BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

17.7.2013 - (COM(2011)0612 – C7‑0325/2011 – 2011/0274(COD)) - ***I

Regionaludviklingsudvalget
Ordfører: Victor Boştinaru


Procedure : 2011/0274(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0270/2013
Indgivne tekster :
A7-0270/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

(COM(2011)0612 – C7‑0325/2011 – 2011/0274(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0612),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7-0325/2011),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 25. april 2012[1],

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 3. maj 2012[2],

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Regionaludviklingsudvalget og udtalelser fra Budgetudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi samt Transport- og Turismeudvalget (A7-0270/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Samhørighedsfonden bør derfor yde et finansielt bidrag til miljøprojekter og til transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

(1) Ifølge artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) skal Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Samhørighedsfonden, som oprettes ved denne forordning, bør derfor yde et finansielt bidrag til miljøprojekter og til transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Forordning (EU) nr. […]/2012 af [...] om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 [den generelle forordning] fastlægger en ny ramme for indsatsen under strukturfondene og Samhørighedsfonden. Det er nødvendigt at specificere målene for Samhørighedsfonden i forhold til den nye ramme for dens foranstaltninger og i forhold til den opgave, den pålægges i traktaten.

(2) De bestemmelser, som er fælles for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden, er fastsat i forordning (EU) nr. […]/2013 af […] om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 [den generelle forordning]. Den generelle forordning fastlægger en ny ramme for indsatsen under de europæiske struktur- og investeringsfonde, herunder Samhørighedsfonden. Det er derfor nødvendigt at specificere målene for Samhørighedsfonden i forhold til den nye ramme for dens foranstaltninger og i forhold til den opgave, den pålægges i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Unionen kan gennem Samhørighedsfonden bidrage til aktioner til opfyldelse af EU 's miljømålsætninger, der er fastsat i artikel 11 og 191 i traktaten.

(3) Unionen kan gennem Samhørighedsfonden bidrage til aktioner til opfyldelse af EU 's miljømålsætninger, der er fastsat i artikel 11 og 191 i TEUF, såsom energieffektivitet og brug af vedvarende energi og, inden for andre grene af transportsektoren end de transeuropæiske net, jernbanetransport, transport ad indre vandveje og søtransport, intermodale transportsystemer og disses interoperabilitet, styring af vej-, sø- og lufttransport, renere bytransport og kollektiv transport.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) For at fremskynde udviklingen af transportinfrastrukturen i hele Unionen bør Samhørighedsfonden støtte transportinfrastrukturprojekter med europæisk merværdi som fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. [...]/2013 af [...] om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten (i det følgende kaldet CEF-forordningen), for et samlet beløb på XXX EUR. Støtte, der tildeles fra Samhørighedsfonden, bør følge reglerne i artikel [84, stk. 4,] i forordning (EU) nr. [...]/2013 [den generelle forordning]. I overensstemmelse med den generelle forordning bør der kun ydes støtte til de medlemsstater, der er berettigede til støtte fra Samhørighedsfonden, med de medfinansieringssatser, der gælder for denne fond.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Det skal bemærkes, at i de tilfælde hvor foranstaltninger på baggrund af traktatens artikel 192, stk. 1, indebærer udgifter, der skønnes uforholdsmæssigt store for en medlemsstats offentlige myndigheder, og hvor der ydes finansiel støtte fra Samhørighedsfonden i medfør af artikel 192, stk. 5, skal forureneren betaler-princippet stadigvæk finde anvendelse.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Den Europæiske Union og de fleste medlemsstater er kontraherende parter i De Forenede Nationers konvention om handicappedes rettigheder, og de øvrige medlemsstater er i færd med at ratificere den. I forbindelse med gennemførelsen af de relevante projekter er det væsentligt i projektspecifikationerne at tage højde for, at personer med handicap som nævnt i konventionens artikel 9 skal kunne få adgang.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Der bør fastsættes særlige bestemmelser om den type aktiviteter, der kan støttes af Samhørighedsfonden under de tematiske mål, der er fastlagt i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning]. Samtidig bør udgifter uden for Samhørighedsfondens anvendelsesområde defineres og præciseres, herunder for så vidt angår nedbringelsen af drivhusgasemissioner i anlæg, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF.

(5) Der bør fastsættes særlige bestemmelser om den type aktiviteter, der kan støttes af Samhørighedsfonden under de tematiske mål, der er fastlagt i forordning (EU) nr. […]/2013 [den generelle forordning].

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Investeringer med henblik på nedbringelse af drivhusgasemissionerne fra de aktiviteter, der er opført i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF af 13. oktober 2003 om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner i Fællesskabet og om ændring af Rådets direktiv 96/61/EF, bør ikke være berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, da de allerede modtager midler i forbindelse med anvendelsen af dette direktiv. Denne udelukkelse bør ikke begrænse muligheden for at bruge Samhørighedsfonden til at støtte aktiviteter, der ikke er omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF, heller ikke selv om de gennemføres af de samme økonomiske aktører, når det gælder f.eks. energieffektivitetsinvesteringer i kraft-varme-produktion og i fjernvarmenet, intelligente systemer til distribution, lagring og transmission af energi og foranstaltninger med henblik på at nedbringe luftforureningen, og heller ikke selv om en af deres indirekte virkninger er at nedbringe drivhusgasemissionerne, eller de er nævnt i den nationale plan, der er omhandlet i artikel 10c, stk. 1, i direktiv 2003/87/EF.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) Investeringer i boliger undtagen til fremme af energieffektivitet og brug af vedvarende energi kan ikke være berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden, da dette falder uden for anvendelsesområdet for støtte fra Samhørighedsfonden som defineret i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) Det er vigtigt at sikre, at der i forbindelse med fremme af risikostyringsinvesteringer tages hensyn til specifikke risici på regionalt, grænseoverskridende og tværnationalt plan.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 5 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5d) Komplementaritet og synergier mellem interventioner med støtte fra Samhørighedsfonden, EFRU, ETS og CEF bør sikres for at undgå overlapning af indsatsen og garantere optimale forbindelser mellem forskellige typer af infrastruktur på lokalt, regionalt og nationalt plan samt i hele EU.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens særlige behov og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, som fastsætter, at samhørighedspolitikken bør støtte behovet for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er det nødvendigt at fastlægge investeringsprioriteter inden for rammerne af de tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning].

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens særlige behov og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, som fastsætter, at samhørighedspolitikken bør støtte behovet for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er det nødvendigt at fastlægge investeringsprioriteter inden for rammerne af de tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. […]/2013 [den generelle forordning]. Investeringsprioriteterne bør indeholde detaljerede mål, som ikke udelukker hinanden, og som Samhørighedsfonden skal bidrage til. Disse investeringsprioriteter bør danne grundlag for fastlæggelsen af specifikke mål inden for operationelle programmer, der tager hensyn til programområdets behov og karakteristika. For at øge fleksibiliteten og reducere den administrative byrde ved at tillade fælles gennemførelse bør Den Europæiske Fond for Regionaludviklings og Samhørighedsfondens investeringsprioriteter under de tilsvarende tematiske mål afpasses efter hinanden.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der bør fastlægges fælles indikatorer til brug ved evalueringen af programgennemførelsen, inden medlemsstaterne udarbejder deres operationelle programmer. Indikatorerne bør suppleres med programspecifikke indikatorer.

(7) Der bør i denne forordning fastlægges fælles outputindikatorer til brug ved evalueringen af den samlede gennemførelse af programmer på EU-plan. Disse bør svare til investeringsprioriteten og typen af foranstaltning, der støttes i overensstemmelse med denne forordning og de relevante bestemmelser i forordning (EU) nr. […..]/2013 [den generelle forordning]. Indikatorerne bør suppleres med programspecifikke resultatindikatorer og i givet fald med programspecifikke outputindikatorer.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Denne forordning træder i stedet for Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1164/94. Af klarhedshensyn bør forordning (EF) nr. 1084/2006 derfor ophæves.

(8) Denne forordning træder i stedet for Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006 af 11. juli 2006 om oprettelse af Samhørighedsfonden. Nævnte forordning bør derfor ophæves. Nærværende forordning bør dog ikke være til hinder for videreførelse eller ændring af bistand, som Kommissionen har godkendt på grundlag af forordning (EF) nr. 1084/2006 eller anden lovgivning, der gælder for denne bistand pr. 31. december 2013, og som derfor bør fortsætte med at gælde for den pågældende bistand eller de pågældende projekter indtil deres afslutning. Støtteansøgninger, der er indgivet eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1084/2006, bør derfor forblive gyldige.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Målene om økonomisk, social og territorial samhørighed kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne på grund af de store forskelle mellem de forskellige områders udviklingsniveauer og situationen for de mindst begunstigede områder såvel som medlemsstaternes og regionernes begrænsede finansielle midler og kan derfor bedre nås på EU-plan. Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går denne forordning ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 1 – overskrift og stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Genstand

Samhørighedsfondens oprettelse og genstand

Denne forordning fastlægger Samhørighedsfondens opgaver og anvendelsesområdet for dens støtte for så vidt angår målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, der er omhandlet i artikel 81 i forordning (EU) nr. [ ]/2012 [den generelle forordning].

1. Der oprettes hermed en Samhørighedsfond med det formål at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen med henblik på at fremme en bæredygtig udvikling. Denne forordning fastlægger Samhørighedsfondens opgaver og anvendelsesområdet for dens støtte for så vidt angår målet om investeringer i vækst og beskæftigelse, der er omhandlet i artikel 81 i forordning (EU) nr. [ ]/2013 [den generelle forordning].

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Samhørighedsfonden reguleres af forordning (EU) nr. [… ]/2013 [den generelle forordning] og af denne forordning.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) afvikling af atomkraftværker

a) afvikling og opførelse af atomkraftværker

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i anlæg, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF

b) investeringer i nedbringelse af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er omfattet af bilag I til direktiv 2003/87/EF

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) boliger.

c) boliger bortset fra til fremme af energieffektivitet og brug af vedvarende energi

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) fremstilling, forarbejdning eller markedsføring af tobak og tobaksprodukter

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) virksomheder i vanskeligheder, jf. definitionen i Den Europæiske Unions statsstøtteregler

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cc) investeringer i lufthavnsinfrastruktur medmindre de er relateret til miljøbeskyttelse, eller medmindre der samtidig foretages de nødvendige investeringer for at afbøde eller mindske den tilknyttede negative miljøpåvirkning.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Støtte fra Samhørighedsfonden til transportinfrastrukturprojekter under Connecting Europe-faciliteten

 

Samhørighedsfonden støtter transportinfrastrukturprojekter med europæisk merværdi, der er fastsat i forordning (EU) nr. [...]/2013 [om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten], med et beløb på XXX EUR i overensstemmelse med artikel [84, stk. 4] i forordning (EU) nr. [...]/2013 [den generelle forordning].

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning] støtter Samhørighedsfonden følgende investeringsprioriteter inden for de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning]:

I overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. […]/2013 [den generelle forordning] støtter Samhørighedsfonden følgende investeringsprioriteter inden for de tematiske mål, der er fastsat i artikel 9 i forordning (EU) nr. […]/2013 [den generelle forordning], under hensyntagen til de behov og muligheder, der er beskrevet i partnerskabsaftalen, jf. artikel 14, stk. 1, litra a), nr. i), i nævnte forordning:

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer ved at:

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) fremme produktion og distribution af energi fra vedvarende energikilder

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) fremme energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i små og mellemstore virksomheder

ii) fremme energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i virksomheder

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet, intelligent energistyring og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlige infrastrukturer, herunder i offentlige bygninger og på boligområdet

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv) udvikle intelligente lavspændingsdistributionssystemer

iv) udvikle og gennemføre intelligente lav- og mellemspændingsdistributionssystemer

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for byområder

v) fremme lavemissionsstrategier for alle typer områder, navnlig byområder, og herunder fremme bæredygtig multimodal mobilitet i byerne og relevante afbødende tilpasningsforanstaltninger

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

va) fremme brugen af højeffektiv kraft-varme-produktion på grundlag af efterspørgslen efter nyttevarme

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring ved at:

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) støtte målrettede investeringer i tilpasning til klimaforandringer

i) støtte investeringer i tilpasning til klimaforandringer, herunder økosystembaserede tilgange

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) beskyttelse af miljøet og fremme en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved at:

c) bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved at:

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) tackle de vigtige behov for investeringer i affaldssektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i EU's miljølovgivning

i) investere i affaldssektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i EU's miljølovgivning og tackle behov for investeringer, som medlemsstaterne har identificeret, og som går videre end disse krav

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) tackle de vigtige behov for investeringer i vandsektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i EU's miljølovgivning

ii) investere i vandsektoren med sigte på at kunne opfylde kravene i EU's miljølovgivning og tackle behov for investeringer, som medlemsstaterne har identificeret, og som går videre end disse krav

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, beskytte jordbunden og genskabe og fremme økosystemfunktioner, bl.a. ved hjælp af Natura 2000 og grønne infrastrukturer

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette forladte industrigrunde, og nedbringe luftforureningen

iv) iværksætte tiltag til at forbedre bymiljøet, gennemføre byfornyelse, genoprette og dekontaminere forladte industrigrunde (herunder omlægningsområder), nedbringe luftforureningen og fremme støjdæmpende foranstaltninger

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer ved at:

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) støtte et multimodalt europæisk fælles transportområde gennem investering i det transeuropæiske transportnet

i) støtte et multimodalt europæisk fælles transportområde gennem investering i det transeuropæiske transportnet (TEN-T)

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) udvikle miljøvenlige lavemissionstransportsystemer, herunder fremme bæredygtig mobilitet i byerne

ii) udvikle og forbedre miljøvenlige (herunder støjsvage) lavemissionstransportsystemer, herunder indre vandveje og søtransport, havne, multimodale forbindelser og lufthavnsinfrastruktur, for at fremme bæredygtig regional og lokal mobilitet

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende interoperable jernbanesystemer af høj kvalitet

iii) udvikle og modernisere sammenhængende interoperable jernbanesystemer af høj kvalitet og fremme støjdæmpende foranstaltninger

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) styrke den institutionelle kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning ved at styrke den institutionelle kapacitet og effektiviteten af offentlige forvaltninger og offentlige ydelser i forbindelse med Samhørighedsfondens gennemførelse.

e) styrke den institutionelle kapacitet hos offentlige myndigheder og interessenter og en effektiv offentlig forvaltning ved at styrke den institutionelle kapacitet og effektiviteten af offentlige forvaltninger og offentlige ydelser i forbindelse med Samhørighedsfondens gennemførelse.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Der anvendes fælles indikatorer som anført i bilaget til denne forordning, hvor det er relevant, og i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning]. For fælles indikatorer sættes udgangspunkterne til nul, og der fastsættes kumulative mål for 2022.

1. Der anvendes fælles outputindikatorer som anført i bilaget til denne forordning, programspecifikke resultatindikatorer og, hvor det er relevant, programspecifikke outputindikatorer i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, og artikel 87, stk. 2, litra b), nr. ii) og iv), i forordning (EU) nr. […]/2013 [den generelle forordning].

2. For programspecifikke output-indikatorer sættes udgangspunkterne til nul, og der fastsættes kumulative mål for 2022.

2. For fælles og programspecifikke outputindikatorer sættes udgangspunkterne til nul. Der fastsættes kumulative, kvantificerede målværdier for disse indikatorer for 2022.

3. For programspecifikke resultatindikatorer er udgangspunkterne de seneste tilgængelige data, og der fastsættes mål for 2022, som kan udtrykkes enten kvantitativt eller kvalitativt.

3. For programspecifikke resultatindikatorer, der vedrører investeringsprioriteter, er udgangspunkterne de seneste tilgængelige data, og der fastsættes mål for 2022. Mål kan udtrykkes enten kvantitativt eller kvalitativt.

 

3a. Kommissionen tillægges beføjelse til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 5a for at ændre listen over fælles outputindikatorer i bilaget til denne forordning med henblik på at foretage tilpasninger, hvor det er berettiget for at sikre effektiv evaluering af fremskridtene i programgennemførelsen.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Ansøgninger om støtte, der er indgivet i henhold til forordning (EF) nr. 1084/2006, er fortsat gyldige.

2. Ansøgninger om støtte, der er indgivet eller godkendt i henhold til forordning (EF) nr. 1084/2006, er fortsat gyldige.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2. Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, stk. 3a, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra den 1. januar 2014.

 

3. Den i artikel 4, stk. 3a, omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af de beføjelser, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4. Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den samtidigt Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse herom.

 

5. En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4, stk. 3a, træder kun i kraft, hvis hverken Europa-Parlamentet eller Rådet har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Europa-Parlamentet og Rådet, eller hvis Europa-Parlamentet og Rådet inden udløbet af denne frist begge har informeret Kommissionen om, at de ikke agter at gøre indsigelse. Fristen forlænges med to måneder på Europa-Parlamentets eller Rådets initiativ.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forordning (EF) nr. 1084/2006 ophæves.

Med forbehold af de i artikel 5 omhandlede bestemmelser ophæves forordning (EF) nr. 1084/2006 med virkning fra den 1. januar 2014.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning.

Henvisninger til den ophævede forordning betragtes som henvisninger til nærværende forordning og læses i overensstemmelse med sammenligningstabellen i bilag X.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2022 denne forordning op til revision i overensstemmelse med traktatens artikel 177.

Europa-Parlamentet og Rådet tager senest den 31. december 2020 denne forordning op til revision i overensstemmelse med artikel 177 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 1 – underrubrik 1

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Fast affald

tons

Yderligere affaldsgenanvendelses­kapacitet

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Fast affald

tons/år

Yderligere affaldsgenanvendelses­kapacitet

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 1 – underrubrik 2 – række 2

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

 

m3

Skønnet reduktion i utætheder i vanddistributionsnettet

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

 

udgår

udgår

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 1 – underrubrik 4 – række 2

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Risikoforebyggelse og -styring

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande og andre beskyttelsesforanstaltnin­ger

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Risikoforebyggelse og -styring

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 1 – underrubrik 6

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Arealbefæstelse

hektar

Ændring i befæstet areal på grund af byggemodning

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

udgår

udgår

udgår

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 1 – underrubrik 7

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder med en bedre bevaringsstatus

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder, der modtager støtte for at opnå en bedre bevaringsstatus

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 2 – underrubrik 2 – række 2

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

 

kWh/år

Nedgang i primært energiforbrug i offentlige bygninger

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

 

kWh/år

Nedgang i årligt primært energiforbrug i offentlige bygninger

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 2 – underrubrik 3

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Nedbringelse af drivhusgasemissionerne

tons CO2-ækvivalenter

Anslået fald i drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Nedbringelse af drivhusgasemissionerne

tons CO2-ækvivalenter

Anslået årligt fald i drivhusgasemissioner

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 3 – underrubrik 3

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Bytransport

passagerture

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Bytransport

km

Samlet længde af nye eller forbedrede sporvogns- og metrolinjer

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Bilag – rubrik 3– underrubrik 4

 

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Indre vandveje

ton-km

Forøgelse af gods transporteret ad forbedrede indre vandveje

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Indre vandveje

km

Samlet længde af forbedrede eller anlagte indre vandveje

  • [1]  EUT C 191 af 26.6.2012, s. 38.
  • [2]  EUT C 225 af 27.7.2012, s. 143.

BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag om Samhørighedsfonden

I forbindelse med lovgivningspakken vedrørende samhørighedspolitikken, som Kommissionen har foreslået, indgår Samhørighedsfonden i fondene under den fælles strategiske ramme, som omfatter strukturfondene, Samhørighedsfonden samt Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond. Alle disse fonde vil være omfattet af fælles bestemmelser på flere områder inden for programmering og økonomisk forvaltning. Desuden vil Samhørighedsfonden, EFRU og ESF fortsat være underlagt yderligere en række særlige fælles regler vedrørende programmering, forvaltning og overvågning, hvilket også har været tilfældet i den nuværende programmeringsperiode.

Selv om Kommissionen foreslår en ny ramme for fondene, bliver omfanget af og de specifikke målsætninger for Samhørighedsfonden ikke dramatisk ændret i forhold til den nuværende programmeringsperiode.

Kommissionen foreslår i sit forslag til forordning om fælles bestemmelser for alle fondene, der skal erstatte den nuværende generelle forordning, en anderledes struktur af fondenes missioner og mål, eftersom alle fondene skal opfylde målene om investeringer i vækst og beskæftigelse med henblik på at bidrage til EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Samhørighedsfonden vil bidrage til dette mål og denne mission ved at støtte medlemsstater, hvis bruttonationalindkomst (BNI) pr. indbygger er mindre end 90 % af det gennemsnitlige BNI pr. indbygger i EU-27. Samhørighedsfondens anvendelsesområde vil imidlertid fortsat omfatte tildeling af finansiel støtte til projekter forbundet med miljø og transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet, samtidig med at der sikres en passende balance og i henhold til hver medlemsstats specifikke investerings- og infrastrukturbehov (artikel 2 i forslaget til forordning om Samhørighedsfonden).

Støtteomfanget er dog ændret en smule, da artikel 2, stk. 2, i forslaget til forordning om Samhørighedsfonden ændrer de tilfælde, hvor der ikke tildeles støtte. Nedbringelse af drivhusgasemissioner i anlæg, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF, er nemlig blevet tilføjet. Henvisningerne til renter af gæld, køb af jord for et beløb, der udgør mere end 10 % af de samlede støtteberettigede udgifter til den pågældende foranstaltning og refusionsberettiget moms, der hidtil har været fastsat i artikel 3, litra a), b) og e), i den generelle forordning, er nu medtaget i artikel 59, stk. 3, i den nye generelle forordning, som er en fælles bestemmelse, der gælder for alle FSR-fonde.

En af de nye funktioner sammenlignet med den nuværende forordning udgøres af artikel 3 i forslaget til forordning om Samhørighedsfonden, der i overensstemmelse med princippet om tematisk koncentration, jf. artikel 16 i den generelle forordning, fastsætter, at Samhørighedsfondens støtte er betinget af en fortegnelse over investeringsprioriteter inden for de ovenfor definerede rammer og forbundet med de tematiske mål, som er fastsat i artikel 9 i den generelle forordning, herunder især:

a) støtte til overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer,

b) fremme af tilpasning til klimaforandringer, risikoforebyggelse og -styring,

c) beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet,

d) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer og

e) styrkelse af den institutionelle kapacitet og effektiv offentlig forvaltning.

Hvert af disse mål er derefter opdelt i en række investeringsprioriteter, der er anført under hvert af disse mål.

Der findes nu en eksplicit bestemmelse om støtte til forbedring af den institutionelle kapacitet, da dette anses for et særligt behov i forbindelse med samhørighedspolitikken som følge af størrelsen og betydningen af de projekter, der skal støttes.

Det fastsættes i den nye generelle forordning, at de medlemsstater, der er berettiget til støtte fra Samhørighedsfonden i 2013, men hvis nominelle BNI pr. indbygger overstiger 90 % af den gennemsnitlige BNI pr. indbygger i EU-27, modtager støtte fra Samhørighedsfonden på en særlig overgangsbasis. Det er også tilfældet med den nuværende overgangsordning, som er fastsat i artikel 8, stk. 3, i den generelle forordning.

Konditionalitetsbestemmelserne, der er indeholdt i artikel 4 i den generelle forordning, indgår nu i den nye generelle forordning (afsnit II, kapitel III og IV).

Forslaget til forordning om Samhørighedsfonden indeholder andre nye elementer i forhold til den nugældende forordning. Kommissionen indfører fælles indikatorer for Samhørighedsfonden (artikel 4 og bilaget til forslaget til forordning om Samhørighedsfonden) for at vurdere fremskridtene i gennemførelsen af programmet med henblik på at opfylde målene (artikel 24, stk. 3, i den generelle forordning). Dette skyldes et forsøg på at skabe en mere resultatorienteret proces, der skal sikre, at de samhørighedspolitiske programmer er orienteret mod resultater, samt at fondene gennemføres effektivt. Dette er også blevet indført for EFRU.

Resultatet af trilogen

Samhørighedsfondens trilog blev gennemført ved i forhandlingerne i videst muligt omfang at følge den holdning, som REGI vedtog den 12. juli 2012. Resultatet er virkelig tilfredsstillende, da det var muligt at bevare linjen i de fleste af Parlamentets ændringsforslag og især i de vigtigste.

Der blev også søgt et fint niveau af koordinering og synergi med de andre bestemmelser, og dette er især gældende med hensyn til EFRU, hvor bestræbelserne gjorde det muligt at rette de tilhørende investeringsprioriteter ind efter hinanden for at garantere enklere regler og en lettere fortolkning for modtagerne.

Omfanget af Samhørighedsfonden (artikel 2 i forslaget til en forordning om Samhørighedsfonden) blev udvidet i overensstemmelse med mandatet til at omfatte støtte til energieffektivitet og brug af vedvarende energi i boligsektoren – som allerede fastsat for offentlige infrastrukturer og virksomheder – og til i investeringsprioriteter at sikre indførelse af støtte til højeffektiv fjernvarme og kraft-varme-produktion.

Den væsentligste årsag er, at EU ifølge de senest tilgængelige tal, herunder Kommissionens egne, med de aktuelle tendenser kun vil kunne opfylde mindre end halvdelen af det fastsatte mål på 20 % forøgelse af energieffektiviteten i 2020. Samhørighedsfondens støtte til energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i den private boligsektor udgør den mest omkostningseffektive måde, hvorpå målene i Europa 2020-strategien kan opfyldes.

En lignende betragtning kan gøres gældende angående højeffektiv fjernvarme og kraft-varme-produktion under hensyntagen til deres betydning i medlemsstaterne i Samhørighedsfonden, deres store muligheder for udvikling og yderst positive indvirkning på miljøet, der kan opnås via øget brug af vedvarende energikilder og energieffektivitet, som dermed gavner emissionsreduktion og energisikkerhed.

På trods af den indledende modstand fra Rådet og Kommissionen blev der bevaret en henvisning i forhold til den støtte, som Samhørighedsfonden muligvis kan bevilge Connecting Europe-facilitetens transportinfrastrukturprojekter i samhørighedsmedlemsstater. Det skete på den baggrund, at hvis midler fra Samhørighedsfonden faktisk overføres, kan det ikke ske uden en henvisning i denne forordning, selvom de nuværende regler, der regulerer overførslen, skal fastsættes i artikel 84 i den generelle forordning. Det skal påpeges, at hele denne sag er afhængig af det endelige resultat af FSR- og FFR-forhandlingerne, både med hensyn til overførslens gennemførlighed og de faktiske beløb, der skal overføres.

Inden for rammerne af tilpasning til EFRU-forordningen blev det besluttet også i Samhørighedsfondens forordning at indføre den udtrykkelige udelukkelse fra støtte til fremstilling, forarbejdning eller markedsføring af tobak og tobaksprodukter og til virksomheder i vanskeligheder jf. definitionen i statsstøttereglerne.

En vigtig ændring, endnu en gang i overensstemmelse med Parlamentets anmodning, angår de virksomheder, der skal gøres berettigede til støtte til projekter vedrørende energieffektivitet og vedvarende energi, da der er opnået enighed om en aftale om også at gøre det muligt at modtage støtte for andre virksomheder end SMV'er.

I investeringsprioriteterne (artikel 3) er der lagt særlig vægt på miljøspørgsmål. Ud over støtten til energieffektivitet og vedvarende energi i boliger og til fjernvarme og kraft-varme-produktion er der indgået en vigtig aftale for vand- og affaldssektoren, der indebærer, at investeringer i disse sektorer vil være mulige ikke blot for at opfylde kravene i EU's miljølovgivning, men også for at gå videre end dette og afhjælpe behov, som medlemsstaterne har identificeret.

Støtten til Natura 2000 og til miljøvenlig transport er også resultatet af en sådan tilgang.

Spørgsmålet om makroøkonomiske betingelser er blevet grundigt drøftet, og der er endelig nået en aftale, så alle afgørelser angående et sådant emne overlades til FSR-forhandlinger, der ud fra en mere generel synsvinkel må være den bedste sammenhæng at løse problemet i.

Endelig er fælles indikatorer flere gange blevet drøftet med de andre forordningers forhandlingsteams med henblik på at finde en løsning fælles for EFRU, ETS og Samhørighedsfonden. I den endelige aftale, der blev indgået med Rådet og Kommissionen, fastsættes en interinstitutionel aftale mellem de tre institutioner for at garantere, at det oprindelige forslag, som Kommissionen udarbejdede for bilagene efter lange høringer med eksperter, forbliver uændret. Eventuelle påkrævede fremtidige ændringer vil stadig være mulige via delegerede retsakter.

Bortset fra de retlige bestemmelser, man nåede til enighed om under de interinstitutionelle forhandlinger, ledsages aftalen om teksten om fælles outputindikatorer af følgende fælleserklæring fra Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende anvendelsen af artikel 6 i EFRU-forordningen, artikel 15 i ETS-forordningen og artikel 4 i forordningen om Samhørighedsfonden:

"Europa-Parlamentet og Rådet noterer sig Kommissionens tilsagn til EU-lovgiverne om, at de fælles outputindikatorer for EFRU-forordningen, ETS-forordningen og Samhørighedsfond-forordningen, som medtages i et bilag til hver enkelt forordning, er resultatet af en lang forberedende proces med inddragelse af evalueringseksperter fra både Kommissionen og medlemsstaterne, og at de i princippet forventes at forblive stabile".

UDTALELSE fra Budgetudvalget (21.6.2012)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
(COM(2011)0612 – C7‑0325/2011 – 2011/0274(COD))

Ordfører for udtalelse: Andrea Cozzolino

KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedsfonden hjælper som fastsat i artikel 177 og protokol nr. 28 i TEUF de medlemsstater, hvor BNI pr. indbygger ligger under 90 % af EU27-gennemsnittet, til at investere i TEN-T-transportnet og miljøet. Med henblik på korrekt gennemførelse af traktaten foreslår Kommissionen, at Samhørighedsfonden på miljøområdet skal støtte investeringer i tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse, investeringer i vand- og affaldssektoren og i bymiljøet. Investeringer i energi skal også være støtteberettigede, forudsat at de medfører en positiv miljøvirkning. På transportområdet vil Samhørighedsfonden i henhold til Kommissionens forslag bidrage til investeringer i den centrale del af det transeuropæiske transportnet samt lavemissionstransportsystemer og transport i byområder.

Europa-Kommissionen stiller forslag om at afsætte 68,7 milliarder EUR (i faste 2011-priser) til denne fond. Dette beløb er ikke specificeret i denne samhørighedsfondsforordning, men i artikel 84 i forslaget til forordning om fælles bestemmelser for alle fonde [den generelle forordning][1]. Til sammenligning blev der afsat ca. 71 milliarder EUR (i faste 2011-priser) til Samhørighedsfonden i den nuværende flerårige finansielle ramme.

mia. EUR, faste 2011-priser

 

 

 

 

 

FFR 2007 - 2013

FFR 2014 - 2020

Ændring

EFRU

203

183

- 10 %

ESF

78

84

+ 8 %

Samhørighedsfonden

71

69

- 3 %

I alt

354

336

- 5,3 %

Pga. afrunding kan tallene, når de lægges sammen, afvige lidt fra det samlede beløb.

Ordføreren beklager dette fald og minder om, hvad Europa-Parlamentet gav udtryk for i sin beslutning af 8. juni 2011, nemlig ”at bevillingerne til den næste FFR skal forhøjes med mindst 5 % “ sammenlignet med niveauet i 2013 for at nå de aftalte politiske og retlige mål, og ”at de beløb, der afsættes [til samhørighedspolitikken] i den nuværende finansielle programmeringsperiode, som minimum bør fastholdes i den næste periode”.

Desuden vil 10 mia. EUR af de 68,7 milliarder EUR blive øremærket til at finansiere centrale transportnet inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten (CEF). Det skal bemærkes, at disse 10 milliarder EUR stadig tildeles medlemsstater, hvor BNI pr. indbygger ligger under 90 % af EU27-gennemsnittet, men at de vil blive direkte tildelt centrale transeuropæiske transportnetsprojekter i disse medlemsstater og tilsvarende fratrukket de nationale tildelinger pro rata. Det skal ydermere understreges, at disse projekter skal overholde de reviderede TEN-T-retningslinjer, som drøftes for tiden. Endelig skal disse 10 milliarder EUR nyde godt af de gunstigere støttebetingelser, som Samhørighedsfonden tilbyder (en højere samfinansieringssats på op til 85 % i forhold til de 50 % inden for CEF).

ÆNDRINGSFORSLAG

Budgetudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Minder om sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa1. Gentager, at der er behov for tilstrækkelige ekstra midler i den næste FFR, således at det bliver muligt for Unionen at opfylde sine nuværende politiske prioriteringer og de nye opgaver, der er fastsat i Lissabontraktaten, samt reagere på uforudsete begivenheder. Påpeger, at der selv med en forøgelse af midlerne til den næste FFR på 5 % i forhold til 2013-niveauet kun vil kunne ydes et begrænset bidrag til opfyldelsen af EU's vedtagne mål og forpligtelser og EU's solidaritetsprincip. Opfordrer Rådet til, såfremt det ikke er enigt i denne fremgangsmåde, at præcisere, hvilke af dets politiske prioriteringer eller projekter, det vil være indstillet på helt at opgive til trods for deres bevislige europæiske merværdi.

 

_________________

 

1 Vedtagne tekster, P7_TA(011)0266.

Ændringsforslag  2

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Punkt 1 b (nyt)

Forslag til lovgivningsmæssig beslutning

Ændringsforslag

 

1b. minder navnlig om, at Europa-Parlamentet i sin beslutning af 8. juni 2011 "Investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa" understregede, at ”en vellykket og styrket samhørighedspolitik kræver en tilsvarende finansiering”, og konkluderede, ”at de beløb, der afsættes dertil i den nuværende finansielle programmeringsperiode som minimum bør fastholdes i den næste periode”;

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. I sin beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa understregede Europa-Parlamentet ”den europæiske merværdi af samhørighedspolitikken, idet denne politik udgør en veletableret mekanisme til fremme af vækst og beskæftigelse, et vigtigt redskab til fremme af konvergens, bæredygtig udvikling og solidaritet og er en af de seneste årtiers vigtigste, mest synlige og mest vellykkede EU-politikker”. Europa-Parlamentet påpegede imidlertid endvidere, ”at en moderne samhørighedspolitik skal kunne tackle behovet for at gennemføre en række strukturreformer, særlig hvad angår forenkling, og de hovedudfordringer, EU står over for, og fremme synergier med andre lokale politikker og instrumenter”. Europa-Parlamentet gav også udtryk for sin overbevisning om, ”at EU's samhørighedspolitik fortsat bør omfatte hele EU og give alle EU-regioner adgang til ressourcer, erfaringer og bistand”.

Begrundelse

Punkt 64 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. I sin beslutning af 8. juni 2011 understregede Europa-Parlamentet desuden, at ”en vellykket og styrket samhørighedspolitik kræver en tilsvarende finansiering, og at de beløb, der afsættes dertil i den nuværende finansielle programmeringsperiode som minimum bør fastholdes i den næste periode for at optrappe bestræbelserne på at mindske de udviklingsmæssige skævheder mellem EU's regioner”. I forbindelse med FFR for 2007-2013 blev der afsat 71 milliarder EUR til Samhørighedsfonden (i faste 2011-priser). Kommissionen foreslår imidlertid at afsætte 68,7 milliarder EUR (i faste 2011-priser) for 2014-2020, hvilket svarer til en nedgang på 3 % sammenlignet med perioden 2007-2013.

Begrundelse

Punkt 67 i Europa-Parlamentets beslutning af 8. juni 2011 om investering i fremtiden: en ny flerårig finansiel ramme for et konkurrencedygtigt, bæredygtigt og inklusivt Europa.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Forordning (EU) nr. […]/2012 af [...] om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 [den generelle forordning] fastlægger en ny ramme for indsatsen under strukturfondene og Samhørighedsfonden. Det er nødvendigt at specificere målene for Samhørighedsfonden i forhold til den nye ramme for dens foranstaltninger og i forhold til den opgave, den pålægges i traktaten.

(2) Forordning (EU) nr. […]/2012 af [...] om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond, som er omfattet af den fælles strategiske ramme, om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 [den generelle forordning] fastlægger en ny ramme for indsatsen under strukturfondene og Samhørighedsfonden. Det er nødvendigt at specificere målene for Samhørighedsfonden i forhold til den nye ramme for dens foranstaltninger og i forhold til den opgave, den pålægges i traktaten. Der bør også skabes synergier mellem Samhørighedsfonden og andre EU-instrumenter og -programmer, der har relevans for transport, energi, klima og miljøpolitik.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Unionen kan gennem Samhørighedsfonden bidrage til aktioner til opfyldelse af EU 's miljømålsætninger, der er fastsat i artikel 11 og 191 i traktaten.

(3) Unionen bør gennem Samhørighedsfonden også bidrage til aktioner til opfyldelse af EU 's miljømålsætninger, der er fastsat i artikel 11 og 191 i traktaten.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Projekter inden for det transeuropæiske transportnet, som finansieres af Samhørighedsfonden, skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. juli 2010 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet. For at koncentrere indsatsen bør der gives højeste prioritet til projekter af fælles interesse som defineret i afgørelsen.

Projekter inden for det transeuropæiske transportnet, som finansieres af Samhørighedsfonden, skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i forordning (EU) nr. [….]/20121 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet. For at koncentrere indsatsen bør der gives højeste prioritet til projekter af fælles interesse som defineret i afgørelsen.

 

______________

 

1 EUT L ...

Begrundelse

Der bør henvises til de TEN-T-retningslinjer, der for tiden er genstand for forhandling.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a. Det er vigtigt at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af programmet, og at det gennemføres på en måde, der er så effektiv og brugervenlig som muligt, samtidig med at retssikkerheden og adgangen til instrumentet for alle deltagere garanteres. Eftersom aktiviteter under Samhørighedsfonden gennemføres ved delt forvaltning, bør medlemsstaterne afstå fra at indføre flere regler, der komplicerer anvendelsen af støtten for modtagerne heraf.

PROCEDURE

Titel

Samhørighedsfonden og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

Referencer

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

25.10.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Andrea Cozzolino

6.2.2012

Dato for vedtagelse

20.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

30

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Richard Ashworth, Francesca Balzani, Reimer Böge, Zuzana Brzobohatá, Andrea Cozzolino, James Elles, Eider Gardiazábal Rubial, Jens Geier, Ivars Godmanis, Ingeborg Gräßle, Lucas Hartong, Jutta Haug, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Anne E. Jensen, Ivailo Kalfin, Sergej Kozlík, Giovanni La Via, Barbara Matera, Claudio Morganti, Juan Andrés Naranjo Escobar, Nadezhda Neynsky, Alda Sousa, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Alexander Alvaro, Jürgen Klute, Jan Mulder, María Muñiz De Urquiza, Paul Rübig, Peter Šťastný, Theodor Dumitru Stolojan

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (22.6.2012)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
(COM(2011)0612 – C7‑0325/2011 – 2011/0274(COD))

Ordfører for udtalelse: Cristina Gutiérrez-Cortines

KORT BEGRUNDELSE

Samhørighedspolitikken er et væsentlig element i den europæiske udvikling og spiller en afgørende rolle for opfyldelse af Europa 2020-målsætningerne. Dette forslag indgår i en større lovgivningspakke, der er blevet forelagt af Kommissionen, og som vil medføre betydelige ændringer i den måde, samhørighedspolitikken udformes og gennemføres på, således at den i videst muligt omfang kan bidrage til at opfylde EU's vigtigste mål. Den nye ramme har til formål at opstille et fælles grundlæggende regelsæt for alle strukturinstrumenter. Den definerer en række tematiske mål i overensstemmelse med Europa 2020-strategien og fastsætter bestemmelser vedrørende konditionalitet og vurdering af resultater, ordninger for overvågning, indberetning og evaluering, forvaltning og kontrol.

Forslaget opstiller i denne forbindelse specifikke bestemmelser vedrørende Samhørighedsfonden, som er et strukturinstrument, der bistår medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger ligger under 90 % af EU27-gennemsnittet, med at investere i transportnet og i miljøforanstaltninger.

Forordningen fastlægger anvendelsesområdet for Samhørighedsfonden: ifølge Kommissionens forslag skal Samhørighedsfonden på miljøområdet fremme et skift til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer, støtte investeringer i tilpasning til klimaforandringer og i risikoforebyggelse, investeringer i vand- og affaldssektoren og bymiljøet. Der kan også ydes støtte til investeringer i energi, hvis de har en klart positiv indvirkning på miljøet, f.eks. ved at skabe øget energieffektivitet og fremme anvendelsen af vedvarende energi. På transportområdet skal Samhørighedsfonden bidrage til investeringer i det transeuropæiske transportnet samt lavemissionstransportsystemer og bæredygtig transport i byområder.

Ordføreren glæder sig over den nye ramme, som Kommissionen foreslår, og forslaget om de specifikke bestemmelser for Samhørighedsfonden. Ordføreren mener imidlertid, at samhørighedspolitikken betragtet som et grundlæggende instrument for bæredygtig udvikling i EU, bør gøres til genstand for en holistisk tilgang, der på samme tid tager hensyn til miljøbeskyttelse, indførelse af en integreret energipolitik, jobskabelse, udvikling af bæredygtig transport og af ”intelligente byer”, der sikrer deres borgere en høj livskvalitet. Der bør lægges større vægt på konditionalitet i forbindelse med adgang til strukturfondene, og midlerne skal forvaltes under fuldstændig åbenhed, således at det sikres, at de penge, som medlemsstaterne og regionerne giver ud under tilsyn fra EU, fører til det bedst mulige resultat.

Med dette formål for øje vil ordføreren gerne indføre en række ændringer med henblik på at forbedre det specifikke forslag om Samhørighedsfonden.

For det første er det væsentligt med en integreret tilgang til en bæredygtig byudvikling: at skabe ”intelligente byer” betyder, at der straks må tages fat på spørgsmål i forbindelse med energieffektivitet og produktion, tilgængelighed, grønne åbne områder, social integration og tilpasning af menneskers boligmiljø til kravene om bæredygtighed. Derfor fremsættes der flere ændringsforslag med henblik på at sikre, at Samhørighedsfonden i højere grad fokuserer på dimensionen integreret byudvikling.

Desuden er kapacitetsopbygning og teknisk bistand af afgørende betydning for at opnå positive og varige virkninger af Samhørighedsfonden ved at fremme effektivitet og åbenhed i den offentlige administration og hos de private aktører, der er involveret i forvaltningen af fonden. EU bør fremme god forvaltningsskik og intelligent specialisering ved hjælp af gennemførelsen af sin samhørighedspolitik.

Desuden frembyder Samhørighedsfonden væsentlige muligheder for at fremme en økosystembaseret tilgang til beskyttelse og genoprettelse af biodiversitet og landskaber samt for at forbedre grænsefladerne mellem by- og landdistrikter med henblik på at fremme en integreret territorial samhørighed, som omfatter beboelse i byer samt bevarelse og fremme af den kulturelle og historiske arv.

Endelig bør de fælles indikatorer, der anvendes til at måle opfyldelsen af Fondens mål, suppleres med nye og klarere indikatorer for bæredygtig udvikling. Sådanne indikatorer bør tage hensyn til den beskæftigelse, der skabes ved hjælp af Samhørighedsfonden og via de private investeringer, som skal supplere den offentlige støtte. Der bør også indføres nye indikatorer med henblik på specifikt at måle indførelse og gennemførelse af strategier for byområder, der har til formål at gøre vore byer til ”intelligente byer” i fremtiden.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Regionaludviklings­udvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens særlige behov og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, som fastsætter, at samhørighedspolitikken bør støtte behovet for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er det nødvendigt at fastlægge investeringsprioriteter inden for rammerne af de tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning].

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens særlige behov og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, som fastsætter, at samhørighedspolitikken bør støtte behovet for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst og samtidig begrænse de eksterne omkostninger for samfundet, der er forbundet med de støttede aktiviteter, er det nødvendigt at fastlægge investeringsprioriteter inden for rammerne af de tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning].

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) investeringer i miljø, herunder områder med relation til bæredygtig udvikling og energi, som giver en positiv miljøvirkning

a) investeringer i miljø, herunder områder med relation til bæredygtig udvikling, vedvarende energi og energibesparelser, som giver en positiv miljøvirkning

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) teknisk bistand.

c) teknisk bistand og kapacitetsopbygning.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) teknisk bistand til opfyldelse af Europa 2020-målene og intelligente specialiseringer.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) boliger.

udgår

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) fremme produktion og distribution af energi fra vedvarende energikilder

i) fremme produktion og videreudvikle infrastrukturkapaciteten til distribution af vedvarende energi og af informationsteknologi

Begrundelse

Der bør ydes passende støtte til videreudvikling af distributionskapaciteten for at sikre distributionen af de producerede mængder og på denne måde fremme øget anvendelse af vedvarende energi.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) fremme energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i små og mellemstore virksomheder

ii) fremme energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV’er)

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlige og private infrastrukturer

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) støtte energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlige infrastrukturer

iii) støtte energieffektivitet og brugen af energi fra vedvarende energikilder i offentlige infrastrukturer samt i boligsektoren

Begrundelse

Støtte til renovering af huse og investeringer, der øger energieffektiviteten i boligsektoren, vil hjælpe borgerne til at foretage energibesparelser og på denne måde bidrage til opnåelsen af EU's miljøpolitiske målsætninger og skabe betydelige muligheder for grønne job. Dette er så meget desto vigtigere, når medlemsstaterne bliver nødt til at spare og ikke råder over de finansielle ressourcer til at støtte sådanne investeringer.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia) støtte tilpasning af menneskers boligmiljø i by- og landområder til krav om energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv) udvikle intelligente lavspændingsdistributionssystemer

iv) udvikle intelligente lav- og mellemspændingsdistributionssystemer

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for byområder

v) fremme lavemissionsstrategier og bæredygtige, intelligente og integrerede handlingsplaner for byområder, herunder fremme bæredygtig mobilitet i byerne, ren offentlig transport og foranstaltninger med relevans for afbødning af og tilpasning til klimaforandringer

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra a – nr. v a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

v a) støtte udviklingen af teknologi til CO2-opsamling og -lagring

Begrundelse

Teknologi til CO2-opsamling og -lagring har afgørende betydning for nedbringelse af CO2-emissioner fra kraftværker, der anvender fossile brændstoffer, og industrielle anlæg, men denne teknologi er endnu ikke fuldt udviklet og vil til at begynde med være forbundet med høje udviklingsomkostninger. Selv om der ikke bør stilles midler fra samhørighedsfonden til rådighed for opførelsen af nye kraftværker, der anvender fossile brændstoffer, uanset hvor effektive de måtte være, bør det være muligt at anvende dem til støtte for udviklingen af en teknologi, hvis eneste formål er at undgå udledningen af CO2-emissioner i atmosfæren.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra b – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) fremme af tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring ved at:

b) fremme af økosystembaseret tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring ved at:

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra b – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) støtte målrettede investeringer i tilpasning til klimaforandringer

i) støtte målrettede investeringer i tilpasning til klimaforandringer, herunder genoprettelse af flod- og kystøkosystemer med henblik på beskyttelse mod oversvømmelse

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) fremme investeringer, som afhjælper specifikke risici, sikre katastrofemodstandsdygtighed og udvikle katastrofeforvaltningssystemer

ii) fremme investeringer og teknisk og institutionel kapacitet med henblik på at afhjælpe specifikke risici, samt sikre katastrofemodstandsdygtighed og udvikle katastrofeforvaltningssystemer

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 - stk. 1 – litra c – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) beskyttelse af miljøet og fremme en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved at:

c) beskyttelse af miljø, biodiversitet og økosystemer og fremme af en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne ved at:

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ia) fremme fornyelsen af vandinfrastruktur med henblik på at opnå bedre ressourceeffektivitet, navnlig i historiske byer, hvor store mængder vand går tabt under distributionen

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iia) fremme innovation i vandsektoren og indførelse af ny teknologi til overvågning af underjordiske vandressourcer

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

iii) beskytte og genetablere biodiversitet, jordbundskvalitet, landskaber af betydning for kulturarven og fremme økosystemfunktioner, bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiia) fremme den indbyrdes sammenhæng mellem by- og landområder med henblik på at forbedre den miljømæssige bæredygtighed

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iii b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

iiib) fremme integrerede byudviklingsstrategier for intelligente byer, som anlægger en holistisk synsvinkel på energieffektivitet, tilgængelighed, grønne områder, tilpasning af boligområder og social integration

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette forladte industrigrunde, og nedbringe luftforureningen

iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette forladte industrigrunde, skabe grønne områder, nedbringe luftforureningen og træffe foranstaltninger til beskyttelse og bevarelse af den historiske og kulturelle arv

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) støtte et multimodalt europæisk fælles transportområde gennem investering i det transeuropæiske transportnet

i) støtte et multimodalt europæisk fælles transportområde gennem investering i det transeuropæiske transportnet, herunder bæredygtig skibsfart

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) udvikle miljøvenlige lavemissionstransportsystemer, herunder fremme bæredygtig mobilitet i byerne

ii) udvikle integrerede og intermodale miljøvenlige lavemissionstransportsystemer til lokal offentlig befordring og fremme bæredygtig mobilitet i og uden for byerne

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) styrke den institutionelle kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning ved at styrke den institutionelle kapacitet og effektiviteten af offentlige forvaltninger og offentlige ydelser i forbindelse med Samhørighedsfondens gennemførelse.

e) styrke den institutionelle kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning ved at yde teknisk bistand og fremme effektiviteten af offentlige forvaltninger og offentlige ydelser med henblik på en effektiv og åben gennemførelse af Samhørighedsfonden.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række -1 (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

Erhvervs-investeringer

 

 

Vækst og beskæftigelse

virksomheder

Antal virksomheder, der modtager tilskud

 

EUR

Private investeringer svarende til offentlig støtte

 

fuldtids-ækvivalenter

Antal job, som skabes via finansieringen

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Bilag – tabel – spalte 3 – række 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Yderligere affaldsgenanvendelseskapacitet

Yderligere affaldsgenbrugs- og genanvendelseskapacitet

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 2 b (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

 

personer

Yderligere antal personer omfattet af offentlige ordninger for sortering og genanvendelse af affald

 

 

 

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 9 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

 

hektar

Overfladeareal med forhøjet kapacitet til forebyggelse og afbødning af oversvømmelser og ekstreme vejrforhold

 

hektar

Overfladeareal med forhøjet forebyggelseskapacitet og modstandsdygtighed i forbindelse med skovbrande

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 12

 

Kommissionens forslag

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder med en bedre bevaringsstatus

Ændringsforslag

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af marine og terrestriske levesteder med en bedre bevaringsstatus

 

hektar

Ny grøn infrastruktur

 

m2

Nye grønne områder i byområder

Ændringsforslag                  32

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 14 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

 

procent

Vedvarende energikilders andel i det samlede energiforbrug

Begrundelse

Denne indikator er nyttig til at måle, hvilke fremskridt der er gjort i retning af at nå 20 %-målet i Europa 2020-strategien.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 15

 

Kommissionens forslag

 

kWh/år

Nedgang i primært energiforbrug i offentlige bygninger

Ændringsforslag

 

kWh/år

Nedgang i primært energiforbrug i bygninger

Begrundelse

Energieffektivitetsindikatoren bør måle resultatet for alle bygningers vedkommende og ikke kun offentlige bygninger.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 15 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

 

virksomheder

Antal virksomheder, herunder SMV’er, med forbedret energieffektivitet

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 18 a (ny)

 

Kommissionens forslag

 

Ændringsforslag

Byudvikling

 

 

 

personer

Antal indbyggere i områder med integrerede byudviklingsstrategier

 

m2

Nye grønne områder i byområder

 

personer

Antal personer, som bor i områder med en forbedret kulturarv og bevarede historiske bygninger

 

EUR

Investering i dynamisk udvikling af den økonomiske virksomhed i byområder

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Bilag – tabel – række 24 – spalte 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttet offentlig befordring i og uden for byerne

PROCEDURE

Titel

Samhørighedsfonden og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

Referencer

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

25.10.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Cristina Gutiérrez-Cortines

8.11.2011

Behandling i udvalg

7.5.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

55

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Miroslav Ouzký, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere,

jf. art. 187, stk. 2

Véronique Mathieu

UDTALELSE fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi (21.6.2012)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
(COM(2011)0612/2 – C7‑0325/2011 – 2011/0274(COD))

Ordfører for udtalelse: Patrizia Toia

KORT BEGRUNDELSE

På sit møde om energi i februar 2011 fremhævede Det Europæiske Råd, at "[e]nergieffektivitetsmålet på 20 % for 2020 [...], der i øjeblikket ikke er på sporet, skal opfyldes. Dette kræver en beslutsom indsats for at udnytte det betydelige potentiale for større energibesparelser i bygninger, transport og produkter og processer."

Bygninger skal være et centralt element i EU's energieffektivitetspolitik, idet næsten 40 % af det endelige energiforbrug (og 36 % af drivhusgasemissionerne) sker i huse, på kontorer og i butikker og andre bygninger. Bygninger har endvidere det næststørste uudnyttede omkostningseffektive potentiale for energibesparelser efter energisektoren.

Potentialet for omkostningseffektive energibesparelser i bygningssektoren (dvs. både bygninger til beboelse og bygninger ikke hovedsagelig til beboelse) vurderes til 65 Mtoe[1] svarende til et samlet investeringsbehov på ca. 587 mia. euro for perioden 2011-2020. Det betyder et investeringsbehov på ca. 60 mia. euro pr. år for at udnytte dette besparelsespotentiale.

Ordføreren for udtalelsen anbefaler derfor, at medlemsstaterne og regionerne gives fleksibiliteten til at beslutte, hvorvidt de ønsker at koncentrere deres investeringer i energieffektivitet om offentlige infrastrukturer og/eller boligsektoren.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Samhørighedsfonden bør derfor yde et finansielt bidrag til miljøprojekter og til transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Samhørighedsfonden bør derfor yde et finansielt bidrag til miljøprojekter og til transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet og på områder med relation til bæredygtig udvikling, som har klare miljøfordele, såsom energieffektivitet og vedvarende energi.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a) Energieffektivitetsmålene nås bedst ved at inddrage så mange parter som muligt, både offentlige og private, at sigte mod opnåelse af løftestangseffekten, at skabe beskæftigelse og at bidrage til grønnere vækst i overensstemmelse med målet om et konkurrencedygtigt og bæredygtigt Europa.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) investeringer i miljø, herunder områder med relation til bæredygtig udvikling og energi, som giver en positiv miljøvirkning

a) investeringer i miljø, herunder områder med relation til bæredygtig udvikling og energi, som giver en positiv miljøvirkning og som bidrager til en nedbringelse af CO2-emissionerne;

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) teknisk bistand til udvikling af kapacitetsopbygning inden for byplanlægning

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) teknisk bistand til opnåelse af Europa 2020-målene og intelligente "specialiteter".

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) nedbringelse af drivhusgasemissioner i anlæg, der er omfattet af direktiv 2003/87/EF

b) investering i nedbringelse af drivhusgasemissioner fra aktiviteter, der er omfattet af bilag 1 til direktiv 2003/87/EF

Begrundelse

Dette gør ordlyden klarere.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) boliger.

c) boliger bortset fra til fremme af energieffektivitet og anvendelse af vedvarende energi.

Begrundelse

Se ændringsforslag til artikel 3, litra a), afsnit iii).

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(i) fremme produktion og distribution af energi fra vedvarende energikilder

(i) fremme af produktion og distribution af energi fra vedvarende energikilder og af informationsteknologi

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) støtte energieffektivitet og brug af energi fra vedvarende energikilder i offentlige infrastrukturer

(iii) støtte energieffektivitet og brugen af energi fra vedvarende energikilder i offentlige infrastrukturer og i boligsektoren

Begrundelse

Der er behov for større fleksibilitet med hensyn til investeringsprioriteter på dette punkt.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iv) udvikle intelligente lavspændingsdistributionssystemer

(iv) udvikle intelligente lav- og mellemspændingsdistributionssystemer

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(v) fremme lavemissionsstrategier for byområder

(v) fremme lavemissionsstrategier for alle typer områder, og særlig byområder, og herunder fremme bæredygtig mobilitet i byerne, ren offentlig transport og afbøde relevante tilpasningsforanstaltninger

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. 9 ia (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ia) fremme fornyelsen af vandinfrastrukturen med henblik på at opnå bedre ressourceeffektivitet, navnlig i historiske byer, hvor store mængder vand går tabt under distributionen

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. ii a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(iia) fremme innovation i vandsektoren og indføre ny teknologi til overvågning af underjordiske vandressourcer

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iii) beskytte og genetablere biodiversitet, bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer

(iii) beskytte og genetablere biodiversitet, bl.a. ved hjælp af grønne infrastrukturer og Natura 2000

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iv

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette forladte industrigrunde, og nedbringe luftforureningen

(iv) forbedre bymiljøet, herunder genoprette forladte industrigrunde, og nedbringe luftforureningen og foranstaltninger målrettet mod beskyttelse og bevarelse af den historiske og kulturelle arv

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra c – nr. iv ia (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(iv) (a) udvikle og støtte tjenesteydelser på miljøområdet, fremme forbedring af miljøresultater og ressourceeffektivitet i SMV'er og den offentlige sektor

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer ved at:

(d) fremme af intermodal bæredygtig transport og mobilitet, idet der fokuseres på afskaffelse af flaskehalsproblemer og på at færdiggøre manglende grænseoverskridende forbindelser i bæredygtige og intermodale transportinfrastrukturer ved at:

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) styrke den institutionelle kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning ved at styrke den institutionelle kapacitet og effektiviteten af offentlige forvaltninger og offentlige ydelser i forbindelse med Samhørighedsfondens gennemførelse.

e) styrke den institutionelle kapacitet og en effektiv offentlig forvaltning ved at styrke den institutionelle kapacitet, innovationskapaciteten og effektiviteten af offentlige forvaltninger og offentlige ydelser i forbindelse med Samhørighedsfondens gennemførelse.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Bilag 1

Kommissionens forslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Miljø

 

 

Fast affald

tons

Yderligere affaldsgenanvendelseskapacitet

Vandforsyning

personer

Yderligere antal personer, som har fået en bedre vandforsyning

 

m3

Skønnet reduktion i utætheder i vanddistributionsnettet

Behandling af spildevand

personækvivalenter

Yderligere antal personer omfattet af en forbedret spildevandsrensning

 

 

 

 

 

 

Risikoforebyggelse og -styring

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse

 

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande og andre beskyttelsesforanstaltninger

Rehabilitering af landområder

hektar

Samlet overfladeareal af rehabiliterede landområder

Arealbefæstelse

hektar

Ændring i befæstet areal på grund af byggemodning

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder med en bedre bevaringsstatus

Energi og klimaændringer

 

 

Vedvarende energi

MW

Yderligere kapacitet inden for produktionen af energi fra vedvarende energikilder

Energieffektivitet

husstande

Antal husstande med forbedret energiforbrugsklassificering

 

kWh/år

Nedgang i primært energiforbrug i offentlige bygninger

 

brugere

Yderligere antal energibrugere, der er tilsluttet intelligente energinet

Nedbringelse af drivhusgasemissionerne

tons CO2-ækvivalenter

Anslået fald i drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter

Transport

 

 

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

Veje

km

Samlet længde af nybyggede veje

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje

Bytransport

passagerture

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

Indre vandveje

ton-km

Forøgelse af gods transporteret ad forbedrede indre vandveje

Ændringsforslag

 

ENHED

BETEGNELSE

Miljø

 

 

Fast affald

tons

Yderligere affaldsgenanvendelseskapacitet

Vandforsyning

personer

Yderligere antal personer, som har fået en bedre vandforsyning

 

m3

Skønnet reduktion i utætheder i vanddistributionsnettet

Behandling af spildevand

personækvivalenter

Yderligere antal personer omfattet af en forbedret spildevandsrensning

Miljøtjeneste-ydelser

Antal

Antal SMV'er og offentlige myndigheder, der drager fordel af tjenesteydelser i forbindelse med miljøresultater

Risikoforebyggelse og -styring

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod oversvømmelse

 

personer

Antal personer omfattet af foranstaltninger til beskyttelse mod skovbrande og andre beskyttelsesforanstaltninger

Rehabilitering af landområder

hektar

Samlet overfladeareal af rehabiliterede landområder

Arealbefæstelse

hektar

Ændring i befæstet areal på grund af byggemodning

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder med en bedre bevaringsstatus

Energi og klimaændringer

 

 

Vedvarende energi

MW

Yderligere kapacitet inden for produktionen af energi fra vedvarende energikilder

 

%

Andel af vedvarende energikilder i det endelige energiforbrug

Energieffektivitet

husstande

Antal husstande med forbedret energiforbrugsklassificering

 

kWh/år

Nedgang i primært energiforbrug i offentlige bygninger

 

tons olieækviva‑lenter

Bruttoenergiforbrug pr. sektor

 

brugere

Yderligere antal energibrugere, der er tilsluttet intelligente energinet

Nedbringelse af drivhusgasemissionerne

tons CO2-ækvivalenter

Anslået fald i drivhusgasemissioner i CO2-ækvivalenter

Transport

 

 

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

Veje

km

Samlet længde af nybyggede veje

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje

Bytransport

passagerture

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

Indre vandveje

ton-km

Forøgelse af gods transporteret ad forbedrede indre vandveje

PROCEDURE

Titel

Samhørighedsfonden og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

Referencer

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

25.10.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Patrizia Toia

15.11.2011

Behandling i udvalg

23.4.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

19.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

51

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Maria Da Graça Carvalho, Giles Chichester, Jürgen Creutzmann, Pilar del Castillo Vera, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, Fiona Hall, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Marisa Matias, Jaroslav Paška, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Francisco Sosa Wagner, Konrad Szymański, Patrizia Toia, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Niki Tzavela, Marita Ulvskog, Vladimir Urutchev, Adina-Ioana Vălean, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras, Henri Weber

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Antonio Cancian, António Fernando Correia de Campos, Ioan Enciu, Roger Helmer, Jolanta Emilia Hibner, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Werner Langen, Mario Pirillo, Lambert van Nistelrooij

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jorgo Chatzimarkakis

  • [1]  Se Kommissionens høringsdokument "Financial support for Energy efficiency in buildings"; Eichhammer, W. et al.: "Study on the Energy Savings Potentials in EU Member States, Candidate Countries and EEA Countries", 2009; Wesselink, B. et al.: "Energy Savings 2020 – How to triple the impact of energy saving policies in Europe", rapport til European Climate Foundation, 2010.

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (20.6.2012)

til Regionaludviklingsudvalget

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om Samhørighedsfonden og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006
(COM(2011)0612 – C7‑0325/2011 – 2011/0274(COD))

Ordfører: Michael Cramer

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionens forslag

Denne forordning fastsætter bestemmelserne om Samhørighedsfonden og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1084/2006. Samhørighedsfonden støtter de medlemsstater, hvis BNI pr. indbygger ligger på under 90 % af EU27-gennemsnittet, med at investere i TEN-T-transportnet og miljøet samt miljøvenlige energiprojekter. For at sikre sammenhængen med de transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-faciliteten (CEF) indeholder forslaget bestemmelser om, at 10 milliarder EUR af tildelingen til Samhørighedsfonden i 2014-2020 øremærkes til at finansiere centrale transportnet inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten.

Ordførerens holdning

Ordføreren støtter Kommissionens forslag, men er fortaler for en bedre integration af Europa 2020-målene i EU's strukturelle instrumenter, især hvad angår finansieringsprioriteringer. Endvidere er sammenhængen mellem denne forordning og forordningerne om de transeuropæiske transportnet (TEN-T) og Connecting Europe-faciliteten (CEF) uundværlig.

Ordføreren tilslutter sig endvidere en resultatorienteret tilgang og støtter øget brug af (forudgående) betingelser, for så vidt angår overgangen til mere bæredygtig og effektiv transport og mobilitet samt spørgsmål vedrørende sikkerhed, støjreduktion, miljølovgivning og beskyttelse af klimaet og biodiversitet.

Transportsektoren er ansvarlig for cirka 24 % af alle CO2-emissioner, og de er steget med 34 % siden 1990. I betragtning af den tid, der er nødvendig til at udforme og levere store infrastrukturprojekter, vil investeringer, der foretages i de kommende år, være afgørende for transport og mobilitet i de kommende årtier. For at sikre kvaliteten af EU-borgernes levestandard i de næste generationer bør de europæiske projekter støtte bæredygtige transportformer med fokus på mobilitetskæder, der kombinerer gang, cykling, delebiler, samkørsel og offentlig transport og er fleksible nok til at rumme nye mobile løsninger.

Da Samhørighedsfonden og EFRU er vigtige kilder til EU-finansiering af transport, er det afgørende at flytte EU's finansieringsprioriteter inden for deres respektive rammer og fokusere på investeringer i intelligent og bæredygtig mobilitet for at undgå, eller i det mindste begrænse, alle dermed forbudne eksterne omkostninger i fremtiden. Dette vil også mindske byrden for fremtidige offentlige budgetter på regions-, medlemsstats- og EU-plan. Europa har ikke længere råd til at støtte ekstremt kostbare og langvarige storstilede projekter. I stedet for at "tænke stort" skal EU begynde at "handle klogt".

I denne forbindelse er den europæiske merværdi afgørende, og det er ordførerens opfattelse, at fokus for strukturel støtte skal lægges på at styrke intermodalitet og fjerne flaskehalse, udfylde manglende grænseoverskridende forbindelser samt sikre, at lovgivning vedrørende sikkerhed og beskyttelse af miljøet, klimaet og den biologiske mangfoldighed respekteres fuldt ud. Til dette formål er der behov for bedre miljøkonsekvensvurderinger og klare forudgående kriterier med henblik på at tilskynde modtagerne til at genoverveje deres politikker på nationalt, regionalt og lokalt plan.

Dette synspunkt afspejles i de følgende ændringsforslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Regionaludviklingsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Samhørighedsfonden bør derfor yde et finansielt bidrag til miljøprojekter og til transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

(1) Ifølge traktatens artikel 174 bør Unionen udvikle og fortsætte sin indsats for at styrke sin økonomiske, sociale og territoriale samhørighed. Samhørighedsfonden bør derfor yde et finansielt bidrag til miljøprojekter med en europæisk merværdi og til transeuropæiske net på transportinfrastrukturområdet.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Projekter inden for det transeuropæiske transportnet, som finansieres af Samhørighedsfonden, skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. juli 2010 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet. For at koncentrere indsatsen bør der gives højeste prioritet til projekter af fælles interesse som defineret i afgørelsen.

(4) Projekter inden for det transeuropæiske transportnet, som finansieres af Samhørighedsfonden, skal være i overensstemmelse med de retningslinjer, der blev vedtaget ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 661/2010/EU af 7. juli 2010 om Unionens retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet. For at koncentrere indsatsen bør der gives højeste prioritet til projekter af fælles interesse som defineret i afgørelsen efter præcis definition og afgrænsning af deres vigtigste mål.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Ved udformning, fastlæggelse og gennemførelse af projekter bør der fastsættes bestemmelser om tilgængelighed for handicappede, som omhandlet i artikel 9 i De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap.

Begrundelse

EU og de fleste af medlemsstaterne er parter i FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap, og de øvrige medlemsstater er i færd med at ratificere den. Derfor bør der gives et aktivt tilsagn om at fjerne alle de resterende hindringer, ikke mindst ved hjælp af samhørighedspolitikkens midler.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4b) EU-transportsektoren tegner sig for 24 % af alle CO2-emissioner i EU, og disse emissioner er steget med 34 % siden 19901; et skift i retning af mere støtte til bæredygtig mobilitet er afgørende for at nå de mål, der er fastsat i Kommissionens hvidbog ”Køreplan for et fælles europæisk transportområde – mod et konkurrencedygtigt og ressourceeffektivt transportsystem”2 og Europa-Parlamentets tilsvarende beslutning af 15. december 20113.

 

__________________

 

1 Se Det Europæiske Miljøagentur (2009): EEA rapport nr. 9/2009 "Greenhouse Gas Emission Trends and Projections in Europe 2009. Tracking progress towards Kyoto targets" (Drivhusgas-emissionstendenser og -fremskrivninger for Europa 2009 – kortlægning af resultaterne på vej mod Kyoto-målene).

 

3 COM(2011)0144.

 

3 P7_TA(2011)0584.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4c) I betragtning af at antallet af huller i bæredygtige grænseoverskridende forbindelser, såsom jernbane, er steget i mange regioner siden jerntæppets fald, bør EU prioritere en genoplivning af grænseoverskridende forbindelser, især mellem og til de nye medlemsstater, da disse projekter giver en reel europæisk merværdi, samtidig med at de bidrager til beskyttelsen af ​​miljøet, klimaet og den biologiske mangfoldighed og forbedrer adgangen til de transeuropæiske transportnet (TEN-T).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 4 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4d) 90 % af alle bilture i europæiske byer er kortere end 6 km og har dermed et betydeligt potentiale for skift i transportform mod gang, cykling og offentlig transport.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 4 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4e) Nye finansieringsprioriteringer er uundværlige, idet størstedelen af Samhørighedsfondens transportinvesteringer tidligere har været rettet mod vejtransport, selv om vejtransport allerede er ansvarlig for 72 % af alle drivhusgasemissioner fra EU's transportsektor1.

 

__________________

 

1 Se Det Europæiske Miljøagentur (2011): EEA rapport nr. 7/2011 - TERM 2011: Transport indicators tracking progress. Towards environmental targets in Europe (Kortlægning af resultaterne for transportindikatorer – mod miljømål i Europa).

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens særlige behov og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, som fastsætter, at samhørighedspolitikken bør støtte behovet for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, er det nødvendigt at fastlægge investeringsprioriteter inden for rammerne af de tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning].

(6) For at opfylde Samhørighedsfondens særlige behov og i overensstemmelse med Europa 2020-strategien, som fastsætter, at samhørighedspolitikken bør støtte princippet om territorial samhørighed og behovet for at opnå intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst, samtidig med at de eksterne omkostninger minimeres, er det nødvendigt at fastlægge investeringsprioriteter inden for rammerne af de tematiske mål, der er fastsat i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning].

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Artikel 195 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastslår, at Unionen skal supplere medlemsstaternes indsats i turistsektoren, især ved at fremme konkurrenceevnen for Unionens virksomheder inden for denne sektor.

Begrundelse

Siden den trådte i kraft, er turisme udtrykkeligt defineret som et af de politikområder, hvor EU kan gribe ind. Denne ændring bør afspejles i lovgivningen og finansieringsbestemmelserne.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Der bør fastlægges fælles indikatorer til brug ved evalueringen af programgennemførelsen, inden medlemsstaterne udarbejder deres operationelle programmer. Indikatorerne bør suppleres med programspecifikke indikatorer.

(7) I overensstemmelse med en resultatorienteret tilgang baseret på Europa 2020-strategien bør der fastlægges fælles indikatorer til brug ved evalueringen af programgennemførelsen, inden medlemsstaterne udarbejder deres operationelle programmer. Indikatorerne bør suppleres med programspecifikke indikatorer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) investeringer i miljø, herunder områder med relation til bæredygtig udvikling og energi, som giver en positiv miljøvirkning

a) investeringer i miljø, herunder områder med relation til bæredygtig udvikling, bæredygtig turisme og vedvarende energi, som giver en positiv miljøvirkning

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra a – nr. v

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

v) fremme lavemissionsstrategier for byområder

v) fremme lavemissionsstrategier for regionale og lokale områder samt land‑ og byområder, især hvad angår bæredygtig intermodal transport og mobilitet

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer ved at:

d) fremme af effektiv samordnet modalitet, som er rettet mod bæredygtig, sikker og miljøeffektiv transport og mobilitet med fokus på at forbedre den eksisterende infrastruktur, udfylde manglende forbindelser i den grænseoverskridende trafik og afskaffe flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer, herunder forbindelser til regionale og lokale områder samt land‑ og byområder;

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) støtte et multimodalt europæisk fælles transportområde gennem investering i det transeuropæiske transportnet

i) støtte et bæredygtigt, sikkert og effektivt europæisk fælles transportområde med samordnet mobilitet gennem investering i det transeuropæiske transportnet med fokus på integration af de medlemsstater, som er tiltrådt Den Europæiske Union den 1. maj 2004 eller senere og disses infrastrukturbehov baseret på solidaritet og territorial samhørighed

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) udvikle miljøvenlige lavemissionstransportsystemer, herunder fremme bæredygtig mobilitet i byerne

ii) forbedre energieffektiviteten i transportsektoren, udvikle effektiv samordnet mobilitet med henblik på bæredygtig, intelligent og interoperabel transport og mobilitet med fokus på at fremme intermodale mobilitetskæder, der kombinerer offentlig transport, gang, cykling, delebiler og samkørsel; støtten til disse aktioner er afhængig af vedtagelsen af en plan for bæredygtig bymobilitet

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) udvikle sammenhængende interoperable jernbanesystemer af høj kvalitet

iii) fremme en optimal udvikling af trafikken ved at gennemføre intelligente og tilgængelige transportsystemer, bl.a. ved at udvikle sammenhængende interoperable jernbanesystemer af høj kvalitet, især med anvendelse af ERTMS og reduktion af støj fra jernbanegodstrafik ved kilden; støtte miljøvenlige bustjenester og bæredygtig transport ad vandvejen

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) styrke Kommissionens koordinerende rolle (GD MOVE og GD REGI) for at bidrage til en bedre finansieringseffektivitet og stimulere Samhørighedsfondens fulde potentiale.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der anvendes fælles indikatorer som anført i bilaget til denne forordning, hvor det er relevant, og i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning]. For fælles indikatorer sættes udgangspunkterne til nul, og der fastsættes kumulative mål for 2022.

Kommissionen bør udvikle listen over fælles indikatorer yderligere og i den forbindelse bl.a. tage højde for at minimere de eksterne omkostninger, luftforurening og støj i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) nr. […]/2012 [den generelle forordning] og bestemmelserne i Europa-Parlamentets beslutning om køreplanen for et fælles europæisk transportområde (2011/2096(INI)). For fælles indikatorer sættes udgangspunkterne til nul, og der fastsættes kumulative mål for 2022.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. For programspecifikke resultatindikatorer er udgangspunkterne de seneste tilgængelige data, og der fastsættes mål for 2022, som kan udtrykkes enten kvantitativt eller kvalitativt.

3. For programspecifikke resultatindikatorer er udgangspunkterne de seneste tilgængelige data, og der fastsættes mål for 2022, som udtrykkes både kvantitativt og kvalitativt.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Evaluering

 

Senest den 31. december 2017 forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet en evalueringsrapport om gennemførelsen af ​​målene i denne forordning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1b. Senest to år efter afslutningen af programmet foretager Kommissionen en efterfølgende evaluering af dets indvirkning og europæiske merværdi og sender evalueringsrapporten til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg samt Regionsudvalget.

Begrundelse

Sikrer gennemførelse af artikel 50 i den generelle forordning.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Bilag – række 6

 

Kommissionens forslag

Behandling af spildevand

personækvivalenter

Yderligere antal personer, som har fået en bedre vandforsyning

Ændringsforslag

Behandling af spildevand

personækvivalenter

Yderligere spildevandsrensningskapacitet

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Bilag – række 13

 

Kommissionens forslag

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af levesteder med en bedre bevaringsstatus

Ændringsforslag

Natur og biodiversitet

hektar

Overfladeareal af genoprettede biotoper

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Bilag – række 22 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

Ændringsforslag

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

 

antal

nybyggede, genopbyggede eller opgraderede grænseoverskridende afsnit

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Bilag – række 22 b og 22 c (ny)

 

Kommissionens forslag

Transport

 

 

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

Ændringsforslag

Transport

 

 

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

 

ton/km

Stigning i mængden af varer, der transporteres med godstog

 

passagerer/km

Stigning i antallet af passagerer, der befordres med jernbane

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Bilag – række 22 d (ny)

 

Kommissionens forslag

Transport

 

 

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

Ændringsforslag

Transport

 

 

Jernbane

km

Samlet længde af nye banestrækninger

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede banestrækninger

 

km

Samlet længde af ERTMS-udrustede banestrækninger

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Bilag – række 24 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Veje

km

Samlet længde af nybyggede veje

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje

Ændringsforslag

Veje

km

Samlet længde af nybyggede veje

 

km

Samlet længde af ombyggede eller opgraderede veje

 

antal

Nybyggede, genopbyggede eller opgraderede grænseoverskridende afsnit

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Bilag – række 25 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Bytransport

passagerture

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

Ændringsforslag

Bytransport

passagerture

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

 

antal procent

Ændring i andel af transporten, der udgøres af offentlig transport og ikke-motoriseret mobilitet såsom gang og cykling

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Bilag – række 25 b (ny)

 

Kommissionens forslag

Bytransport

passagerture

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

Ændringsforslag

Bytransport

passagerture

Forøgelse af passagerture, hvor der benyttes støttede bytransporttjenester

 

mere miljøeffektive køretøjer

Stigning i antallet af køretøjer og udvikling af den dermed forbundne infrastruktur med henblik på mere miljøeffektiv bytransport

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag – række 26 a (ny)

 

Kommissionens forslag

Indre vandveje

ton-km

Forøgelse af gods transporteret ad forbedrede indre vandveje

Ændringsforslag

Indre vandveje

ton-km

Forøgelse af gods transporteret ad forbedrede indre vandveje

 

passagerture

Stigning i antallet af mennesker, der benytter sig af transport ad indre vandveje

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Bilag – række 26 b (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Klimapåvirkning

mio. ton CO2-ækvivalenter

Ændring af drivhusgasemissioner som følge af samfinansierede foranstaltning(er)

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Bilag – række 26 c (ny)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Turisme

EUR

Omfang af investeringer i intelligent og bæredygtig mobilitet

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Bilag – række 26 d, 26 e, 26 f (nye)

 

Kommissionens forslag

 

 

 

Ændringsforslag

Turisme

EUR

Mængden af ​​investeringer for at forbedre adgangen til turisttjenester for personer med nedsat mobilitet

 

EUR

Mængden af ​​investeringer i cykelnetværk

 

EUR

Mængden af ​​investeringer i natur- og kulturarven samt den industrielle og historiske arv

PROCEDURE

Titel

Samhørighedsfonden og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

Referencer

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

25.10.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Michael Cramer

24.11.2011

Behandling i udvalg

28.2.2012

24.4.2012

18.6.2012

 

Dato for vedtagelse

19.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

4

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Christine De Veyrac, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Juozas Imbrasas, Dieter-Lebrecht Koch, Ádám Kósa, Werner Kuhn, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Peter van Dalen, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Spyros Danellis, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

María Irigoyen Pérez

PROCEDURE

Titel

Samhørighedsfonden og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1084/2006

Referencer

COM(2011)0612 – C7-0325/2011 – 2011/0274(COD)

Dato for høring af EP

6.10.2011

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

25.10.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

BUDG

25.10.2011

EMPL

25.10.2011

ENVI

25.10.2011

ITRE

25.10.2011

 

TRAN

25.10.2011

 

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

EMPL

27.10.2011

 

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Victor Boştinaru

21.6.2011

 

 

 

Behandling i udvalg

22.11.2011

25.1.2012

28.2.2012

20.3.2012

 

26.4.2012

30.5.2012

21.6.2012

11.7.2012

 

26.11.2012

24.1.2013

19.2.2013

19.3.2013

 

23.4.2013

29.5.2013

19.6.2013

 

Dato for vedtagelse

10.7.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

43

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

François Alfonsi, Luís Paulo Alves, Catherine Bearder, Jean-Jacob Bicep, Victor Boştinaru, John Bufton, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Brice Hortefeux, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva Kekuš, Constanze Angela Krehl, Jacek Olgierd Kurski, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Miroslav Mikolášik, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Wojciech Michał Olejniczak, Younous Omarjee, Markus Pieper, Monika Smolková, Georgios Stavrakakis, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Jan Březina, Andrea Cozzolino, Karima Delli, Cornelia Ernst, Ivars Godmanis, Evžen Tošenovský, Giommaria Uggias

Dato for indgivelse

18.7.2013