Postup : 2011/0299(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0272/2013

Predkladané texty :

A7-0272/2013

Rozpravy :

PV 25/02/2014 - 16
CRE 25/02/2014 - 16

Hlasovanie :

PV 26/02/2014 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0157

SPRÁVA     ***I
PDF 1109kWORD 798k
17.7.2013
PE 487.697v02-00 A7-0272/2013

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES

(COM(2013)0329 – C7‑ 0149/2013– 2011/0299(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajca: Evžen Tošenovský

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre vnútornÝ trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES

(COM(2013)0329 – C7‑0149/2013– 2011/0299(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (cOM (2011)0657) a zmenený návrh (COM (2013)0329),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7–0149/2013),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 22. mája 2012(1),

–   so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov zo 7. júla 2012(2),

–   so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre regionálny rozvoj a Výboru pre kultúru a vzdelávanie (A7–0272/2013),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete a o zrušení rozhodnutia č. 1336/97/ES

o usmerneniach pre transeurópske digitálne siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby a podnikanie. Preto je pre ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná transeurópska dostupnosť rýchleho pripojenia na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

(1) Digitálne siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby, vzdelávanie, účasť na spoločenskom a politickom živote a podnikanie. Preto je pre sociálny ekonomický rast, konkurencieschopnosť, sociálne začleňovanie a jednotný trh nevyhnutná transeurópska dostupnosť rozšíreného, vysokorýchlostného, bezpečného pripojenia na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Rozvoj širokopásmových a vysokorýchlostných širokopásmových sietí a digitálnych služieb posilní potrebu európskych technických noriem. Ak má Únia zohrávať zásadnú úlohu v telekomunikačnom odvetví, sú nutné programy EÚ v oblasti výskumu a vývoja a zvýšené monitorovanie normalizačných postupov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) Rozsiahle pilotné projekty medzi členskými štátmi spolufinancované programom pre konkurencieschopnosť a inovácie, napr. PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX alebo SPOCS, potvrdili dôležitosť kľúčových cezhraničných digitálnych služieb na vnútornom trhu založených na spoločných stavebných blokoch. Tieto projekty už dosiahli alebo v blízkej budúcnosti dosiahnu úroveň zrelosti potrebnú na ich zavedenie do praxe. Existujúce projekty spoločného záujmu už preukázali jednoznačnú pridanú hodnotu akcie na európskej úrovni, uveďme napr. činnosť v oblasti kultúrneho dedičstva (Europeana), ochranu dieťaťa (Bezpečnejší internet), sociálne zabezpečenie (EESSI), zatiaľ čo ďalšie projekty, napr. v oblasti ochrany spotrebiteľa (riešenie sporov online, RSO), boli navrhnuté.

(5) Rozsiahle pilotné projekty medzi členskými štátmi spolufinancované programom pre konkurencieschopnosť a inovácie, napr. PEPPOL, STORK, epSOS, eCODEX alebo SPOCS, potvrdili dôležitosť kľúčových cezhraničných digitálnych služieb na vnútornom trhu založených na spoločných stavebných blokoch. Tieto projekty už dosiahli alebo v blízkej budúcnosti dosiahnu úroveň zrelosti potrebnú na ich zavedenie do praxe. Existujúce projekty spoločného záujmu už preukázali jednoznačnú pridanú hodnotu akcie na európskej úrovni, uveďme napr. činnosť v oblasti kultúrneho dedičstva (Europeana), ochranu dieťaťa (Bezpečnejší internet, vrátane programu Lepší internet pre deti), sociálne zabezpečenie (EESSI), zatiaľ čo ďalšie projekty, napr. v oblasti ochrany spotrebiteľa (riešenie sporov online, RSO), boli navrhnuté.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Všetky akcie, ktoré majú za cieľ založiť alebo ďalej rozvíjať digitálne cezhraničné služby v rámci digitálnej agendy, by mali zahŕňať súbor opatrení a nástrojov na ochranu a podporu práv detí v internetovom prostredí.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Kvôli tomu, ako významnú uznávanú úlohu zohráva pri ochrane a posilňovaní detí, by sa aj po roku 2014 malo zaručiť fungovanie programu Bezpečnejší internet (budúceho programu Lepší internet pre deti) – s informačnými uzlami, poradnými linkami a horúcimi linkami.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c) Financovanie programu Bezpečnejší internet, vrátane Centier pre bezpečnejší internet (s informačnými uzlami, poradnými linkami a horúcimi linkami) v členských štátoch a program Lepší internet pre deti je nutné zachovať.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Pokiaľ ide o infraštruktúry digitálnych služieb, stavebné bloky sú uprednostnené pred inými infraštruktúrami digitálnych služieb, keďže predstavujú základnú podmienku infraštruktúry digitálnych služieb. Infraštruktúry digitálnych služieb by mali byť okrem iného európskou pridanou hodnotou a mali by spĺňať preukázané potreby. Mali by dosiahnuť dostatočnú úroveň zrelosti na zavedenie do praxe preukázanú najmä úspešnými pilotnými projektmi, a to po technickej i prevádzkovej stránke. Mali by vychádzať z konkrétnych plánov udržateľnosti v snahe zabezpečiť dlhodobú prevádzku základných platforiem služieb aj bez nástroja CEF. Takže finančná pomoc podľa tohto nariadenia by sa mala, kedykoľvek to bude možné, postupne znižovať na nulu a mali by sa mobilizovať snahy o financovanie zo zdrojov iných ako z nástroja CEF.

Pokiaľ ide o infraštruktúry digitálnych služieb, stavebné bloky a digitálne infraštruktúry s prvkami, ktoré môžu využívať poskytovatelia iných služieb, sú uprednostnené pred inými infraštruktúrami digitálnych služieb, keďže predstavujú základ, z ktorého môžu tieto iné infraštruktúry vychádzať. Infraštruktúry digitálnych služieb by mali byť okrem iného európskou pridanou hodnotou a mali by spĺňať preukázané potreby. Mali by dosiahnuť dostatočnú úroveň zrelosti na zavedenie do praxe preukázanú najmä úspešnými pilotnými projektmi, a to po technickej i prevádzkovej stránke. Mali by vychádzať z konkrétnych plánov udržateľnosti v snahe zabezpečiť dlhodobú prevádzku základných platforiem služieb aj bez nástroja CEF. Takže finančná pomoc podľa tohto nariadenia by sa mala, kedykoľvek to bude možné, postupne znižovať na nulu a mali by sa mobilizovať snahy o financovanie zo zdrojov iných ako z nástroja CEF.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8) Infraštruktúry digitálnych služieb, ktoré sú potrebné na splnenie právnych záväzkov v rámci právnych predpisov EÚ a/alebo na vývoj a poskytovanie stavebných blokov, s možným veľkým vplyvom na rozvoj celoeurópskych verejných služieb, by mali byť pri financovaní uprednostnené v záujme podpory viacnásobných infraštruktúr digitálnych služieb a postupného vybudovania európskeho ekosystému interoperability v priebehu času. Právnymi záväzkami sú v tomto kontexte špecifické ustanovenia vyžadujúce buď vybudovanie, alebo používanie infraštruktúr digitálnych služieb, alebo vyžadujúce výsledky, ktoré možno dosiahnuť jedine prostredníctvom európskych infraštruktúr digitálnych služieb.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) V Digitálnej agende pre Európu sa zdôrazňuje, že do roku 2020 by všetci Európania mali disponovať prístupom k rýchlostiam pripojenia na internet presahujúcim úroveň 30 Mb/s a najmenej 50 % európskych domácností by malo mať zmluvu na pripojenie na internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s.

(11) V Digitálnej agende pre Európu sa zdôrazňuje, že do roku 2020 by všetci Európania mali disponovať prístupom k rýchlostiam pripojenia na internet presahujúcim úroveň 30 Mb/s a najmenej 50 % európskych domácností by malo mať zmluvu na pripojenie na internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s. Kvôli rýchlemu vývoju technológií vedúcich k čoraz rýchlejšiemu internetovému pripojeniu je dnes vhodné, aby všetky domácnosti Únie smerovali k internetovým pripojeniam s rýchlosťami nad 100 Mb/s, pričom 50 % domácností by malo mať prístup k 1 Gb/s.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Európsky trh s takmer 500 miliónmi ľudí pripojenými k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu by výrazne podporil rozvoj vnútorného trhu, vytvoril celosvetovo jedinečnú kritickú masu používateľov vystavujúcu všetky regióny novým možnostiam a poskytujúcu každému používateľovi vyššiu hodnotu, ako aj poskytol Únii schopnosť byť vedúcou znalostnou ekonomikou sveta. Rýchle zavádzanie vysokorýchlostných širokopásmových sietí je kľúčové pre rozvoj európskej produktivity a pre vznik nových a malých podnikov, ktoré môžu byť lídrami v rozličných odvetviach, napríklad v odvetviach zdravotnej starostlivosti, výroby a služieb.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b) Kombinácia nových možností v oblasti infraštruktúry a nových, inovatívnych a interoperabilných služieb by mala rozhýbať virtuálny kruh podnecovaním zvýšeného dopytu po vysokorýchlostnom širokopásmovom pripojení, na ktorý by z komerčného hľadiska bolo vhodné reagovať.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11c) Zatiaľ čo rozšírenie pripojení cez optické vlákna a ultravysokorýchlostných širokopásmových pripojení zostáva v Únii neuspokojivé, iné hospodárstva sveta preberajú celosvetové vedúce postavenie tým, že ponúkajú výrazne vyššiu kapacitu a rýchlosti 1 Gb/s a vyššie.

Investície do optických vlákien, a to v domácnostiach aj v rámci pasívnej infraštruktúry distribučnej siete, sú kľúčové, ak má byť Únia domovom inovácií, znalostí a služieb.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11d) Ciele pre rok 2020 by sa mali prehodnotiť, pričom cieľom by malo byť, aby Únia mala najrýchlejšie širokopásmové rýchlosti na svete a aby sa zaistilo, že do roku 2020 budú mať všetci občania Únie prístup k pripojeniu s rýchlosťou 100 Mb/s a 50 % domácností Únie bude mať prístup k rýchlosti prinajmenšom 1Gb/s.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13a) Verejné finančné prostriedky na širokopásmové pripojenie by sa mali vynakladať len na infraštruktúry otvorené voči konkurencii. Len siete otvorené voči konkurencii prostredníctvom povereného prístupu tretej strany môžu spotrebiteľom a podnikom priniesť dostupné konkurencieschopné služby a inovácie.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(13b) Zaistenie toho, aby spotrebitelia mohli poľahky pristupovať k obsahu, službám a aplikáciám podľa svojho výberu a šíriť ich, a to prostredníctvom jediného internetového predplatného, je pre dokončenie jednotného digitálneho trhu Únie životne dôležité. V tomto kontexte zistenia orgánu BEREC z mája 2012 ukazujú, že prinajmenšom 20 % používateľov mobilného internetu v Európe zažíva nejakú formu obmedzenia svojej možnosti prístupu k službám typu VoIP. Hoci sa očakáva, že konkurencia zavedie medzi príslušné subjekty disciplínu, pokrok môže byť veľmi pomalý a pre telekomunikačné siete financované z verejných prostriedkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, by preto mal platiť zákaz blokovania legálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a) Je potrebné získavať informácie a štatistické údaje o verejných dielach, ktoré sa, čiastočne alebo úplne, pravdepodobne použijú na nainštalovanie sietí novej generácie, a vytvoriť databázu na monitorovanie týchto diel a vytvorenie úniového registra telekomunikačných sietí, v prípade potreby doplnenú o podobné informácie o energetických a dopravných sieťach.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Komisii by mala pomáhať skupina odborníkov zložená zo zástupcov členských štátov, od ktorej sa budú žiadať konzultácie a ktorej úlohou je prispievať okrem iného k monitorovaniu vykonávania týchto usmernení, k plánovaniu, hodnoteniu a k riešeniu problémov vzniknutých pri ich vykonávaní.

Komisii by mala pomáhať skupina odborníkov zložená zo zástupcov všetkých členských štátov, od ktorej sa budú žiadať konzultácie a ktorej úlohou je prispievať okrem iného k monitorovaniu vykonávania týchto usmernení, k plánovaniu, hodnoteniu a k riešeniu problémov vzniknutých pri ich vykonávaní.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Týmto nariadením sa stanovujú usmernenia pre včasné zavádzanie a interoperabilitu projektov spoločného záujmu v oblasti transeurópskych telekomunikačných sietí.

1. Týmto nariadením sa stanovujú usmernenia pre včasné zavádzanie a interoperabilitu projektov spoločného záujmu v oblasti transeurópskych digitálnych sietí.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Telekomunikačné siete“ znamenajú širokopásmové siete a infraštruktúry digitálnych služieb.

Digitálne siete“ sú širokopásmové siete a infraštruktúry digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f) „Širokopásmové siete“ znamenajú drôtové a bezdrôtové prístupové siete (vrátane satelitných), pomocnú infraštruktúru a základné siete schopné ponúkať prepojiteľnosť charakterizovanú veľmi vysokými rýchlosťami, čím prispievajú k cieľom Digitálnej agendy pre Európu týkajúcim sa širokopásmového pripojenia.

f) „Širokopásmové siete“ drôtové a bezdrôtové prístupové siete, pomocnú infraštruktúru a základné siete schopné ponúkať prepojiteľnosť charakterizovanú veľmi vysokými rýchlosťami, čím prispievajú k cieľom na úrovni 100 Mb/s, prípadne 1 Gb/s a viac.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) hospodársky rast a podpora dobudovania jednotného digitálneho trhu na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP);

(a) hospodársky rast a podpora dobudovania a hladkého fungovania jednotného digitálneho trhu na podporu konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP);

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) skvalitnenie každodenného života občanov, podnikov a verejných správ prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability štátnych, regionálnych a miestnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam. 3.

(b) skvalitnenie každodenného života občanov, podnikov a verejných správ na každej úrovni prostredníctvom podpory širokopásmových sietí, prepojenia a interoperability štátnych, regionálnych a miestnych telekomunikačných sietí, ako aj otvoreného a nediskriminačného prístupu k takýmto sieťam a digitálnemu začleňovaniu, pričom je nutné pamätať na to, že pripojenia musia zahŕňať a obsluhovať aj redšie osídlené a menej rozvinuté regióny. V záujme dokončenia jednotného digitálneho trhu sa zaisťuje užšia spolupráca a koordinácia činností v rámci programu nástroja Spájame Európu s vnútroštátnymi a regionálnymi krokmi v oblasti širokopásmového pripojenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) zaistiť bezpečné, inkluzívne a pozitívne online prostredie pre deti a mládež

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Projekt spoločného záujmu môže zahŕňať celý svoj cyklus vrátane štúdií realizovateľnosti, realizácie, priebežného fungovania, koordinácie a vyhodnotenia.

Projekty spoločného záujmu môžu zahŕňať celý svoj cyklus vrátane štúdií realizovateľnosti, realizácie, priebežného fungovania a rozvoja, koordinácie a vyhodnotenia.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Finančné prostriedky sa prideľujú so zreteľom na konkrétne potreby prijímateľov, a to najmä vyvažovaním rozdelenia na dotácie a inovatívne finančné nástroje.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Akcie prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb musia preto, aby boli oprávnené na financovanie, kumulatívne:

1. Akcie prispievajúce k projektom spoločného záujmu v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb musia preto, aby boli oprávnené na financovanie:

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Stavebné bloky nevyhnutné pre vývoj, zavádzanie a prevádzku ďalších infraštruktúr digitálnych služieb a disponujúce preukázateľnými vyhliadkami na to, že budú použité pri vývoji, zavádzaní a prevádzke ďalších infraštruktúr digitálnych služieb, vymenované v prílohe, majú pri financovaní absolútnu prednosť.

2. Stavebné bloky a vyspelé infraštruktúry digitálnych služieb obsahujúce technické modely (napríklad model interoparabilných údajov, štandard pre prístupové práva alebo sieťový model spájajúci všetky členské štáty) disponujúce preukázateľnými vyhliadkami na to, že budú použité pri vývoji, zavádzaní a prevádzke ďalších infraštruktúr digitálnych služieb, vymenované v prílohe, majú pri financovaní absolútnu prednosť.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Druhé v poradí sú infraštruktúry digitálnych služieb na podporu špecifických ustanovení právnych predpisov EÚ a založené na existujúcich stavebných blokoch. 4.

3. Prioritu majú aj iné infraštruktúry digitálnych služieb uvedené v prílohe (oddiel 1.2) tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Keďže základné platformy služieb sú prvotnou podmienkou pre zavedenie infraštruktúry digitálnych služieb, podpora základných platforiem služieb a ich spoločných stavebných blokov má prednosť pred generickými službami.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 3 a na rozpočet k dispozícii, v pracovných programoch je možné vymedziť ďalšie kritériá oprávnenosti a prednosti pri financovaní v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb. 5.

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 3 a na rozpočet k dispozícii, v pracovných programoch, ako sú vymedzené v nariadení (EÚ) č. .../..., ktorým sa zavádza nástroj Spájame Európu (ďalej len „pracovné programy“), je možné vymedziť ďalšie kritériá oprávnenosti a prednosti pri financovaní v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 3 a na rozpočet k dispozícii, v pracovných programoch je možné vymedziť ďalšie kritériá oprávnenosti a prednosti pri financovaní v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb. 5.

4. Prihliadajúc na ciele stanovené v článku 3 a v prílohe k tomuto nariadeniu a na rozpočet k dispozícii, v pracovných programoch je možné vymedziť ďalšie kritériá oprávnenosti a prednosti pri financovaní v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) významne prispievajú k realizácii cieľov Digitálnej agendy pre Európu;

(a) významne prispievajú k realizácii širokopásmových cieľov na úrovni 100 Mb/s, prípadne 1 Gb/s a viac.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(e) používajú technológie, ktoré sú pokladané za najvhodnejšie na riešenie potrieb predmetnej oblasti, zohľadňujúc geografické, sociálne a ekonomické faktory založené na objektívnych kritériách a v súlade s technologickou neutralitou;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 5 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) používajú špičkové technológie a/alebo vychádzajú z inovačných podnikateľských modelov, a majú vysoký potenciál replikovateľnosti.

(f) ponúkajú najlepšiu rovnováhu medzi aktuálnymi technológiami z hľadiska kapacity dátového toku, bezpečnosti prenosu, odolnosti siete a nákladovej efektívnosti.

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6. Kritérium uvedené v písm. f) predchádzajúceho odseku sa nevyžaduje pre projekty financované z ďalších účelovo viazaných príspevkov poskytnutých v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. xxx/2012 [nariadenie o nástroji CEF]. 7.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Únia môže v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v týchto usmerneniach ďalej nadväzovať kontakty, viesť diskusie, vymieňať informácie a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a právnickými osobami so sídlom v tretích krajinách. Okrem iného bude cieľom tejto spolupráce aj snaha o podporu interoperability medzi transeurópskymi telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými sieťami tretích krajín.

Únia môže nadviazať kontakty, viesť diskusie, vymieňať informácie a spolupracovať s verejnými orgánmi alebo ktorýmikoľvek inými organizáciami v tretích krajinách v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v týchto usmerneniach. Okrem iného bude cieľom tejto spolupráce aj snaha o podporu interoperability medzi digitálnymi sieťami v Únii a digitálnymi sieťami tretích krajín.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na základe informácií získaných podľa článku 21 nariadenia XXX, ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame Európu, si členské štáty a Komisia budú vymieňať informácie o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní týchto usmernení.

1. Na základe informácií získaných podľa článku 21 nariadenia XXX, ktorým sa zriaďuje CEF, si členské štáty a Komisia budú vymieňať informácie a osvedčené postupy o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní týchto usmernení. Ročný prehľad týchto informácií sa zasiela Európskemu parlamentu. Členské štáty do tohto procesu zapájajú miestne a regionálne orgány.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisii radí a pomáha skupina odborníkov zložená zo zástupcov členských štátov (jeden zástupca za každý štát). Skupina odborníkov pomáha Komisii najmä pri:

2. Komisii radí a pomáha skupina odborníkov zložená zo zástupcov členských štátov (jeden zástupca za každý štát. Skupina odborníkov pomáha Komisii najmä pri:

(a) monitorovaní vykonávania týchto usmernení;

a) monitorovaní vykonávania týchto usmernení;

(b) príprave národných plánov alebo národných stratégií, podľa uplatniteľného prípadu;

(b) koordinácii národných plánov alebo národných stratégií, podľa uplatniteľného prípadu;

(c) uskutočňovaní opatrení na hodnotenie vykonávania pracovných programov po technickej a finančnej stránke;

(c) uskutočňovaní opatrení na hodnotenie vykonávania pracovných programov po technickej a finančnej stránke;

(d) riešení existujúcich alebo objavujúcich sa problémov pri vykonávaní projektu.

(d) riešení existujúcich alebo objavujúcich sa problémov pri vykonávaní projektu;

 

 

Skupina odborníkov môže riešiť aj akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa transeurópskych telekomunikačných sietí. 3.

Skupina odborníkov môže riešiť aj akúkoľvek inú otázku týkajúcu sa transeurópskych digitálnych sietí.

 

Skupina odborníkov predovšetkým pomáha Komisii pri prípravných prácach pred vypracovaním ročného a viacročného pracovného programu a jeho revízie podľa článku 17 ods. 1 resp. 2 nariadenia (EÚ) č. xxxx/xxxx, ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame Európu.

 

Na tento účel odborná skupina uskutočňuje štruktúrovanú spoluprácu s tými, ktorí sa podieľajú na plánovaní, rozvoji a riadení digitálnych sietí a služieb, ako sú napríklad miestne a regionálne orgány, vnútroštátne regulačné orgány a Orgán európskych regulátorov v oblasti elektronickej komunikácie (BEREC), administrátori verejných sietí a výrobcovia komponentov.

 

Komisia a Európska investičná banka venujú osobitnú pozornosť zisteniam odbornej skupiny a verejne odôvodnia akékoľvek nezohľadnenie týchto zistení. Komisia odbornú skupinu na každom jej zasadnutí informuje o pokroku dosiahnutom pri plnení pracovného programu.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) V tejto správe sa posudzuje:

 

(a) pokrok dosiahnutý pri vývoji, budovaní a zadávaní projektov spoločného záujmu a prípadne zdržania pri realizácii a akékoľvek iné problémy;

 

(b) prostriedky, ktoré Únia vyčlenia a vynaložila na projekty spoločného záujmu v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. xxxx/xxxx, ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame Európu, v porovnaní s celkovou hodnotou financovaných projektov spoločného záujmu.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Intervencie v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb sa vo všeobecnosti opierajú o dvojstupňovú koncepciu výstavby: základné platformy služieb a generické služby. Keďže základné platformy služieb sú prvotnou podmienkou pre zavedenie infraštruktúry digitálnych služieb, podpora základných platforiem služieb a ich spoločných stavebných blokov má prednosť pred generickými službami.

Intervencie v oblasti infraštruktúr digitálnych služieb sa vo všeobecnosti opierajú o dvojstupňovú koncepciu výstavby: základné platformy služieb a generické služby.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Základné platformy služieb a ich spoločné stavebné bloky riešia potreby interoperability a bezpečnosti projektov spoločného záujmu. Sú určené na umožnenie digitálnych interakcií medzi orgánmi verejnej správy a občanmi, orgánmi verejnej správy a podnikmi a organizáciami alebo medzi orgánmi verejnej správy rozličných členských štátov, a to prostredníctvom štandardizovaných, cezhraničných a užívateľsky ústretových interakčných platforiem. Infraštruktúry digitálnych služieb, ktoré sú stavebnými blokmi, majú prednosť pred inými infraštruktúrami digitálnych služieb, keďže sú pre ne prvotnou podmienkou. Generické služby poskytujú pripojenie k základným platformám služieb a umožňujú službám s národnou pridanou hodnotou používať základné platformy služieb. Predstavujú kanály medzi vnútroštátnymi službami a základnými platformami služieb a umožňujú vnútroštátnym orgánom verejnej správy a organizáciám, podnikom a/alebo občanom prístup k základným platformám služieb v záujme vykonania cezhraničných transakcií. Zabezpečí sa kvalita služieb a podpora pre zainteresované strany, ktoré sa zúčastňujú na cezhraničných transakciách. Oni podporujú a stimulujú zavádzanie základných platforiem služieb.

Základné platformy služieb riešia potreby interoperability a bezpečnosti projektov spoločného záujmu. Sú určené na umožnenie digitálnych interakcií medzi orgánmi verejnej správy a občanmi, orgánmi verejnej správy a podnikmi a organizáciami alebo medzi orgánmi verejnej správy rozličných členských štátov, a to prostredníctvom štandardizovaných, cezhraničných a užívateľsky ústretových interakčných platforiem. Infraštruktúry digitálnych služieb, ktoré sú integrálnou súčasťou iných infraštruktúr digitálnych služieb alebo ktoré môžu byť vzorom pre nové platformy, majú prednosť pred inými infraštruktúrami digitálnych služieb. Generické služby poskytujú pripojenie k základným platformám služieb a umožňujú službám s národnou pridanou hodnotou používať základné platformy služieb. Predstavujú kanály medzi vnútroštátnymi službami a základnými platformami služieb a umožňujú vnútroštátnym orgánom verejnej správy a organizáciám, podnikom a/alebo občanom prístup k základným platformám služieb v záujme vykonania cezhraničných transakcií. Zabezpečí sa kvalita služieb a podpora pre zainteresované strany, ktoré sa zúčastňujú na cezhraničných transakciách. Oni podporujú a stimulujú zavádzanie základných platforiem služieb.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – bod 1 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ea) Dôležité opatrenia pre bezpečnosť online: týka sa služieb na zaistenie bezpečnosti pre deti a mládež na internete na základe posilnenia a vývoja prístupov, ktoré pri zachovaní otvorenej povahy internetu využívajú primerané technické riešenia v spojení s opatreniami, ktoré posilňujú úlohu jednotlivca, najmä prostredníctvom vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Iné infraštruktúry digitálnych služieb a priori identifikované ako oprávnené v súlade s článkom 6 ods. 1:

2. Iné infraštruktúry digitálnych služieb a priori identifikované ako oprávnené v súlade s článkom 6 ods. 1 a 3:

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(f) Prístup k digitálnym zdrojom európskeho dedičstva: ide o základnú platformu služieb založenú na súčasnom portáli Europeana. Platforma poskytne jednotné kontaktné miesto pre obsah európskeho kultúrneho dedičstva na úrovni jednotlivých prvkov, súbor špecifikácií rozhraní umožňujúcich interakciu s infraštruktúrou (hľadanie a sťahovanie údajov), podporu metaúdajovej adaptácie a ingescie nového obsahu, ako aj informácie o podmienkach opätovného použitia obsahu prístupného prostredníctvom infraštruktúry.

(f) Prístup k digitálnym zdrojom európskeho dedičstva: ide o základnú platformu služieb založenú na súčasnom portáli Europeana. Platforma poskytuje ústredné kontaktné miesto pre obsah európskeho kultúrneho dedičstva na úrovni jednotlivých prvkov, súbor špecifikácií rozhraní umožňujúcich interakciu s infraštruktúrou (hľadanie a sťahovanie údajov), podporu metaúdajovej adaptácie a ingescie nového obsahu, ako aj informácie o podmienkach opätovného použitia obsahu prístupného prostredníctvom infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice

Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší internet: ide o platformu, ktorá umožňuje centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v členských štátoch získavať, prevádzkovať a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, databázy a softvérové nástroje. Zahrnuté sú aj podporné operačné úseky na riešenie nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho so sexuálnym zneužívaním, ako aj napojenie na policajné orgány, a to aj medzinárodné organizácie, ako je Interpol, a v náležitých prípadoch zabezpečenie odstránenia tohto obsahu z príslušných webových stránok. Na jej podporu budú slúžiť spoločné databázy.

(g) Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší internet: ide o platformu, ktorá umožňuje centrám bezpečnejšieho internetu (SIC) v členských štátoch získavať, prevádzkovať a udržiavať spoločné výpočtové zdroje, databázy a softvérové nástroje a výmenu osvedčených postupov. SIC v členských štátoch zabezpečujúce pridanú hodnotu Únie sú kľúčovým prvkom infraštruktúry služieb pre bezpečnejší internet, z ktorej majú osobitný význam národné poradenské linky, horúce linky, informačné uzly a iné informačné aktivity. Zahrnuté sú aj podporné operačné úseky na riešenie nahlásených prípadov obsahu súvisiaceho so sexuálnym zneužívaním, ako aj napojenie na policajné orgány, a to aj medzinárodné organizácie, ako je Interpol, a v náležitých prípadoch zabezpečenie odstránenia tohto obsahu z príslušných webových stránok. Na jej podporu budú slúžiť spoločné databázy a spoločné softvérové systémy.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ha) Zavádzanie infraštruktúr vo verejnej doprave umožňujúcich využívanie bezpečných a interoperabilných mobilných služieb na miestnej úrovni: zavádzanie infraštruktúr vo verejnej doprave umožňujúcich využívanie bezpečných a interoperabilných mobilných služieb na miestnej úrovni umožní občanom, podnikom a organizáciám prístup k rôznym inovatívnym službám v rámci mobility po celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – bod 2 – písmeno hb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(hb) Európska platforma na prístup k vzdelávacím zdrojom. Cieľom je využiť prínosy IKT v oblasti vzdelávania prostredníctvom celoúniového prístupu ku spoločným vzdelávacím materiálom. Nákladovo efektívny prístup ku vzdelávacím materiálom a ich vyššia kvalita dosahovaná recenzným konaním by posilnili úniovú súdržnosť tým, že by umožnili kontakty, spoluprácu a diskusie medzi študentmi a v akademickom svete. Bol by to základ pre spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami uľahčujúcu realizáciu iných programov Únie, napríklad programu Erasmus pre všetkých. Zlepšilo by to prístup ku vzdelaniu a aj pozíciu Únie v celosvetovej akademickej sfére.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c)využívanie potenciálnych synergií medzi zavádzaním širokopásmových sietí a iných verejnoprospešných sietí (energetických, dopravných, vodárenských, kanalizačných atď.), predovšetkým tých, ktoré sa vzťahujú na inteligentné systémy na distribúciu elektrickej energie. 2.

Ak je to možné, využívajú sa možné synergie medzi zavádzaním širokopásmových sietí a iných verejnoprospešných sietí (energetických, dopravných, vodárenských, kanalizačných atď.), predovšetkým tých, ktoré sa vzťahujú na inteligentné systémy na distribúciu elektrickej energie.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) pomoc pri zmenšovaní tzv. digitálnej priepasti.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky projekty finančne podporované podľa tohto nariadenia významne prispievajú k dosahovaniu cieľov Digitálnej agendy pre Európu.

Všetky projekty finančne podporované podľa tohto nariadenia významne prispievajú k dosahovaniu cieľov na úrovni 100 Mb/s, prípadne 1 Gb/s a viac.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky projekty finančne podporované podľa tohto nariadenia významne prispievajú k dosahovaniu cieľov Digitálnej agendy pre Európu.

Všetky projekty finančne podporované podľa tohto oddielu významne prispievajú k dosahovaniu cieľov Digitálnej agendy pre Európu.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) sú na báze špičkovej technológie, buď drôtovej, alebo bezdrôtovej, a dokážu poskytnúť služby vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia, čím uspokojujú dopyt po aplikáciách, ktoré si vyžadujú väčšiu šírku pásma; alebo

(a) sú na báze špičkovej technológie, buď drôtovej, alebo bezdrôtovej, a dokážu poskytnúť služby vysokorýchlostného širokopásmového pripojenia s rýchlosťami aspoň 100 Mb/s, čím uspokojujú dopyt po aplikáciách, ktoré si vyžadujú väčšiu šírku pásma; alebo

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) sú v súlade s príslušnou právnou úpravou, najmä s právnou úpravou v oblasti hospodárskej súťaže a s povinnosťou zaistiť prístup. Len siete otvorené voči konkurencii by mali mať možnosť získať verejné finančné prostriedky podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – bod 2 – písmeno a – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(cb) podporujú otvorenú povahu internetu zaistením toho, aby bolo zakázané blokovanie legálnych služieb na telekomunikačných sieťach financovaných prostredníctvom tohto nariadenia pri súčasnom umožnení primeraného riadenia premávky v čase preťaženia siete v čase špičky, pričom je nutné rešpektovať požiadavky na minimálnu kvalitu služieb uvedené v článku 22 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby).

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b) Akcie financované z ďalších účelovo viazaných príspevkov poskytnutých v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. xxxx/2012 [nariadenie o nástroji CEF] obohacujú trh o významné nové možnosti, pokiaľ ide o dostupnosť služieb širokopásmového pripojenia, jeho rýchlosť a kapacitu. V projektoch, ktoré poskytujú rýchlosti dátového prenosu nižšie ako 30 Mb/s, by malo byť zabezpečené, aby sa tieto rýchlosti zvýšili v priebehu času minimálne na 30 Mb/s.

b) Akcie financované z ďalších účelovo viazaných príspevkov poskytnutých v súlade s článkom 15 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. xxxx/2012 [nariadenie o nástroji CEF] obohacujú trh o významné nové možnosti, pokiaľ ide o dostupnosť služieb širokopásmového pripojenia, jeho rýchlosť a kapacitu. V projektoch, ktoré poskytujú rýchlosti dátového prenosu nižšie ako 100 Mb/s, by malo byť zabezpečené, aby sa tieto rýchlosti zvýšili v priebehu času minimálne na 100 Mb/s.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Oddiel 3. Horizontálne akcie

Oddiel 3. Horizontálne akcie

Zavádzanie transeurópskych telekomunikačných sietí, ktoré pomôže odstrániť prekážky existujúce na jednotnom digitálnom trhu, budú sprevádzať štúdie a akcie zamerané na podporu programu. Tieto akcie môžu obsahovať:

Zavádzanie transeurópskych digitálnych sietí, ktoré pomôže odstrániť prekážky existujúce na jednotnom digitálnom trhu, budú sprevádzať akcie zamerané na podporu programu. Tieto akcie môžu obsahovať:

(1)

Ú. v. EÚ C 143, 22.5.2012, s. 120.

(2)

Ú. v. EÚ C 225, 27.7.2012, s. 211.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (22.6.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES

(COM(2011)0657) – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Oreste Rossi

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Tento návrh nariadenia stanovuje v rámci Nástroja na prepojenie Európy, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou stratégie Európa 2020, rad usmernení týkajúcich sa cieľov a priorít širokopásmových sietí a infraštruktúry digitálnych služieb v oblasti telekomunikácií.

V nariadení sú uvedené projekty spoločného záujmu na šírenie širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva, na podporu vzájomného prepojenia a interoperability vnútroštátnych sietí, podporu rozvoja jednotného digitálneho trhu, a zároveň prispievajú k zníženiu emisií skleníkových plynov a k ochrane životného prostredia.

Vytvorenie cezhraničného prístupu k infraštruktúre interoperabilných verejných digitálnych služieb je oblasť, v ktorej opatrenia EÚ môžu priniesť vysokú pridanú hodnotu. Takéto služby elektronickej verejnej správy zahŕňajú cezhraničné poskytovanie služieb elektronického zdravotníctva, ktoré sú predmetom osobitného záujmu a pôsobnosti Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín.

Vytvorenie interoperabilných cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva by umožnilo interakciu medzi občanmi a poskytovateľmi zdravotníckych služieb a prenos údajov medzi zdravotníckymi zariadeniami a zároveň by poskytlo prístup k elektronickým zdravotným záznamom a elektronickej službe predpisovania liekov, k službám telemedicíny (diaľkovým zdravotno-asistenčným službám) a k domácej starostlivosti. Služby elektronického zdravotníctva by prispeli k zvýšeniu bezpečnosti pacientov, ako aj k zníženiu liečebných nákladov a k modernizácii systémov zdravotnej starostlivosti v jednotlivých štátoch a zvýšeniu ich efektívnosti.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko schvaľuje a podporuje návrh Komisie a zároveň navrhuje niekoľko úprav zameraných na zlepšenie účinnosti projektov spoločného záujmu v oblasti elektronickej verejnej správy.

Predovšetkým by sa v oblasti interoperabilných cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva malo naplánovať prijatie jednotnej normy uvádzania elektronických údajov a dokumentov zo strany zdravotníckych zariadení a nemocníc, a to aj prijatím spoločných kódov medzi členskými štátmi na jednoznačné určenie jazykového významu jednotlivých úkonov v oblasti zdravotnej starostlivosti. Ďalej by sa mal stanoviť minimálny súbor spoločných údajov a elektronických dokumentov, ktoré by tvorili základné vybavenie pacienta v rámci interoperabilných služieb elektronického zdravotníctva (napr. krvný faktor, anamnéza, prepúšťacie správy atď.).

Vo všeobecnejšej rovine je žiaduce, aby cieľom projektov v oblasti elektronickej verejnej správy bolo vytvorenie jednotného európskeho identifikačného kódexu, ktorý by európski občania a podniky mohli využívať v styku s orgánmi verejnej správy všetkých členských štátov.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh  1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú úloha internetu znamená, že sa výhody pre spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie ako súkromné pohnútky investovať do rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto oblasti je preto potrebná, nemala by však nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

(4) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu1 sa dospelo k záveru, že kľúčovú úloha internetu znamená, že sa výhody pre spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie ako súkromné pohnútky investovať do rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto oblasti je preto potrebná, nemala by však nevhodne narúšať hospodársku súťaž. Európsky parlament zdôrazňuje vo svojom uznesení zo 6. júla 2011 o širokopásmovom pripojení v Európe: investície do digitálne riadeného rastu, že služby poskytované v širokopásmovej sieti sú kľúčové pre konkurencieschopnosť priemyslu EÚ a predstavujú veľký prínos k hospodárskemu rastu, sociálnej súdržnosti, k vytváraniu kvalitných pracovných príležitostí v EÚ a k tomu, aby sa na digitálnom živote v EÚ podieľali všetky regióny a všetky spoločenské skupiny; odporúča presadzovať konkurenčný trh s investíciami do pevnej a bezdrôtovej širokopásmovej infraštruktúry a jej využívanie; konštatuje, že konkurenčný trh je katalyzátorom ďalších investícií a inovácií zo strany poskytovateľov komunikácie, aplikácií a obsahu, ako aj životne dôležitou platformou pre digitálne hospodárstvo.

 

_____________

 

1 P7_TA-(2011)0322

Pozmeňujúci návrh   2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S vyššími rýchlosťami širokopásmového pripojenia sa viažu významné hospodárske a sociálne prínosy, ktoré investorom neumožňujú, aby ich zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa opierajú o dostupnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí otvára priestor pre inovatívne služby využívajúce väčšie rýchlosti. Na maximalizáciu synergií a interakcie medzi týmito dvoma komponentmi digitálnych telekomunikačných sietí je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

(10) S vyššími rýchlosťami širokopásmového pripojenia sa viažu významné hospodárske a sociálne prínosy, ktoré investorom neumožňujú, aby ich zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa opierajú o dostupnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí otvára priestor pre inovatívne služby využívajúce väčšie rýchlosti. Na maximalizáciu synergií a interakcie medzi týmito dvoma komponentmi digitálnych telekomunikačných sietí je potrebné opatrenie na úrovni Únie. Univerzálny prístup k širokopásmovým sieťam pre všetkých nie je len nevyhnutnou podmienkou pre rozvoj moderných ekonomík, má aj rozhodujúci význam pre dobré životné podmienky jednotlivcov a pre ich začlenenie do informačnej spoločnosti. Rozšírenie širokopásmových sietí do vidieckych a ekonomicky i sociálne znevýhodnených oblastí umožní zlepšiť komunikáciu, predovšetkým osobám so zníženou pohyblivosťou, alebo osobám, ktoré žijú na odľahlých miestach, pomôže zlepšiť prístup k službám a podporí rozvoj MSP na vidieku, a tak zároveň podporí vznik nových pracovných príležitostí, rozvoj nových služieb a rast hospodárstva v týchto oblastiach.

Pozmeňujúci návrh   3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Rozvoj širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb bude prispievať k cieľu Únie znížiť emisie skleníkových plynov tým, že umožní zavedenie energeticky efektívnych riešení v mnohých sektoroch hospodárstva Európy. Tento pozitívny účinok bude obmedzený, ale len do istej miery, rastúcimi požiadavkami na energiu a zdroje súvisiacimi najmä s budovaním širokopásmových sietí a prevádzkou infraštruktúr digitálnych služieb.

(13) Využívanie informačných a komunikačných technológií má potenciál pre štrukturálne zmeny v prospech služieb s menšou spotrebou zdrojov, v prospech energetických úspor v budovách i v rámci celej elektrickej siete a takisto pre zavedenie inteligentných dopravných systémov, ktoré budú efektívnejšie a budú mať nižšiu spotrebu energie. Rozvoj širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb bude prispievať k cieľu Únie znížiť emisie skleníkových plynov tým, že umožní zavedenie energeticky efektívnych riešení v mnohých sektoroch hospodárstva Európy. Tento pozitívny účinok bude obmedzený, ale len do istej miery, rastúcimi požiadavkami na energiu a zdroje súvisiacimi najmä s budovaním širokopásmových sietí a prevádzkou infraštruktúr digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh   4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(24a) Pri vykonávaní tohto nariadenia je potrebné spracúvať osobné údaje v súlade s predpismi Únie stanovenými v smernici Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002 týkajúcej sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).

Pozmeňujúci návrh   5

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu a podporujú rozvoj jednotného trhu, ktorého výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu a podporujú rozvoj jednotného trhu, ktorého výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva najmä tak, že malým a stredným podnikom (MSP) uľahčujú prístup na trh.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam.

(2) Prispievajú k zlepšovaniu sociálnej súdržnosti a každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam.

Pozmeňujúci návrh   7

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a) Prispievajú k ochrane a obrane informácií a informačných systémov tým, že zabezpečujú ich dostupnosť a integritu, overovanie a dôvernosť. Tieto opatrenia by sa mali dotýkať ochranných, detekčných a reakčných schopností informačných systémov, a to najmä v súvislosti s kybernetickými útokmi.

Pozmeňujúci návrh   8

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Uľahčujú udržateľné zavádzanie infraštruktúr transeurópskych digitálnych služieb, ich interoperabilitu a koordináciu na európskej úrovni, ich prevádzku, údržbu a modernizáciu.

(4) Uľahčujú udržateľné zavádzanie otvorených, prístupných a nediskriminačných infraštruktúr transeurópskych digitálnych služieb, ich interoperabilitu a koordináciu na európskej úrovni, ich prevádzku, údržbu, modernizáciu a bezpečnosť.

Pozmeňujúci návrh   9

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské, okrajové, vidiecke a ekonomicky a sociálne znevýhodnené regióny s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

Pozmeňujúci návrh   10

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Projekt spoločného záujmu môže zahŕňať celý svoj cyklus vrátane štúdií realizovateľnosti, realizácie, priebežného fungovania, koordinácie a vyhodnotenia.

2. Projekt spoločného záujmu môže zahŕňať celý svoj cyklus vrátane štúdií realizovateľnosti, realizácie, priebežného fungovania, koordinácie a vyhodnotenia.

 

Projekty spoločného záujmu sa musia riadiť zásadou technologickej neutrality, ktorá je základom rámca EÚ pre elektronickú komunikáciu.

Pozmeňujúci návrh   11

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) nových príležitostí na využitie synergií medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a energetiky.

(c) nových príležitostí na využitie synergií medzi rôznymi typmi infraštruktúr.

Odôvodnenie

V záujme súdržnosti textu.

Pozmeňujúci návrh   12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) preukazuje európsku pridanú hodnotu.

(c) preukazuje európsku pridanú hodnotu po tom, ako sa uskutoční štúdia o vykonateľnosti a analýza nákladov a prínosov.

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisii pomáha skupina odborníkov zložená zo zástupcov členských štátov (za každý štát jedného), ktorej úlohou je monitorovať vykonávanie týchto usmernení, pomáhať pri plánovaní prostredníctvom vnútroštátnych stratégií pre zavedenie vysokorýchlostného internetu a mapovaní infraštruktúr a vymieňať si informácie. Skupina odborníkov môže zvažovať aj iné problémy týkajúce sa rozvoja transeurópskych telekomunikačných sietí.

2. Komisii pomáha skupina odborníkov zložená zo zástupcov členských štátov (za každý štát jedného), ktorej úlohou je monitorovať vykonávanie týchto usmernení, pomáhať pri plánovaní prostredníctvom vnútroštátnych stratégií pre zavedenie vysokorýchlostného internetu a mapovaní infraštruktúr a vymieňať si informácie. Komisia spolu so skupinou odborníkov posúdi, do akej miery naďalej odráža oblasť pôsobnosti projektov spoločného záujmu sociálne, environmentálne a ekonomické priority, technologický vývoj alebo situáciu na príslušných trhoch a aké sú nové možnosti využitia synergií medzi rôznymi typmi infraštruktúr. Skupina odborníkov môže zvažovať aj iné problémy týkajúce sa rozvoja transeurópskych telekomunikačných sietí.

Pozmeňujúci návrh   14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V týchto správach bude Komisia hodnotiť aj to, či rozsah projektov spoločného záujmu aj naďalej odráža politické priority, technologický vývoj alebo situáciu na príslušných trhoch. V prípade veľkých projektov budú tieto správy obsahovať analýzu vplyvu na životné prostredie zohľadňujúcu potreby adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám. Takéto preskúmanie sa môže vykonať aj inokedy, keď sa to uzná za vhodné.

4. V prípade veľkých projektov vykoná Komisia analýzu vplyvu na životné prostredie zohľadňujúcu potreby adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám. Takéto preskúmanie sa môže vykonať aj inokedy, keď sa to uzná za vhodné, aby sa zabránilo investíciám, ktoré rýchlo zastarajú.

Pozmeňujúci návrh   15

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 6 sa Komisii udeľuje na neurčité obdobie od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

2. Delegovanie právomoci uvedené v článku 5 ods. 6 sa Komisii udeľuje na obdobie piatich rokov od dátumu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Komisia predloží správu o prijímaní delegovaných aktov v lehote nanajvýš deväť mesiacov od uplynutia tohto päťročného obdobia.

Pozmeňujúci návrh   16

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Uplatňuje sa od 1. januára 2014.

Uplatňuje sa od ...* .

 

___________

 

* Ú. v. EÚ vložte dátum: dva roky od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Vzhľadom na to, že toto nariadenie je spojené s nariadením ustanovujúcim Nástroj na prepojenie Európy, nebolo by vhodné uvádzať dátum uplatnenia, ktorý by nezohľadňoval čas požadovaný na schválenie rôznych nariadení.

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh nariadenia

Príloha – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zavedenie a zdokonalenie transeurópskych telekomunikačných sietí (širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb) prispeje k podpore hospodárskeho rastu, vytváraniu pracovných miest a dosiahnutiu dynamického jednotného digitálneho trhu. Predovšetkým ich zavedenie umožní rýchlejší prístup na internet, prinesie občanom vrátane detí a mladých ľudí, podnikom a verejnej správe zlepšenia každodenného života umožnené informačnými technológiami, zvýšenú interoperabilitu a uľahčí zosúladenie so všeobecne uznávanými normami alebo konvergenciu s nimi.

Zavedenie a zdokonalenie transeurópskych telekomunikačných sietí (širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb) prispeje k podpore hospodárskeho rastu, vytváraniu pracovných miest a dosiahnutiu dynamického jednotného digitálneho trhu. Predovšetkým ich zavedenie umožní rýchlejší prístup na internet, prinesie občanom, podnikom a verejnej správe zlepšenia každodenného života umožnené informačnými technológiami, zvýšenú interoperabilitu a uľahčí zosúladenie so všeobecne uznávanými normami alebo konvergenciu s nimi.

Odôvodnenie

Zo zavedenia transeurópskych sietí by mali mať prospech všetci občania. Uvádzať jednotlivé kategórie je preto zbytočné.

Pozmeňujúci návrh   18

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky investície do širokého pásma na území Únie rozširujú kapacitu sietí a sú prínosom pre všetkých potenciálnych používateľov vrátane používateľov z iných členských štátov, než je krajina, v ktorej sa investuje. Investovanie do týchto sietí prinesie hospodárstvu zvýšenie konkurencieschopnosti a viac inovácií, premietne sa do efektívnejších a účinnejších verejných služieb a prispeje k cieľom EÚ v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva a k celkovej konkurencieschopnosti a produktivite EÚ.

Všetky investície do širokého pásma na území Únie rozširujú kapacitu sietí a sú prínosom pre všetkých potenciálnych používateľov vrátane používateľov z iných členských štátov, než je krajina, v ktorej sa investuje. Investovanie do týchto sietí prinesie hospodárstvu zvýšenie konkurencieschopnosti, pevnejšiu sociálnu súdržnosť a viac inovácií, premietne sa do efektívnejších a účinnejších verejných služieb a prispeje k cieľom EÚ v oblasti nízkouhlíkového hospodárstva a k celkovej konkurencieschopnosti a produktivite EÚ.

Pozmeňujúci návrh   19

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do širokopásmovej infraštruktúry investovali prevažne investori zo súkromného sektora a očakáva sa, že tomu tak bude aj naďalej. Dosiahnutie cieľov digitálnej agendy si vyžiada investovanie do oblastí, v ktorých nie je jasný obchodný dôvod alebo v ktorých obchodný dôvod môže byť potrebné v časovom horizonte cieľov zlepšiť. Na základe pravdepodobnosti investícií možno charakterizovať tieto typy oblastí:

Do širokopásmovej infraštruktúry investovali prevažne investori zo súkromného sektora a očakáva sa, že tomu tak bude aj naďalej. V mnohých regiónoch však pre chýbajúcu konkurenciu a vysoké trhové riziko nie sú investície do širokopásmovej infraštruktúry dostatočné, zatiaľ čo verejné služby sú vďaka čiastkovému charakteru technických riešení málo rozvinuté a neinteroperabilné. Dosiahnutie cieľov digitálnej agendy si vyžiada investovanie do oblastí, v ktorých nie je jasný obchodný dôvod alebo v ktorých obchodný dôvod môže byť potrebné v časovom horizonte cieľov zlepšiť. Na základe pravdepodobnosti investícií možno charakterizovať tieto typy oblastí:

Pozmeňujúci návrh   20

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vidiecke a riedko osídlené oblasti sú typicky obsluhované pomalými pripojeniami a v niektorých prípadoch nie sú obsluhované vôbec. Obchodný dôvod na investovanie nebude pravdepodobne dostatočný a európske ciele sa pravdepodobne do roku 2020 nedosiahnu. Investovanie v týchto oblastiach si vyžaduje vyššiu finančnú podporu poskytovanú formou grantov, prípadne v kombinácii s finančnými nástrojmi. Do takýchto oblastí patria aj vzdialené a riedko zaľudnené regióny, kde sú buď náklady na investície veľmi vysoké, alebo príjmy nízke. Podpora prostredníctvom nástroja Spájame Európu v týchto oblastiach sa pravdepodobne bude dopĺňať podporou z dostupných kohéznych fondov alebo fondov rozvoja vidieka a iných verejných prostriedkov priamej podpory.

Vidiecke a riedko osídlené oblasti sú typicky obsluhované pomalými pripojeniami a v niektorých prípadoch nie sú obsluhované vôbec. Ide o prioritnú oblasť, kde je možné nahradiť širokopásmový prístup satelitným pripojením. Obchodný dôvod na investovanie nebude pravdepodobne dostatočný a európske ciele sa pravdepodobne do roku 2020 nedosiahnu. Investovanie v týchto oblastiach si vyžaduje vyššiu finančnú podporu poskytovanú formou grantov, prípadne v kombinácii s finančnými nástrojmi. Do takýchto oblastí patria aj vzdialené a riedko zaľudnené regióny, kde sú buď náklady na investície veľmi vysoké, alebo príjmy nízke. Podpora prostredníctvom Nástroja na prepojenie Európy v týchto oblastiach sa pravdepodobne bude dopĺňať podporou z dostupných kohéznych fondov alebo fondov rozvoja vidieka a iných verejných prostriedkov priamej podpory.

Pozmeňujúci návrh   21

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V prípade elektronickej verejnej správy ide o digitálnu interakciu medzi verejnými orgánmi a občanmi, verejnými orgánmi a podnikmi a organizáciami a medzi verejnými orgánmi rôznych krajín. Štandardizované, cezhraničné a používateľsky ústretové platformy interakcie vygenerujú nárast efektívnosti tak v hospodárstve, ako aj vo verejnom sektore, a prispejú k budovaniu jednotného trhu.

V prípade elektronickej verejnej správy ide o digitálnu interakciu medzi verejnými orgánmi a občanmi, verejnými orgánmi a podnikmi a organizáciami a medzi verejnými orgánmi rôznych krajín. Cezhraničné a používateľsky ústretové platformy interakcie vygenerujú nárast efektívnosti tak v hospodárstve, ako aj vo verejnom sektore, a prispejú k budovaniu jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh   22

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – odsek 2 – pododsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Interoperabilná elektronická identifikácia a autentizácia v rámci celej Európy. Zavedie sa sada spojených a zabezpečených autentizačných serverov a protokolov, ktorá zabezpečí interoperabilitu rôznych typov autentifikačných a identifikačných a autorizačných systémov, ktoré existujú v Európe. Táto platforma umožní občanom a podnikom prístup k online službám, keď ho budú potrebovať napríklad pri štúdiu, práci, cestovaní, zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti alebo vybavovaní pracovných záležitostí v zahraničí. Bude pozostávať zo základnej vrstvy pre všetky digitálne služby, pre ktoré bude potrebná elektronická identifikácia a autentizácia: napr. elektronické obstarávanie, online zdravotnícke služby, štandardizované obchodné oznámenia, elektronickú výmenu informácií v oblasti súdnictva, transeurópsku online registráciu spoločností, služby elektronickej verejnej správy pre podniky vrátane komunikácie medzi obchodnými registrami týkajúcej sa cezhraničných fúzií a zahraničných pobočiek. Táto platforma môže využívať aj zdroje a nástroje viacjazyčnej základnej platformy.

Interoperabilná elektronická identifikácia a autentizácia v rámci celej Európy. Zavedie sa súbor spojených a zabezpečených autentizačných serverov a protokolov, ktorá zabezpečí interoperabilitu rôznych typov autentifikačných a identifikačných a autorizačných systémov, ktoré existujú v Európe, s konečným cieľom zriadiť jednotný európsky identifikačný kódex fyzických a právnických osôb určený na styk s orgánmi verejnej správy. Táto platforma umožní občanom a podnikom prístup k online službám, keď ho budú potrebovať napríklad pri štúdiu, práci, cestovaní, zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti alebo vybavovaní pracovných záležitostí v zahraničí. Bude pozostávať zo základnej vrstvy pre všetky digitálne služby, pre ktoré bude potrebná elektronická identifikácia a autentizácia: napr. elektronické obstarávanie, online zdravotnícke služby, štandardizované obchodné oznámenia, elektronickú výmenu informácií v oblasti súdnictva, transeurópsku online registráciu spoločností, služby elektronickej verejnej správy pre podniky vrátane komunikácie medzi obchodnými registrami týkajúcej sa cezhraničných fúzií a zahraničných pobočiek. Táto platforma môže využívať aj zdroje a nástroje viacjazyčnej základnej platformy.

Odôvodnenie

Zriadenie jednotného európskeho identifikačného kódexu pre online služby, ktorý by mohli využívať všetci občania a všetky podniky v každom členskom štáte by veľmi zjednodušilo styk s orgánmi verejnej správy a lepšie zaručilo skutočnú interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh   23

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno d – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(d) Interoperabilné cezhraničné služby e-zdravotníctva: Tieto služby umožnia interakciu medzi občanmi/pacientmi a poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, prenosy údajov medzi rôznymi inštitúciami a medzi rôznymi organizáciami alebo priamu komunikáciu medzi občanmi/pacientmi a/alebo zdravotníckymi pracovníkmi a inštitúciami. Infraštruktúra, ktorá sa zavedie, bude v súlade so zásadami ochrany údajov, ako sa stanovujú najmä v smerniciach 95/46/ES a 2002/58/ES, ako aj s medzinárodnými a vnútroštátnymi etickými pravidlami týkajúcimi sa využívania zdravotných záznamov pacientov a iných osobných údajov.

(d) Interoperabilné cezhraničné služby e-zdravotníctva: Tieto služby umožnia interakciu medzi občanmi/pacientmi a poskytovateľmi zdravotníckej starostlivosti, prenosy údajov medzi rôznymi inštitúciami a medzi rôznymi organizáciami alebo priamu komunikáciu medzi občanmi/pacientmi a/alebo zdravotníckymi pracovníkmi a inštitúciami. Infraštruktúra, ktorá sa zavedie, zabezpečí prijatie jednotnej normy uvádzania elektronických údajov a dokumentov vytvorených v informačných systémoch zdravotných a nemocničných zariadení; stanoví minimálny spoločný súbor elektronických údajov a dokumentov, ktoré budú musieť patriť k základnej výbave pacienta v rámci interoperabilných cezhraničných služieb elektronického zdravotníctva; bude v súlade so zásadami ochrany údajov, ako sa stanovujú najmä v smerniciach 95/46/ES a 2002/58/ES, ako aj s medzinárodnými a vnútroštátnymi etickými pravidlami týkajúcimi sa využívania zdravotných záznamov pacientov a iných osobných údajov.

Odôvodnenie

V záujme riadneho fungovania služieb elektronického zdravotníctva by sa mal prijať „európsky zdravotný záznam“, ktorý bude využívať jednotnú normu uvádzania údajov a bude predovšetkým jasne uvádzať údaje, ktoré budú musieť tvoriť základné vybavenie pacienta (napríklad krvný faktor, anamnéza, prepúšťacie správy z nemocnice, záznamy o poskytnutí prvej pomoci atď.).

Pozmeňujúci návrh   24

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – odsek 2 – pododsek 3 – písmeno d – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Služby budú obsahovať cezhraničný prístup k elektronickým zdravotným záznamom a elektronickej službe predpisovania liekov, ako aj diaľkové zdravotno-asistenčné teleslužby, cezhraničné viacjazyčné sémantické služby spojené s viacjazyčnou základnou platformou, prístup k informáciám o sociálnom poistení založený na infraštruktúre EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Elektronická výmena informácií o sociálnom poistení) atď.

Služby budú obsahovať cezhraničný prístup k elektronickým zdravotným záznamom a elektronickej službe predpisovania liekov, ako aj služby telemedicíny (diaľkové zdravotno-asistenčné služby), cezhraničné viacjazyčné sémantické služby so spoločnou kodifikáciou spojené s viacjazyčnou základnou platformou, prístup k informáciám o sociálnom poistení založený na infraštruktúre EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information – Elektronická výmena informácií o sociálnom poistení) atď.

Odôvodnenie

Je dôležité stanoviť požiadavku, aby sa v rámci poskytovania cezhraničných viacjazyčných služieb prijala v členských štátoch spoločná kodifikácia, ktorá by umožnila jednoznačné stanovenie významu jednotlivých zdravotných úkonov (napríklad laboratórnych vyšetrení, patologickej anatómie, rádiológie atď.).

POSTUP

Názov

Transeurópske telekomunikačné siete a zrušenie rozhodnutia č. 1336/97/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

15.11.2011

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Oreste Rossi

28.11.2011

Prerokovanie vo výbore

1.3.2012

 

 

 

Dátum prijatia

20.6.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

53

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Elena Oana Antonescu, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Lajos Bokros, Martin Callanan, Nessa Childers, Yves Cochet, Chris Davies, Edite Estrela, Jill Evans, Karl-Heinz Florenz, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Françoise Grossetête, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Dan Jørgensen, Christa Klaß, Eija-Riitta Korhola, Holger Krahmer, Peter Liese, Kartika Tamara Liotard, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Andres Perello Rodriguez, Mario Pirillo, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Carl Schlyter, Richard Seeber, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber, Åsa Westlund, Glenis Willmott, Sabine Wils, Marina Yannakoudakis

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Erik Bánki, Cristian Silviu Buşoi, Nikos Chrysogelos, Minodora Cliveti, Gaston Franco, Vittorio Prodi, Birgit Schnieber-Jastram, Rebecca Taylor, Eleni Theocharous, Marita Ulvskog, Andrea Zanoni

Náhradníčka (čl. 187 ods. 2) prítomná na záverečnom hlasovaní

Véronique Mathieu


STANOVISKO Výboru pre vnútornÝ trh a ochranu spotrebiteľa  (12.10.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Marielle Gallo

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajkyňa oceňuje návrh usmernení pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorý predložila Komisia a ktorý prispieva k plneniu záväzkov stratégie Európa 2020 a Digitálnej agendy pre Európu.

Súčasným návrhom sa ustanovujú usmernenia pre transeurópske telekomunikačné siete. Navrhujú sa v ňom preto ciele a priority pre projekty spoločného záujmu, ktorých úlohou je odstrániť ťažkosti tým, že poskytnú pripojenie k sieťam a prístup k infraštruktúre verejných digitálnych služieb vrátane cezhraničného prístupu.

V tomto období prísnych rozpočtových pravidiel a slabého hospodárskeho rastu spravodajkyňa dúfa, že nové prostriedky navrhované Komisiou v rámci nástroja na prepojenie Európy dodajú trhu novú dynamiku na uskutočnenie jednotného digitálneho trhu.

Internetové hospodárstvo je zásadné, ako aj jeho význam pre zamestnanosť, a v roku 2016 bude predstavovať viac ako 800 miliárd EUR, teda viac než 5 % HDP Európskej únie. Internet zmenil spôsob nášho života, práce, prístupu k informáciám a vzájomnej komunikácie a má obrovský potenciál zmeniť mnohé ďalšie aspekty nášho života, ako napríklad prístup k vedomostiam a vzdelávaniu. Internet tiež zmenil náš spôsob porovnávania, kupovania alebo predávania výrobkov a služieb, spôsob vyhľadávania alebo poskytovania informácií a spôsob vykonávania platieb alebo spravovania našich údajov. Elektronický obchod a všeobecnejšie digitálne služby sú teraz v centre života spotrebiteľov, podnikov a občanov vo všeobecnosti.

Dobudovaniu jednotného digitálneho trhu však v súčasnosti bráni niekoľko prekážok: nedostatok investícií do širokopásmovej infraštruktúry, najmä vo vidieckych oblastiach EÚ, ako aj chýbajúca európska stratégia pre rozvoj infraštruktúry cezhraničných digitálnych služieb. Odhaduje sa, že tento nedostatok, ktorý treba vyriešiť, bude do roku 2020 stáť minimálne 4,1 % HDP, čiže 500 miliárd EUR, resp. 1 000 eur na občana(1).

Spravodajkyňa sa domnieva, že táto situácia je problémom najmä pre MSP, ktoré z dôvodu chýbajúceho pripojenia na dostatočne kvalitnú a rýchlu sieť nemôžu mať prospech z nových technológií, ako je tzv. cloud computing (výpočtové mračno), ktorý umožňuje inovatívny obchodný prístup a výrazné úspory z rozsahu.

Spravodajkyňa sa tiež obáva, že chýbajúci prístup k ultrarýchlemu širokopásmovému internetu spôsobuje škodu najcitlivejším spotrebiteľom. Bez takéhoto pripojenia sú spotrebitelia ochudobnení o prístup k celej škále nových aplikácií alebo služieb, napríklad k porovnávaniu cien na internete, a nemajú možnosť dostať sa k najvýhodnejším ponukám.

Spravodajkyňa preto zdôrazňuje význam cieľa Digitálnej agendy pre Európu: zabezpečiť udržateľné hospodárske a sociálne výhody vyplývajúce z jednotného digitálneho trhu založeného na ultrarýchlom širokopásmovom pripojení.

Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť význam kybernetickej bezpečnosť s cieľom zaručiť ochranu spotrebiteľov. Digitálne služby zohrávajú v bežnom živote stále dôležitejšiu úlohu, a teda používajú stále väčšie množstvo osobných alebo verejných údajov. Zaistené a bezpečné internetové prostredie je preto nevyhnutnosťou.

Spravodajkyňa súhlasí s analýzou Komisie, podľa ktorej je príčinou nedokončenia jednotného digitálneho trhu problém ponuky, ale aj dopytu. Jedným z cieľov projektov spoločného záujmu by preto malo byť stimulovanie dopytu po rýchlom a ultrarýchlom širokopásmovom pripojení, najmä prostredníctvom služieb elektronickej verejnej správy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh   1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú úloha internetu znamená, že sa výhody pre spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie ako súkromné pohnútky investovať do rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto oblasti je preto potrebná, nemala by však nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

(4) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú úloha internetu znamená, že sa výhody pre spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie ako súkromné pohnútky investovať do rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto oblasti je preto najmä vo vidieckych oblastiach potrebná, nemala by však nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh   2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Pre otvorený internet je neutralita siete kľúčová.

Pozmeňujúci návrh   3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Projekty spoločného záujmu uvedené v tomto nariadení by tiež mali pomôcť posilniť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Únie v súlade s článkom 174 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Osobitná pozornosť by sa v tomto ohľade mala venovať vidieckym, vzdialeným alebo riedko zaľudneným oblastiam.

Odôvodnenie

Európska únia musí konať predovšetkým v záujme nápravy zlyhaní trhu. S cieľom posilniť svoju územnú súdržnosť musí EÚ zabezpečiť, aby aj najredšie zaľudnené alebo najodľahlejšie oblasti mali dobrý prístup k telekomunikačnej infraštruktúre.

Pozmeňujúci návrh   4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Pokiaľ ide o využívanie verejno-súkromných partnerstiev na poskytovanie rýchlych služieb širokopásmových sietí, najmä vo vidieckych oblastiach, je žiaduce, aby sa využívali takéto partnerstvá medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a malými a strednými podnikmi informačných a komunikačných technológií (IKT) v oblasti verejných služieb IKT s európskym financovaním, pretože môžu tvoriť udržateľný základ pre miestny rozvoj zručností a poznatkov v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh   5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S vyššími rýchlosťami širokopásmového pripojenia sa viažu významné hospodárske a sociálne prínosy, ktoré investorom neumožňujú, aby ich zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa opierajú o dostupnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí otvára priestor pre inovatívne služby využívajúce väčšie rýchlosti. Na maximalizáciu synergií a interakcie medzi týmito dvoma komponentmi digitálnych telekomunikačných sietí je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

 

(10) S vyššími rýchlosťami širokopásmového pripojenia sa viažu významné hospodárske a sociálne prínosy, ktoré investorom neumožňujú, aby ich zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou infraštruktúrou potrebnou na komplexný rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa opierajú o dostupnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí otvára priestor pre inovatívne služby využívajúce väčšie rýchlosti. Na maximalizáciu synergií a interakcie medzi týmito dvoma komponentmi digitálnych telekomunikačných sietí je potrebné opatrenie na úrovni Únie, najmä s ohľadom na rastúci počet mobilných zariadení pripojených na internet, ako sú inteligentné telefóny a tablety.

Odôvodnenie

Používanie nových zariadení zvyšuje potrebu účinných telekomunikačných infraštruktúr.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a) Pokiaľ ide o vidiecke oblasti, je veľmi dôležité rozšíriť prístupové siete, ktoré uľahčujú prepojenia individuálnych domácich prípojok.

Pozmeňujúci návrh   7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Zvýšenie a udržanie prístupu k európskemu bohatému a rozmanitému kultúrnemu obsahu a údajom, ktoré majú v držbe orgány verejného sektora, a ich sprístupnenie pre opätovné využívanie pri plnom rešpektovaní autorských a s nimi súvisiacich práv podporí tvorivosť a podnieti inováciu a podnikavosť. Nekomplikovaný prístup k opätovne využiteľným viacjazyčným zdrojom pomôže prekonávať jazykové bariéry, ktoré podkopávajú vnútorný trh online služieb a obmedzujú prístup k znalostiam.

(18) Zvýšenie a udržanie prístupu k európskemu bohatému a rozmanitému kultúrnemu obsahu a údajom, ktoré majú v držbe orgány verejného sektora, a ich sprístupnenie pre opätovné využívanie pri plnom rešpektovaní autorských a s nimi súvisiacich práv podporí tvorivosť a podnieti inováciu a podnikavosť. Nekomplikovaný prístup k opätovne využiteľným viacjazyčným zdrojom pomôže prekonávať jazykové bariéry, ktoré podkopávajú vnútorný trh online služieb a obmedzujú prístup k znalostiam. Národné, regionálne a miestne orgány s rozhodovacou právomocou však musia mať naďalej možnosť samostatne rozhodovať o použití svojich informácií a pokrývať veľkú časť nákladov, ktoré im vznikli v dôsledku plnenia ich verejných povinností.

Pozmeňujúci návrh   8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach informačných a komunikačných technológií by na Komisiu mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala náležité konzultácie aj na úrovni expertov. Cieľom tohto delegovania je reagovať na nový vývoj technológií a trhov, objavujúce sa politické priority alebo príležitosti na využitie synergií medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a energetiky. Rozsah delegovania je obmedzený na úpravu opisu projektov spoločného záujmu, doplnenie projektu spoločného záujmu alebo vypustenie zastaraného projektu spoločného záujmu v súlade s vopred stanovenými, jasnými a transparentnými kritériami.

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach informačných a komunikačných technológií by na Komisiu mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala náležité konzultácie aj na úrovni expertov a na regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom tohto delegovania je reagovať na nový vývoj technológií a trhov, objavujúce sa politické priority alebo príležitosti na využitie synergií medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a energetiky. Rozsah delegovania je obmedzený na úpravu opisu projektov spoločného záujmu, doplnenie projektu spoločného záujmu alebo vypustenie zastaraného projektu spoločného záujmu v súlade s vopred stanovenými, jasnými a transparentnými kritériami.

Pozmeňujúci návrh   9

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu a podporujú rozvoj jednotného trhu, ktorého výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu, podporujú rozvoj jednotného trhu a presadzujú digitálnu integráciu celých hospodársky a kultúrne znevýhodnených oblastí, čoho výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

Pozmeňujúci návrh   10

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam.

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam za dostupné ceny.

Pozmeňujúci návrh   11

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie transeurópskych digitálnych služieb.

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie transeurópskych digitálnych služieb, pričom sa v súlade so zásadou technologickej neutrality zameriavajú najmä na vidiecke a riedko zaľudnené oblasti.

Odôvodnenie

Európska únia musí konať predovšetkým v záujme nápravy zlyhaní trhu. S cieľom posilniť svoju územnú súdržnosť musí EÚ zabezpečiť, aby aj najredšie zaľudnené alebo najodľahlejšie oblasti mali dobrý prístup k telekomunikačnej infraštruktúre.

Pozmeňujúci návrh   12

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Stimulujú dopyt po službách vyžadujúcich širokopásmové pripojenie, a to najmä prostredníctvom rozvoja služieb elektronickej verejnej správy, čo pomôže pri rozvoji vnútorného digitálneho trhu.

Odôvodnenie

Súčasný ešte nedostatočný dopyt sa musí stimulovať, aby sa vytvorili podmienky, v ktorých bude rastúci dopyt podporovať rozvoj nových služieb určených spotrebiteľom.

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí zabezpečujúcich dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a vyššou;

(a) komplexné zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí zabezpečujúcich dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a vyššou;

Pozmeňujúci návrh   14

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

(b) zavádzanie širokopásmových sietí, najmä prístupových sietí, s cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

Pozmeňujúci návrh   15

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty zodpovedné za realizáciu projektov spoločného záujmu alebo prispievajúce k ich realizácii zabezpečia potrebné právne, administratívne, technické a finančné opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami tohto nariadenia.

(3) Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty vrátane regionálnych a miestnych orgánov zodpovedné za realizáciu projektov spoločného záujmu alebo prispievajúce k ich realizácii v prípade potreby zabezpečia potrebné právne, administratívne, technické a finančné opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh   16

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – písmeno a – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ak sa v Únii vykonávajú projekty v oblasti infraštruktúry na jednom type siete (dopravnej, energetickej alebo telekomunikačnej), môže sa v rovnakom čase realizovať kartografia ostatných sietí.

Odôvodnenie

Cieľom je vytvoriť synergie, pretože kartografické práce sú veľmi nákladné, a vždy keď sa vykonávajú stavebné práce na zmene alebo modernizácii niektorej siete, môže byť užitočné využiť tieto práce na kartografiu iných sietí.

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 9 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie prispievajúce k projektu spoločného záujmu v oblasti širokopásmových sietí musia, bez ohľadu na využívanú technológiu:

Akcie prispievajúce k projektu spoločného záujmu v oblasti širokopásmových sietí musia bez ohľadu na využívanú technológiu v prípadoch, keď možno preukázať, že trh nie je schopný komerčne zabezpečiť túto infraštruktúru:

Odôvodnenie

Malo by byť jasne stanovené, že podpora sa bude poskytovať len tým oblastiam, ktorým ju neposkytne trh.

Pozmeňujúci návrh   18

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Infraštruktúra služieb pre bezpečnejší internet – odsek 3 – písmeno ea (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Platforma riešenia sporov online:

 

Táto služba poskytne platformu na mimosúdne riešenie sporov zmluvnej povahy medzi spotrebiteľmi a podnikateľskými subjektmi. Strany sporu budú môcť predložiť spor online vo svojom jazyku a budú môcť byť presmerované na vnútroštátny subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorý bude mať právomoc zaoberať sa týmto sporom a vyriešiť ho transparentným, účinným a nestranným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh   19

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické informačné infraštruktúry – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyvinú sa a zavedú komunikačné kanály a platformy s cieľom zlepšiť celoúnijné schopnosti v oblastiach pripravenosti, výmeny informácií, koordinácie a reakcie.

Uľahčenie vývinu komunikačných kanálov a platforiem v členských štátoch by malo zlepšiť celoúnijné schopnosti v oblastiach pripravenosti, výmeny informácií, koordinácie a reakcie a zároveň zohľadňovať existujúce vnútroštátne kapacity a iniciatívy.

Odôvodnenie

Komisia by mala zohrávať pomocnú úlohu a zohľadňovať existujúce kapacity a iniciatívy v členských štátoch. Týmto pozmeňujúcim návrhom by sa tento bod objasnil.

Pozmeňujúci návrh   20

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické informačné infraštruktúry – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Základná platforma služieb bude pozostávať zo siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT, z angl. Computer Emergency Response Team) vychádzajúcej z minimálneho súboru základných schopností. Sieť bude tvoriť chrbticu európskeho systému výmeny informácií a varovania (EISAS, z angl. European Information Sharing and Alert System) pre európskych občanov a MSP.

Základná platforma služieb bude pozostávať zo siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT, z angl. Computer Emergency Response Team) vychádzajúcej z minimálneho súboru základných schopností. Sieť môže poskytovať obmedzené množstvo informácií európskemu systému výmeny informácií a varovania (EISAS, z angl. European Information Sharing and Alert System) pre európskych občanov a MSP.

Odôvodnenie

V správe Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií o využívaní EISAS z októbra 2011 sa uvádza, že „prevádzkové podmienky celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) vedú z hľadiska rozsahu pôsobnosti, zamerania a zdrojov k vážnym pochybnostiam v súvislosti s myšlienkou budovania celoštátnych/vládnych CERT ako základného uzla a hnacej sily EISAS v členských štátoch“. CERT by nemali tvoriť chrbticu EISAS. Ostatné organizácie, ktorých hlavnými zákazníkmi sú MSP a občania, by mali zohrávať väčšiu úlohu.

Pozmeňujúci návrh   21

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické informačné infraštruktúry – odsek 3 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) proaktívne služby – sledovanie technológií a šírenie a zdieľanie informácií súvisiacich s bezpečnosťou; posúdenia bezpečnosti; poskytovanie usmernení o bezpečnostných konfiguráciách; poskytovanie služby odhaľovania narušení;

(a) EISAS by mal občanom a MSP v Únii poskytovať potrebné znalosti a zručnosti na ochranu ich systémov IT a informačných zdrojov. Zriadenie siete celoštátnych/vládnych CERT by malo uľahčovať výmenu informácií a spoluprácu medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Správa Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií o využívaní EISAS poukazuje na skutočnosť, že takéto podrobné informácie by neboli pre MSP a občanov také hodnotné. Presné informácie o službách by sa mali stanoviť počas ďalšej práce ENISA. Činnosti siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) sa pravdepodobne bližšie stanovia v nariadení Komisie o kybernetickej bezpečnosti neskôr v priebehu tohto roka a nemali by sa vymedzovať tu.

Pozmeňujúci návrh   22

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – pododdiel Bezpečnosť a zabezpečenie – nadpis Kritické informačné infraštruktúry – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) reaktívne služby – riešenie incidentov a reakcia na incidenty; vyhlasovanie pohotovosti a vydávanie varovaní; analýza a riešenie zraniteľnosti, zaobchádzanie s artefaktmi (poskytovanie vysokokvalitných upozornení na nový malvér a iné artefakty).

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Správa Európskej agentúry pre bezpečnosť sietí a informácií o využívaní EISAS poukazuje na skutočnosť, že takéto podrobné informácie by neboli pre MSP a občanov také hodnotné. Presné informácie o službách by sa mali stanoviť počas ďalšej práce ENISA. Činnosti siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT) sa pravdepodobne bližšie stanovia v nariadení Komisie o kybernetickej bezpečnosti neskôr v priebehu tohto roka a nemali by sa vymedzovať tu.

POSTUP

Názov

Transeurópske telekomunikačné siete a zrušenie rozhodnutia č. 1336/97/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Gestorský výbor

dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor, ktorý predložil stanovisko

dátum oznámenia na schôdzi

IMCO

15.11.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Marielle Gallo

 

29.2.2012

Prerokovanie vo výbore

25.4.2012

21.6.2012

18.9.2012

 

Dátum prijatia

11.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

32

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Vicente Miguel Garcés Ramón, Louis Grech, Mikael Gustafsson, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Iliana Ivanova, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Hans-Peter Mayer, Gesine Meissner, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Zuzana Roithová, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Gino Trematerra, Barbara Weiler

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Regina Bastos, Ildikó Gáll-Pelcz, María Irigoyen Pérez, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Kerstin Westphal

(1)

Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market (Hospodársky dosah európskeho jednotného digitálneho trhu), marec 2010.


STANOVISKO Výboru pre regionálny rozvoj (15.10.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Ramona Nicole Mănescu

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre regionálny rozvoj vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh   1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby a podnikanie. Preto je pre ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná transeurópska dostupnosť rýchleho pripojenia na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby a podnikanie. Preto je pre ekonomický rast, sociálne začlenenie a jednotný trh nevyhnutná dostupnosť rýchleho pripojenia na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme vo všetkých regiónoch EÚ.

Pozmeňujúci návrh   2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby a podnikanie. Preto je pre ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná transeurópska dostupnosť rýchleho pripojenia na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby a podnikanie. Preto je pre ekonomický rast, konkurencieschopnosť a jednotný trh nevyhnutná transeurópska dostupnosť rýchleho pripojenia na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh   3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Dňa 17. júna 2010 Európska rada schválila Digitálnu agendu pre Európu a vyzvala všetky inštitúcie, aby sa zaangažovali do jej úplnej realizácie. Cieľom digitálnej agendy je určiť smerovanie úsilia o maximalizáciu spoločenského a hospodárskeho potenciálu informačných a komunikačných technológií, najmä zavedením vysokorýchlostných širokopásmových sietí a snahou zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci Európania prístup k rýchlostiam pripojenia na internet presahujúcim úroveň 30 Mb/s a aby najmenej 50 % európskych domácností malo zmluvu na pripojenie na internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s. Cieľom Digitálnej agendy pre Európu je vytvorenie stabilného právneho rámca na podporu investícií do otvorenej a konkurencieschopnej vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry a do súvisiacich služieb, skutočného jednotného trhu online obsahu a služieb, aktívna podpora digitalizácie európskeho kultúrneho bohatstva a podpora prístupu na internet a jeho využívania všetkými, najmä prostredníctvom podpory digitálnej gramotnosti a prístupnosti. Okrem toho by členské štáty mali implementovať národné prevádzkové plány vysokorýchlostného internetu so zameraním verejného financovania na oblasti, ktoré nie sú plne pokryté súkromnými investíciami do internetových infraštruktúr, a podporiť zavedenie a využívanie moderných služieb prístupných online.

(3) Dňa 17. júna 2010 Európska rada schválila Digitálnu agendu pre Európu a vyzvala všetky inštitúcie, aby sa zaangažovali do jej úplnej realizácie. Cieľom digitálnej agendy je určiť smerovanie úsilia o maximalizáciu spoločenského a hospodárskeho potenciálu informačných a komunikačných technológií, najmä zavedením vysokorýchlostných širokopásmových sietí a snahou zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci Európania prístup k rýchlostiam pripojenia na internet presahujúcim úroveň 30 Mb/s a aby najmenej 50 % európskych domácností malo zmluvu na pripojenie na internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s, ktoré môže byť založené na rozličných technológiách. Cieľom Digitálnej agendy pre Európu je vytvorenie stabilného právneho rámca na podporu investícií do otvorenej a konkurencieschopnej vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry a do súvisiacich služieb, skutočného jednotného trhu online obsahu a služieb, aktívna podpora digitalizácie európskeho kultúrneho bohatstva a podpora prístupu na internet a jeho využívania všetkými, najmä prostredníctvom podpory digitálnej gramotnosti a prístupnosti. Okrem toho by členské štáty mali implementovať národné prevádzkové plány vysokorýchlostného internetu so zameraním verejného financovania na oblasti, ktoré nie sú plne pokryté súkromnými investíciami do internetových infraštruktúr, a podporiť zavedenie a využívanie moderných služieb prístupných online.

Pozmeňujúci návrh   4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(3a) Členské štáty sa vyzývajú, aby v záujme dosiahnutia cieľov Digitálnej agendy využívali aj štrukturálne fondy a súčasne zabezpečili synergie medzi rámcovým programom, štrukturálnymi fondmi a národnými politikami vo vzťahu k širším cieľom EÚ v oblasti konkurencieschopnosti, ekonomického rastu a súdržnosti.

Pozmeňujúci návrh   5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Priority ako vysokorýchlostné siete, cezhraničné verejné služby, prístup k viacjazyčným službám, bezpečnosť, ochrana a inteligentné energetické služby sú všetko špecifické oblasti, v ktorých sú miestne a regionálne orgány zároveň kľúčovými aktérmi, poskytovateľmi aj príjemcami.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Zoznam oprávnených projektov, ktoré sa majú financovať z Nástroja na prepojenie Európy, je flexibilný, aby zohľadňoval osobitosti, s ktorými sa stretáva Únia ako celok, ale vo väčšine prípadov členské štáty, najmä čo sa týka projektov širokopásmovej infraštruktúry.

Pozmeňujúci návrh   7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6b) Uplatňovanie Nástroja na prepojenie Európy by nemalo poškodzovať ciele politiky súdržnosti. Pri realizácii navrhovaných opatrení by členské štáty mali prijímať nevyhnutné opatrenia, aby sa vyhli väčšiemu administratívnemu zaťaženiu na národnej úrovni a zároveň poskytovali miestnym a regionálnym orgánom technickú pomoc, ktorú potrebujú na využívanie nových finančných nástrojov a ich pákového efektu.

Pozmeňujúci návrh   8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V rámci systému otvorených a konkurenčných trhov je intervencia Únie nevyhnutná v prípadoch, keď je potrebné prekonať zlyhanie trhu. Poskytnutím finančnej podpory a dodatočného finančného pákového efektu pre projekty z oblasti infraštruktúry môže Únia prispieť k vytvoreniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblasti telekomunikácií, a vygenerovať tak vyššie prínosy z hľadiska vplyvu na trh, administratívnej efektívnosti a využitia zdrojov.

(9) V rámci systému otvorených a konkurenčných trhov je intervencia Únie nevyhnutná v prípadoch, keď je potrebné prekonať zlyhanie trhu a keď treba prijať opatrenia na vyriešenie nedostatku investícií v nekomerčných projektoch. Poskytnutím finančnej podpory a dodatočného finančného pákového efektu pre projekty z oblasti infraštruktúry môže Únia prispieť k vytvoreniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblasti telekomunikácií, a vygenerovať tak vyššie prínosy z hľadiska vplyvu na trh, administratívnej efektívnosti a využitia zdrojov.

Pozmeňujúci návrh   9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12) Otváraním obchodných príležitostí bude zavádzanie širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb podporovať vyváranie pracovných príležitostí v Únii. Budovanie širokopásmových sietí bude mať aj okamžitý účinok na zamestnanosť, najmä v sektore stavebného inžinierstva.

(12) Otváraním obchodných príležitostí bude zavádzanie širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb podporovať vyváranie pracovných príležitostí v Únii. Budovanie širokopásmových sietí bude mať aj okamžitý účinok na zamestnanosť, najmä v sektore stavebného inžinierstva, a na prístup k pracovným miestam, napríklad vo vidieckych oblastiach.

Pozmeňujúci návrh   10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(14a) Vzhľadom na problémy, ktoré vznikajú v súvislosti s prístupom k spektru, môžu bezdrôtové širokopásmové siete zohrávať kľúčovú úlohu pri pokrývaní všetkých oblastí, a to i vidieckych a izolovaných oblastí, v ktorých nie je iná možnosť.

Pozmeňujúci návrh   11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach informačných a komunikačných technológií by na Komisiu mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala náležité konzultácie aj na úrovni expertov. Cieľom tohto delegovania je reagovať na nový vývoj technológií a trhov, objavujúce sa politické priority alebo príležitosti na využitie synergií medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a energetiky. Rozsah delegovania je obmedzený na úpravu opisu projektov spoločného záujmu, doplnenie projektu spoločného záujmu alebo vypustenie zastaraného projektu spoločného záujmu v súlade s vopred stanovenými, jasnými a transparentnými kritériami.

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach informačných a komunikačných technológií by na Komisiu mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala náležité konzultácie na regionálnej a miestnej úrovni aj na úrovni expertov . Cieľom tohto delegovania je reagovať na nový vývoj technológií a trhov, objavujúce sa politické priority alebo príležitosti na využitie synergií medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a energetiky. Rozsah delegovania je obmedzený na úpravu opisu projektov spoločného záujmu, doplnenie projektu spoločného záujmu alebo vypustenie zastaraného projektu spoločného záujmu v súlade s vopred stanovenými, jasnými a transparentnými kritériami.

Pozmeňujúci návrh   12

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu a podporujú rozvoj jednotného trhu, ktorého výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu a tvorbe bohatstva a pracovných miest, podnecujú sociálne začlenenie a podporujú rozvoj jednotného trhu, ktorého výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam.

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam, čím umožňujú miestnym a regionálnym orgánom uplatňovať najvhodnejšie riešenia pre ich konkrétne miestne a regionálne potreby.

Pozmeňujúci návrh   14

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam.

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu na každej úrovni prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam, pričom je potrebné mať na zreteli skutočnosť, že začlenené musia byť aj redšie obývané a menej rozvinuté regióny, v ktorých je potrebné vytvoriť spojenie.

Pozmeňujúci návrh   15

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie transeurópskych digitálnych služieb.

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí v súlade so zásadou technologickej neutrality, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie transeurópskych digitálnych služieb a zabezpečia udržateľnú konkurencieschopnosť európskeho priemyslu.

Pozmeňujúci návrh   16

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) Zmenšovanie rozdielov medzi regiónmi obnovením rýchlych a spoľahlivých komunikačných spojení doplnených účinnými bezdrôtovými mobilnými službami zohráva kľúčovú úlohu pri podpore regionálnej konkurencieschopnosti, dostupnosti a rovnosti medzi ľuďmi.

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Na dosiahnutie týchto cieľov musia členské štáty zabezpečiť konzultácie s miestnymi a regionálnymi orgánmi, ktoré sú zapojené do tohto procesu v každom príslušnom štádiu procesu.

Pozmeňujúci návrh   18

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí zabezpečujúcich dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a vyššou;

(a) zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí zabezpečujúcich dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a vyššou pri zohľadnení dopytu po ultrarýchlom internete;

Odôvodnenie

Investovanie do ultrarýchlych širokopásmových sietí je veľmi riziková oblasť. Štatistické údaje ukazujú, že používanie vysokorýchlostného internetu podstatne zaostáva za súčasným širokopásmovým pokrytím. Výber technológií a projektov, ktoré sa budú financovať, by preto mal zohľadňovať súčasný dopyt po širokopásmovom prístupe.

Pozmeňujúci návrh   19

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s použitím všetkých dostupných technológií v súlade so zásadou technologickej neutrality s cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou pri zohľadnení dopytu po ultrarýchlom internete;

Odôvodnenie

Investovanie do ultrarýchlych širokopásmových sietí je veľmi riziková oblasť. Štatistické údaje ukazujú, že používanie vysokorýchlostného internetu podstatne zaostáva za súčasným širokopásmovým pokrytím. Výber technológií a projektov, ktoré sa budú financovať, by preto mal zohľadňovať súčasný dopyt po širokopásmovom prístupe.

Pozmeňujúci návrh   20

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) rozvoj širokopásmových sietí na prepojenie škôl v izolovaných vidieckych spoločenstvách v členských štátoch s cieľom rozvinúť programy diaľkového štúdia a zabrániť tak vysídľovaniu týchto oblastí;

Pozmeňujúci návrh   21

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty zodpovedné za realizáciu projektov spoločného záujmu alebo prispievajúce k ich realizácii zabezpečia potrebné právne, administratívne, technické a finančné opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami tohto nariadenia.

3. Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty vrátane miestnych a regionálnych orgánov, ktoré sú zodpovedné za realizáciu projektov spoločného záujmu alebo prispievajú k ich realizácii, zabezpečia potrebné právne, administratívne, technické a finančné opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami tohto nariadenia.

Odôvodnenie

Z toho istého dôvodu, ktorý sme už uviedli, by bolo užitočné spomenúť miestne a regionálne orgány.

Pozmeňujúci návrh   22

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a. Členské štáty prijímajú nevyhnutné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa miestne a regionálne orgány plne a efektívne zapájali do správy iniciatív súvisiacich s IKT, ako prostriedok na zlepšenie ich služieb v oblastiach ako zdravotná starostlivosť, vzdelávanie, verejné obstarávanie, bezpečnosť a sociálne služby.

Pozmeňujúci návrh   23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3b. Komisia a členské štáty povzbudzujú a podporujú miestne a regionálne orgány, aby využívali verejno-súkromné partnerstvo pri poskytovaní širokopásmových služieb, najmä vo vidieckych oblastiach. Z tohto hľadiska je pre členské štáty nevyhnutné, aby skonsolidovali administratívnu kapacitu svojich verejných inštitúcií na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a primerane zmodernizovali ich infraštruktúru s cieľom zabezpečiť úspešný rozvoj a realizáciu transeurópskych telekomunikačných sietí.

Pozmeňujúci návrh   24

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3c. Miestne a regionálne orgány sa musia viac angažovať, aby sa výrazne prispelo k zlepšeniu opätovného využívania informácií verejného sektora, a tým k zvýšeniu konkurencieschopnosti a tvorbe nových pracovných miest.

Pozmeňujúci návrh   25

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 7 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ca) zahrnutia vidieckych a riedko osídlených oblastí, ako aj najvzdialenejších regiónov.

Pozmeňujúci návrh   26

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 8 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(c) preukazuje európsku pridanú hodnotu.

(c) preukazuje európsku pridanú hodnotu stanovenú prostredníctvom hodnotenia uskutočniteľnosti a analýz nákladov a prínosov so zreteľom na všeobecný záujem a rovnaký prístup k internetu pre celé obyvateľstvo, najmä v oblastiach s väčšími problémami s pripojením.

Pozmeňujúci návrh   27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Na základe informácií získaných podľa článku 21 nariadenia XXX, ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame Európu, si členské štáty a Komisia budú vymieňať informácie o pokroku dosiahnutom pri vykonávaní týchto usmernení.

1. Na základe informácií získaných podľa článku 21 nariadenia XXX, ktorým sa zriaďuje Nástroj na prepojenie Európy, si členské štáty a Komisia budú vymieňať informácie a najlepšie postupy týkajúce sa pokroku dosiahnutého pri vykonávaní týchto usmernení. Členské štáty do tohto procesu zapoja miestne a regionálne orgány.

Pozmeňujúci návrh   28

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Komisii pomáha skupina odborníkov zložená zo zástupcov členských štátov (za každý štát jedného), ktorej úlohou je monitorovať vykonávanie týchto usmernení, pomáhať pri plánovaní prostredníctvom vnútroštátnych stratégií pre zavedenie vysokorýchlostného internetu a mapovaní infraštruktúr a vymieňať si informácie. Skupina odborníkov môže zvažovať aj iné problémy týkajúce sa rozvoja transeurópskych telekomunikačných sietí.

2. Komisii pomáha skupina odborníkov zložená zo zástupcu každého členského štátu, jedného zástupcu z regionálnej a jedného z miestnej samosprávy, ktorej úlohou je monitorovať vykonávanie týchto usmernení, pomáhať pri plánovaní prostredníctvom vnútroštátnych stratégií pre zavedenie vysokorýchlostného internetu a mapovaní infraštruktúr a vymieňať si informácie. Skupina odborníkov môže zvažovať aj iné problémy týkajúce sa rozvoja transeurópskych telekomunikačných sietí.

Pozmeňujúci návrh   29

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V týchto správach bude Komisia hodnotiť aj to, či rozsah projektov spoločného záujmu aj naďalej odráža politické priority, technologický vývoj alebo situáciu na príslušných trhoch. V prípade veľkých projektov budú tieto správy obsahovať analýzu vplyvu na životné prostredie zohľadňujúcu potreby adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám. Takéto preskúmanie sa môže vykonať aj inokedy, keď sa to uzná za vhodné.

4. V týchto správach bude Komisia hodnotiť aj to, či rozsah projektov spoločného záujmu aj naďalej odráža politické priority, technologický vývoj a uskutočniteľnosť projektu vzhľadom na situáciu na príslušných trhoch. V prípade veľkých projektov budú tieto správy obsahovať analýzu vplyvu na životné prostredie zohľadňujúcu potreby adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám. Takéto preskúmanie sa môže vykonať aj inokedy, keď sa to uzná za vhodné.

Pozmeňujúci návrh   30

Návrh nariadenia

Príloha – časť 2 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vidiecke a riedko osídlené oblasti sú typicky obsluhované pomalými pripojeniami a v niektorých prípadoch nie sú obsluhované vôbec. Obchodný dôvod na investovanie nebude pravdepodobne dostatočný a európske ciele sa pravdepodobne do roku 2020 nedosiahnu. Investovanie v týchto oblastiach si vyžaduje vyššiu finančnú podporu poskytovanú formou grantov, prípadne v kombinácii s finančnými nástrojmi. Do takýchto oblastí patria aj vzdialené a riedko zaľudnené regióny, kde sú buď náklady na investície veľmi vysoké, alebo príjmy nízke. Podpora prostredníctvom nástroja Spájame Európu v týchto oblastiach sa pravdepodobne bude dopĺňať podporou z dostupných kohéznych fondov alebo fondov rozvoja vidieka a iných verejných prostriedkov priamej podpory.

Vidiecke a riedko osídlené oblasti sú typicky obsluhované pomalými pripojeniami a v niektorých prípadoch nie sú obsluhované vôbec. Obchodný dôvod na investovanie nebude pravdepodobne dostatočný a európske ciele sa pravdepodobne do roku 2020 nedosiahnu. Investovanie v týchto oblastiach si vyžaduje vyššiu finančnú podporu poskytovanú formou grantov, prípadne v kombinácii s finančnými nástrojmi. Podpora prostredníctvom Nástroja na prepojenie Európy v týchto oblastiach sa musí dopĺňať podporou z dostupných kohéznych fondov alebo fondov rozvoja vidieka a iných verejných prostriedkov priamej podpory, aby sa zaručil rovnaký prístup k internetu, čím sa bude stimulovať rast a zamestnanosť, a tak povzbudzovať osídľovanie oblastí s demografickými problémami.

POSTUP

Názov

Transeurópske telekomunikačné siete a zrušenie rozhodnutia č. 1336/97/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

REGI

15.11.2011

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

               dátum vymenovania

Ramona Nicole Mănescu

23.11.2011

Dátum prijatia

10.10.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania:

+:

–:

0:

44

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Luís Paulo Alves, Charalampos Angourakis, Catherine Bearder, Victor Boştinaru, John Bufton, Alain Cadec, Salvatore Caronna, Nikos Chrysogelos, Francesco De Angelis, Tamás Deutsch, Rosa Estaràs Ferragut, Danuta Maria Hübner, Filiz Hakaeva Hyusmenova, Vincenzo Iovine, María Irigoyen Pérez, Seán Kelly, Mojca Kleva, Constanze Angela Krehl, Petru Constantin Luhan, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Ramona Nicole Mănescu, Vladimír Maňka, Riikka Manner, Iosif Matula, Erminia Mazzoni, Ana Miranda, Jens Nilsson, Lambert van Nistelrooij, Jan Olbrycht, Younous Omarjee, Markus Pieper, Tomasz Piotr Poręba, Monika Smolková, Ewald Stadler, Georgios Stavrakakis, Csanád Szegedi, Nuno Teixeira, Oldřich Vlasák, Kerstin Westphal, Hermann Winkler, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karima Delli, Jens Geier, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Elisabeth Schroedter, Czesław Adam Siekierski, Giommaria Uggias


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (27.9.2012)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete, ktorým sa zrušuje rozhodnutie č. 1336/97/ES

(COM(2011)0657 – C7‑0373/2011 – 2011/0299(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Lorenzo Fontana

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Toto nariadenie o usmerneniach pre transeurópske telekomunikačné siete tvorí súčasť stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu.

Nariadenie poskytuje rámec na vytvorenie širokopásmových sietí v súlade s cieľmi stanovenými pre hlavnú iniciatívu Digitálnej agendy pre Európu a stanovuje príslušné ciele a priority na tento účel.

Táto hlavná iniciatíva vymedzuje pre EÚ v oblasti digitálnych infraštruktúr niekoľko oprávnene ambicióznych cieľov. Zámerom je dosiahnuť do roku 2020 plošné pokrytie rýchlosťou 30 Mb/s alebo zabezpečiť, aby aspoň 50 % domácností v Európe malo dovtedy pripojenie na internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s.

Ako sa uvádza v časti Cieľ návrhu, tieto plány prispejú k rozvoju nášho hospodárstva a zlepšia konkurencieschopnosť európskych spoločností, medzi ktoré patrí množstvo malých a stredných podnikov.

Rýchle a vysokorýchlostné širokopásmové pripojenie prinesie našim podnikom a orgánom verejnej správy hmatateľné výhody v porovnaní s novými, rýchlo sa rozvíjajúcimi mocnosťami vo svete. Ak má Európa prijať výzvu stať sa vedúcu silou v uplatňovaní najmodernejších technológií a ak má túto úlohu vykonávať správne a systematicky, musia členské štáty koordinovať svoje úsilie v oblasti rozvoja širokopásmového pripojenia.

V záujme dosiahnutia konkrétnych a užitočných výsledkov však treba uznať význam vzdelávania ako hnacej sily rozvoja EÚ.

Vzdelanie – od základného vzdelávania až po špičkový vedecký výskum – je základom každého procesu rozvoja. Investície do vzdelávania musia zodpovedať cieľom stratégie Európa 2020, aby sa zabezpečilo, že významný rozvoj v oblasti výskumu a inovácií sa prejaví v rovnakej miere na rozvoji európskej spoločnosti ako celku. Ak sa toto hľadisko vzdelávania nebude riadne brať do úvahy, bude to mať veľmi nepriaznivý a kontraproduktívny vplyv na pokrok EÚ.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh   1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby a podnikanie. Preto je pre ekonomický rast a jednotný trh nevyhnutná transeurópska dostupnosť rýchleho pripojenia na internet a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

(1) Telekomunikačné siete a služby sa v čoraz väčšej miere stávajú infraštruktúrami založenými na internete s úzko prepojenými širokopásmovými sieťami a digitálnymi službami. Internet sa stáva dominantnou platformou pre komunikácie, služby vzdelávací a kultúrny obsah a podnikanie. Preto je pre ekonomický rast, jednotný trh a digitálnu integráciu ľudí a všetkých hospodársky a kultúrne ochudobnených oblastí nevyhnutná transeurópska dostupnosť rýchleho pripojenia na internet za dostupné ceny a digitálnych služieb vo verejnom záujme.

Pozmeňujúci návrh   2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Dňa 26. marca 2010 Európska rada privítala návrh Komisie na spustenie stratégie Európa 2020. Jednou z troch priorít stratégie Európa 2020 je inteligentný rast realizovaný rozvojom hospodárstva založeným na znalostiach a inováciách. Investície do telekomunikácií, najmä do širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb sú nutnou podmienkou pre inteligentný, ale aj udržateľný a inkluzívny hospodársky rast Únie.

(2) Dňa 26. marca 2010 Európska rada privítala návrh Komisie na spustenie stratégie Európa 2020. Jednou z troch priorít stratégie Európa 2020 je inteligentný rast realizovaný rozvojom hospodárstva založeným na znalostiach a inováciách. Investície do telekomunikácií, najmä do širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb sú nutnou podmienkou pre inteligentný, ale aj udržateľný a inkluzívny hospodársky rast a spoločenskú a kultúrnu účasť občanov Únie. Stratégia Európa 2020 prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti MSP, zlepšeniu interoperability a prístupu k prepojeniam medzi národnými systémami a z dlhodobého hľadiska k rozvoju jednotného digitálneho trhu.

Pozmeňujúci návrh   3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Dňa 17. júna 2010 Európska rada schválila Digitálnu agendu pre Európu a vyzvala všetky inštitúcie, aby sa zaangažovali do jej úplnej realizácie. Cieľom digitálnej agendy je určiť smerovanie úsilia o maximalizáciu spoločenského a hospodárskeho potenciálu informačných a komunikačných technológií, najmä zavedením vysokorýchlostných širokopásmových sietí a snahou zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci Európania prístup k rýchlostiam pripojenia na internet presahujúcim úroveň 30 Mb/s a aby najmenej 50 % európskych domácností malo zmluvu na pripojenie na internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s. Cieľom Digitálnej agendy pre Európu je vytvorenie stabilného právneho rámca na podporu investícií do otvorenej a konkurencieschopnej vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry a do súvisiacich služieb, skutočného jednotného trhu online obsahu a služieb, aktívna podpora digitalizácie európskeho kultúrneho bohatstva a podpora prístupu na internet a jeho využívania všetkými, najmä prostredníctvom podpory digitálnej gramotnosti a prístupnosti. Okrem toho by členské štáty mali implementovať národné prevádzkové plány vysokorýchlostného internetu so zameraním verejného financovania na oblasti, ktoré nie sú plne pokryté súkromnými investíciami do internetových infraštruktúr, a podporiť zavedenie a využívanie moderných služieb prístupných online.

(3) Dňa 17. júna 2010 Európska rada schválila Digitálnu agendu pre Európu a vyzvala všetky inštitúcie, aby sa zaangažovali do jej úplnej realizácie. Cieľom digitálnej agendy je určiť smerovanie úsilia o maximalizáciu spoločenského, kultúrneho a hospodárskeho potenciálu informačných a komunikačných technológií, najmä zavedením vysokorýchlostných širokopásmových sietí a snahou zabezpečiť, aby do roku 2020 mali všetci Európania prístup k rýchlostiam pripojenia na internet presahujúcim úroveň 30 Mb/s a aby najmenej 50 % európskych domácností malo zmluvu na pripojenie na internet s rýchlosťou nad 100 Mb/s. Cieľom Digitálnej agendy pre Európu je vytvorenie stabilného právneho rámca na podporu investícií do otvorenej a konkurencieschopnej vysokorýchlostnej internetovej infraštruktúry a do súvisiacich služieb, skutočného jednotného trhu online obsahu a služieb, aktívna podpora digitalizácie európskeho kultúrneho bohatstva a podpora prístupu na internet a jeho využívania všetkými, najmä prostredníctvom podpory digitálnej gramotnosti a prístupnosti. Okrem toho by členské štáty mali implementovať národné prevádzkové plány vysokorýchlostného internetu so zameraním verejného financovania na oblasti, ktoré nie sú plne pokryté súkromnými investíciami do internetových infraštruktúr, a podporiť zavedenie a využívanie moderných služieb prístupných online.

Pozmeňujúci návrh   4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu sa dospelo k záveru, že kľúčovú úloha internetu znamená, že sa výhody pre spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie ako súkromné pohnútky investovať do rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto oblasti je preto potrebná, nemala by však nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

(4) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Široké pásmo v Európe: investície do digitálne riadeného rastu sa dospelo k záveru, že kľúčová úloha internetu znamená, že sa výhody pre spoločnosť ako celok javia oveľa väčšie ako súkromné pohnútky investovať do rýchlejších sietí. Verejná podpora tejto oblasti je preto potrebná, najmä vo vidieckych oblastiach, nemala by však nevhodne narúšať hospodársku súťaž.

Pozmeňujúci návrh   5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(4a) Mala by sa venovať pozornosť dôležitosti verejnej podpory investíciám do rýchlejších sietí; najmä vzhľadom na význam tejto otázky a na úroveň zapojeného financovania by Únia mala zaručiť, aby sa štátna pomoc používala ako stimul na investovanie do oblastí, v ktorých je očakávaná návratnosť osobitne nízka.

Pozmeňujúci návrh   6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Rozpočet stratégie Európa 2020 sa berie na vedomie vytvorenie nástroja Spájame Európu v kontexte viacročného finančného rámca s cieľom riešiť potreby infraštruktúry v oblastiach dopravy, energetiky a informačných a komunikačných technológií. Synergie medzi týmito sektormi, ako aj s inými investičnými programami Únie majú kľúčový význam, pretože sa vynárajú ďalšie podobné výzvy, ktoré si vyžadujú riešenia schopné obnoviť rast, znižovať roztrieštenosť, posilňovať súdržnosť, uprednostňovať využívanie inovačných finančných nástrojov a riešiť zlyhania trhu, ako aj odstraňovanie prekážok, ktoré bránia dobudovaniu jednotného trhu.

(5) V oznámení Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Rozpočet stratégie Európa 2020 sa berie na vedomie vytvorenie nástroja Spájame Európu v kontexte viacročného finančného rámca s cieľom riešiť potreby infraštruktúry v oblastiach dopravy, energetiky a informačných a komunikačných technológií. Synergie medzi týmito sektormi, ako aj s inými investičnými programami Únie majú kľúčový význam, pretože sa vynárajú ďalšie podobné výzvy, ktoré si vyžadujú riešenia schopné obnoviť rast, znižovať roztrieštenosť, posilňovať súdržnosť, znižovať rozdiely v rozvoji vo všetkých regiónoch EÚ, uprednostňovať využívanie inovačných finančných nástrojov a riešiť zlyhania trhu, ako aj odstraňovanie prekážok, ktoré bránia dobudovaniu jednotného trhu.

Pozmeňujúci návrh   7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a) Neutralita siete má pre otvorený internet kľúčový význam.

Pozmeňujúci návrh   8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a) Projekty spoločného záujmu uvedené v tomto nariadení by mali tiež čo najskôr pomôcť pri prieskume infraštruktúry na európskej, národnej a regionálnej úrovni, aby sa zistili nedostatky v poskytovaní širokopásmového pripojenia a prostredníctvom verejných a súkromných investícií odstránili digitálne prekážky.

Pozmeňujúci návrh   9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9) V rámci systému otvorených a konkurenčných trhov je intervencia Únie nevyhnutná v prípadoch, keď je potrebné prekonať zlyhanie trhu. Poskytnutím finančnej podpory a dodatočného finančného pákového efektu pre projekty z oblasti infraštruktúry môže Únia prispieť k vytvoreniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblasti telekomunikácií, a vygenerovať tak vyššie prínosy z hľadiska vplyvu na trh, administratívnej efektívnosti a využitia zdrojov.

(9) V rámci systému otvorených a konkurenčných trhov je intervencia Únie nevyhnutná v prípadoch, keď je potrebné prekonať zlyhanie trhu. Poskytnutím finančnej podpory a dodatočného finančného pákového efektu pre projekty z oblasti infraštruktúry môže Únia prispieť k vytvoreniu a rozvoju transeurópskych sietí v oblasti telekomunikácií, a vygenerovať tak vyššie prínosy z hľadiska vplyvu na trh, administratívnej efektívnosti, využitia zdrojov a účasti občanov na hospodárskom a spoločenskom živote. Pri financovaných projektoch by sa mala zohľadňovať zásada technologickej neutrality, ktorá má pre otvorený internet kľúčový význam.

Pozmeňujúci návrh   10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a) Pokiaľ ide o používanie verejno-súkromných partnerstiev na poskytovanie služieb širokopásmových sietí, najmä vo vidieckych oblastiach, je žiaduce, aby sa využívali takéto partnerstvá medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a malými a strednými podnikmi IKT v oblasti verejných služieb IKT s európskym financovaním, pretože môžu tvoriť udržateľný základ pre miestny rozvoj zručností a poznatkov v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh   11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10) S vyššími rýchlosťami širokopásmového pripojenia sa viažu významné hospodárske a sociálne prínosy, ktoré investorom neumožňujú, aby ich zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa opierajú o dostupnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. Zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí otvára priestor pre inovatívne služby využívajúce väčšie rýchlosti. Na maximalizáciu synergií a interakcie medzi týmito dvoma komponentmi digitálnych telekomunikačných sietí je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

(10) S vyššími rýchlosťami širokopásmového pripojenia sa viažu významné hospodárske, sociálne a kultúrne prínosy, ktoré investorom neumožňujú, aby ich zachytili alebo finančne vyjadrili. Rýchle a ultrarýchle široké pásmo je kľúčovou infraštruktúrou potrebnou na rozvoj a zavádzanie digitálnych služieb, ktoré sa opierajú o dostupnosť, rýchlosť, spoľahlivosť a odolnosť fyzických sietí. Všeobecné zavádzanie a využívanie rýchlejších sietí otvára priestor pre inovatívne služby využívajúce väčšie rýchlosti. Na maximalizáciu synergií a interakcie medzi týmito dvoma komponentmi digitálnych telekomunikačných sietí je potrebné opatrenie na úrovni Únie.

Pozmeňujúci návrh   12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a) Rozvoj vysokorýchlostných širokopásmových sietí zlepšuje elektronickú verejnú správu, pretože je bojom proti byrokracii a zabezpečuje jednotlivcom a spoločnostiam ľahší prístup k verejným službám, čo znamená značný hospodársky a spoločenský prínos.

Pozmeňujúci návrh   13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11) Zavádzanie ultrarýchleho širokopásmového pripojenia bude prínosom najmä pre malé a stredné podniky (MSP), ktoré často nemôžu profitovať z webovo orientovaných služieb, ako je napríklad tzv. cloud computing (výpočtové mračno) v dôsledku nedostatočnej prepojiteľnosti a rýchlosti existujúcich širokopásmových pripojení. Tým sa pre MSP uvoľní potenciál podstatného zvýšenia produktivity.

(11) Inovatívne internetové služby, moderný softvér, komunikačné aplikácie a mobilné zariadenia s pripojením na internet si vyžadujú stále vyššie rýchlosti dátových prenosov. Zavádzanie ultrarýchleho širokopásmového pripojenia bude prínosom najmä pre malé a stredné podniky (MSP) a kultúrne a kreatívne odvetvia, ktoré často nemôžu profitovať z webovo orientovaných služieb, ako je napríklad tzv. cloud computing (výpočtové mračno) v dôsledku nedostatočnej prepojiteľnosti a rýchlosti existujúcich širokopásmových pripojení. Tým sa pre MSP uvoľní potenciál podstatného zvýšenia produktivity. S prihliadnutím na tento cieľ treba najmä v súvislosti so súčasnou krízou venovať osobitnú pozornosť priemyselným oblastiam, ktoré v dôsledku geografických alebo environmentálnych problémov ešte neboli pripojené na širokopásmové siete.

Pozmeňujúci návrh   14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Pokiaľ ide o vidiecke oblasti, je veľmi dôležité rozšíriť prístupové siete, ktoré uľahčujú prepojenia individuálnych domácich prípojok.

Pozmeňujúci návrh   15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13) Rozvoj širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb bude prispievať k cieľu Únie znížiť emisie skleníkových plynov tým, že umožní zavedenie energeticky efektívnych riešení v mnohých sektoroch hospodárstva Európy. Tento pozitívny účinok bude obmedzený, ale len do istej miery, rastúcimi požiadavkami na energiu a zdroje súvisiacimi najmä s budovaním širokopásmových sietí a prevádzkou infraštruktúr digitálnych služieb.

(13) Rozvoj širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb by mal prispievať k cieľu Únie znížiť emisie skleníkových plynov tým, že umožní zavedenie energeticky efektívnych riešení v mnohých sektoroch hospodárstva Európy. Tento pozitívny účinok bude obmedzený, ale len do istej miery, rastúcimi požiadavkami na energiu a zdroje súvisiacimi najmä s budovaním širokopásmových sietí a prevádzkou infraštruktúr digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh   16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18) Zvýšenie a udržanie prístupu k európskemu bohatému a rozmanitému kultúrnemu obsahu a údajom, ktoré majú v držbe orgány verejného sektora, a ich sprístupnenie pre opätovné využívanie pri plnom rešpektovaní autorských a s nimi súvisiacich práv podporí tvorivosť a podnieti inováciu a podnikavosť. Nekomplikovaný prístup k opätovne využiteľným viacjazyčným zdrojom pomôže prekonávať jazykové bariéry, ktoré podkopávajú vnútorný trh online služieb a obmedzujú prístup k znalostiam.

(18) Zvýšenie a udržanie prístupu k európskemu bohatému a rozmanitému kultúrnemu obsahu a údajom, ktoré majú v držbe orgány verejného sektora, a ich sprístupnenie pre opätovné využívanie pri plnom rešpektovaní autorských a s nimi súvisiacich práv podporí tvorivosť, podnieti inováciu a podnikavosť a zvýši transparentnosť. Nekomplikovaný prístup k opätovne využiteľným viacjazyčným zdrojom pomôže prekonávať administratívne a jazykové bariéry, ktoré podkopávajú vnútorný trh online služieb a obmedzujú prístup k znalostiam. V tejto súvislosti treba poukázať na význam európskej platformy ako základne na sprostredkovávanie obsahu rozsiahleho európskeho kultúrneho dedičstva. Národné, regionálne a miestne rozhodovacie subjekty však musia mať naďalej možnosť samostatne rozhodovať o použití svojich informácií a pokrytí vlastných nákladov, ktoré vyplývajú z plnenia ich verejných povinností.

Pozmeňujúci návrh   17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18a) Rozvoj širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych sietí pomôže dosiahnuť cieľ Únie zvýšiť rozšírenie nových technológií na každej úrovni vzdelávania v členských štátoch a súčasne zlepšiť digitálne zručnosti žiakov a študentov.

Pozmeňujúci návrh   18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(18b) V súvislosti s celoživotným vzdelávaním rozvoj širokopásmových sietí a šírenie nových technológií umožnia všetkým občanom Únie bez ohľadu na vek zlepšovať si alebo získavať zručnosti v oblasti nových technológií.

Pozmeňujúci návrh   19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečenia platforma zabezpečujúca na celoúnijnej úrovni spoločné využívanie zdrojov, informačných systémov a softvérových nástrojov podporujúcich bezpečnosť online prispeje k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia online pre deti. Umožní, aby v rámci celej Európy fungovali strediská, ktoré spracúvajú tisíce žiadostí a výstražných upozornení ročne. Kritické informačné infraštruktúry zvýšia v celej Únii možnosti pripravenosti, spoločného využívania informácií, koordinácie a reakcie na ohrozenia kybernetickej bezpečnosti.

(19) V oblasti bezpečnosti a zabezpečenia platforma zabezpečujúca na celoúnijnej úrovni spoločné využívanie zdrojov, informačných systémov a softvérových nástrojov podporujúcich bezpečnosť online prispeje k vytvoreniu bezpečnejšieho prostredia online. Všetky infraštruktúry digitálnych služieb a komunikačné infraštruktúry v tejto oblasti musia rešpektovať otvorenosť internetu a mali by podporovať technologicky neutrálne riešenia. Umožní, aby v rámci celej Európy fungovali strediská, ktoré spracúvajú tisíce žiadostí a výstražných upozornení ročne. Kritické informačné infraštruktúry zvýšia v celej Únii možnosti pripravenosti, spoločného využívania informácií, koordinácie a reakcie na ohrozenia kybernetickej bezpečnosti.

Odôvodnenie

Výhody bezpečnejšieho prostredia online by mali plynúť pre všetkých občanov, mali by však rešpektovať zásadu otvorenosti internetu.

Pozmeňujúci návrh   20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach informačných a komunikačných technológií by na Komisiu mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny a doplnenia prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas svojej prípravnej práce uskutočňovala náležité konzultácie aj na úrovni expertov. Cieľom tohto delegovania je reagovať na nový vývoj technológií a trhov, objavujúce sa politické priority alebo príležitosti na využitie synergií medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a energetiky. Rozsah delegovania je obmedzený na úpravu opisu projektov spoločného záujmu, doplnenie projektu spoločného záujmu alebo vypustenie zastaraného projektu spoločného záujmu v súlade s vopred stanovenými, jasnými a transparentnými kritériami.

(21) S cieľom zohľadniť vývoj v oblastiach informačných a komunikačných technológií by na Komisiu mala byť delegovaná právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy k tomuto nariadeniu. Je mimoriadne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočňovala primerané konzultácie aj na úrovni expertov a na regionálnej a miestnej úrovni. Cieľom tohto delegovania je reagovať na nový vývoj technológií a trhov, objavujúce sa politické priority alebo príležitosti na využitie synergií medzi rôznymi infraštruktúrami vrátane tých, ktoré existujú v oblastiach dopravy a energetiky. Rozsah delegovania je obmedzený na úpravu opisu projektov spoločného záujmu, doplnenie projektu spoločného záujmu alebo vypustenie zastaraného projektu spoločného záujmu v súlade s vopred stanovenými, jasnými a transparentnými kritériami.

Pozmeňujúci návrh   21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22) Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov by Komisia mala zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

(22) Pri príprave a vypracovávaní delegovaných aktov Komisia musí zabezpečiť paralelné, včasné a primerané postúpenie príslušných dokumentov Európskemu parlamentu a Rade.

Pozmeňujúci návrh   22

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1) Prispievajú k hospodárskemu rastu a podporujú rozvoj jednotného trhu, ktorého výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

(1) Prispievajú k hospodárskemu, kultúrnemu a sociálnemu rastu a k sociálnej spoluúčasti, ako aj k šíreniu informácií a kultúrnej činnosti, podporujú rozvoj jednotného trhu a digitálnu integráciu vo všetkých hospodársky a kultúrne ochudobnených oblastiach, čoho výsledkom je zlepšovanie konkurencieschopnosti európskeho hospodárstva vrátane malých a stredných podnikov (MSP).

Pozmeňujúci návrh   23

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(1a) Pomáhajú členským štátom pri dosahovaní cieľa digitálnej agendy, aby mal každý občan EÚ do roku 2020 prístup k superrýchlemu širokopásmovému pripojeniu, a prechodného cieľa, aby mal každý občan EÚ do roku 2013 prístup k základnému pripojeniu na internet.

Pozmeňujúci návrh   24

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam.

(2) Prispievajú k zlepšovaniu každodenného života pre občanov, podniky, organizácie, verejné a súkromné inštitúcie a verejnú správu prostredníctvom podpory prepojenia a interoperability vnútroštátnych telekomunikačných sietí, ako aj prístupu k takýmto sieťam za dostupné ceny.

Pozmeňujúci návrh   25

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie transeurópskych digitálnych služieb.

(3) Podporujú celoeurópske zavádzanie rýchlych a ultrarýchlych širokopásmových sietí v súlade so zásadou technologickej neutrality a s dôrazom na vidiecke oblasti, ktoré zase uľahčia vývoj a zavádzanie transeurópskych digitálnych služieb.

Pozmeňujúci návrh   26

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4) Uľahčujú udržateľné zavádzanie infraštruktúr transeurópskych digitálnych služieb, ich interoperabilitu a koordináciu na európskej úrovni, ich prevádzku, údržbu a modernizáciu.

(4) Uľahčujú udržateľné zavádzanie infraštruktúr transeurópskych digitálnych služieb, ich interoperabilitu a koordináciu na európskej úrovni, ako aj ich prevádzku, údržbu a modernizáciu z hľadiska kultúrnych aspektov a udržateľnosti životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh   27

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 5a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a) podporujú zásady sieťovej neutrality.

Pozmeňujúci návrh   28

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 5b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5b) Prispievajú k širšiemu prístupu ku kultúrnemu a národnému dedičstvu na internete.

Pozmeňujúci návrh   29

Návrh nariadenia

Článok 2 – bod 5c (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5c) Vďaka širokopásmovému prístupu k internetu sú dôležitými vzdelávacími nástrojmi, najmä v menej rozvinutých regiónoch.

Pozmeňujúci návrh   30

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(a) zavádzanie ultrarýchlych širokopásmových sietí zabezpečujúcich dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a vyššou;

(a) zavádzanie komplexných ultrarýchlych širokopásmových sietí zabezpečujúcich dátové prenosy rýchlosťou 100 Mb/s a vyššou;

Pozmeňujúci návrh   31

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(b) zavádzanie širokopásmových sietí s cieľom spojiť ostrovné, vnútrozemské a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi Únie a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

(b) zavádzanie širokopásmových sietí, najmä prístupových sietí, a zlepšovanie zberných sietí s cieľom spojiť ostrovné, vidiecke, horské, cezhraničné, vnútrozemské a okrajové regióny s centrálnymi regiónmi Únie treba podporovať vhodným financovaním a zabezpečiť v týchto regiónoch dostatočné rýchlosti dátového prenosu na umožnenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou 30 Mb/s a vyššou;

Pozmeňujúci návrh   32

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(ba) zlepšenie všeobecnej dostupnosti širokopásmových sietí a infraštruktúr služieb v rámci Európskej únie v štrukturálne slabých regiónoch bez ohľadu na hospodársku príťažlivosť s cieľom uľahčovať účasť občanov v spoločnosti, a najmä v kultúre;

Pozmeňujúci návrh   33

Návrh nariadenia

Článok 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(da) podpora verejno-súkromných partnerstiev medzi regionálnymi a miestnymi orgánmi a malými a strednými podnikmi IKT v oblasti verejných služieb IKT.

Pozmeňujúci návrh   34

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3. Členské štáty a/alebo ďalšie subjekty zodpovedné za realizáciu projektov spoločného záujmu alebo prispievajúce k ich realizácii zabezpečia potrebné právne, administratívne, technické a finančné opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami tohto nariadenia.

3. Členské štáty, regionálne a miestne orgány a/alebo ďalšie subjekty zodpovedné za realizáciu projektov spoločného záujmu alebo prispievajúce k ich realizácii zabezpečia potrebné právne, administratívne, technické a finančné opatrenia v súlade so zodpovedajúcimi špecifikáciami tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh   35

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5. Akcie prispievajúce k projektom spoločného záujmu budú oprávnené na finančnú podporu EÚ v rámci podmienok a nástrojov dostupných podľa nariadenia, ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame Európu [REF]. Finančná podpora sa bude poskytovať v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi prijatými Úniou, prioritami v rámci financovania a dostupnosťou zdrojov

5. Akcie prispievajúce k projektom spoločného záujmu a potrebné na zabezpečenie poskytovania širokopásmových služieb budú oprávnené na finančnú podporu EÚ v rámci podmienok a nástrojov dostupných podľa nariadenia, ktorým sa zriaďuje nástroj Spájame Európu [REF]. Finančná podpora sa bude poskytovať v súlade s príslušnými pravidlami a postupmi prijatými Úniou, prioritami v rámci financovania a dostupnosťou zdrojov Táto podpora by sa mala poskytovať nad rámec pomoci poskytovanej v rámci iných programov a iniciatív Spoločenstva vrátane štrukturálnych fondov. Komisia zabezpečí, aby opatrenia na podporu projektov spoločného záujmu nepôsobili ako brzda na realizáciu iniciatív verejného a/alebo súkromného sektora, ktoré sa už začali alebo sa pripravujú a nemôžu poberať financovanie v rámci iných nástrojov Spoločenstva a vnútroštátnych nástrojov.

Pozmeňujúci návrh   36

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1. Únia môže nadviazať kontakty, viesť diskusie, vymieňať informácie a spolupracovať s verejnými orgánmi alebo ktorýmikoľvek inými organizáciami v tretích krajinách v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v týchto usmerneniach, ak takáto spolupráca vedie k vzniku európskej pridanej hodnoty. Okrem iného bude cieľom tejto spolupráce aj snaha o podporu interoperability medzi transeurópskymi telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými sieťami tretích krajín.

1. Únia môže nadviazať kontakty, viesť diskusie, vymieňať informácie a spolupracovať s verejnými orgánmi alebo ktorýmikoľvek inými organizáciami v tretích krajinách, ak je to vo verejnom záujme, v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v týchto usmerneniach, ak takáto spolupráca vedie k vzniku európskej pridanej hodnoty. Okrem iného bude cieľom tejto spolupráce aj snaha o podporu interoperability medzi transeurópskymi telekomunikačnými sieťami a telekomunikačnými sieťami tretích krajín. Táto spolupráca sa bude koordinovať so stratégiami navrhnutými v súvislosti s vonkajšími politikami Únie, najmä s tými, na ktoré sa vzťahuje nástroj európskeho susedstva, a so všetkými makroregionálnymi stratégiami, ktoré sa už realizujú alebo sa pripravujú.

Pozmeňujúci návrh   37

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2. Únia môže v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v týchto usmerneniach ďalej nadväzovať kontakty, viesť diskusie, vymieňať informácie a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a právnickými osobami so sídlom v tretích krajinách.

2. Únia môže v záujme dosiahnutia ktoréhokoľvek z cieľov uvedených v týchto usmerneniach, ktorý je vo verejnom záujme, ďalej nadväzovať kontakty, viesť diskusie, vymieňať informácie a spolupracovať s medzinárodnými organizáciami a právnickými osobami so sídlom v tretích krajinách.

Pozmeňujúci návrh   38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4. V týchto správach bude Komisia hodnotiť aj to, či rozsah projektov spoločného záujmu aj naďalej odráža politické priority, technologický vývoj alebo situáciu na príslušných trhoch. V prípade veľkých projektov budú tieto správy obsahovať analýzu vplyvu na životné prostredie zohľadňujúcu potreby adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám. Takéto preskúmanie sa môže vykonať aj inokedy, keď sa to uzná za vhodné.

4. V týchto správach bude Komisia hodnotiť aj to, či rozsah projektov spoločného záujmu aj naďalej odráža politické priority, regionálne a spoločenské potreby, technologický vývoj alebo situáciu na príslušných trhoch. V prípade veľkých projektov budú tieto správy obsahovať analýzu vplyvu na životné prostredie zohľadňujúcu potreby adaptácie na zmenu klímy a jej zmierňovania a odolnosti voči katastrofám. Takéto preskúmanie sa môže vykonať aj inokedy, keď sa to uzná za vhodné.

Pozmeňujúci návrh   39

Návrh nariadenia

Príloha – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zavedenie a zdokonalenie transeurópskych telekomunikačných sietí (širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb) prispeje k podpore hospodárskeho rastu, vytváraniu pracovných miest a dosiahnutiu dynamického jednotného digitálneho trhu. Predovšetkým ich zavedenie umožní rýchlejší prístup na internet, prinesie občanom vrátane detí a mladých ľudí, podnikom a verejnej správe zlepšenia každodenného života umožnené informačnými technológiami, zvýšenú interoperabilitu a uľahčí zosúladenie so všeobecne uznávanými normami alebo konvergenciu s nimi.

Zavedenie a zdokonalenie transeurópskych telekomunikačných sietí (širokopásmových sietí a infraštruktúr digitálnych služieb) prispeje k podpore hospodárskeho rastu, vytváraniu pracovných miest, podpore európskeho kultúrneho dedičstva a dosiahnutiu dynamického jednotného digitálneho trhu. Predovšetkým ich zavedenie umožní rýchlejší prístup na internet, prinesie občanom vrátane detí a mladých ľudí, podnikom a verejnej správe zlepšenia každodenného života umožnené informačnými technológiami, zvýšenú interoperabilitu a uľahčí zosúladenie so všeobecne uznávanými normami alebo konvergenciu s nimi.

Pozmeňujúci návrh   40

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zavádzanie transeurópskych telekomunikačných sietí, ktoré pomôže odstrániť prekážky existujúce na jednotnom digitálnom trhu, budú sprevádzať štúdie a akcie zamerané na podporu programu. Sú to:

Iba v prípadoch, keď nie je možné primerané financovanie na úrovni členského štátu, zavádzanie transeurópskych telekomunikačných sietí, ktoré pomôže odstrániť prekážky existujúce na jednotnom digitálnom trhu, budú sprevádzať štúdie a akcie zamerané na podporu programu. Sú to:

Odôvodnenie

Štúdie mapovania a uskutočniteľnosti nie sú prioritou poskytovania prostriedkov na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci návrh   41

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 9 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Akcie prispievajúce k projektu spoločného záujmu v oblasti širokopásmových sietí musia, bez ohľadu na využívanú technológiu:

Akcie prispievajúce k projektu spoločného záujmu v oblasti širokopásmových sietí musia, bez ohľadu na využívanú technológiu a ak možno preukázať, že trh nie je schopný zabezpečiť túto infraštruktúru komerčne:

Pozmeňujúci návrh   42

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zavádzanie širokopásmových sietí na prepojenie ostrovných, vnútrozemských a okrajových regiónov s centrálnymi regiónmi Únie vrátane, ak je to potrebné, podmorských káblov, sa podporí, ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou aspoň 30 Mb/s pre izolované komunity. Táto podpora by sa mala dopĺňať prostriedkami z iných fondov, či už EÚ, alebo vnútroštátnych, ktoré sú k dispozícii na tento účel.

Zavádzanie širokopásmových sietí na prepojenie ostrovných, horských, vnútrozemských a okrajových regiónov s centrálnymi regiónmi Únie vrátane, ak je to potrebné, podmorských káblov sa podporí, ak to bude nevyhnutné na zabezpečenie širokopásmového pripojenia s rýchlosťou aspoň 30 Mb/s pre izolované komunity. Táto podpora by sa mala dopĺňať prostriedkami z iných fondov, či už EÚ, alebo vnútroštátnych, ktoré sú k dispozícii na tento účel.

Pozmeňujúci návrh   43

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 2 – odsek 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Okrem toho sa bude podporovať vysokorýchlostné pripojenie na internet na verejných prístupových miestach, predovšetkým vo verejných zariadeniach, ako sú školy, nemocnice, mieste úrady a knižnice.

Okrem toho sa bude podporovať vysokorýchlostné pripojenie na internet na verejných prístupových miestach, predovšetkým vo verejných zariadeniach, ako sú školy, univerzity, výskumné centrá, nemocnice, mieste úrady a knižnice a múzeá.

Pozmeňujúci návrh   44

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – zvýraznený nadpis 4 – podčiarknutý nadpis 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Vyvinú sa a zavedú komunikačné kanály a platformy s cieľom zlepšiť celoúnijné schopnosti v oblastiach pripravenosti, výmeny informácií, koordinácie a reakcie.

Uľahčenie rozvoja komunikačných kanálov a platforiem s cieľom zlepšiť celoúnijné schopnosti v oblastiach pripravenosti, výmeny informácií, koordinácie a reakcie, pričom sa berú do úvahy jestvujúce vnútroštátne možnosti a iniciatívy.

Odôvodnenie

Komisia by mala uľahčovať situáciu a mala by brať do úvahy jestvujúce možnosti a iniciatívy v členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh   45

Návrh nariadenia

Príloha – oddiel 3 – zvýraznený nadpis 4 – podčiarknutý nadpis 2 – nadpis 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Základná platforma služieb bude pozostávať zo siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT, z angl. Computer Emergency Response Team) vychádzajúcej z minimálneho súboru základných schopností. Sieť bude tvoriť chrbticu európskeho systému výmeny informácií a varovania (EISAS, z angl. European Information Sharing and Alert System) pre európskych občanov a MSP.

Základná platforma služieb bude pozostávať zo siete celoštátnych/vládnych tímov reakcie na núdzové počítačové situácie (CERT, z angl. Computer Emergency Response Team) vychádzajúcej z minimálneho súboru základných schopností. Sieť môže prispievať informáciami do európskeho systému výmeny informácií a varovania (EISAS, z angl. European Information Sharing and Alert System) pre európskych občanov a MSP.

Odôvodnenie

CERT by nemali tvoriť chrbticu EISAS. Dôležitejšiu úlohu by mali zohrávať iné organizácie, ktorých kľúčovými zákazníkmi sú MSP a občania.

POSTUP

Názov

Transeurópske telekomunikačné siete a zrušenie rozhodnutia č. 1336/97/ES

Referenčné čísla

COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

15.11.2011

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Lorenzo Fontana

25.1.2012

Prerokovanie vo výbore

29.5.2012

19.6.2012

 

 

Dátum prijatia

19.9.2012

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

2

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Lorenzo Fontana, Cătălin Sorin Ivan, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emilio Menéndez del Valle, Marek Henryk Migalski, Katarína Neveďalová, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Gianni Pittella, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, László Tőkés, Marie-Christine Vergiat

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

François Alfonsi, Heinz K. Becker, Nadja Hirsch, Iosif Matula, Mitro Repo, Kay Swinburne


POSTUP

Názov

Transeurópske telekomunikačné siete a zrušenie rozhodnutia č. 1336/97/ES

Referenčné čísla

COM(2013)0329 – C7-0149/2013 – COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD)

Dátum predloženia v EP

28.5.2013

 

 

 

Gestorský výbor

               dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

15.11.2011

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

               dátum oznámenia na schôdzi

ECON

15.11.2011

ENVI

15.11.2011

IMCO

15.11.2011

REGI

15.11.2011

 

CULT

15.11.2011

LIBE

15.11.2011

 

 

Bez predloženia stanoviska

               dátum rozhodnutia

ECON

17.1.2012

LIBE

23.11.2011

 

 

Spravodajca

               dátum vymenovania

Evžen Tošenovský

19.1.2012

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

28.2.2012

19.6.2012

9.10.2012

19.6.2013

Dátum prijatia

9.7.2013

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

44

0

6

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Amelia Andersdotter, Josefa Andrés Barea, Jean-Pierre Audy, Zigmantas Balčytis, Ivo Belet, Bendt Bendtsen, Fabrizio Bertot, Jan Březina, Reinhard Bütikofer, Giles Chichester, Pilar del Castillo Vera, Dimitrios Droutsas, Christian Ehler, Vicky Ford, Gaston Franco, Adam Gierek, Norbert Glante, András Gyürk, Fiona Hall, Jacky Hénin, Kent Johansson, Romana Jordan, Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska, Philippe Lamberts, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Judith A. Merkies, Angelika Niebler, Aldo Patriciello, Vittorio Prodi, Miloslav Ransdorf, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Michèle Rivasi, Paul Rübig, Salvador Sedó i Alabart, Konrad Szymański, Britta Thomsen, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann, Ioannis A. Tsoukalas, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Alejo Vidal-Quadras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Ioan Enciu, Gunnar Hökmark, Ivailo Kalfin, Seán Kelly, Bernd Lange

Dátum predloženia

18.7.2013

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia