BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse
Ordfører: Toine Manders


Procedure : 2012/0082(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0278/2013
Indgivne tekster :
A7-0278/2013
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: Førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2012)0164),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0092/2012),

–   der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. juli 2012[1],

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og udtalelsen fra Transport- og Turismeudvalget (A7-0278/2013),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de nationale parlamenter.

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3) Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer harmoniserer registreringsattestens form og indhold for at lette forståelsen og dermed bidrage til den frie bevægelighed ved kørsel med et køretøj i andre medlemsstater end den, det er registreret i. I medfør af nævnte direktiv skal en registreringsattest, der er udstedt af en medlemsstat, anerkendes af de øvrige medlemsstater med henblik på identificering af et køretøj, der færdes i international trafik, eller med henblik på en ny registrering af køretøjet i en anden medlemsstat. Direktiv 1999/37/EF indeholder imidlertid ikke nogen bestemmelser om, hvilken medlemsstat der har ansvaret for registrering, eller om de gældende formaliteter og procedurer. For at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for motorkøretøjer i det indre marked er det derfor nødvendigt at fastsætte særskilte harmoniserede regler om fastsættelse af, hvilken medlemsstat motorkøretøjer skal registreres i, og om forenklede procedurer for omregistrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat.

(3) Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer harmoniserer registreringsattestens form og indhold for at lette forståelsen og dermed bidrage til den frie bevægelighed ved kørsel med et køretøj i andre medlemsstater end den, det er registreret i. I medfør af nævnte direktiv skal en registreringsattest, der er udstedt af en medlemsstat, anerkendes af de øvrige medlemsstater med henblik på identificering af et køretøj, der færdes i international trafik, eller med henblik på en ny registrering af køretøjet i en anden medlemsstat. Direktiv 1999/37/EF indeholder imidlertid ikke nogen bestemmelser om, hvilken medlemsstat der har ansvaret for registrering, eller om de gældende formaliteter og procedurer. For at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for motorkøretøjer i det indre marked er det derfor nødvendigt at fastsætte særskilte harmoniserede regler om fastsættelse af, hvilken medlemsstat motorkøretøjer skal registreres i, og om hurtigere og forenklede procedurer for omregistrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hæmmes af omstændelige registreringsformaliteter i medlemsstaterne, navnlig af forpligtelsen til at fremstille disse køretøjer til supplerende syn for at vurdere deres generelle stand før registrering eller for at identificere dem. Det er derfor nødvendigt at begrænse disse formaliteter for at sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer og mindske den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder. Navnlig for borgere eller virksomheder, der erhverver et motorkøretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt at indføre en forenklet registreringsprocedure, der omfatter anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer, udstedt i en anden medlemsstat, og organisering af det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder om udveksling af manglende data.

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hæmmes af omstændelige registreringsformaliteter i medlemsstaterne, navnlig af forpligtelsen til at fremstille disse køretøjer til supplerende syn for at vurdere deres generelle stand før registrering eller for at identificere dem. Det er derfor nødvendigt at begrænse disse formaliteter for at sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer og mindske den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder. Navnlig for borgere eller virksomheder, der erhverver et motorkøretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt at indføre en forenklet og borgervenlig registreringsprocedure, der omfatter anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer, udstedt i en anden medlemsstat, som fastsat i EU-lovgivningen, og organisering af det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder om udveksling af manglende data.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Denne forordning bør bidrage til at lette den frie bevægelighed for varer inden for EU samt at styrke vigtige principper og garantier i forbindelse med trafiksikkerheden. Harmoniserede regler i EU-lovgivningen om teknisk kontrol af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil afgørende elementer i bestræbelserne på at mindske den administrative byrde for borgerne og virksomhederne og samtidig sikre en dynamisk videreudvikling af kontrollens metoder og indhold. Medlemsstaterne bør gensidigt anerkende denne tekniske kontrol og synsattesterne. Gensidig anerkendelse af teknisk kontrol mellem medlemsstaterne kræver fælles definitioner og en ensartet standard for kontrollen, der overholdes af alle medlemsstater.

Begrundelse

For at denne forordning kan fungere i praksis, understreges det i dette ændringsforslag, at der er behov for at gennemføre den gældende EU-ret fuldt ud samt for samarbejde fra medlemsstaternes side.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5b) For at gøre det lettere for borgere eller virksomheder, navnlig dem, der køber et motorkøretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, at anerkende registreringsattesten, bør udformningen af denne ensrettes i alle medlemsstater i overensstemmelse med Rådets direktiv 1999/37/EF. Dette vil også bidrage til at minimere risikoen for omregistrering af stjålne køretøjer med forfalskede registreringsattester.

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 5 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5c) Borgere og virksomheder, navnlig udlejnings- og leasingselskaber, står over for forhindringer, når de overfører deres køretøjer fra én medlemsstat til en anden, herunder med hensyn til deres omregistrering. Disse hindringer kan variere fra tidskrævende administrative formaliteter til risikoen for hærværk. Alle disse hindringer kunne opvejes, hvis borgere og virksomheder fik mulighed for at udstyre deres køretøjer med nummerplader af fælles udseende, hvis de ønsker det. En sådan mulighed vil være særlig fordelagtigt for borgere, der ofte flytter fra en medlemsstat til en anden af personlige eller erhvervsmæssige årsager, for udlejnings-, leasing- og transportvirksomheder samt for virksomheder som f.eks. bilforhandlere. Borgere og virksomheder bør have mulighed for at vælge nummerplader, midlertidige overførselsnummerplader eller erhvervsmæssige nummerplader, enten i farver fastsat i national ret eller i EU-farver med henblik på at få køretøjer, som er købt i en anden medlemsstat, omregistreret eller midlertidigt registreret med henblik på overførsel. Det er derfor nødvendigt, med henblik på at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for køretøjer i det indre marked, at tilbyde borgere og virksomheder muligheden af at vælge mellem farver fastsat i national ret og nummerplader i EU-farver.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Eftersom manglende ansvarsforsikring er begrundelse for afvisning af registrering i henhold til denne forordning, er det nødvendigt, at medlemsstaterne træffer de nødvendige foranstaltninger, der kræves i medfør af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF1, for at sikre, at der foreligger en dækkende ansvarsforsikring for motorkøretøjer.

 

_____________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (EUT L 263 af 7.10.2009, s. 11).

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Betragtning 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6b) Denne forordning bør tage hensyn til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU1 for at tillade myndighederne i en medlemsstat, hvor der anmodes om registrering af et motorkøretøj, der tidligere er registreret i en anden medlemsstat, at kontrollere, om dette køretøj er knyttet til eventuelle uløste sager vedrørende overtrædelser af færdselsloven.

 

______________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/EU af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser (EUT L 288 af 5.11.2011, s. 1).

Begrundelse

Forslaget skal indeholde bestemmelser til at forbedre trafiksikkerheden og bekæmpe straffrihed for trafikforseelser. Myndighederne bør derfor have mulighed for at kontrollere, om det pågældende køretøj er knyttet til en evt. sag vedrørende overtrædelser af færdselsloven, inden det indregistreres.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Betragtning 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6c) Visse køretøjer af historisk betydning har ikke fuldstændig original dokumentation, enten fordi de pågældende køretøjer er blevet kasseret og derefter restaureret, eller fordi de er fremstillet, før medlemsstatens registreringssystem blev indført, eller fordi de oprindeligt har været væddeløbs- eller militærkøretøjer. Derfor er det hensigtsmæssigt at give mulighed for, at disse køretøjer lovligt kan overføres fra en medlemsstat til en anden og omregistreres under henvisning til kun tilgængelige dokumenterede oplysninger vedrørende fremstillingsdato eller første registrering, når køretøjerne er mindst 30 år gamle.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7) Denne forordning bør fortsætte arbejdet med administrativ forenkling for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder, især gennem elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre. Det er derfor nødvendigt for den administrative forenkling af registreringsformaliteterne, at medlemsstaterne yder hinanden adgang til deres oplysninger i køretøjsregistrene med henblik på at forbedre informationsudvekslingen og fremskynde registreringsprocedurerne.

(7) Denne forordning bør fortsætte arbejdet med administrativ forenkling for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder, især gennem gensidig anerkendelse og elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre. Det er derfor nødvendigt, at det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (Eucaris) er fuldt gennemført og operationelt, så det kan anvendes til brug for nærværende forordning. Det er også nødvendigt for den administrative forenkling af registreringsformaliteterne, at medlemsstaterne yder hinanden adgang til deres oplysninger i køretøjsregistrene med henblik på at forbedre informationsudvekslingen og fremskynde registreringsprocedurerne.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(7a) På grund af det indre markeds gradvise integration er grænseoverskridende handel med køretøjer, herunder brugte køretøjer, steget, men det har også potentiale til at stige yderligere. For at opfylde dette potentiale bør fri bevægelighed for og handel med køretøjer ledsages af foranstaltninger, der forhindrer ulovlig brug af køretøjer og nummerplader samt afslører svigagtig ombytning af nummerplader mellem køretøjer. Nye teknologier kunne også bidrage til at forbedre håndhævelsen yderligere og forebygge svig i grænseoverskridende bevægelser og omregistrering af køretøjer. Det er derfor hensigtsmæssigt at indføre sikkerhedsforanstaltninger mod svigagtig brug af nummerplader ved at udstyre omregistrerede køretøjer og nummerplader med en tag (chip) til radiofrekvensidentifikation (RFID) med henblik på at fjerne hindringerne for den frie bevægelighed for køretøjer i det indre marked.

Begrundelse

Nye innovative teknikker som intelligente kameraer på vejene og RFID-tagging er effektive værktøjer til at bekæmpe svig med nummerplader og køretøjer.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13) Med henblik på at opfylde målsætningen om informationsudveksling mellem medlemsstaterne ved hjælp af interoperable midler bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilag I og II i denne forordning på baggrund af den tekniske udvikling, navnlig for at tage hensyn til relevante ændringer af direktiv 1999/37/EF eller ændringer af andre EU-retsakter, som er direkte relevante for ajourføringen af bilag I og II til denne forordning, for så vidt angår de betingelser, der skal opfyldes af virksomheder, der anvender erhvervsmæssige registreringsattester, med henblik på opfyldelse af kravene til godt omdømme og passende erhvervskompetence, og for så vidt angår gyldighedsperioden for erhvervsmæssige registreringsattester. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

(13) Med henblik på at opfylde målsætningen om informationsudveksling mellem medlemsstaterne ved hjælp af interoperable midler bør Kommissionen tillægges beføjelser til at vedtage delegerede retsakter i overensstemmelse med artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, for så vidt angår ændringer af bilag I og II i denne forordning på baggrund af den tekniske udvikling, navnlig for at tage hensyn til relevante ændringer af direktiv 1999/37/EF eller ændringer af andre EU-retsakter, som er direkte relevante for ajourføringen af bilag I og II til denne forordning, for så vidt angår gyldighedsperioden for erhvervsmæssige registreringsattester, og for så vidt angår radiofrekvensidentifikation (RFID) som garanti mod svigagtig brug af nummerplader. Det er navnlig vigtigt, at Kommissionen gennemfører relevante høringer under sit forberedende arbejde, herunder på ekspertniveau. Kommissionen bør i forbindelse med forberedelsen og udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge for samtidig, rettidig og hensigtsmæssig fremsendelse af relevante dokumenter til Europa-Parlamentet og Rådet.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør gennemførelsesbeføjelser overdrages til Kommissionen med henblik på at fastlægge fælles procedurer og specifikationer for softwareprogrammet, der er nødvendige for elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre, herunder dataudvekslingsformatet, de tekniske procedurer for elektronisk søgning i og adgang til de nationale elektroniske registre, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer, samt fastlægge formatet og modellen for den erhvervsmæssige registreringsattest. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser −

(14) For at sikre ensartede betingelser for gennemførelsen af denne forordning bør gennemførelsesbeføjelser overdrages til Kommissionen med henblik på at fastlægge fælles procedurer og specifikationer for softwareprogrammet, nemlig Eucaris, der er nødvendige for elektronisk udveksling af oplysninger fra køretøjsregistre, herunder dataudvekslingsformatet, de tekniske procedurer for elektronisk søgning i og adgang til de nationale elektroniske registre, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer, samt fastlægge formatet og modellen for den erhvervsmæssige registreringsattest. Disse beføjelser bør udøves i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. februar 2011 om de generelle regler og principper for, hvordan medlemsstaterne skal kontrollere Kommissionens udøvelse af gennemførelsesbeføjelser –

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på følgende køretøjer:

1. Denne forordning finder anvendelse på indregistrering af følgende køretøjer:

Begrundelse

Afklaring af forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Denne forordning berører ikke medlemsstaternes skattemæssige suverænitet til at pålægge og opkræve gældende afgifter for køretøjer, som er omfattet af forordningen.

Begrundelse

Denne tekst bør indsættes i artikel 1 for at sikre, at indførelsen af forordningen ikke berører de skattemæssige rettigheder. Da hensigten med den foreslåede forordning er en forenkling af formaliteter og vilkår for omregistrering af køretøjer, som i forvejen er registreret i en anden medlemsstat, bør den derfor på inden måde krænke retten til at opkræve afgifter på køretøjer, som indføres i en bestemt medlemsstat.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Denne forordning berører ikke medlemsstaternes ret til at træffe de fornødne lovgivningsmæssige foranstaltninger for at forhindre skatteunddragelse i forbindelse med køretøjer, som er omfattet af forordningen.

Begrundelse

Det vil være bedst at integrere en henvisning til medlemsstaternes ret til at træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af skatteunddragelse i artikel 1 for at undgå situationer, hvor den foreslåede forordning utilsigtet fører til praksis, som resulterer i skatteunddragelse.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3) "indehaver af en registreringsattest": den person, i hvis navn et køretøj er indregistreret i en medlemsstat

3) "indehaver af en registreringsattest": den fysiske eller juridiske person, i hvis navn et køretøj er indregistreret i en medlemsstat

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) "indehaver af et køretøj": den fysiske eller juridiske person, bortset fra indehaveren af registreringsattesten, der har erhvervet retten til at bruge køretøjet i en bestemt periode efter aftale med ejeren af ​​køretøjet

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b) "registreringsattest": det dokument, som bekræfter, at køretøjet er indregistreret i en medlemsstat

Begrundelse

Definitionen følger Rådets direktiv 1999/37/EF af 29. april 1999 om registreringsdokumenter for motorkøretøjer

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 2 – nr. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a) "nationalt kontaktpunkt": et organ udpeget af hver enkelt medlemsstat med ansvar for den officielle indregistrering af køretøjer på dens område og udveksling af oplysninger om indregistrering af køretøjer.

Begrundelse

Der kan være en eller flere indregistreringsmyndigheder i en medlemsstat. For at forenkle indregistreringen på tværs af grænserne er der indført et nationalt kontaktpunkt og en definition deraf. Dette punkt skal fungere som ét kontaktpunkt for udveksling af oplysninger om indregistrering af køretøjer.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Som undtagelse fra stk. 1 kan en medlemsstat kræve indregistrering på sit område af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hvis indehaveren af køretøjet har sædvanlig bopæl i den pågældende medlemsstat og anvender køretøjet i det væsentlige varigt i den medlemsstat, hvor vedkommende har sin sædvanlige bopæl, dvs. mindst 185 dage hvert kalenderår.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) for et selskab, en forening eller anden juridisk person, den medlemsstat, hvor den centrale administration er beliggende

a) for et selskab, en forening eller anden juridisk person, den medlemsstat, hvor den centrale administration er registreret

Begrundelse

"Registreret" er et objektivt og kontrollerbart kriterium og tydeligere end "beliggende" i denne forordning.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) for et selskabs eller en forenings filial, agentur eller lignende virksomhed, den medlemsstat, hvor filialen, agenturet eller den lignende virksomhed er beliggende

b) for et selskabs eller en forenings filial, agentur eller lignende virksomhed, den medlemsstat, hvor filialen, agenturet eller den lignende virksomhed er registreret

Begrundelse

"Registreret" er et objektivt og kontrollerbart kriterium og tydeligere end "beliggende" i denne forordning.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) det sted, hvor en person sædvanligvis opholder sig, dvs. i mindst 185 dage inden for et kalenderår, som følge af sin personlige eller erhvervsmæssige tilknytning, eller, når der er tale om en person uden erhvervsmæssig tilknytning, som følge af den personlige tilknytning, der viser, at der består en tæt forbindelse mellem personen og dennes bopælssted

i) det sted, hvor en person er registreret eller har anden dokumentation for opholdssted og sædvanligvis opholder sig, dvs. i mindst 185 dage inden for et kalenderår, som følge af sin personlige eller erhvervsmæssige tilknytning, eller, når der er tale om en person uden erhvervsmæssig tilknytning, som følge af den personlige tilknytning, der viser, at der består en tæt forbindelse mellem personen og dennes bopælssted.

Begrundelse

Virksomheder, borgere og andre juridiske enheder bør kun kunne overføre et køretøj til en anden medlemsstat, hvis de er registreret eller har anden dokumentation for opholdssted i den nye medlemsstat.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 3 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Betingelsen i nr. ii) kræves ikke opfyldt, når den pågældende opholder sig i en medlemsstat med henblik på udførelse af en arbejdsopgave af bestemt varighed. At følge undervisningen på et universitet eller en skole medfører ikke overflytning af det sædvanlige opholdssted.

Betingelsen i nr. ii) kræves ikke opfyldt, når den pågældende opholder sig i en medlemsstat med henblik på udførelse af en arbejdsopgave af bestemt varighed på højst 185 dage. At følge undervisningen på et universitet eller en skole medfører ikke overflytning af det sædvanlige opholdssted.

Begrundelse

Den præcise varighed af opgaven bør defineres tydeligt i denne forordning.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Hvis indehaveren af registreringsattesten flytter sin sædvanlige bopæl til en anden medlemsstat, skal han anmode om registrering af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, inden for en frist på seks måneder efter sin ankomst.

1. Hvis indehaveren af registreringsattesten flytter sin sædvanlige bopæl til en anden medlemsstat, skal han anmode om registrering af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, inden for en frist på tre måneder efter den dato, hvor han har flyttet sin sædvanlige bopæl, som omhandlet i artikel 3.

 

Ved ejerskifte for et køretøj, som er registreret i en medlemsstat, og overførsel af dette køretøj til en anden medlemsstat, som er sædvanlig bopæl for den nye ejer af køretøjet, skal den nye ejer anmode om registrering af køretøjet senest 30 dage efter overførslen af køretøjet.

I den periode, der er nævnt i første afsnit, skal køretøjets brug ikke begrænses.

I de perioder, der er nævnt i første og andet afsnit, skal køretøjets brug ikke begrænses.

Ændringsforslag  26

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Medlemsstaterne indfører bestemmelser om effektive, forholdsmæssige og afskrækkende sanktioner, hvis indehaveren af registreringsattesten ikke anmoder om omregistrering af sit køretøj inden for den i stk. 1 anførte frist. Disse sanktioner kan omfatte begrænsninger i brugen af køretøjet, indtil omregistreringen er gennemført.

Ændringsforslag  27

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Indsamling og behandling af dataelementerne i første afsnit skal respektere EU- og national lovgivning vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Begrundelse

Afspejler udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag  28

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Medlemsstaterne kan identificere køretøjet før omregistrering ved at sammenligne køretøjets identifikationsnummer med oplysningerne på registreringsattesten og i det officielle motorkøretøjsregister i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret.

Ændringsforslag  29

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Køretøjsregistreringsmyndighederne kan kun foretage fysisk kontrol af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, forud for dets registrering i følgende tilfælde:

4. Køretøjsregistreringsmyndighederne foretage tekniske inspektioner af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, forud for dets registrering i følgende tilfælde:

Ændringsforslag  30

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra d

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

d) hvis teknisk kontrol er påkrævet i tilfælde af ejerskifte eller alvorligt beskadigede køretøjer.

d) hvis køretøjet er alvorligt beskadiget

Ændringsforslag  31

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) hvis køretøjet ikke har nogen gyldig synsattest

Begrundelse

Når datoen for den næste obligatoriske synsattest er overskredet, skal de nationale registreringsmyndigheder udføre en kontrol af køretøjet af hensyn til trafiksikkerheden.

Ændringsforslag  32

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

For at kunne overholde første afsnit, litra c), sikrer medlemsstaterne, at de detaljerede nationale procedurer, de anvender til national og individuel godkendelse af køretøjer i henhold til direktiv 2007/46/EF1, offentliggøres online.

 

__________________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1).

Ændringsforslag  33

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Med henblik på omregistrering skal medlemsstaterne gensidigt anerkende synsattester udstedt af andre medlemsstater, når deres gyldighed er blevet anerkendt på tidspunktet for omregistrering, i overensstemmelse med forordning (EU) nr. xx/20131.

 

___________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. xx/2013 om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (2012/0184(COD)).

Ændringsforslag  34

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Efter registrering af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, skal den pågældende køretøjsregistreringsmyndighed straks indberette dette til køretøjsregistreringsmyndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet sidst var indregistreret, i overensstemmelse med artikel 7.

5. Når et køretøj, der er indregistreret i én medlemsstat, omregistreres i en anden medlemsstat, skal den pågældende køretøjsregistreringsmyndighed straks indberette dette til køretøjsregistreringsmyndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet sidst var indregistreret, i overensstemmelse med artikel 7.

Ændringsforslag  35

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Når en medlemsstat modtager en rapport i henhold til stk. 5, skal den uden unødig forsinkelse annullere registreringen af køretøjet på sit område i overensstemmelse med direktiv 2013/xx/EU1 og dets nationale ophævelsesprocedurer for køretøjsregistre.

 

__________________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/xx/EU om ændring af Rådets direktiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for motorkøretøjer (2012/0185(COD)).

Begrundelse

Det bør tydeligt fremgå af forordningen, at medlemsstaterne skal underrette andre medlemsstater, når et køretøj omregistreres, for at sikre at køretøjet aldrig indregistreres to gange i forskellige medlemsstater.

Ændringsforslag  36

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5b. Inden den …* indfører medlemsstaterne mulighed for papirløs omregistrering online af køretøjer via en sikker onlinedatabase. Anmodningen om omregistrering skal foretages direkte i den nationale database i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret.

 

* EUT: Indsæt venligst dato: tre år efter datoen for denne forordnings ikrafttræden.

Begrundelse

En sikker database vil med brug af moderne teknik gøre det muligt at indregistrere et køretøj uden brug af papir, da alle de nødvendige dokumenter og oplysninger kan spores i de forbundne databaser (Eucaris). Papirløs indregistrering vil spare både tid og omkostninger for Europas borgere og vil beskyttes gennem elektroniske kontrolmekanismer.

Ændringsforslag  37

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. -1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

-1a. Køretøjsregistreringsmyndigheder afviser at registrere et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hvis:

 

a) køretøjets registreringsdokumenter er bortkommet eller stjålet, medmindre den fysiske eller juridiske person, som ansøger om indregistrering af køretøjet, klart kan dokumentere at være ejer af køretøjet eller indehaver af registreringsdokumenterne

 

b) kravene i forbindelse med den tekniske inspektion, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, ikke blev opfyldt

 

c) indehaveren af registreringsattesten ikke kan dokumentere sin identitet

 

d) indehaveren af registreringsattesten ikke har noget sædvanligt opholdssted, jf. artikel 3, stk. 2, i den medlemsstat, hvor han ansøger om indregistrering af køretøjet.

Begrundelse

Visse aspekter er så vigtige for en indregistrering, at det bør være klart for borgerne, at et køretøj ikke kan indregistreres, hvis køretøjets registreringsdokumenter mangler, hvis kravene til den tekniske inspektion ikke blev opfyldt, hvis indehaveren af køretøjet ikke kan dokumentere sit opholdssted, eller hvis indehaveren af registreringsattesten ikke er registreret som etableret i de medlemsstater, hvor køretøjet skal indregistreres.

Ændringsforslag  38

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) hvis afgifter eller gebyrer for registrering i den pågældende medlemsstat, som nævnt i artikel 4, ikke er betalt

b) hvis afgifter eller gebyrer for registrering, der er pålagt af køretøjsregistreringsmyndighederne i den pågældende medlemsstat, som nævnt i artikel 4, ikke er betalt

Ændringsforslag  39

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) i givet fald hvis de relevante skatter ikke blev betalt

Ændringsforslag  40

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) hvis kravene i forbindelse med den fysiske kontrol, der er omhandlet i artikel 4, stk. 4, ikke blev opfyldt

udgår

Begrundelse

En vellykket teknisk inspektion bør være en obligatorisk forudsætning for indregistrering og er derfor omfattet af stk. -1a i denne artikel.

Ændringsforslag  41

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. i

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

i) køretøjet er alvorligt beskadiget, stjålet eller destrueret

i) køretøjet er alvorligt beskadiget, stjålet, destrueret eller erhvervet på svigagtig vis

Begrundelse

"Tilvejebragt på svigagtig vis" er tilføjet for at udvide definitionen og sikre, at et køretøj, som er tilvejebragt på svigagtig vis, kan nægtes omregistrering.

Ændringsforslag  42

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) køretøjets registreringsdokumenter er stjålet, medmindre indehaveren af registreringsattesten klart kan dokumentere at være køretøjets ejer

udgår

Begrundelse

Dette er omfattet af stk. -1a i denne artikel.

Ændringsforslag  43

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) datoen for den næste obligatoriske synsattest er overskredet.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 4, dvs. det skal være muligt for køretøjsregistreringsmyndigheden at foretage en teknisk inspektion af et køretøj, hvis datoen for den obligatoriske synsattest er overskredet.

Ændringsforslag  44

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) såfremt et køretøj nægtes adgang til en miljøzone i en medlemsstat, eller hvis et køretøj ikke opfylder miljøstandarderne i den gældende EU-ret eller nationale ret, medmindre køretøjet kan betegnes som et køretøj af historisk interesse som defineret i forordning (EU) nr. xx/20131.

 

__________________

 

1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning om periodisk teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (2012/0184(COD)).

Begrundelse

Medlemsstaterne bør kunne afvise at omregistrere køretøjer, som er til alvorlig fare for sundheden og miljøet.

Ændringsforslag  45

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

db) såfremt der ikke foreligger en dækkende ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvis en sådan forsikring er en forudsætning for indregistrering af køretøjet.

Begrundelse

Ansvarsforsikring af motorkøretøjer yder et væsentligt bidrag til at yde beskyttelse for trafikofre i Europa, og bør derfor være en betingelse for indregistrering.

Ændringsforslag  46

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Enhver beslutning truffet af en køretøjsregistreringsmyndighed om at nægte registrering af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, skal være behørigt begrundet. Den pågældende person kan inden for en frist på en måned fra modtagelsen af den negative beslutning anmode den kompetente køretøjsregistreringsmyndighed om at tage beslutningen op til fornyet vurdering. Anmodningen skal indeholde grundene til en sådan fornyet vurdering. Senest en måned efter modtagelsen af anmodningen skal den kompetente køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte eller ændre sin beslutning.

2. Enhver beslutning truffet af en køretøjsregistreringsmyndighed om at nægte registrering af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, skal være behørigt begrundet med angivelse af klagemuligheder og frister. Den pågældende person kan inden for en frist på seks uger fra modtagelsen af den negative beslutning anmode om, at den kompetente myndighed tager beslutningen op til fornyet vurdering. Anmodningen skal indeholde grundene til en sådan fornyet vurdering. Senest seks uger efter modtagelsen af anmodningen skal den kompetente køretøjsregistreringsmyndighed bekræfte eller ændre sin beslutning. I løbet af vurderingsperioden må køretøjet ikke anvendes på offentlige veje.

 

Ved afvisning af indregistrering sender den medlemsstat, som har afvist indregistreringen, oplysninger om afvisningen til den medlemsstat, hvor køretøjet tidligere var indregistreret, i overensstemmelse med artikel 7.

Begrundelse

For at styrke samarbejdet mellem medlemsstaterne bør medlemsstaterne underrette hinanden i tilfælde af afvisning af indregistrering.

Ændringsforslag  47

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Enhver person, der har købt et køretøj i en anden medlemsstat, hvor køretøjet ikke har nogen registreringsattest, kan anmode køretøjsregistreringsmyndigheden om at udstede en midlertidig registreringsattest for køretøjet med henblik på overførsel til en anden medlemsstat. Den midlertidige registreringsattest gælder for en periode på 30 dage.

1. Enhver person, der har erhvervet et køretøj i en anden medlemsstat end den medlemsstat, hvor vedkommende har sin normale bopæl, og såfremt køretøjet ikke har nogen registreringsattest, kan anmode om, at en midlertidig registreringsattest udstedes for det pågældende køretøj med henblik på overførsel til den medlemsstat, hvor vedkommende har sin normale bopæl.

 

Første afsnit finder anvendelse på køretøjer, som købes, arves, vindes eller modtages som gave, hvis den person, der har erhvervet køretøjet, kan dokumentere sin retmæssige brug eller besiddelse af køretøjet.

 

Anmodningen om udstedelse af en midlertidig registreringsattest kan indgives til:

 

a) køretøjsregistreringsmyndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet er erhvervet, eller

 

b) køretøjsregistreringsmyndigheden i den medlemsstat, hvor indehaveren har sin sædvanlige bopæl.

 

Den midlertidige registreringsattest gælder for en periode på 30 dage.

Ændringsforslag  48

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Inden udløbet af den midlertidige registreringsattests gyldighedsperiode skal den person, der har erhvervet køretøjet, registrere køretøjet i den medlemsstat, hvor vedkommende har sin sædvanlige bopæl.

Ændringsforslag  49

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Efter modtagelsen af anmodningen om midlertidig registreringsattest, som omhandlet i stk. 1, skal køretøjsregistreringsmyndigheden straks indsamle oplysninger om de dataelementer, som er nævnt i bilag I, direkte fra køretøjsregistreringsmyndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet er registreret, i overensstemmelse med artikel 7, og overføre dataene til sit eget register.

2. Efter modtagelsen af anmodningen om midlertidig registreringsattest, som omhandlet i stk. 1, tredje afsnit, litra b), i den medlemsstat, hvor indehaveren af køretøjet har sin sædvanlige bopæl, skal køretøjsregistreringsmyndigheden i denne medlemsstat straks indsamle oplysninger om de dataelementer, som er nævnt i bilag I, direkte fra køretøjsregistrerings­myndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet sidst var registreret, i overensstemmelse med artikel 7, og overføre dataene til sit eget register.

Ændringsforslag  50

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) køretøjets registreringsdokumenter er stjålet, medmindre indehaveren af registreringsattesten klart kan dokumentere at være køretøjets ejer

ii) køretøjets registreringsdokumenter er bortkommet eller stjålet, medmindre indehaveren af registreringsattesten klart kan dokumentere at være enten køretøjets ejer eller den retmæssige indehaver af registreringsdokumenterne

Begrundelse

Ændringsforslaget skal tydeliggøre, at den retmæssige indehaver af registreringsdokumenterne juridisk set kan være en anden end køretøjets ejer, og at vedkommende dermed, efter at have påvist sin situation, kan undgå et afslag fra myndighederne.

Ændringsforslag  51

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) såfremt der ikke foreligger en dækkende ansvarsforsikring for motorkøretøjer, hvis en sådan forsikring er en forudsætning for indregistrering af køretøjet

Ændringsforslag  52

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

bb) hvis den person, som ansøger om indregistrering af køretøjet, ikke kan dokumentere sin identitet.

Ændringsforslag  53

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a. Når en midlertidig registreringsattest udstedes i henhold til stk. 1, skal den attesterende myndigheds medlemsstat indlæse oplysningerne om dette køretøj i det officielle elektroniske register i overensstemmelse med bilag I til denne forordning og bilag I til Rådets direktiv 1999/37/EF.

Ændringsforslag  54

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3b. Den midlertidige registreringsattest, der er udstedt af en køretøjsregistreringsmyndighed i én medlemsstat, anerkendes af de øvrige medlemsstater med henblik på identificering af et køretøj, der færdes i international trafik, eller med henblik på omregistrering af køretøjet i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  55

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Køretøjsregistreringsmyndighederne i de enkelte medlemsstater anerkender oplysningerne i de officielle køretøjsregistre i de øvrige medlemsstater.

Ændringsforslag  56

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

1a. Ved anvendelsen af stk. 1 udpeger medlemsstaterne ét nationalt kontaktpunkt med ansvar for udveksling af køretøjsoplysninger samt oplysninger om nationale og individuelle udstedelser af typegodkendelser i forbindelse med omregistrering.

Begrundelse

Der kan være en eller flere registreringsmyndigheder i en medlemsstat, men der bør være ét nationalt kontaktpunkt til håndtering af registrering på tværs af grænserne. Endvidere bør der være ét nationalt kontaktpunkt til udveksling af oplysninger om nationalt og individuelle udstedelser af typegodkendelser. Ellers vil det i praksis blive meget vanskeligt for de øvrige medlemsstater hurtigt at finde kontaktpunktet for at sikre en effektiv informationsudveksling mellem medlemsstaterne om udstedelser på tværs af grænserne.

Ændringsforslag  57

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Som omhandlet i stk. 1 skal køretøjsregistreringsmyndighederne anvende softwareprogrammet som fastsat i bilag II.

2. Som omhandlet i stk. 1 skal køretøjsregistreringsmyndighederne anvende den seneste ajourførte version af det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (Eucaris), som er specielt designet med henblik på denne forordning som fastsat i bilag II.

Begrundelse

Der findes allerede et fuldt ud funktionsdygtigt softwareprogram – det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (Eucaris), som anvendes og ejes af medlemsstaterne. Som påvist under IMCO-høringen om denne sag anvendes Eucaris allerede i forbindelse med omregistrering. Dette er langt mere effektivt og omkostningseffektivt end at indføre nye og andre systemer end Eucaris.

Ændringsforslag  58

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Kommissionen og medlemsstaterne sikrer, at Eucaris implementeres af alle medlemsstater, og at det er fuldt operationelt.

Begrundelse

I dag udveksler et antal medlemsstater oplysninger om køretøjer og kørekort gennem Eucaris, men systemet er ikke implementeret og operationelt i alle medlemsstater. For at gøre nærværende forordning effektiv skal Kommissionen derfor sikre, at Eucaris fungerer i hele EU.

Ændringsforslag  59

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kun køretøjsregistreringsmyndighederne har direkte adgang til de lagrede data, som kan hentes gennem softwareprogrammet. Køretøjsregistreringsmyndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå følgende:

Kun køretøjsregistreringsmyndighederne og håndhævelsesmyndighederne har direkte adgang til de lagrede data, som kan hentes gennem softwareprogrammet. Køretøjsregistreringsmyndighederne træffer de nødvendige foranstaltninger for at undgå følgende:

Begrundelse

Myndigheder som politi og toldvæsen (håndhævelsesmyndigheder) bør også have adgang til de lagrede data, som kan hentes gennem softwareprogrammet, i forbindelse med indregistrering af køretøjer for effektivt at bekæmpe svig med omregistrering.

Ændringsforslag  60

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 2 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) uautoriseret søgning eller videregivelse af oplysninger

c) uautoriseret søgning, videregivelse eller offentliggørelse af oplysninger

Ændringsforslag  61

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 3 – afsnit 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Hvis det står klart, at der er meddelt urigtige oplysninger eller oplysninger, som ikke burde have været har tilvejebragt, underrettes den køretøjsregistreringsmyndighed, der modtager oplysningerne, straks. Den køretøjsregistreringsmyndighed, der modtager oplysningerne, retter eller sletter efterfølgende de oplysninger, der er modtaget.

Hvis det står klart, at der er meddelt urigtige oplysninger eller oplysninger, som ikke burde have været har tilvejebragt, underrettes den køretøjsregistreringsmyndighed, der modtager oplysningerne, straks. Køretøjsregistreringsmyndighederne i den medlemsstat, hvor køretøjet sidst blev indregistreret, og i den medlemsstat, hvor køretøjet er indregistreret, retter eller sletter efterfølgende de oplysninger, der er modtaget.

Ændringsforslag  62

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles procedurer og specifikationer for det i stk. 2 omhandlede softwareprogram, herunder dataudvekslingsformatet, de tekniske procedurer for elektronisk søgning i og adgang til de nationale elektroniske registre, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles procedurer og specifikationer for det i stk. 2 omhandlede softwareprogram for at opfylde kravene i denne forordning, herunder dataudvekslingsformatet, de tekniske procedurer for elektronisk søgning i og adgang til de nationale elektroniske registre, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

Ændringsforslag  63

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Kommissionen evaluerer regelmæssigt, hvorvidt ​​de sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører beskyttelse af de oplysninger, der udveksles, er tilstrækkelige, idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling og udviklingen af risici.

Begrundelse

udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag  64

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. En køretøjsregistreringsmyndighed kan udstede en eller flere attester for erhvervsmæssig køretøjsregistrering til enhver virksomhed, der opfylder følgende kriterier:

1. En køretøjsregistreringsmyndighed kan udstede en eller flere attester for erhvervsmæssig køretøjsregistrering til køretøjsfabrikanter, fabrikanter af køretøjsdele, bilværksteder, forhandlere og virksomheder, der transporterer køretøjer på tværs af grænserne, tekniske tjenester og tilsynsmyndigheder.

a) virksomheden er etableret på registreringsmyndighedens område

 

b) virksomheden forhandler køretøjer eller leverer reparations-, vedligeholdelses- eller prøvningsydelser i forbindelse med køretøjer

 

c) virksomheden har et godt omdømme og har den nødvendige tekniske kompetence.

 

 

Køretøjer med en erhvervsmæssig registreringsattest må kun anvendes til erhvervsmæssige formål af arbejdsgiveren og de ansatte i den virksomhed, til hvilken et sådant certifikat er udstedt.

Ændringsforslag  65

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. Køretøjsregistreringsmyndighederne sikrer sig, at de oplysninger om køretøjet, der er nævnt i bilag I, er opført i deres register for hver erhvervsmæssig køretøjsregistrering.

udgår

Ændringsforslag  66

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Køretøjer med en erhvervsmæssig registreringsattest må kun anvendes, hvis køretøjet ikke udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden. Disse køretøjer må ikke anvendes til erhvervsmæssig transport af personer eller gods.

3. Køretøjer med en erhvervsmæssig registreringsattest må kun anvendes, hvis køretøjet ikke udgør en direkte og umiddelbar risiko for trafiksikkerheden og medfører en gyldig synsattest. Disse køretøjer må ikke anvendes til erhvervsmæssig transport af personer eller gods.

Ændringsforslag  67

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Erhvervsmæssige registreringsattester for køretøjer anerkendes gensidigt af alle medlemsstater for kørsel med henblik på overførsel, kontrol og test.

Ændringsforslag  68

Forslag til forordning

Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 8a

 

Valg af nummerplade til køretøjer

 

1. Medlemsstaterne tilbyder at omregistrere et køretøj, registrere det midlertidigt med henblik på overførsel eller registrere det erhvervsmæssigt med en nummerplade enten i farver, der er fastsat i national ret, eller i EU's farver, såfremt dette er i overensstemmelse med de nationale bestemmelser om anvendelse af EU's farver.

 

2. Hvis der tilbydes en nummerplade i EU's farver, består denne af gule koder på en blå baggrund i overensstemmelse med farveordningen i Rådets forordning (EF) nr. 2411/98.

 

3. Hvis der tilbydes midlertidige overførselsnummerplader eller erhvervsmæssige nummerplader i EU's farver, består disse af blå koder på en gul baggrund i overensstemmelse med farveordningen i Rådets forordning (EF) nr. 2411/98.

 

4. Valget i stk. 1 berører ikke medlemsstaternes ret til at bestemme kodeordningerne.

Begrundelse

For visse brancher som f.eks. udlejnings- og leasingvirksomheder vil det være nyttigt at have mulighed for at anvende en fælles farve til nummerpladerne på deres biler. Det vil give virksomhederne mulighed for at vælge et ensartet udseende til deres køretøjsflåde. Registreringen af køretøjet henhører fortsat under den medlemsstat, hvor køretøjet er registreret.

Ændringsforslag  69

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kontaktoplysningerne på de køretøjsregistreringsmyndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af officielle registre over køretøjer på deres område og for anvendelsen af denne forordning.

1. Medlemsstaterne underretter Kommissionen om kontaktoplysningerne på de nationale kontaktpunkter og de køretøjsregistreringsmyndigheder, der er ansvarlige for forvaltningen af officielle registre over køretøjer på deres område og for anvendelsen af denne forordning.

Ændringsforslag  70

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen offentliggør en liste over køretøjsregistreringmyndigheder og enhver ajourføring af denne liste på sit websted.

Kommissionen offentliggør en liste over køretøjsregistreringsmyndigheder og nationale kontaktpunkter og enhver ajourføring af denne liste på sit websted.

Ændringsforslag  71

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a) oplysninger om registreringen af køretøjer i den relevante myndigheds medlemsstat

a) oplysninger om procedurerne vedrørende registreringen af køretøjer i køretøjsregistreringsmyndighedens medlemsstat, herunder relevante dokumenter til omregistrering, tidsfrister og den forventede ventetid i forbindelse med en afgørelse, begrundelse for afvisning samt unionsborgeres relevante rettigheder til at foretage omregistrering på denne medlemsstats officielle sprog samt på engelsk, fransk eller tysk

Begrundelse

Såfremt en borger eller en juridisk enhed ønsker at klage over omregistrering, bør der på forhånd foreligge tydelige tidsfrister, begrundelser for afvisning og relevante dokumenter til omregistrering.

Ændringsforslag  72

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ba) reglerne for behandling af data i forbindelse med indregistrering af køretøjer, herunder oplysninger om tidsfrister for tilbageholdelse samt de nødvendige oplysninger som fastsat i direktiv 95/46/EF, artikel 10 og 11.

Begrundelse

Såfremt en borger eller en juridisk enhed ønsker at klage over omregistrering, bør der på forhånd foreligge tydelige tidsfrister, begrundelser for afvisning og relevante dokumenter til omregistrering.

Ændringsforslag  73

Forslag til forordning

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Beskyttelsesforanstaltninger mod svigagtig brug af nummerplader

 

1. Når et køretøj er indregistreret, tildeler køretøjsregistreringsmyndigheden både køretøjet og nummerpladen en etiket til radiofrekvensidentifikation (RFID).

 

2. Køretøjsregistreringsmyndigheden udleverer et nyt sæt RFID-etiketter, hvis den oprindelige nummerplade bortkommer, eller køretøjet udskiftes med et nyt.

 

3. Hvis anvendelsen eller registreringen af et køretøj anses af medlemsstaten for at have været ukorrekt i forbindelse med en kontrol af køretøjer indregistreret i andre medlemsstater, kan medlemsstaten iværksætte foranstaltninger over for dette køretøj i overensstemmelse med national lovgivning.

Begrundelse

For at bekæmpe kriminalitet vedrørende indregistrering på tværs af grænserne bør medlemsstaterne ved omregistreringen udlevere en etiket til radiofrekvensidentifikation. På denne måde kan de håndhævende myndigheder altid kontrollere, om nummerpladen passer til køretøjet.

Ændringsforslag  74

Forslag til forordning

Artikel 10 – nr. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2) de betingelser, som skal opfyldes af virksomheder med henblik på opfyldelse af kravene i artikel 8, stk. 1), litra c)

udgår

Ændringsforslag  75

Forslag til forordning

Artikel 10 – nr. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a) formatet på de udvekslede oplysninger, de tekniske procedurer, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer samt formatet og modellen af RFID-etiketter, jf. artikel 9a.

Ændringsforslag  76

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport om delegationen af beføjelser senest seks måneder inden udløbet af femårsperioden. Delegationen af beføjelser forlænges stiltiende i perioder af en tilsvarende længde, medmindre Europa-Parlament eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Afspejler Parlamentets standpunkt om, at delegationen af beføjelser ikke bør løbe over en ubegrænset periode, og at Kommissionen bør aflægge rapport om, hvordan den har anvendt beføjelserne, inden en forlængelse overvejes.

Ændringsforslag  77

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet senest [fire år efter denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen kan om fornødent fremsætte passende forslag med henblik på ændring af denne forordning og tilpasning af andre EU-retsakter, især under hensyntagen til mulighederne for yderligere administrativ forenkling for borgere og virksomheder.

Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet senest [to år efter denne forordnings ikrafttræden]. Rapporten skal navnlig indeholde oplysninger om national gennemførelse i de forskellige medlemslande. Kommissionen kan om fornødent fremsætte passende forslag med henblik på ændring af denne forordning og tilpasning af andre EU-retsakter, især under hensyntagen til mulighederne for yderligere administrativ forenkling for borgere og virksomheder.

Begrundelse

Nedbringelse af fristen for forelæggelse af Kommissionens rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vil forbedre den lovgivningsmæssige kontrol.

Ændringsforslag  78

Forslag til forordning

Artikel 14 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Den anvendes fra den [dato indsættes: et år efter denne forordnings ikrafttræden].

Den anvendes fra den [dato indsættes: tre år efter denne forordnings ikrafttræden].

Ændringsforslag  79

Forslag til forordning

Bilag I

Element

Harmoni­serede koder direktiv 1999/37/EF

1. Registreringsland

--

2. Registreringsnummer

(A)

3. Dato for køretøjets første registrering

(B)

4. Registreringsattestens identifikationsnummer(numre)

--

5. Myndighed, der har udstedt registreringsattesten

--

6. Køretøj: mærke

(D.1)

7. Køretøj: type

– variant (hvis denne oplysning foreligger)

– version (hvis denne oplysning foreligger)

(D.2)

8. Køretøj: handelsbetegnelse(r)

(D.3)

9. Køretøjets identifikationsnummer (VIN)

(E)

10. Masse: teknisk tilladt totalmasse undtagen for motorcykler

(F.1)

11. Masse: tilladt totalmasse af det ibrugtagne køretøj i den registrerende medlemsstat

(F.2)

12. Masse af det ibrugtagne køretøj med karrosseri, inklusive koblingsanordning, hvis der er tale om trækkende køretøjer i andre klasser end M1

(G)

13. Registreringens gyldighed, hvis den er tidsbegrænset

(H)

14. Dato for den registrering, som attesten vedrører

(I)

15. Typegodkendelsesnummer (hvis denne oplysning foreligger)

(K)

16. Antal aksler

(L)

17. Akselafstand (i mm)

(M)

18. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 1 (i kg)

(N.1)

19. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 2 (i kg), hvor det er relevant

(N.2)

20. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 3 (i kg), hvor det er relevant

(N.3)

21. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 4 (i kg), hvor det er relevant

(N.4)

22. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 5 (i kg), hvor det er relevant

(N.5)

23. Teknisk tilladt masse af påhængskøretøj: bremset påhængskøretøj (i kg)

(O.1)

24. Teknisk tilladt masse af påhængskøretøj: ikke-bremset påhængskøretøj (i kg)

(O.2)

25. Motor: slagvolumen (i cm3)

(P.1)

26. Motor: største nettoeffekt (i kW) (hvis denne oplysning foreligger)

(P.2)

27. Motor: brændstoftype eller drivmiddel

(P.3)

28. Motor: største omdrejningstal (i min -1)

(P.4)

29. Motorens identifikationsnummer

(P.5)

30. Effekt/vægt-forhold (i kW/kg) (udelukkende for motorcykler)

(Q)

31. Køretøjets farve

(R)

32. Antal pladser: antal siddepladser inklusive førerens plads

(S.1)

33. Antal pladser: antal ståpladser (hvor det er relevant)

(S.2)

34. Maksimal hastighed (i km/h)

(T)

35. Lydtrykniveau: standmåling (i dB(A))

(U.1)

36. Lydtrykniveau: motoromdrejningstal (i min -1)

(U.2)

37. Lydtrykniveau: kørselsmåling (i dB(A))

(U.3)

38. Udstødning: CO (i g/km eller g/kWh)

(V.1)

39. Udstødning: HC (i g/km eller g/kWh)

(V.2)

40. Udstødning: NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.3)

41. Udstødning: HC + NOx (i g/km)

(V.4)

42. Udstødning: partikler for dieselmotorer (i g/km eller g/kWh)

(V.5)

43. Udstødning: korrigeret absorptionskoefficient for dieselmotorer (i min -1)

(V.6)

44. Udstødning: CO2 (i g/km)

(V.7)

45. Udstødning: samlet brændstofforbrug (i l pr. 100 km)

(V.8)

46. Udstødning: angivelse af miljøklasse ved EF-typegodkendelse: oplysning om gældende version i medfør af direktiv 70/220/EØF eller direktiv 88/77/EØF

(V.9)

47. Brændstofbeholderens (-beholdernes) rumindhold (i l).

(W)

48. Dato for seneste syn

--

49. Dato for næste syn

--

50. Kilometerstand (hvis denne oplysning foreligger)

--

51. Er køretøjet skrottet (ja/nej)

--

52. Dato for udstedelse af skrotningsattest[2]

 

--

53. Virksomhed eller foretagende, der udsteder skrotningsattesten

--

54. Årsag til skrotning

--

55. Er køretøjet stjålet (ja/nej)

--

56. Er registreringsattest og/eller plader stjålet (ja/nej)

--

57. Inaktiv registrering

--

58. Suspenderet registrering

--

59. Ændring af registreringsnummer

--

60. Teknisk kontrol påkrævet efter uheld med alvorlige skader

--

61. Yderligere kontrol påkrævet efter ændring af et af numrene 9 til 47

 

 

Ændringsforslag

Element

Harmonise­rede koder direktiv 1999/37/EF

1. Registreringsland

--

2. Registreringsnummer

(A)

3. Dato for køretøjets første registrering[3]

 

(B)

4. Registreringsattestens identifikationsnummer(numre)

--

4a. Registreret indehaver

(B)

4b. Registreret finansiel interesse (hvis relevant)

--

5. Myndighed, der har udstedt registreringsattesten

--

6. Køretøj: mærke

(D.1)

7. Køretøj: type

– variant (hvis denne oplysning foreligger)

– version (hvis denne oplysning foreligger)

(D.2)

8. Køretøj: handelsbetegnelse(r)

(D.3)

9. Køretøjets identifikationsnummer (VIN)

(E)

10. Masse: teknisk tilladt totalmasse undtagen for motorcykler

(F.1)

11. Masse: tilladt totalmasse af det ibrugtagne køretøj i den registrerende medlemsstat

(F.2)

12. Masse af det ibrugtagne køretøj med karrosseri, inklusive koblingsanordning, hvis der er tale om trækkende køretøjer i andre klasser end M1

(G)

13. Registreringens gyldighed, hvis den er tidsbegrænset

(H)

13a. Overensstemmelsesattest (Certificate of Conformity)

(H)

14. Dato for den registrering, som attesten vedrører

(I)

15. Typegodkendelsesnummer (hvis denne oplysning foreligger)

(K)

16. Antal aksler

(L)

17. Akselafstand (i mm)

(M)

18. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 1 (i kg)

(N.1)

19. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 2 (i kg), hvor det er relevant

(N.2)

20. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 3 (i kg), hvor det er relevant

(N.3)

21. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 4 (i kg), hvor det er relevant

(N.4)

22. Fordelingen af den teknisk tilladte totalmasse på akslerne for køretøjer med en totalmasse på over 3 500 kg: aksel 5 (i kg), hvor det er relevant

(N.5)

23. Teknisk tilladt masse af påhængskøretøj: bremset påhængskøretøj (i kg)

(O.1)

24. Teknisk tilladt masse af påhængskøretøj: ikke-bremset påhængskøretøj (i kg)

(O.2)

25. Motor: slagvolumen (i cm3)

(P.1)

26. Motor: største nettoeffekt (i kW) (hvis denne oplysning foreligger)

(P.2)

27. Motor: brændstoftype eller drivmiddel

(P.3)

28. Motor: største omdrejningstal (i min -1)

(P.4)

29. Motorens identifikationsnummer

(P.5)

30. Effekt/vægt-forhold (i kW/kg) (udelukkende for motorcykler)

(Q)

31. Køretøjets farve

(R)

32. Antal pladser: antal siddepladser inklusive førerens plads

(S.1)

33. Antal pladser: antal ståpladser (hvor det er relevant)

(S.2)

34. Maksimal hastighed (i km/h)

(T)

35. Lydtrykniveau: standmåling (i dB(A))

(U.1)

36. Lydtrykniveau: motoromdrejningstal (i min -1)

(U.2)

37. Lydtrykniveau: kørselsmåling (i dB(A))

(U.3)

38. Udstødning: CO (i g/km eller g/kWh)

(V.1)

39. Udstødning: HC (i g/km eller g/kWh)

(V.2)

40. Udstødning: NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.3)

41. Udstødning: HC + NOx (i g/km)

(V.4)

42. Udstødning: partikler for dieselmotorer (i g/km eller g/kWh)

(V.5)

43. Udstødning: korrigeret absorptionskoefficient for dieselmotorer (i min -1)

(V.6)

44. Udstødning: CO2 (i g/km)

(V.7)

45. Udstødning: samlet brændstofforbrug (i l pr. 100 km)

(V.8)

46. Udstødning: angivelse af miljøklasse ved EF-typegodkendelse: oplysning om gældende version i medfør af direktiv 70/220/EØF eller direktiv 88/77/EØF

(V.9)

47. Brændstofbeholderens (-beholdernes) rumindhold (i l).

(W)

48. Dato for seneste syn

--

49. Dato for næste syn

--

50. Kilometerstand

--

51. Er køretøjet skrottet (ja/nej)

--

52. Dato for udstedelse af skrotningsattest[4]

 

--

53. Virksomhed eller foretagende, der udsteder skrotningsattesten

--

54. Årsag til skrotning

--

55. Er køretøjet stjålet (ja/nej)

--

56. Er registreringsattest og/eller plader stjålet (ja/nej)

--

57. Inaktiv registrering

--

58. Suspenderet registrering

--

59. Ændring af registreringsnummer

--

59a. Er køretøjet ombygget (ja/nej)

--

60. Teknisk kontrol påkrævet efter uheld med alvorlige skader

--

61. Yderligere kontrol påkrævet efter ændring af et af numrene 9 til 47

 

61a. Er køretøjet eksporteret (ja/nej)

 

61b. Dato for udstedelse af midlertidig registreringsattest

 

61c. Kilometerstand ved udstedelse af midlertidig registreringsattest

 

Begrundelse

Vedrørende 4b: For nogle typer leasinger overdrages ejendomsretten til leasingtageren. I leasingperioden må føreren imidlertid ikke frit omregistrere køretøjet. De medlemsstater, hvor disse produkter udbydes, har en tendens til at registrere den part, som har en "finansiel interesse". Vedrørende 13a: Import/eksport af køretøjer er ikke muligt uden en overensstemmelsesattest. Vedrørende 50: Medlemsstaterne bør dele oplysninger om et køretøjs kilometerstand ved omregistrering for at bekæmpe svig. Om 59a: Leasede eller lejede køretøjer klassificeres generelt ikke som "stjålet". De fleste polititjenester anvender klassificeringen "konverteret".

Ændringsforslag  80

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Udvekslingen af oplysninger skal finde sted ved hjælp af interoperable elektroniske midler uden udveksling af data, der involverer andre databaser. Denne udveksling af oplysninger skal foregå på en omkostningseffektiv og sikker måde, der ligeledes sikrer en effektiv beskyttelse af de oplysninger, der overføres, i det omfang det er muligt med de eksisterende softwareprogrammer.

1. Udvekslingen af oplysninger skal finde sted ved hjælp af interoperable elektroniske midler uden udveksling af data, der involverer andre databaser. Denne udveksling af oplysninger skal foregå på en omkostningseffektiv og sikker måde, der ligeledes sikrer en effektiv beskyttelse af de oplysninger, der overføres, med Eucaris.

Begrundelse

Der findes allerede fuldt ud anvendelige oplysninger, som anvendes og ejes af medlemsstaterne. Eucaris, som allerede anvendes i forbindelse med omregistrering, som påvist under IMCO-høringen om denne sag. Dette er langt mere effektivt og omkostningseffektivt end at indføre nye og andre systemer end Eucaris.

Ændringsforslag  81

Forslag til forordning

Bilag II – nr. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3. Hver medlemsstat afholder sine egne omkostninger i forbindelse med forvaltning, anvendelse og vedligeholdelse af det i stk. 1 nævnte softwareprogram.

3. Hver medlemsstat afholder sine egne omkostninger i forbindelse med forvaltning, anvendelse og vedligeholdelse af det i stk. 1 nævnte softwareprogram, uden at dette skaber yderlige økonomiske belastninger for borgere og virksomheder.

  • [1]  EUT C 299 af 4.10.2012, s. 89.
  • [2]  Som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34) med senere ændringer.
  • [3]  For køretøjer af historisk betydning som defineret i forordning 2013/xx/EU (forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil og om ophævelse af direktiv 2009/40/EF (2012/0184(COD)) kan den kompetente myndighed i tilfælde af et manglende registreringsdokument henvise til tilgængelige dokumenterede oplysninger vedrørende fremstillingsdato eller første registreringsdato.
  • [4]  Som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34) med senere ændringer.

BEGRUNDELSE

Ordføreren glæder sig over forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, som et godt udgangspunkt og støtter bestræbelserne på at etablere en rammelovgivning på EU-plan for omregistrering af køretøjer. Ordføreren mener dog, at både målene og indholdet i den foreslåede forordning kan præciseres yderligere, og at det er vigtigt, at lovgiverne nøje overvejer forslaget i dets fulde omfang. Først derefter kan omregistrering af køretøjer i EU blive fuldt operationelt.

I 2011 blev det at overføre en bil til et andet land identificeret som en af borgernes 20 største bekymringer med hensyn til hindringerne for det indre marked. Ordføreren har således til hensigt at reducere formaliteterne i forbindelse med at omregistrere en bil i et andet land til et minimum, idet der sikres et tættere samarbejde mellem køretøjsregistreringsmyndighederne. Det vigtigste formål med forslaget er at sikre, at et køretøj indregistreres dér, hvor det normalt anvendes. For at forebygge svig og skatteunddragelse ønsker ordføreren derfor at garantere, at internationale virksomheder ikke registrerer deres køretøjer i én medlemsstat og samtidig anvender dem i en anden.

Forslaget er til fordel for de mennesker, som køber eller sælger brugte biler i et andet land, eftersom de ikke længere er forpligtede til at fremvise nye synsattester, som vil blive gensidigt anerkendt i medlemsstaterne. For at øge trafiksikkerheden skelner ordføreren mellem obligatoriske og valgfri begrundelser for at afvise omregistrering. Og såfremt et køretøj ikke er forsikret, kan indehaveren af en registreringsattest blive nægtet omregistrering af et køretøj.

Borgere oplever ofte store vanskeligheder med at anvende en midlertidig registreringsattest til at overføre et køretøj fra én medlemsstat til en anden. Der skal tages hånd om disse vanskeligheder. Derudover mener ordføreren, at borgere og virksomheder skal kunne vælge mellem nationale og EU's farver på nummerpladen, så pladerne er ens, mens selve indregistreringen fortsat er national.

For ordføreren er det teknologiske fremskridt og omkostningseffektivitet yderst vigtigt. Udveksling af oplysninger om køretøjsregistrering skal således udføres elektronisk via et allerede eksisterende system, det europæiske informationssystem vedrørende køretøjer og kørekort (Eucaris), som anvendes af størstedelen af medlemsstaterne. Brug af Eucaris effektiviserer ikke blot registreringsprocessen, men hjælper også med at bekæmpe biltyverier og registreringssvig. Ordføreren er i sit forslag om elektroniske midler til omregistrering af køretøjer yderst opmærksom på spørgsmål vedrørende beskyttelse af personoplysninger. Sikkerhedsforanstaltninger vedrørende beskyttelse af udvekslede oplysninger skal derfor løbende vurderes og ajourføres.

Sidst, men ikke mindst foreslår ordføreren for at begrænse svigagtig brug af nummerplader, at nummerpladen og køretøjet udstyres med en etiket (chip) med radiofrekvensidentifikator.

UDTALELSE fra Transport- og Turismeudvalget (18.12.2012)

til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Ordfører: Hubert Pirker

KORT BEGRUNDELSE

1. Indledning

Forslaget til forordning vedrører forenkling af formaliteter og betingelser for registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat. Den er begrænset til omregistrering og finder ikke anvendelse på den første registreringsprocedure for køretøjer i en medlemsstat eller registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i et tredjeland.

Inden for dette afgrænsede anvendelsesområde ønsker Kommissionen at reducere og forenkle de nuværende registreringsformaliteter for at nå følgende hovedmål:

– sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer inden for EU

– nedbringe den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder i overensstemmelse med rapporten om unionsborgerskab 2010 "Afskaffelse af hindringerne for unionsborgernes rettigheder" (KOM(2010)0603 af 27.10.2010)

– sikre trafiksikkerheden

– opretholde bekæmpelsen af misbrug og tyveri af registreringsdokumenter til køretøjer i overensstemmelse med Rådets afgørelse 2004/919/EF af 22. december 2004 om bekæmpelse af grænseoverskridende køretøjskriminalitet (EUT L 389, 30.12.2004, s.28).

Med disse mål for øje vil forslaget:

– afklare i hvilken medlemsstat et motorkøretøj, der overføres mellem medlemsstaterne, bør registreres, gennem begrebet "sædvanligt opholdssted", for hvilke der er defineret kriterier i teksten

– fastsætte en harmoniseret periode på seks måneder, hvorefter indehaveren af ​​et registreringsbevis, der har flyttet sit sædvanlige opholdssted til en anden medlemsstat, skal anmode om omregistrering

– fastsætte rammerne for samarbejde og udveksling af data mellem de forskellige registreringsmyndigheder via elektroniske midler

– fastsætte rammerne for anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer, der er udstedt i en anden medlemsstat

– definere præcist, i hvilke tilfælde registreringsmyndighederne har ret til at nægte registrering af et motorkøretøj, som har været indregistreret i en anden medlemsstat.

2. Forslagets transportdimension

Ordføreren glæder sig over Kommissionens forslag, der sigter mod at reducere de administrative byrder for borgere og virksomheder i transporttilknyttede spørgsmål. Transport- og Turismeudvalget har allerede afgivet udtalelse om de tyve vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder inden for det indre marked (2012/2044 (INI)), hvori det understreger sin holdning til forenkling af grænseoverskridende overførsel af biler.

Ordførerens ændringsforslag sigter på at inkorporere udvalgets udtalelse og fokusere på forenkling af proceduren, og samtidig sikre den højest mulige grad af trafiksikkerhed, og derfor understreges behovet for en fuldstændig gennemførelse af principperne i EU‑lovgivningen om indregistrering af biler i en anden medlemsstat.

Ordføreren anerkendte også den såkaldte "køredygtighedspakke", som blev foreslået af Kommissionen den 13. juli 2012, og understreger betydningen af ​​en sammenhængende strategi med dette forslag.

Ordføreren glæder sig over, at kravene om databeskyttelse er blevet behørigt behandlet i forslaget, og at flere specifikke databeskyttelsesforanstaltninger udtrykkeligt er blevet medtaget. Med hensyn til udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012 foreslår ordføreren yderligere specifikationer, der dybest set har til formål at præcisere Kommissionens forslag.

ÆNDRINGSFORSLAG

Transport- og Turismeudvalget opfordrer Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til forordning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a) Den frie bevægelighed for varer er en af hjørnestenene i Den Europæiske Union. Alligevel står EU-borgere over for besværlige formaliteter, der navnlig vedrører omregistrering af deres køretøjer i en anden medlemsstat, og de ​​ekstra omkostninger ¹. Forenklingen af ​​den grænseoverskridende overførsel af biler indebærer en fuldstændig gennemførelse af EU's retsprincipper om registrering af biler i en anden medlemsstat og kræver høje sikkerhedsstandarder for harmoniserede registreringsattester for at minimere risikoen for omregistrering af stjålne køretøjer med forfalskede registreringsattester.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler Transport- og Turismeudvalgets udtalelse om de tyve vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder inden for det indre marked (2012/2044 (INI)) og understreger behovet for fuldstændig gennemførelse af gældende EU-lovgivning.

Ændringsforslag  2

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hæmmes af omstændelige registreringsformaliteter i medlemsstaterne, navnlig af forpligtelsen til at fremstille disse køretøjer til supplerende syn for at vurdere deres generelle stand før registrering eller for at identificere dem. Det er derfor nødvendigt at begrænse disse formaliteter for at sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer og mindske den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder. Navnlig for borgere eller virksomheder, der erhverver et motorkøretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt at indføre en forenklet registreringsprocedure, der omfatter anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer, udstedt i en anden medlemsstat, og organisering af det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder om udveksling af manglende data.

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hæmmes af omstændelige registreringsformaliteter i medlemsstaterne, navnlig af forpligtelsen til at fremstille disse køretøjer til supplerende syn for at vurdere deres generelle stand før registrering eller for at identificere dem. Det er derfor nødvendigt at begrænse disse formaliteter for at sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer og mindske den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder. Navnlig for borgere eller virksomheder, der erhverver et motorkøretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt at indføre en forenklet registreringsprocedure, der omfatter anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer (som fastsat i forordning 2013/...xx om periodisk eftersyn af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt forordning 2013/...xx om kontrol ved vejsiden af erhvervskøretøjer, der kører i Unionen, og direktiv 2013/...xx om registreringsdokumenter for motorkøretøjer), udstedt i en anden medlemsstat, og organisering af det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder om udveksling af manglende data.

Begrundelse

Ændringsforslaget har til formål at skabe en forbindelse mellem alle forslag om teknisk kontrol, som Parlamentet i øjeblikket behandler.

Ændringsforslag  3

Forslag til forordning

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hæmmes af omstændelige registreringsformaliteter i medlemsstaterne, navnlig af forpligtelsen til at fremstille disse køretøjer til supplerende syn for at vurdere deres generelle stand før registrering eller for at identificere dem. Det er derfor nødvendigt at begrænse disse formaliteter for at sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer og mindske den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder. Navnlig for borgere eller virksomheder, der erhverver et motorkøretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt at indføre en forenklet registreringsprocedure, der omfatter anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer, udstedt i en anden medlemsstat, og organisering af det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder om udveksling af manglende data.

(5) Registrering af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, hæmmes af omstændelige registreringsformaliteter i medlemsstaterne, navnlig af forpligtelsen til at fremstille disse køretøjer til supplerende syn for at vurdere deres generelle stand før registrering eller for at identificere dem. Det er derfor nødvendigt at begrænse disse formaliteter for at sikre den frie bevægelighed for motorkøretøjer og mindske den administrative byrde for borgere, virksomheder og registreringsmyndigheder. Navnlig for borgere eller virksomheder, der erhverver et motorkøretøj, som er indregistreret i en anden medlemsstat, er det hensigtsmæssigt at indføre en forenklet registreringsprocedure, der omfatter anerkendelse af dokumenter og attester for eftersyn af køretøjer, udstedt i en anden medlemsstat, og organisering af det administrative samarbejde mellem de kompetente myndigheder om udveksling af manglende data. Det er nødvendigt at være særlig opmærksom på kampen mod manipulation med kilometertællere og virkningen af dette problem på forbrugernes tillid til grænseoverskridende handel og trafiksikkerhed.

Ændringsforslag  4

Forslag til forordning

Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(5a) Denne forordning må ikke svække vigtige principper og garantier i forbindelse med trafiksikkerheden. Harmoniserede regler om teknisk kontrol af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil er afgørende elementer i bestræbelserne på at mindske den administrative byrde for borgerne og industrien og samtidig sikre en dynamisk videreudvikling af kontrollens metoder og indhold. Gensidig anerkendelse af teknisk kontrol mellem medlemsstaterne kræver fælles definitioner og en ensartet standard for kontrollen, der overholdes af alle medlemsstater.

Begrundelse

Forenklet registreringsprocedure for køretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat, bør ikke kræve en ekstra teknisk kontrol, undtagen i begrænsede og velbegrundede sager. Det er derfor af største vigtighed, at de europæiske standarder overholdes og gennemføres af alle medlemsstater. Se også: Udvalgets udtalelse om de tyve vigtigste problemer for europæiske borgere og virksomheder inden for det indre marked (2012/2044 (INI)).

Ændringsforslag  5

Forslag til forordning

Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(6a) Denne forordning bør tage hensyn til bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/82/UE af 25. oktober 2011 om fremme af grænseoverskridende udveksling af oplysninger om trafiksikkerhedsrelaterede færdselslovsovertrædelser for at tillade myndighederne i en medlemsstat, hvor et køretøj, som allerede er indregistreret i en anden stat, skal være indregistreret, at kontrollere, om dette køretøj er knyttet til eventuelle uløste sager vedrørende overtrædelser af færdselsloven.

Begrundelse

Forslaget skal indeholde bestemmelser til at forbedre trafiksikkerheden og bekæmpe straffrihed for trafikforseelser. Myndighederne bør derfor have mulighed for at kontrollere, om det pågældende køretøj er knyttet til en evt. sag vedrørende overtrædelser af færdselsloven, inden det indregistreres.

Ændringsforslag  6

Forslag til forordning

Betragtning 14 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(14a) Medlemsstaterne skal sikre, at registreringsmyndigheder handler i overensstemmelse med, hvad der er fastsat i denne forordning. Derfor er gensidig anerkendelse og elektronisk udveksling af data af afgørende betydning.

Ændringsforslag  7

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1. Denne forordning finder anvendelse på følgende køretøjer:

1. Denne forordning finder anvendelse på registrering af følgende motorkøretøjer:

Begrundelse

Afklaring af forordningens anvendelsesområde.

Ændringsforslag  8

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Efter den seksmåneders periode kan ejeren af et køretøj, der er indregistreret og befinder sig i en anden medlemsstat, stadig anmode om registrering af sit køretøj i bopælsmedlemsstaten.

Begrundelse

Ændringen tydeliggør de regler for registrering, der gælder, når en borger har brug af ét køretøj i sin bopælsstat og et andet køretøj i en anden medlemsstat.

Ændringsforslag  9

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Processen med indsamling og behandling af dataelementerne i første afsnit skal respektere europæisk og national lovgivning vedrørende beskyttelse af personer i forbindelse med behandling af personoplysninger.

Begrundelse

Afspejler udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag  10

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 4 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) datoen for den næste obligatoriske synsattest er overskredet.

Begrundelse

Når datoen for den næste obligatoriske synsattest er overskredet, skal de nationale registreringsmyndigheder udføre en kontrol af køretøjet af hensyn til trafiksikkerheden.

Ændringsforslag  11

Forslag til forordning

Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Efter registrering af et køretøj, der er indregistreret i en anden medlemsstat, skal den pågældende køretøjsregistreringsmyndighed straks indberette dette til køretøjsregistreringsmyndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet sidst var indregistreret, i overensstemmelse med artikel 7.

5. Når et køretøj, der er indregistreret i én medlemsstat, omregistreres i en anden medlemsstat, skal den pågældende køretøjsregistreringsmyndighed straks indberette dette til køretøjsregistreringsmyndigheden i den medlemsstat, hvor køretøjet sidst var indregistreret, i overensstemmelse med artikel 7.

Ændringsforslag  12

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

da) hvor motorkøretøjet ikke er omfattet af en ansvarsforsikring, som er en forudsætning for indregistrering af køretøjet

Begrundelse

Ansvarsforsikring af motorkøretøjer yder et væsentligt bidrag til at yde beskyttelse for trafikofre i Europa, og bør fortsat være en betingelse for registrering i lande, der har stadfæstet dette princip i deres nationale lovgivning.

Ændringsforslag  13

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) køretøjets registreringsdokumenter er stjålet, medmindre indehaveren af registreringsattesten klart kan dokumentere at være køretøjets ejer

ii) køretøjets registreringsdokumenter er bortkommet eller stjålet, medmindre indehaveren af registreringsattesten klart kan dokumentere at være enten køretøjets ejer eller den retmæssige indehaver af registreringsdokumenterne;

Begrundelse

Ændringsforslaget skal tydeliggøre, at den retmæssige indehaver af registreringsdokumenterne juridisk set kan være en anden end køretøjets ejer, og at vedkommende dermed, efter at have påvist sin situation, kan undgå et afslag fra myndighederne.

Ændringsforslag  14

Forslag til forordning

Artikel 5 – stk. 1 – litra d – nr. iii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

iii) datoen for den næste obligatoriske synsattest er overskredet.

udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal ses i sammenhæng med ændringsforslaget til artikel 4, dvs. det skal være muligt for registreringsmyndigheden at foretage en kontrol af et køretøj, hvis datoen for den obligatoriske synsattest er overskredet.

Ændringsforslag  15

Forslag til forordning

Artikel 6 – stk. 3 – litra b – nr. ii

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

ii) køretøjets registreringsdokumenter er stjålet, medmindre indehaveren af registreringsattesten klart kan dokumentere at være køretøjets ejer

ii) køretøjets registreringsdokumenter er bortkommet eller stjålet, medmindre indehaveren af registreringsattesten klart kan dokumentere at være enten køretøjets ejer eller den retmæssige indehaver af registreringsdokumenterne;

Begrundelse

Ændringsforslaget skal tydeliggøre, at den retmæssige indehaver af registreringsdokumenterne juridisk set kan være en anden end køretøjets ejer, og at vedkommende dermed, efter at have påvist sin situation, kan undgå et afslag fra myndighederne.

Ændringsforslag  16

Forslag til forordning

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles procedurer og specifikationer for det i stk. 2 omhandlede softwareprogram, herunder dataudvekslingsformatet, de tekniske procedurer for elektronisk søgning i og adgang til de nationale elektroniske registre, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer. Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

4. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for at fastsætte fælles procedurer og specifikationer for det i stk. 2 omhandlede softwareprogram, herunder dataudvekslingsformatet, de tekniske procedurer for elektronisk søgning i og adgang til de nationale elektroniske registre, adgangsprocedurer og sikkerhedsmekanismer.

 

Kommissionen skal også regelmæssigt evaluere, hvorvidt ​​de sikkerhedsforanstaltninger, der vedrører beskyttelse af de oplysninger, der udveksles, er tilstrækkelige, idet der tages hensyn til den teknologiske udvikling og udviklingen af risici. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter for om nødvendigt at opdatere sikkerhedsforanstaltningerne.

 

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

Begrundelse

Afspejler udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag  17

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b) virksomheden forhandler køretøjer eller leverer reparations-, vedligeholdelses- eller prøvningsydelser i forbindelse med køretøjer

b) virksomheden fremstiller eller forhandler køretøjer eller leverer reparations-, vedligeholdelses- eller prøvningsydelser i forbindelse med køretøjer

Begrundelse

Det er vigtigt, at bilfabrikanters aktiviteter medtages i dette stykke, da de kræver professionel registrering på lige fod med de øvrige aktiviteter, der henvises til.

Ændringsforslag  18

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

c) virksomheden har et godt omdømme og har den nødvendige tekniske kompetence.

c) virksomheden har den nødvendige tekniske kompetence.

Begrundelse

Omdømme er et subjektivt vurderingskriterium og hører ikke hjemme i en forordning

Ændringsforslag  19

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a. Gyldighedsperioden for erhvervsmæssige registreringsattester må ikke overstige tre måneder. Attesternes gyldighed udløber, så snart et af de kriterier, der er anført under stk. 1 i denne artikel, ikke længere er opfyldt.

Begrundelse

Gyldighedsperioden for erhvervsmæssige registreringsattester bør betragtes som værende for omfattende til at blive bestemt af delegerede retsakter.

Ændringsforslag  20

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5. Kommissionen vedtager gennemførelsesretsakter med henblik på at fastlægge formatet og modellen for den erhvervsmæssige registreringsattest.

udgår

Disse gennemførelsesretsakter vedtages efter undersøgelsesproceduren i artikel 12, stk. 2.

 

Begrundelse

Formatet af og modellen for den erhvervsmæssige registreringsattest hidrører fra direktiv 1999/37/EF. Dette aspekt bør derfor behandles i forbindelse med revisionen af direktivet, der i øjeblikket behandles i Parlamentet og Rådet, og ikke i denne forordning.

Ændringsforslag  21

Forslag til forordning

Artikel 8 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

5a. Bestemmelserne i denne artikel får ingen virkning på gældende nationale regler vedrørende midlertidige og erhvervsmæssige registreringer.

Begrundelse

Forordningens anvendelsesområde er omregistrering af motorkøretøjer i en anden medlemsstat. Ændringsforslaget præciserer, at de nationale bestemmelser vedrørende midlertidige og erhvervsmæssige registreringer ikke bliver berørt.

Ændringsforslag  22

Forslag til forordning

Artikel 9 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

2a. Registreringsmyndighederne skal gøre reglerne for behandling af data i forbindelse med indregistrering af køretøjer, herunder oplysninger om tidsfrister for tilbageholdelse samt de nødvendige oplysninger som fastsat i direktiv 95/46/EF, artikel 10 og 11, let tilgængelige for offentligheden.

Begrundelse

Afspejler udtalelsen fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse af 9. juli 2012.

Ændringsforslag  23

Forslag til forordning

Artikel 11 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra datoen for denne forordnings ikrafttræden.

2. De delegerede beføjelser i artikel 10 tillægges Kommissionen for en periode på fem år fra datoen for denne forordnings ikrafttræden. Kommissionen udarbejder en rapport om delegationen af beføjelser senest ni måneder inden udløbet af femårsperioden. Såfremt denne rapport er udarbejdet, forlænges delegationen af beføjelser stiltiende for perioder af samme varighed, medmindre Europa-Parlamentet eller Rådet modsætter sig en sådan forlængelse senest tre måneder inden udløbet af hver periode.

Begrundelse

Ændringsforslaget afspejler Parlamentets sædvanlige holdning om, at delegation ikke bør være på ubestemt tid, og at Kommissionen bør aflægge rapport om, hvordan den har anvendt sine beføjelser før og udvidelse overvejes.

Ændringsforslag  24

Forslag til forordning

Artikel 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet senest [fire år efter denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen kan om fornødent fremsætte passende forslag med henblik på ændring af denne forordning og tilpasning af andre EU-retsakter, især under hensyntagen til mulighederne for yderligere administrativ forenkling for borgere og virksomheder.

Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet senest [to år efter denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen kan om fornødent fremsætte passende forslag med henblik på ændring af denne forordning og tilpasning af andre EU-retsakter, især under hensyntagen til mulighederne for yderligere administrativ forenkling for borgere og virksomheder.

Begrundelse

Nedbringelse af fristen for forelæggelse af Kommissionens rapport for Europa-Parlamentet og Rådet vil forbedre den lovgivningsmæssige kontrol.

Ændringsforslag  25

Forslag til forordning

Artikel 13 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet senest [fire år efter denne forordnings ikrafttræden]. Kommissionen kan om fornødent fremsætte passende forslag med henblik på ændring af denne forordning og tilpasning af andre EU-retsakter, især under hensyntagen til mulighederne for yderligere administrativ forenkling for borgere og virksomheder.

Kommissionen forelægger en evalueringsrapport om denne forordning for Europa-Parlamentet og Rådet senest [fire år efter denne forordnings ikrafttræden]. Rapporten skal også indeholde oplysninger om national gennemførelse i de forskellige medlemslande. Kommissionen kan om fornødent fremsætte passende forslag med henblik på ændring af denne forordning og tilpasning af andre EU-retsakter, især under hensyntagen til mulighederne for yderligere administrativ forenkling for borgere og virksomheder.

PROCEDURE

Titel

Forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat

Referencer

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

TRAN

18.4.2012

Ordfører for udtalelse

       Dato for valg

Hubert Pirker

29.5.2012

Behandling i udvalg

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Dato for vedtagelse

18.12.2012

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

37

1

0

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Amelia Andersdotter

PROCEDURE

Titel

Forenklede regler for overførsel i det indre marked af motorkøretøjer, der er indregistreret i en anden medlemsstat

Referencer

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Dato for høring af EP

4.4.2012

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Ordfører

       Dato for valg

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Behandling i udvalg

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Dato for vedtagelse

9.7.2013

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

34

0

3

Til stede ved den endelige afstemning – medlemmer

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Dato for indgivelse

22.7.2013