JELENTÉS az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság
Előadó: Andrea Zanoni


Eljárás : 2012/0297(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)0628),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 192. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0367/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, 2013. február 13-i véleményére[1],

–   tekintettel a Régiók Bizottságának 2013. május 30-i véleményére[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság jelentésére, valamint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság és a Petíciós Bizottság véleményére (A7-0277/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy helyébe másik szöveget kíván léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2011/92/EU irányelv meghatározott, a környezeti tárgyú vizsgálatnak alávetendő projektek típusára, a projektgazdák fő kötelezettségeire, a vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a nyilvánosság részvételére vonatkozó minimumkövetelmények bevezetésével összehangolta a projektekre vonatkozóan elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet és az emberi egészség magas fokú védelméhez.

(1) A 2011/92/EU irányelv meghatározott, a környezeti tárgyú vizsgálatnak alávetendő projektek típusára, a projektgazdák fő kötelezettségeire, a vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a nyilvánosság részvételére vonatkozó minimumkövetelmények bevezetésével összehangolta a projektekre vonatkozóan elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet és az emberi egészség magas fokú védelméhez. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy a környezet és az emberi egészség védelme érdekében szigorúbb szabályokat is meghatározhassanak.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra irányuló eljárások minőségének javítása, az eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák és politikák viszonylatában fennálló koherencia és szinergiák növelése érdekében a 2011/92/EU irányelvet módosítani kell.

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra irányuló eljárások minőségének javítása, az eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé tétele, az eljárásnak az intelligens szabályozás elveivel való összehangolása, valamint a más uniós jogi aktusok és szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák és politikák viszonylatában fennálló koherencia és szinergiák növelése érdekében a 2011/92/EU irányelvet módosítani kell. Az irányelv módosításának végső célja, hogy a tagállamok szintjén jobb legyen a végrehajtás. A közigazgatási eljárások sok esetben túl bonyolulttá és hosszadalmassá váltak, ami késedelmet okoz és újabb környezetvédelmi kockázatokat teremt. E tekintetben az irányelv egyik célkitűzése az eljárások egyszerűsítése és harmonizálása. Figyelembe kell venni az egyablakos ügyintézés kialakításának lehetőségét, hogy amennyiben több környezeti hatásvizsgálatra van szükség – például határokon átnyúló projektek esetében – lehetőség legyen összehangolt értékelések készítésére és egyesített eljárások lefolytatására, valamint kötelező vizsgálatok esetében konkrétabb kritériumok meghatározására.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Az Unió egész területén a harmonizált alkalmazás és az egységes környezetvédelem biztosítása érdekében a Bizottságnak a Szerződések őreként biztosítania kell a 2011/92/EU irányelv által előírt, többek között a nyilvános konzultációra és a nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezéseknek való minőségi és eljárási megfelelést.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Azon projektek esetében, amelyek határokon átnyúló hatással lehetnek a környezetre, az érintett tagállamoknak közös és paritásos alapon működő kapcsolattartó pontot kell létrehozniuk, amely az összes eljárási szakasszal foglalkozik. A projekt végleges engedélyezéséhez valamennyi érintett tagállam hozzájárulására szükség van.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

3 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3c) A 2011/92/EU irányelvet oly módon kell felülvizsgálni, hogy az biztosítsa a környezetvédelem javulását, az erőforrás-hatékonyság előmozdítását és a fenntartható növekedés európai támogatását. E célból az irányelvben megállapított eljárásokat egyszerűsíteni és harmonizálni kell.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a környezeti kérdések, köztük az erőforrás-hatékonyság, a biológiai sokféleség, az éghajlatváltozás és a katasztrófakockázatok súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, ezért ezeknek a kérdésköröknek – különösen az infrastruktúra-fejlesztési projektek vonatkozásában – kritikus helyet kell elfoglalniuk az értékelési és a döntéshozatali folyamatokon belül.

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a környezeti kérdések, köztük az erőforrás-hatékonyság és a fenntarthatóság, a biológiai sokféleség védelme, a földhasználat, az éghajlatváltozás és a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatok súlya a szakpolitikai döntéshozatalban. Ezért ezeknek a kérdésköröknek – különösen az infrastruktúra-fejlesztési projektek vonatkozásában – központi helyet kell elfoglalniuk a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló valamennyi köz- és magánprojektre irányuló értékelési és a döntéshozatali folyamatokon belül, és mivel a Bizottság nem határozott meg iránymutatásokat a történelmi és kulturális örökség megőrzése tekintetében a 2011/92/EU irányelv alkalmazására vonatkozóan, a Bizottságnak javaslatot kell tennie az irányelv jobb végrehajtását célzó szempontok és indikációk – többek között a vizuális hatások – listájára.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Minden projekt esetében előfordulhat, hogy még a környezetvédelmi kritériumok legjobb figyelembevételének is vannak negatív következményei, ha a bonyolult eljárások, valamint az engedélyezési és hitelesítési határidők az egyes szakaszokban meghosszabbodnak. Ezzel ténylegesen növelhetik a költségeket, továbbá akár még a környezetet is veszélyeztetik annak következtében, hogy a munka nagyon hosszú ideig tart.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Alapvető fontosságú, hogy az infrastruktúra-fejlesztési projektekkel kapcsolatos környezetvédelmi kérdések ne fedjék el azt a tényt, hogy egy projekt mindenképpen hatással lesz a környezetre. Fontos továbbá, hogy a projekt hasznossága és környezeti hatása közötti viszonyon legyen a hangsúly.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában tágabb értelemben vett erőforrás-hatékonysági megfontolásokat is érvényesít.

(5) „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában tágabb erőforráshatékonysági és fenntarthatósági megfontolásokat is érvényesít.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkének (4) bekezdése értelmében az Unió által tiszteletben tartandó és támogatandó kulturális sokszínűség szerves részét képező kulturális örökség és táj védelme és támogatása területén hasznos fogalommeghatározásokat és alapelveket tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó egyezményei, különösen pedig az európai építészeti örökség védelméről szóló egyezmény, az európai tájvédelmi egyezmény és a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló keretegyezmény.

(11) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 167. cikkének (4) bekezdése értelmében az Unió által tiszteletben tartandó és támogatandó kulturális sokszínűség szerves részét képező kulturális örökség és táj védelme és támogatása területén hasznos fogalommeghatározásokat és alapelveket tartalmaznak az Európa Tanács vonatkozó egyezményei, különösen pedig az európai építészeti örökség védelméről szóló egyezmény, az európai tájvédelmi egyezmény, a kulturális örökség társadalmi értékéről szóló keretegyezmény és az UNESCO által 1976-ban Nairobiban elfogadott, a történelmi területek megőrzésére és mai szerepére vonatkozó nemzetközi ajánlás.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

11 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(11a) A történelmi és kulturális örökség megőrzése, a természeti tájak és a városi területek szempontjából a vizuális hatás a környezeti hatásvizsgálatok egyik alapvető kritériuma; a vizsgálatokat ki kell egészíteni ezzel a tényezővel is.

Indokolás

Egyes tagállamok – például Franciaország, Olaszország vagy az Egyesült Királyság – jogszabályai már tartalmazzák szempontként a vizuális hatást.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében meghatározott célkitűzésekkel összhangban, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés beindítása érdekében a 2011/92/EU irányelv alkalmazása során – különösen a kis- és középvállalkozások számára – versenyalapú üzleti környezetet szükséges biztosítani.

(12) A Bizottság „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” című közleményében meghatározott célkitűzésekkel összhangban, a 2011/92/EU irányelv alkalmazása során intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szükséges biztosítani.

Indokolás

Egyszerűsítés. A vállalkozások és a kkv-k versenyképességének biztosítása mindig pozitív törekvés, de soha nem előzheti meg az egyes projektek által nyújtandó környezeti garanciákat.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

12 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12a) A nyilvánosság hozzáférésének és az átláthatóságnak a növelése érdekében minden tagállamban olyan elektronikus központi portált kell elérhetővé tenni, amely ezen irányelv végrehajtása tekintetében időszerű környezetvédelmi információkat nyújt.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

12 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12b) Az adminisztratív terhek csökkentése, a döntéshozatali folyamat gördülékenyebbé tétele és a projektek költségeinek csökkentése érdekében meg kell tenni a szükséges lépéseket a követendő kritériumok szabványosítása felé, ahogyan azt az európai szabványosításról szóló 2012. október 25-i 1025/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet1 előírja, azzal a céllal, hogy támogassák az elérhető legjobb technikák alkalmazását, javuljon a versenyképesség és megelőzzék a jogszabály különböző értelmezéseit.

 

_______________

 

1 HL L 316., 2012.11.14., 12. o.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

12 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12c) A további egyszerűsítés és a hatáskörrel rendelkező hatóságok munkájának megkönnyítése céljából a kritériumokra vonatkozóan a különböző gazdasági és ipari ágazatok sajátosságait figyelembe vevő iránymutatásokat kell kidolgozni. Ennek a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló 1992. május 21-i 92/43/EGK tanácsi irányelv1 6. cikke szerinti útmutatásokon kell alapulnia.

 

_______________

 

1 HL L 206., 1992.7.22., 7. o.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

12 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(12d) A történelmi és kulturális örökség lehető legjobb megőrzésének szem előtt tartása és végrehajtása érdekében a Bizottságnak és/vagy a tagállamoknak a követendő kritériumokra vonatkozó iránymutatást kell kidolgozniuk.

Indokolás

A hatóságok sok esetben nem igazán tudják, hogy a történelmi és kulturális örökség megőrzésével összefüggésben milyen kritériumokat alkalmazzanak vagy vegyenek figyelembe. Ez az intézkedés nagyobb bizonyosságot teremtene.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros következményekkel járhat, ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy a megfelelő esetekben az irányelv alkalmazásától eltekintsenek.

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektek tekintetében a 2011/92/EU irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros következményekkel járhat, ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy az ilyen kivételes esetekben az irányelv alkalmazásától eltekintsenek. E tekintetben az irányelvnek figyelembe kell vennie az országhatáron átterjedő környezeti hatások vizsgálatáról szóló espoo-i ENSZ-EGB-egyezmény rendelkezéseit, amelyek határokon átnyúló projektek esetében előírják, hogy a részt vevő államok kötelesek értesíteni egymást és konzultálni egymással. Ilyen határokon átnyúló projektek esetében a Bizottságnak – amennyiben és amikor ez megfelelő és lehetséges – proaktívabb és segítőbb szerepet kell betöltenie.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

13 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13a) A 2011/92/EU irányelv 1. cikkének (4) bekezdése – amely megállapítja, hogy az irányelv nem vonatkozik azokra a projektekre, amelyek részleteit különleges nemzeti jogszabály határozza meg –, korlátozott eljárási garanciákkal rendelkező, nyitott eltérést állapít meg, és lényegében megkerülheti az irányelv végrehajtását.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

13 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13b). A tapasztalatok megmutatták, hogy pontos szabályokat kell bevezetni a környezeti hatásvizsgálatra kötelezett projekt projektgazdája és a 2011/92/EU irányelv 1. cikke (2) bekezdésének f) pontjában meghatározott, hatáskörrel rendelkező hatóságok között esetleg kialakuló összeférhetetlenség elkerülése érdekében. A hatáskörrel rendelkező hatóságok különösen nem lehetnek egyben projektgazdák, valamint semminemű függőségi, kapcsolati vagy alárendelt viszonyban nem állhatnak a projektgazdával. Ugyanez okból kifolyólag elő kell írni, hogy a 2011/92/EU irányelv értelmében hatáskörrel rendelkező hatóságnak kinevezett hatóság nem töltheti be ezt a feladatkört olyan, környezeti hatásvizsgálatra kötelezett projektek esetében, amelyeknek ő maga a projektgazdája.

Indokolás

A tapasztalatok néhány tagállamban azt mutatják, hogy pontos szabályokat kell bevezetni a súlyos problémát jelentő összeférhetetlenség megakadályozása végett, hogy biztosítani lehessen a környezeti hatásvizsgálat célkitűzéseinek tényleges elérését: a környezeti hatásvizsgálat elvégzésével megbízott, hatáskörrel rendelkező hatóságok semmi esetben sem lehetnek ők maguk a projektgazdák, illetve nem állhatnak függőségi vagy alárendelt viszonyban a projektgazdával.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

13 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(13c) A projektek környezeti hatásvizsgálata során figyelembe kell venni az arányosságot. A projekt környezeti hatásvizsgálatához előírt követelményeknek arányosaknak kell lenniük a projekt méretével és szakaszával.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az előszűrés hatékonyságának biztosítása érdekében annak meghatározása során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős környezeti hatások, a tagállamoknak azonosítaniuk kell a figyelembe veendő legfontosabb kritériumokat, és fel kell használniuk mindazokat a többletinformációkat, amelyek az uniós jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel összefüggésben – különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor nincs szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – helyénvaló meghatározni az előszűrési döntés tartalmát.

(16) Az előszűrés hatékonyságának és átláthatóságának biztosítása érdekében annak meghatározása során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős környezeti hatások, a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak világosan és szigorúan azonosítaniuk kell a figyelembe veendő legfontosabb kritériumokat, és fel kell használniuk mindazokat a többletinformációkat, amelyek az uniós jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel összefüggésben – különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor nincs szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – helyénvaló meghatározni az előszűrési döntés tartalmát.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

16 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(16a) A felesleges erőfeszítések és kiadások elkerülése érdekében a II. melléklet szerinti projektekhez be kell nyújtani egy legfeljebb 30 oldalas szándéknyilatkozatot, amely tartalmazza a projekt jellemzőit és az előszűrés tárgyát képező projekt helyszínére vonatkozó információkat, ami a projekt megvalósíthatóságának első értékelését szolgálja. Az előszűrésnek nyilvánosnak kell lennie, és meg kell felelnie a 3. cikkben foglalt tényezőknek. Ebben be kell mutatni a projekt jelentős közvetlen és közvetett hatásait.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságokat kötelezni kell a környezetvédelmi jelentés formájában benyújtandó környezeti információk tárgyának és részletezettségének meghatározására („tárgykijelölés”). A vizsgálatok minőségének javítása és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében fontos uniós szinten meghatározni azokat az információkategóriákat, amelyekre a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a meghatározást el kell végezniük.

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságoknak – amennyiben ezt szükségesnek ítélik meg vagy a projektgazda kérelmezi – véleményt kell kibocsátaniuk a környezetvédelmi jelentés formájában benyújtandó környezeti információk tárgyának és részletezettségének meghatározásáról („tárgykijelölés”). A vizsgálatok minőségének javítása, az eljárások egyszerűsítése és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében fontos uniós szinten meghatározni azokat az információkategóriákat, amelyekre a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a meghatározást el kell végezniük.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A folyamat minőségének javítása és a környezeti szempontoknak a projektre vonatkozó tervezési munka korai szakaszában történő figyelembevétele érdekében a projektgazda által a projektről benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek indokolt tartalmaznia a tervezett projekt ésszerű alternatíváinak értékelését, beleértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”).

(18) Az összehasonlító értékelési folyamat minőségének javítása és a környezeti szempontoknak a projektre vonatkozó tervezési munka korai szakaszában történő figyelembevétele érdekében a projektgazda által a projektről benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek indokolt tartalmaznia a tervezett projekt ésszerű alternatíváinak értékelését, beleértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”) a fenntarthatóbb és a környezetre kevesebb hatással levő választás megtalálása érdekében.

Indokolás

A javasolt projekthez fűzött lehetséges ésszerű alternatívák értékelésének az a célja, hogy lehetővé váljon egy információkon alapuló összehasonlító választás a fenntarthatóbb és a környezetre kevesebb hatással levő alternatíváról.

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a környezetvédelmi jelentésekben a 2011/92/EU irányelv IV. mellékletének megfelelően megadott adatok és információk teljesek és kellő minőségűek legyenek. A vizsgálatok felesleges megismétlésének elkerülése céljából a tagállamoknak figyelembe kell venniük, hogy a környezeti tárgyú vizsgálatok különböző szinteken, illetve különböző eszközökkel végezhetők el.

(19) Intézkedéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a környezetvédelmi jelentésekben a 2011/92/EU irányelv IV. mellékletének megfelelően megadott adatok és információk teljesek és kellő minőségűek legyenek.

Indokolás

El kell kerülni azt a lehetőséget, hogy a projektgazda kihagyja a környezetvédelmi jelentésből a javasolt projekt lehetséges alternatíváinak kötelező belefoglalását pusztán azon érv alapján, hogy az alternatívákat a tervezéskor kellett volna mérlegelni.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Biztosítani kell, hogy a környezetvédelmi jelentéseket elbíráló szakértők szakképesítésüknek és tapasztalatuknak köszönhetően szükséges szakismerettel bírjanak a 2011/92/EU irányelvben körülírt feladatok tudományos tárgyilagossággal, valamint a projektgazdától és a hatáskörrel rendelkező hatóságoktól való teljes függetlenség mellett történő elvégzéséhez.

Indokolás

A környezeti hatásvizsgálatok minőségének biztosítása érdekében alapvetően fontos, hogy az illetékes hatóságok által megbízott szakértők a környezetvédelmi jelentésben található információkat teljes függetlenség mellett ellenőrizhessék. Az ellenőrzésnek tudományos tárgyilagossággal, bármilyen beavatkozástól vagy ráhatástól mentesen kell folynia.

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében meg kell követelni, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyt megadó határozatát indokolja, valamint hogy az indokolás tanúskodjék arról, hogy a hatóság figyelembe vette a lefolytatott konzultációk eredményeit és az összegyűjtött információkat.

(20) Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében meg kell követelni, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyt megadó határozatát részletesen és teljes körűen indokolja, valamint hogy az indokolás tanúskodjék arról, hogy a hatóság figyelembe vette az érintett nyilvánossággal lefolytatott konzultációk eredményeit és az összes összegyűjtött információt. Abban az esetben, ha ezt a feltételt nem tartják be megfelelően, jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az érintett nyilvánosság részére.

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A projektekkel összefüggő építési és üzemeltetési tevékenységhez társuló jelentős környezeti hatások nyomon követésére vonatkozóan olyan közös minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek biztosítják, hogy minden tagállamban azonos megközelítés érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása után egyetlen hatás se lépje túl az előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a nyomon követés nem ismételheti és nem lépheti túl a más uniós jogi aktusokban előírt nyomonkövetési tevékenységeket.

(21) A projektekkel összefüggő kivitelezési és üzemeltetési tevékenységhez társuló jelentős környezeti hatások nyomon követésére vonatkozóan olyan közös minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek biztosítják, hogy minden tagállamban azonos megközelítés érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása után egyetlen hatás se lépje túl az előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a nyomon követés nem ismételheti és nem lépheti túl a más uniós jogi aktusokban előírt nyomonkövetési tevékenységeket. Amennyiben a figyelemmel kísérés eredményei előre nem látott negatív hatásokra utalnak, további kárenyhítő és/vagy kiegyenlítő intézkedések formájában megfelelő korrekciós intézkedést kell tenni e hatások orvosolása érdekében.

Indokolás

Az új KHV-irányelvben rendkívül fontos a figyelemmel kísérés bevezetése. Annak elkerülése érdekében, hogy ez az új utólagos ellenőrzés ne önmagáért való legyen, meg kell állapítani, hogy amennyiben a tervezett kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések hatástalannak bizonyulnak, a projektgazdának további korrekciós lépéseket kell tennie az engedélyezett projekt esetleges előre nem látott negatív hatásainak orvosolására.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) A hatékonyabb döntéshozatal ösztönzése és a jogbiztonság növelése érdekében, figyelemmel a tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére is, meg kell állapítani a projektek környezeti tárgyú vizsgálatának különböző szakaszaiban igénybe vehető időkereteket. Ezeknek az időkereteknek semmilyen körülmények között sem szabad hátrányosan befolyásolniuk a környezetvédelem szintjét, különösen abban az esetben, ha ez a szint más környezetvédelmi tárgyú uniós jogi aktusból fakad, sem a nyilvánosság tényleges részvételét vagy az igazságszolgáltatáshoz való jogot.

(22) A hatékonyabb döntéshozatal ösztönzése és a jogbiztonság növelése érdekében, figyelemmel a tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére is, meg kell állapítani a projektek környezeti tárgyú vizsgálatának különböző szakaszaiban igénybe vehető, ésszerű és kiszámítható időkereteket. Ezeknek az időkereteknek semmilyen körülmények között sem szabad hátrányosan befolyásolniuk a környezetvédelem szintjét, különösen abban az esetben, ha ez a szint más környezetvédelmi tárgyú uniós jogi aktusból fakad, sem a nyilvánosság tényleges részvételét vagy az igazságszolgáltatáshoz való jogot, és esetleges határidő-hosszabbítást csak kivételes esetekben lehet engedélyezni.

Indokolás

A jogbiztonság garantálása érdekében fontos a rendelkezésre álló idő egyértelmű meghatározása a környezetre gyakorolt hatás értékelésére irányuló eljárás valamennyi résztvevője számára. Ezért pontosítani kell, hogy csak kivételes esetekben lehet eltérni az előírt határidőktől.

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) Az Unió által ratifikált és az uniós jogba átültetett, a környezeti ügyekben az információhoz való hozzáférésről, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban történő részvételéről és az igazságszolgáltatáshoz való jog biztosításáról szóló ENSZ-EGB-egyezmény (Aarhusi Egyezmény)1 egyik célkitűzése annak biztosítása, hogy a nyilvánosságnak joga legyen részt venni a környezeti ügyekkel kapcsolatos döntéshozatalban. Következésképpen továbbra is támogatni kell a nyilvánosság részvételét, többek között mindazon társulások, szervezetek, csoportok és különösen azon nem kormányzati szervezetek részvételét, amelyek a környezet védelméért dolgoznak. Továbbá, az Aarhusi Egyezmény 9. cikkének (2) és (4) bekezdése előírja a bírósági és egyéb eljárásokhoz való jogot a határozatok, jogi aktusok és mulasztások anyagi vagy eljárási jogszerűségének a kifogásolása céljából a nyilvánosság részvételére vonatkozó rendelkezésekre is figyelemmel. Ezenkívül meg kell erősíteni ezen irányelv egyes elemeit a határokon átnyúló közlekedési projektek terén, kihasználva a közlekedési folyosók fejlesztésére már rendelkezésre álló struktúrákat és a környezetre gyakorolt potenciális hatások megállapítására szolgáló eszközöket.

______________________

1 A Tanács 1997. február 17-i 2005/370/EK határozata (HL L 124., 2005.5.17., 1. o.).

Indokolás

A módosítás a régi irányelv (17), (19), (20) és (21) preambulumbekezdéseit foglalja össze. Az Aarhusi Egyezmény követelményeit az ezen új irányelv preambulumbekezdéseiben is idézni kell.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

23 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(23a) A 2011/92/EU irányelv I. mellékletében a kőolaj és a földgáz vonatkozásában előírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe a nem hagyományos szénhidrogének gyakran változó és alacsonyabb termelési szintjének specifikusságát. Ebből következően a környezetre gyakorolt hatásuk ellenére az ilyen szénhidrogénekre vonatkozó projektek esetében nem kell kötelező környezeti hatásvizsgálatot végezni. Az elővigyázatosság elve alapján, és amint azt az Európai Parlament a palagáz és palaolaj kitermelésének környezetre gyakorolt hatásairól szóló 2012. november 21-i állásfoglalásában kérte, célszerű a geológiai jellemzőik alapján meghatározott nem hagyományos szénhidrogéneket (palagáz és palaolaj, tömött kőzetekben lévő földgáz [tight gas], szénrétegben található metán [coal bed methane]) felvenni a 2011/92/EU irányelv I. mellékletébe, függetlenül a kitermelt mennyiségtől, oly módon, hogy az ilyen szénhidrogénekre vonatkozó projektek esetében rendszeres környezeti hatásvizsgálatot végeznek.

Indokolás

A jelenlegi irányelv nem számol a nem hagyományos szénhidrogének napi kitermelési mennyiségével, így környezetre gyakorolt hatásuk ellenére az ezzel kapcsolatos projektek esetében nem kötelező a környezeti hatásvizsgálat. Az elővigyázatosság elve alapján, és amint azt az Európai Parlament 2012. november 21-i állásfoglalásában kérte, javasoljuk a nem hagyományos szén-hidrogének (palaolaj és palagáz, és az első körben a „tight gas” majd a második körben a „coal bed methane”) felvételét az I. mellékletbe, hogy az azokkal kapcsolatos projektek esetében is rendszeres környezeti hatásvizsgálatot végezzenek.

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) A tagállamoknak és más projekttámogatóknak biztosítaniuk kell, hogy a határokon átnyúló projektek értékelését hatékonyan, a felesleges késedelmek elkerülésével végezzék el.

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26) Annak érdekében, hogy a kiválasztási kritériumokat és a környezetvédelmi jelentésben megadandó információk körét hozzáigazíthassa a műszaki fejlődéshez és a szakmai gyakorlat fejlődéséhez, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke alapján fel kell hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU irányelv IIA., III. és IV. melléklete vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson.

(26) Annak érdekében, hogy a kiválasztási kritériumokat és a környezetvédelmi jelentésben megadandó információk körét hozzáigazíthassa a műszaki fejlődéshez és a szakmai gyakorlat fejlődéséhez, a Bizottságot az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikke alapján fel kell hatalmazni arra, hogy a 2011/92/EU irányelv IIA., III. és IV. melléklete vonatkozásában jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten is – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló aktusok kidolgozása és szövegének megállapítása során a Bizottságnak biztosítania kell a releváns dokumentumok egyidejűleg, késedelem nélkül és megfelelő módon történő átadását az Európai Parlament és a Tanács részére.

(Lásd a (27) preambulumbekezdéshez fűzött módosítást.)

Indokolás

Technikai módosítás annak érdekében, hogy a preambulumbekezdés megfogalmazása összhangban legyen a legfrissebb gyakorlattal.

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(27) A felhatalmazáson alapuló aktusok kidolgozása és szövegének megállapítása során a Bizottságnak biztosítania kell a releváns dokumentumok egyidejűleg, késedelem nélkül és megfelelő módon történő átadását az Európai Parlament és a Tanács részére. Mivel ezen irányelv célját:

törölve

(Lásd a (26) preambulumbekezdéshez fűzött módosítást.)

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

- épületek vagy egyéb létesítmények kivitelezése és bontása,

– épületek vagy egyéb létesítmények kivitelezése, ideértve a kivitelezéssel közvetlenül összefüggő bontási munkákat is,

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a a pont (új)

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 2 francia bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

aa) A (2) bekezdés a) pontjának második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„– egyéb beavatkozások a természetes környezetbe és tájba, beleértve az ásványkincsek kutatását és kiaknázását is;”

Indokolás

Az ásványkincsek kiaknázása már a projekt része. A kutatási tevékenységek lefedése érdekében a szöveg kiegészül az ásványkincsek kutatásával.

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – a b pont (új)

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ab) a (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

„c) »engedély«: a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok olyan döntése, amely feljogosítja a projektgazdát a projekt megkezdésére;”

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A (2) bekezdés a következő fogalommeghatározással egészül ki:

b) Az (2) bekezdés a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a környezetvédelmi jelentés elkészítését, a konzultációk lefolytatását (az érintett nyilvánossággal és a környezetvédelmi hatóságokkal lefolytatott konzultációkat egyaránt ideértve), a hatáskörrel rendelkező hatóság által a környezetvédelmi jelentés tartalmának és az engedélyezési eljárás során lefolytatott konzultációk eredményeinek figyelembevételével végrehajtott vizsgálatot, valamint a határozatra vonatkozó információszolgáltatást magában foglaló, az 5–10. cikkel összhangban lévő folyamat.

g) »környezeti hatásvizsgálat«: a projektgazda által készített környezetvédelmi jelentést, beleértve az ésszerű alternatívák mérlegelését, a konzultációk lefolytatását (az érintett nyilvánossággal és a környezetvédelmi hatóságokkal lefolytatott konzultációkat egyaránt ideértve), a hatáskörrel rendelkező hatóság és/vagy a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok által az emissziós terhelésre is kiterjedő környezetvédelmi jelentés tartalmának és az engedélyezési eljárás során lefolytatott konzultációk eredményeinek figyelembevételével végrehajtott vizsgálatot, amely megállapítja a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások figyelemmel kísérésére szolgáló, valamint a kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedéseket, valamint a határozatra vonatkozó információszolgáltatást magában foglaló, az 5–10. cikkel összhangban lévő folyamat.

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ga) »független«: képes a hatáskörrel rendelkező hatóság, a projektgazda és/vagy a nemzeti, regionális vagy hatóságok vonatkozásában vélt vagy valós összeférhetetlenségtől mentes, tárgyilagos és átfogó technikai/tudományos értékelésre.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gb) »határokon átnyúló szakasz«: azon szakasz, amely biztosítja valamely közös érdekű projekt folytonosságát két tagállam, illetve egy tagállam és egy szomszédos ország határának két oldalán található legközelebbi városi csomópontok között;

Indokolás

Annak érdekében, hogy az irányelv jobban illeszkedjen az espoo-i egyezményhez és az új TEN-T-rendelethez, ugyanazt a megfogalmazást és ugyanazokat a fogalommeghatározásokat kell használni.

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gc) „szabvány”: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező, és amely a következő kategóriák valamelyikébe tartozik:

 

i. »nemzetközi szabvány«: egy nemzetközi szabványügyi testület által elfogadott szabvány;

 

ii. »európai szabvány«: valamely európai szabványügyi szervezet által elfogadott szabvány;

 

iii. »harmonizált szabvány«: a Bizottság felkérésére az uniós harmonizációs jogszabályok alkalmazásának elősegítésére elfogadott európai szabvány;

 

iv. »nemzeti szabvány«: egy nemzeti szabványügyi testület által elfogadott szabvány;”

Indokolás

Az európai szabványosításról szóló 1025/2012/EU rendelet fogalommeghatározása.

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gd) »városi történelmi helyszínek«: a természetes és épített környezetet, valamint lakóik mindennapi életét magukban foglaló tágabb egység része. Ezen a régebbi és újabb keletű értékekkel bíró és az egymást követő átalakulások dinamikus folyamatán átmenő tágabb környezeten belül az új városi terek alakuló szakaszukban lévő környezeti jelenségeknek tekinthetők.”

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g e pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ge) „korrekciós intézkedés”: olyan további kárenyhítő és/vagy kompenzációs intézkedések, amelyeket a projektgazda hozhat a projekt végrehajtása során felismert olyan előre nem látható kedvezőtlen hatások vagy a biológiai sokféleség bármilyen nettó csökkenésének orvoslása érdekében, amelyek például a fejlesztési engedéllyel már rendelkező projektek építése vagy működése során esetlegesen jelentkező hatások enyhítésének hiányosságaiból eredhetnek.”

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g f pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gf) „vizuális hatásvizsgálat”: a vizuális hatás az épített vagy természetes táj vagy városi környezet megjelenésében pozitív vagy negatív átalakítás (fejlesztés vagy leépítés) következtében bekövetkezett változás. Kiterjed a földrajzi topográfia és bármely más, a természetes kilátást és a táj harmóniáját gátló akadály – például épület vagy fal – nyilvánvaló változásaira. A vizuális hatás vizsgálata nagyrészt olyan minőségi bírálatokkal történik, amelyek a táj emberi értékelésére és a tájjal való interakcióra, valamint arra az értékre vonatkoznak, amelyet az előbbiek az adott helynek kölcsönöznek (genius loci). A vizuális hatás többek között a partvidékekre, a szélerőműparkokra, a történelmi épületekre való hivatkozáskor alapvető fontosságú.

Indokolás

A vizuális hatás alapvetően fontos többek között például a tengerpartok, szélerőműparkok, történelmi épületek esetében.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g g pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gg) „egyesített eljárás”: az egyesített eljárásban – más vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g h pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

gh) „egyszerűsítés”: a nyomtatványok és az adminisztratív eljárások egyszerűsítése, egyesített eljárások vagy koordinációs eszközök kialakítása a számos hatóság által készített értékelések összevonásának érdekében. Az egyszerűsítés közös szempontrendszer kialakítását, a jelentések benyújtásának rövidítését, valamint az objektív és tudományos értékelések megerősítését jelenti.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a kizárólag a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná.

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló intézkedéseket végrehajtó projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ezt az irányelvet nem kell alkalmazni azokra a projektekre, amelyek részleteit egyedi nemzeti jogi aktus határozza meg, amennyiben a jogi aktus megalkotásának folyamata biztosítja ezen irányelv céljainak teljesülését, ideértve az információszolgáltatásra vonatkozó célok teljesülését is. A tagállamok a XXX [Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv száma] irányelv 2. cikkének (1) bekezdésében meghatározott naptól számítva kétévente tájékoztatják a Bizottságot azokról az esetekről, amelyekre ezt a rendelkezést alkalmazták.

törölve

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c a pont (új)

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(4a) A tagállamok kijelölik a hatáskörrel rendelkező hatóságot vagy hatóságokat, teljes függetlenséget biztosítva számukra a jelen irányelv értelmében rájuk ruházott feladatok elvégzése során. A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok kijelölése során különösen el kell kerülni mindennemű függőségi, kapcsolati vagy alárendelt viszonyt közöttük vagy tagjaik és a projektgazda között. Egy hatáskörrel rendelkező hatóság a jelen irányelv értelmében rá ruházott feladatokat nem végezheti el egy olyan projekt vonatkozásában, amelynek ő maga a projektgazdája.”

Indokolás

A tapasztalatok néhány tagállamban azt mutatják, hogy pontos szabályokat kell bevezetni a súlyos problémát jelentő összeférhetetlenség megakadályozása végett, hogy biztosítani lehessen a környezeti hatásvizsgálat célkitűzéseinek tényleges elérését: a környezeti hatásvizsgálat elvégzésével megbízott, hatáskörrel rendelkező hatóságok semmi esetben sem lehetnek ők maguk a projektgazdák, illetve nem állhatnak függőségi vagy alárendelt viszonyban a projektgazdával.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

2 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

(1) A tagállamok nyilvános konzultációt követően meghoznak minden olyan intézkedést, amely ahhoz szükséges, hogy az engedély megadása előtt többek között a jellegüknél, méretüknél vagy elhelyezkedésüknél fogva a környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló projektek engedélyezése kötelező legyen, és esetükben hatásvizsgálatot végezzenek. A hatáskörrel rendelkező hatóság az engedély megadása esetén adott esetben jelentős kedvezőtlen környezeti hatások figyelemmel kísérésére szolgáló intézkedéseket, valamint kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedéseket állapít meg. Ezeket a projekteket a 4. cikk határozza meg.”

Indokolás

A 2. cikk (1) bekezdése összhangban van a 8. cikk (2) bekezdésének új szövegével, amely jelentős kedvezőtlen környezeti hatások figyelemmel kísérésére irányuló intézkedésekről, valamint kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedésekről rendelkezik. Ezenkívül fokozza a nyilvánosság részvételét.

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2011/92/EU irányelv

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok követelményeit.

(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok követelményeit, kivéve azokat az eseteket, amikor a tagállamok úgy ítélik meg, hogy az ilyen eljárások alkalmazása aránytalan lenne.

A koordinált eljárásban – más irányadó uniós jogi aktusok ellenkező értelmű rendelkezéseinek sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja az uniós jogi aktusok által előírt, különböző hatóságok által végrehajtott különböző egyedi vizsgálatokat.

A koordinált eljárás alá tartozó projektek tekintetében – más irányadó uniós jogi aktusok sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság koordinálja az uniós jogi aktusok által előírt, különböző hatóságok által végrehajtott különböző egyedi vizsgálatokat.

Az egyesített eljárásban – más irányadó uniós jogi aktusok ellenkező értelmű rendelkezéseinek sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.

Az egyesített eljárás alá tartozó projektek tekintetében – más irányadó uniós jogi aktusok sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.

A tagállamok kijelölik azt az egyetlen hatóságot, amelynek feladata, hogy elősegítse minden egyes projekt engedélyezési eljárásának végrehajtását.

A tagállamok kijelölhetik azt az egyetlen hatóságot, amely elősegíti minden egyes projekt engedélyezési eljárásának végrehajtását.

 

Egy tagállam kérésére a Bizottság biztosítja a szükséges segítséget a koordinált vagy egyesített eljárás e cikk értelmében történő meghatározásához és végrehajtásához.

 

A projektgazdának valamennyi környezeti hatásvizsgálat esetében bizonyítania kell a környezetvédelmi jelentésben, hogy a vizsgálatok figyelembe vették az olyan javasolt fejlesztésre vonatkozó bármely más uniós jogszabályokat, amely fejlesztésekre vonatkozóan el kell végezni a környezeti hatás egyedi vizsgálatát.

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

2 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A 2. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(4) A 7. cikk sérelme nélkül a tagállamok kivételes esetekben, amennyiben a nemzeti jog előírja, egyes olyan projekteket, amelyek célja kizárólag a polgári lakosságot fenyegető vészhelyzetekre adott reakció teljesen vagy részben mentesíthetik az ebben az irányelvben meghatározott rendelkezések hatálya alól, amennyiben az irányelv alkalmazása e célok teljesülését hátrányosan befolyásolná.

 

Ebben az esetben a tagállamok tájékoztathatják az érintett nyilvánosságot és konzultációt folytathatnak azzal:

 

a) megvizsgálják, hogy egyéb vizsgálati mód megfelelő-e;

 

b) az érintett nyilvánosság rendelkezésére bocsátják az a) pontban említett egyéb vizsgálati módok során szerzett információkat, a mentességet megadó határozatra vonatkozó adatokat, valamint a mentesség engedélyezésének okait;

 

c) az engedély megadása előtt tájékoztatja a Bizottságot a mentesítés okairól, és ahol alkalmazható, rendelkezésére bocsátja a saját állampolgárai számára hozzáférhetővé tett adatokat.

 

A Bizottság késedelem nélkül továbbítja a kapott iratokat a többi tagállamhoz.

 

A Bizottság évente jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács részére e bekezdés alkalmazásáról.”

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2011/92/EU irányelv

3 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3 cikk

3 cikk

A környezeti hatásvizsgálat keretében minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. cikkel összhangban megfelelő módon azonosítani kell, le kell írni és értékelni kell az egyes projektek jelentős mértékű közvetlen és közvetett hatásait a következő tényezőkre:

A környezeti hatásvizsgálat keretében minden egyedi esetre vonatkozóan a 4–11. cikkel összhangban megfelelő módon azonosítani kell, le kell írni és értékelni kell az egyes projektek jelentős mértékű közvetlen és közvetett hatásait a következő tényezőkre:

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján védett fajokra és élőhelyekre;

a) a lakosságra, az emberi egészségre, a biológiai sokféleségre, többek között az állat- és növényfajokra, különös figyelemmel a 92/43/EGK, a 2000/60/EK és a 2009/147/EK irányelv alapján védett fajokra és élőhelyekre;

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, az altalajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatra;

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre és a tájra;

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre és a tájra;

d) az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra;

d) az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra;

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére.

e) az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó, valószínűsíthető katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére.

 

(1a) Amennyiben valamely meghatározott projekt vagy létesítmény esetében szabványosított eljárások állnak rendelkezésre, a hatáskörrel rendelkező hatóságnak – tekintettel az elérhető legjobb technikákra (BAT) – figyelembe kell vennie az adott szabványosítást, és a környezeti hatásvizsgálatot a létesítmények vagy a projekt helyszínére kell összpontosítania.

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont

2011/92/EU irányelv

4 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A 4. cikk a következőképpen módosul:

(4) A 4. cikk helyébe a következő szöveg lép:

a) A (3) és a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

 

4. cikk

 

(1) A 2. cikk (4) bekezdésre is figyelemmel az I. mellékletben felsorolt projekteket vizsgálatnak vetik alá az 5–10. cikkel összhangban.

 

(2) A 2. cikk (4) bekezdésére is figyelemmel, a II. mellékletben felsorolt projektekre a tagállamok határozzák meg, hogy a projektet alá kell-e vetni az 5–10. cikknek megfelelő vizsgálatnak. A tagállamok ezt a nyilvánossággal folytatott konzultációt követően a következők révén határozzák meg:

 

a) esetenkénti vizsgálattal;

 

vagy

 

b) a tagállamok által megállapított küszöbértékek vagy szempontrendszer alapján.

 

A tagállamok dönthetnek úgy is, hogy az a) és a b) pontnak megfelelő mindkét eljárást alkalmazzák.

"(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan a projektgazda információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről, a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a jelentős hatások elkerülése és mérséklése érdekében tervezett intézkedésekről. Az információszolgáltatásnak a IIA. mellékletben található jegyzéket kell követnie.

(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan a projektgazda összefoglaló információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről, a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a jelentős hatások elkerülése és mérséklése érdekében tervezett intézkedésekről. Az információszolgáltatásnak a IIA. mellékletben található jegyzéket kell követnie. A projektgazda által benyújtandó tájékoztatásnak korlátozott terjedelműnek kell lennie, és arra kell szorítkoznia, hogy lehetővé tegye a hatáskörrel rendelkező hatóság számára a (2) bekezdés szerinti döntéshozatalt. Az információkat a (2) bekezdés szerinti döntés meghozatala előtt a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani és az interneten közzé kell tenni, biztosítva a nagyobb átláthatóságot és a nyilvánosság számára az információkhoz való jobb hozzáférést.

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés alkalmazásában esetenkénti vizsgálat elvégzésére vagy küszöbértékek vagy szempontrendszer megállapítására kerül sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és helyével, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival összefüggő kiválasztási kritériumokat. A figyelembe veendő kiválasztási kritériumok részletes jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés alkalmazásában esetenkénti vizsgálat elvégzésére vagy küszöbértékek vagy szempontrendszer megállapítására kerül sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és helyével, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival összefüggő releváns kiválasztási kritériumokat. A kiválasztási kritériumok részletes jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.

b) A cikk a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:

 

"(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését a projektgazda által rendelkezésre bocsátott információk alapján, a más uniós jogi aktusok által a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozza meg. A (2) bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie kell a következő követelményeket:

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését a projektgazda által a (3) bekezdés szerint rendelkezésre bocsátott információk alapján, adott esetben az érintett lakosság és a helyi hatóságok megállapításainak figyelembevételével, más uniós jogi aktusok által a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozza meg. A (2) bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie kell a következő követelményeket:

a) a döntés szövegének ismertetnie kell, hogyan történt a III. mellékletben meghatározott kritériumok figyelembevétele;

 

b) a döntés szövegének tartalmaznia kell annak kifejtését, hogy miért kell vagy nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot;

b) a döntés szövegének tartalmaznia kell annak kifejtését, hogy miért kell vagy nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, különösen a III. mellékletben foglalt releváns kiválasztási kritériumokra tekintettel;

c) abban az esetben, ha a döntés értelmében nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, a döntés szövegének tartalmaznia kell a környezetre gyakorolt esetleges jelentős hatások elkerülése, megakadályozása vagy mérséklése érdekében tervezett intézkedések leírását;

c) abban az esetben, ha a döntés értelmében nem kell elvégezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, a döntés szövegének tartalmaznia kell a környezetre gyakorolt esetleges jelentős hatások elkerülése, megakadályozása vagy mérséklése érdekében tervezett intézkedések leírását;

d) a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell tárni.

d) a döntés szövegét a nyilvánosság elé kell tárni.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését az engedélyezés iránti kérelem időpontjától számított három hónapon belül hozza meg, amennyiben a projektgazda valamennyi szükséges információt benyújtotta. A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a döntés meghozatala mikorra várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését az engedélyezés iránti kérelem időpontjától számított, a tagállam által megjelölt határidőn belül, de 90 napot meg nem haladóan hozza meg, amennyiben a projektgazda a (3) bekezdésnek megfelelően valamennyi szükséges információt benyújtotta. A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt a tagállam által megjelölt határidőn belül, de 60 napot meg nem haladóan egyszeri esetben kivételesen meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság írásban tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a döntés meghozatala mikorra várható, és a 6. cikk (2) bekezdésben meghatározott információkat a nyilvánosság elé tárja.

Ha a projektre vonatkozóan el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor az e cikk (2) bekezdése szerinti döntés szövegének tartalmaznia kell az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott információkat.”

Ha a projektre vonatkozóan el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor az e cikk (2) bekezdése szerinti döntés szövegének tartalmaznia kell az 5. cikk (2) bekezdésében meghatározott véleményt, amennyiben e cikk értelmében kértek ilyen véleményt.”

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor a projektgazda elkészíti a környezetvédelmi jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) bekezdése szerinti meghatározáson kell alapulnia, és tartalmaznia kell mindazokat az információkat, amelyekre ésszerűen szükség lehet a tervezett projekt környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kellően megalapozott döntések meghozatalához, figyelemmel a mindenkor rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, a projekt jellemzőire, műszaki kapacitására és helyére, a lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett projekt lehetséges alternatíváira, valamint arra, hogy egyes kérdések (ideértve a lehetséges alternatívák értékelését is) mennyiben kezelhetők jobban más szinten, ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más vizsgálati követelmények figyelembevételével. A környezetvédelmi jelentésnek a IV. melléklet részletes jegyzékében felsorolt információkat kell tartalmaznia.

(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor a projektgazda benyújtja a környezetvédelmi jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) bekezdése szerinti véleményen kell alapulnia – amennyiben ilyen véleményt kiadtak –, és tartalmaznia kell mindazokat az információkat, amelyekre ésszerűen szükség lehet a tervezett projekt környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kellően megalapozott döntések meghozatalához, figyelemmel a mindenkor rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, a projekt jellemzőire, műszaki kapacitására és helyére, valamint a lehetséges hatások jellemzőire. A környezetvédelmi jelentésnek tartalmaznia kell a projektgazda által vizsgált, a tervezett projektre vonatkozó lehetséges alternatívákat és azok egyedi, az alternatívák fenntarthatóságának a jelentős hatások szempontjából történő összehasonlító elemzésére alkalmas jellemzőit is. A környezetvédelmi jelentésnek a IV. melléklet részletes jegyzékében felsorolt információkat kell tartalmaznia. A környezetvédelmi jelentésnek tartalmaznia kell a megadott információk nem technikai jellegű összefoglalását is.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával, majd ennek alapján meghatározza, hogy a projektgazda az e cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésben mely információkat és milyen részletességgel köteles bemutatni. Ennek érdekében meghatározza különösen:

(2) Amennyiben az engedély iránti kérelem benyújtásakor a projektgazda kérelmezi, illetve ha a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok szükségesnek találják, a hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal, a projektgazdával és az érintett nyilvánossággal folytatott konzultációt követően véleményt ad ki arról, hogy a projektgazda az e cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésben mely információkat és milyen részletességgel köteles bemutatni, meghatározva elsősorban:

a) a beszerzendő határozatokat és szakvéleményeket;

 

b) azokat a hatóságokat és a nyilvánosság azon csoportjait, amelyek valószínűsíthetően érintettek;

b) azokat a hatóságokat és a nyilvánosság azon csoportjait, amelyek valószínűsíthetően érintettek;

c) az eljárás egyes szakaszait és azok időtartamát;

c) az eljárás egyes szakaszait és azok tervezett időtartamát;

d) a tervezett projekt és annak konkrét jellemzői szempontjából ésszerűen felmerülő alternatívákat;

d) a tervezett projekt, annak konkrét jellemzői és jelentős környezeti hatásai szempontjából ésszerűen felmerülő, a projektgazda által fontolóra vett alternatívákat;

e) a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt elemeit, amelyekre a projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni;

 

f) az egy adott projekt vagy projekttípus sajátos jellemzőivel összefüggésben benyújtandó információkat;

f) az egy adott projekt vagy projekttípus sajátos jellemzőivel összefüggésben benyújtandó információkat;

g) a más döntéshozatali szinten vagy más uniós jogi aktuson keresztül beszerzett azon információkat és ismereteket, valamint azokat a vizsgálati módszereket, amelyeket fel kell használni.

g) a más döntéshozatali szinten vagy más uniós jogi aktuson keresztül beszerzett azon információkat és ismereteket, valamint azokat a vizsgálati módszereket, amelyeket fel kell használni.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság igénybe veheti akkreditált és műszaki szempontból felkészült, e cikk (3) bekezdésének megfelelő szakértők közreműködését. A hatáskörrel rendelkező hatóság a projektgazdától utólag csak akkor kérhet további információkat, ha ezt új körülmények indokolják, és a kérés szükségességét a hatáskörrel rendelkező hatóság kellően megmagyarázza.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság igénybe veheti képesített független és műszaki szempontból felkészült, e cikk (3) bekezdésének megfelelő szakértők közreműködését. A hatáskörrel rendelkező hatóság a projektgazdától utólag csak akkor kérhet további információkat, ha ezt új körülmények indokolják, és a kérés szükségességét a hatáskörrel rendelkező hatóság kellően megmagyarázza.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentések teljességének és kellő minőségének garantálása érdekében:

(3) Az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentések teljességének és kellő minőségének garantálása érdekében:

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők készítsék; vagy

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést képesített és műszaki szempontból felkészült szakértők készítsék, és

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből álló bizottságok ellenőrizzék.

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést képesített független és műszaki szempontból felkészült szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből álló bizottságok ellenőrizzék, akiknek nevét nyilvánosságra hozzák.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás során akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők közreműködését vette igénybe, akkor ugyanezeken szakértők közreműködését a projektgazda nem veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás során képesített független és műszaki szempontból felkészült szakértők közreműködését vette igénybe, akkor ugyanezen szakértők közreműködését a projektgazda nem veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez.

A tagállamok meghatározzák az akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakemberek közreműködésének és kiválasztásának részletes szabályait (például a szükséges szakképesítések, az értékelők kijelölése, az engedélyezés és az eljárásból való kizárás vonatkozásában).

A tagállamok meghatározzák a képesített és műszaki szempontból felkészült szakemberek közreműködésének és kiválasztásának részletes szabályait (például a szükséges szakképesítések és tapasztalat, az értékelők kijelölése, az engedélyezés és az eljárásból való kizárás vonatkozásában). A képesített és műszaki szempontból felkészült szakembereknek és a nemzeti szakértőkből álló bizottságoknak megfelelő biztosítékokat kell szolgáltatniuk arról, hogy a környezetvédelmi jelentéseket és a jelen irányelvben előírt egyéb környezeti információkat hozzáértéssel, pártatlanul, tudományos tárgyilagossággal, függetlenül, az illetékes hatóságok, a projektgazda vagy a nemzeti hatóságok bármilyen beavatkozásától vagy ráhatásától mentesen bírálják el. A szakértők felelnek az általuk végrehajtott vagy felügyelt, illetve pozitívan vagy negatívan értékelt környezeti hatásvizsgálatokért.

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„5a. cikk

 

A határokon átnyúló projektek esetén a tagállamok és a részt vevő szomszédos országok megteszik az annak biztosításához szükséges valamennyi intézkedést, hogy – az uniós társfinanszírozásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – az érintett illetékes hatóságok a tervezés korai szakaszától kezdve az egységes környezetvédelmi hatásvizsgálat közös elvégzése céljából együttműködjenek.

 

Az európai közlekedési hálózattal kapcsolatos közlekedési projektek esetében a Natura 2000 hálózatra gyakorolt esetleges hatások megállapításához a Bizottság TENTec rendszerét és Natura 2000 szoftverét, valamint ezek esetleges alternatíváit kell alkalmazni.”

Indokolás

A közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektek esetében az esetleges problémák korai szakaszban történő elkerülése érdekében közösen kell alkalmazni az RTE-T és a Natura 2000 informatikai eszközöket.

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – -a pont (új)

2011/92/EU irányelv

6 cikk – -1 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(-1) A nyilvánosság számára biztosítani kell a jogot, hogy az érdekeit érintő bizonyos projektek tekintetében hatásvizsgálatot kérjen, és ehhez olyan, aktív részvételen alapuló mechanizmusokat vegyen igénybe, amelyekben többek között a lakosság, az önkormányzatok és a nem kormányzati szervezetek is részt vesznek.

 

A tagállamok meghatározzák az e jog érvényesítéséhez szükséges intézkedéseket és feltételeket.”;

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – -a a pont (új)

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-aa) az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(1) A tagállamok meghozzák a szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a környezeti feladataik vagy illetékességük kapcsán a projektben várhatóan érintett hatóságok lehetőséget kapjanak véleménynyilvánításra a projektgazda által benyújtott információkról és az engedélyezési kérelemmel kapcsolatban. E célból a tagállamok általánosságban vagy esetről esetre kijelölik azokat a hatóságokat, amelyekkel konzultálni kell. Az 5. cikk alapján kapott információt közlik e hatóságokkal. A konzultációkra vonatkozó részletes szabályokat a tagállamok állapítják meg.”;

Indokolás

Pontosítani kell, hogy a környezeti hatásvizsgálat alatt álló projektekben érintett és konzultáció céljából megkeresendő hatóságok körébe tartoznak a projekt megvalósulásának helye szerinti helyi hatóságok is, amennyiben e hatóságok nem azonosak a hatáskörrel rendelkező hatósággal vagy hatóságokkal.

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – -a b pont (új)

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-ab) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A nyilvánosságot a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nyilvánosság számára elektronikus úton hozzáférhető központi portálon keresztül vagy közzététel útján, vagy más alkalmas módon, például – ha rendelkezésre áll – elektronikus média útján tájékoztatják a 2. cikk (2) bekezdésében említett, a környezettel kapcsolatos döntéshozatali eljárás kezdetén, de legkésőbb akkor, amint az információ ésszerű módon rendelkezésre bocsátható a következőket illetően:

 

a) engedély iránti kérelem;

 

b) a tény, hogy a projektet környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni, valamint adott esetben, hogy a 7. cikket kell alkalmazni;

 

c) a döntéshozatalért, a releváns információk szolgáltatásáért, az észrevételek vagy kérdések fogadásáért felelős hatáskörrel rendelkező hatóságok adatai, valamint az észrevételek vagy kérdések továbbítására vonatkozó határidők részletei;

 

d) a lehetséges döntések jellegéről vagy, amennyiben készült ilyen, a határozattervezetről;

 

e) az 5. cikk alapján összegyűjtött információk hozzáférhetőségére vonatkozó adatok;

 

f) a releváns információk rendelkezésre bocsátása idejének, helyének, valamint módjának a megjelölése;

 

g) a nyilvánosság részvételére vonatkozóan az e cikk (5) bekezdése alapján hozott intézkedések részletei;

 

ga) a tény, hogy a 8. cikk (2) bekezdése alkalmazandó, valamint a környezetvédelmi jelentés felülvizsgálatára vagy módosítására vonatkozó adatok, továbbá a mérlegelés alatt álló további kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések;

 

gb) a 8. cikk (2) bekezdése alapján végrehajtott figyelemmel kísérés megállapításai.”;

 

_________________

HL L 41., 2003.2.14., 26. o.

Indokolás

A hozzáférés és átláthatóság megerősítése céljából minden egyes tagállamban az időszerű környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetővé tenni. Ezen túlmenően a környezetvédelmi jelentés felülvizsgálata, illetve módosítása, valamint a 8a. cikk (2) bekezdésének új szövegében megállapított további kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések tekintetében a ga) és a gb) pont előírja az információkhoz való hozzáférést.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – -a c pont (új)

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-ac) a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„(3) A tagállamok biztosítják, hogy megfelelő időkereteken belül az érintett nyilvánosság számára legalább a számukra elektronikusan hozzáférhető központi portálon keresztül rendelkezésre bocsátják a következőket:

 

a) az 5. cikk alapján összegyűjtött összes információ;

 

b) a nemzeti jogszabályokkal összhangban a főbb jelentések és javaslatok, amelyeket az érintett nyilvánosságnak az e cikk (2) bekezdésével összhangban történő tájékoztatásakor a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok számára alkottak;

 

c) a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseivel összhangban az e cikk (2) bekezdésében említett információktól eltérő olyan információ, amely ezen irányelv 8. cikkével összhangban a határozat szempontjából lényeges, és amely csak akkor válik hozzáférhetővé, miután az érintett nyilvánosságot e cikk (2) bekezdésével összhangban tájékoztatták.”;

Indokolás

A hozzáférés és átláthatóság megerősítése céljából minden egyes tagállamban az időszerű környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetővé tenni.

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – - a d pont (új)

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-ad) az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

"(5) A nyilvánosság tájékoztatására (például plakátok kihelyezése egy adott körzeten belül, vagy a helyi újságokban történő közzététel útján) és az érintett nyilvánossággal folytatott konzultációra (például írásbeli beadványok vagy közvéleménykutatás révén) vonatkozó részletes intézkedéseket a tagállamok határozzák meg. A tagállamok megteszik az annak biztosításához szükséges intézkedéseket, hogy a vonatkozó információkat a 2003/4/EK irányelv 7. cikkének (1) bekezdésével összhangban a nyilvánosság számára elektronikus úton hozzáférhető központi portálon keresztül nyújtsák.”:

Indokolás

A hozzáférés és átláthatóság megerősítése céljából minden egyes tagállamban az időszerű környezetvédelmi információkat elektronikusan biztosító központi portált kell elérhetővé tenni.

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 6 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésről folytatandó konzultációra legalább harminc, legfeljebb hatvan nap időkeretet kell biztosítani. Kivételes esetekben, ha a tervezett projekt jellege, összetettsége, helye vagy mérete úgy kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt az időkeretet harminc nappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát az időkeret meghosszabbításának okairól.

(7) Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésről folytatandó konzultációra legalább harminc, legfeljebb hatvan nap időkeretet kell biztosítani. Kivételes esetekben, ha a tervezett projekt jellege, összetettsége, helye vagy mérete úgy kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt az időkeretet legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát az időkeret meghosszabbításának okairól.

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b a pont (új)

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a szöveg a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(7) Az érintett nyilvánosságnak a döntéshozatali folyamatban való tényleges részvételének biztosítása érdekében a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv által meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felelős hatóság vagy hatóságok kapcsolattartási adatai mindenkor a nyilvánosság rendelkezésére álljanak, valamint hogy e hatóság vagy hatóságok mindenkor könnyen és gyorsan elérhető(ek) legyen(ek), függetlenül attól, hogy folyamatban van-e olyan projekt, amelyről környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni, valamint hogy figyelembe vegyék a nyilvánosság által megfogalmazott észrevételeket és véleményeket.”.

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A 7. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(5a) A közlekedés területén megvalósuló közös érdekű, határokon átnyúló, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet I. mellékletében felsorolt folyosók egyikében található projektek esetében a tagállamokat be kell vonni a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos munka koordinálásába. A koordinátornak gondoskodnia kell arról, hogy az új infrastruktúra tervezése során széles körű nyilvános konzultációra kerüljön sor minden érdekelt fél és a civil társadalom bevonásával. A koordinátor mindenesetre javaslatokat tehet a folyosóterv kidolgozásának és végrehajtásának kiegyensúlyozott módjaira.”.

 

________________

+ HL: kérjük, illessze be az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet (2011/0302(COD)) számát, dátumát és címét.

Indokolás

Tekintettel a határokon átnyúló projektekkel kapcsolatosan felmerülő több nehézségre, a nyilvános konzultációs folyamat során fel kell használni a transzeurópai közlekedési hálózat folyosóinak koordinálását végzők munkáját, hogy a kezdeti szakaszban fel lehessen ismerni az esetlegesen felmerülő problémákat.

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

8 cikk

8 cikk

 

(-1) A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a projektek kivitelezése és működtetése a következő elvek alapján történjen:

 

a) minden megfelelő megelőző intézkedést megtesznek a környezetszennyezés ellen és nem okoznak jelentős mértékű környezetszennyezést;

 

b) az elérhető legjobb technológiákat alkalmazzák, és a természeti erőforrásokat és az energiát hatékonyan használják fel;

 

c) a hulladék keletkezését megelőzik, és amennyiben hulladék keletkezik, azt a hulladékhierarchia elsőbbségi sorrendjében a hulladékokról szóló, 2008. november 19-i 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek* megfelelően újrahasználatra előkészítik, újrafeldolgozzák, újrahasznosítják, vagy, ahol műszakilag vagy gazdaságilag nem lehetséges, úgy ártalmatlanítják, hogy elkerüljék vagy csökkentsék a környezetre gyakorolt bármilyen hatást;

 

d) megteszik a szükséges intézkedéseket a balesetek megelőzésére és azok következményeinek korlátozására;

 

e) a tevékenységek végleges leállítása esetén megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy elkerüljék a környezetszennyezés kockázatát, és a működés helyszínét kielégítő állapotba állítsák vissza.

 

Amennyiben a környezetminőségi szabvány szigorúbb feltételeket követel meg, mint amilyenek az elérhető legjobb technológiákkal elérhetők, az engedélybe további intézkedéseket kell belefoglalni az egyéb, környezetminőségi szabványoknak való megfelelés céljából hozható intézkedések sérelme nélkül.

(1) Az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni a konzultációk eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkat. Ebből a célból az engedélyező határozat szövegének tartalmaznia kell:

(1) Az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni és részletesen elemezni kell a konzultációk eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkat. Az engedélyező határozat szövegének tartalmaznia kell:

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 3. cikknek megfelelően elvégzett környezeti tárgyú értékelést és a határozat alkalmazásának környezeti feltételeit, beleértve a jelentős káros következmények elkerülését, csökkentését és, ha lehet, ellentételezését célzó legfontosabb intézkedések ismertetését is;

a) a hatáskörrel rendelkező hatóság által a 3. cikknek megfelelően elvégzett környezeti tárgyú értékelés eredményeit – köztük a 6. és 7. cikknek megfelelően kapott észrevételek és vélemények összefoglalását – és a határozat alkalmazásának környezeti feltételeit, beleértve a jelentős káros következmények elkerülését, csökkentését és, ha lehet, ellentételezését célzó legfontosabb intézkedések ismertetését is;

b) a projekt engedélyezésének legfontosabb indokait, figyelemmel a többi figyelembe vett lehetséges alternatívára, ideértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”);

b) a figyelembe vett lehetséges alternatívák összefoglalása, ideértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”);

c) a 6. és a 7. cikk alapján beérkezett észrevételek összefoglalását;

 

d) egy olyan nyilatkozatot, amely röviden ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti szempontok beillesztése az engedélybe, továbbá hogyan történt a konzultációk eredményeinek és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információknak az engedélybe történő beépítése vagy más módon történő figyelembevétele.

d) egy olyan nyilatkozatot, amely röviden ismerteti, hogy hogyan történt a környezeti szempontok beillesztése az engedélybe, továbbá hogyan történt a környezetvédelmi jelentés, a konzultációk eredményeinek és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információknak az engedélybe történő beépítése vagy más módon történő figyelembevétele.

Azon projektek esetében, amelyek valószínűsíthetően jelentős mértékű országhatárokon átterjedő következményekkel fognak járni, a hatáskörrel rendelkező hatóság információkat szolgáltat arról, hogy miért nem vette figyelembe az érintett tagállam által a 7. cikk szerinti konzultációk keretében megfogalmazott észrevételeket.

Azon projektek esetében, amelyek valószínűsíthetően jelentős mértékű országhatárokon átterjedő következményekkel fognak járni, a hatáskörrel rendelkező hatóság információkat szolgáltat arról, hogy miért nem vette figyelembe az érintett tagállam által a 7. cikk szerinti konzultációk keretében megfogalmazott észrevételeket.

(2) Ha a konzultációkból és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkból az derül ki, hogy a projekt jelentős mértékű káros hatásokat fog gyakorolni a környezetre, akkor a hatáskörrel rendelkező hatóság a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával együttműködve indokolatlan késedelem nélkül megfontolja az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentés átdolgozásának és a projekt módosításának szükségességét annak érdekében, hogy ezek a káros hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek, valamint azt, hogy szükség van-e további kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések végrehajtására.

(2) Ha a konzultációk és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információk tükrében a hatáskörrel rendelkező hatóság azt a következtetést vonja le, hogy a projekt jelentős mértékű káros hatásokat fog gyakorolni a környezetre, akkor a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával folytatott konzultációt követően a hatáskörrel rendelkező hatóság indokolatlan késedelem nélkül megfontolja a projekt engedélyezésének megtagadását, vagy az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentés átdolgozásának és a projekt módosításának szükségességét annak érdekében, hogy ezek a káros hatások elkerülhetők vagy mérsékelhetők legyenek, valamint azt, hogy a vonatkozó jogszabályokkal összhangban szükség van-e további kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedések végrehajtására. A környezetvédelmi jelentés esetleges átdolgozása esetén biztosítani kell a nyilvánosság a 6. cikk (2) bekezdése szerinti tájékoztatását.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését, és ezáltal módot adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések várt eredményességének értékelésére és az esetleg előre nem látott káros következmények behatárolására.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor a vonatkozó jogszabályokkal összhangban köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését a kivitelezés, a működés, a bontás, és a bezárást követő szakaszok során, és ezáltal módot adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések várt eredményességének értékelésére és az esetleg előre nem látott káros következmények behatárolására.

A figyelemmel kísérendő paraméterek típusát és a figyelemmel kísérés időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, helyéhez és méretéhez, valamint a projekt környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségéhez igazodva, az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megválasztani.

A figyelemmel kísérendő paraméterek típusa és a figyelemmel kísérés időtartama összhangban van más uniós jogszabályokból eredő követelményekkel, és azokat a tervezett projekt jellegéhez, helyéhez és méretéhez, valamint a projekt környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségéhez igazodva, az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megválasztani. A figyelemmel kísérés eredményeiről értesítik a hatáskörrel rendelkező hatóságot, és azokat könnyen hozzáférhető formátumban a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják.

Erre a célra indokolt esetben a más uniós jogi aktusok alapján már egyébként is végzett nyomonkövetési tevékenységek is igénybe vehetők.

Erre a célra indokolt esetben többek között a más uniós vagy nemzeti jogi aktusok alapján végzett nyomonkövetési tevékenységek is igénybe vehetők.

 

Amennyiben a figyelemmel kísérés azt jelzi, hogy a kárenyhítő vagy kiegyenlítő intézkedések nem elegendőek, illetve előre nem látott jelentős káros környezeti hatásokat észlelnek, a hatáskörrel rendelkező hatóság a vonatkozó jogszabályokkal összhangban korrekciós kárenyhítő vagy kiegyenlítő intézkedéseket állapít meg.

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött összes szükséges információt, beleértve a más uniós jogi aktusokban meghatározott különös vizsgálatok eredményeit is, továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben előírt konzultációk, a hatáskörrel rendelkező hatóság a projektre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat rá eső részét három hónapon belül befejezi.

(3) Attól számítva, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság megkapta az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött összes szükséges információt, beleértve a más uniós jogi aktusokban meghatározott különös vizsgálatok eredményeit is, továbbá lezárultak a 6. és a 7. cikkben előírt konzultációk, a hatáskörrel rendelkező hatóság a projektre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat rá eső részét a tagállam által megjelölt határidőn belül, de 90 napot meg nem haladóan befejezi.

A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a határozat meghozatala mikorra várható.

A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt a tagállam által megjelölt határidőn belül, de 90 napot meg nem haladóan kivételesen meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság írásban tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a határozat meghozatala mikorra várható.

(4) Az engedélyező, illetve az engedélyezést megtagadó határozat meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező hatóság – különös tekintettel a jelentős káros következmények elkerülése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett intézkedésekre – ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt környezetvédelmi jelentés naprakész voltát.

(4) Az engedélyező, illetve az engedélyezést megtagadó határozat meghozatala előtt a hatáskörrel rendelkező hatóság ellenőrzi az 5. cikk (1) bekezdésében előírt környezetvédelmi jelentés naprakész voltát

 

__________

HL L 312., 2008.11.22., 3. o.

Módosítás  69

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont – a pont

2011/92/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést elutasító határozat meghozatala után a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok erről a körülményről a megfelelő eljárásokkal összhangban tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokat, és a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják:

(1) Az engedélyező vagy az engedélyezést elutasító határozat, illetve az ezen irányelv követelményeinek teljesítése céljából kibocsátott más határozat meghozatala után a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok erről a körülményről a nemzeti eljárásokkal összhangban késlekedés nélkül és legkésőbb 10 munkanapon belül tájékoztatják a nyilvánosságot és a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokat. A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok a határozatot a 2003/4/EK irányelvvel összhangban a nyilvánosság és a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságok rendelkezésére bocsátják.

a) a határozat tartalmát és a határozat alkalmazásának esetleges feltételeit;

 

b) a környezetvédelmi jelentés és az érintett nyilvánosság által megfogalmazott aggályok és vélemények vizsgálatát követően a határozat alapjául szolgáló főbb indokokat és megfontolásokat, beleértve a nyilvánosság részvételének folyamatára vonatkozó információkat is;

 

c) a jelentős káros hatások elkerülése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett legfontosabb intézkedések leírását;

 

d) a 8. cikk (2) bekezdése szerinti figyelemmel kísérést biztosító intézkedések leírását, ha vannak ilyenek.

 

Módosítás  70

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben meghatározott információkat már akkor a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt környezeti hatásvizsgálatának rá eső részét elvégezte.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott információkat a tagállamok már akkor a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt környezeti hatásvizsgálatának rá eső részét elvégezte, és mielőtt elfogadná a határozatot az engedély magadásáról vagy elutasításáról.

Módosítás  71

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont – b a pont (új)

2011/92/EU irányelv

9 cikk – 3 a és 3 b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 

 

ba) a szöveg a következő bekezdésekkel egészül ki:

 

„(3a) A nyilvánosság az engedélyezési eljárással kapcsolatban jogi kifogást emelhet – köztük ideiglenes intézkedést is kérhet – oly módon, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság által kiadott hivatalos határozat közzétételétől számított három hónapon belül bírósági eljárást indít.

 

(3b) A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok biztosítják, hogy az engedéllyel rendelkező projektek nem kezdődnek el a jogi kifogás benyújtására kiszabott határidő lejárta előtt.”.

Módosítás  72

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

10 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) A 10. cikkben a (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

 

„Ennek az irányelvnek a rendelkezései nem befolyásolják a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak azt a kötelezettségét, hogy figyelembe vegyék az ipari és gazdasági titoktartással – beleértve a szellemi tulajdont is – kapcsolatos, valamint a közérdek védelmére vonatkozó, a nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezésekben megállapított, és az elfogadott jogi gyakorlattal összefüggő korlátozásokat, amennyiben azok megfelelnek a 2003/4/EK irányelvnek.”.

Indokolás

Össze kell hangolni ezen irányelvnek a környezeti hatásvizsgálathoz kapcsolódó információkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos rendelkezéseit a 2003/4/EK irányelv rendelkezéseivel az információkhoz való hozzáférésről, a nyilvánosság részvételéről a döntéshozatalban és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről a környezetvédelmi kérdésekben.

Módosítás  73

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 b pont (új)

2011/92/EU irányelv

10 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9b) A szöveg a következő cikkel egészül ki:

 

„10a. cikk

 

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelvnek megfelelően elfogadott nemzeti rendelkezések megsértéséért kiszabható szankciókkal kapcsolatos szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek ezen szabályok érvényesítése érdekében. A szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.".

Indokolás

A tapasztalatok alapján az irányelv harmonizált és hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében a tagállamoknak elrettentő szankciókat kell előírniuk a vonatkozó nemzeti rendelkezések megsértése esetére, különösen az összeférhetetlenségi és a korrupciós ügyek vonatkozásában.

Módosítás  74

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 c pont (új)

2011/92/EU irányelv

11 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9c) A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

 

„(2) A tagállamok meghatározzák, hogy az eljárás melyik szakaszában kezdeményezhető a határozatok, jogi aktusok és mulasztások kifogásolása, feltéve, hogy lehetőség van a határozatok, jogi aktusok és mulasztások anyagi jogi és eljárási jogi jogszerűségének (1) bekezdéssel összhangban annak biztosítása érdekében történő kifogásolására – ideértve az ideiglenes intézkedések alkalmazását is –, hogy a projektet nem kezdik meg a felülvizsgálati folyamat lezárulása előtt.”.

Módosítás  75

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 d pont (új)

2011/92/EU irányelv

11 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9d) A 11. cikk (4) bekezdése második albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

 

„Az eljárásnak megfelelőnek és hatékonynak kell lennie, lehetővé kell tennie az ideiglenes intézkedések iránti kérelmeket, továbbá igazságosnak, méltányosnak és gyorsnak kell lennie, és nem lehet mértéktelenül drága.”

Módosítás  76

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 11 pont

2011/92/EU irányelv

12 b cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Amennyiben bizonyos gazdasági ágazatok jellegzetességei folytán a megfelelő környezeti hatásvizsgálat érdekében az célszerűnek tűnik, a Bizottság a tagállamokkal és az érintett ágazattal együtt kidolgozza a követendő kritériumokat tartalmazó ágazati iránymutatásokat, hogy a környezeti hatásvizsgálattal kapcsolatban egyszerűsítse és elősegítse a szabványosítást.

Módosítás  77

Irányelvre irányuló javaslat

2 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb [DÁTUM]-ig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti kapcsolatokat megmagyarázó dokumentumot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb ...-ig[3]+* megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti kapcsolatokat megmagyarázó dokumentumot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

 

 

[4]+ HL: Kérjük, illessze be a dátumot: ezen irányelv hatálybalépésének időpontját követő 24 hónappal.

Indokolás

Tekintettel az irányelv rendelkezéseinek összetettségére, megfelelő hosszúságú, kétéves átmeneti időszakot kell biztosítani.

Módosítás  78

Irányelvre irányuló javaslat

3 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az ezen irányelvvel módosított 2011/92/EU irányelv 3–11. cikkében foglalt kötelezettségeket azokra a projektekre is alkalmazni kell, amelyek esetében az engedélyezés iránti kérelem benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megjelölt időpont előtt történt, de amelyek vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálat az említett időpontig nem zárult le.

A módosított irányelv elfogadásától számított 8 hónapon belül határozni kell azokról a projektekről, amelyek esetében az engedélyezés iránti kérelem benyújtása a 2. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében megjelölt időpont előtt történt, de amelyek vonatkozásában a környezeti hatásvizsgálat az említett időpontig nem zárult le.

Módosítás  79

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – -1 pont (új)

2011/92/EU irányelv

I melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1) Az I. melléklet a következőképpen módosul:

 

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

 

„A 4. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PROJEKTEK (KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT PROJEKTEK)”

 

b) a szövegbe a következő pontot kell beilleszteni:

 

„(4a) külszíni bányák és hasonló külszíni kitermelési tevékenységek.”

 

c) a 7. pont a) alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„a) távolsági vasútvonalak és [...] repülőterek építése”

 

d) a 7. pont a következő ponttal egészül ki:

„aa) repülőterek megközelítési és felszállási útvonalainak kijelölése az útvonalhálózathoz való csatlakozástól, ill. az útvonalhálózathoz való csatlakozásáig.”

 

e) a szöveg következő 10a. és 10b. ponttal egészül ki:

 

„(14a) Gáztartalmú olajpalában vagy más ugyanannyira vagy kevésbé áteresztő és porózus üledékes kőzetrétegekben található nyerskőolaj és/vagy földgáz feltárása, értékelése és kitermelése, függetlenül a kitermelt mennyiségtől.

 

(14b) Földgáz felderítése és kitermelése szénlelőhelyekről, függetlenül a kitermelt mennyiségtől.”

 

f) a 19. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„(19) Kőbányák, és külszíni bányák, ahol a kitermelési felület meghaladja a 25 hektárt, ciánülepítő medencét felhasználó eljárásokat alkalmazó aranykitermelő létesítmények, vagy tőzegkitermelés, ahol a kitermelési felület meghaladja a 150 hektárt.”

 

g) a 20. pont helyébe a következő szöveg lép:

 

„(20) 220 kV vagy annál nagyobb feszültségű, 15 km-nél hosszabb nagyfeszültségű villamos vezetékek (légvezetékek, föld alatti vezetékek vagy ezek kombinációja) építése, módosítása és/vagy bővítése, és/vagy korszerűsítése, valamint kapcsolódó alállomások (feszültség-átalakító, áramátalakító vagy a légvezetéket föld alatti vezetékké [és fordítva] alakító alállomás) építése és/vagy módosítása.”

h) a szöveg a következő 24a. ponttal egészül ki:

 

„(24a) Vízhiányos, az elsivatagosodás vagy a kiszáradás veszélyének kitett területekre tervezett tematikus parkok és golfpályák.”

Módosítás  80

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – -1 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

II melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A II. melléklet a következőképpen módosul:

 

a) a cím helyébe a következő szöveg lép:

 

„A 4. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT PROJEKTEK (TAGÁLLAMI DÖNTÉS ALAPJÁN KÖRNYZETI HATÁSVIZSGÁLATRA KÖTELEZETT PROJEKTEK)”;

 

b) az (1) bekezdés kiegészül a következő ponttal:

 

„(fa) vadon élő halak halászata;”;

 

c) a (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

 

c) ásványi anyagok kutatása és feltárása, valamint ásványi anyagok kitermelése tengeri vagy folyami kotrással;”;

d) a (10) bekezdés d) pontját el kell hagyni.

 

e) az (13) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

 

„aa) az I. vagy ebben a mellékletben felsorolt projektek bármely olyan lebontása, amelynek jelentős ártalmas hatása van a környezetre.”.

Módosítás  81

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 pont

2011/92/EU irányelv

II.A melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

IIA. MELLÉKLET – A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK

IIA. MELLÉKLET – A 4. CIKK (3) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK (A II. MELLÉKLETBEN FELSOROLT PROJEKTEK ESETÉBEN A PROJEKTGAZDA ÁLTAL BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK ÖSSZEFOGLALÁSA)

(1) A projekt ismertetése, ezen belül különösen:

(1) A projekt ismertetése, ezen belül:

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek bemutatása az építés és az üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti és a mélyebben elhelyezkedő környezetet is – fizikai jellemzőinek bemutatása az építés, az üzemelés és a bontás tartamára vonatkozóan;

b) a projekt helyének bemutatása, különös tekintettel a projekt által valószínűsíthetően befolyásolt földrajzi területek környezeti érzékenységére.

b) a projekt helyének bemutatása, különös tekintettel a projekt által valószínűsíthetően befolyásolt földrajzi területek környezeti érzékenységére.

(2) Azon környezeti tényezők ismertetése, amelyekre a tervezett projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni.

(2) Azon környezeti tényezők ismertetése, amelyekre a tervezett projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni.

(3) Azon, a tervezett projekt által a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős hatások ismertetése, amelyek a következőkből erednek:

(3) Azon, a tervezett projekt által a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős hatások – többek között az érintett lakosság egészségügyi kockázatának, valamint a tájképre és a kulturális örökségre gyakorolt hatások – ismertetése, amelyek a következőkből erednek:

a) az előre láthatóan keletkező maradékokból és kibocsátásból, valamint a hulladékképződésből;

a) az előre láthatóan keletkező maradékokból és kibocsátásból, valamint adott esetben a hulladékképződésből;

b) a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.

b) a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.

(4) A környezetre gyakorolt esetleges jelentős káros hatások elkerülése, megelőzése vagy ellentételezése céljából tervezett intézkedések ismertetése.

(4) A környezetre gyakorolt esetleges jelentős káros hatások elkerülése, megelőzése vagy ellentételezése céljából tervezett intézkedések ismertetése, különösen, ha a hatások visszafordíthatatlannak tekinthetők.

Módosítás  82

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

III. MELLÉKLET – A 4. CIKK (4) BEKEZDÉSE SZERINTI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK

III. MELLÉKLET – A 4. CIKK (4) BEKEZDÉSE SZERINTI KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK (AZ ANNAK ELDÖNTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KRITÉRIUMOK, HOGY A II. MELLÉKLETBEN FELSOROLT PROJEKTEK ESETÉBEN KELL-E KÖRNYEZETI HATÁSVIZSGÁLATOT VÉGEZNI)

(1) A PROJEKTEK JELLEMZŐI

(1) A PROJEKTEK JELLEMZŐI

A projektek jellemzőit különösen a következő szempontokra figyelemmel kell megvizsgálni:

A projektek jellemzőit különösen a következő szempontokra figyelemmel kell megvizsgálni:

a) a projekt mérete, beleértve, ha releváns, az érintett talajfelszín alatti környezet kiterjedését is;

a) a projekt mérete, beleértve, ha releváns, az érintett talajfelszín alatti környezet kiterjedését is;

b) kölcsönhatások más projektekkel és tevékenységekkel;

 

c) a természeti erőforrások, különösen a földterület, a talaj, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai változásokat is;

c) a természeti erőforrások, különösen a földterület, a talaj, az altalaj, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai változásokat is;

d) hulladékkeletkezés;

d) hulladékkeletkezés;

e) környezetszennyezés és zavaró hatások;

e) környezetszennyezés és zavaró hatások (szennyezőanyag-kibocsátás, zaj, rezgések, fény, hő és sugárzás), és az egészségre gyakorolt esetleges hatásaik;

f) természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, különös tekintettel a hidromorfológiai változásokra, a felhasznált anyagokra, technológiákra vagy élő szervezetekre, a sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti körülményekre vagy alternatív felhasználásokra, valamint a balesetek vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére és a projekt e kockázatokkal szembeni sérülékenységére;

f) természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, különös tekintettel a hidromorfológiai változásokra, a felhasznált anyagokra, technológiákra vagy élő szervezetekre, a sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti körülményekre vagy alternatív felhasználásokra, a helyi geológiai jellemzőkre, valamint a projekt természetéből adódóan okkal feltételezhető balesetek vagy katasztrófahelyzetek kockázatával szembeni sérülékenységére;

g) a projekt hatásai az éghajlatváltozásra (az üvegházhatást okozó gázok kibocsátása tekintetében, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is), a projekt hozzájárulása az ellenálló képesség javulásához, valamint az éghajlatváltozás hatásai a projektre (például igazodik-e a projekt az időjárás várható megváltozásához);

g) a projekt hatásai az éghajlatra (az üvegházhatást okozó gázok valószínűsíthető kibocsátása tekintetében, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is), a projekt hozzájárulása az ellenálló képesség javulásához, valamint az éghajlatváltozás hatásai a projektre (például igazodik-e a projekt az időjárás várható megváltozásához);

h) a projekt hatásai a környezetre és különösen a földterületekre (a települések területének időbeli növekedése – területelvonás), a talajra (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a vizekre (mennyiség és minőség), a levegőre és a biológiai sokféleségre (populációk minősége és egyedszámai, ökológiai rendszerek károsodása és fragmentálódása);

h) a projekt hatásai a környezetre és különösen a földterületekre (a települések területének időbeli növekedése – területelvonás, a mező- és erdőgazdasági földterületek elvesztése), a talajra (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), az altalajra, a vizekre (mennyiség és minőség), a levegőre (légszennyező anyagok kibocsátása és levegőminőség) és a biológiai sokféleségre (populációk minősége és egyedszámai, ökológiai rendszerek károsodása és fragmentálódása);

i) az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok (például a vizek vagy a levegő szennyezése folytán);

i) az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok (például a vizek vagy a levegő szennyezése vagy a zaj folytán);

j) a projekt hatásai a kulturális örökségre és a tájra.

j) a projekt hatásai a kulturális örökségre és a tájra.

(2) A PROJEKTEK HELYE

(2) A PROJEKTEK HELYE

Azon földrajzi területek környezeti érzékenységét, amelyekre a projektek valószínűsíthetően hatással lesznek, a következő szempontok hangsúlyos figyelembevételével kell megvizsgálni:

Azon földrajzi területek környezeti érzékenységét, amelyekre a projektek valószínűsíthetően hatással lesznek, a következő szempontok hangsúlyos figyelembevételével kell megvizsgálni:

a) jelenlegi és tervezett területhasznosítás, beleértve a területelvonást és a fragmentálódást is;

a) jelenlegi és tervezett területhasznosítás, beleértve a területelvonást és a fragmentálódást is;

b) a terület természeti erőforrásainak (beleértve a talajt, a földterületeket, a vizeket és a biológiai sokféleséget is) viszonylagos gazdagsága, rendelkezésre állása, minősége és regenerációs képessége;

b) a terület természeti erőforrásainak (beleértve a talajt, a földterületeket, a vizeket és a biológiai sokféleséget is) viszonylagos gazdagsága, rendelkezésre állása, minősége és regenerációs képessége;

c) a természetes környezet terhelhetősége, különös tekintettel:

c) a természetes környezet terhelhetősége, különös tekintettel:

i. a vizes élőhelyekre, a folyók és a tavak partvidékére, a folyótorkolatokra;

i. a vizes élőhelyekre, a folyók és a tavak partvidékére, a folyótorkolatokra;

ii. a tengerparti területekre;

ii. a tengerparti területekre;

iii. a hegyvidékekre és az erdős területekre;

iii. a hegyvidékekre és az erdős területekre;

 

iiia. azokra a területekre, ahol az árvíz kockázata jelentős;

iv. természetvédelmi területekre és parkokra, az állandó gyepterületekre és a fokozott természeti értékű mezőgazdasági területekre;

iv. természetvédelmi területekre és parkokra, az állandó gyepterületekre és a környezetvédelmi szempontból értékes gyepterületekre, a fokozott természeti értékű mezőgazdasági területekre;

v. a tagállami jog alapján kiemelten kezelt vagy védelem alá helyezett területekre, a tagállamok által a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján kijelölt Natura 2000 területekre, a nemzetközi egyezmények védelme alatt álló területekre;

v. a nemzeti vagy regionális jog alapján kiemelten kezelt, megszorításokkal terhelt vagy védelem alá helyezett területekre, a tagállamok által a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 92/43/EGK tanácsi irányelv alapján kijelölt Natura 2000 területekre, a tagállamok által ratifikált nemzetközi egyezmények védelme alatt álló területekre;

vi. azokra a területekre, ahol korábban nem sikerült teljesíteni az uniós jogi aktusban meghatározott és a projekt szempontjából releváns környezetvédelmi minőségi előírásokat, illetve ahol ezen előírások teljesítése valószínűsíthetően nem fog sikerülni;

vi. azokra a területekre, ahol korábban nem sikerült teljesíteni az uniós jogi aktusban meghatározott és a projekt szempontjából releváns környezetvédelmi minőségi előírásokat, illetve ahol ezen előírások teljesítése valószínűsíthetően nem fog sikerülni;

vii. a sűrűn lakott területekre;

vii. a sűrűn lakott területekre;

 

viia. a különösen érzékeny vagy kiszolgáltatott csoportoknak – többek között kórházaknak, iskoláknak, idősek otthonának – otthont adó területekre;

viii. a tájra, a történelmi, kulturális vagy régészeti jelentőségű területekre.

viii. a tájra, a történelmi, kulturális vagy régészeti jelentőségű területekre;

 

viiia. szeizmikus vagy olyan területekre, ahol nagy a természeti katasztrófa kockázata.

 

Az i–viiia. alpontban említett területekre vonatkozó küszöbértékek tagállamok általi megállapításánál különös figyelmet kell fordítani e területek – nemzeti környezeten belüli – környezetvédelmi értékére, viszonylagos gazdagságára és átlagos méretére.

(3) A LEHETSÉGES HATÁS JELLEMZŐI

(3) A LEHETSÉGES HATÁS JELLEMZŐI

A projektek lehetséges jelentős hatásait a fenti 1. és 2. pontban felsorolt szempontok alapján kell megvizsgálni, különös figyelemmel:

A projektek lehetséges jelentős hatásait a fenti 1. és 2. pontban felsorolt szempontok alapján kell megvizsgálni, különös figyelemmel:

a) a hatás nagyságára és térbeli kiterjedésére (földrajzi terület, valószínűsíthetően érintett lakosságszám);

a) a hatás nagyságára és térbeli kiterjedésére (földrajzi terület, valószínűsíthetően érintett lakosságszám);

b) a hatás természetére;

b) a hatás természetére;

c) a hatás országhatárokon átterjedő jellegére;

c) a hatás országhatárokon átterjedő jellegére;

d) a hatás erejére és összetettségére;

d) a hatás erejére és összetettségére;

e) a hatás valószínűségére;

e) a hatás valószínűségére;

f) a hatás időtartamára, gyakoriságára és visszafordíthatóságára;

f) a hatás időtartamára, gyakoriságára és visszafordíthatóságára;

g) a hatás bekövetkezésének sebességére;

g) a hatás bekövetkezésének sebességére;

h) a hatásoknak más (különösen a meglévő, illetve jóváhagyott) projektek hatásaival való kölcsönhatására, függetlenül attól, hogy a projektgazda azonos-e vagy sem;

h) a hatásoknak más (különösen a meglévő, illetve jóváhagyott) projektek hatásaival való kölcsönhatására, függetlenül attól, hogy a projektgazda azonos-e vagy sem, amennyiben a valószínűsíthetően érintett földrajzi területen valósulnak meg, de még nem épültek meg, illetve nem üzemelnek, anélkül továbbá, hogy a projekttel kapcsolatos meglévő vagy nyilvánosan hozzáférhető információkon kívül más információk figyelembevétele is kötelező lenne;

i) a valószínűsíthetően jelentős mértékben érintett területek környezeti jellemzőire;

i) a valószínűsíthetően jelentős mértékben érintett területek környezeti jellemzőire;

k) a más európai uniós jogi aktusokban előírt vizsgálatokból a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozóan rendelkezésre álló információkra és megállapításokra;

k) a más uniós jogi aktusokban előírt vizsgálatokból a környezetre gyakorolt hatásokra és lehetséges következményekre vonatkozóan rendelkezésre álló információkra és megállapításokra;

l) a hatások eredményes mérséklésének lehetőségeire.

l) a hatások eredményes elkerülésének, megelőzésének és mérséklésének lehetőségeire.

 

(3a) AZ EGYES ÁGAZATOK ÁLTAL KÖVETENDŐ SZEMPONTOKRA VONATKOZÓ IRÁNYMUTATÁSOK

 

Az egyes gazdasági ágazatok által a környezeti hatásvizsgálatok során követendő szempontokra vonatkozó iránymutatások kidolgozására akkor kerül sor, ha azt a Bizottság vagy a tagállamok célszerűnek tartják. A cél a környezeti hatásvizsgálatokhoz kapcsolódó eljárások egyszerűsítése és e tekintetben a jogbiztonság növelése, és ezáltal annak elkerülése, hogy a feladatot ellátó hatáskörrel rendelkező különböző hatóságok eltérő módon járjanak el.

 

A történelmi és kulturális örökség és a vidéki tájak kapcsán elvégzett környezeti hatásvizsgálatoknak számos szempont alapján kell készülniük, amelyeket a figyelembe veendő tényezőket tartalmazó iránymutatás határoz meg.

Módosítás  83

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

IV melléklet

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

IV. MELLÉKLET: AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK

IV. MELLÉKLET: AZ 5. CIKK (1) BEKEZDÉSE SZERINTI INFORMÁCIÓK (A PROJEKTGAZDA ÁLTAL A KÖRNYEZETVÉDELMI JELENTÉSBEN BENYÚJTANDÓ INFORMÁCIÓK)

(1) A projekt ismertetése, beleértve különösen:

(1) A projekt ismertetése, beleértve különösen:

 

(-a) a projekt helyszínének leírását;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek, valamint víz- és területigényének bemutatását az építés és az üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek, valamint víz- és területigényének bemutatását az építés, az üzemelés és adott esetben a bontás tartamára vonatkozóan;

 

aa) bontási projekt esetén az energiaköltségek, a bontással keletkezett hulladék újrafeldolgozási költsége, a további természeti erőforrások fogyasztásának leírását;

b) a termelési folyamat lényeges jellemzőinek bemutatását például a felhasznált anyagok, energia és természeti erőforrások (beleértve a vizeket, a földterületeket, a talajt és a biológiai sokféleséget is) jellegére és mennyiségére vonatkozóan;

b) a termelési folyamat lényeges jellemzőinek bemutatását például a felhasznált anyagok, energia és természeti erőforrások (beleértve a vizeket, a földterületeket, a talajt és a biológiai sokféleséget is) jellegére és mennyiségére vonatkozóan;

c) a tervezett projekttel összefüggő üzemeltetési tevékenység során keletkező maradékok és kibocsátások (a vizekbe, a levegőbe, a talajra és a talajba jutó szennyezések, zaj, rezgések, fény, hő, sugárzás stb.) típusára és mennyiségére vonatkozó becslést.

c) a tervezett projekttel összefüggő üzemeltetési tevékenység során keletkező maradékok és kibocsátások (a vizekbe, a levegőbe, a talajra és a talajba jutó szennyezések, zaj, rezgések, fény, hő, sugárzás stb.) típusára és mennyiségére vonatkozó becslést.

(2) A figyelembe vett alternatívák műszaki, helymegválasztási és más vonatkozásainak ismertetése (például a tervezés, a műszaki kapacitás, a méret és a kiterjedés vonatkozásában) a környezetre a legkisebb hatást gyakorló alternatíva megjelölésével, valamint a környezeti hatások figyelembevétele mellett a választást alátámasztó legfontosabb okok felsorolásával.

(2) A projektgazda által vizsgált, a tervezett projektre vonatkozó lehetséges alternatívák műszaki, helymegválasztási és más vonatkozásainak (például tervezés, műszaki kapacitás, méret és kiterjedés), és a projekt egyedi, az alternatívák fenntarthatóságának a jelentős hatások szempontjából történő összehasonlító elemzésére alkalmas jellemzőinek ismertetése, a választást alátámasztó legfontosabb okok felsorolásával.

(3) Leírás a környezet meglévő állapotának releváns aspektusairól és azok valószínűsíthető időbeli alakulásáról a projekt végrehajtása nélkül (alapforgatókönyv). Ennek a leírásnak ki kell terjednie az esetleg már fennálló, a projekt szempontjából releváns környezeti problémákra, köztük különösen azokra, amelyek környezeti szempontból fontos területeket és természeti erőforrások igénybevételét érintik.

(3) Leírás a környezet aktuális állapotának releváns aspektusairól (alapforgatókönyv) és azok valószínűsíthető időbeli alakulásáról a projekt végrehajtása nélkül, amennyiben a természeti és társadalmi változásokat az alapforgatókönyv alapján elfogadható bizonyossággal előre lehet látni. Ennek a leírásnak ki kell terjednie az esetleg már fennálló, a projekt szempontjából releváns környezeti problémákra, köztük különösen azokra, amelyek környezeti szempontból fontos területeket és természeti erőforrások igénybevételét érintik.

(4) A környezet azon aspektusainak ismertetése, amelyekre a javasolt projekt valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást fog kifejteni, ideértve különösen a népességet, az emberi egészséget, az állat- és a növényvilágot, a biológiai sokféleséget, a nyújtott ökoszisztéma-szolgáltatásokat, a földterületeket (területelvonás), a talajt (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, az időjárási viszonyokat, az éghajlatváltozást (üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns hatások, amennyiben a projekt figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatokat), az anyagi javakat, a kulturális örökséget, beleértve az építészeti és a régészeti örökséget is, valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell terjednie a felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére is.

(4) A környezet azon tényezőinek ismertetése, amelyekre a javasolt projekt valószínűsíthetően jelentős mértékű hatást fog kifejteni, ideértve különösen a népességet, az emberi egészséget, az állat- és a növényvilágot, a biológiai sokféleséget, a földterületeket (területelvonás), a talajt (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a vizeket (minőség és mennyiség), a levegőt, az időjárási viszonyokat, az éghajlatot (üvegházhatást okozó gázok kibocsátása, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is, mérséklő hatás, az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns hatások, amennyiben a projekt figyelembe veszi az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó kockázatokat), az anyagi javakat (ideértve a környezeti tényezők romlásából adódóan az ingatlanárakra gyakorolt negatív hatást), a kulturális örökséget, beleértve az építészeti és a régészeti örökséget is, valamint a tájat; az ismertetésnek ki kell terjednie a felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra, valamint a felsorolt tényezőknek a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokkal szembeni kitettségére, sérülékenységére és ellenálló képességére is.

(5) A tervezett projekt mindazon, a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős mértékű hatásainak ismertetése, amelyek egyebek mellett a következőkből erednek:

(5) A tervezett projekt mindazon, a környezetre gyakorolt, valószínűsíthetően jelentős mértékű hatásainak ismertetése, amelyek egyebek mellett a következőkből erednek:

a) a projekt létéből;

a) a projekt létéből;

b) a természetes erőforrások, ezen belül különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág és a nyújtott ökoszisztéma-szogláltatások igénybevételéből, ezen erőforrások rendelkezésre állásának maximális figyelembevételével, a változó időjárási körülmények fényében is;

b) a természeti erőforrások, ezen belül különösen a földterületek, a talaj, a vizek, a biológiai sokféleség (köztük az állat- és növényvilág) igénybevételéből, ezen erőforrások rendelkezésre állásának maximális figyelembevételével, a változó időjárási körülmények fényében is;

c) a szennyezőanyag-kibocsátásból, a keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből és sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, a hulladékok ártalmatlanításából;

c) a szennyezőanyag-kibocsátásból, a keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből és sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, a hulladékok ártalmatlanításából;

d) az emberi egészséggel, a kulturális örökséggel, a környezettel kapcsolatos (például balesetek vagy katasztrófahelyzetek miatti) kockázatokból;

d) az emberi egészséggel, a kulturális örökséggel, a környezettel kapcsolatos (például balesetek vagy katasztrófahelyzetek miatti) a projekt természetéből adódóan okkal feltételezhető kockázatokból;

e) a hatások és más projektek és tevékenységek hatásai közötti kölcsönhatásokból;

e) a hatások és más meglévő és/vagy jóváhagyott projektek és tevékenységek hatásai közötti kölcsönhatásokból, amennyiben a valószínűsíthetően érintett földrajzi területen valósulnak meg, de még nem épültek meg, illetve nem üzemelnek, anélkül továbbá, hogy a projekttel kapcsolatos meglévő vagy nyilvánosan hozzáférhető információkon kívül más információk figyelembevétele is kötelező lenne;

f) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is;

f) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is;

g) az igénybe vett technológiákból és anyagokból;

g) az igénybe vett technológiákból és anyagokból;

h) a hidromorfológiai változásokból.

h) a hidromorfológiai változásokból.

A valószínűsíthetően jelentős mértékű hatások ismertetésének ki kell terjednie a projekt valamennyi közvetlen és közvetett, másodlagos, kölcsönhatásban jelentkező, országhatárokon átterjedő, rövid, közép- és hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvező és kedvezőtlen hatására. Az ismertetésnek figyelembe kell vennie az Európai Unió és a tagállamok szintjén megállapított, a projekt szempontjából releváns környezetvédelmi célkitűzéseket.

A valószínűsíthetően jelentős mértékű hatások ismertetésének ki kell terjednie a projekt valamennyi közvetlen és közvetett, másodlagos, kölcsönhatásban jelentkező, országhatárokon átterjedő, rövid, közép- és hosszú távú, tartós és átmeneti, kedvező és kedvezőtlen hatására. Az ismertetésnek figyelembe kell vennie az Európai Unió és a tagállamok szintjén megállapított, a projekt szempontjából releváns környezetvédelmi célkitűzéseket.

(6) Az 5. pont szerinti környezeti hatások megállapítása céljából alkalmazott előrejelzési módszerek ismertetése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.

(6) Az 5. pont szerinti környezeti hatások megállapítása céljából alkalmazott előrejelzési módszerek ismertetése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.

(7) Az 5. pont szerinti jelentős káros környezeti következmények elkerülése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett intézkedések ismertetése, valamint az esetleg javasolt monitoringtevékenység bemutatása, beleértve a projekt végrehajtását követően a környezetre gyakorolt káros hatásokra vonatkozóan elvégzendő elemzések előkészítését is. Az ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések milyen mértékben csökkentik vagy ellentételezik a jelentős káros következményeket, és mind az építés, mind az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.

(7) Az 5. pont szerinti jelentős káros környezeti következmények mindenek előtti megelőzése és csökkentése és – végső esetben – ellentételezése érdekében tervezett intézkedések ismertetése, valamint az esetleg javasolt monitoringtevékenység bemutatása, beleértve a projekt végrehajtását követően a környezetre gyakorolt káros hatásokra vonatkozóan elvégzendő elemzések előkészítését is. Az ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések milyen mértékben előzik meg, csökkentik vagy ellentételezik a jelentős káros következményeket, és mind az építés, mind az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.

(8) Azon természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatok és baleseti kockázatok elemzése, amelyekkel szemben a projekt sérülékeny lehet, valamint az ilyen jellegű kockázatok megelőzése, illetve a veszélyhelyzetekre való felkészülés és reagálás érdekében (például a módosított 96/82/EK irányelv alapján) esetleg tervezett intézkedések bemutatása.

(8) Azon természetes és az emberi tevékenységből fakadó, valószínűsíthető katasztrófakockázatok és baleseti kockázatok elemzése, amelyekkel szemben a projekt sérülékeny lehet, valamint az ilyen jellegű kockázatok megelőzése, illetve a veszélyhelyzetekre való felkészülés és reagálás érdekében (például a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről szóló 2012. július 4-i 2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv, illetve az egyéb uniós előírásokból vagy nemzetközi megállapodásokból fakadó kötelezettségek alapján) esetleg tervezett intézkedések bemutatása.

(9) A fenti pontok alapján megadott információk nem technikai jellegű összefoglalása.

(9) A fenti pontok alapján megadott információk nem technikai jellegű összefoglalása.

(10) Azon nehézségek (műszaki vagy hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges jelzése, amelyekkel a projektgazda az előírt információk összegyűjtése során szembesült, a rendelkezésre bocsátott ismertetések és leírások elkészítése során felhasznált források megjelölése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.

(10) Azon nehézségek (műszaki vagy hozzáértésbeli hiányosságok) esetleges jelzése, amelyekkel a projektgazda az előírt információk összegyűjtése során szembesült, a rendelkezésre bocsátott ismertetések és leírások elkészítése során felhasznált források megjelölése, valamint a legfontosabb bizonytalansági tényezők és ezek hatásbecslésre és a legkedvezőbb alternatíva kiválasztására kifejtett hatásainak bemutatása.

  • [1]  HL C 133., 2013.5.9., 33. o.
  • [2]  A Hivatalos Lapban még nem jelent meg.
  • [3] +          HL: Kérjük, illessze be a dátumot: egy évvel ezen irányelv módosításának hatályba lépését követően.
  • [4] +          HL: Kérjük, illessze be a dátumot: egy évvel ezen irányelv módosításának hatályba lépését követően.

INDOKOLÁS

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv (KHV-irányelv) csak látszólag szerény, valójában az Európai Unió környezeti politikájának „koronaköve”. Az irányelv alkalmazási körébe körülbelül 200 projekttípus tartozik kezdve a híd-, kikötő-, autópálya-, hulladéklerakó-építéstől egészen az intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztésig[1].

A KHV-irányelv meghatározza az „információkon alapuló döntés” egyszerű, ám alapvető elvét: az irányelv a hatáskörrel rendelkező hatóságok számára jogilag kötelezővé teszi a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez szükséges információk beszerzését mindazon köz- és magánprojektek engedélyezése előtt, amelyek valószínűsíthetően környezeti hatásokat fognak előidézni.

A hatályban levő 2011/92/EU irányelvnek, bár alapvetően eljárási jellegű, az a célja, hogy biztosítsa az alkalmazási körébe eső projektek környezeti fenntarthatóságát. E projekteket két csoportba lehet osztani: egyrészt azok, amelyek esetében – sajátos jellemzőikből eredően – kötelező környezeti hatásvizsgálatot végezni (I. melléklet), másrészt azok, amelyek esetében előszűrést kell végezni (előszűrési eljárás – II. melléklet).

Ezt az irányelvet 28 éve aránylag sikeresen alkalmazzák a környezeti hatásvizsgálat elveinek európai szintű összehangolása terén, azonban az irányelvet csak háromszor módosították[2], miközben a politikai, jogi és technikai háttér jelentősen változott. Továbbá az irányelvben néhány hiányosságot is azonosítottak, amelyek gyakori jogvitákhoz vezettek mind nemzeti szinten, mind az Európai Bíróságon. Végül, az utóbbi években a Bíróság egyértelművé tette néhány rendelkezés értelmezését, például pontosította, hogy a „projekt” fogalommeghatározásának a bontási tevékenységekre is ki kell terjednie (C-50/09).

A felmerülő kritikákra válaszul, valamint az irányelv szövegének az Európai Unió új politikai prioritásaival – mint a talajvédelmi stratégia, az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve és az Európa 2020 stratégia – való összehangolása érdekében a Bizottság kidolgozta a KHV-irányelv felülvizsgálatára irányuló ezen javaslatot.

Az Unió prioritásainak megfelelően a javaslat bevezeti a biológiai sokféleséget, a természeti erőforrások használatát, az éghajlatváltozást, a természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófakockázatokat azon tényezők közé, amelyek vonatkozásában el kell végezni egy projekt hatásvizsgálatát. A javaslat azt is megköveteli, hogy a projekteket úgy vizsgálják meg, hogy figyelembe veszik a más projektekkel vagy tevékenységekkel való kölcsönhatásokat annak érdekében, hogy elkerüljék a megállapított környezeti hatások csökkentése érdekében a munkálatok szakaszokra bontásának káros gyakorlatát.

Az előszűrési eljárás vonatkozásában a javaslat biztosítani kívánja, hogy csak a nagymértékű környezeti hatásokat előidéző projektek esetében végezzenek környezeti hatásvizsgálatot azon meghatározott információk alapján, amelyeket a projektgazda a hatáskörrel rendelkező hatóság számára megküldött (II.A. melléklet). A Bizottság javasolja továbbá, hogy bővítsék ki a kiválasztási kritériumokat tartalmazó jegyzéket, amelyen az előszűrés elvégzése alapul, valamint a határozathozatalra rögzítsenek 3 hónapos határidőt (amely újabb 3 hónappal meghosszabbítható).

Az információk minőségét illetően a Bizottság azt javasolja, hogy a projektgazdával egyeztetve az illetékes hatóságok határozzák meg a környezetvédelmi jelentésben feltüntetendő információk körét és részletességét (az alkalmazási kör meghatározása, „scoping”). Ezen túlmenően kötelezővé teszi a projekt ésszerű alternatíváinak kötelező vizsgálatát, valamint jelentős káros környezeti hatások esetén a kötelező utólagos nyomon követést.

Az ügyvitel egyszerűsítését illetően a Bizottság a környezeti hatásvizsgálat összes fázisának egyértelmű határidők közé szorítása érdekében minimum és maximum időkereteket jelöl ki a nyilvános konzultációra, a végső döntéshozatalra, valamint arra, hogy esetleges egyéb környezeti előírásoknak – például az ipari kibocsátásokról szóló irányelvnek, a vízről szóló keretirányelvnek vagy az élőhelyről szóló irányelvnek – való megfelelés ellenőrzésének összehangolása érdekében a tagállamok „egyablakos ügyintézést” valósítsanak meg a környezeti hatásvizsgálatok területén.

Az előadó meg van győződve arról, hogy ténylegesen fenntartható fejlődési modellt kell bevezetni az egész Unióban, és ezért teljes mértékben támogatja a Bizottság javaslatát. A javasolt módosítások tehát a javaslat további erősítésére irányulnak, a beillesztett szövegek az irányelv pontosságát és hatékonyságát kívánják fokozni, illetve a nemzeti átültetést, és azt kívánják elősegíteni, hogy a környezetvédelmi célkitűzéseket könnyebben lehessen megvalósítani. A javasolt módosítások főbb témaköreit az alábbiakban foglaljuk össze.

A nyilvánosság bevonása

Az Århusi Egyezménnyel összhangban meg kell erősíteni az érintett nyilvánosság szerepét az eljárás minden egyes fázisában. Megfelelő keretek között párbeszédet kell folytatni az érdekelt felekkel, az eljárásnak pedig egyértelműnek és átláthatónak kell lennie, és lehetővé kell tennie, hogy a nyilvánosság időben tájékozódhasson egy-egy készülőben lévő fontos projektről, támogatva ezzel is a döntéshozatalt, valamint csökkentve – a tagállamokban a projektek nem kellő mértékű nyilvánosságának elmaradása miatt rendre előforduló – peres ügyek számát és költségét.

Összeférhetetlenség

A környezeti hatásvizsgálat teljes folyamata hiábavaló, ha nem rendelkezünk egyértelműen az összeférhetetlenség súlyos jelenségének kizárásáról. Az előadó személyes tapasztalatokkal rendelkezik arról, hogy az illetékes hatóság és a projektgazda hivatalos elkülönülése ellenére egyes esetekben, és különösen akkor, ha a projektgazda állami szerv, a két fél között a döntéshozatal tárgyilagosságát megkérdőjelező, elítélhető kapcsolat áll fenn. Biztosítani kell tehát az illetékes hatóság teljes függetlenségét a projektgazdától.

Korrekciós intézkedések

Az előadó teljes mértékben egyetért a jelentős negatív környezeti hatással járó projektek utólagos nyomon követésére irányuló bizottsági javaslattal, de úgy véli, hogy azt mindenképpen össze kell kapcsolni azzal a kötelezettséggel, hogy korrekciós intézkedéseket kell hozni abban az esetben, ha a nyomon követés során kiderül, hogy az engedélyezett projekt tervezett kárenyhítő és kiegyenlítő intézkedései nem eléggé hatékonyak.

A környezetvédelmi jelentések kidolgozása és ellenőrzése

Az előadó mindenekelőtt úgy véli, hogy alapvetően fontos biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést teljes mértékben független, megfelelő környezetvédelmi szakismeretekkel rendelkező szakértők ellenőrizzék. A Bizottság által javasolt szakértői akkreditációs rendszert illetően az előadó ugyan egyetért azzal, hogy biztosítani kell az ellenőrzések minőségének színvonalát, azonban úgy véli, hogy egy ilyen rendszer bevezetése jelentős nehézségeket okozna a tagállamok számára, ezért javasolja annak törlését.

Palagáz

Az előadó az elővigyázatosság elve alapján, és mint azt az Európai Parlament a palaolaj és palagáz kitermelésének környezeti hatásáról szóló 2012. november 21-i állásfoglalásában kérte, szükségesnek tartja az úgynevezett nem hagyományos szénhidrogének felvételét az irányelv I. mellékletébe, hogy az azokkal kapcsolatos feltárási és kitermelési projektek esetében is rendszeres környezeti hatásvizsgálatot végezzenek. A jelenleg hatályos irányelv által előírt termelési küszöbértékek nem veszik figyelembe az ilyen gáz és olaj napi termelési szintjét, ezért az ilyen projektek esetében nem kötelező környezeti hatástanulmányt végezni.

* * *

Egy valódi „zöld gazdaság” megvalósítása azt is jelenti, hogy biztosítani kell a területünkön megvalósítandó projektek fenntarthatóságát, és azokat az erőforrás-hatékonyságra, az éghajlatváltozásra és a biológiai sokféleség csökkenésére gyakorolt hatásuk alapján kell megtervezni és megvalósítani, különös tekintettel a nagy infrastrukturális projektekre.

A környezeti hatásvizsgálatról szóló új irányelv mihamarabbi elfogadása azt jelenti, hogy a szavakéról a tettek mezejére lépünk, és az Európai Uniót egy olyan alapvető operatív eszközzel ruházzuk fel, amelynek révén választ tud adni a XXI. század globális kihívásaira.

* * *

Az előadó üdvözölte az árnyékelőadó és az európai parlamenti kollégák által tett javaslatokat. Az előadó és munkatársai az alábbi szervezetektől kapott állásfoglalásokat: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP, továbbá számos találkozón vett részt a litván és a holland kormány, a Régiók Bizottsága és a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Friends of the Earth Europe, a Confindustria, az ENEL, a MEDEF, a Birdlife International, az EPF, az Eurochambres, az IMA-Europe és a TERN képviselőivel. Az előadó külön köszönetet mond dr. Matteo Cerutinak, dr. Stafano Lenzinek a WWF Italiától és dr. Marco Stevaninnek. Kizárólag az előadó felelős azon javaslatokért, amelyek jelentéstervezetében szerepelnek.

  • [1]  A Bizottság hatásvizsgálata szerint az Unióban évente 15 000–26 000 környezeti hatásvizsgálatot, 27 000–33 800 előszűrést és 1370–3380 pozitív előszűrést végeznek.
  • [2]  Az eredeti 85/337/EGK irányelvet a 97/11/EK, 2003/35/EK és 2009/31/EK irányelv módosította, illetve a 2011/92/EU irányelv kodifikálta.

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (18.6.2013)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

A vélemény előadója: Joseph Cuschieri

RÖVID INDOKOLÁS

A Bizottság javaslata

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv (khv-irányelv) környezeti hatásvizsgálatot ír elő a várhatóan jelentős környezeti hatásokkal járó projektek engedélyezését megelőzően.

Ugyan 1985-ös elfogadása óta az irányelvet több alkalommal is módosították, az mégsem változott jelentős mértékben ahhoz, hogy tükrözze a politikai, jogi és technikai tekintetben jelenleg zajló változásokat. Az elmúlt 25 év során az EU kibővült, így a kezelendő környezeti kérdések is megsokszorozódtak és súlyosbodtak, és a nagyobb EU-szintű projektek is megszaporodtak (lásd például az energetikában és a közlekedésben végrehajtott, több tagállamot érintő projekteket). E változásokra reagálva az irányelv módosítására irányuló javaslat fontos új aktualizálásokat végez a jogszabályi kereten azáltal, hogy foglalkozik az átvilágítási eljárás hiányosságaival, a környezeti hatásvizsgálat minőségével és elemzésével, valamint az értékelési folyamaton belüli ellentmondások kockázataival. Végül, de nem utolsósorban, a javaslat lehetőséget biztosít arra, hogy eltekintsenek az irányelv alkalmazásától olyan projektek esetében, amelyek kizárólagos célja a honvédelem vagy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekre való reagálás.

Az előadó véleménye

Az előadó támogatja a Bizottság által javasolt változtatásokat az irányelvben, minthogy véleménye szerint a környezetvédelmi kérdések (pl. éghajlatváltozás, katasztrófakockázatok), valamint néhány projekt határokon átívelő jellege miatt európai szintű fellépésre van szükség az egyenlő versenyfeltételek biztosításához és az egyes nemzeti intézkedésekhez képest hozzáadott érték teremtéséhez. Ennek ellenére úgy véli, hogy az irányelv bizonyos pontjain néhány kisebb kiigazítással tovább lehetne javítani. Ezek közé tartozik a környezeti vizsgálati folyamat által a történelmi örökség védelmére vagy a turizmusra gyakorolt hatás kiemelése, illetve az európai közlekedéspolitika számára létfontosságú határokon átnyúló projekteknek a határon átterjedő hatású projektekkel szembeni különleges jellegének felismerése. Az előadó szerint csak ezzel a megkülönböztetéssel lehet biztosítani az intézkedések maximális összehangolását, a gyakran szigorú határidők betartása, továbbá számos állami és magánszereplő elvárásainak teljesítése céljából. Végezetül, az európai jogi keret egységesítése érdekében az előadó javaslatot tesz a TEN-T iránymutatásokról szóló jogszabályokkal összhangot biztosító néhány kisebb változtatásra.

Ezek az elképzelések tükröződnek az alábbi módosításokban:

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) Minden szükséges intézkedést meg kell tenni annak biztosítása érdekében, hogy a projekteket a vonatkozó uniós és nemzeti szabályoknak és eljárásoknak megfelelően hajtsák végre, különös tekintettel a környezetvédelemmel, az éghajlatvédelemmel, a biztonsággal, a védelemmel, a versennyel, az állami támogatással, a közbeszerzéssel, a közegészségüggyel és a hozzáférhetőséggel kapcsolatos uniós jogszabályokra.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

21 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21b) A határokon átnyúló projektek esetén a tagállamoknak és a részt vevő szomszédos országoknak meg kell tenniük az annak biztosításához szükséges valamennyi intézkedést, hogy – az uniós társfinanszírozásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a megfelelő illetékes hatóságok a tervezés korai szakaszától kezdve az egységes környezetvédelmi hatásvizsgálat közös elvégzése céljából együttműködjenek.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) Az EU által ratifikált és saját jogszabályaiba átültetett Århusi Egyezmény célkitűzései között szerepel a nyilvánosság azon jogának biztosítása, hogy környezeti ügyekben részt vegyen a döntéshozatalban. Ezért továbbra is elő kell segíteni ezt a részvételt, ideértve a környezetvédelemért tevékenykedő egyesületek, szervezetek és csoportosulások, elsősorban nem kormányzati szervezetek részvételét. Ezenkívül meg kell erősíteni ezen irányelv egyes elemeit a határokon átnyúló közlekedési projektek terén, kihasználva a közlekedési folyosók fejlesztésére már rendelkezésre álló struktúrákat és a környezetre gyakorolt potenciális hatások megállapítására szolgáló eszközöket.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

24 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(24a) A tagállamoknak és más projekttámogatóknak biztosítaniuk kell, hogy a határokon átnyúló projektek értékelését hatékonyan, a felesleges késedelmek elkerülésével végezzék el.

Módosítás                5

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(ga) „határokon átnyúló szakasz”: azon szakasz, amely biztosítja valamely közös érdekű projekt folytonosságát két tagállam, illetve egy tagállam és egy szomszédos ország határának két oldalán található legközelebbi városi csomópontok között;

Indokolás

Annak érdekében, hogy az irányelv jobban illeszkedjen az espoo-i egyezményhez és az új TEN-T-rendelethez, ugyanazt a megfogalmazást és ugyanazokat a fogalommeghatározásokat kell használni.

Módosítás 6

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – c pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a kizárólag a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná.

(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a kizárólag a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektekre vagy a tagállam illetékes hatóságai által védettnek minősített történelmi örökség védelmét szolgáló projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná.

Indokolás

A történelmi örökség a kollektív identitás fontos részét képezi, és ezért az ezt védő projektek számára lehetővé kell tenni, hogy mentesüljenek az irányelv alkalmazása alól.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2011/92/EU irányelv

2 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Azokra a projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok követelményeit.

Azokra a projektekre – köztük a határokon átnyúló hatást kifejtő projektekre – vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok valamennyi követelményét.

Indokolás

A TEN-T projektekben a fő folyosók olyan kulcsfontosságú határokon átnyúló projekteket is magukban foglalnak, amelyek esetében a környezeti hatásvizsgálatot olyan gondosan kell elvégezni, hogy közben a hatályos uniós jogszabályok valamennyi előírása is maradéktalanul teljesüljön.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2011/92/EU irányelv

3 cikk – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, a vizekre és a levegőre;

Indokolás

(Lásd a 3. cikk ea) pontjához (új) fűzött módosítást)

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2011/92/EU irányelv

3 cikk – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre és a tájra;

c) az anyagi javakra, a kulturális és történelmi örökségre és a tájra;

Indokolás

Lásd az 1. cikk (3) bekezdésének módosítását.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2011/92/EU irányelv

3 cikk – e b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

eb. a turizmusra, amennyiben a turisztikai tevékenység jelentős hatást gyakorol a helyi és a regionális gazdaságra;

Indokolás

Egyes projektek végrehajtása negatív hatást gyakorolhat a turisztikai tevékenységre, amely viszont károsan befolyásolhatja a tagállamok gazdaságát, különösen olyan tagállam esetében, amelynek a gazdasága nagymértékben függ a turizmustól.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – a pont

2011/92/EU irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan a projektgazda információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről, a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a jelentős hatások elkerülése és mérséklése érdekében tervezett intézkedésekről. Az információszolgáltatásnak a IIA. mellékletben található jegyzéket kell követnie.

A II. melléklet hatálya alá tartozó, a 4. cikk (2) bekezdése értelmében esetenkénti vizsgálatra előterjesztett projektekre vonatkozóan a projektgazda információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről, a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a jelentős hatások elkerülése és mérséklése érdekében tervezett intézkedésekről. Az információszolgáltatásnak a IIA. mellékletben található jegyzéket kell követnie.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – e pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e) a környezet azon, a 3. cikkben felsorolt elemeit, amelyekre a projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni;

e) a 3. cikkben felsorolt elemeket, amelyekre a projekt valószínűsíthetően jelentős hatást fog gyakorolni;

Indokolás

A környezeti jelentésben szereplő információk köre és részletességi foka nem korlátozódhat csupán a környezeti jellemzőkre.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A szöveg a következő (új) 5a. cikkel egészül ki:

 

(5a) A határokon átnyúló projektek esetén a tagállamok és a részt vevő szomszédos országok megteszik az annak biztosításához szükséges valamennyi intézkedést, hogy – az uniós társfinanszírozásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – a megfelelő illetékes hatóságok a tervezés korai szakaszától kezdve az egységes környezetvédelmi hatásvizsgálat közös elvégzése céljából együttműködjenek.

 

Az európai közlekedési hálózattal kapcsolatos közlekedési projektek esetében a Natura 2000 hálózatra gyakorolt esetleges hatások megállapításához a Bizottság TENTec rendszerét és Natura 2000 szoftverét, valamint ezek esetleges alternatíváit kell alkalmazni.

Indokolás

A közlekedési infrastruktúrával kapcsolatos projektek esetében az esetleges problémák korai szakaszban történő elkerülése érdekében közösen kell alkalmazni az RTE-T és a Natura 2000 informatikai eszközöket.

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont

2011/92/EU irányelv

7 cikk – 5 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A közlekedés területén megvalósuló közös érdekű, határokon átnyúló, az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról szóló rendelet I. mellékletében felsorolt folyosók egyikében található projektek esetében a tagállamokat be kell vonni a nyilvános konzultációkkal kapcsolatos munka koordinálásába. A koordinátornak gondoskodnia kell arról, hogy az új infrastruktúra tervezése során széles körű nyilvános konzultációra kerüljön sor minden érdekelt fél és a civil társadalom bevonásával. A koordinátor minden esetben javaslatokat tehet a folyosóterv kidolgozásának és végrehajtásának kiegyensúlyozott módjaira.

Indokolás

Tekintettel a határokon átnyúló projektekkel kapcsolatosan felmerülő több nehézségre, a nyilvános konzultációs folyamat során fel kell használni a transzeurópai közlekedési hálózat folyosóinak koordinálását végzők munkáját, hogy a kezdeti szakaszban fel lehessen ismerni az esetlegesen felmerülő problémákat.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – bevezető rész

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az engedélyezési eljárás során figyelembe kell venni a konzultációk eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkat. Ebből a célból az engedélyező határozat szövegének tartalmaznia kell:

Az engedélyezési eljárás során kellő mértékben figyelembe kell venni a konzultációk eredményeit és az 5., a 6. és a 7. cikk alapján összegyűjtött információkat. Ebből a célból az engedélyező határozat szövegének tartalmaznia kell:

Indokolás

Az Aarhusi Egyezmény 6. cikkének (8) bekezdése előírja a nyilvánosság részvételével zajló eljárás eredményeinek „kellő figyelembevételét”: ezért az Aarhusi Egyezmény előírásaival nem áll összhangban a jelenlegi irányelv azon kevésbé kényszerítő előírása, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság döntésének „figyelembe kell vennie” a nyilvános részvételi eljárást.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a 6. és a 7. cikk alapján beérkezett észrevételek összefoglalását;

a 6. és a 7. cikk alapján felmerült kérdések összefoglalását;

Indokolás

A c) és a d) albekezdés megadja a szükséges információkat a programgazda és a nyilvánosság tájékoztatásához arról, hogy a (programgazda által végzett) környezetvédelmi vizsgálat eredményei, a konzultációs visszajelzések és az egyéb releváns kérdések hogyan vezettek az illetékes hatóság döntéséhez.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését, és ezáltal módot adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések várt eredményességének értékelésére és az esetleg előre nem látott káros következmények behatárolására.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek az építési és üzemeltetési szakaszban egyaránt biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését, és ezáltal módot adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések várt eredményességének értékelésére és az esetleg előre nem látott káros következmények behatárolására, illetve a korrekciós intézkedések elősegítésére.

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy az ellenőrzés kiterjedjen a közlekedési projektek végrehajtásában nagyon fontos építési és üzemeltetési szakaszokra is.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A figyelemmel kísérendő paraméterek típusát és a figyelemmel kísérés időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, helyéhez és méretéhez, valamint a projekt környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségéhez igazodva, az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megválasztani.

A figyelemmel kísérendő paraméterek típusát és a figyelemmel kísérés időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, helyéhez és méretéhez, valamint a projekt környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségéhez igazodva, az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megválasztani. Ezeket az eredményeket benyújtják a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, és a nyilvánosság számára elérhetővé teszik.

Indokolás

Annak biztosítása céljából, hogy az ellenőrzés kiterjedjen az építési és üzemeltetési szakaszokra is, azt benyújtsák a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, az eredményeket pedig nyilvánosságra hozzák.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

9 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok dönthetnek úgy, hogy az (1) bekezdésben meghatározott információkat már akkor a nyilvánosság rendelkezésére kell bocsátani, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt környezeti hatásvizsgálatának rá eső részét elvégezte.

A tagállamok az (1) bekezdésben meghatározott információkat már akkor a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, amikor a hatáskörrel rendelkező hatóság a projekt környezeti hatásvizsgálatának rá eső részét elvégezte.

Indokolás

A 9. cikk (1) bekezdésével való összhang biztosítása érdekében.

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 11 pont

2011/92/EU irányelv

12 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság jogosult a 12b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni annak érdekében, hogy a III. mellékletben foglalt kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. mellékletben található jegyzék módosításával az említett mellékleteket hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki fejlődéshez.

A Bizottság jogosult a 12b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni annak érdekében, hogy a III. mellékletben foglalt kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. mellékletben található jegyzék részletesebbé tételével, de azok kiegészítése nélkül az említett mellékleteket hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki fejlődéshez.

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

2011/92/EU irányelv

12 b cikk – 2 bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től határozatlan időre szól.

A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től öt évre szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt nem emel kifogást a meghosszabbítás ellen, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 pont

2011/92/EU irányelv

II a melléklet – 3 pont – b alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.

a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek, a levegő és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.

Indokolás

A levegőt is fel kell sorolni a természeti erőforrások között.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a természeti erőforrások, különösen a földterület, a talaj, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai változásokat is;

a természeti erőforrások, különösen a földterület, a talaj, a vizek, a levegő és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai változásokat is;

Indokolás

A levegőt is fel kell sorolni a természeti erőforrások között.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 1 bekezdés – i pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok (például a vizek vagy a levegő szennyezése folytán);

az emberi egészséggel kapcsolatos kockázatok (például a vizek vagy a levegő szennyezése, illetve a zaj, többek között a rezgések folytán);

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a hatás természetére;

a hatás természetére, ideértve a létrehozott munkahelyek számát;

 

ELJÁRÁS

Cím

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EKG irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

18.4.2013

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Vizsgálat a bizottságban

29.5.2013

 

 

 

Az elfogadás dátuma

18.6.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

VÉLEMÉNY a Petíciós Bizottság részéről (27.6.2013)

a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részére

az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

A vélemény előadója: Nikolaos Chountis

RÖVID INDOKOLÁS

Az elmúlt években igen sok olyan petíciót nyújtottak be a Petíciós Bizottsághoz, amelyek a hatályos KHV-irányelv alkalmazása során felmerülő hiányosságokkal és általánosan tapasztalt ellentmondásokkal foglakoztak. E petíciók közül a Bizottság sokat beépített az azon tagállamokkal szemben indított kötelezettségszegési eljárásokba, amelyek nem tartották be a hatályos rendelkezéseket. A bizottság ezért üdvözli a sok beérkezett és kiértékelt panasz felhasználásában rejlő lehetőségeket, amelyek alapul szolgálnak a bizottság arra irányuló erőfeszítéséhez, hogy a jövőben világosabb és hatékonyabb irányelv álljon rendelkezésre.

A KHV-irányelv évek óta kulcsfontosságú eszköz az európai környezet védelme terén, ám végrehajtása még mindig nem megfelelő valamennyi tagállamban, és nem is alkalmazzák azt teljes körűen valamennyi helyi projekt esetében. Van jó néhány olyan terület, amelyet meg kell erősíteni, különös tekintettel a nyilvánosság bevonására a projektek minden fázisában, a nagyobb fokú átláthatóságra, a független és objektív jelentéstétel szükségességére, a nemzeti örökség védelmére vonatkozó rendelkezések egyértelműsítésére, a leginkább környezetbarát megoldásokat előnyben részesítő világos mechanizmusokra, a felfüggesztő hatályú jogi védelemre, valamint a súlyos környezeti következmények egyértelmű tilalmára, és mindenekelőtt a környezetvédelmi követelmények hangsúlyos előtérbe helyezésére.

Valóban gyakran előfordul, hogy a nagyszabású infrastrukturális projektekben részt vevő, jelentős súlyú pénzügyi érdekeltségek jogtalanul befolyásolják a helyi, regionális és nemzeti szintű politikai döntéshozatalt a környezet rovására. E tekintetben a KHV-irányelv megerősítése elengedhetetlen ahhoz, hogy garantálják az európai polgárok számára jogaik maradéktalan tiszteletben tartását, és hogy az Európai Unió teljesíteni tudja a polgárok által tőle elvárt kötelezettségeket a biológiai sokféleség javítása, a drámai éghajlatváltozással járó csapások megelőzése, valamint az infrastrukturális fejlesztések és a természetvédelem közötti jobb egyensúly biztosítása tekintetében. A KHV-irányelv természetes módon kapcsolódik más irányelvekhez, nevezetesen a madárvédelmi és az élőhelyvédelmi irányelvhez, valamint a hulladékgazdálkodással kapcsolatos irányelvekhez. Teljes mértékben felül kell vizsgálni a mellékleteket, különösen e fenti területek prioritásaival összefüggésben.

Az előadó üdvözli a KHV holisztikus megközelítését, amely a jövőben olyan más kapcsolódó szakpolitikai területekre is ki fog terjedni, mint a biológiai sokféleség és az éghajlatváltozás. Az egyértelműség és a megerősítés kedvéért az előadó számos módosítást javasol a legmagasabb szintű környezetvédelem biztosítása érdekében:

– bizonyos nemzeti jogszabályokból eredő eltérések megszüntetése;

– jog biztosítása az állampolgárok számára a szűrési és az átvilágítási eljárásokban való részvételre;

– a szűrési és az átvilágítási határozatok közvetlen és megfelelő időben történő bírósági felülvizsgálata;

– környezeti hatásvizsgálat végzése a projektek egészére vonatkozóan (s nem pedig „szalámipolitikaként” részprojektekre vonatkozóan);

– független „akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakemberek” kötelező alkalmazása a projektgazda vagy a hatáskörrel rendelkező hatóság részéről;

– annak biztosítása, hogy az ellenőrzés kiterjedjen az építési és üzemeltetési szakaszokra is, azt benyújtsák a hatáskörrel rendelkező hatóságnak, az eredményeket pedig nyilvánosságra hozzák;

– a projektgazda köteles korrekciós intézkedéseket hozni, amennyiben az ellenőrzés előre nem látható káros hatásokat jelez.

A jelenlegi környezeti hatásvizsgálat sikeres felülvizsgálatának figyelembe kell vennie annak szükségességét, hogy a környezeti hatások szabályozását és eredményes értékelését, illetve ennek igazgatási költségeit befektetésnek tekintsük a környezetünk jövőjét, illetve az európai polgárok egészségét és jólétét illetően.

MÓDOSÍTÁSOK

A Petíciós Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Irányelvre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A 2011/92/EU irányelv meghatározott, a környezeti tárgyú vizsgálatnak alávetendő projektek típusára, a projektgazdák fő kötelezettségeire, a vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a nyilvánosság részvételére vonatkozó minimumkövetelmények bevezetésével összehangolta a projektekre vonatkozóan elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet és az emberi egészség magas fokú védelméhez.

(1) A 2011/92/EU irányelv meghatározott, a környezeti tárgyú vizsgálatnak alávetendő projektek típusára, a projektgazdák fő kötelezettségeire, a vizsgálat tartalmára, valamint a hatáskörrel rendelkező hatóságok és a nyilvánosság részvételére vonatkozó minimumkövetelmények bevezetésével összehangolta a projektekre vonatkozóan elvégzett környezeti tárgyú vizsgálatok alapelveit, és ezáltal hozzájárul a környezet és az emberi egészség magas fokú védelméhez. A tagállamok a környezet és az emberi egészség védelme érdekében szigorúbb szabályokat is meghatározhatnak.

Módosítás  2

Irányelvre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra irányuló eljárások minőségének javítása, az eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák és politikák viszonylatában fennálló koherencia és szinergiák növelése érdekében a 2011/92/EU irányelvet módosítani kell.

(3) A környezeti tárgyú vizsgálatokra irányuló eljárások minőségének javítása, az eljárás különböző lépéseinek egyszerűbbé tétele, valamint a más uniós jogi aktusok és szakpolitikák, illetőleg a tagállamok által nemzeti hatáskörben kialakított stratégiák és politikák viszonylatában fennálló koherencia és szinergiák növelése érdekében a 2011/92/EU irányelvet módosítani kell. Az irányelv módosításának végső célja, hogy a tagállamok szintjén hatékonyabb legyen a végrehajtás.

 

A közigazgatási eljárások sok esetben túl bonyolulttá és hosszadalmassá váltak, ami késedelmet okoz és újabb környezetvédelmi kockázatokat teremt. E tekintetben az irányelv egyik célkitűzése az eljárások egyszerűsítése és harmonizálása. Figyelembe kell venni az egyablakos ügyintézés kialakításának lehetőségét, hogy több környezeti hatásvizsgálat szükségessége esetén – például határokon átnyúló projektek esetében – lehetőség legyen összehangolt értékelések készítésére és egyesített eljárások lefolytatására, valamint kötelező vizsgálatok esetében konkrétabb kritériumok meghatározására.

Módosítás  3

Irányelvre irányuló javaslat

3 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Azon projektek esetében, amelyek a határokon átnyúlóan is hatást gyakorolnak a környezetre, a részt vevő tagállamok létrehoznak egy közös, paritásos alapon működő, egyablakos kapcsolattartó pontot, amely az összes eljárási lépésért felel. A projekt végleges engedélyezéséhez valamennyi érintett tagállam hozzájárulására szükséges.

Módosítás  4

Irányelvre irányuló javaslat

3 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) A felülvizsgált 2011/92/EU irányelv ezenkívül azt hivatott biztosítani, hogy Európában javuljon a környezetvédelem, növekedjen az erőforrás-hatékonyság és támogassák a fenntartható növekedést. Ehhez szükség van az előírt eljárások egyszerűsítésére és összehangolására.

Módosítás  5

Irányelvre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a környezeti kérdések, köztük az erőforrás-hatékonyság, a biológiai sokféleség, az éghajlatváltozás és a katasztrófakockázatok súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, ezért ezeknek a kérdésköröknek – különösen az infrastruktúra-fejlesztési projektek vonatkozásában – kritikus helyet kell elfoglalniuk az értékelési és a döntéshozatali folyamatokon belül.

(4) Az elmúlt évtizedben megnőtt a környezeti kérdések, köztük az erőforrások hatékony és fenntartató felhasználása, a biológiai sokféleség védelme, az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a természeti vagy az ember okozta katasztrófakockázatok súlya a szakpolitikai döntéshozatalban, ezért ezeknek a kérdésköröknek minden olyan köz- vagy magánprojekt esetében, amely valószínűsíthetően jelentős környezeti hatásokkal jár – különösen az infrastruktúra-fejlesztési projektek vonatkozásában – fontos helyet kell elfoglalniuk az értékelési és a döntéshozatali folyamatokon belül.

 

Mivel a Bizottság nem határozott meg iránymutatásokat a történelmi és kulturális örökség megőrzéséről szóló irányelv alkalmazására vonatkozóan, a Bizottság listát terjeszt elő az irányelv jobb végrehajtását célzó szempontokkal és iránymutatásokkal.

Módosítás  6

Irányelvre irányuló javaslat

4 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) Minden projekt esetében előfordulhat, hogy még a környezetvédelmi kritériumok legjobb figyelembevételének is vannak negatív következményei, ha a bonyolult eljárások, valamint az engedélyezési és hitelesítési határidők az egyes szakaszokban meghosszabbodnak és ezzel ténylegesen növelik a költségeket, továbbá akár még a környezetet is veszélyeztetik annak következtében, hogy a munka nagyon hosszú ideig tart.

Módosítás  7

Irányelvre irányuló javaslat

4 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4b) Az infrastruktúra-fejlesztési projektekkel kapcsolatos környezetvédelmi kérdések vizsgálatakor nem szabad elfelejteni, hogy egy projekt mindenképpen hatással lesz a környezetre, és hogy a projekt hasznossága és környezeti hatása közötti viszonyra kell összpontosítani.

Módosítás  8

Irányelvre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában tágabb értelemben vett erőforrás-hatékonysági megfontolásokat is érvényesít.

(5) „Az erőforrás-hatékony Európa megvalósításának ütemterve” című közleményében a Bizottság vállalta, hogy a 2011/92/EU irányelv felülvizsgálatában az erőforrások hatékony és fenntartható felhasználásával kapcsolatban tágabb értelemben vett megfontolásokat is érvényesít.

Módosítás  9

Irányelvre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) Az éghajlatváltozás a jövőben is károsítani fogja a környezetet és hátráltatni fogja a gazdasági fejlődést. Ezzel összefüggésben ahhoz, hogy az éghajlatváltozás hatásait az Unió teljes területén hatékonyan kezelni lehessen, elő kell segíteni az Unió környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben vett ellenálló képességének megerősítését. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó intézkedéseknek az európai uniós jog számos szegmensére ki kell terjedniük.

(9) Az éghajlatváltozás a jövőben is veszélyt jelent a környezetre és hátráltatni fogja a gazdasági fejlődés kiszámíthatóságát. Ezzel összefüggésben ahhoz, hogy az éghajlatváltozás hatásait az Unió teljes területén hatékonyan kezelni lehessen, elő kell segíteni az Unió környezeti, társadalmi és gazdasági értelemben vett ellenálló képességének megerősítését. Az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást és az éghajlatváltozás hatásainak mérséklését célzó intézkedéseknek mostantól az európai uniós jog számos szegmensére ki kell terjedniük.

Módosítás  10

Irányelvre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros következményekkel járhat, ezért a tagállamokat fel kell hatalmazni arra, hogy a megfelelő esetekben az irányelv alkalmazásától eltekintsenek.

(13) A tapasztalatok megmutatták, hogy a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben a 2011/92/EU irányelv rendelkezéseinek tiszteletben tartása káros következményekkel járhat, ezért a tagállamokat kivételes esetekben fel kell hatalmazni arra, hogy az irányelv alkalmazásától eltekintsenek olyan projektek esetében, amelyek kizárólagos célja a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetek kezelése, amennyiben idejében, megfelelő módon tudatják a Bizottsággal e döntés indokait és tájékoztatják az érintett lakosságot, valamint ha minden más lehetséges megoldást mérlegeltek. Ilyen határokon átnyúló projektek esetében a Bizottságnak – amennyiben és amikor ez megfelelő és lehetséges – proaktívabb és segítőbb szerepet kell betöltenie.

Módosítás  11

Irányelvre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) Az előszűrés hatékonyságának biztosítása érdekében annak meghatározása során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős környezeti hatások, a tagállamoknak azonosítaniuk kell a figyelembe veendő legfontosabb kritériumokat, és fel kell használniuk mindazokat a többletinformációkat, amelyek az uniós jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel összefüggésben – különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor nincs szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – helyénvaló meghatározni az előszűrési döntés tartalmát.

(16) Az előszűrés hatékonyságának és átláthatóságának biztosítása érdekében annak meghatározása során, hogy valószínűsíthetők-e jelentős környezeti hatások, a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak világosan és szigorúan meg kell határozniuk a figyelembe veendő legfontosabb kritériumokat, és fel kell használniuk mindazokat a többletinformációkat, amelyek az uniós jogi aktusokban előírt más vizsgálatokból esetleg rendelkezésre állnak. Ezzel összefüggésben – különösen azokra az esetekre vonatkozóan, amikor nincs szükség környezeti tárgyú vizsgálatra – helyénvaló meghatározni az előszűrési döntés tartalmát.

Módosítás  12

Irányelvre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságokat kötelezni kell a környezetvédelmi jelentés formájában benyújtandó környezeti információk tárgyának és részletezettségének meghatározására („tárgykijelölés”). A vizsgálatok minőségének javítása és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében fontos uniós szinten meghatározni azokat az információkategóriákat, amelyekre a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a meghatározást el kell végezniük.

(17) A hatáskörrel rendelkező hatóságokat kötelezni kell a környezetvédelmi jelentés formájában benyújtandó környezeti információk tárgyának és részletezettségének meghatározására („tárgykijelölés”). A vizsgálatok minőségének javítása, az eljárások és a döntéshozatali folyamat egyszerűsítése érdekében fontos uniós szinten meghatározni azokat az információkategóriákat, amelyekre a hatáskörrel rendelkező hatóságoknak ezt a meghatározást el kell végezniük.

Módosítás  13

Irányelvre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) A folyamat minőségének javítása és a környezeti szempontoknak a projektre vonatkozó tervezési munka korai szakaszában történő figyelembevétele érdekében a projektgazda által a projektről benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek indokolt tartalmaznia a tervezett projekt ésszerű alternatíváinak értékelését, beleértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”).

(18) A folyamat minőségének javítása és a környezeti szempontoknak a projektre vonatkozó tervezési munka korai szakaszában történő figyelembevétele érdekében a projektgazda által a projektről benyújtandó környezetvédelmi jelentésnek indokolt tartalmaznia a tervezett projekt összes ésszerű alternatívájának értékelését, beleértve annak értékelését is, hogy a projekt megvalósítása nélkül valószínűsíthetően hogyan változna idővel a környezet állapota („alapforgatókönyv”).

Módosítás  14

Irányelvre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében meg kell követelni, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyt megadó határozatát indokolja, valamint hogy az indokolás tanúskodjék arról, hogy a hatóság figyelembe vette a lefolytatott konzultációk eredményeit és az összegyűjtött információkat.

(20) Az átláthatóság és az elszámoltathatóság biztosítása érdekében meg kell követelni, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyt megadó határozatát részletesen és teljes körűen indokolja, valamint hogy az indokolás tanúskodjék arról, hogy a hatóság figyelembe vette az érintett állampolgárokkal folytatott konzultációk eredményeit és az összes összegyűjtött információt. Abban az esetben, ha ezt a feltételt nem tartják be megfelelően, jogorvoslati lehetőséget kell biztosítani az érintett nyilvánosság részére.

Módosítás  15

Irányelvre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) A projektekkel összefüggő építési és üzemeltetési tevékenységhez társuló jelentős környezeti hatások nyomon követésére vonatkozóan olyan közös minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek biztosítják, hogy minden tagállamban azonos megközelítés érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása után egyetlen hatás se lépje túl az előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a nyomon követés nem ismételheti és nem lépheti túl a más uniós jogi aktusokban előírt nyomonkövetési tevékenységeket.

(21) A projektekkel összefüggő építési és üzemeltetési tevékenységhez társuló jelentős környezeti hatások nyomon követésére vonatkozóan olyan közös minimumkövetelményeket kell meghatározni, amelyek biztosítják, hogy minden tagállamban azonos megközelítés érvényesüljön, valamint hogy a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések végrehajtása után egyetlen hatás se lépje túl az előzetesen előre jelzett mértéket. Ez a nyomon követés nem ismételheti és nem lépheti túl a más uniós jogi aktusokban előírt nyomonkövetési tevékenységeket. Ha a nyomon követés során kiderül, hogy előre nem látható kedvezőtlen hatások következtek be, megfelelő korrekciós intézkedésekről kell rendelkezni.

Módosítás  16

Irányelvre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22a) A döntéshozatal korai szakaszában való társadalmi részvétel az Aarhusi Egyezmény értelmében kulcsfontosságú annak biztosítása érdekében, hogy a döntéshozó figyelembe vegye azokat a véleményeket és aggodalmakat, amelyek e döntések meghozatala szempontjából fontosnak lehetnek, ezzel is növelve a döntéshozatali folyamat elszámoltathatóságát és átláthatóságát, javítva a döntések tartalmi minőségét és hozzájárulva a közvélemény környezetvédelmi problémák iránti érzékenységéhez.

Módosítás  17

Irányelvre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28) a környezet és az emberi egészség magas szintű védelmének a projektek környezeti tárgyú vizsgálatára vonatkozó minimumkövetelmények megállapításával történő biztosítását a tagállamok nem képesek kielégítően elérni, és ezért az intézkedés tárgyát képező környezetvédelmi kérdések terjedelme, jelentősége és országhatárokon átívelő jellege miatt ez a cél uniós szinten jobban elérhető, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően intézkedéseket hozhat. Az ugyanezen cikkben meghatározott arányossági elvvel összhangban ez az irányelv nem lépi túl a kijelölt cél eléréséhez szükséges mértéket.

(28) a környezet, az életminőség és az emberi egészség magas szintű védelmének a projektek környezeti tárgyú vizsgálatára vonatkozó minimumkövetelmények megállapításával történő biztosítását a tagállamok nem képesek kielégítően elérni, és ezért az intézkedés tárgyát képező környezetvédelmi kérdések terjedelme, jelentősége és országhatárokon átívelő jellege miatt ez a cél uniós szinten jobban elérhető, az Unió az Európai Unióról szóló szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritási elvnek megfelelően intézkedéseket hozhat.

Módosítás  18

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont - a pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – a pont – 1 francia bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

épületek vagy egyéb létesítmények kivitelezése és bontása,

– épületek, illetve egyéb létesítmények vagy rendszerek kivitelezése,

 

épületek, illetve egyéb létesítmények vagy rendszerek bontása,

 

egyéb beavatkozások a természetes környezetbe és tájba, beleértve az ásványkincsek kitermelését is.

Módosítás  19

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – bevezető rész

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A (2) bekezdés a következő fogalommeghatározással egészül ki:

b) Az (2) bekezdés a következő fogalommeghatározásokkal egészül ki:

Módosítás  20

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„ga)„biológiai sokféleség”: minden állat- és növényfaj és azok élőhelye, a különböző eredetű élő szervezetek változatossága, amelyek többek között szárazföldi, tengeri és egyéb vízi ökológiai rendszerből és az ezekből álló ökológiai együttesekből származnak; ide sorolható a fajon belüli, valamint a fajok és az ökoszisztémák közötti sokféleség.”

Módosítás  21

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – g b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„gb)„korrekciós intézkedés”: olyan további kárenyhítő és/vagy kompenzációs intézkedések, amelyeket a projektgazda hozhat a projekt végrehajtása során felismert olyan előre nem látható kedvezőtlen hatások vagy a biológiai sokféleség bármilyen nettó csökkenésének orvoslása érdekében, amelyek például a fejlesztési engedéllyel már rendelkező projektek építése vagy működése során esetlegesen jelentkező hatások enyhítésének elégtelenségéből eredhetnek.”

Módosítás  22

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„független”: képes a tárgyilagos és átfogó technikai/tudományos értékelésre, és nem áll fenn összeférhetetlenség a hatáskörrel rendelkező hatóság, a projektgazda és/vagy a nemzeti, regionális és helyi hatóságok tekintetében.

Módosítás  23

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„egyesített eljárások”: az egyesített eljárásban – más vonatkozó uniós jogi aktusok rendelkezéseinek sérelme nélkül – a hatáskörrel rendelkező hatóság egy vagy több hatóság vizsgálatát egyesítő egyetlen környezeti hatásvizsgálatot hajt végre.

Módosítás  24

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – 1 pont (új)

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – f c pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„vizuális hatásvizsgálat”: a vizuális hatás az épített vagy természetes táj vagy városi környezet képében a fejlesztés hatására bekövetkezett változás, amely pozitív (javulás) vagy negatív (romlás) irányú is lehet. A vizuális hatásvizsgálat olyan építmények lebontására is kiterjed, amelyek védettek vagy stratégiai szerepet töltenek be egy hely vagy táj hagyományos képében. Kiterjed a földrajzi topográfia és bármely más, a természetes kilátást és a táj harmóniáját gátló akadály – például épület vagy fal – szemmel látható változásaira. A vizuális hatás vizsgálata nagyrészt olyan minőségi bírálatok révén történik, amelyek a táj esztétikai értékére és a tájjal való interakcióra, valamint arra az értékre vonatkoznak, amelyet az előbbiek az adott helynek kölcsönöz (genius loci).

Módosítás  25

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 2 bekezdés – f d pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

„egyszerűsítés”: a nyomtatványok egyszerűsítése, egyesített eljárások és koordinációs eszközök kialakítása az érintett hatóságok által készített értékelések összevonásának érdekében. Az egyszerűsítés ezenkívül közös szempontrendszer kialakítását, a jelentések benyújtási határidőinek rövidítését, valamint az objektív és tudományos értékelések megerősítését is jelenti.

Módosítás  26

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 pont – c pont

2011/92/EU irányelv

1 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a kizárólag a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná.”

„(3) A tagállamok, ha a nemzeti jog azt előírja, eseti alapon úgy határozhatnak, hogy ezt az irányelvet a kizárólag nemzetvédelmi célokat szolgáló, illetve a kizárólag a polgári lakosságot fenyegető veszélyhelyzetekben szükségessé váló intézkedéseket végrehajtó projektekre nem alkalmazzák, amennyiben úgy ítélik meg, hogy az irányelv alkalmazása e célok teljesülését károsan befolyásolná, feltéve hogy minden más lehetséges alternatívát alaposan mérlegeltek, és végső döntésüket kellően indokolták a Bizottság számára.”

Módosítás  27

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – bevezető rész

2011/92/EU irányelv

2 cikk – 3 és 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A 2. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

2. A 2. cikk (3) és (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

Módosítás  28

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 2 pont

2011/92/EU irányelv

2 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) Azokra a projektekre vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok követelményeit.

„(3) Azokra a projektekre – köztük a határokon átnyúló hatást kifejtő projektekre – vonatkozóan, amelyekkel összefüggésben a környezetre gyakorolt hatások vizsgálatát ez az irányelv és más uniós jogi aktusok egyidejűleg teszik kötelezővé, olyan koordinált vagy egyesített eljárást kell lefolytatni, amely kielégíti az érintett uniós jogi aktusok valamennyi követelményét. A legszigorúbb jogszabály alkalmazandó.

Módosítás  29

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 3 pont

2011/92/EU irányelv

3 cikk – a b c ca és d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv(*) és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(**) alapján védett fajokra és élőhelyekre;

a) a lakosságra, az emberi egészségre és a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a 92/43/EGK tanácsi irányelv(*) és a 2009/147/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv(**) alapján védett fajokra és élőhelyekre, valamint a biológiai sokféleség csökkenése elkerülésének kívánatos voltára;

b) a földterületre, a talajra, a vizekre, a levegőre és az éghajlatváltozásra;

b) a földterületre, a talajra, az altalajra, a vizekre, a levegőre, az éghajlatra;

c) az anyagi javakra, a kulturális örökségre és a tájra;

c) az anyagi javakra és a tájra;

 

ca) a kulturális örökség helyszínei, az EUSZ 3. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdésében foglaltak szerint;

d) az a), a b) és a c) pontban felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra;

d) az a), a b), a c) és a ca) pontban felsorolt tényezők közötti kölcsönhatásokra, valamint e tényezők kumulatív és országhatárokon átterjedő hatásaira;

Módosítás  30

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – -a pont (új)

2011/92/EU irányelv

4 cikk – 2 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-a) A (2) bekezdés a következőképpen módosul:

 

„(2) A 2. cikk (4) bekezdésére is figyelemmel a II. mellékletben felsorolt projektekre a tagállamok határozzák meg, elővizsgálati eljárás keretében, hogy a projektet alá kell-e vetni az 5–10. cikknek megfelelő vizsgálatnak.

 

A projektgazda dönthet úgy, hogy projektjét aláveti az 5–10. cikknek megfelelő vizsgálatnak.

 

A tagállamok a következő módon határoznak:

 

a) esetenkénti vizsgálattal;

 

vagy

 

b) a tagállam által megállapított küszöbértékek vagy szempontrendszer alapján.

 

(2a) A küszöbértékeknek vagy a szempontrendszernek a (2) bekezdés alkalmazásában történő megállapításához a tagállamoknak minimum küszöbértékek és kevésbé korlátozó szempontrendszerek meghatározására kell törekedniük annak érdekében, hogy egyetlen olyan köz- vagy magánprojektet se zárjanak ki, amelynek jelentős negatív környezeti hatásai lehetnek.” Amennyiben a b) eljárást alkalmazzák, a küszöbértékek meghatározása során konzultációt kell folytatni a nyilvánossággal.”

 

A hatáskörrel rendelkező hatóság csak abban az esetben határozhat úgy, hogy egy, a II. mellékletben felsorolt projektet nem veti alá az 5–10. cikk szerinti vizsgálatnak, ha meggyőződött arról, hogy a projekt nem gyakorol a környezetre semmilyen várhatóan jelentős negatív hatást.

Módosítás  31

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – a pont

2011/92/EU irányelv

4 cikk – 3 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan a projektgazda információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről, a környezetre gyakorolt lehetséges hatásairól, valamint a jelentős hatások elkerülése és mérséklése érdekében tervezett intézkedésekről. Az információszolgáltatásnak a IIA. mellékletben található jegyzéket kell követnie.

„(3) A II. melléklet hatálya alá tartozó projektekre vonatkozóan – de azon projektek kivételével, amelyek nem teljesítik vagy túllépik a (2b) bekezdés alapján a tagállamok által meghatározott küszöbértékeket vagy kritériumokat –a projektgazda információkat szolgáltat a projekt jellemzőiről és a környezetre gyakorolt lehetséges jelentős negatív hatásairól. A nyújtandó információ részletes listáját a II.A. melléklet tartalmazza. Az információt a (2) bekezdés szerinti meghatározás elvégzését megelőzően hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára.”

Módosítás  32

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont - a pont

2011/92/EU irányelv

4 cikk – 4 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Abban az esetben, ha a (2) bekezdés alkalmazásában esetenkénti vizsgálat elvégzésére vagy küszöbértékek vagy szempontrendszer megállapítására kerül sor, a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és helyével, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival összefüggő kiválasztási kritériumokat. A figyelembe veendő kiválasztási kritériumok részletes jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.”

(4) A II. mellékletben felsorolt projektekre vonatkozóan a hatáskörrel rendelkező hatóság figyelembe veszi a projekt jellemzőivel és helyével, valamint a környezetre gyakorolt lehetséges hatásaival összefüggő kiválasztási kritériumokat. A figyelembe veendő kiválasztási kritériumok részletes jegyzékét a III. melléklet tartalmazza.”

Módosítás  33

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 4 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

4 cikk – 5 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését a projektgazda által rendelkezésre bocsátott információk alapján, a más uniós jogi aktusok által a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozza meg. A (2) bekezdés szerinti döntésnek teljesítenie kell a következő követelményeket:

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti határozatát a projektgazda által a (3) bekezdés értelmében rendelkezésre bocsátott információk figyelembevételével, valamint a más uniós jogi aktusok által a környezetre gyakorolt hatásokra vonatkozóan esetleg megkövetelt tanulmányok, előzetes ellenőrzések vagy vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével hozza meg. Amennyiben a hatáskörrel rendelkező hatóság úgy dönt, hogy nincs szükség az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálat elvégzésére, mivel a projekt nem éri el vagy nem haladja meg a (2b) bekezdés alapján a tagállamok által meghatározott küszöbértékeket vagy kritériumokat, akkor e határozatot hozzáférhetővé kell tenni a nyilvánosság számára. Minden más esetben a (2) bekezdés szerinti határozatnak teljesítenie kell a következő követelményeket:

Módosítás  34

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

4 cikk – 6 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését az engedélyezés iránti kérelem időpontjától számított három hónapon belül hozza meg, amennyiben a projektgazda valamennyi szükséges információt benyújtotta. A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a döntés meghozatala mikorra várható.

(6) A hatáskörrel rendelkező hatóság a (2) bekezdés szerinti döntését az engedélyezés iránti kérelem időpontjától számított három hónapon belül hozza meg, amennyiben a projektgazda valamennyi szükséges információt benyújtotta. A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a döntés meghozatala mikorra várható.

Módosítás  35

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

„(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor a projektgazda elkészíti a környezetvédelmi jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) bekezdése szerinti meghatározáson kell alapulnia, és tartalmaznia kell mindazokat az információkat, amelyekre ésszerűen szükség lehet a tervezett projekt környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kellően megalapozott döntések meghozatalához, figyelemmel a mindenkor rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, a projekt jellemzőire, műszaki kapacitására és helyére, a lehetséges hatások jellemzőire, a tervezett projekt lehetséges alternatíváira, valamint arra, hogy egyes kérdések (ideértve a lehetséges alternatívák értékelését is) mennyiben kezelhetők jobban más szinten, ideértve a tervezés szintjét is, illetőleg más vizsgálati követelmények figyelembevételével. A környezetvédelmi jelentésnek a IV. melléklet részletes jegyzékében felsorolt információkat kell tartalmaznia.”

„(1) Ha el kell végezni az 5–10. cikk szerinti környezeti hatásvizsgálatot, akkor a projektgazda az 1. cikk (2) bekezdése fa) pontjának értelmében akkreditált független szakértő igénybevételével elkészíti a környezetvédelmi jelentést. A környezetvédelmi jelentésnek az e cikk (2) bekezdése szerinti meghatározáson kell alapulnia, és tartalmaznia kell mindazokat az információkat – beleértve, amennyiben szükséges, a vizuális hatásvizsgálatot is – amelyekre ésszerűen szükség lehet a tervezett projekt környezetre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kellően megalapozott döntések meghozatalához, figyelemmel a mindenkor rendelkezésre álló ismeretekre és vizsgálati módszerekre, a projekt jellemzőire, műszaki kapacitására és helyére, a lehetséges hatások jellemzőire és a tervezett projekt lehetséges alternatíváira. A környezetvédelmi jelentésnek a IV. melléklet részletes jegyzékében felsorolt információkat kell tartalmaznia.”

Módosítás  36

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával, majd ennek alapján meghatározza, hogy a projektgazda az e cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésben mely információkat és milyen részletességgel köteles bemutatni. Ennek érdekében meghatározza különösen:

(2) A hatáskörrel rendelkező hatóság konzultál a 6. cikk (1) bekezdésében említett hatóságokkal és a projektgazdával, és az érintett nyilvánossággal, majd ennek alapján meghatározza, hogy a projektgazda az e cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésben mely IV. melléklet szerinti információkat és milyen részletességgel köteles bemutatni, amennyiben a gazdasági szereplő így kívánja. Ennek érdekében meghatározza különösen:

Módosítás  37

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóság igénybe veheti akkreditált és műszaki szempontból felkészült, e cikk (3) bekezdésének megfelelő szakértők közreműködését. A hatáskörrel rendelkező hatóság a projektgazdától utólag csak akkor kérhet további információkat, ha ezt új körülmények indokolják, és a kérés szükségességét a hatáskörrel rendelkező hatóság kellően megmagyarázza.

E célból a hatáskörrel rendelkező hatóságnak meg kell bizonyosodnia arról, hogy a jelentést akkreditált és műszaki szempontból felkészült, e cikk (3) bekezdésének megfelelő szakértők készítették vagy ellenőrizték. a projektgazdától utólag további információ kérhető, ha ezt új körülmények indokolják,

Módosítás  38

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 3 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a projektgazda köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők készítsék; vagy

a) a projektgazda kérheti azt is, hogy a környezetvédelmi jelentést független szakértők készítsék.

Módosítás  39

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a hatáskörrel rendelkező hatóság köteles biztosítani, hogy a környezetvédelmi jelentést akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők és/vagy nemzeti szakértőkből álló bizottságok ellenőrizzék.

törölve

Módosítás  40

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás során akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakértők közreműködését vette igénybe, akkor ugyanezeken szakértők közreműködését a projektgazda nem veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az 5. cikk (2) bekezdése szerinti meghatározás során független és műszaki szempontból felkészült szakértők közreműködését vette igénybe, akkor ugyanezen szakértők közreműködését a projektgazda nem veheti igénybe a környezetvédelmi jelentés elkészítéséhez.

Módosítás  41

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

2011/92/EU irányelv

5 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tagállamok meghatározzák az akkreditált és műszaki szempontból felkészült szakemberek közreműködésének és kiválasztásának részletes szabályait (például a szükséges szakképesítések, az értékelők kijelölése, az engedélyezés és az eljárásból való kizárás vonatkozásában).

A tagállamok a (4) bekezdés rendelkezéseivel összhangban meghatározzák a független és műszaki szempontból felkészült szakemberek közreműködésének és kiválasztásának részletes szabályait (például a szükséges szakképesítések, az értékelők kijelölése, az engedélyezés és az eljárásból való kizárás szankciói vonatkozásában).

Módosítás  42

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont – bevezető rész

2012/0297

6 cikk – 7 és 8 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) A cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

b) A cikk a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

Módosítás  43

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésről folytatandó konzultációra legalább harminc, legfeljebb hatvan nap időkeretet kell biztosítani. Kivételes esetekben, ha a tervezett projekt jellege, összetettsége, helye vagy mérete úgy kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt az időkeretet harminc nappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát az időkeret meghosszabbításának okairól.

Az érintett nyilvánossággal az 5. cikk (1) bekezdése szerinti környezetvédelmi jelentésről folytatandó konzultációra legalább harminc, legfeljebb hatvan nap időkeretet kell biztosítani. Kivételes esetekben, ha a tervezett projekt jellege, összetettsége, helye vagy mérete úgy kívánja, a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt az időkeretet legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát az időkeret meghosszabbításának okairól.

Módosítás  44

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

6 cikk – 7 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A döntéshozatali folyamat által érintett állampolgárok tényleges részvételének érdekében a tagállamok biztosítják, hogy az ezen irányelv által meghatározott kötelezettségek teljesítéséért általában felelős hatóság vagy hatóságok kapcsolattartási adatai mindenkor a nyilvánosság rendelkezésére álljanak, valamint hogy e hatóság vagy hatóságok mindenkor könnyen és gyorsan elérhető(ek) legyen(ek), függetlenül attól, hogy folyamatban van-e olyan projekt, amelyről környezeti hatásvizsgálatot kell készíteni, valamint, hogy az állampolgárok által tett megjegyzések és kifejezett vélemények kellő figyelmet kapjanak.

Módosítás  45

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését, és ezáltal módot adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések várt eredményességének értékelésére és az esetleg előre nem látott káros következmények behatárolására.

Ha a hatáskörrel rendelkező hatóság az engedélyezés mellett dönt, akkor köteles gondoskodni arról, hogy az engedély tartalmazzon olyan intézkedéseket, amelyek az építési és üzemeltetési szakaszban egyaránt biztosítják a jelentős mértékű káros hatások figyelemmel kísérését, és ezáltal módot adnak a végrehajtás, valamint a kárenyhítő és a kiegyenlítő intézkedések várt eredményességének értékelésére és az esetleg előre nem látott, jelentős mértékű káros következmények és/vagy a biológiai sokféleség nettó csökkenésének behatárolására, illetve a korrekciós intézkedések elősegítésére.

Módosítás  46

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – 3 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A figyelemmel kísérendő paraméterek típusát és a figyelemmel kísérés időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, helyéhez és méretéhez, valamint a projekt környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségéhez igazodva, az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megválasztani.

A figyelemmel kísérendő paraméterek típusát és a figyelemmel kísérés időtartamát a tervezett projekt jellegéhez, helyéhez és méretéhez, valamint a projekt környezetre gyakorolt hatásainak jelentőségéhez igazodva, az arányosság követelményének szem előtt tartásával kell megválasztani. Az építési és üzemeltetési szakaszok figyelemmel kísérésének eredményeit be kell nyújtani a hatáskörrel rendelkező hatóság számára, és a 2003/4/EK irányelvnek megfelelően aktívan terjeszteni kell. Erre a célra indokolt esetben a más uniós jogi aktusok alapján már egyébként is végzett nyomonkövetési tevékenységek is igénybe vehetők.

Módosítás  47

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 2 bekezdés – 4 a albekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben az ellenőrzés előre nem látható, jelentős káros hatásokat jelez, a projektgazda köteles korrekciós intézkedéseket hozni. A projektgazdákkal, a műszaki szempontból felkészült szakértőkkel és/vagy a nemzeti szakértőkkel szemben bírságok és/vagy szankciók szabhatók ki, amennyiben az előre nem látható kedvezőtlen környezeti hatások gondatlanságból vagy az akkreditációs normák súlyos megsértése miatt következtek be. A projektgazda korrekciós intézkedésre vonatkozó javaslatát a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátják, a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok jóváhagyják, illetve biztosítják annak végrehajtását.

Módosítás  48

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont

2011/92/EU irányelv

8 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a határozat meghozatala mikorra várható.

A tervezett projekt jellegére, összetettségére, helyére és méretére való tekintettel a hatáskörrel rendelkező hatóság ezt a határidőt legfeljebb három hónappal meghosszabbíthatja; ez esetben a hatáskörrel rendelkező hatóság tájékoztatja a projektgazdát a határidő meghosszabbításának okairól és arról, hogy a döntés meghozatala mikorra várható.

Módosítás  49

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont - a pont

2011/92/EU irányelv

9 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) az érintett állampolgárok azon jogát, hogy megkérdőjelezzék a nyújtott információt és bírósági eljárást kezdeményezzenek a 11. cikknek megfelelően.

Módosítás  50

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 9 pont – b pont

2011/92/EU irányelv

9 cikk – 3 b és 3 c bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a szöveg a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

b) a cikk a következő (3), (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

 

„(4) A nyilvánosság az engedélyezési eljárással kapcsolatban jogi kifogást emelhet – köztük tiltó végzést is kérhet – oly módon, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság által kiadott hivatalos határozat megfelelő közzétételének napjától számított három hónapon belül bírósági eljárást indít.

 

(5) A hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok gondoskodnak arról, hogy az engedéllyel rendelkező projektek nem kezdődnek el a jogi kifogás benyújtására kiszabott határidő lejárta előtt.

Módosítás  51

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

9 a cikk (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. A 9. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

 

„(9a) A tagállamok biztosítják, hogy a hatáskörrel rendelkező hatóság vagy hatóságok esetében az ezen irányelvből fakadó kötelezettségeik teljesítése során ne álljon fel összeférhetetlenség egyetlen rájuk nézve kötelező jogszabállyal kapcsolatban sem.”

Módosítás  52

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)

2011/92/EU irányelv

11 cikk – 5 a és b bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9b. A 11. cikk a következőképpen módosul:

 

a) A cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

 

„(6) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy az eljárási és alaki előírások megsértése az engedély jogszerűsége szempontjából figyelmen kívül hagyható, ha valószínűleg a hiba nélkül is azonos határozat született volna. Ez a helyzet különösen az alábbi esetekben:

 

a) egyes személyek vagy az illetékes hatóságok nem vesznek részt az ezen irányelv értelmében szükséges hatósági vagy nyilvános konzultációkon, az érdekeltségük mértéke azonban jelentéktelen volt vagy azt figyelembe vették a döntés meghozatalkor,

 

b) a 9. cikk (1) bekezdésében említett adatok nem teljesek, vagy

 

c) valamely ezen irányelv szerint szükséges közzététel hibásan történt, a közzététel révén elérendő cél mégis teljesült.

 

Mindez nem érinti a tagállamoknak azt a jogát, hogy vonatkozó nemzeti jogrendszerükkel összhangban az eljárási hibák mellett a jogsérelem előfeltételét is szabályozzák.”

 

b) A cikk a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

 

„(7) A tagállamok rendelkezhetnek úgy, hogy a hibásan végrehajtott eljárási lépéseket a határozat meghozatala után is pótolni lehet, ha az eljárási hiba nem súlyos, és nem érinti a projekt alapvető jellemzőit. A tagállamok biztosítják, hogy az illetékes hatóságok valamely hibás eljárási lépés utólagos kiigazítása esetén is új, nyitott kimenetelű döntést hozzanak.”

Módosítás  53

Irányelvre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont

2011/92/EU irányelv

12 a és 12 b cikk

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11. Az irányelv a következő 12a. és 12b. cikkel egészül ki:

törölve

„12a. cikk

 

A Bizottság jogosult a 12b. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat elfogadni annak érdekében, hogy a III. mellékletben foglalt kiválasztási kritériumok és a IIA. és a IV. mellékletben található jegyzék módosításával az említett mellékleteket hozzáigazítsa a tudományos és a műszaki fejlődéshez.

 

12b. cikk

 

(1) A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozóan a Bizottság részére adott felhatalmazás feltételeit ez a cikk tartalmazza.

 

(2) A 12a. cikk útján a Bizottságnak adott felhatalmazás [Kiadóhivatal: beírandó ezen irányelv hatálybalépésének napja]-tól/-től határozatlan időre szól.

 

(3) Az Európai Parlament vagy a Tanács a 12a. cikk szerinti felhatalmazást bármikor visszavonhatja. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat Az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő napon vagy a benne megjelölt időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.

 

(4) A Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadását követően haladéktalanul és egyidejűleg értesíti arról az Európai Parlamentet és a Tanácsot.

 

(5) A 12a. cikk alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktusok csak akkor lépnek hatályba, ha az adott jogi aktusra vonatkozó értesítést követően két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emel kifogást, vagy az Európai Parlament és a Tanács az időtartam leteltét megelőzően egyaránt arról tájékoztatja a Bizottságot, hogy nem emel kifogást. Ezt az időtartamot az Európai Parlament vagy a Tanács saját kezdeményezésére két hónappal meghosszabbíthatja.”

 

Módosítás  54

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – -1 pont (új)

2011/92/EU irányelv

I melléklet – 4 a bekezdés (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

-1. Az I. melléklet a következő bekezdéssel egészül ki:

 

(4a) külszíni bányák és hasonló külszíni kitermelési tevékenységek.

(E módosítás automatikusan törli a „külszíni bányászatot” a 2011/92/EU irányelv II. melléklet (2) bekezdése a) pontjából (NYERSANYAG-KITERMELŐ IPARÁGAK)

Módosítás  55

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 1 pont

2011/92/EU irányelv

II A melléklet – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek bemutatása az építés és az üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti és a mélyebben elhelyezkedő környezetet is – fizikai jellemzőinek bemutatása az építés és az üzemelés – ideértve a bontást is – tartamára vonatkozóan.

Módosítás  56

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 1 pont

2011/92/EU irányelv

II A melléklet – 3 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.

b) a természeti erőforrások, különösen a talaj, a földterület, a vizek, a levegő és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevételéből, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.

Módosítás  57

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 1 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a természeti erőforrások, különösen a földterület, a talaj, a vizek és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai változásokat is;

c) a természeti erőforrások, különösen a földterület, a talaj, a vizek, a levegő és a biológiai sokféleséget megtestesítő élővilág igénybevétele, ideértve a hidromorfológiai változásokat is.

Módosítás  58

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 1 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, különös tekintettel a hidromorfológiai változásokra, a felhasznált anyagokra, technológiákra vagy élő szervezetekre, a sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti körülményekre vagy alternatív felhasználásokra, valamint a balesetek vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére és a projekt e kockázatokkal szembeni sérülékenységére;

f) természetes és az emberi tevékenységből fakadó katasztrófa- és baleseti kockázatok, különös tekintettel a hidromorfológiai változásokra, a felhasznált anyagokra, technológiákra vagy élő szervezetekre, a sajátos felszíni vagy talajfelszín alatti körülményekre vagy ésszerű alternatív felhasználásokra, valamint a balesetek vagy katasztrófahelyzetek valószínűségére és a projekt e kockázatokkal szembeni sérülékenységére;

Módosítás  59

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 1 bekezdés – j pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

j) a projekt hatásai a környezetre és különösen a földterületekre (a települések területének időbeli növekedése – területelvonás), a talajra (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a vizekre (mennyiség és minőség), a levegőre és a biológiai sokféleségre (populációk minősége és egyedszámai, ökológiai rendszerek károsodása és fragmentálódása);

j) a projekt hatásai a környezetre és különösen a földterületekre (a települések területének időbeli növekedése – területelvonás), a talajra (szervesanyag-tartalom, erózió, tömörödés, talajlezárás), a vizekre (mennyiség és minőség), adott esetben a föld alatti rétegekre, a levegőre és a biológiai sokféleségre (populációk minősége és egyedszámai, ökológiai rendszerek károsodása és fragmentálódása);

Módosítás  60

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 2 bekezdés – c pont – ii pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a tengerparti területekre;

ii. a tengerparti területekre és a tengeri környezetre;

Módosítás  61

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 2 bekezdés – c pont – viii a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

viiia. nemzeti vagy regionális jogszabály által védett területekre vagy helyszínekre;

Módosítás  62

Irányelvre irányuló javaslat

1 melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

III melléklet – 2 bekezdés – c pont – viii b pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

viiib. szeizmikus vagy olyan területekre, ahol nagy a természeti katasztrófa kockázata.

Módosítás  63

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

IV melléklet – 1 bekezdés – a pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek, valamint víz- és területigényének bemutatását az építés és az üzemelés tartamára vonatkozóan;

a) a teljes projekt – beleértve, ha releváns, a talajfelszín alatti környezetet is – fizikai jellemzőinek, valamint víz- energia- és területigényének bemutatását az építés és az üzemelés – és adott esetben a bontás – tartamára vonatkozóan;

Módosítás  64

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

IV melléklet – 1 bekezdés – b pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a termelési folyamat lényeges jellemzőinek bemutatását például a felhasznált anyagok, energia és természeti erőforrások (beleértve a vizeket, a földterületeket, a talajt és a biológiai sokféleséget is) jellegére és mennyiségére vonatkozóan;

b) a termelési folyamat lényeges jellemzőinek bemutatását például a felhasznált anyagok, energia és természeti erőforrások (beleértve a vizeket, a levegőt, a földterületeket, a talajt és a biológiai sokféleséget is) jellegére és mennyiségére vonatkozóan;

Módosítás  65

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

IV melléklet – 5 bekezdés – c pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) a szennyezőanyag-kibocsátásból, a keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből és sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, a hulladékok ártalmatlanításából;

c) a szennyezőanyag-kibocsátásból, a keltett zajból, rezgésekből, fényből, hőből és sugárzásból, a zavaró hatások okozásából, a hulladékok ártalmatlanításából és hasznosításából;

Módosítás  66

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

IV melléklet – 5 bekezdés – d pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az emberi egészséggel, a kulturális örökséggel, a környezettel kapcsolatos (például balesetek vagy katasztrófahelyzetek miatti) kockázatokból;

d) az emberi egészséggel, a kulturális örökséggel, a környezettel kapcsolatos (például balesetek vagy ember által okozott és természeti katasztrófahelyzetek miatti) kockázatokból;

Módosítás  67

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

IV melléklet – 5 bekezdés – f pont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, valamint az erdészeti tevékenységből származó kibocsátásokat is;

f) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásából, beleértve a területhasznosításból és annak megváltozásából, az erdészeti tevékenységből, valamint a projekt energiaigényéből származó kibocsátásokat is;

Módosítás  68

Irányelvre irányuló javaslat

Melléklet – 2 pont

2011/92/EU irányelv

IV melléklet – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) Az 5. pont szerinti jelentős káros környezeti következmények elkerülése, csökkentése és, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett intézkedések ismertetése, valamint az esetleg javasolt monitoringtevékenység bemutatása, beleértve a projekt végrehajtását követően a környezetre gyakorolt káros hatásokra vonatkozóan elvégzendő elemzések előkészítését is. Az ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések milyen mértékben csökkentik vagy ellentételezik a jelentős káros következményeket, és mind az építés, mind az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.

(7) Elsősorban az 5. pont szerinti jelentős káros környezeti következmények elkerülése, majd csökkentése és végső esetben, ha lehet, ellentételezése érdekében tervezett intézkedések ismertetése, valamint az esetleg javasolt monitoringtevékenység bemutatása, beleértve a projekt végrehajtását követően a környezetre gyakorolt káros hatásokra vonatkozóan elvégzendő elemzések előkészítését is. Az ismertetésnek el kell magyaráznia, hogy a tervezett intézkedések milyen mértékben csökkentik vagy ellentételezik a jelentős káros következményeket, és mind az építés, mind az üzemeltetés tartamára ki kell terjednie.

ELJÁRÁS

Cím

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EKG irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PETI

19.11.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Nikolaos Chountis

6.11.2012

Az elfogadás dátuma

19.6.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

25

0

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

ELJÁRÁS

Cím

Az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EKG irányelv módosítása

Hivatkozások

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

26.10.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Az elfogadás dátuma

11.7.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

49

13

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Benyújtás dátuma

22.7.2013