Ziņojums - A7-0278/2013Ziņojums
A7-0278/2013

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteja
Referents: Toine Manders


Procedūra : 2012/0082(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0278/2013
Iesniegtie teksti :
A7-0278/2013
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2012)0164),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7‑0092/2012),

–   ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2012. gada 12. jūlija atzinumu[1],

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–   ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

–   ņemot vērā Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas ziņojumu un Transporta un tūrisma komitejas atzinumu (A7-0278/2013),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums

3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(3) Padomes Direktīva 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem saskaņo reģistrācijas apliecības formu un saturu, lai atvieglotu tās izpratni un tādējādi uzlabotu dalībvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu brīvu kustību pa ceļiem citu dalībvalstu teritorijā. Saskaņā ar minēto direktīvu, reģistrācijas apliecība, ko izsniegusi kāda dalībvalsts, būtu jāatzīst pārējās dalībvalstīs, lai transportlīdzekli identificētu starptautiskajā satiksmē vai pārreģistrētu citā dalībvalstī. Tomēr Direktīvā 1999/37/EK nav noteikts, kuras dalībvalsts kompetencē ir reģistrācija un kādas piemērojamās formalitātes un procedūras. Tātad, lai novērstu šķēršļus mehānisko transportlīdzekļu brīvai apritei iekšējā tirgū, nepieciešams ieviest atsevišķus saskaņotus noteikumus, kas nosaka, kurā dalībvalstī transportlīdzekļi ir jāreģistrē, kā arī vienkāršotas procedūras citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekļu pārreģistrācijai.

(3) Padomes Direktīva 1999/37/EK (1999. gada 29. aprīlis) par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem saskaņo reģistrācijas apliecības formu un saturu, lai atvieglotu tās izpratni un tādējādi uzlabotu dalībvalstīs reģistrētu transportlīdzekļu brīvu kustību pa ceļiem citu dalībvalstu teritorijā. Saskaņā ar minēto direktīvu, reģistrācijas apliecība, ko izsniegusi kāda dalībvalsts, būtu jāatzīst pārējās dalībvalstīs, lai transportlīdzekli identificētu starptautiskajā satiksmē vai pārreģistrētu citā dalībvalstī. Tomēr Direktīvā 1999/37/EK nav noteikts, kuras dalībvalsts kompetencē ir reģistrācija un kādas piemērojamās formalitātes un procedūras. Tātad, lai novērstu šķēršļus mehānisko transportlīdzekļu brīvai apritei iekšējā tirgū, nepieciešams ieviest atsevišķus saskaņotus noteikumus, kas nosaka, kurā dalībvalstī transportlīdzekļi ir jāreģistrē, kā arī ātrākas un vienkāršotas procedūras citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekļu pārreģistrācijai.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai novērtētu to vispārējo stāvokli pirms reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti un samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu organizēta administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar trūkstošajiem datiem.

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai novērtētu to vispārējo stāvokli pirms reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti un samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz iedzīvotājiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt vienkāršotu un patērētājam draudzīgu reģistrācijas procedūru, kura atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus un veiktas tehniskās apskates, kā to paredz Savienības tiesību akti, un kurā tiktu organizēta administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar trūkstošajiem datiem.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Šai regulai būtu jāveicina preču brīva aprite Savienībā, kā jāstiprina svarīgākie principi un aizsardzības pasākumi saistībā ar ceļu satiksmes drošību. Saskaņoti noteikumi Savienības tiesību aktos par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm ir būtiski svarīgi, lai samazinātu administratīvo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem, vienlaikus nodrošinot šo apskašu metožu un satura dinamisku attīstību. Dalībvalstīm būtu savstarpēji jāatzīst citās valstīs veiktas tehniskās apskates un tehniskās apskates apliecības. Dažādās dalībvalstīs veikto tehnisko apskašu savstarpējai atzīšanai ir vajadzīgas vienotas definīcijas un salīdzināmi apskašu standarti, kurus ievēro visās dalībvalstīs.

Pamatojums

Lai regula darbotos praksē, šajā grozījumā uzsvērta nepieciešamība pilnībā īstenot gan piemērojamos Savienības tiesību aktus, gan dalībvalstu sadarbību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums

5.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5b) Lai gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem (jo īpaši tiem, kuri iegādājas citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli) atvieglotu reģistrācijas apliecības atzīšanas procesu, tās forma visās dalībvalstīs būtu jāsaskaņo atbilstoši Padomes Direktīvai 1999/37/EK. Tādējādi arī tiktu mazināta iespēja pārreģistrēt zagtus transportlīdzekļus ar viltotām reģistrācijas apliecībām.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums

5.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5c) Iedzīvotāji un uzņēmumi, jo īpaši transportlīdzekļu nomas un līzinga uzņēmumi, saskaras ar šķēršļiem pārvietojot savus transportlīdzekļus no vienas dalībvalsts uz citu, tostarp saistībā ar to pārreģistrāciju citā dalībvalstī. Šie šķēršļi var būt laikietilpīgas administratīvās formalitātes vai pat vandālisma risks. Visus šos šķēršļus varētu novērst, ja tiem iedzīvotājiem un uzņēmumiem, kuri to vēlas, būtu iespēja aprīkot savus transportlīdzekļus ar vienota izskata numura zīmi. Šāda iespēja būtu īpaši noderīga iedzīvotājiem, kuri bieži pārvietojas no vienas dalībvalsts uz citu personisku vai profesionālu iemeslu dēļ, nomas, līzinga un transporta uzņēmumiem, kā arī citiem uzņēmumiem, piemēram, transportlīdzekļu tirgotājiem. Iedzīvotājiem un uzņēmumiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties starp numura zīmi, pārvietošanas pagaidu reģistrācijas numura zīmi vai profesionāļiem paredzētu numura zīmi, turklāt vai nu krāsās, ko nosaka valsts tiesību akti vai arī Savienības krāsās, lai citā dalībvalstī iegādātus transportlīdzekļus varētu pārreģistrēt vai attiecīgā gadījumā veikt to pagaidu reģistrāciju pārvietošanas nolūkā. Tāpēc ir nepieciešams piedāvāt iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespēju numura zīmes izvēlēties vai nu krāsās, ko nosaka valsts tiesību aktos, vai arī Savienības krāsās, lai tādējādi novērstu šķēršļus brīvai transportlīdzekļu apritei iekšējā tirgū.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Tā kā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas trūkums tiek uzskatīts par iemeslu, lai noraidītu reģistrāciju saskaņā ar šo regulu, dalībvalstīm jāveic Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/103/EK1 prasītie attiecīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka transportlīdzekļu izmantošanas civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta.

 

_____________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 16. septembra Direktīva par civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saistībā ar mehānisko transportlīdzekļu izmantošanu un kontroli saistībā ar pienākumu apdrošināt šādu atbildību (OV L 263, 7.10.2009., 11. lpp.).

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums

6.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6b) Šajā regulā būtu jāņem vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/82/ES1 noteikumi, lai dalībvalstu iestādes, kurās iesniegts pieteikums reģistrēt citā valstī reģistrētu transportlīdzekli, varētu pārbaudīt, vai šis transportlīdzeklis nav saistīts ar vēl nepabeigtām ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu procedūrām.

 

______________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīva 2011/82/ES, ar ko veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem (OV L 288, 5.11.2011., 1. lpp.).

Pamatojums

Ir jānostiprina ierosinātie noteikumi, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un novērstu nesodāmību par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Tāpēc būtu jānodrošina iespēja iestādēm pirms transporta līdzekļa reģistrēšanas pārbaudīt, vai attiecīgais transporta līdzeklis nav saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu procedūrām.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums

6.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6c) Atsevišķiem transportlīdzekļiem ar noteiktu vēsturisku vērtību visi oriģinālie dokumenti nav pieejami, jo attiecīgie transportlīdzekļi vai nu ir bijuši nolietoti un pēc tam atjaunoti, vai arī tie ir ražoti līdz dalībvalstu reģistrācijas sistēmu izveidošanas brīdim, vai arī tādēļ, ka tie sākotnēji bija paredzēti kā sacīkšu vai militārie transportlīdzekļi. Tāpēc būtu lietderīgi nodrošināt, ka šos transportlīdzekļus var likumīgi pārvietot no vienas dalībvalsts uz citu un pārreģistrēt, norādot vienīgi pieejamos dokumentētos pierādījumus par to ražošanas vai pirmās reģistrēšanas datumu, ja šādi transportlīdzekļi ir 30 gadus veci vai vecāki.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums

7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(7) Šai regulai vajadzētu censties samazināt administratīvo slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm, jo īpaši izmantojot transportlīdzekļu reģistrācijas datu elektronisko apmaiņu. Tādēļ, lai administratīvi vienkāršotu reģistrācijas formalitātes, nepieciešams, lai dalībvalstis viena otrai piešķir tiesības piekļūt to transportlīdzekļu reģistrācijas datiem nolūkā uzlabot informācijas apmaiņu un paātrināt reģistrācijas procedūras.

(7) Šai regulai vajadzētu censties samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm, jo īpaši izmantojot transportlīdzekļu reģistrācijas datu savstarpējo atzīšanu un elektronisko apmaiņu. Tādēļ ir nepieciešams, lai būtu pilnībā ieviesta un darbotos Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēma (EUCARIS), un to varētu izmantot šīs regulas mērķiem. Turklāt lai administratīvi vienkāršotu reģistrācijas formalitātes, ir arī nepieciešams, lai dalībvalstis viena otrai piešķir tiesības piekļūt to transportlīdzekļu reģistrācijas datiem nolūkā uzlabot informācijas apmaiņu un paātrināt reģistrācijas procedūras.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums

7.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(7a) Sakarā ar pakāpenisku iekšējā tirgus integrāciju arvien pieaug pārrobežu tirdzniecība ar transportlīdzekļiem, tostarp lietotiem transportlīdzekļiem, taču ir iespējas to palielināt vēl vairāk. Lai šīs iespējas izmantotu, transportlīdzekļu brīva aprite un tirdzniecība ar tiem būtu jāpapildina ar pasākumiem, kas novērš transportlīdzekļu un numura zīmju krāpniecisku izmantošanu un atklāj krāpniecisku numura zīmju apmaiņu starp transportlīdzekļiem. Jaunās tehnoloģijas arī varētu palīdzēt uzlabot tiesībaizsardzību un novērst krāpšanu transportlīdzekļu pārrobežu apritē un pārreģistrēšanā. Tādēļ ir lietderīgi ieviest aizsardzības pasākumus pret numura zīmju krāpniecisku izmantošanu, pārreģistrācijas brīdī aprīkojot transportlīdzekļus un numura zīmes ar radiofrekvenciālās identifikācijas marķējumu (RFID), lai novērstu šķēršļus transportlīdzekļu brīvai apritei iekšējā tirgū.

Pamatojums

Jaunas inovatīvas tehnoloģijas, piemēram, viedkameras uz ceļiem un radiofrekvenciālās identifikācijas marķējums, ir efektīvs instruments, lai cīnītos pret krāpšanu ar numura zīmēm un transportlīdzekļiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums

13. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(13) Lai panāktu, ka dalībvalstis apmainās ar informāciju, izmantojot sadarbspējīgus tehniskos līdzekļus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas I un II pielikuma grozīšanu, lai pielāgotos tehnikas attīstībai, jo īpaši, lai ņemtu vērā Direktīvas 1999/37/EK attiecīgos grozījumus vai grozījumus citos Savienības tiesību aktos, kas nepastarpināti ir svarīgi šīs regulas I un II pielikuma atjaunināšanai, attiecībā uz nosacījumiem, kas būtu jāievēro tiem uzņēmumiem, kuri izmanto profesionālās transportlīdzekļu reģistrācijas apliecības, lai izpildītu prasības attiecībā uz labu reputāciju un nepieciešamo profesionālo kompetenci, un attiecībā uz šo profesionālo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību derīguma termiņu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

(13) Lai panāktu, ka dalībvalstis apmainās ar informāciju, izmantojot sadarbspējīgus tehniskos līdzekļus, Komisijai būtu jādeleģē pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz šīs regulas I un II pielikuma grozīšanu, lai pielāgotos tehnikas attīstībai, jo īpaši, lai ņemtu vērā Direktīvas 1999/37/EK attiecīgos grozījumus vai grozījumus citos Savienības tiesību aktos, kas nepastarpināti ir svarīgi šīs regulas I un II pielikuma atjaunināšanai, attiecībā uz šo profesionālo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību derīguma termiņu un attiecībā uz radiofrekvenciālās identifikācijas marķējuma (RFID) lietošanu, lai nodrošinātos pret numura zīmju krāpniecisku izmantošanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums

14. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(14) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai noteiktu kopējās procedūras un specifikācijas lietojumprogrammai, kas vajadzīga transportlīdzekļu reģistrācijas datu elektroniskai apmaiņai, tostarp datu, ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu elektronisko reģistru elektroniskas aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus, un lai noteiktu profesionālās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības formātu un paraugu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu,

(14) Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai, lai noteiktu kopējās procedūras un specifikācijas lietojumprogrammai, proti, EUCARIS, kas vajadzīga transportlīdzekļu reģistrācijas datu elektroniskai apmaiņai, tostarp datu, ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu elektronisko reģistru elektroniskas aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus, un lai noteiktu profesionālās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības formātu un paraugu. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu,

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo regulu piemēro šādiem transportlīdzekļiem:

1. Šo regulu piemēro šādu transportlīdzekļu reģistrācijai:

Pamatojums

Regulas mērķa precizēšana.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Šī regula neskar dalībvalstu suverēnās finansiālās tiesības iekasēt maksu un noteikt attiecīgos piemērojamos nodokļus attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem piemēro šo regulu.

Pamatojums

Vēlams šo tekstu iekļaut 1. pantā, lai nodrošinātu, ka šīs regulas ieviešana neskars finansiālās tiesības. Tā kā ierosinātā regulas priekšlikuma mērķis ir vienkāršot tādu transportlīdzekļu reģistrēšanas formalitātes un nosacījumus, kas ir jau reģistrēti citās dalībvalstīs, tā nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt tiesības piemērot nodokļus transportlīdzekļiem, kuri nonāk konkrētā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums

1. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Šī regula neskar dalībvalstu tiesības veikt nepieciešamos juridiskos pasākumus, lai novērstu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas attiecībā uz transportlīdzekļiem, kuriem piemēro šo regulu.

Pamatojums

Būtu vēlams 1. pantā iekļaut atsauci uz dalībvalstu tiesībām veikt nepieciešamos pasākumus gadījumā, ja notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, lai novērstu situāciju, ka ierosinātā regula var netīši veicināt praksi, kuras dēļ notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums

2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. „reģistrācijas apliecības turētājs”: ir persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis ir reģistrēts dalībvalstī;

3. „reģistrācijas apliecības turētājs” ir fiziska vai juridiska persona, uz kuras vārda transportlīdzeklis ir reģistrēts dalībvalstī;

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums

2. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a „transportlīdzekļa turētājs” ir fiziska vai juridiska persona, kas nav reģistrācijas apliecības turētājs, un kas ir ieguvusi tiesības izmantot transportlīdzekli uz noteiktu laiku, vienojoties ar transportlīdzekļa īpašnieku;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums

2. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b „reģistrācijas apliecība” ir dokuments, kas apliecina, ka transportlīdzeklis ir reģistrēts kādā dalībvalstī;

Pamatojums

Definīcija no Padomes 1999. gada 29. aprīļa Direktīvas 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem.

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums

2. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a „valsts kontaktpunkts” ir katras dalībvalsts norīkota iestāde, kas ir atbildīga par transportlīdzekļu oficiālo reģistru šīs dalībvalsts teritorijā un par transportlīdzekļu reģistrācijas informācijas apmaiņu.

Pamatojums

Dalībvalstī var būt viena vai vairākas reģistrēšanas iestādes. Lai vienkāršotu pārrobežu pārreģistrāciju, tiek ieviests valsts kontaktpunkts un noteikta tā definīcija. Tam vajadzētu būt vienīgajam kontaktpunktam informācijas apmaiņai par transportlīdzekļu reģistrāciju.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums

3. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Atkāpjoties no 1. punkta, dalībvalsts var pieprasīt reģistrēt tās teritorijā citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, ja transportlīdzekļa turētāja pastāvīgā dzīvesvieta ir šajā dalībvalstī un viņš pastāvīgi izmanto transportlīdzekli šajā dalībvalstī, kurā ir viņa pastāvīgā dzīvesvieta, proti, vismaz 185 dienas katru kalendāro gadu.

Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 1. daļa – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) uzņēmējsabiedrībai vai citai struktūrai, kam ir vai nav juridiskas personas statuss, — dalībvalsts, kurā atrodas galvenā pārvalde;

(a) uzņēmējsabiedrībai vai citai struktūrai, kam ir vai nav juridiskas personas statuss, — dalībvalsts, kurā reģistrēta centrālā administrācija;

Pamatojums

Reģistrācijas vieta ir objektīvs un pārbaudāms kritērijs, kas ir precīzāks, nekā šajā regulā minētā atrašanās vieta.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) uzņēmējsabiedrības vai citas struktūras filiālei, pārstāvniecībai vai citam uzņēmumam — dalībvalsts, kurā atrodas filiāle, pārstāvniecība vai cits uzņēmums;

(b) uzņēmējsabiedrības vai citas struktūras filiālei, pārstāvniecībai vai citam uzņēmumam — dalībvalsts, kurā ir reģistrēta filiāle, pārstāvniecība vai cits uzņēmums;

Pamatojums

Reģistrācijas vieta ir objektīvs un pārbaudāms kritērijs, kas ir precīzāks, nekā šajā regulā minētā atrašanās vieta.

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 1. daļa – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) vieta, kur persona parasti dzīvo, t.i., vismaz 185 dienas katru kalendāro gadu, personīgu un profesionālu saistību dēļ vai, ja personai nav profesionālu saistību, privātu saistību dēļ, kas nosaka ciešu saikni ar vietu, kurā tā dzīvo;

(i) vieta, kur persona ir reģistrēta vai var citādi pierādīt uzturēšanos, un kur tā parasti dzīvo, t. i., vismaz 185 dienas katru kalendāro gadu, personīgu un profesionālu saistību dēļ vai, ja personai nav profesionālu saistību, privātu saistību dēļ, kas nosaka ciešu saikni ar vietu, kurā tā dzīvo;

Pamatojums

Iedzīvotājiem, uzņēmumiem un citām juridiskām personām vajadzētu atļaut pārvietot transportlīdzekli uz citu dalībvalsti tikai tad, ja tie tiek reģistrēti vai var pierādīt uzturēšanos šajā jaunajā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums

3. pants – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Punkta ii) apakšpunktā minēto nosacījumu neievēro, ja persona dalībvalstī atrodas, lai noteiktu laiku veiktu kādu uzdevumu. Mācības universitātē vai skolā neuzskata par pastāvīgās dzīvesvietas maiņu.

Punkta ii) apakšpunktā minēto nosacījumu neievēro, ja persona dalībvalstī atrodas, lai veiktu kādu uzdevumu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz 185 dienas. Mācības universitātē vai skolā neuzskata par pastāvīgās dzīvesvietas maiņu.

Pamatojums

Uzdevuma veikšanas laiku šajā regulā vajadzētu noteikt precīzi.

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, viņš sešu mēnešu laikā pēc ierašanās attiecīgajā dalībvalstī lūdz reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekli.

1. Ja reģistrācijas apliecības turētājs pārceļ savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, viņš trīs mēnešu laikā pēc ierašanās pastāvīgajā dzīvesvietā, kā noteikts 3. pantā, lūdz reģistrēt citā dalībvalstī reģistrēto transportlīdzekli.

 

Ja transportlīdzeklim, kurš ir reģistrēts kādā dalībvalstī, mainās īpašnieks un transportlīdzeklis tiek pārvietots uz citu dalībvalsti, kas ir tā jaunā īpašnieka parastā dzīvesvieta, jaunais īpašnieks iesniedz pieteikumu reģistrēt transportlīdzekli 30 dienu laikā pēc tā pārvietošanas.

Pirmajā daļā minētajā laikposmā transportlīdzekļa izmantošana netiek ierobežota.

Pirmajā un otrajā daļā minētajos laikposmos transportlīdzekļa izmantošana netiek ierobežota.

Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums

4. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Dalībvalstis paredz iedarbīgas, samērīgas un preventīvas sankcijas gadījumā, ja reģistrācijas apliecības turētājs savu transportlīdzekli nepārreģistrē 1. pantā minētajos termiņos. Šādas sankcijas var paredzēt ierobežot transportlīdzekļa izmantošanu līdz tā sekmīgai pārreģistrēšanai.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirmajā daļā minēto datu vienību vākšanas un apstrādes procesā ievēro Savienības un valstu tiesību aktus par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija atzinumu.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums

4. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Dalībvalstis var identificēt transportlīdzekli pirms tā pārreģistrācijas, salīdzinot transportlīdzekļa identifikācijas numuru ar informāciju reģistrācijas apliecībā un oficiālajā transportlīdzekļu reģistrā dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Pirms reģistrēt citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes tā fiziskas pārbaudes var veikt tikai vienā no šādiem gadījumiem:

4. Pirms reģistrēt citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes tā tehniskas pārbaudes var veikt vienā no šādiem gadījumiem:

Grozījums Nr. 30

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(d) ja ir nepieciešama tehniskā apskate transportlīdzekļa īpašnieku maiņas gadījumā vai smagi bojātiem transportlīdzekļiem.

(d) ja transportlīdzeklis ir smagi bojāts.

Grozījums Nr. 31

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) ja transportlīdzeklim nav derīgas tehniskās apskates pases.

Pamatojums

Ja ir beidzies transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš, transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei ir jāveic attiecīgā transportlīdzekļa pārbaude, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr. 32

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Lai izpildītu pirmās daļas c) apakšpunkta prasības, dalībvalstis nodrošina, ka tiešsaistē ir publicētas sīki izstrādātas valstu procedūras, ko tās izmanto, lai veiktu transportlīdzekļu valsts mēroga un individuālu apstiprināšanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK1.

 

__________________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2007. gada 5. septembra Direktīva 2007/46/EK, ar ko izveido sistēmu mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju, kā arī tādiem transportlīdzekļiem paredzētu sistēmu, sastāvdaļu un atsevišķu tehnisku vienību apstiprināšanai (Pamatdirektīva) (OV L 263, 9.10.2007., 1. lpp.).

Grozījums Nr. 33

Regulas priekšlikums

4. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Lai veiktu pārreģistrāciju, dalībvalstis savstarpēji atzīst tehniskās apskates apliecības, ko izsniegušas citas dalībvalstis, ja to derīguma termiņš tiek atzīts pārreģistrācijas laikā atbilstoši Regulai (ES) xx/20131.

 

___________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) xx/2013 par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (2012/0184(COD)).

Grozījums Nr. 34

Regulas priekšlikums

4. pants – 5 punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kad citā dalībvalstī reģistrēts transportlīdzeklis ir reģistrēts, attiecīgā transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde saskaņā ar 7. pantu nekavējoties paziņo par to transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei tajā dalībvalstī, kas bija transportlīdzekļa pēdējās reģistrācijas valsts.

5. Kad kādā dalībvalstī reģistrēts transportlīdzeklis ir pārreģistrēts citā dalībvalstī, attiecīgā transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde saskaņā ar 7. pantu nekavējoties paziņo par to transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei tajā dalībvalstī, kas bija transportlīdzekļa pēdējās reģistrācijas valsts.

Grozījums Nr. 35

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.a Ja dalībvalsts saņem ziņojumu saskaņā ar 5. punktu, tā bez nepamatotas kavēšanās atceļ transportlīdzekļa reģistrāciju savā teritorijā saskaņā ar Direktīvu 2013/xx/ES1 un attiecīgajām valsts atcelšanas procedūrām, ko piemēro transportlīdzekļu reģistriem.

 

__________________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/xx/ES, ar ko groza Padomes Direktīvu 1999/37/EK par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem (2012/0185(COD)).

Pamatojums

Regulā precīzi jānosaka, ka dalībvalstīm ir jāinformē pārējās dalībvalstis transportlīdzekļa pārreģistrēšanas gadījumā, lai nodrošinātu, ka transportlīdzeklis ne brīdi nav reģistrēts vienlaikus dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 36

Regulas priekšlikums

4. pants – 5.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

5.b Līdz ...* dalībvalstis nodrošina iespēju veikt transportlīdzekļu elektronisku tiešsaistes pārreģistrāciju, izmantojot drošu tiešsaistes datubāzi. Pārreģistrācijas pieprasījumu iesniedz tieši tās dalībvalsts valsts datubāzē, kurā transportlīdzekli pārreģistrē.

 

* OV: lūdzu, ievietojiet datumu — trīs gadi pēc šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

Pamatojums

Droša datubāze un modernu tehnoloģiju izmantošana ļaus reģistrēt transportlīdzekli elektroniski, jo visiem nepieciešamiem dokumentiem un informācijai var izsekot savstarpēji savienotās datubāzēs (EUCARIS). Elektroniska reģistrācija Eiropas iedzīvotājiem ļaus ietaupīt laiku un izmaksas un to aizsargās ar elektroniskiem kontroles mehānismiem.

Grozījums Nr. 37

Regulas priekšlikums

5. pants – -1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

-1.a Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes atsakās reģistrēt citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, ja:

 

(a) transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti ir pazaudēti vai nozagti, izņemot gadījumus, ja fiziska vai juridiska persona, kas vēlas reģistrēt transportlīdzekli, var nepārprotami pierādīt, ka ir transportlīdzekļa īpašniece vai reģistrācijas apliecības turētāja;

 

(b) nav veiksmīgi izturētas 4. panta 4. punktā minētās tehniskās pārbaudes;

 

(c) reģistrācijas apliecības turētājs nevar pierādīt savu identitāti;

 

(d) reģistrācijas apliecības turētāja pastāvīgā dzīvesvieta, kā minēts 3. panta 2. punktā, nav tajā dalībvalstī, kurā viņš vēlas reģistrēt transportlīdzekli.

Pamatojums

Daži aspekti reģistrācijai ir ļoti svarīgi, tāpēc iedzīvotājiem vajadzētu būt skaidram, ka transportlīdzekli nevar reģistrēt, ja nav transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentu, ja tehniskās pārbaudes nav veiksmīgi izturētas, ja transportlīdzekļa turētājs nevar iesniegt pierādījumus par dzīvesvietu vai ja reģistrācijas apliecības turētāja uzņēmums nav reģistrēts tajā dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis būs jāreģistrē.

Grozījums Nr. 38

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) attiecīgā gadījumā — ja nav nomaksāti nodokļi vai nodevas, ko minētā dalībvalsts noteikusi par 4. pantā minēto reģistrāciju;

(b) attiecīgā gadījumā — ja nav nomaksāti nodokļi vai nodevas, ko transportlīdzekļa reģistrācijas iestāžu dalībvalsts noteikusi par 4. pantā minēto reģistrāciju;

Grozījums Nr. 39

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) attiecīgā gadījumā — ja nav samaksāti piemērojamie nodokļi;

Grozījums Nr. 40

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) ja 4. panta 4. punktā minētās fiziskās pārbaudes nav veiksmīgi izturētas;

svītrots

Pamatojums

Sekmīgi veikta tehniskā pārbaude būtu obligāts priekšnoteikums reģistrācijai, tāpēc tā iekļauta punktā šā panta -1.a punktā.

Grozījums Nr. 41

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – i punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(i) transportlīdzeklis ir smagi bojāts, nozagts vai likvidēts;

(i) transportlīdzeklis ir smagi bojāts, nozagts, iznīcināts vai iegūts krāpnieciskā veidā;

Pamatojums

Pievienota frāze „krāpnieciskā veidā”, lai paplašinātu definīciju un nodrošinātu, ka pārreģistrāciju var atteikt transportlīdzeklim, kas ir iegūts šādā veidā.

Grozījums Nr. 42

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti ir zagti, ja vien reģistrācijas apliecības turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas īpašumtiesības uz transportlīdzekli;

svītrots

Pamatojums

Šāds gadījums jau paredzēts šā panta -1.a punktā.

Grozījums Nr. 43

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(iii) ir beidzies obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu 4. pantā, saskaņā ar kuru transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei vajadzētu būt iespējai veikt transportlīdzekļa tehnisko pārbaudi, ja ir beidzies transportlīdzekļa obligātās tehniskās apskates pases derīguma termiņš.

Grozījums Nr. 44

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) ja transportlīdzeklim kādā dalībvalstī tiek liegta iebraukšana vides aizsardzības zonā, vai ja transportlīdzeklis neatbilst vides aizsardzības standartiem, kas paredzēti piemērojamos Savienības un valstu tiesību aktos, ja vien transportlīdzeklis nav kvalificējams kā vēsturisks spēkrats Regulas (ES) Nr. xx/20131 izpratnē.

 

__________________

 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes regula par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (2012/0184(COD)).

Pamatojums

Dalībvalstīm būtu jāļauj atteikt pārreģistrāciju transportlīdzekļiem, kas būtiski kaitē veselībai un videi.

Grozījums Nr. 45

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – db apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(db) ja transportlīdzekļu izmantošanas civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta un ja šāda apdrošināšana ir priekšnoteikums transportlīdzekļa reģistrācijai.

Pamatojums

Mehānisko transportlīdzekļu civiltiesiskās atbildības apdrošināšana dod lielu ieguldījumu ceļu satiksmes negadījumos cietušo aizsardzībā un tāpēc tā jāizmanto kā priekšnoteikums reģistrācijai.

Grozījums Nr. 46

Regulas priekšlikums

5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde, pienācīgi pamato. Iesaistītā persona viena mēneša laikā no negatīva lēmuma saņemšanas brīža var lūgt kompetento transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādi pārskatīt savu lēmumu. Minētajā lūgumā norāda šādas pārskatīšanas pamatojumu. Viena mēneša laikā no minētā lūguma saņemšanas brīža kompetentā transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde apstiprina vai atceļ savu lēmumu.

2. Katru lēmumu par atteikumu reģistrēt citā dalībvalstī reģistrētu transportlīdzekli, ko pieņem transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde, pienācīgi pamato un tajā iekļauj informāciju par pārsūdzības procedūru un termiņiem. Iesaistītā persona sešu nedēļu laikā no negatīva lēmuma saņemšanas brīža var lūgt kompetento iestādi pārskatīt lēmumu. Minētajā lūgumā norāda šādas pārskatīšanas pamatojumu. Sešu nedēļu laikā no minētā lūguma saņemšanas brīža kompetentā transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde apstiprina vai atceļ savu lēmumu. Pārskatīšanas laikā transportlīdzekli neizmanto braukšanai pa sabiedriskās lietošanas ceļiem.

 

Pēc reģistrācijas atteikuma dalībvalsts, kas ir atteikusi reģistrāciju, saskaņā ar 7. pantu nosūta informāciju par atteikumu dalībvalstij, kurā transportlīdzeklis bijis iepriekš reģistrēts.

Pamatojums

Lai stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm, tām būtu jāinformē citai citu, ja pārreģistrācija ir atteikta.

Grozījums Nr. 47

Regulas priekšlikums

6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Ikviena persona, kas nopirkusi transportlīdzekli citā dalībvalstī, kurā minētajam transportlīdzeklim nav reģistrācijas apliecības, var lūgt transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei izsniegt transportlīdzekļa pagaidu reģistrācijas apliecību, ņemot vērā transportlīdzekļa pārvietošanu uz citu dalībvalsti. Pagaidu reģistrācijas apliecība ir derīga 30 dienas.

1. Ikviena persona, kas ieguvusi transportlīdzekli citā dalībvalstī, nevis dalībvalstī, kurā ir tās pastāvīgā dzīvesvieta, un ja minētajam transportlīdzeklim nav reģistrācijas apliecības, var lūgt izsniegt šim transportlīdzeklim pagaidu reģistrācijas apliecību, lai to varētu pārvietot uz pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalsti.

 

Pirmo daļu piemēro pirktiem, mantotiem, laimētiem vai dāvinātiem transportlīdzekļiem, ja vien to ieguvējs var pierādīt savas likumīgās transportlīdzekļa lietošanas vai valdījuma tiesības.

 

Lūgumu izsniegt pagaidu reģistrācijas apliecību var iesniegt:

 

(a) transportlīdzekļa reģistrēšanas iestādei dalībvalstī, kur transportlīdzeklis iegūts, vai

 

(b) transportlīdzekļa reģistrēšanas iestādei pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī.

 

Pagaidu reģistrācijas apliecība ir derīga 30 dienas.

Grozījums Nr. 48

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Persona, kas ir ieguvusi transportlīdzekli, to reģistrē pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī laikā, kamēr ir spēkā pagaidu reģistrācijas apliecība.

Grozījums Nr. 49

Regulas priekšlikums

6. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Saņemot lūgumu izsniegt 1. punktā minēto pagaidu reģistrācijas apliecību, transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde saskaņā ar 7. pantu nekavējoties savāc informāciju par I pielikumā minētajām datu vienībām no tās dalībvalsts transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts, un pārceļ šos datus savā reģistrā.

2. Saņemot lūgumu izsniegt 1. punkta trešās daļas b) punktā minēto pagaidu reģistrācijas apliecību transportlīdzekļa ieguvēja pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī, šīs dalībvalsts transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde saskaņā ar 7. pantu nekavējoties savāc informāciju par I pielikumā minētajām datu vienībām no tās dalībvalsts transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes, kurā transportlīdzeklis bija pēdējo reizi reģistrēts, un pārceļ šos datus savā reģistrā.

Grozījums Nr. 50

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti ir zagti, ja vien reģistrācijas apliecības turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas īpašumtiesības uz transportlīdzekli;

(ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti ir pazaudēti vai nozagti, ja vien reģistrācijas apliecības turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas īpašumtiesības uz transportlīdzekli vai to, ka viņš ir reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs var juridiski nebūt transportlīdzekļa īpašnieks un tāpēc viņš, nepārprotami pierādot savu stāvokli, var nodrošināt, ka iestādes neatsaka reģistrāciju.

Grozījums Nr. 51

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) ja transportlīdzekļu izmantošanas civiltiesiskā atbildība nav apdrošināta un ja šāda apdrošināšana ir priekšnoteikums transportlīdzekļa reģistrācijai;

Grozījums Nr. 52

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – bb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(bb) ja persona, kura vēlas reģistrēt transportlīdzekli, nevar pierādīt savu identitāti;

Grozījums Nr. 53

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a Ja ir izsniegta pagaidu reģistrācijas apliecība saskaņā ar 1. punktu, tā dalībvalsts, kurā atrodas šo apliecību izsniegusī iestāde, iekļauj datus par šo transportlīdzekli oficiālajā elektroniskajā reģistrā saskaņā ar šīs regulas I pielikumu un Padomes Direktīvas 1999/37/EK I pielikumu.

Grozījums Nr. 54

Regulas priekšlikums

6. pants – 3.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.b Vienas dalībvalsts transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes izsniegtu pagaidu reģistrācijas apliecību atzīst citas dalībvalstis, lai transportlīdzekli identificētu starptautiskajā satiksmē vai pārreģistrētu citā dalībvalstī.

Grozījums Nr. 55

Regulas priekšlikums

7. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes ikvienā dalībvalstī atzīst datus, kas glabājas citu dalībvalstu oficiālajos transportlīdzekļu reģistros.

Grozījums Nr. 56

Regulas priekšlikums

7. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

1.a Panta 1. punkta nolūkā dalībvalstis izraugās vienu valsts kontaktpunktu transportlīdzekļu informācijas apmaiņai un informācijas apmaiņai par valsts mēroga un individuāliem tipa apstiprināšanas jautājumiem, kas saistīti ar pārreģistrāciju.

Pamatojums

Dalībvalstī var būt viena vai vairākas reģistrēšanas iestādes, bet vajadzētu būt vienam valsts kontaktpunktam pārrobežu pārreģistrācijas lietās. Turklāt vajadzētu būt arī vienam valsts kontaktpunktam informācijas apmaiņai par valsts mēroga un individuāliem tipa apstiprināšanas jautājumiem. Pretējā gadījumā citām dalībvalstīm praksē būs ļoti grūti ātri atrast kontaktpunktu, lai nodrošinātu efektīvu informācijas apmaiņu starp dalībvalstīm saistībā ar pārrobežu jautājumiem.

Grozījums Nr. 57

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Panta 1. punkta nolūkos transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes izmanto II pielikumā minēto lietojumprogrammu.

2. Panta 1. punkta nolūkos transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes izmanto Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmas (EUCARIS) visjaunāko lietojumprogrammu, kas īpaši paredzēta šīs regulas mērķu sasniegšanai, kā noteikts II pielikumā.

Pamatojums

Šobrīd jau pastāv pilnībā darbotiesspējīga lietojumprogramma — Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēma (EUCARIS), kura jau ieviesta un dalībvalstis to izmanto. Uzklausīšanā IMCO komitejā par šo jautājumu tika apliecināts, ka EUCARIS jau izmanto pārreģistrēšanai. Šāda pieeja ir efektīvāka un ekonomiski izdevīgāka par jaunu sistēmu ieviešanu līdzās EUCARIS.

Grozījums Nr. 58

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Komisija un dalībvalstis nodrošina, ka EUCARIS ir ieviesta visās dalībvalstīs un ka tā pilnībā darbojas.

Pamatojums

Pašlaik dažas dalībvalstis apmainās ar informāciju par transportlīdzekļu reģistrācijas un vadītāju reģistrācijas apliecību datiem, izmantojot EUCARIS, tomēr visās dalībvalstīs sistēma vēl nav ieviesta un nedarbojas. Tādēļ lai šī regula būtu efektīva, Eiropas Komisijai jānodrošina, lai EUCARIS sistēma darbotos visā Eiropas Savienībā.

Grozījums Nr. 59

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Tikai transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādēm ir tieša piekļuve uzglabātajiem datiem, kas ir gatavi izguvei, izmantojot lietojumprogrammu. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka:

Tikai transportlīdzekļu reģistrēšanas un tiesībaizsardzības iestādēm ir tieša piekļuve uzglabātajiem datiem, kas ir gatavi izguvei, izmantojot lietojumprogrammu. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes veic nepieciešamos pasākumus, lai nepieļautu, ka:

Pamatojums

Lai efektīvi apkarotu krāpšanu ar pārreģistrāciju, tādām iestādēm kā policijai un muitai (tiesībaizsardzības iestādēm) vajadzētu būt piekļuvei datiem par transportlīdzekļu reģistrāciju, kas tiek uzglabāti un ir gatavi izguvei, izmantojot lietojumprogrammu.

Grozījums Nr. 60

Regulas priekšlikums

7. pants – 2. punkts – 2. daļa – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) notiek neatļauta informācijas apskate vai pārsūtīšana;

(c) notiek neatļauta informācijas apskate, pārsūtīšana vai publicēšana;

Grozījums Nr. 61

Regulas priekšlikums

7. pants – 3. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Ja kļūst acīmredzams, ka ir sniegta kļūdaina informācija vai informācija, kuru nedrīkstēja sniegt, nekavējoties informē transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādi, kas saņem informāciju. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde, kas saņem informāciju, izdzēš vai izlabo saņemto informāciju.

Ja kļūst acīmredzams, ka ir sniegta kļūdaina informācija vai informācija, kuru nedrīkstēja sniegt, nekavējoties informē transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādi, kas saņem informāciju. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis pēdējo reizi bija reģistrēts, un dalībvalstī, kurā transportlīdzeklis tagad reģistrēts, izdzēš vai izlabo saņemto informāciju.

Grozījums Nr. 62

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kopējās procedūras un specifikācijas 2. punktā minētajai lietojumprogrammai, tostarp datu, ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu elektronisko reģistru elektroniskās aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

4. Lai izpildītu šīs regulas prasības, Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kopējās procedūras un specifikācijas 2. punktā minētajai lietojumprogrammai, tostarp datu, ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu elektronisko reģistru elektroniskās aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 63

Regulas priekšlikums

7. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Ņemot vērā tehnikas sasniegumus un risku attīstību, Komisija regulāri novērtē to drošības pasākumu piemērotību, kuri saistīti ar apmaināmo datu aizsardzību.

Pamatojums

Grozījums ierosināts, ņemot vērā Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija atzinumu.

Grozījums Nr. 64

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde var izsniegt vienu vai vairākas profesionālās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības ikvienam uzņēmumam, kas atbilst šādiem kritērijiem:

1. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde var izsniegt vienu vai vairākas profesionālās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības transportlīdzekļu ražotājiem, transportlīdzekļu rezerves daļu ražotājiem, automobiļu remontdarbnīcām, tirgotājiem un uzņēmumiem, kuri piegādā transportlīdzekļus pāri robežām, tehniskās apkopes dienestiem un pārbaudes iestādēm.

(a) tas veic uzņēmējdarbību tās teritorijā;

 

(b) tas ir transportlīdzekļu izplatītājs vai sniedz transportlīdzekļu remonta, apkopes vai testu pakalpojumus;

 

(c) tam ir laba reputācija un nepieciešamā profesionālā kompetence.

 

 

Transportlīdzekļus ar profesionāla transportlīdzekļa reģistrācijas apliecību var izmantot tikai profesionāliem nolūkiem, ko veic darba devējs un darbinieki uzņēmumā, kam izsniegta šāda apliecība.

Grozījums Nr. 65

Regulas priekšlikums

8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes nodrošina, ka par katru profesionālo transportlīdzekļa reģistrāciju I pielikumā minētie dati tiek ievadīti to reģistrā.

svītrots

Grozījums Nr. 66

Regulas priekšlikums

8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Transportlīdzekļus, kam ir profesionālā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, var izmantot tikai tad, ja tie nerada tiešu un tūlītēju risku ceļu satiksmes drošībai. Minētos transportlīdzekļus nedrīkst izmantot personu vai preču komercpārvadājumos.

3. Transportlīdzekļus, kam ir profesionālā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, var izmantot tikai tad, ja tie nerada tiešu un tūlītēju risku ceļu satiksmes drošībai un ja tiem ir derīga tehniskās apskates pase. Minētos transportlīdzekļus nedrīkst izmantot personu vai preču komercpārvadājumos.

Grozījums Nr. 67

Regulas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

4.a Profesionālā transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības savstarpēji atzīst visas dalībvalstis attiecībā uz braucieniem, kas ir paredzēti, lai pārvietotu, pārbaudītu vai izmēģinātu transportlīdzekļus.

Grozījums Nr. 68

Regulas priekšlikums

8.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

8.a pants

 

Transportlīdzekļa reģistrācijas numura zīmes izvēle

 

1. Dalībvalstis piedāvā izvēlēties transportlīdzekļa pārreģistrāciju, pagaidu reģistrāciju pārvietošanai vai profesionālo reģistrāciju ar numura zīmēm krāsās, ko nosaka vai nu valsts tiesību akti, vai Savienības krāsās, ja tas saskan ar valsts noteikumiem par Savienības krāsu izmantošanu.

 

2. Ja reģistrācijas numura zīmi piedāvā Savienības krāsās, tajā iekļauj dzeltenas zīmes uz zila fona atbilstoši Padomes Regulā (EK) Nr. 2411/98 noteiktajai krāsu shēmai.

 

3. Ja pagaidu numura zīmi pārvietošanai vai profesionālo numura zīmi piedāvā Savienības krāsās, tajā iekļauj zilas zīmes uz dzeltena fona atbilstoši Padomes Regulā (EK) Nr. 2411/98 noteiktajai krāsu shēmai.

 

4. Šā panta 1. punktā minētā izvēles iespēja neskar dalībvalstu tiesības noteikt savas zīmju shēmas.

Pamatojums

Būtu lietderīgi, ja dažām nozarēm, piemēram, nomas un līzinga uzņēmumiem, būtu iespēja visu savu transportlīdzekļu numura zīmēm izmantot vienādu krāsu. Tādējādi uzņēmumiem tiktu piedāvāta iespēja savam transportlīdzekļu parkam izvēlēties vienādu noformējumu. Transportlīdzekļu reģistrācija paliek tās dalībvalsts kompetencē, kurā transportlīdzeklis ir reģistrēts.

Grozījums Nr. 69

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāžu nosaukumu un kontaktinformāciju, kuras to teritorijā ir atbildīgas par oficiālo transportlīdzekļu reģistru pārvaldīšanu un šīs regulas piemērošanu.

1. Dalībvalstis paziņo Komisijai valstu kontaktpunktu un transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāžu nosaukumu un kontaktinformāciju, kuras to teritorijā ir atbildīgas par oficiālo transportlīdzekļu reģistru pārvaldīšanu un šīs regulas piemērošanu.

Grozījums Nr. 70

Regulas priekšlikums

9. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

Komisija savā tīmekļa vietnē publicē transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāžu sarakstu un tā atjauninājumus.

Komisija savā tīmekļa vietnē publicē transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāžu un valstu kontaktpunktu sarakstu un tā atjauninājumus.

Grozījums Nr. 71

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(a) informācija par transportlīdzekļu reģistrēšanu attiecīgās iestādes dalībvalstī;

(a) informācija par transportlīdzekļu reģistrēšanas procedūrām transportlīdzekļa reģistrēšanas iestādes dalībvalstī, tostarp informācija par attiecīgajiem dokumentiem, kas nepieciešami pārreģistrēšanai, termiņiem, paredzamo gaidīšanas laiku līdz lēmuma pieņemšanai, atteikuma pamatojumu un Savienības iedzīvotāju attiecīgām tiesībām veikt pārreģistrēšanu, kas sniegta to dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās un angļu, franču vai vācu valodā;

Pamatojums

Ja iedzīvotājs vai juridiska persona vēlas iesniegt pārsūdzību saistībā ar pārreģistrēšanu, iepriekš skaidri būtu jāzina termiņi, atteikuma pamatojumi un attiecīgie dokumenti, kas nepieciešami pārreģistrēšanai.

Grozījums Nr. 72

Regulas priekšlikums

9. pants – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(ba) noteikumi, kas reglamentē ar transportlīdzekļu reģistrāciju saistītu datu apstrādi, tostarp attiecībā uz glabāšanas termiņiem, kā arī nepieciešamā informācija, kas minēta Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantā.

Pamatojums

Ja iedzīvotājs vai juridiska persona vēlas iesniegt pārsūdzību saistībā ar pārreģistrēšanu, iepriekš skaidri būtu jāzina termiņi, atteikuma pamatojumi un attiecīgie dokumenti, kas nepieciešami pārreģistrēšanai.

Grozījums Nr. 73

Regulas priekšlikums

9.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

9.a pants

 

Drošības pasākumi pret numura zīmju negodīgu izmantošanu

 

1. Transportlīdzekļa reģistrēšanas iestāde pēc transportlīdzekļa reģistrēšanas šim transportlīdzeklim un tā numura zīmei izsniedz radiofrekvenciālās identifikācijas (RFID) marķējumu.

 

2. Transportlīdzekļa reģistrēšanas iestāde izsniedz jaunu RFID marķējuma komplektu sākotnējās numura zīmes nozaudēšanas gadījumā vai gadījumā, ja sākotnējo transportlīdzekli aizstāj ar citu transportlīdzekli.

 

3. Ja veicot citās dalībvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa pārbaudi tiek konstatēta to nepareiza lietošana vai reģistrācija, dalībvalsts var veikt pasākumus attiecībā uz attiecīgo transportlīdzekli saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

Pamatojums

Lai cīnītos pret noziedzību saistībā ar pārrobežu reģistrāciju, dalībvalstīm pārreģistrācijas gadījumā vajadzētu izsniegt radiofrekvenciālās identifikācijas marķējumu (mikroshēmu). Tādā veidā tiesībsargājošās iestādes vienmēr varētu pārbaudīt, vai numura zīme pieder attiecīgajam transportlīdzeklim.

Grozījums Nr. 74

Regulas priekšlikums

10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. nosacījumiem, kas jāizpilda uzņēmumiem, lai nodrošinātu 8. panta 1. punkta c) apakšpunktā noteiktās prasības;

svītrots

Grozījums Nr. 75

Regulas priekšlikums

10. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

3.a apmaināmo datu formātu, tehniskajām procedūrām, piekļuves procedūrām un drošības mehānismiem, kā arī 9.a pantā minētā RFID marķējuma formātu un modeli.

Grozījums Nr. 76

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma.

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais sešus mēnešus pirms šā piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta nostāju, ka pilnvaras nedrīkst deleģēt uz neierobežotu laikposmu un Komisijai jāsniedz ziņojums par pilnvaru izmantošanu, pirms tiek izskatīta iespēja deleģējumu pagarināt.

Grozījums Nr. 77

Regulas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs regulas novērtējuma ziņojumu. Ja nepieciešams, Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ņemot vērā administratīvo procedūru pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo turpmāko vienkāršošanu.

[Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs regulas novērtējuma ziņojumu. Šajā ziņojumā jo īpaši iekļauj informāciju par šīs regulas piemērošanu dažādās dalībvalstīs. Ja nepieciešams, Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ņemot vērā administratīvo procedūru iedzīvotājiem un uzņēmumiem iespējamo turpmāko vienkāršošanu.

Pamatojums

Saīsinot termiņu, kurā Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei ziņojumu, tiks uzlabota likumdošanas kontrole.

Grozījums Nr. 78

Regulas priekšlikums

14. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

To piemēro no xxxx [jānorāda datums: viens gads pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

To piemēro no xxxx [jānorāda datums: trīs gadi pēc šīs regulas stāšanās spēkā].

Grozījums Nr. 79

Regulas priekšlikums

I pielikums

Postenis

Direktīvas 1999/37/EK saskaņotie kodi

1. Reģistrācijas valsts

--

2. Reģistrācijas numurs

(A)

3. Transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums

(B)

4. Reģistrācijas apliecības identifikācijas numurs (i)

--

5. Reģistrācijas apliecības izdevējas iestādes nosaukums

--

6. Transportlīdzeklis: marka

(D.1)

7. Transportlīdzeklis: veids

- variants (ja pieejams);

- versija (ja pieejama)

(D.2)

8. Transportlīdzeklis: tirdzniecības apraksts (i)

(D.3)

9. Transportlīdzekļa agregāta numurs

(E)

10. Masa: transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa, izņemot motociklus

(F.1)

11. Masa: transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa reģistrācijas dalībvalstī

(F.2)

12. Pašmasa ekspluatācijā esošajam transportlīdzeklim ar virsbūvi, kā arī ar sakabes ierīci visu kategoriju ekspluatācijā esošajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto vilkšanai, izņemot M1

(G)

13. Derīguma termiņš, ja nav neierobežots

(H)

14. Reģistrācijas datums, uz ko attiecas apliecība

(I)

15. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir pieejams)

(K)

16. Asu skaits

(L)

17. Garenbāze (mm)

(M)

18. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 1. ass (kg)

(N.1)

19. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 2. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.2)

20. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 3. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.3)

21. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 4. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.4)

22. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 5. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.5)

23. Tehniski pieļaujamā maksimālā piekabes vilces masa: nobremzēta (kg)

(O.1)

24. Tehniski pieļaujamā maksimālā piekabes vilces masa: nebremzēta (kg)

(O.2)

25. Motors: darba tilpums (cm3)

(P.1)

26. Motors: maksimālā lietderīgā jauda (kW) (ja ir pieejama)

(P.2)

27. Motors: degvielas vai enerģijas avota veids

(P.3)

28. Motors: nominālais apgriezienu skaits (min -1)

(P.4)

29. Motora identifikācijas numurs

(P.5)

30. Jaudas/svara attiecība (kW/kg) (tikai motocikliem)

(Q)

31. Transportlīdzekļa krāsa

(R)

32. Sēdvietu skaits: sēdvietu skaits, ieskaitot vadītāja sēdekli

(S.1)

33. Sēdvietu skaits: stāvvietu skaits (vajadzības gadījumā)

(S.2)

34. Maksimālais ātrums (km/h)

(T)

35. Trokšņu līmenis: stāvot (dB (A))

(U.1)

36. Trokšņu līmenis: motora apgriezienu skaits (min -1)

(U.2)

37. Trokšņu līmenis: braucot (dB (A))

(U.3)

38. Izplūdes gāzu emisija: CO (g/km vai g/kWh)

(V.1)

39. Izplūdes gāzu emisija: HC (g/km vai g/kWh)

(V.2)

40. Izplūdes gāzu emisija: NOx (g/km vai G/kWh)

(V.3)

41. Izplūdes gāzu emisija: HC + NOx (g/km)

(V.4)

42. Izplūdes gāzu emisija: makrodaļiņu emisija dīzeļmotoriem (g/km vai g/kWh)

(V.5)

43. Izplūdes gāzu emisija: koriģētais absorbcijas koeficients dīzeļmotoriem (min -1)

(V.6)

44. Izplūdes gāzu emisija: CO2 (g/km)

(V.7)

45. Izplūdes gāzu emisija: kopējais degvielas patēriņš (l/100 km)

(V.8)

46. Izplūdes gāzu emisija: EK tipa apstiprinājuma vides kategorijas norāde; atsauce uz variantu, ko piemēro atbilstoši Direktīvai 70/220/EEK vai Direktīvai 88/77/EEK

(V.9)

47. Degvielas tvertnes tilpums (litros)

(W)

48. Pēdējās tehniskās apskates datums

--

49. Nākamās tehniskās apskates datums

--

50. Nobraukums (ja zināms)

--

51. Transportlīdzeklis likvidēts (jā/nē)

--

52. Likvidācijas sertifikāta izsniegšanas datums[2]

 

--

53. Iestāde vai uzņēmums, kas izsniedzis likvidācijas sertifikātu

--

54. Likvidācijas iemesls

--

55. Transportlīdzeklis nozagts (jā/nē)

--

56. Nozagta reģistrācijas apliecība un/vai numura zīmes (jā/nē)

--

57. Neaktīva reģistrācija

--

58. Pārtraukta reģistrācija

--

59. Reģistrācijas numura maiņa

--

60. Noteikta tehniskā apskate pēc ceļu satiksmes negadījumā nodarītiem smagiem bojājumiem

--

61. Noteikti papildu testi, ja izmainīts vai pārveidots kāds no posteņiem no 9. līdz 47.

 

 

Grozījums

Postenis

Direktīvas 1999/37/EK saskaņotie kodi

1. Reģistrācijas valsts

--

2. Reģistrācijas numurs

(A)

3. Transportlīdzekļa pirmās reģistrācijas datums[3]

 

(B)

4. Reģistrācijas apliecības identifikācijas numurs (i)

--

4.a Reģistrētais turētājs

(B)

4.b Reģistrētās finanšu intereses (ja piemērojams)

--

5. Reģistrācijas apliecības izdevējas iestādes nosaukums

--

6. Transportlīdzeklis: marka

(D.1)

7. Transportlīdzeklis: veids

- variants (ja pieejams);

- versija (ja pieejama)

(D.2)

8. Transportlīdzeklis: tirdzniecības apraksts (i)

(D.3)

9. Transportlīdzekļa agregāta numurs

(E)

10. Masa: transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa, izņemot motociklus

(F.1)

11. Masa: transportlīdzekļa maksimāli pieļaujamā pilnā masa reģistrācijas dalībvalstī

(F.2)

12. Pašmasa ekspluatācijā esošajam transportlīdzeklim ar virsbūvi, kā arī ar sakabes ierīci visu kategoriju ekspluatācijā esošajiem transportlīdzekļiem, ko izmanto vilkšanai, izņemot M1

(G)

13. Derīguma termiņš, ja nav neierobežots

(H)

13.a Atbilstības sertifikāts (CoC)

(H)

14. Reģistrācijas datums, uz ko attiecas apliecība

(I)

15. Tipa apstiprinājuma numurs (ja ir pieejams)

(K)

16. Asu skaits

(L)

17. Garenbāze (mm)

(M)

18. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 1. ass (kg)

(N.1)

19. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 2. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.2)

20. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 3. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.3)

21. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 4. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.4)

22. Transportlīdzekļiem, kuru kopējā pieļaujamā masa pārsniedz 3 500 kg, tehniski pieļaujamās maksimālās pilnās masas sadalījums pa asīm: 5. ass (kg), ja vajadzīgs

(N.5)

23. Tehniski pieļaujamā maksimālā piekabes vilces masa: nobremzēta (kg)

(O.1)

24. Tehniski pieļaujamā maksimālā piekabes vilces masa: nebremzēta (kg)

(O.2)

25. Motors: darba tilpums (cm3)

(P.1)

26. Motors: maksimālā lietderīgā jauda (kW) (ja ir pieejama)

(P.2)

27. Motors: degvielas vai enerģijas avota veids

(P.3)

28. Motors: nominālais apgriezienu skaits (min -1)

(P.4)

29. Motora identifikācijas numurs

(P.5)

30. Jaudas/svara attiecība (kW/kg) (tikai motocikliem)

(Q)

31. Transportlīdzekļa krāsa

(R)

32. Sēdvietu skaits: sēdvietu skaits, ieskaitot vadītāja sēdekli

(S.1)

33. Sēdvietu skaits: stāvvietu skaits (vajadzības gadījumā)

(S.2)

34. Maksimālais ātrums (km/h)

(T)

35. Trokšņu līmenis: stāvot (dB (A))

(U.1)

36. Trokšņu līmenis: motora apgriezienu skaits (min -1)

(U.2)

37. Trokšņu līmenis: braucot (dB (A))

(U.3)

38. Izplūdes gāzu emisija: CO (g/km vai g/kWh)

(V.1)

39. Izplūdes gāzu emisija: HC (g/km vai g/kWh)

(V.2)

40. Izplūdes gāzu emisija: NOx (g/km vai G/kWh)

(V.3)

41. Izplūdes gāzu emisija: HC + NOx (g/km)

(V.4)

42. Izplūdes gāzu emisija: makrodaļiņu emisija dīzeļmotoriem (g/km vai g/kWh)

(V.5)

43. Izplūdes gāzu emisija: koriģētais absorbcijas koeficients dīzeļmotoriem (min -1)

(V.6)

44. Izplūdes gāzu emisija: CO2 (g/km)

(V.7)

45. Izplūdes gāzu emisija: kopējais degvielas patēriņš (l/100 km)

(V.8)

46. Izplūdes gāzu emisija: EK tipa apstiprinājuma vides kategorijas norāde; atsauce uz variantu, ko piemēro atbilstoši Direktīvai 70/220/EEK vai Direktīvai 88/77/EEK

(V.9)

47. Degvielas tvertnes tilpums (litros)

(W)

48. Pēdējās tehniskās apskates datums

--

49. Nākamās tehniskās apskates datums

--

50. Nobraukums (ja zināms)

--

51. Transportlīdzeklis likvidēts (jā/nē)

--

52. Likvidācijas sertifikāta izsniegšanas datums[4]

--

53. Iestāde vai uzņēmums, kas izsniedzis likvidācijas sertifikātu

--

54. Likvidācijas iemesls

--

55. Transportlīdzeklis nozagts (jā/nē)

--

56. Nozagta reģistrācijas apliecība un/vai numura zīmes (jā/nē)

--

57. Neaktīva reģistrācija

--

58. Pārtraukta reģistrācija

--

59. Reģistrācijas numura maiņa

--

59.a Transportlīdzeklis piesavināts (jā/nē)

--

60. Noteikta tehniskā apskate pēc ceļu satiksmes negadījumā nodarītiem smagiem bojājumiem

--

61. Noteikti papildu testi, ja izmainīts vai pārveidots kāds no posteņiem no 9. līdz 47.

 

61.a Transportlīdzeklis eksportēts (jā/nē)

 

61.b. Pagaidu reģistrācijas apliecības izsniegšanas datums

 

61.c Nobraukums pagaidu reģistrācijas apliecības izsniegšanas brīdī

 

Pamatojums

Par 4.b punktu — noteiktu līzinga veidu gadījumā juridisko nosaukumu nodod līzinga ņēmējam. Tomēr visu līzinga laiku transportlīdzekļa vadītājam nav tiesību to pārreģistrēt. Dalībvalstīs, kurās šādu produktu piedāvā, mēdz reģistrēt personu, kurai ir finanšu intereses. Par 13.a punktu — transportlīdzekļu imports/eksports nebūs iespējams bez atbilstības sertifikāta. Par 50. punktu — lai apkarotu krāpšanu, dalībvalstīm būtu jāapmainās ar informāciju par transportlīdzekļa nobraukumu, kad notiek pārreģistrēšana. Par 59.a punktu — attiecībā uz iznomātiem vai līzingā nodotiem transportlīdzekļiem parasti nelieto klasifikāciju „nozagts”. Lielākā daļa policijas dienestu tos klasificē kā piesavinātus.

Grozījums Nr. 80

Regulas priekšlikums

II pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Informācijas apmaiņa notiek, izmantojot sadarbspējīgus elektroniskos līdzekļus, neveicot datu apmaiņu ar citu datubāžu iesaistīšanu. Šī informācijas apmaiņa notiek ekonomiski izdevīgā un drošā veidā, un garantē pārraidīto datu drošību un aizsardzību, ciktāl tas iespējams, izmantojot esošās lietojumprogrammas.

1. Informācijas apmaiņa notiek, izmantojot sadarbspējīgus elektroniskos līdzekļus, neveicot datu apmaiņu ar citu datubāžu iesaistīšanu. Šī informācijas apmaiņa notiek ekonomiski izdevīgā un drošā veidā, un garantē pārraidīto datu drošību un aizsardzību, izmantojot EUCARIS.

Pamatojums

Dalībvalstu rīcībā jau ir pilnībā lietojama informācija, kas tām pieder un ko tās izmanto. Uzklausīšanā IMCO komitejā par šo jautājumu tika apliecināts, ka EUCARIS jau izmanto pārreģistrēšanai. Šāda pieeja ir efektīvāka un ekonomiski izdevīgāka par jaunu sistēmu ieviešanu līdzās EUCARIS.

Grozījums Nr. 81

Regulas priekšlikums

II pielikums – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

3. Katra dalībvalsts sedz izmaksas, ko tai rada 1. punktā minētās lietojumprogrammas pārvaldīšana, izmantošana un uzturēšana.

3. Katra dalībvalsts sedz izmaksas, ko tai rada 1. punktā minētās lietojumprogrammas pārvaldīšana, izmantošana un uzturēšana, neradot papildu finansiālo slogu iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

  • [1]  OV C 299, 4.10.2012., 89. lpp.
  • [2]               Kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/53/EK (2000. gada 18. septembris) par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.), ar grozījumiem.
  • [3]  Ja transportlīdzekļiem ar vēsturisku vērtību, kas noteikti Regulā Nr. 2013/xx/ES (priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (2012/0184(COD)) nav reģistrācijas dokumenta, kompetentā iestāde var atsaukties uz pieejamiem dokumentētiem pierādījumiem par tā ražošanas vai pirmās reģistrācijas datumu.
  • [4]  Kā minēts Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. septembra Direktīvā 2000/53/EK par nolietotiem transportlīdzekļiem (OV L 269, 21.10.2000., 34. lpp.), ar grozījumiem.

PASKAIDROJUMS

Referents atzinīgi vērtē priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu, atzīst to par labu pamatu un atbalsta centienus ieviest ES līmeņa tiesisko regulējumu attiecībā uz transportlīdzekļu pārreģistrāciju. Tomēr referents uzskata, ka gan ierosinātās regulas mērķi, gan saturu vēl būtu iespējams precizēt un ir svarīgi, lai likumdevēji rūpīgi izvērtētu priekšlikumu kopumā. Tikai tad transportlīdzekļu pārreģistrācija Eiropas Savienībā varēs sākt darboties pilnā apjomā.

2011. gadā iedzīvotāji atzina, ka transportlīdzekļa pārvešana uz citu valsti ir viena no 20 nopietnākajām problēmām, kas saistīta ar šķēršļiem vienotajā tirgū. Tāpēc referenta mērķis ir līdz minimumam samazināt formalitātes saistībā ar automašīnas pārreģistrēšanu citā ES valstī, vienlaikus nodrošinot ciešāku sadarbību starp transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādēm. Priekšlikuma galvenais mērķis ir nodrošināt, ka transportlīdzeklis tiek reģistrēts tur, kur to parasti izmanto. Lai novērstu krāpšanu un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, referents vēlas panākt, lai starptautiskie uzņēmumi nevarētu reģistrēt to transportlīdzekļus vienā dalībvalstī un izmantot tos citā dalībvalstī.

Priekšlikums nāks par labu cilvēkiem, kuri pērk vai pārdod lietotas automašīnas citā valstī — viņiem vairs nevajadzēs veikt jaunu tehnisko apskati, jo dalībvalstis to savstarpēji atzīs. Lai uzlabotu drošību uz ceļiem, referents nošķir pārreģistrācijas atteikuma obligāto un izvēles pamatojumu. Savukārt gadījumā, ja transportlīdzeklis nav apdrošināts, reģistrācijas apliecības turētājam var atteikt pārreģistrēt transportlīdzekli.

Iedzīvotāji bieži pieredz lielas grūtības, ja tie izmanto pagaidu reģistrācijas apliecību transportlīdzekļa pārvietošanai no vienas dalībvalsts uz citu. Šīs grūtības ir jānovērš. Turklāt referents uzskata, ka iedzīvotājiem un uzņēmumiem būtu jāpiedāvā izvēlēties starp numura zīmēm ar valsts vai ar Savienības krāsām, lai zīmēm būtu vienots izskats, bet reģistrācija paliktu valsts pārziņā.

Referents uzskata, ka ļoti liela nozīme ir tehnoloģiskajam progresam un izmaksu efektivitātei. Tāpēc informācijas apmaiņai par transportlīdzekļu reģistrācijas datiem ir jānotiek elektroniski, izmantojot jau pastāvošo Eiropas Transportlīdzekļu un vadītāja apliecību informācijas sistēmu EUCARIS, kas darbojas lielākajā daļā dalībvalstu. EUCARIS izmantošana ne tikai vienkāršo reģistrācijas procesu, bet arī palīdz cīnīties ar automašīnu zādzībām un krāpšanos to reģistrācijas gaitā. Iesakot izmantot elektroniskus līdzekļus transportlīdzekļu pārreģistrēšanā, referents vislielāko uzmanību pievērš datu aizsardzības jautājumiem. Lai to nodrošinātu, regulāri būs jānovērtē un jāatjaunina ar apmaināmo datu aizsardzību saistītie drošības pasākumi.

Pēdējais, bet ne mazāk svarīgais jautājums ir nepieļaut numura zīmju krāpniecisku izmantošanu, un referents šajā sakarībā ierosina gan numura zīmi, gan transportlīdzekli aprīkot ar radiofrekvenciālās identifikācijas marķējumu (mikroshēmu).

Transporta un tūrisma komitejaS ATZINUMS (18.12.2012)

Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko vienkāršo citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanu vienotajā tirgū
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Atzinumu sagatavoja: Hubert Pirker

ĪSS PAMATOJUMS

1. Ievads

Regulas priekšlikums ir saistīts ar citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanas formalitāšu un nosacījumu vienkāršošanu. Regula attiecas tikai uz pārreģistrācijas noteikumiem, un to nepiemēro ne sākotnējām transportlīdzekļu reģistrācijas procedūrām dalībvalstī, ne arī tādu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanai, kas reģistrēti trešā valstī.

Šajā precīzi noteiktajā darbības jomā Komisija vēlas samazināt un vienkāršot pašreizējās reģistrācijas formalitātes, lai sasniegtu šādus galvenos mērķus:

– nodrošināt mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti Eiropas Savienībā;

– samazināt administratīvo slogu iedzīvotājiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm saskaņā ar 2010. gada ziņojumu par ES pilsonību „Likvidējot šķēršļus ES pilsoņu tiesību īstenošanai” (COM(2010)0603, 27.10.2010.);

– nodrošināt ceļu satiksmes drošību;

– turpināt cīņu pret transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentu ļaunprātīgu izmantošanu un to zādzību saskaņā ar Padomes 2004. gada 22. decembra Lēmumu 2004/919/EK par cīņu pret noziegumiem, kas ir saistīti ar transportlīdzekļiem un kam ir pārrobežu sekas (OV L 389, 30.12.2004., 28. lpp.).

Šajā sakarībā priekšlikums:

– izmantojot jēdzienu „pastāvīgā dzīvesvieta”, kuras noteikšanas kritēriji ir paredzēti priekšlikuma tekstā, precizēs, kurā dalībvalstī ir reģistrējams pārvietots mehāniskais transportlīdzeklis;

– noteiks saskaņotu sešu mēnešu periodu, pēc kura reģistrācijas apliecības turētājs, kurš pārcēlis savu pastāvīgo dzīvesvietu uz citu dalībvalsti, lūdz veikt pārreģistrāciju;

– paredzēs sadarbību un datu apmaiņu starp dažādajām reģistrēšanas iestādēm, izmantojot elektroniskos līdzekļus;

– paredzēs citā dalībvalstī izdoto dokumentu un veikto tehnisko apskašu atzīšanu;

– precīzi definēs, kādos gadījumos reģistrēšanas iestādes ir tiesīgas atteikt citā dalībvalstī reģistrēta transportlīdzekļa reģistrāciju.

2. Priekšlikuma dimensija transporta jomā

Referents atzinīgi vērtē šo Komisijas priekšlikumu, kura mērķis ir samazināt administratīvo slogu pilsoņiem un uzņēmumiem ar transportu saistītos jautājumos. Transporta un tūrisma komiteja jau ir sniegusi atzinumu par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas pilsoņu un uzņēmumu skatījumā (2012/2044(INI)), norādot savu nostāju par automobiļu pārrobežu pārvietojamības vienkāršošanu.

Tāpēc referenta sagatavoto grozījumu mērķis ir tekstā iestrādāt komitejas atzinumu un koncentrēties uz procedūras vienkāršošanu, vienlaikus nodrošinot iespējami augstu ceļu satiksmes drošības līmeni; šajā sakarībā referents uzsver nepieciešamību pilnībā īstenot visus ES tiesību aktu principus attiecībā uz automobiļu reģistrāciju citā dalībvalstī.

Referents arī atzina Eiropas Komisijas 2012. gada 13. jūlijā ierosināto „Tehniskās apskates paketi” un uzsver, ka svarīga ir saskaņota pieeja šim priekšlikumam.

Referents atzinīgi vērtē to, ka priekšlikumā ir pienācīgi ņemtas vērā datu aizsardzības prasības un skaidri iekļauti vairāki īpaši datu aizsardzības pasākumi. Attiecībā uz Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija atzinumu, referents ierosina papildu specifikācijas, kas pamatā precizē Komisijas priekšlikumu.

GROZĪJUMI

Transporta un tūrisma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr.  1

Regulas priekšlikums

2.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Preču brīva aprite ir viens no Eiropas Savienības stūrakmeņiem. Tomēr ES pilsoņi saskaras ar apgrūtinošām formalitātēm, jo īpaši saistībā ar transportlīdzekļu pārreģistrāciju citā dalībvalstī un papildu izmaksām¹. Vienkāršojot automobiļu pārrobežu pārvietošanu, ir pilnībā jāīsteno ES tiesību aktu principi attiecībā uz automobiļu reģistrāciju citā dalībvalstī un ir vajadzīgi augsti drošības standarti saskaņotajām reģistrācijas apliecībām, lai mazinātu iespēju pārreģistrēt zagtus transportlīdzekļus ar viltotām reģistrācijas apliecībām.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Pamatojums

Šajā grozījumā ir ņemts vērā Transporta un tūrisma komitejas atzinums par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas pilsoņu un uzņēmumu skatījumā (2012/2044(INI)) un uzsvērta nepieciešamība pilnībā īstenot piemērojamos ES tiesību aktus.

Grozījums Nr.  2

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai novērtētu to vispārējo stāvokli pirms reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti un samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu organizēta administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar trūkstošajiem datiem.

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai novērtētu to vispārējo stāvokli pirms reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti un samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus un veiktas tehniskās apskates (kā paredzēts Regulā Nr. 2013/...xx par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm, Regulā Nr. 2013/...xx par Savienībā izmantotu komerciālo transportlīdzekļu tehniskām pārbaudēm uz ceļiem un Direktīvā Nr. 2013/...xx par transportlīdzekļu reģistrācijas dokumentiem) un kurā tiktu organizēta administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar trūkstošajiem datiem.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir izveidot saikni ar transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa noteikumu kopumu, kuru Eiropas Parlaments pašlaik izskata.

Grozījums Nr.  3

Regulas priekšlikums

5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai novērtētu to vispārējo stāvokli pirms reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti un samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu organizēta administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar trūkstošajiem datiem.

(5) Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu reģistrēšanu kavē apgrūtinošās reģistrācijas formalitātes dalībvalstīs, jo īpaši pienākums veikt šo transportlīdzekļu papildu pārbaudes, lai novērtētu to vispārējo stāvokli pirms reģistrācijas vai lai to identificētu. Tādēļ ir nepieciešams samazināt šīs formalitātes, lai nodrošinātu mehānisko transportlīdzekļu brīvu apriti un samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem, uzņēmumiem un reģistrēšanas iestādēm. Jo īpaši attiecībā uz pilsoņiem vai uzņēmumiem, kas iegādājas citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekli, ir lietderīgi noteikt vienkāršotu reģistrācijas procedūru, kura atzītu citas dalībvalsts izdotus dokumentus un veiktas tehniskās apskates, un kurā tiktu organizēta administratīvā sadarbība starp kompetentajām iestādēm, lai apmainītos ar trūkstošajiem datiem. Īpaša uzmanība jāpievērš cīņai pret manipulācijām ar odometru rādījumiem un tam, kā šī problēma ietekmē patērētāju uzticēšanos pārrobežu tirdzniecībā un ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr.  4

Regulas priekšlikums

5.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Šī regula nevājina svarīgos principus un aizsardzības pasākumus saistībā ar ceļu satiksmes drošību. Saskaņoti noteikumi par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju tehniskajām apskatēm ir būtiski svarīgi, lai samazinātu administratīvo slogu pilsoņiem un nozarei, vienlaikus nodrošinot šo apskašu metožu un satura dinamisku attīstību. Dažādās dalībvalstīs veikto tehnisko apskašu savstarpējai atzīšanai ir vajadzīgas vienotas definīcijas un salīdzināmi apskašu standarti, kurus ievēro visās dalībvalstīs.

Pamatojums

Vienkāršotajā reģistrācijas procedūrā, ko piemēro citā dalībvalstī reģistrētiem transportlīdzekļiem, nebūtu jāpieprasa papildu tehniskā apskate, izņemot dažos un labi pamatotos gadījumos. Tādēļ ir ļoti svarīgi, lai visas dalībvalstis ievērotu un īstenotu Eiropas standartus. Skatīt arī: Komitejas atzinums par 20 būtiskākajām problēmām saistībā ar vienotā tirgus darbību Eiropas pilsoņu un uzņēmumu skatījumā (2012/2044(INI)).

Grozījums Nr.  5

Regulas priekšlikums

6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(6a) Šajā regulā būtu jāņem vērā noteikumi, kas paredzēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Direktīvā 2011/82/ES, ar ko veicina pārrobežu informācijas apmaiņu par ceļu satiksmes drošības noteikumu pārkāpumiem, lai iestādes dalībvalstī, kurā reģistrējams citā valstī reģistrēts transportlīdzeklis, varētu pārbaudīt, vai šis transportlīdzeklis nav saistīts ar vēl nepabeigtām ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu procedūrām.

Pamatojums

Ir jānostiprina ierosinātie noteikumi, lai uzlabotu ceļu satiksmes drošību un novērstu nesodāmību par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem. Tāpēc būtu jānodrošina iespēja iestādēm pirms transporta līdzekļa reģistrācijas pārbaudīt, vai attiecīgais transporta līdzeklis nav saistīts ar ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu procedūrām.

Grozījums Nr.  6

Regulas priekšlikums

14.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(14a) Dalībvalstīm jānodrošina, ka transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes ievēro šīs regulas prasības. Tāpēc tām ir jāīsteno noteikumi par savstarpēju atzīšanu un datu elektronisko apmaiņu.

Grozījums Nr.  7

Regulas priekšlikums

1. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

1. Šo regulu piemēro šādiem transportlīdzekļiem:

1. Šo regulu piemēro šādu mehānisko transportlīdzekļu reģistrācijai:

Pamatojums

Regulas mērķa precizēšana.

Grozījums Nr.  8

Regulas priekšlikums

4. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pēc sešu mēnešu laikposma transportlīdzekļa īpašnieks joprojām var lūgt pastāvīgās dzīvesvietas dalībvalstī reģistrēt savu transportlīdzekli, kurš reģistrēts un atrodas citā dalībvalstī.

Pamatojums

Šis grozījums ļauj precizēt reģistrācijas noteikumus gadījumos, kad ES pilsoņa rīcībā ir transportlīdzeklis viņa dzīvesvietas dalībvalstī un cits transportlīdzeklis, kurš atrodas citā dalībvalstī.

Grozījums Nr.  9

Regulas priekšlikums

4. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

Pirmajā daļā minēto datu vienību vākšanas un apstrādes procesā ievēro Eiropas Savienības un dalībvalstu tiesību aktus par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija atzinumu.

Grozījums Nr.  10

Regulas priekšlikums

4. pants – 4. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) ja ir beidzies obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš.

Pamatojums

Ja ir beidzies transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš, transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei ir jāveic attiecīgā transportlīdzekļa apskate, lai nodrošinātu ceļu satiksmes drošību.

Grozījums Nr.  11

Regulas priekšlikums

4. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Kad citā dalībvalstī reģistrēts transportlīdzeklis ir reģistrēts, attiecīgā transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde saskaņā ar 7. pantu nekavējoties paziņo par to transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei tajā dalībvalstī, kas bija transportlīdzekļa pēdējās reģistrācijas valsts.

5. Kad kādā dalībvalstī reģistrēts transportlīdzeklis ir pārreģistrēts citā dalībvalstī, attiecīgā transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde saskaņā ar 7. pantu nekavējoties paziņo par to transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādei tajā dalībvalstī, kas bija transportlīdzekļa pēdējās reģistrācijas valsts.

Grozījums Nr.  12

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(da) ja nav veikta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecībā uz mehānisko transportlīdzekli, bet šī apdrošināšana ir priekšnoteikums transportlīdzekļa reģistrācijai;

Pamatojums

Civiltiesiskās atbildības apdrošināšana attiecībā uz mehānisko transportlīdzekli sniedz nozīmīgu ieguldījumu ceļu satiksmes negadījumos cietušo personu aizsardzībā Eiropā, un tai arī turpmāk vajadzētu būt priekšnoteikumam transportlīdzekļu reģistrācijai valstīs, kurās šis princips ir nostiprināts tiesību aktos.

Grozījums Nr.  13

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – ii daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti ir zagti, ja vien reģistrācijas apliecības turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas īpašumtiesības uz transportlīdzekli;

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti ir pazaudēti vai zagti, ja vien reģistrācijas apliecības turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas īpašumtiesības uz transportlīdzekli vai to, ka viņš ir reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs var juridiski nebūt transportlīdzekļa īpašnieks un tāpēc viņš, nepārprotami pierādot savu stāvokli, var izvairīties no iestāžu lēmuma par atteikumu.

Grozījums Nr.  14

Regulas priekšlikums

5. pants – 1. punkts – d apakšpunkts – iii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

iii) ir beidzies obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš.

svītrots

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar grozījumu 4. pantā, saskaņā ar kuru transportlīdzekļu reģistrēšanas iestāde var veikt transportlīdzekļa apskati, ja ir beidzies obligātās transportlīdzekļa tehniskās apskates pases derīguma termiņš.

Grozījums Nr.  15

Regulas priekšlikums

6. pants – 3. punkts – b apakšpunkts – ii punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti ir zagti, ja vien reģistrācijas apliecības turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas īpašumtiesības uz transportlīdzekli;

ii) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti ir pazaudēti vai zagti, ja vien reģistrācijas apliecības turētājs nevar nepārprotami pierādīt savas īpašumtiesības uz transportlīdzekli vai to, ka viņš ir reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs;

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka reģistrācijas dokumentu likumīgs turētājs var juridiski nebūt transportlīdzekļa īpašnieks un tāpēc viņš, nepārprotami pierādot savu stāvokli, var izvairīties no iestāžu lēmuma par atteikumu.

Grozījums Nr.  16

Regulas priekšlikums

7. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kopējās procedūras un specifikācijas 2. punktā minētajai lietojumprogrammai, tostarp datu, ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu elektronisko reģistru elektroniskās aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

4. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu kopējās procedūras un specifikācijas 2. punktā minētajai lietojumprogrammai, tostarp datu, ar kuriem veic apmaiņu, formātu, valstu elektronisko reģistru elektroniskās aplūkošanas tehniskās procedūras, piekļuves procedūras un drošības mehānismus.

 

Komisija regulāri novērtē arī to drošības pasākumu piemērotību, kuri saistīti ar datu, ar kuriem veic apmaiņu, aizsardzību, ņemot vērā tehnikas sasniegumus un risku attīstību. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai attiecīgā gadījumā atjauninātu drošības pasākumus.

 

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija atzinumu.

Grozījums Nr.  17

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(b) tas ir transportlīdzekļu izplatītājs vai sniedz transportlīdzekļu remonta, apkopes vai testu pakalpojumus;

(b) tas ir transportlīdzekļu būvētājs vai izplatītājs vai sniedz transportlīdzekļu remonta, apkopes vai testu pakalpojumus;

Pamatojums

Ir svarīgi, lai šajā punktā būtu minēti arī transportlīdzekļu būvētāji, jo arī tiem ir nepieciešama tāda pati profesionālā reģistrācija kā citiem uzņēmumiem.

Grozījums Nr.  18

Regulas priekšlikums

8. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

(c) tam ir laba reputācija un nepieciešamā profesionālā kompetence.

(c) tam ir nepieciešamā profesionālā kompetence.

Pamatojums

Reputācija ir subjektīvs novērtējuma kritērijs, tāpēc to nav atbilstoši minēt šajā regulā.

Grozījums Nr.  19

Regulas priekšlikums

8. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(4a) Profesionālo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību derīguma termiņš nav ilgāks par 3 mēnešiem. Apliecību derīgums beidzas, tiklīdz vairs netiek izpildīts kāds no šā panta 1. punktā minētajiem kritērijiem.

Pamatojums

Profesionālo transportlīdzekļu reģistrācijas apliecību derīguma termiņš uzskatāms par pārāk būtisku, lai to noteiktu ar deleģētajiem aktiem.

Grozījums Nr.  20

Regulas priekšlikums

8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

5. Komisija pieņem īstenošanas aktus, lai noteiktu profesionālās transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības formātu un paraugu.

svītrots

Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 12. panta 2. punktā.

 

Pamatojums

Uz transportlīdzekļa reģistrācijas apliecības formātu un paraugu attiecas Direktīva 1999/37/EK. Tāpēc šis jautājums jāaplūko saistībā ar minētās direktīvas pārskatu, ko pašreiz izskata Eiropas Parlaments un Padome, un nevis šajā regulā.

Grozījums Nr.  21

Regulas priekšlikums

8. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(5a) Šā panta noteikumi neietekmē spēkā esošos valsts noteikumus, kas saistīti ar pagaidu un profesionālo reģistrāciju.

Pamatojums

Šīs regulas darbības joma attiecas tikai uz mehānisko transportlīdzekļu pārreģistrāciju citā dalībvalstī. Šī grozījuma mērķis ir precizēt, ka valstu noteikumi par pagaidu un profesionālo reģistrāciju netiek skarti.

Grozījums Nr.  22

Regulas priekšlikums

9. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

 

(2a) Transportlīdzekļu reģistrēšanas iestādes nodrošina, ka sabiedrībai ir viegli pieejami noteikumi, ar kuriem reglamentē transportlīdzekļu reģistrēšanas datu apstrādi, tostarp informācija par termiņiem, kas attiecas uz datu saglabāšanu, kā arī Direktīvas 95/46/EK 10. un 11. pantā paredzētā nepieciešamā informācija.

Pamatojums

Šī grozījuma mērķis ir atspoguļot Eiropas datu aizsardzības uzraudzītāja 2012. gada 9. jūlija atzinumu.

Grozījums Nr.  23

Regulas priekšlikums

11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz nenoteiktu laiku no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma.

2. Pilnvaras pieņemt 10. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no šīs direktīvas spēkā stāšanās datuma. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģējumu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Ja minētais ziņojums ir sagatavots, pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo Parlamenta parasto nostāju, ka pilnvaras nedrīkst deleģēt uz neierobežotu laikposmu un Komisijai jāsniedz ziņojums par pilnvaru izmantošanu, pirms tiek izskatīts pagarinājums.

Grozījums Nr.  24

Regulas priekšlikums

13. pants

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs regulas novērtējuma ziņojumu. Ja nepieciešams, Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ņemot vērā administratīvo procedūru pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo turpmāko vienkāršošanu.

[Divus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs regulas novērtējuma ziņojumu. Ja nepieciešams, Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ņemot vērā administratīvo procedūru pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo turpmāko vienkāršošanu.

Pamatojums

Saīsinot termiņu, kurā Komisija iesniedz Parlamentam un Padomei ziņojumu, tiks uzlabota likumdošanas kontrole.

Grozījums Nr.  25

Regulas priekšlikums

13. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts

Grozījums

[Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs regulas novērtējuma ziņojumu. Ja nepieciešams, Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ņemot vērā administratīvo procedūru pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo turpmāko vienkāršošanu.

[Četrus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei šīs regulas novērtējuma ziņojumu. Šajā ziņojumā iekļauj arī informāciju par šīs regulas īstenošanu dažādās dalībvalstīs. Ja nepieciešams, Komisija iesniedz atbilstīgus priekšlikumus šīs regulas grozīšanai un saskaņošanai ar citiem Savienības tiesību aktiem, jo īpaši ņemot vērā administratīvo procedūru pilsoņiem un uzņēmumiem iespējamo turpmāko vienkāršošanu.

PROCEDŪRA

Virsraksts

Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanas vienkāršošana vienotajā tirgū

Atsauces

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Atzinumu sniedza

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

TRAN

18.4.2012

Atzinumu sagatavoja

       Iecelšanas datums

Hubert Pirker

29.5.2012

Izskatīšana komitejā

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Pieņemšanas datums

18.12.2012

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

37

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Amelia Andersdotter

PROCEDŪRA

Virsraksts

Citā dalībvalstī reģistrētu mehānisko transportlīdzekļu pārvietošanas vienkāršošana vienotajā tirgū

Atsauces

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

4.4.2012

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Komiteja(-s), kurai(-ām) ir lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Referents(-e/-i/-es)

       Iecelšanas datums

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Izskatīšana komitejā

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Pieņemšanas datums

9.7.2013

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

34

0

3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Iesniegšanas datums

22.7.2013