Ziņojums - A7-0264/2013Ziņojums
A7-0264/2013

ZIŅOJUMS ar ieteikumiem Komisijai par Parlamenta tiesībām saistībā ar turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora iecelšanas procedūru — 9. panta grozīšana Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu

16.7.2013 - (2013/2089(INI))

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja
Referents: Matthias Groote
(Iniciatīva — Reglamenta 42. pants)

Procedūra : 2013/2089(INL)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0264/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0264/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

ar ieteikumiem Komisijai par Parlamenta tiesībām saistībā ar turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora iecelšanas procedūru — 9. panta grozīšana Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu

(2013/2089(INI))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 225. pantu,

–   ņemot vērā 9. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Regulā (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu[1],

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, ES Padomes un Eiropas Komisijas 2012. gada 19. jūlija kopīgo paziņojumu par decentralizētajām aģentūrām,

–   ņemot vērā 2012. gada 19. jūlija kopīgajam paziņojumam pievienoto dokumentu „Vienota pieeja ES decentralizētajām aģentūrām”,

–   ņemot vērā Reglamenta 42. un 48. pantu,

–   ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu (A7-0264/2013),

A. tā kā Regulā (EK) Nr. 401/2009 nav iekļauts noteikums, ar kuru Eiropas Parlamentam piešķir oficiālas tiesības uzklausīt kandidātu, kas izvēlēts Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora amatam,

1.  prasa Komisijai, pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 192. panta 1. punktu, pēc iespējas ātrāk iesniegt akta priekšlikumu, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 401/2009 attiecībā uz Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora iecelšanas procedūru, ievērojot pielikumā iekļautos sīki izstrādātos ieteikumus;

2.  apstiprina, ka ieteikumos tiek ievērotas pamattiesības un subsidiaritātes princips;

3.  uzskata, ka pieprasītajam priekšlikumam nav finansiālas ietekmes;

4.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju un pielikumā izklāstītos sīki izstrādātos ieteikumus nosūtīt Komisijai un Padomei, kā arī Eiropas Vides aģentūrai.

  • [1]  OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMA PIELIKUMS

SĪKI IZSTRĀDĀTI IETEIKUMI, KĀ SAGATAVOT EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULU, AR KO GROZA REGULU (EK) NR. 401/2009 PAR EIROPAS VIDES AĢENTŪRU UN EIROPAS VIDES INFORMĀCIJAS UN NOVĒROJUMU TĪKLU ATTIECĪBĀ UZ IZPILDDIREKTORA IECELŠANAS PROCEDŪRU

A.       PRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA PRINCIPI UN MĒRĶI

1.        Šā priekšlikuma mērķis ir saskaņot Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora iecelšanas procedūru ar procedūrām, kas tiek izmantotas izpilddirektoru iecelšanas nolūkos citās aģentūrās, piemēram, Eiropas Ķimikāliju aģentūrā, Eiropas Zāļu aģentūrā un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādē, jo īpaši ar mērķi piešķirt Eiropas Parlamentam oficiālas tiesības uzklausīt Eiropas Vides aģentūras valdes izvēlēto kandidātu pirms viņa iecelšanas izpilddirektora amatā.

B.       PRASĪTĀ PRIEKŠLIKUMA TEKSTS

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULAI,

ar ko groza Regulu (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu attiecībā uz izpilddirektora iecelšanas procedūru

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta pieprasījumu Eiropas Komisijai[1],

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu[2],

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu[3],

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)       Regulas (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu[4] 9. panta 1. punkta pirmajā daļā nav ietverts noteikums, ar ko Eiropas Parlamentam piešķir oficiālas tiesības uzklausīt izvēlēto kandidātu pirms viņa iecelšanas Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora amatā.

(2)       Saskaņā ar pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām[5] kandidātiem, kas izvirzīti regulatīvo aģentūru izpilddirektora amatam, būtu jāierodas uz uzklausīšanu parlamentārajās komitejās.

(3)       Regula (EK) Nr. 401/2009 ir kodificēta versija Padomes 1990. gada 7. maija Regulai (EEK) Nr. 1210/90, ar ko izveido Eiropas Vides aģentūru un Eiropas Vides informācijas un novērojumu tīklu[6]. Kopš minētā tiesību akta stāšanās spēkā citās regulās, ar ko izveido citas aģentūras, piemēram, Regulā (EK) Nr. 1907/2006[7], ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Regulā (EK) Nr. 726/2004[8], ar ko izveido Eiropas Zāļu aģentūru, un Regulā (EK) Nr. 178/2002[9], ar ko izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, ir iekļauts noteikums, ar kuru paredz, ka aģentūras valdes izvirzītais kandidāts tiek aicināts sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentam un atbildēt uz deputātu jautājumiem.

(4)       Kandidātu, kuru Eiropas Vides aģentūras valde izvēlējusi izpilddirektora amatam, nekavējoties aicināt uz uzklausīšanu kompetentajā Eiropas Parlamenta komitejā ir vispāratzīta prakse.

(5)       Atšķirībā no nesen pieņemtajām regulām, ar ko izveido citas aģentūras, piemēram, Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, Regulas (EK) Nr. 401/2009 9. pantā nav arī noteikta prasība, ka Komisija izvēlas kandidātu Eiropas Vides aģentūras izpilddirektora amatam, izmantojot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, kurš publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos periodiskos izdevumos vai interneta vietnēs.

(6)       Tādēļ ir atbilstoši saskaņot turpmāko Eiropas Vides aģentūras izpilddirektoru iecelšanas procedūru ar citu aģentūru izpilddirektoru iecelšanas procedūrām, jo īpaši attiecībā uz Eiropas Parlamenta tiesībām.

(7)       Tādēļ Regula (EK) Nr. 401/2009 ir attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 401/2009 grozījumi

Regulas (EK) Nr. 401/2009 9. panta 1. punktā pirmās daļas tekstu aizstāj ar šādu:

„1.    Aģentūru vada izpilddirektors, kuru ieceļ valde, pamatojoties uz Komisijas ieteiktu kandidātu sarakstu, kas iegūts, izmantojot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, kurš publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos periodiskos izdevumos vai interneta vietnēs. Izpilddirektora pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to var vienu reizi atjaunot.

Pirms iecelšanas amatā valdes izraudzīto kandidātu pēc iespējas drīz aicina sniegt paziņojumu Eiropas Parlamentā un atbildēt uz Parlamenta deputātu jautājumiem.

Pirms uzklausīšanas Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejā kandidāts sagatavo rakstisku ceļvedi, tajā ietverot savu stratēģiju attiecīgajam piecu gadu pilnvaru termiņam.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

[Vieta],

Eiropas Parlamenta vārdā —                                  Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                                                   priekšsēdētājs

  • [1]  OV ...
  • [2]  OV ...
  • [3]  OV ...
  • [4]  OV L 126, 21.5.2009., 13. lpp.
  • [5]  OV L 304, 20.11.2010., 47. lpp.
  • [6]  OV L 120, 11.5.1990., 1. lpp.
  • [7]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas ķimikāliju aģentūru (OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.).
  • [8]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Regula (EK) Nr. 726/2004, ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Kopienas procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).
  • [9]  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regula (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

PASKAIDROJUMS

Šā ziņojuma mērķis ir, pamatojoties uz Līguma 225. pantu, prasīt Komisijai iesniegt leģislatīvu priekšlikumu, ar ko groza 9. pantu Regulā (EK) Nr. 401/2009 par Eiropas Vides aģentūru (EVA).

Minētās regulas 9. panta 1. punkta pirmajā daļā aprakstīta EVA izpilddirektora iecelšana, un pašreiz tajā nav ietverta prasība, ar kuru paredz EVA valdes izvēlētā kandidāta uzklausīšanu kompetentajā Eiropas Parlamenta struktūrā pirms viņa iecelšanas amatā.

Tomēr šī prasība ir ietverta regulās, ar kurām izveido citas aģentūras, piemēram, Eiropas Ķimikāliju aģentūru, Eiropas Zāļu aģentūru un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi, kas arī ir Parlamenta Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas (ENVI) pārziņā. Patiesībā uzklausīšana Parlamentā nav konkrēti minēta regulā galvenokārt tādēļ, ka regula, ar ko izveido EVA, ir pieņemta agrāk nekā regulas, ar kurām izveido citas aģentūras, proti, 1990. gadā (tās sākotnējā versija).

Turklāt EVA izpilddirektora amatam izvēlētās personas uzklausīšana jau ir vispāratzīta prakse — piemēram, 2013. gadā jaunā izpilddirektora iecelšanas procedūras laikā paziņojumā par vakanci bija paredzēta šāda uzklausīšana Eiropas Parlamentā, un tā notika ENVI komitejā 2013. gada 19. februārī.

Pēc uzklausīšanas komitejas koordinatori izvirzīja jautājumu par Regulas (EK) Nr. 401/2009 9. panta aktualizēšanu, lai saskaņotu EVA izpilddirektora iecelšanas procedūru ar procedūrām, kas tiek izmantotas izpilddirektoru iecelšanas nolūkos citās ENVI pārziņā esošajās aģentūrās, jo īpaši ar mērķi piešķirt Eiropas Parlamentam oficiālas tiesības uzklausīt EVA valdes izvēlēto kandidātu pirms viņa iecelšanas amatā. Priekšsēdētāju konference 2013. gada 13. martā piekrita ENVI koordinatoru viedoklim un aicināja ENVI komiteju ierosināt priekšlikumu EVA izveidošanas regulas grozīšanai.

Visbeidzot, atšķirībā no nesen pieņemtajām regulām, ar kurām izveido citas aģentūras, Regulas (EK) Nr. 401/2009 9. pantā nav noteikts, ka Komisija izvēlas kandidātu EVA izpilddirektora amatam, izmantojot uzaicinājumu izteikt ieinteresētību, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī un citos periodiskos izdevumos vai interneta vietnēs. Tādēļ šī var būt izdevība aktualizēt EVA regulu, ņemot vērā nesenāku praksi arī šajā jautājumā.

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

10.7.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

64

0

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Pilar Ayuso, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Karin Kadenbach, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Miroslav Ouzký, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Andrés Perelló Rodríguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Kārlis Šadurskis, Carl Schlyter, Horst Schnellhardt, Richard Seeber, Bogusław Sonik, Salvatore Tatarella, Glenis Willmott, Sabine Wils

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Christofer Fjellner, Gaston Franco, Julie Girling, Jutta Haug, James Nicholson, Vittorio Prodi, Christel Schaldemose, Renate Sommer, Bart Staes, Rebecca Taylor, Marianne Thyssen, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt