RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor
Raportor: Toine Manders


Procedură : 2012/0082(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0278/2013
Texte depuse :
A7-0278/2013
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2012)0164),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0092/2012),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 12 iulie 2012[1],

–   având în vedere articolul 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru transport și turism (A7-0278/2013),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule armonizează forma și conținutul certificatului de înmatriculare în scopul de a ușura înțelegerea acestuia și de a facilita astfel libera circulație, pe teritoriul celorlalte state membre, a vehiculelor înregistrate într-un stat membru. În temeiul directivei respective, certificatul de înmatriculare emis de un stat membru trebuie să fie recunoscut de celelalte state membre pentru identificarea vehiculului în traficul internațional sau pentru reînmatricularea acestuia în alt stat membru. Cu toate acestea, Directiva 1999/37/CE nu conține dispoziții privind stabilirea statului membru competent pentru înmatriculare sau privind formalitățile și procedurile aplicabile. Prin urmare, în vederea eliminării obstacolelor în calea liberei circulații a autovehiculelor în cadrul pieței interne, este necesar să se stabilească norme armonizate separate pentru stabilirea statului membru în care trebuie să fie înmatriculate autovehiculele și pentru simplificarea procedurilor de reînmatriculare a autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru.

(3) Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule armonizează forma și conținutul certificatului de înmatriculare în scopul de a ușura înțelegerea acestuia și de a facilita astfel libera circulație, pe teritoriul celorlalte state membre, a vehiculelor înregistrate într-un stat membru. În temeiul directivei respective, certificatul de înmatriculare emis de un stat membru trebuie să fie recunoscut de celelalte state membre pentru identificarea vehiculului în traficul internațional sau pentru reînmatricularea acestuia în alt stat membru. Cu toate acestea, Directiva 1999/37/CE nu conține dispoziții privind stabilirea statului membru competent pentru înmatriculare sau privind formalitățile și procedurile aplicabile. Prin urmare, în vederea eliminării obstacolelor în calea liberei circulații a autovehiculelor în cadrul pieței interne, este necesar să se stabilească norme armonizate separate pentru stabilirea statului membru în care trebuie să fie înmatriculate autovehiculele și pentru simplificarea și accelerarea procedurilor de reînmatriculare a autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Înmatricularea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru este afectată de formalități de înmatriculare greoaie în statele membre, în special de obligația de a supune aceste vehicule la teste complementare pentru a evalua starea lor generală înainte de înmatriculare sau pentru a le identifica. Prin urmare, este necesar să se reducă aceste formalități pentru a asigura libera circulație a autovehiculelor și pentru a reduce povara administrativă pentru cetățeni, întreprinderi și autoritățile de înmatriculare. În special pentru cetățenii sau întreprinderile care achiziționează un autovehicul înmatriculat în alt stat membru, este necesar să se prevadă o procedură de înmatriculare simplificată care să includă recunoașterea documentelor eliberate și a inspecției tehnice auto efectuate în alt stat membru și să prevadă cooperarea administrativă între autoritățile competente privind schimbul de date lipsă.

(5) Înmatricularea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru este afectată de formalități de înmatriculare greoaie în statele membre, în special de obligația de a supune aceste vehicule la teste complementare pentru a evalua starea lor generală înainte de înmatriculare sau pentru a le identifica. Prin urmare, este necesar să se reducă aceste formalități pentru a asigura libera circulație a autovehiculelor și pentru a reduce povara administrativă pentru cetățeni, întreprinderi și autoritățile de înmatriculare. În special pentru cetățenii sau întreprinderile care achiziționează un autovehicul înmatriculat în alt stat membru, este necesar să se prevadă o procedură de înmatriculare simplificată și ușoară pentru cetățeni, care să includă recunoașterea documentelor eliberate și a inspecției tehnice auto efectuate în alt stat membru, astfel cum se prevede în legislația Uniunii, și să prevadă cooperarea administrativă între autoritățile competente privind schimbul de date lipsă.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Prezentul regulament ar trebui să contribuie la facilitarea liberei circulații a mărfurilor pe teritoriul Uniunii și la consolidarea principiilor și măsurilor de protecție importante legate de siguranța rutieră. Normele armonizate prevăzute de legislația Uniunii privind inspecția tehnică a autovehiculelor și a remorcilor acestora sunt esențiale pentru reducerea sarcinii administrative pentru cetățeni și întreprinderi, asigurând, totodată, dezvoltarea dinamică a unor metode de testare și a conținutului testelor. Inspecțiile tehnice efectuate la nivel național și certificatele eliberate ar trebui să fie recunoscute reciproc de statele membre. Recunoașterea reciprocă a controalelor tehnice de către statele membre necesită definiții comune și standarde de inspecție comparabile, respectate de toate statele membre.

Justificare

Pentru ca acest regulament să poată fi pus în practică, în acest amendament se subliniază că este necesar ca legislația Uniunii în vigoare să fie pusă în aplicare pe deplin, iar statele membre trebuie să fie cooperante.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Pentru ca întreprinderile și cetățenii, în special cei care achiziționează un autovehicul înmatriculat în alt stat membru, să recunoască cu mai multă ușurință certificatul de înmatriculare, formatul acestuia ar trebui să fie uniformizat în toate statele membre, în conformitate cu Directiva 1999/37/CE a Consiliului. De asemenea, uniformizarea certificatului ar contribui la reducerea la minimum a riscurilor de reînmatriculare a vehiculelor furate cu certificate de înmatriculare false.

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 5 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5c) Cetățenii și întreprinderile, în special firmele de închirieri auto și cele de leasing, se confruntă cu obstacole la transferarea autovehiculelor dintr-un stat membru în altul, inclusiv în ceea ce privește reînmatricularea lor în statele respective. Obstacolele pot fi, de exemplu, formalități administrative care durează foarte mult timp sau riscul de vandalism. Obstacolele în cauză pot fi evitate dacă cetățenii și întreprinderile ar avea posibilitatea, și ar profita de ea, de a-și dota autovehiculele cu plăcuțe de înmatriculare cu aspect normal. De această posibilitate ar beneficia îndeosebi cetățenii care se mută des dintr-un stat membru în altul din motive personale sau legate de locul de muncă, precum și firmele de închiriere, de leasing sau de transport și comercianții de autovehicule. Cetățenii și întreprinderile ar trebui să aibă și posibilitatea de a alege între culorile naționale și culorile Uniunii pentru plăcuța de înmatriculare, pentru plăcuța de înmatriculare temporară sau pentru plăcuța de înmatriculare profesională, în scopul reînmatriculării vehiculelor achiziționate în alt stat membru sau, după caz, al înmatriculării temporare a vehiculelor în vederea transferului. Prin urmare, în vederea eliminării obstacolelor în calea liberei circulații a autovehiculelor în cadrul pieței interne, este necesar să se ofere cetățenilor și întreprinderilor posibilitatea de a alege între culorile naționale și culorile Uniunii pentru plăcuța de înmatriculare.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Având în vedere faptul că lipsa unei asigurări de răspundere civilă reprezintă, în temeiul prezentului regulament, un motiv de refuzare a înmatriculării, statele membre trebuie să ia măsurile adecvate prevăzute în Directiva 2011/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 pentru a garanta faptul că asigurarea include asigurarea de răspundere civilă auto.

 

_____________

 

1Directiva 2009/103/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 privind asigurarea de răspundere civilă auto și controlul obligației de asigurare a acestei răspunderi (JO L 263, 7.10.2009, p. 11).

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Considerentul 6 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6b) Prezentul regulament ar trebui să țină seama de dispozițiile Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului1 pentru a permite autorităților unui stat membru cărora le-a fost înaintată o cerere de înregistrare a unui vehicul înregistrat într-un alt stat membru să verifice dacă vehiculul în cauză este implicat în vreo procedură în curs în urma unei infracțiuni rutiere.

 

______________

 

1Directiva 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră (JO L 288, 5.11.2011, p. 1).

Justificare

Prezenta propunere ar trebui să cuprindă dispoziții pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și combaterea impunității în ceea ce privește infracțiunile rutiere. Prin urmare, autoritățile ar trebuie să aibă posibilitatea de a verifica dacă autovehiculul în cauză nu face obiectul niciunei proceduri de urmărire a unei infracțiuni rutiere înainte de a-l înmatricula.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Considerentul 6 c (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6c) Anumite vehicule de interes istoric nu au documentația originală completă, fie deoarece vehiculele respective au fost casate și apoi recuperate, fie deoarece au fost fabricate înaintea instituirii sistemelor de înmatriculare în statele membre sau deoarece, la origine, erau vehicule militare sau de curse. Prin urmare, ar trebui să se asigure posibilitatea transferului legitim al vehiculelor în cauză dintr-un stat membru în altul și reînmatricularea lor, în baza documentelor disponibile referitoare la data fabricației sau a primei înmatriculări, în cazul vehiculelor care au cel puțin 30 de ani vechime.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7) Prezentul regulament ar trebui să aibă ca scop simplificarea administrativă în folosul cetățenilor, întreprinderilor și autorităților de înmatriculare, în special prin schimbul electronic de date privind înmatricularea vehiculelor. Prin urmare, pentru a simplifica formalitățile administrative de înmatriculare, este necesar ca statele membre să își acorde reciproc dreptul de acces la datele privind înmatricularea vehiculelor, pentru a îmbunătăți schimbul de informații și pentru a accelera procedurile de înmatriculare.

(7) Prezentul regulament ar trebui să aibă ca scop simplificarea administrativă în folosul cetățenilor, întreprinderilor și autorităților de înmatriculare, în special prin schimbul electronic de date privind înmatricularea vehiculelor și recunoașterea reciprocă a acestora. Prin urmare, Sistemul european de informare privind vehiculele și permisele de conducere (EUCARIS) trebuie să fie pe deplin implementat și operațional pentru a putea fi utilizat în scopul prezentului regulament. De asemenea, pentru a simplifica formalitățile administrative de înmatriculare, este necesar ca statele membre să își acorde reciproc dreptul de acces la datele privind înmatricularea vehiculelor, pentru a îmbunătăți schimbul de informații și pentru a accelera procedurile de înmatriculare.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Considerentul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(7a) Ca urmare a integrării progresive a pieței interne, comerțul transfrontalier cu vehicule, inclusiv cu vehicule second hand, s-a intensificat, având potențialul de a se intensifica în continuare. Pentru a fructifica potențialul respectiv, libera circulație a vehiculelor și comerțul cu vehicule ar trebui să fie însoțite de măsuri de prevenire a utilizării frauduloase a vehiculelor și a plăcuțelor de înmatriculare, precum și de detectare a schimbărilor frauduloase de plăcuțe de înmatriculare. Noile tehnologii ar putea să contribuie de asemenea la îmbunătățirea în continuare a aplicării legii și a prevenirii fraudelor în legătură cu transferul transfrontalier și reînmatricularea vehiculelor. Prin urmare, în vederea eliminării obstacolelor în calea liberei circulații a vehiculelor în cadrul pieței interne, este necesar să se introducă măsuri de protecție împotriva utilizării frauduloase a plăcuțelor de înmatriculare, precum echiparea vehiculelor reînmatriculate cu etichete pentru identificarea prin radiofrecvență (RFID).

Justificare

Tehnologiile noi și inovatoare, precum camerele inteligente montate în trafic și etichetarea RFID, sunt instrumente eficiente de combatere a fraudelor comise în legătură cu plăcuțele de înmatriculare și cu vehiculele.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13) Pentru a atinge obiectivul schimbului de informații între statele membre prin mijloace interoperabile, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în vederea adoptării modificărilor anexelor I și II la prezentul regulament pentru a le adapta la progresul tehnic, în special pentru a ține seama de modificările la Directiva 1999/37/CE sau de modificările altor acte ale Uniunii relevante în mod direct pentru actualizarea anexelor I și II, cu privire la condițiile pe care trebuie să le respecte întreprinderile care folosesc certificate de înmatriculare profesională a vehiculelor pentru a îndeplini cerințele privind buna reputație și competența profesională necesară și cu privire la durata valabilității certificatelor de înmatriculare profesională a vehiculelor. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(13) Pentru a atinge obiectivul schimbului de informații între statele membre prin mijloace interoperabile, ar trebui să se delege Comisiei competența de a adopta acte legislative în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene în vederea adoptării modificărilor anexelor I și II la prezentul regulament pentru a le adapta la progresul tehnic, în special pentru a ține seama de modificările la Directiva 1999/37/CE sau de modificările altor acte ale Uniunii relevante în mod direct pentru actualizarea anexelor I și II și cu privire la durata valabilității certificatelor de înmatriculare profesională a vehiculelor și la echiparea vehiculelor reînmatriculate cu etichete pentru identificarea prin radiofrecvență (RFID), ca măsură de protecție împotriva utilizării frauduloase a plăcuțelor de înmatriculare. Este deosebit de important ca, în cursul activității sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Atunci când pregătește și elaborează acte delegate, Comisia ar trebui să asigure transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14) Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se acorde Comisiei competențe de executare pentru a stabili proceduri și specificații comune pentru aplicația software care este necesară pentru schimbul electronic de date privind înmatricularea vehiculelor, inclusiv formatul datelor schimbate, procedurile tehnice necesare pentru consultarea electronică și accesul la registrele electronice naționale, procedurile de acces și mecanismele de securitate, precum și pentru a stabili formatul și modelul certificatului de înmatriculare profesională pentru vehicule. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

(14) Pentru a se asigura condiții uniforme de punere în aplicare a prezentului regulament, ar trebui să se acorde Comisiei competențe de executare pentru a stabili proceduri și specificații comune pentru aplicația software, și anume EUCARIS, care este necesară pentru schimbul electronic de date privind înmatricularea vehiculelor, inclusiv formatul datelor care au făcut obiectul schimbului, procedurile tehnice necesare pentru consultarea electronică și accesul la registrele electronice naționale, procedurile de acces și mecanismele de securitate, precum și pentru a stabili formatul și modelul certificatului de înmatriculare profesională pentru vehicule. Competențele respective ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Prezentul regulament se aplică următoarelor vehicule:

(1) Prezentul regulament se aplică la înmatricularea următoarelor vehicule:

Justificare

Clarificarea scopului regulamentului.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Prezentul regulament nu aduce atingere drepturilor fiscale suverane ale statelor membre de a percepe și încasa taxele aplicabile vehiculelor care fac obiectul regulamentului.

Justificare

Este de preferat să se introducă acest text la articolul 1, pentru a garanta faptul că drepturile fiscale nu vor fi afectate de introducerea regulamentului. Întrucât scopul propunerii de regulament este acela de a simplifica formalitățile și condițiile de înmatriculare a vehiculelor deja înmatriculate în alte state membre, nu ar trebui, prin urmare, să fie influențat deloc dreptul de a percepe taxe pentru vehiculele introduse într-un anumit stat membru.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a lua măsurile legale necesare pentru prevenirea evaziunii fiscale în cazul vehiculelor care fac obiectul regulamentului.

Justificare

Ar fi de preferat ca referirea la dreptul statelor membre de a lua măsurile necesare în situațiile de evaziune fiscală să fie inclusă la articolul 1, pentru a preveni apariția unor situații în care propunerea de regulament ar conduce, în mod neintenționat, la practici care determină evaziunea fiscală.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. posesor al certificatului de înmatriculare” înseamnă persoana pe numele căreia s-a înmatriculat vehiculul într-un stat membru;

3. titular al certificatului de înmatriculare” înseamnă persoana fizică sau juridică pe numele căreia s-a înmatriculat vehiculul într-un stat membru;

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. „deținătorul vehiculului” înseamnă persoana fizică sau juridică, alta decât titularul certificatului de înmatriculare, care are dreptul, în temeiul unui acord cu proprietarul vehiculului, de a utiliza un vehicul pentru o perioadă de timp limitată;

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3b. „certificat de înmatriculare” înseamnă documentul care certifică faptul că un vehicul este înmatriculat într-un stat membru;

Justificare

Definiție conformă cu Directiva 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 2 – punctul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a. „punct național de contact” înseamnă un organism desemnat de fiecare stat membru responsabil de registrul oficial al vehiculelor pe teritoriul acestuia și de schimbul de informații privind înmatricularea vehiculelor.

Justificare

Într-un stat membru pot exista una sau mai multe autorități de înmatriculare. Pentru a simplifica înmatricularea la nivel transfrontalier, s-a introdus noțiunea de „punct național de contact” și definiția acestuia. Acest punct ar trebui să aibă rolul de punct unic de contact pentru schimbul de informații privind înmatricularea vehiculelor.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Prin derogare de la alineatul (1), un stat membru poate solicita înmatricularea pe teritoriul său a unui vehicul înmatriculat într-un alt stat membru în cazul în care deținătorul vehiculului își are reședința obișnuită pe teritoriul său și utilizează vehiculul în principal în statul membru în care are reședința permanentă, și anume timp de 185 de zile pe an calendaristic.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) în cazul unei societăți sau al altui organism, constituit sau nu ca persoană juridică, statul membru în care se află administrația centrală;

(a) în cazul unei societăți sau al altui organism, constituit sau nu ca persoană juridică, statul membru în care se află sediul administrației centrale;

Justificare

În prezentul regulament, „statul membru în care se află sediul” este un criteriu obiectiv și verificabil, mai clar decât „statul membru în care se află [...]”.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) în cazul unei sucursale, agenții sau oricărei alte unități a unei societăți sau a altui organism, statul membru în care se află sucursala, agenția sau unitatea în cauză;

(b) în cazul unei sucursale, agenții sau oricărei alte unități a unei societăți sau a altui organism, statul membru în care se află sediul sucursalei, al agenției sau al unității în cauză;

Justificare

În prezentul regulament, „statul membru în care se află sediul” este un criteriu obiectiv și verificabil, mai clar decât „statul membru în care se află [...]”.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) locul în care o persoană locuiește de obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă și locul în care locuiește;

(i) locul în care o persoană este înregistrată sau poate dovedi că are reședința și în care locuiește de obicei, și anume cel puțin 185 de zile pe an calendaristic, în virtutea unor legături personale și profesionale sau, în cazul unei persoane fără legături profesionale, în virtutea unor legături personale care indică o legătură strânsă între persoana respectivă și locul în care locuiește;

Justificare

Societățile, cetățenii și alte entități juridice ar trebui să poată transfera un vehicul în alt stat membru numai dacă sunt înregistrați sau dețin altă dovadă a reședinței în celălalt stat membru.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 3 – alineatul 2 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Condiția prevăzută la litera (ii) nu se aplică în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru a desfășura o activitate de durată determinată. Frecventarea unei universități sau a unei școli nu implică transferul reședinței obișnuite.

Condiția prevăzută la punctul (ii) nu se aplică în cazul în care persoana locuiește într-un stat membru pentru a desfășura o activitate cu o durată maximă de 185 de zile. Frecventarea unei universități sau a unei școli nu implică transferul reședinței obișnuite.

 

Justificare

În prezentul regulament, ar trebui definită clar durata determinată a activității.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care titularul certificatului de înmatriculare își schimbă reședința obișnuită într-un alt stat membru, el ar trebui să solicite înmatricularea vehiculului înregistrat în alt stat membru în termen de șase luni de la sosire.

(1) În cazul în care titularul certificatului de înmatriculare își schimbă reședința obișnuită într-un alt stat membru, el ar trebui să solicite înmatricularea vehiculului înregistrat în alt stat membru în termen de șase luni de la data la care și-a schimbat reședința obișnuită, astfel cum se prevede la articolul 3.

 

În cazul schimbării proprietarului unui vehicul înmatriculat într-un stat membru și al transferului vehiculului în cauză într-un alt stat membru în care se află reședința obișnuită a noului proprietar al vehiculului, noul proprietar solicită înmatricularea vehiculului în termen de 30 de zile de la transferul acestuia.

În cursul perioadei menționate la primul paragraf, nu trebuie să fie restricționată utilizarea vehiculului.

În cursul perioadelor menționate la primul și la al doilea paragraf, utilizarea vehiculului nu este restricționată .

Amendamentul  26

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) Statele membre impun sancțiuni eficiente, proporționale și cu efect de descurajare în cazul în care titularul certificatului de înmatriculare nu solicită reînmatricularea vehiculul în termenul prevăzut la alineatul (1). Sancțiunile în cauză pot include restricționarea utilizării vehiculului până la reînmatriculare.

Amendamentul  27

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Procesul de colectare și prelucrare a datelor menționat la primul paragraf respectă legislația Uniunii și legislația națională în materia protecției persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Justificare

Acest amendament urmărește să reflecte avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 9 iulie 2012.

Amendamentul  28

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) Statele membre pot identifica vehiculul înainte de reînmatriculare comparând numărul de identificare al vehiculului cu informațiile din certificatul de înmatriculare și cu datele din registrele auto oficiale din statul membru în care este înmatriculat vehiculul.

Amendamentul  29

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor nu pot efectua controale fizice ale vehiculului înregistrat în alt stat membru înainte de înmatriculare decât în următoarele cazuri:

(4) Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor pot efectua inspecții tehnice ale vehiculului înregistrat în alt stat membru înainte de înmatriculare în următoarele cazuri:

Amendamentul  30

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera d

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(d) dacă sunt necesare inspecții tehnice auto în cazul în care vehiculul și-a schimbat proprietarul sau în cazul vehiculelor grav deteriorate.

(d) în cazul vehiculelor grav deteriorate.

Amendamentul  31

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) în cazul în care vehiculul nu are un certificat de inspecție tehnică valabil.

Justificare

Dacă este depășită data la care trebuia efectuată inspecția tehnică, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor trebuie să realizeze o inspecție a vehiculului în cauză în vederea asigurării siguranței rutiere.

Amendamentul  32

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Pentru a putea respecta dispozițiile de la primul paragraf litera (c), statele membre se asigură că procedurile naționale detaliate pe care le folosesc pentru aprobarea națională și individuală a vehiculelor în conformitate cu Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului1 se publică online.

 

__________________

 

1Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor și remorcilor acestora, precum și a sistemelor, componentelor și unităților tehnice separate destinate vehiculelor respective (Directivă-cadru) (JO L 263, 9.10.2007, p. 1).

Amendamentul  33

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) În vederea reînmatriculării, statele membre recunosc reciproc certificatele emise în urma inspecțiilor tehnice realizate în alte state membre, după ce verifică validitatea lor în momentul reînmatriculării în conformitate cu Regulamentul (UE) 2013/xx1.

 

___________

 

1Regulamentul (UE) xx/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (2012/0184(COD)).

Amendamentul  34

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) În cazul în care înmatriculează un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor în cauză informează de îndată autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care vehiculul a fost înmatriculat ultima dată, în conformitate cu articolul 7.

(5) În cazul în care un vehicul înmatriculat într-un stat membru este reînmatriculat într-un alt stat membru, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor în cauză informează de îndată autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care vehiculul a fost înmatriculat ultima dată, în conformitate cu articolul 7.

Amendamentul  35

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) În cazul în care un stat membru primește o înștiințare în temeiul alineatului (5), acesta anulează imediat înmatricularea vehiculului respectiv pe teritoriul său în conformitate cu Directiva 2013/xx/UE1 și cu procedurile sale naționale de radiere utilizate pentru registrele auto.

 

__________________

 

1Directiva 2013/xx/UE a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 1999/37/CE privind documentele de înmatriculare pentru vehicule (2012/0185(COD)).

Justificare

În regulament ar trebui să se prevadă în mod clar faptul că statele membre trebuie să informeze alte state membre atunci când un vehicul este reînmatriculat pentru a se asigura că un vehicul nu este niciodată înmatriculat de două ori în state membre diferite.

Amendamentul  36

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5b) Până la ...*, statele membre introduc posibilitatea de a reînmatricula vehiculele online prin intermediul unei baze de date online sigure. Solicitarea de reînmatriculare se face direct în baza de date națională a statului membru în care vehiculul este reînmatriculat.

 

*JO: a se introduce data: trei ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

Justificare

O bază de date sigură va permite, prin folosirea unor tehnici moderne, înmatricularea unui vehicul fără documente pe suport de hârtie, deoarece toate documentele și informațiile necesare ar putea fi găsite în bazele de date interconectate (EUCARIS). O înmatriculare fără documente pe suport de hârtie va reduce timpul alocat de cetățenii europeni și costurile pentru aceștia și va fi garantată de mecanisme de control electronice.

Amendamentul  37

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul -1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(-1a) Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor refuză să înmatriculeze un vehicul înmatriculat în alt stat membru în cazul în care:

 

(a) documentele de înmatriculare ale vehiculului sunt pierdute sau furate, cu excepția cazului în care persoana fizică sau juridică poate demonstra în mod clar fie că este proprietarul vehiculului, fie că este titularul legitim al certificatului de înmatriculare;

 

(b) vehiculul nu a trecut cu succes inspecțiile tehnice prevăzute la articolul 4 alineatul (4);

 

(c) titularul certificatului de înmatriculare nu poate face dovada identității sale;

 

(d) titularul certificatului de înmatriculare nu are reședința obișnuită, astfel cum se menționează la articolul 3 alineatul (2), în statul membru în care dorește să înmatriculeze vehiculul.

Justificare

Există aspecte care sunt foarte importante, prin urmare, ar trebui să fie evident pentru cetățeni că un vehicul nu poate fi înmatriculat dacă lipsesc documentele de înmatriculare ale vehiculului, dacă vehiculul nu a trecut inspecțiile tehnice, dacă titularul certificatului de înmatriculare nu poate face dovada identității sale sau dacă titularul certificatului de înmatriculare nu are o reședință înregistrată în statul membru în care urmează să fie înmatriculat vehiculul.

Amendamentul  38

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) după caz, dacă impozitele sau taxele impuse de respectivul stat membru pentru înmatricularea menționată la articolul 4 nu au fost plătite;

(b) după caz, dacă impozitele sau taxele impuse pentru înmatricularea menționată la articolul 4 de statul membru al autorităților responsabile cu înmatricularea nu au fost plătite;

Amendamentul  39

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) după caz, dacă nu s-au plătit taxele aferente;

Amendamentul  40

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) dacă vehiculul nu a trecut controalele fizice prevăzute la articolul 4 alineatul (4);

eliminat

Justificare

Trecerea cu succes a inspecției tehnice ar trebui să fie o condiție prealabilă obligatorie pentru înmatriculare și ar trebui, prin urmare, să fie inclusă la alineatul (-1a) de la prezentul articol.

Amendamentul  41

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul i

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(i) vehiculul este deteriorat grav, furat sau distrus;

(i) vehiculul este deteriorat grav, furat, distrus sau a fost obținut în mod fraudulos;

Justificare

S-a adăugat textul „obținut în mod fraudulos” pentru a extinde definiția și pentru a clarifica faptul că, în cazul unui vehicul obținut în mod fraudulos, se poate refuza reînmatricularea.

Amendamentul  42

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) documentele de înmatriculare ale vehiculului au fost furate, cu excepția cazului în care titularul certificatului de înmatriculare poate să demonstreze în mod clar că este proprietarul vehiculului;

eliminat

Justificare

Această situație este inclusă la alineatul (-1a) de la prezentul articol.

Amendamentul  43

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) data la care ar fi trebuit să fie emis următorul certificat de inspecție tehnică obligatorie a expirat.

eliminat

Justificare

Ar trebui să se considere că acest amendament are legătură cu amendamentul la articolul 4, adică autoritatea de înmatriculare ar trebui să poată să realizeze o inspecție tehnică a unui vehicul dacă certificatul de inspecție tehnică obligatorie este expirat.

Amendamentul  44

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) în cazul în care pentru un vehicul nu se permite accesul într-o zonă ecologică dintr-un stat membru sau în care un vehicul nu respectă standardele de mediu prevăzute în dreptul Uniunii și în legislația național în vigoare, cu excepția cazului în care vehiculul respectiv poate fi inclus în categoria vehiculelor de interes istoric, astfel cum sunt definite în Regulamentul (UE) 2013/xx1.

 

__________________

 

1Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (2012/0184(COD)).

Justificare

Statele membre ar trebui să poată refuza reînmatricularea vehiculelor care provoacă daune serioase sănătății și mediului.

Amendamentul  45

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d b (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(db) în cazul în care asigurarea nu acoperă asigurarea de răspundere civilă, dacă o asigurare de acest tip este o condiție obligatorie pentru înmatricularea vehiculului.

Justificare

Asigurarea de răspundere civilă auto contribuie în mare măsură la asigurarea protecției pentru victimele accidentelor rutiere și ar trebui, prin urmare, să fie folosită ca o condiție obligatorie pentru înmatriculare.

Amendamentul  46

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Orice decizie luată de o autoritate de înmatriculare a vehiculelor de a refuza înmatricularea unui vehicul înmatriculat în alt stat membru trebuie să fie motivată în mod corespunzător. Persoana în cauză poate, în termen de o lună de la primirea deciziei negative, să solicite autorității competente de înmatriculare a vehiculelor să își reexamineze decizia. Cererea respectivă trebuie să cuprindă motivele acestei reexaminări. În termen de o lună de la primirea respectivei cereri, autoritatea competentă de înmatriculare a vehiculelor trebuie să confirme sau să infirme decizia.

(2) Orice decizie luată de o autoritate de înmatriculare a vehiculelor de a refuza înmatricularea unui vehicul înmatriculat în alt stat membru este motivată în mod corespunzător și include informații privind procedura de recurs și termenele aferente. Persoana în cauză poate, în termen de șase săptămâni de la primirea deciziei negative, să solicite ca autoritatea competentă să își reexamineze decizia. Cererea respectivă cuprinde motivele acestei reexaminări. În termen de șase săptămâni de la primirea respectivei cereri, autoritatea competentă de înmatriculare a vehiculelor confirmă sau infirmă decizia. În perioada de reexaminare, vehiculul nu se utilizează pe drumurile publice.

 

Când se refuză o înmatriculare, statul membru care a refuzat înmatricularea transmite informații privind refuzul statului membru în care fusese înmatriculat anterior vehiculul în cauză, în conformitate cu articolul 7.

Justificare

Pentru a consolida cooperarea dintre statele membre, acestea ar trebui să se informeze reciproc în cazul refuzării unei reînmatriculări.

Amendamentul  47

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, în alt stat membru, un vehicul care nu are certificat de înmatriculare, poate solicita autorității de înmatriculare a vehiculelor să elibereze un certificat de înmatriculare temporară a vehiculului în vederea transferului său în alt stat membru. Certificatul de înmatriculare temporară este valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

(1) În cazul în care o persoană a cumpărat, într-un alt stat membru decât cel unde își are reședința obișnuită un vehicul care nu are certificat de înmatriculare, aceasta poate solicita eliberarea unui certificat de înmatriculare temporară a vehiculului respectiv în vederea transferului său în statul membru unde își are reședința obișnuită.

 

Primul paragraf se aplică și în cazul vehiculelor cumpărate, moștenite, câștigate sau primite cadou, atât timp cât persoana care a obținut vehiculul poate demonstra că utilizează sau că posedă vehiculul în mod legal.

 

Se poate solicita un certificat de înmatriculare temporară de la:

 

(a) autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care a fost achiziționat vehiculul, sau

 

(b) autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru unde își are reședința obișnuită.

 

Certificatul de înmatriculare temporară este valabil pentru o perioadă de 30 de zile.

Amendamentul  48

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În perioada de valabilitate a certificatului de înmatriculare temporară persona care a cumpărat vehiculul înmatriculează vehiculul respectiv în statul membru unde își are reședința obișnuită.

Amendamentul  49

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) La primirea cererii de eliberare a certificatului de înmatriculare temporară menționat la alineatul 1, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor colectează imediat informațiile privind rubricile menționate în anexa I, direct de la autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care este înmatriculat vehiculul, în conformitate cu articolul 7, și transferă datele în propriul registru.

(2) La primirea cererii de eliberare a certificatului de înmatriculare temporară menționat la alineatul (1) al treilea paragraf litera (b) în statul membru unde persoana care a achiziționat vehiculul își are reședința obișnuită, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru respectiv colectează imediat informațiile privind rubricile menționate în anexa I, direct de la autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care vehiculul a fost înmatriculat ultima dată, în conformitate cu articolul 7, și transferă datele în propriul registru.

Amendamentul  50

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) documentele de înmatriculare ale vehiculului au fost furate, cu excepția cazului în care titularul certificatului de înmatriculare poate să demonstreze în mod clar că este proprietarul vehiculului;

(ii) documentele de înmatriculare ale vehiculului au dispărut sau au fost furate, cu excepția cazului în care titularul certificatului de înmatriculare poate să demonstreze în mod clar fie că este proprietarul vehiculului, fie că este titularul legitim al documentelor de înmatriculare;

Justificare

Trebuie precizat că există în drept posibilitatea ca titularul legitim al documentelor de înmatriculare să nu fie proprietarul vehiculului, dacă demonstrează în mod clar această stare de fapt, pentru a evita decizia de refuz din partea autorităților în acest sens.

Amendamentul  51

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) în cazul în care asigurarea nu acoperă asigurarea de răspundere civilă, dacă o asigurare de acest tip este o condiție obligatorie pentru înmatricularea vehiculului;

Amendamentul  52

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera bb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(bb) în cazul în care persoana care solicită înmatricularea vehiculului nu poate face dovada identității sale.

Amendamentul  53

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3a) În cazul în care pentru un vehicul se emite un certificat de înmatriculare temporară în temeiul alineatului (1), statul membru al autorității emitente a certificatului de înmatriculare include datele privind vehiculul respectiv în registrul oficial electronic, în conformitate cu anexa I la prezentul regulament și cu anexa I la Directiva 1999/37/CE a Consiliului.

Amendamentul  54

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(3b) Certificatul de înmatriculare temporară emis de autoritatea de înmatriculare a vehiculelor dintr-un stat membru este recunoscut de celelalte state membre pentru identificarea vehiculului în traficul internațional sau pentru reînmatricularea acestuia în alt stat membru.

Amendamentul  55

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor din fiecare stat membru recunosc datele înregistrate în registrele oficiale privind vehiculele ale celorlalte state membre.

Amendamentul  56

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(1a) În sensul alineatului (1), statele membre desemnează un singur punct național de contact responsabil de schimbul de informații privind vehiculele și de informații privind chestiunile legate de omologarea de tip națională și individuală care au legătură cu reînmatricularea.

Justificare

Într-un stat membru pot exista mai multe autorități de înmatriculare a vehiculelor sau una singură, dar ar trebui să existe un singur punct național de contact care să se ocupe de înmatricularea la nivel transfrontalier. De asemenea, ar trebui să existe un singur punct național de contact pentru schimbul de informații privind chestiunile legate de omologarea de tip națională și individuală. Altfel va fi, practic, foarte dificil pentru alte state membre să găsească repede punctul de contact care să asigure un schimb de informații eficient între statele membre cu privire la chestiunile de natură transfrontalieră.

Amendamentul  57

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile de înmatriculare a vehiculelor utilizează aplicația software prevăzută la anexa II.

(2) În sensul alineatului (1), autoritățile de înmatriculare a vehiculelor utilizează cea mai recentă versiune a aplicației software a Sistemului european de informare cu privire la vehicule și la permisele de conducere (EUCARIS), elaborată astfel încât să respecte cerințele din prezentul regulament prevăzute la anexa II.

Justificare

Există deja o aplicație software complet funcțională - Sistemul european de informare cu privire la vehicule și la permisele de conducere (EUCARIS -, aplicație care este controlată de statele membre. Astfel cum s-a demonstrat la audierea organizată de Comisia IMCO cu privire la acest dosar, aplicația EUCARIS este deja folosită pentru reînmatriculare. Această abordare este mai eficientă și mai rentabilă decât introducerea unor sisteme noi, diferite de EUCARIS.

Amendamentul  58

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Comisia și statele membre se asigură că EUCARIS este implementat în toate statele membre și este complet operațional.

Justificare

În prezent, o serie de state membre fac schimb de date privind vehiculele și permisele de conducere prin intermediul EUCARIS, însă sistemul nu este implementat și operațional în toate statele membre. Prin urmare, pentru eficientizarea prezentului regulament, Comisia Europeană se asigură că sistemul EUCARIS funcționează în întreaga Uniune Europeană.

Amendamentul  59

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Numai autoritățile de înmatriculare a vehiculelor pot avea acces direct la datele stocate și disponibile prin intermediul aplicației software. Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita:

Numai autoritățile de înmatriculare a vehiculelor și autoritățile de punere în aplicare a legii au acces direct la datele stocate și disponibile prin intermediul aplicației software. Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor iau măsurile necesare pentru a evita:

Justificare

Și autoritățile precum poliția și vămile (autoritățile de punere în aplicare a legii) ar trebui să aibă acces la datele înregistrate ce pot fi verificate prin aplicația software cu privire la înmatricularea vehiculelor pentru a combate în mod eficient fraudele legate de reînmatriculare.

Amendamentul  60

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 2 – paragraful 2 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) căutarea sau transmiterea neautorizată de informații;

(c) căutarea, transmiterea sau publicarea neautorizată de informații;

Amendamentul  61

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 3 – paragraful 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

În cazul în care se constată că au fost furnizate informații incorecte sau informații care nu ar fi trebuit să fie furnizate, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor care primește informațiile trebuie să fie informată imediat. Autoritatea de înmatriculare a vehiculelor care primește informațiile șterge sau corectează apoi informațiile care au fost primite.

În cazul în care se constată că au fost furnizate informații incorecte sau informații care nu ar fi trebuit să fie furnizate, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor care primește informațiile trebuie să fie informată imediat. Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care vehiculul a fost înmatriculat ultima oară și din statul membru în care vehiculul este înmatriculat șterg sau corectează apoi informațiile care au fost primite.

Amendamentul  62

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili procedurile și specificațiile comune necesare pentru aplicația software menționată la alineatul (2), inclusiv formatul datelor schimbate, procedurile tehnice pentru consultarea electronică și accesul la registrele electronice naționale, procedurile de acces și mecanismele de securitate. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

(4) Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili procedurile și specificațiile comune necesare pentru aplicația software menționată la alineatul (2) în vederea respectării cerințelor din prezentul regulament, inclusiv formatul datelor care au făcut obiectul schimbului, procedurile tehnice pentru consultarea electronică și accesul la registrele electronice naționale, procedurile de acces și mecanismele de securitate. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

Amendamentul  63

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Comisia evaluează regulat cât de adecvate sunt măsurile de securitate luate în legătură cu protecția datelor care au făcut obiectul schimbului, luând în considerare progresele tehnologice și evoluția riscurilor.

Justificare

A se vedea avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 9 iulie 2012.

Amendamentul  64

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) O autoritate de înmatriculare a vehiculelor poate elibera unul sau mai multe certificate de înmatriculare profesională a vehiculelor oricărei întreprinderi care respectă următoarele criterii:

(1) O autoritate de înmatriculare a vehiculelor poate elibera unul sau mai multe certificate de înmatriculare profesională a vehiculelor producătorilor de vehicule, producătorilor de piese auto, atelierelor de reparații auto, distribuitorilor, întreprinderilor care transportă vehicule peste graniță, serviciilor tehnice și autorităților de inspecție.

(a) are sediul pe teritoriul său;

 

(b) distribuie vehicule sau prestează servicii de reparații, întreținere sau testare pentru vehicule;

 

(c) are o bună reputație și competența profesională necesară.

 

 

Vehiculele prevăzute cu un certificat de înmatriculare profesională a vehiculelor pot fi folosite doar în scopuri profesionale de către angajator și de către angajații întreprinderii care a obținut certificatul în cauză.

Amendamentul  65

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor se asigură că datele privind vehiculele, menționate la anexa I, sunt înregistrate în registrul lor pentru fiecare înmatriculare profesională a vehiculelor.

eliminat

Amendamentul  66

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3) Vehiculele prevăzute cu un certificat de înmatriculare profesională a vehiculelor pot fi folosite doar dacă nu reprezintă un pericol direct și iminent pentru siguranța rutieră. Vehiculele respective nu pot fi folosite pentru transportul comercial de persoane sau mărfuri.

(3) Vehiculele prevăzute cu un certificat de înmatriculare profesională a vehiculelor pot fi folosite doar dacă nu reprezintă un pericol direct și iminent pentru siguranța rutieră și dacă există un certificat valabil de inspecție tehnică pentru vehicul. Vehiculele respective nu pot fi folosite pentru transportul comercial de persoane sau mărfuri.

Amendamentul  67

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Certificatele de înmatriculare profesională a vehiculelor sunt recunoscute reciproc în toate statele membre pentru deplasările în scopuri de transfer, verificare și inspecție.

Amendamentul  68

Propunere de regulament

Articolul 8 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 8a

 

Alegerea plăcuței de înmatriculare a unui vehicul

 

(1) Statele membre oferă opțiunea de reînmatriculare, înmatriculare temporară în scopul transferului sau înmatriculare profesională a unui vehicul, cu plăcuța de înmatriculare în culorile naționale sau în culorile Uniunii, în cazul în care acestea corespund normelor naționale privind utilizarea culorilor Uniunii.

 

(2) În cazul în care se oferă o plăcuță de înmatriculare cu culorile Uniunii, aceasta este compusă din coduri galbene pe fundal albastru, în conformitate cu schema de culori prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 2411/98 al Consiliului.

 

(3) În cazul în care se oferă o plăcuță de înmatriculare temporară sau o plăcuță de înmatriculare profesională cu culorile Uniunii, aceasta este compusă din coduri albastre pe fundal galben, în conformitate cu schema de culori prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 2411/98 al Consiliului.

 

(4) Opțiunea menționată la alineatul (1) nu aduce atingere dreptului statelor membre de a stabili care sunt mecanismele lor de coduri.

Justificare

Pentru anumite sectoare, precum societățile de închirieri auto și de leasing, ar fi util să se poată folosi o culoare comună pentru plăcuțele de înmatriculare pentru vehiculele lor. Astfel, societățile ar avea posibilitatea să aleagă un aspect uniform pentru parcul lor auto. Înmatricularea vehiculelor ține în continuare de competența statului membru în care vehiculul este înmatriculat.

Amendamentul  69

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1) Statele membre informează Comisia cu privire la denumirile și datele de contact ale autorităților de înmatriculare a vehiculelor care sunt responsabile cu gestionarea registrelor auto oficiale pe teritoriul lor și cu aplicarea prezentului regulament.

(1) Statele membre informează Comisia cu privire la denumirile și datele de contact ale punctelor naționale de contact și ale autorităților de înmatriculare a vehiculelor care sunt responsabile cu gestionarea registrelor auto oficiale pe teritoriul lor și cu aplicarea prezentului regulament.

Amendamentul  70

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia publică o listă cu autoritățile de înmatriculare a vehiculelor, precum și orice actualizări ale acestei liste, pe site-ul său internet.

Comisia publică o listă cu autoritățile de înmatriculare a vehiculelor și cu punctele naționale de contact, precum și orice actualizări ale acestei liste, pe site-ul său internet.

Amendamentul  71

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a) informațiile privind înmatricularea vehiculului în statul membru în care se află autoritatea relevantă;

(a) informațiile privind procedurile de înmatriculare a vehiculelor în statul membru în care se află autoritatea de înmatriculare a vehiculelor, inclusiv documentele relevante necesare pentru reînmatriculare, termenele, durata preconizată de așteptare pentru o decizie, motivele de refuz, precum și drepturile relevante ale cetățenilor Uniunii de a-și reînmatricula vehiculul în limba sau limbile oficiale ale statului membru respectiv și în limba engleză, franceză sau germană;

Justificare

Dacă un cetățean sau o entitate juridică dorește să recurgă la reînmatriculare, ar trebui să dispună în prealabil de informații clare cu privire la termene, motive de refuz, documentele relevante necesare pentru reînmatriculare.

Amendamentul  72

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ba) normele privind prelucrarea datelor legate de înmatricularea vehiculelor, inclusiv informații privind durata de stocare a acestora și informațiile necesare enumerate la articolele 10 și 11 din Directiva 95/46/CE.

Justificare

Dacă un cetățean sau o entitate juridică dorește să recurgă la reînmatriculare, ar trebui să dispună în prealabil de informații clare cu privire la termene, motive de refuz, documentele relevante necesare pentru reînmatriculare.

Amendamentul  73

Propunere de regulament

Articolul 9 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 9a

 

Măsuri de protecție împotriva utilizării frauduloase a plăcuțelor de înmatriculare

 

(1) La înmatricularea unui vehicul, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor furnizează pentru vehiculul respectiv și plăcuța sa de înmatriculare o etichetă de identificare prin radiofrecvență (RFID).

 

(2) Autoritatea de înmatriculare a vehiculelor furnizează un set nou de etichete RFID în cazul pierderii plăcuței de înmatriculare originale sau a înlocuirii vehiculului cu alt vehicul.

 

(3) Dacă, la verificarea de către statele membre a vehiculelor înmatriculate în alte state membre, se constată că utilizarea sau înmatricularea vehiculului s-a realizat în mod necorespunzător, statul membru poate lua măsuri în ceea ce privește vehiculul respectiv în conformitate cu legislația națională.

Justificare

Pentru a aborda infracțiunile legate de înmatricularea la nivel transfrontalier, statele membre ar trebui să asigure în cazul reînmatriculării o etichetă (un cip) cu un element de identificare prin radiofrecvență. Autoritățile de punere în aplicare a legii pot verifica astfel întotdeauna dacă o plăcuță de înmatriculare corespunde unui vehicul.

Amendamentul  74

Propunere de regulament

Articolul 10 – punctul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. condițiile pe care trebuie să le respecte întreprinderile pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (1) litera (c);

eliminat

Amendamentul  75

Propunere de regulament

Articolul 10 – punctul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a. formatul datelor care au făcut obiectul schimbului, procedurile tehnice, procedurile de accesare și mecanismele de securitate, precum și formatul și modelul etichetelor RFID menționate la articolul 9a.

Amendamentul  76

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2) Delegarea competenței prevăzute la articolul 10 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

(2) Delegarea competenței prevăzute la articolul 10 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu șase luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Reflectă poziția obișnuită a Parlamentului, conform căreia delegarea nu ar trebui să aibă loc pentru o perioadă nedeterminată de timp, iar Comisia ar trebui să prezinte rapoarte cu privire la modul în care și-a folosit competențele înainte de a se lua în calcul o extindere.

Amendamentul  77

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentului regulament până la [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia înaintează, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament și alinierii la alte acte ale Uniunii, în special ținând seama de posibilitățile de continuare a simplificării administrative pentru cetățeni și întreprinderi.

Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentului regulament până la [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. În special, raportul cuprinde și informații privind punerea sa în aplicare la nivel național în diferitele state membre. Comisia înaintează, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament și alinierii la alte acte ale Uniunii, în special ținând seama de posibilitățile de continuare a simplificării administrative pentru cetățeni și întreprinderi.

Justificare

Scurtarea intervalului de timp în care Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului un raport va îmbunătăți controlul legislativ.

Amendamentul  78

Propunere de regulament

Articolul 14 – paragraful 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Se aplică de la xxxx [a se completa data: un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Se aplică de la xxxx [a se completa data: trei ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament].

Amendamentul  79

Propunere de regulament

Anexa I

Rubrică

Codurile armonizate din Directiva 1999/37/CE

1. Țara de înmatriculare

--

2. Număr de înmatriculare

(A)

3. Data primei înmatriculări a vehiculului

(B)

4. Numărul (numerele) de identificare a certificatului de înmatriculare

--

5. Denumirea autorității emitente a certificatului de înmatriculare

--

6. Vehicul: marcă

(D.1)

7. Vehicul: tip

- Variantă (dacă este disponibilă)

- Versiune (dacă este disponibilă)

(D.2)

8. Vehicul: descrierea comercială (descrieri comerciale)

(D.3)

9. Numărul de identificare al vehiculului (NIV)

(E)

10. Masa: masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor

(F.1)

11. Masa: masa încărcată maxim admisă a vehiculului în exploatare în statul membru în care s-a făcut înmatricularea

(F.2)

12. Masa vehiculului în exploatare cu caroserie și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare din orice altă categorie în afară de M1

(G)

13. Perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată

(H)

14. Data înmatriculării la care se referă acest certificat

(I)

15. Numărul omologării de tip (dacă este disponibil)

(K)

16. Numărul de osii

(L)

17. Distanța între osii (în mm)

(M)

18. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 1 (în kg)

(N.1)

19. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 2 (în kg), acolo unde este cazul

(N.2)

20. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 3 (în kg), acolo unde este cazul

(N.3)

21. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 4 (în kg), acolo unde este cazul

(N.4)

22. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 5 (în kg), acolo unde este cazul

(N.5)

23. Masa de remorcare maxim admisă din punct de vedere tehnic a remorcii: cu frână (în kg)

(O.1)

24. Masa de remorcare maxim admisă din punct de vedere tehnic a remorcii: fără frână (în kg)

(O.2)

25. Motor: capacitatea (în cm³)

(P.1)

26. Motor: puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă)

(P.2)

27. Motor: tipul de combustibil sau sursă de putere

(P.3)

28. Motor: viteză nominală (în min - 1)

(P.4)

29. Numărul de identificare al motorului

(P.5)

30. Raportul putere/greutate (în kW/kg) (numai pentru motociclete)

(Q)

31. Culoarea vehiculului

(R)

32. Număr de locuri: numărul de locuri, inclusiv locul șoferului

(S.1)

33. Număr de locuri: număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul)

(S.2)

34. Viteza maximă (în km/oră)

(T)

35. Nivelul de zgomot: staționar[în dB(A)]

(U.1)

36. Nivelul de zgomot: viteza motorului (în min-1)

(U.2)

37. Nivelul de zgomot: în mers [în dB(A)]

(U.3)

38. Gaze de eșapament: CO (în g/km sau g/kWh)

(V.1)

39. Gaze de eșapament: HC (în g/km sau g/kWh)

(V.2)

40. Gaze de eșapament: NOx (în g/km sau g/kWh)

(V.3)

41. Gaze de eșapament: HC+NOx (în g/km)

(V.4)

42. Gaze de eșapament: particule pentru motoare diesel (în g/km sau g/kWh)

(V.5)

43. Gaze de eșapament: coeficientul de absorbție corectat pentru motoare diesel (in min-1)

(V.6)

44. Gaze de eșapament: CO2 (în g/km)

(V.7)

45. Gaze de eșapament: consumul de combustibil combinat (în l/100 km)

(V.8)

46. Gaze de eșapament: indicații privind categoria de mediu a omologării CE de tip; trimitere la versiunea aplicabilă în conformitate cu Directiva 70/220/CEE sau Directiva 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacitatea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil (în litri)

(W)

48. Data ultimei inspecții tehnice auto

--

49. Data următoarei inspecții tehnice auto

--

50. Kilometraj (dacă este disponibil)

--

51. Vehicul distrus (da/nu)

--

52. Data eliberării certificatului de distrugere[2]

 

--

53. Instituția sau societatea care eliberează certificatul de distrugere

--

54. Motivul distrugerii

--

55. Vehicul furat (da/nu)

--

56. Certificat(e) și/sau plăcuțe de înmatriculare furate (da/nu)

--

57. Înmatriculare inactivă

--

58. Înmatriculare suspendată

--

59. Schimbarea numărului de înmatriculare

--

60. Inspecție tehnică necesară după un accident care a produs avarii grave

--

61. Teste suplimentare solicitate după schimbarea sau modificarea oricăror dintre elementele de la rubricile 9 - 47

 

 

Amendamentul

Rubrică

Codurile armonizate din Directiva 1999/37/CE

1. Țara de înmatriculare

--

2. Număr de înmatriculare

(A)

3. Data primei înmatriculări a vehiculului[3]

 

(B)

4. Numărul (numerele) de identificare a certificatului de înmatriculare

--

4a. Deținătorul vehiculului

(B)

4b. Interes financiar înregistrat (după caz)

--

5. Denumirea autorității emitente a certificatului de înmatriculare

--

6. Vehicul: marca

(D.1)

7. Vehicul: tipul

- Variantă (dacă este disponibilă);

- Versiune (dacă este disponibilă)

(D.2)

8. Vehicul: descrierea comercială (descrieri comerciale)

(D.3)

9. Numărul de identificare al vehiculului (NIV)

(E)

10. Masa: masa încărcată maxim admisă din punct de vedere tehnic, cu excepția motocicletelor

(F.1)

11. Masa: masa încărcată maxim admisă a vehiculului în exploatare în statul membru în care s-a făcut înmatricularea

(F.2)

12. Masa vehiculului în exploatare cu caroserie și cu dispozitiv de cuplare în cazul unui vehicul de tractare în exploatare din orice altă categorie în afară de M1

(G)

13. Perioada de valabilitate, dacă nu este nelimitată

(H)

13a. Certificat de conformitate (CoC)

(H)

14. Data înmatriculării la care se referă acest certificat

(I)

15. Numărul omologării de tip (dacă este disponibil)

(K)

16. Numărul de osii

(L)

17. Distanța între osii (în mm)

(M)

18. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 1 (în kg)

(N.1)

19. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 2 (în kg), acolo unde este cazul

(N.2)

20. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 3 (în kg), acolo unde este cazul

(N.3)

21. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 4 (în kg), acolo unde este cazul

(N.4)

22. Pentru vehiculele cu o masă totală admisibilă mai mare de 3 500 kg, distribuția masei încărcate maxim admisibilă din punct de vedere tehnic pe osii: osia 5 (în kg), acolo unde este cazul

(N.5)

23. Masa de remorcare maxim admisă din punct de vedere tehnic a remorcii: cu frână (în kg)

(O.1)

24. Masa de remorcare maxim admisă din punct de vedere tehnic a remorcii: fără frână (în kg)

(O.2)

25. Motor: capacitatea (în cm³)

(P.1)

26. Motor: puterea netă maximă (în kW) (dacă este disponibilă)

(P.2)

27. Motor: tipul de combustibil sau sursă de putere

(P.3)

28. Motor: viteză nominală (în min - 1)

(P.4)

29. Numărul de identificare al motorului

(P.5)

30. Raportul putere/greutate (în kW/kg) (numai pentru motociclete)

(Q)

31. Culoarea vehiculului

(R)

32. Număr de locuri: numărul de locuri, inclusiv locul șoferului

(S.1)

33. Număr de locuri: număr de locuri în picioare (acolo unde este cazul)

(S.2)

34. Viteza maximă (în km/oră)

(T)

35. Nivelul de zgomot: staționar[în dB(A)]

(U.1)

36. Nivelul de zgomot: viteza motorului (în min-1)

(U.2)

37. Nivelul de zgomot: în mers [în dB(A)]

(U.3)

38. Gaze de eșapament: CO (în g/km sau g/kWh)

(V.1)

39. Gaze de eșapament: HC (în g/km sau g/kWh)

(V.2)

40. Gaze de eșapament: NOx (în g/km sau g/kWh)

(V.3)

41. Gaze de eșapament: HC+NOx (în g/km)

(V.4)

42. Gaze de eșapament: particule pentru motoare diesel (în g/km sau g/kWh)

(V.5)

43. Gaze de eșapament: coeficientul de absorbție corectat pentru motoare diesel (in min-1)

(V.6)

44. Gaze de eșapament: CO2 (în g/km)

(V.7)

45. Gaze de eșapament: consumul de combustibil combinat (în l/100 km)

(V.8)

46. Gaze de eșapament: indicații privind categoria de mediu a omologării CE de tip; trimitere la versiunea aplicabilă în conformitate cu Directiva 70/220/CEE sau Directiva 88/77/CEE

(V.9)

47. Capacitatea rezervorului (rezervoarelor) de combustibil (în litri)

(W)

48. Data ultimei inspecții tehnice auto

--

49. Data următoarei inspecții tehnice auto

--

50. Kilometraj

--

51. Vehicul distrus (da/nu)

--

52. Data eliberării certificatului de distrugere[4]

 

--

53. Instituția sau societatea care eliberează certificatul de distrugere

--

54. Motivul distrugerii

--

55. Vehicul furat (da/nu)

--

56. Certificat(e) și/sau plăcuțe de înmatriculare furate (da/nu)

--

57. Înmatriculare inactivă

--

58. Înmatriculare suspendată

--

59. Schimbarea numărului de înmatriculare

--

59a. Vehicul transformat (da/nu)

--

60. Inspecție tehnică necesară după un accident care a produs avarii grave

--

61. Teste suplimentare solicitate după schimbarea sau modificarea oricăror dintre elementele de la rubricile 9 - 47

 

61a. Vehicul exportat (da/nu)

 

61b. Data emiterii certificatului de înmatriculare temporară

 

61c. Kilometrajul la data emiterii certificatului de înmatriculare temporară

 

Justificare

Referitor la punctul 4b: În cazul anumitor tipuri de leasing, dreptul legal este transferat celui care ia vehiculul în leasing. Cu toate acestea, pe durata contractului de leasing, conducătorul auto nu poate reînmatricula vehiculul. Statele membre în care se oferă aceste produse tind să înregistreze partea care are un „interes financiar”. Referitor la punctul 13a: Importul/exportul de vehicule nu este posibil fără certificatul de conformitate (CoC). Referitor la punctul 50: Statele membre ar trebui să facă schimb de informații cu privire la kilometrajul unui vehicul în cazul reînmatriculării acestuia pentru a combate fraudele. Referitor la punctul 59a: Vehiculele luate în leasing sau închiriate nu sunt, în general, clasificate ca „furate”. Majoritatea serviciilor de poliție folosesc clasificarea „transformate”.

Amendamentul  80

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Schimbul de informații are loc prin intermediul unor mijloace electronice interoperabile, fără ca să se schimbe informații prin intermediul altor baze de date. Schimbul de informații trebuie să fie realizat într-un mod economic și sigur și să asigure securitatea și protecția datelor transmise, în măsura posibilului utilizând aplicațiile software existente.

1. Schimbul de informații are loc prin intermediul unor mijloace electronice interoperabile, fără a se schimbe informații prin intermediul altor baze de date. Schimbul de informații se realizează într-un mod economic și sigur și asigură securitatea și protecția datelor transmise, în măsura posibilului utilizând EUCARIS.

Justificare

Există deja informații complet funcționale pe care statele membre le folosesc și le dețin. Aplicația EUCARIS este deja folosită pentru reînmatriculare, astfel cum s-a demonstrat la audierea organizată de Comisia IMCO cu privire la acest dosar. Această abordare este mai eficientă și mai rentabilă decât introducerea unor sisteme noi, diferite de EUCARIS.

Amendamentul  81

Propunere de regulament

Anexa II – punctul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3. Fiecare stat membru suportă costurile proprii care decurg din administrarea, utilizarea și întreținerea aplicației software menționate la punctul 1.

3. Fiecare stat membru suportă costurile proprii care decurg din administrarea, utilizarea și întreținerea aplicației software menționate la punctul 1, fără a determina sarcini financiare suplimentare cetățenilor și întreprinderilor.

  • [1]               JO C 299, 4.10.2012, p.89.
  • [2]               După cum se menționează în Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34), astfel cum a fost modificată.
  • [3]  Pentru vehiculele de interes istoric, astfel cum sunt definite în Regulamentul 2013/xx/UE (Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor și de abrogare a Directivei 2009/40/CE (2012/0184(COD)), în absența unui document de înmatriculare, autoritatea competentă poate folosi documentele disponibile privind data fabricației sau data primei înmatriculări.
  • [4]               După cum se menționează în Directiva 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 septembrie 2000 privind vehiculele scoase din uz (JO L 269, 21.10.2000, p. 34), astfel cum a fost modificată.

EXPUNERE DE MOTIVE

Raportorul salută propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru ca un punct de pornire bun și susține eforturile de creare a unui cadru juridic la nivelul UE pentru reînmatricularea vehiculelor. Cu toate acestea, raportorul consideră că atât obiectivele, cât și conținutul propunerii de regulament ar putea fi și mai clare și că este important ca legislatorii să examineze cu atenție întregul conținut al propunerii. Numai așa reînmatricularea vehiculelor în Uniunea Europeană poate fi complet funcțională.

În 2011, transferul unui autovehicul în altă țară a fost identificat ca una dintre principalele 20 de preocupări ale cetățenilor cu privire la obstacolele de pe piața internă. Prin urmare, raportorul dorește să reducă la minimum formalitățile de înmatriculare a unui autovehicul în altă țară din UE, asigurând, totodată, cooperarea între autoritățile de înmatriculare a vehiculelor. Principalul obiectiv al propunerii este acela de a se asigura că un vehicul este înmatriculat acolo unde este utilizat în mod obișnuit. Pentru a împiedica fraudele și evaziunea fiscală, raportorul dorește să garanteze că societățile internaționale nu-și vor înmatricula vehiculele într-un stat membru, utilizându-le apoi în altul.

Propunerea va fi în interesul celor care cumpără sau vând un autovehicul la mâna a doua în altă țară, deoarece nu vor mai fi obligați să efectueze o nouă inspecție tehnică, acestea fiind recunoscute reciproc de statele membre. În vederea creșterii siguranței rutiere, raportorul face o diferență între motivele obligatorii și cele opționale de refuzare a unei reînmatriculări. Astfel, dacă un vehicul nu este asigurat, titularului certificatului de înmatriculare i se poate refuza reînmatricularea vehiculului.

Cetățenii se confruntă adesea cu probleme atunci când utilizează un certificat de înmatriculare temporară pentru a transfera un vehicul dintr-un stat membru în altul. Aceste probleme trebuie abordate. În plus, raportorul consideră că cetățenii și întreprinderile ar trebui să poată opta pentru culorile naționale sau culorile Uniunii în ceea ce privește plăcuțele de înmatriculare, astfel încât acestea ar putea avea un aspect uniform, înmatricularea având în continuare un caracter național.

Pentru raportor, progresul tehnologic și rentabilitatea sunt extrem de importante. Prin urmare, schimbul de informații privind datele referitoare la înmatricularea vehiculelor trebuie realizat pe cale electronică, prin intermediul sistemului deja existent numit EUCARIS - Sistemul european de informare cu privire la vehicule și la permisele de conducere -, utilizat de majoritatea statelor membre. Utilizarea EUCARIS nu numai că eficientizează procesul de înmatriculare, dar și ajută la combaterea furturilor de autovehicule și a fraudelor legate de înmatriculare. Atunci când sugerează să se utilizeze metode electronice de reînmatriculare a vehiculelor, raportorul acordă cea mai mare atenție chestiunilor legate de protecția datelor. Din acest motiv, măsurile de securitate legate de protecția datelor care au făcut obiectul unui schimb vor trebui evaluate și actualizate în mod regulat.

Nu în ultimul rând, pentru a limita utilizarea frauduloasă a plăcuțelor de înmatriculare, raportorul propune ca plăcuțele de înmatriculare și vehiculele să fie dotate cu o etichetă (cip) cu un element de identificare prin radiofrecvență.

AVIZ al Comisiei pentru transport Și turism (18.12.2012)

destinat Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Raportor pentru aviz: Hubert Pirker

()

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

1. Introducere

Propunerea de regulament se referă la simplificarea formalităților și condițiilor impuse pentru înmatricularea autovehiculelor înmatriculate într-un alt stat membru. Propunerea se limitează la modalitățile de reînmatriculare și nu se aplică procedurilor de înmatriculare inițială a vehiculelor într-un stat membru și nici la înmatricularea autovehiculelor înmatriculate într-o țară terță.

În limitele acestei sfere exacte de aplicare, Comisia dorește să reducă și să simplifice formalitățile actuale de înmatriculare, pentru atingerea următoarelor obiective principale:

- asigurarea liberei circulații a autovehiculelor în interiorul Uniunii Europene;

- reducerea sarcinilor administrative impuse cetățenilor, societăților și autorităților de înmatriculare, în concordanță cu Raportul privind cetățenia UE în 2010 - „Eliminarea obstacolelor din calea drepturilor cetățenilor UE” (COM(2010)0603 din 27.10.2010);

- asigurarea siguranței rutiere;

- continuarea luptei împotriva abuzului și furtului de documente de înmatriculare a vehiculelor, în concordanță cu Decizia 2004/919/CE a Consiliului din 22 decembrie 2004 privind combaterea criminalității referitoare la vehicule și având implicații transfrontaliere (JO L 389, 30.12.2004, p.28).

În acest scop, propunerea:

- va clarifica în ce stat membru trebuie înmatriculat un autovehicul transferat dintr-un stat membru în altul, pe baza conceptului de „reședință obișnuită”, pentru care, în text, sunt definite criterii;

- va institui o perioadă armonizată de șase luni după care deținătorul unui certificat de înmatriculare care și-a mutat reședința obișnuită într-un alt stat membru trebuie să solicite înmatricularea;

- va organiza cooperarea și schimbul de date dintre diferitele autorități de înmatriculare prin mijloace electronice;

- va organiza recunoașterea documentelor și a inspecțiilor tehnice emise/efectuate în alte state membre;

- va defini cu exactitate situațiile în care autoritățile de înmatriculare sunt îndrituite să refuze înmatricularea unui autovehicul înmatriculat în alt stat membru.

2. Aspectele legate de transport ale propunerii

Raportorul salută propunerea Comisiei, care urmărește reducerea sarcinilor administrative impuse cetățenilor și societăților în situațiile legate de transport. Comisia pentru transport și turism și-a exprimat deja opinia cu privire la principalele 20 de preocupări ale cetățenilor și întreprinderilor europene legate de funcționarea pieței unice (2012/2044(INI)), evidențiindu-și poziția referitoare la simplificarea transferabilității transfrontaliere a vehiculelor.

Din acest motiv, amendamentele raportorului urmăresc incorporarea avizului comisiilor și se concentrează asupra simplificării procedurii, asigurându-se totodată un nivel maxim de siguranță rutieră; în consecință, el subliniază necesitatea aplicării pe deplin a legislației UE în materia înmatriculării vehiculelor în alt stat membru.

Raportorul salută, de asemenea, Pachetul privind inspecția tehnică propus de Comisia Europeană la 13 iulie 2012 și subliniază importanța unei abordări coerente în cazul acestei propuneri.

Raportorul salută că, în cuprinsul propunerii, cerințele privind protecția datelor au fost luate în considerație în mod corespunzător și că, în acest sens, au fost incluse, în mod explicit, mai multe garanții specifice. Cu privire la Avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 9 iulie 2012, el sugerează formularea unor specificații suplimentare urmărind, în principiu, clarificarea propunerii Comisiei.

AMENDAMENTELE

Comisia pentru transport și turism recomandă Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, competentă în fond, să includă în raportul său următoarele amendamente:

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Libera circulație a bunurilor constituie unul dintre obiectivele principale ale Uniunii Europene. Cu toate acestea, cetățenii UE se confruntă cu formalități greoaie, în special în legătură cu reînmatricularea vehiculelor lor într-un alt stat membru și cu costuri suplimentare aferente1. Simplificarea transferabilității transfrontaliere a vehiculelor implică aplicarea integrală a principiilor legislației UE referitoare la înmatricularea vehiculelor în alt stat membru și reclamă standarde ridicate de siguranță în ceea ce privește taloanele de înmatriculare armonizate pentru a reduce la minimum riscurile de reînmatriculare a vehiculelor furate cu certificate de înmatriculare false.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Justificare

Prezentul amendament reflectă Avizul Comisiei pentru transport și turism privind principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni și ale întreprinderilor legate de funcționarea pieței unice (2012/2044(INI)) și subliniază necesitatea punerii în aplicare pe deplin a legislației UE aplicabile.

Amendamentul  2

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Înmatricularea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru este afectată de formalități de înmatriculare greoaie în statele membre, în special de obligația de a supune aceste vehicule la teste complementare pentru a evalua starea lor generală înainte de înmatriculare sau pentru a le identifica. Prin urmare, este necesar să se reducă aceste formalități pentru a asigura libera circulație a autovehiculelor și pentru a reduce povara administrativă pentru cetățeni, întreprinderi și autoritățile de înmatriculare. În special pentru cetățenii sau întreprinderile care achiziționează un autovehicul înmatriculat în alt stat membru, este necesar să se prevadă o procedură de înmatriculare simplificată care să includă recunoașterea documentelor eliberate și a inspecției tehnice auto efectuate în alt stat membru și să prevadă cooperarea administrativă între autoritățile competente privind schimbul de date lipsă.

(5) Înmatricularea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru este afectată de formalități de înmatriculare greoaie în statele membre, în special de obligația de a supune aceste vehicule la teste complementare pentru a evalua starea lor generală înainte de înmatriculare sau pentru a le identifica. Prin urmare, este necesar să se reducă aceste formalități pentru a asigura libera circulație a autovehiculelor și pentru a reduce povara administrativă pentru cetățeni, întreprinderi și autoritățile de înmatriculare. În special pentru cetățenii sau întreprinderile care achiziționează un autovehicul înmatriculat în alt stat membru, este necesar să se prevadă o procedură de înmatriculare simplificată care să includă recunoașterea documentelor eliberate și a inspecției tehnice auto (în conformitate cu Regulamentul 2013/...xx privind inspecția tehnică periodică a autovehiculelor și remorcilor, cu Regulamentul 2013/...xx privind controlul tehnic în trafic al vehiculelor utilitare care circulă în Uniune și cu Directiva 2013/...xx privind documentele de înmatriculare pentru vehicule) efectuate în alt stat membru și să prevadă cooperarea administrativă între autoritățile competente privind schimbul de date lipsă.

Justificare

Prezentul amendament vizează stabilirea unei legături cu pachetul legislativ privind inspecția tehnică pe care Parlamentul European îl examinează în prezent.

Amendamentul  3

Propunere de regulament

Considerentul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(5) Înmatricularea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru este afectată de formalități de înmatriculare greoaie în statele membre, în special de obligația de a supune aceste vehicule la teste complementare pentru a evalua starea lor generală înainte de înmatriculare sau pentru a le identifica. Prin urmare, este necesar să se reducă aceste formalități pentru a asigura libera circulație a autovehiculelor și pentru a reduce povara administrativă pentru cetățeni, întreprinderi și autoritățile de înmatriculare. În special pentru cetățenii sau întreprinderile care achiziționează un autovehicul înmatriculat în alt stat membru, este necesar să se prevadă o procedură de înmatriculare simplificată care să includă recunoașterea documentelor eliberate și a inspecției tehnice auto efectuate în alt stat membru și să prevadă cooperarea administrativă între autoritățile competente privind schimbul de date lipsă.

(5) Înmatricularea autovehiculelor înmatriculate în alt stat membru este afectată de formalități de înmatriculare greoaie în statele membre, în special de obligația de a supune aceste vehicule la teste complementare pentru a evalua starea lor generală înainte de înmatriculare sau pentru a le identifica. Prin urmare, este necesar să se reducă aceste formalități pentru a asigura libera circulație a autovehiculelor și pentru a reduce povara administrativă pentru cetățeni, întreprinderi și autoritățile de înmatriculare. În special pentru cetățenii sau întreprinderile care achiziționează un autovehicul înmatriculat în alt stat membru, este necesar să se prevadă o procedură de înmatriculare simplificată care să includă recunoașterea documentelor eliberate și a inspecției tehnice auto efectuate în alt stat membru și să prevadă cooperarea administrativă între autoritățile competente privind schimbul de date lipsă. Trebuie acordată o atenție deosebită combaterii manipulării ilegale a kilometrajelor și a impactului acestui fenomen asupra încrederii consumatorilor în comerțul transfrontalier și asupra siguranței rutiere.

Amendamentul  4

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Prezentul regulament nu aduce atingere principiilor și garanțiilor importante legate de siguranța rutieră. Normele armonizate de inspectare tehnică a autovehiculelor și remorcilor acestora constituie un element esențial pentru reducerea sarcinilor administrative impuse cetățenilor și industriei, garantându-se, totodată, dezvoltarea dinamică a metodelor de testare și a conținutului testelor. Recunoașterea reciprocă a controalelor tehnice în statele membre necesită definiții comune și standarde de inspecție comparabile, respectate de toate statele membre.

Justificare

Procedura simplificată de înmatriculare a vehiculelor înmatriculate în alt stat membru nu ar trebui să necesite o inspecție tehnică suplimentară, excepție făcând unele situații limitate și bine justificate. Este, în consecință, de cea mai mare importanță ca normele europene să fie respectate și implementate de toate statele membre. A se vedea de asemenea: Avizul Comisiei pentru transport și turism privind principalele 20 de preocupări ale cetățenilor europeni și ale întreprinderilor legate de funcționarea pieței unice (2012/2044(INI)).

Amendamentul  5

Propunere de regulament

Considerentul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a) Prezentul regulament ar trebui să țină seama de dispozițiile Directivei 2011/82/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011 de facilitare a schimbului transfrontalier de informații privind încălcările normelor de circulație care afectează siguranța rutieră pentru a permite autorităților unui stat membru cărora le-a fost înaintată o cerere de înregistrare a unui vehicul înregistrat într-un alt stat membru să verifice dacă vehiculul este implicat în vreo procedură de urmărire a unei infracțiuni rutiere.

Justificare

Ar trebui consolidată propunerea cu elemente pentru îmbunătățirea siguranței rutiere și combaterea impunității celor care nu respectă Codul rutier. Prin urmare, autoritățile ar trebui să dispună de posibilitatea de a verifica înainte de înmatricularea unui vehicul dacă acesta nu face obiectul vreunei proceduri de urmărire a unei infracțiuni rutiere.

Amendamentul  6

Propunere de regulament

Considerentul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(14a) Statele membre trebuie să se asigure că autoritățile de înmatriculare a vehiculelor respectă dispozițiile prezentului regulament. Prin urmare, recunoașterea reciprocă și schimbul electronic de date sunt esențiale.

Amendamentul  7

Propunere de regulament

Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1. Prezentul regulament se aplică următoarelor vehicule:

1. Prezentul regulament se aplică la înmatricularea următoarelor autovehicule:

Justificare

Clarificarea scopului regulamentului.

Amendamentul  8

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 1 – paragraful 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

După termenul de șase luni, proprietarul unui vehicul înmatriculat și situat în alt stat membru are în continuare posibilitatea de a solicita înmatricularea vehiculului său în statul membru de reședință.

Justificare

Amendamentul permite clarificarea normelor de înmatriculare în cazul în care un cetățean ar avea la dispoziție un vehicul în statul său membru de reședință și un alt vehicul în alt stat membru.

Amendamentul  9

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 3 – paragraful 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Procesul de colectare și prelucrare a datelor menționat la primul alineat respectă legislația europeană și națională în materie de protecție a persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.

Justificare

Acest amendament urmărește să reflecte avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 9 iulie 2012.

Amendamentul  10

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 4 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) dacă data la care ar fi trebuit să fie emis următorul certificat de inspecție tehnică obligatorie a expirat.

Justificare

Dacă este depășită data la care trebuia efectuată inspecția tehnică, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor trebuie să realizeze controlul tehnic în cauză în vederea asigurării siguranței rutiere.

Amendamentul  11

Propunere de regulament

Articolul 4 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. În cazul în care înmatriculează un vehicul înmatriculat într-un alt stat membru, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor în cauză informează de îndată autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care vehiculul a fost înmatriculat ultima dată, în conformitate cu articolul 7.

5. În cazul în care un vehicul înmatriculat într-un stat membru este reînmatriculat într-un alt stat membru, autoritatea de înmatriculare a vehiculelor în cauză informează de îndată autoritatea de înmatriculare a vehiculelor din statul membru în care vehiculul a fost înmatriculat ultima dată, în conformitate cu articolul 7.

Amendamentul  12

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(da) dacă lipsește asigurarea de răspundere civilă auto, dacă ea este o condiție prealabilă pentru înmatricularea vehiculului;

Justificare

Asigurarea de răspundere civilă auto contribuie într-o mare măsură la protejarea victimelor accidentelor rutiere în Europa și ar trebui să fie o condiție prealabilă pentru înmatricularea vehiculelor în țările care au adoptat acest principiu în legislația lor.

Amendamentul  13

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) documentele de înmatriculare ale vehiculului au fost furate, cu excepția cazului în care titularul certificatului de înmatriculare poate să demonstreze în mod clar că este proprietarul vehiculului;

(ii) documentele de înmatriculare ale vehiculului au fost pierdute sau furate, cu excepția cazului în care titularul certificatului de înmatriculare poate să demonstreze în mod clar fie că este proprietarul vehiculului, fie că este deținătorul legitim al documentelor de înmatriculare;

Justificare

Acest amendament urmărește să clarifice faptul că deținătorul legitim al documentelor de înmatriculare poate fi, din punct de vedere legal, altul decât proprietarul vehiculului și, în consecință, pe baza unor dovezi care să-i certifice clar situația, el poate evita o decizie negativă din partea autorităților.

Amendamentul  14

Propunere de regulament

Articolul 5 – alineatul 1 – litera d – punctul iii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(iii) data la care ar fi trebuit să fie emis următorul certificat de inspecție tehnică obligatorie a expirat.

eliminat

Justificare

Acest amendament se înscrie în prelungirea amendamentului la articolul 4, potrivit căruia autoritatea de înmatriculare poate să realizeze inspecția tehnică a vehiculului în cauză dacă este depășită data la care ar fi trebuit emis ultimul certificat al inspecției tehnice.

Amendamentul  15

Propunere de regulament

Articolul 6 – alineatul 3 – litera b – subpunctul ii

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(ii) documentele de înmatriculare ale vehiculului au fost furate, cu excepția cazului în care titularul certificatului de înmatriculare poate să demonstreze în mod clar că este proprietarul vehiculului;

(ii) documentele de înmatriculare ale vehiculului au dispărut sau au fost furate, cu excepția cazului în care titularul certificatului de înmatriculare poate să demonstreze în mod clar fie că este proprietarul vehiculului, fie că este titularul legitim al documentelor de înmatriculare;

Justificare

Amendamentul vizează clarificarea faptului că, din punct de vedere juridic, titularul legitim al documentelor de înmatriculare ar putea să nu fie proprietarul vehiculului și că, în consecință, dacă demonstrează în mod clar această stare de fapt, se poate garanta ca autoritățile să nu refuze înmatricularea.

Amendamentul  16

Propunere de regulament

Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4. Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili procedurile și specificațiile comune necesare pentru aplicația software menționată la alineatul (2), inclusiv formatul datelor schimbate, procedurile tehnice pentru consultarea electronică și accesul la registrele electronice naționale, procedurile de acces și mecanismele de securitate. Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

4. Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili procedurile și specificațiile comune necesare pentru aplicația software menționată la alineatul (2), inclusiv formatul datelor schimbate, procedurile tehnice pentru consultarea electronică și accesul la registrele electronice naționale, procedurile de acces și mecanismele de securitate.

 

Comisia evaluează regulat și cât de adecvate sunt măsurile de securitate luate în legătură cu protejarea datelor schimbate, luând în considerație progresele tehnologice și evoluția riscurilor. Atunci când este necesar, Comisia adoptă acte de punere în aplicare în vederea actualizării măsurilor de securitate.

 

Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

Justificare

Acest amendament urmărește să reflecte avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 9 iulie 2012.

Amendamentul  17

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b) distribuie vehicule sau prestează servicii de reparații, întreținere sau testare pentru vehicule;

(b) fabrică, distribuie vehicule sau prestează servicii de reparații, întreținere sau testare pentru vehicule;

Justificare

Este important ca activitățile fabricanților de vehicule să fie incluse în prezentul alineat deoarece și ele necesită o înmatriculare profesională, la fel ca celelalte activități menționate.

Amendamentul  18

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(c) are o bună reputație și competența profesională necesară.

(c) are competența profesională necesară.

Justificare

Reputația este un criteriu subiectiv de evaluare care nu își are locul într-un regulament.

Amendamentul  19

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a) Durata valabilității certificatelor de înmatriculare profesională a vehiculelor nu depășește 3 luni. Valabilitatea certificatelor expiră de îndată ce unul dintre criteriile indicate la alineatul (1) de la prezentul articol încetează să mai fie îndeplinit.

Justificare

Durata de valabilitate a certificatelor de înmatriculare profesională a vehiculelor ar trebui să fie considerată prea importantă pentru a fi stabilită prin acte delegate.

Amendamentul  20

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5. Comisia adoptă acte de punere în aplicare pentru a stabili formatul și modelul certificatului de înmatriculare profesională a vehiculelor.

eliminat

Actele respective de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 12 alineatul (2).

 

Justificare

Formatul și modelul certificatului de înmatriculare profesională pentru vehicule sunt stabilite în Directiva 1999/37/CE. Așadar ar trebui abordat acest aspect în cadrul revizuirii acestei directive (în curs de examinare în Parlamentul European și Consiliu), nu în prezentul regulament.

Amendamentul  21

Propunere de regulament

Articolul 8 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a) Prevederile acestui articol nu produc efecte asupra normelor naționale existente în ceea ce privește înmatriculările temporare și profesionale.

Justificare

Sfera de aplicare a prezentului regulament este, prin definiție, reînmatricularea autovehiculelor în alt stat membru. Obiectivul este acela de a clarifica faptul că prevederile naționale legate de înmatriculările temporare și profesionale nu sunt afectate.

Amendamentul  22

Propunere de regulament

Articolul 9 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(2a) Autoritățile de înmatriculare a vehiculelor asigură accesul ușor al publicului la normele care reglementează prelucrarea datelor referitoare la înmatricularea vehiculelor, inclusiv la informațiile privind termenele de reținere, precum și la informațiile prevăzute la articolele 10 și 11 din Directiva 95/46/CE.

Justificare

Acest amendament urmărește să reflecte avizul Autorității Europene pentru Protecția Datelor din 9 iulie 2012.

Amendamentul  23

Propunere de regulament

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2. Delegarea competenței prevăzute la articolul 10 este conferită Comisiei pentru o perioadă nedeterminată, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament.

2. Delegarea competenței prevăzute la articolul 10 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani, începând cu data intrării în vigoare a prezentului regulament. Comisia redactează un raport în legătură cu delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Cu condiția ca acest raport să fi fost întocmit, delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Justificare

Reflectă poziția obișnuită a Parlamentului, conform căreia delegarea nu ar trebui să se facă pe perioade nedeterminate, iar Comisia ar trebui să raporteze cu privire la modul în care a făcut uz de competențele sale înainte de a se lua în considerație o prelungire.

Amendamentul  24

Propunere de regulament

Articolul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentului regulament până la [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia înaintează, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament și alinierii la alte acte ale Uniunii, în special ținând seama de posibilitățile de continuare a simplificării administrative pentru cetățeni și întreprinderi.

Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentului regulament până la [doi ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia înaintează, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament și alinierii la alte acte ale Uniunii, în special ținând seama de posibilitățile de continuare a simplificării administrative pentru cetățeni și întreprinderi.

Justificare

Scurtarea intervalului de timp după care Comisia prezintă Parlamentului și Consiliului un raport va îmbunătăți controlul legislativ.

Amendamentul  25

Propunere de regulament

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentului regulament până la [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Comisia înaintează, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament și alinierii la alte acte ale Uniunii, în special ținând seama de posibilitățile de continuare a simplificării administrative pentru cetățeni și întreprinderi.

Comisia trimite Parlamentului European și Consiliului un raport de evaluare a prezentului regulament până la [patru ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament]. Raportul cuprinde și informații privind punerea în aplicare la nivel național în diferitele state membre. Comisia înaintează, dacă este necesar, propuneri corespunzătoare în vederea modificării prezentului regulament și alinierii la alte acte ale Uniunii, în special ținând seama de posibilitățile de continuare a simplificării administrative pentru cetățeni și întreprinderi.

PROCEDURĂ

Titlu

Simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

Referințe

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

TRAN

18.4.2012

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Hubert Pirker

29.5.2012

Examinare în comisie

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Data adoptării

18.12.2012

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Amelia Andersdotter

PROCEDURĂ ()

Titlu

Simplificarea transferului de autovehicule înmatriculate în alt stat membru, în interiorul pieței unice

Referințe

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Data prezentării la PE

4.4.2012

 

 

 

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Comisie(i) sesizată(e) pentru avizare

Data anunțului în plen

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Raportor(i)

Data numirii

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Examinare în comisie

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Data adoptării

9.7.2013

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

0

3

Membri titulari prezenți la votul final

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Membri supleanți prezenți la votul final

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Data depunerii

22.7.2013