ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών
Εισηγητής: Toine Manders


Διαδικασία : 2012/0082(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0278/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0278/2013
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2012)0164),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7-0092/2012),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής, που εκδόθηκε στις 12 Ιουλίου 2012[1],

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (A7-0278/2013),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) Η οδηγία 1999/37/EΚ, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων εναρμονίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της άδειας κυκλοφορίας για να διευκολύνεται η κατανόησή της και, κατά συνέπεια, η ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε ένα κράτος μέλος στο οδικό δίκτυο του εδάφους άλλων κρατών μελών. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από ένα κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την ταυτοποίηση του οχήματος στη διεθνή κυκλοφορία ή για την επαναταξινόμησή του (έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας) σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία 1999/37/EΚ, ωστόσο, δεν περιέχει διατάξεις για τον καθορισμό του αρμόδιου κράτους μέλους για την ταξινόμηση ούτε για τις ισχύουσες διατυπώσεις και διαδικασίες. Συνεπώς, για να αρθούν οι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων εντός της εσωτερικής αγοράς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν χωριστοί εναρμονισμένοι κανόνες για τον καθορισμό του κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να ταξινομούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την απλούστευση των διαδικασιών επαναταξινόμησης των μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

(3) Η οδηγία 1999/37/EΚ, της 29ης Απριλίου 1999, σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων εναρμονίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της άδειας κυκλοφορίας για να διευκολύνεται η κατανόησή της και, κατά συνέπεια, η ελεύθερη κυκλοφορία των οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε ένα κράτος μέλος στο οδικό δίκτυο του εδάφους άλλων κρατών μελών. Σύμφωνα με την εν λόγω οδηγία, η άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από ένα κράτος μέλος θα πρέπει να αναγνωρίζεται από τα υπόλοιπα κράτη μέλη για την ταυτοποίηση του οχήματος στη διεθνή κυκλοφορία ή για την επαναταξινόμησή του (έκδοση νέας άδειας κυκλοφορίας) σε άλλο κράτος μέλος. Η οδηγία 1999/37/EΚ, ωστόσο, δεν περιέχει διατάξεις για τον καθορισμό του αρμόδιου κράτους μέλους για την ταξινόμηση ούτε για τις ισχύουσες διατυπώσεις και διαδικασίες. Συνεπώς, για να αρθούν οι φραγμοί στην ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων εντός της εσωτερικής αγοράς, είναι απαραίτητο να θεσπιστούν χωριστοί εναρμονισμένοι κανόνες για τον καθορισμό του κράτους μέλους στο οποίο πρέπει να ταξινομούνται τα μηχανοκίνητα οχήματα και για την επιτάχυνση και την απλούστευση των διαδικασιών επαναταξινόμησης των μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη παρεμποδίζεται από κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση υποβολής αυτών των οχημάτων σε συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν από την ταξινόμηση ή ώστε να ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος και η οποία να οργανώνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη παρεμποδίζεται από κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση υποβολής αυτών των οχημάτων σε συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν από την ταξινόμηση ή ώστε να ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη και φιλική προς τους πολίτες διαδικασία ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία της Ένωσης, και η οποία να οργανώνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να συμβάλλει στη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην Ένωση, καθώς και στην ενίσχυση σημαντικών αρχών και ασφαλιστικών δικλίδων σε σχέση με την οδική ασφάλεια. Η ύπαρξη εναρμονισμένων κανόνων στην ενωσιακή νομοθεσία για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη δυναμική ανάπτυξη των μεθόδων και του περιεχομένου των ελέγχων. Οι εθνικοί τεχνικοί έλεγχοι και τα πιστοποιητικά θα πρέπει να αναγνωρίζονται αμοιβαία από τα κράτη μέλη. Η αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων από τα κράτη μέλη επιβάλλει τη διατύπωση κοινών ορισμών και τη θέσπιση συγκρίσιμων προτύπων για τους ελέγχους, τα οποία να τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη.

Justification

Προκειμένου να λειτουργήσει ο παρών κανονισμός στην πράξη, η παρούσα τροπολογία τονίζει την ανάγκη πλήρους εφαρμογής της εφαρμοστέας νομοθεσίας της Ένωσης και συνεργασίας από την πλευρά των κρατών μελών.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β) Προκειμένου η άδεια κυκλοφορίας να αναγνωρίζεται ευκολότερα από τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις, και ιδίως από όσους αποκτούν μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, η μορφή της θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί σε όλα τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου. Αυτό θα συμβάλει επίσης στην ελαχιστοποίηση του κινδύνου επαναταξινόμησης κλεμμένων οχημάτων με πλαστές άδειες κυκλοφορίας.

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5γ) Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις, ιδίως οι εταιρείες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων, συναντούν εμπόδια κατά τη μεταφορά των οχημάτων τους από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, μεταξύ άλλων όσον αφορά την επαναταξινόμησή τους. Τα εμπόδια αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν από χρονοβόρες διοικητικές διατυπώσεις έως και τον κίνδυνο βανδαλισμού. Όλα αυτά τα εμπόδια θα μπορούσαν να ξεπεραστούν αν δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες και τις επιχειρήσεις που το επιθυμούν, να τοποθετούν στα οχήματά τους ομοιόμορφες πινακίδες κυκλοφορίας. Η δυνατότητα αυτή θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τους πολίτες που μετακινούνται συχνά από το ένα κράτος μέλος στο άλλο για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, για τις εταιρείες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης οχημάτων και τις μεταφορικές εταιρείες, καθώς και για επιχειρήσεις όπως οι εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων. Οι πολίτες και οι επιχειρήσεις θα πρέπει, για επαναταξινομούμενα οχήματα που έχουν αγοραστεί σε άλλο κράτος μέλος ή, κατά περίπτωση, για οχήματα που ταξινομούν προσωρινά στο πλαίσιο μεταφοράς, να μπορούν να επιλέγουν πινακίδες κυκλοφορίας, προσωρινές πινακίδες κυκλοφορίας ή επαγγελματικές πινακίδες κυκλοφορίας είτε στα χρώματα που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία είτε στα χρώματα της Ένωσης. Συνεπώς, προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων στην εσωτερική αγορά, είναι αναγκαίο να παρέχεται στους πολίτες και τις επιχειρήσεις η δυνατότητα να επιλέγουν πινακίδες κυκλοφορίας είτε στα χρώματα που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία είτε στα χρώματα της Ένωσης.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6α) Δεδομένου ότι η απουσία ασφάλισης αστικής ευθύνης συνιστά λόγο για άρνηση της ταξινόμησης δυνάμει του παρόντος κανονισμού, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα σύμφωνα με την οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, για να εξασφαλίζεται η ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης σε σχέση με την κυκλοφορία οχημάτων.

 

_____________

 

1 Οδηγία 2009/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων και τον έλεγχο της υποχρεώσεως προς ασφάλιση της ευθύνης αυτής (ΕΕ L 263, 7.10.2009, σ. 11).

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6β) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1, προκειμένου οι αρχές των κρατών μελών στα οποία υποβάλλονται αιτήσεις ταξινόμησης οχημάτων που έχουν ήδη ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος να μπορούν να ελέγχουν εάν για τα συγκεκριμένα οχήματα εκκρεμούν διαδικασίες για τροχαίες παραβάσεις.

 

______________

 

1 Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, που διευκολύνει τη διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια (ΕΕ L 288, 5.11.2011, σ. 1).

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας όσον αφορά τις τροχαίες παραβάσεις. Οι αρχές θα πρέπει να έχουν συνεπώς τη δυνατότητα να ελέγχουν, πριν από την ταξινόμηση του οχήματος, εάν το όχημα συνδέεται με διαδικασίες που αφορούν τροχαίες παραβάσεις.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

6γ) Για ορισμένα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος δεν υπάρχουν πλήρη πρωτότυπα έγγραφα, είτε επειδή τα οχήματα αυτά είχαν αποσυρθεί και στη συνέχεια αποκαταστάθηκαν, είτε επειδή κατασκευάστηκαν πριν από τη θέσπιση του συστήματος ταξινόμησης του κράτους μέλους, είτε επειδή αρχικά ήταν αγωνιστικά ή στρατιωτικά οχήματα. Είναι επομένως σκόπιμο, αν τα συγκεκριμένα οχήματα είναι τουλάχιστον 30 ετών, να μπορούν να μεταφέρονται νόμιμα από ένα κράτος μέλος σε άλλο, και να επαναταξινομούνται με βάση μόνο τα διαθέσιμα τεκμηριωμένα στοιχεία σχετικά με την ημερομηνία κατασκευής ή πρώτης ταξινόμησής τους.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιδιώκει τη διοικητική απλούστευση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης, ιδίως μέσω ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων. Επομένως, για τη διοικητική απλούστευση των διατυπώσεων ταξινόμησης, είναι απαραίτητο να χορηγήσουν τα κράτη μέλη το ένα στο άλλο το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων που διατηρούν, ώστε να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να επιταχύνουν τις διαδικασίες ταξινόμησης.

(7) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να επιδιώκει τη διοικητική απλούστευση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης, ιδίως μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης και της ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων. Πρέπει, επομένως, το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) να υλοποιηθεί πλήρως και να καταστεί λειτουργικό, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού. Για τη διοικητική απλούστευση των διατυπώσεων ταξινόμησης, είναι επίσης απαραίτητο να χορηγήσουν τα κράτη μέλη το ένα στο άλλο το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα ταξινόμησης οχημάτων που διατηρούν, ώστε να βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και να επιταχύνουν τις διαδικασίες ταξινόμησης.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 7 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

7α) Με τη σταδιακή ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς, το εμπόριο οχημάτων έχει ήδη αυξηθεί, και τούτο αφορά και τα μεταχειρισμένα οχήματα, ωστόσο υπάρχουν δυνατότητες για ακόμη μεγαλύτερη αύξηση. Προκειμένου οι δυνατότητες αυτές να αξιοποιηθούν πλήρως, θα πρέπει η ελεύθερη κυκλοφορία και το εμπόριο οχημάτων να συνοδεύονται από μέτρα για την πρόληψη της δόλιας χρήσης οχημάτων και πινακίδων κυκλοφορίας, και για τον εντοπισμό της δόλιας ανταλλαγής πινακίδων κυκλοφορίας σε οχήματα. Για την περαιτέρω βελτίωση του ελέγχου και της πρόληψης της απάτης σε θέματα διασυνοριακής διακίνησης και επαναταξινόμησης οχημάτων θα μπορούσαν επίσης να αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες. Προκειμένου, συνεπώς, να εξαλειφθούν τα εμπόδια για την ελεύθερη κυκλοφορία οχημάτων στην εσωτερική αγορά, είναι σκόπιμο να δημιουργηθούν ασφαλιστικές δικλίδες κατά της δόλιας χρήσης πινακίδων κυκλοφορίας, με την τοποθέτηση ετικετών ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID) στα οχήματα που επαναταξινομούνται.

Αιτιολόγηση

Οι νέες καινοτόμες τεχνολογίες, όπως οι έξυπνες κάμερες στους δρόμους και η χρήση ετικετών RFID, αποτελούν αποτελεσματικά εργαλεία για την καταπολέμηση της απάτης που σχετίζεται με τις πινακίδες κυκλοφορίας και τα οχήματα.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13) Για την επίτευξη του στόχου της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών με διαλειτουργικά μέσα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος, ειδικότερα δε, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/37/EΚ ή οι τροποποιήσεις άλλων πράξεων της Ένωσης που έχουν άμεση σχέση με την ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, ειδικότερα, σε σχέση με τους όρους που θα πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν επαγγελματικές άδειες κυκλοφορίας οχημάτων ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις της καλής φήμης και της απαιτούμενης επαγγελματικής επάρκειας και σε σχέση με τη διάρκεια ισχύος των επαγγελματικών αδειών κυκλοφορίας οχημάτων. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά την προπαρασκευαστική εργασία της, ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

(13) Για την επίτευξη του στόχου της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών με διαλειτουργικά μέσα, θα πρέπει να ανατεθεί στην Επιτροπή εξουσία έκδοσης πράξεων σύμφωνα με το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τροποποιήσεις των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού ώστε να λαμβάνεται υπόψη η τεχνική πρόοδος, ειδικότερα δε, να λαμβάνονται υπόψη οι σχετικές τροποποιήσεις της οδηγίας 1999/37/EΚ ή οι τροποποιήσεις άλλων πράξεων της Ένωσης που έχουν άμεση σχέση με την ενημέρωση των παραρτημάτων Ι και ΙΙ του παρόντος κανονισμού, σε σχέση με τη διάρκεια ισχύος των επαγγελματικών αδειών κυκλοφορίας οχημάτων, και σε σχέση με την πρόβλεψη ετικετών RFID ως ασφαλιστικής δικλίδας κατά της δόλιας χρήσης πινακίδων κυκλοφορίας. Ιδιαίτερη σημασία έχει να διεξάγει η Επιτροπή κατάλληλες διαβουλεύσεις κατά την προπαρασκευαστική εργασία της, ακόμη και σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων. Η Επιτροπή θα πρέπει, κατά την προετοιμασία και τη σύνταξη κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων, να διασφαλίζει την ταυτόχρονη, έγκαιρη και δέουσα διαβίβαση των συναφών εγγράφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14) Με σκοπό να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να ορίσει τις κοινές διαδικασίες και προδιαγραφές για τη λογισμική εφαρμογή που είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μορφότυπου για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται, των τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των διαδικασιών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας, καθώς επίσης να καθορίσει το μορφότυπο και το υπόδειγμα της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας οχήματος. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

(14) Με σκοπό να εξασφαλιστούν ενιαίες προϋποθέσεις για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, θα πρέπει να ανατεθούν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην Επιτροπή, ώστε να ορίσει τις κοινές διαδικασίες και προδιαγραφές για τη λογισμική εφαρμογή, την EUCARIS, που είναι απαραίτητη για την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων ταξινόμησης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μορφότυπου για τα δεδομένα που ανταλλάσσονται, των τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των διαδικασιών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας, καθώς επίσης να καθορίσει το μορφότυπο και το υπόδειγμα της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας οχήματος. Οι εν λόγω αρμοδιότητες θα πρέπει να ασκούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Φεβρουαρίου 2011, για τη θέσπιση κανόνων και γενικών αρχών σχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων από την Επιτροπή.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην ταξινόμηση των ακόλουθων οχημάτων:

Αιτιολόγηση

Διασάφηση του σκοπού του κανονισμού.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τα κυριαρχικά φορολογικά δικαιώματα των κρατών μελών όσον αφορά την επιβολή και την είσπραξη των φόρων για τα οχήματα στα οποία εφαρμόζεται ο παρών κανονισμός.

Αιτιολόγηση

Είναι προτιμότερο να προστεθεί το κείμενο αυτό στο άρθρο 1, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα επηρεάζονται τα φορολογικά δικαιώματα από τη θέσπιση του παρόντος κανονισμού. Δεδομένου ότι στόχος του προτεινόμενου κανονισμού είναι η απλούστευση των διατυπώσεων και προϋποθέσεων για την ταξινόμηση οχημάτων τα οποία έχουν ήδη ταξινομηθεί σε άλλα κράτη μέλη, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να επηρεάζει το δικαίωμα είσπραξης φόρων για οχήματα που εισέρχονται σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Ο παρών κανονισμός δεν θίγει το δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν τα αναγκαία νομικά μέτρα για την πρόληψη της φοροαποφυγής σε σχέση με οχήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του.

Αιτιολόγηση

Θα ήταν προτιμότερο να ενσωματωθεί στο άρθρο 1 αναφορά στο δικαίωμα των κρατών μελών να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα σε περιπτώσεις φοροαποφυγής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν καταστάσεις στις οποίες ο προτεινόμενος κανονισμός ενδέχεται να οδηγήσει ακούσια σε πρακτικές φοροαποφυγής.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3) «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»: το πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί όχημα·

(3) «κάτοχος άδειας κυκλοφορίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει ταξινομηθεί όχημα·

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α) «κάτοχος οχήματος»: φυσικό ή νομικό πρόσωπο, άλλο από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας, το οποίο έχει αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του οχήματος για καθορισμένο χρονικό διάστημα κατόπιν συμφωνίας με τον ιδιοκτήτη του οχήματος·

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 3 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β) «άδεια κυκλοφορίας»: το έγγραφο που πιστοποιεί ότι το όχημα έχει ταξινομηθεί σε κράτος μέλος·

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός συνάδει με την οδηγία 1999/37/ΕΚ της 29ης Απριλίου 1999 σχετικά με τα έγγραφα ταξινόμησης οχημάτων.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 2 – σημείο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α) «εθνικό σημείο επαφής»: ο φορέας που ορίζεται από κάθε κράτος μέλος ως αρμόδιος για την επίσημη ταξινόμηση οχημάτων στην επικράτειά του και την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων·

Αιτιολόγηση

Στα κράτη μέλη μπορεί να υπάρχουν είτε μια ενιαία αρχή ταξινόμησης είτε πολλές αρχές ταξινόμησης. Προκειμένου να απλουστευτεί η διασυνοριακή επαναταξινόμηση, καθιερώνεται το εθνικό σημείο επαφής και ο ορισμός του. Το εν λόγω σημείο θα λειτουργεί ως μοναδικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Ένα κράτος μέλος μπορεί, κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1 στοιχείο α), να απαιτεί την ταξινόμηση στην επικράτειά του οχήματος ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος, εάν ο κάτοχος του οχήματος έχει τη συνήθη κατοικία του στο εν λόγω κράτος μέλος και ουσιαστικά χρησιμοποιεί το όχημα στο κράτος μέλος της συνήθους κατοικίας του σε μόνιμη βάση, δηλαδή για τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) για εταιρεία ή άλλο οργανισμό, με νομική προσωπικότητα ή χωρίς νομική προσωπικότητα, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται η κεντρική διοίκηση·

α) για εταιρεία ή άλλο οργανισμό, με νομική προσωπικότητα ή χωρίς νομική προσωπικότητα, το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρημένη η κεντρική διοίκηση·

Αιτιολόγηση

Η φράση «είναι καταχωρημένη» συνιστά αντικειμενικό και επαληθεύσιμο κριτήριο, σαφέστερο σε σχέση με τη φράση «βρίσκεται» στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) για υποκατάστημα, αντιπροσωπεία ή άλλο κατάστημα εταιρείας ή οργανισμού, το κράτος μέλος στο οποίο βρίσκεται το υποκατάστημα, η αντιπροσωπεία ή το άλλο κατάστημα·

β) για υποκατάστημα, αντιπροσωπεία ή άλλο κατάστημα εταιρείας ή οργανισμού, το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρημένο το υποκατάστημα, η αντιπροσωπεία ή το άλλο κατάστημα·

Αιτιολόγηση

Η φράση «είναι καταχωρημένο» συνιστά αντικειμενικό και επαληθεύσιμο κριτήριο, σαφέστερο σε σχέση με τη φράση «βρίσκεται» στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) ο τόπος στον οποίο διαμένει ένα πρόσωπο συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον 185 ημέρες κατά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, σε περίπτωση προσώπου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτει στενή σχέση μεταξύ του προσώπου αυτού και του τόπου στον οποίο διαμένει.

i) ο τόπος στον οποίο ένα πρόσωπο είναι εγγεγραμμένο ή μπορεί να αποδείξει ότι κατοικεί, και όπου διαμένει συνήθως, δηλαδή τουλάχιστον 185 ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, λόγω προσωπικών και επαγγελματικών δεσμών ή, σε περίπτωση προσώπου χωρίς επαγγελματικούς δεσμούς, λόγω προσωπικών δεσμών, από τους οποίους προκύπτει στενή σχέση μεταξύ του προσώπου αυτού και του τόπου στον οποίο διαμένει.

Αιτιολόγηση

Οι εταιρείες, οι πολίτες και λοιπές νομικές οντότητες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν ένα όχημα σε άλλο κράτος μέλος, μόνο εάν είναι εγγεγραμμένοι ή έχουν άλλες αποδείξεις κατοικίας σε αυτό το νέο κράτος μέλος.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Ο όρος που καθορίζεται στο σημείο ii) δεν ισχύει όταν το πρόσωπο διαμένει σε ένα κράτος μέλος για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή δεν συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Ο όρος που καθορίζεται στο σημείο ii) δεν ισχύει όταν το πρόσωπο διαμένει σε ένα κράτος μέλος για την εκτέλεση αποστολής με καθορισμένη διάρκεια που δεν υπερβαίνει τις 185 ημέρες. Η φοίτηση σε πανεπιστήμιο ή άλλη σχολή δεν συνεπάγεται μεταφορά της συνήθους κατοικίας.

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να ορίζεται σαφώς συγκεκριμένη διάρκεια της αποστολής στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου έξι μηνών από την άφιξή του.

1. Εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος, ζητά ταξινόμηση του οχήματός του που είναι ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος εντός περιόδου τριών μηνών από την ημερομηνία μεταφοράς της συνήθους κατοικίας του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.

 

Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη οχήματος ταξινομημένου σε ένα κράτος μέλος και μεταφοράς του οχήματος αυτού σε άλλο κράτος μέλος το οποίο είναι ο τόπος συνήθους κατοικίας του νέου ιδιοκτήτη του οχήματος, ο νέος ιδιοκτήτης ζητεί την ταξινόμηση του οχήματος εντός 30 ημερών από τη μεταφορά του οχήματος.

Στη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο, η χρήση του οχήματος δεν περιορίζεται.

Στη διάρκεια των περιόδων που αναφέρονται στο πρώτο και στο δεύτερο εδάφιο, η χρήση του οχήματος δεν περιορίζεται.

Τροπολογία    26

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Τα κράτη μέλη προβλέπουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές ποινές για την περίπτωση που ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν ζητήσει επαναταξινόμηση του οχήματος μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην παράγραφο 1. Οι ποινές αυτές ενδέχεται να περιλαμβάνουν περιορισμούς στη χρήση του οχήματος έως ότου αυτό επαναταξινομηθεί.

Τροπολογία    27

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο τηρείται η ενωσιακή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία    28

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Τα κράτη μέλη μπορούν να ταυτοποιούν το όχημα πριν να το επαναταξινομήσουν, συγκρίνοντας τον αναγνωριστικό αριθμό του οχήματος με τις πληροφορίες στην άδεια κυκλοφορίας και στο επίσημο μητρώο οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα.

Τροπολογία    29

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων μπορούν να διενεργήσουν φυσικούς ελέγχους σε όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος πριν από την ταξινόμησή του μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

4. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων μπορούν να διενεργήσουν τεχνικούς ελέγχους σε όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος πριν από την ταξινόμησή του στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Τροπολογία    30

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

δ) εάν απαιτούνται τεχνικοί έλεγχοι σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του οχήματος ή για οχήματα που υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

δ) εάν το όχημα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές.

Τροπολογία    31

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) αν δεν υπάρχει έγκυρο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου του οχήματος.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια, πρέπει η αρχή ταξινόμησης οχημάτων να είναι σε θέση να διενεργεί έλεγχο σε οχήματα εάν η ισχύς του σχετικού πιστοποιητικού τεχνικού ελέγχου έχει λήξει.

Τροπολογία    32

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφώνονται με το στοιχείο γ) του πρώτου εδαφίου, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι λεπτομερείς εθνικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν για την έγκριση οχημάτων σε εθνικό και σε ατομικό επίπεδο δυνάμει της οδηγίας 2007/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου1να δημοσιεύονται στο Διαδίκτυο .

 

__________________

 

1 Οδηγία 2007/46/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Σεπτεμβρίου 2007, για τη θέσπιση πλαισίου για την έγκριση των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους, και των συστημάτων, κατασκευαστικών στοιχείων και χωριστών τεχνικών μονάδων που προορίζονται για τα οχήματα αυτά (οδηγία-πλαίσιο) (ΕΕ L 263, 9.10.2007, σ. 1).

Τροπολογία    33

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Για τον σκοπό της επαναταξινόμησης, τα κράτη μέλη αναγνωρίζουν αμοιβαίως τα πιστοποιητικά τεχνικού ελέγχου που έχουν εκδοθεί από άλλα κράτη μέλη, όταν αναγνωριστεί η εγκυρότητά τους κατά την επαναταξινόμηση, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/20131.

 

___________

 

1 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. xx/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (2012/0184(COD)).

Τροπολογία    34

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Όταν ταξινομηθεί ένα όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, η οικεία αρχή ταξινόμησης οχημάτων το αναφέρει αμέσως στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

5. Όταν ένα όχημα ταξινομημένο σε ένα κράτος μέλος επαναταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, η οικεία αρχή ταξινόμησης οχημάτων το αναφέρει αμέσως στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

Τροπολογία    35

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5α. Όταν ένα κράτος μέλος λαμβάνει γνωστοποίηση σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, ακυρώνει αμέσως την ταξινόμηση του οχήματος στην επικράτειά του σύμφωνα με την οδηγία 2013/xx/ΕΕ1 και τις εθνικές διαδικασίες ακύρωσης που ισχύουν για τα μητρώα ταξινόμησης οχημάτων .

 

__________________

 

1 Οδηγία 2013/xx/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων (2012/0185(COD)).

Αιτιολόγηση

Ο κανονισμός πρέπει να είναι σαφής στο ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να ενημερώνουν άλλα κράτη μέλη όταν ένα όχημα επαναταξινομείται, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι κανένα όχημα δεν ταξινομείται δύο φορές σε διαφορετικά κράτη μέλη.

Τροπολογία    36

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

5β. Έως τις …*, τα κράτη μέλη προβλέπουν τη δυνατότητα τηλεματικής επαναταξινόμησης οχημάτων χωρίς χρήση έντυπου υλικού, μέσω ασφαλούς ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων. Η αίτηση για την επαναταξινόμηση υποβάλλεται άμεσα στην εθνική βάση δεδομένων του κράτους μέλους στο οποίο επαναταξινομείται το όχημα.

 

* ΕΕ: Να συμπληρωθεί η ημερομηνία: τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Μια ασφαλής βάση δεδομένων θα καταστήσει δυνατή, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών, την ταξινόμηση οχήματος χωρίς τη χρήση έντυπου υλικού, επειδή όλα τα αναγκαία έγγραφα και πληροφορίες μπορούν να ανευρεθούν στη διασυνδεδεμένη βάση δεδομένων (EUCARIS). Μια ταξινόμηση χωρίς τη χρήση έντυπου υλικού συνεπάγεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για τους ευρωπαίους πολίτες, ενώ η ασφάλεια της θα διαφυλάσσεται από μηχανισμούς ηλεκτρονικού ελέγχου.

Τροπολογία    37

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος -1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

-1α. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων αρνούνται να ταξινομήσουν όχημα που έχει ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος όταν:

 

α) τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, εκτός αν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επιδιώκει να ταξινομήσει το όχημα μπορεί να αποδείξει σαφώς ότι είναι ο ιδιοκτήτης του οχήματος ή ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας·

 

β) το αποτέλεσμα των τεχνικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 δεν είναι θετικό·

 

γ) ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι σε θέση να προσκομίσει αποδείξεις για την ταυτότητά του·

 

δ) η συνήθης κατοικία, όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 παράγραφος 2, του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι στο κράτος μέλος στο οποίο επιδιώκεται να ταξινομηθεί το όχημα.

Αιτιολόγηση

Ορισμένα στοιχεία είναι τόσο σημαντικά για μια ταξινόμηση ώστε πρέπει να καταστεί σαφές στους πολίτες ότι ένα όχημα δεν μπορεί να ταξινομηθεί εάν τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος λείπουν, εάν το αποτέλεσμα του τεχνικού ελέγχου δεν είναι επιτυχές, εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν μπορεί να προσκομίσει αποδείξεις για τον τόπο κατοικίας του ή εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας δεν είναι επίσημα εγκατεστημένος στο κράτος μέλος όπου το όχημα πρόκειται να ταξινομηθεί.

Τροπολογία    38

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) κατά περίπτωση, όταν δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή τα τέλη που επιβάλλονται από το εν λόγω κράτος μέλος για την ταξινόμηση που αναφέρεται στο άρθρο 4·

β) κατά περίπτωση, όταν δεν έχουν καταβληθεί οι εισφορές ή τα τέλη που επιβάλλονται από το κράτος μέλος των αρχών ταξινόμησης οχημάτων για την ταξινόμηση που αναφέρεται στο άρθρο 4·

Τροπολογία    39

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

β α) κατά περίπτωση, εάν δεν έχουν καταβληθεί οι σχετικοί φόροι·

Τροπολογία    40

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) όταν το αποτέλεσμα των φυσικών ελέγχων που αναφέρονται στο άρθρο 4 παράγραφος 4 δεν είναι επιτυχές·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η επιτυχής ολοκλήρωση του τεχνικού ελέγχου πρέπει να αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση για την ταξινόμηση, και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    41

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο i

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

i) ότι το όχημα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, έχει κλαπεί ή καταστραφεί·

i) ότι το όχημα έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, έχει κλαπεί, έχει καταστραφεί ή έχει αποκτηθεί με δόλιο τρόπο·

Αιτιολόγηση

Η φράση «έχει αποκτηθεί με δόλιο τρόπο» προστέθηκε για να διευρυνθεί ο ορισμός και να διασφαλιστεί ότι ένα όχημα που έχει αποκτηθεί με δόλιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπίσει άρνηση επαναταξινόμησης.

Τροπολογία    42

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν κλαπεί, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποδείξει σαφώς ότι έχει την κυριότητα του οχήματος·

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Αυτή η περίπτωση περιλαμβάνεται στην παράγραφο 1α του παρόντος άρθρου.

Τροπολογία    43

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

iii) ότι η ημερομηνία του επόμενου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου έχει περάσει.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία του άρθρου 4, δηλαδή θα πρέπει η αρχή ταξινόμησης οχημάτων να έχει τη δυνατότητα να διενεργήσει τεχνικό έλεγχο σε όχημα σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία    44

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) όταν ένα όχημα αντιμετωπίζει άρνηση πρόσβασης σε περιβαλλοντική ζώνη σε κάποιο κράτος μέλος ή όταν ένα όχημα δεν συμμορφώνεται με τα περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως προβλέπεται από το ισχύον ενωσιακό και εθνικό δίκαιο, εκτός εάν το όχημα μπορεί να χαρακτηριστεί όχημα ιστορικού ενδιαφέροντος όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. xx/20131.

 

__________________

 

1 Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (2012/0184(COD)).

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αρνηθούν την επαναταξινόμηση σε οχήματα που βλάπτουν σοβαρά την υγεία και το περιβάλλον.

Τροπολογία    45

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δβ) όταν η αστική ευθύνη για την κυκλοφορία του οχήματος δεν καλύπτεται από ασφάλιση, αν η συγκεκριμένη ασφάλιση αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση του οχήματος.

Αιτιολόγηση

Η αστική ευθύνη των μηχανοκίνητων οχημάτων συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων και, ως εκ τούτου, πρέπει να χρησιμοποιείται ως προϋπόθεση για την ταξινόμηση.

Τροπολογία    46

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά με την ταξινόμηση οχήματος ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος τεκμηριώνεται δεόντως. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία ενός μήνα από την παραλαβή της αρνητικής απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης από την αρμόδια αρχή ταξινόμησης οχημάτων. Στην αίτηση αυτή αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεξέταση. Σε ένα μήνα από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την απόφασή της.

2. Κάθε αρνητική απόφαση που λαμβάνει μια αρχή ταξινόμησης οχημάτων σχετικά με την ταξινόμηση οχήματος ταξινομημένου σε άλλο κράτος μέλος τεκμηριώνεται δεόντως και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία προσφυγής και τις προθεσμίες. Το ενδιαφερόμενο πρόσωπο μπορεί σε προθεσμία έξι εβδομάδων από την παραλαβή της αρνητικής απόφασης να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης από την αρμόδια αρχή. Στην αίτηση αυτή αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ζητείται επανεξέταση. Σε έξι εβδομάδες από την παραλαβή της εν λόγω αίτησης η αρμόδια για την ταξινόμηση οχημάτων αρχή επιβεβαιώνει ή ανακαλεί την απόφασή της. Κατά την περίοδο επανεξέτασης, το όχημα δεν χρησιμοποιείται στο δημόσιο οδικό δίκτυο.

 

Μετά την άρνηση ταξινόμησης, το κράτος μέλος που αρνήθηκε την ταξινόμηση αποστέλλει πληροφορίες σχετικά με την άρνηση στο κράτος μέλος στο οποίο ήταν προηγουμένως ταξινομημένο το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, τα κράτη μέλη πρέπει να ενημερώνουν το ένα το άλλο όταν υπάρχει άρνηση επαναταξινόμησης.

Τροπολογία    47

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Κάθε πρόσωπο που έχει αγοράσει όχημα σε άλλο κράτος μέλος, όχημα το οποίο δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να ζητήσει από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων να εκδώσει προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για το όχημα με σκοπό τη μετακίνησή του σε άλλο κράτος μέλος. Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ισχύει για περίοδο 30 ημερών.

1. Κάθε πρόσωπο που έχει αποκτήσει, σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος συνήθους κατοικίας του, όχημα το οποίο δεν έχει άδεια κυκλοφορίας, μπορεί να ζητήσει από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων να εκδώσει προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για το όχημα αυτό με σκοπό τη μετακίνησή του στο κράτος μέλος συνήθους κατοικίας του.

 

Το πρώτο εδάφιο ισχύει για οχήματα τα οποία αγόρασε, κληρονόμησε, κέρδισε ή έλαβε ως δώρο ο κάτοχος, εφόσον αυτός μπορεί να αποδείξει τη νόμιμη χρήση ή κατοχή τους.

 

Η αίτηση χορήγησης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας μπορεί να υποβληθεί:

 

α) στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο αποκτήθηκε το όχημα, ή

 

β) στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους συνήθους κατοικίας.

 

Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας ισχύει για περίοδο 30 ημερών.

Τροπολογία    48

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Το πρόσωπο που έχει αποκτήσει το όχημα ταξινομεί το όχημα στο κράτος μέλος συνήθους κατοικίας του, εντός της περιόδου ισχύος της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας.

Τροπολογία    49

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων, μόλις παραλάβει την αίτηση για την προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1, συλλέγει αμέσως τις πληροφορίες για τα στοιχεία δεδομένων που αναγράφονται στο παράρτημα Ι, άμεσα από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7, και μεταφέρει τα δεδομένα αυτά στο δικό της μητρώο.

2. Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους συνήθους κατοικίας του ατόμου που έχει αποκτήσει το όχημα, μόλις παραλάβει την αίτηση για την προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που αναφέρεται στην παράγραφο 1 τρίτο εδάφιο στοιχείο β), συλλέγει αμέσως τις πληροφορίες για τα στοιχεία δεδομένων που αναγράφονται στο παράρτημα Ι, άμεσα από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7, και μεταφέρει τα δεδομένα αυτά στο δικό της μητρώο.

Τροπολογία    50

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν κλαπεί, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποδείξει σαφώς ότι έχει την κυριότητα του οχήματος·

ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποδείξει σαφώς είτε ότι έχει την κυριότητα του οχήματος είτε ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων ταξινόμησης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει ότι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων ταξινόμησης μπορεί να διαφέρει νομικά από τον κάτοχο του οχήματος και, κατά συνέπεια, εφόσον αποδειχθεί η κατάστασή του, μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης απορριπτικής απόφασης από τις αρχές.

Τροπολογία    51

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) όταν η αστική ευθύνη για την κυκλοφορία του οχήματος δεν καλύπτεται από ασφάλιση, αν η συγκεκριμένη ασφάλιση αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση του οχήματος·

Τροπολογία    52

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

ββ) όταν το πρόσωπο που επιδιώκει να ταξινομήσει το όχημα δεν μπορεί να προσκομίσει αποδείξεις για την ταυτότητά του.

Τροπολογία    53

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α. Όταν εκδίδεται προσωρινή άδεια κυκλοφορίας σύμφωνα με την παράγραφο 1, το κράτος μέλος της αρχής που εκδίδει την άδεια καταχωρεί τα δεδομένα σχετικά με το όχημα στο επίσημο ηλεκτρονικό μητρώο σύμφωνα με το παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού και το παράρτημα Ι της οδηγίας 1999/37/ΕΚ του Συμβουλίου.

Τροπολογία    54

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3β. Η προσωρινή άδεια κυκλοφορίας που εκδίδεται από την αρχή ταξινόμησης οχημάτων κράτους μέλους αναγνωρίζεται από τα λοιπά κράτη μέλη για την ταυτοποίηση του οχήματος σε περίπτωση διεθνούς κυκλοφορίας ή για την επαναταξινόμησή του σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    55

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων κάθε κράτους μέλους αναγνωρίζουν τα δεδομένα που αποθηκεύονται στα επίσημα μητρώα οχημάτων άλλων κρατών μελών.

Τροπολογία    56

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

1α. Για τον σκοπό της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη ορίζουν ένα εθνικό σημείο επαφής αρμόδιο για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα οχήματα και για θέματα εθνικής και ατομικής έγκρισης τύπου που σχετίζονται με την επαναταξινόμηση.

Αιτιολόγηση

Μπορούν να υπάρχουν πολλές αρχές ταξινόμησης σε ένα κράτος μέλος ή και μόνο μία, αλλά πρέπει να υπάρχει κάποιο εθνικό σημείο επαφής το οποίο να ασχολείται με τη διασυνοριακή ταξινόμηση. Επιπλέον, πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σημείο επαφής για την ανταλλαγή πληροφοριών για θέματα εθνικής και ατομικής έγκρισης τύπου. Διαφορετικά, για το άλλο κράτος μέλος, θα περιπλεχτεί πολύ στην πράξη ο γρήγορος εντοπισμός του σημείου επαφής προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών για διασυνοριακά θέματα.

Τροπολογία    57

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων χρησιμοποιούν τη λογισμική εφαρμογή που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ.

2. Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων χρησιμοποιούν την πλέον επικαιροποιημένη έκδοση της λογισμικής εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) που περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙ, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού.

Αιτιολόγηση

Μια πλήρως λειτουργική λογισμική εφαρμογή –το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS)– υπάρχει ήδη στα κράτη μέλη, χρησιμοποιείται από αυτά και ανήκει σε αυτά. Όπως αποδείχτηκε στην ακρόαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για αυτόν τον φάκελο, το EUCARIS χρησιμοποιείται ήδη για την επαναταξινόμηση. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική από το να προβλεφθεί νέο σύστημα, διαφορετικό από το EUCARIS.

Τροπολογία    58

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για Οχήματα και Άδειες Οδήγησης (EUCARIS) να υλοποιηθεί και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία σε όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος, ορισμένα κράτη μέλη ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τα οχήματα και τις άδειες κυκλοφορίας μέσω του EUCARIS, αλλά το σύστημα δεν εφαρμόζεται και δεν είναι λειτουργικό σε όλα τα κράτη μέλη. Κατά συνέπεια, προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικός ο τρέχων κανονισμός, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να εξασφαλίσει τη λειτουργία του συστήματος EUCARIS σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τροπολογία    59

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Μόνο οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα και έτοιμα για ανάκτηση με τη λογισμική εφαρμογή. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Μόνο οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων και οι αρχές επιβολής του νόμου έχουν άμεση πρόσβαση στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα και έτοιμα για ανάκτηση με τη λογισμική εφαρμογή. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Αιτιολόγηση

Αρχές όπως η αστυνομία και τα τελωνεία (αρχές επιβολής του νόμου) θα πρέπει να έχουν επίσης πρόσβαση σε αποθηκευμένα και έτοιμα για ανάκτηση δεδομένα δυνάμει της λογισμικής εφαρμογής για την ταξινόμηση οχημάτων, ώστε να καταπολεμούν αποτελεσματικά την απάτη στον τομέα της επαναταξινόμησης.

Τροπολογία    60

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) μη εξουσιοδοτημένη έρευνα ή διαβίβαση πληροφοριών·

γ) μη εξουσιοδοτημένη έρευνα, διαβίβαση ή δημοσίευση πληροφοριών·

Τροπολογία    61

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 3 – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εάν καταστεί προφανές ότι έχουν παρασχεθεί ανακριβείς πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να έχουν παρασχεθεί, ενημερώνεται αμέσως η αρχή ταξινόμησης οχημάτων που λαμβάνει τις πληροφορίες. Εν συνεχεία, η αρχή ταξινόμησης οχημάτων που λαμβάνει τις πληροφορίες διαγράφει ή διορθώνει τις πληροφορίες που έλαβε.

Εάν καταστεί προφανές ότι έχουν παρασχεθεί ανακριβείς πληροφορίες ή πληροφορίες που δεν θα έπρεπε να έχουν παρασχεθεί, ενημερώνεται αμέσως η αρχή ταξινόμησης οχημάτων που λαμβάνει τις πληροφορίες. Εν συνεχεία, οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων των κρατών μελών στα οποία είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα και των κρατών μελών στα οποία είναι ταξινομημένο το όχημα διαγράφουν ή διορθώνουν τις πληροφορίες που έλαβαν.

Τροπολογία    62

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των κοινών διαδικασιών και των προδιαγραφών της λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθώς και για τον καθορισμό του μορφοτύπου των ανταλλασσόμενων δεδομένων, των τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των διαδικασιών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των κοινών διαδικασιών και των προδιαγραφών της λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, για να καλύψει τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού, καθώς και για τον καθορισμό του μορφοτύπου των ανταλλασσόμενων δεδομένων, των τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των διαδικασιών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

Τροπολογία    63

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Η Επιτροπή αξιολογεί τακτικά την καταλληλότητα των μέτρων ασφαλείας που αφορούν την προστασία των ανταλλασσόμενων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εξέλιξη των κινδύνων.

Αιτιολόγηση

Συνάδει με τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων, της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία    64

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων μπορεί να εκδώσει μία ή περισσότερες επαγγελματικές άδειες κυκλοφορίας οχημάτων σε κάθε επιχείρηση που πληροί τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων μπορεί να εκδώσει μία ή περισσότερες επαγγελματικές άδειες κυκλοφορίας οχημάτων σε κατασκευαστές οχημάτων, κατασκευαστές εξαρτημάτων οχημάτων, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, πωλητές οχημάτων και εταιρείες που εκτελούν διασυνοριακές μεταφορές οχημάτων, τεχνικές υπηρεσίες και αρχές τεχνικού ελέγχου.

α) είναι εγκατεστημένη στο έδαφός της·

 

β) διανέμει οχήματα ή παρέχει υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης ή υπηρεσίες δοκιμών για οχήματα·

 

γ) έχει καλή φήμη και την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια.

 

 

Τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί επαγγελματική άδεια κυκλοφορίας οχήματος μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον για επαγγελματικούς σκοπούς από τον εργοδότη και τους εργαζόμενους της επιχείρησης στην οποία έχει χορηγηθεί η συγκεκριμένη άδεια.

Τροπολογία    65

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων εξασφαλίζουν ότι τα δεδομένα του οχήματος που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι είναι καταγεγραμμένα στο μητρώο τους για κάθε επαγγελματική ταξινόμηση οχήματος.

διαγράφεται

Τροπολογία    66

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια κυκλοφορίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον δεν αποτελούν ευθεία και άμεση απειλή για την οδική ασφάλεια. Τα εν λόγω οχήματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές προσώπων ή προϊόντων.

3. Τα οχήματα που είναι εφοδιασμένα με επαγγελματική άδεια κυκλοφορίας μπορούν να χρησιμοποιούνται μόνον εφόσον δεν αποτελούν ευθεία και άμεση απειλή για την οδική ασφάλεια και φέρουν έγκυρο πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου. Τα εν λόγω οχήματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για εμπορικές μεταφορές προσώπων ή προϊόντων.

Τροπολογία    67

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

4α. Οι επαγγελματικές άδειες κυκλοφορίας οχημάτων αναγνωρίζονται αμοιβαία σε όλα τα κράτη μέλη για διαδρομές που πραγματοποιούνται για σκοπούς μεταφοράς, ελέγχου και δοκιμής οχημάτων.

Τροπολογία    68

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 8α

 

Επιλογή πινακίδας κυκλοφορίας οχήματος

 

1. Τα κράτη μέλη προσφέρουν την επιλογή επαναταξινόμησης, προσωρινής ταξινόμησης για σκοπούς μεταφοράς ή επαγγελματικής ταξινόμησης οχήματος με πινακίδα κυκλοφορίας είτε στα χρώματα που ορίζει η εθνική νομοθεσία είτε στα χρώματα της Ένωσης, αν αυτό είναι σύμφωνο με τους εθνικούς κανόνες σχετικά με τη χρήση των χρωμάτων της Ένωσης.

 

2. Όταν παρέχεται πινακίδα κυκλοφορίας στα χρώματα της Ένωσης, αυτή αποτελείται από κίτρινους κωδικούς σε κυανό φόντο, σύμφωνα με τον συνδυασμό χρωμάτων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμβουλίου.

 

3. Όταν παρέχεται πινακίδα κυκλοφορίας προσωρινής ταξινόμησης για σκοπούς μεταφοράς ή επαγγελματικής ταξινόμησης στα χρώματα της Ένωσης, αυτή αποτελείται από κυανούς κωδικούς σε κίτρινο φόντο, σύμφωνα με τον συνδυασμό χρωμάτων που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2411/98 του Συμβουλίου.

 

4. Η επιλογή που αναφέρεται στην παράγραφο 1 παρέχεται με την επιφύλαξη του δικαιώματος των κρατών μελών να καθορίζουν τα οικεία συστήματα κωδικών.

Αιτιολόγηση

Για ορισμένους κλάδους, όπως για τις εταιρείες ενοικίασης και χρηματοδοτικής μίσθωσης, θα ήταν χρήσιμο να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν κοινό χρώμα για τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους. Αυτό θα παρείχε τη δυνατότητα στις εταιρείες να επιλέξουν ομοιόμορφη εμφάνιση για τον στόλο οχημάτων τους. Η ταξινόμηση του οχήματος παραμένει στην αρμοδιότητα του κράτους μέλους στο οποίο έχει ταξινομηθεί το όχημα.

Τροπολογία    69

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των αρχών ταξινόμησης οχημάτων που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των επίσημων μητρώων των οχημάτων στο έδαφός τους και για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

1. Τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή τις ονομασίες και τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών σημείων επαφής και των αρχών ταξινόμησης οχημάτων που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των επίσημων μητρώων των οχημάτων στο έδαφός τους και για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού.

Τροπολογία    70

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των αρχών ταξινόμησης οχημάτων και κάθε επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου στον δικτυακό της τόπο.

Η Επιτροπή δημοσιεύει κατάλογο των αρχών ταξινόμησης οχημάτων και εθνικών σημείων επαφής και κάθε επικαιροποίηση του εν λόγω καταλόγου στον δικτυακό της τόπο.

Τροπολογία    71

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α) πληροφορίες για την ταξινόμηση οχημάτων στο κράτος μέλος της οικείας αρχής·

α) πληροφορίες για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την ταξινόμηση οχημάτων στο κράτος μέλος της αρχής ταξινόμησης οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται για την επαναταξινόμηση, των προθεσμιών και του αναμενόμενου χρόνου αναμονής για τη λήψη απόφασης, των λόγων άρνησης και των σχετικών δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης για επαναταξινόμηση, στην επίσημη γλώσσα ή τις γλώσσες του εν λόγω κράτους μέλους και στα αγγλικά, στα γαλλικά ή στα γερμανικά·

Αιτιολόγηση

Εάν ένας πολίτης ή νομική οντότητα θέλει να προσφύγει σε σχέση με θέματα επαναταξινόμησης, θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων σαφείς οι προθεσμίες, οι λόγοι άρνησης, τα σχετικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επαναταξινόμηση.

Τροπολογία    72

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 – στοιχείο β α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

βα) κανόνες που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων, καθώς και των αναγκαίων πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Εάν ένας πολίτης ή νομική οντότητα θέλει να προσφύγει σε σχέση με θέματα επαναταξινόμησης, θα πρέπει να είναι εκ των προτέρων σαφείς οι προθεσμίες, οι λόγοι άρνησης, τα σχετικά έγγραφα που είναι απαραίτητα για την επαναταξινόμηση.

Τροπολογία    73

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 9α

 

Ασφαλιστικές δικλίδες κατά της δόλιας χρήσης πινακίδων κυκλοφορίας

 

1. Μετά την ταξινόμηση οχήματος, η αρχή ταξινόμησης οχήματος χορηγεί για το όχημα αυτό και τις πινακίδες κυκλοφορίας του ετικέτα ραδιοσυχνικής αναγνώρισης (RFID).

 

2. Η αρχή ταξινόμησης οχημάτων χορηγεί νέο σύνολο ετικετών RFID σε περίπτωση απώλειας της αρχικής πινακίδας κυκλοφορίας ή αντικατάστασης του οχήματος με άλλο όχημα.

 

3. Αν ένα κράτος μέλος διαπιστώσει κατά τον έλεγχο οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος ότι η χρήση ή ταξινόμηση ενός οχήματος δεν είναι σύννομη, μπορεί να λάβει για το όχημα αυτό τα μέτρα που προβλέπονται στην εθνική του νομοθεσία.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η εγκληματική δραστηριότητα σε σχέση με τη διασυνοριακή ταξινόμηση, τα κράτη πρέπει να χορηγούν στην επαναταξινόμηση μια ετικέτα (τσιπ) ραδιοσυχνικής αναγνώρισης. Με αυτόν τον τρόπο, οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν πάντα να ελέγχουν εάν η πινακίδα κυκλοφορίας αντιστοιχεί στο σωστό όχημα.

Τροπολογία    74

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – σημείο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2) τους όρους που πρέπει να πληρούν οι επιχειρήσεις, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 στοιχείο γ)·

διαγράφεται

Τροπολογία    75

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 10 – σημείο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α) τον μορφότυπο των ανταλλασσόμενων δεδομένων, τις τεχνικές διαδικασίες, τις διαδικασίες πρόσβασης και τους μηχανισμούς ασφαλείας, όπως επίσης τον μορφότυπο και το υπόδειγμα των ετικετών RFID που αναφέρονται στο άρθρο 9α.

Τροπολογία    76

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρέχεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρέχεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή υποβάλλει έκθεση σχετικά με τις εξουσίες που της έχουν ανατεθεί, το αργότερο έξι μήνες πριν από τη λήξη της πενταετίας. Η εξουσιοδότηση ανανεώνεται σιωπηρά για περιόδους ίδιας διάρκειας, εκτός εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο αντιταχθεί σε αυτή την ανανέωση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία απηχεί τη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η εξουσιοδότηση δεν θα πρέπει να χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστημα και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο ασκούσε τις εξουσίες της προτού εξεταστεί το ενδεχόμενο της ανανέωσης.

Τροπολογία    77

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής απλούστευσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η έκθεση περιλαμβάνει ιδίως πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του σε εθνικό επίπεδο, στα διάφορα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής απλούστευσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα συμβάλει στη βελτίωση του νομοθετικού ελέγχου.

Τροπολογία    78

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 14 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Εφαρμόζεται από τις xxxx [να συμπληρωθεί η ημερομηνία: ένα έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Εφαρμόζεται από τις xxxx [να συμπληρωθεί η ημερομηνία: τρία έτη από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού].

Τροπολογία    79

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα I

Στοιχείο δεδομένων

Εναρμονισμένοι κωδικοί οδηγία 1999/37/ΕΚ

1. Χώρα ταξινόμησης

--

2. Αριθμός κυκλοφορίας

(A)

3. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος

(B)

4. Αναγνωριστικός αριθμός (ή αριθμοί) της άδειας κυκλοφορίας

--

5. Ονομασία της εκδούσας αρχής της άδειας κυκλοφορίας

--

6. Όχημα: μάρκα

(D.1)

7. Όχημα: τύπος

- Παραλλαγή (εάν υπάρχει)

- Έκδοση (εάν υπάρχει)

(D.2)

8. Όχημα: εμπορική περιγραφή (ή περιγραφές)

(D.3)

9. Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (VIN)

(E)

10. Μάζα: τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα φορτωμένου οχήματος, εκτός εάν πρόκειται για μοτοσικλέτες

(F.1)

11. Μάζα: μέγιστη επιτρεπτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος της ταξινόμησης

(F.2)

12. Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος εν κυκλοφορία, κάθε κατηγορίας πλην της Μ1

(G)

13. Διάρκεια ισχύος, εάν δεν είναι απεριόριστη

(H)

14. Ημερομηνία ταξινόμησης στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια κυκλοφορίας

(I)

15. Αριθμός έγκρισης τύπου (εάν υπάρχει)

(K)

16. Αριθμός αξόνων

(L)

17. Μεταξόνιο (σε mm)

(M)

18. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 1 (σε kg)

(N.1)

19. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 2 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.2)

20. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 3 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.3)

21. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 4 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.4)

22. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 5 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.5)

23. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη ρυμουλκούμενη μάζα: με συστήματα πέδησης (σε kg)

(O.1)

24. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη ρυμουλκούμενη μάζα: χωρίς συστήματα πέδησης (σε kg)

(O.2)

25. Κινητήρας: κυλινδρισμός (σε cm3)

(P.1)

26. Κινητήρας: μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (σε kW) (εάν υπάρχει)

(P.2)

27. Κινητήρας: τύπος καυσίμου ή πηγή ενέργειας

(P.3)

28. Κινητήρας: ονομαστική ταχύτητα (σε min-1)

(P.4)

29. Αναγνωριστικός αριθμός κινητήρα

(P.5)

30. Λόγος ισχύος/βάρους (σε kW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)

(Q)

31. Χρώμα του οχήματος

(R)

32. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου

(S.1)

33. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: αριθμός θέσεων για ορθίους (ενδεχομένως)

(S.2)

34. Μέγιστη ταχύτητα (σε km/h)

(T)

35. Στάθμη θορύβου: εν στάσει [σε dB(A))

(U.1)

36. Στάθμη θορύβου: ταχύτητα του κινητήρα (σε min-1)

(U.2)

37. Στάθμη θορύβου: εν κινήσει (όταν περνά) [σε dB(A))

(U.3)

38. Εκπομπές καυσαερίων: CO (σε g/km ή g/kWh)

(V.1)

39. Εκπομπές καυσαερίων: HC (σε g/km ή g/kWh)

(V.2)

40. Εκπομπές καυσαερίων: NOx (σε g/km ή g/kWh)

(V.3)

41. Εκπομπές καυσαερίων: HC + NOx (σε g/km)

(V.4)

42. Εκπομπές καυσαερίων: σωματίδια προκειμένου για ντίζελ (σε g/km ή g/kWh)

(V.5)

43. Εκπομπές καυσαερίων: διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για ντίζελ (σε min -1)

(V.6)

44. Εκπομπές καυσαερίων: CO2 (σε g/km)

(V.7)

45. Εκπομπές καυσαερίων: συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km)

(V.8)

46. Εκπομπές καυσαερίων: ένδειξη της περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης τύπου ΕΚ· αναγραφή της εφαρμοστέας έκδοσης δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

(V.9)

47. Χωρητικότητα δεξαμενής (ή δεξαμενών) καυσίμου (σε λίτρα).

(W)

48. Ημερομηνία του τελευταίου τεχνικού ελέγχου

--

49. Ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου

--

50. Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων (αν είναι διαθέσιμος)

--

51. Το όχημα καταστράφηκε (Ναι/Όχι)

--

52. Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού καταστροφής[2]

 

--

53. Κατάστημα ή επιχείρηση που εξέδωσε το πιστοποιητικό καταστροφής

--

54. Λόγος καταστροφής

--

55. Το όχημα κλάπηκε (Ναι/Όχι)

--

56. Η άδεια και/ή οι πινακίδες κυκλοφορίας κλάπηκαν (Ναι/Όχι)

--

57. Ανενεργή ταξινόμηση

--

58. Αναστολή ταξινόμησης

--

59. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας

--

60. Απαίτηση για τεχνικό έλεγχο έπειτα από ατύχημα με σοβαρές βλάβες

--

61. Απαίτηση για πρόσθετες δοκιμές έπειτα από αλλοίωση ή τροποποίηση οποιουδήποτε από τα στοιχεία δεδομένων 9 έως 47

 

 

Τροπολογία

Στοιχείο δεδομένων

Εναρμονισμένοι κωδικοί οδηγία 1999/37/ΕΚ

1. Χώρα ταξινόμησης

--

2. Αριθμός κυκλοφορίας

(A)

3. Ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης του οχήματος[3]

 

(B)

4. Αναγνωριστικός αριθμός (ή αριθμοί) της άδειας κυκλοφορίας

--

4α. Εγγεγραμμένος ως κάτοχος

(B)

4β. Καταγεγραμμένο οικονομικό συμφέρον (κατά περίπτωση)

--

5. Ονομασία της εκδούσας αρχής της άδειας κυκλοφορίας

--

6. Όχημα: μάρκα

(D.1)

7. Όχημα: τύπος

- Παραλλαγή (εάν υπάρχει)·

- Έκδοση (εάν υπάρχει)

(D.2)

8. Όχημα: εμπορική περιγραφή (ή περιγραφές)

(D.3)

9. Αναγνωριστικός αριθμός οχήματος (VIN)

(E)

10. Μάζα: τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη μάζα φορτωμένου οχήματος, εκτός εάν πρόκειται για μοτοσικλέτες

(F.1)

11. Μάζα: μέγιστη επιτρεπτή μάζα φορτωμένου οχήματος εν κυκλοφορία στο κράτος μέλος της ταξινόμησης

(F.2)

12. Μάζα του οχήματος εν κυκλοφορία με το αμάξωμα και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος εν κυκλοφορία, κάθε κατηγορίας πλην της Μ1

(G)

13. Διάρκεια ισχύος, εάν δεν είναι απεριόριστη

(H)

13α. Πιστοποιητικό συμμόρφωσης (CoC)

(H)

14. Ημερομηνία ταξινόμησης στην οποία αναφέρεται η παρούσα άδεια κυκλοφορίας

(I)

15. Αριθμός έγκρισης τύπου (εάν υπάρχει)

(K)

16. Αριθμός αξόνων

(L)

17. Μεταξόνιο (σε mm)

(M)

18. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 1 (σε kg)

(N.1)

19. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 2 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.2)

20. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 3 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.3)

21. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 4 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.4)

22. Για τα οχήματα των οποίων η συνολική επιτρεπτή μάζα υπερβαίνει τα 3500 kg, κατανομή της τεχνικά επιτρεπτής μέγιστης μάζας φορτωμένου οχήματος κατ' άξονα: άξονας 5 (σε kg), εάν υπάρχει

(N.5)

23. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη ρυμουλκούμενη μάζα: με συστήματα πέδησης (σε kg)

(O.1)

24. Τεχνικά επιτρεπτή μέγιστη ρυμουλκούμενη μάζα: χωρίς συστήματα πέδησης (σε kg)

(O.2)

25. Κινητήρας: κυλινδρισμός (σε cm3)

(P.1)

26. Κινητήρας: μέγιστη ωφέλιμη ισχύς (σε kW) (εάν υπάρχει)

(P.2)

27. Κινητήρας: τύπος καυσίμου ή πηγή ενέργειας

(P.3)

28. Κινητήρας: ονομαστική ταχύτητα (σε min-1)

(P.4)

29. Αναγνωριστικός αριθμός κινητήρα

(P.5)

30. Λόγος ισχύος/βάρους (σε kW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες)

(Q)

31. Χρώμα του οχήματος

(R)

32. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: αριθμός θέσεων για καθήμενους, του οδηγού συμπεριλαμβανομένου

(S.1)

33. Μεταφορική ικανότητα σε θέσεις: αριθμός θέσεων για ορθίους (ενδεχομένως)

(S.2)

34. Μέγιστη ταχύτητα (σε km/h)

(T)

35. Στάθμη θορύβου: εν στάσει [σε dB(A)

(U.1)

36. Στάθμη θορύβου: ταχύτητα του κινητήρα (σε min-1)

(U.2)

37. Στάθμη θορύβου: εν κινήσει (όταν περνά) [σε dB(A))

(U.3)

38. Εκπομπές καυσαερίων: CO (σε g/km ή g/kWh)

(V.1)

39. Εκπομπές καυσαερίων: HC (σε g/km ή g/kWh)

(V.2)

40. Εκπομπές καυσαερίων: NOx (σε g/km ή g/kWh)

(V.3)

41. Εκπομπές καυσαερίων: HC + NOx (σε g/km)

(V.4)

42. Εκπομπές καυσαερίων: σωματίδια προκειμένου για ντίζελ (σε g/km ή g/kWh)

(V.5)

43. Εκπομπές καυσαερίων: διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης προκειμένου για ντίζελ (σε min -1)

(V.6)

44. Εκπομπές καυσαερίων: CO2 (in g/km)

(V.7)

45. Εκπομπές καυσαερίων: συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km)

(V.8)

46. Εκπομπές καυσαερίων: ένδειξη της περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης τύπου ΕΚ· αναγραφή της εφαρμοστέας έκδοσης δυνάμει της οδηγίας 70/220/ΕΟΚ ή της οδηγίας 88/77/ΕΟΚ

(V.9)

47. Χωρητικότητα δεξαμενής (ή δεξαμενών) καυσίμου (σε λίτρα).

(W)

48. Ημερομηνία του τελευταίου τεχνικού ελέγχου

--

49. Ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου

--

50. Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων

--

51. Το όχημα καταστράφηκε (Ναι/Όχι)

--

52. Ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού καταστροφής[4]

 

--

53. Κατάστημα ή επιχείρηση που εξέδωσε το πιστοποιητικό καταστροφής

--

54. Λόγος καταστροφής

--

55. Το όχημα κλάπηκε (Ναι/Όχι)

--

56. Η άδεια και/ή οι πινακίδες κυκλοφορίας κλάπηκαν (Ναι/Όχι)

--

57. Ανενεργή ταξινόμηση

--

58. Αναστολή ταξινόμησης

--

59. Αλλαγή του αριθμού κυκλοφορίας

--

59α. Το όχημα μετασκευάστηκε (Ναι/Όχι)

--

60. Απαίτηση για τεχνικό έλεγχο έπειτα από ατύχημα με σοβαρές βλάβες

--

61. Απαίτηση για πρόσθετες δοκιμές έπειτα από αλλοίωση ή τροποποίηση οποιουδήποτε από τα στοιχεία δεδομένων 9 έως 47

 

61α. Το όχημα εξήχθη (Ναι/Όχι)

 

61β. Ημερομηνία έκδοσης προσωρινής άδειας κυκλοφορίας

 

61γ. Αριθμός διανυθέντων χιλιομέτρων κατά την έκδοση της προσωρινής άδειας κυκλοφορίας

 

Αιτιολόγηση

Σχετικά με το 4β: Στην περίπτωση ορισμένων ειδών χρηματοδοτικών μισθώσεων, το εμπράγματο δικαίωμα μεταφέρεται στον μισθωτή. Ωστόσο, όσο διαρκεί η χρηματοδοτική μίσθωση, ο οδηγός δεν είναι ελεύθερος να επαναταξινομήσει το όχημα. Τα κράτη μέλη τείνουν, όπου παρέχονται τα εν λόγω προϊόντα, να ταξινομούν στο συμβαλλόμενο μέρος που έχει «χρηματοοικονομικό συμφέρον». Σχετικά με το 13α: Η εισαγωγή/εξαγωγή οχημάτων δεν θα είναι δυνατή χωρίς το πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Σχετικά με το 50: Τα κράτη μέλη θα πρέπει να ανταλλάσουν τις πληροφορίες για τον αριθμό διανυθέντων χιλιομέτρων ενός οχήματος όταν επαναταξινομούν, ώστε να καταπολεμηθεί η απάτη. Σχετικά με το 59α: Τα αποκτηθέντα με χρηματοδοτική μίσθωση ή νοικιασμένα οχήματα, γενικώς, δεν χαρακτηρίζονται «κλεμμένα». Οι περισσότερες αστυνομικές υπηρεσίες χρησιμοποιούν τον χαρακτηρισμό «μετασκευασμένα».

Τροπολογία    80

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς ανταλλαγή δεδομένων από άλλες βάσεις. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με οικονομικά αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο και εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, στο μέτρο του δυνατού, με τη χρήση των υφιστάμενων λογισμικών εφαρμογών.

1. Η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με διαλειτουργικά ηλεκτρονικά μέσα χωρίς ανταλλαγή δεδομένων από άλλες βάσεις. Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών διεξάγεται με οικονομικά αποτελεσματικό και ασφαλή τρόπο και εγγυάται την ασφάλεια και την προστασία των διαβιβαζόμενων δεδομένων, με τη χρήση του EUCARIS.

Αιτιολόγηση

Υπάρχουν ήδη πλήρως λειτουργικές πληροφορίες, που χρησιμοποιούνται από και ανήκουν στα κράτη μέλη. Το EUCARIS χρησιμοποιείται ήδη για την επαναταξινόμηση, όπως αποδείχτηκε στην ακρόαση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών για αυτόν τον φάκελο. Αυτή η προσέγγιση είναι πιο αποτελεσματική από το να προβλεφθεί νέο σύστημα, άλλο εκτός του EUCARIS.

Τροπολογία    81

Πρόταση κανονισμού

Παράρτημα II – σημείο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3. Κάθε κράτος μέλος φέρει το κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση, τη χρήση και τη συντήρηση της λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται στο σημείο 1.

3. Κάθε κράτος μέλος φέρει το κόστος που προκύπτει από τη διαχείριση, τη χρήση και τη συντήρηση της λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται στο σημείο 1, χωρίς να προκαλεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

  • [1]    ΕΕ C 299, 4.10.2012, σ. 89.
  • [2]   Όπως αναφέρεται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34), όπως τροποποιήθηκε.
  • [3]  Για οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος όπως ορίζονται στον κανονισμό 2013/xx/ΕΕ (Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/40/ΕΚ (2012/0184(COD)), ελλείψει εγγράφου ταξινόμησης, η αρμόδια αρχή μπορεί να ανατρέξει σε διαθέσιμα τεκμηριωμένα αποδεικτικά στοιχεία όσον αφορά την ημερομηνία κατασκευής ή πρώτης ταξινόμησης.
  • [4]   Όπως αναφέρεται στην οδηγία 2000/53/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Σεπτεμβρίου 2000, για τα οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους (ΕΕ L 269 της 21.10.2000, σ. 34), όπως τροποποιήθηκε.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο εισηγητής εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απλούστευση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος, την οποία θεωρεί καλό σημείο εκκίνησης, και στηρίζει τις προσπάθειες για τη θέσπιση νομικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ για την επαναταξινόμηση οχημάτων. Εντούτοις, θεωρεί ότι τόσο οι στόχοι όσο και το περιεχόμενο του προτεινόμενου κανονισμού χρειάζονται περαιτέρω αποσαφήνιση και ότι είναι σημαντικό να εξετάσουν οι νομοθέτες την πρόταση με μεγάλη προσοχή σε όλο της το εύρος. Μόνο τότε μπορεί η επαναταξινόμηση οχημάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση να καταστεί πλήρως λειτουργική.

Το 2011, η χρήση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα αναγνωρίστηκε ως μία από τις 20 βασικότερες ανησυχίες των πολιτών σε σχέση με τα εμπόδια που συναντούν στην ενιαία αγορά. Επομένως, ο εισηγητής θέτει ως στόχο να μειωθούν στο ελάχιστο οι διατυπώσεις για την επαναταξινόμηση αυτοκινήτου σε άλλη χώρα της ΕΕ, και παράλληλα να εξασφαλιστεί η στενότερη συνεργασία μεταξύ των αρχών ταξινόμησης οχημάτων. Ο κύριος στόχος της πρότασης είναι να διασφαλιστεί ότι τα οχήματα ταξινομούνται εκεί όπου χρησιμοποιούνται συνήθως. Προκειμένου να προληφθούν η απάτη και η φοροαποφυγή, ο εισηγητής θέλει να εξασφαλίσει ότι οι διεθνείς εταιρείες δεν θα ταξινομούν τα οχήματά τους σε ένα κράτος μέλος και θα τα χρησιμοποιούν σε άλλο.

Η πρόταση θα ωφελήσει εκείνους που αγοράζουν ή πωλούν μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σε άλλη χώρα, καθώς δεν θα έχουν πλέον την υποχρέωση να υποβάλλουν τα οχήματα σε νέο τεχνικό έλεγχο· ο έλεγχος θα αναγνωρίζεται αμοιβαίως μεταξύ των κρατών μελών. Για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ο εισηγητής διακρίνει μεταξύ υποχρεωτικών και προαιρετικών λόγων άρνησης ταξινόμησης. Επιπλέον, αν ένα όχημα δεν είναι ασφαλισμένο, μπορεί να μην επιτραπεί στον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας η επαναταξινόμηση του οχήματος.

Οι πολίτες συχνά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες όταν χρησιμοποιούν προσωρινή άδεια κυκλοφορίας για τη μεταφορά οχήματος από ένα κράτος μέλος σε άλλο. Αυτές οι δυσκολίες πρέπει να αντιμετωπιστούν. Επιπλέον, ο εισηγητής πιστεύει ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν την επιλογή μεταξύ εθνικού χρώματος και χρώματος της Ένωσης για την πινακίδα κυκλοφορίας, ώστε οι πινακίδες να έχουν ομοιόμορφη εμφάνιση, ενώ η ταξινόμηση θα πρέπει παραμείνει εθνική υπόθεση.

Για τον εισηγητή, η τεχνολογική πρόοδος και η οικονομική απόδοση είναι ύψιστης σημασίας. Επομένως, η ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τα δεδομένα σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων πρέπει να διεξάγεται με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω του ήδη υπάρχοντος συστήματος EUCARIS –του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για αυτοκίνητα και άδειες οδήγησης– το οποίο χρησιμοποιείται από την πλειονότητα των κρατών μελών. Η χρήση του EUCARIS δεν εξορθολογίζει μόνο τη διαδικασία της ταξινόμησης, αλλά βοηθά επίσης στην καταπολέμηση της κλοπής αυτοκινήτων και της απάτης σε θέματα ταξινόμησης. Στα σημεία που προτείνει ηλεκτρονικά μέσα για την επαναταξινόμηση, ο εισηγητής αποδίδει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε θέματα προστασίας δεδομένων. Για αυτόν τον λόγο, θα πρέπει τα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με την προστασία των ανταλλασσόμενων δεδομένων να αξιολογούνται και να επικαιροποιούνται τακτικά.

Τέλος, ο εισηγητής θεωρεί εξίσου σημαντικό, προκειμένου να περιοριστεί η δόλια χρήση πινακίδων κυκλοφορίας, να τοποθετείται στην πινακίδα κυκλοφορίας και στο όχημα ετικέτα (ολοκληρωμένο κύκλωμα) ραδιοσυχνικής αναγνώρισης.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (18.12.2012)

προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Συντάκτης γνωμοδότησης: Hubert Pirker

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

1. Εισαγωγή

Η πρόταση κανονισμού αφορά την απλούστευση των διατυπώσεων και των όρων που ισχύουν για την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Η παρούσα πρόταση περιορίζεται σε λεπτομέρειες σχετικά με την επαναταξινόμηση και δεν αφορά τις αρχικές διαδικασίες ταξινόμησης οχημάτων στα κράτη μέλη ούτε την ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε τρίτη χώρα.

Στο πλαίσιο αυτού του συγκεκριμένου πεδίου εφαρμογής, η Επιτροπή επιθυμεί να ελαφρύνει και να απλοποιήσει τις ισχύουσες διατυπώσεις ταξινόμησης προκειμένου να επιτύχει τους ακόλουθους βασικούς στόχους:

- διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των μηχανοκίνητων οχημάτων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

- μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης οχημάτων, σύμφωνα με την έκθεση του 2010 για την ιθαγένεια της ΕΕ με τίτλο «Άρση των εμποδίων στα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ» (COM(2010)0603, 27.10.2010)·

- διασφάλιση της οδικής ασφάλειας·

- συνέχιση της καταπολέμησης της παράνομης χρήσης και της κλοπής εγγράφων ταξινόμησης οχημάτων σύμφωνα με την απόφαση 2004/919/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2004 για την αντιμετώπιση της διασυνοριακής εγκληματικότητας σχετικά με οχήματα (ΕΕ L389, 30.12.2004, σελ. 28).

Προς τον σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της πρότασης:

- θα προσδιορίζεται το κράτος μέλος στο οποίο θα πρέπει να ταξινομηθεί ένα μηχανοκίνητο όχημα που έχει μεταφερθεί από ένα κράτος μέλος σε ένα άλλο βάσει της έννοιας της «συνήθους κατοικίας» για την οποία ορίζονται κριτήρια στο κείμενο,

- θα προβλέπεται εναρμονισμένη περίοδος έξι μηνών μετά το πέρας της οποίας ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας που έχει μεταφέρει τη συνήθη κατοικία του σε άλλο κράτος μέλος θα ζητεί την επαναταξινόμησή του,

- θα οργανώνεται η συνεργασία και η ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ των διαφόρων αρχών ταξινόμησης οχημάτων με τη βοήθεια ηλεκτρονικών μέσων,

- θα οργανώνεται η αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος,

- θα ορίζονται επακριβώς οι περιπτώσεις εκείνες στις οποίες οι αρχές ταξινόμησης έχουν δικαίωμα να αρνηθούν την ταξινόμηση ενός μηχανοκίνητου οχήματος που ήταν ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος.

2. Η διάσταση της πρότασης που αφορά τις «μεταφορές»

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί την πρόταση της Επιτροπής η οποία αποσκοπεί στη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις σε θέματα σχετικά με μεταφορές. Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού έχει ήδη εκφράσει τη γνώμη της όσον αφορά τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (2012/2044(INI)), επισημαίνοντας τη θέση της σχετικά με την απλούστευση της διασυνοριακής μεταφοράς οχημάτων.

Καθώς οι τροποποιήσεις που εισάγει αποσκοπούν να συμπεριληφθεί η γνώμη της επιτροπής και να δοθεί βαρύτητα στην απλούστευση της διαδικασίας ταξινόμησης και παράλληλα να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή οδική ασφάλεια, ο συντάκτης γνωμοδότησης τονίζει την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή των αρχών του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος.

Επίσης, ο συντάκτης γνωμοδότησης αναγνωρίζει τη «Δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο» των οχημάτων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 13 Ιουλίου 2012 και υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η υιοθέτηση μιας συνεπούς με την εν λόγω πρόταση προσέγγισης.

Ο συντάκτης γνωμοδότησης επικροτεί το γεγονός ότι στο πλαίσιο της πρότασης έχουν ληφθεί δεόντως υπόψη οι απαιτήσεις για την προστασία των δεδομένων και ότι προβλέπονται ρητώς διάφορες ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία τους. Αναφορικά με τη Γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012, ο συντάκτης γνωμοδότησης συνιστά την παροχή περαιτέρω διευκρινίσεων με στόχο την αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία    1

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, οι πολίτες της ΕΕ αντιμετωπίζουν περίπλοκες διατυπώσεις, κυρίως όσον αφορά την επαναταξινόμηση των οχημάτων τους σε άλλο κράτος μέλος, και επιβαρύνονται με πρόσθετος κόστος¹. Η απλούστευση της διασυνοριακής μεταφοράς οχημάτων προϋποθέτει πλήρη εφαρμογή των αρχών του δικαίου της ΕΕ σχετικά με την ταξινόμηση οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος και επιτάσσει τη θέσπιση υψηλών προτύπων ασφαλείας για τις εναρμονισμένες άδειες κυκλοφορίας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος επαναταξινόμησης κλεμμένων οχημάτων με πλαστές άδειες κυκλοφορίας.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού σχετικά με τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (2012/2044(INI)) και τονίζει την ανάγκη για πλήρη εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας της ΕΕ.

Τροπολογία    2

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη παρεμποδίζεται από κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση υποβολής αυτών των οχημάτων σε συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν από την ταξινόμηση ή ώστε να ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος και η οποία να οργανώνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη παρεμποδίζεται από κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση υποβολής αυτών των οχημάτων σε συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν από την ταξινόμηση ή ώστε να ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων (όπως προβλέπεται στον κανονισμό αριθ. 2013/...xx σχετικά με τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους και στην οδηγία 2013/...xx σχετικά με τα έγγραφα κυκλοφορίας οχημάτων) που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος και η οποία να οργανώνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

Αιτιολόγηση

Σύνδεση με τη δέσμη μέτρων για τον τεχνικό έλεγχο, η οποία βρίσκεται επί του παρόντος υπό συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τροπολογία    3

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη παρεμποδίζεται από κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση υποβολής αυτών των οχημάτων σε συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν από την ταξινόμηση ή ώστε να ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος και η οποία να οργανώνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν.

(5) Η ταξινόμηση μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι ταξινομημένα σε άλλα κράτη μέλη παρεμποδίζεται από κουραστικές διατυπώσεις ταξινόμησης στα κράτη μέλη, ιδίως από την υποχρέωση υποβολής αυτών των οχημάτων σε συμπληρωματικούς ελέγχους, ώστε να αξιολογηθεί η γενική τους κατάσταση πριν από την ταξινόμηση ή ώστε να ταυτοποιηθούν. Επομένως, θα πρέπει να μειωθούν αυτές οι διατυπώσεις, ώστε να εξασφαλιστεί η ελεύθερη κυκλοφορία των μηχανοκίνητων οχημάτων και να περιοριστεί η διοικητική επιβάρυνση για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τις αρχές ταξινόμησης. Ειδικότερα για τους πολίτες ή τις επιχειρήσεις που αποκτούν μηχανοκίνητο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, είναι σκόπιμο να προβλεφθεί απλουστευμένη διαδικασία ταξινόμησης, η οποία να περιλαμβάνει την αναγνώριση εγγράφων και τεχνικών ελέγχων που έχουν εκδοθεί ή διεξαχθεί σε άλλο κράτος μέλος και η οποία να οργανώνει τη διοικητική συνεργασία μεταξύ αρμόδιων αρχών για την ανταλλαγή δεδομένων που λείπουν. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση του προβλήματος της παραποίησης των μετρητών χιλιομετρικών αποστάσεων, καθώς και στον αντίκτυπο που έχει το πρόβλημα αυτό στην εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις διασυνοριακές συναλλαγές, όπως και στις επιπτώσεις που έχει η αλλοίωση των χιλιομετρικών ενδείξεων στην οδική ασφάλεια.

Τροπολογία    4

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Ο παρών κανονισμός δεν θίγει τις σημαντικές αρχές και ασφαλιστικές δικλείδες σχετικά με την οδική ασφάλεια. Η θέσπιση εναρμονισμένων κανόνων για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκίνητων οχημάτων και των ρυμουλκουμένων τους είναι καίριας σημασίας για τη μείωση του διοικητικού φόρτου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις ενώ παράλληλα διασφαλίζεται η δυναμική ανάπτυξη μεθόδων δοκιμών καθώς και του περιεχομένου των δοκιμών. Η αμοιβαία αναγνώριση των τεχνικών ελέγχων από τα κράτη μέλη επιτάσσει τη διατύπωση κοινών ορισμών και τη θέσπιση συγκρίσιμων προτύπων για τις δοκιμές, τα οποία θα τηρούνται από όλα τα κράτη μέλη.

Αιτιολόγηση

Στο πλαίσιο της απλουστευμένης διαδικασίας ταξινόμησης για οχήματα που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος δεν θα πρέπει να απαιτείται η υποβολή των οχημάτων σε επιπλέον τεχνικό έλεγχο, εξαιρουμένων ελαχίστων και επαρκώς τεκμηριωμένων περιπτώσεων. Ως εκ τούτου, έχει τεράστια σημασία η τήρηση και η εφαρμογή των ευρωπαϊκών προτύπων από όλα τα κράτη μέλη. Βλ. επίσης: γνωμοδότηση της επιτροπής σχετικά με τους 20 σημαντικότερους προβληματισμούς των ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς (2012/2044(INI)).

Τροπολογία    5

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 6 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(6α) Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις διατάξεις της οδηγίας 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011 προκειμένου να διευκολύνεται η διασυνοριακή ανταλλαγή πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που αφορούν την οδική ασφάλεια. Με αυτό τον τρόπο θα μπορούν οι αρχές των κρατών στα οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την ταξινόμηση ήδη ταξινομημένου οχήματος να ελέγχουν κατά πόσον εκκρεμούν για το όχημα διαδικασίες που αφορούν τροχαίες παραβάσεις.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας όσον αφορά τις τροχαίες παραβάσεις. Οι αρχές θα πρέπει να έχουν, συνεπώς, τη δυνατότητα να ελέγχουν εάν το εν λόγω όχημα συνδέεται με διαδικασίες για τροχαίες παραβάσεις πριν από την ταξινόμησή του.

Τροπολογία    6

Πρόταση κανονισμού

Αιτιολογική σκέψη 14 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(14α) Τα κράτη μέλη πρέπει να μεριμνούν ώστε οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αμοιβαία αναγνώριση και η ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων.

Τροπολογία    7

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 1 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στα ακόλουθα οχήματα:

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στην ταξινόμηση των ακόλουθων μηχανοκίνητων οχημάτων:

Αιτιολόγηση

Διασάφηση του σκοπού του κανονισμού.

Τροπολογία    8

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Μετά την εξάμηνη προθεσμία, ο ιδιοκτήτης οχήματος που έχει ταξινομηθεί και βρίσκεται σε άλλο κράτος μέλος έχει πάντα τη δυνατότητα να ζητήσει την ταξινόμηση του οχήματός του στο κράτος μέλος κατοικίας του.

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία επιτρέπει τη διασάφηση των κανόνων ταξινόμησης στην περίπτωση που ένας πολίτης διαθέτει όχημα στο κράτος μέλος κατοικίας του, ενώ είναι κάτοχος ενός άλλου οχήματος σε άλλο κράτος μέλος.

Τροπολογία    9

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 3 – εδάφιο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Στο πλαίσιο της διαδικασίας συγκέντρωσης και επεξεργασίας των στοιχείων δεδομένων που αναφέρονται στην πρώτη παράγραφο τηρείται η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία σχετικά με την προστασία των ατόμων όσον αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία    10

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 4 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) εάν η ημερομηνία του επόμενου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου έχει παρέλθει.

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η οδική ασφάλεια, πρέπει η αρχή έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος να είναι σε θέση να διενεργεί έλεγχο σε οχήματα η ημερομηνία του επόμενου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου των οποίων έχει παρέλθει.

Τροπολογία    11

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 4 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Όταν ταξινομηθεί ένα όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος, η οικεία αρχή ταξινόμησης οχημάτων το αναφέρει αμέσως στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

5. Όταν ένα όχημα ταξινομημένο σε κράτος μέλος ταξινομηθεί εκ νέου σε διαφορετικό κράτος μέλλος, η οικεία αρχή ταξινόμησης οχημάτων το αναφέρει αμέσως στην αρχή ταξινόμησης οχημάτων του κράτους μέλους στο οποίο είχε ταξινομηθεί τελευταία το όχημα, σύμφωνα με το άρθρο 7.

Τροπολογία    12

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

δα) όταν δεν υπάρχει ασφάλιση αστικής ευθύνης για το μηχανοκίνητο όχημα, ενώ αυτό συνιστά προϋπόθεση για την ταξινόμηση του οχήματος·

Αιτιολόγηση

Η ασφάλιση αστικής ευθύνης για τα μηχανοκίνητα οχήματα συμβάλλει σημαντικά στην προστασία των θυμάτων τροχαίων ατυχημάτων στην Ευρώπη και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί προϋπόθεση για την ταξινόμηση στις χώρες που έχουν κατοχυρώσει την αρχή αυτή στην εθνική τους νομοθεσία,.

Τροπολογία    13

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν κλαπεί, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποδείξει σαφώς ότι έχει την κυριότητα του οχήματος·

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποδείξει σαφώς είτε ότι έχει την κυριότητα του οχήματος είτε ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων ταξινόμησης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει ότι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων ταξινόμησης μπορεί να διαφέρει νομικά από τον κάτοχο του οχήματος και, κατά συνέπεια, εφόσον αποδειχθεί η κατάστασή του, μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης απορριπτικής απόφασης από τις αρχές.

Τροπολογία    14

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 5 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ – σημείο iii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(iii) ότι η ημερομηνία του επόμενου υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου έχει περάσει.

διαγράφεται

Αιτιολόγηση

Η τροπολογία αυτή πρέπει να εξεταστεί σε συνδυασμό με την τροπολογία στο άρθρο 4, δηλαδή θα πρέπει η αρχή έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας να έχει τη δυνατότητα να διενεργεί έλεγχο σε οχήματα σε περίπτωση που έχει παρέλθει η ημερομηνία του υποχρεωτικού τεχνικού ελέγχου.

Τροπολογία    15

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 6 – παράγραφος 3 – στοιχείο β – σημείο ii

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν κλαπεί, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποδείξει σαφώς ότι έχει την κυριότητα του οχήματος·

(ii) ότι τα έγγραφα ταξινόμησης του οχήματος έχουν απολεσθεί ή κλαπεί, εκτός εάν ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας μπορεί να αποδείξει σαφώς είτε ότι έχει την κυριότητα του οχήματος είτε ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων ταξινόμησης·

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία έχει ως στόχο να αποσαφηνίσει ότι ο νόμιμος κάτοχος των εγγράφων ταξινόμησης μπορεί να διαφέρει νομικά από τον κάτοχο του οχήματος και, κατά συνέπεια, εφόσον αποδειχθεί η κατάστασή του, μπορεί να αποφευχθεί το ενδεχόμενο έκδοσης απορριπτικής απόφασης από τις αρχές.

Τροπολογία    16

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 7 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των κοινών διαδικασιών και των προδιαγραφών της λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθώς και για τον καθορισμό του μορφοτύπου των ανταλλασσόμενων δεδομένων, των τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των διαδικασιών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας. Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

4. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για τον καθορισμό των κοινών διαδικασιών και των προδιαγραφών της λογισμικής εφαρμογής που αναφέρεται στην παράγραφο 2, καθώς και για τον καθορισμό του μορφοτύπου των ανταλλασσόμενων δεδομένων, των τεχνικών διαδικασιών ηλεκτρονικής διερεύνησης των εθνικών ηλεκτρονικών μητρώων και της πρόσβασης σ’ αυτά, των διαδικασιών πρόσβασης και των μηχανισμών ασφαλείας.

 

Η Επιτροπή αξιολογεί επίσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα την καταλληλότητα των μέτρων ασφαλείας σχετικά με την προστασία των ανταλλασσόμενων δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις και την εξέλιξη των κινδύνων. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για την επικαιροποίηση των μέτρων ασφαλείας όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

 

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία    17

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β) διανέμει οχήματα ή παρέχει υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης ή υπηρεσίες δοκιμών για οχήματα·

β) κατασκευάζει ή διανέμει οχήματα ή παρέχει υπηρεσίες επισκευής, συντήρησης ή υπηρεσίες δοκιμών για οχήματα·

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να ενσωματωθούν στην παρούσα παράγραφο οι δραστηριότητες των κατασκευαστών, δεδομένου ότι απαιτούν επίσης επαγγελματική ταξινόμηση, όπως και οι λοιπές αναφερόμενες δραστηριότητες.

Τροπολογία    18

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

γ) έχει καλή φήμη και την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια.

γ) έχει την απαιτούμενη επαγγελματική επάρκεια.

Αιτιολόγηση

Η φήμη είναι ένα υποκειμενικό κριτήριο αξιολόγησης και δεν έχει θέση σε ένα κανονισμό.

Τροπολογία    19

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(4α) Η διάρκεια ισχύος της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες. Η ισχύς της άδειας λήγει εφόσον δεν πληρούται πλέον κάποιο από τα κριτήρια που παρατίθενται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι η διάρκεια ισχύος της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας θα πρέπει να θεωρείται ουσιωδέστατης σημασίας, δεν θα πρέπει να καθορίζεται με κατ' εξουσιοδότηση πράξη.

Τροπολογία    20

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5. Η Επιτροπή εκδίδει εκτελεστικές πράξεις για να καθορίσει το μορφότυπο και το υπόδειγμα της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας οχήματος.

διαγράφεται

Οι εν λόγω εκτελεστικές πράξεις εκδίδονται σύμφωνα με τη διαδικασία εξέτασης που αναφέρεται στο άρθρο 12 παράγραφος 2.

 

Αιτιολόγηση

Το μορφότυπο και το υπόδειγμα της επαγγελματικής άδειας κυκλοφορίας υπάγονται στην οδηγία 1999/37/ΕΚ. Ως εκ τούτου, η πτυχή αυτή θα πρέπει να εξετασθεί στο πλαίσιο της αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας (υπό εξέταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο) και όχι στον παρόντα κανονισμό.

Τροπολογία    21

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 8 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(5α) Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν επηρεάζουν τους ισχύοντες εθνικούς κανόνες σχετικά με τις προσωρινές και επαγγελματικές ταξινομήσεις.

Αιτιολόγηση

Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού αφορά αποκλειστικά τις επαναταξινομήσεις μηχανοκίνητων οχημάτων σε άλλο κράτος μέλος. Με την παρούσα τροπολογία διευκρινίζεται ότι οι εθνικές διατάξεις σχετικά με τις προσωρινές και επαγγελματικές ταξινομήσεις δεν επηρεάζονται.

Τροπολογία    22

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 9 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α) Οι αρχές ταξινόμησης οχημάτων διευκολύνουν την πρόσβαση του κοινού στους κανόνες που διέπουν την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την ταξινόμηση οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το χρονικό διάστημα διατήρησης των δεδομένων καθώς και των αναγκαίων πληροφοριών που προβλέπονται στα άρθρα 10 και 11 της οδηγίας 95/46/ΕΚ.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 9ης Ιουλίου 2012.

Τροπολογία    23

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 11 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρέχεται στην Επιτροπή για αόριστο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος κανονισμού.

2. Η εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 10 παρέχεται στην Επιτροπή για διάστημα πέντε ετών από την ημερομηνία έναρξης του παρόντος κανονισμού. Η Επιτροπή εκπονεί έκθεση σχετικά με την ανάθεση εξουσίας το αργότερο εννέα μήνες πριν από τη λήξη της πενταετούς περιόδου. Εφόσον έχει εκπονηθεί η εν λόγω έκθεση, η ανάθεση αρμοδιοτήτων παρατείνεται σιωπηρώς για περιόδους ίσης διάρκειας εκτός αν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή το Συμβούλιο εκφράσει αντιρρήσεις όσον αφορά την παράταση το αργότερο τρεις μήνες πριν από τη λήξη κάθε περιόδου.

Αιτιολόγηση

Η παρούσα τροπολογία απηχεί τη συνήθη θέση του Κοινοβουλίου σύμφωνα με την οποία η εξουσιοδότηση δεν θα πρέπει να χορηγείται για αόριστο χρονικό διάστημα και η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει έκθεση για τον τρόπο άσκησης των εξουσιών της πριν να εξετασθεί το ενδεχόμενο ανανέωσης.

Τροπολογία    24

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής απλούστευσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις [δύο έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής απλούστευσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Αιτιολόγηση

Η μείωση της χρονικής προθεσμίας για την υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο θα συμβάλει στη βελτίωση του νομοθετικού ελέγχου.

Τροπολογία    25

Πρόταση κανονισμού

Άρθρο 13 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής απλούστευσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει έκθεση αξιολόγησης του παρόντος κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο έως τις [τέσσερα έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού]. Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή σε εθνικό επίπεδο στα διάφορα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υποβάλλει, εάν είναι απαραίτητο, προτάσεις με σκοπό την τροποποίηση του παρόντος κανονισμού και την ευθυγράμμιση άλλων πράξεων της Ένωσης, ιδίως λαμβανομένων υπόψη των δυνατοτήτων περαιτέρω διοικητικής απλούστευσης για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απλούστευση της μεταφοράς μηχανοκίνητων οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος εντός της ενιαίας αγοράς

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Γνωμοδότηση της

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

TRAN

18.4.2012

Συντάκτης(τρια) γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Hubert Pirker

29.5.2012

Εξέταση στην επιτροπή

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

18.12.2012

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

37

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle, Γεώργιος Κουμουτσάκος

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils, Σπύρος Δανέλλης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Amelia Andersdotter

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Απλούστευση της μεταφοράς, στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς, μηχανοκίνητων οχημάτων που έχουν ταξινομηθεί σε άλλο κράτος μέλος

Έγγραφα αναφοράς

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

4.4.2012

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Αποφάσισε να μη γνωμοδοτήσει

       Ημερομηνία της απόφασης

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Εισηγητής

       Ημερομηνία ορισμού

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Ημερομηνία έγκρισης

9.7.2013

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

34

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler, Преслав Борисов

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Ημερομηνία κατάθεσης

22.7.2013