BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

22.7.2013 - (COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD)) - ***I

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
Föredragande: Andrea Zanoni


FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0628),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0367/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 13 februari 2013[1],

–   med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den 30 maj 2013[2],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet och yttrandena från utskottet för transport och turism och utskottet för framställningar (A7-0277/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa.

(1) Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa. Medlemsstaterna bör få fastställa strängare regler för att skydda miljön och människors hälsa.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet.

(3) Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg, anpassa förfarandet till principerna om smart lagstiftning och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet. Det yttersta syftet med ändringen av detta direktiv är att effektivisera genomförandet på medlemsstatsnivå. I många fall blev de administrativa förfarandena för komplicerade och utdragna, vilket orsakade förseningar och innebar ytterligare risker för skyddet av miljön. Med detta i åtanke bör förenkling och harmonisering av förfarandena vara ett av direktivets mål. Inrättande av en gemensam kontaktpunkt bör övervägas i syfte att tillåta samordnade bedömningar eller gemensamma förfaranden när flera olika miljökonsekvensbedömningar krävs, till exempel när det gäller gränsöverskridande projekt. Mer specifika kriterier för obligatoriska bedömningar bör också övervägas.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) För att garantera harmoniserad tillämpning och likvärdigt skydd av miljön i hela EU bör kommissionen i sin roll som fördragens väktare säkerställa den kvalitativa och formella förenligheten med bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU, inbegripet bestämmelserna om offentligt samråd och allmänhetens deltagande.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) För projekt med eventuell gränsöverskridande miljöpåverkan bör de berörda medlemsstaterna erbjuda en gemensam partssammansatt kontaktpunkt som är ansvarig för alla steg i förfarandet. För det slutgiltiga tillståndet till projektet bör det krävas samtycke från alla berörda medlemsstater.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 3c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3c) Direktiv 2011/92/EU bör även ses över på ett sätt som garanterar att miljöskyddet förbättras, resurseffektiviteten ökar och en hållbar tillväxt stöds i Europa. I detta syfte bör de planerade förfarandena förenklas och harmoniseras.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet, biologisk mångfald, klimatförändring och katastrofrisker, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet och bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt.

(4) Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet och hållbarhet, skydd av biologisk mångfald, markanvändning, klimatförändring och risk för naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet. De bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen kring alla offentliga eller privata projekt som sannolikt kan ha betydande miljöpåverkan, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt. Eftersom kommissionen inte har fastställt några riktlinjer för tillämpningen av direktiv 2011/92/EU om bevarandet av det historiska arvet och kulturarvet bör den föreslå en förteckning över kriterier och kännetecken, även med avseende på den visuella effekten, för att direktivet ska genomföras på ett bättre sätt.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) Om man slår fast att det är nödvändigt att ta mer hänsyn till miljökriterier i alla projekt kan det även medföra negativa konsekvenser såvida förfarandena därmed blir mer komplicerade och tiden för godkännande och validering i varje steg förlängs. Detta kan öka kostnaderna och till och med i sig komma att utgöra ett miljöhot om infrastrukturprojekten tar mycket lång tid att slutföra.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Det är avgörande att miljöfrågorna kring infrastrukturprojekt inte avleder uppmärksamheten från att ett projekt oundvikligen kommer att påverka miljön på något sätt, och det är nödvändigt att fokusera på jämvikten mellan projektets nytta och dess miljöpåverkan.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör resurseffektivitet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.

(5) I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör resurseffektivitet och hållbarhet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Att skydda och främja vårt kulturarv och våra landskap är en viktig del av unionens kulturella mångfald, som unionen är mån om att respektera och främja i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och detta görs i regel utifrån definitioner och principer i Europarådets konventioner, särskilt konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa, den europeiska landskapskonventionen och ramkonventionen om kulturarvets betydelse för samhället.

(11) Att skydda och främja vårt kulturarv och våra landskap är en viktig del av unionens kulturella mångfald, som unionen är mån om att respektera och främja i enlighet med artikel 167.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och detta görs i regel utifrån definitioner och principer i Europarådets konventioner, särskilt konventionen om skydd för byggnadskulturarvet i Europa, den europeiska landskapskonventionen, ramkonventionen om kulturarvets betydelse för samhället och rekommendationen om bevarande av kulturhistoriskt värdefulla miljöer och deras roll i samtiden, som Unesco antog i Nairobi 1976.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(11a) Den visuella effekten är ett viktigt kriterium vid miljökonsekvensbedömningen för bevarande av det historiska och kulturella arvet, kulturlandskap och stadsområden; detta bör vara ytterligare en faktor att beakta vid bedömningarna.

Motivering

Den visuella effekten ingår redan i nationell lagstiftning i t.ex. Frankrike, Italien och Storbritannien.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12) Vid tillämpningen av direktiv 2011/92/EU är det nödvändigt att se till att det råder ett konkurrenskraftigt företagsklimat, särskilt för små och medelstora företag, för att skapa smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet med de mål som fastställs i kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

(12) Vid tillämpningen av direktiv 2011/92/EU är det nödvändigt att garantera en smart och hållbar tillväxt för alla i enlighet med de mål som fastställs i kommissionens meddelande Europa 2020 – En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla.

Motivering

Förenkling av punkten. Det är alltid positivt om man kan garantera konkurrenskraft för stora, medelstora och små företag, men det får aldrig vara viktigare än de miljögarantier som ett projekt måste uppfylla.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12a) I syfte att stärka insynen och tillgången för allmänheten bör alla medlemsstater inrätta en central elektronisk portal som tillhandahåller lämplig miljöinformation med avseende på tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 12b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12b) För att minska den administrativa bördan, underlätta beslutsprocessen och minska projektkostnaderna bör man vidta nödvändiga åtgärder för att standardisera de kriterier som avses i Europaparlamentets och rådets förordning 1025/2012/EU av den 25 oktober 2012 om europeisk standardisering1. Syftet är att man ska kunna stödja tillämpningen av bästa tillgängliga teknik (BAT), förbättra konkurrenskraften och undvika olika tolkningar av standarder.

 

_______________

 

1 EUT L 316, 14.11.2012, s.12.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 12c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12c) Riktlinjer för kriterier bör utarbetas i syfte att ytterligare förenkla och underlätta arbetet för behöriga förvaltningar, med beaktande av egenskaperna hos de olika ekonomiska eller industriella sektorerna. Denna åtgärd bör vägledas av bestämmelserna i artikel 6 i rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter1.

 

_______________

 

1 EGT L 206, 22.7.1992, s. 12.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 12d (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(12d) För att bevara det historiska och kulturella arvet så väl som möjligt bör kommissionen och/eller medlemsstaterna ta fram riktlinjer för de kriterier som ska uppfyllas.

Motivering

Många gånger vet myndigheterna inte vilka kriterier som ska tillämpas eller beaktas för bevarandet av det historiska och kulturella arvet. Denna åtgärd skulle ge ökad klarhet.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet i vissa fall.

(13) Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet på projekt som enbart avser civil beredskap i sådana undantagsfall. Med hänsyn till detta bör man i direktivet beakta bestämmelserna i FN/ECE:s Esbokonvention om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang, som i samband med gränsöverskridande projekt ålägger deltagande stater att underrätta och samråda med varandra. Vid sådana gränsöverskridande projekt bör kommissionen, när så är lämpligt och möjligt, spela en mer proaktiv och underlättande roll.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13a) Enligt artikel 1.4 i direktiv 2011/92/EU, där det fastställs att direktivet inte ska tillämpas på projekt som regleras genom särskild nationell lagstiftning, tillåts oinskränkta undantag med begränsade förfarandegarantier, vilket avsevärt skulle kunna hindra genomförandet av det direktivet.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Skäl 13b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13b) Erfarenheten har visat att det är nödvändigt att införa specifika bestämmelser för att förhindra intressekonflikter som kan uppstå mellan exploatören av ett visst projekt som är föremål för miljökonsekvensbedömning och de ansvariga myndigheter som avses i artikel 1.2 f i direktiv 2011/92/EU. De ansvariga myndigheterna bör framför allt inte vara samma person som exploatören eller på något sätt vara beroende av, kopplade till eller underställda exploatören. Av samma skäl bör det fastställas att en myndighet som utsetts till ansvarig myndighet enligt direktiv 2011/92/EU inte får påta sig en sådan roll i förhållande till projekt som omfattas av miljökonsekvensbedömning och för vilka myndigheten själv är exploatör.

Motivering

I vissa medlemsstater har erfarenheten visat att det måste införas specifika bestämmelser för att förhindra allvarliga intressekonflikter och garantera att miljökonsekvensbedömningens mål verkligen uppnås. De ansvariga myndigheter som ansvarar för att genomföra miljökonsekvensbedömningen får inte på något sätt vara beroende av eller underställda exploatören.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Skäl 13c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(13c) Proportionalitetsprincipen bör beaktas i bedömningarna av projektens miljökonsekvenser. De krav som ställs i miljökonsekvensbedömningen av ett projekt bör stå i proportion till projektets storlek och det stadium som det befinner sig i.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) De ansvariga myndigheterna bör vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.

(16) De ansvariga myndigheterna bör vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan tydligt och rigoröst utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv och öppen som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Skäl 16a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(16a) För att undvika onödigt merarbete och onödiga kostnader bör projekten enligt bilaga II omfatta ett utkast till avsiktsförklaring på högst 30 sidor, med en beskrivning av projektet och information om projektets läge för behovsbedömningen, som är en första utvärdering av projektets bärkraft. Behovsbedömningarna bör vara offentliga och omfatta faktorerna i artikel 3. Projektets viktiga direkta och indirekta effekter bör anges.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) De ansvariga myndigheterna bör vara skyldiga att fastställa hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten. För att förbättra bedömningens kvalitet och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna ska utgå ifrån när de fattar sitt beslut.

(17) Om de ansvariga myndigheterna bedömer det som nödvändigt eller om exploatören så kräver bör myndigheterna utfärda ett yttrande där de fastställer hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten För att förbättra bedömningens kvalitet, förenkla förfarandena och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna bör utgå ifrån när de fattar sitt beslut.

 

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning.

(18) Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra den komparativa bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning, för att göra det möjligt att välja det alternativ som är mest hållbart och har minst miljöpåverkan.

Motivering

Bedömningen av de olika alternativ som är motiverade för ett föreslaget projekt bör syfta till att möjliggöra ett välgrundat komparativt val av det alternativ som är mest hållbart och har minst miljöpåverkan.

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19) Åtgärder bör vidtas för att se till att uppgifterna i miljörapporterna är fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet i enlighet med bilaga IV till direktiv 2011/92/EU. För att förhindra att dubbla bedömningar görs bör medlemsstaterna ha i åtanke att det kan göras miljöbedömningar på olika nivåer och enligt olika rättsakter.

(19) Åtgärder bör vidtas för att se till att uppgifterna i miljörapporterna är fullständiga och av tillräckligt hög kvalitet i enlighet med bilaga IV till direktiv 2011/92/EU.

Motivering

Man måste förhindra att exploatören ignorerar sin skyldighet att införa alternativ till det föreslagna projektet i miljörapporten helt enkelt för att alternativen borde ha bedömts redan i planeringsskedet.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(19a) Man bör se till att de experter som kontrollerar miljörapporterna tack vare sina kvalifikationer och erfarenheter har den tekniska kompetens som krävs för att utföra de uppgifter som avses i direktiv 2011/92/EU på ett ur vetenskaplig synpunkt objektivt sätt, fullständigt oberoende av exploatören och de ansvariga myndigheterna.

Motivering

Fullständigt oberoende är ett grundläggande krav för de experter som får i uppdrag av de ansvariga myndigheterna att kontrollera uppgifterna i miljörapporten. Syftet med detta krav är att garantera högkvalitativ miljökonsekvensbedömning, och kontrollerna bör utföras på ett ur vetenskaplig synpunkt objektivt sätt, helt oavhängigt och utan otillbörlig påverkan.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits och de relevanta uppgifter som inhämtats.

(20) För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att på ett detaljerat och fullständigt sätt motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits med den berörda allmänheten och alla relevanta uppgifter som inhämtats. Om detta villkor inte har uppfyllts bör den berörda allmänheten kunna inleda en rättslig prövning.

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av anläggning och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning.

(21) Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av genomförande och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning. Om kontrollresultaten visar på oförutsedd negativ påverkan bör det fastställas lämpliga korrektiva åtgärder mot denna påverkan i form av ytterligare avhjälpnings- och/eller kompensationsåtgärder.

Motivering

Det är mycket viktigt att det införs kontrollåtgärder i det nya MKB-direktivet. För att förhindra att efterhandskontrollerna blir ett självändamål bör man dock fastställa att exploatören ska vidta ytterligare korrigerande åtgärder för att råda bot på eventuella oförutsedda negativa konsekvenser av ett godkänt projekt om avhjälpnings- och korrigeringsåtgärderna visar sig ineffektiva.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22) För att främja ett effektivare beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör det införas tidsramar för de olika stegen i miljöbedömningen av projekt, där hänsyn även tas till projektet art, komplexitet, lokalisering och omfattning. Dessa tidsramar bör under inga omständigheter äventyra de höga miljöskyddsnormerna, särskilt inte dem som följer av annan unionslagstiftning på miljöområdet, inte heller allmänhetens möjlighet till effektivt deltagande eller rätt till rättslig prövning.

(22) För att främja ett effektivare beslutsfattande och öka rättssäkerheten bör det införas rimliga och förutsebara tidsramar för de olika stegen i miljöbedömningen av projekt, där hänsyn även tas till projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning. Dessa tidsramar bör under inga omständigheter äventyra de höga miljöskyddsnormerna, särskilt inte dem som följer av annan unionslagstiftning på miljöområdet, inte heller allmänhetens möjlighet till effektivt deltagande eller rätt till rättslig prövning, och eventuella förlängningar bör endast beviljas i undantagsfall.

Motivering

En tydlig definition av tidsramarna är viktig för att garantera ett tydligt rättsläge för samtliga aktörer i förfarandet för miljökonsekvensbedömning. Därför bör man specificera att eventuella förlängningar av tidsfristerna får medges endast i undantagsfall.

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Bland målen i FN/ECE:s konvention om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till överprövning i miljöfrågor (Århuskonventionen), som har ratificerats av EU och införlivats med unionslagstiftningen1, ingår en garanti för allmänhetens rätt att delta i beslutsprocesser i miljöfrågor. Deltagande, bland annat av sammanslutningar, organisationer och grupper, särskilt icke-statliga miljöskyddsorganisationer, bör därför främjas. Artikel 9.2 och 9.4 i Århuskonventionen innehåller dessutom bestämmelser om rätt till domstolsprövning eller andra förfaranden för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet som omfattas av bestämmelserna om allmänhetens deltagande. De delar av direktivet som berör gränsöverskridande transportprojekt bör också förstärkas, varvid man bör utnyttja de befintliga strukturerna för utveckling av transportkorridorerna och verktygen för att kartlägga eventuella miljökonsekvenser.

______________________

1Rådets beslut 2005/370/EG av den 17 februari 2005 (EUT L 124, 17.5.2005, s. 1).

Motivering

Detta återger sammanfattningsvis skäl 17, 19, 20 och 21 i det gamla direktivet. Hänvisningen till principerna i Århuskonventionen bör behållas i skälen till detta nya direktiv.

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Skäl 23a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(23a) De produktionstak som fastställs för råolja och naturgas i bilaga I till direktiv 2011/92/EU beaktar inte de särskilda egenskaperna hos de dagliga produktionsnivåerna av okonventionella kolväten, som ofta är mycket varierande och lägre. Därför omfattas projekt som avser sådana kolväten inte av någon obligatorisk miljökonsekvensbedömning trots deras miljöpåverkan. I enlighet med försiktighetsprincipen och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av den 21 november 2012 om miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja bör okonventionella kolväten (skiffergas och skifferolja, tät gas och metan i kolbädd), som definieras enligt sina geologiska karakteristika, införas i bilaga I till direktiv 2011/92/EU oavsett de kvantiteter som utvinns, så att prospekterings- och utvinningsprojekt som avser kolväten systematiskt omfattas av miljökonsekvensbedömning.

Motivering

Det nuvarande direktivet beaktar inte de dagliga produktionsnivåerna för okonventionella kolväten, vilket innebär att de aktuella projekten inte omfattas av obligatorisk miljökonsekvensbedömning trots sin miljöpåverkan. I enlighet med försiktighetsprincipen och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av den 21 november 2012 föreslås det att man ska införa okonventionella kolväten (skiffergas och skifferolja samt tät gas enligt punkt 1 och metan i kolbädd enligt punkt 2) i bilaga I till direktivet för att de relevanta projekten systematiskt ska omfattas av miljökonsekvensbedömning.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24 a) Medlemsstaterna och andra som driver projekt bör se till att bedömningar av gränsöverskridande projekt genomförs på ett effektivt sätt och att onödiga fördröjningar undviks.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26) I syfte att anpassa urvalskriterierna och den information som ska lämnas i miljörapporten till den senaste utvecklingen inom teknik och relevanta förfaranden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 2011/92/EU. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå.

(26) I syfte att anpassa urvalskriterierna och den information som ska lämnas i miljörapporten till den senaste utvecklingen inom teknik och relevanta förfaranden, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på bilagorna II.A, III och IV till direktiv 2011/92/EU. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(Se ändringsförslaget till skäl 27.)

Motivering

Tekniskt ändringsförslag för att anpassa skälets ordalydelse till aktuell praxis.

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27) Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet och att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

utgår

(Se ändringsförslaget till skäl 26.)

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led a – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

– utförande av byggnads- eller rivningsarbeten eller andra installationer eller arbeten,

– utförande av byggnads- eller anläggningarbeten eller andra installationer eller arbeten, däribland rivningsarbeten, som direkt sammanhänger med utförandet,

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led aa (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led a – strecksats 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(aa) I punkt 2 a ska andra strecksatsen ersättas med följande:

 

”– andra ingrepp i den naturliga omgivningen och i landskapet, inklusive prospektering efter och utvinning av mineraler.”

Motivering

Mineralutvinning omfattas redan av definitionen av projekt. Prospektering efter mineraler läggs till för att täcka borrning efter mineraler.

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ab (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ab) I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

 

c) ”tillstånd: den ansvariga myndighetens eller de ansvariga myndigheternas beslut, som ger exploatören rätt att påbörja projektet.”

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska följande definition läggas till:

(b) I punkt 2 ska följande definitioner läggas till:

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led g

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

g) miljökonsekvensbedömning: utarbetande av en miljörapport, genomförande av samråd (bland annat med den berörda allmänheten och miljömyndigheter), den ansvariga myndighetens bedömning, med beaktande av miljörapporten och resultaten av samråden vid tillståndsgivningen, samt tillhandahållande av information om beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.

g) miljökonsekvensbedömning: exploatörens utarbetande av en miljörapport, inklusive beaktande av rimliga alternativ, genomförande av samråden (bland annat med den berörda allmänheten och miljömyndigheter), den ansvariga myndighetens bedömning och/eller bedömning som utförs av de myndigheter som avses i artikel 6.1, med beaktande av miljörapporten, inklusive uppgifter om utsläppsbelastningen, och resultaten av samråden vid tillståndsgivningen, fastställande av åtgärder för att övervaka betydande negativ miljöpåverkan och avhjälpnings- och kompensationsåtgärder, samt tillhandahållande av information om beslutet i enlighet med artiklarna 5–10.

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) oberoende: att kunna genomföra objektiva och utförliga tekniska eller vetenskapliga bedömningar, utan att det föreligger faktiska, upplevda eller uppenbara intressekonflikter i anknytning till den ansvariga myndigheten, exploatören och/eller de nationella, regionala och lokala myndigheterna.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gb) gränsöverskridande sträcka: sträcka som säkerställer kontinuiteten hos ett projekt av gemensamt intresse mellan de mest närliggande knutpunkterna på vardera sidan gränsen av två medlemsstater eller mellan en medlemsstat och ett grannland.

Motivering

För att anpassa direktivet till Esbokonventionen och den nya förordningen om de transeuropeiska transportnäten måste ordalydelsen och definitionerna vara desamma.

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led gc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gc) standard: en teknisk specifikation som antagits av ett erkänt standardiseringsorgan för upprepad eller fortlöpande tillämpning, som inte är tvingande och som tillhör någon av följande typer:

 

i) internationell standard: en standard som antagits av ett internationellt standardiseringsorgan,

 

ii) europeisk standard: en standard som antagits av en europeisk standardiseringsorganisation,

 

iii) harmoniserad standard: en europeisk standard som antagits på grundval av kommissionens begäran för tillämpningen av unionens harmoniseringslagstiftning,

 

iv) nationell standard: en standard som antagits av ett nationellt standardiseringsorgan.

Motivering

Definitionen är tagen från förordning (EU) nr 1025/2012 om europeisk standardisering.

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led gd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gd) historiska platser i städerna: platser som är en del av en större helhet som utgörs av den naturliga och den bebyggda miljön och även av invånarnas vardagliga upplevelser av tillvaron. Inom denna vidsträckta miljö, som berikas av gamla eller nya värderingar och som ständigt genomgår en dynamisk process av på varandra följande omvandlingar, kan nya stadsområden anses utgöra vittnesbörd om miljön stadda i ett utvecklingsstadium.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led ge (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ge) korrigerande åtgärd: ytterligare avhjälpnings- och kompensationsåtgärder som exploatören kan vidta för att åtgärda oförutsedda negativa effekter eller förluster av biologisk mångfald som har fastställts vid genomförandet av projekt, och som kan uppkomma för att effekterna av konstruktionen eller driften av projekt för vilka tillstånd redan beviljats inte har åtgärdats i tillräcklig omfattning.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led gf (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gf) visuell konsekvensbedömning: visuell effekt definieras som en förändring i utseendet hos eller utsikten från ett skapat eller naturligt landskap och i urbana områden som ett resultat av utvecklingen som kan vara positiv (förbättring) eller negativ (försämring). Visuell konsekvensbedömning täcker också rivning av byggnader som är skyddade eller som är strategiskt viktiga för den traditionella orts- eller landskapsbilden. Den ska täcka den tydliga förändringen av den geologiska topologin och andra hinder såsom byggnader eller murar som begränsar utsikten mot naturen såväl som landskapets harmoni. Visuell effekt bedöms i stort med kvalitativa bedömningskriterier, som omfattar människans uppskattning av och samspel med landskapet och det värde som det ger en plats (genius loci).

Motivering

Den visuella effekten är viktig när det bl.a. handlar om kuster, vindkraftparker och historiska byggnader.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led gg (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gg) gemensamt förfarande: enligt det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar andra bestämmelser i annan relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led gh (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

gh) förenkling: minskning av antalet formulär och administrativa förfaranden samt inrättande av gemensamma förfaranden eller samordningsverktyg för att integrera de bedömningar som görs av många olika myndigheter. Detta innebär att fastställa gemensamma kriterier, effektivisera inlämningen av rapporter och stärka objektiva och vetenskapliga bedömningar.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.

3. Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Detta direktiv ska inte tillämpas på projekt som i detalj regleras genom särskild nationell lagstiftning, förutsatt att målen med detta direktiv, däribland tillhandahållandet av information, uppnås genom lagstiftningsförfarandet. Vartannat år från och med det datum som anges i artikel 2.1 i direktiv XXX [OPOCE please introduce the n° of this Directive], ska medlemsstaterna informera kommissionen om hur de har tillämpat denna bestämmelse.

utgår

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led ca (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 4a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ca) Följande punkt ska läggas till:

 

”4a. Medlemsstaterna ska utse den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna på ett sätt som garanterar deras fullständiga oberoende vid utförandet av de uppgifter som följer av detta direktiv. Den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna ska framför allt utses på ett sätt som förhindrar att de är beroende av, kopplade till eller underställda varandra, sina enheter eller exploatören. En ansvarig myndighet får inte utföra uppgifter enligt detta direktiv när det gäller ett projekt för vilket myndigheten själv är exploatör.”

Motivering

I vissa medlemsstater har erfarenheten visat att det måste införas specifika bestämmelser för att förhindra allvarliga intressekonflikter och garantera att miljökonsekvensbedömningens mål verkligen uppnås. De ansvariga myndigheter som ska genomföra miljökonsekvensbedömningen får inte på något sätt vara beroende av eller underställda exploatören.

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 2 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(1a) Artikel 2.1 ska ersättas med följande:

 

”1. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att projekt som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan bland annat på grund av deras art, storlek eller lokalisering blir föremål för krav på tillstånd och en bedömning av deras påverkan innan tillstånd ges, efter samråd med allmänheten. Åtgärder för att kontrollera betydande negativ miljöpåverkan samt avhjälpnings- och kompensationsåtgärder ska, om så är lämpligt, vidtas av den ansvariga myndigheten när tillstånd ges. Dessa projekt anges i artikel 4.”

Motivering

Artikel 2.1 anpassas till den nya lydelsen i artikel 8.2, där åtgärder för att kontrollera betydande negativ miljöpåverkan samt avhjälpnings- och kompensationsåtgärder anges. Dessutom ökas allmänhetens deltagande.

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning ska projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning.

3. Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning kan projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning, utom i fall där medlemsstaterna bedömer att tillämpningen av dessa förfaranden skulle vara oproportionerlig.

Enligt det samordnade förfarandet ska den ansvariga myndigheten samordna de olika individuella bedömningar som krävs enligt berörda delar av unionslagstiftningen och som utfärdas av flera myndigheter, utan att det påverkar andra, motstridiga bestämmelser i annan tillämplig unionslagstiftning.

När det gäller projekt som omfattas av det samordnade förfarandet ska den ansvariga myndigheten samordna de olika individuella bedömningar som krävs enligt berörda delar av unionslagstiftningen och som utfärdas av de olika myndigheterna, utan att det påverkar annan tillämplig unionslagstiftning.

Enligt det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar andra, motstridiga bestämmelser i annan tillämplig unionslagstiftning.

När det gäller projekt som omfattas av det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar annan tillämplig unionslagstiftning.

Medlemsstaterna ska utse en myndighet som ska ansvara för tillståndsgivningen för varje projekt.

Medlemsstaterna kan utse en myndighet som ansvarar för tillståndsgivningen för varje projekt.

 

På begäran av en medlemsstat ska kommissionen ge det stöd som krävs för att fastställa och genomföra de samordnade eller gemensamma förfaranden som anges i denna artikel.

 

I alla miljökonsekvensbedömningar ska exploatören i miljörapporten visa att denne har beaktat all annan unionslagstiftning som är relevant för den föreslagna exploateringen för vilken enskilda miljökonsekvensbedömningar krävs.

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 2 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Artikel 2.4 ska ersättas med följande:

 

”4. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 får medlemsstaterna i undantagsfall besluta, om detta föreskrivs i nationell lag, att ett visst projekt som enbart avser civil beredskap helt eller delvis ska undantas från föreskrifterna i detta direktiv, om tillämpningen av detta skulle inverka negativt på detta syfte.

 

Medlemsstaterna får i så fall informera den berörda allmänheten och samråda med den samt ska

 

a) undersöka om någon annan form av bedömning skulle vara lämplig,

 

b) se till att uppgifter som erhållits genom en sådan annan form av bedömning som avses i led a, uppgifter om beslutet att bevilja undantag samt skälen för detta görs tillgängliga för den berörda allmänheten,

 

c) innan tillstånd ges, informera kommissionen om skälen för undantaget samt, när det är tillämpligt, bifoga de uppgifter som gjorts tillgängliga för de egna medborgarna.

 

Kommissionen ska genast vidarebefordra de mottagna handlingarna till övriga medlemsstater.

 

Kommissionen ska årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av denna punkt.”

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 3

Artikel 3

Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande

1. Miljökonsekvensbedömningen ska i varje enskilt fall och i enlighet med artiklarna 4–11 på ett lämpligt sätt identifiera, beskriva och bedöma de betydande direkta och indirekta effekterna av ett projekt beträffande

a) befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt rådets direktiv 92/43/EEG(*) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(**),

 

a) befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, medräknat flora och fauna, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt direktiv 92/43/EEG, 2000/60/EG och 2009/147/EG,

b) mark, jord, vatten, luft och klimatförändring,

b) mark, jord, underliggande jordlager, vatten, luft och klimatförändring,

c) materiella tillgångar, kulturarv och landskap,

c) materiella tillgångar, kulturarv och landskap,

d) samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b och c,

d) samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b och c,

e) utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga, hos de faktorer som avses i leden a, b och c, när det gäller katastrofrisker.”

e) utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga, hos de faktorer som avses i leden a, b och c, när det gäller sannolika katastrofrisker.”

 

1a. Om de tillgängliga förfarandena för vissa projekt eller anläggningar som följer kriterierna för bästa tillgängliga teknik (Best Available Technologies – BAT) är standardiserade ska den ansvariga myndigheten beakta denna standardisering och inrikta miljökonsekvensbedömningen på anläggningens eller projektets läge.

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

(4) Artikel 4 ska ersättas med följande:

(a) Punkterna 3 och 4 ska ersättas med följande:

 

 

”Artikel 4

 

1. Om inte annat följer av artikel 2.4 ska projekt som redovisas i bilaga I bli föremål för en bedömning i enlighet med artiklarna 5–10.

 

2. Om inte annat följer av artikel 2.4 ska medlemsstaterna när det gäller projekt som redovisas i bilaga II bestämma om projektet ska bli föremål för en bedömning i enlighet med artiklarna 5–10. Medlemsstaterna ska bestämma detta efter att ha samrått med allmänheten genom

 

a) granskning från fall till fall,

 

eller

 

b) gränsvärden eller kriterier som fastställs av medlemsstaten.

 

Medlemsstaterna får besluta att tillämpa båda de förfaranden som anges i leden a och b.

”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II ge information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A.

3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II sammanfattningsvis ge information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A. Den information som ska lämnas av exploatören ska hållas så kortfattad som möjligt och begränsas till de väsentliga punkter som gör det möjligt för den ansvariga myndigheten att fatta sitt beslut i enlighet med punkt 2. Denna information ska offentliggöras innan något beslut fattas med stöd av punkt 2 och ska finnas tillgänglig på internet, för att garantera ökad insyn och tillgänglighet för allmänheten.

4. Vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga myndigheten beakta de urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över vilka urvalskriterier som ska användas finns i bilaga III.

4. Vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga myndigheten beakta de relevanta urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över urvalskriterier finns i bilaga III.

(b) Följande punkter ska läggas till som punkterna 5 och 6:

 

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den information som exploatören lämnar och, i tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Det beslut som anges i punkt 2 ska

5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den information som exploatören lämnar enligt punkt 3, där det är relevant med hänsyn till observationer från allmänheten och de ansvariga lokala myndigheterna och med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Det beslut som anges i punkt 2 ska

 

a) innehålla uppgift om hur kriterierna i bilaga III har beaktats,

 

b) innehålla uppgift om skälen till varför det krävs eller inte krävs en miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,

b) innehålla uppgift om skälen till varför det krävs eller inte krävs en miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10, särskilt med hänsyn till de relevanta kriterier som förtecknas i bilaga III,

c) innehålla en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga och minska betydande miljöpåverkan, i de fall det beslutas att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,

c) innehålla en beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga och minska betydande miljöpåverkan, i de fall det beslutas att det inte behöver göras någon miljökonsekvensbedömning enligt artiklarna 5–10,

d) offentliggöras.

d) offentliggöras.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom tre månader från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader. I så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs enligt punkt 3. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten undantagsvis förlänga tidsfristen ytterligare en gång med en av medlemsstaten fastställd period på högst 60 dagar. I så fall ska den ansvariga myndigheten skriftligen informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum samt ställa de uppgifter som avses i artikel 6.2 till allmänhetens förfogande.

Om projektet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 i den här artikeln innehålla den information som anges i artikel 5.2.”

Om projektet ska bli föremål för en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10, ska beslutet enligt punkt 2 i den här artikeln innehålla det yttrande som anges i artikel 5.2, om ett sådant yttrande har begärts i enlighet med den artikeln.”

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering, den potentiella påverkans art, alternativ till projektet och i vilken utsträckning det är lämpligare att bedöma vissa frågor (bland annat bedömningen av alternativ) på olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån andra bedömningskrav. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV.

1. Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören lägga fram en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på yttrandet i punkt 2 i den här artikeln, om ett sådant har begärts, och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering och den potentiella påverkans art. Miljörapporten ska även innehålla rimliga alternativ som exploatören övervägt, som är relevanta för det föreslagna projektet och dess specifika egenskaper och som möjliggör en komparativ bedömning av alternativens hållbarhet mot bakgrund av deras betydande inverkan. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som lämnas ska ingå i miljörapporten.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och exploatören, besluta hur omfattande och detaljerad den information ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

2. Om exploatören så kräver när en tillståndsansökan inges eller om den ansvariga myndigheten eller de myndigheter som avses i artikel 6.1 bedömer det som nödvändigt, ska den ansvariga myndigheten efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1, exploatören och den berörda allmänheten utfärda ett yttrande där det fastställs hur omfattande och detaljerad den information ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. Hit hör särskilt följande uppgifter:

a) vilka beslut och yttranden som ska inhämtas,

 

b) vilka myndigheter och delar av allmänheten som väntas vara berörda,

b) vilka myndigheter och delar av allmänheten som väntas vara berörda,

c) förfarandets olika stadier och deras varaktighet,

c) förfarandets olika stadier och tidsramarna för deras varaktighet,

d) skäliga och relevanta alternativ till projektet och dess specifika egenskaper,

d) skäliga alternativ som exploatören kan överväga och som är relevanta för projektet, dess specifika egenskaper och dess betydande miljöpåverkan,

e) de miljöförhållanden som avses i artikel 3 och som antas utsättas för betydande påverkan,

 

f) vilken information som ska lämnas och som är relevant med hänsyn till vad som utmärker ett visst projekt eller en viss typ av projekt,

f) vilken information som ska lämnas och som är relevant med hänsyn till vad som utmärker ett visst projekt eller en viss typ av projekt,

g) vilken information och kunskap som finns och som kan inhämtas på andra beslutsnivåer eller genom annan unionslagstiftning, och de bedömningsmetoder som ska användas.

g) vilken information och kunskap som finns och som kan inhämtas på andra beslutsnivåer eller genom annan unionslagstiftning, och de bedömningsmetoder som ska användas.

Den ansvariga myndigheten kan även söka stöd från de auktoriserade och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten får senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter och om myndigheten anger skälen till detta.

Den ansvariga myndigheten kan även söka stöd från de oberoende, kvalificerade och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten får senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter och om myndigheten anger skälen till detta.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. För att garantera att de miljörapporter som avses i artikel 5.1 är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet ska

3. För att garantera att de miljörapporter som avses i artikel 5.1 är fullständiga och håller tillräcklig kvalitet ska

a) exploatören se till att miljörapporten utarbetas av ackrediterade och tekniskt behöriga experter eller

a) exploatören se till att miljörapporten utarbetas av kvalificerade och tekniskt behöriga experter och

b) den ansvariga myndigheten se till att miljörapporten verifieras av ackrediterade och tekniskt behöriga experter och/eller nationella expertkommittéer.

b) den ansvariga myndigheten se till att miljörapporten verifieras av oberoende, kvalificerade och tekniskt behöriga experter och/eller nationella kommittéer bestående av experter vilkas namn ska offentliggöras.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av ackrediterade och tekniskt behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av oberoende, kvalificerade och tekniskt behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.

Närmare bestämmelser om anlitande och val av ackrediterade och tekniskt behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna.

Närmare bestämmelser om anlitande och val av kvalificerade och tekniskt behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer och erfarenheter, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna. De kvalificerade och tekniskt behöriga experterna och de nationella expertkommittéerna ska lämna tillräckliga garantier för sin behörighet och opartiskhet vid kontrollen av miljörapporter eller andra miljöuppgifter enligt detta direktiv samt garantera en vetenskapligt objektiv, oberoende bedömning utan ingripande eller påverkan från den ansvariga myndighetens, exploatörens eller de nationella myndigheternas sida. Experterna ska vara ansvariga för de miljökonsekvensbedömningar som de färdigställer, övervakar eller avger positiva eller negativa bedömningar om.

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 5a

 

För gränsöverskridande projekt ska de berörda medlemsstaterna och grannländerna vidta de åtgärder som krävs för att se till att de respektive ansvariga myndigheterna samarbetar för att gemensamt sörja för en integrerad och samstämd gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning från ett tidigt planeringsstadium, i enlighet med gällande lagstiftning om EU-medfinansiering.

 

Vid projekt inom det transeuropeiska transportnätet ska eventuella konsekvenser för Natura 2000-nätverket slås fast med hjälp av TENtec-systemet, kommissionens programvara Natura 2000 och andra möjliga alternativ.”

Motivering

När det gäller transportinfrastrukturprojekt bör IT-verktygen inom TEN-T och Natura 2000 utnyttjas tillsammans så att eventuella problem kan förebyggas i god tid.

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led -a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt -1 (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Följande punkt ska införas:

 

”-1. Allmänheten ska ha rätt att begära en miljökonsekvensbedömning av ett projekt som berör den, med hjälp av aktivt deltagande av bland annat invånare, lokala myndigheter och icke-statliga organisationer.

 

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder och fastställa de villkor som krävs för att se till att denna rättighet tillvaratas.”

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led -aa(nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-aa) Punkt 1 ska ersättas med följande:

 

”1. Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att de myndigheter som på grund av sitt särskilda miljöansvar eller sin territoriella behörighet kan antas bli berörda av ett projekt ges möjlighet att yttra sig över de uppgifter som lämnas av exploatören och över ansökan om tillstånd. I detta syfte ska medlemsstaterna utse de myndigheter som ska höras, antingen genom allmänna föreskrifter eller från fall till fall. De uppgifter som har inhämtats i enlighet med artikel 5 ska vidarebefordras till dessa myndigheter. Medlemsstaterna ska fastställa hur detta samråd ska gå till.”

Motivering

När det gäller projekt som omfattas av kraven på miljökonsekvensbedömning ska även lokala myndigheter inom det territorium där projektet ska genomföras anses utgöra berörda myndigheter och ska höras, om de myndigheterna inte är desamma som den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led -ab (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ab) Punkt 2 ska ersättas med följande:

 

”2. Allmänheten ska genom en central portal som är tillgänglig för allmänheten på elektronisk väg i enlighet med artikel 7.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation*, genom offentliga meddelanden eller på annat lämpligt sätt, såsom med hjälp av elektroniska medier när sådana är tillgängliga, informeras om följande på ett tidigt stadium under de beslutsprocesser på miljöområdet som avses i artikel 2.2, och senast så snart som information rimligen kan ges:

 

a) Ansökan om tillstånd.

 

b) Uppgift om att projektet omfattas av en miljökonsekvensbedömning och, i förekommande fall, att artikel 7 är tillämplig.

 

c) Uppgifter om vilka myndigheter som är ansvariga för att fatta beslut, från vilka relevant information kan erhållas, till vilka synpunkter eller frågor kan lämnas in samt om tidsfristerna för att överlämna synpunkter eller frågor.

 

d) Vilka slags beslut som kan komma att fattas eller, i förekommande fall, utkast till beslut.

 

e) Uppgift om var den information som har samlats in i enlighet med artikel 5 finns tillgänglig.

 

f) Uppgift om när och var samt på vilket sätt relevant information kommer att göras tillgänglig.

 

g) Närmare bestämmelser om allmänhetens deltagande i enlighet med punkt 5 i den här artikeln.

 

ga) Artikel 8.2 är tillämplig och innehåller detaljerad information om översyn och ändring av en miljörapport eller ytterligare avhjälpnings- och kompensationsåtgärder som kan komma i fråga.

 

gb) Resultaten av kontroller som genomförs i enlighet med artikel 8.2.”

 

_________________

*EUT L 41, 14.2.2003, s. 26..

Motivering

För att öka tillgången och insynen bör det i varje medlemsstat finnas tillgång till en central elektronisk portal med aktuell miljöinformation. De nya leden ga och gb innehåller bestämmelser om tillgång till information om översyn och ändring av miljörapporter samt om ytterligare avhjälpnings- och kompensationsåtgärder, vilka fastställs i den nya texten i artikel 8.2.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led -ac (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ac) Punkt 3 ska ersättas med följande:

 

”3. Medlemsstaterna ska inom rimliga tidsramar se till att allmänheten åtminstone via en central portal får tillgång till följande på elektronisk väg:

 

a) All information som har samlats in i enlighet med artikel 5.

 

b) I enlighet med den nationella lagstiftningen, de viktigaste rapporter och utlåtanden som har lämnats till den eller de ansvariga myndigheterna vid den tidpunkt då den berörda allmänheten informeras i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.

 

c) I enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation, annan information än den som avses i punkt 2 i den här artikeln, som är relevant för beslutet i enlighet med artikel 8 i detta direktiv och som blir tillgänglig efter det att den berörda allmänheten har informerats i enlighet med punkt 2 i den här artikeln.”

Motivering

För att öka tillgången och insynen bör det i varje medlemsstat finnas tillgång till en central elektronisk portal med aktuell miljöinformation.

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led -ad (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-ad) Punkt 5 ska ersättas med följande:

 

”5. Närmare bestämmelser om information till allmänheten (till exempel genom affischering inom ett visst område eller offentliggörande i lokalpressen) och samråd med den berörda allmänheten (till exempel skriftligen eller genom offentlig utfrågning) ska fastställas av medlemsstaterna. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att relevanta uppgifter tillhandahålls via en central portal som är tillgänglig för allmänheten på elektronisk väg i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2003/4/EG.”

Motivering

För att öka tillgången och insynen bör det i varje medlemsstat finnas tillgång till en central elektronisk portal med aktuell miljöinformation.

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med ytterligare 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.

7. Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med högst 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 6 – led ba (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ba) Följande punkt ska läggas till:

 

”7a. För att säkerställa att den berörda allmänheten deltar effektivt i beslutsprocesserna ska medlemsstaterna se till att kontaktinformation för enkel och snabb tillgång till den myndighet eller de myndigheter som ansvarar för att genomföra de uppgifter som avses i detta direktiv görs tillgänglig för allmänheten när som helst och oberoende av eventuella pågående specifika projekt som omfattas av miljökonsekvensbedömning, samt att allmänhetens åsikter och synpunkter har beaktats på vederbörligt sätt.”

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led 7a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 7 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) I artikel 7 ska följande punkt läggas till:

 

”5a. När det gäller gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse på transportområdet inom någon av de korridorer som avses i bilaga I till förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa bör medlemsstaterna delta i samordningen av det offentliga samrådsarbetet. Samordnaren ska se till att projekteringen av ny infrastruktur sker genom ett omfattande offentligt samråd med alla berörda parter och det civila samhället. Samordnaren kan alltid föreslå lösningar för hur planen för korridoren ska utvecklas och genomföras på ett balanserat sätt.”

 

________________

+ OJ: please insert the number, date and title of the Regulation establishing the Connecting Europe Facility (2011/0302(COD)).

Motivering

Man bör kunna utnyttja samordnarna för korridorerna i det transeuropeiska transportnätet vid det offentliga samrådet för att i god tid kartlägga eventuella problem som kan uppkomma, med tanke på de extra svårigheter som gränsöverskridande projekt medför.

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Artikel 8

Artikel 8

 

-1. Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att projekt byggs upp och drivs enligt följande principer:

 

a) Lämpliga förebyggande åtgärder ska vidtas för att motverka föroreningar och för att inga större föroreningar ska uppstå.

 

b) Bästa tillgängliga teknik ska användas och naturresurser och energi ska användas effektivt.

 

c) Generering av avfall ska motverkas, och avfall som ändå genereras ska, i prioritetsordning och i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG av den 19 november 2008 om avfall*, förberedas för återanvändning, materialåtervinnas, återvinnas eller, när detta inte är tekniskt och ekonomiskt möjligt, bortskaffas på ett sådant sätt att påverkan på miljön undviks eller minskas.

 

d) Nödvändiga åtgärder ska vidtas för att förebygga olyckor och begränsa deras följder.

 

e) Nödvändiga åtgärder ska vidtas när verksamheten definitivt har upphört, så att det inte uppstår några risker för förorening och för att återställa platsen i tillfredsställande skick.

 

Om en miljökvalitetsnorm ställer högre krav än vad som kan uppnås genom användning av bästa tillgängliga teknik ska ytterligare åtgärder anges i tillståndet, utan att detta påverkar vidtagandet av andra åtgärder som kan behövas för att iaktta miljökvalitetsnormerna.

1. Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. Beslutet att bevilja tillstånd ska därför innehålla följande uppgifter:

1. Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska vederbörligen beaktas och bedömas i detalj vid tillståndsgivningen. Beslutet att bevilja tillstånd ska innehålla följande uppgifter:

a) Den ansvariga myndighetens miljökonsekvensbedömning som avses i artikel 3 och de miljövillkor som bifogas beslutet, inklusive en beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativ påverkan.

a) Resultaten från den ansvariga myndighetens miljökonsekvensbedömning som avses i artikel 3, inbegripet en sammanfattning av mottagna synpunkter enligt artiklarna 6 och 7, och de miljövillkor som bifogas beslutet, inklusive en beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativ påverkan.

b) De huvudsakliga skälen till att välja det aktuella projektet, framför andra alternativ som övervägts, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario).

b) En sammanfattning av bedömningen av rimliga alternativ som övervägts, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario).

c) En sammanfattning av mottagna synpunkter enligt artiklarna 6 och 7.

 

d) En sammanfattande förklaring av hur miljöhänsyn har integrerats i tillståndsgivningen och hur resultaten av samråden och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats eller på annat sätt beaktats.

d) En sammanfattande förklaring av hur miljöhänsyn har integrerats i tillståndsgivningen och hur miljörapporten och resultaten av samråden och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 har införlivats eller på annat sätt beaktats.

För projekt som antas ha betydande negativ gränsöverskridande påverkan ska den ansvariga myndigheten ange om den inte har beaktat synpunkter som den utsatta medlemsstaten lämnat under de samråd som hållits i enlighet med artikel 7.

För projekt som antas ha betydande negativ gränsöverskridande påverkan ska den ansvariga myndigheten ange om den inte har beaktat synpunkter som den utsatta medlemsstaten lämnat under de samråd som hållits i enlighet med artikel 7.

2. Om den ansvariga myndigheten, baserat på de samråd som hållits och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, kommer fram till att ett projekt kommer att få betydande negativ miljöpåverkan ska den ansvariga myndigheten, så snart som möjligt och i nära samarbete med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta ställning till om den miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses över och projektet ändras för att undvika eller minska dessa negativa effekter och om det behövs ytterligare avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder.

2. Om den ansvariga myndigheten, baserat på de samråd som hållits och de uppgifter som inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7, kommer fram till att ett projekt kommer att få betydande negativ miljöpåverkan ska den ansvariga myndigheten, så snart som möjligt och efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och med exploatören, ta ställning till om huruvida tillstånd inte bör beviljas för projektet eller om den miljörapport som avses i artikel 5.1 bör ses över och projektet ändras för att undvika eller minska dessa negativa effekter och om det behövs ytterligare avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder enligt relevant lagstiftning. Vid en eventuell översyn av miljörapporten måste det dock säkerställas att allmänheten får information i enlighet med artikel 6.2.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet enligt relevant lagstifning innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan under uppbyggnads-, förvaltnings- och rivningsfaserna samt efter stängning, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda negativa effekter.

Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är.

Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara förenliga med kraven i annan unionslagstiftning och ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är. Den ansvariga myndigheten ska underrättas om resultaten av kontrollen och dessa ska offentliggöras i ett lättillgängligt format.

Befintliga kontrollförfaranden som följer av annan unionslagstiftning kan användas i tillämpliga fall.

Kontrollförfaranden, inbegripet de som följer av annan unionslagstiftning eller nationell lagstiftning, kan användas i tillämpliga fall.

 

Om kontrollen visar att avhjälpnings- eller kompensationsåtgärderna inte är tillräckliga eller om den visar på betydande oförutsedd negativ miljöpåverkan ska den ansvariga myndigheten besluta om korrigerande avhjälpnings- eller kompensationsåtgärder enligt relevant lagstiftning.

3. När alla nödvändiga uppgifter har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och överlämnats till den ansvariga myndigheten, däribland eventuella specifika bedömningar som krävs enligt annan unionslagstiftning, och de samråd som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, ska den behöriga myndigheten färdigställa sin miljökonsekvensbedömning av projektet inom tre månader.

3. När alla nödvändiga uppgifter har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 och överlämnats till den ansvariga myndigheten, däribland eventuella specifika bedömningar som krävs enligt annan unionslagstiftning, och de samråd som avses i artiklarna 6 och 7 har avslutats, ska den ansvariga myndigheten färdigställa sin miljökonsekvensbedömning av projektet inom en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar.

Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten undantagsvis förlänga tidsfristen ytterligare en gång med en av medlemsstaten fastställd period på högst 90 dagar; i så fall ska den ansvariga myndigheten skriftligen informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga myndigheten kontrollera att informationen i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är uppdaterad, särskilt ifråga om planerade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt avhjälpa eventuella betydande negativa effekter.

4. Innan beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan fattas, ska den ansvariga myndigheten kontrollera att informationen i den miljörapport som avses i artikel 5.1 är uppdaterad.

 

__________

* EUT L 312, 22.11.2008, s. 3.

Ändringsförslag  69

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led a

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 9 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan har fattats, ska den eller de ansvariga myndigheterna informera allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 om detta enligt gällande förfaranden och låta allmänheten få tillgång till följande:

1. När ett beslut om att bevilja eller avslå en tillståndsansökan eller ett annat beslut för att uppfylla kraven i detta direktiv har fattats, ska den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna utan dröjsmål informera allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 om detta enligt nationella förfaranden, senast inom 10 arbetsdagar. Den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna ska låta allmänheten och de myndigheter som avses i artikel 6.1 få tillgång till beslutet i enlighet med direktiv 2003/4/EG.

a) Information om innehållet i beslutet och varje villkor som är knutet till detta.

 

b) Information om de huvudsakliga skäl och överväganden som beslutet grundar sig på, och även om förfarandet för allmänhetens deltagande, efter att ha granskat miljörapporten och den berörda allmänhetens kommentarer och synpunkter.

 

c) En beskrivning av de huvudsakliga åtgärderna för att undvika, minska och om möjligt motverka betydande negativa effekter.

 

d) I förekommande fall en beskrivning av de kontrollåtgärder som avses i artikel 8.2.”

 

Ändringsförslag  70

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna kan även besluta att offentliggöra den information som avses i punkt 1 när den ansvariga myndigheten färdigställer sin miljökonsekvensbedömning av projektet.

3. Medlemsstaterna ska även offentliggöra den information som avses i punkt 1 när den ansvariga myndigheten färdigställer sin miljökonsekvensbedömning av projektet, innan det fattas beslut om huruvida tillstånd ska beviljas eller inte.

Ändringsförslag  71

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led ba (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 9 – punkterna 3a och 3b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

 

 

(ba) Följande punkter ska läggas till:

 

”3a. Allmänheten får inleda en rättslig prövning och ansöka om förbudsföreläggande mot tillståndsbeslutet genom att inleda rättsliga förfaranden inom tre månader efter vederbörligt offentliggörande av den ansvariga myndighetens formella beslut.

 

3b. Den ansvariga myndigheten eller de ansvariga myndigheterna ska se till att projekt som beviljats tillstånd inte inleds förrän fristen för rättslig prövning har löpt ut.”

Ändringsförslag  72

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 10 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Artikel 10.1 ska ersättas med följande:

 

 

”Bestämmelserna i detta direktiv ska inte påverka de ansvariga myndigheternas skyldighet att iaktta de begränsningar som åläggs genom nationella lagar och andra författningar samt tillämplig rättspraxis om affärs- och industrihemligheter, inklusive immateriella rättigheter, och om hänsynstagande till allmänna intressen, förutsatt att de uppfyller kraven i direktiv 2003/4/EG.”

Motivering

Bestämmelserna i detta direktiv om tillgång till information när miljökonsekvensbedömningen utförs bör samordnas med bestämmelserna i direktiv 2003/4/CE om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocessen och tillgång till rättslig prövning på miljöområdet.

Ändringsförslag  73

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 10a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Följande artikel ska läggas till:

 

”Artikel 10a

 

Medlemsstaterna ska fastställa regler om de sanktioner som ska tillämpas vid överträdelser av de nationella bestämmelser som antas i enlighet med detta direktiv och ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. De sanktioner som föreskrivs måste vara effektiva, proportionella och avskräckande.”

Motivering

Erfarenheten har visat att medlemsstaternas lagstiftning bör omfatta regler om avskräckande och effektiva sanktioner vid överträdelser av de nationella bestämmelserna, särskilt när det gäller intressekonflikter eller korruption, för att man ska kunna garantera en harmoniserad och effektiv tillämpning av direktivet.

Ändringsförslag  74

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9c (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 11 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9c) Artikel 11.2 ska ersättas med följande:

 

”2. Medlemsstaterna ska fastställa i vilket skede beslut, handlingar eller underlåtenhet kan prövas och tillhandahålla en möjlighet för prövning av den materiella och formella giltigheten av ett beslut, en handling eller en underlåtenhet i enlighet med punkt 1, inbegripet användning av interimistiska åtgärder för att se till att projektet inte påbörjas innan prövningsförfarandet är avslutat.”

Ändringsförslag  75

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9d (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 11 – punkt 4 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9d) Artikel 11.4 andra stycket ska ersättas med följande:

 

Sådana förfaranden ska vara adekvata och effektiva, ge möjlighet att begära ett interimistiskt föreläggande samt vara rättvisa, snabba och inte oöverkomligt kostsamma.”

Ändringsförslag  76

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 12 b – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. När så anses vara lämpligt med tanke på korrekta miljökonsekvensbedömningar och de särskilda förutsättningarna inom vissa ekonomiska sektorer, ska kommissionen tillsammans med medlemsstaterna och den berörda sektorn utarbeta sektorspecifika riktlinjer och kriterier som ska följas för att förenkla och underlätta standardiseringen av miljökonsekvensbedömningar.

Ändringsförslag  77

Förslag till direktiv

Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska senast den [DATUM] sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med ett dokument som visar förhållandet mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.

1. Medlemsstaterna ska se till att de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv har trätt i kraft senast den ...+. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser tillsammans med ett dokument som visar förhållandet mellan dessa bestämmelser och detta direktiv.

 

[3]+ OJ: please insert date: 24 months from the entry into force of this Directive.

Motivering

Eftersom bestämmelserna i detta direktiv är komplicerade bör en lämplig övergångsperiod på två år föreskrivas.

Ändringsförslag  78

Förslag till direktiv

Artikel 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Projekt där tillståndsansökan har lämnats före det datum som avses i artikel 2.1 första stycket och där miljökonsekvensbedömningen inte har slutförts före detta datum ska omfattas av kraven i artiklarna 3–11 i direktiv 2011/92/EU i deras lydelse enligt detta direktiv.

Projekt där tillståndsansökan har lämnats före det datum som avses i artikel 2.1 första stycket och där miljökonsekvensbedömningen inte har slutförts före detta datum ska avgöras inom 8 månader efter antagandet av det ändrade direktivet.

Ändringsförslag  79

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1 (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga I

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Bilaga I ska ändras på följande sätt:

 

(a) Titeln ska ersättas med följande:

 

”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.1 (PROJEKT SOM OMFATTAS AV OBLIGATORISK MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)”

 

(b) Följande punkt ska införas:

 

”4a. Gruvdrift i dagbrott och liknande öppna utvinningsindustrier.”

 

(c) Punkt 7 a ska ersättas med följande:

 

a) Anläggning av järnvägslinjer för fjärrtrafik samt flygplatser.”

 

(d) Följande ska införas i punkt 7:

 

”aa) Fastställande av inflygnings- och startleder på flygplatser för att ansluta till flygnätet.”

 

(e) Följande punkter ska införas som 14a och 14b:

 

”14a. Prospektering, bedömning och utvinning av råolja och/eller jordgas som uppfångats i lager av skiffergas eller i andra sedimentära klippformationer med samma eller mindre genomtränglighet och porositet, oavsett de kvantiteter som utvinns.

 

14b. Prospektering och utvinning av naturgas från kolbäddar, oavsett de kvantiteter som utvinns.”

 

(f) Punkt 19 ska ersättas med följande:

 

”19. Stenbrott och gruvdrift i dagbrott där verksamhetsområdet är mer än 25 hektar, anläggningar för guldutvinning genom cyanidlakning eller torvutvinning med ett verksamhetsområde över 150 hektar.

 

(g) Punkt 20 ska ersättas med följande:

 

20. Anläggning, ändring och/eller utbyggnad av elledningar (luftledningar, underjordiska eller blandade ledningar) och/eller förstärkning av befintliga ledningar, med en spänning på 220 kV eller mer och en längd över 15 km, och uppförande och/eller ombyggnad av tillhörande stationer (transformatorstationer, stationer för omvandling av strömtyp eller övergång till eller från automatisk underjordisk).”

(h) Följande punkt ska läggas till som 24a:

 

”24a. Temaparker och golfbanor anlagda i områden med vattenbrist, hög risk för ökenutbredning eller torka.”

Ändringsförslag  80

Förslag till direktiv

Bilaga – led -1a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga II

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1a) Bilaga II ska ändras på följande sätt:

 

(a) Titeln ska ersättas med följande:

 

”PROJEKT SOM AVSES I ARTIKEL 4.2 (PROJEKT SOM OMFATTAS AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING EFTER MEDLEMSSTATERNAS SKÖN)”

 

(b) Följande ska införas i punkt 1:

 

fa) Fiske som avser vild fisk.”

 

(c) I punkt 2 ska led c ersättas med följande:

 

”c) Forskning och prospektering som avser mineraler och utvinning av mineraler genom muddring till havs eller i vattendrag.”

 

(d) Punkt 10 d ska utgå.

 

(e) Följande ska införas i punkt 13:

 

”aa) All rivning av projekt som förtecknas i bilaga I eller i denna bilaga och som kan ha betydande negativa effekter på miljön.”

Ändringsförslag  81

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga II.A

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.3

BILAGA II.A – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 4.3 (SAMMANFATTANDE UPPGIFTER SOM EXPLOATÖREN LÄMNAR OM DE PROJEKT SOM FÖRTECKNAS I BILAGA II)

1. En beskrivning av projektet, däribland särskilt

1. En beskrivning av projektet, däribland

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, under uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under yta respektive jord, under uppbyggnads-, drift- och rivningsfaserna,

b) en beskrivning av projektets lokalisering, i synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten.

b) en beskrivning av projektets lokalisering, i synnerhet vad beträffar miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten.

2. En beskrivning av sådan betydande miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till.

2. En beskrivning av sådan betydande miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till.

3. En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av

3. En beskrivning av projektets troliga, mer betydande miljöpåverkan, däribland risker för den berörda befolkningens hälsa samt konsekvenserna för landskapet och kulturarvet till följd av

a) förväntade restprodukter och utsläpp samt alstrande av avfall,

a) förväntade restprodukter och utsläpp samt i förekommande fall alstrande av avfall,

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald (inklusive hydromorfologiska förändringar).

4. En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga eller minska betydande negativ miljöpåverkan.”

4. En beskrivning av planerade åtgärder för att undvika, förebygga eller minska betydande negativ miljöpåverkan, särskilt när den anses vara oåterkallelig.

Ändringsförslag  82

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA III – URVALSKRITERIER SOM AVSES I ARTIKEL 4.4

BILAGA III – URVALSKRITERIER SOM AVSES I ARTIKEL 4.4 (KRITERIER FÖR ATT FASTSTÄLLA OM PROJEKTEN FÖRTECKNADE I BILAGA II BÖR OMFATTAS AV MILJÖKONSEKVENSBEDÖMNING)

1. PROJEKTENS KARAKTERISTISKA EGENSKAPER

1. PROJEKTENS KARAKTERISTISKA EGENSKAPER

Projektets karakteristiska egenskaper måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

Projektets karakteristiska egenskaper måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

a) projektets omfattning, i tillämpliga fall även under jord,

a) projektets omfattning, i tillämpliga fall även under jord,

b) förening med andra projekt och verksamheter,

 

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar,

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, underliggande jordlager, vatten och biologisk mångfald (inklusive hydromorfologiska förändringar),

d) alstrande av avfall,

d) alstrande av avfall,

e) föroreningar och störningar,

e) föroreningar och störningar (utsläpp av förorenande ämnen, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning) samt deras potentiella hälsopåverkan,

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt när det gäller hydromorfologiska förändringar, ämnen, eller använda tekniker eller levande organismer, för specifika förhållanden ovan eller under jord eller i samband med alternativ användning, samt sannolikheten för olyckor eller katastrofer och projektets känslighet för dessa risker,

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt när det gäller hydromorfologiska förändringar, ämnen, eller använda tekniker eller levande organismer, för specifika förhållanden ovan eller under jord eller i samband med alternativ användning, platsens geologiska särdrag samt projektets känslighet för olycks- eller katastrofrisker som rimligen kan betraktas som karakteristiska för projektets natur,

g) projektets påverkan på klimatförändringen (när det gäller utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk), projektets bidrag till ökad återhämtningsförmåga och klimatförändringens påverkan på projektet (t.ex. om projektet är förenligt med ett klimat i förändring),

g) projektets påverkan på klimatet (när det gäller utsläpp av sannolika växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk), projektets bidrag till ökad återhämtningsförmåga och klimatförändringens påverkan på projektet (t.ex. om projektet är förenligt med ett klimat i förändring),

h) projektets påverkan på miljön, framförallt på mark (växande bebyggelseområden – markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering och hårdgörning), vatten (kvantitet och kvalitet), luft och biologisk mångfald (populationskvalitet och populationskvantitet samt förstörelse och fragmentering av ekosystem),

h) projektets påverkan på miljön, framförallt på mark (växande bebyggelseområden – markexploatering, förlust av jord- och skogsbruksmark), jord (organisk substans, erosion, kompaktering och hårdgörning), underliggande jordlager, vatten (kvantitet och kvalitet), luft (utsläpp av luftförorenande ämnen och luftens kvalitet) och biologisk mångfald (populationskvalitet och populationskvantitet samt förstörelse och fragmentering av ekosystem),

i) risker för människors hälsa (t.ex. på grund av vatten- eller luftföroreningar),

i) risker för människors hälsa (t.ex. på grund av vatten- eller luftföroreningar eller buller),

j) projektets påverkan på kulturarv och landskap.

j) projektets påverkan på kulturarv och landskap.

2. PROJEKTENS LOKALISERING

2. PROJEKTENS LOKALISERING

Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

Miljöns känslighet i de geografiska områden som antas bli påverkade av projekten måste beaktas, i synnerhet vad beträffar

a) befintlig och planerad markanvändning, inklusive markexploatering och fragmentering,

a) befintlig och planerad markanvändning, inklusive markexploatering och fragmentering,

b) naturresursernas relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området (inklusive jord, mark, vatten och biologisk mångfald),

b) naturresursernas relativa förekomst, tillgänglighet, kvalitet och förnyelseförmåga i området (inklusive jord, mark, vatten och biologisk mångfald),

c) den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet på

c) den naturliga miljöns tålighet, med särskild uppmärksamhet på

i) våtmarker, strandområden, flodmynningar,

i) våtmarker, strandområden, flodmynningar,

ii) kustområden,

ii) kustområden,

iii) bergs- och skogsområden,

iii) bergs- och skogsområden,

 

iiia) områden med betydande risk för översvämningar,

iv) naturreservat och parker, permanent betesmark, jordbruksområden med högt naturvärde,

iv) naturreservat och parker, permanent betesmark och betesmark med stort miljövärde, jordbruksområden med högt naturvärde,

v) områden som är klassificerade eller skyddade enligt medlemsstaternas lagstiftning, Natura 2000-områden som har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG samt områden som är skyddade genom internationella konventioner,

v) områden som är klassificerade, skyddade eller omfattas av en begränsning enligt nationell eller regional lagstiftning, Natura 2000-områden som har fastställts av medlemsstaterna i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG och rådets direktiv 92/43/EEG samt områden som är skyddade genom internationella konventioner som medlemsstaterna har ratificerat,

vi) områden där de miljökvalitetsnormer som fastställts i unionslagstiftningen och som är relevanta för projektet redan inte uppfylls eller sannolikt inte kommer att uppfyllas,

vi) områden där de miljökvalitetsnormer som fastställts i unionslagstiftningen och som är relevanta för projektet redan inte uppfylls eller sannolikt inte kommer att uppfyllas,

vii) tätbefolkade områden,

vii) tätbefolkade områden,

 

(viia) områden där särskilt känsliga eller utsatta grupper är bosatta (medräknat sjukhus, skolor, ålderdomshem),

viii) historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden och platser.

viii) historiskt, kulturellt eller arkeologiskt betydelsefulla markområden och platser.

 

viiia) seismiska områden eller områden som löper hög risk att drabbas av naturkatastrofer.

 

När medlemsstaterna fastställer relevanta gränsvärden för de områden som avses i punkterna i–viiia bör de särskilt beakta det miljömässiga värdet, den relativa tillgången till och den genomsnittliga storleken på sådana områden i ett nationellt perspektiv.

3. DE POTENTIELLA EFFEKTERNAS KARAKTERISTISKA EGENSKAPER

3. DE POTENTIELLA EFFEKTERNAS KARAKTERISTISKA EGENSKAPER

Projektens potentiella betydande påverkan måste beaktas i förhållande till de kriterier som fastställs i punkterna 1 och 2 ovan, och i synnerhet vad beträffar

Projektens potentiella betydande påverkan måste beaktas i förhållande till de kriterier som fastställs i punkterna 1 och 2 ovan, och i synnerhet vad beträffar

a) effekternas storleksordning och rumsliga utbredning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek),

a) effekternas storleksordning och rumsliga utbredning (geografiskt område och den berörda befolkningens storlek),

b) effekternas karaktär,

b) effekternas karaktär,

c) effekternas gränsöverskridande karaktär,

c) effekternas gränsöverskridande karaktär,

d) effekternas intensitet och komplexitet,

d) effekternas intensitet och komplexitet,

e) effekternas sannolikhet,

e) effekternas sannolikhet,

f) effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet,

f) effekternas varaktighet, vanlighet och reversibilitet,

g) effekternas uppkomsttakt,

g) effekternas uppkomsttakt,

h) effekternas kumulering med effekterna av andra projekt (i synnerhet med befintliga och/eller godkända projekt) av samma eller andra exploatörer,

h) effekternas kumulering med effekterna av andra projekt (i synnerhet med befintliga och/eller godkända projekt) av samma eller andra exploatörer, i den utsträckning de är belägna i det geografiska område som sannolikt kommer att påverkas och som ännu inte byggts ut eller är i drift, och utan att det ska vara nödvändigt att beakta annan information än befintlig eller offentligt tillgänglig information om dessa projekt,

i) de miljöaspekter som antas utsättas för betydande effekter,

i) de miljöaspekter som antas utsättas för betydande effekter,

k) information och iakttagelser om miljöeffekter som framkommit vid bedömningar som gjorts enligt annan EU-lagstiftning,

k) information och iakttagelser om miljöeffekter och potentiella effekter som framkommit vid bedömningar som gjorts enligt annan EU-lagstiftning,

l) möjligheten att minska effekterna på ett effektivt sätt.

l) möjligheten att undvika, förebygga eller minska effekterna på ett effektivt sätt.

 

3a. HANDLEDNINGAR MED SEKTORSPECIFIKA KRITERIER

 

Handledningar med kriterier för att bedöma miljökonsekvenserna ska utarbetas för de olika ekonomiska verksamhetsområdena om kommissionen och medlemsstaterna finner det lämpligt. Syftet är att förenkla förfarandena, öka miljökonsekvensbedömningarnas rättssäkerhet och undvika att olika ansvariga myndigheter tillämpar olika metoder vid genomförandet.

 

Miljökonsekvensbedömningar av historiska arv, kulturarv och landskap ska genomföras enligt kriterier som sammanställs i en handledning där man anger de faktorer som ska beaktas.

Ändringsförslag  83

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga IV

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 5.1

BILAGA IV – UPPGIFTER SOM AVSES I ARTIKEL 5.1 (UPPGIFTER SOM EXPLOATÖREN SKA LÄMNA I MILJÖRAPPORTEN)

1. En beskrivning av projektet, däribland särskilt

1. En beskrivning av projektet, däribland särskilt

 

(-a) en beskrivning av projektets lokalisering,

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten och mark under uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten och mark under uppbyggnads-, drift- och, i förekommande fall, rivningsfaserna,

 

aa) en beskrivning av energikostnaderna, kostnaderna för återvinning av avfall från rivningen och förbrukningen av ytterligare naturresurser när ett rivningsprojekt genomförs,

b) en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald) som används,

b) en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald) som används,

c) en uppskattning av typ och mängd av förväntade restprodukter och utsläpp (vatten-, luft- och markföroreningar (ovan och under jord), buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, m.m.) som uppkommer när verksamheten pågår.

c) en uppskattning av typ och mängd av förväntade restprodukter och utsläpp (vatten-, luft- och markföroreningar (ovan och under jord), buller, vibrationer, ljus, värme, strålning, m.m.) som uppkommer när verksamheten pågår.

2. En beskrivning av aspekter som rör teknik, lokalisering m.m. hos de alternativ som beaktats (t.ex. i fråga om projektets utformning, teknisk kapacitet, storlek och omfattning), inklusive angivelse av det alternativ som har minst miljöpåverkan, samt angivelse av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts, bland annat med hänsyn till miljöpåverkan.

2. En beskrivning av aspekter som rör teknik, lokalisering m.m. hos de rimliga alternativ som exploatören övervägt (t.ex. i fråga om projektets utformning, teknisk kapacitet, storlek och omfattning), som är relevanta för det föreslagna projektet och dess specifika egenskaper och som möjliggör en komparativ bedömning av alternativens hållbarhet mot bakgrund av deras betydande miljöpåverkan, samt angivelse av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts.

3. En beskrivning av relevanta aspekter av det befintliga miljötillståndet och hur detta väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario). Denna beskrivning bör omfatta eventuella befintliga miljöproblem som är relevanta för projektet, t.ex. problem i områden som är av särskild miljömässig betydelse och utnyttjandet av naturresurser.

3. En beskrivning av relevanta aspekter av det aktuella miljötillståndet och hur detta väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), och där de naturliga eller samhälleliga avvikelserna från referensscenariot rimligtvis kan förutses. Denna beskrivning bör omfatta eventuella befintliga miljöproblem som är relevanta för projektet, t.ex. problem i områden som är av särskild miljömässig betydelse och utnyttjandet av naturresurser.

4. En beskrivning av sådan väsentlig miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till, däribland särskilt i fråga om befolkning, människors hälsa, fauna, flora, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, mark (markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering, hårdgörning) vatten (kvantitet och kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimatförändring (utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, möjligheten att begränsa dessa, effekter kopplade till anpassning, om projektet tar hänsyn till risker förenade med klimatförändringen) materiella tillgångar, kulturarv, inklusive det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet, och landskapet; denna beskrivning bör även omfatta samverkan mellan de nämnda faktorerna, samt de nämnda faktorernas utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga när det gäller katastrofrisker.

4. En beskrivning av sådan väsentlig miljöpåverkan som projektet kan antas ge upphov till, däribland särskilt i fråga om befolkning, människors hälsa, fauna, flora, biologisk mångfald, mark (markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering, hårdgörning) vatten (kvantitet och kvalitet), luft, klimatfaktorer, klimat (utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk, möjligheten att begränsa dessa, effekter kopplade till anpassning, om projektet tar hänsyn till risker förenade med klimatförändringen) materiella tillgångar (inklusive negativa effekter på fastigheters värde till följd av försämrade miljöfaktorer), kulturarv, inklusive det arkitektoniska och arkeologiska kulturarvet, och landskapet; denna beskrivning bör även omfatta samverkan mellan de nämnda faktorerna, samt de nämnda faktorernas utsatthet, känslighet och återhämtningsförmåga när det gäller katastrofrisker.

5. En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av bland annat,

5. En beskrivning av de troliga, mer betydande miljöeffekterna av bland annat,

a) projektet som helhet,

a) projektet som helhet,

b) utnyttjandet av naturresurser, bland annat mark, jord, vatten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster, där hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången till dessa resurser även i ljuset av förändrade klimatvillkor,

b) utnyttjandet av naturresurser, bland annat mark, jord, vatten, och biologisk mångfald, medräknat flora och fauna, där hänsyn i möjligaste mån tas till tillgången till dessa resurser även i ljuset av förändrade klimatvillkor,

c) utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,

c) utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,

d) risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller katastrofer),

d) risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller katastrofer) som rimligen kan anses vara karakteristiska för projekttypen,

e) effekternas kumulering med andra projekt och verksamheter,

e) effekternas kumulering med andra befintliga och/eller godkända projekt och verksamheter i den utsträckning de är belägna i det geografiska område som sannolikt kommer att påverkas och som ännu inte byggts ut eller är i drift, och utan att det ska vara nödvändigt att beakta annan information än befintlig eller offentligt tillgänglig information om dessa projekt,

f) utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk,

f) utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk,

g) teknik och ämnen som använts,

g) teknik och ämnen som använts,

h) hydromorfologiska förändringar.

h) hydromorfologiska förändringar.

Beskrivningen av betydande effekter som antas uppstå bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, gränsöverskridande, kort-, medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet. Vid beskrivningen bör hänsyn tas till de miljömål som fastställts på EU- eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för projektet.

Beskrivningen av betydande effekter som antas uppstå bör innefatta den direkta inverkan, liksom i förekommande fall varje indirekt, sekundär, kumulativ, gränsöverskridande, kort-, medel- eller långsiktig, bestående eller tillfällig, positiv eller negativ inverkan av projektet. Vid beskrivningen bör hänsyn tas till de miljömål som fastställts på unionsnivå eller medlemsstatsnivå och som är relevanta för projektet.

6. En beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma de miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.

6. En beskrivning av de metoder som använts för att i förväg bedöma de miljöeffekter som avses i punkt 5, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.

7. En beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter begränsas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.

7. En beskrivning av planerade prioriterade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt i sista hand motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter förebyggs, minskas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.

8. En bedömning av de katastrofrisker och olycksrisker som projektet kan vara känsligt för och, i förekommande fall, en beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga sådana risker, samt beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som krävs enligt direktiv 96/82/EG i ändrad lydelse).

8. En bedömning av de sannolika katastrofrisker och olycksrisker som projektet kan vara känsligt för och, i förekommande fall, en beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga sådana risker, samt beredskapsåtgärder (t.ex. de åtgärder som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/18/EU av den 4 juli 2012 om åtgärder för att förebygga och begränsa faran för allvarliga olyckshändelser där farliga ämnen ingår och krav som härrör från annan EU-lagstiftning eller internationella konventioner).

9. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående punkter.

9. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i ovanstående punkter.

10. En beskrivning av eventuella problem (tekniska brister eller bristande sakkunskap) som exploatören stött på vid sammanställningen av den information som krävs och en angivelse av de källor som använts vid beskrivningar och bedömningar, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.”

10. En beskrivning av eventuella problem (tekniska brister eller bristande sakkunskap) som exploatören stött på vid sammanställningen av den information som krävs och en angivelse av de källor som använts vid beskrivningar och bedömningar, samt en redogörelse av de huvudsakliga osäkerhetsfaktorerna och hur de påverkar beräkningarna och valet av det föredragna alternativet.”

  • [1]  EUT C 133, 9.5.2013, s. 33.
  • [2]  Ännu ej offentliggjort i EUT.
  • [3] + OJ: please insert date: one year after the entry into force of the amending Directive.

MOTIVERING

Trots att direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt (direktivet om miljökonsekvensbedömning, MKB) förefaller blygsamt är det i själva verket ”kronjuvelen” i EU:s miljöpolitik. Direktivets tillämpningsområde inbegriper omkring 200 typer av projekt alltifrån konstruktion av broar, hamnar, motorvägar och avfallsupplag till anläggningar för intensiv fjäderfä- eller grisuppfödning[1]

.

I MKB-direktivet fastställs den enkla men grundläggande principen om s.k. välgrundade beslut. Detta innebär att de ansvariga myndigheterna i medlemsstaterna är juridiskt skyldiga att hämta in den information som krävs för miljökonsekvensbedömning innan tillstånd ges för genomförande av ett offentligt eller privat projekt som sannolikt kan inverka på miljön.

Det gällande direktivet 2011/92/EU är främst inriktat på förfaranden men syftar till att garantera ekologisk hållbarhet för projekt som ingår i dess tillämpningsområde. De här projekten delas in i två kategorier: de som med hänsyn till sina specifika karakteristiska egenskaper omfattas av obligatorisk miljökonsekvensbedömning (bilaga I) och de som ska genomgå en behovsbedömning (bilaga II).

Under de 28 år som direktivet tillämpats har det varit relativt framgångsrikt med tanke på harmoniseringen av principerna om miljökonsekvensbedömning på unionsnivå, men det har bara ändrats marginellt tre gånger[2], medan det politiska, juridiska och tekniska sammanhanget har utvecklats avsevärt. Dessutom har man fastställt vissa svagheter som gett upphov till ett flertal rättsliga tvister både på nationell nivå och inför EU-domstolen. Under de senaste åren har domstolen utrett tolkningen av vissa bestämmelser och t.ex. preciserat att rivningsarbeten också ska ingå i definitionen av projekt (mål C-50/09).

För att åtgärda de svagheter som kritiserats och anpassa direktivets text till unionens nya politiska prioriteringar, t.ex. markskyddsstrategin, färdplanen för ett resurseffektivt Europa och Europa 2020-strategin, har kommissionen utarbetat föreliggande förslag till översyn av MKB-direktivet.

I enlighet med unionens prioriteringar inför direktivet aspekter som biologisk mångfald, utnyttjandet av naturresurser, klimatförändringar samt risker för naturkatastrofer och katastrofer till följd av mänsklig verksamhet bland de faktorer som ska beaktas när man bedömer ett projekts miljökonsekvenser. Vidare anges det i förslaget att projekten bör fastställas med beaktande av deras förening med andra projekt eller verksamheter för att man ska kunna undvika den skadliga praxis som går ut på att dela upp arbetena i flera enheter för att minska deras miljökonsekvenser.

När det gäller förfarandet med behovsbedömning syftar förslaget till att garantera att endast sådana projekt som har en betydande miljöpåverkan ska omfattas av miljökonsekvensbedömning, mot bakgrund av specifik information som exploatören ska lämna till den ansvariga myndigheten (bilaga II.A). Vidare föreslår kommissionen att förteckningen över de urvalskriterier som beslutet om behovsbedömning baseras på ska utökas, och att tidsfristen för beslut ska fastställas till tre månader (och kunna förlängas med ytterligare tre månader).

När det gäller informationens kvalitet föreslår kommissionen att de ansvariga myndigheterna i samråd med exploatören ska fastställa hur omfattande och detaljerad den information som lämnas i miljörapporten ska vara (avgränsning av tillämpningsområdet eller behovsbedömning). Dessutom införs obligatorisk bedömning av skäliga och relevanta alternativ till ett projekt, inklusive en skyldighet att utföra efterhandskontroller om ett projekt har betydande negativ miljöpåverkan.

I syfte att införa klara tidsramar för alla olika etapper av miljökonsekvensbedömningen föreslår kommissionen en administrativ förenkling som går ut på att fastställa minimi- och maximitiderna för offentliga samråd och slutliga beslut samt ett slags gemensam kontaktpunkt för miljökonsekvensbedömningar i medlemsstaterna, i syfte att samordna förfarandena med eventuella miljökonsekvensbedömningar som görs för att uppfylla annan lagstiftning, t.ex. direktivet om industriutsläpp, ramdirektivet om vatten eller livsmiljödirektivet.

Föredraganden är övertygad om nödvändigheten att tillämpa en verkligt hållbar utvecklingsmodell i hela unionen och ansluter sig därför helt och fullt till kommissionens förslag. Ändringsförslagen syftar således främst till att stärka förslaget genom att inlemma vissa aspekter för att göra det ännu kraftfullare och effektivare, lättare att införliva i den nationella lagstiftningen samt ändamålsenligare när det gäller att uppnå miljöskyddsmålen. De viktigaste punkter som ändringsförslagen hänför sig till sammanfattas nedan.

Allmänhetens deltagande

I enlighet med Århuskonventionen är syftet att stärka den berörda allmänhetens roll i alla etapper av förfarandet. Goda styrelseformer förutsätter dialoger mellan alla berörda aktörer och ett tydligt och insynsvänligt förfarande som hjälper allmänheten att i tid bli medveten om att ett viktigt projekt eventuellt ska genomföras. Detta kan utgöra ett stöd för besluten och minskar kostnaderna för och antalet rättsliga tvister som förekommer kontinuerligt i de medlemsstater där det inte finns något verkligt samförstånd kring ett projekt.

Intressekonflikter

Trovärdigheten för hela MKB-förfarandet äventyras om det inte finns tydligt fastställda bestämmelser för att utesluta allvarliga intressekonflikter. Trots att det görs formell åtskillnad mellan ansvarig myndighet och exploatör, särskilt om den senare är ett offentligt organ, har föredraganden själv kunnat konstatera att man i vissa fall ofta blandar ihop de två aktörernas roll, vilket medför att domarnas objektivitet äventyras. Därför måste det säkerställas att den ansvariga myndigheten är absolut oberoende av exploatören.

Korrigerande åtgärder

Föredraganden ansluter sig fullständigt till kommissionens förslag om efterhandskontroller av projekt som har betydande negativ miljöpåverkan, men framhåller att det är absolut nödvändigt att detta förslag kompletteras med en skyldighet att vidta lämpliga korrigerande åtgärder om kontrollen visar att avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna för ett godkänt projekt inte är effektiva.

Utarbetande och kontroll av miljörapporter

Föredraganden anser att det framför allt är avgörande att miljörapporterna garanterat kontrolleras av fullständigt oberoende experter som har lämplig teknisk kompetens på miljöområdet. När det gäller kommissionens förslag till system med ackrediterade experter tillstyrker föredraganden visserligen målet att trygga kontrollernas kvalitet, men framhåller ändå att ett sådant system skulle vara mycket svårt att tillämpa för medlemsstaterna. Därför föreslår han att det ska strykas.

Skiffergas

Enligt föredraganden måste s.k. okonventionella kolväten tas med i bilaga I till direktivet, mot bakgrund av försiktighetsprincipen och Europaparlamentets uppmaning i resolutionen av den 21 november 2012 om miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja, så att sådana prospekterings- och utvinningsprojekt systematiskt omfattas av miljökonsekvensbedömning. De produktionstak som fastställs i det nuvarande direktivet tar i själva verket inte hänsyn till de dagliga produktionsnivåerna av skiffergas och skifferolja, vilket innebär att relaterade projekt inte omfattas av obligatorisk miljökonsekvensbedömning.

* * *

Att skapa en verkligt miljövänlig ekonomi innebär även att man garanterar hållbarheten för de projekt som ska genomföras i Europa och att man planerar och genomför dem med hänsyn till hur de inverkar på resurser, klimatförändringar och förlusten av biologisk mångfald, särskilt när det är fråga om stora infrastrukturprojekt.

För att det nya MKB-direktivet ska kunna antas så snart som möjligt bör man gå från ord till handling och förse EU med ett operativt styrmedel som är av grundläggande betydelse när det gäller att anta de globala utmaningarna under 2000-talet.

* * *

Föredraganden har uppskattat de många förslag som skuggföredragandena och kollegerna i Europaparlamentet lämnat. Föredraganden och hans personal har mottagit synpunkter från AK Europa, WKÖ, Justice and Environment, BusinessEurope, UEPC, EWEA, EDF, Edison, OGP, Eurelectric och NEEIP samt vid ett antal tillfällen träffat företrädare för Litauens och Nederländernas regering, föredragandena från Regionkommittén och Ekonomiska och sociala kommittén, företrädare för organisationer såsom Friends of the Earth Europe, Confindustria, ENEL, MEDEF, Birdlife International, EPF, Eurochambres, IMA-Europe och Terna. Föredraganden vill rikta ett särskilt tack till advokat Matteo Ceruti, dr Stefano Lenzi från WWF och dr Marko Stevanin. Föredraganden är ensam ansvarig för de förslag som han valt att ta med i sitt förslag till betänkande.

  • [1]  Enligt kommissionens konsekvensbedömning förekommer det årligen mellan 15 000 och 26 000 miljökonsekvensbedömningar, mellan 27 000 och 33 800 behovsbedömningar och mellan 1 370 och 3 380 positiva behovsbedömningsresultat.
  • [2]  Det ursprungliga direktivet 85/337/EEG har ändrats genom direktiv 97/11/EG, 2003/35/EG och 2009/31/EG samt kodifierats genom direktiv 2011/92/EU.

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (18.6.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Föredragande: Joseph Cuschieri

KORTFATTAD MOTIVERING

Kommissionens förslag

Enligt direktiv 2011/92/EU (MKB-direktivet) krävs en miljökonsekvensbedömning av projekt som antas ha en betydande inverkan på miljön, innan tillstånd ges.

Även om direktivet ändrats flera gånger sedan det antogs 1985 har det inte ändrats i tillräcklig utsträckning för att återspegla pågående förändringar i politiskt, rättsligt och tekniskt hänseende. Under de senaste 25 åren har EU blivit större, de miljöproblem som ska hanteras har blivit mer omfattande och allvarliga, och antalet stora infrastrukturprojekt på EU-nivå har också ökat (t.ex. gränsöverskridande projekt på energi- eller transportområdet). För att svara på dessa förändringar tillför förslaget om ändring av direktivet nya viktiga uppdateringar till den rättsliga ramen genom att ta itu med brister i behovsbedömningen, miljökonsekvensbedömningens kvalitet och analys samt risken för inkonsekvens inom bedömningsförfarandet. Sist men inte minst öppnar det upp för möjligheten att inte tillämpa direktivet på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap.

Föredragandens ståndpunkt

Föredraganden stöder de ändringar av direktivet som kommissionen föreslår, eftersom han anser att den gränsöverskridande karaktären hos miljöproblemen (t.ex. klimatförändringar och katastrofrisker) och hos vissa projekt kräver åtgärder på EU-nivå för att säkerställa lika villkor och för att ge ett ökat mervärde jämfört med enskilda nationella åtgärder. Vissa aspekter av direktivet skulle dock kunna förbättras ytterligare med hjälp av några smärre justeringar. Det rör sig bland annat om att understryka miljöbedömningsförfarandets potentiella inverkan på skyddet av det historiska arvet eller turismen och att erkänna den särskilda karaktären hos gränsöverskridande projekt, som är så viktiga för EU:s transportpolitik, i förhållande till projekt som har gränsöverskridande effekter. Endast genom att göra denna åtskillnad är det möjligt att säkerställa maximal samordning av åtgärder för att uppfylla ofta strikta tidsfrister och förväntningar hos flera offentliga och privata aktörer. Slutligen föreslår föredraganden, för att EU:s regelverk ska bli mer samstämt, vissa smärre anpassningar till lagstiftningen om riktlinjerna för de transeuropeiska transportnäten.

Dessa synpunkter återspeglas i följande ändringsförslag:

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21a) Alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för att se till att projekten genomförs i enlighet med relevant unionslagstiftning samt nationella regler och förfaranden, särskilt unionens lagstiftning om miljö, klimatskydd, säkerhet, trygghet, konkurrens, statligt stöd, offentlig upphandling, folkhälsa och tillgänglighet.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 21b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(21b) För gränsöverskridande projekt bör de berörda medlemsstaterna och grannländerna vidta de åtgärder som krävs för att se till att de respektive ansvariga myndigheterna samarbetar för att gemensamt sörja för en integrerad och samstämd gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning från ett tidigt planeringsstadium, i enlighet med gällande lagstiftning om EU‑medfinansiering.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(22a) Bland målen i Århuskonventionen, som har ratificerats av EU och införlivats med EU-lagstiftningen, ingår en garanti för allmänhetens rätt att delta i beslutsfattandet i miljöfrågor. Följaktligen bör allmänhetens deltagande, även via sammanslutningar, organisationer och grupper, i synnerhet icke-statliga organisationer som främjar miljöskydd, fortsätta att främjas. De delar av direktivet som berör gränsöverskridande transportprojekt bör också förstärkas, varvid man bör utnyttja de befintliga strukturerna för utveckling av transportkorridorerna och verktygen för att kartlägga möjliga konsekvenser för miljön.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 24a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(24a) Medlemsstaterna och andra som driver projekt bör se till att bedömningar av gränsöverskridande projekt genomförs på ett effektivt sätt och att onödiga fördröjningar undviks.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ga) gränsöverskridande sträcka: sträcka som säkerställer kontinuiteten hos ett projekt av gemensamt intresse mellan de mest närliggande knutpunkterna på vardera sidan gränsen av två medlemsstater eller mellan en medlemsstat och ett grannland.

Motivering

För att anpassa direktivet till Esbokonventionen och den nya förordningen om de transeuropeiska transportnäten måste ordalydelsen och definitionerna vara desamma.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.

”3. Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret, civil beredskap eller skydd av det historiska arvet som klassificerats av de ansvariga myndigheterna i medlemsstaten om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.

Motivering

Det historiska arvet är en viktig del av den kollektiva identiteten, och därför bör de projekt som syftar till att skydda det få vara undantagna från tillämpningen av detta direktiv.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 2 – punkt 3 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning ska projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning.

”3. Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt, inbegripet projekt med gränsöverskridande effekter, både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning ska projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller alla kraven i tillämplig unionslagstiftning.

Motivering

I TEN-T-projekten omfattar de stora transportkorridorerna viktiga gränsöverskridande projekt för vilka en omfattande miljökonsekvensbedömning måste genomföras med noggrant uppfyllande av alla krav i den befintliga EU-lagstiftningen.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) mark, jord, vatten, luft och klimatförändring,

b) mark, jord, vatten och luft,

Motivering

(Se ändringsförslag till artikel 3ea (ny).)

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 3 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) materiella tillgångar, kulturarv och landskap,

c) materiella tillgångar, kulturarv och historiskt arv och landskap,

Motivering

(Se ändringsförslag till artikel 1.3.)

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 3 – led eb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

eb) turism, när turistverksamhet har betydande inverkan på den lokala och regionala ekonomin,

Motivering

Genomförandet av vissa projekt kan ha en negativ inverkan på turistverksamheten, vilket i sin tur kan ha en skadlig inverkan på medlemsstaternas ekonomi, särskilt i fall där ekonomin i en medlemsstat till stor del är avhängig av turismen.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II ge information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A.

”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II, efter en bedömning från fall till fall med tillämpning av artikel 4.2, ge information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1 – led e

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

e) de miljöförhållanden som avses i artikel 3 och som antas utsättas för betydande påverkan,

e) de förhållanden som avses i artikel 3 och som antas utsättas för betydande påverkan,

Motivering

Omfattningen av och detaljnivån hos informationen i miljörapporten bör inte begränsas till enbart miljöförhållanden.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Följande artikel ska läggas till som artikel 5a:

 

För gränsöverskridande projekt ska de berörda medlemsstaterna och grannländerna vidta de åtgärder som krävs för att se till att de respektive ansvariga myndigheterna samarbetar för att gemensamt sörja för en integrerad och samstämd gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning från ett tidigt planeringsstadium, i enlighet med gällande lagstiftning om EU‑medfinansiering.

 

Vid projekt inom det transeuropeiska transportnätet ska eventuella konsekvenser för Natura 2000-nätverket kartläggas med hjälp av TENtec-systemet, kommissionens programvara Natura 2000 och andra möjliga alternativ.

Motivering

När det gäller transportinfrastrukturprojekt bör IT-verktygen inom TEN-T och Natura 2000 utnyttjas tillsammans så att eventuella problem kan förebyggas i god tid.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 7

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 7 – punkt 5a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. När det gäller gränsöverskridande projekt av gemensamt intresse på transportområdet inom någon av de korridorer som anges i bilaga I till förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa ska medlemsstaterna vara involverade i det offentliga samrådsarbetet. Samordnaren ska se till att projekteringen av nya infrastrukturer sker i ett omfattande offentligt samråd mellan alla berörda parter och med det civila samhället. Samordnaren ska alltid kunna föreslå lösningar för hur planen för korridoren ska utvecklas och genomföras på ett samordnat sätt.

Motivering

Man bör kunna utnyttja samordnarna för korridorerna i det transeuropeiska transportnätet vid det offentliga samrådsarbetet för att i god tid kartlägga eventuella problem som kan uppkomma, med tanke på de extra svårigheter som gränsöverskridande projekt medför.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska beaktas vid tillståndsgivningen. Beslutet att bevilja tillstånd ska därför innehålla följande uppgifter:

1. Resultaten av samråden och de uppgifter som har inhämtats enligt artiklarna 5, 6 och 7 ska tas i vederbörligt beaktande vid tillståndsgivningen. Beslutet att bevilja tillstånd ska därför innehålla följande uppgifter:

Motivering

I artikel 6.8 i Århuskonventionen ställs krav på att ”vederbörlig hänsyn” tas till resultatet av allmänhetens deltagande: Det mindre tvingande kravet i föreliggande direktiv på ansvarig myndighet att vid beslutsfattandet ”beakta” samrådet med allmänheten är därför inte förenligt med kraven i Århuskonventionen.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 1 – stycke 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) En sammanfattning av mottagna synpunkter enligt artiklarna 6 och 7.

c) En sammanfattning av de frågor som tagits upp enligt artiklarna 6 och 7.

Motivering

Leden c och d ger exploatörerna och allmänheten nödvändig information om hur slutsatserna av miljöbedömningen (som utförts av exploatören), resultaten av samråden och andra relevanta fakta har lett fram till ansvarig myndighets beslut.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan under både uppbyggnads- och driftsfaserna, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda negativa effekter och underlätta korrigerande åtgärder.

Motivering

Syftet är att säkerställa att kontrollerna täcker både uppbyggnads- och driftsfaserna, vilket är högst relevant vid genomförandet av transportprojekt.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är.

Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är. Dessa uppgifter ska lämnas till ansvarig myndighet och offentliggöras.

Motivering

Syftet är att säkerställa att kontrollerna täcker uppbyggnads- och driftsfaserna samt att uppgifterna lämnas till ansvarig myndighet och resultaten offentliggörs.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 9 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna kan även besluta att offentliggöra den information som avses i punkt 1 när den ansvariga myndigheten färdigställer sin miljökonsekvensbedömning av projektet.”

”3. Medlemsstaterna ska offentliggöra den information som avses i punkt 1 när den ansvariga myndigheten färdigställer sin miljökonsekvensbedömning av projektet.

Motivering

För överensstämmelse med artikel 9.1.

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 12a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 12b med avseende på de urvalskriterier som anges i bilaga III och den information som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 12b som avser specificering av – och inte tillägg till – de urvalskriterier som anges i bilaga III och de uppgifter som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 12b – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive].

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12a ska ges till kommissionen för en femårsperiod från och med den [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive]. Kommissionen ska framlägga en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader innan femårsperioden löper ut. Delegeringen av befogenhet ska förlängas med samma tidsperioder genom tyst medgivande utom i de fall då Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning, vilket måste ske senast tre månader innan varje period löper ut.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Bilaga – led 1

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga II – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten, luft och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.

Motivering

Luft ska också räknas bland naturresurserna.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar,

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten, luft och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar,

Motivering

Luft ska också räknas bland naturresurserna.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 1 – led i

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) risker för människors hälsa (t.ex. på grund av vatten- eller luftföroreningar),

i) risker för människors hälsa (t.ex. på grund av vatten- eller luftföroreningar, buller och vibrationer),

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Bilaga – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) effekternas karaktär,

b) effekternas karaktär, inbegripet antalet skapade arbetstillfällen,

 

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

Referensnummer

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

18.4.2013

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Joseph Cuschieri

9.4.2013

Behandling i utskott

29.5.2013

 

 

 

Antagande

18.6.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

4

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Magdi Cristiano Allam, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Joseph Cuschieri, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Gesine Meissner, Mike Nattrass, Hubert Pirker, Dominique Riquet, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Phil Bennion, Spyros Danellis, Eider Gardiazábal Rubial, Gilles Pargneaux, Alfreds Rubiks, Sabine Wils

YTTRANDE från utskottet för framställningar (27.6.2013)

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
(COM(2012)0628 – C7‑0367/2012 – 2012/0297(COD))

Föredragande: Nikolaos Chountis

KORTFATTAD MOTIVERING

Utskottet för framställningar har under åren mottagit ett mycket stort antal framställningar om brister och stora skillnader i tillämpningen av det nuvarande MKB-direktivet. Kommissionen har tagit med många av framställningarna i sina överträdelseförfaranden mot de medlemsstater som inte följt nuvarande bestämmelser. Utskottet välkomnar därför möjligheten att dra nytta av de många framställningar som tagits emot och bedömts genom att använda dem som grund i arbetet med att ta fram ett tydligare och effektivare direktiv för framtiden.

MKB-direktivet har varit avgörande för skyddet av Europas miljö i många år, men tillämpas fortfarande inte tillräckligt i alla medlemsstater och inte heller fullt ut för alla lokala projekt. Flera områden behöver stärkas, särskilt vad gäller allmänhetens delaktighet under ett projekts alla faser, ökad insyn, behovet av oberoende och objektiv rapportering, tydligare bestämmelser om skyddet av det nationella kulturarvet, en tydlig mekanism där den miljövänligaste varianten är att föredra, rättsligt skydd med suspensiv verkan samt ett tydligt förbud mot allvarliga miljöeffekter och framför allt en starkare prioritering av miljökrav.

Det är alltför ofta som mäktiga finansiella intressen är inblandade i stora infrastrukturprojekt och på ett otillbörligt sätt påverkar det politiska beslutsfattandet på lokal, regional och nationell nivå på miljöns bekostnad. I detta sammanhang är det mycket viktigt att man stärker MKB-direktivet för att garantera EU-medborgarna att deras rättigheter respekteras fullt ut och att EU kan uppfylla sina åtaganden. Detta är något som medborgarna förväntar sig i frågor som rör ökad biologisk mångfald, åtgärder mot drastiska klimatförändringar och en bättre balans mellan infrastrukturförbättringar och miljökrav. Det finns naturliga kopplingar mellan MKB-direktivet och andra direktiv, särskilt fågeldirektivet, livsmiljödirektivet och direktiven om avfallshantering. Bilagorna bör utvärderas på nytt i sin helhet med hänsyn till prioriteringarna på i synnerhet dessa områden.

Föredraganden välkomnar helhetssynen på miljökonsekvensbedömningar som i framtiden skulle omfatta andra relaterade politikområden såsom biologisk mångfald och klimatförändringar. För att öka tydligheten och förstärka direktivet föreslås dock ett antal ändringar som syftar till att säkerställa en så hög miljöskyddsnivå som möjligt.

Undantag till följd av särskild nationell lagstiftning bör strykas.

Allmänheten bör ha rätt att delta i förfarandet kring behovsbedömning och miljökonsekvensbedömningens omfattning.

Beslut om behovsbedömning och miljökonsekvensbedömningens omfattning bör kunna omprövas direkt och i rimlig tid.

Miljökonsekvenserna för hela projekt måste bedömas (och inte för delprojekt).

Det ska vara obligatoriskt för antingen exploatören eller den ansvariga myndigheten att använda sig av oberoende ackrediterade och tekniskt behöriga experter.

Kontroll ska omfatta uppbyggnads- och driftfasen och resultaten ska lämnas till den ansvariga myndigheten och offentliggöras.

Exploatören ska vidta korrigerande åtgärder, om kontroller visar på oförutsedda negativa effekter.

För en lyckad översyn av den nuvarande MKB-ordningen måste man se till att regleringen och bedömningen av miljöeffekterna och de administrativa kostnaderna för dessa ses som en investering i vår miljös framtid och i EU-medborgarnas hälsa och välbefinnande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för framställningar uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1) Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa.

(1) Direktiv 2011/92/EU har genom införandet av minimikrav medfört att principerna för miljöbedömningar av projekt har harmoniserats (när det gäller vilka projekt som bör bli föremål för bedömning, exploatörens huvudsakliga skyldigheter, bedömningens innehåll, och ansvariga myndigheters och allmänhetens deltagande), och har bidragit till att skapa en hög skyddsnivå för både miljö och människors hälsa. Medlemsstaterna får fastställa strängare regler för att skydda miljön och människors hälsa.

Ändringsförslag  2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet.

(3) Direktiv 2011/92/EU behöver ändras för att förbättra miljöbedömningsförfarandet, effektivisera förfarandets olika steg och öka samstämmigheten och synergierna med annan EU-lagstiftning och EU-politik, samt strategier och politik som utarbetats av medlemsstaterna på områden med nationell behörighet. Det yttersta syftet med ändringen av detta direktiv är att få till stånd ett bättre genomförande på medlemsstatsnivå.

 

I många fall blev de administrativa förfarandena för komplicerade och utdragna vilket orsakade förseningar och innebar ytterligare risker för skyddet av miljön. Med detta i åtanke bör förenkling och harmonisering av förfarandena vara ett av direktivets mål. Lämpligheten att skapa en gemensam kontaktpunkt bör beaktas i syfte att tillåta samordnade bedömningar eller gemensamma förfaranden när flera olika miljökonsekvensbedömningar krävs, till exempel när det gäller gränsöverskridande projekt, liksom utarbetande av mer specifika kriterier för obligatoriska bedömningar.

Ändringsförslag  3

Förslag till direktiv

Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3a) För projekt med möjliga gränsöverskridande miljökonsekvenser inrättar de berörda medlemsstaterna en gemensam paritetiskt sammansatt kontaktpunkt, som är ansvarig för förfarandets samtliga steg. För projektets slutliga tillstånd krävs samtycke från alla berörda medlemsstater.

Ändringsförslag  4

Förslag till direktiv

Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(3b) Genom det reviderade direktivet 2011/92/EU ska det även säkerställas att miljöskyddet förbättras, resurseffektiviteten ökas och en hållbar tillväxt stöds i Europa. I detta syfte är det nödvändigt att förenkla och harmonisera de planerade förfarandena.

Ändringsförslag  5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4) Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet, biologisk mångfald, klimatförändring och katastrofrisker, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet och bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt.

(4) Under de senaste tio åren har miljöfrågor, såsom resurseffektivitet och hållbarhet, skydd av biologisk mångfald, markanvändning, klimatförändring samt risker för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan, blivit en viktigare del av det politiska beslutsfattandet. Dessa frågor bör därför även utgöra en viktig del i bedömnings- och beslutsprocessen för alla offentliga eller privata projekt som kan antas ha betydande miljöpåverkan, särskilt när det gäller infrastrukturprojekt.

 

Eftersom kommissionen inte har fastställt några riktlinjer för tillämpningen av direktivet om bevarandet av det historiska arvet och kulturarvet bör kommissionen föreslå en förteckning över kriterier och riktlinjer för att direktivet ska tas i bruk på ett bättre sätt.

Ändringsförslag  6

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a) En föreskrift om att större hänsyn måste tas till miljökriterier i ett projekt kan även bli kontraproduktiv om den ökar komplexiteten hos förfarandena och om tidsfristerna för godkännande och validering i varje steg förlängs, eftersom detta kan öka kostnaderna och även i sig utgöra ett miljöhot om färdigställandet av infrastrukturprojekten tar mycket lång tid.

Ändringsförslag  7

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b) Miljöfrågorna kring infrastrukturprojekt får inte avleda uppmärksamheten från det faktum att alla projekt oundvikligen kommer att påverka miljön på något sätt och att fokus måste läggas på förhållandet mellan projektets nytta och dess miljöpåverkan.

Ändringsförslag  8

Förslag till direktiv

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör resurseffektivitet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.

(5) I meddelandet Färdplan för ett resurseffektivt Europa åtog sig kommissionen att inkludera frågor som rör hållbar resurseffektivitet i vidare mening i översynen av direktiv 2011/92/EU.

Ändringsförslag  9

Förslag till direktiv

Skäl 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(9) Klimatförändringen kommer att fortsätta att skada miljön och äventyra den ekonomiska utvecklingen. Unionens miljömässiga, sociala och ekonomiska motståndskraft bör därför ökas för att på ett effektivt sätt ta itu med klimatförändringen på hela unionens territorium. Åtgärder för att anpassa sig till och minska klimatförändringen måste föras in i många olika delar av unionslagstiftningen.

(9) Klimatförändringen kommer att fortsätta att utgöra ett miljöhot och äventyra förutsägbarheten när det gäller den ekonomiska utvecklingen. Unionens miljömässiga, sociala och ekonomiska motståndskraft bör därför ökas för att på ett effektivt sätt ta itu med klimatförändringen på hela unionens territorium. Åtgärder för att anpassa sig till och minska klimatförändringen måste redan nu föras in i många olika delar av unionslagstiftningen.

Ändringsförslag  10

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet i vissa fall.

(13) Erfarenheten har visat att efterlevnaden av bestämmelserna i direktiv 2011/92/EU kan ha negativa effekter vid civila nödsituationer och åtgärder bör därför vidtas i undantagsfall för att ge medlemsstaterna behörighet att inte tillämpa direktivet på projekt vars enda syfte är att svara på civila nödsituationer, förutsatt att kommissionen och den berörda allmänheten får adekvat information i tid som kan rättfärdiga valet, och förutsatt att andra möjliga alternativ har beaktats. Vid gränsöverskridande projekt bör kommissionen, när så är lämpligt och möjligt, spela en mer proaktiv och underlättande roll.

Ändringsförslag  11

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16) De ansvariga myndigheterna bör vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.

(16) De ansvariga myndigheterna måste vid bedömningen av om ett projekt antas medföra betydande miljöpåverkan tydligt och rigoröst utgå från de mest relevanta kriterierna och även använda information från bedömningar som gjorts enligt annan unionslagstiftning för att behovsbedömningen ska bli så effektiv och öppen som möjligt. Det är därför lämpligt att specificera innehållet i beslutet, särskilt i de fall då det inte krävs någon miljöbedömning.

Ändringsförslag  12

Förslag till direktiv

Skäl 17

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(17) De ansvariga myndigheterna bör vara skyldiga att fastställa hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten. För att förbättra bedömningens kvalitet och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna ska utgå ifrån när de fattar sitt beslut.

(17) De ansvariga myndigheterna bör vara skyldiga att fastställa hur omfattande och detaljerad miljöinformation som ska lämnas i miljörapporten. För att förbättra bedömningens kvalitet, förenkla förfarandena och effektivisera beslutsprocessen är det viktigt att på unionsnivå specificera vilka informationskategorier som de ansvariga myndigheterna ska utgå ifrån när de fattar sitt beslut.

Ändringsförslag  13

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18) Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning.

(18) Den miljörapport som exploatören ska lämna för ett projekt bör innehålla en bedömning av samtliga skäliga och relevanta alternativ till projektet, inklusive en bedömning av hur det befintliga miljötillståndet väntas utveckla sig om projektet inte genomförs (referensscenario), för att förbättra bedömningsprocessens kvalitet och göra det möjligt att i ett tidigt skede integrera miljöhänsyn i projektets utformning.

Ändringsförslag  14

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20) För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits och de relevanta uppgifter som inhämtats.

(20) För att garantera öppenhet och ansvarighet bör den ansvariga myndigheten vara skyldig att på ett detaljerat och fullständigt sätt motivera sitt beslut att bevilja tillstånd för ett projekt och ange att den har beaktat resultaten av de samråd som hållits med den berörda allmänheten och alla relevanta uppgifter som inhämtats. Om detta villkor inte har uppfyllts på korrekt sätt bör den berörda allmänheten kunna inleda en rättslig prövning.

Ändringsförslag  15

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21) Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av anläggning och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning.

(21) Det bör införas minimikrav för kontroll av sådan betydande negativ påverkan som antas uppstå till följd av anläggning och drift av projekt, för att se till att medlemsstaterna har samma tillvägagångssätt och för att se till att det efter genomförandet av minsknings- och kompensationsåtgärder inte uppstått effekter som överstiger de som man förutsåg från början. Denna kontroll bör inte överlappa eller utöka den kontroll som krävs enligt annan unionslagstiftning. Om kontrollen visar att det finns oförutsedda negativa effekter ska lämpliga korrigerande åtgärder vidtas.

Ändringsförslag  16

Förslag till direktiv

Skäl 22a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22a) Allmänhetens deltagande i beslutsprocesser (i enlighet med Århuskonventionen) på ett tidigt stadium är viktigt för att säkerställa att beslutsfattaren tar hänsyn till åsikter som kan vara relevanta för dessa beslut och därigenom ökar trovärdigheten och öppenheten i beslutsfattandeprocessen, vilket förbättrar beslutens innehållsliga kvalitet och bidrar till att allmänheten blir medveten om miljöproblem.

Ändringsförslag  17

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att säkerställa ett fullgott skydd av miljön och människors hälsa genom att inrätta minimikrav för miljöbedömning av projekt, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av deras omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(28) Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att säkerställa ett fullgott skydd av miljön, livskvaliteten och människors hälsa genom att inrätta minimikrav för miljöbedömning av projekt, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på grund av deras omfattning och verkningar, bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen.

Ändringsförslag  18

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led a

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led a – strecksats 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”– utförande av byggnads- eller rivningsarbeten eller andra installationer eller arbeten,”

”– utförande av byggnadsarbeten eller andra installationer eller arbeten,

 

– rivningsarbeten eller andra installationer eller arbeten,

 

– andra ingrepp i naturliga miljöer och landskap, inklusive arbeten som involverar utvinning av mineraler.

Ändringsförslag  19

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) I punkt 2 ska följande definition läggas till:

(b) I punkt 2 ska följande definitioner läggas till:

Ändringsförslag  20

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led ga (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ga)biologisk mångfald: alla växt- och djurarter och deras livsmiljöer och variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive bland annat landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka de ingår. Detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.

Ändringsförslag  21

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led gb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

gb)korrigerande åtgärd: ytterligare avhjälpnings- och kompensationsåtgärder som exploatören kan vidta för att åtgärda oförutsedda negativa effekter eller förluster av biologisk mångfald som har fastställts vid genomförandet av projekt, och som kan uppkomma för att effekterna av konstruktionen eller driften av projekt för vilka tillstånd redan beviljats inte har åtgärdats i tillräcklig omfattning.

Ändringsförslag  22

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fa) oberoende: att kunna genomföra objektiva och utförliga tekniska och vetenskapliga bedömningar, fria från faktiska, upplevda eller uppenbara intressekonflikter i anknytning till den ansvariga myndigheten, exploatören och/eller de nationella, regionala och lokala myndigheterna.

Ändringsförslag  23

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led fb (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fb) gemensamma förfaranden: enligt det gemensamma förfarandet ska den ansvariga myndigheten integrera en eller flera myndigheters bedömningar och utfärda en samlad miljökonsekvensbedömning, utan att det påverkar andra bestämmelser i annan relevant unionslagstiftning.

Ändringsförslag  24

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b – stycke 1 (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led fc (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fc) visuell konsekvensbedömning: visuell påverkan är en förändring i skapat eller naturligt landskap och i urbana områden som ett resultat av utvecklingen, som kan vara positiv (förbättring) eller negativ (försämring). Visuell konsekvensbedömning täcker också rivning av byggnader som är skyddade eller som är strategiska viktiga för den traditionella orts- eller landskapsbilden. Det ska täcka den tydliga förändringen av den geologiska topografin och andra hinder såsom byggnader eller murar som begränsar utsikten mot naturen såväl som landskapets harmoni. Visuell påverkan bedöms i stort med kvalitativa bedömningskriterier, som beaktar människans uppskattning av och samspel med landskapet och det värde som det ger en plats (genius loci).

Ändringsförslag  25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 2 – led fd (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

fd) förenkling: en minskning av antalet formulär, skapandet av gemensamma förfaranden och samordningsverktyg för att integrera de bedömningar som görs av de berörda myndigheterna. Förenkling innebär också att fastställa gemensamma kriterier, förkorta tidsfrister för att lämna in rapporter och stärka objektiva och vetenskapliga bedömningar.

Ändringsförslag  26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 1 – led c

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 1 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte.

”3. Medlemsstaterna får, efter bedömning från fall till fall och inom ramen för den nationella lagstiftningen, besluta att inte tillämpa detta direktiv på projekt som enbart avser det nationella försvaret eller civil beredskap om de anser att det skulle inverka negativt på detta syfte, förutsatt att de har gjort en riktig bedömning av andra möjliga alternativ och kan rättfärdiga sitt slutgiltiga beslut inför kommissionen.

Ändringsförslag  27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2) Artikel 2.3 ska ersättas med följande:

(2) Artikel 2.3 och 2.4 ska ersättas med följande:

Ändringsförslag  28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 2

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 2 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning ska projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller kraven i tillämplig unionslagstiftning.

”3. Om det föreligger en skyldighet att göra en miljökonsekvensbedömning av ett projekt, inklusive projekt med gränsöverskridande effekter, både enligt detta direktiv och enligt annan unionslagstiftning ska projektet omfattas av samordnade eller gemensamma förfaranden som uppfyller alla kraven i tillämplig unionslagstiftning. Den strängaste lagstiftningen ska gälla.

Ändringsförslag  29

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 3

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 3 – leden a, b, c, ca och d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt rådets direktiv 92/43/EEG(*) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(**),

a) befolkning, människors hälsa och biologisk mångfald, särskilt när det gäller arter och livsmiljöer som skyddas enligt rådets direktiv 92/43/EEG(*) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG(**), och det önskvärda i att undvika förlust av biologisk mångfald,

b) mark, jord, vatten, luft och klimatförändring,

b) mark, jord, vatten, luft och klimat,

c) materiella tillgångar, kulturarv och landskap,

c) materiella tillgångar och landskap,

 

ca) kulturarv, i enlighet med artikel 3.3 fjärde stycket i EU-fördraget,

d) samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b och c,

d) samspelet mellan de faktorer som avses i leden a, b, c och ca samt dessa faktorers kumulativa och gränsöverskridande påverkan,

Ändringsförslag  30

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led -a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 4 – punkt 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-a) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

 

”2. Om inte annat följer av artikel 2.4 ska medlemsstaterna när det gäller projekt som redovisas i bilaga II genom en behovsbedömning bestämma om projektet ska bli föremål för en bedömning i enlighet med artiklarna 5–10.

 

Exploatören kan, för projekt som redovisas i bilaga II, välja att låta sitt projekt genomgå en bedömning i enlighet med artiklarna 5–10.

 

Medlemsstaterna ska bestämma detta genom

 

a) granskning från fall till fall,

 

eller

 

b) gränsvärden eller kriterier som fastställs av medlemsstaten.

 

2a. För att fastställa de gränsvärden och kriterier som anges i punkt 2 ska medlemsstaterna sträva efter att ange flexibla lägsta gränsvärden och kriterier för att inte utestänga något allmänt eller privat projekt som skulle kunna innebära en betydande negativ miljöpåverkan. Om förfarandet i led b tillämpas ska samråd ske med allmänheten för fastställandet av gränsvärden eller kriterier.

 

Den ansvariga myndigheten kan välja att besluta att ett projekt som redovisas i bilaga II inte ska bedömas i enlighet med artiklarna 5–10 endast om den är övertygad om att projektet sannolikt inte har betydande negativa effekter på miljön.”

Ändringsförslag  31

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 4 – punkt 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II ge information om projektets art, dess potentiella miljöpåverkan och planerade åtgärder för att undvika och minska betydande effekter. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A.

”3. Exploatören ska när det gäller projekt som redovisas i bilaga II, med undantag för projekt som inte uppfyller eller som överskrider ett relevant gränsvärde eller kriterium som medlemsstaten fastställt enligt punkt 2b, ge information om projektets art och dess potentiella betydande negativa miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas finns i bilaga II.A. Informationen ska göras tillgänglig för allmänheten innan ett beslut fattas enligt punkt 2.

Ändringsförslag  32

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led a

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 4 – punkt 4

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Vid granskning från fall till fall eller fastställande av gränsvärden eller kriterier enligt punkt 2, ska den ansvariga myndigheten beakta de urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över vilka urvalskriterier som ska användas finns i bilaga III.”

4. När det gäller projekt i bilaga II ska den ansvariga myndigheten beakta de urvalskriterier som rör projektets art och lokalisering samt dess potentiella miljöpåverkan. En detaljerad förteckning över vilka urvalskriterier som ska användas finns i bilaga III.

Ändringsförslag  33

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 4 – punkt 5

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, baserat på den information som exploatören lämnar och, i tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Det beslut som anges i punkt 2 ska

”5. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2, och ta i beaktande den information som exploatören lämnar enligt punkt 3 och, i tillämpliga fall, med hänsyn till resultatet av studier, preliminära kontroller eller bedömningar av miljöpåverkan som gjorts till följd av annan unionslagstiftning. Om den ansvariga myndigheten beslutar att ingen miljökonsekvensbedömning behöver göras enligt artiklarna 5–10 på grund av att projektet inte uppfyller, eller överskrider, relevanta gränsvärden eller kriterier som medlemsstaten fastställt enligt punkt 2b, ska beslutet offentliggöras. Det beslut som anges i punkt 2 ska annars:

Ändringsförslag  34

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 4 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 4 – punkt 6

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom tre månader från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader; I så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

6. Den ansvariga myndigheten ska fatta sitt beslut enligt punkt 2 inom tre månader från den dag då tillståndsansökan lämnades och förutsatt att exploatören har lämnat all information som krävs. Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med upp till ytterligare tre månader; I så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

Ändringsförslag  35

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”1. Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören utarbeta en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering, den potentiella påverkans art, alternativ till projektet och i vilken utsträckning det är lämpligare att bedöma vissa frågor (bland annat bedömningen av alternativ) på olika nivåer, t.ex. på planeringsnivå, eller utifrån andra bedömningskrav. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV.

”1. Om det måste göras en miljökonsekvensbedömning i enlighet med artiklarna 5–10 ska exploatören anlita en auktoriserad oberoende expert i enlighet med definitionen i artikel 1.2 fa för att utarbeta en miljörapport. Miljörapporten ska baseras på beslutet i punkt 2 i den här artikeln och innehålla de uppgifter som skäligen kan behövas för att fatta välgrundade beslut om projektets miljöpåverkan, inklusive en visuell konsekvensbedömning vid behov, med hänsyn till rådande kunskaper och bedömningsmetoder, projektets art, tekniska kapacitet och lokalisering, den potentiella påverkans art och alternativ till projektet. En detaljerad förteckning över vilken information som ska lämnas i miljörapporten finns i bilaga IV.

Ändringsförslag  36

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 1

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1 och exploatören, besluta hur omfattande och detaljerad den information ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln. Den ska t.ex. fastställa

2. Den ansvariga myndigheten ska, efter samråd med de myndigheter som avses i artikel 6.1, exploatören och den berörda allmänheten, besluta hur omfattande och detaljerad den information som anges i bilaga IV ska vara som exploatören ska lämna i miljörapporten, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln, på begäran av operatören. Den ska t.ex. fastställa

Ändringsförslag  37

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ansvariga myndigheten kan även söka stöd från de auktoriserade och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten får senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter och om myndigheten anger skälen till detta.

Den ansvariga myndigheten ska se till att rapporten har utarbetats eller kontrollerats av de auktoriserade, oberoende och tekniskt behöriga experter som avses i punkt 3 i den här artikeln. Den ansvariga myndigheten kan senare endast begära mer information av exploatören om detta är motiverat till följd av nya omständigheter.

Ändringsförslag  38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 3 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) exploatören se till att miljörapporten utarbetas av ackrediterade och tekniskt behöriga experter eller

a) exploatören kan också se till att miljörapporten utarbetas av oberoende experter eller

Ändringsförslag  39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) den ansvariga myndigheten se till att miljörapporten verifieras av ackrediterade och tekniskt behöriga experter och/eller nationella expertkommittéer.

utgår

Ändringsförslag  40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av ackrediterade och tekniskt behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.

Om den ansvariga myndigheten tagit hjälp av oberoende och tekniskt behöriga experter för att fatta det beslut som avses i artikel 5.2 ska exploatören inte anlita samma experter för att sammanställa miljörapporten.

Ändringsförslag  41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 5

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 5 – punkt 3 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Närmare bestämmelser om anlitande och val av ackrediterade och tekniskt behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna.”

Närmare bestämmelser om anlitande och val av oberoende och tekniskt behöriga experter (t.ex. erforderliga kvalifikationer, tilldelning av utvärderingsuppdrag, licensiering och obehörighet) ska fastställas av medlemsstaterna i enlighet med bestämmelserna i punkt 4.”

Ändringsförslag  42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2012/0297

Artikel 6 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Följande punkt ska läggas till som punkt 7:

b) Följande punkter ska läggas till som punkterna 7 och 8:

Ändringsförslag  43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

”7. Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med ytterligare 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.

”7. Tidsramarna för samråd med den berörda allmänheten om de miljörapporter som avses i artikel 5.1 ska inte vara kortare än 30 dagar eller längre än 60 dagar. I undantagsfall kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsramarna med upp till ytterligare 30 dagar om detta krävs på grund av projektets art, komplexitet, lokalisering eller omfattning i så; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta.

Ändringsförslag  44

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 6 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 6 – punkt 7a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a. För att se till att den berörda allmänheten på ett effektivt sätt deltar i beslutsprocesserna ska medlemsstaterna se till att kontaktinformation för enkel och snabb tillgång till den myndighet eller de myndigheter som ansvarar för att genomföra de bestämmelser som anges i detta direktiv görs tillgänglig för allmänheten när som helst och oberoende av eventuella pågående specifika projekt som genomgår en miljökonsekvensbedömning, samt att allmänhetens åsikter och synpunkter har beaktats.

Ändringsförslag  45

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda negativa effekter.

Om den ansvariga myndigheten beslutar att bevilja tillstånd ska den se till att tillståndet innehåller åtgärder för att kontrollera den betydande negativa miljöpåverkan under både uppbyggnads- och driftfasen, för att bedöma hur genomförandet fortlöper och hur effektiva avhjälpnings- och kompensationsåtgärderna väntas vara samt för att identifiera eventuella oförutsedda betydande negativa effekter och/eller förlust av biologisk mångfald och för att underlätta korrigerande åtgärder.

Ändringsförslag  46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 3

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är.

Den typ av faktorer som ska kontrolleras och kontrollens varaktighet ska vara rimlig i förhållande till projektets art, lokalisering och omfattning samt till hur betydande miljöpåverkan är. Resultaten av denna kontroll av uppbyggnads- och driftfasen ska lämnas in till den ansvariga myndigheten och spridas aktivt i enlighet med direktiv 2003/4/EG. Befintliga kontrollförfaranden som följer av annan unionslagstiftning kan användas i tillämpliga fall.

Ändringsförslag  47

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 2 – stycke 4a (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om kontroller visar på betydande oförutsedda negativa effekter ska exploatören vidta korrigerande åtgärder. Exploatörer, tekniskt kompetenta experter och/eller nationella experter får tilldömas straff och/eller sanktioner om oförutsedda negativa miljöeffekter är följden av försumlighet eller ett allvarligt brott mot ackrediteringsstandarder. Exploatörens förslag till korrigerande åtgärder ska offentliggöras och godkännas av den ansvariga myndigheten som ska säkerställa efterlevnaden.

Ändringsförslag  48

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 8

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 8 – punkt 3 – stycke 2

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med ytterligare tre månader; i så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

Beroende på projektets art, komplexitet, lokalisering och omfattning kan den ansvariga myndigheten förlänga tidsfristen med upp till ytterligare tre månader; I så fall ska den ansvariga myndigheten informera exploatören om skälen till detta och om beräknat beslutsdatum.

Ändringsförslag  49

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led a

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 9 – punkt 1 – led da (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Den berörda allmänhetens rätt att ifrågasätta den information som lämnas och inleda rättsliga förfaranden i enlighet med artikel 11.

Ändringsförslag  50

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9 – led b

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 9 – punkterna 3b och 3c (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(b) Följande punkt ska läggas till som punkt 3:

(b) Följande punkter 4 och 5 ska läggas till:

 

”4. Allmänheten får inleda en rättslig prövning och ansöka om förbudsföreläggande mot tillståndsbeslutet genom att inleda rättsliga förfaranden inom tre månader efter det att den ansvariga myndighetens formella beslut har offentliggjorts.

 

5. Den eller de ansvariga myndigheterna ska se till att projekt som beviljats tillstånd inte påbörjas innan tidsfristen för rättslig prövning har löpt ut.”

Ändringsförslag  51

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9a (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 9a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9a) Efter artikel 9 ska följande artikel införas:

 

”Artikel 9a

 

Medlemsstaterna ska se till att den eller de ansvariga myndigheterna, när de utför de åligganden som följer av detta direktiv, inte hamnar i en intressekonflikt på grund av lagstiftning som är bindande för dem.”

Ändringsförslag  52

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 9b (nytt)

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 11 – punkterna 5a och 5b (nya)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(9b) Artikel 11 ska ändras på följande sätt:

 

(a) Följande punkt ska läggas till som punkt 6:

 

”6. Medlemsstaterna kan utfärda bestämmelser om att åsidosättande av förfaranderegler och formföreskrifter inte ska påverka ett tillstånds laglighet, om det är troligt att det fattade beslutet inte hade sett annorlunda ut om detta åsidosättande inte hade inträffat. Detta gäller särskilt då

 

a) enskilda personer eller behöriga myndigheter inte har beretts möjlighet att delta, i fall då myndigheters eller allmänhetens deltagande krävs enligt detta direktiv, men detta varit av ringa vikt eller har beaktats i beslutet,

 

b) uppgifterna enligt artikel 9.1 är ofullständiga eller

 

c) ett tillkännagivande som krävs enligt detta direktiv har lämnats på ett felaktigt sätt men dess syfte ändå har uppfyllts.

 

Detta påverkar inte medlemsstaternas rätt att inom ramen för sina nationella rättsföreskrifter vid sidan av de regler som gäller vid åsidosättande av förfaranderegler bestämma vad som krävs vid lagöverträdelser.”

 

(b) Följande punkt ska läggas till som punkt 7:

 

”7. Medlemsstaterna kan bestämma att led i ett förfarande som handlagts felaktigt kan tas upp till ny behandling, om felet inte är allvarligt och inte berör ett projekts huvuddrag. Medlemsstaterna ska säkerställa att de ansvariga myndigheterna även då felaktigt handlagda led i ett förfarande tas upp till ny behandling fattar beslut på ett öppet och icke förutbestämt sätt.”

Ändringsförslag  53

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 11

Direktiv 2011/92/EU

Artikel 12a och artikel 12b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11) Följande artiklar ska införas som artiklarna 12a och 12b:

utgår

”Artikel 12a

 

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 12b med avseende på de urvalskriterier som anges i bilaga III och den information som avses i bilagorna II.A och IV, i syfte att anpassa dem till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

 

Artikel 12b

 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 12a ska ges till kommissionen tills vidare från och med den [OPOCE please introduce date of the entry into force of this Directive].

 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 12a får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

 

4. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

 

5. En delegerad akt som antas enligt artikel 12a ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.”

 

Ändringsförslag  54

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt -1 (ny)

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga I – punkt 4 a (ny)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(-1) Följande punkt ska införas i bilaga I:

 

4a. Gruvdrift i dagbrott och liknande öppen utvinningsverksamhet.”

(Denna ändring tar automatiskt bort ”gruvdrift i dagbrott” från led a i punkt 2 (UTVINNINGSINDUSTRI) i bilaga II i direktiv 2011/92/EU)

Ändringsförslag  55

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 1

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga II.A – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, under uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, under uppbyggnads- och driftfaserna, inklusive rivning.

Ändringsförslag  56

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 1

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga II.A – punkt 3 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.

b) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten, luft och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.

Ändringsförslag  57

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 1 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar,

c) utnyttjandet av naturresurser, framförallt jord, mark, vatten, luft och biologisk mångfald, inklusive hydromorfologiska förändringar.

Ändringsförslag  58

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 1 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) katastrofrisker och olycksrisker, särskilt när det gäller hydromorfologiska förändringar, ämnen, eller använda tekniker eller levande organismer, för specifika förhållanden ovan eller under jord eller i samband med alternativ användning, samt sannolikheten för olyckor eller katastrofer och projektets känslighet för dessa risker,

f) risker för naturkatastrofer och katastrofer orsakade av människan samt olycksrisker, särskilt när det gäller hydromorfologiska förändringar, ämnen, eller använda tekniker eller levande organismer, för specifika förhållanden ovan eller under jord eller i samband med rimlig alternativ användning, samt sannolikheten för olyckor eller katastrofer och projektets känslighet för dessa risker,

Ändringsförslag  59

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 1 – led j

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

j) projektets påverkan på miljön, framförallt på mark (växande bebyggelseområden – markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering och hårdgörning), vatten (kvantitet och kvalitet), luft och biologisk mångfald (populationskvalitet och populationskvantitet samt förstörelse och fragmentering av ekosystem),

j) projektets påverkan på miljön, framförallt på mark (växande bebyggelseområden – markexploatering), jord (organisk substans, erosion, kompaktering och hårdgörning), vatten (kvantitet och kvalitet), under jord i tillämpliga fall, luft och biologisk mångfald (populationskvalitet och populationskvantitet samt förstörelse och fragmentering av ekosystem),

Ändringsförslag  60

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 2 – led c – led ii

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) kustområden,

ii) kustområden och marin miljö,

Ändringsförslag  61

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 2 – led c – led viiia (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viiia) områden eller platser som skyddas av nationell eller regional lagstiftning.

Ändringsförslag  62

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga III – punkt 2 – led c – led viiib (nytt)

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

viiib) seismiska områden eller områden som löper hög risk att drabbas av naturkatastrofer.

Ändringsförslag  63

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga IV – punkt 1 – led a

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten och mark under uppbyggnads- och driftfaserna,

a) en beskrivning av projektets fysiska karakteristika, i tillämpliga fall även under jord, och behovet av vatten, energi och mark under uppbyggnads- och driftfaserna och i tillämpliga fall under rivningen,

Ändringsförslag  64

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga IV – punkt 1 – led b

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, mark, jord och biologisk mångfald) som används,

b) en beskrivning av vad som främst karakteriserar produktionsprocessen, t.ex. arten och mängden av de material, den energi och de naturresurser (inklusive vatten, luft, mark, jord och biologisk mångfald) som används,

Ändringsförslag  65

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga IV – punkt 5 – led c

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet av avfall,

c) utsläppen av föroreningar, buller, vibrationer, ljus, värme och strålning, uppkomsten av andra störningar samt bortskaffandet och återvinning av avfall,

Ändringsförslag  66

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga IV – punkt 5 – led d

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor eller katastrofer),

d) risker för människors hälsa, kulturarv eller miljö (t.ex. på grund av olyckor, naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människan),

Ändringsförslag  67

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga IV – punkt 5 – led f

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

f) utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk,

f) utsläpp av växthusgaser, bland annat från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk och projekts energibehov,

Ändringsförslag  68

Förslag till direktiv

Bilaga – punkt 2

Direktiv 2011/92/EU

Bilaga IV – punkt 7

 

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

7. En beskrivning av planerade åtgärder för att förebygga, minska och om möjligt motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter begränsas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.

7. En beskrivning av planerade åtgärder för att först förebygga, därefter minska och om möjligt i sista hand motverka sådana betydande negativa miljöeffekter som avses i punkt 5 och i förekommande fall en beskrivning av föreslagna kontrollförfaranden, inklusive utarbetandet av en efterhandsanalys av de negativa miljöeffekterna. Denna beskrivning bör innefatta i vilken utsträckning betydande negativa effekter begränsas eller motverkas och bör omfatta både uppbyggnads- och driftfasen.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

Referensnummer

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

PETI

19.11.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Nikolaos Chountis

6.11.2012

Antagande

19.6.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

25

0

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Marta Andreasen, Margrete Auken, Heinz K. Becker, Victor Boştinaru, Philippe Boulland, Nikolaos Chountis, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Carlos José Iturgaiz Angulo, Peter Jahr, Lena Kolarska-Bobińska, Erminia Mazzoni, Judith A. Merkies, Ana Miranda, Chrysoula Paliadeli, Nikolaos Salavrakos, Jarosław Leszek Wałęsa, Angelika Werthmann, Rainer Wieland, Tatjana Ždanoka

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Vicente Miguel Garcés Ramón, Dolores García-Hierro Caraballo, Cristian Dan Preda

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Pilar Ayuso, María Auxiliadora Correa Zamora, João Ferreira, Gabriel Mato Adrover, Luis de Grandes Pascual

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Ändring av direktiv 2011/92/EU om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt

Referensnummer

COM(2012)0628 – C7-0367/2012 – 2012/0297(COD)

Framläggande för parlamentet

26.10.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

19.11.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

18.4.2013

REGI

19.11.2012

CULT

19.11.2012

LIBE

19.11.2012

 

PETI

19.11.2012

 

 

 

Inget yttrande avges

       Beslut

REGI

27.11.2012

CULT

6.11.2012

LIBE

27.11.2012

 

Föredragande

       Utnämning

Andrea Zanoni

21.11.2012

 

 

 

Behandling i utskott

6.5.2013

19.6.2013

 

 

Antagande

11.7.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

49

13

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Martina Anderson, Kriton Arsenis, Sophie Auconie, Pilar Ayuso, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Franco Bonanini, Biljana Borzan, Milan Cabrnoch, Martin Callanan, Nessa Childers, Tadeusz Cymański, Chris Davies, Esther de Lange, Anne Delvaux, Bas Eickhout, Edite Estrela, Jill Evans, Elisabetta Gardini, Gerben-Jan Gerbrandy, Matthias Groote, Cristina Gutiérrez-Cortines, Satu Hassi, Jolanta Emilia Hibner, Christa Klaß, Holger Krahmer, Jo Leinen, Corinne Lepage, Peter Liese, Zofija Mazej Kukovič, Linda McAvan, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov Panayotov, Gilles Pargneaux, Antonyia Parvanova, Pavel Poc, Frédérique Ries, Anna Rosbach, Oreste Rossi, Dagmar Roth-Behrendt, Kārlis Šadurskis, Bogusław Sonik, Glenis Willmott, Sabine Wils

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Julie Girling, Romana Jordan, Marusya Lyubcheva, Judith A. Merkies, James Nicholson, Vittorio Prodi, Giancarlo Scottà, Renate Sommer, Alda Sousa, Struan Stevenson, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Anna Záborská, Andrea Zanoni

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Fabrizio Bertot, Jean-Paul Besset, Tarja Cronberg, Isabelle Durant, Ingeborg Gräßle, María Irigoyen Pérez, Csaba Őry

Ingivande

22.7.2013