SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
Sprawozdawca: Toine Manders


Procedura : 2012/0082(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
A7-0278/2013
Teksty złożone :
A7-0278/2013
Teksty przyjęte :

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2012)0164),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C7–0092/2012),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z dnia 12 lipca 2012 r.[1],

–   uwzględniając art.55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów oraz opinię Komisji Transportu i Turystyki (A7–0278/2013),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzić znaczące zmiany do swojego wniosku lub zastąpić go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom narodowym.

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(3) W dyrektywie Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów zharmonizowano formę i treść świadectwa rejestracji w celu ułatwienia jego zrozumienia i tym samym ułatwienia swobodnego przepływu pojazdów zarejestrowanych w danym państwie członkowskim na drogach znajdujących się na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z tą dyrektywą, świadectwo rejestracji wydane przez państwo członkowskie powinno być uznawane przez inne państwa członkowskie do celów identyfikacji pojazdu w ruchu międzynarodowym lub jego ponownej rejestracji w innym państwie członkowskim. Dyrektywa 1999/37/WE nie zawiera jednak żadnych przepisów określających właściwe do celów rejestracji państwo członkowskie, ani mające zastosowanie formalności i procedury. W związku z tym, w celu wyeliminowania barier dla swobodnego przepływu pojazdów silnikowych w ramach rynku wewnętrznego, niezbędne jest ustanowienie odrębnych zharmonizowanych przepisów dotyczących określenia państwa członkowskiego, w którym muszą zostać zarejestrowane pojazdy silnikowe, oraz uproszczonych procedur ponownej rejestracji pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim.

(3) W dyrektywie Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów zharmonizowano formę i treść świadectwa rejestracji w celu ułatwienia jego zrozumienia i tym samym ułatwienia swobodnego przepływu pojazdów zarejestrowanych w danym państwie członkowskim na drogach znajdujących się na terytorium innego państwa członkowskiego. Zgodnie z tą dyrektywą, świadectwo rejestracji wydane przez państwo członkowskie powinno być uznawane przez inne państwa członkowskie do celów identyfikacji pojazdu w ruchu międzynarodowym lub jego ponownej rejestracji w innym państwie członkowskim. Dyrektywa 1999/37/WE nie zawiera jednak żadnych przepisów określających właściwe do celów rejestracji państwo członkowskie, ani mające zastosowanie formalności i procedury. W związku z tym, w celu wyeliminowania barier dla swobodnego przepływu pojazdów silnikowych w ramach rynku wewnętrznego, niezbędne jest ustanowienie odrębnych zharmonizowanych przepisów dotyczących określenia państwa członkowskiego, w którym muszą zostać zarejestrowane pojazdy silnikowe, oraz szybszychuproszczonych procedur ponownej rejestracji pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim jest utrudniona ze względu na uciążliwe formalności związane z rejestracją w państwach członkowskich, w szczególności ze względu na obowiązek przedstawiania tych pojazdów do badań uzupełniających przed rejestracją w celu dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w celu ich identyfikacji. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie tych formalności, aby zapewnić swobodny przepływ pojazdów silnikowych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących. Należy przewidzieć, w szczególności z myślą o obywatelach lub przedsiębiorstwach nabywających pojazd silnikowy zarejestrowany w innym państwie członkowskim, uproszczoną procedurę rejestracji, która obejmie uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i przeprowadzonych badań przydatności do ruchu drogowego, oraz współpracę administracyjną między właściwymi organami w celu wymiany brakujących danych.

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim jest utrudniona ze względu na uciążliwe formalności związane z rejestracją w państwach członkowskich, w szczególności ze względu na obowiązek przedstawiania tych pojazdów do badań uzupełniających przed rejestracją w celu dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w celu ich identyfikacji. W związku z powyższym konieczne jest ograniczenie tych formalności, aby zapewnić swobodny przepływ pojazdów silnikowych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących. Należy przewidzieć, w szczególności z myślą o obywatelach lub przedsiębiorstwach nabywających pojazd silnikowy zarejestrowany w innym państwie członkowskim, uproszczoną oraz przyjazną dla obywateli procedurę rejestracji, która obejmie uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i przeprowadzonych badań przydatności do ruchu drogowego, jak przewiduje prawodawstwo Unii, oraz współpracę administracyjną między właściwymi organami w celu wymiany brakujących danych.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Niniejsze rozporządzenie powinno przyczynić się do ułatwienia swobodnego przepływu towarówUnii,także do wzmocnienia istotnych zasadśrodków ochronnych związanychbezpieczeństwem ruchu drogowego. Przewidzianeprawodawstwie Unii zharmonizowane przepisy dotyczące badań przydatności pojazdów silnikowychich przyczep do ruchu drogowego to zasadniczy element umożliwiający zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateliprzedsiębiorstw przy jednoczesnym zapewnieniu dynamicznego rozwoju metodzakresu badań. Krajowe badaniaświadectwa przydatności do ruchu drogowego powinny być wzajemnie uznawane przez państwa członkowskie. Wzajemne uznawanie przez państwa członkowskie kontroli technicznych wymaga wspólnych definicjiporównywalnych norm testowych przestrzeganych przez wszystkie państwa członkowskie.

Uzasadnienie

W powyższej poprawce podkreślono, że aby przepis ten działał w praktyce, potrzebne jest pełne wdrożenie obowiązującego prawodawstwa Unii i współpraca ze strony państw członkowskich.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5b) Aby ułatwić obywatelom lub przedsiębiorstwom – zwłaszcza tym, które nabywają pojazd silnikowy zarejestrowanyinnym państwie członkowskim – uzyskanie uznania dowodu rejestracyjnego, jego forma powinna być jednolita we wszystkich państwach członkowskich zgodniedyrektywą Rady 1999/37/WE. Pomogłoby to również zmniejszyć do minimum ryzyko ponownej rejestracji skradzionych pojazdów za pomocą fałszywych dowodów rejestracyjnych.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 5 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5c) Obywateleprzedsiębiorstwa,szczególności firmy wynajmujące pojazdyfirmy leasingowe, spotykają siętrudnościami przy przenoszeniu pojazdówjednego państwa członkowskiego do innego,tym pod względem ponownej rejestracji tamże. Trudności te są wielorakie, począwszy od czasochłonnych formalności administracyjnych po ryzyko wandalizmu. Wszystkie te trudności mogłyby zostać złagodzone, gdyby obywatelomprzedsiębiorstwom umożliwiono, na życzenie, wyposażanie pojazdówtablice rejestracyjnejednolitym wyglądzie. Taka możliwość byłaby szczególnie korzystna dla obywateli, którzy często przeprowadzają sięjednego państwa członkowskiego do innegopowodów osobistych lub zawodowych, dla firm prowadzących wynajem, firm leasingowychtransportowych,także przedsiębiorstw takich jak przedsiębiorstwa prowadzące sprzedaż pojazdów. Przy ponownej rejestracji pojazdów nabytychinnym państwie członkowskim lub –stosownych przypadkach – rejestracji tymczasowej do celów przeniesienia obywatelomprzedsiębiorstwom należy umożliwić wybór tablicy rejestracyjnej, tymczasowej tablicy rejestracyjnej do celów przeniesienia lub profesjonalnej tablicy rejestracyjnejbarwach określonychprawie krajowym albobarwach unijnych.związkutym aby zlikwidować przeszkodyswobodnym przepływie pojazdów na rynku wewnętrznym, konieczne jest zaoferowanie obywatelomprzedsiębiorstwom możliwości wyboru między tablicamibarwach określonychprawie krajowymtablicamibarwach unijnych.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Zważywszy, że brak ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej stanowi podstawę do odmowy rejestracji zgodnieniniejszym rozporządzeniem, konieczne jest, aby państwa członkowskie przyjęły odpowiednie środki wymagane na mocy dyrektywy Parlamentu EuropejskiegoRady 2009/103/WE1, aby zapewnić objęcie ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej związanejużytkowaniem pojazdów.

 

_____________

 

1 Dyrektywa Parlamentu EuropejskiegoRady 2009/103/WEdnia 16 września 2009 r.sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałezwiązkuruchem pojazdów mechanicznychegzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (Dz.U. L 2637.10.2009, s. 11).

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6b) Niniejsze rozporządzenie musi uwzględniać przepisy dyrektywy Parlamentu EuropejskiegoRady 2011/82/UE1, aby umożliwić organom państw członkowskich,których ma zostać zarejestrowany pojazd uprzednio zarejestrowanyinnym państwie członkowskim, sprawdzenie, czy ewentualne procedury podjętewyniku popełnienia wykroczenia związanegobezpieczeństwem ruchu drogowego zostały już zakończone.

 

______________

 

1 Dyrektywa Parlamentu EuropejskiegoRady 2011/82/UEdnia 25 października 2011 r.sprawie ułatwieńzakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanychbezpieczeństwem ruchu drogowego (Dz.U. L 2885.11.2011, s. 1).

Uzasadnienie

Należy udoskonalić wniosek za pośrednictwem elementów pozwalających poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwalczać bezkarność osób, które dopuściły się naruszenia przepisów drogowych. Dlatego należy wprowadzić w tekście możliwość skontrolowania przez ograny przed podjęciem procedury rejestracji, czy w odniesieniu do danego pojazdu nie toczy się postępowanie za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 6 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6c)przypadku niektórych pojazdówwartości historycznej brakuje kompletnej pierwotnej dokumentacji, co wynika alboporzucenia tych pojazdów,następnie przywrócenia ich do użytku, alboich wyprodukowania przed ustanowieniem systemów rejestracji państw członkowskich, albotego, że pierwotnie były one pojazdami wyścigowymi lub wojskowymi.związkutym właściwe jest umożliwienie legalnego przenoszenia tych pojazdówjednego państwa członkowskiego do innego oraz ich ponownego zarejestrowania wyłącznie na podstawie dostępnych udokumentowanych dowodów dotyczących daty produkcji lub pierwszej rejestracji, jeżeli pojazdy te mają co najmniej 30 lat.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(7) Celem niniejszego rozporządzenia powinno być uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących w szczególności poprzez elektroniczną wymianę danych rejestracyjnych pojazdów. Dlatego też, w celu uproszczenia administracyjnych formalności rejestracyjnych, konieczne jest, by państwa członkowskie przyznawały sobie wzajemnie prawo dostępu do ich danych rejestracyjnych pojazdów celem poprawy wymiany informacji oraz przyspieszenia procedur rejestracji.

(7) Celem niniejszego rozporządzenia powinno być uproszczenie procedur administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących, w szczególności poprzez wzajemne uznawanieelektroniczną wymianę danych rejestracyjnych pojazdów. Dlatego też konieczne pełne wdrożeniezapewnienie pełnego funkcjonowania europejskiego systemu informacjipojazdachprawach jazdy (Eucaris)myśląwykorzystywaniu go do celów niniejszego rozporządzenia. W celu uproszczenia administracyjnych formalności rejestracyjnych konieczne jest też, by państwa członkowskie przyznawały sobie wzajemnie prawo dostępu do ich danych rejestracyjnych pojazdów celem poprawy wymiany informacji oraz przyspieszenia procedur rejestracji.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 7 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(7a)uwagi na postępującą integrację rynku wewnętrznego transgraniczny handel pojazdami,tym pojazdami używanymi, rozwinął się,także wykazuje potencjał dalszego rozwoju. Aby wykorzystać ten potencjał, swobodny przepływ pojazdówhandel nimi należy uzupełnić środkami zapobiegającymi nielegalnemu wykorzystywaniu pojazdówtablic rejestracyjnych oraz zamianie tablic rejestracyjnych między pojazdami. Nowe technologie mogłyby też przyczyniać się do dalszej poprawyzakresie ścigania oszustwruchu transgranicznymprzy rejestracji pojazdów oraz zapobiegania takim oszustwom.związkutym należałoby wprowadzić zabezpieczenia przed nielegalnym wykorzystywaniem tablic rejestracyjnych poprzez wyposażanie pojazdów, przy ponownej rejestracji, oraz tablic rejestracyjnychidentyfikatory radiowe (RFID), aby usunąć przeszkodyswobodnym przepływie pojazdów na rynku wewnętrznym.

Uzasadnienie

Nowe innowacyjne technologie, jak inteligentne kamery na drogach oraz identyfikacja RFID, są skutecznymi narzędziami umożliwiającymi walkę z oszustwami dotyczącymi tablic rejestracyjnych i pojazdów.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(13) Aby osiągnąć cel, jakim jest wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi za pomocą środków interoperacyjnych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników I i II do niniejszego rozporządzenia w świetle postępu technicznego, w szczególności w celu uwzględnienia odnośnych zmian do dyrektywy 1999/37/WE lub zmian innych aktów Unii, które są bezpośrednio istotne dla aktualizacji załączników I i II do niniejszego rozporządzenia,odniesieniu do warunków, które muszą spełnić przedsiębiorstwa używające profesjonalnych dowodów rejestracyjnych, aby wypełnić wymagania dotyczące nieposzlakowanej opiniiniezbędnych kompetencji zawodowych, oraz w odniesieniu do okresu ważności profesjonalnych dowodów rejestracyjnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

(13) Aby osiągnąć cel, jakim jest wymiana informacji pomiędzy państwami członkowskimi za pomocą środków interoperacyjnych, należy przekazać Komisji uprawnienia do przyjęcia aktów zgodnie z art. 290 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do zmian załączników I i II do niniejszego rozporządzenia w świetle postępu technicznego, w szczególności w celu uwzględnienia odnośnych zmian do dyrektywy 1999/37/WE lub zmian innych aktów Unii, które są bezpośrednio istotne dla aktualizacji załączników I i II do niniejszego rozporządzenia, w odniesieniu do okresu ważności profesjonalnych dowodów rejestracyjnych orazodniesieniu do montowania identyfikatorów RFID jako zabezpieczenia przed nielegalnym wykorzystywaniem tablic rejestracyjnych. Szczególnie ważne jest, aby w czasie prac przygotowawczych Komisja prowadziła stosowne konsultacje, w tym na poziomie ekspertów. Przygotowując i opracowując akty delegowane, Komisja powinna zapewnić jednoczesne, terminowe i odpowiednie przekazywanie stosownych dokumentów Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Motyw 14

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(14) Dla zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze w celu określenia wspólnych procedur i specyfikacji aplikacji, która jest niezbędna dla elektronicznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów, w tym formatu danych podlegających wymianie, procedur technicznych dotyczących konsultacji elektronicznych oraz dostępu do krajowych elektronicznych rejestrów, procedur dostępu i mechanizmów zabezpieczenia, jak również w celu ustanowienia formatu oraz wzoru profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję,

(14) Dla zapewnienia jednolitych warunków wykonania niniejszego rozporządzenia należy przekazać Komisji uprawnienia wykonawcze w celu określenia wspólnych procedur i specyfikacji aplikacji, tj. Eucaris, która jest niezbędna dla elektronicznej wymiany danych rejestracyjnych pojazdów, w tym formatu danych podlegających wymianie, procedur technicznych dotyczących konsultacji elektronicznych oraz dostępu do krajowych elektronicznych rejestrów, procedur dostępu i mechanizmów zabezpieczenia, jak również w celu ustanowienia formatu oraz wzoru profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdów. Uprawnienia te powinny być wykonywane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającym przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję,

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących pojazdów:

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do rejestracji następujących pojazdów:

Uzasadnienie

Wyjaśnienie celu rozporządzenia.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla suwerennych praw podatkowych państw członkowskichzakresie naliczaniapobierania właściwych podatków od pojazdów, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie.

Uzasadnienie

Tekst ten najlepiej byłoby umieścić w art. 1 w celu zagwarantowania braku wpływu wprowadzenia niniejszego rozporządzenia na prawa podatkowe. Ponieważ celem proponowanego rozporządzenia jest uproszczenie formalności i warunków rejestracji pojazdów zarejestrowanych już w innych państwach członkowskich, nie powinno ono w żaden sposób naruszać prawa do pobierania podatków od pojazdów wjeżdżających do określonego państwa członkowskiego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Niniejsze rozporządzenie pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do podejmowania wszelkich środków prawnych niezbędnych do zapobieżenia unikaniu opodatkowaniaodniesieniu do pojazdów, do których zastosowanie ma niniejsze rozporządzenie.

Uzasadnienie

Odniesienie do prawa państw członkowskich do podejmowania niezbędnych środków w przypadkach, w których dochodzi do unikania opodatkowania, najlepiej byłoby umieścić w art. 1, aby nie dopuścić do sytuacji, w których proponowane rozporządzenie może w sposób niezamierzony powodować praktyki skutkujące unikaniem opodatkowania.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3) „posiadacz dowodu rejestracyjnego” oznacza osobę, na której nazwisko lub nazwę pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim;

3) „posiadacz dowodu rejestracyjnego” oznacza osobę fizyczną lub prawną, na której nazwisko lub nazwę pojazd jest zarejestrowany w państwie członkowskim;

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) „posiadacz pojazdu” oznacza osobę fizyczną lub prawną inną niż posiadacz dowodu rejestracyjnego, która nabyła prawo do użytkowania pojazdu na czas określony,porozumieniuwłaścicielem pojazdu;

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b) „dowód rejestracyjny” oznacza dokument, który poświadcza, że pojazd jest zarejestrowanypaństwie członkowskim;

Uzasadnienie

Definicja zgodna z dyrektywą 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 2 – punkt 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a) „krajowy punkt kontaktowy” oznacza organ wyznaczony przez każde państwo członkowskie, odpowiedzialny za oficjalny rejestr pojazdów na terytorium danego państwa oraz wymianę informacji dotyczących rejestracji pojazdów.

Uzasadnienie

W państwie członkowskim może działać jeden organ rejestracyjny lub więcej takich organów. Aby uprościć rejestrację transgraniczną, wprowadza się krajowy punkt kontaktowy i podaje się jego definicję. Punkt ten powinien służyć jako pojedynczy punkt kontaktowy do celów wymiany informacji dotyczących rejestracji pojazdów.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.drodze odstępstwa od ust. 1 państwo członkowskie może wymagać rejestracji na swoim terytorium pojazdu zarejestrowanegoinnym państwie członkowskim, jeżeli posiadacz pojazdu ma miejsce zamieszkaniatym państwie członkowskimużytkuje pojazd główniepaństwie członkowskim miejsca zamieszkaniasposób stały, to jest przez co najmniej 185 dnikażdym roku kalendarzowym.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) w przypadku przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub nie – państwo członkowskie, w którym znajduje się zarząd;

a) w przypadku przedsiębiorstwa lub innego podmiotu, posiadającego osobowość prawną lub nie – państwo członkowskie, w którym zarejestrowany jest zarząd;

Uzasadnienie

„Bycie zarejestrowanym” jest obiektywnym i sprawdzalnym kryterium, jaśniejszym niż sformułowanie „znajduje się” stosowane w omawianym rozporządzeniu.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) w przypadku oddziału, agencji lub innej części przedsiębiorstwa lub innego podmiotu – państwo członkowskie, w którym znajduje się oddział, agencja lub część przedsiębiorstwa;

b) w przypadku oddziału, agencji lub innej części przedsiębiorstwa lub innego podmiotu – państwo członkowskie, w którym zarejestrowany jest oddział, agencja lub część przedsiębiorstwa;

Uzasadnienie

„Bycie zarejestrowanym” jest obiektywnym i sprawdzalnym kryterium, jaśniejszym niż sformułowanie „znajduje się” stosowane w omawianym rozporządzeniu.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit pierwszy – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) miejsce, w którym dana osoba zwykle mieszka, to znaczy w okresie przynajmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, z powodu więzi osobistych i zawodowych lub, w przypadku osoby nieposiadającej więzi zawodowych, z powodu więzi osobistych świadczących o bliskim związku między tą osobą a miejscem zamieszkania.

(i) miejsce, w którym dana osoba jest zarejestrowana lub posiada inny dowód zamieszkaniazwykle mieszka, to znaczy w okresie przynajmniej 185 dni w każdym roku kalendarzowym, z powodu więzi osobistych i zawodowych lub, w przypadku osoby nieposiadającej więzi zawodowych, z powodu więzi osobistych świadczących o bliskim związku między tą osobą a miejscem zamieszkania.

Uzasadnienie

Należy zapewnić możliwość przeniesienia pojazdu do innego państwa członkowskiego przedsiębiorstwom, obywatelom i innym jednostkom prawnym zarejestrowanym lub posiadającym inny dowód zamieszkania w tym nowym państwie członkowskim.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 3 – ustęp 2 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Warunek określony w pkt (ii) nie ma zastosowania, w przypadku gdy dana osoba zamieszkuje w państwie członkowskim w celu wykonania określonego zadania w określonym czasie. Wyjazd na studia uniwersyteckie bądź w celu nauki w szkole nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania.

Warunek określony w pkt (ii) nie ma zastosowania, w przypadku gdy dana osoba zamieszkuje w państwie członkowskim w celu wykonania określonego zadania w określonym czasie najwyżej 185 dni. Wyjazd na studia uniwersyteckie bądź w celu nauki w szkole nie oznacza zmiany miejsca zamieszkania.

Uzasadnienie

W omawianym rozporządzeniu należy wyraźnie ustalić określony czas na wykonanie zadania.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego przenosi miejsce zamieszkania do innego państwa członkowskiego, zwraca się on o rejestrację pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim w terminie sześciu miesięcy od swojego przybycia.

1. Jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego przenosi miejsce zamieszkania do innego państwa członkowskiego, zwraca się on o rejestrację pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim w terminie trzech miesięcy od dnia,którym przeniósł swoje miejsce zamieszkania wspomnianeart. 3.

 

W razie zmiany właściciela pojazdu zarejestrowanegodanym państwie członkowskimprzeniesienia tego pojazdu do innego państwa członkowskiego, które jest miejscem zamieszkania nowego właściciela pojazdu, nowy właściciel zwraca sięrejestrację pojazduterminie 30 dni od przeniesienia pojazdu.

W okresie, o którym mowa w ustępie pierwszym, używanie pojazdu nie jest ograniczone.

W okresach, o których mowa w ustępach pierwszym i drugim, używanie pojazdu nie jest ograniczone.

Poprawka  26

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Państwa członkowskie stosują skuteczne, proporcjonalneodstraszające kary, jeżeli posiadacz dowodu rejestracyjnego nie zwróci sięponowną rejestrację pojazduterminie,którym mowaust. 1. Kary te mogą obejmować ograniczenia dotyczące użytkowania pojazdu do czasu dokonania ponownej rejestracji.

Poprawka  27

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Gromadzenieprzetwarzanie danych,których mowaakapicie pierwszym, odbywa się zgodnieunijnymikrajowymi przepisami na temat ochrony osób fizycznychzwiązkuprzetwarzaniem danych osobowych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 9 lipca 2012 r.

Poprawka  28

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Państwa członkowskie mogą przed ponowną rejestracją dokonać identyfikacji pojazdu, porównując numer rejestracyjny pojazduinformacjamidowodzie rejestracyjnym i w oficjalnym rejestrze pojazdów państwa członkowskiego,którym pojazd jest zarejestrowany.

Poprawka  29

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Organy rejestracji pojazdów mogą przeprowadzać kontrole fizyczne pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim przed jego rejestracją jedynie w następujących przypadkach:

4. Organy rejestracji pojazdów mogą przeprowadzać kontrole techniczne pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim przed jego rejestracją w następujących przypadkach:

Poprawka  30

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera d

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

d) jeżeli wymagane są badania przydatności do ruchu drogowego,przypadku wszelkich zmian własności pojazdu lub dla pojazdów poważnie uszkodzonych.

d) jeżeli pojazd jest poważnie uszkodzony.

Poprawka  31

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) jeżeli pojazd nie ma ważnego świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

Uzasadnienie

Jeżeli upłynęła data ważności świadectwa przydatności do ruchu drogowego, organ rejestracji pojazdów musi być w stanie przeprowadzić kontrolę pojazdu celem zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Poprawka  32

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Aby spełnić wymogi akapitu pierwszego lit. c), państwa członkowskie zapewniają publikację on-line szczegółowych krajowych procedur stosowanych do celów krajowejindywidualnej homologacji pojazdów zgodniedyrektywą 2007/46/WE Parlamentu EuropejskiegoRady1.

 

__________________

 

1 Dyrektywa 2007/46/WE Parlamentu EuropejskiegoRadydnia 5 września 2007 r. ustanawiająca ramy dla homologacji pojazdów silnikowychich przyczep oraz układów, częścioddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (dyrektywa ramowa)( Dz.U. L 2639.10.2007, s. 1).

Poprawka  33

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Do celów ponownej rejestracji państwa członkowskie wzajemnie uznają świadectwa przydatności do ruchu drogowego wydane przez inne państwa członkowskie, gdy tylko ich ważność zostanie uznanachwili ponownej rejestracji, zgodnierozporządzeniem (UE) nr xx/20131.

 

___________

 

1 Rozporządzenie (UE) nr xx/2013sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowychich przyczep oraz uchylające dyrektywę 2009/40/WE (2012/0184(COD)).

Poprawka  34

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. W przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim właściwy organ rejestracji pojazdów niezwłocznie zgłasza ten fakt do organu rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany, zgodnie z art. 7.

5. Gdy pojazd zarejestrowanyjednym państwie członkowskim jest ponownie rejestrowany w innym państwie członkowskim, właściwy organ rejestracji pojazdów niezwłocznie zgłasza ten fakt do organu rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany, zgodnie z art. 7.

Poprawka  35

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5a. Gdy państwo członkowskie otrzymuje zgłoszenie zgodnieust. 5, bez zbędnej zwłoki anuluje rejestrację pojazdu na swoim terytorium zgodniedyrektywą 2013/xxUE1krajowymi procedurami anulowania mającymi zastosowanie do rejestrów pojazdów.

 

__________________

 

1 Dyrektywa 2013/xx/UE Parlamentu EuropejskiegoRady zmieniająca dyrektywę Rady 1999/37/WEsprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (2012/0185(COD)).

Uzasadnienie

Rozporządzenie powinno jasno określać, że państwa członkowskie muszą informować inne państwa członkowskie, gdy pojazd jest ponownie rejestrowany, aby zagwarantować, że pojazd nie zostanie zarejestrowany dwukrotnie w różnych państwach członkowskich.

Poprawka  36

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

5b. Do dnia ...* państwa członkowskie zapewniają możliwość elektronicznej rejestracji on-line pojazdów za pomocą bezpiecznej bazy danych. Wniosekrejestrację składa się bezpośredniokrajowej bazie danych państwa członkowskiego,którym pojazd jest ponownie rejestrowany.

 

* Dz.U.: wstawić datę: trzy lata od daty wejściażycie niniejszego rozporządzenia.

Uzasadnienie

Bezpieczna baza danych umożliwi, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technik, rejestrowanie pojazdu bez dokumentów w formie papierowej, ponieważ wszystkie niezbędne dokumenty i informacje można odnaleźć we wzajemnie połączonych bazach danych (EUCARIS). Rejestracja elektroniczna zaoszczędzi czasu i kosztów obywatelom europejskim i będzie zabezpieczana elektronicznymi mechanizmami kontroli.

Poprawka  37

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp -1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

-1a. Organy rejestracji pojazdów odmawiają rejestracji pojazdu zarejestrowanegoinnym państwie członkowskim, gdy:

 

a) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały zgubione lub skradzione, chyba że osoba fizyczna lub prawna występującarejestrację pojazdu może jasno wykazać, że jest albo właścicielem pojazdu, albo posiadaczem dowodu rejestracyjnego;

 

b) pojazd nie przeszedł pomyślnie kontroli technicznych,których mowaart. 4 ust. 4;

 

c) posiadacz dowodu rejestracyjnego nie jeststanie przedstawić dowodu tożsamości;

 

d) posiadacz dowodu rejestracyjnego nie ma miejsca zamieszkania,którym mowaart. 3 ust. 2,państwie członkowskimchwili, gdy występujerejestrację pojazdu.

Uzasadnienie

Niektóre kwestie są tak istotne przy rejestracji, że należy jasno poinformować obywateli, iż nie można zarejestrować pojazdu, jeżeli brak dokumentów rejestracyjnych pojazdu, gdy pojazd nie przeszedł kontroli technicznej, gdy posiadacz pojazdu nie może przedstawić dowodu zamieszkania lub gdy posiadacz dowodu rejestracyjnego nie ma zarejestrowanej siedziby w państwie członkowskim, w którym wystąpiono o rejestrację pojazdu.

Poprawka  38

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

b) jeżeli, w stosownych przypadkach, podatki lub opłaty nakładane przez to państwo członkowskie za rejestrację, o której mowa w art. 4, nie zostały uregulowane;

b) jeżeli, w stosownych przypadkach, podatki lub opłaty nakładane przez państwo członkowskie organów rejestracji pojazdów za rejestrację, o której mowa w art. 4, nie zostały uregulowane;

Poprawka  39

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) gdy dotyczy, jeżeli nie zapłacono odpowiednich podatków;

Poprawka  40

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) jeżeli pojazd nie przeszedł pomyślnie kontroli fizycznych,których mowaart. 4 ust. 4;

skreślona

Uzasadnienie

Kontrola techniczna z pozytywnym wynikiem powinna być obowiązkowym warunkiem rejestracji i w związku z tym zostaje ujęta w ust. -1a niniejszego artykułu.

Poprawka  41

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt i

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(i) pojazd jest poważnie uszkodzony, kradziony lub zniszczony;

(i) pojazd jest poważnie uszkodzony, kradziony, zniszczony lub został nabytydrodze oszustwa;

Uzasadnienie

Dodano słowa „pozyskany w drodze oszustwa”, aby poszerzyć zakres tego punktu i zapewnić możliwość odmowy ponownej rejestracji pojazdu, który został pozyskany w drodze oszustwa.

Poprawka  42

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały skradzione, chyba że posiadacz dowodu rejestracyjnego możejasny sposób wykazać, że jest właścicielem pojazdu;

skreślony

Uzasadnienie

Ten przypadek jest ujęty w ust. -1a niniejszego artykułu.

Poprawka  43

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d – podpunkt iii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) upłynęła data ważności obowiązkowego świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawkę tę należy rozpatrywać w połączeniu z poprawką do art. 4, zgodnie z którą organ rejestracji pojazdów powinien mieć możliwość przeprowadzenia kontroli technicznej pojazdu, jeżeli upłynęła data ważności obowiązkowego świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka  44

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

da) gdy odmówiono wstępu pojazdu do strefy ochrony środowiskapaństwie członkowskim lub gdy pojazd nie spełnia norm środowiskowych określonychobowiązującym prawie unijnymkrajowym, chyba że pojazd można zakwalifikować jako pojazd mający wartość historyczną zgodnierozporządzeniem (UE) nr xx/20131.

 

__________________

 

1 Rozporządzenie Parlamentu EuropejskiegoRadysprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowychich przyczep oraz uchylające dyrektywę 2009/40/WE (2012/0184(COD)).

Uzasadnienie

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość odmowy ponownej rejestracji pojazdów, które poważnie szkodzą zdrowiu lub środowisku.

Poprawka  45

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

db) gdy odpowiedzialność cywilna związanaużytkowaniem pojazdu nie jest objęta ubezpieczeniem, jeżeli takie ubezpieczenie stanowi warunek rejestracji pojazdu.

Uzasadnienie

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w przypadku pojazdów silnikowych w istotny sposób przyczynia się do zapewnienia ochrony ofiarom wypadków drogowych i dlatego powinno stanowić warunek rejestracji.

Poprawka  46

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Każda decyzja podjęta przez organ rejestracji pojazdów w sprawie odmowy rejestracji pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim jest należycie uzasadniona. Zainteresowana osoba może w ciągu jednego miesiąca od daty otrzymania negatywnej decyzji zwrócić się do właściwego organu rejestracji pojazdów o dokonanie przeglądu decyzji. Wniosek zawiera powody uzasadniające taki przegląd. W ciągu jednego miesiąca od otrzymania takiego wniosku właściwy organ rejestracji pojazdów potwierdza lub unieważnia swoją decyzję.

2. Każda decyzja podjęta przez organ rejestracji pojazdów w sprawie odmowy rejestracji pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim jest należycie uzasadniona oraz zawiera informacjeprocedurze odwoławczejterminach. Zainteresowana osoba może w ciągu sześciu tygodni od daty otrzymania negatywnej decyzji zwrócić się do właściwego organu o dokonanie przeglądu decyzji. Wniosek zawiera powody uzasadniające taki przegląd. W ciągu sześciu tygodni od otrzymania takiego wniosku właściwy organ rejestracji pojazdów potwierdza lub unieważnia swoją decyzję. W okresie przeglądu pojazd nie jest używany na drogach publicznych.

 

Z chwilą odmowy rejestracji państwo członkowskie, które odmówiło rejestracji, przesyła informacje dotyczące odmowy państwu członkowskiemu,którym pojazd był poprzednio zarejestrowany, zgodnieart. 7.

Uzasadnienie

Aby poprawić współpracę między państwami członkowskimi, państwa członkowskie powinny wzajemnie powiadamiać się w przypadku odmowy ponownej rejestracji.

Poprawka  47

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Każda osoba, która nabyła pojazd w innym państwie członkowskim, a pojazd ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, może zwrócić się do organu rejestracji pojazdów o wydanie tymczasowego dowodu rejestracyjnego w celu przeniesienia pojazdu do innego państwa członkowskiego. Tymczasowy dowód rejestracyjny jest ważny przez okres 30 dni.

1. Każda osoba, która nabyła pojazd w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania, a pojazd ten nie posiada dowodu rejestracyjnego, może zwrócić się o wydanie tymczasowego dowodu rejestracyjnego dla tego pojazdu w celu przeniesienia go do państwa członkowskiego miejsca zamieszkania.

 

Akapit pierwszy ma zastosowanie do pojazdów zakupionych, nabytychdrodze dziedziczenia,drodze wygranej lub darowizny,ile osoba, która nabyła pojazd, może udowodnić jego legalne użytkowanie lub posiadanie.

 

Wniosektymczasową rejestrację pojazdu może zostać przekazany:

 

a) organowi rejestracji pojazdów państwa członkowskiego,którym pojazd został nabyty; lub

 

b) organowi rejestracji pojazdów państwa członkowskiego miejsca zamieszkania.

 

Tymczasowy dowód rejestracyjny jest ważny przez okres 30 dni.

Poprawka  48

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a.okresie ważności tymczasowego dowodu rejestracyjnego osoba, która nabyła pojazd, rejestruje pojazdpaństwie członkowskim miejsca zamieszkania.

Poprawka  49

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Po otrzymaniu wniosku o tymczasowy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1, organ rejestracji pojazdów niezwłocznie zbiera informacje na temat poszczególnych danych określonych w załączniku I bezpośrednio od organu rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, w którym pojazd jest zarejestrowany, zgodnie z art. 7, i przenosi te dane do własnego rejestru.

2. Po otrzymaniu wniosku o tymczasowy dowód rejestracyjny, o którym mowa w ust. 1 akapit trzeci lit. b),państwie członkowskim miejsca zamieszkania osoby, która nabyła pojazd, organ rejestracji pojazdów tego państwa członkowskiego niezwłocznie zbiera informacje na temat poszczególnych danych określonych w załączniku I bezpośrednio od organu rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany, zgodnie z art. 7, i przenosi te dane do własnego rejestru.

Poprawka  50

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b – podpunkt ii

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały skradzione, chyba że posiadacz dowodu rejestracyjnego może w jasny sposób wykazać, że jest właścicielem pojazdu;

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały zgubione lub skradzione, chyba że posiadacz dowodu rejestracyjnego może w jasny sposób wykazać, że jest właścicielem pojazdu lub prawowitym posiadaczem dowodu rejestracyjnego;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że prawowity posiadacz dowodu rejestracyjnego może być osobą inną niż właściciel pojazdu i w związku z tym, na podstawie jasnego wykazania takiej sytuacji, może on uniknąć odmowy rejestracji ze strony władz.

Poprawka  51

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) gdy odpowiedzialność cywilna związanaużytkowaniem pojazdu nie jest objęta ubezpieczeniem, jeżeli takie ubezpieczenie stanowi warunek rejestracji pojazdu;

Poprawka  52

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b b (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

bb) gdy osoba występującarejestrację pojazdu nie może przedstawić dowodu tożsamości.

Poprawka  53

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a. Gdy tymczasowy dowód rejestracyjny jest wydany zgodnieust. 1, państwo członkowskie organu wydającego ten dowód włącza dane dotyczące tego pojazdu do oficjalnego rejestru elektronicznego zgodniezałącznikiemdo niniejszego rozporządzenia i załącznikiemdo dyrektywy Rady 1999/37/WE.

Poprawka  54

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3b. Tymczasowy dowód rejestracyjny wydany przez organ rejestracji pojazdów jednegopaństw członkowskich jest uznawany przez pozostałe państwa członkowskie do celów identyfikacji pojazduruchu międzynarodowym lub jego ponownej rejestracjiinnym państwie członkowskim.

Poprawka  55

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Dane przechowywaneoficjalnych rejestrach pojazdów poszczególnych państw członkowskich są uznawane przez organy rejestracji pojazdów pozostałych państw członkowskich.

Poprawka  56

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

1a. Do celów ust.1 państwa członkowskie wyznaczają po jednym krajowym punkcie kontaktowym do celów wymiany informacjipojazdachinformacjikwestiach dotyczących krajowejindywidualnej homologacji typuzwiązkuponowną rejestracją.

Uzasadnienie

W państwie członkowskim może działać wiele organów rejestracyjnych lub jeden taki organ, jednak powinien istnieć jeden krajowy punkt kontaktowy zajmujący się rejestracją transgraniczną. Ponadto powinien istnieć jeden krajowy punkt kontaktowy do celów wymiany informacji dotyczących spraw związanych z krajową i indywidualną homologacją typu. W przeciwnym razie szybkie znalezienie punktu kontaktowego – celem zapewnienia efektywnej wymiany informacji między państwami członkowskimi w sprawach transgranicznych – stanie się bardzo skomplikowane w praktyce dla innych państw członkowskich.

Poprawka  57

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Dla celów ust. 1 organy rejestracji pojazdów stosują aplikację, jak określono w załączniku II.

2. Dla celów ust. 1 organy rejestracji pojazdów stosują najbardziej aktualną wersję aplikacji europejski system informacjipojazdachprawach jazdy (Eucaris), specjalnie zaprojektowanej do celów niniejszego rozporządzenia, jak określono w załączniku II.

Uzasadnienie

W pełni operacyjna aplikacja – europejski system informacji o pojazdach i prawach jazdy (EUCARIS) – już istnieje, a państwa członkowskie dysponują nią i korzystają z niej. Jak zademonstrowano podczas wysłuchania na temat tego zagadnienia na forum komisji IMCO, system EUCARIS wykorzystuje się już przy ponownej rejestracji. Podejście to jest bardziej efektywne i oszczędne niż wprowadzanie nowych systemów innych niż EUCARIS.

Poprawka  58

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit pierwszy a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Komisjapaństwa członkowskie zapewniają wdrożenie Eucaris przez wszystkie państwa członkowskie oraz jego pełne funkcjonowanie.

Uzasadnienie

Obecnie niektóre państwa członkowskie wymieniają informacje o pojazdach i prawach jazdy w ramach systemu EUCARIS, lecz system ten nie został wdrożony ani nie funkcjonuje we wszystkich państwach członkowskich. W związku z tym w celu zapewnienia skuteczności rozporządzenia Komisja Europejska jest zobowiązana do dopilnowania, aby system EUCARIS funkcjonował w całej Unii Europejskiej.

Poprawka  59

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi – wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jedynie organy rejestracji pojazdów mogą mieć bezpośredni dostęp do danych przechowywanych i gotowych do wyszukiwania w ramach aplikacji. Organy rejestracji pojazdów podejmują niezbędne środki w celu zapobiegania:

Jedynie organy rejestracji pojazdów i organy ścigania mają bezpośredni dostęp do danych przechowywanych i gotowych do wyszukiwania w ramach aplikacji. Organy rejestracji pojazdów podejmują niezbędne środki w celu zapobiegania:

Uzasadnienie

Organy takie jak policja i organy celne (ograny ścigania) powinny również mieć dostęp do danych przechowywanych i gotowych do pobrania za pomocą aplikacji stosowanej do celów rejestracji pojazdów, aby skutecznie walczyć z oszustwami przy ponownej rejestracji.

Poprawka  60

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 2 – akapit drugi – litera c

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

c) zapytaniom o informacje lub ich przekazywaniu przez osoby nieupoważnione;

c) zapytaniom o informacje, ich przekazywaniu lub ujawnianiu przez osoby nieupoważnione;

Poprawka  61

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 3 – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Jeżeli okaże się, że przekazano nieprawidłowe informacje lub informacje, które nie powinny były zostać przekazane, organ rejestracji pojazdów otrzymujący takie informacje zostaje o tym niezwłocznie poinformowany. Następnie organ rejestracji pojazdów otrzymujący informacje usuwa je lub poprawia.

Jeżeli okaże się, że przekazano nieprawidłowe informacje lub informacje, które nie powinny były zostać przekazane, organ rejestracji pojazdów otrzymujący takie informacje zostaje o tym niezwłocznie poinformowany. Następnie organy rejestracji pojazdów państwa członkowskiego,którym pojazd był ostatnio zarejestrowany, oraz państwa członkowskiego,którym pojazd jest zarejestrowany, usuwają lub poprawiają otrzymane informacje.

Poprawka  62

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia wspólnych procedur i specyfikacji aplikacji, o której mowa w ust. 2, w tym formatu danych podlegających wymianie, procedur technicznych dotyczących konsultacji elektronicznych oraz dostępu do krajowych elektronicznych rejestrów, procedur dostępu i mechanizmów zabezpieczenia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia wspólnych procedur i specyfikacji aplikacji, o której mowa w ust. 2, w celu spełnienia wymogów niniejszego rozporządzenia, w tym formatu danych podlegających wymianie, procedur technicznych dotyczących konsultacji elektronicznych oraz dostępu do krajowych elektronicznych rejestrów, procedur dostępu i mechanizmów zabezpieczenia. Te akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Poprawka  63

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Komisja regularnie ocenia przydatność środków bezpieczeństwa stosowanych do ochrony wymienianych danych, przy uwzględnieniu rozwoju technologicznegozmian poziomu ryzyka.

Uzasadnienie

Zgodnie z opinią Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 9 lipca 2012 r.

Poprawka  64

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Organ rejestracji pojazdów może wydać jeden lub kilka profesjonalnych dowodów rejestracyjnych każdemu przedsiębiorstwu, które spełnia następujące kryteria:

1. Organ rejestracji pojazdów może wydać jeden lub kilka profesjonalnych dowodów rejestracyjnych producentom pojazdów, producentom części pojazdów, warsztatom samochodowym, sprzedawcom pojazdów oraz przedsiębiorstwom transportującym pojazdy przez granice, serwisom technicznymorganom kontroli.

a) ma siedzibę na terytorium jego państwa członkowskiego;

 

b) zajmuje się dystrybucją pojazdów lub świadczy usługi naprawy, przeglądu lub testowania pojazdów;

 

c) posiada nieposzlakowaną opinięniezbędne kompetencje zawodowe.

 

 

Pojazdy posiadające profesjonalny dowód rejestracyjny mogą być użytkowane wyłącznie do celów profesjonalnych przez pracodawcępracowników przedsiębiorstwa, któremu wydano taki dowód.

Poprawka  65

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Organy rejestracji pojazdów gwarantują, że dane dotyczące pojazdów,których mowazałączniku I, są zapisywaneich rejestrach dla każdej profesjonalnej rejestracji pojazdów.

skreślony

Poprawka  66

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Pojazdy posiadające profesjonalny dowód rejestracyjny mogą być wykorzystywane, wyłącznie jeżeli pojazd nie stanowi bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego. Takie pojazdy nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego przewozu osób lub towarów.

3. Pojazdy posiadające profesjonalny dowód rejestracyjny mogą być wykorzystywane, wyłącznie jeżeli pojazd nie stanowi bezpośredniego i natychmiastowego zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego oraz posiada ważne świadectwo przydatności do ruchu drogowego. Takie pojazdy nie mogą być wykorzystywane do komercyjnego przewozu osób lub towarów.

Poprawka  67

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

4a. Profesjonalne dowody rejestracyjne pojazdów są wzajemnie uznawane przez wszystkie państwa członkowskieprzypadku przejazdów, których celem jest przeniesienie, kontrola lub testowanie pojazdów.

Poprawka  68

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 8a

 

Wybór tablicy rejestracyjnej pojazdu

 

1. Państwa członkowskie oferują możliwość ponownej rejestracji, rejestracji tymczasowej do celów przeniesienia lub rejestracji profesjonalnej pojazdutablicamibarwach określonychprawie krajowym albobarwach unijnych, gdy jest to spójneprzepisami krajowymi dotyczącymi stosowania barw unijnych.

 

2. Gdy tablica rejestracyjna oferowana jestbarwach unijnych, zawiera ona żółte symbole na niebieskim tle, zgodniesystemem barw przewidzianymrozporządzeniu Rady (WE) nr 2411/98.

 

3. Gdy tymczasowa tablica rejestracyjna do celów przeniesienia lub profesjonalna tablica rejestracyjna oferowana jestbarwach unijnych, zawiera ona niebieskie symbole na żółtym tle, zgodniesystemem barw przewidzianymrozporządzeniu Rady (WE) nr 2411/98.

 

4. Wybór,którym mowaust. 1, pozostaje bez uszczerbku dla prawa państw członkowskich do określania wzorów oznakowania.

Uzasadnienie

Warto umożliwić niektórym przedsiębiorstwom, takim jak firmy wynajmujące pojazdy lub firmy leasingowe, wyposażanie pojazdów w tablice rejestracyjne we wspólnych barwach. Umożliwiłoby to przedsiębiorstwom zapewnienie jednolitego wyglądu ich parku samochodowego. Rejestracja pojazdu pozostaje w gestii państwa członkowskiego, w którym jest on rejestrowany.

Poprawka  69

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o nazwach i danych kontaktowych organów rejestracji pojazdów, które są odpowiedzialne za zarządzanie oficjalnymi rejestrami pojazdów na terytorium tych państw i stosowanie niniejszego rozporządzenia.

1. Państwa członkowskie powiadamiają Komisję o nazwach i danych kontaktowych krajowych punktów kontaktowychorganów rejestracji pojazdów, które są odpowiedzialne za zarządzanie oficjalnymi rejestrami pojazdów na terytorium tych państw i stosowanie niniejszego rozporządzenia.

Poprawka  70

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja na swojej stronie internetowej publikuje wykaz organów rejestracji pojazdów oraz wszelkie aktualizacje w tym wykazie.

Komisja na swojej stronie internetowej publikuje wykaz organów rejestracji pojazdów i krajowych punktów kontaktowych oraz wszelkie aktualizacje w tym wykazie.

Poprawka  71

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera a

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

a) informacji na temat rejestracji pojazdów w państwie członkowskim właściwego organu;

a) informacji na temat procedur związanychrejestracją pojazdów w państwie członkowskim organu rejestracji pojazdów,tymodpowiednich dokumentach potrzebnych do ponownej rejestracji, terminachspodziewanym czasie oczekiwania na decyzję, podstawach do odmowy oraz właściwych prawach obywateli Unii do ponownej rejestracji pojazdu –języku urzędowym lub językach urzędowych danego państwa członkowskiego orazjęzyku angielskim, francuskim lub niemieckim;

Uzasadnienie

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna zamierza wystąpić o ponowną rejestrację, powinna być uprzednio poinformowana o terminach, podstawach do odmowy oraz dokumentach potrzebnych do ponownej rejestracji.

Poprawka  72

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 – litera b a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

ba) informacji na temat przepisów regulujących przetwarzanie danych dotyczących rejestracji pojazdów,tym informacjiterminach przechowywania danych,także niezbędnych informacji wymienionychart. 1011 dyrektywy 95/46/WE.

Uzasadnienie

Jeżeli osoba fizyczna lub prawna zamierza wystąpić o ponowną rejestrację, powinna być uprzednio poinformowana o terminach, podstawach do odmowy oraz dokumentach potrzebnych do ponownej rejestracji.

Poprawka  73

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 9a

 

Zabezpieczenia przed niezgodnymprawem wykorzystywaniem tablic rejestracyjnych

 

1.chwilą rejestracji pojazdu organ rejestracji pojazdów wyposaża ten pojazdjego tablicę rejestracyjnąidentyfikator radiowy (RFID).

 

2.razie utraty oryginalnej tablicy rejestracyjnej lubrazie zastąpienia pojazdu innym pojazdem nowy zestaw identyfikatorów RFID zostaje zapewniony przez organ rejestracji pojazdów.

 

3. Jeżeli podczas kontroli pojazdów zarejestrowanychinnych państwach członkowskich dane państwo członkowskie stwierdzi nieprawidłowe użytkowanie lub nieprawidłową rejestrację pojazdu, państwo to może zastosowaćodniesieniu do tego pojazdu środki zgodnieprawem krajowym.

Uzasadnienie

Aby walczyć z przestępczością przy transgranicznej rejestracji, państwa członkowskie powinny wyposażać ponownie rejestrowany pojazd w identyfikator (chip) radiowy. W ten sposób organy ścigania będą mogły zawsze sprawdzić, czy tablica rejestracyjna istotnie należy do danego pojazdu.

Poprawka  74

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – punkt 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2) warunków, które muszą być wypełnione przez przedsiębiorstwacelu spełnienia wymagań określonychart. 8 ust. 1 lit. c);

skreślony

Poprawka  75

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 10 – punkt 3 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

3a) formatu wymiany danych, procedur technicznych, procedur dostępumechanizmów bezpieczeństwa oraz formatumodelu identyfikatorów RFID,których mowaart. 9a.

Poprawka  76

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż sześć miesięcy przed końcem okresu pięciu lat. Przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla stanowisko Parlamentu, że uprawnień nie powinno przekazywać się na czas nieokreślony oraz że przed rozpatrzeniem przedłużenia okresu przekazania uprawnień Komisja powinna składać Parlamentowi sprawozdanie z tego, jak z tych uprawnień korzystała.

Poprawka  77

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny niniejszego rozporządzenia do dnia [four years after the entry into force of this Regulation]. Komisja przedkłada, jeśli to konieczne, stosowne propozycje w celu zmiany niniejszego rozporządzenia i dostosowania innych aktów Unii, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości dalszego uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny niniejszego rozporządzenia do dnia [two years after the entry into force of this Regulation]. Sprawozdanie zawieraszczególności informacje na temat stosowania na szczeblu krajowymposzczególnych państwach członkowskich. Komisja przedkłada, jeśli to konieczne, stosowne propozycje w celu zmiany niniejszego rozporządzenia i dostosowania innych aktów Unii, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości dalszego uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Skrócenie okresu, po upływie którego sprawozdanie ma zostać przedłożone Parlamentowi i Radzie przez Komisję, usprawni kontrolę dokonywaną przez ustawodawcę.

Poprawka  78

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 14 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia xxxx [date to be inserted: one year after entry into force of this Regulation].

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia xxxx [date to be inserted: three years after entry into force of this Regulation].

Poprawka  79

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik I

Pozycja

Zharmonizowane kody zgodniedyrektywą 1999/37/WE

1. Państwo rejestracji

--

2. Numer rejestracyjny pojazdu

(A)

3. Data pierwszej rejestracji pojazdu

(B)

4. Numer(-y) identyfikacyjny(-e) dowodu rejestracyjnego

--

5. Nazwa organu wydającego dowód rejestracyjny

--

6. Pojazd: marka

(D.1)

7. Pojazd: typ

- wariant (jeżeli występuje)

- wersja (jeżeli występuje)

(D.2)

8. Pojazd: model

(D.3)

9. Numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN)

(E)

10. Masa: maksymalna dopuszczalna technicznie masa całkowita, wyłączając motocykle

(F.1)

11. Masa: maksymalna dopuszczalna masa całkowita pojazdu dopuszczonego do ruchu w państwie członkowskim rejestracji

(F.2)

12. Masa własna pojazdu dopuszczonego do ruchu, obejmująca nadwozie; w przypadku pojazdu ciągnącego dopuszczonego do ruchu innego niż kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające

(G)

13. Okres ważności, jeżeli nie jest nieograniczony

(H)

14. Data rejestracji, do której odnosi się dowód

(I)

15. Numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeżeli występuje)

(K)

16. Liczba osi

(L)

17. Rozstaw osi (w mm)

(M)

18. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej między osiami: oś 1 (w kg)

(N.1)

19. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej między osiami: oś 2 (w kg), gdzie właściwe

(N.2)

20. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej między osiami: oś 3 (w kg), gdzie właściwe

(N.3)

21. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej między osiami: oś 4 (w kg), gdzie właściwe

(N.4)

22. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej technicznie dopuszczalnej masy całkowitej między osiami: oś 5 (w kg), gdzie właściwe

(N.5)

23. Maksymalna technicznie dopuszczalna masa holownicza przyczepy: z hamulcem (w kg)

(O.1)

24. Maksymalna technicznie dopuszczalna masa holownicza przyczepy: bez hamulca (w kg)

(O.2)

25. Silnik: pojemność (w cm3)

(P.1)

26. Silnik: moc maksymalna netto (w kW) (jeżeli dostępne)

(P.2)

27. Silnik: rodzaj paliwa lub źródło mocy

(P.3)

28. Silnik: prędkość nominalna (w min-1)

(P.4)

29. Numer identyfikacyjny silnika

(P.5)

30. Stosunek moc/masa własna (w kW/kg) (dotyczy tylko motocykli)

(Q)

31. Kolor pojazdu

(R)

32. Zdolność przewozowa: liczba miejsc, łącznie z miejscem kierowcy

(S.1)

33. Zdolność przewozowa: liczba miejsc stojących (w stosownych przypadkach)

(S.2)

34. Prędkość maksymalna (w km/h)

(T)

35. Poziom hałasu: podczas postoju (w dB (A))

(U.1)

36. Poziom hałasu: prędkość silnika (w min-1)

(U.2)

37. Poziom hałasu: podczas jazdy (w dB (A))

(U.3)

38. Emisja spalin: CO (w g/km lub g/kWh)

(V.1)

39. Emisja spalin: HC (w g/km lub g/kWh)

(V.2)

40. Emisja spalin: NOx (w g/km lub g/kWh)

(V.3)

41. Emisja spalin: HC + NOx (w g/km)

(V.4)

42. Emisja spalin: dane szczegółowe w odniesieniu do diesla (w g/km lub g/kWh)

(V.5)

43. Emisja spalin: skorygowany współczynnik pochłaniania w odniesieniu do diesla (w min-1)

(V.6)

44. Emisja spalin: CO2 (w g/km)

(V.7)

45. Emisja spalin: łączne zużycie benzyny (w l/100 km)

(V.8)

46. Emisja spalin: wskazanie kategorii środowiskowej homologacji WE; odniesienie do wersji stosowanej na podstawie dyrektywy 70/220/EWG lub dyrektywy 88/77/EWG

(V.9)

47. Pojemność zbiornika(-ów) paliwa (w litrach)

(W)

48. Data ostatniego badania przydatności do ruchu drogowego

--

49. Data następnego badania przydatności do ruchu drogowego

--

50. Przebieg (jeżeli dostępny)

--

51. Pojazd złomowany (Tak/Nie)

--

52. Data wystawienia świadectwa złomowania[2]

 

--

53. Przedsiębiorstwo lub inna jednostka wystawiająca świadectwo złomowania

--

54. Powód złomowania

--

55. Pojazd skradziony (Tak/Nie)

--

56. Skradziony dowód rejestracyjny lub tablice rejestracyjne (Tak/Nie)

--

57. Rejestracja nieaktywna

--

58. Rejestracja zawieszona

--

59. Zmiana numerów rejestracyjnych

--

60. Badanie przydatności do ruchu drogowego wymagane po wypadku ze znacznymi uszkodzeniami

--

61. Dodatkowe badanie wymagane po zmianie lub modyfikacji jakiejkolwiek pozycji spośród 9 – 47

 

 

Poprawka

Pozycja

Zharmonizowane kody zgodniedyrektywą 1999/37/WE

1. Państwo rejestracji

--

2. Numer rejestracyjny pojazdu

(A)

3. Data pierwszej rejestracji pojazdu[3]

 

(B)

4. Numer(-y) identyfikacyjny(-e) dowodu rejestracyjnego

--

4a. Zarejestrowany posiadacz

(B)

4b. Odnotowany interes finansowy (jeżeli dotyczy)

--

5. Nazwa organu wydającego dowód rejestracyjny

--

6. Pojazd: marka

(D.1)

7. Pojazd: typ

- wariant (jeżeli występuje)

- wersja (jeżeli występuje)

(D.2)

8. Pojazd: model

(D.3)

9. Numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN)

(E)

10. Masa: maksymalna masa całkowita, wyłączając motocykle

(F.1)

11. Masa: dopuszczalna masa całkowita pojazdu dopuszczonego do ruchu w państwie członkowskim rejestracji

(F.2)

12. Masa pojazdu dopuszczonego do ruchu, obejmująca nadwozie; w przypadku pojazdu ciągnącego dopuszczonego do ruchu, innego niż kategorii M1, masa pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające

(G)

13. Okres ważności, jeżeli nie jest nieograniczony

(H)

13a. Świadectwo zgodności (CoC)

(H)

14. Data rejestracji, do której odnosi się dowód

(I)

15. Numer świadectwa homologacji typu pojazdu (jeżeli występuje)

(K)

16. Liczba osi

(L)

17. Rozstaw osi (w mm)

(M)

18. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej masy całkowitej na osie pojazdu: oś 1 (w kg)

(N.1)

19. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej masy całkowitej na osie pojazdu: oś 2 (w kg), gdzie właściwe

(N.2)

20. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej masy całkowitej na osie pojazdu: oś 3 (w kg), gdzie właściwe

(N.3)

21. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej masy całkowitej na osie pojazdu: oś 4 (w kg), gdzie właściwe

(N.4)

22. W odniesieniu do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3500 kg, rozkład maksymalnej masy całkowitej na osie pojazdu: oś 5 (w kg), gdzie właściwe

(N.5)

23. Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy: z hamulcem (w kg)

(O.1)

24. Maksymalna masa całkowita ciągniętej przyczepy: bez hamulca (w kg)

(O.2)

25. Silnik: pojemność (w cm3)

(P.1)

26. Silnik: moc maksymalna netto (w kW) (jeżeli dostępne)

(P.2)

27. Silnik: rodzaj paliwa lub źródło mocy

(P.3)

28. Silnik: prędkość nominalna (w min-1)

(P.4)

29. Numer identyfikacyjny silnika

(P.5)

30. Stosunek moc/masa własna (w kW/kg) (dotyczy tylko motocykli)

(Q)

31. Kolor pojazdu

(R)

32. Liczba miejsc: liczba miejsc siedzących, łącznie z miejscem kierowcy

(S.1)

33. Liczba miejsc: liczba miejsc stojących (w stosownych przypadkach)

(S.2)

34. Prędkość maksymalna (w km/h)

(T)

35. Poziom hałasu: podczas postoju (w dB (A))

(U.1)

36. Poziom hałasu: prędkość silnika (w min-1)

(U.2)

37. Poziom hałasu: podczas jazdy (w dB (A))

(U.3)

38. Emisja spalin: CO (w g/km lub g/kWh)

(V.1)

39. Emisja spalin: HC (w g/km lub g/kWh)

(V.2)

40. Emisja spalin: NOx (w g/km lub g/kWh)

(V.3)

41. Emisja spalin: HC + NOx (w g/km)

(V.4)

42. Emisja spalin: dane szczegółowe w odniesieniu do diesla (w g/km lub g/kWh)

(V.5)

43. Emisja spalin: skorygowany współczynnik pochłaniania w odniesieniu do diesla (w min-1)

(V.6)

44. Emisja spalin: CO2 (w g/km)

(V.7)

45. Emisja spalin: łączne zużycie benzyny (w l/100 km)

(V.8)

46. Emisja spalin: wskazanie kategorii środowiskowej homologacji WE; odniesienie do wersji stosowanej na podstawie dyrektywy 70/220/EWG lub dyrektywy 88/77/EWG

(V.9)

47. Pojemność zbiornika(-ów) paliwa (w litrach)

(W)

48. Data ostatniego badania przydatności do ruchu drogowego

--

49. Data następnego badania przydatności do ruchu drogowego

--

50. Przebieg

--

51. Pojazd złomowany (Tak/Nie)

--

52. Data wystawienia świadectwa złomowania[4]

 

--

53. Przedsiębiorstwo lub inna jednostka wystawiająca świadectwo złomowania

--

54. Powód złomowania

--

55. Pojazd skradziony (Tak/Nie)

--

56. Skradziony dowód rejestracyjny lub tablice rejestracyjne (Tak/Nie)

--

57. Rejestracja nieaktywna

--

58. Rejestracja zawieszona

--

59. Zmiana numerów rejestracyjnych

--

59a. Pojazd przywłaszczony (Tak/Nie)

--

60. Badanie przydatności do ruchu drogowego wymagane po wypadku ze znacznymi uszkodzeniami

--

61. Dodatkowe badanie wymagane po zmianie lub modyfikacji jakiejkolwiek pozycji spośród 9 – 47

 

61a. Pojazd eksportowany (Tak/Nie)

 

61b. Data wydania tymczasowego dowodu rejestracyjnego

 

61c. Przebiegchwili wydania tymczasowego dowodu rejestracyjnego

 

Uzasadnienie

Co do pozycji 4b: w przypadku niektórych rodzajów leasingu tytuł prawny przekazuje się podmiotowi biorącemu pojazd w leasing. Jednakże przez okres trwania leasingu kierowca nie ma możliwości ponownej rejestracji pojazdu. W państwach członkowskich, w których oferuje się to rozwiązanie, przeważnie rejestruje się stronę, która posiada „interes finansowy”. Co do pozycji 13a: import/ eksport pojazdów nie będzie możliwy bez świadectwa zgodności. Co do pozycji 50: państwa członkowskie powinny wymieniać informacje o przebiegu przy ponownej rejestracji w celu zwalczania oszustw. Co do pozycji 59a: pojazdów pozyskanych w drodze leasingu lub wynajmu ogólnie nie klasyfikuje się jako „skradzionych”. Klasyfikacja „przywłaszczony” jest stosowana przez większość służb policyjnych.

Poprawka  80

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Wymiana informacji odbywa się za pomocą elektronicznych środków interoperacyjnych bez wymiany danych poprzez inne bazy danych. Wymianę informacji przeprowadza się w racjonalny pod względem kosztów i bezpieczny sposób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przekazywanych danych, o ile to możliwe z wykorzystaniem istniejących aplikacji.

1. Wymiana informacji odbywa się za pomocą elektronicznych środków interoperacyjnych bez wymiany danych poprzez inne bazy danych. Wymianę informacji przeprowadza się w racjonalny pod względem kosztów i bezpieczny sposób, przy zapewnieniu bezpieczeństwa i ochrony przekazywanych danych, z wykorzystaniem Eucaris.

Uzasadnienie

W pełni operacyjny system informacji już istnieje, a państwa członkowskie dysponują nim i korzystają z niego. Mowa tu o systemie EUCARIS, który – jak zademonstrowano podczas wysłuchania na temat tego zagadnienia na forum komisji IMCO – wykorzystuje się już przy ponownej rejestracji. Podejście to jest bardziej efektywne i oszczędne niż wprowadzanie nowych systemów innych niż EUCARIS.

Poprawka  81

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Załącznik II – punkt 3

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

3. Każde państwo członkowskie ponosi swoje koszty powstałe w wyniku administrowania, użytkowania i utrzymania aplikacji, o której mowa w pkt 1.

3. Każde państwo członkowskie ponosi swoje koszty powstałe w wyniku administrowania, użytkowania i utrzymania aplikacji, o której mowa w pkt 1, nie powodując dodatkowych obciążeń finansowych dla obywateliprzedsiębiorstw.

  • [1]               Dz.U. C 299 z 4.10.2012, s. 89.
  • [2]               O którym mowa w zmienionej dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34).
  • [3]  W przypadku pojazdów mających wartość historyczną określonych w rozporządzeniu 2013/xx/UE (wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz uchylającego dyrektywę 2009/40/WE (2012/0184(COD)) w razie braku dokumentu rejestracyjnego właściwy organ może odnieść się do dostępnych udokumentowanych dowodów dotyczących daty produkcji lub pierwszej rejestracji.
  • [4]               O którym mowa w zmienionej dyrektywie 2000/53/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 września 2000 r. w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. L 269 z 21.10.2000, s. 34).

UZASADNIENIE

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim, uznając je za dobry punkt wyjścia, oraz popiera dążenia do ustanowienia ram prawnych na szczeblu UE w odniesieniu do ponownej rejestracji pojazdów. Sprawozdawca uważa jednak, że zarówno cele, jak i treść proponowanego rozporządzenia można by uściślić oraz że ważne jest, by prawodawcy uważnie rozpatrzyli pełny zakres wniosku. Tylko wówczas ponowna rejestracja pojazdów w Unii Europejskiej może zacząć działać w pełni sprawnie.

W 2011 r. przeniesienie samochodu do innego kraju zostało wskazane jako jeden z 20 głównych doświadczanych przez obywateli problemów związanych z przeszkodami w funkcjonowaniu jednolitego rynku. Z tego względu sprawozdawca zamierza ograniczyć do minimum formalności przy ponownej rejestracji samochodu w innym państwie UE, jednocześnie zapewniając ściślejszą współpracę między organami rejestracji pojazdów. Główny cel wniosku to zapewnienie, by pojazdy były rejestrowane tam, gdzie są zwykle używane. Aby zapobiec oszustwom i unikaniu opodatkowania, sprawozdawca pragnie zagwarantować, że przedsiębiorstwa międzynarodowe nie będą rejestrowały swoich pojazdów w jednym państwie członkowskim, a jednocześnie używały ich w innym.

Na omawianym wniosku skorzystają osoby, które kupują lub sprzedają używane pojazdy w innym kraju, gdyż zostaną zwolnione z obowiązku przedstawienia nowego świadectwa przydatności do ruchu drogowego – państwa członkowskie będą wzajemnie uznawać te świadectwa. Aby poprawić bezpieczeństwo drogowe, sprawozdawca rozróżnia obowiązkowe i fakultatywne podstawy do odmowy ponownej rejestracji. W razie braku ubezpieczenia pojazdu posiadaczowi dowodu rejestracyjnego można więc odmówić ponownej rejestracji pojazdu.

Obywatele często spotykają się z poważnymi trudnościami, gdy używają tymczasowego dowodu rejestracyjnego przy przenoszeniu pojazdu z jednego państwa członkowskiego do innego. Trudnościom tym należy zaradzić. Ponadto sprawozdawca uważa, że obywatelom i przedsiębiorstwom należy zaoferować wybór między krajowymi i unijnymi barwami tablic rejestracyjnych, tak aby tablice mogły mieć jednolity wygląd, podczas gdy rejestracja pozostawałaby w gestii krajowej.

Dla sprawozdawcy pierwszorzędne znaczenie mają postęp technologiczny i oszczędność kosztów. Dlatego wymiana informacji dotyczących danych rejestracyjnych pojazdu należy prowadzić drogą elektroniczną za pomocą już istniejącego systemu EUCARIS – europejskiego systemu informacji o pojazdach i prawach jazdy – z którego korzysta większość państw członkowskich. Wykorzystywanie systemu EUCARIS nie tylko usprawnia proces rejestracji, lecz także pomaga w walce z kradzieżami samochodów i oszustwami przy rejestracji. Sugerując, by ponownej rejestracji pojazdów dokonywać drogą elektroniczną, sprawozdawca zwraca szczególną uwagę na kwestie ochrony danych. Z tego względu środki bezpieczeństwa związane z ochroną danych podlegających wymianie muszą być regularnie oceniane i aktualizowane.

Wreszcie, co nie mniej ważne, aby ograniczyć niezgodne z prawem wykorzystywanie tablic rejestracyjnych, sprawozdawca proponuje, aby tablice rejestracyjne i pojazdy były wyposażane w identyfikatory (chipy) radiowe.

OPINIA Komisji TransportuTurystyki (18.12.2012)

dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia przenoszenia w ramach jednolitego rynku pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Hubert Pirker

()

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

1. Wstęp

Wniosek dotyczący rozporządzenia porusza zagadnienia uproszczenia formalności i warunków rejestracji pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim. Ogranicza się do procedury ponownej rejestracji i nie ma zastosowania do procedury pierwszej rejestracji pojazdu w państwie członkowskim ani do rejestracji pojazdów silnikowych zarejestrowanych w państwie trzecim.

W tym określonym zakresie Komisja pragnie zmniejszyć i uprościć obecne formalności związane z rejestracją pojazdu, by osiągnąć następujące główne cele:

- zapewnienie swobodnego przepływu pojazdów silnikowych w Unii Europejskiej,

- zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących, zgodnie ze sprawozdaniem na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE – (COM(2010)603 z 27.10.2010 r.),

- zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- utrzymanie zwalczania nadużywania i kradzieży dokumentów rejestracyjnych pojazdu, zgodnie z decyzją Rady 2004/919/WE z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zwalczania przestępczości transgranicznej związanej z pojazdami (Dz.U. L389 z 30.12.2004, s.28).

W tym celu wniosek:

- wyjaśni, w którym państwie członkowskim należy zarejestrować pojazd silnikowy przeniesiony między państwami członkowskimi, dzięki pojęciu miejsca zamieszkania, którego definicja zawarta jest w tekście wniosku,

- ustanowi zharmonizowany okres sześciu miesięcy, w którym posiadacz dowodu rejestracyjnego po przeniesieniu miejsca zamieszkania do innego państwa członkowskiego zwraca się o rejestrację pojazdu,

- zorganizuje współpracę organów rejestrujących i wymianę danych między nimi za pomocą środków elektronicznych,

- zorganizuje uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i przeprowadzonych w tym państwie badań przydatności do ruchu drogowego,

- dokładnie określi, w jakich przypadkach organy rejestrujące mają prawo odmówić rejestracji pojazdu silnikowego, który został zarejestrowany w innym państwie członkowskim.

2. Kwestia transportu we wniosku

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji zmniejszający obciążenia administracyjne dla obywateli i przedsiębiorstw w kwestiach związanych z transportem. Komisja Transportu i Turystyki już wyraziła swoją opinię w sprawie 20 głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku (2012/2044(INI)), nakreślając swoje stanowisko w kwestii uproszczenia transgranicznego przenoszenia pojazdów.

W związku z tym sprawozdawca zmierza do uwzględnienia opinii komisji i skupienia się na uproszczeniu procedury przy zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa drogowego, jednocześnie podkreślając potrzebę pełnego wdrożenia zasad prawa unijnego dotyczących rejestracji pojazdów w innym państwie członkowskim.

Sprawozdawca zauważa także pakiet w sprawie przydatności do ruchu drogowego zaproponowany przez Komisję Europejską w dniu 13 lipca 2012 r. i podkreśla potrzebę spójności z tym wnioskiem.

Sprawozdawca z zadowoleniem przyjmuje odpowiednie uwzględnienie we wniosku wymogów ochrony danych osobowych oraz fakt, że celowo wprowadzono kilka konkretnych zabezpieczeń ochrony danych. Co do opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 9 lipca 2012 r., sprawozdawca sugeruje dalsze doprecyzowania zasadniczo zmierzające do wyjaśnienia wniosku Komisji.

POPRAWKI

Komisja Transportu i Turystyki zwraca się do Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Swobodny przepływ towarów jest fundamentem Unii Europejskiej. Jednak obywatele UE pokonują uciążliwe formalności, związaneszczególnościponowną rejestracją swojego pojazduinnym państwie członkowskim,czym wiążą się dodatkowe koszty¹. Uproszczenie transgranicznego przenoszenia pojazdów oznacza pełne wdrożenie zasad prawa unijnego dotyczących rejestracji pojazdówinnym państwie członkowskimwymaga wysokiego standardu bezpieczeństwa zharmonizowanej rejestracjicelu zmniejszenia ryzyka ponownej rejestracji pojazdów skradzionych za pomocą fałszywych dokumentów rejestracyjnych.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Uzasadnienie

Poprawka odzwierciedla opinię Komisji Transportu i Turystyki w sprawie 20 głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku(2012/2044(INI)) i podkreśla potrzebę pełnego wdrożenia odpowiedniego prawodawstwa UE.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim jest utrudniona ze względu na uciążliwe formalności związane z rejestracją w państwach członkowskich, w szczególności ze względu na obowiązek przedstawiania tych pojazdów do badań uzupełniających przed rejestracją w celu dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w celu ich identyfikacji.związku z powyższym konieczne jest ograniczenie tych formalności, aby zapewnić swobodny przepływ pojazdów silnikowych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących. Należy przewidzieć, w szczególności z myślą o obywatelach lub przedsiębiorstwach nabywających pojazd silnikowy zarejestrowany w innym państwie członkowskim, uproszczoną procedurę rejestracji, która obejmie uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i przeprowadzonych badań przydatności do ruchu drogowego, oraz współpracę administracyjną między właściwymi organami w celu wymiany brakujących danych.

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim jest utrudniona ze względu na uciążliwe formalności związane z rejestracją w państwach członkowskich, w szczególności ze względu na obowiązek przedstawiania tych pojazdów do badań uzupełniających przed rejestracją w celu dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w celu ich identyfikacji.związku z powyższym konieczne jest ograniczenie tych formalności, aby zapewnić swobodny przepływ pojazdów silnikowych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących. Należy przewidzieć, w szczególności z myślą o obywatelach lub przedsiębiorstwach nabywających pojazd silnikowy zarejestrowany w innym państwie członkowskim, uproszczoną procedurę rejestracji, która obejmie uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i przeprowadzonych badań przydatności do ruchu drogowego (zgodnierozporządzeniemsprawie okresowych badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów mechanicznychich przyczep 2013/...xx oraz rozporządzeniemsprawie drogowej przydatności do ruchu pojazdów użytkowych poruszających sięUnii 2013/...xx oraz dyrektywą 2013/...xxsprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów) oraz współpracę administracyjną między właściwymi organami w celu wymiany brakujących danych.

Uzasadnienie

Nawiązanie do pakietu w zakresie przydatności do ruchu drogowego, który omawiany jest obecnie w Parlamencie Europejskim.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim jest utrudniona ze względu na uciążliwe formalności związane z rejestracją w państwach członkowskich, w szczególności ze względu na obowiązek przedstawiania tych pojazdów do badań uzupełniających przed rejestracją w celu dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w celu ich identyfikacji.związku z powyższym konieczne jest ograniczenie tych formalności, aby zapewnić swobodny przepływ pojazdów silnikowych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących. Należy przewidzieć, w szczególności z myślą o obywatelach lub przedsiębiorstwach nabywających pojazd silnikowy zarejestrowany w innym państwie członkowskim, uproszczoną procedurę rejestracji, która obejmie uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i przeprowadzonych badań przydatności do ruchu drogowego, oraz współpracę administracyjną między właściwymi organami w celu wymiany brakujących danych.

(5) Rejestracja pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim jest utrudniona ze względu na uciążliwe formalności związane z rejestracją w państwach członkowskich, w szczególności ze względu na obowiązek przedstawiania tych pojazdów do badań uzupełniających przed rejestracją w celu dokonania oceny ich stanu ogólnego lub w celu ich identyfikacji.związku z powyższym konieczne jest ograniczenie tych formalności, aby zapewnić swobodny przepływ pojazdów silnikowych oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla obywateli, przedsiębiorstw i organów rejestrujących. Należy przewidzieć, w szczególności z myślą o obywatelach lub przedsiębiorstwach nabywających pojazd silnikowy zarejestrowany w innym państwie członkowskim, uproszczoną procedurę rejestracji, która obejmie uznawanie dokumentów wydawanych w innym państwie członkowskim i przeprowadzonych badań przydatności do ruchu drogowego, oraz współpracę administracyjną między właściwymi organami w celu wymiany brakujących danych. Należy położyć szczególny nacisk na rozwiązanie problemu fałszowania drogomierzy oraz na wpływ tego fałszowania na zaufanie konsumentówhandlu transgranicznym,także na wpływ tego procederu na bezpieczeństwo drogowe.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 5 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Niniejsze rozporządzenie nie osłabia ważnych zasadzabezpieczeń dotyczących bezpieczeństwa drogowego. Zharmonizowane przepisy dotyczące badań przydatności pojazdów silnikowychich przyczep do ruchu drogowego to zasadniczy element zmierzający do zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla obywateliprzedsiębiorstw przy jednoczesnym zapewnieniu dynamicznego rozwoju metodzakresu badań. Wzajemne uznawanie przez państwa członkowskie kontroli technicznych wymaga wspólnych definicjiporównywalnych norm badań przestrzeganych przez wszystkie państwa członkowskie.

Uzasadnienie

Uproszczona procedura rejestracji pojazdów zarejestrowanych w innym państwie członkowskim nie powinna oznaczać dodatkowych badań przydatności do ruchu drogowego, z wyjątkiem określonych i dobrze uzasadnionych przypadków. Dlatego bardzo ważne jest, by wszystkie normy europejskie były przestrzegane i stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Zob. też: Opinia Komisji Transportu i Turystyki w sprawie 20 głównych obaw europejskich obywateli i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku (2012/2044(INI)).

Poprawka  5

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 6 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(6a) Niniejsze rozporządzenie musi uwzględniać przepisy dyrektywy Parlamentu EuropejskiegoRady nr 2011/82/UEdnia 25 października 2011 r.sprawie ułatwieńzakresie transgranicznej wymiany informacji przestępstw lub wykroczeń związanychbezpieczeństwem ruchu drogowego, aby umożliwić organom państw członkowskich,których ma zostać zarejestrowany pojazd uprzednio zarejestrowanyinnym państwie członkowskim, sprawdzenie, czy ewentualne procedury podjętewyniku popełnienia wykroczenia związanegobezpieczeństwem ruchu drogowego zostały już zakończone.

Uzasadnienie

Należy udoskonalić wniosek za pośrednictwem elementów pozwalających poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego i zwalczać bezkarność osób, które dopuściły się naruszenia przepisów drogowych. Dlatego należy wprowadzić w tekście możliwość skontrolowania przez ograny przed podjęciem procedury rejestracji, czy w odniesieniu do danego pojazdu nie toczy się postępowanie za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Punkt 14 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(14a) Państwa członkowskie muszą dopilnować, by organy rejestracji pojazdów działały zgodniepostanowieniami rozporządzenia. Wzajemne uznawanieelektroniczna wymiana danych są zatem niezbędne.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do następujących pojazdów:

1. Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do rejestracji następujących pojazdów silnikowych:

Uzasadnienie

Wyjaśnienie celu rozporządzenia.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 1 – akapit 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Po upływie sześciu miesięcy właściciel pojazdu zarejestrowanegoznajdującego sięinnym państwie członkowskim ma nadal możliwość zwrócenia sięzarejestrowanie swojego pojazdupaństwie członkowskim zamieszkania.

Uzasadnienie

Poprawka pozwala doprecyzować zasady rejestracji w przypadku, gdy dany obywatel posiada jeden pojazd w państwie członkowskim zamieszkania, a inny – w innym państwie członkowskim.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 3 – akapit 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Proces gromadzeniaprzetwarzania danych,których mowaakapicie pierwszym, odbywa się zgodnieeuropejskimikrajowymi przepisami na temat ochrony osób fizycznychzwiązkuprzetwarzaniem danych osobowych.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 9 lipca 2012 r.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 4 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) jeżeli upłynęła data ważności następnego obowiązkowego świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

Uzasadnienie

Jeżeli zostanie przekroczony termin świadectwa przydatności do ruchu drogowego, organ rejestracji pojazdów musi być w stanie przeprowadzić kontrolę pojazdu celem zapewnienia bezpieczeństwa drogowego.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 4 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5.przypadku rejestracji pojazdu zarejestrowanego w innym państwie członkowskim właściwy organ rejestracji pojazdów niezwłocznie zgłasza ten fakt do organu rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany, zgodnie z art. 7.

5.przypadku gdy pojazd zarejestrowanyjednym państwie członkowskim jest ponownie rejestrowanyinnym państwie członkowskim, właściwy organ rejestracji pojazdów niezwłocznie zgłasza ten fakt do organu rejestracji pojazdów państwa członkowskiego, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany, zgodnie z art. 7.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(da) jeżeli brak jest ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,stanowi ono warunek rejestracji pojazdu;

Uzasadnienie

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych stanowią istotny wkład w ochronę ofiar w ruchu drogowym i powinny w krajach, w których zasada ta jest umocowana w ich krajowych systemach prawnych, nadal stanowić warunek rejestracji pojazdu.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały skradzione, chyba że posiadacz dowodu rejestracyjnego może w jasny sposób wykazać, że jest właścicielem pojazdu;

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały zgubione lub skradzione, chyba że posiadacz dowodu rejestracyjnego może w jasny sposób wykazać, że jest właścicielem pojazdu lub prawowitym posiadaczem dowodu rejestracyjnego;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że prawowity posiadacz dowodu rejestracyjnego może być osobą inną niż właściciel pojazdu i w związku z tym, na podstawie jasnego wykazania takiej sytuacji, może on uniknąć odmowy ze strony władz.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 5 – ustęp 1 – litera d) – punkt iii)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(iii) upłynęła data ważności obowiązkowego świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

skreślony

Uzasadnienie

Poprawka ta ma związek z poprawką do art. 4. Zgodnie z tym organ rejestracji pojazdu może przeprowadzać kontrolę pojazdu, jeżeli przekroczony został termin obowiązkowego świadectwa przydatności do ruchu drogowego.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 6 – ustęp 3 – litera b) – podpunkt (ii)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały skradzione, chyba że posiadacz dowodu rejestracyjnego może w jasny sposób wykazać, że jest właścicielem pojazdu;

(ii) dokumenty rejestracyjne pojazdu zostały zgubione lub skradzione, chyba że posiadacz dowodu rejestracyjnego może w jasny sposób wykazać, że jest właścicielem pojazdu lub prawowitym posiadaczem dowodu rejestracyjnego;

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu wyjaśnienie, że prawowity posiadacz dowodu rejestracyjnego może być osobą inną niż właściciel pojazdu i w związku z tym, na podstawie jasnego wykazania takiej sytuacji, może on uniknąć odmowy rejestracji ze strony władz.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 7 – ustęp 4

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia wspólnych procedur i specyfikacji aplikacji, o której mowa w ust. 2, w tym formatu danych podlegających wymianie, procedur technicznych dotyczących konsultacji elektronicznych oraz dostępu do krajowych elektronicznych rejestrów, procedur dostępu i mechanizmów zabezpieczenia. Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

4. Komisja przyjmuje akty wykonawcze w celu określenia wspólnych procedur i specyfikacji aplikacji, o której mowa w ust. 2, w tym formatu danych podlegających wymianie, procedur technicznych dotyczących konsultacji elektronicznych oraz dostępu do krajowych elektronicznych rejestrów, procedur dostępu i mechanizmów zabezpieczenia.

 

Komisja regularnie ocenia przydatność środków bezpieczeństwa stosowanych do wymiany danych, przy uwzględnieniu rozwoju technologicznegozmian poziomu ryzyka. Komisja przyjmuje akty wykonawczecelu uaktualnieniarazie potrzeby środków bezpieczeństwa.

 

Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnie z procedurą sprawdzającą, o której mowa w art. 12 ust. 2.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 9 lipca 2012 r.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 1 – litera (b)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(b) zajmuje się dystrybucją pojazdów lub świadczy usługi naprawy, przeglądu lub testowania pojazdów;

(b) produkuje pojazdy, zajmuje się ich dystrybucją lub świadczy usługi naprawy, przeglądu lub testowania pojazdów;

Uzasadnienie

Istotne jest, by działalność producentów została włączona do tego ustępu, ponieważ wymaga ona także profesjonalnej rejestracji, podobnie jak inne wymienione działania.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 ustęp 1 litera (c)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(c) posiada nieposzlakowaną opinięniezbędne kompetencje zawodowe.

(c) posiada niezbędne kompetencje zawodowe.

Uzasadnienie

Reputacja jest subiektywnym kryterium oceny, które nie powinno się znaleźć w rozporządzeniu.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 4 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(4a) Okres ważności profesjonalnych dowodów rejestracyjnych pojazdów nie przekracza trzech miesięcy. Ważność dowodów wygasa, gdy nie jest już spełnione jednokryteriów wymienionychust. 1 niniejszego artykułu.

Uzasadnienie

Okres ważności profesjonalnych dowodów rejestracyjnych powinien być uznawany za zbyt ważny, by ustalały go akty delegowane.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

5. Komisja przyjmuje akty wykonawczecelu ustanowienia formatuwzoru profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdów.

skreślony

Akty wykonawcze przyjmuje się zgodnieprocedurą sprawdzającą,której mowaart. 12 ust. 2.

 

Uzasadnienie

Format i wzór profesjonalnego dowodu rejestracyjnego pojazdów został przedstawiony w dyrektywie 1999/37/WE. Należy zatem uregulować ten aspekt w ramach przeglądu wspomnianej dyrektywy (prace nad tą dyrektywą toczą się obecnie w Parlamencie Europejskim i w Radzie), a nie w omawianym rozporządzeniu.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 8 – ustęp 5 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(5a) Przepisy niniejszego artykułu nie wpływają na obowiązujące krajowe przepisy dotyczące rejestracji tymczasowejprofesjonalnej.

Uzasadnienie

Zakres niniejszego rozporządzenia to ponowna rejestracja pojazdów silnikowych w innym państwie członkowskim. Poprawka zmierza do wyjaśnienia, że przepisy krajowe dotyczące rejestracji tymczasowej i profesjonalnej nie są nim objęte.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 9 – ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2a) Organy rejestracji pojazdów udostępniają przepisy dotyczące przetwarzania danych dotyczących rejestracji pojazdów, wrazinformacjamiograniczeniach czasowych zatrzymywania danych,także niezbędne informacje,których mowaart. 1011 dyrektywy 95/46/WE.

Uzasadnienie

Poprawka ma na celu odzwierciedlenie opinii Europejskiego Inspektora Ochrony Danych z dnia 9 lipca 2012 r.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 11 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na czas nieokreślony od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. Uprawnienia do przyjęcia aktów delegowanych, o których mowa w art. 10, powierza się Komisji na okres pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Komisja sporządza sprawozdanie dotyczące przekazania uprawnień nie później niż dziewięć miesięcy przed zakończeniem tego pięcioletniego okresu. Pod warunkiem, że sprawozdanie zostało sporządzone, przekazanie uprawnień zostaje automatycznie przedłużone na takie same okresy, chyba że Parlament Europejski lub Rada sprzeciwią się takiemu przedłużeniu nie później niż trzy miesiące przed końcem każdego okresu.

Uzasadnienie

Odzwierciedla zazwyczaj stosowane stanowisko Parlamentu, że przekazanie uprawnień nie może być dokonywane na czas nieokreślony i że Komisja – przed rozważeniem przedłużenia – powinna składać sprawozdania z tego, jak korzysta z tych uprawnień.

Poprawka  24

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny niniejszego rozporządzenia do dnia [four years after the entry into force of this Regulation]. Komisja przedkłada, jeśli to konieczne, stosowne propozycje w celu zmiany niniejszego rozporządzenia i dostosowania innych aktów Unii, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości dalszego uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny niniejszego rozporządzenia do dnia [two years after the entry into force of this Regulation]. Komisja przedkłada, jeśli to konieczne, stosowne propozycje w celu zmiany niniejszego rozporządzenia i dostosowania innych aktów Unii, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości dalszego uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

Uzasadnienie

Skrócenie okresu, po upływie którego sprawozdanie ma zostać przedłożone Parlamentowi i Radzie przez Komisję, usprawni kontrolę dokonywaną przez ustawodawcę.

Poprawka  25

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 13 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny niniejszego rozporządzenia do dnia [four years after the entry into force of this Regulation]. Komisja przedkłada, jeśli to konieczne, stosowne propozycje w celu zmiany niniejszego rozporządzenia i dostosowania innych aktów Unii, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości dalszego uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z oceny niniejszego rozporządzenia do dnia [four years after the entry into force of this Regulation]. Sprawozdanie zawiera również informacje na temat wprowadzaniażycie na szczeblu krajowymposzczególnych państwach członkowskich. Komisja przedkłada, jeśli to konieczne, stosowne propozycje w celu zmiany niniejszego rozporządzenia i dostosowania innych aktów Unii, w szczególności biorąc pod uwagę możliwości dalszego uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorstw.

PROCEDURA

Tytuł

Uproszczenie procedury przewozu pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim w granicach jednolitego rynku

Odsyłacze

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

18.4.2012

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Hubert Pirker

29.5.2012

Rozpatrzeniekomisji

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Data przyjęcia

18.12.2012

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

37

1

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Amelia Andersdotter

PROCEDURA ()

Tytuł

Uproszczenie procedury przewozu pojazdów silnikowych zarejestrowanych w innym państwie członkowskim w granicach jednolitego rynku

Odsyłacze

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Data przedstawieniaPE

4.4.2012

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Opinia niewydana

       Data decyzji

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Sprawozdawca(y)

       Data powołania

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Rozpatrzeniekomisji

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Data przyjęcia

9.7.2013

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

34

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Data złożenia

22.7.2013