ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων
Εισηγητής: Andrea Zanoni


Διαδικασία : 2012/0297(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0277/2013

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0628),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 192 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0367/2012),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2013[1],

–   έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών, που εκδόθηκε στις 30 Μαΐου 2013[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και της Επιτροπής Αναφορών (A7-0277/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση κατά την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον/στην Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρμόνισε τις αρχές περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων (για τον τύπο των έργων που πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση, τις κύριες υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το περιεχόμενο της εκτίμησης και τη συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και του κοινού), και συμβάλλει στην υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρμόνισε τις αρχές περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων (για τον τύπο των έργων που πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση, τις κύριες υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το περιεχόμενο της εκτίμησης και τη συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και του κοινού), και συμβάλλει στην υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να οργανωθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με στρατηγικές και πολιτικές που έχουν αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής αρμοδιότητας.

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να οργανωθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας, να ευθυγραμμιστεί η διαδικασία με τις αρχές της έξυπνης νομοθεσίας και να αυξηθούν η συνοχή και η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με στρατηγικές και πολιτικές που έχουν αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής αρμοδιότητας. Απώτερος στόχος της τροποποίησης της οδηγίας αυτής είναι η καλύτερη εφαρμογή της σε επίπεδο κρατών μελών. Σε πολλές περιπτώσεις, οι διοικητικές διαδικασίες κατέστησαν υπερβολικά πολύπλοκες και παρατεταμένες, προκαλώντας καθυστερήσεις και δημιουργώντας πρόσθετους κινδύνους για την προστασία του περιβάλλοντος. Ως προς αυτό, η απλούστευση και η εναρμόνιση των διαδικασιών θα πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της οδηγίας. Η καταλληλότητα της δημιουργίας ενός ειδικού γραφείου πρέπει να ληφθεί υπόψη έτσι ώστε να επιτρέπεται συντονισμένη αξιολόγηση ή κοινές διαδικασίες όταν απαιτούνται πολλές εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ), για παράδειγμα σε περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, καθώς και για να οριστούν πιο συγκεκριμένα κριτήρια για υποχρεωτικές αξιολογήσεις.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Προκειμένου να εξασφαλιστεί εναρμονισμένη εφαρμογή και ισότιμη προστασία του περιβάλλοντος σε ολόκληρη την Ένωση, η Επιτροπή θα πρέπει, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της ως θεματοφύλακα των Συνθηκών, να εξασφαλίσει ποιοτική και διαδικαστική συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων αυτών που αφορούν τη δημόσια διαβούλευση και συμμετοχή.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Για έργα που θα μπορούσαν να έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις στο περιβάλλον, τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη συστήνουν, σε βάση ισομερούς εκπροσώπησης, κοινό γραφείο επαφής που είναι αρμόδιο για όλα τα στάδια της διαδικασίας. Για την τελική χορήγηση αδείας υλοποίησης ενός έργου είναι απαραίτητη η συγκατάθεση όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ) Η οδηγία 2011/92/ΕΕ πρέπει επίσης να αναθεωρηθεί κατά τρόπο που να διασφαλίζει τη βελτιωμένη προστασία του περιβάλλοντος, την αύξηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Προς τούτο, είναι αναγκαία η απλούστευση και εναρμόνιση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Την τελευταία δεκαετία, περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η αποτελεσματική χρήση των πόρων, η βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη χάραξη πολιτικής και πρέπει επομένως να αποτελούν καίρια στοιχεία των διαδικασιών εκτίμησης και λήψης αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για έργα υποδομής.

(4) Την τελευταία δεκαετία, περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η αποτελεσματική και βιώσιμη χρήση των πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η χρήση της γης, η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη χάραξη πολιτικής. Θα πρέπει επομένως να αποτελούν σημαντικά στοιχεία των διαδικασιών εκτίμησης και λήψης αποφάσεων για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο το οποίο ενδέχεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, ειδικά όταν πρόκειται για έργα υποδομής και η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει κατάλογο κριτηρίων και ενδείξεων, όσον αφορά και τις οπτικές επιπτώσεις, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς η Επιτροπή δεν έχει ορίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η διατύπωση του ισχυρισμού ότι είναι αναγκαίο να λαμβάνονται περισσότερο υπόψη περιβαλλοντικά κριτήρια σε όλα τα έργα θα μπορύσε επίσης να αποδειχθεί αντιπαραγωγική εάν εντείνει την πολυπλοκότητα των διαδικασιών και εάν επιμηκύνει τις προθεσμίες έγκρισης και επικύρωσης της κάθε φάσης. Τούτο θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος και να αποτελέσει ακόμη και απειλή για το περιβάλλον εξ αιτίας της πολύ μεγάλης διάρκειας ενός εργοταξίου.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Έχει ουσιαστική σημασία τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με τα έργα υποδομής να μην κρύβουν το γεγονός ότι ένα έργο, όποιο κι αν είναι, έχει πάντα επιπτώσεις στο περιβάλλον, κι ότι είναι αναγκαίο η προσοχή να επικεντρώνεται στο συσχετισμό ανάμεσα στη χρησιμότητα του έργου και στην περιβαλλοντική του επίπτωση.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», η Επιτροπή δεσμεύθηκε να συμπεριλάβει ευρύτερα ζητήματα αποδοτικής χρήσης των πόρων στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας 2011/92/EΕ.

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», η Επιτροπή δεσμεύθηκε να συμπεριλάβει ευρύτερα ζητήματα αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας 2011/92/EΕ.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Η προστασία και η προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής πολυμορφίας που η Ένωση έχει δεσμευθεί να σέβεται και να προάγει σύμφωνα με το άρθρο167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν ορισμούς και αρχές που έχουν αναπτυχθεί σε σχετικές συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Φυσικό Τοπίο και τη Σύμβαση-πλαίσιο για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία.

(11) Η προστασία και η προαγωγή της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού τοπίου, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της πολιτιστικής πολυμορφίας που η Ένωση έχει δεσμευθεί να σέβεται και να προάγει σύμφωνα με το άρθρο 167 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δυνατόν να αξιοποιήσουν ορισμούς και αρχές που έχουν αναπτυχθεί σε σχετικές συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, και ιδίως στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το Φυσικό Τοπίο, τη Σύμβαση-πλαίσιο για την Αξία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς για την Κοινωνία και τη Διεθνή Σύσταση για τη Διαφύλαξη και τον Σύγχρονο Ρόλο των Ιστορικών Περιοχών, που εκδόθηκε στο Ναϊρόμπι το 1976 από την UNESCO.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(11α) Οι οπτικές επιπτώσεις αποτελούν ουσιαστικό κριτήριο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων όσον αφορά τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, των φυσικών τοπίων και των αστικών περιοχών· ως εκ τούτου,και το εν λόγω κριτήριο πρέπει να εφαρμόζεται κατά τη διενέργεια των εκτιμήσεων.

Αιτιολόγηση

Το κριτήριο των οπτικών επιπτώσεων προβλέπεται ήδη στις νομοθεσίες ορισμένων κρατών μελών όπως η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12) Κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί ανταγωνιστικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να δημιουργηθεί έξυπνη και βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

(12) Κατά την εφαρμογή της οδηγίας 2011/92/EΕ, είναι αναγκαίο να εξασφαλισθεί έξυπνη και βιώσιμη χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, σύμφωνα με τους στόχους που τίθενται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρώπη 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη».

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία αποσκοπεί στην απλούστευση του κειμένου. Η εξασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και των ΜΜΕ αποτελεί πάντοτε ένα θετικό βήμα, ωστόσο δεν πρέπει ποτέ να έχει προτεραιότητα έναντι των περιβαλλοντικών κριτηρίων ενός έργου.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12α) Προκειμένου να ενισχυθεί η δημόσια πρόσβαση και η διαφάνεια, θα πρέπει να καταστεί διαθέσιμη, σε κάθε κράτος μέλος, μια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει έγκαιρες περιβαλλοντικές πληροφορίες σε σχέση με την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12β) Για τη μείωση του διοικητικού φόρτου, την απλούστευση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων και τον περιορισμό του κόστους των έργων, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την τυποποίηση των κριτηρίων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση1 με σκοπό να στηριχθεί η εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών (BAT-Best Available Technologies), να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να αποφευχθεί το ενδεχόμενο διαφορετικής ερμηνείας των προτύπων.

 

_______________

 

1 ΕΕ L 316 της 14.11.2012, σ. 12.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12γ) Επιδιώκοντας πάντοτε την περαιτέρω απλούστευση και τη διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών, καθορίζονται καθοδηγητικά κριτήρια με βάση τα χαρακτηριστικά των διαφόρων τομέων οικονομικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας. Το εν λόγω μέτρο βασίζεται στις οδηγίες του άρθρου 6 για την εφαρμογή της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας1.

 

_______________

 

1 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(12δ) Για τη βέλτιστη δυνατή διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, καθορίζονται από την Επιτροπή ή/και τα κράτη μέλη καθοδηγητικά κριτήρια.

Αιτιολόγηση

Σε πολλές περιπτώσεις, δεν είναι σαφές ποια κριτήρια πρέπει να εφαρμόζονται ή να λαμβάνονται υπόψη από τις αρχές όσον αφορά τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Το εν λόγω μέτρο θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς αυτό.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την οδηγία στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, όσον αφορά έργα που έχουν ως μοναδικό σκοπό να αντιμετωπίσουν περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις επί του σκοπού αυτού, και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την εν λόγω οδηγία στις εξαιρετικές αυτές περιπτώσεις. Ως προς αυτό, η οδηγία θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της σύμβασης Espoo του ΟΗΕ/ΟΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε ένα διασυνοριακό πλαίσιο, η οποία, σε περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, υποχρεώνει τα συμμετέχοντα κράτη σε μεταξύ τους κοινοποίηση και διαβούλευση. Στα εν λόγω διασυνοριακά έργα, η Επιτροπή θα πρέπει, όπου και όταν κρίνεται σκόπιμο και δυνατό, να διαδραματίζει πιο προορατικό και επικουρικό ρόλο.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13α) Article 1(4) Το άρθρο 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 2011/92/ΕΕ, το οποίο ορίζει ότι η οδηγία αυτή δεν εφαρμόζεται στα έργα που εγκρίνονται με ειδική εθνική νομοθετική πράξη, προβλέπει μια ανοικτή παρέκκλιση με περιορισμένες διαδικαστικές εγγυήσεις και θα μπορούσε ουσιαστικά να καταστρατηγήσει την εφαρμογής της εν λόγω οδηγίας.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13β) Η εμπειρία έχει δείξει ότι πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες για να αποτραπεί η σύγκρουση συμφερόντων που ενδέχεται να ανακύψει μεταξύ του κυρίου ενός έργου το οποίο υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των αρμόδιων αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 1(2)(στ) της οδηγίας 2011/92/EΕ. Ειδικότερα, οι αρμόδιες αρχές δεν πρέπει να αποτελούν και τον κύριο του έργου και σε καμία περίπτωση να μην εξαρτώνται από τον κύριο του έργου, να μην συνδέονται με αυτόν και να μην είναι υπεξούσιοι αυτού. Για τους ίδιους λόγους, οιαδήποτε αρχή έχει οριστεί ως αρμόδια αρχή με βάση την οδηγία 2011/92/EΕ, δεν πρέπει να έχει δυνατότητα να διαδραματίσει το ρόλο αυτό σε σχέση με έργα τα οποία υπόκεινται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και τα οποία έχει αναθέσει η ίδια η αρχή.

Αιτιολόγηση

Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη έχει αποδείξει ότι πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες για να τερματιστεί το σοβαρό ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη του σκοπού της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν επιφορτιστεί με τη διενέργεια των εκτιμήσεων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επικαλύπτονται με τους κύριους του έργου ούτε να εξαρτώνται ή να υπόκεινται σε αυτούς.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(13γ) Η αναλογικότητα πρόκειται να λαμβάνεται υπόψη κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων. Οι απαιτήσεις που ζητούνται κατά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός έργου πρέπει να είναι αναλογικές προς το μέγεθος και το στάδιο στο οποίο βρίσκεται.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Οι αρμόδιες αρχές, όταν προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν να προκληθούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να καθορίζουν ποια είναι τα πλέον συναφή κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να χρησιμοποιούνται οι τυχόν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες που προέκυψαν από άλλες εκτιμήσεις με βάση την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η διαδικασία ελέγχου. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί το περιεχόμενο της απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

(16) Οι αρμόδιες αρχές, όταν προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν να προκληθούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να καθορίζουν σαφώς και αυστηρώς ποια είναι τα πλέον συναφή κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να χρησιμοποιούν τις τυχόν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες που προέκυψαν από άλλες εκτιμήσεις με βάση την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια η διαδικασία ελέγχου. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί το περιεχόμενο της απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(16α) Προς αποφυγή περιττών εργασιών και δαπανών, τα έργα που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ θα πρέπει να συνοδεύονται από δήλωση προθέσεων, μέγιστης έκτασης 30 σελίδων, καθώς και από τα χαρακτηριστικά του έργου και πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία του έργου που πρόκειται να υποβληθεί σε διαδικασία ελέγχου, η οποία θα συνίσταται σε μια πρώτη αξιολόγηση της βιωσιμότητάς του. Η εν λόγω διαδικασία ελέγχου θα πρέπει να είναι δημόσια και να πληροί τα κριτήρια του άρθρου 3. Θα πρέπει να καταδεικνύονται οι άμεσες και έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις του έργου.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Πρέπει να απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να προσδιορίζουν το πεδίο και το επίπεδο λεπτομερειών των υποβαλλόμενων στην περιβαλλοντική έκθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών (πεδίο εφαρμογής). Για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίμησης και να οργανωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι σημαντικό να καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι κατηγορίες πληροφοριών με βάση τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα προβαίνουν στον εν λόγω προσδιορισμό.

(17) Εφόσον το κρίνουν αναγκαίο ή το ζητεί ο κύριος του έργου, οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν γνώμη με την οποία προσδιορίζουν το πεδίο και το επίπεδο λεπτομερειών των υποβαλλόμενων στην περιβαλλοντική έκθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών (πεδίο εφαρμογής). Για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίμησης, η απλούστευση των διαδικασιών και να οργανωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι σημαντικό να καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι κατηγορίες πληροφοριών με βάση τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα προβαίνουν στον εν λόγω προσδιορισμό.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων του προτεινόμενου έργου, καθώς και την ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας εκτίμησης και ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο στάδιο της μελέτης του έργου.

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων του προτεινόμενου έργου, καθώς και την ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας συγκριτικής εκτίμησης και ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο στάδιο της μελέτης του έργου, ώστε να καταστεί δυνατή η πλέον βιώσιμη επιλογή, με τις μικρότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Αιτιολόγηση

Σκοπός της αξιολόγησης των δυνατών εύλογων εναλλακτικών λύσεων στο προτεινόμενο έργο είναι να δοθεί η δυνατότητα ενημερωμένης συγκριτικής επιλογής της πλέον βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής εναλλακτικής λύσης.

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες των περιβαλλοντικών εκθέσεων, σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας 2011/92/EΕ, είναι πλήρεις και επαρκούς ποιότητας. Προκειμένου να αποφεύγονται οι αλληλεπικαλύψεις εκτιμήσεων, τα κράτη μέλη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικές εκτιμήσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται σε διάφορα επίπεδα ή με βάση διαφορετικά νομοθετήματα.

(19) Πρέπει να ληφθούν μέτρα για να εξασφαλισθεί ότι τα δεδομένα και οι πληροφορίες των περιβαλλοντικών εκθέσεων, σύμφωνα με το παράρτημα IV της οδηγίας 2011/92/EΕ, είναι πλήρεις και επαρκούς ποιότητας.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να μην επιτρέπεται στους κύριους του έργου να αποκλείουν την υποχρεωτική συμπερίληψη στην περιβαλλοντική έκθεση των εναλλακτικών λύσεων στο προτεινόμενο έργο, με την απλή επιχειρηματολογία ότι η αξιολόγηση των εναλλακτικών λύσεων όφειλε να έχει διενεργηθεί στη φάση του σχεδιασμού.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(19α) Πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι εμπειρογνώμονες που ελέγχουν τις περιβαλλοντικές εκθέσεις διαθέτουν, λόγω των προσόντων και της πείρας τους, την αναγκαία τεχνική εμπειρογνωμοσύνη να φέρουν σε πέρας τα καθήκοντα που ορίζει η οδηγία 2011/92/EΕ, με επιστημονικά αντικειμενικό τρόπο και με πλήρη ανεξαρτησία από τον κύριο του έργου και τις ίδιες τις αρμόδιες αρχές·

Αιτιολόγηση

Η απόλυτη ανεξαρτησία των εμπειρογνωμόνων που ορίζονται από τις αρμόδιες αρχές για την πιστοποίηση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική έκθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση ποιοτικής ΕΠΕ. Η εν λόγω πιστοποίηση πρέπει να είναι επιστημονικά αντικειμενική και δεν πρέπει να υπόκειται σε παρεμβολή ή αδικαιολόγητη επιρροή.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας, πρέπει να απαιτείται να αιτιολογεί η αρμόδια αρχή την απόφασή της για τη χορήγηση άδειας υλοποίησης ενός έργου, επισημαίνοντας ότι έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν και τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί.

(20) Για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας, πρέπει να απαιτείται να αιτιολογεί λεπτομερώς και πλήρως η αρμόδια αρχή την απόφασή της για τη χορήγηση άδειας υλοποίησης ενός έργου, επισημαίνοντας ότι έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με το ενδιαφερόμενο κοινό και όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτού του όρου, θα πρέπει το ενδιαφερόμενο κοινό να διαθέτει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης.

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για την παρακολούθηση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία έργων, ώστε να εξασφαλισθεί κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλισθεί ότι, μετά την υλοποίηση μέτρων μετριασμού και αντιστάθμισης των επιπτώσεων, οι επιπτώσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η εν λόγω παρακολούθηση δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής.

(21) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για την παρακολούθηση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων από την υλοποίηση και τη διαχείριση έργων, ώστε να εξασφαλισθεί κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλισθεί ότι, μετά την υλοποίηση μέτρων άμβλυνσης και αντιστάθμισης των επιπτώσεων, οι επιπτώσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η εν λόγω παρακολούθηση δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής. Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα της παρακολούθησης διαπιστώνει την ύπαρξη απρόβλεπτων αρνητικών επιπτώσεων, πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη για την ανάληψη κατάλληλης διορθωτικής δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος, υπό τη μορφή πρόσθετων μέτρων άμβλυνσης και/ή αντιστάθμισης.

Αιτιολόγηση

Η καθιέρωση της παρακολούθησης στην νέα οδηγία ΕΠΕ είναι πολύ σημαντική. Ωστόσο, για να αποτραπεί η εν λόγω εκ των υστέρων παρακολούθηση να καταστεί αυτοσκοπός, είναι απαραίτητο να θεσπιστεί ότι εφόσον οι μηχανισμοί άμβλυνσης και αντιστάθμισης απεδείχθησαν αναποτελεσματικοί, ο κύριος του έργου πρέπει να αναλάβει την ευθύνη για περαιτέρω επανορθωτικές δράσεις προκειμένου να άρει τις απρόβλεπτες αρνητικές επιπτώσεις του εγκεκριμένου έργου.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22) Πρέπει να καθορισθούν χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια της περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η λήψη αποφάσεων και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, ανάλογα επίσης με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακυβεύουν τα υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, και ιδίως εκείνα που απορρέουν από άλλα ενωσιακά νομοθετήματα, ή την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού και την προσφυγή στη δικαιοσύνη.

(22) Πρέπει να καθορισθούν εύλογα και προβλέψιμα χρονοδιαγράμματα για τα διάφορα στάδια της περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων, ώστε να καταστεί αποτελεσματικότερη η λήψη αποφάσεων και να αυξηθεί η ασφάλεια δικαίου, ανάλογα επίσης με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου. Τα χρονοδιαγράμματα αυτά δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να διακυβεύουν τα υψηλά πρότυπα προστασίας του περιβάλλοντος, και ιδίως εκείνα που απορρέουν από άλλα ενωσιακά νομοθετήματα, ή την αποτελεσματική συμμετοχή του κοινού και την προσφυγή στη δικαιοσύνη και οποιαδήποτε παράταση πρέπει να χορηγείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις.

Αιτιολόγηση

Ο σαφής καθορισμός του χρονικού περιθωρίου είναι σημαντικός για να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για όσους εμπλέκονται στην διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Συνεπώς, συνιστάται να καθοριστεί ότι οποιαδήποτε χρονική παράταση μπορεί να χορηγείται μόνο κατ' εξαίρεση.

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Η διασφάλιση του δικαιώματος του κοινού να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα αποτελεί έναν από τους στόχους της Σύμβασης της Οικονομικής Επιτροπής του ΟΗΕ για την Ευρώπη (UNECE) σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για θέματα περιβάλλοντος (Σύμβαση του Aarhus), την οποία η Ένωση έχει επικυρώσει και μεταφέρει στο ενωσιακό δίκαιο. Ως εκ τούτου, πρέπει να εξακολουθεί να ενθαρρύνεται η συμμετοχή του κοινού, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων, ενώσεων και ομάδων και, ειδικότερα, μη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος. Επιπλέον, το άρθρο 9 παράγραφοι 2 και 4 της σύμβασης του Aarhus προβλέπει την πρόσβαση σε δικαστικές ή άλλες διαδικασίες με σκοπό την αμφισβήτηση της ουσιαστικής ή διαδικαστικής νομιμότητας αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων που αφορούν τη συμμετοχή του κοινού. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν στοιχεία αυτής της οδηγίας στα διασυνοριακά έργα μεταφορών, με τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών για την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και εργαλείων με στόχο την εξακρίβωση του δυνητικού αντίκτυπου στο περιβάλλον.

 

______________________

Απόφαση 2005/370/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 2005 (ΕΕ L 124 της 17.05.05, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Συνοψίζονται οι αιτιολογικές σκέψεις 17, 19, 20 και 21 της παλαιότερης οδηγίας. Είναι σημαντικό να περιλαμβάνονται οι αρχές της σύμβασης του Aarhus στις αιτιολογικές σκέψεις της νέας αυτής οδηγίας.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(23α) Τα κατώτερα όρια παραγωγής που ορίζονται για το αργό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2011/92/EΕ, δεν λαμβάνουν υπόψη την ιδιαιτερότητα των επιπέδων ημερήσιας παραγωγής των μη συμβατικών υδρογονανθράκων, τα οποία συχνά ποικίλλουν σημαντικά και είναι χαμηλότερα. Ως εκ τούτου, παρά την περιβαλλοντική τους επίπτωση, τα έργα που αφορούν τους εν λόγω υδρογονάνθρακες δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, όπως ζητούσε το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον, σκόπιμο θα ήταν να περιληφθούν και οι μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες (σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, «συμπαγές αέριο», μεθάνιο που προέρχεται από κοιτάσματα γαιανθράκων), που καθορίζονται με βάση τα γεωλογικά χαρακτηριστικά τους, στο παράρτημα Ι της οδηγίας 2011/92/EΕ, ανεξαρτήτως εξορυσσομένων ποσοτήτων, ώστε τα έργα που αφορούν τέτοιου είδους υδρογονάνθρακες να υπόκεινται συστηματικά σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα οδηγία δεν λαμβάνει υπόψη τα επίπεδα ημερήσιας παραγωγής των μη συμβατικών υδρογονανθράκων. Αυτό σημαίνει ότι παρά την περιβαλλοντική τους επίπτωση, τα σχετικά έργα δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ΕΠΕ. Σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης, και όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2012, προτείνεται οι μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες (σχιστολιθικό φυσικό αέριο και πετρέλαιο, «συμπαγές αέριο», μεθάνιο που προέρχεται από κοιτάσματα γαιανθράκων), να περιληφθούν στο παράρτημα Ι ούτως ώστε τα αντίστοιχα έργα να υπόκεινται συστηματικά σε ΕΠΕ.

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α) Τα κράτη μέλη και άλλοι φορείς προώθησης έργων πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εκτιμήσεις διασυνοριακών έργων διεξάγονται αποτελεσματικά και ότι αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 26

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(26) Για να προσαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής και οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν οι περιβαλλοντικές εκθέσεις στις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τις σχετικές πρακτικές, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα II.A, III και IV της οδηγίας 2011/92/EΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων.

(26) Για να προσαρμόζονται τα κριτήρια επιλογής και οι πληροφορίες που πρέπει να περιέχουν οι περιβαλλοντικές εκθέσεις στις τελευταίες εξελίξεις στην τεχνολογία και τις σχετικές πρακτικές, η αρμοδιότητα έκδοσης πράξεων, σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή σε ό,τι αφορά τα παραρτήματα II.A, III και IV της οδηγίας 2011/92/EΕ. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διεξάγει η Επιτροπή τις κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες, ακόμα και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή πρέπει, κατά την προετοιμασία και την έκδοση πράξεων κατ’εξουσιοδότηση, να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 27)

Αιτιολόγηση

Τροπολογία τεχνικής φύσης για ευθυγράμμιση της διατύπωσης της αιτιολογικής σκέψης με την πλέον πρόσφατη πρακτική.

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(27) Η Επιτροπή πρέπει, κατά την προετοιμασία και την έκδοση πράξεων κατ’ εξουσιοδότηση, να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και κατάλληλη διαβίβαση των σχετικών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

διαγράφεται

(Βλ. τροπολογία στην αιτιολογική σκέψη 26)

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

- η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών κατασκευών,

- η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων των εργασιών κατεδάφισης, οι οποίες συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής,

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αα) Στην παράγραφο 2 στοιχείο α), η δεύτερη περίπτωση αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«- άλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που αφορούν την έρευνα και την εξόρυξη ορυκτών πόρων·»

Αιτιολόγηση

Η εξόρυξη ορυκτών πόρων εμπίπτει ήδη στην έννοια ενός έργου. Προστίθεται η έρευνα για ορυκτούς πόρους προκειμένου να καλυφθούν διερευνητικές δράσεις.

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο α β (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

αβ) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«γ) «άδεια»: απόφαση της αρμόδιας αρχής ή των αρμόδιων αρχών που δίνει το δικαίωμα στον κύριο του έργου να ξεκινήσει το έργο·»

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

β) Στην παράγραφο 2 προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί:

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ

 

Κεμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων»: νοείται η διαδικασία εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης, διενέργειας διαβουλεύσεων (και με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις αρμόδιες αρχές, με βάση την περιβαλλοντική έκθεση και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, καθώς και παροχής πληροφοριών για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

ζ) «εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων»: η διαδικασία εκπόνησης περιβαλλοντικής έκθεσης από τον κύριο του έργου, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης εύλογων εναλλακτικών, διενέργειας των διαβουλεύσεων (και με το ενδιαφερόμενο κοινό και τις περιβαλλοντικές αρχές), εκτίμησης από τις αρμόδιες αρχές και/ή τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, με βάση την περιβαλλοντική έκθεση, συμπεριλαμβανομένων δεδομένων που αφορούν τη ρύπανση από εκπομπές, και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας, θεσπίζοντας μέτρα για την παρακολούθηση σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και αντισταθμιστικά μέτρα και μέτρα άμβλυνσης, καθώς και παροχής πληροφοριών για τη λήψη απόφασης σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζα) «ανεξάρτητος»: ικανός να διενεργήσει αντικειμενική και πλήρη τεχνική/ επιστημονική αξιολόγηση, απαλλαγμένη από κάθε σύγκρουση συμφερόντων, πραγματική, διαφαινόμενη ή προφανή, σε σχέση με την αρμόδια αρχή, τον κύριο του έργου και/ή τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζβ) «διασυνοριακό τμήμα»: τμήμα το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια έργου κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στους εγγύτερους αστικούς κόμβους στις δύο πλευρές των συνόρων δύο κρατών μελών ή μεταξύ κράτους μέλους και γειτονικής χώρας.

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η παρούσα οδηγία συνεπέστερη προς τη σύμβαση Espoo και τον νέο κανονισμό ΔΕΔ-Μ, χρειάζονται ίδια διατύπωση και ορισμοί.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«ζγ) «πρότυπο»: η τεχνική προδιαγραφή που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα τυποποίησης για επανειλημμένη ή διαρκή εφαρμογή, του οποίου η τήρηση δεν είναι υποχρεωτική και το οποίο υπάγεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

 

(i) «διεθνές πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από διεθνή φορέα τυποποίησης·

 

(ii) «ευρωπαϊκό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από έναν ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης·

 

(iii) «εναρμονισμένο πρότυπο»: ευρωπαϊκό πρότυπο που έχει εκδοθεί κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής για την εφαρμογή της νομοθεσίας εναρμόνισης της Ένωσης·

 

(iv) «εθνικό πρότυπο»: πρότυπο το οποίο έχει εκδοθεί από εθνικό φορέα τυποποίησης·»

Αιτιολόγηση

Ορισμός προερχόμενος από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1025/2012 σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση.

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«ζδ) «αστικές ιστορικές τοποθεσίες»: αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου συνόλου, που περιλαμβάνει το φυσικό και οικοδομημένο περιβάλλον, καθώς και την καθημερινή εμπειρία διαβίωσης των κατοίκων του. Μέσα σε αυτό το ευρύτερο περιβάλλον, που είναι εμπλουτισμένο με αξίες από το μακρινό ή πρόσφατο παρελθόν και υποβάλλεται διαρκώς σε μια δυναμική διαδικασία διαδοχικών μετασχηματισμών, οι νέοι αστικοί χώροι μπορούν να θεωρούνται περιβαλλοντικά τεκμήρια στα στάδια διαμόρφωσής τους.»

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ε (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ζε) «διορθωτικές ενέργειες»: περαιτέρω μέτρα άμβλυνσης και/ή αντιστάθμισης που μπορεί να λάβει ο κύριος έργου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αρνητικών συνεπειών ή καθαρής απώλειας βιοποικιλότητας που διαπιστώνονται κατά την εκτέλεση ενός έργου, όπως αυτές που ενδέχεται να προκύψουν από ανεπάρκειες στην άμβλυνση των επιπτώσεων της κατασκευής ή της λειτουργίας έργου για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια.»

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ στ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ στ) «εκτίμηση οπτικών επιπτώσεων»: οι οπτικές επιπτώσεις ορίζονται ως μια αλλαγή στην εμφάνιση ή στην όψη ενός οικοδομημένου ή φυσικού τοπίου και των αστικών περιοχών που προκύπτει από την ανάπτυξη η οποία μπορεί να είναι θετική (βελτίωση) ή αρνητική (επιδείνωση). Η εκτίμηση οπτικών επιπτώσεων καλύπτει επίσης την κατεδάφιση των κατασκευών που προστατεύονται ή έχουν στρατηγικό ρόλο στην παραδοσιακή εικόνα ενός τόπου ή τοπίου. Καλύπτει επίσης την προφανή αλλαγή της γεωλογικής τοπογραφίας και οποιαδήποτε άλλα εμπόδια, όπως κτίρια ή τοίχοι, που περιορίζουν τη θέα στη φύση, καθώς και την αρμονία του τοπίου. Οι οπτικές επιπτώσεις αξιολογούνται κατά κύριο λόγο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία αφορούν την ανθρώπινη εκτίμηση του τοπίου και την αλληλεπίδραση με αυτό, καθώς και την αξία που προσδίδουν τα χαρακτηριστικά αυτά σε έναν τόπο (genius loci).

Αιτιολόγηση

Οι οπτικές επιπτώσεις είναι σημαντικές όταν αναφερόμαστε, μεταξύ άλλων, σε ακτές, αιολικά πάρκα, ιστορικά κτίρια.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ ζ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«ζζ) «κοινή διαδικασία»: κατά την κοινή διαδικασία, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις μίας ή περισσότερων αρχών, με την επιφύλαξη λοιπών διατάξεων άλλων σχετικών νομοθετημάτων της Ένωσης.»

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ η (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«ζη) «απλούστευση»: η μείωση των εντύπων και των διοικητικών διαδικασιών, η δημιουργία κοινών διαδικασιών ή εργαλείων συντονισμού προκειμένου να ενσωματωθούν οι εκτιμήσεις που πραγματοποιούν πολλές αρχές. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται θέσπιση κοινών κριτηρίων, ώστε να συντομευθεί η υποβολή εκθέσεων και να ενισχυθούν οι αντικειμενικές και επιστημονικές αξιολογήσεις.»

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η παρούσα οδηγία δεν εφαρμόζεται για έργα που εγκρίνονται λεπτομερώς με ειδική εθνική νομοθετική πράξη, με την προϋπόθεση ότι οι επιδιωκόμενοι στόχοι της παρούσας οδηγίας, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών, επιτυγχάνονται με νομοθετική διαδικασία. Κάθε δύο έτη από την ημερομηνία που καθορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της οδηγίας XXX [Παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει τον αριθμό της παρούσας οδηγίας], τα κράτη μέλη ενημερώνουν την Επιτροπή για τυχόν εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

διαγράφεται

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

γα) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«4α. Τα κράτη μέλη ορίζουν την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η πλήρης ανεξαρτησία τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που τους ανατίθενται βάσει της παρούσας οδηγίας. Ειδικότερα, η αρμόδια αρχή (ή αρχές) ορίζονται κατά τρόπο που να αποτρέπεται οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης, οποιοιδήποτε δεσμοί ή σχέσεις υπεξουσιότητας μεταξύ αυτών ή των μελών τους και του κύριου του έργου. Μια αρμόδια αρχή δεν εκτελεί τα καθήκοντα που ορίζει η παρούσα οδηγία όσον αφορά έργο το οποίο έχει αναθέσει η ίδια.»

Αιτιολόγηση

Η πείρα που έχει αποκτηθεί σε ορισμένα κράτη μέλη έχει αποδείξει ότι πρέπει να θεσπιστούν συγκεκριμένοι κανόνες για να τερματιστεί το σοβαρό ζήτημα της σύγκρουσης συμφερόντων, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επίτευξη του σκοπού της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Οι αρμόδιες αρχές που έχουν επιφορτιστεί με τη διενέργεια των εκτιμήσεων δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επικαλύπτονται με τους κύριους του έργου ούτε να εξαρτώνται ή να υπόκεινται σε αυτούς.

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(1α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλισθεί ότι, πριν χορηγηθεί η άδεια, τα έργα τα οποία ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον λόγω, μεταξύ άλλων, της φύσεως, του μεγέθους ή της θέσεώς τους, υπόκεινται σε παροχή άδειας και εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατόπιν διαβούλευσης με το κοινό. Λαμβάνονται μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και μέτρα άμβλυνσης και αντιστάθμισης, κατά περίπτωση, από την αρμόδια αρχή κατά τη χορήγηση της άδειας. Αυτά τα έργα ορίζονται στο άρθρο 4.».

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 2 παράγραφος 1 ευθυγραμμίζεται με το νέο κείμενο του άρθρου 8 παράγραφος 2 όπου προβλέπονται μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και μέτρα άμβλυνσης και αντιστάθμισης. Επιπλέον, ενισχύεται η συμμετοχή του κοινού.

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

3. Έργα, για τα οποία προκύπτει ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας, πλην των περιπτώσεων που τα κράτη μέλη θεωρούν ότι η εφαρμογή των εν λόγω διαδικασιών θα ήταν δυσανάλογη.

Κατά τη συντονισμένη διαδικασία, η αρμόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και εκδίδονται από πολλές αρχές, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων άλλων σχετικών ενωσιακών νομοθετημάτων.

Όσον αφορά τα έργα που υπόκεινται στη συντονισμένη διαδικασία, η αρμόδια αρχή συντονίζει τις διάφορες μεμονωμένες εκτιμήσεις που απαιτούνται βάσει της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας και εκδίδονται από τις διάφορες αρχές, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών ενωσιακών νομοθετημάτων.

Κατά την κοινή διαδικασία, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις μιας ή περισσοτέρων αρχών, με την επιφύλαξη τυχόν αντιθέτων διατάξεων άλλων σχετικών ενωσιακών νομοθετημάτων.

Όσον αφορά τα έργα που υπόκεινται στην κοινή διαδικασία, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις μίας ή περισσότερων αρχών, με την επιφύλαξη άλλων σχετικών νομοθετημάτων της Ένωσης.

Τα κράτη μέλη ορίζουν μία αρχή, η οποία είναι αρμόδια να διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε έργο.

Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν μία αρχή, η οποία είναι αρμόδια να διευκολύνει τη διαδικασία χορήγησης άδειας για κάθε έργο.

 

Κατόπιν αιτήσεως κράτους μέλους, η Επιτροπή παρέχει την αναγκαία συνδρομή προκειμένου να καθοριστούν και να εφαρμοστούν οι συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

 

Σε όλες τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο κύριος του έργου αποδεικνύει στην περιβαλλοντική έκθεση ότι ελήφθησαν υπόψη οποιαδήποτε άλλα ενωσιακά νομοθετήματα που σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο για το οποίο απαιτούνται επιμέρους εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2 α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 4 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«4. Με την επιφύλαξη του άρθρου 7, τα κράτη μέλη μπορούν σε εξαιρετικές περιπτώσεις να εξαιρούν, εάν κάτι τέτοιο προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία, εν όλω ή εν μέρει, ένα ειδικό έργο που εξυπηρετεί αποκλειστικά σκοπούς έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας από την παρούσα οδηγία, εάν η εφαρμογή αυτή θα είχε αρνητική επίπτωση στους εν λόγω σκοπούς.

 

Στην περίπτωση αυτή, τα κράτη μέλη μπορούν να ενημερώνουν και να ζητούν τη γνώμη του ενδιαφερόμενου κοινού και να:

 

α) εξετάζουν αν ενδείκνυται άλλη μορφή εκτίμησης·

 

β) θέτουν στη διάθεση του ενδιαφερομένου κοινού τις πληροφορίες που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο άλλων μορφών εκτίμησης που αναφέρονται στο στοιχείο α), τις πληροφορίες σχετικά με την απόφαση χορήγησης εξαίρεσης και τους λόγους για τη χορήγησή της·

 

γ) ενημερώνουν την Επιτροπή, πριν από την παροχή της άδειας, για τους λόγους οι οποίοι δικαιολογούν την παρεχόμενη εξαίρεση και της δίνουν τις πληροφορίες τις οποίες, ενδεχομένως, θέτουν στη διάθεση των δικών τους υπηκόων.

 

Η Επιτροπή διαβιβάζει αμέσως τα έγγραφα που λαμβάνει στα άλλα κράτη μέλη.

 

Η Επιτροπή προβαίνει κάθε χρόνο σε απολογισμό της εφαρμογής της παρούσας παραγράφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.».

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 3

Άρθρο 3

Στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε μεμονωμένη περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11, οι άμεσες και έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου:

1. Στην εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων εντοπίζονται, περιγράφονται και αξιολογούνται δεόντως, με βάση κάθε μεμονωμένη περίπτωση και σύμφωνα με τα άρθρα 4 έως 11, οι άμεσες και έμμεσες σημαντικές επιπτώσεις ενός έργου:

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα συμπεριλαμβανομένης της πανίδας και της χλωρίδας, και ιδίως τα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με βάση τις οδηγίες 92/43/ΕΟΚ, 2000/60/ΕΚ και 2009/147/ΕΚ·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, το υπέδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και το κλίμα·

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

δ) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)·

δ) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)·

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

ε) στην έκθεση, την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ), σε πιθανούς κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

 

1α. Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί τυποποίηση των διαθέσιμων διαδικασιών σχετικά με κάποιο έργο ή εγκατάσταση, με βάση τα κριτήρια για τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες (BAT-Best Available Technologies), η αρμόδια αρχή θα πρέπει να λαμβάνει την εν λόγω τυποποίηση υπόψη, ενώ η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα πρέπει να εστιάζει στην τοποθεσία των εγκαταστάσεων ή του έργου.

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 4

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Το άρθρο 4 τροποποιείται ως εξής:

(4) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο:

α) οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

 

 

«Άρθρο 4

 

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα I υποβάλλονται σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

 

2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη αποφασίζουν κατά πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τη σχετική απόφαση κατόπιν διαβούλευσης με το κοινό βάσει:

 

α) κατά περίπτωση εξέτασης·

 

ή

 

β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζουν τα κράτη μέλη.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να εφαρμόσουν και τις δύο διαδικασίες που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β).

«3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα II, ο κύριος έργου παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο παράρτημα II.A. Οι πληροφορίες που παρέχονται από τον κύριο του έργου θα πρέπει να είναι περιορισμένες σε αριθμό και να εστιάζουν σε ουσιαστικά στοιχεία βάσει των οποίων η αρμόδια αρχή θα μπορεί να λαμβάνει την απόφασή της σύμφωνα με την παράγραφο 2. Οι εν λόγω πληροφορίες πρέπει να διατίθενται στο κοινό πριν από τη λήψη της απόφασης για τους σκοπούς της παραγράφου 2 και να δημοσιεύονται στο διαδίκτυο ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη διαφάνεια και προβασιμότητα για το κοινό.

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια επιλογής που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο παράρτημα III.»

«4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα σχετικά κριτήρια επιλογής που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των κριτηρίων επιλογής καθορίζεται στο παράρτημα III.

β) Προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 5 και 6:

 

«5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την παράγραφο 2:

5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο κύριος του έργου σύμφωνα με την παράγραφο 3 και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν το κοινό και οι ενδιαφερόμενες τοπικές αρχές, τα αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την παράγραφο 2:

α) αναφέρει με ποιο τρόπο ελήφθησαν υπόψη τα κριτήρια του παραρτήματος III·

 

βb) περιέχει αιτιολόγηση της απαίτησης διενέργειας ή μη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα άρθρα 5 έως 10·

β) περιέχει αιτιολόγηση της απαίτησης διενέργειας ή μη εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα άρθρα 5 έως 10, ειδικότερα σε σχέση με τα σχετικά κριτήρια που απαριθμούνται στο Παράρτημα ΙΙΙ·

γ) περιγράφει τα μέτρα που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να προληφθούν και να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όταν αποφασίζεται ότι δεν χρειάζεται η διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα άρθρα 5 έως 10·

γ) περιγράφει τα μέτρα που προβλέπονται προκειμένου να αποφευχθούν, να προληφθούν και να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, όταν αποφασίζεται ότι δεν χρειάζεται η διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα άρθρα 5 έως 10·

δ) διατίθεται στο κοινό.

δ) διατίθεται στο κοινό.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης από τον κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος και δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες από την υποβολή αίτησης από τον κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, σύμφωνα με την παράγραφο 3. Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί κατ’ εξαίρεση να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία άπαξ κατά μία περαιτέρω χρονική περίοδο που καθορίζεται από το κράτος μέλος και δεν υπερβαίνει τις 60 ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει εγγράφως τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της, διαθέτοντας στο κοινό τις πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 2.

Εάν το έργο υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, η απόφαση κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο άρθρο 5 παράγραφος 2.»

Εάν το έργο υποβληθεί σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, η απόφαση κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου περιέχει τη γνώμη που προβλέπεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, εφόσον η γνώμη αυτή είχε ζητηθεί σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων εκτίμησης που υπάρχουν, των χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας και της χωροθέτησης του έργου, των χαρακτηριστικών των δυνητικών επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων του έργου, καθώς και της έκτασης στην οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.

1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου υποβάλλει περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική έκθεση βασίζεται στη γνώμη κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, εφόσον η γνώμη αυτή είχε εκδοθεί, και περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων εκτίμησης που υπάρχουν, των χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας και της χωροθέτησης του έργου και των χαρακτηριστικών των δυνητικών επιπτώσεων. Η περιβαλλοντική έκθεση περιέχει επίσης εύλογες εναλλακτικές λύσεις που έχει εξετάσει ο κύριος του έργου, οι οποίες σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και οι οποίες καθιστούν δυνατή μια συγκριτική εκτίμηση της βιωσιμότητας των εξετασθεισών εναλλακτικών λύσεων υπό το πρίσμα των σημαντικών επιπτώσεών τους. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV. Στη περιβαλλοντική έκθεση περιέχεται μια μη τεχνική περίληψη των παρεχόμενων πληροφοριών.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Προσδιορίζει ιδίως:

2. Εφόσον το ζητήσει ο κύριος του έργου κατά την υποβολή της αίτησης χορήγησης αδείας, ή εφόσον η αρμόδια αρχή ή οι αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 το κρίνουν αναγκαίο, η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον κύριο έργου και το ενδιαφερόμενο κοινό, εκδίδει γνώμη στην οποία προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, περιλαμβάνοντας ειδικότερα:

α) τις απαιτούμενες αποφάσεις και γνωμοδοτήσεις,

 

β) τις αρχές και τους πολίτες τους οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο,

β) τις αρχές και τους πολίτες τους οποίους ενδέχεται να αφορά το έργο,

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και τη διάρκειά τους,

γ) τα επιμέρους στάδια της διαδικασίας και τα χρονοδιαγράμματα για τη διάρκειά τους,

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους,

δ) εύλογες εναλλακτικές λύσεις στο προτεινόμενο έργο που θα μπορούσε να εξετάσει ο κύριος έργου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και τις σημαντικές επιπτώσεις τους στο περιβάλλον·

ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,

 

στ) στ) τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου έργου ή τύπου έργου,

στ) τις πληροφορίες που πρέπει να παρασχεθούν για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός συγκεκριμένου έργου ή τύπου έργου,

ζ) τις διαθέσιμες πληροφορίες και γνώσεις που προέκυψαν από άλλα επίπεδα λήψης αποφάσεων ή βάσει άλλου ενωσιακού νομοθετήματος και τις μεθόδους εκτίμησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

ζ) τις διαθέσιμες πληροφορίες και γνώσεις που προέκυψαν από άλλα επίπεδα λήψης αποφάσεων ή βάσει άλλου ενωσιακού νομοθετήματος και τις μεθόδους εκτίμησης που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από νέες συνθήκες δεόντως διευκρινιζόμενες από την αρμόδια αρχή.

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει τη συνδρομή ανεξάρτητων, ειδικών και τεχνικά αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από νέες συνθήκες δεόντως διευκρινιζόμενες από την αρμόδια αρχή.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Για να εξασφαλισθεί πληρότητα και επαρκής ποιότητα των περιβαλλοντικών εκθέσεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1:

3. Για να εξασφαλισθεί πληρότητα και επαρκής ποιότητα των περιβαλλοντικών εκθέσεων κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1:

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από ειδικούς και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες και

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων.

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από ανεξάρτητους, ειδικούς και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων, των οποίων τα ονόματα δημοσιοποιούνται.

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον ανεξάρτητοι, ειδικοί και τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την αρμόδια αρχή στη λήψη της απόφασης που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση.

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες και επιλογής τους (παραδείγματος χάρη απαιτούμενα προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, αδειοδότηση και απόρριψη) προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε ειδικούς και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες και επιλογής τους (παραδείγματος χάρη απαιτούμενα προσόντα και πείρα, ανάθεση αξιολόγησης, αδειοδότηση και απόρριψη) προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη. Οι ειδικοί και τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες και οι επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων πρέπει να παρέχουν τις δέουσες εγγυήσεις καταλληλότητας και αμεροληψίας κατά την πιστοποίηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων ή άλλων περιβαλλοντικών πληροφοριών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία, διασφαλίζοντας ότι η αξιολόγησή τους είναι επιστημονικά αντικειμενική και ανεξάρτητη, χωρίς παρεμβολή η επιρροή από την αρμόδια αρχή, τον κύριο του έργου ή τις εθνικές αρχές. Οι εμπειρογνώμονες είναι υπεύθυνοι για τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διενεργούν, επιβλέπουν ή για τις οποίες έχουν παράσχει θετική ή αρνητική αξιολόγηση.

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5 α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 5α

 

Για τα διασυνοριακά έργα, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με σκοπό να παράσχουν από κοινού μία ολοκληρωμένη και συνεκτική εκτίμηση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε μία πρώιμη φάση του σχεδιασμού, σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για τη συγχρηματοδότηση.

 

Στην περίπτωση των έργων μεταφορών του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ο πιθανός αντίκτυπος επί του δικτύου Natura 2000 θα εντοπισθεί με τη χρήση του συστήματος TENTec της Επιτροπής και του λογισμικού Natura 2000 καθώς και άλλες δυνατές εναλλακτικές λύσεις.»

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση έργων υποδομών μεταφορών, πρέπει να γίνεται κοινή χρήση των εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών ΔΕΔ-Μεταφορών και Natura 2000 προς αποφυγή πιθανών προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος -1 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α) παρεμβάλλεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«-1. Το κοινό δικαιούται να ζητεί τη διενέργεια εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για ένα συγκεκριμένο έργο που θεωρείται ότι εγείρει ανησυχίες, και, για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζονται ρυθμίσεις που διέπουν την ενεργό συμμετοχή και αφορούν ιδιώτες, τοπικές αρχές ή ιδίως ΜΚΟ.

 

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα και καθορίζουν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος.»·

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-αα) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αρχές τις οποίες ενδέχεται να αφορά το έργο, λόγω της ειδικής τους αρμοδιότητας επί θεμάτων περιβάλλοντος ή λόγω τοπικής αρμοδιότητας, μπορούν να εκφράσουν γνώμη για τις πληροφορίες που παρέχει ο κύριος του έργου και για την αίτηση χορήγησης άδειας. Προς το σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρχές των οποίων πρέπει να ζητείται η γνώμη, εν γένει ή κατά περίπτωση. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται σύμφωνα με το άρθρο 5 διαβιβάζονται στις αρχές αυτές. Η διαδικασία γνωμοδότησης καθορίζεται από τα κράτη μέλη.»·

Αιτιολόγηση

Διευκρινίζεται ότι μεταξύ των αρχών που εμπλέκονται στο έργο που υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και των οποίων η γνώμη πρέπει να ζητείται, περιλαμβάνονται και οι τοπικοί φορείς στο έδαφος των οποίων βρίσκεται το έργο, εφόσον οι εν λόγω φορείς δεν συμπίπτουν με την αρμόδια αρχή ή αρχές.

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α β (νέο)

Directive 2011/92/EU

Άρθρο 6 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-αβ) η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«2. Το κοινό ενημερώνεται, μέσω μιας κεντρική διαδικτυακής πύλης προσβάσιμης στο κοινό ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες*, με δημόσιες ανακοινώσεις και με άλλα πρόσφορα μέσα, όπως τα ηλεκτρονικά μέσα, για τα ακόλουθα ζητήματα σε αρχικό στάδιο των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σχετικά με το περιβάλλον που αναφέρονται στο άρθρο 2 παράγραφος 2 και, το αργότερο, μόλις καταστεί ευλόγως δυνατή η παροχή πληροφοριών:

 

α) την αίτηση για χορήγηση αδείας·

 

β) το γεγονός ότι το έργο υπόκειται σε διαδικασία εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, ανάλογα με την περίπτωση, το γεγονός ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 7·

 

γ) λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη λήψη της απόφασης, τις αρχές από τις οποίες μπορούν να παρασχεθούν σχετικές πληροφορίες, και τις αρχές στις οποίες μπορούν να υποβληθούν παρατηρήσεις ή ερωτήματα καθώς και λεπτομέρειες του χρονοδιαγράμματος για τη διαβίβαση των παρατηρήσεων ή των ερωτημάτων·

 

δ) τη φύση των πιθανών αποφάσεων ή, στην περίπτωση που υφίσταται, το σχέδιο απόφασης·

 

ε) ένδειξη του κατά πόσον είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες που συλλέγονται σύμφωνα με το άρθρο 5·

 

στ) ένδειξη του χρονοδιαγράμματος και του τόπου παροχής των σχετικών πληροφοριών καθώς και των μέσων με τα οποία οι εν λόγω πληροφορίες καθίστανται διαθέσιμες·

 

ζ) λεπτομέρειες όσον αφορά τις ρυθμίσεις περί της συμμετοχής του κοινού κατά την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου·

 

ζα) το γεγονός ότι έχει εφαρμογή το άρθρο 8 παράγραφος 2 και λεπτομέρειες σχετικά με την αναθεώρηση ή την τροποποίηση της περιβαλλοντικής έκθεσης και τα υπό εξέταση επιπρόσθετα μέτρα άμβλυνσης ή αντιστάθμισης·

 

ζβ) τα αποτελέσματα της παρακολούθησης που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 2.»·

 

_________________

* ΕΕ L 41 της 14.2.2003, σ. 26.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να καταστεί διαθέσιμη μια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες περιβαλλοντικές πληροφορίες. Επιπλέον, τα νέα στοιχεία ζ α) και ζ β) προβλέπουν πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν την αναθεώρηση ή τροποποίηση της περιβαλλοντικής έκθεσης καθώς και τα επιπρόσθετα μέτρα άμβλυνσης ή αντιστάθμισης, τα οποία ορίζονται στο νέο κείμενο του άρθρου 8 παράγραφος 2.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α γ (νέο)

Directive 2011/92/EU

Άρθρο 6 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-αγ) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«3. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε εύλογο χρονικό διάστημα, τίθενται στη διάθεση του κοινού τα ακόλουθα, τουλάχιστον μέσω μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης που είναι προσβάσιμη ηλεκτρονικά:

 

α) κάθε πληροφορία που συλλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 5·

 

β) σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, οι κύριες εκθέσεις και συμβουλές που έχουν παρασχεθεί στην αρμόδια αρχή ή αρχές κατά το χρόνο που το ενδιαφερόμενο κοινό ενημερώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου·

 

γ) σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2003, για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές πληροφορίες, πληροφορίες, πλην εκείνων οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, και έχουν σχέση με την απόφαση σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας οδηγίας και οι οποίες καθίστανται διαθέσιμες μόνο αφού έχει ενημερωθεί το ενδιαφερόμενο κοινό σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.»·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να καταστεί διαθέσιμη μια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 6 – στοιχείο -α δ (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-αδ) η παράγραφος 5 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«5. Οι αναλυτικές ρυθμίσεις για την ενημέρωση του κοινού (παραδείγματος χάριν, με τοιχοκόλληση σε ορισμένη ακτίνα ή δημοσίευση στις τοπικές εφημερίδες) και για τη διαβούλευση με το ενδιαφερόμενο κοινό (παραδείγματος χάριν, με την υποβολή γραπτών προτάσεων ή τη διενέργεια δημοσκοπήσεων) καθορίζονται από τα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουν την παροχή των σχετικών πληροφοριών μέσω μιας κεντρικής διαδικτυακής πύλης η οποία είναι προσβάσιμη στο κοινό ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.»·

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η πρόσβαση και η διαφάνεια, πρέπει σε κάθε κράτος μέλος να καταστεί διαθέσιμη μια κεντρική διαδικτυακή πύλη που θα παρέχει ηλεκτρονικά έγκαιρες περιβαλλοντικές πληροφορίες.

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή μέγιστης διάρκειας 60 ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα κατά επιπλέον 30 ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης.

7. Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή μέγιστης διάρκειας 60 ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα έως 30 ημέρες επιπλέον· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο του έργου για τους λόγους της παράτασης.»

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«7α. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ουσιαστική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα κράτη μέλη φροντίζουν να καταστούν διαθέσιμα στο κοινό τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία καθώς και εύκολη και ταχεία πρόσβαση στις εν λόγω αρχές οποτεδήποτε και ανεξάρτητα από την ύπαρξη τρέχοντος συγκεκριμένου έργου που υπόκειται σε εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και να δίδεται η δέουσα προσοχή στις παρατηρήσεις και γνώμες του κοινού.».

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7 α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(7α) Στο άρθρο 7, προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

«5α. Στην περίπτωση των διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών που περιλαμβάνονται σε κάποιον από τους διαδρόμους που αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού ...+ για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα κράτη μέλη συμμετέχουν στον συντονισμό του έργου των δημόσιων διαβουλεύσεων. Ο συντονιστής εξασφαλίζει ότι πραγματοποιείται εκτεταμένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού νέων υποδομών. Σε κάθε περίπτωση, ο συντονιστής μπορεί να προτείνει τρόπους ισορροπημένης ανάπτυξης και υλοποίησης του σχεδίου διαδρόμου.».

 

________________

+ ΕΕ: παρακαλούμε εισάγετε τον αριθμό, την ημερομηνία και τον τίτλο του κανονισμού για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη» (2011/0302(COD)).

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσοι συντονίζουν τους διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για εντοπισθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα, λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα διασυνοριακά έργα.

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 8

Άρθρο 8

 

-1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν ότι τα έργα κατασκευάζονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις ακόλουθες αρχές:

 

α) λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης και δεν προκαλείται σημαντική ρύπανση·

 

β) εφαρμόζονται οι καλύτερες διαθέσιμες τεχνικές και χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά οι φυσικοί πόροι και η ενέργεια·

 

γ) προλαμβάνεται η παραγωγή αποβλήτων και, στις περιπτώσεις που παράγονται απόβλητα, κατά σειρά προτεραιότητας και σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 σχετικά με τα απόβλητα*, αυτά προετοιμάζονται για εκ νέου χρήση, ανακυκλώνονται, ανακτώνται ή, όταν αυτό είναι τεχνικά και οικονομικά αδύνατο, διατίθενται με τρόπο που να αποφεύγονται ή να μειώνονται οι τυχόν επιπτώσεις στο περιβάλλον·

 

δ) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα για να προλαμβάνονται τα ατυχήματα και να περιορίζονται οι συνέπειές τους·

 

ε) λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων, ώστε να αποφεύγεται κάθε κίνδυνος ρύπανσης και ο χώρος της εκμετάλλευσης να επανέλθει στην κανονική κατάσταση.

 

Στις περιπτώσεις που ένα ποιοτικό πρότυπο περιβάλλοντος επιβάλλει όρους αυστηρότερους από εκείνους που είναι δυνατόν να επιτευχθούν με τη χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, η άδεια περιλαμβάνει πρόσθετα μέτρα, με την επιφύλαξη άλλων μέτρων που είναι δυνατόν να ληφθούν για την τήρηση των ποιοτικών προτύπων περιβάλλοντος.

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας. Προς το σκοπό αυτό, η απόφαση χορήγησης άδειας περιέχει τα ακόλουθα:

1. Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται δεόντως υπόψη και αξιολογούνται λεπτομερώς στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας. Η απόφαση χορήγησης άδειας περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

α) την περιβαλλοντική εκτίμηση της αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 3 και τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην απόφαση, καθώς και περιγραφή των κύριων μέτρων για να αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, να αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις·

α) τα αποτελέσματα της περιβαλλοντικής εκτίμησης της αρμόδιας αρχής κατά το άρθρο 3, συμπεριλαμβανομένης μιας σύνοψης των παρατηρήσεων και των γνωμών που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7, και τους περιβαλλοντικούς όρους που τίθενται στην απόφαση, καθώς και περιγραφή των κύριων μέτρων για να αποφευχθούν, να μειωθούν και, ει δυνατόν, να αντισταθμισθούν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις·

β) τους κύριους λόγους επιλογής του έργου όπως εγκρίθηκε, με βάση άλλες εναλλακτικές λύσεις που εξετάσθηκαν, καθώς και την πιθανή εξέλιξη της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

β) περίληψη της εκτίμησης των εύλογων εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, καθώς και την πιθανή εξέλιξη της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος σε περίπτωση που δεν υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο)·

γ) σύνοψη των σχολίων που εστάλησαν σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

 

δ) δήλωση στην οποία συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν στη χορήγηση αδείας περιβαλλοντικά ζητήματα και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν ή αντιμετωπίσθηκαν τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και των πληροφοριών που συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7.

δ) δήλωση στην οποία συνοψίζεται ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν στη χορήγηση αδείας περιβαλλοντικά ζητήματα και ο τρόπος με τον οποίο ενσωματώθηκαν ή αντιμετωπίσθηκαν η περιβαλλοντική έκθεση και τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7.

Για έργα που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διασυνοριακές αρνητικές επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή πληροφορεί εάν δεν έλαβε υπόψη της τα σχόλια που παρέλαβε από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7.

Για έργα που μπορούν να προκαλέσουν σημαντικές διασυνοριακές αρνητικές επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή πληροφορεί εάν δεν έλαβε υπόψη της τα σχόλια που παρέλαβε από τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη κατά τις διαβουλεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 7.

2. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 συνάγεται το συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και σε στενή συνεργασία με τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και με τον κύριο έργου, εξετάζει εάν πρέπει να αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα μετριασμού ή αντιστάθμισής τους.

2. Εάν από τις διαβουλεύσεις και τις πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7 η αρμόδια αρχή συνάγει το συμπέρασμα ότι ένα έργο θα προκαλέσει σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η αρμόδια αρχή, όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα και αφού ζητήσει τη γνώμη των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και του κυρίου του έργου, εξετάζει εάν πρέπει να αρνηθεί να χορηγήσει άδεια ή να αναθεωρηθεί η περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 και να τροποποιηθεί το έργο ώστε να αποφευχθούν ή να μειωθούν οι εν λόγω αρνητικές επιπτώσεις, και εάν χρειάζονται πρόσθετα μέτρα άμβλυνσης ή αντιστάθμισής τους, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. Στη φάση αναθεώρησης της περιβαλλοντικής έκθεσης, εφόσον αυτή υπάρξει, πρέπει, παρόλ’ αυτά, να διασφαλίζεται η παροχή πληροφοριών προς το κοινό, που αναφέρεται στο άρθρο 6, παράγραφος 2

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, ότι η χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κατά τη διάρκεια των σταδίων κατασκευής, λειτουργίας, κατεδάφισης και κατά το μετά το κλείσιμο στάδιο, ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων άμβλυνσης ή αντιστάθμισής τους, και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις.

Το είδος των υπό παρακολούθηση παραμέτρων και η διάρκεια παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το είδος των υπό παρακολούθηση παραμέτρων και η διάρκεια παρακολούθησης είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις άλλων νομοθετημάτων της Ένωσης και ανταποκρίνονται στη φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης κοινοποιούνται στην αρμόδια αρχή και διατίθενται στο κοινό σε εύκολα προσβάσιμο μορφότυπο.

Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης που απορρέουν από άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Επιτρέπεται η χρήση ρυθμίσεων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απορρέουν από άλλο ενωσιακό ή εθνικό νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

 

Όταν η παρακολούθηση υποδεικνύει ότι τα μέτρα άμβλυνσης ή αντιστάθμισης δεν επαρκούν ή ότι παρατηρούνται σημαντικές αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αρχικά δεν είχαν προβλεφθεί, η αρμόδια αρχή καθορίζει διορθωτικά μέτρα άμβλυνσης ή αντιστάθμισης, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εντός τριών μηνών.

3. Όταν η αρμόδια αρχή παραλάβει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες που συνελέγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 5, 6 και 7, καθώς και, κατά περίπτωση, τις ειδικές εκτιμήσεις που απαιτούνται με βάση άλλο νομοθέτημα της Ένωσης, και ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις που αναφέρονται στα άρθρα 6 και 7, η αρμόδια αρχή οριστικοποιεί την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εντός προθεσμίας που καθορίζεται από το κράτος μέλος και δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες.

Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί, κατ’ εξαίρεση, να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία κατά μία περαιτέρω χρονική περίοδο που καθορίζεται από το κράτος μέλος και δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει, εγγράφως, τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες, ιδίως εκείνες που αφορούν τα προτεινόμενα μέτρα πρόληψης, μείωσης και, ει δυνατόν, αντιστάθμισης τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων.

4. Πριν λάβει απόφαση για τη χορήγηση ή την απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν οι πληροφορίες που περιέχει η περιβαλλοντική έκθεση κατά το άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι επικαιροποιημένες.

 

__________

* ΕΕ L 312 της 22.11.2008, σ. 3.

Τροπολογία  69

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση ή απόρριψη αδείας, η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνουν σχετικά το κοινό και τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες διαδικασίες, και θέτουν στη διάθεση του κοινού τις ακόλουθες πληροφορίες:

1. Εφόσον έχει ληφθεί απόφαση για τη χορήγηση ή απόρριψη αδείας ή εκδοθεί άλλη απόφαση με σκοπό την εκπλήρωση των απαιτήσεων της παρούσας οδηγίας, η αρμόδια αρχή ή αρχές ενημερώνουν σχετικά το κοινό και τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, το συντομότερο δυνατό σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, και το αργότερο εντός 10 εργάσιμων ημερών. Η αρμόδια αρχή ή αρχές θέτουν την απόφαση στη διάθεση του κοινού και των αρχών που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ.

α) το περιεχόμενο της απόφασης και τους όρους που ενδεχομένως τη συνοδεύουν·

 

β) ότι εξέτασε την περιβαλλοντική έκθεση και τους προβληματισμούς και τις γνώμες που εξέφρασε το ενδιαφερόμενο κοινό, τους κύριους λόγους και ζητήματα στα οποία βασίστηκε η απόφαση, καθώς και πληροφορίες για τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού·

 

γ) περιγραφή των κυρίων μέτρων για την αποτροπή, τη μείωση και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων·

 

δ) περιγραφή, εφόσον χρειάζεται, των μέτρων παρακολούθησης που αναφέρονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2.

 

Τροπολογία  70

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να θέσουν στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1, όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

3. Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1 πριν από τη λήψη οιασδήποτε απόφασης σχετικά με τη χορήγηση ή την απόρριψη άδειας, όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Τροπολογία  71

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφοι 3 α και 3 β (νέες)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι:

 

«3α. Το κοινό μπορεί να εγείρει νομική αμφισβήτηση, ακόμα και να ζητήσει τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με την απόφαση χορήγησης της άδειας, θέτοντας σε κίνηση τις νομικές διαδικασίες εντός τριών μηνών από τη δέουσα δημοσιοποίηση της επίσημης απόφασης της αρμόδιας αρχής.

 

3β. Η αρμόδια αρχή ή αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έργα στα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δεν ξεκινούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για νομική αμφισβήτηση.».

Τροπολογία  72

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9 α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 10 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Το άρθρο 10 παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας δεν επηρεάζουν την υποχρέωση των αρμοδίων αρχών να τηρούν τους περιορισμούς που επιβάλλουν οι εθνικές νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις και η καθιερωμένη νομική πρακτική όσον αφορά το εμπορικό και βιομηχανικό απόρρητο, συμπεριλαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας, και τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος υπό την προϋπόθεση ότι συμμορφούνται προς τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/ΕΚ.».

Αιτιολόγηση

Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας, όσον αφορά την πρόσβαση σε πληροφορίες κατά τη διάρκεια της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρέπει να συντονιστούν με τις διατάξεις της οδηγίας 2003/4/EΚ σχετικά με την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα.

Τροπολογία  73

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9 β (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 10 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Παρεμβάλλεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«Άρθρο 10α

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν τους κανόνες για τις επιβλητέες κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων που θεσπίζονται με βάση την παρούσα οδηγία και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν την εφαρμογή τους. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις πρέπει να είναι αποτελεσματικές, ανάλογες με τον επιδιωκόμενο σκοπό και αποτρεπτικές.».

Αιτιολόγηση

Με βάση την πείρα, για να διασφαλισθεί η εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας, τα νομικά συστήματα των κρατών μελών πρέπει να προβλέψουν αποτελεσματικές και αποτρεπτικές ποινές σε περίπτωση παραβίασης των εθνικών διατάξεων, ιδίως όσον αφορά τις περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων ή διαφθοράς.

Τροπολογία  74

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9 γ (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9γ) Στο άρθρο 11, η παράγραφος 2 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

 

«2. Τα κράτη μέλη καθορίζουν σε ποιο στάδιο είναι δυνατόν να προσβάλλονται αποφάσεις, πράξεις ή παραλείψεις, παρέχοντας τη δυνατότητα να αμφισβητηθεί η ουσιαστική και τυπική νομιμότητα αποφάσεων, πράξεων ή παραλείψεων σύμφωνα με την παράγραφο 1, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προσωρινών μέτρων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το έργο δεν θα ξεκινήσει προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αναθεώρησης.».

Τροπολογία  75

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 9 δ (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφος 4 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9δ) Στο άρθρο 11, το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«Οι σχετικές διαδικασίες πρέπει να είναι επαρκείς και αποτελεσματικές, να προβλέπουν την υποβολή αιτήσεων για τη λήψη ασφαλιστικών μέτρων και να είναι ορθές, δίκαιες, εμπρόθεσμες και να μην έχουν απαγορευτικό κόστος.»

Τροπολογία  76

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 11

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 12 β – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Για να εξασφαλίζεται η ορθή εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που παρουσιάζουν ορισμένοι τομείς της οικονομίας, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη μέλη και τον οικείο τομέα, καταρτίζουν τομεακές κατευθυντήριες γραμμές και κριτήρια που πρέπει να εφαρμοστούν ώστε να απλοποιηθεί και να διευκολυνθεί η τυποποίηση της διαδικασίας εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Τροπολογία  77

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο την [ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ]. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και επεξηγηματικό έγγραφο της σύνδεσης των διατάξεών τους με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις ...[3]+. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και επεξηγηματικό έγγραφο της σύνδεσης των διατάξεών τους με τις διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

 

 

[4]+ ΕΕ: παρακαλούμε να εισάγετε ημερομηνία: 24 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας.

Αιτιολόγηση

Λόγω της πολυπλοκότητας των διατάξεων που θεσπίζει η παρούσα οδηγία, είναι απαραίτητο να προβλεφθεί επαρκής χρόνος μεταφοράς της οδηγίας, δύο ετών.

Τροπολογία  78

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία, υπόκεινται στις υποχρεώσεις που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 11 της οδηγίας 2011/92/EΕ, όπως τροποποιείται από την παρούσα οδηγία.

Έργα, για τα οποία η αίτηση χορήγησης αδείας υποβλήθηκε πριν την ημερομηνία που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους δεν έχει ολοκληρωθεί πριν την εν λόγω ημερομηνία, πρέπει να εκτελούνται εντός 8 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης της τροποποιημένης οδηγίας.

Τροπολογία  79

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο -1 (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα I

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Το παράρτημα Ι τροποποιείται ως ακολούθως:

 

α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ)"

 

β) προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«4α. Υπαίθρια εξόρυξη και παρόμοιες υπαίθριες εξορυκτικές βιομηχανίες.»

 

γ) Στην παράγραφο 7, το στοιχείο α) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«(α) έργα κατασκευής σιδηροδρομικών γραμμών μεγάλων αποστάσεων και αερολιμένων […]·»

 

δ) στην παράγραφο 7, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

«(αα) καθορισμός των διαδρομών άφιξης και αναχώρησης των αεροσκαφών από ή έως τη σύνδεσή τους με το δίκτυο.»

 

ε) προστίθενται τα εξής σημεία 14α και 14β:

 

«14α. «Η έρευνα, η εκτίμηση και η εξόρυξη αργού πετρελαίου και/ή φυσικού αερίου που είναι εγκλωβισμένο σε σχιστολιθικά κοιτάσματα με μείγμα αερίου ή άλλα ιζηματογενή πετρώματα ίσης ή μικρότερης διαπερατότητας και πορώδους φύσεως, ανεξαρτήτως της εξορυσσόμενης ποσότητας.

 

14β. Έρευνα και εξόρυξη φυσικού αερίου από ανθρακούχα στρώματα, ανεξαρτήτως της εξορυσσόμενης ποσότητας.

 

στ) η παράγραφος 19 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«19. «Λατομεία και υπαίθρια ορυχεία εκτάσεως άνω των 25 εκταρίων, χρυσορυχεία στα οποία εφαρμόζονται τεχνικές εξόρυξης με χρήση κυανιδίων ή τυρφορυχεία εκτάσεως άνω των 150 εκταρίων.»

 

ζ) η παράγραφος 20 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«20. «Κατασκευή, τροποποίηση ή επέκταση γραμμών ηλεκτρικού ρεύματος (εναέριων, υπόγειων ή μεικτών) ή/και αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών, με τελική τάση 220 kV και άνω και μήκος άνω των 15 km, και κατασκευές ή/και τροποποιήσεις των σχετικών υποσταθμών (υποσταθμοί μετασχηματισμού τάσης, μετατροπής ρεύματος ή αυτόματης υπόγειας διανομής).»

η) προστίθεται το ακόλουθο σημείο 24 α:

 

«24α. Θεματικά πάρκα και γήπεδα γκολφ σχεδιασμένα για περιοχές με έλλειψη υδάτινων πόρων και υψηλό κίνδυνο απερήμωσης ή ξηρασίας.»

Τροπολογία  80

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο -1 α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα II

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1α) Το παράρτημα II τροποποιείται ως εξής:

 

α) Ο τίτλος αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2 (ΕΡΓΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ)»·

 

β) στην παράγραφο 1, προστίθεται το ακόλουθο σημείο:

 

«(στ α) Δραστηριότητες άγριας αλιείας·»·

 

γ) Στην παράγραφο 2, το στοιχείο γ) αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

 

«(γ) Έρευνα και διερεύνηση ορυκτών και εξόρυξη ορυκτών με βυθοκόρηση ποταμών και θαλασσών·»·

δ) το στοιχείο δ) της παραγράφου 10 διαγράφεται.

 

ε) στην παράγραφο 13, προστίθεται το ακόλουθο σημείο :

 

«(aa) Τυχόν κατεδάφιση έργων που απαριθμούνται στο Παράρτημα Ι ή στο παρόν Παράρτημα, η οποία μπορεί να έχει σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον.».

Τροπολογία  81

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 1

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα II.A

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ANNEX II.A – INFORMATION REFERRED TO IN ARTICLE 4(3)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II.A – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 (ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ)

1. Περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνεται ειδικότερα:

1. Περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνεται:

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους του κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας·

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους και υπόγειου ορίζοντά του κατά τα στάδια κατασκευής, λειτουργίας και κατεδάφισης·

β) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν.

β) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν.

2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά από το προτεινόμενο έργο.

2. Περιγραφή των περιβαλλοντικών πτυχών που ενδέχεται να θιγούν σοβαρά από το προτεινόμενο έργο.

3. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον από:

3. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων για την υγεία του ενεχόμενου πληθυσμού και των επιπτώσεων στο φυσικό τοπίο και στη πολιτιστική κληρονομιά, από:

α) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων·

α) τα αναμενόμενα κατάλοιπα και εκπομπές και την παραγωγή αποβλήτων, κατά περίπτωση·

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβανομένων των υδρομορφολογικών αλλαγών).

4. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη ή τη μείωση τυχόν σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον.

4. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την αποτροπή, την πρόληψη ή τη μείωση των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων του έργου στο περιβάλλον, ιδίως όταν αυτές θεωρούνται μη αναστρέψιμες.

Τροπολογία  82

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ANNEX III – SELECTION CRITERIA REFERRED TO IN ARTICLE 4(4)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4 (ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΤΕΙ ΕΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ)

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

1. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τα χαρακτηριστικά των έργων πρέπει να εξετάζονται, ιδίως, ως προς τα εξής:

Τα χαρακτηριστικά των έργων πρέπει να εξετάζονται, ιδίως, ως προς τα εξής:

α) το μέγεθος του έργου, καθώς και του υπεδάφους του, κατά περίπτωση·

α) το μέγεθος του έργου, καθώς και του υπεδάφους του, κατά περίπτωση·

β) τη σώρευση με άλλα έργα και δραστηριότητες·

 

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως γης, εδάφους, υπεδάφους, υδάτων και βιοποικιλότητας (συμπεριλαμβανομένων των υδρομορφολογικών αλλαγών).

δ) την παραγωγή αποβλήτων·

δ) την παραγωγή αποβλήτων·

ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις·

ε) τη ρύπανση και τις οχλήσεις (την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας και ακτινοβολίας), και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία·

στ) τους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τους κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα ατυχημάτων ή καταστροφών και την ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους κινδύνους·

στ) τους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τους κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την εναλλακτική χρήση, τα τοπικά γεωλογικά χαρακτηριστικά και την ευαισθησία του έργου σε κινδύνους ατυχημάτων ή καταστροφών οι οποίοι εύλογα μπορούν να θεωρούνται χαρακτηριστικοί για το συγκεκριμένο είδος έργου·

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στην κλιματική αλλαγή (όσον αφορά τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, καθώς και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία), τη συμβολή του έργου σε βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την κλιματική αλλαγή)·

ζ) τον αντίκτυπο του έργου στο κλίμα (όσον αφορά τις πιθανές εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, καθώς και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία), τη συμβολή του έργου σε βελτιωμένη ανθεκτικότητα, και τον αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής στο έργο (π.χ. εάν το έργο συνάδει με την κλιματική αλλαγή)·

η) τον αντίκτυπο του έργου στο περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης (αύξηση δομημένων περιοχών μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα και ποιότητα και υποβάθμιση και κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

η) τον αντίκτυπο του έργου στο περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης (αύξηση δομημένων περιοχών μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών, απώλεια γεωργικών και δασικών περιοχών), το έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση, σφράγιση), το υπέδαφος, τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα (εκπομπές αέριων ρύπων και ποιότητα του αέρα) και τη βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα και ποιότητα και υποβάθμιση και κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης)·

θ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης ή θορύβου

ι) τον αντίκτυπο του έργου στην πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο.

ι) τον αντίκτυπο του έργου στην πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο.

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς:

Εξετάζεται η περιβαλλοντική ευαισθησία των γεωγραφικών περιοχών που ενδέχεται να θιγούν από τα έργα, ιδίως ως προς:

α) την υπάρχουσα και τη μελετώμενη χρήση γης, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης και του κατακερματισμού εδαφών·

α) την υπάρχουσα και τη μελετώμενη χρήση γης, συμπεριλαμβανομένης της κατάληψης και του κατακερματισμού εδαφών·

β) τον σχετικό πλούτο, διαθεσιμότητα, ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής (συμπεριλαμβανομένων του εδάφους, της γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας)·

β) τον σχετικό πλούτο, διαθεσιμότητα, ποιότητα και αναγεννητική ικανότητα των φυσικών πόρων της περιοχής (συμπεριλαμβανομένων του εδάφους, της γης, των υδάτων και της βιοποικιλότητας)·

γ) την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες περιοχές:

γ) την ικανότητα απορρόφησης του φυσικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στις ακόλουθες περιοχές:

(i) υγροτόπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών·

(i) υγροτόπους, παραποτάμιες περιοχές, εκβολές ποταμών·

(ii) παράκτιες περιοχές·

(ii) παράκτιες περιοχές·

(iii) ορεινές και δασικές περιοχές·

(iii) ορεινές και δασικές περιοχές·

 

(iiiα) περιοχές με δυνητικό σημαντικό κίνδυνο πλημμύρας·

(iv) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα, μόνιμοι βοσκότοποι, γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας·

(iv) προστατευόμενες φυσικές περιοχές και φυσικά πάρκα, μόνιμοι βοσκότοποι και βοσκότοποι περιβαλλοντικής αξίας, γεωργικές περιοχές υψηλής φυσικής αξίας·

(v) διατηρητέες ή προστατευόμενες περιοχές βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών· περιοχές Natura 2000 που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη βάσει των οδηγιών 2009/147/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου· προστατευόμενες περιοχές βάσει διεθνών συμβάσεων·

(v) διατηρητέες, υποκείμενες σε περιορισμούς, ή προστατευόμενες περιοχές βάσει εθνικής ή περιφερειακής νομοθεσίας· περιοχές Natura 2000 που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη βάσει των οδηγιών 2009/147/EΟK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου· προστατευόμενες περιοχές βάσει διεθνών συμβάσεων που έχουν επικυρωθεί από τα κράτη μέλη·

(vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία και σχετίζονται με το έργο, ή είναι πιθανό να υπάρξει αποτυχία·

(vi) περιοχές στις οποίες έχει ήδη αποτύχει η τήρηση των προτύπων περιβαλλοντικής ποιότητας που καθορίζονται από την ενωσιακή νομοθεσία και σχετίζονται με το έργο, ή είναι πιθανό να υπάρξει αποτυχία·

(vii) πυκνοκατοικημένες περιοχές·

(vii) πυκνοκατοικημένες περιοχές·

 

(viia) περιοχές που κατοικούνται από ιδιαίτερα ευαίσθητες ή ευάλωτες ομάδες (συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων, σχολείων, οίκων ευγηρίας)·

(viii) τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας.

(viii) τοπία και τοποθεσίες ιστορικής, πολιτιστικής ή αρχαιολογικής σημασίας·

 

(viiiα) σεισμογενείς περιοχές ή περιοχές με υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών.

 

Τυχόν σχετικά όρια που έχουν θεσπιστεί από τα κράτη μέλη για τις περιοχές που αναφέρονται στα σημεία i) έως viiiα) θα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαιτέρως υπόψη την περιβαλλοντική αξία, τον σχετικό πλούτο και το μέσο μέγεθος των εν λόγω περιοχών στο πλαίσιο του εθνικού περιβάλλοντος.

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις έργων πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2 ανωτέρω, ιδίως ως προς:

Οι ενδεχόμενες σημαντικές επιπτώσεις έργων πρέπει να εξετάζονται σε συνάρτηση με τα κριτήρια που καθορίζονται στα σημεία 1 και 2 ανωτέρω, ιδίως ως προς:

α) το μέγεθος και την έκταση των επιπτώσεων στο χώρο (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν)·

α) το μέγεθος και την έκταση των επιπτώσεων στο χώρο (γεωγραφική περιοχή και μέγεθος του πληθυσμού που ενδέχεται να θιγούν)·

β) τη φύση των επιπτώσεων·

β) τη φύση των επιπτώσεων·

γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων·

γ) το διασυνοριακό χαρακτήρα των επιπτώσεων·

δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων·

δ) την ένταση και την πολυπλοκότητα των επιπτώσεων·

ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων·

ε) την πιθανότητα των επιπτώσεων·

στ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων·

στ) τη διάρκεια, τη συχνότητα και την αναστρεψιμότητα των επιπτώσεων·

ζ) την ταχύτητα εκδήλωσης των επιπτώσεων·

ζ) την ταχύτητα εκδήλωσης των επιπτώσεων·

η) τη σώρευση των επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων έργων (ιδίως υπαρχόντων ή/και εγκεκριμένων) του ιδίου κυρίου έργου ή άλλων κυρίων έργου·

η) τη σώρευση επιπτώσεων με τις επιπτώσεις άλλων έργων (ιδίως υπαρχόντων ή/και εγκεκριμένων) του ιδίου κυρίου έργου ή άλλων κυρίων έργου, και τα οποία σε έναν βαθμό βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που πιθανώς μπορεί να θιγεί και δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί ή λειτουργήσει και για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες πέρα από τις υπάρχουσες ή τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες·

θ) τις πτυχές περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά·

θ) τις πτυχές περιβάλλοντος που ενδέχεται να επηρεαστούν σημαντικά·

ια) τις πληροφορίες και τα πορίσματα σχετικά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προέκυψαν από εκτιμήσεις με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα·

ια) τις πληροφορίες και τα πορίσματα σχετικά με περιβαλλοντικές επιπτώσεις και πιθανό αντίκτυπο που προέκυψαν από εκτιμήσεις με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα·

ιβ) τη δυνατότητα αποτελεσματικής μείωσης των επιπτώσεων.

ιβ) τη δυνατότητα αποτελεσματικής αποφυγής, πρόληψης ή μείωσης των επιπτώσεων.

 

3α. ΤΟΜΕΑΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

 

Καταρτίζονται οδηγοί, εφόσον κρίνεται σκόπιμο από την Επιτροπή ή τα κράτη μέλη, στους οποίους θα περιλαμβάνονται τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται από διάφορους τομείς της οικονομίας στο πλαίσιο της εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Σκοπός είναι η απλούστευση των διαδικασιών και η αύξηση της ασφάλειας δικαίου κατά τη διενέργεια εκτιμήσεων περιβαλλοντικών επιπτώσεων, καθώς και η αποφυγή διαφορετικών εφαρμογών από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.

 

Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών τοπίων, διενεργείται με βάση σειρά συγκεκριμένων κριτηρίων τα οποία καθορίζονται σε οδηγό που καταρτίζεται ειδικά για τον εν λόγω σκοπό.

Τροπολογία  83

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα IV

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 (ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ)

1. Περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:

1. Περιγραφή του έργου όπου περιλαμβάνονται ειδικότερα:

 

-α) περιγραφή της χωροθέτησης του έργου·

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση υδάτων και γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του·

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση υδάτων και γης κατά τα στάδια της κατασκευής, της λειτουργίας και, ενδεχομένως, της κατεδάφισής του·

 

αα) περιγραφή του ενεργειακού κόστους, των δαπανών για την ανακύκλωση των αποβλήτων που παράγονται λόγω κατεδάφισης, της κατανάλωσης πρόσθετων φυσικών πόρων όταν αναλαμβάνεται έργο κατεδάφισης·

β) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, της γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας)·

β) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, της γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας)·

γ) εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (ρύπανση του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερμότητα, ακτινοβολία κ.λπ.) που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου.

γ) εκτίμηση, ανά τύπο και ποσότητα, καταλοίπων και εκπομπών (ρύπανση του νερού, του ατμοσφαιρικού αέρα, του εδάφους και του υπεδάφους, θόρυβος, δονήσεις, φως, θερμότητα, ακτινοβολία κ.λπ.) που αναμένεται να προκύψουν από τη λειτουργία του προτεινόμενου έργου.

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των εναλλακτικών λύσεων που εξετάσθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της λύσης που κρίθηκε ως η λύση με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, και επισήμανση των κυρίων λόγων για την επιλογή που έγινε, λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

2. Περιγραφή πτυχών τεχνικής φύσεως, χωροθέτησης ή άλλων (π.χ. ως προς τη μελέτη του έργου, την τεχνική αρτιότητά του, το μέγεθος και την κλίμακά του) των εύλογων εναλλακτικών λύσεων που έχει εξετάσει ο κύριος του έργου, οι οποίες σχετίζονται με το προτεινόμενο έργο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και οι οποίες καθιστούν δυνατή μια συγκριτική εκτίμηση της βιωσιμότητας των εξετασθεισών εναλλακτικών λύσεων υπό το πρίσμα των σημαντικών περιβαλλοντικών επιπτώσεών τους, και επισήμανση των κυρίων λόγων για την επιλογή που έγινε.

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν υλοποιηθεί το έργο (βασικό σενάριο). Η εν λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετιζόμενα με το έργο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων αφορούν περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση φυσικών πόρων.

3. Περιγραφή των σχετικών πτυχών της τρέχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος (βασικό σενάριο) και της πιθανής εξέλιξής της εάν δεν υλοποιηθεί το έργο, σε περίπτωση που μπορούν λογικά να προβλεφθούν οι φυσικές ή κοινωνικές αλλαγές του βασικού σεναρίου. Η εν λόγω περιγραφή πρέπει να καλύπτει τυχόν υπάρχοντα περιβαλλοντικά προβλήματα σχετιζόμενα με το έργο, συμπεριλαμβανομένων ιδίως όσων αφορούν περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας και τη χρήση φυσικών πόρων.

4. Περιγραφή πτυχών του περιβάλλοντος που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα και οι υπηρεσίες οικοσυστήματος που παρέχονται από αυτήν, η γη (κατάληψη εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, η κλιματική αλλαγή (εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, δυνατότητες μετριασμού, επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία, η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο· η εν λόγω περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών, καθώς και την έκθεση, την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των παραγόντων αυτών στους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

4. Περιγραφή στοιχείων του περιβάλλοντος που είναι πιθανόν να θιγούν αισθητά από το προτεινόμενο έργο, μεταξύ των οποίων ιδίως ο πληθυσμός, η ανθρώπινη υγεία, η χλωρίδα και η πανίδα, η βιοποικιλότητα, η γη (κατάληψη εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση και σφράγιση), τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), ο αέρας, οι κλιματικοί παράγοντες, το κλίμα (εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, και από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία, δυνατότητες άμβλυνσης, επιπτώσεις της προσαρμογής, εφόσον στο έργο λαμβάνονται υπόψη κίνδυνοι σχετιζόμενοι με την κλιματική αλλαγή), τα υλικά περιουσιακά στοιχεία (συμπεριλαμβανομένων των δυσμενών επιπτώσεων στα περιουσιακά στοιχεία οι οποίες απορρέουν από την επιδείνωση των περιβαλλοντικών παραγόντων), η πολιτιστική κληρονομιά, συμπεριλαμβανομένης της αρχιτεκτονικής και της αρχαιολογικής κληρονομιάς, το φυσικό τοπίο· η εν λόγω περιγραφή πρέπει να περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση των παραγόντων αυτών, καθώς και την έκθεση, την ευαισθησία και την ανθεκτικότητα των παραγόντων αυτών στους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από:

5. Περιγραφή των πιθανών σημαντικών επιπτώσεων που το προτεινόμενο έργο ενδέχεται να προκαλέσει στο περιβάλλον, μεταξύ άλλων, από:

α) την ίδια την ύπαρξη του έργου·

α) την ίδια την ύπαρξη του έργου·

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, του εδάφους, των υδάτων, της βιοποικιλότητας και των υπηρεσιών οικοσυστήματος που παρέχονται από αυτήν, ανάλογα κατά το δυνατόν με τη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

β) τη χρήση φυσικών πόρων, ιδίως της γης, του εδάφους, των υδάτων, της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβανομένων της χλωρίδας και της πανίδας, ανάλογα κατά το δυνατόν με τη διαθεσιμότητα αυτών των πόρων στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες·

γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και την οριστική διάθεση αποβλήτων·

γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και την οριστική διάθεση αποβλήτων·

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών)·

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών), οι οποίοι θεωρούνται εύλογα χαρακτηριστικοί για το συγκεκριμένο είδος έργου·

ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα έργα και δραστηριότητες·

ε) τη σώρευση επιπτώσεων με άλλα υπάρχοντα ή/και εγκεκριμένα έργα και δραστηριότητες, τα οποία σε έναν βαθμό βρίσκονται σε γεωγραφική περιοχή που πιθανώς μπορεί να θιγεί και δεν έχουν ακόμα κατασκευαστεί ή λειτουργήσει και για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση να λαμβάνονται υπόψη άλλες πληροφορίες πέρα από τις υπάρχουσες ή τις δημόσια διαθέσιμες πληροφορίες·

στ) τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία·

στ) τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία·

ζ) τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και υλικά·

ζ) τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες και υλικά·

η) τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

η) τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ ή κρατών μελών, οι οποίοι σχετίζονται με το έργο.

Η περιγραφή των ενδεχόμενων σημαντικών επιπτώσεων πρέπει να καλύπτει τις άμεσες και τις τυχόν έμμεσες, δευτερεύουσες, σωρευτικές, διασυνοριακές, βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες, μόνιμες και προσωρινές, θετικές και αρνητικές επιπτώσεις του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν τεθεί σε επίπεδο Ένωσης ή κρατών μελών, οι οποίοι σχετίζονται με το έργο.

6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το σημείο 5, καθώς και παρουσίαση των κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων και της επιρροής τους στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης που κρίνεται προτιμητέα.

6. Η περιγραφή των μεθόδων πρόβλεψης που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά το σημείο 5, καθώς και παρουσίαση των κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων και της επιρροής τους στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης που κρίνεται προτιμητέα.

7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την πρόληψη, τη μείωση και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η έκταση της μείωσης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων ή η αντιστάθμισή τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας του έργου.

7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται, κατά προτεραιότητα, για την πρόληψη και τη μείωση και, ως έσχατο μέσο, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η έκταση της πρόληψης, της μείωσης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων ή της αντιστάθμισής τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας του έργου.

8. Εκτίμηση των κινδύνων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και των κινδύνων ατυχημάτων στους οποίους το έργο ενδέχεται να είναι ευάλωτο και, αναλόγως, περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, καθώς και των μέτρων ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (όπως τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 96/82/EΚ όπως έχει τροποποιηθεί).

8. Εκτίμηση των πιθανών κινδύνων φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και των κινδύνων ατυχημάτων στους οποίους το έργο ενδέχεται να είναι ευάλωτο και, αναλόγως, περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την πρόληψη των κινδύνων αυτών, καθώς και των μέτρων ετοιμότητας και αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων (όπως τα μέτρα που απαιτούνται βάσει της οδηγίας 2012/18/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 για την αντιμετώπιση των κινδύνων μεγάλων ατυχημάτων σχετιζόμενων με επικίνδυνες ουσίες, ή οι απαιτήσεις που απορρέουν από άλλο ενωσιακό νομοθέτημα ή από διεθνείς συμβάσεις).

9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που διαβιβάζονται βάσει των ανωτέρω.

9. Μη τεχνική περίληψη των πληροφοριών που διαβιβάζονται βάσει των ανωτέρω.

10. Επισήμανση τυχόν δυσκολιών (τεχνικές αστοχίες ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που συνάντησε ο κύριος έργου στη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις, καθώς και παρουσίαση των κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων και της επιρροής τους στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης που κρίθηκε προτιμητέα.

10. Επισήμανση τυχόν δυσκολιών (τεχνικές αστοχίες ή έλλειψη τεχνογνωσίας) που συνάντησε ο κύριος έργου στη συλλογή των απαιτούμενων πληροφοριών και των πηγών που χρησιμοποιήθηκαν για τις περιγραφές και τις εκτιμήσεις, καθώς και παρουσίαση των κύριων ενεχόμενων αβεβαιοτήτων και της επιρροής τους στις εκτιμήσεις επιπτώσεων και στην επιλογή της εναλλακτικής λύσης που κρίθηκε προτιμητέα.

  • [1]  ΕΕ C 133 της 9.5.2013, σ. 33.
  • [2]  Δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη στην Επίσημη Εφημερίδα.
  • [3] +          ΕΕ: παρακαλούμε να εισάγετε ημερομηνία: ένα έτος μετά τη θέση σε ισχύ της τροποποιημένης οδηγίας.
  • [4]  

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μολονότι προφανώς μετριοπαθής, η οδηγία 2011/92/EΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον (οδηγία ΕΠΕ) αποτελεί την κορωνίδα της περιβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης. Περίπου 200 είδη έργων εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της - από την ανέγερση γεφυρών, λιμένων, αυτοκινητοδρόμων και χώρων απόθεσης απορριμμάτων, μέχρι τις εγκαταστάσεις εντατικής εκτροφής πουλερικών ή χοίρων[1].

Η οδηγία ΕΠΕ καθιέρωσε την απλή αλλά θεμελιώδη αρχή των «τεκμηριωμένων αποφάσεων»: πριν από τη χορήγηση άδειας για δημόσια ή ιδιωτικά έργα που ενδέχεται να έχουν επίπτωση στο περιβάλλον, οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών καλούνται νομικώς να αποκτήσουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες, προκειμένου να διενεργήσουν εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Η οδηγία 2011/92/EΕ, η οποία ισχύει επί του παρόντος και είναι κατά κύριο λόγο διαδικαστικής φύσεως, αποσκοπεί στο να διασφαλίσει τη περιβαλλοντική βιωσιμότητα των έργων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. Τα έργα αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: Αυτά για τα οποία λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους, η διενέργεια ΕΠΕ είναι υποχρεωτική (παράρτημα Ι) και αυτά που υποχρεούνται να ακολουθήσουν τη διαδικασία ελέγχου του έργου (παράρτημα ΙΙ)

Στα 28 χρόνια εφαρμογής του, το νομοθέτημα αποδείχθηκε σχετικά επιτυχές όσον αφορά την εναρμόνιση των αρχών περιβαλλοντικής αξιολόγησης σε ενωσιακό επίπεδο, και υπέστη μόνο τρεις μικρές τροποποιήσεις[2], ενώ το πολιτικό, νομικό και τεχνικό περιβάλλον μετεβλήθη σημαντικά. Στο μεταξύ, εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες οι οποίες δημιούργησαν πολλές νομικές αντιπαραθέσεις, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Τέλος, τα τελευταία χρόνια, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποσαφήνισε ορισμένες διατάξεις, διευκρινίζοντας, επί παραδείγματι, ότι οι κατεδαφίσεις πρέπει να εμπίπτουν στο πεδίο ορισμού του «έργου» (υπόθεση C-50/09).

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που εντοπίστηκαν και την ευθυγράμμιση του κειμένου της οδηγίας με τις νέες πολιτικές προτεραιότητες της ΕΕ, όπως η εδαφική θεματική στρατηγική, ο οδικός χάρτης για μια αποτελεσματική από απόψεως πόρων Ευρώπη και η στρατηγική Ευρώπη 2020, η Επιτροπή υπέβαλε την παρούσα πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας ΕΠΕ.

Ακολουθώντας τις προτεραιότητες της ΕΕ, η πρόταση περιλαμβάνει μεταξύ των παραγόντων για τους οποίους πρέπει να αξιολογείται η επίπτωση ενός έργου, τη βιοποικιλότητα, τη χρήση φυσικών πόρων, την κλιματική αλλαγή και τους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων. Η πρόταση ζητεί επίσης τα έργα να εξετάζονται λαμβάνοντας υπόψη κάθε είδους σωρευτική λειτουργία με άλλα έργα και δραστηριότητες, προκειμένου να αποφευχθεί η βλαπτική τακτική της κατάτμησης των έργων σε χωριστές παρτίδες, προκειμένου να περιοριστεί η περιβαλλοντική τους επίπτωση.

Όσον αφορά τη διαδικασία ελέγχου, η πρόταση επιδιώκει να διασφαλίσει ότι μόνο τα έργα που έχουν σημαντική επίπτωση στο περιβάλλον υπόκεινται σε ΕΠΕ, με βάση συγκεκριμένες πληροφορίες που οφείλει να διαβιβάζει ο κύριος του έργου στην αρμόδια αρχή (Παράρτημα ΙΙ.Α). Η Επιτροπή προτείνει επίσης τη διεύρυνση του καταλόγου των κριτηρίων επιλογής στα οποία βασίζονται οι αποφάσεις ελέγχου, και τον καθορισμό του χρονικού ορίου για την έγκριση μιας απόφασης στους τρεις μήνες (που μπορεί να παραταθεί για ακόμη τρεις μήνες).

Όσον αφορά την ποιότητα των πληροφοριών, η Επιτροπή προτείνει οι αρμόδιες επιτροπές, σε διαβούλευση με τον κύριο του έργου, να καθορίζουν το πεδίο αναφοράς και το επίπεδο των λεπτομερειών των στοιχείων που πρέπει να περιλαμβάνονται στην περιβαλλοντική έκθεση (η αποκαλούμενη φάση οριοθέτησης). Επιπλέον, η πρόταση εισάγει την υποχρεωτική αξιολόγηση των εύλογων εναλλακτικών προτάσεων σε σχέση με το έργο και την απαίτηση για εκ των υστέρων παρακολούθηση της ΕΠΕ εφόσον το έργο έχει σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Όσον αφορά τη διοικητική απλούστευση, για να καθοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα σε όλες τις φάσεις της ΕΠΕ, η Επιτροπή προτείνει την καθιέρωση ελάχιστων και μέγιστων χρονικών περιόδων για τη δημόσια διαβούλευση και για την τελική απόφαση και καθιερώνει την υπηρεσία μιας στάσης για τις ΕΠΕ στα κράτη μέλη, ώστε να συντονιστεί η διαδικασία με τις περιβαλλοντικές εκτιμήσεις που απαιτούνται από άλλα νομοθετήματα, όπως η οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές, η οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και η οδηγία για τα οικοσυστήματα.

Ο εισηγητής είναι πεπεισμένος ότι είναι απαραίτητο να υιοθετηθεί ένα πραγματικά βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης σε ολόκληρη την Ένωση και υποστηρίζει πλήρως και κατηγορηματικά την πρόταση της Επιτροπής. Οι προτεινόμενες τροπολογίες αφορούν κυρίως την ενίσχυση της πρότασης, συμπεριλαμβάνοντας ορισμένα μέτρα που αποσκοπούν να καταστεί πιο αποτελεσματική και να διευκολυνθεί η μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, καθώς επίσης και να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων περιβαλλοντικής προστασίας με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Ακολουθούν συνοπτικά τα κομβικά σημεία που πραγματεύονται οι προτεινόμενες τροπολογίες.

Συμμετοχή του κοινού

Σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus, η πρόταση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ρόλου του εμπλεκόμενου κοινού σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας. Η χρηστή διαχείριση απαιτεί διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και σαφή και διαφανή διαδικασία που ενθαρρύνει την έγκαιρη ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την εκτέλεση ενός σημαντικού έργου. Αυτό εν δυνάμει ενισχύει τη στήριξη των αποφάσεων που λαμβάνονται και περιορίζει τον αριθμό και το κόστος των νομικών αντιπαραθέσεων, που συστηματικά δημιουργούνται στα κράτη μέλη όταν δεν υπάρχει πραγματική συναίνεση για ένα έργο.

Συγκρούσεις συμφερόντων

Η αξιοπιστία ολόκληρης της διαδικασίας ΕΠΕ υπονομεύεται αν δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την αποτροπή του σοβαρού ζητήματος της σύγκρουσης συμφερόντων. Ο εισηγητής είχε τη δυνατότητα να διαπιστώσει προσωπικά ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, παρά τον τυπικό διαχωρισμό μεταξύ αρμόδιας αρχής και κυρίου του έργου, ιδίως όταν ο τελευταίος ήταν δημόσιος οργανισμός, συχνά υπήρχε μια ανορθόδοξη ταύτιση των δύο μερών που έπληττε σοβαρά την αντικειμενικότητα της κρίσης. Συνεπώς, πρέπει να διασφαλιστεί η απόλυτη ανεξαρτησία της αρμόδιας αρχής από τον κύριο του έργου.

Διορθωτική δράση

Ο εισηγητής υιοθετεί πλήρως την πρόταση της Επιτροπής όσον αφορά την εκ των υστέρων παρακολούθηση των έργων που έχουν σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, αλλά υποστηρίζει ότι είναι απολύτως αναγκαίο να συμπληρωθεί με την απαίτηση να αναλαμβάνεται η κατάλληλη διορθωτική δράση σε περίπτωση που η παρακολούθηση καταδείξει ότι τα απαιτούμενα για ένα εγκεκριμένο έργο μέτρα άμβλυνσης και αντιστάθμισης είναι αναποτελεσματικά.

Εκπόνηση και πιστοποίηση των περιβαλλοντικών εκθέσεων

Ο εισηγητής υποστηρίζει, πρώτα απ’ όλα, ότι έχει ζωτική σημασία να διασφαλιστεί ότι οι περιβαλλοντικές εκθέσεις πιστοποιούνται από εμπειρογνώμονες που είναι απολύτως ανεξάρτητοι και διαθέτουν την αναγκαία τεχνική γνώση επί περιβαλλοντικών θεμάτων. Όσον αφορά το σύστημα διαπίστευσης των εμπειρογνωμόνων που προτείνει η Επιτροπή, μολονότι συμφωνεί με τον σκοπό της διασφάλισης της ποιότητας της παρακολούθησης, ο εισηγητής πιστεύει ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος από πλευράς κρατών μελών θα ήταν εξαιρετικά δυσχερής και, συνεπώς, προτείνει να καταργηθεί.

Σχιστολιθικό φυσικό αέριο

Ο εισηγητής πιστεύει ότι είναι απαραίτητο, σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης και όπως ζητούσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του της 21ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικού φυσικού αερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου στο περιβάλλον, να συμπεριληφθούν στο παράρτημα Ι της οδηγίας και οι αποκαλούμενοι μη συμβατικοί υδρογονάνθρακες, ούτως ώστε για τα συναφή έργα έρευνας και εξόρυξης να απαιτείται συστηματικά η διενέργεια ΕΠΕ. Τα όρια παραγωγής που ορίζει η παρούσα οδηγία, στην πραγματικότητα, δεν λαμβάνουν υπόψη τα επίπεδα ημερήσιας παραγωγής των εν λόγω φυσικών αερίων και πετρελαίων, πράγμα που σημαίνει ότι τα έργα αυτά δεν υπόκεινται σε υποχρεωτική ΕΠΕ.

* * *

Η επίτευξη μιας πραγματικά «πράσινης οικονομίας» σημαίνει επίσης διασφάλιση της βιωσιμότητας των έργων που πραγματοποιούνται στην επικράτειά μας, πέρα από τον σχεδιασμό και την υλοποίησή τους, σύμφωνα και με τον αντίκτυπο που έχουν στην αποδοτικότητα των πόρων, την κλιματική αλλαγή και την απώλεια της βιοποικιλότητας, ιδίως όσον αφορά τα μεγάλα έργα υποδομής.

Η όσο το δυνατόν ταχύτερη έγκριση της νέας οδηγίας ΕΠΕ σημαίνει ότι τα λόγια γίνονται πράξη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποκτά ένα επιχειρησιακό εργαλείο που έχει ζωτική σημασία για να ανταποκριθεί στις παγκόσμιες προκλήσεις του 21ου αιώνα.

* * *

Ο εισηγητής επικρότησε τις προτάσεις που του υπέβαλαν οι σκιώδεις εισηγητές και οι συνάδελφοί του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτός και το προσωπικό του έλαβαν τις απόψεις των εξής φορέων: AK EUROPA, WKÖ, «Justice and Environment», BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP και πραγματοποίησαν σειρά συναντήσεων με εκπροσώπους των κυβερνήσεων της Λιθουανίας και των Κάτω Χωρών, τους εισηγητές της Επιτροπής των Περιφερειών και της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, εκπροσώπους οργανώσεων όπως του Ευρωπαϊκού Τμήματος «Φίλων της Γης», Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, και TEΡΝΑ. Ο εισηγητής επιθυμεί ειδικότερα να ευχαριστήσει τον κ. Matteo Ceruti, νομικό, τον κ. Stefano Lenzi, του ιταλικού τμήματος της WWF και τον κ. Marco Stevanin. Ο εισηγητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις προτάσεις τις οποίες επέλεξε να συμπεριλάβει στο σχέδιο έκθεσής του.

  • [1]  Σύμφωνα με την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Επιτροπής, κάθε χρόνο στην Ε.Ε. πραγματοποιούνται περίπου 15.000 έως 26.000 ΕΠΕ, 27.000 έως 33.800 διαδικασίες ελέγχου και 1.370 έως 3.380 θετικοί έλεγχοι.
  • [2]  Η αρχική οδηγία 85/337/EΟΚ τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 97/11/EΚ, 2003/35/EΚ και 2009/31/EΚ και κωδικοποιήθηκε από την οδηγία 2011/92/EΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (18.6.2013)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Joseph Cuschieri

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Πρόταση της Επιτροπής

Η οδηγία 2011/92/ΕΕ (οδηγία ΕΠΕ) απαιτεί εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από έργα τα οποία είναι πιθανό να έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πριν από την αδειοδότησή τους.

Παρά το γεγονός ότι έχει τροποποιηθεί πολλές φορές από την έγκρισή της το 1985, η οδηγία δεν έχει αλλάξει σημαντικά ώστε να λαμβάνει υπόψη τις τρέχουσες αλλαγές στο πολιτικό, νομικό και τεχνικό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνθηκε και ταυτόχρονα μεγάλωσε το πεδίο και η σοβαρότητα των περιβαλλοντικών θεμάτων τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν, όπως επίσης και ο αριθμός των σημαντικών έργων υποδομής σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. διασυνοριακά έργα στον τομέα της ενέργειας ή των μεταφορών). Για να αντιμετωπίσει αυτές τις αλλαγές η πρόταση για τροποποίηση της οδηγίας φέρνει νέες σημαντικές επικαιροποιήσεις στο νομοθετικό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις στη διαδικασία ελέγχου, την ποιότητα και την ανάλυση της εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς και τους κινδύνους ανακολουθιών εντός της διαδικασίας εκτίμησης. Τέλος, αφήνει τη δυνατότητα μη εφαρμογής της οδηγίας σε έργα τα οποία έχουν ως μοναδικό σκοπό την εθνική άμυνα ή την αντιμετώπιση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.

Η άποψη του συντάκτη γνωμοδότησης

Ο συντάκτης γνωμοδότησης υποστηρίζει τις αλλαγές στην οδηγία που προτείνονται από την Επιτροπή επειδή πιστεύει ότι, λόγω της διασυνοριακής φύσεως των περιβαλλοντικών θεμάτων (π.χ. κλιματική αλλαγή, κίνδυνοι φυσικών καταστροφών) και ορισμένων από τα έργα, απαιτείται δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να εξασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού και να υπάρξει προστιθέμενη αξία σε σύγκριση με μεμονωμένες εθνικές δράσεις. Παρόλα ταύτα, θεωρεί ότι ορισμένες πτυχές της οδηγίας θα μπορούσαν να βελτιωθούν περαιτέρω με μερικές ήσσονες προσαρμογές. Αυτές περιλαμβάνουν την υπογράμμιση της επίπτωσης που μπορεί να έχει η διαδικασία εκτίμησης των επιπτώσεων στην προστασία της ιστορικής κληρονομιάς ή στον τουρισμό, καθώς και την αναγνώριση της ειδικής φύσεως των διασυνοριακών έργων, που είναι τόσο απαραίτητα για την ευρωπαϊκή πολιτική στον τομέα των μεταφορών, σε σχέση με έργα τα οποία έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις. Κατά την άποψή του, πραγματοποιώντας μόνο αυτή τη διάκριση είναι δυνατό να εξασφαλιστεί μέγιστος συντονισμός των δράσεων, με σκοπό να τηρηθούν συχνά αυστηρότερες προθεσμίες και προσδοκίες από πολυάριθμους ενδιαφερόμενους ιδιωτικούς φορείς. Τέλος, για να καταστεί το ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο πιο συνεκτικό, ο συντάκτης γνωμοδότησης προτείνει ορισμένες ήσσονες ευθυγραμμίσεις με τη νομοθεσία των κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τα ΔΕΔ-Μ.

Οι εν λόγω απόψεις αντανακλώνται στις ακόλουθες τροπολογίες:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21α) Πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζεται ότι τα έργα εκτελούνται σύμφωνα με τους συναφείς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και διαδικασίες, ιδίως με την ενωσιακή νομοθεσία που αφορά το περιβάλλον, την προστασία του κλίματος, την ασφάλεια και την προστασία, τον ανταγωνισμό, τις κρατικές ενισχύσεις, τις δημόσιες συμβάσεις, τη δημόσια υγεία και την προσβασιμότητα.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(21β) Για τα διασυνοριακά έργα, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες πρέπει να λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με σκοπό να παράσχουν από κοινού ολοκληρωμένη και συνεκτική εκτίμηση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε μία πρώιμη φάση του σχεδιασμού, σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για τη συγχρηματοδότηση.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(22α) Ένας από τους στόχους της Σύμβασης του Aarhus, την οποία η ΕΕ έχει κυρώσει και έχει μεταφέρει στη νομοθεσία της, είναι να εξασφαλισθεί το δικαίωμα του κοινού να συμμετέχει στη λήψη αποφάσεων σε περιβαλλοντικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, η εν λόγω συμμετοχή, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής ενώσεων, οργανώσεων και ομάδων, και ειδικότερα μη κυβερνητικών οργανώσεων που προάγουν την περιβαλλοντική προστασία, πρέπει να συνεχίσει να ενισχύεται. Πρέπει επίσης να ενισχυθούν στοιχεία αυτής της οδηγίας στα διασυνοριακά έργα μεταφορών, με τη χρήση των υφιστάμενων υποδομών για την ανάπτυξη διαδρόμων μεταφορών και εργαλείων με στόχο την εξακρίβωση του δυνητικού αντίκτυπου στο περιβάλλον.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(24α) Τα κράτη μέλη και άλλοι φορείς προώθησης πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οι εκτιμήσεις διασυνοριακών έργων διεξάγονται αποτελεσματικά και ότι αποφεύγονται άσκοπες καθυστερήσεις.

Τροπολογία   5

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ζ α) «διασυνοριακό τμήμα»: τμήμα το οποίο εξασφαλίζει τη συνέχεια ενός έργου κοινού ενδιαφέροντος ανάμεσα στους εγγύτερους αστικούς κόμβους εκατέρωθεν των συνόρων δύο κρατών μελών ή μεταξύ ενός κράτους μέλους και μιας γειτονικής χώρας

Αιτιολόγηση

Για να καταστεί η παρούσα οδηγία συνεπέστερη προς τη σύμβαση Espoo και τον νέο κανονισμό ΔΕΔ-Μ, χρειάζονται ίδια διατύπωση και ορισμοί.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας, ή προστασίας της ιστορικής κληρονομιάς όπως χαρακτηρίζεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.

Αιτιολόγηση

Η ιστορική κληρονομιά αποτελεί σημαντικό τμήμα της συλλογικής ταυτότητας και, για τον λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να εξαιρούνται από την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας τα έργα που αποσκοπούν στην προστασία της.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Έργα, για τα οποία προκύπτει ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

Έργα, περιλαμβανομένων έργων που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, για τα οποία προκύπτει ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

Αιτιολόγηση

Στα έργα ΔΕΔ-Μ, οι κύριοι διάδρομοι περιλαμβάνουν βασικά διασυνοριακά έργα στα οποία η ΕΠΕ πρέπει να εφαρμόζεται προσεκτικά και να ικανοποιεί όλες τις απαιτήσεις της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την κλιματική αλλαγή·

β) στη γη, το έδαφος, τα ύδατα και τον αέρα·

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 3, στοιχείο εa (νέο))

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 3 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

Αιτιολόγηση

(Βλ. τροπολογία στο άρθρο 1 - παράγραφος 3)

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 3 – στοιχείο ε β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ε β) στον τουρισμό, όταν η τουριστική δραστηριότητα έχει σημαντική επίδραση στην τοπική και περιφερειακή οικονομία·

Αιτιολόγηση

Η υλοποίηση ορισμένων έργων μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τουριστική δραστηριότητα, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να έχει επιζήμιες επιπτώσεις στην οικονομία των κρατών μελών, ειδικότερα σε περιπτώσεις όπου η οικονομία ενός κράτους μέλους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα II, τα οποία υποβάλλονται για εξέταση κατά περίπτωση σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφος 2, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 – στοιχείο ε

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ε) τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,

ε) τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στο άρθρο 3 τα οποία ενδέχεται να θιγούν ιδιαίτερα,

Αιτιολόγηση

Ο σκοπός και το επίπεδο των λεπτομερειών όσον αφορά τις πληροφορίες στην περιβαλλοντική έκθεση δεν θα πρέπει να περιορίζεται μόνο στα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προστίθεται το ακόλουθο άρθρο 5 α (νέο):

 

(5α) Για τα διασυνοριακά έργα, τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη και οι γειτονικές χώρες λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι αντίστοιχες αρμόδιες αρχές συνεργάζονται με σκοπό να παράσχουν από κοινού μία ολοκληρωμένη και συνεκτική εκτίμηση των διασυνοριακών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σε μία πρώιμη φάση του σχεδιασμού, σύμφωνα με την εφαρμοστέα ενωσιακή νομοθεσία για τη συγχρηματοδότηση.

 

Στην περίπτωση των έργων μεταφορών του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, ο δυνητικός αντίκτυπος στο δίκτυο Natura 2000 εντοπίζεται με τη χρήση του συστήματος TENtec της Επιτροπής και του λογισμικού Natura 2000 καθώς και με άλλους εναλλακτικούς τρόπους.

Αιτιολόγηση

Στην περίπτωση έργων υποδομών μεταφορών, πρέπει να γίνεται κοινή χρήση των εργαλείων τεχνολογίας των πληροφοριών ΔΕΔ-Μεταφορών και Natura 2000 προς αποφυγή πιθανών προβλημάτων σε πρώιμο στάδιο.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 7

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 7 – παράγραφος 5 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στην περίπτωση των διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος στον τομέα των μεταφορών που περιλαμβάνονται σε έναν από τους διαδρόμους που ορίζονται στο Παράρτημα Ι του κανονισμού για τη σύσταση της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη», τα κράτη μέλη συμμετέχουν στον συντονισμό του έργου των δημόσιων διαβουλεύσεων. Ο συντονιστής εξασφαλίζει ότι πραγματοποιείται εκτεταμένη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και την κοινωνία των πολιτών κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού νέων υποδομών. Σε κάθε περίπτωση, ο συντονιστής μπορεί να προτείνει τρόπους για την ισόρροπη ανάπτυξη και υλοποίηση του σχεδίου διαδρόμου.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να χρησιμοποιηθούν όσοι συντονίζουν τους διαδρόμους του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών στις διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης για εντοπισθούν έγκαιρα τυχόν προβλήματα, λαμβανομένων υπόψη των πρόσθετων δυσκολιών που παρουσιάζουν τα διασυνοριακά έργα.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – εισαγωγικό μέρος

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και οι πληροφορίες που συλλέγονται βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας. Προς το σκοπό αυτό, η απόφαση χορήγησης άδειας περιέχει τα ακόλουθα:

Στα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων και στις πληροφορίες που συγκεντρώνονται βάσει των άρθρων 5, 6 και 7 δίδεται η δέουσα σημασία στο πλαίσιο της διαδικασίας χορήγησης άδειας. Προς τον σκοπό αυτό, η απόφαση χορήγησης άδειας περιέχει τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 6 παράγραφος 8 της σύμβασης του Aarhus επιβάλλει να δίδεται "η δέουσα σημασία" στο αποτέλεσμα της διαδικασίας συμμετοχής του κοινού: η λιγότερο αυστηρή διατύπωση της ισχύουσας οδηγίας, σύμφωνα με την οποία η αρμόδια αρχή «λαμβάνει υπόψη» τη διαδικασία συμμετοχής του κοινού δεν συνάδει με τις απαιτήσεις της σύμβασης του Aarhus.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

σύνοψη των σχολίων που εστάλησαν σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

σύνοψη των θεμάτων που εθίγησαν σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7·

Αιτιολόγηση

Οι υποπαράγραφοι (γ) και (δ) θα παράσχουν τις αναγκαίες πληροφορίες στον κύριο έργου και το κοινό όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα αποτελέσματα της εκτίμησης περιβαλλοντικού αντίκτυπου (στην οποία προέβη ο κύριος έργου), οι απαντήσεις της διαβούλευσης και άλλα σχετικά ζητήματα οδήγησαν την αρμόδια αρχή στην απόφασή της.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο και στο στάδιο της λειτουργίας, ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις και να προωθηθούν διορθωτικά μέτρα.

Αιτιολόγηση

Για να διασφαλιστεί ότι η παρακολούθηση καλύπτει τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας, τα οποία είναι πολύ σημαντικά κατά την εκτέλεση των έργων μεταφορών.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το είδος των υπό παρακολούθηση παραμέτρων και η διάρκεια παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το είδος των υπό παρακολούθηση παραμέτρων και η διάρκεια παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα συμπεράσματα αυτά υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και δημοσιοποιούνται.

Αιτιολόγηση

Εξασφάλιση ότι η παρακολούθηση καλύπτει τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας και ότι τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και δημοσιοποιούνται.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποφασίσουν να θέσουν στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1, όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Τα κράτη μέλη θέτουν στη διάθεση του κοινού τις πληροφορίες της παραγράφου 1, όταν η αρμόδια αρχή οριστικοποιήσει την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου.

Αιτιολόγηση

Για να υπάρχει συνέπεια με την παράγραφο 1 του άρθρου 9.

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 11

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 12 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο παράρτημα III και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 12β, σχετικά με τη συγκεκριμενοποίηση και όχι τη συμπλήρωση των κριτηρίων επιλογής που αναφέρονται στο παράρτημα III και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 12 β – παράγραφος 2 (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή για περίοδο πέντε ετών από την [παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας]. Η Επιτροπή συντάσσει έκθεση σχετικά με την ανάθεση αρμοδιότητας το αργότερο εννέα μήνες πριν από το πέρας της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτήν την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 1

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα II α – σημείο 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων, και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί και ο αέρας ως φυσικός πόρος.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων, αέρα και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές·

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προστεθεί και ο αέρας ως φυσικός πόρος.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης)·

τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία (π.χ. λόγω μόλυνσης των υδάτων ή ατμοσφαιρικής ρύπανσης και θορύβου, συμπεριλαμβανομένων των δονήσεων

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

τη φύση των επιπτώσεων·

τη φύση των επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένου του αριθμού των δημιουργούμενων θέσεων εργασίας·

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Αναφορών (27.6.2013)

προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον
(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Νικόλαος Χουντής

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Εδώ και χρόνια, η Επιτροπή Αναφορών δέχεται πολύ μεγάλο αριθμό αναφορών που σχετίζονται με τις αδυναμίες και τις σοβαρές αναντιστοιχίες κατά την εφαρμογή της ισχύουσας οδηγίας ΕΠΕ. Πολλές από τις αναφορές αυτές ενσωματώθηκαν από την Επιτροπή στις διαδικασίες επί παραβάσει που ξεκίνησε εναντίον κρατών μελών τα οποία δεν τηρούν τις διατάξεις της οδηγίας αυτής. Η επιτροπή μας εκφράζει συνεπώς την ικανοποίησή της για την ευκαιρία που της δίνεται να διαθέσει για χρήσιμο σκοπό τις πολυάριθμες καταγγελίες που έχει λάβει και εξετάσει, χρησιμοποιώντας τες ως βάση στις εργασίες της με τις οποίες προσπαθεί να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας σαφέστερης και αποτελεσματικότερης οδηγίας για το μέλλον.

Η οδηγία ΕΠΕ υπήρξε κρίσιμης σημασίας μέσο για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρώπη εδώ και πολλά χρόνια, αλλά δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί σωστά σε όλα τα κράτη μέλη, ούτε εφαρμόζεται με πληρότητα σε όλα τα τοπικά έργα. Υπάρχουν αρκετοί τομείς που χρειάζονται ενίσχυση, και ιδίως όσον αφορά την συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια των έργων, αυξημένο βαθμό διαφάνειας, την ανάγκη ανεξάρτητης και αντικειμενικής υποβολής εκθέσεων, σαφέστερες διατάξεις για την προστασία της εθνικής κληρονομιάς, έναν σαφή μηχανισμό για την προτίμηση της φιλικότερης προς το περιβάλλον εναλλακτικής λύσης, νομική προστασία με ανασταλτικό αποτέλεσμα, καθώς και ρητή απαγόρευση των σοβαρών περιβαλλοντικών επιπτώσεων και, το κυριότερο, ενισχυμένη προτεραιότητα στις περιβαλλοντικές επιταγές.

Πραγματικά, τα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα που σχετίζονται με μεγάλα έργα υποδομών πολύ συχνά ασκούν αθέμιτη επιρροή στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, εις βάρος του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της οδηγίας ΕΠΕ είναι απαραίτητη για να εγγυηθούμε στους ευρωπαίους πολίτες ότι τα δικαιώματά τους γίνονται απολύτως σεβαστά και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σε θέση να εκπληρώνει τις δεσμεύσεις της, όπως προσδοκούν οι πολίτες, σε σχέση με τη βελτίωση της βιοποικιλότητας, την πρόληψη δραματικών αλλαγών στο κλίμα και την εξασφάλιση καλύτερης ισορροπίας μεταξύ της βελτίωσης των υποδομών, και των απαιτήσεων της φύσης. Η οδηγία ΕΠΕ συνδέεται από τη φύση της με άλλες οδηγίες, και ιδίως με την οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών και των φυσικών οικοτόπων, καθώς και με τις οδηγίες που αφορούν τη διαχείριση αποβλήτων. Τα παραρτήματα πρέπει να επανεξεταστούν διεξοδικά, όσον αφορά ιδίως τις προτεραιότητες σε αυτά τα πεδία.

Ο συντάκτης εκφράζει ικανοποίηση για την ολιστική προσέγγιση της οδηγίας ΕΠΕ, που στο μέλλον θα μπορούσε να καλύπτει και άλλα σχετικά πεδία πολιτικής, όπως η βιοποικιλότητα και η αλλαγή του κλίματος. Για να βελτιωθεί, λοιπόν, η σαφήνεια και να ενισχυθούν οι διατάξεις της οδηγίας, ο συντάκτης προτείνει ορισμένες τροπολογίες με στόχο την εξασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος:

- κατάργηση των εξαιρέσεων που οφείλονται σε ειδικές εθνικές νομοθετικές πράξεις,

- απόδοση στους πολίτες του δικαιώματος να συμμετέχουν στις διαδικασίες ελέγχου και οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής,

- οι αποφάσεις ελέγχου και οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής να υπόκεινται σε άμεση και έγκαιρη δικαστική επανεξέταση,

- τα έργα να υπόκεινται στο σύνολό τους στην ΕΠΕ (και όχι μέρη των έργων, μια τακτική γνωστή ως «σαλαμοποίηση»),

- υποχρεωτική χρήση ανεξάρτητων «διαπιστευμένων και τεχνικά αρμόδιων εμπειρογνωμόνων», είτε από τον κύριο έργου είτε από την αρμόδια αρχή,

- εξασφάλιση ότι η παρακολούθηση καλύπτει τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας και ότι τα αποτελέσματά της υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και δημοσιοποιούνται·

- υποχρέωση του κύριου του έργου να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι υπάρχουν απρόβλεπτες αρνητικές συνέπειες.

Η επιτυχής αναθεώρηση της ισχύουσας ΕΠΕ, πρέπει να συνεπάγεται την ανάγκη να εξασφαλιστεί ότι η κανονιστική ρύθμιση και η πραγματική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και το διοικητικό της κόστος, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως επένδυση στο μέλλον του περιβάλλοντός μας και στην υγεία και την ευημερία των ευρωπαίων πολιτών.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Αναφορών καλεί την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρμόνισε τις αρχές περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων (για τον τύπο των έργων που πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση, τις κύριες υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το περιεχόμενο της εκτίμησης και τη συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και του κοινού), και συμβάλλει στην υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

(1) Η οδηγία 2011/92/EΕ εναρμόνισε τις αρχές περιβαλλοντικής εκτίμησης έργων με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων (για τον τύπο των έργων που πρέπει να υποβάλλονται σε εκτίμηση, τις κύριες υποχρεώσεις του κυρίου έργου, το περιεχόμενο της εκτίμησης και τη συμμετοχή των αρμοδίων αρχών και του κοινού), και συμβάλλει στην υψηλή προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεσπίζουν αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

Τροπολογία  2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να οργανωθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με στρατηγικές και πολιτικές που έχουν αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής αρμοδιότητας.

(3) Είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί η οδηγία 2011/92/EΕ ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της διαδικασίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, να οργανωθούν τα διάφορα στάδια της διαδικασίας και να αυξηθούν η συνοχή και η συνέργεια με άλλα νομοθετήματα και πολιτικές της ΕΕ, καθώς και με στρατηγικές και πολιτικές που έχουν αναπτύξει κράτη μέλη σε πεδία εθνικής αρμοδιότητας. Απώτερος στόχος της τροποποίησης της οδηγίας αυτής είναι η εξασφάλιση της αποτελεσματικότερης εφαρμογής της σε επίπεδο κρατών μελών.

 

Σε πολλές περιπτώσεις, οι διοικητικές διαδικασίες έχουν καταστεί ιδιαίτερα περίπλοκες και εκτεταμένες, γεγονός που προκαλεί καθυστερήσεις και δημιουργεί πρόσθετους κινδύνους για την προστασία του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό, η απλούστευση και η εναρμόνιση των διαδικασιών πρέπει να είναι ένας από τους στόχους της οδηγίας. Πρέπει να εξεταστεί η καταλληλότητα της δημιουργίας μιας υπηρεσίας ενιαίας εξυπηρέτησης, με σκοπό να καταστεί δυνατή η συντονισμένη αξιολόγηση ή οι κοινές διαδικασίες όταν απαιτούνται πολλές ΕΠΕ, για παράδειγμα σε περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, καθώς και ο καθορισμός πιο συγκεκριμένων κριτηρίων για τις υποχρεωτικές αξιολογήσεις.

Τροπολογία  3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Στην περίπτωση έργων με πιθανές διασυνοριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη συγκροτούν μια κοινή υπηρεσία ενιαίας εξυπηρέτησης στην οποία πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα και η οποία είναι αρμόδια για όλα τα στάδια της διαδικασίας. Για την τελική έγκριση του έργου απαιτείται η σύμφωνη γνώμη όλων των ενδιαφερομένων κρατών μελών.

Τροπολογία  4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Η αναθεωρημένη οδηγία 2011/92/ΕΕ θα πρέπει επίσης να εξασφαλίζει τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της αποδοτικής χρήσης των πόρων και την υποστήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ευρώπη. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται απλούστευση και εναρμόνιση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Τροπολογία  5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Την τελευταία δεκαετία, περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η αποτελεσματική χρήση των πόρων, η βιοποικιλότητα, η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι φυσικών καταστροφών, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη χάραξη πολιτικής και πρέπει επομένως να αποτελούν καίρια στοιχεία των διαδικασιών εκτίμησης και λήψης αποφάσεων, ειδικά όταν πρόκειται για έργα υποδομής.

(4) Την τελευταία δεκαετία, περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η αποτελεσματική χρήση και η βιωσιμότητα των πόρων, η προστασία της βιοποικιλότητας, η χρήση του εδάφους, η κλιματική αλλαγή και οι κίνδυνοι φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών, έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία για τη χάραξη πολιτικής. Πρέπει επομένως να αποτελούν σημαντικά στοιχεία των διαδικασιών εκτίμησης και λήψης αποφάσεων για κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό έργο που ενδέχεται να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, ειδικά όταν πρόκειται για έργα υποδομής.

 

Δεδομένου ότι η Επιτροπή δεν έχει καθορίσει κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της οδηγίας για τη διατήρηση της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, η Επιτροπή προτείνει κατάλογο κριτηρίων και υποδείξεων με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας.

Τροπολογία  6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Ο προβλεπόμενος καλύτερος συνυπολογισμός των περιβαλλοντικών κριτηρίων σε κάθε έργο μπορεί επίσης να αποδειχθεί αντιπαραγωγικός εάν εντείνει τον περίπλοκο χαρακτήρα των διαδικασιών και επιμηκύνει τις προθεσμίες έγκρισης και επικύρωσης της κάθε φάσης. Τούτο μπορεί να αυξήσει το κόστος και ενδέχεται να αποτελέσει ακόμη και απειλή για το περιβάλλον εξ αιτίας της πολύ μεγάλης διάρκειας ολοκλήρωσης έργων υποδομής.

Τροπολογία  7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4β) Τα περιβαλλοντικά ζητήματα που σχετίζονται με έργα υποδομής δεν πρέπει να κρύβουν το γεγονός ότι οποιοδήποτε έργο θα έχει αναπόφευκτα επιπτώσεις στο περιβάλλον, και ότι η προσοχή πρέπει να στρέφεται στο συσχετισμό ανάμεσα στην αξία του έργου και στην περιβαλλοντική του επίπτωση.

Τροπολογία  8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», η Επιτροπή δεσμεύθηκε να συμπεριλάβει ευρύτερα ζητήματα αποδοτικής χρήσης των πόρων στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας 2011/92/EΕ.

(5) Στην ανακοίνωσή της με τίτλο «Χάρτης πορείας για μια αποδοτική, από πλευράς πόρων, Ευρώπη», η Επιτροπή δεσμεύθηκε να συμπεριλάβει ευρύτερα ζητήματα αποδοτικής και βιώσιμης χρήσης των πόρων στο πλαίσιο αναθεώρησης της οδηγίας 2011/92/EΕ.

Τροπολογία  9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9) Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να προκαλεί ζημίες στο περιβάλλον και να διακυβεύει την οικονομική ανάπτυξη. Συνεπώς, η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα της Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί ώστε να αντιμετωπισθεί με αποτελεσματικό τρόπο η κλιματική αλλαγή σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι ενέργειες μετριασμού της πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο ενωσιακής νομοθεσίας σε πολλούς τομείς.

(9) Η κλιματική αλλαγή θα συνεχίσει να αποτελεί απειλή για το περιβάλλον και να διακυβεύει την προβλεψιμότητα της οικονομικής ανάπτυξης. Συνεπώς, η περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική ανθεκτικότητα της Ένωσης πρέπει να ενισχυθεί ώστε να αντιμετωπισθεί με αποτελεσματικό τρόπο η κλιματική αλλαγή σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και οι ενέργειες μετριασμού της πρέπει να αποτελέσουν το αντικείμενο ενωσιακής νομοθεσίας σε πολλούς τομείς.

Τροπολογία  10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/92/EΕ ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την οδηγία στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.

(13) Η πείρα έχει δείξει ότι, σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2011/92/EΕ ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις και, επομένως, πρέπει να προβλεφθεί ότι επιτρέπεται στα κράτη μέλη να μην εφαρμόζουν την οδηγία, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για έργα που έχουν ως αποκλειστικό σκοπό των αντιμετώπιση έκτακτης κατάστασης ανάγκης, με την προϋπόθεση ότι διαβιβάζονται εγκαίρως οι κατάλληλες πληροφορίες που αιτιολογούν την επιλογή στην Επιτροπή και στο ενδιαφερόμενο κοινό, και με την προϋπόθεση ότι έχουν εξεταστεί τυχόν άλλες εφικτές εναλλακτικές λύσεις. Σε περιπτώσεις διασυνοριακών έργων, η Επιτροπή πρέπει, εάν και εφόσον ενδείκνυται και είναι δυνατόν, να διαδραματίζει πιο προορατικό και διευκολυντικό ρόλο.

Τροπολογία  11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(16) Οι αρμόδιες αρχές, όταν προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν να προκληθούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να καθορίζουν ποια είναι τα πλέον συναφή κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να χρησιμοποιούνται οι τυχόν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες που προέκυψαν από άλλες εκτιμήσεις με βάση την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά η διαδικασία ελέγχου. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί το περιεχόμενο της απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

(16) Οι αρμόδιες αρχές, όταν προσδιορίζουν κατά πόσον είναι πιθανόν να προκληθούν σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, πρέπει να καθορίζουν ευκρινώς και αυστηρώς ποια είναι τα πλέον συναφή κριτήρια που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να χρησιμοποιούνται οι τυχόν διαθέσιμες πρόσθετες πληροφορίες που προέκυψαν από άλλες εκτιμήσεις με βάση την ενωσιακή νομοθεσία, ώστε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και με διαφάνεια η διαδικασία ελέγχου. Εν προκειμένω, είναι σκόπιμο να διευκρινισθεί το περιεχόμενο της απόφασης ελέγχου, ιδίως όταν δεν απαιτείται περιβαλλοντική εκτίμηση.

Τροπολογία  12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17) Πρέπει να απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να προσδιορίζουν το πεδίο και το επίπεδο λεπτομερειών των υποβαλλόμενων στην περιβαλλοντική έκθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών (πεδίο εφαρμογής). Για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίμησης και να οργανωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι σημαντικό να καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι κατηγορίες πληροφοριών με βάση τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα προβαίνουν στον εν λόγω προσδιορισμό.

(17) Πρέπει να απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές να προσδιορίζουν το πεδίο και το επίπεδο λεπτομερειών των υποβαλλόμενων στην περιβαλλοντική έκθεση περιβαλλοντικών πληροφοριών (πεδίο εφαρμογής). Για να βελτιωθεί η ποιότητα της εκτίμησης, η απλούστευση των διαδικασιών και να οργανωθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων, είναι σημαντικό να καθορισθούν σε επίπεδο Ένωσης οι κατηγορίες πληροφοριών με βάση τις οποίες οι αρμόδιες αρχές θα προβαίνουν στον εν λόγω προσδιορισμό.

Τροπολογία  13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση εύλογων εναλλακτικών λύσεων του προτεινόμενου έργου, καθώς και την ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας εκτίμησης και ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο στάδιο της μελέτης του έργου.

(18) Η περιβαλλοντική έκθεση του κυρίου έργου για ένα έργο πρέπει να περιλαμβάνει εκτίμηση όλων των εύλογων εναλλακτικών λύσεων του προτεινόμενου έργου, καθώς και την ενδεχόμενη εξέλιξη της υπάρχουσας κατάστασης του περιβάλλοντος χωρίς την υλοποίηση του έργου (βασικό σενάριο), ως μέσο βελτίωσης της ποιότητας της διαδικασίας εκτίμησης και ενσωμάτωσης των περιβαλλοντικών θεμάτων σε πρώιμο στάδιο της μελέτης του έργου.

Τροπολογία  14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(20) Για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας, πρέπει να απαιτείται να αιτιολογεί η αρμόδια αρχή την απόφασή της για τη χορήγηση άδειας υλοποίησης ενός έργου, επισημαίνοντας ότι έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν και τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί.

(20) Για να εξασφαλισθεί διαφάνεια και υποχρέωση λογοδοσίας, πρέπει να απαιτείται να αιτιολογεί λεπτομερώς και πλήρως η αρμόδια αρχή την απόφασή της για τη χορήγηση άδειας υλοποίησης ενός έργου, επισημαίνοντας ότι έλαβε υπόψη της τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήθηκαν με το ενδιαφερόμενο κοινό και όλες τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί. Σε περίπτωση μη τήρησης αυτού του όρου, θα πρέπει το ενδιαφερόμενο κοινό να έχει δικαίωμα προσφυγής κατά της απόφασης.

Τροπολογία  15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για την παρακολούθηση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία έργων, ώστε να εξασφαλισθεί κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλισθεί ότι, μετά την υλοποίηση μέτρων μετριασμού και αντιστάθμισης των επιπτώσεων, οι επιπτώσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η εν λόγω παρακολούθηση δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής.

(21) Είναι σκόπιμο να καθιερωθούν ελάχιστες κοινές απαιτήσεις για την παρακολούθηση σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων από την κατασκευή και τη λειτουργία έργων, ώστε να εξασφαλισθεί κοινή προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη και να διασφαλισθεί ότι, μετά την υλοποίηση μέτρων μετριασμού και αντιστάθμισης των επιπτώσεων, οι επιπτώσεις δεν υπερβαίνουν αυτές που είχαν αρχικά προβλεφθεί. Η εν λόγω παρακολούθηση δεν πρέπει να αλληλεπικαλύπτει την παρακολούθηση που απαιτείται με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα ή να είναι επιπρόσθετη αυτής. Όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι υπάρχουν απρόβλεπτες δυσμενείς συνέπειες, θα πρέπει να προβλέπονται κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες.

Τροπολογία  16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 22 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(22α) Η συμμετοχή του κοινού, σύμφωνα με τη Σύμβαση του Aarhus, στη λήψη των αποφάσεων σε πρώιμο στάδιο έχει κρίσιμη σημασία για να εξασφαλιστεί ότι αυτός που παίρνει τις αποφάσεις θα λαμβάνει υπόψη γνώμες και ανησυχίες που μπορεί να έχουν σημασία για τις εν λόγω αποφάσεις, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτόν τη λογοδοσία και τη διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, βελτιώνοντας την ποιότητα των ίδιων των αποφάσεων και συμβάλλοντας στην ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα.

Τροπολογία  17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(28) Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, λόγω του πεδίου εφαρμογής της, της σοβαρότητας και της διασυνοριακής φύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν, είναι δυνατόν συνεπώς να επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, όπως διατυπώνεται στο εν λόγω άρθρο, η παρούσα οδηγία δεν υπερβαίνει τα αναγκαία όρια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

(28) Επειδή ο στόχος της παρούσας οδηγίας, ήτοι να εξασφαλισθεί υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, της ποιότητας της ζωής και της ανθρώπινης υγείας, με την καθιέρωση ελάχιστων απαιτήσεων για την εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί επαρκώς από τα κράτη μέλη και, λόγω του πεδίου εφαρμογής της, της σοβαρότητας και της διασυνοριακής φύσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που πρέπει να αντιμετωπισθούν, είναι δυνατόν συνεπώς να επιτευχθεί με καλύτερο τρόπο σε επίπεδο Ένωσης, η Ένωση δύναται να εγκρίνει μέτρα, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας που καθορίζεται στο άρθρο 5 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία  18

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο α –

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο α – περίπτωση 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή κατεδάφισης, ή άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών κατασκευών,

- η εκτέλεση εργασιών κατασκευής ή άλλων εγκαταστάσεων ή τεχνικών κατασκευών,

 

- η εκτέλεση εργασιών κατεδάφισης που αφορούν κατασκευές ή άλλες εγκαταστάσεις ή τεχνικές κατασκευές,

 

- άλλες επεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον ή το τοπίο, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι επεμβάσεις που αφορούν την εξόρυξη των ορυκτών πόρων.

Τροπολογία  19

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχεία στ α και στ β (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) Στην παράγραφο 2, προστίθεται ο ακόλουθος ορισμός:

β) στην παράγραφο 2 προστίθενται οι ακόλουθοι ορισμοί: «εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων»:

Τροπολογία  20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«ζ α) «βιοποικιλότητα»: καλύπτει όλα τα είδη χλωρίδας και πανίδας και τους οικοτόπους τους και σημαίνει την ποικιλομορφία των έμβιων όντων κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των επίγειων και των θαλάσσιων και λοιπών υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των οικολογικών συμπλεγμάτων των οποίων αυτά αποτελούν μέρος· περιλαμβάνει επίσης την ποικιλότητα εντός και μεταξύ των ειδών, καθώς και των οικοσυστημάτων.»

Τροπολογία  21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο ζ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«ζβ) «διορθωτικές ενέργειες»: περαιτέρω μέτρα μετριασμού και/ή αντιστάθμισης που μπορεί να λάβει ο κύριος έργου για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων δυσμενών συνεπειών ή καθαρής απώλειας βιοποικιλότητας που διαπιστώνεται κατά την εφαρμογή ενός έργου, όπως αυτές που ενδέχεται να προκύψουν από ανεπάρκειες στον μετριασμό των επιπτώσεων της κατασκευής ή της λειτουργίας έργου για το οποίο έχει ήδη χορηγηθεί άδεια.»

Τροπολογία  22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«ανεξάρτητος»: ικανός για πραγματοποίηση αντικειμενικής και συνεκτικής αξιολόγησης, τεχνικής/επιστημονικής, χωρίς να υπόκειται σε οποιαδήποτε πραγματική, αντιληπτή ή εμφανή σύγκρουση συμφερόντων, σε ό,τι αφορά την αρμόδια αρχή, τον κύριο του έργου και/ή τις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές.

Τροπολογία  23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«κοινές διαδικασίες»: στο πλαίσιο της κοινής διαδικασίας, η αρμόδια αρχή εκδίδει μία εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων, στην οποία ενσωματώνει τις εκτιμήσεις μιας ή περισσοτέρων αρχών, με την επιφύλαξη τυχόν διατάξεων άλλης σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία  24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β– σημείο 1 (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 2 – στοιχείο στ γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«Εκτίμηση οπτικών επιπτώσεων»: Οι οπτικές επιπτώσεις ορίζονται ως μεταβολή στην εμφάνιση του οικιστικού ή φυσικού τοπίου και των αστικών περιοχών ως αποτέλεσμα ανάπτυξης η οποία μπορεί να είναι θετική (βελτίωση) ή αρνητική (επιδείνωση). Η εκτίμηση οπτικών επιπτώσεων καλύπτει επίσης την κατεδάφιση κτισμάτων τα οποία προστατεύονται ή διαδραματίζουν στρατηγικό ρόλο στην παραδοσιακή εικόνα ενός μέρους ή τοπίου. Καλύπτει την εμφανή αλλαγή της γεωλογικής μορφολογίας, καθώς και κάθε άλλο εμπόδιο, όπως κτήρια ή τοιχώματα τα οποία περιορίζουν τη θέα προς τη φύση καθώς και την αρμονία του τοπίου. Οι οπτικές επιπτώσεις αξιολογούνται κατά κύριο λόγο βάσει ποιοτικών κριτηρίων, τα οποία αφορούν την ανθρώπινη εκτίμηση του τοπίου και την αλληλεπίδραση με αυτό, καθώς και την αξία που προσδίδουν τα χαρακτηριστικά αυτά σε έναν τόπο (genius loci).

Τροπολογία  25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 1 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1– παράγραφος 2 – στοιχείο στ δ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

«απλούστευση»: η μείωση των απαιτούμενων εντύπων, η δημιουργία κοινών διαδικασιών και εργαλείων συντονισμού με σκοπό την ολοκλήρωση των εκτιμήσεων που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες αρχές. Ως απλούστευση νοείται επίσης η καθιέρωση κοινών κριτηρίων, η μείωση των προθεσμιών για την υποβολή εκθέσεων και η ενίσχυση των αντικειμενικών και επιστημονικών αξιολογήσεων.

Τροπολογία  26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 1 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς.»

«3. Τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίζουν, κατά περίπτωση εάν αυτό προβλέπεται από το εθνικό δίκαιο, να μην εφαρμόζουν την παρούσα οδηγία για έργα που εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς εθνικής άμυνας ή έκτακτων περιπτώσεων πολιτικής προστασίας, εφόσον κρίνουν ότι η εφαρμογή της οδηγίας θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στους σκοπούς αυτούς, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αξιολογήσει κατάλληλα τυχόν εφικτές εναλλακτικές λύσεις και μπορούν να δικαιολογήσουν την τελική επιλογή στην Επιτροπή.

Τροπολογία  27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 2 – εισαγωγικό μέρος

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 2 – παράγραφοι 3 και 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) Στο άρθρο 2, η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

(2) Στο άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 και 4 αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο:

Τροπολογία  28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/EU

Άρθρο 2 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3. Έργα, για τα οποία προκύπτει ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για την εκπλήρωση των απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας.

"3. Έργα, περιλαμβανομένων εκείνων που έχουν διασυνοριακές επιπτώσεις, για τα οποία προκύπτει ταυτόχρονα υποχρέωση διενέργειας εκτιμήσεων των επιπτώσεών τους στο περιβάλλον από την παρούσα οδηγία και άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, υποβάλλονται σε συντονισμένες ή κοινές διαδικασίες για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων της σχετικής ενωσιακής νομοθεσίας. Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζεται η αυστηρότερη δυνατή νομοθεσία.

Τροπολογία  29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 3

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 3 – στοιχεία α, β, γ, γ α και δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(**)·

α) στον πληθυσμό, την ανθρώπινη υγεία και τη βιοποικιλότητα, και ιδίως τα προστατευόμενα είδη και ενδιαιτήματα με βάση την οδηγία 92/43/EΟΚ(*) του Συμβουλίου και την οδηγία 2009/147/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου(**), καθώς και η σκοπιμότητα να αποφευχθούν οποιεσδήποτε απώλειες βιοποικιλότητας·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και την κλιματική αλλαγή·

β) στο έδαφος, τα ύδατα, τον αέρα και το κλίμα·

γ) στα υλικά αγαθά, την πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό τοπίο·

γ) στα υλικά αγαθά και το φυσικό τοπίο·

 

γ α) σε χώρους πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 3, εδάφιο 4 της ΣΕΕ·

δ) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β) και γ)·

δ) στην αλληλεπίδραση μεταξύ των παραγόντων που αναφέρονται στα στοιχεία α), β), γ) και (γ α) καθώς και στα αθροιστικά και διασυνοριακά αποτελέσματα αυτών των παραγόντων·

Τροπολογία  30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο -α (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-α) Η παράγραφος 2 τροποποιείται ως εξής:

 

«2. Με την επιφύλαξη του άρθρου 2 παράγραφος 4, για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα II, τα κράτη μέλη αποφασίζουν, στο πλαίσιο διαδικασίας ενδελεχούς ελέγχου, κατά πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

 

Ο κύριος έργου, για τα έργα που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙ, μπορεί να επιλέξει κατά πόσο το έργο θα υποβληθεί σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10.

 

Τα κράτη μέλη αποφασίζουν βάσει:

 

α) κατά περίπτωση εξέτασης·

 

ή

 

β) κατωτάτων ορίων ή κριτηρίων που καθορίζει το κράτος μέλος.

 

2α. Για τον καθορισμό των κατά την παράγραφο 2 κατωτάτων ορίων και κριτηρίων, τα κράτη μέλη προσπαθούν να καθορίσουν ελαστικά κατώτατα όρια και κριτήρια που δεν θα αποκλείουν κανένα δημόσιο ή ιδιωτικό έργο που ενδέχεται να έχει σημαντικές δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εφόσον εφαρμόζεται το στοιχείο β), πρέπει να πραγματοποιείται διαβούλευση με το κοινό κατά τον καθορισμό ορίων ή κριτηρίων.»

 

Η αρμόδια αρχή μπορεί να επιλέξει να ορίζει ότι ένα έργο που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ δεν υπόκειται σε εκτίμηση σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10 μόνο όταν είναι πεπεισμένη για την απουσία ενδεχομένως σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων του έργου αυτού στο περιβάλλον.

Τροπολογία  31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα II, ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου, τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο παράρτημα II.A.

«3. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα II, με την εξαίρεση των έργων πού δεν καλύπτουν ή υπερβαίνουν σχετικό όριο ή κριτήριο που έχει θέσει το κράτος μέλος στην παράγραφο 2 στοιχείο β), ο κύριος έργου παρέχει πληροφορίες σχετικές με τα χαρακτηριστικά του έργου και τον δυνητικό σημαντικό δυσμενή αντίκτυπό του στο περιβάλλον και τα μέτρα που προτείνει προκειμένου να αποφευχθούν ή να μειωθούν σημαντικές επιπτώσεις. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται καθορίζεται στο παράρτημα II.A. Οι λεπτομέρειες αυτές διατίθενται στο κοινό πριν από τον προσδιορισμό που γίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.»

Τροπολογία  32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο α

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Όταν διενεργείται εξέταση κατά περίπτωση ή καθορίζονται όρια ή κριτήρια για τους σκοπούς της παραγράφου 2, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια επιλογής που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και την χωροθέτηση του έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο παράρτημα III.»

4. Για έργα αναφερόμενα στο παράρτημα ΙΙ, η αρμόδια αρχή λαμβάνει υπόψη τα κριτήρια επιλογής που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά και τη χωροθέτηση του έργου και τον δυνητικό αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Λεπτομερής κατάλογος των κριτηρίων επιλογής που πρέπει να χρησιμοποιούνται καθορίζεται στο παράρτημα III.

Τροπολογία  33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«5. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2, με βάση τις πληροφορίες που παρείχε ο κύριος έργου και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα. Η απόφαση κατά την παράγραφο 2:

«5. Η αρμόδια αρχή προσδιορίζει τη θέση της σύμφωνα με την παράγραφο 2, λαμβάνοντας υπόψη όποιες πληροφορίες παρείχε ο κύριος έργου με βάση την παράγραφο 3 και συνεκτιμώντας, κατά περίπτωση, τα αποτελέσματα μελετών, προκαταρκτικών ελέγχων ή εκτιμήσεων των επιπτώσεων στο περιβάλλον με βάση άλλο ενωσιακό νομοθέτημα. Όταν η αρμόδια αρχή προσδιορίζει ότι δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, διότι το έργο δεν καλύπτει ή υπερβαίνει το σχετικό όριο ή κριτήριο που έχει θέσει το κράτος μέλος στην παράγραφο 2 στοιχείο β), ο προσδιορισμός αυτός δημοσιοποιείται. Σε άλλη περίπτωση, ο προσδιορισμός κατά την παράγραφο 2:

Τροπολογία  34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 4 – παράγραφος 6

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης από τον κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

6. Η αρμόδια αρχή λαμβάνει απόφαση σύμφωνα με την παράγραφο 2 εντός τριών μηνών από την υποβολή αίτησης από τον κύριο έργου για τη χορήγηση αδείας και με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί όλες οι απαραίτητες πληροφορίες. Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία έως και τρεις μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

Τροπολογία  35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου εκπονεί περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προτεινόμενου έργου, λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων εκτίμησης που υπάρχουν, των χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας και της χωροθέτησης του έργου, των χαρακτηριστικών των δυνητικών επιπτώσεων, των εναλλακτικών λύσεων του έργου, καθώς και της έκτασης στην οποία είναι δυνατή η καταλληλότερη εκτίμηση ορισμένων θεμάτων (και της αξιολόγησης των εναλλακτικών λύσεων) σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του επιπέδου μελέτης, ή με βάση άλλες απαιτήσεις εκτίμησης. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.

«1. Όταν πρέπει να διενεργηθεί εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα άρθρα 5 έως 10, ο κύριος έργου προσφεύγει στις υπηρεσίες διαπιστευμένου ανεξάρτητου εμπειρογνώμονα, όπως ορίζεται στο άρθρο 1, παράγραφος 2, στοιχείο στ α), για να εκπονήσει περιβαλλοντική έκθεση. Η περιβαλλοντική έκθεση βασίζεται στον προσδιορισμό κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου και περιέχει τις πληροφορίες που ευλόγως ενδέχεται να απαιτούνται για τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο του προτεινόμενου έργου συμπεριλαμβανομένης εκτίμησης οπτικών επιπτώσεων κατά περίπτωση, λαμβανομένων υπόψη των γνώσεων και των μεθόδων εκτίμησης που υπάρχουν, των χαρακτηριστικών, της τεχνικής επάρκειας και της χωροθέτησης του έργου και των χαρακτηριστικών των δυνητικών επιπτώσεων και των εναλλακτικών λύσεων του έργου. Λεπτομερής κατάλογος των πληροφοριών που πρέπει να παρέχονται στην περιβαλλοντική έκθεση καθορίζεται στο παράρτημα IV.

Τροπολογία  36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 και τον κύριο έργου, προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών που πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Προσδιορίζει ιδίως:

2. Η αρμόδια αρχή, αφού συμβουλευθεί τις αρχές που αναφέρονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1, τον κύριο έργου και το ενδιαφερόμενο κοινό, προσδιορίζει το πεδίο εφαρμογής και το επίπεδο ακρίβειας των πληροφοριών όπως προβλέπει το παράρτημα IV που πρέπει να συμπεριλάβει ο κύριος έργου στην περιβαλλοντική έκθεση, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον το ζητεί ο φορέας της εκμετάλλευσης. Προσδιορίζει ιδίως:

Τροπολογία  37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η αρμόδια αρχή μπορεί επίσης να ζητήσει τη συνδρομή διαπιστευμένων και τεχνικά αρμόδιων εμπειρογνωμόνων, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν, ζητεί επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο έργου μόνον εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από νέες συνθήκες δεόντως διευκρινιζόμενες από την αρμόδια αρχή.

Η αρμόδια αρχή οφείλει να μεριμνήσει ότι η έκθεση εκπονήθηκε ή επαληθεύθηκε από διαπιστευμένους, ανεξάρτητους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου. Κατόπιν, μπορεί να ζητεί επιπλέον πληροφορίες από τον κύριο έργου εφόσον η υποβολή τους δικαιολογείται από νέες συνθήκες.

Τροπολογία  38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) ο κύριος έργου εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική έκθεση συντάσσεται από διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή

α) ο κύριος έργου μπορεί επίσης να ζητεί την εκπόνηση της περιβαλλοντικής έκθεσης από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες.

Τροπολογία  39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι η περιβαλλοντική έκθεση ελέγχεται από διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες ή/και επιτροπές εθνικών εμπειρογνωμόνων.

Διαγράφεται

Τροπολογία  40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφόσον διαπιστευμένοι και τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση.

Εφόσον ανεξάρτητοι και τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες επικουρήσουν την αρμόδια αρχή στον προσδιορισμό που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2, ο κύριος έργου δεν καλεί τους ίδιους εμπειρογνώμονες να εκπονήσουν την περιβαλλοντική έκθεση.

Τροπολογία  41

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 5 – παράγραφος 3 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε διαπιστευμένους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες και επιλογής τους (παραδείγματος χάρη απαιτούμενα προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, αδειοδότηση και απόρριψη) προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη.

Οι λεπτομερείς ρυθμίσεις προσφυγής σε ανεξάρτητους και τεχνικά αρμόδιους εμπειρογνώμονες και επιλογής τους (παραδείγματος χάρη απαιτούμενα προσόντα, ανάθεση αξιολόγησης, αδειοδότηση, απόρριψη και κυρώσεις) προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4.

Τροπολογία  42

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β – εισαγωγικό μέρος

2012/0297

Άρθρο 6 – παράγραφοι 7 και 8

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 7 και 8:

Τροπολογία  43

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή μέγιστης διάρκειας 60 ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα κατά επιπλέον 30 ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης.

Τα χρονοδιαγράμματα διαβούλευσης με το κοινό για την περιβαλλοντική έκθεση που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 είναι ελάχιστης διάρκειας 30 ημερών ή μέγιστης διάρκειας 60 ημερών. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον το απαιτεί η φύση, η πολυπλοκότητα, η χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει το εν λόγω χρονοδιάγραμμα έως και 30 ημέρες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης.»

Τροπολογία  44

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 6 – παράγραφος 7 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πραγματική συμμετοχή του ενδιαφερόμενου κοινού στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής ή των αρχών που είναι αρμόδιες για την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία διατίθενται στο κοινό ανά πάσα στιγμή, και ότι παρέχεται εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε αυτές, και ανεξάρτητα από την ύπαρξη συγκεκριμένου έργου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και υπόκειται σε υποχρέωση πραγματοποίησης εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, και ότι δίδεται η δέουσα προσοχή στις παρατηρήσεις και τις γνώμες που εκφράζει το κοινό.

Τροπολογία  45

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες δυσμενείς επιπτώσεις.

Εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει να χορηγήσει την άδεια, εξασφαλίζει ότι η χορήγηση αδείας περιέχει μέτρα παρακολούθησης των σημαντικών αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων τόσο στο στάδιο της κατασκευής όσο και σε εκείνο της λειτουργίας, ώστε να αξιολογηθεί η υλοποίηση και η αναμενόμενη αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού ή αντιστάθμισής τους, και να εντοπισθούν τυχόν απρόβλεπτες σημαντικές δυσμενείς επιπτώσεις και/ή καθαρή απώλεια βιοποικιλότητας και να προωθηθούν διορθωτικά μέτρα.

Τροπολογία  46

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Το είδος των υπό παρακολούθηση παραμέτρων και η διάρκεια παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Το είδος των υπό παρακολούθηση παραμέτρων και η διάρκεια παρακολούθησης ανταποκρίνονται στη φύση, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου και στη σοβαρότητα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Τα συμπεράσματα της εν λόγω παρακολούθησης από τα στάδια της κατασκευής και της λειτουργίας υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή και διαδίδονται ενεργά σύμφωνα με την οδηγία 2003/4/ΕΚ. Επιτρέπεται η χρήση υφιστάμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης που απορρέουν από άλλο ενωσιακό νομοθέτημα, κατά περίπτωση.

Τροπολογία  47

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – εδάφιο 4 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όταν η παρακολούθηση δείχνει ότι υπάρχουν σημαντικές απρόβλεπτες δυσμενείς συνέπειες, ο κύριος του έργου είναι υποχρεωμένος να προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες. Οι κύριοι έργου, οι τεχνικά αρμόδιοι εμπειρογνώμονες και/ή οι εθνικοί εμπειρογνώμονες μπορεί να υπόκεινται σε ποινές και/ή κυρώσεις εάν οι απρόβλεπτες δυσμενείς περιβαλλοντικές συνέπειες οφείλονται σε αμέλεια ή σε σοβαρή παράβαση των προτύπων διαπίστευσης. Οι προτάσεις του κυρίου του έργου για διορθωτικές ενέργειες δημοσιοποιούνται και εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή ή τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση.

Τροπολογία  48

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 8

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 8 – παράγραφος 3 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία κατά τρεις περαιτέρω μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

Ανάλογα με τη φύση, την πολυπλοκότητα, τη χωροθέτηση και το μέγεθος του προτεινόμενου έργου, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την εν λόγω προθεσμία έως και τρεις μήνες· στην περίπτωση αυτή, η αρμόδια αρχή ενημερώνει τον κύριο έργου για τους λόγους παράτασης της προθεσμίας και για την αναμενόμενη ημερομηνία έκδοσης της απόφασής της.

Τροπολογία  49

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9 – στοιχείο α –

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δ α) το δικαίωμα του ενδιαφερόμενου κοινού να αμφισβητήσει τις πληροφορίες που έχουν παρασχεθεί και να κινήσει νομικές διαδικασίες δυνάμει του άρθρου 11.

Τροπολογία  50

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 9 – στοιχείο β

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 9 – παράγραφοι 3 β και 3 γ (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 3:

β) προστίθενται οι ακόλουθες παράγραφοι 3, 4 και 5:

 

«4. Το κοινό μπορεί να εγείρει νομική αμφισβήτηση, μεταξύ άλλων με υποβολή αίτησης για λήψη ασφαλιστικών μέτρων, σε σχέση με την απόφαση χορήγησης της άδειας, κινώντας τις νομικές διαδικασίες εντός τριών μηνών μετά τη δημοσιοποίηση της έκδοσης της επίσημης απόφασης της αρμόδιας αρχής.

 

5. Η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές εξασφαλίζουν ότι τα έργα για τα οποία έχει χορηγηθεί άδεια δεν ξεκινούν πριν από τη λήξη της προθεσμίας για νομική αμφισβήτηση.»

Τροπολογία  51

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 9 α (νέα)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 9 α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9α) Μετά το άρθρο 9 προστίθεται το ακόλουθο άρθρο:

 

«(9α) Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η αρμόδια αρχή ή οι αρμόδιες αρχές, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που απορρέουν από την παρούσα οδηγία, δεν βρίσκονται σε σύγκρουση συμφερόντων σύμφωνα με οποιεσδήποτε νομοθετικές διατάξεις που τις δεσμεύουν.»

Τροπολογία  52

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – σημείο 1 – παράγραφος 9 α (νέα)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 11 – παράγραφοι 5 α και 5 β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(9β) Το άρθρο 11 τροποποιείται ως εξής:

 

α) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 6:

 

«(6) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι η παραβίαση διαδικαστικών και τυπικών κανόνων δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της άδειας, εάν η σχετική απόφαση δεν θα ήταν πιθανότατα διαφορετική σε περίπτωση που δεν θα είχε διαπραχθεί παράβαση. Τούτο ισχύει ειδικότερα στις εξής περιπτώσεις:

 

α) σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε παρασχεθεί η δυνατότητα μεμονωμένα πρόσωπα ή αρχές να συμμετάσχουν στη λήψη απόφασης, παρότι η παρούσα οδηγία προβλέπει τη συμμετοχή των εν λόγω αρχών ή του κοινού, αλλά τα διακυβευόμενα συμφέροντα δεν ήταν σημαντικά ή είχαν ληφθεί υπόψη στην απόφαση,

 

β) όταν οι πληροφορίες που προβλέπονται στο άρθρο 9 παράγραφος 1 είναι ελλιπείς, ή

 

γ) όταν ανακοίνωση που προβλέπεται από την παρούσα οδηγία εκδόθηκε με εσφαλμένο τρόπο, αλλά παρ’όλα αυτά ο επιδιωκόμενος στόχος της ανακοίνωσης επιτεύχθηκε.

 

Η παρούσα διάταξη δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να ορίζουν στο εθνικό τους δίκαιο ότι πρέπει να έχει διαπραχθεί παράβαση του νόμου επιπλέον της διαδικαστικής παράβασης.»

 

β) προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 7:

 

«(7) Τα κράτη μέλη μπορούν να ορίζουν ότι τυχόν στάδια της διαδικασίας τα οποία έχουν εφαρμοστεί εσφαλμένα μπορούν να διορθωθούν ακόμη και μετά την έκδοση της απόφασης, εφόσον η διαδικαστική παράβαση δεν είναι σοβαρή και δεν θίγει τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του έργου. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, σε περίπτωση επακόλουθης διόρθωσης σταδίων της διαδικασίας που έχουν εφαρμοστεί εσφαλμένα, οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν εκ νέου απόφαση χωρίς να προδικάζεται το αποτέλεσμα.»

Τροπολογία  53

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 11

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Άρθρο 12 α και άρθρο 12 β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11) Προστίθενται τα ακόλουθα άρθρα 12α και 12β:

Διαγράφεται

«Άρθρο12α

 

Η Επιτροπή έχει την αρμοδιότητα να εκδίδει πράξεις κατ’ εξουσιοδότηση, σύμφωνα με το άρθρο 12β, για τα κριτήρια επιλογής που αναφέρονται στο παράρτημα III και τις πληροφορίες που αναφέρονται στα παραρτήματα II.A και IV, με σκοπό την προσαρμογή τους στην επιστημονική και την τεχνική πρόοδο.

 

Άρθρο 12β

 

1. Η αρμοδιότητα έκδοσης κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων ανατίθεται στην Επιτροπή υπό τους όρους του παρόντος άρθρου.

 

2. Η αρμοδιότητα που προβλέπεται στο άρθρο 12α ανατίθεται στην Επιτροπή επ’ αόριστον από την [παρακαλείται η Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εισάγει την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας].

 

3. Η κατά το άρθρο 12α εξουσιοδότηση είναι ανακλητή ανά πάσα στιγμή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο. Η απόφαση ανάκλησης τερματίζει την ανάθεση της αρμοδιότητας που προσδιορίζεται στην εν λόγω απόφαση. Αρχίζει να ισχύει την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε ημερομηνία που ορίζεται σε αυτήν. Δεν θίγει το κύρος των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων που ήδη ισχύουν.

 

4. Η Επιτροπή, μόλις εκδώσει κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, την κοινοποιεί ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο.

 

5. Πράξη κατ’ εξουσιοδότηση που εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 12α αρχίζει να ισχύει μόνο εάν εντός δύο μηνών από την κοινοποίηση της εν λόγω πράξης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο δεν εγείρουν αντίρρηση ούτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ούτε το Συμβούλιο ή εάν, πριν από τη λήξη της προθεσμίας αυτής, τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο ενημερώσουν την Επιτροπή ότι δεν προτίθενται να εγείρουν αντίρρηση. Το εν λόγω χρονικό διάστημα παρατείνεται κατά δύο μήνες με πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή του Συμβουλίου.»

 

Τροπολογία  54

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο (νέο)

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα I – παράγραφος 4 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(-1) Στο παράρτημα I προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος:

 

4α. Υπαίθρια εξόρυξη και παρόμοιες υπαίθριες εξορυκτικές δραστηριότητες.

(Η έγκριση της παρούσας τροπολογίας οδηγεί αυτομάτως στη διαγραφή της «υπαίθριας εξόρυξης» από το στοιχείο α) της παραγράφου 2 («ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ») του παραρτήματος II της οδηγίας 2011/92/ΕΕ )

Τροπολογία  55

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 1

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα II.A – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους του κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας·

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους και του υπόγειου τμήματός του κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της κατεδάφισης.

Τροπολογία  56

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 1

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα II.A – παράγραφος 3 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

β) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων, αέρα και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

Τροπολογία  57

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – σημείο 1 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

γ) τη χρήση φυσικών πόρων, και ιδίως εδάφους, γης, υδάτων, αέρα και βιοποικιλότητας, καθώς και τις υδρομορφολογικές αλλαγές.

Τροπολογία  58

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) στ) τους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τους κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα ατυχημάτων ή καταστροφών και την ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους κινδύνους·

στ) στ) τους κινδύνους φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών και τους κινδύνους ατυχημάτων, ιδίως από υδρομορφολογικές αλλαγές, ουσίες ή από χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες ή ζωντανούς οργανισμούς, σε ιδιαίτερες συνθήκες επιφανείας ή υπεδάφους ή την εύλογη εναλλακτική χρήση, και την πιθανότητα ατυχημάτων ή καταστροφών και την ευαισθησία του έργου σε αυτούς τους κινδύνους·

Τροπολογία  59

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 1 – στοιχείο ι

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ι) τον αντίκτυπο του έργου στο περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης (αύξηση δομημένων περιοχών μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), τον αέρα και τη βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα και ποιότητα και υποβάθμιση και κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

ι) τον αντίκτυπο του έργου στο περιβάλλον, και ιδίως στη χρήση γης (αύξηση δομημένων περιοχών μακροχρόνια – κατάληψη εδαφών), το έδαφος (οργανική ύλη, διάβρωση, στεγανοποίηση, σφράγιση), τα ύδατα (ποσότητα και ποιότητα), το υπέδαφος όταν απαιτείται, τον αέρα και τη βιοποικιλότητα (πληθυσμιακή ποσότητα και ποιότητα και υποβάθμιση και κατακερματισμός οικοσυστημάτων)·

Τροπολογία  60

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 2 – στοιχείο γ – εδάφιο ii

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) παράκτιες περιοχές·

(ii) παράκτιες περιοχές και θαλάσσιο περιβάλλον·

Τροπολογία  61

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 2 – σημείο γ – υποσημείο viii α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(viii α) περιοχές ή τόποι που προστατεύονται από την εθνική ή περιφερειακή νομοθεσία·

Τροπολογία  62

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα 1 – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα III – παράγραφος 2 – σημείο γ – υποσημείο viii β (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(viii β) σεισμογενείς περιοχές ή περιοχές με υψηλό κίνδυνο φυσικών καταστροφών.

Τροπολογία  63

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση υδάτων και γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του·

α) περιγραφή των φυσικών χαρακτηριστικών του όλου έργου, καθώς και, εφόσον χρειάζεται, του υπεδάφους του, και οι απαιτήσεις για τη χρήση υδάτων, ενέργειας και γης κατά τα στάδια κατασκευής και λειτουργίας του, καθώς και κατεδάφισης κατά περίπτωση·

Τροπολογία  64

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα IV – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, της γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας)·

β) περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών των μεθόδων κατασκευής, όπως φύση και ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών, ενέργειας και φυσικών πόρων (συμπεριλαμβανομένων των υδάτων, του άερα, της γης, του εδάφους και της βιοποικιλότητας)·

Τροπολογία  65

Πρόταση οδηγίας

Annex – point 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – στοιχείο γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και την οριστική διάθεση αποβλήτων·

γ) την εκπομπή ρύπων, θορύβου, δονήσεων, φωτός, θερμότητας, ακτινοβολίας, την πρόκληση οχλήσεων και την οριστική διάθεση και ανάκτηση αποβλήτων·

Τροπολογία  66

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – στοιχείο δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων ή καταστροφών)·

δ) τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία, την πολιτιστική κληρονομιά ή το περιβάλλον (π.χ. λόγω ατυχημάτων ανθρωπογενών και φυσικών καταστροφών)·

Τροπολογία  67

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα IV – παράγραφος 5 – στοιχείο στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

στ) στ) τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης και τη δασοκομία·

στ) τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, συμπεριλαμβανομένων των εκπομπών από τη χρήση γης, την αλλαγή χρήσης γης, τη δασοκομία και τις ενεργειακές ανάγκες για την υλοποίηση του έργου·

Τροπολογία  68

Πρόταση οδηγίας

Παράρτημα – σημείο 2

Οδηγία 2011/92/ΕΕ

Παράρτημα IV – παράγραφος 7

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται για την πρόληψη, τη μείωση και, ει δυνατόν, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η έκταση της μείωσης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων ή η αντιστάθμισή τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας του έργου.

7. Περιγραφή των μέτρων που προτείνονται πρώτα για την πρόληψη, στη συνέχεια για τη μείωση και, ει δυνατόν και ως τελευταία λύση, την αντιστάθμιση τυχόν σημαντικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά το σημείο 5 και, αναλόγως, τυχόν προτεινόμενων ρυθμίσεων παρακολούθησης, συμπεριλαμβανόμενης της ανάλυσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον μετά την κατασκευή του έργου. Στην εν λόγω περιγραφή πρέπει να εξηγείται η έκταση της μείωσης των σημαντικών δυσμενών επιπτώσεων ή η αντιστάθμισή τους και να καλύπτεται τόσο το στάδιο κατασκευής όσο και το στάδιο λειτουργίας του έργου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

 Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

PETI

19.11.2012

Συντάκτης γνωμοδότησης

 Ημερομηνία ορισμού

Νικόλαος Χουντής

6.11.2012

Ημερομηνία έγκρισης

19.6.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

25

0

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka, Χρυσούλα Παλιαδέλη, Νικόλαος Σαλαβράκος, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.4.2013

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

Ημερομηνία ορισμού

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Εξέταση στην επιτροπή

29.5.2013

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.6.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Phil Bennion, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils, Σπύρος Δανέλλης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημοσίων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

26.10.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

Ημερομηνία της απόφασης

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Εισηγητής(ές)

Ημερομηνία ορισμού

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

11.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

49

13

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Martina Anderson, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Gilles Pargneaux, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils, Κρίτων Αρσένης, Владко Тодоров Панайотов, Антония Първанова

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Julie Girling, Romana Jordan, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni, Маруся Любчева, Владимир Уручев

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Ημερομηνία κατάθεσης

22.7.2013