potencjalnym zastosowaniu do różnych celów.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2c) Uznaną praktyką jest wymienianie się wszelkimi zasobami genetycznymi roślin dla wyżywienia i rolnictwa dla celów badawczych, hodowlanych i szkoleniowych zgodnie z warunkami standardowej umowy o przeniesienie materiału badawczego ustanowionej na mocy Międzynarodowego traktatu o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa zgodnie z protokołem ustaleń w sprawie utworzenia Europejskiego Zintegrowanego Systemu Banków Genów (AEGIS); zgodnie z art. 4 ust. 3 protokołu z Nagoi uznaje się, że taka praktyka służy wsparciu celów konwencji i protokołu oraz nie jest z nimi sprzeczna.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Wiedza tradycyjna, którą posiadają społeczności tubylcze i lokalne, może być źródłem istotnych informacji przyczyniających się do odkrycia interesujących cech genetycznych lub biochemicznych zasobów genetycznych.

(3) Wiedza tradycyjna, którą posiadają społeczności tubylcze i lokalne, może być źródłem istotnych informacji przyczyniających się do odkrycia potencjalnie cennych cech genetycznych lub biochemicznych zasobów genetycznych, w tym wiedza, innowacje oraz praktyki stosowane przez społeczności rdzenne i lokalne prowadzące tradycyjny tryb życia istotny dla ochrony i zrównoważonego rozwoju różnorodności biologicznej. Należy przestrzegać praw tych społeczności określonych w Konwencji nr 169 Międzynarodowej Organizacji Pracy o ludach tubylczych i plemiennych oraz w Deklaracji praw ludów tubylczych Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 13 września 2007 r., zaś unijne środki wykonawcze powinny ułatwić osiągnięcie tego celu.

Uzasadnienie

Niniejsza poprawka jest zgodna z art. 8 Konwencji o różnorodności biologicznej oraz z aktami prawnymi Organizacji Narodów Zjednoczonych. Społeczności tubylcze i lokalne wnoszą duży wkład w ochronę różnorodności biologicznej in situ poprzez zachowywanie i stosowanie wiedzy tradycyjnej i w taki też sposób należy je postrzegać.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Należy przypomnieć, że zgodnie z Konwencją o udzielaniu patentów europejskich nie ma możliwości udzielania patentu na odmiany roślin i rasy zwierząt, jak również biologiczne sposoby wytwarzania roślin i zwierząt. W przypadku wynalazków opartych na zasobach genetycznych lub ich elementach zasoby te należy wskazać we wnioskach o udzielenie ochrony patentowej obejmującej m.in. zasoby, produkty, w tym derywaty, oraz procesy uzyskane przy użyciu biotechnologii lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, zaś ich źródło należy przekazać właściwym organom. Powyższy obowiązek dotyczy również praw do nowych odmian roślin.

Uzasadnienie

Należy przypomnieć, że nie istnieje możliwość uzyskania patentu w przypadku organizmów żywych, co podkreślono w Konwencji o udzielaniu patentów europejskich. Dla zapewnienia przejrzystości i efektywności oraz w celu umożliwienia lepszego monitorowania we wnioskach patentowych powinny znaleźć się odniesienia do zasobów genetycznych i ich pochodzenia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Państwa członkowskie i ich sądy są właściwe i odpowiedzialne za praktyczne wdrażanie środków mających zabezpieczać społeczności tubylcze i lokalne w Unii w zakresie ustaleń dotyczących dostępu do korzyści i ich podziału.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Zasoby genetyczne należy zachować in situ oraz wykorzystywać w sposób zrównoważony, zaś korzyści wynikające z ich wykorzystania należy podzielić w sposób sprawiedliwy i równy. Powyższe działanie przyczyniłoby się do eliminacji ubóstwa, a tym samym do realizacji milenijnych celów rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych, jak określono to w preambule protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (protokół z Nagoi), przyjętym w dniu 29 października 2010 r. przez strony konwencji. Jako strony konwencji Unia i większość państw członkowskich podpisały protokół z Nagoi. Należy wspierać możliwości skutecznego wdrażania tego protokołu.

Uzasadnienie

Nie należy zapominać o tym, jak wiele osób na świecie jest bezpośrednio zależnych od różnorodności biologicznej jako od źródła swoich dochodów. Skutki przyjęcia niewłaściwego podejścia do zasobów genetycznych w najbiedniejszych regionach świata byłyby zgubne dla ich mieszkańców. Powyższy fakt został uznany w protokole z Nagoi, a dokument ten powinien w związku z tym zostać wdrożony we właściwy sposób.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Podział korzyści powinien być postrzegany w kontekście, w którym charakteryzujące się bogactwem różnorodności biologicznej kraje rozwijające się przeważają wśród dostarczycieli zasobów genetycznych, podczas gdy użytkownicy tych zasobów pochodzą głównie z krajów rozwiniętych. Oprócz możliwości przyczynienia się do ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, dostęp i podział korzyści mogą przyczynić się do eliminacji ubóstwa i utrzymania równowagi środowiskowej, a tym samym do postępu w kierunku osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, jak zostało to odnotowane w preambule protokołu z Nagoi. Wdrożenie protokołu z Nagoi powinno mieć także na celu wykorzystanie powyższych możliwości.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) Prawo do pożywienia, zgodnie z art. 25 Powszechnej deklaracji praw człowieka i art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, jak również prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia, ujęte w art. 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, są najwyższej wagi i należy je zawsze chronić.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d) Podobnie jak w przypadku zasobów genetycznych wiedza tradycyjna dotycząca tych zasobów w dużej mierze koncentruje się w krajach rozwijających się, w szczególności w społecznościach tubylczych i lokalnych. Należy szanować prawa takich społeczności, określone w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169 o ludności tubylczej i plemiennej oraz w Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Poszanowanie tych praw powinny ułatwiać środki wykonawcze Unii.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Konwencja stanowi, że państwa posiadają suwerenne prawa do zasobów genetycznych podlegających ich jurysdykcji oraz uprawnienie do określenia warunków dostępu do swoich zasobów genetycznych. Konwencja zobowiązuje wszystkie strony do umożliwiania dostępu do zasobów genetycznych, którymi dysponują w ramach suwerennych praw. Ponadto na mocy konwencji wszystkie strony są zobowiązane do podejmowania środków na rzecz sprawiedliwego i równego udostępniania wyników badań naukowych i rozwoju stronie zapewniającej zasoby genetyczne oraz do dzielenia się z nią korzyściami wynikającymi z komercyjnego lub innego wykorzystania tych zasobów. Taki podział korzyści odbywa się w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Ponadto konwencja dotyczy dostępu i podziału korzyści w odniesieniu do wiedzy, innowacji i praktyk społeczności tubylczych i lokalnych o istotnym znaczeniu dla ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej.

(5) Konwencja stanowi, że państwa posiadają suwerenne prawa do zasobów genetycznych podlegających ich jurysdykcji oraz uprawnienie do określenia warunków dostępu do swoich zasobów genetycznych. Konwencja zobowiązuje wszystkie strony do umożliwiania dostępu do zasobów genetycznych – w celu użytkowania ich przez inne strony w sposób racjonalny z punktu widzenia środowiska, którymi dysponują w ramach suwerennych praw. Ponadto na mocy konwencji wszystkie strony są zobowiązane do podejmowania środków na rzecz sprawiedliwego i równego udostępniania wyników badań naukowych i rozwoju stronie zapewniającej zasoby genetyczne oraz do dzielenia się z nią korzyściami wynikającymi z komercyjnego lub innego wykorzystania tych zasobów. Taki podział korzyści odbywa się w oparciu o wymóg zgody po uprzednim poinformowaniu kraju pochodzenia danego zasobu, przy czym korzyści te powinny opierać się na wzajemnie uzgodnionych warunkach. Ponadto konwencja dotyczy dostępu i podziału korzyści w odniesieniu do wiedzy, innowacji i praktyk społeczności tubylczych i lokalnych o istotnym znaczeniu dla ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej. Jedynie dzięki zrównoważonemu i trwałemu wykorzystaniu zasobów genetycznych oraz zgodnemu z prawem udziałowi wspólnot lokalnych będzie można zagwarantować równy i sprawiedliwy podział szans, rozwoju i korzyści, jakie wynikają z wykorzystania tych zasobów.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest traktatem międzynarodowym przyjętym dnia 29 października 2010 r. przez strony konwencji. Protokół z Nagoi znacząco rozszerza ogólne zasady konwencji w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz w zakresie podziału korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest traktatem międzynarodowym przyjętym dnia 29 października 2010 r. przez strony konwencji. Protokół z Nagoi dodatkowo uściśla ogólne zasady konwencji w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz w zakresie podziału korzyści pieniężnych i niepieniężnych z ich wykorzystania i ewentualnego późniejszego dopuszczenia do obrotu.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Protokół z Nagoi ma zastosowanie do zasobów genetycznych objętych zakresem art. 15 konwencji w przeciwieństwie do szerszego zakresu zastosowania art. 4 konwencji. Oznacza to, że protokół ten nie obejmuje pełnego zakresu jurysdykcji, o którym mowa w art. 4, jak na przykład w przypadku działań prowadzonych na obszarach morskich położonych poza granicami krajowej jurysdykcji. Niemniej jednak żaden przepis protokołu z Nagoi nie uniemożliwia stronom stosowania zasad protokołu również do działań prowadzonych na tych obszarach morskich.

Uzasadnienie

Zakres protokołu z Nagoi jest nieco węższy niż zakres Konwencji o różnorodności biologicznej i nie obejmuje działań prowadzonych poza wodami terytorialnymi, takich jak eksploatacja poza wyłącznymi strefami ekonomicznymi. Niemniej jednak żaden przepis nie uniemożliwia Unii podjęcia dalszych działań w tym rozporządzeniu i istotnie art. 10 protokołu przewiduje utworzenie w przyszłości pewnych mechanizmów, aby zaradzić sytuacjom, w których nie można uzyskać uprzedniej świadomej zgody.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy określić jasne i solidne ramy wdrażania protokołu z Nagoi, które powinny zwiększyć możliwości w zakresie badań naukowych wykorzystujących zasoby przyrodnicze i rozwoju w tej dziedzinie w Unii. Zasadnicze znaczenie ma również zapobieganie użytkowaniu w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, jak również wspieranie skutecznego wdrażania zobowiązań dotyczących podziału korzyści określonych we wzajemnie uzgodnionych warunkach między dostarczycielami a użytkownikami zasobów genetycznych.

(8) Należy określić jasne i solidne ramy wdrażania protokołu z Nagoi oraz właściwe postanowienia niniejszej konwencji, które powinny wspierać dążenie do osiągnięcia jego głównego celu, w szczególności ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania jej elementów oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Powyższe obejmuje zapobieganie użytkowaniu w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami. Należy także zwiększyć możliwości w zakresie badań naukowych wykorzystujących zasoby przyrodnicze i rozwoju w tej dziedzinie w Unii, w szczególności poprzez poprawę warunków powodujących pewność prawa w związku z użytkowaniem zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Wykorzystanie nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub późniejsze dopuszczenie do obrotu produktów wytworzonych w oparciu o te zasoby lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi powinny być zakazane.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Ramy stworzone przez niniejsze rozporządzenie są konieczne również w celu utrzymania i zwiększenia zaufania między stronami, społecznościami tubylczymi i lokalnymi, jak również grupami zainteresowanych podmiotów mających dostęp do zasobów genetycznych i uczestniczących w podziale korzyści wynikających z ich wykorzystania.

Uzasadnienie

Ogromna większość zasobów genetycznych znajduje się w krajach południowych, gdzie ludność często pozostaje w bliskim związku z różnorodnością biologiczną. Skuteczne rozporządzenie zwiększy zaufanie naszych partnerów zewnętrznych, zapewniając w ten sposób europejskim użytkownikom zrównoważony dostęp do zasobów biologicznych.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, przepisy wdrażające protokół z Nagoi powinny mieć zastosowanie wyłącznie do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej, do których dostęp uzyskano po wejściu w życie protokołu z Nagoi w odniesieniu do Unii.

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, przepisy wdrażające protokół z Nagoi powinny mieć zastosowanie wyłącznie do nowego nabycia lub nowego wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej, które ma miejsce lub rozpoczęło się po wejściu w życie protokołu z Nagoi w odniesieniu do Unii.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Należy określić – zgodnie z protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie zasobów genetycznych odnosi się do badań naukowych i rozwoju w zakresie genetycznego lub biochemicznego składu próbek materiału genetycznego, w tym do badań naukowych i rozwoju w dziedzinie wyizolowanych związków uzyskanych z materiału genetycznego, do którego uzyskano dostęp na terytorium jednej ze stron protokołu z Nagoi.

(11) Należy określić – zgodnie z protokołem z Nagoi – że wykorzystanie zasobów genetycznych odnosi się do badań naukowych i rozwoju w zakresie genetycznego lub biochemicznego składu zasobów genetycznych. Badania i rozwój należy rozumieć jako badanie genetycznego i biochemicznego składu zasobów genetycznych w celu ustalenia faktów i sformułowania wniosków, w tym tworzenie innowacji i zastosowań praktycznych.

Uzasadnienie

“Research and development” as understood in the context of the Nagoya Protocol is in line with Art. 31(1) of the Vienna Convention on the Law of Treaties.

The unclear definition of ‘use/utilization’ as given in Art. 3(6) opens up a dangerous spectrum of interpretations. The definition of ‘utilization’ from the Protocol shall be employed. Consistent use of the term needs to be ensured. Here, the definition of “use of genetic resources” under Art.3 of the Regulation shall be reflected to avoid misleading interpretation and to be in line with the definition of “utilization” in Art. 2 of the Protocol.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie protokołu z Nagoi, na wszystkich użytkownikach zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami powinien spoczywać obowiązek należytej staranności, zgodnie z którym muszą upewniać się, że dostęp do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz że – w odpowiednich przypadkach – wynikające z nich korzyści są dzielone. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność użytkowników w Unii, zobowiązanie wszystkich użytkowników do podejmowania takich samych środków w celu zapewnienia należytej staranności nie byłoby właściwe. Z tego względu należy określić jedynie podstawowy charakter środków dotyczących należytej staranności. Konkretne wybory dokonywane przez użytkowników w kwestii narzędzi i środków stosowanych w celu dopełnienia obowiązku należytej staranności należy wspierać za pomocą uznawania najlepszych praktyk oraz środków uzupełniających wspierających sektorowe kodeksy postępowania, wzorcowe klauzule umowne i wytyczne zmierzające do zwiększenia pewności prawa i obniżania kosztów. Obowiązek przechowywania przez użytkowników informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści powinien być ograniczony czasowo do okresu, w którym może nastąpić ewentualna innowacja.

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie protokołu z Nagoi, na wszystkich użytkownikach zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami powinien spoczywać obowiązek należytej staranności, zgodnie z którym muszą upewniać się, że dostęp do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz że wynikające z nich korzyści są dzielone. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność użytkowników w Unii, zobowiązanie wszystkich użytkowników do podejmowania takich samych środków w celu zapewnienia należytej staranności nie byłoby właściwe. Konkretne wybory dokonywane przez użytkowników w kwestii narzędzi i środków stosowanych w celu dopełnienia obowiązku należytej staranności należy wspierać za pomocą uznawania najlepszych praktyk oraz sektorowych kodeksów postępowania, wzorcowe klauzule umowne i wytyczne zmierzające do zwiększenia pewności prawa i obniżania kosztów. Obowiązek przechowywania przez użytkowników informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści powinien być ograniczony czasowo do okresu, w którym może nastąpić ewentualna innowacja.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Pomyślne wdrożenie protokołu z Nagoi zależy od użytkowników i dostarczycieli zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, którzy negocjują i wzajemnie uzgadniają warunki, co prowadzi nie tylko do sprawiedliwego podziału korzyści, ale także przyczynia się do szerszego celu przewidzianego w protokole polegającego na przyczynianiu się do zachowania różnorodności biologicznej.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją z art. 1 cele PN zakładają, że podział korzyści powinien także przyczyniać się do „ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej elementów”.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez użytkowników powinny odgrywać ważną rolę w określaniu środków dotyczących należytej staranności, które są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia zgodności z systemem wdrażania protokołu z Nagoi przy wysokiej pewności prawa i niskich kosztach. Użytkownicy powinni móc korzystać z kodeksów postępowania w zakresie dostępu i podziału korzyści, które obowiązują w środowisku akademickim i różnych sektorach. Stowarzyszenia użytkowników powinny mieć możliwość zwracania się do Komisji o rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację procedur, narzędzi lub mechanizmów nadzorowaną przez dane stowarzyszenie można uznać za najlepszą praktykę. Właściwe organy państw członkowskich powinny brać pod uwagę fakt, że wdrożenie uznanej najlepszej praktyki przez danego użytkownika obniża ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika i uzasadnia ograniczenie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów. Takie samo podejście należy stosować do najlepszych praktyk przyjmowanych przez grupę stron protokołu z Nagoi.

skreślony

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Na określonych etapach łańcucha działań obejmujących wykorzystywanie zasobów użytkownicy powinni oświadczać, że dopełnili obowiązku należytej staranności. Odpowiednie etapy, na których powinno to nastąpić, to: otrzymanie publicznych środków na badania naukowe, składanie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wprowadzenie na rynek w przypadku, gdy nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu. Należy dodać, że oświadczenie składane przy występowaniu o dopuszczenie do obrotu nie stanowiłoby części samej procedury dopuszczania do obrotu i byłoby kierowane do właściwych organów powołanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(17) Na określonych etapach łańcucha działań użytkownicy powinni oświadczać, że dopełnili obowiązku należytej staranności i przedstawić dowody na potwierdzenie tego faktu. Odpowiednie etapy, na których powinno to nastąpić, to: uzyskanie uprzedniej świadomej zgody oraz ustanowienie wzajemnie uzgodnionych warunków, otrzymanie środków na badania naukowe w przypadku składania wniosku o ochronę praw własności intelektualnej do właściwych instytucji krajowych, regionalnych lub międzynarodowych, składanie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wprowadzenie na rynek w przypadku, gdy nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu. Należy dodać, że oświadczenie składane przy występowaniu o ochronę praw własności intelektualnej lub o dopuszczenie do obrotu nie stanowiłoby części samej procedury dopuszczania do obrotu i byłoby kierowane do właściwych organów powołanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych z natury jest najczęściej podejmowane w celach niekomercyjnych przez pracowników naukowych lub kolekcjonerów. W ogromnej większości przypadków i w prawie wszystkich sektorach dostęp do nowo zebranych zasobów genetycznych uzyskuje się za pomocą pośredników, zbiorów lub przedstawicieli, którzy nabywają zasoby genetyczne w państwach trzecich.

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych z natury jest przede wszystkim podejmowane przez prywatnych kolekcjonerów i przedsiębiorstwa, często w celach komercyjnych, a także przez pracowników naukowych lub instytucje naukowe w celach niekomercyjnych. W ogromnej większości przypadków i w prawie wszystkich sektorach dostęp do nowo zebranych zasobów genetycznych uzyskuje się za pomocą pośredników, zbiorów lub przedstawicieli, którzy nabywają zasoby genetyczne w państwach trzecich, zarówno w celach komercyjnych, jak i niekomercyjnych. Niniejsze rozporządzenie powinno zapewniać przestrzeganie przez wszystkie zainteresowane strony postanowień wzajemnie uzgodnionych warunków dotyczących początkowego dostępu mającego zastosowanie do przeniesienia dokonanego na rzecz osoby trzeciej. W wielu przypadkach późniejsze wykorzystanie lub dopuszczenie do obrotu mogą wymagać ustanowienia wzajemnie uzgodnionych warunków.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zbiory są głównymi dostarczycielami wykorzystywanych w Unii zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi. Należy ustanowić system wiarygodnych zbiorów unijnych. Dzięki temu uzyskano by pewność, że zbiory włączone do rejestru wiarygodnych zbiorów unijnych stosują środki polegające na dostarczaniu osobom trzecim próbek zasobów genetycznych wyłącznie z dokumentacją świadczącą o ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie. System wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie obniżyłby ryzyko stosowania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych. Właściwe organy państw członkowskich sprawdzałyby, czy dany zbiór spełnia wymogi i może zostać uznany za wiarygodny zbiór unijny. Uznawano by, że użytkownicy nabywający zasoby genetyczne ze zbioru włączonego do rejestru unijnego dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Takie rozwiązanie powinno być szczególnie korzystne dla pracowników naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(19) Większość zbiorów stanowią najbardziej dostępni dostarczyciele użytkowanych w Unii zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi. Jako dostarczyciele zbiory te mogą odgrywać istotną rolę przy udzielaniu pomocy innym użytkownikom w ramach łańcucha dowodowego w celu przestrzegania przez nich zobowiązań. W tym celu należy ustanowić system zarejestrowanych zbiorów unijnych Gwarantuje to, że zarejestrowane na szczeblu Unii zbiory stosują środki polegające na dostarczaniu osobom trzecim próbek zasobów genetycznych wyłącznie z dokumentacją świadczącą o ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie. System zarejestrowanych zbiorów unijnych znacznie obniżyłby ryzyko stosowania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych. Właściwe organy państw członkowskich sprawdzałyby, czy dany zbiór spełnia wymogi i może zostać uznany za zarejestrowany zbiór unijny, m.in. wykazujący zdolność do przestrzegania szerokich celów protokołu z Nagoi w zakresie osiągania sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści z zastosowania zasobów genetycznych oraz przyczyniający się do zachowania różnorodności biologicznej. Uznawano by, że użytkownicy nabywający zasoby genetyczne ze zbioru włączonego do rejestru unijnego dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Takie rozwiązanie powinno być szczególnie korzystne dla pracowników naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że warunki uznania za wiarygodny zbiór unijny nie powinny mieć tylko charakteru technicznego. Pierwszym warunkiem uznania za „wiarygodny” jest zdolność do sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści.

Ponieważ termin „wiarygodny” jest silnie nacechowany, lepszy byłby termin bardziej neutralny, taki jak „zarejestrowany”.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Zarejestrowane zbiory unijne powinny być zgodne z celem protokołu z Nagoi. Powinny one przyczyniać się do zwiększania świadomości i budowania zdolności, zgodnie z art. 21 i 22 tego protokołu, w zakresie, w jakim pozwalają na to dostępne zasoby. Właściwe organy mogą rozważyć przyznanie zbiorom środków na podejmowanie takich działań. Celem każdego zarejestrowanego zbioru unijnego powinno być wspieranie wysiłków na rzecz dokumentowania wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, we współpracy ze społecznościami tubylczymi i lokalnymi, organami, antropologami i innymi podmiotami, w zależności od przypadku. Z taką wiedzą należy obchodzić się w sposób zapewniający pełne poszanowanie właściwych praw. Informacje na temat takiej wiedzy powinny być podawane do wiadomości publicznej w uzasadnionych przypadkach i gdy w żaden sposób nie narusza to ani nie utrudnia ochrony właściwych praw.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 20

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(20) Właściwe organy państw członkowskich powinny sprawdzać, czy użytkownicy przestrzegają obowiązków. W związku z tym właściwe organy powinny przyjmować międzynarodowe świadectwa zgodności jako dowód na to, że objęte nimi zasoby genetyczne zostały nabyte legalnie i że ustanowiono wzajemnie uzgodnione warunki. Właściwe organy powinny ponadto sporządzać protokoły kontroli i udostępniać stosowne informacje zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.

(20) Właściwe organy państw członkowskich powinny sprawdzać, czy użytkownicy przestrzegają obowiązków. W związku z tym właściwe organy powinny przyjmować międzynarodowe świadectwa zgodności jako dowód na to, że objęte nimi zasoby genetyczne zostały nabyte legalnie i że ustanowiono wzajemnie uzgodnione warunki. Jeżeli świadectwo międzynarodowe jest niedostępne, inne prawnie dopuszczalne formy zgodności powinny być uznawane za dowód na to, że objęte nimi zasoby genetyczne zostały nabyte legalnie i że ustanowiono wzajemnie uzgodnione warunki. Właściwe organy powinny ponadto sporządzać protokoły kontroli i udostępniać stosowne informacje zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Unia powinna działać w sposób proaktywny, aby zapewnić osiągnięcie celów założonych w protokole z Nagoi dotyczących globalnego wielostronnego mechanizmu podziału korzyści oraz zwiększyć zasoby ukierunkowane na wsparcie ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego wykorzystania jej elementów na skalę globalną.

Uzasadnienie

Obecnie pod auspicjami Konwencji o różnorodności biologicznej prowadzone są międzynarodowe negocjacje zmierzające do wdrożenia globalnego wielostronnego mechanizmu podziału korzyści określonego w art. 10 protokołu z Nagoi. Jako strona tych negocjacji Unia powinna wykazać swoje zaangażowanie, osiągając cele poprzez utworzenie unijnego funduszu na rzecz podziału korzyści funkcjonującego w okresie poprzedzającym ustanowienie mechanizmów globalnych w celu wniesienia wkładu w globalną ochronę różnorodności biologicznej.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Unia powinna wprowadzić w życie zasadę podziału korzyści określoną w art. 10 protokołu z Nagoi w okresie poprzedzającym ustanowienie globalnego wielostronnego mechanizmu określonego w protokole. Do czasu wdrożenia takiego wielostronnego mechanizmu należy ustanowić unijny fundusz na rzecz podziału korzyści, którego celem będzie gromadzenie wkładów pochodzących z podziału korzyści oraz przekazywanie ich na rzecz globalnej ochrony różnorodności biologicznej. W tym celu należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do ustalania szczegółowych kryteriów i zasad podziału korzyści w razie niemożności ustalenia kraju pochodzenia tych zasobów lub niemożności udzielenia bądź uzyskania uprzedniej świadomej zgody. Szczególnie ważne jest, aby w trakcie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Uzasadnienie

Należy przedstawić wytyczne związane z postanowieniami dotyczącymi aktów delegowanych w odniesieniu do podziału korzyści wynikających z zasobów genetycznych pochodzących z obszarów spoza jurysdykcji krajowej lub w przypadku niemożności ustalenia kraju pochodzenia bądź wzajemnie uzgodnionych warunków, mechanizmów przestrzegania przepisów oraz ustanowienia unijnego funduszu podziału korzyści.

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Unijne forum do spraw dostępu powinno umożliwiać debatę i prace nad następującymi kwestiami: uspójnienie warunków dostępu w państwach członkowskich, model i funkcjonowanie systemów dostępu, uproszczony dostęp na potrzeby badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyki zbiorów w Unii związane z dostępem, dostęp zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiana najlepszych praktyk.

(23) Unijne forum do spraw dostępu oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści powinno umożliwiać debatę i prace nad następującymi kwestiami: uspójnienie warunków dostępu w państwach członkowskich, model i funkcjonowanie systemów dostępu i podziału korzyści, uproszczony dostęp i podział korzyści na potrzeby badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyki zbiorów w Unii związane z dostępem i podziałem korzyści, dostęp i podział korzyści zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiana najlepszych praktyk. Unijne forum powinno w pełni uznawać uprawnienia państw członkowskich oraz zmierzać do zapewnienia, w stosownym przypadku, zaangażowania społeczności tubylczych i lokalnych zgodnie z przepisami protokołu z Nagoi.

Uzasadnienie

Przepisy protokołu dotyczące dostępu do zasobów w szczególności odnoszą się do interesów społeczności tubylczych i lokalnych. Dlatego też w rozporządzeniu powinno być podobnie.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady regulujące dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz podział korzyści z ich wykorzystywania, zgodnie z postanowieniami protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady regulujące przestrzeganie przepisów w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz podziału korzyści z ich wykorzystywania, zgodnie z postanowieniami protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Celem niniejszego rozporządzenia jest sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych, a tym samym wniesienie wkładu w ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważone wykorzystanie jej elementów zgodnie z celami Konwencji o różnorodności biologicznej („konwencji”).

Uzasadnienie

Należy przywołać cel protokołu z Nagoi zapisany w jego art. 1, jak również cele zawarte w Konwencji o różnorodności biologicznej.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki użytkowników zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami. Ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia system wdrażania protokołu z Nagoi uwzględnia także uzgodnienia mające na celu ułatwienie użytkownikom przestrzegania ich zobowiązań oraz ramy uzgodnień dotyczących monitoringu i kontroli, które mają zostać opracowane i wdrożone przez państwa członkowskie Unii. Niniejsze rozporządzenie zawiera także przepisy zachęcające do podejmowania przez właściwe podmioty działań w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami oraz powiązanych z nimi kwestii dostępu i podziału korzyści, jak również działań przyczyniających się do budowania zdolności w krajach rozwijających się, zgodnie z postanowieniami protokołu z Nagoi.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zasobów genetycznych, do których państwa mają suwerenne prawa, oraz do wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, do których uzyskano dostęp po wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści wynikających z wykorzystywania takich zasobów genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zasobów genetycznych, do których państwa mają suwerenne prawa, oraz do wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, do których uzyskano dostęp lub które zastosowano po wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści wynikających z wykorzystania takich zasobów genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, a także dalszych zastosowań i dopuszczenia do obrotu.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zasobów genetycznych, w przypadku których dostęp i podział korzyści reguluje specjalistyczny międzynarodowy instrument, którego Unia jest stroną.

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zasobów genetycznych, w przypadku których dostęp i podział korzyści reguluje specjalistyczny międzynarodowy instrument, którego Unia jest stroną.

 

Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do zasobów genetycznych z kraju pochodzenia, który postanowił nie przyjmować przepisów dotyczących dostępu zgodnie z wymogami obowiązującego protokołu z Nagoi, ani ogólnie do handlu towarami. Należy zwrócić szczególną uwagę na użyteczne i właściwe trwające prace lub praktyki w ramach innych organizacji międzynarodowych.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) „zasoby genetyczne” oznaczają materiał genetyczny posiadający faktyczną lub potencjalną wartość;

3) „zasoby genetyczne” oznaczają materiał genetyczny posiadający faktyczną lub potencjalną wartość bądź jego pochodne;

Uzasadnienie

Pochodne stanowią znaczącą część zasobów genetycznych i powinny zostać wyraźnie objęte zakresem niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) „pochodna” oznacza naturalnie występujący związek chemiczny otrzymany na skutek ekspresji genów lub metabolizmu zasobów biologicznych lub genetycznych, nawet jeżeli nie zawiera ona funkcjonalnych jednostek dziedziczenia;

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce dodaje się definicję zawartą w artykule 2 protokołu z Nagoi.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) „użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną wykorzystującą zasoby genetyczne lub wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi;

5) „użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną wykorzystującą zasoby genetyczne lub wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi lub osobę, która następnie dopuszcza do obrotu zasoby genetyczne lub produkty oparte na zasobach genetycznych bądź związaną z nimi wiedzę tradycyjną;

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) „wykorzystywanie zasobów genetycznych” oznacza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad genetycznym lub biochemicznym składem zasobów genetycznych;

6) „wykorzystanie zasobów genetycznych” oznacza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad genetycznym lub biochemicznym składem zasobów genetycznych, w tym poprzez zastosowanie biotechnologii;

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6a) „dopuszczenie do obrotu” oznacza do celów niniejszego rozporządzenia udostępnienie produktu na rynku Wspólnoty po raz pierwszy.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

6b) „biotechnologia“ oznacza każde rozwiązanie technologiczne, które wykorzystuje systemy biologiczne, organizmy żywe lub ich pochodne do wytwarzania lub modyfikowania produktów lub procesów w konkretnym celu;

Uzasadnienie

W niniejszej poprawce dodaje się definicję zawartą w artykule 2 protokołu z Nagoi.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

8 a) „nielegalnie nabyte zasoby genetyczne“ oznaczają zasoby genetyczne i związaną z nimi wiedzę tradycyjną nabyte niezgodnie z obowiązującym prawem międzynarodowym i ustawodawstwem krajowym w zakresie dostępu i podziału korzyści przyjętymi w kraju pochodzenia;

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

11) „międzynarodowe świadectwo zgodności” oznacza zezwolenie na dostęp lub jego odpowiednik, wydane przez właściwy organ krajowy zgodnie z art. 6 ust. 3 lit. e) protokołu z Nagoi, które udostępnia się systemowi wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści;

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 – punkt 12

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

12) „system wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści” oznacza światowy portal wymiany informacji ustanowiony na mocy art. 14 ust. 1 protokołu z Nagoi.

Nie dotyczy wersji polskiej.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Wykorzystanie nielegalnie nabytych zasobów genetycznych jest zakazane w Unii.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Użytkownicy z należytą starannością upewniają się, że dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi uzyskano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści oraz że – w odpowiednich przypadkach – korzyści są dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Użytkownicy uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje związane z dostępem i podziałem korzyści.

1. Użytkownicy z należytą starannością upewniają się, że dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi uzyskano za uprzednią świadomą zgodą oraz w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki określone zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści oraz że korzyści są dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, w oparciu o te uzgodnione warunki. Użytkownicy mają obowiązek uzyskiwać, przechowywać i przekazywać kolejnym użytkownikom wszystkie informacje i dokumenty związane z dostępem, podziałem korzyści i przestrzeganiem przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Zasoby genetyczne i związaną z nimi wiedzę tradycyjną przekazuje się innym użytkownikom wyłącznie zgodnie z międzynarodowym certyfikatem zgodności i na wzajemnie uzgodnionych warunkach lub za uprzednią świadomą zgodą oraz w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. W przypadku braku wzajemnie uzgodnionych warunków lub w przypadku gdy kolejni użytkownicy przewidują wykorzystanie zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej na warunkach nieuwzględnionych w ustanowionych pierwotnie warunkach, użytkownicy ci mają obowiązek uzyskać wzajemnie uzgodnione warunki w kraju pochodzenia.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. W przypadku niemożności ustalenia kraju pochodzenia zasobów genetycznych lub niemożności udzielenia bądź uzyskania uprzedniej świadomej zgody, nowi użytkownicy przekazują podział korzyści do unijnego funduszu na rzecz podziału korzyści przeznaczonego na globalną ochronę różnorodności biologicznej, aż do czasu ustanowienia globalnego wielostronnego mechanizmu podziału korzyści zgodnie z art. 10 protokołu z Nagoi.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Użytkownicy:

2. Użytkownicy:

a) uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje dotyczące:

a) uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje dotyczące uznanego międzynarodowego świadectwa zgodności – w przypadku zasobów genetycznych nabytych od stron protokołu z Nagoi, które uregulowały dostęp do swoich zasobów genetycznych zgodnie z art. 6 protokołu z Nagoi, oraz informacje dotyczące treści wzajemnie ustalonych warunków lub informacje dotyczące:

1) daty i miejsca dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami;

1) daty i miejsca dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami;

2) opisu wykorzystanych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami, w tym dostępne kody identyfikacyjne;

2) opisu wykorzystanych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami, w tym dostępne kody identyfikacyjne;

3) źródło, z którego bezpośrednio uzyskano przedmiotowe zasoby lub wiedzę, a także kolejnych użytkowników zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

3) źródła, z którego bezpośrednio uzyskano przedmiotowe zasoby lub wiedzę, a także kolejnych użytkowników zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

4) występowania lub braku praw i obowiązków związanych z dostępem i podziałem korzyści;

4) występowania lub braku praw i obowiązków związanych z dostępem i podziałem korzyści;

5) decyzji w sprawie dostępu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie;

5) zezwoleń na dostęp oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, w tym uzgodnień dotyczących podziału korzyści, jeżeli mają one zastosowanie;

 

6) stosowania wymogów dotyczących dostępu i specjalistycznych międzynarodowych instrumentów i podziału korzyści z nich płynących w rozumieniu art. 2, które może ograniczyć lub zmniejszyć wymogi nałożone na użytkownika zgodnie z niniejszym rozporządzeniem. W takim przypadku zawiera się również informację, że wykorzystanie jest regulowane specjalistycznymi instrumentami.

b) uzyskują dodatkowe informacje lub dowody, jeżeli brakuje pewności co do legalności dostępu i wykorzystywania; oraz

b) uzyskują dodatkowe informacje lub dowody, jeżeli brakuje pewności co do legalności dostępu i wykorzystywania; oraz

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na dostęp, ustanawiają wzajemnie uzgodnione warunki lub wstrzymują wykorzystywanie, jeżeli okaże się, że dostęp nie był zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści.

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na dostęp, ustanawiają wzajemnie uzgodnione warunki lub wstrzymują wykorzystywanie, jeżeli okaże się, że dostęp nie był zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści.

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Użytkownicy przechowują informacje związane z dostępem i podziałem korzyści przez dwadzieścia lat po upływie okresu wykorzystywania.

3. Użytkownicy przechowują informacje związane z dostępem i podziałem korzyści przez dwadzieścia lat po upływie okresu wykorzystania lub późniejszego dopuszczenia do obrotu.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych na mocy art. 14a w celu ustanowienia zasad dotyczących podziału korzyści zgodnie z ust. 4a do ...1. Powyższe zasady wymagają podziału korzyści co najmniej na poziomie najlepszej praktyki w danym sektorze oraz ustanowienia warunków podziału korzyści niepieniężnych.

 

____________________

 

1 Dz.U.: sześć miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Przy negocjowaniu wzajemnie uzgodnionych warunków z dostarczycielami zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi użytkownicy starają się zapewnić, by takie warunki przyczyniały się do zachowania różnorodności biologicznej i do zrównoważonego korzystania z jej składników oraz transferu technologii do krajów rozwijających się.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją z art. 1 cele PN zakładają, że podział korzyści powinien także przyczyniać się do „ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej elementów”. W art. 1 znajduje się także wyraźne odniesienie do transferu technologii. Jako że dostarczyciele i użytkownicy muszą wspólnie ustalić wzajemnie uzgodnione warunki, od nich będzie zależało wspólne zapewnienie, by dzięki wzajemnie uzgodnionym warunkom różnorodność biologiczna się zwiększała, a nie zmniejszała.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Artykuł 5

skreślony

Wiarygodne zbiory unijne

 

1. Komisja ustanawia i prowadzi unijny rejestr wiarygodnych zbiorów. Jest to rejestr internetowy, łatwo dostępny dla użytkowników i obejmujący zbiory zasobów genetycznych, które uznano za spełniające kryteria wiarygodnych zbiorów unijnych.

 

2. Na wniosek zbioru podlegającego jego jurysdykcji każde państwo członkowskie rozważa włączenie tego zbioru do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów. Po sprawdzeniu, że zbiór spełnia kryteria określone w ust. 3, państwo członkowskie bezzwłocznie zgłasza Komisji nazwę, dane teleadresowe oraz rodzaj zbioru. Komisja niezwłocznie włącza otrzymane w ten sposób informacje do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów.

 

3. Aby zbiór włączono do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów, właściciel zbioru musi wykazać zdolność do:

 

a) stosowania znormalizowanych procedur wymiany próbek zasobów genetycznych i wymiany związanych z nimi informacji dokonywanej z innymi zbiorami oraz dostarczania próbek zasobów genetycznych i związanych z nimi informacji osobom trzecim na ich użytek;

 

b) dostarczania osobom trzecim na ich użytek próbek zasobów genetycznych i związanych z nimi informacji wyłącznie z dokumentacją świadczącą o tym, że dostęp do zasobów i informacji uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz – w odpowiednich przypadkach – ze wzajemnie uzgodnionymi warunkami sprawiedliwego i równego podziału korzyści;

 

c) prowadzenia ewidencji wszystkich próbek zasobów genetycznych i związanych z nimi informacji dostarczanych osobom trzecim na ich użytek;

 

d) ustanawiania lub stosowania kodów identyfikacyjnych w przypadku próbek zasobów genetycznych dostarczanych osobom trzecim;

 

e) stosowania odpowiednich narzędzi technicznych służących do monitorowania i obserwacji wymiany próbek zasobów genetycznych i wymiany związanych z nimi informacji dokonywanej z innymi zbiorami.

 

4. Państwa członkowskie regularnie sprawdzają, czy każdy podlegający ich jurysdykcji zbiór włączony do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów faktycznie stosuje środki określone w ust. 3.

 

Państwa członkowskie bezzwłocznie powiadamiają Komisję, jeżeli dany, podlegający ich jurysdykcji zbiór włączony do unijnego rejestru nie jest już zgodny z przepisami ust. 3.

 

5. Jeżeli istnieją dowody, że dany zbiór włączony do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów nie stosuje środków określonych w ust. 3, odnośne państwo członkowskie bezzwłocznie określa działania naprawcze w porozumieniu z właścicielem zbioru.

 

Jeżeli Komisja ustali – zwłaszcza na podstawie informacji przedstawionych zgodnie z ust. 4 – że w przypadku danego zbioru włączonego do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów występują znaczące lub ustawiczne trudności z zapewnieniem zgodności z przepisami ust. 3, usuwa ten zbiór z unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów.

 

6. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych w celu ustanowienia procedur dotyczących wykonywania przepisów ust. 1-5 niniejszego artykułu. Wspomniane środki wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

 

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej, w tym także w internecie, wykaz właściwych organów. Komisja aktualizuje ten wykaz.

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej, w tym także w internecie, wykaz właściwych organów. Komisja aktualizuje ten wykaz; szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone ze względu na znaczenie i wrażliwość zasobów genetycznych występujących na ich terytorium, aby uniknąć wszelkich nadużyć przy eksploatacji.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Centralna kwestia określona przez Komisję zgodnie z ust. 3 służy zapewnieniu konsultacji z właściwymi organami Unii ustanowionymi na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 338/9711 oraz organami krajowymi wdrażającymi to rozporządzenie.

 

__________

 

1 Dz.U. L 61 z 3.3.1997, s. 1.

Uzasadnienie

Rozporządzenie (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi jest powszechnie znane jako unijne rozporządzenie o handlu dziką fauną i florą. Ustanowienie mechanizmu zapewniającego skuteczną koordynację pomiędzy organami krajowymi odpowiedzialnymi za wdrażanie konwencji CITES i protokołu z Nagoi ma podstawowe znaczenie dla skutecznego zajęcia się nielegalnym i niezrównoważonym handlem.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Właściwe organy i punkty kontaktowe do spraw dostępu i podziału korzyści udzielają informacji dotyczących wdrażania niniejszego rozporządzenia, stosownych przepisów konwencji oraz protokołu z Nagoi w Unii społeczeństwu oraz potencjalnym użytkownikom, którzy występują z wnioskiem o udzielenie takich informacji.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja zwracają się do wszystkich beneficjentów publicznych środków na badania naukowe obejmujące wykorzystywanie zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi o złożenie oświadczenia, że dopełnią obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4.

skreślony

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Użytkownicy oświadczają wobec właściwych organów ustanowionych na podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami bądź przy wprowadzeniu na rynek w przypadku, gdy nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu, dopełnili obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4.

2. Użytkownicy oświadczają wobec właściwych organów ustanowionych na podstawie art. 6 ust. 1, że dopełnili obowiązków określonych w art. 4 i przedłożą stosowne informacje w przypadku:

 

a) wydawaniu zgody po uprzednim poinformowaniu i ustanawianiu wzajemnie uzgodnionych warunków;

 

b) otrzymania publicznych środków na badania obejmujące wykorzystanie zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej;

 

c) złożenia wniosku o ochronę patentową lub prawa do nowej odmiany roślin do właściwych instytucji krajowych, regionalnych lub międzynarodowych, który to wniosek obejmuje m.in. zasoby genetyczne, do których uzyskano dostęp, produkty, w tym pochodne, oraz procesy wynikające z wykorzystania biotechnologii lub wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi;

 

d) składaniu wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami;

 

e) przy wprowadzeniu na rynek w przypadku, gdy nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Właściwe organy co dwa lata przekazują Komisji informacje otrzymane na podstawie ust. 1 i 2. Komisja podsumowuje otrzymane informacje i udostępnia je systemowi wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści.

Właściwe organy sprawdzają informacje dostarczone zgodnie z lit. b) do e) ust. 2 i w ciągu trzech miesięcy przekazują systemowi wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści, Komisji i w stosownych przypadkach właściwym organom zainteresowanego państwa informacje otrzymane zgodnie z niniejszym artykułem. W ciągu trzech miesięcy Komisja podsumowuje otrzymane informacje i podaje je do publicznej wiadomości w ogólnodostępnym formacie za pośrednictwem strony internetowej.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Najlepsze praktyki

skreślony

Każde stowarzyszenie użytkowników może przedłożyć Komisji wniosek o uznanie za najlepszą praktykę kombinacji procedur, narzędzi lub mechanizmów opracowanych i monitorowanych przez to stowarzyszenie. Do wniosku należy dołączyć dowody i informacje.

 

Jeżeli na podstawie informacji i dowodów przedstawionych przez stowarzyszenie użytkowników Komisja stwierdzi, że określona kombinacja procedur, narzędzi lub mechanizmów umożliwia użytkownikowi, który ją skutecznie stosuje, przestrzeganie obowiązków określonych w art. 4 i 7, uznaje ją za najlepszą praktykę.

 

Stowarzyszenie użytkowników informuje Komisję o wszelkich zmianach lub aktualizacjach najlepszej uznanej praktyki, którą uznano zgodnie z ust. 2.

 

Jeżeli dowody uzyskane od właściwych organów państw członkowskich lub z innych źródeł świadczą o powtarzających się przypadkach nieprzestrzegania obowiązków na podstawie niniejszego rozporządzenia przez użytkowników stosujących najlepszą praktykę, Komisja bada w porozumieniu z odpowiednim stowarzyszeniem użytkowników, czy powtarzające się przypadki nieprzestrzegania przepisów wskazują na możliwe luki w najlepszej praktyce.

 

Komisja cofa uznanie najlepszej praktyki, jeżeli stwierdzi, że zmiany najlepszej praktyki zagrażają zdolności użytkownika do spełniania warunków określonych w art. 4 i 7, lub gdy powtarzające się przypadki nieprzestrzegania przepisów przez użytkowników mają związek z lukami w najlepszej praktyce.

 

Komisja ustanawia i aktualizuje internetowy rejestr najlepszych uznanych praktyk. W jednej części rejestru figurują najlepsze praktyki uznane przez Komisję zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, a w drugiej – najlepsze praktyki przyjęte na podstawie art. 20 ust. 2 protokołu z Nagoi.

 

Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych w celu ustanowienia procedur dotyczących wykonywania przepisów ust. 1-5 niniejszego artykułu. Wspomniane środki wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

 

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe organy przeprowadzają kontrole w celu sprawdzenia, czy użytkownicy spełniają wymogi określone w art. 4 i 7.

1. Właściwe organy przeprowadzają kontrole w celu sprawdzenia, czy użytkownicy spełniają wymogi określone w art. 4 i 7.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przeprowadza się zgodnie z okresowo weryfikowanym planem i podejściem opartym na analizie ryzyka. Opracowując to podejście oparte na analizie ryzyka, państwa członkowskie przyjmują, że wdrożenie przez danego użytkownika najlepszej praktyki uznanej na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu z Nagoi zmniejsza ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przeprowadza się zgodnie z okresowo weryfikowanym planem i podejściem opartym na analizie ryzyka, dla którego Komisja ustanawia podstawowe zasady zgodnie z procedurą określoną w art. 15 ust. 2.

3. Kontrole mogą być również przeprowadzane w przypadku gdy właściwy organ posiada ważne informacje, w tym uzasadnione zastrzeżenia przedłożone przez osoby trzecie, dotyczące nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Dodatkowe kontrole również przeprowadzane w przypadku gdy właściwy organ posiada ważne informacje, w tym uzasadnione zastrzeżenia przedłożone przez osoby trzecie, dotyczące nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów niniejszego rozporządzenia.

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej:

a) zbadanie środków podjętych przez użytkownika w celu dopełnienia obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4;

a) zbadanie środków podjętych przez użytkownika w celu dopełnienia obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4;

b) zbadanie dokumentacji i rejestrów świadczących o dopełnieniu obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4 w odniesieniu do określonego wykorzystywania;

b) zbadanie dokumentacji i rejestrów świadczących o dopełnieniu obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4 w odniesieniu do określonego wykorzystywania;

c) kontrole na miejscu, w tym badania terenowe;

c) kontrole na miejscu, w tym badania terenowe;

d) zbadanie przypadków, w których użytkownik był zobowiązany do złożenia oświadczeń na podstawie art. 7.

d) zbadanie przypadków, w których użytkownik był zobowiązany do złożenia oświadczeń na podstawie art. 7.

5. Właściwe organy akceptują międzynarodowy certyfikat zgodności jako dowód, że dostęp do zasobów genetycznych, których dotyczy, uzyskano zgodnie z wymogiem uzyskania uprzedniej świadomej zgody i że ustanowiono wzajemnie uzgodnione warunki, zgodnie z wymogami krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych dotyczących dostępu i podziału korzyści przyjętych przez stronę protokołu z Nagoi udzielającą uprzedniej świadomej zgody.

5. Właściwe organy akceptują międzynarodowy certyfikat zgodności jako dowód, że dostęp do zasobów genetycznych, których dotyczy, uzyskano zgodnie z wymogiem uzyskania uprzedniej świadomej zgody i że ustanowiono wzajemnie uzgodnione warunki, zgodnie z wymogami krajowych przepisów ustawowych lub wykonawczych dotyczących dostępu i podziału korzyści przyjętych przez stronę protokołu z Nagoi udzielającą uprzedniej świadomej zgody. W przypadku gdy uznane świadectwo międzynarodowe jest niedostępne, inne prawnie dopuszczalne formy zgodności uznaje się za wystarczający dowód na to, że objęte nimi zasoby genetyczne zostały uzyskane legalnie i że ustanowiono wzajemnie uzgodnione warunki.

6. Użytkownicy udzielają wszelkiej pomocy koniecznej do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie dostępu do obiektów i przedstawiania dokumentacji lub rejestrów.

6. Użytkownicy udzielają wszelkiej pomocy koniecznej do umożliwienia przeprowadzenia kontroli, o których mowa w ust. 1, w szczególności w zakresie dostępu do obiektów i przedstawiania dokumentacji lub rejestrów.

7. Nie naruszając przepisów art. 11, jeżeli w następstwie kontroli, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, stwierdzono niedociągnięcia, właściwy organ zwraca się do użytkownika o podjęcie działań naprawczych.

7. Nie naruszając przepisów art. 11, jeżeli w następstwie kontroli, o których mowa w ust. 1 i 3 niniejszego artykułu, lub jeżeli w wyniku weryfikacji przeprowadzonej na podstawie art. 7 ust. 2 stwierdzono niedociągnięcia, właściwy organ zwraca się do użytkownika o podjęcie działań naprawczych.

Ponadto w zależności od charakteru stwierdzonych niedociągnięć państwa członkowskie mogą podjąć natychmiastowe środki tymczasowe, w tym między innymi zajęcie nielegalnie nabytych zasobów genetycznych i zawieszenie określonego wykorzystywania.

W przypadku braku pozytywnej lub zadowalającej reakcji ze strony użytkownika oraz w zależności od charakteru stwierdzonych niedociągnięć państwa członkowskie mogą podjąć natychmiastowe środki tymczasowe, w tym między innymi zajęcie nielegalnie nabytych zasobów genetycznych i zawieszenie określonego wykorzystywania, w tym dopuszczenia do obrotu produktów opartych na zasobach genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej. Takie środki tymczasowe muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.

8. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów wykonawczych w celu ustanowienia procedur dotyczących wykonywania przepisów ust. 1-7 niniejszego artykułu. Wspomniane środki wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 15 ust. 2.

8. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych zgodnie z art. 14a w celu ustanowienia procedur dotyczących wykonywania przepisów ust. 1-7 niniejszego artykułu oraz do określenia gwarancji proceduralnych, takich jak prawo do odwołania się, zgodnie z postanowieniami art. 7 i art. 9-11.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE w ogólnodostępnym formacie za pośrednictwem strony internetowej.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Sankcje mogą obejmować:

2. Przewidziane sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Sankcje mogą obejmować:

a) grzywny;

a) grzywny proporcjonalne do wartości danego wykorzystania związanego z zasobami genetycznymi i zapewniające co najmniej skuteczne pozbawienie podmiotów odpowiedzialnych za naruszenia korzyści ekonomicznych uzyskanych w wyniku dopuszczenia się tych naruszeń;

b) natychmiastowe zawieszenie określonego wykorzystywania;

b) natychmiastowe zawieszenie określonego wykorzystywania, w tym dopuszczania do obrotu produktów opartych na zasobach genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej;

c) konfiskatę nielegalnie nabytych zasobów genetycznych.

c) konfiskatę nielegalnie nabytych zasobów genetycznych.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, z organami administracyjnymi państw trzecich i z Komisją w celu zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez użytkowników.

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, z organami administracyjnymi państw trzecich i z Komisją w celu umocnienia skutecznej koordynacji i zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez użytkowników. Współpraca powinna obejmować także inne właściwe podmioty, w tym zbiory, organizacje pozarządowe i przedstawicieli społeczności tubylczych i lokalnych, w przypadku gdy ma to znaczenie dla prawidłowego wdrożenia protokołu z Nagoi i niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz z Komisją informacje o poważnych niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie z art. 11.

2. Właściwe organy wymieniają z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz z Komisją informacje o organizacji ich systemów kontroli dotyczących przestrzegania przez użytkowników przepisów niniejszego rozporządzenia, o stwierdzonych w trakcie kontroli poważnych niedociągnięciach, o których mowa w art. 9 ust. 4 oraz art. 10 ust. 1, oraz o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie z art. 11.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja dąży do dokonania ustaleń z Europejskim Urzędem Patentowym i Światową Organizacją Własności Intelektualnej w celu zagwarantowania, że odniesienia do zasobów genetycznych i ich pochodzenia są uwzględniane przy rejestracji patentów.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unijne forum do spraw dostępu

Unijne forum do spraw dostępu i podziału korzyści

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum do spraw dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum do spraw dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz sprawiedliwym i równym podziałem korzyści. Państwa członkowskie, które zamierzają przyjąć zasady dotyczące dostępu do swych zasobów genetycznych, najpierw przeprowadzają ocenę skutków tych zasad i przedkładają wynik tej oceny do rozważenia unijnemu forum, zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 5.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Unijne forum wnosi wkład w uspójnienie warunków dostępu na szczeblu Unii dzięki omawianiu związanych z tym kwestii, w tym modelu i funkcjonowania systemów dostępu ustanowionych w państwach członkowskich, uproszczonego dostępu do celów badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyk związanych z dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, dostępu zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiany najlepszych praktyk.

2. Unijne forum wnosi wkład w uspójnienie warunków dostępu na szczeblu Unii dzięki omawianiu związanych z tym kwestii, w tym modelu i funkcjonowania systemów dostępu ustanowionych w państwach członkowskich, promowania badań naukowych, które przyczyniają się do ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej, w szczególności w krajach rozwijających się, w tym uproszczonego dostępu do celów badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyk związanych z dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, dostępu zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich na wzajemnie uzgodnionych warunkach i po uzyskaniu zgody po uprzednim poinformowaniu, praktyk związanych z podziałem korzyści, wdrożenia i dalszego opracowywania najlepszych praktyk oraz funkcjonowania uzgodnień dotyczących rozwiązywania sporów.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Unijne forum może zapewniać niewiążące doradztwo, wytyczne lub opinie dotyczące kwestii objętych jego uprawnieniami.

3. Unijne forum może zapewniać niewiążące doradztwo, wytyczne lub opinie dotyczące kwestii objętych jego uprawnieniami. Wszelkie tego rodzaju doradztwo, wytyczne lub opinie powinny należycie uwzględniać wymóg zaangażowania odpowiednich społeczności tubylczych i lokalnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 protokołu, strony muszą podjąć działania, w stosownym przypadku, aby angażować społeczności tubylcze i lokalne, jeżeli mają one prawo do udostępniania zasobów. Unijne forum powinno być wyraźnie zobowiązane do przestrzegania tych przepisów.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – litery da, db, dc,dd, de oraz df (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) podejmują działania, w tym wykorzystując istniejące programy badawcze, wspierające zbiory przyczyniające się do zachowania różnorodności biologicznej i kulturowej, lecz mają niedostateczne środki, aby wprowadzić swoje zbiory do rejestru Unii;

 

db) zapewniają, że w przypadku nielegalnego wykorzystania zasobów genetycznych lub niespełnienia wymogu uzyskania uprzedniej świadomej zgody lub ustanowienia wzajemnie uzgodnionych warunków, dostarczyciele, którzy są uprawnieni do udzielania dostępu do zasobów genetycznych i podpisywania wzajemnie uzgodnionych warunków, posiadają również uprawnienie do wniesienia powództwa w celu zapobieżenia lub zaprzestania takiego wykorzystania, w tym na podstawie nakazów lub zakazów sądowych, oraz dochodzenia wynikłego stąd odszkodowania, jak również – w stosownych przypadkach – dokonania zajęcia danych zasobów genetycznych.

 

dc) zachęcają użytkowników i dostarczycieli do przeznaczania korzyści wynikających z wykorzystania bądź późniejszego dopuszczenia do obrotu zasobów genetycznych na ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważone wykorzystywanie jej elementów;

 

dd) na wniosek, w tym przez budowę potencjału, wspierają współpracę regionalną w zakresie podziału korzyści związanych z transgranicznymi zasobami genetycznymi i związaną z nimi wiedzą tradycyjną.

 

de) Zauważają konieczność sporządzenia katalogów dostępnych zasobów genetycznych pochodzących z każdego państwa członkowskiego zgodnie z art. 7 Konwencji o różnorodności biologicznej, tak aby uzyskać lepszą wiedzę o różnorodności biologicznej.

 

df) Wspierają badania i rozwój katalogów genetycznych, zarówno w Unii, jak I w krajach trzecich.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 14a

 

Wykonywanie przekazanych uprawnień

 

1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

 

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 4 ust. 4b i art. 9 ust. 8 powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia ...1. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

 

3. Przekazanie uprawnień, o których mowa w art. 4 ust. 4a, art. 9 ust. 8 może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji późniejszym terminie. Pozostaje ona bez wpływu na ważność już obowiązujących aktów delegowanych.

 

4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

 

5. Akt delegowany przyjęty zgodnie z art. 4 ust. 4a, art. 9 ust. 8 wchodzi w życie jedynie wówczas, gdy ani Parlament Europejski, ani Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od momentu powiadomienia Parlamentu Europejskiego i Rady o tym akcie lub jeżeli zarówno Parlament Europejski, jak i Rada przed upływem tego okresu poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.

 

___________

 

1 Dz.U.: wstawić datę: datę, o której mowa w art. 17 ust. 1

Uzasadnienie

Akty delegowane są niezbędne do ustanowienia zasad podziału korzyści uzyskanych w wyniku użytkowania zasobów genetycznych pochodzących z obszarów spoza jurysdykcji krajowej lub w przypadku zasobów genetycznych, których źródła pochodzenia nie da się ustalić, zasad dotyczących procedur kontroli przestrzegania przepisów przez użytkowników oraz stosowania podejścia opartego na zasadzie ryzyka jak również zasad dotyczących ustanowienia unijnego funduszu na rzecz podziału korzyści z uwagi na fakt, że akty te uzupełniają inne niż istotne elementy rozporządzenia.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 15a

 

Forum konsultacyjne

 

W ramach wdrażania niniejszego rozporządzenia Komisja zapewnia zrównoważony udział przedstawicieli państw członkowskich, stosownych organizacji dostarczycieli, stowarzyszeń użytkowników, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, jak również przedstawicieli społeczności tubylczych i lokalnych. Strony te wnoszą swój wkład w szczególności w kontekście określania i weryfikacji aktów delegowanych na mocy art. 4 ust. 5a, art. 9 ust. 8, jak również do wdrażania art. 5, 7 oraz 8 a także wszelkich innych wytycznych dotyczących ustanawiania wzajemnie uzgodnionych warunków. Strony te spotykają się w ramach forum konsultacyjnego. Regulamin forum ustala Komisja.

Uzasadnienie

Eksperci z państw członkowskich oraz organizacje zainteresowanych podmiotów powinni mieć możliwość uczestniczenia we wdrażaniu rozporządzenia oraz wniesienia swoich wkładów, w tym projektów aktów delegowanych i wykonawczych. Powyższa koncepcja jest wzorowana na modelu forum konsultacyjnego zawartego w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdań i doświadczeń dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia. W swoich sprawozdaniach Komisja w szczególności uwzględnia skutki administracyjne dla publicznych instytucji naukowo-badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia ona konieczność dalszych działań unijnych w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

3. Co pięć lat po pierwszym sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdań i doświadczeń dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia. W swoich sprawozdaniach Komisja w szczególności uwzględnia skutki administracyjne dla określonych sektorów, publicznych instytucji naukowo-badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia ona potrzebę przeprowadzenia przeglądu wykonywania przepisów niniejszego rozporządzenia dotyczących wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi w świetle zmian zachodzących w innych właściwych organizacjach międzynarodowych oraz konieczność dalszych działań unijnych w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi z myślą o wdrożeniu art. 5 ust. 2, 6 ust. 2, 7 i 12 protokołu z Nagoi i poszanowaniu praw społeczności tubylczych i lokalnych.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 16a

 

Zmiana dyrektywy 2008/99/WE

 

W dyrektywie 2008/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne1 wprowadza się ze skutkiem od dnia ...* następujące zmiany:

 

1) w art. 3 dodaje się literę w brzmieniu:

 

„j) Nielegalne nabywanie zasobów genetycznych”

 

2) w załączniku A dodaje się tiret w brzmieniu:

 

„– rozporządzenie (UE) nr .../2013 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ... w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii.”.

 

__________________

 

1 Dz.U. L 328 z 6.12.2008, s. 28.

 

* Dz.U.: jeden rok od wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 17 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Art. 4, 7 i 9 stosuje się po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Art. 4 ust. 1–4, art. 7 i art. 9 stosuje się po upływie roku od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

  • [1]  Dz.U. C 161 z 6.6.2013, s. 73.

UZASADNIENIE

Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (protokół z Nagoi): wdrożenie i ratyfikacja przez Unię Europejską 2012/0278(COD)

Kontekst ogólny

Zagrożenie utratą różnorodności biologicznej staje się coraz większe. Wyginięciem na skalę światową zagrożony jest co czwarty gatunek ssaków, co ósmy ptaków i co trzeci płazów (IUCN, 2012). Na przestrzeni ostatnich pięćdziesięciu lat degradacji uległo niemal 60% ekosystemów (FAO, 2010). Obok odpowiedzialności etycznej i moralnej zjawisko to ma ogromny wpływ ekonomiczny i społeczny: światowy spadek PKB o 7% rocznie do roku 2050 (TEEB, 2010).

Paradoksalnie różnorodność biologiczna oferuje zasób niewyczerpanych innowacji i odkryć dla badań, zastosowań technologicznych lub produktów zdrowotnych, żywnościowych, kosmetycznych i innych. Ochrona różnorodności biologicznej ma zatem zasadnicze znaczenie nie tylko dla przyszłości wszystkich mieszkańców półkuli północnej i południowej, lecz również dla żywotności społeczno-ekonomicznej Europy i wszystkich jej obywateli, bezpośrednich beneficjentów różnorodności biologicznej.

W ramach ochrony różnorodności biologicznej oraz związanych z nią społeczności i wiedzy zasadnicze znaczenie ma obecnie sprawiedliwy i równy podział korzyści uzyskanych w wyniku wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej. Podział ten powinien przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej i kulturowej in situ oraz zapewniać społecznościom lokalnym jej zrównoważone wykorzystanie.

Taka idea przyświecała protokołowi z Nagoi o dostępie do zasobów genetycznych i podziale korzyści, podpisanemu w roku 2010 podczas dziesiątej Konferencji Stron Konwencji o różnorodności biologicznej.

Wniosek sprawozdawczyni

Na podstawie niniejszego wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia Unia Europejska zobowiązuje się do wdrożenia protokołu z Nagoi. Sprawozdawczyni uważa, że niniejsze rozporządzenie powinno odzwierciedlać raczej ducha, aniżeli literę umowy międzynarodowej.

Wniosek Komisji stanowi solidną podstawę do stworzenia skutecznego systemu na szczeblu unijnym. Jednak pełne przestrzeganie postanowień zawartych w protokole z Nagoi wymaga wzmocnienia niektórych mechanizmów przedstawionych przez sprawozdawczynię. Jeżeli kwestia dostępu do zasobów genetycznych leży w gestii suwerennych praw państw członkowskich, należy określić wspólne przejrzyste ramy dotyczące sprawiedliwego i równego podziału korzyści uzyskanych w wyniku wykorzystania zasobów naturalnych.

Niniejszy wniosek dotyczący rozporządzenia przedstawiony przez sprawozdawczynię Parlamentowi Europejskiemu zawiera odpowiedzi na różne sytuacje i potrzeby poznane, wyrażone i oczekiwane przez wszystkie podmioty europejskie, a także naszych partnerów z państw trzecich.

Proponowane zmiany mają zatem na celu w pierwszej kolejności umożliwienie identyfikowalności i zapewnienie etyki, poszanowania międzynarodowych zobowiązań prawnych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści.

Po drugie, przyjęcie przejrzystych ram prawnych byłoby korzystne dla wszystkich użytkowników, w tym dla publicznych i prywatnych podmiotów gospodarczych, zapewniając im z jednej strony zrównoważony dostęp do zasobów genetycznych, z drugiej zaś pewność prawa w całym łańcuchu wykorzystania.

Ponadto publiczne i prywatne zbiory oraz instytucje badań naukowych, a także kluczowi pośrednicy w unijnym łańcuchu wykorzystywania mogliby polegać na prostych i dostosowanych zasadach. Niniejsze rozporządzenie powinno – zgodnie z postanowieniami zawartymi w protokole z Nagoi przewidzianymi w tym samym celu – mieć zastosowanie do podmiotów, w szczególności z sektora badań niekomercyjnych, z uwagi na fakt, że przekazują one zasoby genetyczne i cenne informacje użytkownikom, którym należy zapewnić możliwość identyfikowalności i pewność prawa.

Wreszcie celem zmian proponowanych przez sprawozdawczynię jest zwiększenie etyki międzynarodowej i zaufania dostarczycieli z państw trzecich, a tym samym wspieranie wymiany z dostarczycielami pochodzącymi z państw członkowskich. Sprawiedliwy i równy podział korzyści uzyskanych w wyniku wykorzystania zasobów genetycznych nie ogranicza się do podziału korzyści pieniężnych i zapewniłby ochronę środowiska, społeczny postęp oraz zrównoważone wykorzystanie zasobów in situ.

Występują tutaj trzy główne kwestie:

Usprawnienia w łańcuchu wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej

Aby umożliwić użytkownikom identyfikowalność oraz zagwarantować im pewność prawa, należy zapewnić integralność łańcucha wykorzystania. Powyższe oznacza, że zasoby genetyczne należy wykorzystywać zgodnie z wytycznymi dostarczyciela. W przypadku gdy przewiduje się odmienny sposób wykorzystania zasobów genetycznych, należy uprzednio sporządzić nową umowę w sprawie dostępu i podziału korzyści z uwzględnieniem modyfikacji.

Sprawozdawczyni proponuje zachowanie punktów kontroli w przypadku składania wniosku o dopuszczenie do obrotu oraz otrzymania środków publicznych lub prywatnych na badania w celu uniknięcia mniej korzystnego traktowania instytucji badań i uniwersytetów.

Aby umożliwić określenie momentu, w którym zasoby genetyczne wchodzą do systemu europejskiego, należy zgłaszać fakt zawarcia umowy w sprawie dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści.

Właściwe organy powinny również przeprowadzać weryfikację w przypadku ubiegania się o ochronę patentową. Powyższa czynność w pierwszej kolejności dotyczyłaby krajowych urzędów patentowych, lecz także Europejskiego Urzędu Patentowego obsługującego większość patentów, z którym Unia Europejska powinna dokonać pewnych ustaleń.

Dzięki zasadom postępowania ustanowionym w sposób przejrzysty i funkcjonalny usprawnienie w ramach łańcucha wykorzystania pozwoliłoby na uniknięcie dodatkowego obciążenia formalnościami administracyjnymi związanymi z kontrolami. Ponadto pozwoliłoby to na uniknięcie sankcji pod koniec całego procesu, takiej jak, na przykład, odrzucenie wniosku o dopuszczenie do obrotu złożonego przez podmiot gospodarczy, który zainwestował ogromne środki w badania i rozwój, lecz wykorzystywał zasoby genetyczne bez zezwolenia.

Zwiększenie przejrzystości i pewności prawa

Punktem o fundamentalnym znaczeniu dla sprawozdawczyni jest punkt dotyczący nielegalnego nabycia i wykorzystania zasobów genetycznych zdefiniowanych jako „piractwo biologiczne“, które w Europie powinno zostać objęte zakazem. Praktyki takie jak powyższa, które są sprzeczne z zasadami etycznymi i wartościami Unii Europejskiej, nie tylko wywołują dramaty ludzkie, ale mają negatywny wpływ na międzynarodowy wizerunek państw członkowskich i nasze relacje z dostarczycielami, a także narażają użytkowników europejskich na konsekwencje prawne.

Zasada należytej staranności nakłada na użytkowników obowiązek podjęcia wszelkich kroków niezbędnych do przestrzegania przepisów. Mechanizm ten należy jednak wzmocnić poprzez wprowadzenie zakazu dotyczącego piractwa biologicznego w celu stopniowego wywołania skutecznego efektu odstraszającego. Połączenie tych dwóch narzędzi pozwoli wzmocnić niezawodność i płynność mechanizmów dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści.

Powyższe zakłada ustalenie definicji prawnej piractwa biologicznego oraz ustanowienie stosownych sankcji. W ten sposób Unia Europejska będzie dysponować normą porównywalną do normy określonej przez Parlament Europejski w roku 2010 w kontekście rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 995/2010 z dnia 20 października 2010 r. ustanawiającego obowiązki podmiotów wprowadzających do obrotu drewno i produkty z drewna.

Nowe sposoby wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej oraz progresywne przestrzeganie przepisów

W Konwencji o różnorodności biologicznej i protokole z Nagoi ustanawia się równy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej. W związku z tym sprawozdawczyni proponuje, aby nowe sposoby wykorzystania niezdefiniowane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stanowiły przedmiot umów w sprawie dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści. Taki mechanizm zapewni przestrzeganie przepisów dotyczących wszystkich zasobów genetycznych istniejących w Europie. Duża część światowych zasobów genetycznych znajduje się w zbiorach unijnych. We wniosku Komisji nie przewiduje się uwzględnienia tych zasobów genetycznych, co obecnie stanowi główny problem. Sprawozdawczyni uważa, że niektóre przypadki użytkowania zasobów, które mogły zostać nabyte w sposób nielegalny, powinny zostać zalegalizowane. Nie należy bowiem z jednej strony traktować mniej korzystnie użytkowników, którzy stosują już zasadę podziału, od tych, którzy jeszcze nie zaczęli jej stosować, z drugiej zaś strony należy unikać w przyszłości sytuacji, w której zasoby genetyczne istniejące w zbiorze unijnym nie mogłyby stanowić przedmiotu podziału w kraju swego pochodzenia. Mechanizm ten ma na celu zachęcić państwa trzecie do otwarcia się na zabezpieczony i zrównoważony dostęp do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej.

Fundusz unijny na rzecz podziału korzyści i wzmocnienia globalnego wielostronnego mechanizmu

Sprawozdawczyni uważa, że użytkownicy powinni podjąć wszelkie kroki niezbędne do zawarcia umowy w sprawie dostępu do zasobów genetycznych i podziału korzyści w przypadku nowego sposobu wykorzystania. Przyznaje jednak, że śledzenie pochodzenia niektórych zasobów genetycznych nabytych poza jurysdykcją krajową oraz tak zwanych zasobów „historycznych“ jest niemożliwe. Jako rozwiązanie powyższego problemu sprawozdawczyni proponuje utworzenie funduszu Unii Europejskiej na rzecz podziału korzyści, który będzie finansowany przez użytkowników zasobów genetycznych w celu zapewnienia globalnej ochrony różnorodności biologicznej. Fundusz Unii Europejskiej mógłby z czasem wesprzeć globalny wielostronny mechanizm podziału korzyści w sposób przewidziany w art. 10 protokołu z Nagoi.

W ujęciu ogólnym propozycje sprawozdawczyni mają na celu zapewnienie Unii Europejskiej miejsca i roli przywódcy w bieżących negocjacjach międzynarodowych oraz – promując stanowisko progresywne – szybkie ustanowienie ambitnego globalnego wielostronnego mechanizmu, który spełni wymogi ochrony różnorodności biologicznej i jej zrównoważonego wykorzystywania.

OPINIA Komisji Rozwoju (30.5.2013)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii
(COM(2012)0576 – C7‑0322/2012 – 2012/0278(COD))

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Catherine Grèze

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Załączony do Konwencji o różnorodności biologicznej Protokół o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (protokół z Nagoi), przyjęty dnia 29 października 2010 r., ma na celu wprowadzenie bardziej przewidywalnych warunków dostępu do zasobów genetycznych, zapewnienie podziału korzyści między użytkownikami i dostarczycielami zasobów genetycznych, a także zapewnienie wykorzystywania wyłącznie tych zasobów genetycznych, które legalnie nabyto. W związku z tym, biorąc pod uwagę, że wśród dostarczycieli zasobów genetycznych i tradycyjnej wiedzy z nimi związanej przeważają kraje rozwijające się, protokół z Nagoi stanowi ważny instrument w walce z piractwem biologicznym, mający na celu przywrócenie sprawiedliwości i równości w zakresie wymiany zasobów genetycznych, szczególnie w sytuacji, gdy użytkownicy tych zasobów pochodzą głównie z krajów rozwiniętych. Jednak opracowując proponowany przez siebie system wdrażania protokołu z Nagoi, Komisja najwyraźniej podeszła z większą uwagą do kwestii interesów i obaw użytkowników niż dostarczycieli. Minimalizacja obciążeń użytkowników i ponoszonych przez nich kosztów oraz ułatwianie dostępu wydają się głównymi priorytetami, podczas gdy tego samego zdecydowanie nie można powiedzieć o wspieraniu skutecznego podziału korzyści.

Zgodnie z celem spójności polityki na rzecz rozwoju, o której mowa w art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), niniejsze rozporządzenie przywróci równowagę pomiędzy dostarczycielami i użytkownikami zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej z nimi związanej, przyczyniając się jednocześnie do ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania jej elementów, zgodnie z celami Konwencji o różnorodności biologicznej. W szczególności należy wzmocnić przepisy dotyczące wdrażania i monitorowania obowiązku użytkownika do zachowywania należytej staranności, aby umożliwić skuteczne egzekwowanie przepisów rozporządzenia dotyczących zgody po uprzednim poinformowaniu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków w całym łańcuchu wykorzystywania zasobów genetycznych lub związanej z nimi wiedzy tradycyjnej. Podobnie, zważywszy, że wiedza tradycyjna, jaką dysponują społeczności tubylcze i lokalne, może być źródłem istotnych informacji przyczyniających się do odkrycia potencjalnie wartościowych cech genetycznych lub biochemicznych zasobów genetycznych, rozporządzenie UE powinno traktować z szacunkiem prawa takich wspólnot oraz umożliwiać im ich wykonywanie, zgodnie z Konwencją Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169 w sprawie ludności rdzennej i plemiennej oraz Deklaracją praw ludów tubylczych ONZ przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Unia Europejska powinna ponadto w sposób aktywny działać na rzecz osiągnięcia celów protokołu z Nagoi dotyczących globalnych wielostronnych mechanizmów podziału korzyści. W praktyce, do czasu wprowadzenia wyżej wspomnianego wielostronnego mechanizmu, powinien zostać ustanowiony unijny fundusz podziału korzyści, którego celem będzie pobieranie składek na rzecz podziału korzyści i ich przekazywanie na cel ochrony różnorodności biologicznej na całym świecie.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Umocowanie -1 (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Uwzględniając Konwencję o różnorodności biologicznej i Protokół o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (protokół z Nagoi),

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór genów organizmów zarówno występujących w naturze, jak i uprawianych oraz odgrywają znaczącą i coraz większą rolę w wielu gałęziach gospodarki, w tym w produkcji żywności, leśnictwie, opracowywaniu leków i rozwoju biologicznych źródeł energii odnawialnej.

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór genów organizmów zarówno występujących w naturze, jak i uprawianych oraz odgrywają znaczącą i coraz większą rolę w wielu gałęziach gospodarki, w tym w produkcji żywności, leśnictwie, biotechnologii, opracowywaniu i produkcji leków, kosmetyków i rozwoju biologicznych źródeł energii odnawialnej.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) Wiedza tradycyjna, którą posiadają społeczności tubylcze i lokalne, może być źródłem istotnych informacji przyczyniających się do odkrycia interesujących cech genetycznych lub biochemicznych zasobów genetycznych.

(3) Wiedza tradycyjna, jaką dysponują społeczności tubylcze i lokalne, może być źródłem istotnych informacji przyczyniających się do odkrycia potencjalnie wartościowych cech genetycznych lub biochemicznych zasobów genetycznych. Dotyczy to również wiedzy, innowacji i praktyk stosowanych przez tubylcze i lokalne społeczności prowadzące tradycyjny tryb życia sprzyjający ochronie i zrównoważonemu użytkowaniu różnorodności biologicznej. Należy szanować prawa takich społeczności, określone w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169 w sprawie ludności rdzennej i plemiennej oraz w Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Poszanowanie tych praw powinny ułatwiać środki wykonawcze UE.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Należy przypomnieć, że zgodnie z konwencją o patencie europejskim odmiany roślin i rasy zwierząt (art. 53 lit. a)), jak również biologiczne procesy produkcji roślinnej i zwierzęcej (art. 53 lit. b)), nie mają zdolności patentowej. W przypadku opierania się wynalazków na zasobach genetycznych lub ich składnikach we wnioskach o ochronę patentową, dotyczącą m.in. zasobów genetycznych, produktów, w tym ich pochodnych oraz procesów powstałych dzięki zastosowaniu biotechnologii lub wiedzy tradycyjnej związanej z określonym zasobem genetycznym, zasoby te powinny zostać wskazane, a informacja o ich pochodzeniu powinna zostać zgłoszona odpowiednim organom, a następnie przekazana właściwemu organowi. Ten sam obowiązek powinien mieć zastosowanie do praw dotyczących nowych odmian roślin.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Zasoby genetyczne powinny być zachowane „in situ” oraz wykorzystywane w zrównoważony sposób, a korzyści płynące z ich wykorzystania powinny podlegać sprawiedliwemu i równemu podziałowi. Jako strony Konwencji o różnorodności biologicznej, UE i jej państwa członkowskie zobowiązały się do przestrzegania powyższych zasad. UE i jej państwa członkowskie podpisały także Protokół o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów (protokół z Nagoi). Należy stworzyć możliwości skutecznego wdrażania postanowień tego protokołu.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4b) Podział korzyści powinien być postrzegany w kontekście, w którym charakteryzujące się bogactwem różnorodności biologicznej kraje rozwijające się przeważają wśród dostarczycieli zasobów genetycznych, podczas gdy użytkownicy tych zasobów pochodzą głównie z krajów rozwiniętych. Oprócz możliwości przyczynienia się do ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, dostęp i podział korzyści mogą przyczynić się do eliminacji ubóstwa i utrzymania równowagi środowiskowej, a tym samym do postępu w kierunku osiągnięcia milenijnych celów rozwoju, jak zostało to odnotowane w preambule protokołu z Nagoi. Wdrożenie protokołu z Nagoi powinno mieć także na celu wykorzystanie powyższych możliwości.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4c) Prawo do pożywienia, zgodnie z art. 25 Powszechnej deklaracji praw człowieka i art. 11 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, jak również prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia, ujęte w art. 12 Międzynarodowego Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, są najwyższej wagi i należy je zawsze chronić.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 4 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4d) Podobnie jak w przypadku zasobów genetycznych wiedza tradycyjna dotycząca tych zasobów w dużej mierze koncentruje się w krajach rozwijających się, w szczególności w społecznościach tubylczych i lokalnych. Należy szanować prawa takich społeczności, określone w konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy nr 169 w sprawie ludności rdzennej i plemiennej oraz w Deklaracji praw ludów tubylczych ONZ przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2007 roku. Poszanowanie tych praw powinny ułatwiać środki wykonawcze UE.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Konwencja stanowi, że państwa posiadają suwerenne prawa do zasobów genetycznych podlegających ich jurysdykcji oraz uprawnienie do określenia warunków dostępu do swoich zasobów genetycznych. Konwencja zobowiązuje wszystkie strony do umożliwiania dostępu do zasobów genetycznych, którymi dysponują w ramach suwerennych praw. Ponadto na mocy konwencji wszystkie strony są zobowiązane do podejmowania środków na rzecz sprawiedliwego i równego udostępniania wyników badań naukowych i rozwoju stronie zapewniającej zasoby genetyczne oraz do dzielenia się z nią korzyściami wynikającymi z komercyjnego lub innego wykorzystania tych zasobów. Taki podział korzyści odbywa się w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Ponadto konwencja dotyczy dostępu i podziału korzyści w odniesieniu do wiedzy, innowacji i praktyk społeczności tubylczych i lokalnych o istotnym znaczeniu dla ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej.

(5) Konwencja stanowi, że państwa posiadają suwerenne prawa do zasobów genetycznych podlegających ich jurysdykcji oraz uprawnienie do określenia warunków dostępu do swoich zasobów genetycznych. Konwencja zobowiązuje wszystkie strony do umożliwiania dostępu do zasobów genetycznych – w celu użytkowania ich przez inne strony w sposób racjonalny z punktu widzenia środowiska – którymi dysponują w ramach suwerennych praw. Ponadto na mocy konwencji wszystkie strony są zobowiązane do podejmowania środków na rzecz sprawiedliwego i równego udostępniania wyników badań naukowych i rozwoju stronie zapewniającej zasoby genetyczne oraz do dzielenia się z nią korzyściami wynikającymi z komercyjnego lub innego wykorzystania tych zasobów. Taki podział korzyści odbywa się w oparciu o wymóg zgody po uprzednim poinformowaniu kraju pochodzenia danego zasobu, przy czym korzyści te powinny opierać się na wzajemnie uzgodnionych warunkach. Ponadto konwencja dotyczy dostępu i podziału korzyści w odniesieniu do wiedzy, innowacji i praktyk społeczności tubylczych i lokalnych o istotnym znaczeniu dla ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej. Jedynie dzięki zrównoważonemu i trwałemu wykorzystaniu zasobów genetycznych oraz zgodnemu z prawem udziałowi wspólnot lokalnych będzie można zagwarantować równy i sprawiedliwy podział szans, rozwoju i korzyści, jakie wynikają z wykorzystania tych zasobów;

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest traktatem międzynarodowym przyjętym dnia 29 października 2010 r. przez strony konwencji. Protokół z Nagoi znacząco rozszerza ogólne zasady konwencji w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz w zakresie podziału korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest traktatem międzynarodowym przyjętym dnia 29 października 2010 r. przez strony konwencji. Protokół z Nagoi znacząco rozszerza ogólne zasady konwencji w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz w zakresie podziału korzyści z ich wykorzystywania i późniejszej komercjalizacji.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(8) Należy określić jasne i solidne ramy wdrażania protokołu z Nagoi, które powinny zwiększyć możliwości w zakresie badań naukowych wykorzystujących zasoby przyrodnicze i rozwoju w tej dziedzinie w Unii. Zasadnicze znaczenie ma również zapobieganie użytkowaniu w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, jak również wspieranie skutecznego wdrażania zobowiązań dotyczących podziału korzyści określonych we wzajemnie uzgodnionych warunkach między dostarczycielami a użytkownikami zasobów genetycznych.

(8) Należy określić jasne i solidne ramy wdrażania protokołu z Nagoi, które powinny wspierać dążenie do osiągnięcia jego głównego celu, w szczególności ochronę różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania jej elementów oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych. Powyższe obejmuje zapobieganie użytkowaniu w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami. Należy także zwiększyć możliwości w zakresie badań naukowych wykorzystujących zasoby przyrodnicze i rozwoju w tej dziedzinie w Unii, w szczególności poprzez poprawę warunków powodujących pewność prawa w związku z użytkowaniem zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8a) Piractwo biologiczne, polegające na bezprawnym wydobywaniu zasobów genetycznych lub bezprawnym użytkowaniu lub późniejszej komercjalizacji produktów wykorzystujących takie zasoby lub związaną z nimi wiedzę tradycyjną, powinno być zabronione i podlegać sankcjom karnym zgodnie z dyrektywą 2008/99/WE.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 8 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(8b) Ramy ustanowione przez niniejsze rozporządzenie są konieczne w celu utrzymania i zwiększenia zaufania pomiędzy stronami, społecznościami tubylczymi i lokalnymi, jak również grupami interesariuszy zaangażowanymi w kwestię dostępu do zasobów genetycznych oraz podziału korzyści z ich wykorzystywania.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, przepisy wdrażające protokół z Nagoi powinny mieć zastosowanie wyłącznie do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej, do których dostęp uzyskano po wejściu w życie protokołu z Nagoi w odniesieniu do Unii.

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, przepisy wdrażające protokół z Nagoi powinny mieć zastosowanie wyłącznie do nowo nabywanych i nowo użytkowanych zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej, których nabycie lub użytkowanie nastąpiło po wejściu w życie protokołu z Nagoi w odniesieniu do Unii.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(11) Należy określić – zgodnie z protokołem z Nagoi – że wykorzystywanie zasobów genetycznych odnosi się do badań naukowych i rozwoju w zakresie genetycznego lub biochemicznego składu próbek materiału genetycznego, w tym do badań naukowych i rozwoju w dziedzinie wyizolowanych związków uzyskanych z materiału genetycznego, do którego uzyskano dostęp na terytorium jednej ze stron protokołu z Nagoi.

(11) Należy określić – zgodnie z protokołem z Nagoi – że użytkowanie zasobów genetycznych odnosi się do badań naukowych i rozwoju w zakresie genetycznego lub biochemicznego składu próbek materiału genetycznego, w tym do badań naukowych i rozwoju w dziedzinie wyizolowanych związków uzyskanych z materiału genetycznego, do którego uzyskano dostęp na terytorium jednej ze stron protokołu z Nagoi.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14). Aby zapewnić skuteczne wdrożenie protokołu z Nagoi, na wszystkich użytkownikach zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami powinien spoczywać obowiązek należytej staranności, zgodnie z którym muszą upewniać się, że dostęp do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz że – w odpowiednich przypadkach – wynikające z nich korzyści są dzielone. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność użytkowników w Unii, zobowiązanie wszystkich użytkowników do podejmowania takich samych środków w celu zapewnienia należytej staranności nie byłoby właściwe. Z tego względu należy określić jedynie podstawowy charakter środków dotyczących należytej staranności. Konkretne wybory dokonywane przez użytkowników w kwestii narzędzi i środków stosowanych w celu dopełnienia obowiązku należytej staranności należy wspierać za pomocą uznawania najlepszych praktyk oraz środków uzupełniających wspierających sektorowe kodeksy postępowania, wzorcowe klauzule umowne i wytyczne zmierzające do zwiększenia pewności prawa i obniżania kosztów. Obowiązek przechowywania przez użytkowników informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści powinien być ograniczony czasowo do okresu, w którym może nastąpić ewentualna innowacja.

(14). Aby zapewnić skuteczne wdrożenie protokołu z Nagoi, na wszystkich użytkownikach zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami powinien spoczywać obowiązek należytej staranności, zgodnie z którym muszą upewniać się, że dostęp do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz że w każdym odpowiednim przypadku został zapewniony sprawiedliwy i równy podział wynikających z nich korzyści. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność użytkowników w Unii, zobowiązanie wszystkich użytkowników do podejmowania takich samych środków w celu zapewnienia należytej staranności nie byłoby właściwe. Narzędzia i środki stosowane w celu ułatwienia dopełnienia obowiązku należytej staranności, których rzetelność i skuteczność została wykazana, należy wspierać za pomocą uznawania najlepszych praktyk. Należy także wspierać sektorowe kodeksy postępowania, wzorcowe klauzule umowne i wytyczne zmierzające do zwiększenia pewności prawa i obniżania kosztów. Obowiązek przechowywania przez użytkowników informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści powinien być ograniczony czasowo do okresu, w którym może nastąpić ewentualna innowacja.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez użytkowników powinny odgrywać ważną rolę w określaniu środków dotyczących należytej staranności, które są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia zgodności z systemem wdrażania protokołu z Nagoi przy wysokiej pewności prawa i niskich kosztach. Użytkownicy powinni móc korzystać z kodeksów postępowania w zakresie dostępu i podziału korzyści, które obowiązują w środowisku akademickim i różnych sektorach. Stowarzyszenia użytkowników powinny mieć możliwość zwracania się do Komisji o rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację procedur, narzędzi lub mechanizmów nadzorowaną przez dane stowarzyszenie można uznać za najlepszą praktykę. Właściwe organy państw członkowskich powinny brać pod uwagę fakt, że wdrożenie uznanej najlepszej praktyki przez danego użytkownika obniża ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika i uzasadnia ograniczenie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów. Takie samo podejście należy stosować do najlepszych praktyk przyjmowanych przez grupę stron protokołu z Nagoi.

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez użytkowników lub organizację zainteresowaną użytkowaniem zasobów genetycznych oraz dostępem do tych zasobów i podziałem korzyści wynikających z ich wykorzystania, posiadającą wiedzę fachową w tym zakresie, powinny zostać poddane ocenie. Jeżeli praktyki te zostaną uznane za użyteczne i zgodne z protokołem z Nagoi i niniejszym rozporządzeniem, powinny one być wykorzystywane w celu określania środków dotyczących należytej staranności, które są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia zgodności z systemem wdrażania protokołu z Nagoi przy wysokiej pewności prawa i niskich kosztach. Użytkownicy powinni móc korzystać z kodeksów postępowania w zakresie dostępu i podziału korzyści, które obowiązują w środowisku akademickim i różnych sektorach, pod warunkiem że kodeksy te ułatwią użytkownikom przestrzeganie ich zobowiązań, w tym zobowiązań w zakresie sprawiedliwego i równego podziału korzyści. Stowarzyszenia użytkowników powinny mieć możliwość zwracania się do Komisji o rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację procedur, narzędzi lub mechanizmów nadzorowaną przez dane stowarzyszenie można uznać za najlepszą praktykę w celu ułatwienia użytkownikom przestrzegania ich zobowiązań. Właściwe organy państw członkowskich powinny brać pod uwagę fakt, że wdrożenie uznanej najlepszej praktyki przez danego użytkownika obniża ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika i uzasadnia ograniczenie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów. Takie samo podejście należy stosować do najlepszych praktyk przyjmowanych przez grupę stron protokołu z Nagoi.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 17

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(17) Na określonych etapach łańcucha działań obejmujących wykorzystywanie zasobów użytkownicy powinni oświadczać, że dopełnili obowiązku należytej staranności. Odpowiednie etapy, na których powinno to nastąpić, to: otrzymanie publicznych środków na badania naukowe, składanie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wprowadzenie na rynek w przypadku, gdy nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu. Należy dodać, że oświadczenie składane przy występowaniu o dopuszczenie do obrotu nie stanowiłoby części samej procedury dopuszczania do obrotu i byłoby kierowane do właściwych organów powołanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

(17) Na określonych etapach łańcucha działań użytkownicy powinni oświadczać, że dopełnili obowiązku należytej staranności, oraz przedstawić dowód w tym zakresie. Odpowiednie etapy, na których powinno to nastąpić, to: wydanie zgody po uprzednim poinformowaniu i ustanowienie wzajemnie uzgodnionych warunków, otrzymanie środków na badania naukowe, wystąpienie o ochronę praw własności intelektualnej we właściwych krajowych, regionalnych i międzynarodowych instytucjach, składanie wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wprowadzenie na rynek w przypadku, gdy nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu. Należy dodać, że oświadczenie składane przy występowaniu o ochronę praw własności intelektualnej lub o dopuszczenie do obrotu nie stanowiłoby części samej procedury dopuszczania do obrotu i byłoby kierowane do właściwych organów powołanych na podstawie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 18

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych z natury jest najczęściej podejmowane w celach niekomercyjnych przez pracowników naukowych lub kolekcjonerów. W ogromnej większości przypadków i w prawie wszystkich sektorach dostęp do nowo zebranych zasobów genetycznych uzyskuje się za pomocą pośredników, zbiorów lub przedstawicieli, którzy nabywają zasoby genetyczne w państwach trzecich.

(18) Pozyskiwanie zasobów genetycznych z natury jest najczęściej podejmowane w celach niekomercyjnych przez pracowników naukowych lub kolekcjonerów. W ogromnej większości przypadków i w prawie wszystkich sektorach dostęp do nowo zebranych zasobów genetycznych uzyskuje się za pomocą pośredników, zbiorów lub przedstawicieli, którzy nabywają zasoby genetyczne w państwach trzecich. Niniejsze rozporządzenie powinno gwarantować, że postanowienia wzajemnie uzgodnionych warunków dotyczące początkowego dostępu, stosowne w odniesieniu do przekazywania osobom trzecim, są przestrzegane przez wszystkie zaangażowane strony. W wielu przypadkach późniejsze użytkowanie lub komercjalizacja mogą wymagać wydania nowej zgody po uprzednim poinformowaniu oraz ustanowienia nowych wzajemnie uzgodnionych warunków.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zbiory są głównymi dostarczycielami wykorzystywanych w Unii zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi. Należy ustanowić system wiarygodnych zbiorów unijnych. Dzięki temu uzyskano by pewność, że zbiory włączone do rejestru wiarygodnych zbiorów unijnych stosują środki polegające na dostarczaniu osobom trzecim próbek zasobów genetycznych wyłącznie z dokumentacją świadczącą o ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie. System wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie obniżyłby ryzyko stosowania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych. Właściwe organy państw członkowskich sprawdzałyby, czy dany zbiór spełnia wymogi i może zostać uznany za wiarygodny zbiór unijny. Uznawano by, że użytkownicy nabywający zasoby genetyczne ze zbioru włączonego do rejestru unijnego dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Takie rozwiązanie powinno być szczególnie korzystne dla pracowników naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(19) Większość zbiorów stanowią najbardziej dostępni dostarczyciele użytkowanych w Unii zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi. Jako dostarczyciele zbiory te mogą odgrywać istotną rolę przy udzielaniu pomocy innym użytkownikom w ramach łańcucha dowodowego w celu przestrzegania przez nich zobowiązań. W tym celu należy ustanowić system wiarygodnych zbiorów unijnych Dzięki temu uzyskano by pewność, że zbiory włączone do rejestru wiarygodnych zbiorów unijnych stosują środki polegające na dostarczaniu osobom trzecim próbek zasobów genetycznych wyłącznie z dokumentacją świadczącą o ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie. System wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie obniżyłby ryzyko stosowania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych. Właściwe organy państw członkowskich sprawdzałyby, czy dany zbiór spełnia wymogi i może zostać uznany za wiarygodny zbiór unijny. Uznawano by, że użytkownicy nabywający zasoby genetyczne ze zbioru włączonego do rejestru unijnego dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Takie rozwiązanie powinno być szczególnie korzystne dla pracowników naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(19a) Wiarygodne zbiory unijne powinny być zgodne z celem protokołu z Nagoi. Powinny one przyczyniać się do zwiększania świadomości i budowania zdolności, zgodnie z art. 21 i 22 tego protokołu, w zakresie, w jakim pozwalają na to dostępne zasoby. Właściwe organy mogą rozważyć przyznanie zbiorom środków na podejmowanie takich działań. Celem każdego wiarygodnego zbioru unijnego powinno być wspieranie wysiłków na rzecz dokumentowania wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, we współpracy ze społecznościami tubylczymi i lokalnymi, organami, antropologami i innymi podmiotami, w zależności od przypadku. Z taką wiedzą należy obchodzić się w sposób zapewniający pełne poszanowanie właściwych praw. Informacje na temat takiej wiedzy powinny być podawane do wiadomości publicznej w uzasadnionych przypadkach i gdy w żaden sposób nie narusza to ani nie utrudnia ochrony właściwych praw.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 21 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(21a) Art. 18 protokołu z Nagoi przewiduje obowiązek zapewnienia przez każdą ze stron możliwości korzystania ze środków ochrony prawnej w ramach systemów prawnych właściwych dla stron, zgodnie z wymogami obowiązującymi w danej jurysdykcji, w przypadku zaistnienia sporów dotyczących wzajemnie uzgodnionych warunków. Porozumienia w sprawie tych warunków będą zawierane w ramach umów prawa prywatnego. Jako strony protokołu z Nagoi państwa członkowskie UE mają obowiązek wdrożenia mechanizmów ochrony prawnej. Mechanizmy te powinny być możliwie najbardziej zbliżone do siebie.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22a) Unia Europejska powinna w sposób aktywny działać na rzecz zapewnienia osiągnięcia celów protokołu z Nagoi dotyczących globalnych wielostronnych mechanizmów podziału korzyści, w celu zwiększenia zasobów na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania jej elementów na świecie.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 22 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(22b) Zasada podziału korzyści określona w art. 10 protokołu z Nagoi powinna zostać wdrożona po stronie Unii w trakcie oczekiwania na ustanowienie wielostronnego mechanizmu globalnego przewidzianego w protokole. Do czasu wprowadzenia wielostronnego mechanizmu powinno się ustanowić unijny fundusz podziału korzyści, którego celem będzie pobieranie składek na rzecz podziału korzyści i ich przekazywanie na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na całym świecie. W tym celu uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny zostać przekazane Komisji w odniesieniu do szczegółowych kryteriów i zasad podziału korzyści w sytuacji, gdy zasoby genetyczne pochodzą z obszarów będących poza jurysdykcją państw członkowskich lub gdy nie można ustalić kraju pochodzenia tych zasobów, lub gdy nie jest możliwe wydanie lub uzyskanie zgody po uprzednim poinformowaniu. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym z ekspertami. Podczas przygotowywania i opracowywania aktów delegowanych Komisja powinna zapewnić równoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Unijne forum do spraw dostępu powinno umożliwiać debatę i prace nad następującymi kwestiami: uspójnienie warunków dostępu w państwach członkowskich, model i funkcjonowanie systemów dostępu, uproszczony dostęp na potrzeby badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyki zbiorów w Unii związane z dostępem, dostęp zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiana najlepszych praktyk.

(23) Unijne forum do spraw dostępu oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści powinno umożliwiać debatę i prace nad następującymi kwestiami: uspójnienie warunków dostępu w państwach członkowskich, model i funkcjonowanie systemów dostępu i podziału korzyści, uproszczony dostęp i podział korzyści na potrzeby badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyki zbiorów w Unii związane z dostępem i podziałem korzyści, dostęp i podział korzyści zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiana najlepszych praktyk.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit -pierwszy (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Celem niniejszego rozporządzenia jest sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z użytkowania zasobów genetycznych, a tym samym przyczynienie się do ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania jej elementów, zgodnie z celami Konwencji o różnorodności biologicznej.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady regulujące dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz podział korzyści z ich wykorzystywania, zgodnie z postanowieniami protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady regulujące dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz sprawiedliwy i równy podział korzyści z ich wykorzystywania, zgodnie z postanowieniami i w ramach działań wspierających protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie określa obowiązki użytkowników zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami. Ustanowiony na mocy niniejszego rozporządzenia system wdrażania protokołu z Nagoi uwzględnia także uzgodnienia mające na celu ułatwienie użytkownikom przestrzegania ich zobowiązań oraz ramy uzgodnień dotyczących monitoringu i kontroli, które mają zostać opracowane i wdrożone przez państwa członkowskie Unii. Niniejsze rozporządzenie zawiera także przepisy zachęcające do podejmowania przez właściwe podmioty działań w celu zwiększenia świadomości na temat znaczenia zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami oraz powiązanych z nimi kwestii dostępu i podziału korzyści, jak również działań przyczyniających się do budowania zdolności w krajach rozwijających się, zgodnie z postanowieniami protokołu z Nagoi.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zasobów genetycznych, do których państwa mają suwerenne prawa, oraz do wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, do których uzyskano dostęp po wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści wynikających z wykorzystywania takich zasobów genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zasobów genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, do których uzyskano dostęp lub których użytkowanie nastąpiło po wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści wynikających z użytkowania takich zasobów genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, jak również ich późniejszego stosowania i komercjalizacji.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) „zasoby genetyczne” oznaczają materiał genetyczny posiadający faktyczną lub potencjalną wartość;

3) „zasoby genetyczne” oznaczają materiał genetyczny posiadający faktyczną lub potencjalną wartość lub pochodne tego materiału;

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) „pochodna” oznacza naturalnie występujący związek biochemiczny otrzymany na skutek ekspresji genów lub metabolizmu zasobów biologicznych lub genetycznych, nawet jeżeli nie zawiera ona funkcjonalnej jednostki dziedziczenia;

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5)użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną wykorzystującą zasoby genetyczne lub wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi;

5) użytkownik” oznacza osobę fizyczną lub prawną użytkującą zasoby genetyczne lub wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi lub dokonującą późniejszej komercjalizacji zasobów genetycznych lub produktów wytworzonych w oparciu o zasoby genetyczne lub wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi;

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6) wykorzystywanie zasobów genetycznych” oznacza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad genetycznym lub biochemicznym składem zasobów genetycznych;

6) użytkowanie zasobów genetycznych” oznacza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad genetycznym lub biochemicznym składem zasobów genetycznych, w tym poprzez zastosowanie biotechnologii;

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 10 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10a) „nielegalnie nabyte zasoby genetyczne” oznaczają zasoby genetyczne i wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi, do których dostęp uzyskano z naruszeniem obowiązujących międzynarodowych i krajowych przepisów ustawowych i wykonawczych dotyczących dostępu i podziału korzyści w kraju ich pochodzenia;

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – punkt 10 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

10b) „piractwo biologiczne” oznacza użytkowanie lub późniejszą komercjalizację nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub produktów wytworzonych w oparciu o te zasoby, lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi;

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 3b

 

Definicja katalogu

 

Katalogi genetyczne składają się z osobników należących do pewnych gatunków. Kolejnymi co do ważności elementami są populacje lokalne (rasy miejscowe, ekotypy, odmiany endemiczne lub nawet podgatunki). Katalogi genetyczne, aby były identyfikowalne, wymagają bezstronnej metody kodów kreskowych opartej na technikach sekwencjonowania DNA.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Użytkowanie i komercjalizacja nielegalnie nabytych zasobów genetycznych w UE są zabronione.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Użytkownicy z należytą starannością upewniają się, że dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi uzyskano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści oraz że w odpowiednich przypadkach – korzyści są dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Użytkownicy uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje związane z dostępem i podziałem korzyści.

1. Użytkownicy z należytą starannością upewniają się, że dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi uzyskano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści, po uzyskaniu w razie konieczności – zgody po uprzednim poinformowaniu oraz przy pełnym poszanowaniu istniejących obowiązków w zakresie sprawiedliwego i równego podziału korzyści na wzajemnie uzgodnionych warunkach. Użytkownicy uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje związane z dostępem i podziałem korzyści oraz zgodnością z przepisami niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Zasoby genetyczne i związana z nimi wiedza tradycyjna są przekazywane innym użytkownikom wyłącznie na podstawie zgody po uprzednim poinformowaniu i na wzajemnie uzgodnionych warunkach. Kolejni użytkownicy mogą wykorzystywać otrzymane materiały wyłącznie na podstawie pierwotnych warunków. W przypadku braku zgody po uprzednim poinformowaniu i wzajemnie uzgodnionych warunków lub w przypadku gdy kolejni użytkownicy przewidują użytkowanie zasobów genetycznych lub związanej z nimi wiedzy tradycyjnej na warunkach, które nie zostały ujęte w warunkach pierwotnych, użytkownicy ci mają obowiązek uzyskania zgody po uprzednim poinformowaniu w kraju pochodzenia oraz zapewnienia zgodności ze wzajemnie uzgodnionymi warunkami przed rozpoczęciem nowego użytkowania.

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1b. W odniesieniu do zasobów genetycznych pochodzących z obszarów niepodlegających jurysdykcji krajowej lub w przypadku gdy nie można określić kraju pochodzenia, lub gdy nie jest możliwe wydanie lub uzyskanie zgody po uprzednim poinformowaniu, nowi użytkownicy zapewniają podział korzyści na rzecz unijnego funduszu podziału korzyści, którego celem jest ochrona różnorodności biologicznej na całym świecie, do czasu stworzenia globalnego wielostronnego mechanizmu podziału korzyści zgodnie z art. 10 protokołu z Nagoi.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje dotyczące:

a) uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom międzynarodowy certyfikat zgodności w przypadku zasobów genetycznych udostępnionych stronom protokołu z Nagoi, które dysponują nimi w ramach suwerennych praw zgodnie z art. 6 protokołu z Nagoi; lub w przypadku jego braku:

1) daty i miejsca dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami;

 

2) opisu wykorzystanych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami, w tym dostępne kody identyfikacyjne;

 

3) źródło, z którego bezpośrednio uzyskano przedmiotowe zasoby lub wiedzę, a także kolejnych użytkowników zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

 

4) występowania lub braku praw i obowiązków związanych z dostępem i podziałem korzyści;

 

5) decyzji w sprawie dostępu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie;

 

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 2 pkt. 1-5 zostały ujęte w następnej poprawce.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

aa) uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje dotyczące:

 

1) daty i miejsca dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami;

 

2) opisu wykorzystanych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami, w tym dostępne kody identyfikacyjne;

 

3) źródło, z którego bezpośrednio uzyskano przedmiotowe zasoby lub wiedzę, a także kolejnych użytkowników zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

 

4) występowania lub braku praw i obowiązków związanych z dostępem i podziałem korzyści;

 

5) decyzji w sprawie dostępu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie;

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 2 pkt. 1-5 zmieniły miejsce i zostały przesunięte do nowej litery aa.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie;

5) decyzji w sprawie dostępu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, w tym uzgodnień dotyczących podziału korzyści, jeżeli mają one zastosowanie;

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Uznaje się, że użytkownicy nabywający zasoby genetyczne od zbioru włączonego do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści w przypadku zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

4. Uznaje się, że użytkownicy, którzy uzyskali dostęp do zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi od zbioru włączonego do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów, o którym mowa w art. 5 ust. 1, i którzy przedstawią dokumenty uzyskane przez nich od tego zbioru wraz z zasobami genetycznymi lub wiedzą tradycyjną, dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści w przypadku zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu określenia zasad podziału korzyści zgodnie z ust. 1c w terminie [sześciu miesięcy po wejściu w życie niniejszego rozporządzenia]. Zasady te wymagają podziału korzyści w ramach danego sektora co najmniej na poziomie najlepszych praktyk oraz ustanawiają warunki podziału korzyści niepieniężnych.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) stosowania znormalizowanych procedur wymiany próbek zasobów genetycznych i wymiany związanych z nimi informacji dokonywanej z innymi zbiorami oraz dostarczania próbek zasobów genetycznych i związanych z nimi informacji osobom trzecim na ich użytek;

a) stosowania znormalizowanych procedur wymiany próbek zasobów genetycznych i wymiany informacji dotyczących wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, dokonywanej z innymi zbiorami oraz dostarczania próbek zasobów genetycznych i informacji dotyczących takiej wiedzy osobom trzecim na ich użytek;

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) dostarczania osobom trzecim na ich użytek próbek zasobów genetycznych i związanych z nimi informacji wyłącznie z dokumentacją świadczącą o tym, że dostęp do zasobów i informacji uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz – w odpowiednich przypadkach – ze wzajemnie uzgodnionymi warunkami sprawiedliwego i równego podziału korzyści;

b) dostarczania osobom trzecim na ich użytek próbek zasobów genetycznych i związanych z nimi informacji wyłącznie z dokumentacją świadczącą o tym, że dostęp do zasobów i informacji uzyskano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści oraz ze wzajemnie uzgodnionymi warunkami sprawiedliwego i równego podziału korzyści;

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ea) podejmowania wysiłków, we współpracy ze społecznościami tubylczymi i lokalnymi, pozostałymi zbiorami, organami, organizacjami lub instytucjami, w zależności od przypadku, w celu dokumentowania wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi lub udostępniania informacji dotyczących takiej wiedzy do celów wspierania ochrony właściwych praw oraz ułatwiania użytkowania takiej wiedzy w pełnym poszanowaniu właściwych praw;

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

eb) przyczyniania się do zwiększania świadomości znaczenia zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz powiązanych z nimi kwestii dostępu i podziału korzyści, zgodnie z art. 21 protokołu z Nagoi;

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera e c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ec) przyczyniania się do budowania zdolności w krajach rozwijających się, zgodnie z art. 22 protokołu z Nagoi;

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Użytkownicy oświadczają wobec właściwych organów ustanowionych na podstawie art. 6 ust. 1, że przy składaniu wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami bądź przy wprowadzeniu na rynek w przypadku, gdy nie jest wymagane dopuszczenie do obrotu, dopełnili obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4.

2. Użytkownicy oświadczają wobec właściwych organów ustanowionych na podstawie art. 6 ust. 1, że spełnili postanowienia art. 4, oraz przedkładają odpowiednie informacje przy:

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

a) wydawaniu zgody po uprzednim poinformowaniu i ustanawianiu wzajemnie uzgodnionych warunków;

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

b) otrzymywaniu środków na badania naukowe obejmujące użytkowanie zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi;

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

c) składaniu wniosków o ochronę patentową lub o prawa dotyczące nowych odmian roślin we właściwych krajowych, regionalnych lub międzynarodowych instytucjach, dotyczących m.in. zasobów genetycznych, do których uzyskano dostęp, produktów, w tym ich pochodnych, oraz procesów powstałych dzięki zastosowaniu biotechnologii, lub wiedzy tradycyjnej związanej z danym zasobem genetycznym;

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – litera d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

d) składaniu wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu opracowanego na podstawie zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z takimi zasobami, lub

(Źródłem powyższego tekstu jest końcowy fragment art. 7 ust. 2)

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe organy co dwa lata przekazują Komisji informacje otrzymane na podstawie ust. 1 i 2. Komisja podsumowuje otrzymane informacje i udostępnia je systemowi wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści.

3. Właściwe organy dokonują weryfikacji informacji przekazanych zgodnie z lit. b) i e) oraz w ciągu trzech miesięcy przekazują Komisji informacje otrzymane zgodnie z treścią niniejszego artykułu. Komisja w ciągu trzech miesięcy podsumowuje otrzymane informacje oraz udostępnia informacje konieczne w celu wydania międzynarodowego świadectwa zgodności systemowi wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści, a także podaje je do publicznej wiadomości w łatwo dostępnym formacie otwartym.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde stowarzyszenie użytkowników może przedłożyć Komisji wniosek o uznanie za najlepszą praktykę kombinacji procedur, narzędzi lub mechanizmów opracowanych i monitorowanych przez to stowarzyszenie. Do wniosku należy dołączyć dowody i informacje.

1. Każde stowarzyszenie użytkowników lub organizacji zainteresowanych użytkowaniem zasobów genetycznych oraz dostępem do tych zasobów i podziałem korzyści wynikających z ich wykorzystania, posiadających wiedzę fachową w tym zakresie, może przedłożyć Komisji wniosek o uznanie za najlepszą praktykę kombinacji procedur, narzędzi lub mechanizmów opracowanych i monitorowanych przez to stowarzyszenie. Do wniosku należy dołączyć dowody i informacje.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Jeżeli na podstawie informacji i dowodów przedstawionych przez stowarzyszenie użytkowników Komisja stwierdzi, że określona kombinacja procedur, narzędzi lub mechanizmów umożliwia użytkownikowi, który ją skutecznie stosuje, przestrzeganie obowiązków określonych w art. 4 i 7, uznaje ją za najlepszą praktykę.

2. Komisja dokona oceny każdego wniosku, biorąc pod uwagę informacje i dowody przedstawione przez wnioskodawcę, właściwych dostarczycieli, użytkowników, organy, instytucje, organizacje międzyrządowe, jak również przedstawicieli społeczności tubylczych i lokalnych, organizacje pozarządowe i inne podmioty, w zależności od przypadku. Na podstawie tych informacji i dowodów Komisja stwierdzi, że określona kombinacja procedur, narzędzi lub mechanizmów umożliwia użytkownikowi, który ją skutecznie stosuje, przestrzeganie obowiązków określonych w art. 4 i 7, w tym obowiązków związanych z uzyskaniem zgody po uprzednim poinformowaniu oraz sprawiedliwym i równym podziałem korzyści na wzajemnie uzgodnionych warunkach, jeżeli mają one zastosowanie. Komisja uzna za najlepszą praktykę określoną kombinację procedur, narzędzi lub mechanizmów, których dotyczył złożony wniosek, jeżeli kombinacja ta umożliwi użytkownikom przestrzeganie ich obowiązków, czyniąc to w sposób bardziej rzetelny i skuteczny niż inne istniejące lub powstające kombinacje.

 

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. W przypadku gdy użytkowanie zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi może prowadzić do opracowania produktów leczniczych będących przedmiotem zainteresowania określonego dostarczyciela lub mających duże znaczenie w odniesieniu do prawa człowieka do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia, przystępny cenowo dostęp do tych produktów może stanowić istotny aspekt sprawiedliwego i równego podziału korzyści, co jest uwzględniane przy określaniu najlepszych praktyk w odpowiednich obszarach.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2b. W przypadku gdy użytkowanie zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi może wpływać na bezpieczeństwo żywności, np. prowadząc do ograniczenia możliwości rolników w zakresie rozsiewu lub wymiany nasion, minimalizowanie takiego ujemnego wpływu może stanowić istotny aspekt sprawiedliwego i równego podziału korzyści, co jest uwzględniane przy określaniu najlepszych praktyk w odpowiednich obszarach.

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Kontrole mogą być również przeprowadzane w przypadku gdy właściwy organ posiada ważne informacje, w tym uzasadnione zastrzeżenia przedłożone przez osoby trzecie, dotyczące nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów niniejszego rozporządzenia.

3. Kontrole powinny być również przeprowadzane w przypadku gdy właściwy organ posiada ważne informacje, w tym uzasadnione zastrzeżenia przedłożone przez osoby trzecie, dotyczące nieprzestrzegania przez użytkownika przepisów niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) grzywny;

a) grzywny w wysokości proporcjonalnej do wartości użytkowania określonych zasobów genetycznych;

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) natychmiastowe zawieszenie określonego wykorzystywania;

b) natychmiastowe zawieszenie określonego wykorzystywania, w tym komercjalizacji produktów opracowanych na podstawie zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, z organami administracyjnymi państw trzecich i z Komisją w celu zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez użytkowników.

1. Właściwe organy współpracują ze sobą, z organami administracyjnymi państw trzecich i z Komisją w celu umocnienia skutecznej koordynacji i zapewnienia przestrzegania przepisów niniejszego rozporządzenia przez użytkowników. Współpraca powinna obejmować także inne właściwe podmioty, w tym zbiory, organizacje pozarządowe i przedstawicieli społeczności tubylczych i lokalnych, w przypadku gdy ma to znaczenie dla prawidłowego wdrożenia protokołu z Nagoi i niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz z Komisją informacje o poważnych niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie z art. 11.

2. Właściwe organy otrzymują informacje od właściwych podmiotów i wymieniają między sobą i z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz z Komisją informacje o poważnych niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie z art. 11.

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja dąży do dokonania ustaleń z Europejskim Urzędem Patentowym i Światową Organizacją Własności Intelektualnej w celu zagwarantowania, że odniesienia do zasobów genetycznych i ich pochodzenia są uwzględniane przy rejestracji patentów.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Unijne forum do spraw dostępu

Unijne forum do spraw dostępu i podziału korzyści

 

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum do spraw dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum do spraw dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz sprawiedliwym i równym podziałem korzyści.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Unijne forum wnosi wkład w uspójnienie warunków dostępu na szczeblu Unii dzięki omawianiu związanych z tym kwestii, w tym modelu i funkcjonowania systemów dostępu ustanowionych w państwach członkowskich, uproszczonego dostępu do celów badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyk związanych z dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, dostępu zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiany najlepszych praktyk.

2. Unijne forum wnosi wkład w uspójnienie warunków dostępu na szczeblu Unii dzięki omawianiu związanych z tym kwestii, w tym modelu i funkcjonowania systemów dostępu ustanowionych w państwach członkowskich, promowania badań naukowych, które przyczyniają się do ochrony i zrównoważonego wykorzystywania różnorodności biologicznej, w szczególności w krajach rozwijających się, w tym uproszczonego dostępu do celów badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyk związanych z dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, dostępu zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich na wzajemnie uzgodnionych warunkach i po uzyskaniu zgody po uprzednim poinformowaniu, praktyk związanych z podziałem korzyści, wdrożenia i dalszego opracowywania najlepszych praktyk oraz funkcjonowania uzgodnień dotyczących rozwiązywania sporów.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Każde państwo członkowskie i Komisja mogą wyznaczyć po jednym stałym członku unijnego forum. W odpowiednich przypadkach do udziału w posiedzeniach można zaprosić zainteresowane strony i innych ekspertów w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.

4. Każde państwo członkowskie i Komisja mogą wyznaczyć po jednym stałym członku unijnego forum. W odpowiednich przypadkach do udziału w posiedzeniach zaprasza się zainteresowane strony, przedstawicieli właściwych organizacji międzyrządowych i pozarządowych i innych ekspertów w dziedzinach objętych niniejszym rozporządzeniem.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) zgodnie z art. 7 Konwencji o różnorodności biologicznej sporządzają katalog dostępnych zasobów genetycznych pochodzących z państw członkowskich, aby poznać swoją różnorodność biologiczną; jednocześnie zachęcają kraje trzecie do sporządzenia katalogu posiadanych przez nie zasobów genetycznych, aby zwiększyć przejrzystość dostępu użytkowników.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) zapewniają, że w przypadku nielegalnego użytkowania zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej lub braku przestrzegania wymogów dotyczących zgody po uprzednim poinformowaniu lub wzajemnie uzgodnionych warunków, podmioty właściwe w celu przyznawania dostępu do zasobów genetycznych i zawierania umów na wzajemnie uzgodnionych warunkach mają prawo do wszczęcia postępowania w celu zapobieżenia takiemu użytkowaniu lub jego powstrzymania, m.in. poprzez stosowanie nakazów, oraz dochodzenia odszkodowania za szkody powstałe w wyniku takiego użytkowania, jak również, w odpowiednich przypadkach, przejęcia określonych zasobów genetycznych.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d c (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dc) zachęcają użytkowników i dostarczycieli do przeznaczania korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych na rzecz ochrony różnorodności biologicznej i zrównoważonego użytkowania jej elementów.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d d (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

dd) wspierają regionalną współpracę w zakresie podziału korzyści dotyczących transgranicznych zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej.

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – akapit pierwszy – litera d e (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

de) dążą do tego, aby po uruchomieniu funduszu przewidzianego w Konwencji o różnorodności biologicznej lub jakiegokolwiek innego funduszu utworzonego w tym celu, zapewnić w nich środki na badania i sporządzenie katalogów zasobów genetycznych.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Unijny fundusz podziału korzyści

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1. Niniejszym ustanawia się unijny fundusz podziału korzyści.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy) – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2. Przychody tego funduszu pochodzą z wdrożenia art. 4 ust. 1c.

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 a (nowy) – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3. Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych w celu ustanowienia procedur dotyczących wdrożenia i działania unijnego funduszu podziału korzyści w celu finansowania ochrony różnorodności biologicznej na całym świecie.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy) – nagłówek

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Forum konsultacyjne

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 15 a (nowy) – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisja gwarantuje, że podczas wdrażania rozporządzenia zostanie zapewniony zrównoważony udział przedstawicieli państw członkowskich i właściwych organizacji dostarczycieli, stowarzyszeń użytkowników, organizacji międzyrządowych i pozarządowych, jak również przedstawicieli społeczności tubylczych i lokalnych. Strony te biorą udział, w szczególności, w określaniu i weryfikacji aktów delegowanych zgodnie z art. 4 ust. 5, art. 9 ust. 8 i art. 14a ust. 3 oraz realizacji przepisów art. 5, 7 i 8, i ostatecznych wytycznych dotyczących ustanawiania wzajemnie uzgodnionych warunków. Strony te spotykają się na forum konsultacyjnym. Regulamin wewnętrzny określi Komisja.

Poprawka  82

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 a (nowy)

Dyrektywa 2008/99/WE

Artykuł 3 – litera i a (nowa)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16a. W art. 3 dyrektywy 2008/99/WE dodaje się następujący punkt ze skutkiem od dnia …*:

 

„ia) piractwo biologiczne.”

 

*Dz.U.: jeden rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  83

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 b (nowy)

Dyrektywa 2008/99/WE

Załącznik A – tiret (nowe)

 

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

16b. W załączniku A dyrektywy 2008/99/WE dodaje się następujące tiret ze skutkiem od dnia …*:

 

„– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr …/2013 w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii.”

 

*Dz.U.: jeden rok od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii

Odsyłacze

COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

19.11.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Catherine Grèze

3.1.2013

Rozpatrzenie w komisji

22.4.2013

 

 

 

Data przyjęcia

27.5.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

13

10

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Corina Creţu, Véronique De Keyser, Charles Goerens, Mikael Gustafsson, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Miguel Angel Martínez Martínez, Gay Mitchell, Bill Newton Dunn, Andreas Pitsillides, Maurice Ponga, Jean Roatta, Alf Svensson, Keith Taylor, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanicchi

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, Philippe Boulland, Emer Costello, Cristian Dan Preda, Judith Sargentini

OPINIA Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (30.5.2013)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii
(COM(2012)0576 – C7‑0322/2012 – 2012/0278(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: José Bové

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Kontekst

Przedmiotowy wniosek dotyczący rozporządzenia jest konieczny dla wdrożenia w Unii protokołu z Nagoi i umożliwienia jego ratyfikacji. Protokół z Nagoi przyjęty w październiku 2010 r. wynika bezpośrednio z konwencji o różnorodności biologicznej (KRB), która obowiązuje w Unii. Konkretnie PN ma na celu ustanowienie nowego zestawu reguł o dostępie i podziale korzyści (DPK), których KRB szczegółowo nie uregulowała.

W potocznym języku określenie „dostęp i podział korzyści” na szczeblu międzynarodowym ma znaczyć dwie rzeczy:

(1) kraje posiadające zasoby genetyczne powinny udostępnić je publicznie lub podmiotom prywatnym poza swoimi granicami, które zamierzają prowadzić badania i rozwijać nowe produkty („dostęp”);

(2) w zamian korzyści, zwłaszcza zyski, z korzystania z takich zasobów genetycznych powinny być sprawiedliwie dzielone między państwem pochodzenia i tymi podmiotami („podział korzyści”).

Stanowisko sprawozdawcy komisji opiniodawczej

Jako że celem zaproponowanego rozporządzenia jest w istocie transpozycja umowy międzynarodowej do prawa Unii, sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje, że w miarę możliwości brzmienie zaproponowanego rozporządzenia powinno odzwierciedlać brzmienie PN.

Dlatego zgłoszono szereg poprawek dla dostosowania języka PN i przyszłego rozporządzenia. W szczególności należy przypomnieć, że reguły DPK mają służyć szerszemu celowi, który wyraźnie określono w KRB i PN – zachowaniu różnorodności biologicznej. PN określa także niektóre cele drugoplanowe, w tym np. transfer technologii do krajów rozwijających się. Sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje zatem, że niektóre sformułowania przyszłego rozporządzenia powinny ściślej odzwierciedlać kontekst PN.

Uwagi do zgłoszonych poprawek

Sprawozdawca komisji opiniodawczej jest przekonany, że w tekście należy zawrzeć odniesienie do zachowania zasobów genetycznych na potrzeby rolnictwa w Unii Europejskiej, i dlatego proponuje poprawkę, która zmierza do udzielenia pomocy rolnikom i innym podmiotom lokalnym, które zachowują różnorodność biologiczną, np. zbóż zbieranych in situ. Celem byłaby pomoc takim podmiotom o małej skali, żeby uzyskały status „wiarygodnych zbiorów unijnych” w rozumieniu projektu rozporządzenia. Pomysł ten ujęto w poprawce 38.

Inna istotna poprawka odnosi się do zakresu (art. 2). Dla zapewnienia pewności prawnej należy doprecyzować, że rozporządzenie stosuje się do zasobów genetycznych, które wykorzystuje się i którymi się handluje, a nie do których jest zwykły dostęp, po wejściu w życie PN; sformułowanie to jest bliższe oryginalnemu tekstowi protokołu.

Wniosek Komisji nie odnosi się do praw własności intelektualnej (PWI), niemniej sprawozdawca komisji opiniodawczej uznaje, że w kontekście przedmiotowego rozporządzenia należy wyraźnie odwołać się do faktu, że nowe patenty powinny ujawniać pochodzenie zasobów genetycznych, które zastosowano w utworzeniu nowego produktu. Celem PN jest stworzenie systemu – opartego na zaufaniu – w którym zasoby genetyczne będą przekazywane po całym świecie, skoro dostawcy i użytkownicy uznają, że skorzystają z takich przepływów. Z tych samych powodów – budowania systemu opartego na zaufaniu i stworzeniu alternatywy dla „piractwa biologicznego” – jest uzasadnione opracowanie międzynarodowych zasad zapewniających, że nowe patenty zostaną oparte na legalnie uzyskanych zasobach genetycznych.

Wiele innych poprawek zgłoszonych przez sprawozdawcę wynika z zaznaczonej już powyżej potrzeby ujęcia pewnych sformułowań PN w przyszłym rozporządzeniu, co ujmie je w konkretniejszym kontekście. Przykładowo zgłoszono poprawki do art. 4 w sprawie obowiązków użytkowników, art. 5 o wiarygodnych zbiorach unijnych i art. 8 o sprawdzonych wzorcach, w których przypomniano o ogólnych celach PN. Poprawka zaproponowana do kar (art. 11) służy ułatwieniu zrozumienia przykładów ewentualnych kar.

POPRAWKI

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(-1a) Unia ustanowiła „Unijną strategię ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.”, która zobowiązuje ją do zwiększenia wkładu w zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie do 2020 r.

Uzasadnienie

KRB i PN mają wspólny cel ogólny: zachowanie różnorodności biologicznej. Należy tu przypomnieć, że Unia ma swoją własną strategię na rzecz różnorodności biologicznej, która ma na celu zapobieganie utracie różnorodności biologicznej na świecie do 2020 r.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(1) Zróżnicowana grupa podmiotów w Unii, w tym pracownicy naukowi i przedsiębiorstwa różnych sektorów przemysłu, stosuje zasoby genetyczne do celów naukowo-badawczych, rozwojowych i komercyjnych; niekiedy wykorzystuje się również wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi.

(1) Zróżnicowana grupa użytkowników i dostawców w Unii, w tym pracownicy naukowi i przedsiębiorstwa różnych sektorów przemysłu, stosuje zasoby genetyczne do celów naukowo-badawczych, rozwojowych i komercyjnych; niekiedy wykorzystuje się również wiedzę tradycyjną związaną z zasobami genetycznymi. Działalność badawczo-rozwojowa to taka działalność, w ramach której dokonuje się analizy i badania genetycznego lub biochemicznego składu zasobów genetycznych, a także tworzy innowacje i praktyczne zastosowania. Pomyślne wdrożenie protokołu z Nagoi zależy również od sposobu, w jaki użytkownicy i dostawcy zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi negocjują wspólnie uzgodnione warunki, których wynikiem ma być dążenie do zachowania różnorodności biologicznej w myśl unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór genów organizmów zarówno występujących w naturze, jak i uprawianych oraz odgrywają znaczącą i coraz większą rolę w wielu gałęziach gospodarki, w tym w produkcji żywności, leśnictwie, opracowywaniu leków i rozwoju biologicznych źródeł energii odnawialnej.

(2) Zasoby genetyczne stanowią zbiór genów organizmów zarówno występujących w naturze, jak i uprawianych oraz odgrywają znaczącą i coraz większą rolę w wielu gałęziach gospodarki, w tym w produkcji żywności, leśnictwie, opracowywaniu leków i rozwoju biologicznych źródeł energii odnawialnej. Zasoby genetyczne odgrywają ważną rolę przy wdrażaniu odpowiednich strategii służących odbudowie zdegradowanych systemów oraz odtworzeniu gatunków zagrożonych wyginięciem.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Dostęp do zasobów genetycznych oraz prawidłowy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z ich wykorzystania musi stanowić odpowiedź na potrzebę zapewnienia żywności w kontekście wzrostu liczby ludności na świecie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest traktatem międzynarodowym przyjętym dnia 29 października 2010 r. przez strony konwencji. Protokół z Nagoi znacząco rozszerza ogólne zasady konwencji w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz w zakresie podziału korzyści z ich wykorzystywania.

(6) Protokół z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokół z Nagoi”) jest traktatem międzynarodowym przyjętym dnia 29 października 2010 r. przez strony konwencji. Protokół z Nagoi dostarcza dalszych szczegółów dotyczących ogólnych zasad konwencji w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz w zakresie podziału korzyści z ich wykorzystywania.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 9

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, przepisy wdrażające protokół z Nagoi powinny mieć zastosowanie wyłącznie do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej, do których dostęp uzyskano po wejściu w życie protokołu z Nagoi w odniesieniu do Unii.

(9) Aby zagwarantować pewność prawa, przepisy wdrażające protokół z Nagoi powinny mieć zastosowanie wyłącznie do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej, do których dostęp uzyskano lub które wykorzystano po wejściu w życie protokołu z Nagoi w odniesieniu do Unii.

Uzasadnienie

Artykuły 1 i 3 PN, które odpowiednio dotyczą jego celów i zakresu, odnoszą się do „korzystania” z zasobów genetycznych, a nie zwykłego do nich dostępu. Artykuł 1 PN stwierdza, że „celem niniejszego Protokołu jest sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych”.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 11 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(11a) Zgodnie z protokołem z Nagoi należy określić, że państwa członkowskie nie są ograniczone w dokonywaniu krajowej wykładni dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. W szczególności należy zagwarantować wykorzystywanie materiału biologicznego do celów hodowli, odkrywania lub tworzenia innych odmian roślin oraz wykorzystywanie przez rolników swoich zbiorów do rozmnażania płciowego lub wegetatywnego we własnych gospodarstwach.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie protokołu z Nagoi, na wszystkich użytkownikach zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami powinien spoczywać obowiązek należytej staranności, zgodnie z którym muszą upewniać się, że dostęp do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz że – w odpowiednich przypadkach – wynikające z nich korzyści są dzielone. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność użytkowników w Unii, zobowiązanie wszystkich użytkowników do podejmowania takich samych środków w celu zapewnienia należytej staranności nie byłoby właściwe. Z tego względu należy określić jedynie podstawowy charakter środków dotyczących należytej staranności. Konkretne wybory dokonywane przez użytkowników w kwestii narzędzi i środków stosowanych w celu dopełnienia obowiązku należytej staranności należy wspierać za pomocą uznawania najlepszych praktyk oraz środków uzupełniających wspierających sektorowe kodeksy postępowania, wzorcowe klauzule umowne i wytyczne zmierzające do zwiększenia pewności prawa i obniżania kosztów. Obowiązek przechowywania przez użytkowników informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści powinien być ograniczony czasowo do okresu, w którym może nastąpić ewentualna innowacja.

(14) Aby zapewnić skuteczne wdrożenie protokołu z Nagoi, na wszystkich użytkownikach zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami powinien spoczywać obowiązek należytej staranności, zgodnie z którym muszą upewniać się, że dostęp do zasobów genetycznych i związanej z nimi wiedzy tradycyjnej uzyskano zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi oraz że – w odpowiednich przypadkach – wynikające z nich korzyści są dzielone. Jednak biorąc pod uwagę różnorodność użytkowników w Unii, nie należy zobowiązywać wszystkich użytkowników do podejmowania takich samych środków w celu zapewnienia należytej staranności. Dotyczy to szczególnie kolejnych użytkowników, w przypadku których obowiązek należytej staranności powinien istnieć jedynie jeśli tacy użytkownicy mają dostęp do zasobów genetycznych w i wykorzystują zasoby genetyczne, które mają taką samą formę jak zasoby, do których miał dostęp pierwotny użytkownik. Obowiązek przechowywania przez użytkowników informacji związanych z dostępem i podziałem korzyści, w szczególności udokumentowane dowody, że obowiązki związane z podziałem korzyści w pełni i zgodnie z prawem zrealizowano, powinien być ograniczony czasowo do okresu, w którym może nastąpić ewentualna innowacja.

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że użytkownicy są obowiązani do zachowania udokumentowanych dowodów, że spełnili obowiązki związane z podziałem korzyści.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Pomyślne wdrożenie protokołu z Nagoi zależy od użytkowników i dostarczycieli zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi, którzy negocjują i wzajemnie uzgadniają warunki, co prowadzi nie tylko do sprawiedliwego podziału korzyści, ale także przyczynia się do szerszego celu przewidzianego w protokole polegającego na przyczynianiu się do zachowania różnorodności biologicznej.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją z art. 1 cele PN zakładają, że podział korzyści powinien także przyczyniać się do „ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej elementów”.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 16

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez użytkowników powinny odgrywać ważną rolę w określaniu środków dotyczących należytej staranności, które są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia zgodności z systemem wdrażania protokołu z Nagoi przy wysokiej pewności prawa i niskich kosztach. Użytkownicy powinni móc korzystać z kodeksów postępowania w zakresie dostępu i podziału korzyści, które obowiązują w środowisku akademickim i różnych sektorach. Stowarzyszenia użytkowników powinny mieć możliwość zwracania się do Komisji o rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację procedur, narzędzi lub mechanizmów nadzorowaną przez dane stowarzyszenie można uznać za najlepszą praktykę. Właściwe organy państw członkowskich powinny brać pod uwagę fakt, że wdrożenie uznanej najlepszej praktyki przez danego użytkownika obniża ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika i uzasadnia ograniczenie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów. Takie samo podejście należy stosować do najlepszych praktyk przyjmowanych przez grupę stron protokołu z Nagoi.

(16) Najlepsze praktyki opracowane przez użytkowników odgrywają ważną rolę w określaniu środków dotyczących należytej staranności, które są szczególnie odpowiednie z punktu widzenia zgodności z systemem wdrażania protokołu z Nagoi przy wysokiej pewności prawa i niskich kosztach. Użytkownicy powinni móc korzystać z kodeksów postępowania w zakresie dostępu i podziału korzyści, które obowiązują w środowisku akademickim i różnych sektorach. Stowarzyszenia użytkowników powinny mieć możliwość zwracania się do Komisji o rozstrzygnięcie, czy określoną kombinację celów, działań, procedur, narzędzi lub mechanizmów nadzorowaną przez dane stowarzyszenie można uznać za najlepszą praktykę. Właściwe organy państw członkowskich powinny brać pod uwagę fakt, że wdrożenie uznanej najlepszej praktyki przez danego użytkownika obniża ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika i uzasadnia ograniczenie kontroli dotyczących przestrzegania przepisów. Takie samo podejście należy stosować do najlepszych praktyk przyjmowanych przez grupę stron protokołu z Nagoi.

Uzasadnienie

„Sprawdzone wzorce” powinny dotyczyć nie tylko procedur, narzędzi czy mechanizmów, ale obejmować także cele i działania.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 19

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(19) Zbiory są głównymi dostarczycielami wykorzystywanych w Unii zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi. Należy ustanowić system wiarygodnych zbiorów unijnych. Dzięki temu uzyskano by pewność, że zbiory włączone do rejestru wiarygodnych zbiorów unijnych stosują środki polegające na dostarczaniu osobom trzecim próbek zasobów genetycznych wyłącznie z dokumentacją świadczącą o ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie. System wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie obniżyłby ryzyko stosowania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych. Właściwe organy państw członkowskich sprawdzałyby, czy dany zbiór spełnia wymogi i może zostać uznany za wiarygodny zbiór unijny. Uznawano by, że użytkownicy nabywający zasoby genetyczne ze zbioru włączonego do rejestru unijnego dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Takie rozwiązanie powinno być szczególnie korzystne dla pracowników naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

(19) Zbiory są najbardziej dostępnymi dostarczycielami stosowanych w Unii zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi. Należy ustanowić system wiarygodnych zbiorów unijnych. Gwarantuje to, że zbiory włączone do rejestru wiarygodnych zbiorów unijnych stosują środki polegające na dostarczaniu osobom trzecim próbek zasobów genetycznych wyłącznie z dokumentacją świadczącą o ich legalnym nabyciu oraz ustanowieniu wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie. System wiarygodnych zbiorów unijnych znacznie obniżyłby ryzyko wykorzystywania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych. Właściwe organy państw członkowskich sprawdzałyby, czy dany zbiór spełnia wymogi i może zostać uznany za wiarygodny zbiór unijny, m.in. wykazujący zdolność do przestrzegania szerokich celów protokołu z Nagoi w zakresie osiągania sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści z zastosowania zasobów genetycznych oraz przyczyniający się do zachowania różnorodności biologicznej. Uznawano by, że użytkownicy nabywający zasoby genetyczne ze zbioru włączonego do rejestru unijnego dopełnili obowiązku należytej staranności, jeśli chodzi o uzyskanie wszystkich niezbędnych informacji. Takie rozwiązanie powinno być szczególnie korzystne dla pracowników naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że warunki uznania za wiarygodny zbiór unijny nie powinny mieć tylko charakteru technicznego. Pierwszym warunkiem uznania za „wiarygodny” jest zdolność do sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 28

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(28) Cele niniejszego rozporządzenia polegają na ograniczeniu ryzyka użytkowania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz na wspieraniu sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Państwa członkowskie nie mogą samodzielnie osiągnąć tych celów, natomiast ze względu na ich zakres i z uwagi na funkcjonowanie rynku wewnętrznego możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii. W związku z tym Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów,

(28) Cele niniejszego rozporządzenia polegają na ograniczeniu ryzyka użytkowania w Unii nielegalnie nabytych zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz na wspieraniu sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystywania zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Państwa członkowskie nie mogą samodzielnie osiągnąć tych celów, natomiast ze względu na ich zakres i z uwagi na funkcjonowanie rynku wewnętrznego możliwe jest ich lepsze osiągnięcie na poziomie Unii. W związku z tym Unia może podjąć działania zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsze rozporządzenie nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia jego celów, Celem niniejszego rozporządzenia jest jednocześnie prawidłowy i sprawiedliwy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych, co przyczynia się do zachowania różnorodności biologicznej zgodnie z wytycznymi unijnej strategii ochrony różnorodności biologicznej na okres do 2020 r.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp -1 (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1. Celem niniejszego rozporządzenia jest sprawiedliwy i zrównoważony podział korzyści z zastosowania zasobów genetycznych, co przyczyni się do zachowania różnorodności biologicznej i zrównoważonego korzystania z jej składników, zgodnie z celami konwencji o różnorodności biologicznej.

Uzasadnienie

W art. 1 należy ująć cele konwencji o różnorodności biologicznej (KRB). Protokół z Nagoi jest kontynuacją KRB, zasadniczo rozwijając art. 15 KRB do pełnego międzynarodowego systemu dostępu i podziału korzyści.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady regulujące dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz podział korzyści z ich wykorzystywania, zgodnie z postanowieniami protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

W niniejszym rozporządzeniu ustanawia się zasady regulujące warunki dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi oraz podział korzyści z ich wykorzystywania, zgodnie z postanowieniami protokołu z Nagoi do Konwencji o różnorodności biologicznej o dostępie do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwym i równym podziale korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów („protokołu z Nagoi”).

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zasobów genetycznych, do których państwa mają suwerenne prawa, oraz do wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, do których uzyskano dostęp po wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści wynikających z wykorzystywania takich zasobów genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do zasobów genetycznych, do których państwa mają suwerenne prawa, oraz do wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi, do których uzyskano dostęp lub które zastosowano po wejściu w życie protokołu z Nagoi w Unii. Ponadto ma ono zastosowanie do korzyści wynikających z wykorzystywania takich zasobów genetycznych oraz wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

Uzasadnienie

Artykuły 1 i 3 PN, które odpowiednio dotyczą jego celów i zakresu, odnoszą się do „korzystania” z zasobów genetycznych, a nie zwykłego do nich dostępu. Artykuł 1 PN stwierdza, że „celem niniejszego Protokołu jest sprawiedliwy i równy podział korzyści wynikających z wykorzystania zasobów genetycznych”.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Niniejsze rozporządzenie nie ogranicza możliwości dokonywania przez państwa członkowskie krajowej wykładni dyrektywy 98/44/WE w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych. W szczególności należy zagwarantować wykorzystywanie materiału biologicznego do celów hodowli, odkrywania lub tworzenia innych odmian roślin oraz wykorzystywanie przez rolników swoich zbiorów do rozmnażania płciowego lub wegetatywnego we własnych gospodarstwach.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4a. „pochodna” oznacza naturalnie występujący związek chemiczny otrzymany na skutek ekspresji genów lub metabolizmu zasobów biologicznych lub genetycznych, nawet jeżeli nie zawiera ona funkcjonalnej jednostki dziedziczenia.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 6

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

6. wykorzystywanie zasobów genetycznych” oznacza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad genetycznym lub biochemicznym składem zasobów genetycznych;

6. użytkowanie zasobów genetycznych” oznacza prowadzenie prac badawczo-rozwojowych nad genetycznym lub biochemicznym składem zasobów genetycznych, w tym poprzez zastosowanie biotechnologii;

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Użytkownicy z należytą starannością upewniają się, że dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi uzyskano zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści oraz że – w odpowiednich przypadkach – korzyści są dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Użytkownicy uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom informacje związane z dostępem i podziałem korzyści.

1. Użytkownicy z należytą starannością upewniają się, że dostęp do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi uzyskano po uprzedniej świadomej zgodzie i w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki, jak określono w obowiązujących przepisach ustawowych lub wykonawczych w zakresie dostępu i podziału korzyści oraz że – w odpowiednich przypadkach – korzyści są dzielone w sposób sprawiedliwy i równy, w oparciu o wzajemnie uzgodnione warunki. Użytkownicy uzyskują, przechowują i przekazują kolejnym użytkownikom wszystkie informacje i dokumenty związane z dostępem i podziałem korzyści oraz ze zgodnością z przepisami niniejszego rozporządzenia, w szczególności wszystkie udokumentowane dowody, że w pełni i zgodnie z prawem zrealizowano obowiązki dotyczące podziału korzyści.

Uzasadnienie

Należy podkreślić, że użytkownicy są obowiązani do zachowania udokumentowanych dowodów, że spełnili obowiązki związane z podziałem korzyści na wzajemnie uzgodnionych warunkach.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) źródło, z którego bezpośrednio uzyskano przedmiotowe zasoby lub wiedzę, a także kolejnych użytkowników zasobów genetycznych lub wiedzy tradycyjnej związanej z tymi zasobami;

3) źródło, z którego bezpośrednio uzyskano przedmiotowe zasoby lub wiedzę;

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera a – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5) decyzji w sprawie dostępu oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie;

5) zezwoleń na dostęp oraz wzajemnie uzgodnionych warunków, jeżeli mają one zastosowanie;

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 2 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na dostęp, ustanawiają wzajemnie uzgodnione warunki lub wstrzymują wykorzystywanie, jeżeli okaże się, że dostęp nie był zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści.

c) uzyskują odpowiednie zezwolenie na dostęp oraz ustanawiają wzajemnie uzgodnione warunki, jeżeli okaże się, że dostęp nie był zgodny z obowiązującymi przepisami ustawowymi lub wykonawczymi w zakresie dostępu i podziału korzyści.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Przy negocjowaniu wzajemnie uzgodnionych warunków z dostarczycielami zasobów genetycznych lub tradycyjnej wiedzy związanej z zasobami genetycznymi użytkownicy starają się zapewnić, by takie warunki przyczyniały się do zachowania różnorodności biologicznej i do zrównoważonego korzystania z jej składników oraz transferu technologii do krajów rozwijających się.

Uzasadnienie

Zgodnie z definicją z art. 1 cele PN zakładają, że podział korzyści powinien także przyczyniać się do „ochrony różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej elementów”. W art. 1 znajduje się także wyraźne odniesienie do transferu technologii. Jako że dostarczyciele i użytkownicy muszą wspólnie ustalić wzajemnie uzgodnione warunki, od nich będzie zależało wspólne zapewnienie, by dzięki wzajemnie uzgodnionym warunkom różnorodność biologiczna się zwiększała, a nie zmniejszała.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4b. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1-3 ma zastosowanie jedynie w przypadku kolejnych użytkowników, jeśli tacy użytkownicy mają dostęp do zasobów genetycznych i wykorzystują zasoby genetyczne, które mają taką samą formę jak zasoby, do których miał dostęp pierwotny użytkownik.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 3 – litera -a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

-a) przestrzegania szerokich celów protokołu z Nagoi, zmierzając do sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści z zastosowania zasobów genetycznych, a jednocześnie przyczyniając się do zachowania różnorodności biologicznej;

Uzasadnienie

Warto przypomnieć, że warunki uznania za wiarygodny zbiór unijny nie powinny mieć tylko charakteru technicznego. Należy podkreślić, że pierwszym warunkiem bycia „wiarygodnym” jest wykazanie zobowiązania do sprawiedliwego i zrównoważonego podziału korzyści.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Państwa członkowskie regularnie sprawdzają, czy każdy podlegający ich jurysdykcji zbiór włączony do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów faktycznie stosuje środki określone w ust. 3.

Państwa członkowskie regularnie sprawdzają, czy każdy podlegający ich jurysdykcji zbiór włączony do unijnego rejestru wiarygodnych zbiorów faktycznie stosuje środki określone w ust. 3. Przyjęte przepisy nie mogą powodować większej biurokracji lub generować dodatkowych kosztów.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3a. Właściwe organy i punkt kontaktowy ds. dostępu i podziału korzyści udziela informacji publicznie oraz potencjalnym użytkownikom poszukującym informacji w sprawie stosowania w Unii niniejszego rozporządzenia i odpowiednich przepisów konwencji i protokołu z Nagoi.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie i Komisja zwracają się do wszystkich beneficjentów publicznych środków na badania naukowe obejmujące wykorzystywanie zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi o złożenie oświadczenia, że dopełnią obowiązku należytej staranności zgodnie z art. 4.

skreślony

Uzasadnienie

Nie ma powodu dla stosowania specjalnych przepisów do beneficjentów publicznych środków na badania naukowe.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Właściwe organy co dwa lata przekazują Komisji informacje otrzymane na podstawie ust. 1 i 2. Komisja podsumowuje otrzymane informacje i udostępnia je systemowi wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści.

3. Właściwe organy weryfikują informacje przekazane im na mocy ust. 2 i w ciągu sześciu miesięcy od ich otrzymania przekazują je Komisji. Komisja w ciągu sześciu miesięcy od otrzymania informacji podsumowuje otrzymane informacje i udostępnia informacje wymagane do międzynarodowego świadectwa zgodności systemowi wymiany informacji o dostępie i podziale korzyści oraz do wiadomości publicznej, w sposób łatwo dostępny i w otwartym formacie.

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każde stowarzyszenie użytkowników może przedłożyć Komisji wniosek o uznanie za najlepszą praktykę kombinacji procedur, narzędzi lub mechanizmów opracowanych i monitorowanych przez to stowarzyszenie. Do wniosku należy dołączyć dowody i informacje.

1. Każde stowarzyszenie użytkowników lub organizacji zainteresowanych użytkowaniem zasobów genetycznych oraz dostępem do tych zasobów i podziałem korzyści wynikających z ich wykorzystania, posiadających wiedzę fachową w tym zakresie, może przedłożyć Komisji wniosek o uznanie za najlepszą praktykę kombinacji celów, działań, procedur, narzędzi lub mechanizmów opracowanych i monitorowanych przez to stowarzyszenie. Do wniosku należy dołączyć dowody i informacje. Przy rozpatrywaniu wniosków o uznanie za najlepszą praktykę Komisja nadaje priorytet celom, działaniom, procedurom, narzędziom lub mechanizmom, które przyczyniają się do:

 

- różnorodności biologicznej oraz zrównoważonego użytkowania jej składników;

 

- transfer technologii,

 

- likwidacji ubóstwa w krajach rozwijających się.

Uzasadnienie

Protokół z Nagoi zawiera cele i sformułowania, których nie odzwierciedlono we wniosku Komisji. Wdrożenie zasad podziału korzyści ma wspierać szersze cele, takie jak zachowanie różnorodności biologicznej i likwidacja ubóstwa. „Najlepsza praktyka” powinna obejmować cele, a także procedury.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przeprowadza się zgodnie z okresowo weryfikowanym planem i podejściem opartym na analizie ryzyka. Opracowując to podejście oparte na analizie ryzyka, państwa członkowskie przyjmują, że wdrożenie przez danego użytkownika najlepszej praktyki uznanej na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu z Nagoi zmniejsza ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika.

2. Kontrole, o których mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, przeprowadza się zgodnie z okresowo weryfikowanym planem i podejściem opartym na analizie ryzyka, a ich podstawowe zasady są określane przez Komisję w drodze aktów wykonawczych przyjmowanych w procedurze, o której mowa w art. 15 ust. 2. Takie podejście uwzględnia fakt, że wdrożenie przez danego użytkownika najlepszej praktyki uznanej na podstawie art. 8 ust. 2 niniejszego rozporządzenia lub art. 20 ust. 2 protokołu z Nagoi zmniejsza ryzyko nieprzestrzegania przepisów przez tego użytkownika.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują co najmniej:

4. Kontrole, o których mowa w ust. 1, obejmują:

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, są udostępniane zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE w łatwo dostępnym, otwartym formacie.

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Właściwe organy wymieniają z właściwymi organami innych państw członkowskich oraz z Komisją informacje o poważnych niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie kontroli, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie z art. 11.

2. Właściwe organy wymieniają z właściwymi organami innego państwa członkowskiego lub innych państw członkowskich oraz z Komisją informacje o organizacji ich systemu kontroli dotyczących przestrzegania przez użytkowników przepisów niniejszego rozporządzenia oraz o poważnych niedociągnięciach stwierdzonych w trakcie kontroli, o których mowa w artykułach 9 ust. 4 oraz 10 ust. 1, oraz o rodzajach sankcji nałożonych zgodnie z art. 11.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 12 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

2a. Komisja dąży do dokonania ustaleń z Europejskim Urzędem Patentowym i Światową Organizacją Własności Intelektualnej w celu zagwarantowania, że odniesienia do zasobów genetycznych i ich pochodzenia są uwzględniane przy rejestracji patentów.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum do spraw dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

1. Niniejszym ustanawia się unijne forum do spraw dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi. Państwa członkowskie, które zamierzają przyjąć zasady w zakresie dostępu do zasobów genetycznych najpierw przeprowadzają ocenę skutków tych zasad i przedkładają wynik tej oceny do rozważenia unijnemu forum, zgodnie z procedurą ustanowioną w ust. 5 niniejszego artykułu.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Unijne forum wnosi wkład w uspójnienie warunków dostępu na szczeblu Unii dzięki omawianiu związanych z tym kwestii, w tym modelu i funkcjonowania systemów dostępu ustanowionych w państwach członkowskich, uproszczonego dostępu do celów badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyk związanych z dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, dostępu zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiany najlepszych praktyk.

2. Unijne forum wnosi wkład w uspójnienie warunków dostępu na szczeblu Unii dzięki omawianiu związanych z tym kwestii, w tym modelu i funkcjonowania systemów dostępu ustanowionych w państwach członkowskich, uproszczonego dostępu do celów badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyk związanych z dostępem przyjętych przez zbiory w Unii, dostępu zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiany najlepszych praktyk. W szczególności forum powinno opowiadać się za tym, by w przypadkach, gdy właściwe organy pozostawiają wnioski o dostęp bez odpowiedzi, obowiązek należytej staranności uznany został za spełniony, a dostęp umożliwiony bez żadnych dalszych obowiązków.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) podejmują środki wspierające użytkowników, które przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej i różnorodności kulturowej przy pomocy ograniczonych środków, żeby uzyskać wiarygodne zbiory;

Uzasadnienie

Należy pomagać projektom o małej skali, np. realizowanym przez rolników i wspólnoty lokalne, które przyczyniają się do zachowania różnorodności biologicznej, żeby uzyskać „wiarygodne zbiory” określone w niniejszym rozporządzeniu.

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 16 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Co dziesięć lat po pierwszym sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdań i doświadczeń dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia. W swoich sprawozdaniach Komisja w szczególności uwzględnia skutki administracyjne dla publicznych instytucji naukowo-badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia ona konieczność dalszych działań unijnych w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

3. Co dziesięć lat po pierwszym sprawozdaniu Komisja dokonuje przeglądu funkcjonowania i skuteczności niniejszego rozporządzenia na podstawie sprawozdań i doświadczeń dotyczących stosowania niniejszego rozporządzenia. W swoich sprawozdaniach Komisja w szczególności uwzględnia skutki administracyjne dla poszczególnych sektorów, publicznych instytucji naukowo-badawczych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz mikroprzedsiębiorstw. Ponadto uwzględnia ona konieczność dalszych działań unijnych w zakresie dostępu do zasobów genetycznych i wiedzy tradycyjnej związanej z zasobami genetycznymi.

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii

Odsyłacze

COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

AGRI

19.11.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

José Bové

3.12.2012

Poprzedni(a) sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Martin Häusling

Rozpatrzenie w komisji

24.4.2013

 

 

 

Data przyjęcia

30.5.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

31

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Eric Andrieu, José Bové, Luis Manuel Capoulas Santos, Vasilica Viorica Dăncilă, Michel Dantin, Albert Deß, Diane Dodds, Herbert Dorfmann, Robert Dušek, Iratxe García Pérez, Béla Glattfelder, Martin Häusling, Peter Jahr, Elisabeth Jeggle, Elisabeth Köstinger, George Lyon, Mairead McGuinness, James Nicholson, Wojciech Michał Olejniczak, Marit Paulsen, Britta Reimers, Alfreds Rubiks, Giancarlo Scottà, Czesław Adam Siekierski, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Alyn Smith, Ewald Stadler, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, Janusz Wojciechowski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marian Harkin, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Jens Nilsson

OPINIA Komisji Rybołówstwa (18.6.2013)

dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępu do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii
(COM(2012)0576 – C7‑0322/2012 – 2012/0278(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Ian Hudghton

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Wprowadzenie

Jednym z trzech celów Konwencji o różnorodności biologicznej (CBD) jest sprawiedliwy i równy podział korzyści płynących z wykorzystania zasobów genetycznych. CBD zawiera niewiele informacji o sposobie realizacji tego celu, w związku z czym, aby uzupełnić tę lukę, przyjęto protokół z Nagoi. UE i większość państw członkowskich są stronami protokołu, a niniejszy wniosek dotyczy rozporządzenia mającego na celu ratyfikację i wdrożenie przepisów tego protokołu.

Przedmiot

Protokół dotyczy badań naukowych i rozwoju w zakresie genetycznego lub biochemicznego składu materiału genetycznego, np. DNA, genów itp. Liczne sektory gospodarki, w tym branża farmaceutyczna i spożywcza, wykorzystują te materiały genetyczne w swoich badaniach naukowych. Różne przedsiębiorstwa krajów rozwiniętych są oskarżane o „piractwo biologiczne” i naruszanie suwerennych praw innych państw, dlatego też celem protokołu jest rozwiązanie tego problemu.

Protokół opiera się na dwóch głównych filarach: filarze dotyczącym dostęp i filarze dotyczącym przestrzegania przepisów przez użytkowników. Pierwszy filar daje stronom protokołu możliwość wyboru, czy chcą uregulować dostęp do zasobów genetycznych podlegających ich jurysdykcji czy też nie. Jeżeli tak, to protokół określa międzynarodowe normy dostępu, których należy przestrzegać.

Filar dotyczący przestrzegania przepisów przez użytkowników zobowiązuje wszystkie strony protokołu do zadbania o to, aby w obrębie ich jurysdykcji użytkowano wyłącznie legalnie nabyte materiały genetyczne. Wymóg ten dotyczy końcowych użytkowników zasobów, np. branże prowadzące badania genetyczne.

Wniosek Komisji

Wniosek Komisji dotyczy głównie drugiego filaru dotyczącego przestrzegania przepisów przez użytkowników, który ma niewielkie bezpośrednie znaczenie dla gospodarki rybackiej. Jednak Komisja proponuje, aby utworzyć unijne forum do spraw dostępu, które będzie udzielać niewiążących porad w kwestiach dostępu. Kwestie te będą nadal należeć do kompetencji krajowej, a poszczególne państwa członkowskie UE mogą stosować różne rozwiązania: na przykład w Holandii nie jest wymagane uzyskanie uprzedniej świadomej zgody, a Francja zaznaczyła, że być może uchwali przepisy regulujące kwestie dostępu, w szczególności dla swoich terytoriów zamorskich.

Interes PECH i stanowisko sprawozdawcy

Protokół uznaje w szczególności „potencjalną rolę dostępu i podziału korzyści w celu wsparcia ochrony różnorodności biologicznej i jej zrównoważonego wykorzystywania”. Inną kompetencją komisji PECH jest „ochrona zasobów rybnych”, a zatem protokół ten wyraźnie wchodzi w zakres działań komisji.

Sprawozdawca uważa, że niekiedy zainteresowanie Unii zasobami znajdującymi się poza wodami europejskimi ma głównie na celu ich eksploatację, a interesy społeczności tubylczych i lokalnych są brane pod uwagę na późniejszym etapie. Protokół z Nagoi został opracowany w szczególności z uwzględnieniem interesów tych osób, a sprawozdawca z zadowoleniem korzysta z możliwość zalecenia komisji, aby poparła ratyfikację tego traktatu.

Sprawozdawca zamierza skoncentrować się na tych częściach protokołu, które należą bezpośrednio do kompetencji komisji. Proponuje zatem poprawki w następujących dziedzinach:

•   zaangażowanie społeczności tubylczych i lokalnych – art. 6 protokołu dotyczy kwestii dostępu i odnosi się w szczególności do zaangażowania społeczności tubylczych i lokalnych. Takiego odniesienia brak jednak w tekście Komisji ustanawiającym unijne forum do spraw dostępu i zdaniem sprawozdawcy należy to sprostować;

•   zakres rozporządzenia – art. 4 CBD rozszerza zakres konwencji nie tylko na wody terytorialne i wyłączne strefy ekonomiczne, ale również na działania podejmowane na otwartym morzu. W związku z tym, działalność połowowa na pełnym morzu potencjalnie znajduje się w obszarze stosowania CBD. Jednak zakres protokołu jest węższy i nie obejmuje obszarów morskich leżących poza granicami krajowej jurysdykcji. Niemniej jednak przepisy protokołu nie zabraniają stronom podjęcia dalszych działań, a UE mogłaby rozszerzyć zakres rozporządzenia, aby objąć nim również działalność prowadzoną na otwartym morzu.

POPRAWKI

Komisja Rybołówstwa zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Badania nad zasobami genetycznymi są stopniowo rozszerzane o nowe dziedziny, szczególnie oceany, które nadal stanowią najsłabiej zbadane i najmniej znane ekosystemy na Ziemi. Szczególnie głębiny oceanów stanowią ostatnią granicę Ziemi, co uzasadnia rosnące zainteresowanie nimi na poziomie badań naukowych, planowania i wykorzystania zasobów. W tym kontekście badanie ogromnej różnorodności biologicznej występującej w głębinowych ekosystemach morskich stanowi nowo powstającą i bardzo obiecującą sferę badań z uwagi na odkrywanie zasobów genetycznych o potencjalnym zastosowaniu do różnych celów.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a) Protokół z Nagoi ma zastosowanie do zasobów genetycznych objętych zakresem art. 15 konwencji w przeciwieństwie do szerszego zakresu zastosowania art. 4 konwencji. Oznacza to, że protokół ten nie obejmuje pełnego zakresu jurysdykcji, o którym mowa w art. 4, jak na przykład w przypadku działań prowadzonych na obszarach morskich położonych poza granicami krajowej jurysdykcji. Niemniej jednak żaden przepis protokołu nie uniemożliwia stronom stosowania zasad protokołu również do działań prowadzonych na tych obszarach morskich.

Uzasadnienie

Zakres protokołu z Nagoi jest nieco węższy niż zakres Konwencji o różnorodności biologicznej i nie obejmuje działań prowadzonych poza wodami terytorialnymi, takich jak eksploatacja poza wyłącznymi strefami ekonomicznymi. Niemniej jednak żaden przepis nie uniemożliwia Unii podjęcia dalszych działań w tym rozporządzeniu i istotnie art. 10 protokołu przewiduje utworzenie w przyszłości pewnych mechanizmów, aby zaradzić sytuacjom, w których nie można uzyskać uprzedniej świadomej zgody.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 15

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(15) Obowiązek należytej staranności powinien mieć zastosowanie do wszystkich użytkowników bez względu na ich wielkość, w tym do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wyłączenie takich podmiotów z systemu całkowicie podważyłoby jego skuteczność. Ponadto byłoby to sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii na mocy protokołu z Nagoi. Rozporządzenie powinno jednak obejmować szereg środków i instrumentów, które umożliwią mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom przestrzeganie obowiązków przy niskich kosztach i wysokiej pewności prawa.

(15) Obowiązek należytej staranności powinien mieć zastosowanie do wszystkich użytkowników bez względu na ich wielkość, w tym do mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Wyłączenie takich podmiotów z systemu całkowicie podważyłoby jego skuteczność. Ponadto byłoby to sprzeczne z międzynarodowymi zobowiązaniami Unii na mocy protokołu z Nagoi. Rozporządzenie powinno jednak obejmować szereg środków i instrumentów, które umożliwią mikroprzedsiębiorstwom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom przestrzeganie obowiązków przy niskich kosztach bez wpływu na ich konkurencyjność i przy wysokiej pewności prawa.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 23

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(23) Unijne forum do spraw dostępu powinno umożliwiać debatę i prace nad następującymi kwestiami: uspójnienie warunków dostępu w państwach członkowskich, model i funkcjonowanie systemów dostępu, uproszczony dostęp na potrzeby badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyki zbiorów w Unii związane z dostępem, dostęp zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiana najlepszych praktyk.

(23) Unijne forum do spraw dostępu powinno umożliwiać debatę i prace nad następującymi kwestiami: uspójnienie warunków dostępu w państwach członkowskich, model i funkcjonowanie systemów dostępu, uproszczony dostęp na potrzeby badań naukowych o celu niekomercyjnym, praktyki zbiorów w Unii związane z dostępem, dostęp zainteresowanych podmiotów z Unii w państwach trzecich oraz wymiana najlepszych praktyk. Unijne forum powinno w pełni uznawać uprawnienia państw członkowskich oraz zmierzać do zapewnienia, w stosownym przypadku, zaangażowania społeczności tubylczych i lokalnych zgodnie z przepisami protokołu z Nagoi.

Uzasadnienie

Przepisy protokołu dotyczące dostępu do zasobów w szczególności odnoszą się do interesów społeczności tubylczych i lokalnych. Dlatego też w rozporządzeniu powinno być podobnie.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej, w tym także w internecie, wykaz właściwych organów. Komisja aktualizuje ten wykaz.

2. Komisja podaje do wiadomości publicznej, w tym także w internecie, wykaz właściwych organów. Komisja aktualizuje ten wykaz; szczególną uwagę należy zwrócić na regiony najbardziej oddalone ze względu na znaczenie i wrażliwość zasobów genetycznych występujących na ich terytorium, aby uniknąć wszelkich nadużyć przy eksploatacji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Unijne forum może zapewniać niewiążące doradztwo, wytyczne lub opinie dotyczące kwestii objętych jego uprawnieniami.

3. Unijne forum może zapewniać niewiążące doradztwo, wytyczne lub opinie dotyczące kwestii objętych jego uprawnieniami. Wszelkie tego rodzaju doradztwo, wytyczne lub opinie powinny należycie uwzględniać wymóg zaangażowania odpowiednich społeczności tubylczych i lokalnych.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6 protokołu, strony muszą podjąć działania, w stosownym przypadku, aby angażować społeczności tubylcze i lokalne, jeżeli mają one prawo do udostępniania zasobów. Unijne forum powinno być wyraźnie zobowiązane do przestrzegania tych przepisów.

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii

Odsyłacze

COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

Data ogłoszenia na posiedzeniu

PECH

19.11.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

Data powołania

Ian Hudghton

21.11.2012

Rozpatrzenie w komisji

19.2.2013

20.3.2013

23.4.2013

 

Data przyjęcia

18.6.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

John Stuart Agnew, Antonello Antinoro, Kriton Arsenis, Alain Cadec, Chris Davies, João Ferreira, Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher, Dolores García-Hierro Caraballo, Marek Józef Gróbarczyk, Ian Hudghton, Werner Kuhn, Isabella Lövin, Guido Milana, Maria do Céu Patrão Neves, Crescenzio Rivellini, Ulrike Rodust, Raül Romeva i Rueda, Struan Stevenson, Isabelle Thomas

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jean-Paul Besset, Diane Dodds, Barbara Matera, Mario Pirillo

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Salvador Garriga Polledo

PROCEDURA

Tytuł

Dostęp do zasobów genetycznych oraz sprawiedliwego i równego podziału korzyści wynikających z wykorzystania tych zasobów w Unii

Odsyłacze

COM(2012)0576 – C7-0322/2012 – 2012/0278(COD)

Data przedstawienia w PE

4.10.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

19.11.2012

ITRE

19.11.2012

REGI

19.11.2012

AGRI

19.11.2012

 

PECH

19.11.2012

 

 

 

Opinia niewydana

       Data decyzji

ITRE

5.11.2012

REGI

27.11.2012

 

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Sandrine Bélier

23.10.2012

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

25.4.2013

20.6.2013

 

 

Data przyjęcia

4.7.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

1

22

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Martina Anderson, Elena Oana Antonescu, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Paolo Bartolozzi, Sandrine Bélier, Lajos Bokros, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Jo Leinen, Corinne Lepage, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Theodoros Skylakakis, Bogusław Sonik, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Thomas Ulmer, Anja Weisgerber, Glenis Willmott, Sabine Wils

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Erik Bánki, James Nicholson, Vittorio Prodi, Britta Reimers, Alda Sousa, Struan Stevenson, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

Data złożenia

16.7.2013