Procedure : 2011/0299(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0272/2013

Indgivne tekster :

A7-0272/2013

Forhandlinger :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Afstemninger :

PV 26/02/2014 - 9.10
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0157

BETÆNKNING     ***I
PDF 870kWORD 813k
17.7.2013
PE 487.697v02-00 A7-0272/2013

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

(COM(2013)0329 – C7‑0149/2013 – 2011/0299(COD))

Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Ordfører: Evžen Tošenovský

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed
 UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
 UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget
 UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
 PROCEDURE

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

(COM(2013)0329 – C7 0149/2013 – 2011/0299(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0657) og det ændrede forslag hertil (COM(2013)0329),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 172 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C7‑0149/2013),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 22. maj 2012(1),

–   der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget af 27. juli 2012(2),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og udtalelser fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Regionaludviklingsudvalget og Kultur- og Uddannelsesudvalget (A7-0272/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Titel

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om retningslinjer for transeuropæiske digitale net og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform til at kommunikere, yde service og drive forretning på. Derfor er det afgørende for den økonomiske vækst og det indre marked, at der overalt i Europa er hurtig internetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

(1) Digitale net og tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform for kommunikation, service, uddannelse, deltagelse i det sociale og politiske liv samt forretningsdrift. Derfor er det afgørende for den sociale og økonomiske vækst, konkurrenceevnen, den sociale inklusion og det indre marked, at der overalt i Europa er udbredt, hurtig og sikker internetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Udviklingen af bredbåndsnet og højhastighedsbredbåndsnet samt digitale tjenester vil styrke behovet for europæiske tekniske standarder. Det er nødvendigt med EU-forsknings- og udviklingsprogrammer og øget overvågning af standardiseringsprocedurerne, hvis Unionen skal spille en afgørende rolle i telekommunikationsindustrien.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Medlemsstaterne har med delvis finansiering fra rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation gennemført omfattende pilotprojekter, fx PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX og SPOCS, og dermed valideret centrale grænseoverskridende digitale tjenester i det indre marked, som bygger på fælles byggesten. Disse tjenester har allerede nået en sådan grad af modenhed - eller når den i en nær fremtid - at de kan indføres. At en indsats på europæisk plan har en tydelig merværdi, er allerede påvist ved igangværende projekter af fælles interesse, fx inden for kulturarv (Europeana), beskyttelse af børn (Safer Internet) og social sikring (EESSI), mens der er stillet forslag om projekter inden for eksempelvis forbrugerbeskyttelse (ODR).

(5) Medlemsstaterne har med delvis finansiering fra rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation gennemført omfattende pilotprojekter, fx PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX og SPOCS, og dermed valideret centrale grænseoverskridende digitale tjenester i det indre marked, som bygger på fælles byggesten. Disse tjenester har allerede nået en sådan grad af modenhed - eller når den i en nær fremtid - at de kan indføres. At en indsats på europæisk plan har en tydelig merværdi, er allerede påvist ved igangværende projekter af fælles interesse, fx inden for kulturarv (Europeana), beskyttelse af børn (Safer Internet, herunder programmet for et bedre internet for børn) og social sikring (EESSI), mens der er stillet forslag om projekter inden for eksempelvis forbrugerbeskyttelse (ODR).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Alle foranstaltninger, der sigter mod at etablere digitale grænseoverskridende tjenester inden for rammerne af den digitale dagsorden, bør omfatte en række foranstaltninger og instrumenter til beskyttelse og fremme af børns rettigheder i onlinemiljøet.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) I lyset af den anerkendte vigtige rolle, som programmet Safer Internet (det kommende program for et bedre internet for børn) spiller for beskyttelsen af børn og styrkelsen af børnenes stilling – med bevidstgørelsescentre, helplines og hotlines – bør programmets funktion sikres i perioden fra 2014 og frem.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) Finansieringen af programmet Safer Internet, herunder Safer Internet-centre (med bevidstgørelsescentre, helplines og hotlines) i medlemsstaterne og programmet for et bedre internet for børn, skal bevares.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Hvad angår digitaltjenesteinfrastrukturer må byggesten gives højere prioritet end andre digitaltjenesteinfrastrukturer, da det ene er forudsætningen for det andet. Digitaltjenesteinfrastrukturer bør bl.a. skabe merværdi for Europa og opfylde påviste behov. De bør være tilstrækkelig modne, såvel teknisk som driftsmæssigt, til at kunne indføres, hvilket navnlig bør være bevist ved vellykkede pilotprojekter. De bør understøttes af en konkret bæredygtighedsplan, således at centrale tjenesteplatforme sikres lang tids drift, der rækker videre end CEF. Finansiel støtte i henhold til denne forordning bør derfor gradvis udfases, hvis det overhovedet er muligt, og der bør mobiliseres finansiering fra andre kilder end CEF.

(7) Hvad angår digitaltjenesteinfrastrukturer må byggesten og digitaltjenesteinfrastrukturer med elementer, der kan bruges af andre tjenesteudbydere, gives højere prioritet end andre digitaltjenesteinfrastrukturer, da det ene udgør et grundlag, som det andet kan bygge videre på. Digitaltjenesteinfrastrukturer bør bl.a. skabe merværdi for Europa og opfylde påviste behov. De bør være tilstrækkelig modne, såvel teknisk som driftsmæssigt, til at kunne indføres, hvilket navnlig bør være bevist ved vellykkede pilotprojekter. De bør understøttes af en konkret bæredygtighedsplan, således at centrale tjenesteplatforme sikres lang tids drift, der rækker videre end CEF. Finansiel støtte i henhold til denne forordning bør derfor gradvis udfases, hvis det overhovedet er muligt, og der bør mobiliseres finansiering fra andre kilder end CEF.

 

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8) Der bør gives høj prioritet til finansiering af digitaltjenesteinfrastrukturer, der er nødvendige for, at retlige forpligtelser i henhold til EU-retten kan opfyldes, og/eller indebærer udvikling eller levering af byggesten, der har potentiale til at påvirke udviklingen af paneuropæiske offentlige tjenester kraftigt, således at flerstrengede digitaltjenesteinfrastrukturer bliver understøttet og der gradvis opbygges et europæisk interoperabilitetsøkosystem. I denne forbindelse forstås der ved retlige forpligtelser specifikke bestemmelser, der enten forudsætter udvikling eller anvendelse af digitaltjenesteinfrastruktur eller kræver resultater, der kun kan nås ved hjælp af europæisk digitaltjenesteinfrastruktur.

udgår

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Ifølge den digitale dagsorden for Europa bør alle europæiske borgere i 2020 have adgang til internethastigheder på mere end 30 Mbps og mindst 50 % af husholdningerne i Europa en internettilslutning på mindst 100 Mbps.

(11) Ifølge den digitale dagsorden for Europa bør alle europæiske borgere i 2020 have adgang til internethastigheder på mere end 30 Mbps og mindst 50 % af husholdningerne i Europa en internettilslutning på mindst 100 Mbps. I lyset af den hastige udvikling af teknologier, der fører til stadig hurtigere internetforbindelser, er det dog i dag passende at opstille en målsætning om, at alle husholdninger i EU skal have internetforbindelser på mere end 100 Mbps, mens 50 % af husholdningerne har adgang til 1 Gbps.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Et europæisk marked med næsten 500 mio. mennesker, der har forbindelse til højhastighedsbredbånd, vil bane vejen for udviklingen af det indre marked og skabe en unik kritisk brugergruppe i global sammenhæng, som vil skabe nye muligheder for alle regioner og give hver enkelt bruger merværdi og Unionen kapacitet til at være den førende videnbaserede økonomi i verden. En hurtig udbredelse af højhastighedsbredbåndsnet er uhyre vigtig for udviklingen af produktivitet i EU og etableringen af nye og små virksomheder, der kan være førende inden for forskellige sektorer, f.eks. sundhedstjenester, produktion og tjenesteydelser.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 11 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11b) Kombinationen af nye muligheder inden for infrastruktur og nye, innovative og interoperable tjenester bør sætte gang i en god cirkel ved at stimulere en stigende efterspørgsel efter højhastighedsbredbånd, som det kommercielt set bedre kan betale sig at imødekomme.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 11 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11c) Mens udbredelsen af fiber og ultrahurtige bredbåndsforbindelser i Unionen stadigvæk er utilfredsstillende, bevæger andre økonomier sig fremad imod en global førerrolle ved at tilbyde markant højere kapacitet og hastigheder på 1 Gbps og derover. Investeringer i fiber såvel til hjemmet som til den passive infrastruktur i backhaul-nettet er en afgørende forudsætning for, at EU kan blive hjemsted for innovation, viden og tjenester.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 11 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11d) Målene for 2020 bør revideres og sigte mod, at Unionen får verdens hurtigste bredbåndshastighed, ved at søge at sikre, at alle EU-borgere senest i 2020 har adgang til 100 Mbps, og at 50 % af EU's husholdninger har adgang til hastigheder på 1 Gbps eller mere.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13a) Offentlige midler til bredbånd bør kun anvendes til infrastrukturer, der er åbne for konkurrence. Kun net, der er åbne for konkurrence via adgang for bemyndiget tredjepart, kan levere konkurrencedygtige tjenester til rimelige priser og innovation til forbrugere og virksomheder.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 13 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(13b) Det er yderst vigtigt med henblik på færdiggørelsen af EU's digitale indre marked at sikre, at forbrugerne let kan få adgang til og distribuere indhold, tjenester og applikationer efter eget valg via et enkelt internetabonnement. I denne forbindelse viser BEREC's resultater fra maj 2012, at mindst 20 % af brugerne af mobilt internet i Europa oplever visse former for begrænsninger af deres muligheder for at få adgang til VoIP-tjenester. Selv om konkurrencen kan forventes at disciplinere operatørerne, er der kun sket meget langsomme fremskridt, og det bør derfor være forbudt for offentligt finansierede telenet, der er omfattet af denne forordning, at blokere lovlige tjenester.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 19 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(19a) Der er behov for at indsamle oplysninger og statistiske data om de offentlige arbejder, der forventes at blive helt eller delvist anvendt til at installere nye generationer af net, og oprette en database med henblik på overvågningen af disse arbejder og etableringen af et EU-register over telenet, om muligt suppleret med lignende informationer om energi- og transportnet.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør bistås af en ekspertgruppe, der består af repræsentanter for medlemsstaterne, og som skal høres ved og bidrage til bl.a. overvågning af implementeringen af disse retningslinjer, planlægning, evaluering og løsning af implementeringsproblemer.

(22) Kommissionen bør bistås af en ekspertgruppe, der består af repræsentanter for alle medlemsstaterne, og som skal høres ved og bidrage til bl.a. overvågning af implementeringen af disse retningslinjer, planlægning, evaluering og løsning af implementeringsproblemer.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning opstiller retningslinjer for rettidig gennemførelse af og interoperabilitet mellem projekter af fælles interesse på området transeuropæiske telenet.

1. Denne forordning opstiller retningslinjer for rettidig gennemførelse af og interoperabilitet mellem projekter af fælles interesse på området transeuropæiske digitale net.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) "telenet": bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur

a) "digitale net": bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) "bredbåndsnet": kablede og trådløse accessnet, tilhørende infrastruktur og basisnet, der kan levere tilslutning med meget høj hastighed og herved bidrage til bredbåndsmålene i "En digital dagsorden for Europa".

f) "bredbåndsnet": kablede og trådløse accessnet, tilhørende infrastruktur og basisnet, der kan levere tilslutning med meget høj hastighed og herved bidrage til bredbåndsmålene på 100 Mbps og 1 Gbps, hvor det er muligt, eller mere.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de skal fremme økonomisk vækst og støtte den endelige etablering af det digitale indre marked og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

a) de skal fremme økonomisk vækst og støtte den endelige etablering af det digitale indre marked og dets problemfrie funktion og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder for de små og mellemstore virksomheder (SMV'er)

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) de skal bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme indbyrdes sammenkobling af og interoperabilitet for nationale, regionale og lokale telenet samt give bedre adgang til sådanne net.

b) de skal bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser på alle niveauer ved at fremme bredbåndsnet, indbyrdes sammenkobling af og interoperabilitet for nationale, regionale og lokale telenet samt give bedre åben og ikkediskriminerende adgang til sådanne net samt digital inklusion, idet man husker på, at mere tyndt befolkede og mindre udviklede regioner skal medtages i og betjenes med forbindelser. Med henblik på at fuldføre det digitale indre marked sikres et tæt samarbejde og koordinering af aktiviteter under programmet Connecting Europe-faciliteten med de nationale og regionale bredbåndsforanstaltninger.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) sikre et sikkert, inklusivt og positivt onlinemiljø for børn og unge.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Projekter af fælles interesse kan omfatte hele deres projektforløb, herunder gennemførlighedsundersøgelser, implementering, kontinuerlig drift, koordinering og evaluering.

2. Projekter af fælles interesse kan omfatte hele deres projektforløb, herunder gennemførlighedsundersøgelser, implementering, kontinuerlig drift og udvikling, koordinering og evaluering.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Finansiering tildeles under hensyntagen til modtagernes specifikke behov, navnlig ved at afbalancere fordelingen mellem subsidier og innovative finansielle instrumenter.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Tiltag, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for digitaltjenesteinfrastrukturer, skal for at være støtteberettigede opfylde samtlige følgende kriterier:

1. Tiltag, der bidrager til projekter af fælles interesse inden for digitaltjenesteinfrastrukturer, skal for at være støtteberettigede opfylde følgende kriterier:

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Byggesten, der har afgørende betydning for, og som med påviselig sandsynlighed vil blive anvendt inden for udvikling, udbredelse og drift af andre digitaltjenesteinfrastrukturer som angivet i bilaget, skal have højeste finansieringsprioritet.

2. Byggesten og modne digitale tjenester, der indeholder tekniske modeller (som en interoperabel datamodel, en standard for adgangsrettigheder eller en netværksmodel, der forbinder alle medlemsstater), og som med påviselig sandsynlighed vil blive anvendt inden for udvikling, udbredelse og drift af andre digitaltjenesteinfrastrukturer som angivet i bilaget, skal have højeste finansieringsprioritet.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. I prioriteringsrækken følger derefter digitaltjenesteinfrastrukturer, der understøtter specifikke bestemmelser i EU-lovgivningen, og som er baseret på eksisterende byggesten.

3. Andre digitaltjenesteinfrastrukturer som anført i bilaget (afsnit 1.2.) til denne forordning prioriteres ligeledes.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Eftersom en central tjenesteplatform er en forudsætning for, at der kan oprettes en digitaltjenesteinfrastruktur, gives der højere prioritet til centrale tjenesteplatforme og deres fælles byggesten end til generiske tjenester.

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i artikel 3, og ud fra de tilgængelige budgetmidler kan der i arbejdsprogrammerne være fastsat yderligere kriterier for støtteberettigelse og prioritering vedrørende digitaltjenesteinfrastrukturer.

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i artikel 3, og ud fra de tilgængelige budgetmidler kan der i arbejdsprogrammerne som defineret i forordning (EU) nr. / om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten ("arbejdsprogrammer") være fastsat yderligere kriterier for støtteberettigelse og prioritering vedrørende digitaltjenesteinfrastrukturer.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i artikel 3, og ud fra de tilgængelige budgetmidler kan der i arbejdsprogrammerne være fastsat yderligere kriterier for støtteberettigelse og prioritering vedrørende digitaltjenesteinfrastrukturer.

4. På grundlag af de mål, der er fastsat i artikel 3, og i bilaget til denne forordning og ud fra de tilgængelige budgetmidler kan der i arbejdsprogrammerne være fastsat yderligere kriterier for støtteberettigelse og prioritering vedrørende digitaltjenesteinfrastrukturer.

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) de skal udgøre et mærkbart bidrag til virkeliggørelse af målene i "En digital dagsorden for Europa"

a) de skal udgøre et mærkbart bidrag til virkeliggørelse af målene om bredbånd på 100 Mbps og 1 Gbps hvor det er muligt, eller mere

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – litra e

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

e) de skal gøre brug af den teknologi, som anses for at være bedst egnet til at adressere behovene på det pågældende område under hensyntagen til geografiske, sociale og økonomiske faktorer på grundlag af objektive kriterier og i overensstemmelse med teknologisk neutralitet

udgår

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 5 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) de skal gøre brug af den nyeste teknologi og/eller være baseret på innovative forretningsmodeller og frembyde et stort potentiale med hensyn til reproduktion

f) foreslå det bedste forhold mellem de nyeste teknologier med hensyn til datakapacitet, transmissionssikkerhed, netværkets modstandsdygtighed og omkostningseffektivitet.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6. De kriterier, der er nævnt i litra f), i det foregående stykke, kræves ikke opfyldt for projekter, der finansieres med supplerende øremærkede bidrag, såfremt de er i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. xxx/2012 [forordningen om Connecting Europe-faciliteten]

udgår

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Unionen kan etablere kontakt, føre drøftelser, udveksle oplysninger og samarbejde med offentlige myndigheder og andre organisationer i tredjelande for at nå et eller flere af målene i disse retningslinjer. Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe at fremme interoperabiliteten mellem telenet i EU og tredjelandes telenet.

Unionen kan etablere kontakt, føre drøftelser, udveksle oplysninger og samarbejde med offentlige myndigheder og andre organisationer i tredjelande for at nå et eller flere af målene i disse retningslinjer. Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe at fremme interoperabiliteten mellem digitale net i EU og tredjelandes digitale net.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. På grundlag af information, der modtages i henhold til artikel 21 i forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, udveksler medlemsstaterne og Kommissionen information om, hvorledes implementeringen af disse retningslinjer skrider frem.

1. På grundlag af information, der modtages i henhold til artikel 21 i forordning (EU) nr. XXX om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, udveksler medlemsstaterne og Kommissionen information og bedste praksis om, hvorledes implementeringen af disse retningslinjer skrider frem. Europa-Parlamentet tilsendes en årlig oversigt over denne information. Medlemsstaterne inddrager de lokale og regionale myndigheder i processen.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen hører og bistås af en ekspertgruppe, der består af en repræsentant for hver medlemsstat. Ekspertgruppen skal navnlig bistå Kommissionen med:

2. Kommissionen hører og bistås af en ekspertgruppe, der består af en repræsentant for hver medlemsstat. Ekspertgruppen skal navnlig bistå Kommissionen med:

a) at overvåge anvendelsen af disse retningslinjer

a) at overvåge anvendelsen af disse retningslinjer

b) evt. at fastlægge nationale planer eller strategier

b) evt. at koordinere nationale planer eller strategier

c) at træffe foranstaltninger til evaluering af arbejdsprogrammets gennemførelse i finansiel og teknisk henseende

c) at træffe foranstaltninger til evaluering af arbejdsprogrammets gennemførelse i finansiel og teknisk henseende

d) at adressere eksisterende eller nye projektimplementeringsproblemer.

d) at adressere eksisterende eller nye projektimplementeringsproblemer.

Ekspertgruppen kan også behandle andre spørgsmål med relation til udvikling af transeuropæiske telenet.

Ekspertgruppen kan også behandle andre spørgsmål med relation til udvikling af transeuropæiske digitale net.

 

Ekspertgruppen bistår navnlig Kommissionen med det forberedende arbejde forud for udarbejdelsen af det årlige og flerårige arbejdsprogram og revisionen heraf, der respektivt henvises til i artikel 17, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. xxxx/xxxx om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten.

 

Med henblik på dette indgår ekspertgruppen i et struktureret samarbejde med dem, der er involveret i planlægningen, udviklingen og forvaltningen af digitale net og tjenester som f.eks. lokale og regionale myndigheder, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC), internetleverandører, administratorer af offentlige net og fabrikanter af komponenter.

 

Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank tager størst mulig hensyn til ekspertgruppens observationer og begrunder offentligt alle tilfælde, hvor disse observationer ikke er fulgt. Kommissionen underretter på hvert møde ekspertgruppen om, hvor langt man er kommet med gennemførelsen af arbejdsprogrammet.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Denne rapport skal indeholde en evaluering af:

 

a) de fremskridt, der er gjort med udvikling, konstruktion og ibrugtagning af projekter af fælles interesse, og, hvis det er relevant, forsinkelser i gennemførelsen og eventuelle andre opståede vanskeligheder

 

b) forpligtede og udbetalte EU-midler til projekter af fælles interesse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xxxx/xxxx om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten sammenlignet med den samlede værdi af de støttede projekter af fælles interesse.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – indledning – punkt 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger inden for digitaltjenesteinfrastruktur bygger generelt på en tilgang i to lag, nemlig centrale tjenesteplatforme og generiske tjenester. Eftersom en central tjenesteplatform er en forudsætning for, at der kan oprettes en digitaltjenesteinfrastruktur, gives der højere prioritet til centrale tjenesteplatforme og deres fælles byggesten end til generiske tjenester.

Foranstaltninger inden for digitaltjenesteinfrastruktur bygger generelt på en tilgang i to lag, nemlig centrale tjenesteplatforme og generiske tjenester.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – indledning – punkt 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Ved hjælp af de centrale tjenesteplatforme og deres fælles byggesten tilgodeses de behov for interoperabilitet og sikkerhed, som projekter af fælles interesse afføder. De skal muliggøre digital kontakt mellem offentlige myndigheder og borgerne, mellem offentlige myndigheder og virksomheder og organisationer samt mellem offentlige myndigheder i forskellige medlemsstater, ved hjælp af standardiserede grænseoverskridende og brugervenlige interaktionsplatforme. Byggesten til digitaltjenesteinfrastrukturer må gives højere prioritet end andre digitaltjenesteinfrastrukturer, da det ene er forudsætningen for det andet. De generiske tjenester sørger for forbindelsen til de centrale tjenesteplatforme og sætter de nationale værdiforøgende tjenester i stand til at benytte de centrale tjenesteplatforme. De danner bro mellem de nationale tjenester og de centrale tjenesteplatforme og giver de nationale offentlige myndigheder og organisationer, virksomheder og/eller borgere adgang til den centrale tjenesteplatform, så de kan udføre deres grænseoverskridende transaktioner. Tjenesternes kvalitet og støtten til de parter, der er impliceret i grænseoverskridende transaktioner, skal sikres. De skal understøtte og fremme ibrugtagningen af de centrale tjenesteplatforme.

Ved hjælp af de centrale tjenesteplatforme tilgodeses de behov for interoperabilitet og sikkerhed, som projekter af fælles interesse afføder. De skal muliggøre digital kontakt mellem offentlige myndigheder og borgerne, mellem offentlige myndigheder og virksomheder og organisationer samt mellem offentlige myndigheder i forskellige medlemsstater, ved hjælp af standardiserede grænseoverskridende og brugervenlige interaktionsplatforme. Digitaltjenesteinfrastrukturer, der udgør en integrerende del af andre digitaltjenesteinfrastrukturer, eller som kan tjene som model for nye platforme, må gives højere prioritet end andre digitaltjenesteinfrastrukturer. De generiske tjenester sørger for forbindelsen til de centrale tjenesteplatforme og sætter de nationale værdiforøgende tjenester i stand til at benytte de centrale tjenesteplatforme. De danner bro mellem de nationale tjenester og de centrale tjenesteplatforme og giver de nationale offentlige myndigheder og organisationer, virksomheder og/eller borgere adgang til den centrale tjenesteplatform, så de kan udføre deres grænseoverskridende transaktioner. Tjenesternes kvalitet og støtten til de parter, der er impliceret i grænseoverskridende transaktioner, skal sikres. De skal understøtte og fremme ibrugtagningen af de centrale tjenesteplatforme.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – punkt 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ea) Vigtige foranstaltninger for onlinesikkerhed: dette henviser til tjenester for at sikre onlinesikkerhed for børn og unge gennem forbedring og udvikling af strategier som, samtidig med at internettets åbne struktur bevares, anvender proportionelle tekniske løsninger sammen med foranstaltninger, der styrker den enkelte person, navnlig gennem uddannelse.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Andre digitaltjenesteinfrastrukturer, som uden videre kan anses for støtteberettigede i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1:

2. Andre digitaltjenesteinfrastrukturer, som uden videre kan anses for støtteberettigede i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1 og stk. 3:

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra f

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

f) Adgang til digitale europæiske kulturarvsressourcer: den centrale tjenesteplatform, som bygger på den eksisterende Europeana-portal. Platformen skal etablere ét enkelt kontaktpunkt for adgang til den europæiske kulturarv på objektniveau, et sæt interfacespecifikationer for udveksling af data med infrastrukturen (datasøgning, download af data), støtte til tilpasning af metadata og optagelse af nyt indhold samt oplysninger om betingelserne for videre anvendelse af det indhold, der er adgang til via infrastrukturen.

f) Adgang til digitale europæiske kulturarvsressourcer: den centrale tjenesteplatform, som bygger på den eksisterende Europeana-portal. Platformen udgør det centrale kontaktpunkt for adgang til den europæiske kulturarv på objektniveau, et sæt interfacespecifikationer for udveksling af data med infrastrukturen (datasøgning, download af data), støtte til tilpasning af metadata og optagelse af nyt indhold samt oplysninger om betingelserne for videre anvendelse af det indhold, der er adgang til via infrastrukturen.

Ændringsforslag 46

Forslag til direktiv

Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra g

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet sikrere: platform for anskaffelse, drift og vedligehold af fælles databehandlingsfaciliteter, databaser og softwareværktøjer til medlemsstaternes Safer Internet-centre (SIC). Der indgår også backoffice-håndtering af indberetninger om indhold, der vedrører seksuelt misbrug, samt forbindelse til politimyndighederne, bl.a. også internationale organisationer såsom Interpol, og i de relevante tilfælde håndteringen af fjernelse af dette indhold fra de pågældende websteder. Dette skal understøttes af fælles databaser.

g) Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet sikrere: platform for anskaffelse, drift og vedligehold af fælles databehandlingsfaciliteter, databaser og softwareværktøjer samt udveksling af bedste praksis til medlemsstaternes Safer Internet-centre (SIC). SIC i medlemsstaterne, der sikrer merværdi på EU-plan, er det centrale element i infrastrukturen for en sikrere internettjeneste, hvor nationale helplines, hotlines, bevidstgørelsescentre og andre bevidstgørelsesaktiviteter er af særlig betydning. Der indgår også backoffice-håndtering af indberetninger om indhold, der vedrører seksuelt misbrug, samt forbindelse til politimyndighederne, bl.a. også internationale organisationer såsom Interpol, og i de relevante tilfælde håndteringen af fjernelse af dette indhold fra de pågældende websteder. Dette skal understøttes af fælles databaser og fælles softwaresystemer.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ha) Udbredelse af infrastrukturer til offentlig transport, der giver mulighed for at anvende sikre og interoperable mobile nærhedstjenester: Udbredelsen af infrastrukturer til offentlig transport, der giver mulighed for at anvende sikre og interoperable mobile nærhedstjenester, vil give borgere, virksomheder og organisationer adgang til mange forskellige innovative tjenester inden for mobilitet i hele Unionen.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – punkt 2 – litra h b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

hb) Europæisk platform for adgang til undervisningsressourcer. Formålet er at undersøge fordelene ved ikt på uddannelsesområdet gennem adgang til fælles undervisningsmateriale over hele Unionen. Omkostningseffektiv adgang til og forbedret kvalitet af undervisningsmateriale gennem peerevaluering ville styrke samhørigheden i Unionen, idet det ville give mulighed for kontakter, samarbejde og debatter blandt studerende og i den akademiske verden. Det ville danne grundlag for samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og derved lette gennemførelsen af andre EU-programmer såsom "Erasmus for alle". Dette vil forbedre adgangen til uddannelse og styrke EU's position i den globale akademiske verden.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(c)Udnyttelse af potentielle synergivirkninger mellem etablering af bredbåndsnet og andre forsyningsnet (energi, transport, vand, spildevand, mv.), især når de er knyttet til intelligent eldistribution.

Når det er muligt, udnyttes potentielle synergivirkninger mellem etablering af bredbåndsnet og andre forsyningsnet (energi, transport, vand, spildevand osv.), især når de er knyttet til intelligent eldistribution.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) Bistand til mindskelse af den digitale kløft.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i henhold til denne forordning, skal i betydelig grad bidrage til virkeliggørelse af målene i den digitale dagsorden for Europa.

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i henhold til dette afsnit, skal i betydelig grad bidrage til virkeliggørelse af målene om 100 Mbps og 1 Gbps, hvor det er muligt, eller mere.

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i henhold til denne forordning, skal i betydelig grad bidrage til virkeliggørelse af målene i den digitale dagsorden for Europa.

Alle projekter, der ydes finansiel støtte til i henhold til dette afsnit, skal i betydelig grad bidrage til virkeliggørelse af målene i den digitale dagsorden for Europa.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – litra a – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) bygge på den nyeste teknologi, enten kablet eller trådløs, og kunne levere bredbåndstjenester med meget høj hastighed, dvs. understøtte efterspørgslen efter applikationer, der kræver stor båndbredde, eller

a) bygge på den nyeste teknologi, enten kablet eller trådløs, og kunne levere bredbåndstjenester med meget høj hastighed på op til mindst 100 Mbps, dvs. understøtte efterspørgslen efter applikationer, der kræver stor båndbredde, eller

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – litra a – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) være i overensstemmelse med gældende ret, især konkurrenceretten, og opfylde forpligtelsen til at sikre adgang. Kun net, der er åbne for konkurrence, bør være berettiget til offentlig støtte som fastsat i denne forordning.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – litra a – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

cb) støtte internettets åbne karakter ved at sikre, at det er forbudt at blokere lovlige tjenester på telenet, der finansieres via denne forordning, og samtidig give mulighed for en rimelig forvaltning af trafikken på tidspunkter med spidsbelastning af nettet under overholdelse af minimumskravene til tjenestekvalitet, som er fastsat i artikel 22, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/22/EF af 7. marts 2002 om forsyningspligt og brugerrettigheder i forbindelse med elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (forsyningspligtdirektivet).

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) Tiltag, der finansieres med supplerende øremærkede bidrag, der ydes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-forordningen], skal bibringe markedet væsentlige nye muligheder i form af bredbåndstjenesternes tilgængelighed, hastighed og kapacitet. I projekter, der indebærer datatransmissionshastigheder på mindre end 30 Mbps, skal det sikres, at hastigheden senere øges til 30 Mbps.

b) Tiltag, der finansieres med supplerende øremærkede bidrag, der ydes i overensstemmelse med artikel 15, stk. 2, i forordning (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-forordningen], skal bibringe markedet væsentlige nye muligheder i form af bredbåndstjenesternes tilgængelighed, hastighed og kapacitet. I projekter, der indebærer datatransmissionshastigheder på mindre end 100 Mbps, skal det sikres, at hastigheden senere øges til mindst 100 Mbps.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 3 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Afsnit 3. Horisontale foranstaltninger

Afsnit 3. Horisontale foranstaltninger

Udbredelse af transeuropæiske telenet, som er med til at fjerne flaskehalsene i det digitale indre marked, skal ledsages af undersøgelser og tiltag til støtte for programmet. Disse tiltag kan bestå i:

Udbredelse af transeuropæiske digitale net, som er med til at fjerne flaskehalsene i det digitale indre marked, skal ledsages af tiltag til støtte for programmet. Disse tiltag kan bestå i:

(1)

EUT C 143 af 22.5.2012, s. 120.

(2)

EUT C 225 af 27.7.2012, s. 211.


UDTALELSE fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed (22.6.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Ordfører for udtalelse: Oreste Rossi

KORT BEGRUNDELSE

Formålet med denne forordning er at opstille nogle retningslinjer for, hvilke mål og prioriteter der skal gælde for bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur på teleområdet under Connection Europe-faciliteten, som indgår i Europa 2020-strategien.

Forordningen omfatter en beskrivelse af projekter af fælles interesse med henblik på udbredelse af bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur, som skal forbedre den europæiske økonomis konkurrenceevne, fremme samtrafik og interoperabilitet mellem de nationale net samt fremme udviklingen af et digitalt indre marked, samtidig med at de bidrager til reduktion af drivhusgasemissioner og til beskyttelse af miljøet.

Etableringen af en grænseoverskridende adgang til en driftskompatibel infrastruktur for offentlige online-ydelser er et område, hvor Den Europæiske Unions indsats kan skabe forhøjet merværdi. Disse offentlige tjenesteydelser omfatter grænseoverskridende levering af e-sundhedsydelser, hvilket er af særlig interesse for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed i lyset af Udvalgets beføjelser.

Etableringen af driftskompatible grænseoverskridende tjenester på området e-sundhedsydelser muliggør et samspil mellem borgere og leverandører af sundhedsydelser samt datatransmission mellem institutionerne, adgang til elektroniske patientjournaler, e-recepter og fjernleveret sundheds-/hjemmehjælp. E-sundhedsydelser vil kunne medvirke til at forbedre patienternes sikkerhed, reducere udgifterne til lægemidler, modernisere de nationale sundhedssystemer og gøre disse systemer mere effektive.

Ordføreren godkender og støtter Kommissionens forslag, men foreslår en række ændringer med henblik på at forbedre effektiviteten af projekter af fælles interesse på området offentlige tjenesteydelser.

Især kompatible grænseoverskridende e-sundhedsydelser kræver, at sundheds- og hospitalsstrukturer anvender fælles standarder for præsentation af data og elektroniske dokumenter, herunder gennem vedtagelse af fælles koder for medlemsstaterne, som giver mulighed for at indføre en fælles terminologi for de forskellige sundhedsydelser. Der bør også opstilles et fælles minimumssæt af elektroniske data og dokumenter, der skal danne basis for journaler for patienter, omfattet af kompatible e-sundhedsydelser (f.eks. blodfaktorer, anamnese, udskrivelsesjournaler, osv.).

Mere generelt vil det være ønskeligt, at projekter på området for elektroniske forvaltningstjenester sigter mod indførelse af en fælles europæisk identifikationskode, som almindelige borgere og virksomheder kan benytte i forbindelse med deres kontakt til myndighederne i alle medlemsstater.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst9, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette området er derfor påkrævet, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst9, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette området er derfor påkrævet, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen. I sin beslutning af 6. juli 2011 om Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst understreger Europa-Parlamentet, at bredbåndstjenester er af central betydning for EU-industriens konkurrenceevne og i høj grad bidrager til økonomisk vækst i EU, social samhørighed og skabelsen af kvalitet i beskæftigelsen samt til at få alle regionale og sociale grupper til at deltage i det digitale liv i EU; anbefaler at fremme et konkurrencedygtigt marked for investeringer i og udnyttelse af faste og trådløse bredbåndsinfrastrukturer; konstaterer, at et konkurrencepræget marked er en katalysator for yderligere investeringer og innovation fra leverandører af kommunikationstjenester, applikationer og indhold, samt en vigtig platform for den digitale økonomi;

 

_____________

 

1 P7_TA-(2011)0322

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske og sociale gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Udbredelsen af hurtigere net åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres.

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske og sociale gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Udbredelsen af hurtigere net åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres. Almen adgang til bredbåndsnet er afgørende for moderne økonomiers vækst og for den enkeltes trivsel og digitale integration. Udvidelse af bredbåndsnet i landdistrikter og økonomiske og socialt ugunstigt stillede områder vil fremme bedre kommunikation, navnlig for bevægelseshæmmede personer eller personer, der lever under isolerede forhold, og forbedre adgangen til tjenester samt fremme udviklingen af SMV'er i landdistrikterne og dermed bidrage til at skabe nye arbejdspladser og udvikle nye tjenester i disse områder.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Udbygning af bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester vil bidrage til, at Unionen når sine mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser, ved at muliggøre energieffektive løsninger i mange af den europæiske økonomis sektorer. Denne positive virkning vil, i hvert fald til en vis grad, blive reduceret af den stigning i energi- og ressourceforbruget, som navnlig nedlægning af bredbåndsnet og drift af infrastruktur til digitale tjenester fører med sig.

(13) Anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi letter en strukturel tilpasning i retning af varer og tjenesteydelser, som forbruger færre ressourcer, energibesparelser i bygninger og elektricitetsnet og udvikling af mere effektive og mindre energiforbrugende intelligente transportsystemer. Udbygning af bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester vil bidrage til, at Unionen når sine mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser, ved at muliggøre energieffektive løsninger i mange af den europæiske økonomis sektorer. Denne positive virkning vil, i hvert fald til en vis grad, blive reduceret af den stigning i energi- og ressourceforbruget, som navnlig nedlægning af bredbåndsnet og drift af infrastruktur til digitale tjenester fører med sig.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 24 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(24a) I forbindelse med gennemførelsen af denne forordning bør enhver behandling af personoplysninger foretages i overensstemmelse med EU-lovgivningen, som fastsat navnlig i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske kommunikationssektor (direktivet om privatlivets fred og elektronisk kommunikation).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, særlig igennem voksende markedsadgang for små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net

2) bidrage til at forbedre den sociale samhørighed og hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) bidrage til beskyttelse og forsvar af information og informationssystemer ved at sikre deres tilgængelighed, integritet, autentificering og fortrolighed. Sådanne foranstaltninger bør omfatte informationssystemers beskyttelses-, detektions- og reaktionsevne, især over for cyberangreb.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) fremme bæredygtig udbredelse af transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, dens interoperabilitet og koordinering på europæisk plan samt dens drift, vedligehold og opgradering

4) fremme bæredygtig udbredelse af en åben, tilgængelig og ikke-forskelsbehandlende transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, dens interoperabilitet og koordinering på europæisk plan samt dens drift, vedligehold, opgradering og sikkerhed.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps

b) udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder, landdistrikter samt økonomiske og socialt ugunstigt stillede områder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Et projekt af fælles interesse kan omfatte hele projektforløbet, herunder gennemførlighedsundersøgelser, implementering, kontinuerlig drift, koordinering og evaluering.

2. Et projekt af fælles interesse kan omfatte hele projektforløbet, herunder gennemførlighedsundersøgelser, implementering, kontinuerlig drift, koordinering og evaluering.

 

Projekter af fælles interesse bør overholde princippet om teknologineutralitet, som udgør grundlaget for EU's elektroniske kommunikationsstruktur.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) nye muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi.

c) nye muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige typer af infrastruktur

Begrundelse

Af hensyn til overensstemmelsen.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) indebærer EU-merværdi.

c) indebærer EU-merværdi på baggrund af en feasibility- og costbenefitanalyse.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen bistås ved overvågning af implementeringen af disse retningslinjer, planlægning ud fra de nationale strategier for højhastighedsinternet, kortlægning af infrastruktur og informationsudveksling af en ekspertgruppe, der består af en repræsentant for hver medlemsstat. Ekspertgruppen kan også behandle andre spørgsmål med relation til udvikling af transeuropæiske telenet.

2. Kommissionen bistås ved overvågning af implementeringen af disse retningslinjer, planlægning ud fra de nationale strategier for højhastighedsinternet, kortlægning af infrastruktur og informationsudveksling af en ekspertgruppe, der består af en repræsentant for hver medlemsstat. Kommissionen vurderer sammen med ekspertgruppen, om sigtet med projekterne af fælles interesse fortsat er i overensstemmelse med den sociale, miljømæssige og økonomiske prioritering, den teknologiske udvikling og situationen på de relevante markeder samt de nye muligheder for at udnytte synergier mellem de forskellige typer af infrastruktur. Ekspertgruppen kan også behandle andre spørgsmål med relation til udvikling af transeuropæiske telenet.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I rapporterne vurderer Kommissionen desuden, om sigtet med projekterne af fælles interesse fortsat er i overensstemmelse med den politiske prioritering, den teknologiske udvikling og situationen på de relevante markeder. For større projekter skal disse rapporter indeholde en analyse af deres miljøvirkninger, herunder den nødvendige tilpasning til og afbødning af klimaændringer, og deres modstandsdygtighed i en katastrofesituation. En sådan revurdering kan også foretages når som helst, det anses for hensigtsmæssigt.

4. For større projekter foretager Kommissionen en analyse af deres miljøvirkninger, herunder den nødvendige tilpasning til og afbødning af klimaændringer, og deres modstandsdygtighed i en katastrofesituation. En sådan revurdering kan også foretages når som helst, det anses for hensigtsmæssigt, for at undgå investeringer i infrastruktur, som bliver overflødig på kort sigt.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, stk. 6, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 5, stk. 6, tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport vedrørende delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 10 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den 1. januar 2014.

Den anvendes fra …* .

 

___________

 

*EUT: Indsæt venligst datoen: to år efter denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

Eftersom denne forordning er kædet sammen med forordningen om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, vil det ikke være hensigtsmæssigt at angive en fast anvendelsesdato, som ikke tager hensyn til den tid, det tager af få godkendt forordningerne.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Bilag – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbredelse og forbedring af transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og et blomstrende digitalt indre marked. Deres udbredelse vil især giver hurtigere internetadgang, føre til informationsteknologibaserede forbedringer i hverdagen for alle borgere - også børn og unge, virksomheder og offentlige instanser - forbedre interoperabiliteten og fremme tilpasning til eller konvergens hen imod fælles vedtagne standarder.

Udbredelse og forbedring af transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og et blomstrende digitalt indre marked. Deres udbredelse vil især giver hurtigere internetadgang, føre til informationsteknologibaserede forbedringer i hverdagen for alle borgere, virksomheder og offentlige instanser, forbedre interoperabiliteten og fremme tilpasning til eller konvergens hen imod fælles vedtagne standarder.

Begrundelse

Anvendelsen af transeuropæiske net er til gavn for alle borgere; det er således overflødigt at nævne særlige kategorier.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Bilag – Afsnit 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle investeringer i bredbånd inden for EU's område øger nettets kapacitet og giver fordele for alle potentielle brugere, deriblandt brugere i andre medlemsstater end den, investeringerne foretages i. Investeringer i bredbåndsnet vil skabe større konkurrence og mere innovation i økonomien, gøre den offentlige service mere effektiv, medvirke til, at EU når sit mål om en lav-CO2-økonomi, og bidrage til at øge konkurrenceevnen og produktiviteten i EU som helhed.

Alle investeringer i bredbånd inden for EU's område øger nettets kapacitet og giver fordele for alle potentielle brugere, deriblandt brugere i andre medlemsstater end den, investeringerne foretages i. Investeringer i bredbåndsnet vil skabe større konkurrence, social samhørighed og mere innovation i økonomien, gøre den offentlige service mere effektiv, medvirke til, at EU når sit mål om en lav-CO2-økonomi, og bidrage til at øge konkurrenceevnen og produktiviteten i EU som helhed.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Bilag – Afsnit 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hidtil er det først og fremmest private investorer, der har investeret i bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at fortsætte. At nå målene i den digitale dagsorden vil imidlertid kræve investeringer i områder, hvor det ikke er åbenlyst forretningsmæssigt interessant, eller hvor det er nødvendigt at forbedre forretningsmulighederne inden for tidshorisonten for målene. Områderne kan opdeles i følgende typer efter, hvor sandsynligt det er, at der bliver investeret i dem:

Hidtil er det først og fremmest private investorer, der har investeret i bredbåndsinfrastruktur, og det ventes at fortsætte. I mange regioner er investeringerne i bredbåndsinfrastruktur imidlertid utilstrækkelige grundet manglende konkurrence og den høje markedsrisiko, og den offentlige service er ikke færdigudviklet og ikke kompatibel med den i andre regioner på grund af de tekniske løsningers manglende sammenhængskraft. At nå målene i den digitale dagsorden vil kræve investeringer i områder, hvor det ikke er åbenlyst forretningsmæssigt interessant, eller hvor det er nødvendigt at forbedre forretningsmulighederne inden for tidshorisonten for målene. Områderne kan opdeles i følgende typer efter, hvor sandsynligt det er, at der bliver investeret i dem:

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Bilag – Afsnit 2 – afsnit 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Landdistrikter og områder med ringe bebyggelse har typisk tilslutninger med lav hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen tilslutninger. Investeringer anses for urentable og forretningsmæssigt uinteressante, og Europas mål for 2020 vil formentlig ikke blive nået. Investeringer i disse områder kræver finansiel støtte i form af tilskud, eventuelt i kombination med finansielle instrumenter. Disse områder omfatter også afsides liggende og tyndt befolkede regioner, hvor investeringsomkostningerne er meget høje eller indkomsterne er lave. Støtte fra Connecting Europe-faciliteten i disse områder vil sandsynligvis supplere eksisterende samhørighedsmidler eller støtte, der ydes til udvikling af landdistrikter, og anden direkte støtte.

Landdistrikter og områder med ringe bebyggelse har typisk tilslutninger med lav hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen tilslutninger. Dette er et prioriteret område, hvor bredbånd kan leveres med satellitforbindelse. Investeringer anses for urentable og forretningsmæssigt uinteressante, og Europas mål for 2020 vil formentlig ikke blive nået. Investeringer i disse områder kræver finansiel støtte i form af tilskud, eventuelt i kombination med finansielle instrumenter. Disse områder omfatter også afsides liggende og tyndt befolkede regioner, hvor investeringsomkostningerne er meget høje eller indkomsterne er lave. Støtte fra Connecting Europe-faciliteten i disse områder vil sandsynligvis supplere eksisterende samhørighedsmidler eller støtte, der ydes til udvikling af landdistrikter, og anden direkte støtte.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Bilag – Afsnit 3 – punkt 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

E-forvaltning dækker over digital kontakt mellem offentlige myndigheder og borgerne, mellem offentlige myndigheder og virksomheder eller organisationer og mellem offentlige myndigheder i forskellige lande indbyrdes. Standardiserede grænseoverskridende og brugervenlige interaktionsplatforme vil føre til effektivitetsgevinster i alle dele af erhvervslivet og i den offentlige sektor og bringe det indre marked nærmere.

E-forvaltning dækker over digital kontakt mellem offentlige myndigheder og borgerne, mellem offentlige myndigheder og virksomheder eller organisationer og mellem offentlige myndigheder i forskellige lande indbyrdes. Grænseoverskridende og brugervenlige interaktionsplatforme vil føre til effektivitetsgevinster i alle dele af erhvervslivet og i den offentlige sektor og bringe det indre marked nærmere.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Bilag – Afsnit 3 – punkt 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Interoperabel elektronisk identifikation og autentificering overalt i Europa. Der skal oprettes et sæt indbyrdes forbundne sikrede autentificeringsservere og -protokoller, som kan sørge for interoperabilitet mellem de mange forskellige autentificerings-, identificerings- og autoriseringssystemer, der findes i Europa. Denne platform vil sætte borgere og virksomheder i stand til at få adgang til online-tjenester, når de har behov for det fx for at studere, arbejde, rejse, få sundhedspleje eller gøre forretninger i udlandet. Den skal udgøre kernelaget i alle de digitale tjenester, der har behov for elektronisk identifikation og autentificering, fx elektroniske offentlige indkøb, online sundhedstjenester, standardiseret aflæggelse af beretning for virksomheder, elektronisk udveksling af retlige oplysninger, transeuropæisk online-registrering af virksomheder, e-forvaltningstjenester til erhvervslivet, herunder kommunikation mellem virksomhedsregistre i forbindelse med fusioner på tværs af grænserne og udenlandske filialer. Denne platform kan muligvis også udnytte ressourcer og værktøjer fra den flersprogede kerneplatform.

Interoperabel elektronisk identifikation og autentificering overalt i Europa. Der skal oprettes et sæt indbyrdes forbundne sikrede autentificeringsservere og -protokoller, som kan sørge for interoperabilitet mellem de mange forskellige autentificerings-, identificerings- og autoriseringssystemer, der findes i Europa med det overordnede formål at indføre en fælles europæisk kode til identificering af fysiske og juridiske personer til brug for kontakten med den offentlige administration. Denne platform vil sætte borgere og virksomheder i stand til at få adgang til online-tjenester, når de har behov for det fx for at studere, arbejde, rejse, få sundhedspleje eller gøre forretninger i udlandet. Den skal udgøre kernelaget i alle de digitale tjenester, der har behov for elektronisk identifikation og autentificering, fx elektroniske offentlige indkøb, online sundhedstjenester, standardiseret aflæggelse af beretning for virksomheder, elektronisk udveksling af retlige oplysninger, transeuropæisk online-registrering af virksomheder, e-forvaltningstjenester til erhvervslivet, herunder kommunikation mellem virksomhedsregistre i forbindelse med fusioner på tværs af grænserne og udenlandske filialer. Denne platform kan muligvis også udnytte ressourcer og værktøjer fra den flersprogede kerneplatform.

Begrundelse

Indførelsen af en fælles europæisk identificeringskode til onlinetjenester, der kan benyttes af alle borgere og alle virksomheder i enhver medlemsstat, ville gøre kontakten til myndighederne meget nemmere og sikre en reel interoperabilitet.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Bilag – Afsnit 3 – punkt 2 – afsnit 3 – litra d – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(d) Interoperable grænseoverskridende e-sundhedstjenester: Sådanne tjenester vil åbne mulighed for kontakt mellem borgere/patienter og udbydere af sundhedstjenester, udveksling af data fra institution til institution og fra organisation til organisation samt peer-to-peer-kommunikation mellem borgere/patienter og/eller personale og institutioner i sundhedssektoren. Den tilbudte infrastruktur skal være i overensstemmelse med databeskyttelsesprincipperne i bl.a. direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF og internationale og nationale etiske regler for brug af patientjournaler og andre persondata.

(d) Interoperable grænseoverskridende e-sundhedstjenester: Sådanne tjenester vil åbne mulighed for kontakt mellem borgere/patienter og udbydere af sundhedstjenester, udveksling af data fra institution til institution og fra organisation til organisation samt peer-to-peer-kommunikation mellem borgere/patienter og/eller personale og institutioner i sundhedssektoren. Den tilbudte infrastruktur skal: sikre vedtagelse af en harmoniseret standard for fremlæggelse af data og dokumenter, der er udarbejdet inden for sundheds- og hospitalsfaciliteters informationssystemer; opstille et fælles minimumssæt af elektroniske data og dokumenter, der skal danne basis for journaler for patienter, omfattet af kompatible grænseoverskridende e-sundhedsydelser; være i overensstemmelse med databeskyttelsesprincipperne i bl.a. direktiv 95/46/EF og 2002/58/EF og internationale og nationale etiske regler for brug af patientjournaler og andre persondata.

Begrundelse

For at sikre, at tjenester på området e-sundhedsydelser fungerer effektivt, bør der indføres et "dossier for e-sundhedsydelser", der anvender fælles normer for præsentation af data, og hvoraf det - frem for alt - klart fremgår, hvilke data der skal ligge til grund for patientens dossier (f.eks. blodfaktorer, anamneser, udskrivelsesjournaler efter hospitalsindlæggelse, rapporter om førstehjælp, etc.).

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Bilag – Afsnit 3 – punkt 2 – afsnit 3 – litra d – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Tjenesterne kommer til at bestå i grænseoverskridende adgang til elektroniske patientjournaler og elektroniske receptsystemer samt fjernleverede sundheds/hjemmebistandstjenester, grænseoverskridende flersprogede semantiske tjenester knyttet til den flersprogede kerneplatform, adgang til socialsikringsoplysninger på grundlag af EESSI-infrastrukturen (Electronic Exchange of Social Security Information), mv.

Tjenesterne kommer til at bestå i grænseoverskridende adgang til elektroniske patientjournaler og elektroniske receptsystemer samt fjernleverede sundheds/hjemmebistandstjenester, grænseoverskridende flersprogede semantiske tjenester baseret på fælles koder knyttet til den flersprogede kerneplatform, adgang til socialsikringsoplysninger på grundlag af EESSI-infrastrukturen (Electronic Exchange of Social Security Information), mv.

Begrundelse

Det er vigtigt at præcisere, at de grænseoverskridende flersprogede tjenester skal anvende fælleseuropæiske koder, som gør det muligt klart at identificere hvilke semantiske parametre, der benyttes ved de forskellige sundhedsydelser (f.eks. laboratorieundersøgelser, patologisk anatomi, radiologi, mv.).

PROCEDURE

Titel

Transeuropæiske telekommunikationsnet og ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

Referencer

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

15.11.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Oreste Rossi

28.11.2011

Behandling i udvalg

1.3.2012

 

 

 

Dato for vedtagelse

20.6.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

53

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Véronique Mathieu


UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (12.10.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Ordfører for udtalelse: Marielle Gallo

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har fremlagt retningslinjer for transeuropæiske telenet, der bidrager til opfyldelsen af forpligtelserne i Europa 2020-strategien og den digitale dagsorden for Europa.

I dette forslag fastlægges der retningslinjer for transeuropæiske telenet. Derfor indeholder forslaget mål og prioriteter for projekter af fælles interesse, der sigter efter at fjerne flaskehalse ved at tilvejebringe konnektivitet til nettet og adgang – også på tværs af grænserne – til en infrastruktur med offentlige digitale tjenester.

I denne tid med budgetstramninger og lav økonomisk vækst håber ordføreren, at de nye redskaber, som Kommissionen har foreslået inden for rammerne af Connecting Europe-faciliteten, vil medføre en ny markedsdynamik, således at det digitale indre marked kan virkeliggøres.

Internettets økonomi og betydningen heraf for beskæftigelsen er afgørende og vil i 2016 beløbe sig til mere end 800 mia. EUR, hvilket svarer til mere end 5 % af EU's BNP. Internettet har ændret vores levevis, vores måde at arbejde og søge informationer på, vores omgang med hinanden og har et enormt potentiale til at ændre mange andre aspekter af vores liv, som eksempelvis adgangen til viden og udannelse. Internettet har ligeledes ændret den måde, hvorpå vi sammenligner, køber og sælger produkter og tjenesteydelser, den måde, hvorpå vi søger og stiller oplysninger til rådighed, samt den måde, hvorpå vi forvalter vores betalinger og data. Elektronisk handel og mere generelt de digitale tjenester er nu blevet centrale elementer i forbrugernes, virksomhedernes og borgernes liv i almindelighed.

I dag er der imidlertid visse hindringer, der blokerer for virkeliggørelsen af det digitale indre marked: mangelen på investeringer i bredbåndsinfrastruktur, navnlig i EU's landdistrikter, samt mangelen på en EU-strategi til udvikling af grænseoverskridende digitaltjenesteinfrastruktur. Omkostningerne for dette indtægtstab anslås til mindst 4,1 % af BNP frem til 2020, hvilket svarer til 500 mia. EUR eller 1 000 EUR pr. borger(1).

Ordføreren vurderer, at denne situation navnlig er problematisk for SMV'er, som på grund af manglende tilslutning til et netværk af høj kvalitet og med en tilstrækkelig hastighed ikke kan drage fordel af de nye teknologier såsom "cloud computing", der giver mulighed for innovative markedstilbud og væsentlige stordriftsfordele.

Ordføreren frygter ligeledes, at den manglende adgang til hurtigt bredbånd skader de mest sårbare forbrugere. Uden hurtigt bredbånd vil disse personer ikke have adgang til en lang række nye applikationer eller tjenester, såsom sammenligning af priser på internettet, og de havner i en negativ spiral, hvor de ikke kan benytte sig af de mest fordelagtige tilbud.

Følgelig minder ordføreren om betydningen af den europæiske digitale dagsordens mål: at gøre en indsats for at nå frem til de bæredygtige økonomiske og sociale fordele, der er forbundet med et digitalt indre marked baseret på et ultrahurtigt internet.

Ordføreren ønsker at understrege betydningen af sikkerheden på internettet for at sikre forbrugerbeskyttelsen. De digitale tjenester spiller en støt voksende rolle i vores hverdag, og som følge heraf anvender de i stigende grad en række persondata og offentlige data. Følgelig er det absolut nødvendigt, at internetmiljøet er sikkert og trygt.

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens analyse, ifølge hvilken den manglende færdiggørelse af det digitale indre marked skyldes et udbudsproblem, men også et efterspørgselsproblem. Derfor bør et af målene for projekterne af fælles interesse være at fremme efterspørgselen på højhastighedsbredbåndstjenester, navnlig via forvaltningstjenester på internettet.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette området er derfor påkrævet, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette område er derfor påkrævet, navnlig i landdistrikter, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Netneutralitet er afgørende for et åbent internet.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) Projekterne af fælles interesse i denne forordning bør ligeledes bidrage til at styrke den økonomiske, sociale og territoriale samhørighed i Unionen i henhold til artikel 174 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I denne forbindelse bør der lægges særlig vægt på landdistrikter, afsides liggende områder og tyndt befolkede områder.

Begrundelse

Den Europæiske Union bør frem for alt skride til handling på de områder, hvor der er markedssvagheder. Med henblik på at styrke sin territoriale samhørighed skal EU sikre, at selv de mest tyndt befolkede eller afsides liggende områder har adgang af høj kvalitet til teleinfrastruktur.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) For så vidt angår anvendelsen af offentlig-private partnerskaber til at levere hurtige bredbåndstjenester, navnlig i landdistrikter, er det ønskeligt at anvende sådanne partnerskaber mellem regionale og lokale myndigheder og små og mellemstore foretagender, der beskæftiger sig med informations- og kommunikationsteknologi (ikt) inden for offentlige ikt-tjenester, og som modtager EU-støtte, eftersom de kan danne et bæredygtigt grundlag for udvikling af kompetencer og viden på lokalt plan i hele Unionen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske og sociale gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Udbredelsen af hurtigere net åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres.

 

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske og sociale gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for en omfattende udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Udbredelsen af hurtigere net åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres, navnlig i betragtning af stigningen i antallet af mobile apparater, der er tilsluttet internettet, såsom smartphones og tablets.

Begrundelse

Anvendelsen af nye apparater øger behovet for effektiv teleinfrastruktur.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(11a) Med henblik på at dække landdistrikterne er det afgørende, at accesnet, der gør det lettere at sammenkoble individuelle hustilslutninger, udvides.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) At øge og bevare adgangen til Europas rige og mangeartede kulturindhold og -data, som befinder sig hos organer i den offentlige sektor, og åbne for videre anvendelse af dem under nøje overholdelse af ophavsret og lignende rettigheder vil stimulere til kreativitet, innovation og iværksætteri. Uhindret adgang til flersprogede ressourcer, der kan bruge igen, vil være med til at overvinde sprogbarrierer, som undergraver det indre marked for online-tjenester og begrænser adgangen til viden.

(18) At øge og bevare adgangen til Europas rige og mangeartede kulturindhold og -data, som befinder sig hos organer i den offentlige sektor, og åbne for videre anvendelse af dem under nøje overholdelse af ophavsret og lignende rettigheder vil stimulere til kreativitet, innovation og iværksætteri. Uhindret adgang til flersprogede ressourcer, der kan bruges igen, vil være med til at overvinde sprogbarrierer, som undergraver det indre marked for online-tjenester og begrænser adgangen til viden. Det skal dog stadig være muligt for de nationale, regionale og lokale beslutningstagere selv at træffe beslutning om anvendelsen af deres oplysninger og at dække en stor del af deres omkostninger i forbindelse med udførelsen af deres offentlige opgaver.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau samt på regionalt og lokalt niveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og fremme den digitale integration i alle økonomisk og kulturmæssigt dårligt stillede områder og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net

2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net til overkommelige priser

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester

3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa med særlig vægt på landdistrikter og tyndt befolkede områder i overensstemmelse med princippet om teknologisk neutralitet, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester

Begrundelse

Den Europæiske Union skal frem for alt skride til handling på de områder, hvor der er markedssvagheder. Med henblik på at styrke sin territoriale samhørighed skal EU sikre, at selv de mest tyndt befolkede eller afsides liggende områder har adgang af høj kvalitet til teleinfrastruktur.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) stimulere efterspørgselen efter de tjenester, der kræver bredbånd, navnlig gennem udvikling af forvaltningstjenester på internettet, der vil bidrage til udviklingen af det digitale indre marked

Begrundelse

Efterspørgselen, som i dag fortsat er utilstrækkelig, skal stimuleres med henblik på at skabe en god cirkel, hvor øget efterspørgsel vil fremme udvikling af nye tjenester til forbrugerne.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps

a) omfattende udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps

b) udbredelse af bredbåndsnet, især accesnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Medlemsstaterne og/eller andre enheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning.

(3) Medlemsstaterne og/eller andre enheder, herunder regionale og lokale myndigheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer, hvor det er hensigtsmæssigt, alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – litra a – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Når der udføres infrastrukturprojekter i Unionen på hvilken som helst type net (transport-, energi- eller telenet), kan andre net samtidig blive kortlagt.

Begrundelse

Målet er at skabe synergi, da kortlægningsarbejdet er meget dyrt, og fra det øjeblik, hvor man begynder at grave i jorden for at ændre eller modernisere et net, kan det være nyttigt at udnytte dette arbejde for at kortlægge andre net.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – underafsnit 9 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger under projektet af fælles interesse inden for bredbåndsnet skal uanset den anvendte teknologi

Foranstaltninger under projektet af fælles interesse inden for bredbåndsnet skal uanset den anvendte teknologi, hvis det kan påvises, at markedet ikke kan levere denne infrastruktur kommercielt

Begrundelse

Det bør være helt klart, at der kun bør ydes støtte til områder, hvor markedet ikke vil levere.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”Tjenesteinfrastruktur, der gør internettet sikrere” – afsnit 3 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Platform til onlinetvistbilæggelse:

 

Denne tjeneste vil give en platform for udenretslig løsning af kontraktlige tvister mellem forbrugere og erhvervsdrivende. Den vil give dem mulighed for at indbringe en tvist på internettet på deres sprog og blive henvist til en national alternativ tvistbilæggelsesenhed, der vil have kompetence til at behandle og løse tvisten på en gennemsigtig, effektiv og upartisk måde.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske informationsinfrastrukturer” – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal udvikles og etableres kommunikationskanaler og -platforme for at forbedre beredskabs-, informationsdelings-, koordinerings- og indsatskapaciteten på EU-plan.

Fremme af udviklingen af kommunikationskanaler og -platforme i medlemsstaterne bør forbedre beredskabs-, informationsdelings-, koordinerings- og indsatskapaciteten på EU-plan, idet der tages højde for medlemsstaternes eksisterende kapacitet og initiativer.

Begrundelse

Kommissionen bør påtage sig rollen som formidler og tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende kapacitet og initiativer. Dette ændringsforslag har til formål at gøre dette punkt klarere.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske informationsinfrastrukturer” – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den centrale tjenesteplatform kommer til at bestå af et net af nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT), som bygger på et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet skal danne rygraden i det europæiske informationsudvekslings- og varslingssystem (EISAS) for EU-borgere og SMV'er.

Den centrale tjenesteplatform kommer til at bestå af et net af nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT), som bygger på et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet kan levere en begrænset mængde oplysninger til det europæiske informationsudvekslings- og varslingssystem (EISAS) for EU-borgere og SMV'er.

Begrundelse

I ENISA's gennemførelsesrapport om EISAS fra oktober 2011 anføres det, at "De operationelle vilkår for de nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT) med hensyn til anvendelsesområde, fokus og ressourcer i alvorlig grad sætter spørgsmålstegn ved tanken om at lade nationale/statslige it-beredskabsenheder være den centrale kerne og drivkraft for EISAS i medlemsstaterne." Det ville ikke være hensigtsmæssigt, at CERT udgør rygraden i EISAS. Andre organisationer, hvis nøglekunder er SMV'er og borgere, bør spille en større rolle.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske informationsinfrastrukturer” – afsnit 3 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) proaktive tjenester – teknologiovervågning og -formidling samt deling af sikkerhedsrelateret information; sikkerhedsvurderinger; opstilling af retningslinjer for sikkerhedskonfigurering; ydelse af tjenester til afsløring af uautoriseret indtrængning

a) EISAS bør udstyre EU-borgerne og SMV'erne med den fornødne viden og de fornødne færdigheder til at kunne beskytte deres it-systemer og informationsaktiver. Oprettelsen af et net af nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT) bør lette udveksling af oplysninger og samarbejde medlemsstaterne imellem

Begrundelse

I gennemførelsesrapporten for ENISA antydes det, at sådanne detaljerede oplysninger ikke ville være særlig værdifulde for SMV'erne og borgerne. De nærmere detaljer om tjenesterne bør defineres i ENISA's videre arbejde. Aktiviteterne under nettet af nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT) vil sandsynligvis blive yderligere defineret i Kommissionens forordning om internetsikkerhed senere i år og bør ikke fastsættes her.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 3 – underafsnit ”Sikkerhed” – overskrift ”kritiske informationsinfrastrukturer” – afsnit 3 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) reaktive tjenester – hændelseshåndtering og -indsats; udsendelse af alarmer og advarsler; sårbarhedsanalyser og -håndtering, håndtering af artefakter (pålidelige alarmer om ny malware og andre artefakter).

udgår

Begrundelse

I gennemførelsesrapporten for ENISA antydes det, at sådanne detaljerede oplysninger ikke ville være særlig værdifulde for SMV'erne og borgerne. De nærmere detaljer om tjenesterne bør defineres i ENISA's videre arbejde. Aktiviteterne under nettet af nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT) vil sandsynligvis blive yderligere defineret i Kommissionens forordning om internetsikkerhed senere i år og bør ikke fastsættes her.

PROCEDURE

Titel

Transeuropæiske telekommunikationsnet og ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

Referencer

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

15.11.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Marielle Gallo

29.2.2012

Behandling i udvalg

25.4.2012

21.6.2012

18.9.2012

 

Dato for vedtagelse

11.10.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

0

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

(1)

Copenhagen Economics, "The Economic Impact of a European Digital Single Market", marts 2010.


UDTALELSE fra Regionaludviklingsudvalget (15.10.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Ordfører for udtalelse: Ramona Nicole Mănescu

ÆNDRINGSFORSLAG

Regionaludviklingsudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform til at kommunikere, yde service og drive forretning på. Derfor er det afgørende for den økonomiske vækst og det indre marked, at der overalt i Europa er hurtig internetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform til at kommunikere, yde service og drive forretning på. Derfor er det afgørende for den økonomiske vækst, den sociale inklusion og det indre marked, at der i alle EU- regioner er hurtig internetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform til at kommunikere, yde service og drive forretning på. Derfor er det afgørende for den økonomiske vækst og det indre marked, at der overalt i Europa er hurtig internetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform til at kommunikere, yde service og drive forretning på. Derfor er det afgørende for den økonomiske vækst, konkurrenceevnen og det indre marked, at der overalt i Europa er hurtig internetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. juni 2010 den digitale dagsorden for Europa og opfordrede alle institutionerne til at medvirke til dens fuldstændige gennemførelse. Målet for den digitale dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan maksimere informations- og kommunikationsteknologiens sociale og økonomiske potentiale, især ved at udbrede højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, at alle europæiske borgere i 2020 har adgang til internethastigheder på mere end 30 Mbps, og at mindst 50 % af husholdningerne i Europa har en internettilslutning på mindst 100 Mbps. Den digitale dagsorden tager sigte på at opstille en stabil retlig ramme, der stimulerer investeringer i en åben og konkurrencepræget infrastruktur til højhastighedsinternet og tilknyttede tjenester; et ægte indre marked for online-indhold og -tjenester; aktiv støtte til digitalisering af Europas rige kulturarv og fremme af adgang til internettet og dets udbredelse til alle europæiske borgere, navnlig gennem foranstaltninger til støtte for it-kundskaber og it-adgang. Medlemsstaterne bør derudover lægge operationelle nationale planer for højhastighedsinternet og bringe dem til udførelse ved på én gang at målrette offentlig finansiering til områder, der ikke fuldt ud finansieres via private investeringer, og fremme udbredelsen og brugen af moderne tilgængelige onlinetjenester.

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. juni 2010 den digitale dagsorden for Europa og opfordrede alle institutionerne til at medvirke til dens fuldstændige gennemførelse. Målet for den digitale dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan maksimere informations- og kommunikationsteknologiens sociale og økonomiske potentiale, især ved at udbrede højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, at alle europæiske borgere i 2020 har adgang til internethastigheder på mere end 30 Mbps, og at mindst 50 % af husholdningerne i Europa har en internettilslutning på mindst 100 Mbps, som kan være baseret på forskellige teknologier. Den digitale dagsorden tager sigte på at opstille en stabil retlig ramme, der stimulerer investeringer i en åben og konkurrencepræget infrastruktur til højhastighedsinternet og tilknyttede tjenester; et ægte indre marked for online-indhold og -tjenester; aktiv støtte til digitalisering af Europas rige kulturarv og fremme af adgang til internettet og dets udbredelse til alle europæiske borgere, navnlig gennem foranstaltninger til støtte for it-kundskaber og it-adgang. Medlemsstaterne bør derudover lægge operationelle nationale planer for højhastighedsinternet og bringe dem til udførelse ved på én gang at målrette offentlig finansiering til områder, der ikke fuldt ud finansieres via private investeringer, og fremme udbredelsen og brugen af moderne tilgængelige onlinetjenester.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Medlemsstaterne opfordres til også at anvende strukturfondene til opnåelse af målsætningerne i den digitale dagsorden samtidig med, at der sikres synergi mellem rammeprogrammet, strukturfondene og de nationale politikker i forbindelse med bredere EU-målsætninger for konkurrenceevne, økonomisk vækst og samhørighed.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Prioriterede områder, såsom højhastighedsnet, grænseoverskridende offentlige tjenester, adgang til flersprogede tjenester, sikkerhed og intelligente energitjenester, er alle særlige områder, hvor de lokale og regionale myndigheder på samme tid er nøgleaktører, tjenesteudbydere og begunstigede.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Listen over støtteberettigede projekter, der skal finansieres af Connecting Europe-faciliteten, skal være fleksibel for at kunne tage højde for de særlige omstændigheder, som EU som helhed men medlemsstaterne i særdeleshed står overfor, især i forbindelse med bredbåndsinfrastrukturprojekter.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Gennemførelsen af Connecting Europe-faciliteten bør ikke have negative følger for samhørighedspolitikkens målsætninger. Medlemsstaterne bør ved gennemførelsen af de foreslåede foranstaltninger træffe de nødvendige forholdsregler for at undgå yderligere administrative byrder på nationalt plan og også stille de lokale og regionale myndigheder den nødvendige tekniske bistand til rådighed med hensyn til anvendelsen af de nye finansielle instrumenter og deres løftestangseffekt.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I en situation med åbne og konkurrenceprægede markeder er EU-indgreb påkrævede, når der skal rettes op på markedssvagheder. EU kan ved at yde finansiel støtte til infrastrukturprojekter og være løftestang for supplerende finansiering til dem medvirke til oprettelse og udbygning af transeuropæiske telenet og dermed skabe større nytteværdi i form af større indvirkning på markedet, mere effektiv administration og bedre ressourceudnyttelse.

(9) I en situation med åbne og konkurrenceprægede markeder er EU-indgreb påkrævede, når der skal rettes op på markedssvagheder, og når der skal træffes foranstaltninger til at afhjælpe underinvestering i ikke-kommercielle projekter. EU kan ved at yde finansiel støtte til infrastrukturprojekter og være løftestang for supplerende finansiering til dem medvirke til oprettelse og udbygning af transeuropæiske telenet og dermed skabe større nytteværdi i form af større indvirkning på markedet, mere effektiv administration og bedre ressourceudnyttelse.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12) Udbredelse af bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester vil åbne nye forretningsmuligheder og dermed stimulere jobskabelsen i Unionen. Nedlægning af bredbåndsnet vil tillige have en umiddelbar virkning på beskæftigelsen, navnlig i anlægssektoren.

(12) Udbredelse af bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester vil åbne nye forretningsmuligheder og dermed stimulere jobskabelsen i Unionen. Nedlægning af bredbåndsnet vil tillige have en umiddelbar virkning på beskæftigelsen, navnlig i anlægssektoren, og på adgang til arbejdspladser, f.eks. i landdistrikter.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) I betragtning af de problemer, der opstår i forbindelse med adgang til frekvensressourcer, kan trådløse bredbåndsnet spille en central rolle med hensyn til at dække alle områder, herunder landdistrikter og afsidesliggende områder, som ikke har andre muligheder.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer på lokalt og regionalt niveau under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau samt på regionalt og lokalt niveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

(1) bidrage til den økonomiske vækst, til at skabe velstand og arbejdspladser, fremme den sociale inklusion og støtte det indre markeds udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net

(2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale, regionale og lokale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net, idet de lokale og regionale myndigheder sættes i stand til at gennemføre de mest hensigtsmæssige løsninger, der dækker deres specifikke lokale og regionale behov.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net

(2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser på alle niveauer ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net under hensyntagen til, at de tyndtbefolkede og mindre udviklede regioner skal omfattes heraf og udstyres med tilslutninger.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester

(3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa i overensstemmelse med princippet om teknologineutralitet, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester samt den europæisk industris konkurrencemæssige potentiale

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 – nr. 5a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) udjævne forskellene mellem regionerne og erindre sig, at hurtige og operationelt pålidelige kommunikationsforbindelser, der suppleres med effektive, trådløse mobile tjenester spiller en central rolle for fremme af regional konkurrenceevne, tilgængelighed og ligebehandling af borgerne.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at opnå disse målsætninger skal medlemsstaterne sørge for høringer med de lokale og regionale myndigheder, der er involveret i processen på ethvert relevant stadium i processen.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps

(a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps under hensyntagen til efterspørgslen efter ultrahurtige internetforbindelser.

Begrundelse

Investeringer i ultrahurtige bredbåndsnet er yderst risikable. Statistikkerne viser, at brugen af højhastighedsinternet halter væsentligt efter den aktuelle bredbåndsdækning. Valget af teknologi og projekter, som skal finansieres, bør derfor tage højde for den aktuelle efterspørgsel efter bredbåndsadgang.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(b) udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps

(b) udbredelse af bredbåndsnet ved anvendelse af alle tilgængelige teknologier i overensstemmelse med princippet om teknologineutralitet til at forbinde øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps under hensyntagen til efterspørgslen på ultrahurtige internetforbindelser

Begrundelse

Investeringer i ultrahurtige bredbåndsnet er yderst risikable. Statistikkerne viser, at brugen af højhastighedsinternet halter væsentligt efter den aktuelle bredbåndsdækning. Valget af teknologi og projekter, som skal finansieres, bør derfor tage højde for den aktuelle efterspørgsel efter bredbåndsadgang.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(ba) udvikling af bredbåndsnet, som forbinder skoler i afsides beliggende landdistrikter i medlemsstaterne, med henblik på at udvikle fjernundervisningsprogrammer for at undgå affolkning af disse områder

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning.

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, herunder lokale og regionale myndigheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning.

Begrundelse

Af samme årsag som ovenfor vil det være hensigtsmæssigt at nævne de lokale og regionale myndigheder.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at de lokale og regionale myndigheder inddrages fuldt ud og effektivt i forvaltningen af de relevante initiativer på ikt-området, som bidrager til at forbedre deres tjenester inden for f.eks. sundhed, uddannelse, offentlige indkøb, sikkerhed og sociale tjenester.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Kommissionen og medlemsstaterne tilskynder de lokale og regionale myndigheder til at anvende offentlig-private partnerskaber (PPP) med henblik på at stille bredbåndtjenester til rådighed især i landdistrikter, og hjælper myndighederne hermed. I denne forbindelse er det at afgørende betydning for medlemsstaterne, at de konsoliderer deres offentlige institutioners administrative kapacitet på lokalt, regionalt og nationalt plan op og moderniserer deres infrastruktur i overensstemmelse hermed for at sikre en positiv udvikling og vellykket gennemførelse af transeuropæiske telenet.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3c. Det er nødvendigt, at de lokale og regionale myndigheder inddrages i mere omfattende grad for, at der kan ydes et væsentligt bidrag til fremme af fornyet anvendelse af informationer fra den offentlige sektor, og på den måde kan der skabes bedre konkurrenceevne og nye arbejdspladser.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 7 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca) medtagelse af landdistrikter og områder med lav bebyggelsestæthed såvel som regioner i den yderste periferi.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 8 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) indebærer EU-merværdi.

c) indebærer EU-merværdi, fastsat ud fra gennemførligheds- og cost-benefit- analyser under hensyntagen til den almene interesse og lige netadgang for hele befolkningen, navnlig i områder med større tilslutningsproblemer.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. På grundlag af information, der modtages i henhold til artikel 21 i forordning XXX om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, udveksler medlemsstaterne og Kommissionen information om, hvorledes implementeringen af disse retningslinjer skrider frem.

1. På grundlag af information, der modtages i henhold til artikel 21 i forordning XXX om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, udveksler medlemsstaterne og Kommissionen information og bedste praksis om, hvorledes implementeringen af disse retningslinjer skrider frem. Medlemsstaterne inddrager de lokale og regionale myndigheder i denne proces.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Kommissionen bistås ved overvågning af implementeringen af disse retningslinjer, planlægning ud fra de nationale strategier for højhastighedsinternet, kortlægning af infrastruktur og informationsudveksling af en ekspertgruppe, der består af en repræsentant for hver medlemsstat. Ekspertgruppen kan også behandle andre spørgsmål med relation til udvikling af transeuropæiske telenet.

2. Kommissionen bistås ved overvågning af implementeringen af disse retningslinjer, planlægning ud fra de nationale strategier for højhastighedsinternet, kortlægning af infrastruktur og informationsudveksling af en ekspertgruppe, der består af en repræsentant for hver medlemsstat, en repræsentant fra en regional og en repræsentant fra en lokal myndighed. Ekspertgruppen kan også behandle andre spørgsmål med relation til udvikling af transeuropæiske telenet.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I rapporterne vurderer Kommissionen desuden, om sigtet med projekterne af fælles interesse fortsat er i overensstemmelse med den politiske prioritering, den teknologiske udvikling og situationen på de relevante markeder. For større projekter skal disse rapporter indeholde en analyse af deres miljøvirkninger, herunder den nødvendige tilpasning til og afbødning af klimaændringer, og deres modstandsdygtighed i en katastrofesituation. En sådan revurdering kan også foretages når som helst, det anses for hensigtsmæssigt.

4. I rapporterne vurderer Kommissionen desuden, om sigtet med projekterne af fælles interesse fortsat er i overensstemmelse med den politiske prioritering, den teknologiske udvikling og projektets gennemførlighed set i lyset af situationen på de relevante markeder. For større projekter skal disse rapporter indeholde en analyse af deres miljøvirkninger, herunder den nødvendige tilpasning til og afbødning af klimaændringer, og deres modstandsdygtighed i en katastrofesituation. En sådan revurdering kan også foretages når som helst, det anses for hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – punkt 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Landdistrikter og områder med ringe bebyggelse har typisk tilslutninger med lav hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen tilslutninger. Investeringer anses for urentable og forretningsmæssigt uinteressante, og Europas mål for 2020 vil formentlig ikke blive nået. Investeringer i disse områder kræver finansiel støtte i form af tilskud, eventuelt i kombination med finansielle instrumenter. Disse områder omfatter også afsides liggende og tyndt befolkede regioner, hvor investeringsomkostningerne er meget høje eller indkomsterne er lave. Støtte fra Connecting Europe-faciliteten i disse områder vil sandsynligvis supplere eksisterende samhørighedsmidler eller støtte, der ydes til udvikling af landdistrikter, og anden direkte støtte.

Landdistrikter og områder med ringe bebyggelse har typisk tilslutninger med lav hastighed, i nogle tilfælde endda slet ingen tilslutninger. Investeringer anses for urentable og forretningsmæssigt uinteressante, og Europas mål for 2020 vil formentlig ikke blive nået. Investeringer i disse områder kræver finansiel støtte i form af tilskud, eventuelt i kombination med finansielle instrumenter. Disse områder omfatter også afsides liggende og tyndt befolkede regioner, hvor investeringsomkostningerne er meget høje eller indkomsterne er lave. Støtte fra Connecting Europe-faciliteten i disse områder skal supplere eksisterende samhørighedsmidler eller støtte, der ydes til udvikling af landdistrikter, og anden direkte støtte, med henblik på at sikre lige netadgang, hvilket fremmer vækst og beskæftigelse og dermed bidrager til bosættelse i områder med demografiske problemer.

 

PROCEDURE

Titel

Transeuropæiske telekommunikationsnet og ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

Referencer

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

REGI

15.11.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Ramona Nicole Mănescu

23.11.2011

Dato for vedtagelse

10.10.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

2

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias


UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget (27.9.2012)

til Udvalget om Industri, Forskning og Energi

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om retningslinjer for transeuropæiske telenet og om ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Ordfører for udtalelse: Lorenzo Fontana

KORT BEGRUNDELSE

Forordningen om retningslinjer for transeuropæiske telenet indgår i Europa 2020-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst.

Forordningen drejer sig om at skabe en ramme for udviklingen af bredbåndsnet med målsætningerne for den digitale dagsorden for Europa som referencepunkt, og den opstiller målsætninger og prioriteter herfor.

Dette flagskibsinitiativ for 2020 opstiller nogle målsætninger for EU på området digitale infrastrukturer, som med fuld ret er ambitiøse. Målet er, at der inden 2020 skal være en dækning overalt på 30 Mb, og at mindst 50 % af de europæisk husholdninger har adgang til tilslutningshastigheder på over 100 Mb.

Disse mål skal, som det fremgår af begrundelsen for forslaget, bidrage til at udvikle vores økonomi og vil uden tvivl forbedre konkurrenceevnen for vores virksomheder og for de talrige SMV'er i Europa.

Det hurtige og ultrahurtige bredbånd vil give vore virksomheder og offentlige forvaltninger en konkret fordel i forhold til de nye vækstlande på globalt plan. Europa som en teknologisk avantgardemodel er en udfordring, som EU bør tage op, og for at kunne gøre det korrekt og på en kohærent måde er det nødvendigt, at udviklingen af bredbånd koordineres mellem medlemsstaterne.

For at opnå synlige og væsentlige resultater må vi imidlertid understrege kulturens betydning som motor for den europæiske udvikling.

Kulturen, lige fra elementær undervisning til videnskabelig forskning på allerhøjeste plan, er forudsætning for enhver udviklingsproces. Investeringerne heri bør være i samklang med målene for Europa 2020, således at der sikres en betydelig og parallel udvikling mellem forskning og innovation og det europæiske samfund i sin helhed. Tages dette aspekt ikke i betragtning i tilstrækkeligt omfang, vil det utvivlsomt blive skadeligt og kontraproduktivt for den europæiske udvikling.

ÆNDRINGSFORSLAG

Kultur- og Uddannelsesudvalget opfordrer Udvalget om Industri, Forskning og Energi, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform til at kommunikere, yde service og drive forretning på. Derfor er det afgørende for den økonomiske vækst og det indre marked, at der overalt i Europa er hurtig internetadgang og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

(1) Telenet og -tjenester er infrastrukturer, der i stigende grad er internetbaseret, idet der er tæt tilknytning mellem bredbåndsnet og digitale tjenester. Internettet er ved at blive den dominerende platform for kommunikation, serviceydelse, uddannelse og kulturelt indhold og forretningsaktiviteter. Derfor er det afgørende for den sociale og kulturelle udvikling, den økonomiske vækst, det indre marked og den digitale integrering af personer og hele områder, der økonomisk og kulturelt halter bagefter, at der overalt i Europa er hurtig internetadgang til overkommelige priser og digitale tjenester af offentlig interesse til rådighed.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2) Den 26. marts 2010 bifaldt Det Europæiske Råd Kommissionens forslag om at lancere Europa 2020-strategien. En af de tre prioriteter i Europa 2020 er intelligent vækst via udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation. Investeringer i telekommunikation, herunder især bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester, er en forudsætning for intelligent, men også bæredygtig og inklusiv vækst i Unionen.

(2) Den 26. marts 2010 bifaldt Det Europæiske Råd Kommissionens forslag om at lancere Europa 2020-strategien. En af de tre prioriteter i Europa 2020 er intelligent vækst via udvikling af en økonomi baseret på viden og innovation. Investeringer i telekommunikation, herunder især bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester, er en forudsætning for intelligent, men også bæredygtig og inklusiv vækst samt EU-borgernes deltagelse i det sociale og kulturelle liv i Unionen. Europa 2020 bidrager til at øge SMV'ernes konkurrenceevne, forøger interoperabiliteten og adgangen til sammenkoblinger af nationale systemer og til på længere sigt at udvikle et digitalt indre marked.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. juni 2010 den digitale dagsorden for Europa og opfordrede alle institutionerne til at medvirke til dens fuldstændige gennemførelse. Målet for den digitale dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan maksimere informations- og kommunikationsteknologiens sociale og økonomiske potentiale, især ved at udbrede højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, at alle europæiske borgere i 2020 har adgang til internethastigheder på mere end 30 Mbps, og at mindst 50 % af husholdningerne i Europa har en internettilslutning på mindst 100 Mbps. Den digitale dagsorden tager sigte på at opstille en stabil retlig ramme, der stimulerer investeringer i en åben og konkurrencepræget infrastruktur til højhastighedsinternet og tilknyttede tjenester; et ægte indre marked for online-indhold og -tjenester; aktiv støtte til digitalisering af Europas rige kulturarv og fremme af adgang til internettet og dets udbredelse til alle europæiske borgere, navnlig gennem foranstaltninger til støtte for it-kundskaber og it-adgang. Medlemsstaterne bør derudover lægge operationelle nationale planer for højhastighedsinternet og bringe dem til udførelse ved på én gang at målrette offentlig finansiering til områder, der ikke fuldt ud finansieres via private investeringer, og fremme udbredelsen og brugen af moderne tilgængelige onlinetjenester.

(3) Det Europæiske Råd godkendte den 17. juni 2010 den digitale dagsorden for Europa og opfordrede alle institutionerne til at medvirke til dens fuldstændige gennemførelse. Målet for den digitale dagsorden er at stikke en kurs ud, som kan maksimere informations- og kommunikationsteknologiens sociale, kulturelle og økonomiske potentiale, især ved at udbrede højhastighedsbredbåndsnet, dvs. tilstræbe, at alle europæiske borgere i 2020 har adgang til internethastigheder på mere end 30 Mbps, og at mindst 50 % af husholdningerne i Europa har en internettilslutning på mindst 100 Mbps. Den digitale dagsorden tager sigte på at opstille en stabil retlig ramme, der stimulerer investeringer i en åben og konkurrencepræget infrastruktur til højhastighedsinternet og tilknyttede tjenester; et ægte indre marked for online-indhold og -tjenester; aktiv støtte til digitalisering af Europas rige kulturarv og fremme af adgang til internettet og dets udbredelse til alle europæiske borgere, navnlig gennem foranstaltninger til støtte for it-kundskaber og it-adgang. Medlemsstaterne bør derudover lægge operationelle nationale planer for højhastighedsinternet og bringe dem til udførelse ved på én gang at målrette offentlig finansiering til områder, der ikke fuldt ud finansieres via private investeringer, og fremme udbredelsen og brugen af moderne tilgængelige onlinetjenester.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette området er derfor påkrævet, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen.

(4) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Bredbånd i Europa: Investering i digitalt drevet vækst, konkluderes det, at på grund af internettets kritiske rolle synes fordelene for samfundet som helhed langt større end de private incitamenter til at investere i hurtigere net. Offentlig støtte til dette område er derfor påkrævet, navnlig i landdistrikter, men den bør ikke unødigt forvride konkurrencen.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(4a) Der bør tages hensyn til betydningen af offentlig støtte til investeringer i hurtigere netværk, og Unionen bør, navnlig i betragtning af, hvor vigtigt dette emne er, samt i betragtning af omfanget af finansiering, der er involveret, sikre, at statsstøtten anvendes som et incitament til investering i områder, hvor der forventes et særligt lavt afkast.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for Europa 2020, beskrives oprettelsen af en facilitet for netforbindelser i Europa i forbindelse med den flerårige finansielle ramme som et middel til at skabe den infrastruktur, der er brug for inden for transport, energi og informations- og kommunikationsteknologi. Synergien mellem disse sektorer indbyrdes og med andre EU-investeringsprogrammer er helt central, da der opstår tilsvarende problemer, der skal løses for at sætte væksten i gang, bekæmpe fragmentering, styrke sammenhængskraften, fremme brug af innovative finansielle instrumenter og rette op på markedssvagheder samt fjerne flaskehalse for færdiggørelsen af det indre marked.

(5) I meddelelsen fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget, Et budget for Europa 2020, beskrives oprettelsen af en facilitet for netforbindelser i Europa i forbindelse med den flerårige finansielle ramme som et middel til at skabe den infrastruktur, der er brug for inden for transport, energi og informations- og kommunikationsteknologi. Synergien mellem disse sektorer indbyrdes og med andre EU-investeringsprogrammer er helt central, da der opstår tilsvarende problemer, der skal løses for at sætte væksten i gang, bekæmpe fragmentering, styrke sammenhængskraften, mindske udviklingsmæssige skævheder i alle EU- regioner, fremme brug af innovative finansielle instrumenter og rette op på markedssvagheder samt fjerne flaskehalse for færdiggørelsen af det indre marked.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Netneutralitet er afgørende for et åbent internet.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a) De projekter af fælles interesse, der er anført i denne forordning, bør ligeledes bidrage til så hurtigt som muligt at kortlægge infrastrukturen på EU-niveau samt på nationalt og regionalt niveau for at identificere huller i bredbåndsforsyningen og fjerne digitale flaskehalse ved hjælp af offentlige og private investeringer.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9) I en situation med åbne og konkurrenceprægede markeder er EU-indgreb påkrævede, når der skal rettes op på markedssvagheder. EU kan ved at yde finansiel støtte til infrastrukturprojekter og være løftestang for supplerende finansiering til dem medvirke til oprettelse og udbygning af transeuropæiske telenet og dermed skabe større nytteværdi i form af større indvirkning på markedet, mere effektiv administration og bedre ressourceudnyttelse.

(9) I en situation med åbne og konkurrenceprægede markeder er EU-indgreb påkrævede, når der skal rettes op på markedssvagheder. EU kan ved at yde finansiel støtte til infrastrukturprojekter og være løftestang for supplerende finansiering til dem medvirke til oprettelse og udbygning af transeuropæiske telenet og dermed skabe større nytteværdi i form af større indvirkning på markedet, mere effektiv administration, bedre ressourceudnyttelse og større deltagelse fra borgernes side i det økonomiske og det sociale liv. I de projekter, der skal finansieres, bør der tages hensyn til princippet om teknologisk neutralitet, som er afgørende for et åbent internet.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(9a) For så vidt angår anvendelsen af offentlig-private partnerskaber til at levere hurtige bredbåndstjenester, navnlig i landdistrikter, er det ønskeligt at anvende sådanne partnerskaber mellem regionale og lokale myndigheder og små og mellemstore ikt-foretagender inden for offentlige ikt-tjenester, som modtager EU-støtte, eftersom de kan danne et bæredygtigt grundlag for udvikling af kompetencer og viden på lokalt plan i hele Unionen.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske og sociale gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Udbredelsen af hurtigere net åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres.

(10) Større bredbåndshastigheder vil bringe betydelige økonomiske, sociale og kulturelle gevinster, som investorer hverken kan erkende eller måle i penge. Hurtigt og ultrahurtigt bredbånd er den centrale støtteinfrastruktur for udvikling og udbredelse af digitale tjenester, som er afhængige af tilgængelige, hurtige, pålidelige og robuste fysiske net. Den omfattende udbredelse af hurtigere net åbner mulighed for innovative tjenester, der udnytter de højere hastigheder. Foranstaltninger på EU-niveau er nødvendige for, at synergien mellem disse to komponenter i digitale telenet og deres gensidige påvirkning kan maksimeres.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

10a) Udviklingen af højhastighedsbredbåndsnet forbedrer e-forvaltningen ved at bekæmpe bureaukratiet og give personer og virksomheder lettere adgang til offentlige tjenester, hvorved der opnås betydelige økonomiske og sociale fordele.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11) Udbredelse af ultrahurtigt bredbånd vil især være til gavn for små og mellemstore virksomheder (SMV'er), som ofte er afskåret fra webbaserede tjenester såsom "cloud computing", fordi de eksisterende bredbåndsforbindelser har utilstrækkelig konnektivitet og hastighed. Dette vil skabe potentiale for betydelige produktivitetsgevinster i SMV'er.

(11) Innovative internettjenester, moderne software- og kommunikationsapplikationer og mobile apparater med internetforbindelse kræver støt stigende datatransmissionshastigheder. Udbredelse af ultrahurtigt bredbånd vil især være til gavn for små og mellemstore virksomheder (SMV'er) og for kulturelle og kreative erhverv, som ofte er afskåret fra webbaserede tjenester såsom "cloud computing", fordi de eksisterende bredbåndsforbindelser har utilstrækkelig konnektivitet og hastighed. Dette vil skabe potentiale for betydelige produktivitetsgevinster i SMV'er. Med dette for øje og særligt i lyset af den aktuelle krise bør det tages særligt hensyn til de erhvervsområder, der på grund af geografiske eller miljømæssige problemer endnu ikke er tilsluttet bredbåndsnetværk.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Betragtning 11 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Med henblik på at tjene landdistrikterne er det afgørende, at accesnet, der gør det lettere at sammenkoble individuelle forbrugertilslutninger, udvides.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Udbygning af bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester vil bidrage til, at Unionen når sine mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser, ved at muliggøre energieffektive løsninger i mange af den europæiske økonomis sektorer. Denne positive virkning vil, i hvert fald til en vis grad, blive reduceret af den stigning i energi- og ressourceforbruget, som navnlig nedlægning af bredbåndsnet og drift af infrastruktur til digitale tjenester fører med sig.

(13) Udbygning af bredbåndsnet og infrastruktur til digitale tjenester bør bidrage til, at Unionen når sine mål for reduktion af udledningen af drivhusgasser, ved at muliggøre energieffektive løsninger i mange af den europæiske økonomis sektorer. Denne positive virkning vil, i hvert fald til en vis grad, blive reduceret af den stigning i energi- og ressourceforbruget, som navnlig nedlægning af bredbåndsnet og drift af infrastruktur til digitale tjenester fører med sig.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Betragtning 18

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(18) At øge og bevare adgangen til Europas rige og mangeartede kulturindhold og -data, som befinder sig hos organer i den offentlige sektor, og åbne for videre anvendelse af dem under nøje overholdelse af ophavsret og lignende rettigheder vil stimulere til kreativitet, innovation og iværksætteri. Uhindret adgang til flersprogede ressourcer, der kan bruge igen, vil være med til at overvinde sprogbarrierer, som undergraver det indre marked for online-tjenester og begrænser adgangen til viden.

(18) At øge og bevare adgangen til Europas rige og mangeartede kulturindhold og -data, som befinder sig hos organer i den offentlige sektor, og åbne for videre anvendelse af dem under nøje overholdelse af ophavsret og lignende rettigheder vil stimulere kreativitet, innovation og iværksætteri samt øge gennemsigtigheden. Uhindret adgang til flersprogede ressourcer, der kan bruge igen, vil være med til at overvinde administrative hindringer og sprogbarrierer, som undergraver det indre marked for online-tjenester og begrænser adgangen til viden. I denne forbindelse bør nævnes platformen Europeanas betydning som base for deling af indhold fra den omfattende europæiske kulturarv. Det skal dog stadig være muligt for de nationale, regionale og lokale beslutningstagere selv at træffe beslutning om anvendelsen af deres oplysninger og dække en stor del af deres udgifter i forbindelse med udførelsen af deres offentlige opgaver.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Betragtning 18 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18a) Udvikling af bredbåndsnetværk og digitaltjenesteinfrastruktur vil bidrage til at nå Unionens mål om, at nye teknologier i højere grad skal udbredes til alle uddannelsesniveauer i medlemsstaterne, samtidig med at eleverne og de studerende opnår bedre digitale færdigheder.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Betragtning 18 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

18b) Hvad angår livslang læring, vil udviklingen af bredbåndsnetværk og udbredelsen af nye teknologier sætte alle EU-borgerne, uanset alder, i stand til at opnå eller forbedre deres færdigheder i disse nye teknologier.

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-dækkende platform, hvor ressourcer, informationssystemer og softwareværktøjer til fremme af online-sikkerheden kan deles, medvirke til et sikrere miljø for børn, når de er online. Dermed vil centre, der håndterer hundredtusindvis af forespørgsler og advarsler om året, kunne fungere overalt i Europa. Kritiske informationsinfrastrukturer vil sætte EU som helhed i stand til at forbedre beredskab, informationsdeling, koordinering og indsats i tilfælde af trusler mod sikkerheden på internettet.

(19) På sikkerhedsområdet vil en EU-dækkende platform, hvor ressourcer, informationssystemer og softwareværktøjer til fremme af online-sikkerheden kan deles, medvirke til et sikrere onlinemiljø. Alle digitaltjeneste- og kommunikationsinfrastrukturer inden for dette område skal respektere internettets åbenhed og bør fremme teknologineutrale løsninger. Dermed vil centre, der håndterer hundredtusindvis af forespørgsler og advarsler om året, kunne fungere overalt i Europa. Kritiske informationsinfrastrukturer vil sætte EU som helhed i stand til at forbedre beredskab, informationsdeling, koordinering og indsats i tilfælde af trusler mod sikkerheden på internettet.

Begrundelse

Fordelene ved et sikrere onlinemiljø bør være for alle borgerne, men det er nødvendigt, at princippet om åbent internet respekteres.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier.

(21) For at tage hensyn til udviklingen på informations- og kommunikationsteknologiens område bør Kommissionen i henhold til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde have beføjelse til at vedtage retsakter om ændring af bilagene i denne forordning. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau og på regionalt og lokalt niveau. Målet med at uddelegere disse beføjelser er at reagere på nyudviklinger af teknologisk eller markedsmæssig karakter, nyopståede politiske prioriteter og muligheder for at udnytte synergier mellem forskellige infrastrukturer, bl.a. inden for transport og energi. Beføjelserne begrænses til at foretage ændringer i beskrivelsen af projekter af fælles interesse, at tilføje et projekt af fælles interesse eller at fjerne et forældet projekt af fælles interesse ud fra forud fastsatte, klare og gennemsigtige kriterier.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Betragtning 22

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(22) Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(22) Kommissionen skal i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1) bidrage til den økonomiske vækst og støtte det indre markeds udvikling og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

(1) bidrage til den økonomiske, kulturelle og sociale vækst og social deltagelse, samt til udbredelse af oplysninger og kulturelle værker og støtte det indre markeds udvikling og fremme den digitale integrering af hele områder, der økonomisk og kulturelt halter bagefter, og dermed forbedre konkurrenceevnen i den europæiske økonomi, herunder de små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) konkurrenceevne

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a) bistå medlemsstater med at nå den digitale dagsordens mål om, at alle EU-borgere skal have adgang til superhurtigt bredbånd senest i 2020, og delmålet om, at alle EU-borgere skal have adgang til en almindelig internetforbindelse senest i 2013

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder og offentlige instanser ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net

2) bidrage til at forbedre hverdagen for borgere, virksomheder, organisationer, offentlige og private institutioner og forvaltninger ved at fremme sammenkobling af de nationale telenet, øge deres interoperabilitet og give bedre adgang til sådanne net til overkommelige priser.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester

3) stimulere udbredelse af hurtige og ultrahurtige bredbåndsnet over hele Europa i overensstemmelse med princippet om teknologisk neutralitet med fokus på landdistrikterne, hvilket igen vil fremme udvikling og udbredelse af transeuropæiske digitale tjenester

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4) fremme bæredygtig udbredelse af transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, dens interoperabilitet og koordinering på europæisk plan samt dens drift, vedligehold og opgradering

4) fremme bæredygtig udbredelse af transeuropæisk digitaltjenesteinfrastruktur, dens interoperabilitet og koordinering på europæisk plan samt dens drift, vedligehold og opgradering ud fra en kulturel betragtning med vægt på bæredygtig udvikling

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) tilslutte sig princippet om netneutralitet

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b) bidrage til bredere adgang til kultur og national kulturarv på internettet

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5c) fungere som vigtige undervisningsredskaber, navnlig i mindre udviklede områder, ved hjælp af internetadgang via bredbåndsforbindelse.

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) udbredelse af ultrahurtige bredbåndsnet, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps

a) udbredelse af omfattende ultrahurtige bredbåndsnet, der garanterer en datatransmissionshastighed på mindst 100 Mbps

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps

b) udbredelse af bredbåndsnet, navnlig "accesnet" og forbedring af indsamlingsnet, som forbinder øområder, landdistrikter, bjergområder, grænseoverskridende områder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, bør støttes med tilstrækkelige midler, således at disse områder garanteres tilstrækkelige datatransmissionshastigheder til at muliggøre bredbåndstilslutning på mindst 30 Mbps

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) forbedring af den omfattende tilgængelighed af bredbåndsnet og tjenesteinfrastrukturer i Unionen i strukturelt svage regioner, uanset om det er økonomisk attraktivt, med henblik på at gøre det lettere for borgerne at deltage i det sociale og navnlig det kulturelle liv

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) støtte til offentlig-private partnerskaber mellem regionale og lokale myndigheder og små og mellemstore ikt-foretagender inden for offentlige ikt-tjenester.

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne og/eller andre enheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning.

3. Medlemsstaterne, regionale og lokale myndigheder og/eller andre enheder, der er ansvarlige for implementering af projekter af fælles interesse eller bidrager til deres implementering, træffer alle nødvendige juridiske, administrative, tekniske og finansielle foranstaltninger i overensstemmelse med de pågældende specifikationer i denne forordning.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles interesse, er berettigede til finansiel EU-støtte fra de instrumenter, der stilles til rådighed under forordningen om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, og på betingelserne deri. Den finansielle støtte ydes i overensstemmelse med de relevante regler og procedurer, som EU har vedtaget, finansieringsprioriteter og de til rådighed værende ressourcer.

5. Tiltag, der fremmer projekter af fælles interesse, og som er nødvendige for at sikre forsyningen af bredbåndstjenester, er berettigede til finansiel EU-støtte fra de instrumenter, der stilles til rådighed under forordningen om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, og på betingelserne deri. Den finansielle støtte ydes i overensstemmelse med de relevante regler og procedurer, som EU har vedtaget, finansieringsprioriteter og de til rådighed værende ressourcer. Den nævnte støtte ydes som supplement til den bistand, der ydes under andre fællesskabsprogrammer og -initiativer, herunder strukturfondene. Kommissionen sikrer, at foranstaltninger til at støtte projekter af fælles interesse ikke virker som et incitament til at undlade at gennemføre initiativer i den offentlige og/eller den private sektor, som allerede er påbegyndt, eller som er under udarbejdelse, og som ikke kan modtage finansiering under andre EU-instrumenter eller nationale instrumenter.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Unionen kan etablere kontakt, føre drøftelser, udveksle oplysninger og samarbejde med offentlige myndigheder og andre organisationer i tredjelande for at nå et eller flere af målene i disse retningslinjer, hvis et sådant samarbejde medfører en EU-merværdi. Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe at fremme interoperabiliteten mellem transeuropæiske telenet og tredjelandes telenet.

1. Unionen kan etablere kontakt, føre drøftelser, udveksle oplysninger og samarbejde med offentlige myndigheder og andre organisationer i tredjelande, hvor dette måtte være i offentlighedens interesse, for at nå et eller flere af målene i disse retningslinjer, hvis et sådant samarbejde medfører en EU-merværdi. Samarbejdet skal bl.a. tilstræbe at fremme interoperabiliteten mellem transeuropæiske telenet og tredjelandes telenet. Dette samarbejde samordnes med de strategier, der er fastlagt inden for rammerne af Unionens udenrigspolitik, navnlig dem, der er omfattet af det europæiske naboskabsinstrument, og med eventuelle makroregionale strategier, der allerede gennemføres, eller som er under udarbejdelse.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Unionen kan endvidere etablere kontakt, føre drøftelser, udveksle oplysninger og samarbejde med internationale organisationer og retlige enheder, der er etableret i tredjelande, for at nå et eller flere af målene i disse retningslinjer.

2. Unionen kan endvidere etablere kontakt, føre drøftelser, udveksle oplysninger og samarbejde med internationale organisationer og retlige enheder, der er etableret i tredjelande, for at nå et eller flere af målene i disse retningslinjer, hvilket er i offentlighedens interesse.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. I rapporterne vurderer Kommissionen desuden, om sigtet med projekterne af fælles interesse fortsat er i overensstemmelse med den politiske prioritering, den teknologiske udvikling og situationen på de relevante markeder. For større projekter skal disse rapporter indeholde en analyse af deres miljøvirkninger, herunder den nødvendige tilpasning til og afbødning af klimaændringer, og deres modstandsdygtighed i en katastrofesituation. En sådan revurdering kan også foretages når som helst, det anses for hensigtsmæssigt.

4. I rapporterne vurderer Kommissionen desuden, om sigtet med projekterne af fælles interesse fortsat er i overensstemmelse med den politiske prioritering, de regionale og sociale behov, den teknologiske udvikling og situationen på de relevante markeder. For større projekter skal disse rapporter indeholde en analyse af deres miljøvirkninger, herunder den nødvendige tilpasning til og afbødning af klimaændringer, og deres modstandsdygtighed i en katastrofesituation. En sådan revurdering kan også foretages når som helst, det anses for hensigtsmæssigt.

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Bilag – indledning - afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbredelse og forbedring af transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til at skabe økonomisk vækst, arbejdspladser og et blomstrende digitalt indre marked. Deres udbredelse vil især giver hurtigere internetadgang, føre til informationsteknologibaserede forbedringer i hverdagen for alle borgere - også børn og unge, virksomheder og offentlige instanser - forbedre interoperabiliteten og fremme tilpasning til eller konvergens henimod fælles vedtagne standarder.

Udbredelse og forbedring af transeuropæiske telenet (bredbåndsnet og digitaltjenesteinfrastruktur) vil medvirke til at skabe økonomisk vækst og arbejdspladser, fremme EU's kulturarv og skabe et blomstrende digitalt indre marked. Deres udbredelse vil især giver hurtigere internetadgang, føre til informationsteknologibaserede forbedringer i hverdagen for alle borgere - også børn og unge, virksomheder og offentlige instanser - forbedre interoperabiliteten og fremme tilpasning til eller konvergens henimod fælles vedtagne standarder.

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbredelse af transeuropæiske telenet, som er med til at fjerne flaskehalsene i det digitale indre marked, skal ledsages af undersøgelser og tiltag til støtte for programmet. Der er tale om følgende:

Udbredelse af transeuropæiske telenet, som er med til at fjerne flaskehalsene i det digitale indre marked, skal – kun i de tilfælde, hvor disse net ikke kan finansieres tilstrækkeligt på medlemsstatsniveau – ledsages af undersøgelser og tiltag til støtte for programmet. Der er tale om følgende:

Begrundelse

Kortlægning og gennemførlighedsundersøgelser er ikke en prioritet for støtte på EU-niveau.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – underafsnit 9 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Foranstaltninger under projektet af fælles interesse inden for bredbåndsnet skal uanset den anvendte teknologi

Foranstaltninger under projektet af fælles interesse inden for bredbåndsnet skal uanset den anvendte teknologi, når det kan påvises, at markedet ikke er i stand til at levere denne infrastruktur kommercielt,

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – underafsnit 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, herunder eventuelt søkabler, kan modtage støtte, hvis det er afgørende for at sikre de afsides liggende samfund adgang til bredbånd med mindst 30 Mbps. Denne støtte skal være et supplement til andre midler, som EU eller medlemsstaterne stiller til rådighed til dette formål.

Udbredelse af bredbåndsnet, som forbinder øområder, bjergområder, indlandsområder og randområder med EU's centrale områder, herunder eventuelt søkabler, kan modtage støtte, hvis det er afgørende for at sikre de afsides liggende samfund adgang til bredbånd med mindst 30 Mbps. Denne støtte skal være et supplement til andre midler, som EU eller medlemsstaterne stiller til rådighed til dette formål.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Bilag – afsnit 2 – underafsnit 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Desuden kan der også ydes støtte til højhastighedstilslutninger til offentlige internetadgangspunkter, fxsådanne offentlige steder som skoler, hospitaler, lokale forvaltninger og biblioteker.

Desuden kan der også ydes støtte til højhastighedstilslutninger til offentlige internetadgangspunkter, f.eks. offentlige steder som skoler, universiteter, forskningscentre, hospitaler, lokale forvaltninger, biblioteker og museer.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Bilag - afsnit 3 - overskrift med fed 4 - understreget overskrift 2 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Der skal udvikles og etableres kommunikationskanaler og -platforme for at forbedre beredskabs-, informationsdelings-, koordinerings- og indsatskapaciteten på EU-plan.

Udviklingen af kommunikationskanaler og -platforme skal fremmes for at forbedre beredskabs-, informationsdelings-, koordinerings- og indsatskapaciteten på EU-plan, samtidig med at der tages hensyn til medlemsstaternes eksisterende kapacitet og initiativer.

Begrundelse

Kommissionen bør påtage sig rollen som formidler og tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende kapacitet og initiativer.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Bilag - afsnit 3 - overskrift med fed 4 - understreget overskrift 2 - undertitel 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den centrale tjenesteplatform kommer til at bestå af et net af nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT), som bygger på et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet skal danne rygraden i det europæiske informationsudvekslings- og varslingssystem (EISAS) for EU-borgere og SMV'er.

Den centrale tjenesteplatform kommer til at bestå af et net af nationale/statslige it-beredskabsenheder (CERT), som bygger på et minimumssæt af basiskapaciteter. Nettet kan bidrage med oplysninger til det europæiske informationsudvekslings- og varslingssystem (EISAS) for EU-borgere og SMV'er.

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at CERT udgør rygraden i EISAS. Andre organisationer, hvis nøglekunder er SMV'er og borgere, bør spille en større rolle.

PROCEDURE

Titel

Transeuropæiske telekommunikationsnet og ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

Referencer

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

CULT

15.11.2011

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Lorenzo Fontana

25.1.2012

Behandling i udvalg

29.5.2012

19.6.2012

 

 

Dato for vedtagelse

19.9.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

27

0

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne


PROCEDURE

Titel

Transeuropæiske telekommunikationsnet og ophævelse af beslutning nr. 1336/97/EF

Referencer

COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Dato for høring af EP

28.5.2013

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

REGI

15.11.2011

 

CULT

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ECON

17.1.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Evžen Tošenovský

19.1.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

28.2.2012

19.6.2012

9.10.2012

19.6.2013

Dato for vedtagelse

9.7.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

44

0

6

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

Dato for indgivelse

18.7.2013

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik