POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
Poročevalec: Andrea Zanoni


OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0628),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 192(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0367/2012),

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 13. februarja 2013[1],

–   ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 30. maja 2013,[2]

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane ter mnenj Odbora za promet in turizem in Odbora za peticije (A7-0277/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Direktiva 2011/92/EU vsebuje harmonizirana načela za okoljsko presojo projektov z uvedbo minimalnih zahtev (v zvezi z vrsto projektov, predloženih v presojo, glavnimi obveznostmi nosilcev projekta, vsebino presoje ter sodelovanjem pristojnih organov in javnosti) in prispeva k visoki ravni zaščite okolja in človeškega zdravja.

(1) Direktiva 2011/92/EU vsebuje harmonizirana načela za okoljsko presojo projektov z uvedbo minimalnih zahtev (v zvezi z vrsto projektov, predloženih v presojo, glavnimi obveznostmi nosilcev projekta, vsebino presoje ter sodelovanjem pristojnih organov in javnosti) in prispeva k visoki ravni zaščite okolja in človeškega zdravja. Državam članicam bi moralo biti dovoljeno, da določijo strožja pravila za varstvo okolja in varovanje zdravja ljudi.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Text proposed by the Commission

Predlog spremembe

(3) Treba je spremeniti Direktivo 2011/92/EU, da se okrepi kakovost postopka okoljske presoje, racionalizira različne faze postopka ter da se izboljšajo povezanost in sinergije z drugo zakonodajo Unije in njenimi drugimi politikami kot tudi s strategijami in politikami, ki so jih razvile države članice na področjih nacionalne pristojnosti.

(3) Treba je spremeniti Direktivo 2011/92/EU, da se okrepi kakovost postopka okoljske presoje, racionalizirajo različne faze postopka, postopek uskladi z načeli pametne pravne ureditve ter da se izboljšajo povezanost in sinergije z drugo zakonodajo Unije in njenimi drugimi politikami kot tudi s strategijami in politikami, ki so jih razvile države članice na področjih nacionalne pristojnosti. Končni cilj spremembe te direktive je učinkovitejše izvajanje v državah članicah. V številnih primerih postanejo upravni postopki preveč zapleteni in se zavlečejo, kar povzroča zamude in dodatna tveganja za varstvo okolja. Zato bi morala biti poenostavitev in harmonizacija postopkov tudi cilja te direktive. Upoštevati bo treba primernost uvedbe urejanja po načelu „vse na enem mestu“ z namenom, da se omogoči usklajena presoja ali skupni postopki, kadar se zahteva več presoj vplivov na okolje, na primer pri čezmejnih projektih, pa tudi da se določijo posebna merila za obvezne presoje.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Da bi Komisija zagotovila usklajeno izvajanje in enako raven varstva okolja po vsej Uniji, bi morala v okviru svoje vloge kot varuhinja Pogodb zagotoviti kvalitativno in postopkovno skladnost z določbami Direktive 2011/92/EU, tudi z določbami o javnem posvetovanju in sodelovanju javnosti.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Pri projektih, ki bi lahko imeli čezmejne vplive na okolje, udeležene države članice vzpostavijo skupni kontaktni organ, v katerem so enakopravno zastopane in ki je pristojen za vse korake postopka. Za dokončno soglasje za izvedbo projekta je potrebna odobritev vseh udeleženih držav članic.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 c (novo)

Text proposed by the Commission

Predlog spremembe

 

(3c) Treba bi bilo revidirati tudi Direktivo 2011/92/EU, in sicer tako, da bi zagotovila izboljšanje varstva okolja, povečanje učinkovitosti virov in podporo trajnostni rasti v Evropi. Zato bi bilo treba predvidene postopke poenostaviti in harmonizirati.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V zadnjem desetletju so okoljski problemi, kot so npr. učinkovitost virov, biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in tveganja nesreč, postali pomembnejši dejavnik pri oblikovanju politik in bi jih zato tudi bilo treba uvrstiti med bistvene elemente postopkov presoje in oblikovanja politik, zlasti kar zadeva infrastrukturne projekte.

(4) V zadnjem desetletju so okoljski problemi, kot so npr. učinkovitost in trajnost virov, varstvo biotske raznovrstnosti, boj proti podnebnim spremembam in tveganjem naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, postali pomembnejši dejavnik pri oblikovanju politik. Zato bi jih bilo treba tudi uvrstiti med pomembne elemente postopkov presoje in odločanja kar zadeva vse javne ali zasebne projekte, ki bi lahko močno vplivali na okolje, zlasti infrastrukturne projekte, in ker Komisija ni določila smernic za uporabo direktive 2011/92/EU o ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine, bi morala predlagati seznam meril in označb, vključno z vidnim učinkom, da bi zagotovila ustreznejše izvajanje direktive.

 

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Boljše upoštevanje okoljskih meril v vsakem projektu lahko ima tudi negativne posledice, če so postopki bolj zapleteni ter se roki za izdajo soglasja in potrditev vsake faze podaljšujejo. S tem se lahko povečajo stroški in celo nastaja grožnja za okolje zaradi zelo dolgotrajne gradnje.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Bistvenega pomena je, da okoljska vprašanja, povezana z infrastrukturnimi projekti, ne odvračajo pozornosti od dejstva, da bo vsak projekt nedvomno vplival na okolje. Treba je tudi nameniti pozornost ravnotežju med vrednostjo projekta in njegovim vplivom na okolje.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Komisija se je v svojem sporočilu z naslovom „Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri“ zavezala, da bo v revizijo Direktive 2011/92/EU vključila obsežnejše ugotovitve o učinkoviti rabi virov.

(5) Komisija se je v svojem sporočilu z naslovom „Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri“ zavezala, da bo v revizijo Direktive 2011/92/EU vključila obsežnejše ugotovitve o učinkoviti in trajnostni rabi virov.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Varovanje in spodbujanje kulturne dediščine ter krajine, ki sta sestavna dela kulturne raznolikosti, ki jo je Unija dolžna spoštovati in spodbujati v skladu s členom 167(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, se lahko gradi na uporabnih opredelitvah in načelih, razvitih v zadevnih konvencijah Sveta Evrope, zlasti Konvenciji o varstvu evropske stavbne dediščine, Evropski konvenciji o krajini in Okvirni konvenciji Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo.

(11) Varovanje in spodbujanje kulturne dediščine ter krajine, ki sta sestavna dela kulturne raznolikosti, ki jo je Unija dolžna spoštovati in spodbujati v skladu s členom 167(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije, se lahko gradi na uporabnih opredelitvah in načelih, razvitih v zadevnih konvencijah Sveta Evrope, zlasti Konvenciji o varstvu evropske stavbne dediščine, Evropski konvenciji o krajini, Okvirni konvenciji Sveta Evrope o vrednosti kulturne dediščine za družbo ter mednarodnih priporočilih za varstvo zgodovinskih in tradicionalnih območij in njihove vloge v sodobnem življenju, ki jih je sprejel UNESCO leta 1976 v Nairobiju.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 11 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(11a) Vidni učinek je ključno merilo v presoji vplivov na okolje v smislu ohranitve zgodovinske in kulturne dediščine, naravne krajine in mestnih območij; to je še en dejavnik, ki bi ga bilo treba upoštevati v presojah.

Obrazložitev

Vidni učinek že obstaja kot merilo v nacionalni zakonodaji držav članic, kot so Francija, Italija in Združeno kraljestvo.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Pri uporabi Direktive 2011/92/EU je treba zagotoviti konkurenčno poslovno okolje, zlasti za mala in srednja podjetja, da se ustvari pametna, trajnostna in vključujoča rast v skladu s cilji iz Sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast.“

(12) Pri uporabi Direktive 2011/92/EU je treba zagotoviti pametno, trajnostno in vključujočo rast v skladu s cilji iz sporočila Komisije z naslovom „Evropa 2020 – Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“.

Obrazložitev

Poenostavitev odstavka. Zagotavljanje konkurenčnosti podjetij na splošno ter malih in srednjih podjetij je v vsakem primeru pozitivno, vendar nikoli ne sme imeti prednosti pred okoljskimi zagotovili, ki jih morajo zagotoviti projekti.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12a) Za olajšanje dostopa javnosti in izboljšanje preglednosti bi bilo treba v vseh državah članicah vzpostaviti osrednji portal, ki bi v elektronski obliki zagotavljal pravočasne okoljske informacije v zvezi z izvajanjem te direktive.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12b) Za zmanjšanje upravnega bremena, pospešitev postopka sprejemanja odločitev ter zmanjšanje stroškov projekta bi bilo treba sprejeti potrebne ukrepe za standardizacijo meril v skladu z Uredbo (EU) 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji1, pri čemer je cilj podpiranje uporabe najboljših razpoložljivih tehnologij, izboljšanje konkurenčnosti in preprečevanje različnih razlag standardov.

 

_______________

 

1 UL L 316, 14.11.2012, str. 12.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12c) Za dodatno poenostavitev in pospešitev dela pristojnih uprav bi bilo treba oblikovati okvirna merila, ki upoštevajo značilnosti različnih sektorjev gospodarske ali industrijske dejavnosti. Pri tem bi se morali opirati na navodila v skladu s členom 6 Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst1.

 

_______________

 

1 UL L 206, 22.7.1992, str.7.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 12 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(12d) Za zagotovitev kar najučinkovitejše ohranitve zgodovinske in kulturne dediščine bi morale okvirna merila oblikovati Komisija in/ali države članice.

Obrazložitev

V veliko primerih se uprave ne zavedajo popolnoma, katera merila je treba uporabiti ali oceniti v zvezi z ohranjanjem zgodovinske in kulturne dediščine. Ta ukrep bo prispeval k večji jasnosti.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost z določbami Direktive 2011/92/EU v primerih nujnih razmer lahko negativne učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki bo državam članicam dovolila, da v ustreznih primerih Direktive ne uporabljajo.

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost z določbami Direktive 2011/92/EU pri projektih, katerih edini namen je civilna zaščita, lahko negativne učinke na ta namen, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki bo državam članicam dovolila, da v teh izjemnih primerih Direktive ne uporabljajo. Zato bi direktiva morala upoštevati določbe Konvencije UN/ECE iz Espooja o presoji čezmejnih vplivov na okolje, ki v primerih čezmejnih projektov sodelujoče države članice zavezujejo k medsebojnemu obveščanju in posvetovanju. Pri takšnih čezmejnih projektih bi Komisija, če je primerno in mogoče, morala imeti bolj proaktivno vlogo, prevzeti pa bi morala tudi vlogo pobudnice.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13a) Člen 1(4) Direktive 2011/92/EU, ki določa, da se ta direktiva ne uporablja za projekte, ki so bili sprejeti s kakšnim posebnim predpisom nacionalne zakonodaje, predvideva neomejeno odstopanje z omejenimi postopkovnimi jamstvi in bi lahko zelo oviral izvajanje te direktive.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13b). Izkušnje so pokazale, da je treba uvesti posebna pravila za preprečevanje navzkrižja interesov, ki se lahko pojavi med nosilcem projekta, ki mora opraviti presojo okoljskih vplivov, in pristojnim organom iz člena 1(2)(f) Direktive št. 2011/92/EU. Pristojni organ in nosilec projekta zlasti ne bi smela biti ista oseba, niti ne bi smel pristojni organ biti kakorkoli odvisen od nosilca projekta, z njim povezan ali do njega v podrejenem položaju. Iz istega razloga je treba določiti, da organ, ki je bil imenovan za pristojni organ v smislu Direktive 2011/92/EU, ne bi smel opravljati te naloge v primeru, ko je sam nosilec projektov, za katere je obvezno opraviti presojo vplivov na okolje.

Obrazložitev

Izkušnje nekaterih držav članic kažejo, da je treba za odpravo problematičnega navzkrižja interesov uvesti natančna pravila, saj se le tako lahko dejansko izpolni namen postopka presoje okoljskih vplivov: pristojni organ, ki ima nalogo opraviti presojo, nikakor ne sme biti ista oseba kot nosilec projekta, niti ne sme biti nasproti njemu v odvisnem ali podrejenem položaju.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Uvodna izjava 13 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(13c) Pri presoji vplivov projektov na okolje je treba upoštevati sorazmernost. Zahteve, ki jih je treba izpolnjevati v skladu s presojo vpliva projekta na okolje, morajo biti sorazmerne z obsegom in fazo projekta.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Pri določanju, ali obstaja verjetnost povzročitve pomembnih vplivov na okolje, bi pristojni organi morali določiti najpomembnejša merila, ki jih je treba upoštevati, in uporabiti morebitne dodatne informacije, ki so na voljo po drugih presojah, ki jih zahteva zakonodaja Unije, da se postopek predhodne preveritve učinkovito uporabi. V zvezi s tem je ustrezno določiti vsebino odločitve o predhodni preveritvi, zlasti kadar se okoljska presoja ne bo zahtevala.

(16) Pri določanju, ali obstaja verjetnost povzročitve pomembnih vplivov na okolje, bi pristojni organi morali jasno in strogo opredeliti najpomembnejša merila, ki jih je treba upoštevati, in uporabiti morebitne dodatne informacije, ki so na voljo po drugih presojah, ki jih zahteva zakonodaja Unije, da se postopek predhodne preveritve učinkovito in pregledno uporabi. V zvezi s tem je ustrezno določiti vsebino odločitve o predhodni preveritvi, zlasti kadar se okoljska presoja ne bo zahtevala.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Uvodna izjava 16 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(16a) Da bi se izognili nepotrebnemu naporu in stroškom, bi morali projekti iz Priloge II vključevati izjavo o nameri, ki nikoli ne sme preseči 30 strani, ter značilnosti projektov in informacije o lokaciji projekta, za katerega je treba izvesti predhodno preveritev, ki mora vključevati začetno presojo njegove izvedljivosti. Ta predhodna preveritev bi morala biti javna in upoštevati dejavnike iz člena 3. Predstaviti bi morala pomembne neposredne in posredne vplive projekta.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Od pristojnih organov bi bilo treba zahtevati, da določijo obseg in raven podrobnosti informacij v zvezi z okoljem, ki jih je treba predložiti v obliki okoljskega poročila (določanje obsega). Da bi izboljšali kakovost presoje in racionalizirali postopke sprejemanja odločitev, je pomembno na ravni Unije opredeliti kategorije informacij, na podlagi katerih bi pristojni organi morali opraviti navedeno določanje.

(17) Pristojni organi bi morali, kadar se jim to zdi potrebno ali če nosilec projekta to zahteva, podati mnenje, ki bi določalo obseg in raven podrobnosti informacij v zvezi z okoljem, ki jih je treba predložiti v obliki okoljskega poročila (določanje obsega). Da bi izboljšali kakovost presoje, poenostavili postopke in racionalizirali postopke sprejemanja odločitev, je pomembno na ravni Unije opredeliti kategorije informacij, na podlagi katerih bi pristojni organi morali opraviti navedeno določanje.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Okoljsko poročilo projekta, ki ga mora pripraviti nosilec projekta, bi moralo vključevati presojo razumnih alternativ, ki so relevantne za predlagani projekt, vključno z verjetnim razvojem obstoječega stanja okolja v primeru, da se projekt ne bi izvedel (osnovni scenarij), s čimer bi izboljšali kakovost postopka presoje in omogočili upoštevanje okoljskih vidikov že v zgodnjih fazah oblikovanja projekta.

(18) Okoljsko poročilo projekta, ki ga mora pripraviti nosilec projekta, bi moralo vključevati presojo razumnih alternativ, ki so relevantne za predlagani projekt, vključno z verjetnim razvojem obstoječega stanja okolja v primeru, da se projekt ne bi izvedel (osnovni scenarij), s čimer bi izboljšali kakovost postopka primerjalne presoje in omogočili upoštevanje okoljskih vidikov že v zgodnjih fazah oblikovanja projekta, s čimer bi zagotovili najbolj trajnostno izbiro z najmanjšimi vplivi na okolje.

Obrazložitev

Cilj presoje možnih razumnih alternativ predlaganemu projektu je omogočanje bolj trajnostne in okolju bolj prijazne primerjalne izbire na podlagi prejetih informacij.

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Uvodna izjava 19

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(19) Treba bi bilo sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili, da so podatki in informacije iz okoljskih poročil, ki so v skladu s Prilogo IV Direktive 2011/92/EU, popolni in dovolj visoke kakovosti. Da bi se izognili podvojevanju presoje, bi države članice morale upoštevati dejstvo, da se okoljske presoje lahko izvajajo na različnih ravneh ali z različnimi instrumenti.

(19) Treba bi bilo sprejeti ukrepe, ki bodo zagotovili, da so podatki in informacije iz okoljskih poročil, ki so v skladu s Prilogo IV Direktive 2011/92/EU, popolni in dovolj visoke kakovosti.

Obrazložitev

Treba je preprečiti možnost, da bi nosilec projekta alternativne možnosti za predlagani projekt izključil iz obvezne vključitve v okoljsko poročilo na podlagi preproste utemeljitve, da bi morala biti presoja alternativ izvedena v fazi načrtovanja.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Uvodna izjava 19 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(19a) Treba bi bilo zagotoviti, da bodo imeli strokovnjaki, ki presojajo okoljska poročila, zaradi svojih kvalifikacij in izkušenj potrebno strokovno usposobljenost, da bodo lahko opravljali naloge iz Direktive 2011/92/EU na znanstveno objektiven način in popolnoma neodvisno od nosilca projekta ter samih pristojnih organov.

Obrazložitev

Popolna neodvisnost strokovnjakov, ki jim pristojni organi podelijo nalogo presoje informacij v okoljskem poročilu, je temeljna zahteva, če želimo zagotoviti kakovostno presojo vplivov na okolje. Presojo je treba opraviti znanstveno objektivno, vanjo pa se ne sme nihče vmešavati ali nanjo vplivati.

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Da se zagotovita transparentnost in odgovornost, bi bilo od pristojnega organa treba zahtevati, naj utemelji svojo odločitev, da za določeni projekt podeli soglasje za izvedbo, pri čemer navede, da je upošteval rezultate opravljenih posvetovanj in zbranih relevantnih informacij.

(20) Da se zagotovita preglednost in odgovornost, bi bilo od pristojnega organa treba zahtevati, naj podrobno in v celoti utemelji svojo odločitev, da za določeni projekt podeli soglasje za izvedbo, pri čemer navede, da je upošteval rezultate opravljenih posvetovanj z zadevno javnostjo in vse zbrane relevantne informacije. Javnost bi morala imeti možnost pritožbe zoper odločitev, če ta pogoj ne bi bil izpolnjen.

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Ustrezno je določiti skupne minimalne zahteve v zvezi s spremljanjem pomembnih negativnih vplivov sestave in delovanja projektov, da se zagotovi skupen pristop v vseh državah članicah in da po izvedbi blažilnih in kompenzacijskih ukrepov ne bo vplivov, večjih od tistih, ki so bili prvotno predvideni. Tovrstno spremljanje ne bi smelo podvajati ali povečati obsega spremljanja, ki se zahteva v skladu z drugo zakonodajo Unije.

(21) Ustrezno je določiti skupne minimalne zahteve v zvezi s spremljanjem pomembnih negativnih vplivov izvajanja in delovanja projektov, da se zagotovi skupen pristop v vseh državah članicah in da po izvedbi blažilnih in kompenzacijskih ukrepov ne bo vplivov, večjih od tistih, ki so bili prvotno predvideni. Tovrstno spremljanje ne bi smelo podvajati ali povečati obsega spremljanja, ki se zahteva v skladu z drugo zakonodajo Unije. Če bi rezultati spremljanja pokazali prisotnost nepričakovanih negativnih vplivov, je treba predvideti ustrezni korektivni ukrep za odpravo pomanjkljivosti, in sicer v obliki dodatnih blažilnih ali kompenzacijskih ukrepov.

Obrazložitev

Uvedba spremljanja v novi direktivi o PVO je zelo pomembna. Da bi preprečili, da bi ta naknadni nadzorni ukrep bil sam sebi namen, pa je treba določiti, da je v primeru neučinkovitosti blažilnih in kompenzacijskih ukrepov nosilec projekta odgovoren za izvedbo dodatnih korektivnih ukrepov za odpravo morebitnih nepričakovanih negativnih vplivov odobrenega projekta.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Uvodna izjava 22

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Treba bi bilo uvesti časovne okvire za različne faze okoljske presoje projektov, da se spodbudi učinkovitejše odločanje in poveča pravna varnost, pri čemer se upoštevajo tudi narava, kompleksnost, lokacija in obseg predlaganega projekta. Taki časovni okviri v nobenem primeru ne bi smeli ogrožati visokih standardov za varovanje okolja, zlasti tistih, ki izvirajo iz druge okoljske zakonodaje Unije, ter učinkovitega sodelovanja javnosti in dostopa do pravnega varstva.

(22) Treba bi bilo uvesti razumne in predvidljive časovne okvire za različne faze okoljske presoje projektov, da se spodbudi učinkovitejše odločanje in poveča pravna varnost, pri čemer se upoštevajo tudi narava, kompleksnost, lokacija in obseg predlaganega projekta. Taki časovni okviri v nobenem primeru ne bi smeli ogrožati visokih standardov za varovanje okolja, zlasti tistih, ki izvirajo iz druge okoljske zakonodaje Unije, ter učinkovitega sodelovanja javnosti in dostopa do pravnega varstva, morebitne odloge pa bi morali odobriti samo v izjemnih primerih.

Obrazložitev

Jasna določitev časovnih okvirov je pomembna zaradi zagotavljanja pravne varnosti vsem udeleženim v postopku presoje vplivov na okolje. Zato je treba natančno določiti, da se morebitne odloge časovnih rokov lahko odobri le v izjemnih primerih.

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Eden ciljev Aarhuške konvencije o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri odločanju in dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah Gospodarske komisije Združenih narodov za Evropo (UNECE), ki jo je Unija ratificirala in prenesla v svojo zakonodajo1, je zagotoviti pravico javnosti do sodelovanja pri odločanju o okoljskih vprašanjih. Zato je treba to sodelovanje, ki vključuje tudi sodelovanje združenj, organizacij in skupin, zlasti nevladnih organizacij, ki spodbujajo varovanje okolja, še naprej podpirati. Poleg tega člen 9(2) in (4) Aarhuške konvencije predvideva dostop do sodnih ali drugih postopkov izpodbijanja materialne in postopkovne zakonitosti odločb, dejanj ali opustitev, ki se nanašajo na sodelovanje javnosti. Elemente te direktive je treba okrepiti tudi pri čezmejnih prometnih projektih, in sicer z uporabo obstoječih struktur za razvoj prometnih koridorjev in uporabo orodij za ugotavljanje možnega vpliva na okolje.

______________________

1Sklep Sveta 2005/370/ES z dne 17. februarja 2005 (UL L 124, 17.5.2005, str. 1).

Obrazložitev

Povzema vsebino uvodnih izjav 17, 19, 20 in 21 stare direktive. Smernice Aarhuške konvencije bi bilo treba vključiti tudi v uvodne izjave nove direktive.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Uvodna izjava 23 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a). Pragovi proizvodnje, ki so predvideni za nafto in zemeljski plin v Prilogi I Direktive 2011/92/EU ne upoštevajo posebnosti dnevnih ravni proizvodnje nekonvencionalnih ogljikovodikov, ki so pogosto zelo spremenljive in nižje. Zaradi tega za projekte, povezane s temi ogljikovodiki, kljub njihovemu vplivu na okolje presoja teh vplivov ni obvezna. Kot je v svoji resoluciji z dne 21. novembra 2012 o vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje zahteval Evropski parlament, je na podlagi previdnostnega načela treba nekonvencionalne ogljikovodike (plin in nafta iz skrilavca, zemeljski plin iz nekonvencionalnih nahajališč, metan iz premogovnih ležišč), opredeljene na podlagi njihovih geoloških značilnosti, vključiti v Prilogo I Direktive 2011/92/EU ne glede na načrpano količino, tako da bo za projekte v zvezi s temi ogljikovodiki sistematično veljala obveznost presoje okoljskega vpliva.

Obrazložitev

Sedanja direktiva ne upošteva dnevnih ravni proizvodnje nekonvencionalnih ogljikovodikov, zato za te projekte kljub njihovemu vplivu na okolje presoja teh vplivov ni obvezna. Na podlagi previdnostnega načela, in kot je v svoji resoluciji z dne 21. novembra 2012 zahteval Evropski parlament, se predlaga vključitev nekonvencionalnih ogljikovodikov (plin in nafta iz skrilavca, zemeljski plin iz nekonvencionalnih nahajališč, metan iz premogovnih ležišč) v Prilogo I, da bo za projekte v zvezi z njimi sistematično veljala obveznost presoje vplivov na okolje.

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24 a) Države članice in drugi predstavniki projektov bi morali zagotoviti, da se presoje čezmejnih projektov izvajajo učinkovito in da ne prihaja do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Uvodna izjava 26

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(26) Za prilagoditev izbirnih meril in informacij, ki morajo biti zajete v okoljskem poročilu o najnovejših razvojnih dosežkih v tehnologiji in ustreznih praksah, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s prilogami II.A, III in IV Direktive 2011/92/EU. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni.

(26) Za prilagoditev izbirnih meril in informacij, ki morajo biti zajete v okoljskem poročilu o najnovejših razvojnih dosežkih v tehnologiji in ustreznih praksah, bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s prilogami II.A, III in IV Direktive 2011/92/EU. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje pomembnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 27.)

Obrazložitev

Tehnični predlog spremembe za uskladitev besedila uvodne izjave z najnovejšo prakso.

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(27) Komisija mora pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti hkratno, pravočasno in ustrezno posredovanje pomembnih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

črtano

(Glej predlog spremembe k uvodni izjavi 26.)

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka a

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka a – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

— izvedbo gradbenih ali rušilnih del ali drugih instalacij ali shem,

– izvedbo gradbenih del ali drugih instalacij ali shem, vključno z rušilnimi deli, ki so neposredno povezana z izvedbo,

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka a a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka a – alinea 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) v točki (a) odstavka 2 se druga alinea nadomesti z naslednjim:

 

„– druge posege v naravno okolje in krajino, vključno s tistimi, ki vključujejo raziskovanje in pridobivanje mineralnih virov;“

Obrazložitev

Izkoriščanje mineralnih virov je že vključeno v opredelitev projekta. Raziskovanje mineralnih virov je dodano, da bi bile zajete raziskovalne dejavnosti.

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka a b (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ab) točka (c) odstavka 2 nadomesti z naslednjim:

 

(c) „soglasje za izvedbo‟ pomeni odločitev pristojnega organa ali organov, ki dovoljuje nosilcu projekta izvedbo projekta;‟

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) v odstavku 2 se doda naslednja opredelitev:

(b) v odstavku 2 se dodajo naslednje opredelitve:

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) „presoja vplivov na okolje“ pomeni postopek priprave okoljskega poročila, izvajanje posvetovanj (vključno z zadevno javnostjo in okoljskimi organi), presojo pristojnega organa ob upoštevanju okoljskega poročila in rezultatov posvetovanj v postopku izdaje soglasja za izvedbo, pa tudi zagotavljanje informacij o odločitvi v skladu s členi 5 do 10.“

(g) „presoja vplivov na okolje“ pomeni postopek, ko nosilec projekta pripravi okoljsko poročilo, vključno s presojo razumnih alternativ, izvajanje posvetovanj (vključno z zadevno javnostjo in okoljskimi organi), presojo pristojnega organa in/ali organov iz člena 6(1) ob upoštevanju okoljskega poročila, vključno s podatki o onesnaževanju zaradi emisij, in rezultatov posvetovanj v postopku izdaje soglasja za izvedbo, določitev ukrepov za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ter blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, pa tudi zagotavljanje informacij o odločitvi v skladu s členi 5 do 10.

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) „neodvisen“ pomeni sposoben stvarne in celovite tehnične/znanstvene ocene brez dejanskega, vidnega ali očitnega navzkrižja interesov v odnosu do pristojnega organa, nosilca projekta in/ali nacionalnih, regionalnih ali lokalnih oblasti.

 

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) „čezmejni odsek“ pomeni odsek, ki zagotavlja neprekinjenost projekta skupnega interesa med najbližjima urbanima vozliščema na obeh straneh meje med državama članicama ali med državo članico in sosednjo državo.

Obrazložitev

Da bi bila ta direktiva skladnejša s konvencijo iz Espooja in novo uredbo o TEN-T, mora vsebovati enako besedilo in opredelitve.

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gc) „standard‟ pomeni tehnično specifikacijo, ki jo je sprejel priznan organ za standardizacijo za večkratno ali stalno uporabo, skladnost s katero ni obvezna in sodi v eno od naslednjih kategorij:

 

(i) „mednarodni standard‟ pomeni standard, ki ga je sprejel mednarodni organ za standardizacijo;

 

(ii) „evropski standard‟ pomeni standard, ki ga je sprejela evropska organizacija za standardizacijo;

 

(iii) „harmonizirani standard‟ pomeni evropski standard, sprejet na podlagi zahteve Komisije za uporabo usklajevalne zakonodaje Unije;

 

(iv) „nacionalni standard‟ pomeni standard, ki ga je sprejel nacionalni organ za standardizacijo;

Obrazložitev

Opredelitev iz Uredbe (EU) št. 1025/2012 o evropski standardizaciji.

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gd) „urbani zgodovinski kraji“ pomenijo del širše celote ter zajemajo naravno in grajeno okolje in vsakdanji življenjski ritem njegovih prebivalcev. Znotraj tega širšega okolja, obogatenega s starimi in novimi vrednotami in zaznamovanega s stalnim dinamičnim procesom zaporednih preoblikovanj, se lahko nova urbana okolja obravnavajo kot rezultat vseh faz preoblikovanja tega prostora.

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g e (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ge) „korektivni ukrep“ pomeni nadaljnje blažilne in/ali kompenzacijske ukrepe, ki jih lahko sprejme nosilec projekta za obravnavanje nepredvidenih negativnih učinkov ali čiste izgube biotske raznovrstnosti, ki so bili ugotovljeni pri izvajanju projekta in do katerih lahko pride zaradi pomanjkljivosti pri blaženju učinkov na podlagi sestave in delovanja projektov, za katere je bilo soglasje za izvedbo že izdano.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g f (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gf) „presoja vidnega učinka“: vidni učinek se opredeli kot sprememba videza grajene ali naravne krajine in urbanih območij ali pogleda nanje zaradi razvoja, ki je lahko pozitiven (izboljšanje) ali negativen (poslabšanje). Presoja vidnega učinka zajema tudi rušenje zgradb, ki so zaščitene, ali tistih, ki imajo strateško vlogo pri tradicionalni podobi prostora ali krajine. Zajema očitno spremembo geološke topografije in vse druge ovire, kot so stavbe ali zidovi, ki omejujejo pogled na naravo, pa tudi skladnost krajine. Vidni učinek se oceni v glavnem s kvalitativnim vrednotenjem, vključno s človeško oceno in interakcijo s krajino ter vrednostjo, ki jo dajejo prostoru (genius loci).

Obrazložitev

Vidni učinek je bistvenega pomena, med drugim, ko gre za obale, vetrne elektrarne na morju in zgodovinske stavbe.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g g (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gg) „skupni postopek“: v okviru skupnega postopka pristojni organ izda eno presojo vplivov na okolje, ki vključuje presoje enega ali več organov, brez poseganja v druge določbe zadevne zakonodaje Unije;

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g h (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gh) „poenostavitev“ pomeni zmanjšanje števila obrazcev, vzpostavitev skupnih postopkov in orodij za usklajevanje, da se vključijo presoje, ki jih je naredilo več organov. Pomeni določitev skupnih meril, skrajšanje rokov za predložitev poročil in okrepitev objektivnih in znanstvenih ocen.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je tako določeno z nacionalno zakonodajo, se države članice lahko odločajo za vsak primer posebej, da se ta direktiva ne uporablja za projekte, katerih edini namen je nacionalna obramba ali civilna zaščita, če ocenijo, da bi takšna uporaba škodljivo vplivala na navedene namene.“

3. Če je tako določeno z nacionalno zakonodajo, se države članice lahko odločajo za vsak primer posebej, da se ta direktiva ne uporablja za projekte, katerih edini namen je nacionalna obramba, če ocenijo, da bi takšna uporaba škodljivo vplivala na navedene namene.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Ta direktiva se ne uporablja za projekte, katerih podrobnosti so sprejete s posebnim predpisom nacionalne zakonodaje, če se cilji te direktive, vključno z zagotavljanjem informacij, dosegajo z zakonodajnim postopkom. Vsaki dve leti od datuma, določenega v členu 2(1) Direktive XXX [OPOCE vnese št. te direktive], države članice obvestijo Komisijo o kakršnih koli uporabi te določbe.“

črtano

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) doda se naslednji odstavek:

 

„4a. države članice imenujejo pristojen organ ali organe, pri čemer zagotovijo njegovo polno neodvisnost pri opravljanju nalog, ki mu jih podeljuje direktiva. Pri imenovanju pristojnega organa ali organov je treba zlasti paziti, da se prepreči kakršen koli odvisen, povezan ali podrejen odnos med temi organi ali njihovimi člani in nosilcem projekta. Pristojni organ ne more opravljati nalog, ki so mu podeljene v skladu s to direktivo, pri projektu, katerega nosilec je sam.“.

Obrazložitev

Izkušnje nekaterih držav članic kažejo, da je treba za odpravo problematičnega navzkrižja interesov uvesti natančna pravila, saj se le tako lahko dejansko izpolni namen postopka presoje okoljskih vplivov: pristojni organ, ki ima nalogo opraviti presojo, nikakor ne sme biti ista oseba kot nosilec projekta, niti ne sme biti nasproti njemu v odvisnem ali podrejenem položaju.

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 2 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(1a) V členu 2 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

1. Po posvetovanju z javnostjo države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da so pred izdajo soglasja projekti, ki bodo verjetno pomembno vplivali na okolje, med drugim zaradi svoje narave, velikosti ali lokacije, predmet zahteve za izdajo soglasja za izvedbo in presojo njihovih vplivov. Pri izdaji soglasja za izvedbo pristojni organi bi morali po potrebi sprejmejo ukrepe za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ter blažilne in kompenzacijske ukrepe. Navedeni projekti so opredeljeni v členu 4.‟.

Obrazložitev

Člen 2(1) je usklajen z novim besedilom člena 8(2), v katerem so predvideni ukrepi za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ter blažilni in kompenzacijski ukrepi. Poleg tega je bilo okrepljeno sodelovanje javnosti.

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Člen 2 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za projekte, za katere obveznost izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati izhaja že iz te direktive in druge zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali skupni postopki, ki izpolnjujejo zahteve iz ustrezne zakonodaje Unije.

3. Za projekte, za katere obveznost izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati izhaja že iz te direktive in druge zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali skupni postopki, ki izpolnjujejo zahteve iz ustrezne zakonodaje Unije, razen, če države članice menijo, da bi bila uporaba teh postopkov nesorazmerna.

Pristojni organ v okviru usklajenega postopka usklajuje različne posamezne presoje, ki jih zahteva zadevna zakonodaja Unije in jih izda več organov, brez poseganja v kakršne koli določbe, ki so v nasprotju s tem iz druge ustrezne zakonodaje Unije.

Za projekte v okviru usklajenega postopka pristojni organ usklajuje različne posamezne presoje, ki jih zahteva zadevna zakonodaja Unije in jih izdajo različni organi, brez poseganja v drugo ustrezno zakonodajo Unije.

V okviru skupnega postopka pristojni organ izda eno presojo vplivov na okolje, ki vključuje presoje enega ali več organov, brez poseganja v kakršne koli določbe, ki so v nasprotju s tem iz druge ustrezne zakonodaje Unije.

 

Za projekte v okviru skupnega postopka pristojni organ izda eno presojo vplivov na okolje, ki vključuje presoje enega ali več organov, brez poseganja v druge določbe zadevne zakonodaje Unije;

Države članice imenujejo en organ, ki je odgovoren za pospeševanje izdaje postopka soglasja za vsak projekt.

Države članice lahko imenujejo en organ, odgovoren za pospeševanje postopka izdaje soglasja za vsak projekt.

 

Na zahtevo države članice Komisija zagotovi pomoč, ki jo ta potrebuje za opredelitev in izvajanje usklajenih ali skupnih postopkov iz tega člena.

 

Pri vseh presojah vplivov na okolje nosilec projekta v okoljskem poročilu dokaže, da so bili pri presojah upoštevani morebitni drugi zakonodajni akti Unije, ki so pomembni za predlagano izvedbo, za katero so potrebne posamezne presoje vplivov na okolje.

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 2 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) V členu 2 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

 

„4. Brez poseganja v člen 7 lahko države članice v izjemnih primerih, če to dovoljuje nacionalno pravo, določen projekt, katerega edini namen je civilna zaščita, v celoti ali delno izvzamejo iz določb te direktive, če bi njihova uporaba negativno vplivala na te namene.

 

V tem primeru lahko države članice obvestijo zadevno javnost in se z njo posvetujejo ter:

 

(a) preučijo, ali bi bila primerna druga oblika presoje;

 

(b) omogočijo zadevni javnosti dostop do podatkov, pridobljenih z drugimi oblikami presoje iz točke (a), podatkov, ki se nanašajo na odločitev o odobritvi izvzetja, ter razlogov za njegovo odobritev;

 

(c) pred izdajo soglasja obvestijo Komisijo o razlogih, ki utemeljujejo odobreno izvzetje, in ji zagotovijo podatke, ki so, kadar primerno, na razpolago njihovim državljanom.

 

Komisija nemudoma posreduje prejete dokumente drugim državam članicam.

 

Komisija letno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o uporabi tega odstavka.‟

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2011/92/EU

Člen 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 3

Člen 3

Presoja vplivov na okolje na primeren način glede na vsak posamezni primer in v skladu s členi 4 do 11 opredeli, opiše in presodi neposredne in posredne pomembne vplive projekta na naslednje dejavnike:

1. Presoja vplivov na okolje na primeren način glede na vsak posamezni primer in v skladu s členi 4 do 11 opredeli, opiše in presodi neposredne in posredne pomembne vplive projekta na naslednje dejavnike:

(a) prebivalstvo, zdravje ljudi in biotsko raznovrstnost, s posebnim poudarkom na vrste in habitate, ki so zavarovani v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS(*) in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (**);

(a) prebivalstvo, zdravje ljudi in biotsko raznovrstnost, vključno z rastlinstvom in živalstvom, s posebnim poudarkom na vrste in habitate, ki so zavarovani v skladu z Direktivami 92/43/EGS, 2000/60/ES in 2009/147/ES;

(b) zemljišče, tla, vodo, zrak in podnebne spremembe;

(b) zemljišče, tla, podtalje, vodo, zrak in podnebje;

(c) materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino;

(c) materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino;

(d) medsebojne vplive dejavnikov iz točk (a), (b) in (c);

(d) medsebojne vplive dejavnikov iz točk (a), (b) in (c);

(e) izpostavljenost, ranljivost in odpornost dejavnikov iz točk (a), (b) in (c) za tveganje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek.

(e) izpostavljenost, ranljivost in odpornost dejavnikov iz točk (a), (b) in (c) za tveganje verjetnih naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek.

 

1a. Če so razpoložljivi postopki za zadevni projekt ali objekt standardizirani v skladu z merili za opredelitev najboljših razpoložljivih tehnologij, mora pristojni organ to standardizacijo upoštevati in se pri presoji vplivov na okolje osredotočiti na lokacijo objektov ali projekta.

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Article 1 – točka 4

Direktiva 2011/92/EU

Article 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) člen 4 se spremeni:

(4) člen 4 se nadomesti z naslednjim:

(a) odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

 

 

„Člen 4

 

1. Ob upoštevanju člena 2(4) se projekte, ki so našteti v Prilogi I, presoja skladno s členi 5 do 10.

 

2. Ob upoštevanju člena 2(4) države članice za projekte, ki so našteti v Prilogi II, odločijo, ali se projekt presoja skladno s členi 5 do 10. Po posvetovanju z javnostjo države članice sprejmejo navedeno odločitev s:

 

(a) preverjanjem za vsak primer posebej,

 

ali

 

(b) pragovi ali merili, ki jih določijo države članice.

 

Države članice se lahko odločijo za uporabo obeh postopkov, navedenih v točkah (a) in (b).

"3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, nosilec projekta priskrbi informacije o značilnostih projekta, njegovem možnem vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, da se preprečijo in zmanjšajo pomembni vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih je treba predložiti, je določen v Prilogi II.A.

3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, nosilec projekta priskrbi povzetek informacij o značilnostih projekta, njegovem možnem vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, da se preprečijo in zmanjšajo pomembni vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih je treba predložiti, je določen v Prilogi II.A. Obseg informacij, ki jih mora predložiti nosilec projekta, mora biti čim manjši in omejen na ključne vidike, ki organu omogočajo, da sprejme odločitev iz odstavka 2. Te informacije se zagotovijo javnosti pred odločitvijo za namene odstavka 2, ki se objavi na internetu, s čimer se poveča preglednost in izboljša dostopnost za javnost.

4. Med preverjanjem za vsak primer posebej ali postavljanjem pragov ali meril za namen odstavka 2 pristojni organ upošteva izbirna merila, ki se nanašajo na značilnosti in lokacijo projekta ter njegov možen vpliv na okolje. Podroben seznam izbirnih meril, ki jih je treba uporabiti, je določen v Prilogi III.“

4. Med preverjanjem za vsak primer posebej ali postavljanjem pragov ali meril za namen odstavka 2 pristojni organ upošteva ustrezna izbirna merila, ki se nanašajo na značilnosti in lokacijo projekta ter njegov možen vpliv na okolje. Podroben seznam izbirnih meril je določen v Prilogi III.

(b) dodata se odstavka 5 in 6:

 

"5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme odločitev na podlagi informacij, ki jih priskrbi nosilec projekta, in ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, rezultatov študij, predhodnih preverjanj ali presoj vplivov na okolje, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije. Odločitev na podlagi odstavka 2:

5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme odločitev na podlagi informacij, ki jih priskrbi nosilec projekta v skladu z odstavkom 3, in ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, morebitnih pripomb javnosti in zadevnih lokalnih organov ter rezultatov študij, predhodnih preverjanj ali presoj vplivov na okolje, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije. Odločitev na podlagi odstavka 2:

(a) navaja, kako so bila upoštevana merila iz Priloge III;

 

(b) vključuje razloge, ki zahtevajo ali ne zahtevajo presojo vplivov na okolje v skladu s členi 5 do 10;

(b) vključuje razloge, ki zahtevajo ali ne zahtevajo presojo vplivov na okolje v skladu s členi 5 do 10, zlasti glede na ustrezna merila iz Priloge III;

(c) vključuje opis predvidenih ukrepov za izognitev, preprečevanje in zmanjšanje kakršnih koli pomembnih vplivov na okolje, če je bila sprejeta odločitev, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje v skladu s členi 5 do 10;

(c) vključuje opis predvidenih ukrepov za izognitev, preprečevanje in zmanjšanje kakršnih koli pomembnih vplivov na okolje, če je bila sprejeta odločitev, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje v skladu s členi 5 do 10;

(d) je na voljo javnosti.

(d) je na voljo javnosti.

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme odločitev v treh mesecih od prošnje za soglasje za izvedbo in pod pogojem, da je nosilec projekta predložil vse potrebne informacije. Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ ta rok podaljša za dodatne 3 mesece; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje določitev novega roka.

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme odločitev v roku, ki ga določi država članica in ki ne presega 90 dni od prošnje za soglasje za izvedbo in pod pogojem, da je nosilec projekta predložil vse potrebne informacije iz odstavka 3. Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ izjemoma ta rok enkrat podaljša za obdobje, ki ga določi država članica in ki ne presega 60 dni; v tem primeru pristojni organ nosilca projekta pisno obvesti o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje njegova odločitev, javnosti pa da na voljo informacije iz člena 6(2).

Kadar se projekt predloži v presojo vplivov na okolje v skladu s členi 5 do 10, odločitev v skladu z odstavkom 2 tega člena vključuje informacije iz člena 5(2).“

Kadar se projekt predloži v presojo vplivov na okolje v skladu s členi 5 do 10, odločitev v skladu z odstavkom 2 tega člena vključuje mnenje iz člena 5(2), če je bilo mnenje zahtevano v skladu s tem členom.“

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5                                                                

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Kadar je presojo vplivov na okolje treba izvesti v skladu s členi 5 do 10, nosilec projekta pripravi okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo temelji na odločitvi v skladu z odstavkom 2 tega člena in vključuje informacije, ki jih je smiselno zahtevati za ozaveščeno sprejemanje odločitev o vplivih predlaganega projekta na okolje, ob upoštevanju trenutnega znanja in metod presoje, značilnosti, tehnične zmogljivosti in lokacije projekta, značilnosti možnega vpliva, alternativnih možnosti predlaganega projekta in obsega, do katerega se nekatere zadeve (vključno z oceno alternativnih možnosti) bolj ustrezno ocenijo na različnih ravneh, vključno z ravnijo načrtovanja, ali na podlagi drugih zahtev presoje. Podroben seznam informacij, ki jih je treba zagotoviti v okoljskem poročilu, je določen v Prilogi IV.

1. Kadar je presojo vplivov na okolje treba izvesti v skladu s členi 5 do 10, nosilec projekta predloži okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo temelji na mnenju v skladu z odstavkom 2 tega člena, če je bilo mnenje izdano, in vključuje informacije, ki jih je smiselno zahtevati za ozaveščeno sprejemanje odločitev o vplivih predlaganega projekta na okolje, ob upoštevanju trenutnega znanja in metod presoje, značilnosti, tehnične zmogljivosti in lokacije projekta ter značilnosti možnega vpliva. Okoljsko poročilo vključuje tudi razumne alternativne možnosti, ki so relevantne za predlagani projekt in njegove značilnosti, kar omogoča primerjalno oceno trajnosti alternativnih možnosti glede na njihov pomemben vpliv. Podroben seznam informacij, ki jih je treba zagotoviti v okoljskem poročilu, je določen v Prilogi IV. Netehnični povzetek pripravljenih informacij se vključi v okoljsko poročilo.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organ po posvetovanju z organi iz člena 6(1) in nosilcem projekta določijo obseg in stopnjo podrobnosti informacij, ki jih mora nosilec projekta vključiti v okoljsko poročilo v skladu z odstavkom 1 tega člena. Zlasti določi:

2. Če za to zaprosi nosilec projekta pred vložitvijo prošnje za soglasje za izvedbo ali če je to potrebno po mnenju pristojnega organa ali organov iz člena 6(1), pristojni organ po posvetovanju z organi iz člena 6(1), nosilcem projekta in zadevne javnosti izda mnenje, v katerem določi obseg in stopnjo podrobnosti informacij, ki jih mora nosilec projekta vključiti v okoljsko poročilo v skladu z odstavkom 1 tega člena, med drugim zlasti:

(a) odločitve in mnenja, ki jih je treba pridobiti;

 

(b) organe in javnost, ki jih bo posamezen projekt verjetno zadeval;

(b) organe in javnost, ki jih bo posamezen projekt verjetno zadeval;

(c) posamezne faze postopka in njihovo trajanje;

(c) posamezne faze postopka in časovne okvire za njihovo trajanje;

(d) razumne alternativne možnosti v zvezi s predlaganim projektom, in njegove posebne značilnosti;

(d) razumne alternativne možnosti v zvezi s predlaganim projektom, ki lahko pridejo v poštev za nosilca projekta, posebne značilnosti projekta in njegove pomembne vplive na okolje;

(e) značilnosti okolja iz člena 3, na katere bo projekt verjetno pomembneje vplival;

 

(f) informacije, ki jih je treba predložiti v povezavi s posebnimi značilnostmi posameznega projekta ali vrsto projekta;

(f) informacije, ki jih je treba predložiti v povezavi s posebnimi značilnostmi posameznega projekta ali vrsto projekta;

(g) informacije in znanje, ki so na voljo in pridobljene na drugih ravneh odločanja ali z drugo zakonodajo Unije, ter metode presoje, ki se uporabljajo.

(g) informacije in znanje, ki so na voljo in pridobljene na drugih ravneh odločanja ali z drugo zakonodajo Unije, ter metode presoje, ki se uporabljajo.

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč akreditiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov iz odstavka 3 tega člena. Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta predloži dodatne informacije, se lahko zahtevajo le, če to upravičujejo nove okoliščine in pristojni organ to ustrezno pojasni.

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč neodvisnih kvalificiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov iz odstavka 3 tega člena. Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta predloži dodatne informacije, se lahko zahtevajo le, če to upravičujejo nove okoliščine in pristojni organ to ustrezno pojasni.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Za zagotovitev popolnosti in zadostne kakovosti okoljskih poročil iz člena 5(1):

3. Za zagotovitev popolnosti in zadostne kakovosti okoljskih poročil iz člena 5(1):

(a) nosilec projekta zagotovi, da okoljsko poročilo pripravijo akreditirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki ali

(a) nosilec projekta zagotovi, da okoljsko poročilo pripravijo kvalificirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki;

(b) pristojni organ zagotovi, da okoljsko poročilo potrdijo akreditirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki in/ali odbori nacionalnih strokovnjakov.

(b) pristojni organ zagotovi, da okoljsko poročilo potrdijo neodvisni kvalificirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki in/ali odbori nacionalnih strokovnjakov, imena katerih se objavijo.

Kadar akreditirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki pomagajo pristojnemu organu pripraviti odločitev iz člena 5(2), isti strokovnjaki ne smejo pomagati nosilcu projekta pri pripravi okoljskega poročila.

Kadar neodvisni kvalificirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki pomagajo pristojnemu organu pripraviti odločitev iz člena 5(2), isti strokovnjaki ne smejo pomagati nosilcu projekta pri pripravi okoljskega poročila.

Države članice določijo podrobne ureditve za sodelovanje in izbor akreditiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov (npr. zahtevane kvalifikacije, določitev strokovnjaka, ki bo opravil oceno, izdaja dovoljenj in izključitev).

Države članice določijo podrobne ureditve za sodelovanje in izbor kvalificiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov (npr. zahtevane kvalifikacije in izkušnje, določitev strokovnjaka, ki bo opravil oceno, izdaja dovoljenj in izključitev). Kvalificirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki ter odbori nacionalnih strokovnjakov morajo pri pregledovanju okoljskih poročil ali drugih okoljskih informacij v skladu s to direktivo izkazati ustrezno strokovno znanje in nepristranskost, da se zagotovi znanstveno objektivna in neodvisna presoja brez vmešavanja ali vplivanja pristojnega organa, nosilca projekta ali nacionalnih organov. Ti strokovnjaki so odgovorni za presoje vplivov na okolje, ki jih opravijo ali nadzorujejo ali o katerih so izdali pozitivno ali negativno mnenje.

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 5a

 

Države članice in sosednje države, udeležene pri čezmejnih projektih, sprejmejo vse potrebne ukrepe za sodelovanje zadevnih pristojnih organov z namenom, da skupaj pripravijo združeno in usklajeno presojo vplivov na okolje, in sicer že od zgodnje faze načrtovanja, v skladu z veljavno zakonodajo o sofinanciranju Unije.

 

Pri prometnih projektih v vseevropskem prometnem omrežju se možni vpliv na omrežje Natura 2000 ugotovi z uporabo tehničnega informacijskega sistema za vseevropsko prometno omrežje (TENtec) Komisije in programske opreme Natura 2000 ter z drugimi alternativnimi možnostmi.“

Obrazložitev

Pri projektih na področju prometne infrastrukture bi bilo treba vzporedno uporabljati orodja informacijske tehnologije vseevropskih prometnih omrežij in omrežja Natura 2000, da bi se že na začetku izognili morebitnim težavam.

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka -a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek -1 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) vstavi se naslednji odstavek:

 

„-1. Javnost ima pravico zahtevati presojo vplivov na okolje za projekt, ki vzbuja skrb, in v ta namen uporabiti načine za dejavno udeležbo, ki vključuje zlasti prebivalce, lokalne organe ali nevladne organizacije.

 

Države članice sprejmejo potrebne ukrepe in vzpostavijo potrebne pogoje, da se ta pravica uveljavi.“

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka -a a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-aa) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

 

1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da imajo organi, ki se bodo verjetno ukvarjali s projektom zaradi svojih posebnih okoljskih odgovornosti ali krajevne pristojnosti, možnost izraziti svoje mnenje o informacijah, ki jih je priskrbel nosilec projekta, in o prošnji za soglasje za izvedbo. V ta namen države članice določijo organe, s katerimi se mora nosilec projekta posvetovati, bodisi na splošno ali pa za vsak primer posebej. Informacije, zbrane skladno s členom 5, se posredujejo tem organom. Podrobnejše ureditve posvetovanja določijo države članice.

Obrazložitev

Omeniti velja, da organi, ki se bodo ukvarjali s projektom, ki je predmet presoje vplivov na okolje, in s katerimi se je treba posvetovati, vključujejo tudi lokalne organe na območju, kjer se bo projekt izvajal, če ti organi že niso isti kot pristojni organ ali organi.

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka -a b (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ab) odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

 

2. Javnost se obvesti prek osrednjega portala – ki je javnosti dostopen elektronsko v skladu s členom 7(1) Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju* –, javnih objav ali drugih primernih načinov, na primer razpoložljivih elektronskih medijev, o naslednjih zadevah že na začetni stopnji postopka sprejemanja okoljskih odločitev iz člena 2(2) in najpozneje takrat, ko je informacije mogoče razumno posredovati:

 

(a) zahteva za soglasje za izvedbo;

 

(b) dejstvo, da je za projekt treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje, in da se, kadar je primerno, uporablja člen 7;

 

(c) podrobnosti o pristojnih organih, odgovornih za odločanje, tistih, od katerih je mogoče pridobiti ustrezne podatke, in tistih, ki jim je mogoče predložiti pripombe ali vprašanja, in podrobnosti o časovnih rokih za posredovanje pripomb ali vprašanj;

 

(d) vrsta možnih odločitev ali osnutek odločitve, če obstaja;

 

(e) navedba dostopnosti podatkov, zbranih v skladu s členom 5;

 

(f) navedba časa in krajev, kjer so zadevni podatki dostopni, in na kakšen način;

 

(g) podatki o določbah za sodelovanje javnosti v skladu z odstavkom 5 tega člena;

 

(ga) dejstvo, da se uporablja člen 8(2), in podrobnosti o ponovnem pregledu ali spremembah okoljskega poročila in zadevnih dodatnih blažilnih ali kompenzacijskih ukrepih;

 

(gb) rezultati spremljanja, ki se izvede v skladu s členom 8(2).“

 

_________________

* UL L 41, 14.2.2003, str. 26.

Obrazložitev

Za lažji dostop in večjo preglednost bi bilo treba v vsaki državi članici vzpostaviti osrednji portal, ki bi pravočasno nudil okoljske informacije v elektronski obliki. Poleg tega novi točki (ga) in (gb) zagotavljata dostop do informacij glede ponovnega pregleda ali sprememb okoljskega poročila, pa tudi glede dodatnih blažilnih ali kompenzacijskih ukrepov, ki so določeni v novem besedilu člena 8(2).

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka -a c (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ac) odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

 

3. Države članice zagotovijo, da se v okviru razumnih rokov vsaj prek osrednjega portala omogoči zadevni javnosti elektronski dostop do naslednjega:

 

(a) katerih koli podatkov, zbranih v skladu s členom 5;

 

(b) v skladu z nacionalno zakonodajo, do glavnih poročil in obvestil, danih pristojnemu organu ali organom v času, ko je zadevna javnost obveščena v skladu z odstavkom 2 tega člena;

 

(c) v skladu z določbami Direktive 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju, do podatkov, ki niso navedeni v odstavku 2 tega člena, ki se nanašajo na odločitev v skladu s členom 8 te direktive in ki postanejo dostopni šele potem, ko je bila zadevna javnost že obveščena v skladu z odstavkom 2 tega člena.

Obrazložitev

Za lažji dostop in večjo preglednost bi bilo treba v vsaki državi članici vzpostaviti osrednji portal, ki bi pravočasno nudil okoljske informacije v elektronski obliki.

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka -a d (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-ad) odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

 

5. Države članice podrobno določijo ukrepe za obveščanje javnosti (na primer z letaki v določenem dosegu ali objavo v krajevnih časopisih) in za posvetovanje z zadevno javnostjo (na primer s pisnimi prispevki ali z javno anketo). Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da bi se ustrezne informacije posredovale prek osrednjega portala, ki je javnosti dostopen elektronsko v skladu s členom 7(1) Direktive 2003/4/ES.“

Obrazložitev

Za lažji dostop in večjo preglednost bi bilo treba v vsaki državi članici vzpostaviti osrednji portal, ki bi pravočasno nudil okoljske informacije v elektronski obliki.

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Člen 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Časovni okviri za posvetovanje z zadevno javnostjo o okoljskem poročilu iz člena 5(1) ne smejo biti krajši od 30 ali daljši od 60 dni. V izjemnih primerih, kadar narava, zapletenost, lokacija ali obseg predlaganega projekta tako zahtevajo, lahko pristojni organ podaljša ta časovni okvir za nadaljnjih 30 dni; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki upravičujejo podaljšanje.

7. Časovni okviri za posvetovanje z zadevno javnostjo o okoljskem poročilu iz člena 5(1) ne smejo biti krajši od 30 ali daljši od 60 dni. V izjemnih primerih, kadar narava, zapletenost, lokacija ali obseg predlaganega projekta tako zahtevajo, lahko pristojni organ podaljša ta časovni okvir za največ 30 dni; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki upravičujejo podaljšanje.

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) doda se naslednji odstavek:

 

„7a. Za učinkovito sodelovanje zadevne javnosti v postopku odločanja države članice zagotovijo, da so javnosti ves čas in ne glede na vse specifične projekte v teku, za katere se izvaja postopek presoje vplivov na okolje, na voljo podatki za lahek in hiter dostop do organa ali organov, odgovornih za opravljanje nalog v okviru te direktive, ter da se pripombe in mnenja, ki jih javnost izrazi, ustrezno upoštevajo.“

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) V členu 7 se doda naslednji odstavek:

 

„5a. Pri čezmejnih projektih v skupnem interesu na področju prometa, ki so vključeni v enega od koridorjev, določenih v Prilogi I k Uredbi ...+ o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope, so države članice vključene v usklajevanje dela v zvezi z javnimi posvetovanji. Koordinator zagotovi, da se med načrtovanjem nove infrastrukture izvede obsežen postopek javnega posvetovanja z vsemi deležniki in civilno družbo. Koordinator lahko v vsakem primeru predlaga rešitve za načrtovanje koridorja ter njegovo uravnoteženo izvajanje.“

 

________________

+ UL: vstaviti številko, datum in naslov Uredbe o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope (2011/0302(COD)).

Obrazložitev

V postopkih javnega posvetovanja bi bilo treba sodelovati s koordinatorji koridorjev vseevropskega prometnega omrežja, da bi se že na začetku ugotovile morebitne težave, pri tem pa je treba upoštevati dodatne težave, povezane s čezmejnimi projekti.

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 8

Člen 8

 

-1. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe za to, da so projekti zgrajeni in se izvajajo v skladu z naslednjimi načeli:

 

(a) sprejmejo se vsi ustrezni ukrepi za preprečevanje onesnaževanja okolja in povzročeno ni nobeno pomembno onesnaževanje okolja;

 

(b) uporabljajo se najboljše razpoložljive tehnologije, naravni viri in energija pa se izkoriščajo učinkovito;

 

(c) nastajanje odpadkov se prepreči, če pa so odpadki nastali, se po prednostnem vrstnem redu in v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih* pripravijo za ponovno uporabo, reciklirajo, predelajo ali, če to tehnično in ekonomsko ni mogoče, odstranijo brez vpliva ali z zmanjšanjem vpliva na okolje;

 

(d) sprejmejo se potrebni ukrepi za preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic;

 

(e) ob dokončnem prenehanju dejavnosti se sprejmejo potrebni ukrepi, s katerimi se prepreči tveganje onesnaževanja okolja, na kraju obratovanja pa se ponovno vzpostavi zadovoljivo stanje.

 

Kadar okoljski standard kakovosti zahteva pogoje, strožje od tistih, ki so dosegljivi z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, se v soglasje za izvedbo vključijo dodatni ukrepi, kar pa ne vpliva na morebitne druge ukrepe za doseganje okoljskih standardov kakovosti.

1. V postopku izdaje soglasja za izvedbo se upoštevajo rezultati posvetovanj in informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7. V ta namen vsebuje odločitev o dodelitvi soglasja za izvedbo naslednje informacije:

1. V postopku izdaje soglasja za izvedbo se ustrezno upoštevajo in podrobno ovrednotijo rezultati posvetovanj in informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7. Odločitev o dodelitvi soglasja za izvedbo vključuje naslednje informacije:

(a) okoljsko presojo pristojnega organa iz člena 3 in okoljske pogoje, priložene odločitvi, vključno z opisom glavnih ukrepov, da bi se izognili, zmanjšali in po možnosti izravnali pomembne škodljive vplive;

(a) rezultate okoljske presoje pristojnega organa iz člena 3, vključno s povzetkom pripomb in mnenj, prejetih na podlagi členov 6 in 7, in okoljske pogoje, priložene odločitvi, vključno z opisom glavnih ukrepov, da se preprečijo, zmanjšajo in po možnosti izravnajo pomembni škodljivi vplivi;

(b) glavne razloge za izbiro projekta, kot je bil sprejet, glede na druge alternativne možnosti, ki pridejo v poštev, vključno z verjetnimi spremembami obstoječega stanja okolja brez izvajanja projekta (osnovni scenarij);

(b) povzetek alternativnih možnosti, ki pridejo v poštev, vključno z verjetnimi spremembami obstoječega stanja okolja brez izvajanja projekta (osnovni scenarij);

(c) povzetek pripomb, prejetih v skladu s členoma 6 in 7;

 

(d) izjavo, ki povzema, kako so bila okoljska vprašanja vključena v soglasje za izvedbo in kako so bili rezultati posvetovanj in informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7, vključeni ali drugače obravnavani.

(d) izjavo, ki povzema, kako so bila okoljska vprašanja vključena v soglasje za izvedbo in kako so bili okoljsko poročilo, rezultati posvetovanj in informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7, vključeni ali drugače obravnavani.

Pristojni organ za projekte, ki bodo verjetno imeli pomembne škodljive čezmejne vplive, zagotovi informacije o neupoštevanju pripomb, ki so jih poslale prizadete države članice med posvetovanji, opravljenimi v skladu s členom 7.

Pristojni organ za projekte, ki bodo verjetno imeli pomembne škodljive čezmejne vplive, zagotovi informacije o neupoštevanju pripomb, ki so jih poslale prizadete države članice med posvetovanji, opravljenimi v skladu s členom 7.

2. Če se na podlagi posvetovanj in informacij, zbranih v skladu s členi 5, 6 in 7, sklene, da bo imel projekt pomembne škodljive vplive na okolje, pristojni organ čim prej in v tesnem sodelovanju z organi iz člena 6(1) in nosilcem projekta preveri, ali je treba okoljsko poročilo iz člena 5(1) pregledati in spremeniti projekt, da se prepreči ali zmanjša te škodljive vplive, in ali so potrebni dodatni blažilni ali kompenzacijski ukrepi.

2. Če pristojni organ na podlagi posvetovanj in informacij, zbranih v skladu s členi 5, 6 in 7, sklene, da bo imel projekt pomembne škodljive vplive na okolje, ta organ čim prej in po posvetovanju z organi iz člena 6(1) in nosilcem projekta preveri, ali je treba soglasje za izvedbo zavrniti ali okoljsko poročilo iz člena 5(1) pregledati in spremeniti projekt, da se prepreči ali zmanjša te škodljive vplive, in ali so v skladu z zadevno zakonodajo potrebni dodatni blažilni ali kompenzacijski ukrepi. V morebitni fazi ponovnega pregleda okoljskega poročila je treba v vsakem primeru javnosti zagotoviti informacije iz člena 6(2).

Če se pristojni organ odloči, da izda soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, da se oceni izvajanje in pričakovana učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvidljivi škodljivi vplivi.

Če se pristojni organ odloči, da izda soglasje za izvedbo, v skladu z zadevno zakonodajo zagotovi, da soglasje za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje v fazi gradnje, upravljanja, rušenja in po zaprtju, da se oceni izvajanje in pričakovana učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvideni škodljivi vplivi.

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, in trajanje spremljanja, morajo biti sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo predlaganega projekta ter pomenom njegovega vpliva na okolje.

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, in trajanje spremljanja sta skladna z zahtevami druge zakonodaje Unije in sorazmerna z naravo, lokacijo in velikostjo predlaganega projekta ter pomenom njegovega vpliva na okolje. O rezultatih spremljanja se uradno obvesti pristojni organ in zagotovi se, da so rezultati na voljo javnosti v lahko dostopni obliki.

Po potrebi se lahko uporabijo obstoječe ureditve spremljanja, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije.

Po potrebi se lahko uporabijo ureditve spremljanja, vključno s tistimi, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje.

 

Če spremljanje pokaže, da blažilni ali kompenzacijski ukrepi niso dovolj, ali se opazijo nepredvideni pomembni škodljivi vplivi na okolje, pristojni organ v skladu z zadevno zakonodajo določi korektivne blažilne ali kompenzacijske ukrepe.

3. Kadar se vse potrebne informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7, predložijo pristojnemu organu, po potrebi vključno s posebnimi presojami, ki se zahtevajo v skladu z drugo zakonodajo Unije, in se posvetovanja iz členov 6 in 7 zaključijo, pristojni organ v treh mesecih zaključi svojo presojo vpliva projekta na okolje.

 

3. Kadar se vse potrebne informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7, predložijo pristojnemu organu, po potrebi vključno s posebnimi presojami, ki se zahtevajo v skladu z drugo zakonodajo Unije, in se posvetovanja iz členov 6 in 7 zaključijo, pristojni organ zaključi svojo presojo vpliva projekta na okolje v roku, ki ga določi država članica in ki ne presega 90 dni.

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ ta rok podaljša za dodatne 3 mesece; v tem primeru pristojni organ nosilca projekta obvesti o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje njegova odločitev.

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ ta rok izjemoma podaljša za obdobje, ki ga določi država članica in ki ne presega 90 dni; v tem primeru pristojni organ nosilca projekta pisno obvesti o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje njegova odločitev.

4. Pred sprejetjem odločitve o izdaji ali zavrnitvi soglasja za izvedbo pristojni organ preveri, ali so informacije v okoljskem poročilu iz člena 5(1) posodobljene, zlasti glede predvidenih ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje in, kjer je mogoče, izravnavanje vseh pomembnih škodljivih vplivov.

4. Pred sprejetjem odločitve o izdaji ali zavrnitvi soglasja za izvedbo pristojni organ preveri, ali so informacije v okoljskem poročilu iz člena 5(1) posodobljene.

 

__________

* UL L 312, 22.11.2008, str.3.

Predlog spremembe  69

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 – točka a

Direktiva 2011/92/EU

Člen 9 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ko je sprejeta odločitev za izdajo ali zavrnitev soglasja za izvedbo, pristojni organ ali organi v skladu z ustreznimi postopki o tem obvestijo zadevno javnost in organe iz člena 6(1) ter dajo javnosti na voljo naslednje informacije:

1. Ko je sprejeta odločitev za izdajo ali zavrnitev soglasja za izvedbo ali druga odločitev, ki se izda za namen izpolnjevanja zahtev te direktive, pristojni organ ali organi v skladu z nacionalnimi postopki o tem čim prej in najpozneje v desetih delovnih dneh obvestijo zadevno javnost in organe iz člena 6(1). Pristojni organ ali organi dajo odločitev na voljo javnosti in organom iz člena 6(1) v skladu z Direktivo 2003/4/EC.

(a) vsebino odločitve in vsakršne z njo povezane pogoje;

 

(b) po pregledu okoljskega poročila ter pripomb in mnenj zadevne javnosti glavne razloge in ugotovitve, na katerih temelji ta odločitev, vključno z informacijami o poteku sodelovanja javnosti;

 

(c) opis glavnih ukrepov za to, da se preprečijo, zmanjšajo in, kjer je mogoče, izravnajo pomembni škodljivi vplivi;

 

(d) opis ukrepov spremljanja iz člena 8(2), če je to primerno.

 

Predlog spremembe  70

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Države članice se lahko tudi odločijo, da dajo javnosti na voljo informacije iz odstavka 1, ko pristojni organ zaključi svojo presojo vplivov projekta na okolje.

3. Ko pristojni organ zaključi svojo presojo vplivov projekta na okolje, države članice dajo javnosti na voljo informacije iz odstavka 1 pred sprejetjem odločitve za dodelitev ali zavrnitev soglasja za izvedbo.

Predlog spremembe  71

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 – točka b a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 9 – odstavka 3 a in 3 b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

 

 

(ba) dodata se naslednja odstavka:

 

„3a. Javnost lahko sproži postopek pravnega izpodbijanja, med drugim lahko vloži prošnjo za sodno prepoved v zvezi z odločitvijo o soglasju za izvedbo, tako da sproži sodni postopek v treh mesecih od objave uradne odločitve, ki jo je izdal pristojni organ.

 

3b. Pristojni organ ali organi zagotovijo, da se projekti s soglasjem za izvedbo ne začnejo pred iztekom roka za pravno izpodbijanje.“

Predlog spremembe  72

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 10 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) V členu 10 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

 

Določbe te direktive ne vplivajo na obveznost pristojnih organov, da spoštujejo omejitve, ki jih postavljajo nacionalni zakoni in drugi predpisi ter sprejete pravne prakse glede poslovne in industrijske zaupnosti, vključno z intelektualno lastnino in varovanjem javnega interesa, če so v skladu z Direktivo 2003/4/ES.

Obrazložitev

Določbe te direktive glede dostopa do informacij med postopkom presoje vplivov na okolje je treba uskladiti z določbami Direktive 2003/4/ES o dostopu do informacij, udeležbi javnosti pri sprejemanju odločitev in dostopu do sodišč na okoljskem področju.

Predlog spremembe  73

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 b (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 10 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Vstavi se naslednji člen:

 

„Člen 10a

 

Države članice določijo pravila glede kazni, ki se uporabljajo v primeru kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za izvrševanje teh kazni. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.“

Obrazložitev

Kot kažejo izkušnje, morajo države za skladno in učinkovito izvajanje direktive določiti učinkovite in odvračilne kazni v primeru kršitve zadevnih nacionalnih predpisov, zlasti ko gre za primere navzkrižja interesov ali korupcije.

Predlog spremembe  74

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 c (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 11 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9c) V členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

 

2. Države članice določijo, na kateri stopnji se lahko izpodbijajo odločitve, dejanja ali opustitve, in zagotovijo možnost izpodbijanja postopkovne in vsebinske zakonitosti odločitev, dejanj ali opustitev v skladu z odstavkom 1, vključno z uporabo začasnih ukrepov, s katerimi zagotovijo, da se projekt ne prične pred zaključkom postopka pregleda.

Predlog spremembe  75

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 d (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 11 – odstavek 4 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9d) v členu 11(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

 

Vsak tak postopek je ustrezen in učinkovit, pošten, nepristranski, pravočasen in ne nedopustno drag ter omogoča vložitev zahteve za sodno prepoved.

Predlog spremembe  76

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11

Direktiva 2011/92/EU

Člen 12 b – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Kadar se zaradi posebnih značilnosti posameznih sektorjev gospodarske dejavnosti to šteje za ustrezno za namen pravilne presoje vplivov na okolje, Komisija skupaj z državami članicami in zadevnim sektorjem pripravi posebne sektorske smernice in merila, ki jih je treba upoštevati za enostavnejšo presojo vplivov na okolje in njeno lažjo standardizacijo.

 

 

Predlog spremembe  77

Predlog direktive

Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [DATUM]. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in dokument, ki pojasnjuje povezavo med njimi in to direktivo.

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do [3]+. Komisiji takoj sporočijo besedila navedenih predpisov in dokument, ki pojasnjuje povezavo med njimi in to direktivo.

 

 

[4]+ UL: vstaviti datum: 24 mesecev od začetka veljavnosti te direktive.

Obrazložitev

Zaradi kompleksnosti določb v tej direktivi je treba določiti primerno obdobje za prenos, in sicer dve leti.

Predlog spremembe  78

Predlog direktive

Člen 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za projekte, za katere je bila zahteva za soglasje za izvedbo uvedena pred datumom iz prvega pododstavka člena 2(1) in za katere presoja vplivov na okolje ni bila dokončana pred tem datumom, veljajo obveznosti iz členov 3 do 11 Direktive 2011/92/EU, kakor je bila spremenjena s to direktivo.

Projekti, za katere je bila zahteva za soglasje za izvedbo uvedena pred datumom iz prvega pododstavka člena 2(1) in za katere presoja vplivov na okolje ni bila dokončana pred tem datumom, morajo biti izvedeni v osmih mesecih od potrditve spremenjene direktive.

Predlog spremembe  79

Predlog direktive

Priloga – točka -1 (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Priloga I

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) Priloga I se spremeni:

 

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

 

PROJEKTI IZ ČLENA 4(1) (PROJEKTI, ZA KATERE JE OBVEZNA PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE)“

 

(b) vstavi se naslednja točka:

 

„4a. Površinski kopi in podobne površinske pridobitvene dejavnosti.“

 

(c) v odstavku 7 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

(a) Gradnja daljinskih železniških prog in letališč [...];

 

(d) v odstavek 7 se vstavi naslednja točka:

„(aa) vzpostavitev prihodnih in odhodnih zračnih poti letališč od izstopa iz omrežja prog oziroma do vstopa vanj;“

 

(e) vstavita se naslednji točki (14a) in (14b):

 

„14a. Raziskovanje, ocena in črpanje nafte in/ali zemeljskega plina, ujetega v plinonosnih slojih skrilavca ali drugih sedimentnih skalnih tvorbah, ki so enako ali manj propustne in porozne, ne glede na izčrpano količino.

 

14b. Raziskovanje in črpanje zemeljskega plina iz nahajališč premoga, ne glede na izčrpano količino.“

 

(f) odstavek 19 se nadomesti z naslednjim:

 

19. Kamnolomi in dnevni kopi, kjer površina kopa presega 25 hektarov, rudniki zlata, ki uporabljajo postopke na osnovi cianida, ali izkopavanje šote, kjer površina kopa presega 150 hektarov.

 

(g) odstavek 20 se nadomesti z naslednjim:

 

20. Gradnja, preoblikovanje ali razširitev nadzemnih, podzemnih ali kombiniranih nadzemnih in podzemnih elektrovodov in/ali nadgradnja takih elektrovodov z napetostjo 220 kV ali več in dolžino več kot 15 km ter gradnja in/ali preoblikovanje povezanih postaj (transformatorskih postaj, pretvorniških postaj in prehodnih postaj nadzemno-podzemnega tipa in obratno).

(h) doda se naslednja točka 24a:

 

„24a. Tematski parki in igrišča za golf, načrtovani na območjih pomanjkanja vode ali območjih, kjer je prisotno veliko tveganje dezertifikacije ali suše.“

Predlog spremembe  80

Predlog direktive

Priloga – točka -1 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Priloga II

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1a) Priloga II se spremeni:

 

(a) naslov se nadomesti z naslednjim:

 

PROJEKTI IZ ČLENA 4(2) (PROJEKTI, PRI KATERIH JE IZVEDBA PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE DISKRECIJSKA PRAVICA DRŽAV ČLANIC)“

 

(b) v odstavek 1 se vstavi naslednja točka:

 

„(fa) dejavnosti ribolova prostoživečih vrst;“

 

(c) točka (c) odstavka 2 se nadomesti z naslednjim:

 

(c) raziskovanje in iskanje mineralnih snovi in pridobivanje mineralnih snovi pri čiščenju morskega ali rečnega dna;

(d) točka (d) odstavka 10 se črta;

 

(e) v odstavek 13 se vstavi naslednja točka:

 

„(aa) Vsako rušenje projektov iz Priloge I ali te priloge, ki bi lahko imelo pomembne škodljive učinke na okolje.“

Predlog spremembe  81

Predlog direktive

Priloga – točka 1

Direktiva 2011/92/EU

Priloga II.A

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA II.A – INFORMACIJE IZ ČLENA 4(3)

PRILOGA II.A – INFORMACIJE IZ ČLENA 4(3) (POVZETEK INFORMACIJ O PROJEKTIH IZ PRILOGE II, KI GA PRISKRBI NOSILEC PROJEKTA)

1. Opis projekta, ki vključuje zlasti:

1. Opis projekta, ki vključuje:

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo površino med gradnjo in obratovanjem;

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo površino in podzemno plastjo med gradnjo, obratovanjem in rušenjem;

(b) opis lokacije projekta, zlasti v zvezi z okoljsko občutljivostjo geografskih območij, ki bodo najverjetneje prizadeta.

(b) opis lokacije projekta, zlasti v zvezi z okoljsko občutljivostjo geografskih območij, ki bodo najverjetneje prizadeta.

2. Opis okoljskih vidikov, za katere obstaja verjetnost, da bo predlagani projekt pomembno vplival nanje.

2. Opis okoljskih vidikov, za katere obstaja verjetnost, da bo predlagani projekt pomembno vplival nanje.

3. Opis verjetnih pomembnih vplivov predlaganega projekta na okolje, ki so posledica:

3. Opis verjetnih pomembnih vplivov predlaganega projekta na okolje, vključno s tveganji za zdravje zadevnega prebivalstva in učinki na krajino in kulturno dediščino, ki so posledica:

(a) pričakovanih ostankov in emisij ter nastalih odpadkov;

(a) pričakovanih ostankov in emisij ter nastalih odpadkov, kjer je ustrezno;

(b) uporabe naravnih virov, zlasti prsti, zemljišč, vode in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami.

(b) uporabe naravnih virov, zlasti prsti, zemljišč, vode in biotske raznovrstnosti (vključno s hidromorfološkimi spremembami).

4. Opis predvidenih ukrepov za izognitev, preprečevanje in zmanjševanje vseh pomembnih škodljivih vplivov na okolje.

4. Opis predvidenih ukrepov za izognitev, preprečevanje in zmanjševanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, zlasti če štejejo za nepopravljive.

Predlog spremembe  82

Predlog direktive

Priloga – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA III – IZBIRNA MERILA IZ ČLENA 4(4)

PRILOGA III – IZBIRNA MERILA IZ ČLENA 4(4) (MERILA, S KATERIMI SE DOLOČI, ALI JE ZA PROJEKTE IZ PRILOGE II TREBA OPRAVITI PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE)

1. ZNAČILNOSTI PROJEKTOV

1. ZNAČILNOSTI PROJEKTOV

Značilnosti projektov je treba obravnavati zlasti glede na:

Značilnosti projektov je treba obravnavati zlasti glede na:

(a) velikost projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo površino;

(a) velikost projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo površino;

(b) kumulacijo z drugimi projekti in dejavnostmi;

 

(c) uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, prsti, vode in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami;

(c) uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, prsti, podtalja, vode in biotske raznovrstnosti (vključno s hidromorfološkimi spremembami);

(d) nastajanje odpadkov;

(d) nastajanje odpadkov;

(e) onesnaževanje in motenje;

(e) onesnaževanje in motenje (emisije onesnaževal, hrup, vibracije, svetloba, toplota in sevanje) in njihovega možnega vpliva na zdravje;

(f) tveganje za naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči človek, ter tveganje za nesreče, zlasti hidromorfološke spremembe, snovi ali tehnologije ali uporabljene žive organizme, do posebnih površinskih in podpovršinskih pogojev ali alternativne uporabe in verjetnost nesreč ali katastrof in ranljivosti projekta za ta tveganja;

(f) tveganje za naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči človek, ter tveganje za nesreče, zlasti glede na hidromorfološke spremembe, snovi ali tehnologije ali uporabljene žive organizme, posebne površinske in podpovršinske pogoje ali alternativno uporabo, lokalne geološke značilnosti in ranljivost projekta za tveganja za nesreče ali katastrofe, ki se lahko razumno štejejo za značilna za ta tip projekta;

(g) vplive projekta na podnebne spremembe (v smislu emisij toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki izhajajo iz spremembe rabe zemljišč in gozdarstva), prispevek projekta k izboljšani odpornosti in vplive podnebnih sprememb na projekt (npr. če je projekt skladen s podnebnimi spremembami);

(g) vplive projekta na podnebje (v smislu verjetnih emisij toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki izhajajo iz spremembe rabe zemljišč in gozdarstva), prispevek projekta k izboljšani odpornosti in vplive podnebnih sprememb na projekt (npr. če je projekt skladen s spremenjenim podnebjem);

(h) vplive projekta na okolje, zlasti na kopnem (povečanje poseljenih območij s časom – izkoriščanje zemljišč), tla (organske snovi, erozija, zbijanje in pozidava tal), vodo (količina in kakovost), zrak in biotsko raznovrstnost (kakovost in številčnost populacije, propadanje ekosistema in razdrobljenost);

(h) vplive projekta na okolje, zlasti na rabo zemljišč (povečanje poseljenih območij s časom – izkoriščanje zemljišč, izguba kmetijskih in gozdarskih površin), tla (organske snovi, erozija, zbijanje in pozidava tal), podtalje, vodo (količina in kakovost), zrak (emisije onesnaževal zraka in kakovost zraka) in biotsko raznovrstnost (kakovost in številčnost populacije, propadanje ekosistema in razdrobljenost);

(i) tveganja za zdravje ljudi (npr. zaradi okužbe vode ali onesnaževanje zraka);

(i) tveganja za zdravje ljudi (npr. zaradi okužbe vode, onesnaževanja zraka ali hrupa);

(j) vpliv projekta na kulturno dediščino in krajino.

(j) vpliv projekta na kulturno dediščino in krajino.

2. LOKACIJA PROJEKTOV

2. LOKACIJA PROJEKTOV

Upoštevati je treba okoljsko občutljivost geografskih območij, ki jih bodo projekti verjetno prizadeli, zlasti ob upoštevanju:

Upoštevati je treba okoljsko občutljivost geografskih območij, ki jih bodo projekti verjetno prizadeli, zlasti ob upoštevanju:

(a) obstoječe in načrtovane rabe zemljišč, vključno z izkoriščanjem zemljišč in razdrobljenostjo;

(a) obstoječe in načrtovane rabe zemljišč, vključno z izkoriščanjem zemljišč in razdrobljenostjo;

(b) relativnega obilja, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno z zemljo, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju;

(b) relativnega obilja, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih virov (vključno z zemljo, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju;

(c) absorpcijske sposobnosti naravnega okolja s posebno pozornostjo naslednjim območjem:

(c) absorpcijske sposobnosti naravnega okolja s posebno pozornostjo naslednjim območjem:

(i) mokrišča, obrežna območja, rečna ustja;

(i) mokrišča, obrežna območja, rečna ustja;

(ii) obalna območja;

(ii) obalna območja;

(iii) gorska in gozdna območja;

(iii) gorska in gozdna območja;

 

(iiia) območja s potencialno veliko poplavno ogroženostjo;

(iv) naravni rezervati in parki, trajni pašniki, kmetijska območja z visoko naravno vrednostjo;

(iv) naravni rezervati in parki, trajni pašniki in pašniki z okoljsko vrednostjo, kmetijska območja z visoko naravno vrednostjo;

(v) območja, opredeljena ali zavarovana v zakonodaji držav članic; Območja Natura 2000, ki so jih določile države članice v skladu z Direktivo 2009/147/EGS Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivo Sveta 92/43/EGS; območja, zaščitena z mednarodnimi konvencijami;

(v) območja, opredeljena ali zavarovana v nacionalni ali regionalni zakonodaji, ali območja, za katera v njej veljajo omejitve; Območja Natura 2000, ki so jih določile države članice v skladu z Direktivo 2009/147/EGS Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktivo Sveta 92/43/EGS; območja, zaščitena z mednarodnimi konvencijami, ki so jih ratificirale države članice;

(vi) območja, na katerih je že prišlo do neizpolnjevanja standardov kakovosti okolja, določenih v zakonodaji Unije in relevantnih za projekt, ali je verjetno, da bo do takega neizpolnjevanja prišlo;

(vi) območja, na katerih je že prišlo do neizpolnjevanja standardov kakovosti okolja, določenih v zakonodaji Unije in relevantnih za projekt, ali je verjetno, da bo do takega neizpolnjevanja prišlo;

(vii) gosto naseljena območja;

(vii) gosto naseljenim območjem;

 

(viia) območja, ki jih naseljujejo posebej občutljive ali ranljive skupine (vključno z bolnišnicami, šolami in domovi za upokojence);

(viii) zgodovinsko, kulturno ali arheološko pomembne pokrajine in območja.

(viii) zgodovinsko, kulturno ali arheološko pomembne pokrajine in območja.

 

(viiia) potresna območja ali območja z visokim tveganjem za naravne nesreče.

 

Pri vseh ustreznih mejnih vrednostih, ki jih določijo države članice za območja iz točk (i) do (viiia), bi bilo treba še zlasti upoštevati okoljsko vrednost, relativno obilje in povprečno velikost takih območij v nacionalnem okviru.

3. ZNAČILNOSTI MOŽNEGA VPLIVA

3. ZNAČILNOSTI MOŽNEGA VPLIVA

Upoštevati je treba možne pomembne vplive projektov v zvezi z merili, določenimi v zgoraj navedenih točkah 1 in 2, in zlasti ob upoštevanju:

Upoštevati je treba možne pomembne vplive projektov v zvezi z merili, določenimi v zgoraj navedenih točkah 1 in 2, in zlasti ob upoštevanju:

(a) velikosti in prostorskega obsega vpliva (geografsko območje in število ljudi, ki bi lahko bili prizadeti);

(a) velikosti in prostorskega obsega vpliva (geografsko območje in število ljudi, ki bi lahko bili prizadeti);

(b) narave vpliva;

(b) narave vpliva;

(c) čezmejne narave vpliva;

(c) čezmejne narave vpliva;

(d) intenzivnosti in kompleksnosti vpliva;

(d) intenzivnosti in kompleksnosti vpliva;

(e) verjetnosti pojava vpliva;

(e) verjetnosti pojava vpliva;

(f) trajanja, pogostosti in povratnosti vpliva;

(f) trajanja, pogostosti in povratnosti vpliva;

(g) hitrosti pojavljanja vpliva;

(g) hitrosti pojavljanja vpliva;

(h) kumulacije vplivov z vplivi drugih projektov (zlasti obstoječih in/ali odobrenih) z istimi ali različnimi nosilci projektov;

(h) kumulacije vplivov z vplivi drugih projektov (zlasti obstoječih in/ali odobrenih) z istimi ali različnimi nosilci projektov, če se nahajajo na geografskem območju, za katero je verjetno, da bo prizadeto, a še niso zgrajeni ali še ne obratujejo, pri čemer ni treba upoštevati drugih informacij razen obstoječih ali javno dostopnih;

(i) vidikov okolja, ki bodo verjetno pomembneje prizadeti;

(i) vidikov okolja, ki bodo verjetno pomembneje prizadeti;

(k) informacij in ugotovitev vplivov na okolje, pridobljenih iz presoj, ki se zahtevajo v skladu z drugo zakonodajo EU.

(k) informacij in ugotovitev vplivov na okolje ter možnih vplivov nanj, pridobljenih iz presoj, ki se zahtevajo v skladu z drugo zakonodajo EU.

(l) možnost zmanjšanja vplivov na učinkovit način.

(l) možnost, da bi se vplivom izognili, jih preprečili ali zmanjšali na učinkovit način.

 

3a. NAVODILA ZA POSEBNA SEKTORSKA MERILA

 

Če je po mnenju Komisije ali držav članic to ustrezno, se pripravijo navodila glede meril za presojo vplivov na okolje v različnih sektorjih gospodarske dejavnosti. Namen tega je poenostaviti postopke in povečati pravno gotovost glede presoje vplivov na okolje ter preprečiti razlike pri izvajanju različnih pristojnih organov.

 

Presoje vplivov na okolje v zvezi z zgodovinsko in kulturno dediščino ter podeželjem se opravijo na podlagi meril, določenih v navodilih, v katerih so navedeni dejavniki, ki jih je treba upoštevati.

Predlog spremembe  83

Predlog direktive

Priloga – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga IV

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ ČLENA 5(1)

PRILOGA IV – INFORMACIJE IZ ČLENA 5(1) (INFORMACIJE, KI JIH MORA NOSILEC PROJEKTA NAVESTI V OKOLJSKEM POROČILU)

1. Opis projekta, ki vključuje zlasti:

1. Opis projekta, ki vključuje zlasti:

 

(-a) opis lokacije projekta;

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo površino, rabo vode in zahtevami glede rabe zemljišča med gradnjo in obratovanjem;

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo podpovršinsko plastjo, rabo vode in zahtevami glede rabe zemljišča med gradnjo, obratovanjem in, kjer je to ustrezno, rušenjem;

 

(aa) opis stroškov energije, stroškov recikliranja odpadkov ki nastanejo pri rušenju, in porabe dodatnih naravnih virov pri projektu rušenja;

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih procesov, na primer narave in količine materialov, energije in naravnih virov (vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in biotsko raznovrstnostjo);

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih procesov, na primer narave in količine materialov, energije in naravnih virov (vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in biotsko raznovrstnostjo);

(c) oceno vrste in količine pričakovanih ostankov in emisij (onesnaženje vode, zraka ter tal in podtalja, hrup, vibracije, osvetljevanje, toplota, sevanje itn.), ki so posledica obratovanja predlaganega projekta.

(c) oceno vrste in količine pričakovanih ostankov in emisij (onesnaženje vode, zraka ter tal in podtalja, hrup, vibracije, osvetljevanje, toplota, sevanje itn.), ki so posledica obratovanja predlaganega projekta.

2. Opis tehničnih, lokacijskih ali drugih vidikov (npr. v smislu zasnove projekta, tehnične zmogljivosti, velikosti in obsega) alternativnih možnosti, ki pridejo v poštev, vključno z identifikacijo tistih, ki na okolje najmanj vplivajo, in navedba glavnih razlogov za izbiro ob upoštevanju vplivov na okolje.

2. Opis tehničnih, lokacijskih ali drugih vidikov (npr. v smislu zasnove projekta, tehnične zmogljivosti, velikosti in obsega) razumnih alternativnih možnosti, ki jih upošteva nosilec projekta in ki so ustrezne za predlagani projekt in njegove značilnosti, kar omogoča primerjalno oceno trajnosti alternativnih možnosti glede na njihove pomembne vplive na okolje, in navedba glavnih razlogov za izbiro.

3. Opis ustreznih vidikov obstoječega stanja okolja ter verjeten nadaljnji razvoj brez izvajanja projekta (osnovni scenarij). Ta opis mora zajemati vse obstoječe okoljske probleme, ki se nanašajo na projekt, zlasti tiste, ki se nanašajo na katera koli območja posebnega okoljskega pomena in uporabo naravnih virov.

3. Opis ustreznih vidikov trenutnega stanja okolja (osnovni scenarij) ter verjeten nadaljnji razvoj brez izvajanja projekta, če je mogoče razumno predvideti naravne ali družbene spremembe osnovnega scenarija. Ta opis mora zajemati vse obstoječe okoljske probleme, ki se nanašajo na projekt, zlasti tiste, ki se nanašajo na katera koli območja posebnega okoljskega pomena in uporabo naravnih virov.

4. Opis okoljskih vidikov, na katere bo predlagani projekt verjetno pomembno vplival, ki zajemajo zlasti prebivalstvo, zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, biotsko raznovrstnost in ekosistemske storitve, ki jih zagotavlja, zemljišče (izkoriščeno zemljišče), prst (organske snovi, erozija, zbijanje tal, pozidava), voda (količina in kakovost), zrak, podnebni dejavniki, podnebne spremembe (emisije toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, možnosti ublažitve, vplivi, pomembni za prilagajanje, če projekt upošteva tveganja, povezana s podnebnimi spremembami), materialna sredstva, kulturno dediščino, vključno z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino; Takšen opis mora vključevati medsebojni odnos med zgornjimi dejavniki ter izpostavljenost, ranljivost in odpornost zgoraj navedenih dejavnikov za tveganja z naravnimi katastrofami in katastrofami, ki jih povzroči človek.

4. Opis okoljskih dejavnikov, na katere bo predlagani projekt verjetno pomembno vplival, ki zajemajo zlasti prebivalstvo, zdravje ljudi, živalstvo, rastlinstvo, biotsko raznovrstnost, zemljišče (izkoriščeno zemljišče), prst (organske snovi, erozija, zbijanje tal, pozidava), voda (količina in kakovost), zrak, podnebni dejavniki, podnebne spremembe (emisije toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva, možnosti ublažitve, vplivi, pomembni za prilagajanje, če projekt upošteva tveganja, povezana s podnebnimi spremembami), materialna sredstva (vključno z negativnimi vplivi na vrednost nepremičnin zaradi slabšanja okoljskih dejavnikov), kulturno dediščino, vključno z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino; Takšen opis mora vključevati medsebojni odnos med zgornjimi dejavniki ter izpostavljenost, ranljivost in odpornost zgoraj navedenih dejavnikov na tveganja naravnih katastrof in katastrof, ki jih povzroči človek.

5. Opis verjetnih pomembnih vplivov predlaganega projekta na okolje, ki so med drugim posledica:

5. Opis verjetnih pomembnih vplivov predlaganega projekta na okolje, ki so med drugim posledica:

(a) obstoja projekta;

(a) obstoja projekta;

(b) uporabe naravnih virov, zlasti zemljišča, prsti, vode, biotske raznovrstnosti in ekosistemskih storitev, ki jih zagotavlja, v čim večji meri glede na razpoložljivost teh virov tudi v luči spreminjajočih se podnebnih razmer;

(b) uporabe naravnih virov, zlasti zemljišča, prsti, vode, biotske raznovrstnosti, vključno z rastlinstvom in živalstvom, pri čemer se v čim večji meri upošteva razpoložljivost teh virov tudi v luči spreminjajočih se podnebnih razmer;

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja motenj in odstranjevanja odpadkov,

(c) emisij onesnažil, hrupa, vibracij, osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja motenj in odstranjevanja odpadkov,

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali katastrof);

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali katastrof), ki se razumno štejejo za značilne za ta tip projekta;

(e) kumulacije vplivov z drugimi projekti in dejavnostmi;

(e) kumulacije vplivov z drugimi obstoječimi in/ali odobrenimi projekti in dejavnostmi, če se nahajajo na geografskem območju, za katero je verjetno, da bo prizadeto, a še niso zgrajeni ali še ne obratujejo, pri čemer ni treba upoštevati drugih informacij razen obstoječih ali javno dostopnih;

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva;

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva;

(g) tehnologije in snovi, ki se uporabljajo;

(g) tehnologije in snovi, ki se uporabljajo;

(h) hidromorfološke spremembe.

(h) hidromorfološke spremembe.

Opis verjetnih pomembnih vplivov bi moral zajemati neposredne vplive in vse posredne, sekundarne, kumulativne, čezmejne, kratko-, srednje- in dolgoročne, trajne in začasne, pozitivne in negativne vplive projekta. Pri tem opisu je treba upoštevati cilje varstva okolja, ki so določeni na ravni EU ali držav članic in so del projekta.

Opis verjetnih pomembnih vplivov bi moral zajemati neposredne vplive in vse posredne, sekundarne, kumulativne, čezmejne, kratko-, srednje- in dolgoročne, trajne in začasne, pozitivne in negativne vplive projekta. Pri tem opisu je treba upoštevati cilje varstva okolja, ki so določeni na ravni Unije ali držav članic in so del projekta.

6. Opis metod napovedovanja, ki se uporabljajo za presojo vplivov na okolje iz točke 5, ter navedba glavnih vključenih negotovostih in njihov vpliv na ocene vplivov ter izbor najprimernejše možnosti.

6. Opis metod napovedovanja, ki se uporabljajo za presojo vplivov na okolje iz točke 5, ter navedba glavnih vključenih negotovostih in njihov vpliv na ocene vplivov ter izbor najprimernejše možnosti.

7. Opis predvidenih ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje in, kjer je mogoče, izravnavanje vseh pomembnih škodljivih vplivov na okolje iz točke 5 in, kadar je primerno, kakršne koli predlagane ureditve za spremljanje, vključno s pripravo analize škodljivih vplivov na okolje po projektu. Ta opis mora razložiti obseg, v katerem se pomembni škodljivi vplivi zmanjšajo ali izravnajo in bi moral zajemati fazo gradnje in obratovanja.

7. Opis predvidenih ukrepov, namenjenih predvsem za preprečevanje in zmanjševanje, kot zadnjo možnost pa za izravnavanje vseh pomembnih škodljivih vplivov na okolje iz točke 5 in, kadar je primerno, kakršne koli predlagane ureditve za spremljanje, vključno s pripravo analize škodljivih vplivov na okolje po projektu. Ta opis mora razložiti obseg, v katerem se pomembni škodljivi vplivi preprečijo, zmanjšajo ali izravnajo in bi moral zajemati fazo gradnje in obratovanja.

8. Ocena tveganja za naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči človek, in nevarnost nesreč, za katere bi bil projekt lahko ranljiv, in, kadar je primerno, opis predvidenih ukrepov za preprečevanje teh tveganj, ter ukrepi v zvezi s pripravljenostjo in odzivom na izredne razmere (npr. ukrepi, ki se zahtevajo v skladu z Direktivo 96/82/ES, kakor je bila spremenjena).

8. Ocena tveganja za verjetne naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči človek, in nevarnost nesreč, za katere bi bil projekt lahko ranljiv, in, kadar je primerno, opis predvidenih ukrepov za preprečevanje teh tveganj, ter ukrepi v zvezi s pripravljenostjo in odzivom na izredne razmere (npr. ukrepi, ki se zahtevajo v skladu z Direktivo 2012/18/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ali zahteve, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije ali mednarodnih konvencij).

9. Netehnični povzetek informacij, pripravljenih po zgornjih točkah.

9. Netehnični povzetek informacij, pripravljenih po zgornjih točkah.

10. Navedba morebitnih težav (tehničnih pomanjkljivosti ali pomanjkanja znanja), na katere je naletel nosilec projekta pri zbiranju zahtevanih informacij in virov, ki se uporabljajo za opise in presoje, ter navedba glavnih negotovostih in njihovem vplivu na ocene vplivov in izbiro najprimernejše možnosti.

10. Navedba morebitnih težav (tehničnih pomanjkljivosti ali pomanjkanja znanja), na katere je naletel nosilec projekta pri zbiranju zahtevanih informacij in virov, ki se uporabljajo za opise in presoje, ter navedba glavnih negotovostih in njihovem vplivu na ocene vplivov in izbiro najprimernejše možnosti.

  • [1]  UL C 133, 9.5.2013, str. 33.
  • [2]  Še ni objavljeno v Uradnem listu.
  • [3] +          UL: vstaviti datum: leto dni po začetku veljavnosti direktive o spremembi.
  • [4] +          UL:vstaviti datum:leto dni po začetku veljavnosti direktive o spremembi.

OBRAZLOŽITEV

Kljub navidezni skromnosti je Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (direktiva o PVO) „biser v kroni“ okoljske politike Unije. Njeno področje uporabe zajema okoli 200 vrst projektov, od gradnje mostov, pristanišč, avtocest in odlagališč odpadkov do obratov za intenzivno perutninsko ali prašičjo rejo[1].

Direktiva o PVO vzpostavlja preprosto, vendar bistveno načelo o odločitvi na podlagi prejetih informacij: preden pristojni organi držav članic odobrijo izvedbo javnega ali zasebnega projekta, ki bi lahko vplival na okolje, so po zakonu dolžni pridobiti potrebne informacije za izvedbo presoje vplivov na okolje.

Kljub pretežno postopkovni naravi veljavne Direktive 2011/92/EU je njen cilj zagotoviti okoljsko trajnost projektov iz njenega področja uporabe. Projekti so razdeljeni v dve kategoriji: za prve je zaradi njihovih posebnih lastnosti obvezna PVO (Priloga I), za druge pa je obvezna predhodna preveritev (postopek predhodne preveritve – Priloga II).

Zakonodaja je bila v 28 letih uporabe precej uspešna z vidika harmonizacije načel okoljske presoje na evropski ravni, le trikrat pa je bila nebistveno spremenjena[2], medtem ko se je politično, pravno in tehnično okolje občutno spremenilo. Poleg tega so bile ugotovljene nekatere pomanjkljivosti, ki so pripeljale do precejšnjega števila pravnih sporov tako na nacionalni ravni kot pred Sodiščem Evropske unije. V zadnjih letih je nato Sodišče podalo jasnejšo razlago nekaterih predpisov, na primer to, da mora biti v opredelitev projekta vključeno tudi rušenje (zadeva C-50/09).

Da bi odpravili ugotovljene težave in besedilo direktive prilagodili novim političnim prednostnim nalogam EU, kot so strategija za varstvo tal, Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri, in strategija Evropa 2020, je Komisija pripravila sedanji predlog, ki spreminja direktivo o PVO.

V skladu s prednostnimi nalogami EU predlog med dejavnike, ki jih je treba upoštevati pri presoji vplivov posameznega projekta, uvaja biotsko raznovrstnost, rabo naravnih virov, podnebne spremembe ter tveganja za naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzročil človek. Predlog poleg tega vsebuje zahtevo, da se projekti obravnavajo ob upoštevanju morebitne kumulacije z drugimi projekti in dejavnostmi, s čimer bi preprečili škodljivo prakso razdrobitve dejavnosti v dele, da bi bili ugotovljeni vplivi na okolje manjši.

V zvezi s postopkom predhodne preveritve je namen predloga zagotoviti, da bi bila PVO obvezna samo za projekte, ki po specifičnih informacijah, ki jih mora nosilec projekta predložiti pristojnemu organu (Priloga II.A), pomembno vplivajo na okolje. Poleg tega Komisija predlaga razširitev seznama izbirnih meril, na katerih temelji odločitev o predhodni preveritvi, in uvedbo trimesečnega roka za sprejetje te odločitve (rok se lahko podaljša za še tri mesece).

Glede kakovosti informacij Komisija predlaga, da pristojni organi skupaj z nosilcem projekta določijo stopnjo in obseg podrobnosti informacij, ki jih mora vsebovati okoljsko poročilo (faza določanja področja uporabe, tj. določanje obsega). Poleg tega predlog uvaja obvezno presojo razumnih alternativ projekta in obveznost spremljanja po PVO, če ima projekt pomembne škodljive vplive na okolje.

V zvezi z upravno poenostavitvijo Komisija s ciljem vzpostavitve jasnega časovnega okvira za vse faze PVO predlaga, da se določi najkrajši in najdaljši rok za javno razpravo in za končno odločitev ter uvede enotno kontaktno točko PVO v državah članicah, da bi postopek uskladili z morebitnimi okoljskimi presojami, ki jih zahteva druga zakonodaja, na primer direktiva o industrijskih emisijah in okvirna direktiva o vodah ali direktiva o habitatih.

Poročevalec je prepričan, da je treba vzpostaviti model pravega trajnostnega razvoja v vsej Uniji ter v celoti in odločno podpira predlog Komisije. Namen predlaganih sprememb je zato predvsem okrepiti predlog z vključitvijo nekaterih ukrepov, da bi bil še bolj učinkovit in da bi ga bilo lažje prenesti v nacionalno zakonodajo ter da bi z njim bolj učinkovito dosegali cilje varstva okolja. Glavne točke, na katere se nanašajo predlagane spremembe, so povzete v nadaljevanju.

Vključitev javnosti

Na podlagi Aarhuške konvencije se želi v vseh fazah postopka okrepiti vloga zadevne javnosti. Za dobro upravljanje je potreben dialog med vsemi udeleženimi stranmi, pa tudi jasen in pregleden postopek, ki spodbuja pravočasno obveščenost zadevne javnosti o možni izvedbi pomembnega projekta. S tem se po možnosti okrepi podpora sprejetim odločitvam, zmanjšajo pa se število in stroški pravnih sporov, do katerih redno prihaja v državah članicah, ko za projekt ni resničnega soglasja.

Navzkrižje interesov

Verodostojnost celotnega postopka PVO je izničena, če niso jasno določena pravila, ki preprečujejo škodljiv pojav navzkrižja interesov. Poročevalec se je lahko osebno prepričal, da v nekaterih primerih kljub formalni ločitvi pristojnega organa in nosilca projekta, zlasti ko je slednji javni subjekt, pogosto pride do neustreznih povezav med dvema akterjema, ki negativno vpliva na objektivnost presoje. Zato je treba zagotoviti popolno neodvisnost pristojnega organa od nosilca projekta.

Korektivni ukrepi

Poročevalec v celoti podpira predlog Komisije v zvezi s spremljanjem po PVO za projekte s pomembnimi negativnimi vplivi na okolje, vendar meni, da je treba nujno uvesti tudi dolžnost sprejetja ustreznih korektivnih ukrepov, če spremljanje pokaže neučinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ki so bili za odobreni projekt predvideni.

Priprava in preverjanje okoljskih poročil

Po mnenju poročevalca je bistveno zlasti zagotoviti, da okoljsko poročilo preverijo popolnoma neodvisni strokovnjaki z ustreznimi strokovnim znanjem na področju okolja. V zvezi s sistemom akreditacije strokovnjakov, ki ga predlaga Komisija, se poročevalec sicer strinja s ciljem zagotavljanja kakovostne ravni pregledov, vendar meni, da bi bila za države članice uvedba sistema izjemno zahtevna, zato predlaga, da se opusti.

Plin iz skrilavca

Poročevalec meni, da je treba v skladu s previdnostnim načelom in zahtevo Evropskega parlamenta v resoluciji z dne 21. novembra 2012 o vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje v Prilogi I direktive vključiti tako imenovane „nekonvencionalne ogljikovodike“, da bi se za zadevne projekte raziskovanja in črpanja sistematično izvajala PVO. Pri pragu proizvodnje, ki je predviden v zdaj veljavni direktivi, se namreč ne upoštevajo ravni dnevne proizvodnje tega plina in olja in zato za zadevne projekte PVO ni obvezna.

* * *

Vzpostavitev pravega „zelenega gospodarstva“ pomeni tudi zagotoviti trajnost projektov, ki se bodo izvajali na našem ozemlju, poleg njihovega načrtovanja in izvajanja ob upoštevanju njihovega vpliva na učinkovito rabo virov, podnebnih sprememb in izgubo biotske raznovrstnosti, zlasti pri velikih projektih za infrastrukturo.

Čimprejšnje sprejetje nove direktive o PVO pomeni preiti od besed k dejanjem in Evropski uniji zagotoviti temeljno operativno orodje, s katerim se lahko odzove na globalne izzive 21. stoletja.

* * *

Poročevalec je z veseljem sprejel predloge, ki so mu jih podali poročevalci v senci in sodelavci v Evropskem parlamentu. Poročevalec in njegovi sodelavci so prejeli stališča AK EUROPA, WKÖ, Justice and Environment, BUSINESSEUROPE, UEPC, EWEA, EDF, EDISON, OGP, EURELECTRIC, NEEIP; priredili so tudi vrsto srečanj s predstavniki litovske in nizozemske vlade, poročevalci Odbora regij in Ekonomsko-socialnega odbora, predstavniki organizacij, med katerimi so tudi Friends of the Earth Europe (Prijatelji Zemlje – Evropa), Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe, TERNA. Poročevalec se posebej zahvaljuje odvetniku Matteu Cerutiju, dr. Stefanu Lenziju iz sklada WWF Italia (Svetovni sklad za naravo – Italija) in dr. Marcu Stevaninu. Poročevalec je sam odgovoren za predloge, ki jih je vključil v ta osnutek poročila.

  • [1]  Po oceni Komisije o učinku naj bi bilo v Uniji vsako leto izvedenih od 15 000 do 26 000 PVO, od 27 000 do 33 800 postopkov predhodne preveritve in od 1370 do 3380 takšnih postopkov s pozitivnim izidom.
  • [2]  Prvotna Direktiva 85/337/EGS se je spremenila z direktivama 97/11/ES, 2003/35/ES in 2009/31/ES ter bila kodificirana z Direktivo 2011/92/EU.

MNENJE Odbora za promet in turizem (18.6.2013)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Pripravljavec mnenja: Joseph Cuschieri

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije

Direktiva 2011/92/EU (direktiva o PVO) zahteva, da se pred odobritvijo projektov, ki bodo verjetno pomembno vplivali na okolje, izvede presoja vplivov na okolje (PVO).

Čeprav je bila direktiva po sprejetju leta 1985 večkrat spremenjena, spremembe ne odražajo v zadostni meri preobrazbe, ki smo ji priča na tem političnem, pravnem in tehnološkem področju. V zadnjih 25 letih se je Evropska unija razširila, povečala pa sta se tudi obseg in zahtevnost okoljskih vprašanj, s katerimi se je treba spoprijeti, in število večjih infrastrukturnih projektov na ravni EU (npr. čezmejni projekti na področju energije ali prometa). Kot odziv na te spremembe s predlogom o spremembi direktive vnašamo v zakonodajni okvir pomembne nove posodobitve, saj obravnava pomanjkljivosti postopka predhodne preveritve, kakovost in analizo presoj vplivov in tveganje, da bi znotraj postopka presoje vplivov na okolje prišlo do neskladij. Predlog nenazadnje dopušča možnost, da se direktiva ne bi uporabljala pri projektih, katerih edini namen je nacionalna obramba ali civilna zaščita.

Stališče pripravljavca mnenja

Pripravljavec mnenja podpira spremembo direktive, ki jo predlaga Komisija, saj meni, da je zaradi čezmejne narave okoljskih vprašanj (npr. podnebne spremembe, tveganja nesreč) in nekaterih projektov potrebno ukrepanje na evropski ravni, da bi zagotovili enake pogoje delovanja in dodano vrednost v primerjavi s posamičnimi ukrepi na nacionalni ravni. Vseeno pa meni, da bi lahko nekatere vidike direktive z nekaj manjšimi popravki še izboljšali. Med njimi je tudi poudarek na vplivu, ki ga lahko ima postopek presoje okoljskega vpliva na zaščito zgodovinske dediščine ali turizem, pa tudi priznanje posebne narave čezmejnih projektov, ki so tako pomembni za evropsko prometno politiko, v nasprotju s projekti, ki imajo čezmejne vplive. Po njegovem mnenju je le s takim razlikovanjem mogoče v največji meri zagotoviti usklajenost ukrepov, da bi lahko izpolnjevali pogosto stroge roke in pričakovanja številnih javnih in zasebnih zainteresiranih strani. Zaradi skladnejšega evropskega pravnega okvira pripravljavec mnenja na koncu predlaga še nekaj manjših uskladitev z zakonodajo o smernicah TEN-T.

Ta mnenja so izražena v naslednjih predlogih sprememb:

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21a) Sprejeti bi bilo treba vse potrebne ukrepe za zagotovitev izvajanja projektov v skladu z ustreznimi predpisi in postopki Unije ter nacionalnimi predpisi in postopki, zlasti z zakonodajo Unije o okolju, varovanju podnebja, varnosti, varovanju, konkurenčnosti, državnih pomočeh, javnem naročanju, javnem zdravju in dostopnosti.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 21 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(21b) Države članice, udeležene pri čezmejnih projektih, bi morale sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo zadevni pristojni organi sodelovali z namenom, da skupaj pripravijo enotno, združeno in skladno presojo vplivov na okolje, kot jo zahteva ta direktiva, in sicer že v zgodnji fazi načrtovanja.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(22a) Eden od ciljev Aarhuške konvencije, ki jo je EU ratificirala in prenesla v zakonodajo, je zagotoviti pravico javnosti do sodelovanja pri odločanju v okoljskih zadevah. Zato je treba to sodelovanje, ki vključuje tudi sodelovanje združenj, organizacij in skupin, zlasti nevladnih organizacij, ki spodbujajo varovanje okolja, še naprej podpirati. Elemente te direktive je treba okrepiti tudi pri čezmejnih prometnih projektih, in sicer z uporabo obstoječih struktur za razvoj prometnih koridorjev in uporabo orodij za ugotavljanje možnega vpliva na okolje.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 24 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(24a) Države članice in drugi predstavniki projektov bi morali zagotoviti, da se presoje čezmejnih projektov izvajajo učinkovito in da ne prihaja do nepotrebnih zamud.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) „čezmejni odsek“ pomeni odsek, ki zagotavlja neprekinjenost projekta skupnega interesa med najbližjima urbanima vozliščema na obeh straneh meje med državama članicama ali med državo članico in sosednjo državo;

Obrazložitev

Da bi bila ta direktiva skladnejša s konvencijo iz Espooja in novo uredbo o TEN-T, mora vsebovati enako besedilo in opredelitve.

Predlog spremembe 6

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka c

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Če je tako določeno z nacionalno zakonodajo, se države članice lahko odločajo za vsak primer posebej, da se ta direktiva ne uporablja za projekte, katerih edini namen je nacionalna obramba ali civilna zaščita, če ocenijo, da bi takšna uporaba škodljivo vplivala na navedene namene.

3. Če je tako določeno z nacionalno zakonodajo, se države članice lahko odločajo za vsak primer posebej, da se ta direktiva ne uporablja za projekte, katerih edini namen je nacionalna obramba ali civilna zaščita ali zaščita zgodovinske dediščine, kot so jo opredelili pristojni organi države članice, če ocenijo, da bi uporaba direktive škodljivo vplivala na navedene namene.

Obrazložitev

Zgodovinska dediščina je pomemben del kolektivne identitete, zato bi morali biti projekti, katerih namen je to zaščititi dediščino, izvzeti iz uporabe direktive.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Člen 2 – odstavek 3 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za projekte, za katere obveznost izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati izhaja že iz te direktive in druge zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali skupni postopki, ki izpolnjujejo zahteve iz ustrezne zakonodaje Unije.

Za projekte, vključno s tistimi s čezmejnimi vplivi, za katere obveznost izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati izhaja že iz te direktive in druge zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali skupni postopki, ki izpolnjujejo vse zahteve iz ustrezne zakonodaje Unije.

Obrazložitev

Glavni koridorji pri projektih TEN-T vključujejo ključne čezmejne projekte, za katere je treba presojo vplivov na okolje izvesti ob natančnem upoštevanju vseh zahtev obstoječe zakonodaje EU.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2011/92/EU

Člen 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zemljišče, tla, vodo, zrak in podnebne spremembe;

(b) zemljišče, tla, vodo in zrak;

Obrazložitev

(Glej predlog spremembe k členu 3 – odstavek ea (novo))

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2011/92/EU

Člen 3 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino;

(c) materialne dobrine, kulturno in zgodovinsko dediščino in krajino;

Obrazložitev

(Glej predlog spremembe k členu 1(3))

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2011/92/EU

Člen 3 – točka a b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) turizem, če ima turistična dejavnost pomemben vpliv na lokalno in regionalno gospodarstvo;

Obrazložitev

Izvedba nekaterih projektov lahko negativno učinkuje na turistično dejavnost, kar lahko škodljivo vpliva na gospodarstvo posamezne države članice, zlasti če je v veliki meri odvisno od turizma.

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2011/92/EU

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, nosilec projekta priskrbi informacije o značilnostih projekta, njegovem možnem vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, da se preprečijo in zmanjšajo pomembni vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih je treba predložiti, je določen v Prilogi II.A.

Za projekte, ki so našteti v Prilogi II in ki se predložijo v preverjanje za vsak primer posebej v skladu s členom 4(2), nosilec projekta priskrbi informacije o značilnostih projekta, njegovem možnem vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, da se preprečijo in zmanjšajo pomembni vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih je treba predložiti, je določen v Prilogi II.A.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 1 – točka e

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) značilnosti okolja iz člena 3, na katere bo projekt verjetno pomembneje vplival;

(e) značilnosti iz člena 3, na katere bo projekt verjetno pomembneje vplival;

Obrazložitev

Obseg in raven podrobnosti informacij v okoljskem poročilu ne bi smela biti omejena zgolj na okoljske značilnosti.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Doda se naslednji člen 5a (novo):

 

(5a) Države članice, udeležene pri čezmejnih projektih, sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da bodo zadevni pristojni organi sodelovali z namenom, da skupaj pripravijo enotno, združeno in skladno presojo vplivov na okolje, kot jo zahteva ta direktiva, in sicer že v zgodnji fazi načrtovanja.

 

Pri prometnih projektih v vseevropskem prometnem omrežju se možni vpliv na omrežje Natura 2000 ugotovi z uporabo tehničnega informacijskega sistema za vseevropsko prometno omrežje Komisije (TENtec) in programske opreme Natura 2000 ter z drugimi nadomestnimi možnostmi.

Obrazložitev

Pri projektih na področju prometne infrastrukture bi bilo treba vzporedno uporabljati orodja informacijske tehnologije vseevropskih prometnih omrežij in Natura 2000, da bi se že na začetku izognili morebitnim težavam.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 7

Direktiva 2011/92/EU

Člen 7 – odstavek 5 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri čezmejnih projektih v skupnem interesu na področju prometa, ki so vključeni v enega od koridorjev, določenih v Prilogi I k uredbi o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope, so države članice vključene v usklajevanje dela na javnih posvetovanjih. Koordinator zagotovi, da se med načrtovanjem nove infrastrukture izvede obsežen postopek javnega posvetovanja z vsemi deležniki in civilno družbo. Koordinator lahko v vsakem primeru predlaga rešitve za načrt koridorja ter njegovo usklajeno izvajanje.

Obrazložitev

Da bi se že na začetku ugotovile morebitne težave, pri čemer je treba upoštevati dodatne težave, povezane s čezmejnimi projekti, bi bilo treba v postopkih javnega posvetovanja sodelovati s koordinatorji koridorjev vseevropskega prometnega omrežja.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – uvodni del

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

V postopku izdaje soglasja za izvedbo se upoštevajo rezultati posvetovanj in informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7. V ta namen vsebuje odločitev o dodelitvi soglasja za izvedbo naslednje informacije:

V postopku izdaje soglasja za izvedbo se ustrezno upoštevajo rezultati posvetovanj in informacije, zbrane v skladu s členi 5, 6 in 7. V ta namen vsebuje odločitev o dodelitvi soglasja za izvedbo naslednje informacije:

Obrazložitev

Člen 6(8) Aarhuške konvencije določa, da je treba ustrezno upoštevati izid postopka sodelovanja javnosti. Manj obvezujoča zaveza v skladu s sedanjo direktivo za zagotovitev, da se bo pri odločitvi pristojnega organa upošteval postopek sodelovanja javnosti, tako ni skladna z zahtevami Aarhuške konvencije.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

povzetek pripomb, prejetih v skladu s členoma 6 in 7;

povzetek ključnih vprašanj v skladu s členoma 6 in 7;

Obrazložitev

Pododstavka (c) in (d) bosta zagotovila informacije, potrebne za seznanitev nosilca projekta in javnosti s tem, kako so ugotovitve presoje vplivov na okolje (ki jo je izvedel nosilec projekta), odzivi na posvetovanja in drugi pomembni elementi vplivali na odločitev pristojnega organa.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se pristojni organ odloči, da izda soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, da se oceni izvajanje in pričakovana učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvidljivi škodljivi vplivi.

Če se pristojni organ odloči, da izda soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje tako v fazi gradnje kot obratovanja, da se ocenita izvajanje in pričakovana učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov ter ugotovijo vsi nepredvidljivi škodljivi vplivi ter olajšajo korektivni ukrepi.

Obrazložitev

Za zagotovitev, da bo spremljanje pokrivalo fazo gradnje in obratovanja, ki sta zelo pomembni za izvajanje prometnih projektov.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, in trajanje spremljanja, morajo biti sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo predlaganega projekta ter pomenom njegovega vpliva na okolje.

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, in trajanje spremljanja, morajo biti sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo predlaganega projekta ter pomenom njegovega vpliva na okolje. Te ugotovitve se posredujejo pristojnemu organu in objavijo.

Obrazložitev

Zagotovitev, da bo spremljanje pokrivalo fazi gradnje in obratovanja, da bo predloženo pristojnemu organu in da bodo rezultati objavljeni.

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 9 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice se lahko tudi odločijo, da dajo javnosti na voljo informacije iz odstavka 1, ko pristojni organ zaključi svojo presojo vplivov projekta na okolje.

Države članice dajo javnosti na voljo informacije iz odstavka 1, ko pristojni organ zaključi svojo presojo vplivov projekta na okolje.

Obrazložitev

Zaradi skladnosti z odstavkom 1 člena 9.

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 – točka 11

Direktiva 2011/92/EU

Člen 12 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12b v zvezi z izbirnimi merili iz Priloge III in informacijami iz Prilog II.A in IV, da se prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12b v zvezi z natančnejšo opredelitvijo, a ne dopolnitvijo izbirnih meril iz Priloge III in informacij iz Prilog II.A in IV, da se prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2011/92/EU

Člen 12 b – odstavek 2 (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pooblastilo iz člena 12a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [OPOCE vnese datum začetka veljavnosti te direktive].

Pooblastilo iz člena 12a se prenese na Komisijo za obdobje petih let od [OPOCE vnese datum začetka veljavnosti te direktive]. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred iztekom vsakega obdobja.

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 1

Direktiva 2011/92/EU

Priloga II a – točka 3 – podtočka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

uporabe naravnih virov, zlasti prsti, zemljišč, vode in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami.

uporabe naravnih virov, zlasti prsti, zemljišč, vode, zraka in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami.

Obrazložitev

Med naravne vire je treba vključiti tudi zrak.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, prsti, vode in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami;

uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, prsti, vode, zraka in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami;

Obrazložitev

Med naravne vire je treba vključiti tudi zrak.

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 1 – točka i

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

tveganja za zdravje ljudi (npr. zaradi okužbe vode ali onesnaževanje zraka);

tveganja za zdravje ljudi (npr. zaradi okužbe vode, onesnaženosti zraka ali hrupa, vključno z vibracijami);

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

narave vpliva;

narave vpliva, vključno s številom ustvarjenih delovnih mest;

 

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.4.2013

Pripravljavec mnenja

Datum imenovanja

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Obravnava v odboru

29.5.2013

 

 

 

Datum sprejetja

18.6.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

4

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Phil Bennion, Spiros Danelis (Spyros Danellis), Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

MNENJE Odbora za peticije (27.6.2013)

za Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Pripravljavec mnenja: Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Odbor za peticije je v zadnjih letih prejel številne peticije zaradi slabosti in obsežnih odstopanj pri izvajanju sedanje direktive o presoji vplivov na okolje (PVO). Veliko teh peticij je Komisija vključila v postopke za ugotavljanje kršitev proti državam članicam, ki niso spoštovale sedanjih določb. Odbor zato pozdravlja priložnost, da se številne prejete in ocenjene pritožbe uporabijo kot podlaga za njegovo delo v zvezi z oblikovanjem jasnejše in učinkovitejše direktive v prihodnje.

Direktiva o PVO je že dolgo ključno sredstvo za zaščito evropskega okolja, vendar se še ne izvaja dobro v vseh državah članicah, niti se ne uporablja v celoti za vse lokalne projekte. Kar nekaj takih področij je, ki zahtevajo okrepljeno izvajanje, zlasti glede sodelovanja javnosti v vseh projektnih fazah, večje stopnje preglednosti, potrebe po neodvisnem in objektivnem poročanju, jasnejših določb o zaščiti nacionalne dediščine, jasnega mehanizma, ki bi dal prednost okolju najprijaznejši različici, pravnega varstva z odložilnim učinkom, pa tudi glede jasne prepovedi resnih vplivov na okolje, predvsem pa glede strožje opredelitve prednostnih okoljskih nalog.

Prepogosto se namreč zgodi, da pri velikih infrastrukturnih projektih močni finančni interesi na škodo okolja vplivajo na politično odločanje na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. V tem okviru je okrepljeno izvajanje direktive o PVO bistveno, da se evropskim državljanom zagotovi, da se bodo njihove pravice v celoti spoštovale in da bo Evropska unija lahko izpolnila svoje zaveze v smislu izboljšanja biotske raznovrstnosti, preprečevanja hudih posledic sprememb podnebja ter vzpostavljanja boljšega ravnovesja med izboljšanjem infrastrukture in zahtevami narave, kar državljani od nje tudi pričakujejo. Direktiva o PVO je seveda povezana z drugimi direktivami, zlasti z direktivo o pticah in habitatih ter z direktivami o ravnanju z odpadki. Priloge je treba v celoti ponovno oceniti, zlasti z vidika prednostnih nalog na teh področjih.

Pripravljavec mnenja pozdravlja celovit pristop PVO, saj bo v prihodnje vključeval druga povezana področja politik, kot so biotska raznovrstnost in podnebne spremembe. Zaradi jasnosti in večje trdnosti podaja številne predloge sprememb, da se zagotovi najvišja raven varstva okolja:

– odprava odstopanj zaradi posebnih aktov nacionalne zakonodaje;

– javnost bi morala imeti pravico sodelovati pri postopkih preverjanja in določanja obsega;

– za odločitve o preverjanju in določanju obsega bi se morala neposredno in pravočasno izvajati sodna presoja;

– PVO mora veljati za celotne projekte (ne le za dele projektov oziroma „po kosih“);

– obvezna uporaba neodvisnih akreditiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov bodisi pri nosilcu projekta ali pristojnem organu;

– spremljanje mora pokrivati fazo gradnje in obratovanja, predloženo mora biti pristojnemu organu, rezultate pa je treba dati na voljo javnosti;

– če preverjanje pokaže nepredvidene škodljive vplive, se od nosilca projekta zahtevajo korektivni ukrepi.

Pri uspešni reviziji obstoječe PVO je treba upoštevati, da se morajo regulativna in učinkovita presoja vpliva na okolje ter njeni upravni stroški obravnavati kot naložba za prihodnost ter za zdravje in dobro počutje evropskih državljanov.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za peticije poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog direktive

Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Direktiva 2011/92/EU vsebuje harmonizirana načela za okoljsko presojo projektov z uvedbo minimalnih zahtev (v zvezi z vrsto projektov, predloženih v presojo, glavnimi obveznostmi nosilcev projekta, vsebino presoje ter sodelovanjem pristojnih organov in javnosti) in prispeva k visoki ravni zaščite okolja in človeškega zdravja.

(1) Direktiva 2011/92/EU vsebuje harmonizirana načela za okoljsko presojo projektov z uvedbo minimalnih zahtev (v zvezi z vrsto projektov, predloženih v presojo, glavnimi obveznostmi nosilcev projekta, vsebino presoje ter sodelovanjem pristojnih organov in javnosti) in prispeva k visoki ravni zaščite okolja in človeškega zdravja. Države članice lahko določijo strožja pravila za varstvo okolja in varovanje zdravja ljudi.

Predlog spremembe  2

Predlog direktive

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Treba je spremeniti Direktivo 2011/92/EU, da se okrepi kakovost postopka okoljske presoje, racionalizira različne faze postopka ter da se izboljšajo povezanost in sinergije z drugo zakonodajo Unije in njenimi drugimi politikami kot tudi s strategijami in politikami, ki so jih razvile države članice na področjih nacionalne pristojnosti.

(3) Treba je spremeniti Direktivo 2011/92/EU, da se okrepi kakovost postopka okoljske presoje, racionalizira različne faze postopka ter da se izboljšajo povezanost in sinergije z drugo zakonodajo Unije in njenimi drugimi politikami kot tudi s strategijami in politikami, ki so jih razvile države članice na področjih nacionalne pristojnosti. Boljše izvajanje v državah članicah je glavni cilj spremembe te direktive.

 

V številnih primerih postanejo upravni postopki preveč zapleteni in se zavlečejo, kar povzroča zamude in dodatna tveganja za varstvo okolja. Zato sta poenostavitev in uskladitev postopkov tudi cilja te direktive. Upoštevati bo treba primernost uvedbe urejanja po načelu „vse na enem mestu“ z namenom, da se omogočijo usklajena ocena ali skupni postopki, kadar se zahteva več presoj vplivov na okolje, na primer pri čezmejnih projektih, pa tudi da se določijo podrobnejša merila za obvezne presoje.

Predlog spremembe  3

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) Zadevne države članice pri projektih z možnimi čezmejnimi vplivi na okolje ustanovijo skupno središče, v katerem so enakovredno zastopane in ki je odgovorno za vse faze postopka. Za končno odobritev projekta je potrebno soglasje vseh zadevnih držav članic.

Predlog spremembe  4

Predlog direktive

Uvodna izjava 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) Revidirana Direktiva 2011/92/EU naj bi poleg tega zagotovila tudi izboljšanje varstva okolja, povečanje učinkovitosti virov in podporo trajnostni rasti v Evropi. Zato je treba predvidene postopke poenostaviti in uskladiti.

Predlog spremembe  5

Predlog direktive

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) V zadnjem desetletju so okoljski problemi, kot so npr. učinkovitost virov, biotska raznovrstnost, podnebne spremembe in tveganja nesreč, postali pomembnejši dejavnik pri oblikovanju politik in bi jih zato tudi bilo treba uvrstiti med bistvene elemente postopkov presoje in oblikovanja politik, zlasti kar zadeva infrastrukturne projekte.

(4) V zadnjem desetletju so okoljski problemi, kot so npr. učinkovitost in trajnost virov, zaščita biotske raznovrstnosti, raba zemljišč, podnebne spremembe in tveganja naravnih nesreč ali nesreč, ki jih povzroči človek, postali pomembnejši dejavnik pri oblikovanju politik. Zato bi jih tudi bilo treba uvrstiti med pomembne elemente postopkov presoje in oblikovanja politik, kar zadeva vse javne ali zasebne projekte, ki bi lahko močno vplivali na okolje, zlasti infrastrukturne projekte.

 

Komisija ni določila smernic za uporabo direktive o ohranjanju zgodovinske in kulturne dediščine, zato predlaga seznam meril in kazalnikov z namenom boljšega izvajanja direktive.

Predlog spremembe  6

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Boljše upoštevanje okoljskih meril v vsakem projektu ima lahko tudi negativne posledice, če so postopki bolj zapleteni ter se roki za izdajo soglasja in potrditev vsake faze podaljšujejo. S tem se lahko povečajo stroški in celo nastaja grožnja za okolje zaradi zelo dolgotrajne gradnje.

Predlog spremembe  7

Predlog direktive

Uvodna izjava 4 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4b) Okoljska vprašanja v zvezi z infrastrukturnimi projekti ne smejo prikriti dejstva, da vsak projekt vpliva na okolje, ne glede na to, kakšen je, ter da se je treba osredotočiti na razmerje med koristnostjo projekta in njegovim vplivom na okolje.

Predlog spremembe  8

Predlog direktive

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Komisija se je v svojem sporočilu z naslovom „Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri“ zavezala, da bo v revizijo Direktive 2011/92/EU vključila obsežnejše ugotovitve o učinkoviti rabi virov.

(5) Komisija se je v svojem sporočilu z naslovom „Časovni okvir za Evropo, gospodarno z viri“ zavezala, da bo v revizijo Direktive 2011/92/EU vključila obsežnejše ugotovitve o učinkoviti in trajnostni rabi virov.

Predlog spremembe  9

Predlog direktive

Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Podnebne spremembe bodo še naprej povzročale škodo okolju in slabile gospodarski razvoj. Zato bi bilo ustrezno spodbujati okoljsko, družbeno in gospodarsko odpornost Unije, tako da bi se podnebne spremembe obravnavale po vsem ozemlju Unije na učinkovit način. Odzive na prilagajanje na podnebne spremembe in njihovo blažitev je treba obravnavati po vseh sektorjih zakonodaje Unije.

(9) Podnebne spremembe bodo še naprej ogrožale okolje in slabile predvidljivost gospodarskega razvoja. Zato bi bilo ustrezno spodbujati okoljsko, družbeno in gospodarsko odpornost Unije, tako da bi se podnebne spremembe obravnavale po vsem ozemlju Unije na učinkovit način. Odzive na prilagajanje na podnebne spremembe in njihovo blažitev je treba že zdaj obravnavati po vseh sektorjih zakonodaje Unije.

Predlog spremembe  10

Predlog direktive

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost z določbami Direktive 2011/92/EU v primerih nujnih razmer lahko negativne učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki bo državam članicam dovolila, da v ustreznih primerih Direktive ne uporabljajo.

(13) Izkušnje so pokazale, da ima skladnost z določbami Direktive 2011/92/EU v primerih nujnih razmer lahko negativne učinke, zato bi bilo treba uvesti določbo, ki bo državam članicam v izjemnih primerih dovolila, da Direktive ne uporabljajo za projekte, katerih edini namen je civilna zaščita, pod pogojem, da se Komisiji in zadevni javnosti pravočasno zagotovijo ustrezne informacije, ki utemeljujejo izbiro, ter pod pogojem, da so bile pretehtane vse druge izvedljive možnosti. Pri čezmejnih projektih bi morala imeti Komisija, če in kadar je primerno in mogoče, bolj proaktivno vlogo ter prevzeti tudi vlogo pobudnice.

 

Predlog spremembe  11

Predlog direktive

Uvodna izjava 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(16) Pri določanju, ali obstaja verjetnost povzročitve pomembnih vplivov na okolje, bi pristojni organi morali določiti najpomembnejša merila, ki jih je treba upoštevati, in uporabiti morebitne dodatne informacije, ki so na voljo po drugih presojah, ki jih zahteva zakonodaja Unije, da se postopek predhodne preveritve učinkovito uporabi. V zvezi s tem je ustrezno določiti vsebino odločitve o predhodni preveritvi, zlasti kadar se okoljska presoja ne bo zahtevala.

(16) Pri določanju, ali obstaja verjetnost povzročitve pomembnih vplivov na okolje, bi pristojni organi morali jasno in strogo določiti najpomembnejša merila, ki jih je treba upoštevati, in uporabiti morebitne dodatne informacije, ki so na voljo po drugih presojah, ki jih zahteva zakonodaja Unije, da se postopek predhodne preveritve učinkovito in pregledno uporabi. V zvezi s tem je ustrezno določiti vsebino odločitve o predhodni preveritvi, zlasti kadar se okoljska presoja ne bo zahtevala.

Predlog spremembe  12

Predlog direktive

Uvodna izjava 17

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(17) Od pristojnih organov bi bilo treba zahtevati, da določijo obseg in raven podrobnosti informacij v zvezi z okoljem, ki jih je treba predložiti v obliki okoljskega poročila (določanje obsega). Da bi izboljšali kakovost presoje in racionalizirali postopke sprejemanja odločitev, je pomembno na ravni Unije opredeliti kategorije informacij, na podlagi katerih bi pristojni organi morali opraviti navedeno določanje.

(17) Od pristojnih organov bi bilo treba zahtevati, da določijo obseg in raven podrobnosti informacij v zvezi z okoljem, ki jih je treba predložiti v obliki okoljskega poročila (določanje obsega). Da bi izboljšali kakovost presoje, poenostavili postopke in racionalizirali postopke sprejemanja odločitev, je pomembno na ravni Unije opredeliti kategorije informacij, na podlagi katerih bi pristojni organi morali opraviti navedeno določanje.

Predlog spremembe  13

Predlog direktive

Uvodna izjava 18

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) Okoljsko poročilo projekta, ki ga mora pripraviti nosilec projekta, bi moralo vključevati presojo razumnih alternativ, ki so relevantne za predlagani projekt, vključno z verjetnim razvojem obstoječega stanja okolja v primeru, da se projekt ne bi izvedel (osnovni scenarij), s čimer bi izboljšali kakovost postopka presoje in omogočili upoštevanje okoljskih vidikov že v zgodnjih fazah oblikovanja projekta.

(18) Okoljsko poročilo projekta, ki ga mora pripraviti nosilec projekta, bi moralo vključevati presojo vseh razumnih alternativ, ki so relevantne za predlagani projekt, vključno z verjetnim razvojem obstoječega stanja okolja v primeru, da se projekt ne bi izvedel (osnovni scenarij), s čimer bi izboljšali kakovost postopka presoje in omogočili upoštevanje okoljskih vidikov že v zgodnjih fazah oblikovanja projekta.

Predlog spremembe  14

Predlog direktive

Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Da se zagotovita transparentnost in odgovornost, bi bilo od pristojnega organa treba zahtevati, naj utemelji svojo odločitev, da za določeni projekt podeli soglasje za izvedbo, pri čemer navede, da je upošteval rezultate opravljenih posvetovanj in zbranih relevantnih informacij.

(20) Da se zagotovita preglednost in odgovornost, bi bilo od pristojnega organa treba zahtevati, naj podrobno in v celoti utemelji svojo odločitev, da za določeni projekt podeli soglasje za izvedbo, pri čemer navede, da je upošteval rezultate opravljenih posvetovanj z zadevno javnostjo in vse zbrane relevantne informacije. Javnost bi morala imeti možnost pritožbe zoper odločitev, če ta pogoj ne bi bil izpolnjen.

Predlog spremembe  15

Predlog direktive

Uvodna izjava 21

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Ustrezno je določiti skupne minimalne zahteve v zvezi s spremljanjem pomembnih negativnih vplivov sestave in delovanja projektov, da se zagotovi skupen pristop v vseh državah članicah in da po izvedbi blažilnih in kompenzacijskih ukrepov ne bo vplivov, večjih od tistih, ki so bili prvotno predvideni. Tovrstno spremljanje ne bi smelo podvajati ali povečati obsega spremljanja, ki se zahteva v skladu z drugo zakonodajo Unije.

(21) Ustrezno je določiti skupne minimalne zahteve v zvezi s spremljanjem pomembnih negativnih vplivov sestave in delovanja projektov, da se zagotovi skupen pristop v vseh državah članicah in da po izvedbi blažilnih in kompenzacijskih ukrepov ne bo vplivov, večjih od tistih, ki so bili prvotno predvideni. Tovrstno spremljanje ne bi smelo podvajati ali povečati obsega spremljanja, ki se zahteva v skladu z drugo zakonodajo Unije. Kadar se pri spremljanju pokažejo nepredvideni negativni učinki, je treba zagotoviti ustrezne popravne ukrepe.

Predlog spremembe  16

Predlog direktive

Uvodna izjava 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22a) Sodelovanje javnosti pri odločanju od začetnih stopenj je v skladu z Aarhuško konvencijo in bistveno za zagotovitev, da bodo nosilci odločanja upoštevali mnenja in pomisleke, ki so lahko pomembni za te odločitve, s čimer se povečata odgovornost in preglednost postopka odločanja in izboljša vsebinska kakovost odločitev, to pa prispeva tudi k ozaveščenosti javnosti o okoljskih vprašanjih.

Predlog spremembe  17

Predlog direktive

Uvodna izjava 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(28)Ker cilja te direktive, in sicer zagotoviti visoko raven varstva okolja in zdravja ljudi, z oblikovanjem minimalnih zahtev za presojo vplivov projektov na okolje, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic in ga je torej zaradi obsega, resnosti in čezmejne narave okoljskih vprašanj, ki jih je treba obravnavati, lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta direktiva ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenega cilja –

(28) Ker cilja te direktive, in sicer zagotoviti visoko raven varstva okolja, kakovosti življenja in zdravja ljudi, z oblikovanjem minimalnih zahtev za presojo vplivov projektov na okolje, ni mogoče zadovoljivo doseči na ravni držav članic in ga je torej zaradi obsega, resnosti in čezmejne narave okoljskih vprašanj, ki jih je treba obravnavati, lažje doseči na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti, kakor je določeno v členu 5 Pogodbe o Evropski uniji.

Predlog spremembe  18

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka a – alinea 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

izvedbo gradbenih ali rušilnih del ali drugih instalacij ali shem,

– izvedbo gradbenih del ali drugih instalacij ali projektov,

 

– rušenje zgradb ali drugih instalacij ali shem,

 

– druge posege v naravno okolje in krajino, vključno s tistimi, ki vključujejo izkoriščanje mineralnih virov;“

Predlog spremembe  19

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 ‑ točka b – uvodni del

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka f a in f b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) v odstavku 2 se doda naslednja opredelitev:

(b) v odstavku 2 se dodata naslednji opredelitvi:

Predlog spremembe  20

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ga)„biotska raznovrstnost“ zajema vse rastlinske in živalske vrste in njihove habitate ter pomeni variabilnost živih organizmov iz vseh virov, med drugim iz kopenskih, morskih in drugih vodnih ekosistemov ter ekoloških kompleksov, katerih del so; to vključuje raznovrstnost znotraj vrst in med vrstami ter raznovrstnost ekosistemov.“

Predlog spremembe  21

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka g b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„(gb)„korektivni ukrep“ pomeni nadaljnje blažilne in/ali kompenzacijske ukrepe, ki jih lahko sprejme nosilec projekta za obravnavanje nepredvidenih negativnih učinkov ali čiste izgube biotske raznovrstnosti, ki so bili ugotovljeni pri izvajanju projekta in do katerih lahko pride zaradi pomanjkljivosti pri blaženju učinkov na podlagi sestave in delovanja projektov, za katere je bilo soglasje za izvedbo že izdano.“

Predlog spremembe  22

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka f a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„neodvisen“ pomeni sposoben stvarne in celovite tehnične/znanstvene ocene brez dejanskega, vidnega ali očitnega konflikta interesov v odnosu do pristojnega organa, nosilca projekta in/ali nacionalnih, regionalnih ali lokalnih oblasti.

Predlog spremembe  23

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka f b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„skupni postopki“: v okviru skupnega postopka izda pristojni organ eno presojo vplivov na okolje, ki vključuje presoje enega ali več organov, brez poseganja v druge določbe zadevne zakonodaje Unije;

Predlog spremembe  24

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – točka 1 (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka f c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„presoja vidnega učinka“: vidni učinek se opredeli kot sprememba videza grajene ali naravne krajine in urbanih območij zaradi razvoja, ki je lahko pozitiven (izboljšanje) ali negativen (poslabšanje). Presoja vidnega učinka zajema tudi rušenje zgradb, ki so zaščitene, ali tistih, ki imajo strateško vlogo pri tradicionalni podobi prostora ali krajine. Zajema očitno spremembo geološke topografije in vse druge ovire, kot so stavbe ali zidovi, ki omejujejo pogled na naravo, pa tudi skladnost krajine. Vidni učinek se oceni v glavnem s kvalitativnim vrednotenjem, pri čemer se upoštevata človeška ocena in interakcija s krajino ter vrednost, ki jo to daje prostoru (genius loci).

Predlog spremembe  25

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 2 – točka f d (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

„poenostavitev“ pomeni zmanjšanje števila obrazcev, vzpostavitev skupnih postopkov in orodij za usklajevanje, da se vključijo presoje, ki so jih naredili zadevni organi. Poenostavitev pomeni tudi določitev skupnih meril, skrajšanje rokov za predložitev poročil in okrepitev objektivnih in znanstvenih ocen.

Predlog spremembe  26

Predlog direktive

Člen 1 – točka 1 – točka c

Direktiva 2011/92/EU

Člen 1 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"3. Če je tako določeno z nacionalno zakonodajo, se države članice lahko odločajo za vsak primer posebej, da se ta direktiva ne uporablja za projekte, katerih edini namen je nacionalna obramba ali civilna zaščita, če ocenijo, da bi takšna uporaba škodljivo vplivala na navedene namene.“

„3. Če je tako določeno z nacionalno zakonodajo, se države članice lahko odločajo za vsak primer posebej, da se ta direktiva ne uporablja za projekte, katerih edini namen je nacionalna obramba ali civilna zaščita, če ocenijo, da bi takšna uporaba škodljivo vplivala na navedene namene, pod pogojem, da so ustrezno ocenile vse druge izvedljive možnosti in končno izbiro utemeljile Komisiji.“

Predlog spremembe  27

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 – uvodni del

Direktiva 2011/92/EU

Člen 2 – odstavka 3 in 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Člen 2(3) se nadomesti z naslednjim:

(2) Člena 2(3) in 2(4) se nadomestita z naslednjim:

Predlog spremembe  28

Predlog direktive

Člen 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Člen 2 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"3. Za projekte, za katere obveznost izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati izhaja že iz te direktive in druge zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali skupni postopki, ki izpolnjujejo zahteve iz ustrezne zakonodaje Unije.

"3. Za projekte, vključno s tistimi s čezmejnimi vplivi, za katere obveznost izvajanja presoj vplivov na okolje hkrati izhaja že iz te direktive in druge zakonodaje Unije, veljajo usklajeni ali skupni postopki, ki izpolnjujejo vse zahteve iz ustrezne zakonodaje Unije. Uporablja se najstrožja zakonodaja.

Predlog spremembe  29

Predlog direktive

Člen 1 – točka 3

Direktiva 2011/92/EU

Člen 3 – točke a, b, c, ca in d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) prebivalstvo, zdravje ljudi in biotsko raznovrstnost, s posebnim poudarkom na vrste in habitate, ki so zavarovani v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS(*) in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (**);

(a) prebivalstvo, zdravje ljudi in biotsko raznovrstnost, s posebnim poudarkom na vrste in habitate, ki so zavarovani v skladu z Direktivo Sveta 92/43/EGS(*) in Direktivo 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (**), in zaželenost preprečitve kakršne koli čiste izgube biotske raznovrstnosti;

(b) zemljišče, tla, vodo, zrak in podnebne spremembe;

(b) zemljišče, tla, vodo, zrak in podnebje;

(c) materialne dobrine, kulturno dediščino in krajino;

(c) materialne dobrine in krajino;

 

(ca) lokacije kulturne dediščine v skladu s členom 3(3)(4) PEU;

(d) medsebojne vplive dejavnikov iz točk (a), (b) in (c);

(d) medsebojne vplive dejavnikov iz točk (a), (b), (c) in (ca) ter skupne in čezmejne učinke teh dejavnikov;

Predlog spremembe  30

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka -a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 4 – odstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-a) Odstavek 2 se spremeni:

 

"2. Ob upoštevanju člena 2(4) države članice za projekte, ki so našteti v Prilogi II, po postopku pregleda odločijo, ali se projekt presoja skladno s členi 5 do 10.

 

Nosilec projektov iz priloge II se lahko odloči, da se projekt presoja skladno s členi 5 do 10.

 

Države članice sprejmejo navedeno odločitev s:

 

(a) preverjanjem za vsak primer posebej,

 

ali

 

(b) pragovi ali merili, ki jih določi država članica.“

 

2a. Države članice si morajo pri določitvi pragov in meril na podlagi odstavka 2 prizadevati za določitev najnižjih pragov in neomejevalnih meril, da ne bi izključile nobenega javnega ali zasebnega projekta, ki bi lahko imel znaten škodljiv vpliv na okolje. Kadar se uporablja točka (b), se je treba pri določitvi pragov ali meril posvetovati z javnostjo.“

 

Pristojni organ se lahko odloči za določitev, da se za projekt iz Priloge II ne opravi presoja v skladu s členi od 5 do 10 samo, kadar je prepričan, da projekt verjetno ne bo imel znatnega škodljivega vpliva na okolje.

Predlog spremembe  31

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2011/92/EU

Člen 4 – odstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

„3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, nosilec projekta priskrbi informacije o značilnostih projekta, njegovem možnem vplivu na okolje in predvidenih ukrepih, da se preprečijo in zmanjšajo pomembni vplivi. Podrobni seznam informacij, ki jih je treba predložiti, je določen v Prilogi II.A.

„3. Za projekte, ki so našteti v Prilogi II, z izjemo projektov, ki ustreznega praga ali merila, ki ga je država članica določila v skladu z odstavkom 2(b), ne izpolnjujejo ali ga presegajo, nosilec projekta priskrbi informacije o značilnostih projekta in možnostih, da bi imel znaten škodljiv vpliv na okolje. Podrobni seznam informacij, ki jih je treba predložiti, je določen v Prilogi II.A. Te informacije se dajo na voljo javnosti pred določitvijo v skladu z odstavkom 2.“

Predlog spremembe  32

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a

Direktiva 2011/92/EU

Člen 4 – odstavek 4

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Med preverjanjem za vsak primer posebej ali postavljanjem pragov ali meril za namen odstavka 2 pristojni organ upošteva izbirna merila, ki se nanašajo na značilnosti in lokacijo projekta ter njegov možen vpliv na okolje. Podroben seznam izbirnih meril, ki jih je treba uporabiti, je določen v Prilogi III.“

4. Za projekte, naštete v Prilogi II, pristojni organ upošteva izbirna merila, ki se nanašajo na značilnosti in lokacijo projekta ter njegov možen vpliv na okolje. Podroben seznam izbirnih meril, ki jih je treba uporabiti, je določen v Prilogi III.

Predlog spremembe  33

Predlog direktive

Člen 1 – točka 4 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 4 – odstavek 5

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme odločitev na podlagi informacij, ki jih priskrbi nosilec projekta, in ob upoštevanju, kjer je to ustrezno, rezultatov študij, predhodnih preverjanj ali presoj vplivov na okolje, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije. Odločitev na podlagi odstavka 2:

"5. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme ugotovitev, pri čemer upošteva informacije, ki jih priskrbi nosilec projekta v skladu z odstavkom 3, in, kjer je to ustrezno, ob upoštevanju rezultatov študij, predhodnih preverjanj ali presoj vplivov na okolje, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije. Kadar pristojni organ določi, da presoje vpliva na okolje v skladu s členi od 5 do 10 ni treba opraviti, ker projekt ne izpolnjuje ustreznega praga ali merila, ki ga država članica določi v skladu z odstavkom 2(b), ali ga presega, se taka določitev objavi. Drugače pa ugotovitev na podlagi odstavka 2:

Predlog spremembe  34

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 4 – odstavek 6

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme odločitev v treh mesecih od prošnje za soglasje za izvedbo in pod pogojem, da je nosilec projekta predložil vse potrebne informacije. Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ ta rok podaljša za dodatne 3 mesece; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje določitev novega roka.

6. Pristojni organ v skladu z odstavkom 2 sprejme odločitev v treh mesecih od prošnje za soglasje za izvedbo in pod pogojem, da je nosilec projekta predložil vse potrebne informacije. Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ ta rok podaljša za največ 3 mesece; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje določitev novega roka.

Predlog spremembe  35

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

"1. Kadar je presojo vplivov na okolje treba izvesti v skladu s členi 5 do 10, nosilec projekta pripravi okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo temelji na odločitvi v skladu z odstavkom 2 tega člena in vključuje informacije, ki jih je smiselno zahtevati za ozaveščeno sprejemanje odločitev o vplivih predlaganega projekta na okolje, ob upoštevanju trenutnega znanja in metod presoje, značilnosti, tehnične zmogljivosti in lokacije projekta, značilnosti možnega vpliva, alternativnih možnosti predlaganega projekta in obsega, do katerega se nekatere zadeve (vključno z oceno alternativnih možnosti) bolj ustrezno ocenijo na različnih ravneh, vključno z ravnijo načrtovanja, ali na podlagi drugih zahtev presoje. Podroben seznam informacij, ki jih je treba zagotoviti v okoljskem poročilu, je določen v Prilogi IV.

"1. Kadar je presojo vplivov na okolje treba izvesti v skladu s členi 5 do 10, nosilec projekta s pomočjo akreditiranega neodvisnega strokovnjaka, kot je določeno v členu 1(2)(fa) pripravi okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo temelji na odločitvi v skladu z odstavkom 2 tega člena in vključuje informacije, ki jih je smiselno zahtevati za ozaveščeno sprejemanje odločitev o vplivih predlaganega projekta na okolje, po potrebi vključno s presojo vidnega učinka, ob upoštevanju trenutnega znanja in metod presoje, značilnosti, tehnične zmogljivosti in lokacije projekta, značilnosti možnega vpliva ter alternativnih možnosti predlaganega projekta. Podroben seznam informacij, ki jih je treba zagotoviti v okoljskem poročilu, je določen v Prilogi IV.

Predlog spremembe  36

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pristojni organ po posvetovanju z organi iz člena 6(1) in nosilcem projekta določijo obseg in stopnjo podrobnosti informacij, ki jih mora nosilec projekta vključiti v okoljsko poročilo v skladu z odstavkom 1 tega člena. Zlasti določi:

2. Pristojni organ po posvetovanju z organi iz člena 6(1), nosilcem projekta in zadevno javnostjo določijo obseg in stopnjo podrobnosti informacij, kot so določene v Prilogi IV, ki jih mora nosilec projekta vključiti v okoljsko poročilo v skladu z odstavkom 1 tega člena, če to zahteva pobudnik projekta. Zlasti določi:

Predlog spremembe  37

Predlog direktive

Člen 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pristojni organ lahko poišče tudi pomoč akreditiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov iz odstavka 3 tega člena. Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta predloži dodatne informacije, se lahko zahtevajo le, če to upravičujejo nove okoliščine in pristojni organ to ustrezno pojasni.

Pristojni organ mora zagotoviti, da so poročilo pripravili ali preverili akreditirani, neodvisni in strokovno usposobljeni strokovnjaki iz odstavka 3 tega člena. Nadaljnje zahteve, da nosilec projekta predloži dodatne informacije, se lahko zahtevajo le, če to upravičujejo nove okoliščine.

Predlog spremembe  38

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 3 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) nosilec projekta zagotovi, da okoljsko poročilo pripravijo akreditirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki ali

(a) nosilec projekta lahko tudi zahteva, da okoljsko poročilo pripravijo neodvisni strokovnjaki.

Predlog spremembe  39

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pristojni organ zagotovi, da okoljsko poročilo potrdijo akreditirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki in/ali odbori nacionalnih strokovnjakov.

črtano

Predlog spremembe  40

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar akreditirani in strokovno usposobljeni strokovnjaki pomagajo pristojnemu organu pripraviti odločitev iz člena 5(2), isti strokovnjaki ne smejo pomagati nosilcu projekta pri pripravi okoljskega poročila.

Kadar neodvisni in strokovno usposobljeni strokovnjaki pomagajo pristojnemu organu pripraviti odločitev iz člena 5(2), isti strokovnjaki ne smejo pomagati nosilcu projekta pri pripravi okoljskega poročila.

Predlog spremembe  41

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 5

Direktiva 2011/92/EU

Člen 5 – odstavek 3 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Države članice določijo podrobne ureditve za sodelovanje in izbor akreditiranih in strokovno usposobljenih strokovnjakov (npr. zahtevane kvalifikacije, določitev strokovnjaka, ki bo opravil oceno, izdaja dovoljenj in izključitev).“

Države članice v skladu z določbami iz odstavka 4 določijo podrobne ureditve za sodelovanje in izbor neodvisnih in strokovno usposobljenih strokovnjakov (npr. zahtevane kvalifikacije, določitev strokovnjaka, ki bo opravil oceno, izdaja dovoljenj in sankcije izključitve).“

Predlog spremembe  42

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 ‑ točka b – uvodni del

2012/0297

Člen 6 – odstavka 7 in 8

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 7:

(b) dodata se odstavka 7 in 8:

Predlog spremembe  43

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Časovni okviri za posvetovanje z zadevno javnostjo o okoljskem poročilu iz člena 5(1) ne smejo biti krajši od 30 ali daljši od 60 dni. V izjemnih primerih, kadar narava, zapletenost, lokacija ali obseg predlaganega projekta tako zahtevajo, lahko pristojni organ podaljša ta časovni okvir za nadaljnjih 30 dni; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki upravičujejo podaljšanje.“

Časovni okviri za posvetovanje z zadevno javnostjo o okoljskem poročilu iz člena 5(1) ne smejo biti krajši od 30 ali daljši od 60 dni. V izjemnih primerih, kadar narava, zapletenost, lokacija ali obseg predlaganega projekta tako zahtevajo, lahko pristojni organ podaljša ta časovni okvir za največ 30 dni; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki upravičujejo podaljšanje.“

Predlog spremembe  44

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 6 – odstavek 7 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

7a. Za zagotovitev učinkovitega sodelovanja zadevne javnosti v postopku odločanja države članice zagotovijo, da so javnosti ves čas in ne glede na vse potekajoče specifične projekte, za katere je treba izvesti postopek presoje vplivov na okolje, na voljo podatki za stik z organom ali organi, odgovornimi za opravljanje nalog, ki izhajajo iz te direktive, ter da se pripombe in mnenja, ki jih javnost izrazi, ustrezno upoštevajo.

Predlog spremembe  45

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se pristojni organ odloči, da izda soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, da se oceni izvajanje in pričakovana učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvidljivi škodljivi vplivi.

Če se pristojni organ odloči, da izda soglasje za izvedbo, zagotovi, da soglasje za izvedbo vključuje ukrepe za spremljanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje tako v fazi gradnje kot obratovanja, da se oceni izvajanje in pričakovana učinkovitost blažilnih in kompenzacijskih ukrepov, ter ugotovijo vsi nepredvidljivi znatni škodljivi vplivi in/ali čista izguba biotske raznovrstnosti ter omogočijo korektivni ukrepi.

Predlog spremembe  46

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 3

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, in trajanje spremljanja, morajo biti sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo predlaganega projekta ter pomenom njegovega vpliva na okolje.

Vrsta parametrov, ki jih je treba spremljati, in trajanje spremljanja, morajo biti sorazmerni z naravo, lokacijo in velikostjo predlaganega projekta ter pomenom njegovega vpliva na okolje. Ugotovitve spremljanja iz faz gradnje in obratovanja se predložijo pristojnemu organu in aktivno razširjajo v skladu z Direktivo 2003/4/EC. Po potrebi se lahko uporabijo obstoječe ureditve spremljanja, ki izhajajo iz druge zakonodaje Unije.

Predlog spremembe  47

Predlog direktive

Člen 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 2 – pododstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če spremljanje pokaže znatne nepredvidene škodljive vplive, se od nosilca projekta zahtevajo korektivni ukrepi. Za nosilce projektov, strokovno usposobljene strokovnjake in/ali nacionalne strokovnjake lahko veljajo kazni in/ali sankcije, kadar je do nepredvidenih škodljivih vplivov na okolje prišlo zaradi malomarnosti ali resne kršitve akreditacijskih standardov. Predlogi nosilca projekta za korektivne ukrepe se objavijo, odobrijo pa jih pristojni organ oz. organi, ki zagotovijo njihovo upoštevanje.

Predlog spremembe  48

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 8

Direktiva 2011/92/EU

Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ ta rok podaljša za dodatne 3 mesece; v tem primeru pristojni organ nosilca projekta obvesti o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje njegova odločitev.

Glede na naravo, zahtevnost, lokacijo in obseg predlaganega projekta lahko pristojni organ ta rok podaljša za največ 3 mesece; v tem primeru pristojni organ obvesti nosilca projekta o razlogih, ki utemeljujejo podaljšanje, in o datumu, ko se pričakuje določitev novega roka.

Predlog spremembe  49

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 – točka a

Direktiva 2011/92/EU

Člen 9 – odstavek 1 – točka d a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) pravico, da zadevna javnost izpodbija priskrbljene informacije in sproži sodni postopek v skladu s členom 11.

Predlog spremembe  50

Predlog direktive

Člen 1 – točka 9 – točka b

Direktiva 2011/92/EU

Člen 9 – odstavek 3 b in 3 c (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) doda se odstavek 3:

(b) dodajo se odstavki 3, 4 in 5:

 

„4. Javnost lahko sproži postopek pravnega izpodbijanja, med drugim lahko vloži prošnjo za sodno prepoved v zvezi z odločitvijo o soglasju za izvedbo, tako da sproži sodni postopek v treh mesecih od objave uradnega sklepa, ki ga je izdal pristojni organ.

 

5. Pristojni organ ali organi zagotovijo, da se projekti s soglasjem za izvedbo ne začnejo pred iztekom roka za pravno izpodbijanje.“

Predlog spremembe  51

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 9 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9a) Za členom 9 se vstavi naslednji člen:

 

„(9a) Države članice zagotovijo, da se pristojni organ ali organi pri opravljanju nalog, ki izhajajo iz te direktive, ne znajdejo v navzkrižju interesov glede na katero koli zakonodajo, ki jih zavezuje.“

Predlog spremembe  52

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 9 a (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Člen 11 – odstavka 5 a in b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(9b) Člen 11 se spremeni:

 

(a) doda se odstavek 6:

 

„(6) Države članice lahko določijo, da kršitve postopkovnih in vsebinskih pravil ne vplivajo na zakonitost prošnje za soglasje, če se predvideva, da odločitev tudi v primeru, ko kršitev ne bi bilo, ne bi bila drugačna. To velja zlasti, če:

 

(a) posamezne osebe ali organi niso bili udeleženi pri sodelovanju organov ali javnosti, določenih v tej direktivi, vendar so bili zadevni interesi nepomembni ali upoštevani v odločitvi;

 

(b) so podatki iz prvega odstavka člena 9 nepopolni ali

 

(c) če je bilo obveščanje, potrebno v skladu s to direktivo, pomanjkljivo, namen obveščanja pa izpolnjen.

 

Pravica držav članic, da v okviru svojih nacionalnih zakonodaj poleg napak v postopku uredijo tudi zahtevo za obravnavanje kršitev, ostaja nedotaknjena.“

 

(b) doda se odstavek 7:

 

„(7) Države članice lahko določijo, da se faze postopka, ki so se začele pomanjkljivo, lahko dopolnijo tudi po sprejetju odločitve, če postopkovna kršitev ni resna in ne vpliva na glavne značilnosti projekta. Države članice zagotovijo, da pristojni organi tudi pri dopolnitvi pomanjkljive faze postopka sprejmejo ponovno nepristransko odločitev.“

Predlog spremembe  53

Predlog direktive

Člen 1 – odstavek 1 – točka 11

Direktiva 2011/92/EU

Člen 12 a in člen 12 b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Vstavita se člena 12a in 12b:

črtano

„Člen 12a

 

Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 12b v zvezi z izbirnimi merili iz Priloge III in informacijami iz Prilog II.A in IV, da se prilagodijo znanstvenemu in tehničnemu napredku.

 

Člen 12b

 

1. Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

 

2. Pooblastilo iz člena 12a se prenese na Komisijo za nedoločen čas od [OPOCE vnese datum začetka veljavnosti te direktive].

 

3. Pooblastilo iz člena 12a lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Pooblastilo iz navedenega sklepa preneha veljati s sklepom o preklicu pooblastila. Učinkovati začne dan po objavi sklepa v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Preklic ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

 

4. Komisija takoj po sprejetju delegiranega akta o tem hkrati obvesti Evropski parlament in Svet.

 

5. Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 12a, začne veljati le, če Evropski parlament ali Svet temu ne nasprotuje v dveh mesecih od datuma, ko sta bila Evropski parlament in Svet uradno obveščena o navedenem aktu, ali če pred iztekom navedenega roka Evropski parlament in Svet uradno obvestita Komisijo, da ne nameravata nasprotovati sprejetju akta. Navedeni rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“

 

Predlog spremembe  54

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 1 (novo)

Direktiva 2011/92/EU

Priloga I ‑ odstavek 4 a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(-1) V Prilogi I se vstavi naslednji odstavek:

 

4a. Površinski kopi in podobne pridobitvene dejavnosti na prostem.

(S tem predlogom spremembe se samodejno odstrani navedbo „površinski kopi“ iz točke (a) odstavka 2 (PRIDOBITVENA INDUSTRIJA) Priloge II Direktive 2011/92/EU.)

Predlog spremembe  55

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 1

Direktiva 2011/92/EU

Priloga II. A – odstavek 1 –točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo površino med gradnjo in obratovanjem;

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo podpovršinsko in podzemno plastjo med gradnjo in obratovanjem, vključno z rušenjem;

Predlog spremembe  56

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 1

Direktiva 2011/92/EU

Priloga II.A – odstavek 3 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) uporabe naravnih virov, zlasti prsti, zemljišč, vode in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami.

(b) uporabe naravnih virov, zlasti prsti, zemljišč, vode, zraka in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami.

Predlog spremembe  57

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 1 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, prsti, vode in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami.

 

(c) uporabo naravnih virov, zlasti zemljišč, prsti, vode, zraka in biotske raznovrstnosti, vključno s hidromorfološkimi spremembami.

Predlog spremembe  58

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 1 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) tveganje za naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči človek, ter tveganje za nesreče, zlasti hidromorfološke spremembe, snovi ali tehnologije ali uporabljene žive organizme, do posebnih površinskih in podpovršinskih pogojev ali alternativne uporabe in verjetnost nesreč ali katastrof in ranljivosti projekta za ta tveganja;

(f) tveganje za naravne katastrofe in katastrofe, ki jih povzroči človek, ter tveganje za nesreče, zlasti hidromorfološke spremembe, snovi ali tehnologije ali uporabljene žive organizme, do posebnih površinskih in podpovršinskih pogojev ali razumne alternativne uporabe in verjetnost nesreč ali katastrof in ranljivosti projekta za ta tveganja;

Predlog spremembe  59

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 1 – točka j

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(j) vplive projekta na okolje, zlasti na kopnem (povečanje poseljenih območij s časom – izkoriščanje zemljišč), tla (organske snovi, erozija, zbijanje in pozidava tal), vodo (količina in kakovost), zrak in biotsko raznovrstnost (kakovost in številčnost populacije, propadanje ekosistema in razdrobljenost);

(j) vplive projekta na okolje, zlasti na kopnem (povečanje poseljenih območij s časom – izkoriščanje zemljišč), tla (organske snovi, erozija, zbijanje in pozidava tal), vodo (količina in kakovost), podzemlje, kjer je to ustrezno, zrak in biotsko raznovrstnost (kakovost in številčnost populacije, propadanje ekosistema in razdrobljenost);

Predlog spremembe  60

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 2 – točka c ‑ točka ii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) obalna območja;

(ii) obalna območja in morsko okolje;

Predlog spremembe  61

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 2 – točka c – podtočka viii a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(viiia) območja ali kraji, ki so zaščiteni z nacionalno ali regionalno zakonodajo;

Predlog spremembe  62

Predlog direktive

Priloga 1 – točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga III – odstavek 2 – točka c – podtočka viii b (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(viiib) potresna območja ali območja z visokim tveganjem za naravne nesreče.

Predlog spremembe  63

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga IV – odstavek 1 – točka a

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo površino, rabo vode in zahtevami glede rabe zemljišča med gradnjo in obratovanjem;

(a) opis fizičnih značilnosti celotnega projekta, vključno, kadar je ustrezno, z njegovo podpovršinsko plastjo, rabo vode, energije in zahtevami glede rabe zemljišča med gradnjo in obratovanjem ter po potrebi rušenjem;

Predlog spremembe  64

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga IV – odstavek 1 – točka b

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih procesov, na primer narave in količine materialov, energije in naravnih virov (vključno z vodo, zemljiščem, prstjo in biotsko raznovrstnostjo);

(b) opis glavnih značilnosti proizvodnih procesov, na primer narave in količine materialov, energije in naravnih virov (vključno z vodo, zrakom, zemljiščem, prstjo in biotsko raznovrstnostjo);

Predlog spremembe  65

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga IV – odstavek 5 – točka c

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja motenj in odstranjevanja odpadkov,

(c) emisije onesnažil, hrupa, vibracij, osvetljevanja, toplote, sevanja, ustvarjanja motenj in odstranjevanja ter predelave odpadkov,

Predlog spremembe  66

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga IV – odstavek 5 – točka d

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (npr. zaradi nesreč ali katastrof);

(d) tveganj za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (npr. zaradi naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, ali katastrof);

Predlog spremembe  67

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga IV – odstavek 5 – točka f

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč in gozdarstva;

(f) emisije toplogrednih plinov, vključno s tistimi, ki so posledica rabe zemljišč, spremembe rabe zemljišč, gozdarstva in porabe energije pri projektu;

Predlog spremembe  68

Predlog direktive

Priloga ‑ točka 2

Direktiva 2011/92/EU

Priloga IV – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Opis predvidenih ukrepov za preprečevanje, zmanjševanje in, kjer je mogoče, izravnavanje vseh pomembnih škodljivih vplivov na okolje iz točke 5 in, kadar je primerno, kakršne koli predlagane ureditve za spremljanje, vključno s pripravo analize škodljivih vplivov na okolje po projektu. Ta opis mora razložiti obseg, v katerem se pomembni škodljivi vplivi zmanjšajo ali izravnajo in bi moral zajemati fazo gradnje in obratovanja.

7. Opis predvidenih ukrepov predvsem za preprečevanje, nato pa za zmanjševanje in, kjer je mogoče in kot zadnja možnost, izravnavanje vseh pomembnih škodljivih vplivov na okolje iz točke 5 in, kadar je primerno, kakršne koli predlagane ureditve za spremljanje, vključno s pripravo analize škodljivih vplivov na okolje po projektu. Ta opis mora razložiti obseg, v katerem se pomembni škodljivi vplivi zmanjšajo ali izravnajo in bi moral zajemati fazo gradnje in obratovanja.

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

PETI

19.11.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis)

6.11.2012

Datum sprejetja

19.6.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

25

0

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Huntis (Nikolaos Chountis), Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Hrisula Paliadeli (Chrysoula Paliadeli), Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

POSTOPEK

Naslov

Sprememba Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

Referenčni dokumenti

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Datum predložitve EP

26.10.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Datum sprejetja

11.7.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

49

13

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panajotov (Vladko Todorov Panayotov), Gilles Pargneaux, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova), Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Julie Girling, Romana Jordan, Maruša Ljubčeva (Marusya Lyubcheva), Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Uručev (Vladimir Urutchev), Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Datum predložitve

22.7.2013