ДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

  22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

  Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
  Докладчик: Андреа Дзанони


  Процедура : 2012/0297(COD)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  A7-0277/2013

  ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

  (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

  (Обикновена законодателна процедура: първо четене)

  Европейският парламент,

  –   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета (COM(2012)0628),

  –   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 192, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7- 0367/2012),

  –   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

  –   като взе предвид становището на Европейския икономически и социален комитет от 13 февруари 2013 г.[1],

  –   като взе предвид становището на Комитета на регионите от 30 май 2013 г.[2],

  –   като взе предвид член 55 от своя правилник,

  –   като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните и становищата на комисията по транспорт и туризъм и на комисията по петиции (A7 0277/2013),

  1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

  2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

  3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Директива 2011/92/ЕС хармонизира принципите за оценяване на въздействието върху околната среда на проектите чрез въвеждане на минимални изисквания (по отношение на типа на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на изпълнителите, съдържанието на оценката и участието на компетентните органи и на обществеността) и допринася за поддържането на висока степен на опазване на околната среда и човешкото здраве.

  (1) Директива 2011/92/ЕС хармонизира принципите за оценяване на въздействието върху околната среда на проектите чрез въвеждане на минимални изисквания (по отношение на типа на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на изпълнителите, съдържанието на оценката и участието на компетентните органи и на обществеността) и допринася за поддържането на висока степен на опазване на околната среда и човешкото здраве. На държавите членки следва да бъде разрешено да определят по-строги правила за опазване на околната среда и защита на човешкото здраве.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Необходимо е да се измени Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри качеството на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, да се рационализират различните етапи на тази процедура и да се подобрят последователността и взаимодействието с другите законодателни и политически актове на Съюза, както и със стратегии и политики, разработени от държавите членки в области от национална компетентност.

  (3) Необходимо е да се измени Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри качеството на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, да се приведат тези разпоредби в съответствие с принципите на интелигентното регулиране, да се рационализират различните етапи на тази процедура и да се подобрят последователността и взаимодействието с другите законодателни и политически актове на Съюза, както и със стратегии и политики, разработени от държавите членки в области от национална компетентност. Крайната цел на изменението на настоящата директива е по-ефективното й прилагане на равнище държави членки. В много случаи административните процедури са станали твърде сложни и дълги, което води до забавяне и създава допълнителни рискове за защитата на околната среда. Във връзка с това опростяването и хармонизирането на производството следва да бъде една от целите на директивата. Трябва да се вземе под внимание целесъобразността на създаването на „единично звено за контакти“, с оглед осигуряване на възможност за координирана оценка или общи процедури в случаите, когато се изискват няколко оценки на въздействието върху околната среда (ОВОС), например в случаите на трансгранични проекти, както и да се определят по-конкретни критерии за задължителните оценки.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) За да гарантира хармонизирано прилагане и еднаква защита на околната среда в рамките на Съюза, Комисията следва, в ролята си на пазител на Договорите, да осигури качествено и процедурно съответствие с разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС, включително разпоредбите относно консултирането и участието на обществеността.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 3 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3б.) В случай на проекти, които могат да имат трансгранично въздействие върху околната среда, засегнатите държави членки следва да създадат съвместно единично звено за контакти въз основата на равнопоставено представителство, което да отговаря за всички етапи от процедурата. За окончателното одобрение на проекта трябва да бъде получено съгласието на всички съответни държави членки.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 3 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3в) Директива 2011/92/ЕС също следва да бъде преразгледана така, че да осигури подобряване на опазването на околната среда, увеличаване на ефективността на ресурсите и подпомагане на устойчивия растеж в Европа. За тази цел е необходимо да се опростят и хармонизират предвидените процедури.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) През последното десетилетие, въпросите, свързани с околната среда, като ефективното използване на ресурсите и биологичното разнообразие, изменението на климата и рисковете от бедствия, придобиха по-голяма важност в процеса на вземане на решения и би следвало поради това да бъдат ключови елементи в процесите на оценка и вземане на решения, особено за инфраструктурни проекти.

  (4) През последното десетилетие, въпросите, свързани с околната среда, като ефективното и устойчиво използване на ресурсите и опазването на биологичното разнообразие, земеползването, изменението на климата и рисковете от природни или предизвикани от човека бедствия, придобиха по-голяма важност в процеса на вземане на решения. Те би следвало поради това да бъдат важни елементи в процесите на оценка и вземане на решения относно всички публични или частни проекти, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, особено за инфраструктурни проекти, и тъй като Комисията не е приела насоки за прилагане на Директива 2011/92/ЕС по отношение на опазването на историческото и културното наследство, тя следва да предложи списък с критерии и указания, включително относно видимото въздействие, с оглед на по-доброто прилагане на директивата.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Съображение 4 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) Посочва, че е необходимо по-добро отчитане на екологичните критерии във всички проекти, което може също така да има неблагоприятни последици, като например допълнително усложняване на процедурите и удължаване на сроковете за издаване на разрешение и валидиране на всеки етап. Това би могло да доведе до увеличаване на разходите и дори може да представлява заплаха за околната среда поради твърде голямата продължителност на инфраструктурните проекти.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Съображение 4 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4б) Изключително важно е въпросите, свързани с околната среда, произтичащи от инфраструктурните проекти, да не отклоняват вниманието от факта, че даден проект ще окаже неизбежно въздействие върху околната среда. Необходимо е също така да се акцентира върху баланса между полезността на проекта и неговото въздействие върху околната среда.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) В своето съобщение, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, Комисията пое ангажимент да отрази в по-голяма степен значението на ресурсната ефективност при преработването на Директива 2011/92/ЕС.

  (5) В своето съобщение, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, Комисията пое ангажимент да отрази в по-голяма степен значението на ресурсната ефективност и устойчивост при преработването на Директива 2011/92/ЕС.

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Съображение 11

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Опазването и насърчаването на културното наследство и ландшафта, които са неразделна част от културното многообразие, което Съюзът се ангажира да зачита и насърчава в съответствие с член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да използва и да се основава на определения и принципи, развити в съответните конвенции на Съвета на Европа, и по-специално Конвенцията за опазване на архитектурното наследство на Европа, Европейската конвенция за ландшафта и Рамковата конвенция за значението на културното наследство за обществото.

  (11) Опазването и насърчаването на културното наследство и ландшафта, които са неразделна част от културното многообразие, което Съюзът се ангажира да зачита и насърчава в съответствие с член 167, параграф 4 от Договора за функционирането на Европейския съюз, може да използва и да се основава на определения и принципи, развити в съответните конвенции на Съвета на Европа, и по-специално Конвенцията за опазване на архитектурното наследство на Европа, Европейската конвенция за ландшафта, Рамковата конвенция за значението на културното наследство за обществото и Международните препоръки на ЮНЕСКО относно опазването и съвременното значение на историческите места, приети през 1976 г. в Найроби.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Съображение 11 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (11a) Видимото въздействие е съществен критерий от оценката на въздействието върху околната среда във връзка с опазването на историческото и културното наследство, природните ландшафти и градските райони; то следва да бъде още един елемент от оценките.

  Обосновка

  Видимото въздействие вече съществува в законодателствата на някои държави членки като Франция, Италия и Обединеното кралство.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Съображение 12

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (12) При прилагането на Директива 2011/92/ЕС е необходимо да се осигури конкурентна бизнес среда, особено за малките и средните предприятия, с цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с целите, изложени в съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

  (12) При прилагането на Директива 2011/92/ЕС е необходимо да се осигури интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с целите, изложени в съобщението на Комисията, озаглавено „Европа 2020 — Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“.

  Обосновка

  Опростяване на текста. Винаги е добре да се гарантира конкурентоспособността на предприятията и МСП, но това никога не може да стои над екологичните гаранции, които един проект следва да предвижда.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Съображение 12 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12a) С оглед увеличаване на обществения достъп и прозрачността във всяка държава членка следва да се осигури централен портал, който да предоставя по електронен път навременна екологична информация във връзка с прилагането на настоящата директива.

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Съображение 12 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12б) С цел намаляване на административната тежест, улесняване на процеса на вземане на решения и намаляване на разходите по проектите, следва да се предприемат необходимите стъпки за стандартизация на критериите, съгласно Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация1 с цел да се подкрепи прилагането на най-добрите налични техники (НДНТ), да се подобри конкурентоспособността и да се избегнат различни тълкувания на стандартите.

   

  _______________

   

  ОВ L 316, 14.11.2012 г., стр. 12.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Съображение 12 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12в) Все така с цел максимално опростяване и улесняване на работата на компетентните администрации, се разработват ориентировъчни критерии, като се вземат предвид характеристиките на отделните сектори на стопанската или промишлената дейност. Тази мярка следва да се основава на указанията на член 6 от Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна1.

   

  _______________

   

  ОВ L 206, 22.7.1992 г., стр. 7.

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Съображение 12 г (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (12г) С цел да се гарантира възможно най-добро опазване на историческото и културното наследство, Комисията и/или държавите членки следва да разработи/ят ориентировъчни критерии.

  Обосновка

  В много случаи администрациите не знаят какви критерии да приложат или да оценяват с оглед опазване на историческото и културното наследство. Тази мярка ще внесе по-голяма сигурност.

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Опитът показва, че в случай на извънредни ситуации спазването на разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС може да има неблагоприятни последици и поради това следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на държавите членки да не прилагат тази директива в случаите, когато това е необходимо.

  (13) Опитът показва, че по отношение на проекти, чиято единствена цел е реакция на случай на извънредни ситуации, спазването на разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС може да има неблагоприятни последици за тази цел и поради това следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на държавите членки да не прилагат тази директива в тези изключителни случаи. Във връзка с това директивата следва да вземе под внимание разпоредбите на Конвенцията на ИКЕ на ООН за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст (Конвенцията от Еспо), която при трансгранични проекти задължава участващите държави взаимно да се уведомяват и консултират. При такива трансгранични проекти Комисията следва да играе по-активна и подкрепяща роля, когато това е целесъобразно и възможно.

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Съображение 13 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13a) Член 1, параграф 4 от Директива 2011/92/ЕС, който предвижда, че директивата не се прилага по отношение на проекти, приети чрез специален акт на националното законодателство, дава възможност за открита дерогация с ограничени процедурни гаранции и може да попречи значително за прилагането на настоящата директива.

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Съображение 13 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13б). Опитът показва, че е необходимо въвеждането на ясни правила с цел избягването на евентуални конфликти на интереси между изпълнителя на проекта, предмет на оценка на въздействието върху околната среда, и компетентните органи, посочени в член 1, параграф 2, буква е) от Директива 2011/92/ЕС. По-специално компетентните органи следва да не съвпадат с изпълнителя на проекта, нито да бъдат зависими, свързани или подчинени на изпълнителя по какъвто и да е начин. Поради същите причини следва да се предвиди, че орган, определен като компетентен орган по силата на Директива 2011/92/ЕС, не може да изпълнява тази роля по отношение на проекти, които са предмет на оценка на въздействието върху околната среда, за които този орган се явява изпълнител.

  Обосновка

  Опитът на някои държави членки показва, че е необходимо да се въведат специфични правила, за да се сложи край на сериозния проблем с конфликтите на интереси, с цел гарантиране на ефективно постигане на целта на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда. Компетентните органи, отговарящи за извършването на оценката, в никакъв случай не трябва да съвпадат с изпълнителя на проекта или да бъдат зависими или подчинени на него.

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Съображение 13 в (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (13в). В оценките на въздействието върху околната среда се взема под внимание пропорционалността. Изискванията към оценката на въздействието върху околната среда за даден проект следва да бъдат пропорционални на неговия мащаб и етап на осъществяване.

  Изменение  21

  Предложение за директива

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) При определянето на това дали се очакват съществени последици за околната среда, компетентните органи следва да установят кои са най-подходящите за целта критерии и да използват допълнителната информация, ако има такава на разположение, от други оценки, извършени съгласно законодателството на Съюза, за да бъде изпълнението на скрининговата процедура ефективно. В това отношение е подходящо да се уточни съдържанието на решението относно необходимостта от ОВОС, по-специално в случаите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда.

  (16) При определянето на това дали се очакват съществени последици за околната среда, компетентните органи следва да определят ясно и точно кои са най-подходящите за целта критерии и да използват допълнителната информация, ако има такава на разположение, от други оценки, извършени съгласно законодателството на Съюза, за да бъде изпълнението на скрининговата процедура ефективно и прозрачно. В това отношение е подходящо да се уточни съдържанието на решението относно необходимостта от ОВОС, по-специално в случаите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда.

  Изменение  22

  Предложение за директива

  Съображение 16 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (16a) За да се избегнат ненужни усилия и разходи, проектите по приложение II следва да включват декларации за намерението с обем до 30 страници, съдържащи характеристиките на проекта и информация относно местонахождението на проекта, подлежащ на скринингова процедура, която следва да представлява първоначална оценка на неговата жизнеспособност. Тази скринингова процедура следва да е публична и да отговаря на факторите по член 3. Следва да се опишат значителните преки и непреки въздействия на проекта.

  Изменение  23

  Предложение за директива

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) От компетентните органи следва да се изисква да определят обхвата и степента на подробност на информацията за околната среда, която се представя под формата на доклад за околната среда (определяне на обхвата). С цел да се подобри качеството на оценката и да се рационализира процесът на вземане на решения, е важно да се определят на равнището на Съюза категории на информацията, въз основа на които компетентните органи следва извършат определянето.

  (17) Компетентните органи следва, когато счетат за необходимо или по искане на изпълнителя, да дават становище, с което да определят обхвата и степента на подробност на информацията за околната среда, която се представя под формата на доклад за околната среда (определяне на обхвата). С цел да се подобри качеството на оценката, да се опростят процедурите и да се рационализира процесът на вземане на решения, е важно да се определят на равнището на Съюза категории на информацията, въз основа на които компетентните органи следва да извършат определянето.

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) Докладът за въздействията на проекта върху околната среда, който трябва да бъде предоставен от изпълнителя на проекта, следва да включва оценка на разумните алтернативи на предлагания проект, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий), като средство за подобряване на качеството на процеса на оценка и за предоставяне на възможност за включване на екологични съображения на ранен етап от разработването на проекта.

  (18) Докладът за въздействията на проекта върху околната среда, който следва да бъде предоставен от изпълнителя на проекта, следва да включва оценка на разумните алтернативи на предлагания проект, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий), като средство за подобряване на качеството на процеса на сравнителна оценка и за предоставяне на възможност за включване на екологични съображения на ранен етап от разработването на проекта, с цел извършване на най-устойчивия избор, с най-малко въздействие върху околната среда.

  Обосновка

  Целта на оценката на възможните разумни алтернативи на предложения проект е да се осигури информиран избор въз основата на сравнение на вариантите, като се приеме най-устойчивата алтернатива, с най-малко въздействие върху околната среда.

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Съображение 19

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (19) Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че данните и информацията, включени в докладите за околната среда, са пълни и с достатъчно високо качество по смисъла на приложение IV към Директива 2011/92/ЕС. С оглед избягване дублирането на оценката, държавите членки следва да вземат под внимание факта, че оценките на въздействието върху околната среда може да се извършват на различни равнища или посредством различни инструменти.

  (19) Следва да бъдат взети мерки, за да се гарантира, че данните и информацията, включени в докладите за околната среда, са пълни и с достатъчно високо качество по смисъла на приложение IV към Директива 2011/92/ЕС.

  Обосновка

  Необходимо е да се избегне възможността изпълнителят да изключи задължителното включване в доклада за въздействието върху околната среда на алтернативите на предложения проект, само на основанието, че оценката на алтернативите е трябвало да бъде извършена на етапа на планирането.

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Съображение 19 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (19a) Следва да се гарантира, че експертите, които проверяват докладите за въздействието върху околната среда, чрез своята квалификация и опит, разполагат с необходимата техническа компетентност за изпълнение на задачите, определени в Директива 2011/92/ЕС, по научно обективен начин и напълно независимо от изпълнителя и от самите компетентни органи.

  Обосновка

  Пълната независимост на експертите, определени от компетентните органи да проверят информацията, съдържаща се в доклада за въздействието върху околната среда, е предпоставка за гарантиране на качеството на ОВОС. Тази проверка трябва да се извършва по научно обективен начин и не трябва да подлежи на никаква намеса или влияние.

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20) С цел да се осигури прозрачност и отчетност, от компетентния орган следва да се изисква да обосновава решението, когато издава разрешение за осъществяване на даден проект, че са взети предвид резултатите от проведените консултации и събраната релевантна информация.

  (20) С цел да се осигури прозрачност и отчетност, от компетентния орган следва да се изисква да обосновава решението подробно и изчерпателно, когато издава разрешение за осъществяване на даден проект, като посочи, че са взети предвид резултатите от проведените консултации със заинтересованата общественост и цялата събрана релевантна информация. В случаите, когато това изискване не е изпълнено, заинтересованата общественост следва да има право да оспори решението.

  Изменение  28

  Предложение за директива

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Целесъобразно е да се установят общи минимални изисквания за наблюдение на значителните неблагоприятни последици от изграждането и експлоатацията на проекти, за да се осигури общ подход във всички държави членки, както и да се гарантира, че след прилагането на мерки за смекчаване и компенсиране, въздействието не надвишава първоначално предвиденото. Такова наблюдение не следва нито да дублира, нито да е в допълнение към наблюдението, изисквано съгласно други разпоредби от законодателството на Съюза.

  (21) Целесъобразно е да се установят общи минимални изисквания за наблюдение на значителните неблагоприятни последици от реализацията и управлението на проекти, за да се осигури общ подход във всички държави членки, както и да се гарантира, че след прилагането на мерки за смекчаване и компенсиране, въздействието не надвишава първоначално предвиденото. Такова наблюдение не следва нито да дублира, нито да е в допълнение към наблюдението, изисквано съгласно други разпоредби от законодателството на Съюза. Ако резултатите от наблюдението показват наличие на непредвидени неблагоприятни последици, е целесъобразно да се предвидят подходящи коригиращи действия за справяне със ситуацията под формата на допълнителни мерки за смекчаване и/или компенсиране.

  Обосновка

  Въвеждането на наблюдение в рамките на новата Директива за ОВОС е много важно. Все пак, тези дейности по последващ контрол не трябва да бъдат самоцел и затова е необходимо да се предвиди, че ако мерките за смекчаване и компенсиране се окажат неефективни, изпълнителят трябва да предприеме допълнителни коригиращи действия за отстраняване на евентуални непредвидени неблагоприятни последици, произтичащи от разрешения проект.

  Изменение  29

  Предложение за директива

  Съображение 22

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22) Следва да бъдат въведени срокове за различните етапи на екологичната оценка на проектите, за да се стимулира по-ефикасното вземане на решения и да се повиши правната сигурност, като се вземат предвид също характерът, сложността, местоположението и размерът на предложения проект. Тези срокове не бива в никакъв случай да застрашават постигането на високи стандарти при опазването на околната среда, по-специално на произтичащите от други европейски законодателни актове в областта на околната среда, както и ефективното публично участие и достъпа до правосъдие.

  (22) Следва да бъдат въведени разумни и предвидими срокове за различните етапи на екологичната оценка на проектите, за да се стимулира по-ефикасното вземане на решения и да се повиши правната сигурност, като се вземат предвид също характерът, сложността, местоположението и размерът на предложения проект. Тези срокове не бива в никакъв случай да застрашават постигането на високи стандарти при опазването на околната среда, по-специално на произтичащите от други европейски законодателни актове в областта на околната среда, както и ефективното публично участие и достъпа до правосъдие, и удължаване на тези срокове следва да се допуска само в изключителни случаи.

  Обосновка

  Ясното определяне на сроковете е важно условие за гарантиране на правната сигурност за всички заинтересовани страни, участващи в процеса на оценка на въздействието върху околната среда. Поради това е целесъобразно да се уточни, че удължаване на сроковете може да се допуска само в изключителни случаи.

  Изменение  30

  Предложение за директива

  Съображение 22 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22a) Една от целите на Конвенцията за достъп до информация, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и достъп до правосъдие по екологични въпроси на Европейската икономическа комисия на ООН (Конвенцията от Орхус), която Съюзът е ратифицирал и транспонирал в правото на Съюза1, е да гарантира правото на обществеността да участва в процеса на вземане на решения по въпроси, свързани с околната среда. Поради това трябва да продължи да се насърчава участието на обществеността, включително на сдружения, организации и групи, и по-специално на неправителствени организации, работещи в полза на опазването на околната среда. Освен това член 9, параграфи 2 и 4 от Конвенцията от Орхус предвижда достъп до съдебни или други процедури, оспорващи материалната или процесуалната законосъобразност на решения, действия или бездействия, които се отнасят до участието на обществеността. Следва също така да се подобрят разпоредбите на настоящата директива относно трансграничните транспортни проекти, като се използват съществуващите структури за развитието на транспортни коридори, както и инструментите за установяване на потенциалното въздействие върху околната среда.

  ______________________

  1Решение 2005/370/ЕО на Съвета от 17 февруари 2005 г. (ОВ L 124, 17.5.2005 г., стр.  1)

  Обосновка

  Обобщават се съображения 17, 19, 20 и 21 от предишната директива. Постулатите на Конвенцията от Орхус следва да продължат да се включват в съображенията на настоящата нова директива.

  Изменение  31

  Предложение за директива

  Съображение 23 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (23a). Праговете за производство на нефт и природен газ, предвидени в приложение I към Директива 2011/92/ЕС, не отчитат специфичните равнища на дневен добив на неконвенционални въглеводороди, които често са по-ниски и изключително променливи. Следователно, въпреки тяхното въздействие върху околната среда, проектите, свързани с тези въглеводороди, не са предмет на задължителна оценка на въздействието върху околната среда. В съответствие с принципа на предохранителните мерки, както се изисква в резолюцията на Европейския парламент от 21 ноември 2012 г. относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт, е целесъобразно неконвенционалните въглеводороди (шистов газ и нефт, природен газ от находища в плътни скали, метан от каменовъглени залежи), определени на базата на техните геоложки характеристики, да бъдат включени в приложение I към Директива 2011/92/ЕС, независимо от добиваното количество, за да може проектите, свързани с тези въглеводороди, да бъдат систематично подлагани на оценка на въздействието върху околната среда.

  Обосновка

  В съществуващата директива не се взема предвид равнището на дневен добив на неконвенционалните въглеводороди. Това означава, че въпреки въздействието им върху околната среда, съответните проекти не подлежат на задължителна ОВОС. В съответствие с принципа на предохранителните мерки и както беше поискано от Европейския парламент в неговата резолюция от 21 ноември 2012 г., се предлага включване на неконвенционалните въглеводороди (шистов газ и нефт и природен газ от находища в плътни скали - в първа точка, метан от каменовъглени залежи - във втора точка) в приложение I, така че съответните проекти да бъдат систематично подлагани на ОВОС.

  Изменение  32

  Предложение за директива

  Съображение 24 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (24 a) Държавите членки и другите ръководители на проекти следва да гарантират, че оценките на трансгранични проекти се извършват ефективно, като се избягват ненужни отлагания.

  Изменение  33

  Предложение за директива

  Съображение 26

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (26) С цел да се съгласуват критериите за подбор и информацията, която трябва да бъде предоставяна в доклада относно околната среда, с най-новите развития в технологиите и със съответните практики, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приложения II.А, III и IV към Директива 2011/92/ЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище.

  (26) С цел да се съгласуват критериите за подбор и информацията, която трябва да бъде предоставяна в доклада относно околната среда, с най-новите развития в технологиите и със съответните практики, на Комисията следва да се делегира правомощие да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз във връзка с приложения II.А, III и IV към Директива 2011/92/ЕС. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и разработването на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното, своевременно и целесъобразно предаване на необходимите документи на Европейския парламент и на Съвета.

  (Виж изменението към съображение 27)

  Обосновка

  Техническо изменение за привеждане на текста на съображението в съответствие с най-новите практики.

  Изменение  34

  Предложение за директива

  Съображение 27

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (27) При подготовката и разработването на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното, своевременно и съответстващо предаване на необходимите документи на Европейския парламент и на Съвета.

  заличава се

  (Виж изменението към съображение 26)

  Изменение  35

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква а)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  — извършване на строителни или разрушителни работи или изграждане на други инсталации или схеми,

  — извършване на строителни работи или изграждане на други инсталации или схеми, включително разрушителни работи, които са непосредствено свързани със строителните работи,

  Изменение  36

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква a а) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (aa) в параграф 2  буква а) второто тире се заменя със следното:

   

  „— друга намеса в естествената заобикаляща среда и ландшафта, включително проучване и добив на природни ресурси;“

  Обосновка

  Добивът на минерални ресурси вече попада в обхвата на понятието „проект“. Проучването за минерални ресурси е добавено, така че да включва проучвателните дейности.

  Изменение  37

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква a б) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (aб) буква в) от параграф 2 се заменя със следния текст:

   

  „в) разрешение за осъществяване“ означава решението на компетентния орган или органи, което дава право на възложителя да започне проекта;“

  Изменение  38

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) в параграф 2 се добавя следната буква:

  б) в параграф 2 се добавят следните определения:

  Изменение  39

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ж) „оценка на въздействието върху околната среда“ означава процесът на изготвяне на доклад относно околната среда, провеждане на консултации (включително с обществеността и компетентните органи в областта на околна среда), оценката, направена от компетентния орган, който е взел предвид доклада относно околната среда и резултатите от консултациите при процедурата по издаване на разрешение, както и предоставянето на информация за решението в съответствие с разпоредбите на членове 5—10.“

  ж) „оценка на въздействието върху околната среда“ означава процесът на изготвяне на доклад относно околната среда от изпълнителя на проекта, включително разглеждането на разумни алтернативи, провеждането на консултации (включително с обществеността и компетентните органи в областта на околна среда), оценката, направена от компетентния орган и/или от органите по член 6, параграф 1, който е взел предвид доклада относно околната среда, включително данните относно замърсяването на въздуха и резултатите от консултациите при процедурата по издаване на разрешение, като се посочват мерките за наблюдение на значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда и мерките за смекчаване и компенсиране, както и предоставянето на информация за решението в съответствие с разпоредбите на членове 5—10.

  Изменение  40

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  жа) „независим“ означава способен да извърши обективна и подробна техническа/научна оценка, без наличието на какъвто и да било действителен или очевиден конфликт на интереси или усещане за такъв, по отношение на компетентния орган, изпълнителя на проекта и/или националните, регионалните или местните органи.

  Изменение  41

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж б) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  жб) „трансгранична отсечка“ означава отсечка, която осигурява непрекъснатостта на проект от общ интерес между най-близките градски възли от двете страни на границата между две държави членки или между държава членка и съседна държава.

  Обосновка

  За да се повиши съгласуваността на директивата с Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и с новия Регламент относно ТЕМ-Т, са необходими същите формулировки и определения.

  Изменение  42

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж в) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (жв) „стандарт“ означава техническа спецификация, приета от признат орган за стандартизация, за многократно или продължително приложение, който не е задължително да се спазва и който спада към една от следните категории:

   

  (i) „международен стандарт“ означава стандарт, приет от международен орган за стандартизация;

   

  (ii) „европейски стандарт“ означава стандарт, приет от европейска организация за стандартизация;

   

  (iii) „хармонизиран стандарт“ означава европейски стандарт, приет въз основа на отправено от Комисията искане за прилагане на законодателството на Съюза за хармонизация;

   

  (iv) „национален стандарт“означава стандарт, приет от национален орган за стандартизация;

  Обосновка

  Определение от Регламент (ЕС) № 1025/2012 относно европейската стандартизация.

  Изменение  43

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж г) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (жг) „градски исторически обекти“ са част от по-голяма цялост, включваща естествена и застроена среда, както и ежедневния живот на обитателите на тези обекти. В тази по-широка среда, обогатена с ценности, датиращи от миналото или настоящето, и постоянно подложена на динамичен процес от последователни трансформации, новите градски пространства могат да се разглеждат като екологични доказателства на етапа на формирането им.

  Изменение  44

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж д) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (жд) „корективни действия“ означава допълнителни мерки за смекчаване и/или компенсиране, които могат да бъдат предприети от изпълнителя на проекта за справяне с непредвидени неблагоприятни последици или нетна загуба на биологично разнообразие, установени при изпълнението на проекта, като те могат да възникнат в резултат на слабости в мерките за смекчаване на последиците, произтичащи от строителни или експлоатационни работи, за които вече е издадено разрешение.

  Изменение  45

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж е) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (же) „оценка на видимото въздействие върху околната среда“: видимото въздействие се определя като промяна във външния вид или изгледа на застроен или природен обект и на градски зони в резултат на развитие, което може да бъде положително (подобряване) или отрицателно (влошаване). Оценката на видимото въздействие обхваща и разрушаването на постройки, които са защитени, или на такива със стратегическа роля в традиционния облик на дадено място или пейзаж. Тя обхваща очевидната промяна на геоложкия релеф и всички други пречки, като например сгради или стени, които ограничават природната гледка, както и хармонията на пейзажа. Видимото въздействие се оценява до голяма степен чрез качествени оценки, включително човешката оценка и взаимодействие с пейзажа и стойността, която това придава на дадено място („духът на мястото“ — genius loci).

  Обосновка

  Видимото въздействие е от съществено значение, когато се отнася, наред с другото, до бреговете, вятърните паркове, историческите сгради.

  Изменение  46

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж ж) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (жж) „обща процедура“: в рамките на общата процедура компетентният орган изготвя оценка на въздействието върху околната среда, включваща оценките на един или повече органи, без да се засягат други разпоредби на друго релевантно законодателство на Съюза.

  Изменение  47

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж з) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (жз) „опростяване“ означава намаляване на броя на формулярите и административните процедури, създаване на общи процедури или инструменти за координация, с цел включване на оценките, извършени от множество органи. Опростяването също така означава установяване на общи критерии, съкращаване на сроковете за представяне на докладите и подобряване на обективните и научните оценки.

  Изменение  48

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква в)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана или реагирането на аварийни ситуации, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху постигането на тези цели.

  3. Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху постигането на тези цели.

  Изменение  49

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква в)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 - параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Настоящата директива не се прилага за проекти, подробните правила за които са приети чрез специален акт на националното законодателство, ако целите на настоящата директива, включително целта за предоставяне на информация, се постигат по законодателен път. На всеки две години, считано от датата, посочена в член 2, параграф 1 от Директива XXX [OPOCE please introduce the n° of this Directive], държавите членки информират Комисията за всеки от случаите, в които те са приложили настоящата разпоредба.

  заличава се

  Изменение  50

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква в а) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 4 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (вa) Добавя се следният параграф:

   

  „4а. Държавите членки определят компетентния орган или органи по начин, който да гарантира пълната му/им независимост при изпълнението на възложените му/им функции съгласно настоящата директива. По-специално компетентният орган или органи се определят по такъв начин, че да се избегне всякаква зависимост, връзка или подчиненост между тях или части от тях и изпълнителя. Компетентният орган не може да изпълнява функциите, възложени му съгласно настоящата директива, по отношение на проекти, за които той се явява изпълнител.“

  Обосновка

  Опитът на някои държави членки показва, че е необходимо да се въведат специфични правила, за да се сложи край на сериозния проблем с конфликтите на интереси, с цел гарантиране на ефективно постигане на целта на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда. Компетентните органи, отговарящи за извършването на оценката, в никакъв случай не трябва да съвпадат с изпълнителя на проекта или да бъдат зависими или подчинени на него.

  Изменение  51

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 a (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 2 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (1a) В член 2 параграф 1 се заменя със следното:

   

  "1. Държавите членки приемат всички необходими мерки, за да гарантират, че преди да бъдат одобрени, проектите, които биха могли да окажат значително въздействие върху околната среда, наред с другото, поради своя характер, мащаби или местоположение, са предмет на изискването за получаване на съгласие за предприемачески дейности и на оценка относно тяхното въздействие, след провеждане на консултации с обществеността. Мерките за наблюдение на значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда и мерките за смекчаване и компенсиране се определят, ако е необходимо, от компетентния орган при даването на разрешение за осъществяване на проекта. Тези проекти са дефинирани в член 4.“

  Обосновка

  Член 2, параграф 1 е приведен в съответствие с текста на член 8, параграф 2, където са постановени мерките за наблюдение на значителни неблагоприятни въздействия върху околната среда и мерките за смекчаване и компенсиране. Насърчава се участието на обществеността.

  Изменение  52

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 2 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с изискванията на съответното законодателство на Съюза.

  3. Проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, могат да се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с изискванията на съответното законодателство на Съюза, освен в случаите, когато държавите членки счетат прилагането на тези процедури за непропорционално.

  В рамките на координираната процедура, компетентният орган трябва да координира отделните оценки, изисквани от съответното законодателство на Съюза и издадени от различни органи, без да се засягат разпоредбите, изискващи противното, съдържащи се в съответното законодателство на ЕС.

  По отношение на проекти, които са предмет на координираната процедура, компетентният орган трябва да координира отделните оценки, изисквани от съответното законодателство на Съюза и издадени от различни органи, без да се засяга съответното законодателство на ЕС.

  В рамките на общата процедура, компетентният орган издава една оценка на въздействието върху околната среда, интегрираща оценките на един или повече органи, без да се засягат разпоредбите, изискващи противното, съдържащи се в съответното законодателство на ЕС.

  По отношение на проекти, които са предмет на общата процедура компетентният орган издава една оценка на въздействието върху околната среда, включваща оценките на един или повече органи, без да се засяга съответното законодателство на ЕС.

  Държавите членки следва да определят един орган, който да отговаря за улесняване на процедурата по издаване на разрешение за всеки проект.

  Държавите членки могат да определят един орган, който да отговаря за улесняване на процедурата по издаване на разрешение за всеки проект.

   

  По искане на държава членка, Комисията предоставя необходимата помощ с цел определяне и прилагане на координираните или общите процедури, посочени в настоящия член.

   

  Във всички оценки на въздействието върху околната среда изпълнителят доказва в доклада за околната среда, че в тях е взето предвид всяко друго законодателство на Съюза, свързано с предложения проект, за което се изискват отделни оценки на въздействието върху околната среда.

  Изменение  53

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2 a (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 2 - параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (2a) В член 2 параграф 4 се заменя със следното:

   

  „4. Без да се засягат разпоредбите на член 7, държавите членки могат, в изключителни случаи, ако това е предвидено от националното законодателство, да освободят конкретен проект, чиято единствена цел е да се отговори на извънредни ситуации, изцяло или частично от разпоредбите на тази директива, при условие че прилагането им би имало неблагоприятни последици за тези цели.

   

  В такъв случай държавите членки могат да информират и проведат консултации със заинтересованата общественост и:

   

  а) преценяват дали друга форма на оценка би била подходяща;

   

  б) предоставят на заинтересованата общественост информацията, получена чрез други форми на оценяване, посочени в буква а), информацията, отнасяща се до решението за предоставяне на освобождаване и до причините за предоставянето на това освобождаване;

   

  в) преди да дадат съгласие, информират Комисията за причините, обосноваващи предоставеното освобождаване, и когато е приложимо, й предоставят информацията, която е дадена на техните граждани.

   

  Комисията незабавно изпраща получената документация на останалите държави членки.

   

  Комисията ежегодно докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия параграф.“

  Изменение  54

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 3

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 3

  Член 3

  Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, съобразно особеностите на всеки отделен случай и в съответствие с членове 4—11, преките и непреките значителни въздействия на даден проект върху следните фактори:

  1. Оценката на въздействието върху околната среда определя, описва и оценява по подходящ начин, съобразно особеностите на всеки отделен случай и в съответствие с членове 4—11, преките и непреките значителни въздействия на даден проект върху следните фактори:

  а) население, човешко здраве и биологично разнообразие, като се отделя особено внимание на видове и местообитания, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета;

  а) население, човешко здраве и биологично разнообразие, включително флора и фауна, като се отделя особено внимание на видове и местообитания, защитени по силата на директиви 92/43/ЕИО, 2000/60/EО и 2009/147/ЕО;

  б) земя, почва, вода, въздух и изменение на климата;

  б) земя, почва, подпочвен слой, вода, въздух и климат;

  в) материални активи, културно наследство и ландшафт;

  в) материални активи, културно наследство и ландшафт;

  г) взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в);

  г) взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в);

  д) експозиция, уязвимост и устойчивост на факторите, посочени в букви а), б) и в), спрямо рисковете от природни и причинени от човека бедствия.

  д) експозиция, уязвимост и устойчивост на факторите, посочени в букви а), б) и в), спрямо вероятните рискове от природни и причинени от човека бедствия.

   

  1a. В случай че има стандарт за съществуващи процедури във връзка с определен проект или инсталация, при спазване на критериите за най-добри налични техники (НДНТ), компетентният орган трябва да вземе предвид въпросния стандарт и да фокусира оценката на въздействието върху околната среда върху местоположението на инсталациите или на проекта.

  Изменение  55

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) Член 4 се изменя, както следва:

  (4) Член 4 се заменя със следното:

  а) параграфи 3 и 4 се заменят със следното:

   

   

  „Член 4

   

  1. При спазването на член 2, параграф 4 проектите, изброени в приложение I, подлежат на оценка в съответствие с членове 5 - 10.

   

  2. При спазването на член 2, параграф 4 за проектите, изброени в приложение II, държавите членки вземат решение относно това дали проектът да бъде предмет на оценка в съответствие с разпоредбите на членове 5—10. Държавите членки определят това след обществена консултация чрез:

   

  а) разглеждане на всеки отделен случай,

   

  или

   

  б) прагове или критерии, определени от държавите членки.

   

  Държавите членки могат да решат да прилагат и двете процедури, посочени в букви а) и б).

  "3. За проектите, изброени в приложение ІІ, изпълнителят на проекта предоставя информация за характеристиките на проекта, неговото потенциално въздействие върху околната среда и предвидените мерки за избягване и намаляване на значителните последици. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в приложение II, раздел А.

  3. За проектите, изброени в приложение ІІ, изпълнителят на проекта предоставя в резюме информация за характеристиките на проекта, неговото потенциално въздействие върху околната среда и предвидените мерки за избягване и намаляване на значителните последици. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в приложение II, раздел А. Информацията, която трябва да бъде предоставена от изпълнителя, е минимална по обем и се свежда до някои основни аспекти, които позволяват на компетентния орган да вземе своето решение съгласно параграф 2. Тази информация се прави обществено достояние преди вземането на решението за целите на параграф 2, което се публикува в интернет, като по този начин се допринася за по-голяма прозрачност и достъпност за обществеността.

  4. Когато се извършва оценка на всеки случай поотделно или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, компетентният орган взема под внимание критериите за подбор, свързани с характеристиките и местоположението на проекта и неговото потенциално въздействие върху околната среда. Подробен списък на критериите за подбор, които следва да се използват, е даден в приложение III.“

  4. Когато се извършва оценка на всеки случай поотделно или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, компетентният орган взема под внимание съответните критерии за подбор, свързани с характеристиките и местоположението на проекта и неговото потенциално въздействие върху околната среда. Подробен списък на критериите за подбор е даден в приложение III.

  б) Добавят се следните параграфи 5 и 6:

   

  "5. Компетентният орган взема своето решение съгласно параграф 2 въз основа на информацията, предоставена от изпълнителя на проекта, отчитайки, когато е целесъобразно, резултатите от проучванията, предварителните проверки или оценки на последиците за околната среда, произтичащи от изпълнението на друго законодателство на Съюза. Решението съгласно параграф 2:

  5. Компетентният орган взема своето решение съгласно параграф 2 въз основа на информацията, предоставена от изпълнителя на проекта съгласно параграф 3, отчитайки, когато е целесъобразно, коментарите, направени от обществеността и от заинтересованите местни органи, резултатите от проучванията, предварителните проверки или оценки на последиците за околната среда, произтичащи от изпълнението на друго законодателство на Съюза. Решението съгласно параграф 2:

  а) обяснява как критериите, посочени в приложение III, са взети под внимание;

   

  б) посочва причините, поради които се изисква или не се изисква оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на членове 5—10;

  б) посочва причините, поради които се изисква или не се изисква оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с разпоредбите на членове 5—10, по-специално във връзка със съответните критерии, изброени в приложение III;

  в) включва описание на мерките, предвидени с цел избягване, предотвратяване и намаляване на всякакви значителни въздействия върху околната среда, когато се реши, че не е необходимо да бъде изготвена оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10;

  в) включва описание на мерките, предвидени с цел избягване, предотвратяване и намаляване на всякакви значителни въздействия върху околната среда, когато се реши, че не е необходимо да бъде изготвена оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10;

  г) се прави обществено достояние.

  г) се прави обществено достояние.

  6. Компетентният орган взема своето решение в съответствие с параграф 2 в рамките на три месеца от внасянето на заявление за издаване на разрешение и при условие, че изпълнителят на проекта е представил цялата необходима информация. В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с още 3 месеца; в този случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването, и датата, на която се очаква неговото определение.

  6. Компетентният орган взема своето решение в съответствие с параграф 2 в рамките на определен от държавата членка срок, който не надвишава 90 дни от внасянето на заявление за издаване на разрешение и при условие, че изпълнителят на проекта е представил цялата необходима информация съгласно параграф 3. В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може по изключение да удължи този срок с допълнителен период от време, определен от държавата членка, който не надвишава 60 дни; в този случай компетентният орган информира писмено изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването, и датата, на която се очаква неговото определение, като прави обществено достояние информацията по член 6, параграф 2.

  Ако проектът е предмет на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10, решението съгласно параграф 2 от настоящия член, включва информацията, посочена в член 5, параграф 2.“

  Ако проектът е предмет на оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5—10, решението съгласно параграф  2 от настоящия член, включва становището, предвидено в член 5, параграф 2, ако такова становище се изисква в съответствие с настоящия член.“

  Изменение  56

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Когато дадена оценка на въздействието върху околната среда трябва да се извършва в съответствие с членове 5—10, изпълнителят на проекта изготвя доклад относно околната среда. Докладът трябва да се основава на определението съгласно параграф 2 от настоящия член и да включва информация, която може разумно да се изисква за вземането на информирани решения относно въздействията върху околната среда на предложения проект, като се вземат предвид настоящите познания и методи за оценка, характеристиките, техническият капацитет и местоположението на проекта, характеристиките на потенциалното въздействие, алтернативите на предлагания проект, както и до каква степен някои въпроси (включително оценката на алтернативите) се оценяват по-добре на различни равнища, включително на равнище планиране, или да се основава на други изисквания за оценката. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде включена в доклада относно околната среда, е даден в приложение IV.

  1. Когато дадена оценка на въздействието върху околната среда трябва да се извършва в съответствие с членове 5—10, изпълнителят на проекта представя доклад относно околната среда. Докладът трябва да се основава на становището съгласно параграф 2 от настоящия член, ако такова становище бъде дадено, и да включва информация, която може разумно да се изисква за вземането на информирани решения относно въздействията върху околната среда на предложения проект, като се вземат предвид настоящите познания и методи за оценка, характеристиките, техническият капацитет и местоположението на проекта, както и характеристиките на потенциалното въздействие. Докладът относно околната среда включва също така разумни алтернативи, разгледани от изпълнителя на проекта, които са свързани с предлагания проект и неговите специфични характеристики и които дават възможност за извършване на сравнителна оценка на устойчивостта на разгледаните алтернативи с оглед на тяхното значително въздействие. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде включена в доклада относно околната среда, е даден в приложение IV. В доклада относно околната среда се включва нетехническо обобщение на предоставената информация.

  Изменение  57

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Компетентният орган, след като се консултира с органите, посочени в член 6, параграф 1, и с изпълнителя на проекта, определя обхвата и степента на подробност на информацията, която трябва да се включи от изпълнителя на проекта в доклада относно околната среда, в съответствие с параграф 1 от настоящия член. По-специално, той определя:

  2. По искане на изпълнителя на проекта при подаването на заявление за издаване на разрешение или когато компетентният орган или органи, посочени в член 6, параграф 1, счетат това за необходимо, компетентният орган, след като се консултира с органите, посочени в член 6, параграф 1, с изпълнителя на проекта и със заинтересованата общественост, дава становище, определящо обхвата и степента на подробност на информацията, която трябва да се включи от изпълнителя на проекта в доклада относно околната среда, в съответствие с параграф 1 от настоящия член, включително по-специално:

  а) решенията и становищата, които трябва да бъдат получени;

   

  б) органите и обществеността, които е вероятно да бъдат засегнати от проекта;

  б) органите и обществеността, които е вероятно да бъдат засегнати от проекта;

  в) отделните етапи на процедурата и тяхната продължителност;

  в) отделните етапи на процедурата и сроковете за тяхната продължителност;

  г) разумните алтернативи по отношение на предложения проект и неговите специфични характеристики;

  г) разумните алтернативи, които могат да бъдат разгледани от изпълнителя на проекта и които са свързани с предложения проект, неговите специфични характеристики и неговото значително въздействие върху околната среда;

  д) екологичните характеристики, посочени в член 3, които е вероятно да бъдат съществено засегнати;

   

  е) информацията, която трябва да бъде представена относно специфичните характеристики на даден проект или тип проект;

  е) информацията, която трябва да бъде представена относно специфичните характеристики на даден проект или тип проект;

  ж) наличната информация и знания, получени на други равнища в процеса на вземане на решения, или чрез други законодателни актове на Съюза, и методите за оценка, които трябва да се използват.

  ж) наличната информация и знания, получени на други равнища в процеса на вземане на решения, или чрез други законодателни актове на Съюза, и методите за оценка, които трябва да се използват.

  Компетентният орган може също така да потърси помощ от акредитирани и технически компетентни експерти, както е посочено в параграф 3 от настоящия член. Последващи искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни към изпълнителя на проекта само ако са обосновани от възникването на нови обстоятелства и ако са надлежно обяснени от компетентния орган.

  Компетентният орган може също така да потърси помощ от независими квалифицирани и технически компетентни експерти, както е посочено в параграф 3 от настоящия член. Последващи искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни към изпълнителя на проекта само ако са обосновани от възникването на нови обстоятелства и ако са надлежно обяснени от компетентния орган.

  Изменение  58

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Да се гарантира пълнотата и достатъчното качество на докладите относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1:

  3. Да се гарантира пълнотата и достатъчното качество на докладите относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1:

  а) изпълнителят на проекта гарантира, че докладът относно околната среда е изготвен от акредитирани и технически компетентни експерти, или

  а) изпълнителят на проекта гарантира, че докладът относно околната среда е изготвен от квалифицирани и технически компетентни експерти, и

  б) компетентният орган гарантира, че докладът относно околната среда е заверен от акредитирани и технически компетентни експерти и/или комитети, съставени от национални експерти.

  б) компетентният орган гарантира, че докладът относно околната среда е заверен от независими квалифицирани и технически компетентни експерти и/или комитети, съставени от национални експерти, чиито имена се оповестяват.

  Ако дадени акредитирани и технически компетентни експерти са подпомагали компетентния орган при подготвянето на определението в член 5, параграф 2, те не могат да бъдат включени от изпълнителя на проекта в изготвянето на доклада относно околната среда.

  Ако дадени независими квалифицирани и технически компетентни експерти са подпомагали компетентния орган при подготвянето на определението в член 5, параграф 2, те не могат да бъдат включени от изпълнителя на проекта в изготвянето на доклада относно околната среда.

  Подробни договорености за включването и избора на акредитирани и технически компетентни експерти (например изисквана квалификация, възлагане на оценката, лицензиране и лишаване от права) се определят от държавите членки.

  Подробни договорености за включването и избора на квалифицирани и технически компетентни експерти (например изисквана квалификация и опит, възлагане на оценката, лицензиране и лишаване от права) се определят от държавите членки. Квалифицираните и технически компетентни експерти и комитети, съставени от национални експерти, трябва да предоставят подходящи гаранции за компетентност и безпристрастност при проверка на докладите за въздействие върху околната среда или друга информация, свързана с околната среда, в съответствие с настоящата директива, като осигурят обективна и независима научна оценка, без каквато и да било намеса или влияние от страна на компетентния орган, изпълнителя на проекта или националните органи. Тези експерти отговарят за оценката на въздействието върху околната среда, която извършват, по отношение на която упражняват контрол или по която са дали положително или отрицателно становище.

  Изменение  59

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5 а (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (5a) Вмъква се следният член:

   

  „Член 5a

   

  По отношение на трансграничните проекти участващите държави членки и съседни държави предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съответните компетентни органи си сътрудничат за целите на съвместното изготвяне на интегрирана и съгласувана трансгранична оценка на въздействието върху околната среда на ранен етап от планирането, в съответствие с приложимото законодателство относно съфинансирането от страна на Съюза.

   

  При транспортни проекти за европейски транспортни мрежи потенциалното въздействие върху мрежата „Натура 2000“ се определя чрез използване на системата TENTec на Комисията и софтуера „Натура 2000“, както и евентуални алтернативи.”

  Обосновка

  При транспортни инфраструктурни проекти следва да се използват съвместно информационните инструменти на ТЕМ-Т и „Натура 2000“, за да се избегнат потенциални проблеми на ранен етап.

  Изменение  60

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 6 – буква -а) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 – параграф -1 (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -а) Вмъква се следният параграф:

   

  “-1. Обществеността има правото да поиска оценка на въздействието върху околната среда на даден проект, за който се счита, че буди опасения, като за целта се използват мерки за активно участие на жители, местни органи, и по-специално НПО.

   

  Държавите членки предприемат необходимите мерки и създават нужните условия за прилагане на това право на практика.“;

  Изменение  61

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 6 – буква -a а) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -aa) Параграф 1 се заменя със следното:

   

  "1. Държавите членки вземат необходимите мерки, за да гарантират, че органите, които биха имали отношение към проекта поради конкретните си задължения в областта на опазването на околната среда или териториална компетентност, имат възможност да дадат своето мнение относно информацията, предоставена от изпълнителя на проекта, както и относно искането за разрешение за осъществяване на проекта. За тази цел държавите членки посочват органите, които следва да бъдат консултирани по принцип или за всеки конкретен случай поотделно. Информацията, събрана съгласно член 5, се изпраща на тези органи. Държавите членки предвиждат подробни указания във връзка с провеждането на консултациите.“;

  Обосновка

  Трябва да се отбележи, че органите, които трябва да бъдат консултирани във връзка с проект, подлежащ на ОВОС, включват и местните органи на територията, на която се изпълнява проектът, ако тези органи и компетентният орган или органи са различни субекти.

  Изменение  62

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 6 – буква -aб) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -aб) Параграф 2 се заменя със следното:

   

  "2. Обществеността се информира през централен портал, който е достъпен за обществеността по електронен път, съгласно член 7, параграф 1 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 година относно обществения достъп до информация за околната среда, чрез публично оповестяване или други подходящи средства като електронните медии по следните въпроси на ранен етап от процедурите по вземане на решения в областта на околната среда, посочени в член 2, параграф 2, и най-късно веднага, след като информацията може разумно да бъде предоставена:

   

  а) искането на разрешение за осъществяване;

   

  б) обстоятелството, че проектът подлежи на процедура за оценка на въздействието върху околната среда и, когато е целесъобразно, обстоятелството, че се прилагат разпоредбите на член 7;

   

  в) подробности за компетентните органи, отговорни за вземането на решение; органите, от които може да бъде получена съответната информация; органите, към които могат да бъдат отправени коментари или въпроси, както и подробности за времевия график за предаване на коментарите или въпросите;

   

  г) естеството на евентуалните решения или в случаите, когато е налице такова решение – проекторешението;

   

  д) указване на наличността на информацията, събрана съгласно член 5;

   

  е) указване на времето и местата, където ще бъде предоставена съответната информация на обществеността, както и средствата, чрез които това ще бъде направено;

   

  ж) подробните условия за участие на обществеността съгласно точка 5 от настоящия член;

   

  жа) факта, че се прилагат разпоредбите на член 8, параграф 2 и подробности за преразглеждането или изменението на доклада относно околната среда и разглежданите допълнителни мерки за смекчаване и компенсация;

   

  жб) резултатите от наблюдението, проведено съгласно член 8, параграф 2.“;

   

  _________________

  * ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

  Обосновка

  С оглед засилване на обществения достъп и прозрачността във всяка държава членка, следва да се осигури централен портал, на който да се предоставя по електронен път навременна екологична информация. Освен това, с новите букви жа) и жб) се предоставя достъп до информацията във връзка с преразглеждането или изменението на доклада относно околната среда, както и допълнителните мерки за смекчаване и компенсация, посочени в член 8, параграф 2.

  Изменение  63

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 6 – буква -ав) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -ав) Параграф 3 се заменя със следния текст:

   

  „3. Държавите членки гарантират, че в разумни срокове следната информация се предоставя на разположение на заинтересованата общественост най-малкото чрез достъпен по електронен път централен портал:

   

  а) всяка информация, събрана съгласно член 5;

   

  б) в съответствие с националното законодателство, основните доклади и становища, предоставени от компетентния орган или компетентните органи в момента, когато заинтересованата общественост се информира съгласно параграф 2 от настоящия член;

   

  в) в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно обществения достъп до информация за околната среда, информация, различна от посочената в параграф 2 на настоящия член, която е от значение за вземането на решение съгласно член 8 от настоящата директива и която се предоставя, едва след като заинтересованата общественост бъде информирана съгласно параграф 2 от настоящия член.”;

  Обосновка

  С оглед засилване на обществения достъп и прозрачността във всяка държава членка, следва да се осигури централен портал, на който да се предоставя по електронен път навременна екологична информация.

  Изменение  64

  Предложение за директива

  Член 1 — точка 6 — буква -aг) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 - параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  -аг) Параграф 5 се заменя, както следва:

   

  "5. Подробните условия за информиране на обществеността (например чрез пускане на бюлетини по пощата в определен радиус или публикуване в местни вестници) и за консултиране на заинтересованата общественост (например писмено или чрез обществено допитване) се определят от държавите членки. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че съответната информация се предоставя чрез централен портал, който е достъпен за обществеността по електронен път в съответствие с член 7, параграф 1 от Директива 2003/4/ЕО.“:

  Обосновка

  С оглед засилване на обществения достъп и прозрачността във всяка държава членка, следва да се осигури централен портал, на който да се предоставя по електронен път навременна екологична информация.

  Изменение  65

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 6 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 - параграф 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. Сроковете за консултации със заинтересованата общественост във връзка с доклада относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1, не могат да са по-кратки от 30 дни или по-дълги от 60 дни. В изключителни случаи, когато характерът, сложността, местоположението или размерът на предложения проект изискват това, компетентният орган може да удължи този срок с още 30 дни; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването.

  7. Сроковете за консултации със заинтересованата общественост във връзка с доклада относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1, не могат да са по-кратки от 30 дни или по-дълги от 60 дни. В изключителни случаи, когато характерът, сложността, местоположението или размерът на предложения проект изискват това, компетентният орган може да удължи този срок с не повече от 30 дни; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването.

  Изменение  66

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6 - буква б а) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 – параграф 7 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  ба) Добавя се следният параграф:

   

  „7a. За да се осигури ефективното участие на заинтересованата общественост в процедурите по вземане на решения, държавите членки гарантират, че по всяко време и независимо от всякакви текущи конкретни проекти, подлежащи на оценка на въздействието върху околната среда, на обществеността се предоставя информация за контакти и лесен и бърз достъп до органа или органите, отговарящи за изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящата директива, както и че се отделя необходимото внимание на коментарите и мненията на обществеността.”.

  Изменение  67

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7 а (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 7 – параграф 5 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (7a) В член 7 се добавя следният параграф:

   

  „5a. При трансгранични проекти от общ интерес в областта на транспорта, включени в някой от коридорите, посочени в Приложение І към Регламента ...+ за създаване на Механизъм за свързване на Европа, държавите членки се включват в координирането на работата по провеждането на обществени консултации. В хода на планирането на нова инфраструктура координаторът гарантира провеждането на процес на широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и гражданското общество. При всички случаи координаторът може да предложи подходи за разработване на план за коридор, както и за неговото изпълнение по балансиран начин.”.

   

  ________________

  + ОВ: Моля, въведете номера, датата и заглавието на Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа (2011/0302(COD)).

  Обосновка

  В процеса на обществени консултации следва да се използват координаторите на коридорите от Трансевропейската транспортна мрежа, за да се установят на ранен етап възможните проблеми, като се вземат предвид допълнителните затруднения при изпълнението на трансгранични проекти.

  Изменение  68

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Член 8

  Член 8

   

  -1. Държавите членки предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че при изграждането и експлоатацията на обектите се съблюдават следните принципи:

   

  а) предприемане на всички подходящи превантивни мерки срещу замърсяване и непричиняване на значително замърсяване;

   

  б) прилагане на най-добрите налични техники и ефективно използване на природните ресурси и енергията;

   

  в) предотвратяване генерирането на отпадъци, а когато е налице генериране на отпадъци, в зависимост от степента на приоритетност и в съответствие с Директива 2008/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 г. относно отпадъците*, тези отпадъци се подготвят за повторна употреба, рециклират се, оползотворяват се или когато това е технически или икономически невъзможно, се обезвреждат, като същевременно се избягва или намалява евентуалното въздействие върху околната среда;

   

  г) предприемане на необходимите мерки за предотвратяване на аварии и ограничаване на последиците от тях;

   

  д) при окончателното приключване на дейностите, предприемане на необходимите мерки за избягване на евентуални рискове от замърсяване и привеждане на експлоатирания обект в добро състояние.

   

  Когато дадена норма за качество на околната среда изисква по-строги условия от тези, които са постижими чрез използването на най-добрите налични техники, в разрешението за осъществяване на проекта се включват допълнителни мерки, без да се засяга действието на евентуални други мерки, които могат да бъдат взети за постигане на съответствие с нормите за качество на околната среда.

  1. Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при процедурата за издаване на разрешение за осъществяване. За тази цел решението за издаване на разрешение трябва да съдържа следната информация:

  1. Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат надлежно предвид и се оценяват подробно при процедурата за издаване на разрешение за осъществяване. Решението за издаване на разрешение трябва да включва следната информация:

  а) оценката на въздействието върху околната среда на компетентния орган, посочена в член 3, и условията на околната среда, приложени към решението, включително описание на основните мерки, за избягване, намаляване и, ако е възможно, премахване на неблагоприятните последици;

  а) резултатите от оценката на въздействието върху околната среда на компетентния орган, посочена в член 3, включително обобщение на коментарите и становищата, получени съгласно членове 6 и 7, и условията на околната среда, приложени към решението, включително описание на основните мерки, за избягване, намаляване и, ако е възможно, премахване на неблагоприятните последици;

  б) основните причини за избора на приетия проект с оглед на другите разгледани алтернативи, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий);

  б) обобщение на оценката на разгледаните разумни алтернативи, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий);

  в) резюме на коментарите, получени в съответствие с членове 6 и 7;

   

  г) декларация, обобщаваща как съображенията по отношение на околната среда трябва да бъдат интегрирани в разрешението за осъществяване на проекта и как резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, са били включени или взети предвид по друг начин.

  г) декларация, обобщаваща как съображенията по отношение на околната среда трябва да бъдат интегрирани в разрешението за осъществяване на проекта и как докладът относно околната среда и резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, са били включени или взети предвид по друг начин.

  За проекти, които могат да имат значителни трансгранични последствия, компетентният орган предоставя информация за причините, поради които не са взети под внимание коментарите, получени от засегнатите държави членки по време на консултации, проведени в съответствие с член 7.

  За проекти, които могат да имат значителни трансгранични последствия, компетентният орган предоставя информация за причините, поради които не са взети под внимание коментарите, получени от засегнатите държави членки по време на консултации, проведени в съответствие с член 7.

  2. Ако въз основа на консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се заключи, че даден проект ще има значителни неблагоприятни последици за околната среда, компетентният орган, колкото е възможно по-рано и в тясно сътрудничество с органите, посочени в член 6, параграф 1, и изпълнителят на проекта преценяват дали докладът относно околната среда, посочен в член 5, параграф 1, трябва да бъде променен, и проектът изменен, за да се избегнат или намалят тези неблагоприятни последици и дали са необходими допълнителни мерки за смекчаване и компенсация.

  2. Ако въз основа на консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, компетентният орган заключи, че даден проект ще има значителни неблагоприятни последици за околната среда, компетентният орган, колкото е възможно по-рано и след провеждането на консултации с органите, посочени в член 6, параграф 1, и изпълнителят на проекта преценяват дали да откажат да дадат разрешение за осъществяването на проекта или дали докладът относно околната среда, посочен в член 5, параграф 1, трябва да бъде променен, и проектът изменен, за да се избегнат или намалят тези неблагоприятни последици и дали са необходими допълнителни мерки за смекчаване и компенсация съгласно съответното законодателство. На етапа на преразглеждане на доклада относно околната среда, ако има такъв, все пак трябва да се гарантира предоставянето на информация на обществеността, както е посочено в член 6, параграф 2.

  Ако компетентният орган реши да даде разрешение за осъществяване, той гарантира, че разрешението включва мерки за наблюдение на значителните неблагоприятни последици за околната среда, с цел изготвяне на оценка на изпълнението и очакваната ефективност на мерките за смекчаване и компенсация и за установяване на евентуални непредвидими неблагоприятни последици.

  Ако компетентният орган реши да даде разрешение за осъществяване, съгласно съответното законодателство той гарантира, че разрешението включва мерки за наблюдение на значителните неблагоприятни последици за околната среда при етапите на строеж, управление и разрушаване, както и след закриването на обекта, с цел изготвяне на оценка на изпълнението и очакваната ефективност на мерките за смекчаване и компенсация и за установяване на евентуални непредвидени неблагоприятни последици.

  Видът на параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани, и продължителността на наблюдението следва да съответстват на характера, местоположението и размера на предлагания проект и на значимостта на неговите последици за околната среда.

  Видът на параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани, и продължителността на наблюдението следва да съответстват на изискванията на други законодателни актове на Съюза, както и на характера, местоположението и размера на предлагания проект и на значимостта на неговите последици за околната среда. Резултатите от посоченото наблюдение се съобщават на компетентния орган и се предоставят на обществеността в леснодостъпен формат.

  Ако съществуват подходящи мерки за наблюдение, произтичащи от други законодателни актове на Съюза, те могат да бъдат използвани.

  Мерките за наблюдение, включително мерките, произтичащи от други законодателни актове на Съюза или от национално законодателство, могат да бъдат използвани, ако това е целесъобразно.

   

  Когато наблюдението сочи, че мерките за смекчаване или компенсация не са достатъчни или се забелязват значителни непредвидени неблагоприятни последици за околната среда, компетентният орган определя корективни мерки за смекчаване или компенсация съгласно съответното законодателство.

  3. След като цялата необходима информация, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, включително, когато е приложимо, специфичните оценки, изисквани съгласно други законодателни актове на ЕС, е предоставена на компетентния орган, и консултациите, посочени в членове 6 и 7 са приключили, компетентният орган трябва да завърши своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда в рамките на три месеца.

  3. След като цялата необходима информация, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, включително, когато е приложимо, специфичните оценки, изисквани съгласно други законодателни актове на ЕС, е предоставена на компетентния орган, и консултациите, посочени в членове 6 и 7 са приключили, компетентният орган трябва да завърши своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда в рамките на период от време, определен от държавата членка, който не надвишава 90 дни.

  В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с още 3 месеца; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването, и датата, на която се очаква неговото решение.

  В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може по изключение да удължи този срок с допълнителен период от време, определен от държавата членка, който не надвишава 90 дни; в такъв случай компетентният орган информира писмено изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването, и датата, на която се очаква неговото решение.

  4. Преди да вземе решение да даде или откаже разрешение за осъществяване, компетентният орган проверява дали информацията в доклада относно околната среда, посочен в член 5, параграф 1, е актуална, по-специално по отношение на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и, където е възможно, премахване на значителните неблагоприятни последици.

  4. Преди да вземе решение да даде или откаже разрешение за осъществяване, компетентният орган проверява дали информацията в доклада относно околната среда, посочен в член 5, параграф 1, е актуална.

   

  __________

  * ОВ L 312, 22.11.2008 г., стр. 3.

  Изменение  69

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 – буква а)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 9 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение за осъществяване, компетентният орган или органи следва да информират обществеността и органите, посочени в член 6, параграф 1, за това съгласно съответните процедури и да предоставят на обществеността следната информация:

  1. Когато е взето решение, с което се дава или отказва разрешение за осъществяване или друго решение, взето за целите на изпълнението на изискванията на настоящата директива, компетентният орган или органи следва да информират възможно най-бързо обществеността и органите, посочени в член 6, параграф 1, за това съгласно националните процедури и най-късно в рамките на 10 работни дни. Компетентният орган или органи информират за решението обществеността и органите, посочени в член 6, параграф 1, в съответствие с разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО.

  а) съдържанието на решението и всички свързани с него условия;

   

  б) след като са прегледани опасенията и мненията, изразени от заинтересованата общественост, основните причини и съображения, на които се основава решението, включително информация за процеса на участие на обществеността;

   

  в) описание на основните мерки за избягване, намаляване и, ако е възможно, премахване на неблагоприятните последици;

   

  г) описание, когато е целесъобразно, на мерките за наблюдение, посочени в член 8, параграф 2.

   

  Изменение  70

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 9 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Държавите членки могат също така да решат да предоставят на обществеността информацията, посочена в параграф 1, когато компетентният орган приключи своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда.

  3. Държавите членки предоставят на обществеността информацията, посочена в параграф 1, преди приемането на решение за предоставяне или отказ на разрешение за осъществяване, когато компетентният орган приключи своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда.

  Изменение  71

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 – буква ба) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 9 – параграфи 3 а и 3 б (нови)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

   

   

  ба) Добавят се следните параграфи:

   

  „3a. Обществеността може да оспорва по съдебен ред решението за даване на разрешение за осъществяване на проекта, включително чрез подаване на молба за съдебно разпореждане, като се заведе съдебно дело в срок от три месеца след надлежното оповестяване на официалното решение на компетентния орган.

   

  3б. Компетентният орган или органи гарантират, че изпълнението на проектите с разрешение за осъществяване няма да започне преди изтичането на срока за оспорване по съдебен ред.”

  Изменение  72

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 а (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 10 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9a) В член 10 параграф 1 се заменя със следния текст:

   

  „Разпоредбите на настоящата директива не засягат задължението на компетентните органи да спазват ограниченията, налагани от законовите, подзаконовите и административните разпоредби и възприетите правни практики по отношение на търговската и промишлената поверителна информация, включително защитата на интелектуалната собственост и опазването на обществените интереси, при условие че те са в съответствие с Директива 2003/4/ЕО.“.

  Обосновка

  Що се отнася до достъпа до информация при извършването на оценка на въздействието върху околната среда, е необходимо да се предвиди координация между разпоредбите на разглежданата директива и разпоредбите на Директива 2003/4/ЕО относно достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда.

  Изменение  73

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 б (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 10 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9б) Вмъква се следният член:

   

  „Член 10a

   

  Държавите членки определят правилата за санкциите, които се налагат при нарушения на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират тяхното прилагане. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и възпиращи.“.

  Обосновка

  Въз основа на опита, за да се гарантира хармонизирано и ефикасно прилагане на директивата, е необходимо и нормативната уредба на държавите членки да предвижда ефективни и възпиращи санкции при нарушение на съответните национални разпоредби, по-специално по отношение на случаите на конфликт на интереси или корупция.

  Изменение  74

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 в (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 11 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9в) В член 11 параграф 2 се заменя със следното:

   

  "2. Държавите членки определят на какъв етап могат да се оспорват решенията, действията или бездействието, като предоставят възможност за оспорване на материалната и процесуална законосъобразност на решенията, действията или бездействието в съответствие с параграф 1, включително използването на временни мерки за гарантиране, че изпълнението на проекта няма да започне преди приключване на процеса на преразглеждане.“.

  Изменение  75

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 г (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 11 – параграф 4 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9г) В член 11, параграф 4, втората алинея се заменя със следното:

   

  „Всяка подобна процедура следва да бъде целесъобразна и ефективна, да позволява подаването на молби за налагане на възбрана и да бъде справедлива, безпристрастна и навременна, без да изисква извършването на прекомерни разходи.“

  Изменение  76

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 11

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 12 б – параграф 5 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  5a. Когато поради конкретните характеристики на дадени сектори на стопанската дейност, това се счита за целесъобразно с оглед извършването на правилна оценка на въздействието върху околната среда, Комисията, съвместно с държавите членки и съответния сектор, изготвя специфични за сектора насоки и критерии, които да се прилагат по начин, водещ до опростяване и улесняване на стандартизацията на оценката на въздействието върху околната среда.

  Изменение  77

  Предложение за директива

  Член 2 – параграф 1 – алинея 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се приведе тяхното законодателство в съответствие с настоящата директива не по-късно от [DATE] г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на разпоредбите и представят документ, обясняващ връзката на тези разпоредби с настоящата директива.

  1. Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се приведе тяхното законодателство в съответствие с настоящата директива не по-късно от …[3]+. Те незабавно съобщават на Комисията текста на разпоредбите и представят документ, обясняващ връзката на тези разпоредби с настоящата директива.

   

  [4]+ ОВ: моля нанесете дата: 24 месеца след влизането в сила на настоящата директива.

  Обосновка

  Предвид сложността на разпоредбите на разглежданата директива е необходимо да се предвиди подходящ срок за транспониране от две години.

  Изменение  78

  Предложение за директива

  Член 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Проекти, за които заявлението за издаване на разрешение е било подадено преди датата, посочена в член 2, параграф 1, първа алинея, и за които оценка на въздействието върху околната среда не е изготвена преди тази дата, са обвързани със задълженията, посочени в членове 3—11 от Директива 2011/92/ЕС, изменена с настоящата директива.

  Проекти, за които заявлението за издаване на разрешение е било подадено преди датата, посочена в член 2, параграф 1, първа алинея, и за които оценка на въздействието върху околната среда не е изготвена преди тази дата, трябва да се изпълнят в рамките на осем месеца от приемането на изменената директива.

  Изменение  79

  Предложение за директива

  Приложение – точка -1 (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение I

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1) Приложение I се изменя, както следва:

   

  а) Заглавието се заменя със следния текст:

   

  „ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 1 (ПРОЕКТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)

   

  б) Добавя се следната точка:

   

  „4а. Открити рудници и подобни открити добивни работи.”

   

  в) В точка 7 буква а) се заменя със следното:

  „а) строителство на релсови пътища за железопътен транспорт на дълги разстояния и на летища [...];“

   

  г) В параграф 7 се добавя следната буква:

  „аа) определяне на маршрутите за пристигане и заминаване на летищата от/до мястото за свързване с мрежата;“

   

  д) Вмъкват се следните точки (10а) и (10б):

   

  “14a. Проучване, оценка и добив на суров петрол и/или природен газ, затворен в газоносен шистов пласт или в други седиментни скални образувания със същата или по-слаба пропускливост и порьозност, независимо от добиваното количество.

   

  14б. Проучване и добив на природен газ от въглищни пластове, независимо от добиваното количество.

   

  е) Точка 19 се заменя със следния текст:

   

  "19. Кариери и открити рудници с площ на обекта над 25 хектара, златодобивни мини, в които се използват процеси, включващи цианидни басейни, или добив на торф с площ на обекта над 150 хектара.“

   

  ж) Точка 20 се заменя със следния текст:

   

  "20. Строителство, промяна или разширяване на надземни, подземни или комбинирани надземни и подземни електропроводи и/или подобряване на подобни електропроводи с напрежение от или над 220 kV и с дължина повече от 15 км, както и строителство и/или промяна на съответните подстанции (настоящи трансформаторни, преобразувателни и електроразпространителни станции от автоматичен подземен вид и обратно).“

  з) Добавя се следната точка 24а:

   

  „24a. Тематични паркове и голф игрища, планирани за изграждане в райони, където има недостиг на вода, или в райони с висок риск от опустиняване или суша.“

  Изменение  80

  Предложение за директива

  Приложение – точка -1 a (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение II

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1a) Приложение II се изменя, както следва:

   

  а) Заглавието се заменя със следния текст:

   

  „ПРОЕКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 2 (ПРОЕКТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ПРЕЦЕНКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ)“;

   

  б) В параграф 1 се добавя следната буква:

   

  „еа) Риболовни дейности за улов на диви екземпляри;“

   

  в) Буква в) от параграф 2 се заменя със следния текст:

   

  „в) Изследване и проучване на полезни изкопаеми и добив на инертни материали от морета или реки чрез драгиране;“;

  г) Буква г) от параграф 10 се заличава.

   

  д) В параграф 13 се добавя следната буква:

   

  „aa) Всяко разрушаване на проекти, изброени в приложение I или в настоящото приложение, което може да има значителни неблагоприятни последици за околната среда.“

  Изменение  81

  Предложение за директива

  Приложение – точка 1

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение II.А

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ II.А — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3

  ПРИЛОЖЕНИЕ II.А — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 3 (ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЯНА ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ НА ПРОЕКТА ВЪВ ВРЪЗКА С ПРОЕКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ)

  1. Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:

  1. Описание на проекта, което съдържа:

  а) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, подземните, на етапа на строеж и на етапа на експлоатация;

  а) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, подземните и подпочвените характеристики, на етапа на строеж, на етапа на експлоатация и на етапа на разрушаване;

  б) описание на местонахождението на проекта, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географските области, които е вероятно да бъдат засегнати.

  б) описание на местонахождението на проекта, по-специално с оглед на екологичната чувствителност на географските области, които е вероятно да бъдат засегнати.

  2. Описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат сериозно засегнати от предлагания проект.

  2. Описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат сериозно засегнати от предлагания проект.

  3. Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, които произтичат от:

  3. Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, включително рисковете за здравето на засегнатото население и последиците за ландшафта и културното наследство, които произтичат от:

  а) очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци;

  а) очакваните остатъчни вещества и емисии, както и от генерираните отпадъци, когато е уместно;

  б) използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  б) използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите и на биологичното разнообразие (включително хидроморфологичните промени).

  4. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на значителните неблагоприятни последици за околната среда.

  4. Описание на предвидените мерки за избягване, предотвратяване и намаляване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, по-специално когато те се считат за необратими.

  Изменение  82

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІII

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ — КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4

  ПРИЛОЖЕНИЕ ІІІ — КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 4, ПАРАГРАФ 4 (КРИТЕРИИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ТОВА, ДАЛИ ПРОЕКТИТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ, СЛЕДВА ДА ПОДЛЕЖАТ НА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА)

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТИТЕ

  1. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОЕКТИТЕ

  Трябва да се вземат под внимание характеристиките на проектите и по-конкретно:

  Трябва да се вземат под внимание характеристиките на проектите и по-конкретно:

  а) размерът на проекта, включително, когато е уместно, неговите подземни характеристики;

  а) размерът на проекта, включително, когато е уместно, неговите подземни характеристики;

  б) комбиниране на въздействието с това на други проекти и дейности;

   

  в) използването на природните ресурси, в частност земята, почвите, водите, и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  в) използването на природните ресурси, в частност земята, почвите, подпочвения слой, водите, и на биологичното разнообразие (включително хидроморфологичните промени).

  г) генерирането на отпадъци;

  г) генерирането на отпадъци;

  д) замърсяването и вредното въздействие;

  д) замърсяването и вредното въздействие (емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлини, топлинни лъчения и радиация) и потенциалното им въздействие върху здравето;

  е) рискът от възникване на естествени и причинени от човека бедствия, както и рискът от инциденти, конкретно по отношение на хидроморфологичните промени, веществата или технологиите или живите организми, използвани при конкретни повърхностни и подземни условия или алтернативни приложения, и по отношение на вероятността от аварии или бедствия и уязвимостта на проекта за тези рискове;

  е) рискът от възникване на естествени и причинени от човека бедствия, както и рискът от инциденти, конкретно по отношение на хидроморфологичните промени, веществата или технологиите или живите организми, използвани при конкретни повърхностни и подземни условия или алтернативни приложения, по отношение на местните геоложки характеристики и по отношение на уязвимостта на проекта към рискове от аварии или бедствия, които могат да се считат за присъщи на проекта;

  ж) въздействията на проекта върху изменението на климата (по отношение на емисиите на парникови газове, включително от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство), приносът на проекта за подобряване на устойчивостта и въздействието на изменението на климата върху проекта (например ако проектът е съобразен с измененията на климата);

  ж) въздействията на проекта върху климата (по отношение на вероятните емисии на парникови газове, включително от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство), приносът на проекта за подобряване на устойчивостта и въздействието на изменението на климата върху проекта (например ако проектът е съобразен с измененията на климата);

  з) въздействията на проекта върху околната среда, в частност върху земята (увеличаване на населените райони с течение на времето — усвояване на земя), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водата (като количество и качество), въздуха и биологичното разнообразие (качество и количество на популацията и влошаване и разпокъсаност на екосистемите);

  з) въздействията на проекта върху околната среда, в частност върху земята (увеличаване на населените райони с течение на времето — усвояване на земя, загуба на селскостопански и горски площи), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), подпочвения слой, водата (като количество и качество), въздуха (емисии на замърсители на въздуха и качество на въздуха) и биологичното разнообразие (качество и количество на популацията и влошаване и разпокъсаност на екосистемите);

  и) рисковете за човешкото здраве (например поради замърсяване на водите или въздуха);

  и) рисковете за човешкото здраве (например поради замърсяване на водите или въздуха или поради шум);

  й) въздействие на проекта върху културното наследство и ландшафта.

  й) въздействие на проекта върху културното наследство и ландшафта.

  2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

  2. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

  Проектите могат да окажат отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да бъдат взети под внимание и по-конкретно:

  Проектите могат да окажат отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да бъдат взети под внимание и по-конкретно:

  а) съществуващо и планирано земеползване, включително усвояване на земя и разпокъсаност;

  а) съществуващо и планирано земеползване, включително усвояване на земя и разпокъсаност;

  б) относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земя, вода и биологично разнообразие) в района;

  б) относителното изобилие, достъпност, качество и възстановителна способност на природните богатства (включително почва, земя, вода и биологично разнообразие) в района;

  в) абсорбционният капацитет на природната среда, като се обърне специално внимание на следните области:

  в) абсорбционният капацитет на природната среда, като се обърне специално внимание на следните области:

  (i) мочурища, крайречни области, речни устия;

  (i) мочурища, крайречни области, речни устия;

  (ii) крайбрежни зони;

  (ii) крайбрежни зони;

  (iii) планински и горски райони;

  (iii) планински и горски райони;

   

  (iiia) зони със значителен потенциален риск от наводнение;

  (iv) природни резервати и паркове, постоянни пасища, земеделски райони с висока природна стойност;

  (iv) природни резервати и паркове, постоянни пасища и пасища с екологична стойност, земеделски райони с висока природна стойност;

  (v) райони, класифицирани или защитени по силата на законодателството на държавите членки; райони по „Натура 2000“, определени от държавите членки съгласно Директива 2009/147/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 92/43/ЕИО на Съвета; области, защитени от международни конвенции;

  (v) райони, класифицирани, подложени на ограничения или защитени по силата на национално или регионално законодателство; райони по „Натура 2000“, определени от държавите членки съгласно Директива 2009/147/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета и Директива 92/43/ЕИО на Съвета; области, защитени от международни конвенции, ратифицирани от държавите членки;

  (vi) области, в които вече е налице неизпълнение на стандартите за качество на околната среда, предвидени в законодателство на Съюза и свързани с проекта, или има вероятност за такова неизпълнение;

  (vi) области, в които вече е налице неизпълнение на стандартите за качество на околната среда, предвидени в законодателство на Съюза и свързани с проекта, или има вероятност за такова неизпълнение;

  (vii) гъсто населени райони;

  (vii) гъсто населени райони;

   

  (viia) райони, населени с особено чувствителни или уязвими групи от хора (включително болници, училища, старчески домове);

  (viii) ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност.

  (viii) ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

   

  (viiia) земетръсни райони или райони с висок риск от природни бедствия;

   

  При всеки съответен праг, установен от държавите членка за районите, посочени в точки i)—viiia), следва да се обръща специално внимание на екологичната стойност, относителното изобилие и средната големина на тези райони в рамките на националния контекст.

  3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

  3. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПОТЕНЦИАЛНОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

  Трябва да се вземат под внимание потенциалните значителни последици на проектите във връзка с критериите, определени в точки 1 и 2 по-горе, и по-конкретно по отношение на:

  Трябва да се вземат под внимание потенциалните значителни последици на проектите във връзка с критериите, определени в точки 1 и 2 по-горе, и по-конкретно по отношение на:

  а) сериозността и пространствения обхват на въздействието (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати);

  а) сериозността и пространствения обхват на въздействието (географски район и брой на населението, които е вероятно да бъдат засегнати);

  б) естеството на въздействието;

  б) естеството на въздействието;

  в) трансграничният характер на въздействието;

  в) трансграничният характер на въздействието;

  г) интензивността и сложността на въздействието;

  г) интензивността и сложността на въздействието;

  д) вероятността за такова въздействие;

  д) вероятността за такова въздействие;

  е) продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;

  е) продължителността, честотата и обратимостта на въздействието;

  ж) скоростта на настъпване на въздействието;

  ж) скоростта на настъпване на въздействието;

  з) комбинирането с въздействия на други проекти (в частност на съществуващите и/или одобрените) на същия или на други изпълнители;

  з) комбинирането с въздействия на други проекти (в частност на съществуващите и/или одобрените) на същия или на други изпълнители, разположени в географския район, които има вероятност да бъдат засегнати, но които все още не са изпълнени или не са в работна фаза, без да съществува задължението да се взема предвид съществуващата или друга публично налична информация;

  и) екологичните характеристики на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати съществено;

  и) екологичните характеристики на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати съществено;

  к) информацията и констатациите относно последиците за околната среда, получени от оценки, изисквани съгласно други законодателни актове на ЕС.

  к) информацията и констатациите относно последиците за околната среда и потенциалните въздействия, получени от оценки, изисквани съгласно други законодателни актове на ЕС.

  л) възможността за ефективно намаляване на въздействията.

  л) възможността за ефективно избягване, предотвратяване или намаляване на въздействията.

   

  3a. РЪКОВОДСТВА ЗА СПЕЦИФИЧНИ ЗА СЕКТОРИТЕ КРИТЕРИИ

   

  За различните сектори на икономическа дейност се изготвят ръководства за критериите във връзка с оценката на въздействието върху околната среда, ако Комисията или държавите членки смятат това за необходимо. Целта ще бъде да се опростят процедурите и да се увеличи правната сигурност по отношение на оценката на въздействието върху околната среда и да се избегне различното прилагане от компетентните органи.

   

  Оценката на въздействието върху околната среда във връзка с историческото и културното наследство и селските райони ще се извършва въз основата на критерии, определени в ръководството, като се посочват факторите, които трябва да бъдат съблюдавани.

  Изменение  83

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІV

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1

  ПРИЛОЖЕНИЕ ІV — ИНФОРМАЦИЯ, ПОСОЧЕНА В ЧЛЕН 5, ПАРАГРАФ 1 (ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ НА ПРОЕКТА ТРЯБВА ДА ПРЕДСТАВИ В ДОКЛАДА ОТНОСНО ОКОЛНАТА СРЕДА)

  1. Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:

  1. Описание на проекта, което съдържа по-конкретно:

   

  -а) описание на местоположението на проекта;

  а) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, неговите подземни характеристики, както и изискванията относно използването на водите и земята, на етапа на строеж и на етапа на експлоатация;

  а) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, неговите подземни характеристики, както и изискванията относно използването на водите и земята, на етапа на строеж, на етапа на експлоатация, и по целесъобразност, на етапа на разрушаване;

   

  аа) описание на енергийните разходи, разходите за рециклиране на отпадъците от разрушаването и потреблението на допълнителни природни ресурси при изпълнението на проект за разрушаване;

  б) описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали, компоненти, енергия и природни ресурси (включително водите, земята, почвите и биологичното разнообразие);

  б) описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали, компоненти, енергия и природни ресурси (включително водите, земята, почвите и биологичното разнообразие);

  в) оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, светлини и топлинни лъчения, радиация и др.) в резултат от действието на предложения проект.

  в) оценка по вид и количество на очакваните остатъчни вещества и емисии (замърсяване на вода, въздух, почва и подпочвен слой, шум, вибрации, светлини и топлинни лъчения, радиация и др.) в резултат от действието на предложения проект.

  2. Описание на аспектите, свързани с техническото изпълнение, местоположението или други фактори (напр. по отношение на техническия проект, техническия капацитет, размера и мащаба) относно разгледаните алтернативи, включително определяне на алтернативата с най-малко въздействие върху околната среда, и посочване на главните причини за направения избор с оглед на последиците за околната среда.

  2. Описание на аспектите, свързани с техническото изпълнение, местоположението или други фактори (напр. по отношение на техническия проект, техническия капацитет, размера и мащаба) относно разгледаните от изпълнителя на проекта разумни алтернативи, които са свързани с предлагания проект и неговите специфични характеристики и които дават възможност за извършване на сравнителна оценка на устойчивостта на разглежданите алтернативи с оглед на тяхното значително въздействие върху околната среда, и посочване на главните причини за направения избор.

  3. Описание на съответните аспекти от настоящото състояние на околната среда и вероятната им еволюция, ако проектът не бъде осъществен (базов сценарий). Това описание следва да обхваща всички съществуващи екологични проблеми, свързани с проекта, и да включва по-специално проблемите, засягащи всички области с особено екологично значение и използването на природните ресурси.

  3. Описание на съответните аспекти от настоящото състояние на околната среда (базов сценарий) и вероятната им еволюция, ако проектът не бъде осъществен, когато могат да бъдат разумно предвидени природните или социални промени в сравнение с базовия сценарий. Това описание следва да обхваща всички съществуващи екологични проблеми, свързани с проекта, и да включва по-специално проблемите, засягащи всички области с особено екологично значение и използването на природните ресурси.

  4. Описание на аспектите на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати значително от предлагания проект, и по-конкретно населението, човешкото здраве, фауната, флората, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, предоставяни от него, земята (усвояване на земя), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (количество и качество), въздуха, климатичните фактори, изменението на климата (емисиите на парникови газове, включително вследствие на земеползване, промените в земеползването и горското стопанство, потенциала за смекчаване на последствията, въздействията във връзка с адаптирането, ако проектът отчита рискове, свързани с изменението на климата), материалните активи, културното наследство, включително архитектурно и археологическо, ландшафта; това описание следва да включва взаимната връзка между горепосочените фактори, както и експозицията, уязвимостта и устойчивостта на горните фактори на риска от природни и причинени от човека бедствия.

  4. Описание на факторите на околната среда, които е вероятно да бъдат засегнати значително от предлагания проект, и по-конкретно населението, човешкото здраве, фауната, флората, биологичното разнообразие, земята (усвояване на земя), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водите (количество и качество), въздуха, климатичните фактори, климата (емисиите на парникови газове, включително вследствие на земеползване, промените в земеползването и горското стопанство, потенциала за смекчаване на последствията, въздействията във връзка с адаптирането, ако проектът отчита рискове, свързани с изменението на климата), материалните активи (включително неблагоприятното въздействие върху стойността на недвижимите имоти в резултат от влошаването на състоянието на факторите на околната среда), културното наследство, включително архитектурно и археологическо, ландшафта; това описание следва да включва взаимната връзка между горепосочените фактори, както и експозицията, уязвимостта и устойчивостта на горните фактори на риска от природни и причинени от човека бедствия.

  5. Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, произтичащи, между другото, от:

  5. Описание на вероятните значителни последици на предлагания проект за околната среда, произтичащи, между другото, от:

  а) съществуването на проекта;

  а) съществуването на проекта;

  б) използването на природните ресурси, по-специално на земята, почвата, водите, биологичното разнообразие и екосистемните услуги, предоставени от него, като се взема предвид, доколкото е възможно, наличието на тези ресурси, също и в контекста на променящите се климатични условия;

  б) използването на природните ресурси, по-специално на земята, почвата, водите, фауната, флората, биологичното разнообразие, включително флората и фауната, като се взема предвид, доколкото е възможно, наличието на тези ресурси, също и в контекста на променящите се климатични условия;

  в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлина, топлина и радиация, възникването на вредни въздействия и премахването на отпадъците;

  в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлина, топлина и радиация, възникването на вредни въздействия и премахването на отпадъците;

  г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда (например вследствие на произшествия или катастрофи);

  г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда (например вследствие на произшествия или катастрофи), които могат разумно да се считат за присъщи на естеството на проекта;

  д) комбинирането на въздействието с това на други проекти и дейности;

  д) комбинирането на въздействието с това на други съществуващи и/или одобрени проекти и дейности, разположени в географския район, които има вероятност да бъдат засегнати, но които все още не са изпълнени или не са в работна фаза, без да съществува задължението да се взема предвид съществуващата или друга публично налична информация;

  е) емисиите на парникови газове, включително тези от земеползването, промяната на земеползването и горското стопанство;

  е) емисиите на парникови газове, включително тези от земеползването, промяната на земеползването и горското стопанство;

  ж) използваните технологии и вещества;

  ж) използваните технологии и вещества;

  з) хидроморфологичните промени.

  з) хидроморфологичните промени.

  Това описание на вероятните значителни последици следва да обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от проекта. В това описание следва да се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, установени на равнището на ЕС или това на държавите членки, които са от значение за проекта.

  Това описание на вероятните значителни последици следва да обхваща преките последици и всички непреки, вторични, кумулативни, трансгранични, краткосрочни, средносрочни и дългосрочни, постоянни и временни, положителни и отрицателни последици от проекта. В това описание следва да се вземат предвид целите относно опазването на околната среда, установени на равнището на ЕС или това на държавите членки, които са от значение за проекта.

  6. Описание на прогнозните методи, използвани при оценката на последиците за околната среда, посочени в точка 5, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху оценката на въздействията и избора на предпочитана алтернатива.

  6. Описание на прогнозните методи, използвани при оценката на последиците за околната среда, посочени в точка 5, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху оценката на въздействията и избора на предпочитана алтернатива.

  7. Описание на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и, където е възможно, премахване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, посочени в точка 5, и, когато е уместно, на всички предложени мерки за наблюдение, включително изготвянето на анализ на неблагоприятните последици за околната среда след завършването на проекта. Това описание следва да обяснява до каква степен са намалени или компенсирани значителните неблагоприятни последици и да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация.

  7. Описание на предвидените като приоритет мерки за предотвратяване и намаляване и, като последна възможност, премахване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, посочени в точка 5, и, когато е уместно, на всички предложени мерки за наблюдение, включително изготвянето на анализ на неблагоприятните последици за околната среда след завършването на проекта. Това описание следва да обяснява до каква степен са предотвратени, намалени или компенсирани значителните неблагоприятни последици и да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация.

  8. Оценка на рисковете от природни и причинени от човека бедствия, както и на риска от произшествия, спрямо които проектът може да е уязвим, и, когато е уместно, описание на мерките, предвидени за предотвратяване на тези рискове, както и на мерките по отношение на подготвеността и възможностите за реагиране при извънредни ситуации (например мерки, които се изискват съгласно Директива 96/82/ЕО, както е изменена).

  8. Оценка на рисковете от евентуални природни и причинени от човека бедствия, както и на риска от произшествия, спрямо които проектът може да е уязвим, и, когато е уместно, описание на мерките, предвидени за предотвратяване на тези рискове, както и на мерките по отношение на подготвеността и възможностите за реагиране при извънредни ситуации (например мерки, които се изискват съгласно Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, или изисквания, произтичащи от други законодателни актове на Съюза или международни конвенции).

  9. Нетехническо обобщение на информацията, представена в предишните точки.

  9. Нетехническо обобщение на информацията, представена в предишните точки.

  10. Описание на всички затруднения (технически недостатъци или липса на ноу-хау), които изпълнителят на проекта е срещнал при събирането на необходимата информация, и на използваните източници на данни за направените описания и оценки, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху определянето на последиците и избора на предпочитана алтернатива.“

  10. Описание на всички затруднения (технически недостатъци или липса на ноу-хау), които изпълнителят на проекта е срещнал при събирането на необходимата информация, и на използваните източници на данни за направените описания и оценки, както и списък на основните елементи на несигурност и тяхното влияние върху определянето на последиците и избора на предпочитана алтернатива.“

  • [1]  OВ C 133, 9.5.2013 г., стр. 33.
  • [2]  Все още непубликувано в Официален вестник.
  • [3] +          ОВ: моля нанесете дата: една година след влизане в сила на директивата за изменение.
  • [4] +          ОВ: моля нанесете дата: една година след влизане в сила на директивата за изменение.

  ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

  Привидно със скромен принос, Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директивата за ОВОС) е всъщност „перлата в короната“ на политиката за околната среда на Съюза. Около 200 вида проекти попадат в нейния обхват – от изграждането на мостове, пристанища, магистрали и депа за отпадъци до интензивното отглеждане на птици или прасета[1].

  Директивата за ОВОС въвежда простия, но в същото време основополагащ принцип на „информираните решения“: преди да предоставят разрешение за осъществяване на някои публични или частни проекти, които вероятно биха оказали въздействие върху околната среда, компетентните органи на държавите членки имат законовото задължение да съберат цялата необходима информация за извършването на оценка на въздействието върху околната среда.

  Действащата директива 2011/92/ЕС, въпреки че по същество е от процесуален характер, цели да гарантира екологичната устойчивост на проектите, попадащи в нейното приложно поле. Тези проекти са разделени на две категории: тези, за които с оглед на специфичните им характеристики ОВОС е задължителна, (приложение I) и тези, които следва да преминат през скринингова процедура (приложение II).

  През 28-те години на своето прилагане този законодателен акт постигна известен успех по отношение на хармонизирането на принципите за оценка на въздействието върху околната среда на европейско равнище, но претърпя само три малки изменения[2], докато политическият, правен и технически контекст се разви значително. Освен това, бяха установени някои слабости, които породиха множество съдебни спорове както на национално равнище, така и пред Съда на ЕС. И накрая, през последните години Съдът на ЕС поясни тълкуването на някои разпоредби, като например посочи, че разрушителните работи трябва да бъдат включени при разработването на проекта (дело C-50/09).

  За да се отстранят констатираните проблеми и текстът да бъде приведен в съответствие с новите политически приоритети на Съюза, като например стратегията за опазване на почвите, пътната карта за Европа за ефективно използване на ресурсите и стратегията „Европа 2020“, Комисията изготви настоящото предложение за преразглеждане на Директивата за ОВОС.

  В съответствие с приоритетите на Съюза, предложението въвежда биологичното разнообразие, използването на природните ресурси, изменението на климата и рисковете от природни бедствия и бедствия, причинени от човека, сред факторите, въз основа на които трябва да се оценява въздействието на даден проект. Предложението изисква също така проектите да се разглеждат, като се взема предвид връзката с други проекти или дейности, за да се избегне вредната практика за разделяне на строителните работи на отделни обекти с цел намаляване на въздействието върху околната среда.

  По отношение на скрининговата процедура целта на предложението е да се гарантира, че на ОВОС подлежат само проекти със значително въздействие върху околната среда, въз основа на конкретна информация, която изпълнителят предоставя на компетентния орган (приложение II.A). Комисията предлага също така разширяване на списъка с критериите за подбор, на които се основава решението за скрининг, както и определяне на тримесечен срок за приемане на решението (с възможност за удължаване с още три месеца).

  С оглед постигане на качество на информацията, Комисията предлага компетентните органи да определят, в сътрудничество с изпълнителя на проекта, обхвата и подробностите на информацията, която следва да се включи в доклада относно околната среда (етап на определяне на обхвата на приложение или scoping). Освен това се включва задължителна оценка на разумни алтернативи на проекта и задължение за наблюдение след извършването на ОВОС в случай, че даден проект оказва значителни неблагоприятни последици върху околната среда.

  Що се отнася до административното опростяване, Комисията предлага, с цел да се установят ясни срокове за всички етапи на ОВОС, да се определят минимални и максимални срокове за провеждане на обществени консултации и за вземане на окончателно решение, както и за въвеждане от страна на държавите членки на „единично звено за контакт за ОВОС” за координиране на процедурата с евентуални оценки на въздействието на околната среда, които се изискват от други нормативни актове, като например Директивата относно емисиите от промишлеността, Рамковата директива за водите или Директивата за местообитанията.

  Докладчикът е убеден, че е необходимо да се наложи в целия Съюз истински устойчив модел на развитие и дава пълната си и твърда подкрепа за предложението на Комисията. Следователно предложените изменения целят основно подобряване на предложението, като се включат някои мерки, имащи за цел да засилят неговата ефективност и да улеснят транспонирането му в националното законодателство, както и да спомогнат за по-ефективното постигане на целите за опазване на околната среда. Основните въпроси, засегнати в предложените изменения, са обобщени по-долу.

  Участие на обществеността

  В съответствие с Конвенцията от Орхус, в предложението се изразява желание за засилване на ролята на заинтересованата общественост на всички етапи от процедурата. Доброто управление се нуждае от диалог между заинтересованите страни и от ясна и прозрачна процедура, която да улеснява навременното информиране на заинтересованата общественост за евентуалната реализация на значими проекти, като се увеличи потенциалната подкрепа за приетите решения и се намали броят на завежданите съдебни дела и разноските по тях, които са често явление в държавите членки, когато не е налице реален консенсус по проекта.

  Конфликти на интереси

  Надеждността на цялата процедура по ОВОС е поставена под съмнение, ако не са изрично предвидени разпоредби, които да предотвратяват сериозното явление „конфликт на интереси”. Докладчикът имаше възможност лично да се увери, че в някои случаи, независимо от формалното разделение между компетентен орган и изпълнител, по-конкретно когато последният е публичноправен субект, често е налице неподходящо смесване на двата субекта, което може да се отрази върху безпристрастността на преценката. Следователно трябва да бъде гарантирана абсолютната независимост на компетентния орган от изпълнителя на проекта.

  Корективни действия

  Докладчикът изцяло одобрява предложението на Комисията с оглед на последващото наблюдение на проектите, които оказват значителни неблагоприятни последици върху околната среда, но счита за абсолютно необходимо то да бъде придружено от изискване за предприемане на подходящи корективни действия, ако наблюдението покаже неефективност на предвидените за даден разрешен проект мерки за смекчаване и компенсиране.

  Изготвяне и проверка на докладите за оценка на околната среда

  Докладчикът счита, че е важно най-вече да се гарантира, че докладът относно околната среда се проверява от абсолютно независими експерти с подходяща техническа компетентност в областта на околната среда. Що се отнася до системата за акредитиране на експерти, предложена от Комисията, макар да споделя целта за гарантиране на качество на проверките, докладчикът счита, че подобна система би създала значителни трудности за държавите членки при прилагането и следователно предлага нейното премахване.

  Шистов газ

  Докладчикът счита, че е необходимо, въз основа на принципа на предпазливост и както беше поискано от Европейския парламент в неговата резолюция от 21 ноември 2012 г. относно въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт, в приложение I към директивата да се включат така наречените „неконвенционални въглеводороди“, така че проектите за проучването и добива им да бъдат систематично подлагани на ОВОС. Праговете за производство, предвидени в действащата директива, на практика не отчитат равнището на дневен добив на този газ и нефт, в резултат на което проектите не подлежат на задължителна ОВОС.

  * * *

  Създаването на истинска „зелена икономика“ означава също така да се гарантира устойчивостта на проектите, осъществявани на територията на ЕС, както и тяхното проектиране и осъществяване в зависимост от въздействието им върху ресурсната ефективност, изменението на климата и загубата на биологично разнообразие, по-специално когато се касае за големи инфраструктурни проекти.

  Възможно най-бързото приемане на новата Директива за ОВОС означава да се премине от думи към дела и да се предостави на Европейския съюз изключително важен оперативен инструмент, чрез който той да отговори на глобалните предизвикателства на XXI век.

  * * *

  Докладчикът приветства предложенията, изпратени до него от докладчиците в сянка и от колегите от Европейския парламент. Докладчикът и неговите сътрудници получиха становища от: Австрийската федерална камара на труда (AK EUROPA), Австрийската търговска камара (WKÖ), Правосъдие и околна среда, Конфедерацията на европейския бизнес (BUSINESSEUROPE), Европейския съюз на предприемачите (UEPC), Европейската асоциация за вятърна енергия (EWEA), Електрическа компания – Франция (EDF), Едисън, Международната асоциация на производителите на нефт и газ (OGP), Съюза на електроенергийната промишленост (EURELECTRIC) и Групата на европейската минна индустрия за неенергийни цели (NEEIP), и проведоха редица срещи с представители на правителствата на Литва и Нидерландия, докладчиците от Комитета на регионите и Икономическия и социален комитет, представители на различни организации, в това число „Приятели на Земята“ – Европа, Конфиндустрия, ЕНЕЛ, Движение на френските предприятия (MEDEF), БърдЛайф Интернешънъл, Европейската федерация на производителите на панели (ЕФПП), Асоциацията на европейските търговско-промишлени камари (EUROCHAMBRES), Асоциацията на сектора на полезните изкопаеми (IMA-Europe) и ТЕРНА. Докладчикът благодари по-специално на адвокат Матео Черути, на Стефано Ленци от WWF – Италия, както и на Марко Стеванин. Докладчикът носи лична отговорност за предложенията, които е решил да включи в проектодоклада.

  • [1]  Според оценката на въздействието на Комисията всяка година в ЕС се извършват по 15 000 - 2 6000 ОВОС-а, 27 000-33 800 скринингови процедури и 1370-3380 положителни скрининг тестове.
  • [2]  Първоначалната директива 85/337/ЕИО беше изменена с директиви 97/11/ЕО, 2003/35/ЕО и 2009/31/ЕО и беше кодифицирана с Директива 2011/92/ЕС.

  СТАНОВИЩЕ на комисията по транспорт и туризъм (18.6.2013)

  на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕС относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда
  (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

  Докладчик по становище: Джоузеф Кушкири

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  Предложение на Комисията

  Директива 2011/92/ЕС (Директивата за ОВОС) изисква преди издаването на разрешение за проекти, чиито последици за околната среда могат да бъдат значителни, да се извършва оценка на въздействието им върху околната среда.

  Въпреки че след приемането си през 1985 г. директивата беше изменяна няколко пъти, тя не е променена в значителна степен, така че да отрази актуалните промени в политическия, правния и техническия контекст. През последните 25 години Европейският съюз се разрасна, както и обхватът и значението на свързаните с околната среда въпроси, които трябва да бъдат решени, а броят на големите инфраструктурни проекти с европейски мащаб също се увеличи (например трансгранични проекти в областта на енергетиката и транспорта). В отговор на тези промени предложението за изменение на директивата въвежда в законодателната рамка важни нови и актуализирани разпоредби, като коригира недостатъци при скрининговата процедура, качеството и анализа на оценката на въздействието върху околната среда и рисковете от несъответствия в рамките на процеса на оценка. И не на последно място, то предоставя възможност директивата да не се прилага за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана или реагирането на аварийни ситуации.

  Становище на докладчика

  Докладчикът подкрепя предложените от Комисията промени в директивата, тъй като счита, че поради трансграничния характер на темите, свързани с околната среда (например изменението на климата, рисковете от бедствия и т.н.), както и на някои проекти действията на европейско равнище са необходими, за да се осигурят равни условия и добавена стойност в сравнение с единичните действия на национално равнище. При все това той счита, че редица аспекти на директивата биха могли да се подобрят допълнително чрез някои малки промени. Това включва да се подчертае въздействието, което процесът на оценката относно околната среда може да окаже върху опазването на историческото наследство или върху туризма, както и да се признае специалният характер на трансграничните проекти, които са изключително важни за европейската транспортна политика, като последните се разграничат от проектите с трансгранично действие. Докладчикът счита, че само чрез това разграничение е възможно да се осигури максимална координация на действията за целите на спазването на често неотложните срокове и изпълнението на очакванията на многобройните публични и частни заинтересовани страни. Накрая, за да се повиши съгласуваността на европейската правна рамка, докладчикът предлага известно незначително привеждане в съответствие със законодателството в областта на насоките за трансевропейската транспортна мрежа (ТЕМ-Т).

  Тези възгледи намират отражение в следните изменения:

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по транспорт и туризъм приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение 1

  Предложение за директива

  Съображение 21 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (21a) Следва да се вземат всички необходими мерки, за да се гарантира, че проектите се изпълняват в съответствие с приложимите правила и процедури на Съюза и на държавите членки, по-конкретно в съответствие със законодателството на Съюза в областта на околната среда, опазването на климата, безопасността, сигурността, конкуренцията, държавната помощ, обществените поръчки, общественото здраве и достъпността.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 21 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (21б) По отношение на трансграничните проекти участващите държави членки и съседни държави следва да предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съответните компетентни органи си сътрудничат за целите на съвместното изготвяне на една интегрирана и съгласувана трансгранична оценка на въздействието върху околната среда на ранен етап на планиране, в съответствие с приложимото законодателство относно съфинансирането от страна на ЕС.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 22 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (22a) Една от целите на Конвенцията от Орхус, която ЕС е ратифицирал и транспонирал в своето законодателство, е да се гарантира правото на участие на обществеността при вземането на решения по въпроси, свързани с околната среда. Поради тази причина това участие, включително участието на сдружения, организации и групи, в частност неправителствени организации, които подкрепят опазването на околната среда, следва да продължи да бъде насърчавано. Следва също така да се засилят разпоредбите на настоящата директива относно трансграничните транспортни проекти, като се използват съществуващите структури за развитието на транспортни коридори, както и инструментите за установяване на потенциалното въздействие върху околната среда.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 24 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (24a) Държавите членки и другите организатори на проекти следва да гарантират, че оценките на трансгранични проекти се извършват ефективно, като се избягват ненужни отлагания.

  Изменение 5

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  жa) „трансгранична отсечка“ означава отсечка, която осигурява непрекъснатостта на проект от общ интерес между най-близките градски възли от двете страни на границата между две държави членки или между държава членка и съседна държава;

  Обосновка

  За да се повиши съгласуваността на директивата с Конвенцията за оценка на въздействието върху околната среда в трансграничен контекст и с новия Регламент относно ТЕМ-Т, са необходими същите формулировки и определения.

  Изменение   6

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – буква в)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  3. Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана или реагирането на аварийни ситуации, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху постигането на тези цели.

  3. Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана или реагирането на аварийни ситуации, или опазването на историческо наследство според класификациите на компетентните органи на държавата членка, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху постигането на тези цели.

  Обосновка

  Историческото наследство е важна част от колективната идентичност и поради тази причина следва да е възможно проектите, които имат за цел неговото опазване, да бъдат освободени от прилагането на директивата.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 2 – параграф 3 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с изискванията на съответното законодателство на Съюза.

  Проекти, включително проекти с трансгранично действие, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с всички изисквания на съответното законодателство на Съюза.

  Обосновка

  При проектите по ТЕМ-Т основните коридори включват ключови трансгранични проекти, за които ОВОС трябва да се извършва при стриктно изпълнение на всички изисквания на действащото законодателство на ЕС.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 3

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 3 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) земя, почва, вода, въздух и изменение на климата;

  б) земя, почва, вода и въздух;

  Обосновка

  (Вж. изменението на член 3, буква да) (нова))

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 3

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 3 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) материални активи, културно наследство и ландшафт;

  в) материални активи, културно и историческо наследство и ландшафт;

  Обосновка

  (Вж. изменението на член 1, параграф 3)

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 3

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 3 – буква д б) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  дб) туризъм, когато туристическата дейност има значително въздействие върху местната и регионалната икономика;

  Обосновка

  Изпълнението на някои проекти може да има отрицателно въздействие върху туристическата дейност, което, от своя страна, може да окаже вредно въздействие върху икономиката на държавите членки, особено когато икономиката на дадена държава членка зависи силно от туризма.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква а)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 4 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  За проектите, изброени в приложение ІІ, изпълнителят на проекта предоставя информация за характеристиките на проекта, неговото потенциално въздействие върху околната среда и предвидените мерки за избягване и намаляване на значителните последици. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в приложение II, раздел А.

  За проектите, изброени в приложение ІІ и представени за оценка на всеки случай поотделно съгласно член 4, параграф 2, изпълнителят на проекта предоставя информация за характеристиките на проекта, неговото потенциално въздействие върху околната среда и предвидените мерки за избягване и намаляване на значителните последици. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в приложение II, раздел А.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 – параграф 3 – алинея 1 – буква д)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  д) екологичните характеристики, посочени в член 3, които е вероятно да бъдат съществено засегнати;

  д) характеристиките, посочени в член 3, които е вероятно да бъдат съществено засегнати;

  Обосновка

  Обхватът и степента на подробност на информацията в доклада за околната среда не следва да се ограничават само до екологичните характеристики.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  Добавя се следният член 5а (нов):

   

  (5a) По отношение на трансграничните проекти участващите държави членки и съседни държави предприемат всички необходими мерки, за да гарантират, че съответните компетентни органи си сътрудничат за целите на съвместното изготвяне на интегрирана и съгласувана трансгранична оценка на въздействието върху околната среда на ранен етап на планиране, в съответствие с приложимото законодателство относно съфинансирането от страна на ЕС.

   

  При транспортни проекти за европейски транспортни мрежи потенциалното въздействие върху мрежата „Натура 2000“ се определя чрез използване на системата TENTec на Комисията и софтуера „Натура 2000“, както и евентуални алтернативи.

  Обосновка

  При транспортни инфраструктурни проекти следва да се използват съвместно информационните инструменти на ТЕМ-Т и „Натура 2000“, за да се избегнат потенциални проблеми на ранен етап.

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 7

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 7 – параграф 5 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  При трансгранични проекти от общ интерес в областта на транспорта, включени в някой от коридорите, посочени в Приложение І към Регламента за създаване на Механизъм за свързване на Европа, държавите членки включват координаторите в дейностите, свързани с обществените консултации. В хода на планирането на нова инфраструктура координаторът гарантира провеждането на процес на широко обществено обсъждане с всички заинтересовани страни и гражданското общество. При всички случаи координаторът може да предложи подходи за разработване на план за коридор и за неговото изпълнение по балансиран начин.

  Обосновка

  В процеса на обществени консултации следва да се използват координаторите на коридорите от Трансевропейската транспортна мрежа, за да се установят на ранен етап възможните проблеми, като се имат предвид допълнителните затруднения при трансгранични проекти.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – уводна част

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат предвид при процедурата за издаване на разрешение за осъществяване. За тази цел решението за издаване на разрешение трябва да съдържа следната информация:

  Резултатите от консултациите и информацията, събрана съгласно членове 5, 6 и 7, се вземат надлежно под внимание при процедурата за издаване на разрешение за осъществяване. За тази цел решението за издаване на разрешение трябва да съдържа следната информация:

  Обосновка

  Член 6, параграф 8 от Конвенцията от Орхус изисква резултатът от процедурата по общественото участие да „се взема под внимание“: следователно по-малко задължаващото изискване съгласно настоящата директива да се гарантира, че решението на компетентния орган „взема предвид“ процедурата по общественото участие, не отговаря на изискванията Конвенцията от Орхус.

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 1 – алинея 1 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  резюме на коментарите, получени в съответствие с членове 6 и 7;

  резюме на въпросите, повдигнати в съответствие с членове 6 и 7;

  Обосновка

  Букви в) и г) ще дадат необходимата информация, която да изясни на изпълнителя на проекта и на обществеността как констатациите на оценката на околната среда (извършена от изпълнителя на проекта), отговорите от консултацията и други приложими аспекти са довели компетентния орган до вземането на това решение.

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако компетентният орган реши да даде разрешение за осъществяване, той гарантира, че разрешението включва мерки за наблюдение на значителните неблагоприятни последици за околната среда, с цел изготвяне на оценка на изпълнението и очакваната ефективност на мерките за смекчаване и компенсация и за установяване на евентуални непредвидими неблагоприятни последици.

  Ако компетентният орган реши да даде разрешение за осъществяване, той гарантира, че разрешението включва мерки за наблюдение на значителните неблагоприятни последици за околната среда, както по време на етапа на строеж, така и по време на етапа на експлоатация, с цел изготвяне на оценка на изпълнението и очакваната ефективност на мерките за смекчаване и компенсация и за установяване на евентуални непредвидими неблагоприятни последици и улесняване на коригиращите действия.

  Обосновка

  С цел да се гарантира, че наблюдението включва етапите на строеж и експлоатация, които са много важни в осъществяването на транспортни проекти.

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 2 – алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Видът на параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани, и продължителността на наблюдението следва да съответстват на характера, местоположението и размера на предлагания проект и на значимостта на неговите последици за околната среда.

  Видът на параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани, и продължителността на наблюдението следва да съответстват на характера, местоположението и размера на предлагания проект и на значимостта на неговите последици за околната среда. Тези резултати се предоставят на компетентния орган и са публично достъпни.

  Обосновка

  С цел да се гарантира, че наблюдението включва етапите на строеж и експлоатация, че информацията от него се предоставя на компетентния орган и резултатите се оповестяват публично.

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 9 – параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Държавите членки могат също така да решат да предоставят на обществеността информацията, посочена в параграф 1, когато компетентният орган приключи своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда.

  Държавите членки предоставят на обществеността информацията, посочена в параграф 1, когато компетентният орган приключи своята оценка на въздействието на проекта върху околната среда.

  Обосновка

  Съгласуваност с член 9, параграф 1.

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 11

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 12 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12б относно критериите за подбор, изброени в приложение III, и информацията, посочена в приложения II.А и IV, с цел да ги адаптира към научния и техническия напредък.

  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12б относно определянето в подробности, но не и допълването на критериите за подбор, изброени в приложение III, и информацията, посочена в приложения II.А и IV, с цел да ги адаптира към научния и техническия напредък.

  Изменение  21

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 11

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 12 б – параграф 2 (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Делегираните правомощия по член 12а се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive].

  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 12а, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive]. Комисията изготвя доклад относно делегирането на правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощия се продължава мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възразят срещу подобно продължаване не по-късно от три месеца преди изтичането на всеки срок.

  Изменение  22

  Предложение за директива

  Приложение 1 – точка 1

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение II – точка 3 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите, въздуха, и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  Обосновка

  Въздухът като природен ресурс следва също да се включи.

  Изменение  23

  Предложение за директива

  Приложение 1 – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение III – параграф 1 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  използването на природните ресурси, в частност земята, почвите, водите, и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  използването на природните ресурси, в частност земята, почвите, водите, въздуха, и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  Обосновка

  Въздухът като природен ресурс следва също да се включи.

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Приложение 1 – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение III – параграф 1 – буква и)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  рисковете за човешкото здраве (например поради замърсяване на водите или въздуха);

  рисковете за човешкото здраве (например поради замърсяване на водите или въздуха и шум, включително вибрации);

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Приложение 1 – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение III – точка 3 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  естеството на въздействието;

  естеството на въздействието, включително броя на създадените работни места;

   

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

  Позовавания

  COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  19.11.2012 г.

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  18.4.2013 г.

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Джоузеф Кушкири

  9.4.2013 г.

  Разглеждане в комисия

  29.5.2013 г.

   

   

   

  Дата на приемане

  18.6.2013 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  34

  4

  0

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

  СТАНОВИЩЕ на комисията по петиции (27.6.2013)

  на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

  относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда
  (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

  Докладчик по становище: Николаос Хундис

  КРАТКА ОБОСНОВКА

  През годините комисията по петиции е получавала множество петиции, които се отнасят до някои слабости и широко разпространени несъответствия в прилагането на действащата Директива за ОВОС. Комисията включва много от тези петиции в процедурите за нарушение, стартирани срещу държави членки, които не спазват действащите разпоредби. Следователно комисията по петиции приветства възможността за използване на многото получени и разгледани жалби като основа за своята работа, опитвайки се да осигури една по-ясна и по-ефективна директива за бъдещето.

  В продължение на много години вече Директивата за ОВОС представлява основен инструмент за опазване на околната среда в Европа, но тя все още не се прилага правилно във всички държави членки, нито се спазва изцяло по отношение на всички местни проекти. Налице са доста области, в които се изисква известно подобрение, особено по отношение на участието на обществеността на всички етапи от изпълнението на проектите, по-висока степен на прозрачност, необходимостта от независима и обективна отчетност, по-ясни разпоредби относно опазването на националното наследство, ясен механизъм, отдаващ предпочитание на най-екологосъобразните решения, правна защита със суспензивно действие, както и ясна забрана на всякакви сериозни неблагоприятни последици за околната среда, и най-вече по-добро определяне на приоритетите във връзка с екологичните изисквания.

  Наистина твърде често се случва силни финансови интереси във връзка с големи инфраструктурни проекти да оказват неблагоприятно въздействие върху вземането на политически решения на местно, регионално и национално равнище за сметка на околната среда. В този контекст подобряването на Директивата за ОВОС е от съществено значение, за да се гарантира пълно спазване на правата на европейските граждани и изпълнение на поетите от Европейския съюз ангажименти в съответствие с очакванията на гражданите във връзка с подобряване на биологичното разнообразие, предотвратяване на евентуални драматични промени в климата, както и осигуряване на по-добър баланс между усъвършенстването на инфраструктурата и екологичните изисквания. Директивата за ОВОС има естествена връзка с някои други директиви, и по-специално с директивите за птиците и местообитанията, както и с директивите за управление на отпадъците. Приложенията трябва да бъдат подложени на пълна повторна оценка, по-специално по отношение на приоритетите в тези области.

  Докладчикът приветства цялостния подход във връзка с Директивата за ОВОС, като в бъдеще тя ще включва и други свързани области на политиката, като например биологичното разнообразие и изменението на климата. С оглед на по-голяма яснота и подкрепа на аргументите, той предлага редица изменения за гарантиране на най-високо равнище на опазване на околната среда:

  - заличаване на дерогациите, свързани с конкретни национални законодателни актове;

  - обществеността да има правото да участва в процедурите за анализ и определяне на обхвата;

  - решенията, свързани с анализ и определяне на обхвата, следва да подлежат на пряк и своевременен съдебен контрол;

  - на ОВОС да бъдат подлагани цели проекти (а не само частични проекти, което е известно като „фрагментиране на информацията“);

  - задължително използване на независими „акредитирани и технически компетентни експерти“ от изпълнителя на проекта или от компетентния орган;

  - гарантиране, че мониторингът включва етапа на строеж, както и етапа на експлоатация, че информацията за него се предоставя на компетентния орган и резултатите се оповестяват публично;

  - от изпълнителя на проекта да се изисква предприемането на корективни действия, когато наблюдението показва наличието на непредвидени неблагоприятни последици.

  За успешното преразглеждане на съществуващата Директива за ОВОС трябва да се вземе предвид необходимостта от гарантиране, че регламентирането и ефективната оценка на въздействието върху околната среда и на произтичащите от това административни разходи се разглеждат като инвестиция в бъдещето на нашата околна среда и в здравето и благоденствието на европейските граждани.

  ИЗМЕНЕНИЯ

  Комисията по петиции приканва водещата комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните да включи в доклада си следните изменения:

  Изменение  1

  Предложение за директива

  Съображение 1

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (1) Директива 2011/92/ЕС хармонизира принципите за оценяване на въздействието върху околната среда на проектите чрез въвеждане на минимални изисквания (по отношение на типа на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на изпълнителите, съдържанието на оценката и участието на компетентните органи и на обществеността) и допринася за поддържането на висока степен на опазване на околната среда и човешкото здраве.

  (1) Директива 2011/92/ЕС хармонизира принципите за оценяване на въздействието върху околната среда на проектите чрез въвеждане на минимални изисквания (по отношение на типа на проектите, които подлежат на оценка, основните задължения на изпълнителите, съдържанието на оценката и участието на компетентните органи и на обществеността) и допринася за поддържането на висока степен на опазване на околната среда и човешкото здраве. Държавите членки могат да определят по-строги правила за опазване на околната среда и защита на човешкото здраве.

  Изменение  2

  Предложение за директива

  Съображение 3

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (3) Необходимо е да се измени Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри качеството на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, да се рационализират различните етапи на тази процедура и да се подобрят последователността и взаимодействието с другите законодателни и политически актове на Съюза, както и със стратегии и политики, разработени от държавите членки в области от национална компетентност.

  (3) Необходимо е да се измени Директива 2011/92/ЕС, за да се подобри качеството на процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, да се рационализират различните етапи на тази процедура и да се подобрят последователността и взаимодействието с другите законодателни и политически актове на Съюза, както и със стратегии и политики, разработени от държавите членки в области от национална компетентност. Крайната цел на изменението на настоящата директива е нейното по-добро прилагане на равнище държави членки.

   

  В много случаи административните процедури са станали твърде сложни и дълги, което води до забавяне и създава допълнителни рискове за защитата на околната среда. Във връзка с това опростяването и хармонизирането на процедурите е една от целите на директивата. Трябва да се вземе под внимание дали е подходящо създаването на „единично звено за контакт“ с оглед да се даде възможност за координирана оценка или съвместни процедури в случаите, когато се изискват няколко ОВОС, например в случаите на трансгранични проекти, както и да се определят по-конкретни критерии за задължителни оценки.

  Изменение  3

  Предложение за директива

  Съображение 3 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3a) В случай на проекти, които могат да имат трансгранично въздействие върху околната среда, участващите държави членки следва да създадат съвместно единично звено за контакт, в което следва да бъдат равнопоставено представени, и което следва да отговаря за всички процедурни стъпки. За окончателното одобрение на проекта трябва да бъде получено съгласието на всички съответни държави членки.

  Изменение  4

  Предложение за директива

  Съображение 3 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (3b) Преразгледаната Директива 2011/92/ЕС следва да осигури и подобряване на опазването на околната среда, увеличаване на ефективността на ресурсите и подпомагане на устойчивия растеж в Европа. За тази цел е необходимо да се опростят и хармонизират предписаните процедури.

  Изменение  5

  Предложение за директива

  Съображение 4

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (4) През последното десетилетие, въпросите, свързани с околната среда, като ефективното използване на ресурсите и биологичното разнообразие, изменението на климата и рисковете от бедствия, придобиха по-голяма важност в процеса на вземане на решения и би следвало поради това да бъдат ключови елементи в процесите на оценка и вземане на решения, особено за инфраструктурни проекти.

  (4) Over the last decade, environmental issues, such as resource efficiency and sustainability, biodiversity protection, land use, climate change, and natural and man-made disaster risks, have become more important in policy making.They should therefore also constitute important elements in assessment and decision-making processes for any public or private project likely to have a significant impact on the environment, especially for infrastructure projects.

   

  Тъй като Комисията не е определила насоки за прилагане на Директивата относно опазването на историческото и културното наследство, тя предлага списък с критерии и указания с оглед на по-доброто прилагане на директивата.

  Изменение  6

  Предложение за директива

  Съображение 4 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4a) По-доброто отчитане на екологичните критерии във всички проекти може също така да има неблагоприятни последици, когато процедурите са с по-голяма сложност и сроковете за издаване на разрешение и валидиране на всеки етап са по-дълги, като по този начин на практика води до увеличаване на разходите и дори представлява заплаха за околната среда поради твърде голямата продължителност на инфраструктурните проекти.

  Изменение  7

  Предложение за директива

  Съображение 4 б (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (4b) Въпросите, свързани с околната среда, произтичащи от инфраструктурните проекти, не трябва да прикриват факта, че даден проект, независимо от неговата същност, ще окаже въздействие върху околната среда, и че трябва да се обърне внимание на връзката между полезността на проекта и неговото въздействие върху околната среда.

  Изменение  8

  Предложение за директива

  Съображение 5

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (5) В своето съобщение, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, Комисията пое ангажимент да отрази в по-голяма степен значението на ресурсната ефективност при преработването на Директива 2011/92/ЕС.

  (5) В своето съобщение, озаглавено „Пътна карта за ефективно използване на ресурсите в Европа“, Комисията пое ангажимент да отрази в по-голяма степен значението на ресурсната ефективност и устойчивост при преработването на Директива 2011/92/ЕС.

  Изменение  9

  Предложение за директива

  Съображение 9

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (9) Изменението на климата ще продължи да причинява щети на околната среда и да пречи на икономическото развитие. Съответно, следва да бъде укрепена екологичната, социалната и икономическата устойчивост на Съюза, за да се намерят ефикасни решения за изменението на климата на територията на Съюза. Трябва да бъдат обмислени мерки за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него в редица области на законодателството на Съюза.

  (9) Изменението на климата ще продължи да бъде заплаха за околната среда и да пречи на предвидимостта на икономическото развитие. Съответно, следва да бъде укрепена екологичната, социалната и икономическата устойчивост на Съюза, за да се намерят ефикасни решения за изменението на климата на територията на Съюза. Незабавно трябва да бъдат обмислени мерки за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него в редица области на законодателството на Съюза.

  Изменение  10

  Предложение за директива

  Съображение 13

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (13) Опитът показва, че в случай на извънредни ситуации спазването на разпоредбите на Директива 2011/92/ЕС може да има неблагоприятни последици и поради това следва да се предвиди разпоредба, позволяваща на държавите членки да не прилагат тази директива в случаите, когато това е необходимо.

  (13) Experience has shown that in cases of civil emergency compliance with the provisions of Directive 2011/92/EU may have adverse effects, and provision should therefore be made, in exceptional cases, to authorise Member States not to apply that Directive to projects having as their sole purpose the response to civil emergencies, under the condition that appropriate information is timely supplied to the Commission justifying the choice, the public concerned, and provided that any other feasible alternatives have been considered. In cases of cross-border projects, the Commission should, where and when appropriate and possible, play a more pro-active and facilitating role.

  Изменение  11

  Предложение за директива

  Съображение 16

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (16) При определянето на това дали се очакват съществени последици за околната среда, компетентните органи следва да установят кои са най-подходящите за целта критерии и да използват допълнителната информация, ако има такава на разположение, от други оценки, извършени съгласно законодателството на Съюза, за да бъде изпълнението на скрининговата процедура ефективно. В това отношение е подходящо да се уточни съдържанието на решението относно необходимостта от ОВОС, по-специално в случаите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда.

  (16) При определянето на това дали се очакват съществени последици за околната среда, компетентните органи трябва да установят ясно и точно кои са най-подходящите за целта критерии и да използват допълнителната информация, ако има такава на разположение, от други оценки, извършени съгласно законодателството на Съюза, за да бъде изпълнението на скрининговата процедура ефективно и прозрачно. В това отношение е подходящо да се уточни съдържанието на решението относно необходимостта от ОВОС, по-специално в случаите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда.

  Изменение  12

  Предложение за директива

  Съображение 17

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (17) От компетентните органи следва да се изисква да определят обхвата и степента на подробност на информацията за околната среда, която се представя под формата на доклад за околната среда (определяне на обхвата). С цел да се подобри качеството на оценката и да се рационализира процесът на вземане на решения, е важно да се определят на равнището на Съюза категории на информацията, въз основа на които компетентните органи следва извършат определянето.

  (17) От компетентните органи следва да се изисква да определят обхвата и степента на подробност на информацията за околната среда, която се представя под формата на доклад за околната среда (определяне на обхвата). С цел да се подобри качеството на оценката, да се опростят процедурите и да се рационализира процесът на вземане на решения, е важно да се определят на равнището на Съюза категории на информацията, въз основа на които компетентните органи следва да извършат определянето.

  Изменение  13

  Предложение за директива

  Съображение 18

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (18) Докладът за въздействията на проекта върху околната среда, който трябва да бъде предоставен от изпълнителя на проекта, следва да включва оценка на разумните алтернативи на предлагания проект, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий), като средство за подобряване на качеството на процеса на оценка и за предоставяне на възможност за включване на екологични съображения на ранен етап от разработването на проекта.

  (18) Докладът за въздействията на проекта върху околната среда, който трябва да бъде предоставен от изпълнителя на проекта, следва да включва оценка на всички разумни алтернативи на предлагания проект, включително вероятното развитие на състоянието на околната среда, ако проектът не бъде изпълнен (базов сценарий), като средство за подобряване на качеството на процеса на оценка и за предоставяне на възможност за включване на екологични съображения на ранен етап от разработването на проекта.

  Изменение  14

  Предложение за директива

  Съображение 20

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (20) С цел да се осигури прозрачност и отчетност, от компетентния орган следва да се изисква да обосновава решението, когато издава разрешение за осъществяване на даден проект, че са взети предвид резултатите от проведените консултации и събраната релевантна информация.

  (20) С цел да се осигури прозрачност и отчетност, от компетентния орган следва да се изисква да обосновава решението, по подробен и цялостен начин, когато издава разрешение за осъществяване на даден проект, като посочи, че са взети предвид резултатите от проведените консултации със заинтересованата общественост и цялата събрана релевантна информация. В случаите, когато това изискване не е правилно изпълнено, на заинтересованата общественост следва да се осигури възможност за прилагане на правни средства за защита.

  Изменение  15

  Предложение за директива

  Съображение 21

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (21) Целесъобразно е да се установят общи минимални изисквания за наблюдение на значителните неблагоприятни последици от изграждането и експлоатацията на проекти, за да се осигури общ подход във всички държави членки, както и да се гарантира, че след прилагането на мерки за смекчаване и компенсиране, въздействието не надвишава първоначално предвиденото. Такова наблюдение не следва нито да дублира, нито да е в допълнение към наблюдението, изисквано съгласно други разпоредби от законодателството на Съюза.

  (21) Целесъобразно е да се установят общи минимални изисквания за наблюдение на значителните неблагоприятни последици от изграждането и експлоатацията на проекти, за да се осигури общ подход във всички държави членки, както и да се гарантира, че след прилагането на мерки за смекчаване и компенсиране, въздействието не надвишава първоначално предвиденото. Такова наблюдение не следва нито да дублира, нито да е в допълнение към наблюдението, изисквано съгласно други разпоредби от законодателството на Съюза. Когато наблюдението показва наличието на непредвидени неблагоприятни последици, следва да се предвидят подходящи коригиращи действия.

  Изменение  16

  Предложение за директива

  Съображение 22 a (ново)

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (22a) Public involvement, according to Aarhus Convention, in decision-making from an early stage is critical to ensure that the decision-maker will take account of opinions and concerns which may be relevant to those decisions, thereby increasing the accountability and transparency on the decision making process, improving the substantive quality of decisions and contributing to public awareness of environmental issues.

  Изменение  17

  Предложение за директива

  Съображение 28

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (28) Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се гарантира високо равнище на опазване на околната среда и човешкото здраве чрез установяване на минимални изисквания за оценката на въздействието върху околната среда на проектите, не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки и следователно, предвид обхвата, сериозността и трансграничният характер на екологичните проблеми, които трябва да бъдат разгледани, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

  (28) Тъй като целта на настоящата директива, а именно да се гарантира високо равнище на опазване на околната среда, качеството на живот и човешкото здраве чрез установяване на минимални изисквания за оценката на въздействието върху околната среда на проектите, не може да бъде постигнато в достатъчна степен от държавите членки и следователно, предвид обхвата, сериозността и трансграничният характер на екологичните проблеми, които трябва да бъдат разгледани, може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приеме мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз.

  Изменение  18

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква а)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква а) – тире 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „— извършване на строителни или разрушителни работи или изграждане на други инсталации или схеми,

  - the execution of construction or of other installations or schemes,

   

  - the demolition works of construction or of installations or schemes,

   

  - other interventions in the natural surroundings and landscape including those involving the extraction of mineral resources.

  Изменение  19

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б) – уводна част

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – букви e а) и е б) (нови)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) в параграф 2 се добавя следната буква:

  б) в параграф 2 се добавят следните определения:

  Изменение  20

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  „биологичното разнообразие“ включва всички видове на флората и фауната и техните местообитания и означава многообразието от всички живи организми, включително, наред с другото, сухоземните, морските и други водни екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат; това включва многообразието в рамките на отделния вид, между видовете и в екосистемите.“

  Изменение  21

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква ж б) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  "(gb)"corrective action" means further mitigation and/or compensation measures that may be undertaken by the developer to redress unforeseen adverse effects or any net biodiversity loss identified by project implementation, such as may arise from deficiencies in mitigation of impacts arising from project construction or operation, for which development consent has already been granted."

  Изменение  22

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – точка б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква e а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  'independent' means capable of the exercise of objective and comprehensive technical/scientific evaluation, free of any conflict of interest, either real, perceived or apparent, in relation to the competent authority, the developer and/or the national, regional or local authorities.

  Изменение  23

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – точка б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква e б) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  „съвместни процедури“: в рамките на съвместната процедура компетентният орган издава една оценка на въздействието върху околната среда, включваща оценките на един или повече органи, без да се засягат други разпоредби на друго релевантен законодателство на ЕС.

  Изменение  24

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – буква б) – точка 1 (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква e в) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  „Оценка на видимото въздействие върху околната среда“: видимото въздействие се определя като промяна във външния вид на изграден или природен пейзаж и на градски зони в резултат на развитие, което може да бъде положително (подобряване) или отрицателно (влошаване). Оценката на видимото въздействие обхваща и разрушаването на постройки, които са защитени, или на такива със стратегическа роля в традиционния облик на дадено място или пейзаж. Тя обхваща очевидната промяна на геоложкия релеф и на всички други пречки, като например сгради или стени, които ограничават природната гледка, както и хармонията на пейзажа. Видимото въздействие се оценява в голяма степен чрез качествени преценки, отнасящи се до човешката оценка и взаимодействие с пейзажа и стойността, която това придава на дадено място („духът на мястото“ — genius loci).

  Изменение  25

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 1 – точка б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 – параграф 2 – буква e г) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  „опростяване“ означава намаляване на формулярите и създаване на съвместни процедури и инструменти за координация, за да се интегрират оценките, направени от съответните органи. Опростяването също така означава установяване на общи критерии, съкращаване на сроковете за представяне на докладите и засилване на обективните и научните оценки.

  Изменение  26

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 1 – буква в)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 1 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  "3. Държавите членки могат да решават във всеки отделен случай, ако това е предвидено съгласно националното законодателство, да не прилагат настоящата директива за проекти, които служат единствено на целите на националната отбрана или реагирането на аварийни ситуации, ако считат, че такова прилагане би имало неблагоприятен ефект върху постигането на тези цели.“

  "3. Member States may decide, on a case-by-case basis and if so provided under national law, not to apply this Directive to projects having as their sole purpose national defence or the response to civil emergencies, if they deem that such application would have an adverse effect on those purposes, provided that they have properly evaluated any other feasible alternatives and justify the final choice to the Commission."

  Изменение  27

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 2 – уводна част

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 2 – параграфи 3 и 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (2) В член 2 параграф 3 се заменя със следното:

  (2) В член 2, параграфи 3 и 4 се заменят със следния текст:

  Изменение  28

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 2 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  "3. Проекти, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с изискванията на съответното законодателство на Съюза.

  "3. Проекти, включително проекти с трансгранично въздействие, за които задължението за изготвяне на оценки на въздействието върху околната среда възниква едновременно от настоящата директива и друг законодателен акт на Съюза, се подчиняват на координирани или общи процедури, в съответствие с всички изисквания на съответното законодателство на Съюза. Прилага се най-строгото законодателство.

  Изменение  29

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 3

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 3 – букви а), б), в), в а) и г)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) население, човешко здраве и биологично разнообразие, като се отделя особено внимание на видове и местообитания, защитени по силата на Директива 92/43/ЕИО(*) и Директива 2009/147/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (**);

  а) population, human health, and biodiversity, with particular attention to species and habitats protected under Council Directive 92/43/EEC(*) and Directive 2009/147/EC of the European Parliament and of the Council(**), and the desirability of avoiding any loss of biodiversity;

  б) земя, почва, вода, въздух и изменение на климата;

  б) земя, почва, вода, въздух и климат;

  в) материални активи, културно наследство и ландшафт;

  в) material assets and the landscape;

   

  (ca) cultural heritage sites in accordance with Article 3, paragraph 3, subparagraph 4 TEU;

  г) взаимодействието между факторите, посочени в букви а), б) и в);

  г) the interaction between the factors referred to in points (a), (b), (c) and (ca) and the cumulative and cross-border effects of these factors;

  Изменение  30

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква -а) (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 4 - параграф 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-a) параграф 2 се изменя, както следва:

   

  "2. Subject to Article 2(4), for projects listed in Annex II, Member States shall determine, under a screening procedure, whether the project shall be made subject to an assessment in accordance with Articles 5 to 10.

   

  The developer, for projects listed in Annex II, may opt to make their project subject to an assessment in accordance with Articles 5 to 10.

   

  Member States shall make that determination through:

   

  а) разглеждане на всеки отделен случай,

   

  или

   

  б) прагове или критерии, определени от държавата членка.

   

  2a. In setting the thresholds and criteria referred to in paragraph 2, the Member States shall endeavour to set flexible minimum thresholds and criteria so as not to exclude any public or private project that may have a significant adverse impact on the environment; Когато се прилага буква б), обществеността трябва да бъде консултирана при определяне на праговете или критериите.“

   

  The competent authority may opt to determine that a project listed in Annex II shall not be made subject to an assessment in accordance with Articles 5 to 10 only where it is convinced as to the absence of likely significant adverse effects of the project on the environment."

  Изменение  31

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква а)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 4 - параграф 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  "3. За проектите, изброени в приложение ІІ, изпълнителят на проекта предоставя информация за характеристиките на проекта, неговото потенциално въздействие върху околната среда и предвидените мерки за избягване и намаляване на значителните последици. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде предоставена, е посочен в приложение II, раздел А.“

  "3. For projects listed in Annex II, with the exception of projects which do not meet or exceed a relevant threshold or criterion set by the Member State under paragraph 2(b), the developer shall provide information on the characteristics of the project and its potential significant adverse impact on the environment. The detailed list of information to be provided is specified in Annex II.A. The information shall be made available to the public prior to the determination made pursuant to paragraph 2."

  Изменение  32

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 – буква а)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 4 - параграф 4

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  4. Когато се извършва оценка на всеки случай поотделно или се въвеждат прагове или критерии за целите на параграф 2, компетентният орган взема под внимание критериите за подбор, свързани с характеристиките и местоположението на проекта и неговото потенциално въздействие върху околната среда. Подробен списък на критериите за подбор, които следва да се използват, е даден в приложение III.“

  4. За проектите, изброени в приложение II, компетентният орган взема под внимание критериите за подбор, свързани с характеристиките и местоположението на проекта и неговото потенциално въздействие върху околната среда. Подробен списък на критериите за подбор, които следва да се използват, е даден в приложение III.

  Изменение  33

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 4 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 4 - параграф 5

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  "5. Компетентният орган взема своето решение съгласно параграф 2 въз основа на информацията, предоставена от изпълнителя на проекта, отчитайки, когато е целесъобразно, резултатите от проучванията, предварителните проверки или оценки на последиците за околната среда, произтичащи от изпълнението на друго законодателство на Съюза. Решението съгласно параграф 2:

  "5. Компетентният орган дава своето определение съгласно параграф 2 , като отчита информацията, предоставена от изпълнителя на проекта съгласно параграф 3, отчитайки, когато е целесъобразно, резултатите от проучванията, предварителните проверки или оценки на последиците за околната среда, произтичащи от изпълнението на друго законодателство на Съюза. Когато компетентният орган определи, че не трябва да се извършва оценка на въздействието върху околната среда в съответствие с членове 5 - 10 на основание, че проектът не отговаря на или надвишава съответния праг или критерий, определен от държавата членка съгласно параграф 2, буква б), това определение се предоставя на обществеността. В противен случай — определението съгласно параграф 2:

  Изменение  34

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 4 – точка б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 4 - параграф 6

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  6. Компетентният орган взема своето решение в съответствие с параграф 2 в рамките на три месеца от внасянето на заявление за издаване на разрешение и при условие, че изпълнителят на проекта е представил цялата необходима информация. В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с още 3 месеца; в този случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването, и датата, на която се очаква неговото определение.

  6. Компетентният орган взема своето решение в съответствие с параграф 2 в рамките на три месеца от внасянето на заявление за издаване на разрешение и при условие, че изпълнителят на проекта е представил цялата необходима информация. В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с не повече от 3 месеца; в този случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването, и датата, на която се очаква неговото определение.

  Изменение  35

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 - параграф 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  "1. Когато дадена оценка на въздействието върху околната среда трябва да се извършва в съответствие с членове 5—10, изпълнителят на проекта изготвя доклад относно околната среда. Докладът трябва да се основава на определението съгласно параграф 2 от настоящия член и да включва информация, която може разумно да се изисква за вземането на информирани решения относно въздействията върху околната среда на предложения проект, като се вземат предвид настоящите познания и методи за оценка, характеристиките, техническият капацитет и местоположението на проекта, характеристиките на потенциалното въздействие, алтернативите на предлагания проект, както и до каква степен някои въпроси (включително оценката на алтернативите) се оценяват по-добре на различни равнища, включително на равнище планиране, или да се основава на други изисквания за оценката. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде включена в доклада относно околната среда, е даден в приложение IV.

  "1. Where an environmental impact assessment must be carried out in accordance with Articles 5 to 10, the developer shall make use of the services of an accredited independent expert, as defined in Article 1(2)(fa), to prepare an environmental report. The environmental report shall be based on the determination pursuant to paragraph 2 of this Article and include the information that may reasonably be required for making informed decisions on the environmental impacts of the proposed project including a visual impact assessment when relevant, taking into account current knowledge and methods of assessment, the characteristics, technical capacity and location of the project, the characteristics of the potential impact and the alternatives to the proposed project. Подробен списък с информацията, която трябва да бъде включена в доклада относно околната среда, е даден в приложение IV.

  Изменение  36

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 – параграф 2 – алинея 1

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  2. Компетентният орган, след като се консултира с органите, посочени в член 6, параграф 1, и с изпълнителя на проекта, определя обхвата и степента на подробност на информацията, която трябва да се включи от изпълнителя на проекта в доклада относно околната среда, в съответствие с параграф 1 от настоящия член. По-специално, той определя:

  2. The competent authority, after having consulted the authorities referred to in Article 6(1) the developer and the public concerned, shall determine the scope and level of detail of the information as provided in Annex IV to be included by the developer in the environmental report, in accordance with paragraph 1 of this Article, if the operator so requests. По-специално, той определя:

  Изменение  37

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Компетентният орган може също така да потърси помощ от акредитирани и технически компетентни експерти, както е посочено в параграф 3 от настоящия член. Последващи искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни към изпълнителя на проекта само ако са обосновани от възникването на нови обстоятелства и ако са надлежно обяснени от компетентния орган.

  The competent authority must ensure that the report has been drafted or verified byaccredited, independent and technically competent experts referred to in paragraph 3 of this Article. Последващи искания за допълнителна информация могат да бъдат отправяни към изпълнителя на проекта само ако са обосновани от възникването на нови обстоятелства.

  Изменение  38

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 – параграф 3 – буква а)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) изпълнителят на проекта гарантира, че докладът относно околната среда е изготвен от акредитирани и технически компетентни експерти, или

  а) изпълнителят на проекта може също да поиска докладът относно околната среда да е изготвен от независими експерти.

  Изменение  39

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 – параграф 3 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) компетентният орган гарантира, че докладът относно околната среда е заверен от акредитирани и технически компетентни експерти и/или комитети, съставени от национални експерти.

  заличава се

  Изменение  40

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 – параграф 3 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако дадени акредитирани и технически компетентни експерти са подпомагали компетентния орган при подготвянето на определението в член 5, параграф 2, те не могат да бъдат включени от изпълнителя на проекта в изготвянето на доклада относно околната среда.

  Where independent and technically competent experts assisted the competent authority to prepare the determination referred to in Article 5(2), the same experts shall not be used by the developer for the preparation of the environmental report.

  Изменение  41

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 5

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 5 – параграф 3 – алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Подробни договорености за включването и избора на акредитирани и технически компетентни експерти (например изисквана квалификация, възлагане на оценката, лицензиране и лишаване от права) се определят от държавите членки.

  The detailed arrangements for the use and selection of independent and technically competent experts (for example qualifications required, assignment of evaluation, licensing, and disqualification sanctions), shall be determined by the Member States in accordance with the provisions of paragraph 4.

  Изменение  42

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6 – буква б) – уводна част

  2012/0297

  Член 6 – параграфи 7 и 8

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) добавя се следният параграф 7:

  б) добавят се следните параграфи 7 и 8:

  Изменение  43

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6 – точка б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 - параграф 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Сроковете за консултации със заинтересованата общественост във връзка с доклада относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1, не могат да са по-кратки от 30 дни или по-дълги от 60 дни. В изключителни случаи, когато характерът, сложността, местоположението или размерът на предложения проект изискват това, компетентният орган може да удължи този срок с още 30 дни; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването.

  Сроковете за консултации със заинтересованата общественост във връзка с доклада относно околната среда, посочени в член 5, параграф 1, не могат да са по-кратки от 30 дни или по-дълги от 60 дни. В изключителни случаи, когато характерът, сложността, местоположението или размерът на предложения проект изискват това, компетентният орган може да удължи този срок с не повече от 30 дни; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването.

  Изменение  44

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 6 – точка б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 6 – параграф 7 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  7a. In order to ensure the effective participation of the public concerned in the decision-making procedures, Member States shall ensure that contact information of and easy and quick access to the authority or authorities responsible for performing the duties arising from this Directive be available to the public at any time and regardless of any ongoing specific project subject to an environmental impact assessment, and that due attention is paid to the comments made and opinions expressed by the public.

  Изменение  45

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 2 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Ако компетентният орган реши да даде разрешение за осъществяване, той гарантира, че разрешението включва мерки за наблюдение на значителните неблагоприятни последици за околната среда, с цел изготвяне на оценка на изпълнението и очакваната ефективност на мерките за смекчаване и компенсация и за установяване на евентуални непредвидими неблагоприятни последици.

  If the competent authority decides to grant development consent, it shall ensure that the development consent includes measures to monitor the significant adverse environmental effects of both construction and operational phases, in order to assess the implementation and the expected effectiveness of mitigation and compensation measures, and to identify any unforeseeable significant adverse effects, and/or net biodiversity loss and to facilitate corrective action.

  Изменение  46

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 2 – алинея 3

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Видът на параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани, и продължителността на наблюдението следва да съответстват на характера, местоположението и размера на предлагания проект и на значимостта на неговите последици за околната среда.

  Видът на параметрите, които трябва да бъдат наблюдавани, и продължителността на наблюдението следва да съответстват на характера, местоположението и размера на предлагания проект и на значимостта на неговите последици за околната среда. The findings of such monitoring from construction and operational phases shall be submitted to the competent authority and actively disseminated in accordance with Directive 2003/4/EC. Ако съществуват подходящи мерки за наблюдение, произтичащи от други законодателни актове на Съюза, те могат да бъдат използвани.

  Изменение  47

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 2 – алинея 4 а (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  Когато наблюдението показва наличието на значителни непредвидени неблагоприятни последици, от изпълнителя на проекта се изисква предприемането на корективни действия. Изпълнителите на проект, технически компетентните експерти и/или националните експерти могат да подлежат на наказания и/или санкции, в случаите, когато непредвидените неблагоприятни последици са резултат от небрежност или сериозно нарушение на стандартите за акредитация. The developer’s proposals for corrective action shall be made publicly available and approved by the competent authority or authorities which shall ensure compliance.

  Изменение  48

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 8

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 8 – параграф 3 – алинея 2

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с още 3 месеца; в такъв случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които оправдават удължаването, и датата, на която се очаква неговото решение.

  В зависимост от характера, сложността, местоположението и размера на предложения проект компетентният орган може да удължи този срок с не повече от 3 месеца; в този случай компетентният орган информира изпълнителя на проекта за причините, които налагат удължаването, и датата, на която се очаква неговото определение.

  Изменение  49

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9 – буква а)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 9 – параграф 1 – буква г а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (da) the right for the public concerned to challenge the information provided and initiate legal proceedings pursuant to Article 11.

  Изменение  50

  Предложение за директива

  Член 1 – точка 9 – буква б)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 9 – параграфи 3 б и 3 в (нови)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) добавя се следният параграф 3:

  б) добавят се следните параграфи 3, 4 и 5:

   

  "4. The public may institute a legal challenge, including making an application for injunction, in respect of the development consent decision by initiating legal proceedings within three months after the issue of the formal decision by the competent authority has been duly publicised.

   

  5. The competent authority or authorities shall ensure that projects with development consent will not commence prior to the expiry of the time-limit for legal challenge."

  Изменение  51

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9 а (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 9 а (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9a) След член 9 се добавя следният член:

   

  "(9a) Member States shall ensure that the competent authority or authorities, when performing the duties arising from this Directive, do not find themselves in a conflict of interest pursuant to any legislation binding upon them."

  Изменение  52

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 9 а (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 11 – параграфи 5 а и б (нови)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (9b) Член 11 се изменя, както следва:

   

  а) добавя се следният параграф 6:

   

  ‘(6) Държавите членки могат да предвидят, че дадено нарушение на процедурните и формалните правила не засяга законосъобразността на разрешението за осъществяване, ако решението вероятно не би било различно и без нарушението. Такъв по-специално е случаят, когато:

   

  а) в случаите, в които съгласно настоящата директива се изисква участие от страна на компетентните органи или обществеността, на отделните лица или органи не им е била дадена възможността да участват, но засегнатите интереси са били незначителни или са били взети под внимание в решението,

   

  б) данните, посочени в член 9, параграф 1, са непълни, или

   

  в) уведомлението, изисквано съгласно настоящата директива, е било направено по погрешен начин, но целта, за която се е изисквало уведомлението, все пак е била изпълнена.

   

  Това не засяга правото на държавите членки да предвидят в националното си законодателство, че освен формална грешка, трябва да е налице и нарушение на закона.“

   

  б) добавя се следният параграф 7:

   

  ‘(7) Държавите членки могат да предвидят, че неправилно извършените процедурни стъпки могат да бъдат и правилно извършени, след като решението е било прието, ако процедурната грешка не е сериозна и не засяга основите на проекта. Държавите членки гарантират, че компетентните органи също вземат ново решение, резултатът от което остава открит, в случай на последваща корекция на процедурна стъпка, при която е възникнала грешка.“

  Изменение  53

  Предложение за директива

  Член 1 – параграф 1 – точка 11

  Директива 2011/92/ЕС

  Член 12 а и член 12 б

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  (11) Вмъкват се следните членове 12a и 12б:

  заличава се

  ‘Article 12a

   

  Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 12б относно критериите за подбор, изброени в приложение III, и информацията, посочена в приложения II.А и IV, с цел да ги адаптира към научния и техническия напредък.

   

  Член 12б

   

  1. Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

   

  2. Делегираните правомощия по член 12а се предоставят на Комисията за неопределен период от време, считано от [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive].

   

  3. Делегирането на правомощия, посочено в член 12а, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

   

  4. Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

   

  5. Делегиран акт, приет на основание член 12а, влиза в сила единствено ако не е направено възражение от страна на Европейския парламент или на Съвета в двумесечен срок от уведомяването на Европейския парламент и на Съвета за този акт или ако преди изтичането на този срок както Европейският парламент, така и Съветът уведомят Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.“

   

  Изменение  54

  Предложение за директива

  Приложение 1 – точка -1 (нова)

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение I – параграф 4 a (нов)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (-1) В приложение І се вмъква следният параграф:

   

  4a. Открити рудници и подобни открити добивни дейности.

  (This amendment automatically removes 'open-cast mining' from point (a) of paragraph 2 ('EXTRACTIVE INDUSTRY') of the Annex II of the directive 2011/92/EU)

  Изменение  55

  Предложение за директива

  Приложение І – точка 1

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение II А – параграф 1 – буква а)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  а) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, подземните, на етапа на строеж и на етапа на експлоатация;

  а) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, подземните и подпочвените, на етапа на строеж и на етапа на експлоатация, включително и на етапа на разрушаване.

  Изменение  56

  Предложение за директива

  Приложение – точка 1

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение II.A – параграф 3 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  б) използването на природните ресурси, в частност почвите, земята, водите, въздуха и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  Изменение  57

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІІІ – параграф 1 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) използването на природните ресурси, в частност земята, почвите, водите, и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  в) използването на природните ресурси, в частност земята, почвите, водите, въздуха и на биологичното разнообразие, включително хидроморфологичните промени.

  Изменение  58

  Предложение за директива

  Приложение І – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІІІ – параграф 1 – буква е)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) рискът от възникване на естествени и причинени от човека бедствия, както и рискът от инциденти, конкретно по отношение на хидроморфологичните промени, веществата или технологиите или живите организми, използвани при конкретни повърхностни и подземни условия или алтернативни приложения, и по отношение на вероятността от аварии или бедствия и уязвимостта на проекта за тези рискове;

  е) рискът от възникване на естествени и причинени от човека бедствия, както и рискът от инциденти, конкретно по отношение на хидроморфологичните промени, веществата или технологиите или живите организми, използвани при конкретни повърхностни и подземни условия или разумни алтернативни приложения, и по отношение на вероятността от аварии или бедствия и уязвимостта на проекта за тези рискове;

  Изменение  59

  Предложение за директива

  Приложение І – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІІІ – параграф 1 – буква й)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  й) въздействията на проекта върху околната среда, в частност върху земята (увеличаване на населените райони с течение на времето — усвояване на земя), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водата (като количество и качество), въздуха и биологичното разнообразие (качество и количество на популацията и влошаване и разпокъсаност на екосистемите);

  й) въздействията на проекта върху околната среда, в частност върху земята (увеличаване на населените райони с течение на времето — усвояване на земя), почвата (органични вещества, ерозия, уплътняване, запечатване), водата (като количество и качество), подземните води, когато е приложимо, въздуха и биологичното разнообразие (качество и количество на популацията и влошаване и разпокъсаност на екосистемите);

  Изменение  60

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІІІ – параграф 2 – буква в) – точка ii)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  ii) крайбрежни зони;

  (ii) крайбрежни зони и морската околна среда;

  Изменение  61

  Предложение за директива

  Приложение І – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение III – параграф 2 – точка в) – подточка viii а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (viiia) areas or places protected by national or regional legislation;

  Изменение  62

  Предложение за директива

  Приложение І – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение III – параграф 2 – точка в) – подточка viii а) (нова)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

   

  (viiib) seismic areas or those with a high risk of natural catastrophe.

  Изменение  63

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІV – параграф 1 – буква а)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  a) описание на физическите характеристики на целия проект, включително, когато е уместно, неговите подземни характеристики, както и изискванията относно използването на водите и земята, на етапа на строеж и на етапа на експлоатация;

  а) a description of the physical characteristics of the whole project, including, where relevant, its subsurface, and the water use, energy and land-use requirements during the construction and operational phases and demolition if relevant;

  Изменение  64

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІV – параграф 1 – буква б)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  б) описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали, компоненти, енергия и природни ресурси (включително водите, земята, почвите и биологичното разнообразие);

  б) описание на основните характеристики на производствените процеси, например естеството и количеството на използваните материали, компоненти, енергия и природни ресурси (включително водите, въздуха, земята, почвите и биологичното разнообразие);

  Изменение  65

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІV – параграф 5 – буква в)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлина, топлина и радиация, възникването на вредни въздействия и премахването на отпадъците;

  в) емисиите от замърсители, шум, вибрации, светлина, топлина и радиация, възникването на вредни въздействия и премахването и оползотворяването на отпадъците;

  Изменение  66

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІV – параграф 5 – буква г)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда (например вследствие на произшествия или катастрофи);

  г) рисковете за човешкото здраве, културното наследство или околната среда (например вследствие на произшествия, причинени от човека, природни бедствия или катастрофи);

  Изменение  67

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІV – параграф 5 – буква е)

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  е) емисиите на парникови газове, включително тези от земеползването, промяната на земеползването и горското стопанство;

  е) емисиите на парникови газове, включително тези от земеползването, промяната на земеползването, горското стопанство и енергийните нужди на проекта;

  Изменение  68

  Предложение за директива

  Приложение – точка 2

  Директива 2011/92/ЕС

  Приложение ІV – параграф 7

   

  Текст, предложен от Комисията

  Изменение

  7. Описание на предвидените мерки за предотвратяване, намаляване и, където е възможно, премахване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, посочени в точка 5, и, когато е уместно, на всички предложени мерки за наблюдение, включително изготвянето на анализ на неблагоприятните последици за околната среда след завършването на проекта. Това описание следва да обяснява до каква степен са намалени или компенсирани значителните неблагоприятни последици и да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация.

  7. Описание на предвидените мерки първо за предотвратяване, после за намаляване и, където е възможно и като последно средство, за премахване на значителните неблагоприятни последици за околната среда, посочени в точка 5, и, когато е уместно, на всички предложени мерки за наблюдение, включително изготвянето на анализ на неблагоприятните последици за околната среда след завършването на проекта. Това описание следва да обяснява до каква степен са намалени или компенсирани значителните неблагоприятни последици и да обхваща както етапа на строеж, така и етапа на експлоатация.

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

  Позовавания

  COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  19.11.2012

   

   

   

  Становище, изказано от

         Дата на обявяване в заседание

  PETI

  19.11.2012

  Докладчик по становище:

         Дата на назначаване

  Николаос Хундис

  6.11.2012

  Дата на приемане

  19.6.2013

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  1

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

  ПРОЦЕДУРА

  Заглавие

  Изменение на Директива 2011/92/ЕИО относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда

  Позовавания

  COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

  Дата на представяне на ЕП

  26.10.2012 г.

   

   

   

  Водеща комисия

         Дата на обявяване в заседание

  ENVI

  19.11.2012 г.

   

   

   

  Подпомагаща(и) комисия(и)

         Дата на обявяване в заседание

  TRAN

  18.4.2013 г.

  REGI

  19.11.2012 г.

  CULT

  19.11.2012 г.

  LIBE

  19.11.2012 г.

   

  PETI

  19.11.2012 г.

   

   

   

  Неизказано становище

         Дата на решението

  REGI

  27.11.2012 г.

  CULT

  6.11.2012 г.

  LIBE

  27.11.2012 г.

   

  Докладчик(ци)

         Дата на назначаване

  Андреа Дзанони

  21.11.2012 г.

   

   

   

  Разглеждане в комисия

  6.5.2013 г.

  19.6.2013 г.

   

   

  Дата на приемане

  11.7.2013 г.

   

   

   

  Резултат от окончателното гласуване

  +:

  –:

  0:

  49

  13

  3

  Членове, присъствали на окончателното гласуване

  Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Владко Тодоров Панайотов, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Владимир Уручев, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

  Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

  Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

  Дата на внасяне

  22.7.2013