SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

  22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

  Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
  Sprawozdawca: Andrea Zanoni


  Procedura : 2012/0297(COD)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

  PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

  (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

  (Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

  Parlament Europejski,

  –   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi i Radzie (COM(2012)0628),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 2 i art. 192 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0367/2012),

  –   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

  –   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno–Społecznego z dnia 13 lutego 2013 r. [1],

  –   uwzględniając opinię Komitetu Regionów z dnia 30 maja 2013 r.[2],

  –   uwzględniając art.55 Regulaminu,

  –   uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinie Komisji Transportu i Turystyki, jak również Komisji Petycji (A7-0277/2013),

  1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

  2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

  3.  zobowiązuje swojego(ją) przewodniczącego(cą) do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje zasady oceny oddziaływania projektów na środowisko, wprowadzając minimalne wymogi (dotyczące rodzaju projektów poddawanych ocenie, podstawowych obowiązków wykonawców, zakresu oceny oraz uczestnictwa właściwych organów i społeczeństwa), a także przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

  (1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje zasady oceny oddziaływania projektów na środowisko, wprowadzając minimalne wymogi (dotyczące rodzaju projektów poddawanych ocenie, podstawowych obowiązków wykonawców, zakresu oceny oraz uczestnictwa właściwych organów i społeczeństwa), a także przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Państwa członkowskie powinny mieć prawo ustanowić bardziej rygorystyczne przepisy w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest konieczna w celu poprawy jakości procedury oceny oddziaływania na środowisko, usprawnienia różnych etapów procedury oraz zwiększenia spójności i synergii z innymi przepisami i politykami unijnymi, a także strategiami i politykami opracowywanymi przez państwa członkowskie w obszarach wchodzących w zakres kompetencji krajowych.

  (3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest konieczna w celu poprawy jakości procedury oceny oddziaływania na środowisko, usprawnienia różnych etapów procedury, zapewnienia jej zgodności z zasadami inteligentnych regulacji oraz zwiększenia spójności i synergii z innymi przepisami i politykami unijnymi, a także strategiami i politykami opracowywanymi przez państwa członkowskie w obszarach wchodzących w zakres kompetencji krajowych. Ostatecznym celem zmiany niniejszej dyrektywy jest lepsze wdrażanie na poziomie państw członkowskich. W wielu przypadkach procedury administracyjne stały się zbyt skomplikowane i rozciągnięte w czasie, co powodowało opóźnienia i stwarzało dodatkowe ryzyko w kontekście ochrony środowiska. W związku z tym jednym z celów dyrektywy powinno być uproszczenie i harmonizacja procedur. Należy zastanowić się nad przydatnością stworzenia punktu kompleksowej obsługi pozwalającego na skoordynowaną ocenę lub wspólne procedury w przypadkach, gdy potrzeba kilku ocen oddziaływania na środowisko, na przykład w przypadkach przedsięwzięć transgranicznych, lub na określenie bardziej szczegółowych kryteriów obowiązkowej oceny.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a) Aby zagwarantować zharmonizowane stosowanie i równą ochronę środowiska na całym terytorium Unii, Komisja w ramach wykonywania swojej funkcji strażnika traktatów powinna gwarantować jakościową i proceduralną zgodność z przepisami dyrektywy 2011/92/UE, w tym przepisami dotyczącymi konsultacji publicznych i uczestnictwa.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3b) W przypadku przedsięwzięć, które mogą mieć transgraniczne skutki dla środowiska, uczestniczące państwa członkowskie tworzą wspólny punkt kontaktowy, obsadzany na zasadzie parytetu, który jest właściwy dla wszystkich etapów procedury. Do ostatecznego zatwierdzenia przedsięwzięcia konieczna jest zgoda wszystkich uczestniczących państw członkowskich.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3c) Dyrektywa 2011/92/UE powinna również zostać poddana przeglądowi, aby w pewien sposób zapewniać lepszą ochronę środowiska, bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami oraz wspieranie zrównoważonego wzrostu w Europie. W tym celu konieczne jest uproszczenie i ujednolicenie przewidzianych procedur.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie związane ze środowiskiem, takie jak oszczędne gospodarowanie zasobami, różnorodność biologiczna, zmiana klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w tworzeniu polityki i dlatego powinny również stanowić zasadnicze elementy oceny i procedury podejmowania decyzji, w szczególności w przypadku projektów infrastruktury.

  (4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie związane ze środowiskiem, takie jak oszczędne i zrównoważone gospodarowanie zasobami, ochrona różnorodności biologicznej, użytkowanie gruntów, walka ze zmianą klimatu i zagrożeniami związanymi z klęskami żywiołowymi lub spowodowanymi działalnością człowieka, zyskały na znaczeniu w tworzeniu polityki. Powinny one również stanowić ważne elementy oceny i procedury podejmowania decyzji, w przypadku wszystkich projektów publicznych lub prywatnych, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko, w szczególności w przypadku projektów infrastruktury oraz ponieważ Komisja nie przygotowała wytycznych dla wdrożenia dyrektywy 2011/92/UE w sprawie ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, powinna ona zaproponować listę kryteriów i wskazówek obejmujących wizualne oddziaływanie na otoczenie w celu lepszego wdrożenia dyrektywy.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a) Zakładanie, że istnieje konieczność większego uwzględniania kryteriów środowiskowych we wszystkich przedsięwzięciach również może mieć negatywne konsekwencje, jeżeli powoduje to zwiększenie złożoności procedur oraz wydłużenie terminów wydawania zezwoleń i zatwierdzania poszczególnych etapów. Może to zwiększyc koszty, a nawet stanowić zagrożenie dla środowiska z uwagi na długi czas trwania robót.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 4 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4b) Jest bardzo ważne, by problemy związane zre środowiskiem wiążące się z projektami infrastruktury nie odciągały uwagi od faktu, że każdy taki projekt ma wpływ na środowisko. Konieczne jest, by starać się zachować rónowagę między uzytecznością projektu a jego oddziaływaniem na środowisko.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) W swoim komunikacie „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” Komisja zobowiązała się, że uwzględni w szerszym zakresie aspekty efektywnej gospodarki zasobami w przeglądzie dyrektywy 2011/92/UE.

  (5) W swoim komunikacie „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” Komisja zobowiązała się, że uwzględni w szerszym zakresie aspekty efektywnej i zrównoważonej gospodarki zasobami w przeglądzie dyrektywy 2011/92/UE.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 11

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (11) Ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, stanowiącego nieodłączny element różnorodności kulturowej, którą Unia zobowiązała się szanować i propagować zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą opierać się na definicjach i zasadach określonych w odpowiednich konwencjach Rady Europy, w szczególności Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, Europejskiej konwencji krajobrazowej i Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa.

  (11) Ochrona i promowanie dziedzictwa kulturowego i krajobrazowego, stanowiącego nieodłączny element różnorodności kulturowej, którą Unia zobowiązała się szanować i propagować zgodnie z art. 167 ust. 4 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, mogą opierać się na definicjach i zasadach określonych w odpowiednich konwencjach Rady Europy, w szczególności Konwencji o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, Europejskiej konwencji krajobrazowej, Konwencji ramowej Rady Europy w sprawie znaczenia dziedzictwa kulturowego dla społeczeństwa i międzynarodowych zaleceń dotyczących ochrony i współczesnej roli obszarów historycznych przyjętych przez UNESCO w Nairobi w 1976 r.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 11 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (11a) Oddziaływanie wizualne jest jednym z podstawowych kryteriów w ocenie oddziaływania na środowisko, mającej na celu ochronę dziedzictwa historycznego i kulturowego, krajobrazów i miast; powinno ono stać się kolejnym elementem uwzględnianym w ocenach.

  Uzasadnienie

  Oddziaływanie wizualne ma już swoje miejsce w przepisach państw członkowskich takich jak Francja, Włochy czy Zjednoczone Królestwo.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (12) Podczas stosowania przepisów dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest zapewnienie konkurencyjnych warunków biznesowych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, w celu wygenerowania inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie z celami określonymi w komunikacie Komisji zatytułowanym „EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” .

  (12) Podczas stosowania przepisów dyrektywy 2011/92/UE konieczne jest zapewnienie inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu zgodnie z celami określonymi w komunikacie Komisji zatytułowanym „EUROPA 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu”.

  Uzasadnienie

  Uproszczenie akapitu. Zapewnienie konkurencyjności dla przedsiębiorstw i MŚP jest zawsze pożądane, ale nie może być ważniejsze niż kryteria środowiskowe, jakie musi spełniać dane przedsięwzięcie.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (12a) W celu wzmocnienia publicznego dostępu oraz przejrzystości w każdym państwie członkowskim powinien być udostępniony centralny portal terminowo przekazujący drogą elektroniczną informacje środowiskowe dotyczące wdrożenia niniejszej dyrektywy.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (12b) Aby zmniejszyć obciążenia administracyjne, przyspieszyć procesy decyzyjne i ograniczyć koszty przedsięwzięć, należy poczynić kroki konieczne do ustandaryzowania obowiązujących kryteriów zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 1025/2012 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 października 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej1, aby móc wspierać stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), zwiększyć konkurencyjność i zapobiegać odmiennym interpretacjom norm.

   

  _______________

   

  1 Dz.U. L 316 z 14.11.2012, str. 12.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (12c) Mając na uwadze większe uproszczenie i ułatwienie pracy właściwych organów administracji, należy opracować przewodniki zawierające kryteria z uwzględnieniem cech różnych sektorów gospodarki i przemysłu. Działanie to powinno być oparte na wytycznych art. 6 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory1.

   

  _______________

   

  1 Dz.U. L 206 z 22.7.1992, s. 7.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 12 d (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (12d) W celu zapewnienia jak najlepszej ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego Komisja i/lub państwa członkowskie opracują przewodnik zawierający obowiązujące kryteria.

  Uzasadnienie

  Organy administracji często nie wiedzą, jakie kryteria należy zastosować lub uwzględnić w celu ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego. Działanie to zagwarantuje większą pewność.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 13

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Doświadczenie pokazało, ze w przypadkach obrony cywilnej przestrzeganie przepisów dyrektywy 2011/92/UE może mieć negatywne skutki, a zatem należy wprowadzić przepis upoważniający państwa członkowskie do niestosowania się do tej dyrektywy w stosownych sytuacjach.

  (13) Doświadczenie pokazało, że jeżeli chodzi o projekty, których jedynym celem jest obrona cywilna, przestrzeganie przepisów dyrektywy 2011/92/UE może mieć w takich przypadkach negatywne skutki, a zatem należy wprowadzić przepis upoważniający państwa członkowskie do niestosowania się do tej dyrektywy w takich wyjątkowych sytuacjach. W tym względzie dyrektywa powinna uwzględniać postanowienia konwencji EKG ONZ o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym (konwencja z Espoo), która w przypadku przedsięwzięć transgranicznych wymaga od państw uczestniczących wzajemnego powiadamiania się i konsultowania. W przypadku takich przedsięwzięć transgranicznych Komisja powinna w stosownych przypadkach i w miarę możliwości odgrywać rolę bardziej proaktywną i polegającą na ułatwianiu.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 13 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (13a) Art. 1 ust. 4 dyrektywy 2011/92/UE, który stanowi, że dyrektywa nie ma zastosowania do przedsięwzięć przyjętych przez szczególny akt ustawodawstwa krajowego, stanowi furtkę dla odstępstw o ograniczonych gwarancjach proceduralnych i może zasadniczo stanowić obejście wdrożenia dyrektywy.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 13 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (13b). Doświadczenie pokazało, że konieczne jest wprowadzenie jasnych przepisów w celu uniknięcia konfliktów interesów, które mogą zrodzić się pomiędzy wykonawcą przedsięwzięcia poddanego ocenie oddziaływania na środowisko a właściwymi organami, o których mowa w art. 1 ust. 2 lit. f) dyrektywy 2011/92/UE. W szczególności właściwe organy nie powinny być wykonawcą, ani nie powinny pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności lub podporządkowania względem wykonawcy. Z tych samych powodów, należy zapewnić, aby organ który został wyznaczony jako organ właściwy na podstawie dyrektywy 2011/92/UE nie mógł odgrywać tej roli w stosunku do przedsięwzięć podlegających ocenie oddziaływania na środowisko, których sam jest wykonawcą.

  Uzasadnienie

  Doświadczenie zdobyte w szeregu państw członkowskich pokazały, że konieczne jest wprowadzenie jasnych przepisów, aby położyc kres poważnemu problemowi konfliktu interesów, aby zagwarantować skuteczny przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko. Właściwe organy odpowiedzialne za przeprowadzenie ocenynie mogą w żadnym razie być wykonawcą, ani nie powinny pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności lub podporządkowania względem wykonawcy.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 13 c (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (13c) Przy ocenie oddziaływania na środowisko dokonywanej w odniesieniu do przedsięwzięć uwzględniana jest proporcjonalność. Wymagania do spełnienia przy ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinny być proporcjonalne do rozmiarów i etapu przedsięwzięcia.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 16

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) Aby ustalić, czy projekty mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, właściwe organy powinny wybierać najbardziej odpowiednie kryteria i wykorzystywać dodatkowe informacje, które mogą być dostępne dzięki innym ocenom wymaganym na podstawie przepisów UE, co pozwoli skutecznie przeprowadzić procedurę preselekcji. W związku z tym wskazane jest objaśnianie treści decyzji dotyczącej preselekcji, w szczególności w przypadkach gdy ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana.

  (16) Aby ustalić, czy projekty mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, właściwe organy powinny jasno i rygorystycznie określać najbardziej odpowiednie kryteria i wykorzystywać dodatkowe informacje, które mogą być dostępne dzięki innym ocenom wymaganym na podstawie przepisów UE, co pozwoli skutecznie i w sposób przejrzysty przeprowadzić procedurę preselekcji. W związku z tym wskazane jest objaśnianie treści decyzji dotyczącej preselekcji, w szczególności w przypadkach gdy ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 16 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (16a) Aby uniknąć niepotrzebnych wydatków i pracy, przedsięwzięcia wymienione w załączniku II powinny zawierać nieprzekraczający 30 stron szkic założeń z opisem cech przedsięwzięcia i informacjami dotyczącymi jego lokalizacji, w celu przejścia preselekcji polegającej na wstępnej ocenie wykonalności przedsięwzięcia. Procedura preselekcji powinna być publiczna i uwzględniać czynniki wymienione w art. 3. Należy wykazać bezpośrednie i pośrednie znaczące skutki przedsięwzięcia.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 17

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Właściwe organy powinny mieć obowiązek określania zakresu i poziomu szczegółowości informacji dotyczących środowiska, które należy składać w formie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko (ustalanie zakresu). Aby poprawić jakość oceny i usprawnić procedurę podejmowania decyzji, istotne jest określenie na poziomie Unii kategorii informacji, których zakres powinny ustalać właściwe organy.

  (17) Właściwe organy powinny, jeżeli uznają to za konieczne lub jeśli wymaga tego wykonawca, wydac opinię okreslającą zakres i poziom szczegółowości informacji dotyczących środowiska, które należy składać w formie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko (ustalanie zakresu). Aby poprawić jakość oceny, ułatwić procedury i usprawnić procedurę podejmowania decyzji, istotne jest określenie na poziomie Unii kategorii informacji, których zakres powinny ustalać właściwe organy.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 18

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) Sprawozdanie o oddziaływaniu projektu na środowisko, które musi składać wykonawca, powinno zawierać ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego projektu, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia), co pozwoli podnieść jakość procedury oceny i umożliwi uwzględnianie kwestii dotyczących środowiska na wczesnym etapie opracowania projektu.

  (18) Sprawozdanie o oddziaływaniu projektu na środowisko, które musi składać wykonawca, powinno zawierać ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego projektu, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia), co pozwoli podnieść jakość procedury oceny porównawczej i umożliwi uwzględnianie kwestii dotyczących środowiska na wczesnym etapie opracowania projektu, aby umożliwić wybór bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska.

  Uzasadnienie

  Celem oceny możliwych rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego projektu jest umożliwienie dokonania porównawczego, świadomego wyboru alternatywy bardziej zrównoważonej i przyjaznej dla środowiska.

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 19

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (19) Należy dołożyć starań, aby dane i informacje zawarte w sprawozdaniach o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE, były kompletne i miały odpowienio wysoką jakość. Aby uniknąć powielania oceny, państwa członkowskie powinny uwzględnić fakt, że oceny oddziaływania na środowisko mogą by prowadzone na różnych szczeblach lub za pomocą różnych instrumentów.

  (19) Należy dołożyć starań, aby dane i informacje zawarte w sprawozdaniach o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z załącznikiem IV do dyrektywy 2011/92/UE, były kompletne i miały odpowienio wysoką jakość.

  Uzasadnienie

  Należy uniknąć sytuacji, w której to wykonawca wyklucza obowiązkowe włączenie do sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko alternatyw dla proponowanego projektu na podstawie prostego założenia, że ocena alternatyw powinna być prowadzona na poziomie planowania.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 19 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (19a) Należy dopilnować, by eksperci, którzy weryfikują sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko posiadali, dzięki swoim kwalifikacjom i doświadczeniu, niezbędne kompetencje techniczne do wykonywania zadań określonych w dyrektywie 2011/92/UE, w sposób naukowo obiektywny i całkowicie niezależnie od wykonawcy i samych właściwych organów.

  Uzasadnienie

  Absolutna niezależność ekspertów wyznaczonych przez właściwe organy w celu zweryfikowania informacji zawartych w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko jest warunkiem koniecznym zapewnienia jakości OOŚ. Kontrola taka powinna być przeprowadzana w sposób naukowo obiektywny i nie powinna podlegać jakiejkolwiek ingerencji lub wpływom.

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 20

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Celem zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, właściwy organ powinien mieć obowiązek uzasadnienia swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił w niej wyniki przeprowadzonych konsultacji i zebrane istotne informacje.

  (20) Celem zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, właściwy organ powinien mieć obowiązek uzasadnienia w szczegółowy i wyczerpujący sposób swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił w niej wyniki przeprowadzonych konsultacji z zainteresowaną grupą społeczeństwa i wszystkie zebrane istotne informacje. W przypadku niewłaściwego wypełnienia tego warunku zainteresowana grupa społeczeństwa powinna dysponować możliwością odwołania.

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 21

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) Wskazane jest wprowadzenie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków budowy lub eksploatacji w ramach projektów w celu zapewnienia wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz zagwarantowania, aby po wdrożeniu środków łagodzących i kompensacyjnych nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, które początkowo przewidziano. Takie monitorowanie nie powinno powielać ani uzupełniać działań w zakresie monitorowania wymaganych na podstwie innych przepisów unijnych.

  (21) Wskazane jest wprowadzenie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków realizacji lub eksploatacji w ramach przedsięwzięć w celu zapewnienia wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz zagwarantowania, aby po wdrożeniu środków łagodzących i kompensacyjnych nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, które początkowo przewidziano. Takie monitorowanie nie powinno powielać ani uzupełniać działań w zakresie monitorowania wymaganych na podstwie innych przepisów unijnych. Jeśli wyniki monitorowania wskazują na obecność nieprzewidzianych niekorzystnych skutków, należy zapewnić odpowiednie działania naprawcze w postaci dodatkowych środków łagodzących lub kompensacyjnych.

  Uzasadnienie

  Wprowadzenie monitorowania w nowej dyrektywie OOŚ jest bardzo ważne. W celu zapobieżenia sytuacji, kiedy takie działania kontroli ex post są celem samym w sobie, konieczne jest zapewnienie, że w przypadku gdy środki łagodzące i kompensacyjne są nieskuteczne, wykonawca zobowiązany jest przejąć odpowiedzialność za dalsze działania zaradcze w celu skorygowania ewentualnych niekorzystnych skutków nieprzewidzianych w przedsięwzięciu, na które udzielono zezwolenia.

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22) Należy wprowadzić harmonogramy różnych etapów oceny oddziaływania projektów na środowisko, co pomoże podnieść skuteczność podejmowania decyzji i zwiększyć pewność prawną, przy uwzględnieniu charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości proponowanego projektu. Takie harmonogramy nie powinny w żadnym wypadku powodować naruszenia wysokich norm ochrony środowiska, w szczególności tych, które wynikają z innych przepisów unijnych dotyczących środowiska, a także utrudniać skutecznego udziału społeczeństwa ani dostępu do wymiaru sprawiedliwości.

  (22) Należy wprowadzić rozsądne i przewidywalne harmonogramy różnych etapów oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, co pomoże podnieść skuteczność podejmowania decyzji i zwiększyć pewność prawną, przy uwzględnieniu charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia. Takie ramy czasowe nie powinny w żadnym wypadku powodować naruszenia wysokich norm ochrony środowiska, w szczególności tych, które wynikają z innych przepisów unijnych dotyczących środowiska, a także utrudniać skutecznego udziału społeczeństwa ani dostępu do wymiaru sprawiedliwości, a ewentualne przedłużenie ram czasowych powinno być dopuszczone jedynie w wyjątkowych przypadkach.

  Uzasadnienie

  Jasne określenie ram czasowych jest ważne, aby zagwarantować pewność prawną wszystkim podmiotom w procedurze oceny oddziaływania na środowisko. Dlatego właściwe jest, aby ustalić, że ewentualne przedłużenie ram czasowych dopuszcza się jedynie w wyjątkowych przypadkach.

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (22a) Jednym z celów konwencji Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska (konwencja z Aarhus), którą Unia ratyfikowała i przetransponowała do unijnego prawodawstwa1, jest zagwarantowanie prawa społeczności do uczestniczenia w procesach decyzyjnych dotyczących kwestii środowiskowych. Dlatego poziom uczestnictwa społeczności, w tym stowarzyszeń, organizacji i grup oraz w szczególności organizacji pozarządowych, działających na rzecz ochrony środowiska naturalnego, powinien nadal wzrastać. Ponadto art. 9 ust. 2 i 4 konwencji z Aarhus przewiduje dostęp do procedury sądowej i innych procedur w celu zakwestionowania z przyczyn merytorycznych lub formalnych legalności decyzji, działań lub zaniechań dla zainteresowanych członków społeczeństwa. Należy także umocnić elementy niniejszej dyrektywy dotyczące przedsięwzięć transgranicznych w dziedzinie transportu, w związku z czym należy wykorzystać istniejące struktury rozwoju korytarzy transportowych oraz narzędzia pozwalające zidentyfikować ich potencjalny wpływ na środowisko.

  ______________________

  1 Decyzja Rady 2005/370/WE z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz.U. L 124 z 17.05.05, s. 1).

  Uzasadnienie

  W skróconej formie zebrane zostały motywy 17, 19, 20 i 21 starej dyrektywy. W dalszym ciągu w motywach nowej dyrektywy należy przywoływać postulaty konwencji z Aarhus.

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 23 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (23a). Progi produkcyjne przewidziane dla ropy naftowej i gazu ziemnego w załączniku I do dyrektywy 2011/92/UE nie uwzględniają specyfiki poziomów dziennej produkcji niekonwencjonalnych węglowodorów, które często są bardzo zmienne i niższe. W rezultacie, mimo ich wpływu na środowisko, przedsięwzięcia dotyczące tych węglowodorów nie podlegają obowiązkowej ocenie oddziaływania. Zgodnie z zasadą ostrożności, na podstawie rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko, należy wprowadzić niekonwencjonalne węglowodory (gaz i olej łupkowy, gaz zamknięty, metan z pokładów węgla) określone według ich charakterystyki geologicznej, do załącznika I do dyrektywy 2011/92/UE, niezależnie od wydobywanej ilości, aby projekty związane z takimi węglowodorami były systematycznie poddawane ocenie oddziaływania na środowisko.

  Uzasadnienie

  The current directive does not take account of the daily production levels of non-conventional hydrocarbons. This means that despite their environmental impact, the relevant projects are not subject to mandatory EIA. In accordance with the precautionary principle, and as requested by Parliament in its resolution of 21 November 2012, it is proposed that non-conventional hydrocarbons (shale gas and oil and 'tight gas in the first paragraph, 'coal bed methane' in the second paragraph), be included in Annex I, so that the relevant projects are systematically made subject to EIA.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 24 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (24 a) Państwa członkowskie i inni promotorzy projektów dopilnowują, aby te oceny projektów transgranicznych były przeprowadzane skutecznie, bez zbędnych opóźnień.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 26

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (26) W celu dostosowania kryteriów wyboru oraz informacji, które należy podawać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, do postępu technologicznego i odpowiednich praktyk, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny być przekazane Komisji w odniesieniu do załączników II.A, III i IV dyrektywy 2011/92/UE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów.

  (26) W celu dostosowania kryteriów wyboru oraz informacji, które należy podawać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, do postępu technologicznego i odpowiednich praktyk, uprawnienia do przyjmowania aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej powinny być przekazane Komisji w odniesieniu do załączników II.A, III i IV dyrektywy 2011/92/UE. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  (Zob. poprawka do motywu 27.)

  Uzasadnienie

  Techniczna poprawka w celu dostosowania brzmienia motywu do najnowszych praktyk.

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 27

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (27) Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

  skreślony

  (Zob. poprawka do motywu 26.)

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera a

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  – wykonanie prac budowlanych lub rozbiórkowych, lub innych instalacji lub systemów,

  - wznoszenie budynków lub innych instalacji oraz prace rozbiórkowe mające bezpośredni związek z wznoszeniem budynku,

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera a a (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret drugie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  aa) ust. 2 lit. a) tiret drugie otrzymuje brzmienie:

   

  „– inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie, włącznie z poszukiwaniem i wydobywaniem zasobów mineralnych;”

  Uzasadnienie

  Wydobywanie zasobów mineralnych zawiera się już w znaczeniu terminu „przedsięwzięcie”. Poszukiwanie zasobów mineralnych dodano w celu objęcia działań eksploracyjnych.

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera a b (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ab) ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

   

  (c) „zezwolenie na inwestycję” oznacza  decyzję właściwego organu  lub organów , na podstawie której wykonawca otrzymuje prawo do rozpoczęcia przedsięwzięcia.”

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) w ust. 2 dodaje się definicję w brzmieniu:

  b) w ust. 2 dodaje się definicje w brzmieniu:

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  g) „ocena oddziaływania na środowisko” oznacza procedurę obejmującą: przygotowanie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, przeprowadzenie konsultacji (w tym z zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z organami ds. ochrony środowiska), ocenę przeprowadzoną przez właściwy organ, uwzględnienie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko i wyników konsultacji w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję, a także przedstawienie informacji dotyczących decyzji zgodnie z art. 5–10.”;

  g) „ocena oddziaływania na środowisko” oznacza procedurę obejmującą: przygotowanie przez wykonawcę sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, w tym rozważenie rozsądnych rozwiązań alternatywnych, przeprowadzenie konsultacji (w tym z zainteresowaną grupą społeczeństwa oraz z organami ds. ochrony środowiska), ocenę przeprowadzoną przez właściwy organ i/lub organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, uwzględnienie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, w tym danych dotyczących zanieczyszczeń spowodowanych emisjami, i wyników konsultacji w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję, określenie środków służących monitorowaniu istotnych niekorzystnych skutków dla środowiska oraz środków łagodzących i kompensujących, a także przedstawienie informacji dotyczących decyzji zgodnie z art. 5–10.

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ga) „niezależny” oznacza będący w stanie wykonać obiektywną i kompleksową ocenę techniczną/naukową, niepodlegający żadnym konfliktom interesów, czy to rzeczywistym, postrzeganym jako takie lub pozornym, w stosunku do właściwego organu, wykonawcy i/lub władz krajowych, regionalnych lub lokalnych.

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g b (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gb) „odcinek transgraniczny” oznacza odcinek, który zapewnia ciągłość projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania między najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach granicy między dwoma państwami członkowskimi lub między państwem członkowskim a państwem sąsiadującym.

  Uzasadnienie

  W celu osiągnięcia większej spójności tej dyrektywy z konwencją z Espoo oraz z nowym rozporządzeniem TEN-T, należy posłużyć się tymi samymi sformułowaniami i definicjami.

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g c (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gc) "norma" oznacza specyfikację techniczną przyjętą przez uznaną jednostkę normalizacyjną do wielokrotnego lub ciągłego stosowania, zgodność z którą nie jest obowiązkowa i którą jest jedna z następujących norm:

   

  (i) „norma międzynarodowa” oznacza normę przyjętą przez międzynarodową jednostkę normalizacyjną;

   

  (ii) „norma europejska” oznacza normę przyjętą przez europejską organizację normalizacyjną;

   

  (iii) „norma zharmonizowana” oznacza normę europejską przyjętą na podstawie złożonego przez Komisję wniosku do celów zastosowania prawodawstwa harmonizacyjnego Unii;

   

  (iv) norma krajowa" oznacza normę przyjętą przez krajową jednostkę normalizacyjną;

  Uzasadnienie

  Definicja z rozporządzenia (UE) nr 1025/2012 w sprawie normalizacji europejskiej.

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g d (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gd) „Miejskie tereny historyczne” stanowią część większej całości, obejmującej środowisko naturalne i architektoniczne, a także doświadczenia życia codziennego mieszkańców. W ramach tej szerszej przestrzeni, wzbogaconej o wartości bardziej i mniej odległe czasowo, które podlegają dynamicznym procesom kolejnych przemian, nowe przestrzenie miejskie mogą być uznane za dowody środowiskowe na etapie kształtowania się;”;

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g e (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  ge) „działania naprawcze” oznaczają dalsze środki łagodzące i/lub kompensujące, które mogą być podjęte przez wykonawcę w celu zaradzenia nieprzewidzianym niekorzystnym skutkom oraz stratom netto w zakresie różnorodności biologicznej zidentyfikowanym podczas realizacji przedsięwzięcia, które mogą wynikać z niedostatecznego ograniczenia wpływów wynikających z budowy lub eksploatacji przedsięwzięcia, dla którego wydano już zezwolenie na inwestycję.

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g f (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gf) "Visual Impact Assessment": wizualne oddziaływanie na otoczenie oznacza zmianę wyglądu krajobrazu zabudowanego bądź naturalnego i terenów miejskich w wyniku zmiany, która może być pozytywna (ulepszenie) lub negatywna (pogorszenie). Ocena skutków wizualnego oddziaływania na otoczenie obejmuje również rozbiórkę elementów zabudowy objętych ochroną lub takich, które odgrywają strategiczną rolę w tradycyjnym postrzeganiu miejsca lub krajobrazu. Ocena ta obejmuje wyraźną zmianę topografii geologicznej oraz wszelkie inne przeszkody, takie jak budynki czy mury, które zasłaniają krajobraz naturalny oraz zakłócają jego harmonię. Skutki wizualnego oddziaływania na otoczenie opierają się przede wszystkim na jakościowych osądach odzwierciedlających znaczenie krajobrazu dla człowieka, interakcję człowieka z krajobrazem oraz związaną z tym wartość danego krajobrazu (genius loci).

  Uzasadnienie

  Wizualne oddziaływanie na otoczenie ma zasadnicze znaczenie w odniesieniu między innymi do wybrzeża, farm wiatrowych i budynków zabytkowych.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g g (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gg) „Wspólna procedura”: w ramach wspólnej procedury właściwy organ sporządza jedną ocenę oddziaływania na środowisko, która zawiera oceny jednego lub większej liczby organów, bez uszczerbku dla pozostałych przepisów innych stosownych aktów prawodawstwa unijnego.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g h (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  gh) „Uproszczenie” oznacza ograniczenie liczby formularzy i procedur administracyjnych, utworzenie wspólnych procedur lub narzędzi koordynacji w celu połączenia ocen przeprowadzanych przez wiele różnych organów. Oznacza ono ustalenie wspólnych kryteriów, skrócenie terminów przedkładania sprawozdań i wzmocnienie obiektywnej naukowej oceny.

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera c

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

  3. Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera c

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do przedsięwzięć, których szczegółowe rozwiązania zostały przyjęte specjalnym aktem ustawodawstwa krajowego, pod warunkiem że cele niniejszej dyrektywy, łącznie z dostarczeniem informacji, są osiągane w procedurze ustawodawczej. Co dwa lata od daty podanej w art. 2 ust 1 dyrektywy XXX [OPOCE please introduce the n° of this Directive] państwa członkowskie informują Komisję o każdym przypadku zastosowania niniejszego przepisu.”;

  skreślony

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera c a (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 4 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ca) dodaje się ustęp w brzmieniu:

   

  „4a. Państwa członkowskie wyznaczą właściwy organ lub organy w taki sposób, by zagwarantować jego/ich pełną niezależność w trakcie wykonywania zadań powierzonych mu/im na mocy niniejszej dyrektywy. W szczególności właściwy organ lub właściwe organy powinny być wyznaczone w taki sposób, aby uniknąć jakichkolwiek stosunków zależności, połączenia lub podporządkowania między nimi lub ich komponentami a wykonawcą. Właściwy organ nie może wykonywać swoich obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy w stosunku do projektu, którego sam jest wykonawcą.”

  Uzasadnienie

  Doświadczenie zdobyte w szeregu państw członkowskich pokazały, że konieczne jest wprowadzenie jasnych przepisów, aby położyc kres poważnemu problemowi konfliktu interesów, aby zagwarantować skuteczny przebieg procedury oceny oddziaływania na środowisko. Właściwe organy odpowiedzialne za przeprowadzenie ocenynie mogą w żadnym razie być wykonawcą, ani nie powinny pozostawać w jakimkolwiek stosunku zależności lub podporządkowania względem wykonawcy.

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 2 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  1a) art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   

  1. Państwa członkowskie przyjmują wszystkie niezbędne środki, aby zapewnić, że przedsięwzięcia mogące powodować  znaczące skutki  w środowisku, między innymi z powodu ich charakteru, rozmiarów lub lokalizacji, podlegają wymogowi  uzyskania zezwolenia na inwestycję i oceny w odniesieniu do ich skutków, przed udzieleniem zezwolenia i po konsultacji ze społeczeństwem. W stosownych przypadkach właściwy organ po otrzymaniu zezwolenia na inwestycję powinien przedsięwziąć środki służące monitorowaniu istotnych niekorzystnych skutków dla środowiska oraz środków łagodzących i kompensujących. Przedsięwzięcia te określa art. 4.”

  Uzasadnienie

  Art. 2 ust. 1 jest zgodny z nowym brzmieniem art. 8 ust. 2, w którym przewidziano środki służące monitorowaniu istotnych niekorzystnych skutków dla środowiska oraz środki łagodzące i kompensujące. Ponadto zwiększa się uczestnictwo społeczne.

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 2 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Przedsięwzięcia, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlega skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym z wymogami odpowiednich przepisów unijnych.

  3. Przedsięwzięcia, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlegają skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym z wymogami odpowiednich przepisów unijnych, z wyjątkiem przypadków gdy państwa członkowskie uznają, że zastosowanie tych procedur byłoby nieproporcjonalne.

  W ramach skoordynowanej procedury właściwy organ koordynuje różne indywidualne oceny wymagane odpowiednimi przepisami unijnymi i sporządzane przez kilka organów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów zawartych w innych stosownych aktach prawodawstwa unijnego.

  W przypadku przedsięwzięć podlegających skoordynowanej procedurze właściwy organ koordynuje różne indywidualne oceny wymagane odpowiednimi przepisami unijnymi i sporządzane przez różne organy, z zastrzeżeniem innych stosownych aktów prawodawstwa unijnego.

  W ramach wspólnej procedury właściwy organ sporządza jedną ocenę oddziaływania na środowisko, do której włączone są oceny jednego lub większej liczby organów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów zawartych w innych stosownych aktach prawodawstwa unijnego.

  W przypadku przedsięwzięć podlegających wspólnej procedurze właściwy organ sporządza jedną ocenę oddziaływania na środowisko, do której włączone są oceny jednego lub większej liczby organów, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów zawartych w innych stosownych aktach prawodawstwa unijnego.

  Państwa członkowskie wyznaczają jeden organ, który jest odpowiedzialny za ułatwienie procedury udzielania zezwolenia na inwestycję dla każdego przedsięwzięcia.

  Państwa członkowskie mogą wyznaczyć jeden organ, który jest odpowiedzialny za ułatwienie procedury udzielania zezwolenia na inwestycję dla każdego przedsięwzięcia.

   

  Na wniosek państwa członkowskiego Komisja dostarcza niezbędnej pomocy w celu zdefiniowania i wdrożenia skoordynowanych albo wspólnych procedur zgodnie z niniejszym artykułem.

   

  We wszystkich ocenach oddziaływania na środowisko wykonawca wykazuje w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, że uwzględnił w nich wszystkie inne przepisy unijne istotne dla proponowanej inwestycji, dla której wymagana jest ocena oddziaływania na środowisko.

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 2 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 2 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  2a) art. 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   

  „4. Bez uszczerbku dla art. 7 państwa członkowskie mogą w wyjątkowych przypadkach, jeżeli przewidują to przepisy krajowe, wyłączyć określone przedsięwzięcie mające jako jedyny cel obronę cywilną w całości lub w części spod przepisów ustanowionych w niniejszej dyrektywie, jeżeli takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

   

  W takim przypadku państwa członkowskie mogą informować zainteresowaną społeczność oraz:

   

  a) rozważają, czy właściwa byłaby inna forma oceny;

   

  b) udostępniają zainteresowanej społeczności informacje uzyskane w drodze innych form oceny, o których mowa w lit. a), informacje odnoszące się do decyzji o wyłączeniu oraz powodów jego przyznania;

   

  c) informują Komisję przed udzieleniem zezwolenia o przyczynach uzasadniających przyznanie wyłączenia i przekazują jej informacje, które, w odpowiednim przypadku, udostępniają swoim obywatelom.

   

  Komisja przesyła niezwłocznie otrzymane dokumenty innym państwom członkowskim.

   

  Komisja składa rocznie sprawozdanie Parlamentowi Europejskiemu i  Radzie ze stosowania tego ustępu.”

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 3

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 3

  Artykuł 3

  Ocena oddziaływania na środowisko polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu we właściwy sposób, dla każdego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4—11, bezpośrednich i pośrednich znaczących skutków przedsięwzięcia dla:

  1. Ocena oddziaływania na środowisko polega na określeniu, opisaniu i ocenieniu we właściwy sposób, dla każdego indywidualnego przypadku i zgodnie z art. 4—11, bezpośrednich i pośrednich znaczących skutków przedsięwzięcia dla:

  a) populacji, zdrowia ludzkiego i różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG oraz dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady;

  a) ludności, zdrowia ludzkiego i różnorodności biologicznej, w tym flory i fauny, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektyw 92/43/EWG, 2000/60/WE oraz 2009/147/WE;

  b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany klimatu;

  b) gruntów, gleb, podglebia, wód, powietrza i klimatu;

  c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i krajobrazu;

  c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i krajobrazu;

  d) oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b) i c);

  d) oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b) i c);

  e) narażenia, podatności i odporności elementów, o których mowa w lit. a), b) i c) na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

  e) narażenia, podatności i odporności elementów, o których mowa w lit. a), b) i c) na możliwe zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

   

  1a. Jeśli w odniesieniu do danego przedsięwzięcia bądź instalacji miała miejsce standaryzacja dostępnych procedur z uwzględnieniem kryteriów BAT (najlepszej dostępnej techniki), właściwy organ powinien wziąć pod uwagę taką standaryzację i skoncentrować ocenę oddziaływania na środowisko na lokalizacji instalacji lub przedsięwzięcia.

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 4

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) w art. 4 wprowadza się następujące zmiany:

  (4) art. 4 otrzymuje brzmienie:

  a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

   

   

  „Artykuł 4

   

  1. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4 przedsięwzięcia wymienione w załączniku I podlegają ocenie zgodnie z art. 5—10.

   

  2. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4, w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa członkowskie ustalają, czy przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z art. 5—10. Państwa członkowskie dokonują tego ustalenia po przeprowadzeniu konsultacji publicznych za pomocą:

   

  a) badania indywidualnego;

   

  lub

   

  b) progów lub kryteriów ustalonych przez państwa członkowskie.

   

  Państwa członkowskie mogą postanowić o stosowaniu obydwu procedur, o których mowa w lit. a) i b).

  3. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II wykonawca podaje informacje o cechach przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz środkach przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących skutków. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A.

  3. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II wykonawca podaje informacje zbiorcze o cechach przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz środkach przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących skutków. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A. Ilość informacji, których ma dostarczyć wykonawca jest ograniczona do minimum, do najważniejszych zagadnień, co pozwoli właściwemu organowi na podjęcie decyzji zgodnie z ust. 2. Informacje powinny być dostępne dla społeczeństwa przed dokonaniem ustalenia, o którym mowa w ust. 2, i udostępnione w internecie, zapewniając większą przejrzystość i większy dostęp publiczny.

  4. W przypadku przeprowadzenia badania indywidualnego lub ustalania progów lub kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ bierze pod uwagę kryteria wyboru związane z cechami lub lokalizacją przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, które należy stosować znajduje się w załączniku III.”;

  4. 4. W przypadku przeprowadzenia badania indywidualnego lub ustalania progów lub kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ bierze pod uwagę odpowiednie kryteria wyboru związane z cechami lub lokalizacją przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru znajduje się w załączniku III.

  b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

   

  5. Właściwy organ podejmuje decyzję zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji podanych przez wykonawcę i z uwzględnieniem, w stosowanych przypadkach, wyników badań, wstępnych weryfikacji lub ocen skutków dla środowiska, przeprowadzonych na podstawie innych przepisów unijnych. Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

  5. Właściwy organ podejmuje decyzję zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji podanych przez wykonawcę zgodnie z ust. 3 i z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wszelkich uwag społeczeństwa i zainteresowanych władz lokalnych, wyników badań, wstępnych weryfikacji lub ocen skutków dla środowiska, przeprowadzonych na podstawie innych przepisów unijnych. Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

  a) zawiera wyszczególnienie uwzględnionych kryteriów z załącznika III;

   

  b) zawiera opis powodów, dla których wymaga się lub nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10;

  b) zawiera opis powodów, dla których wymaga się lub nie wymaga się przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10, w szczególności w odniesieniu do odpowiednich kryteriów wymienionych w załączniku III;

  c) zawiera opis środków przewidzianych w celu zapobiegania wszelkim znaczącym skutkom dla środowiska, ich unikania i ograniczania w przypadkach gdy zdecydowano, że ocena oddziaływania na środowisko nie jest potrzebna zgodnie z art. 5–10;

  c) zawiera opis środków przewidzianych w celu zapobiegania wszelkim znaczącym skutkom dla środowiska, ich unikania i ograniczania w przypadkach gdy zdecydowano, że ocena oddziaływania na środowisko nie jest potrzebna zgodnie z art. 5–10;

  d) jest udostępniana publicznie.

  d) jest udostępniana publicznie.

  6. Właściwy organ podejmuje decyzję na podstawie ust. 2 w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem że wykonawca przedstawił wszystkie wymagane informacje. W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

  6. Właściwy organ podejmuje decyzję na podstawie ust. 2 w terminie ustalonym przez państwo członkowskie i nieprzekraczającym 90 dni od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem że wykonawca przedstawił wszystkie wymagane informacje zgodnie z ust. 3. W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może wyjątkowo przedłużyć ten termin jednokrotnie o dalszy okres ustalony przez państwo członkowskie i nieprzekraczający 60 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę w formie pisemnej o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji, udostępniając do publicznej wiadomości informacje, o których mowa w art. 6 ust. 2.

  W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje informacje określone w art. 5 ust. 2.”;

  W przypadku gdy przedsięwzięcie podlega ocenie oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 5–10, decyzja na podstawie ust. 2 niniejszego artykułu obejmuje opinię określoną w art. 5 ust. 2, jeżeli taka opinia była wymagana zgodnie z tym artykułem”;

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. W przypadku gdy ocena oddziaływania na środowisko musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, wykonawca przygotowuje sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko opiera się na ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu i zawiera informacje, których można w sposób uzasadniony wymagać do celów podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, stopnia zaawansowania technicznego i lokalizacji przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań alternatywnych) są właściwiej oceniane na innych poziomach, w tym na poziomie planowania, lub na podstawie innych wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko znajduje się w załączniku IV.

  1. W przypadku gdy ocena oddziaływania na środowisko musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, wykonawca przedkłada sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko opiera się na opinii zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu, o ile taka opinia została wydana, i zawiera informacje, których można w sposób uzasadniony wymagać do celów podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, stopnia zaawansowania technicznego i lokalizacji oraz charakteru potencjalnego oddziaływania. Sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zawiera również racjonalne rozwiązania alternatywne, które wziął pod uwagę wykonawca, które są odpowiednie dla proponowanego przedsięwzięcia i jego specyfiki oraz które umożliwiają ocenę porównawczą zrównoważonego charakteru rozpatrywanych alternatyw w świetle ich znacznego oddziaływania. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko znajduje się w załączniku IV. Nietechniczne podsumowanie dostarczonych informacji powinno być uwzględnione w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala zakres i poziom szczegółowości informacji, które wykonawca musi podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. W szczególności ustala on:

  2. Jeżeli wykonawca wystąpi o to przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję, lub jeśli właściwy organ lub właściwe organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 uznają to za konieczne, właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1, wykonawcą oraz zainteresowanymi członkami społeczeństwa wydaje opinię określającą zakres i poziom szczegółowości informacji, które wykonawca musi podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu, w tym w szczególności:

  a) decyzje i opinie, jakie należy uzyskać;

   

  b) potencjalnie zainteresowane organy i grupy społeczeństwa;

  b) potencjalnie zainteresowane organy i grupy społeczeństwa;

  c) poszczególne etapy procedury i czas ich trwania;

  c) poszczególne etapy procedury i ramy czasowe ich trwania;

  d) rozsądne rozwiązania alternatywne wobec proponowanego przedsięwzięcia oraz ich cechy szczególne;

  d) rozsądne rozwiązania alternatywne, które mogą być wzięte pod uwagę przez wykonawcę, które są odpowiednie dla proponowanego przedsięwzięcia, ich cechy szczególne oraz znaczne oddziaływanie na środowisko;

  e) aspekty środowiska, o których mowa w art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ;

   

  f) informacje, które należy podać, dotyczące cech szczególnych danego przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

  f) informacje, które należy podać, dotyczące cech szczególnych danego przedsięwzięcia lub typu przedsięwzięcia;

  g) informacje i wiedzę już dostępne oraz uzyskane na innych poziomach procedury podejmowania decyzji lub na podstawie innych przepisów unijnych, a także metody oceny, jakie należy stosować.

  g) informacje i wiedzę już dostępne oraz uzyskane na innych poziomach procedury podejmowania decyzji lub na podstawie innych przepisów unijnych, a także metody oceny, jakie należy stosować.

  Właściwy organ może również skorzystać z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy organ może następnie zwracać się o dodatkowe informacje wyłącznie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności i pod warunkiem przedstawienia należytego uzasadnienia.

  Właściwy organ może również skorzystać z pomocy niezależnych kompetentnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy organ może następnie zwracać się o dodatkowe informacje wyłącznie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności i pod warunkiem przedstawienia należytego uzasadnienia.

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Aby zagwarantować kompletność i odpowiednią jakość sprawozdań o oddziaływaniu na środowisko, o których mowa w art. 5 ust. 1:

  3. Aby zagwarantować kompletność i odpowiednią jakość sprawozdań o oddziaływaniu na środowisko, o których mowa w art. 5 ust. 1:

  a) wykonawca dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko było przygotowane przez akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów lub

  a) wykonawca dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko było przygotowane przez kompetentnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów oraz

  b) właściwy organ dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zostało zweryfikowane przez akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów lub komitety ekspertów krajowych.

  b) właściwy organ dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zostało zweryfikowane przez niezależnych kompetentnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów lub komitety ekspertów krajowych, przy czym nazwiska tych ekspertów są podawane do wiadomości publicznej.

  Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może korzystać z pomocy tych samych ekspertów przy przygotowywaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko.

  Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy niezależnych kompetentnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może korzystać z pomocy tych samych ekspertów przy przygotowywaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko.

  Szczegółowe warunki korzystania z pomocy i wyboru akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, przydział zadań w zakresie oceny, akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają państwa członkowskie.

  Szczegółowe warunki korzystania z pomocy i wyboru kompetentnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów (np. wymagane kwalifikacje i doświadczenie, przydział zadań w zakresie oceny, akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają państwa członkowskie. Eksperci posiadający kwalifikacje techniczne i komitety składające się z ekspertów krajowych powinny zapewnić odpowiednie gwarancje posiadania kwalifikacji i bezstronności w monitorowaniu sprawozdań o oddziaływaniu na środowisko lub innych informacji dotyczących środowiska zgodnie z niniejszą dyrektywą, zapewniając naukowo obiektywną i niezależną ocenę, bez żadnej ingerencji lub wpływu ze strony właściwego organu wykonawcy lub organów krajowych.”; Eksperci ci ponoszą odpowiedzialność za przeprowadzoną lub nadzorowaną przez siebie ocenę oddziaływania na środowisko oraz za ocenę pozytywną bądź negatywną.

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

   

  „Artykuł 5a

   

  W odniesieniu do przedsięwzięć transgranicznych zainteresowane państwa członkowskie i kraje z nimi sąsiadujące przyjmują środki niezbędne do zapewnienia współpracy odnośnych właściwych organów w celu wspólnego dokonania zintegrowanej i spójnej oceny transgranicznych skutków środowiskowych, począwszy od wczesnego etapu planowania, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w sprawie unijnego współfinansowania.

   

  W przypadku przedsięwzięć w ramach europejskiej sieci transportowej należy określić możliwe skutki dla sieci Natura 2000 przy wykorzystaniu systemu TENtec i programu Natura 2000 Komisji oraz innych możliwości.”

  Uzasadnienie

  W przypadku przedsięwzięć w dziedzinie transportu należy wykorzystać instrumenty informatyczne TEN-T i programu Natura 2000, aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych problemów.

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp -1 (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -a) dodaje się ustęp w brzmieniu:

   

  „-1. Społeczeństwo ma prawo do żądania przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach interesującego go przedsięwzięcia poprzez mechanizmy aktywnego uczestnictwa obejmujące w szczególności ludność, samorządy lokalne lub organizacje pozarządowe.

   

  Państwa członkowskie ustanawiają środki i warunki niezbędne do zapewnienia skuteczności tego prawa.”;

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a a (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -aa) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   

  1. Państwa członkowskie podejmują niezbędne środki, aby zapewnić organom, których przedsięwzięcie może dotyczyć z powodu ich szczególnej odpowiedzialności w odniesieniu do środowiska lub z powodu ich właściwości terytorialnej, możliwość wyrażenia swojej opinii na temat informacji dostarczonych przez wykonawcę i wniosku o zezwolenie na inwestycję. W tym celu państwa członkowskie wyznaczają organy, które są konsultowane albo w sposób ogólny, albo w odniesieniu do poszczególnych przypadków. Informacje zebrane na podstawie art. 5 są przekazywane tym organom. Państwa członkowskie ustanawiają szczegółowe regulacje dotyczące tych konsultacji.”;

  Uzasadnienie

  Uściśla się, że do organów zainteresowanych przedsięwzięciem będącym przedmiotem OOŚ, z którymi muszą być przeprowadzone konsultacje, należą również władze lokalne, na których terytorium jest zlokalizowane przedsięwzięcie, o ile władze te nie są tożsame z właściwym organem lub z właściwymi organami.

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a b (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -ab) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   

  „2. Społeczeństwo jest informowane, poprzez powszechnie dostępny centralny portal w formie elektronicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska*, poprzez ogłoszenia publiczne i poprzez inne właściwe środki, takie jak media elektroniczne, o następujących kwestiach w ramach procedur podejmowania decyzji dotyczących środowiska, o których mowa w art. 2 ust. 2, i najpóźniej wtedy, kiedy tylko informacje mogą zostać należycie dostarczone:

   

  a) wniosku o zezwolenie na inwestycję;

   

  b) fakcie, że przedsięwzięcie poddane jest procedurze oceny oddziaływania na środowisko oraz, gdzie stosowne, fakcie, że stosuje się art. 7;

   

  c) danych szczegółowych właściwych organów odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji, organów, od których można uzyskać istotne informacje, organów, do których mogą być przedkładane komentarze lub zapytania, oraz szczegółach harmonogramu przekazywania komentarzy lub zapytań;

   

  d) charakterze możliwych decyzji lub, jeśli istnieje, projekcie decyzji;

   

  e) wskazaniu dostępności informacji zebranych na podstawie art. 5;

   

  f) wskazaniu czasu i miejsc, w których zostaną udostępnione istotne informacje, oraz środków, za pomocą których zostaną one udostępnione;

   

  g) szczegółach ustaleń dotyczących udziału społeczeństwa, dokonanych na podstawie ust. 5 niniejszego artykułu;

   

  ga) zastosowaniu art. 8 ust. 2 i szczegółach rewizji lub zmiany sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko i rozważanych dodatkowych środkach łagodzących lub kompensujących;

   

  gb) wynikach monitorowania przeprowadzonego na podstawie art. 8 ust. 2.”;

   

  _________________

  * Dz.U. L 41 z 14.2.2003, s. 26.

  Uzasadnienie

  W celu zwiększenia dostępu i przejrzystości w każdym państwie członkowskim należy udostępnić centralny portal, na którym terminowo w formie elektronicznej podawane byłyby informacje dotyczące środowiska. Ponadto nowe litery ga) i gb) przewidują dostęp do informacji dotyczących rewizji lub zmiany sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko i dodatkowych środków łagodzących lub kompensujących, które określono w nowym tekście art. 8 ust. 2.

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a c (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Article 6 – paragraph 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -ac) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

   

  3. Państwa członkowskie zapewniają to, by w odpowiednich ramach czasowych, co najmniej poprzez powszechnie dostępny centralny portal, społeczeństwu udostępniane były następujące informacje w formie elektronicznej:

   

  a) wszelkie informacje zebrane na podstawie art. 5;

   

  b) zgodnie z ustawodawstwem krajowym, główne sprawozdania i porady skierowane do właściwego organu lub organów w czasie, kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu;

   

  c) zgodnie z przepisami dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska, informacje inne niż te, o których mowa w ust. 2 niniejszego artykułu, które mają związek z decyzją zgodnie z art. 8 niniejszej dyrektywy oraz które stają się dostępne dopiero po czasie, kiedy zainteresowana społeczność została poinformowana zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu.”;

  Uzasadnienie

  W celu zwiększenia dostępu i przejrzystości w każdym państwie członkowskim należy udostępnić centralny portal, na którym terminowo w formie elektronicznej podawane byłyby informacje dotyczące środowiska.

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 6 – litera -a d (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -ad) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

   

  5. Szczegółowe ustalenia dotyczące informowania społeczeństwa (na przykład poprzez rozlepianie plakatów w określonym promieniu lub publikację w lokalnych gazetach) oraz konsultowania zainteresowanej społeczności (na przykład poprzez uwagi na piśmie lub w drodze publicznego wysłuchania), są dokonywane przez państwa członkowskie. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia udostępniania odpowiednich informacji poprzez powszechnie dostępny centralny portal w formie elektronicznej zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2003/4/WE.”:

  Uzasadnienie

  W celu zwiększenia dostępu i przejrzystości w każdym państwie członkowskim należy udostępnić centralny portal, na którym terminowo w formie elektronicznej podawane byłyby informacje dotyczące środowiska.

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 6 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7. Terminy konsultacji z zainteresowanymi grupami społeczeństwa, dotyczących sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na charakter, stopień złożoności, lokalizację lub wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne 30 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia.

  7. Terminy konsultacji z zainteresowanymi grupami społeczeństwa, dotyczących sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na charakter, stopień złożoności, lokalizację lub wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ może przedłużyć ten termin do 30 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia.

  Poprawka  66

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b a (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ba) dodaje się ustęp w brzmieniu:

   

  „7a. Aby zapewnić rzeczywisty udział zainteresowanej grupy społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa członkowskie dopilnowują, by informacje kontaktowe zapewniające szybki i łatwy dostęp do organu lub organów, które zwykle są odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, były w każdym momencie publicznie dostępne niezależnie od wszelkich konkretnych przedsięwzięć w toku podlegających wymogowi oceny oddziaływania na środowisko, a także by uwagi i iopinie wyrażone przez zainteresowaną grupę społeczeństwa zostały należycie uwzględnione.”.

  Poprawka  67

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  7a) W art. 7 dodaje się akapit w brzmieniu:

   

  „5a. W przypadku przedsięwzięć transgranicznych w dziedzinie transportu będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących jednego z korytarzy wymienionych w załączniku I do rozporządzeni… + ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, państwa członkowskie powinny być włączone w koordynację prac w zakresie konsultacji publicznych. Koordynator dba o to, by planowanie nowej infrastruktury wywierającej skutki na środowisko naturalne odbywało się przy zapewnieniu obszernych konsultacji publicznych ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i ze społeczeństwem obywatelskim. W każdym przypadku może on zaproponować wskazanie rozwiązań dotyczących opracowania planu korytarza i jego harmonijnego rozwoju.”.

   

  ________________

  + Dz.U.: Proszę wprowadzić numer, datę i tytuł rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”(2011/0302(COD)).

  Uzasadnienie

  Należy włączyć koordynatorów korytarzy w ramach sieci transeuropejskiej w prace w zakresie konsultacji publicznych, tak by określić na wczesnym etapie potencjalne problemy, przy jednoczesnym uwzględnieniu dodatkowych trudności, jakie występują w przypadku przedsięwzięć transgranicznych.

  Poprawka  68

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Artykuł 8

  Artykuł 8

   

  -1. Państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia budowy i eksploatacji przedsięwzięć w sposób zgodny z następującymi zasadami:

   

  a) podejmuje się wszystkie stosowne środki zapobiegające zanieczyszczeniu i nie dochodzi do znacznego zanieczyszczenia;

   

  b) stosuje się najlepsze dostępne techniki i efektywnie wykorzystuje się zasoby naturalne i energię;

   

  c) unika się wytwarzania odpadów, a w przypadku gdy odpady są wytwarzane, są one, w porządku priorytetów i zgodnie z dyrektywą 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów*, przygotowywane do ponownego użycia, prowadzony jest ich recykling, odzysk lub, w przypadku gdy nie ma takiej możliwości ze względów technicznych i ekonomicznych, są one unieszkodliwiane przy jednoczesnym unikaniu lub ograniczaniu wszelkiego oddziaływania na środowisko;

   

  d) podejmuje się środki niezbędne do zapobiegania wypadkom i ograniczania ich skutków;

   

  e) po ostatecznym zaprzestaniu działań podejmuje się środki niezbędne do uniknięcia ryzyka zanieczyszczenia i przywrócenia miejsca eksploatacji do zadowalającego stanu.

   

  Jeżeli zgodnie z normą jakości ochrony środowiska wymagane są bardziej rygorystyczne warunki niż warunki, które można zapewnić za pomocą najlepszych dostępnych technik, w zezwoleniu na inwestycję uwzględnia się dodatkowe środki bez uszczerbku dla innych środków, które można podjąć w celu spełnienia norm jakości ochrony środowiska.

  1. Wyniki konsultacji oraz informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są uwzględniane w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję. W związku z tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na inwestycję zawiera następujące informacje:

  1. Wynikom konsultacji oraz informacjom zebranym na podstawie art. 5, 6 i 7 poświęca się należytą uwagę i ocenia się je szczegółowo w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję. Decyzja o udzieleniu zezwolenia na inwestycję zawiera następujące informacje:

  a) przygotowaną przez właściwy organ ocenę oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 3, oraz warunki dotyczące środowiska przedstawione wraz z decyzją, w tym opis głównych środków podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia znaczących niekorzystnych skutków;

  a) przygotowane przez właściwy organ, o którym mowa w art. 3, wyniki oceny oddziaływania na środowisko, w tym streszczenie opinii otrzymanych na podstawie art. 6 i 7, oraz warunki dotyczące środowiska przedstawione wraz z decyzją, w tym opis głównych środków podjętych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia znaczących niekorzystnych skutków;

  b) główne powody wyboru danego przedsięwzięcia w jego przyjętej formie, po uwzględnieniu rozwiązań alternatywnych, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego, w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia);

  b) streszczenie oceny rozsądnych rozwiązań alternatywnych, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego, w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia);

  c) streszczenie opinii otrzymanych na podstawie art. 6 i 7;

   

  d) oświadczenie o tym, w jakim zakresie uwzględniono kwestie środowiskowe przy udzielaniu zezwolenia na inwestycję i w jakim zakresie włączono do tej decyzji lub w inny sposób uwzględniono wyniki konsultacji i informacje zebrane na pdostawie art. 5, 6 i 7.

  d) oświadczenie o tym, w jakim zakresie uwzględniono kwestie środowiskowe przy udzielaniu zezwolenia na inwestycję i w jakim zakresie włączono do tej decyzji lub w inny sposób uwzględniono sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko oraz wyniki konsultacji i informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7.

  W przypadku projektów potencjalnie mających znaczące niekorzystne skutki transgraniczne, właściwy organ podaje informacje dotyczące nieuwzględnienia opinii otrzymanych przez zainteresowane państwo członkowskie w czasie konsultacji przeprowadzonych na podstawie art. 7.

  W przypadku projektów potencjalnie mających znaczące niekorzystne skutki transgraniczne, właściwy organ podaje informacje dotyczące nieuwzględnienia opinii otrzymanych przez zainteresowane państwo członkowskie w czasie konsultacji przeprowadzonych na podstawie art. 7.

  2. Jeżeli na podstawie konsultacji i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 okaże się, że przedsięwzięcie będzie miało znaczące niekorzystne skutki dla środowiska, właściwy organ – jak najszybciej i w ścisłej współpracy z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą – rozważa, czy sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, powinno zostać poddane rewizji, a projekt zmodyfikowany w celu uniknięcia lub ograniczenia tych niekorzystnych skutków dla środowiska, i czy konieczne są dodatkowe środki łagodzące lub kompensujące.

  2. Jeżeli na podstawie konsultacji i informacji zebranych zgodnie z art. 5, 6 i 7 właściwy organ stwierdzi, że przedsięwzięcie będzie miało znaczące niekorzystne skutki dla środowiska, właściwy organ – jak najszybciej i po konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą – rozważa, czy należy odmówić zgody na przedsięwzięcie czy też sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, powinno zostać poddane rewizji, a projekt zmodyfikowany w celu uniknięcia lub ograniczenia tych niekorzystnych skutków dla środowiska, i czy konieczne są dodatkowe środki łagodzące lub kompensujące zgodnie ze stosownymi przepisami. Na końcowym etapie rewizji sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko należy zapewnić społeczeństwu dostęp do informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2.

  Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska, które to środki pozwolą ocenić realizację i przewidywaną skuteczność środków łagodzących i kompensujących oraz zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane niekorzystne skutki.

  Jeżeli właściwy organ, zgodnie ze stosownymi przepisami, podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska podczas faz realizacji, zarządzania, rozbiórki i po zamknięciu, które to środki pozwolą ocenić realizację i przewidywaną skuteczność środków łagodzących i kompensujących oraz zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane niekorzystne skutki.

  Rodzaj parametrów, które mają być monitorowane oraz okres monitorowania są proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego oddziaływania na środowisko.

  Rodzaj parametrów, które mają być monitorowane oraz okres monitorowania są zgodne z wymogami wynikającymi z innych przepisów unijnych, jak również proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego oddziaływania na środowisko. Wyniki tego monitorowania są przekazywane właściwemu organowi i udostępnione do wiadomości publicznej w łatwo dostępnym formacie.

  W stosownych przypadkach można wykorzystać ustalenia w zakresie monitorowania określone na podstawie innych przepisów unijnych.

  W stosownych przypadkach można wykorzystać ustalenia w zakresie monitorowania, w tym ustalenia określone na podstawie innych przepisów unijnych lub krajowych.

   

  W przypadku gdy monitorowanie wykaże, że środki łagodzące lub kompensujące nie są wystarczające, lub dostrzeżone zostaną nieprzewidziane znaczące niekorzystne skutki dla środowiska, właściwy organ, zgodnie ze stosownymi przepisami, określa naprawcze środki łagodzące lub kompensujące.

  3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał wszystkie potrzebne informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w stosowanych przypadkach, specjalne oceny wymagane na podstawie innych przepisów unijnych, a konsultacje, o których mowa w art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy organ finalizuje ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie trzech miesięcy.

  3. W sytuacji gdy właściwy organ otrzymał wszystkie potrzebne informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7, w tym, w stosowanych przypadkach, specjalne oceny wymagane na podstawie innych przepisów unijnych, a konsultacje, o których mowa w art. 6 i 7 zostały ukończone, właściwy organ finalizuje ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w terminie ustalonym przez państwo członkowskie i nieprzekraczającym 90 dni.

  W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

  W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może wyjątkowo przedłużyć ten termin o dalszy okres ustalony przez państwo członkowskie i nieprzekraczający 90 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę w formie pisemnej o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

  4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję właściwy organ sprawdza, czy informacje podane w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne, w szczególności jeśli chodzi o środki przewidziane w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia wszelkich znaczących skutków dla środowiska.

  4. Przed podjęciem decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję właściwy organ sprawdza, czy informacje podane w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1, są aktualne.

   

  __________

  * Dz. U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.

  Poprawka  69

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 – litera a

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 9 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję zostaje podjęta, właściwy organ lub organy informują o niej społeczeństwo oraz organy, o których mowa w art. 6 ust. 1, zgodnie z odpowiednimi procedurami, i podają do wiadomości publicznej następujące informacje:

  1. Kiedy decyzja o udzieleniu lub nieudzieleniu zezwolenia na inwestycję albo inna decyzja wydawana w celu spełnienia wymogów niniejszej dyrektywy zostaje podjęta, właściwy organ lub organy jak najszybciej i zgodnie z krajowymi procedurami oraz najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych informują o niej społeczeństwo oraz organy, o których mowa w art. 6 ust. 1. Właściwy organ lub właściwe organy podają swoją decyzję do wiadomości publicznej oraz informują o niej organy, o których mowa w art. 6 ust. 1 zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE.

  a) treść decyzji i przedstawione wraz z nią warunki;

   

  b) po zbadaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko oraz obaw i opinii wyrażonych przez zainteresowane grupy społeczeństwa – główne przyczyny i okoliczności, na których oparta jest decyzja, w tym informacje dotyczące udziału społeczeństwa;

   

  c) opis głównych środków przewidzianych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia znaczących niekorzystnych skutków;

   

  d) w stosownych przypadkach opis środków w zakresie monitorowania, o których mowa w art. 8 ust. 2.

   

  Poprawka  70

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 9 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie mogą również zdecydować o podaniu do wiadomości publicznej informacji, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu przez właściwy organ oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

  3. Państwa członkowskie podają również do wiadomości publicznej informacji, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu przez właściwy organ oceny oddziaływania projektu na środowisko, zanim zostanie podjęta decyzja o przyznaniu lub odmowie zezwolenia na realizację projektu.

  Poprawka  71

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 – litera b a (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 9 – ustępy 3 a i 3 b (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

   

   

  ba) dodaje się następujące ustępy:

   

  „3a. Społeczeństwo może zaskarżyć decyzję w przedmiocie zezwolenia na inwestycję, w tym wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, wszczynając postępowanie w terminie trzech miesięcy od dnia upublicznienia w należyty sposób wydanej formalnej decyzji właściwego organu.”

   

  3b. Właściwy organ lub organy dopilnowują, by przedsięwzięcia, które uzyskały zgodę na realizację, nie rozpoczęły się przed upływem terminu na złożenie pozwu.”.

  Poprawka  72

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 10 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9a) Artykuł 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   

  „Przepisy niniejszej dyrektywy nie mają wpływu na zobowiązanie właściwych organów do przestrzegania ograniczeń nałożonych przez krajowe przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne oraz przez obowiązujące praktyki prawne w odniesieniu do tajemnicy handlowej i przemysłowej, włączając własność intelektualną oraz ochronę interesu publicznego, pod warunkiem że są one zgodne z dyrektywą 2003/4/WE.”.

  Uzasadnienie

  Należy skoordynować przepisy niniejszej dyrektywy – w zakresie dostępu do informacji pod kątem oceny oddziaływania na środowisko – z przepisami dyrektywy 2003/4/WE o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska.

  Poprawka  73

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 b (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 10 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9b) Dodaje się artykuł w brzmieniu:

   

  „Artykuł 10a

   

  Państwa członkowskie ustanawiają przepisy dotyczące sankcji mających zastosowanie w przypadku naruszeń przepisów krajowych przyjętych na mocy niniejszej dyrektywy i podejmują wszelkie środki niezbędne do ich stosowania. Przewidziane kary muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające.”.

  Uzasadnienie

  Jak wynika z doświadczenia, w celu zapewnienia zharmonizowanego i skutecznego stosowania dyrektywy, konieczne jest, aby systemy prawne państw członkowskich przewidziały sankcje odstraszające, skuteczne w przypadku naruszenia przepisów krajowych, w szczególności w odniesieniu do przypadków konfliktu interesów lub korupcji.

  Poprawka  74

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 c (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 11 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9c) art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

   

  2. Państwa członkowskie ustalają, na jakim etapie mogą być kwestionowane decyzje, działania lub zaniechania, stwarzając możliwość podważenia zgodności z prawem materialnym i formalnym decyzji, działań lub zaniechań, zgodnie z ust. 1, łącznie z wykorzystaniem środków tymczasowych w celu dopilnowania, aby przedsięwzięcie nie rozpoczęło się przed zakończeniem procesu przeglądu.”.

  Poprawka  75

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 d (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 11 – ustęp 4 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9d) art. 11 ust. 4 akapit drugi otrzymuje brzmienie:

   

  „Każda taka procedura musi być odpowiednia i skuteczna, musi umożliwiać złożenie powództwa o zaprzestanie wykonania kwestionowanego działania oraz musi być uczciwa, sprawiedliwa, przeprowadzana bez zbędnej zwłoki i niezbyt droga.”

  Poprawka  76

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 11

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 12 b – ustęp 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  5a. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu oceny oddziaływania na środowisko, ze względu na cechy niektórych sektorów gospodarki, Komisja razem z państwami członkowskimi i przedstawicielami przemysłu opracowuje przewodniki sektorowe zawierające obowiązujące normy, aby uprościć i usprawnić standaryzację dla potrzeb oceny oddziaływania na środowisko.

  Poprawka  77

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 2 – ustęp 1 – akapit pierwszy

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia [DATE]. Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz dokument wyjaśniający związki pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

  1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia ….+ Niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz dokument wyjaśniający związki pomiędzy tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

   

  [3]+ + Dz.U.: proszę wstawić datę: w terminie 24 miesięcy od wejścia w życie niniejszej dyrektywy.

  Uzasadnienie

  Biorąc pod uwagę złożoność przepisów zawartych w niniejszej dyrektywie, konieczne jest, aby zapewnić okres dwóch lat na jej odpowiednią transpozycję.

  Poprawka  78

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których wniosek o zezwolenie na inwestycję został złożony przed datą, o której mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena oddziaływania na środowisko nie zakończyła się przed tą datą, podlegają wymogom określonym w art. 3-11 dyrektywy 2011/92/UE zmienionej niniejszą dyrektywą.

  Przedsięwzięcia, w odniesieniu do których wniosek o zezwolenie na inwestycję został złożony przed datą, o której mowa w art. 2 ust. 1 akapit pierwszy, i których ocena oddziaływania na środowisko nie zakończyła się przed tą datą, muszą zakończyć się przed upływem 8 miesięcy od daty przyjęcia zmienionej dyrektywy.

  Poprawka  79

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt -1 (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik I

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -1) W załączniku I wprowadza się następujące zmiany:

   

  a) tytuł otrzymuje brzmienie:

   

  „PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 1 (PROJEKTY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO)”

   

  b) dodaje się punkt w brzmieniu:

   

  „4a. Kopalnie odkrywkowe i podobna odkrywkowa działalność wydobywcza.”

   

  c) pkt 7 lit. a) otrzymuje brzmienie:

  „a) budowa dalekobieżnych linii ruchu kolejowego i portów lotniczych [...];”

   

  d) w ust. 7 dodaje się literę w brzmieniu:

  „aa) ustalenie tras odlotowych i przylotowych od i do sieci tras;”

   

  e) dodaje się lit. (14a) i (14b) w brzmieniu:

   

  „14a. Poszukiwanie, ocena i wydobycie ropy naftowej i/lub gazu ziemnego znajdującego się w warstwach gazu łupkowego lub innych osadowych formacjach skalnych o równej lub mniejszej przepuszczalności i porowatości, niezależnie od wydobytej ilości.

   

  14b. Poszukiwanie i wydobycie gazu z pokładów węgla, niezależnie od wydobytej ilości.

   

  f) pkt 19 otrzymuje brzmienie:

   

  19. Kamieniołomy i kopalnie odkrywkowe, w przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza 25 ha, wydobycie złota przy użyciu technologii wykorzystujących zbiorniki cyjanku, lub wydobycie torfu, w przypadku gdy powierzchnia zakładów przekracza 150 ha.”

   

  g) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

   

  20. Budowa, zmiana i/lub przedłużanie linii elektrycznych (napowietrznych, podziemnych lub mieszanych) i/lub modernizacja linii istniejących o napięciu co najmniej 220 kV i długości powyżej 15 km oraz konstrukcja i/lub zmiana powiązanych podstacji elektrycznych (podstacje umożliwiające transformację napięcia, przekształcające prąd lub przejściowe w miejscu przejścia linii kablowej nadziemnej w linię kablową podziemną i na odwrót.”

  h) dodaje się lit. 24a w brzmieniu:

   

  „24a. Parki rozrywki i pola golfowe projektowane na obszarach charakteryzujących się deficytem wody, wysokim ryzykiem pustynnienia lub suszy.”

  Poprawka  80

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt -1 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik II

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -1a) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

   

  a) tytuł otrzymuje brzmienie:

   

  „PROJEKTY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 2 (PROJEKTY PODLEGAJĄCE OCENIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, LEŻĄCE W GESTII PAŃSTW CZŁONKOWSKICH)”;

   

  b) w ust. 1 dodaje się literę w brzmieniu:

   

  „fa) Działalność rybacka polegająca na połowach dzikich ryb;”;

   

  c) ust. 2 lit. c) otrzymuje brzmienie:

   

  (c) Badanie i poszukiwanie minerałów oraz wydobycie minerałów przy pomocy pogłębiarek morskich lub rzecznych;”;

  d) skreśla się ust. 10 lit. d).

   

  e) w ust. 13 dodaje się literę w brzmieniu:

   

  „aa) Wszelkie rozbiórki przedsięwzięć wymienionych w załączniku I lub niniejszym załączniku, które mogą mieć znaczące niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne.”.

  Poprawka  81

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 1

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik II A

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3

  ZAŁĄCZNIK II.A – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 3 (INFORMACJE ZBIORCZE DOSTARCZONE PRZEZ WYKONAWCĘ W ODNIESIENIU DO PROJEKTÓW WYMIENIONYCH W ZAŁĄCZNIKU II)

  1. Opis przedsięwzięcia zawierający w szczególności:

  1. Opis przedsięwzięcia zawierający :

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji;

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe i podziemne, w czasie poszczególnych etapów budowy, eksploatacji i rozbiórki;

  b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości środowiskowej obszarów geograficznych, na które może ono oddziaływać.

  b) opis lokalizacji przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości środowiskowej obszarów geograficznych, na które może ono oddziaływać.

  2. Opis aspektów środowiska, na które proponowane przedsięwzięcie może mieć znaczące oddziaływanie.

  2. Opis aspektów środowiska, na które proponowane przedsięwzięcie może mieć znaczące oddziaływanie.

  3. Opis możliwych znaczących skutków środowiskowych proponowanego przedsięwzięcia, wynikających z:

  3. Opis możliwych znaczących skutków środowiskowych proponowanego przedsięwzięcia, w tym zagrożenia dla zdrowia okolicznej ludności oraz wpływu na krajobraz i dziedzictwo kulturowe, wynikających z:

  a) przewidywanych pozostałości i emisji oraz z produkcji odpadów;

  a) przewidywanych pozostałości i emisji oraz z produkcji odpadów, w stosownych przypadkach;

  b) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.

  b) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, różnorodności biologicznej (w tym zmian hydromorfologicznych).

  4. Opis środków przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia wszelkich znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska.

  4. Opis środków przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska, w szczególności jeżeli zostaję one uznane za nieodwracalne.

  Poprawka  82

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  ZAŁĄCZNIK III – KRYTERIA WYBORU , O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 4

  ZAŁĄCZNIK III – KRYTERIA WYBORU, O KTÓRYCH MOWA W ART. 4 UST. 4 (KRYTERIA OCENY, CZY PROJEKTY WYMIENIONE W ZAŁĄCZNIKU II MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OCENY WPŁYWU NA ŚRODOWISKO)

  1. CECHY PRZEDSIĘWZIĘĆ

  1. CECHY PRZEDSIĘWZIĘĆ

  Cechy przedsięwzięć muszą być rozpatrywane ze szczególnym uwzględnieniem:

  Cechy przedsięwzięć muszą być rozpatrywane ze szczególnym uwzględnieniem:

  a) wielkości przedsięwzięcia, w tym, w stosowanych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe;

  a) wielkości przedsięwzięcia, w tym, w stosowanych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe;

  b) kumulacji z innymi przedsięwzięciami i działaniami;

   

  c) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych;

  c) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, podglebia, gleby, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych;

  d) produkcji odpadów;

  d) produkcji odpadów;

  e) zanieczyszczeń i niedogodności;

  e) zanieczyszczeń i niedogodności (emisja substancji zanieczyszczających, hałasu, drgań, światła, ciepła oraz promieniowania) i związanych z nimi potencjalnych zagrożeń dla zdrowia;

  f) zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem zmian hydromorfologicznych, wykorzystanych substancji, technologii lub organizmów żywych, specyficznych cech powierzchni lub struktur podpowierzchniowych lub alternatywnych sposobów użytkowania oraz prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków lub katastrof i podatności przedsięwzięcia na te zagrożenia;

  f) zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem zmian hydromorfologicznych, wykorzystanych substancji, technologii lub organizmów żywych, specyficznych cech powierzchni lub struktur podpowierzchniowych lub alternatywnych sposobów użytkowania, specyfiki geologicznej danego terenu oraz prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków lub katastrof i podatności przedsięwzięcia na te zagrożenia;

  g) oddziaływania przedsięwzięcia na zmianę klimatu (pod względem emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem), wkładu przedsięwzięcia w poprawę odporności oraz wpływu zmiany klimatu na przedsięwzięcie (np. czy przedsięwzięcie jest zaprojektowane z uwzględnieniem zmieniająych się warunków klimatycznych);

  g) oddziaływania przedsięwzięcia na klimat (pod względem możliwych emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem), wkładu przedsięwzięcia w poprawę odporności oraz wpływu zmiany klimatu na przedsięwzięcie (np. czy przedsięwzięcie jest zaprojektowane z uwzględnieniem zmieniających się warunków klimatycznych);

  h) oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na grunty (wzrost powierzchni obszarów zabudowanych z biegiem czasu – zajmowanie gruntów), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszczenie, zasklepianie), wodę (ilość i jakość), powietrze i różnorodność biologiczną (liczebność i jakość populacji oraz degradacja i fragmentacja ekosystemów);

  h) oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na grunty (wzrost powierzchni obszarów zabudowanych z biegiem czasu – zajmowanie gruntów, utrata użytków rolnych i leśnych), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszczenie, zasklepianie), podglebie, wodę (ilość i jakość), powietrze (emisje czynników zanieczyszczenia powietrza i jakość powietrza) i różnorodność biologiczną (liczebność i jakość populacji oraz degradacja i fragmentacja ekosystemów);

  i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiwego (np. z powodu zanieczyszczenia wody lub powietrza);

  i) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego (np. z powodu zanieczyszczenia wody, powietrza albo z powodu hałasu);

  j) oddziaływania przedsięwzięcia na dziedzictwo kulturowe i krajobraz.

  j) oddziaływania przedsięwzięcia na dziedzictwo kulturowe i krajobraz.

  2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

  2. LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ

  Wrażliwość środowiskowa obszarów geograficznych, na które mogą oddziaływać przedsięwzięcia, musi być rozpatrywana ze szczególnym uwzględnieniem:

  Wrażliwość środowiskowa obszarów geograficznych, na które mogą oddziaływać przedsięwzięcia, musi być rozpatrywana ze szczególnym uwzględnieniem:

  a) obecnego i planowanego sposobu użytkowania gruntów, w tym zajmowania i rozdrobnienia gruntów;

  a) obecnego i planowanego sposobu użytkowania gruntów, w tym zajmowania i rozdrobnienia gruntów;

  b) względnej obfitości, dostępności, jakości i zdolności do odtwarzania zasobów naturalnych (w tym gleby, gruntów, wody i różnorodności biologicznej) na danym obszarze;

  b) względnej obfitości, dostępności, jakości i zdolności do odtwarzania zasobów naturalnych (w tym gleby, gruntów, wody i różnorodności biologicznej) na danym obszarze;

  c) zdolności absorpcji środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

  c) zdolności absorpcji środowiska naturalnego, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

  (i) tereny podmokłe, siedliska łęgowe, ujścia rzek;

  (i) tereny podmokłe, siedliska łęgowe, ujścia rzek;

  (ii) strefy nabrzeżne;

  (ii) strefy nabrzeżne;

  (iii) obszary górskie i leśne;

  (iii) obszary górskie i leśne;

   

  (iiia) obszary charakteryzujące się potencjalnie znaczącym ryzykiem powodziowym;

  (iv) rezerwaty przyrody i parki, trwałe użytki zielone, tereny rolnicze o wysokiej wartości przyrodniczej;

  (iv) rezerwaty przyrody i parki, trwałe użytki zielone oraz użytki zielone cenne pod względem środowiskowym, tereny rolnicze o wysokiej wartości przyrodniczej;

  (v) obszary sklasyfikowane lub chronione przez ustawodawstwo państw członkowskich; obszary sieci Natura 2000 wyznaczone przez państwa członkowskie na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE i dyrektywy Rady 92/43/EWG; obszary chronione na podstawie międzynarodowych konwencji;

  (v) obszary sklasyfikowane, podlegające ograniczeniom lub chronione przez ustawodawstwo krajowe lub regionalne państw członkowskich; obszary sieci Natura 2000 wyznaczone przez państwa członkowskie na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/147/WE i dyrektywy Rady 92/43/EWG; obszary chronione na podstawie międzynarodowych konwencji ratyfikowanych przez państwa członkowskie;

  (vi) obszary, na których już nie zastosowano norm jakości ochrony środowiska określonych przepisami unijnymi i istotnych dla danego przedsięwzięcia lub obszary, gdzie występuje prawdopodobieństwo niezastosowania tych norm;

  (vi) obszary, na których już nie zastosowano norm jakości ochrony środowiska określonych przepisami unijnymi i istotnych dla danego przedsięwzięcia lub obszary, gdzie występuje prawdopodobieństwo niezastosowania tych norm;

  (vii) obszary gęsto zaludnione;

  (vii) obszary gęsto zaludnione;

   

  (viia) miejsca skupiające ludność szczególnie wrażliwą lub podatną na zagrożenia (w tym szpitale, szkoły, domy spokojnej starości);

  (viii) krajobrazy i obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

  (viii) krajobrazy i obiekty o znaczeniu historycznym, kulturowym lub archeologicznym.

   

  (viiia) obszary sejsmiczne lub obszary o wysokim ryzyku wystąpienia katastrofy naturalnej.

   

  Wszystkie progi określane przez państwa członkowskie w odniesieniu do obszarów, o których mowa w ppkt (i) - (viiia) powinny być ustalane ze szczególnym uwzględnieniem wartości środowiskowej, względnej obfitości oraz średniej wielkości tych obszarów w kontekście danego państwa.

  3. CECHY POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA

  3. CECHY POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA

  Potencjalne znaczące skutki przedsięwzięć muszą być rozpatrywane w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 1 i 2 powyżej oraz ze szczególnym uwzględnieniem:

  Potencjalne znaczące skutki przedsięwzięć muszą być rozpatrywane w odniesieniu do kryteriów określonych w pkt 1 i 2 powyżej oraz ze szczególnym uwzględnieniem:

  a) rozmiarów i przestrzennego zasięgu oddziaływania (obszar geograficzny i wielkość populacji potencjalnie objętej oddziaływaniem);

  a) rozmiarów i przestrzennego zasięgu oddziaływania (obszar geograficzny i wielkość populacji potencjalnie objętej oddziaływaniem);

  b) charakteru oddziaływania;

  b) charakteru oddziaływania;

  c) transgranicznego charakteru oddziaływania;

  c) transgranicznego charakteru oddziaływania;

  d) intensywności i stopnia złożoności oddziaływania;

  d) intensywności i stopnia złożoności oddziaływania;

  e) prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania;

  e) prawdopodobieństwa wystąpienia oddziaływania;

  f) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;

  f) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania;

  g) prędkości rozpoczęcia oddziaływania;

  g) prędkości rozpoczęcia oddziaływania;

  h) kumulacji oddziaływania z oddziaływaniem innych przedsięwzięć (w szczególności już realizowanych lub zatwierdzonych) tego samego wykonawcy lub innych wykonawców;

  h) kumulacji oddziaływania z oddziaływaniem innych przedsięwzięć (w szczególności już realizowanych lub zatwierdzonych) tego samego wykonawcy lub innych wykonawców, o ile znajdują się one na obszarze geograficznym, który może być dotknięty skutkami tych przedsięwzięć, które nie zostały jeszcze zakończone ani nie są eksploatowane, bez obowiązku uwzględniania innych informacji o tych przedsięwzięciach niż istniejące lub publicznie dostępne;

  i) aspektów środowiska potencjalnie objętych znaczącym oddziaływaniam;

  i) aspektów środowiska potencjalnie objętych znaczącym oddziaływaniem;

  k) informacji i ustaleń dotyczących skutków dla środowiska, uzyskanych z ocen wymaganych na podstawie innych przepisów unijnych;

  k) informacji i ustaleń dotyczących skutków i potencjalnych skutków dla środowiska, uzyskanych z ocen wymaganych na podstawie innych przepisów unijnych;

  l) możliwości skutecznego ograniczenia oddziaływania.

  l) możliwości skutecznego ograniczenia oddziaływania, uniknięcia go lub zapobieżenia mu.

   

  3a. PODRĘCZNIKI KRYTERIÓW USTANOWIONYCH DLA POSZCZEGÓLNYCH SEKTORÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   

  Jeżeli Komisja lub państwa członkowskie uznają to za stosowne, zostaną opracowane podręczniki kryteriów, jakie powinny spełniać poszczególne sektory działalności gospodarczej w celu oceny oddziaływania na środowisko. Będzie to miało na celu uproszczenie procedur i wzrost przewidywalności w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, zapobiegając mnogości zastosowań w zależności od organu sprawującego władzę.

   

  Ocena oddziaływania na środowisko w zakresie dziedzictwa historycznego i kulturalnego oraz w dziedzinie krajobrazu realizowana będzie według serii kryteriów ustanowionych poprzez utworzenie podręcznika wyznaczającego kwestie podlegające obserwacji.

  Poprawka  83

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik IV

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1

  ZAŁĄCZNIK IV – INFORMACJE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 (INFORMACJE, KTÓRE WYKONAWCA POWINIEN ZAWRZEĆ W SPRAWOZDANIU O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO)

  1. Opis przedsięwzięcia zawierający w szczególności:

  1. Opis przedsięwzięcia obejmujący w szczególności:

   

  (-a) opis lokalizacji przedsięwzięcia;

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, oraz zapotrzebowania w zakresie wody i gruntów w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji;

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, oraz zapotrzebowania w zakresie wody i gruntów w czasie poszczególnych etapów budowy, eksploatacji i w stosownych przypadkach rozbiórki;

   

  aa) opis kosztów energii, kosztów recyklingu odpadów powstałych na skutek rozbiórki i kosztów zużycia dodatkowych zasobów naturalnych przy przystąpieniu do realizacji przedsięwzięcia rozbiórki;

  b) opis głównych cech procesów produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości stosowanych materiałów, zużycia energii i zasobów naturalnych (w tym wody, gruntów, gleby i różnorodności biologicznej);

  b) opis głównych cech procesów produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości stosowanych materiałów, zużycia energii i zasobów naturalnych (w tym wody, gruntów, gleby i różnorodności biologicznej);

  c) oszacowanie typu i ilości przewidywanych pozostałości i emisji (zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby i podglebia, hałasu, wibracji, światła, ciepła, promieniowania itp.) wynikających z funkcjonowania proponowanego przedsięwzięcia.

  c) oszacowanie typu i ilości przewidywanych pozostałości i emisji (zanieczyszczeń wody, powietrza, gleby i podglebia, hałasu, wibracji, światła, ciepła, promieniowania itp.) wynikających z funkcjonowania proponowanego przedsięwzięcia.

  2. Opis aspektów technicznych, lokalizacyjnych i innych (np. związanych z projektem przedsięwzięcia, zaawansowaniem technicznym, wielkością i skalą) rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, w tym wskazanie rozwiązania o najmniejszym oddziaływaniu na środowisko i podaniem głównych powodów dokonanego wyboru, z uwzględnieniem skutków dla środowiska.

  2. Opis aspektów technicznych, lokalizacyjnych i innych (np. związanych z projektem przedsięwzięcia, zaawansowaniem technicznym, wielkością i skalą) rozsądnych rozwiązań alternatywnych rozpatrywanych przez wykonawcę, które są odpowiednie dla proponowanego przedsięwzięcia i jego specyfiki i które umożliwiają ocenę porównawczą zrównoważonego charakteru rozpatrywanych alternatyw w świetle ich znacznego oddziaływania.

  3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu środowiska i ich prawdopodobnych zmian, w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane (scenariusz odniesienia). Opis ten powinien obejmować wszelkie obecne problemy związane ze środowiskiem, istotne dla przedsięwzięcia, w tym w szczególności te dotyczące wszelkich obszarów o szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz wykorzystania zasobów naturalnych.

  3. Opis istotnych aspektów obecnego stanu środowiska (scenariusz odniesienia) i ich prawdopodobnych zmian, w przypadku gdyby przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane, gdzie można w rozsądnie przewidzieć zmiany społeczne i w obrębie środowiska w stosunku do scenariusza odniesienia. Opis ten powinien obejmować wszelkie obecne problemy związane ze środowiskiem, istotne dla przedsięwzięcia, w tym w szczególności te dotyczące wszelkich obszarów o szczególnym znaczeniu ekologicznym oraz wykorzystania zasobów naturalnych.

  4. Opis aspektów środowiska, na które może w znaczący sposób oddziaływać proponowane przedsięwzięcie, uwzględniający w szczególności: zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, różnorodność biologiczną i funkcje ekosystemu, które ona zapewnia, grunty (zajmowanie gruntów), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszcznie, zasklepianie), wodę (ilość i jakość), powietrze, czynniki klimatyczne, zmianę klimatu (emisje gazów cieplarnianych, w tym związane z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, możliwości łagodzenia, skutki związane z modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu uwzględni się zagrożenia związane ze zmianą klimatu) dobra materialne, dziedzictwo kulturowe, w tym architektoniczne i archeologiczne, krajobraz; opis taki powinien obejmować wzajemne oddziaływanie między powyższymi aspektami, a także narażenie, podatność i odporność tych aspektów na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

  4. Opis czynników środowiska, na które może w znaczący sposób oddziaływać proponowane przedsięwzięcie, uwzględniający w szczególności: zaludnienie, zdrowie ludzkie, faunę, florę, różnorodność biologiczną, grunty (zajmowanie gruntów), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszczenie, zasklepianie), wodę (ilość i jakość), powietrze, czynniki klimatyczne, klimat (emisje gazów cieplarnianych, w tym związane z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem, możliwości łagodzenia, skutki związane z modyfikacją, jeżeli w przedsięwzięciu uwzględni się zagrożenia związane ze zmianą klimatu) dobra materialne (w tym negatywny wpływ na wartość nieruchomości wynikający z pogorszenia się stanu środowiska), dziedzictwo kulturowe, w tym architektoniczne i archeologiczne, krajobraz; opis taki powinien obejmować wzajemne oddziaływanie między powyższymi aspektami, a także narażenie, podatność i odporność tych aspektów na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

  5. Opis prawdopodobnych znaczących skutków proponowanego przedsięwzięcia dla środowiska, wynikających m.in. z:

  5. Opis prawdopodobnych znaczących skutków proponowanego przedsięwzięcia dla środowiska, wynikających m.in. z:

  a) istnienia przedsięwzięcia;

  a) istnienia przedsięwzięcia;

  b) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, różnorodności biologicznej oraz funkcji ekosystemu, jakie ona zapewnia, z uwzględnieniem w miarę możliwości dostępności tych zasobów w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych;

  b) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, różnorodności biologicznej, w tym fauny i flory, z uwzględnieniem w miarę możliwości dostępności tych zasobów w kontekście zmieniających się warunków klimatycznych;

  c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, światła, ciepła i promieniowania, tworzenia niedogodności i usuwania odpadów;

  c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, światła, ciepła i promieniowania, tworzenia niedogodności i usuwania odpadów;

  d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, dziedzictwa kulturowego lub dla środowiska (np. w wyniku wypadków lub katastrof);

  d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, dziedzictwa kulturowego lub dla środowiska (np. w wyniku wypadków lub katastrof), które według rozsądnej oceny mogą być traktowane jako typowe dla danego rodzaju przedsięwzięcia;

  e) kumulacji skutków ze skutkami innych przedsięwzięć i działań;

  e) kumulacji skutków ze skutkami innych przedsięwzięć i działań, które są w trakcie realizacji lub na które udzielono zezwolenia, o ile znajdują się one na obszarze geograficznym, który może być dotknięty skutkami tych przedsięwzięć, które nie zostały jeszcze zakończone ani nie są eksploatowane, bez obowiązku uwzględniania innych informacji o tych przedsięwzięciach niż istniejące lub publicznie dostępne;

  f) emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem;

  f) emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem;

  g) wykorzystywanych technologii i substancji;

  g) wykorzystywanych technologii i substancji;

  h) zmian hydromorfologicznych.

  h) zmian hydromorfologicznych.

  Opis prawdopodobnych znaczących skutków powinien obejmować bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, wtórne, kumulatywne, transgraniczne, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i przejściowe, pozytywne i negatywne skutki przedsięwzięcia. Opis powinien uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia cele w zakresie ochrony środowiska określone na poziomie UE lub państwa członkowskiego.

  Opis prawdopodobnych znaczących skutków powinien obejmować bezpośrednie skutki i wszelkie pośrednie, wtórne, kumulatywne, transgraniczne, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i przejściowe, pozytywne i negatywne skutki przedsięwzięcia. Opis powinien uwzględniać istotne dla przedsięwzięcia cele w zakresie ochrony środowiska określone na poziomie UE lub państwa członkowskiego.

  6. Opis metod prognozowania zastosowanych do oceny skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych i określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.

  6. Opis metod prognozowania zastosowanych do oceny skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych i określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.

  7. Opis środków przewidzianych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia wszelkich znaczących skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, wszelkich proponowanych środków w zakresie monitorowania, takich jak przygotowanie analizy po realizacji przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych skutków dla środowiska. W opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono lub zrównoważono znaczące niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno etap budowy, jak i etap eksploatacji.

  7. Opis środków przewidzianych jako priorytet w celu uniknięcia i ograniczenia i, w ostateczności, zrównoważenia wszelkich znaczących skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, wszelkich proponowanych środków w zakresie monitorowania, takich jak przygotowanie analizy po realizacji przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych skutków dla środowiska. W opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono, zrównoważono znaczące niekorzystne skutki lub im zapobiegano i uwzględnić zarówno etap budowy, jak i etap eksploatacji.

  8. Ocena zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, na które przedsięwzięcie może być podatne i, w stosownych przypadkach, opis środków przewidzianych w celu zapobiegania takim zagrożeniom, a także środków w zakresie przygotowania i reagowania na sytuacje wyjątkowe (np. środków wymaganych na podstawie dyrektywy 96/82/WE ze zmianami).

  8. Ocena zagrożeń związanych z możliwymi klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, na które przedsięwzięcie może być podatne i, w stosownych przypadkach, opis środków przewidzianych w celu zapobiegania takim zagrożeniom, a także środków w zakresie przygotowania i reagowania na sytuacje wyjątkowe (np. środków wymaganych na podstawie dyrektywy 2012/18/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z substancjami niebezpiecznymi, lub wymogów wynikających z innych przepisów unijnych lub międzynarodowych konwencji).

  9. Sporządzone w nietechnicznym języku streszczenie informacji podanych zgodnie z powyższymi punktami.

  9. Sporządzone w nietechnicznym języku streszczenie informacji podanych zgodnie z powyższymi punktami.

  10. Określenie wszelkich trudności (niedostatków technicznych lub braku wiedzy fachowej), jakie napotkał wykonawca podczas gromadzenia wymaganych informacji oraz opis źródeł wykorzystanych do opisów i ocen, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych oraz określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.

  10. Określenie wszelkich trudności (niedostatków technicznych lub braku wiedzy fachowej), jakie napotkał wykonawca podczas gromadzenia wymaganych informacji oraz opis źródeł wykorzystanych do opisów i ocen, a także wyszczególnienie głównych niewiadomych oraz określenie ich wpływu na oszacowanie skutków oraz na wybór preferowanego rozwiązania alternatywnego.

  • [1]  C 133 z 9.5.2013, s. 33.
  • [2]  Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym.
  • [3] +          OJ: please insert date: one year after the entry into force of the amending Directive.

  UZASADNIENIE

  Pozornie skromna w swej treści Dyrektywa 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOŚ) w rzeczywistości stanowi perłę polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej. W jej zakres wchodzi około 200 typów projektów począwszy od budowy mostów, portów, autostrad, wysypisk śmieci, aż do intensywnej hodowli drobiu lub świń[1].

  Dyrektywa OOŚ ustanawia prostą, ale podstawową zasadę podjęcia „świadomej decyzji”. Przed wydaniem zezwolenia na realizację projektu publicznego lub prywatnego, który może mieć wpływ na środowisko, właściwe organy państw członkowskich posiadają prawny obowiązek zdobycia informacji niezbędnych do przeprowadzenia oceny oddziaływania projektu na środowisko.

  Obecnie obowiązująca dyrektywa 2011/92/UE, pomimo swojej zasadniczo proceduralnej natury, ma na celu zapewnienie równowagi ekologicznej projektów, które wchodzą w jej zakres. Projekty te dzielą się na dwie kategorie: te, które ze względu na ich specyficzne cechy obowiązkowo podlegają OOŚ (załącznik I), i te, które muszą zostać poddane kontroli w celu ustalenia, czy konieczna jest OOŚ (procedura preselekcji – załącznik II).

  W czasie 28 stosowania przepisy te zasadniczo sprawdziły się jeśli chodzi o harmonizację zasad oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu Unii, i wprowadzono do nich tylko trzy niewielkie zmiany[2], podczas gdy polityka oraz kontekst prawny i techniczny przeszły poważne przemiany. Ponadto zidentyfikowano pewne słabości, które były powodem wielu sporów, zarówno na szczeblu krajowym, jak i przed Trybunałem Sprawiedliwości. W ostatnich latach Rada wyjaśniła interpretację niektórych przepisów, na przykład uściślając, że rozbiórka musi wchodzić do definicji „przedsięwzięcia” (sprawa C – 50/09).

  W celu rozwiązania wynikłych problemów oraz dostosowania tekstu do nowych priorytetów politycznych Unii, takich jak strategia tematyczna w dziedzinie ochrony gleby, plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy oraz strategia „Europa 2020”, Komisja przygotowała wniosek dotyczący rewizji dyrektywy OOŚ.

  Zgodnie z priorytetami Unii we wniosku uwzględniono kwestie różnorodności biologicznej, wykorzystania zasobów naturalnych, zmiany klimatu i ryzyka katastrof naturalnych spowodowanych przez człowieka wśród czynników, na podstawie których należy ocenić oddziaływanie projektu. Wniosek zawiera również wymóg, aby projekty były traktowane z uwzględnieniem kumulacji z innymi projektami lub działaniami, aby uniknąć szkodliwej praktyki podziału prac na partie w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko.

  W zakresie procedury preselekcji wniosek ma na celu zapewnienie, że tylko projekty, które mają znaczący wpływ na środowisko podlegają OOŚ, w oparciu o konkretne informacje, które wykonawca dostarcza właściwemu organowi (załącznik II.A). Komisja proponuje także, aby rozszerzyć listę kryteriów wyboru, ustalić termin na podjęcie decyzji na 3 miesiące (może on zostać przedłużony na kolejne 3 miesiące).

  W odniesieniu do jakości informacji Komisja proponuje, aby właściwe organy ustalały w porozumieniu z wykonawcą zakres i stopień szczegółowości informacji, które należy uwzględnić w sprawozdaniu dotyczącym środowiska (faza ustalania zakresu oceny). Ponadto wprowadza się obowiązkową ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych dla projektu i obowiązek monitorowania po przeprowadzeniu OOŚ w przypadku, gdy projekt ma znaczący niekorzystny wpływ na środowisko.

  W zakresie uproszczenia procedur administracyjnych Komisja proponuje, aby ustalić jasne ramy czasowe dla wszystkich etapów oceny oddziaływania na środowisko, aby ustalić minimalne i maksymalne okresy dla konsultacji społecznych i decyzji ostatecznej oraz żeby wprowadzić w państwach członkowskich punkt kompleksowej obsługi OOŚ, aby skoordynować procedury z wszelkimi ocenami środowiskowymi wymaganymi przez inne przepisy, takie jak dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych, ramowa dyrektywa wodna i dyrektywa siedliskowa.

  Sprawozdawca jest przekonany, że konieczne jest wprowadzenie modelu rozwoju faktycznie zrównoważonego w całej Unii, i deklaruje swoje pełne i mocne poparcie dla wniosku Komisji. Proponowane zmiany są więc ukierunkowane głównie na wzmocnienie wniosku przez dodanie pewnych ustępów mających na celu uczynienie go jeszcze bardziej efektywnym i skutecznym, łatwiejszym do transpozycji do prawa krajowego i bardziej skutecznym w dążeniu do osiągnięcia celów w zakresie ochrony środowiska. Główne problemy, które poruszono w proponowanych poprawkach przedstawiono poniżej.

  Zaangażowanie społeczeństwa

  Zgodnie z konwencją z Aarhus dąży się do wzmocnienia roli zainteresowanego społeczeństwa na wszystkich etapach procedury. Zasady dobrego zarządzania wymagają również podejmowania dialogu między wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz jasnej i przejrzystej procedury, która sprzyjałaby terminowemu informowaniu zainteresowanego społeczeństwa o ewentualnej realizacji ważnego projektu, potencjalnie zwiększając poparcie dla podejmowanych decyzji i zmniejszając liczbę i koszty sporów prawnych, które występują systematycznie w państwach członkowskich w przypadku braku rzeczywistego porozumienia w sprawie projektu.

  Konflikt interesów

  Cały proces OOŚ nie będzie wiarygodny, jeśli nie zostaną jasno określone zasady pozwalające na uniknięcie poważnego problemu konfliktu interesów. Sprawozdawca mógł osobiście zaobserwować, że w niektórych przypadkach, mimo formalnego rozdziału pomiędzy właściwym organem a wykonawcą, szczególnie gdy ten ostatni był podmiotem publicznym, często dochodzi do niewłaściwego wymieszania interesów obu podmiotów tak, że wpływa to na obiektywność osądu. Dlatego musi zostać zapewniona absolutna niezależność organu właściwego od wykonawcy.

  Działania naprawcze

  Sprawozdawca w pełni popiera wniosek Komisji jeśli chodzi o monitorowanie ex post przedsięwzięć mających znaczne szkodliwe oddziaływania na środowisko, jednak uważa on, że absolutnie konieczne jest dodatkowo postawienie wymogu podjęcia właściwych działań naprawczych w przypadku gdy monitorowanie wykaże, że wymagane środki łagodzące i kompensujące nie działają prawidłowo.

  Przygotowanie i weryfikacja sprawozdań o oddziaływaniu na środowisko

  Sprawozdawca uważa przede wszystkim, że istotne jest zapewnienie, aby sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko były weryfikowane przez ekspertów całkowicie niezależnych i posiadających odpowiednie kwalifikacje techniczne w dziedzinie ochrony środowiska. W odniesieniu do systemu akredytacji ekspertów zaproponowanego przez Komisję, zgadzając się z celem zapewnienia jakości kontroli, uważa, że stosowanie takiego systemu sprawiałoby duże trudności państwom członkowskim, a zatem proponuje jego uchylenie.

  Gaz łupkowy

  Sprawozdawca uważa za konieczne, zgodnie z zasadą ostrożności oraz z wnioskiem Parlamentu Europejskiego zawartym w rezolucji z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wpływu działalności wydobywczej gazu łupkowego i oleju łupkowego na środowisko, ujęcie w załączniku I do dyrektywy tak zwanych „węglowodorów niekonwencjonalnych”, tak aby odpowiednie projekty poszukiwania i wydobycia stale podlegały OOŚ. Progi produkcji określone w obecnie obowiązującej dyrektywie nie uwzględniają poziomu dziennej produkcji tych gazów i olejów, co sprawia, że projekty tego typu nie podlegają obowiązkowej OOŚ.

  * * *

  Dostrzeżenie prawdziwej „zielonej gospodarki” oznacza również zapewnienie zrównoważonego charakteru projektów, które będą realizowane na terytorium UE, jak również ich opracowywanie i realizowanie w kategoriach ich wpływu na efektywną gospodarkę zasobami, zmiany klimatu i utratę różnorodności biologicznej, w szczególności w odniesieniu do dużych projektów infrastrukturalnych.

  Przyjęcie jak najszybciej nowej dyrektywy OOŚ oznacza przejście od słów do czynów i wyposażenie Unii Europejskiej w narzędzie operacyjne niezbędne, aby sprostać globalnym wyzwaniom XXI wieku.

  * * *

  Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje sugestie przedstawione przez kontrsprawozdawców i kolegów z Parlamentu Europejskiego. Sprawozdawca i jego pracownicy otrzymali stanowiska: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP oraz przeprowadzili szereg spotkań z przedstawicielami rządów Litwy i Holandii, sprawozdawcami z Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno–Społecznego, przedstawicielami organizacji takich jak Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA–Europe, TERNA. Sprawozdawca pragnie podziękować w szczególności adwokatowi Matteowi Cerutiemu, Stefanowi Lenziemu z WWF Italia oraz Marcowi Stevaninowi. Sprawozdawca jako jedyny ponosi odpowiedzialność za wnioski, które zdecydował się włączyć do projektu sprawozdania.

  • [1]  Według oceny oddziaływania przeprowadzonej przez Komisję, w Unii w każdym roku odbywa się od 15 000 do 26 000 procedur OOŚ, od 27 000 do 33 800 procedur preselekcji, z czego od 1 370 do 3 380 wyników preselekcji jest pozytywnych.
  • [2]  Pierwotna dyrektywa 85/337/EWG została zmieniona dyrektywami 97/11/WE, 2003/35/WE i 2009/31/WE oraz skonsolidowana dyrektywą 2011/92/UE.

  OPINIA Komisji Transportu i Turystyki (18.6.2013)

  dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
  (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Joseph Cuschieri

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Wniosek Komisji

  Dyrektywa 2011/92/UE (dyrektywa OOŚ) zawiera wymóg przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem zezwolenia na realizację przedsięwzięć mogących mieć na nie znaczący wpływ.

  Pomimo że dyrektywa ta była zmieniana wiele razy od czasu jej przyjęcia w 1985 r., zmiany te nie były na tyle znaczące, aby odzwierciedlić bieżące przemiany w kontekście politycznym, prawnym i technicznym. W ostatnich dwudziestu pięciu latach Unia Europejska rozrosła się, wzrosły także zakres i waga problemów związanych ze środowiskiem oraz liczba dużych projektów infrastrukturalnych o skali unijnej (np. projektów transgranicznych w dziedzinie energii lub transportu). Aby odpowiedzieć na te przemiany, wniosek dotyczący zmiany dyrektywy przewiduje szeroko zakrojoną aktualizację ram legislacyjnych poprzez uzupełnienie braków w procedurze preselekcji, w jakości i w analizie oceny oddziaływania na środowisko oraz wyeliminowanie zagrożeń wynikających z niespójności w procesie oceny. Wniosek ten przewiduje także możliwość niestosowania dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną.

  Punkt widzenia sprawozdawcy

  Sprawozdawca popiera zaproponowane przez Komisję zmiany w dyrektywie, gdyż uważa, że ze względu na transgraniczny charakter kwestii związanych ze środowiskiem naturalnym (np. zmiana klimatu, zagrożenie katastrofami naturalnymi) i niektórych przedsięwzięć, działania na poziomie UE są niezbędne do zapewnienia równych warunków działalności oraz do stworzenia wartości dodanej w porównaniu do indywidualnych działań krajowych. Jednakże uważa on, że niektóre aspekty tej dyrektywy mogłyby zostać udoskonalone w jeszcze większym stopniu dzięki wprowadzeniu kilku drobnych poprawek. Dotyczą one m.in. podkreślenia wpływu, jaki ocena oddziaływania na środowisko może mieć na ochronę dziedzictwa historycznego lub na turystykę, oraz uznania specjalnego charakteru przedsięwzięć transgranicznych, tak istotnych dla europejskiej polityki transportowej, w odróżnieniu do przedsięwzięć niosących transgraniczne skutki. Zdaniem sprawozdawcy jedynie dzięki wprowadzeniu tego rozróżnienia możliwe będzie zapewnienie maksymalnej koordynacji działań, aby dotrzymać terminów, często rygorystycznych, oraz wyjść naprzeciw oczekiwaniom wielu zainteresowanych podmiotów publicznych i prywatnych. Sprawozdawca proponuje także drobne zmiany w celu dostosowania dyrektywy do przepisów w sprawie wytycznych TEN-T z myślą o uspójnieniu europejskich ram legislacyjnych.

  Poglądy te zostały odzwierciedlone w poniższych poprawkach.

  POPRAWKI

  Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 21 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (21a) Należy podjąć wszelkie niezbędne środki w celu zagwarantowania realizacji przedsięwzięć zgodnie z odpowiednimi unijnymi i krajowymi przepisami oraz procedurami, w szczególności z unijnymi przepisami dotyczącymi środowiska, ochrony klimatu, bezpieczeństwa, ochrony, konkurencji, pomocy państwa, zamówień publicznych, zdrowia publicznego i dostępności.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 21 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (21b) W odniesieniu do przedsięwzięć transgranicznych zainteresowane państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia współpracy odnośnych właściwych organów w celu wspólnego dokonania zintegrowanej i spójnej oceny oddziaływania na środowisko, począwszy od wczesnego etapu planowania, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w sprawie unijnego współfinansowania.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (22a) Jednym z celów konwencji z Aarhus, ratyfikowanej przez UE i przetransponowanej do jej własnych przepisów, jest cel zapewnienia prawa udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w kwestiach związanych z ochroną środowiska. Dlatego też należy zwiększyć udział społeczeństwa, w tym stowarzyszeń, organizacji i grup, a w szczególności organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska. Należy także umocnić elementy niniejszej dyrektywy dotyczące przedsięwzięć transgranicznych w dziedzinie transportu, w związku z czym należy wykorzystać istniejące struktury rozwoju korytarzy transportowych oraz narzędzia pozwalające zidentyfikować ich potencjalny wpływ na środowisko.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 24 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (24a) Państwa członkowskie i inni promotorzy projektów dopilnowują, aby te oceny projektów transgranicznych były przeprowadzane skutecznie, bez zbędnych opóźnień.

  Poprawka       5

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  ga) „odcinek transgraniczny” oznacza odcinek, który zapewnia ciągłość projektu będącego przedmiotem wspólnego zainteresowania między najbliższymi węzłami miejskimi po obu stronach granicy między dwoma państwami członkowskimi lub między państwem członkowskim a państwem sąsiadującym;

  Uzasadnienie

  W celu osiągnięcia większej spójności tej dyrektywy z konwencją z Espoo oraz z nowym rozporządzeniem TEN-T, należy posłużyć się tymi samymi sformułowaniami i definicjami.

  Poprawka 6

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – litera c

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  3. Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

  3. Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną bądź ochronę dziedzictwa historycznego, sklasyfikowanego jako takie przez właściwe ograny państw członkowskich, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.

  Uzasadnienie

  Dziedzictwo historyczne stanowi ważną część zbiorowej tożsamości i z tej przyczyny powinna istnieć możliwość wyłączenia z zakresu tej dyrektywy przedsięwzięć służących ochronie tego dziedzictwa.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 2 – ustęp 3 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przedsięwzięcia, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlega skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym z wymogami odpowiednich przepisów unijnych.

  Przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia mające skutki transgraniczne, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlegają skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym ze wszystkimi wymogami odpowiednich przepisów unijnych.

  Uzasadnienie

  W projektach TEN-T główne korytarze obejmują kluczowe transgraniczne projekty, w ramach których OOŚ musi zostać przeprowadzona dokładnie, tak aby spełniała wszystkie wymogi zawarte w istniejących przepisach UE.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 3

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 3 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany klimatu;

  b) gruntów, gleb, wód i powietrza;

  Uzasadnienie

  (Zob. poprawka do art. 3 lit. ea) (nowa))

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 3

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 3 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i krajobrazu

  c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury, dziedzictwa historycznego i krajobrazu;

  Uzasadnienie

  (Zob. poprawka do art. 1 ust. 3)

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 3

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 3 – litera e b (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  eb) turystyki, jeżeli działalność turystyczna ma znaczny wpływ na gospodarkę lokalną i regionalną;

  Uzasadnienie

  Realizacja niektórych przedsięwzięć może być szkodliwa dla działalności turystycznej, co z kolei może mieć szkodliwy wpływ na gospodarkę państw członkowskich, zwłaszcza wówczas, gdy gospodarka danego państwa członkowskiego opiera się w dużej mierze na turystyce.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 4 – litera a

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 4 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II wykonawca podaje informacje o cechach przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz środkach przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących skutków. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A.

  W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, podlegających indywidualnemu rozpatrywaniu, zgodnie z art. 4 ust. 2, wykonawca podaje informacje o cechach przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz środkach przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących skutków. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit pierwszy – litera e

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  e) aspekty środowiska, o których mowa w art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ;

  e) aspekty, o których mowa w art. 3, na które przedsięwzięcie może mieć znaczący wpływ;

  Uzasadnienie

  Zakres i poziom szczegółowości informacji w sprawozdaniach dotyczących środowiska nie powinny ograniczać się wyłącznie do aspektów środowiskowych.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  Dodaje się art. 5 a (nowy) w brzmieniu:

   

  5 a. W odniesieniu do przedsięwzięć transgranicznych zainteresowane państwa członkowskie i kraje z nimi sąsiadujące przyjmują środki niezbędne do zapewnienia współpracy odnośnych właściwych organów w celu wspólnego dokonania zintegrowanej i spójnej oceny transgranicznych skutków środowiskowych, począwszy od wczesnego etapu planowania, zgodnie z obowiązującym prawodawstwem w sprawie unijnego współfinansowania.

   

  W przypadku przedsięwzięć w ramach europejskiej sieci transportowej należy określić możliwe skutki dla sieci Natura 2000 przy wykorzystaniu systemu TENtec i programu Natura 2000 Komisji oraz innych możliwości.

  Uzasadnienie

  W przypadku przedsięwzięć w dziedzinie transportu należy wykorzystać instrumenty informatyczne TEN-T i programu Natura 2000, aby zapobiec wystąpieniu ewentualnych problemów.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 7

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 7 – ustęp 5 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  W przypadku przedsięwzięć transgranicznych w dziedzinie transportu będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, dotyczących jednego z korytarzy wymienionych w załączniku I do rozporządzenia ustanawiającego instrument „Łącząc Europę”, państwa członkowskie powinny być włączone w koordynację prac w zakresie konsultacji publicznych. Koordynator dba o to, by planowanie nowej infrastruktury wywierającej skutki na środowisko naturalne odbywało się przy zapewnieniu obszernych konsultacji publicznych ze wszystkimi zainteresowanymi stronami i ze społeczeństwem obywatelskim. W każdym przypadku może on zaproponować wskazanie rozwiązań dotyczących opracowania planu korytarza i jego harmonijnej realizacji.

  Uzasadnienie

  Należy włączyć koordynatorów korytarzy w ramach sieci transeuropejskiej w prace w zakresie konsultacji publicznych, tak by określić na wczesnym etapie potencjalne problemy, przy jednoczesnym uwzględnieniu dodatkowych trudności, jakie występują w przypadku przedsięwzięć transgranicznych.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – wprowadzenie

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Wyniki konsultacji oraz informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są uwzględniane w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję. W związku z tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na inwestycję zawiera następujące informacje:

  Wyniki konsultacji oraz informacje zebrane na podstawie art. 5, 6 i 7 są należycie uwzględniane w procedurze udzielania zezwolenia na inwestycję. W związku z tym decyzja o udzieleniu zezwolenia na inwestycję zawiera następujące informacje:

  Uzasadnienie

  W art. 6 ust. 8 konwencji z Aarhus wymaga się, aby rezultaty uzyskane w wyniku udziału społeczeństwa były należycie uwzględniane: Mniej surowe wymaganie przewidziane w obecnie obowiązującej dyrektywie stanowi, że w decyzji podejmowanej przez właściwy organ „są uwzględniane” rezultaty uzyskane w wyniku udziału społeczeństwa, co nie jest zgodne z wymogami konwencji z Aarhus.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 1 – akapit pierwszy – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  streszczenie opinii otrzymanych na podstawie art. 6 i 7;

  streszczenie kwestii poruszonych na podstawie art. 6 i 7;

  Uzasadnienie

  Litery c) i d) zapewnią niezbędne informacje, dzięki którym wykonawca i społeczeństwo zostaną poinformowani o tym, w jaki sposób ustalenia dokonane w ramach oceny oddziaływania na środowisko (przeprowadzonej przez wykonawcę), uwagi w ramach konsultacji i inne istotne kwestie doprowadziły do podjęcia danej decyzji przez właściwy organ.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska, które to środki pozwolą ocenić realizację i przewidywaną skuteczność środków łagodzących i kompensujących oraz zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane niekorzystne skutki.

  Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji, które to środki pozwolą ocenić realizację i przewidywaną skuteczność środków łagodzących i kompensujących oraz zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane niekorzystne skutki, a także ułatwić podjęcie działań naprawczych.

  Uzasadnienie

  Celem poprawki jest zapewnienie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji i jest właściwe dla celów wdrażania projektów w dziedzinie transportu.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Rodzaj parametrów, które mają być monitorowane oraz okres monitorowania są proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego oddziaływania na środowisko.

  Rodzaj parametrów, które mają być monitorowane oraz okres monitorowania są proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego oddziaływania na środowisko. Ustalenia wypływające z monitorowania należy przekazać właściwemu organowi oraz udostępnić społeczeństwu.

  Uzasadnienie

  Celem poprawki jest zapewnienie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy oraz eksploatacji, że jest ono podporządkowane właściwemu organowi, a jego wyniki udostępniane społeczeństwu.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 9 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Państwa członkowskie mogą również zdecydować o podaniu do wiadomości publicznej informacji, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu przez właściwy organ oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”;

  Państwa członkowskie decydują również o podaniu do wiadomości publicznej informacji, o których mowa w ust. 1, po zakończeniu przez właściwy organ oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.”

  Uzasadnienie

  W celu dostosowania do art. 9 ust. 1.

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 11

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 12 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Zgodnie z art. 12b Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących kryteriów wyboru wymienionych w załączniku III oraz informacji, o których mowa w załącznikach II.A i IV, w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego.

  Zgodnie z art. 12b Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących uszczegółowienia, a nie uzupełnienia kryteriów wyboru wymienionych w załączniku III oraz informacji, o których mowa w załącznikach II.A i IV, w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego.

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 12 b – ustęp 2 (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Przekazane uprawnienia, o których mowa w art. 12a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive].

  Przekazane uprawnienia, o których mowa w art. 12a, powierza się Komisji na okres 5 lat od dnia [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive]. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem okresu 5 lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 1

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik II a – punkt 3 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.

  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, powietrza, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.

  Uzasadnienie

  Wśród zasobów naturalnych ująć należy także powietrze.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – ustęp 1 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych;

  wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, powietrza, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych;

  Uzasadnienie

  Wśród zasobów naturalnych ująć należy także powietrze.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – ustęp 1 – litera i

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  zagrożeń dla zdrowia ludzkiwego (np. z powodu zanieczyszczenia wody lub powietrza);

  zagrożeń dla zdrowia ludzkiego (np. z powodu zanieczyszczenia wody lub powietrza oraz hałasu, w tym wibracji);

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – ustęp 3 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  charakteru oddziaływania;

  Charakteru oddziaływania, w tym liczby stworzonych miejsc pracy;

   

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

  Odsyłacze

  COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  19.11.2012

   

   

   

  Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  18.4.2013

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Joseph Cuschieri

  9.4.2013

  Rozpatrzenie w komisji

  29.5.2013

   

   

   

  Data przyjęcia

  18.6.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  34

  4

  0

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

  OPINIA Komisji Petycji (27.6.2013)

  dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

  w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne
  (COM(2012)0628 – C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Nikolaos Chountis

  ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

  Komisja Petycji otrzymała na przestrzeni lat bardzo dużą liczbę petycji dotyczących słabych punktów i powszechnych rozbieżności w zakresie stosowania obecnie obowiązującej dyrektywy OOŚ. Wiele z nich zostało włączonych przez Komisję Europejską do prowadzonych przez nią postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wszczynanym przeciwko tym państwom członkowskim, które nie stosowały się do obowiązujących przepisów. W związku z tym Komisja z zadowoleniem przyjmuje możliwość wykorzystania wielu otrzymanych i uznanych za przydatne skarg jako podstawy do dalszych prac zmierzających do zapewnienia większej przejrzystości i skuteczności tej dyrektywy.

  Dyrektywa OOŚ od wielu lat stanowi niezwykle istotne narzędzie umożliwiające ochronę środowiska na obszarze Europy. Jednak nie we wszystkich państwach członkowskich jej implementacja została przeprowadzona prawidłowo, podobnie jak nie we wszystkich jest ona w pełni stosowana w odniesieniu do wszystkich podejmowanych lokalnie przedsięwzięć. Wzmocnienia wymaga całkiem spora liczba obszarów, w tym dotyczących zaangażowania społeczeństwa na wszystkich etapach przedsięwzięcia, zwiększonego poziomu przejrzystości, konieczności zapewnienia niezależnej i obiektywnej sprawozdawczości, większej klarowności przepisów dotyczących ochrony dziedzictwa narodowego, przejrzystego mechanizmu preferującego wariant najbardziej korzystny dla środowiska, ochrony prawnej ze skutkiem zawieszającym oraz wyraźnego zakazu poważnych negatywnych oddziaływań na środowisko, a przede wszystkim wzmocnionego priorytetu względów środowiskowych.

  Zbyt często bowiem zdarza się, że silne interesy finansowe powiązane z dużymi przedsięwzięciami infrastrukturalnymi w sposób nadmierny wpływają na proces podejmowania decyzji politycznych na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym, co odbywa się kosztem środowiska. W tymże kontekście wzmocnienie dyrektywy OOŚ jest niezbędne, aby zagwarantować obywatelom Unii, że ich prawa są w pełni respektowane, a ponadto że Unia Europejska jest w stanie zrealizować podjęte zobowiązania w zakresie poprawy różnorodności biologicznej, zapobiegania gwałtownym zmianom klimatu oraz zapewniania lepszej równowagi pomiędzy poprawą stanu infrastruktury a potrzebami przyrody, spełniając tym samym oczekiwania obywateli. Dyrektywa OOŚ jest w naturalny sposób powiązana z innymi dyrektywami, w tym z dyrektywą ptasią i siedliskową, a także z dyrektywami dotyczącymi gospodarki odpadami. Należy dokonać pełnej ponownej oceny załączników, szczególnie w odniesieniu do priorytetów w obrębie tych obszarów.

  Sprawozdawca komisji opiniodawczej z zadowoleniem przyjmuje całościowe podejście do OOŚ, które w przyszłości mogłoby obejmować inne powiązane obszary polityki, na przykład różnorodność biologiczną i zmiany klimatu. Mając na względzie kwestie przejrzystości i wzmocnienia przepisów, przedstawia on szereg poprawek zmierzających do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony środowiska:

  – rezygnacja z odstępstw związanych ze specjalnymi aktami ustawodawstwa krajowego;

  – zapewnienie społeczeństwu prawa do udziału w procedurach preselekcji i ustalania zakresu;

  – poddanie decyzji dotyczących preselekcji i ustalania zakresu bezpośredniej i terminowej kontroli sądowej;

  – przeprowadzanie OOŚ w odniesieniu do całych przedsięwzięć (a nie tylko do ich części, która to taktyka nosi nazwę „salami slicing”);

  – obowiązkowe skorzystanie z pomocy niezależnych „akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów” bądź to przez wykonawcę, bądź przez właściwy organ;

  – zagwarantowanie, że monitorowanie obejmuje fazę budowy i eksploatacji, jest podporządkowane właściwemu organowi, a jego wyniki udostępniane społeczeństwu;

  – zobowiązanie wykonawcy do podjęcia działań naprawczych w przypadku gdy monitorowanie wykaże istnienie nieprzewidzianego niekorzystnego wpływu.

  Pomyślny przegląd istniejącego systemu OOŚ wymaga zapewnienia, że uregulowanie kwestii oddziaływania na środowisko oraz jego skutecznej oceny, a także związanych z tym kosztów administracyjnych, będzie traktowane jako inwestycja w przyszłość naszego środowiska oraz w zdrowie i dobre samopoczucie obywateli Unii.

  POPRAWKI

  Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

  Poprawka  1

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 1

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje zasady oceny oddziaływania projektów na środowisko, wprowadzając minimalne wymogi (dotyczące rodzaju projektów poddawanych ocenie, podstawowych obowiązków wykonawców, zakresu oceny oraz uczestnictwa właściwych organów i społeczeństwa), a także przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

  (1) Dyrektywa 2011/92/UE harmonizuje zasady oceny oddziaływania projektów na środowisko, wprowadzając minimalne wymogi (dotyczące rodzaju projektów poddawanych ocenie, podstawowych obowiązków wykonawców, zakresu oceny oraz uczestnictwa właściwych organów i społeczeństwa), a także przyczynia się do wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego. Państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne przepisy w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

  Poprawka  2

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest konieczna w celu poprawy jakości procedury oceny oddziaływania na środowisko, usprawnienia różnych etapów procedury oraz zwiększenia spójności i synergii z innymi przepisami i politykami unijnymi, a także strategiami i politykami opracowywanymi przez państwa członkowskie w obszarach wchodzących w zakres kompetencji krajowych.

  (3) Zmiana dyrektywy 2011/92/UE jest konieczna w celu poprawy jakości procedury oceny oddziaływania na środowisko, usprawnienia różnych etapów procedury oraz zwiększenia spójności i synergii z innymi przepisami i politykami unijnymi, a także strategiami i politykami opracowywanymi przez państwa członkowskie w obszarach wchodzących w zakres kompetencji krajowych. Ostatecznym celem zmiany niniejszej dyrektywy jest lepsze wdrażanie na poziomie państw członkowskich.

   

  W wielu przypadkach procedury administracyjne stały się zbyt skomplikowane i rozciągnięte w czasie, co powodowało opóźnienia i stwarzało dodatkowe ryzyko w kontekście ochrony środowiska. W związku z tym jednym z celów dyrektywy powinno być uproszczenie i harmonizacja procedur. Należy zastanowić się na przydatnością stworzenia punktu kompleksowej usługi pozwalającego na skoordynowaną ocenę lub wspólne procedury w przypadkach gdy potrzeba kilku OOŚ, na przykład w przypadkach projektów transgranicznych, lub na określenie bardziej szczegółowych kryteriów obowiązkowej oceny.

  Poprawka  3

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3a) W przypadku projektów, które mogą mieć transgraniczne skutki dla środowiska, uczestniczące państwa członkowskie tworzą wspólny punkt kontaktowy, obsadzany na zasadzie parytetu, który jest właściwy dla wszystkich etapów procedury. Do ostatecznego zatwierdzenia projektu konieczna jest zgoda wszystkich uczestniczących państw członkowskich.

  Poprawka  4

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 3 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (3b) Zmieniona dyrektywa 2011/92/UE powinna również zapewniać lepszą ochronę środowiska, bardziej oszczędne gospodarowanie zasobami oraz wspieranie zrównoważonego wzrostu w Europie. W tym celu konieczne jest uproszczenie i ujednolicenie przewidzianych procedur.

  Poprawka  5

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 4

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie związane ze środowiskiem, takie jak oszczędne gospodarowanie zasobami, różnorodność biologiczna, zmiana klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, zyskały na znaczeniu w tworzeniu polityki i dlatego powinny również stanowić zasadnicze elementy oceny i procedury podejmowania decyzji, w szczególności w przypadku projektów infrastruktury.

  (4) W ostatnim dziesięcioleciu kwestie związane ze środowiskiem, takie jak oszczędne i zrównoważone gospodarowanie zasobami, ochrona różnorodności biologicznej, użytkowanie gruntów, zmiana klimatu i zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi – naturalnymi i spowodowanymi działalnością człowieka – zyskały na znaczeniu w tworzeniu polityki. Dlatego powinny one również stanowić istotne elementy oceny i procedury podejmowania decyzji w przypadku wszystkich projektów publicznych lub prywatnych, które mogą mieć znaczny wpływ na środowisko, w szczególności w przypadku projektów infrastruktury.

   

  Ponieważ Komisja nie określiła wytycznych dotyczących stosowania dyrektywy w sprawie ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego, Komisja zaproponuje listę kryteriów i wskazówek w celu lepszego wdrożenia dyrektywy.

  Poprawka  6

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 4 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4a) Nawet najlepsze uwzględnienie kryteriów środowiskowych w jakimkolwiek przedsięwzięciu może mieć również negatywne konsekwencje, jeżeli złożoność procedur oraz terminy wydawania zezwoleń i zatwierdzania poszczególnych etapów się wydłużają, zwiększając de facto koszty i stanowiąc nawet zagrożenie dla środowiska z uwagi na długi czas trwania robót.

  Poprawka  7

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 4 b (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (4b) Kwestie dotyczące środowiska związane z przedsięwzięciami w zakresie infrastruktury nie powinny przesłaniać faktu, że niezależnie od swojego charakteru każde przedsięwzięcie będzie miało wpływ na środowisko i że należy się skupić na stosunku użyteczności projektu do jego oddziaływania na środowisko.

  Poprawka  8

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 5

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (5) W swoim komunikacie „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” Komisja zobowiązała się, że uwzględni w szerszym zakresie aspekty efektywnej gospodarki zasobami w przeglądzie dyrektywy 2011/92/UE.

  (5) W swoim komunikacie „Plan działania na rzecz zasobooszczędnej Europy” Komisja zobowiązała się, że uwzględni w szerszym zakresie aspekty efektywnej i zrównoważonej gospodarki zasobami w przeglądzie dyrektywy 2011/92/UE.

  Poprawka  9

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 9

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (9) Zmiana klimatu będzie nadal powodować szkody dla środowiska i zagrażać rozwojowi gospodarczemu. W związku z tym należy wspierać odporność ekologiczną, społeczną i gospodarczą Unii, aby w skuteczny sposób przeciwdziałać zmianie klimatu na całym terytorium Unii. Działania na rzecz dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków należy uwzględnić w wielu sektorach unijnego prawodawstwa.

  (9) Zmiana klimatu będzie nadal stanowić zagrożenie dla środowiska i zagrażać przewidywalności rozwoju gospodarczego. W związku z tym należy wspierać odporność ekologiczną, społeczną i gospodarczą Unii, aby w skuteczny sposób przeciwdziałać zmianie klimatu na całym terytorium Unii. Działania na rzecz dostosowania do zmiany klimatu i łagodzenia jej skutków należy już teraz uwzględnić w wielu sektorach unijnego prawodawstwa.

  Poprawka  10

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 13

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (13) Doświadczenie pokazało, ze w przypadkach obrony cywilnej przestrzeganie przepisów dyrektywy 2011/92/UE może mieć negatywne skutki, a zatem należy wprowadzić przepis upoważniający państwa członkowskie do niestosowania się do tej dyrektywy w stosownych sytuacjach.

  (13) Doświadczenie pokazało, że w przypadkach obrony cywilnej przestrzeganie przepisów dyrektywy 2011/92/UE może mieć negatywne skutki, a zatem należy wprowadzić przepis upoważniający państwa członkowskie do niestosowania, w wyjątkowych przypadkach, tej dyrektywy do projektów, których jedynym celem jest obrona cywilna, pod warunkiem że Komisji w stosownym czasie zostaną dostarczone stosowane informacje uzasadniające wybór, grupy społeczeństwa, której on dotyczy, oraz pod warunkiem uprzedniego rozważenia wszelkich wykonalnych alternatyw. W przypadku projektów transgranicznych Komisja powinna –w stosownych przypadkach i w miarę możliwości – odgrywać bardziej proaktywną i polegającą na ułatwianiu rolę.

  Poprawka  11

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 16

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (16) Aby ustalić, czy projekty mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, właściwe organy powinny wybierać najbardziej odpowiednie kryteria i wykorzystywać dodatkowe informacje, które mogą być dostępne dzięki innym ocenom wymaganym na podstawie przepisów UE, co pozwoli skutecznie przeprowadzić procedurę preselekcji. W związku z tym wskazane jest objaśnianie treści decyzji dotyczącej preselekcji, w szczególności w przypadkach gdy ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana.

  (16) Aby ustalić, czy projekty mogą mieć znaczące skutki dla środowiska, właściwe organy muszą jasno i rygorystycznie określać najbardziej odpowiednie kryteria i wykorzystywać dodatkowe informacje, które mogą być dostępne dzięki innym ocenom wymaganym na podstawie przepisów UE, co pozwoli skutecznie i w sposób przejrzysty przeprowadzić procedurę preselekcji. W związku z tym wskazane jest objaśnianie treści decyzji dotyczącej preselekcji, w szczególności w przypadkach gdy ocena oddziaływania na środowisko nie jest wymagana.

  Poprawka  12

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 17

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (17) Właściwe organy powinny mieć obowiązek określania zakresu i poziomu szczegółowości informacji dotyczących środowiska, które należy składać w formie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko (ustalanie zakresu). Aby poprawić jakość oceny i usprawnić procedurę podejmowania decyzji, istotne jest określenie na poziomie Unii kategorii informacji, których zakres powinny ustalać właściwe organy.

  (17) Właściwe organy powinny mieć obowiązek określania zakresu i poziomu szczegółowości informacji dotyczących środowiska, które należy składać w formie sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko (ustalanie zakresu). Aby poprawić jakość oceny, uprościć procedury i usprawnić procedurę podejmowania decyzji, istotne jest określenie na poziomie Unii kategorii informacji, których zakres powinny ustalać właściwe organy.

  Poprawka  13

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 18

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (18) Sprawozdanie o oddziaływaniu projektu na środowisko, które musi składać wykonawca, powinno zawierać ocenę rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego projektu, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia), co pozwoli podnieść jakość procedury oceny i umożliwi uwzględnianie kwestii dotyczących środowiska na wczesnym etapie opracowania projektu.

  (18) Sprawozdanie o oddziaływaniu projektu na środowisko, które musi składać wykonawca, powinno zawierać ocenę ogółu rozsądnych rozwiązań alternatywnych wobec proponowanego projektu, w tym prawdopodobne zmiany stanu środowiska naturalnego w przypadku gdyby projekt nie został zrealizowany (scenariusz odniesienia), co pozwoli podnieść jakość procedury oceny i umożliwi uwzględnianie kwestii dotyczących środowiska na wczesnym etapie opracowania projektu.

  Poprawka  14

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 20

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (20) Celem zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, właściwy organ powinien mieć obowiązek uzasadnienia swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił w niej wyniki przeprowadzonych konsultacji i zebrane istotne informacje.

  (20) Celem zapewnienia przejrzystości i odpowiedzialności, właściwy organ powinien mieć obowiązek uzasadnienia w szczegółowy i wyczerpujący sposób swojej decyzji o udzieleniu zezwolenia na inwestycję i potwierdzenia, że uwzględnił w niej wyniki przeprowadzonych konsultacji z zainteresowaną grupą społeczeństwa i wszystkie zebrane istotne informacje. W przypadku niewłaściwego wypełnienia tego warunku zainteresowana grupa społeczeństwa powinna dysponować możliwością odwołania.

  Poprawka  15

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 21

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (21) Wskazane jest wprowadzenie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków budowy lub eksploatacji w ramach projektów w celu zapewnienia wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz zagwarantowania, aby po wdrożeniu środków łagodzących i kompensacyjnych nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, które początkowo przewidziano. Takie monitorowanie nie powinno powielać ani uzupełniać działań w zakresie monitorowania wymaganych na podstwie innych przepisów unijnych.

  (21) Wskazane jest wprowadzenie wspólnych minimalnych wymogów w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków budowy lub eksploatacji w ramach projektów w celu zapewnienia wspólnego podejścia we wszystkich państwach członkowskich oraz zagwarantowania, aby po wdrożeniu środków łagodzących i kompensacyjnych nie wystąpiły skutki poważniejsze niż te, które początkowo przewidziano. Takie monitorowanie nie powinno powielać ani uzupełniać działań w zakresie monitorowania wymaganych na podstawie innych przepisów unijnych. W przypadku gdy monitorowanie wykaże istnienie nieprzewidzianego niekorzystnego wpływu, należy przewidzieć właściwe działania naprawcze.

  Poprawka  16

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 22 a (nowy)

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (22a) Zgodnie z konwencją z Aarhus zaangażowanie społeczeństwa w proces podejmowania decyzji już na wczesnym etapie jest niezwykle istotne dla zagwarantowania, że decydent weźmie pod uwagę opinie i uwagi mogące mieć znaczenie dla tych decyzji, co zwiększy odpowiedzialność i jawność w ramach procesu podejmowania decyzji, poprawi merytoryczną jakość decyzji i przyczyni się do zwiększenia wśród społeczeństwa świadomości środowiskowej.

  Poprawka  17

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Motyw 28

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (28) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, czyli zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego dzięki ustanowieniu minimalnych wymogów w zakresie oceny oddziaływania projektów na środowisko, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i w związku z tym może – ze względu na zakres, znaczenie i transgraniczny charakter problemów związanych ze środowiskiem – zostać lepiej zrealizowany na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule niniejsza dyrektywa nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu.

  (28) Ponieważ cel niniejszej dyrektywy, czyli zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska, jakości życia i zdrowia ludzkiego dzięki ustanowieniu minimalnych wymogów w zakresie oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, nie może zostać osiągnięty w sposób wystarczający przez państwa członkowskie i w związku z tym może – ze względu na zakres, znaczenie i transgraniczny charakter problemów związanych ze środowiskiem – zostać lepiej zrealizowany na poziomie unijnym, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o Unii Europejskiej.

  Poprawka  18

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera a

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera a – tiret pierwsze

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  wykonanie prac budowlanych lub rozbiórkowych, lub innych instalacji lub systemów,

  wykonanie prac budowlanych lub innych instalacji lub systemów,

   

  – wykonanie prac rozbiórkowych budynków lub instalacji lub systemów,

   

  – inne interwencje w otoczeniu naturalnym i krajobrazie, włącznie z wydobywaniem zasobów mineralnych.

  Poprawka  19

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b – wprowadzenie

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litery f a oraz f b (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) w ust. 2 dodaje się definicję w brzmieniu:

  b) w ust. 2 dodaje się definicje w brzmieniu:

  Poprawka  20

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  „ga) «różnorodność biologiczna» obejmuje wszystkie gatunki flory i fauny wraz z ich siedliskami, oznaczając zróżnicowanie wszystkich organizmów żywych, w tym zajmujących między innymi ekosystemy lądowe, morskie i inne ekosystemy wodne, a także kompleksy ekologiczne, których są one częścią; definicja ta obejmuje także zróżnicowanie w obrębie gatunków, pomiędzy nimi, a także zróżnicowanie ekosystemów.”

  Poprawka  21

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera g b (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  „gb) «działania naprawcze» oznaczają dalsze środki łagodzące i/lub kompensujące, które mogą być podjęte przez wykonawcę w celu zaradzenia nieprzewidzianym niekorzystnym skutkom oraz stratom netto w zakresie różnorodności biologicznej zidentyfikowanym podczas realizacji przedsięwzięcia, które mogą wynikać z niedostatecznego ograniczenia wpływów wynikających z budowy lub eksploatacji przedsięwzięcia, dla którego wydano już zezwolenie na inwestycję.”

  Poprawka  22

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  „niezależny” oznacza będący w stanie wykonać obiektywną i kompleksową ocenę techniczną/naukową, niepodlegający żadnym konfliktom interesów, czy to rzeczywistym, postrzeganym jako takie lub pozornym, w stosunku do właściwego organu, wykonawcy i/lub władz krajowych, regionalnych lub lokalnych.

  Poprawka  23

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f b (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  „wspólne procedury”: w ramach wspólnej procedury właściwy organ sporządza jedną ocenę oddziaływania na środowisko, do której włączone są oceny jednego lub większej liczby organów, z zastrzeżeniem innych przepisów zawartych w innych stosownych aktach UE.

  Poprawka  24

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b – punkt 1 (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f c (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  „Ocena skutków wizualnego oddziaływania na otoczenie”: Wizualne oddziaływanie na otoczenie oznacza zmianę wyglądu krajobrazu zabudowanego bądź naturalnego i terenów miejskich w wyniku zmiany, która może być pozytywna (ulepszenie) lub negatywna (pogorszenie). Ocena skutków wizualnego oddziaływania na otoczenie obejmuje również rozbiórkę elementów zabudowy objętych ochroną lub takich, które odgrywają strategiczną rolę w tradycyjnym postrzeganiu miejsca lub krajobrazu. Ocena ta obejmuje widoczną zmianę topografii geologicznej oraz wszelkie inne przeszkody, takie jak budynki czy mury, które zasłaniają krajobraz naturalny oraz zakłócają jego harmonię. Skutki wizualnego oddziaływania na otoczenie opierają się przede wszystkim na jakościowych osądach odzwierciedlających znaczenie krajobrazu dla człowieka, interakcję człowieka z krajobrazem oraz związaną z tym wartość danego krajobrazu (genius loci).

  Poprawka  25

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 1 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 2 – litera f d (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  „uproszczenie” oznacza zmniejszenie liczby formularzy, utworzenie wspólnych procedur i narzędzi koordynacji, aby połączyć oceny przeprowadzane przed odnośne organy. Uproszczenie oznacza również ustalenie wspólnych kryteriów, skrócenie terminów przedkładania sprawozdań i wzmocnienie obiektywnej naukowej oceny.

  Poprawka  26

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 1 – litera c

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 1 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  „3. Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele.”

  „3. Państwa członkowskie mogą zdecydować w konkretnych przypadkach, jeżeli tak przewidziano na mocy prawa krajowego, o niezastosowaniu niniejszej dyrektywy do przedsięwzięć mających jako jedyny cel obronę narodową lub obronę cywilną, jeżeli uważają, że takie zastosowanie miałoby niekorzystny wpływ na te cele, pod warunkiem że dokonały one właściwej oceny wszelkich wykonalnych alternatyw oraz uzasadnią przed Komisją swój ostateczną decyzję.”

  Poprawka  27

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 2 – wprowadzenie

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 2 – ustępy 3 i 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2) artykuł 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

  2) art. 2 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

  Poprawka  28

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 2 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  „3. Przedsięwzięcia, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlega skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym z wymogami odpowiednich przepisów unijnych.

   

  „3. Przedsięwzięcia, w tym przedsięwzięcia mające skutki transgraniczne, w przypadku których obowiązek przeprowadzenia ocen oddziaływania na środowisko wynika jednocześnie z niniejszej dyrektywy i z innych przepisów unijnych, podlegają skoordynowanym lub wspólnym procedurom zgodnym ze wszystkimi wymogami odpowiednich przepisów unijnych. Należy zastosować akt prawny zawierający najbardziej surowe wymagania.”

  Poprawka  29

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 3

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 3 – litery a, b, c, c a oraz d

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) populacji, zdrowia ludzkiego i różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG(*) oraz dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(**);

  a) populacji, zdrowia ludzkiego i różnorodności biologicznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunków i siedlisk chronionych na podstawie dyrektywy Rady 92/43/EWG(*) oraz dyrektywy 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady(**), a także chęci uniknięcia jakichkolwiek strat w zakresie różnorodności biologicznej;

  b) gruntów, gleb, wód, powietrza, zmiany klimatu;

  b) gruntów, gleb, wód, powietrza i klimatu;

  c) dóbr materialnych, dziedzictwa kultury i krajobrazu;

  c) dóbr materialnych i krajobrazu;

   

  ca) miejsc dziedzictwa kulturowego zgodnie z art. 3 ust. 3 akapit 4 TUE;

  d) oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b) i c);

  d) oddziaływania między elementami, o których mowa w lit. a), b), c) i ca), a także skutków łącznych i transgranicznych tych elementów;

  Poprawka  30

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 4 – litera -a (nowa)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 4 – ustęp 2

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -a) w ust. 2 wprowadza się następujące zmiany:

   

  „2. Z zastrzeżeniem art. 2 ust. 4, w odniesieniu do przedsięwzięć wymienionych w załączniku II państwa członkowskie ustalają w ramach procedury preselekcji, czy przedsięwzięcie podlega ocenie zgodnie z art. 5—10.

   

  W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II wykonawca może zdecydować, że jego przedsięwzięcie będzie podlegać ocenie zgodnie z art. 5–10.

   

  Państwa członkowskie dokonują tego ustalenia za pomocą:

   

  a) badania indywidualnego;

   

  lub

   

  b) progów lub kryteriów ustalonych przez państwo członkowskie.

   

  2a. Dla ustalenia progów i kryteriów do celów ust. 2 państwa członkowskie muszą starać się określić minimalne progi i niezbyt surowe kryteria, aby nie wykluczyć żadnego przedsięwzięcia publicznego lub prywatnego, które mogłoby mieć istotne niekorzystne skutki dla środowiska. W przypadku zastosowania procedury, o której mowa w lit. b), należy przeprowadzić konsultacje ze społeczeństwem w odniesieniu do ustalania progów lub kryteriów.”

   

  „Właściwy organ może postanowić, że przedsięwzięcie wymienione w załączniku II nie zostanie poddane ocenie zgodnie z art. 5–10 tylko w przypadku gdy jest przekonany o braku prawdopodobnych znaczących niekorzystnych skutków przedsięwzięcia dla środowiska.”

   

  Poprawka  31

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 4 – litera a

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 4 – ustęp 3

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  „3. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II wykonawca podaje informacje o cechach przedsięwzięcia, jego potencjalnym oddziaływaniu na środowisko oraz środkach przewidzianych w celu uniknięcia lub ograniczenia znaczących skutków. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A.”

  „3. W przypadku przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, z wyłączeniem tych przedsięwzięć, które nie spełniają odpowiedniego progu lub kryterium ustalonego przez państwo członkowskie zgodnie z ust. 2 lit. b) lub przekraczają taki próg lub kryterium, wykonawca podaje informacje o cechach przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym znaczącym niekorzystnym oddziaływaniu na środowisko. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać znajduje się w załączniku II.A. Informacje należy udostępnić społeczeństwu jeszcze przed dokonaniem ustalenia zgodnie z ust. 2.

  Poprawka  32

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera a

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 4 – ustęp 4

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  4. W przypadku przeprowadzenia badania indywidualnego lub ustalania progów lub kryteriów do celów ust. 2, właściwy organ bierze pod uwagę kryteria wyboru związane z cechami lub lokalizacją przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, które należy stosować znajduje się w załączniku III.

  4. Dla przedsięwzięć wymienionych w załączniku II, właściwy organ bierze pod uwagę kryteria wyboru związane z cechami lub lokalizacją przedsięwzięcia oraz jego potencjalnym oddziaływaniem na środowisko. Szczegółowy wykaz kryteriów wyboru, które należy stosować znajduje się w załączniku III.

  Poprawka  33

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 4 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 4 – ustęp 5

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  „5. Właściwy organ podejmuje decyzję zgodnie z ust. 2, na podstawie informacji podanych przez wykonawcę i z uwzględnieniem, w stosowanych przypadkach, wyników badań, wstępnych weryfikacji lub ocen skutków dla środowiska, przeprowadzonych na podstawie innych przepisów unijnych. Decyzja podjęta na podstawie ust. 2:

  „5. Właściwy organ dokonuje ustalenia zgodnie z ust. 2 biorąc pod uwagę wszelkie informacje podane przez wykonawcę na podstawie ust. 3 i z uwzględnieniem, w stosownych przypadkach, wyników badań, wstępnych weryfikacji lub ocen skutków dla środowiska, przeprowadzonych na podstawie innych przepisów unijnych. W przypadku gdy właściwy organ ustala, że ocena oddziaływania na środowisko nie musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 5–10 z uwagi na fakt, że dane przedsięwzięcie nie spełnia odpowiedniego progu lub kryterium ustalonego przez państwo członkowskie zgodnie z ust. 2 lit. b) lub przekracza taki próg lub kryterium, ustalenie takie należy udostępnić społeczeństwu. W przeciwnym razie, ustalenie dokonane na podstawie ust. 2:

  Poprawka  34

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 4 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 4 – ustęp 6

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  6. Właściwy organ podejmuje decyzję na podstawie ust. 2 w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem że wykonawca przedstawił wszystkie wymagane informacje. W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

  6. Właściwy organ podejmuje decyzję na podstawie ust. 2 w terminie trzech miesięcy od złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na inwestycję i pod warunkiem że wykonawca przedstawił wszystkie wymagane informacje. W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin maksymalnie o trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

  Poprawka  35

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 1

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  „1. W przypadku gdy ocena oddziaływania na środowisko musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, wykonawca przygotowuje sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko opiera się na ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu i zawiera informacje, których można w sposób uzasadniony wymagać do celów podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia na środowisko z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, stopnia zaawansowania technicznego i lokalizacji przedsięwzięcia, a także stopnia, w jakim pewne kwestie (w tym ocena rozwiązań alternatywnych) są właściwiej oceniane na innych poziomach, w tym na poziomie planowania, lub na podstawie innych wymogów w zakresie oceny. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko znajduje się w załączniku IV.

  „1. W przypadku gdy ocena oddziaływania na środowisko musi zostać przeprowadzona zgodnie z art. 5–10, wykonawca – zwracając się do niezależnego akredytowanego eksperta zgodnie z art. 1 ust. 2 lit. fa) – przygotowuje sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko. Ocena oddziaływania na środowisko opiera się na ustaleniach dokonanych zgodnie z ust. 2 niniejszego artykułu i zawiera informacje, których można w sposób uzasadniony wymagać do celów podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących oddziaływania proponowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym w stosownym przypadku ocenę skutków wizualnego oddziaływania na otoczenie, z uwzględnieniem obecnego stanu wiedzy oraz metod oceny, cech, stopnia zaawansowania technicznego i lokalizacji rozwiązań alternatywnych dla zaproponowanego przedsięwzięcia. Szczegółowy wykaz informacji, które należy podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko znajduje się w załączniku IV.

  Poprawka  36

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit pierwszy

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  2. Właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1 oraz z wykonawcą, ustala zakres i poziom szczegółowości informacji, które wykonawca musi podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. W szczególności ustala on:

  2. Na wniosek zarządzającego właściwy organ, po przeprowadzeniu konsultacji z organami, o których mowa w art. 6 ust. 1, z wykonawcą i z zainteresowanymi grupami społeczeństwa, ustala zakres i poziom szczegółowości informacji zgodnie z załącznikiem IV, które wykonawca musi podać w sprawozdaniu o oddziaływaniu na środowisko, zgodnie z ust. 1 niniejszego artykułu. W szczególności ustala on:

  Poprawka  37

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 2 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Właściwy organ może również skorzystać z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu. Właściwy organ może następnie zwracać się o dodatkowe informacje wyłącznie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności i pod warunkiem przedstawienia należytego uzasadnienia.

  Właściwy organ musi upewnić się, że sprawozdanie zostało przygotowane lub sprawdzone przez akredytowanych, niezależnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów, o których mowa w ust. 3 niniejszego artykułu. Można następnie zwracać się do wykonawcy o dodatkowe informacje w przypadku wystąpienia nowych okoliczności.

  Poprawka  38

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 3 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) wykonawca dopilnowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko było przygotowane przez akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów lub

  a) wykonawca może również postarać się, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko było przygotowane przez niezależnych ekspertów.

  Poprawka  39

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 3 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) właściwy organ dopilowuje, aby sprawozdanie o oddziaływaniu na środowisko zostało zweryfikowane przez akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów lub komitety ekspertów krajowych.

  skreślona

  Poprawka  40

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może korzystać z pomocy tych samych ekspertów przy przygotowywaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko.

  Jeżeli właściwy organ korzystał z pomocy niezależnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów przy przygotowaniu ustaleń, o których mowa w art. 5 ust. 2, wykonawca nie może korzystać z pomocy tych samych ekspertów przy przygotowywaniu sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko.

  Poprawka  41

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 5

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 5 – ustęp 3 – akapit trzeci

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Szczegółowe warunki korzystania z pomocy i wyboru akredytowanych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, przydział zadań w zakresie oceny, akredytacja i dyskwalifikacja) ustalają państwa członkowskie.

  Szczegółowe warunki korzystania z pomocy i wyboru niezależnych i posiadających kwalifikacje techniczne ekspertów (np. wymagane kwalifikacje, przydział zadań w zakresie oceny, akredytacja i kara dyskwalifikacji) ustalają państwa członkowskie zgodnie z postanowieniami ust. 4.

  Poprawka  42

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b – wprowadzenie

  2012/0297

  Artykuł 6 – ustępy 7 i 8

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

  b) dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

  Poprawka  43

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Terminy konsultacji z zainteresowanymi grupami społeczeństwa, dotyczących sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na charakter, stopień złożoności, lokalizację lub wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne 30 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia.

  Terminy konsultacji z zainteresowanymi grupami społeczeństwa, dotyczących sprawozdania o oddziaływaniu na środowisko, o którym mowa w art. 5 ust. 1 nie mogą być krótsze niż 30 dni ani dłuższe niż 60 dni. W wyjątkowych przypadkach, ze względu na charakter, stopień złożoności, lokalizację lub wielkość przedsięwzięcia, właściwy organ może przedłużyć ten termin maksymalnie do 30 dni; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia.

  Poprawka  44

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 6 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 6 – ustęp 7 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  7a. Aby zapewnić rzeczywisty udział zainteresowanej grupy społeczeństwa w procesie decyzyjnym państwa członkowskie dopilnowują, by informacje kontaktowe zapewniające szybki i łatwy dostęp do organu lub organów, które zwykle są odpowiedzialne za wykonywanie obowiązków wynikających z niniejszej dyrektywy, były w każdym momencie publicznie dostępne niezależnie od wszelkich konkretnych przedsięwzięć w toku podlegających wymogowi oceny oddziaływania na środowisko, a także by uwagi i opinie wyrażone przez zainteresowaną grupę społeczeństwa zostały należycie uwzględnione.

  Poprawka  45

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska, które to środki pozwolą ocenić realizację i przewidywaną skuteczność środków łagodzących i kompensujących oraz zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane niekorzystne skutki.

  Jeżeli właściwy organ podejmuje decyzję o udzieleniu zezwolenia na inwestycję, musi zagwarantować, że zezwolenie na inwestycję obejmuje środki w zakresie monitorowania znaczących niekorzystnych skutków dla środowiska zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji, które to środki pozwolą ocenić realizację i przewidywaną skuteczność środków łagodzących i kompensujących oraz zidentyfikować wszelkie nieprzewidziane znaczące niekorzystne skutki i/lub straty netto w zakresie różnorodności biologicznej, a także ułatwić podjęcie działań naprawczych.

  Poprawka  46

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit trzeci

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  Rodzaj parametrów, które mają być monitorowane oraz okres monitorowania są proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego oddziaływania na środowisko.

  Rodzaj parametrów, które mają być monitorowane oraz okres monitorowania są proporcjonalne do charakteru, lokalizacji i wielkości proponowanego przedsięwzięcia, a także do znaczenia jego oddziaływania na środowisko. Wyniki takiego monitorowania w fazie budowy i eksploatacji są przekazywane właściwemu organowi oraz aktywnie rozpowszechniane zgodnie z dyrektywą 2003/4/WE. Poprawka taka sama jak popr. W stosownych przypadkach można wykorzystać ustalenia w zakresie monitorowania określone na podstawie innych przepisów unijnych.

  Poprawka  47

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 2 – akapit 4 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W przypadku gdy monitorowanie wykaże istnienie znacznego nieprzewidzianego niekorzystnego wpływu, wykonawca jest zobowiązany do podjęcia działań naprawczych. Wykonawcy, posiadający kwalifikacje techniczne eksperci i/lub eksperci krajowi mogą podlegać karom i/lub sankcjom, w przypadku gdy nieprzewidziane niekorzystne skutki dla środowiska wynikają z niedbalstwa lub poważnego naruszenia standardów akredytacji. Zgłoszone przez wykonawcę propozycje działań naprawczych są udostępniane publicznie i zatwierdzane przez właściwy organ lub organy, które zapewniają zachowanie zgodności.

  Poprawka  48

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 8

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 8 – ustęp 3 – akapit drugi

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin o kolejne trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

  W zależności od charakteru, stopnia złożoności, lokalizacji i wielkości przedsięwzięcia właściwy organ może przedłużyć ten termin o maksymalnie trzy miesiące; w takim przypadku właściwy organ informuje wykonawcę o powodach takiego przedłużenia i o przewidywanej dacie podjęcia decyzji.

  Poprawka  49

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 – litera a

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 9 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  da) prawo członków zainteresowanej grupy społeczeństwa do zakwestionowania przekazanych informacji i wszczęcia postępowania prawnego zgodnie z art. 11.

  Poprawka  50

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – punkt 9 – litera b

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 9 – ustępy 3 b i 3 c (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

  b) dodaje się ust. 3, 4 i 5 w brzmieniu:

   

  „4. Społeczeństwo może zaskarżyć decyzję w przedmiocie zezwolenia na inwestycję, w tym wystąpić z wnioskiem o zabezpieczenie roszczeń, wszczynając postępowanie w terminie trzech miesięcy od dnia upublicznienia w należyty sposób wydanej formalnej decyzji właściwego organu.”

   

  5. Właściwy organ lub organy dopilnowują, by przedsięwzięcia, które uzyskały zgodę na realizację, nie rozpoczęły się przed upływem terminu na złożenie pozwu.”

  Poprawka  51

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 9 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9a) Po art. 9 dodaje się artykuł w brzmieniu:

   

  „9a) Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwy organ lub organy, wykonując obowiązki wynikające z niniejszej dyrektywy, nie popadły w konflikt interesów w odniesieniu do jakichkolwiek obowiązujących ich przepisów.”

  Poprawka  52

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 9 a (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 11 – ustępy 5 a i b (nowe)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  9b) w art. 11 wprowadza się następujące zmiany:

   

  a) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

   

  „6) Państwa członkowskie mogą postanowić, że naruszenie przepisów proceduralnych oraz wymogów formalnych nie ma wpływu na ważność zezwolenia, jeżeli decyzja byłaby prawdopodobnie taka sama, gdyby nie doszło do naruszenia. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza wtedy, gdy:

   

  a) nie spełniono przewidzianego w niniejszej dyrektywie wymogu uczestnictwa właściwych organów i społeczeństwa w odniesieniu do poszczególnych osób lub organów, jednak odpowiednie interesy nie miały znaczenia lub zostały uwzględnione w decyzji,

   

  b) dane, o których mowa w art. 9 ust. 1, są niepełne, lub

   

  c) w związku z ogłoszeniem wymaganym na mocy niniejszej dyrektywy doszło do naruszenia, jednak cel informacyjny tego ogłoszenia został zrealizowany.

   

  Powyższe nie narusza prawa państw członkowskich do ustalenia w ramach ich przepisów krajowych wymogu dotyczącego naruszenia prawa dodatkowo do naruszenia procedury.”

   

  b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

   

  „7) Państwa członkowskie mogą postanowić, że naruszenie przepisów proceduralnych może zostać naprawione również po wydaniu decyzji, o ile nie są to poważne naruszenia i nie ingerują w ogólne założenia przedsięwzięcia. Państwa członkowskie dopilnowują, by właściwe organy, w związku z korektą błędów proceduralnych, wydały nową niezależną decyzję.”

  Poprawka  53

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt 11

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Artykuł 12 a i artykuł 12 b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  11) dodaje się art. 12a i 12b w brzmieniu:

  skreślony

  „Artykuł 12a

   

  Zgodnie z art. 12b Komisja jest uprawniona do przyjmowania aktów delegowanych dotyczących kryteriów wyboru wymienionych w załączniku III oraz informacji, o których mowa w załącznikach II.A i IV, w celu dostosowania ich do postępu naukowego i technicznego.

   

  Artykuł 12b

   

  1. Powierzenie Komisji uprawnień do przyjęcia aktów delegowanych podlega warunkom określonym w niniejszym artykule.

   

  2. Przekazane uprawnienia, o których mowa w art. 12a, powierza się Komisji na czas nieokreślony od dnia [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive].

   

  3. Przekazanie uprawnień, o którym mowa w art. 12a może zostać w dowolnym momencie odwołane przez Parlament Europejski lub przez Radę. Decyzja o odwołaniu kończy przekazanie określonych w niej uprawnień. Decyzja o odwołaniu staje się skuteczna od następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w określonym w tej decyzji terminie. Nie wpływa ona na ważność jakichkolwiek już obowiązujących aktów delegowanych.

   

  4. Niezwłocznie po przyjęciu aktu delegowanego Komisja przekazuje go równocześnie Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

   

  5. Akt delegowany przyjęty na podstawie art. 12a wchodzi w życie tylko jeśli Parlament Europejski albo Rada nie wyraziły sprzeciwu w terminie dwóch miesięcy od przekazania tego aktu Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, lub jeśli, przed upływem tego terminu, zarówno Parlament Europejski, jak i Rada poinformowały Komisję, że nie wniosą sprzeciwu. Termin ten przedłuża się o dwa miesiące z inicjatywy Parlamentu Europejskiego lub Rady.”

   

  Poprawka  54

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt -1 (nowy)

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik I – ustęp 4 a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  -1) W załączniku I dodaje się poniższy ustęp:

   

  4a. Kopalnie odkrywkowe i podobna odkrywkowa działalność wydobywcza

  (Poprawka ta automatycznie powoduje skreślenie kopalni odkrywkowych z załącznika II ust. 2 lit. a) (PRZEMYSŁ WYDOBYWCZY) do dyrektywy 2011/92/UE)

  Poprawka  55

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 1

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik II A – ustęp 1 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji;

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe i podziemne, w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji oraz rozbiórki;

  Poprawka  56

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 1

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik II A – punkt 3 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.

  b) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gleby, gruntów, wody, powietrza, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.

  Poprawka  57

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – punkt 1 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.

  c) wykorzystania zasobów naturalnych, w szczególności gruntów, gleby, wody, powietrza, różnorodności biologicznej, w tym zmian hydromorfologicznych.

  Poprawka  58

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – punkt 1 – litera f

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem zmian hydromorfologicznych, wykorzystanych substancji, technologii lub organizmów żywych, specyficznych cech powierzchni lub struktur podpowierzchniowych lub alternatywnych sposobów użytkowania oraz prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków lub katastrof i podatności przedsięwzięcia na te zagrożenia;

  f) zagrożeń związanych z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka oraz ryzyka wypadków, ze szczególnym uwzględnieniem zmian hydromorfologicznych, wykorzystanych substancji, technologii lub organizmów żywych, specyficznych cech powierzchni lub struktur podpowierzchniowych lub racjonalnych alternatywnych sposobów użytkowania oraz prawdopodobieństwa wystąpienia wypadków lub katastrof i podatności przedsięwzięcia na te zagrożenia;

  Poprawka  59

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – ustęp 1 – litera j

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  j) oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na grunty (wzrost powierzchni obszarów zabudowanych z biegiem czasu – zajmowanie gruntów), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszczenie, zasklepianie), wodę (ilość i jakość), powietrze i różnorodność biologiczną (liczebność i jakość populacji oraz degradacja i fragmentacja ekosystemów);

  j) oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w szczególności na grunty (wzrost powierzchni obszarów zabudowanych z biegiem czasu – zajmowanie gruntów), glebę (materia organiczna, erozja, zagęszczenie, zasklepianie), wodę (ilość i jakość), w stosownych przypadkach na to co znajduje się pod ziemią, powietrze i różnorodność biologiczną (liczebność i jakość populacji oraz degradacja i fragmentacja ekosystemów);

  Poprawka  60

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt ii

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  (ii) strefy nabrzeżne;

  (ii) strefy nabrzeżne i środowisko morskie;

  Poprawka  61

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt viii a (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (viiia) obszary lub miejsca chronione prawem krajowym lub regionalnym;

  Poprawka  62

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik 1 – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik III – ustęp 2 – litera c – podpunkt viii b (nowy)

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

   

  (viiib) obszary sejsmiczne lub obszary narażone na wysokie ryzyko katastrofy naturalnej.

  Poprawka  63

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik IV – ustęp 1 – litera a

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, oraz zapotrzebowania w zakresie wody i gruntów w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji;

  a) opis cech fizycznych przedsięwzięcia, w tym, w stosownych przypadkach, jego ingerencji w struktury podpowierzchniowe, oraz zapotrzebowania w zakresie wody, energii i gruntów w czasie poszczególnych etapów budowy i eksploatacji oraz, w stosownych przypadkach, rozbiórki;

  Poprawka  64

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik IV – ustęp 1 – litera b

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  b) opis głównych cech procesów produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości stosowanych materiałów, zużycia energii i zasobów naturalnych (w tym wody, gruntów, gleby i różnorodności biologicznej);

  b) opis głównych cech procesów produkcyjnych, na przykład rodzaju i ilości stosowanych materiałów, zużycia energii i zasobów naturalnych (w tym wody, powietrza, gruntów, gleby i różnorodności biologicznej);

  Poprawka  65

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik IV – ustęp 5 – litera c

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, światła, ciepła i promieniowania, tworzenia niedogodności i usuwania odpadów;

  c) emisji zanieczyszczeń, hałasu, wibracji, światła, ciepła i promieniowania, tworzenia niedogodności i usuwania oraz recyklingu odpadów;

  Poprawka  66

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik IV – ustęp 5 – litera d

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, dziedzictwa kulturowego lub dla środowiska (np. w wyniku wypadków lub katastrof);

  d) zagrożeń dla zdrowia ludzkiego, dziedzictwa kulturowego lub dla środowiska (np. w wyniku wypadków lub katastrof wywołanych działaniem człowieka i katastrof naturalnych);

  Poprawka  67

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik IV – ustęp 5 – litera f

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  f) emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem;

  f) emisji gazów cieplarnianych, w tym związanych z użytkowaniem gruntów, ze zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem oraz zapotrzebowaniem przedsięwzięcia na energię;

  Poprawka  68

  Wniosek dotyczący dyrektywy

  Załącznik – punkt 2

  Dyrektywa 2011/92/UE

  Załącznik IV – ustęp 7

   

  Tekst proponowany przez Komisję

  Poprawka

  7. Opis środków przewidzianych w celu uniknięcia, ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia wszelkich znaczących skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, wszelkich proponowanych środków w zakresie monitorowania, takich jak przygotowanie analizy po realizacji przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych skutków dla środowiska. W opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono lub zrównoważono znaczące niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno etap budowy, jak i etap eksploatacji.

  7. Opis środków przewidzianych po pierwsze w celu uniknięcia, następnie w celu ograniczenia i, w miarę możliwości, zrównoważenia, co należy uważać za środek ostateczny, wszelkich znaczących skutków dla środowiska, o których mowa w pkt 5 i, w stosownych przypadkach, wszelkich proponowanych środków w zakresie monitorowania, takich jak przygotowanie analizy po realizacji przedsięwzięcia, dotyczącej niekorzystnych skutków dla środowiska. W opisie należy wyjaśnić, w jakim zakresie ograniczono lub zrównoważono znaczące niekorzystne skutki i uwzględnić zarówno etap budowy, jak i etap eksploatacji.

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

  Odsyłacze

  COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  19.11.2012

   

   

   

  Opinia wydana przez

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  PETI

  19.11.2012

  Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

  Data powołania

  Nikolaos Chountis

  6.11.2012

  Data przyjęcia

  19.6.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  25

  0

  1

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

  PROCEDURA

  Tytuł

  Zmiana dyrektywy 2011/92/UE w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne

  Odsyłacze

  COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

  Data przedstawienia w PE

  26.10.2012

   

   

   

  Komisja przedmiotowo właściwa

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  ENVI

  19.11.2012

   

   

   

  Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

  Data ogłoszenia na posiedzeniu

  TRAN

  18.4.2013

  REGI

  19.11.2012

  CULT

  19.11.2012

  LIBE

  19.11.2012

   

  PETI

  19.11.2012

   

   

   

  Opinia niewydana

  Data wydania decyzji

  REGI

  27.11.2012

  CULT

  6.11.2012

  LIBE

  27.11.2012

   

  Sprawozdawca(y)

  Data powołania

  Andrea Zanoni

  21.11.2012

   

   

   

  Rozpatrzenie w komisji

  6.5.2013

  19.6.2013

   

   

  Data przyjęcia

  11.7.2013

   

   

   

  Wynik głosowania końcowego

  +:

  –:

  0:

  49

  13

  3

  Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

  Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

  Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

  Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

  Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

  Data złożenia

  22.7.2013