JELENTÉS a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság
Előadó: Toine Manders


Eljárás : 2012/0082(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0278/2013
Előterjesztett szövegek :
A7-0278/2013
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottságnak a Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2012)164 végleges),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7-0092/2012),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2012. július 12-i véleményére[1],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére,

–   tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményére (A7-0278/2013),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslatát lényegesen módosítani kívánja vagy helyébe másik szöveget szándékozik léptetni;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

3 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999. április 29-ei 1999/37/EK tanácsi irányelv összehangolja a forgalmi engedély formáját és tartalmát, hogy megkönnyítse annak megértését és ezzel is elősegítse a valamelyik tagállamban nyilvántartott járművek szabad mozgását a más tagállamok területén lévő utakon. Ennek az irányelvnek megfelelően az egyik tagállam által kiállított forgalmi engedélyt más tagállamoknak el kell ismerniük a jármű nemzetközi forgalomban történő azonosításához, illetve egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételéhez. A 1999/37/EK irányelv azonban nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy melyik tagállam illetékes a nyilvántartásba vételre, illetve hogy milyen alakiságokat és eljárásokat kell alkalmazni. Ezért a gépjárműveknek a belső piacon történő szabad mozgását akadályozó tényezők kiküszöbölése érdekében, szükség van olyan különálló, harmonizált szabályok felállítására, amelyek meghatározzák, hogy melyik tagállamban kell a gépjárműveket nyilvántartásba venni, és egyszerűsítik a gépjárműveknek egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárásokat.

(3) A járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999. április 29-ei 1999/37/EK tanácsi irányelv összehangolja a forgalmi engedély formáját és tartalmát, hogy megkönnyítse annak megértését és ezzel is elősegítse a valamelyik tagállamban nyilvántartott járművek szabad mozgását a más tagállamok területén lévő utakon. Ennek az irányelvnek megfelelően az egyik tagállam által kiállított forgalmi engedélyt más tagállamoknak el kell ismerniük a jármű nemzetközi forgalomban történő azonosításához, illetve egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételéhez. A 1999/37/EK irányelv azonban nem tartalmaz rendelkezéseket arra vonatkozóan, hogy melyik tagállam illetékes a nyilvántartásba vételre, illetve hogy milyen alakiságokat és eljárásokat kell alkalmazni. Ezért a gépjárműveknek a belső piacon történő szabad mozgását akadályozó tényezők kiküszöbölése érdekében, szükség van olyan különálló, harmonizált szabályok felállítására, amelyek meghatározzák, hogy melyik tagállamban kell a gépjárműveket nyilvántartásba venni, valamint felgyorsítják és egyszerűsítik a gépjárműveknek egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételére vonatkozó eljárásokat.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést.

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése és polgárbaráttá tétele különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás az uniós jogszabályokban előírtaknak megfelelően magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) E rendeletnek hozzá kell járulnia az áruk Unión belüli szabad mozgásának megkönnyítéséhez, valamint a közlekedésbiztonsághoz fűződő lényeges elvek és védintézkedések megerősítéséhez. A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabályok elengedhetetlenek a polgárokra és vállalkozásokra nehezedő adminisztratív terhek csökkentése érdekében, a vizsgálati módszerek és a vizsgálatok tartalmának dinamikus fejlesztésének biztosítása mellett. A tagállamok kölcsönösen el kellene ismerniük a nemzeti műszaki vizsgálatokat és engedélyeket. A műszaki ellenőrzések tagállamok közötti kölcsönös elismerése valamennyi tagállam által tiszteletben tartott közös meghatározásokat és összehasonlítható vizsgálati szabványokat tesz szükségessé.

Indokolás

Annak érdekében, hogy e rendelet a gyakorlatban is működhessen, e módosítás az alkalmazandó uniós jogszabályok teljes körű végrehajtásának és a tagállami együttműködésnek a szükségességét hangsúlyozza.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) Annak érdekében, hogy megkönnyítsék a forgalmi engedély elismerését a polgárok és vállalkozások számára – különös tekintettel azokra, akik egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak –, a forgalmi engedély formátumát valamennyi tagállamban az 1999/37/EK irányelvnek megfelelően kell összhangba hozni. Ez egyúttal elősegítené azt is, hogy minimálisra csökkenjen a lopott gépjárművek hamis forgalmi engedéllyel történő újbóli nyilvántartásba vételének kockázata.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

5 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5c) A polgárok és vállalkozások, különösen az autókölcsönző és lízingtársaságok akadályokba ütköznek gépjárműveik egyik tagállamból egy másikba való átvitele során, többek között a járművek újbóli nyilvántartásba vétele tekintetében is. Ezek az akadályok az időigényes adminisztratív formalitásoktól a vandalizmus kockázatáig terjedhetnek. Mindezen akadályok ellensúlyozhatók lennének, ha a polgároknak és a vállalkozásoknak lehetőségük lenne arra, hogy kérésükre járműveiket egységes megjelenésű rendszámtáblával szereljék fel. Ez a lehetőség különösen előnyös lenne azon polgárok számára, akik személyes vagy szakmai okokból gyakran költöznek az egyik tagállamból a másikba, az autókölcsönző és lízingtársaságok, a szállítmányozó társaságok, illetve egyes vállalkozások, például a gépjármű-kereskedők számára. A polgárok és a vállalkozások számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a rendszámtáblák vagy a másik tagállamban vásárolt járművek újbóli nyilvántartásba vétele vagy adott esetben a járművek átvitele céljából történő ideiglenes nyilvántartásba vétele érdekében kiadott ideiglenes rendszámtáblák esetében a nemzeti jogszabályokban meghatározott nemzeti színek vagy az uniós színek közül megválaszthassák a rendszámtábla, az átvitel céljából kiadott uniós színű ideiglenes rendszámtábla vagy a szakmai rendszámtábla színét. Ezért a gépjárműveknek a belső piacon történő szabad mozgását akadályozó tényezők kiküszöbölése érdekében a polgárok és a vállalkozások számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy választhassanak a nemzeti jogszabályokban meghatározott nemzeti színű vagy az uniós színű rendszámtáblák között.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Mivel a gépjármű-felelősségbiztosítás hiánya e rendelet értelmében a nyilvántartásba vételt kizáró oknak minősül, a tagállamoknak meg kell tenniük a 2009/103/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 szerint ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a gépjárművek gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezzenek.

 

_____________

 

1Az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/103/EK irányelve a gépjármű-felelősségbiztosításról és a biztosítási kötelezettség ellenőrzéséről (HL L 263. 2009.10.7., 11. o.)

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

6 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6b) E rendeletnek figyelembe kell vennie a 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv rendelkezéseit annak érdekében, hogy azon tagállam hatóságai, ahová egy másik tagállamban korábban már nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele iránti kérelmet benyújtották, ellenőrizhessék, hogy a jármű összefüggésbe hozható-e bármilyen, közúti közlekedési jogsértés miatt indított lezáratlan eljárással.

 

______________

 

1Az Európai Parlament és a Tanács 2011. október 25-i 2011/82/EU irányelve a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről (HL L 288, 2011.11.5., 1. o.)

Indokolás

Meg kell erősíteni a közlekedésbiztonság javítását és a közlekedési jogsértést elkövetők büntetlensége elleni küzdelmet szolgáló rendelkezéseket. Ezért lehetővé kell tenni a hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy az érintett jármű nem képezi-e tárgyát közúti közlekedési jogsértés miatt indított eljárásnak.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

6 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6c) Egyes muzeális jellegű gépjárművek nem rendelkeznek teljes körű eredeti dokumentációval vagy azért, mert a szóban forgó gépjárműveket előbb kiselejtezték, majd restaurálták, vagy mert a tagállami nyilvántartási rendszerek létrehozása előtt készültek, illetve esetleg azért, mert eredetileg verseny- vagy katonai gépjárművek voltak. Ennélfogva lehetőséget kell adni arra, hogy ezeket a járműveket – amennyiben legalább 30 évesek – mindössze a gyártás vagy az első nyilvántartásba vétel dátumával kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján jogszerűen át lehessen vinni egyik tagállamból a másikba, és ott újból nyilvántartásba lehessen venni.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) E rendelet célja az adminisztráció egyszerűsítése a polgárok, a vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok számára, különösen a járművek nyilvántartási adatainak elektronikus cseréje révén. Ezért a nyilvántartásba vétel formai előírásainak egyszerűsítéséhez szükség van arra, hogy a tagállamok kölcsönösen engedélyezzék egymásnak a jármű-nyilvántartási adataikhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy javítsák az információcserét, és felgyorsítsák a nyilvántartásba vételi eljárásokat.

(7) E rendelet célja az adminisztráció egyszerűsítése a polgárok, a vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok számára, különösen a járművek nyilvántartási adatainak kölcsönös elismerése és elektronikus cseréje révén. Ezért szükség van arra, hogy az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (Eucaris) teljes körűen megvalósuljon és működésbe lépjen annak érdekében, hogy e rendelet céljaira felhasználható legyen. A nyilvántartásba vétel formai előírásainak egyszerűsítéséhez emellett szükség van arra is, hogy a tagállamok kölcsönösen engedélyezzék egymásnak a jármű-nyilvántartási adataikhoz való hozzáférést annak érdekében, hogy javítsák az információcserét, és felgyorsítsák a nyilvántartásba vételi eljárásokat.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

7 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(7a) A belső piac fokozatos integrációjának köszönhetően a gépjárművek – köztük a használt gépjárművek – határon átnyúló kereskedelme megnőtt, és további növekedési potenciált hordoz magában. Az ebben rejlő lehetőségek kiteljesítése érdekében a gépjárművek szabad mozgását és kereskedelmét a gépjárművek és rendszámtáblák visszaélésszerű használatának megelőzésére és a gépjárművek közötti csalárd rendszámtábla-cserék felderítésére irányuló intézkedések kell, hogy kísérjék. Új technológiák is hozzájárulhatnak a jogszabályok érvényesítésének további javításához és a csalások megelőzéséhez a járművek határokon átnyúló mozgása és újbóli nyilvántartásba vétele terén. Ezért helyénvaló, hogy védintézkedéseket vezessenek be a rendszámtáblák visszaélésszerű használatával szemben, oly módon, hogy a gépjárművek belső piacon történő szabad mozgását akadályozó tényezők kiküszöbölése érdekében az újbóli nyilvántartásba vételkor rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkékkel látják el a járműveket, illetve a rendszámtáblákat.

Indokolás

Az új innovatív technológiák, így például az utakon alkalmazott intelligens kamerák és az RFID-címkézés a rendszámtáblákhoz és járművekhez fűződő csalások elleni küzdelem hatékony eszközei.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) A tagállamok közötti információcsere céjának interoperábilis eszközök révén történő megvalósítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I. és II. mellékletének a technikai fejlődéshez való igazítását célzó módosítására, különösen az 1999/37/EK irányelv, illetve más uniós jogi aktusok azon módosításainak figyelembe vétele érdekében, amelyek közvetlenül alkalmazhatók e rendelet I. és II. mellékletének frissítésére; továbbá a szakmai forgalmi engedélyt használó vállalkozások számára azon feltételek meghatározására, amelyeknek jó hírnevük és a kívánt szakmai kompetenciájuk érdekében meg kell felelniük, valamint a szakmai forgalmi engedély érvényességi időtartamának megszabására. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, szakértői szinten is . A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg és megfelelő módon továbbítsa az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(13) A tagállamok közötti információcsere céljának interoperábilis eszközök révén történő megvalósítása érdekében a Bizottságnak felhatalmazást kell kapnia arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e rendelet I. és II. mellékletének a technikai fejlődéshez való igazítását célzó módosítására, különösen az 1999/37/EK irányelv, illetve más uniós jogi aktusok azon módosításainak figyelembe vétele érdekében, amelyek közvetlenül alkalmazhatók e rendelet I. és II. mellékletének frissítésére; továbbá a szakmai forgalmi engedély érvényességi időtartamának megszabására, valamint a rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkék biztosítására a rendszámtáblák visszaélésszerű használatával szembeni védintézkedésként. Különösen fontos, hogy a Bizottság előkészítő munkája során – többek között szakértői szinten – megfelelő konzultációkat folytasson. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elkészítésekor és megszövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy a vonatkozó dokumentumokat egyidejűleg és megfelelő módon továbbítsa az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a jármű-nyilvántartási adatok elektronikus cseréjéhez szükséges szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokat és előírásokat meghatározza, beleértve az adatok formátumát, az elektronikus nemzeti nyilvántartásokhoz való hozzáférést és az elektronikus konzultáció technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat, valamint megállapítsa a szakmai forgalmi engedély formátumát és mintáját. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni,

(14) E rendelet végrehajtása egységes feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságra végrehajtási hatásköröket kell ruházni, hogy a jármű-nyilvántartási adatok elektronikus cseréjéhez szükséges szoftveralkalmazással – konkrétan az Eucaris-szal – kapcsolatos közös eljárásokat és előírásokat meghatározza, beleértve az adatok formátumát, az elektronikus nemzeti nyilvántartásokhoz való hozzáférést és az elektronikus konzultáció technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat, valamint megállapítsa a szakmai forgalmi engedély formátumát és mintáját. Ezeket a hatásköröket a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról szóló, 2011. február 16-i 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően kell gyakorolni,

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet hatálya az alábbi járművekre terjed ki:

(1) E rendelet hatálya az alábbi járművek nyilvántartásba vételére terjed ki:

Indokolás

A rendelet céljának pontosítása.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) E rendelet nem sérti a tagállamok adóügyekkel kapcsolatos azon szuverén jogát, hogy kivessék és beszedjék az e rendelet alkalmazási körébe tartozó gépjárművekre alkalmazandó adókat.

Indokolás

Kívánatos e szöveg beillesztése az 1. cikkbe annak garantálására, hogy a rendelet bevezetése nem lesz hatással az adóügyekkel kapcsolatos jogokra. Mivel a javasolt rendelet célja a másik tagállamban nyilvántartott járművek nyilvántartásba vételével kapcsolatos alakiságok és feltételek egyszerűsítése, semmiképpen sem indokolt, hogy hatást gyakoroljon az egyes tagállamok azon jogára, hogy adót vessenek ki a területükre behozott járművekre.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) E rendelet nem sérti a tagállamok jogát arra, hogy meghozzák a szükséges jogi intézkedéseket az e rendelet hatálya alá tartozó gépjárművekkel kapcsolatos adóelkerülés megakadályozása érdekében.

Indokolás

Kívánatos lenne beilleszteni az 1. cikk szövegébe azon utalást, hogy adóelkerülés esetén a tagállamoknak joguk van meghozni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy fellépjenek a javasolt rendelet által esetlegesen nem szándékos módon előidézett adóelkerülési gyakorlatokat eredményező körülményekkel szemben.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. „a forgalmi engedély jogosultja”: az a személy, akinek a nevére a járművet egy tagállamban nyilvántartásba vették;

3. „a forgalmi engedély jogosultja”: az a természetes vagy jogi személy, akinek a nevére a járművet egy tagállamban nyilvántartásba vették;

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. „a jármű üzembentartója”: a forgalmi engedély jogosultjától eltérő azon természetes vagy jogi személy, aki a jármű tulajdonosával megállapodva egy meghatározott időszakra jogot szerzett a jármű használatára;

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 3 b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. „forgalmi engedély”: az az okmány, amely bizonyítja, hogy a járművet egy tagállamban nyilvántartásba vették;

Indokolás

A meghatározás a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999. április 29-i irányelvet követi.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – 4 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. „nemzeti kapcsolattartó”: az egyes tagállamok által kijelölt szerv, amely felelős a járművek hivatalos nyilvántartásáért az adott tagállam területén, valamint a jármű-nyilvántartási információk cseréjéért.

Indokolás

Egy tagállamban egyetlen vagy számos nyilvántartási hatóság is működhet. A határokon átnyúló újbóli nyilvántartásba vétel egyszerűsítése érdekében sor került a nemzeti kapcsolattartó fogalmának és az arra vonatkozó meghatározásnak a bevezetésére. E szerv szolgálna egyedüli kapcsolattartóként a gépjármű-nyilvántartási információk cseréjében.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az (1) bekezdéstől eltérve egy tagállam előírhatja, hogy egy másik tagállamban nyilvántartott járművet a területén nyilvántartásba vegyenek, amennyiben a jármű üzembentartójának a szokásos tartózkodási helye e tagállam területén van, és a jármű folyamatos – vagyis egy naptári évben legalább 185 napon át tartó – használata alapvetően az állandó tartózkodási helyet adó tagállamban történik.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a társaság, valamint a jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet tekintetében az a tagállam, ahol a központi ügyvezetése található;

a) a társaság, valamint a jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiség nélküli egyéb szervezet tekintetében az a tagállam, ahol a központi ügyvezetése nyilvántartásba került;

Indokolás

A nyilvántartásba vétel objektív és ellenőrizhető kritérium, és egyértelműbb, mint a szóban forgó rendeletben alkalmazott viszonyítási alap: „ahol a fióktelep, a képviselet vagy más telephely található”.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) egy társaság vagy egyéb testület fióktelepe, képviselete vagy más telephelye tekintetében az a tagállam, ahol a fióktelep, a képviselet vagy más telephely található;

b) egy társaság vagy egyéb testület fióktelepe, képviselete vagy más telephelye tekintetében az a tagállam, ahol a fióktelep, a képviselet vagy más telephely nyilvántartásba került;

Indokolás

A nyilvántartásba vétel objektív és ellenőrizhető kritérium, és egyértelműbb, mint a szóban forgó rendeletben alkalmazott viszonyítási alap: „ahol a fióktelep, a képviselet vagy más telephely található”.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés – d pont – i pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) az a hely, ahol a természetes személy általában él, azaz ahol minden naptári évben legalább 185 napot eltölt személyes és szakmai kötelékek, illetve szakmai kötelékek hiányában olyan személyes kötelékek miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak a személy és tartózkodási helye között;

i) az a hely, ahol a természetes személyt nyilvántartásba vették – vagy tartózkodását más módon igazolni tudja – és ahol általában él, azaz ahol minden naptári évben legalább 185 napot eltölt személyes és szakmai kötelékek, illetve szakmai kötelékek hiányában olyan személyes kötelékek miatt, amelyek szoros kapcsolatra utalnak a személy és tartózkodási helye között;

Indokolás

A társaságok, polgárok és egyéb jogi személyiségek számára csak abban az esetben szabadna engedélyezni egy jármű más tagállamba történő átvitelét, ha szerepelnek az új tagállam nyilvántartásában, vagy más módon igazolni tudják ottani tartózkodásukat.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A ii. pontban előírt feltételt nem kell alkalmazni, ha az adott személy azért él egy adott tagállamban, hogy ott egy határozott idejű feladatnak eleget tegyen. Az egyetemi vagy iskolai tanulmányok nem vonják maguk után a szokásos lakóhely megváltoztatását.

Az ii. pontban előírt feltételt nem kell alkalmazni, ha az adott személy azért él egy adott tagállamban, hogy ott egy határozott idejű, legfeljebb 185 napra szóló feladatnak eleget tegyen. Az egyetemi vagy iskolai tanulmányok nem vonják maguk után a szokásos lakóhely megváltoztatását.

Indokolás

A határozott idejű feladat időtartamát világosan meg kell határozni e rendeletben.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ha a forgalmi engedély jogosultja a szokásos tartózkodási helyéről egy másik tagállamba költözik, a másik tagállamban nyilvántartott járművének nyilvántartásba vételét az érkezésétől számított hat hónapon belül kérelmeznie kell.

(1) Ha a forgalmi engedély jogosultja a szokásos tartózkodási helyéről egy másik tagállamba költözik, a másik tagállamban nyilvántartott járművének nyilvántartásba vételét a szokásos tartózkodási helye áthelyezésének napjától számított három hónapon belül a 3. cikkben említettek szerint kérelmeznie kell.

 

Amennyiben a tagállamok egyikében nyilvántartásba vett jármű tulajdonosváltása esetén a járművet átviszik az új tulajdonos szokásos tartózkodási helye szerinti másik tagállamba, az új tulajdonosnak a jármű átvitelét követő 30 napon belül kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételt.

Az első albekezdésben említett időszak alatt a jármű használata nem korlátozható.

Az első és a második albekezdésben említett időszakok alatt a jármű használata nem korlátozható.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A tagállamok hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókat állapítanak meg arra az esetre, ha a forgalmi engedély jogosultja az (1) bekezdésben foglalt határidőkön belül elmulasztja a jármű újbóli nyilvántartásba vételének kérelmezését. E szankciók magukban foglalhatják a jármű használatának az újbóli nyilvántartásba vétel sikeres kérelmezéséig történő korlátozását.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdésben említett adatok beszerzése és feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a személyek védelmével összefüggő uniós és nemzeti jogszabályokat.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményét.

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) A tagállamok az újbóli nyilvántartásba vételt megelőzően a jármű azonosító számának a forgalmi engedélyben szereplő információkkal és a járművet nyilvántartásba vevő tagállam hivatalos járműnyilvántartásaiban tárolt adatokkal való összehasonlítással azonosíthatják a járművet.

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A járműveket nyilvántartó hatóság a másik tagállamban nyilvántartott jármű esetén annak nyilvántartásba vételét megelőzően csak az alábbi esetekben végezhet fizikai ellenőrzést a járművön:

(4) A járműveket nyilvántartó hatóság a másik tagállamban nyilvántartott jármű esetén annak nyilvántartásba vételét megelőzően az alábbi esetekben végezhet műszaki ellenőrzést a járművön:

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) ha tulajdonosváltás miatt szükségessé válik a jármű műszaki vizsgálata, illetve ha a jármű súlyosan megsérült.

d) ha a jármű súlyosan megsérült.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) ha a jármű nem rendelkezik érvényes műszaki vizsgálati bizonyítvánnyal.

Indokolás

A közlekedés biztonságának garantálása érdekében a gépjármű-nyilvántartó hatóság részére lehetőséget kell adni a jármű ellenőrzésére, ha az időszakos műszaki vizsga időpontja elmúlt.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Annak érdekében, hogy megfeleljenek az első albekezdés c) pontjában foglaltaknak, a tagállamok biztosítják a járművek 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv1 szerinti nemzeti és egyéni jóváhagyásához alkalmazott részletes nemzeti eljárások internetes közzétételét.

 

__________________

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2007. szeptember 5-i 2007/46/EK irányelve a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkatrészeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról (keretirányelv) (HL L 263., 2007.10.9., 1. o.)

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A gépjárművek újbóli nyilvántartásba vétele céljából a tagállamok kölcsönösen elismerik a 2013/xx/EU rendelettel1 összhangban más tagállamokban kiállított műszaki vizsgálati bizonyítványokat, ha azok érvényességét az újbóli nyilvántartásba vételkor ellenőrizték.

 

___________

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/xx/EU rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2012/0184(COD)).

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele esetén a 7. cikknek megfelelően a nyilvántartó hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol a járművet utoljára nyilvántartásba vették.

(5) A másik tagállamban nyilvántartott járműnek egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vétele esetén a nyilvántartó hatóság a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul értesíti annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol a járművet utoljára nyilvántartásba vették.

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) Amikor egy tagállam az (5) bekezdésben előírtak szerint értesítést kap, a 2013/xx/EU irányelvnek1 és a járműnyilvántartásból való törlésre alkalmazott nemzeti eljárásoknak megfelelően haladéktalanul törli a járművet saját nyilvántartásából.

 

__________________

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács 2013/xx/EU rendelete a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról (2012/0185(COD)).

Indokolás

A rendeletben egyértelművé kell tenni, hogy egy jármű újbóli nyilvántartásba vétele esetén a tagállamoknak tájékoztatniuk kell a többi tagállamot annak biztosítása érdekében, hogy a járművet ne vegyék duplán nyilvántartásba különböző tagállamokban.

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5b) A tagállamok ...-ig* lehetővé teszik a járművek biztonságos internetes adatbázison keresztül megvalósuló elektronikus újbóli nyilvántartásba vételét. Az újbóli nyilvántartásba vételt közvetlenül azon tagállam nemzeti adatbázisában kell kérelmezni, ahol a járművet nyilvántartják.

 

* HL: kérjük, illessze be a dátumot: e rendelet hatálybalépésétől számított három év.

Indokolás

A biztonságos adatbázis – modern technikák alkalmazásával – lehetővé teszi majd a járművek elektronikus alapú nyilvántartásba vételét, mivel minden szükséges dokumentum és információ lekérhető az összekapcsolt adatbázisokból (EUCARIS). Az elektronikus nyilvántartásba vétellel idő és költség takarítható meg az európai polgárok számára, védelméről pedig az elektronikus ellenőrző mechanizmusok gondoskodnak.

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – -1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(-1a) A gépjármű-nyilvántartó hatóság megtagadja egy másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét, amennyiben:

 

a) a jármű nyilvántartásba vételi okmányai elvesztek vagy azokat ellopták, kivéve ha a járművet nyilvántartásba vetetni kívánó természetes vagy jogi személy egyértelműen igazolni tudja, hogy ő a jármű tulajdonosa vagy a forgalmi engedély jogosultja;

 

b) a 4. cikk (4) bekezdésében említett műszaki ellenőrzéseken a jármű nem felelt meg;

 

c) a forgalmi engedély jogosultja nem tudja igazolni személyazonosságát;

 

d) a forgalmi engedély jogosultjának a 3. cikk (2) bekezdése szerinti szokásos tartózkodási helye nem abban a tagállamban van, ahol a járművet nyilvántartásba kívánja vetetni.

Indokolás

Bizonyos tényezők olyannyira fontosak a nyilvántartásba vételhez, hogy a polgárok számára világossá kell tenni, hogy egy jármű nem vehető nyilvántartásba, amennyiben a jármű nyilvántartásba vételi okmányai hiányoznak, a jármű nem felelt meg a műszaki ellenőrzéseken, a jármű tulajdonosa nem tudja bizonyítani tartózkodási helyét, vagy amennyiben a forgalmi engedély jogosultja nem rendelkezik bejegyzett székhellyel abban a tagállamban, ahol a járművet nyilvántartásba kívánja vetetni.

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) adott esetben, ha a 4. cikkben említett, a másik tagállam által kirótt illetékeket vagy díjakat nem fizették meg;

b) adott esetben, ha a 4. cikkben említett, a gépjármű-nyilvántartó hatóságok tagállama által kirótt illetékeket vagy díjakat nem fizették meg;

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) adott esetben, ha nem történt meg a vonatkozó adók befizetése;

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) ha a 4. cikk (4) bekezdésében említett fizikai ellenőrzéseken a jármű nem felelt meg;

törölve

Indokolás

Fontos, hogy a műszaki ellenőrzéseken való sikeres megfelelés kötelező előfeltétele legyen a nyilvántartásba vételnek, ezért azt beillesztettük e cikk (-1a) bekezdésébe.

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – i alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

i) a jármű súlyosan megsérült, illetve ellopták vagy megsemmisítették;

i) a jármű súlyosan megsérült, ellopták, megsemmisítették, vagy azt csalárd módon szerezték;

Indokolás

A „csalárd módon” történő megszerzés beillesztése azzal a céllal történt, hogy tágítsuk a fogalommeghatározást, valamint biztosítsuk, hogy a csalárd módon szerzett járművek esetében fennállhasson az újbóli nyilvántartásba vétel megtagadásának lehetősége.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii) a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

törölve

Indokolás

E cikk (-1a) bekezdése erre az eshetőségre is kiterjed.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii) a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat időpontja elmúlt.

törölve

Indokolás

Ezt a módosítást a 4. cikkre vonatkozó módosítás összefüggésében kell látnunk, ami annyit jelent, hogy a gépjármű-nyilvántartó hatóság számára lehetővé kell tenni a jármű műszaki vizsgálatának elvégzését, amennyiben a kötelező időszakos műszaki vizsga időpontja elmúlt.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) ha egy jármű esetében megtagadják egy tagállam környezetvédelmi övezetébe való belépést, vagy ha a jármű nem felel meg az alkalmazandó uniós és nemzeti jogszabályokban foglalt környezetvédelmi előírásoknak, kivéve ha a jármű muzeális jellegű gépjárműnek minősíthető a 2013/xx/EU rendeletben1 meghatározottak szerint.

 

__________________

 

1 Az Európai Parlament és a Tanács rendelete a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (2012/0184(COD)).

Indokolás

A tagállamok számára lehetővé kell tenni az olyan járművek újbóli nyilvántartásba vételének elutasítását, amelyek súlyosan károsítják az egészséget és a környezetet.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

db) ha a jármű nem rendelkezik gépjármű-felelősségbiztosítással, amennyiben ilyen biztosítás a jármű nyilvántartásba vételének előfeltétele.

Indokolás

A gépjármű-felelősségbiztosítás jelentős mértékben hozzájárul a közúti áldozatok védelméhez, ezért azt célszerű lenne a nyilvántartásba vétel előfeltételeként alkalmazni.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság megtagadja a másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét, erre vonatkozó döntését megfelelően alá kell támasztania. Az érintett személynek az elutasító határozat kézhezvételétől számítva egy hónap áll rendelkezésére, hogy az illetékes hatóságnál a döntés felülvizsgálatát kérelmezze. A kérelemnek meg kell jelölnie a felülvizsgálat indokait. A nyílvántartó hatóságnak a kérelem kézhezvételét követően egy hónap áll rendelkezésére határozatának megerősítésére vagy megváltoztatására.

(2) Ha a járműnyilvántartó hatóság megtagadja a másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vételét, erre vonatkozó döntését megfelelően alá kell támasztania, valamint abban tájékoztatást kell adnia a fellebbviteli eljárásról és az időkorlátokról. Az érintett személynek az elutasító határozat kézhezvételétől számítva hat hét áll rendelkezésére, hogy az illetékes hatóságnál a döntés felülvizsgálatát kérelmezze. A kérelemnek meg kell jelölnie a felülvizsgálat indokait. A nyilvántartó hatóságnak a kérelem kézhezvételét követően hat hét áll rendelkezésére határozatának megerősítésére vagy megváltoztatására. A felülvizsgálat ideje alatt a jármű közúti forgalomban nem használható.

 

A nyilvántartásba vétel megtagadása esetén az a tagállam, amely a nyilvántartásba vételt megtagadta, a 7. cikkel összhangban tájékoztatást küld az elutasításról azon tagállamnak, ahol a járművet előzőleg nyilvántartották.

Indokolás

A tagállamok közötti együttműködés megerősítése érdekében fontos, hogy a tagállamok értesítsék egymást az újbóli nyilvántartásba vétel megtagadása esetén.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Bárki, akinek egy másik tagállamban vásárolt járműve nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, kérelemmel fordulhat a nyilvántartó hatósághoz a másik tagállamba átvinni kívánt jármű számára ideiglenes forgalmi engedély kiállítása iránt. Az ideiglenes forgalmi engedély harminc napig érvényes.

(1) Bárki, akinek egy, a szokásos tartózkodási helyétől eltérő tagállamban szerzett járműve nem rendelkezik forgalmi engedéllyel, kérelmezheti, hogy a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállamba átvinni kívánt jármű számára ideiglenes forgalmi engedélyt állítsanak ki.

 

Az első albekezdés a vásárolt, örökölt, nyereményként vagy ajándékba kapott járművekre alkalmazandó, amennyiben a járművet megszerző személy igazolni tudja a jármű használatának vagy birtoklásának jogosságát.

 

Az ideiglenes forgalmi engedély iránti kérelmet be lehet nyújtani:

 

a) annak a tagállamnak a járműnyilvántartó hatóságához, ahol a járműre szert tettek, vagy

 

b) a szokásos tartózkodási hely szerinti tagállam járműnyilvántartó hatóságához.

 

Az ideiglenes forgalmi engedély harminc napig érvényes.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A járművet megszerző személy az ideiglenes forgalmi engedély érvényességi idején belül a szokásos tartózkodása szerinti tagállamban nyilvántartásba veteti a járművet.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. Az 1. bekezdésben említett ideiglenes forgalmi engedély iránti kérelem beérkezését követően a nyilvántartó hatóság a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul beszerzi az I. mellékletben meghatározott adatokra vonatkozó információkat közvetlenül annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságától, ahol a járművet nyilvántartásba vették, és átvezeti az adatokat a saját nyilvántartásába.

2. Amint a járművet megszerző személy szokásos tartózkodása szerinti tagállam megkapta az 1. bekezdés harmadik albekezdésének b) pontjában említett ideiglenes forgalmi engedély iránti kérelmet, e tagállam nyilvántartó hatósága a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul beszerzi az I. mellékletben meghatározott adatokra vonatkozó információkat közvetlenül annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságától, ahol a járművet a legutóbb nyilvántartásba vették, és átvezeti az adatokat a saját nyilvántartásába.

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii) a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

ii) a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták vagy azok elvesztek, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa vagy a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa;

Indokolás

E módosítás célja, hogy tisztázza, a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa jogszerűen eltérhet a jármű tulajdonosától, és ennélfogva a helyzet egyértelmű bizonyítása esetén elkerülheti a hatóságok általi elutasítást.

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) ha a jármű nem rendelkezik gépjármű-felelősségbiztosítással, amennyiben ilyen biztosítás a jármű nyilvántartásba vételének előfeltétele;

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

bb) ha a járművet nyilvántartásba vetetni kívánó személy nem tudja igazolni személyazonosságát.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3a) Amennyiben az ideiglenes forgalmi engedélyt az (1) bekezdésnek megfelelően állították ki, az engedélyt kiállító hatóság tagállama e rendelet I. mellékletének és az 1999/37/EK rendelet I. mellékletének megfelelően felvezeti a járműre vonatkozó adatokat a hivatalos elektronikus nyilvántartásba.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 b bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(3b) Az egyik tagállam járműnyilvántartó hatósága által kiállított ideiglenes forgalmi engedélyt a többi tagállamnak el kell ismernie a jármű nemzetközi forgalomban történő azonosításához, illetve egy másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vételéhez.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az egyes tagállamok gépjármű-nyilvántartó hatóságai elismerik a többi tagállam hivatalos járműnyilvántartásaiban tárolt adatokat.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) Az (1) bekezdés alkalmazásában a tagállamok egyetlen nemzeti kapcsolattartót jelölnek ki, amely a járművekre vonatkozó, valamint az újbóli nyilvántartásba vételhez fűződő nemzeti és egyéni típus-jóváhagyási kérdéseket érintő információk cseréjéért felelős.

Indokolás

Az egyes tagállamokban működhet több vagy akár egyetlen gépjármű-nyilvántartási hatóság is, azonban a határokon átnyúló nyilvántartásba vételi kérdésekkel egyetlen nemzeti kapcsolattartónak kell foglalkoznia. Továbbá a nemzeti és egyéni típus-jóváhagyási kérdésekkel kapcsolatos információk cseréjét is egyetlen kapcsolattartóra kell bízni. Máskülönben a gyakorlatban rendkívül bonyolulttá válik más tagállamok számára a kapcsolattartó gyors felkutatása annak érdekében, hogy a határokon átnyúló kérdésekben biztosítsák az információk tagállamok közötti hatékony cseréjét.

Módosítás  57

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gépjármű-nyilvántartó hatóság a II. mellékletben meghatározott szoftveralkalmazást használja.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gépjármű-nyilvántartó hatóság a II. mellékletben meghatározott Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (Eucaris) szoftveralkalmazásának kifejezetten e rendelet céljára kifejlesztett legújabb verzióját használja.

Indokolás

Már létezik egy, a tagállamok birtokában lévő és általuk alkalmazott, teljes mértékben működőképes szoftveralkalmazás: az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszere (EUCARIS). Amint arról az e dossziéról tartott IMCO-meghallgatás is tanúbizonyságot tett, az EUCARIS-t már most is alkalmazzák az újbóli nyilvántartásba vételhez. Ez a megközelítés eredményesebb és költséghatékonyabb, mint az EUCARIS-tól eltérő új rendszerek bevezetése.

Módosítás  58

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A Bizottság és a tagállamok biztosítják, hogy az Eucarist valamennyi tagállam megvalósítsa, és az teljes mértékben működőképes legyen.

Indokolás

Jelenleg néhány tagállam az EUCARIS-on keresztül cseréli ki a járművekre és a vezetői engedélyekre vonatkozó információkat, de ez a rendszer nincs minden tagállamban megvalósítva és üzembe helyezve. Ezért e rendelet hatékonyságának biztosítása érdekében az Európai Bizottságnak gondoskodnia kell arról, hogy az EUCARIS az Európai Unió egész területén működjön.

Módosítás  59

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A tárolt és ezzel a szoftveralkalmazással lehívható adatokhoz kizárólag a nyilvántó hatóságok kaphatnak közvetlen hozzáférést. A nyilvántartó hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy:

A tárolt és ezzel a szoftveralkalmazással lehívható adatokhoz kizárólag a nyilvántartó hatóságok és a bűnüldöző hatóságok kapnak közvetlen hozzáférést. A nyilvántartó hatóságok minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy:

Indokolás

A rendőrségi szerveknek és a határrendészeti hatóságoknak (bűnüldöző hatóságoknak) szintén hozzáférést kell biztosítani a tárolt és e szoftveralkalmazással lehívható jármű-nyilvántartási adatokhoz az újbóli nyilvántartásba vétellel elkövetett csalások elleni hatékony fellépés érdekében.

Módosítás  60

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(c) az információkat engedély nélkül senki ne kérdezhesse le és ne adhassa át;

(c) az információkat engedély nélkül senki ne kérdezhesse le, ne adhassa át, és ne tehesse közzé;

Módosítás  61

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 3 bekezdés – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy helytelen, vagy olyan információt adtak át, amelyet nem lett volna szabad átadni, arról haladéktalanul tájékoztatni kell az információt átvevő nyilvántartó hatóságot. Az információt átvevő járműnyilvántartó hatóság ekkor törli vagy javítja a kapott információt.

Ha nyilvánvalóvá válik, hogy helytelen, vagy olyan információt adtak át, amelyet nem lett volna szabad átadni, arról haladéktalanul tájékoztatni kell az információt átvevő nyilvántartó hatóságot. Azon tagállam járműnyilvántartó hatóságai, ahol a járművet legutóbb nyilvántartásba vették, valamint azon tagállam járműnyilvántartó hatóságai, amelyben a járművet nyilvántartják, ekkor törlik vagy javítják a kapott információt.

Módosítás  62

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokról és előírásokról, beleértve az adatok formátumát, a tagállami elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférésnek és azok elektronikus konzultációjának technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság e rendelet követelményeinek teljesítése érdekében végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokról és előírásokról, beleértve az adatok formátumát, a tagállami elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférésnek és azok elektronikus konzultációjának technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

Módosítás  63

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A Bizottság rendszeresen értékeli a kicserélt adatok védelméhez fűződő biztonsági intézkedések megfelelőségét, figyelembe véve a technológiai fejleményeket és a kockázatok alakulását.

Indokolás

E módosítás az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményéhez igazodik.

Módosítás  64

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A nyilvántartó hatóság egy vagy több szakmai forgalmi engedélyt bocsáthat ki olyan vállalkozás számára, amely eleget tesz az alábbi feltételeknek :

(1) A nyilvántartó hatóság egy vagy több szakmai forgalmi engedélyt bocsáthat ki a járműgyártók, a járműalkatrész-gyártók, járműjavító műhelyek, a kereskedők és a határokon átnyúló járműszállítást végző vállalkozások, a műszaki szolgálatok és az ellenőrző hatóságok számára.

a) a tagállam területén telepedett le;

 

b) járműveket forgalmaz vagy javítási, karbantartási és vizsgálati szolgáltatásokat nyújt;

 

c) jó hírnévvel és megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik.

 

 

A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott gépjárműveket csak az engedélyt megkapó vállalkozás munkavállalói és munkaadói használhatják, kizárólag szakmai célokra.

Módosítás  65

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A nyilvántartó hatóság gondoskodik arról, hogy a nyilvántartás az I. mellékletben hivatkozott járműadatokat minden szakmai nyilvántartásba vétel során rögzítsék.

törölve

Módosítás  66

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott gépjárműveket csak akkor lehet használni, ha a jármű nem jelent közvetlen és azonnali kockázatot a közlekedés biztonságára nézve. Az ilyen járműveket nem lehet személyek vagy áruk kereskedelmi jellegű szállítására használni.

(3) A szakmai forgalmi engedéllyel ellátott gépjárműveket csak akkor lehet használni, ha a jármű nem jelent közvetlen és azonnali kockázatot a közlekedés biztonságára nézve, és rendelkezik érvényes műszaki vizsgálati bizonyítvánnyal. Az ilyen járműveket nem lehet személyek vagy áruk kereskedelmi jellegű szállítására használni.

Módosítás  67

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A szakmai forgalmi engedélyeket valamennyi tagállam kölcsönösen elismeri a szállítás, ellenőrzés vagy járművizsgálat céljából teljesített utakon.

Módosítás  68

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

 

A jármű rendszámtáblájának megválasztása

 

(1) A tagállamok egy jármű újbóli nyilvántartásba vételekor, átvitel céljából történő ideiglenes nyilvántartásba vételekor, illetve szakmai forgalmi engedély kiadásakor felkínálják a nemzeti jogszabályokban meghatározott nemzeti színű vagy – amennyiben az uniós színek használatára vonatkozó nemzeti jogszabályokkal összeegyeztethető – uniós színű rendszámtábla közötti választás lehetőségét.

 

(2) Uniós színű rendszámtábla felajánlása esetén a rendszámtábla a 2411/98/EK tanácsi rendeletben meghatározott színrendszerrel összhangban kék alapon elhelyezett sárga karakterekből áll.

 

(3) Uniós színű ideiglenes rendszámtábla vagy szakmai rendszámtábla felajánlása esetén a rendszámtábla a 2411/98/EK tanácsi rendeletben meghatározott színrendszerrel összhangban sárga alapon elhelyezett kék karakterekből áll.

 

(4) Az (1) bekezdésben említett választási lehetőség nem sérti a tagállamok arra vonatkozó jogát, hogy saját karaktersémájukat meghatározzák.

Indokolás

Egyes ágazatok szereplői, így például a kölcsönző és a lízingtársaságok számára hasznos lenne, ha lehetőségük adódna egységes színt alkalmazni a járműveikhez tartozó rendszámtáblákon. Ez lehetőséget adna a társaságoknak arra, hogy járműflottájuk számára egységes megjelenést biztosítsanak. A jármű nyilvántartásba vétele azon tagállam hatáskörében marad, amelyben a járművet nyilvántartják.

Módosítás  69

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot azoknak a nyilvántartó hatóságoknak a nevéről és kapcsolattartói adatairól, amelyek feladata, hogy területükön a járműveket hivatalosan nyilvántartásba vegyék, és ezt a rendelet alkalmazzák.

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot azoknak a nemzeti kapcsolattartóknak és nyilvántartó hatóságoknak a nevéről és kapcsolattartói adatairól, amelyek feladata, hogy területükön a járműveket hivatalosan nyilvántartásba vegyék, és ezt a rendelet alkalmazzák.

Módosítás  70

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság a honlapján közzéteszi a járműnyilvántartó hatóságok jegyzékét és annak frissítéseit.

A Bizottság a honlapján közzéteszi a járműnyilvántartó hatóságok és a nemzeti kapcsolattartók jegyzékét és annak frissítéseit.

Módosítás  71

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos információk a hatóság tagállamában;

a) a nyilvántartásba vételi eljárásokkal kapcsolatos információk a gépjármű-nyilvántartási hatóság tagállamában, köztük az újbóli nyilvántartásba vételhez szükséges okmányok, az időkorlátok, a határozathozatalig várható várakozási idő, a kizáró okok, valamint az uniós polgárok újbóli nyilvántartásba vételre vonatkozó jogai az adott tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein, valamint angol, francia vagy német nyelven;

Indokolás

Amennyiben egy polgár vagy egy jogi személy újbóli nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kíván benyújtani, az időkorlátokat, a kizáró okokat és az újbóli nyilvántartásba vételhez szükséges releváns okmányokat előzetesen egyértelművé kell tenni.

Módosítás  72

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) a jármű-nyilvántartási adatok feldolgozására irányadó szabályok, a megőrzésre vonatkozó időkorlátokról szóló tájékoztatást, valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkében felsorolt információkat is ideértve.

Indokolás

Amennyiben egy polgár vagy egy jogi személy újbóli nyilvántartásba vétel iránti kérelmet kíván benyújtani, az időkorlátokat, a kizáró okokat és az újbóli nyilvántartásba vételhez szükséges releváns okmányokat előzetesen egyértelművé kell tenni.

Módosítás  73

Rendeletre irányuló javaslat

9 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

9a. cikk

 

A rendszámtáblák visszaélésszerű használata elleni védintézkedések

 

(1) A jármű nyilvántartásba vételekor a gépjármű-nyilvántartási hatóság rádiófrekvenciás azonosító (RFID) címkével látja el a járművet és annak rendszámtábláját.

 

(2) A gépjármű-nyilvántartási hatóság az eredeti rendszámtábla elvesztése vagy a jármű lecserélése esetén új RFID-címkéket bocsát rendelkezésre.

 

(3) Amennyiben egy tagállam a más tagállamokban nyilvántartásba vett járművek ellenőrzése során megállapítja, hogy egy jármű használata vagy nyilvántartásba vétele nem megfelelő, a tagállam e járműre vonatkozóan a nemzeti jogszabályokkal összhangban intézkedéseket hozhat.

Indokolás

A határokon átnyúló nyilvántartásba vételhez köthető bűncselekmények elleni küzdelem érdekében a tagállamoknak az újbóli nyilvántartásba vételkor rádiófrekvenciás azonosító címkét (chipet) kell kibocsátaniuk. Ily módon a bűnüldöző hatóságok mindenkor ellenőrizhetik, hogy a rendszámtáblát a megfelelő járművön használják-e.

Módosítás  74

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. azok a feltételek, amelyeknek eleget tenni ahhoz, hogy a vállalkozások megfeleljenek a 8. cikk (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelményeknek;

törölve

Módosítás  75

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 3 a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. a kicserélt adatok formátuma, a műszaki eljárások, hozzáférési eljárások és biztonsági mechanizmusok, valamint a 9a. cikkben említett RFID-címkék formátuma és modellje.

Módosítás  76

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság 10. cikkben említett feljogosítása e rendelet hatályba lépésétől kezdve meghatározatlan időre szól.

(2) A Bizottság 10. cikkben említett feljogosítása az e rendelet hatályba lépésétől számított ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb hat hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazás alapján hozott intézkedésekről. Amennyiben az Európai Parlament vagy a Tanács nem emel kifogást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Indokolás

Ez a Parlament álláspontját tükrözi, miszerint a felhatalmazás nem szólhat határozatlan időre, a felhatalmazás meghosszabbítása előtt pedig a Bizottságnak jelentést kell készítenie arról, hogyan használta hatáskörét.

Módosítás  77

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a rendelet hatályba lépését követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

A Bizottság legkésőbb [két évvel a rendelet hatályba lépését követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. E jelentés különösen a rendeletnek a különböző tagállamokban való alkalmazásáról tájékoztat. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

Indokolás

Azon időszak lerövidítése, amely után a Bizottságnak jelentést kell benyújtania a Parlamentnek és a Tanácsnak, javítja a jogalkotói ellenőrzést.

Módosítás  78

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet xxxx [date to be inserted: a rendelet hatályba lépése után egy évvel]-tól/től alkalmazandó.

Ez a rendelet xxxx [dátum beillesztendő: a rendelet hatályba lépése után három évvel]-tól/től alkalmazandó.

Módosítás  79

Rendeletre irányuló javaslat

I melléklet

Tétel

Az 1999/37/EK irányelvben szereplő harmonizált kódok

1. Nyilvántartó ország

--

2. Rendszám

(A)

3. A jármű első nyilvántartásba vételének időpontja

(B)

4. Forgalmi engedély száma(i)

--

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve

--

6. Jármű: márka

(D.1)

7. Jármű: típus

- típusváltozat (ha van);

- változat (ha van)

(D.2)

8. Jármű: kereskedelmi leírás(ok)

(D.3)

9. Alvázszám (azonosító szám)

(E)

10. Tömeg: műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg, a motorkerékpárok kivételével

(F.1)

11. Tömeg: a nyilvántartást végző tagállamban forgalomban lévő jármű legnagyobb megengedett terhelt tömege

(F.2)

12. Az üzemelő jármű tömege karosszériával, és vontató jármű esetében a vonószerkezettel együtt, az M1 kategóriától eltérő minden más kategória esetében

(G)

13. Az érvényességi idő, ha nem korlátlan

(H)

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély vonatkozik

(I)

15. Típusengedély száma (ha van)

(K)

16. Tengelyek száma

(L)

17. Tengelytávolság (mm-ben)

(M)

18. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban)

(N.1)

19. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.2)

20. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.3)

21. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.4)

22. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.5)

23. a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezett (kg-ban)

(O.1)

24. a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezetlen (kg-ban)

(O.2)

25. Motor: hengerűrtartalma (cm3-ben)

(P.1)

26. Motor: legnagyobb névleges hasznos teljesítménye (kW-ban) (ha rendelkezésre áll)

(P.2)

27. Motor: a tüzelőanyag vagy az energiaforrás típusa

(P.3)

28. Motor: névleges fordulatszám (min-1-ben)

(P.4)

29. Motorszám

(P.5)

30. Teljesítmény/tömeg arány (kW/kg-ban) (csak motorkerékpároknál)

(Q)

31. A jármű színe

(R)

32. Szállítható személyek száma: ülőhelyek száma a járművezetőt is beleértve

(S.1)

33. Szállítható személyek száma: állóhelyek száma (ha van)

(S.2)

34. Legnagyobb sebesség (km/h-ban)

(T)

35. Zajszint: álló helyzetben (dB(A)-ban)

(U.1)

36. Zajszint: motor fordulatszáma (min-1-ben)

(U.2)

37. Zajszint: elhaladóban (dB(A)-ban)

(U.3)

38. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.1)

39. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.2)

40. Szennyezőanyag-kibocsátás: NOx (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.3)

41. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC + NOx (g/km-ben)

(V.4)

42. Szennyezőanyag-kibocsátás: dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.5)

43. Szennyezőanyag-kibocsátás: dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben)

(V.6)

44. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO2 (g/km-ben)

(V.7)

45. Szennyezőanyag-kibocsátás: összevont tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km-ben)

(V.8)

46. Szennyezőanyag-kibocsátás: az EK-típusengedély környezeti kategóriájának megjelölése; utalás a 70/220/EGK irányelv vagy a 88/77/EGK irányelv alapján alkalmazandó változatra

(V.9)

47. Az üzemanyagtartály térfogata (literben)

(W)

48. Az utolsó műszaki vizsgálat időpontja

--

49. A következő műszaki vizsgálat időpontja

--

50. Kilométer-óra állása (ha rendelkezésre áll)

--

51. Jármű megsemmisítése (igen/nem)

--

52. A megsemmisítési igazolás kiállításának időpontja[2]

 

--

53. A megsemmisítési igazolást kiállító telephely vagy vállalkozás

--

54. A megsemmisítés oka

--

55. Jármű ellopása (igen/nem)

--

56. Ellopott forgalmi engedélyek és/vagy rendszámtáblák (igen/nem)

--

57. Inaktív nyilvántartás

--

58. Felfüggesztett nyilvántartás

--

59. Rendszámváltozás

--

60. Baleset okozta súlyos károsodás után elvégzendő műszaki vizsgálat

--

61. A 9-47. tétel bármelyikének megváltoztatását illetve módosítását követően szükséges további vizsgálatok

 

 

Módosítás

Tétel

Az 1999/37/EK irányelvben szereplő harmonizált kódok

1. Nyilvántartó ország

--

2. Rendszám

(A)

3. A jármű első nyilvántartásba vételének időpontja[3]

 

(B)

4. Forgalmi engedély száma(i)

--

4a. Bejegyzett üzembentartó

(B)

4b. Bejegyzett pénzügyi érdekeltség (adott esetben)

--

5. A forgalmi engedélyt kiállító hatóság neve

--

6. Jármű: márka

(D.1)

7. Jármű: típus

- típusváltozat (ha van);

- változat (ha van)

(D.2)

8. Jármű: kereskedelmi leírás(ok)

(D.3)

9. Alvázszám (azonosító szám)

(E)

10. Tömeg: műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg, a motorkerékpárok kivételével

(F.1)

11. Tömeg: a nyilvántartást végző tagállamban forgalomban lévő jármű legnagyobb megengedett terhelt tömege

(F.2)

12. Az üzemelő jármű tömege karosszériával, és vontató jármű esetében a vonószerkezettel együtt, az M1 kategóriától eltérő minden más kategória esetében

(G)

13. Az érvényességi idő, ha nem korlátlan

(H)

13a. Megfelelőségi nyilatkozat (COC)

(H)

14. Annak a nyilvántartásba vételnek az időpontja, amelyre ez a forgalmi engedély vonatkozik

(I)

15. Típusengedély száma (ha van)

(K)

16. Tengelyek száma

(L)

17. Tengelytávolság (mm-ben)

(M)

18. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban)

(N.1)

19. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.2)

20. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.3)

21. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.4)

22. 3500 kg-ot meghaladó össztömegű járműveknél a műszakilag megengedett legnagyobb terhelt tömeg eloszlása a tengelyek között: tengely (kg-ban), ha van ilyen

(N.5)

23. a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezett (kg-ban)

(O.1)

24. a pótkocsi műszakilag megengedett legnagyobb vontatható tömege: fékezetlen (kg-ban)

(O.2)

25. Motor: hengerűrtartalma (cm3-ben)

(P.1)

26. Motor: legnagyobb névleges hasznos teljesítménye (kW-ban) (ha rendelkezésre áll)

(P.2)

27. Motor: a tüzelőanyag vagy az energiaforrás típusa

(P.3)

28. Motor: névleges fordulatszám (min-1-ben)

(P.4)

29. Motorszám

(P.5)

30. Teljesítmény/tömeg arány (kW/kg-ban) (csak motorkerékpároknál)

(Q)

31. A jármű színe

(R)

32. Szállítható személyek száma: ülőhelyek száma a járművezetőt is beleértve

(S.1)

33. Szállítható személyek száma: állóhelyek száma (ha van)

(S.2)

34. Legnagyobb sebesség (km/h-ban)

(T)

35. Zajszint: álló helyzetben (dB(A)-ban)

(U.1)

36. Zajszint: motor fordulatszáma (min-1-ben)

(U.2)

37. Zajszint: elhaladóban (dB(A)-ban)

(U.3)

38. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.1)

39. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.2)

40. Szennyezőanyag-kibocsátás: NOx (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.3)

41. Szennyezőanyag-kibocsátás: HC + NOx (g/km-ben)

(V.4)

42. Szennyezőanyag-kibocsátás: dízelmotornál a részecskék (g/km-ben vagy g/kWh-ban)

(V.5)

43. Szennyezőanyag-kibocsátás: dízelmotornál a korrigált abszorpciós együttható (min-1-ben)

(V.6)

44. Szennyezőanyag-kibocsátás: CO2 (g/km-ben)

(V.7)

45. Szennyezőanyag-kibocsátás: összevont tüzelőanyag-fogyasztás (l/100 km-ben)

(V.8)

46. Szennyezőanyag-kibocsátás: az EK-típusengedély környezeti kategóriájának megjelölése; utalás a 70/220/EGK irányelv vagy a 88/77/EGK irányelv alapján alkalmazandó változatra

(V.9)

47. Az üzemanyagtartály térfogata (literben)

(W)

48. Az utolsó műszaki vizsgálat időpontja

--

49. A következő műszaki vizsgálat időpontja

--

50. Kilométer-óra állása

--

51. Jármű megsemmisítése (igen/nem)

--

52. A megsemmisítési igazolás kiállításának időpontja[4]

 

--

53. A megsemmisítési igazolást kiállító telephely vagy vállalkozás

--

54. A megsemmisítés oka

--

55. Jármű ellopása (igen/nem)

--

56. Ellopott forgalmi engedélyek és/vagy rendszámtáblák (igen/nem)

--

57. Inaktív nyilvántartás

--

58. Felfüggesztett nyilvántartás

--

59. Rendszámváltozás

--

59a. Átalakított jármű (igen/nem)

--

60. Baleset okozta súlyos károsodás után elvégzendő műszaki vizsgálat

--

61. A 9-47. tétel bármelyikének megváltoztatását illetve módosítását követően szükséges további vizsgálatok

 

61a. Exportált jármű (igen/nem)

 

61b. Az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának időpontja

 

61c. Kilométer-óra állása az ideiglenes forgalmi engedély kiállításának időpontjában

 

Indokolás

A 4b. pont kapcsán: bizonyos típusú lízingek esetében a tulajdoni jogcímet a lízingelőre ruházzák. A lízing időtartamában azonban a járművezető nem vetetheti szabadon újbóli nyilvántartásba a járművet. Azon tagállamok, amelyekben ilyen típusú termékeket kínálnak, általában nyilvántartásba veszik a „pénzügyi érdekeltséggel” rendelkező felet. A 13a. pont kapcsán: a járművek importja/exportja megfelelőségi tanúsítvány nélkül nem lehetséges. 50. pont: a tagállamoknak a csalás elleni küzdelem jegyében az újbóli nyilvántartásba vételkor meg kellene osztaniuk a jármű kilométer-órájának állására vonatkozó információkat. Az 59a. pont kapcsán: a lízingelt vagy bérelt járműveket általában nem „lopott” járművekként sorolják be. A rendőrségi szolgálatok többsége az „átalakított” besorolást alkalmazza.

Módosítás  80

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. Az információcsere interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazásával történik, anélkül, hogy más adatbázisok használata szükségessé válna. Az információcsere költséghatékony és biztos módon történik, biztosítja az átadott adatok biztonságát és védelmét, és amennyire lehetséges, már meglévő szoftveralkalmazásokat használ fel.

1. Az információcsere interoperábilis elektronikus berendezések alkalmazásával történik, anélkül, hogy más adatbázisok használata szükségessé válna. Az információcsere költséghatékony és biztos módon történik, és biztosítja az átadott adatok biztonságát és védelmét az Eucaris használatával.

Indokolás

Már létezik egy, a tagállamok birtokában lévő és általuk alkalmazott, teljes mértékben működőképes információs rendszer, az EUCARIS, amelyet már most is alkalmaznak az újbóli nyilvántartásba vételhez, amint arról az e dossziéról tartott IMCO-meghallgatás is tanúbizonyságot tett. Ez a megközelítés eredményesebb és költséghatékonyabb, mint az EUCARIS-tól eltérő új rendszerek bevezetése.

Módosítás  81

Rendeletre irányuló javaslat

II melléklet – 3 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

3. Az 1. pontban említett szoftveralkalmazás kezeléséből, használatából és fenntartásából eredő költségeit valamennyi tagállam maga viseli.

3. Az 1. pontban említett szoftveralkalmazás kezeléséből, használatából és fenntartásából eredő költségeit valamennyi tagállam maga viseli anélkül, hogy további pénzügyi terheket okozna a polgárok és a vállalkozások számára.

  • [1]               HL C 299., 2012.10.4., 89. o.
  • [2]               Amint arra az elhasználódott járművekről szóló 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és módosításai hivatkoznak (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).
  • [3]  A 2013/xx/EU (a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról és a 2009/40/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (2012/0184(COD)) rendelet meghatározása szerinti muzeális jellegű járművek esetében a nyilvántartásba vételt igazoló dokumentum hiányában az illetékes hatóság figyelembe veheti a gyártás vagy az első nyilvántartásba vétel dátumára vonatkozóan rendelkezésre álló okirati bizonyítékokat.
  • [4]               Amint arra az elhasználódott járművekről szóló 2000. szeptember 18-i 2000/53/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és módosításai hivatkoznak (HL L 269., 2000.10.21., 34. o.).

INDOKOLÁS

Az előadó megfelelő kiindulási pontként üdvözli a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatot, és támogatja a járművek újbóli nyilvántartásba vételére vonatkozó uniós szintű jogi keret kialakítására irányuló erőfeszítéseket. Az előadó ugyanakkor úgy véli, hogy a rendeletjavaslat céljai és tartalma egyaránt további pontosítást igényelnek, és fontos, hogy a jogalkotók teljes körűen és körültekintően megvizsgálják a javaslat hatályát. Csak ezt követően válhat teljes mértékben megvalósíthatóvá a járművek újbóli nyilvántartásba vétele az Európai Unióban.

en a gépjárművek más tagállamba történő átvitele is ott szerepelt azon a listán, amely az egységes piac akadályaival összefüggésben a polgárok által megfogalmazott 20 legfőbb aggályt ismertette. Ezért az előadó egyik célja, hogy minimálisra csökkentse a gépjárművek más tagállamban való újbóli nyilvántartásba vételének alaki követelményeit, egyúttal pedig szorosabb együttműködést biztosítson a gépjármű-nyilvántartási hatóságok között. A javaslat fő célja annak garantálása, hogy a gépjárműveket szokásos alkalmazási helyükön vegyék nyilvántartásba. A csalás és az adókikerülés megelőzése érdekében az előadó annak elkerülését is garantálni kívánja, hogy a nemzetközi társaságok úgy vetessék nyilvántartásba járműveiket egy adott tagállamban, hogy azokat közben egy másik tagállamban használják.

A javaslat azoknak is kedvez, akik használt gépjárművet értékesítenek vagy vásárolnak egy másik országban, mivel többé nem lesznek kötelesek igazolni egy új műszaki vizsgálat elvégzését, hiszen e vizsgálatokat ezután a tagállamok kölcsönösen elismerik majd. A közlekedésbiztonság növelése érdekében az előadó különbséget kíván tenni az újbóli nyilvántartásba vétel kötelező és opcionális kizáró okai között. Amennyiben pedig egy jármű nem rendelkezik biztosítással, a forgalmi engedély jogosultja számára megtagadhatják a jármű újbóli nyilvántartásba vételét.

A polgárok gyakran komoly nehézségekkel szembesülnek, amikor ideiglenes forgalmi engedéllyel próbálják a járművet átvinni egyik tagállamból a másikba. Az ilyen típusú problémákkal is foglalkoznunk kell. Az előadó továbbá úgy véli, hogy a polgárok és a vállalkozások számára választási lehetőséget kell kínálni a nemzeti vagy uniós színű rendszámtáblák között annak érdekében, hogy a rendszámtáblák egységes megjelenéssel rendelkezhessenek, miközben a nyilvántartásba vétel nemzeti szinten marad.

Az előadó kiemelten fontosnak tekinti a technológiai fejlődést és a költséghatékonyságot. Ezért a jármű-nyilvántartási adatokkal kapcsolatos információk cseréjét elektronikus úton kell megvalósítani, mégpedig a már létező EUCARIS rendszeren (Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer) keresztül, amelyet a tagállamok többsége alkalmaz. Az EUCARIS alkalmazása nemcsak racionalizálná a nyilvántartási folyamatot, hanem egyúttal segítene a gépjárműlopások és a nyilvántartási csalások elleni küzdelemben is. Amikor a járművek újbóli nyilvántartásba vételének elektronikus megoldásait javasolja, az előadó különös figyelmet fordít az adatvédelmi kérdésekre. Ezen okból a kicserélt adatok védelmére irányuló biztonsági intézkedéseket rendszeresen értékelni és aktualizálni kell majd.

Végül, de nem utolsósorban: a rendszámtáblák visszaélésszerű használatának visszaszorítása érdekében az előadó azt javasolja, hogy a rendszámtáblát és magát a járművet is lássák el egy rádiófrekvenciás azonosító címkével (chippel).

VÉLEMÉNY a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részéről (18.12.2012)

a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság részére

a másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

A vélemény előadója: Hubert Pirker

RÖVID INDOKOLÁS

1. Bevezetés

A rendeletre irányuló javaslat a gépjárművek másik tagállamban való nyilvántartásba vétele alakiságának és feltételeinek egyszerűsítésével foglalkozik. A javaslat az újbóli nyilvántartásba vétel módozataira korlátozódik, és sem a gépjárművek legelső tagállami nyilvántartásba vételi eljárására, sem pedig a harmadik országban nyilvántartásba vett gépjárművek regisztrációjára nem alkalmazandó.

E pontosan körülhatárolt hatályon belül a Bizottság mérsékelni és egyszerűsíteni kívánja a nyilvántartásba vétel jelenlegi formai követelményeit, az alábbi fő célok elérése érdekében:

- a gépjárművek szabad mozgásának biztosítása az Európai Unión belül;

- a polgárokat, a vállalkozásokat és a nyilvántartást végző hatóságokat terhelő adminisztratív terhek csökkentése, összhangban a 2010. évi jelentés az uniós polgárságról – Az uniós polgárok jogainak érvényesítése előtt álló akadályok lebontása című dokumentummal (COM(2010)0603, 2010. október 27.);

- a közlekedés biztonságának biztosítása;

- a nyilvántartásba vételi okmányok ellopásával és az azokkal való visszaélés elleni küzdelem fenntartása a határokon átnyúló vonatkozású, járművekkel kapcsolatos bűncselekmények üldözéséről szóló, 2004. december 22-i 2004/919/EK tanácsi határozattal (HL L 389., 2004.12.30., 28. o.) összhangban.

E célból a javaslat:

- a „szokásos tartózkodási hely” fogalma – amelynek kritériumait a szöveg meghatározza – révén tisztázza, hogy az egyik tagállamból a másikba átvitt gépjárművet melyik tagállamban kell nyilvántartásba venni;

- hat hónapos harmonizált időszakot vezet be, amely után a forgalmi engedély azon jogosultjának, aki áthelyezi szokásos tartózkodási helyét egy másik tagállamba, kérelmeznie kell járművének újbóli nyilvántartásba vételét;

- biztosítja a nyilvántartást végző különböző hatóságok közötti együttműködés és adatcsere elektronikus úton való megszervezését;

- biztosítja a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerésének megszervezését;

- pontosan meghatározza, hogy a nyilvántartást végző hatóságok mely esetekben jogosultak megtagadni egy másik tagállamban nyilvántartott gépjármű nyilvántartásba vételét.

2. A javaslat közlekedési vonatkozásai

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát, amelynek célja a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése egy közlekedéssel összefüggő kérdésben. A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság már kifejtette véleményét az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról (2012/2044(INI)), rámutatva a gépkocsik külföldi regisztrációjának egyszerűsítésével kapcsolatos álláspontjára.

Ennélfogva az előadó módosításai a bizottság véleményének beépítésére, valamint az eljárás egyszerűsítésére irányulnak, egyúttal törekednek a lehető legmagasabb szintű közlekedésbiztonság garantálására, ezért az előadó hangsúlyozza annak szükségességét, hogy maradéktalanul végrehajtsák a gépkocsik más tagállamban való nyilvántartásba vételére vonatkozó uniós jogszabályok elveit.

Az előadó üdvözölte az Európai Bizottság által 2012. július 13-án előterjesztett, műszaki alkalmassági jogszabálycsomagról szóló javaslatot, és hangsúlyozza a jelen javaslattal összhangban álló megközelítés fontosságát.

Az előadó üdvözli, hogy a javaslat megfelelően figyelembe vette az adatvédelmi követelményeket, és hogy a javaslatba több konkrét adatvédelmi biztosítékot is kifejezetten belefoglaltak. Az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleménye tekintetében további pontosításokat javasol, amelyek lényegében a Bizottság javaslatának egyértelműsítésére irányulnak.

MÓDOSÍTÁSOK

A Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság felkéri a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi módosításokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az áruk szabad mozgása az Európai Unió egyik sarokköve. Az Unió polgárainak ennek ellenére – különösen gépjárműveik másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vétele esetén – terhes formalitásokkal és az ezekhez kapcsolódó további költségekkel kell szembenézniük¹. A gépkocsik határokon átnyúló hordozhatósága a gépkocsik más tagállamban történő nyilvántartásba vételére vonatkozó uniós jogszabályok elveinek maradéktalan végrehajtását jelenti, és a lopott gépjárművel hamis forgalmi engedéllyel történő újbóli nyilvántartásba vétele kockázatának minimalizálása érdekében megköveteli a harmonizált forgalmi engedélyek magas szintű biztonságosságát.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Indokolás

Ez a módosítás tükrözi a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság véleményét az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról (2012/2044(INI)), és hangsúlyozza a vonatkozó uniós jogszabályok maradéktalan végrehajtásának szükségességét.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést.

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését (melyekről a gépjárművek és pótkocsijaik időszakos műszaki vizsgálatáról szóló 2013/.../EU rendelet, az Unió területén közlekedő haszongépjárművek műszaki alkalmasságának közúti ellenőrzéséről szóló 2013/.../EU rendelet és a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 2013/.../EU irányelv rendelkezik), és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést.

Indokolás

E módosítás célja, hogy a Parlament által jelenleg vizsgált, műszaki vizsgálatra vonatkozó javaslatok között kapcsolatot teremtsen.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést.

(5) A másik tagállamban nyilvántartott gépjárművek nyilvántartásba vételét akadályozzák a tagállamok megterhelő regisztrációs formaságai, különösen az a kötelezettség, hogy ezeket a járműveket kiegészítő teszteknek kell alávetni, hogy nyilvántartásba vételüket megelőzően általános állapotukat felmérjék, vagy azonosságukat megállapítsák. Ezért a gépjárművek szabad mozgásának biztosításához, és a polgárok, vállalkozások és a nyilvántartást végző hatóságok adminisztratív terheinek mérsékléséhez ezeket a formalitásokat csökkenteni kell. Célszerű lenne a nyilvántartásba vételi eljárások egyszerűsítése különösen azon polgárok és vállalkozások számára, akik/amelyek egy másik tagállamban nyilvántartott gépjárművet vásárolnak meg. Ez az egyszerűsített eljárás magába foglalná a másik tagállamban kibocsátott okmányok és elvégzett műszaki vizsgálatok elismerését, és rendezné az illetékes hatóságok között a hiányzó adatok cseréjére vonatkozó adminisztratív együttműködést. Különös figyelmet kell fordítani a kilométer-számlálók hamisítása elleni küzdelemre, és arra, hogy milyen hatást gyakorol ez a probléma a fogyasztók határokon átnyúló kereskedelem iránti bizalmára és a közlekedés biztonságára.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) E rendelet nem gyengítheti a közlekedés biztonságához kapcsolódó fontos alapelveket és biztosítékokat. A gépjárművek és pótkocsijaik műszaki alkalmassági vizsgálatára vonatkozó harmonizált szabályok a polgárokra és az iparra nehezedő adminisztratív terhek csökkentésének alapvető elemei, amelyek egyúttal garantálják a vizsgálati módszerek és a vizsgálatok tartalmának dinamikus fejlesztését. A műszaki ellenőrzések tagállamok közötti kölcsönös elismerése valamennyi tagállam által tiszteletben tartott közös meghatározásokat és összehasonlítható vizsgálati szabványokat tesz szükségessé.

Indokolás

A másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárása során – néhány korlátozott és jól megindokolt eset kivételével – nem kellene külön műszaki vizsgálatot előírni. Ezért rendkívül fontos, hogy minden tagállam tiszteletben tartsa és végrehajtsa az európai szabványokat. Lásd még: A bizottság véleménye az európai polgároknak és vállalkozásoknak az egységes piac működésével kapcsolatos 20 legfőbb aggályáról (2012/2044(INI)).

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

6 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Jelen rendeletnek számításba kell vennie a közúti közlekedésbiztonságot veszélyeztető közlekedési jogsértésekre vonatkozó információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2011. október 25-i 2011/82/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet annak érdekében, hogy lehetővé tegye azon állam hatóságai számára, amelyben a másik tagállamban korábban már nyilvántartott járművet nyilvántartásba kell venni, hogy ellenőrizzék, a járműre esetleg vonatkozó, közúti közlekedési jogsértés miatt indított eljárások lezárultak-e.

Indokolás

Meg kell erősíteni a közlekedésbiztonság javítását és a közlekedési jogsértést elkövetők büntetlensége elleni küzdelmet szolgáló rendelkezéseket. Ezért lehetővé kell tenni a hatóságok számára annak ellenőrzését, hogy az érintett jármű nem képezi-e tárgyát közúti közlekedési jogsértés miatt indított eljárásnak.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

14 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(14a) A tagállamoknak gondoskodniuk kell arról, hogy a gépjárművek nyilvántartását végző hatóságok az e rendeletben foglaltakkal összhangban tevékenykedjenek. Következésképpen elengedhetetlen az adatok kölcsönös elismerése és elektronikus cseréje.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet hatálya az alábbi járművekre terjed ki:

(1) E rendelet hatálya az alábbi gépjárművek nyilvántartásba vételére terjed ki:

Indokolás

A rendelet céljának pontosítása.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

A hat hónapos határidő lejárta után a másik tagállamban nyilvántartott és ott található jármű tulajdonosának továbbra is lehetősége van a jármű nyilvántartásba vételét kérni a tartózkodási helye szerinti tagállamban.

Indokolás

A módosítás egyértelművé teszi a nyilvántartásba vételi szabályokat abban az esetben, ha egy állampolgárnak van járműve a tartózkodási helye szerinti tagállamban, és van egy másik járműve is, amely a másik tagállamban marad.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés – 1 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az első albekezdésben említett adatok beszerzése és feldolgozása során tiszteletben kell tartani a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában a személyek védelmével összefüggő európai és nemzeti jogszabályokat.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményét.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) ha a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat határideje lejárt.

Indokolás

Ha a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat határideje lejárt, a járművek nyilvántartásba vételét végző hatóságnak el kell végeznie a jármű vizsgálatát a közlekedésbiztonság biztosítása érdekében.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A másik tagállamban nyilvántartott jármű nyilvántartásba vétele esetén a 7. cikknek megfelelően a nyilvántartó hatóságnak haladéktalanul értesítenie kell annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol a járművet utoljára nyilvántartásba vették.

(5) Amennyiben egy másik tagállamban nyilvántartott jármű újból nyilvántartásba vételre kerül egy másik tagállamban, a nyilvántartó hatóság a 7. cikknek megfelelően haladéktalanul értesíti annak a tagállamnak a nyilvántartó hatóságát, ahol a járművet utoljára nyilvántartásba vették.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

da) a gépjármű-felelősségbiztosítás hiányában, amennyiben ez a biztosítás előfeltétele a jármű nyilvántartásba vételének;

Indokolás

A gépjármű-felelősségbiztosítás nagyban hozzájárul a közúti balesetek áldozatainak védelméhez Európában, és meg kellene tartani a járművek nyilvántartásba vételének feltételeként azokban az országokban, amelyek felvették ezt az elvet jogszabályaikba.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták vagy azok elvesztek, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa vagy a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa;

Indokolás

E módosítás célja annak tisztázása, hogy a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa jogszerűen eltérhet a jármű tulajdonosától, és ennélfogva a helyzet egyértelmű bizonyítása esetén elkerülheti a hatóságok általi elutasítást.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – d pont – iii pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

iii. a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat időpontja elmúlt.

törölve

Indokolás

Ez a módosítás a 4. cikk módosításának folyománya, amely szerint a járművek nyilvántartásba vételét végző hatóság elvégezheti a jármű vizsgálatát, ha a következő kötelező időszakos műszaki vizsgálat határideje lejárt.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 3 bekezdés – b pont – ii alpont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa;

ii. a jármű nyilvántartásba vételi okmányait ellopták vagy azok elvesztek, kivéve, ha a forgalmi engedély jogosultja nyilvánvalóan be tudja bizonyítani, hogy ő a jármű tulajdonosa vagy a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa;

Indokolás

E módosítás célja annak tisztázása, hogy a nyilvántartásba vételi okmányok jogos birtokosa jogszerűen eltérhet a jármű tulajdonosától, és ennélfogva a helyzet egyértelmű bizonyítása esetén elkerülheti a hatóságok általi elutasítást.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokról és előírásokról, beleértve az adatok formátumát, a tagállami elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférésnek és azok elektronikus konzultációjának technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

(4) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a (2) bekezdésben említett szoftveralkalmazással kapcsolatos közös eljárásokról és előírásokról, beleértve az adatok formátumát, a tagállami elektronikus nyilvántartásokhoz való hozzáférésnek és azok elektronikus konzultációjának technikai eljárásait, a hozzáférési eljárásokat és biztonsági mechanizmusokat.

 

A Bizottság emellett rendszeresen értékeli a kicserélt adatok védelmével összefüggő biztonsági intézkedéseket, figyelembe véve a technológiai fejlődést és a kockázatok alakulását. A Bizottság szükség esetén végrehajtási jogi aktusokat fogad el a biztonsági intézkedések naprakésszé tétele céljából.

 

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményét.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) járműveket forgalmaz vagy javítási, karbantartási és vizsgálati szolgáltatásokat nyújt;

b) járműveket gyárt, forgalmaz vagy javítási, karbantartási és vizsgálati szolgáltatásokat nyújt;

Indokolás

Fontos, hogy a gyártási tevékenység is szerepeljen ebben a bekezdésben, mert a többi említett tevékenységhez hasonlóan ez is igényli a szakmai nyilvántartásba vételt.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) jó hírnévvel és megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik.

c) megfelelő szakmai kompetenciával rendelkezik.

Indokolás

A jó hírnév szubjektív értékelési kritérium, amelynek nincs helye a rendeletben.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 4 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(4a) A szakmai forgalmi engedélyek érvényességének időtartama nem haladhatja meg a 3 hónapot. Az engedélyek érvényessége megszűnik, amint az e cikk (1) bekezdésében felsorolt kritériumok egyike nem teljesül.

Indokolás

A szakmai forgalmi engedélyek érvényessége túlságosan lényeges elemnek tekintendő ahhoz, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktussal lehessen megállapítani.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A Bizottság végrehajtási jogi aktusokat fogad el a szakmai forgalmi engedély formátumának és mintájának meghatározására.

törölve

Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálati eljárással összhangban kell elfogadni.

 

Indokolás

A szakmai forgalmi engedély formátumát és mintáját az 1999/37/EK irányelv határozza meg. E szemponttal tehát az említett irányelv (jelenleg a Parlament és a Tanács előtt fekvő) felülvizsgálatának keretében kell foglalkozni, nem pedig a jelen rendelet keretében.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) E cikk rendelkezései nincsenek hatással az ideiglenes és szakmai nyilvántartásba vételre vonatkozó hatályos nemzeti szabályokra.

Indokolás

E rendelet hatálya a definíció szerint a gépjárművek másik tagállamban történő újbóli nyilvántartásba vétele. E módosítás célja annak tisztázása, hogy e rendelet nem érinti az ideiglenes és szakmai nyilvántartásba vételre vonatkozó rendelkezéseket.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) A gépjárművek nyilvántartását végző hatóságok a nyilvánosság számára könnyen hozzáférhetővé teszik a gépjárművek nyilvántartásba vételével összefüggő adatok feldolgozására irányadó szabályokat, beleértve az adatok tárolásának időkorlátaira vonatkozó tájékoztatást, valamint a 95/46/EK irányelv 10. és 11. cikkében előírt tájékoztatást is.

Indokolás

E módosítás célja, hogy tükrözze az európai adatvédelmi biztos 2012. július 9-i véleményét.

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A Bizottság 10. cikkben említett feljogosítása e rendelet hatályba lépésétől kezdve meghatározatlan időre szól.

(2) A Bizottság 10. cikkben említett feljogosítása az e rendelet hatályba lépésétől számított ötéves időszakra szól. A Bizottság legkésőbb kilenc hónappal az ötéves időtartam vége előtt jelentést készít a felhatalmazásról. Amennyiben e jelentés elkészült, és az Európai Parlament vagy a Tanács nem ellenzi a meghosszabbítást legkésőbb három hónappal az egyes időtartamok vége előtt, akkor a felhatalmazás hallgatólagosan meghosszabbodik a korábbival megegyező időtartamra.

Indokolás

E módosítás tükrözi a Parlament általában képviselt azon álláspontját, hogy a felhatalmazást nem indokolt meghatározatlan időre megadni, és hogy a felhatalmazás meghosszabbításának megvitatását megelőzően a Bizottságnak be kell számolnia arról, hogyan élt hatásköreivel.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

13. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a rendelet hatályba lépését követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

A Bizottság legkésőbb [két évvel a rendelet hatályba lépését követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

Indokolás

Azon időszak lerövidítése, amely után a Bizottságnak jelentést kell benyújtania a Parlamentnek és a Tanácsnak, javítja a jogalkotói ellenőrzést.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a rendelet hatályba lépését követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

A Bizottság legkésőbb [négy évvel a rendelet hatályba lépését követően] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak e rendelet értékeléséről. E jelentés tájékoztat a rendelet nemzeti végrehajtásáról a különböző tagállamokban. A Bizottság szükség esetén megfelelő javaslatokat nyújt be e rendelet módosítására és más uniós jogi aktusokkal történő összehangolására, különös tekintettel azokra a lehetőségekre, amelyekkel a polgárok és vállalkozásokat terhelő adminisztráció tovább egyszerűsíthető.

ELJÁRÁS

Cím

A másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítése

Hivatkozások

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

18.4.2012

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Hubert Pirker

29.5.2012

Vizsgálat a bizottságban

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Az elfogadás dátuma

18.12.2012

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Amelia Andersdotter

ELJÁRÁS

Cím

A másik tagállamban nyilvántartásba vett gépjárművek belső piacon belüli átvitelének egyszerűsítése

Hivatkozások

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

4.4.2012

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Az elfogadás dátuma

9.7.2013

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

34

0

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Benyújtás dátuma

22.7.2013