ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES

17. 7. 2013 - (COM(2013)0329 – C7‑0149/2013 – 2011/0299(COD)) - ***I

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
Zpravodaj: Evžen Tošenovský


Postup : 2011/0299(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0272/2013
Předložené texty :
A7-0272/2013
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES

(COM(2013)0329 – C7‑0149/2013 – 2011/0299(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2011)0657) a na pozměněný návrh (COM(2013)0329),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 172 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0149/2013),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 22. května 2012[1],

–   s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 27. července 2012[2],

–   s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a na stanoviska Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, Výboru pro regionální rozvoj a Výboru pro kulturu a vzdělávání (A7-0272/2013),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Nadpis

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES

o hlavních směrech transevropských digitálních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby a podnikání. Transevropská dostupnost rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je proto důležitá pro hospodářský růst a jednotný trh.

(1) Digitální sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby, vzdělávání, účast ve společenském a politickém životě a podnikání. Transevropská dostupnost široce rozšířeného, vysokorychlostního a bezpečného internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je proto důležitá pro sociální a ekonomický růst, konkurenceschopnost, sociální začleňování a jednotný trh.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Vývoj širokopásmových a vysokorychlostních sítí a digitálních služeb zvýrazní nezbytnost rozvíjet evropské technické normy. Pokud má hrát Unie v odvětví telekomunikací hlavní úlohu, musí se v jejím rámci zavést rozvojové a vývojové programy a zintenzívnit monitorování normalizačních postupů.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) U rozsáhlých pilotních projektů prováděných mezi členskými státy a spolufinancovaných v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace, jako je PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX nebo SPOCS, byly na vnitřním trhu prověřeny hlavní přeshraniční digitální služby založené na společných stavebních prvcích. Tyto služby již dosáhly nebo v budoucnosti dosáhnou zralosti, která je pro zavedení do praxe požadována. U stávajících projektů společného zájmu se již ukázalo, že postup na úrovni EU má jednoznačnou přidanou hodnotu, např. v oblasti kulturního dědictví (Europeana), ochrany dítěte (Bezpečnější internet), sociálního zabezpečení (EESSI), přičemž byly navrženy další projekty, jako např. v oblasti ochrany spotřebitele (řešení sporů on-line).

(5) U rozsáhlých pilotních projektů prováděných mezi členskými státy a spolufinancovaných v rámci programu pro konkurenceschopnost a inovace, jako je PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX nebo SPOCS, byly na vnitřním trhu prověřeny hlavní přeshraniční digitální služby založené na společných stavebních prvcích. Tyto služby již dosáhly nebo v budoucnosti dosáhnou zralosti, která je pro zavedení do praxe požadována. U stávajících projektů společného zájmu se již ukázalo, že postup na úrovni EU má jednoznačnou přidanou hodnotu, např. v oblasti kulturního dědictví (Europeana), ochrany dítěte (Bezpečnější internet, včetně programu Internet lépe uzpůsobený dětem), sociálního zabezpečení (EESSI), přičemž byly navrženy další projekty, jako např. v oblasti ochrany spotřebitele (řešení sporů on-line).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5a) Veškerá opatření, jejichž záměrem je zavést nebo rozvinout přeshraniční digitální služby v rámci Digitální agendy, by měla zahrnovat soubor opatření a nástrojů na ochranu a podporu práv dětí v internetovém prostředí.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5b) Vzhledem k jeho uznávané úloze v ochraně dětí by mělo být fungování programu Bezpečnější internet (budoucího programu Internet lépe uzpůsobený dětem) i s jeho osvětovými centry, linkami pomoci a linkami tísňového volání, zajištěno i po roce 2014 a dále.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(5c) Financování programu Bezpečnější internet, včetně center pro bezpečnější internet (SIC) (s jeho osvětovými centry, linkami pomoci a linkami tísňového volání) v členských státech a programu Internet lépe uzpůsobený dětem musí být zachováno.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Pokud jde o infrastruktury digitálních služeb, představují stavební prvky předpoklad pro vytvoření ostatních infrastruktur digitálních služeb, a proto mají vyšší prioritu. Infrastruktury digitálních služeb by mimo jiné měly vytvářet evropskou přidanou hodnotu a pokrývat skutečně prokázané potřeby. Aby mohly být zavedeny do praxe, měly by být z technického i provozního hlediska dostatečně zralé, což musí být prokázáno zejména úspěšnou realizací pilotních projektů. Měly by být založeny na konkrétním plánu udržitelnosti, aby byl zajištěn dlouhodobý provoz platforem hlavních služeb nad rámec nástroje pro propojení Evropy. Z toho důvodu by finanční pomoc podle tohoto nařízení měla být pokud možno v průběhu času postupně ukončována a měly by být uvolněny finanční prostředky ze zdrojů jiných než nástroj pro propojení Evropy.

Pokud jde o infrastruktury digitálních služeb, stavební prvky a infrastruktury digitálních služeb s prvky, které mohou být využívány jinými poskytovateli služeb, mají vyšší prioritu než infrastruktury digitálních služeb, jelikož představují základ, na němž lze tyto infrastruktury stavět. Infrastruktury digitálních služeb by mimo jiné měly vytvářet evropskou přidanou hodnotu a pokrývat skutečně prokázané potřeby. Aby mohly být zavedeny do praxe, měly by být z technického i provozního hlediska dostatečně zralé, což musí být prokázáno zejména úspěšnou realizací pilotních projektů. Měly by být založeny na konkrétním plánu udržitelnosti, aby byl zajištěn dlouhodobý provoz platforem hlavních služeb nad rámec nástroje pro propojení Evropy. Z toho důvodu by finanční pomoc podle tohoto nařízení měla být pokud možno v průběhu času postupně ukončována a měly by být uvolněny finanční prostředky ze zdrojů jiných než nástroj pro propojení Evropy.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8) Pro financování by měly být upřednostněny infrastruktury digitálních služeb, které jsou nezbytné pro splnění právních povinností vyplývajících z právních předpisů EU a/nebo vyvíjejí nebo zajišťují stavební prvky, s možným významným dopadem na rozvoj celoevropských veřejných služeb, aby mohlo být podpořeno větší množství infrastruktur digitálních služeb a v průběhu času postupně zbudován evropský ekosystém interoperability. V této souvislosti se právními povinnostmi rozumí zvláštní ustanovení, která vyžadují buď vytvoření, nebo využití infrastruktur digitálních služeb, nebo požadují výsledky, kterých lze dosáhnout pouze prostřednictvím evropských infrastruktur digitálních služeb.

vypouští se

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Digitální agenda pro Evropu stanoví, že do roku 2020 by měli mít všichni Evropané přístup k internetu o rychlosti vyšší než 30 Mb/s a polovina nebo více evropských domácností by měla mít předplacené internetové připojení o rychlosti vyšší než 100 Mb/s.

(11) Digitální agenda pro Evropu stanoví, že do roku 2020 by měli mít všichni Evropané přístup k internetu o rychlosti vyšší než 30 Mb/s a polovina nebo více evropských domácností by měla mít předplacené internetové připojení o rychlosti vyšší než 100 Mb/s. Vzhledem k rychlému rozvoji technologií, jejichž výsledkem je ještě rychlejší internetové připojení, je dnes přiměřené stanovit cíl, aby všechny domácnosti v Unii měly internetové připojení o rychlosti vyšší než 100 Mb/s a aby polovina z nich měla přístup k připojení o rychlosti 1 Gb/s.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Evropský trh s téměř 500 miliony obyvateli s vysokorychlostním širokopásmovým připojením by byl klíčovým faktorem pro rozvoj vnitřního trhu a pro vytvoření celosvětově jedinečné skupiny uživatelů dostatečně rozsáhlé pro to, aby se všem regionům poskytly nové možnosti, každému jednotlivému uživateli další výhody a Unii jako takové kapacita stát se hlavní znalostní ekonomikou ve světovém měřítku. Rychlé rozšíření vysokorychlostních širokopásmových sítí je zásadní pro rozvoj evropské produktivity a pro vznik nových a malých podniků, které mohou být vedoucími subjekty v různých odvětvích, například ve zdravotnictví, výrobním průmyslu a ve službách.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11b) Propojení nových příležitostí v infrastruktuře a nových, inovativních a interoperabilních služeb by mělo uvést v pohyb účinný cyklus pomocí stimulace zvyšující se poptávky po vysokorychlostním širokopásmovém připojení, na niž by bylo vhodné z komerčního hlediska reagovat.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11c) Připojení přes optické vlákno a ultrarychlé širokopásmové připojení je bohužel v Unii zatím neuspokojivé, zatímco jiné ekonomiky ve světě si svou nabídkou větší kapacity a rychlosti 1 Gb/s a vyšší zajistily globální prvenství. Má-li se Unie stát místem pokroku v oblasti inovací, poznatků a služeb, je nezbytné investovat do připojení přes optické vlákno jak v domácnostech, tak i v pasivní infrastruktuře v rámci páteřního propojení (backhaul).

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 d (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11d) Cíle pro rok 2020 by měly být revidovány tak, aby Unie měla nejrychlejší širokopásmové připojení na světě a aby bylo zajištěno, že do roku 2020 budou mít všichni občané Unie přístup k připojení o rychlosti 100 Mb/s a polovina domácností Unie bude mít přístup k připojení o rychlosti 1 Gb/s nebo vyšší.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13a) Prostředky z veřejných zdrojů na širokopásmové připojení by měly být vydávány pouze na infrastrukturu otevřenou hospodářské soutěži. Pouze sítě otevřené hospodářské soutěži prostřednictvím přístupu pověřené třetí strany mohou poskytnout dostupné konkurenceschopné služby a inovace pro spotřebitele a podniky.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(13b) Zajištění toho, aby spotřebitelé mohli snadno získat přístup a šířit obsah, služby a aplikace dle svého výběru prostřednictvím jediného předplaceného přístupu na internet, má zásadní význam pro dokončení budování jednotného digitálního trhu Unie. V této souvislosti ukazuje zjištění sdružení BEREC z května 2012, že minimálně 20 % uživatelů mobilního internetu v Evropě má zkušenost s nějakou formou omezení svého přístupu ke službám technologie VoIP. Přestože se očekává, že hospodářská soutěž ukázní operátory, pokrok je velmi pomalý, a veřejně financovaným telekomunikačním sítím, na něž se vztahuje toto nařízení, by proto mělo být zakázáno blokovat zákonně poskytované služby.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(19a) Je potřeba shromažďovat informace a statistické údaje o veřejných pracích, které budou pravděpodobně částečně či úplně použity k instalaci sítí nové generace, a zřídit databázi pro monitorování takových prací a vytvoření unijního registru telekomunikačních sítí, která by v možných případech byla doplněna podobnými informacemi o energetických a dopravních sítích.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Komisi by měla být nápomocna odborná skupina složená ze zástupců členských států za účelem konzultací a podpory mj. při monitorování realizace těchto hlavních směrů, plánování, hodnocení a řešení problémů s realizací.

Komisi by měla být nápomocna odborná skupina složená ze zástupců všech členských států za účelem konzultací a podpory mj. při monitorování realizace těchto hlavních směrů, plánování, hodnocení a řešení problémů s realizací.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Tímto nařízením se stanoví hlavní směry pro včasné zavedení a interoperabilitu projektů společného zájmu v oblasti transevropských telekomunikačních sítí .

1. Tímto nařízením se stanoví hlavní směry pro včasné zavedení a interoperabilitu projektů společného zájmu v oblasti transevropských digitálních sítí .

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

telekomunikačními sítěmi“ se rozumí širokopásmové sítě a infrastruktury digitálních služeb;

digitálními sítěmi“ se rozumí širokopásmové sítě a infrastruktury digitálních služeb;

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) „širokopásmovými sítěmi“ se rozumí drátové a bezdrátové přístupové sítě , pomocná infrastruktura a základní sítě schopné zajistit spojení o velmi vysokých rychlostech, a přispět tak k dosažení cílů širokopásmového připojení stanovených v Digitální agendě pro Evropu.

f) „širokopásmovými sítěmi“ se rozumí drátové a bezdrátové přístupové sítě, pomocná infrastruktura a základní sítě schopné zajistit spojení o velmi vysokých rychlostech, a přispět tak k dosažení cílů širokopásmového připojení o rychlosti 100 Mb/s a 1 Gb/s a vyšší tam, kde je to možné.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) hospodářský růst a podpora dokončení jednotného digitálního trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

a) hospodářský růst a podpora dokončení a hladkého fungování jednotného digitálního trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 3 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních, regionálních a místních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím.

b) zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád na všech úrovních podporou širokopásmových sítí, propojení a interoperability vnitrostátních, regionálních a místních telekomunikačních sítí a také otevřeného a nediskriminačního přístupu k těmto sítím a digitálního začlenění s přihlédnutím k tomu, že připojení musí být zajištěno i v řidčeji osídlených a méně rozvinutých regionech. V zájmu dokončení jednotného digitálního trhu se zajistí úzká spolupráce a koordinace činností v rámci nástroje pro propojení Evropy s vnitrostátními a regionálními kroky v oblasti širokopásmového připojení.

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 - písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) zajištění bezpečného, inkluzivního a pozitivního online prostředí pro děti a mladé lidi

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Projekty společného zájmu mohou zahrnovat celý cyklus, včetně studií proveditelnosti, provádění, nepřetržité činnosti, koordinace a hodnocení.

Projekty společného zájmu mohou zahrnovat celý cyklus, včetně studií proveditelnosti, provádění, nepřetržité činnosti a rozvoje, koordinace a hodnocení.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Finanční prostředky by měly být přidělovány s přihlédnutím ke konkrétním potřebám příjemců, a to zejména tak, že bude udržována rovnováha mezi dotacemi a inovativními finančními nástroji.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Aby byly akce přispívající k projektům společného zájmu v oblasti infrastruktur digitálních služeb způsobilé pro financování, musí kumulativně splňovat tato kritéria:

1. Aby byly akce přispívající k projektům společného zájmu v oblasti infrastruktur digitálních služeb způsobilé pro financování, musí splňovat tato kritéria:

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Nejvyšší prioritu pro financování mají stavební prvky, které jsou nezbytné pro rozvoj, zavádění a provoz ostatních infrastruktur digitálních služeb uvedených v příloze a u nichž je prokazatelný předpoklad, že pro tyto účely budou mít využití.

2. Nejvyšší prioritu pro financování mají stavební prvky a vyzrálé digitální služby obsahující technické modely (například interoperabilní datový model, normu pro přístupová práva nebo síťový model propojující všechny členské státy), u nichž je prokazatelný předpoklad, že budou mít využití pro rozvoj, zavádění a provoz ostatních infrastruktur digitálních služeb uvedených v příloze.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Druhou nejvyšší prioritu mají infrastruktury digitálních služeb, jejichž účelem je podpora konkrétních ustanovení právních předpisů EU a které vycházejí ze stávajících stavebních prvků.

3. Prioritu mají rovněž další infrastruktury digitálních služeb uvedené v příloze (oddíl 1.2.) tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Jelikož platforma hlavních služeb je předpokladem pro vytvoření infrastruktury digitálních služeb, podpora platforem hlavních služeb a jejich společných stavebních prvků musí mít přednost před obecnými službami.

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 a v závislosti na dostupných finančních prostředcích mohou být v pracovních programech stanovena další kritéria způsobilosti a priority v oblasti infrastruktur digitálních služeb.

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 a v závislosti na dostupných finančních prostředcích mohou být v pracovních programech tak, jak jsou stanoveny v nařízení (EU) č. / , kterým se zřizuje nástroj pro propojení Evropy („pracovní programy“), stanovena další kritéria způsobilosti a priority v oblasti infrastruktur digitálních služeb.

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 a v závislosti na dostupných finančních prostředcích mohou být v pracovních programech stanovena další kritéria způsobilosti a priority v oblasti infrastruktur digitálních služeb.

4. Na základě cílů stanovených v článku 3 a v příloze tohoto nařízení a v závislosti na dostupných finančních prostředcích mohou být v pracovních programech stanovena další kritéria způsobilosti a priority v oblasti infrastruktur digitálních služeb.

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) významně přispívají k plnění cílů Digitální agendy pro Evropu;

a) významně přispívají k plnění cílů týkajících se zajištění širokopásmového připojení o rychlosti 100 Mb/s a 1 Gb/s a vyšší tam, kde je to možné;

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 – písm. e

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e) využívají technologii považovanou za nejvhodnější k řešení potřeb dané oblasti, přičemž se berou v úvahu zeměpisné, sociální a ekonomické faktory na základě objektivních kritérií a v souladu se zásadou technologické neutrality;

vypouští se

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 5 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) zavádějí nejmodernější technologie a/nebo jsou založeny na inovativních obchodních modelech a mají vysoký potenciál replikovatelnosti.

f) navrhují co nevyváženější poměr mezi nejmodernějšími technologiemi s ohledem na kapacitu toku dat, bezpečnost přenosu, odolnost sítě a nákladovou efektivitu.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 6

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

6. Kritéria uvedená v písmeni f) předchozího odstavce se nevztahují na projekt financovaný z dodatečných účelově vázaných příspěvků poskytnutých v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. xxx/2012 [nařízení o nástroji pro propojení Evropy].

vypouští se

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Článek 7

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Unie může navazovat kontakty, projednávat, vyměňovat si informace a spolupracovat s veřejnými orgány nebo jakoukoli jinou organizací ve třetích zemích za účelem dosažení každého cíle sledovaného těmito hlavními směry. Kromě jiných cílů bude tato spolupráce usilovat o podporu interoperability mezi telekomunikačními sítěmi v Unii a telekomunikačními sítěmi třetích zemí.

Unie může navazovat kontakty, projednávat, vyměňovat si informace a spolupracovat s veřejnými orgány nebo jakoukoli jinou organizací ve třetích zemích za účelem dosažení každého cíle sledovaného těmito hlavními směry. Kromě jiných cílů bude tato spolupráce usilovat o podporu interoperability mezi digitálními sítěmi v Unii a digitálními sítěmi třetích zemí.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na základě informací obdržených podle článku 21 nařízení XXX o nástroji pro propojení Evropy si členské státy a Komise vyměňují informace o pokroku dosaženém v provádění těchto hlavních směrů.

1. Na základě informací obdržených podle článku 21 nařízení XXX o nástroji pro propojení Evropy si členské státy a Komise vyměňují informace a osvědčené postupy týkající se pokroku dosaženého v provádění těchto hlavních směrů. Evropskému parlamentu je zasílán každoroční přehled těchto informací. Členské státy do tohoto procesu zapojí místní a regionální orgány.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi poskytuje poradenství a je nápomocna odborná skupina složená ze zástupce každého státu. Tato odborná skupina je Komisi nápomocna zejména při:

2. Komisi poskytuje poradenství a je nápomocna odborná skupina složená ze zástupce každého státu. Tato odborná skupina je Komisi nápomocna zejména při:

a) monitorování realizace těchto hlavních směrů;

a) monitorování realizace těchto hlavních směrů;

b) vypracovávání vnitrostátních plánů nebo případně vnitrostátních strategií;

b) koordinaci vnitrostátních plánů nebo případně vnitrostátních strategií;

c) realizaci opatření pro hodnocení provádění pracovních programů z finančního a technického hlediska;

c) realizaci opatření pro hodnocení provádění pracovních programů z finančního a technického hlediska;

d) řešení stávajících nebo vznikajících problémů s realizací projektu.

d) řešení stávajících nebo vznikajících problémů s realizací projektu.

 

 

Odborná skupina může rovněž posuzovat jakoukoli jinou otázku týkající se rozvoje transevropských telekomunikačních sítí.

Odborná skupina může rovněž posuzovat jakoukoli otázku týkající se rozvoje transevropských digitálních sítí.

 

Odborná skupina je Komisi nápomocna zejména při přípravách předcházejících vypracování ročního a víceletého pracovního programu a jejich příslušné revize uvedené v čl. 17 odst. 1 a čl. 17 odst. 2 nařízení (EU) č. xxx/xxx, kterým se zřizuje nástroj pro propojení Evropy.

 

Skupina odborníků se za tím účelem zapojuje do strukturované spolupráce se subjekty zapojenými do plánování, rozvoje a řízení digitálních sítí a služeb, jako jsou mimo jiné místní a regionální orgány, vnitrostátní regulační orgány a Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (BEREC), poskytovatelé přístupu k internetu, administrátoři veřejných sítí a výrobci součástí.

 

Komise a Evropská investiční banka věnují připomínkám odborné skupiny zvláštní pozornost a veřejně zdůvodní všechny případy, kdy tyto připomínky nejsou zohledněny. Komise informuje odbornou skupinu na každém z jejích jednání o pokroku dosaženém při provádění pracovního programu.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a) Tato zpráva obsahuje hodnocení:

 

a) pokroku dosaženého v oblasti rozvoje, budování a zadávání projektů společného zájmu, případně zpoždění v provádění a dalších nastalých obtíží;

 

b) finančních prostředků vyčleněných a uvolněných Unií na projekty společného zájmu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. xxxx/xxxx, kterým se zřizuje nástroj pro propojení Evropy, v porovnání s celkovou hodnotou financovaných projektů společného zájmu.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Intervence v oblasti infrastruktury digitálních služeb se obvykle opírají o dvouvrstvový přístup: vytváření platforem hlavních služeb a obecných služeb. Jelikož platforma hlavních služeb je předpokladem pro vytvoření infrastruktury digitálních služeb, podpora platforem hlavních služeb a jejich společných stavebních prvků musí mít přednost před obecnými službami.

Intervence v oblasti infrastruktury digitálních služeb se obvykle opírají o dvouvrstvový přístup: vytváření platforem hlavních služeb a obecných služeb.

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platformy hlavních služeb a jejich společné stavební prvky řeší potřeby projektů společného zájmu, pokud jde o interoperabilitu a bezpečnost. Jsou určeny k tomu, aby umožnily digitální interakci mezi veřejnými orgány a občany, mezi veřejnými orgány a podniky a organizacemi nebo mezi veřejnými orgány různých členských států navzájem prostřednictvím standardizovaných přeshraničních a snadno použitelných interaktivních platforem. Infrastruktury digitálních služeb plnící úlohu stavebních prvků mají přednost před ostatními infrastrukturami digitálních služeb, protože prvně jmenované jsou základním předpokladem pro druhé. Obecné služby poskytují připojení k platformám hlavních služeb a umožňují vnitrostátním službám s přidanou hodnotou tyto platformy hlavních služeb využívat. Představují kanály mezi vnitrostátními službami a platformami hlavních služeb a umožňují vnitrostátním veřejným orgánům a organizacím, podnikům a občanům přístup k platformě hlavních služeb za účelem přeshraničních transakcí. Je třeba zajistit kvalitu služeb a podporu zúčastněným stranám, které se přeshraničních transakcí účastní. Budou podporovat a stimulovat zavádění platforem hlavních služeb.

Platformy hlavních služeb řeší potřeby projektů společného zájmu, pokud jde o interoperabilitu a bezpečnost. Jsou určeny k tomu, aby umožnily digitální interakci mezi veřejnými orgány a občany, mezi veřejnými orgány a podniky a organizacemi nebo mezi veřejnými orgány různých členských států navzájem prostřednictvím standardizovaných přeshraničních a snadno použitelných interaktivních platforem. Infrastruktury digitálních služeb, které představují nedílnou součást jiných infrastruktur digitálních služeb nebo mohou sloužit jako vzor pro nové platformy, mají přednost před ostatními infrastrukturami digitálních služeb. Obecné služby poskytují připojení k platformám hlavních služeb a umožňují vnitrostátním službám s přidanou hodnotou tyto platformy hlavních služeb využívat. Představují kanály mezi vnitrostátními službami a platformami hlavních služeb a umožňují vnitrostátním veřejným orgánům a organizacím, podnikům a občanům přístup k platformě hlavních služeb za účelem přeshraničních transakcí. Je třeba zajistit kvalitu služeb a podporu zúčastněným stranám, které se přeshraničních transakcí účastní. Budou podporovat a stimulovat zavádění platforem hlavních služeb.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – bod 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ea) Zásadní opatření pro bezpečnost na internetu: jedná se o služby zajišťující bezpečnost na internetu pro děti a mladé lidi na základě upevňování a rozšiřování možností přístupu, které zachovávají otevřenost internetu, ale zároveň využívají přiměřená technická řešení ve spojení s opatřeními posilujícími úlohu jednotlivce, zejména prostřednictvím vzdělávání.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Jiné infrastruktury digitálních služeb, které byly předem vymezeny jako způsobilé v souladu s čl. 6 odst. 1:

2. Jiné infrastruktury digitálních služeb, které byly předem vymezeny jako způsobilé v souladu s čl. 6 odst. 1 a čl. 6 odst. 3:

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

f) Přístup k digitálním zdrojům evropského dědictví: jedná se o platformu hlavních služeb založenou na stávajícím portálu Europeana. Platforma poskytne jediný přístupový bod k obsahu evropského kulturního dědictví na úrovni jednotlivých položek, soubor specifikací rozhraní pro interakci s infrastrukturou (vyhledávání dat, jejich stahování), podporu adaptace metadat a zpracování nového obsahu a také informace o podmínkách opakovaného použití obsahu přístupného prostřednictvím této infrastruktury.

f) Přístup k digitálním zdrojům evropského dědictví: jedná se o platformu hlavních služeb založenou na stávajícím portálu Europeana. Platforma poskytuje centrální přístupový bod k obsahu evropského kulturního dědictví na úrovni jednotlivých položek, soubor specifikací rozhraní pro interakci s infrastrukturou (vyhledávání dat, jejich stahování), podporu adaptace metadat a zpracování nového obsahu a také informace o podmínkách opakovaného použití obsahu přístupného prostřednictvím této infrastruktury.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice

Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. g

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího internetu: jedná se o platformu pro získávání, provoz a údržbu sdílených výpočetních zařízení, databází a softwarových nástrojů pro centra pro bezpečnější internet (Safer Internet Centres, SIC) v členských státech. Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro zpracování hlášení obsahu týkajícího se sexuálního zneužívání, jakož i spojení s policejními orgány včetně mezinárodních organizací, jako je Interpol, a případně odstraňování tohoto obsahu příslušnými internetovými stránkami. To bude podpořeno společnými databázemi.

g) Infrastruktura služeb bezpečnějšího internetu: jedná se o platformu pro získávání, provoz a údržbu sdílených výpočetních zařízení, databází a softwarových nástrojů a pro výměnu osvědčených postupů pro centra pro bezpečnější internet (Safer Internet Centres, SIC) v členských státech. Centra pro bezpečnější internet v členských státech zajišťující přidanou hodnotu Unie jsou hlavními prvky infrastruktury služeb bezpečnějšího internetu, v níž mají zvláštní význam vnitrostátní linky tísňového volání, telefonní linky pomoci, osvětová centra a další činnosti zaměřené na zvyšování informovanosti. Zahrnuty jsou rovněž podpůrné služby pro zpracování hlášení obsahu týkajícího se sexuálního zneužívání, jakož i spojení s policejními orgány včetně mezinárodních organizací, jako je Interpol, a případně odstraňování tohoto obsahu příslušnými internetovými stránkami. Tato činnost bude podporována společnými databázemi a společnými softwarovými systémy.

Pozměňovací návrh   47

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ha) Zavádění infrastruktur v oblasti veřejné dopravy umožňující využití bezpečných a interoperabilních mobilních proximitních služeb: zavádění infrastruktur v oblasti veřejné dopravy umožňující využití bezpečných a interoperabilních mobilních proximitních služeb umožní občanům, podnikům a organizacím přístup k řadě inovativních služeb mobility v rámci Unie.

Pozměňovací návrh   48

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – bod 2 – písm. h b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

hb) Evropská platforma pro přístup ke zdrojům vzdělávání. Cílem je využívat výhody IKT v oblasti vzdělávání prostřednictvím celounijního přístupu ke vzdělávacímu materiálu. Nákladově efektivní přístup ke vzdělávacímu materiálu a lepší kvalita tohoto materiálu prostřednictvím vzájemného hodnocení by posílily soudržnost Unie tím, že by umožnily kontakty, spolupráci a rozpravy mezi studenty a v akademickém světě. Tato platforma by sloužila jako základ pro spolupráci mezi vzdělávacími institucemi a umožňovala by zavádění dalších programů EU, jako je např. „Erasmus pro všechny“. Zlepšil by se tak přístup ke vzdělání a posílilo by se postavení Unie v globálním akademickém prostředí.

Pozměňovací návrh   49

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Využívání potenciálních synergií mezi zaváděním širokopásmových sítí a jiných sítí veřejných služeb (energetických, dopravních, vody, kanalizace atd.), zejména těch, které se vztahují k inteligentní distribuci elektřiny.

Je-li to možné, je třeba využívat potenciální synergie mezi zaváděním širokopásmových sítí a jiných sítí veřejných služeb (energetika, doprava, voda, kanalizace atd.), zejména těch, které se týkají inteligentní distribuce elektřiny.

Pozměňovací návrh   50

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(ca) pomoc při zužování digitální propasti.

Pozměňovací návrh   51

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny projekty finančně podporované podle tohoto nařízení musí významně přispívat k dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu.

Všechny projekty finančně podporované podle tohoto nařízení musí významně přispívat k tomu, aby se zajistilo připojení o rychlosti 100 Mb/s a 1 Gb/s a vyšší tam, kde je to možné.

Pozměňovací návrh   52

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 2 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny projekty finančně podporované podle tohoto nařízení musí významně přispívat k dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu.

Všechny projekty finančně podporované podle tohoto oddílu musí významně přispívat k dosažení cílů Digitální agendy pro Evropu.

Pozměňovací návrh   53

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) být založena na nejmodernější technologii, drátové či bezdrátové, schopné poskytovat výrazně vysokorychlostní širokopásmové služby, a tudíž schopné uspokojit poptávku po aplikacích, které vyžadují velkou šířku pásma, nebo

a) být založena na nejmodernější technologii, drátové či bezdrátové, schopné poskytovat výrazně vysokorychlostní širokopásmové služby o rychlosti nejméně 100 Mb/s, a tudíž schopné uspokojit poptávku po aplikacích, které vyžadují velkou šířku pásma, nebo

Pozměňovací návrh   54

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) být v souladu s platnými právními předpisy, zejména s právními předpisy v oblasti hospodářské soutěže, a s povinností zajistit přístup. K financování z veřejných prostředků by měly být způsobilé pouze sítě otevřené hospodářské soutěži, jak je stanoveno v tomto nařízení.

Pozměňovací návrh   55

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. a – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

cb) podporovat otevřený charakter internetu zajištěním zákazu blokování zákonných služeb v oblasti telekomunikačních sítí financovaných prostřednictvím tohoto nařízení, ale zároveň umožnit přiměřené řízení internetového provozu v době přetížení sítí ve špičce a dodržovat minimální požadavky na kvalitu služeb podle čl. 22 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/22/ES ze dne 7. března 2002 o univerzální službě a právech uživatelů týkajících se sítí a služeb elektronických komunikací (směrnice o univerzální službě).

Pozměňovací návrh   56

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) Akce financované z dodatečných účelově vyčleněných příspěvků poskytnutých v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. xxxx/2012 [nařízení o nástroji pro propojení Evropy] přinesou na trh významné nové prvky, pokud jde o dostupnost, rychlost a kapacitu širokopásmových služeb. Projekty zajišťující přenos dat rychlostí nižší než 30 Mb/s by měly v průběhu času zajistit zvýšení rychlosti alespoň na 30 Mb/s.

b) Akce financované z dodatečných účelově vyčleněných příspěvků poskytnutých v souladu s čl. 15 odst. 2 nařízení (EU) č. xxxx/2012 [nařízení o nástroji pro propojení Evropy] přinesou na trh významné nové prvky, pokud jde o dostupnost, rychlost a kapacitu širokopásmových služeb. Projekty zajišťující přenos dat rychlostí nižší než 100 Mb/s by měly v průběhu času zajistit zvýšení rychlosti alespoň na 100 Mb/s.

Pozměňovací návrh   57

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Oddíl 3. Horizontální akce

Oddíl 3. Horizontální akce

Zavedení transevropských telekomunikačních sítí, které pomůže odstranit problematická místa na jednotném digitálním trhu, je doprovázeno studiemi a akcemi na podporu programu. Tyto akce mohou zahrnovat:

Zavedení transevropských digitálních sítí, které pomůže odstranit problematická místa na jednotném digitálním trhu, je doprovázeno akcemi na podporu programu. Tyto akce mohou zahrnovat:

  • [1]  Úř. věst. C 143, 22.5.2012, s. 120.
  • [2]  Úř. věst. C 225, 27.7.2012, s. 211.

STANOVISKO Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (22. 6. 2012)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES
(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Navrhovatel: Oreste Rossi

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Tento návrh nařízení stanovuje v rámci nástroje pro propojení Evropy, který je nedílnou součástí strategie „Evropa 2020“, řadu hlavních směrů týkajících se cílů a priorit širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb v oblasti telekomunikací.

V nařízení jsou stanoveny projekty obecného zájmu pro šíření širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb, které se zaměřují na zlepšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, na podporu vzájemného propojení a interoperability vnitrostátních sítí, na podporu rozvoje jednotného digitálního trhu a přispívají také ke snížení emisí skleníkových plynů a k ochraně životního prostředí.

Vytvoření přeshraničního přístupu k interoperabilní infrastruktuře veřejných digitálních služeb je oblastí, v níž mohou kroky Evropské unie přestavovat vysokou přidanou hodnotu. Takové služby veřejné správy zahrnují přeshraniční poskytování služeb elektronického zdravotnictví, které jsou zejména předmětem působnosti Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin.

Vytvoření přeshraničních interoperabilních služeb elektronického zdravotnictví by umožnilo interakci mezi občany a poskytovateli zdravotních služeb a předávání údajů mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními a zároveň poskytlo přístup k elektronickým zdravotním záznamům a elektronickým službám na předpis, k službám telemedicíny (poskytování zdravotnických služeb na velké vzdálenosti) a domácí asistenci. Služby elektronického zdravotnictví by kromě snížení léčebných výdajů a modernizace a zvýšení účinnosti vnitrostátních systémů zdravotní pomoci přispěly ke zlepšení bezpečnosti pacientů.

Navrhovatel sdílí a podporuje návrh Komise a současně navrhuje některé změny zaměřené na zvýšení účinnosti projektů obecného zájmu v oblasti elektronické veřejné správy.

Přeshraniční interoperabilní služby elektronického zdravotnictví by měly zejména stanovit přijetí jednotné normy uvádění elektronických údajů a dokumentů ze strany zdravotních a nemocničních zařízení i prostřednictvím přijetí společné kodifikace členskými státy za účelem zavedení standardní terminologie jednotlivých zdravotních výkonů. Mimo jiné by měl být stanoven minimální soubor společných údajů a elektronických dokumentů, které představují minimální výbavu pacientů v rámci interoperabilních služeb elektronického zdravotnictví (například krevní faktor, anamnézy, propouštěcí zprávy aj.).

Obecněji je vhodné, aby výsledkem projektů v oblasti elektronické veřejné správy bylo stanovení jednotného evropského identifikačního kódu, který budou moci občané a podniky používat ve stycích s orgány veřejné správy všech členských států.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje závěr, že kritická úloha internetu znamená, že jeho přínosy pro společnost jako celek mají mnohem větší význam než soukromé pobídky investic do rychlejších sítí. Veřejná podpora této oblasti je proto nezbytná, neměla by však nadmíru narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje závěr, že kritická úloha internetu znamená, že jeho přínosy pro společnost jako celek mají mnohem větší význam než soukromé pobídky investic do rychlejších sítí. Veřejná podpora této oblasti je proto nezbytná, neměla by však nadmíru narušovat hospodářskou soutěž. Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 6. července 2011 o evropských širokopásmových sítích: investicích do digitálního růstu zdůrazňuje, že služby poskytované v širokopásmové síti jsou zásadně důležité pro konkurenceschopnost průmyslu EU a do značné míry přispívají k hospodářskému růstu, sociální soudržnosti, k vytváření kvalitních pracovních příležitostí v EU a k tomu, aby se na digitálním životě v EU podílely všechny regionální skupiny a všechny společenské vrstvy; doporučuje, aby se podporoval konkurenceschopný trh pro investice do pevné i bezdrátové infrastruktury širokopásmového připojení a její využívání; konstatuje, že konkurenceschopný trh je katalyzátorem dalších investic a inovací ze strany poskytovatelů komunikací, aplikací a obsahu a současně představuje životadárnou platformu pro digitální hospodářství.

 

_____________

 

1 P7_TA-(2011)0322

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) S vyššími rychlostmi širokopásmového připojení jsou spojeny značné ekonomické a sociální přínosy, které investoři nemohou získat ani zpeněžit. Rychlé a superrychlé širokopásmové připojení představuje klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a zavádění digitálních služeb, které se zakládají na dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. Zavádění a používání rychlejších sítí otevírá cestu pro inovační služby využívající vyšší rychlosti. Opatření na úrovni Unie je nezbytné za účelem maximalizace synergií a interakcí mezi těmito dvěma komponenty digitálních telekomunikačních sítí.

(10) S vyššími rychlostmi širokopásmového připojení jsou spojeny značné ekonomické a sociální přínosy, které investoři nemohou získat ani zpeněžit. Rychlé a superrychlé širokopásmové připojení představuje klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a zavádění digitálních služeb, které se zakládají na dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. Zavádění a používání rychlejších sítí otevírá cestu pro inovační služby využívající vyšší rychlosti. Opatření na úrovni Unie je nezbytné za účelem maximalizace synergií a interakcí mezi těmito dvěma komponenty digitálních telekomunikačních sítí. Univerzální přístup k širokopásmovým sítím představuje nezbytnou podmínku pro růst moderních ekonomik a pro dobré životní podmínky jednotlivců a jejich začlenění do informační společnosti. Rozšíření širokopásmových sítí ve venkovských a ekonomicky i sociálně znevýhodněných oblastech umožní zlepšit komunikaci, zejména u osob se sníženou pohyblivostí nebo osob, jež žijí na odlehlých místech, přispěje ke zlepšení přístupu ke službám a podpoří rozvoj MSP na venkově, což napomůže tvorbě nových pracovních míst a rozvoji nových služeb v těchto oblastech;

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb přispěje k cíli Unie snížit emise skleníkových plynů umožněním energeticky účinných řešení v mnohých odvětvích evropského hospodářství. Tento kladný účinek bude, ale pouze do určité míry, omezen rostoucí poptávkou po energii a zdrojích souvisejících hlavně s výstavbou širokopásmových sítí a provozem infrastruktur digitálních služeb.

(13) Využívání informačních a komunikačních technologií usnadňuje strukturální přizpůsobení ve prospěch zboží a služeb s menší spotřebou zdrojů, ve prospěch energetických úspor v budovách i v elektrických sítích a rovněž rozvoj inteligentních dopravních systémů, jež budou efektivnější a budou mít nižší spotřebu energie. Rozvoj širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb přispěje k cíli Unie snížit emise skleníkových plynů umožněním energeticky účinných řešení v mnohých odvětvích evropského hospodářství. Tento kladný účinek bude, ale pouze do určité míry, omezen rostoucí poptávkou po energii a zdrojích souvisejících hlavně s výstavbou širokopásmových sítí a provozem infrastruktur digitálních služeb.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 24 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(24a) Při provádění tohoto nařízení je třeba zpracovávat osobní údaje v souladu s předpisy Unie, stanovenými zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o zpracování osobních údajů a ochraně soukromí v odvětví elektronických komunikací (směrnice o soukromí a elektronických komunikacích).

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) přispívají k ekonomickému růstu a podpoře rozvoje jednotného trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

1) přispívají k ekonomickému růstu a podpoře rozvoje jednotného trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, zejména tím, že malým a středním podnikům usnadňují přístup na trh.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím;

2) přispívají ke zlepšení sociální soudržnosti a každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

2a) přispívají k ochraně a obraně informací a informačních systémů tím, že zajišťují jejich dostupnost, integritu, ověřování a důvěrnost. Tato opatření by se měla týkat ochranných, detekčních a reakčních schopností informačních systémů, a to zejména v souvislosti s počítačovými útoky.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) usnadní udržitelné zavádění transevropských infrastruktur digitálních služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a modernizaci;

4) usnadní udržitelné zavádění otevřených, přístupných a nediskriminačních transevropských infrastruktur digitálních služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu, modernizaci a bezpečnost.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, špatně přístupných, okrajových, venkovských a ekonomicky a sociálně znevýhodněných oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Projekt společného zájmu může zahrnovat celý jeho cyklus, včetně studií proveditelnosti, provádění, nepřetržité činnosti, koordinace a hodnocení.

2. Projekt společného zájmu může zahrnovat celý jeho cyklus, včetně studií proveditelnosti, provádění, nepřetržité činnosti, koordinace a hodnocení.

 

Projekty společného zájmu by se měly řídit zásadou technologické neutrality, která je základem struktury EU pro elektronickou komunikaci.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) nových možností využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky.

c) nových možností využití synergií mezi různými typy infrastruktury.

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti textu.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu.

c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu, poté co bude vypracována studie proveditelnosti a analýza nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je nápomocna odborná skupina složená ze zástupce každého státu pro monitorování realizace těchto hlavních směrů, pomoc v plánování prostřednictvím vnitrostátních strategií pro vysokorychlostní internet a mapování infrastruktur a pro výměnu informací. Odborná skupina může rovněž posuzovat jakoukoli otázku týkající se rozvoje transevropských telekomunikačních sítí.

2. Komisi je nápomocna odborná skupina složená ze zástupce každého státu pro monitorování realizace těchto hlavních směrů, pomoc v plánování prostřednictvím vnitrostátních strategií pro vysokorychlostní internet a mapování infrastruktur a pro výměnu informací. Komise spolu s odbornou skupinou posoudí, do jaké míry oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží sociální, environmentální a hospodářské priority, technologický rozvoj nebo situaci na příslušných trzích a jaké jsou nové příležitosti k využití synergií mezi různými typy infrastruktury. Odborná skupina může rovněž posuzovat jakoukoli otázku týkající se rozvoje transevropských telekomunikačních sítí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise v těchto zprávách rovněž vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží politické priority, technologický rozvoj nebo situaci na příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých projektů zahrnují analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné.

4. U velkých projektů provede Komise analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelním pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné, aby se předešlo investicím do infrastruktury, která rychle zastará.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 je Komisi svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 6 je Komisi svěřena na dobu pěti let ode dne vstupu tohoto nařízení v platnost. Komise vypracuje zprávu o přenesení pravomoci nejpozději devět měsíců před koncem tohoto pětiletého období.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Použije se ode dne 1. ledna 2014.

Použije se ode dne ...* .

 

___________

 

* Úř. věst. vložte prosím datum: dva roky po vstupu tohoto nařízení v platnost.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že toto nařízení souvisí s nařízením, kterým se vytváří nástroj pro propojení Evropy, nebylo by vhodné uvádět určité datum použití, které nezohledňuje dobu potřebnou ke schválení těchto různých nařízení.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Příloha – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zavedení a rozšíření transevropských telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě a infrastruktury digitálních služeb) přispěje k podpoře hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a dosažení pulsujícího jednotného digitálního trhu. Jejich zavedení poskytne zejména rychlejší přístup k internetu, povede ke zlepšením umožněným informačními technologiemi v každodenním životě občanů, včetně dětí a mladých lidí, podniků a států, zvýší interoperabilitu a usnadní soulad nebo konvergenci s obecně dohodnutými normami.

Zavedení a rozšíření transevropských telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě a infrastruktury digitálních služeb) přispěje k podpoře hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a dosažení pulsujícího jednotného digitálního trhu. Jejich zavedení poskytne zejména rychlejší přístup k internetu, povede ke zlepšením umožněným informačními technologiemi v každodenním životě občanů, podniků a států, zvýší interoperabilitu a usnadní soulad nebo konvergenci s obecně dohodnutými normami.

Odůvodnění

Ze zavádění transevropských sítí mají výhody všichni občané. Je tedy zbytečné uvádět jejich zvláštní kategorie.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Všechny investice do širokopásmového připojení na území Unie rozšiřují kapacitu sítě a přinášejí prospěch všem potenciálním uživatelům, včetně uživatelů v jiných členských státech, než je země investice. Investice do těchto sítí dají podnět k vyšší hospodářské soutěži a větší inovaci v ekonomice, zajistí efektivnější a účinnější veřejné služby, přispějí k cílům EU týkajícím se nízkouhlíkového hospodářství a k celkové konkurenceschopnosti a produktivitě EU.

Všechny investice do širokopásmového připojení na území Unie rozšiřují kapacitu sítě a přinášejí prospěch všem potenciálním uživatelům, včetně uživatelů v jiných členských státech, než je země investice. Investice do těchto sítí dají podnět k vyšší hospodářské soutěži, sociální soudržnosti a větší inovaci v ekonomice, zajistí efektivnější a účinnější veřejné služby, přispějí k cílům EU týkajícím se nízkouhlíkového hospodářství a k celkové konkurenceschopnosti a produktivitě EU.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Investice do širokopásmové infrastruktury vynakládali převážně soukromí investoři a očekává se, že tomu tak bude i nadále. Dosažení cílů Digitální agendy si však vyžádá investice v oblastech, kde to nemá jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se atraktivita pro podnikatele možná bude muset během lhůty stanovené k dosažení cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných investic lze charakterizovat tyto tři typy oblastí:

Investice do širokopásmové infrastruktury vynakládali převážně soukromí investoři a očekává se, že tomu tak bude i nadále. V mnohých regionech jsou však investice do infrastruktury širokopásmových sítí nedostatečné kvůli absenci konkurence a vysokému tržnímu riziku, zatímco veřejné služby jsou kvůli dílčí povaze technických řešení málo rozvinuté a neinteroperabilní. Dosažení cílů Digitální agendy si vyžádá investice v oblastech, kde to nemá jasné ekonomické odůvodnění nebo kde se atraktivita pro podnikatele možná bude muset během lhůty stanovené k dosažení cílů zvýšit. Na základě pravděpodobných investic lze charakterizovat tyto tři typy oblastí:

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Venkovské oblasti a oblasti s malou hustotou obyvatelstva jsou obvykle pokryty spojením o malé rychlosti a v některých případech dokonce nejsou spojením pokryty vůbec. Není pravděpodobné, že ekonomický význam investic bude reálný a že evropských cílů bude do roku 2020 dosaženo. Investice v těchto oblastech si vyžadují větší finanční podporu poskytovanou z grantů případně v kombinaci s finančními nástroji. Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi vysoké investiční náklady, nebo nízký příjem. Podpora z nástroje pro propojení Evropy v těchto oblastech pravděpodobně doplní dostupné fondy soudržnosti nebo fondy na rozvoj venkova a jinou přímou veřejnou podporu.

Venkovské oblasti a oblasti s malou hustotou obyvatelstva jsou obvykle pokryty spojením o malé rychlosti a v některých případech dokonce nejsou spojením pokryty vůbec. Jedná se o prioritní oblast, kde je možné širokopásmový přístup nahradit satelitním připojením. Není pravděpodobné, že ekonomický význam investic bude reálný a že evropských cílů bude do roku 2020 dosaženo. Investice v těchto oblastech si vyžadují větší finanční podporu poskytovanou z grantů případně v kombinaci s finančními nástroji. Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi vysoké investiční náklady, nebo nízký příjem. Podpora z nástroje pro propojení Evropy v těchto oblastech pravděpodobně doplní dostupné fondy soudržnosti nebo fondy na rozvoj venkova a jinou přímou veřejnou podporu.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Služby elektronické správy (eGovernment) se vztahují na digitální interakci mezi veřejnými orgány a občany, veřejnými orgány a podniky a organizacemi a mezi veřejnými orgány různých zemí. Standardizované, přeshraniční a uživatelsky přívětivé platformy interakce budou generovat růst efektivity jak v celém hospodářství, tak i ve veřejném sektoru, a přispějí k jednotnému trhu.

Služby elektronické správy (eGovernment) se vztahují na digitální interakci mezi veřejnými orgány a občany, veřejnými orgány a podniky a organizacemi a mezi veřejnými orgány různých zemí. Přeshraniční a uživatelsky přívětivé platformy interakce budou generovat růst efektivity jak v celém hospodářství, tak i ve veřejném sektoru, a přispějí k jednotnému trhu.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Interoperabilní elektronická identifikace a ověřování v celé Evropě: Bude zaveden soubor propojených a zabezpečených autentizačních serverů a protokolů, které zajišťují interoperabilitu různých autentizačních a identifikačních systémů a systémů povolování existujících v Evropě. Tato platforma umožní občanům a podnikům přístup ke službám on-line, když je to potřebné například za účelem studia, práce, cestování, poskytování zdravotní péče nebo podnikání v zahraničí. Bude tvořit hlavní úroveň pro všechny tyto digitální služby, pro které je potřebná elektronická identifikace a ověření totožnosti: např. elektronické zadávání veřejných zakázek, zdravotní služby on-line, standardizované podnikové výkaznictví, elektronická výměna informací z oblasti justice, transevropská registrace společností on-line, služby elektronické správy (eGovernment) pro podniky, včetně komunikace mezi obchodními rejstříky týkající se přeshraničních fúzí a zahraničních poboček. Tato platforma může využívat také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní platformy.

Interoperabilní elektronická identifikace a ověřování v celé Evropě: Bude zaveden soubor propojených a zabezpečených autentizačních serverů a protokolů, které zajišťují interoperabilitu různých autentizačních a identifikačních systémů a systémů povolování existujících v Evropě, jehož konečným cílem bude zavést pro účely veřejné správy jednotný evropský identifikační kód fyzických a právnických osob. Tato platforma umožní občanům a podnikům přístup ke službám on-line, když je to potřebné například za účelem studia, práce, cestování, poskytování zdravotní péče nebo podnikání v zahraničí. Bude tvořit hlavní úroveň pro všechny tyto digitální služby, pro které je potřebná elektronická identifikace a ověření totožnosti: např. elektronické zadávání veřejných zakázek, zdravotní služby on-line, standardizované podnikové výkaznictví, elektronická výměna informací z oblasti justice, transevropská registrace společností on-line, služby elektronické správy (eGovernment) pro podniky, včetně komunikace mezi obchodními rejstříky týkající se přeshraničních fúzí a zahraničních poboček. Tato platforma může využívat také zdroje a nástroje vícejazyčné hlavní platformy.

Odůvodnění

Zavedení jednotného evropského identifikačního kódu elektronických služeb, který budou moci využívat všichni občané a podniky ve všech členských státech, by velmi zjednodušilo styk s veřejnou správou a účinněji zajistilo skutečnou interoperabilitu.

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. d – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d) Interoperabilní přeshraniční služby elektronického zdravotnictví: Tyto služby umožní interakci mezi občany/pacienty a poskytovateli zdravotní péče, předávání údajů mezi institucemi a organizacemi nebo přímou komunikaci (peer-to-peer) mezi občany/pacienty a/nebo zdravotními odborníky a institucemi. Zaváděná infrastruktura bude v souladu se zásadami ochrany údajů stanovenými zejména ve směrnicích 95/46/ES a 2002/58/ES a také s mezinárodními a vnitrostátními etickými pravidly týkajícími se používání zdravotních záznamů pacientů a jiných osobních údajů.

d) Interoperabilní přeshraniční služby elektronického zdravotnictví: Tyto služby umožní interakci mezi občany/pacienty a poskytovateli zdravotní péče, předávání údajů mezi institucemi a organizacemi nebo přímou komunikaci (peer-to-peer) mezi občany/pacienty a/nebo zdravotními odborníky a institucemi. Zaváděná infrastruktura upraví přijetí jednotné normy pro uvádění údajů a dokumentů vytvořených v informačních systémech zdravotních a nemocničních zařízení; vytvoří minimální společný soubor elektronických údajů a dokumentů, které by měly patřit k základní výbavě pacientů v rámci interoperabilních přeshraničních služeb elektronického zdravotnictví; bude v souladu se zásadami ochrany údajů stanovenými zejména ve směrnicích 95/46/ES a 2002/58/ES a také s mezinárodními a vnitrostátními etickými pravidly týkajícími se používání zdravotních záznamů pacientů a jiných osobních údajů.

Odůvodnění

Pro řádné fungování služeb elektronického zdravotnictví by měl být přijat evropský zdravotní záznam, který bude používat jednotnou normu pro uvádění údajů a bude zejména jasně uvádět údaje, které budou tvořit základní výbavu pacienta (například krevní faktor, anamnézy, propouštěcí zprávy z nemocničních pobytů, záznamy o poskytnutí první pomoci atd.).

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – odst. 2 – pododstavec 3 – písm. d – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Služby budou obsahovat přeshraniční přístup k elektronickým zdravotním záznamům a službám elektronického předepisování léků a také dálkové zdravotní služby/služby asistovaného žití, přeshraniční vícejazyčné sémantické služby napojené na vícejazyčnou hlavní platformu, přístup k informacím o sociálním zabezpečení založený na infrastruktuře EESSI (elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení) atd.

Služby budou obsahovat přeshraniční přístup k elektronickým zdravotním záznamům a službám elektronického předepisování léků a také dálkové zdravotní služby/služby asistovaného žití, přeshraniční vícejazyčné sémantické služby se společnými kodifikačními systémy napojené na vícejazyčnou hlavní platformu, přístup k informacím o sociálním zabezpečení založený na infrastruktuře EESSI (elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení) atd.

Odůvodnění

Je důležité stanovit požadavek, aby byly v rámci poskytování přeshraničních vícejazyčných služeb přijaty v členských státech společné kodifikační systémy, které by umožnily zavést jednotnou terminologii jednotlivých zdravotních výkonů (například laboratorních vyšetření, patologické anatomie, radiologie atd.).

POSTUP

Název

Transevropské telekomunikační sítě a zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES

Referenční údaje

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD).

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ENVI

15.11.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Oreste Rossi

28.11.2011

Projednání ve výboru

1.3.2012

 

 

 

Datum přijetí

20.6.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

53

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Véronique Mathieu

STANOVISKO Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (12. 10. 2012)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES
(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Navrhovatelka: Marielle Gallo

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Navrhovatelka stanoviska oceňuje Komisi, která navrhla hlavní směry transevropských telekomunikačních sítí, jež napomáhají splnění cílů strategie Evropa 2020 a digitální agendy pro Evropu.

Tímto návrhem se stanoví hlavní směry transevropských telekomunikačních sítí. K tomu navrhovatelka navrhuje cíle a priority projektů společného zájmu zaměřených na odstranění problematických míst a na zajištění napojení na infrastrukturu veřejných digitálních služeb a přístupu k ní, včetně přístupu přeshraničního.

Navrhovatelka doufá, že v tomto období přísné rozpočtové kázně a slabého hospodářského růstu vnesou nové nástroje navržené Komisí v rámci nástroje na propojení Evropy do budování jednotného digitálního trhu novou tržní dynamiku.

Internetová ekonomika a její význam pro zaměstnanost je zásadní a v roce 2016 dosáhne objemu 800 miliard EUR, což je více než 5 % HDP Evropské unie. Internet změnil způsob našeho života i práce, přístup k informacím a vzájemné kontakty a má obrovský potenciál změnit mnoho dalších aspektů našeho života, například poznání a vzdělávání. Internet změnil rovněž náš způsob srovnávání, nakupování nebo prodávání výrobků a služeb, vyhledávání a poskytování informací a zpracovávání plateb nebo správu našich údajů. Elektronický obchod a obecněji řečeno digitální služby jsou již nyní středobodem života spotřebitelů, podniků a obecněji řečeno občanů.

Dosažení jednotného digitálního trhu však dnes brání určité překážky: nedostatečné investice do širokopásmových infrastruktur, zejména ve venkovských oblastech EU, a chybějící evropská strategie přeshraničního rozvoje infrastruktur digitálních služeb. Náklady na řešení tohoto nedostatku se odhadují nejméně na 4,1 % HDP do roku 2020, tedy na 500 miliard EUR, neboli 1 000 EUR na občana[1].

Navrhovatelka stanoviska se domnívá, že tato situace je problematická zejména pro malé a střední podniky, které v důsledku neexistujícího dostatečně kvalitního a rychlého napojení na síť nevyužívají nové technologie, jako je „cloud computing“ (poskytování služeb a programů uložených na serverech na internetu), jež umožňuje inovativní obchodní nabídku a významné úspory.

Navrhovatelka stanoviska se rovněž obává, že nemožnost přístupu k širokopásmovému připojení poškozuje zejména nejzranitelnější spotřebitele. Bez širokopásmového připojení nemají tito lidé přístup k celé škále nových aplikací nebo služeb, například ke srovnávání cen on-line, a pohybují se tak ve spirále, která je vzdaluje nejvýhodnějším nabídkám.

Navrhovatelka tedy připomíná význam cíle digitální agendy pro Evropu: zaručit udržitelný hospodářský a sociální přínos jednotného digitálního trhu založeného na širokopásmovém internetu.

Navrhovatelka by ráda zdůraznila význam počítačové bezpečnosti zaručující ochranu spotřebitelů. Digitální služby hrají v našem každodenním životě stále větší úlohu a využívají k tomu stále větší množství osobních nebo veřejně dostupných údajů. Bezpečné a zajištěné on-line prostředí je proto naprostou nutností.

Navrhovatelka souhlasí s analýzou Komise, podle níž za skutečností, že ještě nebyl vytvořen jednotný digitální trh, stojí problém nabídky, ale i poptávky. Jedním z cílů projektů obecného zájmu by tedy mělo být podněcování poptávky po službách v širokopásmovém prostředí, zejména formou služeb elektronické správy.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje závěr, že kritická úloha internetu znamená, že jeho přínosy pro společnost jako celek mají mnohem větší význam než soukromé pobídky investic do rychlejších sítí. Veřejná podpora této oblasti je proto nezbytná, neměla by však nadmíru narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje závěr, že kritická úloha internetu znamená, že jeho přínosy pro společnost jako celek mají mnohem větší význam než soukromé pobídky investic do rychlejších sítí. Veřejná podpora této oblasti je proto zejména ve venkovských oblastech nezbytná, neměla by však nadmíru narušovat hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Pro otevřený internet je velmi důležitá neutralita sítí.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8 a) Projekty společného zájmu uvedené v tomto nařízení by měly rovněž pomoci posílit hospodářskou, sociální a územní soudržnost Unie v souladu s článkem 174 Smlouvy o fungování Evropské unie. V tomto ohledu by měla být zvláštní pozornost věnována venkovským, odlehlým nebo řídce osídleným oblastem.

Odůvodnění

Evropská unie musí především konat za účelem napravení nedostatků na trhu. Za účelem posílení své územní soudržnosti musí EU zajistit, že i nejřidčeji obydlené nebo nejizolovanější oblasti budou mít dobrý přístup k telekomunikační infrastruktuře.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Co se týče využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru k zajištění rychlého širokopásmového připojení zejména ve venkovských oblastech, doporučují se partnerství veřejného a soukromého sektoru podporovaná z evropských prostředků mezi regionálními a místními orgány a malými a středními podniky informačních a komunikačních technologií (IKT) v oblasti veřejných služeb IKT, neboť mohou vytvářet udržitelný základ pro místní rozvoj schopností a znalostí v celé Unii.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) S vyššími rychlostmi širokopásmového připojení jsou spojeny značné ekonomické a sociální přínosy, které investoři nemohou získat ani zpeněžit. Rychlé a superrychlé širokopásmové připojení představuje klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a zavádění digitálních služeb, které se zakládají na dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. Zavádění a používání rychlejších sítí otevírá cestu pro inovační služby využívající vyšší rychlosti. Opatření na úrovni Unie je nezbytné za účelem maximalizace synergií a interakcí mezi těmito dvěma komponenty digitálních telekomunikačních sítí.

 

(10) S vyššími rychlostmi širokopásmového připojení jsou spojeny značné ekonomické a sociální přínosy, které investoři nemohou získat ani zpeněžit. Rychlé a superrychlé širokopásmové připojení představuje klíčovou infrastrukturu pro komplexní rozvoj a zavádění digitálních služeb, které se zakládají na dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. Zavádění a používání rychlejších sítí otevírá cestu pro inovační služby využívající vyšší rychlosti. Opatření na úrovni Unie je nezbytné za účelem maximalizace synergií a interakcí mezi těmito dvěma komponenty digitálních telekomunikačních sítí, zejména s ohledem na zvyšování počtu mobilních zařízení připojených na internet, jako jsou chytré telefony a tablety.

Odůvodnění

Používání nových zařízení zvyšuje potřebu účinných telekomunikačních infrastruktur.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Pro venkovské oblasti je velmi důležité rozšíření přístupových sítí, které umožňují napojení jednotlivých domovních přípojek.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Rozšíření a zachování přístupu k bohatému a rozmanitému kulturnímu obsahu Evropy a údajům, které mají subjekty veřejného sektoru, a jejich otevření pro opětovné použití při plném respektování autorských a jiných souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost a povzbudí inovaci a podnikání. Neomezený přístup k opakovaně použitelným vícejazyčným zdrojům pomůže překonat jazykové bariéry, které oslabují vnitřní trh pro služby on-line a omezují přístup ke znalostem.

(18) Rozšíření a zachování přístupu k bohatému a rozmanitému kulturnímu obsahu Evropy a údajům, které mají subjekty veřejného sektoru, a jejich otevření pro opětovné použití při plném respektování autorských a jiných souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost a povzbudí inovaci a podnikání. Neomezený přístup k opakovaně použitelným vícejazyčným zdrojům pomůže překonat jazykové bariéry, které oslabují vnitřní trh pro služby on-line a omezují přístup ke znalostem. Vnitrostátním, regionálním a místním subjektům s rozhodovacími pravomocemi musí však být i nadále umožněno, aby mohly samostatně rozhodovat o využívání svých informací a z větší části pokrývat náklady, které jim vznikly v důsledku plnění veřejných úkolů.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni a na regionální a místní úrovni. Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) přispívají k ekonomickému růstu a podpoře rozvoje jednotného trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

1) přispívají k ekonomickému růstu a podpoře rozvoje jednotného trhu a urychlují digitální integraci celých hospodářsky a kulturně znevýhodněných oblastí, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím;

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím za dostupné ceny;

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) stimulují celoevropské zavádění rychlých a superrychlých širokopásmových sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění transevropských digitálních služeb;

3) stimulují, s důrazem zejména na venkovské a řídce osídlené oblasti v souladu se zásadou technologické neutrality, celoevropské zavádění rychlých a superrychlých širokopásmových sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění transevropských digitálních služeb;

Odůvodnění

Evropská unie musí především konat za účelem napravení nedostatků na trhu. Za účelem posílení své územní soudržnosti musí EU zajistit, že i nejřidčeji obydlené nebo nejizolovanější oblasti budou mít dobrý přístup k telekomunikační infrastruktuře.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

4a) stimulují poptávku po službách vyžadujících širokopásmové připojení, především prostřednictvím rozvoje služeb elektronické správy, což napomůže rozvoji digitálního vnitřního trhu;

Odůvodnění

Dnes ještě naprosto nedostatečná poptávka musí být stimulována tak, aby vznikl kruh, v němž zvýšená poptávka podpoří rozvoj nových služeb určených spotřebitelům.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) komplexní zavádění superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 4 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí, zejména přístupových sítí, za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) Členské státy a/nebo jiné subjekty, které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

3) Členské státy a/nebo jiné subjekty, včetně regionálních a místních orgánů, které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou případně nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – písm. a – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Budou-li v Unii prováděny projekty infrastruktury na jakémkoli druhu sítě (dopravní, energetické nebo telekomunikační), může být zároveň provedeno mapování ostatních sítí.

Odůvodnění

Cílem je vytvořit synergie, neboť mapovací práce jsou velmi nákladné, a pokud se provádějí stavební práce pro úpravy nebo modernizaci jedné sítě, může být vhodné využít tyto práce pro mapování ostatních sítí.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k projektům společného zájmu v oblasti širokopásmových sítí bez ohledu na použitou technologii mají:

Opatření přispívající k projektům společného zájmu v oblasti širokopásmových sítí bez ohledu na použitou technologii, pokud je prokazatelné, že trh není schopen tuto infrastrukturu zajistit komerčně, mají:

Odůvodnění

Mělo by být jasně uvedeno, že podpora by měla být poskytována pouze v oblastech, kde trh selhává.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – pododdíl „Bezpečnost a zabezpečení” – nadpis „Infrastruktura služeb bezpečnějšího internetu” – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Platforma pro on-line řešení sporů:

 

Tato služba poskytne platformu pro mimosoudní řešení smluvních sporů mezi spotřebiteli a obchodníky. Umožní jim předložit spor on-line v jejich jazyce a přesměruje je na vnitrostátní subjekt alternativního řešení sporů, který bude mít pravomoc se těmito spory zabývat a řešit je transparentním, účinným a nestranným způsobem.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – pododdíl „Bezpečnost a zabezpečení” – nadpis „Kritická informační infrastruktura” – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Budou se rozvíjet a zavádět komunikační kanály a platformy, aby se zvýšila schopnost celé EU, pokud jde o připravenost, sdílení informací, koordinaci a reakci.

Usnadnění rozvoje komunikačních kanálů a platforem v členských státech by mělo zvýšit schopnost celé EU, pokud jde o připravenost, sdílení informací, koordinaci a reakci, a přitom zohlednit stávající schopnosti a iniciativy jednotlivých států.

Odůvodnění

Komise by měla pouze napomáhat a měla by zohlednit stávající schopnosti a iniciativy v členských státech. Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je objasnit tento bod.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – pododdíl „Bezpečnost a zabezpečení” – nadpis „Kritická informační infrastruktura” – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platforma hlavních služeb bude pozůstávat ze sítě vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby (CERT) na základě minimálního souboru základních schopností. Síť poskytne základ evropského systému pro varování a sdílení informací (EISAS) pro občany a malé a střední podniky EU.

Platforma hlavních služeb bude pozůstávat ze sítě vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby (CERT) na základě minimálního souboru základních schopností. Síť může poskytnout omezený objem informací evropskému systému pro varování a sdílení informací (EISAS) pro občany a malé a střední podniky EU.

Odůvodnění

Zpráva Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací z října 2011 o fungování evropského systému pro varování a sdílení informací uvádí, že provozní podmínky vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby co se týče působnosti, zaměření a zdrojů vážně zpochybňují myšlenku, že by se tyto skupiny mohly stát centrálním uzlem a motorem evropského systému pro varování a sdílení informací v členských státech. Nebylo by vhodné, aby tyto skupiny tvořily základ evropského systému pro varování a sdílení informací. Významnější role by měla být svěřena jiným organizacím, jejichž hlavními zákazníky jsou malé a střední podniky a občané.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – pododdíl „Bezpečnost a zabezpečení” – nadpis „Kritická informační infrastruktura” – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) Aktivní služby – informace týkající se sledování a šíření technologií a společného zabezpečení; posuzování bezpečnosti; zajišťování pokynů o bezpečnostní konfiguraci; poskytování služeb pro odhalování neoprávněného vniknutí;

a) Evropský systém pro varování a sdílení informací (EISAS) by měl občanům a malým a středním podnikům v Unii poskytnout znalosti a dovednosti nezbytné k ochraně jejich systémů IT a informací. Vytvoření sítě vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby (CERT) by mělo usnadnit sdílení informací a spolupráci mezi členskými státy.

Odůvodnění

Podle zprávy Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací by takto podrobné informace nebyly pro malé a střední podniky a občany příliš smysluplné. Přesné podrobnosti služeb by měly být definovány v další činnosti Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Činnost sítě vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby bude pravděpodobně více definována v nařízení Komise o kybernetické bezpečnosti v druhé polovině tohoto roku a neměla by být uvedena zde.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – pododdíl „Bezpečnost a zabezpečení” – nadpis „Kritická informační infrastruktura” – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) reaktivní služby – zacházení s bezpečnostními událostmi a reakce na ně; vydávání výstrah a varování; analýza zranitelnosti a zacházení s ní, zacházení s artefakty (prověrka kvalitních výstrah o novém škodlivém softwaru a jiných artefaktech).

vypouští se

Odůvodnění

Podle zprávy Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací by takto podrobné informace nebyly pro malé a střední podniky a občany příliš smysluplné. Přesné podrobnosti služeb by měly být definovány v další činnosti Evropské agentury pro bezpečnost sítí a informací. Činnost sítě vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby bude pravděpodobně více definována v nařízení Komise o kybernetické bezpečnosti v druhé polovině tohoto roku a neměla by být uvedena zde.

POSTUP

Název

Transevropské telekomunikační sítě a zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES

Referenční údaje

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

Datum oznámení na zasedání

IMCO

15.11.2011

Navrhovatel(ka)

Datum jmenování

Marielle Gallo

29.2.2012

Projednání ve výboru

25.4.2012

21.6.2012

18.9.2012

 

Datum přijetí

11.10.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

32

0

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

  • [1]  Copenhagen Economics, Hospodářský dopad evropského jednotného digitálního trhu, březen 2010.

STANOVISKO Výboru pro regionální rozvoj (15. 10. 2012)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES
(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Navrhovatelka: Ramona Nicole Mănescu

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby a podnikání. Transevropská dostupnost rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je proto důležitá pro ekonomický růst a jednotný trh.

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby a podnikání. Dostupnost rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu ve všech regionech EU je proto důležitá pro ekonomický růst, sociální začleňování a jednotný trh.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby a podnikání. Transevropská dostupnost rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je proto důležitá pro ekonomický růst a jednotný trh.

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby a podnikání. Transevropská dostupnost rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je proto důležitá pro ekonomický růst, konkurenceschopnost a jednotný trh.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 2010 Digitální agendu pro Evropu a vyzvala všechny instituce, aby se účastnily na jejím plném provádění. Cílem Digitální agendy je stanovit postup pro maximální využití sociálních a ekonomických možností informačních a komunikačních technologií, zejména zavedením vysokorychlostních širokopásmových sítí se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli všichni Evropané přístup k internetu o rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina nebo více evropských domácností měla předplacené internetové připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní právní rámec za účelem stimulování investicí do otevřené a konkurenceschopné infrastruktury vysokorychlostního internetu a souvisejících služeb; skutečný jednotný trh pro obsah a služby on-line; aktivní napomáhání digitalizaci evropského bohatého kulturního dědictví, prosazování přístupu k internetu a jeho používání všemi, především podporou počítačové gramotnosti a přístupnosti. Členské státy by kromě toho měly provádět operační národní plány pro vysokorychlostní internet, zaměřit veřejné financování na oblasti, které nejsou plně pokryty soukromými investicemi do infrastruktur internetu, a podporovat zavádění a používání moderních a dostupných služeb on-line.

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 2010 Digitální agendu pro Evropu a vyzvala všechny instituce, aby se účastnily na jejím plném provádění. Cílem Digitální agendy je stanovit postup pro maximální využití sociálních a ekonomických možností Cílem Digitální agendy je stanovit postup pro maximální využití sociálních a ekonomických možností informačních a komunikačních technologií, zejména zavedením vysokorychlostních širokopásmových sítí se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli všichni Evropané přístup k internetu o rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina nebo více evropských domácností měla předplacené internetové připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s, které může být založeno na různých technologiích. Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní právní rámec za účelem stimulování investicí do otevřené a konkurenceschopné infrastruktury vysokorychlostního internetu a souvisejících služeb; skutečný jednotný trh pro obsah a služby on-line; aktivní napomáhání digitalizaci evropského bohatého kulturního dědictví, prosazování přístupu k internetu a jeho používání všemi, především podporou počítačové gramotnosti a přístupnosti. Členské státy by kromě toho měly provádět operační národní plány pro vysokorychlostní internet, zaměřit veřejné financování na oblasti, které nejsou plně pokryty soukromými investicemi do infrastruktur internetu, a podporovat zavádění a používání moderních a dostupných služeb on-line.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(3a) Členské státy se vyzývají, aby k dosažení cílů Digitální agendy využívaly rovněž strukturálních fondů a současně zajistily součinnost mezi rámcovým programem, strukturálními fondy a vnitrostátními politikami ve vztahu k obecnějším cílům EU v oblasti konkurenceschopnosti, ekonomického růstu a soudržnosti.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Priority jako vysokorychlostní sítě, přeshraniční veřejné služby, přístup k vícejazyčným službám, bezpečnost, zabezpečení a inteligentní energetické služby představují ve všech případech zvláštní oblasti, ve kterých jsou místní a regionální orgány současně klíčovými aktéry, poskytovateli i příjemci;

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Seznam způsobilých projektů, které mají být financovány z nástroje pro propojení Evropy, musí být pružný, aby bylo možné zohlednit zvláštnosti, kterým čelí Unie jako celek, ale ve většině případů jednotlivé členské státy, zejména co se týče projektů širokopásmové infrastruktury;

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6b) Uplatňování nástroje pro propojení Evropy by nemělo poškozovat cíle politiky soudržnosti. Při uplatňování navržených opatření by členské státy měly přijmout opatření nezbytná k tomu, aby se na vnitrostátní úrovni vyvarovaly zvýšené administrativní zátěže a rovněž aby místním a regionálním orgánům zajistily potřebnou technickou pomoc při využívání nových finančních nástrojů a jejich pákového efektu;

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V rámci systému otevřených a konkurenceschopných trhů je nutný zásah Unie tam, kde je nutné překonat selhání trhu. Unie může přispět k vytvoření a rozvoji transevropských sítí v oblasti telekomunikací tím, že poskytne finanční podporu a doplňující finanční páku pro projekty infrastruktury, čímž se tedy budou generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu na trh, administrativní účinnosti a využívání zdrojů.

(9) V rámci systému otevřených a konkurenceschopných trhů je nutný zásah Unie tam, kde je nutné překonat selhání trhu a kde je nutné přijmout opatření, která by vyřešila nedostatek investic do nekomerčních projektů. Unie může přispět k vytvoření a rozvoji transevropských sítí v oblasti telekomunikací tím, že poskytne finanční podporu a doplňující finanční páku pro projekty infrastruktury, čímž se tedy budou generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu na trh, administrativní účinnosti a využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(12) Otevřením obchodních příležitostí bude zavádění širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb stimulovat vytváření pracovních míst v Unii. Výstavba širokopásmových sítí bude mít rovněž bezprostřední vliv na zaměstnanost, zejména v odvětví inženýrských staveb.

(12) Otevřením obchodních příležitostí bude zavádění širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb stimulovat vytváření pracovních míst v Unii. Výstavba širokopásmových sítí bude mít rovněž bezprostřední vliv na zaměstnanost, zejména v odvětví inženýrských staveb, a na přístup k pracovním příležitostem, např. ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(14a) Vzhledem k problémům s přístupem ke spektru, mohou hrát bezdrátové širokopásmové sítě důležitou úlohu, co se týče pokrytí všech oblastí, včetně venkovských a izolovaných oblastí, kde neexistuje jiná možnost.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila na regionální a místní úrovni příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) přispívají k ekonomickému růstu a podpoře rozvoje jednotného trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

1) přispívají k ekonomickému růstu, k vytváření bohatství a pracovních míst, k sociálnímu začleňování a k podpoře rozvoje jednotného trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím;

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím, a tím umožňují místním a regionálním orgánům uplatňovat ve vztahu k jejich konkrétním místním a regionálním potřebám nejvhodnější řešení;

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím;

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád na všech úrovních tím, že podporují propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístup k těmto sítím, přičemž je nutné mít na paměti, že i řidčeji obydlené a méně rozvinuté regiony musí být pokryty spojením;

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) stimulují celoevropské zavádění rychlých a superrychlých širokopásmových sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění transevropských digitálních služeb;

3) v souladu se zásadou technologické neutrality stimulují celoevropské zavádění rychlých a superrychlých širokopásmových sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění transevropských digitálních služeb a zajistí udržitelnou konkurenceschopnost evropského průmyslu;

 

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Čl. 2 – odst. 1 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) vyrovnávají rozdíly mezi regiony obnovením rychlých a spolehlivých komunikačních spojení spolu s účinnými mobilními bezdrátovými službami, které hrají zásadní úlohu při podpoře regionální konkurenceschopnosti, dostupnosti a rovnosti mezi lidmi.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Čl. 2. – odst. 1a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

Aby členské státy dosáhly těchto cílů, musí zajistit, aby v každé příslušné fázi procesu byly konzultovány místní a regionální orgány, které jsou do tohoto procesu zapojeny.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) zavádění superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší, přičemž je třeba zohlednit poptávku po superrychlém internetu;

Odůvodnění

Investice do superrychlých širokopásmových sítí jsou vysoce rizikovou oblastí. Statistické údaje ukazují, že využití vysokorychlostního internetu značně zaostává za skutečným širokopásmovým pokrytím. Volba technologie a projektů, které mají být financovány, by proto měla zohlednit skutečnou poptávku po širokopásmovém připojení.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí za použití všech dostupných technologií v souladu se zásadou technologické neutrality za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti nejméně 30 Mb/s, přičemž je třeba zohlednit poptávku po superrychlém internetu;

Odůvodnění

Investice do superrychlých širokopásmových sítí jsou vysoce rizikovou oblastí. Statistické údaje ukazují, že využití vysokorychlostního internetu značně zaostává za skutečným širokopásmovým pokrytím. Volba technologie a projektů, které mají být financovány, by proto měla zohlednit skutečnou poptávku po širokopásmovém připojení.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) rozvoj širokopásmových sítí k propojení škol v izolovaných venkovských komunitách v členských státech s cílem vypracovat programy distančního vzdělávání, aby nedocházelo k vylidňování těchto oblastí.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty, které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

3. Členské státy nebo jiné subjekty, včetně místních a regionálních orgánů, které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

Odůvodnění

Zařazení místních a regionálních orgánů by bylo užitečné z týchž důvodů, jaké byly uvedeny výše.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 5. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3a. Členské státy přijmou opatření nezbytná k zajištění plného a účinného zapojení místních a regionálních orgánů do řízení iniciativ týkajících se oblasti informačních a komunikačních technologií jakožto prostředek pro zlepšení svých služeb v oblastech, jako je zdravotní péče, vzdělávání, veřejné zakázky, bezpečnost a sociální služby;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3b. Komise a členské státy vybídnou a podpoří místní a regionální orgány, aby využívaly partnerství veřejného a soukromého sektoru za účelem poskytování širokopásmových služeb zejména ve venkovských oblastech. V tomto ohledu je zásadní, aby členské státy posílily správní kapacity svých veřejných orgánů na místní, regionální a celostátní úrovni a aby odpovídajícím způsobem zmodernizovaly svou infrastrukturu za účelem zajištění úspěšného vývoje a zavádění transevropských telekomunikačních sítí;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

3c. Aby se výrazně přispělo k podpoře opakovaného využití informací veřejného sektoru a k následnému zvýšení konkurenceschopnosti a vytváření nových pracovních míst, je nutné větší zapojení místních a regionálních orgánů.

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 7 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ca) začlenění venkovských oblastí a oblastí s malou hustotou obyvatelstva a nejvzdálenějších regionů.

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 8 – písm. c

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu.

c) prokazuje evropskou přidanou hodnotu, stanovenou na základě posouzení proveditelnosti a analýzy přínosů a nákladů, s přihlédnutím k všeobecnému zájmu a rovnému přístupu k internetu pro všechny obyvatele, zejména v oblastech s většími problémy s připojením.

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Na základě informací obdržených podle článku 21 nařízení XXX o nástroji pro propojení Evropy si členské státy a Komise vyměňují informace o pokroku dosaženém v provádění těchto hlavních směrů.

1. Na základě informací obdržených podle článku 21 nařízení XXX o nástroji pro propojení Evropy si členské státy a Komise vyměňují informace a osvědčené postupy o pokroku dosaženém v provádění těchto hlavních směrů. Členské státy do tohoto procesu zapojí místní a regionální orgány.

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Komisi je nápomocna odborná skupina složená ze zástupce každého státu pro monitorování realizace těchto hlavních směrů, pomoc v plánování prostřednictvím vnitrostátních strategií pro vysokorychlostní internet a mapování infrastruktur a pro výměnu informací. Odborná skupina může rovněž posuzovat jakoukoli otázku týkající se rozvoje transevropských telekomunikačních sítí.

2. Komisi je nápomocna odborná skupina složená ze zástupce každého státu, jednoho zástupce regionální správy a jednoho zástupce místní správy, pro monitorování realizace těchto hlavních směrů, pomoc v plánování prostřednictvím vnitrostátních strategií pro vysokorychlostní internet a mapování infrastruktur a pro výměnu informací. Odborná skupina může rovněž posuzovat jakoukoli otázku týkající se rozvoje transevropských telekomunikačních sítí.

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise v těchto zprávách rovněž vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží politické priority, technologický rozvoj nebo situaci na příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých projektů zahrnují analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné.

4. Komise v těchto zprávách rovněž vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží politické priority, technologický rozvoj a proveditelnost projektu vzhledem k situaci na příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých projektů zahrnují analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Venkovské oblasti a oblasti s malou hustotou obyvatelstva jsou obvykle pokryty spojením o malé rychlosti a v některých případech dokonce nejsou spojením pokryty vůbec. Není pravděpodobné, že ekonomický význam investic bude reálný a že evropských cílů bude do roku 2020 dosaženo. Investice v těchto oblastech si vyžadují větší finanční podporu poskytovanou z grantů případně v kombinaci s finančními nástroji. Tyto oblasti budou zahrnovat odlehlé a řídce obydlené oblasti, kde jsou buď velmi vysoké investiční náklady, nebo nízký příjem. Podpora z nástroje pro propojení Evropy v těchto oblastech pravděpodobně doplní dostupné fondy soudržnosti nebo fondy na rozvoj venkova a jinou přímou veřejnou podporu.

Venkovské oblasti a oblasti s malou hustotou obyvatelstva jsou obvykle pokryty spojením o malé rychlosti a v některých případech dokonce nejsou spojením pokryty vůbec. Není pravděpodobné, že ekonomický význam investic bude reálný a že evropských cílů bude do roku 2020 dosaženo. Investice v těchto oblastech si vyžadují větší finanční podporu poskytovanou z grantů případně v kombinaci s finančními nástroji. Podpora z nástroje pro propojení Evropy v těchto oblastech musí doplnit dostupné fondy soudržnosti nebo fondy na rozvoj venkova a jinou přímou veřejnou podporu, aby byl zaručen stejný přístup k internetu, což by vedlo k oživení růstu a zaměstnanosti, a podpořilo tak usídlování v oblastech s demografickými problémy.

POSTUP

Název

Transevropské telekomunikační sítě a zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES

Referenční údaje

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

REGI

15.11.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Ramona Nicole Mănescu

23.11.2011

Datum přijetí

10.10.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

2

1

Členové přítomní při konečném hlasování

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias

STANOVISKO Výboru pro kulturu a vzdělávání (27. 9. 2012)

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí, kterým se zrušuje rozhodnutí č. 1336/97/ES
(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Navrhovatel: Lorenzo Fontana

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Nařízení o hlavních směrech transevropských telekomunikačních sítí je součástí strategie pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění Evropa 2020.

Toto nařízení vytváří rámec pro rozvoj širokopásmových sítí na základě cílů stěžejní iniciativy „Digitální agenda“ pro Evropu a stanoví cíle a priority v tomto směru.

Tato stěžejní iniciativa stanovuje v oblasti digitální infrastruktury pro EU náročné cíle. Snahou je dosáhnout do roku 2020 plošného pokrytí internetem o rychlosti 30 Mb/s nebo připojení nejméně poloviny domácností k internetu o rychlosti vyšší než 100 Mb/s.

Tyto záměry vyjádřené v oddíle „Účel návrhu“ přispějí k rozvoji našeho hospodářství a ke zvýšení konkurenceschopnosti evropských firem, mezi nimiž je nespočet malých a středních podniků.

Rychlé a superrychlé širokopásmové připojení přinese našim firmám a orgánům veřejné správy zřejmé výhody oproti jejich protějškům v rychle se rozvíjejících ekonomických mocnostech na světové úrovni. Chce-li se Evropa stát vzorem v oblasti technologického pokroku a má-li se úkolů, které jí umožní tohoto postavení dosáhnout, zhostit řádně a systematicky, je nezbytné, aby byl rozvoj širokopásmových sítí v jednotlivých členských státech koordinován.

V zájmu dosažení konkrétních a žádoucích výsledků je však třeba zdůraznit i význam vzdělanosti jakožto hnací síly evropského rozvoje.

Znalosti, ať už získávané na úrovni základního vzdělávání nebo na úrovni vysoce odborného vědeckého výzkumu, jsou předpokladem každého pokroku. Investice do této oblasti musí odpovídat cílům strategie Evropa 2020, aby se zajistilo, že velké pokroky očekávané v oblasti výzkumu a inovací se odrazí na rozvoji evropské společnosti jako celku. Pokud se úloze vzdělání nebude věnovat náležitá pozornost, bude to mít na rozvoj v EU velmi nežádoucí a kontraproduktivní dopad.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro kulturu a vzdělávání vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh   1

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby a podnikání. Transevropská dostupnost rychlého internetu a digitálních služeb ve veřejném zájmu je proto důležitá pro ekonomický růstjednotný trh.

(1) Telekomunikační sítě a služby jsou čím dál tím víc založeny na internetových infrastrukturách, kde jsou úzce propojeny širokopásmové sítě s digitálními službami. Internet se stává dominantní platformou pro komunikaci, služby, vzdělávání, kulturní obsah a podnikání. Transevropská dostupnost rychlého internetu za dostupné ceny a digitálních služeb ve veřejném zájmu je proto důležitá pro společenský a kulturní rozvoj, ekonomický růst, jednotný trh a digitální integraci lidí a celých hospodářsky a kulturně znevýhodněných oblastí.

Pozměňovací návrh   2

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(2) Evropská rada dne 26. března 2010 uvítala návrh Komise na zahájení strategie Evropa 2020. Jednou ze tří priorit strategie Evropa 2020 je inteligentní růst pomocí rozvoje ekonomiky na základě znalostí a inovace. Investice do telekomunikací, zejména do širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb, jsou nezbytnou podmínkou pro inteligentní, ale také udržitelný hospodářský růst Unie podporující začlenění.

(2) Evropská rada dne 26. března 2010 uvítala návrh Komise na zahájení strategie Evropa 2020. Jednou ze tří priorit strategie Evropa 2020 je inteligentní růst pomocí rozvoje ekonomiky na základě znalostí a inovace. Investice do telekomunikací, zejména do širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb, jsou nezbytnou podmínkou pro inteligentní, ale také udržitelný hospodářský růst podporující začlenění a pro společenskou a kulturní účast občanů v Unii. Strategie Evropa 2020 přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti malých a středních podniků, zvýšení interoperability a dostupnosti propojení mezi vnitrostátními systémy a v dlouhodobém horizontu k rozvoji jednotného digitálního trhu.

Pozměňovací návrh   3

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 2010 Digitální agendu pro Evropu a vyzvala všechny instituce, aby se účastnily na jejím plném provádění. Cílem Digitální agendy je stanovit postup pro maximální využití sociálních a ekonomických možností informačních a komunikačních technologií, zejména zavedením vysokorychlostních širokopásmových sítí se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli všichni Evropané přístupinternetu o rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina nebo více evropských domácností měla předplacené internetové připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní právní rámec za účelem stimulování investicí do otevřené a konkurenceschopné infrastruktury vysokorychlostního internetu a souvisejících služeb; skutečný jednotný trh pro obsah a služby on-line; aktivní napomáhání digitalizaci evropského bohatého kulturního dědictví, prosazování přístupu k internetu a jeho používání všemi, především podporou počítačové gramotnosti a přístupnosti. Členské státy by kromě toho měly provádět operační národní plány pro vysokorychlostní internet, zaměřit veřejné financování na oblasti, které nejsou plně pokryty soukromými investicemi do infrastruktur internetu, a podporovat zavádění a používání moderních a dostupných služeb on-line.

(3) Evropská rada schválila dne 17. června 2010 Digitální agendu pro Evropu a vyzvala všechny instituce, aby se účastnily na jejím plném provádění. Cílem Digitální agendy je stanovit postup pro maximální využití sociálních, kulturních a ekonomických možností informačních a komunikačních technologií, zejména zavedením vysokorychlostních širokopásmových sítí se snahou zajistit, aby do roku 2020 měli všichni Evropané přístupinternetu o rychlosti nejméně 30 Mb/s a aby polovina nebo více evropských domácností měla předplacené internetové připojení o vyšší rychlosti než 100 Mb/s. Cílem digitální agendy je vytvořit stabilní právní rámec za účelem stimulování investicí do otevřené a konkurenceschopné infrastruktury vysokorychlostního internetu a souvisejících služeb; skutečný jednotný trh pro obsah a služby on-line; aktivní napomáhání digitalizaci evropského bohatého kulturního dědictví, prosazování přístupu k internetu a jeho používání všemi, především podporou počítačové gramotnosti a přístupnosti. Členské státy by kromě toho měly provádět operační národní plány pro vysokorychlostní internet, zaměřit veřejné financování na oblasti, které nejsou plně pokryty soukromými investicemi do infrastruktur internetu, a podporovat zavádění a používání moderních a dostupných služeb on-line.

Pozměňovací návrh   4

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje závěr, že kritická úloha internetu znamená, že jeho přínosy pro společnost jako celek mají mnohem větší význam než soukromé pobídky investic do rychlejších sítí. Veřejná podpora této oblasti je proto nezbytná, neměla by však nadmíru narušovat hospodářskou soutěž.

(4) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Evropské širokopásmové sítě: investice do digitálního růstu vyvozuje závěr, že kritická úloha internetu znamená, že jeho přínosy pro společnost jako celek mají mnohem větší význam než soukromé pobídky investic do rychlejších sítí. Veřejná podpora této oblasti je proto zejména ve venkovských oblastech nezbytná, neměla by však nadmíru narušovat hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh   5

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(4a) Měla by být věnována pozornost významu veřejné podpory investic do rychlejších sítí; vzhledem k významu této otázky a úrovni financování v této oblasti by Unie měla především zajistit, aby státní podpora byla používána jako pobídka k investicím do oblastí, ve kterých je předpokládaná návratnost obzvláště nízká.

Pozměňovací návrh   6

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(5) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozpočet pro Evropu 2020 počítá s vytvořením nástroje pro propojení Evropy v souvislosti s víceletým finančním rámcem s cílem řešit uspokojení potřeb infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií. Synergie mezi těmito odvětvími a také s jinými investičními programy Unie jsou klíčové, neboť podobné úkoly, které se objevují, si vyžadují řešení, která uvolňují růst, potlačují roztříštěnost, posilují soudržnost, podporují využívání inovačních finančních nástrojů a řeší selhání trhu a také odstraňování problematických míst, která brání dokončení jednotného trhu.

(5) Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Rozpočet pro Evropu 2020 počítá s vytvořením nástroje pro propojení Evropy v souvislosti s víceletým finančním rámcem s cílem řešit uspokojení potřeb infrastruktury v oblasti dopravy, energetiky a informačních a komunikačních technologií. Synergie mezi těmito odvětvími a také s jinými investičními programy Unie jsou klíčové, neboť podobné úkoly, které se objevují, si vyžadují řešení, která uvolňují růst, potlačují roztříštěnost, posilují soudržnost, snižují rozdíly v úrovni rozvoje ve všech regionech EU, podporují využívání inovačních finančních nástrojů a řeší selhání trhu a také odstraňování problematických míst, která brání dokončení jednotného trhu.

Pozměňovací návrh   7

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(6a) Pro otevřený internet je velmi důležitá neutralita sítí.

Pozměňovací návrh   8

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(8a) Projekty společného zájmu uvedené v tomto nařízení by rovněž měly pomoct co možná nejdříve zmapovat infrastrukturu na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni, aby se tak určily mezery v poskytování širokopásmového připojení a prostřednictvím veřejných a soukromých investic odstranily nedostatky digitálních sítí.

Pozměňovací návrh   9

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(9) V rámci systému otevřených a konkurenceschopných trhů je nutný zásah Unie tam, kde je nutné překonat selhání trhu. Unie může přispět k vytvoření a rozvoji transevropských sítí v oblasti telekomunikací tím, že poskytne finanční podporu a doplňující finanční páku pro projekty infrastruktury, čímž se tedy budou generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu na trh, administrativní účinnostivyužívání zdrojů.

(9) V rámci systému otevřených a konkurenceschopných trhů je nutný zásah Unie tam, kde je nutné překonat selhání trhu. Unie může přispět k vytvoření a rozvoji transevropských sítí v oblasti telekomunikací tím, že poskytne finanční podporu a doplňující finanční páku pro projekty infrastruktury, čímž se tedy budou generovat vyšší přínosy z hlediska dopadu na trh, administrativní účinnosti, využívání zdrojů a zapojení občanů do hospodářského a společenského života. U projektů, které mají být financovány, by měla být brána v potaz zásada technologické neutrality, jež je pro otevřený internet nezbytná.

Pozměňovací návrh   10

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(9a) Co se týče využívání partnerství veřejného a soukromého sektoru k zajištění rychlého širokopásmového připojení zejména ve venkovských oblastech, doporučují se partnerství veřejného a soukromého sektoru podporovaná z evropských prostředků mezi regionálními a místními orgány a malými a středními podniky IKT v oblasti veřejných služeb IKT, neboť mohou vytvářet udržitelný základ pro místní rozvoj schopností a znalostí v celé Unii.

Pozměňovací návrh   11

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(10) S vyššími rychlostmi širokopásmového připojení jsou spojeny značné ekonomické a sociální přínosy, které investoři nemohou získat ani zpeněžit. Rychlé a superrychlé širokopásmové připojení představuje klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a zavádění digitálních služeb, které se zakládají na dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. Zavádění a používání rychlejších sítí otevírá cestu pro inovační služby využívající vyšší rychlosti. Opatření na úrovni Unie je nezbytné za účelem maximalizace synergií a interakcí mezi těmito dvěma komponenty digitálních telekomunikačních sítí.

(10) S vyššími rychlostmi širokopásmového připojení jsou spojeny značné ekonomické, sociální a kulturní přínosy, které investoři nemohou získat ani zpeněžit. Rychlé a superrychlé širokopásmové připojení představuje klíčovou infrastrukturu pro rozvoj a zavádění digitálních služeb, které se zakládají na dostupnosti, rychlosti, spolehlivosti a odolnosti fyzických sítí. Všeobecné zavádění a používání rychlejších sítí otevírá cestu pro inovační služby využívající vyšší rychlosti. Opatření na úrovni Unie je nezbytné za účelem maximalizace synergií a interakcí mezi těmito dvěma komponenty digitálních telekomunikačních sítí.

Pozměňovací návrh   12

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(10a) Rozvoj vysokorychlostních širokopásmových sítí zlepšuje elektronickou správu tím, že omezuje byrokracii a poskytuje občanům a společnostem snadnější přístup k veřejným službám, z čehož pramení značné ekonomické a sociální přínosy.

Pozměňovací návrh   13

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(11) Zavádění superrychlého širokopásmového připojení bude obzvláště výhodné pro malé a střední podniky (SME), které často nemohou mít prospěch z internetových služeb, jako je „cloud computing“ (poskytování služeb a programů uložených na serverech na internetu) z důvodu nedostatečného propojení a rychlosti existujících širokopásmových spojení. Uvolní to potenciál pro významný nárůst produktivity malých a středních podniků.

(11) Inovační internetové služby, moderní softwarové a komunikační aplikace a mobilní přístroje s připojením na internet vyžadují stále vyšší přenosovou rychlost. Zavádění superrychlého širokopásmového připojení bude obzvláště výhodné pro malé a střední podniky (SME) a kulturní a tvůrčí odvětví, které často nemohou mít prospěch z internetových služeb, jako je „cloud computing“ (poskytování služeb a programů uložených na serverech na internetu) z důvodu nedostatečného propojení a rychlosti existujících širokopásmových spojení. Uvolní to potenciál pro významný nárůst produktivity malých a středních podniků. Za tímto účelem by zvláště v souvislosti se současnou krizí měla být věnována zvláštní pozornost průmyslovým oblastem, jež dosud nebyly připojeny k širokopásmovým sítím z důvodu geografických problémů nebo problémů v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh   14

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(11a) Pro venkovské oblasti je velmi důležité rozšíření přístupových sítí, které umožňují napojení jednotlivých domovních přípojek.

Pozměňovací návrh   15

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb přispěje k cíli Unie snížit emise skleníkových plynů umožněním energeticky účinných řešení v mnohých odvětvích evropského hospodářství. Tento kladný účinek bude, ale pouze do určité míry, omezen rostoucí poptávkou po energii a zdrojích souvisejících hlavně s výstavbou širokopásmových sítí a provozem infrastruktur digitálních služeb.

(13) Rozvoj širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb by mělo přispět k cíli Unie snížit emise skleníkových plynů umožněním energeticky účinných řešení v mnohých odvětvích evropského hospodářství. Tento kladný účinek bude, ale pouze do určité míry, omezen rostoucí poptávkou po energii a zdrojích souvisejících hlavně s výstavbou širokopásmových sítí a provozem infrastruktur digitálních služeb.

Pozměňovací návrh   16

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(18) Rozšíření a zachování přístupu k bohatému a rozmanitému kulturnímu obsahu Evropy a údajům, které mají subjekty veřejného sektoru, a jejich otevření pro opětovné použití při plném respektování autorských a jiných souvisejících práv, bude pěstovat tvořivostpovzbudí inovaci a podnikání. Neomezený přístup k opakovaně použitelným vícejazyčným zdrojům pomůže překonat jazykové bariéry, které oslabují vnitřní trh pro služby on-line a omezují přístup ke znalostem.

(18) Rozšíření a zachování přístupu k bohatému a rozmanitému kulturnímu obsahu Evropy a údajům, které mají subjekty veřejného sektoru, a jejich otevření pro opětovné použití při plném respektování autorských a jiných souvisejících práv, bude pěstovat tvořivost, povzbudí inovaci a podnikání a zvýší transparentnost. Neomezený přístup k opakovaně použitelným vícejazyčným zdrojům pomůže překonat administrativní a jazykové bariéry, které oslabují vnitřní trh pro služby on-line a omezují přístup ke znalostem. V této souvislosti je třeba vyzdvihnout význam evropské platformy jakožto základny pro sdílení rozsáhlého evropského kulturního dědictví. Státním, regionálním a místním subjektům s rozhodovacími pravomocemi musí však být i nadále umožněno, aby samostatně rozhodovaly o využívání svých informací a z větší části pokrývat náklady, které jim vznikly v souvislosti s plněním veřejných úkolů.

Pozměňovací návrh   17

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18a) Rozvoj širokopásmových sítí a infrastruktur digitálních služeb přispěje k dosažení cíle Unie zvýšit pronikání nových technologií na všechny úrovně vzdělávání v členských státech a zároveň zlepší schopnost ovládat nástroje IKT žáků a studentů.

Pozměňovací návrh   18

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

(18b) V souvislosti s celoživotním vzděláváním umožní rozvoj širokopásmových sítí a pronikání nových technologií všem občanům Unie, bez ohledu na věk, zlepšit či osvojit si dovednosti v oblasti nových technologií.

Pozměňovací návrh   19

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení přispěje k vytvoření bezpečnějšího prostředí on-line pro děti platforma pro sdílení zdrojů, informačních systémů a nástrojů softwaru celé EU, která podporuje bezpečnost na internetu. Střediskům, které se zabývají stovkami tisíc žádostí a výstrah za rok, umožní pracovat v celé Evropě. Kritická informační infrastruktura zvýši schopnost Unie v oblasti připravenosti, sdílení informací, koordinace a reakce na ohrožení počítačové bezpečnosti.

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečení přispěje k vytvoření bezpečnějšího on-line prostředí platforma pro sdílení zdrojů, informačních systémů a nástrojů softwaru celé EU, která podporuje bezpečnost na internetu. Veškeré infrastruktury digitálních služeb a komunikační infrastruktury v této oblasti musí dodržovat zásadu otevřenosti internetu a měly by podporovat technologicky neutrální řešení. Střediskům, které se zabývají stovkami tisíc žádostí a výstrah za rok, umožní pracovat v celé Evropě. Kritická informační infrastruktura zvýši schopnost Unie v oblasti připravenosti, sdílení informací, koordinace a reakce na ohrožení počítačové bezpečnosti.

Odůvodnění

Z bezpečnějšího on-line prostředí by měli mít prospěch všichni občané, musí však být dodržována zásada otevřeného internetu.

Pozměňovací návrh   20

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni. Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

(21) S cílem zohlednit vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií by Komise měla být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci v souladu s článkem 290 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o změnu přílohy k tomuto nařízení. Je obzvláště důležité, aby Komise během přípravné práce uskutečnila příslušné konzultace, a to i na odborné úrovni a na regionální a místní úrovni. Cílem této přenesené pravomoci je řešit nový rozvoj technologií a trhu, nové politické priority nebo příležitosti pro využití synergií mezi různými infrastrukturami, včetně infrastruktur v oblasti dopravy a energetiky. Rozsah přenesené pravomoci je omezen na změnu popisu projektů společného zájmu, doplnění projektů společného zájmu nebo odstranění neaktuálního projektu společného zájmu v souladu s předem stanovenými, jasnými a transparentními kritérii.

Pozměňovací návrh   21

Návrh nařízení

Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(22) Komise by při přípravě a zpracování aktů v přenesené pravomoci měla zajistit současné, včasné a náležité zaslání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

(22) Komise při přípravě a zpracování aktů v přenesené pravomoci musí zajistit současné, včasné a náležité zaslání příslušných dokumentů Evropskému parlamentu a Radě.

Pozměňovací návrh   22

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1) přispívajíekonomickému růstu a podpoře rozvoje jednotného trhu, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

1) přispívajíekonomickému, kulturnímu a společenskému růstu a sociálnímu začlenění, k šíření informací a kulturních děl a k podpoře rozvoje jednotného trhu a napomáhají digitální integraci celých hospodářsky a kulturně znevýhodněných oblastí, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti evropského hospodářství, včetně malých a středních podniků;

Pozměňovací návrh   23

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

1a) pomáhají členským státům dosáhnout cíle Digitální agendy, aby měl každý občan EU do roku 2020 přístup k superrychlému širokopásmovému připojení , a dílčího cíle, aby měl každý občan EU do roku 2013 přístup k základnímu internetovému připojení;

Pozměňovací návrh   24

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím;

2) přispívají ke zlepšení každodenního života občanů, podniků, organizací, veřejných a soukromých institucí a vlád podporou propojení a interoperability vnitrostátních telekomunikačních sítí a také přístupu k těmto sítím za dostupné ceny;

Pozměňovací návrh   25

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3) stimulují celoevropské zavádění rychlých a superrychlých širokopásmových sítí, které pak usnadní rozvoj a zavádění transevropských digitálních služeb;

3) stimulují celoevropské zavádění rychlých a superrychlých širokopásmových sítí v souladu se zásadou technologické neutrality s důrazem na venkovské oblasti, což pak usnadní rozvoj a zavádění transevropských digitálních služeb;

Pozměňovací návrh   26

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4) usnadní udržitelné zavádění transevropských infrastruktur digitálních služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a modernizaci;

4) usnadní udržitelné zavádění transevropských infrastruktur digitálních služeb, jejich interoperabilitu a koordinaci na evropské úrovni, jejich provoz, údržbu a modernizaci z hlediska kulturních aspektů a udržitelnosti životního prostředí;

Pozměňovací návrh   27

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 5 a (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5a) zavazují se k dodržování zásad neutrality sítě;

Pozměňovací návrh   28

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 5 b (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5b) přispívají k širšímu přístupu ke kultuře a kulturnímu dědictví na internetu;

Pozměňovací návrh   29

Návrh nařízení

Čl. 2 – bod 5 c (nový)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

5c) díky širokopásmovému přístupu k internetu představují důležitý nástroj vzdělávání, zejména v méně rozvinutých regionech.

Pozměňovací návrh   30

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a) zavádění superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

a) zavádění komplexních superrychlých širokopásmových sítí, které zajistí přenos údajů o rychlosti 100 Mb/s a vyšší;

Pozměňovací návrh   31

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b) zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, které v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

b) zavádění širokopásmových sítí, zejména přístupových sítí, a zlepšení sítí pro sběr dat za účelem propojení ostrovních, venkovských, horských, přeshraničních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie by mělo být podpořeno přiměřenými finančními prostředky, čímž se v těchto regionech zajistí, aby rychlost přenosu údajů byla dostatečná k tomu, aby umožnila širokopásmové připojení o rychlosti 30 Mb/s a víc;

Pozměňovací návrh   32

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

ba) zlepšení všeobecné dostupnosti širokopásmových sítí a infrastruktur služeb v rámci Unie v strukturálně slabých regionech, bez ohledu na ekonomickou atraktivitu, s cílem umožnit občanům podílet se na společnosti a především na kultuře;

Pozměňovací návrh   33

Návrh nařízení

Čl. 4 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

 

da) podpora partnerství veřejného a soukromého sektoru mezi regionálními a místními orgány a malými a středními podniky IKT v oblasti veřejných služeb IKT.

Pozměňovací návrh   34

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

3. Členské státy a/nebo jiné subjekty, které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

3. Členské státy, regionální a místní orgány nebo jiné subjekty, které jsou odpovědné za provádění projektů společného zájmu, nebo přispívají k jejich realizaci, přijmou nezbytná právní, administrativní, technická a finanční opatření v souladu s odpovídajícími specifikacemi tohoto nařízení.

Pozměňovací návrh   35

Návrh nařízení

Čl. 5 – odst. 5

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

5. Opatření přispívající k projektům společného zájmu jsou způsobilá pro finanční podporu EU na základě podmínek a nástrojů, které jsou k dispozici podle nařízení o nástroji pro propojení Evropy [ODKAZ]. Finanční podpora je poskytována v souladu s příslušnými pravidly a postupy přijatými Unií, prioritami financování a dostupností zdrojů.

5. Opatření přispívající k projektům společného zájmu a nezbytná pro zajištění poskytování širokopásmových služeb jsou způsobilá pro finanční podporu EU na základě podmínek a nástrojů, které jsou k dispozici podle nařízení o nástroji pro propojení Evropy [ODKAZ]. Finanční podpora je poskytována v souladu s příslušnými pravidly a postupy přijatými Unií, prioritami financování a dostupností zdrojů. Tato podpora je přiznána vedle další pomoci poskytované v rámci jiných programů a iniciativ Společenství, včetně strukturálních fondů. Komise zajistí, aby opatření na podporu projektů společného zájmu nebyla překážkou při provádění iniciativ veřejného nebo soukromého sektoru, které již probíhají nebo jsou připravovány a nemohou být financovány v rámci jiných nástrojů Společenství nebo vnitrostátních nástrojů.

Pozměňovací návrh   36

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1. Unie může navazovat kontakty, projednávat, vyměňovat si informace a spolupracovat s veřejnými orgány nebo jakoukoli jinou organizací ve třetích zemích za účelem dosažení každého cíle sledovaného těmito hlavními směry, pokud taková spolupráce zvýší evropskou přidanou hodnotu. Kromě jiných cílů bude tato spolupráce usilovat o podporu interoperability mezi transevropskými telekomunikačními sítěmi a telekomunikačními sítěmi třetích zemí.

1. Unie může navazovat kontakty, projednávat, vyměňovat si informace a spolupracovat s veřejnými orgány nebo jakoukoli jinou organizací ve třetích zemích, pokud je to ve veřejném zájmu, za účelem dosažení každého cíle sledovaného těmito hlavními směry, pokud taková spolupráce zvýší evropskou přidanou hodnotu. Kromě jiných cílů bude tato spolupráce usilovat o podporu interoperability mezi transevropskými telekomunikačními sítěmi a telekomunikačními sítěmi třetích zemí. Tato spolupráce bude probíhat v koordinaci se strategiemi vytvořenými v rámci vnějších politik Unie, zejména s těmi, jež spadají pod evropský nástroj sousedství, a případně s makroregionálními strategiemi, které jsou již prováděny nebo které se připravují.

Pozměňovací návrh   37

Návrh nařízení

Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

2. Unie může dále navazovat kontakty, projednávat, vyměňovat si informace a spolupracovat s mezinárodními organizacemi a právnickými osobami usazenými ve třetích zemích za účelem dosažení každého cíle sledovaného těmito hlavními směry.

2. Unie může dále navazovat kontakty, projednávat, vyměňovat si informace a spolupracovat s mezinárodními organizacemi a právnickými osobami usazenými ve třetích zemích za účelem dosažení každého cíle sledovaného těmito hlavními směry, který je ve veřejném zájmu.

Pozměňovací návrh   38

Návrh nařízení

Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

4. Komise v těchto zprávách rovněž vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží politické priority, technologický rozvoj nebo situaci na příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých projektů zahrnují analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné.

4. Komise v těchto zprávách rovněž vyhodnotí, zda oblast působnosti projektů společného zájmu nadále odráží politické priority, regionální a sociální potřeby, technologický rozvoj nebo situaci na příslušných trzích. Tyto zprávy u velkých projektů zahrnují analýzu vlivu na životní prostředí s přihlédnutím k potřebě přizpůsobení se změně klimatu a snížení jejího dopadu a k odolnosti vůči živelným pohromám. Takové přezkoumání lze uskutečnit rovněž kdykoli jindy, považuje-li se to za vhodné.

Pozměňovací návrh   39

Návrh nařízení

Příloha – odst. 2

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zavedení a rozšíření transevropských telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě a infrastruktury digitálních služeb) přispěje k podpoře hospodářského růstu, vytváření pracovních míst a dosažení pulsujícího jednotného digitálního trhu. Jejich zavedení poskytne zejména rychlejší přístup k internetu, povede ke zlepšením umožněným informačními technologiemi v každodenním životě občanů, včetně dětí a mladých lidí, podniků a států, zvýší interoperabilitu a usnadní soulad nebo konvergenci s obecně dohodnutými normami.

Zavedení a rozšíření transevropských telekomunikačních sítí (širokopásmové sítě a infrastruktury digitálních služeb) přispěje k podpoře hospodářského růstu, vytváření pracovních míst, podpoře evropského kulturního dědictví a dosažení pulsujícího jednotného digitálního trhu. Jejich zavedení poskytne zejména rychlejší přístup k internetu, povede ke zlepšením umožněným informačními technologiemi v každodenním životě občanů, včetně dětí a mladých lidí, podniků a států, zvýší interoperabilitu a usnadní soulad nebo konvergenci s obecně dohodnutými normami.

Pozměňovací návrh   40

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zavedení transevropských telekomunikačních sítí, které pomůže odstranit problematická místa existující na jednotném digitálním trhu, je doprovázeno studiemi a opatřeními na podporu programu. Jde o:

Pouze v případech, kdy není možné náležité financování na úrovni členských států, je zavedení transevropských telekomunikačních sítí, které pomůže odstranit problematická místa existující na jednotném digitálním trhu, doprovázeno studiemi a opatřeními na podporu programu. Jde o:

Odůvodnění

Mapování a studie proveditelnosti nejsou prioritou, co se týče dotací na úrovni EU.

Pozměňovací návrh   41

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – odst. 9 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Opatření přispívající k projektům společného zájmu v oblasti širokopásmových sítí bez ohledu na použitou technologii mají:

Opatření přispívající k projektům společného zájmu v oblasti širokopásmových sítí bez ohledu na použitou technologii, pokud je prokazatelné, že trh není schopen tuto infrastrukturu zajistit komerčně, mají:

Pozměňovací návrh   42

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – odst. 10

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, případně včetně podmořského vedení, bude podporováno tam, kde je to zásadní k zajištění přístupu izolovaných komunit k širokopásmovému připojení o rychlosti 30 Mb/s a více. Tato podpora by měla doplňovat ostatní finanční prostředky, ať z EU či vnitrostátní, jež jsou k tomuto účelu uvolněny.

Zavádění širokopásmových sítí za účelem propojení ostrovních, horských, uzavřených a okrajových oblastí s ústředními regiony Unie, případně včetně podmořského vedení, bude podporováno tam, kde je to zásadní k zajištění přístupu izolovaných komunit k širokopásmovému připojení o rychlosti 30 Mb/s a více. Tato podpora by měla doplňovat ostatní finanční prostředky, ať z EU či vnitrostátní, jež jsou k tomuto účelu uvolněny.

Pozměňovací návrh   43

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 2 – odst. 14

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Navíc bude podporováno připojení o vysokých rychlostech pro veřejná přístupová místa k internetu, zejména ve veřejných zařízeních, jako jsou školy, úřady místní správy a knihovny.

Navíc bude podporováno připojení o vysokých rychlostech pro veřejná přístupová místa k internetu, zejména ve veřejných zařízeních, jako jsou školy, univerzity, výzkumná střediska, nemocnice, úřady místní správy, knihovny a muzea.

Pozměňovací návrh   44

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – tučný nadpis 4 – podtržený nadpis 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Budou se rozvíjet a zavádět komunikační kanály a platformy, aby se zvýšila schopnost celé EU, pokud jde o připravenost, sdílení informací, koordinaci a reakci.

Usnadnění rozvoje komunikačních kanálů a platforem, aby se zvýšila schopnost celé EU, pokud jde o připravenost, sdílení informací, koordinaci a reakci, přičemž jsou brány v úvahu stávající vnitrostátní potenciál a iniciativy.

Odůvodnění

Komise by rozvoj měla usnadňovat a měla by brát v úvahu stávající potenciál a iniciativy v členských státech.

Pozměňovací návrh   45

Návrh nařízení

Příloha – oddíl 3 – tučný nadpis 4 – podtržený nadpis 2 – podnadpis 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Platforma hlavních služeb bude pozůstávat ze sítě vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby (CERT) na základě minimálního souboru základních schopností. Síť poskytne základ evropského systému pro varování a sdílení informací (EISAS) pro občany a malé a střední podniky EU.

Platforma hlavních služeb bude pozůstávat ze sítě vnitrostátních/vládních skupin pro reakci na počítačové hrozby (CERT) na základě minimálního souboru základních schopností. Síť může přispět informacemi k evropskému systému pro varování a sdílení informací (EISAS) pro občany a malé a střední podniky EU.

Odůvodnění

Není vhodné, aby skupiny pro reakci na počítačové hrozby tvořily základ EISAS. Významnější role by měla být svěřena jiným organizacím, jejichž hlavními zákazníky jsou malé a střední podniky a občané.

POSTUP

Název

Transevropské telekomunikační sítě a zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES

Referenční údaje

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor, který vypracoval stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

CULT

15.11.2011

Navrhovatel(ka)

       Datum jmenování

Lorenzo Fontana

25.1.2012

Projednání ve výboru

29.5.2012

19.6.2012

 

 

Datum přijetí

19.9.2012

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

27

0

2

Členové přítomní při konečném hlasování

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

POSTUP

Název

Transevropské telekomunikační sítě a zrušení rozhodnutí č. 1336/97/ES

Referenční údaje

COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Datum předložení EP

28.5.2013

 

 

 

Věcně příslušný výbor

       Datum oznámení na zasedání

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor(y) požádaný(é) o stanovisko

       Datum oznámení na zasedání

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

REGI

15.11.2011

 

CULT

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

 

 

Nezaujetí stanoviska

       Datum rozhodnutí

ECON

17.1.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Zpravodaj(ové)

       Datum jmenování

Evžen Tošenovský

19.1.2012

 

 

 

Projednání ve výboru

28.2.2012

19.6.2012

9.10.2012

19.6.2013

Datum přijetí

9.7.2013

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

44

0

6

Členové přítomní při konečném hlasování

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

Datum předložení

18.7.2013