VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG

17.7.2013 - (COM(2013)0329 – C7‑0149/2013 – 2011/0299(COD)) - ***I

Commissie industrie, onderzoek en energie
Rapporteur: Evžen Tošenovský
PR_COD_1amCom


Procedure : 2011/0299(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0272/2013
Ingediende teksten :
A7-0272/2013
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG

(COM(2013)0329 – C7‑0149/2013 – 2011/0299(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2011)0657) en het gewijzigd voorstel (COM(2013)0329),

–   gezien artikel 294, lid 2, en artikel 172 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0149/2013),

–   gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 22 mei 2012[1],

–   gezien het advies van het Comité van de Regio’s van 27 juli 2012[2],

–   gezien artikel 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de adviezen van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, de Commissie interne markt en consumentenbescherming, de Commissie regionale ontwikkeling en de Commissie cultuur en onderwijs (A7-0272/2013),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende wijzigingen in haar voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement              1

Voorstel voor een verordening

Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG

betreffende richtsnoeren voor trans-Europese digitale netwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en -diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten en zakendoen. Daarom is het voor de economische groei en de interne markt belangrijk dat over heel Europa snelle internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

(1) Digitale netwerken en diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten, onderwijs, deelname aan het sociale en politieke leven, en zakendoen. Daarom is het voor de sociale en economische groei, het concurrentievermogen, de sociale integratie en de interne markt belangrijk dat over heel Europa een wijdverbreide, snelle en veilige internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Door de ontwikkeling van breedband- en hogesnelheidsnetwerken en digitale diensten zijn technische normen op Europees niveau meer dan ooit nodig. Als de Europese Unie opnieuw een belangrijke rol in de telecommunicatiesector wil spelen, moeten communautaire onderzoek- en ontwikkelingsprogramma's worden ontwikkeld en standaardiseringsprocedures nauwer worden gevolgd.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) Belangrijke grensoverschrijdende digitale diensten op de interne markt die zijn gebaseerd op gezamenlijke bouwstenen, zijn in verschillende lidstaten gevalideerd door middel van grootschalige proefprojecten die medefinanciering hebben ontvangen uit het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, zoals PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX en SPOCS. These have already reached or are in the future reaching the maturity level required for deployment. Bestaande projecten van gemeenschappelijk belang hebben de meerwaarde van acties op Europees niveau al aangetoond, onder meer op het gebied van cultureel erfgoed (Europeana), bescherming van kinderen (Safer Internet) en sociale zekerheid (EESSI). Voor andere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van consumentenbescherming (ODR), zijn voorstellen gedaan.

(5) Belangrijke grensoverschrijdende digitale diensten op de interne markt die zijn gebaseerd op gezamenlijke bouwstenen, zijn in verschillende lidstaten gevalideerd door middel van grootschalige proefprojecten die medefinanciering hebben ontvangen uit het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie, zoals PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX en SPOCS. Zij hebben het voor introductie vereiste stadium van volwassenheid al bereikt of zullen dit in de nabije toekomst bereiken. Bestaande projecten van gemeenschappelijk belang hebben de meerwaarde van acties op Europees niveau al aangetoond, onder meer op het gebied van cultureel erfgoed (Europeana), bescherming van kinderen (Safer Internet, waaronder het programma voor een beter internet voor kinderen) en sociale zekerheid (EESSI). Voor andere projecten, bijvoorbeeld op het gebied van consumentenbescherming (ODR), zijn voorstellen gedaan.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) Acties die tot doel hebben het opzetten en tot ontwikkeling brengen van grensoverschrijdende digitale diensten in het kader van de Digitale agenda moeten ook maatregelen en instrumenten omvatten voor de bescherming en bevordering van de rechten van het kind in een internetomgeving.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) Gezien zijn erkende belangrijke rol in de bescherming en empowerment van kinderen wordt de werking van het programma Safer Internet (het toekomstige "beter internet voor kinderen") – en zijn bewustmakingscentra, hulplijnen en telefonische meldpunten – na 2014 en daarna gegarandeerd.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5c) De financiering van het programma Safer Internet, waaronder de Safer Internet Centres (SIC’s) (met bewustmakingscentra, hulplijnen en telefonische meldpunten) in de lidstaten, en van het programma voor een beter internet voor kinderen moet worden gehandhaafd.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Met betrekking tot digitale-diensteninfrastructuren krijgen bouwstenen voorrang ten opzichte van andere digitale-diensteninfrastructuren, aangezien bouwstenen onontbeerlijk zijn voor deze infrastructuren. Digitale-diensteninfrastructuren dienen onder meer meerwaarde op Europees niveau te creëren en tegemoet te komen aan bestaande behoeften. Zij dienen op technisch en operationeel vlak klaar voor introductie te zijn; dit moet met name zijn aangetoond door middel van geslaagde proefprojecten. Zij dienen op een concreet duurzaamheidsplan te zijn gebaseerd, zodat exploitatie van de centrale dienstenplatforms op lange termijn en na afloop van de CEF is gewaarborgd. Financiële bijstand in het kader van deze verordening dient derhalve voor zover nodig na verloop van tijd te worden uitgefaseerd en financiering uit andere bronnen dan de CEF dient te worden gemobiliseerd.

Met betrekking tot digitale-diensteninfrastructuren krijgen bouwstenen en digitale-diensteninfrastructuren met onderdelen die kunnen worden gebruikt door andere dienstverleners voorrang ten opzichte van andere digitale-diensteninfrastructuren, aangezien de eerstgenoemden de grondslag leggen waarop de laatstgenoemden voortbouwen. Zij dienen op technisch en operationeel vlak klaar voor introductie te zijn; dit moet met name zijn aangetoond door middel van geslaagde proefprojecten. Zij dienen op een concreet duurzaamheidsplan te zijn gebaseerd, zodat exploitatie van de centrale dienstenplatforms op lange termijn en na afloop van de CEF is gewaarborgd. Financiële bijstand in het kader van deze verordening dient derhalve voor zover nodig na verloop van tijd te worden uitgefaseerd en financiering uit andere bronnen dan de CEF dient te worden gemobiliseerd.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(8) Digitale-diensteninfrastructuren die op grond van de EU-wetgeving noodzakelijk zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of die worden gebruikt om bouwstenen te ontwikkelen of te leveren en die mogelijk een aanzienlijk effect hebben op ontwikkeling van pan-Europese overheidsdiensten, dienen bij de financiering voorrang te krijgen om meervoudige digitale-diensteninfrastructuren te ondersteunen en geleidelijk een Europees interoperabiliteitsecosysteem op te bouwen. Wettelijke verplichtingen hebben in deze context betrekking op specifieke bepalingen op basis waarvan de ontwikkeling of het gebruik van digitale-diensteninfrastructuren, dan wel resultaten die alleen kunnen worden bereikt door middel van Europese digitale-diensteninfrastructuren, vereist is.

Schrappen

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) In de Digitale agenda voor Europa is bepaald dat in 2020 alle Europeanen toegang moeten hebben tot internet met een snelheid boven de 30 Mbps en dat 50 % of meer van de Europese huishoudens moet beschikken over een internetverbinding boven de 100 Mbps.

(11) In de Digitale agenda voor Europa is bepaald dat in 2020 alle Europeanen toegang moeten hebben tot internet met een snelheid boven de 30 Mbps en dat 50 % of meer van de Europese huishoudens moet beschikken over een internetverbinding boven de 100 Mbps. Echter, gezien de snelle ontwikkeling van de technologieën die leiden tot steeds snellere internetverbindingen is het vandaag de dag passend om te streven naar internetverbindingen met een snelheid boven de 100 Mbps voor alle Europese huishoudens, en een internetverbinding boven de 1 Gbps voor 50 % van de huishoudens.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Een Europese markt met bijna 500 miljoen mensen die de beschikking hebben over een snelle breedbandverbinding zal als speerpunt dienen bij de ontwikkeling van een interne markt, waardoor een wereldwijd unieke kritische massa gebruikers ontstaat, alle regio’s nieuwe kansen krijgen, elke gebruiker meerwaarde wordt geboden en de Unie de capaciteit krijgt om een wereldwijd toonaangevende kenniseconomie te worden. Een snelle toepassing van snelle breedbandnetwerken is cruciaal voor de groei van de Europese productiviteit en de opkomst van nieuwe en kleine ondernemingen die een leidende rol kunnen spelen in verschillende sectoren, zoals de gezondheidszorg, de productie en de dienstensector.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 ter) Door de combinatie van nieuwe mogelijkheden op het gebied van infrastructuur en nieuwe innoverende en interoperabele diensten zou een positieve spiraal tot stand moeten komen waarbij de vraag naar snelle breedbandverbindingen toeneemt, een vraag waaraan het commercieel gezien raadzaam zou zijn tegemoet te komen.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 quater) Terwijl de uitrol van glasvezel- en ultrasnelle breedbandverbindingen in de Unie onbevredigend blijft, nemen andere economieën in de wereld het voortouw met het aanbieden van een aanzienlijk hogere capaciteit en een snelheid van 1 Gbps of meer. Investeringen in glasvezel, zowel in huishoudens als in de passieve infrastructuur van het backhaulnetwerk, zijn cruciaal als de Europese Unie wil blijven meespelen op het gebied van innovatie, kennis en diensten.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 quinquies) De doelstellingen voor 2020 moeten worden herzien om ervoor te zorgen dat de Unie de hoogste breedbandsnelheid ter wereld heeft door te garanderen dat alle Europese burgers tegen 2020 toegang hebben tot 100 Mbps en 50 % van de Europese huishoudens toegang heeft tot 1 Gbps of meer.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 bis) Overheidsgeld voor breedband moet alleen worden besteed aan infrastructuurprojecten die openstaan voor concurrentie. Alleen netwerken die openstaan voor concurrentie door een machtiging tot toegang voor een derde partij kunnen betaalbare concurrerende diensten leveren en innovatie voor consumenten en ondernemingen.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 13 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(13 ter) Voor de voltooiing van de eengemaakte digitale markt van de Unie is het van groot belang dat consumenten gemakkelijk toegang hebben tot de inhoud, diensten en toepassingen van hun keuze en dat ze deze kunnen verspreiden via één enkel internetabonnement. In dit verband blijkt uit de bevindingen van het BEREC van mei 2012 dat minstens 20 % van de gebruikers van mobiel internet in Europa in enige vorm beperkingen ondervindt bij het verkrijgen van toegang tot VoIP-diensten. Hoewel concurrentie exploitanten bij de les moet houden, wordt er maar langzaam vooruitgang geboekt en het mag daarom niet worden toegestaan dat met publieke middelen gefinancierde telecommunicatienetwerken die onder deze verordening vallen rechtmatige diensten blokkeren.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(19 bis) Er moet onderzoek worden verricht en informatie en statistische gegevens worden verzameld over publieke infrastructuur die geheel of gedeeltelijk voor de realisering van de nieuwe-generatienetwerken kan worden benut, en een databank worden beheerd voor de monitoring van deze publieke infrastructuur en met het oog op de invoering van een EU-kadaster van telecommunicatienetwerken, indien mogelijk complementair met soortgelijke informatie betreffende energie- en vervoernetwerken.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Commissie wordt bijgestaan door een deskundigengroep met vertegenwoordigers van de lidstaten, die wordt geraadpleegd en bijdragen levert over onder meer het toezicht op de uitvoering van deze richtsnoeren, de planning, de evaluatie en het aanpakken van uitvoeringsproblemen.

De Commissie wordt bijgestaan door een deskundigengroep met vertegenwoordigers van alle lidstaten, die wordt geraadpleegd en bijdragen levert over onder meer het toezicht op de uitvoering van deze richtsnoeren, de planning, de evaluatie en het aanpakken van uitvoeringsproblemen.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. In deze verordening worden richtsnoeren vastgesteld betreffende de tijdige introductie en de interoperabiliteit van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van trans-Europese telecommunicatienetwerken.

1. In deze verordening worden richtsnoeren vastgesteld betreffende de tijdige introductie en de interoperabiliteit van projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van trans-Europese digitale netwerken.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

"Telecommunicatienetwerken": breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren.

"Digitale netwerken": breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren;

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 2– lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

f) "Breedbandnetwerken": toegangsnetwerken via draad of draadloos (waaronder satellietnetwerken), aanvullende infrastructuur en kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer hoge snelheden kunnen leveren en daardoor bijdragen tot de breedbanddoelstellingen van de Digitale agenda voor Europa.

f) "Breedbandnetwerken": toegangsnetwerken via draad of draadloos, aanvullende infrastructuur en kernnetwerken die connectiviteit tegen zeer hoge snelheden kunnen leveren en daardoor bijdragen tot de breedbanddoelstellingen van 100 Mbps en 1 Gbps wanneer mogelijk en hoger.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – lid 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) economische groei en het ondersteunen van de voltooiing van de eengemaakte digitale markt ter verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie, waaronder het midden- en kleinbedrijf (mkb);

(a) economische groei en het ondersteunen van de voltooiing en de soepele werking van de eengemaakte digitale markt ter verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie, waaronder het midden- en kleinbedrijf (mkb);

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale, regionale en lokale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken.

(b) verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden op ieder niveau door bevordering van breedbandnetwerken, interconnectie en interoperabiliteit van nationale, regionale en lokale telecommunicatienetwerken en een open en niet-discriminatoire toegang tot deze netwerken en digitale inclusie, rekening houdend met het feit dat dunbevolktere en minder ontwikkelde regio’s moeten worden opgenomen in de netwerken en deze regio’s verbindingen moeten worden aangeboden. Om de eengemaakte digitale markt te voltooien wordt gezorgd voor nauwe samenwerking en coördinatie van de activiteiten in het kader van het programma Connecting Europe Facility met de nationale en regionale breedbandinitiatieven.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) het waarborgen van een veilige, inclusieve en positieve internetomgeving voor kinderen en jongeren;

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Projecten van gemeenschappelijk belang kunnen de volledige cyclus daarvan omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, tenuitvoerlegging, permanente exploitatie, coördinatie en evaluatie.

Projecten van gemeenschappelijk belang kunnen de volledige cyclus daarvan omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, tenuitvoerlegging, permanente exploitatie en ontwikkeling, coördinatie en evaluatie.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) De financieringen worden toegekend op basis van de specifieke behoeften van de begunstigden, waarbij in het bijzonder de middelen evenwichtig worden verdeeld tussen subsidies en innoverende financiële instrumenten.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren moeten om in aanmerking voor financiering te komen aan alle onderstaande voorwaarden voldoen:

1. Acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren moeten om in aanmerking voor financiering te komen aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Essentiële bouwstenen met aantoonbare vooruitzichten te worden gebruikt in de ontwikkeling, introductie en exploitatie van andere digitale-diensteninfrastructuren als vermeld in de bijlage, hebben bij de financiering eerste prioriteit.

2. Bouwstenen en rijpe digitale diensten die technische modellen bevatten (zoals een interoperabel gegevensmodel, een standaardmodel voor toegangsrechten of een netwerkmodel dat alle lidstaten verbindt) met aantoonbare vooruitzichten te worden gebruikt in de ontwikkeling, introductie en exploitatie van andere digitale-diensteninfrastructuren als vermeld in de bijlage, hebben bij de financiering eerste prioriteit.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Tweede prioriteit krijgen digitale-diensteninfrastructuren die specifieke bepalingen van de EU-wetgeving ondersteunen en zijn gebaseerd op bestaande bouwstenen.

3. Prioriteit wordt ook gegeven aan andere digitale-diensteninfrastructuren als vermeld in de bijlage bij deze verordening (afdeling 1.2.).

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) Aangezien het centrale dienstenplatform onontbeerlijk is voor het opzetten van een digitale-diensteninfrastructuur, krijgt steun voor centrale dienstenplatforms en hun gezamenlijke bouwstenen voorrang ten opzichte van generieke diensten.

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Op basis van de doelstellingen van artikel 3 en afhankelijk van het beschikbare budget kunnen er in de werkprogramma's verdere criteria inzake subsidiabiliteit en prioriteiten op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren worden vastgesteld.

4. Op basis van de doelstellingen van artikel 3 en afhankelijk van het beschikbare budget kunnen er in de werkprogramma's, als bedoeld in Verordening (EU) nr. / tot invoering van de Connecting Europe Facility ("werkprogramma’s"), verdere criteria inzake subsidiabiliteit en prioriteiten op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren worden vastgesteld.

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. Op basis van de doelstellingen van artikel 3 en afhankelijk van het beschikbare budget kunnen er in de werkprogramma's verdere criteria inzake subsidiabiliteit en prioriteiten op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren worden vastgesteld.

4. Op basis van de doelstellingen van artikel 3 en de bijlage van deze verordening en afhankelijk van het beschikbare budget kunnen er in de werkprogramma's verdere criteria inzake subsidiabiliteit en prioriteiten op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren worden vastgesteld.

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) zij moeten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de doelstellingen van de Digitale agenda voor Europa;

(a) zij moeten een aanzienlijke bijdrage leveren aan de verwezenlijking van de breedbanddoelstellingen van 100 Mbps en 1 Gbps wanneer mogelijk en hoger.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – alinea 5 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(e) zij moeten de technologie gebruiken die als meest geschikt wordt beschouwd om tegemoet te komen aan de behoeften van het desbetreffende gebied, rekening houdend met geografische, sociale en economische factoren op basis van objectieve criteria en de technologische neutraliteit;

Schrappen

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 5 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) zij moeten de meest geavanceerde technologie introduceren en/of zijn gebaseerd op innovatieve zakelijke modellen, en een hoge mate van dupliceerbaarheid bieden.

(f) zij moeten de beste balans voorstellen tussen de meest geavanceerde technologieën op het gebied van de gegevensstroomcapaciteit, de veiligheid van de overdracht, de weerbaarheid van het netwerk en kostenefficiëntie.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

6. De criteria onder punt f van het voorafgaande lid zijn niet vereist voor projecten die worden gefinancierd uit aanvullende toegespitste bijdragen die worden verleend overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. xxx/2012 [CEF-verordening].

Schrappen

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De Unie kan contacten leggen, besprekingen aangaan, informatie uitwisselen en samenwerken met overheden of andere organisaties in derde landen om een van de bij deze richtsnoeren nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken. Tot de doelstellingen van deze samenwerking behoort onder meer de bevordering van de interoperabiliteit tussen telecommunicatienetwerken in de Unie en telecommunicatienetwerken van derde landen.

De Unie kan contacten leggen, besprekingen aangaan, informatie uitwisselen en samenwerken met overheden of andere organisaties in derde landen om een van de bij deze richtsnoeren nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken. Tot de doelstellingen van deze samenwerking behoort onder meer de bevordering van de interoperabiliteit tussen digitale netwerken in de Unie en digitale netwerken van derde landen.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op basis van de informatie die zij ontvangen overeenkomstig artikel 21 van Verordening XXX tot invoering van de CEF, wisselen de lidstaten en de Commissie informatie uit over de voortgang in de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren.

1. Op basis van de informatie die zij ontvangen overeenkomstig artikel 21 van Verordening XXX tot invoering van de CEF, wisselen de lidstaten en de Commissie informatie en optimale werkmethoden uit over de voortgang in de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren. Een jaarlijks overzicht van deze informatie wordt aan het Europees Parlement overgelegd. De lidstaten betrekken lokale en regionale overheden bij dit proces.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door een groep van deskundigen, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, en raadpleegt deze. De groep van deskundigen steunt de Commissie met name op de volgende gebieden:

2. De Commissie wordt bijgestaan door een groep van deskundigen, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, en raadpleegt deze. De groep van deskundigen steunt de Commissie met name op de volgende gebieden:

(a) toezicht op de toepassing van deze richtsnoeren;

a) toezicht op de toepassing van deze richtsnoeren;

(b) uitstippelen van nationale plannen of nationale strategieën, indien van toepassing;

(b) coördineren van nationale plannen of nationale strategieën, indien van toepassing;

(c) nemen van maatregelen om de uitvoering van de werkprogramma's op financieel en technisch niveau te beoordelen;

(c) nemen van maatregelen om de uitvoering van de werkprogramma's op financieel en technisch niveau te beoordelen;

(d) aanpakken van bestaande of opkomende problemen bij de uitvoering van projecten.

(d) aanpakken van bestaande of opkomende problemen bij de uitvoering van projecten;

 

 

De groep van deskundigen kan zich eveneens buigen over ieder ander onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken.

De groep van deskundigen kan zich eveneens buigen over ieder ander onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van trans-Europese digitale netwerken.

 

De groep van deskundigen steunt de Commissie in het bijzonder bij de voorbereidende werkzaamheden voorafgaand aan het opstellen van het jaarlijkse en meerjarige werkprogramma en het herzien hiervan als bedoeld in respectievelijk artikel 17, lid 1, en artikel 17, lid 2, van Verordening (EU) nr. xxxx/xxxx tot invoering van de Connecting Europe Facility.

 

De groep van deskundigen werkt op een gestructureerde manier samen met de partijen die zijn betrokken bij de planning, de ontwikkeling en het beheer van digitale netwerken en diensten, zoals lokale en regionale overheden, nationale regelgevende instanties en het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie (BEREC), aanbieders van internettoegang, beheerders van openbare netwerken en onderdelenfabrikanten.

 

De Commissie en de Europese Investeringsbank besteden bijzondere aandacht aan de opmerkingen van de groep van deskundigen en leggen een openbare verantwoording af in alle gevallen waarin geen rekening wordt gehouden met dergelijke opmerkingen. De Commissie informeert de groep van deskundigen tijdens al zijn vergaderingen omtrent de vooruitgang die is geboekt bij de tenuitvoerlegging van het werkprogramma.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) In dit verslag wordt een evaluatie gegeven van:

 

(a) de vooruitgang die is geboekt bij de ontwikkeling, bouw/aanleg en ingebruikneming van de projecten van gemeenschappelijk belang en, wanneer relevant, de vertragingen bij de tenuitvoerlegging en de andere ondervonden moeilijkheden;

 

(b) de financiële middelen die voor projecten van gemeenschappelijk belang door de Unie zijn vastgelegd en uitgekeerd overeenkomstig Verordening (EU) nr. xxxx/xxxx van het Europees Parlement en de Raad tot invoering van de Connecting Europe Facility, afgemeten aan de totale waarde van de gefinancierde projecten van gemeenschappelijk belang;

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Bij interventie op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren wordt over het algemeen een tweeledige aanpak gehanteerd, waarbij centrale dienstenplatforms en generieke diensten worden betrokken. Aangezien het centrale dienstenplatform onontbeerlijk is voor het opzetten van een digitale-diensteninfrastructuur, krijgt steun voor centrale dienstenplatforms en hun gezamenlijke bouwstenen voorrang ten opzichte van generieke diensten.

Bij interventie op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren wordt over het algemeen een tweeledige aanpak gehanteerd, waarbij centrale dienstenplatforms en generieke diensten worden betrokken.

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De centrale dienstenplatforms en hun gezamenlijke bouwstenen zijn van belang voor de behoeften aan interoperabiliteit en veiligheid binnen projecten. Zij zijn erop gericht digitale interactie tussen enerzijds overheidsdiensten en anderzijds burgers, het bedrijfsleven en organisaties of tussen overheidsdiensten van verschillende lidstaten onderling mogelijk te maken door middel van gestandaardiseerde, grensoverschrijdende en gebruiksvriendelijke platforms voor interactie. Digitale-diensteninfrastructuren met bouwstenen zijn onontbeerlijk voor andere digitale-diensteninfrastructuren, waardoor de eerste categorie voorrang krijgt. Generieke diensten zorgen voor de verbinding met de centrale dienstenplatforms en maken het mogelijk dat nationale diensten met toegevoegde waarde gebruikmaken van de centrale dienstenplatforms. Zij bieden portalen tussen nationale diensten en centrale dienstenplatforms en geven nationale overheidsdiensten en organisaties, bedrijven en/of burgers toegang tot het centrale dienstenplatform ten behoeve van hun grensoverschrijdende activiteiten. De kwaliteit van dienstverlening en de steun voor belanghebbenden die betrokken zijn bij grensoverschrijdende activiteiten wordt gewaarborgd. Zij steunen en bevorderen het gebruik van centrale dienstenplatforms.

De centrale dienstenplatforms zijn van belang voor de behoeften aan interoperabiliteit en veiligheid binnen projecten. Zij zijn erop gericht digitale interactie tussen enerzijds overheidsdiensten en anderzijds burgers, het bedrijfsleven en organisaties of tussen overheidsdiensten van verschillende lidstaten onderling mogelijk te maken door middel van gestandaardiseerde, grensoverschrijdende en gebruiksvriendelijke platforms voor interactie. Digitale-diensteninfrastructuren die voorzien in een integraal onderdeel voor andere digitale-diensteninfrastructuren of die kunnen dienen als een model voor nieuwe platforms krijgen voorrang boven andere digitale-diensteninfrastructuren. Generieke diensten zorgen voor de verbinding met de centrale dienstenplatforms en maken het mogelijk dat nationale diensten met toegevoegde waarde gebruikmaken van de centrale dienstenplatforms. Zij bieden portalen tussen nationale diensten en centrale dienstenplatforms en geven nationale overheidsdiensten en organisaties, bedrijven en/of burgers toegang tot het centrale dienstenplatform ten behoeve van hun grensoverschrijdende activiteiten. De kwaliteit van dienstverlening en de steun voor belanghebbenden die betrokken zijn bij grensoverschrijdende activiteiten wordt gewaarborgd. Zij steunen en bevorderen het gebruik van centrale dienstenplatforms.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 1 – punt 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(e bis) Essentiële maatregelen voor een veilig internet: dit verwijst naar diensten voor het garanderen van een veilig internet voor kinderen en jongeren door middel van het versterken en ontwikkelen van methodes die weliswaar het open karakter van het internet handhaven maar passende technische antwoorden aanreiken, gekoppeld aan acties die de versterking van de invloed van de individuele burger op het oog hebben, in het bijzonder via onderwijs.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Overige digitale-diensteninfrastructuren die a priori in aanmerking kunnen komen overeenkomstig artikel 6, lid 1:

2. Overige digitale-diensteninfrastructuren die a priori in aanmerking kunnen komen overeenkomstig artikel 6, lid 1, en artikel 6, lid 3:

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(f) Toegang tot het digitale materiaal van het Europese erfgoed: het centrale dienstenplatform dat is gebaseerd op het huidige Europeana-portaal. Het platform biedt één punt voor toegang tot specifieke items met betrekking tot het Europese cultuurerfgoed, alsmede een reeks interfacespecificaties voor communicatie met de infrastructuur (zoeken naar gegevens, downloaden van gegevens), ondersteuning voor de aanpassing van metadata en integratie van nieuwe inhoud, en informatie over de voorwaarden voor hergebruik van de via de infrastructuur toegankelijke inhoud.

(f) Toegang tot het digitale materiaal van het Europese erfgoed: het centrale dienstenplatform dat is gebaseerd op het huidige Europeana-portaal. Het platform biedt het centrale punt voor toegang tot specifieke items met betrekking tot het Europese cultuurerfgoed, alsmede een reeks interfacespecificaties voor communicatie met de infrastructuur (zoeken naar gegevens, downloaden van gegevens), ondersteuning voor de aanpassing van metadata en integratie van nieuwe inhoud, en informatie over de voorwaarden voor hergebruik van de via de infrastructuur toegankelijke inhoud.

Amendement 46

Voorstel voor een richtlijn

Bijlage – afdeling 1 – punt 2 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: het platform voor de verwerving, de exploitatie en het beheer van gedeelde computingfaciliteiten, databanken en software voor de Safer Internet Centres (SIC's) in de lidstaten. Dit omvat tevens het back-office voor de verwerking van meldingen van inhoud van seksueel misbruik, met een verbinding naar politieautoriteiten, inclusief internationale organisaties zoals Interpol, en wanneer nodig, de handelingen voor het verwijderen van deze inhoud door de desbetreffende websites. Dit zal worden ondersteund door gemeenschappelijke databanken.

(g) Veiliger internetdiensteninfrastructuur: het platform voor de verwerving, de exploitatie en het beheer van gedeelde computingfaciliteiten, databanken en software alsook voor de uitwisseling van beste praktijken voor de Safer Internet Centres (SIC's) in de lidstaten. SIC’s in de lidstaten zorgen voor meerwaarde voor de Unie en zijn het belangrijkste onderdeel van een veiligere internetdiensteninfrastructuur, waarbij nationale hulplijnen, telefonische meldpunten, bewustmakingscentra en andere bewustmakingsactiviteiten in het bijzonder van belang zijn. Dit omvat tevens het back-office voor de verwerking van meldingen van inhoud van seksueel misbruik, met een verbinding naar politieautoriteiten, inclusief internationale organisaties zoals Interpol, en wanneer nodig, de handelingen voor het verwijderen van deze inhoud door de desbetreffende websites. Dit zal worden ondersteund door gemeenschappelijke databanken en gemeenschappelijke softwaresystemen, zoals:

Amendement  47

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 1 – punt 2 – letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h bis) De introductie van infrastructuur in openbaar vervoer die het gebruik van veilige en interoperabele mobiele persoonlijke dienstverlening mogelijk maakt: de introductie van infrastructuur in openbaar vervoer die het gebruik van veilige en interoperabele mobiele persoonlijke dienstverlening mogelijk maakt, biedt burgers, bedrijven en organisaties toegang tot een scala aan innovatieve mobiele diensten in de gehele Unie.

Amendement  48

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 1 – punt 2 – letter h ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(h ter) Europees platform voor toegang tot leermiddelen. De doelstelling is het exploiteren van de voordelen van ICT op het gebied van educatie door toegang tot gedeeld educatief materiaal in heel de Unie. Kosteneffectieve toegang tot en verbeterde kwaliteit van educatief materiaal door middel van beoordeling door collega's zou de cohesie in de Unie versterken, doordat contacten, samenwerking en discussie tussen leerlingen en de academische wereld mogelijk worden gemaakt. Het zou dienen als ruggengraat voor samenwerking tussen educatieve instellingen en zo de tenuitvoerlegging van andere EU-programma's, zoals "Erasmus voor iedereen", vergemakkelijken. Het zou de toegang tot onderwijs verbeteren en de positie van de Unie in de mondiale academische wereld versterken.

Amendement  49

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 1 – punt 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c)de exploitatie van potentiële synergieën tussen de uitrol van breedbandnetwerken en andere netwerken van nutsvoorzieningen (energie, vervoer, water, riolering enz.), met name die welke betrekking hebben op slimme elektriciteitsvoorziening.

Wanneer mogelijk worden potentiële synergieën tussen de uitrol van breedbandnetwerken en andere netwerken van nutsvoorzieningen (energie, vervoer, water, riolering, enz.) benut, in het bijzonder met betrekking tot slimme elektriciteitsdistributie.

Amendement  50

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 2 – punt 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) Bijstand bij het verkleinen van de digitale kloof.

Amendement  51

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle projecten die op grond van deze verordening financiële steun ontvangen, dienen een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van de Digitale agenda voor Europa.

Alle projecten die op grond van deze verordening financiële steun ontvangen, dienen een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behalen van 100 Mbps en 1 Gbps en hoger wanneer mogelijk.

Amendement  52

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle projecten die op grond van deze verordening financiële steun ontvangen, dienen een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van de Digitale agenda voor Europa.

Alle projecten die op grond van deze afdeling financiële steun ontvangen, dienen een wezenlijke bijdrage te leveren aan het behalen van de doelstellingen van de Digitale agenda voor Europa.

Amendement  53

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 2 – punt 2 – letter a – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) zijn gebaseerd op de meest geavanceerde al dan niet draadloze technologie die in staat is zeer snelle breedbanddiensten te leveren en zodoende te voldoen aan de behoeften van toepassingen die grote bandbreedte vereisen, of

(a) zijn gebaseerd op de meest geavanceerde al dan niet draadloze technologie die in staat is zeer snelle breedbanddiensten te leveren tot ten minste 100 Mbps en zodoende te voldoen aan de behoeften van toepassingen die grote bandbreedte vereisen, of

Amendement  54

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 2 – punt 2 – letter a – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving, met name het mededingingsrecht en de verplichting om toegang te garanderen. Alleen netwerken die openstaan voor concurrentie komen in aanmerking voor publieke financiering als bedoeld in deze verordening.

Amendement  55

Voorstel voor een verordening

Bijlage – Afdeling 2 – punt 2 – letter a – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c ter) het open karakter van het internet ondersteunen door ervoor te zorgen dat het blokkeren van rechtmatige diensten door telecommunicatienetwerken die krachtens deze verordening financieel zijn gesteund, wordt verboden en door redelijk beheer van dataverkeer toe te laten wanneer het netwerk tijdens spitsuren stagneert, met inachtneming van de minimumeisen betreffende de servicekwaliteit zoals vastgelegd in artikel 22, lid 3, van Richtlijn 2002/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 maart 2002 inzake de universele dienst en gebruikersrechten met betrekking tot elektronische-communicatienetwerken en -diensten (Universeledienstrichtlijn);

Amendement  56

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – punt 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

b) Acties die zijn gefinancierd uit aanvullende toegespitste bijdragen overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-verordening] moeten aanzienlijke nieuwe capaciteiten op de markt brengen wat betreft de beschikbaarheid, snelheden en capaciteiten van breedbanddiensten. Projecten die datatransmissiesnelheden van minder dan 30 Mbps bieden, moeten na verloop van tijd die snelheden verhogen tot minstens 30 Mbps.

b) Acties die zijn gefinancierd uit aanvullende toegespitste bijdragen overeenkomstig artikel 15, lid 2, van Verordening (EU) nr. xxxx/2012 [CEF-verordening] moeten aanzienlijke nieuwe capaciteiten op de markt brengen wat betreft de beschikbaarheid, snelheden en capaciteiten van breedbanddiensten. Projecten die datatransmissiesnelheden van minder dan 100 Mbps bieden, moeten na verloop van tijd die snelheden verhogen tot minstens 100 Mbps.

Amendement  57

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Afdeling 3. Horizontale acties

Afdeling 3. Horizontale acties

De ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken waarmee de bestaande knelpunten in de digitale interne markt kunnen worden weggenomen, gaat samen met studies en programmaondersteunende acties. Deze acties kunnen bestaan uit:

De ontwikkeling van trans-Europese digitale netwerken waarmee de bestaande knelpunten in de digitale interne markt kunnen worden weggenomen, gaat samen met programmaondersteunende acties. Deze acties kunnen bestaan uit:

  • [1]  PB C 143 van 22.5.2012, blz. 120.
  • [2]  PB C 225 van 27.7.2012, blz. 211.

ADVIES van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (22.6.2012)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG
(COM(2011)0657) – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Rapporteur voor advies: Oreste Rossi

BEKNOPTE MOTIVERING

Dit voorstel voor een verordening beoogt, in de context van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen die deel uitmaakt van de Europa 2020-strategie, een geheel van richtsnoeren vast te stellen in verband met de doelstellingen en de prioriteiten die op telecommunicatiegebied voor breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren in het vooruitzicht worden gesteld.

De verordening wijst projecten van gemeenschappelijk belang aan voor de ontwikkeling van breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren, die moeten bijdragen tot de verbetering van het concurrentievermogen van de Europese economie, de bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en de ontwikkeling van een digitale interne markt, alsook tot de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen en de bescherming van het milieu.

Het verlenen van grensoverschrijdende toegang tot een interoperabele infrastructuur van openbare digitale diensten is een gebied waar het optreden van de Europese Unie een grote meerwaarde kan hebben. Dergelijke e-overheidsdiensten omvatten de grensoverschrijdende verstrekking van e‑gezondheidszorg, die gezien de bevoegdheden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid van bijzonder belang is.

De oprichting van interoperabele, grensoverschrijdende e-gezondheidsdiensten zal mogelijkheden bieden voor interactie tussen burgers en gezondheidswerkers en voor overdracht van gegevens tussen instellingen, door toegang te verlenen tot elektronische patiëntendossiers en elektronische voorschriften, alsook telediensten op het gebied van gezondheidszorg en thuishulp. E-gezondheidszorg zal bijdragen tot een verbetering van de veiligheid van de patiënt, beperking van de medische kosten en modernisering en grotere efficiëntie van de nationale gezondheidsstelsels.

De rapporteur voor advies onderschrijft en steunt het Commissievoorstel, maar stelt een aantal wijzigingen voor die erop gericht zijn de doeltreffendheid van de projecten van gemeenschappelijk belang op het gebied van e-overheidsdiensten te verbeteren.

Inzonderheid moet met het oog op interoperabele, grensoverschrijdende e‑gezondheidsdiensten een gemeenschappelijke standaard worden vastgesteld voor de representatie van elektronische gegevens en documenten door medische diensten en ziekenhuizen, mede door de vaststelling van geharmoniseerde codes om de verschillende medische prestaties in alle lidstaten op ondubbelzinnige wijze te identificeren. Ook moet worden bepaald welke elektronische gegevens en documenten minimaal deel moeten uitmaken van het basisdossier van de patiënt bij de interoperabele e‑gezondheidsdiensten (bv. bloedgroep, ziektegeschiedenis, medische ontslagbrieven, enz.).

Meer in het algemeen is het wenselijk dat de projecten op het gebied van e-overheidsdiensten gericht zijn op de vaststelling van een eenvormige Europese identificatiecode die burgers en ondernemingen in hun betrekkingen met de overheidsdiensten van alle lidstaten kunnen gebruiken.

AMENDEMENTEN

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Breedband in Europa: investeren in digitale groei luidt het dat wegens de cruciale rol van het internet de voordelen voor de maatschappij als geheel veel groter blijken te zijn dan de voordelen die particulieren halen uit investeringen in snellere netwerken. Daarom is overheidssteun op dit gebied noodzakelijk maar mag de mededinging niet worden verstoord.

(4) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Breedband in Europa: investeren in digitale groei luidt het dat wegens de cruciale rol van het internet de voordelen voor de maatschappij als geheel veel groter blijken te zijn dan de voordelen die particulieren halen uit investeringen in snellere netwerken. Daarom is overheidssteun op dit gebied noodzakelijk maar mag de mededinging niet worden verstoord. In zijn resolutie van 6 juli 2011 over breedband in Europa: investeren in digitale groei1 beklemtoont het Europees Parlement dat breedbanddiensten van doorslaggevend belang zijn voor het concurrentievermogen van de bedrijven in de EU en een grote bijdrage leveren aan de economische groei, de sociale samenhang en kwalitatief hoogwaardige werkgelegenheid, alsmede aan de deelname van alle regio's en maatschappelijke geledingen aan het digitale leven in de EU. Het Parlement beveelt voorts aan dat er een concurrerende markt voor investeringen in en benutting van vaste en draadloze breedbandinfrastructuur wordt bevorderd; voorts merkt het op dat een concurrerende markt een katalysator is voor extra investeringen en innovatie door leveranciers van communicatiediensten, applicaties en inhoud, alsmede een vitaal platform voor de digitale economie.

 

_____________

 

1 P7_TA(2011)0322.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn aanzienlijke economische en sociale voordelen verbonden, die niet kunnen worden vastgesteld of verrekend door investeerders. Snelle en supersnelle breedband is de sleutelinfrastructuur die aan de basis ligt van de ontwikkeling en introductie van digitale diensten, welke afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de snelheid, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de fysieke netwerken. De introductie en het gebruik van snellere netwerken maken de weg vrij voor innovatieve diensten die met hogere snelheden werken. Actie op het niveau van de Unie is noodzakelijk om de synergie en interactie tussen deze twee componenten van digitale telecommunicatienetwerken te maximaliseren.

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn aanzienlijke economische en sociale voordelen verbonden, die niet kunnen worden vastgesteld of verrekend door investeerders. Snelle en supersnelle breedband is de sleutelinfrastructuur die aan de basis ligt van de ontwikkeling en introductie van digitale diensten, welke afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de snelheid, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de fysieke netwerken. De introductie en het gebruik van snellere netwerken maken de weg vrij voor innovatieve diensten die met hogere snelheden werken. Actie op het niveau van de Unie is noodzakelijk om de synergie en interactie tussen deze twee componenten van digitale telecommunicatienetwerken te maximaliseren. Toegang voor allen tot breedband vormt een noodzakelijke voorwaarde voor de ontwikkeling van moderne economieën maar ook een essentieel element voor het welzijn en de digitale integratie van de individuen. Wanneer breedbandnetwerken ook op het platteland en in sociaaleconomische achterstandsgebieden beschikbaar komen, zal dat ten goede komen aan de communicatie, met name van personen met beperkte mobiliteit en mensen die geïsoleerd wonen, aan de toegankelijkheid van dienstverlening en aan de ontwikkeling van het mkb op het platteland, hetgeen in nieuwe arbeidsplaatsen, nieuwe diensten en economische groei in die gebieden zal resulteren.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) De ontwikkeling van breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de doelstelling van de Unie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door energie-efficiënte oplossingen mogelijk te maken in tal van Europese bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij het slechts in beperkte mate, verminderen door de groeiende vraag naar energie en hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit uit de aanleg van breedbandnetwerken en de werking van digitale-diensteninfrastructuren.

(13) Toepassing van ICT biedt mogelijkheden voor een structurele omschakeling naar producten en diensten waarvoor minder grondstoffen nodig zijn, voor energiebesparing in gebouwen en elektriciteitsnetwerken, en voor efficiëntere en zuiniger werkende slimme transportsystemen. De ontwikkeling van breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de doelstelling van de Unie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door energie-efficiënte oplossingen mogelijk te maken in tal van Europese bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij het slechts in beperkte mate, verminderen door de groeiende vraag naar energie en hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit uit de aanleg van breedbandnetwerken en de werking van digitale-diensteninfrastructuren.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(24 bis) Bij de uitvoering van deze verordening moet elke verwerking van persoonsgegevens worden uitgevoerd overeenkomstig het recht van de Unie, zoals met name vervat in Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en in Richtlijn 2002/58/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2002 betreffende de verwerking van persoonsgegevens en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in de sector elektronische communicatie (richtlijn betreffende privacy en elektronische communicatie).

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) dragen bij tot economische groei en ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (mkb);

(1) dragen bij tot economische groei en ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, met name door verruiming van de markttoegang voor het midden- en kleinbedrijf (mkb);

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken;

(2) dragen bij tot verbeteringen in de sociale cohesie en het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken;

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(2 bis) dragen bij tot de beveiliging en bescherming van informatie en informatiesystemen door ervoor te zorgen dat ze beschikbaar en intact zijn en dat authentificatie en vertrouwelijkheid gewaarborgd zijn. Deze maatregelen omvatten ook beschermings-, detectie- en reactievermogen van informatiesystemen, met name tegenover cyberaanvallen.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) bevorderen de duurzame introductie van trans-Europese digitale-diensteninfrastructuren, de interoperabiliteit en coördinatie daarvan op Europees niveau, de exploitatie, het onderhoud en de opwaardering daarvan;

(4) bevorderen de duurzame introductie van open, toegankelijke en niet-discriminerende trans-Europese digitale-diensteninfrastructuren, de interoperabiliteit en coördinatie daarvan op Europees niveau, de exploitatie, het onderhoud, de opwaardering en beveiliging daarvan;

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken om insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken om insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's, plattelandsgebieden en sociaaleconomische achterstandsgebieden met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken;

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. Een project van gemeenschappelijk belang kan de volledige cyclus daarvan omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, tenuitvoerlegging, permanente exploitatie, coördinatie en evaluatie.

2. Een project van gemeenschappelijk belang kan de volledige cyclus daarvan omvatten, waaronder haalbaarheidsstudies, tenuitvoerlegging, permanente exploitatie, coördinatie en evaluatie.

 

Projecten van gemeenschappelijk belang moeten voldoen aan het beginsel van technologieneutraliteit, dat ten grondslag ligt aan het EU-kader voor elektronische communicatie.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 7 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) nieuwe kansen voor het benutten van synergieën tussen verschillende infrastructuren, inclusief op het gebied van vervoer en energie.

(c) nieuwe kansen voor het benutten van synergieën tussen verschillende soorten infrastructuur.

Motivering

Omwille van de consistentie van de tekst.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) het vertoont Europese meerwaarde.

(c) het vertoont Europese meerwaarde, zoals gebleken uit een haalbaarheidsonderzoek en een kosten-batenanalyse.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door een groep van deskundigen, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, voor toezicht op de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren, ondersteuning bij de planning via de nationale strategieën voor hogesnelheidsinternet en inventarisering van infrastructuren, en uitwisseling van informatie. De groep van deskundigen kan zich eveneens buigen over ieder ander onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken.

2. De Commissie wordt bijgestaan door een groep van deskundigen, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, voor toezicht op de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren, ondersteuning bij de planning via de nationale strategieën voor hogesnelheidsinternet en inventarisering van infrastructuren, en uitwisseling van informatie. De Commissie gaat samen met de groep deskundigen na of de werkingssfeer van de projecten van gemeenschappelijk belang de politieke prioriteiten, de technologische ontwikkelingen of de situatie op de desbetreffende markten, alsmede de nieuwe kansen voor het benutten van synergieën tussen verscheidene soorten infrastructuur blijft weerspiegelen. De groep van deskundigen kan zich eveneens buigen over ieder ander onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In deze verslagen evalueert de Commissie eveneens of de werkingssfeer van de projecten van gemeenschappelijk belang de politieke prioriteiten, technologische ontwikkelingen of de situatie in de desbetreffende markten blijft weerspiegelen. Voor grote projecten bevatten deze verslagen een analyse van de milieu-effecten, rekening houdend met de behoeften inzake aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie kan eveneens op enig ander ogenblik worden verricht wanneer dit passend wordt geacht.

4. Voor grote projecten maakt de Commissie een analyse van de milieueffecten, rekening houdend met de behoeften inzake aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie kan eveneens op enig ander ogenblik worden verricht wanneer dit passend wordt geacht om te voorkomen dat er geïnvesteerd wordt in infrastructuur die kort daarna verouderd zal zijn.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 8 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De in artikel 5, lid 6, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie verleend voor een onbepaalde periode vanaf de inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in artikel 5, lid 6, bedoelde bevoegdheidsdelegatie wordt aan de Commissie verleend voor een periode van vijf jaar vanaf de inwerkingtreding van deze verordening. De Commissie stelt uiterlijk negen maanden voor het einde van de periode van vijf jaar een verslag op over de bevoegdheidsdelegatie.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 10 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2014.

Zij is van toepassing vanaf …*.

 

___________

 

* PB, datum invoegen: twee jaar na de datum van inwerkingtreding van deze verordening.

Motivering

Deze verordening houdt verband met de verordening tot instelling van de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen. Het heeft geen zin een precieze datum van inwerkingtreding vast te stellen, zonder rekening te houden met de termijn voor de goedkeuring van de verschillende verordeningen.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Bijlage – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanleg en uitbreiding van trans-Europese telecommunicatienetwerken (breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer economische groei, helpt banen te scheppen en baant de weg voor een dynamische digitale interne markt. De ontwikkeling van deze netwerken zal met name de toegang tot het internet sneller maken en zal door middel van informatietechnologie verbeteringen brengen in het dagelijkse leven van burgers, ook van kinderen en jongeren, bedrijven en overheden, terwijl de interoperabiliteit zal verhogen en het gemakkelijker zal worden gemeenschappelijke normen af te spreken of op elkaar af te stemmen.

De aanleg en uitbreiding van trans-Europese telecommunicatienetwerken (breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer economische groei, helpt banen te scheppen en baant de weg voor een dynamische digitale interne markt. De ontwikkeling van deze netwerken zal met name de toegang tot het internet sneller maken en zal door middel van informatietechnologie verbeteringen brengen in het dagelijkse leven van burgers, bedrijven en overheden, terwijl de interoperabiliteit zal verhogen en het gemakkelijker zal worden gemeenschappelijke normen af te spreken of op elkaar af te stemmen.

Motivering

De voordelen van de trans-Europese netwerken gelden voor alle burgers. Het is dan ook overbodig specifieke bevolkingscategorieën te vermelden.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Alle breedbandinvesteringen op het grondgebied van de Unie verhogen de netwerkcapaciteit en leveren baten op voor alle potentiële gebruikers, ook in andere lidstaten dan die waarin de investeringen plaatsvinden. Investeringen in deze netwerken zullen in het bedrijfsleven meer concurrentie en meer innovatie teweegbrengen, efficiëntere en effectievere overheidsdiensten opleveren en bijdragen tot de EU-doelstellingen met betrekking tot een koolstofarme economie en tot het concurrentievermogen en de productiviteit van de EU in het algemeen.

Alle breedbandinvesteringen op het grondgebied van de Unie verhogen de netwerkcapaciteit en leveren baten op voor alle potentiële gebruikers, ook in andere lidstaten dan die waarin de investeringen plaatsvinden. Investeringen in deze netwerken zullen in het bedrijfsleven meer concurrentie, sociale cohesie en meer innovatie teweegbrengen, efficiëntere en effectievere overheidsdiensten opleveren en bijdragen tot de EU-doelstellingen met betrekking tot een koolstofarme economie en tot het concurrentievermogen en de productiviteit van de EU in het algemeen.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Investeringen in breedbandinfrastructuur zijn hoofdzakelijk verricht door privé-investeerders en dit zal naar verwachting zo blijven. Om de doelstellingen van de Digitale agenda te verwezenlijken zijn echter investeringen nodig in gebieden waar er geen duidelijke business case bestaat of waar de business case ruimer dient te worden opgevat binnen het tijdskader van de streefdoelen. Op basis van de waarschijnlijkheid van investeringen kunnen de volgende soorten gebieden worden onderscheiden:

Investeringen in breedbandinfrastructuur zijn hoofdzakelijk verricht door privé-investeerders en dit zal naar verwachting zo blijven. In vele streken zijn de investeringen in breedbandinfrastructuur echter ontoereikend wegens het gebrek aan concurrentie en het verhoogde marktrisico, terwijl de openbare dienstverlening weinig ontwikkeld en niet-interoperabel is wegens de versnippering van de technische oplossingen. Om de doelstellingen van de Digitale agenda te verwezenlijken zijn investeringen nodig in gebieden waar er geen duidelijke business case bestaat of waar de business case ruimer dient te worden opgevat binnen het tijdskader van de streefdoelen. Op basis van de waarschijnlijkheid van investeringen kunnen de volgende soorten gebieden worden onderscheiden:

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rurale gebieden met een lage bevolkingsdichtheid worden over het algemeen bediend met verbindingen met lage snelheden of worden zelfs helemaal niet bediend. De business case voor investeringen is waarschijnlijk niet levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 zullen worden bereikt. Investeringen in deze gebieden moeten kunnen rekenen op hogere financiële steun, door middel van subsidies, mogelijk gecombineerd met financiële instrumenten. Het gaat ook om afgelegen en dunbevolkte gebieden waar de kosten van de investeringen zeer hoog zijn of waar de inkomens laag zijn. De steun van de Connecting Europe Facility in deze gebieden kan wellicht een aanvulling zijn op beschikbare financiering uit het Cohesiefonds of afkomstig van plattelandsontwikkeling en andere rechtstreekse overheidssteun.

Rurale gebieden met een lage bevolkingsdichtheid worden over het algemeen bediend met verbindingen met lage snelheden of worden zelfs helemaal niet bediend. Dit is een voorrangsgebied voor verstrekking van breedbandtoegang via satellietverbinding. De business case voor investeringen is waarschijnlijk niet levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 zullen worden bereikt. Investeringen in deze gebieden moeten kunnen rekenen op hogere financiële steun, door middel van subsidies, mogelijk gecombineerd met financiële instrumenten. Het gaat ook om afgelegen en dunbevolkte gebieden waar de kosten van de investeringen zeer hoog zijn of waar de inkomens laag zijn. De steun van de Connecting Europe Facility in deze gebieden kan wellicht een aanvulling zijn op beschikbare financiering uit het Cohesiefonds of afkomstig van plattelandsontwikkeling en andere rechtstreekse overheidssteun.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – kopje 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

eGovernment heeft betrekking op de digitale interactie tussen overheidsinstanties en burgers, overheidsinstanties en bedrijven en organisaties, en tussen overheidsinstanties van verschillende landen. Gestandaardiseerde, grensoverschrijdende en gebruiksvriendelijke platforms voor interactie leveren een winst aan efficiëntie op in het bedrijfsleven en in de overheidssector en dragen bij tot de interne markt.

eGovernment heeft betrekking op de digitale interactie tussen overheidsinstanties en burgers, overheidsinstanties en bedrijven en organisaties, en tussen overheidsinstanties van verschillende landen. Grensoverschrijdende en gebruiksvriendelijke platforms voor interactie leveren een winst aan efficiëntie op in het bedrijfsleven en in de overheidssector en dragen bij tot de interne markt.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – kopje 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Interoperabele elektronische identificatie en authentificatie over heel Europa. Er zal een reeks onderling verbonden en beveiligde authentificatieservers en ‑protocols worden geïntroduceerd die de interoperabiliteit verzekeren van de diverse in Europa bestaande authentificatie- en identificatiesystemen. Dit platform zal burgers en bedrijven wanneer nodig toegang verlenen tot onlinediensten, bijvoorbeeld voor studie, werk, reizen, gezondheidszorg en zakendoen in het buitenland. Het zal de kernlaag vormen voor alle digitale diensten waarvoor elektronische identificatie en authentificatie vereist is: bv. elektronische aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, elektronische uitwisseling van gerechtelijke informatie, trans-Europese onlineregistratie voor bedrijven, inclusief communicatie tussen bedrijfsregisters met betrekking tot grensoverschrijdende fusies en buitenlandse dochterondernemingen. Dit platform kan ook gebruik maken van hulpbronnen en instrumenten van het meertalige centrale platform.

Interoperabele elektronische identificatie en authentificatie over heel Europa. Er zal een reeks onderling verbonden en beveiligde authentificatieservers en ‑protocols worden geïntroduceerd die de interoperabiliteit verzekeren van de diverse in Europa bestaande authentificatie- en identificatiesystemen, om voor de betrekkingen met de overheid een eenvormige Europese identificatiecode voor natuurlijke en rechtspersonen vast te stellen. Dit platform zal burgers en bedrijven wanneer nodig toegang verlenen tot onlinediensten, bijvoorbeeld voor studie, werk, reizen, gezondheidszorg en zakendoen in het buitenland. Het zal de kernlaag vormen voor alle digitale diensten waarvoor elektronische identificatie en authentificatie vereist is: bv. elektronische aanbestedingen, onlinegezondheidszorg, gestandaardiseerde bedrijfsrapportage, elektronische uitwisseling van gerechtelijke informatie, trans-Europese onlineregistratie voor bedrijven, inclusief communicatie tussen bedrijfsregisters met betrekking tot grensoverschrijdende fusies en buitenlandse dochterondernemingen. Dit platform kan ook gebruik maken van hulpbronnen en instrumenten van het meertalige centrale platform.

Motivering

De vaststelling van een eenvormige Europese identificatiecode voor onlinediensten, die door burgers en ondernemingen in alle lidstaten kan worden gebruikt, zou de betrekkingen met de overheidsdiensten veel eenvoudiger maken en een betere garantie op echte interoperabiliteit bieden.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – kopje 2 – alinea 3 – letter d – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(d) Interoperabele grensoverschrijdende eHealth-diensten: deze diensten zullen interactie tussen burgers/patiënten en zorgverstrekkers mogelijk maken alsmede transmissie van gegevens tussen instellingen en tussen organisaties, of peer-to-peercommunicatie tussen burgers/patiënten en/of medisch personeel en instellingen. De te introduceren infrastructuur moet voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming, zoals met name omschreven in de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, en de internationale en nationale ethische regels met betrekking tot het gebruik van patiëntendossiers en andere persoonsgegevens.

(d) Interoperabele grensoverschrijdende eHealth-diensten: deze diensten zullen interactie tussen burgers/patiënten en zorgverstrekkers mogelijk maken alsmede transmissie van gegevens tussen instellingen en tussen organisaties, of peer-to-peercommunicatie tussen burgers/patiënten en/of medisch personeel en instellingen. De te introduceren infrastructuur moet voorzien in de vaststelling van een gemeenschappelijke standaard voor de presentatie van gegevens en documenten binnen de informaticasystemen van medische diensten en ziekenhuizen, en bepalen welke elektronische gegevens en documenten minimaal deel moeten uitmaken van het basisdossier van de patiënt bij interoperabele e‑gezondheidsdiensten. Zij moet ook voldoen aan de beginselen van gegevensbescherming, zoals met name omschreven in de Richtlijnen 95/46/EG en 2002/58/EG, en de internationale en nationale ethische regels met betrekking tot het gebruik van patiëntendossiers en andere persoonsgegevens.

Motivering

Voor de goede werking van de e-gezondheidsdiensten is het wenselijk dat een Europees medisch dossier wordt vastgesteld, waarbij een gemeenschappelijke standaard voor de presentatie van de gegevens wordt gehanteerd en duidelijk wordt aangegeven welke gegevens deel moeten uitmaken van het basisdossier van de patiënt (bv. bloedgroep, ziektegeschiedenis, medische ontslagbrieven na ziekenhuisopname, eerstehulpverslagen, enz.)

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – kopje 2 – alinea 3 – letter d – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De diensten omvatten grensoverschrijdende toegang tot elektronische patiëntendossiers, elektronische voorschriften alsmede telediensten op het gebied van gezondheidszorg/assisted living, grensoverschrijdende meertalige semantische diensten die verbonden zijn aan het meertalige centrale platform, toegang tot socialezekerheidsinformatie, voortbouwend op de EESSI-infrastructuur (Electronic Exchange of Social Security Information), enz.

De diensten omvatten grensoverschrijdende toegang tot elektronische patiëntendossiers, elektronische voorschriften alsmede telediensten op het gebied van gezondheidszorg/assisted living, grensoverschrijdende meertalige semantische diensten met gemeenschappelijke codes, die verbonden zijn aan het meertalige centrale platform, toegang tot socialezekerheidsinformatie, voortbouwend op de EESSI-infrastructuur (Electronic Exchange of Social Security Information), enz.

Motivering

Het is belangrijk te preciseren dat de meertalige grensoverschrijdende diensten in de verschillende lidstaten gemeenschappelijke codes moeten hanteren met het oog op de ondubbelzinnige identificatie van de verschillende medische prestaties (bijvoorbeeld laboratoriumanalyses, pathologische anatomie, radiologie, enz.).

PROCEDURE

Titel

Trans-Europese telecommunicatienetwerken, en intrekking van besluit nr. 1336/97/EG

Document- en procedurenummers

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

ENVI

15.11.2011

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Oreste Rossi

28.11.2011

Behandeling in de commissie

1.3.2012

 

 

 

Datum goedkeuring

20.6.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

53

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Véronique Mathieu

ADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming (12.10.2012)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG
(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Rapporteur voor advies: Marielle Gallo

BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur voor advies feliciteert de Commissie voor de voorgestelde richtsnoeren inzake trans-Europese telecommunicatienetwerken, welke bijdragen aan de verbintenissen van de Europa 2020-strategie en van de Digitale agenda voor Europa.

Dit voorstel omvat zoals gezegd richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken. Daartoe worden doelstellingen en prioriteiten voor projecten van gemeenschappelijk belang voorgesteld met het oog op de opheffing van knelpunten door netwerkconnectiviteit te verlenen alsmede toegang, waaronder grensoverschrijdende toegang, tot een infrastructuur van openbare digitale diensten.

In deze tijden van begrotingskrapte en geringe economische groei hoopt de rapporteur dat de nieuwe instrumenten die de Commissie voorstelt in de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen, een nieuwe marktdynamiek op gang zullen brengen om de digitale interne markt tot stand te brengen.

De interneteconomie is uiterst belangrijk, met name voor de werkgelegenheid, en zal in 2016 goed zijn voor een bedrag van meer dan 800 miljard EUR of meer dan 5 % van het BBP van de Europese Unie. Het internet heeft verandering gebracht in onze manier van leven, van werken, van informatieverwerving en van interactie met elkaar en zou ook enorme veranderingen teweeg kunnen brengen in veel andere aspecten van ons leven, bijvoorbeeld de toegang tot kennis en onderwijs. Internet heeft ook de manier veranderd waarop we producten en diensten vergelijken, kopen of verkopen, informatie zoeken of ter beschikking stellen en onze betalingen of gegevens beheren. Elektronische handel en digitale diensten in het algemeen zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit het leven van consumenten, bedrijven en burgers in het algemeen.

Bepaalde hinderpalen staan de voltooiing van de digitale interne markt momenteel echter in de weg, namelijk: het gebrek aan investeringen in breedbandinfrastructuur, en meer bepaald in de rurale gebieden van de EU, en het gebrek aan een Europese strategie voor de ontwikkeling van grensoverschrijdende digitale-diensteninfrastructuur. Het daaruit voortvloeiende inkomstenverlies wordt geraamd op minstens 4,1% van het BBP tegen 2020, wat neerkomt op 500 miljard EUR of 1000 EUR per burger[1].

De rapporteur voor advies vindt dit met name een probleem voor kmo's want zonder verbinding met een degelijk en snel genoeg netwerk profiteren zij niet van nieuwe technologieën zoals "cloud computing", waarmee een innovatief commercieel aanbod en aanzienlijke schaalvoordelen mogelijk zijn.

De rapporteur voor advies vreest ook dat de afwezigheid van supersnelle internettoegang ten koste gaat van de kwetsbaarste consumenten. Zonder breedbandinternet hebben zij geen toegang tot een hele reeks nieuwe toepassingen of diensten, bijvoorbeeld online-prijsvergelijking, en verzeilen zij in een spiraal waardoor zij verstoken blijven van de voordeligste aanbiedingen.

De rapporteur wijst dan ook op het belang van de doelstelling van de Digitale agenda voor Europa: duurzame economische en sociale voordelen ontlenen aan een digitale interne markt op basis van supersnel internet.

De rapporteur wil voorts de aandacht vestigen op het belang van cyberveiligheid om de bescherming van de consument te waarborgen. Digitale diensten spelen een alsmaar grotere rol in ons dagelijkse leven en maken gebruik van steeds meer persoons- of openbare gegevens. Een veilige en beveiligde online-omgeving is dan ook een must.

De rapporteur is het eens met de analyse van de Commissie dat problemen aan zowel aanbod- als vraagzijde er de oorzaak van zijn dat de digitale interne markt nog niet geheel is verwezenlijkt. De projecten van gemeenschappelijk belang zouden dan ook onder meer tot doelstelling moeten hebben de vraag naar snelle en supersnelle diensten aan te zwengelen, met name via e-overheidsdiensten.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Breedband in Europa: investeren in digitale groei luidt het dat wegens de cruciale rol van het internet de voordelen voor de maatschappij als geheel veel groter blijken te zijn dan de voordelen die particulieren halen uit investeringen in snellere netwerken. Daarom is overheidssteun op dit gebied noodzakelijk maar mag de mededinging niet worden verstoord.

(4) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Breedband in Europa: investeren in digitale groei luidt het dat wegens de cruciale rol van het internet de voordelen voor de maatschappij als geheel veel groter blijken te zijn dan de voordelen die particulieren halen uit investeringen in snellere netwerken. Daarom is overheidssteun op dit gebied met name op het platteland noodzakelijk maar mag de mededinging niet worden verstoord.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) De neutraliteit van de netten is van essentieel belang voor een open internet.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) De in deze verordening vastgestelde projecten van gemeenschappelijk belang zouden ook moeten bijdragen aan de versterking van de economische, sociale en territoriale samenhang van de Unie, overeenkomstig artikel 174 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. In dat verband zou bijzondere aandacht moeten worden geschonken aan rurale, afgelegen of dunbevolkte gebieden.

Motivering

De Europese Unie moet in de eerste plaats markttekortkomingen aanpakken. Om haar territoriale samenhang te versterken moet de EU ervoor zorgen dat zelfs de dunstbevolkte of meest afgelegen gebieden goede toegang hebben tot telecommunicatie-infrastructuur.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Als men van publiek-private partnerschappen gebruik wil maken om snelle breedbanddiensten aan te bieden, met name in plattelandsgebieden, zijn de met Europese middelen gesubsidieerde publiek-private partnerschappen tussen regionale en lokale overheden en kleine en middelgrote ICT-ondernemingen op het gebied van openbare ICT-diensten (informatie- en communicatietechnologie) aan te bevelen, omdat zij een basis kunnen bieden om in de gehele Unie de vaardigheden en kennis op lokaal vlak duurzaam te verbeteren.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn aanzienlijke economische en sociale voordelen verbonden, die niet kunnen worden vastgesteld of verrekend door investeerders. Snelle en supersnelle breedband is de sleutelinfrastructuur die aan de basis ligt van de ontwikkeling en introductie van digitale diensten, welke afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de snelheid, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de fysieke netwerken. De introductie en het gebruik van snellere netwerken maken de weg vrij voor innovatieve diensten die met hogere snelheden werken. Actie op het niveau van de Unie is noodzakelijk om de synergie en interactie tussen deze twee componenten van digitale telecommunicatienetwerken te maximaliseren.

 

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn aanzienlijke economische en sociale voordelen verbonden, die niet kunnen worden vastgesteld of verrekend door investeerders. Snelle en supersnelle breedband is de sleutelinfrastructuur die aan de basis ligt van de algemene ontwikkeling en introductie van digitale diensten, welke afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de snelheid, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de fysieke netwerken. De introductie en het gebruik van snellere netwerken maken de weg vrij voor innovatieve diensten die met hogere snelheden werken. Actie op het niveau van de Unie is noodzakelijk om de synergie en interactie tussen deze twee componenten van digitale telecommunicatienetwerken te maximaliseren, met name gelet op het groeiende aantal op het internet aangesloten mobiele toestellen zoals smartphones en tablets.

Motivering

Het gebruik van nieuwe toestellen leidt tot een grotere behoefte aan efficiënte telecommunicatie-infrastructuur.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Voor de kabelvoorziening van het platteland is het essentieel dat er meer toegangsnetten komen waarop de individuele huizen kunnen worden aangesloten.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en diverse culturele inhoud en tot de gegevens van overheidsinstanties te verbeteren en te beschermen en door deze open te stellen voor hergebruik, met volle naleving van het auteursrecht en de naburige rechten, zal er ruimte vrijkomen voor creativiteit en worden innovatie en ondernemerschap bevorderd. Onbelemmerde toegang tot herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal helpen taalbarrières neer te halen die de interne markt voor onlinediensten ondermijnen en de toegang tot kennis beperken.

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en diverse culturele inhoud en tot de gegevens van overheidsinstanties te verbeteren en te beschermen en door deze open te stellen voor hergebruik, met volle naleving van het auteursrecht en de naburige rechten, zal er ruimte vrijkomen voor creativiteit en worden innovatie en ondernemerschap bevorderd. Onbelemmerde toegang tot herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal helpen taalbarrières neer te halen die de interne markt voor onlinediensten ondermijnen en de toegang tot kennis beperken. Het moet voor nationale, regionale en plaatselijke besluitvormers echter mogelijk blijven om zelf over het gebruik van hun gegevens te beslissen en een groot deel van de kosten te dekken die als gevolg van de vervulling van hun openbare taken ontstaan.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij deze verordening. Het is bijzonder belangrijk dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, inclusief op het niveau van deskundigen. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een antwoord te bieden op nieuwe technologische en marktontwikkelingen, waardoor nieuwe politieke prioriteiten opkomen of kansen ontstaan om gebruik te maken van synergieën tussen verschillende infrastructuren, waaronder de infrastructuren voor vervoer en energie. De bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot het wijzigen van de beschrijving van de projecten van gemeenschappelijk belang, door toevoeging van een project van gemeenschappelijk belang of weglating van een verouderd project van gemeenschappelijk belang, overeenkomstig voorafbepaalde, duidelijke en transparante criteria.

(21) Om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij deze verordening. Het is bijzonder belangrijk dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, inclusief op het niveau van deskundigen en op regionaal en lokaal niveau. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een antwoord te bieden op nieuwe technologische en marktontwikkelingen, waardoor nieuwe politieke prioriteiten opkomen of kansen ontstaan om gebruik te maken van synergieën tussen verschillende infrastructuren, waaronder de infrastructuren voor vervoer en energie. De bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot het wijzigen van de beschrijving van de projecten van gemeenschappelijk belang, door toevoeging van een project van gemeenschappelijk belang of weglating van een verouderd project van gemeenschappelijk belang, overeenkomstig voorafbepaalde, duidelijke en transparante criteria.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) dragen bij tot economische groei en ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (MKB);

(1) dragen bij tot economische groei, ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt en stimuleren de digitale integratie van gehele, economisch en cultureel benadeelde gebieden, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (MKB);

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken;

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en betaalbare toegang tot deze netwerken;

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie van snelle en supersnelle breedbandnetwerken die op hun beurt de ontwikkeling en introductie van trans-Europese digitale diensten bevorderen;

(3) stimuleren volgens het beginsel van de technologische neutraliteit in heel Europa maar vooral in rurale en dunbevolkte gebieden de introductie van snelle en supersnelle breedbandnetwerken die op hun beurt de ontwikkeling en introductie van trans-Europese digitale diensten bevorderen;

Motivering

De Europese Unie moet in de eerste plaats markttekortkomingen aanpakken. Om haar territoriale samenhang te versterken moet de EU ervoor zorgen dat zelfs de dunstbevolkte of meest afgelegen gebieden goede toegang hebben tot telecommunicatie-infrastructuur.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) stimuleren de vraag naar diensten die breedband vergen, met name via de ontwikkeling van e-overheidsdiensten, welke zullen bijdragen tot de ontwikkeling van de digitale interne markt;

Motivering

De thans nog te geringe vraag moet worden aangezwengeld om een opwaartse spiraal op gang te brengen waarbij de grotere vraag de ontwikkeling van nieuwe diensten voor de consument in de hand werkt.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de introductie van supersnelle breedbandnetwerken met datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en meer;

(a) de introductie van het gehele grondgebied bestrijkende supersnelle breedbandnetwerken met datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en meer;

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken om insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken, en in het bijzonder toegangsnetten, om insulaire, ingesloten en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken;

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Lidstaten en/of andere instanties die belast zijn met de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang of die tot de tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, nemen de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke, technische en financiële maatregelen in overeenstemming met de desbetreffende specificaties van deze verordening.

(3) Lidstaten en/of andere instanties, met inbegrip van regionale en lokale overheden, die belast zijn met de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang of die tot de tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, nemen in voorkomend geval de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke, technische en financiële maatregelen in overeenstemming met de desbetreffende specificaties van deze verordening.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 1 – letter a – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Wanneer in de Unie infrastructuurwerkzaamheden worden ondernomen in verband met gelijk welk soort netwerk (vervoer, energie of telecommunicatie), kunnen tegelijk de andere netwerken in kaart worden gebracht.

Motivering

Het is de bedoeling synergieën tot stand te brengen want de inventarisering van infrastructuur kost handenvol geld en wanneer graafwerkzaamheden worden uitgevoerd om een netwerk te veranderen of te moderniseren, kan het nuttig zijn die gelegenheid te baat te nemen om de andere netwerken in kaart te brengen.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – alinea 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties die bijdragen tot een project van gemeenschappelijk belang op het gebied van breedbandnetwerken, moeten ongeacht de gebruikte technologie:

Acties die bijdragen tot een project van gemeenschappelijk belang op het gebied van breedbandnetwerken, moeten, wanneer de markt aantoonbaar niet op commerciële wijze voor deze infrastructuur kan zorgen, ongeacht de gebruikte technologie:

Motivering

Het moet volstrekt duidelijk zijn dat er alleen steun mag gaan naar gebieden waar de markt niet zelf de nodige voorzieningen kan creëren.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Veiliger internetdiensteninfrastructuur' – alinea 3 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

Platform voor onlinegeschillenbeslechting:

 

Deze dienst voorziet in een platform voor de buitengerechtelijke beslechting van contractuele geschillen tussen consumenten en ondernemers. Zij kunnen hiermee online en in hun eigen taal een geschil voorleggen waarna ze worden doorverwezen naar een alternatieve nationale instantie voor geschillenbeslechting, die bevoegd is om geschillen op een transparante, doeltreffende en onpartijdige manier te behandelen en op te lossen.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke informatie-infrastructuren' – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Er zullen communicatiekanalen en -platforms worden ontwikkeld en geïntroduceerd om de capaciteit binnen de Unie inzake paraatheid, informatiedeling, coördinatie en respons te verbeteren.

Door de ontwikkeling van communicatiekanalen en -platforms in de lidstaten te faciliteren, moet de capaciteit binnen de Unie inzake paraatheid, informatiedeling, coördinatie en respons worden verbeterd, rekening houdend met bestaande nationale capaciteiten en initiatieven.

Motivering

De Commissie moet faciliterend optreden en daarbij rekening houden met bestaande capaciteiten en initiatieven in de lidstaten. Dit amendement zorgt voor duidelijkheid hierover.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke informatie-infrastructuren' – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het centraal dienstenplatform zal bestaan uit een netwerk van nationale/gouvernementele Computer Emergency Response Teams (CERT's), gebaseerd op een minimumset van basiscapaciteiten. Het netwerk zal de ruggengraat vormen van een Europees informatiedelings- en alarmeringssysteem (EISAS) voor EU-burgers en voor het midden- en kleinbedrijf.

Het centraal dienstenplatform zal bestaan uit een netwerk van nationale/gouvernementele Computer Emergency Response Teams (CERT's), gebaseerd op een minimumset van basiscapaciteiten. Het netwerk kan een beperkte hoeveelheid informatie verstrekken aan een Europees informatiedelings- en alarmeringssysteem (EISAS) voor EU-burgers en voor het midden- en kleinbedrijf.

Motivering

In het uitvoeringsverslag van ENISA van oktober 2011 over EISAS staat: "Gezien de operationele voorwaarden die qua werkterrein, aandachtspunten en middelen gelden voor de nationale/gouvernementele CERT's, moeten grote vraagtekens worden geplaatst bij het idee om van de nationale/gouvernementele CERT's het centrale knooppunt en de stuwende kracht achter EISAS in de lidstaten te maken". Het zou niet passend zijn als de CERT's de ruggengraat van EISAS zouden vormen. Andere organisaties die kmo's en burgers tot hun belangrijkste klanten rekenen, moeten een grotere rol spelen.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke informatie-infrastructuren' – alinea 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) Proactieve diensten – technologiebewaking en verspreiding en uitwisseling van informatie in verband met veiligheid; veiligheidsbeoordelingen; verstrekking van richtsnoeren over beveiligingsconfiguratie; aanbieding van indringerdetectiediensten;

(a) EISAS moet aan burgers en kmo's in de Unie de kennis en vaardigheden overdragen die nodig zijn voor de bescherming van hun IT-systemen en informatievoorraden. Door het opzetten van een netwerk van nationale/gouvernementele CERT's moeten het delen van informatie en de samenwerking tussen de lidstaten gemakkelijker worden;

Motivering

Uit het uitvoeringsverslag van ENISA komt naar voren dat zulke gedetailleerde informatie niet zo waardevol is voor kmo's en burgers. De precieze invulling van de diensten moet in de loop van de verdere werkzaamheden van ENISA plaatsvinden. De activiteiten van het netwerk van nationale/gouvernementele CERT's zullen waarschijnlijk later dit jaar nader worden bepaald in de verordening van de Commissie over cyberveiligheid en moeten daarom niet hier worden omschreven.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – onderafdeling 'Veiligheid en beveiliging' – kopje 'Kritieke informatie-infrastructuren' – alinea 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) Reactieve diensten – behandeling en respons ten aanzien van incidenten; alarmering en waarschuwing; kwetsbaarheidsanalyse en -verwerking, goederenbehandeling (aanbod van kwalitatief hoogstaande alarmering over nieuwe malware en andere goederen).

Schrappen

Motivering

Uit het uitvoeringsverslag van ENISA komt naar voren dat zulke gedetailleerde informatie niet zo waardevol is voor kmo's en burgers. De precieze invulling van de diensten moet in de loop van de verdere werkzaamheden van ENISA plaatsvinden. De activiteiten van het netwerk van nationale/gouvernementele CERT's zullen waarschijnlijk later dit jaar nader worden bepaald in de verordening van de Commissie over cyberveiligheid en moeten daarom niet hier worden omschreven.

PROCEDURE

Titel

Trans-Europese telecommunicatienetwerken, en intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG

Document- en procedurenummers

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

IMCO

15.11.2011

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Marielle Gallo

29.2.2012

Behandeling in de commissie

25.4.2012

21.6.2012

18.9.2012

 

Datum goedkeuring

11.10.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

32

0

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

  • [1]  Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, maart 2010.

ADVIES van de Commissie regionale ontwikkeling (15.10.2012)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG
(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Rapporteur voor advies: Ramona Nicole Mănescu

AMENDEMENTEN

De Commissie regionale ontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en -diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten en zakendoen. Daarom is het voor de economische groei en de interne markt belangrijk dat over heel Europa snelle internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

(1) Telecommunicatienetwerken en -diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten en zakendoen. Daarom is het voor de economische groei, de sociale inclusie en de interne markt belangrijk dat in alle Europese regio's snelle internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en -diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten en zakendoen. Daarom is het voor de economische groei en de interne markt belangrijk dat over heel Europa snelle internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

(1) Telecommunicatienetwerken en -diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten en zakendoen. Daarom is het voor de economische groei, het concurrentievermogen en de interne markt belangrijk dat over heel Europa snelle internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese Raad zijn goedkeuring aan de Digitale agenda voor Europa en riep hij alle instellingen op zich in te zetten voor de volledige uitvoering daarvan. De Digitale agenda beoogt een route uit te stippelen om het sociale en economische potentieel van informatie- en communicatietechnologieën te maximaliseren, in het bijzonder door de ontwikkeling van supersnelle breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 toegang hebben tot internetsnelheden van meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de Europese huishoudens beschikken over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het opstellen van een stabiel rechtskader ter bevordering van investeringen in een open en concurrerende infrastructuur voor snel internet en in aanverwante diensten; een echte interne markt voor online-inhoud en -diensten; actieve steun voor de digitalisering van Europa's rijke culturele erfgoed en de bevordering van toegang tot en gebruik van het internet door iedereen, in het bijzonder door verbetering van digitale vaardigheden en de toegankelijkheid van het internet. Daarnaast moeten de lidstaten operationele nationale plannen voor snel internet ten uitvoer leggen en publieke middelen afstemmen op gebieden waar de particuliere investeringen in internetinfrastructuren onvoldoende zijn, en moeten zij de introductie en het gebruik van moderne, toegankelijke onlinediensten bevorderen.

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese Raad zijn goedkeuring aan de Digitale agenda voor Europa en riep hij alle instellingen op zich in te zetten voor de volledige uitvoering daarvan. De Digitale agenda beoogt een route uit te stippelen om het sociale en economische potentieel van informatie- en communicatietechnologieën te maximaliseren, in het bijzonder door de ontwikkeling van supersnelle breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 toegang hebben tot internetsnelheden van meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de Europese huishoudens beschikken over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps, op basis van verschillende technologieën. De Digitale agenda beoogt het opstellen van een stabiel rechtskader ter bevordering van investeringen in een open en concurrerende infrastructuur voor snel internet en in aanverwante diensten; een echte interne markt voor online-inhoud en -diensten; actieve steun voor de digitalisering van Europa's rijke culturele erfgoed en de bevordering van toegang tot en gebruik van het internet door iedereen, in het bijzonder door verbetering van digitale vaardigheden en de toegankelijkheid van het internet. Daarnaast moeten de lidstaten operationele nationale plannen voor snel internet ten uitvoer leggen en publieke middelen afstemmen op gebieden waar de particuliere investeringen in internetinfrastructuren onvoldoende zijn, en moeten zij de introductie en het gebruik van moderne, toegankelijke onlinediensten bevorderen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(3 bis) De lidstaten worden verzocht de structuurfondsen ook te gebruiken om de doelstellingen van de digitale agenda te verwezenlijken en synergie te waarborgen tussen het kaderprogramma, de structuurfondsen en nationaal beleid met betrekking tot de bredere EU-doelstellingen concurrentiekracht, economische groei en cohesie.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Prioriteiten als snelle netwerken, grensoverschrijdende overheidsdiensten, toegang tot meertalige diensten, veiligheid, beveiliging en slimme energiediensten betreffen allemaal specifieke terreinen waarop lokale en regionale overheden tegelijkertijd hoofdbetrokkene, aanbieder en begunstigde zijn.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) De lijst met projecten die in aanmerking komen voor financiering uit de Connecting Europe Facility is flexibel, zodat rekening kan worden gehouden met de bijzondere eigenschappen van de Unie als geheel en van de lidstaten in het bijzonder, met name wat infrastructuurprojecten voor breedband betreft.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 ter) De tenuitvoerlegging van de Connecting Europe Facility mag geen afbreuk doen aan de doelstellingen van het cohesiebeleid. Bij de uitvoering van de voorgestelde maatregelen moeten de lidstaten aanvullende administratieve lasten op nationaal niveau zien te vermijden en lokale en regionale overheden de nodige technische bijstand verlenen wat betreft het gebruik van de nieuwe financiële instrumenten en hun hefboomeffect.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) In het kader van een stelsel van open en concurrerende markten is optreden van de Unie noodzakelijk om markttekortkomingen aan te pakken. Door financiële steun en bijkomende financiële draagkracht te verstrekken aan infrastructuurprojecten, kan de Unie bijdragen tot de oprichting en uitbouw van trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie en dus hogere baten genereren wat markteffecten, administratieve efficiëntie en het gebruik van hulpbronnen betreft.

(9) In het kader van een stelsel van open en concurrerende markten is optreden van de Unie noodzakelijk om markttekortkomingen aan te pakken, en moeten maatregelen worden genomen om ondermaatse investering in niet-commerciële projecten te corrigeren. Door financiële steun en bijkomende financiële draagkracht te verstrekken aan infrastructuurprojecten, kan de Unie bijdragen tot de oprichting en uitbouw van trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie en dus hogere baten genereren wat markteffecten, administratieve efficiëntie en het gebruik van hulpbronnen betreft.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(12) Door het bevorderen van bedrijfskansen zal de ontwikkeling van breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren het scheppen van banen in de Unie stimuleren. De aanleg van breedbandnetwerken zal ook een onmiddellijke weerslag hebben op de werkgelegenheid, in het bijzonder bij civieltechnische werken.

(12) Door het bevorderen van bedrijfskansen zal de ontwikkeling van breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren het scheppen van banen in de Unie stimuleren. De aanleg van breedbandnetwerken zal ook een onmiddellijke weerslag hebben op de werkgelegenheid, in het bijzonder bij civieltechnische werken, en op de toegang tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld in plattelandsgebieden.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(14 bis) Gezien de opkomende problemen op het gebied van toegang tot het spectrum, kunnen draadloze breedbandnetwerken een sleutelrol spelen bij de voorziening van alle gebieden, met inbegrip van afgelegen en plattelandsgebieden waar geen andere mogelijkheden bestaan.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij deze verordening. Het is bijzonder belangrijk dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt, inclusief op het niveau van deskundigen. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een antwoord te bieden op nieuwe technologische en marktontwikkelingen, waardoor nieuwe politieke prioriteiten opkomen of kansen ontstaan om gebruik te maken van synergieën tussen verschillende infrastructuren, waaronder de infrastructuren voor vervoer en energie. De bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot het wijzigen van de beschrijving van de projecten van gemeenschappelijk belang, door toevoeging van een project van gemeenschappelijk belang of weglating van een verouderd project van gemeenschappelijk belang, overeenkomstig voorafbepaalde, duidelijke en transparante criteria.

(21) Om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij deze verordening. Het is bijzonder belangrijk dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden passende raadplegingen houdt op regionaal en lokaal niveau, inclusief op het niveau van deskundigen. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een antwoord te bieden op nieuwe technologische en marktontwikkelingen, waardoor nieuwe politieke prioriteiten opkomen of kansen ontstaan om gebruik te maken van synergieën tussen verschillende infrastructuren, waaronder de infrastructuren voor vervoer en energie. De bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot het wijzigen van de beschrijving van de projecten van gemeenschappelijk belang, door toevoeging van een project van gemeenschappelijk belang of weglating van een verouderd project van gemeenschappelijk belang, overeenkomstig voorafbepaalde, duidelijke en transparante criteria.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) dragen bij tot economische groei en ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (MKB);

(1) dragen bij tot economische groei en het scheppen van rijkdom en werkgelegenheid, bevorderen sociale inclusie en ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (mkb);

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken;

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken, waarbij lokale en regionale overheden in staat worden gesteld de meest passende oplossingen te kiezen voor hun specifieke lokale en regionale behoeften.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken;

(2) dragen op alle niveaus bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken, waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat ook dunbevolkte en minder ontwikkelde gebieden van verbindingen moeten worden voorzien.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie van snelle en supersnelle breedbandnetwerken die op hun beurt de ontwikkeling en introductie van trans-Europese digitale diensten bevorderen;

(3) stimuleren de introductie in heel Europa van snelle en supersnelle breedbandnetwerken in overeenstemming met het beginsel van de technologische neutraliteit, wat op zijn beurt de ontwikkeling en introductie van trans-Europese digitale diensten en het duurzame concurrentievermogen van de Europese industrie bevordert;

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1– punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) dichten de kloof tussen regio's via betrouwbare en snelle telecommunicatieverbindingen, aangevuld met efficiënte draadloze mobiele diensten, en spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van het regionale concurrentievermogen, de toegankelijkheid en de gelijkheid van mensen;

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

om deze doelstellingen te bereiken moeten de lidstaten lokale en regionale overheden die bij het proces zijn betrokken over ieder relevant stadium daarvan raadplegen.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de introductie van supersnelle breedbandnetwerken met datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en meer;

(a) de introductie van supersnelle breedbandnetwerken met datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en meer, rekening houdend met de vraag naar supersnel internet;

Motivering

Investeringen in supersnelle breedbandnetwerken brengen grote risico's met zich mee. Uit de statistieken blijkt dat het gebruik van supersnel internet aanzienlijk achterblijft bij de gerealiseerde breedbanddekking. Bij de keuze van technologie en te financieren projecten moet daarom rekening worden gehouden met de werkelijke vraag naar breedbandtoegang.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken om insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken om, overeenkomstig het beginsel van technologische neutraliteit, alle beschikbare technologieën te gebruiken om insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken, rekening houdend met de vraag naar supersnel internet;

Motivering

Investeringen in supersnelle breedbandnetwerken brengen grote risico's met zich mee. Uit de statistieken blijkt dat het gebruik van supersnel internet aanzienlijk achterblijft bij de gerealiseerde breedbanddekking. Bij de keuze van technologie en te financieren projecten moet daarom rekening worden gehouden met de werkelijke vraag naar breedbandtoegang.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) de ontwikkeling van breedbandnetwerken om scholen in afgelegen plattelandsgebieden in de lidstaten aan te sluiten en studieprogramma's op afstand te ontwikkelen, teneinde ontvolking van deze gebieden te vermijden;

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Lidstaten en/of andere instanties die belast zijn met de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang of die tot de tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, nemen de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke, technische en financiële maatregelen in overeenstemming met de desbetreffende specificaties van deze verordening.

3. Lidstaten en/of andere instanties, waaronder lokale en regionale autoriteiten, die belast zijn met de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang of die tot de tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, nemen de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke, technische en financiële maatregelen in overeenstemming met de desbetreffende specificaties van deze verordening.

Motivering

Om dezelfde redenen als in het voorafgaande, zou het nuttig zijn om ook hier de lokale en regionale overheden te noemen.

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 bis. De lidstaten moeten de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat lokale en regionale overheden volledig en doeltreffend bij het beheer van ICT-gerelateerde initiatieven worden betrokken, om hun diensten op gebieden als de gezondheidszorg, het onderwijs, openbare aanbestedingen, beveiliging en de sociale dienstverlening zo te verbeteren.

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 ter. De Commissie en de lidstaten moedigen lokale en regionale overheden aan om gebruik te maken van publiek-private partnerschappen (PPP) voor het bieden van breedbanddiensten in met name plattelandsgebieden. In dit opzicht is het van cruciaal belang voor de lidstaten om de administratieve capaciteit van hun overheidsinstellingen op lokaal, regionaal en nationaal niveau te verbeteren, en om hun infrastructuur dienovereenkomstig aan te passen om zo te kunnen zorgen voor een geslaagde ontwikkeling en tenuitvoerlegging van trans-Europese telecommunicatienetwerken.

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

3 quater. Er is grotere betrokkenheid nodig van de lokale en regionale overheden om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de bevordering van het hergebruik van overheidsinformatie en om zodoende de concurrentiepositie te verbeteren en nieuwe banen te creëren.

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 7 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(c bis) de opname van plattelandsgebieden, gebieden met een lage bevolkingsdichtheid en ultraperifere gebieden.

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 8 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(c) het vertoont Europese meerwaarde.

(c) het vertoont Europese meerwaarde, verkregen via haalbaarheidsstudies en kosten-batenanalyses, rekening houdend met het algemene belang en gelijke netwerktoegang van de gehele bevolking, met name in gebieden met grote verbindingsproblemen.

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. Op basis van de informatie die zij ontvangen overeenkomstig artikel 21 van Verordening XXX tot invoering van de Connecting Europe Facility, wisselen de lidstaten en de Commissie informatie uit over de voortgang in de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren.

1. Op basis van de informatie die zij ontvangen overeenkomstig artikel 21 van Verordening XXX tot invoering van de Connecting Europe Facility, wisselen de lidstaten en de Commissie informatie en optimale werkmethoden uit over de voortgang in de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren. De lidstaten betrekken lokale en regionale overheden bij dit proces.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Commissie wordt bijgestaan door een groep van deskundigen, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, voor toezicht op de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren, ondersteuning bij de planning via de nationale strategieën voor hogesnelheidsinternet en inventarisering van infrastructuren, en uitwisseling van informatie. De groep van deskundigen kan zich eveneens buigen over ieder ander onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken.

2. De Commissie wordt bijgestaan door een groep van deskundigen, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke lidstaat, een vertegenwoordiger van een regionale overheid en een vertegenwoordiger van een lokale overheid, voor toezicht op de tenuitvoerlegging van deze richtsnoeren, ondersteuning bij de planning via de nationale strategieën voor hogesnelheidsinternet en inventarisering van infrastructuren, en uitwisseling van informatie. De groep van deskundigen kan zich eveneens buigen over ieder ander onderwerp met betrekking tot de ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In deze verslagen evalueert de Commissie eveneens of de werkingssfeer van de projecten van gemeenschappelijk belang de politieke prioriteiten, technologische ontwikkelingen of de situatie in de desbetreffende markten blijft weerspiegelen. Voor grote projecten bevatten deze verslagen een analyse van de milieu-effecten, rekening houdend met de behoeften inzake aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie kan eveneens op enig ander ogenblik worden verricht wanneer dit passend wordt geacht.

4. In deze verslagen evalueert de Commissie eveneens of de werkingssfeer van de projecten van gemeenschappelijk belang de politieke prioriteiten, technologische ontwikkelingen en de haalbaarheid van de projecten, gelet op de situatie in de desbetreffende markten, blijft weerspiegelen. Voor grote projecten bevatten deze verslagen een analyse van de milieu-effecten, rekening houdend met de behoeften inzake aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie kan eveneens op enig ander ogenblik worden verricht wanneer dit passend wordt geacht.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Rurale gebieden met een lage bevolkingsdichtheid worden over het algemeen bediend met verbindingen met lage snelheden of worden zelfs helemaal niet bediend. De business case voor investeringen is waarschijnlijk niet levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 zullen worden bereikt. Investeringen in deze gebieden moeten kunnen rekenen op hogere financiële steun, door middel van subsidies, mogelijk gecombineerd met financiële instrumenten. Het gaat ook om afgelegen en dunbevolkte gebieden waar de kosten van de investeringen zeer hoog zijn of waar de inkomens laag zijn. De steun van de Connecting Europe Facility in deze gebieden kan wellicht een aanvulling zijn op beschikbare financiering uit het Cohesiefonds of afkomstig van plattelandsontwikkeling en andere rechtstreekse overheidssteun.

Rurale gebieden met een lage bevolkingsdichtheid worden over het algemeen bediend met verbindingen met lage snelheden of worden zelfs helemaal niet bediend. De business case voor investeringen is waarschijnlijk niet levensvatbaar en het is niet waarschijnlijk is dat de Europese streefdoelen tegen 2020 zullen worden bereikt. Investeringen in deze gebieden moeten kunnen rekenen op hogere financiële steun, door middel van subsidies, mogelijk gecombineerd met financiële instrumenten. Het gaat ook om afgelegen en dunbevolkte gebieden waar de kosten van de investeringen zeer hoog zijn of waar de inkomens laag zijn. De steun van de Connecting Europe Facility in deze gebieden moet een aanvulling zijn op beschikbare financiering uit het Cohesiefonds of afkomstig van plattelandsontwikkeling en andere rechtstreekse overheidssteun, om te zorgen voor gelijke netwerktoegang, die op zijn beurt zal bijdragen aan groei en werkgelegenheid en bijgevolg aan de vestiging van de bevolking in gebieden met demografische problemen.

PROCEDURE

Titel

Trans-Europese telecommunicatienetwerken, en intrekking van besluit nr. 1336/97/EG

Document- en procedurenummers

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

REGI

15.11.2011

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Ramona Nicole Mănescu

23.11.2011

Datum goedkeuring

10.10.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

2

1

Bij de eindstemming aanwezige leden

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Lambert van Nistelrooij, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias

ADVIES van de Commissie cultuur en onderwijs (27.9.2012)

aan de Commissie industrie, onderzoek en energie

inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG
(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Rapporteur voor advies: Lorenzo Fontana

BEKNOPTE MOTIVERING

De verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende richtsnoeren voor trans-Europese telecommunicatienetwerken en tot intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG past in de Europa 2020-strategie voor slimme, duurzame en inclusieve groei.

De verordening wil een kader in het leven roepen voor de ontwikkeling van breedbandnetwerken en er de doelstellingen en prioriteiten van vaststellen, met als referentiepunt de doeleinden van de Europese digitale agenda.

Dit vlaggenschipinitiatief voor 2020 heeft voor de digitale infrastructuur in de EU een aantal terecht ambitieuze doelstellingen op het oog. Zo is het bijvoorbeeld de bedoeling ervoor te zorgen dat tegen 2020 iedereen een aansluiting van 30Mb heeft en dat ten minste de helft van de Europese gezinnen een aansluiting van ten minste 100Mb heeft.

Zoals in de doelstellingen van het voorstel wordt gezegd, zal dit onze economie aanzwengelen en zonder enige twijfel het concurrentievermogen van ons bedrijfsleven en de talloze kmo's in het bijzonder versterken.

Snelle en ultrasnelle breedband zullen onze ondernemingen en openbare besturen een merkbaar voordeel opleveren ten aanzien van de nieuwe opkomende economieën over de hele wereld. Van Europa een technologische wereldleider maken is een uitdaging die de EU moet aangaan en om daarin op een samenhangende manier te slagen moet de EU met de lidstaten samenwerken bij de ontwikkeling van de breedbandtechnologie.

Er zij echter op gewezen dat voelbare en relevante resultaten alleen kunnen worden bereikt als wij ons bewust worden van het belang van de cultuur als drijvende kracht achter de ontwikkeling van Europa.

Van het basisonderwijs af, tot het hoogste niveau van wetenschappelijk onderzoek ligt de cultuur aan elk ontwikkelingsproces ten grondslag. De investeringen in de cultuur moeten toegespitst worden op het verwezenlijken van de doelstellingen van de Europa 2020-strategie om ervoor te zorgen dat het onderzoek en de innovatie zich parallel aan de Europese samenleving in haar geheel kunnen ontwikkelen. Hiermee geen rekening houden zou bijzonder schadelijk en contraproductief zijn voor de Europese vooruitgang.

AMENDEMENTEN

De Commissie cultuur en onderwijs verzoekt de ten principale bevoegde Commissie industrie, onderzoek en energie onderstaande amendementen in haar verslag op te nemen:

Amendement  1

Voorstel voor een verordening

Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) Telecommunicatienetwerken en ‑diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten en zakendoen. Daarom is het voor de economische groei en de interne markt belangrijk dat over heel Europa snelle internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

(1) Telecommunicatienetwerken en ‑diensten zijn infrastructuren die steeds vaker op het internet zijn geënt en breedbandnetwerken en digitale diensten zijn nauw met elkaar verbonden. Het internet wordt het overheersende platform voor communicatie, diensten, onderwijs en opleiding, culturele inhouden en zakendoen. Daarom is het voor de maatschappelijke en culturele ontwikkeling, de economische groei, de interne markt, de digitale integratie van de burgers en alle economisch en cultureel achterstaande gebieden belangrijk dat over heel Europa snelle en betaalbare internettoegang en digitale diensten van openbaar belang beschikbaar zijn.

Amendement  2

Voorstel voor een verordening

Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) Op 26 maart 2010 verwelkomde de Europese Raad het voorstel van de Commissie om de Europa 2020-strategie te lanceren. Een van de drie prioriteiten van Europa 2020 is slimme groei door de ontwikkeling van een op kennis en innovatie gebaseerde economie. Investeringen in telecommunicatie, met name breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren, zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een slimme maar ook duurzame en inclusieve economische groei van de Unie.

(2) Op 26 maart 2010 verwelkomde de Europese Raad het voorstel van de Commissie om de Europa 2020-strategie te lanceren. Een van de drie prioriteiten van Europa 2020 is slimme groei door de ontwikkeling van een op kennis en innovatie gebaseerde economie. Investeringen in telecommunicatie, met name breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren, zijn een noodzakelijke voorwaarde voor een slimme maar ook duurzame en inclusieve economische groei en de maatschappelijke en culturele participatie van de burgers in de Unie. Europa 2020 zal bijdragen aan het versterken van het concurrentievermogen van het mkb, het verbeteren van de interoperabiliteit en de toegang tot verbindingen tussen de nationale stelsels en, op lange termijn, het tot stand brengen van een digitale interne markt.

Amendement  3

Voorstel voor een verordening

Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese Raad zijn goedkeuring aan de Digitale agenda voor Europa en riep hij alle instellingen op zich in te zetten voor de volledige uitvoering daarvan. De Digitale agenda beoogt een route uit te stippelen om het sociale en economische potentieel van informatie- en communicatietechnologieën te maximaliseren, in het bijzonder door de ontwikkeling van supersnelle breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 toegang hebben tot internetsnelheden van meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de Europese huishoudens beschikken over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het opstellen van een stabiel rechtskader ter bevordering van investeringen in een open en concurrerende infrastructuur voor snel internet en in aanverwante diensten; een echte interne markt voor online-inhoud en ‑diensten; actieve steun voor de digitalisering van Europa's rijke culturele erfgoed en de bevordering van toegang tot en gebruik van het internet door iedereen, in het bijzonder door verbetering van digitale vaardigheden en de toegankelijkheid van het internet. Daarnaast moeten de lidstaten operationele nationale plannen voor snel internet ten uitvoer leggen en publieke middelen afstemmen op gebieden waar de particuliere investeringen in internetinfrastructuren onvoldoende zijn, en moeten zij de introductie en het gebruik van moderne, toegankelijke onlinediensten bevorderen.

(3) Op 17 juni 2010 hechtte de Europese Raad zijn goedkeuring aan de Digitale agenda voor Europa en riep hij alle instellingen op zich in te zetten voor de volledige uitvoering daarvan. De Digitale agenda beoogt een route uit te stippelen om het sociale, culturele en economische potentieel van informatie- en communicatietechnologieën te maximaliseren, in het bijzonder door de ontwikkeling van supersnelle breedbandnetwerken, waarbij ernaar wordt gestreefd dat alle Europeanen tegen 2020 toegang hebben tot internetsnelheden van meer dan 30 Mbps en 50% of meer van de Europese huishoudens beschikken over een internetverbinding van meer dan 100 Mbps. De Digitale agenda beoogt het opstellen van een stabiel rechtskader ter bevordering van investeringen in een open en concurrerende infrastructuur voor snel internet en in aanverwante diensten; een echte interne markt voor online-inhoud en ‑diensten; actieve steun voor de digitalisering van Europa's rijke culturele erfgoed en de bevordering van toegang tot en gebruik van het internet door iedereen, in het bijzonder door verbetering van digitale vaardigheden en de toegankelijkheid van het internet. Daarnaast moeten de lidstaten operationele nationale plannen voor snel internet ten uitvoer leggen en publieke middelen afstemmen op gebieden waar de particuliere investeringen in internetinfrastructuren onvoldoende zijn, en moeten zij de introductie en het gebruik van moderne, toegankelijke onlinediensten bevorderen.

Amendement  4

Voorstel voor een verordening

Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Breedband in Europa: investeren in digitale groei luidt het dat wegens de cruciale rol van het internet de voordelen voor de maatschappij als geheel veel groter blijken te zijn dan de voordelen die particulieren halen uit investeringen in snellere netwerken. Daarom is overheidssteun op dit gebied noodzakelijk maar mag de mededinging niet worden verstoord.

(4) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Breedband in Europa: investeren in digitale groei luidt het dat wegens de cruciale rol van het internet de voordelen voor de maatschappij als geheel veel groter blijken te zijn dan de voordelen die particulieren halen uit investeringen in snellere netwerken. Daarom is overheidssteun op dit gebied met name op het platteland noodzakelijk maar mag de mededinging niet worden verstoord.

Amendement  5

Voorstel voor een verordening

Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(4 bis) Er zij gewezen op het belang van de overheidssteun voor investeringen in snellere netwerken; in het bijzonder moet de Unie, gezien het belang van deze kwestie en het bedrag van de desbetreffende financiering, ervoor zorgen dat de overheidssteun wordt gebruikt als stimulans voor investeringen in gebieden met een zeer gering te verwachten rendement.

Amendement  6

Voorstel voor een verordening

Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(5) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Een begroting voor Europa 2020 wordt voorgesteld in het kader van het meerjarig financieel kader een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ("Connecting Europe Facility") te creëren, om de behoeften aan infrastructuur van de EU op het gebied van vervoer, energie en informatie- en communicatietechnologieën te ondervangen. Synergieën tussen deze sectoren en met andere investeringsprogramma's van de Unie zijn belangrijk omdat er zich soortgelijke uitdagingen voordoen om oplossingen te vinden die groei op gang brengen, versnippering vermijden, de samenhang versterken, het gebruik van innovatieve financiële instrumenten bevorderen en marktfalen tegengaan alsmede knelpunten wegnemen die de voltooiing van de interne markt in de weg staan.

(5) In de mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's – Een begroting voor Europa 2020 wordt voorgesteld in het kader van het meerjarig financieel kader een financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen ("Connecting Europe Facility") te creëren, om de behoeften aan infrastructuur van de EU op het gebied van vervoer, energie en informatie- en communicatietechnologieën te ondervangen. Synergieën tussen deze sectoren en met andere investeringsprogramma's van de Unie zijn belangrijk omdat er zich soortgelijke uitdagingen voordoen om oplossingen te vinden die groei op gang brengen, versnippering vermijden, de samenhang versterken, de ontwikkelingsverschillen in alle regio's van de EU verminderen, het gebruik van innovatieve financiële instrumenten bevorderen en marktfalen tegengaan alsmede knelpunten wegnemen die de voltooiing van de interne markt in de weg staan.

Amendement  7

Voorstel voor een verordening

Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(6 bis) De neutraliteit van de netten is van essentieel belang voor een open internet.

Amendement  8

Voorstel voor een verordening

Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(8 bis) De in de verordening genoemde projecten van algemeen belang moeten er ook toe bijdragen dat zo snel mogelijk op Europees, nationaal en regionaal niveau overgegaan wordt tot het inventariseren van de infrastructuur om leemten in het breedbandnetwerk op te sporen en digitale knelpunten uit de weg te ruimen door middel van particuliere en overheidsinvesteringen.

Amendement  9

Voorstel voor een verordening

Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(9) In het kader van een stelsel van open en concurrerende markten is optreden van de Unie noodzakelijk om markttekortkomingen aan te pakken. Door financiële steun en bijkomende financiële draagkracht te verstrekken aan infrastructuurprojecten, kan de Unie bijdragen tot de oprichting en uitbouw van trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie en dus hogere baten genereren wat markteffecten, administratieve efficiëntie en het gebruik van hulpbronnen betreft.

(9) In het kader van een stelsel van open en concurrerende markten is optreden van de Unie noodzakelijk om markttekortkomingen aan te pakken. Door financiële steun en bijkomende financiële draagkracht te verstrekken aan infrastructuurprojecten, kan de Unie bijdragen tot de oprichting en uitbouw van trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie en dus hogere baten genereren wat markteffecten, administratieve efficiëntie, het gebruik van hulpbronnen en de participatie van de burgers in het economische en maatschappelijke leven betreft. Bij de te financieren projecten moet worden uitgegaan van het beginsel van de technologische neutraliteit, dat van wezenlijk belang is voor een open internet.

Amendement  10

Voorstel voor een verordening

Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(9 bis) Als men van publiek-private partnerschappen gebruik wil maken om snelle breedbanddiensten aan te bieden, met name in plattelandsgebieden, zijn de met Europese middelen gesubsidieerde publiek-private partnerschappen tussen regionale en lokale overheden en kleine en middelgrote ICT-ondernemingen op het gebied van openbare ICT-diensten aan te bevelen, omdat zij een basis kunnen bieden om in de gehele Unie de vaardigheden en kennis op lokaal vlak duurzaam te verbeteren.

Amendement  11

Voorstel voor een verordening

Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn aanzienlijke economische en sociale voordelen verbonden, die niet kunnen worden vastgesteld of verrekend door investeerders. Snelle en supersnelle breedband is de sleutelinfrastructuur die aan de basis ligt van de ontwikkeling en introductie van digitale diensten, welke afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de snelheid, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de fysieke netwerken. De introductie en het gebruik van snellere netwerken maken de weg vrij voor innovatieve diensten die met hogere snelheden werken. Actie op het niveau van de Unie is noodzakelijk om de synergie en interactie tussen deze twee componenten van digitale telecommunicatienetwerken te maximaliseren.

(10) Aan hogere breedbandsnelheden zijn aanzienlijke economische, sociale en culturele voordelen verbonden, die niet kunnen worden vastgesteld of verrekend door investeerders. Snelle en supersnelle breedband is de sleutelinfrastructuur die aan de basis ligt van de ontwikkeling en introductie van digitale diensten, welke afhankelijk zijn van de beschikbaarheid, de snelheid, de betrouwbaarheid en de veerkracht van de fysieke netwerken. Het overal invoeren en het gebruik van snellere netwerken maken de weg vrij voor innovatieve diensten die met hogere snelheden werken. Actie op het niveau van de Unie is noodzakelijk om de synergie en interactie tussen deze twee componenten van digitale telecommunicatienetwerken te maximaliseren.

Amendement  12

Voorstel voor een verordening

Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(10 bis) Het uitbouwen van snelle breedbandnetwerken verbetert het e‑bestuur doordat het de bureaucratie vermindert en de toegang van burgers en bedrijven tot de overheidsdiensten vergemakkelijkt, waardoor een aanzienlijk economisch en sociaal voordeel ontstaat.

Amendement  13

Voorstel voor een verordening

Overweging 11

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(11) De ontwikkeling van supersnelle breedband zal in het bijzonder ten goede komen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb), dat wegens ontoereikende connectiviteit en snelheid van bestaande breedbandverbindingen vaak geen gebruik kan maken van webdiensten zoals 'cloud computing'. Hiermee wordt het potentieel voor aanzienlijke productiviteitswinst in het mkb ontsloten.

(11) Innovatieve internetdiensten, moderne software- en communicatietoepassingen en mobiele toestellen met internetaansluiting vereisen steeds hogere transmissiesnelheden. De ontwikkeling van supersnelle breedband zal in het bijzonder ten goede komen aan het midden- en kleinbedrijf (mkb) en de culturele en creatieve sector, die wegens ontoereikende connectiviteit en snelheid van bestaande breedbandverbindingen vaak geen gebruik kunnen maken van webdiensten zoals 'cloud computing'. Hiermee wordt het potentieel voor aanzienlijke productiviteitswinst in het mkb ontsloten. Daarom moet, vooral in de huidige crisisperiode, bijzondere aandacht worden besteed aan de bedrijvenparken die om territoriale en milieuredenen nog niet zijn gedigitaliseerd.

Amendement  14

Voorstel voor een verordening

Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(11 bis) Voor de kabelvoorziening van het platteland is het essentieel dat er meer toegangsnetten komen waarop de individuele huizen kunnen worden aangesloten.

Amendement  15

Voorstel voor een verordening

Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(13) De ontwikkeling van breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren zal bijdragen tot de doelstelling van de Unie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door energie-efficiënte oplossingen mogelijk te maken in tal van Europese bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij het slechts in beperkte mate, verminderen door de groeiende vraag naar energie en hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit uit de aanleg van breedbandnetwerken en de werking van digitale-diensteninfrastructuren.

(13) De ontwikkeling van breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren moet bijdragen tot de doelstelling van de Unie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen door energie-efficiënte oplossingen mogelijk te maken in tal van Europese bedrijfssectoren. Dit positieve effect zal, zij het slechts in beperkte mate, verminderen door de groeiende vraag naar energie en hulpbronnen die hoofdzakelijk voortvloeit uit de aanleg van breedbandnetwerken en de werking van digitale-diensteninfrastructuren.

Amendement  16

Voorstel voor een verordening

Overweging 18

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en diverse culturele inhoud en tot de gegevens van overheidsinstanties te verbeteren en te beschermen en door deze open te stellen voor hergebruik, met volle naleving van het auteursrecht en de naburige rechten, zal er ruimte vrijkomen voor creativiteit en worden innovatie en ondernemerschap bevorderd. Onbelemmerde toegang tot herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal helpen taalbarrières neer te halen die de interne markt voor onlinediensten ondermijnen en de toegang tot kennis beperken.

(18) Door de toegang tot Europa's rijke en diverse culturele inhoud en tot de gegevens van overheidsinstanties te verbeteren en te beschermen en door deze open te stellen voor hergebruik, met volle naleving van het auteursrecht en de naburige rechten, zal er ruimte vrijkomen voor creativiteit en worden innovatie, ondernemerschap en transparantie bevorderd. Onbelemmerde toegang tot herbruikbare meertalige hulpmiddelen zal helpen administratieve en taalbarrières neer te halen die de interne markt voor onlinediensten ondermijnen en de toegang tot kennis beperken. Er zij in dat verband gewezen op het belang van het Europeana-portaal als basis voor de verspreiding van inhouden betreffende het ontzaglijke Europese culturele erfgoed. Het moet voor nationale, regionale en plaatselijke besluitvormers echter mogelijk blijven om zelf over het gebruik van hun gegevens te beslissen en een groot deel van de kosten te dekken die als gevolg van de vervulling van hun openbare taken ontstaan.

Amendement  17

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 bis) De ontwikkeling van breedbandnetwerken en e‑diensteninfrastructuur zal de Unie helpen bij het verwezenlijken van haar doelstelling om de penetratie van nieuwe technologieën op alle onderwijsniveaus in de lidstaten en de digitale vaardigheden van leerlingen en studenten te verbeteren.

Amendement  18

Voorstel voor een verordening

Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(18 ter) In de context van levenslang leren zullen de ontwikkeling van breedbandnetwerken en de penetratie van nieuwe technologie het de burgers van de Unie, ongeacht hun leeftijd, mogelijk maken vaardigheden in de nieuwe technologieën op te doen of te verbeteren.

Amendement  19

Voorstel voor een verordening

Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(19) Op het gebied van veiligheid en beveiliging zal een EU-breed platform voor het delen van hulpbronnen, informatiesystemen en software voor onlineveiligheid ertoe bijdragen dat kinderen zich veiliger online kunnen begeven. In heel Europa zullen daardoor centra kunnen opereren die jaarlijks honderdduizenden hulp- of alarmoproepen kunnen behandelen. Kritieke informatie-infrastructuren zullen de capaciteit van de Unie verbeteren op het gebied van paraatheid, informatie-uitwisseling, coördinatie en respons ten aanzien van bedreigingen van de cyberveiligheid.

(19) Op het gebied van veiligheid en beveiliging zal een EU-breed platform voor het delen van hulpbronnen, informatiesystemen en software voor onlineveiligheid ertoe bijdragen dat internet veiliger wordt. Alle digitale diensten- en communicatie-infrastructuur op dat gebied moet beantwoorden aan de vereiste van openheid van het internet en moet technologisch neutrale oplossingen voorstaan. In heel Europa zullen daardoor centra kunnen opereren die jaarlijks honderdduizenden hulp- of alarmoproepen kunnen behandelen. Kritieke informatie-infrastructuren zullen de capaciteit van de Unie verbeteren op het gebied van paraatheid, informatie-uitwisseling, coördinatie en respons ten aanzien van bedreigingen van de cyberveiligheid.

Motivering

Alle burgers moeten kunnen profiteren van veilig internetgebruik, maar moeten het beginsel van een open internet in acht nemen.

Amendement  20

Voorstel voor een verordening

Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(21) Om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij deze verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op deskundigenniveau. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een antwoord te bieden op nieuwe technologische en marktontwikkelingen, waardoor nieuwe politieke prioriteiten opkomen of kansen ontstaan om gebruik te maken van synergieën tussen verschillende infrastructuren, waaronder de infrastructuren voor vervoer en energie. De bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot het wijzigen van de beschrijving van de projecten van gemeenschappelijk belang, door toevoeging van een project van gemeenschappelijk belang of weglating van een verouderd project van gemeenschappelijk belang, overeenkomstig voorafbepaalde, duidelijke en transparante criteria.

(21) Om rekening te houden met ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechnologieën dient aan de Commissie de bevoegdheid te worden overgedragen om overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie handelingen vast te stellen met betrekking tot de wijziging van de bijlage bij deze verordening. Het is van bijzonder belang dat de Commissie tijdens haar voorbereidende werkzaamheden het nodige overleg pleegt, ook op deskundigenniveau en op regionaal en lokaal niveau. Deze bevoegdheidsoverdracht heeft tot doel een antwoord te bieden op nieuwe technologische en marktontwikkelingen, waardoor nieuwe politieke prioriteiten opkomen of kansen ontstaan om gebruik te maken van synergieën tussen verschillende infrastructuren, waaronder de infrastructuren voor vervoer en energie. De bevoegdheidsoverdracht blijft beperkt tot het wijzigen van de beschrijving van de projecten van gemeenschappelijk belang, door toevoeging van een project van gemeenschappelijk belang of weglating van een verouderd project van gemeenschappelijk belang, overeenkomstig voorafbepaalde, duidelijke en transparante criteria.

Amendement  21

Voorstel voor een verordening

Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(22) Bij het voorbereiden en vaststellen van gedelegeerde handelingen dient de Commissie erop toe te zien dat de desbetreffende documenten gelijktijdig, tijdig en op passende wijze bij het Europees Parlement en de Raad worden ingediend.

(Niet van toepassing op de Nederlandse versie.)

Amendement  22

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(1) dragen bij tot economische groei en ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (MKB);

(1) dragen bij tot economische, culturele en sociale groei, maatschappelijke participatie en de verspreiding van informatie en het culturele oeuvre, ondersteunen de ontwikkeling van de interne markt en stimuleren de digitale integratie van gehele, economisch en cultureel benadeelde gebieden, hetgeen leidt tot verbetering van het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven, waaronder het midden- en kleinbedrijf (MKB);

Amendement  23

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(1 bis) helpen de lidstaten bij het verwezenlijken van de doelstelling van de Digitale Agenda om tegen 2020 elke burger van de EU toegang te verlenen tot supersnelle breedband en de tussentijdse doelstelling om elke burger van de EU uiterlijk in 2013 toegang te verlenen tot een basisinternetverbinding;

Amendement  24

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en toegang tot deze netwerken;

(2) dragen bij tot verbeteringen in het dagelijks leven voor burgers, bedrijven, organisaties, particuliere en overheidsinstanties en overheden door bevordering van interconnectie en interoperabiliteit van nationale telecommunicatienetwerken en betaalbare toegang tot deze netwerken;

Amendement  25

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(3) stimuleren de Europa-wijde introductie van snelle en supersnelle breedbandnetwerken die op hun beurt de ontwikkeling en introductie van trans-Europese digitale diensten bevorderen;

(3) stimuleren volgens het beginsel van de technologische neutraliteit in heel Europa maar vooral in plattelandsgebieden de introductie van snelle en supersnelle breedbandnetwerken die op hun beurt de ontwikkeling en introductie van trans-Europese digitale diensten bevorderen;

Amendement  26

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(4) bevorderen de duurzame introductie van trans-Europese digitale-diensteninfrastructuren, de interoperabiliteit en coördinatie daarvan op Europees niveau, de exploitatie, het onderhoud en de opwaardering daarvan;

(4) bevorderen de duurzame introductie van trans-Europese digitale-diensteninfrastructuren, de interoperabiliteit en coördinatie daarvan op Europees niveau, de exploitatie, het onderhoud en de opwaardering daarvan in een cultureel perspectief en op basis van ecologische duurzaamheid;

Amendement  27

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 bis) moeten met inachtneming van de beginselen inzake de neutraliteit van de netten worden uitgevoerd.

Amendement  28

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 ter) dragen bij aan het verbeteren van de toegang tot de cultuur en het nationaal erfgoed via internet.

Amendement  29

Voorstel voor een verordening

Artikel 2 – punt 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(5 quater) voorzien, dankzij de toegang tot breedbandinternet, in onderwijsmiddelen die vooral in minder ontwikkelde regio's van belang zijn.

Amendement  30

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(a) de introductie van supersnelle breedbandnetwerken met datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en meer;

(a) de introductie van het gehele gebied bestrijkende supersnelle breedbandnetwerken met datatransmissiesnelheden van 100 Mbps en meer;

Amendement  31

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(b) de introductie van breedbandnetwerken om insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken;

(b) de introductie van breedbandnetwerken, in het bijzonder toegangsnetwerken, en de verbetering van de verzamelnetwerken, die met passende financiële middelen ondersteund moeten worden, om insulaire, rurale, berg-, grens-, ingesloten en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waarbij ervoor wordt gezorgd dat de datatransmissiesnelheden in deze regio's toereikend zijn om breedbandverbindingen van 30 Mbps en meer mogelijk te maken;

Amendement  32

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(b bis) het verbeteren van de algemene beschikbaarheid van breedbandnetwerken en diensteninfrastructuur in de gehele Unie in structureel zwakkere regio's, ongeacht de economische aantrekkelijkheid, om de burgers de kans te bieden te participeren in de samenleving en meer in het bijzonder in de cultuur;

Amendement  33

Voorstel voor een verordening

Artikel 4 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

 

(d bis) de ondersteuning van publiek-private partnerschappen tussen regionale en lokale overheden en kleine en middelgrote ICT-ondernemingen op het gebied van openbare ICT-diensten.

Amendement  34

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

3. Lidstaten en/of andere instanties die belast zijn met de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang of die tot de tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, nemen de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke, technische en financiële maatregelen in overeenstemming met de desbetreffende specificaties van deze verordening.

3. Lidstaten, regionale en lokale overheden en/of andere instanties die belast zijn met de tenuitvoerlegging van projecten van gemeenschappelijk belang of die tot de tenuitvoerlegging daarvan bijdragen, nemen de nodige wettelijke, bestuursrechtelijke, technische en financiële maatregelen in overeenstemming met de desbetreffende specificaties van deze verordening.

Amendement  35

Voorstel voor een verordening

Artikel 5 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

5. Acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang komen in aanmerking voor financiële steun van de EU op basis van de voorwaarden en de instrumenten die beschikbaar worden gesteld krachtens de verordening tot invoering van de Connecting Europe Facility. Financiële steun wordt verstrekt overeenkomstig de door de Unie vastgestelde toepasselijke regels en procedures, de financieringsprioriteiten en de beschikbaarheid van middelen.

5. Acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang en die noodzakelijk zijn voor de levering van breedbanddiensten komen in aanmerking voor financiële steun van de EU op basis van de voorwaarden en de instrumenten die beschikbaar worden gesteld krachtens de verordening tot invoering van de Connecting Europe Facility. Financiële steun wordt verstrekt overeenkomstig de door de Unie vastgestelde toepasselijke regels en procedures, de financieringsprioriteiten en de beschikbaarheid van middelen. Deze steun wordt toegekend ter aanvulling van de maatregelen van de andere programma's en initiatieven van de Unie, met name de structuurfondsen. De Commissie ziet erop toe dat de acties die bijdragen tot projecten van gemeenschappelijk belang geen ontmoedigend effect hebben op de bestaande of in voorbereiding zijnde particuliere en/of overheidsinitiatieven en niet in aanmerking komen voor subsidies uit andere communautaire of nationale instrumenten.

Amendement  36

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

1. De Unie kan contacten leggen, besprekingen aangaan, informatie uitwisselen en samenwerken met overheden of andere organisaties in derde landen om een van de bij deze richtsnoeren nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken wanneer deze samenwerking leidt tot Europese meerwaarde. Tot de doelstellingen van deze samenwerking behoort onder meer de bevordering van de interoperabiliteit tussen trans-Europese telecommunicatienetwerken en telecommunicatienetwerken van derde landen.

1. De Unie kan omwille van het algemeen belang contacten leggen, besprekingen aangaan, informatie uitwisselen en samenwerken met overheden of andere organisaties in derde landen om een van de bij deze richtsnoeren nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken wanneer deze samenwerking leidt tot Europese meerwaarde. Tot de doelstellingen van deze samenwerking behoort onder meer de bevordering van de interoperabiliteit tussen trans-Europese telecommunicatienetwerken en telecommunicatienetwerken van derde landen. Deze samenwerking wordt gecoördineerd met de strategieën in het kader van het buitenlands beleid van de Unie, in het bijzonder van het Europees Nabuurschapsinstrument en de eventuele bestaande of in voorbereiding zijnde macroregionale strategieën.

Amendement  37

Voorstel voor een verordening

Artikel 6 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

2. De Unie kan verder contacten leggen, besprekingen aangaan, informatie uitwisselen en samenwerken met internationale organisaties en in derde landen gevestigde wettelijke entiteiten, om een van de bij deze richtsnoeren nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken.

2. De Unie kan verder contacten leggen, besprekingen aangaan, informatie uitwisselen en samenwerken met internationale organisaties en in derde landen gevestigde wettelijke entiteiten, om een van de bij deze richtsnoeren nagestreefde doelstellingen van algemeen belang te verwezenlijken.

Amendement  38

Voorstel voor een verordening

Artikel 7 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In deze verslagen evalueert de Commissie eveneens of de werkingssfeer van de projecten van gemeenschappelijk belang de politieke prioriteiten, technologische ontwikkelingen of de situatie in de desbetreffende markten blijft weerspiegelen. Voor grote projecten bevatten deze verslagen een analyse van de milieu-effecten, rekening houdend met de behoeften inzake aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie kan eveneens op enig ander ogenblik worden verricht wanneer dit passend wordt geacht.

4. In deze verslagen evalueert de Commissie eveneens of de werkingssfeer van de projecten van gemeenschappelijk belang de politieke prioriteiten, de regionale en sociale behoeften, de technologische ontwikkelingen of de situatie in de desbetreffende markten blijft weerspiegelen. Voor grote projecten bevatten deze verslagen een analyse van de milieu-effecten, rekening houdend met de behoeften inzake aanpassing aan en matiging van de klimaatverandering en inzake rampbestendigheid. Deze evaluatie kan eveneens op enig ander ogenblik worden verricht wanneer dit passend wordt geacht.

Amendement  39

Voorstel voor een verordening

Bijlage – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De aanleg en uitbreiding van trans-Europese telecommunicatienetwerken (breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer economische groei, helpt banen te scheppen en baant de weg voor een dynamische digitale interne markt. De ontwikkeling van deze netwerken zal met name de toegang tot het internet sneller maken en zal door middel van informatietechnologie verbeteringen brengen in het dagelijkse leven van burgers, ook van kinderen en jongeren, bedrijven en overheden, terwijl de interoperabiliteit zal verhogen en het gemakkelijker zal worden gemeenschappelijke normen af te spreken of op elkaar af te stemmen.

De aanleg en uitbreiding van trans-Europese telecommunicatienetwerken (breedbandnetwerken en digitale-diensteninfrastructuren) draagt bij tot meer economische groei, helpt banen te scheppen, valoriseert het Europese culturele erfgoed en baant de weg voor een dynamische digitale interne markt. De ontwikkeling van deze netwerken zal met name de toegang tot het internet sneller maken en zal door middel van informatietechnologie verbeteringen brengen in het dagelijkse leven van burgers, ook van kinderen en jongeren, bedrijven en overheden, terwijl de interoperabiliteit zal verhogen en het gemakkelijker zal worden gemeenschappelijke normen af te spreken of op elkaar af te stemmen.

Amendement  40

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken waarmee de bestaande knelpunten in de digitale interne markt kunnen worden weggenomen, gaat samen met studies en programmaondersteunende acties. Het betreft:

Alleen wanneer adequate financiering op het niveau van de lidstaten niet mogelijk is, gaat de ontwikkeling van trans-Europese telecommunicatienetwerken waarmee de bestaande knelpunten in de digitale interne markt kunnen worden weggenomen, samen met studies en programmaondersteunende acties. Het betreft:

Motivering

"Mapping" en haalbaarheidsstudies zijn geen prioriteiten voor subsidies op EU-niveau.

Amendement  41

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – alinea 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Acties die bijdragen tot een project van gemeenschappelijk belang op het gebied van breedbandnetwerken, moeten ongeacht de gebruikte technologie:

Acties die bijdragen tot een project van gemeenschappelijk belang op het gebied van breedbandnetwerken, moeten, wanneer de markt aantoonbaar niet op commerciële wijze voor deze infrastructuur kan zorgen, ongeacht de gebruikte technologie:

Amendement  42

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – alinea 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

De introductie van breedbandnetwerken om insulaire, niet aan zee grenzende en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waar nodig door middel van onderzeese kabels, wordt ondersteund wanneer dit noodzakelijk is om geïsoleerde gemeenschappen toegang te verlenen tot breedbandsnelheden van 30 Mbps en meer. Deze steun vormt een aanvulling op andere financiering die daartoe op Europees of nationaal vlak ter beschikking staat.

De introductie van breedbandnetwerken om insulaire en berggebieden en ingesloten en perifere regio's met de centrale regio's van de Unie te verbinden, waar nodig door middel van onderzeese kabels, wordt ondersteund wanneer dit noodzakelijk is om geïsoleerde gemeenschappen toegang te verlenen tot breedbandsnelheden van 30 Mbps en meer. Deze steun vormt een aanvulling op andere financiering die daartoe op Europees of nationaal vlak ter beschikking staat.

Amendement  43

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 2 – alinea 14

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Daarnaast worden ook hogesnelheidsverbindingen naar openbare internettoegangspunten ondersteund, met name in openbare infrastructuur zoals scholen, ziekenhuizen, plaatselijke besturen en bibliotheken.

Daarnaast worden ook hogesnelheidsverbindingen naar openbare internettoegangspunten ondersteund, met name in openbare infrastructuur zoals scholen, universiteiten, onderzoekscentra, ziekenhuizen, plaatselijke besturen, bibliotheken en musea.

Amendement  44

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – vet kopje 4 – onderstreept kopje 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Er zullen communicatiekanalen en -platforms worden ontwikkeld en geïntroduceerd om de capaciteit binnen de Unie inzake paraatheid, informatiedeling, coördinatie en respons te verbeteren.

Door de ontwikkeling van communicatiekanalen en -platforms te faciliteren, moet de capaciteit binnen de Unie inzake paraatheid, informatiedeling, coördinatie en respons worden verbeterd, rekening houdend met bestaande nationale capaciteiten en initiatieven.

Motivering

De Commissie moet faciliterend optreden en daarbij rekening houden met bestaande capaciteiten en initiatieven in de lidstaten.

Amendement  45

Voorstel voor een verordening

Bijlage – afdeling 3 – vet kopje 4 – onderstreept kopje 2 – cursief kopje 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

Het centraal dienstenplatform zal bestaan uit een netwerk van nationale/gouvernementele Computer Emergency Response Teams (CERT's), gebaseerd op een minimumset van basiscapaciteiten. Het netwerk zal de ruggengraat vormen van een Europees informatiedelings- en alarmeringssysteem (EISAS) voor EU-burgers en voor het midden- en kleinbedrijf.

Het centraal dienstenplatform zal bestaan uit een netwerk van nationale/gouvernementele Computer Emergency Response Teams (CERT's), gebaseerd op een minimumset van basiscapaciteiten. Het netwerk kan informatie helpen verschaffen aan een Europees informatiedelings- en alarmeringssysteem (EISAS) voor EU-burgers en voor het midden- en kleinbedrijf.

Motivering

Het is niet wenselijk dat de CERT's de ruggengraat van het EISAS gaan vormen. Andere organisaties die kmo's en burgers tot hun belangrijkste klanten rekenen, moeten een grotere rol spelen.

PROCEDURE

Titel

Trans-Europese telecommunicatienetwerken, en intrekking van Beschikking nr. 1336/97/EG

Document- en procedurenummers

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Advies uitgebracht door

       Datum bekendmaking

CULT 45

15.11.2011

Rapporteur voor advies

       Datum benoeming

Lorenzo Fontana

25.1.2012

Behandeling in de commissie

29.5.2012

19.6.2012

 

 

Datum goedkeuring

19.9.2012

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

27

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne

PROCEDURE

Titel

Trans-Europese telecommunicatienetwerken, en intrekking van besluit nr. 1336/97/EG

Document- en procedurenummers

COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Datum indiening bij EP

28.5.2013

 

 

 

Commissie ten principale

       Datum bekendmaking

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Medeadviserende commissie(s)

       Datum bekendmaking

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

REGI

15.11.2011

 

CULT

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

 

 

Geen advies

       Datum besluit

ECON

17.1.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Rapporteur(s)

       Datum benoeming

Evžen Tošenovský

19.1.2012

 

 

 

Behandeling in de commissie

28.2.2012

19.6.2012

9.10.2012

19.6.2013

Datum goedkeuring

9.7.2013

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

44

0

6

Bij de eindstemming aanwezige leden

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

Datum indiening

18.7.2013