MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta
Esittelijä: Toine Manders


Menettely : 2012/0082(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0278/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0278/2013
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0164),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0092/2012),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon[1],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

–   ottaa huomioon sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan mietinnön sekä liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnon (A7-0278/2013),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(3) Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/37/EY yhdenmukaistetaan rekisteröintitodistuksen ulkoasu ja sisältö ja helpotetaan sen ymmärtämistä ja edistetään siten jossakin jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta muiden jäsenvaltioiden tieliikenteessä. Direktiivin mukaisesti yhden jäsenvaltion antama rekisteröintitodistus olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa tunnistettaessa ajoneuvoa kansainvälisessä liikenteessä tai sen toisessa jäsenvaltiossa tehtävän uuden rekisteröinnin yhteydessä. Direktiivissä 1999/37/EY ei kuitenkaan ole säännöksiä, joiden nojalla määritettäisiin jäsenvaltio, jolla on toimivalta rekisteröintiä ja siihen sovellettavia muodollisuuksia ja menettelyjä koskevissa asioissa. Jotta voidaan poistaa esteet, jotka vaikeuttavat moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla, on välttämätöntä ottaa käyttöön yhdenmukaiset säännöt sen määrittämiseksi, missä jäsenvaltiossa moottoriajoneuvot on rekisteröitävä, ja jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä koskevien menettelyjen yksinkertaistamiseksi.

(3) Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29 päivänä huhtikuuta 1999 annetulla neuvoston direktiivillä 1999/37/EY yhdenmukaistetaan rekisteröintitodistuksen ulkoasu ja sisältö ja helpotetaan sen ymmärtämistä ja edistetään siten jossakin jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta muiden jäsenvaltioiden tieliikenteessä. Direktiivin mukaisesti yhden jäsenvaltion antama rekisteröintitodistus olisi tunnustettava muissa jäsenvaltioissa tunnistettaessa ajoneuvoa kansainvälisessä liikenteessä tai sen toisessa jäsenvaltiossa tehtävän uuden rekisteröinnin yhteydessä. Direktiivissä 1999/37/EY ei kuitenkaan ole säännöksiä, joiden nojalla määritettäisiin jäsenvaltio, jolla on toimivalta rekisteröintiä ja siihen sovellettavia muodollisuuksia ja menettelyjä koskevissa asioissa. Jotta voidaan poistaa esteet, jotka vaikeuttavat moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla, on välttämätöntä ottaa käyttöön yhdenmukaiset säännöt sen määrittämiseksi, missä jäsenvaltiossa moottoriajoneuvot on rekisteröitävä, ja jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä koskevien menettelyjen nopeuttamiseksi ja yksinkertaistamiseksi.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat jäsenvaltioissa käytössä olevan monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun kansalainen tai yritys ostaa moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot.

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat jäsenvaltioissa käytössä olevan monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun kansalainen tai yritys ostaa moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua ja käyttäjäystävällistä rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset unionin lainsäädännössä edellytetyllä tavalla ja jonka yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Tällä asetuksella olisi edistettävä tavaroiden vapaan liikkuvuuden helpottamista unionissa sekä vahvistettava tieliikenneturvallisuuteen liittyvien tärkeiden periaatteiden ja turvalausekkeiden vahvistamista. Unionin lainsäädäntöön sisältyvät moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevat yhdenmukaistetut säännöt ovat erittäin tärkeä tekijä, jonka avulla vähennetään kansalaisille ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja varmistetaan samalla tarkastusmenetelmien ja ‑sisältöjen dynaaminen kehittäminen. Kansallisten katsastusten ja todistusten olisi oltava jäsenvaltioiden vastavuoroisesti tunnustamia. Kansallisten katsastusten vastavuoroinen tunnustaminen edellyttää yhteisiä määritelmiä ja vertailukelpoisia tarkastusnormeja, joita kaikki jäsenvaltiot noudattavat.

Perustelu

Tämän asetuksen toimivuus käytännössä edellyttää voimassa olevan unionin lainsäädännön täysimääräistä täytäntöönpanoa ja kaikkien jäsenvaltioiden yhteistyötä.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 b) Jotta voidaan helpottaa erityisesti toisesta jäsenvaltiosta rekisteröidyn ajoneuvon hankkineiden kansalaisten ja yritysten rekisteröintitodistusten tunnustamista, todistuksen muodon olisi oltava neuvoston direktiivin 1999/37/EY:n mukainen kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä auttaisi minimoimaan vaaran varastettujen ajoneuvojen uudelleenrekisteröinnistä väärennettyjen rekisteröintitodistusten avulla.

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 c) Kansalaiset ja yritykset, erityisesti ajoneuvovuokraamot ja leasingyritykset, kohtaavat ongelmia siirtäessään ajoneuvonsa jäsenvaltiosta toiseen, myös rekisteröidessään ajoneuvonsa uudelleen toisessa jäsenvaltiossa. Nämä ongelmat voivat vaihdella aikaavievistä hallinnollisista muodollisuuksista mahdolliseen vandalismiin. Kaikki nämä ongelmat voitaisiin ratkaista, jos kansalaiset ja yritykset voisivat halutessaan varustaa ajoneuvonsa ulkoasultaan yhtenäisillä rekisterikilvillä. Tämä mahdollisuus hyödyttäisi erityisesti niitä kansalaisia, jotka liikkuvat usein jäsenvaltiosta toiseen henkilökohtaisista tai ammatillisista syistä, sekä vuokraus-, leasing- ja kuljetusyrityksiä ja ajoneuvojen myyjiä. Kansalaisten ja yritysten olisi voitava valita joko kansallisessa lainsäädännössä määritetyillä väreillä tai unionin väreillä varustetut rekisterikilvet, väliaikaiset siirtokilvet tai elinkeinonharjoittajien rekisterikilvet rekisteröidäkseen uudelleen toisessa jäsenvaltiossa hankitun ajoneuvon tai tarvittaessa rekisteröidäkseen sen väliaikaisesti siirtoa varten. Näin ollen ajoneuvojen vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden poistamiseksi sisämarkkinoilta kansalaisille ja yrityksille on tarjottava mahdollisuus valita kansallisessa lainsäädännössä määritetyillä väreillä ja unionin väreillä varustettujen rekisterikilpien välillä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Koska tämän asetuksen mukaisesti jäsenvaltio voi kieltäytyä rekisteröimästä moottoriajoneuvoja niiden käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavan vakuutuksen puuttumisen perusteella, jäsenvaltioiden on ryhdyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/103/EY1 edellytettyihin asianmukaisiin toimiin varmistaakseen, että ajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta voidaan ottaa vakuutus.

 

_____________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/103/EY, annettu 16 päivänä syyskuuta 2009, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavasta vakuutuksesta ja vakuuttamisvelvollisuuden voimaansaattamisesta (EUVL L 263, 7.10.2009, s. 11).

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 b) Käsiteltävänä olevassa asetuksessa olisi otettava huomioon liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/82/EU1 säännökset, joilla toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröinnistä vastaavalle jäsenvaltiolle annetaan mahdollisuus tarkistaa, liittyykö kyseiseen ajoneuvoon kesken olevia oikeustoimia tieliikennerikkomusten vuoksi.

 

______________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/82/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajat ylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta (EUVL L 288, 5.11.2011, s. 1).

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lujittamaan liikenneturvallisuutta ja torjumaan tieliikennelainsäädännön rikkomusten rankaisemattomuutta. Siksi on tarpeen antaa viranomaisille mahdollisuus tarkistaa ennen rekisteröintiä, liittyykö kyseiseen ajoneuvoon kesken olevia oikeustoimia tieliikennerikkomusten vuoksi.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 c kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 c) Tietyillä museoajoneuvoilla ei ole täydellisiä alkuperäisiä asiakirjoja joko siksi, että ajoneuvot on poistettu käytöstä ja sitten entisöity, tai siksi, että ne on valmistettu ennen jäsenvaltioiden rekisteröintijärjestelmien käyttöönottoa, tai siksi, että ne olivat alun perin kilpa-autoja tai sotilasajoneuvoja. Näin ollen on asianmukaista varmistaa, että näitä ajoneuvoja voidaan laillisesti siirtää yhdestä jäsenvaltiosta toiseen ja että ne voidaan rekisteröidä uudelleen viittaamalla vain käytettävissä olevaan valmistusajankohtaa tai ensimmäistä rekisteröintiä koskevaan asiakirjoilla osoitettuun näyttöön, jos ajoneuvo on vähintään 30 vuotta vanha.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7) Tällä asetuksella olisi pyrittävä yksinkertaistamaan hallintoa kansalaisten, yritysten ja ajoneuvorekisteriviranomaisten osalta erityisesti hyödyntämällä ajoneuvorekisteritietojen sähköistä vaihtoa. Rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistaminen edellyttää, että jäsenvaltiot antavat toisilleen oikeuden tutustua ajoneuvorekisteritietoihinsa, jotta voidaan parantaa tietojenvaihtoa ja nopeuttaa rekisteröintimenettelyjä.

(7) Tällä asetuksella olisi pyrittävä yksinkertaistamaan hallintoa kansalaisten, yritysten ja ajoneuvorekisteriviranomaisten osalta erityisesti vastavuoroisen tunnustamisen avulla ja hyödyntämällä ajoneuvorekisteritietojen sähköistä vaihtoa. Näin ollen on varmistettava, että eurooppalainen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä (Eucaris) pannaan kaikilta osin täytäntöön ja saatetaan toimintakuntoiseksi, jotta sitä voidaan käyttää tämän asetuksen soveltamiseksi. Rekisteröintimenettelyjen yksinkertaistaminen edellyttää myös, että jäsenvaltiot antavat toisilleen oikeuden tutustua ajoneuvorekisteritietoihinsa, jotta voidaan parantaa tietojenvaihtoa ja nopeuttaa rekisteröintimenettelyjä.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(7 a) Sisämarkkinoiden asteittaisen integroitumisen vuoksi ajoneuvojen, myös käytettyjen ajoneuvojen, rajatylittävä kauppa on kasvanut, mutta sen on myös mahdollista kasvaa edelleen. Näiden mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ajoneuvojen vapaaseen liikkuvuuteen ja kauppaan olisi liitettävä toimenpiteitä, joilla estetään ajoneuvojen ja rekisterikilpien vilpillinen käyttö ja havaitaan rekisterikilpien vilpillinen vaihtaminen ajoneuvosta toiseen. Täytäntöönpanon valvontaa ja moottoriajoneuvojen rajat ylittävään liikkumiseen ja uudelleenrekisteröintiin liittyvien petosten torjuntaa voitaisiin myös edistää uudella teknologialla. Näin ollen on asianmukaista ottaa käyttöön turvalausekkeita rekisterikilpien vilpillisen käytön varalta varustamalla uudelleenrekisteröitävät ajoneuvot sekä rekisterikilvet radiotaajuustunnisteilla (RFID), jotta poistetaan moottoriajoneuvojen vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla haittaavat esteet.

Perustelu

Älykameroiden ja RFID-tunnisteiden kaltaiset uuden ja innovatiivisen teknologian muodot ovat rekisterikilpiin ja ajoneuvoihin liittyvien petosten tehokkaita torjuntavälineitä.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13) Jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa yhteentoimivin keinoin koskevan tavoitteen saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden I ja II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset, joita tehdään direktiiviin 1999/37/EY tai muihin unionin säädöksiin, jotka vaikuttavat suoraan tämän asetuksen liitteiden I ja II päivittämiseen, niiden edellytysten osalta, jotka elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusta käyttävien yritysten olisi täytettävä hyvää mainetta ja vaadittua ammatillista pätevyyttä koskevien vaatimusten noudattamiseksi, sekä elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusten voimassaoloajan osalta. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(13) Jäsenvaltioiden välistä tietojenvaihtoa yhteentoimivin keinoin koskevan tavoitteen saavuttamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti tämän asetuksen liitteiden I ja II mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen erityisesti, jotta voidaan ottaa huomioon olennaiset muutokset, joita tehdään direktiiviin 1999/37/EY tai muihin unionin säädöksiin, jotka vaikuttavat suoraan tämän asetuksen liitteiden I ja II päivittämiseen, elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistusten voimassaoloajan osalta ja radiotaajuustunnisteiden toimittamisen osalta turvakeinona rekisterikilpien vilpillistä käyttöä vastaan. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa ajoneuvorekisteritietojen sähköiseen vaihtamiseen tarvittavaa ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit, sekä vahvistaa elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti,

(14) Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vahvistaa ajoneuvorekisteritietojen sähköiseen vaihtamiseen tarvittavaa ohjelmistosovellusta (Eucaris) koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit, sekä vahvistaa elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti,

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin ajoneuvoihin:

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraavien ajoneuvojen rekisteröintiin:

Perustelu

Selvennetään asetuksen tarkoitusta.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden täysivaltaisiin verotusta koskeviin oikeuksiin periä sovellettavat verot niistä ajoneuvoista, joihin tätä asetusta sovelletaan.

Perustelu

On suotavampaa sisällyttää tämä teksti 1 artiklaan, jotta taataan, että tämän asetuksen käyttöönotto ei vaikuta verotusta koskeviin oikeuksiin. Koska ehdotetun asetuksen tarkoituksena on yksinkertaistaa aiemmin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin liittyviä muodollisuuksia ja edellytyksiä, sen ei pitäisi millään tavoin rajoittaa oikeutta periä veroja tiettyyn jäsenvaltioon tulevista ajoneuvoista.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Tämä asetus ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen toteuttaa tarvittavat oikeudelliset toimenpiteet, joilla estetään niistä ajoneuvoista, joihin tätä asetusta sovelletaan, perittävien verojen kiertäminen.

Perustelu

Olisi suotavampaa kirjata viittaus jäsenvaltioiden oikeuteen toteuttaa tarvittavat toimenpiteet veronkiertotapauksissa 1 artiklaan, jotta estetään tilanteet, joissa ehdotettu asetus voi tahattomasti johtaa veronkiertoa aiheuttaviin käytäntöihin.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(3) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ tarkoitetaan henkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa;

(3) ’rekisteröintitodistuksen haltijalla’ tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, jonka nimiin ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa;

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) ’ajoneuvon haltijalla’ tarkoitetaan luonnollista tai oikeushenkilöä, joka ei ole rekisteröintitodistuksen haltija ja joka on hankkinut oikeuden käyttää ajoneuvoa tietyn ajan tekemällä sopimuksen ajoneuvon omistajan kanssa;

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 3 b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 b) ’rekisteröintitodistuksella’ tarkoitetaan asiakirjaa, joka todistaa, että ajoneuvo on rekisteröity jäsenvaltiossa;

Perustelu

Määritelmän alkuperä: ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista 29. huhtikuuta 1999 annettu neuvoston direktiivi 1999/37/EY.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 4 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) 'kansallisella yhteyspisteellä' tarkoitetaan jäsenvaltion nimeämää elintä, joka on vastuussa virallisen ajoneuvorekisterin ylläpidosta jäsenvaltion alueella sekä ajoneuvojen rekisteröintiä koskevien tietojen vaihtamisesta kussakin jäsenvaltiossa.

Perustelu

Jäsenvaltiossa voi olla yksi tai useita rekisteröintiviranomaisia. Rajat ylittävän rekisteröinnin helpottamiseksi on otettu käyttöön kansallinen yhteyspiste ja sen määritelmä. Tämän yhteyspisteen tulisi toimia ajoneuvon rekisteröintiä koskevien tietojen yhteyspisteenä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä 1 kohdasta poiketen jäsenvaltio voi vaatia jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä omalla alueellaan, jos ajoneuvon haltijan pysyvä asuinpaikka on kyseisen jäsenvaltion alueella ja hän käyttää ajoneuvoa pysyvästi etupäässä siinä jäsenvaltiossa, jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka, vähintään 185 päivää kunakin kalenterivuonna.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) yhtiön tai muun yhteisön tai yhteenliittymän osalta se jäsenvaltio, jossa sen keskushallinto sijaitsee;

(a) yhtiön tai muun yhteisön tai yhteenliittymän osalta se jäsenvaltio, jossa sen keskushallinto on rekisteröity;

Perustelu

"Rekisteröity" on tavoite ja todennettava kriteeri, joka tässä asetuksessa on selkeämpi kuin "sijaitsee".

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) sivuliikkeen, toimiston tai yrityksen tai muun yhteisön muun toimipisteen osalta se jäsenvaltio, jossa sivuliike, toimisto tai muu toimipiste sijaitsee;

(b) sivuliikkeen, toimiston tai yrityksen tai muun yhteisön muun toimipisteen osalta se jäsenvaltio, jossa sivuliike, toimisto tai muu toimipiste on rekisteröity;

Perustelu

"Rekisteröity" on tavoite ja todennettava kriteeri, joka tässä asetuksessa on selkeämpi kuin "sijaitsee".

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i) paikka, jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai jos on kyse henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, henkilön ja hänen asuinpaikkansa välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi;

(i) paikka, jossa henkilö on kirjoilla tai henkilöllä on muu oleskelulupa ja jossa henkilö asuu pysyvästi eli vähintään 185 päivää kalenterivuodessa henkilökohtaisten ja ammatillisten siteidensä vuoksi, tai jos on kyse henkilöstä, jolla ei ole ammatillisia siteitä, henkilön ja hänen asuinpaikkansa välisten tiiviiden henkilökohtaisten siteiden vuoksi;

Perustelu

Yritysten, kansalaisten ja oikeushenkilöiden pitäisi voida siirtää ajoneuvo toiseen jäsenvaltioon vain siinä tapauksessa, että nämä ovat rekisteröityneet uudessa jäsenvaltiossa, tai heillä on oleskelulupa toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Edellä ii alakohdassa mainittua edellytystä ei sovelleta, jos henkilö oleskelee jäsenvaltiossa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi. Opiskelu yliopistossa tai koulussa ei merkitse pysyvän asuinpaikan muutosta.

Edellä ii alakohdassa mainittua edellytystä ei sovelleta, jos henkilö oleskelee jäsenvaltiossa määräaikaisen tehtävän suorittamiseksi enintään 185 päivää. Opiskelu yliopistossa tai koulussa ei merkitse pysyvän asuinpaikan muutosta.

Perustelu

Määräaikaisen tehtävän pituus olisi määriteltävä selkeästi tässä asetuksessa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä kuuden kuukauden kuluessa jäsenvaltion alueelle saapumisestaan lukien.

1. Jos rekisteröintitodistuksen haltija muuttaa pysyvästi toiseen jäsenvaltioon, hänen on pyydettävä jossakin muussa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon rekisteröintiä kolmen kuukauden kuluessa päivästä, jolloin hän on muuttanut pysyvän asuinpaikkansa 3 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

 

Jos jossain jäsenvaltiossa rekisteröity ajoneuvo vaihtaa omistajaa ja siirretään toiseen jäsenvaltioon, jossa uuden omistajan tavanomainen asuinpaikka sijaitsee, uuden omistajan on pyydettävä ajoneuvon rekisteröimistä 30 päivän kuluessa ajoneuvon siirrosta.

Ajoneuvon käyttöä ei saa rajoittaa ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna ajanjaksona.

Ajoneuvon käyttöä ei saa rajoittaa ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa tarkoitettuina ajanjaksoina.

Tarkistus  26

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Jäsenvaltioiden on määrättävä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia seuraamuksia, mikäli rekisteröintitodistuksen haltija ei pyydä ajoneuvonsa uudelleenrekisteröintiä 1 kohdassa säädetyssä määräajassa. Seuraamuksiin voi sisältyä ajoneuvon käyttöä koskevia rajoituksia siihen saakka, kunnes uudelleenrekisteröinti on suoritettu.

Tarkistus  27

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen tietojen keräämisessä ja käsittelyssä on noudatettava yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevaa unionin ja kansallista lainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 2012 antama lausunto.

Tarkistus  28

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Jäsenvaltiot voivat tunnistaa ajoneuvon ennen uudelleenrekisteröintiä vertaamalla ajoneuvon valmistenumeroa rekisteröintitodistuksen tietoihin ja sen jäsenvaltion virallisen ajoneuvorekisterin tietoihin, jossa ajoneuvo on rekisteröity.

Tarkistus  29

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

4. Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat suorittaa toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidylle ajoneuvolle fyysisiä tarkastuksia ennen sen rekisteröintiä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

4. Ajoneuvorekisteriviranomaiset voivat suorittaa toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidylle ajoneuvolle teknisiä tarkastuksia ennen sen rekisteröintiä ainoastaan seuraavissa tapauksissa:

Tarkistus  30

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(d) jos ajoneuvolle on suoritettava katsastus sen takia, että ajoneuvon omistaja on vaihtunut tai ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut.

(d) jos ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut.

Tarkistus  31

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) jos ajoneuvolta puuttuu voimassa oleva katsastustodistus.

Perustelu

Jos seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut, ajoneuvojen katsastuksesta vastaavan organisaation on katsastettava kyseinen ajoneuvo todetakseen, onko katsastustodistus voimassa.

Tarkistus  32

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Jotta jäsenvaltiot voivat noudattaa ensimmäisen alakohdan c kohtaa, niiden on varmistettava, että niiden noudattamat yksityiskohtaiset kansalliset menettelyt, joita sovelletaan yksittäisten ajoneuvojen kansalliseen hyväksymiseen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/46/EY1 mukaisesti, julkaistaan verkossa.

 

__________________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/46/EY, annettu 5 päivänä syyskuuta 2007, puitteiden luomisesta moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen sekä tällaisiin ajoneuvoihin tarkoitettujen järjestelmien, osien ja erillisten teknisten yksiköiden hyväksymiselle (EUVL L 263, 9.10.2007, s. 1).

Tarkistus  33

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Uudelleenrekisteröintiä varten jäsenvaltioiden on tunnustettava vastavuoroisesti muiden jäsenvaltioiden myöntämät katsastustodistukset sen jälkeen, kun niiden pätevyys on tunnustettu uudelleenrekisteröintiajankohtana asetuksen (EU) xx/20131 mukaisesti.

 

___________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (2012/0184(COD)).

Tarkistus  34

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään jäsenvaltiossa, kyseisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on 7 artiklan mukaisesti välittömästi ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselle, jossa ajoneuvo on rekisteröity viimeksi.

5. Jos yhdessä jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on 7 artiklan mukaisesti välittömästi ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselle, jossa ajoneuvo on rekisteröity viimeksi.

Tarkistus  35

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a. Kun jäsenvaltio vastaanottaa 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, sen on peruutettava välittömästi ajoneuvon rekisteröinti alueellaan direktiivin 2013/xx/EU1 mukaisesti ja noudattaen kansallisia menettelyjä, joilla ajoneuvot poistetaan rekisteristä.

 

__________________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetun neuvoston direktiivin 1999/37/EY muuttamisesta (2012/0185(COD)).

Perustelu

Asetuksessa olisi määriteltävä selkeästi, että jäsenvaltiot ilmoittavat muille jäsenvaltioille ajoneuvon uudelleenrekisteröinnistä, jotta voidaan varmistaa, että ajoneuvoa ei koskaan rekisteröidä kahdesti eri jäsenvaltioissa.

Tarkistus  36

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 b. Jäsenvaltioiden on säädettävä viimeistään ...* mahdollisuudesta rekisteröidä ajoneuvo uudelleen sähköisesti suojatun verkkotietokannan avulla. Uudelleenrekisteröintipyyntö kirjataan suoraan sen jäsenvaltion kansalliseen tietokantaan, jossa ajoneuvo rekisteröidään uudelleen.

 

* EUVL: Pyydetään lisäämään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

Perustelu

Suojatun tietokannan avulla ajoneuvo voidaan rekisteröidä sähköisesti käyttäen uutta teknologiaa, koska kaikki tarvittavat asiakirjat ja tiedot saadaan toisiinsa yhteydessä olevista tietokannoista (Eucaris). Sähköinen rekisteröinti säästää EU:n kansalaisten aikaa ja kustannuksia, ja se on turvattu sähköisillä valvontamekanismeilla.

Tarkistus  37

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – -1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

-1 a. Ajoneuvojen rekisteröintiviranomaiset kieltäytyvät rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoja tapauksissa, joissa:

 

(a) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat ovat kadonneet tai on varastettu, ellei rekisteröintiä pyytävä luonnollinen tai oikeushenkilö voi selkeästi osoittaa olevansa ajoneuvon omistaja tai rekisteröintitodistuksen haltija;

 

 

(b) ajoneuvoa ei ole hyväksytty 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa teknisissä tarkastuksissa;

 

(c) rekisteröintitodistuksen haltija ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään;

 

(d) rekisteröintitodistuksen haltijalla ei ole 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua vakinaista asuinpaikkaa jäsenvaltiossa, jossa hän pyrkii rekisteröimään ajoneuvon.

Perustelu

Jotkut näkökohdat ovat niin tärkeitä rekisteröinnin kannalta, että kansalaisille on tehtävä selväksi, että ajoneuvoa ei voida rekisteröidä, jos rekisteröintiasiakirjat puuttuvat, jos ajoneuvo ei ole läpäissyt katsastusta, jos ajoneuvon haltija ei pysty todistamaan, että hänellä on asuinpaikka uudessa rekisteröintivaltiossa ja jos rekisteröintitodistuksen haltijalla ei ole rekisteröityä toimipaikkaa jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvo aiotaan rekisteröidä.

Tarkistus  38

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) jos jäsenvaltion 4 artiklassa tarkoitetusta rekisteröinnistä mahdollisesti perimiä veroja tai maksuja ei ole maksettu;

(b) jos ajoneuvorekisteröintiviranomaisten jäsenvaltion 4 artiklassa tarkoitetusta rekisteröinnistä mahdollisesti perimiä veroja tai maksuja ei ole maksettu;

Tarkistus  39

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) jos asiaankuuluvia veroja ei ole maksettu soveltuvin osin;

Tarkistus  40

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) jos ajoneuvo ei ole läpäissyt 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja fyysisiä tarkastuksia;

Poistetaan.

Perustelu

Hyväksyminen katsastuksessa olisi määrättävä rekisteröinnin pakolliseksi ennakkoehdoksi, minkä vuoksi se on sisällytetty tämän artiklan -1 a kohtaan.

Tarkistus  41

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta – i alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(i) ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut tai se on varastettu tai kyseessä on romuajoneuvo;

(i) ajoneuvo on vakavasti vaurioitunut tai se on varastettu, tuhottu tai kyseessä on vilpillisesti hankittu ajoneuvo;

Perustelu

Vilpillisesti hankittu on sisällytetty laajentamaan määritelmää ja varmistamaan, että uudelleenrekisteröinti voidaan kieltää vilpillisesti hankitulta ajoneuvolta.

Tarkistus  42

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa olevansa ajoneuvon omistaja;

Poistetaan.

Perustelu

Tämä asia sisältyy tämän artiklan -1 a kohtaan.

Tarkistus  43

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(iii) seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen, mikä tarkoittaa sitä, että rekisteröintiviranomaisen olisi voitava voi katsastaa ajoneuvo sen jälkeen, kun pakollisen katsastustodistuksen voimassaoloaika on päättynyt.

Tarkistus  44

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) jos ajoneuvolta kielletään pääsy ympäristövyöhykkeelle jäsenvaltiossa tai jos ajoneuvo ei täytä sovellettavan unionin ja kansallisen lainsäädännön ympäristönormeja, ellei ajoneuvoa voida katsoa asetuksessa (EU) xx/20131 määritellyksi museoajoneuvoksi.

 

__________________

 

1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (2012/0184(COD)).

Perustelu

Jäsenvaltioiden on voitava kieltäytyä hyväksymästä terveyttä ja ympäristöä vakavasti vahingoittavien ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä.

Tarkistus  45

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d b) jos ajoneuvon liikennevakuutus puuttuu tapauksissa, joissa liikennevakuutus on ajoneuvon rekisteröinnin ennakkoehto;

Perustelu

Liikennevakuutuksella suojellaan liikenneonnettomuuksien uhreja, ja näin ollen on perusteltua, että se on ajoneuvon rekisteröinnin ennakkoehto.

Tarkistus  46

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös kieltäytyä rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on perusteltava. Henkilö, jota asia koskee, voi kuukauden kuluessa hylkäävän päätöksen vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista ajoneuvorekisteriviranomaista tarkistamaan päätöstä. Pyyntö on perusteltava. Toimivaltaisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on kuukauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta vahvistettava tai kumottava päätöksensä.

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisen päätös kieltäytyä rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä ajoneuvoa on perusteltava ja siihen on sisällytettävä tiedot muutoksenhakua koskevista keinoista ja määräajoista. Henkilö, jota asia koskee, voi kuuden viikon kuluessa hylkäävän päätöksen vastaanottamisesta pyytää toimivaltaista viranomaista tarkistamaan päätöstä. Pyyntö on perusteltava. Toimivaltaisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on kuuden viikon kuluessa pyynnön vastaanottamisesta vahvistettava tai kumottava päätöksensä. Hylkäyspäätöksen tarkistamisen aikana ajoneuvoa ei saa käyttää yleisillä teillä.

 

Jos rekisteröinti hylätään, rekisteröinnin kieltänyt jäsenvaltio siirtää hylkäystä koskevat tiedot 7 artiklan mukaisesti jäsenvaltioon, jossa ajoneuvo on rekisteröity aikaisemmin.

Perustelu

Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vahvistamiseksi jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava toisilleen tapauksista, joissa uudelleenrekisteröintipyyntö on hylätty.

Tarkistus  47

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Kuka tahansa, joka on ostanut toisessa jäsenvaltiossa ajoneuvon, jolla ei ole rekisteröintitodistusta, voi pyytää ajoneuvorekisteriviranomaista antamaan väliaikaisen rekisteröintitodistuksen ajoneuvon siirtämiseksi johonkin muuhun jäsenvaltioon. Väliaikainen rekisteröintitodistus on voimassa 30 päivää.

1. Kuka tahansa, joka on hankkinut muusta kuin siitä jäsenvaltiosta, jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka, ajoneuvon, jolla ei ole rekisteröintitodistusta, voi pyytää väliaikaisen rekisteröintitodistuksen antamista ajoneuvolle sen siirtämiseksi jäsenvaltioon, jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka.

 

Ensimmäistä alakohtaa sovelletaan ajoneuvoihin, jotka on ostettu, peritty, saatu palkinnoksi tai lahjaksi edellyttäen, että ajoneuvon hankkinut henkilö voi todistaa olevansa sen laillinen käyttäjä tai omistaja.

 

Pyyntö väliaikaisen rekisteröintitodistuksen antamiseksi voidaan osoittaa seuraaville tahoille:

 

(a) sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomainen, jossa ajoneuvo on hankittu, tai

 

(b) sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomainen, jossa pyynnön esittäjän pysyvä kotipaikka on.

 

Väliaikainen rekisteröintitodistus on voimassa 30 päivää.

Tarkistus  48

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Väliaikaisen rekisteröintitodistuksen voimassaoloaikana ajoneuvon hankkineen henkilön on rekisteröitävä ajoneuvo jäsenvaltiossa, jossa hänellä on pysyvä asuinpaikka.

Tarkistus  49

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

2. Vastaanotettuaan 1 kohdassa tarkoitettua väliaikaista rekisteröintitodistusta koskevan pyynnön ajoneuvorekisteriviranomaisen on välittömästi kerättävä liitteessä I esitettyjä seikkoja koskevat tiedot 7 artiklan mukaisesti suoraan sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselta, jossa ajoneuvo on rekisteröity, ja siirrettävä tiedot omaan rekisteriinsä.

2. Vastaanotettuaan 1 kohdan kolmannen alakohdan b alakohdassa tarkoitettua väliaikaista rekisteröintitodistusta koskevan pyynnön jäsenvaltiossa, jossa ajoneuvon hankkineen henkilön pysyvä asuinpaikka on, kyseisen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaisen on välittömästi kerättävä liitteessä I esitettyjä seikkoja koskevat tiedot 7 artiklan mukaisesti suoraan sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselta, jossa ajoneuvo on viimeksi rekisteröity, ja siirrettävä tiedot omaan rekisteriinsä

Tarkistus  50

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa olevansa ajoneuvon omistaja;

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa joko olevansa ajoneuvon omistaja tai rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija voi olla oikeudellisesti muu henkilö kuin ajoneuvon omistaja ja voi näin ollen tilanteensa selkeällä todistamisella välttää viranomaisten kielteisen päätöksen.

Tarkistus  51

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) jos ajoneuvon käyttöön liittyvän vastuun varalta ei ole otettu vakuutusta tapauksissa, joissa tällainen vakuutus on ajoneuvon rekisteröinnin ennakkoehto;

Tarkistus  52

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b b) jos ajoneuvon rekisteröintiä pyytävä henkilö ei pysty todistamaan henkilöllisyyttään.

Tarkistus  53

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a. Kun väliaikainen rekisteröintitodistus myönnetään 1 kohdan mukaisesti, todistuksen myöntäneen viranomaisen jäsenvaltion on sisällytettävä kyseistä ajoneuvoa koskevat tiedot viralliseen sähköiseen rekisteriin tämän asetuksen liitteen I ja neuvoston direktiivin 1999/37/EY liitteen I mukaisesti.

Tarkistus  54

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 b. Jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaisen antama rekisteröintitodistus tunnustetaan muissa jäsenvaltioissa, jotta ajoneuvo voidaan tunnistaa kansainvälisessä liikenteessä ja sen uudelleenrekisteröintiä varten toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  55

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kunkin jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaisten on tunnustettava muiden jäsenvaltioiden ajoneuvorekisterien tiedot.

Tarkistus  56

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a. Edellä 1 kohdan soveltamiseksi jäsenvaltioiden on perustettava kansallinen yhteyspiste, joka vastaa ajoneuvoja koskevien tietojen ja uudelleenrekisteröintiin liittyvien kansallisten ja mallikohtaisten tyyppihyväksyntätietojen vaihtamisesta.

Perustelu

Jäsenvaltiossa voi olla yksi tai useita rekisteröintiviranomaisia, mutta rajatylittävän rekisteröinnin yhteydessä olisi oltava käytössä yksi kansallinen yhteyspiste. Myös kansallista ja ajoneuvokohtaista tyyppihyväksyntää koskevien tietojen vaihtamista varten olisi oltava käytettävissä yksi kansallinen yhteyspiste. Muutoin muilla jäsenvaltioilla on suuria ongelmia niiden yrittäessä löytää oikea yhteyspiste riittävän nopeasti, jotta ne voivat varmistaa jäsenvaltioiden välisen tehokkaan tiedonvaihdon rajatylittävissä asioissa.

Tarkistus  57

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Edellä olevassa 1 kohdassa esitettyä tarkoitusta varten ajoneuvorekisteriviranomaisten on käytettävä liitteessä II tarkoitettua ohjelmistosovellusta.

2. Edellä olevassa 1 kohdassa esitettyä tarkoitusta varten ajoneuvorekisteriviranomaisten on käytettävä uusinta versiota liitteessä II tarkoitetusta eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän (Eucaris) ohjelmistosovelluksesta, joka on suunniteltu erityisesti tämän asetuksen tarkoituksia varten.

Perustelu

Täysin käyttövalmis ohjelmistosovellus – eurooppalainen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmä (Eucaris ) – on jo olemassa ja jäsenvaltioiden käytössä. Kuten tätä asiakirjaa koskeneessa IMCO-valiokunnan kuulemisessa osoitettiin, Eucaris-järjestelmää käytetään jo tässä vaiheessa uuden rekisteröinnin yhteydessä. Eucaris-järjestelmän käyttäminen on tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa kuin muun uuden järjestelmän käyttöönotto.

Tarkistus  58

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Komissio ja jäsenvaltiot varmistavat, että Eucaris otetaan käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa ja että se on täysin toimiva.

Perustelu

Tällä hetkellä eräät jäsenvaltiot vaihtavat ajoneuvo- ja ajokorttitietoja Eucaris-järjestelmän avulla, mutta sitä ei ole otettu käyttöön ja saatettu toimintakuntoiseksi kaikissa jäsenvaltioissa. Tästä syystä Euroopan komission on varmistettava, että Eucaris-järjestelmä toimii koko Euroopan unionissa, jotta nykyisestä asetuksesta saadaan tehokas.

Tarkistus  59

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Ainoastaan ajoneuvorekisteriviranomaisilla saa olla suora pääsy tallennettuihin tietoihin, joita voidaan hakea ohjelmistosovelluksen avulla. Ajoneuvorekisteriviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että estetään:

Ainoastaan ajoneuvorekisteriviranomaisilla ja lainvalvontaviranomaisilla saa olla suora pääsy tallennettuihin tietoihin, joita voidaan hakea ohjelmistosovelluksen avulla. Ajoneuvorekisteriviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että estetään:

Perustelu

Poliisiviranomaisilla ja tulliviranomaisilla (lainvalvontaviranomaisilla) olisi myös oltava pääsy tallennettuihin tietoihin, joita voidaan hakea ajoneuvorekisteriä koskevalla ohjelmistosovelluksen avulla, jotta voidaan tehokkaasti torjua uudelleenrekisteröintiin liittyviä petoksia.

Tarkistus  60

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) tietojen luvaton kysely tai siirtäminen;

(c) tietojen luvaton kysely, siirtäminen tai julkaiseminen;

Tarkistus  61

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 3 kohta – 5 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jos ilmenee, että on toimitettu virheellisiä tietoja tai tietoja, joita ei olisi saanut toimittaa, tästä on ilmoitettava välittömästi tiedot vastaanottavalle ajoneuvorekisteriviranomaiselle. Tiedot vastaanottavan ajoneuvorekisteriviranomaisen on poistettava tai korjattava saamansa tiedot.

Jos ilmenee, että on toimitettu virheellisiä tietoja tai tietoja, joita ei olisi saanut toimittaa, tästä on ilmoitettava välittömästi tiedot vastaanottavalle ajoneuvorekisteriviranomaiselle. Ajoneuvon viimeksi rekisteröineen jäsenvaltion ja ajoneuvon rekisteröivän jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaisten on poistettava tai korjattava saamansa tiedot.

Tarkistus  62

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettua ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan tämän asetuksen vaatimusten täyttämiseksi 2 kohdassa tarkoitetut ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Tarkistus  63

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Komissio arvioi säännöllisesti vaihdettavien tietojen suojaamista koskevien turvatoimien riittävyyttä teknologian ja riskien kehityksen huomioon ottaen.

Perustelu

Tarkistus noudattaa Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 2012 antamaa lausuntoa.

Tarkistus  64

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Ajoneuvorekisteriviranomainen voi antaa yhden tai useampia elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksia yritykselle, joka täyttää seuraavat kriteerit:

1. Ajoneuvorekisteriviranomainen voi antaa yhden tai useampia elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksia ajoneuvojen valmistajille, ajoneuvojen osien valmistajille, autokorjaamoille, ajoneuvoja yli valtiorajojen välittäville myyjille ja yrityksille, teknisille palveluille ja tarkastusviranomaisille.

(a) se on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

 

(b) se välittää ajoneuvoja tai tarjoaa korjaus-, huolto- tai testauspalveluja ajoneuvoille;

 

(c) sillä on hyvä maine ja vaadittu ammatillinen pätevyys.

 

 

Ajoneuvoja, joille on annettu elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistus, voidaan käyttää vain todistuksen saaneen yrityksen työnantajan ja työntekijöiden ammatillisiin tarkoituksiin.

Tarkistus  65

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Ajoneuvorekisteriviranomaisten on varmistettava, että liitteessä I tarkoitetut ajoneuvoa koskevat tiedot kirjataan rekisteriin jokaisen elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä.

Poistetaan.

Tarkistus  66

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Ajoneuvoja, joille on annettu elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistus, voidaan käyttää vain, jos ajoneuvo ei aiheuta suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle. Ajoneuvoja ei saa käyttää henkilöiden tai tavaroiden kaupalliseen kuljetukseen.

3. Ajoneuvoja, joille on annettu elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistus, voidaan käyttää vain, jos ajoneuvo ei aiheuta suoraa ja välitöntä vaaraa liikenneturvallisuudelle ja todistus pakollisesta katsastuksesta on voimassa. Ajoneuvoja ei saa käyttää henkilöiden tai tavaroiden kaupalliseen kuljetukseen.

Tarkistus  67

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a. Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistukset on tunnustettava vastavuoroisesti kaikissa jäsenvaltioissa ajoneuvojen siirtoa, tarkastuksia ja testausta varten tehtävien matkojen osalta.

Tarkistus  68

Ehdotus asetukseksi

8 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

8 a artikla

 

Rekisterikilven valinta

 

1. Jäsenvaltiot tarjoavat ajoneuvon uudelleen rekisteröinnin, siirtoa varten tehtävän väliaikaisen rekisteröinnin tai elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä vaihtoehdoiksi joko kansallisessa lainsäädännössä määrätyillä väreillä varustetun rekisterikilven tai unionin väreillä varustetun rekisterikilven edellyttäen, että se on unionin värien käyttöä koskevan kansallisen lainsäädännön mukainen.

 

2. Jos rekisterikilpi on saatavissa unionin väreissä, siinä on keltaisia merkkejä sinisellä pohjalla neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2411/98 edellytetyn värimallin mukaisesti.

 

3. Jos väliaikainen siirtokilpi tai elinkeinonharjoittajan rekisterikilpi on saatavissa unionin väreissä, siinä on sinisiä merkkejä keltaisella pohjalla neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2411/98 edellytetyn värimallin mukaisesti.

 

4. Edellä 1 kohdassa mainitut vaihtoehdot eivät vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen määrätä omasta koodijärjestelmästään.

Perustelu

Autovuokraamojen ja leasing-yritysten kaltaisille yrityksille olisi hyötyä siitä, että ne voisivat käyttää yhteistä väriä ajoneuvojensa rekisterikilvissä. Se antaisi yrityksille mahdollisuuden valita yhtenäiset rekisterikilvet ajoneuvokannalleen. Ajoneuvojen rekisteröinti kuuluu edelleen ajoneuvon rekisteröintijäsenvaltion toimivaltaan.

Tarkistus  69

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden ajoneuvorekisteriviranomaisten nimet ja yhteystiedot, jotka ovat vastuussa ajoneuvorekisterien hallinnoinnista alueellaan sekä tämän asetuksen soveltamisesta.

1. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle niiden kansallisten yhteyspisteiden ja ajoneuvorekisteriviranomaisten nimet ja yhteystiedot, jotka ovat vastuussa ajoneuvorekisterien hallinnoinnista alueellaan sekä tämän asetuksen soveltamisesta.

Tarkistus  70

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio julkaisee luettelon ajoneuvorekisteriviranomaisista verkkosivustollaan ja päivittää sitä tarvittaessa.

Komissio julkaisee luettelon ajoneuvorekisteriviranomaisista ja kansallisista yhteyspisteistä verkkosivustollaan ja päivittää sitä tarvittaessa.

Tarkistus  71

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(a) tiedot ajoneuvojen rekisteröinnistä kyseisessä jäsenvaltiossa;

(a) tiedot ajoneuvojen rekisteröintimenettelyistä ajoneuvorekisteriviranomaisen jäsenvaltiossa, mukaan lukien uudelleenrekisteröintiä varten tarvittavat asiakirjat, aikarajoitukset ja päätöksen oletettu odotusaika, hylkäysperusteet, sekä unionin kansalaisten oikeudet rekisteröidä ajoneuvo uudelleen kyseisen jäsenvaltion virallisella kielellä / virallisilla kielillä sekä englanniksi, ranskaksi tai saksaksi;

 

Perustelu

Jos kansalainen tai oikeushenkilö haluaa valittaa uudelleenrekisteröinnin määräajasta tai hylkäysperusteista, uudelleenrekisteröinnin yhteydessä vaadittavien asiakirjojen on oltava valmiina ennakolta.

Tarkistus  72

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(b a) ajoneuvojen rekisteröintiä koskevien tietojen käsittelyä koskevat säännöt, mukaan lukien tietojen säilyttämisajat sekä direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklassa luetellut tarvittavat tiedot.

Perustelu

Jos kansalainen tai oikeushenkilö haluaa valittaa uudelleenrekisteröinnin määräajasta tai hylkäysperusteista, uudelleenrekisteröinnin yhteydessä vaadittavien asiakirjojen on oltava valmiina ennakolta.

Tarkistus  73

Ehdotus asetukseksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

artikla

 

Rekisterikilpien vilpillisen käytön ehkäiseminen

 

1. Ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä ajoneuvorekisteriviranomainen varustaa kyseisen ajoneuvon ja sen rekisterikilven RFID-tunnisteella (radiotaajuustunnisteella).

 

2. Ajoneuvorekisteriviranomainen toimittaa uudet RFID-tunnisteet alkuperäisen rekisterikilven katoamisen tapauksessa sekä tapauksissa, joissa ajoneuvo korvataan toisella ajoneuvolla.

 

3. Mikäli jäsenvaltio toteaa muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjen ajoneuvojen tarkastuksissa, että ajoneuvon käyttö tai rekisteröinti ei ole asianmukaista, jäsenvaltio voi ryhtyä ajoneuvoa koskeviin toimenpiteisiin kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

Perustelu

Uudelleenrekisteröinnin yhteydessä jäsenvaltioiden olisi varustettava ajoneuvo tunnisteella (sirulla) rajatylittävään rekisteröintiin liittyvien petosten torjumiseksi. Sillä tavoin lainvalvontaviranomaiset voivat aina tarkistaa, vastaako rekisterikilven tunniste ajoneuvon tunnistetta.

Tarkistus  74

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2) edellytyksiä, jotka yritysten on täytettävä 8 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettujen vaatimusten noudattamiseksi;

Poistetaan.

Tarkistus  75

Ehdotus asetukseksi

10 artikla – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a) vaihdettavien tietojen muotoa, teknisiä menettelyjä, pääsymenettelyjä ja turvallisuusmekanismeja sekä 9 a artiklassa tarkoitettujen RFID‑tunnisteiden mallia.

Tarkistus  76

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään kuusi kuukautta ennen tämän viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistus vastaa parlamentin kantaa, jonka mukaan toimivallan siirtoa ei jatketa määräämättömäksi ajaksi ja jonka mukaan komission on ilmoitettava, kuinka se on käyttänyt toimivaltaansa, ennen kuin toimivallan siirtoa voidaan jatkaa.

Tarkistus  77

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä asetusta koskevan arviointikertomuksen viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Komissio esittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset asetuksen muuttamiseksi ja muiden unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuudet edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä asetusta koskevan arviointikertomuksen viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Kertomuksessa on erityisesti selvitettävä asetuksen täytäntöönpanoa eri jäsenvaltioissa. Komissio esittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset asetuksen muuttamiseksi ja muiden unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuudet edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Perustelu

Lyhennetään määräaikaa, jonka jälkeen komission on toimitettava kertomus parlamentille ja neuvostolle, mikä tehostaa lainsäädännön valvontaa.

Tarkistus  78

Ehdotus asetukseksi

14 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Sitä sovelletaan [...] päivästä […]kuuta […] [vuosi tämän asetuksen voimaantulosta].

Sitä sovelletaan [...] päivästä […]kuuta […] [kolme vuotta tämän asetuksen voimaantulosta].

Tarkistus  79

Ehdotus asetukseksi

Liite I

Nimike

Yhdenmukaistetut koodit, direktiivi 1999/37/EY

1. Rekisteröintimaa

--

2. Rekisterinumero

(A)

3. Ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä

(B)

4. Rekisteröintitodistuksen tunnistenumero

--

5. Rekisteröintitodistuksen myöntävän viranomaisen nimi

--

6. Ajoneuvo: merkki

(D.1)

7. Ajoneuvo: tyyppi

– variantti (jos saatavilla)

– muunnos (jos saatavilla)

(D.2)

8. Ajoneuvo: kauppanimet

(D.3)

9. Ajoneuvon valmistenumero

(E)

10. Massa: suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna, lukuun ottamatta moottoripyöriä

(F.1)

11. Massa: rekisteröintijäsenvaltiossa käytössä olevan ajoneuvon suurin sallittu massa kuormitettuna

(F.2)

12. Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja, jos kyseessä on muun kuin M1-luokan vetoajoneuvo, kytkentälaitteineen

(G)

13. Rekisteröinnin voimassaolo, jos se on rajoitettu

(H)

14. Kyseisessä todistuksessa tarkoitetun rekisteröinnin päivämäärä

(I)

15. Tyyppihyväksyntänumero (jos saatavilla)

(K)

16. Akseleiden lukumäärä

(L)

17. Akseliväli (mm)

(M)

18. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 1 (kg)

(N.1)

19. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 2 (kg), tarvittaessa

(N.2)

20. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 3 (kg), tarvittaessa

(N.3)

21. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 4 (kg), tarvittaessa

(N.4)

22. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 5 (kg), tarvittaessa

(N.5)

23. Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa: jarruilla varustettu perävaunu (kg)

(O.1)

24. Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa: jarruton perävaunu (kg)

(O.2)

25. Moottori: kuutiotilavuus (cm3)

(P.1)

26. Moottori: suurin nettoteho (kW) (jos saatavilla)

(P.2)

27. Moottori: polttoaineen tyyppi tai energianlähde

(P.3)

28. Moottori: nimellisnopeus (rpm)

(P.4)

29. Moottorin sarjanumero

(P.5)

30. Teho-painosuhde (kW/kg) (ainoastaan moottoripyörien osalta)

(Q)

31. Ajoneuvon väri

(R)

32. Paikkojen lukumäärä: istuinpaikat, mukaan lukien kuljettajan istuin

(S.1)

33. Paikkojen lukumäärä: seisomapaikat (tarvittaessa)

(S.2)

34. Suurin nopeus (km/h)

(T)

35. Melutaso: paikallaan ollen [dB(A)]

(U.1)

36. Melutaso: kierrosluku (rpm)

(U.2)

37. Melutaso: ohiajomelu [dB(A)]

(U.3)

38. Pakokaasupäästöt: CO (g/km tai g/kWh)

(V.1)

39. Pakokaasupäästöt: HC (g/km tai g/kWh)

(V.2)

40. Pakokaasupäästöt: NOx (g/km tai g/kWh)

(V.3)

41. Pakokaasupäästöt: HC + NOx (g/km)

(V.4)

42. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen hiukkaset (g/km tai g/kWh)

(V.5)

43. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen korjattu absorptiokerroin (rpm)

(V.6)

44. Pakokaasupäästöt: CO2 (g/km)

(V.7)

45. Pakokaasupäästöt: yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100 km)

(V.8)

46. Pakokaasupäästöt: merkintä EY-tyyppihyväksynnän ympäristöluokasta; maininta direktiivin 70/220/ETY tai direktiivin 88/77/ETY nojalla sovellettavasta muunnoksesta

(V.9)

47. Polttoainesäiliöiden tilavuus (litraa)

(W)

48. Viimeisimmän katsastuksen päivämäärä

--

49. Seuraavan katsastuksen päivämäärä

--

50. Ajokilometrien määrä (jos tiedossa)

--

51. Romuajoneuvo (kyllä/ei)

--

52. Romutustodistuksen myöntämispäivä[2]

--

53. Romutustodistuksen myöntänyt laitos tai yritys

--

54. Romuttamisen syy

--

55. Varastettu ajoneuvo (kyllä/ei)

--

56. Varastettu rekisteröintitodistus ja/tai rekisterikilpi (kyllä/ei)

--

57. Rekisteröinnin keskeyttäminen

--

58. Rekisteröinnin peruuttaminen

--

59. Rekisterinumeron muutos

--

60. Pakollinen katsastus vakaviin vaurioihin johtaneen onnettomuuden jälkeen

--

61. Pakolliset lisätestit kohtiin 9–47 tehtyjen muutosten jälkeen

 

 

Tarkistus

Nimike

Yhdenmukaistetut koodit, direktiivi 1999/37/EY

1. Rekisteröintimaa

--

2. Rekisterinumero

(A)

3. Ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin päivämäärä[3]

 

(B)

4. Rekisteröintitodistuksen tunnistenumero

--

4 a. Rekisteriin merkitty haltija

(B)

4 b. Merkitty taloudellinen etu (tarvittaessa)

--

5. Rekisteröintitodistuksen myöntävän viranomaisen nimi

--

6. Ajoneuvo: merkki

(D.1)

7. Ajoneuvo: tyyppi

- variantti (jos saatavilla)

- muunnos (jos saatavilla)

(D.2)

8. Ajoneuvo: kauppanimet

(D.3)

9. Ajoneuvon valmistenumero

(E)

10. Massa: suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna, lukuun ottamatta moottoripyöriä

(F.1)

11. Massa: rekisteröintijäsenvaltiossa käytössä olevan ajoneuvon suurin sallittu massa kuormitettuna

(F.2)

12. Ajoneuvon massa ajokunnossa koreineen ja, jos kyseessä on muun kuin M1-luokan vetoajoneuvo, kytkentälaitteineen

(G)

13. Rekisteröinnin voimassaolo, jos se on rajoitettu

(H)

13 a. Vaatimustenmukaisuustodistus

(H)

14. Kyseisessä todistuksessa tarkoitetun rekisteröinnin päivämäärä

(I)

15. Tyyppihyväksyntänumero (jos saatavilla)

(K)

16. Akseleiden lukumäärä

(L)

17. Akseliväli (mm)

(M)

18. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 1 (kg)

(N.1)

19. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 2 (kg), tarvittaessa

(N.2)

20. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 3 (kg), tarvittaessa

(N.3)

21. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 4 (kg), tarvittaessa

(N.4)

22. Suurimmalta sallitulta massaltaan yli 3 500 kg:n ajoneuvojen osalta suurimman teknisesti sallitun kuormitetun massan jakautuminen akseleille: akseli 5 (kg), tarvittaessa

(N.5)

23. Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa: jarruilla varustettu perävaunu (kg)

(O.1)

24. Suurin teknisesti sallittu vedettävä massa: jarruton perävaunu (kg)

(O.2)

25. Moottori: kuutiotilavuus (cm3)

(P.1)

26. Moottori: suurin nettoteho (kW) (jos saatavilla)

(P.2)

27. Moottori: polttoaineen tyyppi tai energianlähde

(P.3)

28. Moottori: nimellisnopeus (rpm)

(P.4)

29. Moottorin sarjanumero

(P.5)

30. Teho-painosuhde (kW/kg) (ainoastaan moottoripyörien osalta)

(Q)

31. Ajoneuvon väri

(R)

32. Paikkojen lukumäärä: istuinpaikat, mukaan lukien kuljettajan istuin

(S.1)

33. Paikkojen lukumäärä: seisomapaikat (tarvittaessa)

(S.2)

34. Suurin nopeus (km/h)

(T)

35. Melutaso: paikallaan ollen [dB(A)]

(U.1)

36. Melutaso: kierrosluku (rpm)

(U.2)

37. Melutaso: ohiajomelu [dB(A)]

(U.3)

38. Pakokaasupäästöt: CO (g/km tai g/kWh)

(V.1)

39. Pakokaasupäästöt: HC (g/km tai g/kWh)

(V.2)

40. Pakokaasupäästöt: NOx (g/km tai g/kWh)

(V.3)

41. Pakokaasupäästöt: HC + NOx (g/km)

(V.4)

42. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen hiukkaset (g/km tai g/kWh)

(V.5)

43. Pakokaasupäästöt: dieselpäästöjen korjattu absorptiokerroin (rpm)

(V.6)

44. Pakokaasupäästöt: CO2 (g/km)

(V.7)

45. Pakokaasupäästöt: yhdistetty polttoaineenkulutus (l/100 km)

(V.8)

46. Pakokaasupäästöt: merkintä EY-tyyppihyväksynnän ympäristöluokasta; maininta direktiivin 70/220/ETY tai direktiivin 88/77/ETY nojalla sovellettavasta muunnoksesta

(V.9)

47. Polttoainesäiliöiden tilavuus (litraa)

(W)

48. Viimeisimmän katsastuksen päivämäärä

--

49. Seuraavan katsastuksen päivämäärä

--

50. määrä

--

51. Romuajoneuvo (kyllä/ei)

--

52. Romutustodistuksen myöntämispäivä[4]

 

--

53. Romutustodistuksen myöntänyt laitos tai yritys

--

54. Romuttamisen syy

--

55. Varastettu ajoneuvo (kyllä/ei)

--

56. Varastettu rekisteröintitodistus ja/tai rekisterikilpi (kyllä/ei)

--

57. Rekisteröinnin keskeyttäminen

--

58. Rekisteröinnin peruuttaminen

--

59. Rekisterinumeron muutos

--

59 a. Muunneltu ajoneuvo (kyllä/ei)

--

60. Pakollinen katsastus vakaviin vaurioihin johtaneen onnettomuuden jälkeen

--

61. Pakolliset lisätestit kohtiin 9–47 tehtyjen muutosten jälkeen

 

61 a. Maastaviety ajoneuvo (kyllä/ei)

 

61 b. Väliaikaisen rekisteröintitodistuksen myöntämispäivä

 

61 c. Ajokilometrien määrä väliaikaisen rekisteröintitodistuksen myöntämispäivänä

 

Perustelu

4 b: Joidenkin leasing-sopimusten yhteydessä omistusoikeus siirtyy vuokraajalle. Vuokraajalla ei kuitenkaan ole vuokrasopimuksen aikana oikeutta rekisteröidä autoa uudelleen. Jäsenvaltiot, joissa mainittuja tuotteita tarjotaan, useimmiten rekisteröivät osapuolen, jolla on asiassa "taloudellisia etuja". 13 a: Ajoneuvojen tuonti/vienti ei ole mahdollista ilman vaatimustenmukaisuustodistusta. 50: Jäsenvaltioiden olisi vaihdettava kilometrimääriä koskevia tietoja keskenään uudelleenrekisteröinnin yhteydessä petosten torjumiseksi. 59 a: Leasing-autoja ja autovuokraamojen autoja ei yleensä luokitella "varastetuiksi". Useimmat poliisiviranomaiset käyttävät termiä "muunnetut".

Tarkistus  80

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tietojenvaihto suoritetaan yhteentoimivin sähköisin keinoin vaihtamatta tietoja muista tietokannoista. Lisäksi tietojenvaihto toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti siten, että taataan toimitettujen tietojen turvallisuus ja suojelu, käyttäen mahdollisimman pitkälle jo olemassa olevia ohjelmistosovelluksia.

1. Tietojenvaihto suoritetaan yhteentoimivin sähköisin keinoin vaihtamatta tietoja muista tietokannoista. Lisäksi tietojenvaihto toteutetaan kustannustehokkaasti ja turvallisesti siten, että taataan toimitettujen tietojen turvallisuus ja suojelu Eucaris‑järjestelmää käyttäen.

Perustelu

Jäsenvaltioiden yhteisesti omistama ja käyttämä järjestelmä on jo toiminnassa. Kuten tätä asiakirjaa koskeneessa IMCO-valiokunnan kuulemisessa todettiin, Eucaris-järjestelmää käytetään jo tässä vaiheessa uudenrekisteröinnin yhteydessä. Eucaris-järjestelmän käyttäminen on tehokkaampaa ja kustannustehokkaampaa kuin muun uuden järjestelmän käyttöönotto.

Tarkistus  81

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3. Kukin jäsenvaltio vastaa 1 kohdassa tarkoitetun ohjelmistosovelluksen hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

3. Kukin jäsenvaltio vastaa 1 kohdassa tarkoitetun ohjelmistosovelluksen hallinnoinnista, käytöstä ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista aiheuttamatta kansalaisille ja yrityksille taloudellista lisärasitusta.

  • [1]  EUVL C 299, 4.10.2012, s. 89.
  • [2]               Kuten mainitaan romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna.
  • [3]  Museoajoneuvojen osalta, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksessa 2013/xx/EU (Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista sekä direktiivin 2009/40/EY kumoamisesta (2012/0184(COD)), toimivaltainen viranomainen voi rekisteröintiasiakirjan puuttuessa viitata käytettävissä olevaan valmistusajankohtaa tai ensimmäistä rekisteröintiä koskevaan asiakirjoilla osoitettuun näyttöön.
  • [4]               Kuten mainitaan romuajoneuvoista 18 päivänä syyskuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2000/53/EY (EYVL L 269, 21.10.2000, s. 34), sellaisena kuin se on muutettuna.

PERUSTELUT

Esittelijä pitää myönteisenä ja hyvänä lähtökohtana ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla ja kannattaa pyrkimyksiä, jotka koskevat ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä koskevan EU:n tason oikeuskehyksen käyttöönottoa. Esittelijä katsoo kuitenkin, että asetusehdotuksen tavoitteita ja sisältöä voitaisiin entisestään selkeyttää, ja on tärkeää, että lainsäätäjät harkitsevat tarkkaan koko ehdotusta. Vain sillä edellytyksellä autojen uudelleenrekisteröinti voi olla täysin toimivaa Euroopan unionissa.

Vuonna 2011 kansalaiset olivat sitä mieltä, että auton vienti toiseen jäsenvaltioon oli 20 suurimman sisämarkkinaongelman joukossa. Näin ollen esittelijä pyrkii vähentämään muodollisuuksia, jotka liittyvät auton rekisteröintiin toisessa jäsenvaltiossa, ja pyrkii toisaalta varmistamaan ajoneuvojen rekisteröintiviranomaisten läheisemmän yhteistyön. Ehdotuksella pyritään ennen kaikkea varmistamaan, että ajoneuvo rekisteröidään siellä, missä sitä normaalisti käytetään. Petosten ja veronkierron ehkäisemiseksi esittelijä haluaa varmistaa, että monikansalliset yritykset eivät rekisteröi ajoneuvoja yhdessä jäsenvaltiossa ja käytä niitä toisessa jäsenvaltiossa.

Ehdotuksesta on hyötyä henkilöille, jotka ostavat tai myyvät käytetyn auton toisessa jäsenvaltiossa, koska käytettyjen autojen uudelleenkatsastusvaatimus poistetaan sen ansiosta, että kaikki jäsenvaltiot hyväksyvät toistensa antamat katsastustodistukset. Liikenneturvallisuuden edistämiseksi esittelijä erottaa toisistaan pakolliset ja valinnaiset perusteet rekisteröinnin hylkäämisen yhteydessä. Jos ajoneuvo ei ole vakuutettu, uudelleenrekisteröinti voidaan kieltää rekisteröintitodistuksen haltijalta.

Kansalaiset kohtaavat monessa tapauksessa suuria ongelmia käyttäessään väliaikaista rekisteröintitodistusta siirtäessään ajoneuvon jäsenvaltiosta toiseen. Niihin ongelmiin on puututtava. Lisäksi esittelijä katsoo, että kansalaisille ja yrityksille olisi tarjottava mahdollisuus valita joko kansallinen tai unionin rekisterikilpi, jotta rekisterikilvet voivat olla yhtenäisiä samalla kun rekisteröinti on edelleen kansallinen.

Esittelijä katsoo, että tekninen edistyminen ja kustannustehokkuus ovat ensisijaisen tärkeitä tavoitteita. Näin ollen ajoneuvojen rekisteröintitietojen vaihtaminen on toteutettava sähköisesti useimpien jäsenvaltioiden käyttämän Eucaris-järjestelmän – eurooppalaisen ajoneuvo- ja ajokorttitietojärjestelmän avulla. Eucaris-järjestelmä helpottaa rekisteröintiä ja edistää autovarkauksien ja rekisteröintipetosten torjuntaa. Esittelijä kiinnittää erityistä huomiota tietosuojaan ehdottaessaan ajoneuvojen sähköistä uudelleenrekisteröintiä. Vaihdettavien tietojen tietosuojaan liittyviä turvatoimia on arvioitava ja päivitettävä säännöllisesti.

Lopuksi esittelijä ehdottaa rekisterikilpien väärentämisen torjumiseksi, että rekisterikilpi ja ajoneuvo varustetaan radiotaajuustunnisteilla (RFID-tunnisteilla).

LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO (18.12.2012)

sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistamisesta sisämarkkinoilla
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Valmistelija: Hubert Pirker

LYHYET PERUSTELUT

1. Johdanto

Asetusehdotus koskee toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen rekisteröintiin liittyvien muodollisuuksien ja edellytysten yksinkertaistamista. Asetusehdotus on rajattu uudelleenrekisteröintiä koskeviin muodollisuuksiin, ja sitä ei sovelleta ajoneuvojen alkuperäisiin rekisteröintimenettelyihin jäsenvaltiossa eikä kolmannessa maassa rekisteröityjen ajoneuvojen rekisteröintiin.

Tällä täsmällisellä soveltamisalalla komissio haluaa vähentää ja yksinkertaistaa nykyisiä rekisteröintimuodollisuuksia, jotta saavutetaan seuraavat päätavoitteet:

– moottoriajoneuvojen vapaan liikkuvuuden varmistaminen Euroopan unionissa

– kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvan hallinnollisen rasituksen vähentäminen 27. lokakuuta 2010 annetun komission asiakirjan "Katsaus Euroopan unionin kansalaisuuteen vuonna 2010 – Unionin kansalaisoikeuksien esteiden poistaminen" (COM(2010)0603) mukaisesti

– liikenneturvallisuuden varmistaminen

– ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjojen väärinkäytön ja varastamisen jatkuva torjunta rajatylittävän ajoneuvorikollisuuden torjunnasta 22. joulukuuta 2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/919/EY mukaisesti (EUVL L 389, 30.12.2004, s. 28).

Tätä tarkoitusta varten ehdotuksessa

– selvennetään, missä jäsenvaltiossa jäsenvaltiosta toiseen siirretty moottoriajoneuvo olisi rekisteröitävä käyttämällä "pysyvän asuinpaikan" käsitettä, jota koskevat edellytykset on määritetty asetusehdotuksessa

– vahvistetaan kuuden kuukauden yhdenmukaistettu määräaika, jonka jälkeen rekisteröintitodistuksen haltijan, joka on muuttanut pysyvän asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon, on pyydettävä uudelleenrekisteröintiä

– järjestetään eri ajoneuvorekisteriviranomaisten välinen yhteistyö ja tietojen sähköinen vaihto

– järjestetään toisessa jäsenvaltiossa annettujen asiakirjojen ja suoritettujen katsastusten tunnustaminen

– määritellään tarkkaan tapaukset, joissa ajoneuvorekisteriviranomaisilla on oikeus kieltäytyä rekisteröimästä toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityä moottoriajoneuvoa.

2. Ehdotuksen liikennettä koskeva ulottuvuus

Valmistelija panee tyytyväisenä merkille komission ehdotuksen, jolla pyritään vähentämään kansalaisille ja yrityksille tässä liikenteeseen liittyvässä kysymyksessä aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Liikenne- ja matkailuvaliokunta on jo antanut lausunnon Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta huolenaiheesta (2012/2044(INI)) ja ilmaissut kantansa, jonka mukaan autojen siirrettävyyttä yli rajojen on yksinkertaistettava.

Näin ollen valmistelijan tarkistuksilla pyritään ottamaan huomioon valiokunnan lausunto ja keskittymään menettelyjen yksinkertaistamiseen varmistaen samalla mahdollisimman hyvä liikenneturvallisuus. Sen vuoksi valmistelija korostaa, että ajoneuvojen rekisteröintiä toisessa jäsenvaltiossa koskevat EU:n lainsäädännön periaatteet on pantava täysimääräisesti täytäntöön.

Valmistelija ottaa myös huomioon komission 13. heinäkuuta 2012 julkistaman liikennekelpoisuuspaketin ja painottaa, että tämän ehdotuksen suhteen on tärkeää noudattaa johdonmukaista toimintatapaa.

Valmistelija ilmaisee tyytyväisyytensä sen johdosta, että ehdotuksessa käsitellään asianmukaisesti tietosuojavaatimuksia ja siihen on sisällytetty selkeästi useita erityisiä tietosuojalausekkeita. Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 2012 antaman lausunnon suhteen valmistelija ehdottaa lisätäsmennyksiä, joilla pyritään lähinnä selventämään komission ehdotusta.

TARKISTUKSET

Liikenne- ja matkailuvaliokunta pyytää asiasta vastaavaa sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokuntaa sisällyttämään mietintöönsä seuraavat tarkistukset:

Tarkistus  1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Tavaroiden vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin kulmakiviä. EU:n kansalaiset joutuvat kuitenkin kohtaamaan työläitä muodollisuuksia, jotka liittyvät erityisesti heidän ajoneuvojensa uudelleenrekisteröintiin toisessa jäsenvaltiossa ja tästä aiheutuviin lisäkustannuksiin.1 Ajoneuvojen rajat ylittävän siirrettävyyden yksinkertaistaminen edellyttää ajoneuvojen rekisteröintiä toisessa jäsenvaltiossa koskevan EU:n lainsäädännön periaatteiden täysimääräistä täytäntöönpanoa, ja sen ehtona ovat yhdenmukaistettujen rekisteröintitodistusten tiukat turvallisuusnormit, jotta minimoidaan varastettujen ajoneuvojen uudelleenrekisteröinnin vaara väärennettyjen rekisteröintitodistusten avulla.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Perustelu

Tässä tarkistuksessa otetaan huomioon liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunto Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta huolenaiheesta (2012/2044(INI)) ja korostetaan, että asiaa koskeva EU:n lainsäädäntö on pantava täysimääräisesti täytäntöön.

Tarkistus  2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat jäsenvaltioissa käytössä olevan monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun kansalainen tai yritys ostaa moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot.

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat jäsenvaltioissa käytössä olevan monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun kansalainen tai yritys ostaa moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset (joista säädetään moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen määräaikaisista katsastuksista annetussa asetuksessa 2013/…xx, unionissa liikennöivien hyötyajoneuvojen tienvarsitarkastuksista annetussa asetuksessa 2013/…xx ja ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjoista annetussa direktiivissä 2013/..xx) ja jonka yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot

Perustelu

Tarkistuksella pyritään luomaan yhteys Euroopan parlamentin parhaillaan käsittelemään liikennekelpoisuuspakettiin.

Tarkistus  3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat jäsenvaltioissa käytössä olevan monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun kansalainen tai yritys ostaa moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot.

(5) Jossakin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröintiä hankaloittavat jäsenvaltioissa käytössä olevan monimutkaiset rekisteröintimenettelyt ja erityisesti se, että ajoneuvoille on tehtävä täydentäviä testejä, joiden tarkoituksena on arvioida ajoneuvon yleinen kunto ennen rekisteröintiä tai tunnistaa ajoneuvo. Näitä menettelyjä olisi yksinkertaistettava, jotta voidaan turvata moottoriajoneuvojen vapaa liikkuvuus sekä vähentää kansalaisille, yrityksille ja ajoneuvorekisteriviranomaisille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta. Etenkin silloin kun kansalainen tai yritys ostaa moottoriajoneuvon, joka on jo rekisteröity jossakin toisessa jäsenvaltiossa, on asianmukaista soveltaa yksinkertaistettua rekisteröintimenettelyä, jossa muun muassa tunnustetaan toisen jäsenvaltion antamat asiakirjat ja toisessa jäsenvaltiossa suoritetut katsastukset ja jonka yhteydessä toimivaltaiset viranomaiset tekevät hallinnollista yhteistyötä vaihtaakseen keskenään puuttuvat tiedot. Erityistä huomiota on kiinnitettävä matkamittarien peukaloinnista aiheutuviin ongelmiin ja vaikutuksiin, jotka saattavat vähentää kuluttajien luottamusta rajojen yli tapahtuvassa kaupassa ja joilla saatetaan heikentää liikenneturvallisuutta.

Tarkistus  4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Tällä asetuksella ei heikennetä liikenneturvallisuuteen liittyviä tärkeitä periaatteita ja turvalausekkeita. Moottoriajoneuvojen ja niiden perävaunujen katsastusta koskevat yhdenmukaistetut säännöt ovat erittäin tärkeä tekijä, jonka avulla vähennetään kansalaisille ja yrityksille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta ja varmistetaan samalla tarkastusmenetelmien ja ‑sisältöjen dynaaminen kehittäminen. Katsastusten vastavuoroinen tunnustaminen jäsenvaltioiden välillä edellyttää yhteisiä määritelmiä ja vertailukelpoisia tarkastusnormeja, joita kaikki jäsenvaltiot noudattavat.

Perustelu

Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen ajoneuvojen yksinkertaistetun rekisteröintimenettelyn edellytyksenä ei tulisi olla ylimääräinen katsastus paitsi rajallisissa ja hyvin perustelluissa tapauksissa. Näin ollen on erittäin tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot noudattavat eurooppalaisia normeja ja panevat ne täytäntöön. Katso myös valiokunnan lausunto Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta huolenaiheesta (2012/2044(INI)).

Tarkistus  5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 6 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(6 a) Käsiteltävänä olevassa asetuksessa olisi otettava huomioon liikenneturvallisuuteen liittyviä liikennerikkomuksia koskevan rajatylittävän tietojenvaihdon helpottamisesta 25 päivänä lokakuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/82/EU säännökset, joilla ajoneuvon rekisteröinnistä vastaaville jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus tarkistaa, että toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ajoneuvon tapauksessa on noudatettu tieliikennelainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään lujittamaan liikenneturvallisuutta ja torjumaan tieliikennelainsäädännön rikkomusten rankaisemattomuutta. Siksi on tarpeen antaa viranomaisille mahdollisuus tarkistaa ennen rekisteröintiä, onko ajoneuvolla rikottu tieliikennelainsäädäntöä.

Tarkistus  6

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 14 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(14 a) Jäsenvaltioiden on varmistettava, että ajoneuvorekisteriviranomaiset noudattavat tämän asetuksen säännöksiä. Siksi niiden on pantava täytäntöön tietojen keskinäistä tunnustamista ja sähköistä vaihtoa koskevat säännökset.

Tarkistus  7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraaviin ajoneuvoihin:

1. Tätä asetusta sovelletaan seuraavien moottoriajoneuvojen rekisteröintiin:

Perustelu

Selvennetään asetuksen tarkoitusta.

Tarkistus  8

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Kuuden kuukauden ajanjakson jälkeenkin toisessa jäsenvaltiossa rekisteröidyn ja siellä olevan ajoneuvon omistajalla on mahdollisuus pyytää kyseisen ajoneuvon rekisteröintiä siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu.

Perustelu

Tarkistuksella selkeytetään rekisteröintisääntöjä sellaisessa tapauksessa, että jäsenvaltion kansalaisella on yksi ajoneuvo käytössään siinä jäsenvaltiossa, jossa hän asuu, ja toinen ajoneuvo toisessa jäsenvaltiossa.

Tarkistus  9

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

Ensimmäisessä kohdassa tarkoitettujen tietojen keräämisessä ja käsittelyssä on noudatettava yksilöiden suojelua henkilötietojen käsittelyssä koskevaa EU:n ja kansallista lainsäädäntöä.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 2012 antama lausunto.

Tarkistus  10

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 4 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) jos seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut.

Perustelu

Jos seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut, ajoneuvojen katsastuksesta vastaavan organisaation on katsastettava kyseinen ajoneuvo todetakseen, täyttääkö se liikenneturvallisuusvaatimukset.

Tarkistus  11

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Jos toisessa jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään jäsenvaltiossa, kyseisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on 7 artiklan mukaisesti välittömästi ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselle, jossa ajoneuvo on rekisteröity viimeksi.

5. Jos yhdessä jäsenvaltiossa aiemmin rekisteröity ajoneuvo rekisteröidään uudelleen toisessa jäsenvaltiossa, kyseisen ajoneuvorekisteriviranomaisen on 7 artiklan mukaisesti välittömästi ilmoitettava asiasta sen jäsenvaltion ajoneuvorekisteriviranomaiselle, jossa ajoneuvo on rekisteröity viimeksi.

Tarkistus  12

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(d a) jos ei ole liikennevakuutusta, joka on yksi ajoneuvon rekisteröinnin ennakkoehdoista;

Perustelu

Liikennevakuutuksella suojellaan Euroopan liikenneonnettomuuksien uhreja, ja sen on syytä olla edelleen ajoneuvon rekisteröinnin ennakkoehto niissä maissa, jotka ovat kirjanneet tämän periaatteen omaan lainsäädäntöönsä.

Tarkistus  13

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa olevansa ajoneuvon omistaja;

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa joko olevansa ajoneuvon omistaja tai rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija voi olla oikeudellisesti muu henkilö kuin ajoneuvon omistaja ja voi näin ollen tilanteensa selkeällä todistamisella välttää viranomaisten kielteisen päätöksen.

Tarkistus  14

Ehdotus asetukseksi

5 artikla – 1 kohta – d alakohta – iii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(iii) seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut.

Poistetaan.

Perustelu

Tämä tarkistus liittyy 4 artiklaan tehtyyn tarkistukseen, eli rekisteröinnistä vastaava organisaatio voi katsastaa ajoneuvon sen jälkeen, kun seuraavan pakollisen katsastuksen määräaika on umpeutunut.

Tarkistus  15

Ehdotus asetukseksi

6 artikla – 3 kohta – b alakohta – ii alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa olevansa ajoneuvon omistaja;

(ii) ajoneuvon rekisteröintiasiakirjat ovat kadonneet tai ne on varastettu, ellei rekisteröintitodistuksen haltija voi selvästi osoittaa joko olevansa ajoneuvon omistaja tai rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija;

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään selventämään, että rekisteröintiasiakirjojen laillinen haltija voi olla oikeudellisesti muu henkilö kuin ajoneuvon omistaja ja voi näin ollen tilanteensa selkeällä todistamisella välttää viranomaisten kielteisen päätöksen.

Tarkistus  16

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettua ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit. Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

4. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan 2 kohdassa tarkoitettua ohjelmistosovellusta koskevat yhteiset menettelyt ja eritelmät, kuten vaihdettavien tietojen esitysmuoto, sähköistä tutustumista kansallisissa sähköisissä rekistereissä oleviin tietoihin sekä näihin rekistereihin pääsyä koskevat tekniset menettelyt, pääsymenettelyt ja turvallisuusmekanismit.

 

Komissio arvioi myös säännöllisesti, ovatko vaihdettavien tietojen suojaamiseen liittyvät toimenpiteet riittäviä, kun otetaan huomioon tekniikan kehitys ja riskien kehittyminen. Komissio hyväksyy tarvittaessa täytäntöönpanosäädöksiä suojatoimenpiteiden päivittämiseksi.

 

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 2012 antama lausunto.

Tarkistus  17

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(b) se välittää ajoneuvoja tai tarjoaa korjaus-, huolto- tai testauspalveluja ajoneuvoille;

(b) se valmistaa tai välittää ajoneuvoja tai tarjoaa korjaus-, huolto- tai testauspalveluja ajoneuvoille;

Perustelu

On tärkeää, että autonvalmistajien toiminta sisällytetään tähän kohtaan, koska ne edellyttävät ammattitaitoista rekisteröintiä muiden tässä yhteydessä mainittujen toimintojen tapaan.

Tarkistus  18

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(c) sillä on hyvä maine ja vaadittu ammatillinen pätevyys.

(c) sillä on vaadittu ammatillinen pätevyys

Perustelu

Maine on subjektiivinen arviointiperuste, joka ei kuulu asetukseen.

Tarkistus  19

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(4 a) Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen voimassaoloaika on enintään kolme kuukautta. Todistuksen voimassaolo päättyy heti kun jokin tämän artiklan 1 kohdassa luetelluista kriteereistä ei enää täyty.

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen voimassaoloaika on katsottava niin tärkeäksi seikaksi, että sitä ei voida määrittää delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus  20

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 kohta

Komission teksti

Tarkistus

5. Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksiä, joissa vahvistetaan elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli.

Poistetaan.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

 

Perustelu

Elinkeinonharjoittajan ajoneuvon rekisteröintitodistuksen muoto ja malli kuuluvat direktiivin 1999/37/EY soveltamisalaan. Tätä näkökulmaa on siis syytä käsitellä Euroopan parlamentin ja neuvoston suorittaman kyseisen direktiivin uudelleentarkastelun yhteydessä, ei käsiteltävänä olevassa asetuksessa.

Tarkistus  21

Ehdotus asetukseksi

8 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(5 a) Tämän artiklan säännökset eivät vaikuta tilapäisiä ja elinkeinonharjoittajien rekisteröintejä koskeviin voimassa oleviin kansallisiin sääntöihin.

Perustelu

Asetuksen soveltamisala määritetään moottoriajoneuvojen uudelleenrekisteröinnillä toisessa jäsenvaltiossa. Näin selvennetään, että asetus ei vaikuta tilapäisiä ja elinkeinonharjoittajien rekisteröintejä koskeviin kansallisiin säännöksiin.

Tarkistus  22

Ehdotus asetukseksi

9 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a) Ajoneuvorekisteriviranomaisten on saatettava helposti yleisön saataville ajoneuvojen rekisteröintitietojen käsittelyä koskevat säännöt, mukaan lukien aikarajat tietojen säilyttämiselle sekä direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklassa edellytetyt tiedot.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään ottamaan huomioon Euroopan tietosuojavaltuutetun 9. heinäkuuta 2012 antama lausunto.

Tarkistus  23

Ehdotus asetukseksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 10 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viiden vuoden ajaksi tämän asetuksen voimaantulopäivästä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden kauden päättymistä. Jos tällainen kertomus on laadittu, säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

Perustelu

Tarkistuksessa noudatetaan parlamentin yleistä kantaa, jonka mukaan säädösvaltaa ei pitäisi siirtää määräämättömäksi ajaksi ja komission olisi raportoitava, miten se on siihen mennessä käyttänyt sille myönnettyä valtaa ja harkitaanko säädösvallan siirron jatkamista.

Tarkistus  24

Ehdotus asetukseksi

13 artikla

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä asetusta koskevan arviointikertomuksen viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Komissio esittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset asetuksen muuttamiseksi ja muiden unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuudet edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä asetusta koskevan arviointikertomuksen viimeistään [kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Komissio esittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset asetuksen muuttamiseksi ja muiden unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuudet edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Perustelu

Lyhennetään määräaikaa, jonka jälkeen komission on toimitettava kertomus parlamentille ja neuvostolle, mikä tehostaa lainsäädännön valvontaa.

Tarkistus  25

Ehdotus asetukseksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä asetusta koskevan arviointikertomuksen viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Komissio esittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset asetuksen muuttamiseksi ja muiden unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuudet edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle tätä asetusta koskevan arviointikertomuksen viimeistään [neljän vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta]. Kertomuksessa on myös selvitettävä, miten asetuksen täytäntöönpano jäsenvaltioissa on edistynyt. Komissio esittää tarvittaessa asianmukaiset ehdotukset asetuksen muuttamiseksi ja muiden unionin säädösten mukauttamiseksi ottaen erityisesti huomioon mahdollisuudet edelleen yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä kansalaisten ja yritysten osalta.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistaminen sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

TRAN

18.4.2012

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Hubert Pirker

29.5.2012

Valiokuntakäsittely

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Hyväksytty (pvä)

18.12.2012

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

37

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Amelia Andersdotter

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjen moottoriajoneuvojen siirtämisen yksinkertaistaminen sisämarkkinoilla

Viiteasiakirjat

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

4.4.2012

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Valiokuntakäsittely

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Hyväksytty (pvä)

9.7.2013

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

34

0

3

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

22.7.2013