Betänkande - A7-0278/2013Betänkande
A7-0278/2013

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden

22.7.2013 - (COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD)) - ***I

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
Föredragande: Toine Manders


Förfarande : 2012/0082(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0278/2013
Ingivna texter :
A7-0278/2013
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden

(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2012)0164),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0092/2012),

–   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 12 juli 2012[1],

–   med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och yttrandet från utskottet för transport och turism (A7-0278/2013).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3) I rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon harmoniseras registreringsbevisets form och innehåll för att underlätta förståelsen av beviset och därigenom den fria rörligheten för fordon registrerade i en medlemsstat på vägarna i andra medlemsstater. Enligt det direktivet ska registreringsbevis som utfärdas av en medlemsstat erkännas av de övriga medlemsstaterna för identifieringen av fordonet i internationell trafik eller för ny registrering av fordonet i en annan medlemsstat. Direktiv 1999/37/EG innehåller dock inga bestämmelser om vilken medlemsstat som är behörig för registrering eller om tillämpliga formkrav och förfaranden. För att undanröja hindren för motorfordons fria rörlighet på den inre marknaden måste det därför föreskrivas separata harmoniserade regler om fastställande av den medlemsstat i vilken motorfordon ska registreras och om förenklade förfaranden för omregistrering av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat.

(3) I rådets direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon harmoniseras registreringsbevisets form och innehåll för att underlätta förståelsen av beviset och därigenom den fria rörligheten för fordon registrerade i en medlemsstat på vägarna i andra medlemsstater. Enligt det direktivet ska registreringsbevis som utfärdas av en medlemsstat erkännas av de övriga medlemsstaterna för identifieringen av fordonet i internationell trafik eller för ny registrering av fordonet i en annan medlemsstat. Direktiv 1999/37/EG innehåller dock inga bestämmelser om vilken medlemsstat som är behörig för registrering eller om tillämpliga formkrav och förfaranden. För att undanröja hindren för motorfordons fria rörlighet på den inre marknaden måste det därför föreskrivas separata harmoniserade regler om fastställande av den medlemsstat i vilken motorfordon ska registreras och om snabbare och förenklade förfaranden för omregistrering av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Registrering av motorfordon som är registrerade i andra medlemsstater hindras av betungande formkrav för registrering i medlemsstaterna, särskilt kraven att fordonen ska genomgå kompletterande provningar för att bedöma deras allmänna skick före registrering eller för att identifiera dem. Därför måste dessa formkrav minskas så att motorfordonens fria rörlighet garanteras och så att den administrativa bördan för enskilda, företag och registreringsmyndigheter minskar. Särskilt för medborgare eller företag som förvärvar ett motorfordon registrerat i en annan medlemsstat, bör man ombesörja ett förenklat registreringsförfarande som bygger på erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar från andra medlemsstater och på organisation av förvaltningssamarbete mellan de behöriga myndigheterna om utbyte av uppgifter som saknas.

(5) Registrering av motorfordon som är registrerade i andra medlemsstater hindras av betungande formkrav för registrering i medlemsstaterna, särskilt kraven att fordonen ska genomgå kompletterande provningar för att bedöma deras allmänna skick före registrering eller för att identifiera dem. Därför måste dessa formkrav minskas så att motorfordonens fria rörlighet garanteras och så att den administrativa bördan för enskilda, företag och registreringsmyndigheter minskar. Särskilt för medborgare eller företag som förvärvar ett motorfordon registrerat i en annan medlemsstat, bör man ombesörja ett förenklat och medborgarvänligt registreringsförfarande som bygger på erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar från andra medlemsstater, i enlighet med unionslagstiftningen, och på organisation av förvaltningssamarbete mellan de behöriga myndigheterna om utbyte av uppgifter som saknas.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Denna förordning bör bidra till att underlätta den fria rörligheten för varor inom unionen och till att stärka viktiga principer och garantier om trafiksäkerhet. Harmoniserade bestämmelser i unionslagstiftningen om trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och tillhörande släpvagnar är av grundläggande betydelse för att dels minska den administrativa bördan för enskilda och företag, dels garantera en dynamisk utveckling av provningsmetoder och provningsinnehåll. Nationella trafiksäkerhetsprovningar och intyg bör erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna. Ömsesidigt erkännande av tekniska kontroller mellan medlemsstaterna kräver gemensamma definitioner och jämförbara provningsstandarder som respekteras av alla medlemsstater.

Motivering

I detta ändringsförslag betonas betydelsen av fullständigt genomförande av gällande unionslagstiftning och samarbete från medlemsstaternas sida för att denna förordning ska fungera i praktiken.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5b) För att göra det lättare för enskilda eller företag, särskilt dem som köper ett motorfordon som är registrerat i en annan medlemsstat, att känna igen registreringsbeviset bör dess utformning harmoniseras i alla medlemsstater i enlighet med direktiv 1999/37/EG. Detta skulle också bidra till att minimera risken för omregistrering av stulna fordon med förfalskade registreringsbevis.

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 5c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5c) Enskilda och företag, särskilt biluthyrningsföretag och leasingföretag, stöter på hinder när de ska överföra sina fordon från en medlemsstat till en annan, bland annat när de ska omregistrera dem där. Dessa hinder kan omfatta allt från tidskrävande administrativa formaliteter till risk för skadegörelse. Alla dessa hinder skulle kunna motverkas om det fanns möjlighet för enskilda och företag att, om de så önskar, utrusta sina fordon med likadana registreringsskyltar. En sådan möjlighet skulle framför allt gynna enskilda som ofta flyttar från en medlemsstat till en annan av personliga eller yrkesmässiga skäl, uthyrnings-, leasing- och transportföretag samt företag som bilhandlare. Enskilda och företag bör ha möjlighet att välja registreringsskyltar, skyltar för tillfällig registrering i överföringssyfte eller skyltar för yrkesmässig registrering, antingen i de färger som fastställs i nationell lagstiftning eller i unionens färger, för att få motorfordon som köpts i en annan medlemsstat omregistrerade eller, i förekommande fall, tillfälligt registrerade i överföringssyfte. För att undanröja hindren för den fria rörligheten för motorfordon på den inre marknaden måste därför enskilda och företag ha möjlighet att välja mellan de färger som fastställs i nationell lagstiftning och unionens färger på registreringsskyltarna.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) Eftersom avsaknad av ansvarsförsäkring utgör ett skäl för avslag på en ansökan om registrering enligt denna förordning, måste medlemsstaterna vidta de lämpliga åtgärder som krävs enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG1 för att garantera att försäkringen omfattar en ansvarsförsäkring för motorfordon.

 

_____________

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/103/EG av den 16 september 2009 om ansvarsförsäkring för motorfordon och kontroll av att försäkringsplikten fullgörs beträffande sådan ansvarighet (EUT L 263, 7.10.2009, s. 11).

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Skäl 6b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6b) I denna förordning bör hänsyn tas till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU1 för att myndigheterna i en medlemsstat där ett redan registrerat fordon ska omregistreras ska ha möjlighet att kontrollera om det fordonet är föremål för pågående förfaranden avseende trafiksäkerhetsbrott.

 

______________

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott (EUT L 288, 5.11.2011, s. 1).

Motivering

Det finns skäl att stärka förslaget med aspekter som bidrar till att förbättra vägsäkerheten och se till att personer som gjort sig skyldiga till trafiksäkerhetsbrott inte går ostraffade. Det är därför på sin plats att i texten införa en möjlighet för myndigheterna att, innan registreringen inleds, kontrollera att det berörda fordonet inte är föremål för något förfarande på grund av brott mot trafiksäkerheten.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Skäl 6c (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6c) Vissa fordon av historiskt intresse har inte fullständiga originaldokument, antingen eftersom fordonen i fråga har kasserats och sedan återställts, eller eftersom de tillverkats innan registreringssystemen infördes i medlemsstaterna, eller eftersom de ursprungligen har varit tävlings- eller militärfordon. Det är därför lämpligt att göra det möjligt att lagligen överföra dessa fordon från en medlemsstat till en annan och att omregistrera dem genom att hänvisa endast till tillgänglig dokumentation som styrker tillverkningsdatum eller datum för första registrering, om dessa fordon är minst 30 år.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7) Den här förordningen bör ha som mål administrativa förenklingar för enskilda, företag och registreringsmyndigheter, särskilt genom elektroniskt utbyte av uppgifter om fordonsregistrering. För den administrativa förenklingen av fordonsregistreringen måste alltså medlemsstaterna ge varandra åtkomsträttigheter till sina fordonsregistreringsuppgifter för att förbättra informationsutbytet och påskynda registreringsförfarandena.

(7) Den här förordningen bör ha som mål administrativa förenklingar för enskilda, företag och registreringsmyndigheter, särskilt genom ömsesidigt erkännande och elektroniskt utbyte av uppgifter om fordonsregistrering. Det europeiska informationssystemet för fordon och körkort (Eucaris) måste därför vara fullt genomfört och operationellt för att kunna användas i enlighet med denna förordning. För den administrativa förenklingen av fordonsregistreringen måste också medlemsstaterna ge varandra åtkomsträttigheter till sina fordonsregistreringsuppgifter för att förbättra informationsutbytet och påskynda registreringsförfarandena.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(7a) På grund av den gradvisa integrationen av den inre marknaden har den gränsöverskridande handeln med fordon ökat, däribland handeln med begagnade fordon, men den har potential att öka ytterligare. För att utnyttja den potentialen bör den fria rörligheten för och handeln med fordon åtföljas av åtgärder som syftar till att förebygga bedräglig användning av fordon och registreringsskyltar och upptäcka bedrägligt byte av registreringsskyltar mellan fordon. Ny teknik kan också bidra till att ytterligare förbättra regelefterlevnaden och förebyggandet av bedrägerier vid gränsöverskridande trafik och omregistrering av fordon. Därför är det lämpligt att införa skyddsåtgärder mot bedräglig användning av registreringsskyltar genom att förse fordon som omregistreras och registreringsskyltar med etiketter för radiofrekvensidentifiering (RFID-etiketter) för att undanröja hindren för den fria rörligheten för fordon på den inre marknaden.

Motivering

Ny innovativ teknik som smarta vägkameror och RFID-etikettering är effektiva verktyg för att bekämpa bedrägerier med registreringsskyltar och fordon.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13) För att nå målet om informationsutbyte mellan medlemsstaterna med driftskompatibla metoder bör kommissionen genom delegation i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt få behörighet att anta akter om ändring av bilagorna I och II till denna förordning på grund av teknikens framsteg, särskilt för att beakta ändringar av direktiv 1999/37/EG eller ändringar av andra unionsrättsakter av direkt betydelse för uppdatering av bilagorna I och II till den här förordningen samt för att fastställa kraven på gott renommé och fackkompetens för sådana företag som använder yrkesmässiga registreringsbevis och fastställa giltighetstiden för yrkesmässiga registreringsbevis för fordon. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet samt att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

(13) För att nå målet om informationsutbyte mellan medlemsstaterna med driftskompatibla metoder bör kommissionen genom delegation i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt få behörighet att anta akter om ändring av bilagorna I och II till denna förordning på grund av teknikens framsteg, särskilt för att beakta ändringar av direktiv 1999/37/EG eller ändringar av andra unionsrättsakter av direkt betydelse för uppdatering av bilagorna I och II till den här förordningen samt för att fastställa giltighetstiden för yrkesmässiga registreringsbevis för fordon och fastställa RFID-etiketter som en skyddsåtgärd mot bedräglig användning av registreringsskyltar. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå. Kommissionen bör, då den förbereder och utarbetar delegerade akter, se till att relevanta handlingar översänds samtidigt till Europaparlamentet och rådet samt att detta sker så snabbt som möjligt och på lämpligt sätt.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14) För att garantera enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter att föreskriva sådana gemensamma förfaranden och specifikationer för det dataprogram som krävs för elektroniskt utbyte av uppgifter om fordonsregistrering, bland annat dataformat, tekniska förfaranden för slagning i och tillgång till nationella elektroniska register, tillgångsförfaranden och säkerhetsrutiner samt format och mallar för yrkesmässiga registreringsbevis. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

(14) För att garantera enhetliga villkor för genomförandet av denna förordning bör kommissionen ges genomförandebefogenheter att föreskriva sådana gemensamma förfaranden och specifikationer för det dataprogram, Eucaris, som krävs för elektroniskt utbyte av uppgifter om fordonsregistrering, bland annat dataformat, tekniska förfaranden för slagning i och tillgång till nationella elektroniska register, tillgångsförfaranden och säkerhetsrutiner samt format och mallar för yrkesmässiga registreringsbevis. Dessa befogenheter bör utövas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av den 16 februari 2011 om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på följande fordon:

1. Denna förordning ska tillämpas på registrering av följande fordon:

Motivering

Förtydligande av förordningens syfte.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas suveräna rätt att ta ut tillämpliga skatter och avgifter för fordon som omfattas av förordningen.

Motivering

Det är att föredra att denna text infogas i artikel 1 för att säkerställa att beskattningsrätten inte påverkas av denna förordning. Eftersom målet med den föreslagna förordningen är att förenkla formaliteterna och förhållandena för registrering av fordon som redan är registrerade i andra medlemsstater bör den inte på något sätt påverka rätten att ta ut skatt på fordon som förs in i en viss medlemsstat.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Denna förordning ska inte påverka medlemsstaternas rätt att vidta nödvändiga rättsliga åtgärder för att förebygga skatteundandragande avseende fordon som omfattas av denna förordning.

Motivering

Det vore att föredra om hänvisningen till medlemsstaternas rätt att vidta nödvändiga åtgärder mot skatteundandragande är inbäddad i artikel 1, för att motverka förhållanden där den föreslagna förordningen oavsiktligt kan leda till förfaranden som resulterar i skatteundandragande.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. innehavare av registreringsbevis: person i vars namn ett fordon är registrerat i en medlemsstat.

3. innehavare av registreringsbevis: fysisk eller juridisk person i vars namn ett fordon är registrerat i en medlemsstat.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. fordonsinnehavare: en fysisk eller juridisk person som inte är innehavaren av registreringsbeviset och som har förvärvat rätten att använda fordonet under en fastställd tidsperiod i samförstånd med fordonsägaren.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 3b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. registreringsbevis: handling som intygar att fordonet är registrerat i en medlemsstat.

Motivering

Definitionen är i enlighet med direktiv 1999/37/EG av den 29 april 1999 om registreringsbevis för fordon.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 2 – led 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. nationell kontaktpunkt: ett organ som utses av varje medlemsstat och som ansvarar för det officiella fordonsregistret på sitt territorium och för utbyte av uppgifter om fordonsregistrering.

Motivering

Det kan antingen finnas en enda eller flera registreringsmyndigheter i en medlemsstat. För att förenkla gränsöverskridande omregistrering bör det införas en nationell kontaktpunkt och en definition av denna. Kontaktpunkten bör fungera som en kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om fordonsregistrering.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Genom undantag från punkt 1 får en medlemsstat begära att ett fordon som är registrerat i en annan medlemsstat ska registreras på dess territorium om fordonsinnehavaren har sin normala hemvist på det territoriet och väsentligen använder fordonet permanent i den medlemsstat där han eller hon har sin normala hemvist, det vill säga under minst 185 dagar varje kalenderår.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) För företag eller andra registrerade eller oregistrerade organ den medlemsstat där den centrala förvaltningen är belägen.

a) För företag eller andra registrerade eller oregistrerade organ den medlemsstat där den centrala förvaltningen är registrerad.

Motivering

”Registrerad” är ett objektivt och verifierbart kriterium. Det är tydligare än att använda ”belägen” i den här förordningen.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) För ett företags eller annat organs filialer, platskontor eller andra driftställen den medlemsstat där filialen, platskontoret eller driftsstället är beläget.

b) För ett företags eller annat organs filialer, platskontor eller andra driftställen den medlemsstat där filialen, platskontoret eller driftsstället är registrerat.

Motivering

”Registrerad” är ett objektivt och verifierbart kriterium. Det är tydligare än att använda ”belägen” i den här förordningen.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 1 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) Den plats där personen varaktigt är bosatt, dvs. bor under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller till följd av stark personlig anknytning till platsen om det inte finns någon yrkesmässig.

i) Den plats där personen är folkbokförd eller bevisligen bor och där personen varaktigt är bosatt, dvs. bor under minst 185 dagar varje kalenderår, till följd av personlig och yrkesmässig anknytning eller till följd av stark personlig anknytning till platsen om det inte finns någon yrkesmässig.

Motivering

Företag, medborgare och andra juridiska personer bör endast få överföra ett fordon till en annan medlemsstat om de är folkbokförda eller på annat sätt kan bevisa att de bor i den nya medlemsstaten.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 3 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Villkoret i led ii ska inte tillämpas när personen bor i en medlemsstat för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet. Vistelse för studier vid en högskola eller skola medför inte att byte av normal hemvist ska anses ha skett.

Villkoret i led ii ska inte tillämpas när personen bor i en medlemsstat för att genomföra en uppgift av bestämd varaktighet i högst 185 dagar. Vistelse för studier vid en högskola eller skola medför inte att byte av normal hemvist ska anses ha skett.

Motivering

Den bestämda varaktigheten för uppgiften bör anges tydligt i denna förordning.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. När innehavaren av ett registreringsbevis flyttar sin varaktiga bosättningsort till en annan medlemsstat får han eller hon ansöka om att ett fordon registrerat i en annan medlemsstat registreras inom sex månader efter ankomsten.

1. När innehavaren av ett registreringsbevis flyttar sin normala hemvist till en annan medlemsstat får han eller hon ansöka om att ett fordon registrerat i en annan medlemsstat registreras inom tre månader efter den dag då han eller hon flyttade sin normala hemvist enligt artikel 3.

 

Vid ägarbyte av ett fordon som är registrerat i en medlemsstat och vid överföring av detta fordon till en annan medlemsstat som är den normala hemvisten för den nye ägaren av fordonet, ska den nye ägaren begära registrering av fordonet inom 30 dagar efter överföringen av fordonet.

Under den tid som avses i första stycket får bruket av fordonet inte inskränkas.

Under de perioder som avses i första och andra stycket får bruket av fordonet inte inskränkas.

Ändringsförslag  26

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska föreskriva effektiva, proportionerliga och avskräckande påföljder om innehavaren av registreringsbeviset inte begär omregistrering av fordonet inom tidsfristerna i punkt 1. Påföljderna kan omfatta användningsrestriktioner för fordonet tills omregistrering är gjord.

Ändringsförslag  27

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Insamlingen och behandlingen av de uppgiftsposter som avses i första stycket ska ske i överensstämmelse med unionslagstiftning och nationell lagstiftning om skydd av enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag ska återspegla Europeiska datatillsynsmannens yttrande av den 9 juli 2012.

Ändringsförslag  28

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Medlemsstaterna får identifiera fordonet före omregistrering genom att jämföra fordonets registreringsnummer med uppgifterna i registreringsbeviset och i det officiella fordonsregistret i den medlemsstat där fordonet är registrerat.

Ändringsförslag  29

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Före registrering av ett fordon registrerat i en annan medlemsstat får fordonsregistreringsmyndigheterna genomföra fysiska kontroller av fordonet endast i följande fall:

4. Före registrering av ett fordon registrerat i en annan medlemsstat får fordonsregistreringsmyndigheterna genomföra tekniska inspektioner av fordonet i följande fall:

Ändringsförslag  30

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led d

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

d) Om trafiksäkerhetsprovningar ändå krävs för varje ägarförändring för fordonet, eller om fordonet är allvarligt skadat.

d) Om fordonet är allvarligt skadat.

Ändringsförslag  31

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Om fordonet saknar giltigt trafiksäkerhetsintyg.

Motivering

Om datumet för trafiksäkerhetsintyget har löpt ut måste fordonsregistreringsmyndigheten kunna kontrollera fordonet för att trygga trafiksäkerheten.

Ändringsförslag  32

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

För att led c första stycket ska kunna efterlevas ska medlemsstaterna se till att de detaljerade nationella förfaranden som de använder för nationella och enskilda godkännanden av fordon i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG1 offentliggörs online.

 

__________________

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon (ramdirektiv) (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1).

Ändringsförslag  33

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Vid omregistrering ska medlemsstaterna ömsesidigt erkänna trafiksäkerhetsintyg som utfärdats av andra medlemsstater, så snart deras giltighet erkänts under omregistreringen, i enlighet med förordning (EU) nr xx/20131.

 

___________

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr xx/2013 om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (2012/0184(COD)).

Ändringsförslag  34

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När ett fordon registrerat i en annan medlemsstat registreras, ska den behöriga fordonsregistreringsmyndigheten omedelbart underrätta fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där fordonet senast var registrerat, i enlighet med artikel 7.

5. När ett fordon registrerat i en medlemsstat omregistreras i en annan medlemsstat, ska den behöriga fordonsregistreringsmyndigheten omedelbart underrätta fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där fordonet senast var registrerat, i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag  35

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. När en medlemsstat blir underrättad i enlighet med punkt 5 ska den utan onödigt dröjsmål återkalla registreringen för fordonet på sitt territorium i enlighet med direktiv 2013/xx/EU1 och i enlighet med de nationella återkallandeförfaranden som gäller för fordonsregister.

 

__________________

 

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/xx/EU om ändring av rådets direktiv 1999/37/EG om registreringsbevis för fordon (2012/0185(COD)).

Motivering

I förordningen bör det tydligt anges att medlemsstaterna måste informera andra medlemsstater när ett fordon omregistreras så att man kan vara säker på att ett fordon inte är registrerat två gånger i olika medlemsstater.

Ändringsförslag  36

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b. Medlemsstaterna ska senast den ...* möjliggöra elektronisk omregistrering av fordon online via en säker onlinedatabas. Begäran om omregistrering ska göras direkt i den nationella databasen i den medlemsstat där fordonet omregistreras.

 

* EUT: För in datum: tre år efter det att denna förordning trätt i kraft.

Motivering

En säker databas gör det möjligt att registrera fordon elektroniskt med hjälp av modern teknik, eftersom alla nödvändiga handlingar och uppgifter kan spåras i de sammankopplade databaserna (Eucaris). Elektronisk registrering sparar tid och pengar för EU:s medborgare och skyddas av elektroniska kontrollmekanismer.

Ändringsförslag  37

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt -1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1a. Fordonsregistreringsmyndigheterna ska avslå ansökan om registrering av ett fordon registrerat i en annan medlemsstat i följande fall:

 

(a) Om fordonets registreringshandlingar har förkommit eller stulits, såvida inte den fysiska eller juridiska person som ansöker om att registrera fordonet tydligt kan visa att han eller hon är fordonets ägare eller innehavaren av registreringsbeviset.

 

(b) Om fordonet har underkänts vid sådan teknisk inspektion som avses i artikel 4.4.

 

(c) Om innehavaren av registreringsbeviset inte kan styrka sin identitet.

 

(d) Om innehavaren av registreringsbeviset inte har sin normala hemvist, i den mening som avses i artikel 3.2, i den medlemsstat där han eller hon ansöker om att registrera fordonet.

Motivering

Vissa aspekter är så viktiga för en registrering att det måste framgå tydligt för medborgarna att ett fordon inte kan registreras om det saknas registreringshandlingar, om fordonet underkändes vid den tekniska inspektionen, om innehavaren av fordonet inte kan styrka sin identitet eller om innehavaren av registreringsbeviset inte har sin normala hemvist i den medlemsstat där fordonet ska registreras.

Ändringsförslag  38

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Om eventuella avgifter för registrering i den medlemsstaten för sådan registrering som avses i artikel 4 inte betalats.

b) Om eventuella avgifter i fordonsregistreringsmyndigheternas medlemsstat för sådan registrering som avses i artikel 4 inte betalats.

Ändringsförslag  39

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Om eventuella relevanta skatter inte har betalats.

Ändringsförslag  40

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Om fordonet underkänts vid sådan fysisk kontroll som avses i artikel 4.4.

utgår

Motivering

Att fordonet har godkänts vid den tekniska inspektionen bör vara en nödvändig förutsättning för registrering, och detta har därför införts i punkt -1a i denna artikel.

Ändringsförslag  41

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led d – led i

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

i) fordonet är allvarligt skadat, stulet eller skrotat,

i) fordonet är allvarligt skadat, stulet eller skrotat eller har förvärvats på bedrägligt sätt,

Motivering

”Förvärvats på bedrägligt sätt” har lagts till för att bredda definitionen och se till att en ansökan om omregistrering av ett fordon som har förvärvats på ett bedrägligt sätt kan avslås.

Ändringsförslag  42

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) fordonets registreringshandlingar är stulna, om inte innehavaren tydligt kan styrka sin äganderätt till fordonet, eller

utgår

Motivering

Detta ingår i punkt -1a i denna artikel.

Ändringsförslag  43

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) datum för nästa obligatoriska trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringen av artikel 4, vilket innebär att fordonsregistreringsmyndigheten bör kunna genomföra en teknisk inspektion av ett fordon om uppgifterna i det obligatoriska trafiksäkerhetsintyget har blivit inaktuella.

Ändringsförslag  44

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Om ett fordon nekas tillträde till en miljözon i en medlemsstat eller om ett fordon inte uppfyller de miljökrav som föreskrivs i gällande unionslagstiftning och nationell lagstiftning, såvida inte fordonet kan betraktas som ett fordon av historiskt intresse i enlighet med förordning (EU) nr xx/20131.

 

__________________

 

1 Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (2012/0184(COD)).

Motivering

Medlemsstaterna bör ha rätt att avslå en ansökan om omregistrering av fordon som medför allvarliga hälso- och miljöskador.

Ändringsförslag  45

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led db (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

db) Om fordonet saknar ansvarsförsäkring och sådan försäkring krävs för registrering av fordonet.

Motivering

Ansvarsförsäkringar för motorfordon bidrar i hög grad till att skydda trafikoffer i Europa och bör därför vara en förutsättning för registrering.

Ändringsförslag  46

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Alla beslut som en fordonsregistreringsmyndighet fattar om avslag på ansökan om registrering av ett fordon registrerat i en annan medlemsstat ska vara vederbörligen motiverade. Sökanden kan inom en månad från mottagandet av avslaget begära att den behöriga fordonsregistreringsmyndigheten omprövar avslaget. Begäran ska innehålla grunderna för omprövningen. Inom en månad från mottaganden av en sådan begäran ska den behöriga fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta eller ändra sitt beslut.

2. Alla beslut som en fordonsregistreringsmyndighet fattar om avslag på ansökan om registrering av ett fordon registrerat i en annan medlemsstat ska vara vederbörligen motiverade och innehålla information om hur och inom vilken tid man kan överklaga. Sökanden kan inom sex veckor från mottagandet av avslaget begära att den behöriga myndigheten omprövar avslaget. Begäran ska innehålla grunderna för omprövningen. Inom sex veckor från mottagandet av en sådan begäran ska den behöriga fordonsregistreringsmyndigheten bekräfta eller ändra sitt beslut. Under omprövningsperioden får fordonet inte användas på allmän väg.

 

När en ansökan om registrering har avslagits ska den medlemsstat som avslagit ansökan lämna uppgifter om avslaget till den medlemsstat där fordonet tidigare var registrerat, i enlighet med artikel 7.

Motivering

För att stärka samarbetet mellan medlemsstaterna bör medlemsstaterna underrätta varandra när en ansökan om omregistrering har avslagits.

Ändringsförslag  47

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Den som köpt ett fordon i en annan medlemsstat där fordonet inte har något registreringsbevis får ansöka hos fordonsregistreringsmyndigheten om utfärdande av ett tillfälligt registreringsbevis för fordonet för överföring av det till en annan medlemsstat. Det tillfälliga registreringsbeviset ska vara giltigt i 30 dagar.

1. Den som förvärvat ett fordon i en annan medlemsstat än den där han eller hon har sin normala hemvist och saknar registreringsbevis för fordonet får ansöka om utfärdande av ett tillfälligt registreringsbevis för fordonet för överföring av det till den medlemsstat där personen har sin normala hemvist.

 

Första stycket ska gälla fordon som köpts, ärvts, vunnits eller mottagits som gåva, så länge den som förvärvat fordonet kan styrka att han eller hon är dess rättmätige användare eller innehavare.

 

Ansökan om ett tillfälligt registreringsbevis får göras hos

 

(a) fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där fordonet förvärvats, eller

 

(b) fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där personen har sin normala hemvist.

 

Det tillfälliga registreringsbeviset ska vara giltigt i 30 dagar.

Ändringsförslag  48

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Under det tillfälliga registreringsbevisets giltighetsperiod ska den som förvärvat fordonet registrera fordonet i den medlemsstat där han eller hon har sin normala hemvist.

Ändringsförslag  49

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. När fordonsregistreringsmyndigheten tagit emot ansökan om tillfälligt registreringsbevis enligt punkt 1, ska den omedelbart inhämta uppgifter om de poster som anges i bilaga I direkt från fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där fordonet är registrerat, i enlighet med artikel 7, och överföra uppgifterna till sitt eget register.

2. När fordonsregistreringsmyndigheten tagit emot ansökan om tillfälligt registreringsbevis enligt punkt 1 b tredje stycket i den medlemsstat där den person som förvärvat fordonet har sin normala hemvist, ska fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstaten omedelbart inhämta uppgifter om de poster som anges i bilaga I direkt från fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där fordonet senast var registrerat, i enlighet med artikel 7, och överföra uppgifterna till sitt eget register.

Ändringsförslag  50

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) fordonets registreringshandlingar är stulna, om inte innehavaren tydligt kan styrka sin äganderätt till fordonet, eller

ii) fordonets registreringshandlingar har förkommit eller stulits, om inte innehavaren tydligt kan styrka sin äganderätt till fordonet eller att han eller hon är registreringshandlingarnas rättmätige innehavare, eller

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga att den legitime innehavaren av registreringshandlingarna rättsligt sett inte behöver vara samma person som fordonsägaren. Innehavaren kan följaktligen, genom att tydligt påvisa sin situation, undvika ett beslut om avslag från myndigheternas sida.

Ändringsförslag  51

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Om fordonet saknar ansvarsförsäkring och sådan försäkring krävs för registrering av fordonet.

Ändringsförslag  52

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led bb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

bb) Om den person som ansöker om registrering av fordonet inte kan styrka sin identitet.

Ändringsförslag  53

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. När ett tillfälligt registreringsbevis utfärdats i enlighet med punkt 1, ska den utfärdande myndighetens medlemsstat införa uppgifterna om det fordonet i det officiella elektroniska registret i enlighet med bilaga I till denna förordning och bilaga I till rådets direktiv 1999/37/EG.

Ändringsförslag  54

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3b. Det tillfälliga registreringsbevis som utfärdats av en fordonsregistreringsmyndighet i en medlemsstat ska erkännas av de övriga medlemsstaterna för identifiering av fordonet i internationell trafik eller för omregistrering av fordonet i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  55

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Fordonsregistreringsmyndigheterna i varje medlemsstat ska erkänna de uppgifter som lagras i de officiella fordonsregistren i övriga medlemsstater.

Ändringsförslag  56

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Vid tillämpningen av punkt 1 ska medlemsstaterna utse en nationell kontaktpunkt med ansvar för utbyte av fordonsuppgifter och uppgifter om nationella och enskilda typgodkännanden i samband med omregistreringen.

Motivering

Det kan finnas en eller flera registreringsmyndigheter i en medlemsstat, men det bör bara finnas en nationell kontaktpunkt för gränsöverskridande registrering. Dessutom bör det finnas en nationell kontaktpunkt för utbyte av uppgifter om nationella och enskilda typgodkännanden. I annat fall kommer det i praktiken att bli mycket komplicerat för andra medlemsstater att snabbt hitta rätt kontaktpunkt för att garantera ett effektivt utbyte av uppgifter mellan medlemsstaterna om gränsöverskridande ärenden.

Ändringsförslag  57

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska fordonsregistreringsmyndigheterna använda det dataprogram som avses i bilaga II.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska fordonsregistreringsmyndigheterna använda den senaste versionen av det dataprogram för det europeiska informationssystemet för fordon och körkort (Eucaris) som utformats specifikt för denna förordning i enlighet med bilaga II.

Motivering

Det finns redan ett fullt fungerande dataprogram – det europeiska informationssystemet för fordon och körkort (Eucaris) – som används och ägs av medlemsstaterna. Av IMCO:s utfrågning om detta ärende framgår att Eucaris redan används för omregistrering. Denna strategi är mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv än att införa andra nya system än Eucaris.

Ändringsförslag  58

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att Eucaris införs av alla medlemsstater och är fullt operationellt.

Motivering

För tillfället utbyter vissa medlemsstater fordons- och körkortsuppgifter genom Eucaris, men systemet är inte infört och operationellt i alla medlemsstater. För att den gällande förordningen ska bli effektiv ska kommissionen se till att Eucaris-systemet fungerar i hela Europeiska unionen.

Ändringsförslag  59

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Endast fordonsregistreringsmyndigheter får ha direkt tillgång till de uppgifter som lagras och är färdiga att hämtas med dataprogrammet. Fordonsregistreringsmyndigheterna ska se till att förebygga att

Endast fordonsregistreringsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter ska ha direkt tillgång till de uppgifter som lagras och är färdiga att hämtas med dataprogrammet. Fordonsregistreringsmyndigheterna ska se till att förebygga att

Motivering

Myndigheter som polisen och tullen (brottsbekämpande myndigheter) bör också ha tillgång till de uppgifter som lagras och är färdiga att hämtas med dataprogrammet i samband med fordonsregistrering för att effektivt kunna bekämpa bedrägerier med omregistrering.

Ändringsförslag  60

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 2 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) obehöriga slår i registren eller överför uppgifter,

c) obehöriga slår i registren eller överför eller offentliggör uppgifter,

Ändringsförslag  61

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 3 – stycke 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Om det framkommer att oriktiga uppgifter eller uppgifter som inte borde ha tillhandahållits har tillhandahållits, ska den fordonsregistreringsmyndighet som tar emot uppgifterna omedelbart underrättas. Den fordonsregistreringsmyndighet som tagit emot uppgifterna ska då radera eller rätta de mottagna uppgifterna.

Om det framkommer att oriktiga uppgifter eller uppgifter som inte borde ha tillhandahållits har tillhandahållits, ska den fordonsregistreringsmyndighet som tar emot uppgifterna omedelbart underrättas. Fordonsregistreringsmyndigheterna i den medlemsstat där fordonet senast var registrerat och i den medlemsstat där fordonet är registrerat ska då radera eller rätta de mottagna uppgifterna.

Ändringsförslag  62

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för det dataprogram som avses i punkt 2, inbegripet formatet på de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för slagning i och tillgång till de nationella elektroniska registren, förfaranden för tillgång och skyddsmekanismer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 12.2.

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för det dataprogram som avses i punkt 2 i syfte att uppfylla kraven i denna förordning, inbegripet formatet på de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för slagning i och tillgång till de nationella elektroniska registren, förfaranden för tillgång och skyddsmekanismer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 12.2.

Ändringsförslag  63

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Kommissionen ska regelbundet utvärdera om säkerhetsåtgärderna för skydd av de uppgifter som utbyts är lämpliga, med beaktande av den tekniska utvecklingen och riskutvecklingen.

Motivering

Ändringsförslaget överensstämmer med yttrandet från Europeiska datatillsynsmannen av den 9 juli 2012.

Ändringsförslag  64

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. En fordonsregistreringsmyndighet får utfärda ett eller flera bevis om yrkesmässig fordonsregistrering till alla företag som uppfyller följande krav:

1. En fordonsregistreringsmyndighet får utfärda ett eller flera bevis om yrkesmässig fordonsregistrering till tillverkare av fordon, tillverkare av fordonsdelar, bilverkstäder, återförsäljare och företag som befordrar fordon över gränser, leverantörer av tekniska tjänster och inspektionsmyndigheter.

a) Företaget är etablerat på dess territorium.

 

b) Det distribuerar fordon eller tillhandahåller provnings-, reparations- eller underhållstjänster för fordon.

 

c) Det har gott renommé och har erforderlig fackkompetens.

 

 

Fordon försedda med ett bevis om yrkesmässig fordonsregistrering får endast användas för yrkesmässiga ändamål av arbetsgivaren och arbetstagarna vid det företag som fått ett sådant bevis utfärdat.

Ändringsförslag  65

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Fordonsregistreringsmyndigheterna ska se till att de fordonsuppgifter som avses i bilaga I registreras i deras register för varje yrkesmässig fordonsregistrering.

utgår

Ändringsförslag  66

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Ett fordon med ett yrkesmässigt registreringsbevis får endast användas om fordonet inte utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten. Ett sådant fordon får inte användas för kommersiell passagerar- eller godsbefordran.

3. Ett fordon med ett yrkesmässigt registreringsbevis får endast användas om fordonet inte utgör en direkt och omedelbar risk för trafiksäkerheten och om det är försett med ett giltigt trafiksäkerhetsintyg. Ett sådant fordon får inte användas för kommersiell passagerar- eller godsbefordran.

Ändringsförslag  67

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Bevis om yrkesmässig fordonsregistrering ska erkännas ömsesidigt av alla medlemsstater för resor som syftar till överföring, kontroll eller provning av fordon.

Ändringsförslag  68

Förslag till förordning

Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 8a

 

Val av registreringsskylt

 

1. Medlemsstaterna ska erbjuda möjlighet att välja omregistrering, tillfällig registrering i överföringssyfte eller yrkesmässig registrering av ett fordon med registreringsskylt antingen i färger som fastställts i nationell lagstiftning eller i unionens färger, om detta är förenligt med nationella bestämmelser om användning av unionens färger.

 

2. Om en registreringsskylt erbjuds i unionens färger ska den bestå av gula koder mot blå bakgrund i enlighet med färgschemat i rådets förordning (EG) nr 2411/98.

 

3. Om en skylt för tillfällig registrering i överföringssyfte eller en skylt för yrkesmässig registrering erbjuds i unionens färger ska den bestå av blå koder mot gul bakgrund i enlighet med färgschemat i rådets förordning (EG) nr 2411/98.

 

4. Den valmöjlighet som avses i punkt 1 ska inte påverka medlemsstaternas rätt att själva fastställa kodscheman.

Motivering

För vissa företag, t.ex. biluthyrnings- och leasingföretag, skulle det vara lämpligt att ha möjlighet att välja en gemensam färg för registreringsskyltarna. Detta skulle ge företagen möjlighet att välja ett enhetligt utseende på sin fordonspark. Registreringen av fordonet omfattas fortfarande av befogenheten för den medlemsstat där fordonet är registrerat.

Ändringsförslag  69

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med namn och kontaktuppgifter för de fordonsregistreringsmyndigheter som svarar för förvaltningen av de officiella fordonsregistren på deras territorium och för tillämpningen av denna förordning.

1. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med namn och kontaktuppgifter för de nationella kontaktpunkter och de fordonsregistreringsmyndigheter som svarar för förvaltningen av de officiella fordonsregistren på deras territorium och för tillämpningen av denna förordning.

Ändringsförslag  70

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över fordonsregistreringsmyndigheter och alla uppdateringar av förteckningen.

Kommissionen ska på sin webbplats offentliggöra en förteckning över fordonsregistreringsmyndigheter och nationella kontaktpunkter samt alla uppdateringar av förteckningen.

Ändringsförslag  71

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a) Information om registrering av fordon i den berörda myndighetens medlemsstat.

a) Information om förfarandena vid registrering av fordon i fordonsregistreringsmyndighetens medlemsstat, bland annat vilka handlingar som behövs för omregistrering, tidsfrister och förmodad väntetid för beslut, skäl för avslag samt unionsmedborgares rättigheter i fråga om omregistrering på medlemsstatens officiella språk samt på engelska, franska eller tyska.

Motivering

Om en medborgare eller juridisk person vill göra en omregistrering bör tidsfristerna, skälen för avslag och de relevanta handlingarna för omregistrering tydligt anges i förväg.

Ändringsförslag  72

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

ba) Bestämmelserna för behandling av uppgifter i samband med fordonsregistrering, bland annat information om lagringstid samt den nödvändiga information som anges i artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG.

Motivering

Om en medborgare eller juridisk person vill göra en omregistrering bör tidsfristerna, skälen för avslag och de relevanta handlingarna för omregistrering tydligt anges i förväg.

Ändringsförslag  73

Förslag till förordning

Artikel 9a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 9a

 

Skyddsåtgärder mot bedräglig användning av registreringsskyltar

 

1. När ett fordon har registrerats ska fordonsregistreringsmyndigheten förse fordonet och dess registreringsskylt med en etikett för radiofrekvensidentifiering (RFID-etikett).

 

2. Fordonsregistreringsmyndigheten ska tillhandahålla en ny uppsättning RFID-etiketter om den ursprungliga registreringsskylten försvinner eller om fordonet byts ut mot ett annat fordon.

 

3. Om medlemsstaten vid en kontroll av fordon registrerade i andra medlemsstater konstaterar att ett fordon använts eller registrerats otillbörligt, får medlemsstaten vidta åtgärder mot det fordonet i enlighet med nationell lagstiftning.

Motivering

För att bekämpa brott i samband med gränsöverskridande registrering bör medlemsstaterna vid omregistreringen tillhandahålla en etikett med radiofrekvensidentifiering (RFID-etikett). På så sätt kan de brottsbekämpande myndigheterna alltid kontrollera om registreringsskylten överensstämmer med fordonet.

Ändringsförslag  74

Förslag till förordning

Artikel 10 – led 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Villkor som företag ska uppfylla för att anses följa kraven i artikel 8.1 c.

utgår

Ändringsförslag  75

Förslag till förordning

Artikel 10 – led 3a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a. Formatet för de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena, tillträdesförfarandena och säkerhetsmekanismerna samt formatet och mallen för de RFID-etiketter som avses i artikel 9a.

Ändringsförslag  76

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenhet som avses i artikel 10 ska förlänas kommissionen under en obegränsad tid från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast sex månader före utgången av femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet invänder mot en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Ändringsförslaget återspeglar parlamentets ståndpunkt att delegering inte bör ges för obestämd tid och att kommissionen bör avlägga en rapport om hur den använt sina befogenheter innan man överväger en förlängning.

Ändringsförslag  77

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna en rapport om utvärdering av denna förordning till Europaparlamentet och rådet senast [fyra år efter denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska vid behov lägga fram lämpliga förslag om ändring av denna förordning och anpassning av andra unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen till möjligheterna till ytterligare administrativa förenklingar för enskilda och företag.

Kommissionen ska överlämna en rapport om utvärdering av denna förordning till Europaparlamentet och rådet senast [två år efter denna förordnings ikraftträdande]. Rapporten ska särskilt innehålla uppgifter om den nationella tillämpningen i de olika medlemsstaterna. Kommissionen ska vid behov lägga fram lämpliga förslag om ändring av denna förordning och anpassning av andra unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen till möjligheterna till ytterligare administrativa förenklingar för enskilda och företag.

Motivering

En förkortad tidsfrist för när kommissionen ska översända en rapport till parlamentet och rådet kommer att förbättra lagstiftningskontrollen.

Ändringsförslag  78

Förslag till förordning

Artikel 14 – stycke 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Den ska börja tillämpas den xxxx [date to be inserted: one year after entry into force of this Regulation].

Den ska börja tillämpas den xxxx [för in datum: tre år efter denna förordnings ikraftträdande].

Ändringsförslag  79

Förslag till förordning

Bilaga I

Post

Harmo-niserade koder direktiv 1999/37/EG

1. Registreringsland

--

2. Registreringsnummer

(A)

3. Dag för första registrering av fordonet

(B)

4. Registreringsbevisets identifieringsnummer

--

5. Myndighet som utfärdat registreringsbeviset

--

6. Fordon: tillverkare

(D.1)

7. Fordon: typ

– Variant (i förekommande fall)

– Version (i förekommande fall)

(D.2)

8. Fordon: kommersiell beskrivning/-ar

(D.3)

9. Fordonets identifieringsnummer (VIN)

(E)

10. Vikt: högsta tekniskt tillåtna totalvikt, utom för motorcyklar

(F.1)

11. Vikt: fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk i den medlemsstat där den registrerats

(F.2)

12. Fordonets tjänstevikt inklusive karosseri och, för dragfordon som brukas i annan kategori än M1, inklusive kopplingsanordning

(G)

13. Giltighetstid, om den inte är obegränsad

(H)

14. Dag för den registrering detta bevis avser

(I)

15. Typgodkännandenummer (i förekommande fall)

(K)

16. Antal axlar

(L)

17. Hjulbas (i mm)

(M)

18. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 1 (i kg)

(N.1)

19. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 2 (i kg), i förekommande fall

(N.2)

20. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 3 (i kg), i förekommande fall

(N.3)

21. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 4 (i kg), i förekommande fall

(N.4)

22. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 5 (i kg), i förekommande fall

(N.5)

23. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: bromsad (i kg)

(O.1)

24. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: obromsad (i kg)

(O.2)

25. Motor: volym (i cm3)

(P.1)

26. Motor: högsta nettoeffekt (i kW) (i förekommande fall)

(P.2)

27. Motor: typ av bränsle eller kraftkälla

(P.3)

28. Motor: märkvarvtal (i varv/min)

(P.4)

29. Motorns identifieringsnummer

(P.5)

30. Förhållande effekt/vikt (i kW/kg) (endast för motorcyklar)

(Q)

31. Fordonets färg

(R)

32. Antal platser: antal sittplatser, inklusive förarplats

(S.1)

33. Antal platser: antal ståplatser (i förekommande fall)

(S.2)

34. Toppfart (i km/h)

(T)

35. Ljudnivå: stillastående (i dB(A))

(U.1)

36. Ljudnivå: motorvarvtal (i varv/min)

(U.2)

37. Ljudnivå: vid förbikörning (i dB(A))

(U.3)

38. Avgasutsläpp: CO (i g/km eller g/kWh)

(V.1)

39. Avgasutsläpp: HC (i g/km eller g/kWh)

(V.2)

40. Avgasutsläpp: NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.3)

41. Avgasutsläpp: HC + NOx (i g/km)

(V.4)

42. Avgasutsläpp: partikelutsläpp för diesel (i g/km eller g/kWh)

(V.5)

43. Avgasutsläpp: korrigerad absorptionskoefficient för diesel (i varv/min)

(V.6)

44. Avgasutsläpp: CO2 (i g/km)

(V.7)

45. Avgasutsläpp: bränsleförbrukning vid blandad körning (i l/100 km)

(V.8)

46. Avgasutsläpp: angivande av miljökategori för EG-typgodkännande; hänvisning till tillämplig version enligt direktiv 70/220/EEG eller direktiv 88/77/EEG

(V.9)

47. Bränsletankens eller -tankarnas volym (i liter)

(W)

48. Dag för senaste trafiksäkerhetsprovning

--

49. Dag för nästa trafiksäkerhetsprovning

--

50. Körda mil (i förekommande fall)

--

51. Fordonet skrotat (Ja/Nej)

--

52. Dag för utfärdande av skrotningsintyg[2]

 

--

53. Anläggning eller företag som utfärdat skrotningsintyget

--

54. Skäl för skrotning

--

55. Fordonet stulet (Ja/Nej)

--

56. Registreringsbevis stulet/skyltar stulna (Ja/Nej)

--

57. Inaktiv registrering

--

58. Upphävd registrering

--

59. Ändring av registreringsnummer

--

60. Trafiksäkerhetsprovning krävs efter olycka med allvarliga materiella skador

--

61. Ytterligare provning krävs efter ändring av någon av posterna 9–47

 

 

Ändringsförslag

Post

Harmo-niserade koder direktiv 1999/37/EG

1. Registreringsland

--

2. Registreringsnummer

(A)

3. Dag för första registrering av fordonet[3]

 

(B)

4. Registreringsbevisets identifieringsnummer

--

4a. Registrerad innehavare

(B)

4b. Registrerat ekonomiskt intresse (i förekommande fall)

--

5. Myndighet som utfärdat registreringsbeviset

--

6. Fordon: tillverkare

(D.1)

7. Fordon: typ

– Variant (i förekommande fall)

– Version (i förekommande fall)

(D.2)

8. Fordon: kommersiell beskrivning/-ar

(D.3)

9. Fordonets identifieringsnummer (VIN)

(E)

10. Vikt: högsta tekniskt tillåtna totalvikt, utom för motorcyklar

(F.1)

11. Vikt: fordonets högsta tillåtna totalvikt vid bruk i den medlemsstat där den registrerats

(F.2)

12. Fordonets tjänstevikt inklusive karosseri och, för dragfordon som brukas i annan kategori än M1, inklusive kopplingsanordning

(G)

13. Giltighetstid, om den inte är obegränsad

(H)

13a. Intyg om överensstämmelse

(H)

14. Dag för den registrering detta bevis avser

(I)

15. Typgodkännandenummer (i förekommande fall)

(K)

16. Antal axlar

(L)

17. Hjulbas (i mm)

(M)

18. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 1 (i kg)

(N.1)

19. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 2 (i kg), i förekommande fall

(N.2)

20. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 3 (i kg), i förekommande fall

(N.3)

21. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 4 (i kg), i förekommande fall

(N.4)

22. Fördelning av högsta tillåtna tekniska totalvikt mellan axlarna, för fordon med total vikt som överstiger 3 500 kg: axel 5 (i kg), i förekommande fall

(N.5)

23. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: bromsad (i kg)

(O.1)

24. Tekniskt högsta tillåtna släpvagnsvikt: obromsad (i kg)

(O.2)

25. Motor: volym (i cm3)

(P.1)

26. Motor: högsta nettoeffekt (i kW) (i förekommande fall)

(P.2)

27. Motor: typ av bränsle eller kraftkälla

(P.3)

28. Motor: märkvarvtal (i varv/min)

(P.4)

29. Motorns identifieringsnummer

(P.5)

30. Förhållande effekt/vikt (i kW/kg) (endast för motorcyklar)

(Q)

31. Fordonets färg

(R)

32. Antal platser: antal sittplatser, inklusive förarplats

(S.1)

33. Antal platser: antal ståplatser (i förekommande fall)

(S.2)

34. Toppfart (i km/h)

(T)

35. Ljudnivå: stillastående (i dB(A))

(U.1)

36. Ljudnivå: motorvarvtal (i varv/min)

(U.2)

37. Ljudnivå: vid förbikörning (i dB(A))

(U.3)

38. Avgasutsläpp: CO (i g/km eller g/kWh)

(V.1)

39. Avgasutsläpp: HC (i g/km eller g/kWh)

(V.2)

40. Avgasutsläpp: NOx (i g/km eller g/kWh)

(V.3)

41. Avgasutsläpp: HC + NOx (i g/km)

(V.4)

42. Avgasutsläpp: partikelutsläpp för diesel (i g/km eller g/kWh)

(V.5)

43. Avgasutsläpp: korrigerad absorptionskoefficient för diesel (i varv/min)

(V.6)

44. Avgasutsläpp: CO2 (i g/km)

(V.7)

45. Avgasutsläpp: bränsleförbrukning vid blandad körning (i l/100 km)

(V.8)

46. Avgasutsläpp: angivande av miljökategori för EG-typgodkännande; hänvisning till tillämplig version enligt direktiv 70/220/EEG eller direktiv 88/77/EEG

(V.9)

47. Bränsletankens eller -tankarnas volym (i liter)

(W)

48. Dag för senaste trafiksäkerhetsprovning

--

49. Dag för nästa trafiksäkerhetsprovning

--

50. Körda mil

--

51. Fordonet skrotat (Ja/Nej)

--

52. Dag för utfärdande av skrotningsintyg[4]

--

53. Anläggning eller företag som utfärdat skrotningsintyget

--

54. Skäl för skrotning

--

55. Fordonet stulet (Ja/Nej)

--

56. Registreringsbevis stulet/skyltar stulna (Ja/Nej)

--

57. Inaktiv registrering

--

58. Upphävd registrering

--

59. Ändring av registreringsnummer

--

59a. Fordonet olovligen förfogat (Ja/Nej)

--

60. Trafiksäkerhetsprovning krävs efter olycka med allvarliga materiella skador

--

61. Ytterligare provning krävs efter ändring av någon av posterna 9–47

 

61a. Fordonet exporterat (Ja/Nej)

 

61b. Dag för utfärdande av tillfälligt registreringsbevis

 

61c. Körda mil vid utfärdande av tillfälligt registreringsbevis

 

Motivering

Angående 4b: Vid vissa typer av leasing överförs äganderätten till den som leasar fordonet. Under leasingtiden har emellertid inte föraren rätt att omregistrera fordonet. I medlemsstater där dessa produkter erbjuds brukar man registrera den part som har ett ”ekonomiskt intresse”. Angående 13a: Införsel/utförsel av fordon kommer inte att vara möjlig utan intyg om överensstämmelse. Angående 50: Medlemsstaterna bör utbyta uppgifter om fordonets mätarställning vid omregistrering för att bekämpa bedrägerier. Angående 59a: Leasade eller hyrda fordon betecknas vanligtvis inte som ”stulna”. De flesta polismyndigheter använder begreppet ”olovligen förfogade”.

Ändringsförslag  80

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Utbyte av uppgifter ska ske på driftskompatibelt elektroniskt sätt utan dataöverföring som rör andra databaser. Utbytet av uppgifter ska utföras kostnadseffektivt och säkert så att de överförda uppgifterna skyddas, i möjligaste mån med användning av befintlig programvara.

1. Utbyte av uppgifter ska ske på driftskompatibelt elektroniskt sätt utan dataöverföring som rör andra databaser. Utbytet av uppgifter ska utföras kostnadseffektivt och säkert så att de överförda uppgifterna skyddas genom användning av Eucaris.

Motivering

Det finns redan fullt användbara uppgifter som används och ägs av medlemsstaterna. Eucaris används redan vid omregistrering, vilket framgår av IMCO:s utfrågning om detta ärende. Denna strategi är mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv än att införa andra nya system än Eucaris.

Ändringsförslag  81

Förslag till förordning

Bilaga II – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3. Varje medlemsstat ska stå för sina egna kostnader för administration, användning och underhåll av det program som avses i punkt 1.

3. Varje medlemsstat ska stå för sina egna kostnader för administration, användning och underhåll av det program som avses i punkt 1, utan att orsaka ytterligare ekonomiska bördor för enskilda och företag.

  • [1]  EUT C 299, 4.10.2012, s. 89.
  • [2]  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s .34).
  • [3]  För fordon av historiskt intresse som anges i förordning 2013/…/EU (förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet och om upphävande av direktiv 2009/40/EG (2012/0184(COD)) kan den behöriga myndigheten, i avsaknad av ett registreringsdokument, hänvisa till tillgängliga dokumenterade bevis på tillverkningsdatum eller datum för första registrering.
  • [4]  Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s .34).

MOTIVERING

Föredraganden anser att förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden är en bra utgångspunkt och stöder försöken att skapa ett regelverk på EU-nivå för omregistrering av fordon. Föredraganden anser emellertid att både målen och innehållet i den föreslagna förordningen kan bli tydligare och att det är viktigt att lagstiftarna verkligen tar hänsyn till helheten i förslaget. Först då kan omregistrering av fordon i Europeiska unionen fungera fullt ut.

År 2011 identifierades överföring av bilar till andra länder som ett av medborgarnas 20 största problem när det gäller hinder på den inre marknaden. Föredraganden har därför strävat efter att minimera formaliteterna i samband med omregistrering av bilar i ett annat EU-land, samtidigt som ett närmare samarbete mellan fordonsregistreringsmyndigheterna garanteras. Det främsta syftet med förslaget är att se till att ett fordon registreras där det vanligtvis används. För att förhindra bedrägerier och skatteflykt vill föredraganden säkerställa att internationella företag inte registrerar sina fordon i en medlemsstat och samtidigt använder dem i en annan.

Förslaget kommer att gynna personer som köper eller säljer en begagnad bil i ett annat land eftersom de inte längre måste göra en ny trafiksäkerhetsprovning. Dessa provningar kommer nämligen att erkännas ömsesidigt av medlemsstaterna. För att förbättra trafiksäkerheten skiljer föredraganden mellan obligatoriska och fakultativa skäl till att avslå en ansökan om omregistrering. Och om ett fordon inte är försäkrat kan innehavaren av registreringsbeviset få avslag på sin ansökan om att omregistrera fordonet.

Medborgarna har ofta stora svårigheter att överföra ett fordon med ett tillfälligt registreringsbevis från en medlemsstat till en annan. Dessa svårigheter måste lösas. Dessutom anser föredraganden att medborgarna och företagen bör kunna välja mellan en registreringsskylt i nationella färger eller EU:s färger, så att registreringsskyltarna kan ha ett enhetligt utseende även om registreringen är nationell.

För föredraganden är teknisk utveckling och kostnadseffektivitet ytterst viktiga aspekter. Utbytet av uppgifter om fordonsregistrering måste därför ske elektroniskt via det befintliga systemet Eucaris (det europeiska informationssystemet för fordon och körkort), som används av de flesta medlemsstater. Användningen av Eucaris effektiviserar inte bara registreringsprocessen, utan bidrar också till att motverka bilstölder och registreringsbedrägerier. Föredraganden föreslår elektroniska verktyg för omregistrering av fordon, men fäster samtidigt största vikt vid frågor om uppgiftsskydd. Säkerhetsåtgärderna för skydd av de uppgifter som utbyts måste därför regelbundet utvärderas och uppdateras.

Sist men inte minst föreslår föredraganden att registreringsskylten och fordonet ska förses med en etikett med radiofrekvensidentifiering (RFID-etikett) för att begränsa bedräglig användning av registreringsskyltar.

YTTRANDE från utskottet för transport och turism (18.12.2012)

till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i en annan medlemsstat på den inre marknaden
(COM(2012)0164 – C7‑0092/2012 – 2012/0082(COD))

Föredragande: Hubert Pirker

KORTFATTAD MOTIVERING

1. Inledning

Förslaget till förordning syftar till en förenkling av formaliteterna och villkoren för registrering av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat. Förslaget är begränsat till omregistreringsformaliteter och ska inte tillämpas på fordon som registreras för första gången och inte heller på registrering av fordon som är registrerade i ett tredjeland.

Inom detta specifika tillämpningsområde önskar kommissionen minska och förenkla de nuvarande registreringsformaliteterna för att uppnå följande huvudmål:

­– Trygga den fria rörligheten för motorfordon inom Europeiska unionen.

­– Minska de administrativa bördorna för medborgare, företag och registreringsmyndigheter, i linje med rapporten om EU-medborgarskapet från 2010 Att undanröja hindren för EU‑medborgarnas möjligheter att utöva sina rättigheter (COM(2010)0603, 27.10.2010).

­– Trygga trafiksäkerheten.

– Fortsätta bekämpningen av missbruk och stöld av handlingar för fordonsregistrering i linje med rådets beslut 2004/919/EG av den 22 december 2004 om bekämpande av fordonsbrottslighet med gränsöverskridande verkningar (EUT L 389, 30.12.2004, s. 28).

För att nå detta mål kommer man enligt förslaget att göra följande:

– Klargöra i vilka medlemsstater ett motorfordon som överförs mellan medlemsstaterna bör registreras, med hjälp av begreppet ”normal hemvist” för vilket kriterierna fastställs i texten.

– Fastställa en harmoniserade period på sex månader efter vilken den innehavare av ett registreringsbevis som har flyttat sin normala hemvist till en annan medlemsstat ska ansöka om omregistrering.

– Organisera samarbete och utbyte av uppgifter mellan de olika registreringsmyndigheterna på elektronisk väg.

– Hantera system för erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar från andra medlemsstater.

– Fastställa exakt i vilka fall registreringsmyndigheterna får avslå en ansökan om registrering av ett motorfordon som är registrerat i en annan medlemsstat.

2. Transportaspekten i förslaget

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som syftar till att minska de administrativa bördorna för medborgare och företag på transportområdet. Utskottet för transport och turism har redan yttrat sig om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare (2012/2044(INI)) och framhävt sin åsikt om möjligheterna att underlätta överföringen av personbilar över gränserna.

Föredragandens ändringsförslag syftar därför till att införliva utskottets yttrande och fokusera på en förenkling av förfarandena samtidigt som högsta möjliga trafiksäkerhetsnivå tryggas. Föredraganden betonar därför att principerna i EU:s lagstiftning till fullo måste tillämpas vid registrering av bilar i en annan medlemsstat.

Föredraganden uppmärksammar även det trafiksäkerhetspaket som kommissionen lade fram den 13 juli 2012 och understryker vikten av ett samstämt tillvägagångssätt med detta förslag.

Föredraganden gläder sig över att kraven på skydd av personuppgifter behandlats korrekt i förslaget och att flera specifika garantier för skydd av personuppgifter uttryckligen införts. När det gäller Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 9 juli 2012 föreslår föredraganden ytterligare specifikationer som i första hand syftar till att förtydliga kommissionens förslag.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för transport och turism uppmanar utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Ändringsförslag  1

Förslag till förordning

Skäl 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(2a) Den fria rörligheten för varor är en av Europeiska unionens hörnstenar. EU‑medborgarna ställs emellertid inför omständliga formaliteter, särskilt när det gäller omregistrering av deras fordon i en annan medlemsstat och de extra kostnader som uppstår¹. Förenklingen av den gränsöverskridande överföringen av personbilar innebär att principerna i EU‑lagstiftningen om registrering av bilar i en annan medlemsstat till fullo måste genomföras och att höga säkerhetsstandarder för harmoniserade registreringsbevis måste krävas, i syfte att minimera riskerna för omregistrering av stulna fordon med förfalskade registreringsbevis.

 

_________________

 

1http://www.europarl.europa.eu/registre/docs_autres_institutions/commission_europeenne/sec/2011/1003/COM_SEC(2011)1003_EN.pdf

Motivering

Detta ändringsförslag återspeglar transportutskottets yttrande över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare (2012/2044(INI)) och betonar behovet av ett fullständigt genomförande av tillämplig EU-lagstiftning.

Ändringsförslag  2

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Registrering av motorfordon som är registrerade i andra medlemsstater hindras av betungande formkrav för registrering i medlemsstaterna, särskilt kraven att fordonen ska genomgå kompletterande provningar för att bedöma deras allmänna skick före registrering eller för att identifiera dem. Därför måste dessa formkrav minskas så att motorfordonens fria rörlighet garanteras och så att den administrativa bördan för enskilda, företag och registreringsmyndigheter minskar. Särskilt för medborgare eller företag som förvärvar ett motorfordon registrerat i en annan medlemsstat, bör man ombesörja ett förenklat registreringsförfarande som bygger på erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar från andra medlemsstater och på organisation av förvaltningssamarbete mellan de behöriga myndigheterna om utbyte av uppgifter som saknas.

(5) Registrering av motorfordon som är registrerade i andra medlemsstater hindras av betungande formkrav för registrering i medlemsstaterna, särskilt kraven att fordonen ska genomgå kompletterande provningar för att bedöma deras allmänna skick före registrering eller för att identifiera dem. Därför måste dessa formkrav minskas så att motorfordonens fria rörlighet garanteras och så att den administrativa bördan för enskilda, företag och registreringsmyndigheter minskar. Särskilt för medborgare eller företag som förvärvar ett motorfordon registrerat i en annan medlemsstat, bör man ombesörja ett förenklat registreringsförfarande som bygger på erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar (enligt vad som fastställs i förordning 2013/…xx om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars trafiksäkerhet samt i förordning 2013/…xx om vägkontroller av trafiksäkerheten hos nyttofordon i trafik i unionen och direktiv 2013/…xx om registreringsbevis för fordon) från andra medlemsstater och på organisation av förvaltningssamarbete mellan de behöriga myndigheterna om utbyte av uppgifter som saknas.

Motivering

Koppling till paketet om trafiksäkerhetsprovningar som Europaparlamentet för närvarande diskuterar.

Ändringsförslag  3

Förslag till förordning

Skäl 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(5) Registrering av motorfordon som är registrerade i andra medlemsstater hindras av betungande formkrav för registrering i medlemsstaterna, särskilt kraven att fordonen ska genomgå kompletterande provningar för att bedöma deras allmänna skick före registrering eller för att identifiera dem. Därför måste dessa formkrav minskas så att motorfordonens fria rörlighet garanteras och så att den administrativa bördan för enskilda, företag och registreringsmyndigheter minskar. Särskilt för medborgare eller företag som förvärvar ett motorfordon registrerat i en annan medlemsstat, bör man ombesörja ett förenklat registreringsförfarande som bygger på erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar från andra medlemsstater och på organisation av förvaltningssamarbete mellan de behöriga myndigheterna om utbyte av uppgifter som saknas.

(5) Registrering av motorfordon som är registrerade i andra medlemsstater hindras av betungande formkrav för registrering i medlemsstaterna, särskilt kraven att fordonen ska genomgå kompletterande provningar för att bedöma deras allmänna skick före registrering eller för att identifiera dem. Därför måste dessa formkrav minskas så att motorfordonens fria rörlighet garanteras och så att den administrativa bördan för enskilda, företag och registreringsmyndigheter minskar. Särskilt för medborgare eller företag som förvärvar ett motorfordon registrerat i en annan medlemsstat, bör man ombesörja ett förenklat registreringsförfarande som bygger på erkännande av handlingar och trafiksäkerhetsprovningar från andra medlemsstater och på organisation av förvaltningssamarbete mellan de behöriga myndigheterna om utbyte av uppgifter som saknas. Särskild tonvikt bör läggas vid att hantera problemet med manipulering av distansmätare och hur detta påverkar konsumenternas förtroende för gränsöverskridande handel, samt hur detta fenomen påverkar vägsäkerheten.

Ändringsförslag  4

Förslag till förordning

Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(5a) Denna förordning bör inte leda till en försvagning av viktiga principer och garantier om vägsäkerhet. Harmoniserade bestämmelser om trafiksäkerhetsprovning av motorfordon och deras släpvagnar är av grundläggande betydelse för att minska den administrativa bördan för medborgarna och industrin, samtidigt som en dynamisk utveckling av testmetoder och testinnehåll garanteras. Ömsesidigt erkännande av tekniska kontroller mellan medlemsstaterna kräver gemensamma definitioner och jämförbara teststandarder som respekteras av alla medlemsstater.

Motivering

Förenklade registreringsförfaranden för fordon som är registrerade i en annan medlemsstat bör inte kräva en extra trafiksäkerhetsprovning, förutom i begränsade och välmotiverade fall. Det är därför av allra största vikt att europeiska standarder respekteras och genomförs av samtliga medlemsstater. Se även utskottets yttrande om de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare (2012/2044(INI)).

Ändringsförslag  5

Förslag till förordning

Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(6a) I denna förordning bör hänsyn tas till bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/82/EU av den 25 oktober 2011 om underlättande av ett gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsbrott, för att myndigheterna i de stater där ett redan registrerat fordon ska omregistreras har möjlighet att kontrollera om det fordonet är föremål för eventuella pågående förfaranden avseende trafiksäkerhetsbrott.

Motivering

Det finns skäl att stärka förslaget med aspekter som bidrar till att förbättra vägsäkerheten och se till att personer som gjort sig skyldiga till trafiksäkerhetsbrott inte går ostraffade. Det är därför på sin plats att i texten införa en möjlighet för myndigheterna att, innan registreringen inleds, kontrollera att det berörda fordonet inte är föremål för något förfarande på grund av brott mot trafiksäkerheten.

Ändringsförslag  6

Förslag till förordning

Skäl 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(14a) Medlemsstaterna måste säkerställa att fordonsregistreringsmyndigheterna agerar i enlighet med vad som anges i denna förordning. Ömsesidigt erkännande och elektroniskt utbyte av uppgifter är därför mycket viktigt.

Ändringsförslag  7

Förslag till förordning

Artikel 1 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1. Denna förordning ska tillämpas på följande fordon:

1. Denna förordning ska tillämpas på registrering av följande motorfordon:

Motivering

Förtydligande av förordningens syfte.

Ändringsförslag  8

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Efter tidsfristen på sex månader har innehavaren av ett fordon som är registrerat och befinner sig i en annan medlemsstat fortfarande möjlighet att ansöka om registrering av sitt fordon i bosättningslandet.

Motivering

Ändringsförslaget gör det möjligt att förtydliga registreringsbestämmelserna i det fall att en medborgare skulle förfoga över ett fordon i sitt bosättningsland och ett annat fordon som finns kvar i en annan medlemsstat.

Ändringsförslag  9

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Förfarandet för insamling och hantering av de uppgiftsposter som avses i första stycket ska respektera europeiska och nationella lagar om skydd av enskilda personer med avseende på hantering av personuppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag ska återspegla Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 9 juli 2012.

Ändringsförslag  10

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 4 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Om datumet för nästa obligatoriska trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

Motivering

Om fristen för den tekniska prövningen löpt ut måste fordonsregistreringsmyndigheten kunna kontrollera fordonet i syfte att trygga vägsäkerheten.

Ändringsförslag  11

Förslag till förordning

Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. När ett fordon registrerat i en annan medlemsstat registreras, ska den behöriga fordonsregistreringsmyndigheten omedelbart underrätta fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där fordonet senast var registrerat, i enlighet med artikel 7.

5. När ett fordon registrerat i en medlemsstat omregistreras i en annan medlemsstat, ska den behöriga fordonsregistreringsmyndigheten omedelbart underrätta fordonsregistreringsmyndigheten i den medlemsstat där fordonet senast var registrerat, i enlighet med artikel 7.

Ändringsförslag  12

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

da) Om ansvarsförsäkring för motorfordon saknas trots att en sådan utgör villkor för fordonets registrering.

Motivering

Ansvarsförsäkringar för motorfordon bidrar i hög grad till att skydda trafikoffer i Europa och bör vara ett villkor för registrering i de länder som förankrat denna princip i sin nationella lagstiftning.

Ändringsförslag  13

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led d – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) fordonets registreringshandlingar är stulna, om inte innehavaren tydligt kan styrka sin äganderätt till fordonet, eller

ii) fordonets registreringshandlingar har förkommit eller är stulna, om inte innehavaren tydligt kan styrka antingen sin äganderätt till fordonet, eller att han/hon är den legitima innehavaren av registreringshandlingarna.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga att den legitime innehavaren av registreringshandlingarna rättsligt sett inte behöver vara samma person som fordonsägaren. Innehavaren kan följaktligen, genom att tydligt påvisa sin situation, undvika ett beslut om avslag från myndigheternas sida.

Ändringsförslag  14

Förslag till förordning

Artikel 5 – punkt 1 – led d – led iii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

iii) datum för nästa obligatoriska trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag ska ses tillsammans med ändringen av artikel 4. Enligt ändringen bör fordonsregistreringsmyndigheten kunna kontrollera fordonet om datumet för nästa obligatoriska trafiksäkerhetsintyg löpt ut.

Ändringsförslag  15

Förslag till förordning

Artikel 6 – punkt 3 – led b – led ii

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

ii) fordonets registreringshandlingar är stulna, om inte innehavaren tydligt kan styrka sin äganderätt till fordonet, eller

ii) fordonets registreringshandlingar har förkommit eller är stulna, om inte innehavaren tydligt kan styrka antingen sin äganderätt till fordonet, eller att han/hon är den legitima innehavaren av registreringshandlingarna.

Motivering

Detta ändringsförslag syftar till att förtydliga att den legitime innehavaren av registreringshandlingarna rättsligt sett inte behöver vara samma person som fordonsägaren. Innehavaren kan följaktligen, genom att tydligt påvisa sin situation, undvika ett beslut om avslag från myndigheternas sida.

Ändringsförslag  16

Förslag till förordning

Artikel 7 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för det dataprogram som avses i punkt 2, inbegripet formatet på de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för slagning i och tillgång till de nationella elektroniska registren, förfaranden för tillgång och skyddsmekanismer. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 12.2.

4. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de gemensamma förfaranden och specifikationer som krävs för det dataprogram som avses i punkt 2, inbegripet formatet på de uppgifter som utbyts, de tekniska förfarandena för slagning i och tillgång till de nationella elektroniska registren, förfaranden för tillgång och skyddsmekanismer.

 

Kommissionen ska även regelbundet bedöma om de säkerhetsåtgärder som är kopplade till skyddet vid utbyte av uppgifter är lämpliga, med beaktande av den tekniska utvecklingen och riskutvecklingen. Kommissionen ska vid behov anta genomförandeakter för att uppdatera säkerhetsåtgärderna.

 

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 12.2.

Motivering

Detta ändringsförslag ska återspegla Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 9 juli 2012.

Ändringsförslag  17

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b) Det distribuerar fordon eller tillhandahåller provnings-, reparations- eller underhållstjänster för fordon.

b) Det tillverkar och distribuerar fordon eller tillhandahåller provnings-, reparations- eller underhållstjänster för fordon.

Motivering

Det är viktigt att tillverkningsverksamheten införlivas i denna punkt, eftersom även den behöver omfattas av en yrkesmässig registrering på samma sätt som övriga nämnda verksamheter.

Ändringsförslag  18

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

c) Det har gott renommé och har erforderlig fackkompetens.

c) Det har erforderlig fackkompetens.

Motivering

Begreppet renommé är ett subjektivt kriterium för bedömning och bör inte finnas i en förordning.

Ändringsförslag  19

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a. Giltighetstiden för det yrkesmässiga fordonsregistreringsbeviset ska inte överstiga 3 månader. Registreringsbeviset ska löpa ut så snart ett av kriterierna i punkt 1 i denna artikel inte längre uppfylls.

Motivering

Giltighetstiden för yrkesfordon bör anses vara en så viktig fråga att den inte kan bestämmas genom delegerade akter.

Ändringsförslag  20

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5. Kommissionen ska anta genomförandeåtgärder om fastställande av format och mall för det yrkesmässiga fordonsregistreringsbeviset.

utgår

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med granskningsförfarandet i artikel 12.2.

 

Motivering

Formatet och mallen för fordonsregistreringsbeviset härrör från direktiv 1999/37/EG. Det finns alltså skäl att behandla denna aspekt inom ramen för översynen av det direktivet (som för närvarande behandlas av Europaparlamentet och rådet) och inte i denna förordning.

Ändringsförslag  21

Förslag till förordning

Artikel 8 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a. Bestämmelserna i denna artikel ska inte påverka gällande nationella bestämmelser om tillfällig och yrkesmässig registrering.

Motivering

Tillämpningsområdet för denna förordning omfattar omregistrering av motorfordon i en annan medlemsstat. Syftet är att förtydliga att de nationella bestämmelserna om tillfällig och yrkesmässig registrering inte påverkas.

Ändringsförslag  22

Förslag till förordning

Artikel 9 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a. Fordonsregistreringsmyndigheterna ska se till att bestämmelserna om hantering av personuppgifter relaterade till registrering av fordon är lättillgängliga för allmänheten, inbegripet information om tidsgränser för hur länge uppgifterna bevaras samt den nödvändiga information som fastställs i artiklarna 10 och 11 i direktiv 95/46/EG.

Motivering

Detta ändringsförslag ska återspegla Europeiska dataskyddsombudsmannens yttrande av den 9 juli 2012.

Ändringsförslag  23

Förslag till förordning

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2. Delegeringen av befogenhet som avses i artikel 10 ska förlänas kommissionen under en obegränsad tid från och med det datum då denna förordning träder i kraft.

2. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den dag då denna förordning träder i kraft. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden av fem år. Förutsatt att denna rapport har utarbetats ska delegeringen av befogenhet genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Motivering

Detta återspeglar parlamentets normala ståndpunkt om att delegeringen inte bör gälla en obegränsad period och att kommissionen bör rapportera om hur den utnyttjat sina befogenheter innan en förlängning övervägs.

Ändringsförslag  24

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna en rapport om utvärdering av denna förordning till Europaparlamentet och rådet senast [fyra år efter denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska vid behov lägga fram lämpliga förslag om ändring av denna förordning och anpassning av andra unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen till möjligheterna till ytterligare administrativa förenklingar för enskilda och företag.

Kommissionen ska överlämna en rapport om utvärdering av denna förordning till Europaparlamentet och rådet senast [två år efter denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska vid behov lägga fram lämpliga förslag om ändring av denna förordning och anpassning av andra unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen till möjligheterna till ytterligare administrativa förenklingar för enskilda och företag.

Motivering

En minskning av fristen för när kommissionen ska översända en rapport till parlamentet och rådet kommer att förbättra lagstiftningskontrollen.

Ändringsförslag  25

Förslag till förordning

Artikel 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Kommissionen ska överlämna en rapport om utvärdering av denna förordning till Europaparlamentet och rådet senast [fyra år efter denna förordnings ikraftträdande]. Kommissionen ska vid behov lägga fram lämpliga förslag om ändring av denna förordning och anpassning av andra unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen till möjligheterna till ytterligare administrativa förenklingar för enskilda och företag.

Kommissionen ska överlämna en rapport om utvärdering av denna förordning till Europaparlamentet och rådet senast [fyra år efter denna förordnings ikraftträdande]. Rapporten ska även innehålla uppgifter om den nationella tillämpningen i de olika medlemsstaterna. Kommissionen ska vid behov lägga fram lämpliga förslag om ändring av denna förordning och anpassning av andra unionsrättsakter, särskilt med hänsyn tagen till möjligheterna till ytterligare administrativa förenklingar för enskilda och företag.

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förenkling av transport av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat inom den inre marknaden

Referensnummer

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

18.4.2012

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Hubert Pirker

29.5.2012

Behandling i utskott

8.10.2012

17.12.2012

 

 

Antagande

18.12.2012

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

37

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Erik Bánki, Izaskun Bilbao Barandica, Philip Bradbourn, Antonio Cancian, Michael Cramer, Philippe De Backer, Luis de Grandes Pascual, Saïd El Khadraoui, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Jacqueline Foster, Mathieu Grosch, Jim Higgins, Dieter-Lebrecht Koch, Georgios Koumoutsakos, Bogusław Liberadzki, Eva Lichtenberger, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Hubert Pirker, Petri Sarvamaa, David-Maria Sassoli, Vilja Savisaar-Toomast, Olga Sehnalová, Brian Simpson, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Patricia van der Kammen, Artur Zasada, Roberts Zīle

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Spyros Danellis, Markus Ferber, Eider Gardiazábal Rubial, Dominique Riquet, Sabine Wils

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Amelia Andersdotter

ÄRENDETS GÅNG

Titel

Förenkling av transport av motorfordon som är registrerade i en annan medlemsstat inom den inre marknaden

Referensnummer

COM(2012)0164 – C7-0092/2012 – 2012/0082(COD)

Framläggande för parlamentet

4.4.2012

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

18.4.2012

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ENVI

18.4.2012

ITRE

18.4.2012

TRAN

18.4.2012

LIBE

18.4.2012

Inget yttrande avges

       Beslut

ENVI

26.4.2012

ITRE

23.4.2012

LIBE

16.5.2012

 

Föredragande

       Utnämning

Toine Manders

8.5.2012

 

 

 

Behandling i utskott

20.3.2013

30.5.2013

27.6.2013

8.7.2013

Antagande

9.7.2013

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Claudette Abela Baldacchino, Pablo Arias Echeverría, Adam Bielan, Preslav Borissov, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, Cornelis de Jong, Vicente Miguel Garcés Ramón, Evelyne Gebhardt, Thomas Händel, Małgorzata Handzlik, Philippe Juvin, Sandra Kalniete, Edvard Kožušník, Toine Manders, Hans-Peter Mayer, Franz Obermayr, Sirpa Pietikäinen, Phil Prendergast, Robert Rochefort, Heide Rühle, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Emilie Turunen, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jürgen Creutzmann, Ashley Fox, María Irigoyen Pérez, Othmar Karas, Roberta Metsola, Olle Schmidt, Olga Sehnalová, Sabine Verheyen

Ingivande

22.7.2013