RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Raportor: Andrea Zanoni


PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului și Consiliului (COM(2012)0628),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0367/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 13 februarie 2013[1],

–   având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 30 mai 2013[2],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și avizul Comisiei pentru transport și turism, precum și cel al Comisiei pentru petiții (A7-0277/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 2011/92/UE a armonizat principiile de evaluare a efectelor proiectelor asupra mediului prin introducerea de cerințe minime (în ceea ce privește tipul de proiecte evaluate, principalele obligații ale inițiatorilor, conținutul evaluării și participarea autorităților competente și a publicului) și contribuie la asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului și a sănătății umane.

(1) Directiva 2011/92/UE a armonizat principiile de evaluare a efectelor proiectelor asupra mediului prin introducerea de cerințe minime (în ceea ce privește tipul de proiecte evaluate, principalele obligații ale inițiatorilor, conținutul evaluării și participarea autorităților competente și a publicului) și contribuie la asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului și a sănătății umane. Ar trebui să se permită statelor membre să adopte norme mai stricte pentru a proteja mediul și sănătatea umană.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE să fie modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a simplifica diversele etape ale procedurii și pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile cu alte acte legislative și politici ale Uniunii, precum și cu strategiile și politicile elaborate de statele membre în domenii de competență națională.

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE să fie modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a simplifica diversele etape ale procedurii, pentru a alinia procedura la principiile reglementării inteligente și pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile cu alte acte legislative și politici ale Uniunii, precum și cu strategiile și politicile elaborate de statele membre în domenii de competență națională. Obiectivul final al modificării prezentei directive este o mai bună punere în aplicare la nivelul statelor membre. În numeroase cazuri, procedurile administrative au devenit prea complicate și îndelungate, ceea ce a generat întârzieri și riscuri suplimentare în ceea ce privește protecția mediului. În acest sens, simplificarea și armonizarea procedurilor ar trebui să fie unul dintre obiectivele prezentei directive. În vederea unei evaluări coordonate sau a unor proceduri comune atunci când sunt necesare mai multe evaluări ale impactului asupra mediului (EIM), de exemplu în cazul proiectelor transfrontaliere, dar și pentru definirea unor criterii mai specifice pentru evaluările obligatorii, trebuie să se analizeze dacă nu ar fi adecvat să se creeze un ghișeu unic.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Pentru a garanta aplicarea armonizată și protecția egală a mediului pe teritoriul întregii Uniuni, Comisia ar trebui, având în vedere rolul său de gardian al tratatelor, să asigure conformitatea calitativă, precum și cea procedurală, cu dispozițiile Directivei 2011/92/UE, inclusiv cu cele privind consultarea și participarea publicului.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) În cazul proiectelor care ar putea avea un impact transfrontalier asupra mediului, statele membre implicate ar trebui să instituie un organism de legătură comun, organizat în mod paritar, responsabil cu toate etapele procedurii. Autorizarea finală a proiectului necesită aprobarea tuturor statelor membre implicate.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 3 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3c) Directiva 2011/92/UE ar trebui să fie revizuită, de asemenea, de o manieră care să asigure îmbunătățirea protecției mediului, creșterea eficienței folosirii resurselor și sprijinirea unei creșteri durabile în Europa. În acest sens se impune o simplificare și armonizare a procedurilor prevăzute.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În ultimii zece ani, problemele de mediu, cum sunt utilizarea eficientă a resurselor, biodiversitatea, schimbările climatice și riscurile de dezastre, au devenit mai importante în elaborarea politicilor și trebuie, prin urmare, să constituie și elemente esențiale în procesul de evaluare și în cel decizional, în special în cazul proiectelor de infrastructură.

(4) În ultimii zece ani, problemele de mediu, cum sunt utilizarea eficientă și durabilă a resurselor, protejarea biodiversității, utilizarea terenurilor, schimbările climatice și riscurile de dezastre naturale sau antropice, au devenit mai importante în elaborarea politicilor. Prin urmare, ele ar trebui să constituie și elemente importante în procesul de evaluare și în cel decizional în cazul oricărui proiect public sau privat care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, în special în cazul proiectelor de infrastructură. Dat fiind că Comisia nu a instituit orientări cu privire la aplicarea Directivei 2011/92/UE în ceea ce privește conservarea patrimoniului istoric și cultural, Comisia ar trebui să propună o listă de criterii și de indicații, inclusiv în legătură cu impactul vizual , pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) A stipula că este necesar să se țină seama într-o mai mare măsură de criteriile de mediu în cazul tuturor proiectelor s-ar putea dovedi contraproductiv dacă ar folosi la sporirea complexității procedurilor implicate și la prelungirea timpului necesar pentru autorizarea și validarea fiecărei etape. Aceasta ar putea conduce la creșterea costurilor, putând chiar ajunge să reprezinte o amenințare pentru mediu dacă proiectele de infrastructură necesită o perioadă îndelungată de timp până la terminare.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Este esențial ca problemele de mediu legate de proiectele de infrastructură să nu distragă atenția de la faptul că, în mod inevitabil, orice proiect va avea un impact asupra mediului. De asemenea, este necesar să se pună accentul pe asigurarea unui echilibru dintre valoarea unui proiect și impactul său asupra mediului.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere energetic”, Comisia s-a angajat să includă considerente mai ample privind utilizarea eficientă a resurselor în contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE.

(5) În comunicarea sa intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere energetic”, Comisia s-a angajat să includă considerente mai ample privind utilizarea eficientă și sustenabilă a resurselor în contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11) Protecția și promovarea patrimoniului cultural și a peisajelor, care constituie parte integrantă a diversității culturale pe care Uniunea s-a angajat să o respecte și să o promoveze în conformitate cu articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se pot baza, în mod util, pe definițiile și principiile elaborate în convențiile relevante ale Consiliului Europei, în special Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, Convenția europeană a peisajului și Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate.

(11) Protecția și promovarea patrimoniului cultural și a peisajelor, care constituie parte integrantă a diversității culturale pe care Uniunea s-a angajat să o respecte și să o promoveze în conformitate cu articolul 167 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, se pot baza, în mod util, pe definițiile și principiile elaborate în convențiile relevante ale Consiliului Europei, în special Convenția pentru protecția patrimoniului arhitectural al Europei, Convenția europeană a peisajului, Convenția-cadru privind valoarea patrimoniului cultural pentru societate și Recomandarea internațională privind salvgardarea ansamblurilor istorice sau tradiționale și rolul lor în viața contemporană, adoptată în Nairobi, în 1976, de UNESCO.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 11 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(11a) Impactul vizual constituie un criteriu esențial în evaluarea impactului asupra mediului în ceea ce privește conservarea patrimoniului istoric și cultural, a peisajelor naturale și a zonelor urbane; acesta este un alt factor care ar trebui aplicat în cadrul evaluărilor.

Justificare

Impactul vizual există deja ca și criteriu în legislația națională a unor state membre precum Franța, Italia și Regatul Unit.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12) La aplicarea Directivei 2011/92/UE, este necesar să se asigure un mediu de afaceri competitiv, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, pentru a genera o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în concordanță cu obiectivele stabilite în comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

(12) La aplicarea Directivei 2011/92/UE, este necesar să se asigure o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, în concordanță cu obiectivele stabilite în comunicarea Comisiei intitulată „Europa 2020 – O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii”.

Justificare

Simplificarea considerentului. Garantarea competitivității întreprinderilor și a IMM-urilor este întotdeauna un lucru pozitiv, însă nu trebuie să prevaleze niciodată asupra garanțiilor de mediu pe care trebuie să le asigure proiectele.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12a) În vederea consolidării accesului publicului și a transparenței, în fiecare stat membru ar trebui pus la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații în format electronic privind mediul în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentei directive.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 12 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12b) Pentru a reduce sarcinile administrative, a facilita procesul decizional și a reduce costurile proiectelor, ar trebui luate măsurile necesare pentru standardizarea criteriilor în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană1, cu scopul de a putea sprijini utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile (BAT), a îmbunătăți competitivitatea și a preveni interpretarea standardelor în mod diferit.

 

_______________

 

1 JO L 316, 14.11.2012, p.12.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 12 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12c) Tot pentru a simplifica și facilita activitatea administrațiilor competente, ar trebui elaborate criterii de îndrumare care să ia în considerare caracteristicile diferitelor sectoare de activitate economică sau industrială. Aceasta ar trebui să se bazeze pe instrucțiunile în temeiul articolul 6 din Directiva 92/43/CEE a Consiliului privind conservarea habitatelor naturale și a speciilor de faună și floră sălbatică1.

 

_______________

 

1 JO L 206, 22.07.92, p.7.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 12 d (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(12d) Pentru a asigura conservarea optimă a patrimoniului istoric și cultural, Comisia și/sau statele membre ar trebui să elaboreze criterii de îndrumare.

Justificare

În multe situații, administrațiile nu cunosc foarte bine criteriile care sunt aplicabile sau trebuie evaluate în legătură cu conservarea patrimoniului istoric și cultural. Această măsură ar conferi o certitudine sporită.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile de urgență civilă, respectarea dispozițiilor Directivei 2011/92/UE poate avea efecte negative și, prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții prin care statele membre să fie autorizate să nu aplice directiva respectivă în anumite cazuri.

(13) Experiența a demonstrat că, în ceea ce privește proiectele care au drept obiectiv unic reacția în caz de urgență civilă, respectarea dispozițiilor Directivei 2011/92/UE poate avea efecte negative asupra realizării acestui obiectiv și, prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții prin care statele membre să fie autorizate să nu aplice directiva respectivă în aceste cazuri excepționale. În acest sens, directiva ar trebui să ia în considerare dispozițiile Convenției de la Espoo a CEE-ONU privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier care, în cazul proiectelor transfrontaliere, obligă statele participante să se informeze și să se consulte reciproc. În cadrul acestor proiecte transfrontaliere, Comisia ar trebui să joace un rol mai proactiv și de facilitare, atunci când acest lucru este potrivit și posibil.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Considerentul 13 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13a) Articolul 1 alineatul (4) din Directiva 2011/92/UE, care prevede că directiva nu se aplică proiectelor adoptate printr-un act specific al legislației naționale, prevede o derogare cu garanții procedurale limitate și ar putea să introducă posibilitatea de a eluda în mare măsură punerea în aplicare a directivei.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Considerentul 13 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13b). Experiența a demonstrat că este necesară introducerea unor norme clare pentru evitarea conflictului de interese care poate apărea între inițiatorul unui proiect supus evaluării impactului aspra mediului și autoritățile competente menționate la articolul 1 alineatul (2) litera (f) din Directiva 2011/92/UE. În special, autoritățile competente nu ar trebui să fie și inițiatorul proiectului și nici nu ar trebui să se afle într-o poziție de dependență, legătură sau subordonare față de inițiator. Din aceleași motive, este oportun să se prevadă că o autoritate desemnată competentă în sensul Directivei 2011/92/UE nu poate îndeplini această atribuție în cazul proiectelor supuse evaluării impactului asupra mediului pe care le-a inițiat ea însăși.

Justificare

Experiența dobândită în unele state membre a demonstrat că este necesară introducerea de norme precise pentru a stopa fenomenul grav al conflictului de interese, astfel încât să se garanteze realizarea efectivă a obiectivului procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Autoritățile competente însărcinate cu efectuarea evaluării nu pot în niciun caz să fie și inițiatorul proiectului și nici să se afle într-o poziție de dependență sau subordonare față de inițiator.

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Considerentul 13 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(13c) În cadrul evaluării impactului proiectelor asupra mediului se ține seama de principiul proporționalității. Cerințele care sunt impuse pentru evaluarea impactului asupra mediului al unui proiect ar trebui să fie proporționale cu anvergura sa și cu etapa în care se află.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Atunci când stabilesc dacă este probabil să se producă efecte semnificative asupra mediului, autoritățile competente trebuie să identifice cele mai relevante criterii care trebuie avute în vedere și să utilizeze eventualele informații suplimentare disponibile ca urmare a altor evaluări prevăzute în legislația Uniunii pentru a aplica în mod eficient procedura de evaluare. În această privință, este oportun să se specifice conținutul deciziei de verificare prealabilă, în special în cazul în care nu este necesară o evaluare de mediu.

(16) Atunci când stabilesc dacă este probabil să se producă efecte semnificative asupra mediului, autoritățile competente ar trebui să definească în mod clar și strict cele mai relevante criterii care trebuie avute în vedere și să utilizeze eventualele informații suplimentare disponibile ca urmare a altor evaluări prevăzute în legislația Uniunii pentru a aplica în mod eficient și transparent procedura de evaluare. În această privință, este oportun să se specifice conținutul deciziei de verificare prealabilă, în special în cazul în care nu este necesară o evaluare de mediu.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Considerentul 16 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(16a) Pentru a evita eforturile și cheltuielile inutile, proiectele care se înscriu în anexei II ar trebui să includă o declarație de intenție care să nu depășească niciodată 30 de pagini și caracteristicile și informațiile privind amplasarea proiectului care trebuie supus verificării prealabile, care ar trebui să constea în evaluarea inițială a viabilității sale. Această verificare prealabilă ar trebui să fie publică și să reflecte factorii stabiliți la articolul 3. Ar trebui să demonstreze efectele directe și indirecte semnificative ale proiectului.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Autoritățile competente trebuie să aibă obligația de a stabili domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor privind mediul care trebuie comunicate sub forma unui raport de mediu (delimitarea domeniului de aplicare a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea evaluării și pentru a simplifica procesul decizional, este important să se specifice, la nivelul Uniunii, categoriile de informații pe baza cărora autoritățile competente trebuie să facă stabilirea respectivă.

(17) Autoritățile competente ar trebui ca, atunci când consideră că este necesar sau dacă acest lucru este solicitat de inițiator, să redacteze un aviz prin care să stabilească domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor privind mediul care trebuie comunicate sub forma unui raport de mediu (delimitarea domeniului de aplicare a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea evaluării, simplificarea procedurilor și eficientizarea procesului decizional, este important să se specifice, la nivelul Uniunii, categoriile de informații pe baza cărora autoritățile competente ar trebui să facă stabilirea respectivă.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Raportul de mediu al unui proiect, care trebuie furnizat de inițiatorul proiectului, trebuie să includă o evaluare a unor alternative rezonabile relevante pentru proiectul propus, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază), pentru a ameliora calitatea procesului de evaluare și pentru a permite integrarea considerentelor de mediu într-o etapă timpurie a elaborării proiectului.

(18) Raportul de mediu al unui proiect, care trebuie furnizat de inițiatorul proiectului, ar trebui să includă o evaluare a unor alternative rezonabile relevante pentru proiectul propus, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază), pentru a ameliora calitatea procesului de evaluare comparativă și pentru a permite integrarea considerentelor de mediu într-o etapă timpurie a elaborării proiectului, cu scopul de a face posibilă adoptarea opțiunii celei mai sustenabile și cu impactul cel mai redus asupra mediului.

Justificare

Obiectivul evaluării eventualelor alternative rezonabile la proiectul propus constă în a face posibilă o alegere comparativă în cunoștință de cauză a opțiunii celei mai sustenabile și cu impactul cel mai redus asupra mediului.

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19) Trebuie luate măsuri pentru a se garanta că datele și informațiile incluse în rapoartele de mediu în conformitate cu anexa IV la Directiva 2011/92/UE sunt complete și de o calitate suficient de bună. Pentru a se evita duplicarea evaluărilor, statele membre trebuie să țină seama de faptul că evaluările de mediu pot fi efectuate la niveluri diferite sau folosind instrumente diferite.

(19) Ar trebui luate măsuri pentru a se garanta că datele și informațiile incluse în rapoartele de mediu în conformitate cu anexa IV la Directiva 2011/92/UE sunt complete și de o calitate suficient de bună.

Justificare

Este necesar să se evite posibilitatea ca inițiatorul să excludă includerea obligatorie în raportul de mediu a alternativelor la proiectul propus, din simplul motiv potrivit căruia evaluarea alternativelor trebuia realizată în faza de planificare.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Considerentul 19 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(19a) Ar trebui să se garanteze că experții care verifică rapoartele de mediu au, grație calificării și experienței lor, competența tehnică necesară pentru a îndeplini atribuțiile prevăzute de Directiva 2011/92/UE într-un mod obiectiv din punct de vedere științific și absolut independent față de inițiatorul proiectului și de autoritățile competente însele.

Justificare

Independența absolută a experților însărcinați de autoritățile competente cu verificarea informațiilor cuprinse în raportul de mediu este o cerință prealabilă fundamentală pentru garantarea unor evaluări de calitate ale impactului asupra mediului. O astfel de verificare trebuie să fie obiectivă din punct de vedere științific și nu trebuie să fie supusă vreunei interferențe sau unei influențe necorespunzătoare.

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În scopul asigurării transparenței și responsabilității, autoritatea competentă trebuie să aibă obligația de a-și justifica decizia de a acorda unui proiect aprobarea de dezvoltare, indicând faptul că a luat în considerare rezultatele consultărilor efectuate și informațiile relevante colectate.

(20) Pentru a asigura transparența și responsabilitatea, autoritatea competentă ar trebui să aibă obligația de a-și justifica în mod detaliat și cuprinzător decizia de a acorda unui proiect aprobarea de dezvoltare, indicând faptul că a luat în considerare rezultatele consultărilor efectuate în rândul publicului vizat și toate informațiile relevante colectate. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită, ar trebui să existe posibilitatea unei căi de atac pentru publicul vizat.

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Este oportun să se stabilească cerințe minime comune pentru monitorizarea efectelor negative semnificative ale construcției și funcționării proiectelor, pentru a se asigura o abordare comună la nivelul tuturor statelor membre și pentru a se garanta că, după implementarea unor măsuri de atenuare și compensatorii, nu există impacturi care să le depășească pe cele prevăzute inițial. Această monitorizare nu trebuie să se suprapună sau să se adauge monitorizării obligatorii în temeiul altor acte legislative ale Uniunii.

(21) Este oportun să se stabilească cerințe minime comune pentru monitorizarea efectelor negative semnificative ale punerii în aplicare și gestionării proiectelor, pentru a se asigura o abordare comună la nivelul tuturor statelor membre și pentru a se garanta că, după implementarea unor măsuri de atenuare și compensatorii, nu există impacturi care să le depășească pe cele prevăzute inițial. Ar trebui ca această monitorizare să nu se suprapună și nu se adauge monitorizării obligatorii în temeiul altor acte legislative ale Uniunii. În cazul în care rezultatele monitorizării indică prezența unor efecte negative neprevăzute, ar trebui să se prevadă o acțiune corectivă de remediere a problemei sub forma unor măsuri ulterioare de atenuare și/sau compensare.

Justificare

Introducerea monitorizării în noua directivă EIM este foarte importantă. Pentru a evita ca o astfel de acțiune de control ex-post să nu fie un obiectiv în sine, trebuie stabilit că, în cazul în care măsurile de atenuare și compensare prevăzute sunt ineficiente, inițiatorul trebuie să-și asume acțiunile corective ulterioare pentru a remedia eventualele efecte negative neprevăzute de proiectul autorizat.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22) Trebuie introduse termene pentru diversele etape ale evaluării de mediu a proiectelor pentru a stimula eficientizarea procesului decizional și pentru a spori certitudinea juridică, luând în considerare și natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus. Aceste termene nu trebuie în niciun caz să compromită standardele ridicate de protecție a mediului, în special cele care decurg din alte acte legislative ale Uniunii în domeniul mediului, și nici participarea efectivă a publicului și accesul la justiție.

(22) Ar trebui introduse termene rezonabile și previzibile pentru diversele etape ale evaluării de mediu a proiectelor pentru a stimula eficientizarea procesului decizional și pentru a spori securitatea juridică, luând în considerare și natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus. Aceste termene nu trebuie în niciun caz să compromită standardele ridicate de protecție a mediului, în special cele care decurg din alte acte legislative ale Uniunii în domeniul mediului, și nici participarea efectivă a publicului și accesul la justiție, iar eventualele prelungiri ar trebui acordate numai în cazuri excepționale.

Justificare

Stabilirea clară a termenelor este importantă pentru a asigura securitate juridică tuturor actorilor procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Prin urmare, este oportun să se precizeze că pot fi acordate în mod excepțional eventuale prelungiri ale termenelor prevăzute.

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Printre obiectivele Convenției Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite (CEE-ONU) privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în domeniul mediului (Convenția de la Aarhus), ratificată de UE și transpusă în legislația sa1, se numără garantarea dreptului populației de a participa la luarea de decizii în ceea ce privește aspecte legate de mediul înconjurător. Prin urmare, această participare, inclusiv participarea prin intermediul asociațiilor, al organizațiilor și al grupurilor și, în special, al organizațiilor nonguvernamentale care promovează protecția mediului, ar trebui încurajată în continuare. Mai mult, articolul 9 alineatele (2) și (4) din Convenția de la Aarhus prevede accesul la proceduri judiciare sau la alte proceduri pentru a contesta legalitatea de fond sau de procedură a deciziilor, a acțiunilor sau a omisiunilor care implică participarea publicului. De asemenea, ar trebui consolidate elementele prezentei directive în proiectele de transport transfrontalier, prin utilizarea structurilor existente de dezvoltare a coridoarelor de transport și a instrumentelor necesare pentru identificarea impactului potențial asupra mediului.

______________________

1 Decizia 2005/370/CE a Consiliului din 17 februarie 2005 (JO L 124, 17.5.2005, p. 1).

Justificare

Este redat, pe scurt, conținutul considerentelor 17, 19, 20 și 21 din vechea directivă. Principiile Convenției de la Aarhus ar trebui să fie incluse în continuare în considerentele noii directive.

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(23a). Pragurile de producție prevăzute pentru țiței și gaze naturale în anexa I la Directiva 2011/92/UE nu țin seama de specificitatea nivelurilor de producție zilnică de hidrocarburi neconvenționale, care adesea variază substanțial și sunt mai mici. Astfel, în ciuda impactului lor asupra mediului, proiectele referitoare la aceste hidrocarburi nu fac obiectul unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului. În conformitate cu principiul precauției, astfel cum s-a solicitat în rezoluția Parlamentului European din 21 noiembrie 2012 referitoare la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a uleiului de șist asupra mediului, este oportună introducerea hidrocarburilor neconvenționale (gazele de șist și uleiul de șist, gazele din formațiuni compacte, metanul din straturile de cărbune), definite pe baza caracteristicilor geologice, în anexa I la Directiva 2011/92/UE, indiferent de cantitatea extrasă, astfel încât proiectele referitoare la aceste hidrocarburi să fie supuse în mod sistematic evaluării impactului asupra mediului.

Justificare

Directiva actuală nu ținea seama de nivelurile de producție zilnică a hidrocarburilor neconvenționale, astfel încât, în ciuda impactului lor asupra mediului, proiectele referitoare la aceste hidrocarburi nu fac obiectul unei evaluări obligatorii a impactului asupra mediului. În conformitate cu principiul precauției, astfel cum a solicitat Parlamentului European în rezoluția sa din 21 noiembrie 2012, se propune introducerea hidrocarburilor neconvenționale (gazele și uleiul de șist și gazele din formațiuni compacte, la punctul 1 și metanul din straturile de cărbune, la punctul 2) în anexa I, pentru ca proiectele respective să fie supuse în mod sistematic evaluării impactului asupra mediului.

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24 a) Statele membre și ceilalți promotori de proiecte ar trebui să se asigure că evaluările proiectelor transfrontaliere sunt efectuate în mod eficient, evitându-se întârzierile inutile.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26) Pentru a ajusta criteriile de selecție și informațiile care trebuie furnizate în raportul de mediu la ultimele evoluții din domeniul tehnologic și al practicilor relevante, trebuie să se delege Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, cu privire la anexele II.A, III și IV la Directiva 2011/92/UE. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți.

(26) În vedere ajustării criteriilor de selecție și a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu la ultimele evoluții din domeniul tehnologic și al practicilor relevante, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește anexele II.A, III și IV la Directiva 2011/92/UE. Este deosebit de important ca, în timpul lucrărilor pregătitoare, Comisia să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure o transmitere simultană, în timp util și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(A se vedea amendamentul la considerentul 27.)

Justificare

Amendament tehnic pentru alinierea formulării considerentului la practicile mai recente.

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27) Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia trebuie să asigure transmiterea simultană, la timp și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

eliminat

(A se vedea amendamentul la considerentul 26.)

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

- executarea lucrărilor de construcții sau de demolări ori a altor instalații sau scheme,

- executarea lucrărilor de construcții sau a altor instalații sau scheme, inclusiv lucrări de demolare direct legate de realizarea lucrărilor de construcție;

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera aa (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa) la alineatul (2) litera (a), a doua liniuță se înlocuiește cu următorul text:

 

„– alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului, inclusiv cele care implică căutarea și exploatarea resurselor minerale;”

Justificare

Exploatarea resurselor minerale este inclusă deja în semnificația proiectului. Se adaugă căutarea de resurse minerale în vederea includerii măsurilor de explorare.

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera ab (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ab) la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

 

(c) «aprobare de dezvoltare» înseamnă decizia autorității sau a autorităților competente care împuternicesc inițiatorul proiectului să își înceapă proiectul.”

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarea definiție:

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarele definiții:

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra mediului›› înseamnă procesul de pregătire a unui raport de mediu, de desfășurare a unor consultări (inclusiv cu publicul vizat și cu autoritățile de mediu), evaluarea de către autoritatea competentă, ținând seama de raportul de mediu și de rezultatele consultărilor în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, precum și furnizarea de informații privind decizia luată în conformitate cu articolele 5 - 10.

(g) ‹‹evaluarea impactului asupra mediului›› înseamnă procesul de pregătire a unui raport de mediu de către inițiator, inclusiv examinarea unor alternative rezonabile, de desfășurare a consultărilor (inclusiv cu publicul vizat și cu autoritățile de mediu), evaluarea de către autoritatea competentă și/sau de autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1), ținând seama de raportul de mediu, inclusiv de datele privind poluarea generată de emisii, și de rezultatele consultărilor în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării, stabilind măsuri de monitorizare a efectelor adverse semnificative asupra mediului și măsurile de compensare și de atenuare, precum și furnizarea de informații privind decizia luată în conformitate cu articolele 5 - 10.

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) «independent» înseamnă capabil de exercițiul evaluării obiective și cuprinzătoare tehnico-științifice, fără niciun conflict de interes, fi el real, perceput sau aparent, cu autoritatea competentă, inițiatorul proiectului și/sau autoritățile naționale, regionale sau locale;

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gb) «tronson transfrontalier» înseamnă un tronson care asigură continuitatea unui proiect de interes comun între cele mai apropiate noduri urbane de ambele părți ale frontierei dintre două state membre sau dintre un stat membru și o țară vecină;

Justificare

Pentru a spori coerența prezentei directive cu Convenția Espoo și cu noul regulament TEN-T, este necesar să se păstreze aceeași formulare și aceleași definiții.

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gc) «standard» înseamnă o specificație tehnică, adoptată de un organism de standardizare recunoscut, pentru aplicare repetată sau continuă, a cărei respectare nu este obligatorie și poate fi unul dintre următoarele:

 

(i) «standard internațional» înseamnă un standard adoptat de un organism de standardizare internațional;

 

(ii) «standard european» înseamnă un standard adoptat de o organizație de standardizare europeană;

 

(iii) «standard armonizat» înseamnă un standard european adoptat pe baza unei solicitări din partea Comisiei pentru aplicarea legislației de armonizare a Uniunii;

 

(iv) "standard național" înseamnă un standard adoptat de un organism de standardizare național;

Justificare

Definiție din Regulamentul (UE) nr. 1025/2012 privind standardizarea europeană.

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g d (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gd) «situri urbane istorice» sunt parte dintr-un ansamblu mai larg, care cuprinde mediul natural și construit, precum și experiența de zi cu zi a locuitorilor săi; în acest mediu mai larg, îmbogățit cu valori de origine îndepărtată sau recentă și supus în permanență unui proces dinamic de transformări succesive, noile spații urbane pot fi considerate dovezi de mediu în etapele lor de formare.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g e (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ge) ‹‹acțiune corectivă›› înseamnă alte măsuri de atenuare și/sau compensare care pot fi realizate de inițiatorul proiectului pentru a remedia efecte adverse neprevăzute sau orice pierderi nete de biodiversitate identificate în cursul implementării proiectului, care pot apărea din cauza deficiențelor legate de atenuarea impactului asupra mediului, apărute în urma construirii sau exploatării unor proiecte pentru care s-a acordat deja aprobarea de dezvoltare;

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g f (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gf) «evaluarea impactului vizual”: impactul vizual se definește ca o modificare a aspectului sau a formelor peisajului construit sau natural și al zonelor urbane, rezultată ca urmare a dezvoltării, care poate fi pozitivă (îmbunătățire) sau negativă (deteriorare); evaluarea impactului vizual se referă și la demolarea construcțiilor protejate sau a celor care joacă un rol strategic pentru imaginea tradițională a unui spațiu sau a unui peisaj; acest concept cuprinde schimbările evidente ale topografiei geologice și orice alte obstacole, precum construcțiile sau zidurile, care afectează contemplarea naturii și armonia peisagistică; impactul vizual se evaluează în mare parte din punct de vedere calitativ, în funcție de aprecierea umană a peisajului și de interacțiunea umană cu acesta, precum și de valoarea pe care omul o dă unui spațiu (genius loci);

Justificare

Impactul vizual este esențial atunci când se face referire la zonele de coastă, fermele eoliene și clădirile istorice, printre altele.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g g (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gg) «procedură comună» înseamnă că, în cadrul procedurii comune, autoritatea competentă realizează o singură evaluare a impactului asupra mediului care integrează evaluările efectuate de una sau mai multe autorități, fără a aduce atingere eventualelor dispoziții prevăzute de alte acte legislative relevante ale Uniunii;

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g h (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(gh) «simplificare» înseamnă reducerea formelor și a procedurilor administrative, crearea de proceduri comune sau de instrumente de coordonare, în vederea integrării evaluărilor realizate de mai multe autorități; simplificare înseamnă și stabilirea de criterii comune, scurtarea termenelor pentru depunerea rapoartelor și consolidarea evaluărilor obiective și științifice;

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională sau reacția la urgențe civile, în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective.

(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, și, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională, în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Prezenta directivă nu se aplică proiectelor ale căror detalii sunt adoptate printr-un act legislativ special de drept intern, cu condiția ca obiectivele urmărite de prezenta directivă, inclusiv furnizarea de informații, să fie atinse prin procesul legislativ. O dată la doi ani, începând de la data specificată la articolul 2 alineatul (1) din Directiva XXX [OPOCE, vă rugăm să introduceți nr. prezentei directive], statele membre informează Comisia cu privire la orice aplicare a acestei dispoziții.

eliminat

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c a (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ca) se adaugă următorul alineat:

 

„(4a) Statele membre desemnează autoritatea sau autoritățile competente de o manieră prin care să se garanteze independența lor deplină în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor care le-au fost încredințate în temeiul prezentei directive. În special, autoritatea sau autoritățile competente sunt desemnate astfel încât să fie evitată orice relație de dependență, legătură sau subordonare între ele sau componentele lor și inițiator. O autoritate competentă nu își poate exercita atribuțiile care i-au fost încredințate în conformitate cu prezenta directivă în legătură cu un proiect al cărei inițiator este ea însăși.

Justificare

Experiența dobândită în unele state membre a demonstrat că este necesară introducerea de norme precise pentru a stopa fenomenul grav al conflictului de interese, astfel încât să se garanteze atingerea efectivă a obiectivului procedurii evaluării impactului asupra mediului. Autoritățile competente însărcinate cu efectuarea evaluării nu pot în niciun caz să coincidă cu inițiatorul proiectului și nici să se afle într-o poziție de dependență sau subordonare față de inițiator.

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 2 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. la articolul 2, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că, înaintea acordării autorizației, proiectele care ar putea avea efecte semnificative asupra mediului, în temeiul, între altele, al naturii, al dimensiunii și al localizării lor, fac obiectul unei cereri de aprobare de dezvoltare și al unei evaluări a efectelor lor, după consultarea cu publicul. Măsurile de monitorizare a efectelor adverse asupra mediului și măsurile de atenuare și compensare sunt luate, dacă este cazul, de autoritatea competentă, atunci când este acordată aprobarea de dezvoltare. Respectivele proiecte sunt definite la articolul 4.”

Justificare

Articolul 2 alineatul (1) este aliniat la noul text al articolului 8 alineatul (2) în care sunt prevăzute măsurile de monitorizare a efectelor adverse semnificative asupra mediului și măsurile de atenuare și compensare. Mai mult, participarea publicului este sporită.

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Articolul 2 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii trebuie să facă obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc cerințele legislației relevante a Uniunii.

(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii fac obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc cerințele legislației relevante a Uniunii, cu excepția cazului în care statele membre consideră că aplicarea procedurilor respective ar fi o măsură disproporționată.

În cadrul procedurii coordonate, autoritatea competentă coordonează diversele evaluări individuale prevăzute de legislația în cauză a Uniunii și realizate de mai multe autorități, fără a aduce atingere eventualelor dispoziții contrare prevăzute de alte acte legislative relevante ale Uniunii.

În cazul proiectelor care fac obiectul procedurii coordonate, autoritatea competentă coordonează diversele evaluări individuale prevăzute de legislația în cauză a Uniunii și realizate de diversele autorități, fără a aduce atingere altor acte legislative relevante ale Uniunii.

În cadrul procedurii comune, autoritatea competentă realizează o singură evaluare a impactului asupra mediului care integrează evaluările efectuate de una sau mai multe autorități, fără a aduce atingere eventualelor dispoziții contrare prevăzute de alte acte legislative relevante ale Uniunii.

În cazul proiectelor care fac obiectul procedurii comune, autoritatea competentă realizează o singură evaluare a impactului asupra mediului care integrează evaluările efectuate de una sau mai multe autorități, fără a aduce atingere altor acte legislative relevante ale Uniunii.

Statele membre numesc o singură autoritate care este responsabilă cu facilitarea procedurii de aprobare a dezvoltării pentru fiecare proiect.

Statele membre pot numi o singură autoritate care este responsabilă cu facilitarea procedurii de aprobare a dezvoltării pentru fiecare proiect.

 

La cererea unui stat membru, Comisia oferă sprijinul necesar pentru definirea și punerea în aplicare a procedurilor coordonate sau comune menționate la prezentul articol.

 

În cazul tuturor evaluărilor impactului asupra mediului, inițiatorul proiectului demonstrează în raportul de mediu că a luat în considerare toate actele legislative ale Uniunii care se aplică dezvoltării propuse pentru care sunt necesare evaluări individuale ale impactului asupra mediului.

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 2 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a. la articolul 2, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(4) Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 7, în cazuri excepționale, statele membre pot excepta, dacă astfel prevede legislația națională, un anumit proiect care are ca unic scop răspunderea la urgențele civile, în totalitate sau în parte, de la dispozițiile prevăzute de prezenta directivă, dacă această aplicare ar avea un efect advers asupra acestor scopuri.

 

În acest caz, statele membre pot informa și consulta publicul și:

 

(a) evaluează în ce măsură ar fi potrivită o altă formă de evaluare;

 

(b) pun la dispoziția publicului interesat informațiile obținute prin alte forme de evaluare menționate la litera (a), informațiile privind decizia de exceptare și motivele acordării acesteia;

 

(c) informează Comisia, înaintea acordării aprobării de dezvoltare, despre motivele care justifică acordarea exceptării și îi furnizează, dacă este cazul, informațiile puse la dispoziția propriilor resortisanți.

 

Comisia transmite de îndată documentele primite celorlalte state membre.

 

Comisia informează anual Parlamentul European și Consiliul cu privire la aplicarea prezentului alineat.”

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2011/92/UE

Articolul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 3

Articolul 3

Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu articolele 4 - 11, efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

(1) Evaluarea impactului asupra mediului identifică, descrie și evaluează într-o manieră corespunzătoare, în funcție de fiecare caz și în conformitate cu articolele 4 - 11, efectele semnificative directe și indirecte ale unui proiect asupra următorilor factori:

(a) populația, sănătatea umană și biodiversitatea, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului(**);

(a) populația, sănătatea umană și biodiversitatea, inclusiv flora și fauna, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivelor 92/43/CEE, 2000/60/CE și 2009/147/CE;

(b) terenurile, solul, apa, aerul și schimbările climatice;

(b) terenurile, solul, subsolul, apa, aerul și clima;

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul;

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul;

(d) interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b) și (c);

(d) interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b) și (c);

(e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența factorilor menționați la literele (a), (b) și (c), la riscurile de dezastre naturale și antropice.

(e) expunerea, vulnerabilitatea și reziliența factorilor menționați la literele (a), (b) și (c), la riscurile probabile de dezastre naturale și antropice.

 

(1a) Atunci când există o standardizare a procedurilor disponibile pentru un anumit proiect sau o instalație în conformitate cu criteriile BAT, autoritatea competentă trebuie țină seama de acea standardizare și să își concentreze evaluarea impactului asupra mediului pe amplasarea instalațiilor sau a proiectului.

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4

Directiva 2011/92/UE

Articolul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Articolul 4 se modifică după cum urmează:

4. Articolul 4 se înlocuiește cu următorul text:

(a) alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

 

 

„Articolul 4

 

(1) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), proiectele enumerate la anexa I se supun unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

 

(2) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), pentru proiectele enumerate în anexa II, statele membre stabilesc dacă proiectul trebuie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10. Statele membre stabilesc aceasta, după consultarea publicului:

 

(a) pe baza unei analize de la caz la caz;

 

sau

 

(b) pe baza pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru.

 

Statele membre pot decide aplicarea ambelor proceduri menționate la literele (a) și (b).

„(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, inițiatorul furnizează informații cu privire la caracteristicile proiectului, la impactul său potențial asupra mediului și la măsurile avute în vedere pentru evitarea și reducerea efectelor semnificative. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A.

(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, inițiatorul furnizează un rezumat al informațiilor cu privire la caracteristicile proiectului, la impactul său potențial asupra mediului și la măsurile avute în vedere pentru evitarea și reducerea efectelor semnificative. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A. Totalitatea informațiilor care trebuie furnizate de inițiatorul proiectului este limitată la minimul necesar și se limitează la aspectele-cheie care permit autorității competente să ia decizia sa în temeiul alineatului (2). Informațiile respective sunt puse la dispoziția publicului înainte de decizia menționată la alineatul (2), care este publicată pe internet, asigurând, astfel, o mai bună transparență și o mai mare accesibilitate pentru public.

(4) Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau se fixează praguri sau criterii în scopul aplicării alineatului (2), autoritatea competentă ia în considerare criteriile de selecție legate de caracteristicile și de amplasarea proiectului, precum și posibilul său impact asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor de selecție care trebuie utilizate este specificată în anexa III.”

(4) Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau se fixează praguri sau criterii în scopul aplicării alineatului (2), autoritatea competentă ia în considerare criteriile de selecție relevante legate de caracteristicile și de amplasarea proiectului, precum și posibilul său impact asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor de selecție este specificată în anexa III.

(b) Se adaugă următoarele alineate (5) și (6):

 

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2), pe baza informațiilor furnizate de inițiatorul proiectului și ținând seama, acolo unde este cazul, de rezultatele studiilor, ale verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului, care decurg din alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în temeiul alineatului (2):

(5) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2), pe baza informațiilor furnizate de inițiatorul proiectului în temeiul alineatului (3) și ținând seama, acolo unde este cazul, de comentariile publicului și ale autorităților locale implicate, de rezultatele studiilor, ale verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului, care decurg din alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în temeiul alineatului (2):

(a) precizează modul în care s-a ținut seama de criteriile din anexa III;

 

(b) include motivele pentru care s-a solicitat sau nu s-a solicitat o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 - 10;

(b) include motivele pentru care s-a solicitat sau nu s-a solicitat o evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 - 10, în special în ceea ce privește criteriile relevante enumerate la anexa III;

(c) include o descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea oricăror efecte semnificative asupra mediului, în cazul în care se decide că nu trebuie realizată nicio evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 - 10;

(c) include o descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea și reducerea oricăror efecte semnificative asupra mediului, în cazul în care se decide că nu trebuie realizată nicio evaluare a impactului asupra mediului în temeiul articolelor 5 - 10;

(d) se pune la dispoziția publicului.

(d) se pune la dispoziția publicului.

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni de la depunerea cererii de aprobare a dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul proiectului să fi comunicat toate informațiile necesare. În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și la data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2) într-o perioadă de timp stabilită de statul membru, care să nu depășească 90 de zile de la depunerea cererii de aprobare a dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul proiectului să fi comunicat toate informațiile necesare în temeiul alineatului (3). În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi o dată, în mod excepțional, termenul respectiv cu o perioadă de timp suplimentară, stabilită de statul membru, care să nu depășească 60 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează în scris inițiatorul proiectului cu privire la motivele prelungirii și la data la care preconizează că va lua decizia, punând la dispoziția publicului informațiile menționate la articolul 6 alineatul (2).

Dacă proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în conformitate cu articolele 5 - 10, decizia în temeiul articolului (2) din prezentul articol include informațiile prevăzute la articolul 5 alineatul (2).”

Dacă proiectul face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului în conformitate cu articolele 5 - 10, decizia în temeiul articolului (2) din prezentul articol include avizul prevăzut la articolul 5 alineatul (2), dacă s-a solicitat un asemenea aviz în conformitate cu articolul respectiv.”

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Dacă evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată în conformitate cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un raport de mediu. Raportul de mediu se bazează pe elementele stabilite în temeiul alineatului (2) din prezentul articol și include informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul luării unor decizii în cunoștință de cauză privind impacturile proiectului propus asupra mediului, ținând seama de actualele cunoștințe și metode de evaluare, de caracteristicile, capacitatea tehnică și amplasarea proiectului, de caracteristicile impactului potențial, de alternativele la proiectul propus și de măsura în care anumite aspecte (inclusiv evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-un mod mai corespunzător la diferite niveluri, inclusiv la nivel de planificare, sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu este specificată în anexa IV.

(1) Dacă evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată în conformitate cu articolele 5-10, inițiatorul depune un raport de mediu. Raportul de mediu se bazează pe avizul redactat în temeiul alineatului (2) din prezentul articol, dacă este cazul, și include informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul luării unor decizii în cunoștință de cauză privind impacturile proiectului propus asupra mediului, ținând seama de actualele cunoștințe și metode de evaluare, de caracteristicile, capacitatea tehnică și amplasarea proiectului, precum și de caracteristicile impactului potențial. Raportul de mediu include, de asemenea, alternative rezonabile avute în vedere de inițiatorul proiectului, care sunt relevante pentru proiectul propus și caracteristicile sale specifice și care permit evaluarea comparativă a sustenabilității alternativelor avute în vedere având în vedere impactul lor semnificativ. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu este specificată în anexa IV. În raportul de mediu se include un rezumat netehnic al informațiilor furnizate.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, stabilește domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie incluse de către inițiatorul proiectului în raportul de mediu, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol. Concret, autoritatea competentă stabilește:

(2) Dacă inițiatorul proiectului o cere la depunerea unei cereri de aprobare a dezvoltării sau dacă autoritatea sau autoritățile competente menționate la articolul 6 alineatul (1) consideră că este necesar, autoritatea competentă, după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1), a inițiatorului și a publicului vizat, publică un aviz în care stabilește domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie incluse de către inițiatorul proiectului în raportul de mediu, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol incluzând, în special:

(a) deciziile și avizele care trebuie obținute;

 

(b) autoritățile și publicul care ar putea fi implicat;

(b) autoritățile și publicul care ar putea fi implicat;

(c) etapele individuale ale procedurii și durata acestora;

(c) etapele individuale ale procedurii și termenele pentru durata acestora;

(d) alternative rezonabile relevante la proiectul propus și particularitățile ale acestora;

(d) alternative rezonabile care pot fi avute în vedere de inițiatorul proiectului, care sunt relevante pentru proiectul propus, particularitățile acestuia și impactul său semnificativ asupra mediului;

(e) caracteristicile de mediu menționate la articolul 3 care pot fi afectate în mod semnificativ;

 

(f) informațiile relevante care trebuie furnizate cu privire la particularitățile unui anumit proiect sau tip de proiect;

(f) informațiile relevante care trebuie furnizate cu privire la particularitățile unui anumit proiect sau tip de proiect;

(g) informațiile și cunoștințele disponibile și obținute la alte niveluri ale procesului decizional sau prin intermediul altor acte legislative ale Uniunii, precum și metodele de evaluare care trebuie utilizate.

(g) informațiile și cunoștințele disponibile și obținute la alte niveluri ale procesului decizional sau prin intermediul altor acte legislative ale Uniunii, precum și metodele de evaluare care trebuie utilizate.

Autoritatea competentă poate, de asemenea, să solicite asistență din partea unor experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic, menționați la alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri de informații suplimentare numai dacă acestea sunt justificate de circumstanțe noi și sunt explicate în mod corespunzător de autoritatea competentă.

Autoritatea competentă poate, de asemenea, să solicite asistență din partea unor experți independenți calificați și competenți din punct de vedere tehnic, menționați la alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri de informații suplimentare numai dacă acestea sunt justificate de circumstanțe noi și sunt explicate în mod corespunzător de autoritatea competentă.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Pentru a se garanta integralitatea și nivelul suficient al calității rapoartelor de mediu menționate la articolul 5 alineatul (1):

(3) Pentru a se garanta integralitatea și nivelul suficient al calității rapoartelor de mediu menționate la articolul 5 alineatul (1):

(a) inițiatorul proiectului se asigură că raportul de mediu este pregătit de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului se asigură că raportul de mediu este pregătit de experți calificați și competenți din punct de vedere tehnic și

(b) autoritatea competentă se asigură că raportul de mediu este verificat de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic și/sau de comitete de experți naționali.

(b) autoritatea competentă se asigură că raportul de mediu este verificat de experți independenți calificați și competenți din punct de vedere tehnic și/sau de comitete de experți naționali, a căror nume sunt făcute publice.

În cazul în care autoritatea competentă a fost asistată de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic la pregătirea stabilirii elementelor menționate la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a fost asistată de experți independenți calificați și competenți din punct de vedere tehnic la pregătirea stabilirii elementelor menționate la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului pentru pregătirea raportului de mediu.

Măsurile detaliate privind utilizarea și selecționarea experților acreditați și competenți din punct de vedere tehnic (de exemplu, calificările necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, autorizarea și descalificarea) sunt stabilite de statele membre.

Măsurile detaliate privind utilizarea și selecționarea experților calificați și competenți din punct de vedere tehnic (de exemplu, experiența și calificările necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, autorizarea și descalificarea) sunt stabilite de statele membre. Experții calificați și competenți din punct de vedere tehnic și comitetele de experți naționali trebuie să ofere garanții adecvate de competență și imparțialitate la verificarea rapoartelor de mediu sau a altor informații privind mediul în conformitate cu prezenta directivă, asigurând o evaluare obiectivă și independentă din punct de vedere științific, fără interferențe sau influențe din partea autorității competente, a inițiatorului sau a autorităților naționale. Acești experți sunt responsabili de evaluările impactului asupra mediului pe care le realizează sau supraveghează sau pentru care au emis un aviz pozitiv sau negativ.

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a. Se introduce următorul articol:

 

„Articolul 5a

 

În cazul proiectelor transfrontaliere, statele membre și țările vecine implicate iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile competente respective cooperează pentru a realiza în comun o evaluare transfrontalieră integrată și coerentă a impactului asupra mediului, din faza incipientă a planificării, în conformitate cu legislația aplicabilă privind cofinanțarea de către Uniune.

 

În cazul proiectelor de transport din cadrul rețelei trans-europene de transport, se identifică impactul potențial asupra rețelei Natura 2000, folosind sistemul TENTec și programul informatic Natura 2000 ale Comisiei, precum și posibilele alternative.”

Justificare

În cazul proiectelor de infrastructuri de transport ar trebui să se folosească în comun instrumentele informatice ale TEN-T și ale Natura 2000 pentru a preveni într-un stadiu incipient eventualele probleme.

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 – litera -a (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul -1 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) se introduce următorul alineat:

 

“(-1) Publicul are dreptul de a solicita e evaluare a impactului asupra mediului a unui anumit proiect considerat ca fiind problematic, folosind în acest context mecanisme de participare activă care implică în special locuitorii, autoritățile locale sau organizațiile neguvernamentale.

 

Statele membre iau măsurile necesare și stabilesc condițiile necesare pentru punerea în aplicare a acestui drept.”

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 – litera a a (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-aa) alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că autoritățile care ar putea fi interesate de un proiect, prin natura responsabilităților lor specifice în materie de mediu sau prin competența teritorială, au posibilitatea să emită un aviz cu privire la informațiile furnizate de inițiatorul proiectului și la cererea de aprobare de dezvoltare. În acest sens, statele membre desemnează autoritățile care trebuie consultate, în general sau de la caz la caz. Informațiile colectate în conformitate cu articolul 5 sunt transmise autorităților respective. Statele membre stabilesc normele de aplicare privind consultarea.”

Justificare

Trebuie precizat că printre autoritățile care sunt interesate de un proiect care face obiectul EIM și care trebuie consultate se numără, de asemenea, autoritățile locale pe teritoriul cărora se desfășoară proiectul, în cazul în care aceste autorități nu sunt aceleași cu autoritatea sau autoritățile competente.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 – litera a b (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ab) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Publicul este informat printr-un portal central care este accesibil publicului în mod electronic în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu*, prin anunțuri publice și prin alte mijloace adecvate, precum mijloacele electronice, cu privire la următoarele aspecte la începutul procedurii de luare a deciziilor privind mediul menționată la articolul 2 alineatul (2) și de îndată ce informațiile pot fi furnizate în limite rezonabile:

 

(a) solicitarea de aprobare de dezvoltare;

 

(b) faptul că proiectul este supus unei proceduri de evaluare a impactului asupra mediului și, după caz, faptul că se aplică articolul 7;

 

(c) datele privind autoritățile competente responsabile de luarea deciziei, cele de la care pot fi obținute informații relevante, cele cărora le pot fi prezentate observații sau întrebări și detalii privind termenele pentru transmiterea observațiilor și a întrebărilor;

 

(d) natura deciziilor posibile sau, în cazul în care există, a proiectului de decizie;

 

(e) o precizare privind disponibilitatea informațiilor colectate în conformitate cu articolul 5;

 

(f) o precizare a orelor și a locurilor în care și a mijloacelor prin care vor fi oferite informațiile relevante;

 

(g) detalii privind sistemele de participare a publicului instituite în conformitate cu alineatul (5) al prezentului articol;

 

(ga) faptul că articolul 8 alineatul (2) este aplicabil și detalii privind revizuirea sau modificarea raportului de mediu și a măsurilor suplimentare de atenuare sau compensare examinate;

 

(gb) rezultatele monitorizării realizate în temeiul articolului 8 alineatul (2).”

 

_________________

* JO L 41, 14.2.2003, p. 26

Justificare

Având în vedere consolidarea accesului și transparența, în fiecare stat membru ar trebui pus la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații electronice privind mediul. Mai mult, noile litere (ga) și (gb) prevăd accesul la informații în ceea ce privește revizuirea sau modificarea raportului de mediu, precum și măsurile suplimentare de atenuare sau compensare, stabilite în noul text al articolului 8 alineatul (2).

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 – litera a c (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ac) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(3) Statele membre se asigură că următoarele elemente sunt puse la dispoziția publicului interesat, în termene rezonabile, cel puțin printr-un portal central care este accesibil publicului în mod electronic:

 

(a) orice informații colectate în conformitate cu articolul 5;

 

(b) în conformitate cu legislația internă, principalele rapoarte și îndrumări emise pentru autoritatea sau autoritățile competente în momentul în care publicul interesat este informat în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol;

 

(c) în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu, alte informații decât cele menționate la alineatul (2) al prezentului articol care sunt relevante pentru decizia adoptată în conformitate cu articolul 8 al prezentei Directive și care devin disponibile numai după ce publicul interesat a fost informat în conformitate cu alineatul (2) al prezentului articol.”

Justificare

Având în vedere consolidarea accesului și a transparenței, în fiecare stat membru ar trebui pus la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații electronice privind mediul.

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 – litera a d (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-ad) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(5) Normele de informare a publicului (de exemplu, lipirea unor afișe pe o anumită rază sau publicarea în ziarele locale) și de consultare a publicului interesat (de exemplu, prin depunerea de materiale în scris sau prin anchete publice) se stabilesc de către statele membre. Statele membre iau măsurile necesare pentru a garanta că informațiile relevante sunt furnizate prin intermediul unui portal central, accesibil publicului în format electronic, în conformitate cu articolul 7 alineatul (1) din Directiva 2003/4/CE.”

Justificare

În vederea consolidării accesului și a transparenței, în fiecare stat membru ar trebui pus la dispoziție un portal central care să furnizeze, în timp util, informații electronice privind mediul.

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 6 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Termenele pentru consultarea publicului vizat cu privire la raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri excepționale, dacă natura, complexitatea, amplasarea sau anvergura proiectului propus o cer, autoritatea competentă poate extinde termenul respectiv cu încă 30 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea.

(7) Termenele pentru consultarea publicului vizat cu privire la raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri excepționale, dacă natura, complexitatea, amplasarea sau anvergura proiectului propus o cer, autoritatea competentă poate extinde termenul respectiv cu încă cel mult 30 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea.

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b a (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) se adaugă următorul alineat:

 

„(7a) Pentru a asigura participarea efectivă a publicului implicat la procedurile decizionale, statele membre garantează că publicul are acces rapid și ușor în orice moment la autoritatea sau autoritățile responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor ce decurg din prezenta directivă și la informațiile de contact ale acestora, indiferent de orice proiect specific în derulare care face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului; de asemenea, statele membre garantează că se acordă atenția cuvenită comentariilor și opiniilor exprimate de public.”

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a. La articolul 7, se adaugă alineatul următor:

 

„(5a) În cazul proiectelor transfrontaliere de interes comun în domeniul transporturilor, incluse într-unul dintre coridoarele prevăzute în anexa I la Regulamentul ...+ de instituire a mecanismului Conectarea Europei, statele membre sunt implicate în coordonarea lucrărilor de consultări publice. Coordonatorul se asigură că planificarea noilor infrastructuri include o consultare publică extinsă a tuturor părților interesate și a societății civile. În orice caz, coordonatorul poate propune modalități de dezvoltare a planului privind coridorul și de punere în aplicare a acestuia într-un mod echilibrat.”

 

________________

+ JO: a se introduce numărul, data și titlul Regulamentului de instituire a mecanismului Conectarea Europei (2011/0302(COD)).

Justificare

Ar trebui să se poată apela la coordonatorii coridoarelor din cadrul rețelei trans-europene de transport în lucrările de consultări publice, astfel încât să se poată identifica într-o etapă timpurie eventualele probleme ce pot apărea, ținând cont de dificultatea sporită a proiectelor transfrontaliere.

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Articolul 8

Articolul 8

 

(-1) Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura că proiectele sunt construite și operate în conformitate cu următoarele principii:

 

(a) sunt luate toate măsurile preventive corespunzătoare împotriva poluării și nu este cauzată nicio poluare semnificativă;

 

(b) sunt aplicate cele mai bune tehnici disponibile și resursele naturale și energia sunt utilizate în mod eficient;

 

(c) generarea de deșeuri este prevenită și, atunci când sunt generate deșeuri, acestea, în ordinea priorității și în conformitate cu Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deșeurile*, sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare, valorificare sau, atunci când acest lucru este imposibil din punct de vedere tehnic și economic, sunt eliminate, evitând sau reducând totodată orice impact asupra mediului;

 

(d) sunt luate măsurile necesare pentru a preveni accidentele și a limita consecințele acestora;

 

(e) sunt luate măsurile necesare după încetarea definitivă a activităților, pentru a evita orice risc de poluare și pentru a readuce șantierul de lucru la o stare satisfăcătoare.

 

În cazul în care un standard de calitate a mediului impune condiții mai stricte decât cele care pot fi atinse prin utilizarea celor mai bune tehnici disponibile, în aprobarea de dezvoltare sunt incluse măsuri suplimentare, fără a aduce atingere altor măsuri care pot fi luate pentru a respecta standardele de calitate a mediului.

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 se iau în considerare în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării. În acest scop, decizia de acordare a aprobării de dezvoltare trebuie să conțină următoarele informații:

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile adunate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 sunt  luate în considerare în mod corespunzător și sunt evaluate în mod amănunțit în cadrul procedurii de autorizare. Decizia de acordare a aprobării de dezvoltare include următoarele informații:

(a) evaluarea de mediu a autorității competente menționate la articolul 3 și condițiile de mediu anexate deciziei, inclusiv o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, dacă este posibil, de compensare a efectelor negative semnificative;

(a) rezultatele evaluării de mediu a autorității competente menționate la articolul 3, inclusiv un rezumat al observațiilor și opiniilor primite în temeiul articolelor 6 și 7, și condițiile de mediu anexate deciziei, inclusiv o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, dacă este posibil, de compensare a efectelor negative semnificative;

(b) principalele motive pentru alegerea proiectului astfel cum este adoptat, în lumina celorlalte alternative avute în vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază);

(b) o sinteză a evaluării alternativelor rezonabile avute în vedere, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază)

(c) un rezumat al observațiilor primite în temeiul articolelor 6 și 7;

 

(d) o declarație care să rezume modul în care considerentele de mediu au fost integrate în aprobarea de dezvoltare și modul în care au fost încorporate sau luate în considerare în alt mod rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7.

(d) o declarație care să rezume modul în care considerentele de mediu au fost integrate în aprobarea de dezvoltare și modul în care au fost încorporate sau luate în considerare în alt mod raportul de mediu, rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7.

Pentru proiectele care pot avea efecte negative semnificative la nivel transfrontalier, autoritatea competentă furnizează informații în cazul în care nu a ținut seama de observațiile primite de la statul membru afectat în timpul consultărilor desfășurate în temeiul articolului 7.

Pentru proiectele care pot avea efecte negative semnificative la nivel transfrontalier, autoritatea competentă furnizează informații în cazul în care nu a ținut seama de observațiile primite de la statul membru afectat în timpul consultărilor desfășurate în temeiul articolului 7.

(2) Dacă, în urma consultărilor și informațiilor colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, se concluzionează că un proiect va avea efecte negative semnificative asupra mediului, autoritatea competentă, cât mai curând posibil și în strânsă cooperare cu autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul proiectului, examinează oportunitatea revizuirii raportului de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) și a modificării proiectului în scopul evitării sau al reducerii efectelor negative, precum și necesitatea unor măsuri suplimentare de atenuare sau compensatorii.

(2) Dacă, în lumina consultărilor și a informațiilor colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, autoritatea competentă concluzionează că un proiect va avea efecte negative semnificative asupra mediului, autoritatea competentă, cât mai curând posibil și după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și cu inițiatorul proiectului, examinează dacă să refuze acordarea aprobării de dezvoltare sau dacă să se revizuiască raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) și să se modifice proiectul pentru a evita sau reduce efectele negative, precum și dacă sunt necesare măsuri suplimentare de atenuare sau compensatorii în conformitate cu legislația aplicabilă. Într-o eventuală fază de revizuire a raportului de mediu trebuie totuși garantată informarea publicului în conformitate cu articolul 6 alineatul (2).

Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului, pentru a evalua implementarea și eficacitatea preconizată a măsurilor de atenuare și compensatorii, precum și pentru a identifica eventualele efecte negative neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură, în conformitate cu legislația aplicabilă, că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului în timpul fazelor de construire, gestionare, demolare și post-închidere, pentru a evalua implementarea și eficacitatea preconizată a măsurilor de atenuare și compensatorii, precum și pentru a identifica eventualele efecte negative neprevăzute.

Tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării trebuie să fie proporționale cu natura, amplasarea și anvergura proiectului propus, precum și cu gravitatea efectelor asupra mediului.

Tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării sunt conforme cu cerințele care decurg din alte acte legislative ale Uniunii, precum și proporționale cu natura, amplasarea și anvergura proiectului propus, precum și cu gravitatea efectelor asupra mediului. Rezultatele acestei monitorizări sunt comunicate autorității competente și puse la dispoziția publicului într-un format ușor accesibil.

Dacă este cazul, se pot utiliza măsuri de monitorizare existente care decurg din alte acte legislative ale Uniunii.

Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de monitorizare, inclusiv cele care decurg din alte acte legislative ale Uniunii sau acte legislative naționale.

 

Dacă monitorizarea indică faptul că măsurile de atenuare sau compensatorii nu sunt suficiente sau se observă efecte adverse semnificative neprevăzute asupra mediului, autoritatea competentă stabilește măsuri corective de atenuare sau compensatorii în conformitate cu legislația aplicabilă.

(3) După transmiterea către autoritatea competentă a tuturor informațiilor necesare colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor specifice solicitate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, și după finalizarea consultărilor menționate la articolele 6 și 7, autoritatea competentă își finalizează în termen de trei luni raportul privind impactul proiectului asupra mediului.

(3) După transmiterea către autoritatea competentă a tuturor informațiilor necesare colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7, inclusiv, dacă este cazul, a evaluărilor specifice solicitate în temeiul altor acte legislative ale Uniunii, și după finalizarea consultărilor menționate la articolele 6 și 7, autoritatea competentă își finalizează raportul privind impactul proiectului asupra mediului într-un termen stabilit de statul membru, dar care să nu depășească 90 de zile.

În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele prelungirii și la data la care preconizează că își va lua decizia.

În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi în mod excepțional termenul respectiv cu o perioadă de timp suplimentară, stabilită de statul membru, dar care să nu depășească 90 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează în scris inițiatorul proiectului cu privire la motivele prelungirii și la data la care preconizează că își va lua decizia.

(4) Înainte de luarea unei decizii privind acordarea sau neacordarea aprobării de dezvoltare, autoritatea competentă verifică dacă informațiile din raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) sunt actualizate, în special în ceea ce privește măsurile avute în vedere pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea eventualelor efecte negative semnificative.

(4) Înainte de luarea unei decizii privind acordarea sau neacordarea aprobării de dezvoltare, autoritatea competentă verifică dacă informațiile din raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) sunt actualizate.

 

__________

* JO L 312, 22.11.2008, p. 3.

Amendamentul  69

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera a

Directiva 2011/92/UE

Articolul 9 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) La adoptarea unei decizii de acordare sau de refuzare a aprobării de dezvoltare, autoritatea sau autoritățile competente informează în acest sens publicul și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1), în conformitate cu procedurile adecvate, și pune la dispoziția publicului următoarele informații:

(1) La adoptarea unei decizii de acordare sau de refuzare a aprobării de dezvoltare sau a unei alte decizii emise în vederea respectării cerințelor prezentei directive, autoritatea sau autoritățile competente informează în acest sens publicul și autoritățile menționate la articolul 6 alineatul (1), cât de curând posibil și în conformitate cu procedurile naționale, cel târziu în termen de 10 zile lucrătoare. Autoritatea sau autoritățile competente pun decizia la dispoziția publicului și a autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1), în conformitate cu Directiva 2003/4/CE.

(a) conținutul deciziei și orice condiții anexate acesteia;

 

(b) după examinarea raportului de mediu, precum și a preocupărilor și a opiniilor exprimate de publicul implicat, principalele motive și considerații pe care se bazează decizia, inclusiv informații privind procesul de participare a publicului;

 

(c) o descriere a principalelor măsuri de evitare, de reducere și, dacă este posibil, de compensare a efectelor negative semnificative.”

 

(d) dacă este cazul, o descriere a măsurilor de monitorizare menționate la articolul 8 alineatul (2).

 

Amendamentul  70

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot, de asemenea, să decidă să pună la dispoziția publicului informațiile menționate la alineatul (1), după ce autoritatea competentă își finalizează evaluarea impactului proiectului asupra mediului.

(3) Statele membre pun la dispoziția publicului informațiile menționate la alineatul (1), înaintea adoptării unei decizii cu privire la acordarea sau respingerea autorizării, după ce autoritatea competentă își finalizează evaluarea impactului proiectului asupra mediului.

Amendamentul  71

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera b a (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 9 – alineatele 3 a și 3 b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

 

 

(ba) se introduc următoarele alineate:

 

„(3a) Publicul poate contesta în instanță și poate cere inclusiv măsuri restrictive în ceea ce privește decizia privind aprobarea dezvoltării prin inițierea de proceduri judiciare în termen de trei luni de la publicarea deciziei oficiale pronunțate de către autoritatea competentă.”

 

(3b). Autoritatea sau autoritățile competente se asigură că proiectele cu aprobare de dezvoltare nu încep înainte de expirarea termenului de depunere a contestației judiciare.”

Amendamentul  72

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 10 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a. La articolul 10, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

 

„Dispozițiile prezentei directive nu aduc atingere obligației autorităților competente de a respecta limitele impuse de actele cu putere de lege și de actele administrative de drept intern și de practicile legale acceptate cu privire la secretul industrial și comercial, inclusiv la proprietatea intelectuală și la protecția interesului public, dacă sunt în conformitate cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE.”

Justificare

Este necesară coordonarea dispozițiilor prezentei directive cu privire la accesul la informațiile referitoare la evaluarea impactului asupra mediului cu dispozițiile Directivei 2003/4/CE în ceea ce privește accesul publicului la informațiile despre mediu, participarea publicului la procesul decizional și accesul la justiție în domeniul mediului.

Amendamentul  73

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 b (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 10 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9b. se introduce următorul articol:

 

„Articolul 10a

 

Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive și adoptă toate măsurile necesare pentru a asigura că acestea sunt aplicate. Sancțiunile prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și disuasive."

Justificare

Pe baza experienței, pentru a garanta o aplicare eficientă și armonizată a directivei, este necesar ca sistemele juridice ale statelor membre să prevadă sancțiuni eficiente și disuasive în cazul încălcării dispozițiilor de drept intern, în special în ceea ce privește conflictele de interese și corupția.

Amendamentul  74

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 c (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 11 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9c. la articolul 11, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

 

„(2) Statele membre stabilesc stadiul în care pot fi contestate deciziile, acțiunile sau omisiunile, asigurând posibilitatea de a ataca legalitatea procedurală și de fond a deciziilor, a acțiunilor și a omisiunilor, în conformitate cu alineatul (1), inclusiv utilizarea de măsuri interimare pentru a garanta că proiectul nu începe înainte de încheierea procesului de revizie.”

Amendamentul  75

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 d (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 11 – alineatul 4 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9d. la articolul 11, alineatul (4) al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

 

„Orice astfel de procedură este adecvată și eficace, permite solicitări pentru hotărâri reparatorii și este corectă, echitabilă, rapidă și cu un cost care să nu fie prohibitiv.”

Amendamentul  76

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 11

Directiva 2011/92/UE

Articolul 12 b – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cazul în care, ca urmare a caracteristicilor specifice ale anumitor sectoare ale activității economice, acest lucru este considerat oportun în interesul unei evaluări corecte a impactului asupra mediului, Comisia, împreună cu statele membre și sectorul în cauză, elaborează îndrumări și criterii specifice sectorului, care trebuie respectate astfel încât să simplifice și să faciliteze standardizarea evaluării impactului asupra mediului.

Amendamentul  77

Propunere de directivă

Articolul 2 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la [DATA]. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textul actelor respective, precum și un document care explică relația dintre aceste acte și prezenta directivă.

(1) Statele membre asigură intrarea în vigoare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive până cel târziu la …+. Comisiei îi sunt comunicate de îndată de către statele membre textul actelor respective, precum și un document care explică relația dintre aceste acte și prezenta directivă.

 

+ JO: a se introduce data: 24 luni de la intrarea în vigoare a prezentei directive.

Justificare

Având în vedere complexitatea dispozițiilor cuprinse în prezenta directivă, este necesar să fie prevăzută o perioadă de timp adecvată de doi ani pentru transpunere.

Amendamentul  78

Propunere de directivă

Articolul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectele în cazul cărora cererea de aprobare de dezvoltare a fost depusă înainte de data menționată la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf și în cazul cărora evaluarea impactului asupra mediului nu a fost finalizată înainte de data respectivă trebuie să respecte obligațiile menționate la articolele 3-11 din Directiva 2011/92/UE, astfel cum a fost modificată prin prezenta directivă.

Proiectele în cazul cărora cererea de aprobare de dezvoltare a fost depusă înainte de data menționată la articolul 2 alineatul (1) primul paragraf și în cazul cărora evaluarea impactului asupra mediului nu a fost finalizată înainte de data respectivă trebuie să fie realizate în termen de opt luni de la data aprobării directivei modificate.

Amendamentul  79

Propunere de directivă

Anexă – punctul -1 (nou)

Directiva 2011/92/UE

Anexa I

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. Anexa I se modifică după cum urmează:

 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

 

„PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (1) (PROIECTE CARE FAC OBIECTUL UNEI EVALUĂRI OBLIGATORII A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)

 

(b) se introduce următorul punct:

 

„4a. Exploatații miniere de suprafață și industrii extractive similare în aer liber.”

 

(c) la punctul 7, litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

(a) Construirea de linii pentru traficul feroviar de lungă distanță de aeroporturi [...];”

 

(d) la punctul 7 se inserează următoarea literă:

„(aa) stabilirea unor rutelor de sosire și plecare de la și până la punctul de conectare la rețeaua de rute.”

 

(e) se introduc următoarele puncte 14a și 14b:

 

„14a. Explorarea, evaluarea și extracția țițeiului și/sau a gazelor naturale capturate în straturi de șist care conțin gaz sau în alte formațiuni de roci sedimentare cu o permeabilitate și porozitate egale sau mai mici, indiferent de cantitatea extrasă.”

 

14b. Explorarea și extragerea gazelor naturale din zăcămintele de cărbune, indiferent de cantitatea extrasă.”

 

(f) punctul 19 se înlocuiește cu următorul text:

 

19. Cariere și exploatații miniere de suprafață, în cazul în care suprafața șantierului depășește 25 de hectare, instalații de extracție a aurului care utilizează procese care implică bazine cu cianură sau, pentru turbării, 150 de hectare.”

 

(g) punctul 20 se înlocuiește cu următorul text:

 

20. Construirea, modificarea sau extinderea cablurilor electrice (suspendate, subterane sau mixte) și/sau modernizarea liniilor existente cu o tensiune de minimum 220 kV și cu o lungime mai mare de 15 km și construirea și/sau modificarea substațiilor asociate ale acestora (stații de transformare a curentului, stații de convertizare a curentului și stații de distribuire a curentului de tip auto-subteran și vice versa).”

(h) se adaugă punctul 24a după cum urmează:

 

„24a. Parcuri tematice și terenuri de golf planificate pentru zonele cu deficit de apă sau care sunt expuse unui risc ridicat de deșertificare sau de secetă.”

Amendamentul  80

Propunere de directivă

Anexă – punctul -1 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Anexa II

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1a. anexa II se modifică după cum urmează:

 

(a) titlul se înlocuiește cu următorul text:

 

„PROIECTE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (2) (PROIECTE CARE FAC OBIECTUL EVALUĂRII IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI LA DECIZIA STATELOR MEMBRE)

 

(b) la punctul (1) se introduce următoarea literă:

 

„(fa) activități de pescuit de specii sălbatice de pește;”;

 

(c) la alineatul (2), litera (c) se înlocuiește cu următorul text:

 

(c) Cercetarea și explorarea mineralelor și extracția mineralelor prin dragare marină sau fluvială”

(d) litera (d) de la punctul 10 se elimină.

 

(e) la punctul (13) se introduce următoarea literă:

 

„(aa) Orice demolare a proiectelor menționate în anexa I sau în prezenta anexă, care pot avea un impact negativ semnificativ asupra mediului”

Amendamentul  81

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1

Directiva 2011/92/UE

Anexa II.A

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA II.A – INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3)

ANEXA II.A – INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (3) (REZUMATUL INFORMAȚIILOR FURNIZATE DE INIȚIATOR CU PRIVIRE LA PROIECTELE ENUMERATE ÎN ANEXA II)

1. O descriere a proiectului, care să cuprindă, în special:

1. O descriere a proiectului, care să cuprindă:

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, în cursul fazelor de construcție și funcționare;

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale din subsol și subterane, în cursul fazelor de construcție, funcționare și demolare;

(b) o descriere a amplasării proiectului, acordându-se o atenție specială sensibilității ecologice a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate.

(b) o descriere a amplasării proiectului, acordându-se o atenție specială sensibilității ecologice a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate.

2. O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus.

2. O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus.

3. O descriere a efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectul propus și care rezultă din:

3. O descriere a efectelor semnificative probabile asupra mediului ale proiectul propus, inclusiv a riscurilor pentru sănătatea populației implicate și a efectelor asupra peisajului și a patrimoniului cultural, care rezultă din:

(a) reziduurile și emisiile preconizate, precum și eliminarea deșeurilor;

(a) reziduurile și emisiile preconizate, precum și eliminarea deșeurilor, dacă este cazul;

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice.

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității (inclusiv schimbările hidromorfologice).

4. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea sau reducerea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului.

4. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru evitarea, prevenirea sau reducerea efectelor negative semnificative asupra mediului, în special în cazul în care sunt considerate ireversibile.

Amendamentul  82

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA III – CRITERII DE SELECȚIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4)

ANEXA III – CRITERII DE SELECȚIE MENȚIONATE LA ARTICOLUL 4 ALINEATUL (4) (CRITERII PENTRU A DECIDE DACĂ PROIECTELE ENUMERATE ÎN ANEXA II TREBUIE SĂ FACĂ OBIECTUL UNEI EVALUĂRI A IMPACTULUI ASUPRA MEDIULUI)

1. CARACTERISTICILE PROIECTELOR

1. CARACTERISTICILE PROIECTELOR

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

Caracteristicile proiectelor trebuie examinate, în special în ceea ce privește:

(a) anvergura proiectului, inclusiv, dacă este cazul, partea sa subterană;

(a) anvergura proiectului, inclusiv, dacă este cazul, partea sa subterană;

(b) cumularea cu alte proiecte și activități;

 

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice;

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a subsolului, a terenurilor, a apei și a biodiversității (inclusiv schimbările hidromorfologice);

(d) producția de deșeuri;

(d) producția de deșeuri;

(e) poluarea și alte efecte nocive;

(e) poluarea și alte efecte nocive (emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații), precum și efectele lor potențiale asupra sănătății;

(f) riscurile de dezastre naturale și antropice și riscurile de accidente, având în vedere, în special, schimbările hidromorfologice, substanțele sau tehnologiile sau organismele vii utilizate, condițiile specifice ale solului și subsolului sau utilizarea alternativă, precum și probabilitatea de producere a unor accidente sau dezastre și vulnerabilitatea proiectului la aceste riscuri;

(f) riscurile de dezastre naturale și antropice și riscurile de accidente, având în vedere, în special, schimbările hidromorfologice, substanțele sau tehnologiile sau organismele vii utilizate, condițiile specifice ale solului și subsolului sau utilizarea alternativă, caracteristicile geologice locale, precum și vulnerabilitatea proiectului la riscurile de accidente sau dezastre care pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind caracteristice naturii sale;

(g) impacturile proiectului asupra schimbărilor climatice (în termeni de emisii de gaze cu efect de seră provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură), contribuția proiectului la îmbunătățirea rezilienței, precum și impacturile schimbărilor climatice asupra proiectului (de exemplu, dacă proiectul este coerent cu un climat în schimbare);

(g) impacturile proiectului asupra climei (în ceea ce privește emisiile probabile de gaze cu efect de seră provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură), contribuția proiectului la îmbunătățirea rezilienței, precum și impacturile schimbărilor climatice asupra proiectului (de exemplu, dacă proiectul este coerent cu o climă în schimbare);

(h) impacturile proiectului asupra mediului, în special asupra terenurilor (creșterea zonelor rezidențiale în timp – ocuparea terenurilor), solului (materie organică, eroziune, tasare, impermeabilizare), apei (cantitate și calitate), aerului și biodiversității (calitatea și cantitatea populațiilor, precum și degradarea și fragmentarea ecosistemului);

(h) impactul proiectului asupra mediului, în special asupra terenurilor (creșterea zonelor rezidențiale în timp – ocuparea terenurilor, pierderea zonelor agricole și silvice), solului (materie organică, eroziune, tasare, impermeabilizare), subsolului, apei (cantitate și calitate), aerului (emisiile de poluanți atmosferici și calitatea aerului) și biodiversității (calitatea și cantitatea populațiilor, precum și degradarea și fragmentarea ecosistemului);

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice);

(i) riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice sau a zgomotului);

(j) impactul proiectului asupra patrimoniului cultural și peisajului.

(j) impactul proiectului asupra patrimoniului cultural și peisajului.

2. AMPLASAREA PROIECTELOR

2. AMPLASAREA PROIECTELOR

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

Sensibilitatea ecologică a zonelor geografice susceptibile de a fi afectate de proiecte trebuie luată în considerare, în special în ceea ce privește:

(a) utilizarea actuală și cea planificată a terenurilor, inclusiv ocuparea și fragmentarea terenurilor;

(a) utilizarea actuală și cea planificată a terenurilor, inclusiv ocuparea și fragmentarea terenurilor;

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă;

(b) bogăția, disponibilitatea, calitatea și capacitatea de regenerare relative ale resurselor naturale (inclusiv solul, terenurile, apa și biodiversitatea) din zonă;

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

(c) capacitatea de absorbție a mediului natural, acordându-se o atenție specială următoarelor zone:

(i) zone umede, zone riverane, guri ale râurilor;

(i) zonele umede, zonele riverane, gurile râurilor;

(ii) zone costiere;

(ii) zonele costiere;

(iii) zone montane și forestiere;

(iii) zonele montane și forestiere;

 

(iiia) zonele cu risc potențial semnificativ de inundații;

(iv) rezervații și parcuri naturale, pășuni permanente, zone agricole cu înaltă valoare naturală;

(iv) rezervațiile și parcurile naturale, pășunile permanente și pășunile valoroase din punct de vedere ecologic, zonele agricole cu înaltă valoare naturală;

(v) zone clasificate sau protejate de legislația internă a statelor membre; zone Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 2009/147/CEE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului, zone protejate de convenții internaționale;

(v) zonele clasificate, supuse unor restricții sau protejate de legislația națională sau regională; zonele Natura 2000 desemnate de statele membre în conformitate cu Directiva 2009/147/CEE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 92/43/CEE a Consiliului; zonele protejate de convenții internaționale ratificate de statele membre;

(vi) zone în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în legislația Uniunii și relevante pentru proiect sau în care este probabil să apară astfel de cazuri;

(vi) zonele în care au existat deja cazuri de nerespectare a standardelor de calitate a mediului prevăzute în legislația Uniunii și relevante pentru proiect sau în care este probabil să apară astfel de cazuri;

(vii) zone cu o densitate mare a populației;

(vii) zonele cu o densitate mare a populației;

 

(viia) zonele populate de grupuri deosebit de sensibile sau vulnerabile (inclusiv spitale, școli, case de bătrâni);

(viii) peisaje și situri importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

(viii) peisajele și siturile importante din punct de vedere istoric, cultural sau arheologic.

 

(viiia) zonele seismice sau zonele cu risc ridicat de catastrofe naturale.

 

Orice praguri relevante care sunt stabilite de statele membre pentru zonele menționate la punctele (i)-(viii) ar trebui să țină seama în mod special de valoarea ecologică, bogăția relativă și dimensiunea medie a zonelor respective în parametrii naționali.

3. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL

3. CARACTERISTICILE IMPACTULUI POTENȚIAL

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 de mai sus, având în vedere, în special:

Efectele semnificative pe care le pot avea proiectele trebuie analizate în raport cu criteriile stabilite la punctele 1 și 2 de mai sus, având în vedere, în special:

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată);

(a) importanța și extinderea spațială a impactului (zona geografică și dimensiunea populației care poate fi afectată);

(b) natura impactului;

(b) natura impactului;

(c) natura transfrontalieră a impactului;

(c) natura transfrontalieră a impactului;

(d) intensitatea și complexitatea impactului;

(d) intensitatea și complexitatea impactului;

(e) probabilitatea impactului;

(e) probabilitatea impactului;

(f) durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

(f) durata, frecvența și reversibilitatea impactului;

(g) viteza cu care debutează impactul;

(g) viteza cu care debutează impactul;

(h) cumularea impacturilor cu impacturile altor proiecte (în special ale celor existente și/sau aprobate) realizate de aceiași inițiatori sau de alții;

(h) cumularea impacturilor cu impacturile altor proiecte (în special ale celor existente și/sau aprobate) realizate de aceiași inițiatori sau de alții, în măsura în care sunt situate în zona geografică susceptibilă de a fi afectată și nu au fost construite încă sau nu sunt încă funcționale și fără obligația de a lua în considerare alte informații cu excepția celor existente sau a informațiilor puse la dispoziția publicului;

(i) aspectele de mediu susceptibile de a fi afectate semnificativ;

(i) aspectele de mediu susceptibile de a fi afectate semnificativ;

(k) informații și constatări privind efectele asupra mediului, obținute din evaluări prevăzute de alte acte legislative ale UE;

(k) informații și constatări privind efectele asupra mediului și impactul potențial, obținute din evaluări prevăzute de alte acte legislative ale UE;

(l) posibilitatea de reducere eficace a impacturilor.

(l) posibilitatea de evitare, prevenire sau reducere eficace a impactului.

 

3a. ORIENTĂRILE PRIVIND CRITERIILE SPECIFICE SECTORULUI

 

Orientările privind criteriile referitoare la evaluările impactului asupra mediului sunt elaborate pentru diferite sectoare ale activității economice, dacă Comisia și statele membre consideră acest lucru oportun. Scopul va fi acela de a simplifica procedurile și de a spori securitatea juridică în ceea ce privește evaluările impactului asupra mediului și de a evita punerea în aplicare în mod diferit de către autoritățile competente.

 

Evaluările impactului asupra mediului privind patrimoniul cultural și istoric și zonele rurale vor fi realizate pe baza criteriilor stabilite într-un ghid care indică factorii care trebuie respectați.

Amendamentul  83

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa IV

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

ANEXA IV – INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1)

ANEXA IV– INFORMAȚII MENȚIONATE LA ARTICOLUL 5 ALINEATUL (1) (INFORMAȚII CARE TREBUIE FURNIZATE DE INIȚIATORUL PROIECTULUI ÎN RAPORTUL DE MEDIU)

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:

1. Descrierea proiectului, care să cuprindă, în special:

 

(-a) o descriere a locului unde este amplasat proiectului;

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, precum și cerințele privind utilizarea apei și a terenurilor în cursul fazelor de construcție și funcționare;

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, precum și cerințele privind utilizarea apei și a terenurilor în cursul fazelor de construcție, funcționare și, dacă este cazul, demolare;

 

(aa) o descriere a costurilor pentru energie, a costurilor pentru reciclarea deșeurilor provenite din demolări și a consumului de resurse naturale suplimentare atunci când este realizat un proiect de demolare;

(b) o descriere a principalelor caracteristici ale proceselor de producție, de exemplu natura și cantitatea materialelor, resursele energetice și naturale utilizate (inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea);

(b) o descriere a principalelor caracteristici ale proceselor de producție, de exemplu natura și cantitatea materialelor, resursele energetice și naturale utilizate (inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea);

(c) o estimare, în funcție de tip și cantitate, a reziduurilor și emisiilor preconizate (poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.), rezultate din funcționarea proiectului propus.

(c) o estimare, în funcție de tip și cantitate, a reziduurilor și emisiilor preconizate (poluarea apei, aerului, solului și subsolului, zgomot, vibrații, lumină, căldură, radiații etc.), rezultate din funcționarea proiectului propus.

2. O descriere a aspectelor tehnice, de amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în termeni de concepere, capacitate tehnică, dimensiune și anvergură a proiectului) ale alternativelor avute în vedere, inclusiv identificarea celei care are cel mai redus impact asupra mediului, precum și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute, ținând seama de efectele asupra mediului.

2. O descriere a aspectelor tehnice, de amplasare și a altor aspecte (de exemplu, în termeni de concepere, capacitate tehnică, dimensiune și anvergură a proiectului) ale alternativelor rezonabile avute în vedere de către inițiatorul proiectului, care sunt relevante pentru proiectul propus și caracteristicile sale specifice și care permit evaluarea comparativă a sustenabilității alternativelor avute în vedere în lumina impactului lor semnificativ asupra mediului, precum și indicarea principalelor motive care stau la baza alegerii făcute.

3. O descriere a aspectelor relevante ale stării existente a mediului și evoluția sa probabilă în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază). Această descriere ar trebui să se refere la orice probleme de mediu existente, relevante pentru proiect, printre care în special cele legate de eventuale zone de importanță ecologică deosebită și de utilizarea resurselor naturale.

3. O descriere a aspectelor relevante ale stării curente a mediului (scenariu de bază) și evoluția sa probabilă în cazul în care proiectul nu este implementat, unde schimbările naturale sau sociale comparativ cu scenariul de bază se pot prevedea în mod rezonabil. Această descriere ar trebui să se refere la orice probleme de mediu existente, relevante pentru proiect, printre care în special cele legate de eventuale zone de importanță ecologică deosebită și de utilizarea resurselor naturale.

4. O descriere a aspectelor de mediu susceptibile de a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, inclusiv, în special, populația, sănătatea umană, fauna, flora, biodiversitatea , terenurile (ocuparea terenurilor), solul (materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea), apa (cantitatea și calitatea), aerul, factorii climatici, schimbările climatice (emisii de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, potențialul de atenuare, impacturile relevante pentru adaptare, dacă proiectul ține seama de riscurile asociate schimbărilor climatice), bunurile materiale, patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectural și cel arheologic, peisajul; această descriere ar trebui să includă atât interrelația dintre factorii de mai sus, cât și nivelul de expunere, vulnerabilitate și reziliență al factorilor de mai sus la riscurile de dezastre naturale și antropice.

4. O descriere a factorilor de mediu susceptibili de a fi afectate în mod semnificativ de proiectul propus, inclusiv, în special, populația, sănătatea umană, fauna, flora, biodiversitatea, terenurile (ocuparea terenurilor), solul (materia organică, eroziunea, tasarea, impermeabilizarea), apa (cantitatea și calitatea), aerul, factorii climatici, clima (emisii de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, potențialul de atenuare, impacturile relevante pentru adaptare, dacă proiectul ține seama de riscurile asociate schimbărilor climatice), bunurile materiale (inclusiv impactul advers asupra valorii bunurilor imobiliare rezultat în urma deteriorării factorilor de mediu), patrimoniul cultural, inclusiv cel arhitectural și cel arheologic, peisajul; această descriere ar trebui să includă atât interrelația dintre factorii de mai sus, cât și nivelul de expunere, vulnerabilitate și reziliență al factorilor de mai sus la riscurile de dezastre naturale și antropice.

5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului și care rezultă, inter alia, din:

5. O descriere a efectelor semnificative pe care proiectul propus le poate avea asupra mediului și care rezultă, inter alia, din:

(a) existența proiectului;

(a) existența proiectului;

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei, a biodiversității și a serviciilor ecosistemice pe care aceasta le furnizează, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea acestor resurse și condițiile climatice în schimbare;

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a terenurilor, a solului, a apei, a biodiversității, inclusiv a faunei și a florei, având în vedere, pe cât posibil, disponibilitatea acestor resurse și condițiile climatice în schimbare;

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte nocive și eliminarea deșeurilor;

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte nocive și eliminarea deșeurilor;

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre);

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre) care pot fi considerate în mod rezonabil ca fiind caracteristice naturii sale;

(e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte și activități;

(e) cumularea efectelor cu cele ale altor proiecte și activități existente și/sau aprobate, în măsura în care sunt situate în zona geografică susceptibilă de a fi afectată și nu au fost construite încă sau nu sunt încă funcționale și fără obligația de a lua în considerare alte informații cu excepția celor existente sau a informațiilor puse la dispoziția publicului;

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură;

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură;

(g) tehnologiile și substanțele folosite;

(g) tehnologiile și substanțele folosite;

(h) schimbări hidromorfologice.

(h) schimbări hidromorfologice.

Descrierea efectelor negative semnificative probabile ar trebui să cuprindă efectele directe și eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea ar trebui să țină seama de obiectivele în materie de protecție a mediului, stabilite la nivelul UE sau al statelor membre, care sunt relevante pentru proiect.

Descrierea efectelor negative semnificative probabile ar trebui să cuprindă efectele directe și eventualele efecte indirecte, secundare, cumulative, transfrontaliere, pe termen scurt, mediu și lung, permanente și temporare, pozitive și negative ale proiectului. Descrierea ar trebui să țină seama de obiectivele în materie de protecție a mediului, stabilite la nivelul UE sau al statelor membre, care sunt relevante pentru proiect.

6. Descrierea metodelor previzionale utilizate pentru evaluarea efectelor asupra mediului menționate la punctul 5, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței acestora asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate.

6. Descrierea metodelor previzionale utilizate pentru evaluarea efectelor asupra mediului menționate la punctul 5, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței acestora asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate.

7. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse, inclusiv pregătirea unei analize postproiect a efectelor negative asupra mediului. Această descriere trebuie să explice în ce măsură sunt reduse sau compensate efectele negative semnificative și trebuie să se refere atât la etapa de construcție, cât și la cea de funcționare.

7. O descriere a măsurilor avute în vedere, în mod prioritar, pentru prevenirea, reducerea și, în ultimă instanță, pentru compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse, inclusiv pregătirea unei analize postproiect a efectelor negative asupra mediului. Această descriere ar trebui să explice în ce măsură sunt prevenite, reduse sau compensate efectele negative semnificative și ar trebui să se refere atât la etapa de construcție, cât și la cea de funcționare.

8. O evaluare a riscurilor de dezastre naturale și antropice, precum și a riscurilor de accidente la care proiectul ar putea fi vulnerabil și, dacă este cazul, o descriere a măsurilor avute în vedere pentru prevenirea acestor riscuri, precum și măsuri privind gradul de pregătire și de reacție în situații de urgență (de exemplu, măsuri prevăzute de Directiva 96/82/CE, astfel cum a fost modificată).

8. O evaluare a riscurilor de dezastre naturale și antropice probabile, precum și a riscurilor de accidente la care proiectul ar putea fi vulnerabil și, dacă este cazul, o descriere a măsurilor avute în vedere pentru prevenirea acestor riscuri, precum și măsuri privind gradul de pregătire și de reacție în situații de urgență (de exemplu, măsuri prevăzute de Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase sau de cerințele introduse de alte acte legislative sau convenții internaționale ale Uniunii).

9. Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate în baza rubricilor menționate anterior.

9. Un rezumat netehnic al informațiilor furnizate în baza rubricilor menționate anterior.

10. O mențiune a eventualelor dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor practice) întâlnite de către inițiatorul proiectului în compilarea informațiilor necesare și a surselor utilizate pentru descrierile și evaluările realizate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței lor asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate.

10. O mențiune a eventualelor dificultăți (deficiențe tehnice sau lipsa cunoștințelor practice) întâlnite de către inițiatorul proiectului în compilarea informațiilor necesare și a surselor utilizate pentru descrierile și evaluările realizate, precum și o prezentare a principalelor incertitudini implicate și a influenței lor asupra estimării efectelor și asupra alegerii alternativei preferate.

  • [1]  JO C 133, 9.5.2013, p. 33.
  • [2]  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

EXPUNERE DE MOTIVE

În aparență modestă, Directiva 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului (Directiva EIM) este, de fapt, „bijuteria coroanei” politicii de mediu a Uniunii. Aproximativ 200 de tipuri de proiecte intră sub incidența domeniului său de aplicare, de la construcția de poduri, porturi, autostrăzi și depozite de deșeuri până la creșterea intensivă a porcinelor și a păsărilor[1].

Directiva EIM stabilește principiul simplu, dar fundamental al „deciziei în cunoștință de cauză”: înainte de a autoriza realizarea unui proiect public sau privat care poate avea un impact asupra mediului, autoritățile competente ale statelor membre au obligația juridică de a strânge informațiile necesare pentru efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului.

Directiva 2011/92/UE aflată în vigoare, chiar dacă are, în principal, un caracter procedural, urmărește să asigure sustenabilitatea din punctul de vedere al mediului a proiectelor care intră sub incidența domeniului său de aplicare. Aceste proiecte se împart în două categorii: cele care, datorită caracteristicilor lor specifice, sunt supuse în mod obligatoriu unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM - anexa I) și cele care trebuie verificate pentru a se stabili dacă sunt supuse EIM (procedura de verificare - anexa II).

În cei 28 de ani de aplicare, acest act legislativ a înregistrat un relativ succes în ceea ce privește armonizarea principiilor privind evaluarea impactului asupra mediului la nivelul Uniunii, dar a suferit numai trei modificări minore[2], în timp ce contextul politic, juridic și tehnic a evoluat în mod semnificativ. În plus, au fost identificate unele neajunsuri care au provocat un număr important de litigii juridice la nivel național sau înaintea Curții de Justiție a Uniunii Europene. În sfârșit, în ultimii ani, Curtea a clarificat interpretarea unor dispoziții, de exemplu, precizând că demolările trebuie să intre în elaborarea proiectului (Cauza C-50/09).

Pentru a remedia problemele întâlnite și pentru a alinia textul directivei la noile priorități politice ale Uniunii, printre care strategia de protejare a solului, Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punct de vedere energetic și Strategia Europa 2020, Comisia a elaborat prezenta propunere de revizuire a Directivei EIM.

În conformitate cu prioritățile Uniunii, propunerea introduce biodiversitatea, utilizarea resurselor naturale, schimbările climatice și riscurile de dezastre naturale și antropice printre factorii care trebuie analizați în evaluările impactului asupra mediului. În plus, propunerea solicită ca proiectele să fie analizate avându-se în vedere efectul de cumulare cu alte proiecte sau activități pentru a evita practica nocivă a fragmentării lucrărilor în loturi cu scopul de a reduce impacturile identificate asupra mediului.

În ceea ce privește procedura de verificare, propunerea urmărește să garanteze că numai proiectele care au un impact semnificativ asupra mediului sunt supuse EIM, pe baza informațiilor specifice furnizate de inițiatorul proiectului autorității competente (anexa II.A). De asemenea, Comisia propune lărgirea listei criteriilor de selecție pe care se bazează decizia de verificare și stabilirea termenului pentru adoptarea deciziei la 3 luni (care poate fi prelungit cu 3 luni).

În privința calității informațiilor, Comisia propune ca autoritățile competente să stabilească, purtând consultări cu inițiatorul proiectului, domeniul de aplicare și nivelul detaliilor informațiilor care urmează să fie introduse în raportul de mediu (faza de delimitare a domeniului de aplicare). În plus, propunerea introduce evaluarea obligatorie a unor alternative rezonabile la un proiect și o cerință de monitorizare după evaluarea de impact asupra mediului în cazul în care un proiect a avut efecte adverse semnificative asupra mediului.

Cu privire la simplificarea administrativă, Comisia propune, în vederea stabilirii unor termene clare în toate fazele EIM, să se prevadă termenele minime și maxime pentru consultarea publică și pentru decizia finală și să se introducă în statele membre „un ghișeu unic” pentru EIM pentru a coordona procedura cu alte evaluări privind mediul prevăzute în alte acte legislative, cum ar fi Directiva privind emisiile industriale, Directiva-cadru privind apa sau Directiva privind habitatele.

Raportorul are convingerea că trebuie promovat un model de dezvoltare cu adevărat sustenabil în întreaga Uniune și susține pe deplin și ferm propunerea Comisiei. Prin urmare, modificările propuse vizează în principal consolidarea propunerii, incluzând anumite măsuri pentru a o face mai eficientă, mai ușor de transpus în legislația națională și mai eficace în vederea atingerii obiectivelor de protejare a mediului. Principalele puncte abordate de amendamentele propuse sunt sintetizate în continuare.

Implicarea publicului

Conform Convenției de la Aarhus, se dorește consolidarea rolului publicului interesat în toate fazele procedurii. O bună guvernanță necesită un dialog între părțile interesate și o procedură clară și transparentă care să favorizeze sensibilizarea la timp a publicului interesat în privința eventualei realizări a unui proiect important, având potențialul de a consolida sprijinul față de deciziile adoptate și de a reduce numărul și costurile litigiilor juridice întâlnite sistematic în statele membre atunci când proiectele nu se bucură de sprijinul efectiv.

Conflictul de interese

Credibilitatea întregii proceduri EIM este zădărnicită dacă nu se prevăd în mod clar norme pentru eliminarea gravului fenomen al conflictelor de interese. Raportorul a putut constata personal că, în unele cazuri, în ciuda separării oficiale dintre autoritatea competentă și inițiatorul proiectului, în special atunci când acesta din urmă este o entitate publică, există adeseori relații inadecvate între cei doi actori, care afectează obiectivitatea evaluării. Prin urmare, trebuie asigurată independența absolută a autorității competente față de inițiatorul proiectului.

Acțiuni corective

Raportorul aprobă pe deplin propunerea Comisiei privind monitorizarea ex-post a proiectelor care au efecte negative semnificative asupra mediului, dar consideră că aceasta trebuie completată de obligația de a întreprinde acțiuni corective adecvate în cazul în care monitorizarea arată că măsurile de atenuare și compensare prevăzute pentru un proiect autorizat sunt ineficiente.

Elaborarea și verificarea rapoartelor de mediu

Raportorul consideră, în special, că este fundamental să se garanteze că raportul de mediu este verificat de experți total independenți și având competența tehnică adecvată în domeniul mediului. În ceea ce privește sistemul de acreditare a experților propus de Comisie, chiar dacă este de acord cu obiectivul garantării nivelului calitativ al controalelor, consideră că un astfel de sistem ar fi foarte dificil de pus în aplicare de către statele membre și, așadar, propune eliminarea lui.

Gazele de șist

În temeiul principiului precauției și astfel cum a solicitat Parlamentului European în rezoluția sa din 21 noiembrie 2012 referitoare la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a uleiului de șist asupra mediului, raportorul consideră că este necesară includerea în anexa I a directivei așa-numitele „hidrocarburi neconvenționale”, astfel încât proiectele de explorare și extragere a lor să fie supuse în mod sistematic evaluării impactului asupra mediului. Pragurile de producție prevăzute în directiva în vigoare nu țin seama de nivelurile de producție zilnică de gaz și petrol de șist, astfel că proiectele respective nu sunt supuse unei EIM obligatorii.

* * *

Realizarea unei veritabile „economii ecologice” înseamnă și garantarea sustenabilității proiectelor realizate pe teritoriul nostru, precum și proiectarea și realizarea lor în funcție de impactul asupra utilizării eficiente a resurselor, a schimbărilor climatice și a pierderii biodiversității, în special în ceea ce privește marile proiecte de infrastructură.

Adoptarea cât mai rapidă a noii Directive EIM înseamnă trecerea de la cuvinte la fapte și dotarea Uniunii cu un instrument operațional fundamental pentru a face față provocărilor globale ale secolului XXI.

* * *

Raportorul salută sugestiile raportorilor alternativi și ale colegilor din Parlamentul European. Raportorul și colaboratorii săi au primit poziții din partea următoarelor entități: AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP; de asemenea, raportorul a avut o serie de întâlniri cu reprezentanții guvernelor lituanian și olandez, cu raportorii Comitetului Regiunilor și ai Comitetului Economic și Social European, precum și cu reprezentanții unor organizații, printre care Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe și TERNA. Raportorul le mulțumește, în mod deosebit, dlor Matteo Ceruti și Stefano Lenzi de la WWF Italia și dlui Marco Stevanin. Raportorul este singurul responsabil pentru propunerile pe care a decis să le includă în proiectul său de raport.

  • [1]  Potrivit evaluării impactului asupra mediului a Comisiei, în Uniune s-ar realiza anual între 15 000 și 26 000 de EIA, între 27 000 și 33 800 de proceduri preliminare de verificare, între 1 370 și 3 380 dintre acestea având un rezultat pozitiv.
  • [2]  Directiva inițială 85/337/CEE a fost modificată prin Directivele 97/11/CE, 2003/35/CE și 2009/31/CE și codificată prin Directiva 2011/92/UE.

AVIZ al Comisiei pentru transport și turism (18.6.2013)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Raportor pentru aviz: Joseph Cuschieri

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Propunerea Comisiei

Directiva 2011/92/UE (Directiva EIM) impune efectuarea unei evaluări a impactului asupra mediului al proiectelor care pot avea efecte semnificative asupra mediului, înainte de autorizarea lor.

Deși modificată de câteva ori de la adoptarea sa în 1985, directiva nu a fost modificată suficient de mult încât să reflecte schimbările aflate în curs de desfășurare în contextul politic, juridic și tehnic. Pe parcursul ultimilor 25 de ani, Uniunea Europeană s-a extins, iar domeniul de aplicare și gravitatea problemelor de mediu care trebuie soluționate, precum și numărul proiectelor de infrastructură majore la nivelul UE au crescut și ele (de exemplu, proiectele transfrontaliere în domeniul energiei sau al transporturilor). Pentru a răspunde acestor schimbări, propunerea de modificare a directivei aduce noi și importante actualizări ale cadrului legislativ abordând deficiențele constatate în procedura de verificare, calitatea și analiza evaluării de impact asupra mediului și riscurile de inconsecvență în cadrul procesului de evaluare. În sfârșit, dar nu în ultimul rând, ea lasă posibilitatea de a nu aplica directiva în cazul proiectelor al căror obiectiv unic este apărarea națională sau reacția la urgențe civile.

Opinia raportorului pentru aviz

Raportorul pentru aviz susține modificările directivei propuse de Comisie, întrucât consideră că, dată fiind natura transfrontalieră a chestiunilor de mediu (de exemplu, schimbările climatice, riscurile de dezastre) și a unora dintre proiecte, sunt necesare acțiuni la nivel european pentru a asigura condiții echitabile și a aduce mai multă valoare adăugată comparativ cu acțiunile individuale întreprinse la nivel național. Cu toate acestea, el consideră că anumite aspecte ale directivei pot fi îmbunătățite și mai mult prin câteva ajustări minore. Printre acestea se numără fundamentarea impactului pe care procesul de evaluare de mediu îl poate avea asupra protejării patrimoniului istoric sau asupra turismului și recunoașterea caracterului special al proiectelor transfrontaliere, vitale pentru politica europeană în domeniul transporturilor, deosebindu-le de proiectele care au efecte transfrontaliere. După părerea sa, numai făcând această distincție este posibil să se asigure o maximă coordonare a acțiunilor pentru a respecta termene de multe ori constrângătoare și a răspunde așteptărilor numeroșilor actori publici și privați. În sfârșit, pentru a întări coerența cadrului juridic european, raportorul pentru aviz propune unele alinieri minore cu legislația privind orientările TEN-T.

Aceste idei se reflectă în următoarele amendamente:

AMENDAMENTE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 21 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21a) Ar trebui să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că proiectele se derulează în conformitate cu normele și procedurile relevante ale Uniunii și ale statelor membre, în special cu legislația Uniunii în materie de mediu, protecția climei, siguranță, securitate, concurență, ajutoare de stat, achiziții publice, sănătate publică și accesibilitate.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 21 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(21b) În cazul proiectelor transfrontaliere, statele membre și țările vecine implicate ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile competente respective cooperează pentru a realiza în comun o evaluare transfrontalieră integrată și coerentă a impactului asupra mediului, din faza incipientă a planificării, în conformitate cu legislația aplicabilă privind cofinanțarea de către UE.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(22a) Printre obiectivele Convenției de la Aarhus, ratificată de UE și transpusă în legislația proprie, se numără garantarea dreptului populației de a participa la luarea de decizii în ceea ce privește aspecte legate de mediul înconjurător. Prin urmare, ar trebui încurajată în continuare participarea populației, inclusiv a asociațiilor, organizațiilor și grupurilor și în special a organizațiilor neguvernamentale care lucrează în favoarea protecției mediului înconjurător. De asemenea, ar trebui consolidate elementele prezentei directive în proiectele de transport transfrontalier, prin utilizarea structurilor existente de dezvoltare a coridoarelor de transport și a instrumentelor necesare pentru identificarea posibilelor efecte asupra mediului.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 24 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(24a) Statele membre și ceilalți promotori de proiecte ar trebui să se asigure că evaluările proiectelor transfrontaliere sunt efectuate în mod eficient, evitându-se întârzierile inutile.

Amendamentul                     5

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ga (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ga) „tronson transfrontalier” înseamnă un tronson care asigură continuitatea unui proiect de interes comun între cele mai apropiate noduri urbane de ambele părți ale frontierei dintre două state membre sau dintre un stat membru și o țară vecină;

Justificare

Pentru a spori coerența prezentei directive cu Convenția Espoo și cu noul regulament TEN-T, este necesar să se păstreze aceeași formulare și aceleași definiții.

Amendamentul 6

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională sau reacția la urgențe civile, în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective.

(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională sau reacția la urgențe civile sau protecția patrimoniului istoric, clasificat astfel de către autoritățile competente ale statului membru, în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective.

Justificare

Patrimoniul istoric este o parte importantă a identității colective și din acest motiv ar trebui să existe posibilitatea ca proiectele care urmăresc protejarea sa să nu fie incluse în sfera de aplicare a prezentei directive.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Articolul 2 – alineatul 3 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Proiectele în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii trebuie să facă obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc cerințele legislației relevante a Uniunii.

Proiectele, inclusiv cele cu efecte la nivel transfrontalier, în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii fac obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc toate cerințele legislației relevante a Uniunii.

Justificare

În cadrul proiectelor TEN-T, principalele coridoare includ proiecte transfrontaliere esențiale în cazul cărora trebuie să se efectueze o evaluare atentă a impactului asupra mediului (EIM), îndeplinind toate cerințele legislației în vigoare a UE.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2011/92/UE

Articolul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) terenurile, solul, apa, aerul și schimbările climatice;

(b) terenurile, solul, apa și aerul;

Justificare

[A se vedea amendamentul la articolul 3 litera ea (nouă)]

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2011/92/UE

Articolul 3 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul;

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural și istoric și peisajul;

Justificare

[A se vedea amendamentul la articolul 1 alineatul (3)]

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2011/92/UE

Articolul 3 – litera eb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(eb) turismul, în cazul în care activitatea turistică are efecte semnificative asupra economiei locale și regionale;

Justificare

Implementarea anumitor proiecte poate avea un efect negativ asupra activității turistice care, la rândul său, poate avea un efect dăunător asupra economiei statelor membre, mai ales în situația în care economia unui stat membru depinde mult de turism.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2011/92/UE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Pentru proiectele enumerate în anexa II, inițiatorul furnizează informații cu privire la caracteristicile proiectului, la impactul său potențial asupra mediului și la măsurile avute în vedere pentru evitarea și reducerea efectelor semnificative. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A.

Pentru proiectele enumerate în anexa II, care fac obiectul unei verificări de la caz la caz în conformitate cu articolul 4 alineatul (2), inițiatorul furnizează informații cu privire la caracteristicile proiectului, la impactul său potențial asupra mediului și la măsurile avute în vedere pentru evitarea și reducerea efectelor semnificative. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 1 – litera e

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(e) caracteristicile de mediu menționate la articolul 3 care pot fi afectate în mod semnificativ;

(e) caracteristicile menționate la articolul 3 care pot fi afectate în mod semnificativ;

Justificare

Aria de cuprindere și nivelul de detaliu al informațiilor cuprinse în raportul de mediu nu ar trebui limitate doar la caracteristicile de mediu.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Se adaugă următorul articol 5a (nou):

 

(5a) În cazul proiectelor transfrontaliere, statele membre și țările vecine implicate iau toate măsurile necesare pentru a se asigura că autoritățile competente respective cooperează pentru a realiza în comun o evaluare transfrontalieră integrată și coerentă a impactului asupra mediului, din faza incipientă a planificării, în conformitate cu legislația aplicabilă privind cofinanțarea de către UE.

 

În cazul proiectelor de transport din cadrul rețelei transeuropene de transport, se identifică posibilele efecte asupra rețelei Natura 2000, folosind sistemul TENTec și programul informatic Natura 2000 al Comisiei, precum și posibilele alternative.

Justificare

În cazul proiectelor de infrastructuri de transport ar trebui să se folosească în comun instrumentele informatice ale TEN-T și ale Natura 2000 pentru a preveni eventualele probleme încă din stadii timpurii.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 7

Directiva 2011/92/UE

Articolul 7 – alineatul 5 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

În cazul proiectelor transfrontaliere de interes comun în domeniul transporturilor, incluse într-unul dintre coridoarele prevăzute în anexa I la Regulamentul de instituire a mecanismului Conectarea Europei, statele membre sunt implicate în coordonarea lucrărilor de consultări publice. Coordonatorul se asigură că planificarea noilor infrastructuri include o consultare publică extinsă a tuturor părților interesate și a societății civile. În orice caz, coordonatorul poate propune modalități de dezvoltare a planului privind coridorul și de punere în aplicare a acestuia într-un mod echilibrat.

Justificare

Este bine să se poată apela la coordonatorii coridoarelor din cadrul rețelei trans-europene de transport în lucrările de consultări publice, astfel încât să se poată identifica în timp util eventualele probleme ce pot apărea, ținând cont de dificultatea sporită a proiectelor transfrontaliere.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – partea introductivă

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 se iau în considerare în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării. În acest scop, decizia de acordare a aprobării de dezvoltare trebuie să conțină următoarele informații:

(1) Rezultatele consultărilor și informațiile colectate în temeiul articolelor 5, 6 și 7 se iau în considerare în mod corespunzător în cadrul procedurii de aprobare a dezvoltării. În acest scop, decizia de acordare a aprobării de dezvoltare trebuie să conțină următoarele informații:

Justificare

Articolul 6 alineatul (8) din Convenția de la Aarhus prevede obligativitatea de a se ține seama „în mod corespunzător” de rezultatele procedurii de participare publică: cerința mai puțin imperioasă din prezenta directivă, de a garanta că decizia autorității competente ia „în considerare” procedura de participare publică nu este, prin urmare, în conformitate cu cerințele Convenției de la Aarhus.

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 1 – paragraful 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

un rezumat al observațiilor primite în temeiul articolelor 6 și 7;

un rezumat al aspectelor menționate în temeiul articolelor 6 și 7;

Justificare

Literele (c) și (d) prevăd furnizarea datelor necesare pentru a informa inițiatorul proiectului și publicul cu privire la măsura în care constatările evaluării de mediu (efectuată de inițiatorul proiectului), răspunsurile la consultări și alte aspecte relevante au contribuit la luarea deciziei de către autoritatea competentă.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului, pentru a evalua implementarea și eficacitatea preconizată a măsurilor de atenuare și compensatorii, precum și pentru a identifica eventualele efecte negative neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului rezultate atât din etapa de construcție, cât și din etapa de exploatare, pentru a evalua implementarea și eficacitatea preconizată a măsurilor de atenuare și compensatorii, precum și pentru a identifica eventualele efecte negative neprevăzute și pentru a facilita măsurile corective.

Justificare

Pentru a garanta că monitorizarea include etapele de construcție și de exploatare care sunt foarte importante în implementarea proiectelor din domeniul transportului.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării trebuie să fie proporționale cu natura, amplasarea și anvergura proiectului propus, precum și cu gravitatea efectelor asupra mediului.

Tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării trebuie să fie proporționale cu natura, amplasarea și anvergura proiectului propus, precum și cu gravitatea efectelor asupra mediului. Aceste constatări sunt prezentate autorității competente și sunt puse la dispoziția publicului.

Justificare

Pentru a garanta că monitorizarea acoperă etapele de construcție și de exploatare, că ea este prezentată autorității competente și că rezultatele sunt puse la dispoziția publicului.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 9 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre pot, de asemenea, să decidă să pună la dispoziția publicului informațiile menționate la alineatul (1), după ce autoritatea competentă își finalizează evaluarea impactului proiectului asupra mediului.

Statele membre pun la dispoziția publicului informațiile menționate la alineatul (1), după ce autoritatea competentă își finalizează evaluarea impactului proiectului asupra mediului.

Justificare

Pentru a se asigura coerența cu articolul 9 alineatul (1).

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 11

Directiva 2011/92/UE

Articolul 12 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 12b, privind criteriile de selecție enumerate în anexa III și informațiile menționate în anexele II.A și IV, pentru a le adapta la progresul științific și tehnic.

Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 12b, privind detalierea și nu suplimentarea criteriilor de selecție enumerate în anexa III și a informațiilor menționate în anexele II.A și IV, pentru a le adapta la progresul științific și tehnic.

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2011/92/UE

Articolul 12 b – alineatul 2 (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Delegarea competențelor menționată la articolul 12a este conferită Comisiei pe durată nedeterminată, începând de la [OPOCE, vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentei directive].

Delegarea competențelor menționată la articolul 12a este conferită Comisiei pe durată de cinci ani, începând de la [OPOCE, vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu noua luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel puțin cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 1

Directiva 2011/92/UE

Anexa II a – punctul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice.

utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei, a aerului și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice.

Justificare

Și aerul trebuie să fie inclus ca resursă naturală.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice;

utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei, a aerului și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice;

Justificare

Și aerul trebuie să fie inclus ca resursă naturală.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 1 – litera i

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice);

riscurile pentru sănătatea umană (de exemplu, din cauza contaminării apei sau a poluării atmosferice și a zgomotelor, inclusiv a vibrațiilor);

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

natura impactului;

natura impactului, inclusiv numărul de locuri de muncă create;

 

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Referințe

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

TRAN

18.4.2013

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Examinare în comisie

29.5.2013

 

 

 

Data adoptării

18.6.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

4

0

Membri titulari prezenți la votul final

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

AVIZ al Comisiei pentru petiții (27.6.2013)

destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

(COM(2012)0628 – C7-0367/2012 - 2012/0297(COD))

Raportor pentru aviz: Nikolaos Chountis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Comisia pentru petiții a primit de-a lungul anilor un număr foarte mare de petiții care se referă la punctele slabe și la discrepanțele larg răspândite legate de aplicarea Directivei EIA existente. Multe dintre aceste petiții au fost introduse de Comisie în cadrul procedurilor sale de încălcare a dreptului UE, inițiate împotriva statelor membre care nu au respectat dispozițiile existente. Prin urmare, Comisia pentru petiții salută oportunitatea de a introduce reclamațiile numeroase primite și evaluate ca fiind utile, folosindu-le ca bază pentru activitatea sa desfășurată în vederea elaborării unei directive mai clare și mai eficiente în viitor.

Timp de mulți ani, Directiva EIA a reprezentat un instrument crucial pentru protecția mediului în Europa, dar ea nu este încă pusă în aplicare în mod corespunzător în toate statele membre și nici nu este integral aplicată la toate proiectele locale. Există multe domenii unde sunt necesare îmbunătățiri, în special în ceea ce privește implicarea publicului în toate etapele proiectului, un grad mai mare de transparență, necesitatea unei raportări independente și obiective, dispoziții mai clare privind protecția patrimoniului național, un mecanism clar, prin care să se aleagă varianta cea mai favorabilă mediului, protecție juridică cu efect suspensiv, precum și interzicerea clară a acțiunilor care au un impact serios asupra mediului și, cel mai important, stabilirea unor priorități clare în ceea ce privește imperativele de mediu.

Este, într-adevăr, prea des cazul ca interesele financiare puternice implicate în marile proiecte de infrastructură să influențeze în mod necorespunzător deciziile politice la nivel local, regional și național, în detrimentul mediului. În acest context, consolidarea Directivei EIA este esențială pentru a garanta cetățenilor europeni că drepturile le sunt pe deplin respectate și că Uniunea Europeană este capabilă să își îndeplinească angajamentele, conform așteptărilor cetățenilor, în ceea ce privește protejarea biodiversității și prevenirea apariției bruște a schimbărilor dramatice ale climei, precum și să asigure un echilibru mai bun între îmbunătățirea infrastructurii și nevoile naturii. Directiva EIA are o legătură firească cu alte directive, în special cu directiva privind păsările și habitatul, precum și cu directivele privind gestionarea deșeurilor. Anexele trebuie reevaluate complet, mai ales în ceea ce privește prioritățile din acest domeniu.

Raportorul pentru aviz salută abordarea holistică a EIA care, în viitor, va include și alte domenii tematice înrudite, cum ar fi biodiversitatea și schimbările climatice. Din motive de claritate și pentru a releva unele aspecte, raportorul propune o serie de amendamente pentru asigurarea celui mai înalt nivel de protecție a mediului:

- eliminarea derogărilor datorate anumitor acte din legislația națională;

- publicul ar trebui să aibă dreptul să participe la procedurile de verificare prealabilă și de delimitare a domeniului de aplicare a evaluării;

- deciziile referitoare la procedurile de verificare prealabilă și de delimitare a domeniului de aplicare a evaluării ar trebui să facă obiectul unui control jurisdicțional direct și efectuat în timp util;

- proiectele în întregime trebuie să respecte EIA (nu doar părți ale proiectelor, cunoscute sub formă de „practici de feliere”);

- utilizarea obligatorie a unor „experți independenți, acreditați și competenți din punct de vedere tehnic”, fie de către inițiatorul proiectului, fie de către autoritatea competentă;

- garanția că monitorizarea acoperă fazele de construcție și de exploatare, că ea este subordonată autorității competente și că rezultatele sunt făcute publice;

- inițiatorul proiectului ia măsuri corective în cazul în care monitorizarea indică existența unor consecințe negative neprevăzute.

O revizuire cu succes a EIA existente trebuie să țină seama de necesitatea de a garanta că reglementarea și evaluarea eficace a impactului de mediu și a costurilor administrative ale acesteia ar trebui considerate o investiție în viitorul mediului nostru înconjurător și în sănătatea și bunăstarea cetățenilor europeni.

AMENDAMENTE

Comisia pentru petiții solicită Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Directiva 2011/92/UE a armonizat principiile de evaluare a efectelor proiectelor asupra mediului prin introducerea de cerințe minime (în ceea ce privește tipul de proiecte evaluate, principalele obligații ale inițiatorilor, conținutul evaluării și participarea autorităților competente și a publicului) și contribuie la asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului și a sănătății umane.

(1) Directiva 2011/92/UE a armonizat principiile de evaluare a efectelor proiectelor asupra mediului prin introducerea de cerințe minime (în ceea ce privește tipul de proiecte evaluate, principalele obligații ale inițiatorilor, conținutul evaluării și participarea autorităților competente și a publicului) și contribuie la asigurarea unui nivel înalt de protecție a mediului și a sănătății umane. Statele membre pot adopta norme mai stricte pentru a proteja mediul și sănătatea umană.

Amendamentul  2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE să fie modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a simplifica diversele etape ale procedurii și pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile cu alte acte legislative și politici ale Uniunii, precum și cu strategiile și politicile elaborate de statele membre în domenii de competență națională.

(3) Este necesar ca Directiva 2011/92/UE să fie modificată pentru a consolida calitatea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru a simplifica diversele etape ale procedurii și pentru a îmbunătăți coerența și sinergiile cu alte acte legislative și politici ale Uniunii, precum și cu strategiile și politicile elaborate de statele membre în domenii de competență națională. Principalul obiectiv al modificării prezentei directive este o mai bună punere în aplicare la nivelul statelor membre.

 

În numeroase cazuri, procedurile administrative au devenit prea complicate și de durată, ceea ce a generat întârzieri și riscuri suplimentare din perspectiva protecției mediului. În acest sens, simplificarea și armonizarea procedurilor este unul dintre obiectivele prezentei directive. În vederea unei evaluări coordonate sau a unor proceduri comune atunci când sunt necesare mai multe evaluări ale impactului asupra mediului, de exemplu în cazul proiectelor transfrontaliere, dar și pentru definirea unor evaluări obligatorii bazate pe criterii mai specifice, trebuie avută în vedere oportunitatea instituirii unui ghișeu unic.

Amendamentul  3

Propunere de directivă

Considerentul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul proiectelor cu potențiale efecte transfrontaliere asupra mediului, statele membre participante ar trebui să instituie un ghișeu comun, în care să fie reprezentate pe bază de paritate, care să fie responsabil pentru toate etapele procedurale. Pentru aprobarea finală a proiectului, este necesar acordul tuturor statelor membre în cauză.

Amendamentul  4

Propunere de directivă

Considerentul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Directiva revizuită 2011/92/UE ar trebui să asigure, de asemenea, îmbunătățirea protecției mediului, creșterea eficienței resurselor și sprijinirea unei creșteri durabile în Europa. În acest scop, este necesară simplificarea și armonizarea procedurilor prevăzute.

Amendamentul  5

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) În ultimii zece ani, problemele de mediu, cum sunt utilizarea eficientă a resurselor, biodiversitatea, schimbările climatice și riscurile de dezastre, au devenit mai importante în elaborarea politicilor și trebuie, prin urmare, să constituie și elemente esențiale în procesul de evaluare și în cel decizional, în special în cazul proiectelor de infrastructură.

(4) În ultimii zece ani, problemele de mediu, cum sunt utilizarea eficientă și durabilă a resurselor, protecția biodiversității, exploatarea terenurilor, schimbările climatice și riscurile de dezastre, naturale sau provocate de om, au devenit mai importante în elaborarea politicilor. Acestea ar trebui, prin urmare, să constituie și elemente importante în procesele de evaluare și în cele decizionale pentru orice proiect public sau privat care ar putea avea un impact semnificativ asupra mediului, în special în cazul proiectelor de infrastructură.

 

Întrucât Comisia nu a stabilit norme de aplicare a Directivei privind conservarea patrimoniului istoric și cultural, Comisia propune o listă de criterii și indicații, în vederea unei mai bune puneri în aplicare a directivei.

Amendamentul  6

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) O mai bună luare în considerare a criteriilor de mediu în toate proiectele poate avea, de asemenea, consecințe negative, în cazul în care acest fapt servește la creșterea complexității procedurilor în cauză și la prelungirea duratei necesare pentru autorizarea și validarea fiecărei etape. Acest fapt poate crește costurile și poate chiar constitui în sine o amenințare pentru mediu, dacă durata unor proiecte de infrastructură se prelungește foarte mult.

Amendamentul  7

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b) Problemele de mediu asociate proiectelor de infrastructură nu trebuie să deturneze atenția de la faptul că orice proiect va avea efecte asupra mediului și că accentul trebuie pus pe echilibrul dintre valoarea proiectului și impactul acestuia asupra mediului.

Amendamentul  8

Propunere de directivă

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În comunicarea sa intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere energetic”, Comisia s-a angajat să includă considerente mai ample privind utilizarea eficientă a resurselor în contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE.

(5) În comunicarea sa intitulată „Foaie de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere energetic”, Comisia s-a angajat să includă considerente mai ample privind utilizarea eficientă și sustenabilitatea resurselor în contextul revizuirii Directivei 2011/92/UE.

Amendamentul  9

Propunere de directivă

Considerentul 9

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(9) Schimbările climatice vor continua să provoace daune mediului și să afecteze dezvoltarea economică. În consecință, reziliența ecologică, socială și economică a Uniunii trebuie promovată astfel încât să se facă față în mod eficient schimbărilor climatice pe întregul teritoriu al Uniunii. Sunt necesare măsuri de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora în numeroase sectoare ale legislației Uniunii.

(9) Schimbările climatice vor continua să reprezinte o amenințare pentru mediu și să afecteze previzibilitatea dezvoltării economice. În consecință, reziliența ecologică, socială și economică a Uniunii trebuie promovată astfel încât să se facă față în mod eficient schimbărilor climatice pe întregul teritoriu al Uniunii. Sunt necesare acum măsuri de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora în numeroase sectoare ale legislației Uniunii.

Amendamentul  10

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile de urgență civilă, respectarea dispozițiilor Directivei 2011/92/UE poate avea efecte negative și, prin urmare, este necesar să se stabilească dispoziții prin care statele membre să fie autorizate să nu aplice directiva respectivă în anumite cazuri.

(13) Experiența a demonstrat că, în cazurile de urgență civilă, respectarea dispozițiilor Directivei 2011/92/UE poate avea efecte negative și, prin urmare, ar trebui prevăzute dispoziții, pentru cazuri excepționale, prin care statele membre să fie autorizate să nu aplice directiva respectivă proiectelor al căror unic scop este soluționarea urgențelor civile, cu condiția ca informațiile corespunzătoare, care să justifice opțiunea și publicul vizat, să fie furnizate Comisiei în timp util, precum și cu condiția luării în considerare a tuturor celelalte alternative fezabile. În cazul proiectelor transfrontaliere, Comisia ar trebui să joace un rol mai proactiv și de facilitare, atunci când acest lucru este corespunzător și posibil.

Amendamentul  11

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16) Atunci când stabilesc dacă este probabil să se producă efecte semnificative asupra mediului, autoritățile competente trebuie identifice cele mai relevante criterii care trebuie avute în vedere și să utilizeze eventualele informații suplimentare disponibile ca urmare a altor evaluări prevăzute în legislația Uniunii pentru a aplica în mod eficient procedura de evaluare. În această privință, este oportun să se specifice conținutul deciziei de verificare prealabilă, în special în cazul în care nu este necesară o evaluare de mediu.

(16) Atunci când stabilesc dacă este probabil să se producă efecte semnificative asupra mediului, autoritățile competente ar trebuidefinească în mod clar și strict cele mai relevante criterii care trebuie avute în vedere și să utilizeze eventualele informații suplimentare disponibile ca urmare a altor evaluări prevăzute în legislația Uniunii pentru a aplica în mod eficient și transparent procedura de evaluare. În această privință, este oportun să se specifice conținutul deciziei de verificare prealabilă, în special în cazul în care nu este necesară o evaluare de mediu.

Amendamentul  12

Propunere de directivă

Considerentul 17

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(17) Autoritățile competente trebuie să aibă obligația de a stabili domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor privind mediul care trebuie comunicate sub forma unui raport de mediu (delimitarea domeniului de aplicare a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea evaluării și pentru a simplifica procesul decizional, este important să se specifice, la nivelul Uniunii, categoriile de informații pe baza cărora autoritățile competente trebuie să facă stabilirea respectivă.

(17) Autoritățile competente trebuie să aibă obligația de a stabili domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor privind mediul care trebuie comunicate sub forma unui raport de mediu (delimitarea domeniului de aplicare a evaluării). Pentru a îmbunătăți calitatea evaluării, simplificarea procedurilor și pentru a simplifica procesul decizional, este important să se specifice, la nivelul Uniunii, categoriile de informații pe baza cărora autoritățile competente trebuie să facă stabilirea respectivă.

Amendamentul  13

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18) Raportul de mediu al unui proiect, care trebuie furnizat de inițiatorul proiectului, trebuie să includă o evaluare a unor alternative rezonabile relevante pentru proiectul propus, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază), pentru a ameliora calitatea procesului de evaluare și pentru a permite integrarea considerentelor de mediu într-o etapă timpurie a elaborării proiectului.

(18) Raportul de mediu al unui proiect, care trebuie furnizat de inițiatorul proiectului, ar trebui să includă o evaluare a tuturor alternativelor rezonabile relevante pentru proiectul propus, inclusiv evoluția probabilă a stării existente a mediului în cazul în care proiectul nu este implementat (scenariu de bază), pentru a ameliora calitatea procesului de evaluare și pentru a permite integrarea considerentelor de mediu într-o etapă timpurie a elaborării proiectului.

Amendamentul  14

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20) În scopul asigurării transparenței și responsabilității, autoritatea competentă trebuie să aibă obligația de a-și justifica decizia de a acorda unui proiect aprobarea de dezvoltare, indicând faptul că a luat în considerare rezultatele consultărilor efectuate și informațiile relevante colectate.

(20) În scopul asigurării transparenței și a responsabilității, autoritatea competentă ar trebui să aibă obligația de a-și justifica în mod detaliat și exhaustiv decizia de a acorda unui proiect aprobarea de dezvoltare, indicând faptul că a luat în considerare rezultatele consultărilor efectuate în rândul publicului vizat și toate informațiile relevante colectate. În cazul în care această condiție nu este îndeplinită în mod corespunzător, ar trebui să existe posibilitatea unei căi de atac pentru publicul vizat.

Amendamentul  15

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21) Este oportun să se stabilească cerințe minime comune pentru monitorizarea efectelor negative semnificative ale construcției și funcționării proiectelor, pentru a se asigura o abordare comună la nivelul tuturor statelor membre și pentru a se garanta că, după implementarea unor măsuri de atenuare și compensatorii, nu există impacturi care să le depășească pe cele prevăzute inițial. Această monitorizare nu trebuie să se suprapună sau să se adauge monitorizării obligatorii în temeiul altor acte legislative ale Uniunii.

(21) Este oportun să se stabilească cerințe minime comune pentru monitorizarea efectelor negative semnificative ale construcției și funcționării proiectelor, pentru a se asigura o abordare comună la nivelul tuturor statelor membre și pentru a se garanta că, după implementarea unor măsuri de atenuare și compensatorii, nu există impacturi care să le depășească pe cele prevăzute inițial. Această monitorizare nu trebuie să se suprapună sau să se adauge monitorizării obligatorii în temeiul altor acte legislative ale Uniunii. În cazul în care monitorizarea indică existența unor consecințe negative neprevăzute, ar trebui să se prevadă măsuri corective corespunzătoare .

Amendamentul  16

Propunere de directivă

Considerentul 22 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22a) Participarea publicului la procesul decizional, în conformitate cu Convenția de la Aarhus, dintr-o fază timpurie este extrem de importantă, pentru a garanta că organul decizional va ține seama de opiniile și de preocupările care pot fi relevante pentru respectivele decizii, crescând astfel gradul de responsabilizare și transparența procesului decizional, îmbunătățind calitatea intrinsecă a deciziilor și contribuind la creșterea gradului de informare a publicului cu privire la problemele de mediu.

Amendamentul  17

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28) Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume garantarea unui nivel ridicat de protecție a mediului și a sănătății umane prin stabilirea de cerințe minime pentru evaluarea de mediu a proiectelor, nu poate fi atins într-o măsură suficientă de statele membre și, prin urmare, având în vedere domeniul de aplicare, gravitatea și natura transfrontalieră a problemelor de mediu care trebuie abordate, poate fi atins mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar în vederea atingerii acestui obiectiv.

(28) Întrucât obiectivul prezentei directive, și anume garantarea unui nivel ridicat de protecție a mediului, a calității vieții și sănătății umane prin stabilirea de cerințe minime pentru evaluarea de mediu a proiectelor, nu poate fi atins într-o măsură suficientă de statele membre și, prin urmare, având în vedere domeniul de aplicare, gravitatea și natura transfrontalieră a problemelor de mediu care trebuie abordate, poate fi atins mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Amendamentul  18

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera a – liniuța 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

executarea lucrărilor de construcții sau de demolări ori a altor instalații sau scheme,

- executarea lucrărilor de construcții ori a altor instalații sau scheme,

 

- executarea lucrărilor de demolare a construcțiilor sau a altor instalații sau scheme,

 

- alte intervenții în mediul natural și asupra peisajului, inclusiv cele care implică exploatarea resurselor minerale.

Amendamentul  19

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – partea introductivă

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – literele fa și fb (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarea definiție:

(b) la alineatul (2) se adaugă următoarele definiții:

Amendamentul  20

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(ga)‹‹biodiversitatea›› include toate speciile de floră și faună și habitatele lor și înseamnă varietatea organismelor vii din toate mediile de viață, printre care ecosistemele terestre, marine și alte ecosisteme acvatice, precum și complexele ecologice din care fac parte; aceasta cuprinde diversitatea din cadrul speciilor, dintre specii și diversitatea ecosistemelor.”

Amendamentul  21

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – paragraful 2 – litera gb (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(gb)‹‹acțiune corectivă›› înseamnă alte măsuri de atenuare și/sau compensare care pot fi realizate de inițiatorul proiectului pentru a remedia efecte adverse neprevăzute sau orice pierdere netă de biodiversitate, identificate în cursul punerii în aplicare a proiectului, care pot apărea din cauza deficiențelor legate de atenuarea impactului asupra mediului, apărute în urma construirii sau exploatării unor proiecte pentru care s-a acordat deja aprobare de dezvoltare.”

Amendamentul  22

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„independent” înseamnă capabil de exercițiul unei evaluări obiective și tehnico/științifice cuprinzătoare, liber de orice conflict de interese, fie reale, percepute sau aparente, în relație cu autoritatea competentă, inițiatorul proiectului și/sau autoritățile naționale, regionale și locale.

Amendamentul  23

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f b (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„proceduri comune”: în cadrul procedurii comune, autoritatea competentă realizează o singură evaluare a impactului asupra mediului, care integrează evaluările efectuate de una sau mai multe autorități, fără a aduce atingere eventualelor dispoziții prevăzute de alte acte legislative relevante ale Uniunii.

Amendamentul  24

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – punctul 1 (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f c (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„evaluarea impactului vizual”: impactul vizual se definește drept o modificare a aspectului peisajului construit sau natural și al zonelor urbane, ca rezultat al dezvoltării pozitive (îmbunătățire) sau negative (deteriorare). Evaluarea impactului vizual se referă și la demolarea construcțiilor protejate sau a celor care joacă un rol strategic pentru imaginea tradițională a unui spațiu sau a unui peisaj. Acest concept cuprinde schimbările evidente ale topografiei geologice și orice alte obstacole, precum construcțiile sau zidurile, care afectează contemplarea naturii și armonia peisagistică. Impactul vizual se evaluează în mare parte din punct de vedere calitativ, în funcție de aprecierea și interacțiunea umană cu peisajul și de valoarea pe care omul o dă unui spațiu (genius loci).

Amendamentul  25

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 2 – litera f d (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

„simplificare” înseamnă reducerea formelor, crearea de proceduri comune și de instrumente de coordonare, în vederea integrării evaluărilor realizate de autoritățile implicate. Simplificare înseamnă și stabilirea de criterii comune, scurtarea termenelor pentru depunerea rapoartelor și consolidarea evaluărilor obiective și științifice.

Amendamentul  26

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 1 – litera c

Directiva 2011/92/UE

Articolul 1 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională sau reacția la urgențe civile, în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective.”

„(3) Statele membre pot decide, de la caz la caz, dacă dreptul intern prevede astfel, să nu aplice prezenta directivă proiectelor care au ca obiectiv unic apărarea națională sau reacția la urgențe civile, în cazul în care consideră că aplicarea acesteia ar avea efecte negative asupra obiectivelor respective, cu condiția să fi evaluat în mod corespunzător orice alternativă fezabilă și să își justifice opțiunea finală în fața Comisiei.”

Amendamentul  27

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2 – partea introductivă

Directiva 2011/92/UE

Articolul 2 – alineatele 3 și 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. La articolul 2, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

2. La articolul 2, alineatele (3) și (4) se înlocuiesc cu următorul text:

Amendamentul  28

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Articolul 2 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(3) Proiectele în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii trebuie să facă obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc cerințele legislației relevante a Uniunii.

„(3) Proiectele, inclusiv cele cu efecte la nivel transfrontalier, în cazul cărora obligația de a efectua evaluări ale efectelor asupra mediului decurge simultan din prezenta directivă și din alte acte legislative ale Uniunii fac obiectul unor proceduri coordonate sau comune care îndeplinesc toate cerințele legislației relevante a Uniunii. Se aplică legislația cea mai strictă.

Amendamentul  29

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 3

Directiva 2011/92/UE

Articolul 3 – literele a, b, c, ca și d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) populația, sănătatea umană și biodiversitatea, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului(**);

(a) populația, sănătatea umană și biodiversitatea, acordând o atenție specială speciilor și habitatelor protejate în temeiul Directivei 92/43/CEE a Consiliului(*) și al Directivei 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului(**) și oportunitatea de a evita orice pierdere a biodiversității;

(b) terenurile, solul, apa, aerul și schimbările climatice;

(b) terenurile, solul, apa, aerul și clima;

(c) bunurile materiale, patrimoniul cultural și peisajul;

(c) bunurile materiale și peisajul;

 

(ca) situri din patrimoniul cultural, în conformitate cu articolul 3 alineatul (3) al patrulea paragraf din TUE;

(d) interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b) și (c);

(d) interacțiunea dintre factorii menționați la literele (a), (b), (c) și (ca), precum și efectele cumulative și transfrontaliere ale acestor factori;

Amendamentul  30

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera -a (nouă)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 4 – alineatul 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-a) alineatul (2) se modifică după cum urmează:

 

(2) Sub rezerva articolului 2 alineatul (4), pentru proiectele enumerate în anexa II, statele membre stabilesc, în cadrul unei proceduri de verificare, dacă proiectul trebuie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

 

Inițiatorul proiectelor enumerate la Anexa II poate alege ca proiectul său să fie supus unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10.

 

Statele membre iau această decizie pe baza:

 

(a) unei analize de la caz la caz;

 

sau

 

(b) pragurilor sau a criteriilor fixate de statul membru.

 

(2a) Pentru stabilirea pragurilor și criteriilor menționate la alineatul (2), statele membre se străduiesc să stabilească praguri și criterii minime flexibile, pentru a nu exclude niciun proiect public sau privat care ar putea avea efecte negative semnificative asupra mediului. Atunci când se aplică litera (b), trebuie să se realizeze o consultare publică în vederea stabilirii pragurilor și criteriilor.”

 

Autoritatea competentă poate opta ca un proiect enumerat în Anexa II să nu facă obiectul unei evaluări în conformitate cu articolele 5-10 numai în cazul în care există certitudinea că proiectul respectiv nu are eventuale efecte negative semnificative asupra mediului.”

Amendamentul  31

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2011/92/UE

Articolul 4 – alineatul 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, inițiatorul furnizează informații cu privire la caracteristicile proiectului, la impactul său potențial asupra mediului și la măsurile avute în vedere pentru evitarea și reducerea efectelor semnificative. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A.”

„(3) Pentru proiectele enumerate în anexa II, cu excepția proiectelor care nu îndeplinesc sau care depășesc un prag sau un criteriu relevant stabilit de statul membru la alineatul (2) litera (b), inițiatorul furnizează informații cu privire la caracteristicile proiectului și la impactul său potențial puternic negativ asupra mediului. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate este specificată în anexa II.A Informațiile sunt făcute publice înainte de stabilirea efectuată în conformitate cu alineatul (2).”

Amendamentul  32

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera a

Directiva 2011/92/UE

Articolul 4 – alineatul 4

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Atunci când se efectuează o analiză de la caz la caz sau se fixează praguri sau criterii în scopul aplicării alineatului (2), autoritatea competentă ia în considerare criteriile de selecție legate de caracteristicile și de amplasarea proiectului, precum și posibilul său impact asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor de selecție care trebuie utilizate este specificată în anexa III.

(4) Pentru proiectele enumerate în anexa II, autoritatea competentă ia în considerare criteriile de selecție legate de caracteristicile și de amplasarea proiectului, precum și posibilul său impact asupra mediului. Lista detaliată a criteriilor de selecție care trebuie utilizate este specificată în anexa III.

Amendamentul  33

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 4 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 4 – alineatul 5

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(5) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2), pe baza informațiilor furnizate de inițiatorul proiectului și ținând seama, acolo unde este cazul, de rezultatele studiilor, ale verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului, care decurg din alte acte legislative ale Uniunii. Decizia în temeiul alineatului (2):

„(5) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2), ținând seama de toate informațiile furnizate de inițiatorul proiectului în temeiul alineatului (3) și ținând seama, acolo unde este cazul, de rezultatele studiilor, ale verificărilor preliminare sau ale evaluărilor efectelor asupra mediului, care decurg din alte acte legislative ale Uniunii. În cazul în care autoritatea competentă stabilește că nu trebuie să se realizeze o evaluare de impact asupra mediului în conformitate cu articolele 5-10, pe motivul că proiectul nu îndeplinește sau nu depășește un prag sau un criteriu relevant stabilit de statul membru conform alineatului (2) litera (b), atunci respectiva hotărâre este făcută publică. În caz contrar, decizia în temeiul alineatului (2):

Amendamentul  34

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 4 – alineatul 6

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni de la depunerea cererii de aprobare a dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul proiectului să fi comunicat toate informațiile necesare. În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și la data la care preconizează că va lua decizia.

(6) Autoritatea competentă își ia decizia în temeiul alineatului (2) în decurs de trei luni de la depunerea cererii de aprobare a dezvoltării, cu condiția ca inițiatorul proiectului să fi comunicat toate informațiile necesare. În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu cel mult trei luni; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și la data la care preconizează că va lua decizia.

Amendamentul  35

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

„(1) Dacă evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată în conformitate cu articolele 5-10, inițiatorul pregătește un raport de mediu. Raportul de mediu se bazează pe elementele stabilite în temeiul alineatului (2) din prezentul articol și include informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul luării unor decizii în cunoștință de cauză privind impacturile proiectului propus asupra mediului, ținând seama de actualele cunoștințe și metode de evaluare, de caracteristicile, capacitatea tehnică și amplasarea proiectului, de caracteristicile impactului potențial, de alternativele la proiectul propus și de măsura în care anumite aspecte (inclusiv evaluarea alternativelor) sunt evaluate într-un mod mai corespunzător la diferite niveluri, inclusiv la nivel de planificare, sau pe baza altor cerințe de evaluare. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu este specificată în anexa IV.

„(1) Dacă evaluarea impactului asupra mediului trebuie realizată în conformitate cu articolele 5-10, inițiatorul utilizează serviciile unui expert acreditat independent, conform definițiilor din articolul 1 alineatul (2) litera (fa), pentru a pregăti un raport de mediu cu ajutorul unui expert independent acreditat. Raportul de mediu se bazează pe elementele stabilite în temeiul alineatului (2) din prezentul articol și include informații care pot fi solicitate în mod rezonabil în scopul luării unor decizii în cunoștință de cauză privind impacturile proiectului propus asupra mediului, inclusiv o evaluare a impactului vizual, dacă este relevant, ținând seama de actualele cunoștințe și metode de evaluare, de caracteristicile, capacitatea tehnică și amplasarea proiectului, de caracteristicile impactului potențial și de alternativele la proiectul propus. Lista detaliată a informațiilor care trebuie furnizate în raportul de mediu este specificată în anexa IV.

Amendamentul  36

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritatea competentă, după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului, stabilește domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor care trebuie incluse de către inițiatorul proiectului în raportul de mediu, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol. Concret, autoritatea competentă stabilește:

(2) Autoritatea competentă, după consultarea autorităților menționate la articolul 6 alineatul (1) și a inițiatorului și a publicului vizat, stabilește domeniul de aplicare și nivelul de detaliu al informațiilor, astfel cum prevede Anexa IV, care trebuie incluse de către inițiatorul proiectului în raportul de mediu, în conformitate cu alineatul (1) din prezentul articol, dacă operatorul solicită acest lucru. Concret, autoritatea competentă stabilește:

Amendamentul  37

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Autoritatea competentă poate, de asemenea, să solicite asistență din partea unor experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic, menționați la alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri de informații suplimentare numai dacă acestea sunt justificate de circumstanțe noi și sunt explicate în mod corespunzător de autoritatea competentă.

Autoritatea competentă trebuie să se asigure că raportul a fost elaborat sau verificat de experți acreditați, independenți și competenți din punct de vedere tehnic, menționați la alineatul (3) din prezentul articol. Ulterior, inițiatorului i se pot adresa cereri de informații suplimentare numai dacă acestea sunt justificate de circumstanțe noi.

Amendamentul  38

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 3 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) inițiatorul proiectului se asigură că raportul de mediu este pregătit de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic sau

(a) inițiatorul proiectului poate lua, de asemenea, măsuri pentru a se asigura că raportul de mediu este pregătit de experți independenți.

Amendamentul  39

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) autoritatea competentă se asigură că raportul de mediu este verificat de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic și/sau de comitete de experți naționali.

eliminat

Amendamentul  40

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care autoritatea competentă a fost asistată de experți acreditați și competenți din punct de vedere tehnic la pregătirea stabilirii elementelor menționate la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului pentru pregătirea raportului de mediu.

În cazul în care autoritatea competentă a fost asistată de experți independenți și competenți din punct de vedere tehnic la pregătirea stabilirii elementelor menționate la articolul 5 alineatul (2), acești experți nu pot fi utilizați și de inițiatorul proiectului pentru pregătirea raportului de mediu.

Amendamentul  41

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 5

Directiva 2011/92/UE

Articolul 5 – alineatul 3 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Măsurile detaliate privind utilizarea și selecționarea experților acreditați și competenți din punct de vedere tehnic (de exemplu, calificările necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, autorizarea și descalificarea) sunt stabilite de statele membre.

Măsurile detaliate privind utilizarea și selecționarea experților independenți și competenți din punct de vedere tehnic (de exemplu, calificările necesare, atribuirea misiunilor de evaluare, autorizarea și sancțiunile de descalificare) sunt stabilite de statele membre în conformitate cu dispozițiile alineatului (4).

Amendamentul  42

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b – partea introductivă

2012/0297

Articolul 6 – alineatele 7 și 8

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se adaugă următorul alineat (7):

(b) se adaugă următoarele alineate (7) și (8):

Amendamentul  43

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Termenele pentru consultarea publicului vizat cu privire la raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri excepționale, dacă natura, complexitatea, amplasarea sau anvergura proiectului propus o cer, autoritatea competentă poate extinde termenul respectiv cu încă 30 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea.

Termenele pentru consultarea publicului vizat cu privire la raportul de mediu menționat la articolul 5 alineatul (1) nu trebuie să fie mai scurte de 30 de zile sau mai lungi de 60 de zile. În cazuri excepționale, dacă natura, complexitatea, amplasarea sau anvergura proiectului propus o cer, autoritatea competentă poate extinde termenul respectiv cu cel mult 30 de zile; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea.

Amendamentul  44

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 6 – alineatul 7 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Pentru a asigura participarea efectivă a publicului vizat la procedurile decizionale, statele membre se asigură că publicul are întotdeauna la dispoziție datele de contact ale autorității sau autorităților care sunt responsabile pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezenta directivă, precum și acces rapid și simplu la acestea, indiferent de eventualele proiecte specifice aflate în derulare care fac obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului, precum și că se acordă atenția cuvenită observațiilor și opiniilor exprimate de public.

Amendamentul  45

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului, pentru a evalua implementarea și eficacitatea preconizată a măsurilor de atenuare și compensatorii, precum și pentru a identifica eventualele efecte negative neprevăzute.

Dacă autoritatea competentă decide să acorde aprobarea de dezvoltare, aceasta se asigură că aprobarea de dezvoltare include măsuri de monitorizare a efectelor negative semnificative asupra mediului, atât din etapa de construcție, cât și din cea de exploatare, pentru a evalua implementarea și eficacitatea preconizată a măsurilor de atenuare și compensatorii, precum și pentru a identifica eventualele efecte negative semnificative neprevăzute și/sau pierderea netă de biodiversitate și pentru a facilita realizarea de acțiuni corective.

Amendamentul  46

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 3

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării trebuie să fie proporționale cu natura, amplasarea și anvergura proiectului propus, precum și cu gravitatea efectelor asupra mediului.

Tipul de parametri care trebuie monitorizați și durata monitorizării trebuie să fie proporționale cu natura, amplasarea și anvergura proiectului propus, precum și cu gravitatea efectelor asupra mediului. Constatările acestei monitorizări din faza de construcție și de exploatare sunt comunicate autorității competente și sunt diseminate în mod activ, în conformitate cu Directiva 2003/4/CE. Dacă este cazul, pot fi utilizate măsuri de monitorizare existente care decurg din alte acte legislative ale Uniunii.

Amendamentul  47

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 2 – paragraful 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Inițiatorul proiectului ia măsuri corective în cazul în care monitorizarea indică existența unor consecințe negative neprevăzute semnificative asupra mediului. Inițiatorii proiectelor, experții competenți din punct de vedere tehnic și/sau experții naționali sunt pasibili de penalizări și/sau sancțiuni în cazul în care efectele negative semnificative asupra mediului sunt rezultatul neglijenței sau al încălcării grave a standardelor de acreditare. Propunerea de acțiuni corective a inițiatorului proiectului este pusă la dispoziția publicului și este aprobată de autoritatea sau de autoritățile competente, care asigură conformitatea acestor acțiuni.

Amendamentul  48

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 8

Directiva 2011/92/UE

Articolul 8 – alineatul 3 – paragraful 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu încă 3 luni; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele prelungirii și la data la care preconizează că își va lua decizia.

În funcție de natura, complexitatea, amplasarea și anvergura proiectului propus, autoritatea competentă poate prelungi termenul respectiv cu cel mult trei luni; în acest caz, autoritatea competentă informează inițiatorul proiectului cu privire la motivele care justifică prelungirea și la data la care preconizează că va lua decizia.

Amendamentul  49

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 – litera a

Directiva 2011/92/UE

Articolul 9 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) dreptul publicului vizat de a contesta informațiile furnizate și de a iniția proceduri judiciare în conformitate cu articolul 11.

Amendamentul  50

Propunere de directivă

Articolul 1 – punctul 9 – litera b

Directiva 2011/92/UE

Articolul 9 – alineatele 3b și 3c (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) se adaugă alineatul (3), cu următorul text:

(b) se adaugă următoarele alineate (3), (4) și (5):

 

„(4) Publicul poate contesta în instanță și poate cere inclusiv măsuri restrictive în ceea ce privește decizia privind aprobarea dezvoltării, prin inițierea de proceduri judiciare în termen de trei luni de la publicarea corespunzătoare a deciziei oficiale de către autoritatea competentă.

 

(5) Autoritatea sau autoritățile competente se asigură că proiectele cu aprobare de dezvoltare nu încep înainte de expirarea termenului-limită pentru contestația judiciară.”

Amendamentul  51

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 9 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9a. După articolul 9 se adaugă următorul articol:

 

„(9a) Statele membre se asigură că autoritatea sau autoritățile competente, în îndeplinirea obligațiilor care decurg din prezenta directivă, nu se află într-un conflict de interese determinat de orice legislație căreia i se supun.”

Amendamentul  52

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 9 a (nou)

Directiva 2011/92/UE

Articolul 11 – alineatele 5a și 5b (noi)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

9b. Articolul 11 se modifică după cum urmează:

 

(a) se adaugă următorul alineat (6):

 

„(6) Statele membre pot prevedea ca încălcarea normelor procedurale și oficiale privind legalitatea autorizării să fie irelevantă dacă, în lipsa erorilor de procedură, decizia luată ar fi fost aceeași. O astfel de situație se prezintă în special în cazul în care:

 

(a) dacă prezenta directivă prevede necesitatea participării publicului sau a autorităților, nu a participat nicio persoană sau autoritate, însă cerințele corespunzătoare nu au fost relevante sau au fost luate în considerare în cadrul procesului decizional;

 

(b) informațiile menționate la articolul 9 alineatul (1) sunt incomplete, sau

 

(c) obligația de notificare prevăzută de prezenta directivă nu a fost îndeplinită corect, însă obiectivul urmărit prin notificare a fost realizat.

 

Nu se aduce atingere dreptului statelor membre de a impune în legislația lor internă și cerința unei încălcări a legislației, pe lângă eroarea procedurală.”

 

(b) se adaugă următorul alineat (7):

 

„(7) Statele membre pot prevedea ca etapele procedurale incorecte să poată fi refăcute și după adoptarea deciziei, în măsura în care eroarea procedurală nu este gravă și nu afectează esența proiectului. Statele membre se asigură că autoritățile competente adoptă o nouă decizie, independentă de prima, și după refacerea etapelor procedurale incorecte.”

Amendamentul  53

Propunere de directivă

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 11

Directiva 2011/92/UE

Articolul 12 a și articolul 12 b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

11. Se introduc următoarele articole 12a și 12b:

eliminat

„Articolul 12 a

 

Se deleagă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 12b, privind criteriile de selecție enumerate în anexa III și informațiile menționate în anexele II.A și IV, pentru a le adapta la progresul științific și tehnic.

 

Articolul 12 b

 

(1) Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute în prezentul articol.

 

(2) Delegarea competențelor menționată la articolul 12a este conferită Comisiei pe durată nedeterminată, începând de la [OPOCE, vă rugăm să introduceți data intrării în vigoare a prezentei directive].

 

(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 12a poate fi revocată oricând de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizia respectivă. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare datei publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară, specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere validității actelor delegate aflate deja în vigoare.

 

(4) De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

 

(5) Un act delegat adoptat în temeiul articolului 12a intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu două luni, la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

 

Amendamentul  54

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul -1 (nou)

Directiva 2011/92/UE

Anexa I – punctul 4 a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1. La anexa I se introduce următorul punct:

 

4a. Exploatații miniere la zi și activități extractive similare în aer liber.

[Acest amendament elimină automat exploatațiile miniere la zi de la punctul (2) („INDUSTRIA EXTRACTIVĂ”) litera (a) din anexa II la Directiva 2011/92/UE]

Amendamentul  55

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 1

Directiva 2011/92/UE

Anexa II.A – punctul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, în cursul fazelor de construcție și funcționare;

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane și a subsolului, în cursul fazelor de construcție și funcționare, inclusiv de demolare;

Amendamentul  56

Propunere de directivă

Anexă – punctul 1

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 3 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice.

(b) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei, a aerului și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice.

Amendamentul  57

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 1 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice;

(c) utilizarea resurselor naturale, în special a solului, a terenurilor, a apei, a aerului și a biodiversității, inclusiv schimbările hidromorfologice.

Amendamentul  58

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 1 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) riscurile de dezastre naturale și antropice și riscurile de accidente, având în vedere, în special, schimbările hidromorfologice, substanțele sau tehnologiile sau organismele vii utilizate, condițiile specifice ale solului și subsolului sau utilizarea alternativă, precum și probabilitatea de producere a unor accidente sau dezastre și vulnerabilitatea proiectului la aceste riscuri;

(f) riscurile de dezastre naturale și antropice și riscurile de accidente, având în vedere, în special, schimbările hidromorfologice, substanțele sau tehnologiile sau organismele vii utilizate, condițiile specifice ale solului și subsolului sau utilizarea alternativă rezonabilă, precum și probabilitatea de producere a unor accidente sau dezastre și vulnerabilitatea proiectului la aceste riscuri;

Amendamentul  59

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 1 – litera j

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(j) impacturile proiectului asupra mediului, în special asupra terenurilor (creșterea zonelor rezidențiale în timp – ocuparea terenurilor), solului (materie organică, eroziune, tasare, impermeabilizare), apei (cantitate și calitate), aerului și biodiversității (calitatea și cantitatea populațiilor, precum și degradarea și fragmentarea ecosistemului);

(j) impacturile proiectului asupra mediului, în special asupra terenurilor (creșterea zonelor rezidențiale în timp – ocuparea terenurilor), solului (materie organică, eroziune, tasare, impermeabilizare), apei (cantitate și calitate), subsolului, acolo unde este relevant, aerului și biodiversității (calitatea și cantitatea populațiilor, precum și degradarea și fragmentarea ecosistemului);

Amendamentul  60

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa III – punctul 2 – litera c – punctul ii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) zone costiere;

(ii) zone costiere și mediu marin;

Amendamentul  61

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Articolul III – alineatul 2 – litera c – punctul viii a (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viiia) zone sau spații protejate de legislația națională sau regională.

Amendamentul  62

Propunere de directivă

Anexa 1 – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Articolul III – alineatul 2 – litera c – punctul viii b (nou)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(viiib) zone seismice sau zone cu risc ridicat de catastrofe naturale.

Amendamentul  63

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa IV – punctul 1 – litera a

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, precum și cerințele privind utilizarea apei și a terenurilor în cursul fazelor de construcție și funcționare;

(a) o descriere a caracteristicilor fizice ale întregului proiect, inclusiv, dacă este cazul, a părții sale subterane, precum și cerințele privind utilizarea apei, a energiei și a terenurilor în cursul fazelor de construcție și funcționare și de demolare, dacă este cazul;

Amendamentul  64

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa IV – punctul 1 – litera b

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) o descriere a principalelor caracteristici ale proceselor de producție, de exemplu natura și cantitatea materialelor, resursele energetice și naturale utilizate (inclusiv apa, terenurile, solul și biodiversitatea);

(b) o descriere a principalelor caracteristici ale proceselor de producție, de exemplu natura și cantitatea materialelor, resursele energetice și naturale utilizate (inclusiv apa, aerul, terenurile, solul și biodiversitatea);

Amendamentul  65

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa IV – punctul 5 – litera c

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte nocive și eliminarea deșeurilor;

(c) emisia de poluanți, zgomot, vibrații, lumină, căldură și radiații, crearea de efecte nocive și eliminarea și valorificarea deșeurilor;

Amendamentul  66

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa IV – punctul 5 – litera d

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre);

(d) riscurile pentru sănătatea umană, pentru patrimoniul cultural sau pentru mediu (de exemplu, din cauza unor accidente sau dezastre naturale sau provocate de om);

Amendamentul  67

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa IV – punctul 5 – litera f

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură;

(f) emisiile de gaze cu efect de seră, provenind inclusiv din exploatarea terenurilor, schimbarea destinației terenurilor și silvicultură, precum și necesarul de energie pentru proiect;

Amendamentul  68

Propunere de directivă

Anexă – punctul 2

Directiva 2011/92/UE

Anexa IV – punctul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7. O descriere a măsurilor avute în vedere pentru prevenirea, reducerea și, dacă este posibil, compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse, inclusiv pregătirea unei analize postproiect a efectelor negative asupra mediului. Această descriere trebuie să explice în ce măsură sunt reduse sau compensate efectele negative semnificative și trebuie să se refere atât la etapa de construcție, cât și la cea de funcționare.

7. O descriere a măsurilor avute în vedere mai întâi pentru prevenirea, apoi pentru reducerea și, dacă este posibil, în cele din urmă, pentru compensarea oricăror efecte negative semnificative asupra mediului menționate la punctul 5 și, dacă este cazul, o descriere a oricăror măsuri de monitorizare propuse, inclusiv pregătirea unei analize postproiect a efectelor negative asupra mediului. Această descriere trebuie să explice în ce măsură sunt reduse sau compensate efectele negative semnificative și trebuie să se refere atât la etapa de construcție, cât și la cea de funcționare.

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Referințe

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Aviz emis de către

       Data anunțului în plen

PETI

19.11.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

       Data numirii

Nikolaos Chountis

6.11.2012

Data adoptării

19.6.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

25

0

1

Membri titulari prezenți la votul final

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boștinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Membri supleanți prezenți la votul final

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

PROCEDURĂ

Titlu

Modificarea Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului

Referințe

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Data prezentării la PE

26.10.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

       Data anunțului în plen

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

       Data anunțului în plen

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Avize care nu au fost emise

       Data deciziei

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Raportor(i)

       Data numirii

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Examinare în comisie

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Data adoptării

11.7.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

49

13

3

Membri titulari prezenți la votul final

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Membri supleanți prezenți la votul final

Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Data depunerii

22.7.2013