IZVJEŠĆE o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ

  17.7.2013 - (COM(2013)0329 – C7‑0149/2013 – 2011/0299(COD)) - ***I

  Odbor za industriju, istraživanje i energetiku
  Izvjestitelj: Evžen Tošenovský


  Postupak : 2011/0299(COD)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A7-0272/2013
  Podneseni tekstovi :
  A7-0272/2013
  Doneseni tekstovi :

  NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o smjernicama za transeuropske telekomunikacijske mreže i stavljanju izvan snage Odluke br. 1336/97/EZ

  (COM(2013)0329 – C7‑0149/2013 – 2011/0299(COD))

  (Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

  Europski parlament,

  –   uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2013)0329) i izmijenjeni prijedlog (COM(2013)0329),

  –   uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 172. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0149/2013),

  –   uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

  –   uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 22. svibnja 2012.[1],

  –   uzimajući u obzir mišljenje Odbora regija od 7. srpnja 2012.[2],

  –   uzimajući u obzir članak 55. Poslovnika,

  –   uzimajući u obzir izvješće Odbora za industriju, istraživanje i energetiku i mišljenja Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača, Odbora za regionalni razvoj i Odbora za kulturu i obrazovanje (A7‑0272/2013),

  1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

  2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako namjerava znatno izmijeniti svoj prijedlog ili ga zamijeniti drugim tekstom;

  3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

  Amandman  1

  Prijedlog Uredbe

  Naslov

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

  UREDBA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

   

   

  Amandman  2

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (1) Telekomunikacijske mreže i usluge sve više postaju infrastrukture temeljene na internetu što dokazuju međusobno usko povezane širokopojasne mreže i digitalne usluge. Internet postaje dominantna platforma u području komunikacija, usluga i poslovanja. Stoga je opća dostupnost pristupa brzom internetu i digitalnim uslugama diljem Europe nužna za gospodarski rast i jedinstveno tržište.

  (1) Digitalne mreže i usluge sve više postaju infrastrukture temeljene na internetu što dokazuju međusobno usko povezane širokopojasne mreže i digitalne usluge. Internet postaje dominantna platforma u području komunikacija, usluga, obrazovanja, sudjelovanja u društvenom i političkom životu i poslovanja. Stoga je opća dostupnost pristupa raširenom, brzom i sigurnom internetu i digitalnim uslugama diljem Europe nužna za društveni i gospodarski rast, konkurentnost, društvenu uključenost i jedinstveno tržište.

  Amandman  3

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 4.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (4a) Zbog razvoja širokopojasnih i brzih širokopojasnih mreža i digitalnih usluga doći će do pojačane potrebe za europskim tehničkim standardima. Programi istraživanja i razvoja Europske unije i pojačani nadzor standardizacijskih postupaka nužni su da bi Unija imala središnju ulogu u telekomunikacijskoj industriji.

  Amandman  4

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 5.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (5) Opsežna pilot-istraživanja među državama članicama sufinancirana iz Programa za konkurentnost i inovacije, poput PEPPOL-a, STORK-a, epSOS-a, eCODEX-a ili SPOCS-a, potvrdila su ključne prekogranične digitalne usluge na unutarnjem tržištu, na temelju zajedničkih obrazaca. Te su usluge već postigle, ili će tek postići, razinu zrelosti koja je nužna za njihovo uvođenje. Postojeći projekti od zajedničkog interesa već su jasno potvrdili kako djelovanje na razini Europe znači dodanu vrijednost, na primjer, u području kulturne baštine (Europeana), zaštite djece (Program za sigurniji internet - eng. Safer Internet), socijalne zaštite (EESSI), dok su predloženi i drugi projekti, poput onih o zaštiti potrošača (ODR).

   

  (5) Opsežna pilot-istraživanja među državama članicama sufinancirana iz Programa za konkurentnost i inovacije, poput PEPPOL-a, STORK-a, epSOS-a, eCODEX-a ili SPOCS-a, potvrdila su ključne prekogranične digitalne usluge na unutarnjem tržištu, na temelju zajedničkih obrazaca. Te su usluge već postigle, ili će tek postići, razinu zrelosti koja je nužna za njihovo uvođenje. Postojeći projekti od zajedničkog interesa već su jasno potvrdili kako djelovanje na razini Europe znači dodanu vrijednost, na primjer, u području kulturne baštine (Europeana), zaštite djece (Program za sigurniji internet - eng. Safer Internet, uključujući program Better Internet for Kids), socijalne zaštite (EESSI), dok su predloženi i drugi projekti, poput onih o zaštiti potrošača (ODR).

  Amandman  5

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 5.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5a) Bilo koje aktivnosti s namjerom pokretanja ili razvoja prekograničnih digitalnih usluga u okviru Digitalnog programa trebale bi uključivati niz mjera i instrumenata s ciljem zaštite i promicanja dječjih prava u mrežnom okruženju.

  Amandman  6

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 5.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5b) Zbog njegove prepoznate važnosti za zaštitu i osnaživanje djece, od 2014. nadalje osigurana je dostupnost Programa za sigurniji internet (budući program Better Internet for Kids) ‒ s informativnim centrima, telefonima za pomoć i SOS telefonima.

  Amandman  7

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 5.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (5c) Mora se nastaviti financiranje Programa za sigurniji internet, uključujući centre za sigurniji internet (s informativnim centrima, telefonima za pomoć i SOS telefonima) u državama članicama, i programa Better Internet for Kids.

  Amandman  8

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Što se tiče infrastruktura digitalnih usluga, obrasci imaju prednost pred ostalim infrastrukturama digitalnih usluga, jer su oni preduvjet za potonje. Infrastrukture digitalnih usluga trebale bi, među ostalim, stvoriti europsku dodanu vrijednost i zadovoljiti provjerene potrebe. Trebale bi biti dovoljno zrele za uvođenje, tehnički i operativno, što je dokazano naročito kroz uspješnu provedbu pilot-istraživanja. Trebale bi se temeljiti na konkretnom planu održivosti radi osiguravanja dugoročnog rada platformi za osnovne usluge izvan Instrumenta za povezivanje Europe (CEF-a). Stoga bi financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom trebalo vremenom postupno ukidati, gdjegod je to moguće, a mobilizirati financiranje iz izvora izvan Instrumenta za povezivanje Europe.

  Što se tiče infrastruktura digitalnih usluga, obrasci i infrastrukture digitalnih usluga s elementima koje mogu koristiti drugi pružatelji usluga imaju prednost pred ostalim infrastrukturama digitalnih usluga, jer oni čine osnovu na koju se potonji nadovezuju. Infrastrukture digitalnih usluga trebale bi, među ostalim, stvoriti europsku dodanu vrijednost i zadovoljiti provjerene potrebe. Trebale bi biti dovoljno zrele za uvođenje, tehnički i operativno, što je dokazano naročito kroz uspješnu provedbu pilot-istraživanja. Trebale bi se temeljiti na konkretnom planu održivosti radi osiguravanja dugoročnog rada platformi za osnovne usluge izvan Instrumenta za povezivanje Europe (CEF-a). Stoga bi financijsku pomoć u skladu s ovom Uredbom trebalo vremenom postupno ukidati, gdjegod je to moguće, a mobilizirati financiranje iz izvora izvan Instrumenta za povezivanje Europe.

  Amandman  9

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 8.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (8) Infrastrukture digitalnih usluga koje su potrebne kako bi se ispunile zakonske obveze u skladu sa zakonodavstvom Europske unije i/ili razvili ili osigurali obrasci, s mogućim snažnim učinkom na razvoj paneuropskih javnih usluga, trebale bi imati prednost pri financiranju radi podržavanja višestrukih infrastruktura digitalnih usluga i postupne izgradnje europskog ekosustava interoperabilnosti. U ovom se kontekstu pod zakonskim obvezama podrazumijevaju posebne odredbe kojima se zahtijeva bilo razvijanje ili uporaba infrastruktura digitalnih usluga, bilo rezultati koji se mogu ostvariti jedino kroz europske infrastrukture digitalnih usluga.

  Briše se.

  Amandman  10

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (11) Digitalnim planom za Europu propisano je da bi do 2020. svi Europljani trebali imati brzinu pristupa internetu veću od 30 Mbps i da bi 50 % ili više europskih kućanstava trebalo biti pretplaćeno na internetske veze brže od 100 Mbps.

  (11) Digitalnim planom za Europu propisano je da bi do 2020. svi Europljani trebali imati brzinu pristupa internetu veću od 30 Mbps i da bi 50 % ili više europskih kućanstava trebalo biti pretplaćeno na internetske veze brže od 100 Mbps. Međutim, s obzirom na brz razvoj tehnologija koje omogućavaju sve brže internetske veze, danas je prikladno u svim kućanstvima Unije ciljati na internetske veze brže od 100 Mbps te na to da više od 50 % kućanstava ima pristup od 1 Gbps.

  Amandman  11

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  Europsko tržište s gotovo 500 milijuna ljudi spojenih na brzu širokopojasnu mrežu djelovalo bi poticajno na razvoj unutarnjeg tržišta. To bi tržište imalo globalno jedinstvenu kritičnu masu korisnika i pružalo svim regijama nove mogućnosti, a svakom korisniku povećanu vrijednost, dok bi Uniji osiguralo mogućnost da bude vodeće svjetsko gospodarstvo koja se temelji na znanju. Brzo uvođenje brzih širokopojasnih mreža presudno je za razvoj europske produktivnosti i nastanak novih i malih poduzeća koja mogu biti vođe u različitim sektorima, na primjer u zdravstvu, proizvodnji i uslužnim industrijama.

   

  Amandman  12

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11b) Kombinacija novih mogućnosti u pogledu infrastrukture te novih, inovativnih i interoperabilnih usluga trebala bi pokrenuti uspješan krug poticanjem veće potražnje za brzom širokopojasnom mrežom na koju bi, u komercijalnom smislu, bilo preporučljivo odgovoriti.

  Amandman  13

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.c (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11c) Dok je uporaba optičkih i ultrabrzih širokopojasnih veza u Uniji i dalje na nezadovoljavajućoj razini, druga gospodarstva u svijetu preuzimaju globalno vodstvo ponudom znatno većih kapaciteta i brzina od 1 Gbps i više. Ključno je ulagati u optičke veze, i u kućanstvima i u pasivnoj infrastrukturi sporedne mreže, ako je cilj Unije postati središte inovativnosti, znanja i usluga.

  Amandman  14

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 11.d (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (11d) Ciljeve za 2020. treba revidirati s namjerom ostvarivanja najbrže širokopojasne veze na svijetu u Uniji i to nastojanjima da do 2020. svi državljani Unije imaju pristup brzini od 100 Mbps i da 50 % kućanstava ima pristup brzini od 1 Gbps ili većoj.

  Amandman  15

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 13.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13a) Javna sredstva za širokopojasne mreže treba utrošiti samo na infrastrukture otvorene za natjecanje. Samo mreže otvorene za natjecanje putem ovlaštenog pristupa treće osobe mogu osigurati cjenovno prihvatljive konkurentne usluge i inovativnost za potrošače i poduzeća.

  Amandman  16

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 13.b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (13b) Osigurati da potrošači mogu lako pristupiti sadržaju, uslugama i aplikacijama prema svom izboru i dijeliti ih putem jedinstvene internetske pretplate od ključne je važnosti kako bi se zaokružilo jedinstveno digitalno tržište Unije. U tom kontekstu, rezultati BEREC-ovog istraživanja iz svibnja 2012. pokazuju da se barem 20 % korisnika mobilnog interneta u Europi suočava s određenim oblikom ograničene mogućnosti pristupa VoIP uslugama. Iako se očekuje da će natjecanje disciplinirati operatore, napredak je vrlo spor pa bi javno financiranim telekomunikacijskim mrežama na koje se odnosi ova Uredba trebalo zabraniti blokiranje zakonitih usluga.

  Amandman  17

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 19.a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (19a) Postoji potreba za prikupljanjem informacija i statističkih podataka o javnim radovima za koje je vjerojatno da će se koristiti, djelomice ili u potpunosti, za instaliranje mreža nove generacije, i za uspostavom baze podataka za nadzor tih radova i izrade europskog registra telekomunikacijskih mreža, uz nadopunu, gdje je to moguće, sličnim informacijama o energetskim i prometnim mrežama.

  Amandman  18

  Prijedlog Uredbe

  Uvodna izjava 22.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Komisiji treba pomagati stručna skupina predstavnika država članica s kojom se savjetuje i koja doprinosi, među ostalim, nadzoru provedbe tih smjernica, planiranju, procjeni i rješavanju poteškoća s provedbom. Komisiji treba pomagati stručna skupina predstavnika svih država članica s kojom se savjetuje i koja doprinosi, među ostalim, nadzoru provedbe tih smjernica, planiranju, procjeni i rješavanju poteškoća s provedbom.

  Komisiji treba pomagati stručna skupina predstavnika svih država članica s kojom se savjetuje i koja doprinosi, među ostalim, nadzoru provedbe tih smjernica, planiranju, procjeni i rješavanju poteškoća s provedbom.

  Amandman  19

  Prijedlog Uredbe

  Članak 1. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Ovom se Uredbom utvrđuju smjernice za pravodobno uvođenje i interoperabilnost projekata od zajedničkog interesa na području transeuropskih telekomunikacijskih mreža.

  1. 1. Ovom se Uredbom utvrđuju smjernice za pravodobno uvođenje i interoperabilnost projekata od zajedničkog interesa na području transeuropskih digitalnih mreža.

  Amandman  20

  Prijedlog Uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Telekomunikacijske mreže” označavaju širokopojasne mreže i infrastrukture digitalnih usluga.

  Digitalne mreže” označavaju širokopojasne mreže i infrastrukture digitalnih usluga.

  Amandman  21

  Prijedlog Uredbe

  Članak 2. – stavak 2. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  f) „Širokopojasne mreže” označavaju mreže sa žičnim i bežičnim pristupom, prateću infrastrukturu i osnovne mreže s kapacitetom pružanja povezivosti vrlo visoke brzine, čime doprinose ciljevima širokopojasne mreže Digitalnog plana za Europu.

  f) „Širokopojasne mreže” označavaju mreže sa žičnim i bežičnim pristupom, prateću infrastrukturu i osnovne mreže s kapacitetom pružanja povezivosti vrlo visoke brzine, čime doprinose ciljevima širokopojasne mreže brzine 100 Mbps i 1 Gbps, a gdje je to moguće, i veće.

  Amandman  22

  Prijedlog Uredbe

  Članak 3. – stavak 2. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) gospodarski rast i podrška zaokruživanju digitalnog jedinstvenog tržišta u prilog konkurentnosti europskog gospodarstva, uključujući mala i srednja poduzeća.

  (a) gospodarski rast i podrška zaokruživanju i neometanom funkcioniranju digitalnog jedinstvenog tržišta u prilog konkurentnosti europskog gospodarstva, uključujući mala i srednja poduzeća.

  Amandman  23

  Prijedlog Uredbe

  Članak 3. – stavak 2. – točka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (b) poboljšanja u svakodnevnom životu građana, poduzeća i vlada promicanjem međusobne povezanosti i međudjelovanja nacionalnih, regionalnih i lokalnih telekomunikacijskih mreža kao i pristupa tim mrežama.

  (b) poboljšanja u svakodnevnom životu građana, poduzeća i vlada na svim razinama promicanjem širokopojasnih mreža, međusobne povezanosti i međudjelovanja nacionalnih, regionalnih i lokalnih telekomunikacijskih mreža kao i otvorenog i nediskriminatornog pristupa tim mrežama i digitalne uključenosti, imajući pritom na umu da slabije naseljene i manje razvijene regije moraju biti uključene i opskrbljene vezama. Radi zaokruživanja jedinstvenog digitalnog tržišta, potrebna je uska suradnja i usklađivanje aktivnosti iz programa Instrumenta za povezivanje Europe s nacionalnim i regionalnim aktivnostima na širokopojasnim mrežama.

  Amandman  24

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. ‒ stavak 1 – točka b a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ba) jamčiti sigurno, uključivo i pozitivno mrežno okruženje za djecu i mlade;

  Amandman  25

  Prijedlog Uredbe

  Članak 4. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Projekti od zajedničkog interesa mogu obuhvaćati čitav svoj ciklus, uključujući studije izvedivosti, provedbu, stalni rad, usklađivanje i evaluaciju.

  Projekti od zajedničkog interesa mogu obuhvaćati čitav svoj ciklus, uključujući studije izvedivosti, provedbu, stalni rad i razvoj, usklađivanje i evaluaciju.

  Amandman  26

  Prijedlog uredbe

  Članak 5. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a) Financiranje se dodjeljuje s obzirom na konkretne potrebe korisnika, a naročito uravnoteženom podjelom između subvencija i inovativnih financijskih instrumenata.

  Amandman  27

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Aktivnosti kojima se doprinosi projektima od zajedničkog interesa u području infrastrukture digitalnih usluga, kako bi bile prihvatljive za financiranje, moraju kumulativno:

  1. Aktivnosti kojima se doprinosi projektima od zajedničkog interesa u području infrastrukture digitalnih usluga, kako bi bile prihvatljive za financiranje, moraju:

  Amandman  28

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Obrasci koji su nužni i imaju izglede za primjenu u razvoju, uspostavi i radu drugih infrastruktura digitalnih usluga, kako su navedene u prilogu, imaju prednost pri financiranju.

  2. Obrasci i zrele infrastrukture digitalnih usluga koje sadrže tehničke modele (poput modela interoperabilnih podataka, standarda za prava pristupa ili modela umrežavanja kojime se povezuju sve države članice) koji imaju izglede za primjenu u razvoju, uspostavi i radu drugih infrastruktura digitalnih usluga, kako su navedene u prilogu, imaju prednost pri financiranju.

  Amandman  29

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 3.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  3. U drugom redu prednost se daje infrastrukturama digitalnih usluga za provođenje posebnih odredbi zakonodavstva EU-a i koje se temelje na postojećim obrascima.

  3. Prednost se također daje ostalim infrastrukturama digitalnih usluga kako je navedeno u Prilogu (Odjeljak 1.2.) ove Uredbe.

  Amandman  30

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a) Budući da je platforma osnovnih usluga preduvjet za uspostavu infrastrukture digitalnih usluga, podržavanje platformi osnovnih usluga i njihovih zajedničkih obrazaca, ima prednost pred generičkim uslugama.

  Amandman  31

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Na temelju ciljeva iz članka 3. i u funkciji dostupnog proračuna, programima rada mogu se utvrditi daljnji kriteriji podobnosti i prednosti na području infrastruktura digitalnih usluga.

  4. Na temelju ciljeva iz članka 3. i u funkciji dostupnog proračuna, programima rada kako su definirani u Uredbi (EU) br. / o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe („programi rada”) mogu se utvrditi daljnji kriteriji podobnosti i prednosti na području infrastruktura digitalnih usluga.

  Amandman  32

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 4.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  4. Na temelju ciljeva iz članka 3. i u funkciji dostupnog proračuna, programima rada mogu se utvrditi daljnji kriteriji podobnosti i prednosti na području infrastruktura digitalnih usluga.

   

  4. Na temelju ciljeva iz članka 3. i iz Priloga ovoj Uredbi i u funkciji dostupnog proračuna, programima rada mogu se utvrditi daljnji kriteriji podobnosti i prednosti na području infrastruktura digitalnih usluga.

  Amandman  33

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 5. – točka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) značajno doprinijeti realizaciji ciljeva Digitalnog plana za Europu.

  (a) značajno doprinijeti realizaciji ciljeva o širokopojasnom internetu brzine od 100 MBps i 1Gbps, a gdje je moguće i više.

  Amandman  34

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 5. – točka e

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (e) koristiti tehnologiju koja se smatra najprikladnijom za zadovoljavanje potreba predmetnog područja uzimajući u obzir geografske, socijalne i gospodarske čimbenike na temelju objektivnih kriterija i u skladu s tehnološkom neutralnosti.

  Briše se.

  Amandman  35

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 5. – točka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f) koristiti suvremenu tehnologiju i/ili temeljiti se na inovativnim poslovnim modelima, i imati visoki potencijal reprodukcije.

  (f) predložiti optimalnu ravnotežu među suvremenim tehnologijama u smislu kapaciteta protoka podataka, sigurnosti prijenosa, otpornosti mreže i troškovne isplativosti.

  Amandman  36

  Prijedlog Uredbe

  Članak 6. – stavak 6.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  6. Kriteriji iz toče (f) prethodnog stavka neće se zahtijevati za projekte financirane iz dodatnih namjenskih doprinosa dodijeljenih u skladu s člankom15.2 Uredbe (EU) br. xxx/2012 [Uredba o instrumentu za povezivanje Europe]

  Briše se.

  Amandman  37

  Prijedlog Uredbe

  Članak 7.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Unija može uspostavljati kontakte, raspravljati, razmjenjivati informacije i surađivati s javnim tijelima ili bilo kojim drugim organizacijama u trećim zemljama radi postizanja bilo kojeg cilja zadanog ovim smjernicama. Među ostalim, ta suradnja mora težiti promicanju interoperabilnosti telekomunikacijskih mreža u Uniji i telekomunikacijskih mreža trećih zemalja.

  Unija može uspostavljati kontakte, raspravljati, razmjenjivati informacije i surađivati s javnim tijelima ili bilo kojim drugim organizacijama u trećim zemljama radi postizanja bilo kojeg cilja zadanog ovim smjernicama. Među ostalim, ta suradnja mora težiti promicanju interoperabilnosti digitalnih mreža u Uniji i digitalnih mreža trećih zemalja.

  Amandman  38

  Prijedlog Uredbe

  Članak 8. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  1. Na temelju informacija dobivenih u skladu s člankom 21. Uredbe XXX. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (CEF-a), države članice i Komisija razmjenjuju informacije o napretku ostvarenom provedbom ovih smjernica.

  1. Na temelju informacija dobivenih u skladu s člankom 21. Uredbe XXX. o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe (CEF-a), države članice i Komisija razmjenjuju informacije i najbolje prakse o napretku ostvarenom provedbom ovih smjernica. Godišnji pregled tih informacija šalje se Europskom parlamentu. Države članice uključuju lokalna regionalna tijela u taj postupak.

  Amandman  39

  Prijedlog Uredbe

  Članak 8. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Stručna skupina, koja se sastoji od predstavnika svake države članice savjetuje i pomaže Komisiji. Ponajprije, stručna skupina pomaže Komisiji u:

  2. Stručna skupina, koja se sastoji od predstavnika svake države članice savjetuje i pomaže Komisiji. Ponajprije, stručna skupina pomaže Komisiji u:

  (a) nadzoru provedbe ovih smjernica;

  a) nadzoru provedbe ovih smjernica;

  (b) pripremi nacionalnih planova ili nacionalnih strategija, prema potrebi;

  (b) usklađivanju nacionalnih planova ili nacionalnih strategija, prema potrebi;

  (c) poduzimanju mjera za ocjenu provedbe programa rada na financijskoj i tehničkoj razini;

  (c) poduzimanju mjera za ocjenu provedbe programa rada na financijskoj i tehničkoj razini;

  (d) rješavanju postojećih ili novonastalih problema u vezi s provedbom projekta.

  (d) rješavanju postojećih ili novonastalih problema u vezi s provedbom projekta;

   

   

  Stručna skupina također može razmotriti druga pitanja vezana uz razvoj transeuropskih telekomunikacijskih mreža.

  Stručna skupina također može razmotriti druga pitanja vezana uz razvoj transeuropskih digitalnih mreža.

   

  Stručna skupina prije svega pomaže Komisiji u pripremnom radu koji prethodi izradi godišnjeg i višegodišnjeg programa rada i njegovim revizijama navedenim u članku 17. stavku 1., odnosno članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) br. xxxx/xxxx o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe.

   

  S tim ciljem, stručna skupina sudjeluje u strukturiranoj suradnji sa subjektima uključenim u planiranje, razvoj i upravljanje telekomunikacijskim mrežama i uslugama poput, između ostalog, lokalnih i regionalnih tijela, nacionalnih regulatornih tijela i Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC), pružatelja usluga pristupa internetu, administratora javnih mreža i proizvođača komponenti.

   

  Komisija i Europska investicijska banka posebnu pozornost posvećuju primjedbama stručne skupine i javno opravdavaju sve slučajeve u kojima takve primjedbe nisu uzete u obzir. Komisija obavještava stručnu skupinu, na svakom od svojih sastanaka, o napretku ostvarenom u provedbi radnog programa.

  Amandman  40

  Prijedlog Uredbe

  Članak 8. – stavak 3.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (3a) To izvješće osigurava procjenu:

   

  (a) napretka ostvarenog u razvoju, izradi i naručivanju projekata od zajedničkog interesa, te prema potrebi, zastoja u njihovoj provedbi i svih drugih poteškoća na koje se nailazi;

   

  (b) sredstava koje je Unija izdvojila i isplatila za projekte od zajedničkog interesa u skladu s Uredbom (EU) br. xxxx/xxxx Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi Instrumenta za povezivanje Europe, u usporedbi s ukupnom vrijednošću financiranih projekata od zajedničkog interesa.

  Amandman  41

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 1. – stavak 1.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Intervencije u području infrastrukture digitalnih usluga ovise o pristupu dvoslojne arhitekture: platforme osnovnih usluga i generičke usluge. Budući da je platforma osnovnih usluga preduvjet za uspostavu infrastrukture digitalnih usluga, podržavanje platformi osnovnih usluga i njihovih zajedničkih obrazaca, ima prednost pred generičkim uslugama.

  Intervencije u području infrastrukture digitalnih usluga ovise o pristupu dvoslojne arhitekture: platforme osnovnih usluga i generičke usluge.

  Amandman  42

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 1. – stavak 2.

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Platforme osnovnih usluga i njihovi zajednički obrasci obuhvaćaju interoperabilnost i sigurnosne potrebe projekata od zajedničkog interesa. Njihova namjena je omogućiti digitalne interakcije između javnih tijela i građana, javnih tijela i poslovnih organizacija, ili između javnih tijela različitih država članica kroz standardizirane, prekogranične interakcijske platforme prilagođene korisnicima. Što se tiče infrastruktura digitalnih usluga, obrasci imaju prednost pred ostalim infrastrukturama digitalnih usluga, jer su oni preduvjet za potonje. Generičke usluge osiguravaju vezu s platformama osnovnih usluga i omogućuju nacionalnim uslugama s dodanom vrijednosti korištenje platformi osnovnih usluga. One omogućuju poveznike između nacionalnih usluga i platformi osnovnih usluga te omogućuju državnim javnim tijelima i organizacijama, poduzećima i/ili građanima pristup platformama osnovnih usluga za obavljanje svojih prekograničnih transakcija. Osigurava se kvaliteta usluga i podrška dionicima uključenim u prekogranične transakcije. One osiguravaju i potiču pokretanje platformi osnovnih usluga.

  Platforme osnovnih usluga obuhvaćaju interoperabilnost i sigurnosne potrebe projekata od zajedničkog interesa. Njihova namjena je omogućiti digitalne interakcije između javnih tijela i građana, javnih tijela i poslovnih organizacija, ili između javnih tijela različitih država članica kroz standardizirane, prekogranične interakcijske platforme prilagođene korisnicima. Infrastrukture digitalnih usluga koje čine sastavni dio drugih infrastruktura digitalnih usluga, ili koje mogu služiti kao model za nove platforme, imaju prednost pred infrastrukturama digitalnih usluga. Generičke usluge osiguravaju vezu s platformama osnovnih usluga i omogućuju nacionalnim uslugama s dodanom vrijednosti korištenje platformi osnovnih usluga. One omogućuju poveznike između nacionalnih usluga i platformi osnovnih usluga te omogućuju državnim javnim tijelima i organizacijama, poduzećima i/ili građanima pristup platformama osnovnih usluga za obavljanje svojih prekograničnih transakcija. Osigurava se kvaliteta usluga i podrška dionicima uključenim u prekogranične transakcije. One osiguravaju i potiču pokretanje platformi osnovnih usluga.

   

  Amandman  43

  Prijedlog Uredbe

  Prilog ‒ odjeljak 1. ‒ točka 1. ‒ podtočka e a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ea) Kritične mjere za mrežnu sigurnost: to se odnosi na usluge jamčenja mrežne sigurnosti djece i mladih osnaživanjem i razvijanjem pristupa u sklopu kojih se, premda se ne mijenja otvorenost interneta, upotrebljavaju ujednačena tehnička rješenja, zajedno s aktivnostima kojima se daje veća moć pojedincima, posebice kroz obrazovanje.

  Amandman  44

  Prijedlog Uredbe

  Prilog ‒ odjeljak 1. ‒ točka 2. ‒ uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  2. Druge infrastrukture digitalnih usluga koje su a priori označene kao prihvatljive u skladu s člankom 6.1.:

  2. Druge infrastrukture digitalnih mreža koje su a priori označene kao prihvatljive u skladu s člancima 6.1. i 6.3.:

  Amandman  45

  Prijedlog Uredbe

  Prilog ‒ odjeljak 1. ‒ točka 2. ‒ podtočka f

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (f) Pristup digitalnim resursima europske baštine: ovo se odnosi na platformu osnovnih usluga koja se temelji na postojećem portalu Europeana. Platforma će pružati jedinstvenu točku pristupa sadržaju europske kulturne baštine po stavkama, niz specifikacija sučelja za interakciju s infrastrukturom (pretraživanje podataka, preuzimanje podataka), podršku za prilagodbu metapodataka i unošenje novog sadržaja, kao i informacije o uvjetima za ponovnu uporabu sadržaja dostupnog preko infrastrukture.

  (f) Pristup digitalnim resursima europske baštine: ovo se odnosi na platformu osnovnih usluga koja se temelji na postojećem portalu Europeana. Platforma pruža središnju točku pristupa sadržaju europske kulturne baštine po stavkama, niz specifikacija sučelja za interakciju s infrastrukturom (pretraživanje podataka, preuzimanje podataka), podršku za prilagodbu metapodataka i unošenje novog sadržaja, kao i informacije o uvjetima za ponovnu uporabu sadržaja dostupnog preko infrastrukture.

  Amandman 46

  Prijedlog Direktive

  Prilog ‒ odjeljak 1. ‒ točka 2. ‒ podtočka g

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (g) Infrastruktura usluga za sigurniji internet: ovo se odnosi na platformu za stjecanje, upravljanje i održavanje dijeljenih računalnih uređaja, baza podataka i alata programske podrške za Centre za sigurniji internet (CSI-jeve) u državama članicama. Aktivnosti pozadinskog ureda vezane uz obradu prijava sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje također su uključene kao i poveznica s policijskim službama uključujući međunarodne organizacije poput Interpola, te prema potrebi, upravljanje uklanjanjem tog sadržaja koje provode odgovarajuće internetske stranice. Gore navedeno podržavaju zajedničke baze podataka.

  (g) Infrastruktura usluga za sigurniji internet: ovo se odnosi na platformu za stjecanje, upravljanje i održavanje dijeljenih računalnih uređaja, baza podataka i alata programske podrške kao i razmjenu najboljih praksi za Centre za sigurniji internet (CSI-jeve) u državama članicama. CSI-jevi u državama članicama predstavljaju ključni element za ostvarivanje infrastrukture za sigurniji internet, čije su telefonske linije za prijavljivanje nedozvoljenog sadržaja, savjetodavne telefonske linije i aktivnosti za podizanje svijesti od posebne važnosti. Aktivnosti pozadinskog ureda vezane uz obradu prijava sadržaja koji prikazuje seksualno zlostavljanje također su uključene kao i poveznica s policijskim službama uključujući međunarodne organizacije poput Interpola, te prema potrebi, upravljanje uklanjanjem tog sadržaja koje provode odgovarajuće internetske stranice. Gore navedeno podržavaju zajedničke baze podataka i zajednički sustavi programske podrške.

  Amandman  47

  Prijedlog Uredbe

  Prilog ‒ odjeljak 1. ‒ točka 2. ‒ podtočka h a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ha) Uvođenje infrastruktura u javni promet dozvoljava uporabu sigurnih i interoperabilnih mobilnih lokacijskih usluga : uvođenje infrastruktura u javni promet koje dozvoljavaju uporabu sigurnih i interoperabilnih mobilnih lokacijskih usluga omogućuje građanima, poduzećima i organizacijama pristup različitim inovativnim mobilnim uslugama diljem Unije.

  Amandman  48

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 1. – točka 2. – podtočka h b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (hb) Europska platforma za pristup obrazovnim resursima. Cilj je iskoristiti dobrobiti ICT-ja u polju obrazovanja kroz pristup dijeljenom obrazovnom materijalu na razini Europe. Troškovno učinkovit pristup i poboljšanje kvalitete obrazovnog materijala kroz stručni pregled ojačao bi europsku koheziju omogućujući kontakte, suradnju i baze podataka između studenata u akademskom svijetu. Ona bi služila kao okosnica za suradnju između obrazovnih ustanova omogućujući provedbu programa Unije poput „Erasmus za sve”. Poboljšala bi pristup obrazovanju i ojačala položaj Unije na globalnom akademskom području.

  Amandman  49

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 2. – točka 1. – podstavak 1.a (novi)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (c) Iskorištavanje potencijalnih sinergija između postavljanja širokopojasnih mreža i mreža drugih javnih službi (za električnu energiju, prijevoz, vodovod, kanalizaciju itd.), naročito onih povezanih s pametnom distribucijom električne energije.

  Kada je to moguće, provodi se iskorištavanje potencijalnih sinergija između postavljanja širokopojasnih mreža i mreža drugih javnih službi (za električnu energiju, prijevoz, vodovod, kanalizaciju itd.), naročito onih povezanih s pametnom distribucijom električne energije.

  Amandman  50

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 2. – točka 1. – podtočka c a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ca) Pomoć pri smanjenju digitalnog jaza.

  Amandman  51

  Prijedlog Uredbe

  Prilog ‒ odjeljak 2. ‒ točka 2. ‒ uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Svi projekti kojima je dodijeljena financijska podrška na temelju ove Uredbe značajno doprinose ostvarivanju ciljeva Digitalnog plana za Europu.

  Svi projekti kojima je dodijeljena financijska podrška na temelju ove Uredbe značajno doprinose ostvarivanju brzine od 100 Mbps i 1 Gbps, a gdje je to moguće, i veće.

  Amandman  52

  Prijedlog Uredbe

  Prilog ‒ odjeljak 2. ‒ točka 2. ‒ uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Svi projekti kojima je dodijeljena financijska podrška u skladu s ovom Uredbom značajno doprinose ostvarivanju ciljeva Digitalnog plana za Europu.

  Svi projekti kojima je dodijeljena financijska podrška u skladu s ovim odjeljkom značajno doprinose ostvarivanju ciljeva Digitalnog plana za Europu.

  Amandman  53

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 2. – točka 2. – podtočka a – podtočka a

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  (a) se temelje na najsuvremenijoj tehnologiji, žičnoj ili bežičnoj, sposobnoj za pružanje širokopojasnih usluga velike brzine, čime ispunjavaju zahtjev za aplikacije koje traže veliku pojasnu širinu, ili

  (a) se temelje na najsuvremenijoj tehnologiji, žičnoj ili bežičnoj, sposobnoj za pružanje širokopojasnih usluga velike brzine od najmanje 100 Mbps, čime ispunjavaju zahtjev za aplikacije koje traže veliku pojasnu širinu, ili

  Amandman  54

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 2. – točka 2. – podtočka a – podtočka c a (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (ca) poštuju mjerodavne propise, posebno propise o tržišnom natjecanju i obvezu osiguranja pristupa. Samo mreže otvorene za tržišno natjecanje trebaju biti prihvatljive za javno financiranje kako je utvrđeno ovom Uredbom.

  Amandman  55

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 2. – točka 2. – podtočka a – podtočka c b (nova)

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

   

  (cb) podržavaju otvorenu prirodu interneta osiguravajući zabranu blokiranja zakonitih usluga na telekomunikacijskim mrežama financiranim preko ove Uredbe, istovremeno omogućavajući razumno upravljanje prometom za vrijeme zagušenja mreže tijekom vršnih sati, uz poštivanje minimalnih zahtjeva vezanih uz kvalitetu usluge propisanih u članku 22. stavku 3. Direktive 2002/22/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o univerzalnoj usluzi i pravima korisnika u vezi s elektroničkim komunikacijskim mrežama i uslugama (Direktiva o univerzalnoj usluzi).

  Amandman  56

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 2. – točka 2. – podtočka b

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  b) Aktivnosti financirane iz dodatnih unaprijed osiguranih doprinosa propisanih u skladu s člankom 15.2. Uredbe (EU) br. xxxx/2012 [Uredba o instrumentu za povezivanje Europe] stvaraju značajne nove mogućnosti na tržištu u pogledu dostupnosti širokopojasnih usluga, brzine i kapaciteta. Projekti koji osiguravaju brzinu prijenosa podataka manju od 30 Mbps trebaju osigurati povećanje brzine na najmanje 30 Mbps tijekom vremena.

  b) Aktivnosti financirane iz dodatnih unaprijed osiguranih doprinosa propisanih u skladu s člankom 15.2. Uredbe (EU) br. xxxx/2012 [Uredba o instrumentu za povezivanje Europe] stvaraju značajne nove mogućnosti na tržištu u pogledu dostupnosti širokopojasnih usluga, brzine i kapaciteta. Projekti koji osiguravaju brzinu prijenosa podataka manju od 100 Mbps trebaju osigurati povećanje brzine na najmanje 100 Mbps tijekom vremena.

  Amandman  57

  Prijedlog Uredbe

  Prilog – odjeljak 3. – uvodni dio

  Tekst koji je predložila Komisija

  Izmjena

  Odjeljak 3. Horizontalne aktivnosti

  Odjeljak 3. Horizontalne aktivnosti

  Uvođenje transeuropskih telekomunikacijskih mreža koje će pomoći ukloniti uska grla koja postoje na jedinstvenom digitalnom tržištu prate studije i mjere za potporu programa. Te mjere se mogu sastojati od:

  Uvođenje transeuropskih digitalnih mreža koje će pomoći ukloniti uska grla koja postoje na jedinstvenom digitalnom tržištu prate mjere za potporu programa. Te mjere se mogu sastojati od:

  • [1]  SL C 143, 22.5.2012., str. 120.
  • [2]  SL C 225, 27.7.2012., str. 211.

  OPINION of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety (22.6.2012)

  for the Committee on Industry, Research and Energy

  on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC

  (COM(2011)0657) – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Rapporteur: Oreste Rossi

  SHORT JUSTIFICATION

  The purpose of this Regulation is to establish, in the context of the Connecting Europe Facility, which forms part of the Europe 2020 strategy, a series of guidelines covering the objectives and priorities for broadband networks and digital service infrastructures in the field of telecommunications.

  The regulation identifies projects of common interest for the deployment of broadband networks and digital service infrastructures, aimed at improving the competitiveness of the European economy, promoting the interconnection and interoperability of national networks and supporting the development of a Digital Single Market, in addition to helping reduce greenhouse gas emissions and protect the environment.

  The establishment of cross-border access to a digital public service interoperable infrastructure is an area where the EU can contribute high added value. Such public administration services include the cross-border delivery of eHealth services, which is particularly relevant to the remit of the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.

  Interoperable cross-border eHealth services would allow interaction between citizens and health operators, data transfers between institutions, access to electronic health records and electronic prescription services and remote health/assisted living tele-services. eHealth services would help improve patient safety, reduce medical costs, modernise national healthcare systems and increase their efficiency.

  The rapporteur agrees and endorses the Commission proposal and, at the same time, wishes to put forward a number of amendments to make the projects of common interest in the field of electronic public administration more effective.

  Interoperable cross-border eHealth services, in particular, should provide for health and hospital services to adopt a harmonised standard for electronic data and document presentation, including codification systems common to the Member States to establish a standard terminology for individual health services. A common minimum set of electronic data and documents should also be established as the basic record for patients covered by interoperable eHealth services (e.g. blood factor, anamnesis, discharge letters, etc.).

  More generally, it is to be hoped that electronic public administration projects will result in a single European identification code which ordinary citizens and businesses can use in their relations with public administration services in all Member States.

  AMENDMENTS

  The Committee on the Environment, Public Health and Food Safety calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

  Amendment 1

  Proposal for a regulation

  Recital 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (4) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions -European Broadband: investing in digitally driven growth9 concludes that the critical role of the internet means that the benefits for society as a whole appear to be much greater than the private incentives to invest in faster networks. Public support for this area is therefore necessary, but should not unduly distort competition.

  (4) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions -European Broadband: investing in digitally driven growth9 concludes that the critical role of the internet means that the benefits for society as a whole appear to be much greater than the private incentives to invest in faster networks. Public support for this area is therefore necessary, but should not unduly distort competition. In its resolution of 6 July 2011 on European Broadband: investing in digitally driven growth, the European Parliament emphasises that broadband services are key to the competitiveness of EU industry and greatly contribute to EU economic growth, social cohesion and the creation of quality employment, as well as to the participation of all regional and social groups in digital life in the EU; recommends promoting a competitive market for investment in, and utilisation of, fixed and wireless broadband infrastructure; notes that a competitive market is a catalyst for additional investment and innovation by communications, applications and content providers, as well as a vital platform for the digital economy.

   

  _____________

   

  1 P7_TA-(2011)0322

  Amendment  2

  Proposal for a regulation

  Recital 10

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (10) Substantial economic and social benefits, which cannot be captured nor monetised by investors, are associated with higher broadband speeds. Fast and ultra-fast broadband is the key enabling infrastructure for the development and deployment of digital services, which rely on the availability, speed, reliability and resilience of the physical networks. The deployment and take-up of faster networks opens the way for innovative services exploiting higher speeds. Action at Union level is necessary to maximise the synergies and interactions between those two components of digital telecommunications networks.

  (10) Substantial economic and social benefits, which cannot be captured nor monetised by investors, are associated with higher broadband speeds. Fast and ultra-fast broadband is the key enabling infrastructure for the development and deployment of digital services, which rely on the availability, speed, reliability and resilience of the physical networks. The deployment and take-up of faster networks opens the way for innovative services exploiting higher speeds. Action at Union level is necessary to maximise the synergies and interactions between those two components of digital telecommunications networks. Universal access to broadband networks is essential for the growth of modern economies and for individual wellbeing and digital inclusion. Extension of broadband networks in rural and economically and socially less-favoured areas will facilitate better communications, particularly for persons with reduced mobility or living in isolated conditions, as well as improving access to services and encouraging the development of SMEs in rural areas, thereby helping to create new jobs and develop new services in these localities;

  Amendment  3

  Proposal for a regulation

  Recital 13

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (13) The development of broadband networks and digital service infrastructures will contribute to the Union's objective to reduce greenhouse gas emission by enabling energy-efficient solutions in many sectors of Europe's economy. This positive effect will be limited, but only to some extent, by the growing energy and resource demand related mainly to the construction of broadband networks and the operation of digital service infrastructures.

  (13) The use of information technology and communications facilitates a structural adjustment towards goods and services which consume less resources, energy savings in buildings and electricity networks and the development of more efficient and lower-energy intelligent transport systems. The development of broadband networks and digital service infrastructures will contribute to the Union's objective to reduce greenhouse gas emission by enabling energy-efficient solutions in many sectors of Europe's economy. This positive effect will be limited, but only to some extent, by the growing energy and resource demand related mainly to the construction of broadband networks and the operation of digital service infrastructures.

  Amendment  4

  Proposal for a regulation

  Recital 24 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (24a) In the implementation of this Regulation, any processing of personal data should be carried out in accordance with Union law, as set out, in particular, in Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and Directive 2002/58/EC of the European Parliament and of the Council of 12 July 2002 concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector (Directive on privacy and electronic communications) .

  Amendment  5

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (1) contribute to economic growth and support the development of the Single Market resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, including small and medium sized enterprises (SMEs).

  (1) contribute to economic growth and support the development of the Single Market resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, particularly through increasing market access for small and medium sized enterprises (SMEs).

  Amendment  6

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks.

  (2) contribute to improvements in social cohesion and daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks.

  Amendment  7

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 2 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (2a) contribute to the protection and defence of information and information systems by ensuring their availability, integrity, authentication, and confidentiality. Such measures should include protection, detection, and reaction capabilities of information systems, especially from cyber attacks.

  Amendment  8

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (4) facilitate sustainable deployment of trans-European digital service infrastructures, their interoperability and coordination at European level, their operation, maintenance and upgrading.

  (4) facilitate sustainable deployment of open, accessible and non-discriminatory trans-European digital service infrastructures, their interoperability and coordination at European level, their operation, maintenance, upgrading and security.

  Amendment  9

  Proposal for a regulation

  Article 4 – point b

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (b) the deployment of broadband networks to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above;

  (b) the deployment of broadband networks to link island, landlocked and peripheral regions, rural areas and economically and socially less-favoured regions with the central regions of the Union ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above;

  Amendment  10

  Proposal for a regulation

  Article 5 – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  2. A project of common interest may encompass its entire cycle, including feasibility studies, implementation, continuous operation, coordination and evaluation.

  2. A project of common interest may encompass its entire cycle, including feasibility studies, implementation, continuous operation, coordination and evaluation.

   

  Projects of common interest should respect the principle of technology neutrality, which forms the basis of the EU electronic communications structure.

  Amendment  11

  Proposal for a regulation

  Article 5 – paragraph 7 – point c

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (c) new opportunities for exploiting synergies between different infrastructures, including those in the field of transport and energy.

  (c) new opportunities for exploiting synergies between different types of infrastructure.

  Justification

  For the sake of consistency

  Amendment  12

  Proposal for a regulation

  Article 5 – paragraph 8 – point c

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (c) demonstrates European added value.

  (c) demonstrates European added value following a feasibility study and cost-benefit analysis.

  Amendment  13

  Proposal for a regulation

  Article 7 – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  2. The Commission shall be assisted by an Expert Group, composed of a representative of each Member State, for monitoring of the implementation of these guidelines, assisting in the planning through the national strategies for high speed internet and mapping of infrastructures, and exchanging information. The Expert Group may also consider any other issue relating to the development of the trans-European telecommunication networks.

  2. The Commission shall be assisted by an Expert Group, composed of a representative of each Member State, for monitoring of the implementation of these guidelines, assisting in the planning through the national strategies for high speed internet and mapping of infrastructures, and exchanging information. The Commission, together with the Expert Group, shall evaluate whether the scope of projects of common interest continues to reflect social, environmental and economic priorities, technological development or the situation on the relevant markets, as well as new opportunities to exploit synergies between the different types of infrastructure. The Expert Group may also consider any other issue relating to the development of the trans-European telecommunication networks.

  Amendment  14

  Proposal for a regulation

  Article 7 – paragraph 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  4. In these reports the Commission shall also evaluate whether the scope of the projects of common interest continues to reflect political priorities, technological developments or the situation in the relevant markets. For major projects, these reports shall include an analysis of the environmental impact, taking into account climate change adaptation and mitigation needs, and disaster resilience. Such a review may also be carried out at any other time when it is deemed appropriate.

  4. For major projects, the Commission shall make an analysis of the environmental impact, taking into account climate change adaptation and mitigation needs, and disaster resilience. Such a review may also be carried out at any other time when it is deemed appropriate in order to avoid investment in infrastructures which become obsolete in the short term.

  Amendment  15

  Proposal for a regulation

  Article 8 – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  2. The delegation of power referred to in the Articles 5(6) shall be conferred on the Commission for an indeterminate period of time from the date of the entry into force of this Regulation.

  2. The delegation of power referred to in the Articles 5(6) shall be conferred on the Commission for a period of five years from the date of the entry into force of this Regulation. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period.

  Amendment  16

  Proposal for a regulation

  Article 10 – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  It shall apply from 1 January 2014.

  It shall apply from … *.

   

  ___________

   

  * OJ please insert date: two years from the entry into force of this Regulation.

  Justification

  Given that this regulation is linked to the Regulation establishing the Connecting Europe Facility, it would not be appropriate to indicate a set date of application that does not take account of the time required for approval of the various regulations.

  Amendment  17

  Proposal for a regulation

  Annex – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  The deployment and enhancement of trans-European telecommunication networks (broadband networks and digital service infrastructures) shall contribute to fostering economic growth, creating jobs and achieving a vibrant digital single market. In particular, their deployment will grant faster access to the internet, bring about information technology-enabled improvements in daily life for citizens, including children and young persons, businesses and governments, increase interoperability and facilitate the alignment or convergence to commonly agreed standards.

  The deployment and enhancement of trans-European telecommunication networks (broadband networks and digital service infrastructures) shall contribute to fostering economic growth, creating jobs and achieving a vibrant digital single market. In particular, their deployment will grant faster access to the internet, bring about information technology-enabled improvements in daily life for citizens, businesses and governments, increase interoperability and facilitate the alignment or convergence to commonly agreed standards.

  Justification

  The deployment of trans-European networks should be for the benefit of all citizens. It is therefore superfluous to mention specific categories.

  Amendment  18

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  All broadband investments within the territory of the Union expand the network capacity and bring about benefits to all the potential users, including those in Member States other than the country of the investment. Investment in these networks will bring about more competition and more innovation in the economy, will deliver more efficient and effective public services, contribute to the EU goals on a low carbon economy and to the overall EU competitiveness and productivity.

  All broadband investments within the territory of the Union expand the network capacity and bring about benefits to all the potential users, including those in Member States other than the country of the investment. Investment in these networks will bring about more competition, social cohesion and more innovation in the economy, will deliver more efficient and effective public services, contribute to the EU goals on a low carbon economy and to the overall EU competitiveness and productivity.

  Amendment  19

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Investment in broadband infrastructure has been undertaken predominantly by private investors and it is expected that this will remain the case. However, the achievement of the Digital Agenda targets will require investment in areas for which there is not a clear business case or where a business case may need to be enhanced within the time frame of the targets. The following types of areas can be characterized on the basis of the likely investment:

  Investment in broadband infrastructure has been undertaken predominantly by private investors and it is expected that this will remain the case. In many regions, however, investment in broadband infrastructure is insufficient because of the lack of competition and the high market risk, while public services are rudimentary and are not interoperable because of the fragmentary nature of the technical solutions. The achievement of the Digital Agenda targets will require investment in areas for which there is not a clear business case or where a business case may need to be enhanced within the time frame of the targets. The following types of areas can be characterized on the basis of the likely investment:

  Amendment  20

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Rural and low density areas are typically served with low speed connections and in some cases even not served at all. The business case for investment is unlikely to be viable and the European targets are unlikely to be reached by 2020. Investment in these areas needs higher financial support, provided by grants, possibly in combination with financial instruments. Such areas will include remote and sparsely populated regions where investment costs are either very high or where income is low. The support from the Connecting Europe Facility in these areas is likely to complement available cohesion funds or rural development and other direct public support.

  Rural and low density areas are typically served with low speed connections and in some cases even not served at all. This is a priority area where broadband access can be supplied with satellite connectivity. The business case for investment is unlikely to be viable and the European targets are unlikely to be reached by 2020. Investment in these areas needs higher financial support, provided by grants, possibly in combination with financial instruments. Such areas will include remote and sparsely populated regions where investment costs are either very high or where income is low. The support from the Connecting Europe Facility in these areas is likely to complement available cohesion funds or rural development and other direct public support.

  Amendment  21

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – paragraph 2 – subparagraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  eGovernment refers to the digital interaction between public authorities and citizens, public authorities and businesses and organisations, and among public authorities of different countries. Standardised, cross-border, and user-friendly interaction platforms will generate efficiency gains both throughout the economy and in the public sector and will contribute to the Single Market.

  eGovernment refers to the digital interaction between public authorities and citizens, public authorities and businesses and organisations, and among public authorities of different countries. Cross-border and user-friendly interaction platforms will generate efficiency gains both throughout the economy and in the public sector and will contribute to the Single Market.

  Amendment  22

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – paragraph 2 – subparagraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Interoperable electronic identification and authentication across Europe. A set of connected and secured authentication servers and protocols that ensure interoperability of the variety of authentication and identification and authorization systems that exist in Europe will be deployed. This platform will enable citizens and businesses to access online services when needed for example to study, work, travel, get health care or do business abroad. It will constitute the core layer for all those digital services for which electronic identification and authentication are needed: e.g. electronic procurement, online health services, standardised business reporting, electronic exchange of judicial information, trans-European online company registration, e-Government services for businesses, including communication between business registers relating to cross-border mergers and foreign branches. This platform may also use resources and tools of the multilingual core platform.

  Interoperable electronic identification and authentication across Europe. A set of connected and secured authentication servers and protocols that ensure interoperability of the variety of authentication and identification and authorization systems that exist in Europe will be deployed, with the ultimate aim of establishing a single European identification code for natural and legal persons for public administration purposes. This platform will enable citizens and businesses to access online services when needed for example to study, work, travel, get health care or do business abroad. It will constitute the core layer for all those digital services for which electronic identification and authentication are needed: e.g. electronic procurement, online health services, standardised business reporting, electronic exchange of judicial information, trans-European online company registration, e-Government services for businesses, including communication between business registers relating to cross-border mergers and foreign branches. This platform may also use resources and tools of the multilingual core platform.

  Justification

  The establishment of a single European identification code for online services, which can be used by all citizens and businesses in every Member State, would make relations with the public administration significantly easier and provide a more effective guarantee of genuine interoperability.

  Amendment  23

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – paragraph 2 – subparagraph 3 – point d – paragraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (d) Interoperable cross border eHealth services: These services will enable the interaction between citizens/patients and health care providers, institution-to-institution and organization-to-organization transmission of data, or peer-to-peer communication between citizens/patients and/or health professionals and institutions. The infrastructure to be deployed will comply with the principles of data protection as set out, in particular, in Directives 95/46/EC and 2002/58/EC, as well as with international and national ethical rules related to the use of patient health records and other personal data.

  (d) Interoperable cross border eHealth services: These services will enable the interaction between citizens/patients and health care providers, institution-to-institution and organization-to-organization transmission of data, or peer-to-peer communication between citizens/patients and/or health professionals and institutions. The infrastructure to be deployed will: provide for adoption of a harmonised standard for the presentation of data and documents produced within the information systems of health and hospital facilities; establish a common minimum set of electronic data and documents as the basic record for patients covered by interoperable cross-border eHealth services; comply with the principles of data protection as set out, in particular, in Directives 95/46/EC and 2002/58/EC, as well as with international and national ethical rules related to the use of patient health records and other personal data.

  Justification

  To enable the eHealth service to operate effectively, a ‘European health record’ should be adopted, using a single data presentation standard and, in particular, clearly indicating the data which will form the patient’s basic record (e.g. blood factor, anamnesis, discharge letters following recovery, emergency service reports, etc.).

  Amendment  24

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – paragraph 2 – subparagraph 3 – point d – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  The services will comprise cross border access to electronic health records and electronic prescription services as well as remote health/assisted living tele-services, cross border multi lingual semantic services linked to the multilingual core platform, access to social security information building on the EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) infrastructure, etc.

  The services will comprise cross border access to electronic health records and electronic prescription services as well as remote health/assisted living tele-services, cross border multi lingual semantic services with common codification systems linked to the multilingual core platform, access to social security information building on the EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information) infrastructure, etc.

  Justification

  It is important to specify that cross-border multilingual services must adopt codification systems that are common to the Member States in order to establish harmonised terminology to refer to individual health services (e.g. relating to laboratory analyses, pathological anatomy, radiology, etc.).

  PROCEDURE

  Title

  Trans-European telecommunications networks, and repeal of Decision No 1336/97/EC

  References

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Committee responsible

  Date announced in plenary

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Opinion by

  Date announced in plenary

  ENVI

  15.11.2011

  Rapporteur

  Date appointed

  Oreste Rossi

  28.11.2011

  Discussed in committee

  1.3.2012

   

   

   

  Date adopted

  20.6.2012

   

   

   

  Result of final vote

  +:

  –:

  0:

  53

  0

  1

  Members present for the final vote

  Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

  Substitute(s) present for the final vote

  Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

  Substitute(s) under Rule 187(2) present for the final vote

  Véronique Mathieu

  OPINION of the Committee on the Internal Market and Consumer Protection (12.10.2012)

  for the Committee on Industry, Research and Energy

  on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC

  (COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Rapporteur: Marielle Gallo

  SHORT JUSTIFICATION

  The rapporteur congratulates the Commission which has proposed guidelines for trans- European telecommunications networks, thereby helping to honour the commitments made in the Europe 2020 Strategy and the Digital Strategy for Europe.

  This proposal draws up guidelines for trans-European telecommunications networks. In so doing, it proposes objectives and priorities for projects of common interest aimed at eliminating bottlenecks by providing network connectivity and access, including across borders, to digital public service infrastructures.

  At this period of austerity measures and low economic growth, your rapporteur hopes that the new tools proposed by the Commission in the interconnection mechanism for Europe will give a fresh market impetus to help achieve the Digital Single Market.

  The internet economy and its importance for employment are capital and will be worth more than EUR 800 billion in 2016, more than 5% of the GDP of the European Union. The internet has changed our way of life and work, how we access information and how individuals interact and has considerable potential to change many other aspects of our lives, such as access to knowledge and education. The internet has also transformed the way we compare, sell or buy products and services, or seek or make available information, and manage our payments and our data. E-commerce and more generally digital services are now central to the lives of consumers, businesses and citizens in general.

  But a number of obstacles are now blocking the completion of Digital Single Market: a lack of investment in broadband infrastructure, particularly in rural areas of the EU, and the lack of a European strategy for the development of digital cross-border services infrastructure. The cost of this deficit is estimated at at least 4.1% of GDP by 2020, or EUR 500 billion or EUR 1 000 per citizen[1].

  Your rapporteur considers that this situation is particularly problematic for SMEs, which, lacking connection to a network of sufficient quality and speed, are unable to benefit from new technologies like 'cloud computing' which allow an innovative commercial approach and significant economies of scale.

  Your rapporteur is also concerned that the lack of access to ultra-fast broadband internet harms the most vulnerable consumers. Without this, they are deprived of access to a whole range of new applications or services, for example comparing prices online, and the most advantageous offers pass them by.

  Your rapporteur therefore wishes to stress the importance of the objective of the Digital Agenda for Europe: securing lasting economic and social benefits through a Single Digital Market based on ultra-fast broadband.

  Your rapporteur would like to emphasize the importance of cyber-security in ensuring that consumers are protected. Digital services play an ever-increasing role in our daily lives, and in this connection use a volume of personal or public data that is constantly increasing. A safe and secure online environment is therefore an imperative.

  Your rapporteur endorses the Commission's analysis that the failure to complete the Digital Single Market is due to a supply problem, but also to problem of demand. Thus one of the objectives of projects of common interest should be to stimulate demand for fast and ultra-fast broadband, in particular through e-government services.

  AMENDMENTS

  The Committee on the Internal Market and Consumer Protection calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

  Amendment  1

  Proposal for a regulation

  Recital 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (4) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions -European Broadband: investing in digitally driven growth concludes that the critical role of the internet means that the benefits for society as a whole appear to be much greater than the private incentives to invest in faster networks. Public support for this area is therefore necessary, but should not unduly distort competition.

  (4) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Broadband: investing in digitally driven growth concludes that the critical role of the internet means that the benefits for society as a whole appear to be much greater than the private incentives to invest in faster networks. Public support for this area is therefore necessary, particularly in rural areas, but should not unduly distort competition.

  Amendment  2

  Proposal for a regulation

  Recital 6 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (6a) Net neutrality is vital for an open internet.

  Amendment  3

  Proposal for a regulation

  Recital 8 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (8 a) The projects of common interest listed in this Regulation should also help to strengthen the economic, social and territorial cohesion of the Union, in accordance with Article 174 of the Treaty on the Functioning of the European Union. In this regard, special attention should be given to rural, remote or sparsely populated areas.

  Justification

  The European Union must act above all to remedy market failures. In order to strengthen its territorial cohesion, the EU must ensure that even the most sparsely populated or isolated areas have good access to telecommunications infrastructure.

  Amendment  4

  Proposal for a regulation

  Recital 9 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (9a) As regards the use of public-private partnerships to provide fast broadband services, particularly in rural areas, it is desirable to make use of such partnerships between regional and local authorities and small and medium-sized information and communication technologies ("ICT") undertakings in the field of public ICT services, with European funding, as they can form a sustainable basis for the local development of skills and knowledge throughout the Union.

  Amendment  5

  Proposal for a regulation

  Recital 10

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (10) Substantial economic and social benefits, which cannot be captured nor monetised by investors, are associated with higher broadband speeds. Fast and ultra-fast broadband is the key enabling infrastructure for the development and deployment of digital services, which rely on the availability, speed, reliability and resilience of the physical networks. The deployment and take-up of faster networks opens the way for innovative services exploiting higher speeds. Action at Union level is necessary to maximise the synergies and interactions between those two components of digital telecommunications networks.

   

  (10) Substantial economic and social benefits, which cannot be captured nor monetised by investors, are associated with higher broadband speeds. Fast and ultra-fast broadband is the key enabling infrastructure for the comprehensive development and deployment of digital services, which rely on the availability, speed, reliability and resilience of the physical networks. The deployment and take-up of faster networks opens the way for innovative services exploiting higher speeds. Action at Union level is necessary to maximise the synergies and interactions between those two components of digital telecommunications networks, particularly given the increasing number of mobile devices connected to the internet, such as smart phones and tablets.

  Justification

  The use of new devices reinforces the need for effective telecommunications infrastructure.

  Amendment  6

  Proposal for a regulation

  Recital 11 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (11a) To serve rural areas, it is vital to expand access networks, which facilitate the linking of individual house connections.

  Amendment  7

  Proposal for a regulation

  Recital 18

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (18) Increasing and preserving access to Europe's rich and diverse cultural content and data held by public sector bodies, and opening them up for reuse in full respect of copyright and related rights, will nurture creativity and spur innovation and entrepreneurship. Unhampered access to re-usable multilingual resources will help overcome language barriers, which undermine the internal market for online services and limit access to knowledge.

  (18) Increasing and preserving access to Europe's rich and diverse cultural content and data held by public sector bodies, and opening them up for reuse in full respect of copyright and related rights, will nurture creativity and spur innovation and entrepreneurship. Unhampered access to re-usable multilingual resources will help overcome language barriers, which undermine the internal market for online services and limit access to knowledge. It must, however, remain possible for national, regional and local decision-makers to decide for themselves on the use of their information and to cover a large part of their costs arising from the performance of their public duties.

  Amendment  8

  Proposal for a regulation

  Recital 21

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (21) In order to take into account the developments in the areas of information and communication technologies, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annex to this Regulation. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The objective of this delegation is to address new technological and market developments, emerging political priorities or opportunities for exploiting synergies between different infrastructures, including those in the fields of Transport and Energy. The scope of delegation is limited to modifying the description of projects of common interest, adding a project of common interest or removing an obsolete project of common interest according to pre-established, clear and transparent criteria.

  (21) In order to take into account the developments in the areas of information and communication technologies, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annex to this Regulation. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level and at regional and local level. The objective of this delegation is to address new technological and market developments, emerging political priorities or opportunities for exploiting synergies between different infrastructures, including those in the fields of Transport and Energy. The scope of delegation is limited to modifying the description of projects of common interest, adding a project of common interest or removing an obsolete project of common interest according to pre-established, clear and transparent criteria.

  Amendment  9

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (1) contribute to economic growth and support the development of the Single Market resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, including small and medium sized enterprises (SMEs).

  (1) contribute to economic growth and support the development of the Single Market, and promote the digital integration of entire economically and culturally deprived areas, resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, including small and medium sized enterprises (SMEs).

  Amendment  10

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks.

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks at affordable prices.

  Amendment  11

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (3) stimulate the Europe-wide deployment of fast and ultra-fast broadband networks which, in turn, shall facilitate the development and deployment of trans-European digital services.

  (3) stimulate the Europe-wide deployment of fast and ultra-fast broadband networks, focusing particularly on rural and sparsely populated areas, in accordance with the principle of technological neutrality, which, in turn, shall facilitate the development and deployment of trans-European digital services.

  Justification

  The European Union must act above all to remedy market failures. In order to strengthen its territorial cohesion, the EU must ensure that even the most sparsely populated or isolated areas have good access to telecommunications infrastructure.

  Amendment  12

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 4 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (4a) stimulate demand for services requiring broadband, in particular by developing e-government services, which will help develop the digital internal market;

  Justification

  Demand which is still insufficient today must be stimulated to create a virtuous circle in which increased demand will encourage the development of new services for consumers.

  Amendment  13

  Proposal for a regulation

  Article 4 – paragraph 1 – point a

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (a) the deployment of ultra fast broadband networks ensuring the speed of data transmission of 100 Mbps and above;

  (a) the comprehensive deployment of ultra fast broadband networks ensuring the speed of data transmission of 100 Mbps and above;

  Amendment  14

  Proposal for a regulation

  Article 4 – paragraph 1 – point b

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (b) the deployment of broadband networks to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above;

  (b) the deployment of broadband networks, particularly access networks, to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above;

  Amendment  15

  Proposal for a regulation

  Article 5 – paragraph 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (3) Member States and/or other entities in charge of the implementation of projects of common interest or contributing to their implementation shall take the necessary legal, administrative, technical and financial measures in compliance with the corresponding specifications of this Regulation.

  (3) Member States and/or other entities, including regional and local authorities, in charge of the implementation of projects of common interest or contributing to their implementation shall take, where appropriate, the necessary legal, administrative, technical and financial measures in compliance with the corresponding specifications of this Regulation.

  Amendment  16

  Proposal for a regulation

  Annex – section 1 – point a – subparagraph 2 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  When infrastructure projects are undertaken in the Union on any type of network (transport, energy or telecommunications), the mapping of other networks may be carried out at the same time.

  Justification

  The goal is to create synergies, as mapping is very expensive, and whenever construction work begins with a view to modifying or upgrading a network, it may be useful to take advantage of this work to map other networks.

  Amendment  17

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 9 – introductory part

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Actions contributing to the project of common interest in the area of broadband networks, irrespective of the technology used, shall:

  Actions contributing to the project of common interest in the area of broadband networks, irrespective of the technology used, shall, where it is demonstrable that the market is unable to deliver this infrastructure commercially:

  Justification

  It should be very clear that support should only be provided to areas where the market will not provide.

  Amendment  18

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – subsection 'Safety and security' – heading 'Safer internet service infrastructure' – paragraph 3 – point e a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  Online Dispute Resolution Platform:

   

  This service will provide a platform for the out-of-court resolution of contractual disputes between consumers and traders. It will enable them to submit a dispute online in their language and be directed to a national alternative dispute resolution entity, which will be competent to deal with and solve the dispute in a transparent, effective and impartial manner.

  Amendment  19

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – subsection 'Safety and security' – heading 'Critical Information Infrastructures' – paragraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Communication channels and platforms will be developed and deployed in order to enhance the EU-wide capability for preparedness, information sharing, coordination and response.

  Facilitation of the development of communication channels and platforms in Member States should enhance the EU-wide capability for preparedness, information sharing, coordination and response, whilst taking into account existing national capabilities and initiatives.

  Justification

  The Commission should play a facilitating role and should take into account existing capabilities and initiatives in Member States. This amendment would clarify this point.

  Amendment  20

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – subsection 'Safety and security' – heading 'Critical Information Infrastructures' – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  The core service platform will consist of a network of National/Governmental Computer Emergency Response Teams (CERTs) based on a minimum set of baseline capabilities. The network will provide the backbone of a European Information Sharing and Alert System (EISAS) for EU citizens and SMEs.

  The core service platform will consist of a network of National/Governmental Computer Emergency Response Teams (CERTs) based on a minimum set of baseline capabilities. The network may provide a limited amount of information to a European Information Sharing and Alert System (EISAS) for EU citizens and SMEs.

  Justification

  The ENISA implementation report on EISAS of October 2011 states that ‘The operational conditions of National / Governmental CERTs in terms of scope, focus and resources seriously challenge the idea of building on National / Governmental CERTs as the Central node and driving force for EISAS in the Member States.’ It would not be appropriate for CERTs to form the backbone of EISAS. Other organisations which have SMEs and citizens as their key customers should play a greater role.

  Amendment  21

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – subsection 'Safety and security' – heading 'Critical Information Infrastructures' – paragraph 3 – point a

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (a) Proactive services – technology watch and dissemination and sharing of security-related information; security assessments; providing guidelines on security configuration; providing intrusion detection services;

  (a) EISAS should provide Union citizens and SMEs with the knowledge and skills necessary to protect their IT systems and information assets. The establishment of a network of National/Governmental CERTs should facilitate information sharing and cooperation between Member States.

  Justification

  The ENISA implementation report suggests that such detailed information would not be that valuable to SMEs and citizens. The exact details of the services should be defined in ENISA’s further work. The activities of the network of National/Governmental CERTs is likely to be further defined in the Commission’s regulation on Cyber Security later this year, and should not be set out here.

  Amendment  22

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – subsection 'Safety and security' – heading 'Critical Information Infrastructures' – paragraph 3 – point b

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (b) Reactive services – incident handling and response; issuing alerts and warnings; vulnerability analysis and handling, artefact handling (proving high-quality alerts on new malware and other artefacts).

  deleted

  Justification

  The ENISA implementation report suggests that such detailed information would not be that valuable to SMEs and citizens. The exact details of the services should be defined in ENISA’s further work. The activities of the network of National/Governmental CERTs is likely to be further defined in the Commission’s regulation on Cyber Security later this year, and should not be set out here.

  PROCEDURE

  Title

  Trans-European telecommunications networks, and repeal of Decision No 1336/97/EC

  References

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Committee responsible

  Date announced in plenary

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Opinion by

  Date announced in plenary

  IMCO

  15.11.2011

  Rapporteur

  Date appointed

  Marielle Gallo

  29.2.2012

  Discussed in committee

  25.4.2012

  21.6.2012

  18.9.2012

   

  Date adopted

  11.10.2012

   

   

   

  Result of final vote

  +:

  –:

  0:

  32

  0

  1

  Members present for the final vote

  Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

  Substitute(s) present for the final vote

  Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

  • [1]  Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, March 2010.

  OPINION of the Committee on Regional Development (15.10.2012)

  for the Committee on Industry, Research and Energy

  on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC

  (COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Rapporteur: Ramona Nicole Mănescu

  AMENDMENTS

  The Committee on Regional Development calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

  Amendment  1

  Proposal for a regulation

  Recital 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (1) Telecommunications networks and services are increasingly becoming internet-based infrastructures, with broadband networks and digital services closely interrelated. The internet is becoming the dominant platform for communication, services, and doing business. Therefore, the trans-European availability of fast Internet access and digital services in the public interest is essential for economic growth and the Single Market.

  (1) Telecommunications networks and services are increasingly becoming internet-based infrastructures, with broadband networks and digital services closely interrelated. The internet is becoming the dominant platform for communication, services, and doing business. Therefore, the availability in all EU regions of fast Internet access and digital services in the public interest is essential for economic growth, social inclusion and the Single Market.

  Amendment  2

  Proposal for a regulation

  Recital 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (1) Telecommunications networks and services are increasingly becoming internet-based infrastructures, with broadband networks and digital services closely interrelated. The internet is becoming the dominant platform for communication, services, and doing business. Therefore, the trans-European availability of fast Internet access and digital services in the public interest is essential for economic growth and the Single Market.

  (1) Telecommunications networks and services are increasingly becoming internet-based infrastructures, with broadband networks and digital services closely interrelated. The internet is becoming the dominant platform for communication, services, and doing business. Therefore, the trans-European availability of fast Internet access and digital services in the public interest is essential for economic growth, competitiveness and the Single Market.

  Amendment  3

  Proposal for a regulation

  Recital 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (3) On 17 June 2010, the European Council endorsed the Digital Agenda for Europe and called upon all institutions to engage in its full implementation. The Digital Agenda aims to chart a course to maximise the social and economic potential of information and communication technologies, in particular through the deployment of high-speed broadband networks by seeking to ensure that by 2020 all Europeans have access to internet speeds of above 30 Mbps and 50% or more of European households subscribe to internet connections above 100 Mbps. The Digital Agenda aims to establish a stable legal framework to stimulate investments in an open and competitive high speed internet infrastructure and in related services; a true single market for online content and services; active support for the digitisation of Europe's rich cultural heritage, and the promotion of internet access and take-up by all, especially through support of digital literacy and accessibility. In addition, Member States should implement operational national plans for high speed internet, targeting public funding on areas not fully served by private investments in internet infrastructures and promote deployment and usage of modern accessible online services.

  (3) On 17 June 2010, the European Council endorsed the Digital Agenda for Europe and called upon all institutions to engage in its full implementation. The Digital Agenda aims to chart a course to maximise the social and economic potential of information and communication technologies, in particular through the deployment of high-speed broadband networks by seeking to ensure that by 2020 all Europeans have access to internet speeds of above 30 Mbps and 50% or more of European households subscribe to internet connections above 100 Mbps which may be based on different technologies. The Digital Agenda aims to establish a stable legal framework to stimulate investments in an open and competitive high speed internet infrastructure and in related services; a true single market for online content and services; active support for the digitisation of Europe's rich cultural heritage, and the promotion of internet access and take-up by all, especially through support of digital literacy and accessibility. In addition, Member States should implement operational national plans for high speed internet, targeting public funding on areas not fully served by private investments in internet infrastructures and promote deployment and usage of modern accessible online services.

  Amendment  4

  Proposal for a regulation

  Recital 3 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (3a) Member States are called upon to use also the structural funds in order to reach the objectives of the Digital Agenda while ensuring the synergies between the framework programme, structural funds and national policies in relation to the broader EU objectives of competitiveness, economic growth and cohesion.

  Amendment  5

  Proposal for a regulation

  Recital 4 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (4a) Priorities as high-speed networks, cross-border public services, access to multilingual services, safety, security and smart energy services are all specific fields in which local and regional authorities are simultaneously key actors, providers and beneficiaries.

  Amendment  6

  Proposal for a regulation

  Recital 6 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (6a) The list of the eligible projects to be financed by Connecting Europe Facility shall be flexible in order to take into account the particularities faced by the Union as a whole but mostly by the Member States, especially on broadband infrastructure projects.

  Amendment  7

  Proposal for a regulation

  Recital 6 b (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (6b) The implementation of the Connecting Europe Facility should not be detrimental to the cohesion policy objectives. When implementing the proposed measures Member States should take the necessary measures in order to avoid more administrative burden at national level and also to provide local and regional authorities with the technical assistance needed on the use of the new financial instruments and their leverage effect.

  Amendment  8

  Proposal for a regulation

  Recital 9

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (9) Within the framework of a system of open and competitive markets, the Union's intervention is necessary where market failures need to be overcome. By providing financial support and additional financing leverage to infrastructure projects the Union can contribute to the establishment and development of trans-European networks in the area of telecommunications, thus generating higher benefits in terms of market impact, administrative efficiency and resource utilisation.

  (9) Within the framework of a system of open and competitive markets, the Union's intervention is necessary where market failures need to be overcome and measures need to be taken to overcome under-investment in non-commercial projects. By providing financial support and additional financing leverage to infrastructure projects the Union can contribute to the establishment and development of trans-European networks in the area of telecommunications, thus generating higher benefits in terms of market impact, administrative efficiency and resource utilisation.

  Amendment  9

  Proposal for a regulation

  Recital 12

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (12) By opening business opportunities, the deployment of broadband networks and digital service infrastructures will stimulate job creation in the Union. Construction of broadband networks will also have an immediate effect on employment in particular in civil engineering sector.

  (12) By opening business opportunities, the deployment of broadband networks and digital service infrastructures will stimulate job creation in the Union. Construction of broadband networks will also have an immediate effect on employment in particular in civil engineering sector and on access to jobs, for example in rural areas.

  Amendment  10

  Proposal for a regulation

  Recital 14 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (14a) Given the problems arising regarding access to spectrum, wireless broadband networks can play a key role in covering all areas, including rural and isolated areas with no other options.

  Amendment  11

  Proposal for a regulation

  Recital 21

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (21) In order to take into account the developments in the areas of information and communication technologies, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annex to this Regulation. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The objective of this delegation is to address new technological and market developments, emerging political priorities or opportunities for exploiting synergies between different infrastructures, including those in the fields of Transport and Energy. The scope of delegation is limited to modifying the description of projects of common interest, adding a project of common interest or removing an obsolete project of common interest according to pre-established, clear and transparent criteria.

  (21) In order to take into account the developments in the areas of information and communication technologies, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annex to this Regulation. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations at regional and local level during its preparatory work, including at expert level. The objective of this delegation is to address new technological and market developments, emerging political priorities or opportunities for exploiting synergies between different infrastructures, including those in the fields of Transport and Energy. The scope of delegation is limited to modifying the description of projects of common interest, adding a project of common interest or removing an obsolete project of common interest according to pre-established, clear and transparent criteria.

  Amendment  12

  Proposal for a regulation

  Article 2 – paragraph 1 – point 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (1) contribute to economic growth and support the development of the Single Market resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, including small and medium sized enterprises (SMEs).

  (1) contribute to economic growth, wealth generation and job creation, encourage social inclusion and support the development of the Single Market resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, including small and medium sized enterprises (SMEs).

  Amendment  13

  Proposal for a regulation

  Article 2 - paragraph 1 - point 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks.

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks, enabling local and regional authorities to implement the most appropriate solutions for their specific local and regional needs.

  Amendment  14

  Proposal for a regulation

  Article 2 – paragraph 1 – point 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks.

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments at every level, through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks, bearing in mind that the more sparsely populated and less developed regions must be included and served with connections.

  Amendment  15

  Proposal for a regulation

  Article 2 – paragraph 1 – point 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (3) stimulate Europe-wide deployment of fast and ultra-fast broadband networks which, in turn, shall facilitate the development and deployment of trans-European digital services.

  (3) stimulate Europe-wide deployment of fast and ultra-fast broadband networks, in accordance with the principle of technology neutrality, which, in turn, shall facilitate the development and deployment of trans-European digital services and ensure the sustained competitiveness of European industry.

  Amendment  16

  Proposal for a regulation

  Article 2 - paragraph 1 - point 5 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (5a) close the gap between regions recalling the fast and reliable communication links, complemented by efficient wireless mobile services play a key role in promoting regional competitiveness, accessibility and equality between people.

  Amendment  17

  Proposal for a regulation

  Article 2 - paragraph 1a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  In order to achieve these objectives Member States must ensure consultations with local and regional authorities engaged in the process on every relevant stage of the process.

  Amendment  18

  Proposal for a regulation

  Article 4 - point a

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (a) the deployment of ultra fast broadband networks ensuring the speed of data transmission of 100 Mbps and above;

  (a) the deployment of ultra fast broadband networks ensuring the speed of data transmission of 100 Mbps and above, taking into account the demand for ultra-fast Internet;

  Justification

  Investing in ultra-fast broadband networks is a high-risk area. Statistical data show that high-speed Internet usage substantially lags behind actual broadband coverage. The choice of technology and projects to be financed should therefore take into account the actual demand for broadband access

  Amendment  19

  Proposal for a regulation

  Article 4 - point b

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (b) the deployment of broadband networks to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above;

  (b) the deployment of broadband networks using all available technologies, in accordance with the principle of technology neutrality, to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above, taking into account the demand for ultra-fast Internet;

  Justification

  Investing in ultra-fast broadband networks is a high-risk area. Statistical data show that high-speed Internet usage substantially lags behind actual broadband coverage. The choice of technology and projects to be financed should therefore take into account the actual demand for broadband access

  Amendment  20

  Proposal for a regulation

  Article 4 – point b a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (ba) development of broadband networks to link schools in isolated rural communities in the Member States to develop distance learning programs in order to avoid depopulation of these areas;

  Amendment  21

  Proposal for a regulation

  Article 5 - paragraph 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  3. Member States and/or other entities in charge of the implementation of projects of common interest or contributing to their implementation shall take the necessary legal, administrative, technical and financial measures in compliance with the corresponding specifications of this Regulation.

  3. Member States and/or other entities, including local and regional authorities, in charge of the implementation of projects of common interest or contributing to their implementation shall take the necessary legal, administrative, technical and financial measures in compliance with the corresponding specifications of this Regulation.

  Justification

  Mentioning LRAs would be useful from same reason as stated above.

  Amendment  22

  Proposal for a regulation

  Article 5 - paragraph 3 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  3a. Member States shall take the necessary measures to ensure that local and regional authorities are fully and effectively involved in the governance of ICT-related initiatives as a means of improving their services in fields such as healthcare, education, public procurement, security and social services.

  Amendment  23

  Proposal for a regulation

  Article 5 - paragraph 3 b (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  3b. Commission and the Member States shall encourage and support local and regional authorities to use the public-private partnership (PPP) to provide broadband services, especially in rural areas. In this regard, it is crucial for the Member States to consolidate their public institutions' administrative capacity at local, regional and national level and to upgrade their infrastructure accordingly in order to ensure a successful development and implementation of trans-European telecommunications networks.

  Amendment  24

  Proposal for a regulation

  Article 5 - paragraph 3 c (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  3c. A deeper involvement of the local and regional authorities is needed in order to significantly contribute to promoting public sector information re-use and consequently increasing competitiveness and creating new jobs.

  Amendment  25

  Proposal for a regulation

  Article 5 - paragraph 7 - point c a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (ca) inclusion of rural and low-density areas as well as outermost regions.

  Amendment  26

  Proposal for a regulation

  Article 5 – paragraph 8 – point c

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (c) demonstrates European added value.

  (c) demonstrates European added value, established by means of feasibility assessments and cost-benefit analyses, taking account of the general interest and equal web access for the entire population, especially in areas with greater connection problems.

  Amendment  27

  Proposal for a regulation

  Article 7 - paragraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  1. On the basis of information received under Article 21 of the Regulation XXX establishing the Connecting Europe Facility, Member States and the Commission shall exchange information about the progress made with the implementation of these guidelines.

  1. On the basis of information received under Article 21 of the Regulation XXX establishing the Connecting Europe Facility, Member States and the Commission shall exchange information and best practices about the progress made with the implementation of these guidelines. Member States shall involve local regional authorities in this process.

  Amendment  28

  Proposal for a regulation

  Article 7 - paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  2. The Commission shall be assisted by an Expert Group, composed of a representative of each Member State, for monitoring of the implementation of these guidelines, assisting in the planning through the national strategies for high speed internet and mapping of infrastructures, and exchanging information. The Expert Group may also consider any other issue relating to the development of the trans-European telecommunication networks.

  2. The Commission shall be assisted by an Expert Group, composed of a representative of each Member State, one representative from a regional and one from a local government, for monitoring of the implementation of these guidelines, assisting in the planning through the national strategies for high speed internet and mapping of infrastructures, and exchanging information. The Expert Group may also consider any other issue relating to the development of the trans-European telecommunication networks.

  Amendment  29

  Proposal for a regulation

  Article 7 - paragraph 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  4. In these reports the Commission shall also evaluate whether the scope of the projects of common interest continues to reflect political priorities, technological developments or the situation in the relevant markets. For major projects, these reports shall include an analysis of the environmental impact, taking into account climate change adaptation and mitigation needs, and disaster resilience. Such a review may also be carried out at any other time when it is deemed appropriate.

  4. In these reports the Commission shall also evaluate whether the scope of the projects of common interest continues to reflect political priorities, technological developments and the feasibility of the project, given the situation in the relevant markets. For major projects, these reports shall include an analysis of the environmental impact, taking into account climate change adaptation and mitigation needs, and disaster resilience. Such a review may also be carried out at any other time when it is deemed appropriate.

  Amendment  30

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Rural and low density areas are typically served with low speed connections and in some cases even not served at all. The business case for investment is unlikely to be viable and the European targets are unlikely to be reached by 2020. Investment in these areas needs higher financial support, provided by grants, possibly in combination with financial instruments. Such areas will include remote and sparsely populated regions where investment costs are either very high or where income is low. The support from the Connecting Europe Facility in these areas is likely to complement available cohesion funds or rural development and other direct public support.

  Rural and low density areas are typically served with low speed connections and in some cases even not served at all. The business case for investment is unlikely to be viable and the European targets are unlikely to be reached by 2020. Investment in these areas needs higher financial support, provided by grants, possibly in combination with financial instruments. Such areas will include remote and sparsely populated regions where investment costs are either very high or where income is low The support from the Connecting Europe Facility in these areas must complement available cohesion funds or rural development and other direct public support, so as to guarantee equal web access, thereby simulating growth and employment and thus encouraging settlement in areas with demographic problems.

  PROCEDURE

  Title

  Trans-European telecommunications networks, and repeal of Decision No 1336/97/EC

  References

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Committee responsible

  Date announced in plenary

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Opinion by

  Date announced in plenary

  REGI

  15.11.2011

  Rapporteur

  Date appointed

  Ramona Nicole Mănescu

  23.11.2011

  Date adopted

  10.10.2012

   

   

   

  Result of final vote

  +:

  –:

  0:

  44

  2

  1

  Members present for the final vote

  Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

  Substitute(s) present for the final vote

  Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias

  OPINION of the Committee on Culture and Education (27.9.2012)

  for the Committee on Industry, Research and Energy

  on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on guidelines for trans-European telecommunications networks and repealing Decision No 1336/97/EC

  (COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

  Rapporteur: Lorenzo Fontana

  SHORT JUSTIFICATION

  This regulation on guidelines for trans-European telecommunications networks forms part of the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth.

  The regulation provides a framework for developing broadband networks in line with the targets set for the Digital Agenda for Europe flagship initiative and lays down relevant objectives and priorities for this purpose.

  This flagship initiative sets some rightly ambitious targets for the EU in the field of digital infrastructures. The aim is to provide universal coverage at 30Mbps or to ensure that at least 50% of European households are subscribing to speeds of above 100Mbps by 2020.

  These plans, as set out in the section entitled 'Purpose of the proposal' will help to boost our economy and to improve the competitiveness of European businesses, which include a very large number of SMEs.

  Fast and ultra-fast broadband will give to our businesses and public administrations a tangible advantage over their counterparts in the new emerging global powers. If Europe is to go about meeting the challenges of becoming a leader in the application of cutting-edge technologies and to do so properly and systematically, then Member States must coordinate their efforts in the development of broadband networks.

  However, in order to achieve real and meaningful results, it is essential to recognise the importance of culture as a vehicle for development in the EU.

  Culture, starting with basic education and going right through to high-level scientific research, is the cornerstone of all development processes. Investment in this area must be in keeping with the Europe 2020 targets to ensure that the major advances expected in the field of research and innovation are mirrored by equivalent advances in European society as a whole. Any failure to take the role of culture seriously would be extremely damaging and would be a severe brake on progress within the EU.

  AMENDMENTS

  The Committee on Culture and Education calls on the Committee on Industry, Research and Energy, as the committee responsible, to incorporate the following amendments in its report:

  Amendment  1

  Proposal for a regulation

  Recital 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (1) Telecommunications networks and services are increasingly becoming internet-based infrastructures, with broadband networks and digital services closely interrelated. The internet is becoming the dominant platform for communication, services, and doing business. Therefore, the trans-European availability of fast Internet access and digital services in the public interest is essential for economic growth and the Single Market.

  (1) Telecommunications networks and services are increasingly becoming internet-based infrastructures, with broadband networks and digital services closely interrelated. The internet is becoming the dominant platform for communication, services, education, cultural content and doing business. Therefore, the trans-European availability of fast Internet access at affordable prices and digital services in the public interest is essential for social and cultural development, economic growth, the Single Market and the digital integration of people and of entire economically and culturally deprived areas.

  Amendment  2

  Proposal for a regulation

  Recital 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (2) On 26 March 2010, the European Council welcomed the Commission's proposal to launch the strategy Europe 2020. One of the three priorities of Europe 2020 is smart growth through the development of an economy based on knowledge and innovation. Investments in telecommunications, notably broadband networks and digital service infrastructures, are a necessary condition for smart but also sustainable and inclusive economic growth of the Union.

  (2) On 26 March 2010, the European Council welcomed the Commission's proposal to launch the strategy Europe 2020. One of the three priorities of Europe 2020 is smart growth through the development of an economy based on knowledge and innovation. Investments in telecommunications, notably broadband networks and digital service infrastructures, are a necessary condition for smart but also sustainable and inclusive economic growth and social and cultural participation by citizens in the Union. Europe 2020 will contribute to increasing the competitiveness of SMEs, increasing interoperability and access to interconnections between national systems, and, in the long term, developing a single digital market.

  Amendment  3

  Proposal for a regulation

  Recital 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (3) On 17 June 2010, the European Council endorsed the Digital Agenda for Europe and called upon all institutions to engage in its full implementation. The Digital Agenda aims to chart a course to maximise the social and economic potential of information and communication technologies, in particular through the deployment of high-speed broadband networks by seeking to ensure that by 2020 all Europeans have access to internet speeds of above 30 Mbps and 50% or more of European households subscribe to internet connections above 100 Mbps. The Digital Agenda aims to establish a stable legal framework to stimulate investments in an open and competitive high speed internet infrastructure and in related services; a true single market for online content and services; active support for the digitisation of Europe's rich cultural heritage, and the promotion of internet access and take-up by all, especially through support of digital literacy and accessibility. In addition, Member States should implement operational national plans for high speed internet, targeting public funding on areas not fully served by private investments in internet infrastructures and promote deployment and usage of modern accessible online services.

  (3) On 17 June 2010, the European Council endorsed the Digital Agenda for Europe and called upon all institutions to engage in its full implementation. The Digital Agenda aims to chart a course to maximise the social, cultural and economic potential of information and communication technologies, in particular through the deployment of high-speed broadband networks by seeking to ensure that by 2020 all Europeans have access to internet speeds of above 30 Mbps and 50% or more of European households subscribe to internet connections above 100 Mbps. The Digital Agenda aims to establish a stable legal framework to stimulate investments in an open and competitive high speed internet infrastructure and in related services; a true single market for online content and services; active support for the digitisation of Europe's rich cultural heritage, and the promotion of internet access and take-up by all, especially through support of digital literacy and accessibility. In addition, Member States should implement operational national plans for high speed internet, targeting public funding on areas not fully served by private investments in internet infrastructures and promote deployment and usage of modern accessible online services.

  Amendment  4

  Proposal for a regulation

  Recital 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (4) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Broadband: investing in digitally driven growth concludes that the critical role of the internet means that the benefits for society as a whole appear to be much greater than the private incentives to invest in faster networks. Public support for this area is therefore necessary, but should not unduly distort competition.

  (4) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - European Broadband: investing in digitally driven growth concludes that the critical role of the internet means that the benefits for society as a whole appear to be much greater than the private incentives to invest in faster networks. Public support for this area is therefore necessary, particularly in rural areas, but should not unduly distort competition.

  Amendment  5

  Proposal for a regulation

  Recital 4 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (4a) Attention should be paid to the importance of public support for investment in faster networks; in particular, given the significance of this issue and the level of funding involved, the Union should ensure that State aid is used as an incentive to invest in areas where the predicted return is particularly low.

  Amendment  6

  Proposal for a regulation

  Recital 5

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (5) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A Budget for Europe 2020 recognises the creation of a Connecting Europe Facility in the context of the Multiannual Financial Framework in order to address the infrastructure needs in the areas of transport, energy and information and communication technologies. Synergies between these sectors as well as with other Union investment programmes are key as similar challenges emerge requiring solutions that unlock growth, combat fragmentation, reinforce cohesion, favour the use of innovative financial instruments and address market failures as well as the removal of bottlenecks which hinder the completion of the Single Market.

  (5) The Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – A Budget for Europe 2020 recognises the creation of a Connecting Europe Facility in the context of the Multiannual Financial Framework in order to address the infrastructure needs in the areas of transport, energy and information and communication technologies. Synergies between these sectors as well as with other Union investment programmes are key as similar challenges emerge requiring solutions that unlock growth, combat fragmentation, reinforce cohesion, reduce development disparities in all EU regions, favour the use of innovative financial instruments and address market failures as well as the removal of bottlenecks which hinder the completion of the Single Market.

  Amendment  7

  Proposal for a regulation

  Recital 6 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (6a) Net neutrality is vital for an open Internet.

  Amendment  8

  Proposal for a regulation

  Recital 8 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (8a) The projects of common interest listed in this Regulation should also help to survey infrastructure at European, national and regional level as soon as possible in order to identify gaps in broadband provision and eliminate digital bottlenecks by means of public and private investment.

  Amendment  9

  Proposal for a regulation

  Recital 9

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (9) Within the framework of a system of open and competitive markets, the Union's intervention is necessary where market failures need to be overcome. By providing financial support and additional financing leverage to infrastructure projects the Union can contribute to the establishment and development of trans-European networks in the area of telecommunications, thus generating higher benefits in terms of market impact, administrative efficiency and resource utilisation.

  (9) Within the framework of a system of open and competitive markets, the Union's intervention is necessary where market failures need to be overcome. By providing financial support and additional financing leverage to infrastructure projects the Union can contribute to the establishment and development of trans-European networks in the area of telecommunications, thus generating higher benefits in terms of market impact, administrative efficiency, resource utilisation and participation by citizens in economic and social life. In the projects to be financed, account should be taken of the principle of technological neutrality, which is vital for an open Internet.

  Amendment  10

  Proposal for a regulation

  Recital 9 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (9a) As regards the use of public-private partnerships to provide fast broadband services, particularly in rural areas, it is desirable to make use of such partnerships between regional and local authorities and small and medium-sized ICT undertakings in the field of public ICT services, with European funding, as they can form a sustainable basis for the local development of skills and knowledge throughout the Union.

  Amendment  11

  Proposal for a regulation

  Recital 10

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (10) Substantial economic and social benefits, which cannot be captured nor monetised by investors, are associated with higher broadband speeds. Fast and ultra-fast broadband is the key enabling infrastructure for the development and deployment of digital services, which rely on the availability, speed, reliability and resilience of the physical networks. The deployment and take-up of faster networks opens the way for innovative services exploiting higher speeds. Action at Union level is necessary to maximise the synergies and interactions between those two components of digital telecommunications networks.

  (10) Substantial economic, social and cultural benefits, which cannot be captured nor monetised by investors, are associated with higher broadband speeds. Fast and ultra-fast broadband is the key enabling infrastructure for the development and deployment of digital services, which rely on the availability, speed, reliability and resilience of the physical networks. The comprehensive deployment and take-up of faster networks opens the way for innovative services exploiting higher speeds. Action at Union level is necessary to maximise the synergies and interactions between those two components of digital telecommunications networks.

  Amendment  12

  Proposal for a regulation

  Recital 10 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (10a) The development of high-speed broadband networks improves e‑government by combating bureaucracy and providing individuals and companies with easier access to public services, thereby yielding substantial economic and social benefits.

  Amendment  13

  Proposal for a regulation

  Recital 11

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (11) The deployment of ultra-fast broadband will particularly benefit small and medium enterprises (SMEs) which often cannot benefit from web-based services such as 'cloud computing' due to inadequate connectivity and speed of existing broadband connections. This will unlock the potential for substantial productivity gains for SMEs.

  (11) Innovative Internet services, modern software and communications applications and mobile devices with Internet connections call for constantly rising data rates. The deployment of ultra-fast broadband will particularly benefit small and medium enterprises (SMEs) and the cultural and creative industries, which often cannot benefit from web-based services such as 'cloud computing' due to inadequate connectivity and speed of existing broadband connections. This will unlock the potential for substantial productivity gains for SMEs. With that aim in view, special attention should be given, in particular in the context of the current crisis, to enterprises zones which have not yet been connected to the broadband network as a result of geographical or environmental problems.

  Amendment  14

  Proposal for a regulation

  Recital 11 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (11a) To serve rural areas, it is vital to expand access networks, which facilitate the linking of individual house connections.

  Amendment  15

  Proposal for a regulation

  Recital 13

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (13) The development of broadband networks and digital service infrastructures will contribute to the Union's objective to reduce greenhouse gas emission by enabling energy-efficient solutions in many sectors of Europe's economy. This positive effect will be limited, but only to some extent, by the growing energy and resource demand related mainly to the construction of broadband networks and the operation of digital service infrastructures.

  (13) The development of broadband networks and digital service infrastructures should contribute to the Union's objective to reduce greenhouse gas emission by enabling energy-efficient solutions in many sectors of Europe's economy. This positive effect will be limited, but only to some extent, by the growing energy and resource demand related mainly to the construction of broadband networks and the operation of digital service infrastructures.

  Amendment  16

  Proposal for a regulation

  Recital 18

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (18) Increasing and preserving access to Europe's rich and diverse cultural content and data held by public sector bodies, and opening them up for reuse in full respect of copyright and related rights, will nurture creativity and spur innovation and entrepreneurship. Unhampered access to re-usable multilingual resources will help overcome language barriers, which undermine the internal market for online services and limit access to knowledge.

  (18) Increasing and preserving access to Europe's rich and diverse cultural content and data held by public sector bodies, and opening them up for reuse in full respect of copyright and related rights, will nurture creativity, spur innovation and entrepreneurship and increase transparency. Unhampered access to re-usable multilingual resources will help overcome administrative and language barriers, which undermine the internal market for online services and limit access to knowledge. In this connection, the importance of the Europeana platform as a basis for sharing content from Europe's vast cultural heritage must be emphasised. It must, however, remain possible for national, regional and local decision-makers to decide for themselves on the use of their information and to cover a large part of their costs arising from the performance of their public duties.

  Amendment  17

  Proposal for a regulation

  Recital 18 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (18a) The development of broadband networks and digital service infrastructures will help achieve the Union objective of increased penetration by new technologies at every level of education in the Member States, while improving the digital skills of pupils and students.

  Amendment  18

  Proposal for a regulation

  Recital 18 b (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (18b) In the context of lifelong education, the development of broadband networks and the penetration of new technologies will enable all Union citizens, irrespective of age, to improve or acquire skills in the new technologies

  Amendment  19

  Proposal for a regulation

  Recital 19

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (19) In the area of safety and security, an EU-wide platform for sharing resources, information systems and software tools promoting online safety will contribute to creating a safer environment for children online. It will enable centres handling hundreds of thousands of requests and alerts per year to operate across Europe. Critical Information Infrastructures will enhance the Union-wide capability for preparedness, information sharing, coordination and response to cyber security threats.

  (19) In the area of safety and security, an EU-wide platform for sharing resources, information systems and software tools promoting online safety will contribute to creating a safer environment online. All digital service infrastructures and communication infrastructures in this field must respect the openness of the Internet and should promote technology-neutral solutions. It will enable centres handling hundreds of thousands of requests and alerts per year to operate across Europe. Critical Information Infrastructures will enhance the Union-wide capability for preparedness, information sharing, coordination and response to cyber security threats.

  Justification

  The benefits of a safer environment online should be for all citizens, yet need to respect the principle of an open Internet.

  Amendment  20

  Proposal for a regulation

  Recital 21

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (21) In order to take into account the developments in the areas of information and communication technologies, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annex to this Regulation. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The objective of this delegation is to address new technological and market developments, emerging political priorities or opportunities for exploiting synergies between different infrastructures, including those in the fields of Transport and Energy. The scope of delegation is limited to modifying the description of projects of common interest, adding a project of common interest or removing an obsolete project of common interest according to pre-established, clear and transparent criteria.

  (21) In order to take into account the developments in the areas of information and communication technologies, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission in respect of amending the Annex to this Regulation. It is of particular importance that the Commission carries out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level and at regional and local level. The objective of this delegation is to address new technological and market developments, emerging political priorities or opportunities for exploiting synergies between different infrastructures, including those in the fields of Transport and Energy. The scope of delegation is limited to modifying the description of projects of common interest, adding a project of common interest or removing an obsolete project of common interest according to pre-established, clear and transparent criteria.

  Amendment  21

  Proposal for a regulation

  Recital 22

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (22) The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.

  (22) The Commission, when preparing and drawing-up delegated acts, must ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.

  Amendment  22

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (1) contribute to economic growth and support the development of the Single Market resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, including small and medium sized enterprises (SMEs).

  (1) contribute to economic, cultural and social growth and social participation, as well as to the dissemination of information and cultural works and support the development of the Single Market and promote the digital integration of entire economically and culturally deprived areas, resulting in the improvement of the competitiveness of the European economy, including small and medium sized enterprises (SMEs).

  Amendment  23

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 1 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (1a) aid Member States in achieving the Digital Agenda aim of every EU citizen having access to superfast broadband by 2020 and the intermediate objective of every EU citizen having access to a basic internet connection by 2013.

  Amendment  24

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks.

  (2) contribute to improvements in daily life for citizens, businesses, organisations, public and private institutions and governments through the promotion of the interconnection and interoperability of national telecommunication networks as well as access to such networks at affordable prices.

  Amendment  25

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (3) stimulate Europe-wide deployment of fast and ultra-fast broadband networks which, in turn, shall facilitate the development and deployment of trans-European digital services.

  (3) stimulate Europe-wide deployment of fast and ultra-fast broadband networks in accordance with the principle of technological neutrality with the emphasis on rural areas, which, in turn, shall facilitate the development and deployment of trans-European digital services.

  Amendment  26

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (4) facilitate sustainable deployment of trans-European digital service infrastructures, their interoperability and coordination at European level, their operation, maintenance and upgrading.

  (4) facilitate sustainable deployment of trans-European digital service infrastructures, their interoperability and coordination at European level, their operation, maintenance and upgrading, based on a culture-oriented approach and environmental sustainability.

  Amendment  27

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 5 a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (5a) subscribe to the principles of net neutrality.

  Amendment  28

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 5 b (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (5b) contribute to wider access to culture and national heritage on the Internet.

  Amendment  29

  Proposal for a regulation

  Article 2 – point 5 c (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (5c) represent, thanks to broadband internet access, important educational tools, particularly in less developed regions.

  Amendment  30

  Proposal for a regulation

  Article 4 – point a

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (a) the deployment of ultra fast broadband networks ensuring the speed of data transmission of 100 Mbps and above;

  (a) the deployment of comprehensive ultra fast broadband networks ensuring the speed of data transmission of 100 Mbps and above;

  Amendment  31

  Proposal for a regulation

  Article 4 – point b

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  (b) the deployment of broadband networks to link island, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above;

  (b) the deployment of broadband networks, particularly ‘access networks’, and the improvement of collection networks to link island, rural, mountain, transfrontier, landlocked and peripheral regions with the central regions of the Union should be supported with suitable funding, ensuring in those regions that speeds of data transmission are sufficient to permit broadband connectivity of 30 Mbps and above;

  Amendment  32

  Proposal for a regulation

  Article 4 – point b a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (ba) improving the comprehensive availability of broadband networks and service infrastructures within the Union in structurally weak regions, irrespective of economic attractiveness, in order to facilitate participation by citizens in society and particularly in culture;

  Amendment  33

  Proposal for a regulation

  Article 4 – point d a (new)

  Text proposed by the Commission

  Amendment

   

  (da) the support to public-private partnerships between regional and local authorities and small and medium-sized ICT undertakings in the field of public ICT services.

  Amendment  34

  Proposal for a regulation

  Article 5 – paragraph 3

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  3. Member States and/or other entities in charge of the implementation of projects of common interest or contributing to their implementation shall take the necessary legal, administrative, technical and financial measures in compliance with the corresponding specifications of this Regulation.

  3. Member States, regional and local authorities and/or other entities in charge of the implementation of projects of common interest or contributing to their implementation shall take the necessary legal, administrative, technical and financial measures in compliance with the corresponding specifications of this Regulation.

  Amendment  35

  Proposal for a regulation

  Article 5 – paragraph 5

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  5. Actions contributing to projects of common interest shall be eligible for EU financial support under the conditions and instruments available under the Regulation establishing the Connecting Europe Facility [REF]. Financial support shall be provided in accordance with the relevant rules and procedures adopted by the Union, funding priorities and the availability of resources.

  5. Actions contributing to projects of common interest and necessary to ensure the provision of broadband services shall be eligible for EU financial support under the conditions and instruments available under the Regulation establishing the Connecting Europe Facility [REF]. Financial support shall be provided in accordance with the relevant rules and procedures adopted by the Union, funding priorities and the availability of resources. This support shall come on top of assistance provided under other Community programmes and initiatives, including the Structural Funds. The Commission shall make sure that measures to support projects of common interest do not act as a disincentive to the implementation of public- and/or private-sector initiatives which are already under way or are being prepared and may not receive funding under other Community and national instruments.

  Amendment  36

  Proposal for a regulation

  Article 6 – paragraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  1. The Union may establish contacts, discuss, exchange information and cooperate with public authorities or any other organisations in third countries to achieve any objective pursued by these guidelines where such cooperation gives rise to a European added value. Among other objectives, this cooperation shall seek to promote the interoperability between the trans-European telecommunication networks and telecommunication networks of third countries.

  1. The Union may establish contacts, discuss, exchange information and cooperate with public authorities or any other organisations in third countries, where this is in the public interest, to achieve any objective pursued by these guidelines where such cooperation gives rise to a European added value. Among other objectives, this cooperation shall seek to promote the interoperability between the trans-European telecommunication networks and telecommunication networks of third countries. This cooperation shall be coordinated with the strategies drawn up in the context of the Union’s external policies, in particular those covered by the European Neighbourhood Instrument, and any macro-regional strategies which are already being implemented or are being prepared.

  Amendment  37

  Proposal for a regulation

  Article 6 – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  2. The Union may further establish contacts, discuss, exchange information and cooperate with international organisations and legal entities established in third countries to achieve any objective pursued by these guidelines.

  2. The Union may further establish contacts, discuss, exchange information and cooperate with international organisations and legal entities established in third countries to achieve any objective pursued by these guidelines which is in the public interest.

  Amendment  38

  Proposal for a regulation

  Article 7 – paragraph 4

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  4. In these reports the Commission shall also evaluate whether the scope of the projects of common interest continues to reflect political priorities, technological developments or the situation in the relevant markets. For major projects, these reports shall include an analysis of the environmental impact, taking into account climate change adaptation and mitigation needs, and disaster resilience. Such a review may also be carried out at any other time when it is deemed appropriate.

  4. In these reports the Commission shall also evaluate whether the scope of the projects of common interest continues to reflect political priorities, regional and social needs, technological developments or the situation in the relevant markets. For major projects, these reports shall include an analysis of the environmental impact, taking into account climate change adaptation and mitigation needs, and disaster resilience. Such a review may also be carried out at any other time when it is deemed appropriate.

  Amendment  39

  Proposal for a regulation

  Annex – paragraph 2

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  The deployment and enhancement of trans-European telecommunication networks (broadband networks and digital service infrastructures) shall contribute to fostering economic growth, creating jobs and achieving a vibrant digital single market. In particular, their deployment will grant faster access to the internet, bring about information technology-enabled improvements in daily life for citizens, including children and young persons, businesses and governments, increase interoperability and facilitate the alignment or convergence to commonly agreed standards.

  The deployment and enhancement of trans-European telecommunication networks (broadband networks and digital service infrastructures) shall contribute to fostering economic growth, creating jobs, promoting Europe’s cultural heritage and achieving a vibrant digital single market. In particular, their deployment will grant faster access to the internet, bring about information technology-enabled improvements in daily life for citizens, including children and young persons, businesses and governments, increase interoperability and facilitate the alignment or convergence to commonly agreed standards.

  Amendment  40

  Proposal for a regulation

  Annex – section 1 – introductory part

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  The deployment of trans-European telecommunication networks that will help to remove the bottlenecks existing in the digital single market shall be accompanied by studies and programme support actions. They are:

  Only in cases where they cannot be appropriately funded at Member State level shall the deployment of trans-European telecommunication networks that will help to remove the bottlenecks existing in the digital single market be accompanied by studies and programme support actions. They are:

  Justification

  Mapping and feasibility studies are not a priority for subsidy at EU level.

  Amendment  41

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 9 – subparagraph 1 – introductory part

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Actions contributing to the project of common interest in the area of broadband networks, irrespective of the technology used, shall:

  Actions contributing to the project of common interest in the area of broadband networks, irrespective of the technology used, shall, where it is demonstrable that the market is unable to deliver this infrastructure commercially:

  Amendment  42

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 10

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  The deployment of broadband networks to connect island, landlocked and peripheral regions with central regions of the Union, including where necessary submarine cables, will be supported where it is essential to ensure access by isolated communities to broadband at 30 Mbps and above. This support should complement other funds, whether EU or national, available for this purpose.

  The deployment of broadband networks to connect island, mountain, landlocked and peripheral regions with central regions of the Union, including where necessary submarine cables, will be supported where it is essential to ensure access by isolated communities to broadband at 30 Mbps and above. This support should complement other funds, whether EU or national, available for this purpose.

  Amendment  43

  Proposal for a regulation

  Annex – section 2 – paragraph 14

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  In addition, high speed connections to public internet access points, notably in public facilities, such as schools, hospitals, local government offices and libraries, shall also be supported.

  In addition, high speed connections to public internet access points, notably in public facilities, such as schools, universities, research centres, hospitals, local government offices, libraries and museums, shall also be supported.

  Amendment  44

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – heading in bold 4 – underlined heading 2 – paragraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  Communication channels and platforms will be developed and deployed in order to enhance the EU-wide capability for preparedness, information sharing, coordination and response.

  Facilitation of the development of communication channels and platforms in order to enhance the EU-wide capability for preparedness, information sharing, coordination and response, whilst taking into account existing national capabilities and initiatives.

  Justification

  The Commission should lay a facilitating role in and should take into account existing capabilities and initiatives in Member States.

  Amendment  45

  Proposal for a regulation

  Annex – section 3 – heading in bold 4 – underlined heading 2 – subheading 1 – paragraph 1

  Text proposed by the Commission

  Amendment

  The core service platform will consist of a network of National/Governmental Computer Emergency Response Teams (CERTs) based on a minimum set of baseline capabilities. The network will provide the backbone of a European Information Sharing and Alert System (EISAS) for EU citizens and SMEs.

  The core service platform will consist of a network of National/Governmental Computer Emergency Response Teams (CERTs) based on a minimum set of baseline capabilities. The network may contribute information to a European Information Sharing and Alert System (EISAS) for EU citizens and SMEs.

  Justification

  It is not appropriate for CERTs to form the backbone of EISAS. Other organisations which have SMEs and citizens as their key customers should play a greater role.

  PROCEDURE

  Title

  Trans-European telecommunications networks, and repeal of Decision No 1336/97/EC

  References

  COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Committee responsible

  Date announced in plenary

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Opinion by

  Date announced in plenary

  CULT

  15.11.2011

  Rapporteur

  Date appointed

  Lorenzo Fontana

  25.1.2012

  Discussed in committee

  29.5.2012

  19.6.2012

   

   

  Date adopted

  19.9.2012

   

   

   

  Result of final vote

  +:

  –:

  0:

  27

  0

  2

  Members present for the final vote

  Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

  Substitute(s) present for the final vote

  François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

  POSTUPAK

  Naslov

  Trans-European telecommunications networks, and repeal of Decision No 1336/97/EC.

  Referentni dokumenti

  COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

  Datum podnošenja EP-u

  28.5.2013

   

   

   

  Nadležni odbor

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  ITRE

  15.11.2011

   

   

   

  Odbor(i) čije se mišljenje traži

  Datum objave na plenarnoj sjednici

  ECON

  15.11.2011

  ENVI

  15.11.2011

  IMCO

  15.11.2011

  REGI

  15.11.2011

   

  CULT

  15.11.2011

  LIBE

  15.11.2011

   

   

  Odbori koji nisu dali mišljenje

  Datum odluke

  ECON

  17.1.2012

  LIBE

  23.11.2011

   

   

  Izvjestitelj(i)

  Datum imenovanja

  Evžen Tošenovský

  19.1.2012

   

   

   

  Razmatranje u odboru

  28.2.2012

  19.6.2012

  9.10.2012

  19.6.2013

  Datum usvajanja

  9.7.2013

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  44

  0

  6

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

  Datum podnošenja

  18.7.2013