RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ

  17.7.2013 - COM(2013)0329 – C7‑ 0149/2013– 2011/0299(COD)) - ***I

  Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon
  Raportöör: Evžen Tošenovský


  Menetlus : 2011/0299(COD)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  A7-0272/2013
  Esitatud tekstid :
  A7-0272/2013
  Vastuvõetud tekstid :

  EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ

  (COM(2013)0329 – C7‑0149/2013– 2011/0299(COD))

  (Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0657) ning muudetud ettepanekut (COM(2013)0329),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artiklit 172, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C7‑0149/2013),

  –   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

  –   võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 22. mai 2012. aasta arvamust[1],

  –   võttes arvesse Regioonide Komitee 27. juuli 2012. aasta arvamust[2],

  –   võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

  –   võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit ning keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni, siseturu- ja tarbijakaitsekomisjoni, regionaalarengukomisjoni ning kultuuri- ja hariduskomisjoni arvamust (A7-0272/2013),

  1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

  2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Pealkiri

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

  EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS

  milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ

  milles käsitletakse üleeuroopalisi digitaalvõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire internet ja avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

  (1) Digitaalvõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste, hariduse, sotsiaalses ja poliitilises elus osalemise ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on sotsiaalse arengu ja majanduskasvu, konkurentsivõime, sotsiaalse kaasatuse saavutamiseks ja ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline teha laialdase levikuga, kiire, turvaline internet ja avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) Lairibavõrkude ja kiirete lairibavõrkude ning digitaalteenuste arendamine suurendab vajadust Euroopa tehniliste standardite järele. Kui liit soovib omada telekommunikatsioonisektoris keskset rolli, on tarvis liidu teadusuuringuid ja arendusprogramme ning suuremat järelevalvet standardimismenetluse üle.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5) Eri liikmesriike hõlmavate ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames kaasrahastatavate ulatuslike katseprojektide (nt PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX ja SPOCS) abil on nende ühiseid alustaristuid arvesse võttes tõendatud oluliste piiriüleste digitaalteenuste otstarbekust siseturul. Need projektid on juba praegu või lähitulevikus kasutusküpsed. Juba läbiviidavad ühishuviprojektid, nt kultuuripärandi (Europeana), lastekaitse (programm „Safer Internet”) ja sotsiaalkindlustuse (sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise vahetuse süsteem EESSI) valdkonnas on näidanud, et Euroopa tasandi meetmetel on selge lisaväärtus ning ettepanekud on tehtud ka teiste projektide kohta, nt tarbijakaitse valdkonnas (vaidluste veebipõhine lahendamise platvorm ODR).

  (5) Eri liikmesriike hõlmavate ning konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi raames kaasrahastatavate ulatuslike katseprojektide (nt PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX ja SPOCS) abil on nende ühiseid alustaristuid arvesse võttes tõendatud oluliste piiriüleste digitaalteenuste otstarbekust siseturul. Need projektid on juba praegu või lähitulevikus kasutusküpsed. Juba läbiviidavad ühishuviprojektid, nt kultuuripärandi (Europeana), lastekaitse (programm „Safer Internet”, sealhulgas lastele parema interneti loomise programm) ja sotsiaalkindlustuse (sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise vahetuse süsteem EESSI) valdkonnas on näidanud, et Euroopa tasandi meetmetel on selge lisaväärtus ning ettepanekud on tehtud ka teiste projektide kohta, nt tarbijakaitse valdkonnas (vaidluste veebipõhine lahendamise platvorm ODR).

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a) Kõik meetmed, mille eesmärk on digitaalarengu tegevuskava raames luua või arendada piiriüleseid digitaalteenuseid, peaksid hõlmama vahendeid ja abinõusid laste õiguste kaitseks ja edendamiseks veebikeskkonnas.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 b) Arvestades, et turvalisema interneti programmil (tulevasel lastele parema interneti loomise programmil) on üldtuntud tähtis roll laste kaitsmisel ja nende õiguste suurendamisel, peaks selle toimimine – koos teadlikkuse tõstmise keskustega, abitelefonidega ja infoliinidega – olema tagatud pärast 2014. aastat.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 c) On vaja jätkuvalt rahastada turvalisema interneti programmi, sealhulgas turvalisema interneti keskuseid (koos teadlikkuse tõstmise keskustega, abitelefonide ja infoliinidega) liikmesriikides, samuti lastele parema interneti programmi.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Digitaalteenuste taristute puhul on alustaristud muudest digitaalteenuste taristutest tähtsamad, sest esimestest sõltub viimaste arendamine. Digitaalteenuste taristud peaksid muu hulgas looma Euroopa lisaväärtust ja rahuldama kindlakstehtud vajadused. Ja nagu edukate katseprojektide põhjal kindlaks tehtud, peaksid nad olema nii tehniliselt kui ka tegevustasandil piisavalt kasutusküpsed. Need taristud tuleks välja töötada konkreetse säästlikkuskava alusel, et tagada põhiteenusplatvormide pikaajaline tegevus ka pärast Euroopa ühendamise rahastu kasutamist. Seepärast tuleks rahalise abi andmine käesoleva määruse alusel aja jooksul järk-järgult lõpetada ja otsida rahalisi vahendeid mujalt kui Euroopa ühendamise rahastust.

  Digitaalteenuste taristute puhul on alustaristud ja digitaalteenuste taristud elementidega, mida saavad kasutada teised teenusepakkujad, muudest digitaalteenuste taristutest tähtsamad, sest esimesed on aluseks viimaste arendamisele. Digitaalteenuste taristud peaksid muu hulgas looma Euroopa lisaväärtust ja rahuldama kindlakstehtud vajadused. Ja nagu edukate katseprojektide põhjal kindlaks tehtud, peaksid nad olema nii tehniliselt kui ka tegevustasandil piisavalt kasutusküpsed. Need taristud tuleks välja töötada konkreetse säästlikkuskava alusel, et tagada põhiteenusplatvormide pikaajaline tegevus ka pärast Euroopa ühendamise rahastu kasutamist. Seepärast tuleks rahalise abi andmine käesoleva määruse alusel aja jooksul järk-järgult lõpetada ja otsida rahalisi vahendeid mujalt kui Euroopa ühendamise rahastust.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (8) Et toetada paljusid digitaalteenuste taristuid ja töötada Euroopas aja jooksul välja koostalitlusvõimelised süsteemid, tuleks eelisjärjekorras rahastada digitaalteenuste taristuid, mis on vajalikud ELi õigusest tulenevate õiguslike kohustuste täitmiseks ja/või millega arendatakse või tagatakse alustaristuid, mis võivad suuresti mõjutada üleeuroopaliste avalike teenuste väljatöötamist. Siinkohal tähendavad õiguslikud kohustused erisätteid, millega nõutakse digitaalteenuste taristute arendamist või kasutamist või tulemusi, mida on võimalik saavutada vaid Euroopa digitaalteenuste taristute kaudu.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (11) Digitaalarengu tegevuskavas on kirjas, et 2020. aastaks peaks kõikidel Euroopa elanikel olema juurdepääs internetiühendusele kiirusega üle 30 megabiti sekundis ning vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel peaks olema kiirem internetiühendus kui 100 megabitti sekundis.

  (11) Digitaalarengu tegevuskavas on kirjas, et 2020. aastaks peaks kõikidel Euroopa elanikel olema juurdepääs internetiühendusele kiirusega üle 30 megabiti sekundis ning vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel peaks olema kiirem internetiühendus kui 100 megabitti sekundis. Siiski, võttes arvesse tehnoloogia kiiret arengut, mille tulemusel tekivad veel kiiremad internetiühendused, on täna kohane seada eesmärgiks saavutada liidus kõikide majapidamiste internetiühenduse kiiruseks üle 100 Mbit/s ning 50 % majapidamistele juurdepääs kiirusele 1 Gbit/s.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (11 a) Euroopa Liidu turg üle 500 miljoni inimesega, kes on ühendatud kiire lairibavõrgu abil, on siseturu arendamise liikumapanevaks jõuks, luues üleilmse ülitähtsa kasutajaskonna, pakkudes uusi võimalusi kõikidele piirkondadele ja pakkudes igale kasutajale suuremat väärtust, samuti andes liidu majandusele võimaluse saada maailma juhtivaks teadmistepõhiseks majanduseks. Kiirete lairibavõrkude kiire kasutuselevõtt on väga tähtis Euroopa tootlikkuse arendamise seisukohast ning selliste uute ja väikeste ettevõtete tekkeks, millest saavad erinevate valdkondade, näiteks tervishoiu, tootmise ja teenindussektori, juhtivad ettevõtted.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (11 b) Uued taristuvõimalused koos uute, uuenduslike ja koostalitlusvõimeliste teenustega peaksid käivitama soodsa mõjuringi, edendades suuremat nõudlust kiirete lairibavõrkude järele, millele oleks äri seisukohast õige reageerida.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (11 c) Kuna fiiber- ja ülikiire lairibaühenduste kasutuselevõtt liidus ei ole rahuldaval tasemel, on teised maailma majandused võtnud juhtpositsiooni, pakkudes märkimisväärselt suuremat võimsust ning 1 Gbit/s ja suuremat kiirust. Investeeringud valguskaabelühendusse nii kodudes kui ka passiivsetes taristutes on olulised, kui liit soovib olla innovatsiooni, teadmiste ja teenuste kodumaaks.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11 d (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (11 d) 2020. aasta eesmärgid tuleks läbi vaadata, saavutamaks seda, et Euroopa Liidul oleks kiireim lairibaühendus maailmas, ning tuleks püüda tagada, et 2020. aastaks oleks kõikidel liidu kodanikel juurdepääs andmeedastuskiirusele 100 Mbit/s ning 50% liidu majapidamistest oleks juurdepääs andmeedastuskiirusele vähemalt 1 Gbit/s;

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 13 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (13 a) Lairibaühenduse rahastamine riiklikest vahenditest peaks olema suunatud ainult neile taristutele, mis on konkurentsile avatud. Ainult need võrgud, mis on avatud konkurentsile (volitatud kolmandate osapoolte juurdepääsu kaudu) saavad pakkuda tarbijatele ja äriühingutele taskukohaseid konkurentsivõimelisi teenuseid ja innovatsiooni.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 13 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (13 b) Liidu ühtse digitaalturu väljakujundamiseks on väga tähtis tagada, et tarbijatel oleks võimalik enda valitud sisule, teenustele ja rakendustele lihtsalt juurde pääseda ühe internetiteenuse liitumislepingu kaudu. Siinkohal näitavad BEREC’i 2012. aasta mai tulemused, et vähemalt 20 % Euroopa mobiilikasutajatest kogevad mõnda liiki piirangut IP-kõne teenustele juurdepääsul. Kuigi eeldatakse, et konkurents distsiplineerib operaatoreid, on edusammud olnud väga aeglased ning seega peaks käesoleva määrusega hõlmatud riiklikest vahenditest rahastatud telekommunikatsioonivõrkudel olema seaduslike teenuste tõkestamine keelatud.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 19 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (19 a) On vaja koguda teavet ja statistilisi andmeid riiklike ehitustööde kohta, mida tõenäoliselt kasutatakse kas osaliselt või täielikult uue põlvkonna võrkude paigaldamiseks, ning luua andmebaas nende tööde üle järelevalve teostamiseks ja liidu telekommunikatsioonivõrkude registri loomiseks, ning võimaluse korral peaks sellele lisanduma samalaadne teave energia- ja transpordivõrkude kohta.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 22

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Komisjoni peaks abistama kõikide liikmesriikide esindajatest koosnev eksperdirühm, kellega peetakse nõu muu hulgas käesolevate suuniste rakendamise, kavandamise, hindamise ja rakendamisprobleemide lahendamise üle ning kes neis küsimustes kaastööd teeb.

  (Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 1 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Käesolevas määruses sätestatakse suunised üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkudega seotud ühishuviprojektide õigeaegseks kasutuselevõtmiseks ja nende koostalitluse tagamiseks.

  1. Käesolevas määruses sätestatakse suunised üleeuroopaliste digitaalvõrkudega seotud ühishuviprojektide õigeaegseks kasutuselevõtmiseks ja nende koostalitluse tagamiseks.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 2 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  telekommunikatsioonivõrgud” – lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud;

  digitaalvõrgud” – lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud;

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 2 – punkt f

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  f) „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma ülikiiret ühenduvust ja aitavad seega saavutada Euroopa digitaalarengu tegevuskava lairibaühendusega seotud eesmärke.

  f) „lairibavõrgud” – traadiga ja traadita juurdepääsuvõrgud, lisataristu ning põhivõrgud, mis on võimelised pakkuma ülikiiret ühenduvust ja aitavad seega saavutada lairibaühendusega seotud eesmärke, milleks on kiirus 100 Mbit/s ja kui võimalik, 1 Gbit/s või rohkem.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 2 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) aidata kaasa majanduskasvule ja toetada digitaalse ühtse turu loomist, et toetada Euroopa majanduse, sh väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  (a) aidata kaasa majanduskasvule ja toetada digitaalse ühtse turu loomist ja sujuvat toimimist, et toetada Euroopa majanduse, sh väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 3 – lõige 2 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (b) aidata parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide, piirkondade ja kohalike telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele;

  (b) aidata parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu igal tasandil, edendades lairibavõrke, riikide, piirkondade ja kohalike telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades avatud ja mittediskrimineerivat juurdepääsu sellistele võrkudele ja digitaalset kaasatust, pidades meeles, et ühendusega peab varustama ka hõredalt asustatud ja vähemarenenud piirkondi. Ühtse digitaalturu väljakujundamiseks peaks olema tagatud tihe koostöö ning Euroopa Ühendamise Rahastu programmi raames toimuvaid tegevusi tuleks koordineerida riiklike ja piirkondlike tegevustega;

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (b a) tagada lastele ja noortele ohutu, kaasav ja positiivne veebikeskkond.

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Ühishuviprojekt võib hõlmata kogu projektitsüklit, sealhulgas teostatavusuuringuid, rakendamist, pidevat toimimist, koordineerimist ja hindamist.

  Ühishuviprojekt võib hõlmata kogu projektitsüklit, sealhulgas teostatavusuuringuid, rakendamist, pidevat toimimist ja arendamist, koordineerimist ja hindamist.

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (3 a) Rahastamisel võetakse arvesse abisaajate erivajadusi, eelkõige tasakaalustades toetuste ja uuenduslike rahastamisvahendite vahelist jaotust.

  Muudatusettepanek  27

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Digitaalteenuste taristute valdkonna ühishuviprojekte toetavad meetmed on rahastamiskõlblikud juhul, kui nad vastavad kõikidele järgmistele tingimustele:

  1. Digitaalteenuste taristute valdkonna ühishuviprojekte toetavad meetmed on rahastamiskõlblikud juhul, kui nad vastavad järgmistele tingimustele:

  Muudatusettepanek  28

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Vastavalt lisale rahastatakse eelisjärjekorras alustaristuid, mis on vajalikud muude digitaalteenuste taristute arendamiseks, kasutuselevõtuks ja toimimiseks ning mida kavatsetakse tõendatult selleks kasutada.

  2. Vastavalt lisale rahastatakse eelisjärjekorras alustaristuid ja vanemaid digitaalteenuseid, mis sisaldavad tehnilisi mudeleid (nagu koostalitlusvõimeline andmemudel, juurdepääsuõiguste standard või kõiki liikmesriike ühendav võrgumudel), ning mida kavatsetakse tõendatult kasutada muude digitaalteenuste taristute arendamiseks, kasutuselevõtuks ja toimimiseks.

  Muudatusettepanek  29

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Teise eelistusena rahastatakse digitaalteenuste taristuid, mis toetavad ELi õigusaktide erisätete täitmist ja põhinevad olemasolevatel alustaristutel.

  3. Eelisjärjekorras rahastatakse ka teisi käesoleva määruse lisas (1. jao punktis 2) nimetatud digitaalteenuste taristuid.

  Muudatusettepanek  30

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (3 a) Kuna digitaalteenuste taristu loomiseks on vaja põhiteenusplatvormi, toetatakse esmajärjekorras põhiteenusplatvorme ja nende ühiseid alustaristuid ning alles siis üldteenuseid.

  Muudatusettepanek  31

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Artiklis 3 sätestatud eesmärkidest ja saadaolevatest eelarvevahenditest lähtuvalt võidakse tööprogrammides kindlaks määrata digitaalteenuste taristutega seotud täiendavad toetuskõlblikkus- ja prioriseerimiskriteeriumid.

  4. Artiklis 3 sätestatud eesmärkidest ja saadaolevatest eelarvevahenditest lähtuvalt võidakse tööprogrammides, mis on defineeritud määruses (EL) nr / , millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu (tööprogrammid), kindlaks määrata digitaalteenuste taristutega seotud täiendavad toetuskõlblikkus- ja prioriseerimiskriteeriumid.

  Muudatusettepanek  32

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Artiklis 3 sätestatud eesmärkidest ja saadaolevatest eelarvevahenditest lähtuvalt võidakse tööprogrammides kindlaks määrata digitaalteenuste taristutega seotud täiendavad toetuskõlblikkus- ja prioriseerimiskriteeriumid.

  4. Artiklis 3 ja käesoleva määruse lisas sätestatud eesmärkidest ja saadaolevatest eelarvevahenditest lähtuvalt võidakse tööprogrammides kindlaks määrata digitaalteenuste taristutega seotud täiendavad toetuskõlblikkus- ja prioriseerimiskriteeriumid.

  Muudatusettepanek  33

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 5 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) nad aitavad märkimisväärselt kaasa Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamisele;

  (a) nad aitavad märkimisväärselt saavutada eesmärke, milleks on lairiba kiirusega 100 Mbit/s ning võimaluse korral 1 Gbit/s ja rohkem;

  Muudatusettepanek  34

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 5 – punkt e

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (e) nende puhul kasutatakse tehnoloogiat, mida peetakse asjaomase piirkonna vajaduste rahuldamiseks kõige sobivamaks, võttes arvesse geograafilisi, sotsiaalseid ja majanduslikke tegureid ja järgides tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet;

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  35

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 5 – punkt f

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (f) nende puhul kasutatakse uusimat tehnoloogiat ja/või järgitakse innovatiivseid ärimudeleid ning neid on suure tõenäosusega võimalik korrata.

  (f) pakutakse parimat tasakaalu andmevoo läbilaskevõime, edastamise turvalisuse, võrgu vastupidavuse ja kulutõhususe uusimate tehnoloogiate vahel.

  Muudatusettepanek  36

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 6

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  6. Eelmise lõike punkti f kriteeriume ei ole vaja täita projektide puhul, mida rahastatakse täiendavate sihtotstarbeliste vahenditega, mis on eraldatud kooskõlas määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa ühendamise rahastu määrus] artikli 15 lõikega 2.

  välja jäetud

  Muudatusettepanek  37

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Liit võib luua kontakte, pidada arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd kolmandate riikide haldusasutuste või mis tahes muude organisatsioonidega, et saavutada käesolevate suuniste eesmärgid. Lisaks muudele eesmärkidele püütakse sellise koostööga suurendada liidu telekommunikatsioonivõrkude ja kolmandate riikide telekommunikatsioonivõrkude vahelist koostalitlusvõimet.

  Liit võib luua kontakte, pidada arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd kolmandate riikide haldusasutuste või mis tahes muude organisatsioonidega, et saavutada käesolevate suuniste eesmärgid. Lisaks muudele eesmärkidele püütakse sellise koostööga suurendada liidu digitaalvõrkude ja kolmandate riikide digitaalvõrkude vahelist koostalitlusvõimet.

  Muudatusettepanek  38

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 8 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Määruse XXX (millega asutatakse Euroopa ühendamise rahastu) artikli 21 kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad liikmesriigid ja komisjon teavet käesolevate suuniste rakendamisel tehtud edusammude kohta.

  1. Määruse XXX (millega asutatakse Euroopa ühendamise rahastu) artikli 21 kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad liikmesriigid ja komisjon teavet ning parimaid tavasid käesolevate suuniste rakendamisel tehtud edusammude kohta. Euroopa Parlamendile saadetakse igal aastal ülevaade sellest teabest. Liikmesriigid kaasavad sellesse protsessi kohalikud piirkondlikud asutused.

  Muudatusettepanek  39

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 8 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Komisjon konsulteerib kõikide liikmesriikide esindajatest koosneva eksperdirühmaga, kes teda ka abistab. Eelkõige aitab eksperdirühm komisjonil

  2. Komisjon konsulteerib kõikide liikmesriikide esindajatest koosneva eksperdirühmaga, kes teda ka abistab. Eelkõige aitab eksperdirühm komisjonil

  (a) jälgida käesolevate suuniste rakendamist;

  (a) jälgida käesolevate suuniste rakendamist;

  (b) kavandada vajaduse korral riiklikke kavasid või strateegiaid;

  (b) kooskõlastada vajaduse korral riiklikke kavasid või strateegiaid;

  (c) võtta meetmed tööprogrammide rakendamise hindamiseks rahalisel ja tehnilisel tasandil;

  (c) võtta meetmed tööprogrammide rakendamise hindamiseks rahalisel ja tehnilisel tasandil;

  (d) lahendada olemasolevate või uute projektide rakendamisega seotud probleeme.

  (d) lahendada olemasolevate või uute projektide rakendamisega seotud probleeme;

   

   

  Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes muud üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude arendamisega seotud küsimust.

  Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes muud üleeuroopaliste digitaalvõrkude arendamisega seotud küsimust

   

  Konkreetselt abistab eksperdirühm komisjoni eeltöödes enne iga-aastaste ja mitmeaastaste tööprogrammide koostamist ning vastavalt Euroopa ühendamise rahastu määruse (EL) Nr xxxx/xxxx artikli 17 lõigetes 1 ja 2 viidatud läbivaatamisel.

   

  Selleks teeb eksperdirühm struktureeritud koostööd nendega, kes on kaasatud digitaalvõrkude ja teenuste planeerimisse, arendamisse ja juhtimisse, muu hulgas näiteks kohalikud ja piirkondlikud asutused, riikide reguleerivad asutused ja elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud amet (BEREC), internetiühenduse pakkujad ja osade tootjad.

   

  Komisjon ja Euroopa Investeerimispank pööravad tähelepanu eelkõige eksperdirühma tähelepanekutele ja põhjendavad avalikult kõiki juhtumeid, kus neid tähelepanekuid arvesse ei võeta. Komisjon teavitab eksperdirühma igal kohtumisel tööprogrammi rakendamise edusammudest.

  Muudatusettepanek  40

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (3 a) Selles aruandes esitatakse hinnang:

   

  (a) ühishuviprojektide arendamisel, ehitamisel ja tellimisel saavutatud edusammudele ja kui see on asjakohane, siis viivitustele rakendamisel ning muudele ette tulnud raskustele;

   

  (b) vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr xxxx/xxxx (millega luuakse Euroopa Ühendamise Rahastu) liidu ühishuviprojektidele eraldatud ja välja makstud rahalistele vahenditele, võrreldes rahastatud ühishuviprojektide koguväärtusega.

  Muudatusettepanek  41

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Digitaalteenuste taristutega seotud sekkumised toimuvad üldjuhul kahel tasandil ehk põhiteenusplatvormide ja üldteenuste tasandil. Kuna digitaalteenuste taristu loomiseks on vaja põhiteenusplatvormi, toetatakse esmajärjekorras põhiteenusplatvorme ja nende ühiseid alustaristuid ning alles siis üldteenuseid.

  Digitaalteenuste taristutega seotud sekkumised toimuvad üldjuhul kahel tasandil ehk põhiteenusplatvormide ja üldteenuste tasandil.

  Muudatusettepanek  42

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Põhiteenusplatvormide ja nende ühiste alustaristutega tagatakse ühishuviprojektide puhul koostalitlusvõime ja turvalisus. Nende ülesanne on võimaldada standarditud, piiriüleste ja kasutajasõbralike teabevahetusplatvormide kaudu digitaalset teabevahetust avaliku sektori asutuste ja kodanike, ametiasutuste, ettevõtjate ja organisatsioonide ning eri riikide ametiasutuste vahel. Digitaalteenuste taristute alustaristud on muudest digitaalteenuste taristutest tähtsamad, sest esimestest sõltub viimaste arendamine. Üldteenused tagavad ühenduvuse põhiteenusplatvormidega ja võimaldavad riikide lisaväärtust pakkuvatel teenuste osutajatel neid platvorme kasutada. Üldteenused ühendavad riigisiseseid teenuseid põhiteenusplatvormidega ning võimaldavad riikide asutustel ja organisatsioonidel, ettevõtjatel ja/või kodanikel kasutada neid platvorme piiriüleste tehingute tegemiseks. Nende teenuste abil kindlustatakse teenuste kvaliteet ja tugi piiriüleste tehingutega seotud osalistele. Nende abil toetatakse ja soodustatakse põhiteenusplatvormide kasutuselevõttu.

  Põhiteenusplatvormidega tagatakse ühishuviprojektide puhul koostalitlusvõime ja turvalisus. Nende ülesanne on võimaldada standarditud, piiriüleste ja kasutajasõbralike teabevahetusplatvormide kaudu digitaalset teabevahetust avaliku sektori asutuste ja kodanike, ametiasutuste, ettevõtjate ja organisatsioonide ning eri riikide ametiasutuste vahel. Digitaalteenuste taristud, mis on teiste digitaalteenuste taristute lahutamatuks osaks, või mis võivad olla uute platvormide eeskujuks, on muudest digitaalteenuste taristutest tähtsamad. Üldteenused tagavad ühenduvuse põhiteenusplatvormidega ja võimaldavad riikide lisaväärtust pakkuvatel teenuste osutajatel neid platvorme kasutada. Üldteenused ühendavad riigisiseseid teenuseid põhiteenusplatvormidega ning võimaldavad riikide asutustel ja organisatsioonidel, ettevõtjatel ja/või kodanikel kasutada neid platvorme piiriüleste tehingute tegemiseks. Nende teenuste abil kindlustatakse teenuste kvaliteet ja tugi piiriüleste tehingutega seotud osalistele. Nende abil toetatakse ja soodustatakse põhiteenusplatvormide kasutuselevõttu.

  Muudatusettepanek  43

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – punkt 1 – alapunkt e a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (e a) esmatähtsad veebiohutuse meetmed: teenused, millega tagatakse laste ja noorte jaoks veebi kasutamise ohutus, tugevdades ja arendades selliseid käsitusi, mis võimaldavad interneti avatust säilitades samal ajal kasutada proportsionaalseid tehnilisi vastumeetmeid koos üksikisikute õiguste suurendamisega, eeskätt nende harimise teel.

  Muudatusettepanek  44

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Muud digitaalteenuste taristud, mille kohta on eelnevalt kindlaks määratud, et need tuleb lisada tööprogrammidesse kooskõlas artikli 6 lõikega 1:

  2. Muud digitaalteenuste taristud, mille kohta on eelnevalt kindlaks määratud, et need tuleb lisada tööprogrammidesse kooskõlas artikli 6 lõigetega 1 ja 3:

  Muudatusettepanek  45

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt f

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (f) juurdepääs Euroopa kultuuripärandi digitaalsetele ressurssidele: praegusele Europeana portaalile tuginev põhiteenusplatvorm. Platvormiga tagatakse ühtne juurdepääsupunkt Euroopa kultuuripärandi infosisule ühiku tasandil, liideste spetsifikatsioonid taristuga suhtlemiseks (andmeotsing, andmete allalaadimine), tugi metaandmete kohandamiseks ja uue infosisu talletamiseks ning teave taristu kaudu juurdepääsetava infosisu korduskasutamise tingimuste kohta;

  (f) juurdepääs Euroopa kultuuripärandi digitaalsetele ressurssidele: praegusele Europeana portaalile tuginev põhiteenusplatvorm. Platvormiga tagatakse keskne juurdepääsupunkt Euroopa kultuuripärandi infosisule ühiku tasandil, liideste spetsifikatsioonid taristuga suhtlemiseks (andmeotsing, andmete allalaadimine), tugi metaandmete kohandamiseks ja uue infosisu talletamiseks ning teave taristu kaudu juurdepääsetava infosisu korduskasutamise tingimuste kohta;

  Muudatusettepanek 46

  Ettepanek võtta vastu direktiiv

  Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (g) turvalisema interneti teenustetaristu: see platvorm võimaldab omandada, käitada ja hallata jagatud andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja tarkvaravahendeid liikmesriikide turvalisema interneti keskuste jaoks. See hõlmab ka seksuaalse kuritarvitamisega seotud infosisu kohta tehtud avalduste käsitlemist toetavat tegevust ning ühendust politseiasutustega, sh selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Interpol, ning vajaduse korral nimetatud infosisu eemaldamist asjaomastelt veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised andmebaasid;

  (g) turvalisema interneti teenustetaristu: See platvorm võimaldab omandada, käitada ja hallata jagatud andmetöötlusseadmeid, andmebaase ja tarkvaravahendeid, samuti vahetada parimaid tavasid liikmesriikide turvalisema interneti keskuste jaoks. Turvalisema interneti taristu peamiseks osaks liikmesriikides on turvalisema interneti keskused, mis tagavad liidu lisandväärtuse, kusjuures riiklikud abiliinid, vihjeliinid, teadlikkuse tõstmise keskused ja muud teadlikkuse suurendamise meetmed on eriti tähtsad. See hõlmab ka seksuaalse kuritarvitamisega seotud infosisu kohta tehtud avalduste käsitlemist toetavat tegevust ning ühendust politseiasutustega, sh selliste rahvusvaheliste organisatsioonidega nagu Interpol, ning vajaduse korral nimetatud infosisu eemaldamist asjaomastelt veebisaitidelt. Platvormi toetavad ühised andmebaasid ja ühised tarkvarasüsteemid.

  Muudatusettepanek  47

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt h a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (h a) niisuguste taristute kasutuselevõtt ühistranspordis, mis võimaldab kasutada turvalisi ja koostalitlusvõimelisi mobiilseid lähiteenuseid: niisuguste taristute kasutuselevõtt ühistranspordis, mis võimaldab kasutada turvalisi ja koostalitlusvõimelisi mobiilseid lähiteenuseid, annab kodanikele, äriettevõtetele ja organisatsioonidele juurdepääsu mitmesugustele uuenduslikele liikuvusega seotud teenustele kogu liidus.

  Muudatusettepanek  48

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – punkt 2 – alapunkt h b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (h b) haridusvõimalustele juurdepääsu Euroopa platvorm: eesmärk on kasutada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia hüvesid hariduse valdkonnas üleliidulise juurdepääsu kaudu jagatud õppematerjalidele. Kulutõhus juurdepääs õppematerjalidele ja nende parem kvaliteet tänu vastastikusele hindamisele tugevdaks liidu sidusust, võimaldades koostööd ja väitlusi tudengite vahel ja akadeemilistes ringkondades. See oleks haridusasutuste koostöö selgroog, hõlbustades muude liidu programmide, näiteks „Erasmus kõigile“, rakendamist. See parandaks juurdepääsu haridusele ja laiendaks liidu positsiooni ülemaailmses akadeemilises valdkonnas.

  Muudatusettepanek  49

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (c) lairibavõrkude ja muude teenustevõrkude (energia, transport, vesi, kanalisatsioon jne), eelkõige arukate elektrijaotusvõrkude kasutuselevõtust tulenevate koostoimevõimaluste kasutamine.

  Võimaluse korral tuleb kasutada potentsiaalset sünergiat lairibavõrkude ja muude teenustevõrkude (energia, transport, vesi, kanalisatsioon jne), eelkõige arukate elektrijaotusvõrkude vahel.

  Muudatusettepanek  50

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 1 – alapunkt c a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (c a) Toetused digitaaltehnoloogia erinevuse vähendamiseks.

  Muudatusettepanek  51

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Käesoleva määruse alusel antakse rahalist toetust projektidele, mis aitavad märkimisväärselt kaasa Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamisele.

  Käesoleva määruse alusel antakse rahalist toetust projektidele, mis aitavad märkimisväärselt kaasa 100 Mbit/s ja 1 Gbit/s ja võimalusel suurema kiiruse saavutamisele.

  Muudatusettepanek  52

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 2 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Käesoleva määruse alusel antakse rahalist toetust projektidele, mis aitavad märkimisväärselt kaasa Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamisele.

  Käesoleva jaotise alusel antakse rahalist toetust projektidele, mis aitavad märkimisväärselt kaasa Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamisele.

  Muudatusettepanek  53

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) nad põhinevad tipptasemel, traadiga või traadita tehnoloogial, mis võimaldab osutada väga kiireid lairibateenuseid ja millega rahuldatakse seega suurt ribalaiust nõudvate rakenduste vajadust, või

  (a) nad põhinevad tipptasemel, traadiga või traadita tehnoloogial, mis võimaldab osutada väga kiireid, vähemalt 100 Mbit/s kiirusega lairibateenuseid ja millega rahuldatakse seega suurt ribalaiust nõudvate rakenduste vajadust, või

  Muudatusettepanek  54

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt c a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (c a) Meetmed järgivad kohaldatavaid õigusakte, eriti konkurentsiõigust, ning juurdepääsu tagamise kohustust. Ainult need võrgud, mis on avatud konkurentsile, peaksid olema abikõlblikud avalikuks rahastamiseks vastavalt käesolevale määrusele.

  Muudatusettepanek  55

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt a – alapunkt c b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (c b) Avatud olemusega interneti toetamine, kindlustades, et käesoleva määruse raames rahastatud telekommunikatsioonivõrkude õiguslike teenuste takistamine on keelatud, võimaldades samal ajal mõistliku liikluskorralduse juhtimist võrguummikute tipptundidel, tunnustades Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. märtsi 2002. aasta direktiivi 2002/22/EÜ (universaalteenuse ning kasutajate õiguste kohta elektrooniliste sidevõrkude ja -teenuste puhul (universaalteenuse direktiiv)) artikli 22 lõikes 3 sätestatud teenuste miinimumnõudeid.

  Muudatusettepanek  56

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – punkt 2 – alapunkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) Meetmetega, mida rahastatakse määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa ühendamise rahastu määrus] artikli 15 lõike 2 kohaselt eraldatud täiendavate sihtotstarbeliste vahenditega, luuakse turul uusi võimalusi lairibateenuste kättesaadavuse, kiiruse ja mahu näol. Projektidega, millega kaasneb väiksem andmeedastuskiirus kui 30 megabitti sekundis, tuleks aja jooksul tagada andmeedastuskiiruse suurendamine vähemalt 30 megabitile sekundis.

  b) Meetmetega, mida rahastatakse määruse (EL) nr xxx/2012 [Euroopa ühendamise rahastu määrus] artikli 15 lõike 2 kohaselt eraldatud täiendavate sihtotstarbeliste vahenditega, luuakse turul uusi võimalusi lairibateenuste kättesaadavuse, kiiruse ja mahu näol. Projektidega, millega kaasneb väiksem andmeedastuskiirus kui 100 megabitti sekundis, tuleks aja jooksul tagada andmeedastuskiiruse suurendamine vähemalt 100 megabitile sekundis.

  Muudatusettepanek  57

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. jagu. Horisontaalmeetmed

  3. jagu. Horisontaalmeetmed

  Üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad uuringud ja programmi rakendamist toetavad meetmed. Need meetmed võivad kätkeda

  Üleeuroopaliste digitaalvõrkude kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad programmi rakendamist toetavad meetmed. Need meetmed võivad kätkeda

  • [1]  ELT C 143, 22.5.2012, lk 120.
  • [2]  ELT C 225, 27.7.2012, lk 211.

  KESKKONNA-, RAHVATERVISE JA TOIDUOHUTUSE KOMISJONI ARVAMUS (22.6.2012)

  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ
  (COM(2011)0657) – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Arvamuse koostaja: Oreste Rossi

  LÜHISELGITUS

  Käesoleva määruse eesmärk on sätestada suunised, mis hõlmavad Euroopa 2020. aasta strateegia alla kuuluva Euroopa Ühendamise Rahastu raames kavandatud eesmärke, prioriteete ja üldmeetmeid telekommunikatsioonivaldkonnas lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute jaoks.

  Määruses nähakse ette ühishuviprojektid lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute kasutuselevõtuks eesmärgiga suurendada Euroopa majanduse konkurentsivõimet, edendada siseriiklike võrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning toetada ühtse e-turu arengut, mis ühtlasi aitab vähendada kasvuhoonegaaside heidet ja kaitsta keskkonda.

  E-teenuste koostalitlusvõimelisele taristule piiriülese juurdepääsu loomine on valdkond, milles Euroopa Liidu tegevusega saab anda suurt lisandväärtust. Need elektroonilised haldusteenused hõlmavad e-tervise teenuste piiriülest osutamist, mis peaks keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjonile seoses tema tegevusvaldkonnaga eriti suurt huvi pakkuma.

  Piiriüleste koostalitlusvõimeliste e-teenuste loomine e-tervise valdkonnas võimaldab kodanikel/patsientidel ja tervishoiutöötajatel omavahel suhelda, asutustel omavahel e-tervise toimikutele juurdepääsu andmisega andmeid vahetada, digiretsepte väljastada ja teha tervise kaugkontrolli. E-tervise teenused aitavad kaasa patsientide turvalisuse parandamisele, vähendavad tervishoiukulusid, kaasajastavad riiklikke tervishoiusüsteeme ja suurendavad tõhusust.

  Raportöör kiidab komisjoni ettepaneku heaks ja toetab seda, kuid esitab mõned muudatusettepanekud, millega soovitakse parandada elektrooniliste haldusteenuste valdkonnas teostatavate ühishuviprojektide tõhusust.

  Eelkõige tuleks koostalitlusvõimeliste piiriüleste e-tervise teenuste puhul tervishoiu- ja haiglastruktuuride jaoks ette näha ühtne standard elektrooniliste andmete ja dokumentide esitamiseks, mille jaoks võetakse liikmesriikide vahel kasutusele ühtne kood, mis võimaldab teha täpselt kindlaks tervishoiuandmetele omistatud semantilised parameetrid. Samuti tuleks määrata kindlaks elektrooniliste andmete ja dokumentide minimaalne ühine teabehulk, mis peaks olema aluseks patsiendi piiriüleste koostalitlusvõimeliste e-tervise teenuste toimikule (nt veregrupp, haiguslugu, haiglast väljakirjutamise dokument jne).

  Üldisemalt oleks soovitav, et elektrooniliste haldusteenuste alastes projektides nähtaks ette luua kordumatu üleeuroopaline identimiskood, mida üksikisikud ja ettevõtted saaksid kasutada haldusasutustega suhtlemisel kogu liidus.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et interneti olulisusest tingituna näib ühiskonna kui terviku kasu olevat palju suurem erasektori huvist investeerida kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on kõnealuses valdkonnas seega vajalik, kuid see ei tohiks põhjendamatult moonutada konkurentsi.

  (4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et interneti olulisusest tingituna näib ühiskonna kui terviku kasu olevat palju suurem erasektori huvist investeerida kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on kõnealuses valdkonnas seega vajalik, kuid see ei tohiks põhjendamatult moonutada konkurentsi. Euroopa Parlament rõhutas oma 6. juuli 2011. aasta resolutsioonis „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu”1, et lairibateenused on ELi tööstuse konkurentsivõime alus, need annavad suure panuse ELi majanduskasvu, sotsiaalsesse ühtekuuluvusse ja kvaliteetsesse tööhõivesse ning aitavad kõigil piirkondlikel ja ühiskonnarühmadel ELi digitaalsfääris osaleda; soovitab edendada konkurentsivõimelist turgu traadiga ja traadita lairibaside taristu kasutamiseks ja sellesse investeerimiseks; märgib, et konkurentsivõimeline turg on digitaalmajanduse elutähtis alus, mis toimib side, rakenduste ja võrgusisu pakkujate puhul lisainvesteeringute ja uuendustegevuse katalüsaatorina.

   

   

  _____________

   

  1 P7_TA-(2011)0322

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi seostatakse märkimisväärsete majandusliku ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei ole võimalik kasutada ega rahalises väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire lairibaühendus on põhitaristu selliste digitaalteenuste väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste võrkude kättesaadavusest, kiirusest, usaldusväärsusest ja vastupidavusest. Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee suuremaid kiirusi kasutavatele uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi meetmed on vajalikud nimetatud kahe digitaalse telekommunikatsioonivõrgu vahelise koostoime ja vastastikuse mõju maksimeerimiseks.

  (10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi seostatakse märkimisväärse majandusliku ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei ole võimalik kasutada ega rahalises väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire lairibaühendus on põhitaristu selliste digitaalteenuste väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste võrkude kättesaadavusest, kiirusest, usaldusväärsusest ja vastupidavusest. Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee suuremaid kiirusi kasutavatele uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi meetmed on vajalikud nimetatud kahe digitaalse telekommunikatsioonivõrgu vahelise koostoime ja vastastikuse mõju maksimeerimiseks. Üldine juurdepääs lairibavõrkudele on moodsa majanduse kasvu ning üksikisikute heaolu ja digitaalse kaasatuse jaoks hädavajalik. Lairibavõrkude laiendamine maapiirkondades ning majanduslikult ja sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras olevates piirkondades aitab parandada sidevõimalusi, eelkõige liikumispuudega või isoleerituses elavate isikute jaoks, samuti juurdepääsu teenustele, ning ergutab VKEde arengut maapiirkondades, aidates nõnda luua neis paikades uusi töökohti ja arendada uusi teenuseid.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 13

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (13) Tänu lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute arendamisele on võimalik saavutada liidu eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet, kuna nende taristutega pakutakse energiatõhusaid lahendusi Euroopa majanduse paljudes sektorites. Sellist positiivset mõju piirab teataval määral kasvav nõudlus energia ja ressursside järele, mis on peamiselt seotud lairibavõrkude ehitamise ning digitaalteenuste taristute toimimisega.

  (13) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamine hõlbustab struktuurset üleminekut vähem ressursimahukatele toodetele ja teenustele, energiasäästu hoonetes ja elektrivõrkudes ning tõhusamate ja vähem energiat tarbivate arukate transpordisüsteemide arendamist. Tänu lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute arendamisele on võimalik saavutada liidu eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet, kuna nende taristutega pakutakse energiatõhusaid lahendusi Euroopa majanduse paljudes sektorites. Sellist positiivset mõju piirab teataval määral kasvav nõudlus energia ja ressursside järele, mis on peamiselt seotud lairibavõrkude ehitamise ning digitaalteenuste taristute toimimisega.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 24 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (24 a) Käesoleva määruse rakendamisel tuleb isikuandmeid töödelda liidu õiguse kohaselt, nagu see on sätestatud eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivis 95/46/EÜ (üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuli 2002. aasta direktiivis 2002/58/EÜ, milles käsitletakse isikuandmete töötlemist ja eraelu puutumatuse kaitset elektroonilise side sektoris (eraelu puutumatuse ja elektroonilise side direktiiv).

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab ühtse turu arengut, suurendades seega Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab ühtse turu arengut, suurendades seega Euroopa majanduse konkurentsivõimet, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) turulepääsu hõlbustamise teel;

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele;

  2) aitab suurendada sotsiaalset ühtekuuluvust ning parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele;

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  2 a) annab panuse teabe ja infosüsteemide kaitsesse, tagades nende kättesaadavuse, puutumatuse, autentimise ja konfidentsiaalsuse. Sellised meetmed peaksid hõlmama infosüsteemide kaitse-, tuvastus- ja reageerimisvõimekust, eriti küberrünnakute suhtes;

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4) hõlbustab üleeuroopaliste digitaalteenuste taristute säästvat kasutuselevõttu, nende koostalitlusvõimet ja koordineeritust Euroopa tasandil ning nende toimimist, haldamist ning täiustamist;

  4) hõlbustab avatud, ligipääsetavate ja mittediskrimineerivate üleeuroopaliste digitaalteenuste taristute säästvat kasutuselevõttu, nende koostalitlusvõimet ja koordineeritust Euroopa tasandil ning nende toimimist, haldamist, täiustamist ja turvalisust;

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiiruse, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

  b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad, maapiirkonnad ning majanduslikult ja sotsiaalselt ebasoodsamas olukorras olevad piirkonnad liidu keskpiirkondadega ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiirus, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Ühishuviprojekt võib hõlmata kogu projektitsüklit, sealhulgas teostatavusuuringuid, rakendamist, pidevat toimimist, koordineerimist ja hindamist.

  2. Ühishuviprojekt võib hõlmata kogu projektitsüklit, sealhulgas teostatavusuuringuid, rakendamist, pidevat toimimist, koordineerimist ja hindamist.

   

  Ühishuviprojektid peaksid järgima tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet, mis on ELi elektroonilise side struktuuri alus.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 7 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  c) uute võimalustega eri taristute, sealhulgas transpordi- ja energiataristu vahelise koostoime kasutamisel.

  c) uute võimalustega eri liiki taristute vahelise koostoime kasutamisel.

  Selgitus

  Järjepidevuse huvides.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 8 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  c) on Euroopa lisandväärtusega.

  c) annab teostatavusuuringu ja tasuvusanalüüsi põhjal üleeuroopalist lisandväärtust.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret internetti käsitlevate riiklike strateegiate kavandamisel, taristute kaardistamisel ja teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad. Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes muud üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude väljatöötamisega seotud küsimust.

  2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret internetti käsitlevate riiklike strateegiate kavandamisel, taristute kaardistamisel ja teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad. Komisjon hindab koos eksperdirühmaga, kas ühishuviprojektide kohaldamisala vastab jätkuvalt sotsiaalsetele, ökoloogilistele ja majanduslikele prioriteetidele, tehnika arengule ja asjaomaste turgude olukorrale, ning hindab uusi võimalusi eri liiki taristute vahelise koostoime kasutamiseks. Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes muud üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude väljatöötamisega seotud küsimust.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, tehnika arengule ja asjaomaste turgude olukorrale. Suurte projektide puhul sisaldavad kõnealused aruanded keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse kliimamuutustega kohanemise ja nende mõju leevendamise vajadusi ning katastroofidele vastupanu võimet. Sellist läbivaatust võidakse vajaduse korral teha ka mis tahes muul ajal.

  4. Suurte projektide puhul viib komisjon läbi keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse kliimamuutustega kohanemise ja nende mõju leevendamise vajadusi ning katastroofidele vastupanu võimet. Sellist läbivaatust võidakse vajaduse korral teha ka mis tahes muul ajal, et vältida investeerimist taristutesse, mis peagi kasutuks muutuvad.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 8 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Artikli 5 lõikes 6 osutatud volitused antakse komisjonile määramata ajaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

  2. Artikli 5 lõikes 6 osutatud volitused antakse komisjonile viieks aastaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase ajavahemiku lõppu.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 10 – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

  Seda kohaldatakse alates …*.

   

  ___________

   

  *Väljaannete talitus, palun lisada kuupäev: kaks aastat pärast käesoleva määruse jõustumist.

  Selgitus

  Arvestades, et käesolev määrus on seotud määrusega, millega luuakse Euroopa Ühendamise Rahastu, ei oleks asjakohane määrata kindel kohaldamise kuupäev, mille puhul ei võeta arvesse eri määruste heakskiitmiseks kuluvat aega.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Tänu üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude (lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud) kasutuselevõtule ja tõhustamisele soodustatakse majanduskasvu, luuakse töökohti ja saavutatakse elujõuline ühtne e-turg. Eelkõige pakub nimetatud võrkude kasutuselevõtt kiiremat internettipääsu, toob infotehnoloogiapõhiseid täiustusi kodanike, sealhulgas laste ja noorte, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaellu, suurendab koostalitlusvõimet ning võimaldab saavutada vastavuse ühiselt kokkulepitud standarditele või neile lähenemise.

  Tänu üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude (lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud) kasutuselevõtule ja tõhustamisele soodustatakse majanduskasvu, luuakse töökohti ja saavutatakse elujõuline ühtne e-turg. Eelkõige pakub nimetatud võrkude kasutuselevõtt kiiremat internettipääsu, toob infotehnoloogiapõhiseid täiustusi kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaellu, suurendab koostalitlusvõimet ning võimaldab saavutada vastavuse ühiselt kokkulepitud standarditele või neile lähenemise.

  Selgitus

  Üleeuroopaliste võrkude kasutuselevõtust on kasu kõigil kodanikel, seetõttu on kodanike eri kategooriate nimetamine liigne.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kõik liidu territooriumil tehtavad investeeringud lairibaühendusse suurendavad võrgu võimsust ja toovad kasu kõigile potentsiaalsetele kasutajatele, sealhulgas muudes liikmesriikides kui investeeringuriik. Investeeringud kõnealustesse võrkudesse toovad majandusse rohkem konkurentsi ja innovatsiooni, võimaldavad osutada tõhusamaid ja tulemuslikumaid avalikke teenuseid, aitavad saavutada ELi eesmärke vähese CO2-heitega majanduse vallas ning suurendada ELi üldist konkurentsivõimet ja tootlikkust.

  Kõik liidu territooriumil tehtavad investeeringud lairibaühendusse suurendavad võrgu võimsust ja toovad kasu kõigile potentsiaalsetele kasutajatele, sealhulgas muudes liikmesriikides kui investeeringuriik. Investeeringud kõnealustesse võrkudesse toovad majandusse rohkem konkurentsi, sotsiaalset ühtekuuluvust ja innovatsiooni, võimaldavad osutada tõhusamaid ja tulemuslikumaid avalikke teenuseid, aitavad saavutada ELi eesmärke vähese CO2-heitega majanduse vallas ning suurendada ELi üldist konkurentsivõimet ja tootlikkust.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Lairibataristusse on investeerinud peamiselt erainvestorid ja selline olukord peaks eelduste kohaselt jätkuma. Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamine nõuab siiski investeeringuid sektoritesse, kus puudub selge majanduslik huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist soodustavaid argumente enne eesmärkide saavutamise ajakava lõppu. Võimalike investeeringute põhjal võib iseloomustada järgmisi piirkonnatüüpe.

  Lairibataristusse on investeerinud peamiselt erainvestorid ja selline olukord peaks eelduste kohaselt jätkuma. Praegu investeeritakse lairibataristusse paljudes piirkondades ebapiisavalt konkurentsisurve puudumise ja suure tururiski tõttu, samas kui avalikud teenused on vähearenenud ega ole tehniliste lahenduste killustatuse tõttu koostalitlusvõimelised. Digitaalarengu tegevuskava eesmärkide saavutamine nõuab investeeringuid sektoritesse, kus puudub selge majanduslik huvi või kus tuleb tugevdada investeerimist soodustavaid argumente enne eesmärkide saavutamise ajakava lõppu. Võimalike investeeringute põhjal võib iseloomustada järgmisi piirkonnatüüpe.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Maapiirkondades ja hõreda asustusega piirkondades pakutakse enamasti väikese kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et investeeringud oleksid kulutasuvad ja et Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 2020. aastaks. Investeeringud kõnealustesse piirkondadesse vajavad suuremat rahalist abi toetuste näol, mida kombineeritakse vajaduse korral rahastamisvahenditega. Nimetatud piirkondade hulka kuuluvad kauged ja hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis investeerida või kus sissetulekud on väga väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust nimetatud piirkondadele antava toetusega peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist või maaelu arengufondist saadavaid toetusi ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

  Maapiirkondades ja hõreda asustusega piirkondades pakutakse enamasti väikese kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub ühendus hoopis. Need on prioriteetsed piirkonnad, kus lairibaühendust saab pakkuda satelliitside abil. On vähetõenäoline, et investeeringud oleksid kulutasuvad ja et Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 2020. aastaks. Investeeringud kõnealustesse piirkondadesse vajavad suuremat rahalist abi toetuste näol, mida kombineeritakse vajaduse korral rahastamisvahenditega. Nimetatud piirkondade hulka kuuluvad kauged ja hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis investeerida või kus sissetulekud on väga väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust nimetatud piirkondadele antava toetusega peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist või maaelu arengufondist saadavaid toetusi ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – punkt 2 – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  E-valitsus tähendab digitaalset teabevahetust riigiasutuste ja kodanike, ametiasutuste, ettevõtjate ja organisatsioonide ning eri riikide ametiasutuste vahel. Standarditud, piiriülesed ja kasutajasõbralikud teabevahetusplatvormid suurendavad nii majanduse kui ka avaliku sektori tõhusust ning aitavad luua ühtse turu.

  E-valitsus tähendab digitaalset teabevahetust riigiasutuste ja kodanike, ametiasutuste, ettevõtjate ja organisatsioonide ning eri riikide ametiasutuste vahel. Piiriülesed ja kasutajasõbralikud teabevahetusplatvormid suurendavad nii majanduse kui ka avaliku sektori tõhusust ning aitavad luua ühtse turu.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – punkt 2 – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Kogu Euroopat hõlmav koostoimiv elektrooniline tuvastamine ja autentimine Võetakse kasutusele ühendatud ja turvatud autentimisserverid ja -protokollid, mis tagavad Euroopas kasutusel olevate mitmesuguste autentimis-, identimis- ja autoriseerimissüsteemide koostalitlusvõime. Kõnealune platvorm võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel juurde pääseda sidusteenustele, kui see on vajalik näiteks välismaal õppimiseks, töötamiseks, reisimiseks, tervishoiuteenuste kasutamiseks või äritegevuseks. See on aluseks kõigile elektroonilist identimist ja autentimist nõudvatele digitaalteenustele, nt elektroonilised hanked, internetipõhised tervishoiuteenused, äriühingute standarditud aruandlus, õigusteabe elektrooniline vahetamine, äriühingute üleeuroopaline internetis registreerimine, e-valitsuse teenused ettevõtjatele, sealhulgas äriregistrite teabevahetus seoses piiriüleste ühinemiste ja välisfiliaalidega. Kõnealune platvorm võib kasutada ka mitmekeelse põhiplatvormi vahendeid ja tööriistu.

  Kogu Euroopat hõlmav koostoimiv elektrooniline tuvastamine ja autentimine Võetakse kasutusele ühendatud ja turvatud autentimisserverid ja -protokollid, mis tagavad Euroopas kasutusel olevate mitmesuguste autentimis-, identimis- ja autoriseerimissüsteemide koostalitlusvõime kaugema eesmärgiga luua avaliku halduse tarvis ühtne üleeuroopaline füüsiliste ja juriidiliste isikute identimiskood. Kõnealune platvorm võimaldab kodanikel ja ettevõtjatel juurde pääseda sidusteenustele, kui see on vajalik näiteks välismaal õppimiseks, töötamiseks, reisimiseks, tervishoiuteenuste kasutamiseks või äritegevuseks. See on aluseks kõigile sellistele elektroonilist identimist ja autentimist nõudvatele digitaalteenustele nagu nt elektroonilised hanked, internetipõhised tervishoiuteenused, äriühingute standarditud aruandlus, õigusteabe elektrooniline vahetamine, äriühingute üleeuroopaline internetis registreerimine, e-valitsuse teenused ettevõtjatele, sealhulgas äriregistrite vaheline teabevahetus seoses piiriüleste ühinemiste ja välisfiliaalidega. Kõnealune platvorm võib kasutada ka mitmekeelse põhiplatvormi vahendeid ja tööriistu.

  Selgitus

  Ühtne üleeuroopaline e-teenuste identimiskood, mida saaksid kasutada kõik kodanikud ja ettevõtted kõigis liikmesriikides, hõlbustaks oluliselt suhtlemist haldusstruktuuridega ja võimaldaks paremini tagada tegeliku koostalitlusvõime.

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – punkt 2 – lõik 3 – punkt d – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  d) Koostalitlusvõimelised piiriülesed e-tervise teenused: Kõnealused teenused võimaldavad kodanikel/patsientidel ja tervishoiutöötajatel omavahel suhelda, asutustel omavahel ja organisatsioonidel omavahel andmeid vahetada või nii kodanikel/patsientidel ning/või tervishoiutöötajatel ja asutustel omavahel suhelda. Kasutatav taristu vastab nii andmekaitsepõhimõtetele, nagu on sätestatud eelkõige direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, kui ka rahvusvahelistele ja liikmesriikide eetikanõuetele, mis on seotud patsientide terviseandmete ja muude isiklike andmete kasutamisega.

  d) Koostalitlusvõimelised piiriülesed e-tervise teenused: Kõnealused teenused võimaldavad kodanikel/patsientidel ja tervishoiutöötajatel omavahel suhelda, asutustel omavahel ja organisatsioonidel omavahel andmeid vahetada või nii kodanikel/patsientidel ning/või tervishoiutöötajatel ja asutustel omavahel suhelda. Kasutatav taristu võimaldab võtta vastu haiglate ja tervishoiuasutuste infosüsteemide andmete ja dokumentide esitamise ühtse standardi ning määrata kindlaks piiriüleseid koostalitlusvõimelisi e-tervise teenuseid kasutavate patsientide jaoks minimaalselt vajaliku ühtse elektrooniliste andmete ja dokumentide kogumi; see vastab nii andmekaitse põhimõtetele, nagu on sätestatud eelkõige direktiivides 95/46/EÜ ja 2002/58/EÜ, kui ka rahvusvahelistele ja liikmesriikide eetikanõuetele, mis on seotud patsientide terviseandmete ja muude isiklike andmete kasutamisega.

  Selgitus

  E-tervise teenuste tulemusliku toimimise tagamiseks tuleb võtta kasutusele nn e-tervise toimik, milleks on vajalik andmete esitamise ühtne standard ning eelkõige täpne loetelu sellest, millised andmed moodustavad patsiendi toimikus põhiandmed (nt veregrupp, haiguslugu, haiglast väljakirjutamise dokumendid, esmaabi aruanded jne)

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – punkt 2 – lõik 3 – punkt d – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Teenustega pakutakse piiriülest juurdepääsu elektroonilistele terviseandmetele, võimaldatakse välja anda digiretsepte, teha tervise kaugkontrolli, osutada intelligentset elukeskkonda hõlmavad kaugteenuseid ja mitmekeelse põhiplatvormiga seotud piiriüleseid mitmekeelseid semantilisi teenuseid, tagatakse juurdepääs sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise vahetuse (EESSI) taristul põhinevale sotsiaalkindlusteabele jne.

  Teenustega pakutakse piiriülest juurdepääsu elektroonilistele terviseandmetele, võimaldatakse välja anda digiretsepte, teha tervise kaugkontrolli, osutada intelligentset elukeskkonda hõlmavad kaugteenuseid ja mitmekeelse põhiplatvormiga seotud piiriüleseid mitmekeelseid semantilisi teenuseid, milles kasutatakse ühtset koodi, tagatakse juurdepääs sotsiaalkindlustusteabe elektroonilise vahetuse (EESSI) taristul põhinevale sotsiaalkindlusteabele jne.

  Selgitus

  Tähtis on täpsustada, et mitmekeelsete piiriüleste teenuste puhul tuleb kasutusele võtta liikmesriikide ühtsed koodid, mis võimaldaksid kehtestada individuaalsete tervishoiuteenuste (nt laborianalüüside, patoloogia, radioloogia jne) jaoks ühtse terminoloogia.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ja otsuse nr 1336/97/EÜ kehtetuks tunnistamine

  Viited

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  ENVI

  15.11.2011

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Oreste Rossi

  28.11.2011

  Arutamine parlamendikomisjonis

  1.3.2012

   

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  20.6.2012

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  53

  0

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

  Véronique Mathieu

  SISETURU- JA TARBIJAKAITSEKOMISJONI ARVAMUS (12.10.2012)

  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ
  (COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Arvamuse koostaja: Marielle Gallo

  LÜHISELGITUS

  Arvamuse koostaja väljendab heameelt selle üle, et komisjon on esitanud üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavad suunised, mis on kooskõlas strateegia „Euroopa 2020” ja Euroopa digitaalarengu strateegia raames võetud kohustustega.

  Käesolevas ettepanekus esitatakse suunised üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude kohta. Selleks pakub komisjon välja eesmärgid ja prioriteedid ühishuviprojektide jaoks, et kõrvaldada kitsaskohad, tagades võrguühenduse ja juurdepääsu, sealhulgas piiriülese juurdepääsu, avalike digitaalteenuste taristutele.

  Praegusel range eelarvedistsipliini ja nõrga majanduskasvu ajajärgul loodab arvamuse koostaja, et komisjoni poolt Euroopa Ühendamise Rahastu raames pakutud uued vahendid elavdavad turukeskkonda ja aitavad Euroopa ühtse e-turu paremini välja kujundada.

  Internetimajandus ja selle mõju tööhõivele on väga oluline ja ulatub 2016. aastaks üle 800 miljardi euro, mis moodustab üle 5% ELi SKPst. Internet on muutnud meie eluviisi, seda, kuidas me töötame, teavet saame ja üksteisega suhtleme, ja võib oluliselt muuta ka meie elu muid aspekte, näiteks juurdepääsu teadmistele ja haridusele. Samuti on internet muutnud seda, kuidas me tooteid ja teenuseid võrdleme, ostame või müüme, teavet otsime või kättesaadavaks teeme ning oma rahaasju ja andmeid haldame. Elektrooniline kaubandus ja üldisemalt e-teenused on tarbijate, ettevõtete ja kodanike elus väga olulisel kohal.

  Samas on ühtse e-turu väljakujundamise teel teatavad takistused – vähene investeerimine lairibataristusse, eriti ELi maapiirkondades, ja ELi strateegia puudumine piiriülese digitaalteenuste taristu arendamiseks. Nende puuduste kõrvaldamise kuludeks kuni 2020. aastani on hinnatud vähemalt 4,1% SKPst, seega 500 miljardit eurot ehk 1000 eurot kodaniku kohta[1].

  Arvamuse koostaja hinnangul tekitab selline olukord probleeme eriti VKEdele, kes kvaliteetse ja piisavalt kiire võrguühenduse puudumise tõttu ei saa kasutada uut tehnoloogiat, näiteks pilvandmetöötlust, mis võimaldab uuenduslikku äripakkumist ja olulist mastaabisäästu.

  Ühtlasi kardab arvamuse koostaja, et juurdepääsu puudumine ülikiirele võrgule kahjustab just kõige kaitsetumaid tarbijaid. Ilma ülikiire võrguühenduseta ei saa need inimesed kasutada paljusid uusi rakendusi ega teenuseid, näiteks internetipõhist hinnavõrdlust, ega kasutada kõige soodsamaid pakkumisi.

  Seetõttu tuletab arvamuse koostaja meelde Euroopa digitaalarengu strateegia olulist eesmärki – tagada püsiv majanduslik ja sotsiaalne kasu, mis tuleneb ülikiire ühendusega internetil põhinevast ühtsest e-turust.

  Arvamuse koostaja sooviks rõhutada ka küberjulgeoleku olulisust tarbijate kaitse tagamisel. Digitaalteenuste tähtsus meie igapäevaelus kasvab pidevalt ning nende kasutamisel töödeldakse aina rohkem isiklikke ja avalikke andmeid. Seetõttu on kindel ja turvaline võrgukeskkond hädavajalik.

  Arvamuse koostaja kiidab heaks komisjoni analüüsi, mille kohaselt ühtset e-turgu ei ole õnnestunud luua probleemide tõttu, mis on seotud nii pakkumise kui ka nõudmisega. Seega peaks ühishuviprojektide üheks eesmärgiks olema ergutada nõudmist kiire ja ülikiire ühendusega teenuste järele, eelkõige elektrooniliste haldusteenuste valdkonnas.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Siseturu- ja tarbijakaitsekomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et interneti olulisusest tingituna näib ühiskonna kui terviku kasu olevat palju suurem erasektori huvist investeerida kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on kõnealuses valdkonnas seega vajalik, kuid see ei tohiks põhjendamatult moonutada konkurentsi.

  (4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et interneti olulisusest tingituna näib ühiskonna kui terviku kasu olevat palju suurem erasektori huvist investeerida kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on kõnealuses valdkonnas seega vajalik, eriti maapiirkondades, kuid see ei tohiks põhjendamatult moonutada konkurentsi.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (6 a) Avatud interneti jaoks on väga oluline võrgu neutraalsus.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (8 a) Käesolevas määruses loetletud ühishuviprojektid peaksid ühtlasi aitama tugevdada liidu majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 174. Sellega seoses tuleks erilist tähelepanu pöörata maapiirkondadele ning eraldatud või hõredalt asustatud aladele.

  Selgitus

  EL peab tegutsema eelkõige seal, kus ilmnevad turuprobleemid. Territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks peab EL tagama, et ka kõige hõredama asustusega või eraldatumatel aladel oleks hea juurdepääs telekommunikatsioonitaristule.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (9 a) Mis puudutab avaliku ja erasektori partnerlusi kiirete lairibateenuste pakkumisel, eelkõige maapiirkondades, on avalike info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) teenuste puhul soovitatav kasutada piirkondlike ja kohalike asutuste ning väikeste ja keskmise suurusega IKT-ettevõtete vahelisi partnerlusi koos ELi rahastamisega, sest need on suutelised looma jätkusuutliku aluse oskuste ja teadmiste kohalikuks arendamiseks kogu liidus.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi seostatakse märkimisväärse majandusliku ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei ole võimalik kasutada ega rahalises väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire lairibaühendus on põhitaristu selliste digitaalteenuste väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste võrkude kättesaadavusest, kiirusest, usaldusväärsusest ja vastupidavusest. Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee suuremaid kiirusi kasutavatele uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi meetmed on vajalikud nimetatud kahe digitaalse telekommunikatsioonivõrgu vahelise koostoime ja vastastikuse mõju maksimeerimiseks.

   

  (10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi seostatakse märkimisväärse majandusliku ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei ole võimalik kasutada ega rahalises väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire lairibaühendus on põhitaristu selliste digitaalteenuste ulatuslikuks väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste võrkude kättesaadavusest, kiirusest, usaldusväärsusest ja vastupidavusest. Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee suuremaid kiirusi kasutavatele uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi meetmed on vajalikud nimetatud kahe digitaalse telekommunikatsioonivõrgu vahelise koostoime ja vastastikuse mõju maksimeerimiseks, võttes eelkõige arvesse internetiga ühendatud mobiilsete seadmete, nagu nutitelefonid ja tahvelarvutid, kasvavat arvu.

  Selgitus

  Uute seadmete kasutamine suurendab vajadust tõhusa telekommunikatsioonitaristu järele.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (11 a) Maapiirkondade teenindamiseks on ülitähtis laiendada juurdepääsuvõrke, mis hõlbustavad üksikute majade võrguga ühendamist.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 18

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu avaliku sektori asutuste valduses olevale Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele kultuurisisule ja andmetele ning avades neid korduskasutamiseks, järgides samal ajal täiel määral autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi, toetatakse loomingulisust ning hoogustatakse innovatsiooni ja ettevõtlust. Takistamatu juurdepääs korduskasutatavatele mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada keelebarjääre, mis nõrgestavad sidusteenuste siseturgu ja piiravad juurdepääsu teadmistele.

  (18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu avaliku sektori asutuste valduses olevale Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele kultuurisisule ja andmetele ning avades neid korduskasutamiseks, järgides samal ajal täiel määral autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi, toetatakse loomingulisust ning hoogustatakse innovatsiooni ja ettevõtlust. Takistamatu juurdepääs korduskasutatavatele mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada keelebarjääre, mis nõrgestavad sidusteenuste siseturgu ja piiravad juurdepääsu teadmistele. Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud otsuste tegijad peaksid aga siiski saama ise otsustada, kuidas nad oma teavet kasutavad, ning neil peaks olema võimalus katta suur osa oma avalike ülesannete täitmisest tekkivatest kuludest.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 21

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Sellise delegeerimise eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi prioriteete või võimalusi eri taristute, sealhulgas transpordi- ja energiataristu vahelise koostoime rakendamiseks. Delegeerimisel piirdutakse ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, ühishuviprojekti lisamise või aegunud ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja läbipaistvatele kriteeriumidele.

  (21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil ning piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Sellise delegeerimise eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi prioriteete või võimalusi eri taristute, sealhulgas transpordi- ja energiataristu vahelise koostoime rakendamiseks. Delegeerimisel piirdutakse ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, ühishuviprojekti lisamise või aegunud ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja läbipaistvatele kriteeriumidele.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab ühtse turu arengut, suurendades seega Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  (1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab ühtse turu arengut ning edendab kõigi majanduslikult ja kultuuriliselt ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade digitaalset integreerimist, suurendades seega Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele;

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning tagades taskukohase hinnaga juurdepääsu sellistele võrkudele;

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) ergutab kiirete ja ülikiirete üleeuroopaliste lairibavõrkude kasutuselevõttu, mis omakorda lihtsustab üleeuroopaliste digitaalteenuste väljatöötamist ja rakendamist;

  (3) ergutab kiirete ja ülikiirete üleeuroopaliste lairibavõrkude kasutuselevõttu kooskõlas tehnoloogilise neutraalsuse põhimõttega, pöörates erilist tähelepanu maapiirkondadele ja hõredalt asustatud aladele, mis omakorda lihtsustab üleeuroopaliste digitaalteenuste väljatöötamist ja rakendamist;

  Selgitus

  EL peab tegutsema eelkõige seal, kus ilmnevad turuprobleemid. Territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamiseks peab EL tagama, et ka kõige hõredama asustusega või eraldatumatel aladel oleks hea juurdepääs telekommunikatsioonitaristule.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) suurendab nõudlust lairibaühendust eeldavate teenuste järele, eelkõige elektrooniliste haldusteenuste väljakujundamise teel, mis aitab digitaalset siseturgu arendada;

  Selgitus

  Praegu veel liiga väikest nõudlust tuleb suurendada, et luua soodne mõjuväli, kus suurenenud nõudlus toetab tarbijate jaoks uute teenuste arendamist.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 1 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s;

  (a) võtta ulatuslikult kasutusele ülikiired lairibavõrgud, mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s;

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – lõige 1 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiiruse, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

  (b) võtta kasutusele lairibavõrgud, eelkõige juurdepääsuvõrgud, et siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiiruse, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, kes vastutatavad ühishuviprojektide rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega.

  3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, sealhulgas piirkondlikud ja kohalikud asutused, kes vastutatavad ühishuviprojektide rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, võtavad vajaduse korral vajalikud õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – punkt a – lõik 2 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Kui liidu mis tahes liiki võrgus (transport, energia või telekommunikatsioon) viiakse ellu taristuprojekte, võidakse samal ajal läbi viia muude võrkude kaardistamine.

  Selgitus

  Eesmärgiks on koostoime tekitamine, sest kaardistamistööd on väga kulukad, ja kui ühe võrgu muutmiseks või uuendamiseks alustatakse ehitustöid, on hea kasutada võimalust ka muude võrkude kaardistamiseks.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 9 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Olenemata kasutatavast tehnoloogiast, tehakse lairibavõrkude valdkonna ühishuviprojekte toetavate meetmetega järgmist:

  Olenemata kasutatavast tehnoloogiast tehakse lairibavõrkude valdkonna ühishuviprojekte toetavate meetmetega järgmist, kui on tõestatav, et kaubanduslikult ei suuda turg seda taristut pakkuda:

  Selgitus

  Peaks olema täiesti selge, et toetust tuleks anda ainult piirkondadele, kus turg seda ei paku.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Turvalisema interneti teenustetaristu” – lõik 3 – punkt e a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Veebipõhine vaidluste lahendamise platvorm:

   

  see teenus kujutab endast tarbijate ja kaupmeeste vaheliste lepinguvaidluste kohtuvälise lahendamise platvormi. Teenus võimaldab neil esitada vaidluse internetis oma keeles ning seejärel suunatakse nad vaidluste kohtuvälise lahendamise riikliku üksuse juurde, mis on pädev vaidlusega tegelema ning lahendama selle läbipaistval, tõhusal ja erapooletul viisil.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Teabevahetuskanaleid ja -platvorme arendatakse ja need võetakse kasutusele, et tõhustada valmisolekut, teabe jagamist, koordineeritud tegutsemist ning olukordade lahendamist kogu ELis.

  Teabevahetuskanalite ja -platvormide arendamise lihtsustamine liikmesriikides peaks tõhustama valmisolekut, teabe jagamist, koordineeritud tegutsemist ning olukordade lahendamist kogu ELis, võttes samal ajal arvesse riikide olemasolevat suutlikkust ja algatusi.

  Selgitus

  Komisjon peaks etendama vahendaja rolli ning peaks võtma arvesse liikmesriikide olemasolevat suutlikkust ja algatusi. Käesolev muudatusettepanek selgitaks seda.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” – lõik 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Põhiteenusplatvorm koosneb riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust ja põhineb põhipädevuste miinimumtingimustel. Võrgustik on ELi kodanike ja VKEde jaoks ettenähtud Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteemi (EISAS) alustala.

  Põhiteenusplatvorm koosneb riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust ja põhineb põhipädevuste miinimumtingimustel. Võrgustik võib anda piiratud hulgal teavet ELi kodanike ja VKEde jaoks ettenähtud Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteemile (EISAS).

  Selgitus

  ENISA 2011. aasta oktoobri rakendamisaruandes EISASi kohta märgitakse, et „Riikide/valitsuste CERTide töötingimused tegevusulatuse, keskendumise ja ressursside mõttes seavad tugevalt kahtluse alla idee lugeda riikide/valitsuste CERTid EISASi keskseks sõlmeks ja liikumapanevaks jõuks liikmesriikides.” Ei ole asjakohane, et CERTid moodustaksid EISASi alustala. Muud organisatsioonid, mille põhiklientideks on VKEd ja kodanikud, peaksid etendama suuremat rolli.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” – lõik 3 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) Proaktiivsed teenused – tehnoloogiaseire ning turvalisusega seotud teabe levitamine ja jagamine; turvalisuse hindamine; turvaseadistusi käsitlevate suuniste jagamine; sissetungi tuvastamise teenuste osutamine.

  (a) EISAS peaks pakkuma liidu kodanikele ja VKEdele nende IT-süsteemide ja infovara kaitsmiseks vajalikke teadmisi ja oskusi. Riikide/valitsuste CERTide võrgustiku loomine peaks hõlbustama liikmesriikide vahelist teabevahetust ja koostööd.

  Selgitus

  ENISA rakendamisaruandes märgitakse, et selline üksikasjalik teave ei omaks VKEde ja kodanike jaoks eriti suurt väärtust. Teenuste täpsed üksikasjad tuleks kindlaks määrata ENISA edasise töö käigus. Riikide/valitsuste CERTide võrgustiku tegevus määratakse ilmselt täpsemalt kindlaks käesoleva aasta jooksul hiljem esitatavas komisjoni määruses küberjulgeoleku kohta ning seda ei tuleks siin sätestada.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – alajagu „Ohutus ja turvalisus” – rubriik „Elutähtsad infotaristud” – lõik 3 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (b) Reaktiivsed teenused – intsidentidega tegelemine ja neile reageerimine; teadete ja hoiatuste edastamine; haavatavuse analüüs ja selle käsitlemine, artefaktide käsitlemine (kvaliteetsed hoiatused uue kurivara ja muude artefaktide kohta).

  välja jäetud

  Selgitus

  ENISA rakendamisaruandes märgitakse, et selline üksikasjalik teave ei omaks VKEde ja kodanike jaoks eriti suurt väärtust. Teenuste täpsed üksikasjad tuleks kindlaks määrata ENISA edasise töö käigus. Riikide/valitsuste CERTide võrgustiku tegevus määratakse ilmselt täpsemalt kindlaks käesoleva aasta jooksul hiljem esitatavas komisjoni määruses küberjulgeoleku kohta ning seda ei tuleks siin sätestada.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ja otsuse nr 1336/97/EÜ kehtetuks tunnistamine

  Viited

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  IMCO

  15.11.2011

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Marielle Gallo

  29.2.2012

  Arutamine parlamendikomisjonis

  25.4.2012

  21.6.2012

  18.9.2012

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  11.10.2012

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

  • [1]  Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, märts 2010.

  REGIONAALARENGUKOMISJONI ARVAMUS (15.10.2012)

  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ
  (COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Arvamuse koostaja: Ramona Nicole Mănescu

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Regionaalarengukomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire internet ja avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

  (1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on majanduskasvu ja sotsiaalse kaasatuse saavutamiseks ning ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire internet ja avalikud digitaalteenused kõigis ELi piirkondades kättesaadavaks.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire internet ja avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

  (1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on majanduskasvu ja konkurentsivõime saavutamiseks ning ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire internet ja avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone üles pühenduma selle täielikule rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on panna paika kurss, mille abil saaks maksimaalselt suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali, eelkõige ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu kaudu, üritades tagada, et 2020. aastaks on kõikidel Euroopa elanikel juurdepääs internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s ning vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel on juurdepääs kiiremale internetiühendusele kui 100 Mbit/s. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on kehtestada stabiilne õigusraamistik, mis soodustaks investeeringuid avatud ja konkurentsivõimelisse kiire interneti taristusse ning sellega seotud teenustesse, luua internetipõhise infosisu ja sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada aktiivselt Euroopa rikkaliku kultuuripärandi digiteerimist ning anda kõigile juurdepääs internetile ja võimalus seda kasutada, eelkõige digitaalse kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu toetamise kaudu. Lisaks peaksid liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et suunata riiklikud rahastamisvahendid piirkondadesse, mida internetitaristusse tehtavad erainvesteeringud täielikult ei kata, ning soodustama kaasaegsete juurdepääsetavate sidusteenuste kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

  (3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone üles pühenduma selle täielikule rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on panna paika kurss, mille abil saaks maksimaalselt suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali, eelkõige ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu kaudu, üritades tagada, et 2020. aastaks on kõikidel Euroopa elanikel juurdepääs internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s ning vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel on juurdepääs kiiremale internetiühendusele kui 100 Mbit/s, mis võib põhineda eri tehnoloogiatel. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on kehtestada stabiilne õigusraamistik, mis soodustaks investeeringuid avatud ja konkurentsivõimelisse kiire interneti taristusse ning sellega seotud teenustesse, luua internetipõhise infosisu ja sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada aktiivselt Euroopa rikkaliku kultuuripärandi digiteerimist ning anda kõigile juurdepääs internetile ja võimalus seda kasutada, eelkõige digitaalse kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu toetamise kaudu. Lisaks peaksid liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et suunata riiklikud rahastamisvahendid piirkondadesse, mida internetitaristusse tehtavad erainvesteeringud täielikult ei kata, ning soodustama kaasaegsete juurdepääsetavate sidusteenuste kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (3 a) Liikmesriike kutsutakse üles kasutama ka struktuurifonde, et saavutada digitaalarengu tegevuskava eesmärgid ning tagada samal ajal ka raamprogrammi, struktuurifondide ja riikide poliitika koostoime seoses ELi konkurentsivõime, majanduskasvu ja ühtekuuluvuse üldiste eesmärkidega.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) Sellistes prioriteetsetes konkreetsetes valdkondades nagu kiired võrgud, piiriülesed avalikud teenused, juurdepääs mitmekeelsetele teenustele, ohutus ja turvalisus ning arukad energiateenused on kohalikud ja piirkondlikud asutused üheaegselt põhitoimijad, teenusepakkujad ja tarbijad.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (6 a) Euroopa Ühendamise Rahastust rahastatavate abikõlblike projektide nimekiri peab olema paindlik, et võtta arvesse kogu ELi olukorra eripärasid ja esmajoones liikmesriikide erinevaid tingimusi, eelkõige seoses lairibainfrastruktuuri projektidega.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (6 b) Euroopa Ühendamise Rahastu rakendamine ei tohiks takistada ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide täitmist. Kõnealuste meetmete rakendamisel peaksid liikmesriigid võtma vajalikke meetmeid ka selleks, et vältida halduskoormuse kasvu riiklikul tasandil ning pakkuda kohalikele ja piirkondlikele asutustele uute rahastamisvahendite kasutamisel ja nende võimalikult tulemusliku mõju saavutamisel vajalikku tehnilist abi.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Avatud ja konkurentsivõimeliste turgude süsteemi raames on liidu sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada turuprobleeme. Andes rahalist toetust ja ergutades taristuprojektide täiendavat rahastamist, võib liit aidata kaasa üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja arendamisele, tuues seega suuremat kasu turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite kasutamise valdkonnas.

  (9) Avatud ja konkurentsivõimeliste turgude süsteemi raames on liidu sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada turuprobleeme, ja on vaja võtta meetmeid, et saada üle alainvesteerimisest mitteärilistesse projektidesse. Andes rahalist toetust ja ergutades taristuprojektide täiendavat rahastamist, võib liit aidata kaasa üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja arendamisele, tuues seega suuremat kasu turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite kasutamise valdkonnas.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 12

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (12) Lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute kasutuselevõtt soodustab ärivõimaluste avamise kaudu töökohtade loomist liidus. Lairibavõrkude ehitamisel on ühtlasi vahetu mõju eelkõige tsiviilehitussektori tööhõivele.

  (12) Lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute kasutuselevõtt soodustab ärivõimaluste avamise kaudu töökohtade loomist liidus. Lairibavõrkude ehitamisel on ühtlasi vahetu mõju eelkõige tsiviilehitussektori tööhõivele ning töö saamise võimalustele, näiteks maapiirkondades.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 14 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (14 a) Võttes arvesse seoses raadiospektrile juurdepääsuga tekkivaid probleeme, võivad traadita lairibavõrgud etendada olulist rolli kõigi piirkondade, sealhulgas maa- ja eraldatud piirkondade katmisel, kus muud võimalused puuduvad.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 21

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Sellise delegeerimise eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi prioriteete või võimalusi eri taristute, sealhulgas transpordi- ja energiataristu vahelise koostoime rakendamiseks. Delegeerimisel piirdutakse ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, ühishuviprojekti lisamise või aegunud ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja läbipaistvatele kriteeriumidele.

  (21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal piirkondlikul ja kohalikul tasandil asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Sellise delegeerimise eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi prioriteete või võimalusi eri taristute, sealhulgas transpordi- ja energiataristu vahelise koostoime rakendamiseks. Delegeerimisel piirdutakse ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, ühishuviprojekti lisamise või aegunud ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja läbipaistvatele kriteeriumidele.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab ühtse turu arengut, suurendades seega Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  (1) aitab kaasa majanduskasvule, jõukuse ja töökohtade loomisele ja sotsiaalse kaasatuse tugevdamisele ning toetab ühtse turu arengut, suurendades seega Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele;

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele, võimaldades seeläbi kohalikel ja piirkondlikel asutustel vastata kohalikele ja piirkondlikele konkreetsetele vajadustele kõige kohasemate lahendustega;

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele;

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu kõigil tasanditel, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele, kusjuures kaasata ja ühendustega varustada tuleb ka hõredamalt asustatud ja vähemarenenud piirkonnad;

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) ergutab kiirete ja ülikiirete üleeuroopaliste lairibavõrkude kasutuselevõttu, mis omakorda lihtsustab üleeuroopaliste digitaalteenuste väljatöötamist ja rakendamist;

  (3) ergutab kiirete ja ülikiirete üleeuroopaliste lairibavõrkude kasutuselevõttu kooskõlas tehnoloogianeutraalsuse põhimõttega, mis omakorda lihtsustab üleeuroopaliste digitaalteenuste väljatöötamist ja rakendamist ning tagab Euroopa tööstuse jätkusuutliku konkurentsivõime;

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõige 1 – punkt 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a) aitab kaotada piirkondadevahelise lõhe, arvestades, et kiired ja usaldusväärsed sideühendused, mida täiendavad tõhusad traadita mobiiliteenused, on piirkondliku konkurentsivõime, juurdepääsetavuse ja inimeste võrdse kohtlemise edendamisel keskse tähtsusega.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – lõik 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  Nende eesmärkide saavutamiseks peavad liikmesriigid tagama, et protsessi iga asjakohase etapi suhtes konsulteeritakse ka protsessi kaasatud kohalike ja piirkondlike asutustega.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s;

  (a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s, võttes seejuures arvesse ülikiire interneti järele esineva nõudluse mahtu;

  Selgitus

  Ülikiiretesse lairibavõrkudesse investeerimine on väga riskantne. Statistika andmetel jääb ülikiire interneti kasutus tegelikust lairibavõrguga kaetusest märkimisväärselt maha. Rahastatavate tehnoloogiate ja projektide valimisel tuleb seega võtta arvesse tegelikku nõudlust lairibaühenduse järele.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiiruse, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

  (b) võtta kasutusele lairibavõrgud, kasutades tehnoloogianeutraalsuse põhimõtte alusel kõiki kättesaadavaid tehnoloogiaid, et siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiirus, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s, võttes arvesse nõudlust ülikiire interneti järgi;

  Selgitus

  Ülikiiretesse lairibavõrkudesse investeerimine on väga riskantne. Statistika andmetel jääb ülikiire interneti kasutus tegelikust lairibavõrguga kaetusest märkimisväärselt maha. Rahastatavate tehnoloogiate ja projektide valimisel tuleb seega võtta arvesse tegelikku nõudlust lairibaühenduse järele.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt b a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (b a) arendada välja lairibavõrgud, et ühendada omavahel liikmesriikide eraldatud maakogukondade koolid, et arendada kaugõppe programme selleks, et vältida inimeste lahkumist nendest piirkondadest;

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, kes vastutatavad ühishuviprojektide rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega.

  3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, sealhulgas kohalikud ja piirkondlikud asutused, kes vastutatavad ühishuviprojektide rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega.

  Selgitus

  Kohalike ja piirkondlike omavalitsuste mainimine oleks kasulik eelpool osutatud põhjusel.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  3 a. Liikmesriigid peaksid võtma vajalikke meetmeid, et tagada, et IKT-alaste algatuste juhtimisse kaasatakse täielikult ja tulemuslikult ka kohalikud ja piirkondlikud asutused, et võimaldada neil parandada pakutavaid teenuseid sellistes valdkondades nagu tervishoid, haridus, riigihanked, turvalisus ja sotsiaalteenused.

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  3 b. Komisjon ning liikmesriigid ergutavad kohalikke ja piirkondlikke ametiasutusi kasutama lairibateenuste pakkumisel (eelkõige maapiirkondades) avaliku ja erasektori partnerlust ning toetavad seda. Sellega seoses on äärmiselt oluline, et liikmesriigid kindlustaksid oma asutuste haldussuutlikkust nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil ning täiustaksid vastavalt ka oma taristut, et tagada üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude edukas arendamine ja rakendamine.

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  3 c. Avaliku sektori valduses oleva teabe taaskasutamise märkimisväärseks edendamiseks ning seeläbi ka konkurentsivõime tõstmiseks ja uute töökohtade loomiseks tuleb kohalikke ja piirkondlikke asutusi põhjalikumalt kaasata.

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 7 – punkt c a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (ca) maapiirkondade, hõreda asustusega piirkondade ja äärepoolseimate piirkondade kaasamisega.

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 8 – punkt c

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (c) on Euroopa lisandväärtusega.

  (c) on Euroopa lisandväärtusega, mille annavad teostatavushinnangud ja tasuvusanalüüsid, võttes arvesse üldisi huvisid ja kogu elanikkonna võrdset juurdepääsu võrgule, eriti suuremate ühendusprobleemidega piirkondades.

  Muudatusettepanek  27

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Määruse XXX (millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad liikmesriigid ja komisjon teavet käesolevate suuniste rakendamisel tehtud edusammude kohta.

  1. Määruse XXX (millega asutatakse Euroopa Ühendamise Rahastu) artikli 21 kohaselt saadud teabe põhjal vahetavad liikmesriigid ja komisjon teavet ja parimaid tavasid käesolevate suuniste rakendamisel tehtud edusammude kohta. Liikmesriigid kaasavad sellesse protsessi ka kohalikud ja piirkondlikud asutused.

  Muudatusettepanek  28

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret internetti käsitlevate riiklike strateegiate kavandamisel, taristute kaardistamisel ja teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad. Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes muud üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude väljatöötamisega seotud küsimust.

  2. Komisjoni abistab käesolevate suuniste rakendamise järelevalve teostamisel, kiiret internetti käsitlevate riiklike strateegiate kavandamisel, taristute kaardistamisel ja teabe vahetamisel eksperdirühm, kuhu kuuluvad kõikide liikmesriikide esindajad ning üks esindaja piirkondlikust ja üks esindaja kohalikust omavalitsusest. Eksperdirühm võib käsitleda ka mis tahes muud üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude väljatöötamisega seotud küsimust.

  Muudatusettepanek  29

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, tehnika arengule ja asjaomaste turgude olukorrale. Suurte projektide puhul sisaldavad kõnealused aruanded keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse kliimamuutustega kohanemise ja nende mõju leevendamise vajadusi ning katastroofidele vastupanu võimet. Sellist läbivaatust võidakse vajaduse korral teha ka mis tahes muul ajal.

  4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, tehnika arengule ja projekti teostatavusele, võttes arvesse asjaomaste turgude olukorda. Suurte projektide puhul sisaldavad kõnealused aruanded keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse kliimamuutustega kohanemise ja nende mõju leevendamise vajadusi ning katastroofidele vastupanu võimet. Sellist läbivaatust võidakse vajaduse korral teha ka mis tahes muul ajal.

  Muudatusettepanek  30

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Maapiirkondades ja hõreda asustusega piirkondades pakutakse enamasti väikese kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et investeeringud oleksid kulutasuvad ja et Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 2020. aastaks. Investeeringud kõnealustesse piirkondadesse vajavad suuremat rahalist abi toetuste näol, mida kombineeritakse vajaduse korral rahastamisvahenditega. Nimetatud piirkondade hulka kuuluvad kauged ja hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis investeerida või kus sissetulekud on väga väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust nimetatud piirkondadele antava toetusega peaks täiendatama Ühtekuuluvusfondist või maaelu arengufondist saadavaid toetusi ja muid avaliku sektori otsetoetusi.

  Maapiirkondades ja hõreda asustusega piirkondades pakutakse enamasti väikese kiirusega ühendust ja mõnel juhul puudub ühendus hoopis. On vähetõenäoline, et investeeringud oleksid kulutasuvad ja et Euroopa eesmärgid suudetaks saavutada 2020. aastaks. Investeeringud kõnealustesse piirkondadesse vajavad suuremat rahalist abi toetuste näol, mida kombineeritakse vajaduse korral rahastamisvahenditega. Nimetatud piirkondade hulka kuuluvad kauged ja hõredalt asustatud alad, kuhu on väga kallis investeerida või kus sissetulekud on väga väikesed. Euroopa Ühendamise Rahastust nimetatud piirkondadele antav toetus peab täiendatama Ühtekuuluvusfondist või maaelu arengufondist saadavaid toetusi ja muid avaliku sektori otsetoetusi, et tagada võrdne juurdepääs võrgule, soodustades nii majanduskasvu ja tööhõivet ning ergutades sellega inimesi rahvastikuprobleemidega piirkondadesse elama asuma.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ja otsuse nr 1336/97/EÜ kehtetuks tunnistamine

  Viited

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  REGI

  15.11.2011

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Ramona Nicole Mănescu

  23.11.2011

  Vastuvõtmise kuupäev

  10.10.2012

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  44

  2

  1

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias

  KULTUURI- JA HARIDUSKOMISJONI ARVAMUS (27.9.2012)

  tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonile

  ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ
  (COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Arvamuse koostaja: Lorenzo Fontana

  LÜHISELGITUS

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse üleeuroopalisi telekommunikatsioonivõrke hõlmavaid suuniseid ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus nr 1336/97/EÜ, on aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” osa.

  Määruse eesmärk on töötada välja lairibavõrgustiku arengu raamistik ning määrata Euroopa digitaalarengu tegevuskava eesmärkide põhjal kindlaks asjakohased sihid ja prioriteedid.

  Aasta 2020 juhtalgatusega seatakse ELile kõrged eesmärgid digitaaltaristute valdkonnas. Aastaks 2020 loodetakse pakkuda kõigile internetiühendust kiirusega 30 Mbit/s või saavutada seda, et vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel on juurdepääs kiiremale internetiühendusele kui 100 Mbit/s.

  Ettepanekus kavandatu eesmärk on aidata kaasa majanduse arengule ning kahtlemata suurendab see meie ettevõtete ja liidu arvukate VKEde konkurentsivõimet.

  Kiire ja ülikiire lairibaühendus annab meie ettevõtetele ja avalikule sektorile arvestatava eelise maailma uute, kiiresti areneva majandusega riikide ees. EList peab saama teistele eeskuju tipptehnoloogia valdkonnas ning selleks tuleb liikmesriikidel kindlasti kooskõlastada jõupingutused lairibaühenduse arendamisel.

  Oluliste reaalsete tulemuste saavutamise seisukohast tuleb siiski rõhutada kultuuri kui Euroopa arengu liikumapaneva jõu tähtsust.

  Kultuur alates põhiharidusest ja lõpetades tipptasemel teadusuuringutega on igasuguse arengu alus. Kultuurivaldkonna investeeringud peavad täitma strateegia „Euroopa 2020” eesmärke, et tagada teadusuuringute ja innovatsiooni ning kogu Euroopa ühiskonna arvestatav ja paralleelne areng. Kultuurilise aspekti tähelepanuta jätmine oleks äärmiselt kahjulik ja takistaks Euroopa arengut.

  MUUDATUSETTEPANEKUD

  Kultuuri- ja hariduskomisjon palub vastutaval tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

  Muudatusettepanek  1

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on majanduskasvu saavutamiseks ja ühtse turu toimimiseks äärmiselt oluline teha kiire internet ja avalikud digitaalteenused üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

  (1) Telekommunikatsioonivõrgud ja -teenused muutuvad üha enam internetipõhisteks taristuteks ning lairibavõrgud ja digitaalteenused on omavahel tihedasti seotud. Internetist saab teabevahetuse, teenuste, hariduse, kultuurisisu ja äritegevuse peamine platvorm. Seepärast on majanduskasvu saavutamiseks, ühtse turu toimimiseks ning inimeste ja kõigi majanduslikult ja kultuuriliselt mahajäänud alade digitaalseks integreerimiseks äärmiselt oluline teha kiire internet ja avalikud digitaalteenused taskukohaste hindadega üleeuroopaliselt kättesaadavaks.

  Muudatusettepanek  2

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) märtsil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu heaks komisjoni ettepaneku algatada Euroopa 2020. aasta strateegia. Üks Euroopa 2020. aasta kolmest prioriteedist on arukas majanduskasv, mis saavutatakse teadmistel ja innovatsioonil põhineva majanduse arendamise kaudu. Investeeringud telekommunikatsiooni, eelkõige lairibavõrkudesse ja digitaalteenuste taristutesse, on liidu aruka, aga ka jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu vajalik eeltingimus.

  (2) märtsil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu heaks komisjoni ettepaneku algatada Euroopa 2020. aasta strateegia. Üks Euroopa 2020. aasta kolmest prioriteedist on arukas majanduskasv, mis saavutatakse teadmistel ja innovatsioonil põhineva majanduse arendamise kaudu. Investeeringud telekommunikatsiooni, eelkõige lairibavõrkudesse ja digitaalteenuste taristutesse, on liidu aruka, aga ka jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu ning liidu kodanike sotsiaalse ja kultuurilise osalemise vajalik eeltingimus. Euroopa 2020. aasta strateegia aitab suurendada VKEde konkurentsivõimet, parandada riigi süsteemide koostoimet ja juurdepääsu nendevahelistele ühendustele ning pikas perspektiivis arendada ühtset digitaalturgu.

  Muudatusettepanek  3

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone üles pühenduma selle täielikule rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on panna paika kurss, mille abil saaks maksimaalselt suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset ja majanduslikku potentsiaali, eelkõige ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu kaudu, üritades tagada, et 2020. aastaks on kõikidel Euroopa elanikel juurdepääs internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s ning vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel on juurdepääs kiiremale internetiühendusele kui 100 Mbit/s. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on kehtestada stabiilne õigusraamistik, mis soodustaks investeeringuid avatud ja konkurentsivõimelisse kiire interneti taristusse ning sellega seotud teenustesse, luua internetipõhise infosisu ja sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada aktiivselt Euroopa rikkaliku kultuuripärandi digiteerimist ning anda kõigile juurdepääs internetile ja võimalus seda kasutada, eelkõige digitaalse kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu toetamise kaudu. Lisaks peaksid liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et suunata riiklikud rahastamisvahendid piirkondadesse, mida internetitaristusse tehtavad erainvesteeringud täielikult ei kata, ning soodustama kaasaegsete juurdepääsetavate sidusteenuste kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

  (3) 17. juunil 2010 kiitis Euroopa Ülemkogu heaks Euroopa digitaalarengu tegevuskava ja kutsus kõiki institutsioone üles pühenduma selle täielikule rakendamisele. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on panna paika kurss, mille abil saaks maksimaalselt suurendada info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sotsiaalset, kultuurilist ja majanduslikku potentsiaali, eelkõige ülikiirete lairibavõrkude kasutuselevõtu kaudu, üritades tagada, et 2020. aastaks on kõikidel Euroopa elanikel juurdepääs internetiühendusele kiirusega 30 Mbit/s ning vähemalt pooltel Euroopa kodumajapidamistel on juurdepääs kiiremale internetiühendusele kui 100 Mbit/s. Digitaalarengu tegevuskava eesmärk on kehtestada stabiilne õigusraamistik, mis soodustaks investeeringuid avatud ja konkurentsivõimelisse kiire interneti taristusse ning sellega seotud teenustesse, luua internetipõhise infosisu ja sidusteenuste tõeline ühtne turg, toetada aktiivselt Euroopa rikkaliku kultuuripärandi digiteerimist ning anda kõigile juurdepääs internetile ja võimalus seda kasutada, eelkõige digitaalse kirjaoskuse ja internetile juurdepääsu toetamise kaudu. Lisaks peaksid liikmesriigid rakendama ülikiiret internetti käsitlevad riiklikud tegevuskavad, et suunata riiklikud rahastamisvahendid piirkondadesse, mida internetitaristusse tehtavad erainvesteeringud täielikult ei kata, ning soodustama kaasaegsete juurdepääsetavate sidusteenuste kasutuselevõttu ja igapäevast kasutamist.

  Muudatusettepanek  4

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et interneti olulisusest tingituna näib ühiskonna kui terviku kasu olevat palju suurem erasektori huvist investeerida kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on kõnealuses valdkonnas seega vajalik, kuid see ei tohiks põhjendamatult moonutada konkurentsi.

  (4) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa lairibaühendus: investeering digitaalvaldkonnale tuginevasse majanduskasvu” jõutakse järeldusele, et interneti olulisusest tingituna näib ühiskonna kui terviku kasu olevat palju suurem erasektori huvist investeerida kiirematesse võrkudesse. Riigi toetus on kõnealuses valdkonnas seega vajalik, eelkõige maapiirkondades, kuid see ei tohiks põhjendamatult moonutada konkurentsi.

  Muudatusettepanek  5

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 4 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (4 a) Tuleks pöörata tähelepanu kiirematesse võrkudesse tehtavatele investeeringutele antavale riigi toetuse tähtsusele; selle küsimuse olulisust ja rahastamise mahtu arvestades peaks liit tagama, et riigiabi kasutatakse stiimulina investeeringute tegemiseks valdkondadesse, kus prognoositav tulu on eriti väike.

  Muudatusettepanek  6

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (5) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” kinnitatakse Euroopa Ühendamise Rahastu loomist mitmeaastase finantsraamistiku raames, et käsitleda taristuvajadusi transpordi-, energia- ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavaldkonnas. Koostoime on oluline nii kõnealuste sektorite vahel kui ka liidu muude investeerimisprogrammidega, kuna tekkivad probleemid on sarnased. Vajatakse lahendusi, millega ületada majanduskasvu takistused, võidelda killustumisega, tugevdada ühtekuuluvust, soodustada uudsete rahastamisvahendite kasutamist, lahendada turuprobleeme ning kõrvaldada ühtse turu lõplikku väljakujundamist pärssivad kitsaskohad.

  (5) Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele „Euroopa 2020. aasta strateegia aluseks olev eelarve” kinnitatakse Euroopa Ühendamise Rahastu loomist mitmeaastase finantsraamistiku raames, et käsitleda taristuvajadusi transpordi-, energia- ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogiavaldkonnas. Koostoime on oluline nii kõnealuste sektorite vahel kui ka liidu muude investeerimisprogrammidega, kuna tekkivad probleemid on sarnased. Vajatakse lahendusi, millega ületada majanduskasvu takistused, võidelda killustumisega, tugevdada ühtekuuluvust, vähendada erinevust ELi kõigi piirkondade arengu vahel, soodustada uudsete rahastamisvahendite kasutamist, lahendada turuprobleeme ning kõrvaldada ühtse turu lõplikku väljakujundamist pärssivad kitsaskohad.

  Muudatusettepanek  7

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 6 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (6 a) Võrgu neutraalsus on avatud interneti jaoks ülioluline.

  Muudatusettepanek  8

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 8 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (8 a) Käesolevas määruses nimetatud ühishuviprojektid peaksid samuti aitama saada võimalikult kiiresti ülevaadet Euroopa, riigi ja piirkondlikest taristutest, et selgitada välja lüngad lairiba pakkumises ning kõrvaldada riigi ja erainvesteeringutega digitaalsed kitsaskohad.

  Muudatusettepanek  9

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (9) Avatud ja konkurentsivõimeliste turgude süsteemi raames on liidu sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada turuprobleeme. Andes rahalist toetust ja ergutades taristuprojektide täiendavat rahastamist, võib liit aidata kaasa üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja arendamisele, tuues seega suuremat kasu turumõju, haldussuutlikkuse ja vahendite kasutamise valdkonnas.

  (9) Avatud ja konkurentsivõimeliste turgude süsteemi raames on liidu sekkumine vajalik siis, kui tuleb lahendada turuprobleeme. Andes rahalist toetust ja ergutades taristuprojektide täiendavat rahastamist, võib liit aidata kaasa üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude loomisele ja arendamisele, tuues seega suuremat kasu turumõju, haldussuutlikkuse, vahendite kasutamise ja kodanike majanduslikus ja sotsiaalelus osalemise valdkonnas. Rahastatavates projektides tuleks arvestada tehnoloogilise neutraalsuse põhimõtet, mis on avatud interneti jaoks ülioluline.

  Muudatusettepanek  10

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 9 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (9 a) Mis puudutab avaliku ja erasektori partnerlust kiirete lairibateenuste pakkumisel, eelkõige maapiirkondades, siis avalike IKT teenuste puhul on soovitatav kasutada piirkondlike ja kohalike asutuste ning väikeste ja keskmise suurusega IKT ettevõtete vahelisi partnerlusi koos ELi rahastamisega, sest nad on suutelised looma jätkusuutliku aluse oskuste ja teadmiste kohalikuks arendamiseks kogu liidus.

  Muudatusettepanek  11

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi seostatakse märkimisväärsete majandusliku ja sotsiaalse kasuga, mida investoritel ei ole võimalik kasutada ega rahalises väärtuses väljendada. Kiire ja ülikiire lairibaühendus on põhitaristu selliste digitaalteenuste väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste võrkude kättesaadavusest, kiirusest, usaldusväärsusest ja vastupidavusest. Kiiremate võrkude kasutuselevõtt avab tee suuremaid kiirusi kasutavatele uuenduslikele teenustele. Liidu tasandi meetmed on vajalikud nimetatud kahe digitaalse telekommunikatsioonivõrgu vahelise koostoime ja vastastikuse mõju maksimeerimiseks.

  (10) Lairibaühenduse suuremaid kiirusi seostatakse märkimisväärsete majandusliku, sotsiaalse ja kultuurilise kasuga, mida investoritel ei ole võimalik kasutada ega rahalises väärtuses väljendada Kiire ja ülikiire lairibaühendus on põhitaristu selliste digitaalteenuste väljatöötamiseks ja kasutuselevõtuks, mis sõltuvad füüsiliste võrkude kättesaadavusest, kiirusest, usaldusväärsusest ja vastupidavusest. Kiiremate võrkude ulatuslik kasutuselevõtt avab tee suuremaid kiirusi kasutavatele uuenduslikele teenustele Liidu tasandi meetmed on vajalikud nimetatud kahe digitaalse telekommunikatsioonivõrgu vahelise koostoime ja vastastikuse mõju maksimeerimiseks.

  Muudatusettepanek  12

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 10 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (10 a) Suure kiirusega lairibavõrkude areng parandab e-valitsemist, sest see vähendab bürokraatiat ja tagab üksikisikutele ja ettevõtetele lihtsama juurdepääsu avalikele teenustele, mis annab olulist majanduslikku ja sotsiaalset kasu.

  Muudatusettepanek  13

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (11) Ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtust on eriti suur kasu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd), kes ei saa sageli kasutada internetipõhiseid teenuseid, nagu pilvandmetöötlus, kuna nende käsutuses olevate lairibaühenduste ühenduvusest ja kiirusest ei piisa. See võimaldab VKEdel suurendada märkimisväärselt oma tootlikkust.

  (11) Uuenduslikud internetiteenused, tänapäevane tarkvara ja siderakendused ning internetiühendusega mobiilseadmed nõuavad kõik andmeedastuse kiiruse pidevat suurendamist. Ülikiire lairibaühenduse kasutuselevõtust on eriti suur kasu väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) ning kultuuri- ja loovtööstusele, kes ei saa sageli kasutada internetipõhiseid teenuseid, nagu pilvandmetöötlus, kuna nende käsutuses olevate lairibaühenduste ühenduvusest ja kiirusest ei piisa See võimaldab VKEdel suurendada märkimisväärselt oma tootlikkust. Seda eesmärki silmas pidades tuleks eriti praeguses kriisis pöörata erilist tähelepanu nendele ettevõtete piirkondadele, mis geograafiliste või keskkonnaprobleemide tõttu ei ole veel lairibavõrguga ühendatud.

  Muudatusettepanek  14

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 11 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (11 a) Maapiirkondade teenindamiseks on ülitähtis laiendada juurdepääsuvõrke, mis hõlbustavad üksikute majade võrguga ühendamist.

  Muudatusettepanek  15

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 13

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (13) Tänu lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute arendamisele on võimalik saavutada liidu eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet, kuna nende taristutega pakutakse energiatõhusaid lahendusi Euroopa majanduse paljudes sektorites. Sellist positiivset mõju piirab teataval määral kasvav nõudlus energia ja ressursside järele, mis on peamiselt seotud lairibavõrkude ehitamise ning digitaalteenuste taristute toimimisega.

  (13) Tänu lairibavõrkude ja digitaalteenuste taristute arendamisele peaks olema võimalik saavutada liidu eesmärk vähendada kasvuhoonegaaside heidet, kuna nende taristutega pakutakse energiatõhusaid lahendusi Euroopa majanduse paljudes sektorites Sellist positiivset mõju piirab teataval määral kasvav nõudlus energia ja ressursside järele, mis on peamiselt seotud lairibavõrkude ehitamise ning digitaalteenuste taristute toimimisega.

  Muudatusettepanek  16

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 18

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu avaliku sektori asutuste valduses olevale Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele kultuurisisule ja andmetele ning avades neid korduskasutamiseks, järgides samal ajal täiel määral autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi, toetatakse loomingulisust ning hoogustatakse innovatsiooni ja ettevõtlust. Takistamatu juurdepääs korduskasutatavatele mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada keelebarjääre, mis nõrgestavad sidusteenuste siseturgu ja piiravad juurdepääsu teadmistele.

  (18) Suurendades ja säilitades juurdepääsu avaliku sektori asutuste valduses olevale Euroopa rikkalikule ja mitmekesisele kultuurisisule ja andmetele ning avades neid korduskasutamiseks, järgides samal ajal täiel määral autoriõigust ja sellega kaasnevaid õigusi, toetatakse loomingulisust, hoogustatakse innovatsiooni ja ettevõtlust ning suurendatakse läbipaistvust. Takistamatu juurdepääs korduskasutatavatele mitmekeelsetele ressurssidele aitab ületada haldus- ja keelebarjääre, mis nõrgestavad sidusteenuste siseturgu ja piiravad juurdepääsu teadmistele. Siinjuures tuleb rõhutada Europeana platvormi tähtsust Euroopa kultuuripärandi infosisu jagamise kohana. Riiklikud, piirkondlikud ja kohalikud otsuste tegijad peaksid aga siiski saama ise otsustada, kuidas nad oma teavet kasutavad, ning neil peaks olema võimalus katta suur osa oma avalike ülesannete täitmisest tekkivatest kuludest.

  Muudatusettepanek  17

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 18 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (18 a) Lairibaühenduste ja digitaalteenuste taristute areng aitab saavutada liidu eesmärki, mille kohaselt uued tehnoloogiad peavad jõudma liikmesriikides kõikidele haridustasanditele, misläbi paranevad õpilaste ja üliõpilaste digitaaloskused.

  Muudatusettepanek  18

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 18 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (18 b) Elukestva õppega seoses võimaldab lairibavõrkude areng ja uute tehnoloogiate kasutamine kõigil liidu kodanikel olenemata vanusest parandada või omandada uute tehnoloogiatega seotud oskusi.

  Muudatusettepanek  19

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 19

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (19) Ohutuse ja turvalisuse valdkonnas aitab kogu ELi hõlmav platvorm internetiturvalisust edendavate ressursside, teabesüsteemide ja tarkvararakenduste jagamiseks luua ohutumat keskkonda internetti kasutavate laste jaoks. Sellega võimaldatakse kogu Euroopas tegutseda keskustel, kus tegeldakse aastas sadade tuhandete päringute ja hoiatustega. Elutähtsate infotaristutega suurendatakse liidu suutlikkust olla valmis küberturvet ohustavateks olukordadeks, jagada sellekohast teavet, tegutseda koordineeritult ja lahendada sellised olukorrad.

  (19) Ohutuse ja turvalisuse valdkonnas aitab kogu ELi hõlmav platvorm internetiturvalisust edendavate ressursside, teabesüsteemide ja tarkvararakenduste jagamiseks luua ohutumat internetikeskkonda. Kõik digitaalteenuste taristud ja sidetaristud peavad selles valdkonnas austama interneti avatust ja edendama tehnoloogia seisukohast neutraalseid lahendusi. Sellega võimaldatakse kogu Euroopas tegutseda keskustel, kus tegeldakse aastas sadade tuhandete päringute ja hoiatustega. Elutähtsate infotaristutega suurendatakse liidu suutlikkust olla valmis küberturvet ohustavateks olukordadeks, jagada sellekohast teavet, tegutseda koordineeritult ja lahendada sellised olukorrad.

  Selgitus

  Ohutum internetikeskkond tuleb tagada kõigile kodanikele, kuid vaja on ka järgida avatud interneti põhimõtet.

  Muudatusettepanek  20

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 21

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Sellise delegeerimise eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi prioriteete või võimalusi eri taristute, sealhulgas transpordi- ja energiataristu vahelise koostoime rakendamiseks. Delegeerimisel piirdutakse ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, ühishuviprojekti lisamise või aegunud ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja läbipaistvatele kriteeriumidele.

  (21) Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori arengu arvessevõtmiseks tuleks komisjonile anda volitus võtta kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte käesoleva määruse lisa muutmiseks. Eriti tähtis on, et komisjon peaks ettevalmistustööde ajal asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil ning piirkondlikul ja kohalikul tasandil. Sellise delegeerimise eesmärk on käsitleda uusi tehnika ja turu arengu suundumusi, tekkivaid poliitilisi prioriteete või võimalusi eri taristute, sealhulgas transpordi- ja energiataristu vahelise koostoime rakendamiseks. Delegeerimisel piirdutakse ühishuviprojektide kirjelduste muutmise, ühishuviprojekti lisamise või aegunud ühishuviprojekti kõrvaldamisega vastavalt eelnevalt kindlaksmääratud, selgetele ja läbipaistvatele kriteeriumidele.

  Muudatusettepanek  21

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Põhjendus 22

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (22) Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

  (22) Komisjon peab delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

  Muudatusettepanek  22

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (1) aitab kaasa majanduskasvule ja toetab ühtse turu arengut, suurendades seega Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  (1) aitab kaasa majanduskasvule, kultuuri ja sotsiaalsele arengule, samuti sotsiaalsele kaasamisele ning teabe ja kultuuriteoste levitamisele, toetab ühtse turu arengut ning edendab kõigi majanduslikult ja kultuuriliselt ebasoodsamas olukorras olevate piirkondade e-kaasatust, suurendades seega Euroopa majanduse, sealhulgas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) konkurentsivõimet;

  Muudatusettepanek  23

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 1 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (1 a) aitab liikmesriikidel saavutada digitaalarengu tegevuskava eesmärki, mille kohaselt igal ELi kodanikul on aastaks 2020 juurdepääs ülikiirele lairibaühendusele, ning vaheeesmärki, mille kohaselt igal ELi kodanikul on aastaks 2013 juurdepääs interneti põhiühendusele.

  Muudatusettepanek  24

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades juurdepääsu sellistele võrkudele;

  (2) aitab parandada kodanike, ettevõtjate, organisatsioonide, riigi ja erainstitutsioonide ning valitsuste igapäevaelu, edendades riikide telekommunikatsioonivõrkude vastastikust sidumist ja koostalitlusvõimet ning parandades vastuvõetava hinna eest juurdepääsu sellistele võrkudele;

  Muudatusettepanek  25

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (3) ergutab kiirete ja ülikiirete üleeuroopaliste lairibavõrkude kasutuselevõttu, mis omakorda lihtsustab üleeuroopaliste digitaalteenuste väljatöötamist ja rakendamist;

  (3) ergutab kiirete ja ülikiirete üleeuroopaliste lairibavõrkude kasutuselevõttu vastavalt tehnoloogia neutraalsuse põhimõtetele eritähelepanuga maapiirkondadele, mis omakorda lihtsustab üleeuroopaliste digitaalteenuste väljatöötamist ja rakendamist;

  Muudatusettepanek  26

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (4) hõlbustab üleeuroopaliste digitaalteenuste taristute säästvat kasutuselevõttu, nende koostalitlusvõimet ja koordineeritust Euroopa tasandil ning nende toimimist, haldamist ning täiustamist;

  (4) hõlbustab üleeuroopaliste digitaalteenuste taristute säästvat kasutuselevõttu, nende koostalitlusvõimet ja koordineeritust Euroopa tasandil ning nende toimimist, haldamist ning täiustamist kultuuri ja säästvat arengut arvesse võttes;

  Muudatusettepanek  27

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 5 a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 a) kohustab järgima võrgu neutraalsuse põhimõtet;

  Muudatusettepanek  28

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 5 b (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 b) aitab tagada internetis laiemat juurdepääsu kultuurile ja ajaloopärandile;

  Muudatusettepanek  29

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 2 – punkt 5 c (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (5 c) etendab lairibaühendusele juurdepääsu kaudu olulist rolli hariduse valdkonnas, seda eelkõige just vähem arenenud piirkondades.

  Muudatusettepanek  30

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt a

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (a) võtta kasutusele ülikiired lairibavõrgud, mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s;

  (a) võtta kasutusele ulatuslikud ülikiired lairibavõrgud, mis tagavad andmeedastuskiiruse vähemalt 100 Mbit/s;

  Muudatusettepanek  31

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt b

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  (b) võtta kasutusele lairibavõrgud, et siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiiruse, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

  (b) võtta koos sobiva rahastamisega kasutusele lairibavõrgud, eelkõige ,,juurdepääsuvõrgud” ja parandada kogumisvõrke, et siduda saared, maa-, mägi-, piiriülesed, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, ning tagada kõnealustes piirkondades andmeedastuskiirus, mis on piisav lairibaühenduvuseks kiirusega vähemalt 30 Mbit/s;

  Muudatusettepanek  32

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt b a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (b a) parandada lairibavõrkude ja teenuste taristute ulatuslikku kättesaadavust liidu struktuuriliselt nõrkades piirkondades, olenemata nende majanduslikust atraktiivsusest, et edendada kodanike osalemist ühiskonnas ja eelkõige kultuuris;

  Muudatusettepanek  33

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 4 – punkt d a (uus)

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

   

  (d a) toetada avaliku ja erasektori partnerlusi kohalike ja piirkondlike omavalitsuste ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia avalike teenuste vallas tegutsevate VKEde vahel.

  Muudatusettepanek  34

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 3

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  3. Liikmesriigid ja/või muud üksused, kes vastutatavad ühishuviprojektide rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega.

  3. Liikmesriigid, piirkondlikud ja kohalikud asutused ja/või muud üksused, kes vastutatavad ühishuviprojektide rakendamise eest või aitavad sellele kaasa, võtavad vajalikud õiguslikud, haldusalased, tehnilised ja finantsmeetmed kooskõlas käesoleva määruse vastavate sätetega.

  Muudatusettepanek  35

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 5 – lõige 5

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  5. Ühishuviprojekte toetavatele meetmetele võib anda ELi rahalist toetust Euroopa Ühendamise Rahastu asutamise määruse [viide] alusel kättesaadavatest vahenditest ja määruses sätestatud tingimustel. Rahalist toetust antakse kooskõlas liidu vastuvõetud asjaomaste eeskirjade ja menetlustega ning vastavalt rahastamisprioriteetidele ja vahendite olemasolule.

  5. Ühishuviprojekte toetavatele ja lairibateenuste pakkumise tagamiseks vajalikele meetmetele võib anda ELi rahalist toetust Euroopa Ühendamise Rahastu asutamise määruse [viide] alusel kättesaadavatest vahenditest ja määruses sätestatud tingimustel. Rahalist toetust antakse kooskõlas liidu vastuvõetud asjaomaste eeskirjade ja menetlustega ning vastavalt rahastamisprioriteetidele ja vahendite olemasolule. See toetus on lisaks abile, mida antakse muude ühenduse programmide ja algatuste raames, kaasa arvatud struktuurifondid. Komisjon tagab, et ühishuviprojekte toetavad meetmed ei mõjuta loobuma selliste juba käimasolevate või ettevalmistatavate avaliku ja/või erasektori algatuste rakendamisest, mis ei pruugi muudelt ühenduse ja riigi rahastamisvahenditelt toetust saada.

  Muudatusettepanek  36

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  1. Liit võib luua kontakte, pidada arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd kolmandate riikide haldusasutuste või mis tahes muude organisatsioonidega, et saavutada käesolevate suuniste eesmärgid, juhul kui selline koostöö loob Euroopa lisandväärtust. Lisaks muudele eesmärkidele püütakse sellise koostööga suurendada üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude ja kolmandate riikide telekommunikatsioonivõrkude vahelist koostalitlusvõimet.

  1. Liit võib luua kontakte, pidada arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd kolmandate riikide haldusasutuste või mis tahes muude organisatsioonidega, kui see on avalikes huvides, et saavutada käesolevate suuniste eesmärgid, juhul kui selline koostöö loob Euroopa lisandväärtust. Lisaks muudele eesmärkidele püütakse sellise koostööga suurendada üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude ja kolmandate riikide telekommunikatsioonivõrkude vahelist koostalitlusvõimet. Nimetatud koostöö viiakse kooskõlla liidu välispoliitika raames välja töötatud strateegiatega, eelkõige nendega, mille suhtes rakendatakse Euroopa naabrusinstrumenti, ja makropiirkondlike strateegiatega, mida juba rakendatakse või välja töötatakse.

  Muudatusettepanek  37

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 6 – lõige 2

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  2. Liit võib ühtlasi luua kontakte, pidada arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd kolmandates riikides asuvate rahvusvaheliste organisatsioonidega ja juriidiliste isikutega, et saavutada käesolevate suuniste eesmärgid.

  2. Liit võib ühtlasi luua kontakte, pidada arutelusid, vahetada teavet ja teha koostööd kolmandates riikides asuvate rahvusvaheliste organisatsioonidega ja juriidiliste isikutega, et saavutada käesolevate suuniste eesmärgid, mis vastab avalikele huvidele.

  Muudatusettepanek  38

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Artikkel 7 – lõige 4

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, tehnika arengule ja asjaomaste turgude olukorrale. Suurte projektide puhul sisaldavad kõnealused aruanded keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse kliimamuutustega kohanemise ja nende mõju leevendamise vajadusi ning katastroofidele vastupanu võimet. Sellist läbivaatust võidakse vajaduse korral teha ka mis tahes muul ajal.

  4. Kõnealustes aruannetes hindab komisjon ühtlasi seda, kas ühishuviprojektide ulatus vastab jätkuvalt poliitilistele prioriteetidele, piirkondlikele ja sotsiaalsetele vajadustele, tehnika arengule ja asjaomaste turgude olukorrale. Suurte projektide puhul sisaldavad kõnealused aruanded keskkonnamõju analüüsi, võttes arvesse kliimamuutustega kohanemise ja nende mõju leevendamise vajadusi ning katastroofidele vastupanu võimet. Sellist läbivaatust võidakse vajaduse korral teha ka mis tahes muul ajal.

  Muudatusettepanek  39

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa teine lõik

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Tänu üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude (lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud) kasutuselevõtule ja tõhustamisele soodustatakse majanduskasvu, luuakse töökohti ja saavutatakse elujõuline ühtne e-turg. Eelkõige pakub nimetatud võrkude kasutuselevõtt kiiremat internettipääsu, toob infotehnoloogiapõhiseid täiustusi kodanike, sealhulgas laste ja noorte, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaellu, suurendab koostalitlusvõimet ning võimaldab saavutada vastavuse ühiselt kokkulepitud standarditele või neile lähenemise.

  Tänu üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude (lairibavõrgud ja digitaalteenuste taristud) kasutuselevõtule ja tõhustamisele soodustatakse majanduskasvu, luuakse töökohti, edendatakse Euroopa kultuuripärandit ja saavutatakse elujõuline ühtne e-turg Eelkõige pakub nimetatud võrkude kasutuselevõtt kiiremat internettipääsu, toob infotehnoloogiapõhiseid täiustusi kodanike, sealhulgas laste ja noorte, ettevõtjate ja valitsuste igapäevaellu, suurendab koostalitlusvõimet ning võimaldab saavutada vastavuse ühiselt kokkulepitud standarditele või neile lähenemise.

  Muudatusettepanek  40

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 1. jagu – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad uuringud ja programmi rakendamist toetavad meetmed. Need on:

  Üleeuroopaliste telekommunikatsioonivõrkude kasutuselevõtuga, mis aitab kõrvaldada ühtse e-turu kitsaskohti, kaasnevad uuringud ja programmi rakendamist toetavad meetmed üksnes juhul, kui neid ei saa nõuetekohaselt rahastada liikmesriigi tasandil. Need on:

  Selgitus

  Kaardistamine ja teostatavusuuringud ei ole prioriteet ELi tasandi toetuste andmisel.

  Muudatusettepanek  41

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 9 – alalõik 1 – sissejuhatav osa

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Olenemata kasutatavast tehnoloogiast, tehakse lairibavõrkude valdkonna ühishuviprojekte toetavate meetmetega järgmist:

  Olenemata kasutatavast tehnoloogiast, tehakse lairibavõrkude valdkonna ühishuviprojekte toetavate meetmetega, kui on võimalik näidata, et turg ei suuda sellist taristut äriliselt tagada, järgmist:

  Muudatusettepanek  42

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 10

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Selliste lairibavõrkude kasutuselevõttu, mille eesmärk on siduda saared, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, sealhulgas kohtades, kus on vaja kasutada veealust kaablit, toetatakse juhul, kui on hädavajalik selleks, et tagada eraldatud kogukondadele juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s. Kõnealune toetus peaks täiendama muude, nii ELi kui ka riiklike fondide sellekohaseid toetusi.

  Selliste lairibavõrkude kasutuselevõttu, mille eesmärk on siduda saared, mägi-, raskesti ligipääsetavad ja äärealad liidu keskpiirkondadega, sealhulgas kohtades, kus on vaja kasutada veealust kaablit, toetatakse juhul, kui on hädavajalik selleks, et tagada eraldatud kogukondadele juurdepääs lairibaühendusele kiirusega vähemalt 30 Mbit/s Kõnealune toetus peaks täiendama muude, nii ELi kui ka riiklike fondide sellekohaseid toetusi.

  Muudatusettepanek  43

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 2. jagu – lõik 14

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Lisaks toetatakse kiire ühenduse viimist avalikesse internetipunktidesse, eelkõige avaliku sektori asutustes, nagu koolid, haiglad, kohalikud omavalitsusasutused ja raamatukogud.

  Lisaks toetatakse kiire ühenduse viimist avalikesse internetipunktidesse, eelkõige avaliku sektori asutustes, nagu koolid, kõrgkoolid, teaduskeskused, haiglad, kohalikud omavalitsusasutused, raamatukogud ja muuseumid.

  Muudatusettepanek  44

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – 4. paksus kirjas rubriik – 2. allajoonitud rubriik – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Teabevahetuskanaleid ja -platvorme arendatakse ja need võetakse kasutusele, et tõhustada valmisolekut, teabe jagamist, koordineeritud tegutsemist ning olukordade lahendamist kogu ELis.

  Teabevahetuskanalite ja -platvormide arendamise edendamine, et tõhustada valmisolekut, teabe jagamist, koordineeritud tegutsemist ning olukordade lahendamist kogu ELis, võttes arvesse riikide suutlikkust ja algatusi.

  Selgitus

  Komisjon peaks võtma abistava rolli ja arvestama liikmesriikide olemasolevat suutlikkust ja algatusi.

  Muudatusettepanek  45

  Ettepanek võtta vastu määrus

  Lisa – 3. jagu – 4. paksus kirjas rubriik – 2. allajoonitud rubriik – alamrubriik 1 – lõik 1

  Komisjoni ettepanek

  Muudatusettepanek

  Põhiteenusplatvorm koosneb riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust ja põhineb põhipädevuste miinimumtingimustel. Võrgustik on ELi kodanike ja VKEde jaoks ettenähtud Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteemi (EISAS) alustala.

  Põhiteenusplatvorm koosneb riikide/valitsuste infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade (CERTid) võrgustikust ja põhineb põhipädevuste miinimumtingimustel. Võrgustik võib anda teavet ELi kodanike ja VKEde jaoks ettenähtud Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteemile (EISAS).

  Selgitus

  Ei ole kohane, et infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad on Euroopa teabe jagamise ja hoiatussüsteemi alustala. Muud organisatsioonid, mille põhiklientideks on VKEd ja kodanikud, peaksid etendama suuremat rolli.

  MENETLUS

  Pealkiri

  Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ja otsuse nr 1336/97/EÜ kehtetuks tunnistamine

  Viited

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Vastutav komisjon

         istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Arvamuse esitaja(d)

         istungil teada andmise kuupäev

  CULT

  15.11.2011

  Arvamuse koostaja

         nimetamise kuupäev

  Lorenzo Fontana

  25.1.2012

  Arutamine parlamendikomisjonis

  29.5.2012

  19.6.2012

   

   

  Vastuvõtmise kuupäev

  19.9.2012

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  2

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

  MENETLUS

  Pealkiri

  Üleeuroopalised telekommunikatsioonivõrgud ja otsuse nr 1336/97/EÜ kehtetuks tunnistamine

  Viited

  COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  EP-le esitamise kuupäev

  28.5.2013

   

   

   

  Vastutav komisjon

  istungil teada andmise kuupäev

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Nõuandev komisjon / Nõuandvad komisjonid

  istungil teada andmise kuupäev

  ECON

  15.11.2011

  ENVI

  15.11.2011

  IMCO

  15.11.2011

  REGI

  15.11.2011

   

  CULT

  15.11.2011

  LIBE

  15.11.2011

   

   

  Arvamuse esitamisest loobumine

  otsuse kuupäev

  ECON

  17.1.2012

  LIBE

  23.11.2011

   

   

  Raportöör(id)

  nimetamise kuupäev

  Evžen Tošenovský

  19.1.2012

   

   

   

  Läbivaatamine parlamendikomisjonis

  28.2.2012

  19.6.2012

  9.10.2012

  19.6.2013

  Vastuvõtmise kuupäev

  9.7.2013

   

   

   

  Lõpphääletuse tulemus

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  6

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

  Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

  Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

  Esitamise kuupäev

  18.7.2013