POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
Poročevalec: Toine Manders


Postopek : 2012/0082(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0278/2013
Predložena besedila :
A7-0278/2013
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2012)0164),

–   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 144 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C7‑0092/2012),

–   ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 12. julija 2012[1],

–   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–   ob upoštevanju člena 55 Poslovnika,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov in mnenja Odbora za promet in turizem (A7-0278/2013),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil usklajuje obliko in vsebino potrdila o registraciji, da bi se olajšalo njegovo razumevanje ter tako olajšal prost pretok vozil, registriranih v eni državi članici, na cestah in ozemlju drugih držav članic. V skladu z navedeno direktivo bi morale druge države članice pri identifikaciji vozil v mednarodnem prometu ali njegovi ponovni registraciji v drugi državi članici priznati potrdilo o registraciji, ki ga je izdala država članica. Vendar pa Direktiva 1999/37/ES ne določa države članice, pristojne za registracijo, ter ustreznih formalnosti in postopkov. Da bi odpravili ovire za prost pretok motornih vozil na notranjem trgu, je zato treba določiti ločena usklajena pravila za določitev države članice, v kateri mora biti motorno vozilo registrirano, in o poenostavljenih postopkih za ponovno registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici.

(3) Direktiva Sveta 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil usklajuje obliko in vsebino potrdila o registraciji, da bi se olajšalo njegovo razumevanje ter tako olajšal prost pretok vozil, registriranih v eni državi članici, na cestah in ozemlju drugih držav članic. V skladu z navedeno direktivo bi morale druge države članice pri identifikaciji vozil v mednarodnem prometu ali njegovi ponovni registraciji v drugi državi članici priznati potrdilo o registraciji, ki ga je izdala država članica. Vendar pa Direktiva 1999/37/ES ne določa države članice, pristojne za registracijo, ter ustreznih formalnosti in postopkov. Da bi odpravili ovire za prost pretok motornih vozil na notranjem trgu, je zato treba določiti ločena usklajena pravila za določitev države članice, v kateri mora biti motorno vozilo registrirano, in o hitrejših in poenostavljenih postopkih za ponovno registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, otežujejo nadležne formalnosti registracije v državah članicah, zlasti obvezni dodatni pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega splošnega stanja pred registracijo ali njihove identifikacije. Zato je treba zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti prost pretok motornih vozil ter zmanjšati upravno obremenitev državljanov, podjetij in registrskih organov. Zlasti za državljane ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, registrirano v drugi državi članici, je primerno določiti poenostavljen postopek registracije, ki vključuje priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter upravno sodelovanje med pristojnimi organi pri izmenjavi manjkajočih podatkov.

(5) Registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, otežujejo nadležne formalnosti registracije v državah članicah, zlasti obvezni dodatni pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega splošnega stanja pred registracijo ali njihove identifikacije. Zato je treba zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti prost pretok motornih vozil ter zmanjšati upravno obremenitev državljanov, podjetij in registrskih organov. Zlasti za državljane ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, registrirano v drugi državi članici, je primerno določiti poenostavljen in državljanom prijazen postopek registracije, ki vključuje priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu, izdanih v drugi državi članici, kot določa zakonodaja Unije, ter upravno sodelovanje med pristojnimi organi pri izmenjavi manjkajočih podatkov.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Ta uredba bi morala prispevati k pospešitvi prostega pretoka blaga znotraj Unije ter h krepitvi pomembnih načel in varoval, povezanih z varnostjo v cestnem prometu. Harmonizirani predpisi o tehničnem pregledu motornih vozil in njihovih priklopnikov so bistveni za zmanjšanje upravne obremenitve državljanov in podjetij, ob zagotavljanju dinamičnega razvoja metod in vsebine preskušanja. Države članice bi morale vzajemno priznavati nacionalne tehnične preglede in potrdila. Vzajemno priznavanje tehničnih pregledov med državami članicami zahteva skupno opredelitev in primerljive standarde preskušanja, ki jih spoštujejo vse države članice.

Obrazložitev

Da bo uredba delovala v praksi, ta predlog spremembe poudarja potrebo po celovitem izvajanju ustrezne zakonodaje Unije in sodelovanju držav članic.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5b) Da se državljanom ali podjetjem, zlasti tistim, ki nabavijo motorno vozilo, registrirano v drugi državi članici, olajša priznavanje potrdila o registraciji, bi bilo treba v skladu z Direktivo Sveta 1999/37/ES obliko potrdila uskladiti v vseh državah članicah. To bi tudi pomagalo zmanjšati tveganje ponovne registracije ukradenih vozil s ponarejenimi potrdili o registraciji vozil.

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5c) Državljani in podjetja, zlasti podjetja, ki oddajajo vozila v najem in podjetja, ki ponujajo zakup vozil, se spopadajo z ovirami, ko svoja vozila prepeljejo iz ene države članice v drugo, vključno s ponovno registracijo v tej državi. Te ovire lahko segajo od zamudnih upravnih formalnosti do tveganja vandalizma. Vse te ovire bi lahko odpravili, če bi obstajala možnost, da bi vozila na željo državljanov ali podjetij opremili z registrskimi tablicami enotnega videza. Takšna možnost bi koristila zlasti državljanom, ki se iz osebnih ali službenih razlogov pogosto selijo iz ene države članice v drugo, podjetjem, ki dajejo vozila v najem, podjetjem, ki ponujajo zakup vozil, in prevoznim podjetjem ter podjetjem, kot so trgovci z avtomobili. Državljani in podjetja bi morali imeti možnost izbrati registrske tablice, začasne registrske tablice za selitev ali poslovne registrske tablice v barvah, določenih z nacionalno zakonodajo, ali v barvah Unije, da bi lahko vozila, pridobljena v drugi državi članici, ponovno registrirali ali po potrebi začasno registrirali za namen selitve. Da bi odpravili ovire za prosti pretok vozil na notranjem trgu, je treba državljanom in podjetjem omogočiti, da pri registrskih tablicah izbirajo med barvami, določenimi z nacionalno zakonodajo, in barvami Unije.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Ker je odsotnost zavarovanja civilne odgovornosti razlog za zavrnitev registracije v skladu s to uredbo, morajo države članice sprejeti potrebne ukrepe v skladu z Direktivo 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta1, da zagotovijo zavarovanje odgovornosti v zvezi z uporabo vozila.

 

_____________

 

1 Direktiva 2009/103/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o zavarovanju civilne odgovornosti pri uporabi motornih vozil in o izvajanju obveznosti zavarovanja takšne odgovornosti (UL L 263, 7.10.2009, str. 11).

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6b) Ta uredba bi morala upoštevati določbe Direktive 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta1, da lahko uradni organi države članice, kjer je vložen zahtevek za registracijo vozila, ki je že registrirano v drugi državi članici, preverijo, ali je to vozilo povezano s postopkom zaradi kršitve prometnih predpisov.

 

______________

 

1 Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu (UL L 288, 5.11.2011, str. 1).

Obrazložitev

Predlog je treba okrepiti z elementi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in preprečiti nekaznovanje kršiteljev prometnih predpisov. Zato je smiselno, da se v besedilo vključi možnost, da organi pred registracijo preverijo, ali je neko vozilo v postopku zaradi kršitve prometnih predpisov.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6c) Nekatera vozila zgodovinskega pomena nimajo popolne originalne dokumentacije, bodisi ker so bila zadevna vozila zavržena in zatem obnovljena bodisi ker so bila proizvedena pred uvedbo sistemov registracije v državah članicah, ali pa so bila prvotno dirkalna ali vojaška vozila. Zato bi bilo treba omogočiti, da se ta vozila zakonito prepeljejo iz ene države članice v drugo in ponovno registrirajo, pri čemer se upoštevajo samo razpoložljiva dokumentirana dokazila za datum proizvodnje ali prve registracije, če so ta vozila stara najmanj 30 let.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(7) Cilj te uredbe bi moral biti upravna poenostavitev za državljane, podjetja in organe za registracijo vozil, zlasti z elektronsko izmenjavo podatkov o registraciji vozil. Zato morajo države članice za upravno poenostavitev formalnosti pri registraciji druga drugi omogočiti dostop do podatkov o registraciji vozil, da se izboljša izmenjava informacij in pospešijo postopki registracije.

(7) Cilj te uredbe bi moral biti upravna poenostavitev za državljane, podjetja in organe za registracijo vozil, zlasti z medsebojnim priznavanjem in elektronsko izmenjavo podatkov o registraciji vozil. Zato je treba evropski informacijski sistem za prometna in vozniška dovoljenja (Eucaris) izvajati v celoti ter zagotoviti njegovo delovanje, zato da se bo uporabljal za namene iz te uredbe. Poleg tega morajo države članice za upravno poenostavitev formalnosti pri registraciji druga drugi omogočiti dostop do podatkov o registraciji vozil, da se izboljša izmenjava informacij in pospešijo postopki registracije.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Uvodna izjava 7 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(7a) Zaradi vse tesnejšega povezovanja notranjega trga se je povečala čezmejna trgovina z vozili, vključno z rabljenimi vozili, kljub temu pa ima še potencial za nadaljnjo rast. Da bi izkoristili ta potencial, bi morali prosti pretok in trgovino z vozili spremljati ukrepi za preprečevanje goljufive uporabe vozil in registrskih tablic ter odkrivanje goljufivega menjavanja registrskih tablic med vozili. Tudi nove tehnologije bi lahko prispevale k boljšemu izvajanju predpisov in preprečevanju goljufij pri čezmejni selitvi in ponovni registraciji vozil. Zato bi bilo treba uvesti varovala proti goljufivi uporabi registrskih tablic, tako da bi vozila pri ponovni registraciji in registrske tablice opremili z radiofrekvenčno identifikacijo (RFID), da bi odpravili ovire za prosti pretok vozil na notranjem trgu.

 

Obrazložitev

Nove inovativne tehnologije, kot so pametne kamere na cestah in oznake RFID, so učinkovito orodje za boj proti goljufijam z registrskimi tablicami in vozili.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Uvodna izjava 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Za dosego cilja interoperabilne izmenjave informacij med državami članicami bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami prilog I in II te uredbe zaradi upoštevanja tehničnega napredka podeliti Komisiji, zlasti da bi se upoštevale ustrezne spremembe Direktive 1999/37/ES ali spremembe drugih aktov Unije, ki so neposredno relevantni za posodobitev prilog I in II k tej uredbi, v zvezi s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati podjetja, ki uporabljajo potrdila o poslovni registraciji, za uresničevanje zahtev po dobrem ugledu in ustrezni strokovni usposobljenosti, ter v zvezi s trajanjem veljavnosti potrdil o poslovni registraciji vozil. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno predložitev ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

(13) Za dosego cilja interoperabilne izmenjave informacij med državami članicami bi bilo treba pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije v zvezi s spremembami prilog I in II te uredbe zaradi upoštevanja tehničnega napredka podeliti Komisiji, zlasti da bi se upoštevale ustrezne spremembe Direktive 1999/37/ES ali spremembe drugih aktov Unije, ki so neposredno relevantni za posodobitev prilog I in II k tej uredbi, v zvezi s trajanjem veljavnosti potrdil o poslovni registraciji vozil ter zagotavljanjem oznak RFID kot zaščitnem ukrepu proti goljufivi uporabi registrskih tablic. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na strokovni ravni. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti istočasno, pravočasno in ustrezno predložitev ustreznih dokumentov Evropskemu parlamentu in Svetu.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Zaradi zagotavljanja enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za določitev skupnih postopkov in specifikacije za programsko aplikacijo, ki je potrebna za elektronsko izmenjavo podatkov o registraciji vozil, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronsko iskanje po nacionalnih elektronskih registrih in dostop do njih, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi, ter za opredelitev oblike in vzorca potrdila o poslovni registraciji vozila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

(14) Zaradi zagotavljanja enotnih pogojev za izvajanje te uredbe bi bilo treba Komisiji podeliti izvedbena pooblastila za določitev skupnih postopkov in specifikacije za programsko aplikacijo, natančneje Eucaris, ki je potrebna za elektronsko izmenjavo podatkov o registraciji vozil, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronsko iskanje po nacionalnih elektronskih registrih in dostop do njih, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi, ter za opredelitev oblike in vzorca potrdila o poslovni registraciji vozila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za naslednja vozila:

1. Ta uredba se uporablja za registracijo naslednjih vozil:

Obrazložitev

Pojasnitev namena uredbe.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Ta uredba ne posega v suverene fiskalne pravice držav članic, da obračunajo in izterjajo ustrezne davke za vozila, za katere se uporablja ta uredba.

Obrazložitev

Bolje bi bilo besedilo vstaviti pod člen 1, saj bi tako zagotovili, da uvedba te uredbe ne bo vplivala na fiskalne pravice. Namen te uredbe je poenostaviti formalnosti in pogoje registracije vozil, ki so že registrirana v drugi državi članici. Uredba zato nikakor ne bi smela posegati v pravico do obdavčitve vozil, ki vstopajo v določeno državo članico.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Ta uredba ne vpliva na pravico držav članic, da sprejmejo potrebne zakonske ukrepe za preprečevanje izogibanja davkom v zvezi z vozili, za katere se uporablja ta uredba.

Obrazložitev

Sklicevanje na pravico držav članic, da v primeru izogibanja davkom sprejmejo potrebne ukrepe, bi bilo bolje vključiti v člen 1, da se preprečijo okoliščine, v katerih bi predlagana uredba nenamerno povzročila ravnanja, ki vodijo v izogibanje davkom.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(3) „imetnik potrdila o registraciji“ pomeni osebo, na ime katere je vozilo registrirano v državi članici.

(3) „imetnik potrdila o registraciji“ pomeni fizično ali pravno osebo, na ime katere je vozilo registrirano v državi članici.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) „imetnik vozila“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki ni imetnik potrdila o registraciji in ima v dogovoru z lastnikom vozila pravico do uporabe vozila za določen čas;

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3b) „potrdilo o registraciji“ pomeni dokazilo, da je vozilo registrirano v državi članici;

Obrazložitev

Opredelitev sledi Direktivi 1999/37/ES z dne 29. aprila 1999 o dokumentih za registracijo vozil.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 2 – točka 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) „nacionalna kontaktna točka“ pomeni organ, ki ga imenuje vsaka država članica in je pristojen za uradni register vozil na njenem ozemlju ter izmenjavo podatkov o registraciji vozila;

Obrazložitev

V državi članici lahko obstaja eden ali več organov za registracijo. Za poenostavitev čezmejne ponovne registracije je bila uvedena in opredeljena nacionalna kontaktna točka. Ta točka naj bi bila edina točka za izmenjavo podatkov o registraciji vozila.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Z odstopanjem od odstavka 1 lahko država članica zahteva, da se vozilo, registrirano v drugi državi članici, registrira na njenem ozemlju, če ima imetnik vozila običajno prebivališče v tej državi članici in vozilo tam stalno uporablja, torej vsaj 185 dni v vsakem koledarskem letu.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (a)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pri podjetju ali drugem subjektu, s pravno osebnostjo ali brez nje, je to država članica, v kateri ima ta glavno upravo;

(a) pri podjetju ali drugem subjektu, s pravno osebnostjo ali brez nje, je to država članica, v kateri je registrirana glavna uprava;

Obrazložitev

„Registrirana“ je objektivno in preverljivo merilo, ki je za potrebe te uredbe bolj jasno.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (b)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) pri podružnici, agenciji ali kateri koli drugi poslovni enoti podjetja ali drugega subjekta je to država članica, v kateri se ta nahaja;

(b) pri podružnici, agenciji ali kateri koli drugi poslovni enoti podjetja ali drugega subjekta je to država članica, v kateri je ta registrirana;

Obrazložitev

„Registrirana“ je objektivno in preverljivo merilo, ki je za potrebe te uredbe bolj jasno.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 – točka (d) – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) kraj, kjer oseba običajno živi, to je najmanj 185 dni v vsakem koledarskem letu, zaradi osebnih in poklicnih vezi, pri osebi brez poklicnih vezi pa zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med navedeno osebo in krajem, kjer živi;

(i) kraj, kjer ima oseba registrirano prebivališče ali za katerega ima drugo potrdilo o prebivališču in kjer običajno živi, to je najmanj 185 dni v vsakem koledarskem letu, zaradi osebnih in poklicnih vezi, pri osebi brez poklicnih vezi pa zaradi osebnih vezi, ki kažejo tesno povezavo med navedeno osebo in krajem, kjer živi;

Obrazložitev

Podjetjem, državljanom in drugim pravnim subjektom bi moralo biti dovoljeno prenesti vozilo v drugo državo samo v primeru, da imajo tam registrirano prebivališče ali imajo potrdilo o prebivanju v tej drugi državi članici.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Pogoj iz točke (ii) se ne uporablja, če oseba živi v državi članici zaradi opravljanja časovno omejene naloge. Obiskovanje univerze ali šole ne pomeni prenosa običajnega prebivališča.

Pogoj iz točke (ii) se ne uporablja, če oseba največ 185 dni živi v državi članici zaradi opravljanja časovno omejene naloge. Obiskovanje univerze ali šole ne pomeni prenosa običajnega prebivališča.

Obrazložitev

Časovna omejitev naloge bi morala biti v tej uredbi jasno opredeljena.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Če imetnik potrdila o registraciji preseli svoje običajno prebivališče v drugo državo članico, mora v šestih mesecih po prihodu zahtevati registracijo vozila, registriranega v drugi državi članici.

1. Če imetnik potrdila o registraciji preseli svoje običajno prebivališče v drugo državo članico, mora v skladu s členom 3 v treh mesecih po datumu spremembe običajnega prebivališča zahtevati registracijo vozila, registriranega v drugi državi članici.

 

V primeru spremembe lastnika vozila, registriranega v državi članici, in selitve tega vozila v drugo državo članico, v kateri ima novi lastnik vozila običajno prebivališče, novi lastnik zahteva registracijo vozila v roku 30 dni po selitvi vozila.

V obdobju iz prvega pododstavka se uporaba vozila ne omeji.

V obdobjih iz prvega in drugega pododstavka se uporaba vozila ne omeji.

Predlog spremembe  26

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice zagotovijo učinkovite, sorazmerno in odvračalne kazni za primer, da imetnik potrdila o registraciji ne zahteva ponovne registracije vozila v rokih iz odstavka 1. Te kazni lahko vključujejo omejitve uporabe vozila do uspešne ponovne registracije.

Predlog spremembe  27

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Pri zbiranju in obdelavi podatkov iz prvega pododstavka se spoštuje zakonodaja Unije in nacionalno zakonodaja v zvezi z zaščito posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen vključitvi mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe  28

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Države članice lahko pred ponovno registracijo opravijo identifikacijo vozila, tako da identifikacijsko številko vozila primerjajo s podatki na potrdilu o registraciji in v uradnem registru vozil države članice, v kateri je vozilo registrirano.

Predlog spremembe  29

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Organi za registracijo vozil lahko pred registracijo vozila, registriranega v drugi državi članici, tega fizično pregledajo, samo v naslednjih primerih:

4. Organi za registracijo vozil lahko pred registracijo vozila, registriranega v drugi državi članici, opravijo tehnični pregled vozila v naslednjih primerih:

Predlog spremembe  30

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka (d)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) če je zaradi spremembe lastništva vozila potreben tehnični pregled ali če je vozilo težje poškodovano.

(d) če je vozilo težje poškodovano.

Predlog spremembe  31

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) če vozilo nima veljavnega tehničnega pregleda.

Obrazložitev

Ob poteku roka za tehnični pregled mora imeti organ za registracijo vozil možnost opraviti pregled vozila, da zagotovi varnost v cestnem prometu.

Predlog spremembe  32

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Države članice za izpolnitev točke (c) prvega pododstavka zagotovijo, da so podrobni nacionalni postopki, ki jih uporabljajo za nacionalno in posamično odobritev vozil v skladu z Direktivo 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta1, objavljeni na spletu.

 

__________________

 

1 Direktiva 2007/46/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 5. septembra 2007 o vzpostavitvi okvira za odobritev motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (okvirna direktiva)(UL L 263, 9.10.2007, str. 1).

Predlog spremembe  33

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Države članice za namene ponovne registracije v skladu z Uredbo (EU) xx/20131 vzajemno priznavajo potrdila o opravljenem tehničnem pregledu, ki jih izda druga država članica, če je bila njihova veljavnost priznana v času ponovne registracije.

 

___________

 

1 Uredba (EU) xx/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (2012/0184(COD)).

Predlog spremembe  34

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pri registraciji vozila, registriranega v drugi državi članici, pristojni organ za registracijo vozil v skladu s členom 7 to takoj sporoči organu za registracijo vozil v državi članici, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano.

5. Pri ponovni registraciji vozila, registriranega v eni državi članici, v drugi državi članici, pristojni organ za registracijo vozil v skladu s členom 7 to takoj sporoči organu za registracijo vozil v državi članici, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano.

Predlog spremembe  35

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5a. Ko država članica prejme sporočilo v skladu z odstavkom 5, nemudoma prekliče registracijo vozila na svojem ozemlju v skladu z Direktivo 2013/xx/EU1 in nacionalnimi postopki preklica, ki se uporabljajo za registre vozil.

 

__________________

 

1 Direktiva 2013/xx/EU Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja Direktivo Sveta 1999/37/ES o dokumentih za registracijo vozil (2012/0185(COD)).

Obrazložitev

Uredba mora jasno določati, da morajo države članice obvestiti druge države članice, ko je vozilo ponovno registrirano, da se zagotovi, da vozilo nikoli ni dvakrat registrirano v različnih državah članicah.

Predlog spremembe  36

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

5b. Države članice do ...* zagotovijo možnost za brezpapirno spletno registracijo vozil prek varne spletne podatkovne baze. Zahtevek za ponovno registracijo se vloži neposredno pri nacionalni podatkovni bazi države članice, kjer je vozilo ponovno registrirano.

 

* UL: prosimo vstavite datum: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe.

Obrazložitev

Varna podatkovna baza bo z uporabo sodobnih tehnologij omogočila brezpapirno registracijo vozila, ker se bo lahko v medsebojno povezanih podatkovnih bazah (EUCARIS) sledilo vsem potrebnim dokumentom in podatkom. Brezpapirna registracija bo evropskim državljanom prihranila čas in stroške, varovana pa bo z elektronskimi nadzornimi mehanizmi.

Predlog spremembe  37

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek -1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

-1a. Organi za registracijo vozil zavrnejo registracijo vozila, registriranega v drugi državi članici, če:

 

(a) so dokumenti o registraciji vozila izgubljeni ali ukradeni, razen če fizična ali pravna oseba, ki želi registrirati vozilo, jasno dokaže, da je lastnik vozila ali imetnik potrdila o registraciji;

 

(b) vozilo ni uspešno opravilo tehničnih pregledov iz člena 4(4);

 

(c) imetnik potrdila o registraciji nima dokazila o istovetnosti;

 

(d) imetnik potrdila o registraciji nima običajnega prebivališča iz člena 3(2) v državi članici, v kateri želi registrirati vozilo.

Obrazložitev

Nekateri vidiki so tako pomembni za registracijo, da mora biti državljanom jasno, da ne morejo registrirati vozila, če nimajo dokumentov o registraciji, če tehnični pregled ni bil uspešno opravljen, če imetnik vozila nima dokazila o svoji istovetnosti ali če imetnik potrdila o registraciji nima registriranega prebivališča v državi članici, kjer bo vozilo registrirano.

Predlog spremembe  38

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) če morebitne dajatve ali pristojbine, ki jih je navedena država članica predpisala za registracijo iz člena 4, niso bile poravnane;

(b) če morebitne dajatve ali pristojbine, ki jih je država članica organa za registracijo vozil predpisala za registracijo iz člena 4, niso bile poravnane;

Predlog spremembe  39

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) po potrebi, če ustrezni davki niso bile plačani;

Predlog spremembe  40

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) če vozilo fizičnih pregledov iz člena 4(4) ne opravi uspešno;

črtano

Obrazložitev

Uspešno opravljen tehnični pregled bi moral biti obvezen pogoj za registracijo in je zato vključen v odstavek -1a tega člena.

Predlog spremembe  41

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d) – točka i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) je vozilo težje poškodovano, ukradeno ali uničeno;

(i) je vozilo težje poškodovano, ukradeno, uničeno ali je bilo pridobljeno na goljufiv način;

Obrazložitev

Dodan je izraz „pridobljeno na goljufiv način“, da se razširi opredelitev in zagotovi, da se lahko zavrne registracija vozila, ki je bilo pridobljeno z goljufijo.

Predlog spremembe  42

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d) – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) so dokumenti o registraciji vozila ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže lastništvo vozila;

črtano

Obrazložitev

Vključeno v odstavek -1 a tega člena.

Predlog spremembe  43

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d) – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) je pretekel rok za naslednji obvezni tehnični pregled.

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe člena 4, kar pomeni, da bi moral organ za registracijo imeti možnost izvesti tehnični pregled vozila, ko preteče rok za predpisani tehnični pregled.

Predlog spremembe  44

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) če je vozilu prepovedan vstop v okoljsko cono v državi članici ali če vozilo ne izpolnjuje okoljskih standardov, kot jih določata veljavna zakonodaja Unije in nacionalna zakonodaja, razen če se lahko vozilo opredeli kot vozilo zgodovinskega pomena, kot je opredeljeno v Uredbi(EU) št. xx/2013.

 

__________________

 

1 Uredba Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (2012/0184(COD)).

Obrazložitev

Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da zavrnejo ponovno registracijo vozil, ki resno škodujejo zdravju in okolju.

Predlog spremembe  45

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka (d b) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(db) če ni zavarovanja civilne odgovornosti za uporabo vozila, kadar je takšno zavarovanje pogoj za registracijo vozila.

Obrazložitev

Obvezno zavarovanje motornih vozil je pomemben prispevek k varnosti v cestnem prometu, saj nudi zaščito žrtvam v cestnem prometu in bi zato moralo biti pogoj za registracijo.

Predlog spremembe  46

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Vsaka odločitev organa za registracijo vozila o zavrnitvi registracije vozila, registriranega v drugi državi članici, mora biti ustrezno utemeljena. Zadevna oseba lahko v enem mesecu od prejema negativnega sklepa od pristojnega organa za registracijo vozila zahteva, da pregleda svojo odločitev. Navedeni zahtevek vključuje razloge za tak pregled. Pristojni organ za registracijo vozil v enem mesecu od prejema navedenega zahtevka potrdi ali prekliče svojo odločitev.

2. Vsaka odločitev organa za registracijo vozila o zavrnitvi registracije vozila, registriranega v drugi državi članici, mora biti ustrezno utemeljena in vsebovati informacije o postopku pritožbe in rokih. Zadevna oseba lahko v šestih tednih od prejema negativnega sklepa zahteva, da organ pregleda svojo odločitev. Navedeni zahtevek vključuje razloge za tak pregled. Pristojni organ za registracijo vozil v šestih tednih od prejema navedenega zahtevka potrdi ali prekliče svojo odločitev. V obdobju pregleda se vozilo ne sme uporabljati na javnih cestah.

 

Ob zavrnitvi registracije država članica, ki registracijo zavrne, v skladu s členom 7 pošlje podatke o zavrnitvi državi članici, v kateri je bilo vozilo predhodno registrirano.

Obrazložitev

Za okrepitev sodelovanja med državami članicami bi se morale države članice medsebojno obveščati o zavrnitvah ponovne registracije.

Predlog spremembe  47

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Vsaka oseba, ki je kupila vozilo v drugi državi članici in zanj nima potrdila o registraciji, lahko od organa za registracijo vozil zahteva, da izda potrdilo o začasni registraciji vozila zaradi njegove selitve v drugo državo članico. Potrdilo o začasni registraciji velja 30 dni.

1. Vsaka oseba, ki je pridobila vozilo v državi članici, ki ni država članica njegovega običajnega prebivališča, in zanj nima potrdila o registraciji, lahko zahteva, da se izda potrdilo o začasni registraciji vozila zaradi njegove selitve v državo članico običajnega prebivališča.

 

Prvi pododstavek se uporablja za vozila, ki so bila kupljena, pridobljena z dedovanjem ali pri igrah na srečo, ter za podarjena vozila, če pridobitelj vozila lahko dokaže, da je zakoniti uporabnik ali imetnik vozila.

 

Zahtevek za začasno registracijo se vloži pri:

 

(a) organu za registracijo vozil države članice, kjer je bilo vozilo pridobljeno, ali

 

(b) organu za registracijo vozil države članice običajnega prebivališča.

 

Potrdilo o začasni registraciji velja 30 dni.

Predlog spremembe  48

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Pridobitelj vozila v času veljavnosti potrdila o začasni registraciji registrira vozilo v državi članici, v kateri ima običajno prebivališče.

Predlog spremembe  49

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Organ za registracijo vozil po prejemu zahtevka za potrdilo o začasni registraciji iz odstavka 1 v skladu s členom 7 takoj pridobi informacije o vrstah podatkov iz Priloge I neposredno od organa za registracijo vozil v državi članici, v kateri je vozilo registrirano, in prenese podatke v svoj register.

2. Organ za registracijo vozil po prejemu zahtevka za potrdilo o začasni registraciji iz točke (b) tretjega pododstavka odstavka 1 v državi članici, v kateri ima pridobitelj vozila običajno prebivališče, v skladu s členom 7 takoj pridobi informacije o vrstah podatkov iz Priloge I neposredno od organa za registracijo vozil v državi članici, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, in prenese podatke v svoj register.

Predlog spremembe  50

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka (b) – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) so dokumenti o registraciji vozila ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže lastništvo vozila;

(ii) so dokumenti o registraciji vozila izgubljeni ali ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže lastništvo vozila ali da je zakoniti imetnik dokumentov o registraciji;

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi, da se zakoniti imetnik dokumentov o registraciji po zakonu lahko razlikuje od lastnika vozila in posledično na podlagi jasnega dokazila lahko zagotovi, da organi ne zavrnejo registracije.

Predlog spremembe  51

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) če ni zavarovanja civilne odgovornosti za uporabo vozila, kadar je takšno zavarovanje pogoj za registracijo vozila;

Predlog spremembe  52

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka b b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(bb) če oseba, ki želi registrirati vozilo, ne more predložiti dokaza o svoji istovetnosti.

Predlog spremembe  53

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3a. Če se v skladu z odstavkom 1 izda začasno potrdilo o registraciji, država članica organa, ki je to potrdilo izdal, podatke o tem vozilu vključi v uradni elektronski register v skladu s Prilogo I k tej uredbi in Prilogo I k Direktivi Sveta 1999/37/ES.

Predlog spremembe  54

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

3b. Druge države članice pri identifikaciji vozila v mednarodnem prometu ali njegovi ponovni registraciji v drugi državi članici priznajo začasno potrdilo o registraciji, ki ga je izdal organ za registracijo v državi članici.

Predlog spremembe  55

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Organi za registracijo vozil vsake države članice priznavajo podatke, shranjene v uradnih registrih vozil drugih držav članic.

Predlog spremembe  56

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. Države članice za namene odstavka 1 določijo eno nacionalno kontaktno točko, pristojno za izmenjavo informacij o vozilih in informacij o izdaji nacionalnih in individualnih homologacij v zvezi s ponovno registracijo.

Obrazložitev

Država članica ima lahko enega ali več organov za registracijo, vendar bi morala obstajati ena nacionalna kontaktna točka za obravnavanje čezmejnih registracij. Poleg tega bi morala obstajati ena nacionalna kontaktna točka za izmenjavo informacij o izdaji nacionalnih in individualnih homologacij. V nasprotnem primeru bo za druge države članice zelo težko hitro najti kontaktno točko, da bi se zagotovila učinkovita izmenjava informacij med državami članicami o čezmejnih zadevah.

Predlog spremembe  57

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Za namene iz odstavka 1 uporabljajo organi za registracijo vozil programsko aplikacijo iz Priloge II.

2. Za namene iz odstavka 1 uporabljajo organi za registracijo vozil najnovejšo različico programske aplikacije – Evropski informacijski sistem za prometna in vozniška dovoljenja (Eucaris), ki je posebej zasnovan za namene te uredbe, kot je določeno v Prilogi II.

Obrazložitev

Popolnoma delujoča programska aplikacija - Evropski informacijski sistem za prometna in vozniška dovoljenja (EUCARIS) že obstaja ter se uporablja in je v lasti držav članic. Na predstavitvi odbora IMCO o tej zadevi se je izkazalo, da se sistem EUCARIS že uporablja za ponovne registracije. Ta pristop je učinkovitejši, pa tudi bolj stroškovno učinkovit, kot uvedba novih sistemov poleg sistema EUCARIS.

Predlog spremembe  58

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Komisija in države članice zagotovijo, da se Eucaris izvaja v vseh državah članicah in da popolnoma deluje.

Obrazložitev

Trenutno nekatere države članice s pomočjo sistema EUCARIS izmenjujejo podatke o vozilih in vozniških dovoljenjih, sistem pa se ne izvaja v vseh državah članicah in ni operativen. Da bo obstoječa uredba učinkovita, Evropska komisija zagotovi, da bo sistem EUCARIS deloval v vsej Uniji.

Predlog spremembe  59

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Samo organi za registracijo vozil lahko neposredno dostopajo do shranjenih podatkov, ki jih je mogoče priklicati s programsko aplikacijo. Organi za registracijo vozil sprejmejo ustrezne ukrepe, da se prepreči:

Samo organi za registracijo vozil in organi pregona neposredno dostopajo do shranjenih podatkov, ki jih je mogoče priklicati s programsko aplikacijo. Organi za registracijo vozil sprejmejo ustrezne ukrepe, da se prepreči:

Obrazložitev

Organi, kot so policija in carinski organi (organi pregona), bi tudi morali imeti dostop do shranjenih podatkov o registraciji vozil, ki jih je mogoče priklicati s programsko aplikacijo, da bi se lahko učinkovito borili proti goljufijam v zvezi s ponovnimi registracijami.

Predlog spremembe  60

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 2 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) nepooblaščeno iskanje ali prenos informacij;

(c) nepooblaščeno iskanje, prenos ali objava informacij;

Predlog spremembe  61

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 3 – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se ugotovi, da so bile predložene napačne informacije ali informacije, ki se ne bi smele predložiti, se takoj obvesti organ za registracijo vozil, ki je prejel te informacije. Ta jih nato izbriše ali popravi.

Če se ugotovi, da so bile predložene napačne informacije ali informacije, ki se ne bi smele predložiti, se takoj obvesti organ za registracijo vozil, ki je prejel te informacije. Organi za registracijo vozil države članice, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano, in države članice, v kateri je registrirano, prejete informacije nato izbrišejo ali popravijo.

Predlog spremembe  62

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene akte za določitev splošnih postopkov in specifikacij za programsko aplikacijo iz odstavka 2, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronsko iskanje po nacionalnih elektronskih registrih in dostop do njih, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

4. Komisija sprejme izvedbene akte za določitev splošnih postopkov in specifikacij za programsko aplikacijo iz odstavka 2 za izpolnjevanje zahtev iz te uredbe, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronsko iskanje po nacionalnih elektronskih registrih in dostop do njih, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

Predlog spremembe  63

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Komisija redno ocenjuje ustreznost varnostnih ukrepov, povezanih z varovanjem izmenjanih podatkov, ob upoštevanju tehnološkega razvoja in nastanka tveganj.

Obrazložitev

Usklajeno z mnenjem evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe  64

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Organ za registracijo vozil lahko izda enega ali več potrdil o registraciji kateremu koli podjetju, ki:

1. Organ za registracijo vozil lahko proizvajalcem vozil, proizvajalcem delov vozil, servisnim delavnicam, trgovcem in podjetjem za čezmejni prevoz vozil, tehničnim službam in nadzornim organom izda eno ali več potrdil o registraciji.

 

(a) ima sedež na ozemlju države te članice;

 

(b) se ukvarja z distribucijo vozil ali popravili, vzdrževanjem ali preskušanjem vozil;

 

(c) ima dober ugled in strokovno usposobljeno osebje.

 

 

Vozila s potrdilom o poslovni registraciji lahko uporabljajo samo delodajalec in delavci podjetja, ki mu je bilo takšno potrdilo izdano, in samo v službene namene.

Predlog spremembe  65

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Organi za registracijo vozil zagotovijo, da se pri vsaki poslovni registraciji vozila podatki o vozilih iz Priloge I vpišejo v njihov register.

črtano

Predlog spremembe  66

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Vozila s potrdilom o poslovni registraciji se lahko uporabljajo samo, če ne pomenijo neposrednega in takojšnjega tveganja za varnost v cestnem prometu. Navedena vozila se ne smejo uporabljati za komercialni prevoz oseb ali blaga.

3. Vozila s potrdilom o poslovni registraciji se lahko uporabljajo samo, če ne pomenijo neposrednega in takojšnjega tveganja za varnost v cestnem prometu in imajo veljavno potrdilo o opravljenem tehničnem pregledu. Navedena vozila se ne smejo uporabljati za komercialni prevoz oseb ali blaga.

Predlog spremembe  67

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Potrdila o poslovni registraciji vozil se medsebojno priznajo v vseh državah članicah za vožnje zaradi selitve, pregledov in preskusov vozil.

Predlog spremembe  68

Predlog uredbe

Člen 8 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 8a

 

Izbira registrske tablice

 

1. Države članice za ponovno registracijo, začasno registracijo za selitev ali poslovno registracijo vozila nudijo izbiro registrske tablice v barvah, določenih z nacionalno zakonodajo, ali v barvah Unije, če je to v skladu z nacionalnimi predpisi o uporabi barv Unije.

 

2. Če je tablica v barvah Unije, ima v skladu z barvno shemo iz Uredbe Sveta (ES) št. 2411/98 rumene znake na modri podlagi.

 

3. Če je začasna registrska tablica za selitev ali poslovna registrska tablica v barvah Unije, ima v skladu z barvno shemo iz Uredbe Sveta (ES) št. 2411/98 modre znake na rumeni podlagi.

 

4. Izbira iz odstavka 1 ne vpliva na pravico držav članic, da določijo zasnovo tablic.

Obrazložitev

Za nekatera podjetja, ki dajejo vozila v najem, in podjetja, ki ponujajo zakup vozil, bi bila uporabna možnost, da imajo njihova vozila skupno barvo registrskih tablic. To bi jim omogočilo, da izberejo enotni videz svojih vozil. Registracija vozil ostaja v pristojnosti države članice, v kateri je vozilo registrirano.

Predlog spremembe  69

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Države članice obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih organov za registracijo vozil, ki so odgovorni za vodenje uradnih registrov vozil na svojem ozemlju in za uporabo te uredbe.

1. Države članice obvestijo Komisijo o imenih in kontaktnih podatkih nacionalnih kontaktnih točk in organov za registracijo vozil, ki so odgovorni za vodenje uradnih registrov vozil na svojem ozemlju in za uporabo te uredbe.

Predlog spremembe  70

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija na svojem spletnem mestu objavi seznam organov za registracijo vozil in vse posodobitve navedenega seznama.

Komisija na svojem spletnem mestu objavi seznam organov za registracijo vozil in nacionalnih kontaktnih točk ter vse posodobitve navedenega seznama.

Predlog spremembe  71

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka a

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) informacije o registraciji vozil v državi članici ustreznega organa;

(a) informacije o postopkih registracije vozil v državi članici organa za registracijo vozil, vključno z ustreznimi dokumenti, potrebnimi za ponovno registracijo, roki in pričakovano čakalno dobo za odločitev, razlogi za zavrnitev in ustreznimi pravicami državljanov Unije do ponovne registracije v uradnem jeziku ali uradnih jezikih te države članice ter v angleščini, francoščini ali nemščini;

Obrazložitev

Če se državljan ali pravni subjekt želi pritožiti na časovne omejitve, razloge za zavrnitev, ustrezne dokumente, potrebne za ponovno registracijo, morajo ti biti vnaprej jasni.

Predlog spremembe  72

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2 – točka (b a) (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ba) predpisi, ki urejajo obdelavo podatkov, povezanih z registracijo vozil, vključno z informacijami o časovnih omejitvah za zadržanje ter potrebne informacije, navedene v členu 10 in 11 Direktive 95/46/ES.

Obrazložitev

Če se državljan ali pravni subjekt želi pritožiti na časovne omejitve, razloge za zavrnitev, ustrezne dokumente, potrebne za ponovno registracijo, morajo ti biti vnaprej jasni.

Predlog spremembe  73

Predlog uredbe

Člen 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Člen 9a

 

Zaščitni ukrepi proti goljufivi uporabi registrskih tablic

 

1. Pri registraciji vozila organ za registracijo vozil opremi vozilo in registrsko tablico z napravo za radiofrekvenčno identifikacijo (oznako RDIF).

 

2. Organ za registracijo vozil zagotovi nov komplet oznak RDIF ob izgubi originalne registrske tablice ali če se vozilo nadomesti z drugim.

 

3. Če država članica pri preverjanju vozil, registriranih v drugi državi članici, ugotovi nepravilno uporabo ali nepravilno registracijo vozila, lahko sprejme ukrepe v zvezi s tem vozilom v skladu z nacionalno zakonodajo.

Obrazložitev

Za boj proti kriminalu v zvezi s čezmejno registracijo bi morale države članice vozilo ob ponovni registraciji opremiti z oznako (čipom) z radiofrekvenčnim identifikatorjem. Tako lahko organi pregona vedno preverijo, ali registrska tablica ustreza vozilu.

Predlog spremembe  74

Predlog uredbe

Člen 10 – točka 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) s pogoji, ki jih morajo izpolnjevati podjetja za uresničevanje zahtev iz člena 8(1)(c);

črtano

Predlog spremembe  75

Predlog uredbe

Člen 10 – točka 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(3a) obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki, postopki dostopa in varnostnimi mehanizmi ter obliko in modelom oznak RFID iz člena 9a.

Predlog spremembe  76

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 10 se Komisiji podeli za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz člena 10 se na Komisijo prenese za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža stališče Parlamenta, da prenos pooblastil ne bi smel trajati za nedoločeno obdobje in da bi morala Komisija poročati o tem, kako je uporabila svoje pristojnosti, preden se obdobje podaljša.

Predlog spremembe  77

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni te uredbe do [štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe]. Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe in prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer upošteva zlasti možnosti nadaljnjih upravnih poenostavitev za državljane in podjetja.

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni te uredbe do [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe]. Poročilo vsebuje zlasti podatke o izvajanju na nacionalni ravni v posameznih državah članicah. Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe in prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer upošteva zlasti možnosti nadaljnjih upravnih poenostavitev za državljane in podjetja.

Obrazložitev

Skrajšanje roka, do katerega mora Komisija predložiti poročilo Parlamentu in Svetu, bo izboljšalo zakonodajni nadzor.

Predlog spremembe  78

Predlog uredbe

Člen 14 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Uporablja se od xxxx [vstaviti datum: eno leto po začetku veljavnosti te uredbe].

Uporablja se od xxxx [vstaviti datum: tri leta po začetku veljavnosti te uredbe].

Predlog spremembe  79

Predlog uredbe

Priloga I

Postavka

Usklajene kode iz Direktive 1999/37/ES

1. Država registracije

--

2. Registrska številka

(A)

3. Datum prve registracije vozila

(B)

4. Identifikacijska številka potrdila o registraciji

--

5. Naziv organa, ki je izdal potrdilo o registraciji

--

6. Vozilo: znamka

(D.1)

7. Vozilo: tip

- varianta (če je na voljo)

- izvedenka (če je na voljo)

(D.2)

8. Vozilo: komercialni opis

(D.3)

9. Identifikacijska številka vozila

(E)

10. Masa: največja tehnično dovoljena masa vozila, razen za motorna kolesa

(F.1)

11. Masa: največja dovoljena masa obremenjenega vozila v uporabi v državi članici registracije

(F.2)

12. Masa vozila v uporabi z nadgradnjo in napravo za spenjanje pri vlečnih vozilih katere koli kategorije razen M1

(G)

13. Obdobje veljavnosti, če ni neomejeno

(H)

14. Datum registracije, na katero se to potrdilo nanaša

(I)

15. Številka homologacije (če je na voljo)

(K)

16. Število osi

(L)

17. Medosna razdalja (v mm)

(M)

18. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 1 (v kg)

(N.1)

19. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 2 (v kg), če je primerno

(N.2)

20. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 3 (v kg), če je primerno

(N.3)

21. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 4 (v kg), če je primerno

(N.4)

22. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 5 (v kg), če je primerno

(N.5)

23. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: zaviranega (v kg)

(O.1)

24. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: nezaviranega (v kg)

(O.2)

25. Motor: prostornina (v cm3)

(P.1)

26. Motor: največja nazivna moč (v kW) (če je na voljo)

(P.2)

27. Motor: vrsta goriva ali vir energije

(P.3)

28. Motor: nazivna vrtilna frekvenca (v min-1)

(P.4)

29. Identifikacijska številka motorja

(P.5)

30. Razmerje moč/masa (v kW/kg) (samo za motorna kolesa)

(Q)

31. Barva vozila

(R)

32. Sedeži: število sedežev, vključno z vozniškim

(S.1)

33. Sedeži: število stojišč (če je primerno)

(S.2)

34. Najvišja hitrost (v km/h)

(T)

35. Raven hrupa: v mirovanju (v dB(A))

(U.1)

36. Raven hrupa: pri vrtilni frekvenci motorja (v min-1)

(U.2)

37. Raven hrupa: med vožnjo (v dB(A))

(U.3)

38. Emisije izpušnih plinov: CO (v g/km ali g/kWh)

(V.1)

39. Emisije izpušnih plinov: HC (v g/km ali g/kWh)

(V.2)

40. Emisije izpušnih plinov: NOX (v g/km ali g/kWh)

(V.3)

41. Emisije izpušnih plinov: HC + NOX (v g/km)

(V.4)

42. Emisije izpušnih plinov: delci pri dizelskih motorjih (v g/km ali g/kWh)

(V.5)

43. Emisije izpušnih plinov: korigiran absorpcijski koeficient pri dizelskih motorjih (v min-1)

(V.6)

44. Emisije izpušnih plinov: CO2 (v g/km)

(V.7)

45. Emisije izpušnih plinov: kombinirana poraba goriva (v l/100 km)

(V.8)

46. Emisije izpušnih plinov: podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo; podatek o veljavni verziji v skladu z Direktivo 70/220/EGS ali Direktivo 88/77/EGS

(V.9)

47. Prostornina posod za gorivo (v litrih)

(W)

48. Datum zadnjega tehničnega pregleda

--

49. Datum naslednjega tehničnega pregleda

--

50. Število prevoženih kilometrov (če je na voljo)

--

51. Vozilo uničeno (da/ne)

--

52. Datum izdaje potrdila o uničenju[2]

 

--

53. Organizacija ali podjetje, ki je izdalo potrdilo o uničenju

--

54. Razlog za uničenje

--

55. Vozilo ukradeno (da/ne)

--

56. Ukradeno potrdilo o registraciji in/ali registrske tablice (da/ne)

--

57. Mirujoča registracija

--

58. Začasno preklicana registracija

--

59. Sprememba registrske številke

--

60. Potreben tehnični pregled po prometni nesreči z večjo škodo

--

61. Potreben dodaten pregled po spremembi ali predelavi katere koli postavke od 9 do 47

 

 

Predlog spremembe

Postavka

Usklajene kode iz Direktive 1999/37/ES

1. Država registracije

--

2. Registrska številka

(A)

3. Datum prve registracije vozila[3]

 

(B)

4. Identifikacijska številka potrdila o registraciji

--

4a. Registrirani imetnik

(B)

4b. Registrirani finančni interesi (če obstajajo)

--

5. Naziv organa, ki je izdal potrdilo o registraciji

--

6. Vozilo: znamka

(D.1)

7. Vozilo: tip

- varianta (če je na voljo)

- izvedenka (če je na voljo)

(D.2)

8. Vozilo: komercialni opis

(D.3)

9. Identifikacijska številka vozila

(E)

10. Masa: največja tehnično dovoljena skupna masa vozila, razen za motorna kolesa

(F.1)

11. Masa: največja dovoljena skupna masa obremenjenega vozila v uporabi v državi članici registracije

(F.2)

12. Masa vozila v uporabi z nadgradnjo in napravo za spenjanje pri vlečnih vozilih katere koli kategorije razen M1

(G)

13. Obdobje veljavnosti, če ni neomejeno

(H)

13a. Potrdilo o skladnosti

(H)

14. Datum registracije, na katero se to potrdilo nanaša

(I)

15. Številka homologacije (če je na voljo)

(K)

16. Število osi

(L)

17. Medosna razdalja (v mm)

(M)

18. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 1 (v kg)

(N.1)

19. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 2 (v kg), če je primerno

(N.2)

20. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 3 (v kg), če je primerno

(N.3)

21. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 4 (v kg), če je primerno

(N.4)

22. Pri vozilih, katerih skupna masa presega 3 500 kg, porazdelitev največje tehnično dovoljene skupne mase na osi: os 5 (v kg), če je primerno

(N.5)

23. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: zaviranega (v kg)

(O.1)

24. Največja tehnična dovoljena masa priklopnega vozila: nezaviranega (v kg)

(O.2)

25. Motor: prostornina (v cm3)

(P.1)

26. Motor: največja nazivna moč (v kW) (če je na voljo)

(P.2)

27. Motor: vrsta goriva ali vir energije

(P.3)

28. Motor: nazivna vrtilna frekvenca (v min-1)

(P.4)

29. Identifikacijska številka motorja

(P.5)

30. Razmerje moč/masa (v kW/kg) (samo za motorna kolesa)

(Q)

31. Barva vozila

(R)

32. Sedeži: število sedežev, vključno z vozniškim

(S.1)

33. Sedeži: število stojišč (če je primerno)

(S.2)

34. Najvišja hitrost (v km/h)

(T)

35. Raven hrupa: v mirovanju (v dB(A))

(U.1)

36. Raven hrupa: pri vrtilni frekvenci motorja (v min-1)

(U.2)

37. Raven hrupa: med vožnjo (v dB(A))

(U.3)

38. Emisije izpušnih plinov: CO (v g/km ali g/kWh)

(V.1)

39. Emisije izpušnih plinov: HC (v g/km ali g/kWh)

(V.2)

40. Emisije izpušnih plinov: NOX (v g/km ali g/kWh)

(V.3)

41. Emisije izpušnih plinov: HC + NOX (v g/km)

(V.4)

42. Emisije izpušnih plinov: trdi delci pri dizelskih motorjih (v g/km ali g/kWh)

(V.5)

43. Emisije izpušnih plinov: korigiran absorpcijski koeficient pri dizelskih motorjih (v min-1)

(V.6)

44. Emisije izpušnih plinov: CO2 (v g/km)

(V.7)

45. Emisije izpušnih plinov: kombinirana poraba goriva (v l/100 km)

(V.8)

46. Emisije izpušnih plinov: podatek o okoljevarstveni kategoriji vozila glede na ES-homologacijo; podatek o veljavni verziji v skladu z Direktivo 70/220/EGS ali Direktivo 88/77/EGS

(V.9)

47. Prostornina posod za gorivo (v litrih)

(W)

48. Datum zadnjega tehničnega pregleda

--

49. Datum naslednjega tehničnega pregleda

--

50. Število prevoženih kilometrov

--

51. Vozilo uničeno (da/ne)

--

52. Datum izdaje potrdila o uničenju[4]

--

53. Organizacija ali podjetje, ki je izdalo potrdilo o uničenju

--

54. Razlog za uničenje

--

55. Vozilo ukradeno (da/ne)

--

56. Ukradeno potrdilo o registraciji in/ali registrske tablice (da/ne)

--

57. Mirujoča registracija

--

58. Začasno preklicana registracija

--

59. Sprememba registrske številke

--

59a. Vozilo je spremenjeno (da/ne)

--

60. Potreben tehnični pregled po prometni nesreči z večjo škodo

--

61. Potreben dodaten pregled po spremembi ali predelavi katere koli postavke od 9 do 47

 

61a. Vozilo je izvoženo (da/ne)

 

61b. Datum izdaje začasnega potrdila o registraciji

 

61c. Stanje števca kilometrov ob izdaji začasnega potrdila o registraciji

 

Obrazložitev

O 4b: Pri nekaterih vrstah zakupa se pravni naslov prenese na zakupnika. Vendar v času trajanja zakupa voznik ne sme ponovno registrirati vozila. Države članice, v katerih se ti proizvodi nudijo, ponavadi registrirajo stranko, ki ima finančni interes. O 13a: Uvoz in izvoz vozil ne bosta možna brez certifikata o skladnosti. O 50: Države članice bi ob ponovni registraciji morale izmenjati informacije o številu prevoženih kilometrov vozila, da bi se tako preprečile goljufije. O 59a: Vozila, dana v zakup ali najem, se ponavadi ne uvrstijo med ukradena. Večina policijskih sistemov uporablja klasifikacijo „spremenjeno”.

Predlog spremembe  80

Predlog uredbe

Priloga II – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Izmenjava informacij poteka v interoperabilni elektronski obliki brez izmenjave podatkov iz drugih podatkovnih zbirk. Ta izmenjava podatkov se izvaja stroškovno učinkovito in varno, pri tem pa se zagotavljata varnost in zaščita prenesenih podatkov, kolikor je to mogoče z obstoječimi programskimi aplikacijami.

1. Izmenjava informacij poteka v interoperabilni elektronski obliki brez izmenjave podatkov iz drugih podatkovnih zbirk. Ta izmenjava podatkov se izvaja stroškovno učinkovito in varno, pri tem pa se zagotavljata varnost in zaščita prenesenih podatkov, kolikor je to mogoče s sistemom EUCARIS.

Obrazložitev

Že obstaja popolnoma delujoči informacijski sistem, ki ga uporabljajo države članice in je v njihovi lasti. Na predstavitvi odbora IMCO o tej zadevi se je izkazalo, da se sistem EUCARIS že uporablja za ponovne registracije. Ta pristop je učinkovitejši, pa tudi bolj stroškovno učinkovit, kot uvedba novih sistemov poleg sistema EUCARIS.

Predlog spremembe  81

Predlog uredbe

Priloga II – točka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Vsaka država članica krije stroške, ki nastanejo pri upravljanju, uporabi in vzdrževanju programske aplikacije iz točke 1.

3. Vsaka država članica krije stroške, ki nastanejo pri upravljanju, uporabi in vzdrževanju programske aplikacije iz točke 1, ne da bi povzročila dodatne finančne obremenitve za državljane in podjetja.

  • [1]               UL C 299, 4.10.2012, str. 89.
  • [2]               V skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34), kakor je bila spremenjena.
  • [3]  Pri zgodovinskih vozilih v skladu z opredelitvijo Uredbe 2013/xx/EU (Predlog Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov ter razveljavitvi Direktive 2009/40/ES (2012/0184(COD)), se pristojni organ lahko – če ni dokumenta o registraciji – sklicuje na dostopno dokumentirano dokazilo o datumu proizvodnje ali prve registracije.
  • [4]               V skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L 269, 21.10.2000, str. 34), kakor je bila spremenjena.

OBRAZLOŽITEV

Poročevalec pozdravlja predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, kot dobro začetno točko in podpira prizadevanja, da se na ravni EU vzpostavi pravni okvir za ponovno registracijo vozil. Vendar poročevalec meni, da bi lahko cilje in vsebino predlagane uredbe dodatno pojasnili in da je pomembno, da zakonodajalca skrbno preučita obseg celotnega predloga. Šele tedaj bo lahko ponovna registracija vozil v Evropski uniji popolnoma delovala.

Leta 2011 je bila premestitev vozila v drugo državo uvrščena med 20 glavnih skrbi državljanov, povezanih z ovirami za enotni trg. Zato si poročevalec prizadeva za zmanjšanje formalnosti za ponovno registracijo vozila v drugi državi EU na najmanjšo možno mero hkrati z zagotavljanjem tesnejšega sodelovanja med organi za registracijo vozil. Glavni cilj predloga je zagotoviti, da je vozilo registrirano tam, kjer se običajno uporablja. Da bi se preprečile goljufije in izogibanje davkom, želi poročevalec zagotoviti, da mednarodne družbe ne bodo registrirale svojih vozil v eni državi članici ter jih uporabljale v drugi.

Ta predlog bo koristil ljudem, ki kupijo ali prodajo rabljeno vozilo v drugi državi članici, saj jim ne bo več treba predložiti novega poročila o tehničnem pregledu. Države članice jih bodo namreč vzajemno priznavale. Da bi se povečala varnost na cesti, poročevalec razlikuje med obveznimi in neobveznimi razlogi za zavrnitev ponovne registracije. Če vozilo ni zavarovano, se lahko imetniku potrdila o registraciji zavrne ponovna registracija vozila.

Državljani imajo pogosto velike težave pri uporabi začasnega potrdila o registraciji pri selitvi vozila iz ene države članice v drugo. Te težave je treba obravnavati. Poleg tega poročevalec verjame, da bi morali imeti državljani in podjetja možnost izbirati med nacionalno barvo in barvo Unije za registrsko tablico, tako da bi lahko registrske tablice imele enoten izgled, registracija pa bi ostala na nacionalni ravni.

Za poročevalca sta tehnološki napredek in stroškovna učinkovitost izredno pomembna. Zato je treba izmenjavo informacij o registraciji vozil opraviti elektronsko, s pomočjo že obstoječega evropskega informacijskega sistema za prometna in vozniška dovoljenja EUCARIS, ki ga uporablja večina držav članic. Uporaba sistema EUCARIS poenostavlja postopek registracije, pa tudi prispeva k boju proti krajam avtomobilov in goljufijami v zvezi z registracijami. Ko poročevalec predlaga elektronska sredstva za ponovno registracijo vozil, pri tem veliko pozornost posveča vprašanjem v zvezi z varstvom podatkov. Zato bo treba varnostne ukrepe v zvezi z varstvom izmenjanih podatkov redno ocenjevati in posodabljati.

Da bi se omejila zloraba registrskih tablic, poročevalec na koncu tudi predlaga, da se tako registrska tablica kot tudi vozilo opremita z napravo (čipom) z radiofrekvenčnim identifikatorjem.

MNENJE Odbora za promet in turizem (18.12.2012)

za Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o poenostavitvi postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Pripravljavec mnenja: Hubert Pirker

KRATKA OBRAZLOŽITEV

1. Uvod

Predlog uredbe se nanaša na poenostavitev formalnosti in pogojev za registracijo motornih vozil v drugi državi članici. Pri tem je predlog omejen na načine ponovne registracije ter ne velja za postopke prve registracije vozila v državi članici in tudi ne za registracijo motornega vozila, registriranega v tretji državi.

V okviru tega natančno opredeljenega področja uporabe želi Komisija zmanjšati in poenostaviti sedanje formalnosti v zvezi z registracijo, da bi dosegla naslednje glavne cilje:

– zagotoviti prosto gibanje motornih vozil znotraj Evropske unije;

– zmanjšati administrativno obremenitev za državljane, podjetja in organe za registracijo vozil v skladu s poročilom EU o državljanstvu iz leta 2010 „Odpravljanje ovir za pravice državljanov EU“ (COM(2010)0603 z dne 27.10.2010);

– zagotoviti varnost na cesti;

– nadaljevati boj proti zlorabi in kraji dokumentov o registraciji vozil v skladu s sklepom Sveta 2004/919/ES z dne 22. decembra 2004 o boju proti kriminalu, povezanemu z vozili, s čezmejnimi posledicami (UL L389, 30.12.2004, str. 28).

V ta namen bo predlog:

– pojasnil, v kateri državi članici bi bilo treba registrirati motorno vozilo, ki se prepelje iz ene države članice v drugo; na podlagi koncepta običajnega prebivališča, merila katerega so določena v besedilu;

– uvedel enotno obdobje šestih mesecev, po preteku katerega mora imetnik potrdila o registraciji, ki je preselil svoje običajno prebivališče v drugo državo članico, zahtevati ponovno registracijo;

– organiziral sodelovanje in izmenjavo podatkov med različnimi organi za registracijo z uporabo elektronskih sredstev;

– organiziral priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu, ki so bila izdana v drugi državi članici;

– natančno opredelil, v katerih primerih imajo organi za registracijo pravico zavrniti registracijo motornega vozila, ki je bilo registrirano v drugi državi članici.

2. Razsežnost prometa v predlogu

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog Komisije, katerega namen je zmanjšanje administrativne obremenitve državljanov in podjetij pri zadevah, povezanih s prometom. Odbor za promet in turizem je že izrazil svoje mnenje o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga (2012/2044(INI)) in pri tem izpostavil svoje stališče o poenostavitvi čezmejne prenosljivosti osebnih vozil.

Zato je namen predlogov sprememb pripravljavca mnenja vključiti mnenje odborov ter se osredotočiti na poenostavitev postopkov in pri tem zagotoviti najvišjo možno raven cestne varnosti. Pripravljavec mnenja zato poudarja potrebo po polnem izvajanju načel zakonodaje EU o registraciji motornih vozil v drugi državi članici.

Pripravljavec mnenja prav tako podpira sveženj o tehnični brezhibnosti, ki ga je predlagala Evropska komisija z dne 13. julija 2012 in poudarja pomen pristopa, ki bo skladen s tem predlogom.

Pripravljavec mnenja pozdravlja, da so bile zahteve za varovanje podatkov v predlogu ustrezno obravnavane in da je bilo hitro vključenih več specifičnih mehanizmov za varovanje podatkov. Ob upoštevanju mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 2012 pripravljavec mnenja predlaga nadaljnje specifikacije, katerih namen je v bistvu pojasniti predlog Komisije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Prosto gibanje blaga je temelj Evropske unije. Vendar se državljani EU soočajo z nadležnimi formalnostmi, povezanimi zlasti s ponovno registracijo njihovih vozil v drugi državi članici, in dodatnimi stroški¹. Poenostavitev čezmejne prenosljivosti vozil vključuje izvajanje načel zakonodaje EU o registraciji vozil v drugi državi članici v celoti in zahteva visoke standarde pri varnosti enotnih potrdil o registraciji, da se v čim večji meri zmanjša tveganje za ponovno registracijo ukradenih vozil s ponarejenimi potrdili o registraciji.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža mnenje Odbora za promet in turizem o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij glede delovanja enotnega trga (2012/2044(INI)) ter poudarja potrebo po polnem izvajanju veljavne zakonodaje EU.

Predlog spremembe  2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, otežujejo nadležne formalnosti registracije v državah članicah, zlasti obvezni dodatni pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega splošnega stanja pred registracijo ali njihove identifikacije. Zato je treba zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti prost pretok motornih vozil ter zmanjšati upravno obremenitev državljanov, podjetij in registrskih organov. Zlasti za državljane ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, registrirano v drugi državi članici, je primerno določiti poenostavljen postopek registracije, ki vključuje priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter upravno sodelovanje med pristojnimi organi pri izmenjavi manjkajočih podatkov.

(5) Registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, otežujejo nadležne formalnosti registracije v državah članicah, zlasti obvezni dodatni pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega splošnega stanja pred registracijo ali njihove identifikacije. Zato je treba zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti prost pretok motornih vozil ter zmanjšati upravno obremenitev državljanov, podjetij in registrskih organov. Zlasti za državljane ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, registrirano v drugi državi članici, je primerno določiti poenostavljen postopek registracije, ki vključuje priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu (kot določajo Uredba o rednih tehničnih pregledih motornih vozil in njihovih priklopnikov št. 2013/...xx, Uredba o cestnem pregledu tehnične brezhibnosti gospodarskih vozil, ki vozijo v Uniji št. 2013/...xx in Direktiva št. 2013./..xx o registraciji dokumentov za vozila), izdanih v drugi državi članici, ter upravno sodelovanje med pristojnimi organi pri izmenjavi manjkajočih podatkov.

Obrazložitev

Povezava s svežnjem o tehničnih pregledih, ki ga trenutno obravnava Evropski parlament.

Predlog spremembe  3

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(5) Registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, otežujejo nadležne formalnosti registracije v državah članicah, zlasti obvezni dodatni pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega splošnega stanja pred registracijo ali njihove identifikacije. Zato je treba zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti prost pretok motornih vozil ter zmanjšati upravno obremenitev državljanov, podjetij in registrskih organov. Zlasti za državljane ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, registrirano v drugi državi članici, je primerno določiti poenostavljen postopek registracije, ki vključuje priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter upravno sodelovanje med pristojnimi organi pri izmenjavi manjkajočih podatkov.

(5) Registracijo motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, otežujejo nadležne formalnosti registracije v državah članicah, zlasti obvezni dodatni pregledi teh vozil zaradi ocene njihovega splošnega stanja pred registracijo ali njihove identifikacije. Zato je treba zmanjšati te formalnosti in tako zagotoviti prost pretok motornih vozil ter zmanjšati upravno obremenitev državljanov, podjetij in registrskih organov. Zlasti za državljane ali podjetja, ki kupijo motorno vozilo, registrirano v drugi državi članici, je primerno določiti poenostavljen postopek registracije, ki vključuje priznavanje dokumentov in potrdil o tehničnem pregledu, izdanih v drugi državi članici, ter upravno sodelovanje med pristojnimi organi pri izmenjavi manjkajočih podatkov. Poseben poudarek je treba nameniti odpravljanju problema prirejanja stanja števcev prevožene poti in posledic, ki jih to ima za zaupanje potrošnikov v čezmejno trgovino, pa tudi posledic, ki jih ima prirejanje števca za varnost v cestnem prometu.

Predlog spremembe  4

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Ta uredba ne sme oslabeti pomena pomembnih načel in varoval, povezanih z varnostjo v cestnem prometu. Usklajeni predpisi o tehničnem pregledu motornih vozil in njihovih priklopnikov so bistveni za zmanjšanje administrativne obremenitve državljanov in podjetij, ob zagotavljanju dinamičnega razvoja metod in vsebine preskušanja. Vzajemno priznavanje tehničnih kontrol med državami članicami zahteva skupno opredelitev in primerljive standarde preskušanja, ki jih spoštujejo vse države članice.

Obrazložitev

Poenostavljen postopek registracije za vozila, ki so bila registrirana v drugi državi članici, ne bi smel vključevati posebnega tehničnega pregleda, razen v omejenih in dobro utemeljenih primerih. Zato je izrednega pomena, da evropske standarde spoštujejo in izvajajo vse države članice. Glej tudi: Mnenje odbora o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij glede delovanja enotnega trga (2012/2044(INI)).

Predlog spremembe  5

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a) Ta uredba bi morala upoštevati določbe Direktive 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o lažji čezmejni izmenjavi informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu, da bi omogočili uradnim organom države članice, kjer se želi registrirati vozilo, ki je že registrirano v drugi državi članici, da preverijo, ali je to vozilo v postopku zaradi kršitve prometnih predpisov.

Obrazložitev

Predlog je treba okrepiti z elementi za izboljšanje varnosti v cestnem prometu in preprečevati nekaznovanje kršiteljev prometnih predpisov. Zato je smiselno, da se v besedilo vključi možnost, da organi pred registracijo preverijo, ali je neko vozilo v postopku zaradi kršitve prometnih predpisov.

Predlog spremembe  6

Predlog uredbe

Uvodna izjava 14a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) Države članice morajo zagotoviti, da organi za registracijo vozil spoštujejo določbe iz te uredbe. Zato morajo izvajati predpise s področja vzajemnega priznavanja in elektronske izmenjave podatkov.

Predlog spremembe  7

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ta uredba se uporablja za naslednja vozila:

1. Ta uredba se uporablja za registracijo naslednjih motornih vozil:

Obrazložitev

Pojasnitev namena uredbe.

Predlog spremembe  8

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Po izteku šestmesečnega roka ima lastnik vozila, ki je registrirano in se nahaja v drugi državi članici, še vedno možnost zahtevati registracijo svojega vozila v državi članici prebivališča.

Obrazložitev

Predlog spremembe omogoča razjasnitev predpisov o registraciji za primere, ko ima državljan na voljo vozilo v državi članici prebivališča in drugo vozilo, ki se nahaja v drugi državi članici.

Predlog spremembe  9

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 3 – pododstavek 1a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Postopek zbiranja in obdelave podatkov, omenjenih v prvem odstavku, mora spoštovati evropsko in nacionalno zakonodajo, povezano z zaščito posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen vključitvi mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe  10

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 4 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) ko je pretekel rok za naslednji obvezni tehnični pregled.

Obrazložitev

Ob poteku roka za tehnični pregled mora imeti organ za registracijo vozil možnost opraviti pregled vozila, da se zagotovi varnost v cestnem prometu.

Predlog spremembe  11

Predlog uredbe

Člen 4 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Pri registraciji vozila, registriranega v drugi državi članici, pristojni organ za registracijo vozil v skladu s členom 7 to takoj sporoči organu za registracijo vozil v državi članici, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano.

5. Pri ponovni registraciji vozila, registriranega v eni državi članici, v drugi državi članici, pristojni organ za registracijo vozil v skladu s členom 7 to takoj sporoči organu za registracijo vozil v državi članici, v kateri je bilo vozilo nazadnje registrirano.

Predlog spremembe  12

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(da) če ni obveznega zavarovanja avtomobilske odgovornosti, čeprav je pogoj za registracijo vozila;

Obrazložitev

Obvezno zavarovanje avtomobilske odgovornosti bistveno prispeva k zaščiti žrtev v prometu po vsej Evropi in naj bi v državah, kjer je to načelo del nacionalne zakonodaje, še naprej veljalo kot pogoj za registracijo.

Predlog spremembe  13

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d – podtočka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) so dokumenti o registraciji vozila ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže lastništvo vozila;

(ii) so dokumenti o registraciji vozila izgubljeni ali ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže bodisi lastništvo vozila ali, da je zakoniti imetnik dokumentov o registraciji;

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi, da se zakoniti imetnik dokumentov o registraciji po zakonu lahko razlikuje od lastnika vozila in se posledično na podlagi jasnega dokazila lahko izogne zavrnitvi s strani organov.

Predlog spremembe  14

Predlog uredbe

Člen 5 – odstavek 1 – točka d – točka iii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(iii) je pretekel rok za naslednji obvezni tehnični pregled.

črtano

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povezan s predlogom spremembe k členu 4. Ta omogoča pregled vozila s strani organa za registracijo, ko preteče rok za predpisani tehnični pregled.

Predlog spremembe  15

Predlog uredbe

Člen 6 – odstavek 3 – točka b – točka ii

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(ii) so dokumenti o registraciji vozila ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže lastništvo vozila;

(ii) so dokumenti o registraciji vozila izgubljeni ali ukradeni, razen če lahko imetnik potrdila o registraciji jasno dokaže lastništvo vozila ali, da je zakoniti imetnik dokumentov o registraciji;

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen pojasnitvi, da se zakoniti imetnik dokumentov o registraciji po zakonu lahko razlikuje od lastnika vozila in posledično na podlagi jasnega dokazila lahko zagotovi, da organi ne zavrnejo registracije.

Predlog spremembe  16

Predlog uredbe

Člen 7 – odstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija sprejme izvedbene akte za določitev splošnih postopkov in specifikacij za programsko aplikacijo iz odstavka 2, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronsko iskanje po nacionalnih elektronskih registrih in dostop do njih, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

4. Komisija sprejme izvedbene akte za določitev splošnih postopkov in specifikacij za programsko aplikacijo iz odstavka 2, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronsko iskanje po nacionalnih elektronskih registrih in dostop do njih, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi.

 

Komisija prav tako redno ocenjuje ustreznost varnostnih ukrepov, povezanih z varovanjem izmenjanih podatkov, ob upoštevanju tehnološkega razvoja in nastanka tveganj. Komisija sprejme izvedbene akte, da po potrebi posodobi varnostne ukrepe.

 

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen vključitvi mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe  17

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) se ukvarja z distribucijo vozil ali popravili, vzdrževanjem ali preskušanjem vozil;

(b) se ukvarja z izdelavo, distribucijo vozil ali popravili, vzdrževanjem ali preskušanjem vozil;

Obrazložitev

Pomembno je vključiti dejavnost proizvajalcev v ta odstavek, saj tudi oni potrebujejo poslovno registracijo, tako kot druge navedene dejavnosti.

Predlog spremembe  18

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ima dober ugled in strokovno usposobljeno osebje.

(c) ima strokovno usposobljeno osebje.

Obrazložitev

Ugled je subjektivno merilo in kot takšno ne sodi v uredbo.

Predlog spremembe  19

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 4a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(4a) Trajanje veljavnosti potrdil o poslovni registraciji vozil ne sme preseči 3 mesecev. Potrdilo preneha veljati, takoj ko eno od meril iz odstavka 1 tega člena ni več izpolnjeno.

Obrazložitev

Trajanje veljavnosti poslovnih potrdil za vozila je preveč pomembno, da bi se določalo z delegiranimi akti.

Predlog spremembe  20

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija sprejme izvedbene akte za določitev oblike in vzorca potrdila o poslovni registraciji vozila.

črtano

Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 12(2).

 

Obrazložitev

Oblika in model potrdila o poslovni registraciji vozila sta določena v Direktivi 1999/37/ES. Zato je ta vidik primerneje obravnavati v okviru revizije te direktive (ki je v fazi preučevanja v Evropskem parlamentu in Svetu), ne pa v okviru te uredbe.

Predlog spremembe  21

Predlog uredbe

Člen 8 – odstavek 5a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a) Določbe tega člena ne vplivajo na obstoječe nacionalne predpise, povezane z začasnimi in poslovnimi registracijami.

Obrazložitev

Področje uporabe te uredbe je določeno s ponovno registracijo motornih vozil v drugi državi članici. To pomeni, da to ne vpliva na nacionalne določbe, povezane z začasnimi in poslovnimi registracijami.

Predlog spremembe  22

Predlog uredbe

Člen 9 – odstavek 2a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(2a) Organi za registracijo vozil morajo javnosti zagotoviti enostaven dostop do predpisov, ki urejajo obdelavo podatkov, povezanih z registracijo vozil, vključno z informacijami o časovnih omejitvah za zadržanje ter potrebne informacije, predvidene v členu 10 in 11 Direktive 95/46/ES.

Obrazložitev

Predlog spremembe je namenjen vključitvi mnenja evropskega nadzornika za varstvo podatkov z dne 9. julija 2012.

Predlog spremembe  23

Predlog uredbe

Člen 11 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Pooblastilo iz člena 10 se Komisiji podeli za nedoločen čas od začetka veljavnosti te uredbe.

2. Pooblastilo iz člena 10 se na Komisijo prenese za obdobje petih let od začetka veljavnosti te uredbe. Komisija najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja pripravi poročilo o prenosu pooblastila. Če je bilo to poročilo pripravljeno, se prenos pooblastila samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

Obrazložitev

Predlog spremembe odraža običajno stališče Parlamenta, da prenos pooblastila ne bi smel biti za nedoločen čas in da bi morala Komisija poročati o tem, kako je uporabila svoje pristojnosti preden se obdobje podaljša.

Predlog spremembe  24

Predlog uredbe

Člen 13

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni te uredbe do [štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe]. Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe in prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer upošteva zlasti možnosti nadaljnjih upravnih poenostavitev za državljane in podjetja.

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni te uredbe do [dve leti po začetku veljavnosti te uredbe]. Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe in prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer upošteva zlasti možnosti nadaljnjih upravnih poenostavitev za državljane in podjetja.

Obrazložitev

Zmanjšanje zamude, s katero mora Komisija predložiti poročilo Parlamentu in Svetu, bo izboljšalo zakonodajno kontrolo.

Predlog spremembe  25

Predlog uredbe

Člen 13 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni te uredbe do [štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe]. Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe in prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer upošteva zlasti možnosti nadaljnjih upravnih poenostavitev za državljane in podjetja.

Komisija Evropskem parlamentu in Svetu predloži poročilo o oceni te uredbe do [štiri leta po začetku veljavnosti te uredbe]. Poročilo vsebuje tudi podatke o nacionalnem izvajanju v posameznih državah članicah. Komisija po potrebi predloži ustrezne predloge za spremembo te uredbe in prilagoditev drugih aktov Unije, pri čemer upošteva zlasti možnosti nadaljnjih upravnih poenostavitev za državljane in podjetja.

POSTOPEK

Naslov

Poenostavitev postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu

Referenčni dokumenti

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

TRAN

18.4.2012

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Hubert Pirker

29.5.2012

Obravnava v odboru

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Datum sprejetja

18.12.2012

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

37

1

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Spiros Danelis (Spyros Danellis), Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Amelia Andersdotter

POSTOPEK

Naslov

Poenostavitev postopka selitve motornih vozil, registriranih v drugi državi članici, na enotnem trgu

Referenčni dokumenti

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Datum predložitve EP

4.4.2012

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Obravnava v odboru

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Datum sprejetja

9.7.2013

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

34

0

3

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borisov (Preslav Borissov), Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Grofica Róża Thun Und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Datum predložitve

22.7.2013